>>Wyświetl wszystkie umowy prawne

Warunki Alternatywnych Form Płatności w usłudze PayPal

Data ostatniej aktualizacji: 5 sierpnia 2020 r.

Są to warunki umowy zawartej między Użytkownikiem a spółką PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., z siedzibą pod adresem 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg („firma PayPal”).

 1. Informacje o niniejszych zasadach

Niniejsze warunki dotyczą korzystania przez Użytkownika z funkcji alternatywnej formy płatności.

Informacje ogólne:

 • Funkcja alternatywnej formy płatności jest udostępniana przez PayPal. Po zintegrowaniu tej funkcji z systemem realizacji transakcji online Użytkownika umożliwia ona klientowi Użytkownika wybranie i użycie dowolnej alternatywnej formy płatności (na co PayPal może czasami zezwolić) w celu uregulowania płatności na rzecz Użytkownika; oraz
 • alternatywna forma płatności jest dowolną formą płatności wymienioną w załączniku 1, na której używanie PayPal może zezwolić dowolnej osobie nieposiadającej Konta w celu wysłania płatności na Konto Użytkownika, zgodnie z niniejszymi warunkami.

Część niniejszych warunków stanowi Umowa z Użytkownikiem w kraju, w którym Użytkownik zarejestrował konto PayPal jako rezydent. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszych warunkach, mają definicje określone w Umowie z Użytkownikiem. W maksymalnym możliwym zakresie niniejsze warunki i Umowę z Użytkownikiem należy interpretować jako spójną całość. W razie konfliktu interpretacji w zakresie tego konfliktu znaczenie nadrzędne mają niniejsze warunki wobec postanowień Umowy z Użytkownikiem.

Definicja Usług w Umowie z Użytkownikiem interpretowana łącznie z niniejszymi warunkami uwzględnia funkcję alternatywnej formy płatności.

 1. Akceptując niniejsze warunki,

Użytkownik wyraża zgodę na te warunki przez integrację funkcji alternatywnej formy płatności w swoim systemie realizacji transakcji online / na swojej platformie.

W przypadku osób integrujących funkcję alternatywnej formy płatności na Koncie klienta będącego osobą fizyczną lub prawną:

 • Użytkownik potwierdza, że posiada zgodę klienta na zawarcie w jego imieniu umowy zobowiązującej go do przestrzegania niniejszych warunków; oraz
 • osoba integrująca potwierdza, że niniejsze warunki będą obowiązywały klienta, a nie osobę dokonującą integracji.
 1. Korzystanie z funkcji alternatywnej formy płatności

Integrując funkcję alternatywnej formy płatności w systemie realizacji transakcji online Użytkownika, PayPal może (ale nie musi) zezwolić dowolnej osobie na skorzystanie z funkcji alternatywnej formy płatności do uregulowania opłaty na rzecz Użytkownika.

Załącznik 1 niniejszych warunków wymienia wszystkie alternatywne formy płatności, które PayPal może czasami udostępniać klientom Użytkownika oraz zawiera dodatkowe postanowienia odnoszące się do odbierania przez Użytkownika płatności od klientów, którzy korzystają z tych alternatywnych form płatności. Użytkownik musi zawsze przestrzegać tych postanowień.

Ponieważ płatnik nie używa Konta PayPal do wysłania płatności za pomocą alternatywnej formy płatności, Użytkownik nie może ze swojego Konta PayPal samodzielnie zwrócić płatności dokonanej za pomocą alternatywnej formy płatności, chyba że inaczej stwierdzono w załączniku 1 do niniejszych warunków.

Użytkownik nie może otrzymywać płatności za pomocą alternatywnej formy płatności w walutach innych niż określone dla danej alternatywnej formy płatności w załączniku 1 do niniejszych warunków.

Użytkownik może korzystać z funkcji alternatywnej formy płatnościwyłącznie na koncie firmowym (nie na koncie osobistym).

W przypadku otrzymywania płatności za pomocą alternatywnej formy płatności dodatkowa opłata procentowa za odbieranie kwot otrzymywanych z tytułu międzynarodowych transakcji handlowych określonych w Umowie z Użytkownikiem nie obowiązuje.

 1. Zobowiązania Użytkownika względem spółki PayPal

PayPal może traktować dostawców alternatywnych form płatności i podmioty przetwarzające płatności, które pomagają w umożliwieniu Użytkownikowi otrzymywania płatności za pomocą alternatywnych form płatności, w taki sam sposób, w jaki traktuje banki / centra autoryzacyjno-rozliczeniowe lub inne podmioty przetwarzające płatności, zgodnie z postanowieniami Umowy z Użytkownikiem.

Płatności za pomocą alternatywnych form płatności mogą zostać cofnięte przez dostawców alternatywnych form płatności, chyba że inaczej stwierdzono w załączniku 1. Zobowiązania Użytkownika względem firmy PayPal wynikające z tych cofnięć są takie same jak zobowiązania wynikające z Cofnięć płatności lub Obciążeń zwrotnych określone w Umowie z Użytkownikiem. Dostawca oferujący alternatywną formę płatności może wpływać na cofnięcie płatności za pomocą alternatywnej formy płatności w taki sam sposób, w jaki może to robić bank lub w jaki wystawca karty płatnika może wpływać na Obciążenie zwrotne. Ochrona sprzedających w systemie PayPal nie obejmuje płatności dokonywanych za pomocą alternatywnych form płatności.

Po wypowiedzeniu niniejszych warunków Użytkownik nadal ponosi odpowiedzialność wobec firmy PayPal na mocy niniejszych warunków w odniesieniu do cofnięć płatności za pomocą alternatywnej formy płatności przez dostawcę oferującego alternatywną formę płatności oraz w zakresie pozostałych zobowiązań wynikających z korzystania przez Użytkownika z funkcji alternatywnej formy płatności przed wypowiedzeniem warunków.

 1. Zmiany i wypowiedzenie warunków

PayPal może w dowolnym momencie bez powiadomienia dodawać lub usuwać alternatywne formy płatności lub dostawców oferujących alternatywne formy płatności na liście w załączniku 1 do niniejszych warunków.

Firma PayPal może również zmieniać, usuwać lub dodawać postanowienia do tych warunków zgodnie z procedurą Zmian opisaną w Umowie z Użytkownikiem. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek Zmianą, może wypowiedzieć niniejsze warunki.

Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia niniejszych warunków w dowolnym momencie przez usunięcie funkcji alternatywnej formy płatności ze swojego systemu realizacji transakcji online i postępowanie zgodnie z wszelkimi innymi instrukcjami dotyczącymi integracji, które PayPal może czasami udostępniać. Wypowiedzenie tych warunków skutkuje brakiem możliwości oferowania klientom funkcji alternatywnej formy płatności do regulowania płatności na rzecz Użytkownika. Konto Użytkownika pozostaje aktywne i nadal obowiązują postanowienia Umowy z Użytkownikiem.

PayPal może w dowolnym momencie z dowolnej przyczyny i (o ile jest to możliwe) z wcześniejszym powiadomieniem rozwiązać, anulować lub zawiesić świadczenie Usługi w zakresie, w jakim odnosi się ona do funkcji alternatywnej formy płatności lub alternatywnych form płatności, bez powstania żadnych zobowiązań względem Użytkownika.

Niniejsze warunki pozostają w mocy po ich wypowiedzeniu tak długo i w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do: (i) wykonywania zadań wynikających z korzystania przez Użytkownika z funkcji alternatywnej formy płatności przed wypowiedzeniem warunków; lub (ii) zachowania zgodności z odpowiednimi regulacjami.

Załącznik 1

Alternatywne formy płatności

Bancontact

Rodzaj płatności

Karta debetowa

Bancontact to forma płatności w postaci karty debetowej, gdzie karta debetowa została wystawiona przez autoryzowaną instytucję kredytową, która pozwala klientom płacić za towary i usługi bezpośrednio z rachunków bankowych.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Nie

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

1 EUR na transakcję

Maksymalna kwota transakcji

Nie dot.

Określone zabronione produkty i usługi

Tylko zabronione towary i usługi, które zostały określone w Umowie z Użytkownikiem

Warunki dodatkowe

Nie dot.

BLIK

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

BLIK jest formą płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może otrzymać potwierdzenie transakcji w czasie rzeczywistym.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Nie

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

0,01 PLN na transakcję

Maksymalna kwota transakcji

10 000,00 PLN na transakcję

Określone zabronione produkty i usługi

Brak, oprócz wymienionych w Umowie z Użytkownikiem

Warunki dodatkowe

Użytkownik musi wyraźnie wyświetlać na swojej stronie internetowej lub w urządzeniu nazwę BLIK lub znaki towarowe w sposób zgodny z książką BLIK.

EPS

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

EPS jest formą płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może otrzymać potwierdzenie transakcji w czasie rzeczywistym. Opcja EPS jest udostępniana przez banki uczestniczące w programie EPS.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Tak – Gwarancja płatności oznacza, że kwota każdej transakcji oznaczonej jako zakończona lub pomyślnie zrealizowana (w zależności od sytuacji) zostanie wpłacona na Konto Użytkownika, a środki nie mogą zostać wycofane, z zastrzeżeniem postanowień niniejszych warunków i Umowy z Użytkownikiem oraz ich przestrzegania przez Użytkownika.

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

1 EUR na transakcję

Maksymalna kwota transakcji

Nie dot.

Określone zabronione produkty i usługi

Tylko zabronione towary i usługi, które zostały określone w Umowie z Użytkownikiem

Warunki dodatkowe

Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia firmie PayPal wszelkich zdarzeń wymagających bazowania na Gwarancji płatności EPS.

Fiński internetowy przelew bankowy (Verkkopankki)

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

Fiński przelew bankowy online to forma płatności w postaci przelewu bankowego.

Odbiorca może otrzymać potwierdzenie transakcji w czasie rzeczywistym.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Nie

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

0,65 EUR na transakcję

Maksymalna kwota transakcji

20 000 EUR na transakcję

Określone zabronione produkty i usługi

Poza zabronionymi towarami i usługami wymienionymi w Umowie: nielegalny hazard; prostytucja; podrobione towary; piractwo towarów; nielegalna sprzedaż lub dystrybucja wyrobów tytoniowych i pornografii lub przedstawianie brutalnych aktów przemocy; Nordea Bank nie zezwala na doładowywanie portfeli ani produktów przedpłaconych

Warunki dodatkowe

1. Użytkownik musi dostarczyć wszystkie niezbędne dane zgodnie z wymaganiami dostarczonymi przez firmę PayPal. Nieprzestrzeganie wymagań dotyczących dostarczenia danych może skutkować opóźnieniem, zawieszeniem lub anulowaniem przetwarzania zrealizowanych transakcji sprzedaży.

2. Użytkownik zrekompensuje firmie PayPal uzasadnione wydatki poniesione w wyniku sporu dotyczącego Transakcji, jeśli firma PayPal będzie aktywnie uczestniczyć w mediacji lub innym podobnym postępowaniu między Klientem a Użytkownikiem.

3. Maksymalny limit odpowiedzialności jest równy zafakturowanej kwocie sprzedaży (sprzedaży produktów lub usług przez Użytkownika na rzecz Klienta), której odszkodowanie dotyczy bezpośrednio, lub wynosi 1000 EUR, w zależności od tego, która kwota jest niższa. Łączna kwota odpowiedzialności nie może jednak przekroczyć 5000 EUR. Ograniczenia te nie mają zastosowania, jeśli szkody zostały spowodowane przez umyślne działanie lub rażące zaniedbanie.

System Giropay

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

Giropay jest formą płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może otrzymać potwierdzenie transakcji w czasie rzeczywistym.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Tak – Gwarancja płatności oznacza, że kwota każdej transakcji oznaczonej jako zakończona lub pomyślnie zrealizowana (w zależności od sytuacji) zostanie wpłacona na Konto Użytkownika, a środki nie mogą zostać wycofane, z zastrzeżeniem postanowień niniejszych warunków i Umowy z Użytkownikiem oraz ich przestrzegania przez Użytkownika.

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

1 EUR na transakcję

Maksymalna kwota transakcji

Nie dot.

Określone zabronione produkty i usługi

Oprócz towarów i usług zabronionych na mocy postanowień Umowy z Użytkownikiem:

instrumenty płatnicze (gotówka, oszczędności, pieniądz elektroniczny, waluty, w tym wirtualne, takie jak bitcoin, a także czeki), jeśli odbiorca instrumentu płatniczego nie może być zidentyfikowany przez Użytkownika, za wyjątkiem kuponów lub kart przedpłaconych.

Warunki dodatkowe

1. System giropay jest dostępny tylko dla posiadaczy kont bankowości online w autoryzowanej instytucji kredytowej w Niemczech. PayPal nie gwarantuje, że wszystkie rachunki bankowe w Niemczech obsługują giropay.

2. Użytkownik musi spełniać wszystkie warunki korzystania z giropay, w tym dotyczące używania logo giropay (można go używać tylko w Europie).

3. Korzystając z giropay jako formy płatności, nie należy prosić klienta o podawanie jakichkolwiek danych, a szczególnie danych osobowych, takich jak numer IBAN lub imiona i nazwiska.

4. Gwarancja płatności w giropay jest ograniczona do 10 000 EUR na transakcję.

5. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia firmie PayPal wszelkich zdarzeń wymagających odwołania się do Gwarancji płatności giropay.

6. Gwarancja płatności giropay wygasa po 6 tygodniach od odebrania środków z transakcji oznaczonej jako zakończona lub pomyślnie zrealizowana, chyba że Użytkownik zgłosił pisemne roszczenie przed upływem tych 6 tygodni.

iDEAL

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

iDEAL jest formą płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może otrzymać potwierdzenie transakcji w czasie rzeczywistym. Z iDEAL mogą korzystać tylko klienci posiadający rachunki bankowe online w bankach w Holandii, które obsługują iDEAL.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Tak – Gwarancja płatności oznacza, że kwota każdej transakcji oznaczonej jako zakończona lub pomyślnie zrealizowana (w zależności od sytuacji) zostanie wpłacona na Konto Użytkownika, a środki nie mogą zostać wycofane, z zastrzeżeniem postanowień niniejszych warunków i Umowy z Użytkownikiem oraz ich przestrzegania przez Użytkownika.

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

Nie dot.

Maksymalna kwota transakcji

Nie dot.

Określone zabronione produkty i usługi

Tylko zabronione towary i usługi, które zostały określone w Umowie z Użytkownikiem

Warunki dodatkowe

1. Użytkownik musi umieścić w widocznym miejscu w swojej witrynie informacje na temat procedury zgłaszania roszczeń.

2. Użytkownik nie może oferować płatności iDEAL za pomocą łączy w wiadomości e-mail, chyba że uzyska wcześniejszą pisemną zgodę firmy PayPal. Łącze do płatności iDEAL to adres URL prowadzący do strony płatności Użytkownika, na której klient może zainicjować transakcję w systemie iDEAL.

3. Użytkownik jest zobowiązany do odpowiadania na wnioski o podanie informacji w określonych sytuacjach wymagających dalszej analizy, które są związane z korzystaniem z formy płatności iDEAL, na żądanie zgłoszone firmie PayPal lub bezpośrednio Użytkownikowi.

4. Podręcznik integracji systemu iDEAL dla handlowców jest dostępny tutaj:https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview; Użytkownik musi przestrzegać warunków korzystania z systemu iDEAL, w tym dotyczących używania logo iDEAL, zgodnie z opisem w witrynie www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/.

5. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia firmie PayPal wszelkich zdarzeń wymagających odwołania się do Gwarancji płatności iDEAL.

6. Jeżeli PayPal, według własnego uznania, stwierdzi, że operacje Użytkownika wiążą się z dużym ryzykiem, zastrzega sobie prawo do zażądania od Użytkownika wdrożenia procedury rejestracji w celu gromadzenia co najmniej następujących danych Klienta:

a) imienia i nazwiska oraz adresu e-mail;

b) numeru rachunku oraz imienia i nazwiska / nazwy dla numeru rachunku bankowego używanego do robienia zakupów z wykorzystaniem formy płatności iDEAL;

c) informacji dodatkowych potrzebnych do weryfikacji w kroku 2 oraz monitorowania transakcji, na przykład:

i. adresu IP;

ii. odcisku palca w przeglądarce;

iii. numeru telefonu komórkowego.

Mercado Pago 

Rodzaj płatności 

Mercado Pago to dostawca usług płatniczych online, który oferuje kupującym w Brazylii i Meksyku możliwość dokonywania płatności przy użyciu karty kredytowej, debetowej, przedpłaconej, salda portfela Mercado Pago i innych form płatności. 

Ryzyko obciążenia zwrotnego 

Tak 

Gwarancja płatności 

Tak – Gwarancja płatności oznacza, że kwota każdej transakcji oznaczonej jako zakończona lub pomyślnie zrealizowana (w zależności od sytuacji) zostanie wpłacona na Konto Użytkownika, a środki nie mogą zostać wycofane, z zastrzeżeniem postanowień niniejszych warunków i Umowy z Użytkownikiem oraz ich przestrzegania przez Użytkownika. 

Możliwość zwrotu pieniędzy 

Tak 

Minimalna kwota transakcji 

0,01 MXN na transakcję 

0,01 BRL na transakcję 

Maksymalna kwota transakcji 

1 000 000,00 MXN na transakcję 

10 000 000,00 BRL na transakcję 

Określone zabronione produkty i usługi 

W Meksyku:  

Oprócz towarów i usług zabronionych na mocy postanowień Umowy z Użytkownikiem: towary i usługi zabronione na mocy warunków Mercado Pago, jak również: leki na receptę, produkty farmaceutyczne, suplementy diety niedopuszczone do sprzedaży, wszelkiego rodzaju hazard, produkty i usługi finansowe niezatwierdzone przez właściwe organy nadzoru finansowego, szkodliwe oprogramowanie (np. rogueware, wirusy itp.), finansowanie partii lub działań politycznych, marketing bezpośredni, działania z użyciem kodów pocztowych, czeki bankierskie i przekazy pocztowe; sklepy magazynowe dostępne na zasadzie przywileju członkowskiego, wielopoziomowa sprzedaż piramidalna, systemy z podziałem czasu (tzw. time share), agencje windykacyjne, firmy faktoringowe, likwidatorzy, firmy wnoszące płatności kaucyjne, prawnicy zajmujący się sprawami upadłościowymi, doradcy finansowi, własności udziałów, fundusze powiernicze, fundusze inwestycyjne, wymiana walut, zlecenia płatności od instytucji niefinansowych, podmioty prowadzące działalność gwarancyjną i kantorową, czeki podróżne, usługi związane z podróżami i żeglugą wycieczkową (poza biurami podróży), zbiory monet i znaczków, sklepy z monetami, filatelistyka, AirTran Airways, AirTran Air, wypłaty czeków, płatności automatyczne i subskrypcje, agencje pośrednictwa pracy oraz zaliczki w gotówce i kredyty. 

 

W Brazylii:  

Oprócz towarów i usług zabronionych na mocy postanowień Umowy z Użytkownikiem: usługi są zabronione.  

Niektóre towary są zabronione przez firmę Mercado Pago na podstawie jej warunków. Aby uzyskać pełną listę zabronionych towarów i usług, należy odwiedzić stronę: https://www.MercadoPago.com.br/Ajuda/3264 

Warunki dodatkowe 

W Meksyku: usługi płatnicze Mercado Pago podlegają warunkom Mercado Pago dla Meksyku.  

 

W Brazylii: usługi płatnicze Mercado Pago podlegają warunkom Mercado Pago dla Brazylii.  

 

W Brazylii i Meksyku: 

Użytkownik nie może wykorzystywać marki, logo, nazwy handlowej ani innej własności intelektualnej firmy Mercado Pago; może jedynie podawać Mercado Pago jako formę płatności. Jeśli Użytkownik podejmie próbę wykorzystania własności intelektualnej Mercado Pago w nieautoryzowany sposób, zastrzegamy sobie prawo do odwołania naszych usług. 

 

Mercado Pago nie ponosi odpowiedzialności za żadne dodatkowe opłaty z tytułu niedostarczenia przez Użytkownika prawidłowych danych bankowych. 

 

Użytkownikowi zabrania się odsprzedawania usług zarządzania płatnościami podmiotom zewnętrznym. 

Multibanco

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

Multibanco to forma płatności ograniczona do klientów w Portugalii, która oferuje dwie możliwości realizowania płatności: jedną z opcji jest przelew bankowy za pośrednictwem portalu bankowości internetowej klienta, a druga opcja to płatność gotówkowa w bankomatach różnych banków portugalskich.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Nie

Możliwość zwrotu pieniędzy

Nie dot.

Minimalna kwota transakcji

Nie dot.

Maksymalna kwota transakcji

99 999,99 EUR na transakcję

Określone zabronione produkty i usługi

Brak, oprócz wymienionych w Umowie z Użytkownikiem

Warunki dodatkowe

Nie dot.

MyBank

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

MyBank to forma płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może otrzymać potwierdzenie transakcji w czasie rzeczywistym.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Nie

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

Nie dot.

Maksymalna kwota transakcji

Nie dot.

Określone zabronione produkty i usługi

Dla uniknięcia wątpliwości oraz oprócz zabronionych towarów lub usług wymienionych w Umowie z Użytkownikiem niedopuszczalne są: działania, które mogą podlegać karze ze względu na zagrożenia dla małoletnich; pedofilia; pornografia; naruszanie praw własności intelektualnej; uchybienia dotyczące środków płatniczych; niezachowanie zgodności z zasadami ochrony danych i przepisami dotyczącymi systemów automatycznego przetwarzania danych; pranie brudnych pieniędzy; nieprzestrzeganie przepisów dotyczących hazardu i zakładów, wyścigów konnych, loterii oraz zapisów dotyczących warunków wykonywania zawodów regulowanych.

Warunki dodatkowe

Użytkownik nie może wykorzystywać logo My Bank i innej własności intelektualnej niewymienionej jako dozwolona do świadczenia usług alternatywnych form płatności. W przypadku wątpliwości dotyczących dopuszczalnego zakresu korzystania należy zapoznać się z Przewodnikiem My Bank dla firm dostępnym w witrynie https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. W przypadku podjęcia przez Użytkownika próby wykorzystania logo My Bank w sposób nieupoważniony, niezgodny z zezwoleniem lub intencją podmiotu udzielającego zgody, lub wyraźnie sprzeczny z tymi wymaganiami PayPal zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług.

payu

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

PayU to forma płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może otrzymać potwierdzenie transakcji w czasie rzeczywistym.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Nie

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

0,01 PLN na transakcję; 0,01 CZK na transakcję

Maksymalna kwota transakcji

Nie dot.

Określone zabronione produkty i usługi

Poza towarami i usługami zabronionymi w Umowie: leki na receptę, produkty farmaceutyczne i suplementy diety niedopuszczone do sprzedaży; narkotyki, środki odurzające, w tym dopalacze, a także sprzęt i technologie wykorzystywane do ich uprawy, produkcji, handlu itp.; nielegalny hazard; broń, amunicja i wyrzutnie gazów; usługi online zawierające treści pornograficzne, np. czaty, kamery wideo, filmy VOD; produkty i usługi finansowe, jeśli są oferowane w ramach działalności, która nie podlega kontroli właściwych organów nadzoru finansowego; oprogramowanie malware, np. rogueware, wirusy itp.; witryny internetowe partii politycznych wykorzystywane do ich wspierania lub zbierania środków na działalność polityczną; witryny crowdfundingowe, pośrednicy nielegalnie akceptujący płatności w imieniu wielu odbiorców lub niespełniający wymogów stowarzyszeń kart płatniczych lub instytucji pośredniczących.

Warunki dodatkowe

1. Użytkownik musi zapewnić, że Klient został poinformowany w sposób zrozumiały i łatwo dostępny, że transakcje dokonywane za pomocą formy płatności PayU są nieodwracalne.

2. Firmy PayPal i PayU nie ponoszą odpowiedzialności za żadne dodatkowe opłaty spowodowane podaniem nieprawidłowych danych bankowych, jeśli Użytkownik nie upewnił się, że są one prawidłowe.

3. Odpowiedzialność za wszelkie nieautoryzowane lub nieuczciwe transakcje dokonane za pomocą formy płatności PayU ponoszą korzystający z niej handlowcy.

4. Użytkownik zapewnia, że:

a) wszelkie dane identyfikacyjne lub uwierzytelniające Klienta, które mogłyby zostać wykorzystane do złożenia zamówienia, nie będą przechowywane elektronicznie ani zapisywane w innej formie;

b) podczas wprowadzania danych identyfikacyjnych lub uwierzytelniających Klienta, które mogłyby zostać wykorzystane do złożenia zamówienia, dostęp podmiotów zewnętrznych do takich danych jest uniemożliwiany.

Ujawnianie danych identyfikacyjnych lub uwierzytelniających Klienta podmiotom zewnętrznym jest surowo zabronione.

POLi

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

POLi to forma płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może otrzymać potwierdzenie transakcji w czasie rzeczywistym. Płatności POLi są ograniczone do klientów posiadających rachunki w instytucjach bankowych w Australii i Nowej Zelandii. PayPal nie gwarantuje, że wszystkie rachunki bankowe w Nowej Zelandii i Australii są zgodne z usługą POLi.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Nie

Możliwość zwrotu pieniędzy

Nie

Minimalna kwota transakcji

1,00 AUD/NZD na transakcję

Maksymalna kwota transakcji

10 000,00 AUD/NZD na transakcję

Określone zabronione produkty i usługi

Oprócz towarów i usług zabronionych na mocy postanowień Umowy z Użytkownikiem: hazard

Warunki dodatkowe

Nie dot.

Przelewy24 (P24)

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

Przelewy24 to forma płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może otrzymać potwierdzenie transakcji w czasie rzeczywistym.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Nie

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

0,05 PLN na transakcję

Maksymalna kwota transakcji

Nie dot.

Określone zabronione produkty i usługi

Brak, oprócz wymienionych w Umowie z Użytkownikiem

Warunki dodatkowe

Każda transakcja jest powiązana z niepowtarzalnym numerem transakcji i innymi szczegółami („Szczegóły transakcji”) w celu ułatwienia przetwarzania zapytań lub potencjalnych reklamacji. Szczegóły transakcji należy zapisać w bezpieczny sposób.

Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowo zrealizowanych transakcji należy składać bezpośrednio do firmy PayPal, która następnie prześle taką sprawę do Systemu płatności Przelewy24 w celu jej zbadania. W związku z takimi reklamacjami należy podać następujące informacje:

a) adres e-mail;

b) numer transakcji;

c) kwotę transakcji;

d) pełne imię i nazwisko posiadacza rachunku bankowego, z którego miała została przelana Kwota transakcji;

e) nazwę banku, w którym znajduje się rachunek, z którego miała zostać przelana kwota transakcji lub na który transakcja została przesłana (w zależności od przypadku);

f) datę transakcji;

g) w przypadku płatności kartą: nazwę karty; oraz

h) w przypadku płatności poprzez wiadomość SMS: numer telefonu komórkowego Klienta.

Niezależnie od powyższych postanowień, wszelkie reklamacje dotyczące transakcji dokonanych na 90 lub więcej dni przed złożeniem takiej reklamacji mogą zostać odrzucone przez System płatności Przelewy24.

SOFORT

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

SOFORT Banking / SOFORT Überweisung jest formą płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może otrzymać potwierdzenie transakcji w czasie rzeczywistym.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Nie

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

1 EUR na transakcję

Maksymalna kwota transakcji

Nie dot.

Określone zabronione produkty i usługi

Tylko zabronione towary i usługi, które zostały określone w Umowie z Użytkownikiem

Warunki dodatkowe

Nie dot.

Trustly

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie (po zaksięgowaniu środków na koncie Handlowca)

Gwarancja płatności

Nie

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

0,01 EUR na transakcję. (Z zastrzeżeniem warunków nałożonych przez bank Klienta)

Maksymalna kwota transakcji

Zgodnie z warunkami nałożonymi przez bank Klienta

Określone zabronione produkty i usługi

Poza zabronionymi towarami i usługami wymienionymi w Umowie: bitcoiny

Warunki dodatkowe

(1) Użytkownik zapewnia, że logotypy i znaki towarowe firmy Trustly są przedstawione w atrakcyjny i odpowiedni sposób oraz zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi prezentowania usług określonymi na stronie: https://trustly.com/en/developer/documents.

(2) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że: (a) działanie usługi Trustly jest uzależnione od funkcjonalności systemów podmiotów zewnętrznych, przede wszystkim banków, a firma Trustly nie gwarantuje działania usługi w przypadku awarii, niesprawności lub zmiany w ramach takich systemów podmiotów zewnętrznych lub powiązanych z nimi; (b) wzrost wielkości i częstotliwości transakcji oraz planowane prace konserwacyjne usługi Trustly mogą negatywnie wpłynąć na szybkość transakcji; oraz (c) firmy PayPal i Trustly nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z pogorszenia funkcjonalności systemów podmiotów zewnętrznych, jak określono w podpunkcie (a), lub podczas okresów zwiększonej wielkości i częstotliwości transakcji lub planowanych prac konserwacyjnych usługi Trustly, jak opisano w podpunkcie (b).

Trustpay

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

Trustpay jest formą płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może otrzymać potwierdzenie transakcji w czasie rzeczywistym.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Nie

Możliwość zwrotu pieniędzy

Nie dot.

Minimalna kwota transakcji

0,01 EUR na transakcję

Maksymalna kwota transakcji

Nie dot.

Określone zabronione produkty i usługi

Oprócz towarów i usług zabronionych na mocy postanowień Umowy z Użytkownikiem: broń i podobne przedmioty (np.pistolety, części pistoletów, amunicja, noże), produkty finansowe przypominające piramidę Ponzi'ego, nielegalne substancje (leki i narkotyki) i sprzęt do ich produkcji, internetowy handel antykami oraz sprzedaż historycznych replik.

Warunki dodatkowe

 1. Użytkownik zezwala firmie PayPal na uzyskiwanie dostępu do swojej witryny poprzez obserwację ręczną, automatyczne wyszukiwanie „spidering” lub inne automatyczne techniki wyszukiwania w celu potwierdzenia dokładności treści. Jednak firma PayPal nie ma obowiązku monitorować dokładności Twojej witryny.
 2. Standardowa umowa świadczenia usług płatniczych musi zawierać postanowienia dotyczące rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy handlowiec nie zrealizuje nabytych towarów lub usług, bez uzasadnienia odrzuci reklamacje dotyczące towarów lub usług lub bez uzasadnienia nie pozwoli na zwrot towaru.
 3. Usługa TrustPay może zostać rozwiązana bez podania przyczyny z okresem wypowiedzenia wynoszącym trzy (3) tygodnie.
 4. Użytkownik powinien zawsze współpracować z PayPal w celu zbadania wszelkich podejrzeń o nielegalne, nieuczciwe lub niewłaściwe działania jakiejkolwiek osoby mającej dostęp do usługi TrustPay.
 5. Użytkownik musi jednoznacznie podać następujące informacje na swojej stronie internetowej:
  1. dane identyfikacyjne handlowca;
  2. pełną specyfikację oferowanych towarów lub usług, łącznie z ich ceną i walutą rozliczeniową;
  3. opis procedury składania reklamacji i zwrotu towarów lub usług, w tym informacje dotyczące praw konsumenta;
  4. metodę refundacji (zwrotu) płatności otrzymanych od klientów handlowca;
  5. dane kontaktowe Działu Obsługi Klienta
  6. ograniczenia eksportowe, jeśli takie są, nałożone na oferowane towary; i
  7. metodę dostawy oferowanych towarów/usług
 6. Użytkownik gwarantuje, że ani on sam, ani członkowie jego zarządu czy faktyczni właściciele nie podlegają skonsolidowanemu wykazowi osób, grup i podmiotów podlegających sankcjom finansowym UE, publikowanemu przez Komisję Europejską i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych.
 7. TrustPay jest uprawniony do nieudostępniania lub nieprzekazywania środków firmie PayPal na rzecz użytkownika, jeśli: (1) dane o płatniku nie są jasne, zrozumiałe i wystarczająco dokładne, (2) transakcja jest sprzeczna z obowiązującym prawem, lub (3) istnieje uzasadnione podejrzenie, że dana transakcja jest powiązana z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu lub inną działalnością przestępczą.