Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal

 

>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

Warunki zbiórek pieniędzy w systemie PayPal

 

Tworząc Zbiórkę w systemie PayPal („zbiórka” lub „Program zbiórek”), Użytkownik zgadza się na niniejsze warunki („Warunki”). Umowa z Użytkownikiem stanowi integralną część niniejszych Warunków. W maksymalnym możliwym zakresie Warunki i Umowę z Użytkownikiem należy interpretować jako spójną całość. Tam, gdzie nie zostało to wyraźnie wyrażone lub gdzie spór nie może zostać zakończony ugodą, niniejsze Warunki są nadrzędne wobec Umowy z Użytkownikiem w zakresie dotyczącym sporu.  Z Programu zbiórek można korzystać wyłącznie przy użyciu Konta osobistego PayPal. Nie można korzystać w tym celu z Konta firmowego.

W ramach Programu zbiórek można zbierać pieniądze od znajomych na określony cel, na przykład grupowy prezent dla kogoś, zakup biletów na jakieś wydarzenie lub wspólne koszty planowanej podróży. Podczas zbierania środków pieniężnych w formie Zbiórki będą one lokowane na Koncie PayPal Użytkownika („Konto”) na oddzielnym Saldzie pieniądza elektronicznego, stanowiącym Konto rezerw w ramach Konta Użytkownika zgodnie z Umową z Użytkownikiem i należy je traktować jako osobne saldo. Aby użyć środków znajdujących się na tym oddzielnym Saldzie pieniądza elektronicznego do zapłaty za zakupy lub dokonania wypłaty na powiązany rachunek bankowy (w każdym przypadku wyłącznie do określonych celów Zbiórki) należy najpierw przesłać je na Konto płatności stanowiące część Konta Paypal Użytkownika.  Za zachowanie tych środków osobno i użycie ich wyłącznie do celów określonych w ramach Zbiórki odpowiada Użytkownik.

 Dla każdej Zbiórki Użytkownik tworzy unikatową stronę („Strona Zbiórki”), gdzie może nadać Zbiórce nazwę, opublikować jej opis lub związany z nią obraz, zobaczyć wpłacających i śledzić postępy w zbieraniu kwoty docelowej zbiórki. Użytkownik może wysłać do wpłacających wiadomość z podziękowaniem za udział w zbiórce lub z aktualnymi informacjami na temat postępów Zbiórki i bliskości osiągnięcia jej celu. Firma PayPal zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do tych środków w przypadku wykorzystywania ich niezgodnie z ich przeznaczeniem zgodnie z punktem 4.2 oraz punktem 10 Umowy z Użytkownikiem lub Zasadami dopuszczalnego użytkowania.

Jeśli na Koncie PayPal Użytkownika saldo będzie ujemne, a Użytkownik będzie posiadać środki, które były, będą lub są wpłacane na posiadane przez Użytkownika oddzielne Saldo pieniądza elektronicznego w wyniku prowadzenia przez niego jednej lub kilku Zbiórek, firma PayPal zastrzega sobie prawo do wyrównania ujemnego salda na koncie Użytkownika w drodze pobrania środków ze zbiórki do wysokości należności, lub wykonując wszelkie ze swoich praw do potrąceń na zasadach opisanych w Umowie z Użytkownikiem.

Prawa i obowiązki Użytkownika jako wpłacającego lub jako beneficjenta Zbiórki

Wszystkie wpłaty środków w ramach Zbiórki są dokonywane przez wpłacającego na własne ryzyko i PayPal nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. Jeśli wpłacone środki nie zostaną wykorzystane w określonym celu, wpłacający może dochodzić roszczeń regresowych wobec osoby, która utworzyła Zbiórkę. Firma PayPal nie będzie monitorować, czy środki są wykorzystywane zgodnie z określonym przeznaczeniem. Firma PayPal nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec beneficjenta Zbiórki.   

 

Ograniczenia i niedopuszczalne użytkowanie

Program zbiórek nie stanowi oddzielnego konta PayPal ani rachunku bankowego, zbiorowej formy inwestowania, programu inwestycyjnego czy oszczędnościowego. Użytkownik nie będzie uzyskiwać odsetek od środków zbieranych w ramach zbiórki. Zbiórki są przeznaczone do użytku krótkoterminowego i nie można ich wykorzystywać w celu długoterminowego lub nieokreślonego w czasie przetrzymywania środków. Użytkownik nie może wykorzystywać zbiórek do żadnych działań lub celów naruszających Zasady dopuszczalnego użytkowania firmy PayPal.

Użytkownikowi nie wolno korzystać ze Zbiórek do pozyskiwania środków w ramach crowdfundingu albo do prowadzenia sprzedaży towarów lub usług. Zabronione jest oferowanie jakichkolwiek premii, zwrotów, odsetek, korzyści, „nagród” czy „dodatków” w zamian za wpłatę w ramach Zbiórki. Wpłaty dokonywane w ramach zbiórki są uważane za osobiste płatności z wykorzystaniem pieniądza elektronicznego i nie kwalifikują się do ochrony kupujących w systemie PayPal. Zabronione jest korzystanie ze Zbiórek w celach marketingowych i promocyjnych.

Użytkownik nie może wykorzystywać środków zgromadzonych podczas Zbiórki do celów innych niż cel Zbiórki Użytkownika określony na Stronie Zbiórki. Jeśli firma PayPal według własnego uznania stwierdzi, że Użytkownik wykorzystuje Program zbiórek do jakichkolwiek celów niezgodnych z niniejszymi warunkami, ma prawo ograniczyć lub zamknąć konto zgodnie z punktem 4.2 oraz punktem 10 Umowy z Użytkownikiem.  Firma PayPal nie jest jednak zobowiązana do monitorowania wykorzystania środków zebranych podczas Zbiórki i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności, jeśli środki nie są używane zgodnie z określonym celem Zbiórki. Firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności i nie przyjmuje żadnych praw, tytułów ani zobowiązań w odniesieniu do zebranych podczas zbiórki środków stanowiących płatności osobiste otrzymane przez Użytkownika od wpłacających. Odpowiedzialność za wszelkie spory z wpłacającymi dotyczące Zbiórki lub użycia środków zebranych w ramach Zbiórki ponosi Użytkownik, a wpłacającym, którzy dokonują płatności osobistych na własne ryzyko, nie przysługują żadne prawa ani odsetki z tytułu wpłaty środków.

Udostępnianie danych osobowych

Podczas organizowania Zbiórki, oprócz wszelkich obrazów tytułowych lub opisów zbiórki dodanych podczas tworzenia lub modyfikowania Zbiórki, na stronie zbiórki mogą być wyświetlane imię i nazwisko użytkownika, jego zdjęcie w profilu PayPal oraz łączna kwota, która została zebrana. Użytkownik może również zamieścić imiona i nazwiska oraz zdjęcia profilowe osób, które dokonały wpłat w ramach Zbiórki, a także podać wysokość ich wpłat („Informacje o wpłacających”). Każdy wpłacający może wybrać, czy informacje o nim pojawią się na Stronie Zbiórki, jeśli Użytkownik wybierze opcję wyświetlania informacji o wpłacających na stronie swojej zbiórki.

Korzystanie z informacji o wpłacających przez Użytkownika podlega postanowieniom Umowy z Użytkownikiem systemu PayPal i Zasadom zachowania poufności w systemie PayPal. Użytkownik nie może kopiować informacji o wpłacających do innych witryn ani na inne strony bez udzielenia przez wpłacających odpowiedniej zgody na takie ujawnianie i wykorzystanie.

Zakończenie Programu zbiórek

PayPal może w każdej chwili i według własnego uznania, po wcześniejszym zawiadomieniu w zasadnym czasie, wycofać, anulować, zawiesić lub zmienić Program zbiórek albo zmodyfikować niniejsze Warunki po wcześniejszym zawiadomieniu w zasadnym czasie. W przypadku zakończenia Programu zbiórek istniejące Zbiórki będą kontynuowane.