Aktualizacje zasad

 

>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

>> Wyświetl poprzednie aktualizacje zasad

Aktualizacje zasad

 

Powiadomienie o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal

Wydano: 9 października 2017 r. (poszczególne Daty wejścia w życie zostały podane poniżej)

 

Przeczytaj ten dokument.

Wprowadzamy zmiany w umowach prawnych regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal. 

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z poniższymi informacjami o wprowadzanych zmianach.

Nie musisz nic robić, aby zaakceptować zmiany, ponieważ wejdą one w życie automatycznie z Datą wejścia w życie podaną poniżej. Jeśli nie chcesz ich akceptować, możesz powiadomić nas przed upływem daty podanej powyżej, aby natychmiast zamknąć swoje konto (https://www.paypal.com/pl/cgi-bin/?&cmd=_close-account), nie ponosząc przy tym żadnych opłat.

Mamy jednak nadzieję, że będziesz dalej korzystać z systemu PayPal i cieszyć się z następujących korzyści:

Szybkość

Nie musisz za każdym razem podczas dokonywania płatności wpisywać danych swojej karty, co pozwala Ci szybciej realizować transakcje w Internecie.

Łatwa obsługa

Płatności w systemie PayPal są preferowaną formą płatności internetowych w Polsce, ponieważ dokonywanie płatności za pomocą zaledwie kilku kliknięć jest szybkie i wygodne. Wystarczy tylko adres e-mail i hasło.

Zapoznaj się z obowiązującymi Umowami prawnymi
 


Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.

Data wejścia w życie: 9 stycznia 2018 r.

 

Zmieniona Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal znajduje się pod obecnie obowiązującą wersją. Aby przejść do niej, należy kliknąć tutaj lub wybrać odpowiednie łącze w stopkach „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” dostępnych na większości stron systemu PayPal.

 

1. Przestrzeganie przepisów prawnych

W dzisiejszych czasach wyjątkowo szybko zmieniają się obowiązujące zasady i przepisy prawa.  W przypadku używania systemu PayPal do potrzeb biznesowych, które mogą uwzględniać działalność podlegającą regulacjom, licencjonowaniu, przepisom eksportowym i importowym, opodatkowaniu lub wiązać się z zawieraniem transakcji w walutach obcych, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za znajomość i przestrzeganie wszelkich przepisów obowiązujących we właściwej dla Użytkownika jurysdykcji, które mogą mieć do niego zastosowanie w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług PayPal.

Zaktualizowaliśmy sekcję „Ważne informacje – najważniejsze zagrożenia i postanowienia” (tekst przed punktem 1) celem jej doprecyzowania.  Obecnie przyjmuje ona następujące brzmienie (dodana część została podkreślona):

„WAŻNE INFORMACJE – NAJWAŻNIEJSZE ZAGROŻENIA I POSTANOWIENIA 

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za znajomość i przestrzeganie wszelkich przepisów obowiązujących we właściwej dla Użytkownika jurysdykcji, które mogą mieć do niego zastosowanie w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług, w tym w szczególności przepisów dotyczących działalności regulowanej i licencjonowanej, eksportu i importu, podatków oraz transakcji walutowych.

…”

 

2. Języki

Zmieniliśmy punkt zatytułowany „Zawarcie niniejszej Umowy” oraz punkt 1.4 (wcześniej „Powiadomienia Użytkownika”; obecnie zatytułowana „Komunikacja z Użytkownikiem”) celem doprecyzowania języków, w których jest dostępna Umowa z Użytkownikiem oraz języków, w których PayPal może komunikować się z Użytkownikiem. 

Odpowiednia część punktu zatytułowanego „Zawarcie niniejszej Umowy” przyjmuje obecnie następujące brzmienie (dodana część została podkreślona):

„…Niniejsza Umowa została przygotowana i zostaje zawarta wyłącznie w języku polskim”.

Odpowiednia część punktu 1.4 (wcześniej „Powiadomienia Użytkownika”; obecnie zatytułowana „Komunikacja z Użytkownikiem”) przyjmuje obecnie następujące brzmienie (dodana część została podkreślona):

„1.4 Komunikacja z Użytkownikiem.

1.4.1 Języki. Niniejsza Umowa zostaje zawarta wyłącznie w języku polskim.  PayPal będzie komunikować się z Użytkownikiem w językach angielskim i polskim.

1.4.2 Powiadomienia Użytkownika. ..."

 

3. Wypłacanie pieniędzy / realizacja Pieniądza elektronicznego w walucie innej niż waluta podstawowa konta Użytkownika

Zmieniliśmy punkty 6.1 oraz 6.4 celem określenia sytuacji, w których PayPal może przeliczać waluty (i naliczyć Opłatę za przeliczenie waluty zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie A3.1.1. Załącznika 1).  Punkty 6.1 i 6.4 przyjmują następujące brzmienie (przy podkreśleniu dodanej części):

„6.1 Jak wypłacać pieniądze / korzystać z Pieniędzy elektronicznych. Użytkownik może wypłacać środki za pomocą przelewu elektronicznego na swój rachunek bankowy (funkcja ta jest również znana jako „przelew na rachunek bankowy”) lub – jeśli jest zarejestrowanym Użytkownikiem w Regionie wypłaty przy użyciu karty kredytowej – na rachunek karty MasterCard lub Visa. W niektórych krajach możliwe jest wypłacanie środków na rachunek bankowy lub kartę. Rachunek bankowy lub karta, na które ma zostać dokonana wypłata środków, muszą być prowadzone w walucie podstawowej Konta lub innej walucie obsługiwanej przez PayPal w kraju zamieszkania Użytkownika. Salda będą wypłacane w walucie podstawowej Konta Użytkownika. Oznacza to, że:

a. w przypadku wypłaty salda w walucie innej niż waluta podstawowa Konta Użytkownika zostanie naliczona Opłata za przeliczenie waluty określona w punkcie A3.1.1 Załącznika 1 wynikająca z przeliczenia kwoty na wartość w walucie podstawowej (zgodnie z punktem 8.2).

b. w przypadku wypłaty na rachunek bankowy lub kartę w walucie innej niż waluta podstawowa Konta Użytkownika zostanie naliczona Opłata za przeliczenie waluty określona w punkcie A3.1.1 Załącznika 1 za przeliczenie waluty wypłacanej kwoty na walutę rachunku bankowego lub karty (zgodnie z punktem 8.2). 

Zob. również punkt 6.4, jeśli rachunek jest prowadzony w wielu walutach.

6.4 Wypłacanie środków w wielu walutach. Jeśli Użytkownik posiada Saldo w wielu walutach, ma możliwość wyboru, z którego salda środki zostaną wypłacone, jednakże, o ile nie nastąpi inne uzgodnienie, wypłata nastąpi w walucie podstawowej konta Użytkownika.  Jeśli Użytkownik może wypłacać środki na rachunek karty MasterCard lub Visa, wypłata może podlegać opłacie określonej w Załączniku 1 do Umowy oraz może być dokonana w walucie innej niż waluta kraju zamieszkania Użytkownika w zależności od tego, czy system PayPal obsługuje wypłaty w podstawowej walucie takiej karty.  Zob. punkt 6.1, aby zapoznać się z Opłatami za przeliczanie waluty z waluty podstawowej Konta lub na walutę podstawową Konta podczas wypłacania środków z salda.

 

4. Przeliczenie waluty

Zmieniliśmy punkty 8.2 (Przeliczanie walut) i A3.1 Załącznika 1 (Inne opłaty – Przeliczanie walut), aby wyjaśnić sytuacje, w których następuje przeliczenie waluty przez PayPal. Punkty 8.2 i A3.1 Załącznika 1 przyjmują następujące brzmienie (przy podkreśleniu dodanej/zmienionej części):

„8.2 Przeliczanie walut. Jeżeli dana transakcja wymaga przeliczenia waluty przez PayPal, przeliczenie odbywa się z zastosowaniem detalicznego kursu wymiany określonego przez firmę PayPal.  Jest to „Podstawowy kurs wymiany”.

Podstawowy kurs wymiany opiera się na stawkach na hurtowym rynku walut lub, jeśli wymaga tego prawo, na odpowiednich ustalanych przez administrację państwową kursach wymiany z dnia, w którym następuje wymiana, albo z poprzedniego dnia roboczego

Następnie PayPal dodaje Opłatę za przeliczenie waluty (jak określono w punkcie A3.1 Załącznika 1 do niniejszej Umowy) do Podstawowego kursu wymiany i łączna kwota stanowi ostateczny kurs wymiany zastosowany w transakcji. W niektórych przypadkach (zob. punkty 4.7 i 4.8) ten ostateczny kurs wymiany może być zastosowany natychmiast, bez powiadamiania Użytkownika. 

Użytkownik może skorzystać z narzędzia „Konwerter walut” dostępnego na Koncie w celu sprawdzenia kursu wymiany (uwzględniającego Opłatę za przeliczenie waluty) obowiązującego w chwili skorzystania z narzędzia.

Jeśli przeliczenie waluty w momencie zawarcia transakcji będzie oferowane przez system PayPal, to przed autoryzacją transakcji płatności Użytkownik zostanie powiadomiony o kursie wymiany (z uwzględnieniem Opłaty za przeliczenie waluty) obowiązującym dla danej transakcji. Autoryzując transakcję płatności, Użytkownik zgadza się na przeprowadzenie przeliczenia waluty zgodnie z podanym kursem wymiany (zawierającym Opłatę za przeliczenie waluty).

Użytkownik może zrezygnować z przeliczania waluty przez firmę PayPal przed zrealizowaniem płatności, wybierając opcję „Pozostałe opcje przeliczania” na stronie „Sprawdź swoje Informacje” podczas realizacji transakcji.

Jeśli przeliczenie waluty w momencie sprzedaży będzie oferowane nie przez firmę PayPal, tylko przez handlowca, a Użytkownik postanowi autoryzować transakcję płatności na podstawie kursu wymiany i opłat określonych przez handlowca, firma PayPal nie będzie odpowiedzialna za to przeliczenie waluty.

W przypadku płatności z karty debetowej lub karty kredytowej wymagających przeliczenia waluty przez PayPal zawarcie niniejszej Umowy oznacza wyrażenie zgody Użytkownika na przeliczenie waluty przez firmę PayPal w zastępstwie wystawcy karty kredytowej lub debetowej oraz upoważnienie firmy PayPal do wykonania tej czynności.

Jeśli Użytkownik otrzymuje płatność w walucie innej niż waluta podstawowa konta Użytkownika od dowolnej osoby nieposiadającej Konta PayPal, kwota płatności zostanie przeliczona na walutę podstawową Konta Użytkownika przez firmę PayPal w momencie realizacji płatności, zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie 8.2 (za wyjątkiem przypadków, w których obowiązują osobne ustalenia z firmą PayPal), a Użytkownik zgadza się na poniesienie Opłaty za przeliczenie waluty (uwzględnionej w kursie), określonej w punkcie A3.1.1 Załącznika 1 do niniejszej Umowy przed naliczeniem jakichkolwiek innych opłat za transakcję.

A3.1.1 W przypadku przeliczenia waluty na koncie PayPal przed lub bez związku z dokonaniem Transakcji prywatnej lub Transakcji komercyjnej („Na koncie”) (np. przeliczanie środków na inne waluty przed dokonaniem ich wypłaty), jak również w przypadku transakcji obejmujących przeliczenie waluty, gdzie sprzedający wyraził zgodę na uiszczenie opłaty za takie przeliczenie: 

2,5% powyżej
Stawki podstawowej.

A3.1.2 W przypadku wszystkich innych transakcji obejmujących przeliczenie waluty, w których sprzedający nie zgodził się uiścić opłaty za przeliczenie waluty: 

4,0% powyżej
Stawki podstawowej”.

5. Ochrona kupujących w systemie PayPal

Punkt 13.3 został zmieniony w celu doprecyzowania, że

 1. PayPal może według własnego uznania automatycznie zamknąć Spór lub Roszczenie zgłoszone przez Użytkownika, jeśli ma podstawy, aby uznać, że sprawa nie dotyczy kwalifikującego się zakupu.

Punkt 13.6 również został zmieniony celem doprecyzowania, co może się zdarzyć, w zależności od tego, czy odbiorca płatności przedstawi dowód dostarczenia lub zrealizowania zamówienia zgodnie z umową zawartą z kupującym.

Zmienione fragmenty punktów 13.3 (przedstawione w kontekście z głównym punktem) i 13.6 postanowienia przyjmują odtąd następujące brzmienie (w każdym przypadku przy podkreśleniu dodanej części):

13.3 Jakiego typu płatności kwalifikują się do zwrotu pieniędzy w ramach Ochrony kupujących w systemie PayPal?

 1. Zakup większości towarów i usług uprawnia do zwrotu pieniędzy w ramach Ochrony kupujących (w tym biletów podróżnych, artykułów niematerialnych takich jak prawa dostępu do artykułów w postaci elektronicznej i inne licencje), z wyjątkiem następujących transakcji:
  1. zakupów nieruchomości (w tym nieruchomości mieszkaniowych);
  2. zakupów udziałów w przedsiębiorstwach;
  3. zakupów pojazdów (w tym pojazdów silnikowych, motocykli, przyczep, samolotów i łodzi), z wyjątkiem możliwych do przeniesienia przez człowieka lekkich pojazdów używanych w celach rekreacyjnych, takich jak rowery i deskorolki elektryczne;
  4. płatności dokonanych za pośrednictwem społecznościowych platform finansowych i pożyczkowych
  5. zakupów przedmiotów wykonanych na zamówienie (chyba że twierdzi się, że nie zostały otrzymane);
  6. zakupów przedmiotów naruszających Zasady dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal;
  7. zakupów maszyn przemysłowych używanych w przetwórstwie przemysłowym;
  8. zakupów ekwiwalentów gotówki (w tym kart przedpłaconych, takich jak karty upominkowe);
  9. zakupów dóbr i usług za pośrednictwem systemu Zong, Płatności za pośrednictwem witryny lub Terminala wirtualnego (jeśli te opcje są dostępne);
  10. Transakcje prywatne
  11. transakcji związanych z hazardem, grami i wszelkimi działaniami dającymi szansę na wygraną;
  12. płatności dokonanych w odniesieniu do produktów finansowych i inwestycyjnych;
  13. płatności na rzecz podmiotów zarządzanych przez instytucje państwowe (z wyjątkiem przedsiębiorstw państwowych) lub przedsiębiorców działających z upoważnienia podmiotów zarządzanych przez instytucje państwowe;
  14. darowizn oraz
  15. zakupów przedmiotów odbieranych osobiście lub w imieniu kupującego (w tym w punkcie sprzedaży detalicznej) na przechowanie, jeśli twierdzi się, że nie zostały otrzymane.
  16. płatności za zakup złota (zarówno w formie fizycznej, jak i papierów wartościowych); i
  17. transakcji w ramach Płatności zbiorczych w systemie PayPal.

PayPal może według własnego uznania automatycznie zamknąć Spór lub Roszczenie zgłoszone przez Użytkownika, jeśli PayPal ma podstawy, aby uznać, że sprawa nie dotyczy kwalifikującego się zakupu, jak opisano powyżej”. 


„13.6 Jak przebiega rozstrzyganie Roszczenia?

Po przekształceniu Sporu w Roszczenie firma PayPal podejmuje ostateczną decyzję na korzyść kupującego albo sprzedającego. Użytkownik może zostać poproszony o dostarczenie dowodu dostawy, pokwitowań, opinii osób trzecich, raportów policyjnych lub wszelkich innych informacji lub dokumentów, które według racjonalnej oceny firmy PayPal mogą być niezbędne do zbadania Roszczenia.

PayPal może zażądać od sprzedającego przedstawienia w wyznaczonym terminie dowodu dostarczenia produktu/realizacji usługi zgodnie z umową zawartą z kupującym, nawet jeżeli zakup nie kwalifikuje do skorzystania z programu Ochrony kupujących w systemie PayPal, jak określono w punkcie 13.3.a. Jeśli sprzedający nie przedstawi odpowiednich dokumentów w wyznaczonym czasie, PayPal może rozstrzygnąć sprawę na korzyść kupującego.  Jeśli Sprzedający przedstawi takie dowody w wyznaczonym terminie, PayPal może podjąć decyzję na korzyść sprzedającego, nawet jeśli kupujący twierdzi, że nie otrzymał zakupionego towaru.

 

6. Uprawnienia innych firm

Druga Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych ((UE)2015/2366) („PSD2”) ustanawia ramy prawne dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z którymi:

 1. zewnętrzny dostawca usług posiadający stosowną licencję na świadczenie usług w zakresie informacji o koncie („Dostawca informacji o koncie”) może uzyskiwać informacje o koncie Użytkownika w jego imieniu i za jego zgodą;
 2. zewnętrzny wystawca karty może za zgodą Użytkownika potwierdzić, czy kwota konieczna do realizacji płatności kartą jest dostępna na koncie PayPal Użytkownika; oraz
 3. zewnętrzny dostawca usług posiadający licencję na świadczenie usług w zakresie inicjowania płatności („Dostawca usług inicjowania płatności”) może zainicjować płatność z konta Użytkownika w jego imieniu i za jego zgodą.

Punkt 15.9 (Uprawnienia innych firm) został zmieniony w celu objaśnienia, jak Umowa z Użytkownikiem opisuje sposób korzystania z PayPal przez Użytkownika za pośrednictwem tych zewnętrznych dostawców usług (oraz jakie są związane z tym zobowiązania Użytkownika wobec PayPal).

Nowy punkt 9.3 (Zabronione działania i Uprawnienia) został dodany jako postanowienie uzupełniające.

Nowy punkt 9.3 i zmieniony punkt 15.9 teraz przyjmują następujące brzmienie (przy podkreśleniu dodanej części):

9.3 Zabronione działania i Uprawnienia. Żadne postanowienie niniejszego punktu 9 nie uniemożliwia Użytkownikowi upoważnienia innej firmy do podejmowania działań w imieniu Użytkownika, jak określono w punkcie 15.9 zgodnie z warunkami licencji firmy zewnętrznej i prawa właściwego.

15.9 Uprawnienia innych firm.

a. Uprawnienia ogólne. Użytkownik może przyznawać lub odbierać osobom trzecim uprawnienia do podejmowania określonych działań w imieniu Użytkownika i może zarządzać takimi uprawnieniami.  W niektórych przypadkach może to zrobić, logując się do swojego Konta – w innych przypadkach może to zrobić porozumiewając się bezpośrednio z osobą trzecią. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nadania przez niego osobom trzecim uprawnień do podejmowania działań w jego imieniu firma PayPal może udostępnić tym osobom trzecim niektóre informacje dotyczące jego Konta PayPal.

b. Korzystanie z usług licencjonowanych innych firm do uzyskiwania dostępu do informacji o Koncie

Jeśli Użytkownik zezwala:

 1. zewnętrznemu dostawcy usług posiadającemu stosowną licencję na świadczenie usług w zakresie informacji o koncie („Dostawca informacji o koncie”) na uzyskiwanie informacji o koncie Użytkownika w jego imieniu i za jego zgodą; lub
 2. zewnętrznemu wystawcy karty na potwierdzenie, czy kwota konieczna do realizacji płatności kartą jest dostępna na koncie PayPal Użytkownika;

wówczas:

 1. niniejsza Umowa (w tym, bez ograniczeń, punkt 2.3) pozostaje w mocy w odniesieniu do Użytkownika oraz uzyskiwania przez niego dostępu do takich informacji za pośrednictwem Dostawcy informacji o koncie lub wystawcy karty; i
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec firmy PayPal:
  1. z tytułu działań, do podejmowania których w swoim imieniu upoważnił Dostawcę informacji o koncie lub wystawcę karty; i
  2. na podstawie postanowień punktu 15.9.d (Odpowiedzialność Użytkownika z tytułu wszelkich przyznanych przez niego uprawnień),

z tytułu praw ustawowych oraz postanowień zawartych w punkcie 12 (Błędy i nieautoryzowane transakcje).

c. Korzystanie z usług licencjonowanych innych firm do inicjowania płatności

Jeśli Użytkownik zezwoli licencjonowanemu zewnętrznemu dostawcy usług („Dostawca usług inicjowania płatności”) na zainicjowanie płatności w imieniu Użytkownika, wówczas:

 1. niniejsza Umowa (w tym punkty od 4.1 do 4.6 włącznie i 4.10) ma zastosowanie do Użytkownika i Dostawcy usług inicjowania płatności; oraz 
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec firmy PayPal:

a. z tytułu działań, do podejmowania których w swoim imieniu upoważnił Dostawcę usług inicjowania płatności; i

b. na podstawie postanowień punktu 15.9.d (Odpowiedzialność Użytkownika z tytułu wszelkich przyznanych przez niego uprawnień),

z tytułu praw ustawowych oraz postanowień zawartych w punkcie 12 (Błędy i nieautoryzowane transakcje).

d. na podstawie postanowień punktu 15.9.d (Odpowiedzialność Użytkownika z tytułu wszelkich przyznanych przez niego uprawnień).

Nadanie uprawnień osobom trzecim nie zwalnia Użytkownika z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Użytkownik oświadcza, że nie będzie pociągać firmy PayPal do odpowiedzialności i zabezpieczy ją przed wszelkimi roszczeniami w powiązaniu z działaniami lub brakiem działania takich osób trzecich w związku z uprawnieniami nadanymi przez Użytkownika”.

 

7. Opłaty – Opłaty za płatność z tytułu Transakcji prywatnej

Zmieniamy sposób naliczania opłat za wysyłanie lub odbieranie płatności w ramach Transakcji osobistych. Obecnie opłaty za takie transakcje będą naliczane proporcjonalnie według metody finansowania poszczególnych części płatności.  Punkt A1. Załącznika 1 przyjmuje obecnie następujące brzmienie (przy podkreśleniu dodanej części):

„A1. Opłaty za płatność z tytułu Transakcji prywatnej

Opłata za Transakcję osobistą będzie wyświetlana w chwili dokonywania płatności. 

W przypadku informacji o Opłacie stałej w ramach Opłat więcej szczegółów można znaleźć w części A4.6 niniejszego Załącznika 1.

 

A1.1 Opłaty za płatność z tytułu Krajowej Transakcji prywatnej

Uwaga: opłatę tę ponosi nadawca lub odbiorca płatności, a nie obie strony. Więcej informacji można znaleźć w części A4.2.3 niniejszego Załącznika 1.

 

Typ transakcji

Działanie

Opłaty za część płatności finansowanej w całości z:
- istniejącego Salda PayPal
- rachunku bankowego

Opłata za część płatności finansowanej w całości lub części z
- karty debetowej lub
- karty kredytowej

Krajowa Transakcja prywatna

Wysyłanie lub odbieranie

Bezpłatnie (o ile nie następuje przeliczenie waluty)

2,9% + Opłata stała

 

A1.2 Opłaty za płatność z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej

Aby określić Opłatę za płatność z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej wysyłaną do Użytkownika w danym kraju, należy wykonać czynności opisane poniżej.

Uwaga: opłatę tę ponosi nadawca lub odbiorca płatności, a nie obie strony. Więcej informacji można znaleźć w części A4.2.3 niniejszego Załącznika 1.

Krok 1. Zlokalizuj kraj odbiorcy w tabeli poniżej (pierwsza kolumna od lewej strony).
Krok 2. Określ region, w którym znajduje się kraj nadawcy (druga kolumna).
Krok 3. Znajdź odpowiednią Opłatę na podstawie użytych form płatności (kolumny trzecia i czwarta).

 

Kraj odbiorcy

Kraj nadawcy

Opłata za część płatności w całości sfinansowanej z istniejącego salda PayPal lub rachunku bankowego

Opłata za część płatności sfinansowanej w części lub całości z karty kredytowej lub debetowej

Albania, Andora, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia (w tym Wyspy Alandzkie), Gibraltar, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Rosja, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Zjednoczone Królestwo (w tym Wyspy Normandzkie i Wyspa Man).

Europa Północna

0,4%

3,8% + Opłata stała

Stany Zjednoczone, Kanada i Europa I

0,5%

3,9% + Opłata stała

Europa II

1,0%

4,4% + Opłata stała

Wszystkie pozostałe kraje^^

1,5%

4,9% + Opłata stała

Belgia, Francja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Włochy, Martynika, Mayotte, Holandia, Reunion.

Europa Północna

0,4%

3,8% + Opłata stała

Stany Zjednoczone, Kanada i Europa I

0,5%

3,9% + Opłata stała

Europa II

1,3%

4,7% + Opłata stała

Wszystkie pozostałe kraje^^

1,8%

5,2% + Opłata stała

Niemcy

Europa Północna

1,8%

3,7% + Opłata stała

Stany Zjednoczone, Kanada i Europa I

2,0%

3,9% + Opłata stała

Europa II

3,0%

4,9% + Opłata stała

Wszystkie pozostałe kraje^^

3,3%

5,2% + Opłata stała

Polska

Europa Północna

0,9%

3,8% + Opłata stała

Stany Zjednoczone, Kanada i Europa I

1,0%

3,9% + Opłata stała

Europa II

1,5%

4,4% + Opłata stała

Wszystkie pozostałe kraje^^

2,0%

4,9% + Opłata stała

Australia

Gdziekolwiek^^

1,0%

3,4% + Opłata stała

Japonia

Gdziekolwiek^^

0,3%

3,9% + Opłata stała

Stany Zjednoczone i Kanada

Gdziekolwiek^^

1,0%

3,9% + Opłata stała

Wszystkie pozostałe kraje

Gdziekolwiek^^

0,5%

3,9% + Opłata stała

 

Uwaga: w kontekście obowiązujących Opłat płatności Międzynarodowe w euro lub szwedzkiej koronie dokonywane między Kontami zarejestrowanymi w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym będą traktowane jako płatności Krajowe.

 ^^ Pod warunkiem dostępności usługi dla Użytkownika zarejestrowanego w danym kraju”.

 

A3.3 Obciążenia zwrotne

Aby pokryć koszty obsługi Obciążeń zwrotnych, firma PayPal ustanawia opłatę rozliczeniową pobieraną od sprzedających w przypadku obciążeń zwrotnych przy płatności kartą kredytową lub debetową. (Obciążenie zwrotne może wystąpić, gdy kupujący odrzuca lub cofa obciążenie na swojej karcie za pośrednictwem wystawcy karty). 

Opłata ta nie jest pobierana w przypadku transakcji objętych programem ochrony sprzedających w systemie PayPal.

 

Obciążenie zwrotne przebiega następująco i jest określane na podstawie waluty środków odebranych w opisany niżej sposób:

Dolar australijski:

22,00 AUD

Real brazylijski:

35,00 BRL

Dolar kanadyjski:

20,00 CAD

Korona czeska:

400,00 CZK

Korona duńska:

120,00 DKK

Euro:

16 EUR

Dolar hongkoński:

155,00 HKD

Forint węgierski:

4325 HUF

Szekel izraelski:

75,00 ILS

Jen japoński:

1875 JPY

Rupia indyjska:

950,00 INR

Ringgit malezyjski:

65,00 MYR

Peso meksykańskie:

250,00 MXN

Dolar nowozelandzki:

28,00 NZD

Korona norweska:

125,00 NOK

Peso filipińskie:

900,00 PHP

Złoty polski:

65,00 PLN

Rubel rosyjski: ^

640,00 RUB ^

Dolar singapurski:

28 SDG

Korona szwedzka:

150,00 SEK

Frank szwajcarski:

22,00 CHF

Nowy dolar tajwański:

625,00 TWD

Bat tajlandzki:

650,00 THB

Funt szterling:

14,00 GBP

Dolar amerykański:

20,00 USD

 

A.3.5 Wysyłanie płatności przy użyciu funkcji Płatność zbiorcza PayPal

 

A3.5.1 Opłata

2% łącznej kwoty płatności 
A3.5.2 Limit Opłat z tytułu transakcji krajowej wykonanej przy użyciu funkcji Płatność zbiorcza PayPal 
W przypadku transakcji Krajowych (na podstawie waluty płatności) obowiązuje ograniczenie maksymalnej kwoty opłaty za płatność według następujących warunków:

Dolar australijski:

16,00 AUD

Real brazylijski:

24,00 BRL

Dolar kanadyjski:

14,00 CAD

Korona czeska:

280,00 CZK

Korona duńska:

84,00 DKK

Euro:

12,00 EUR

Dolar hongkoński:

110,00 HKD

Forint węgierski:

3080 HUF

Szekel izraelski:

50,00 ILS

Jen japoński:

1200 JPY

Ringgit malezyjski:

50 MYR

Peso meksykańskie:

170,00 MXN

Dolar nowozelandzki:

20,00 NZD

Korona norweska:

90,00 NOK

Peso filipińskie:

640,00 PHP

Złoty polski:

46,00 PLN

Rubel rosyjski:

480,00 RUB

Dolar singapurski:

20 SDG

Korona szwedzka:

100,00 SEK

Frank szwajcarski:

16,00 CHF

Nowy dolar tajwański:

440,00 TWD

Bat tajlandzki:

460,00 THB

Lira turecka:

24 TRY

Funt szterling:

10,00 GBP

Dolar amerykański:

14,00 USD

A3.5.3 Limit opłat za inne transakcje w ramach Płatności zbiorczych w systemie PayPal

W przypadku wszystkich innych transakcji (na podstawie waluty płatności) obowiązuje ograniczenie maksymalnej kwoty opłaty za pojedynczą płatność według następujących warunków:

Dolar australijski:

100,00 AUD

Real brazylijski:

150,00 BRL

Dolar kanadyjski:

90,00 CAD

Korona czeska:

1700,00 CZK

Korona duńska:

500,00 DKK

Euro:

70,00 EUR

Dolar hongkoński:

660,00 HKD

Forint węgierski:

18 500,00 HUF

Szekel izraelski:

320,00 ILS

Jen japoński:

8000,00 JPY

Ringgit malezyjski:

300,00 MYR

Peso meksykańskie:

1080,00 MXN

Dolar nowozelandzki:

120,00 NZD

Korona norweska:

540,00 NOK

Peso filipińskie:

3800,00 PHP

Złoty polski:

280,00 PLN

Rubel rosyjski:

2800,00 RUB

Dolar singapurski:

120 SDG

Korona szwedzka:

640,00 SEK

Frank szwajcarski:

100,00 CHF

Nowy dolar tajwański:

2700,00 TWD

Bat tajlandzki:

2800,00 THB

Funt szterling:

60,00 GBP

Dolar amerykański:

90,00 USD


Uwaga: w przypadku płatności międzynarodowych w euro lub koronie szwedzkiej dokonywanych między Kontami zarejestrowanymi w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym zastosowanie ma limit opłat z tytułu Transakcji krajowej.

 

 

A3.10. Odbiór mikropłatności

 

Po złożeniu wniosku i jego wstępnej akceptacji przez firmę PayPal Użytkownik może rozszerzyć funkcjonalność istniejącego konta za pośrednictwem witryny serwisu PayPal. Ta stawka będzie stosowana do wszystkich wynikających z Transakcji komercyjnych płatności wpływających na konto PayPal Użytkownika.

 

A3.10.1 Opłata za mikropłatności krajowe

 

5% + Opłata stała za mikropłatności

 

A3.10.2 Opłata za mikropłatność międzynarodową

 

6% + Opłata stała za mikropłatności

 

A3.10.3 Opłata stała za mikropłatności

 

Według waluty odebranych środków.

Dolar australijski:

0,05 AUD

Real brazylijski:

0,10 BRL

Dolar kanadyjski:

0,05 CAD

Korona czeska:

1,67 CZK

Korona duńska:

0,43 DKK

Euro:

0,10 EUR

Dolar hongkoński:

0,39 HKD

Forint węgierski:

15,00 HUF

Szekel izraelski:

0,20 ILS

Jen japoński:

7,00 JPY

Ringgit malezyjski

0,20 MYR

Peso meksykańskie:

0,55 MXN

Dolar nowozelandzki:

0,08 NZD

Korona norweska:

0,47 NOK

Peso filipińskie:

2,50 PHP

Złoty polski:

0,23 PLN

Rubel rosyjski:

2,00 RUB

Dolar singapurski:

0,08 SDG

Korona szwedzka:

0,54 SEK

Frank szwajcarski:

0,09 CHF

Nowy dolar tajwański:

2,00 TWD

Bat tajlandzki:

1,80 THB

Funt szterling:

0,05 GBP

Dolar amerykański:

0,05 USD

 

Uwaga: W kontekście obowiązujących opłat płatności międzynarodowe w euro lub koronie szwedzkiej dokonywane między kontami zarejestrowanymi w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym będą traktowane jako mikropłatności krajowe.

 

8. Inne zmiany

Zmienione punkty Umowy z Użytkownikiem:

 • w celu doprecyzowania i uporządkowania obecnego brzmienia, w tym istniejących punktów:

 

Punkt

Zmiana

 • Drugi akapit na początku Umowy z Użytkownikiem

Ten punkt został zmieniony również w celu dodania odniesienia do Drugiej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych ((UE)2015/2366) („PSD2”), stanowiącej uaktualnienie Dyrektywy w sprawie usług płatniczych (2007/64/WE).

 • 2.3 Saldo i informacje dotyczące transakcji

Ta sekcja jest obecnie zatytułowana „Informacje o koncie (z uwzględnieniem informacji o saldzie i transakcjach)”.

 • 2.6 Salda w wielu walutach.

Ten punkt został zmieniony w celu wyjaśnienia, w jaki sposób może dojść do przeliczenia waluty skutkującego naliczeniem Opłaty za przeliczenie waluty, jeśli Użytkownik posiada Saldo w wielu walutach.

 • 4.7 Opóźnienie przetwarzania transakcji przez handlowca

Ten punkt został zmieniony w celu wyjaśnienia okoliczności, w jakich może dojść do Opóźnienia przetwarzania transakcji przez handlowca (zwłaszcza gdy handlowiec sprzedaje na platformach online lub w przypadku płatności za określone zakupy, które mają zostać wysłane do Użytkownika lub mogą być dodatkowo modyfikowane przez handlowca).  Zmiany te określają także procedury stosowane w takich sytuacjach i zawierają opis kontekstu celem wyjaśnienia.

 • 4.8 Wstępnie zatwierdzone płatności

Ten punkt jest obecnie zatytułowany „Wstępnie zatwierdzone płatności (zwane także Płatnościami automatycznymi)” i zawiera zmiany wprowadzone celem wyjaśnienia.

 • 4.10 Wysyłanie Pieniądza elektronicznego w wielu walutach.

Ten punkt został zmieniony w celu wyjaśnienia.

 • 5. Odbiór pieniędzy – wstęp

Ten punkt został zmieniony w celu wyjaśnienia.

 • 5.4 Zakaz zniechęcania

Ten punkt jest obecnie zatytułowany „PayPal i klienci Użytkownika” i zawiera zmiany wprowadzone celem wyjaśnienia.

 • 9.1j. Zabronione działania – korzystanie z anonimowego serwera proxy

Ten punkt został zmieniony w celu wyjaśnienia i zawiera przykłady korzystania z anonimowego serwera proxy.

 • 12.1 – Identyfikowanie błędów lub nieautoryzowanych transakcji

Ten punkt został zmieniony w celu wyjaśnienia.

 • 12.2 Zawiadamianie firmy PayPal o błędach, nieautoryzowanych transakcjach lub przywłaszczeniu bądź nieuprawnionym użyciu Instrumentu płatniczego.

Ten punkt został zmieniony w celu wyjaśnienia.

 • 12.3 Sprawdzanie zgłoszeń błędów.

Ten punkt został zmieniony w celu wyjaśnienia.

 • 12.4 Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje

Ten punkt został zmieniony w celu wyjaśnienia.

 • 12.5 Prawo do zwrotu pieniędzy.

Ten punkt został zmieniony w celu wyjaśnienia.

 • 14.2 (ECC-Net, Rzecznik konsumentów do spraw usług finansowych, CSSF)

Ten punkt został zaktualizowany w celu dodania informacji o europejskiej platformie Online Dispute Resolution.

 • 15.1 Prawo właściwe i jurysdykcja.

Ten punkt został zaktualizowany celem dodania odwołania do „prawa Anglii i Walii” i „sądów w Anglii i Walii” jako podstawy przepisów regulujących postanowienia Umowy z Użytkownikiem i naszych relacji oraz sądu właściwego w przypadku, gdy Użytkownik chce złożyć pozew sądowy przeciw firmie PayPal. Uaktualnione postanowienia w żaden sposób nie mają wpływu na istniejące prawa przysługujące Użytkownikowi.

 • 15.11 Klienci korporacyjni

Ten punkt został zmieniony również w celu dodania odniesienia do Drugiej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych ((UE)2007/64/WE) („PSD2”), stanowiącej uaktualnienie Dyrektywy w sprawie usług płatniczych (2007/64/WE).

 • 15 (Definicje)

Ten punkt został zmieniony w celu:

 

 • wyjaśnienia następujących definicji: Autoryzacja (wraz z odpowiednimi zmianami w punkcie 4.1e.b); Wstępnie zatwierdzona płatność (znana także jako Płatność automatyczna); i
 • wprowadzenia następujących nowych terminów:Dostawca informacji o koncie, Dostawca usług inicjowania płatności

 

; oraz

 • poprawiono drobne błędy pisowni.

 

 

Powiadomienie o zmianach w umowie Commercial Entity Agreement dotyczącej Obsługi płatności kartami w systemie PayPal (Worldpay)

Data wejścia w życie: 9 stycznia 2018 r.

 

Powiadomienie to dotyczy wyłącznie Użytkowników, którzy zaakceptowali warunki umowy Commercial Entity Agreements (z reguły są to Użytkownicy odbierający płatności kartą z tytułu transakcji handlowych).

Mimo że firma PayPal nie jest stroną w umowach Commercial Entity Agreement, mają one wpływ na sposób odbierania płatności finansowanych z kart przy użyciu usług PayPal. Umowy z podmiotem handlowym (Commercial Entity Agreements) to bezpośrednie umowy Użytkowników z naszymi partnerami bankowymi, umożliwiające otrzymywanie płatności PayPal realizowanych przy użyciu kart. 

Umowy z podmiotem handlowym dotyczą handlowców na całym świecie, co oznacza, że nie wszystkie zmiany będą miały wpływ na handlowców z Europy. Powiadamiamy jedynie o zmianach istotnych z punktu widzenia handlowców z Europy.

Ta wiadomość odnosi się tylko do umowy Commercial Entity Agreement dotyczącej Obsługi płatności kartami w systemie PayPal (Worldpay).  Umowa Commercial Entity Agreement w sprawie obsługi płatności kartami zawarta z bankiem HSBC (obecna w tym samym dokumencie jako umowa z Worldpay) nie ulega zmianie w wyniku tego powiadomienia.

Zmieniona umowa Commercial Entity Agreement dotycząca obsługi płatności kartami w systemie PayPal (Worldpay) znajduje się poniżej obecnie obowiązującej umowy. Aby ją przeczytać, kliknij tutaj lub łącze Informacje prawne lub Umowy prawne dostępne na większości stron systemu PayPal.

Uwaga zamieszczona wyłącznie w celach informacyjnych: uległa zmianie także wersja umowy Commercial Entity Agreement dotyczącej obsługi płatności kartami w systemie PayPal (Worldpay) podpisywana z handlowcami spoza Europy, ale te zmiany nie mają wpływu na handlowców znajdujących się w Europie.