Zasady zachowania poufności obowiązujące w Usługach PayPal

 

>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

Zasady zachowania poufności w Usługach PayPal znajdujące się bezpośrednio poniżej będą obowiązywać do 24 maja 2018 r.  Zaktualizowane Zasady zachowania poufności, dostępne tutaj, będą obowiązywać od 25 maja 2018 r.

Jeśli Użytkownik został przekierowany na tę stronę z witryny www.braintreepayments.com, Zasady zachowania poufności obowiązujące w Usługach PayPal (znajdujące się bezpośrednio poniżej) mają zastosowanie do Użytkownika i obowiązują do 24 maja 2018 r. Nowe Zasady zachowania poufności w usłudze Braintree, dostępne tutaj, mają zastosowanie do Użytkownika i będą obowiązywać od 25 maja 2018 r. Nowe Zasady zachowania poufności w usłudze Braintree zastąpią wszelkie wcześniejsze Zasady zachowania poufności w dniu 25 maja 2018 r.

 

Zasady zachowania poufności obowiązujące w Usługach PayPal

Ostatnia aktualizacja: 27 kwietnia 2017 r.

 

Przejdź do punktu:

1. Opis
2. Informacje zbierane przez firmę PayPal
3. Jak firma PayPal wykorzystuje zbierane informacje
4. Marketing
5. Udostępnianie informacji przez firmę PayPal innym użytkownikom Usług PayPal
6. Udostępnianie informacji przez firmę PayPal osobom trzecim
7. Międzynarodowy transfer informacji
8. Korzystanie przez Użytkownika z informacji i Usług PayPal
9. Bezpieczeństwo informacji
10. Przeglądanie przez Użytkownika swoich danych i ich zmiana 
11. Odpowiedzialność

 

Wyświetl, przeczytaj a następnie pobierz i zapisz niniejsze Zasady zachowania poufności

Niniejsze Zasady zachowania poufności regulują korzystanie przez Użytkownika z posiadanego konta PayPal oraz wszelkich produktów, usług, treści, funkcjonalności, technologii lub funkcji oferowanych przez firmę PayPal, a także wszelkich powiązanych witryn, aplikacji i usług (zbiorczo „Usługi PayPal”), w tym w szczególności korzystanie przez firmę PayPal z wszelkich informacji podanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Usług PayPal.  

Założenie konta w Usługach PayPal, uzyskiwanie do nich dostępu lub korzystanie z nich przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje i zgadza się na niniejsze Zasady zachowania poufności. Zaakceptowanie niniejszych Zasad zachowania poufności oraz wyrażenie na nie zgody przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na używanie oraz ujawnianie jego danych osobowych przez firmę PayPal oraz że zobowiązuje firmę PayPal do przeprowadzenia tych czynności w sposób opisany w niniejszych Zasadach zachowania poufności.

1. Omówienie

W celu obsługi Usług PayPal oraz ograniczenia ryzyka związanego z oszustwami PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. („firma PayPal”, „PayPal” lub „my”), pełniąca funkcję kontrolera danych, wymaga od użytkowników podania określonych informacji, w tym informacji o kartach kredytowych, kartach debetowych lub rachunkach bankowych. Jeśli Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Zasady zachowania poufności, wyraża wówczas zgodę na przetwarzanie przez nas danych Użytkownika w sposób określony w niniejszym dokumencie. Zasady zachowania poufności określają zakres informacji zbieranych przez firmę PayPal oraz sposób ich wykorzystania. Firma PayPal przywiązuje bardzo duże znaczenie do bezpiecznego przetwarzania informacji użytkowników i wykorzystuje takie informacje wyłącznie zgodnie z warunkami niniejszych Zasad zachowania poufności. Na potrzeby niniejszych Zasad zachowania poufności termin „informacje” oznacza wszelkie informacje poufne lub informacje mogące służyć do identyfikacji użytkowników oraz inne dane związane z użytkownikami Usług PayPal, w tym między innymi z klientami i handlowcami (podmioty prawne).

Firma PayPal nie sprzeda ani nie wynajmie informacji Użytkownika osobom trzecim na potrzeby marketingowe bez wyraźnej zgody Użytkownika. Aby jednak zachować możliwość świadczenia Usług PayPal naszym użytkownikom, podnosić jakość naszych Usług PayPal oraz chronić interesy naszych użytkowników, w ograniczonych i ściśle określonych przypadkach będziemy przekazywać niektóre informacje Użytkownika osobom trzecim zgodnie z opisem w punktach 3, 5 i 6 niniejszych Zasad zachowania poufności. Zapoznanie się z niniejszymi Zasadami zachowania poufności jest istotne, ponieważ dotyczą one wszystkich Usług PayPal.

Zasady zachowania poufności mają na celu regulować korzystanie z Usług PayPal przez użytkowników (w tym między innymi osoby, które korzystają z Usług PayPal w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), o ile nie ustalono inaczej na mocy stosownej umowy.

Zmiany w niniejszych Zasadach zachowania poufności: Wszelkie przyszłe zmiany w niniejszych Zasadach zachowania poufności opisane w dokumencie Aktualizacja zasad opublikowanym na stronie Umowy prawne w witrynie PayPal w momencie rejestracji Użytkownika w Usługach PayPal są integralną częścią niniejszych Zasad zachowania poufności i wejdą w życie zgodnie z postanowieniami dokumentu Aktualizacja zasad.„Aktualizacja zasad” oznacza wcześniejsze powiadomienie o zmianach w umowach zawartych przez Użytkownika z firmą PayPal, które firma PayPal może udostępnić Użytkownikowi w formie pisemnej. Jeśli Użytkownik nie akceptuje niniejszych Zasad zachowania poufności, nie wolno mu rejestrować się w Usługach PayPal ani z nich korzystać.

Powiadamianie o zmianach. Niniejsze Zasady zachowania poufności mogą być modyfikowane w miarę dodawania nowych funkcji do Usług PayPal lub uwzględniania sugestii klientów. Firma PayPal może w każdej chwili zmienić niniejsze·Zasady·zachowania·poufności, zamieszczając ich zmienioną wersję w witrynie PayPal. O ile firma PayPal nie będzie mieć podstaw prawnych, aby postąpić inaczej, powiadomi Użytkownika o takiej zmianie na co najmniej 30 dni przed dniem wejścia w życie nowej wersji zasad zachowania poufności. Firma PayPal może opublikować informacje o tej zmianie w swojej witrynie na stronie Aktualizacje zasad lub przesłać stosowne powiadomienie pocztą elektroniczną. Z dniem wejścia w życie nowej wersji zasad zachowania poufności uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszych Zasad zachowania poufności. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z Zasadami zachowania poufności, może w każdej chwili zamknąć swoje konto.

Najnowszą wersję Zasad zachowania poufności można znaleźć tutaj.

Witryny osób trzecich. Niektóre strony witryny PayPal zawierają łącza do witryn osób trzecich. Witryny takie kierują się własnymi zasadami zachowania poufności, a firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności za ich działalność, w tym m.in. za sposób postępowania z informacjami. Użytkownicy, którzy przekazują informacje do witryn osób trzecich lub za ich pośrednictwem, przed udostępnieniem danych mogących służyć do ich identyfikacji powinni zapoznać się z zasadami zachowania poufności obowiązującymi w tych witrynach.

Brak umowy ramowej. Niniejsze Zasady zachowania poufności nie stanowią „umowy ramowej” w rozumieniu unijnej dyrektywy w sprawie usług płatniczych (2007/64/WE) ani implementacji tej dyrektywy w ustawodawstwie krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym bez wyjątku w obowiązującej w Wielkiej Brytanii ustawie z 2009 r. o usługach płatniczych).

Uwaga dotycząca osób poniżej 18 roku życia. Z Usług PayPal nie mogą korzystać osoby poniżej 18 roku życia. W związku z powyższym wspomniane osoby nie powinny przysyłać do firmy PayPal żadnych danych osobowych ani nie korzystać z Usług PayPal.

Powrót do początku

2. Informacje zbierane przez firmę PayPal

Informacje wymagane. Założenie konta PayPal lub korzystanie z Usług PayPal wymaga podania imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail. Aby móc dokonywać płatności poprzez Usługi PayPal, Użytkownik musi podać informacje dotyczące karty kredytowej, karty debetowej lub rachunku bankowego. Prosimy także o wybranie dwóch różnych pytań zabezpieczających (takich jak miejsce urodzenia czy imię zwierzęcia domowego).

W przypadku wysyłania lub otrzymywania poprzez Usługi PayPal niektórych płatności związanych z transakcjami o dużej wartości jednostkowej lub płatności o dużej wartości łącznej wymagane też będzie podanie innych informacji identyfikacyjnych lub handlowych; jest to koniecznie w celu zapewnienia zgodności z europejskimi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Korzystanie z urządzenia Użytkownika. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług PayPal przy użyciu dowolnego urządzenia (bez względu na to, czy połączenie z Usługami PayPal przebiega bezprzewodowo, stacjonarnie lub w inny sposób) firma PayPal może celem świadczenia Usług PayPal również zbierać i przechowywać dane logowania takiego urządzenia (w tym jego numer identyfikacyjny) oraz dane dotyczące geolokalizacji.

Zdjęcia. W przypadku korzystania przez Użytkownika z niektórych funkcji systemu PayPal (zwłaszcza PayPal POS w aplikacji na urządzenie przenośne) firma PayPal może poprosić Użytkownika o przesłanie zdjęcia Użytkownika w celu świadczenia tych konkretnych usług. Twarz Użytkownika musi być możliwa do rozpoznania. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje zdjęcie.

Informacje dotyczące programu lojalnościowego. Jeśli firma PayPal zezwoli Użytkownikowi na powiązanie uczestnictwa w danym programie lojalnościowym z kontem Użytkownika, może wówczas wymagać, aby Użytkownik przekazał jej swój identyfikator uczestnika takiego programu lojalnościowego.

Informacje dotyczące transakcji. W przypadku skorzystania z Usług PayPal w celu wysłania osobie trzeciej pieniędzy lub zażądania od osoby trzeciej zapłaty, należy przesłać firmie PayPal informacje dotyczące takiej transakcji. Informacje te muszą określać kwotę i rodzaj transakcji (zakup towarów, zakup usług lub przelew) oraz inne informacje dotyczące zakupu i adres e-mail lub numer telefonu takiej osoby trzeciej. Wysyłając pieniądze do innego klienta serwisu PayPal, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych na użytek tego klienta w celu sfinalizowania transakcji. Informacje te możemy również otrzymać od tego klienta. Zachowujemy także adres internetowy (adres IP) i inne informacje identyfikujące komputer lub inne urządzenie używane do uzyskania dostępu do konta PayPal lub skorzystania z Usług PayPal; ma to na celu ułatwienie identyfikacji nieautoryzowanych transakcji.

Informacje o Użytkowniku uzyskiwane od osób trzecich: W celu zapewnienia ochrony naszym klientom przed potencjalnymi oszustwami weryfikujemy informacje podawane przez Użytkownika za pośrednictwem Podmiotów obsługujących płatności lub Biur informacji kredytowej i Agencji ds. zwalczania przestępczości finansowej. W trakcie weryfikacji otrzymujemy od takich podmiotów informacje o Użytkowniku. W szczególności w przypadku zarejestrowania przez Użytkownika karty kredytowej lub debetowej lub rachunku bankowego w systemie PayPal korzystamy z usług autoryzacji kart i wykrywania oszustw w celu sprawdzenia, czy informacje dotyczące karty lub rachunku i adres są zgodne z informacjami podanymi w systemie PayPal oraz czy nie zgłoszono zgubienia lub kradzieży karty.

Jeśli Użytkownik wysyła lub odbiera za pośrednictwem Usług PayPal płatności w wysokiej kwocie łącznej lub jeśli Użytkownik będący handlowcem ma ograniczoną historię sprzedaży, możemy w pewnych okolicznościach sprawdzić firmę Użytkownika i uzyskać dostęp do informacji o Użytkowniku i jego firmie, w tym (w zakresie dozwolonym przez prawo) o kadrze kierowniczej, udziałowcach i partnerach firmy Użytkownika, za pośrednictwem Biur informacji kredytowej lub Agencji ds. zwalczania przestępczości finansowej. W razie powstania zadłużenia Użytkownika wobec firmy PayPal możemy przeprowadzić badanie jego zdolności kredytowej przez uzyskanie dodatkowych informacji o Użytkowniku w biurze informacji kredytowej lub agencji ds. zwalczania przestępczości finansowej w zakresie dozwolonym przez prawo. Firma PayPal, wedle własnego uznania, zastrzega sobie również prawo do okresowego pobierania i sprawdzania informacji dostarczonych przez biuro informacji kredytowej lub agencję ds. zwalczania przestępczości finansowej na temat zdolności kredytowej firmy albo klienta dla dowolnego konta oraz zastrzega sobie prawo do zamykania kont na podstawie informacji uzyskanych z takiego źródła.

Jeśli Użytkownik korzysta z konta PayPal do sprzedaży przedmiotów, możemy również zbierać publicznie dostępne informacje na temat firmy Użytkownika i zachowań Użytkownika na platformach sieci społecznościowych (w tym adres e-mail oraz liczbę „polubień” i „osób obserwujących”) w zakresie odpowiednim do oceny transakcji lub firmy Użytkownika, w tym jej wielkości i bazy klientów.

Informacje o Użytkowniku uzyskiwane z innych źródeł. Firma PayPal może również zbierać informacje o Użytkowniku z innych źródeł, w tym od jednostek należących do grupy przedsiębiorstw PayPal, przedsiębiorstw spoza tej grupy (zgodnie z przepisami prawa właściwego i przyjętymi tam zasadami zachowania poufności) oraz z innych kont, które zdaniem firmy PayPal znajdują się pod częściową lub pełną kontrolą Użytkownika.

Dodatkowa weryfikacja: Jeśli nie można zweryfikować informacji podanych przez Użytkownika lub w przypadku złożenia przez niego dyspozycji wypłaty środków przez wysłanie czeku na adres inny niż zweryfikowany adres rozliczeniowy karty kredytowej, Użytkownik może być proszony o przesłanie do nas drogą elektroniczną lub faksem dodatkowych informacji (np. prawa jazdy, wyciągu z karty kredytowej lub ostatniego rachunku za usługi komunalne lub innych informacji związanych ze wspomnianym adresem rozliczeniowym) lub o udzielenie odpowiedzi online na dodatkowe pytania celem ułatwienia weryfikacji tychże informacji.

Informacje o odwiedzanych stronach internetowych: Ze względu na sposób działania komunikacji w Internecie, przy wchodzeniu przez Użytkownika do witryny serwisu PayPal lub jej opuszczaniu automatycznie uzyskujemy adres internetowy strony, z której Użytkownik wszedł do naszej witryny, lub strony, na którą wszedł po opuszczeniu naszej witryny. Zbieramy również informacje na temat stron witryny PayPal odwiedzanych przez Użytkownika, adresów IP, używanej przeglądarki oraz daty i godziny przejścia do naszej witryny.

Korzystanie przez firmę PayPal z plików cookie, sygnalizatorów www, lokalnej pamięci i podobnych technologii. Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny lub Usług PayPal, firma PayPal (w tym spółki, z którymi współpracujemy) może pozostawiać małe pliki z danymi na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika. Takie pliki z danymi mogą być plikami cookie, znacznikami pikselowymi, plikami „Flash cookie” lub innymi danymi lokalnej pamięci dostarczanymi przez przeglądarkę Użytkownika lub powiązane aplikacje (zbiorczo „Pliki cookie”). Firma PayPal korzysta z Plików cookie, aby rozpoznać Użytkownika jako klienta firmy PayPal, odpowiednio dostosować Usługi PayPal, treści i reklamy, zmierzyć skuteczność promocji, ocenić, czy bezpieczeństwo konta Użytkownika nie jest zagrożone, ograniczyć ryzyko, zapobiegać oszustwom oraz promować zasady zaufania i bezpieczeństwa w witrynach i Usługach PayPal.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na obsługę naszych Plików cookie (jeśli używana przeglądarka lub dodatek do przeglądarki oferują taką możliwość), o ile nasze Pliki cookie nie są wymagane do zapobiegania oszustwom lub zapewnienia bezpieczeństwa kontrolowanych przez nas witryn. Nieudzielenie przez Użytkownika zgody na obsługę naszych Plików cookie może jednak utrudnić Użytkownikowi korzystanie z naszej witryny i Usług PayPal.

Więcej informacji na temat korzystania przez nas z tych technologii można znaleźć w naszych zasadach dotyczących plików cookie, sygnalizatorów www i podobnych technologii.

Komunikacja. Ilekroć Użytkownik komunikuje się z firmą PayPal w celu uzyskania pomocy lub w innych sprawach (np. za pośrednictwem poczty e-mail, faksu, telefonu, Twittera itp.), rejestrujemy związane z tym faktem informacje, w tym udzielone przez firmę PayPal odpowiedzi, na koncie Użytkownika.

Kwestionariusze, ankiety, loterie i dane dotyczące profili: Okresowo proponujemy naszym użytkownikom wzięcie udziału w opcjonalnych kwestionariuszach, ankietach i loteriach na potrzeby zbierania danych demograficznych lub oceny zainteresowań i potrzeb użytkowników. Jeśli w kwestionariuszach, ankietach i loteriach zbieramy od użytkowników dane mogące służyć do ich identyfikacji osobistej, zostają oni powiadomieni o sposobie wykorzystania takich danych przed wzięciem udziału w ankiecie lub loterii lub wypełnieniem kwestionariusza.

Osoby niebędące zarejestrowanymi użytkownikami Usług PayPal i Żądania: Ilekroć zarejestrowany użytkownik systemu PayPal próbuje zaangażować w transakcję osobę niebędącą zarejestrowanym użytkownikiem Usług PayPal (na przykład wysyłając jej płatność lub inną korzyść lub żądając od niej płatności), firma PayPal zachowuje informacje przesyłane nam przez takiego zarejestrowanego użytkownika Usług PayPal, w tym w szczególności adres e-mail, numer telefonu lub imię i nazwisko takiej osoby niebędącej zarejestrowanym użytkownikiem Usług PayPal. Informacje takie są przechowywane przez określony okres czasu w zgodzie z obowiązującym prawem i nie korzystamy z nich na potrzebę działań marketingowych skierowanych do osób niebędących zarejestrowanymi użytkownikami. Ponadto osoby takie mają takie same prawa dostępu do swoich danych i ich korygowania, jak każdy użytkownik Usług PayPal (o ile podane przez nie informacje są prawidłowe).

Informacje o koncie. Na potrzeby niniejszych Zasad zachowania poufności informacje o koncie („Informacje o koncie”) oznaczają w szczególności imię, nazwisko, nazwę, adres, adres e-mail, numer telefonu, nazwę użytkownika, zdjęcie, adres IP, identyfikator urządzenia, dane dotyczące geolokalizacji, numery kont, typy kont, szczegółowe informacje o instrumentach finansowania powiązanych z kontem, szczegółowe informacje o transakcjach płatności oraz transakcjach komercyjnych, wyciągi z konta i sprawozdania finansowe klienta, preferencje konta, dane o tożsamości zebrane w ramach programu „poznaj swojego klienta” oraz korespondencję z klientem.

Powrót do początku

3. Jak firma PayPal wykorzystuje zbierane informacje

Na potrzeby wewnętrzne: Zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy informacje Użytkownika na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych oraz w innych miejscach na świecie. Naszym nadrzędnym celem jest zbieranie danych Użytkownika w celu zapewnienia Użytkownikowi bezpiecznego, płynnego, wydajnego i dostosowanego sposobu korzystania z naszych usług. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych do następujących działań:

 • przetwarzanie transakcji i świadczenie Usług PayPal;
 • weryfikowanie tożsamości Użytkownika, w tym podczas tworzenia konta i resetowania hasła;
 • rozstrzyganie sporów, ściąganie opłat i rozwiązywanie problemów;
 • zarządzanie ryzykiem przypadków, wykrywanie przypadków, zapobieganie przypadkom lub likwidacja skutków oszustw lub innych potencjalnie nielegalnych lub zabronionych działań;
 • wykrywanie przypadków, zapobieganie przypadkom i likwidacja skutków naruszeń obowiązujących zasad lub innych stosownych umów z użytkownikami;
 • świadczenie na rzecz Użytkownika usług przez Dział Obsługi Klienta;
 • ulepszanie Usług PayPal poprzez dostosowanie ich do Użytkownika;
 • ocena działania Usług PayPal oraz ulepszenie ich treści i wyglądu;
 • zarządzanie naszą infrastrukturą informatyczną i jej ochrona;
 • dostarczanie ukierunkowanych treści marketingowo-reklamowych, aktualizacja usług i ofert promocyjnych na podstawie preferencji dotyczących komunikacji zdefiniowanych przez Użytkownika dla jego konta PayPal (zob. poniższy punkt „Nasze kontakty z klientami firmy PayPal”) oraz działań Użytkownika podczas korzystania z Usług PayPal; oraz
 • przeprowadzanie kontroli zdolności kredytowej i wypłacalności, porównywanie informacji pod względem ich zgodności oraz weryfikowanie ich u osób trzecich.

Kwestionariusze, loterie, ankiety i dane dotyczące profili. Jeśli Użytkownik odpowie na nasze opcjonalne kwestionariusze lub ankiety, możemy skorzystać z uzyskanych w ten sposób informacji w celu doskonalenia Usług PayPal, przesłania Użytkownikowi materiałów marketingowo-reklamowych, zarządzania loteriami lub w inny sposób określony szczegółowo w samej ankiecie.

Nasze kontakty z klientami firmy PayPal. Regularnie kontaktujemy się z naszymi użytkownikami za pośrednictwem poczty e-mail w związku z realizacją zamawianych usług. Ponadto kontaktujemy się nimi telefonicznie m.in. w celu:

 • rozstrzygania reklamacji lub roszczeń zgłoszonych za pośrednictwem Usług PayPal;
 • udzielania odpowiedzi na zgłoszenia przekazane do Działu Obsługi Klienta;
 • informowania o potencjalnym zagrożeniu wykorzystania konta lub transakcji do nielegalnych celów;
 • potwierdzenia tożsamości, danych lub informacji o aktywności na koncie;
 • prowadzenia działań związanych z windykacją należności;
 • przeprowadzania ankiet; oraz
 • badania podejrzanych transakcji.

Adresu e-mail lub adresu fizycznego Użytkownika używamy do potwierdzenia otwarcia przez niego konta PayPal, do wysyłania powiadomień o płatnościach wysłanych lub odebranych za pośrednictwem systemu PayPal (w tym opisanych poniżej płatnościach za polecenie), do wysyłania informacji o istotnych zmianach w naszych produktach i usługach oraz do wysyłania zawiadomień i oświadczeń ujawniających, wymaganych przepisami prawa. Zasadniczo użytkownicy nie mogą zrezygnować z otrzymywania takiej korespondencji, ma ona jednak głównie charakter informacyjny, a nie promocyjny.

Adresu e-mail Użytkownika używamy także do wysyłania informacji innego rodzaju, z otrzymywania których może on zrezygnować. Należą do nich: „Nowości serwisu PayPal”, porady dotyczące aukcji, ankiety dla klientów i powiadomienia o specjalnych promocjach innych firm. Użytkownik może wybrać, które informacje chce otrzymywać, albo całkowicie zrezygnować z ich otrzymywania. Może tego dokonać w trakcie procesu rejestracji albo w późniejszym czasie przez zalogowanie się na konto w witrynie PayPal i wybranie kolejno opcji Moje konto, Profil, a następnie Ustawienia mojego konta i zaktualizowanie Preferencji dotyczących komunikacji.

Firma PayPal może komunikować się z Użytkownikiem w sposób opisany powyżej za pośrednictwem wiadomości SMS (wiadomość SMS będzie traktowana jak wiadomość e-mail na potrzeby zarządzania preferencjami Użytkownika w zakresie komunikacji).

W związku z niezależnymi audytami naszych sprawozdań finansowych i naszej działalności audytorzy mogą kontaktować się z wybranymi klientami celem potwierdzenia prawdziwości danych. Audytorzy tacy nie mogą jednak używać danych mogących służyć do identyfikacji użytkowników do innych celów.

Powrót do początku

4. Marketing

Możemy połączyć dane Użytkownika z informacjami zbieranymi od innych firm i wykorzystać je do ulepszenia oraz personalizacji Usług PayPal. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać materiałów marketingowych ani uczestniczyć w naszych programach dostosowywania reklam, wystarczy, że zaloguje się na swoje konto, wybierze kolejno opcje Moje konto, Profil, Ustawienia powiadomień, a następnie zaktualizuje preferencje dotyczące komunikacji lub postąpi zgodnie ze wskazówkami zawartymi w materiałach marketingowych lub reklamie.

Powrót do początku

 

5. Udostępnianie informacji przez firmę PayPal innym użytkownikom Usług PayPal

Jeśli Użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem systemu PayPal, jego imię i nazwisko, adres e-mail, ewentualny numer telefonu, data rejestracji, liczba płatności otrzymanych od zweryfikowanych użytkowników systemu PayPal oraz informacja o posiadaniu przez niego zweryfikowanego rachunku bankowego są widoczne dla innych klientów firmy PayPal, na rzecz których Użytkownik dokonał płatności lub którzy usiłują dokonać płatności na jego rzecz, korzystając z Usług PayPal. Jeśli Użytkownik jest posiadaczem konta firmowego, to dla innych klientów firmy PayPal jest także widoczny adres URL jego witryny internetowej oraz podane przez niego dane kontaktowe jego działu obsługi klienta. Ponadto te i inne informacje mogą być również udostępniane osobom trzecim, jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług firmy PayPal przy użyciu narzędzi osób trzecich. Numery kart kredytowych, rachunków bankowych i inne informacje finansowe użytkowników nie są jednak ujawniane osobom, na rzecz których dokonali płatności lub które dokonały płatności na ich rzecz za pośrednictwem Usług PayPal lub osób trzecich korzystających z Usług PayPal, o ile nie wyrazili na to wyraźnej zgody lub o ile nie jesteśmy do tego zobowiązani przepisami dotyczącymi kart kredytowych, nakazem sądowym lub w wyniku innej okoliczności przewidzianej przepisami prawa.

W przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayPal za kupowane towary lub usługi firma PayPal może ujawnić sprzedającemu adres wysyłkowy oraz adres rozliczeniowy, aby umożliwić mu sfinalizowanie transakcji. W przypadku niepowodzenia próby płatności na rzecz sprzedawcy lub jej późniejszego unieważnienia możemy również poinformować sprzedawcę o szczegółach nieudanej płatności. Dla potrzeb rozwiązywania sporów możemy udostępnić kupującemu adres sprzedającego, aby umożliwić mu zwrócenie zakupionych towarów sprzedającemu.

Jeśli Użytkownik korzysta z aplikacji na urządzenia przenośne, firma PayPal może udostępnić zdjęcie Użytkownika zapisane w aplikacji na urządzenie przenośne innym użytkownikom systemu PayPal, aby mogli oni zidentyfikować Użytkownika. Użytkownik udziela firmie PayPal niewyłącznej, nieodpłatnej, przenoszalnej, podlegającej sublicencjonowaniu i obowiązującej na całym świecie licencji na wykorzystanie zdjęcia Użytkownika do powyższych celów.

Firma PayPal może również udostępniać innym użytkownikom potwierdzenie lokalizacji Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie chce, aby takie informacje były udostępniane, może uzyskać dostęp, wyświetlić i zmienić ustawienia dotyczące takiego ujawniania danych na swoim urządzeniu przenośnym.

Jeśli Użytkownik korzysta z systemu PayPal jako metody logowania w zewnętrznych witrynach lub aplikacjach na telefony komórkowe, firma PayPal może ujawnić każdej osobie trzeciej oferującej tę Usługę jako metodę logowania nie tylko status logowania Użytkownika, ale również dane osobowe i inne informacje o koncie, na których ujawnienie Użytkownik wyraził zgodę, aby taka osoba trzecia mogła Użytkownika rozpoznać. Firma PayPal nie da takiej osobie trzeciej dostępu do Konta PayPal Użytkownika, a jedynie będzie dokonywać płatności z tego Konta na rzecz rzeczonej osoby trzeciej po uzyskaniu od Użytkownika szczególnej autoryzacji. Użytkownik może uzyskać dostęp do ustawień dotyczących takiego ujawniania danych handlowcom oraz wyświetlać i kontrolować je po zalogowaniu się na swoim koncie PayPal.

Jeśli Użytkownik powiąże uczestnictwo w danym programie lojalnościowym z Kontem Użytkownika w ramach aplikacji na telefon komórkowy, firma PayPal może ujawnić należący do Użytkownika identyfikator uczestnika takiego programu lojalnościowego każdemu handlowcowi uczestniczącemu w tym programie lojalnościowym, w przypadku gdy Użytkownik zapłacił temu handlowcowi za pośrednictwem systemu PayPal. Jeśli Użytkownik usunie ze swojego Konta taki identyfikator uczestnika programu lojalnościowego, firma PayPal zaprzestanie ujawniania tej informacji.

W ramach współpracy z osobami trzecimi, w tym z handlowcami, umożliwiamy im akceptowanie i obsługę płatności od i dla Użytkownika za pomocą Usług PayPal. W takiej sytuacji osoba trzecia może udostępnić nam informacje na temat Użytkownika, np. jego adres e-mail lub numer telefonu, gdy płatność jest do niego wysyłana lub gdy usiłuje on zapłacić tej osobie trzeciej. Informacje te służą nam do potwierdzenia, że Użytkownik jest klientem firmy PayPal i że za pośrednictwem systemu PayPal może dokonać płatności, lub, jeśli płatność jest wysyłana do Użytkownika, w celu przekazania mu potwierdzenia otrzymania płatności. Firma PayPal może także, na życzenie Użytkownika, potwierdzić jego status jako klienta systemu PayPal wobec osoby trzeciej. Należy pamiętać, że osoby trzecie będące stroną transakcji zakupu lub umowy z Użytkownikiem mają własne zasady zachowania poufności, firma PayPal nie może być zatem odpowiedzialna za działania tych osób, a zwłaszcza za sposób przetwarzania przez nie danych osobowych.

Jeśli Użytkownik zakłada konto PayPal bezpośrednio w witrynie osoby trzeciej lub za pośrednictwem aplikacji osoby trzeciej, wszelkie informacje wprowadzane przez Użytkownika w tej witrynie lub aplikacji (a nie bezpośrednio w Usłudze PayPal) będą udostępniane właścicielowi tej witryny lub aplikacji osoby trzeciej i informacje te mogą podlegać zasadom zachowania poufności określonym przez tego właściciela.

Akceptacja Zasad zachowania poufności oznacza wyrażenie zgody na możliwość przesłania przez firmę PayPal wyżej wymienionych, odpowiednich danych do innego użytkownika systemu PayPal (w tym także handlowca) w celu przetworzenia, wyegzekwowania lub obsłużenia w inny sposób i dostarczenia informacji o płatności za każdym razem, gdy Użytkownik dokonuje lub próbuje dokonać płatności za pośrednictwem swojego konta PayPal na rzecz tego klienta systemu PayPal, który może znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie przez firmę PayPal informacji o transakcjach i innych informacji niezbędnych do korzystania z aplikacji PayPal na telefony komórkowe (w tym z produktów dostępnych w punktach sprzedaży) handlowcom lub innym klientom PayPal, których Użytkownik wyraźnie wybrał za pomocą aplikacji PayPal na telefony komórkowe lub produktu dostępnego w punkcie sprzedaży.

 

Powrót do początku

6. Udostępnianie informacji przez firmę PayPal osobom trzecim

Podobnie jak to czyni większość banków i podmiotów świadczących usługi płatnicze/finansowe, firma PayPal współpracuje z zewnętrznymi dostawcami usług, którzy wykonują na rzecz firmy PayPal i jej partnerów biznesowych określone zadania. Dzięki temu firma PayPal może łatwiej, szybciej i bezpieczniej obsługiwać płatności. Firma PayPal musi ujawniać takim dostawcom dane użytkowników, aby świadczenie wspomnianych usług było możliwe.

Ogólnie rzecz ujmując, prawa luksemburskie, którym podlega obsługa danych użytkownika przez firmę PayPal (dotyczące ochrony danych i tajemnicy bankowej) wymagają większej przejrzystości niż większość praw w Unii Europejskiej. Z tego względu, w odróżnieniu od większości dostawców usług internetowych i usług finansowych w Unii Europejskiej, firma PayPal wyszczególnia w swoich Zasadach zachowania poufności wszystkich zewnętrznych dostawców usług i partnerów biznesowych, którym może ujawnić dane użytkowników, wraz z celem ujawnienia oraz rodzajem ujawnionych danych. Łącza do tych osób trzecich można znaleźć tutaj oraz w akapitach a, d i g poniżej. Akceptując niniejsze Zasady zachowania poufności i zachowując konto w systemie PayPal, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych tym podmiotom w wymienionych celach.

PayPal może co kwartał uaktualniać listę wspomnianych osób trzecich (tzn. 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca i 1 października). PayPal rozpocznie przekazywanie danych nowemu podmiotowi lub w nowych celach lub nowych typów danych opisanych w poszczególnych aktualizacjach po upływie 30 dni od daty opublikowania listy w niniejszych Zasadach zachowania poufności. Zalecamy zapoznanie się w dniach wymienionych powyżej ze zaktualizowaną listą w witrynie PayPal. Niezgłoszenie zastrzeżeń do zmian w ujawnianiu danych w ciągu 30 dni od daty opublikowania uaktualnionej listy osób trzecich jest równoznaczne z zaakceptowaniem zmian na liście i w niniejszych Zasadach zachowania poufności. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na wprowadzone zmiany, ma prawo do zamknięcia konta i zaprzestania korzystania z usług PayPal.

Dane osobowe Użytkownika nie są sprzedawane ani udostępniane przez firmę PayPal żadnym osobom trzecim do celów marketingowych bez wyraźnej zgody Użytkownika, a samo ujawnienie tych informacji ma miejsce tylko w wyjątkowych przypadkach i tylko ze względu na cele opisane w niniejszych Zasadach zachowania poufności. Obejmuje to przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W celu świadczenia Usług PayPal może być konieczne przekazywanie niektórych zbieranych przez nas informacji (jak określono w punkcie 2) innym podmiotom z grupy PayPal lub osobom trzecim, w tym wymienionym w punkcie 6 jako dostawcy usług płatniczych, centra rozliczeniowe kart płatniczych lub posiadacze kont. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisami lokalnymi, takie podmioty mogą podlegać przepisom, rozporządzeniom, dochodzeniom, zapytaniom lub zamówieniom, na mocy których może być konieczne ujawnienie informacji odpowiednim władzom poszczególnych krajów. Korzystanie z Usług PayPal jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazywanie takich informacji na potrzeby świadczenia Usług PayPal.

W szczególności Użytkownik zleca firmie PayPal i zgadza się na następujące działania związane z jego informacjami:

 1. Ujawnianie wymaganych informacji policji i innym organom ścigania, służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, uprawnionym instytucjom rządowym, międzyrządowym oraz ponadnarodowym, uprawnionym agencjom, regulatorom rynku oraz branżowym organizacjom regulującym rynek i innym organizacjom (w tym agencjom określonym w punkcie „Agencje” na liście Zewnętrznych dostawców usług tutaj) oraz innym osobom trzecim, w tym firmom z Grupy PayPal, (i) jeśli jesteśmy zobligowani prawnie i spełniamy warunki objęcia m.in. Ustawą FATCA z dnia 24 lipca 2015 r. oraz Ustawą CRS z 18 grudnia 2015 r.; (ii) co do których mamy podstawę wierzyć, że są odpowiednie do współpracy przy prowadzeniu dochodzenia dotyczącego oszustwa lub innej działalności nielegalnej albo potencjalnie nielegalnej lub (iii) przy prowadzeniu dochodzenia dotyczącego naruszenia Umowy z Użytkownikiem (w tym m.in. dotyczącego źródła finansowania i wystawcy karty kredytowej lub debetowej).

PayPal ma obowiązek informowania Użytkowników podlegających ustawom FATCA lub CRS o informacjach ich dotyczących, które możemy przekazywać różnym instytucjom. Więcej informacji o zobowiązaniach firmy PayPal wynikających z ustaw FATCA i CRS oraz o tym, jak przepisy tych ustaw mogą dotyczyć Użytkownika i ujawniania informacji przez firmę PayPal, można znaleźć tutaj.

Firma PayPal oraz inne organizacje, w tym strony, które akceptują system PayPal, mogą udostępniać wymagane informacje (w tym między innymi informacje zebrane przez agencje ds. zwalczania przestępczości finansowej) oraz uzyskiwać dostęp do takich informacji i wykorzystywać je (w tym informacje z innych krajów), aby pomóc firmie PayPal i tym organizacjom w ocenie ryzyka i zarządzaniu nim (w tym między innymi, aby zapobiegać oszustwom, praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu działalności terrorystycznej). Więcej informacji na temat odpowiednich agencji ds. zwalczania przestępczości finansowej można uzyskać, kontaktując się z nami. Więcej informacji na temat tych Agencji, agencji zajmujących się zwalczaniem oszustw i innych osób trzecich można znaleźć tutaj.

 1. Ujawnienie informacji o koncie właścicielowi praw intelektualnych, jeżeli powołując się na stosowne prawo kraju członkowskiego UE, zgłosi roszczenie względem firmy PayPal o pozasądowe ujawnienie informacji ze względu na naruszenie jego praw własności intelektualnej, do którego została użyta Usługa PayPal (np. punkt 19, paragraf 2, podpunkt 3 niemieckiej ustawy o znakach towarowych lub punkt 101, paragraf 2, podpunkt 3 niemieckiej ustawy o prawach autorskich).
 2. Ujawnianie wymaganych informacji, do ujawnienia których jesteśmy zobowiązani w związku z wymaganiami stowarzyszeń kart kredytowych lub toczącym się postępowaniem cywilnym lub karnym.
 3. Jeśli Użytkownik będący handlowcem korzysta z usług osób trzecich w celu uzyskania dostępu do Usług PayPal lub ich integracji, firma PayPal może ujawnić takiemu partnerowi wymagane informacje w celu ułatwienia zawarcia i wywiązania się z takiej umowy (w tym między innymi o statusie takiej integracji Usług PayPal, o tym, czy Użytkownik posiada aktywne konto PayPal, oraz o współpracy Użytkownika z innym partnerem integracji Usług PayPal).
 4. Ujawnienie wymaganych informacji podmiotom obsługującym płatności, audytorom, dostawcom usług obsługi klienta, biurom informacji kredytowej i agencjom ds. zwalczania przestępczości finansowej, dostawcom produktów finansowych, partnerom komercyjnym, firmom świadczącym usługi marketingowe i public relations, dostawom usług operacyjnych, przedsiębiorstwom grupowym, agencjom, serwisom handlowym i innym osobom trzecim wymienionym tutaj. Celem takiego ujawnienia jest umożliwienie firmie PayPal świadczenia Usług PayPal na rzecz Użytkownika. W poniższej tabeli dla każdej kategorii podano przykłady osób trzecich (w tym ich cesjonariuszy i następców prawnych), którym w chwili obecnej firma PayPal ujawnia informacje lub może rozważać ujawnienie Informacji o koncie Użytkownika, wraz z celami tego ujawnienia oraz rodzajem ujawnianych informacji. O ile nie zostało to wyraźnie określone, osoby te na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów nie mogą korzystać z tych informacji w celach innych niż cele, dla których informacje te zostały im udostępnione.
 5. Ujawnianie wymaganych informacji przedstawicielom prawnym Użytkownika (pełnomocnikowi lub opiekunowi).
 6. Udostępnianie ogólnych danych statystycznych partnerom biznesowym lub na potrzeby public relations. Możemy na przykład ujawnić, że określony procent naszych użytkowników mieszka w Warszawie. Takie informacje ogólne nie są jednak powiązane z danymi osobowymi.
 7. Udostępnianie wymaganych Informacji o koncie niestowarzyszonym osobom trzecim (wymienionym tutaj) w następujących celach:
  1. Zarządzanie ryzykiem i ochrona przed oszustwami: aby pomóc w zapobieganiu oszustwom lub ocenie ryzyka i zarządzaniu nim. Jeśli na przykład Użytkownik korzysta z Usług PayPal, aby kupować lub sprzedawać towary za pośrednictwem eBay Inc. lub podmiotów stowarzyszonych eBay Inc. („eBay”), firma PayPal może udostępniać eBay Informacje o koncie, aby chronić konta Użytkownika przed oszustwami, ostrzec Użytkownika, jeśli firma PayPal wykryje takie działania na jego kontach lub ocenić ryzyko kredytowe.

   W ramach podejmowanych przez firmę PayPal działań mających na celu zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem firma PayPal może również udostępnić firmie eBay wymagane Informacje o koncie w przypadkach, w których firma PayPal nałożyła na konto Użytkownika blokadę lub inne ograniczenie w wyniku sporu, roszczenia, obciążenia zwrotnego lub innego problemu związanego ze sprzedażą lub zakupem towarów. Ponadto w ramach podejmowanych przez firmę PayPal działań mających na celu zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem firma PayPal może udostępniać firmie eBay Informacje o koncie na potrzeby obsługi przez firmę eBay odpowiednich programów oceny kupujących i sprzedających.
  2. Usługi Działu Obsługi Klienta: w celach świadczenia usług przez Dział Obsługi Klienta, w tym pomocy przy obsłudze konta Użytkownika lub rozstrzyganiu sporów (np. związanych z rozliczeniami lub transakcjami). 
  3. Wysyłka: w związku z wysyłką i powiązanymi usługami dotyczącymi zakupów zrealizowanych z wykorzystaniem Usług PayPal. 
  4. Zgodność z prawem: aby pomóc w zachowaniu zgodności z przepisami w zakresie prania pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej.
  5. Dostawcy usług: aby umożliwić dostawcom usług na mocy zawartych z firmą PayPal umów obsługę naszej działalności biznesowej, np. w celu zapobiegania oszustwom, prowadzenia windykacji, realizacji działań marketingowych, obsługi klienta i świadczenia usług technologicznych. Zgodnie z naszymi umowami tacy dostawcy usług korzystają z informacji Użytkownika wyłącznie w powiązaniu z usługami, które dla nas wykonują, a nie dla własnych korzyści.

Fuzje i przejęcia. Podobnie, jak w przypadku każdej innej firmy, istnieje możliwość, że firma PayPal może na drodze fuzji lub przejęcia połączyć się z inną firmą. W przypadku takiego przejęcia nasz sukcesor prawny będzie miał dostęp do informacji przechowywanych przez firmę PayPal, w tym informacji o koncie, a Użytkownik wyraża zgodę na taki dostęp, przy czym niniejsze Zasady zachowania poufności pozostaną w mocy do momentu ich ewentualnej zmiany.

Witryny osób trzecich: Jeśli Użytkownik otwiera konto PayPal bezpośrednio w witrynie osoby trzeciej lub za pośrednictwem aplikacji osoby trzeciej, wszelkie informacje wprowadzane przez Użytkownika w tej witrynie lub aplikacji (a nie bezpośrednio w witrynie PayPal) będą udostępniane właścicielowi tej witryny lub aplikacji osoby trzeciej. Witryny takie kierują się własnymi zasadami zachowania poufności i zalecamy Użytkownikowi zapoznanie się z tymi zasadami przed przekazaniem do takich witryn swoich danych osobowych. Firma PayPal nie odpowiada za treści dostępne w witrynach osób trzecich ani za stosowane przez te osoby praktyki dotyczące postępowania z informacjami.

Powrót do początku

7. Międzynarodowy transfer informacji Użytkownika

Firma PayPal dba o odpowiednią ochronę informacji Użytkownika w miejscu przechowywania takich danych oraz w miejscu, do którego te dane zostały przesłane poza EOG.

Powrót do początku

8. Korzystanie przez Użytkownika z informacji i Usług PayPal

W celu ułatwienia przeprowadzania transakcji między użytkownikami Usług PayPal uzyskują oni ograniczony dostęp do danych kontaktowych lub adresowych innych użytkowników. Sprzedający może mieć dostęp do nazwy użytkownika, adresu e-mail i innych danych kontaktowych lub adresowych kupującego, a kupujący może mieć dostęp do nazwy użytkownika, adresu e-mail i innych danych kontaktowych sprzedającego.

Użytkownik zgadza się korzystać z należących do innych użytkowników informacji umożliwiających identyfikację osoby uzyskanych za pośrednictwem Usług PayPal, w ramach komunikacji związanej z Usługami PayPal lub w ramach transakcji z użyciem systemu PayPal, wyłącznie w celu (a) przesyłania informacji dotyczących systemu PayPal, które nie są niechcianymi wiadomościami handlowymi, (b) wykonywania dodatkowych czynności dotyczących płatności PayPal lub transakcji obsługiwanych za pośrednictwem systemu PayPal (np. reklamacji związanych z ubezpieczeniem, dostawami i nadużyciami) oraz (c) innych celów, na które dany użytkownik wyrazi zgodę po poznaniu tych celów.

W każdym przypadku należy dać użytkownikom możliwość usunięcia ich danych z bazy oraz dostępu do informacji zebranych na ich temat. Mówiąc bardziej ogólnie, należy działać w zgodzie ze wszystkimi przepisami dotyczącymi zachowania poufności, a w szczególności tymi, które dotyczą wysyłania marketingowych wiadomości e-mail.

Firma PayPal nie toleruje spamu. Ściśle przestrzegamy naszych Zasad antyspamowych. Prosimy o kontakt w przypadku otrzymania spamu powiązanego z serwisem PayPal.

Powrót do początku

9. Bezpieczeństwo informacji

Firma PayPal kładzie duży nacisk na utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa danych klientów. Korzystamy z zabezpieczeń systemów komputerowych, takich jak zapory oraz szyfrowanie danych, zabezpieczamy dostęp do naszych budynków i dokumentów, zaś dostęp do danych osobowych mają tylko ci pracownicy, których obowiązki służbowe tego wymagają.

Więcej informacji na temat metod zapewniania bezpieczeństwa stosowanych przez firmę PayPal można znaleźć tutaj.

Bardzo istotna dla bezpieczeństwa konta PayPal jest ochrona hasła dostępu do niego. Hasła tego nie wolno nikomu wyjawiać. Przedstawiciele firmy PayPal nigdy nie proszą użytkowników o podanie hasła, w związku z czym wszelkie wiadomości e-mail lub inne formy komunikacji zawierające prośby o podanie hasła powinny być traktowane jako nieautoryzowane i podejrzane oraz przesłane na adres spoof@paypal.com. Jeśli z jakiegoś powodu hasło zostanie ujawnione osobie trzeciej, na przykład obiecującej Użytkownikowi usługi dodatkowe, takie jak rachunek zintegrowany, osoba taka będzie miała dostęp do konta i danych osobowych Użytkownika, a wówczas może on ponosić odpowiedzialność za działania podjęte z użyciem jego hasła. Jeśli Użytkownik uważa, że ktoś mógł uzyskać dostęp do jego hasła, powinien je natychmiast zmienić, logując się na konto i zmieniając ustawienia w Profilu, jak również od razu skontaktować się z nami.

Powrót do początku

10. Przeglądanie przez Użytkownika swoich danych i ich zmiana

Użytkownik może w dowolnym momencie zweryfikować lub zmienić podane przez siebie dane osobowe lub określone ustawienia konta PayPal. W tym celu musi zalogować się na swoje konto w witrynie PayPal, wybrać kolejno kartę Moje konto i opcję Profil, a następnie zmienić swoje preferencje. Z poziomu witryny PayPal Użytkownik może także zamknąć swoje konto. W przypadku zamknięcia konta PayPal zostaje ono oznaczone w naszej bazie danych jako „Zamknięte”, informacje o nim pozostają jednak w naszej bazie danych. Jest to niezbędne np. w celu zapobiegania oszustwom, gdyż osoby usiłujące dokonać oszustwa nie będą mogły uniknąć zdemaskowania, zamykając jedno konto i otwierając drugie. Jednak po zamknięciu konta informacje mogące służyć do identyfikacji Użytkownika nie są używane do żadnych innych celów ani sprzedawane czy udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania oszustwom i pomocy organom ścigania lub wymagane przepisami prawa.

Powrót do początku

11. Odpowiedzialność

Nasze biuro ds. poufności informacji jest odpowiedzialne za zapewnienie zgodności naszych codziennych procedur z niniejszymi Zasadami zachowania poufności. W celu wyegzekwowania swoich uprawnień w zakresie dostępu do informacji oraz w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące niniejszych zasad zachowania poufności, zasad postępowania z informacjami w firmie PayPal lub innych kwestii dotyczących kontaktów z firmą PayPal Użytkownik może skorzystać z tego formularza, zadzwonić pod numer Działu Obsługi Klienta podany w naszej witrynie lub napisać na adres: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

Powrót do początku