Aktualizacje zasad

 

>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

>> Wyświetl poprzednie aktualizacje zasad

Aktualizacje zasad

Powiadomienie o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal
Wydano: 11 września 2018 r. (poszczególne Daty wejścia w życie zostały podane poniżej)

Przeczytaj ten dokument.

Wprowadzamy zmiany w umowach prawnych regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal. 

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z poniższymi informacjami o wprowadzanych zmianach.

Nie musisz nic robić, aby zaakceptować zmiany, ponieważ wejdą one w życie automatycznie z Datą wejścia w życie podaną poniżej. Jeśli nie chcesz ich zaakceptować, możesz powiadomić nas przed upływem daty podanej powyżej, aby zamknąć swoje konto natychmiast, nie ponosząc przy tym żadnych opłat.


Zapoznaj się z obowiązującymi Umowami prawnymi


Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.
Data wejścia w życie: 11 września 2018 r.

Zmieniona Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal znajduje się pod obecnie obowiązującą wersją. Aby przejść do niej, kliknij tutaj lub wybierz odpowiednie łącze w stopkach „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” dostępnych na większości stron systemu PayPal.

Zmienione punkty Umowy z Użytkownikiem:

 • w celu doprecyzowania i uporządkowania obecnego brzmienia, w tym istniejących punktów:

  Punkt

  Zmiana

  Punkt 4.6 (Odrzucone transakcje)

  Treść tego punktu została zmieniona, aby doprecyzować, w jaki sposób firma PayPal przekaże Użytkownikowi z powrotem wszelkie zwrócone lub odrzucone płatności. 

  Punkt 8.2 (Przeliczanie walut)

  Treść tego punktu została zmieniona, aby doprecyzować, co się dzieje, gdy transakcja Użytkownika obejmuje przeliczenie waluty.

  Punkt A3.1 (Opłata za przeliczenie waluty)

  Treść tego punktu została zmieniona zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w punkcie 8.2.

  oraz
 • w celu poprawienia drobnych błędów pisowni.

 

Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.
Data wejścia w życie: 11 grudnia 2018 r.

Zmieniona Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal znajduje się pod obecnie obowiązującą wersją. Aby do niej przejść, kliknij tutaj lub wybierz odpowiednie łącze w stopkach „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” dostępnych na większości stron systemu PayPal.

1. Źródła finansowania płatności

Treść punktu 3.1 (Powiązanie źródła finansowania płatności) została zmieniona w celu doprecyzowania, co firma PayPal i Użytkownik mogą zrobić w przypadku zmiany informacji o źródle finansowania płatności (na przykład w przypadku wygaśnięcia ważności karty kredytowej Użytkownika). Punkt 3.1 przyjmuje obecnie następujące brzmienie (zmiany zostały podkreślone):

3.1 Powiązanie źródła finansowania płatności. Użytkownik może powiązać kartę debetową, kredytową, przedpłaconą (w niektórych przypadkach), rachunek bankowy lub konto PayPal Credit, jako Źródło finansowania płatności na koncie PayPal. Należy pamiętać, aby informacje o Źródle finansowania płatności były zawsze aktualne (takie jak nr i data ważności karty).W przypadku zmiany tych informacji firma PayPal może je zaktualizować według własnego uznania bez konieczności działania po stronie Użytkownika, zgodnie z informacjami przekazanymi przez bank lub wystawcę karty Użytkownika i podmioty zewnętrzne (w tym między innymi naszych partnerów w zakresie usług finansowych i wystawców kart). Jeśli Użytkownik nie chce, aby firma PayPal aktualizowała informacje o jego Źródle finansowania płatności, może skontaktować się ze swoim bankiem lub wystawcą karty, aby o to poprosić, albo usunąć Źródło finansowania płatności w Profilu swojego Konta. Jeśli firma PayPal aktualizuje Źródło finansowania płatności Użytkownika, może przechowywać wszelkie związane z tym źródłem ustawienia preferencji.

Użytkownik może wybrać opcję potwierdzenia numeru karty lub rachunku bankowego, co umożliwia firmie PayPal sprawdzenie, czy jest on właścicielem konta oraz czy jego karta jest ważna. Można to zrobić także poprzez wykonanie Procedury powiązywania i potwierdzania karty lub rachunku bankowego lub za pomocą innych procedur, o których firma PayPal będzie okresowo informować w powiadomieniach lub publikacjach”.

2. Błędy

Treść punktu 12.6 (Błędy) została zmieniona w celu doprecyzowania, co się dzieje, gdy na Koncie Użytkownika wystąpi błąd. Punkt 12.6 przyjmuje obecnie następujące brzmienie (zmiany zostały podkreślone):

„12.6 Błędy. Jeśli firma PayPal wykryje błąd przetwarzania, zostanie on usunięty.

Jeśli w wyniku błędu Użytkownik otrzyma mniej pieniędzy, niż powinien, firma PayPal zasili Konto Użytkownika kwotą różnicy. Jeśli w wyniku błędu Użytkownik otrzyma więcej pieniędzy niż powinien, firma PayPal może potrącić te dodatkowe środki z Konta Użytkownika. Jeśli pomyłkowa płatność dotyczy Źródła finansowania płatności, firma PayPal może naprawić ten błąd, odliczając lub uznając (w zależności od sytuacji) środki we właściwym źródle lub Źródłach finansowania płatności Użytkownika. Jeśli w wyniku błędu transakcja nie została zrealizowana w terminie lub została przesłana niewłaściwa kwota, firma PayPal ponosi odpowiedzialność z tytułu wykonania wadliwej lub niezrealizowanej transakcji płatności oraz wszelkich strat lub szkód Użytkownika bezpośrednio i jasno wynikających z tego błędu, chyba że:

a. z przyczyn niebędących konsekwencją naszego błędu Użytkownik nie posiadał wystarczających środków do przeprowadzenia transakcji;

b. system PayPal nie działał poprawnie, a Użytkownik wiedział o awarii przed rozpoczęciem transakcji lub

c. realizację transakcji uniemożliwiły czynniki pozostające poza kontrolą firmy PayPal (na przykład pożar lub powódź), mimo podjętych przez firmę PayPal rozsądnych środków zapobiegawczych.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy, firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub wadliwe wykonanie transakcji płatności (zainicjowanej przez firmę PayPal lub inną osobę), jeśli Użytkownik nie zawiadomił firmy PayPal o problemie z transakcją bezzwłocznie po uzyskaniu o nim wiedzy lub w każdym przypadku w ciągu 13 miesięcy po dacie obciążenia Użytkownika z tytułu tej transakcji płatności”.

3. Przeliczanie walut

Treść punktu 8.2 (Przeliczanie walut) została zmieniona w celu doprecyzowania, co się dzieje, gdy Użytkownik rezygnuje z przeliczania walut przez firmę PayPal, zanim sfinalizuje płatność podczas realizacji transakcji. Odpowiednia część punktu 8.2 przyjmuje następujące brzmienie (przedstawiona w kontekście z nagłówkiem i podkreśleniem zmian):

„8.2 Przeliczanie walut.

W zależności od kraju zamieszkania Użytkownika oraz typu Źródła finansowania płatności użytego do realizacji płatności Użytkownika, Użytkownik może zrezygnować z przeliczania waluty przez firmę PayPal przed sfinalizowaniem płatności podczas realizacji transakcji, a firma PayPal nie ponosi wówczas odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu korzystania przez Użytkownika z innych opcji przeliczania waluty.

…”

4. Opłaty – Płatności z tytułu Transakcji prywatnych

Firma PayPal z przyjemnością informuje, że Użytkownik:

 • nie poniesie żadnych opłat (z wyjątkiem opłat za przeliczenie waluty) za wysyłanie płatności z tytułu Krajowej Transakcji prywatnej (czyli płatności z tytułu Transakcji prywatnej na rzecz innego Użytkownika mającego zarejestrowany adres w tym samym kraju);
 • nie poniesie żadnych opłat (z wyjątkiem opłat za przeliczenie waluty) za wysyłanie płatności z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej w euro lub koronie szwedzkiej na rzecz innego Użytkownika mającego adres zarejestrowany w EOG); oraz
 • nie będzie już obciążany Dodatkową opłatą za płatność z tytułu Transakcji prywatnej w przypadku płatności z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej.

Punkt A1 Załącznika 1 obecnie przyjmuje następujące brzmienie (zmiany zostały podkreślone):

A1. Opłaty za płatność z tytułu Transakcji prywatnej 
Należy pamiętać, że Opłatę ponosi nadawca. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części A4.2.3 niniejszego Załącznika 1.
Opłata za Transakcje prywatne będzie wyświetlana w chwili dokonywania płatności.

Więcej informacji na temat opłat procentowych lub stałych można znaleźć w punktach A4.5, A4.6 i A4.7 Załącznika 1.

A1.1 Opłaty za płatność z tytułu Krajowej Transakcji prywatnej

Działanie

Opłata

Wysyłanie płatności z tytułu Krajowej Transakcji prywatnej

Bezpłatnie (o ile nie następuje przeliczenie waluty)

 

A1.2 Płatności z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej

A1.2.1 Płatności z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej wysłane w euro lub koronie szwedzkiej do EOG

Działanie

Opłata.

Wysyłanie płatności z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej w euro lub koronie szwedzkiej do EOG

Bezpłatnie (o ile nie następuje przeliczenie waluty)

A1.2.2 Inne płatności z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej

Aby określić Opłatę za płatność z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej wysyłaną do użytkownika w danym kraju, należy wykonać czynności opisane poniżej.

Krok 1 Znajdź kraj, w którym jest zarejestrowany adres odbiorcy. Dodatkowe informacje znajdują się w punkcie A4.4 Załącznika 1. W razie wątpliwości zapytaj o to odbiorcę (druga kolumna).
Krok 2. Znajdź odpowiednią Opłatę za płatność z tytułu Transakcji prywatnej (trzecia kolumna).

Działanie

Kraj Konta odbiorcy

Opłata za płatność z tytułu Transakcji prywatnej

 

^^

Wysyłanie płatności z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej

Stany Zjednoczone, Kanada, Europa Północna, Europa I, Europa II

 

9,99 PLN

Inny kraj^^

19,99 PLN

 

 

^ Pod warunkiem dostępności usługi dla Użytkownika zarejestrowanego w danym kraju         
^^ Zapoznaj się z punktem A4.7 tego Załącznika 1 poniżej”.

5. Opłaty – Stawki dotyczące transakcji charytatywnych

5.1. W punkcie A3.9.1.1 (Opłata stała dla organizacji charytatywnej) w Załączniku 1 zwiększono Opłatę stałą dla organizacji charytatywnej za odbiór płatności w realach brazylijskich (w stosownych przypadkach) z 0,40 BRL do 0,60 BRL.  W punkcie A3.9.1.1 (Opłata stała dla organizacji charytatywnej) w Załączniku 1 dodano Opłatę stałą dla organizacji charytatywnej za odbiór płatności w dolarach singapurskich (w stosownych przypadkach) w wysokości 0,50 SGD. W punkcie A3.9.1.1 (Opłata stała dla organizacji charytatywnej) w Załączniku 1 usunięto Opłatę stałą dla organizacji charytatywnej za odbiór płatności w lirze tureckiej (w stosownych przypadkach) w wysokości 0,45 TRY. Odpowiednia część punktu A3.9.1.1 (Opłata stała dla organizacji charytatywnej) w Załączniku 1 przyjmuje obecnie następujące brzmienie (zmiany zostały podkreślone):

„A3.9.1.1 Opłata stała dla organizacji charytatywnej

Zależy od waluty płatności otrzymanej:

Real brazylijski:

0,60 BRL

Dolar singapurski:

0,50 SGD

…”

6.  Inne zmiany

Punkty Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal zostały zmienione w celu doprecyzowania i uporządkowania treści i wyeliminowania błędów typograficznych.