>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

 

Warunki firmy PayPal dotyczące zbierania funduszy w ramach kampanii

 

Data wejścia w życie: 22 czerwca 2022 r.

 

Strona zawierająca umowę i zakres niniejszych Warunków

Niniejsze Warunki („Warunki”) stanowią umowę prawną między Użytkownikiem a firmą PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. („my”, „nas” lub „PayPal”). Niniejsze Warunki regulują zbieranie funduszy w ramach kampanii i przez odwołanie stanowią część Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal, która obejmuje korzystanie z konta PayPal i usług PayPal. Niniejsze Warunki mają zastosowanie tylko do posiadaczy kont firmowych będących mieszkańcami Polski i korzystających z funkcji zbierania funduszy w ramach kampanii w celu otrzymywania darowizn. Niniejsze Warunki nie mają zastosowania do posiadaczy kont osobistych ani do darczyńców wpłacających darowizny.

Używając funkcji zbierania funduszy w ramach kampanii, Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich przedstawionych tu warunków oraz wszystkich innych warunków i zasad powiązanych lub wspomnianych w niniejszym dokumencie, które przez odwołanie stanowią część tych Warunków. PayPal może w dowolnym momencie wypowiedzieć, anulować, zawiesić, poprawić lub w inny sposób zmodyfikować niniejsze Warunki zgodnie z Umową z Użytkownikiem usługi PayPal i obowiązującym prawem. Dalsze korzystanie z funkcji zbierania funduszy w ramach kampanii po wprowadzeniu zmian Warunków w życie oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na objęcie tymi zmianami.

W razie jakiegokolwiek konfliktu między niniejszymi Warunkami a Umową z Użytkownikiem usługi PayPal w odniesieniu do kwestii poruszonej w tych Warunkach pierwszeństwo mają niniejsze Warunki.

 

Opis, zastosowania i zgodność usługi zbierania funduszy w ramach kampanii z niniejszymi Warunkami

Zbieranie funduszy w ramach kampanii to usługa oferowana przez PayPal, która umożliwia utworzenie kampanii obejmującej zbiórkę pieniędzy na wybrany przez siebie cel. Takie kampanie możemy również nazywać „zbiórkami funduszy” lub „stronami darowizn”.

Wszystkie kampanie muszą być używane zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz wszystkimi pozostałymi warunkami PayPal mającymi zastosowanie i obowiązującymi przepisami prawa.

PayPal zastrzega sobie prawo do ograniczenia korzystania z dowolnej kampanii, która nie jest zgodna z niniejszymi Warunkami.

 

Tworzenie kampanii

Aby używać funkcji zbierania funduszy w ramach kampanii, Użytkownik musi mieć konto zweryfikowane w systemie PayPal, w stanie niebudzącym zastrzeżeń. Użytkownik musi precyzyjnie i uczciwie opisywać, na co będą przeznaczane darowizny otrzymywane w ramach kampanii, oraz musi wykorzystywać je w celach w niej określonych. Wyłączna odpowiedzialność za wszelkie fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd kampanie lub Treści kampanii (zdefiniowane poniżej), a także za niewłaściwe wykorzystanie środków otrzymanych z kampanii, spoczywa na Użytkowniku. Użytkownik może utworzyć kampanię wyłącznie z własnej inicjatywy. Oznacza to, że nie może tego zrobić na polecenie innej osoby (np. beneficjenta takiej kampanii) ani nie może działać w imieniu żadnej innej osoby. Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie nam wszelkich informacji, o które możemy poprosić i które uznamy za konieczne do potwierdzenia przestrzegania przez Użytkownika niniejszych Warunków oraz wszelkich innych stosownych warunków firmy PayPal i obowiązujących przepisów prawa.

PayPal wyłącza wszelką odpowiedzialność za wynik lub powodzenie kampanii. Użytkownik akceptuje ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że kampania może się nie powieść lub że mogą w niej wystąpić zmiany, opóźnienia lub nieprzewidziane problemy. PayPal nie gwarantuje ani nie zapewnia, że darowizny zostaną wykorzystane w sposób opisany w kampanii ani że założone cele kampanii zostaną osiągnięte.

 

Publiczne prezentowanie kampanii; publiczne informacje o darowiznach

Korzystanie z funkcji zbierania funduszy w ramach kampanii, w tym z Treści kampanii (zdefiniowanych poniżej w „Standardach treści kampanii”), podlega Informacjom dotyczącym zasad ochrony danych firmy PayPal.

Kampania i cała jej zawartość będą publicznie dostępne do momentu usunięcia kampanii.

Ponadto, o ile darczyńca uczestniczący w kampanii nie zdecyduje się na zachowanie anonimowości, jego imię i nazwisko, kwota darowizny i zdjęcie będą publicznie prezentowane na stronie kampanii. 

 

Standardy treści kampanii

Poza działaniami zabronionymi i działaniami, które wymagają zatwierdzenia, opisanymi w Zasadach dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal Użytkownikowi nie wolno publikować żadnych treści na potrzeby kampanii („Treści kampanii”), które:

 • są fałszywe, wprowadzające w błąd, zwodnicze, niedokładne lub nieuczciwe;
 • szkalują inną osobę bądź naruszają jej prawo do prywatności lub dobra osobiste;
 • są szkodliwe, obsceniczne, niestosowne, agresywne lub tolerujące agresję bądź wyrządzanie krzywdy, mają na celu nękanie, przedstawiają nagość lub aktywność seksualną bądź z innego powodu nie są odpowiednie do publikacji;
 • podżegają do nienawiści wobec zwierząt, poszczególnych osób lub grup osób z powodu rasy, pochodzenia etnicznego, religii, narodowości, niepełnosprawności, płci, wieku, statusu weterana, orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej;
 • naruszają własność intelektualną lub inne prawa własności dowolnej osoby lub nie są autoryzowane, na przykład nie zostały utworzone przez Użytkownika lub Użytkownik nie ma zezwolenia na ich wykorzystywanie;
 • stwarzają zagrożenia dla prywatności lub bezpieczeństwa dowolnej osoby albo narażają inne osoby na szkody;
 • mają charakter niechcianej lub nieautoryzowanej reklamy, materiałów promocyjnych, działań komercyjnych lub sprzedaży;
 • mają charakter spamu, łańcuszka lub piramidy finansowej;
 • promują szansę na wygraną w konkursie, loterii, losowaniu lub programie z nagrodami;
 • naruszają jakiekolwiek przepisy prawa; lub
 • według wyłącznego uznania firmy PayPal są niewłaściwe lub narażają inne osoby na szkody lub odpowiedzialność.

 

Zastosowania niedozwolone

Użytkownik nie może wykorzystywać darowizn w systemie PayPal w wyraźnych lub dorozumianych celach związanych z:

 1. jakąkolwiek działalnością lub celami niezgodnymi z prawem;
 2. jakimikolwiek działaniami zabronionymi lub podlegającymi ograniczeniom na mocy Zasad dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal lub działaniami, które według wyłącznego uznania firmy PayPal mogą budzić zastrzeżenia;
 3. jakimikolwiek próbami zgromadzenia darowizn na potrzeby działań, osób, podmiotów lub krajów objętych embargiem lub zablokowanych przez dowolny rząd, w tym podlegających kompleksowej ustawie Stanów Zjednoczonych o sankcjach albo naruszających dowolne mające zastosowanie przepisy dotyczące sankcji;
 4. wszelkimi próbami zbierania darowizn dla osoby niepełnoletniej bez uzyskania zgody jej opiekuna prawnego;
 5. wspieraniem działalności przestępczej lub przemocy, w tym handlu ludźmi lub wyzysku ludzi, bądź zachęcaniem do takich działań;
 6. sprzedażą towarów lub usług;
 7. celami marketingowymi lub promocyjnymi;
 8. działaniami zwykle wykonywanymi przez organy ścigania; lub
 9. papierami wartościowymi, okazjami inwestycyjnymi, zadłużeniem lub kapitałem, podziałem przychodów, rentami, inwestycjami, pożyczkami itp.

Użytkownik nie może:

 1. wspierać osób zamieszanych w domniemane przestępstwa finansowe, m.in. korupcję, łapownictwo, unikanie podatków, oszustwo lub inne podobne działania;
 2. dochodzić jakichkolwiek wynagrodzeń związanych z prowadzoną przez siebie kampanią ani ich przyjmować;
 3. przyjmować darowizn, co do których ma pewność lub podejrzenie, że są błędne, podejrzane lub nieuczciwe;
 4. publikować lub używać treści lub informacji naruszających Standardy treści kampanii (patrz wyżej);
 5. oferować żadnych mechanizmów motywacyjnych, zwrotów, odsetek, korzyści, „nagród” czy „bonusów” w zamian za wpłatę w ramach kampanii;
 6. fałszywie twierdzić, sugerować ani dawać do zrozumienia, że wpłaty na kampanię można odliczyć od podatku;
 7. publikować prywatnych, poufnych lub zastrzeżonych danych lub informacji o podmiotach zewnętrznych bez wyraźnej zgody takiego podmiotu; ani
 8. angażować się w żadne inne działania zabronione na mocy Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal, w tym Zasad dopuszczalnego użytkowania, ani w żadne działania, które według wyłącznego uznania firmy PayPal mogą budzić zastrzeżenia.

 

Własność intelektualna

Używając funkcji zbierania funduszy w ramach kampanii, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (1) ma wszystkie wymagane licencje, prawa, zgody i uprawnienia dotyczące Treści kampanii oraz (2) Treści kampanii są dokładne i nie naruszają ani nie będą naruszać praw własności intelektualnej, praw własności, prawa do prywatności, poufności ani prawa do wizerunku podmiotów zewnętrznych, ani postanowień niniejszych Warunków, innych mających zastosowanie warunków firmy PayPal lub obowiązujących przepisów prawa.

 

Podatki i inne zobowiązania prawne

Wyłączną odpowiedzialność za naliczanie, pobieranie, zgłaszanie lub odprowadzanie wszelkich podatków, ceł, opłat lub obciążeń należnych w związku z darowiznami otrzymanymi przy użyciu funkcji zbierania funduszy w ramach kampanii ponosi Użytkownik.

PayPal nie udziela żadnych porad podatkowych dotyczących darowizn. Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji zbierania funduszy w ramach kampanii należy skonsultować się ze swoim doradcą podatkowym, prawnym, finansowym lub innym.

PayPal nie dostarcza darczyńcom żadnych potwierdzeń przekazania darowizny do celów podatkowych.

W przypadku skonfigurowania kampanii Użytkownik jest zobowiązany zapewnić zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami (w tym na przykład z obowiązującymi przepisami ochrony konsumentów oraz stanowymi i federalnymi przepisami dotyczącymi zbierania pieniędzy). Jeśli obowiązujące prawo tego wymaga, Użytkownik odpowiada za utrzymywanie odpowiednich rejestracji, licencji lub za zgłaszanie darowizn otrzymanych w ramach kampanii lub za inne zgłaszanie swoich działań odpowiednim organom.

 

Działania, które PayPal może podjąć

Jeśli mamy powód, aby sądzić, że Użytkownik zaangażował się w jakiekolwiek działania naruszające niniejsze Warunki, postanowienia Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal lub Zasady dopuszczalnego użytkowania PayPal, możemy nie tylko usunąć jego kampanię, lecz także zablokować darowizny na jego koncie PayPal oraz ograniczyć, zawiesić lub zamknąć dowolne lub wszystkie usługi PayPal.

PayPal może również podjąć działania określone w punkcie „Kroki, które PayPal może podjąć w przypadku dopuszczenia się przez Użytkownika działań zabronionych” Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal.

 

Opłaty

Obowiązują stosowne stawki za darowizny lub transakcje organizacji charytatywnych i wszystkie inne stosowne opłaty zgodnie z opisem na stronie Opłaty dla handlowców

 

Korzystanie z darowizn

Pieniądze na koncie PayPal Użytkownika należą do Użytkownika. Użytkownik nie może jednak korzystać z darowizn w celach innych niż określony cel kampanii.

PayPal nie ma obowiązku monitorowania wykorzystania darowizn przekazanych przy użyciu funkcji zbierania funduszy w ramach kampanii i nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności, jeśli te darowizny nie zostaną użyte zgodnie z określonymi celami. PayPal nie ponosi odpowiedzialności i nie przyjmuje na siebie żadnych praw, tytułów odsetek ani zobowiązań w związku z darowiznami, które stanowią płatności osobiste otrzymane przez Użytkownika od darczyńców. Odpowiedzialność za wszelkie spory z darczyńcami dotyczące darowizn otrzymanych przy użyciu funkcji zbierania funduszy w ramach kampanii albo wykorzystania darowizn spoczywa na Użytkowniku, a darczyńcom, którzy dokonują płatności osobistych na własne ryzyko, nie przysługują żadne prawa ani odsetki z tytułu przekazanych darowizn.

Jeśli jednak darczyńca uważa, że Użytkownik nie wykorzystuje przekazanych darowizn w określonym celu, może przy użyciu przycisku Zgłoś nieodpowiednie treści powiadomić nas o potencjalnym problemie wymagającym weryfikacji.

 

Przesyłanie reklamacji dotyczących własności intelektualnej

Szanujemy własność intelektualną innych osób i wymagamy, aby użytkownicy usługi PayPal przestrzegali odpowiednich praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich i praw do znaków towarowych. Możemy, w odpowiednich okolicznościach i według własnego uznania (ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie ponosimy w tym zakresie żadnej odpowiedzialności), ograniczyć lub zakończyć korzystanie z naszych produktów lub usług przez użytkowników wykorzystujących lub publikujących przy użyciu systemu PayPal treści, które są objęte roszczeniami z tytułu praw własności intelektualnej.

PayPal będzie reagować na wystarczająco uzasadnione powiadomienia o domniemanych naruszeniach praw autorskich lub praw do znaków towarowych otrzymane od ich właścicieli. Jeśli Użytkownik uważa, że treści w kampanii naruszają jego prawa własności intelektualnej, może zażądać usunięcia tych treści z naszej witryny. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj. Można też użyć przycisku Zgłoś na stronie kampanii, aby wysłać nam powiadomienie.

Firma PayPal może zakończyć dostęp do swoich produktów lub usług według własnego uznania wskutek domniemanych naruszeń i kieruje się zasadami wypowiadania kont PayPal należących do użytkowników, wobec których wielokrotnie pojawiają się zarzuty dotyczące naruszenia praw.

 

Aktualizacje niniejszych Warunków i wypowiedzenie umowy

Firma PayPal może zmienić lub wypowiedzieć niniejsze Warunki bądź zakończyć działanie zbierania funduszy w ramach kampanii PayPal zgodnie z procedurą, która obowiązuje w odniesieniu do zmieniania Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal i która została opisana w punkcie „Witamy w systemie PayPal” Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal.

Jeśli Użytkownik w dowolnym momencie naruszy niniejsze Warunki, firma PayPal zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub zawieszenia konta Użytkownika bądź podjęcia innych działań w odniesieniu do tego konta w PayPal, a także do zawieszenia dostępu Użytkownika do kampanii lub usunięcia ich według własnego uznania.