Dawne aktualizacje zasad

 

>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

>> Wyświetl planowane aktualizacje zasad

Dawne aktualizacje zasad

 

Na bieżącej stronie znajdują się informacje o istotnych zmianach w serwisie PayPal, zmianach Umowy z Użytkownikiem i innych zasad.

* Aktualizacje zasad wprowadzone przed grudniem 2013 r. są opisane w tym dokumencie PDF.

 

Powiadomienie o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal
Wydano: 11 września 2018 r. (poszczególne Daty wejścia w życie zostały podane poniżej)

Przeczytaj ten dokument.

Wprowadzamy zmiany w umowach prawnych regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal. 

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z poniższymi informacjami o wprowadzanych zmianach.

Nie musisz nic robić, aby zaakceptować zmiany, ponieważ wejdą one w życie automatycznie z Datą wejścia w życie podaną poniżej. Jeśli nie chcesz ich zaakceptować, możesz powiadomić nas przed upływem daty podanej powyżej, aby zamknąć swoje konto natychmiast, nie ponosząc przy tym żadnych opłat.


Zapoznaj się z obowiązującymi Umowami prawnymi


Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.
Data wejścia w życie: 11 września 2018 r.

Zmieniona Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal znajduje się pod obecnie obowiązującą wersją. Aby przejść do niej, kliknij tutaj lub wybierz odpowiednie łącze w stopkach „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” dostępnych na większości stron systemu PayPal.

Zmienione punkty Umowy z Użytkownikiem:

 • w celu doprecyzowania i uporządkowania obecnego brzmienia, w tym istniejących punktów:

  Punkt

  Zmiana

  Punkt 4.6 (Odrzucone transakcje)

  Treść tego punktu została zmieniona, aby doprecyzować, w jaki sposób firma PayPal przekaże Użytkownikowi z powrotem wszelkie zwrócone lub odrzucone płatności. 

  Punkt 8.2 (Przeliczanie walut)

  Treść tego punktu została zmieniona, aby doprecyzować, co się dzieje, gdy transakcja Użytkownika obejmuje przeliczenie waluty.

  Punkt A3.1 (Opłata za przeliczenie waluty)

  Treść tego punktu została zmieniona zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w punkcie 8.2.

  oraz
 • w celu poprawienia drobnych błędów pisowni.

 

Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.
Data wejścia w życie: 11 grudnia 2018 r.

Zmieniona Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal znajduje się pod obecnie obowiązującą wersją. Aby do niej przejść, kliknij tutaj lub wybierz odpowiednie łącze w stopkach „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” dostępnych na większości stron systemu PayPal.

1. Źródła finansowania płatności

Treść punktu 3.1 (Powiązanie źródła finansowania płatności) została zmieniona w celu doprecyzowania, co firma PayPal i Użytkownik mogą zrobić w przypadku zmiany informacji o źródle finansowania płatności (na przykład w przypadku wygaśnięcia ważności karty kredytowej Użytkownika). Punkt 3.1 przyjmuje obecnie następujące brzmienie (zmiany zostały podkreślone):

3.1 Powiązanie źródła finansowania płatności. Użytkownik może powiązać kartę debetową, kredytową, przedpłaconą (w niektórych przypadkach), rachunek bankowy lub konto PayPal Credit, jako Źródło finansowania płatności na koncie PayPal. Należy pamiętać, aby informacje o Źródle finansowania płatności były zawsze aktualne (takie jak nr i data ważności karty).W przypadku zmiany tych informacji firma PayPal może je zaktualizować według własnego uznania bez konieczności działania po stronie Użytkownika, zgodnie z informacjami przekazanymi przez bank lub wystawcę karty Użytkownika i podmioty zewnętrzne (w tym między innymi naszych partnerów w zakresie usług finansowych i wystawców kart). Jeśli Użytkownik nie chce, aby firma PayPal aktualizowała informacje o jego Źródle finansowania płatności, może skontaktować się ze swoim bankiem lub wystawcą karty, aby o to poprosić, albo usunąć Źródło finansowania płatności w Profilu swojego Konta. Jeśli firma PayPal aktualizuje Źródło finansowania płatności Użytkownika, może przechowywać wszelkie związane z tym źródłem ustawienia preferencji.

Użytkownik może wybrać opcję potwierdzenia numeru karty lub rachunku bankowego, co umożliwia firmie PayPal sprawdzenie, czy jest on właścicielem konta oraz czy jego karta jest ważna. Można to zrobić także poprzez wykonanie Procedury powiązywania i potwierdzania karty lub rachunku bankowego lub za pomocą innych procedur, o których firma PayPal będzie okresowo informować w powiadomieniach lub publikacjach”.

2. Błędy

Treść punktu 12.6 (Błędy) została zmieniona w celu doprecyzowania, co się dzieje, gdy na Koncie Użytkownika wystąpi błąd. Punkt 12.6 przyjmuje obecnie następujące brzmienie (zmiany zostały podkreślone):

„12.6 Błędy. Jeśli firma PayPal wykryje błąd przetwarzania, zostanie on usunięty.

Jeśli w wyniku błędu Użytkownik otrzyma mniej pieniędzy, niż powinien, firma PayPal zasili Konto Użytkownika kwotą różnicy. Jeśli w wyniku błędu Użytkownik otrzyma więcej pieniędzy niż powinien, firma PayPal może potrącić te dodatkowe środki z Konta Użytkownika. Jeśli pomyłkowa płatność dotyczy Źródła finansowania płatności, firma PayPal może naprawić ten błąd, odliczając lub uznając (w zależności od sytuacji) środki we właściwym źródle lub Źródłach finansowania płatności Użytkownika. Jeśli w wyniku błędu transakcja nie została zrealizowana w terminie lub została przesłana niewłaściwa kwota, firma PayPal ponosi odpowiedzialność z tytułu wykonania wadliwej lub niezrealizowanej transakcji płatności oraz wszelkich strat lub szkód Użytkownika bezpośrednio i jasno wynikających z tego błędu, chyba że:

a. z przyczyn niebędących konsekwencją naszego błędu Użytkownik nie posiadał wystarczających środków do przeprowadzenia transakcji;

b. system PayPal nie działał poprawnie, a Użytkownik wiedział o awarii przed rozpoczęciem transakcji lub

c. realizację transakcji uniemożliwiły czynniki pozostające poza kontrolą firmy PayPal (na przykład pożar lub powódź), mimo podjętych przez firmę PayPal rozsądnych środków zapobiegawczych.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy, firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub wadliwe wykonanie transakcji płatności (zainicjowanej przez firmę PayPal lub inną osobę), jeśli Użytkownik nie zawiadomił firmy PayPal o problemie z transakcją bezzwłocznie po uzyskaniu o nim wiedzy lub w każdym przypadku w ciągu 13 miesięcy po dacie obciążenia Użytkownika z tytułu tej transakcji płatności”.

3. Przeliczanie walut

Treść punktu 8.2 (Przeliczanie walut) została zmieniona w celu doprecyzowania, co się dzieje, gdy Użytkownik rezygnuje z przeliczania walut przez firmę PayPal, zanim sfinalizuje płatność podczas realizacji transakcji. Odpowiednia część punktu 8.2 przyjmuje następujące brzmienie (przedstawiona w kontekście z nagłówkiem i podkreśleniem zmian):

„8.2 Przeliczanie walut.

W zależności od kraju zamieszkania Użytkownika oraz typu Źródła finansowania płatności użytego do realizacji płatności Użytkownika, Użytkownik może zrezygnować z przeliczania waluty przez firmę PayPal przed sfinalizowaniem płatności podczas realizacji transakcji, a firma PayPal nie ponosi wówczas odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu korzystania przez Użytkownika z innych opcji przeliczania waluty.

…”

4. Opłaty – Płatności z tytułu Transakcji prywatnych

Firma PayPal z przyjemnością informuje, że Użytkownik:

 • nie poniesie żadnych opłat (z wyjątkiem opłat za przeliczenie waluty) za wysyłanie płatności z tytułu Krajowej Transakcji prywatnej (czyli płatności z tytułu Transakcji prywatnej na rzecz innego Użytkownika mającego zarejestrowany adres w tym samym kraju);
 • nie poniesie żadnych opłat (z wyjątkiem opłat za przeliczenie waluty) za wysyłanie płatności z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej w euro lub koronie szwedzkiej na rzecz innego Użytkownika mającego adres zarejestrowany w EOG); oraz
 • nie będzie już obciążany Dodatkową opłatą za płatność z tytułu Transakcji prywatnej w przypadku płatności z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej.

Punkt A1 Załącznika 1 obecnie przyjmuje następujące brzmienie (zmiany zostały podkreślone):

A1. Opłaty za płatność z tytułu Transakcji prywatnej 
Należy pamiętać, że Opłatę ponosi nadawca. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części A4.2.3 niniejszego Załącznika 1.
Opłata za Transakcje prywatne będzie wyświetlana w chwili dokonywania płatności.

Więcej informacji na temat opłat procentowych lub stałych można znaleźć w punktach A4.5, A4.6 i A4.7 Załącznika 1.

A1.1 Opłaty za płatność z tytułu Krajowej Transakcji prywatnej

Działanie

Opłata

Wysyłanie płatności z tytułu Krajowej Transakcji prywatnej

Bezpłatnie (o ile nie następuje przeliczenie waluty)

 

A1.2 Płatności z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej

A1.2.1 Płatności z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej wysłane w euro lub koronie szwedzkiej do EOG

Działanie

Opłata.

Wysyłanie płatności z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej w euro lub koronie szwedzkiej do EOG

Bezpłatnie (o ile nie następuje przeliczenie waluty)

A1.2.2 Inne płatności z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej

Aby określić Opłatę za płatność z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej wysyłaną do użytkownika w danym kraju, należy wykonać czynności opisane poniżej.

Krok 1 Znajdź kraj, w którym jest zarejestrowany adres odbiorcy. Dodatkowe informacje znajdują się w punkcie A4.4 Załącznika 1. W razie wątpliwości zapytaj o to odbiorcę (druga kolumna).
Krok 2. Znajdź odpowiednią Opłatę za płatność z tytułu Transakcji prywatnej (trzecia kolumna).

Działanie

Kraj Konta odbiorcy

Opłata za płatność z tytułu Transakcji prywatnej

 

^^

Wysyłanie płatności z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej

Stany Zjednoczone, Kanada, Europa Północna, Europa I, Europa II

 

9,99 PLN

Inny kraj^^

19,99 PLN

 

 

^ Pod warunkiem dostępności usługi dla Użytkownika zarejestrowanego w danym kraju         
^^ Zapoznaj się z punktem A4.7 tego Załącznika 1 poniżej”.

5. Opłaty – Stawki dotyczące transakcji charytatywnych

5.1. W punkcie A3.9.1.1 (Opłata stała dla organizacji charytatywnej) w Załączniku 1 zwiększono Opłatę stałą dla organizacji charytatywnej za odbiór płatności w realach brazylijskich (w stosownych przypadkach) z 0,40 BRL do 0,60 BRL.  W punkcie A3.9.1.1 (Opłata stała dla organizacji charytatywnej) w Załączniku 1 dodano Opłatę stałą dla organizacji charytatywnej za odbiór płatności w dolarach singapurskich (w stosownych przypadkach) w wysokości 0,50 SGD. W punkcie A3.9.1.1 (Opłata stała dla organizacji charytatywnej) w Załączniku 1 usunięto Opłatę stałą dla organizacji charytatywnej za odbiór płatności w lirze tureckiej (w stosownych przypadkach) w wysokości 0,45 TRY. Odpowiednia część punktu A3.9.1.1 (Opłata stała dla organizacji charytatywnej) w Załączniku 1 przyjmuje obecnie następujące brzmienie (zmiany zostały podkreślone):

„A3.9.1.1 Opłata stała dla organizacji charytatywnej

Zależy od waluty płatności otrzymanej:

Real brazylijski:

0,60 BRL

Dolar singapurski:

0,50 SGD

…”

6.  Inne zmiany

Punkty Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal zostały zmienione w celu doprecyzowania i uporządkowania treści i wyeliminowania błędów typograficznych.

 

Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.

Data wejścia w życie: 11 grudnia 2018 r.
 

 1. Lokalne formy płatności (LPM)
  Początkowe postanowienie punktu 5 Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal zostało zmienione w celu wyjaśnienia sposobu, w jaki dodatkowe warunki użytkowania mają zastosowanie do handlowców, którzy integrują ze swoim rozwiązaniem online jakąkolwiek funkcję umożliwiającą klientowi bez Konta wysyłanie płatności na Konto handlowca (na przykład przy użyciu alternatywnych lokalnych form płatności). Warunki te obejmują Umowę dotyczącą lokalnych form płatności w usłudze PayPal. Początkowe postanowienie punktu 5 przyjmuje następujące brzmienie:

  5. Odbieranie pieniędzy
  Firma PayPal może zezwolić dowolnej osobie (posiadającej Konto PayPal lub nieposiadającej Konta PayPal) na zainicjowanie płatności skutkującej wystawieniem lub przesłaniem pieniądza elektronicznego na Konto Użytkownika. Integrując ze swoim rozwiązaniem online jakąkolwiek funkcję umożliwiającą płatnikowi bez Konta wysyłanie płatności na Konto Użytkownika, Użytkownik zgadza się na wszystkie dodatkowe warunki użytkowania tej funkcji, które firma PayPal udostępni Użytkownikowi na dowolnej stronie witryny PayPal lub Braintree (w tym na każdej stronie dla programistów i na stronie Umowy prawne) lub rozwiązania online.  Takie dodatkowe warunki obejmują Umowę dotyczącą lokalnych form płatności w usłudze PayPal”.

 

Powiadomienie o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal
Wydano: 31 maja 2018 r. (poszczególne Daty wejścia w życie zostały podane poniżej)

Przeczytaj ten dokument.

Wprowadzamy zmiany w umowach prawnych regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal. 

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z poniższymi informacjami o wprowadzanych zmianach.

Nie musisz nic robić, aby zaakceptować zmiany, ponieważ wejdą one w życie automatycznie z Datą wejścia w życie podaną poniżej. Jeśli nie chcesz ich zaakceptować, możesz powiadomić nas przed upływem daty podanej powyżej, aby zamknąć swoje konto natychmiast, nie ponosząc przy tym żadnych opłat.


Zapoznaj się z obowiązującymi Umowami prawnymi


Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.
Data wejścia w życie: 31 sierpnia 2018 r.

Zmieniona Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal znajduje się pod obecnie obowiązującą wersją. Aby przejść do niej, kliknij tutaj lub wybierz odpowiednie łącze w stopkach „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” dostępnych na większości stron systemu PayPal.

1. Inne zmiany

Punkty Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal zostały zmienione w celu wyeliminowania błędów typograficznych.

 

Powiadomienie o zmianach w Zasadach dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal.
Data wejścia w życie: 31 sierpnia 2018 r.

Zmienione Zasady dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal znajdują się pod obecnie obowiązującą wersją. Aby do nich przejść, kliknij tutaj lub wybierz odpowiednie łącze w stopkach „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” dostępnych na większości stron systemu PayPal.

Nienawiść, przemoc, rasizm i finansowe wykorzystywanie przestępstw


Zmieniamy postanowienie Zasad dopuszczalnego użytkowania dotyczące nienawiści, przemocy, rasizmu i finansowego wykorzystywania przestępstw.  Postanowienia te otrzymują następujące brzmienie (przedstawione w kontekście z głównym punktem i przy podkreśleniu dodanej części):


„Użytkownik nie może korzystać z usługi PayPal do działań, które: … 2. są związane z transakcjami dotyczącymi … (f) promowania nienawiści, przemocy, rasizmu, innych form nietolerancji o charakterze dyskryminacyjnym lub finansowego wykorzystywania przestępstw …”

 

Powiadomienie o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal

Wydano: 28 lutego 2018 r. (poszczególne Daty wejścia w życie zostały podane poniżej)

 

Przeczytaj ten dokument.

Wprowadzamy zmiany w umowach prawnych regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal. 

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z poniższymi informacjami o wprowadzanych zmianach.

Nie musisz nic robić, aby zaakceptować zmiany, ponieważ wejdą one w życie automatycznie z Datą wejścia w życie podaną poniżej. Jeśli nie chcesz ich akceptować, możesz powiadomić nas przed upływem daty podanej powyżej, aby natychmiast zamknąć swoje konto (https://www.paypal.com/pl/cgi-bin/?&cmd=_close-account), nie ponosząc przy tym żadnych opłat.

Mamy jednak nadzieję, że będziesz dalej korzystać z systemu PayPal i cieszyć się z następujących korzyści:

Szybkość

Nie musisz za każdym razem podczas dokonywania płatności wpisywać danych swojej karty, co pozwala Ci szybciej realizować transakcje w Internecie.

Łatwa obsługa

Płatności w systemie PayPal są preferowaną formą płatności internetowych w Polsce, ponieważ dokonywanie płatności za pomocą zaledwie kilku kliknięć jest szybkie i wygodne. Wystarczy tylko adres e-mail i hasło.

Zapoznaj się z obowiązującymi Umowami prawnymi
 


Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.

Data wejścia w życie: 28 lutego 2018 r.

 

1. Zawiadomienie na temat nowej struktury Preferowanych źródeł finansowania

Zawiadomienie jest zgodne z postanowieniami punktu 3.6 Umowy z użytkownikiem usługi PayPal.

Od 28 lutego 2018 r. w przypadku Użytkowników posiadających zarejestrowany adres w Polsce PayPal może zaprzestać stosowania postanowień punktu 3.6.c. i użyć Preferowanego źródła finansowania płatności Użytkownika w celu uzyskania pieniądza elektronicznego na pokrycie zobowiązań wynikających z określonych Poleceń zapłaty, nawet jeśli Użytkownik posiada środki na Saldzie PayPal. Zasady te podlegają postanowieniom Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal.  Punkt 3.6 Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal został odpowiednio zmieniony.

 

 

Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

 

Zmieniona Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal znajduje się pod obecnie obowiązującą wersją. Aby przejść do niej, kliknij tutaj lub wybierz odpowiednie łącze w stopkach „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” dostępnych na większości stron systemu PayPal.

 

1. Administrowanie danymi osobowymi i ich zabezpieczanie

Gdy Użytkownik korzysta z usług PayPal do otrzymywania płatności od klientów, zarówno Użytkownik, jak i spółka PayPal wykorzystują dane osobowe tych klientów.  Dodaliśmy punkt 5.7 w celu określenia zobowiązań prawnych Użytkownika i spółki PayPal w kontekście wykorzystywania danych osobowych klientów Użytkownika oraz innych osób w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług PayPal. Punkt 5.7 przyjmuje obecnie następujące brzmienie (przy podkreśleniu dodanej części):

5.7 Zasady dotyczące zwrotów, Ochrona danych, Zasady zachowania poufności i bezpieczeństwo. Użytkownikom zajmującym się sprzedażą towarów lub usług firma PayPal zaleca opublikowanie własnych zasad zwrotu oraz zasad zachowania poufności w ich witrynach.

Zasady zachowania poufności muszą zawierać wyraźną informację, że wszystkie transakcje realizowane w systemie PayPal podlegają Oświadczeniu o zachowaniu poufności firmy PayPal.  Użytkownik jest zobowiązany do zastosowania odpowiednich środków administracyjnych, technicznych i fizycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności wszelkich danych firmy PayPal, w tym informacji o użytkownikach systemu PayPal i samej firmie PayPal.

Zgodność z Przepisami o ochronie danych.  W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez firmę PayPal oraz Handlowca w związku z niniejszą Umową, każda ze Stron będzie administratorem przetwarzanych danych osobowych. Strony zobowiązują się do zachowania zgodności z Przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do administratorów w związku ze świadczonymi usługami oraz na podstawie niniejszej Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości – zarówno PayPal, jak i Handlowiec mają własne, niezależne zasady zachowania poufności, oświadczenia i procedury dotyczące przechowywanych i przetwarzanych danych osobowych i zarówno PayPal, jak i Handlowiec są osobnymi administratorami danych (zarządzają danymi osobno, nie są współadministratorami).

W zakresie zapewnienia zgodności z Przepisami o ochronie danych spółka PayPal i Handlowiec:

a. implementują i zachowują przez cały czas wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych;

b. przechowują i rejestrują informacje o wszystkich działaniach podejmowanych względem przetwarzanych danych; i

c. świadomie nie podejmują ani nie zezwalają na podejmowanie żadnych działań, które mogą doprowadzić do naruszenia przez drugą stronę Przepisów o ochronie danych.

Oprócz praw spółki PayPal określonych w punkcie 10.2, jeśli PayPal stwierdzi, że doszło do naruszenia zabezpieczeń witryny lub systemów Użytkownika lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo takiej sytuacji, mogące skutkować nieupoważnionym ujawnieniem danych klientów, PayPal ma prawo podjęcia wszelkich działań, które uzna za konieczne, oraz zażądania od Użytkownika podania informacji dotyczących naruszenia bezpieczeństwa.

 

2. Blokady zgodnie z instrukcjami

Dodano nowy punkt 5.8 zatytułowany „Blokady zgodnie z instrukcjami”, aby sprecyzować, co się dzieje, gdy Użytkownik korzysta z funkcji PayPal, która umożliwia (Użytkownikowi bezpośrednio lub osobie upoważnionej przez Użytkownika, takiej jak platforma handlowa online, na której Użytkownik zawiera transakcje jako sprzedawca) zlecenie spółce PayPal zablokowania środków Użytkownika przez określony czas.  Nowy punkt 5.9 przyjmuje następujące brzmienie: 

5.8 Blokady zgodnie z instrukcjami. Niektóre funkcje systemu PayPal mogą umożliwiać Użytkownikowi – zarówno Użytkownikowi bezpośrednio, jak i osobie upoważnionej przez Użytkownika zgodnie z postanowieniami punktu 15.9a, takiej jak takiej jak platforma handlowa online, na której Użytkownik zawiera transakcje jako sprzedawca – zlecenie spółce PayPal zablokowania środków (także tych pochodzących z płatności otrzymywanych za pośrednictwem systemu PayPal) na Koncie rezerw Użytkownika.  W takim przypadku status dostępności tych środków będzie widoczny na Saldzie PayPal Użytkownika. Opisy statusu mogą się różnić w zależności od funkcji użytej do zlecenia spółce PayPal zablokowania środków.  PayPal zwolni blokadę środków zgodnie z instrukcją wydaną przez Użytkownika (lub osobę upoważnioną do podejmowania działań w imieniu Użytkownika na podstawie punktu 15.9a) spółce PayPal zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

 

3. Przykłady przedmiotów, transakcji lub spraw, które nie kwalifikują się do programu Ochrony sprzedających w systemie PayPal

Zmieniono postanowienia punktu 11.10c (główny punkt 11.10 zatytułowany „Jakie są przykłady przedmiotów, transakcji lub spraw, które nie są objęte ochroną sprzedających w systemie PayPal?”), aby wyjaśnić, że wszystkie transakcje przetworzone inaczej niż za pośrednictwem konta PayPal kupującego lub w ramach transakcji gościnnej w systemie PayPal nie kwalifikują się do objęcia programem Ochrony sprzedających w systemie PayPal.  Punkt 11.10c (przedstawiony w kontekście z głównym punktem) obecnie przyjmuje następujące brzmienie (przy podkreśleniu dodanej/zmienionej części):

„11.10 Jakie są przykłady przedmiotów, transakcji lub spraw, które nie kwalifikują się do programu Ochrony sprzedających w systemie PayPal?

c. Transakcje przetwarzane inaczej niż za pośrednictwem konta PayPal kupującego lub w ramach transakcji gościnnej w systemie PayPal. Na przykład: jeśli płatność została odebrana jako bezpośrednia płatność kartą (w tym za pośrednictwem systemu Zong lub terminala wirtualnego (jeśli jest dostępny)), transakcja nie kwalifikuje się do objęcia programem.

 

4. Opłaty – Opłaty za płatność z tytułu Transakcji prywatnej

Wprowadzono zmiany w:

 • Punkcie A1 załącznika 1, które określają sposób obliczania Opłat z tytułu płatności w ramach Transakcji osobistych; i
 • Punkcie A4 załącznika 1 (Glosariusz), 

które:

 1. określają, że tylko nadawca (nie odbiorca) ponosi obecnie Opłaty z tytułu płatności w ramach Transakcji osobistych;
 2. opisują Opłaty pobierane za wysyłanie płatności w ramach krajowych Transakcji osobistych z Salda automatycznie zasilanego z karty przedpłaconej;
 3. wyjaśniają, jak PayPal nalicza i pobiera Opłaty w różnych walutach za wysyłanie płatności; i
 4. wprowadzają nową strukturę Opłat za wysyłanie płatności w ramach międzynarodowych Transakcji osobistych, za które Użytkownik płaci spółce PayPal:
 • stałą Opłatę za płatność w ramach Transakcji osobistej zależną od kraju rejestracji Konta odbiorcy; i
 • za część kwoty płatności wysyłanej z Salda automatycznie zasilonego na potrzeby zrealizowania płatności ze Źródeł finansowania płatności innych niż rachunek bankowy, dodatkową Opłatę w wysokości 3,4% z tytułu płatności w ramach Transakcji osobistej + Opłatę stałą (pobieraną w walucie, w której odbierana jest płatność Użytkownika).

Uwaga: PayPal nie pobiera żadnych Opłat (oprócz opłaty za przeliczenie waluty) za płatności w ramach krajowych Transakcji osobistych od Użytkowników posiadających adresy zarejestrowane w Irlandii.

 

Punkty A1 i A4 Załącznika 1 przyjmują następujące brzmienie (przy podkreśleniu dodanej części):

„A1. Opłaty za płatność z tytułu Transakcji prywatnej

Uwaga: nadawca ponosi Opłatę. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części A4.2.3 niniejszego Załącznika 1.

Opłata za Transakcję osobistą będzie wyświetlana w chwili dokonywania płatności. 

Więcej informacji na temat opłat procentowych lub stałych można znaleźć w punktach A4.5, A4.6 i A4.7 Załącznika 1.

A1.1 Opłaty za płatność z tytułu Krajowej Transakcji prywatnej

Działanie

Opłata za część kwoty płatności wysłanej z::
- istniejącego Salda;
lub
- Salda płatności pobieranego automatycznie z rachunku bankowego

Opłata za część płatności wysłana z Salda pobieranego automatycznie z innych Źródeł finansowania płatności.

Wysyłanie płatności w ramach krajowej Transakcji osobistej z Salda

Bezpłatnie (o ile nie następuje przeliczenie waluty)

2,9% + Opłata stała

 

A1.2 Opłaty za płatność z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej

Aby określić Opłatę za płatność z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej wysyłaną do Użytkownika w danym kraju, należy wykonać czynności opisane poniżej.

Krok 1 Znajdź kraj , w którym jest zarejestrowany adres odbiorcy. Dodatkowe informacje znajdują się w punkcie A4.4 Załącznika 1. W razie wątpliwości zapytaj odbiorcę (druga kolumna). 
Krok 2. Znajdź odpowiednią Opłatę z tytułu Transakcji osobistej (i w razie potrzeby dodatkową opłatę za Transakcję osobistą) (kolumny trzecia i czwarta).

Działanie

Kraj Konta odbiorcy

Opłata za płatność z tytułu Transakcji prywatnej

^

^^^

Dodatkowa opłata za płatność w ramach Transakcji osobistej za część kwoty płatności wysłanej z Salda pobranego automatycznie z każdego Źródła finansowania płatności innego niż rachunek bankowy ^

Wysyłanie płatności z tytułu międzynarodowej Transakcji osobistej z Salda Użytkownika

Stany Zjednoczone, Kanada, Europa Północna, Europa I, Europa II

 

9,99 PLN

 

 

2,9% + Opłata stała (opłaty są naliczane w walucie, w której płatność jest odbierana)

 

Inny kraj ^^

19,99 PLN

 

 

Uwaga: w kontekście obowiązujących Opłat płatności międzynarodowe w euro lub szwedzkiej koronie dokonywane między Kontami zarejestrowanymi w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym będą traktowane jako płatności Krajowe.

 ^^Pod warunkiem dostępności usługi dla odbiorcy zarejestrowanego w danym kraju.

^^^ W przypadku otrzymania płatności w innej walucie opłata ta zostanie przeliczona i pobrana w walucie, w której odbiorca otrzymał płatność (za którą jest naliczana opłata za przeliczenie waluty) zgodnie z punktem A4.7 Załącznika 1.


A4. Glosariusz

A4.1 „Transakcja komercyjna” dotyczy sprzedaży i kupna towarów lub usług, zawierania innych transakcji o charakterze komercyjnym i odbierania płatności w wyniku „żądania zapłaty” za pośrednictwem usługi PayPal.

A4.2 „Transakcja prywatna” dotyczy wysyłania pieniędzy (zainicjowanego z karty „Wyślij pieniądze do przyjaciół lub rodziny” funkcji „Wyślij pieniądze”) oraz otrzymywania ich od znajomych lub rodziny za pośrednictwem konta PayPal bez zawierania bazowej transakcji komercyjnej (płatność ta nie jest związana z towarami, usługami ani innymi transakcjami komercyjnymi).

W przypadku realizacji transakcji komercyjnej (np. sprzedaży towarów lub usług) nie można prosić kupującego o dokonanie płatności za zakup w ramach Transakcji prywatnej. W przypadku nieprzestrzegania tego postanowienia firma PayPal może uniemożliwić Użytkownikowi akceptowanie niektórych lub wszystkich płatności w ramach Transakcji prywatnych. Należy pamiętać, że:

A4.2.1 z niektórych krajów, między innymi z Chin i (w niektórych przypadkach) z Niemiec, nie można wysyłać pieniędzy w ramach transakcji prywatnych;

A4.2.2 posiadacze Kont zarejestrowanych w Brazylii lub Indiach nie mogą wysyłać ani odbierać płatności z tytułu Transakcji prywatnych. Oznacza to, że nie jest możliwe wysyłanie płatności z tytułu Transakcji prywatnych na Konta zarejestrowane w Brazylii lub Indiach; oraz

A4.2.3 nadawca uiszcza Opłatę.

A4.3 Płatność „Krajowa” ma zastosowanie wtedy, gdy zarówno nadawca, jak i odbiorca są zarejestrowani w systemie PayPal jako mieszkańcy tego samego kraju.

A4.4 Płatność „międzynarodowa” ma zastosowanie wtedy, gdy nadawca i odbiorca są zarejestrowani w systemie PayPal jako mieszkańcy różnych krajów.  Poniżej wymieniamy kraje pogrupowane w celu ułatwienia wyliczania opłat z tytułu płatności międzynarodowych:

Nazwa grupy

Kraje

Europa Północna

Dania, Finlandia, Grenlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Wyspy Alandzkie, Wyspy Owcze.

Europa I

Austria, Belgia, Cypr, Czarnogóra, Estonia, Francja (w tym Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika, Reunion i Mayotte), Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Monako, Niemcy, Portugalia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Watykan, Włochy i Wielka Brytania (w tym Wyspy Normandzkie i Wyspa Man).

Europa II

Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Gruzja, Kosowo, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia, Szwajcaria, Ukraina i Węgry.

A4.5 Opłata procentowa (np. 3,4%) oznacza odsetek kwoty płatności, który (o ile nie określono inaczej) jest naliczany w walucie odebranej płatności.

A4.6 Opłaty stałe za płatności w ramach Transakcji komercyjnych i Transakcji prywatnych (o ile nie określono inaczej) są naliczane na podstawie waluty, w której płatność jest odbierana, w następujący sposób:

Waluta:

Opłata:

Waluta:

Opłata:

Dolar australijski:

0,30 AUD

Dolar nowozelandzki:

0,45 NZD

Real brazylijski:

0,60 BRL

Korona norweska:

2,80 NOK

Dolar kanadyjski:

0,30 CAD

Peso filipińskie:

15,00 PHP

Korona czeska:

10,00 CZK

Złoty polski:

1,35 PLN

Korona duńska:

2,60 DKK

Rubel rosyjski:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Dolar singapurski:

0,50 SGD

Dolar hongkoński:

2,35 HKD

Korona szwedzka:

3,25 SEK

Forint węgierski:

90,00 HUF

Frank szwajcarski:

0,55 CHF

Nowy szekel izraelski:

1,20 ILS

Nowy dolar tajwański

10,00 TWD

Jen japoński:

40,00 JPY

Bat tajlandzki:

11,00 THB

Ringgit malezyjski:

2,00 MYR

Funt szterling:

0,20 GBP

Peso meksykańskie:

4,00 MXN

Dolar amerykański:

0,30 USD

A4.7 Opłaty pobierane w różnych walutach za wysłanie płatności: niektóre Opłaty są naliczane Użytkownikowi przez PayPal w walutach innych niż waluta Salda, z którego została wysłana kwota płatności. W takim przypadku PayPal przeliczy waluty (zgodnie z postanowieniami punktu 8.2, za co Użytkownik zostanie obciążony Opłatą za przeliczenie waluty, jak określono w punkcie A3.1 Załącznika 1) z walut każdego odpowiedniego Salda początkowego na walutę, w której należy uiścić Opłatę, a należność zostanie pobrana z przeliczonego Salda.

 

5. Inne zmiany

Zmienione punkty Umowy z Użytkownikiem:

 • w celu doprecyzowania i uporządkowania obecnego brzmienia, w tym istniejących punktów:

 

Punkt

Zmiana

 • 4.10 Wysyłanie Pieniądza elektronicznego w wielu walutach.

Ten punkt jest obecnie zatytułowany „Wysyłanie pieniądza elektronicznego w różnych walutach”. Został poprawiony celem doprecyzowania, jak można wysyłać płatności w różnych walutach.

 • 5.5 Odbieranie pieniędzy w wielu walutach.

Ten punkt jest obecnie nosi tytuł „Odbieranie pieniędzy w różnych walutach”.

 • 15 Definicje

Ten punkt został zmieniony w celu:

 

 • wyjaśnienia definicji „Źródła finansowania płatności” (w tym dodania informacji, że w niektórych przypadkach Źródłem finansowania płatności może być karta przedpłacona) oraz „Europejskiego Obszaru Gospodarczego” / „EOG”; i
 • wprowadzenia następujących nowo zdefiniowanych terminów: administrator danych, przetwarzający dane, osoba, której dane dotyczą, Przepisy o ochronie danych, dane osobowe i przetwarzanie.

oraz

 • w celu poprawienia drobnych błędów pisowni.

 

 

Powiadomienie o zmianach w Zasadach zachowania poufności firmy PayPal

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

 

Aby wyświetlić zmienione Zasady zachowania poufności firmy PayPal, kliknij tutaj lub wybierz odpowiednie łącze w stopkach „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” dostępnych na większości stron systemu PayPal, albo klikając tutaj.

Zmieniono praktyki w zakresie ujawniania danych opisane w Zasadach zachowania poufności oraz zmieniono brzmienie niektórych zapisów, aby były bardziej zrozumiałe.  Te zaktualizowane Zasady zachowania poufności zastępują bieżące Zasady zachowania poufności w Usługach PayPal i wyjaśniają, jakie dane osobowe są zbierane, jak są wykorzystywane i jakie opcje wyboru ma Użytkownik w różnych usługach PayPal. Zaktualizowane Zasady zachowania poufności dostosowują praktyki PayPal do Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmienionymi Zasadami zachowania poufności. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zaktualizowane Zasady zachowania poufności, może zamknąć swoje konto przed 25 maja 2018 r. 

 

Powiadomienie o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal

Wydano: 9 października 2017 r. (poszczególne Daty wejścia w życie zostały podane poniżej)

 

Przeczytaj ten dokument.

Wprowadzamy zmiany w umowach prawnych regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal. 

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z poniższymi informacjami o wprowadzanych zmianach.

Nie musisz nic robić, aby zaakceptować zmiany, ponieważ wejdą one w życie automatycznie z Datą wejścia w życie podaną poniżej. Jeśli nie chcesz ich akceptować, możesz powiadomić nas przed upływem daty podanej powyżej, aby natychmiast zamknąć swoje konto (https://www.paypal.com/pl/cgi-bin/?&cmd=_close-account), nie ponosząc przy tym żadnych opłat.

Mamy jednak nadzieję, że będziesz dalej korzystać z systemu PayPal i cieszyć się z następujących korzyści:

Szybkość

Nie musisz za każdym razem podczas dokonywania płatności wpisywać danych swojej karty, co pozwala Ci szybciej realizować transakcje w Internecie.

Łatwa obsługa

Płatności w systemie PayPal są preferowaną formą płatności internetowych w Polsce, ponieważ dokonywanie płatności za pomocą zaledwie kilku kliknięć jest szybkie i wygodne. Wystarczy tylko adres e-mail i hasło.

Zapoznaj się z obowiązującymi Umowami prawnymi
 


Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.

Data wejścia w życie: 9 stycznia 2018 r.

 

Zmieniona Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal znajduje się pod obecnie obowiązującą wersją. Aby przejść do niej, należy kliknąć tutaj lub wybrać odpowiednie łącze w stopkach „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” dostępnych na większości stron systemu PayPal.

 

1. Przestrzeganie przepisów prawnych

W dzisiejszych czasach wyjątkowo szybko zmieniają się obowiązujące zasady i przepisy prawa.  W przypadku używania systemu PayPal do potrzeb biznesowych, które mogą uwzględniać działalność podlegającą regulacjom, licencjonowaniu, przepisom eksportowym i importowym, opodatkowaniu lub wiązać się z zawieraniem transakcji w walutach obcych, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za znajomość i przestrzeganie wszelkich przepisów obowiązujących we właściwej dla Użytkownika jurysdykcji, które mogą mieć do niego zastosowanie w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług PayPal.

Zaktualizowaliśmy sekcję „Ważne informacje – najważniejsze zagrożenia i postanowienia” (tekst przed punktem 1) celem jej doprecyzowania.  Obecnie przyjmuje ona następujące brzmienie (dodana część została podkreślona):

„WAŻNE INFORMACJE – NAJWAŻNIEJSZE ZAGROŻENIA I POSTANOWIENIA 

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za znajomość i przestrzeganie wszelkich przepisów obowiązujących we właściwej dla Użytkownika jurysdykcji, które mogą mieć do niego zastosowanie w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług, w tym w szczególności przepisów dotyczących działalności regulowanej i licencjonowanej, eksportu i importu, podatków oraz transakcji walutowych.

…”

 

2. Języki

Zmieniliśmy punkt zatytułowany „Zawarcie niniejszej Umowy” oraz punkt 1.4 (wcześniej „Powiadomienia Użytkownika”; obecnie zatytułowana „Komunikacja z Użytkownikiem”) celem doprecyzowania języków, w których jest dostępna Umowa z Użytkownikiem oraz języków, w których PayPal może komunikować się z Użytkownikiem. 

Odpowiednia część punktu zatytułowanego „Zawarcie niniejszej Umowy” przyjmuje obecnie następujące brzmienie (dodana część została podkreślona):

„…Niniejsza Umowa została przygotowana i zostaje zawarta wyłącznie w języku polskim”.

Odpowiednia część punktu 1.4 (wcześniej „Powiadomienia Użytkownika”; obecnie zatytułowana „Komunikacja z Użytkownikiem”) przyjmuje obecnie następujące brzmienie (dodana część została podkreślona):

„1.4 Komunikacja z Użytkownikiem.

1.4.1 Języki. Niniejsza Umowa zostaje zawarta wyłącznie w języku polskim.  PayPal będzie komunikować się z Użytkownikiem w językach angielskim i polskim.

1.4.2 Powiadomienia Użytkownika. ..."

 

3. Wypłacanie pieniędzy / realizacja Pieniądza elektronicznego w walucie innej niż waluta podstawowa konta Użytkownika

Zmieniliśmy punkty 6.1 oraz 6.4 celem określenia sytuacji, w których PayPal może przeliczać waluty (i naliczyć Opłatę za przeliczenie waluty zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie A3.1.1. Załącznika 1).  Punkty 6.1 i 6.4 przyjmują następujące brzmienie (przy podkreśleniu dodanej części):

„6.1 Jak wypłacać pieniądze / korzystać z Pieniędzy elektronicznych. Użytkownik może wypłacać środki za pomocą przelewu elektronicznego na swój rachunek bankowy (funkcja ta jest również znana jako „przelew na rachunek bankowy”) lub – jeśli jest zarejestrowanym Użytkownikiem w Regionie wypłaty przy użyciu karty kredytowej – na rachunek karty MasterCard lub Visa. W niektórych krajach możliwe jest wypłacanie środków na rachunek bankowy lub kartę. Rachunek bankowy lub karta, na które ma zostać dokonana wypłata środków, muszą być prowadzone w walucie podstawowej Konta lub innej walucie obsługiwanej przez PayPal w kraju zamieszkania Użytkownika. Salda będą wypłacane w walucie podstawowej Konta Użytkownika. Oznacza to, że:

a. w przypadku wypłaty środków z salda w walucie innej niż waluta podstawowa Konta Użytkownika zostanie naliczona Opłata za przeliczenie waluty określona w punkcie A3.1.1 Załącznika 1, wynikająca z przeliczenia kwoty na walutę podstawową (zgodnie z punktem 8.2).

b. w przypadku wypłaty na rachunek bankowy lub kartę w walucie innej niż waluta podstawowa Konta Użytkownika zostanie naliczona Opłata za przeliczenie waluty określona w punkcie A3.1.1 Załącznika 1 za przeliczenie waluty wypłacanej kwoty na walutę rachunku bankowego lub karty (zgodnie z punktem 8.2). 

Zob. również punkt 6.4, jeśli rachunek jest prowadzony w wielu walutach.

6.4 Wypłacanie środków w wielu walutach. Jeśli Użytkownik posiada Saldo w wielu walutach, ma możliwość wyboru, z którego salda środki zostaną wypłacone, jednakże, o ile nie nastąpi inne uzgodnienie, wypłata nastąpi w walucie podstawowej konta Użytkownika.  Jeśli Użytkownik może wypłacać środki na rachunek karty MasterCard lub Visa, wypłata może podlegać opłacie określonej w Załączniku 1 do Umowy oraz może być dokonana w walucie innej niż waluta kraju zamieszkania Użytkownika w zależności od tego, czy system PayPal obsługuje wypłaty w podstawowej walucie takiej karty.  Zob. punkt 6.1, aby zapoznać się z Opłatami za przeliczanie waluty z waluty podstawowej Konta lub na walutę podstawową Konta podczas wypłacania środków z salda.

 

4. Przeliczenie waluty

Zmieniliśmy punkty 8.2 (Przeliczanie walut) i A3.1 Załącznika 1 (Inne opłaty – Przeliczanie walut), aby wyjaśnić sytuacje, w których następuje przeliczenie waluty przez PayPal. Punkty 8.2 i A3.1 Załącznika 1 przyjmują następujące brzmienie (przy podkreśleniu dodanej/zmienionej części):

„8.2 Przeliczanie walut. Jeżeli dana transakcja wymaga przeliczenia waluty przez PayPal, przeliczenie odbywa się z zastosowaniem detalicznego kursu wymiany określonego przez firmę PayPal.  Jest to „Podstawowy kurs wymiany”.

Podstawowy kurs wymiany opiera się na stawkach na hurtowym rynku walut lub, jeśli wymaga tego prawo, na odpowiednich ustalanych przez administrację państwową kursach wymiany z dnia, w którym następuje wymiana, albo z poprzedniego dnia roboczego

Następnie PayPal dodaje Opłatę za przeliczenie waluty (jak określono w punkcie A3.1 Załącznika 1 do niniejszej Umowy) do Podstawowego kursu wymiany i łączna kwota stanowi ostateczny kurs wymiany zastosowany w transakcji. W niektórych przypadkach (zob. punkty 4.7 i 4.8) ten ostateczny kurs wymiany może być zastosowany natychmiast, bez powiadamiania Użytkownika. 

Użytkownik może skorzystać z narzędzia „Konwerter walut” dostępnego na Koncie w celu sprawdzenia kursu wymiany (uwzględniającego Opłatę za przeliczenie waluty) obowiązującego w chwili skorzystania z narzędzia.

Jeśli przeliczenie waluty w momencie zawarcia transakcji będzie oferowane przez system PayPal, to przed autoryzacją transakcji płatności Użytkownik zostanie powiadomiony o kursie wymiany (z uwzględnieniem Opłaty za przeliczenie waluty) obowiązującym dla danej transakcji. Autoryzując transakcję płatności, Użytkownik zgadza się na przeprowadzenie przeliczenia waluty zgodnie z podanym kursem wymiany (zawierającym Opłatę za przeliczenie waluty).

Użytkownik może zrezygnować z przeliczania waluty przez firmę PayPal przed zrealizowaniem płatności, wybierając opcję „Pozostałe opcje przeliczania” na stronie „Sprawdź swoje Informacje” podczas realizacji transakcji.

Jeśli przeliczenie waluty w momencie sprzedaży będzie oferowane nie przez firmę PayPal, tylko przez handlowca, a Użytkownik postanowi autoryzować transakcję płatności na podstawie kursu wymiany i opłat określonych przez handlowca, firma PayPal nie będzie odpowiedzialna za to przeliczenie waluty.

W przypadku płatności z karty debetowej lub karty kredytowej wymagających przeliczenia waluty przez PayPal zawarcie niniejszej Umowy oznacza wyrażenie zgody Użytkownika na przeliczenie waluty przez firmę PayPal w zastępstwie wystawcy karty kredytowej lub debetowej oraz upoważnienie firmy PayPal do wykonania tej czynności.

Jeśli Użytkownik otrzymuje płatność w walucie innej niż waluta podstawowa konta Użytkownika od dowolnej osoby nieposiadającej Konta PayPal, kwota płatności zostanie przeliczona na walutę podstawową Konta Użytkownika przez firmę PayPal w momencie realizacji płatności, zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie 8.2 (za wyjątkiem przypadków, w których obowiązują osobne ustalenia z firmą PayPal), a Użytkownik zgadza się na poniesienie Opłaty za przeliczenie waluty (uwzględnionej w kursie), określonej w punkcie A3.1.1 Załącznika 1 do niniejszej Umowy przed naliczeniem jakichkolwiek innych opłat za transakcję.

A3.1.1 W przypadku przeliczenia waluty na koncie PayPal przed lub bez związku z dokonaniem Transakcji prywatnej lub Transakcji komercyjnej („Na koncie”) (np. przeliczanie środków na inne waluty przed dokonaniem ich wypłaty), jak również w przypadku transakcji obejmujących przeliczenie waluty, gdzie sprzedający wyraził zgodę na uiszczenie opłaty za takie przeliczenie: 

2,5% powyżej
Stawki podstawowej.

A3.1.2 W przypadku wszystkich innych transakcji obejmujących przeliczenie waluty, w których sprzedający nie zgodził się uiścić opłaty za przeliczenie waluty: 

4,0% powyżej
Stawki podstawowej”.

5. Ochrona kupujących w systemie PayPal

Punkt 13.3 został zmieniony w celu doprecyzowania, że

 1. PayPal może według własnego uznania automatycznie zamknąć Spór lub Roszczenie zgłoszone przez Użytkownika, jeśli ma podstawy, aby uznać, że sprawa nie dotyczy kwalifikującego się zakupu.

Punkt 13.6 również został zmieniony celem doprecyzowania, co może się zdarzyć, w zależności od tego, czy odbiorca płatności przedstawi dowód dostarczenia lub zrealizowania zamówienia zgodnie z umową zawartą z kupującym.

Zmienione fragmenty punktów 13.3 (przedstawione w kontekście z głównym punktem) i 13.6 postanowienia przyjmują odtąd następujące brzmienie (w każdym przypadku przy podkreśleniu dodanej części):

13.3 Jakiego typu płatności kwalifikują się do zwrotu pieniędzy w ramach Ochrony kupujących w systemie PayPal?

 1. Zakup większości towarów i usług uprawnia do zwrotu pieniędzy w ramach Ochrony kupujących (w tym biletów podróżnych, artykułów niematerialnych takich jak prawa dostępu do artykułów w postaci elektronicznej i inne licencje), z wyjątkiem następujących transakcji:
  1. zakupów nieruchomości (w tym nieruchomości mieszkaniowych);
  2. zakupów udziałów w przedsiębiorstwach;
  3. zakupów pojazdów (w tym pojazdów silnikowych, motocykli, przyczep, samolotów i łodzi), z wyjątkiem możliwych do przeniesienia przez człowieka lekkich pojazdów używanych w celach rekreacyjnych, takich jak rowery i deskorolki elektryczne;
  4. płatności dokonanych za pośrednictwem społecznościowych platform finansowych i pożyczkowych
  5. zakupów przedmiotów wykonanych na zamówienie (chyba że twierdzi się, że nie zostały otrzymane);
  6. zakupów przedmiotów naruszających Zasady dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal;
  7. zakupów maszyn przemysłowych używanych w przetwórstwie przemysłowym;
  8. zakupów ekwiwalentów gotówki (w tym kart przedpłaconych, takich jak karty upominkowe);
  9. zakupów dóbr i usług za pośrednictwem systemu Zong, Płatności za pośrednictwem witryny lub Terminala wirtualnego (jeśli te opcje są dostępne);
  10. Transakcje prywatne
  11. transakcji związanych z hazardem, grami i wszelkimi działaniami dającymi szansę na wygraną;
  12. płatności dokonanych w odniesieniu do produktów finansowych i inwestycyjnych;
  13. płatności na rzecz podmiotów zarządzanych przez instytucje państwowe (z wyjątkiem przedsiębiorstw państwowych) lub przedsiębiorców działających z upoważnienia podmiotów zarządzanych przez instytucje państwowe;
  14. darowizn oraz
  15. zakupów przedmiotów odbieranych osobiście lub w imieniu kupującego (w tym w punkcie sprzedaży detalicznej) na przechowanie, jeśli twierdzi się, że nie zostały otrzymane.
  16. płatności za zakup złota (zarówno w formie fizycznej, jak i papierów wartościowych); i
  17. transakcji w ramach Płatności zbiorczych w systemie PayPal.

PayPal może według własnego uznania automatycznie zamknąć Spór lub Roszczenie zgłoszone przez Użytkownika, jeśli PayPal ma podstawy, aby uznać, że sprawa nie dotyczy kwalifikującego się zakupu, jak opisano powyżej”. 


„13.6 Jak przebiega rozstrzyganie Roszczenia?

Po przekształceniu Sporu w Roszczenie firma PayPal podejmuje ostateczną decyzję na korzyść kupującego albo sprzedającego. Użytkownik może zostać poproszony o dostarczenie dowodu dostawy, pokwitowań, opinii podmiotów zewnętrznych, raportów policyjnych lub wszelkich innych informacji lub dokumentów, które według racjonalnej oceny firmy PayPal mogą być niezbędne do zbadania Roszczenia.

PayPal może zażądać od sprzedającego przedstawienia w wyznaczonym terminie dowodu dostarczenia produktu/realizacji usługi zgodnie z umową zawartą z kupującym, nawet jeżeli zakup nie kwalifikuje do skorzystania z programu Ochrony kupujących w systemie PayPal, jak określono w punkcie 13.3.a. Jeśli sprzedający nie przedstawi odpowiednich dokumentów w wyznaczonym czasie, PayPal może rozstrzygnąć sprawę na korzyść kupującego.  Jeśli Sprzedający przedstawi takie dowody w wyznaczonym terminie, PayPal może podjąć decyzję na korzyść sprzedającego, nawet jeśli kupujący twierdzi, że nie otrzymał zakupionego towaru.

 

6. Uprawnienia innych firm

Druga Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych ((UE)2015/2366) („PSD2”) ustanawia ramy prawne dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z którymi:

 1. zewnętrzny dostawca usług posiadający stosowną licencję na świadczenie usług w zakresie informacji o koncie („Dostawca informacji o koncie”) może uzyskiwać informacje o koncie Użytkownika w jego imieniu i za jego zgodą;
 2. zewnętrzny wystawca karty może za zgodą Użytkownika potwierdzić, czy kwota konieczna do realizacji płatności kartą jest dostępna na koncie PayPal Użytkownika; oraz
 3. zewnętrzny dostawca usług posiadający licencję na świadczenie usług w zakresie inicjowania płatności („Dostawca usług inicjowania płatności”) może zainicjować płatność z konta Użytkownika w jego imieniu i za jego zgodą.

Punkt 15.9 (Uprawnienia innych firm) został zmieniony w celu objaśnienia, jak Umowa z Użytkownikiem opisuje sposób korzystania z PayPal przez Użytkownika za pośrednictwem tych zewnętrznych dostawców usług (oraz jakie są związane z tym zobowiązania Użytkownika wobec PayPal).

Nowy punkt 9.3 (Zabronione działania i Uprawnienia) został dodany jako postanowienie uzupełniające.

Nowy punkt 9.3 i zmieniony punkt 15.9 teraz przyjmują następujące brzmienie (przy podkreśleniu dodanej części):

9.3 Zabronione działania i Uprawnienia. Żadne postanowienie niniejszego punktu 9 nie uniemożliwia Użytkownikowi upoważnienia innej firmy do podejmowania działań w imieniu Użytkownika, jak określono w punkcie 15.9 zgodnie z warunkami licencji firmy zewnętrznej i prawa właściwego.

15.9 Uprawnienia innych firm.

a. Uprawnienia ogólne. Użytkownik może przyznawać lub odbierać podmiotom zewnętrznym uprawnienia do podejmowania określonych działań w imieniu Użytkownika i może zarządzać takimi uprawnieniami.  W niektórych przypadkach może to zrobić, logując się do swojego Konta – w innych przypadkach może to zrobić porozumiewając się bezpośrednio z podmiotem zewnętrznym. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nadania przez niego podmiotom zewnętrznym uprawnień do podejmowania działań w jego imieniu firma PayPal może udostępnić tym podmiotom zewnętrznym niektóre informacje dotyczące jego Konta PayPal.

b. Korzystanie z usług licencjonowanych innych firm do uzyskiwania dostępu do informacji o Koncie

Jeśli Użytkownik zezwala:

 1. zewnętrznemu dostawcy usług posiadającemu stosowną licencję na świadczenie usług w zakresie informacji o koncie („Dostawca informacji o koncie”) na uzyskiwanie informacji o koncie Użytkownika w jego imieniu i za jego zgodą; lub
 2. zewnętrznemu wystawcy karty na potwierdzenie, czy kwota konieczna do realizacji płatności kartą jest dostępna na koncie PayPal Użytkownika;

wówczas:

 1. niniejsza Umowa (w tym, bez ograniczeń, punkt 2.3) pozostaje w mocy w odniesieniu do Użytkownika oraz uzyskiwania przez niego dostępu do takich informacji za pośrednictwem Dostawcy informacji o koncie lub wystawcy karty; i
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec firmy PayPal:
  1. z tytułu działań, do podejmowania których w swoim imieniu upoważnił Dostawcę informacji o koncie lub wystawcę karty; i
  2. na podstawie postanowień punktu 15.9.d (Odpowiedzialność Użytkownika z tytułu wszelkich przyznanych przez niego uprawnień),

z tytułu praw ustawowych oraz postanowień zawartych w punkcie 12 (Błędy i nieautoryzowane transakcje).

c. Korzystanie z usług licencjonowanych innych firm do inicjowania płatności

Jeśli Użytkownik zezwoli licencjonowanemu zewnętrznemu dostawcy usług („Dostawca usług inicjowania płatności”) na zainicjowanie płatności w imieniu Użytkownika, wówczas:

 1. niniejsza Umowa (w tym punkty od 4.1 do 4.6 włącznie i 4.10) ma zastosowanie do Użytkownika i Dostawcy usług inicjowania płatności; oraz 
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec firmy PayPal:

a. z tytułu działań, do podejmowania których w swoim imieniu upoważnił Dostawcę usług inicjowania płatności; i

b. na podstawie postanowień punktu 15.9.d (Odpowiedzialność Użytkownika z tytułu wszelkich przyznanych przez niego uprawnień),

z tytułu praw ustawowych oraz postanowień zawartych w punkcie 12 (Błędy i nieautoryzowane transakcje).

d. na podstawie postanowień punktu 15.9.d (Odpowiedzialność Użytkownika z tytułu wszelkich przyznanych przez niego uprawnień).

Nadanie uprawnień podmiotom zewnętrznym nie zwalnia Użytkownika z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Użytkownik oświadcza, że nie będzie pociągać firmy PayPal do odpowiedzialności i zabezpieczy ją przed wszelkimi roszczeniami w powiązaniu z działaniami lub brakiem działania takich podmiotów zewnętrznych w związku z uprawnieniami nadanymi przez Użytkownika”.

 

7. Opłaty – Opłaty za płatność z tytułu Transakcji prywatnej

Zmieniamy sposób naliczania opłat za wysyłanie lub odbieranie płatności w ramach Transakcji osobistych. Obecnie opłaty za takie transakcje będą naliczane proporcjonalnie według metody finansowania poszczególnych części płatności.  Punkt A1. Załącznika 1 przyjmuje obecnie następujące brzmienie (przy podkreśleniu dodanej części):

„A1. Opłaty za płatność z tytułu Transakcji prywatnej

Opłata za Transakcję osobistą będzie wyświetlana w chwili dokonywania płatności. 

W przypadku informacji o Opłacie stałej w ramach Opłat więcej szczegółów można znaleźć w części A4.6 niniejszego Załącznika 1.

 

A1.1 Opłaty za płatność z tytułu Krajowej Transakcji prywatnej

Uwaga: opłatę tę ponosi nadawca lub odbiorca płatności, a nie obie strony. Więcej informacji można znaleźć w części A4.2.3 niniejszego Załącznika 1.

 

Typ transakcji

Działanie

Opłaty za część płatności finansowanej w całości z:
- istniejącego Salda PayPal
- rachunku bankowego

Opłata za część płatności finansowanej w całości lub części z
- karty debetowej lub
- karty kredytowej

Krajowa Transakcja prywatna

Wysyłanie lub odbieranie

Bezpłatnie (o ile nie następuje przeliczenie waluty)

2,9% + Opłata stała

 

A1.2 Opłaty za płatność z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej

Aby określić Opłatę za płatność z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej wysyłaną do Użytkownika w danym kraju, należy wykonać czynności opisane poniżej.

Uwaga: opłatę tę ponosi nadawca lub odbiorca płatności, a nie obie strony. Więcej informacji można znaleźć w części A4.2.3 niniejszego Załącznika 1.

Krok 1. Zlokalizuj kraj odbiorcy w tabeli poniżej (pierwsza kolumna od lewej strony).
Krok 2. Określ region, w którym znajduje się kraj nadawcy (druga kolumna).
Krok 3. Znajdź odpowiednią Opłatę na podstawie użytych form płatności (kolumny trzecia i czwarta).

 

Kraj odbiorcy

Kraj nadawcy

Opłata za część płatności w całości sfinansowanej z istniejącego salda PayPal lub rachunku bankowego

Opłata za część płatności sfinansowanej w części lub całości z karty kredytowej lub debetowej

Albania, Andora, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia (w tym Wyspy Alandzkie), Gibraltar, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Rosja, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Zjednoczone Królestwo (w tym Wyspy Normandzkie i Wyspa Man).

Europa Północna

0,4%

3,8% + Opłata stała

Stany Zjednoczone, Kanada i Europa I

0,5%

3,9% + Opłata stała

Europa II

1,0%

4,4% + Opłata stała

Wszystkie pozostałe kraje^^

1,5%

4,9% + Opłata stała

Belgia, Francja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Włochy, Martynika, Mayotte, Holandia, Reunion.

Europa Północna

0,4%

3,8% + Opłata stała

Stany Zjednoczone, Kanada i Europa I

0,5%

3,9% + Opłata stała

Europa II

1,3%

4,7% + Opłata stała

Wszystkie pozostałe kraje^^

1,8%

5,2% + Opłata stała

Niemcy

Europa Północna

1,8%

3,7% + Opłata stała

Stany Zjednoczone, Kanada i Europa I

2,0%

3,9% + Opłata stała

Europa II

3,0%

4,9% + Opłata stała

Wszystkie pozostałe kraje^^

3,3%

5,2% + Opłata stała

Polska

Europa Północna

0,9%

3,8% + Opłata stała

Stany Zjednoczone, Kanada i Europa I

1,0%

3,9% + Opłata stała

Europa II

1,5%

4,4% + Opłata stała

Wszystkie pozostałe kraje^^

2,0%

4,9% + Opłata stała

Australia

Gdziekolwiek^^

1,0%

3,4% + Opłata stała

Japonia

Gdziekolwiek^^

0,3%

3,9% + Opłata stała

Stany Zjednoczone i Kanada

Gdziekolwiek^^

1,0%

3,9% + Opłata stała

Wszystkie pozostałe kraje

Gdziekolwiek^^

0,5%

3,9% + Opłata stała

 

Uwaga: w kontekście obowiązujących Opłat płatności Międzynarodowe w euro lub szwedzkiej koronie dokonywane między Kontami zarejestrowanymi w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym będą traktowane jako płatności Krajowe.

 ^^ Pod warunkiem dostępności usługi dla Użytkownika zarejestrowanego w danym kraju”.

 

A3.3 Obciążenia zwrotne

Aby pokryć koszty obsługi Obciążeń zwrotnych, firma PayPal ustanawia opłatę rozliczeniową pobieraną od sprzedających w przypadku obciążeń zwrotnych przy płatności kartą kredytową lub debetową. (Obciążenie zwrotne może wystąpić, gdy kupujący odrzuca lub cofa obciążenie na swojej karcie za pośrednictwem wystawcy karty). 

Opłata ta nie jest pobierana w przypadku transakcji objętych programem ochrony sprzedających w systemie PayPal.

 

Obciążenie zwrotne przebiega następująco i jest określane na podstawie waluty środków odebranych w opisany niżej sposób:

Dolar australijski:

22,00 AUD

Real brazylijski:

35,00 BRL

Dolar kanadyjski:

20,00 CAD

Korona czeska:

400,00 CZK

Korona duńska:

120,00 DKK

Euro:

16 EUR

Dolar hongkoński:

155,00 HKD

Forint węgierski:

4325 HUF

Szekel izraelski:

75,00 ILS

Jen japoński:

1875 JPY

Rupia indyjska:

950,00 INR

Ringgit malezyjski:

65,00 MYR

Peso meksykańskie:

250,00 MXN

Dolar nowozelandzki:

28,00 NZD

Korona norweska:

125,00 NOK

Peso filipińskie:

900,00 PHP

Złoty polski:

65,00 PLN

Rubel rosyjski: ^

640,00 RUB ^

Dolar singapurski:

28 SDG

Korona szwedzka:

150,00 SEK

Frank szwajcarski:

22,00 CHF

Nowy dolar tajwański:

625,00 TWD

Bat tajlandzki:

650,00 THB

Funt szterling:

14,00 GBP

Dolar amerykański:

20,00 USD

 

A.3.5 Wysyłanie płatności przy użyciu funkcji Płatność zbiorcza PayPal

 

A3.5.1 Opłata

2% łącznej kwoty płatności 
A3.5.2 Limit Opłat z tytułu transakcji krajowej wykonanej przy użyciu funkcji Płatność zbiorcza PayPal 
W przypadku transakcji Krajowych (na podstawie waluty płatności) obowiązuje ograniczenie maksymalnej kwoty opłaty za płatność według następujących warunków:

Dolar australijski:

16,00 AUD

Real brazylijski:

24,00 BRL

Dolar kanadyjski:

14,00 CAD

Korona czeska:

280,00 CZK

Korona duńska:

84,00 DKK

Euro:

12,00 EUR

Dolar hongkoński:

110,00 HKD

Forint węgierski:

3080 HUF

Szekel izraelski:

50,00 ILS

Jen japoński:

1200 JPY

Ringgit malezyjski:

50 MYR

Peso meksykańskie:

170,00 MXN

Dolar nowozelandzki:

20,00 NZD

Korona norweska:

90,00 NOK

Peso filipińskie:

640,00 PHP

Złoty polski:

46,00 PLN

Rubel rosyjski:

480,00 RUB

Dolar singapurski:

20 SDG

Korona szwedzka:

100,00 SEK

Frank szwajcarski:

16,00 CHF

Nowy dolar tajwański:

440,00 TWD

Bat tajlandzki:

460,00 THB

Lira turecka:

24 TRY

Funt szterling:

10,00 GBP

Dolar amerykański:

14,00 USD

A3.5.3 Limit opłat za inne transakcje w ramach Płatności zbiorczych w systemie PayPal

W przypadku wszystkich innych transakcji (na podstawie waluty płatności) obowiązuje ograniczenie maksymalnej kwoty opłaty za pojedynczą płatność według następujących warunków:

Dolar australijski:

100,00 AUD

Real brazylijski:

150,00 BRL

Dolar kanadyjski:

90,00 CAD

Korona czeska:

1700,00 CZK

Korona duńska:

500,00 DKK

Euro:

70,00 EUR

Dolar hongkoński:

660,00 HKD

Forint węgierski:

18 500,00 HUF

Szekel izraelski:

320,00 ILS

Jen japoński:

8000,00 JPY

Ringgit malezyjski:

300,00 MYR

Peso meksykańskie:

1080,00 MXN

Dolar nowozelandzki:

120,00 NZD

Korona norweska:

540,00 NOK

Peso filipińskie:

3800,00 PHP

Złoty polski:

280,00 PLN

Rubel rosyjski:

2800,00 RUB

Dolar singapurski:

120 SDG

Korona szwedzka:

640,00 SEK

Frank szwajcarski:

100,00 CHF

Nowy dolar tajwański:

2700,00 TWD

Bat tajlandzki:

2800,00 THB

Funt szterling:

60,00 GBP

Dolar amerykański:

90,00 USD


Uwaga: w przypadku płatności międzynarodowych w euro lub koronie szwedzkiej dokonywanych między Kontami zarejestrowanymi w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym zastosowanie ma limit opłat z tytułu Transakcji krajowej.

 

 

A3.10. Odbiór mikropłatności

 

Po złożeniu wniosku i jego wstępnej akceptacji przez firmę PayPal Użytkownik może rozszerzyć funkcjonalność istniejącego konta za pośrednictwem witryny serwisu PayPal. Ta stawka będzie stosowana do wszystkich wynikających z Transakcji komercyjnych płatności wpływających na konto PayPal Użytkownika.

 

A3.10.1 Opłata za mikropłatności krajowe

 

5% + Opłata stała za mikropłatności

 

A3.10.2 Opłata za mikropłatność międzynarodową

 

6% + Opłata stała za mikropłatności

 

A3.10.3 Opłata stała za mikropłatności

 

Według waluty odebranych środków.

Dolar australijski:

0,05 AUD

Real brazylijski:

0,10 BRL

Dolar kanadyjski:

0,05 CAD

Korona czeska:

1,67 CZK

Korona duńska:

0,43 DKK

Euro:

0,10 EUR

Dolar hongkoński:

0,39 HKD

Forint węgierski:

15,00 HUF

Szekel izraelski:

0,20 ILS

Jen japoński:

7,00 JPY

Ringgit malezyjski

0,20 MYR

Peso meksykańskie:

0,55 MXN

Dolar nowozelandzki:

0,08 NZD

Korona norweska:

0,47 NOK

Peso filipińskie:

2,50 PHP

Złoty polski:

0,23 PLN

Rubel rosyjski:

2,00 RUB

Dolar singapurski:

0,08 SDG

Korona szwedzka:

0,54 SEK

Frank szwajcarski:

0,09 CHF

Nowy dolar tajwański:

2,00 TWD

Bat tajlandzki:

1,80 THB

Funt szterling:

0,05 GBP

Dolar amerykański:

0,05 USD

 

Uwaga: W kontekście obowiązujących opłat płatności międzynarodowe w euro lub koronie szwedzkiej dokonywane między kontami zarejestrowanymi w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym będą traktowane jako mikropłatności krajowe.

 

8. Inne zmiany

Zmienione punkty Umowy z Użytkownikiem:

 • w celu doprecyzowania i uporządkowania obecnego brzmienia, w tym istniejących punktów:

 

Punkt

Zmiana

 • Drugi akapit na początku Umowy z Użytkownikiem

Ten punkt został zmieniony również w celu dodania odniesienia do Drugiej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych ((UE)2015/2366) („PSD2”), stanowiącej uaktualnienie Dyrektywy w sprawie usług płatniczych (2007/64/WE).

 • 2.3 Saldo i informacje dotyczące transakcji

Ta sekcja jest obecnie zatytułowana „Informacje o koncie (z uwzględnieniem informacji o saldzie i transakcjach)”.

 • 2.6 Salda w wielu walutach.

Ten punkt został zmieniony w celu wyjaśnienia, w jaki sposób może dojść do przeliczenia waluty skutkującego naliczeniem Opłaty za przeliczenie waluty, jeśli Użytkownik posiada Saldo w wielu walutach.

 • 4.7 Opóźnienie przetwarzania transakcji przez handlowca

Ten punkt został zmieniony w celu wyjaśnienia okoliczności, w jakich może dojść do Opóźnienia przetwarzania transakcji przez handlowca (zwłaszcza gdy handlowiec sprzedaje na platformach online lub w przypadku płatności za określone zakupy, które mają zostać wysłane do Użytkownika lub mogą być dodatkowo modyfikowane przez handlowca).  Zmiany te określają także procedury stosowane w takich sytuacjach i zawierają opis kontekstu celem wyjaśnienia.

 • 4.8 Wstępnie zatwierdzone płatności

Ten punkt jest obecnie zatytułowany „Wstępnie zatwierdzone płatności (zwane także Płatnościami automatycznymi)” i zawiera zmiany wprowadzone celem wyjaśnienia.

 • 4.10 Wysyłanie Pieniądza elektronicznego w wielu walutach.

Ten punkt został zmieniony w celu wyjaśnienia.

 • 5. Odbiór pieniędzy – wstęp

Ten punkt został zmieniony w celu wyjaśnienia.

 • 5.4 Zakaz zniechęcania

Ten punkt jest obecnie zatytułowany „PayPal i klienci Użytkownika” i zawiera zmiany wprowadzone celem wyjaśnienia.

 • 9.1j. Zabronione działania – korzystanie z anonimowego serwera proxy

Ten punkt został zmieniony w celu wyjaśnienia i zawiera przykłady korzystania z anonimowego serwera proxy.

 • 12.1 – Identyfikowanie błędów lub nieautoryzowanych transakcji

Ten punkt został zmieniony w celu wyjaśnienia.

 • 12.2 Zawiadamianie firmy PayPal o błędach, nieautoryzowanych transakcjach lub przywłaszczeniu bądź nieuprawnionym użyciu Instrumentu płatniczego.

Ten punkt został zmieniony w celu wyjaśnienia.

 • 12.3 Sprawdzanie zgłoszeń błędów.

Ten punkt został zmieniony w celu wyjaśnienia.

 • 12.4 Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje

Ten punkt został zmieniony w celu wyjaśnienia.

 • 12.5 Prawo do zwrotu pieniędzy.

Ten punkt został zmieniony w celu wyjaśnienia.

 • 14.2 (ECC-Net, Rzecznik konsumentów do spraw usług finansowych, CSSF)

Ten punkt został zaktualizowany w celu dodania informacji o europejskiej platformie Online Dispute Resolution.

 • 15.1 Prawo właściwe i jurysdykcja.

Ten punkt został zaktualizowany celem dodania odwołania do „prawa Anglii i Walii” i „sądów w Anglii i Walii” jako podstawy przepisów regulujących postanowienia Umowy z Użytkownikiem i naszych relacji oraz sądu właściwego w przypadku, gdy Użytkownik chce złożyć pozew sądowy przeciw firmie PayPal. Uaktualnione postanowienia w żaden sposób nie mają wpływu na istniejące prawa przysługujące Użytkownikowi.

 • 15.11 Klienci korporacyjni

Ten punkt został zmieniony również w celu dodania odniesienia do Drugiej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych ((UE)2007/64/WE) („PSD2”), stanowiącej uaktualnienie Dyrektywy w sprawie usług płatniczych (2007/64/WE).

 • 15 (Definicje)

Ten punkt został zmieniony w celu:

 

 • wyjaśnienia następujących definicji: Autoryzacja (wraz z odpowiednimi zmianami w punkcie 4.1e.b); Wstępnie zatwierdzona płatność (znana także jako Płatność automatyczna); i
 • wprowadzenia następujących nowych terminów:Dostawca informacji o koncie, Dostawca usług inicjowania płatności

 

oraz

 • w celu poprawienia drobnych błędów pisowni.

 

 

Powiadomienie o zmianach w umowie Commercial Entity Agreement dotyczącej Obsługi płatności kartami w systemie PayPal (Worldpay)

Data wejścia w życie: 9 stycznia 2018 r.

 

Powiadomienie to dotyczy wyłącznie Użytkowników, którzy zaakceptowali warunki umowy Commercial Entity Agreements (z reguły są to Użytkownicy odbierający płatności kartą z tytułu transakcji handlowych).

Mimo że firma PayPal nie jest stroną w umowach Commercial Entity Agreement, mają one wpływ na sposób odbierania płatności finansowanych z kart przy użyciu usług PayPal. Umowy z podmiotem handlowym (Commercial Entity Agreements) to bezpośrednie umowy Użytkowników z naszymi partnerami bankowymi, umożliwiające otrzymywanie płatności PayPal realizowanych przy użyciu kart. 

Umowy z podmiotem handlowym dotyczą handlowców na całym świecie, co oznacza, że nie wszystkie zmiany będą miały wpływ na handlowców z Europy. Powiadamiamy jedynie o zmianach istotnych z punktu widzenia handlowców z Europy.

Ta wiadomość odnosi się tylko do umowy Commercial Entity Agreement dotyczącej Obsługi płatności kartami w systemie PayPal (Worldpay).  Umowa Commercial Entity Agreement w sprawie obsługi płatności kartami zawarta z bankiem HSBC (obecna w tym samym dokumencie jako umowa z Worldpay) nie ulega zmianie w wyniku tego powiadomienia.

Zmieniona umowa Commercial Entity Agreement dotycząca obsługi płatności kartami w systemie PayPal (Worldpay) znajduje się poniżej obecnie obowiązującej umowy. Aby ją przeczytać, kliknij tutaj lub łącze Informacje prawne lub Umowy prawne dostępne na większości stron systemu PayPal.

Uwaga zamieszczona wyłącznie w celach informacyjnych: uległa zmianie także wersja umowy Commercial Entity Agreement dotyczącej obsługi płatności kartami w systemie PayPal (Worldpay) podpisywana z handlowcami spoza Europy, ale te zmiany nie mają wpływu na handlowców znajdujących się w Europie.

 

 

Na bieżącej stronie będziemy z wyprzedzeniem informować użytkowników o istotnych zmianach w serwisie PayPal, zmianach Umowy z Użytkownikiem i innych zasad. Na bieżącej stronie prezentowane są aktualizacje zasad, które wejdą w życie w przyszłości. Aby wyświetlić poprzednie aktualizacje zasad, przejdź do strony „Dawne aktualizacje zasad”.

 

Powiadomienie o Zmianach w Umowie z Użytkownikiem.

Data wejścia w życie (i wydania): 27 kwietnia 2017 r.

 

Przeczytaj ten dokument.

Wprowadzamy zmiany w Umowie z Użytkownikiem regulującej relacje pomiędzy Użytkownikiem a spółką PayPal. 

Nie musisz nic robić, aby zaakceptować zmiany, ponieważ zaczną one obowiązywać automatycznie od Daty wejścia w życie.

 

1. Ochrona sprzedających w systemie PayPal

Punkt 11 został zmieniony w celu rozszerzenia programu Ochrona sprzedających w systemie PayPal, tak aby obejmowała również sprzedaż wszystkich kwalifikujących się dóbr niematerialnych (z wyjątkiem artykułów w postaci elektronicznej i licencji na treści cyfrowe) i usług;

Zmieniony punkt 11 przyjmuje obecnie następujące brzmienie (przy podkreśleniu dodanej części):

11. Program ochrony sprzedających

11.1 Na czym polega ochrona sprzedających w systemie PayPal?

Jeśli Użytkownik jest odbiorcą płatności przesłanej przez klienta („Odbiorca płatności”), firma PayPal zwróci Użytkownikowi kwotę wynikającą z Roszczeń, Obciążeń zwrotnych lub Cofnięć transakcji wystosowanych przeciw Użytkownikowi z następujących przyczyn:

 1. przeciw Użytkownikowi wystosowano obciążenie zwrotne lub cofnięcie, dla którego podano przyczynę „Nieautoryzowana płatność” (za wyjątkiem „Nieautoryzowanych płatności” zainicjowanych poza środowiskiem obsługiwanym przez PayPal);
 2. przeciw Użytkownikowi wystosowano Obciążenie zwrotne lub Roszczenie, dla którego podano przyczynę „Nie otrzymano przedmiotu”.

o ile firma PayPal otrzyma od Użytkownika dowód wysłania lub dostarczenia przedmiotu zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi poniżej, z zastosowaniem pozostałych postanowień niniejszego punktu 11 (w tym między innymi wymagań kwalifikacyjnych z punktu 11.6).

Użytkownik powinien zapoznać się z punktem 13 (Ochrona kupujących w systemie PayPal), w którym opisano procedurę wysuwania roszczeń przeciwko Użytkownikowi. Jeśli Użytkownik dokonuje sprzedaży na rzecz kupujących w innych krajach, powinien zapoznać się z obowiązującymi w tych krajach Zasadami ochrony kupujących w systemie PayPal (stosowne dokumenty dotyczące tych zasad są dostępne tutaj oraz u dołu większości stron internetowych systemu PayPal za pośrednictwem łącz „Umowy prawne” lub „Informacje prawne”), ponieważ zasady te mają do niego zastosowanie w przypadku, gdy występuje w charakterze Odbiorcy płatności lub sprzedającego.

Użytkownik powinien zapoznać się z punktem 5.3 (Ryzyko cofnięć, obciążeń zwrotnych i roszczeń), aby poznać ryzyko cofnięć, obciążeń zwrotnych i roszczeń pojawiające się po otrzymaniu płatności.


11.2 Ochrona sprzedających w systemie PayPal jest dostępna dla:

 1. sprzedających, którzy zarejestrowali Konta PayPal w Polsce i otrzymują płatności PayPal od osób dokonujących uprawnionych zakupów (we wszystkich lokalizacjach, gdzie dostępna jest opcja płatności przy użyciu systemu PayPal); oraz

Ochrona sprzedających w systemie PayPal nie przysługuje w przypadku roszczeń, obciążeń zwrotnych lub cofnięć powstałych z powodu znaczącej niezgodności przedmiotu z opisem ani nie obejmuje przedmiotów dostarczanych lub odbieranych osobiście.


11.3 Jaki jest zakres ochrony sprzedających w systemie PayPal?

Firma PayPal zwróci Użytkownikowi pełną kwotę kwalifikującej się płatności, której dotyczy Roszczenie, Obciążenie zwrotne lub Cofnięcie transakcji, a także uchyli Opłatę za obciążenie zwrotne, jeśli Użytkownik został nią obciążony.

 1. Firma PayPal może zawiesić uprawnienia Użytkownika do Ochrony sprzedających w systemie PayPal, gdy będzie mieć uzasadnione obawy, że istnieje zwiększone ryzyko związane z Kontem Użytkownika. Podczas oceny ryzyka firma PayPal bierze pod uwagę:
 2. łączną kwotę pieniężną lub liczbę Roszczeń, Obciążeń zwrotnych lub Cofnięć wystosowanych wobec konta PayPal Użytkownika;
 3. zasadne ryzyko związane z Kontem Użytkownika w odniesieniu do integralności działań i systemu firmy PayPal; oraz
 4. potencjalne straty ponoszone przez firmę PayPal lub jej użytkowników.
 5. Firma PayPal może zawiesić uprawnienia Użytkownika do Ochrony sprzedających w systemie PayPal, gdy istnieje powiązanie z innym kontem, które zostało zawieszone.
 6. Firma PayPal może anulować to zawieszenie, jeśli nie będzie już mieć uzasadnionych obaw o to, że istnieje zwiększone ryzyko związane z Kontem Użytkownika.


11.4 Co się dzieje, gdy kupujący zgłasza roszczenie, obciążenie zwrotne lub cofnięcie transakcji?

Firma PayPal nakłada tymczasową blokadę na środki znajdujące się na Koncie Użytkownika w celu pokrycia pełnej kwoty Roszczenia, Obciążenia zwrotnego lub Cofnięcia transakcji. Szczegółowe warunki tymczasowego zawieszenia zostały opisane w punkcie 10.1.d.


11.5 Jeśli płatność nie jest objęta programem ochrony sprzedających, firma PayPal usunie środki z Konta Użytkownika i zwróci płatność kupującemu. Ponadto Użytkownik zostanie obciążony Opłatą systemu PayPal za Obciążenie zwrotne, jeśli taka opłata jest przewidziana.


11.6 Wymagania kwalifikacyjne

Jakie są warunki przystąpienia do programu Ochrony sprzedających w systemie PayPal?

Jeśli Użytkownik otrzymał na Konto PayPal płatności przekraczające kwotę 100 tys. euro miesięcznie choć raz w ciągu sześciu kolejnych miesięcy lub ubiega się o dopłatę za korzystanie z systemu PayPal (o ile stosowne przepisy umożliwiają ubieganie się o taką dopłatę), wówczas nie ma uprawnień do korzystania z programu Ochrony sprzedających w systemie PayPal i obowiązują go postanowienia punktu 11.5, chyba że zawarł z PayPal inną umowę. W październiku i kwietniu każdego roku kalendarzowego PayPal sprawdzi uprawnienia Użytkownika do korzystania z programu Ochrony sprzedających.

Aby skorzystać z programu Ochrony sprzedających w systemie PayPal, Użytkownik musi spełnić wszystkie wyszczególnione wymagania:

 1. Użytkownik musi spełnić określone w punkcie 11.3 wymagania dotyczące Konta PayPal.
 2. Transakcja musi być oznaczona przez system PayPal jako kwalifikująca się do objęcia Ochroną sprzedających w systemie PayPal na stronie Szczegóły transakcji Twojego konta.
 3. Jeśli transakcja jest oznaczona jako kwalifikująca się, ochrona ma zastosowanie w przypadku Nieautoryzowanych płatności oraz zgłoszeń nieotrzymania przedmiotu.
 4. Dobra materialne należy wysyłać na adres wysyłkowy podany na stronie Szczegóły transakcji. Jeśli przedmiot zostanie dostarczony osobiście lub jeśli sprzedający wyśle przedmiot na inny adres (np. jeśli kupujący poprosi Użytkownika o wysyłkę na inny adres będący rzekomo „adresem służbowym” lub „adresem do wysłania prezentu”), Użytkownik nie będzie kwalifikować się wówczas do zwrotu pieniędzy w ramach programu ochrony sprzedających w systemie PayPal.
 5. Aby uzyskać dostęp do strony Szczegóły transakcji, należy zalogować się do swojego Konta PayPal, wybrać zakładkę Działania, a następnie wybrać łącze Szczegóły dla odpowiedniej transakcji.
 6. Użytkownik musi przestrzegać opisanych poniżej wymogów dotyczących dostawy.
 7. Za zakup można przyjąć tylko jedną płatność z jednego konta PayPal (z wyłączeniem płatności częściowej lub płatności w ratach).
 8. Użytkownik musi odpowiedzieć w wyznaczonym terminie na kierowane przez firmę PayPal żądania przedstawienia dokumentacji i innych informacji, jakich firma PayPal może zasadnie wymagać w celu zbadania zaistniałej sprawy.


11.7 Jakie są wymagania dotyczące dostawy?

Typ wysyłki

Ochrona przed uzasadnieniem powołującym się na nieautoryzowaną płatność

Ochrona przed uzasadnieniem powołującym się na nieotrzymanie przedmiotu

Krajowa/międzynarodowa

Dowód wysyłki (w przypadku dóbr materialnych) lub dowód dostawy (w przypadku dóbr niematerialnych lub usług)

Dowód dostawy*

* Jeśli płatność dotyczy przedmiotów zamówionych z wyprzedzeniem lub wykonanych na zamówienie, wymagana jest wysyłka w terminie określonym w zasadach wysyłki lub innych zasadach opisanych w witrynie handlowca.


11.8 Co to jest „dowód wysyłki”?

Dokumentacja w formie elektronicznej lub materialnej wystawiona przez firmę świadczącą usługi pocztowe i zawierająca wszystkie poniższe elementy:

 1. Stan określony jako „wysłane” (lub równoważny) oraz data wysyłki
 2. Adres odbiorcy zawierający co najmniej miejscowość/województwo lub kod pocztowy (albo ich krajowy odpowiednik).
 3. Oficjalna akceptacja firmy transportowej (na przykład stempel pocztowy, pokwitowanie albo dane monitorowania przesyłki w trybie online). W przypadku przedstawienia dowodu dostawy nie jest wymagane przedstawienie dowodu wysyłki.


11.9 Co to jest „dowód dostawy”?

„Dowód dostawy (w przypadku dóbr materialnych)” oznacza dokumentację online wystawioną przez firmę świadczącą usługi pocztowe, zawierającą wszystkie poniższe informacje:

 1. Stan określony jako „dostarczono” (lub równoważny) oraz data dostawy.
 2. Adres odbiorcy zawierający co najmniej miejscowość/województwo lub kod pocztowy (albo ich krajowy odpowiednik).

Dowód dostawy (w przypadku dóbr niematerialnych lub usług)” oznacza niezbite dowody zrealizowania zamówienia zakupu, obejmujące m.in. następujące informacje:

 1. data dostarczenia przedmiotu lub zrealizowania usługi;
 2. adres odbiorcy (adres e-mail lub IP, itp.), jeżeli dotyczy.


11.10 Jakie są przykłady przedmiotów, transakcji lub spraw, które nie kwalifikują się do programu Ochrony sprzedających?

 1. Licencje na artykuły w postaci elektronicznej. O ile firma PayPal może według własnego uznania kwalifikować do Ochrony niektóre dobra niematerialne (w tym licencje na artykuły w postaci elektronicznej i artykuły w postaci elektronicznej) lub usługi, o tyle następujące przedmioty/transakcje nie kwalifikują się do tego programu, chyba że inaczej uzgodniono to z firmą PayPal na piśmie:
 2. ekwiwalenty gotówki (w tym karty przedpłacone takie jak karty upominkowe);
 3. płatności dokonane w odniesieniu do produktów finansowych i inwestycyjnych;
 4. darowizny;
 5. przedmioty dostarczane (lub odbierane) osobiście;
 6. transakcje dokonane za pomocą systemu Zong lub Terminala wirtualnego (jeśli jest dostępny);
 7. Roszczenia, Obciążenia zwrotne i Cofnięcia transakcji dotyczące przedmiotów znacząco niezgodnych z opisem;
 8. przedmioty kupione za pośrednictwem aukcji dotyczących ogłoszeń drobnych;
 9. Spory zgłoszone bezpośrednio w Centrum rozstrzygania w systemie PayPal, zgodnie z punktem 13 niniejszej Umowy;
 10. płatności za zakup złota (zarówno w formie fizycznej, jak i papierów wartościowych);
 11. transakcje w ramach Płatności zbiorczych w systemie PayPal. 
   

2. Inne zmiany

Punkty Umowy z Użytkownikiem zostały zmodyfikowane w celu wprowadzenia drobnych zmian typograficznych w odniesieniu do zmian wymienionych w akapicie 1 powyżej.

 

 

Powiadomienie o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal

Wydano: 27 stycznia 2017 r. (poszczególne Daty wejścia w życie zostały podane poniżej)

 

Przeczytaj ten dokument.

Wprowadzamy zmiany w umowach prawnych regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal. 

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z poniższymi informacjami o wprowadzanych zmianach.

Nie musisz nic robić, aby zaakceptować zmiany, ponieważ wejdą one w życie automatycznie z Datą wejścia w życie podaną poniżej. Jeśli nie chcesz ich akceptować, możesz powiadomić nas przed upływem daty podanej powyżej, aby natychmiast zamknąć swoje konto (https://www.paypal.com/pl/cgi-bin/?&cmd=_close-account), nie ponosząc przy tym żadnych opłat.

Mamy jednak nadzieję, że będziesz dalej korzystać z systemu PayPal i cieszyć się z następujących korzyści:

Szybkość

Nie musisz za każdym razem podczas dokonywania płatności wpisywać danych swojej karty, co pozwala Ci szybciej realizować transakcje w Internecie.

Łatwa obsługa

Płatności w systemie PayPal są preferowaną formą płatności internetowych w Polsce, ponieważ dokonywanie płatności za pomocą zaledwie kilku kliknięć jest szybkie i wygodne. Wystarczy tylko adres e-mail i hasło.

Zapoznaj się z obowiązującymi Umowami prawnymi


Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.

Data wejścia w życie: 27 kwietnia 2017 r.

 

Zmieniona Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal znajduje się pod obecnie obowiązującą wersją. Aby przejść do niej, należy kliknąć tutaj lub wybrać odpowiednie łącze w stopkach „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” dostępnych na większości stron systemu PayPal.

 1. Źródła finansowania płatności
  Dodano nowy punkt 3 (Źródła finansowania płatności), który łączy, reorganizuje i zmienia następujące poniższe punkty:
  • 3.4 (Domyślne źródła finansowania płatności),
  • 3.5 (Preferowane źródło finansowania płatności),
  • 3.6 (Ograniczenia źródeł finansowania płatności),
  • 3.7 (Przelewy bankowe) i
  • 3.13 (Informacje o karcie),

  w specjalnym punkcie celem dalszego objaśnienia m.in. możliwości w zakresie wybierania i używania Źródeł finansowania płatności (oraz korzystania ze Szczególnych warunków finansowania płatności) na potrzeby zasilania Salda Pieniądzem elektronicznym.

  Sposób wybierania i używania Preferowanego źródła płatności do Polecenia płatności szczegółowo opisuje punkt 3.6. W takim przypadku do pokrycia Polecenia płatności wykorzystywany jest Pieniądz elektroniczny uzyskany na podstawie Szczególnych warunków finansowania płatności (wcześniej Szczególnego źródła finansowania płatności) i z wcześniej istniejącego Salda (w tej kolejności), a dopiero na końcu z Preferowanych źródeł finansowania płatności. 

  Po wprowadzeniu przez PayPal nowej struktury źródeł finansowania (o czym PayPal powiadomi w opublikowanym na ten temat zawiadomieniu na stronie Aktualizacje zasad dostępnej u dołu większości stron internetowych systemu PayPal w dniu 27 kwietnia 2017 r. lub później, według własnego uznania), PayPal może używać Preferowanego źródła finansowania płatności do zakupu Pieniądza elektronicznego na potrzeby realizacji Polecenia zapłaty, nawet jeżeli Użytkownik posiada środki na koncie, zgodnie z pozostałymi postanowieniami Umowy z Użytkownikiem.

  Nowy punkt 3 przyjmuje następujące brzmienie:

  3. Źródła finansowania płatności.

  3.1 Powiązanie źródła finansowania płatności. Użytkownik może powiązać kartę debetową, kredytową, przedpłaconą (w niektórych przypadkach), rachunek bankowy i/lub konto PayPal Credit, jako źródło finansowania płatności na koncie PayPal. Należy pamiętać, aby informacje o Źródle finansowania płatności były zawsze aktualne (takie jak nr i data ważności karty). W przypadku zmiany tych informacji PayPal może je zaktualizować zgodnie z zaleceniem wystawcy karty bez konieczności działania po stronie Użytkownika.

  Użytkownik może wybrać opcję potwierdzenia numeru karty lub rachunku bankowego, co umożliwia firmie PayPal sprawdzenie, czy jest on właścicielem konta oraz czy jego karta jest ważna. Można to zrobić także poprzez wykonanie Procedury powiązywania i potwierdzania karty lub rachunku bankowego lub za pomocą innych procedur, o których firma PayPal będzie okresowo informować w powiadomieniach lub publikacjach.

  3.2 Karty. Poprzez powiązanie karty debetowej, kredytowej lub (w niektórych przypadkach) przedpłaconej jako Źródła finansowania płatności, Użytkownik udziela firmie PayPal bezterminowego upoważnienia do automatycznego pobierania z takiej karty kwoty koniecznej do pokrycia kosztów zakupu Pieniądza elektronicznego wymaganego na Saldzie do opłacenia Polecenia płatności (i opłat za transakcję należnych firmie PayPal), jeśli taka karta została wskazana jako Źródło finansowania płatności za Polecenie płatności zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Użytkownik może wycofać wspomniane bezterminowe upoważnienie w odniesieniu do dowolnej karty. W tym celu musi usunąć daną kartę z listy Źródeł finansowania płatności w Profilu swojego Konta.

  3.3 Rachunki bankowe. Poprzez powiązanie swojego rachunku bankowego jako Źródła finansowania płatności, Użytkownik udziela firmie PayPal bezterminowego upoważnienia do automatycznego obciążania rachunku bankowego na kwotę konieczną do zakupu Pieniądza elektronicznego w wysokości wymaganej na Saldzie:

  • na potrzeby pokrycia kwoty Polecenia płatności na rzecz innego Użytkownika (i opłat za transakcję należnych firmie PayPal), jeśli taki rachunek został wskazany jako Źródło finansowania płatności z tytułu Polecenia płatności zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy: lub
  • podczas korzystania z funkcji Dodaj środki w interfejsie Konta.

  Użytkownik upoważnia firmę PayPal do ponownej próby realizacji autoryzowanego przez Użytkownika zlecenia obciążenia rachunku, które zostało cofnięte z powodu niewystarczającej ilości lub nieodebrania środków. Jeśli Użytkownik anuluje jakiekolwiek polecenie zapłaty (w tym w szczególności jakiekolwiek polecenie zapłaty SEPA), wyraża wówczas zgodę na zwrot firmie PayPal kwoty odpowiadającej wartości jakichkolwiek towarów lub usług wykorzystanych przez Użytkownika w następstwie tego polecenia zapłaty.

  Użytkownik zgadza się, że firma PayPal, otrzymawszy płatność z jego rachunku bankowego na potrzeby zakupu Pieniądza elektronicznego, może zatrzymać te środki na koncie rezerwy przez okres, w którym uzna, że istnieje Ryzyko niewystarczającej ilości środków. W takim przypadku środki w postaci Pieniądza elektronicznego nie będą dostępne na Koncie płatniczym Użytkownika (w tym na potrzeby pokrycia Polecenia płatności, w związku z którym dokonano płatności z rachunku bankowego), aż firma PayPal uzna, że Ryzyko niewystarczającej ilości środków minęło. Do tego czasu płatność z rachunku bankowego będzie widniała w menu Szczegóły konta jako „Nierozliczona”. Firma PayPal nie posiada wszystkich informacji koniecznych do oddania środków z płatności z rachunku bankowego do dyspozycji Użytkownika, dopóki nie stwierdzi, że minęło Ryzyko niewystarczającej ilości środków.

  3.4 Szczególne warunki finansowania płatności: Niektóre płatności mogą być finansowane w ramach powiązanych z Kontem Użytkownika szczególnych warunków finansowania płatności (m.in. zniżka u handlowca, bon upominkowy lub inne promocyjne źródło finansowania płatności), z których korzystanie i których priorytetyzacja podlega postanowieniom oddzielnej umowy zawartej między Użytkownikiem a firmą PayPal (,,Szczególne warunki finansowania płatności”). W Opisie konta może być wyświetlana informacja o hipotetycznej kwocie dostępnej w ramach Szczególnych warunków finansowania płatności, z których w danym czasie mogą być finansowane odpowiednio wskazane płatności. Kwota ta nie stanowi Pieniądza elektronicznego, nie jest uważana za część Salda Użytkownika i nie można jej wykorzystać jako gotówki, stanowi ona bowiem tylko kwotę Pieniądza elektronicznego, którą firma PayPal proponuje wydać i uznać na koncie PayPal Użytkownika w chwili (i w celu natychmiastowego pokrycia) kwalifikującej się do tego płatności PayPal, z zastrzeżeniem dalszych postanowień dotyczących korzystania z danych Szczególnych warunków finansowania płatności (i jedynie w terminie określonym w tych postanowieniach). Jeśli dokonana przez Użytkownika płatność PayPal finansowana zgodnie ze Szczególnymi warunkami finansowania płatności zostanie anulowana (w tym m.in. cofnięta) w późniejszym terminie i z dowolnej przyczyny, firma PayPal zachowa kwotę, która odpowiada takiej części płatności PayPal, jaka została sfinansowana zgodnie ze Szczególnymi warunkami finansowania płatności Użytkownika, i (o ile Szczególne warunki finansowania płatności już nie wygasły) przywróci Szczególne warunki finansowania płatności.

  3.5 Preferowane źródło finansowania płatności. Użytkownik może wybrać dowolne Źródło finansowania płatności zarejestrowane na Koncie jako Preferowane w celu zakupu Pieniądza elektronicznego na pokrycie Polecenia płatności, zgodnie z postanowieniami dalszej części tej Umowy. Firma PayPal może od czasu do czasu zezwalać na wybranie Preferowanego źródła finansowania płatności dla niektórych przyszłych Poleceń zapłaty w preferencjach Konta na www.paypal.com. Czasami nie można użyć Preferowanego źródła finansowania płatności, zależnie od jego rodzaju, typu Polecenia zapłaty lub odbiorcy (patrz punkt 3.8). Na przykład (m.in.):

  1. Użytkownik wybiera kartę kredytową, która wygasła;
  2. dostępne są Szczególne warunki finansowania płatności umożliwiające pokrycie Polecenia płatności, dzięki czemu firma PayPal może z nich skorzystać do zakupu Pieniądza elektronicznego zamiast Preferowanego źródła finansowania płatności; lub
  3. Użytkownik posiada na koncie środki umożliwiające pokrycie Polecenia płatności; wówczas firma PayPal może skorzystać ze środków na koncie (w pierwszej kolejności obowiązują Szczególne warunki finansowania płatności) do zakupu Pieniądza elektronicznego na potrzeby realizacji Polecenia płatności przed użyciem Preferowanego źródła finansowania płatności.

  Po wdrożeniu przez firmę PayPal odpowiedniej struktury (o czym firma PayPal powiadomi w opublikowanym na ten temat zawiadomieniu na stronie Aktualizacje zasad dostępnej u dołu większości stron internetowych systemu PayPal w dniu 27 kwietnia 2017 r. lub później, według własnego uznania).

  Firma PayPal może zignorować postanowienia punktu 3.6.c. i użyć Preferowanego źródła finansowania płatności w celu zakupu Pieniądza elektronicznego na potrzeby pokrycia Polecenia płatności, nawet jeśli Użytkownik ma wystarczające środki na koncie, zgodnie z postanowieniami zawartymi w dalszej części niniejszej Umowy.

  3.6 Brak Preferowanego źródła finansowania płatności Jeśli Użytkownik nie wybierze Preferowanego źródła finansowania płatności lub jeśli Preferowane źródło finansowania płatności Użytkownika jest niedostępne, firma PayPal skorzysta ze środków na koncie Użytkownika do zakupu Pieniądza elektronicznego w celu pokrycia Polecenia płatności z następujących źródeł w następującej kolejności, w miarę ich dostępności:

  1.

  Szczególne warunki finansowania płatności

  2.

  Istniejące Saldo

  3.

  Domyślne źródła finansowania płatności

  Używane w następującej kolejności (w miarę ich dostępności na Koncie):

  1. Karta debetowa
  2. Karta kredytowa

  3.7 Ograniczenia źródeł finansowania płatności. W celu odpowiedniego zarządzania ryzykiem firma PayPal może ograniczać liczbę dostępnych Źródeł finansowania płatności dla poszczególnych transakcji. W przypadku ograniczenia możliwości korzystania ze Źródeł finansowania płatności Użytkownik zostanie ostrzeżony o wyższym niż zwykle ryzyku związanym z płatnością (na przykład ryzyku, że płatność zostanie zakwestionowana jako nieautoryzowana). Powiadomienie takie nie oznacza, że którakolwiek ze stron transakcji postępuje w sposób nieuczciwy lub oszukańczy. Oznacza to jedynie wyższy niż zwykle poziom ryzyka związany z płatnością. Źródła finansowania płatności mogą być także ograniczone, jeśli płatność PayPal zostanie dokonana za pośrednictwem konkretnych stron internetowych lub aplikacji podmiotów zewnętrznych. W przypadku Płatności biznesowych występuje ograniczenie finansowania płatności PayPal za pomocą wcześniej istniejących środków na Koncie.

  Jeśli Źródła finansowania płatności są ograniczone, Użytkownik może kontynuować transakcję, jednak powinien zdawać sobie sprawę z tego, że w przypadku niesatysfakcjonującego jej przebiegu będzie dostępna mniejsza ilość możliwości rozstrzygnięcia sporu (jeśli na przykład jednym ze Źródeł finansowania płatności jest karta kredytowa Użytkownika, ale wskutek ograniczenia Źródeł finansowania Użytkownik nie może dokonać płatności PayPal kartą kredytową, Użytkownikowi nie będą przysługiwać prawa do obciążenia zwrotnego dla danej płatności PayPal)”.

 1. Polecenie płatności w ramach płatności na rzecz innego użytkownika lub w celu Wypłaty
  Dodano nowe punkty 4.2 i 4.3, aby wyjaśnić instrukcje i autoryzacje podane przez Użytkownika w odniesieniu do Pieniądza elektronicznego na Saldzie po przesłaniu przez Użytkownika Polecenia płatności w ramach płatności na rzecz innego użytkownika lub w celu wypłaty. Nowe punkty 4.2 i 4.3 przyjmują następujące brzmienie:

  4.2 Polecenie płatności w ramach płatności na rzecz innego użytkownika. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Polecenie płatności w ramach płatności na rzecz innego użytkownika (zarówno w przypadku transakcji prywatnej, jak i komercyjnej) oznacza upoważnienie firmy PayPal do przekazania Pieniędzy elektronicznych z Salda Konta płatniczego Użytkownika na konto innego użytkownika zgodnie z instrukcjami zawartymi w Poleceniu płatności. W przypadku niewystarczających środków na koncie lub wybrania Preferowanego źródła finansowania płatności Użytkownik zleca także firmie PayPal pobranie środków z odpowiedniego Źródła finansowania płatności i zrealizowania żądanej płatności za pomocą Pieniądza elektronicznego.

  4.3 Polecenie płatności w celu Wypłaty. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Polecenie płatności w celu wypłaty z Konta oznacza wydanie instrukcji i upoważnienia do pobrania Pieniędzy elektronicznych z Salda Użytkownika. Punkt 6 odnosi się do tego typu Polecenia zapłaty”.

 1. Zniesienie limitów (wysyłania, otrzymywania i wypłacania)
  Zmieniono:
  • nowy punkt 4.5 (Limity wysyłania) (sformułowany z istniejących punktów 3.2 (Limity wysyłania) i 3.3 (Zniesienie limitu wysyłania));
  • nowy punkt 5.1 (Zniesienie limitu otrzymywania płatności) (sformułowany z istniejącego punktu 4.1) i
  • punkt 6.3 (Zniesienie limitu wypłat);

  tak, aby przyjęły następujące brzmienie (dodana część została podkreślona):

  4.5 Limity wysyłania. W przypadku obowiązywania okresowego limitu wysyłania płatności na Koncie, Użytkownik może sprawdzić ten limit. W tym celu należy zalogować się do konta i kliknąć łącze „Wyświetl limity na koncie” na stronie „Opis konta”. Firma PayPal może, według własnego racjonalnego uznania (na przykład między innymi po to, aby ograniczyć ryzyko oszustwa lub ryzyko kredytowe), nałożyć limity na kwoty wysyłane przez Użytkownika za pośrednictwem usługi PayPal. Aby usunąć limit wysyłania, należy wykonać czynności, o których firma PayPal będzie okresowo informować w powiadomieniach lub publikacjach (mogą one znajdować się na stronie Opis konta).

  5.1 Zniesienie limitu otrzymywania płatności. W przypadku obowiązywania rocznego limitu otrzymywania płatności na Koncie Użytkownik może wyświetlić ten limit, logując się do swojego Konta i klikając łącze „Wyświetl limity na koncie” na stronie „Opis konta”. Firma PayPal może według własnego uznania (na przykład w celu ograniczenia oszustw lub ryzyka kredytowego) nałożyć limity na kwoty otrzymywane przez Użytkownika za pomocą Usługi PayPal. Aby znieść limit otrzymywania płatności, należy wykonać czynności, o których firma PayPal będzie okresowo informować w powiadomieniach lub publikacjach (mogą one znajdować się na stronie Opis konta).

  6.3 Zniesienie limitu wypłat. Aby usunąć limit wypłat, należy wykonać czynności, o których firma PayPal będzie okresowo informować w powiadomieniach lub publikacjach (mogą one znajdować się na stronie Opis konta)”.

 1. Ryzyko Cofnięć, Obciążeń zwrotnych i Roszczeń
  Nowy punkt 5.3 (Ryzyko Cofnięć, Obciążeń zwrotnych i Roszczeń (istniejący punkt 4.3) został zmieniony w celu doprecyzowania, że po otrzymaniu płatności Użytkownik jest zobowiązany wobec firmy PayPal do pełnej kwoty płatności łącznie z wszelkimi Opłatami (na przykład, gdy bank obciąży firmę PayPal opłatą za cofnięcie płatności), jeśli płatność ta zostanie później z jakiegoś powodu unieważniona. Zmieniony punkt 5.3 przyjmuje następujące brzmienie (przy podkreśleniu dodanej części):

  „5.3 Ryzyko Cofnięć, Obciążeń zwrotnych i Roszczeń. Odbiór płatności na Konto PayPal Użytkownika nie jest równoznaczny z otrzymaniem rozliczonych środków. Powiadomienie o wysłaniu Pieniędzy elektronicznych do Użytkownika nie jest równoznaczne z odbiorem tej płatności na Konto, dopóki płatność nie zostanie zaakceptowana przez Użytkownika. Użytkownik uznaje i akceptuje, że transakcja płatności jest sfinalizowana i odebrana przez niego, nawet jeśli nastąpi jej Cofnięcie lub Obciążenie zwrotne, zablokowanie lub jeśli stanie się ona przedmiotem Roszczenia bądź przejdzie w Rezerwę. W przypadku otrzymania płatności Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec firmy PayPal do pełnej kwoty płatności łącznie z wszelkimi Opłatami, jeśli płatność ta zostanie później z jakiegoś powodu unieważniona. Oprócz wszelkich innych zobowiązań, w przypadku Cofnięcia płatności lub utraty środków w wyniku Obciążenia zwrotnego lub Roszczenia Użytkownik, który nie jest uprawniony do płatności w ramach programu Ochrony sprzedających, będzie winien firmie PayPal kwotę równą kwocie Cofnięcia, Obciążenia zwrotnego lub wartości Roszczenia powiększonej o Opłaty podane w Załączniku 1 (w tym Opłatę za obciążenie zwrotne, jeśli ma zastosowanie), a firma PayPal obciąży jego Saldo w celu odzyskania tej kwoty. Jeśli nadawca płatności wystąpi z wnioskiem o Obciążenie zwrotne, decyzję o tym, na czyją korzyść zostanie rozstrzygnięty spór, podejmuje wystawca karty kredytowej, a nie firma PayPal. Więcej informacji na temat Obciążeń zwrotnych znajduje się w naszym Przewodniku po obciążeniach zwrotnych, dostępnym na stronie Centrum bezpieczeństwa PayPal w sekcji „Bezpieczna sprzedaż”. Centrum bezpieczeństwa PayPal jest dostępne w witrynie PayPal”.

 1. Zasady dotyczące zwrotów, Zasady zachowania poufności i bezpieczeństwo.
  Zmieniono nowy punkt 5.7 (istniejący punkt 4.7 (Zasady dotyczące zwrotów i Zasady zachowania poufności), aby doprecyzować zobowiązania Użytkownika w zakresie udostępniania Zasad zachowania poufności, standardów zabezpieczeń i praw firmy PayPal, jeśli występuje (lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że występuje) naruszenie bezpieczeństwa na stronach lub w systemach Użytkownika mogących skutkować nieupoważnionym ujawnieniem danych klientów. Zmieniony punkt 5.7 przyjmuje następujące brzmienie (przy podkreśleniu dodanej części):

  5.7 Zasady Użytkownika dotyczące zwrotów, Zasady zachowania poufności i bezpieczeństwo. Użytkownikom zajmującym się sprzedażą towarów lub usług firma PayPal zaleca opublikowanie własnych zasad zwrotu pieniędzy oraz zasad zachowania poufności w ich witrynach. Zasady zachowania poufności muszą zawierać wyraźną informację, że transakcje realizowane w systemie PayPal podlegają Zasadom zachowania poufności obowiązującym w systemie PayPal. Użytkownik jest zobowiązany do zastosowania odpowiednich środków administracyjnych, technicznych i fizycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności wszelkich danych firmy PayPal, w tym informacji o użytkownikach systemu PayPal i samej firmie PayPal. Oprócz praw firmy PayPal określonych w punkcie 10.2, jeśli firma PayPal stwierdzi, że doszło do naruszenia zabezpieczeń witryny lub systemów Użytkownika lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo takiej sytuacji, mogące skutkować nieupoważnionym ujawnieniem danych klientów, firma PayPal ma prawo podjęcia wszelkich działań, które uzna za konieczne, oraz zażądania od Użytkownika podania informacji dotyczących naruszenia bezpieczeństwa”.

 1. Okres ważności i zamykanie Konta
  Punkt 7 (Okres ważności i zamykanie Konta) został zastąpiony nowym punktem (zawierającym fragmenty obecnych punktów 10.3 (Zamykanie konta i Ograniczony dostęp) oraz 15.6 (Całość Umowy i prawa podmiotów zewnętrznych)), aby wyjaśnić procedurę zamykania konta Użytkownika i konsekwencje zamknięcia Konta Użytkownika. Zmieniony punkt 7 wyjaśnia również (między innymi) okoliczności zamknięcia konta:
  • Umowa z Użytkownikiem zostaje rozwiązana, ale pozostają w mocy te jej punkty, które odnoszą się do procedury zamykania konta, tak długo, jak jest to niezbędne firmie PayPal do zamknięcia konta Użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem i rozporządzeniami;
  • Użytkownik pozostaje odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy z Użytkownikiem powstałych przed zamknięciem Konta;
  • firma PayPal może zawiesić, ograniczyć lub zakończyć dostęp Użytkownika do części lub wszystkich Usług, witryn, oprogramowania, systemów firmy PayPal (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia Usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu;
  • firma PayPal może zatrzymać informacje o Koncie Użytkownika w swojej bazie danych w celu wypełnienia obowiązków ustawowych, a także
  • firma PayPal może zachować środki Użytkownika po zamknięciu jego Konta do wysokości i na okres, w których konieczne jest ich zabezpieczenie na wypadek wystąpienia Cofnięć, Obciążeń zwrotnych, Roszczeń, opłat, grzywien, kar i innych zobowiązań dowolnej natury. Użytkownik może w dowolnej chwili wypłacić z Konta PayPal środki niepodlegające żadnym roszczeniom.

  Zmieniony punkt 7 przyjmuje następujące brzmienie:

  7. Okres ważności i zamykanie Konta

  Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać z chwilą pomyślnego otwarcia przez Użytkownika konta PayPal, a wygasa w momencie zamknięcia Konta Użytkownika z dowolnej przyczyny, z wyjątkiem tych jej postanowień, które odnoszą się do procedury zamykania Konta, tak długo, jak jest to niezbędne firmie PayPal do zamknięcia Konta Użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem i rozporządzeniami (w tym m.in. punkty 1, 7, 8, 10, 14, 15, 16 i Załącznik 1).

  Użytkownik może zamknąć Konto w dowolnej chwili. W tym celu należy zalogować się do Konta, kliknąć „Profil” > „Zamknij konto” i wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie. Więcej informacji można znaleźć w <Centrum pomocy PayPal>.

  Firma PayPal ma prawo do zamknięcia Konta Użytkownika według własnego uznania, zawiadamiając o tym fakcie Użytkownika z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Ponadto firma PayPal może zamknąć Konto Użytkownika w dowolnym momencie, jeśli:

  • Użytkownik naruszy postanowienia niniejszej Umowy lub firma PayPal ma prawo do zamknięcia Konta Użytkownika na mocy postanowień zawartych w punkcie 10.2;
  • Użytkownik nie korzysta z Konta przez trzy lata; lub
  • firma PayPal podejrzewa, że doszło do nieautoryzowanego użycia Konta Użytkownika.

  W przypadku zamknięcia Konta przez firmę PayPal Użytkownik otrzyma powiadomienie o zamknięciu Konta i – o ile to możliwe – powodach jego zamknięcia, a także o możliwości wycofania wszelkich zatrzymanych przez firmę PayPal środków, które nie są przedmiotem sporu.

  Po zamknięciu Konta:

  • firma PayPal może anulować wszelkie transakcje oczekujące, a Użytkownik straci wszelkie Salda powiązane ze Szczególnymi warunkami finansowania płatności;
  • firma PayPal może zawiesić, ograniczyć lub zakończyć dostęp Użytkownika do części lub wszystkich Usług, witryn, oprogramowania, systemów firmy PayPal (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia Usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu;
  • Użytkownik pozostaje odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy z Użytkownikiem powstałych przed zamknięciem Konta;
  • firma PayPal może zatrzymać informacje o Koncie Użytkownika w swojej bazie danych w celu wypełnienia obowiązków ustawowych; a także
  • firma PayPal może zachować środki Użytkownika po zamknięciu jego Konta do wysokości i na okres, w których konieczne jest ich zabezpieczenie na wypadek wystąpienia Cofnięć, Obciążeń zwrotnych, Roszczeń, opłat, grzywien, kar i innych zobowiązań dowolnej natury. Po upływie tego czasu Użytkownik może w dowolnej chwili wypłacić z konta PayPal środki niepodlegające żadnym roszczeniom. Z pytaniami lub problemami dotyczącymi środków zatrzymanych na zamkniętych Kontach należy zwracać się do Działu Obsługi Klienta firmy PayPal.

  Jeśli Użytkownik jest przedstawicielem ustawowym zmarłego lub mającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadacza Konta, powinien skontaktować się z Centrum pomocy PayPal w celu uzyskania odpowiedniej pomocy”.

 1. Działania zabronione
  Zmieniono punkty 9.1w, 9.1x, 9.1z i 9.1ab celem doprecyzowania, w jaki sposób firma PayPal uznaje, że doszło do Zabronionych działań na podstawie czynności wykonywanych przez Użytkownika (lub popełnianych przez niego błędów) dotyczących infrastruktury, stron internetowych, oprogramowania, systemów (w tym sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia Usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu, jakichkolwiek usług lub korzystania przez innych Użytkowników z Usług, danych i informacji.
  Dodano także nowy punkt 9.1.a uznający za Zabronione działanie naruszanie (lub działanie, które sprawia, że firma PayPal uzna, iż istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo naruszenia) bezpieczeństwa witryny lub systemów Użytkownika, które może skutkować nieupoważnionym ujawnieniem informacji o klientach.
  Zmienione punkty 9.1w, 9.1x, 9.1z, 9.1ab i nowy 9.1aj przyjmują następujące brzmienie (w kontekście punktu głównego z podkreśloną dodaną częścią):

  9.1 Zabronione działania. W związku z korzystaniem z witryny, Konta lub Usług PayPal oraz w ramach swojej komunikacji z firmą PayPal, Użytkownik nie będzie:

  w. Podejmować działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie Usług lub infrastruktury, witryn, oprogramowania lub systemów firmy PayPal (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia Usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu;

  x. Rozpowszechniać wirusów, koni trojańskich, złośliwego oprogramowania lub wszelkich innych mechanizmów programistycznych, które próbują lub mogą uszkodzić, zakłócać, zniekształcić, sfałszować, ukradkiem przechwytywać lub przywłaszczać jakikolwiek system, dane, Informacje lub Usługi;

  z. Używać żadnych urządzeń, programów czy procedur mających na celu obejście nagłówków służących do wykluczania robotów, zakłócanie lub próby zakłócania infrastruktur, witryn, oprogramowania, systemów firmy PayPal (w tym wszelkich sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia Usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu, jakichkolwiek usług lub korzystania przez innych Użytkowników z Usług, danych i informacji;

  ab. Podejmować żadnych działań, które mogłyby spowodować utracenie przez nas dostępu do usług naszych dostawców usług internetowych, systemów rozliczania płatności lub innych dostawców lub podmiotów świadczących usługi;

  aj. Naruszać (lub podejmować działania, które sprawiają, że firma PayPal uzna, iż istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo naruszenia) bezpieczeństwa witryny lub systemów Użytkownika, które może skutkować nieupoważnionym ujawnieniem informacji o klientach”.

 1. Działania podejmowane przez firmę PayPal
  Postanowienia punktu 10.2 zostają zmienione, aby:
  • wyjaśnić, że firma PayPal może zawiesić wstecz uprawnienia Użytkownika do Ochrony sprzedających lub Ochrony kupujących w systemie PayPal w podpunkcie j; a także
  • wstawić nowy podpunkt k, który pozwala firmie PayPal zawiesić, ograniczyć lub zakończyć dostęp Użytkownika do części lub wszystkich Usług, witryn, oprogramowania, systemów firmy PayPal (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia Usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu oraz, w zakresie i czasie dozwolonym przez prawo właściwe, danych Użytkownika.

  Zmienione postanowienia punktu 10.2 przyjmują odtąd następujące brzmienie (przedstawione w kontekście z głównym punktem i przy podkreśleniu dodanej części):

  10.2 Działania podejmowane przez firmę PayPal. Jeśli firma PayPal ma przesłanki, aby uznać, że Użytkownik podejmuje jakiekolwiek Zabronione działania, może wówczas zastosować różne środki w celu ochrony firmy PayPal, Użytkownika, podmiotu zewnętrznego lub innych użytkowników PayPal przed skutkami Cofnięć, Obciążeń zwrotnych, Roszczeń, opłat, grzywien, kar lub innego rodzaju odpowiedzialności. Działania, które może podjąć firma PayPal, obejmują między innymi następujące czynności:

  j. Firma PayPal może zawiesić uprawnienia Użytkownika do korzystania z programu Ochrony sprzedających w systemie PayPal lub programu Ochrony kupujących w systemie PayPal (także wstecz).

  k. Firma PayPal może zawiesić, ograniczyć lub zakończyć dostęp Użytkownika do części lub wszystkich Usług, witryn, oprogramowania, systemów firmy PayPal (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia Usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu oraz, w zakresie i czasie dozwolonym przez prawo właściwe, danych Użytkownika.

 1. Blokada płatności
  Jako że zwiększone ryzyko lub narażenie na ryzyko klientów firmy PayPal lub dostawców usług (oraz firmy PayPal) może ograniczać bezpieczny dostęp Użytkownika lub innych klientów firmy PayPal do instrumentu płatniczego, Konta lub ogólnie Usługi, punkt 10.5a został zmieniony celem doprecyzowania, że firma PayPal weźmie pod uwagę te czynniki ryzyka (w uzupełnieniu do ryzyka po stronie firmy PayPal) podczas określania stopnia zagrożenia związanego z Kontem Użytkownika w celu podjęcia decyzji odnośnie do ewentualnego zablokowania płatności Użytkownika. Zmieniony punkt 10.5a przyjmuje następujące brzmienie (przy podkreśleniu dodanej części):
  „10.5 Blokada płatności
  a. Użytkownik zgadza się, że jeśli:

   

  i. otrzyma płatność obarczoną Ryzykiem związanym z transakcją; albo

  ii. może istnieć większy niż akceptowany poziom ryzyka lub zagrożenia związany z Kontem Użytkownika (w oparciu o informacje dostępne firmie PayPal w danym czasie oraz to, co firma PayPal według własnego uznania uważa za akceptowalny poziom ryzyka lub zagrożenia dla firmy PayPal, jej klientów lub dostawców usług przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności).


  Firma PayPal może według własnego uznania zablokować tę lub inną płatność. Jeśli firma PayPal zablokuje środki na Koncie Użytkownika, Użytkownik zostanie o tym powiadomiony (w tym m.in. o przewidywanym czasie trwania tej blokady), a środki będą przechowywane na Koncie rezerw i oznaczone jako „oczekujące” w Saldzie PayPal Użytkownika. Firma PayPal może powiadomić Użytkownika o blokadzie za pośrednictwem autoryzowanych podmiotów zewnętrznych (takich jak administratorzy platform partnerskich, za pomocą których Użytkownik przeprowadza transakcje).

  …”

 1. Ujawnianie przyczyn działań podejmowanych przez firmę PayPal
  Dodano nowy punkt 10.7, aby określić, kiedy firma PayPal może nie wyrazić zgody na przekazanie Użytkownikowi informacji na temat decyzji podejmowanych odnośnie do relacji między firmą PayPal a Użytkownikiem. Nowy punkt 7 przyjmuje następujące brzmienie:

  „10.7 Ujawnianie informacji o przyczynach naszych działań

  Decyzje podejmowane przez firmę PayPal opisane w punkcie 10 i wszelkie inne działania zgodne z niniejszą Umową, bez względu na to, czy ograniczają czy rozszerzają dostęp Użytkownika do Usługi, infrastruktury, witryn, oprogramowania lub systemów firmy PayPal (w tym sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia jakichkolwiek Usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu (w tym blokady, ograniczenia, zawieszenia, zamknięcia, wstrzymania i rezerwy) mogą być oparte na kryteriach poufnych, które stanowią podstawę mechanizmu zarządzania ryzykiem i ochrony systemu płatniczego, klientów firmy PayPal i jej dostawców usług. Ponadto odmowa podania takich informacji może wynikać z ograniczeń prawnych i rozporządzeń wydanych przez organy administracji państwowej. Firma PayPal nie ma obowiązku ujawniania Użytkownikowi szczegółów procedur zabezpieczeń, zarządzania ryzykiem, ani wewnętrznych informacji poufnych”.

 1. Ochrona sprzedających w systemie PayPal
  Punkt 11.10 został zmieniony, celem wyjaśnienia, że następujące przedmioty/transakcje/sprawy nie podlegają ochronie sprzedających w systemie PayPal:

  1. Płatności za zakup złota (zarówno w formie fizycznej, jak i papierów wartościowych); i

  2. Transakcje w ramach Płatności zbiorczych w systemie PayPal.

  Zmienione punkty 11.10.f i 11.10.g otrzymują następujące brzmienie (w kontekście punktu 11.10, przy podkreśleniu dodanej części):

  „11.10 Jakie są przykłady przedmiotów, transakcji lub spraw, które nie kwalifikują się do programu Ochrony sprzedających w systemie PayPal?

  f. Płatności za zakup złota (zarówno w formie fizycznej, jak i papierów wartościowych).

  g. Transakcje w ramach Płatności zbiorczych w systemie PayPal”.

 1. Ochrona kupujących w systemie PayPal
  Punkt 13.4a został zmieniony w celu wykluczenia następujących typów transakcji z programu Ochrony kupujących:
  1. płatności na rzecz podmiotów zarządzanych przez instytucje państwowe (z wyjątkiem przedsiębiorstw państwowych) lub przedsiębiorców działających z upoważnienia podmiotów zarządzanych przez instytucje państwowe;
  2. płatności za zakup złota (zarówno w formie fizycznej, jak i papierów wartościowych); i
  3. transakcji w ramach Płatności zbiorczych w systemie PayPal.

  Zmieniony punkt 13.3 przyjmuje obecnie następujące brzmienie (przy podkreśleniu dodanej części):

  13.4 Warunki zwrotu kosztów

  W przypadku problemów dotyczących zakupu Użytkownikowi przysługuje zwrot kosztów na podstawie Zasad ochrony kupujących wyłącznie pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:
  a. Zakup kwalifikuje się do objęcia programem. Zakup większości towarów i usług kwalifikuje się do zwrotu pieniędzy w ramach Ochrony kupujących (w tym biletów podróżnych, artykułów niematerialnych takich jak prawa dostępu do treści cyfrowych i inne licencje), z wyjątkiem następujących transakcji:

  • 13. płatności na rzecz podmiotów zarządzanych przez instytucje państwowe (z wyjątkiem przedsiębiorstw państwowych) lub przedsiębiorców działających z upoważnienia podmiotów zarządzanych przez instytucje państwowe;

  • 16. płatności za zakup złota (zarówno w formie fizycznej, jak i papierów wartościowych); i
  • 17. transakcji w ramach Płatności zbiorczych w systemie PayPal.
 1. Prawo właściwe
  Dodano nowy punkt 15.1 (obecny punkt 14.3) celem wyjaśnienia, że wybór jurysdykcji brytyjskiej jako prawa właściwego regulującego postanowienia Umowy z Użytkownikiem podlega przepisom obowiązującym w kraju Użytkownika. Punkt 15.1 przyjmuje obecnie następujące brzmienie (przy podkreśleniu dodanej części):

  15.1 Prawo właściwe i jurysdykcja. Niniejsza Umowa oraz stosunki między Użytkownikiem a firmą PayPal podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem praw ustawowych przysługujących w kraju Użytkownika. Spory wynikające z lub związane z niniejszą Umową lub świadczeniem Usług przez serwis PayPal, które nie mogą być rozstrzygnięte między stronami, zostaną poddane niewyłącznej jurysdykcji sądów polskich i angielskich, bez uszczerbku dla prawa równoczesnego wniesienia sprawy przeciwko firmie PayPal w zakresie tego sporu przed właściwym sądem jurysdykcji Luksemburga i w Luksemburgu. Krótko mówiąc, „niewyłączna jurysdykcja sądów angielskich”, oznacza, że Użytkownik może wnieść roszczenie wynikające z tej Umowy przeciwko firmie PayPal w sądzie angielskim, ale także w sądzie innego kraju”.

 1. Brak gwarancji
  Dodano punkt 15.4 (obecnie punkt 14.6) celem doprecyzowania zakresu praw Użytkownika w odniesieniu do oferowania i dostępności Usług, infrastruktury, witryn, oprogramowania i systemów firmy PayPal (w tym sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia jakichkolwiek usług PayPal) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu. Zmieniony punkt 15.4 przyjmuje następujące brzmienie (przy podkreśleniu dodanej części):

  15.4 Brak gwarancji. Firma PayPal zapewnia Użytkownikowi Usługi, infrastrukturę, witryny, oprogramowanie i systemy (w tym sieci i serwery wykorzystywane do świadczenia jakichkolwiek usług PayPal) obsługiwane przez firmę PayPal lub w jej imieniu z uwzględnieniem jego praw ustawowych, ale bez żadnych wyraźnych lub domniemanych gwarancji ani zapewnień poza określonymi w niniejszej Umowie. Firma PayPal nie ma żadnej kontroli nad produktami lub usługami opłacanymi za pomocą Usługi i nie może zapewnić, że kupujący lub sprzedający, z którym Użytkownik zawiera transakcję, faktycznie ją zrealizuje oraz ma prawo do jej realizacji. Firma PayPal nie gwarantuje ciągłego, nieprzerwanego lub bezpiecznego dostępu do Usług, infrastruktury, witryn, oprogramowania i systemów firmy PayPal (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia Usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu. Firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w świadczeniu Usług, dostępności infrastruktury, witryn, oprogramowania i systemów firmy PayPal (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia Usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że dostęp do Usług, infrastruktury, witryn, oprogramowania i systemów firmy PayPal (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia Usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu, może być od czasu do czasu ograniczony w celu umożliwienia dokonania napraw, czynności konserwacyjnych lub wprowadzenia nowych funkcji czy usług. Firma PayPal dołoży wszelkich starań, aby zapewnić terminowe przetwarzanie żądań elektronicznego obciążenia lub uznania kart i rachunków bankowych. Firma PayPal dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że informacje przekazywane w korespondencji, raportach, witrynach oraz ustnie przez kadrę kierowniczą i pracowników firmy PayPal, są prawdziwe, kompletne, dokładne i zgodne z naszą najlepszą wiedzą w chwili ich podawania. Niemniej firma PayPal nie może zagwarantować rzetelności wszystkich podawanych informacji w każdych okolicznościach i każdym kontekście, a Użytkownik nie powinien na nich opierać swoich decyzji. Użytkownik musi uważnie czytać korespondencję pochodzącą od firmy PayPal i niezwłocznie powiadamiać firmę PayPal, jeśli pojawi się w tej korespondencji coś, co wydaje się błędne lub wydaje się działaniem dokonanym bez polecenia ze strony Użytkownika.

  W przypadku podjęcia przez firmę PayPal decyzji o wyłączeniu jakichkolwiek swoich usług lub funkcji z dowolnej przyczyny, Użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem, chyba że firma PayPal uzna w dobrej wierze, iż: (1) dana usługa lub funkcja muszą zostać wyłączone wcześniej ze względu na wymogi prawne lub zobowiązania wobec podmiotów zewnętrznych; lub (2) zachowanie co najmniej dwumiesięcznego okresu wygaszania może powodować zagrożenie bezpieczeństwa albo poważne straty materialne lub techniczne.

  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zrozumienie i przestrzeganie wszelkich przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących w jurysdykcji, której Użytkownik podlega, a które mogą go dotyczyć w związku z korzystaniem przez niego z Usług, w tym między innymi wszelkich przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie eksportu i importu, podatków i transakcji walutowych”.

 1. Odszkodowanie / zwrot kosztów
  Dodano punkt 15.5 (obecnie punkt 14.7) celem doprecyzowania zakresu obowiązków Użytkownika w odniesieniu do korzystania (zarówno przez Użytkownika, jak i inne osoby działające w imieniu Użytkownika) z Usług, infrastruktury, witryn, oprogramowania i systemów firmy PayPal (w tym sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia jakichkolwiek usług PayPal) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu. Zmieniony punkt 15.5 przyjmuje następujące brzmienie (przy podkreśleniu dodanej części):

  15.5 Odszkodowanie / zwrot kosztów. Użytkownik zobowiązuje się wypłacić stosowne odszkodowanie lub zwrócić poniesione koszty oraz chronić firmę PayPal, inne firmy należące do tej samej korporacji, jej pracowników oraz przedstawicieli (w tym m.in. dostawców usług) w przypadku jakichkolwiek roszczeń lub żądań (w tym dotyczących kosztów prawnych) ze strony podmiotów zewnętrznych spowodowanych przez lub wynikających z naruszenia przepisów prawa, działań lub braku działania, naruszenia postanowień niniejszej Umowy, praw podmiotów zewnętrznych, korzystania z Konta PayPal lub Usług, infrastruktury, witryn, oprogramowania i systemów firmy PayPal (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia Usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu, przez Użytkownika, jego pracowników lub przedstawicieli (albo podmiotów zewnętrznych działających w imieniu i z upoważnienia Użytkownika)”.

 1. Własność intelektualna – przyznanie licencji na oprogramowanie
  Dodano punkt 15.7 (obecny punkt 14.9) celem zaktualizowania warunków licencji przyznawanych Użytkownikowi przez firmę PayPal i innych licencjodawców na potrzeby uzyskania dostępu do oprogramowania PayPal (i korzystania z niego), takiego jak interfejsy API, zestawy narzędzi programistycznych lub innych aplikacji, które mogą zawierać oprogramowanie dostarczone przez naszych dostawców usług lub zintegrowane z oprogramowaniem, systemami lub usługami naszych dostawców usług. Zmieniony punkt 15.7 przyjmuje następujące brzmienie (przy podkreśleniu dodanej części):

  15.7 Własność intelektualna – przyznanie licencji na oprogramowanie.Jeśli Użytkownik korzysta z oprogramowania PayPal, takiego jak interfejsy API, zestawy narzędzi programistycznych lub inne oprogramowanie, które może zawierać oprogramowanie dostarczone przez naszych dostawców usług lub zintegrowane z oprogramowaniem, systemami lub usługami naszych dostawców usług, pobrane na komputer, urządzenie lub inną platformę Użytkownika (albo w inny sposób uzyskuje dostęp do takich aplikacji), wówczas firma PayPal i jej licencjodawcy udzielają Użytkownikowi możliwej do odwołania, niewyłącznej, niepodlegającej podlicencjonowaniu, nieprzekazywalnej, bezpłatnej i ograniczonej licencji na korzystanie z oprogramowania PayPal, w tym na korzystanie z wszelkich aktualizacji, rozszerzeń, nowych wersji oraz oprogramowania zastępczego, w sposób zgodny z odpowiednią dokumentacją oraz z warunkami określonymi w niniejszej Umowie, wyłącznie na własny użytek. Oprogramowania nie wolno wynajmować, wypożyczać ani w inny sposób przekazywać podmiotom zewnętrznym praw do niego. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania wymagań dotyczących implementacji, uzyskiwania dostępu oraz użytkowania zawartych w całości dokumentacji firmy PayPal oraz wszelkich instrukcji dotyczących Usług, publikowanych w danym czasie przez firmę PayPal (w tym m.in. wszelkich wymagań dotyczących implementacji oraz użytkowania, nałożonych na Użytkownika w celu spełnienia stosownych przepisów prawa oraz zasad i regulaminów związanych z użytkowaniem kart płatniczych). W przypadku nieprzestrzegania instrukcji lub wymagań systemu PayPal dotyczących implementacji oraz użytkowania Użytkownik będzie odpowiadał za wszelkie wynikłe szkody poniesione przez Użytkownika, firmę PayPal i podmioty zewnętrzne. PayPal może zaktualizować lub wyłączyć dowolne oprogramowanie po wcześniejszym powiadomieniu Użytkownika. Mimo że firma PayPal może (1) posiadać zintegrowane materiały i technologie podmiotów zewnętrznych na swoich stronach lub w aplikacjach, w tym w oprogramowaniu, lub (2) korzystać z określonych materiałów i technologii podmiotów zewnętrznych do świadczenia Usług, Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa do takich materiałów i technologii. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, nie zmieniać, nie dekompilować, nie naprawiać, nie kopiować, nie reprodukować, nie dostosowywać, nie rozprowadzać, nie wyświetlać, nie tłumaczyć ani nie próbować w inny sposób utworzyć nowego kodu źródłowego z kodu źródłowego oprogramowania lub jakichkolwiek innych materiałów i technologii podmiotów zewnętrznych, jak również nie tworzyć żadnych prac pochodnych na podstawie oprogramowania, technologii lub materiałów podmiotów zewnętrznych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa, tytuły i korzyści płynące z praw własności intelektualnej do oprogramowania PayPal są własnością firmy PayPal, a zintegrowane w nim materiały należą do podmiotów zewnętrznych będących dostawcami usług na rzecz firmy PayPal. Wszelkie pozostałe oprogramowanie podmiotów zewnętrznych używane przez Użytkownika w witrynie PayPal podlega zaakceptowanym przez Użytkownika warunkom licencji firmy udostępniającej to oprogramowanie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że PayPal nie ma prawa własności ani kontroli i nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem jakiegokolwiek oprogramowania innej firmy, którego Użytkownik postanowi używać w ramach jakichkolwiek witryn, oprogramowania PayPal lub w związku z korzystaniem z Usług. Jeśli Użytkownik korzysta z Usług w witrynie PayPal bądź innej witrynie lub platformie udostępnianej przez firmę PayPal lub inną firmę oraz nie pobiera oprogramowania PayPal ani nie korzysta z aplikacji innych firm w witrynie PayPal, niniejszy punkt nie ma zastosowania do korzystania przez Użytkownika z udostępnianych Usług”.

 1. Limity opłat – wysyłanie płatności w ramach Płatności zbiorczych w systemie PayPal
  Zwiększono Limit opłat za transakcje krajowe w ramach Płatności zbiorczych w punkcie A3.5.2 Załącznika 1 (Tabela opłat) oraz Limit opłat za pozostałe transakcje w ramach Płatności zbiorczych w punkcie A3.5.2 Załącznika 1 (Tabela opłat). Obecnie obowiązują następujące Limity opłat (punkty A3.5.2 i A3.5.3 zostały przedstawione w pełnym kontekście punktu głównego A3.5 z podkreśloną dodaną częścią):

  A3.5 Wysyłanie płatności przy użyciu funkcji Płatność zbiorcza PayPal

  A3.5.1 Opłata

   

  2% łącznej kwoty płatności

  A3.5.2 Limit opłat z tytułu transakcji Krajowej wykonanej przy użyciu funkcji Płatność zbiorcza PayPal

   

  W przypadku transakcji Krajowych (na podstawie waluty płatności) obowiązuje ograniczenie maksymalnej kwoty opłaty za płatność według następujących warunków:

  Dolar australijski:

  16,00 AUD

  Real brazylijski:

  24,00 BRL

  Dolar kanadyjski:

  14,00 CAD

  Korona czeska:

  280,00 CZK

  Korona duńska:

  84,00 DKK

  Euro:

  12,00 EUR

  Dolar hongkoński:

  110,00 HKD

  Forint węgierski:

  3080,00 HUF

  Szekel izraelski:

  50,00 ILS

  Jen japoński:

  1200,00 JPY

  Ringgit malezyjski:

  50,00 MYR

  Peso meksykańskie:

  170,00 MXN

  Dolar nowozelandzki:

  20,00 NZD

  Korona norweska:

  90,00 NOK

  Peso filipińskie:

  640,00 PHP

  Złoty polski:

  46,00 PLN

  Rubel rosyjski:

  480,00 RUB

  Dolar singapurski:

  20,00 SGD

  Korona szwedzka:

  100,00 SEK

  Frank szwajcarski:

  16,00 CHF

  Nowy dolar tajwański:

  440,00 TWD

  Bat tajlandzki:

  460,00 THB

  Funt szterling:

  10,00 GBP

  Dolar amerykański:

  14,00 USD  A3.5.3 Limit opłat za inne transakcje wykonane przy użyciu funkcji Płatność zbiorcza PayPal

   

  W przypadku wszystkich innych transakcji (na podstawie waluty płatności) obowiązuje ograniczenie maksymalnej kwoty opłaty za pojedynczą płatność według następujących warunków:

  Dolar australijski:

  100,00 AUD

  Real brazylijski:

  150,00 BRL

  Dolar kanadyjski:

  90,00 CAD

  Korona czeska:

  1700,00 CZK

  Korona duńska:

  500,00 DKK

  Euro:

  70,00 EUR

  Dolar hongkoński:

  660,00 HKD

  Forint węgierski:

  18500,00 HUF

  Szekel izraelski:

  320,00 ILS

  Jen japoński:

  8000,00 JPY

  Ringgit malezyjski:

  300,00 MYR

  Peso meksykańskie:

  1080,00 MXN

  Dolar nowozelandzki:

  120,00 NZD

  Korona norweska:

  540,00 NOK

  Peso filipińskie:

  3800,00 PHP

  Złoty polski:

  280,00 PLN

  Rubel rosyjski:

  2800,00 RUB

  Dolar singapurski:

  120,00 SGD

  Korona szwedzka:

  640,00 SEK

  Frank szwajcarski:

  100,00 CHF

  Nowy dolar tajwański:

  2700,00 TWD

  Bat tajlandzki:

  2800,00 THB

  Funt szterling:

  60,00 GBP

  Dolar amerykański:

  90,00 USD  Uwaga: w przypadku płatności międzynarodowych w euro lub koronie szwedzkiej między Kontami zarejestrowanymi w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym będzie stosowana stawka krajowa.

 1. Inne zmiany
  Zmienione punkty Umowy z Użytkownikiem:
  • w celu doprecyzowania i uporządkowania obecnego brzmienia, w tym istniejących punktów:

  Punkt

  Zmiana

  • 1.1 (firma PayPal jest wyłącznie Dostawcą usług płatniczych)

  Odniesienie do Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL) zostało zamienione na Conseil de protection des déposants et des investisseurs.

  • 2.1 (Warunki zakwalifikowania)

  Ten punkt jest obecnie nowym punktem 1.7

  • 1.7 (Historia transakcji);
  • 2.2 (Konta osobiste i Konta firmowe); i
  • 5 (Salda konta i informacje o transakcjach),

  Te punkty zostały połączone w nowy punkt 2 (Konto i Salda Użytkownika); wprowadzono dalsze zmiany w kontekście.

  • 3.10 (Płatności inicjowane przez podmiot zewnętrzny (w tym Płatności cykliczne)); i

   

  Ten punkt jest obecnie nowym punktem 4.8 (Wstępnie zatwierdzone płatności); wprowadzono dalsze zmiany w kontekście.

  • 3.11 (Anulowanie płatności cyklicznych)

  Ten punkt jest obecnie nowym punktem 4.9 (Anulowanie wstępnie zatwierdzonych płatności); wprowadzono dalsze zmiany w kontekście.

  • 10.1d (Tymczasowe blokady dotyczące transakcji spornych)

  Ten punkt został zmieniony celem objaśnienia praw przysługujących Użytkownikowi w zakresie cofnięcia upoważnienia i instrukcji dotyczących płatności na rzecz serwisu eBay uwzględnionych w tym punkcie.

  • 2.3 (Status Zweryfikowany)

  Ten punkt jest obecnie nowym punktem 10.6b (Uzyskanie statusu Zweryfikowany)

  • 14.3 (Prawo właściwe i jurysdykcja),
  • 14.4 (Brak zrzeczenia praw), 14.5 (Ograniczenia odpowiedzialności)
  • 14.6 (Brak gwarancji)
  • 14.7 (Odszkodowanie / zwrot kosztów)
  • 14.8 (Całość Umowy i prawa podmiotów zewnętrznych)
  • 14.9 (Udzielenie licencji)
  • 1.3 (Własność intelektualna)
  • 14.10 (Uprawnienia innych firm)
  • 2.4 (PayPal jako metoda logowania) i
  • 14.11 (Klienci korporacyjni),

   

  Te punkty zostały połączone w nowy punkt 15 (Postanowienia ogólne)

  • 14.2 (ECC-Net, Rzecznik konsumentów do spraw usług finansowych, CSSF)

  Ten punkt został zaktualizowany w celu dodania nowego adresu naszego regulatora w Luksemburgu: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

  • 15 (Definicje)

  Ten punkt jest obecnie nowym punktem 16, w którym dodano:

  • objaśnienia następujących definicji: Dodanie środków, Autoryzacja, Płatność finansowana z rachunku bankowego, Domyślne źródło finansowania, Źródło finansowania płatności oraz Procedura powiązywania i potwierdzania karty; i
  • następujące nowe terminy zastępujące terminy podane w nawiasach: Proces potwierdzania rachunku bankowego (Procedura dwóch niewielkich wpłat), Wstępnie zatwierdzone płatności (Płatności cykliczne), Szczególne warunki finansowania płatności (Szczególne źródła finansowania płatności).
  • Załącznik 1 (Tabela opłat)

  Dodano łącza do stron witryny PayPal zawierających więcej informacji o Opłatach.

  oraz

  • w celu poprawienia drobnych błędów pisowni.

 

Powiadomienie o zmianach w Zasadach zachowania poufności firmy PayPal

Data wejścia w życie: 27 kwietnia 2017 r.


Zmienione Zasady zachowania poufności firmy PayPal znajdują się pod obecnie obowiązującą wersją. Aby przejść do nich, kliknij tutaj lub wybierz odpowiednie łącze w stopkach „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” dostępnych na większości stron systemu PayPal, wybierz kraj/region zamieszkania, a następnie kliknij „Zasady zachowania poufności”.

1. Jak firma PayPal wykorzystuje zbierane informacje (punkt 3)

Firma PayPal przechowuje dane klientów w centrach danych rozlokowanych na całym świecie. Zostało usunięte odniesienie do „w miejscach, w których znajduje się infrastruktura firmy PayPal”.

2. Udostępnianie informacji przez firmę PayPal innym podmiotom zewnętrznym (punkt 6)

PayPal oferuje swoją usługę płatniczą na całym świecie, korzystając z sieci wielu rozmaitych podmiotów wchodzących w skład grupy, której właścicielem jest PayPal Holdings, Inc.. Podmiot świadczący usługi PayPal Użytkownikowi zależy od miejsca zamieszkania Użytkownika. Zatem, kiedy firma PayPal przetwarza płatność otrzymaną przez Użytkownika z innego kraju lub wysłaną przez niego do innego kraju, konieczne jest przekazanie danych transakcji podmiotowi z grupy PayPal, który przetwarza płatność dla drugiej strony transakcji. Przepisy lokalne mogą nakładać obowiązek ujawnienia danych transakcji obu stron. Dlatego w punkcie 6 dodano następujący akapit:

W celu świadczenia Usług PayPal może być konieczne przekazywanie niektórych zbieranych przez nas informacji (jak określono w punkcie 2) innym podmiotom z grupy PayPal lub podmiotom zewnętrznym, w tym wymienionym w punkcie 6 jako dostawcy usług płatniczych, podmioty obsługujące płatności lub posiadacze kont. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisami lokalnymi takie podmioty mogą podlegać przepisom, rozporządzeniom, dochodzeniom, zapytaniom lub zamówieniom, na mocy których może być konieczne ujawnienie informacji odpowiednim władzom poszczególnych krajów. Korzystanie z Usług PayPal jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazywanie takich informacji na potrzeby świadczenia Usług PayPal”.

3. Udostępnianie informacji przez firmę PayPal innym podmiotom zewnętrznym (punkt 6.a.)

PayPal ma obowiązek przedstawiania powiadomień i zachowania zgodności z międzynarodowymi regulacjami podatkowymi, w tym m.in. z Ustawą FATCA z 24 lipca 2015 r. oraz Ustawą CRS z 18 grudnia 2015 r. W przypadku składania przez firmę PayPal sprawozdań instytucji finansowej na podstawie tych przepisów, jeśli Użytkownik zostanie uznany za osobę objętą obowiązkiem podatkowym na terenie Stanów Zjednoczonych zgodnie z Ustawą FATCA lub osobę podlegającą obowiązkowi zgłoszenia na mocy Ustawy CRS, zakładając że ustawy FATCA i CRS nakładają obowiązki na firmę PayPal (w innym przypadku za „Posiadacza konta objętego obowiązkiem zgłoszenia”), firma PayPal automatycznie przekaże te informacje luksemburskiemu urzędowi skarbowemu. Luksemburski urząd skarbowy przekaże wspomniane informacje amerykańskiemu urzędowi skarbowemu (IRS) w przypadku podlegania Ustawie FATCA lub – w przypadku podlegania Ustawie CRS – odpowiednim instytucjom w krajach rezydencji podatkowej Użytkownika, o ile należą one do jurysdykcji uczestniczących w świetle przepisów Ustawy CRS.

Postanowienie umożliwiające ujawnienie informacji w ramach powyższej procedury zostało dodane w punkcie 6.a. Zasad zachowania poufności. Ponadto firma PayPal publikuje specjalne powiadomienie i wyjaśnienie punktu odnoszącego się do Ustawy FATCA, z którym można się zapoznać po kliknięciu dedykowanego łącza w punkcie 6.a.

4. Udostępnianie informacji przez firmę PayPal innym podmiotom zewnętrznym (punkt 6.b.)

Do Zasad zachowania poufności dodano nowy punkt 6.b.

Firma PayPal ma obowiązek ujawnienia informacji o koncie właścicielowi praw intelektualnych, jeżeli, powołując się na stosowne prawo kraju członkowskiego UE, zgłosi roszczenie względem firmy PayPal o pozasądowe ujawnienie informacji ze względu na naruszenie jego praw własności intelektualnej, do którego została użyta Usługa PayPal.

b. Ujawnienie informacji o koncie właścicielowi praw intelektualnych, jeżeli powołując się na stosowne prawo kraju członkowskiego UE, zgłosi roszczenie względem firmy PayPal o pozasądowe ujawnienie informacji ze względu na naruszenie jego praw własności intelektualnej, do którego została użyta Usługa PayPal (np. punkt 19, paragraf 2, podpunkt 3 niemieckiej ustawy o znakach towarowych lub punkt 101, paragraf 2, podpunkt 3 niemieckiej ustawy o prawach autorskich)”.

 

Powiadomienie o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal

Wydano: 16 sierpnia 2016 r. (poszczególne Daty wejścia w życie zostały podane poniżej)

 

Przeczytaj ten dokument.

 

Wprowadzamy zmiany w umowach prawnych regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal. 

 

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z poniższymi informacjami o wprowadzanych zmianach.

 

Nie musisz nic robić, aby zaakceptować zmiany, ponieważ wejdą one w życie automatycznie z Datą wejścia w życie podaną poniżej. Jeśli nie chcesz ich akceptować, możesz powiadomić nas przed upływem daty podanej powyżej, aby natychmiast zamknąć swoje konto (https://www.paypal.com/pl/cgi-bin/?&cmd=_close-account), nie ponosząc przy tym żadnych opłat.

 

Mamy jednak nadzieję, że będziesz dalej korzystać z systemu PayPal i cieszyć się z następujących korzyści:

 

Szybkość

 

Nie musisz za każdym razem podczas dokonywania płatności wpisywać danych swojej karty, co pozwala Ci szybciej realizować transakcje w Internecie.

 

Łatwa obsługa

 

Płatności w systemie PayPal są preferowaną formą płatności internetowych w Polsce, ponieważ dokonywanie płatności za pomocą zaledwie kilku kliknięć jest szybkie i wygodne. Wystarczy tylko adres e-mail i hasło.

 

Zapoznaj się z obowiązującymi Umowami prawnymi
 


Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.

Data wejścia w życie: 19 listopada 2016 r.

 

Zmieniona Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal znajduje się pod obecnie obowiązującą wersją. Aby przejść do niej, kliknij tutaj lub wybierz odpowiednie łącze w stopkach „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” dostępnych na większości stron systemu PayPal.

 

 1. Własność intelektualna

 

Dodano nowe postanowienie do punktu 1.3 (Własność intelektualna) dotyczące przedsiębiorstw korzystających z systemu PayPal. Nowy punkt określa udzielaną firmie PayPal i Grupie PayPal przez Użytkownika licencję na używanie firmy, znaków towarowych i logo Użytkownika w celu wyświetlania informacji na temat przedsiębiorstwa Użytkownika oraz jego produktów i usług.  Nowe postanowienie w punkcie 1.3 przyjmuje następujące brzmienie:

 

„Użytkownik udziela Grupie PayPal ważnego na całym świecie prawa do używania i przedstawiania firmy, znaków towarowych i logo Użytkownika w witrynie PayPal oraz w aplikacjach sieciowych i mobilnych w celu wyświetlania informacji na temat przedsiębiorstwa Użytkownika oraz jego produktów i usług”.

 

 1. Zakaz zniechęcania

 

Zmieniono punkt 4.4 (Zakaz zniechęcania) w celu określenia standardów, jakie muszą zostać przyjęte przez przedsiębiorstwa w swoich punktach sprzedaży w odniesieniu do korzystania przez klientów z systemu PayPal. Punkt 4.4 przyjmuje obecnie następujące brzmienie (przy podkreśleniu dodanej/zmienionej części):

 

„4.4 Zakaz zniechęcania.

 

 W wypowiedziach skierowanych do swoich klientów lub w komunikacji publicznej Użytkownik nie przedstawia w fałszywym świetle ani nie dyskredytuje systemu PayPal jako formy płatności.

 

We wszystkich swoich punktach sprzedaży (w jakiejkolwiek formie):

 

 1. Użytkownik nie zniechęca klientów do korzystania z systemu PayPal ani nie uniemożliwia im takich działań; i
 2. jeśli Użytkownik umożliwia klientom dokonywanie płatności w systemie PayPal, Użytkownik traktuje opcję płatności w systemie PayPal co najmniej na równi z innymi oferowanymi formami płatności.

 

Firma PayPal nie zachęca do stosowania dopłat, ponieważ jest to praktyka handlowa, która może karać klientów, tworzyć niepotrzebne nieporozumienia i problemy oraz powodować rezygnację z zakupów podczas realizacji transakcji.  Użytkownik zgadza się, że będzie stosować jedynie dopłatę za korzystanie z systemu PayPal zgodnie z przepisami prawa właściwego, a dopłata ta nie przekroczy dopłat pobieranych przez Użytkownika za korzystanie z innych form płatności. Użytkownik zgadza się również, że jeśli pobierze od kupującego jakąkolwiek dopłatę, to Użytkownik, a nie firma PayPal, poinformuje kupującego o takiej dopłacie. Firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego kupującego, którego Użytkownik nie poinformował o wszystkich dopłatach. Nieprzestrzeganie powyższych postanowień stanowi naruszenie warunków niniejszej Umowy i upoważnia firmę PayPal do jej rozwiązania zgodnie z punktem 10.3”.

 

 1. Potrącanie kwot z Salda

 

Zmieniono punkt 5.4 (Potrącanie kwot z Salda), aby wyjaśnić, że firma PayPal może również potrącać opłaty, należności i inne kwoty należne Grupie PayPal w odniesieniu do dowolnej usługi świadczonej przez Grupę PayPal z dowolnego salda konta należącego do Użytkownika lub kontrolowanego przez Użytkownika. Zmieniony punkt 5.4 przyjmuje obecnie następujące brzmienie (przy podkreśleniu dodanej części):

 

„5.4 Potrącanie kwot z Salda. Użytkownik wyraża zgodę na potrącanie ze środków zgromadzonych na dowolnym koncie lub rachunku należącym do Użytkownika lub przez niego kontrolowanym wszelkich opłat, należności i innych kwot, które Użytkownik ma obowiązek zapłacić firmie PayPal (o ile nie zabraniają tego przepisy prawa upadłościowego), innym członkom Grupy PayPal (w tym między innymi, w odniesieniu do usług świadczonych przez członka Grupy PayPal). Innymi słowy, prawo do potrąceń oznacza, że firma PayPal może pobierać opłaty, należności i inne kwoty, o których mowa w niniejszym punkcie, z Salda Konta należącego do Użytkownika lub przez niego kontrolowanego”.

 

 1. Wypłacanie środków w wielu walutach

 

Zmieniono punkt 6.4 (Wypłacanie środków w wielu walutach), aby wyjaśnić, że opłaty za przeliczenie waluty mają zastosowanie do wypłat środków z Sald utrzymywanych w walucie innej niż waluta kraju zamieszkania Użytkownika. Zmiany te określają również zastosowanie innych opłat i metod przeliczenia waluty, w przypadku dokonania wypłaty na rachunki niektórych kart kredytowych (o ile taka funkcja jest dostępna). Zmieniony punkt 6.4 przyjmuje następujące brzmienie (przy podkreśleniu dodanej części):

 

6.4 Wypłacanie środków w wielu walutach. Jeśli Użytkownik posiada Saldo w wielu walutach, ma możliwość wyboru, z którego salda środki zostaną wypłacone, jednakże o ile nie nastąpi inne uzgodnienie, wypłata nastąpi w walucie kraju zamieszkania Użytkownika. Jeśli Użytkownik może wypłacać środki na rachunek karty MasterCard lub Visa, wypłata może podlegać opłacie określonej w Załączniku 1 do Umowy oraz może być dokonana w walucie innej niż waluta kraju zamieszkania Użytkownika w zależności od tego, czy system PayPal obsługuje wypłaty w podstawowej walucie takiej karty. W przypadku dokonywania wypłaty z Salda w walucie innej niż waluta kraju zamieszkania Użytkownika stosuje się opłaty za przeliczenie waluty, o których mowa w Załączniku 1 Umowy”.

 

 

 1. Ochrona sprzedających w systemie PayPal

 

Zmieniono punkt 11.10.a, aby określić, że następujące przedmioty, transakcje lub sprawy nie są objęte ochroną sprzedających PayPal, chyba że zostanie to inaczej uzgodnione z firmą PayPal na piśmie:

 

1. ekwiwalenty gotówki (w tym karty przedpłacone takie jak karty upominkowe);

2. płatności dokonane w odniesieniu do produktów finansowych i inwestycyjnych oraz

 1. Darowizny.

 

Zmieniony punkt 11.10.a. przyjmuje następujące brzmienie (w kontekście z punktem 11.10, przy podkreśleniu dodanej części):

 

„11.10 Jakie są przykłady przedmiotów, transakcji lub spraw, które nie kwalifikują się do programu Ochrony sprzedających w systemie PayPal?

 

a. Przedmioty niematerialne, licencje na treści cyfrowe i usługi. O ile firma PayPal może według własnego uznania czynić uprawnionymi niektóre przedmioty niematerialne, licencje na treści cyfrowe i usługi, o tyle następujące przedmioty/transakcje będą zawsze nieuprawnione, chyba że inaczej uzgodniono to z firmą PayPal na piśmie:

 

 1. ekwiwalenty gotówki (w tym karty przedpłacone takie jak karty upominkowe);

 

 1. płatności dokonane w odniesieniu do produktów finansowych i inwestycyjnych;

 

 1. darowizny”.

 

 1. Ochrona kupujących w systemie PayPal

 

Zmieniono punkt 13 w celu modyfikacji Zasad ochrony kupujących w systemie PayPal w następujący sposób:

 

 1. następujące typy transakcji są teraz wyłączone z zakresu Ochrony kupujących w systemie PayPal (punkt 13.3 został odpowiednio zmieniony):

 

 1. zakupów udziałów w przedsiębiorstwach (w tym wszelkich przedmiotów lub usług stanowiących część przedsiębiorstwa lub przejęcia);
 2. zakupów pojazdów (w tym pojazdów silnikowych, motocykli, przyczep, samolotów i łodzi), z wyjątkiem możliwych do przeniesienia przez człowieka lekkich pojazdów używanych w celach rekreacyjnych, takich jak rowery i samopoziomujące się pojazdy kołowe;
 3. płatności dokonywanych za pośrednictwem społecznych platform crowdfundingowych i pożyczkowych;
 4. zakupów ekwiwalentów gotówki (w tym kart przedpłaconych takich jak karty upominkowe);
 5. transakcji związanych z hazardem, grami i wszelkimi działaniami dającymi szansę na wygraną;
 6. płatności dokonanych w odniesieniu do produktów finansowych i inwestycyjnych;
 7. płatności na rzecz podmiotów zarządzanych przez instytucje państwowe, z wyjątkiem przedsiębiorstw państwowych;
 8. darowizn oraz
 9. zakupów przedmiotów odbieranych osobiście lub w imieniu kupującego (w tym w punkcie sprzedaży detalicznej), które rzekomo nie zostały otrzymane;

 

 1. transakcje opłacone w co najmniej dwóch ratach są już objęte Ochroną kupujących w systemie PayPal, z zastrzeżeniem pozostałej części Umowy z Użytkownikiem (punkt 13.2 został odpowiednio zmieniony);

 

 1. kupującym przypomina się, że nie spełnią warunków dotyczących zwrotu pieniędzy, jeśli otrzymali zwrot środków za dany zakup z innego źródła (dodano w tym celu nowy punkt 13.2d);

 

 1. w przypadku nieotrzymania przedmiotu wszyscy kupujący muszą teraz odczekać co najmniej siedem dni od daty płatności, aby móc przekształcić Spór w Roszczenie, o ile firma PayPal nie stwierdziła inaczej (punkt 13.5b został odpowiednio zmieniony); oraz

 

 

Zmienione punkty 13.3 i 13.5 przyjmują następujące brzmienie (przy podkreśleniu dodanej części):

 

13.3 Jakiego typu płatności kwalifikują się do zwrotu pieniędzy w ramach Ochrony kupujących w systemie PayPal?

Zakup większości towarów i usług kwalifikuje się do zwrotu pieniędzy w ramach Ochrony kupujących (w tym biletów podróżnych, artykułów niematerialnych takich jak prawa dostępu do treści cyfrowych i inne licencje), z wyjątkiem następujących transakcji:

 

 • zakupów nieruchomości (w tym nieruchomości mieszkaniowych);

 

 • zakupów udziałów w przedsiębiorstwach (w tym wszelkich przedmiotów lub usług stanowiących część przedsiębiorstwa lub przejęcia);

 

 • zakupów pojazdów (w tym pojazdów silnikowych, motocykli, przyczep, samolotów i łodzi), z wyjątkiem możliwych do przeniesienia przez człowieka lekkich pojazdów używanych w celach rekreacyjnych takich jak rowery i samopoziomujące się pojazdy kołowe;

 

 • płatności dokonanych za pośrednictwem społecznościowych platform finansowych i pożyczkowych;

 

 • zakupów przedmiotów wykonanych na zamówienie (chyba że twierdzi się, że nie zostały otrzymane);

 

 • zakupów przedmiotów naruszających Zasady dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal;

 

 • zakupów maszyn przemysłowych używanych w przetwórstwie przemysłowym;

 

 • zakupów ekwiwalentów gotówki (w tym kart przedpłaconych takich jak karty upominkowe);

 

 • zakupów dóbr i usług za pośrednictwem systemu Zong, Płatności za pośrednictwem witryny lub Terminala wirtualnego;

 

 • Transakcji prywatnych;

 

 1. transakcji związanych z hazardem, grami i wszelkimi działaniami dającymi szansę na wygraną;

 

 • płatności dokonanych w odniesieniu do produktów finansowych i inwestycyjnych;

 

 • płatności na rzecz podmiotów zarządzanych przez instytucje państwowe, z wyjątkiem przedsiębiorstw państwowych;

 

 • darowizn oraz

 

 • zakupów przedmiotów odbieranych osobiście lub w imieniu kupującego (w tym w punkcie sprzedaży detalicznej), jeśli twierdzi się, że nie zostały otrzymane.

 

13.5 Jak rozwiązać problem?

Jeśli Użytkownik nie jest w stanie rozwiązać problemu przez bezpośredni kontakt z Odbiorcą płatności, powinien przejść do Centrum rozstrzygania i wykonać następującą procedurę:

 1. Otwieranie Sporu

Należy otworzyć Spór w terminie do 180 dni od daty dokonania płatności za przedmiot sporu. Firma PayPal może odmówić rozpatrzenia Sporu otwartego przez Użytkownika w odniesieniu do takiego przedmiotu po upływie tego terminu (należy o tym pamiętać szczególnie w sytuacji, gdy data dostawy uzgodniona z Odbiorcą płatności przypada po tym terminie).

 1. Przekształcenie Sporu w Roszczenie

Jeśli Użytkownik i Odbiorca płatności nie mogą osiągnąć porozumienia, Użytkownik powinien przekształcić Spór w Roszczenie w ciągu 20 dni od daty otwarcia Sporu. Za dotrzymanie tych terminów odpowiada Użytkownik. W przypadku nieotrzymania przedmiotu Użytkownik musi odczekać co najmniej siedem dni od daty płatności, zanim przekształci Spór w Roszczenie, chyba że firma PayPal stwierdzi inaczej.

Jeśli w ciągu 20 dni Spór nie zostanie przekształcony w Roszczenie, firma PayPal zamknie Spór, a Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu pieniędzy zgodnie z warunkami Ochrony kupujących w systemie PayPal.

 Użytkownik może edytować lub modyfikować Roszczenie po jego zgłoszeniu tylko wtedy, gdy chce przekazać dodatkowe informacje lub zmienić przyczynę Sporu/Roszczenia z Nie otrzymano przedmiotu na Znaczącą niezgodność przedmiotu z opisem (jednak wyłącznie w przypadku płatności jednorazowej). W innych wypadkach Użytkownik nie ma prawa edytować ani zmieniać zgłoszonego Roszczenia.

 1. Terminowe przekazanie żądanych informacji firmie PayPal

W trakcie procesu rozstrzygania Roszczenia firma PayPal może zażądać przedstawienia dokumentacji na poparcie Roszczenia Użytkownika. Użytkownik może zostać poproszony o dostarczenie pokwitowań, opinii podmiotów zewnętrznych, raportów policyjnych lub innych dokumentów wskazanych przez firmę PayPal.

 1. Terminowe realizowanie żądań wysyłki zgłaszanych przez firmę PayPal
  W przypadku Roszczeń z tytułu znaczącej niezgodności przedmiotu z opisem firma PayPal może zażądać od Użytkownika odesłania przedmiotu Odbiorcy płatności na adres podany przez firmę PayPal w ramach procedury rozpatrywania Roszczenia, do siedziby firmy PayPal lub do podmiotu zewnętrznego na koszt kupującego, a także przedstawienia dowodu dostawy. Odsyłany przedmiot powinien zostać opakowany z zachowaniem należytej staranności, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia przedmiotu podczas transportu. Firma PayPal może także zażądać zniszczenia przedmiotu i przedstawienia dowodu, że przedmiot został zniszczony.

”.

 

 1. Opłaty – Turcja

 

Z żalem informujemy, że firma PayPal nie świadczy już usług użytkownikom w Turcji. W związku z tym wszelkie odwołania do opłat dotyczących płatności dla i od użytkowników z Turcji lub w lirach tureckich zostały usunięte z Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal.

 

 1. Opłaty – płatności w ramach Transakcji prywatnych i Konta zarejestrowane w Brazylii

 

Zmieniono Tabelę 1 (Tabela opłat), aby wyjaśnić, że za pośrednictwem Kont zarejestrowanych w Brazylii nie można wysyłać ani otrzymywać płatności w ramach Transakcji prywatnych. Oznacza to, że nie jest możliwe wysyłanie płatności z tytułu Transakcji prywatnych na Konta zarejestrowane w Brazylii. Zmieniony punkt A4.2.2. Załącznika 1 (Tabela opłat) przyjmuje następujące brzmienie (w kontekście z oryginalnym brzmieniem przy podkreśleniu dodanej części):

 

„A4.2 „Transakcja prywatna” dotyczy wysyłania pieniędzy (zainicjowanego z karty „Wyślij pieniądze do przyjaciół lub rodziny” funkcji „Wyślij pieniądze”) oraz otrzymywania ich od znajomych lub rodziny za pośrednictwem konta PayPal bez zawierania bazowej transakcji komercyjnej (płatność ta nie jest związana z towarami, usługami ani innymi transakcjami komercyjnymi).

 

W przypadku realizacji transakcji komercyjnej (np. sprzedaży towarów lub usług) nie można prosić kupującego o dokonanie płatności za zakup w ramach Transakcji prywatnej. W przypadku nieprzestrzegania tego postanowienia firma PayPal może uniemożliwić Użytkownikowi akceptowanie niektórych lub wszystkich płatności w ramach Transakcji prywatnych. Należy pamiętać, że:

 

 

A4.2.2 posiadacze Kont zarejestrowanych w Brazylii lub Indiach nie mogą wysyłać ani odbierać płatności z tytułu Transakcji prywatnych. Oznacza to, że nie jest możliwe wysyłanie płatności z tytułu Transakcji prywatnych na Konta zarejestrowane w Brazylii lub Indiach; oraz

 

…”

 

Odpowiednio zmieniono też punkt A1.2 Załącznika 1 (Tabela opłat).

 

 

 1. Opłaty stałe za płatności z tytułu Transakcji komercyjnych

 

Zwiększono opłatę stałą za odbiór płatności z tytułu Transakcji handlowych w realach brazylijskich (BRL) z 0,40 BRL do 0,60 BRL. Odpowiednie dane w tabeli Opłat stałych w punkcie A4.6 Załącznika 1 (Tabela opłat) (przedstawione w kontekście z nagłówkami kolumn) przyjmują następujące brzmienie:

 

Waluta:

Opłata:

Real brazylijski:

0,60 BRL

 

 

Powiadomienie o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal

Wydano: 6 stycznia 2016 r. (poszczególne daty wejścia w życie zostały podane poniżej)

 

Przeczytaj ten dokument.

 

Wprowadzamy zmiany w umowach prawnych regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal. 

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z poniższymi informacjami o wprowadzanych zmianach.

Nie musisz nic robić, aby zaakceptować zmiany, ponieważ wejdą one w życie automatycznie z datą podaną powyżej. Jeśli nie chcesz ich zaakceptować, możesz powiadomić nas przed upływem daty podanej powyżej, aby zamknąć swoje konto (https://www.paypal.com/pl/cgi-bin/?&cmd=_close-account) natychmiast, nie ponosząc przy tym żadnych opłat.

Mamy jednak nadzieję, że będziesz dalej korzystać z systemu PayPal i cieszyć się z następujących korzyści:

 

Szybkość

Nie musisz za każdym razem podczas dokonywania płatności wpisywać danych swojej karty, co pozwala Ci szybciej realizować transakcje w Internecie.

 

Łatwa obsługa

Płatności w systemie PayPal są preferowaną formą płatności internetowych w Polsce, ponieważ dokonywanie płatności za pomocą zaledwie kilku kliknięć jest szybkie i wygodne. Wystarczy tylko adres e-mail i hasło.

Zapoznaj się z obowiązującymi Umowami prawnymi

 

Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.

Data wejścia w życie: 23 marca 2016 r.

 

Zmieniona Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal znajduje się pod obecnie obowiązującą wersją. Aby przejść do niej, kliknij tutaj lub wybierz odpowiednie łącze w stopkach „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” dostępnych na większości stron systemu PayPal.

 1. Informacje dla pełnomocników zmarłych posiadaczy Kont lub posiadaczy Kont niezdolnych do korzystania z tych Kont

  Punkt 7.1 został zmieniony celem wyjaśnienia, że pełnomocnicy zmarłych posiadaczy Kont lub posiadaczy Kont niezdolnych do korzystania z tych Kont mogą skontaktować się z nami, aby uzyskać pomoc dotyczącą zarządzania takimi Kontami. Punkt 7.1 przyjmuje obecnie następujące brzmienie (przy podkreśleniu dodanej części):

  „7.1 Okres ważności i sposób zamknięcia Konta. Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpoczyna się w chwili założenia konta PayPal i upływa z chwilą rozwiązania tej Umowy z dowolnej przyczyny. Zgodnie z punktem 7.2 niniejszej Umowy, Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać niniejszą Umowę i zamknąć swoje Konto, logując się do niego, klikając łącze menu Profil, klikając łącze Zamknij konto, a następnie postępując zgodnie z instrukcjami. Po zamknięciu Konta wszelkie transakcje oczekujące zostaną anulowane, a wszelkie Salda powiązane ze Szczególnymi źródłami finansowania płatności ulegną przepadkowi. Użytkownik musi wypłacić środki ze swojego Salda przed zamknięciem Konta i rozwiązaniem niniejszej Umowy. Dodatkowe informacje dotyczące zamykania Konta zostały przedstawione w Centrum pomocy PayPal dostępnym z witryny firmy PayPal. Jeśli jesteś pełnomocnikiem zmarłego posiadacza Konta lub posiadacza Konta niezdolnego do korzystania z Konta, zgłoś się do Centrum pomocy PayPal w celu uzyskania wsparcia”.
 2. Zabronione działania – Konta powiązane

  W punkcie 9.1.k uwzględniono Zabronione działanie polegające na sprawowaniu kontroli nad Kontem, które jest powiązane z innym Kontem wykorzystywanym do Zabronionych działań. Punkt 9.1.k został zmieniony w celu objaśnienia, na jakiej podstawie Konta uznaje się za powiązane. Zmieniony punkt 9.1.k przyjmuje następujące brzmienie (w kontekście z odpowiednią częścią oryginalnego punktu 9.1, przy podkreśleniu dodanej części):

  9.1 Zabronione działania. W związku z korzystaniem z witryny, Konta lub Usług PayPal oraz w ramach swojej komunikacji z firmą PayPal, Użytkownik nie będzie:


  k. sprawować kontroli nad Kontem, które jest powiązane z innym Kontem wykorzystywanym do któregokolwiek z omawianych Zabronionych działań (Konto jest uznane za powiązane z innym Kontem do celów uwzględnionych w punkcie 9.1.k, ilekroć firma PayPal ma podstawy, by przypuszczać, że oba Konta są kontrolowane przez tę samą osobę prawną lub grupę osób prawnych (w tym m.in. osoby prywatne), co jest bardziej prawdopodobne, gdy oba Konta mają takie same atrybuty, np. taką samą nazwę użytkownika, ten sam adres e-mail, to samo źródło finansowania (np. rachunek bankowy) lub zarejestrowany identyfikator używany do korzystania z usług partnerów firmy PayPal (np. identyfikator w serwisie eBay));”
 3. Ochrona sprzedających

  PayPal może teraz wykluczyć z ochrony w programie ochrony sprzedających wszelkie „Nieautoryzowane płatności” zainicjowane w środowisku nieobsługiwanym przez PayPal. Punkt 11.1.a został zmieniony w celu wyszczególnienia takich wykluczeń i obecnie przyjmuje następujące brzmienie (w kontekście z odpowiednią częścią oryginalnego punktu 11.1, przy podkreśleniu dodanej części):

  „11.1 Na czym polega ochrona sprzedających w systemie PayPal?

  Jeśli Użytkownik jest odbiorcą płatności przesłanej przez klienta („Odbiorca płatności”), firma PayPal może zwrócić Użytkownikowi kwotę wynikającą z Roszczeń, Obciążeń zwrotnych lub Cofnięć transakcji wystosowanych przeciw Użytkownikowi z następujących przyczyn:

  a. przeciw Użytkownikowi wystosowano Obciążenie zwrotne lub Cofnięcie, dla którego podano przyczynę „Nieautoryzowana płatność” (z wyjątkiem „Nieautoryzowanych płatności” zainicjowanych poza środowiskiem obsługiwanym przez PayPal); lub

  b. przeciw Użytkownikowi wystosowano Obciążenie zwrotne lub Roszczenie, dla którego podano przyczynę „Nie otrzymano”,

  o ile firma PayPal otrzyma od Użytkownika dowód wysłania lub dostarczenia przedmiotu zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi poniżej, z zastosowaniem pozostałych postanowień niniejszego punktu 11 (w tym między innymi wymagań kwalifikacyjnych z punktu 11.6).
 4. Błędy i nieautoryzowane transakcje

  Zgłaszając przypadek „Niewłaściwego dostępu do konta” w systemie PayPal, Użytkownik może skorzystać z określonych praw, opisanych w warunkach punktu 12. „Niewłaściwy dostęp do konta” obejmuje sytuacje, gdy podmiot zewnętrzny bez zezwolenia dokonał lub ma możliwość dokonania przelewu pieniędzy przy użyciu Konta Użytkownika, zgodnie z punktem 12.1(v). Zmieniamy treść punktu 12.1(v), aby zapewnić, iż „Niewłaściwy dostęp do konta” obejmuje także przypadki, gdy Użytkownik powiązuje konto z platformą podmiotu zewnętrznego w celu realizacji płatności przy użyciu takiej platformy, a określone płatności zostały dokonane przy użyciu tej platformy bez zgody Użytkownika. Zmieniona część punktu 12.1 (v) przyjmuje następujące brzmienie (z podkreślonym kontekstem i zmianami):

  „12.1 Identyfikowanie błędów lub nieautoryzowanych transakcji. Użytkownik może sprawdzić historię transakcji w każdej chwili, logując się do Konta w witrynie PayPal i wybierając zakładkę Działania. Jest niezmiernie ważne, aby Użytkownik niezwłocznie powiadomił PayPal, jeśli ma powody, aby sądzić, że miało miejsce jedno z poniższych zdarzeń: (i) miała miejsce nieautoryzowana transakcja przesłana z Konta Użytkownika; (ii) miał miejsce nieautoryzowany dostęp do Konta Użytkownika; (iii) hasło lub kod PIN Użytkownika zostały ujawnione; (iv) urządzenie używane przez Użytkownika do uzyskiwania dostępu do Usług zostało zgubione, skradzione lub dezaktywowane, lub (v) ktoś przelał lub może wysłać środki z konta Użytkownika bez jego zgody (obejmuje to sytuacje, gdy Użytkownik łączy konto z platformą podmiotu zewnętrznego (w tym witryną lub aplikacją) w celu realizacji płatności bezpośrednio z takiej platformy, ale płatność została wykonana z konta Użytkownika przy użyciu takiej platformy w ramach transakcji, która nie została zawarta przez Użytkownika) (zbiorczo zwane Niewłaściwym dostępem do konta)…”
 5. Inne zmiany

  Punkty Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal zostały zmienione w celu doprecyzowania treści (zwłaszcza w Załączniku 1 – Tabela opłat) i wyeliminowania błędów typograficznych.

 

Powiadomienie o zmianach w Zasadach zachowania poufności firmy PayPal

Data wejścia w życie: 23 lutego 2016 r.

 

Zmienione Zasady zachowania poufności firmy PayPal znajdują się pod obecnie obowiązującą wersją. Aby przejść do nich, kliknij tutaj lub wybierz odpowiednie łącze w stopkach „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” dostępnych na większości stron systemu PayPal.

 1. Udostępnianie informacji przez firmę PayPal podmiotom zewnętrznym

  Punkt 6 został zmieniony w celu objaśnienia powodów wymienienia w Zasadach zachowania poufności zewnętrznych dostawców usług i partnerów biznesowych, którym PayPal może ujawniać dane osobowe użytkowników.

  Wprowadzone w punkcie 6 zmiany określają także sposób uaktualniania listy takich podmiotów zewnętrznych. PayPal będzie uaktualniać listę z początkiem każdego kwartału danego roku (tzn. 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca i 1 października). Zalecamy zapoznanie się w tych dniach ze zaktualizowaną listą. Po upływie 30 dni od rozpoczęcia kwartału uznaje się, że Użytkownik zaakceptował zmiany na liście. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na wprowadzone zmiany, ma prawo do zamknięcia konta i zaprzestania korzystania z usług PayPal.

  Pierwsze trzy akapity punktu 6 przyjmują odtąd następujące brzmienie:

  „Podobnie jak to czyni większość banków i podmiotów świadczących usługi płatnicze/finansowe, firma PayPal współpracuje z zewnętrznymi dostawcami usług, którzy wykonują na rzecz firmy PayPal i jej partnerów biznesowych określone zadania. Dzięki temu firma PayPal może łatwiej, szybciej i bezpieczniej obsługiwać płatności. Firma PayPal musi ujawniać takim dostawcom dane użytkowników, aby świadczenie wspomnianych usług było możliwe.

  Ogólnie rzecz ujmując, obowiązujące w Luksemburgu przepisy prawa, którym podlega obsługa danych użytkownika przez firmę PayPal (dotyczące ochrony danych i tajemnicy bankowej), wymagają większej przejrzystości, niż ma to miejsce w innych krajach Unii Europejskiej. Z tego względu, w odróżnieniu od większości dostawców usług internetowych i usług finansowych w Unii Europejskiej, firma PayPal wyszczególnia w swoich Zasadach zachowania poufności wszystkich zewnętrznych dostawców usług i partnerów biznesowych, którym może ujawnić dane użytkowników, wraz z celem ujawnienia oraz rodzajem ujawnionych danych. Łącza do tych podmiotów zewnętrznych można znaleźć tutaj oraz w akapitach a, b, d i g poniżej. Akceptując niniejsze Zasady zachowania poufności i zachowując konto w systemie PayPal, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych tym podmiotom w wymienionych celach.


  PayPal może co kwartał uaktualniać listę wspomnianych podmiotów zewnętrznych (tzn. 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca i 1 października). PayPal rozpocznie przekazywanie danych nowemu podmiotowi lub w nowych celach lub nowych typów danych opisanych w poszczególnych aktualizacjach po upływie 30 dni od daty opublikowania listy w niniejszych Zasadach zachowania poufności. Zalecamy zapoznanie się w dniach wymienionych powyżej ze zaktualizowaną listą w witrynie PayPal. Niezgłoszenie zastrzeżeń do zmian w ujawnianiu danych w ciągu 30 dni od daty opublikowania uaktualnionej listy podmiotów zewnętrznych jest równoznaczne z zaakceptowaniem zmian na liście i w niniejszych Zasadach zachowania poufności. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na wprowadzone zmiany, ma prawo do zamknięcia konta i zaprzestania korzystania z usług PayPal.”

  W tabeli poniżej znajdują się informacje o podmiotach zewnętrznych, nowych celach lub typach danych dodanych do listy. Pełna lista podmiotów zewnętrznych znajduje się tutaj.

Kategoria

Nazwa podmiotu i obszar jego jurysdykcji (w nawiasach)

Cel

Ujawnione dane

Usługi marketingowe i public relations

ThreatMetrix Inc. (Stany Zjednoczone)

Uzyskiwanie informacji o poziomie ryzyka związanego z adresem IP oraz urządzeniem, z którego klient uzyskuje dostęp do systemu PayPal, przeprowadzanie badań rynkowych dotyczących odpowiedniości nowych produktów i usług.

Adres IP oraz informacje o urządzeniu (identyfikator urządzenia, adres IP użytkownika i pliki cookie). Adres e-mail i inne informacje zebrane podczas procesu zakładania konta.

Usługi marketingowe i public relations

Akamai Technologies Inc. (Stany Zjednoczone)

Przesyłanie treści stron PayPal z lokalnych serwerów na komputery użytkowników. Ponadto uzyskiwanie informacji o poziomie ryzyka związanego z adresem IP oraz urządzeniem, z którego klient uzyskuje dostęp do systemu PayPal, przeprowadzanie badań rynkowych dotyczących odpowiedniości nowych produktów i usług.

Adres IP oraz informacje o urządzeniu (identyfikator urządzenia, adres IP użytkownika i pliki cookie). Okoliczności dotyczące zachowania się numeru IP.

Biura informacji kredytowej i agencje ds. zwalczania przestępczości finansowej

Soda Software Labs Limited (Wielka Brytania), Aire Labs Limited (Wielka Brytania), Biz Equity LLC (Stany Zjednoczone), Bizequity Limited (Wielka Brytania), DueDil Limited (Wielka Brytania), Creditsafe (Wielka Brytania), Creditsafe USA Inc. (Stany Zjednoczone), MiiCard Limited (Wielka Brytania),Yodlee Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości i powiązań między klientem a jego rachunkiem bankowym lub kartą kredytową/debetową, podejmowanie decyzji dotyczących zdolności kredytowej klienta (zwłaszcza w związku z produktami kredytowymi oferowanymi przez firmę PayPal), ocena ryzyka związanego z klientem, przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub prania pieniędzy, pomoc w windykacji długów, zarządzanie kontami PayPal i przeprowadzanie analiz statystycznych, przeprowadzanie badań rynkowych dotyczących stosowności nowych produktów i usług oraz sprawdzanie systemu.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, okres zamieszkania pod danym adresem, dowód tożsamości, forma prawna, okres prowadzenia działalności, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, instrumenty finansowania, w tym ewentualnie szczegółowe informacje o rachunku bankowym i karcie kredytowej/debetowej, oraz ewentualnie istotne informacje dotyczące transakcji. Wszystkie informacje przesłane podczas procesu rejestracji w celu uzyskania produktu lub funkcji konta (w tym informacje uzyskane z serwisów społecznościowych lub danych dotyczących reputacji dostępnych online).

Biura informacji kredytowej i agencje ds. zwalczania przestępczości finansowej

Krajowe Biuro Informacji Kredytowej (Rosja)

Otrzymywanie informacji biznesowych w celu oceny ryzyka i weryfikacji przestrzegania wymogów wynikających z przepisów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy, takich jak ustanowienie struktury korporacyjnej i faktycznej własności. Pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących zdolności kredytowej klienta (zwłaszcza w związku z produktami kredytowymi oferowanymi przez firmę PayPal), przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub prania pieniędzy, pomoc w windykacji długów, zarządzanie kontami PayPal i przeprowadzanie analiz statystycznych, przeprowadzanie badań rynkowych dotyczących odpowiedniości nowych produktów i usług oraz sprawdzanie systemu.

Numer rejestracyjny firmy, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, nazwiska, adresy, daty urodzenia dyrektorów, firmy, listy spółek, w których działalność są zaangażowani wspomniani dyrektorzy, oraz data założenia/rejestracji spółki.

 

Intuit Inc. (Stany Zjednoczone), Intuit Limited (Wielka Brytania), The Sage Group plc (Wielka Brytania), Xero (Wielka Brytania) Limited, Xero Inc. (Stany Zjednoczone)

Otrzymywanie informacji na temat oceny ryzyka i pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących zdolności kredytowej klienta (zwłaszcza w związku z produktami kredytowymi oferowanymi przez firmę PayPal), przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub prania pieniędzy, pomoc w windykacji długów, zarządzanie kontami PayPal i przeprowadzanie analiz statystycznych, przeprowadzanie badań rynkowych dotyczących odpowiedniości nowych produktów i usług oraz sprawdzanie systemu.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, okres zamieszkania pod danym adresem, dokument tożsamości, forma prawna, okres prowadzenia działalności, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, instrumenty finansowania, w tym ewentualnie szczegółowe informacje o rachunku bankowym i karcie kredytowej/debetowej, oraz ewentualnie istotne informacje dotyczące transakcji.

Biura informacji kredytowej i agencje ds. zwalczania przestępczości finansowej

Yodlee Inc. (Stany Zjednoczone), Intuit Inc. (Stany Zjednoczone), Intuit Limited (Wielka Brytania), The Sage Group plc (Wielka Brytania), Xero (Wielka Brytania) Limited, Xero Inc. (Stany Zjednoczone)

Otrzymywanie informacji na temat oceny ryzyka i pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących zdolności kredytowej klienta (zwłaszcza w związku z produktami kredytowymi oferowanymi przez firmę PayPal), przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub prania pieniędzy, pomoc w windykacji długów, zarządzanie kontami PayPal i przeprowadzanie analiz statystycznych, przeprowadzanie badań rynkowych dotyczących odpowiedniości nowych produktów i usług oraz sprawdzanie systemu.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, okres zamieszkania pod danym adresem, dokument tożsamości, forma prawna, okres prowadzenia działalności, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, instrumenty finansowania, w tym ewentualnie szczegółowe informacje o rachunku bankowym i karcie kredytowej/debetowej, oraz ewentualnie istotne informacje dotyczące transakcji.

Obsługa zewnętrzna spraw związanych z obsługa klienta

Lithium Technologies Inc. (Stany Zjednoczone)

Świadczenie usług wynikających z kontaktów klientów z firmą PayPal w ramach mediów społecznościowych

Dane przekazywane przez klienta za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, skrócone oraz ograniczone lub pełne informacje dotyczące źródeł finansowania płatności (w zależności od sytuacji), daty ważności źródeł finansowania płatności, typ konta PayPal, dokument tożsamości, informacje o saldzie konta i transakcjach, sprawozdania i raporty klienta, korespondencja dotycząca konta, informacje na temat wysyłki i informacje reklamowe.

Marketing

PaketPLUS Marketing GmbH

Zarządzanie kampaniami marketingowymi, rozpowszechnianie ulotek wśród handlowców i działania pokampanijne.

Imię i nazwisko konsumenta, lokalizacja, charakter i skala oszustw na koncie, nazwa firmy

Badania rynku

Eye square GmbH (Niemcy)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Spółka handlowa

Harrow Council (Wielka Brytania)

Wypłata środków na rzecz beneficjentów korzystających z systemu PayPal

Wszystkie informacje o koncie

Usługi operacyjne

eBay Enterprise (GSI Commerce) (Stany Zjednoczone)

Przetwarzanie płatności PayPal i obsługa klientów w imieniu handlowców.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adresy e-mail, skrócone oraz ograniczone informacje dotyczące dat ważności źródeł finansowania płatności, typ konta PayPal, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, numer rozliczeniowy, saldo konta, informacje na temat transakcji

Usługi operacyjne

Globalcollect (Holandia)

Przetwarzanie transakcji PayPal, umożliwienie rozliczania środków poza systemem PayPal i raportowanie.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adresy e-mail, skrócone oraz ograniczone informacje dotyczące dat ważności źródeł finansowania płatności, typ konta PayPal, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, numer rozliczeniowy, saldo konta, informacje na temat transakcji

Usługi marketingowe i public relations

Google Inc., Google Ireland, Ltd. (Irlandia), DoubleClick Europe Ltd (Wielka Brytania), DoubleClick, oddział Google, Inc

Pomoc w identyfikacji zachowań w witrynach i aplikacji mobilnej PayPal w celu ułatwienia podejmowania decyzji z zakresu marketingu docelowego; pomoc w efektywnej obsłudze i optymalizacji kampanii na urządzenia mobilne i stacjonarne i w różnych obszarach Internetu oraz prowadzenie kampanii retargetingowych w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Anonimowe identyfikatory generowane przez pliki cookie, sygnalizatory www lub podobne technologie w ramach witryn internetowych, reklam i wiadomości e-mail przesyłanych użytkownikom. Identyfikator reklam i identyfikator urządzenia w celu segmentacji grup użytkowników na podstawie zachowań w aplikacjach, zaszyfrowane adresy e-mail powiązane z użytkownikami systemu PayPal (bez wskazywania relacji na koncie).

Usługi marketingowe i public relations

Appnexus, Inc. (Stany Zjednoczone), BlueKai, Inc. (Stany Zjednoczone), Adobe Systems Incorporated (Stany Zjednoczone), Mediamath Inc. (Stany Zjednoczone), Criteo SA (Francja)

Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Anonimowe identyfikatory generowane przez pliki cookie, sygnalizatory www lub podobne technologie w ramach witryn internetowych, reklam i wiadomości e-mail przesyłanych użytkownikom.

Usługi marketingowe i public relations

Facebook, Inc (Stany Zjednoczone), Facebook Ireland Limited (Irlandia) i Twitter, Inc. (Stany Zjednoczone), AdRoll, Yahoo

Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Identyfikator reklam i identyfikator urządzenia w celu segmentacji grup użytkowników na podstawie zachowań w aplikacjach, zaszyfrowane adresy e-mail powiązane z użytkownikami systemu PayPal (bez wskazywania relacji na koncie). Anonimowe identyfikatory generowane przez pliki cookie, sygnalizatory www lub podobne technologie w ramach witryn internetowych, reklam i wiadomości e-mail przesyłanych użytkownikom.

Usługi marketingowe i public relations

Conversant Inc. (Stany Zjednoczone), Commission Junction (Stany Zjednoczone), Conversant GmbH (Niemcy), Conversant International Ltd. (Irlandia)

Prowadzenie i ocena skuteczności kampanii retargetingowych w celu identyfikowania internautów i przekierowywania ich na określone strony w ramach spersonalizowanych kampanii reklamowych.

Szyfrowany identyfikator konta PayPal (jeśli wymagany), identyfikator urządzenia używanego przez daną osobę, treści prezentowanych reklam oraz segmentacja w grupie użytkowników na potrzeby działań reklamowych.

Usługi marketingowe i public relations

StrikeAd UK Ltd. (Wielka Brytania), Criteo Ltd. (Wielka Brytania), Criteo Singapore Pte. Ltd (Singapur), Tapjoy Inc. (Stany Zjednoczone), Supersonic Ltd., StrikeAd Inc. (Stany Zjednoczone), Exponential Interactive Inc (Stany Zjednoczone), InMobi (Stany Zjednoczone), MoPub Inc. (Stany Zjednoczone), AdMob Inc (Stany Zjednoczone), Millenial Media Inc (Stany Zjednoczone), Tapad Inc, Drawbridge Inc, Mobkoi, (Wielka Brytania) Fiksu, Inc. (Stany Zjednoczone), Nanigans, Inc. (Stany Zjednoczone), Eloqua, oddział Oracle Inc., Criteo SA (Francja), Rocket Fuel, StrikeAd Inc. (Stany Zjednoczone)

Realizacja i mierzenie skuteczności kampanii retargetingowych w celu segmentacji użytkowników na potrzeby kampanii marketingowych PayPal.

Anonimowy identyfikator pliku cookie, identyfikator reklam i/lub identyfikator urządzenia w celu segmentowania grup użytkowników w celach marketingowych.

Usługi marketingowe i public relations

Alliance Data FHC, Inc. (prowadząca działalność pod nazwą Epsilon International lub Epsilon Communication Solutions, S.L)

Realizacja komunikacyjnych kampanii wychodzących, w tym w szczególności kampanii e-mailowych i powiadomień aktywnych.

Informacje kontaktowe, w tym w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Anonimowy identyfikator pliku cookie, identyfikator reklam. Treści przeznaczone dla określonych użytkowników i ewentualnie informacje o segmencie, do którego przynależy dana osoba w kontekście działań komunikacyjnych.

Usługi marketingowe i public relations

Adjust GmbH (Niemcy)

Pomoc w identyfikacji zachowań użytkownika w ramach aplikacji mobilnej w celu ułatwienia podejmowania decyzji z zakresu marketingu docelowego; pomoc w efektywnym przeprowadzaniu i optymalizacji kampanii na urządzenia mobilne, pomoc w efektywnej obsłudze i optymalizacji kampanii na urządzenia mobilne w sieciach społecznościowych i innych obszarach Internetu.

Anonimowy identyfikator pliku cookie, identyfikator reklam i identyfikator urządzenia używanego przez daną osobę, zdarzenia rejestrowane przez aplikację na urządzenia przenośne dotyczące korzystania z tej aplikacji przez daną osobę (w tym logowanie, pomyślne zakończenie transakcji), ale bez szczegółowych informacji o płatności i danych finansowych. Treści reklamowe przeznaczone dla określonych użytkowników i ewentualnie informacje o segmencie, do którego przynależy dana osoba w kontekście działań marketingowych.

Usługi marketingowe i public relations

Visual IQ, Inc (Stany Zjednoczone)

Pomiary krzyżowe dotyczące urządzeń i kanałów

Identyfikator reklam i identyfikator urządzenia w celu segmentacji grup użytkowników na podstawie zachowań w aplikacjach, zaszyfrowane adresy e-mail powiązane z użytkownikami systemu PayPal (bez wskazywania relacji na koncie). Anonimowe identyfikatory generowane przez pliki cookie, sygnalizatory www lub podobne technologie w ramach witryn internetowych, reklam i wiadomości e-mail przesyłanych użytkownikom.

Spółka handlowa

VODAFONE SALES & SERVICES LIMITED (WIELKA BRYTANIA)

Marketing i zarządzanie w celu umożliwienia firmie PayPal obsługi produktów podmiotów zewnętrznych, np. portfela Vodafone

Imię, nazwisko, adres rozliczeniowy (ulica, numer domu, miejscowość, województwo, kod pocztowy, kraj), identyfikator płatnika, jednorazowy identyfikator formy płatności, identyfikator metadanych klienta, adres e-mail

Centrum rozliczeniowe kart płatniczych

Carta Financial Services Limited (Wielka Brytania)

Przetwarzanie płatności w celu umożliwienia firmie PayPal obsługi produktów podmiotów zewnętrznych, np. portfela Vodafone

Imię, nazwisko, adres rozliczeniowy (ulica, numer domu, miejscowość, województwo, kod pocztowy, kraj), identyfikator płatnika, jednorazowy identyfikator formy płatności, identyfikator metadanych klienta, adres e-mail

Partner

Cloud IQ (Wielka Brytania)

Pomoc dla klientów biznesowych usług PayPal

Imię i nazwisko klienta, nazwa firmy, numery telefonów, kontaktowe adresy e-mail, adres witryny internetowej, branża, liczba transakcji w systemie PayPal, wartość transakcji w systemie PayPal, rozkład wartości transakcji krajowych/międzynarodowych, szczegóły wysyłki i informacje o karcie płatniczej

Partner

WebInterpret (Francja)

Pomoc dla klientów biznesowych usług PayPal

Imię i nazwisko klienta, nazwa firmy, numery telefonów, kontaktowe adresy e-mail, adres witryny internetowej, branża, liczba transakcji w systemie PayPal, wartość transakcji w systemie PayPal, rozkład wartości transakcji krajowych/międzynarodowych, szczegóły wysyłki i informacje o karcie płatniczej

Usługi marketingowe i public relations

TubeMogul Inc (Stany Zjednoczone), AdaptTV (Wielka Brytania)

Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Anonimowe identyfikatory generowane przez pliki cookie, sygnalizatory www lub podobne technologie w ramach witryn internetowych, reklam i wiadomości e-mail przesyłanych użytkownikom.

Biura informacji kredytowej i agencje ds. zwalczania przestępczości finansowej

Creditsafe UK

Otrzymywanie informacji biznesowych w celu oceny ryzyka i weryfikacji przestrzegania wymogów wynikających z przepisów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy, takich jak ustanowienie struktury korporacyjnej i faktycznej własności.

Numer rejestracyjny firmy, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, nazwiska, adresy, daty urodzenia dyrektorów

Agencje

Organizacje zajmujące się ochroną danych, znajdujące się w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Udzielanie wymienionym agencjom informacji w ramach ich uprawnień (na ich żądanie) oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania lub w związku z dochodzeniami zainicjowanymi przez użytkowników lub inne zainteresowane strony działające na obszarze krajów znajdujących się pod ich jurysdykcją.

Wszystkie informacje o koncie.

 

 1. Inne zmiany

  Punkt 2 Zasad zachowania poufności obowiązujących w systemie PayPal został zmieniony w celu doprecyzowania treści

 

Powiadomienie o zmianach w Umowach z podmiotem handlowym

Data wejścia w życie: 23 stycznia 2016 r.

 

Mimo że firma PayPal nie jest stroną w Umowach z podmiotem handlowym (Commercial Entity Agreements), mają one wpływ na sposób odbierania płatności finansowanych z kart przy użyciu usług PayPal. Umowy z podmiotem handlowym (Commercial Entity Agreements) to bezpośrednie umowy użytkowników z naszymi partnerami bankowymi, umożliwiające użytkownikom otrzymywanie płatności PayPal realizowanych przy użyciu kart.  Umowy z podmiotem handlowym dotyczą handlowców na całym świecie, co oznacza, że nie wszystkie zmiany będą miały wpływ na handlowców z Europy. Powiadamiamy jedynie o zmianach istotnych z punktu widzenia handlowców z Europy. 

Zmienione Umowy z podmiotem handlowym można znaleźć pod obecnie obowiązującymi wersjami. Aby przejść do nich, kliknij tutaj lub wybierz odpowiednie łącze w stopkach „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” dostępnych na większości stron systemu PayPal.

1. Umowa HSBC Bank z podmiotem handlowym w sprawie obsługi płatności kartami kredytowymi

Przed datą wejścia w życie zmian Użytkownik jest związany umową z HSBC Bank Plc (jako członkiem holdingu) i GPUK LLP (jako centrum rozliczeniowym kart płatniczych). W dniu wejścia w życie zmian i później rolę członka holdingu w niniejszej umowie w zakresie usług przetwarzania informacji o kartach bankowych przejmuje GPUK LLP. Oznacza to, że z dniem wejścia w życie zmian i później GPUK LLP pełni rolę członka holdingu i centrum rozliczeniowego kart płatniczych na mocy niniejszej umowy. Użytkownik nie musi podejmować żadnych innych działań, aby zaakceptować tę zmianę.

Uwaga przekazana wyłącznie w celach informacyjnych: w niniejszej umowie zostały wprowadzone także zmiany dotyczące handlowców spoza Europy, lecz nie wpływają one w żaden sposób na handlowców w Europie.

2. Umowa z podmiotem handlowym w sprawie obsługi płatności kartami PayPal (WorldPay)

Uwaga przekazana wyłącznie w celach informacyjnych: w niniejszej umowie zostały wprowadzone zmiany dotyczące tylko handlowców spoza Europy. Zmiany te nie dotyczą handlowców w Europie.

 

Zmiany umów prawnych zawieranych przez firmę PayPal

Data wejścia w życie: 1 lipca 2015 r.

Przeczytaj ten dokument, aby zapoznać się z wprowadzonymi przez firmę PayPal zmianami.

Nie musisz nic robić, aby zaakceptować zmiany, ponieważ wejdą one w życie automatycznie z datą podaną powyżej. Jeśli nie chcesz ich zaakceptować, powiadom nas o tym przed upływem daty podanej powyżej, aby bezzwłocznie i bezpłatnie zamknąć swoje konto (https://www.paypal.com/pl/cgi-bin/?&cmd=_close-account).

Mamy jednak nadzieję, że będziesz dalej korzystać z systemu PayPal i cieszyć się z następujących korzyści:

Jest bezpieczniejszy.

Gdy płacisz za pośrednictwem systemu PayPal, Twoje informacje finansowe nigdy nie są udostępniane sprzedawcom i handlowcom detalicznym, co zapewnia Ci lepszą ochronę przed oszustwami.

Jest szybszy.

Nie musisz za każdym razem podczas dokonywania płatności wpisywać danych swojej karty, co pozwala Ci szybciej realizować transakcje w Internecie.

Jest prostszy.

Płatności w systemie PayPal są preferowaną formą płatności internetowych w Polsce, ponieważ dokonywanie płatności za pomocą zaledwie kilku kliknięć jest szybkie i wygodne. Wystarczy tylko adres e-mail i hasło.

Zapoznaj się z aktualną Umową z Użytkownikiem.

Zmiana Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal

 1. Własność intelektualna

Dodaliśmy nowe postanowienie w punkcie 1.3, które określa licencje i prawa, których Użytkownik udziela firmie PayPal i Grupie PayPal (definicja Grupy PayPal jest podana w punkcie 12 poniżej) w celu korzystania przez te podmioty z materiałów publikowanych przez Użytkownika za pośrednictwem Usług. Podobne postanowienie znajduje się w Zasadach zachowania poufności, ale zostało usunięte po dodaniu tego postanowienia do Umowy z Użytkownikiem. Nowe postanowienie w punkcie 1.3 przyjmuje następujące brzmienie:

„Jeśli Użytkownik przekazuje firmie PayPal materiały lub zamieszcza materiały (w każdym przypadku przeznaczone do publikacji online albo offline) za pośrednictwem Usług, udziela wówczas Grupie PayPal niewyłącznego, obowiązującego na całym świecie, wolnego od opłat licencyjnych i podlegającego sublicencjonowaniu (w ramach wielu poziomów) prawa do wykonywania wszelkich praw do komercyjnego wizerunku, prawa autorskiego, praw do znaków towarowych, praw do baz danych i praw własności intelektualnej Użytkownika na tych materiałach w ramach wszelkich nośników znanych obecnie lub w przyszłości. Ponadto w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe Użytkownik zrzeka się autorskich praw osobistych i nie będzie dochodzić takich praw wobec spółek PayPal oraz ich cesjonariuszy i posiadaczy stosownych sublicencji. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przekazanie materiałów firmie PayPal, zamieszczenie materiałów za pośrednictwem Usług ani korzystanie przez Grupę PayPal z tych materiałów (w tym opracowań tych materiałów) w związku z Usługami nie narusza żadnych praw własności intelektualnej”.

 1. Warunki zakwalifikowania i rodzaje kont

Zmieniliśmy treść punktu 2.2, aby wyjaśnić zakres typów Kont oferowanych obecnie przez firmę PayPal.  Konta, określane dotychczas mianem „Kont specjalnych”, są obecnie oferowane pod nazwą „Kont osobistych”.  Zmieniony punkt 2.2 przyjmuje następujące brzmienie (wprowadzono również odpowiednie zmiany wszędzie tam, gdzie dotychczas wspominano o Kontach specjalnych):

2.2 Konta osobiste i Konta firmowe. Oferujemy następujące rodzaje kont: Konta osobiste i Konta firmowe. O ile nie ustalono inaczej, Użytkownik może zarejestrować i utrzymywać tylko jedno Konto osobiste i jedno Konto firmowe. Korzystanie z wszystkich bieżących funkcji dostępnych w ramach Konta osobistego może wymagać od posiadacza określonego Konta osobistego rozszerzenia jego konta (co może obejmować przekazanie firmie PayPal większej ilości informacji).Zakładając Konto firmowe i akceptując warunki określone w niniejszej Umowie, Użytkownik poświadcza, że nie zakłada tego Konta głównie dla celów prywatnych, rodzinnych ani związanych z gospodarstwem domowym. Użytkownik zgadza się z faktem, że jego Konto składa się z Konta płatności oraz Konta rezerw”.

 1. Limity wysyłania, odbierania oraz wypłat

Zmieniliśmy treść punktów 3.2 (Limity wysyłania), 4.1 (Zniesienie limitu otrzymywania płatności) i 6.2a. (Limity wypłat / korzystania z gotówki), aby wyjaśnić sposób znoszenia limitów wysyłania, otrzymywania i wypłacania. Zmienione postanowienia przyjmują następujące brzmienie:

3.2 Limity wysyłania. W przypadku obowiązywania okresowego limitu wysyłania płatności na Koncie, Użytkownik może sprawdzić ten limit (w tym celu musi zalogować się do swojego konta i kliknąć łącze „Wyświetl limity” na stronie „Opis konta”). Firma PayPal może według własnego uznania (na przykład w celu ograniczenia oszustw lub ryzyka kredytowego) nałożyć limity na kwoty wysyłane przez Użytkownika za pomocą Usługi.

4.1 Zniesienie limitu otrzymywania płatności. W przypadku okresowego limitu otrzymywania płatności na Koncie Użytkownika Użytkownik może ten limit sprawdzić. W tym celu musi zalogować się do konta i kliknąć łącze „Wyświetl limity” na stronie „Opis konta”. Firma PayPal może według własnego uznania (na przykład w celu ograniczenia oszustw lub ryzyka kredytowego) nałożyć limity na kwoty otrzymywane przez Użytkownika za pomocą Usługi PayPal. Aby znieść limit odbioru płatności, należy wykonać następujące czynności.

6.2

a. Limity wypłat / korzystania z gotówki. Użytkownik zgadza się spełniać prośby firmy PayPal o weryfikację swojej tożsamości przed dokonaniem wypłaty środków, aby umożliwić firmie PayPal ograniczenie ryzyka oszustwa oraz spełnienie wymogów dotyczących zapobiegania praniu brudnych pieniędzy lub innych zobowiązań prawnych. Użytkownik może wyświetlić swoje ewentualne okresowe limity wypłat. W tym celu musi zalogować się do konta i kliknąć łącze „Wyświetl limity” na stronie „Opis konta”. Firma PayPal może według własnego uznania (na przykład w celu ograniczenia oszustw lub ryzyka kredytowego) nałożyć limity na kwoty wypłacane przez Użytkownika za pośrednictwem usługi PayPal.

 1. Potrącanie kwot z Salda

Zmieniono postanowienia punktu 5.4, aby prawo do potrącania określonych kwot na mocy tego punktu obejmowało tylko Grupę PayPal (z wyłączeniem firmy eBay). Wspomniane prawo opisane w punkcie 5.4 oznacza zatem, że firma PayPal może potrącać z dowolnego Salda Konta posiadanego lub kontrolowanego przez Użytkownika stosowne opłaty lub inne kwoty należne firmie PayPal lub Grupie PayPal w sposób przedstawiony w tym punkcie. Zmieniony punkt 5.4 przyjmuje następujące brzmienie:

„5.4 Potrącanie kwot z Salda. Użytkownik wyraża zgodę na potrącanie wszelkich opłat, należności i innych kwot, które Użytkownik jest winny nam oraz (o ile nie zabraniają tego przepisy prawa upadłościowego) innym członkom Grupy PayPal ze środków znajdujących się na dowolnym koncie należącym do Użytkownika lub kontrolowanym przez Użytkownika. Innymi słowy prawo do potrąceń oznacza, że firma PayPal może pobierać opłaty, należności i inne kwoty, o których mowa w niniejszym punkcie, z Salda Konta należącego do Użytkownika lub przez niego kontrolowanego”.

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa Instrumentu płatniczego

W punkcie 9.2 dodaliśmy podpunkty 9.2.h i 9.2.i oraz nowe sformułowanie w podpunkcie 9.2j (nowym podpunkcie 9.2l), na mocy których zasadniczo wymaga się, aby Użytkownik wykonywał wyszczególnione działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa Instrumentu płatniczego Użytkownika. Zmieniony punkt 9.2 przyjmuje następujące brzmienie:

 

„9.2 Zachowanie bezpieczeństwa Instrumentu płatności. Użytkownik zgadza się wykonywać poniższe czynności w celu zachowania bezpieczeństwa Instrumentu płatniczego:

 1. nie brać udziału w żadnych Zabronionych działaniach;
 2. bezpiecznie przechowywać dane dotyczące Źródeł finansowania płatności, hasła i kod PIN;
 3. nie pozwalać innym osobom na posiadanie lub korzystanie z danych dotyczących Źródła finansowania płatności, hasła i kodu PIN Użytkownika;
 4. nie ujawniać danych dotyczących Źródeł finansowania płatności, hasła lub kodu PIN Użytkownika z wyjątkiem okresu korzystania z Usługi;
 5. nigdy nie zapisywać hasła lub kodu PIN Użytkownika w sposób, który może być zrozumiany przez kogoś innego;
 6. nie wybierać hasła ani kodu PIN, które są łatwe do zapamiętania (na przykład łatwej do odgadnięcia sekwencji liter lub cyfr);
 7. uważać, aby nikt inny nie zobaczył hasła ani kodu PIN Użytkownika podczas ich wpisywania;
 8. upewniać się, że nastąpiło wylogowanie z wszystkich aplikacji związanych z płatnościami na urządzeniu Użytkownika, gdy urządzenie to nie jest wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do Usługi lub gdy inne osoby mogłyby uzyskać do niego dostęp (np. w przypadku, gdy Użytkownik udostępnia urządzenie innym osobom lub korzysta z niego przez niezabezpieczone, publiczne połączenie z Internetem dostępne m.in w typowych obszarach z bezpłatnym dostępem do sieci Wi-Fi);
 9. powstrzymywać się przed korzystaniem z funkcji, które zapisują lub przechowują hasło lub kod PIN na urządzeniu;
 10. postępować zgodnie ze wszystkimi publikowanymi przez firmę PayPal instrukcjami dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa Instrumentu płatniczego;
 11. aktualizować dane osobowe zapisane na swoim Koncie (firma PayPal może nie udzielać odpowiedzi Użytkownikowi, który kontaktuje się w sprawie Konta za pośrednictwem niezarejestrowanego w firmie PayPal adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail);
 12. podejmować wszelkie uzasadnione działania w celu zabezpieczenia wszystkich osobistych urządzeń elektronicznych, za pomocą których Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług (w tym w szczególności zabezpieczać dostęp do takiego urządzenia indywidualnym numerem PIN lub hasłem). W przypadku zgubienia urządzenia przenośnego należy bezzwłocznie powiadomić o tym firmę PayPal i usunąć urządzenie z ustawień w koncie PayPal”.
 1. Odpowiedzialność Użytkownika – tymczasowe blokady dotyczące spornych transakcji i płatności na rzecz firmy eBay lub kupujących, wynikające z procesu rozstrzygania sporów przez firmę eBay

Zmieniliśmy postanowienia punktu 10.1.d, aby wyjaśnić:

 • warunki, w których firma PayPal może tymczasowo zablokować środki na Koncie Użytkownika w celu pokrycia pełnej kwoty płatności otrzymanych przez Użytkownika za zakup, w odniesieniu do którego pojawiło się roszczenie w ramach procesu rozstrzygania sporów w serwisie eBay; oraz
 • zakres przekazywanego przez Użytkownika do firmy PayPal zlecenia płatności na rzecz odpowiednio firmy eBay lub kupującego kwot należnych odpowiedniemu odbiorcy na warunkach określonych w ramach procesu rozstrzygania sporów w serwisie eBay.

Zmieniony punkt 10.1.d przyjmuje następujące brzmienie:

„d. Tymczasowe blokady dotyczące transakcji spornych. W przypadku zgłoszenia przez kupującego Roszczenia, Obciążenia zwrotnego lub Cofnięcia w związku z płatnością otrzymaną przez Użytkownika firma PayPal nakłada tymczasową blokadę na środki znajdujące się na Koncie Użytkownika w celu pokrycia pełnej kwoty Roszczenia, Obciążenia zwrotnego lub Cofnięcia transakcji. Nałożenie takiej blokady nie ogranicza możliwości korzystania ze środków znajdujących się na Koncie innych niż środki stanowiące przedmiot sporu albo podlegające Roszczeniu, Obciążeniu zwrotnemu lub Cofnięciu transakcji, o ile firma PayPal nie nałoży takiego ograniczenia z innej przyczyny. Jeśli Użytkownik wygra spór lub płatność kwalifikuje się do objęcia Ochroną sprzedających w systemie PayPal, firma PayPal zwolni blokadę i przywróci dostęp do środków, które jej podlegały. Jeśli Użytkownik przegra spór, firma PayPal usunie stosowne środki z Konta Użytkownika.

Proces ten ma również zastosowanie do wszelkich roszczeń wnoszonych do firmy eBay przez kupującego w ramach obowiązującej w firmie eBay procedury rozstrzygania roszczeń, o ile Użytkownik autoryzował firmę eBay do korzystania z Konta PayPal Użytkownika w celu pobierania z niego kwot zobowiązań Użytkownika wobec firmy eBay lub kupującego (w zależności od sytuacji) zgodnie z warunkami wspomnianej procedury („Autoryzowane kwoty”), a firma eBay powiadomiła firmę PayPal o takich roszczeniach. W zakresie, w jakim powyższe klauzule są spełnione, Użytkownik upoważnia firmę PayPal do przetwarzania płatności wszystkich Autoryzowanych kwot z jego Konta PayPal w stosunku do firmy eBay lub kupującego (w zależności od sytuacji) zgodnie z instrukcjami firmy eBay dla firmy PayPal, lecz Użytkownik zgadza się, że firma PayPal może potraktować jego autoryzację co do płatności jakichkolwiek Autoryzowanych kwot jako anulowaną i firma PayPal nie jest zobligowana do realizacji takiej płatności, jeśli firma PayPal (według własnego uznania) zdecyduje, że roszczenie zostałoby rozstrzygnięte na korzyść Użytkownika, jeżeli byłoby wniesione jako Roszczenie w systemie PayPal.  Wszelkie roszczenia wniesione bezpośrednio do firmy eBay podlegają wyłącznie zasadom obowiązującym w firmie eBay. Warunki Programu ochrony sprzedających w systemie PayPal nie obejmują sprzedających w odniesieniu do roszczeń składanych przez kupujących bezpośrednio w serwisie eBay”.

 1. Działania podejmowane przez firmę PayPal

Postanowienia punktu 10.2 zostają zmienione, aby:

 • usunąć odniesienie do firmy eBay jako podmiotu chronionego różnymi działaniami, które firma PayPal może podjąć na mocy tego punktu; oraz
 • dodać nowy podpunkt j w celu umożliwienia firmie PayPal wyłączenia Użytkownika spod programu ochrony sprzedających w systemie PayPal lub Ochrony kupujących w systemie PayPal na mocy tego punktu (w punkcie 11.6 zatytułowanym „Kryteria uczestnictwa w programie ochrony kupujących” usunięto podpunkt dotyczący zawieszenia wspomnianej ochrony).

Zmienione postanowienia punktu 10.2 przyjmują następujące brzmienie (w kontekście postanowień punktu 10.2):

10.2 Działania podejmowane przez firmę PayPal. Jeśli firma PayPal ma przesłanki, aby uznać, że Użytkownik podejmuje jakiekolwiek Zabronione działania, może wówczas zastosować różne środki w celu ochrony firmy PayPal, Użytkownika, podmiotu zewnętrznego lub innych użytkowników PayPal przed skutkami Cofnięć, Obciążeń zwrotnych, Roszczeń, opłat, grzywien, kar lub innego rodzaju odpowiedzialności. Działania, które może podjąć firma PayPal, obejmują między innymi następujące czynności:

j. Firma PayPal może zawiesić uprawnienia Użytkownika do korzystania z programu ochrony sprzedających w systemie PayPal lub programu Ochrony kupujących w systemie PayPal”.

 1. Blokada płatności

Dodano krótkie postanowienie w punkcie 10.5a.ii, aby podkreślić, że firma PayPal może powiadamiać Użytkownika o blokadzie płatności (nałożonej na mocy punktu 10.5) za pośrednictwem uprawnionych podmiotów zewnętrznych. Zmieniony punkt 10.5a przyjmuje następujące brzmienie:

            10.5 Blokada płatności

a. Użytkownik zgadza się, że jeśli:

i. otrzyma płatność obarczoną Ryzykiem związanym z transakcją; albo

ii. może istnieć większy niż akceptowany poziom ryzyka lub zagrożenia związany z kontem Użytkownika (w oparciu o informacje dostępne firmie PayPal w danym czasie oraz to, co firma PayPal według własnego uznania uważa za akceptowalny poziom ryzyka lub zagrożenia dla firmy PayPal przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności),

Firma PayPal może według własnego uznania zablokować tę lub inną płatność. Jeśli firma PayPal zablokuje środki na Koncie Użytkownika, Użytkownik zostanie o tym powiadomiony (w tym m.in. o przewidywanym czasie trwania tej blokady), a środki będą przechowywane na Koncie rezerw i oznaczone jako „oczekujące” w Saldzie PayPal Użytkownika. Firma PayPal może powiadomić Użytkownika o blokadzie za pośrednictwem autoryzowanych podmiotów zewnętrznych (takich jak administratorzy platform partnerskich, za pomocą których Użytkownik przeprowadza transakcje)”.

 1. Błędy i nieautoryzowane transakcje – Identyfikowanie błędów lub nieautoryzowanych transakcji

Zmieniliśmy postanowienie punktu 12.1, aby wyjaśnić znaczenie bezzwłocznego powiadamiania firmy PayPal o uzasadnionych podejrzeniach zgubienia, kradzieży lub dezaktywacji urządzenia służącego Użytkownikowi do uzyskiwania dostępu do Usług. Wskazaliśmy również wyraźnie, że Użytkownik ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione korzystanie z Konta Użytkownika, jeśli firma PayPal ma dowody na zaangażowanie Użytkownika w działania wyszczególnione w dalszej części tego punktu. Zmieniony punkt 12.1 przyjmuje następujące brzmienie:

12.1 Identyfikowanie błędów lub nieautoryzowanych transakcji. Użytkownik może sprawdzić historię transakcji w każdej chwili, logując się do Konta w witrynie PayPal i wybierając zakładkę Działania. Jest niezmiernie ważne, aby Użytkownik niezwłocznie powiadomił firmę PayPal, jeśli ma powody sądzić, że miało miejsce jedno z poniższych zdarzeń: (i) miała miejsce nieautoryzowana transakcja wysłana z Konta Użytkownika; (ii) miał miejsce nieautoryzowany dostęp do Konta Użytkownika; (iii) hasło lub kod PIN Użytkownika zostały ujawnione; (iv) urządzenie używane przez Użytkownika do uzyskiwania dostępu do Usług zostało zgubione, skradzione lub dezaktywowane, lub (v) podmiot zewnętrzny bez zezwolenia dokonał lub ma możliwość dokonania przelewu pieniędzy przy użyciu Konta Użytkownika („Niewłaściwy dostęp do konta”). Użytkownik musi natychmiast powiadomić firmę PayPal, jeśli ma powód przypuszczać, że wystąpił jakikolwiek inny błąd na jego Koncie. Aby móc niezwłocznie powiadomić firmę PayPal o wystąpieniu jednego z powyższych zdarzeń, zalecamy, aby Użytkownik regularnie monitorował swoje Konto. Firma PayPal nie zamierza pociągnąć Użytkownika do odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie Konta Użytkownika przez inną osobę, o ile uzna, że Użytkownik nie udostępnił umyślnie takiemu podmiotowi zewnętrznemu swojego identyfikatora PayPal / hasła / kodu PIN ani swojego urządzenia w momencie, gdy był zalogowany w Usługach. Firma PayPal obciąży Użytkownika odpowiedzialnością za nieautoryzowane użycie Konta, jeśli będzie mieć dowody sugerujące, że Użytkownik działał umyślnie w celu umożliwienia podmiotowi zewnętrznemu uzyskania dostępu do jego identyfikatora PayPal / hasła / kodu PIN, działał w celu dokonania oszustwa lub umyślnie lub z powodu rażącego zaniedbania nie korzystał z Instrumentu płatniczego w sposób określony w niniejszej Umowie.

 1. Ochrona sprzedających w systemie PayPal

Punkt 11 został zmieniony w celu zapewnienia lepszej Ochrony sprzedających w systemie PayPal:

 1. Dodanie definicji „Odbiorcy płatności” (odpowiednio zmieniony został punkt 11.1)
 2. Usunięcie rozróżnienia między zakupami dokonanymi przez kupujących w serwisie eBay lub poza serwisem eBay (odpowiednio zmieniony został punkt 11.2)
 3. Zmiana kryteriów zawieszenia w ramach Ochrony sprzedających w systemie PayPal (odpowiednio zmieniony został punkt 11.3)

Zmienione postanowienia punktu 11 przyjmują następujące brzmienie:

11.1 Na czym polega ochrona sprzedających w systemie PayPal?

Jeśli Użytkownik jest odbiorcą płatności przesłanej przez klienta („Odbiorca płatności”), firma PayPal zwróci Użytkownikowi kwotę wynikającą z Roszczeń, Obciążeń zwrotnych lub Cofnięć transakcji wystosowanych przeciw Użytkownikowi z następujących przyczyn: (...)”

11.2 Ochrona sprzedających w systemie PayPal jest dostępna dla:

sprzedających, którzy zarejestrowali Konta PayPal w Polsce i otrzymują płatności PayPal od osób dokonujących uprawnionych zakupów (we wszystkich lokalizacjach, gdzie dostępna jest opcja płatności przy użyciu systemu PayPal)”.

11.3 Jaki jest zakres ochrony sprzedających w systemie PayPal? 

Firma PayPal zwróci Użytkownikowi pełną kwotę kwalifikującej się płatności, której dotyczy Roszczenie, Obciążenie zwrotne lub Cofnięcie transakcji, a także uchyli Opłatę za obciążenie zwrotne, jeśli Użytkownik został nią obciążony.

 1. Firma PayPal może zawiesić uprawnienia Użytkownika do Ochrony sprzedających w systemie PayPal, gdy będzie mieć uzasadnione obawy, że istnieje zwiększone ryzyko związane z Kontem Użytkownika. Podczas oceny ryzyka firma PayPal bierze pod uwagę:
  • łączną kwotę pieniężną lub liczbę Roszczeń, Obciążeń zwrotnych lub Cofnięć wystosowanych wobec konta PayPal Użytkownika;
  • zasadne ryzyko związane z Kontem Użytkownika w odniesieniu do integralności działań i systemu firmy PayPal; oraz
  • potencjalne straty ponoszone przez firmę PayPal lub jej użytkowników.
 2. Firma PayPal może zawiesić uprawnienia Użytkownika do Ochrony sprzedających w systemie PayPal, gdy istnieje powiązanie z innym kontem, które zostało zawieszone.
 3. Firma PayPal może anulować to zawieszenie, jeśli nie będzie już mieć uzasadnionych obaw o to, że istnieje zwiększone ryzyko związane z Kontem Użytkownika”.
 1. Ochrona kupujących w systemie PayPal

Zmieniliśmy punkt 13 w celu modyfikacji zasad Ochrony kupujących w systemie PayPal. Zmiany te dotyczą:

 1. poprawy warunków zwrotu pieniędzy w ramach Ochrony kupujących w systemie PayPal (odpowiednio zmienione zostały punkty 13.2 i 13.3) przez:
  1. rozszerzenie zakresu objętych tym programem zakupów w odniesieniu do wszystkich użytkowników o:
   1. artykuły niematerialne (w tym dostęp do treści cyfrowych i inne licencje);
   2. usługi i
   3. bilety na przejazd;
  2. nieuwzględnianie określonych rezultatów zasad lub działań firmy eBay (wyszczególnionych w usuniętym punkcie 13.3.b);
  3. rezygnację z konieczności użycia stosowanego w serwisie eBay przycisku Zapłać teraz lub Wyślij pieniądze jako warunku otrzymania zwrotu pieniędzy (usunięto punkt 13.2.c i oraz ii); oraz
 2. wyjaśnienie zasad odpowiedzialności Użytkownika wobec firmy PayPal w przypadku rozstrzygnięcia sporu przez firmę PayPal na korzyść kupującego (odpowiednio zmieniony został punkt 13.6);
 3. wyjaśnienie uprawnień Użytkownika w ramach Ochrony kupujących w systemie PayPal, jeśli Użytkownik (jako kupujący) otrzymuje pieniądze z tytułu zakupu bezpośrednio od Odbiorcy płatności lub innego podmiotu zewnętrznego (odpowiednio zmieniony został punkt 13.12).

Zmienione postanowienia punktu 13 (opisane powyżej) przyjmują następujące brzmienie:

13.2 Jakie wymagania należy spełnić, aby podlegać Ochronie kupujących w systemie PayPal 

Aby podlegać Ochronie kupujących w systemie PayPal, Użytkownik musi spełnić wszystkie przedstawione niżej wymagania:

 1. Opłata Użytkownika musi zostać uiszczona za kwalifikujący się przedmiot i zrealizowana z Konta PayPal Użytkownika (aby uzyskać dalsze informacje na temat warunków, jakie muszą spełniać przedmioty, zobacz punkt 13.3);
 2. Za uprawniony przedmiot należy zapłacić pełną kwotę zakupu w ramach jednej płatności. Przedmioty zakupione przy użyciu kilku płatności — na przykład w rozbiciu na zaliczkę i pozostałą kwotę — nie kwalifikują się do programu ochrony.
 3. Użytkownik musi wysłać płatność do sprzedającego przy użyciu jednej z następujących metod:
  1. w przypadku roszczeń z tytułu znaczącej niezgodności przedmiotu z opisem: korzystając z opcji Zakup w zakładce Wyślij pieniądze w witrynie PayPal lub z procedury realizacji transakcji w systemie PayPal na stronach sprzedającego (w tym w szczególności płatności w systemie PayPal zależnej od lokalizacji, jeśli z tej funkcji korzysta sprzedający); oraz
 4. Należy otworzyć Spór w terminie do 180 dni od daty wysłania płatności i wykonać procedurę rozstrzygania sporów w trybie online opisaną poniżej w części „Jak rozwiązać problem?” w punkcie 13.5”.

13.3 Jakiego typu płatności kwalifikują się do zwrotu pieniędzy w ramach Ochrony kupujących w systemie PayPal?

 1. Zakup większości towarów i usług (w tym biletów na przejazdy, artykułów niematerialnych takich jak dostęp do treści cyfrowych lub licencje) kwalifikuje się do zwrotu pieniędzy, z wyjątkiem zakupu:
  • nieruchomości (w tym między innymi nieruchomości mieszkaniowych);
  • przedsiębiorstw;
  • pojazdów (w tym między innymi pojazdów silnikowych, motocykli, przyczep, samolotów i łodzi);
  • przedmiotów wykonanych na zamówienie (chyba że twierdzi się, że nie zostały otrzymane);
  • przedmiotów naruszających przyjęte przez firmę PayPal Zasady dopuszczalnego użytkowania;
  • maszyn przemysłowych używanych w przetwórstwie przemysłowym;
  • przedmiotów będących ekwiwalentem gotówki (w tym między innymi kart upominkowych);
  • przedmiotów zakupionych przy użyciu systemu Zong, Płatności za pośrednictwem witryny lub Terminala wirtualnego (jeśli te opcje są dostępne).
  • Opłaty za transakcje prywatne.

 Odbiorca płatności? Jeśli firma PayPal rozstrzyga problem kupującego na jego korzyść, wówczas Użytkownik ma wobec firmy PayPal zobowiązanie w kwocie, którą firma PayPal ma ewentualnie zwrócić kupującemu. Firma PayPal nie musi zwracać Użytkownikowi poniesionych przez niego opłat PayPal związanych z transakcją ani jakichkolwiek innych opłat, którymi zostało obciążone konto PayPal Użytkownika przez podmiot zewnętrzny w odniesieniu do tej transakcji (na przykład opłat pobieranych przez zewnętrznego operatora platformy, za pośrednictwem której Użytkownik dokonuje sprzedaży).  W niektórych przypadkach (na przykład w przypadku rozstrzygnięcia na niekorzyść Użytkownika roszczenia z tytułu znaczącej niezgodności przedmiotu z opisem ze względu na fakt, że firma PayPal miała podstawy przypuszczać, że sprzedany przedmiot jest falsyfikatem) Użytkownik może nie otrzymać swojego przedmiotu z powrotem (na przykład właściwe władze zarekwirują taki przedmiot lub zostanie on w inny sposób nieodwołanie przejęty).

„13.6 Jak przebiega rozstrzyganie Roszczenia?

Po przekształceniu Sporu w Roszczenie firma PayPal podejmuje ostateczną decyzję na korzyść kupującego albo sprzedającego. Użytkownik może zostać poproszony o dostarczenie pokwitowań, opinii podmiotów zewnętrznych, raportów policyjnych lub wszelkich innych informacji lub dokumentów, które według racjonalnej oceny firmy PayPal mogą być niezbędne do zbadania Roszczenia. Firma PayPal zastrzega sobie prawo do podjęcia według własnego uznania ostatecznej decyzji na korzyść kupującego lub sprzedającego na podstawie takich kryteriów, jakie firma PayPal uzna za stosowne. W przypadku podjęcia przez firmę PayPal ostatecznej decyzji na korzyść kupującego lub sprzedającego każda ze stron musi dostosować się do tej decyzji. Firma PayPal może zażądać odesłania do sprzedającego przedmiotu zgłoszonego przez kupującego jako znacząco niezgodnego z opisem na adres podany kupującemu podczas rozpatrywania Roszczenia (na koszt kupującego). Ponadto firma PayPal może zażądać od sprzedającego zaakceptowania zwrotu przedmiotu oraz zwrócenia kupującemu pełnej kwoty oryginalnego zakupu i pierwotnych kosztów wysyłki. Jeśli sprzedający odmówi przyjęcia przedmiotu, firma PayPal może rozstrzygnąć Roszczenie na korzyść kupującego, o ile kupujący dostarczył firmie PayPal odpowiedni dowód wysłania przedmiotu do sprzedającego na adres podany kupującemu przez firmę PayPal podczas procedury rozstrzygania Roszczenia. W przypadku rozstrzygnięcia Roszczenia na niekorzyść sprzedającego sprzedający nie otrzyma zwrotu opłat na rzecz firmy PayPal związanych z transakcją lub jakichkolwiek innych opłat, którymi zostało obciążone konto PayPal Użytkownika przez podmiot zewnętrzny w odniesieniu do transakcji (takich jak opłaty pobierane przez platformę podmiotu zewnętrznego, na której Użytkownik dokonuje sprzedaży)”.

13.12 Brak możliwości podwójnego odzyskania środków

Użytkownik nie może uzyskać zwrotu pieniędzy za zakup objęty Ochroną kupujących w systemie PayPal, jeśli dodatkowo otrzymał zwrot pieniędzy za ten sam zakup bezpośrednio od Odbiorcy płatności lub innego podmiotu zewnętrznego”.

 1. Całość Umowy i prawa podmiotów zewnętrznych

Postanowienia punktu 14.8 zostały zmienione, aby zapewnić, że określone w Umowie z Użytkownikiem uprawnienia Grupy PayPal (a nie firmy eBay) będą egzekwowane od Użytkownika na mocy Umowy z Użytkownikiem. Zmienione postanowienia punktu 14.8 przyjmują następujące brzmienie:

14.8 Całość Umowy i prawa podmiotów zewnętrznych. Niniejsza Umowa (w tym dowolny Załącznik) stanowi całość porozumienia między Użytkownikiem a firmą PayPal w odniesieniu do Usług. Postanowienia punktów 1, 7, 8, 10, 14 i 15 oraz Załącznika 1, a także wszystkie pozostałe postanowienia, które ze swej istoty powinny obowiązywać po rozwiązaniu niniejszej Umowy, obowiązują po tym rozwiązaniu. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, zostanie ono skreślone i nie będzie miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. Osoba niebędąca stroną niniejszej Umowy (z wyjątkiem Grupy PayPal w zakresie jej praw określonych w niniejszej Umowie) nie przysługują żadne prawa do egzekwowania żadnego postanowienia niniejszej Umowy na postawie ustawy o umowach (prawach podmiotów zewnętrznych) z 1999 r. Nie dotyczy to jednak uprawnień przysługujących podmiotom zewnętrznym na mocy przepisów innych niż przepisy tej ustawy”.

 1. Definicje

Zmieniliśmy postanowienia punktu 15, aby dodać lub zmienić w nim następujące terminy i ich definicje:

 • „Zdarzenie” ma znaczenie zdefiniowane w punkcie 13.13.
 • „Odbiorca płatności” ma znaczenie zdefiniowane w punkcie 11.1.
 • „Grupa PayPal” oznacza spółkę PayPal Holdings Inc. oraz podmioty bezpośrednio i pośrednio zależne i podmioty stowarzyszone spółki PayPal Holdings Inc. (w tym między innymi firmę PayPal) w zależności od sytuacji”.
 • „Usługi” oznaczają wszystkie produkty, usługi, treści, funkcje i technologie oferowane przez firmę PayPal oraz wszystkie powiązane witryny, aplikacje i usługi”.
 1. Opłaty za międzynarodowe transakcje prywatne

Obniżamy opłatę z tytułu opłacanych w całości lub częściowo kartą kredytową lub debetową przychodzących i wychodzących Międzynarodowych transakcji prywatnych dla odbiorców zamieszkałych w Brazylii (z 7,4% + opłata stała do 5,99% + opłata stała). Z tego względu w Załączniku 1 zaktualizowana została tabela opłat dotyczących Międzynarodowych transakcji prywatnych. Tabela opłat (przedstawiona w kontekście nagłówków kolumn) obecnie wygląda następująco:

Kraj odbiorcy

Kraj nadawcy

Opłata za płatność finansowaną w całości ze środków na koncie PayPal lub rachunku bankowym

Opłata za płatność finansowaną w całości lub częściowo z karty debetowej lub kredytowej

Brazylia

Gdziekolwiek

1,0%^

5,99% + opłata stała^

 1. Opłaty za  przychodzące krajowe transakcje komercyjne

Usunęliśmy łącze prowadzące do strony ze stawką dla handlowców i uwzględniliśmy tę stawkę w odpowiedniej tabeli:

Odbiór płatności Krajowych (sprzedaż)

3,4% + opłata stała (zob. tabelę poniżej)

Stawka dla handlowców (Wymaga złożenia wniosku, a następnie wstępnej akceptacji przez firmę PayPal. Jest określana indywidualnie na podstawie między innymi następujących kryteriów: miesięcznej wielkości sprzedaży kwalifikującej do złożenia wniosku, wielkości średniego koszyka oraz konta w stanie niebudzącym zastrzeżeń.):


 

Łączna kwota płatności z tytułu z Transakcji komercyjnej otrzymana w poprzednim miesiącu kalendarzowym

Opłata za transakcję

0,00 PLN – 5.000,00 PLN

2,9% + opłata stała

5.000,01 PLN – 20.000,00 PLN

2,5% + opłata stała

20.000,01 PLN – 100.000,00 PLN

2,3% + opłata stała

100.000,01 PLN – 200.000,0 PLN

2,1% + opłata stała

powyżej 200.000,00 PLN

1,9% + opłata stała

 

 

 

 1. Opłaty za odbiór czeków elektronicznych

Opłaty za odbiór czeków elektronicznych zostały usunięte, ponieważ usługa ta nie jest już dostępna dla Polski.

 1. Inne zmiany

Punkty Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal zostały zmienione w celu doprecyzowania treści i wyeliminowania błędów typograficznych.

 

 

Zmiana Zasad zachowania poufności firmy PayPal

Data wejścia w życie: 1 lipca 2015 r.

Wprowadzamy zmiany w przyjętych przez PayPal Zasadach zachowania poufności. O zmianach tych poinformujemy w tym miejscu przed 31 maja 2015 r. Prosimy o regularne sprawdzanie informacji podawanych na tej stronie.

 

 

 

Wspomniane zmiany obejmują nie tylko wprowadzanie bardziej zrozumiałych sformułowań i poprawę błędów gramatycznych, ale również poniżej przedstawione kwestie.

 1. Omówienie

Dodaliśmy nową definicję „informacji”, ponieważ chronimy dane osobowe naszych Użytkowników w ten sam sposób jak dane naszych handlowców (podmiotów prawnych). Nowa definicja przyjmuje następujące brzmienie:

„Na potrzeby niniejszych Zasad zachowania poufności termin „informacje” oznacza wszelkie informacje poufne lub informacje mogące służyć do identyfikacji użytkowników oraz inne dane dotyczące użytkowników Usług PayPal, w tym między innymi klientów i handlowców (podmiotów prawnych)”.

 1. Wiążące zasady firmowe

Firma PayPal dba o odpowiednią ochronę danych osobowych Użytkownika bez względu na miejsce przechowywania tych danych. Jako osobny podmiot prawny firma PayPal korzysta z różnych metod odpowiedniego przesyłania informacji za granicę, w tym mechanizmów określonych w indywidualnych umowach. Zmieniliśmy tytuł punktu „Wiążące zasady firmowe” na „Przesyłanie danych osobowych za granicę” oraz zmieniliśmy postanowienia tego punktu, aby odpowiednio oddać zmianę tytułu. Nowy punkt przyjmuje następujące brzmienie:

„Firma PayPal dba o odpowiednią ochronę informacji Użytkownika w miejscu przechowywania takich danych oraz w miejscu, do którego te dane zostały przesłane poza EOG”.

 1. Informacje zbierane przez firmę PayPal

Informacje o Użytkowniku uzyskane od podmiotów zewnętrznych

Dodaliśmy nowy punkt stwierdzający, że firma PayPal może zbierać informacje o Użytkowniku od jednostek należących do naszej grupy przedsiębiorstw, przedsiębiorstw spoza tej grupy oraz z innych kont, które zdaniem firmy PayPal znajdują się pod kontrolą Użytkownika. Nowy punkt przyjmuje następujące brzmienie:

Informacje o Użytkowniku uzyskiwane z innych źródeł:Firma PayPal może również zbierać informacje o Użytkowniku z innych źródeł, w tym od jednostek należących do grupy przedsiębiorstw PayPal, przedsiębiorstw spoza tej grupy (zgodnie z przepisami prawa właściwego i przyjętymi tam zasadami zachowania poufności) oraz z innych kont, które zdaniem firmy PayPal znajdują się pod częściową lub pełną kontrolą Użytkownika”.

 1. Korzystanie przez firmę PayPal z plików cookie, sygnalizatorów www, lokalnej pamięci i podobnych technologii

Uprościliśmy postanowienia w tym punkcie i przenieśliśmy część z nich do oddzielnego dokumentu przedstawiającego zasady korzystania z plików cookie, sygnalizatorów www i podobnych technologii (do dokumentu tego będzie prowadzić odpowiednie łącze). W dokumencie tym dokładniej omówione będą kwestie korzystania z tych technologii w celu ograniczenia istniejącego ryzyka oraz wykrywania oszustw. Nowy punkt przyjmuje następujące brzmienie:

„Ilekroć Użytkownik uzyskuje dostęp do witryny firmy PayPal lub korzysta z Usług PayPal, firma PayPal (oraz partnerzy firmy PayPal) mogą zapisać niewielkie pliki danych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika. Takie pliki z danymi mogą być plikami cookie, znacznikami pikselowymi, plikami „Flash cookie” lub innymi danymi lokalnej pamięci dostarczanymi przez przeglądarkę Użytkownika lub powiązane aplikacje (zbiorczo „Pliki cookie”). Firma PayPal korzysta z Plików cookie, aby rozpoznać Użytkownika jako klienta firmy PayPal, odpowiednio dostosować Usługi PayPal, treści i reklamy, zmierzyć skuteczność promocji, ocenić, czy bezpieczeństwo konta Użytkownika nie jest zagrożone, ograniczyć ryzyko, zapobiegać oszustwom oraz promować zasady zaufania i bezpieczeństwa w witrynach i Usługach PayPal. Użytkownik może nie wyrazić zgody na obsługę naszych Plików cookie (jeśli używana przeglądarka lub dodatek do przeglądarki oferują taką możliwość), o ile nasze Pliki cookie nie są wymagane do zapobiegania oszustwom lub zapewnienia bezpieczeństwa kontrolowanych przez nas witryn. Nieudzielenie przez Użytkownika zgody na obsługę naszych Plików cookie może jednak utrudnić Użytkownikowi korzystanie z naszej witryny i Usług PayPal. Więcej informacji na temat korzystania przez firmę PayPal z tych technologii można znaleźć w naszych Zasadach dotyczących plików cookie, sygnalizatorów www i podobnych technologii”.

Dodaliśmy również postanowienie dotyczące komunikacji z Użytkownikiem (na przykład w celu uzyskania pomocy), aby wyjaśnić, że rejestrujemy udzielane Użytkownikowi odpowiedzi na koncie Użytkownika. Nowe postanowienie przyjmuje następujące brzmienie:

Komunikacja. Ilekroć Użytkownik komunikuje się z firmą PayPal w celu uzyskania pomocy lub w innych sprawach (np. za pośrednictwem poczty e-mail, faksu, telefonu, Twittera itp.), rejestrujemy związane z tym faktem informacje, w tym udzielone przez firmę PayPal odpowiedzi, na koncie Użytkownika.

 1. Odbiorcy bez zarejestrowanego konta PayPal i żądania zwrotu

Zmieniliśmy postanowienia dotyczące użytkowników, którzy angażują osobę fizyczną niebędącą zarejestrowanym użytkownikiem Usług PayPal. W tym punkcie wyjaśniono, w jaki sposób firma PayPal może zbierać dane osobowe niezarejestrowanych użytkowników Usług PayPal w przypadku, gdy tacy niezarejestrowani użytkownicy są zaangażowani przez zarejestrowanych użytkowników Usług PayPal. Nowe postanowienie przyjmuje następujące brzmienie:

Osoby niebędące zarejestrowanymi użytkownikami Usług PayPal i żądania. Ilekroć zarejestrowany użytkownik systemu PayPal próbuje zaangażować w transakcję osobę niebędącą zarejestrowanym użytkownikiem Usług PayPal (na przykład wysyłając jej płatność lub inną korzyść lub żądając od niej płatności), firma PayPal zachowuje informacje przesyłane nam przez takiego zarejestrowanego użytkownika Usług PayPal, w tym w szczególności adres e-mail, numer telefonu lub imię i nazwisko takiej osoby niebędącej zarejestrowanym użytkownikiem Usług PayPal. Informacje takie są przechowywane przez określony okres czasu w zgodzie z obowiązującym prawem i nie korzystamy z nich na potrzebę działań marketingowych skierowanych do osób niebędących zarejestrowanymi użytkownikami. Ponadto osoby takie mają takie same uprawnienia do korygowania i dostępu do swoich danych, jak każdy użytkownik Usług PayPal (o ile podane przez nie informacje są poprawne)”.

 1. Wykorzystywanie i ujawnianie Informacji przez firmę PayPal

Dodaliśmy nową definicję „Informacji o koncie” (informacji związanych z kontem PayPal użytkownika). Nowa definicja przyjmuje następujące brzmienie:

Informacje o koncie. Na potrzeby niniejszych Zasad zachowania poufności informacje o koncie („Informacje o koncie”) oznaczają w szczególności imię, nazwisko, nazwę, adres, adres e-mail, numer telefonu, nazwę użytkownika, zdjęcie, adres IP, identyfikator urządzenia, dane dotyczące geolokalizacji, numery kont, typy kont, szczegółowe informacje o instrumentach finansowania powiązanych z kontem, szczegółowe informacje o transakcjach płatności oraz transakcjach komercyjnych, wyciągi z konta i sprawozdania finansowe klienta, preferencje konta, dane o tożsamości zebrane w ramach programu „poznaj swojego klienta” oraz korespondencję z klientem.

Ponadto zmieniliśmy ten punkt w celu podkreślenia celów, dla których korzystamy z danych osobowych, takich jak weryfikacja tożsamości, świadczenie i dostosowywanie Usług PayPal, oraz wskazania przyczyn i metod kontaktowania się z Użytkownikiem.

„Firma PayPal zbiera, przechowuje i przetwarza informacje Użytkownika na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych i w innych miejscach na świecie, w których znajduje się infrastruktura firmy PayPal. Naszym nadrzędnym celem jest zbieranie danych Użytkownika w celu zapewnienia Użytkownikowi bezpiecznego, płynnego, wydajnego i dostosowanego sposobu korzystania z naszych usług. Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych do następujących działań:

 • przetwarzanie transakcji i świadczenie Usług PayPal;
 • weryfikowanie tożsamości Użytkownika, w tym podczas tworzenia konta i resetowania hasła;
 • rozstrzyganie sporów, ściąganie opłat i rozwiązywanie problemów;
 • zarządzanie ryzykiem przypadków, wykrywanie przypadków, zapobieganie przypadkom lub likwidacja skutków oszustw lub innych potencjalnie nielegalnych lub zabronionych działań;
 • wykrywanie przypadków, zapobieganie przypadkom i likwidacja skutków naruszeń obowiązujących zasad lub innych stosownych umów z użytkownikami;
 • świadczenie na rzecz Użytkownika usług przez dział obsługi klienta;
 • ulepszanie Usług PayPal przez dostosowanie ich do potrzeb Użytkownika;
 • ocena działania Usług PayPal oraz ulepszenie ich treści i wyglądu;
 • zarządzanie naszą infrastrukturą informatyczną i jej ochrona;
 • dostarczanie ukierunkowanych treści marketingowo-reklamowych, aktualizacja usług i ofert promocyjnych na podstawie preferencji dotyczących komunikacji zdefiniowanych przez Użytkownika dla jego konta PayPal (zob. poniższy punkt „Nasze kontakty z klientami firmy PayPal”) oraz działań Użytkownika podczas korzystania z Usług PayPal; oraz
 • przeprowadzanie kontroli zdolności kredytowej i wypłacalności, porównywanie informacji pod względem ich zgodności oraz weryfikowanie ich u podmiotów zewnętrznych”.

Ponadto wyjaśniliśmy, że jeśli Użytkownik odpowie na nasze opcjonalne kwestionariusza lub ankiety, możemy skorzystać z uzyskanych w ten sposób informacji w celu doskonalenia naszych usług lub przesłania Użytkownikowi materiałów marketingowo-reklamowych.

Kwestionariusze, loterie, ankiety i dane dotyczące profili. Jeśli Użytkownik odpowie na nasze opcjonalne kwestionariusze lub ankiety, możemy skorzystać z uzyskanych w ten sposób informacji w celu doskonalenia Usług PayPal, przesłania Użytkownikowi materiałów marketingowo-reklamowych, zarządzania loteriami lub w inny sposób określony szczegółowo w samej ankiecie”.

Zmieniliśmy sposób, w jaki użytkownicy mogą ograniczać dostęp do swoich danych osobowych, w tym za pośrednictwem swoich urządzeń przenośnych.

Firma PayPal może również udostępniać innym użytkownikom potwierdzenie lokalizacji Użytkownika. Nowe postanowienie brzmi: „Jeśli Użytkownik nie chce, aby takie informacje były udostępniane, może uzyskać dostęp do ustawień takiego ujawniania danych na swoim urządzeniu przenośnym, aby je wyświetlić i zmienić”.

 1. Ujawnianie informacji podmiotom zewnętrznym niebędącym użytkownikami systemu PayPal

Zmieniliśmy postanowienia tego punktu, aby wyjaśnić przyjęte przez firmę PayPal zasady ujawniania danych podmiotom zewnętrznym, w tym organom ochrony porządku publicznego, wystawcom kart kredytowych i partnerom biznesowym. Ponadto przenieśliśmy pełną listę tych podmiotów zewnętrznych z Zasad zachowania poufności do oddzielnego dokumentu dostępnego za pośrednictwem osobnych łączy (więcej informacji na ten temat zawiera punkt 8 poniżej). Postanowienia w tym punkcie zostały zmienione również po to, aby wskazać na zmianę charakteru stosunków między firmami PayPal i eBay. Firmy PayPal i eBay będą bowiem odrębnymi podmiotami, ale nadal będą dobrze świadczyć swoje usługi. Zmiany postanowień tego punktu odzwierciedlają fakt, że firma PayPal udostępnia firmie eBay i innym podmiotom zewnętrznym informacje o koncie w celu zapobiegania przypadkom oszustw i ograniczania ryzyka, świadczenia odpowiedniej obsługi klienta, przekazywania informacji o wysyłce oraz zapewnienia zgodności z przepisami. Standardowo podmioty zewnętrzne nie mogą korzystać z tych informacji w swoich celach marketingowych bez wyraźnej zgody użytkownika.

„Bez wyraźnej zgody Użytkownika firma PayPal nie sprzeda ani nie wynajmie danych osobowych Użytkownika podmiotom zewnętrznym w celu realizacji przez te podmioty zewnętrzne ich własnych celów marketingowych. Ponadto firma PayPal ujawni dane osobowe Użytkownika tylko w wyjątkowych przypadkach i tylko w celach opisanych w Zasadach zachowania poufności. Obejmuje to przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W szczególności Użytkownik zleca firmie PayPal i zgadza się na następujące działania związane z informacjami Użytkownika:

 1. ujawnianie wymaganych informacji policji i innym organom ochrony porządku publicznego; służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo; uprawnionym instytucjom rządowym, międzyrządowym i ponadnarodowym, uprawnionym agencjom (innym niż organy skarbowe), regulatorom rynku oraz branżowym organizacjom regulującym rynek i innym organizacjom (w tym agencjom określonym w punkcie „Agencje” tutaj) oraz każdemu innemu podmiotowi zewnętrznemu, w tym podmiotom z Grupy PayPal, który uważamy za odpowiedni do współpracy w prowadzeniu dochodzenia dotyczącego oszustwa lub innej działalności nielegalnej albo potencjalnie nielegalnej lub naruszenia Umowy z Użytkownikiem (w tym m.in. dotyczącego źródła finansowania i wystawcy karty kredytowej lub debetowej).

Firma PayPal oraz inne organizacje, w tym organizacje, które akceptują system PayPal, mogą udostępniać wymagane informacje (w tym między innymi informacje zebrane przez agencje ds. zwalczania przestępczości finansowej) oraz uzyskiwać dostęp do takich informacji i wykorzystywać je (także z innych krajów), aby pomóc firmie PayPal i sobie w ocenie ryzyka i zarządzaniu nim (w tym ryzyka oszustw, prania pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej). Więcej informacji na temat odpowiednich agencji zajmujących się zwalczaniem oszustw można uzyskać tutaj. Więcej informacji na temat tych Agencji, agencji zajmujących się zwalczaniem oszustw i innych podmiotów zewnętrznych można znaleźć tutaj.

 1. Ujawnianie wymaganych informacji, do ujawnienia których jesteśmy zobowiązani w związku z wymaganiami stowarzyszeń kart kredytowych lub toczącym się postępowaniem cywilnym lub karnym.
 2. Jeśli Użytkownik będący handlowcem korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w celu uzyskania dostępu do Usług PayPal lub ich integracji, firma PayPal może ujawnić takiemu partnerowi wymagane informacje w celu ułatwienia zawarcia i wywiązania się z takiej umowy (w tym między innymi o statusie takiej integracji Usług PayPal, o tym, czy Użytkownik posiada aktywne konto PayPal, oraz o współpracy Użytkownika z innym partnerem integracji Usług PayPal).
 3. Ujawnienie wymaganych informacji podmiotom obsługującym płatności, audytorom, dostawcom usług obsługi klienta, biurom informacji kredytowej i agencjom ds. zwalczania przestępczości finansowej, dostawcom produktów finansowych, partnerom komercyjnym, firmom świadczącym usługi marketingowe i public relations, dostawom usług operacyjnych, firmom grupy, agencjom, serwisom handlowym i innym podmiotom zewnętrznym wymienionym tutaj. Celem takiego ujawnienia jest umożliwienie firmie PayPal świadczenia Usług PayPal na rzecz Użytkownika. W wykazie podmiotów zewnętrznych dla każdej kategorii podano przykłady podmiotów zewnętrznych (w tym ewentualnie ich cesjonariuszy i następców prawnych), którym w chwili obecnej firma PayPal ujawnia Informacje o koncie Użytkownika lub może rozważać ujawnienie Informacji o koncie Użytkownika, wraz z celami tego ujawnienia oraz rodzajem ujawnianych informacji. O ile nie zostało to wyraźnie określone inaczej, osoby te na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów nie mogą korzystać z tych informacji w celach innych niż cele, dla których informacje te zostały im udostępnione.
 4. Ujawnianie wymaganych informacji przedstawicielom prawnym Użytkownika (pełnomocnikowi lub opiekunowi).
 5. Udostępnianie ogólnych danych statystycznych partnerom biznesowym lub na potrzeby public relations. Możemy na przykład ujawnić, że określony procent naszych użytkowników mieszka w Warszawie. Takie informacje ogólne nie są jednak powiązane z danymi osobowymi.
 6. Udostępnianie wymaganych Informacji o koncie niestowarzyszonym podmiotom zewnętrznym (wymienionym tutaj) w następujących celach:
  1. Zarządzanie ryzykiem i ochrona przed oszustwami: aby pomóc w zapobieganiu oszustwom lub ocenie ryzyka i zarządzaniu nim.  Jeśli na przykład Użytkownik korzysta z Usług PayPal, aby kupować lub sprzedawać towary za pośrednictwem spółki eBay Inc. lub podmiotów stowarzyszonych spółki eBay Inc. („eBay”), firma PayPal może udostępniać firmie eBay Informacje o koncie, aby chronić konta Użytkownika przed oszustwami, ostrzec Użytkownika, jeśli firma PayPal wykryje takie działania na jego kontach lub ocenić ryzyko kredytowe.

W ramach podejmowanych przez firmę PayPal działań mających na celu zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem firma PayPal może również udostępnić firmie eBay wymagane Informacje o koncie w przypadkach, w których firma PayPal nałożyła na konto Użytkownika blokadę lub inne ograniczenie w wyniku sporu, roszczenia, obciążenia zwrotnego lub innego problemu związanego ze sprzedażą lub zakupem towarów. Ponadto w ramach podejmowanych przez firmę PayPal działań mających na celu zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem firma PayPal może udostępniać firmie eBay Informacje o koncie na potrzeby obsługi przez firmę eBay odpowiednich programów oceny kupujących i sprzedających.

 1. Obsługa klienta: w celu obsługi klienta, w tym pomocy przy obsłudze konta Użytkownika lub rozwiązywaniu sporów (np. w związku z rozliczeniami lub transakcjami). 
 2. Wysyłka: w związku z wysyłką i powiązanymi usługami dotyczącymi zakupów zrealizowanych z wykorzystaniem Usług PayPal. 
 3. Zgodność z prawem: aby pomóc w zachowaniu zgodności z przepisami w zakresie prania pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej.
 4. Dostawcy usług: aby umożliwić dostawcom usług na mocy zawartych z firmą PayPal umów obsługę naszej działalności biznesowej, np. w celu zapobiegania oszustwom, prowadzenia windykacji, realizacji działań marketingowych, obsługi klienta i świadczenia usług technologicznych. Zgodnie z zawartymi z firmą PayPal umowami tacy dostawcy usług korzystają z informacji Użytkownika wyłącznie w związku z usługami, które dla nas świadczą, a nie dla własnych korzyści”.
 1. Udostępnianie informacji przez firmę PayPal podmiotom zewnętrznym

 

 

Podobnie jak większość banków i podmiotów świadczących usługi płatnicze/finansowe firma PayPal współpracuje z zewnętrznymi dostawcami usług, którzy wykonują na rzecz firmy PayPal i jej partnerów biznesowych określone zadania. Dzięki temu firma PayPal może łatwiej, szybciej i bezpieczniej obsługiwać płatności. Firma PayPal musi ujawniać takim dostawcom dane użytkowników, aby świadczenie wspomnianych usług było możliwe.

Ogólnie rzecz ujmując, obowiązujące w Luksemburgu przepisy prawa, którym podlega obsługa danych użytkownika przez firmę PayPal (dotyczące ochrony danych i tajemnicy bankowej), wymagają większej przejrzystości niż ma to miejsce w innych krajach Unii Europejskiej. Z tego względu, w odróżnieniu od większości dostawców usług internetowych i usług finansowych w Unii Europejskiej, firma PayPal wyszczególnia w swoich Zasadach zachowania poufności wszystkich zewnętrznych dostawców usług i partnerów biznesowych, którym ujawnia dane użytkowników, wraz z celem ujawnienia oraz rodzajem ujawnionych danych.

Bieżący podpunkt d punktu 4 zatytułowanego „Ujawnianie informacji podmiotom zewnętrznym niebędącym użytkownikami systemu PayPal” zostaje przeniesiony do tabeli na oddzielnej stronie internetowej będącej integralną częścią i przywoływanej w treści Zasad zachowania poufności i zmieniony, aby umożliwić firmie PayPal ujawnianie określonych informacji o kliencie firmy PayPal kolejnym podmiotom zewnętrznym lub w dodatkowych celach wymienionych w tabeli poniżej lub w celu zmiany przeznaczenia i zakresu udostępnianych informacji wymienionych w tabeli poniżej.

Kategoria

Nazwa podmiotu i obszar jego jurysdykcji (w nawiasach)

Cel

Ujawnione dane

Podmioty obsługujące płatności

 

Global Payments UK LLP (Zjednoczone Królestwo)

W celu umożliwienia przetwarzania płatności, wykrywania oszustw i rozstrzygania sporów w przypadku transakcji użytkowników systemu PayPal dokonywanych z handlowcami, którzy korzystają z usługi PayPal za pośrednictwem usługi Global Payments.

Imię, nazwisko, nazwa, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności i transakcjach płatniczych.

 

WorldPay (Zjednoczone Królestwo) Limited, Worldpay AP Limited, (Zjednoczone Królestwo) Worldpay (Holandia)

Umożliwienie przetwarzania płatności wykrywania oszustw i rozstrzygania sporów w przypadku transakcji użytkowników systemu PayPal dokonywanych z handlowcami, którzy korzystają z usługi PayPal za pośrednictwem usługi Worldpay.

Wszystkie Informacje o koncie z wyjątkiem szczegółów dotyczących instrumentów finansowych użytkownika

 

 American Express Travel Related Services Company, Inc.

Rozliczanie płatności i przeprowadzanie dochodzeń w sprawie oszustw.

Identyfikator sprzedającego.

Kod kraju w numerze telefonu komórkowego sprzedającego

Administrator bazy danych sprzedającego

Osoba upoważniona do składania podpisów

Adres, kod pocztowy i kod kraju sprzedającego

Numer telefonu sprzedającego

Adres e-mail sprzedającego

Adres URL witryny sprzedającego

Data urodzenia (tylko w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)

Tylko w przypadku niepublicznych Sponsorowanych handlowców (na przykład spółek prywatnych lub osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) – następujące informacje dotyczące Istotnego posiadacza (zdefiniowanego poniżej):

 • Imię i nazwisko
 • Adres domowy, kod pocztowy i kod kraju
 • Numer ubezpieczenia społecznego lub data urodzenia

„Istotny Posiadacz” to osoba fizyczna, która posiada co najmniej 25% udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.

Identyfikator sprzedającego*

Kod kraju w numerze telefonu komórkowego Sponsorowanego Handlowca

Administrator bazy danych Sponsorowanego Handlowca

Lokalizacja Sponsorowanego Handlowca (miejscowość, ulica, kod pocztowy i kod kraju)

Numer telefonu Sponsorowanego Handlowca

 

JPMorgan Chase Bank, N.A. London Branch

Zasady zapobiegania praniu pieniędzy, wykaz sankcji i weryfikacja zgodności z przepisami

Imię i nazwisko, kraj stałego zamieszkania i rodzaj działalności biznesowej

 

Adyen B.V. (Holandia)

Globalne przetwarzanie i rozliczanie płatności.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

 

Allied Irish Bank PLC (Zjednoczone Królestwo)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności w Europie.

 

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

 

Cardinal Commerce Corporation (Stany Zjednoczone)

Ułatwienie procesu weryfikacji 3DSecure na potrzeby globalnego przetwarzania płatności.

Standardowe dane transakcji 3DSecure.

 

Coinbase Inc. (Stany Zjednoczone)

Globalne przetwarzanie i rozliczanie płatności.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

 

Heartland Payment Systems, Inc. (Stany Zjednoczone)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności w Stanach Zjednoczonych.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

 

Merchant e-Solutions, Inc. (Stany Zjednoczone)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności w Stanach Zjednoczonych.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

 

Moneris Solutions Corporation (Kanada)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności w Kanadzie.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

 

National Australia Bank Ltd. (Australia)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności w Australii.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

 

Network Merchants, LLC. (Stany Zjednoczone); Network Merchants Inc. (Stany Zjednoczone)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności w Stanach Zjednoczonych.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

 

Stockholms Enskilda Bank AB (Szwecja)

Przetwarzanie i rozliczanie płatności w Europie.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

 

WorldPay, Inc. (Stany Zjednoczone); WorldPay Ltd. (Wielka Brytania)

Globalne przetwarzanie i rozliczanie płatności.

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

Outsourcing zadań związanych z obsługą klienta

 

LatentView Analytics Pte. Ltd

Świadczenie usług płatniczych na całym świecie.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, skrócone oraz ograniczone lub pełne informacje dotyczące źródeł finansowania płatności (w zależności od sytuacji), daty ważności źródeł finansowania płatności, typ konta PayPal, dowód tożsamości, informacje o saldzie konta i transakcjach, sprawozdania i raporty klienta, korespondencja dotycząca konta, informacje na temat wysyłki i informacje reklamowe.

 

Authentify Inc.

Telefoniczna usługa uwierzytelniania

Numery telefonów komórkowych i stacjonarnych

 

CallPoint New Europe AD dba TELUS International Europe (Bułgaria)

 

Obsługa

usługi zwrotu kosztów odesłania przedmiotu.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer transakcji PayPal, informacje dotyczące zwrotu (kategoria zwracanego przedmiotu, przyczyna zwrotu, kwota zwrotu, waluta, kraj zwrotu, typ zwrotu) i kopie dokumentów wysyłkowych.

 

Key Performance Group SAS (Francja)

Obsługa programu polecania użytkowników PayPal

Imię, nazwisko, adres e-mail, identyfikator klienta i informacje o transakcji związane z premiami za polecenie

 

New Relic, Inc. (Stany Zjednoczone)

Analiza danych na potrzeby globalnego rozwiązywania problemów ze świadczeniem usługi.

Rejestrowanie danych i zagregowanych danych dotyczących działania usługi.

 

PagerDuty, Inc. (Stany Zjednoczone)

Globalne powiadamianie odpowiednich techników o nadchodzących wiadomościach e-mail.

Temat wiadomości e-mail dotyczącej problemu.

 

Sumologic, Inc. (Stany Zjednoczone)

Analiza danych na potrzeby globalnego rozwiązywania problemów ze świadczeniem usługi.

Rejestrowanie danych i zagregowanych danych dotyczących działania usługi.

Biura informacji kredytowej i agencje ds. zwalczania przestępczości finansowej

Oprócz wymienionych celów, PayPal korzysta z danych osobowych Użytkownika do wykrywania przypadków, zapobiegania przypadkom i likwidacji skutków oszustw lub innych działań niezgodnych z prawem oraz do wykrywania przypadków, zapobiegania przypadkom i likwidacji skutków naruszeń obowiązujących zasad i odpowiednich umów z użytkownikiem.

 

SCHUFA Holding AG (Niemcy), infoscore Consumer Data GmbH (Niemcy)

Weryfikowanie tożsamości i adresu klienta, przeprowadzanie kontroli mających na celu wykrywanie nieudanych płatności za pomocą polecenia zapłaty i zapobieganie im oraz wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub prania pieniędzy i zapobieganie im, łącznie z weryfikacją powiązań między klientem a jego rachunkiem bankowym, pomoc w określaniu zdolności kredytowej konsumentów (jeśli mają niemieckie konto PayPal i wyrazili zgodę na taką kontrolę) i handlowców, przeprowadzanie badań rynkowych dotyczących stosowności produktów i usług.

Ocena zdolności kredytowej zamawiana przez nas w odpowiedniej agencji obejmuje wyniki uzyskane z wykorzystaniem procedur matematyczno-statystycznych.

Należy pamiętać o tym, że firma PayPal prosiła o podanie takich informacji, a wszelkie dane o negatywnej historii konta ujawniane w tych bazach danych w odniesieniu do klientów mających niemieckie konto PayPal mogą:

• zostać zachowane w tej bazie danych na potrzeby audytu oraz określenia zdolności kredytowej danego klienta;
• taki wynik może być ujawniany innym podmiotom zewnętrznym w celu ustalenia zdolności kredytowej;

oraz
• być przesyłane poza obszar UE do dowolnego kraju.

Ponadto w odniesieniu do klientów mających niemieckie konto PayPal informacje na temat nieudanych płatności za pomocą polecenia zapłaty mogą:

• zostać zachowane w bazie danych firmy infoscore na potrzeby audytu; oraz

• być ujawniane (bez powiązania z tożsamością klienta) innym podmiotom zewnętrznym w celu zapobiegania przypadkom nieudanych płatności za pomocą polecenia zapłaty.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, płeć, dane rachunku bankowego, informacje o nieudanych płatnościach za pomocą polecenia zapłaty z rachunku bankowego (bez powiązania z tożsamością klienta) oraz w przypadku, gdy przekazanie takich informacji jest prawnie uzasadnione, także pewne informacje o negatywnej historii konta klienta mającego niemieckie konto PayPal

 

AuthenticID LLC

Weryfikacja tożsamości, automatyczne wyodrębnianie danych ze zdjęć z dokumentów oraz sprawdzanie oryginalności dokumentów / wykrywanie falsyfikatów. Przeprowadzanie badań rynkowych dotyczących stosowności nowych produktów i usług.

Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, numer VAT, dowód tożsamości z adresem, własność formy płatności lub inne dokumenty wymagane przez firmę PayPal oraz dane w nich zawarte w związku z oceną ryzyka, zapewnieniem zgodności z przepisami czy kredytem.

 

Zoot Enterprises, Inc. (Stany Zjednoczone), Zoot Deutschland GmbH (Niemcy), Zoot Enterprises Limited (Wielka Brytania)

Przetwarzanie aplikacji technicznych i udostępnianie bramy do przesyłania danych na potrzeby przeprowadzania kontroli, testowania i przeglądu kont oraz wymiana informacji o użytkownikach i zdjęć z dokumentów tożsamości, adresu i własności formy płatności ze związanymi umową biurami informacji kredytowej i agencjami ds. zwalczania przestępczości finansowej. Agregowanie danych ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych oraz przygotowywanie analiz statystycznych w celu oceny ryzyka występowania oszustw.

Wszystkie informacje o koncie oraz dokumenty przekazane przez klientów, w tym potwierdzające tożsamość, adres i własność formy płatności, lub inne dokumenty wymagane przez firmę PayPal oraz dane w nich zawarte w związku z oceną ryzyka, zapewnieniem zgodności z przepisami lub kredytem. Informacje te mogą także obejmować adresy IP.

 

Kount, Inc. (Stany Zjednoczone)

Ułatwienie procesu wykrywania oszustw na potrzeby globalnego przetwarzania płatności.

Imię i nazwisko, adres, dane dotyczące odcisków palców oraz szczegółowe informacje o instrumentach i transakcjach płatniczych.

 

Artefacts Solutions LLC (Stany Zjednoczone)

Wykrywanie oszustw i ograniczanie ryzyka związanego z przetwarzaniem transakcji.

Skrócony numer karty, kwota transakcji, współczynnik obciążeń zwrotnych, współczynnik kredytowy i współczynnik odrzuceń.

 

Experian Information Solutions, Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości, pomoc w decyzjach dotyczących zdolności kredytowej handlowców, przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania pieniędzy.

Należy pamiętać, że dane ujawnione tym agencjom mogą być przechowywane przez odpowiednie biura informacji kredytowej i agencje ds. zwalczania przestępczości finansowej na potrzeby audytu oraz zapobiegania oszustwom.

Imię i nazwisko, numer ubezpieczenia społecznego, data urodzenia, nazwa przedsiębiorstwa, firma przedsiębiorstwa, numer identyfikacji podatkowej, służbowy numer telefonu.

 

 

Trulioo Information Services, Inc. (Stany Zjednoczone)

Weryfikacja tożsamości, przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw lub przypadków prania pieniędzy.

Należy pamiętać, że dane ujawnione tym agencjom mogą być przechowywane przez odpowiednie biura informacji kredytowej i agencje ds. zwalczania przestępczości finansowej na potrzeby audytu oraz zapobiegania oszustwom.

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres oraz ewentualnie numer identyfikacyjny.

Spółki handlowe

 

Stubhub Services S.à.r.l. (Luksemburg)

Na potrzeby spełnienia jej wymogów w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i posiadania odpowiednich informacji o kliencie.

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, narodowość oraz numer paszportu lub przyjętego w danym kraju dokumentu tożsamości.

Usługi marketingowe i public relations

 

TNS Deutschland GmbH (Niemcy)

Przeprowadzanie ankiet marketingowych i dotyczących obsługi klienta.

Imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, typ konta, rodzaj i charakter oferowanych lub wykorzystywanych usług PayPal oraz istotne informacje dotyczące transakcji.

 

Rapp (Francja), Antics (Stany Zjednoczone), Partner Path

Opracowywanie i przeprowadzanie kampanii marketingowych oraz sprawdzanie ich skuteczności.

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres i numer rejestracyjny handlowca/partnera, imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu osoby kontaktowej handlowca, adres URL witryny handlowca, numer konta PayPal, aplikacje podmiotów zewnętrznych używane przez handlowca, zachowania w witrynie Usług PayPal.

 

Adobe Systems Incorporated.

Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Obsługa anonimowych identyfikatorów generowanych przez pliki cookie, sygnalizatorów www lub podobnych technologii w ramach witryn internetowych.

 

Oracle Corporation UK Ltd

Opracowywanie i przeprowadzanie kampanii marketingowych oraz sprawdzanie ich skuteczności.

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres i numer rejestracyjny handlowca, imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu osoby kontaktowej handlowca, adres URL witryny handlowca, numer konta PayPal, aplikacje podmiotów zewnętrznych używane przez handlowca, zachowania w witrynie PayPal.

 

Iris (Niemcy)

Opracowywanie i przeprowadzanie kampanii marketingowych oraz sprawdzanie ich skuteczności.

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres i numer rejestracyjny handlowca/partnera, imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu osoby kontaktowej handlowca, adres URL witryny handlowca, numer konta PayPal, aplikacje podmiotów zewnętrznych używane przez handlowca, zachowania w witrynie PayPal.

 

OC&C Strategy Consultants Limited (Zjednoczone Królestwo)

Prowadzenie badań rynku i wykonywanie analiz

Anonimowe informacje o kontach i transakcjach

Usługi operacyjne

 

Gothia AS (Norwegia)

Windykacja należności, obsługa raportów dla biur informacji kredytowej na temat klientów zalegających z opłatami.

Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, data urodzenia, adres e-mail, typ konta, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, numer rozliczeniowy, saldo konta, informacje na temat transakcji i obciążeń konta, nazwa dostawcy źródła finansowania płatności, odpowiednie informacje o operacjach na koncie oraz kopie wszelkiej korespondencji, zwłaszcza związanej ze sprawozdaniami dla biur informacji kredytowej, w każdym przypadku związanej z kwotami zobowiązań Użytkownika (lub zobowiązań innej osoby) wobec firmy PayPal.

 

Salesforce.com, Inc. (Stany Zjednoczone), Oracle America Inc. (Stany Zjednoczone), Adobe Systems Incorporated (Stany Zjednoczone), Teradata Corporation

Wykonywanie operacji związanych z pocztą e-mail dotyczących usług firmy PayPal (w tym, ale nie wyłącznie, operacji, obsługi klienta, zbierania danych, programów marketingowych i promocji).

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, firma, dane kontaktowe przedsiębiorstwa, nazwa domeny, status konta, typ konta, preferencje konta, rodzaj i charakter oferowanych lub wykorzystywanych usług PayPal i odpowiednie informacje o transakcjach i koncie.

 

Zoot Enterprises, Inc. (Stany Zjednoczone), Zoot Deutschland GmbH (Niemcy), Zoot Enterprises Limited (Wielka Brytania)

Przetwarzanie aplikacji technicznych i udostępnianie bramy do przesyłania danych na potrzeby przeprowadzania kontroli, testowania i przeglądu kont oraz wymiana informacji o użytkownikach i zdjęć z dokumentów tożsamości, adresu i własności formy płatności ze związanymi umową biurami informacji kredytowej i agencjami ds. zwalczania przestępczości finansowej.

Wszystkie informacje o koncie oraz dokumenty przekazane przez klientów, w tym potwierdzające tożsamość, adres i własność formy płatności, lub inne dokumenty wymagane przez firmę PayPal oraz dane w nich zawarte w związku z oceną ryzyka, zapewnieniem zgodności z przepisami lub kredytem.

 

Lattice Engines, Inc.

Przygotowanie i optymalizacja modeli predykcyjnych.

Nazwa handlowca, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres, adres e-mail i adres URL witryny handlowca

 

Interact CC Ltd (Zjednoczone Królestwo)

Pomoc dla użytkowników usługi PayPal

Imię i nazwisko klienta, firma, numery telefonów, adres e-mail, witryna, branża przedsiębiorstwa, szczegóły wysyłki i informacje o karcie płatniczej

 

The unbelievable Machine Company GmbH

 

Hosting aplikacji BillSafe na swoich serwerach

Wszystkie Informacje o koncie.

Firmy należące do tej samej grupy

 

PayPal Inc. (USA)

Działania w imieniu firmy PayPal w zakresie zbierania i przetwarzania informacji o Koncie.

Wszystkie Informacje o koncie.

 

PayPal Europe Services Limited (Irlandia), PayPal Malaysia Services Sdn Bhd (Malezja), PayPal Israel Ltd (Izrael), PayPal India Private Limited (Indie), PayPal (UK) Ltd (Zjednoczone Królestwo), PayPal France S.A.S. (Francja), PayPal Deutschland GmbH (Niemcy), PayPal Spain SL (Hiszpania), PayPal Italia Srl (Włochy), PayPal Nederland BV (Holandia), PayPal European Marketing SA (Szwajcaria), PayPal Polska Sp. z o.o. (Polska), PayPal Bilisim Hizmetleri Limited Sirketi (Turcja), PayPal International Sarl (Luksemburg), PayPal SE (Zjednoczone Królestwo), Bill Me Later Inc. (Niemcy), PayPal Information Technologies (Shanghai) Co. (Chiny), PayPal Australia Pty Limited (Australia), PayPal Charitable Giving Fund (Stany Zjednoczone), PayPal Giving Fund UK (Zjednoczone Królestwo), Tradera AB (Szwecja).

Przeprowadzanie działań w imieniu firmy PayPal w zakresie obsługi klienta, oceny ryzyka, zachowania zgodności prawnej i procedur realizowanych wewnątrz firmy.

Wszystkie Informacje o koncie.

 

PayPal Pte. Ltd (Singapur)

Działanie na rzecz firmy PayPal w zakresie zawierania i wykonywania umów z podmiotami zewnętrznymi, dotyczących danych klientów.

Wszystkie Informacje o koncie.

 

Partnerzy handlowi

 

 

 

eBay Inc. (Stany Zjednoczone), eBay Europe S.à r.l. (Luksemburg), eBay Services S. à r.l. (Luksemburg), eBay International AG (Szwajcaria), eBay Corporate Services GmbH (Niemcy), eBay France SAS (Francja), eBay (UK) Limited (Wielka Brytania), eBay CS Vancouver Inc. (Kanada), eBay Partner Network Inc. (Stany Zjednoczone), eBay Internet Support (Shanghai) Co Ltd (Chiny), eBay Enterprise Marketing Solutions (Stany Zjednoczone) – dawniej GSI Commerce, Inc (Stany Zjednoczone), VendorNet Inc (Stany Zjednoczone), PepperJam Network (Stany Zjednoczone), GSI Media Inc. (Stany Zjednoczone), M3 Mobile Co., Ltd. (Korea), MBS (Stany Zjednoczone), ClearSaleing (Stany Zjednoczone), True Action Network (Stany Zjednoczone), True Action Studio (Stany Zjednoczone), GumTree.com Limited (Wielka Brytania), Kijiji International Limited (Irlandia), Kijiji US Inc. (Stany Zjednoczone), mobile.de & eBay Motors GmbH (Niemcy), Shopping.com Inc. (Stany Zjednoczone), Shopping Epinions International Limited (Irlandia), Marktplaats B.V. (Holandia), Private Sale GmbH (Niemcy), StubHub, Inc. (Stany Zjednoczone), Viva Group, Inc. (Stany Zjednoczone), StubHub Europe S.à r.l. (Luksemburg), StubHub Services S.à r.l. (Luksemburg), Viva Group, Inc. (Stany Zjednoczone), ProStores Inc. (Stany Zjednoczone), MicroPlace, Inc. (Stany Zjednoczone), Internet Auction Co., Ltd. (Korea), Via-Online GmbH (Niemcy), Zong Inc. (Stany Zjednoczone) and X.commerce, Inc. (Stany Zjednoczone), eBay Europe Services Limited (Irlandia), eBay GmbH (Niemcy)

Udostępnianie wspólnych treści oraz usług dla klientów (w tym rejestracja, obsługa transakcji, obsługa klienta, awaryjny mechanizm obsługi rozliczeń z operatorami), ocena ryzyka, pomoc w wykrywaniu potencjalnie nielegalnych działań oraz przypadków naruszeń zasad i zapobieganiu im, a także doradztwo w sprawach produktów, usług i komunikacji.

Wszystkie Informacje o koncie.

 1. Inne zmiany

Punkty Zasad zachowania poufności obowiązujących w systemie PayPal zostały zmienione w celu doprecyzowania treści i poprawienia błędów typograficznych.

 

 

 

Zmiana Zasad dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal

Data wejścia w życie: 1 lipca 2015 r.

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z tą aktualizacją przyjętych przez firmę PayPal Zasad dopuszczalnego użytkowania.

 1. Wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne oraz urządzenia i leki na receptę

Zasady dopuszczalnego użytkowania zabraniają obecnie korzystania z systemu PayPal w związku z działaniami, które naruszają przepisy prawa właściwego lub standardy branżowe w zakresie sprzedaży wyrobów tytoniowych lub urządzeń i leków na receptę. Zastępujemy to postanowienie nowym postanowieniem, które zabrania korzystania z systemu PayPal również w związku z transakcjami dotyczącymi papierosów. Ponadto handlowcy będą mogli korzystać z systemu PayPal do obsługi transakcji sprzedaży niepapierosowych wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz urządzeń i leków na receptę wyłącznie za wcześniejszą zgodą firmy PayPal.

Zmiany:

 • Punkt piąty w części dotyczącej działań zabronionych, który zawiera bieżące postanowienia dotyczące produktów tytoniowych oraz urządzeń i leków na receptę zostanie usunięty. 
 • Nowy punkt 2(c) w części dotyczącej działań zabronionych przyjmie następujące brzmienie:
  • Użytkownik nie może korzystać z usługi PayPal do działań, które: … 2. są związane z transakcjami obejmującymi … (c) papierosy …
 • Stosowne części tabeli określającej działania wymagające zatwierdzenia przyjmą następujące brzmienie:
  • Firma PayPal wymaga wcześniejszej zgody na akceptowanie płatności za określone usługi wyszczególnione w poniższej tabeli.

Działania wymagające wcześniejszego zatwierdzenia

Informacje kontaktowe

… sprzedaż … niepapierosowych wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub urządzeń i leków na receptę.

Wyślij informacje kontaktowe, adres URL firmy oraz krótki opis firmy na adres aup@paypal.com

 1. Nienawiść, przemoc, rasizm i finansowe wykorzystywanie przestępstw

Zmieniamy postanowienie Zasad dopuszczalnego użytkowania dotyczące promowania nienawiści, przemocy, rasizmu i finansowego wykorzystywania przestępstw. Postanowienie to zostanie przeniesione z punktu 2(e) do punktu 2(f) w części dotyczącej działań zabronionych i przyjmie następujące brzmienie:

Użytkownik nie może korzystać z usługi PayPal do działań, które: … 2. są związane z transakcjami obejmującymi … (f) promocję nienawiści, przemocy, rasizmu i finansowego wykorzystywania przestępstw …

 1. Łapownictwo i korupcja

Dodajemy do Zasad dopuszczalnego użytkowania wyraźne postanowienie zabraniające korzystania z systemu PayPal do obsługi płatności związanych z korupcją i łapownictwem. Nowy punkt 3(k) w części dotyczącej działań zabronionych przyjmie następujące brzmienie:

Użytkownik nie może korzystać z usługi PayPal do działań, które: … 3. są związane z transakcjami, które … (k) obejmują oferowanie lub otrzymywanie płatności w celach korupcyjnych lub łapowniczych.

 1. Hazard

Zasady dopuszczalnego użytkowania obecnie zabraniają korzystania z systemu PayPal do obsługi działań związanych z hazardem, chyba że działania te są zgodne z przepisami prawa obowiązującymi w kraju operatora i klientów, a operator otrzymał wcześniej na to zgodę firmy PayPal. Wprowadzamy również zmiany mające na celu bardziej zrozumiałe przedstawienie tych zasad, w tym wyjaśnienie, że obejmują one również gry wirtualne (ang. fantasy sports).

Zmiany: Zasady firmy PayPal dotyczące działań związanych z hazardem są obecnie przedstawione w punkcie 6 w części dotyczącej działań zabronionych. Punkt 6 jest przywoływany w pierwszym zdaniu w części dotyczącej działań wymagających zatwierdzenia. Obecnie usuwamy punkt 6 i wspomniane odniesienie i w tabeli w części dotyczącej działań wymagających zatwierdzenia dodajemy nowy wiersz, w którym przedstawione zostaną nasze zasady dotyczące działań związanych z hazardem. 

W wierszu tym znajdzie się niewyłączna lista stosownych działań związanych z hazardem zawarta obecnie w Zasadach dopuszczalnego użytkowania, w której nastąpią dwie zmiany. Pierwsza zmiana polega na uzupełnieniu listy o gry wirtualne. Druga zmiana dotyczy zmiany znajdującego się w bieżących Zasadach dopuszczalnego użytkowania postanowienia dotyczącego gier zręcznościowych. Bieżące postanowienie wskazuje, że gry zręcznościowe są objęte zasadami bez względu na to, czy są uznawane przez przepisy prawa za loterie. W zmienionym postanowieniu zamiast terminu „loteria” pojawi się termin „hazard”. W efekcie zostanie wyjaśnione, że gry zręcznościowe są objęte zasadami bez względu na to, czy są uznawane przez przepisy prawa za hazard.

Stosowne części tabeli określającej działania wymagające zatwierdzenia przyjmą następujące brzmienie:

„Firma PayPal wymaga wcześniejszej zgody na akceptowanie płatności za określone usługi wyszczególnione w poniższej tabeli.

Działania wymagające wcześniejszego zatwierdzenia

Informacje kontaktowe

Działania związane z hazardem, grami lub innymi działaniami związanymi z wniesieniem opłaty wstępnej i dostępnością nagród, w tym gry kasynowe, zakłady sportowe, wyścigi koni lub chartów, gry wirtualne, kupony loteryjne, gry zręcznościowe (bez względu na to, czy są uznawane przez przepisy prawa za hazard), zakłady pieniężne oraz inne działania ułatwiające uprawianie hazardu w przypadku, gdy operator i klienci znajdują się w kraju, którego przepisy prawa dopuszczają takie działania.

Wyślij informacje kontaktowe, adres URL firmy oraz krótki opis firmy na adres aup@paypal.com

            …”

 

 1. Transakcje w serwisie eBay

Zasady dopuszczalnego użytkowania obecnie zawierają w części dotyczącej transakcji w serwisie eBay postanowienie dotyczące korzystania z systemu PayPal do obsługi transakcji na eBay. Postanowienie to wymaga, aby w przypadku takiego korzystania z systemu PayPal przestrzegane były zarówno Zasady dopuszczalnego użytkowania, jak i dostępne w witrynie eBay zasady firmy eBay dotyczące przedmiotów zabronionych i objętych ograniczeniami. Ze względu na mający nastąpić rozdział firm PayPal i eBay na niezależne od siebie spółki publiczne, wspomniane postanowienie zostanie usunięte z Zasad dopuszczalnego użytkowania.

 

Zmiana Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal

Data wejścia w życie: 29 stycznia 2015 r.

Przeczytaj ten dokument.

Nie musisz nic robić, aby zaakceptować zmiany, ponieważ wejdą one w życie automatycznie z datą podaną powyżej. Jeśli nie chcesz ich zaakceptować, możesz powiadomić nas przed upływem daty podanej powyżej, aby zamknąć swoje konto (https://www.paypal.com/pl/cgi-bin/?&cmd=_close-account) natychmiast, nie ponosząc przy tym żadnych opłat.

Mamy jednak nadzieję, że będziesz dalej korzystać z systemu PayPal i cieszyć się z następujących korzyści:

Jest bezpieczniejszy.

Gdy płacisz za pośrednictwem systemu PayPal, Twoje informacje finansowe nigdy nie są udostępniane sprzedawcom i handlowcom detalicznym, co zapewnia Ci lepszą ochronę przed oszustwami.

Jest szybszy.

Nie musisz za każdym razem podczas dokonywania płatności wpisywać danych swojej karty, co pozwala Ci szybciej realizować transakcje w Internecie. Możesz również szybciej otrzymać przedmioty kupione w serwisie eBay dzięki możliwości natychmiastowej zapłaty kupującemu.

Jest prostszy.

Płatności w systemie PayPal są preferowaną formą płatności internetowych w Polsce, ponieważ dokonywanie płatności za pomocą zaledwie kilku kliknięć jest szybkie i wygodne. Wystarczy tylko adres e-mail i hasło.

Zapoznaj się z aktualną Umową z Użytkownikiem.Zmiana Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal

 1. Własność intelektualna

  Punkt 1.3 zostaje zmieniony, aby wyjaśnić warunki korzystania z logo w języku HTML udostępnianych przez firmę PayPal w ramach usług dla handlowców, funkcji narzędzi aukcyjnych lub programów partnerskich. Zmieniony punkt 1.3 przyjmuje odtąd następujące brzmienie:

  1.3 Własność intelektualna. Adresy URL odpowiadające witrynie (witrynom) PayPal, nazwa PayPal i wszystkie logo produktów i usług PayPal opisanych w witrynie (witrynach) PayPal są albo chronione prawem autorskim, albo są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy PayPal lub jej licencjodawców. Ponadto wszystkie nagłówki stron, elementy graficzne, ikony przycisków oraz skrypty są chronione prawem autorskim lub stanowią znaki usługowe, znaki towarowe lub wzornictwo użytkowe firmy PayPal. Niedozwolone jest ich kopiowanie, naśladowanie, modyfikowanie, zmienianie, poprawianie lub wykorzystywanie bez uzyskania naszej pisemnej zgody. Użytkownik, jako handlowiec, może korzystać z udostępnianego przez firmę PayPal w ramach usług dla handlowców logo w języku HTML, funkcji narzędzi aukcyjnych lub programów partnerskich bez uprzedniej pisemnej zgody firmy PayPal w wyłącznym celu zidentyfikowania siebie na swojej witrynie jako handlowca, który akceptuje płatności za pomocą Usługi i kierowania ruchu sieciowego z tej witryny do Usługi, ale firma PayPal może ograniczyć lub wycofać to pozwolenie z dowolnej przyczyny i według własnego uznania. Niedozwolone jest jakiekolwiek przerabianie, modyfikowanie lub zmiana tych logo, wykorzystywanie ich w sposób dyskredytujący firmę PayPal lub Usługę oraz prezentowanie ich w sposób, który sugerowałby sponsorowanie lub promowanie przez firmę PayPal. Wszystkie prawa do witryny PayPal oraz wszelkiej jej zawartości należą wyłącznie do firmy PayPal oraz jej licencjobiorców”.

 1. Wysyłanie pieniędzy – Wykonywanie przez firmę PayPal poleceń płatności składanych przez Użytkownika

  Zmieniono brzmienie ostatniego zdania ostatniego akapitu punktu 3.1 przez dodanie dalszych szczegółów w celu wyjaśnienia zakresu obowiązków firmy PayPal w odniesieniu do rozliczania transakcji zwrotów pieniędzy. Poprawione zdanie przyjmuje obecnie następujące brzmienie (przy podkreśleniu dodanej części):

  „… Firma PayPal zastrzega sobie prawo do niezrealizowania dokonanej przez Użytkownika płatności, dopóki nie otrzyma rozliczonych środków (oznacza to również w szczególności, że firma PayPal nie jest zobowiązana do rozliczania transakcji zwrotu pieniędzy przed otrzymaniem środków z tytułu pierwotnej transakcji).”
 1. Szczególne źródła finansowania płatności

  Zmieniono cześć punktu 3.4 odnoszącą się do ,,Szczególnych źródeł finansowania płatności” przez dodanie dalszych szczegółów dotyczących sposobów, w jakie można korzystać ze Szczególnych źródeł finansowania płatności. Zmieniona część punktu 3.4 odnosząca się do akapitu ,,Szczególne źródła finansowania płatności” przyjmuje odtąd następujące brzmienie:

  ,,Szczególne źródła finansowania płatności. Niektóre płatności mogą być finansowane z powiązanych z Kontem Użytkownika szczególnych Źródeł finansowania płatności (m.in. zniżka u handlowca, bon upominkowy lub inne promocyjne Źródło finansowania płatności), z których korzystanie i których priorytetyzacja podlega postanowieniom oddzielnej umowy zawartej między Użytkownikiem a firmą PayPal (,,Szczególne źródła finansowania płatności”).

  W Opisie konta może być wyświetlana informacja o hipotetycznej kwocie dostępnej w ramach Szczególnych źródeł finansowania płatności, z których w danym czasie mogą być finansowane odpowiednio wskazane płatności. Kwota ta nie stanowi Pieniądza elektronicznego, nie jest uważana za część Salda Użytkownika i nie można jej wykorzystać jako gotówki, stanowi ona bowiem tylko kwotę Pieniądza elektronicznego, którą firma PayPal proponuje wydać i uznać na koncie PayPal Użytkownika w chwili (i w celu natychmiastowego pokrycia) kwalifikującej się do tego płatności PayPal, z zastrzeżeniem dalszych postanowień dotyczących korzystania z danego Szczególnego źródła finansowania płatności (i jedynie w terminie określonym w tych postanowieniach). Jeśli dokonana przez Użytkownika płatność PayPal finansowana ze Szczególnego źródła finansowania płatności zostanie anulowana (w tym w szczególności cofnięta) w późniejszym terminie i z dowolnej przyczyny, firma PayPal zachowa kwotę, która odpowiada takiej części płatności PayPal, jaka została sfinansowana w ramach Szczególnych źródeł finansowania płatności Użytkownika, i (o ile Szczególne źródło finansowania płatności już nie wygasło) przywróci Szczególne źródło finansowania płatności”.

 1. Preferowane źródło finansowania płatności w przypadku Płatności cyklicznych lub Płatności automatycznych

  Zmieniono brzmienie punktu 3.5c w celu wyjaśnienia ograniczeń dotyczących ustanawiania Preferowanego źródła finansowania płatności dla płatności Użytkownika. Zmieniony punkt 3.5c przyjmuje następujące brzmienie (w kontekście z odpowiednią częścią oryginalnego punktu 3.5):

  3.5 Preferowane źródło finansowania płatności. Wyboru Preferowanego źródła finansowania płatności Użytkownik może dokonać w następujących sytuacjach:

  c. Ograniczenia. Jeśli Użytkownik ma Saldo na koncie PayPal i płatność Użytkownika nie kwalifikuje się do sfinansowania w ramach Szczególnego źródła finansowania płatności, firma PayPal wykorzysta Saldo Użytkownika zamiast Preferowanego źródła finansowania płatności, chyba że Preferowanym źródłem finansowania płatności jest Czek elektroniczny lub Kredyt PayPal. Jeżeli Użytkownik ma dodatnie Saldo, ale nie chce z niego skorzystać w celu sfinansowania następnej płatności, powinien wypłacić takie środki przed zainicjowaniem następnej płatności”.

 1. Odpowiedzialność Użytkownika z tytułu anulowanych poleceń zapłaty.

  Na końcu akapitu w punkcie 3.7 (Przelewy bankowe) zostało dodane krótkie zdanie, które rozpoczyna się słowami ,,Firma Paypal dokona elektronicznych przelewów z konta bankowego Użytkownika...”, aby określić odpowiedzialność Użytkownika wobec firmy PayPal w niektórych przypadkach anulowania przez Użytkownika poleceń zapłaty.  Nowe zdanie przyjmuje następujące brzmienie:

  Jeśli Użytkownik anuluje jakiekolwiek polecenie zapłaty (w tym w szczególności jakiekolwiek polecenie zapłaty SEPA), wyraża wówczas zgodę na zwrot firmie PayPal kwoty odpowiadającej wartości jakichkolwiek towarów lub usług wykorzystanych przez Użytkownika w następstwie tego polecenia zapłaty”.
 1. Działania zabronione

  Zmieniono brzmienie punktu 9.1.gg w celu określenia jako zabronione (dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości) działań mogących narazić firmę PayPal na ryzyko nałożenia na nią jakichkolwiek kar administracyjnych przez władze w Europie i Stanach Zjednoczonych lub inne władze za przetwarzanie transakcji Użytkownika. Zmieniony punkt 9.1.gg otrzymuje następujące brzmienie (przedstawione w kontekście z klauzulą bazową):

  9.1 Zabronione działania. W związku z korzystaniem z witryny firmy PayPal, konta Użytkownika lub Usług oraz podczas interakcji z firmą PayPal, użytkownikiem Usług PayPal lub podmiotem zewnętrznym, Użytkownik nie będzie:

  gg. dopuszczać, aby korzystanie z Usługi stwarzało dla firmy PayPal ryzyko niedotrzymania zobowiązań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zapobiegania finansowaniu działalności terrorystycznej oraz przestrzegania przepisów prawnych dotyczących podobnych kwestii (zwłaszcza sytuacji, w których firma PayPal nie może zweryfikować tożsamości Użytkownika lub Użytkownik nie wykona niezbędnych działań w celu usunięcia limitu wysyłania, otrzymywania lub wypłat, zgodnie z punktami 3.1, 4.1 i 6.3, lub Użytkownik naraża firmę PayPal na ryzyko nałożenia na nią jakichkolwiek kar administracyjnych przez władze w Europie i Stanach Zjednoczonych lub inne władze za przetwarzanie transakcji Użytkownika); lub

  …”

 1. Ochrona kupujących w systemie PayPal

  Punkt 13 został zmieniony w celu wprowadzenia kilku ulepszeń w Zasadach ochrony kupujących w systemie PayPal. Zmiany te będą:
   
  • ulepszać warunki zwrotu pieniędzy z tytułu Ochrony kupujących w systemie PayPal przez:
   • zwiększenie czasu, jaki przysługuje kupującym na zgłoszenie Sporu z 45 dni do 180 dni od daty dokonania płatności oraz
   • poszerzenie zakresu kwalifikujących się zakupów o przedmioty wykonane na zamówienie, które będą uważane za Nieotrzymane.
  •  
  • dla wszystkich Użytkowników zawierających z firmą PayPal Umowę z Użytkownikiem wyjaśniać w punkcie 13.7, że jeśli firma PayPal ma powód uważać, że zwrot do odbiorcy płatności przedmiotu, który Użytkownik uważa za znacznie niezgodny z opisem, powodowałby naruszenie obowiązujących przepisów prawa, na przykład dotyczących obrotu falsyfikatami, wówczas firma PayPal może zgłosić dany przedmiot do odpowiednich władz. Skutkiem tego może być przejęcie kontroli nad takim przedmiotem lub przejęcie jego posiadania przez władze od kupującego. W efekcie Odbiorca płatności mógłby nie otrzymać z powrotem swojego przedmiotu.

  Należy pamiętać, że jeżeli Użytkownik dokonuje sprzedaży na rzecz kupujących w innych krajach, powinien zapoznać się z obowiązującymi w tych krajach zasadami Ochrony kupujących w systemie PayPal (stosowne dokumenty dotyczące tych zasad są dostępne tutaj oraz u dołu większości stron internetowych systemu PayPal za pośrednictwem łącz „Umowy prawne” lub „Informacje prawne”), ponieważ zasady te mają do niego zastosowanie w przypadku, gdy występuje w charakterze Odbiorcy płatności lub sprzedającego”. 

 1. Inne zmiany

  Punkty Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal zostały zmienione w celu doprecyzowania treści i wyeliminowania błędów typograficznych.

 

Zmiana Zasad zachowania poufności firmy PayPal

Data wejścia w życie: 29 grudnia 2014 r.
 1. Informacje zbierane przez firmę PayPal

  Zmieniono część punktu 3 zatytułowaną ,,Informacje wymagane” w celu określenia kolejnych informacji, których firma PayPal może zażądać od Użytkownika w przypadku korzystania przez Użytkownika z określonych funkcji udostępnionych przez PayPal, oraz określenia podstaw, na jakich firma PayPal może użyć tych informacji.
  Zmienione części punktu 3 zatytułowane ,,Informacje wymagane” przyjmują następujące brzmienie (w kontekście z nagłówkiem klauzuli):

  Informacje wymagane

  W przypadku korzystania przez Użytkownika z niektórych naszych funkcji (zwłaszcza PayPal POS w aplikacji na urządzenie przenośne) firma PayPal może poprosić Użytkownika o przesłanie swojego zdjęcia w celu świadczenia tych konkretnych usług. Twarz Użytkownika musi być możliwa do rozpoznania. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje zdjęcie.

 1. Ujawnianie i korzystanie z informacji przez firmę PayPal

  Zmieniono część punktu 4 zatytułowaną „Ujawnianie informacji innym klientom firmy PayPal” w celu wyjaśnienia okoliczności, w jakich firma PayPal może udostępniać pewne elementy informacji Użytkownika (takie jak zdjęcie oraz potwierdzenia lokalizacji Użytkownika). Zmieniona część punktu 4 przyjmuje następujące brzmienie (w kontekście z nagłówkiem klauzuli):

  Ujawnianie informacji innym klientom firmy PayPal

  Jeśli Użytkownik korzysta z aplikacji na urządzenia przenośne, firma PayPal może udostępnić zdjęcie Użytkownika zapisane w aplikacji na urządzenie przenośne innym użytkownikom usługi PayPal, aby mogli oni zidentyfikować Użytkownika, a Użytkownik udziela firmie PayPal niewyłącznej, nieodpłatnej, przenoszalnej, podlegającej sublicencjonowaniu i obowiązującej na całym świecie licencji na wykorzystanie swojego zdjęcia do powyższych celów.

  Firma PayPal może również udostępniać innym użytkownikom potwierdzenie lokalizacji Użytkownika.

  …”

 1. Wykorzystywanie i ujawnianie informacji przez firmę PayPal – ujawnianie informacji podmiotom zewnętrznym niebędącym klientami firmy PayPal

  Tak jak większość banków i dostawców usług finansowych/płatniczych, firma PayPal współpracuje z zewnętrznymi dostawcami usług. Od czasu do czasu musimy ujawniać im dane, aby usługi zamawiane przez naszych użytkowników mogły zostać wykonane. Ci dostawcy usług zapewniają nam ważne funkcje umożliwiające nam oferowanie łatwiejszego, szybszego i bezpieczniejszego sposobu realizowania płatności.

  Ogólnie rzecz ujmując, prawa luksemburskie, którym podlega obsługa danych użytkownika przez firmę PayPal (dotyczące ochrony danych i tajemnicy bankowej) wymagają większej przejrzystości niż większość praw w Unii Europejskiej. W odróżnieniu od większości dostawców usług internetowych i finansowych w Unii Europejskiej, firma PayPal wyszczególnia zatem w swoich Zasadach zachowania poufności wszystkich zewnętrznych dostawców usług, którym ujawnia dane użytkowników oraz cel ujawnienia i rodzaj tych danych.


  Podpunkt d części punktu 4 zatytułowanej „Ujawnianie informacji podmiotom zewnętrznym niebędącym klientami firmy PayPal” został zmieniony w celu umożliwienia firmie PayPal ujawnienia określonych informacji o kliencie kolejnym podmiotom zewnętrznym lub w dodatkowych celach wymienionych w tabeli poniżej lub w celu zmiany zakresu udostępnianych informacji, jak to wyszczególniono w tabeli poniżej.
   

  Kategoria

  Nazwa podmiotu i obszar jego jurysdykcji (w nawiasach)

  Cel

  Ujawnione dane

  Biura informacji kredytowej i agencje ds. zwalczania przestępczości finansowej

  Oprócz wymienionych celów, PayPal korzysta z danych osobowych Użytkownika do wykrywania przypadków, zapobiegania przypadkom i likwidacji skutków oszustw lub innych działań niezgodnych z prawem oraz do wykrywania przypadków, zapobiegania przypadkom i likwidacji skutków naruszeń obowiązujących zasad i odpowiednich umów z użytkownikiem.

   

  Creditsafe USA Inc. (USA)

  Otrzymywanie informacji biznesowych w celu oceny ryzyka i weryfikacji przestrzegania wymogów wynikających z przepisów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy, takich jak ustanowienie struktury korporacyjnej i faktycznej własności.

  Numer rejestracyjny firmy, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, nazwiska, adresy, daty urodzenia dyrektorów.

   

  DueDil Limited (Wielka Brytania)

  Otrzymywanie informacji biznesowych w celu oceny ryzyka i weryfikacji przestrzegania wymogów wynikających z przepisów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy, takich jak ustanowienie struktury korporacyjnej i faktycznej własności.

  Numer rejestracyjny firmy, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, nazwiska, adresy, daty urodzenia dyrektorów.

   

  ID Checker.nl BV (Holandia) (Irlandia)

  Weryfikacja tożsamości; automatyczne wyodrębnianie danych ze zdjęć z dokumentów oraz sprawdzanie oryginalności dokumentów / wykrywanie falsyfikatów. Przeprowadzanie badań rynkowych dotyczących stosowności nowych produktów i usług.

  Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, numer rejestracji VAT, dowód tożsamości, adres, własność formy płatności lub inne dokumenty wymagane przez firmę PayPal oraz dane w nich zawarte w związku z oceną ryzyka, zapewnieniem zgodności z przepisami czy kredytem.

   

  Au10tix Limited (Cypr)

  Weryfikacja tożsamości; automatyczne wyodrębnianie danych ze zdjęć z dokumentów oraz sprawdzanie oryginalności dokumentów / wykrywanie falsyfikatów. Przeprowadzanie badań rynkowych dotyczących stosowności nowych produktów i usług.

  Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, forma prawna, numer rejestracyjny firmy, numer rejestracji VAT, dowód tożsamości, adres, , własność formy płatności lub inne dokumenty wymagane przez firmę PayPal oraz dane w nich zawarte w związku z oceną ryzyka, zapewnieniem zgodności z przepisami czy kredytem.

   

  Zoot Enterprises, Inc. (Stany Zjednoczone), Zoot Deutschland GmbH (Niemcy), Zoot Enterprises Limited (Wielka Brytania)

  Przetwarzanie aplikacji technicznych i udostępnianie bramy do przesyłania danych na potrzeby przeprowadzania kontroli i przeglądu kont oraz wymiana informacji o użytkownikach i zdjęć z dokumentów tożsamości, adresu i własności formy płatności ze związanymi umową biurami informacji kredytowej i agencjami ds. zwalczania przestępczości finansowej. Agregowanie danych ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych oraz przygotowywanie analiz statystycznych w celu oceny ryzyka występowania oszustw.

  Wszystkie informacje o koncie oraz dokumenty przekazane przez klientów, w tym informacje wykorzystane do potwierdzenia tożsamości i adres, własność formy płatności lub inne dokumenty wymagane przez firmę PayPal oraz dane w nich zawarte w związku z oceną ryzyka, zapewnieniem zgodności z przepisami lub kredytem. Informacje te mogą także obejmować adresy IP.

  Usługi marketingowe i public relations

   

  DemandGen AG (Niemcy)

  Przeprowadzanie kampanii marketingowych za pomocą poczty e-mail.

  Imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, typ konta, rodzaj i charakter oferowanych lub wykorzystywanych usług PayPal oraz istotne informacje dotyczące transakcji.

   

  StrikeAd UK Ltd. (Wielka Brytania), Ad-x Limited (Wielka Brytania), Criteo Ltd. (Wielka Brytania), Criteo Singapore Pte.Ltd

  Realizacja i mierzenie skuteczności kampanii retargetingowych w celu segmentacji użytkowników na potrzeby kampanii marketingowych dotyczących usługi PayPal Here.

  Identyfikator pliku cookie, identyfikator reklam i identyfikator urządzenia w celu segmentowania grup użytkowników w celach marketingowych.

   

  Nanigans, Inc. (Stany Zjednoczone), Fiksu, Inc. (Stany Zjednoczone), Ad- X Limited (Wielka Brytania), Criteo Ltd. (Wielka Brytania), Criteo Singapore Pte.Ltd

  Pomoc w identyfikacji zachowań w aplikacji mobilnej w celu ułatwienia podejmowania decyzji z zakresu marketingu docelowego; pomoc w efektywnym przeprowadzaniu i optymalizacji kampanii na urządzenia mobilne, pomoc w efektywnej obsłudze i optymalizacji kampanii na urządzenia mobilne w sieciach społecznościowych i innych obszarach Internetu.

  Identyfikator pliku cookie, identyfikator reklam i identyfikator urządzenia używanego przez daną osobę, zdarzenia rejestrowane przez aplikację na urządzenia przenośne dotyczące korzystania z tej aplikacji przez daną osobę (w tym logowanie, pomyślne zakończenie transakcji), ale bez szczegółowych informacji o płatności i danych finansowych.

  Treści reklamowe przeznaczone dla określonych użytkowników i ewentualnie informacje o segmencie, do którego przynależy dana osoba w kontekście działań marketingowych.

  Usługi operacyjne

   

  Zoot Enterprises, Inc. (Stany Zjednoczone), Zoot Deutschland GmbH (Niemcy), Zoot Enterprises Limited (Wielka Brytania)

  Przetwarzanie aplikacji technicznych i udostępnianie bramy do przesyłania danych na potrzeby przeprowadzania kontroli i przeglądu kont oraz wymiana informacji o użytkownikach i zdjęć z dokumentów tożsamości, adresu i własności formy płatności ze związanymi umową biurami informacji kredytowej i agencjami ds. zwalczania przestępczości finansowej.

  Wszystkie informacje o koncie oraz dokumenty przekazane przez klientów, takie jak dowody tożsamości i adres, własność formy płatności lub inne dokumenty wymagane przez firmę PayPal oraz dane w nich zawarte w związku z oceną ryzyka, zapewnieniem zgodności z przepisami czy kredytem.

  Firmy należące do tej samej grupy

   

  Private Sale GmbH (Niemcy)

  Udostępnianie wspólnych treści oraz usług dla klientów (w tym rejestracja, obsługa transakcji, obsługa klienta, awaryjny mechanizm obsługi rozliczeń z operatorami), ocena ryzyka, pomoc w wykrywaniu potencjalnie nielegalnych działań oraz przypadków naruszeń zasad i zapobieganiu im, a także doradztwo w sprawach produktów, usług i komunikacji.

  Wszystkie informacje o koncie.

 1. Inne zmiany

  Punkty Zasad zachowania poufności obowiązujących w systemie PayPal zostały zmienione w celu doprecyzowania treści i poprawienia błędów typograficznych.

 

 

Zmiana Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal

Data wejścia w życie: 17 czerwca 2014 r.

 

Przeczytaj ten dokument.

Nie musisz nic robić, aby zaakceptować zmiany, ponieważ wejdą one w życie automatycznie z datą podaną powyżej. Jeśli nie chcesz ich akceptować, możesz powiadomić nas przed upływem daty podanej powyżej, aby natychmiast zamknąć swoje konto (https://www.paypal.com/pl/cgi-bin/?&cmd=_close-account), nie ponosząc przy tym żadnych opłat.

Mamy jednak nadzieję, że będziesz dalej korzystać z systemu PayPal i cieszyć się z następujących korzyści:

Bezpieczeństwo

Gdy płacisz za pośrednictwem systemu PayPal, Twoje informacje finansowe nigdy nie są udostępniane sprzedawcom i handlowcom detalicznym, co zapewnia Ci lepszą ochronę przed oszustwami.

Szybkość

Nie musisz za każdym razem podczas dokonywania płatności wpisywać danych swojej karty, co pozwala Ci szybciej realizować transakcje w Internecie. Możesz również szybciej otrzymać przedmioty kupione w serwisie eBay dzięki możliwości natychmiastowej zapłaty kupującemu.

Łatwa obsługa

Płatności w systemie PayPal są preferowaną formą płatności internetowych w Polsce, ponieważ dokonywanie płatności za pomocą zaledwie kilku kliknięć jest szybkie i wygodne. Wystarczy tylko adres e-mail i hasło.

Zapoznaj się z aktualną Umową z Użytkownikiem.

Zmiana Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal

 1. PayPal jako metoda logowania

  Za zgodą Użytkownika PayPal zezwala niektórym podmiotom zewnętrznym na oferowanie Użytkownikowi systemu PayPal jako metody logowania w witrynach i innych usługach online tych podmiotów zewnętrznych. W związku z powyższym dodano nowy punkt 2.4, w którym wyjaśniono działanie tej metody oraz przedstawiono prawa i zobowiązania takiego podmiotu zewnętrznego oferującego system PayPal jako metodę logowania, w następującym brzmieniu:

  „2.4 PayPal jako metoda logowania. Jeśli Użytkownik korzysta z systemu PayPal jako metody logowania w zewnętrznych witrynach lub aplikacjach na telefony komórkowe, firma PayPal może ujawnić każdemu podmiotowi zewnętrznemu oferującemu tę Usługę jako metodę logowania nie tylko status logowania Użytkownika, ale również dane osobowe i inne informacje o Koncie, na których ujawnienie Użytkownik wyraził zgodę, aby taki podmiot zewnętrzny mógł Użytkownika rozpoznać. Firma PayPal nie da takiemu podmiotowi zewnętrznemu dostępu do Konta PayPal Użytkownika, a jedynie będzie dokonywać płatności z tego Konta na rzecz danego podmiotu zewnętrznego, po uzyskaniu od Użytkownika szczególnej autoryzacji.

  Jeśli Użytkownik oferuje Usługę jako metodę logowania się w witrynie lub aplikacji Użytkownika lub innego logowania się na konta klientów Użytkownika, musi wówczas zgodzić się na wszelkie szczególne postanowienia mające zastosowanie w przypadku udostępnienia Użytkownikowi tej funkcji, a następnie przestrzegać wszelkich specyfikacji określonych we właściwych podręcznikach lub instrukcjach. Firma PayPal nie gwarantuje ani w inny sposób nie potwierdza tożsamości użytkownika korzystającego z tej metody logowania. Firma PayPal nie udostępnia Użytkownikowi danych osobowych ani innych informacji o Koncie użytkownika (w tym o statusie logowania) posiadanych przez firmę PayPal, chyba że użytkownik zgodził się na ujawnienie Użytkownikowi tych informacji”.

 2. Źródła finansowania płatności

  Zmieniono brzmienie punktu 3.4 przez dodanie:

  1. nowego podpunktu, w którym mowa o tym, że w przypadku dodania karty jako Źródła finansowania płatności udziela się firmie PayPal bezterminowego upoważnienia do automatycznego obciążania tej karty jako Źródła finansowania płatności; oraz
  2. nowego podpunktu, w którym mowa o tym, jak można korzystać ze szczególnych Źródeł finansowania płatności (takich jak zniżki u handlowca lub bony upominkowe).

  Nowe podpunkty przyjmują następujące brzmienie:

  „Karty jako Źródła finansowania płatności. Jeśli Użytkownik dodaje jako Źródło finansowania płatności kartę debetową, kartę kredytową lub kartę przedpłaconą, udziela wówczas firmie PayPal bezterminowego upoważnienia do automatycznego obciążania takiej karty w celu pobrania z niej stosownych kwot w przypadku, gdy jest ona Źródłem finansowania płatności zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Użytkownik może wycofać wspomniane bezterminowe upoważnienie w odniesieniu do dowolnej karty. W tym celu musi usunąć daną kartę z listy Źródeł finansowania płatności w Profilu swojego Konta.

  Szczególne źródła finansowania płatności. Niektóre płatności mogą być finansowane z powiązanych z Kontem Użytkownika szczególnych Źródeł finansowania płatności (m.in. zniżki u handlowca, bony upominkowe lub inne promocyjne źródła finansowania płatności), z których korzystanie i których priorytetyzacja podlega warunkom oddzielnej umowy zawartej między Użytkownikiem a firmą PayPal („Szczególne źródła finansowania płatności”). W Opisie konta może być wyświetlana, w ramach ogólnego salda konta, informacja o hipotetycznej kwocie dostępnej w ramach Szczególnych źródeł finansowania płatności, z których w danym czasie mogą być finansowane odpowiednio wskazane płatności”.

 3. Preferowane źródło finansowania płatności w przypadku Płatności cyklicznych lub Płatności automatycznych

  Zmieniono brzmienie punktu 3.5b w celu wyjaśnienia sposobu korzystania z Preferowanego źródła finansowania płatności w przypadku Płatności cyklicznych lub Płatności automatycznych. Zmieniony punkt 3.5b przyjmuje następujące brzmienie:

  „3.5 Preferowane źródło finansowania płatności. Użytkownik może wybrać Preferowane źródło finansowania płatności w następujących sytuacjach (…)

  1. Na stronie Profil konta – Płatności cykliczne. Jeśli Użytkownik skonfigurował Płatność cykliczną lub Płatność automatyczną lub udzielił handlowcowi lub innemu podmiotowi zewnętrznemu autoryzacji do pobierania płatności ze swojego Konta PayPal, może wówczas wybrać Preferowane źródło finansowania płatności dla wszystkich przyszłych płatności na rzecz tego handlowca lub tego innego podmiotu zewnętrznego. W tym celu Użytkownik musi zalogować się do swojego Konta, a następnie wybrać kolejno kartę Profil, łącze Płatności cykliczne lub Lista odbiorców płatności i łącze umożliwiające wybór Preferowanego źródła finansowania płatności (może ono nosić nazwę „Rezerwowe źródło finansowania płatności”). W przeciwnym razie firma PayPal skorzysta z Domyślnego źródła finansowania płatności”.

  ...

 4. Płatności inicjowane przez podmiot zewnętrzny (w tym Płatności cykliczne).

  Zmieniono zdanie w punkcie 3.10 (Płatności inicjowane przez podmiot zewnętrzny (w tym Płatności cykliczne)), w którym przedstawione są zobowiązania odbiorców płatności do powiadamiania płatników z wyprzedzeniem. Punkt 3.10 przyjmuje zatem następujące brzmienie:

  „3.10 Płatności inicjowane przez podmiot zewnętrzny (w tym Płatności cykliczne). Płatność inicjowana przez podmiot zewnętrzny jest płatnością dokonywaną na podstawie Autoryzacji udzielonej wcześniej przez Użytkownika podmiotowi zewnętrznemu (np. handlowcowi za pośrednictwem jego aplikacji na telefon komórkowy lub firmie eBay) do pobierania środków z Konta PayPal Użytkownika”.

 5. Odbiór pieniędzy

  Na początku punktu 4 dodano krótkie zdanie, które wyjaśnia możliwości otrzymywania pieniędzy za pomocą systemu PayPal, w następującym brzmieniu:

  „Firma PayPal może zezwolić dowolnej osobie (posiadającej Konto PayPal lub nieposiadającej Konta PayPal) na zainicjowanie płatności na Konto Użytkownika”.

 6. Działania zabronione

  Dodano nowe punkty 9.1.f i ah, które nakazują przestrzeganie obowiązkowych wymogów określonych w publikowanych przez firmę PayPal podręcznikach programowania i integracji. Nowe punkty 9.1.f i ah otrzymują następujące brzmienie (przedstawione w kontekście z klauzulą bazową):

  9.1 Zabronione działania. W związku z korzystaniem z witryny firmy PayPal, konta Użytkownika lub Usług oraz podczas interakcji z firmą PayPal, użytkownikiem Usług PayPal lub podmiotem zewnętrznym, Użytkownik nie będzie:

  f. unikać przekazywania firmie PayPal dalszych informacji na temat Użytkownika lub działalności biznesowej Użytkownika, których to informacji firma PayPal może zasadnie żądać;

  ah. integrować ani używać Usług w sposób niezgodny z obowiązkowymi wymogami zakomunikowanymi Użytkownikowi za pośrednictwem podręczników programowania i integracji lub innych dokumentów publikowanych przez PayPal”.

 7. Zapewnienie bezpieczeństwa Instrumentu płatniczego

  Zmieniono punkt 9.2 przez dodanie nowych podpunktów 9.2.i i 9.2.j, w których zasadniczo zawarto wymóg aktualizacji przez Użytkownika danych osobowych zapisanych na Koncie oraz podejmowania przez Użytkownika wszelkich uzasadnionych działań w celu zabezpieczenia wszystkich urządzeń, za pomocą których Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług. Nowe punkty 9.2.i i 9.2.j otrzymują następujące brzmienie (przedstawione w kontekście z klauzulą bazową):

  Użytkownik zgadza się wykonywać poniższe czynności w celu zachowania bezpieczeństwa Instrumentu płatniczego:

  i. aktualizować dane osobowe zapisane na swoim Koncie (firma PayPal może nie udzielać odpowiedzi Użytkownikowi, który kontaktuje się w sprawie Konta, korzystając z niezarejestrowanego w firmie PayPal adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail);

  podejmować wszelkie uzasadnione działania w celu zabezpieczenia wszystkich osobistych urządzeń elektronicznych, za pomocą których Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług (w tym w szczególności zabezpieczać dostęp do takiego urządzenia indywidualnym numerem PIN lub hasłem i nie udostępniać tego urządzenia innym osobom)”.

 8. Ochrona kupujących w systemie PayPal

  Dodano punkt 13.7 w celu sprecyzowania zakresu potencjalnej odpowiedzialności Użytkownika w ramach programu Ochrony kupujących w systemie PayPal w przypadku, gdy Użytkownik jest Odbiorcą płatności (np. sprzedającym). Nowy punkt 13.7 przyjmuje następujące brzmienie:

  13.7 Zakres ochrony

  Odbiorcy płatności. Użytkownik będący Odbiorcą płatności ponosi odpowiedzialność wobec firmy PayPal w przypadku, gdy uznane zostanie Roszczenie kupującego zarejestrowanego w dowolnym miejscu na świecie (w ramach programu Ochrony kupujących w systemie PayPal obowiązującego w kraju rejestracji Konta PayPal danego kupującego lub w inny sposób). Dotyczy to w szczególności transakcji sprzedaży, w ramach których kupujący będący Użytkownikiem korzystającym z pełnego programu wnosi Roszczenie dotyczące znaczącej niezgodności przedmiotu z opisem, a obowiązkiem Użytkownika jest zasadniczo zaakceptowanie zwrotu przedmiotu i zwrócenie takiemu kupującemu pełnej ceny zakupu powiększonej o pierwotne koszty wysyłki. Użytkownik nie otrzyma zwrotu pieniędzy z tytułu opłat w systemie PayPal. Jeśli Roszczenie dotyczące przedmiotu znacząco niezgodnego z opisem zostanie rozstrzygnięte na niekorzyść Użytkownika, ponieważ sprzedany przedmiot jest falsyfikatem, Użytkownik zwróci kupującemu pełną kwotę, a przedmiot nie zostanie Użytkownikowi odesłany (przedmiot zostanie zniszczony). Jeśli Użytkownik dokonuje sprzedaży na rzecz kupujących w innych krajach, powinien zapoznać się z obowiązującymi w tych krajach zasadami programu Ochrony kupujących w systemie PayPal (stosowne dokumenty są dostępne u dołu większości stron internetowych systemu PayPal za pośrednictwem łącz „Umowy prawne” lub „Informacje prawne”), ponieważ zasady te mają do niego zastosowanie w przypadku, gdy występuje w charakterze Odbiorcy płatności lub sprzedającego”.

 9. Bilety

  Dodano nowy punkt 13.13 w celu powiadomienia kupujących, że w określonych przypadkach zapłacone przez nich Odbiorcom płatności pieniądze za bilety mogą być złożone w depozycie na rzecz kupującego, aby zapewnić, że pod określonymi warunkami kupujący odzyska te pieniądze za pośrednictwem systemu PayPal wówczas, gdy w przewidzianej dacie nie dojdzie do wydarzenia, którego dotyczył bilet. Nowy punkt 13.13 przyjmuje następujące brzmienie:

  13.13 Bilety

  W określonych przypadkach pieniądze, które Użytkownik zapłacił na rzecz zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii właściciela Konta PayPal będącego Odbiorcą płatności za bilet lub za prawo do uczestnictwa w określonym wydarzeniu („Wydarzenie”), zostaną złożone przez PayPal do depozytu na rzecz Użytkownika, który będzie dysponować uprawnieniami do tych pieniędzy do momentu dojścia do skutku rzeczonego Wydarzenia”.

 10. Cofnięcia

  Zmieniono podaną w punkcie 15 definicję „Cofnięcia” w celu wyjaśnienia niektórych przesłanek Cofnięcia płatności. Zmieniona definicja przyjmuje następujące brzmienie:

  „ax. „Cofnięcie” oznacza otrzymaną przez Użytkownika płatność, którą firma PayPal może cofnąć do nadawcy lub innego podmiotu zewnętrznego w przypadku (a) zakwestionowania takiej płatności bezpośrednio przez kupującego w banku lub (b) usunięcia takiej płatności z Salda Użytkownika z dowolnych przyczyn (innych niż Obciążenie zwrotne lub Roszczenie w ramach programu Ochrony kupujących w systemie PayPal), w tym w szczególności w przypadku, gdy (i) taka płatność narusza lub firma PayPal ma uzasadnione podejrzenia, że taka płatność narusza obowiązujące w firmie PayPal Zasady dopuszczalnego użytkowania; (ii) kwota takiej płatności nie była autoryzowana przez nadawcę u odpowiedniego podmiotu zewnętrznego w związku z procesem autoryzacji płatności zainicjowanej przez podmiot zewnętrzny (zob. punkt 3.10); (iii) źródłem takiej płatności był przelew bankowy, który został następnie cofnięty przez ten bank z dowolnych przyczyn, lub (c) płatność taka została uznana w ramach przyjętego przez firmę PayPal wewnętrznego modelu oceny ryzyka za płatność, która musi być cofnięta w celu ograniczenia ryzyka związanego z tą płatnością. Termin „Cofnięta” należy rozumieć analogicznie”.

 11. Transakcje prywatne

  Zmieniono podpunkt c w definicji „Transakcji prywatnej” w Załączniku 1 – Tabela opłat w celu wskazania opcji płatności opłat dostępnych nadawcom i odbiorcom w ramach Transakcji prywatnych (z zastrzeżeniem określonych wyjątków opłatę manipulacyjną dotyczącą Transakcji prywatnej domyślnie uiszcza nadawca). Stosowne zmiany zostały również wprowadzone w tekście w tabeli opłat w odniesieniu do Międzynarodowych transakcji prywatnych. Zmieniony podpunkt c w definicji „Transakcji prywatnej” przyjmuje następujące brzmienie (w kontekście z główną definicją):

  Transakcja prywatna obejmuje wysyłanie pieniędzy rodzinie lub znajomym (zainicjowane na karcie „Prywatne” w ramach funkcji „Wyślij pieniądze”) i odbieranie pieniędzy od rodziny lub znajomych za pośrednictwem Konta PayPal Użytkownika bez dokonywania zakupów towarów lub usług. W przypadku sprzedaży towarów lub usług nie można prosić kupującego o dokonanie płatności za zakup w ramach Transakcji prywatnej. W przypadku nieprzestrzegania tego postanowienia firma PayPal może uniemożliwić Użytkownikowi akceptowanie niektórych lub wszystkich płatności w ramach Transakcji prywatnych. Należy pamiętać, że:

  c. opłatę, która ewentualnie obciąża Transakcję prywatną, uiszcza domyślnie nadawca, ale w określonych przypadkach musi ją jednak uiścić odbiorca (na przykład wówczas, gdy funkcja systemu pozwala nadawcy na wybranie osoby uiszczającej taką opłatę). Czasami nadawca nie ma uprawnień do podjęcia takiej decyzji. Obowiązek uiszczenia opłaty spoczywa wówczas albo na nadawcy, albo na odbiorcy. Jeśli opłata w ramach Transakcji prywatnej jest przekazywana za pośrednictwem witryny lub aplikacji podmiotu zewnętrznego (nie firmy PayPal), wówczas firma PayPal może zezwolić takiemu podmiotowi zewnętrznemu na określenie, czy opłata z tytułu Transakcji prywatnej ma być uiszczona przez odbiorcę, czy przez nadawcę płatności realizowanej w ramach Transakcji prywatnej. Informacja w tej sprawie zostanie przekazana Użytkownikowi przez ten podmiot zewnętrzny”.

 12. Kategorie krajów służące do obliczenia opłat manipulacyjnych z tytułu płatności międzynarodowych

  Opłaty manipulacyjne z tytułu płatności międzynarodowych są obliczane w zależności od regionu, w którym zarejestrowane jest konto PayPal nadawcy płatności. Regiony, w których obowiązuje Opłata za płatność międzynarodową (oraz wchodzące w ich skład kraje), prezentują się następująco: Dodano i wyjaśniono status niektórych krajów w niektórych regionach zastosowania opłat manipulacyjnych. Dodano Białoruś, Gruzję i Kosowo do regionu Europa II, wyjaśniono status Macedonii i Mołdawii jako krajów regionu Europa II oraz status Monako i Czarnogóry jako krajów regionu Europa I. Regiony, w których obowiązuje Opłata za płatność międzynarodową (oraz wchodzące w ich skład kraje), prezentują się następująco i zostały zaktualizowane w ramach zestawienia opłat dotyczących międzynarodowych Transakcji prywatnych i międzynarodowych Transakcji komercyjnych w Załączniku 1 – Tabela opłat:

  1. Europa Północna: Dania, Finlandia (w tym Wyspy Alandzkie), Grenlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Wyspy Owcze.
  2. Europa I: Austria, Belgia, Cypr, Czarnogóra, Estonia, Francja (w tym Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika, Reunion i Mayotte), Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Monako, Niemcy, Portugalia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Watykan, Włochy i Wielka Brytania (w tym Wyspy Normandzkie i Wyspa Man).
  3. Europa II: Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Gruzja, Kosowo, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina i Węgry.
 13. Opłata za zwrot pieniędzy z transakcji komercyjnej

  Dodano informację na temat częściowego zwrotu pieniędzy w Załączniku 1 – Tabela opłat w punkcie „Opłata za zwrot pieniędzy z transakcji komercyjnej”, który przyjmuje następujące brzmienie:

  Opłata za zwrot pieniędzy z transakcji komercyjnej

  Pełne zwroty pieniędzy

  W przypadku pełnego zwrotu pieniędzy z tytułu Transakcji komercyjnej firma PayPal zatrzyma Opłatę stałą wchodzącą w skład Opłaty za transakcję komercyjną.

  Konto kupującego zostanie uznane pełną kwotą płatności w ramach Transakcji komercyjnej.

  Konto Użytkownika zostanie obciążone kwotą początkowo uznaną na jego Koncie w związku z płatnością w ramach Transakcji komercyjnej oraz Opłatą stałą wchodzącą w skład Opłaty za transakcję komercyjną.

  Częściowe zwroty pieniędzy

  W przypadku częściowego zwrotu pieniędzy z tytułu płatności w ramach Transakcji komercyjnej firma PayPal zatrzyma proporcjonalną część Opłaty stałej wchodzącej w skład Opłaty za transakcję komercyjną.

  Konto kupującego zostanie uznane kwotą przeznaczoną przez Użytkownika do zwrotu kupującemu.

  Konto Użytkownika zostanie obciążone proporcjonalną częścią kwoty początkowo uznanej na jego Koncie w związku z płatnością w ramach Transakcji komercyjnej oraz proporcjonalną częścią Opłaty stałej wchodzącej w skład Opłaty za transakcję komercyjną”.

  ,,,

 14. Inne zmiany

  Punkty Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal zostały zmienione w celu doprecyzowania treści i wyeliminowania błędów typograficznych.

 

Zmiana Zasad zachowania poufności firmy PayPal

Data wejścia w życie: 14 maja 2014 r.

 

Zmiana Zasad zachowania poufności firmy PayPal

 1. Informacje zbierane przez firmę PayPal

  Zmieniono punkt 3 w celu określenia kolejnych informacji, których firma PayPal może zażądać od Użytkownika w przypadku korzystania przez Użytkownika z określonych funkcji udostępnionych przez PayPal, oraz sprecyzowania typów informacji o Użytkowniku i działalności Użytkownika, które firma PayPal może zbierać w związku z daną transakcją.

  Zmienione części punktu 3 przyjmują następujące brzmienie:

  „3. Informacje zbierane przez firmę PayPal

  Informacje wymagane

  (…) W przypadku korzystania przez Użytkownika z niektórych funkcji systemu PayPal (np. Funkcji PayPal POS dostępnej na urządzenia przenośne) firma PayPal może zażądać od Użytkownika przesłania zdjęcia Użytkownika w celu świadczenia takich szczególnych usług. Jeśli firma PayPal zezwoli Użytkownikowi na powiązanie uczestnictwa w danym programie lojalnościowym z Kontem Użytkownika, może wówczas wymagać, aby Użytkownik przekazał jej swój identyfikator uczestnika takiego programu lojalnościowego”.

 2. Wykorzystywanie i ujawnianie Informacji przez firmę PayPal

  Dodano nową część do punktu 4 zatytułowaną „Materiały przekazywane przez Użytkownika do publikacji (pod częścią zatytułowaną „Wykorzystywanie na potrzeby wewnętrzne”). W podpunkcie tym przedstawiono licencję i prawa, których Użytkownik udzielił firmie PayPal i wszystkim podmiotom zależnym eBay Inc. na potrzeby korzystania z materiałów przekazanych przez Użytkownika do publikacji za pośrednictwem Usług PayPal. Nowy punkt przyjmuje następujące brzmienie:

  „Materiały przesłane przez Użytkownika do publikacji

  Jeśli Użytkownik przekazuje firmie PayPal materiały lub zamieszcza materiały [(w każdym przypadku przeznaczone do publikacji online albo offline)] za pośrednictwem Usług PayPal, udziela wówczas eBay Inc. oraz podmiotom i spółkom zależnym eBay Inc., w tym w szczególności firmie PayPal, („Grupa eBay”) niewyłącznego, obowiązującego na całym świecie, wolnego od opłat licencyjnych i podlegającego sublicencjonowaniu (w ramach wielu poziomów) prawa do wykonywania wszelkich praw do komercyjnego wizerunku, prawa autorskiego, praw do znaków towarowych, praw do baz danych i praw własności intelektualnej Użytkownika na tych materiałach w ramach wszelkich nośników znanych obecnie lub w przyszłości. Ponadto w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe Użytkownik zrzeka się autorskich praw osobistych i nie będzie dochodzić takich praw wobec Grupy eBay oraz cesjonariuszy i posiadaczy stosownych sublicencji z Grupy eBay. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przekazanie materiałów firmie PayPal, zamieszczenie materiałów za pośrednictwem Usług PayPal ani korzystanie przez Grupę eBay z tych materiałów (w tym opracowań tych materiałów) w związku z Usługami PayPal nie narusza żadnych praw własności intelektualnej”.

  Część punktu 4, zatytułowanego „Ujawnianie informacji innym klientom firmy PayPal” została zmieniona celem doprecyzowania okoliczności, w których firma PayPal może ujawniać niektóre informacje o Użytkowniku. Zmieniona część punktu 4 przyjmuje następujące brzmienie (w kontekście z nagłówkiem klauzuli):

  „Ujawnianie informacji innym klientom firmy PayPal

  Jeśli Użytkownik korzysta z systemu PayPal jako metody logowania w zewnętrznych witrynach lub aplikacjach na telefony komórkowe, firma PayPal może ujawnić każdej podmiotowi zewnętrznemu oferującej tę Usługę jako metodę logowania nie tylko status logowania Użytkownika, ale również dane osobowe i inne informacje o Koncie, na których ujawnienie Użytkownik wyraził zgodę, aby taki podmiot zewnętrzny mogła Użytkownika rozpoznać. Firma PayPal nie da takiemu podmiotowi zewnętrznemu dostępu do Konta PayPal Użytkownika, a jedynie będzie dokonywać płatności z tego Konta na rzecz danego podmiotu zewnętrznego po uzyskaniu od Użytkownika szczególnej autoryzacji. Użytkownik może uzyskać dostęp do ustawień dotyczących takiego ujawniania danych handlowcom oraz wyświetlać i kontrolować je po zalogowaniu się na swoim koncie PayPal.

  Jeśli Użytkownik powiąże uczestnictwo w danym programie lojalnościowym z Kontem Użytkownika w ramach aplikacji na urządzenia przenośne, firma PayPal może ujawnić należący do Użytkownika identyfikator uczestnika takiego programu lojalnościowego każdemu handlowcowi uczestniczącemu w tym programie lojalnościowym w przypadku, gdy Użytkownik zapłacił temu handlowcowi za pośrednictwem systemu PayPal. Jeśli Użytkownik usunie ze swojego Konta taki identyfikator uczestnika programu lojalnościowego, firma PayPal zaprzestanie ujawniania tej informacji”.

 3. Wykorzystywanie i ujawnianie Informacji przez firmę PayPal – ujawnianie informacji podmiotom zewnętrznym niebędącym klientami firmy PayPal

  Zmieniono podpunkt d części punktu 4 zatytułowanego „Ujawnianie informacji podmiotom zewnętrznym niebędącym użytkownikami systemu PayPal” w celu doprecyzowania, że zgoda Użytkownika na ujawnianie jego danych podmiotowi zewnętrznemu określonej na liście w punkcie 4 obejmuje również cesjonariuszy i następców prawnych (czyli osób, które zastępują taki podmiot zewnętrzny w świadczeniu usług na rzecz firmy PayPal) tego podmiotu zewnętrznego. Zmieniony podpunkt d przyjmuje następujące brzmienie:

  „Ujawnianie informacji podmiotom zewnętrznym niebędącym użytkownikami systemu PayPal

  Firma PayPal nie sprzeda ani nie wynajmie danych osobowych Użytkownika podmiotowi zewnętrznemu do celów marketingowych bez wyraźnej zgody Użytkownika. Firma PayPal ujawni dane osobowe Użytkownika tylko w ograniczonych przypadkach i tylko w celach określonych w niniejszych zasadach. Obejmuje to przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W szczególności Użytkownik wyraża zgodę i zobowiązuje serwis PayPal do przeprowadzenia następujących działań:

  (…)

  d. Ujawnianie informacji podmiotom zewnętrznym należącym do kategorii określonych w poniższej tabeli. Celem takiego ujawnienia informacji jest umożliwienie firmie PayPal świadczenia usług na rzecz Użytkownika. W poniższej tabeli dla każdej kategorii podano przykłady podmiotów zewnętrznych (w tym ich cesjonariuszy i następców prawnych), którym w chwili obecnej firma PayPal ujawnia informacje o koncie Użytkownika, wraz z celami tego ujawnienia oraz rodzajem ujawnianych informacji. O ile nie zostało to wyraźnie określone, osoby te na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów nie mogą korzystać z tych informacji w celach innych niż cele, dla których informacje te zostały im udostępnione”.

  Tak jak większość banków i dostawców usług finansowych/płatniczych, firma PayPal współpracuje z zewnętrznymi dostawcami usług. Od czasu do czasu musimy ujawniać im dane, aby usługi zamawiane przez naszych użytkowników mogły zostać wykonane. Ci dostawcy usług zapewniają nam ważne funkcje umożliwiające nam oferowanie łatwiejszego, szybszego i bezpieczniejszego sposobu realizowania płatności.

  Ogólnie rzecz ujmując, prawa luksemburskie, którym podlega obsługa danych użytkownika przez firmę PayPal (dotyczące ochrony danych i tajemnicy bankowej) wymagają większej przejrzystości niż większość praw w Unii Europejskiej. Dlatego, w odróżnieniu od większości dostawców usług internetowych i usług finansowych w Unii Europejskiej, firma PayPal wyszczególnia w swoich Zasadach zachowania poufności wszystkich zewnętrznych dostawców usług, którym ujawniane są dane użytkowników, cel ich ujawniania oraz rodzaj ujawnianych informacji.


  Podpunkt d części punktu 4 zatytułowanej „Ujawnianie informacji podmiotom zewnętrznym niebędącym klientami firmy PayPal” został zmieniony w celu umożliwienia firmie PayPal ujawnienia określonych informacji o kliencie kolejnym podmiotom zewnętrznym lub w dodatkowych celach wymienionych w tabeli poniżej lub w celu zmiany zakresu udostępnianych informacji, jak wyszczególniono w tabeli poniżej.

  Kategoria

  Nazwa podmiotu i obszar jego jurysdykcji (w nawiasach)

  Cel

  Ujawnione dane

  Outsourcing zadań związanych z obsługą klienta

  Attensity Europe GmbH

  Świadczenie usług wynikających z kontaktów klientów z firmą PayPal w ramach mediów społecznościowych.

  Dane przekazywane przez klienta za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, skrócone oraz ograniczone lub pełne informacje dotyczące źródeł finansowania płatności (w zależności od sytuacji), daty ważności źródeł finansowania płatności, typ konta PayPal, dokument tożsamości, informacje o saldzie konta i transakcjach, sprawozdania i raporty klienta, korespondencja dotycząca konta, informacje na temat wysyłki i informacje reklamowe.

  ePerformax Contact Centers & BPO (USA), Genpact International Inc. (USA)

  Świadczenie usług płatniczych na całym świecie.

  Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, skrócone oraz ograniczone lub pełne informacje dotyczące źródeł finansowania płatności (w zależności od sytuacji), daty ważności źródeł finansowania płatności, typ konta PayPal, dokument tożsamości, informacje o saldzie konta i transakcjach, sprawozdania i raporty klienta, korespondencja dotycząca konta, informacje na temat wysyłki i informacje reklamowe.

  Biura informacji kredytowej i agencje ds. zwalczania przestępczości finansowej

  LexisNexis, LexisNexis Risk Solutions UK Limited (Wielka Brytania)

  Pomoc w uwierzytelnieniu klienta.

  Imię i nazwisko, adres i data urodzenia.

  Zoot Deutschland GmbH (Niemcy), Zoot Enterprises Limited (Wielka Brytania).

  Przetwarzanie dotyczące aplikacji technicznych i udostępnianie bramy do przesyłania danych i dokumentów na potrzeby przeprowadzania kontroli i przeglądu kont oraz wymiana informacji o użytkownikach ze związanymi umową biurami informacji kredytowej i agencjami ds. zwalczania przestępczości finansowej. Agregowanie danych ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych oraz przygotowywanie analiz statystycznych w celu oceny ryzyka występowania oszustw.

  Wszelkie informacje o koncie oraz dokumenty przekazywane przez klientów, w tym informacje dotyczące tożsamości i adres. Informacje te mogą także obejmować adresy IP.

  MaxMind, Inc. (Stany Zjednoczone)

  Wykrywanie oszustw.

  Należy pamiętać, że dane przekazane temu dostawcy usług mogą:
  • zostać zachowane przez niego na potrzeby audytu oraz zapobiegania oszustwom;
  • być użyte przez niego w celu optymalizacji świadczonych przez niego na rzecz PayPal i innych podmiotów zewnętrznych usług wykrywania oszustw; oraz
  • być przesyłane poza obszar UE do dowolnego kraju.

  Wszystkie informacje o koncie, adres IP i dane karty kredytowej.

  Future Route Ltd (Wielka Brytania)

  Analizy danych księgowych użytkowników komercyjnych na potrzeby przeprowadzanej na bieżąco oceny ryzyka w czasie rzeczywistym.

  Imię, nazwisko, adres, adres e-mail i data urodzenia.

  Produkty finansowe

  Total System Services, Inc. (Stany Zjednoczone)

  Przetwarzanie zainicjowanych przez handlowca i zaakceptowanych przez klienta płatności (w tym przetwarzanie informacji dotyczących poleceń przelewu), świadczenie usług przetwarzania operacji na rachunkach/kartach, przechowywanie danych o transakcjach, płatnościach i innych informacji o klientach w kontekście takich transakcji. Świadczenie usług telecentrum oraz drukowania kart i wyciągów.

  Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia (w razie potrzeby), wszystkie informacje o koncie oraz dokumenty przekazane przez klientów, w tym informacje wymagane do potwierdzenia adresu i tożsamości.

  Usługi marketingowe i public relations

  Grayling Communications Limited (Wielka Brytania), Rock Communications (Włochy), Fleisher (Izrael), Clue PR (Polska).

  Udzielanie odpowiedzi na zapytania od mediów dotyczące klientów.

  Imię i nazwisko, adres i wszelkie informacje na temat konta klienta stosownie do jego wytycznych.

  Oracle America Inc. (USA)

  Przygotowywanie i przeprowadzanie kampanii marketingowych oraz sprawdzanie ich skuteczności.

  Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres i numer rejestracyjny handlowca, imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu osoby kontaktowej handlowca, adres URL witryny handlowca, numer konta PayPal, aplikacje podmiotów zewnętrznych używane przez handlowca, zachowania w witrynie PayPal.

  Foule Access SAS (Francja)

  Przechowywanie danych kontaktowych handlowców na potrzeby kierowanej do nich komunikacji marketingowej.

  Nazwa handlowca, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres, adres e-mail, numer telefonu i adres URL witryny handlowca.

  Appnexus, Inc. (USA), BlueKai, Inc. (USA), Conversant GMBH (Niemcy), Google Ireland, Ltd. (Irlandia), DoubleClick Europe Ltd (Wielka Brytania).

  Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

  Obsługa anonimowych identyfikatorów generowanych przez pliki cookie, sygnalizatorów www lub podobnych technologii w ramach witryn internetowych.

  Criteo SA (Francja)

  Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

  Obsługa identyfikatorów generowanych przez pliki cookie, sygnalizatorów www lub podobnych technologii w ramach witryn internetowych i wiadomości e-mail przesyłanych użytkownikom.

  Linkedin Ireland Limited (Irlandia)

  Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

  Zaszyfrowany adres e-mail powiązany z kontem użytkownika systemu PayPal (bez wskazywania relacji na koncie).

  Conversant Inc. (Stany Zjednoczone)

  Prowadzenie i ocena skuteczności kampanii retargetingowych w celu identyfikowania internautów i przekierowywania ich na określone strony w ramach spersonalizowanych kampanii reklamowych.

  Identyfikator konta PayPal (jeśli wymagany), identyfikator urządzenia używanego przez daną osobę, treści prezentowanych reklam oraz segmentacja w grupie użytkowników na potrzeby działań reklamowych.

  StrikeAd UK Ltd. (Wielka Brytania), Ad-x Limited (Wielka Brytania)

  Realizacja i mierzenie skuteczności kampanii retargetingowych w celu segmentacji użytkowników na potrzeby kampanii marketingowych dotyczących usługi PayPal Here.

  Identyfikator pliku cookie i identyfikator urządzenia w celu segmentowania grup użytkowników w celach marketingowych.

  Fiksu, Inc. (Stany Zjednoczone)

  Realizacja i mierzenie skuteczności kampanii retargetingowych w celu segmentacji użytkowników na potrzeby kampanii marketingowych dotyczących aplikacji PayPal na telefony komórkowe.

  Identyfikator urządzenia używany w związku z systemem operacyjnym Apple iOS, gdy użytkownik instaluje aplikację, rejestruje się w Usługach PayPal, loguje się lub ustawia zdjęcie w profilu.

  Nanigans, Inc. (USA)

  Prowadzenie kampanii retargetingowych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

  Identyfikator reklam nadawany urządzeniom korzystającym z systemu Apple iOS, gdy użytkownik instaluje aplikację, ponownie uruchamia aplikację, rejestruje się w Usługach PayPal, loguje się, sprawdza saldo, zapisuje ofertę, finalizuje transakcję, ustawia zdjęcie w profilu lub dokonuje innych zmian na koncie w ramach takiej aplikacji lub w związku z nią.

  Facebook, Inc (USA), Facebook Ireland Limited (Irlandia) i Twitter, Inc. (USA)

  Wyświetlanie odpowiednich reklam użytkownikom Facebooka i Twittera.

  Zaszyfrowany adres e-mail powiązany z kontem użytkownika systemu PayPal (bez wskazywania relacji na koncie).

  Purepromoter Ltd t/a Pure360

  Wysyłanie użytkownikom systemu PayPal wiadomości SMS dotyczących określonych usług oraz (w zależności od ustawień preferencji) wiadomości SMS o charakterze promocyjnym.

  Numer telefonu komórkowego, imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nazwa firmy, dane kontaktowe firmy, nazwa domeny, status konta, typ konta, preferencje konta, rodzaj i charakter oferowanych lub wykorzystywanych usług PayPal i odpowiednie informacje o transakcjach i koncie.

  Usługi operacyjne

  Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim & Partner Lawyers (Niemcy, Austria, Szwajcaria), Akinika Debt Recovery Limited (Wielka Brytania), Capita Plc (Wielka Brytania), Compagnie Francaise du Recouvrement (Francja), Clarity Credit Management Solutions Limited (Wielka Brytania), eBay Europe Services SARL (Luksemburg); EOS Solution Deutschland GmbH (Niemcy), EOS Aremas Belgium SA/NV (Belgia), EOS Nederland B.V. (Holandia), Arvato Infoscore GmbH (Niemcy), Infoscore Iberia (Hiszpania), SAS (Francja), Transcom WorldWide S.p.A. (Włochy), Transcom Worldwide SAS (Tunezja), Intrum Justitia S.p.A. (Włochy).

  Windykacja należności.

  Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, data urodzenia, adres e-mail, typ konta, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, numer rozliczeniowy, saldo konta, informacje na temat transakcji i obciążeń konta, nazwa dostawcy źródła finansowania płatności oraz kopie wszelkiej korespondencji w każdym przypadku związanej z kwotami zobowiązań Użytkownika (lub zobowiązań innej osoby) wobec firmy PayPal.

  KSP Kanzlei Dr. Seegers (Niemcy), BFS Risk & Collection GmbH (Niemcy); HFG Hanseatische Inkasso- und Factoring-Gesellschaft (Niemcy), BFS Risk and Collection GmbH (Niemcy), Team 4 Collect (Hiszpania), Arvato Polska (Polska), BCW Collections Ireland Ltd (Irlandia), S.C. Fire Credit S.R.L. (Rumunia), Gothia Financial Group AB (Szwecja), Gothia AS (Szwecja), Gothia A/S (Dania), Gothia Oy (Finlandia), Credit Solutions Ltd (Wielka Brytania).

  Windykacja należności, obsługa raportów dla biur informacji kredytowej na temat klientów zalegających z opłatami.

  Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, data urodzenia, adres e-mail, typ konta, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, numer rozliczeniowy, saldo konta, informacje na temat transakcji i obciążeń konta, nazwa dostawcy źródła finansowania płatności, odpowiednie informacje o operacjach na koncie oraz kopie wszelkiej korespondencji, zwłaszcza związanej ze sprawozdaniami dla biur informacji kredytowej, w każdym przypadku związanej z kwotami zobowiązań Użytkownika (lub zobowiązań innej osoby) wobec firmy PayPal.

  Begbies Traynor Group plc (Wielka Brytania), Moore Stephens LLP (Wielka Brytania), Moore Stephens Ltd (Wielka Brytania), Moore Stephens International Ltd (Wielka Brytania), Moorhead James LLP (Wielka Brytania), Comas Srl (Włochy), RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG (Niemcy), LLC Elitaudit (Rosja), National Recovery Service (Rosja).

  Badanie (w tym w szczególności przeprowadzanie kontroli aktywów i obiektów lub analiz biznesowych) oraz windykacja (lub pomoc w windykacji) należności od potencjalnie i rzeczywiście niewypłacalnych klientów.

  Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, data urodzenia, adres e-mail, typ konta, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, numer rozliczeniowy, saldo konta, informacje na temat transakcji i obciążeń konta, nazwa dostawcy źródła finansowania płatności oraz kopie wszelkiej korespondencji w każdym przypadku związanej z kwotami zobowiązań Użytkownika (lub zobowiązań innej osoby) wobec firmy PayPal.

  Hanseatische Inkasso-Treuhand GmbH (Niemcy)

  Windykacja należności i zarządzanie nimi, pomoc w windykacji należności od niewypłacalnych klientów.

  Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta, adres e-mail, typ konta, status konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, numer rozliczeniowy i nazwa dostawcy źródła finansowania płatności, saldo konta, data i kwota ostatniej płatności, wynik weryfikacji zdolności kredytowej.

  Zoot Deutschland GmbH (Niemcy), Zoot Enterprises Limited (Wielka Brytania).

  Przetwarzanie dotyczące aplikacji technicznych i udostępnianie bramy do przesyłania danych i dokumentów na potrzeby przeprowadzania kontroli i przeglądu kont oraz wymiana informacji o użytkownikach ze związanymi umową biurami informacji kredytowej i agencjami ds. zwalczania przestępczości finansowej.

  Wszystkie informacje o koncie oraz dokumenty przekazane przez klientów, w tym dowody tożsamości i adresy.

  Interxion Datacenters B.V.

  Pomoc dla centrów przetwarzania danych w zakresie produktu kredytowego Bill Safe.

  Wszelkie odpowiednie informacje o koncie i transakcjach.

 4. Inne zmiany

  Punkty Zasad zachowania poufności obowiązujących w systemie PayPal zostały zmienione w celu doprecyzowania treści i poprawienia błędów typograficznych.