Aktualizacje zasad

 

>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

>> Wyświetl poprzednie aktualizacje zasad

Aktualizacje zasad

Powiadomienie o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal

Wydano: 28 lutego 2018 r. (poszczególne Daty wejścia w życie zostały podane poniżej)

 

Przeczytaj ten dokument.

Wprowadzamy zmiany w umowach prawnych regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal. 

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z poniższymi informacjami o wprowadzanych zmianach.

Nie musisz nic robić, aby zaakceptować zmiany, ponieważ wejdą one w życie automatycznie z Datą wejścia w życie podaną poniżej. Jeśli nie chcesz ich akceptować, możesz powiadomić nas przed upływem daty podanej powyżej, aby natychmiast zamknąć swoje konto (https://www.paypal.com/pl/cgi-bin/?&cmd=_close-account), nie ponosząc przy tym żadnych opłat.

Mamy jednak nadzieję, że będziesz dalej korzystać z systemu PayPal i cieszyć się z następujących korzyści:

Szybkość

Nie musisz za każdym razem podczas dokonywania płatności wpisywać danych swojej karty, co pozwala Ci szybciej realizować transakcje w Internecie.

Łatwa obsługa

Płatności w systemie PayPal są preferowaną formą płatności internetowych w Polsce, ponieważ dokonywanie płatności za pomocą zaledwie kilku kliknięć jest szybkie i wygodne. Wystarczy tylko adres e-mail i hasło.

Zapoznaj się z obowiązującymi Umowami prawnymi
 


Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.

Data wejścia w życie: 28 lutego 2018 r.

 

1. Zawiadomienie na temat nowej struktury Preferowanych źródeł finansowania

Zawiadomienie jest zgodne z postanowieniami punktu 3.6 Umowy z użytkownikiem usługi PayPal.

Od 28 lutego 2018 r. w przypadku Użytkowników posiadających zarejestrowany adres w Polsce PayPal może zaprzestać stosowania postanowień punktu 3.6.c. i użyć Preferowanego źródła finansowania płatności Użytkownika w celu uzyskania pieniądza elektronicznego na pokrycie zobowiązań wynikających z określonych Poleceń zapłaty, nawet jeśli Użytkownik posiada środki na Saldzie PayPal. Zasady te podlegają postanowieniom Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal.  Punkt 3.6 Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal został odpowiednio zmieniony.

 

 

Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

 

Zmieniona Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal znajduje się pod obecnie obowiązującą wersją. Aby przejść do niej, kliknij tutaj lub wybierz odpowiednie łącze w stopkach „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” dostępnych na większości stron systemu PayPal.

 

1. Administrowanie danymi osobowymi i ich zabezpieczanie

Gdy Użytkownik korzysta z usług PayPal do otrzymywania płatności od klientów, zarówno Użytkownik, jak i spółka PayPal wykorzystują dane osobowe tych klientów.  Dodaliśmy punkt 5.7 w celu określenia zobowiązań prawnych Użytkownika i spółki PayPal w kontekście wykorzystywania danych osobowych klientów Użytkownika oraz innych osób w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług PayPal. Punkt 5.7 przyjmuje obecnie następujące brzmienie (przy podkreśleniu dodanej części):

5.7 Zasady dotyczące zwrotów, Ochrona danych, Zasady zachowania poufności i bezpieczeństwo. Użytkownikom zajmującym się sprzedażą towarów lub usług firma PayPal zaleca opublikowanie własnych zasad zwrotu oraz zasad zachowania poufności w ich witrynach.

Zasady zachowania poufności muszą zawierać wyraźną informację, że wszystkie transakcje realizowane w systemie PayPal podlegają Oświadczeniu o zachowaniu poufności firmy PayPal.  Użytkownik jest zobowiązany do zastosowania odpowiednich środków administracyjnych, technicznych i fizycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności wszelkich danych firmy PayPal, w tym informacji o użytkownikach systemu PayPal i samej firmie PayPal.

Zgodność z Przepisami o ochronie danych.  W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez firmę PayPal oraz Handlowca w związku z niniejszą Umową, każda ze Stron będzie administratorem przetwarzanych danych osobowych. Strony zobowiązują się do zachowania zgodności z Przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do administratorów w związku ze świadczonymi usługami oraz na podstawie niniejszej Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości – zarówno PayPal, jak i Handlowiec mają własne, niezależne zasady zachowania poufności, oświadczenia i procedury dotyczące przechowywanych i przetwarzanych danych osobowych i zarówno PayPal, jak i Handlowiec są osobnymi administratorami danych (zarządzają danymi osobno, nie są współadministratorami).

W zakresie zapewnienia zgodności z Przepisami o ochronie danych spółka PayPal i Handlowiec:

a. implementują i zachowują przez cały czas wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych;

b. przechowują i rejestrują informacje o wszystkich działaniach podejmowanych względem przetwarzanych danych; i

c. świadomie nie podejmują ani nie zezwalają na podejmowanie żadnych działań, które mogą doprowadzić do naruszenia przez drugą stronę Przepisów o ochronie danych.

Oprócz praw spółki PayPal określonych w punkcie 10.2, jeśli PayPal stwierdzi, że doszło do naruszenia zabezpieczeń witryny lub systemów Użytkownika lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo takiej sytuacji, mogące skutkować nieupoważnionym ujawnieniem danych klientów, PayPal ma prawo podjęcia wszelkich działań, które uzna za konieczne, oraz zażądania od Użytkownika podania informacji dotyczących naruszenia bezpieczeństwa.

 

2. Blokady zgodnie z instrukcjami

Dodano nowy punkt 5.8 zatytułowany „Blokady zgodnie z instrukcjami”, aby sprecyzować, co się dzieje, gdy Użytkownik korzysta z funkcji PayPal, która umożliwia (Użytkownikowi bezpośrednio lub osobie upoważnionej przez Użytkownika, takiej jak platforma handlowa online, na której Użytkownik zawiera transakcje jako sprzedawca) zlecenie spółce PayPal zablokowania środków Użytkownika przez określony czas.  Nowy punkt 5.9 przyjmuje następujące brzmienie: 

5.8 Blokady zgodnie z instrukcjami. Niektóre funkcje systemu PayPal mogą umożliwiać Użytkownikowi – zarówno Użytkownikowi bezpośrednio, jak i osobie upoważnionej przez Użytkownika zgodnie z postanowieniami punktu 15.9a, takiej jak takiej jak platforma handlowa online, na której Użytkownik zawiera transakcje jako sprzedawca – zlecenie spółce PayPal zablokowania środków (także tych pochodzących z płatności otrzymywanych za pośrednictwem systemu PayPal) na Koncie rezerw Użytkownika.  W takim przypadku status dostępności tych środków będzie widoczny na Saldzie PayPal Użytkownika. Opisy statusu mogą się różnić w zależności od funkcji użytej do zlecenia spółce PayPal zablokowania środków.  PayPal zwolni blokadę środków zgodnie z instrukcją wydaną przez Użytkownika (lub osobę upoważnioną do podejmowania działań w imieniu Użytkownika na podstawie punktu 15.9a) spółce PayPal zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

 

3. Przykłady przedmiotów, transakcji lub spraw, które nie kwalifikują się do programu Ochrony sprzedających w systemie PayPal

Zmieniono postanowienia punktu 11.10c (główny punkt 11.10 zatytułowany „Jakie są przykłady przedmiotów, transakcji lub spraw, które nie są objęte ochroną sprzedających w systemie PayPal?”), aby wyjaśnić, że wszystkie transakcje przetworzone inaczej niż za pośrednictwem konta PayPal kupującego lub w ramach transakcji gościnnej w systemie PayPal nie kwalifikują się do objęcia programem Ochrony sprzedających w systemie PayPal.  Punkt 11.10c (przedstawiony w kontekście z głównym punktem) obecnie przyjmuje następujące brzmienie (przy podkreśleniu dodanej/zmienionej części):

„11.10 Jakie są przykłady przedmiotów, transakcji lub spraw, które nie kwalifikują się do programu Ochrony sprzedających w systemie PayPal?

c. Transakcje przetwarzane inaczej niż za pośrednictwem konta PayPal kupującego lub w ramach transakcji gościnnej w systemie PayPal. Na przykład: jeśli płatność została odebrana jako bezpośrednia płatność kartą (w tym  za pośrednictwem systemu Zong lub terminala wirtualnego (jeśli jest dostępny)), transakcja nie kwalifikuje się do objęcia programem.

 

4. Opłaty – Opłaty za płatność z tytułu Transakcji prywatnej

Wprowadzono zmiany w:

 • Punkcie A1 załącznika 1, które określają sposób obliczania Opłat z tytułu płatności w ramach Transakcji osobistych; i
 • Punkcie A4 załącznika 1 (Glosariusz), 

które:

 1. określają, że tylko nadawca (nie odbiorca) ponosi obecnie Opłaty z tytułu płatności w ramach Transakcji osobistych;
 2. opisują Opłaty pobierane za wysyłanie płatności w ramach krajowych Transakcji osobistych z Salda automatycznie zasilanego z karty przedpłaconej;
 3. wyjaśniają, jak PayPal nalicza i pobiera Opłaty w różnych walutach za wysyłanie płatności; i
 4. wprowadzają nową strukturę Opłat za wysyłanie płatności w ramach międzynarodowych Transakcji osobistych, za które Użytkownik płaci spółce PayPal:
 • stałą Opłatę za płatność w ramach Transakcji osobistej zależną od kraju rejestracji Konta odbiorcy; i
 • za część kwoty płatności wysyłanej z Salda automatycznie zasilonego na potrzeby zrealizowania płatności ze Źródeł finansowania płatności innych niż rachunek bankowy, dodatkową Opłatę w wysokości 3,4% z tytułu płatności w ramach Transakcji osobistej + Opłatę stałą (pobieraną w walucie, w której odbierana jest płatność Użytkownika).

Uwaga: PayPal nie pobiera żadnych Opłat (oprócz opłaty za przeliczenie waluty) za płatności w ramach krajowych Transakcji osobistych od Użytkowników posiadających adresy zarejestrowane w Irlandii.

 

Punkty A1 i A4 Załącznika 1 przyjmują następujące brzmienie (przy podkreśleniu dodanej części):

„A1. Opłaty za płatność z tytułu Transakcji prywatnej

Uwaga: nadawca ponosi Opłatę. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części A4.2.3 niniejszego Załącznika 1.

Opłata za Transakcję osobistą będzie wyświetlana w chwili dokonywania płatności. 

Więcej informacji na temat opłat procentowych lub stałych można znaleźć w punktach A4.5, A4.6 i A4.7 Załącznika 1.

A1.1 Opłaty za płatność z tytułu Krajowej Transakcji prywatnej

Działanie

Opłata za część kwoty płatności wysłanej z::
- istniejącego Salda;
lub
- Salda płatności pobieranego automatycznie z rachunku bankowego

Opłata za część płatności wysłana z Salda pobieranego automatycznie z innych Źródeł finansowania płatności.

Wysyłanie płatności w ramach krajowej Transakcji osobistej z Salda

Bezpłatnie (o ile nie następuje przeliczenie waluty)

2,9% + Opłata stała

 

A1.2 Opłaty za płatność z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej

Aby określić Opłatę za płatność z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej wysyłaną do Użytkownika w danym kraju, należy wykonać czynności opisane poniżej.

Krok 1 Znajdź kraj , w którym jest zarejestrowany adres odbiorcy. Dodatkowe informacje znajdują się w punkcie A4.4 Załącznika 1. W razie wątpliwości zapytaj odbiorcę (druga kolumna). 
Krok 2. Znajdź odpowiednią Opłatę z tytułu Transakcji osobistej (i w razie potrzeby dodatkową opłatę za Transakcję osobistą) (kolumny trzecia i czwarta).

Działanie

Kraj Konta odbiorcy

Opłata za płatność w ramach Transakcji osobistej

^

^^^

Dodatkowa opłata za płatność w ramach Transakcji osobistej za część kwoty płatności wysłanej z Salda pobranego automatycznie z każdego Źródła finansowania płatności innego niż rachunek bankowy ^

Wysyłanie płatności z tytułu międzynarodowej Transakcji osobistej z Salda Użytkownika

Stany Zjednoczone, Kanada, Europa Północna, Europa I, Europa II

 

9,99 PLN

 

 

2,9% + Opłata stała (opłaty są naliczane w walucie, w której płatność jest odbierana)

 

Inny kraj ^^

19,99 PLN

 

 

Uwaga: w kontekście obowiązujących Opłat płatności międzynarodowe w euro lub szwedzkiej koronie dokonywane między Kontami zarejestrowanymi w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym będą traktowane jako płatności Krajowe.

 ^^Pod warunkiem dostępności usługi dla odbiorcy zarejestrowanego w danym kraju.

^^^ W przypadku otrzymania płatności w innej walucie opłata ta zostanie przeliczona i pobrana w walucie, w której odbiorca otrzymał płatność (za którą jest naliczana opłata za przeliczenie waluty) zgodnie z punktem A4.7 Załącznika 1.


A4. Glosariusz

A4.1 „Transakcja komercyjna” dotyczy sprzedaży i kupna towarów lub usług, zawierania innych transakcji o charakterze komercyjnym i odbierania płatności w wyniku „żądania zapłaty” za pośrednictwem usługi PayPal.

A4.2 „Transakcja prywatna” dotyczy wysyłania pieniędzy (zainicjowanego z karty „Wyślij pieniądze do przyjaciół lub rodziny” funkcji „Wyślij pieniądze”) oraz otrzymywania ich od znajomych lub rodziny za pośrednictwem konta PayPal bez zawierania bazowej transakcji komercyjnej (płatność ta nie jest związana z towarami, usługami ani innymi transakcjami komercyjnymi).

W przypadku realizacji transakcji komercyjnej (np. sprzedaży towarów lub usług) nie można prosić kupującego o dokonanie płatności za zakup w ramach Transakcji prywatnej. W przypadku nieprzestrzegania tego postanowienia firma PayPal może uniemożliwić Użytkownikowi akceptowanie niektórych lub wszystkich płatności w ramach Transakcji prywatnych. Należy pamiętać, że:

A4.2.1 z niektórych krajów, między innymi z Chin i (w niektórych przypadkach) z Niemiec, nie można wysyłać pieniędzy w ramach transakcji prywatnych;

A4.2.2 posiadacze Kont zarejestrowanych w Brazylii lub Indiach nie mogą wysyłać ani odbierać płatności z tytułu Transakcji prywatnych. Oznacza to, że nie jest możliwe wysyłanie płatności z tytułu Transakcji prywatnych na Konta zarejestrowane w Brazylii lub Indiach; oraz

A4.2.3 nadawca uiszcza Opłatę.

A4.3 Płatność „Krajowa” ma zastosowanie wtedy, gdy zarówno nadawca, jak i odbiorca są zarejestrowani w systemie PayPal jako mieszkańcy tego samego kraju.

A4.4 Płatność „międzynarodowa” ma zastosowanie wtedy, gdy nadawca i odbiorca są zarejestrowani w systemie PayPal jako mieszkańcy różnych krajów.  Poniżej wymieniamy kraje pogrupowane w celu ułatwienia wyliczania opłat z tytułu płatności międzynarodowych:

Nazwa grupy

Kraje

Europa Północna

Dania, Finlandia, Grenlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Wyspy Alandzkie, Wyspy Owcze.

Europa I

Austria, Belgia, Cypr, Czarnogóra, Estonia, Francja (w tym Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika, Reunion i Mayotte), Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Monako, Niemcy, Portugalia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Watykan, Włochy i Wielka Brytania (w tym Wyspy Normandzkie i Wyspa Man).

Europa II

Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Gruzja, Kosowo, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia, Szwajcaria, Ukraina i Węgry.

A4.5 Opłata procentowa (np. 3,4%) oznacza odsetek kwoty płatności, który (o ile nie określono inaczej) jest naliczany w walucie odebranej płatności.

A4.6 Opłaty stałe za płatności w ramach Transakcji komercyjnych i Transakcji prywatnych (o ile nie określono inaczej) są naliczane na podstawie waluty, w której płatność jest odbierana, w następujący sposób:

Waluta:

Opłata:

Waluta:

Opłata:

Dolar australijski:

0,30 AUD

Dolar nowozelandzki:

0,45 NZD

Real brazylijski:

0,60 BRL

Korona norweska:

2,80 NOK

Dolar kanadyjski:

0,30 CAD

Peso filipińskie:

15,00 PHP

Korona czeska:

10,00 CZK

Złoty polski:

1,35 PLN

Korona duńska:

2,60 DKK

Rubel rosyjski:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Dolar singapurski:

0,50 SGD

Dolar hongkoński:

2,35 HKD

Korona szwedzka:

3,25 SEK

Forint węgierski:

90,00 HUF

Frank szwajcarski:

0,55 CHF

Nowy szekel izraelski:

1,20 ILS

Nowy dolar tajwański

10,00 TWD

Jen japoński:

40,00 JPY

Bat tajlandzki:

11,00 THB

Ringgit malezyjski:

2,00 MYR

Funt szterling:

0,20 GBP

Peso meksykańskie:

4,00 MXN

Dolar amerykański:

0,30 USD

A4.7 Opłaty pobierane w różnych walutach za wysłanie płatności: niektóre Opłaty są naliczane Użytkownikowi przez PayPal w walutach innych niż waluta Salda, z którego została wysłana kwota płatności. W takim przypadku PayPal przeliczy waluty (zgodnie z postanowieniami punktu 8.2, za co Użytkownik zostanie obciążony Opłatą za przeliczenie waluty, jak określono w punkcie A3.1 Załącznika 1) z walut każdego odpowiedniego Salda początkowego na walutę, w której należy uiścić Opłatę, a należność zostanie pobrana z przeliczonego Salda.

 

5. Inne zmiany

Zmienione punkty Umowy z Użytkownikiem:

 • w celu doprecyzowania i uporządkowania obecnego brzmienia, w tym istniejących punktów:

 

Punkt

Zmiana

 • 4.10 Wysyłanie Pieniądza elektronicznego w wielu walutach.

Ten punkt jest obecnie zatytułowany „Wysyłanie pieniądza elektronicznego w różnych walutach”. Został poprawiony celem doprecyzowania, jak można wysyłać płatności w różnych walutach.

 • 5.5 Odbieranie pieniędzy w wielu walutach.

Ten punkt jest obecnie nosi tytuł „Odbieranie pieniędzy w różnych walutach”.

 • 15 Definicje

Ten punkt został zmieniony w celu:

 

 • wyjaśnienia definicji „Źródła finansowania płatności” (w tym dodania informacji, że w niektórych przypadkach Źródłem finansowania płatności może być karta przedpłacona) oraz „Europejskiego Obszaru Gospodarczego” / „EOG”; i
 • wprowadzenia następujących nowo zdefiniowanych terminów: administrator danych, przetwarzający dane, osoba, której dane dotyczą, Przepisy o ochronie danych, dane osobowe i przetwarzanie.

; oraz

 • poprawiono drobne błędy pisowni.

 

 

Powiadomienie o zmianach w Zasadach zachowania poufności firmy PayPal

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

 

Aby wyświetlić zmienione Zasady zachowania poufności firmy PayPal, kliknij tutaj lub wybierz odpowiednie łącze w stopkach „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” dostępnych na większości stron systemu PayPal, albo klikając tutaj.

Zmieniono praktyki w zakresie ujawniania danych opisane w Zasadach zachowania poufności oraz zmieniono brzmienie niektórych zapisów, aby były bardziej zrozumiałe.  Te zaktualizowane Zasady zachowania poufności zastępują bieżące Zasady zachowania poufności w Usługach PayPal i wyjaśniają, jakie dane osobowe są zbierane, jak są wykorzystywane i jakie opcje wyboru ma Użytkownik w różnych usługach PayPal. Zaktualizowane Zasady zachowania poufności dostosowują praktyki PayPal do Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmienionymi Zasadami zachowania poufności. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zaktualizowane Zasady zachowania poufności, może zamknąć swoje konto przed 25 maja 2018 r.