>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

Warunki korzystania z PayPal.Me

Data ostatniej aktualizacji: 31 sierpnia 2018 r.

 

Pobierz PDF

Usługa PayPal.Me („Usługa”), świadczona przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. („PayPal”), umożliwia Użytkownikowi wygenerowanie spersonalizowanego adresu URL PayPal.Me („Łącze PayPal.Me”) służącego do utworzenia spersonalizowanej strony PayPal.Me, która pozwala innym osobom na znalezienie Użytkownika, rozpoznanie go i zawarcie z nim transakcji (każda z osobna zwana „Stroną PayPal.Me”). Na Stronie PayPal.Me będzie wyświetlane Łącze PayPal.Me, imię, nazwisko lub nazwa firmy, zdjęcie w profilu lub logo Użytkownika oraz nazwa miejscowości powiązane z kontem PayPal Użytkownika („Dane PayPal.Me”). Dane PayPal.Me będą widoczne dla wszystkich osób odwiedzających Stronę PayPal.Me Użytkownika, co pozwoli im łatwiej stwierdzić, że wysyłają pieniądze do właściwego odbiorcy.

Użytkownik może używać Łącza PayPal.Me w celach osobistych lub komercyjnych w celu odbierania płatności od innych osób za pośrednictwem systemu PayPal. Korzystanie z Usługi podlega niniejszym Warunkom korzystania z usługi PayPal.Me, postanowieniom Umowy z Użytkownikiem, Zasadom dopuszczalnego użytkowania, Zasadom zachowania poufności oraz wszelkim innym obowiązującym umowom zawartym przez Użytkownika i PayPal (łącznie „Umowy”).

Udostępnianie danych osobowych za pomocą Usługi

Usługa PayPal.Me jest funkcją społecznościową, która umożliwia łatwiejsze przeprowadzanie transakcji z innymi użytkownikami. Twoje Łącze PayPal.Me będzie widoczne dla innych użytkowników systemu PayPal, gdy zsynchronizują swoje książki adresowe, a Ty znajdujesz się wśród ich kontaktów, albo gdy podejmą próbę wysłania Ci pieniędzy w systemie PayPal po wyszukaniu Twoich Danych PayPal.Me lub Łącza PayPal.Me.

PRZEZ ZAREJESTROWANIE SIĘ W USŁUDZE UŻYTKOWNIK UPOWAŻNIA PAYPAL DO PUBLICZNEGO WYŚWIETLANIA DANYCH PAYPAL.ME, ŁĄCZA PAYPAL.ME I STRONY PAYPAL.ME UŻYTKOWNIKA ORAZ ZGADZA SIĘ, ŻE ELEMENTY TE BĘDĄ WIDOCZNE DLA DOWOLNEJ OSOBY UZYSKUJĄCEJ DOSTĘP DO POWIĄZANYCH DANYCH PAYPAL.ME.

Użytkownik może w każdej chwili zaktualizować swoje preferencje i wyłączyć Łącze PayPal.Me. W tym celu musi zmienić ustawienia na swoim koncie PayPal w trybie online lub w aplikacji PayPal. Jeśli Użytkownik wyłączy Łącze PayPal.Me, straci ogólnie dostępną możliwość przeszukiwania wszystkich powiązanych z nim informacji i nie będzie mógł używać takiego Łącza PayPal.Me w celu odbierania płatności.

Cele osobiste lub komercyjne

Po zarejestrowaniu się w Usłudze i skonfigurowaniu Łącza PayPal.Me Użytkownik zostanie poproszony o określenie, czy podstawowym celem używania Łącza PayPal.Me będą transakcje z rodziną i znajomymi (użycie „Osobiste”), czy odbieranie płatności od klientów za towary i usługi (użycie „Komercyjne”). Użytkownik może przekształcić zarówno Osobiste łącze PayPal.Me w Komercyjne łącze PayPal.Me, jak i niektóre Komercyjne łącza PayPal.Me w Osobiste łącza PayPal.Me, NIE MOŻE JEDNAK UŻYWAĆ OSOBISTEGO ŁĄCZA PAYPAL.ME DO ODBIERANIA PŁATNOŚCI W CELACH KOMERCYJNYCH ANI UŻYWAĆ KOMERCYJNEGO ŁĄCZA PAYPAL.ME DO REALIZACJI TRANSAKCJI OSOBISTYCH.

Jeśli Użytkownik ma Konto firmowe PayPal, wszelkie Łącza PayPal.Me powiązane z tym kontem zostaną uznane za Komercyjne łącza PayPal.Me. Jeśli PayPal według własnego uznania stwierdzi, że Użytkownik otrzymał płatności za towary i usługi za pośrednictwem Osobistego łącza PayPal.Me, PayPal może wstecznie naliczyć odpowiednie opłaty i na przyszłość zaklasyfikować Łącze PayPal.Me jako Komercyjne. Informacje dotyczące sposobu naliczania takich opłat znajdują się w Umowie z Użytkownikiem.
 

Wskazówki dotyczące korzystania z usługi PayPal.Me

Poza postanowieniami Umów Użytkownik musi również przestrzegać podstawowych zasad dotyczących używania Usługi.
Użytkownik NIE MOŻE podać innej osobie hasła do konta PayPal ani innych danych uwierzytelniających, aby umożliwić jej zarządzanie Łączem PayPal.Me. Ponadto Użytkownik NIE MOŻE używać nazwy użytkownika i hasła innego posiadacza konta w taki sam sposób, jak opisany w poprzednim zdaniu.
Ponadto Użytkownik NIE MOŻE ANGAŻOWAĆ SIĘ w żadne działania, publikować żadnych treści ani rejestrować lub używać adresu URL w celu wygenerowania Łącza PayPal.Me, które jest lub które zawiera materiały:

  • obraźliwe, obelżywe, szkalujące, pornograficzne, obsceniczne lub postrzegane jako zawierające pogróżki;
  • nielegalne lub postrzegane jako mające na celu promowanie lub popełnienie czynu niezgodnego z prawem, w tym między innymi naruszenia praw własności intelektualnej, praw do prywatności lub praw własności należących do PayPal, innych użytkowników systemu PayPal lub podmiotów zewnętrznych;
  • zawierające hasło Użytkownika lub celowo zawierające hasło innego użytkownika albo celowo zawierające dane osobowe podmiotów zewnętrznych lub mające na celu uzyskanie takich danych osobowych;
  • wprowadzające w błąd lub w sposób nieuprawniony zawierające sugestię co do występowania powiązania z innymi użytkownikami, osobami lub podmiotami lub jest w inny sposób fałszywe, niezgodne z prawdą, zwodnicze lub mylące; lub
  • postrzegane jako naruszające lub pozostające w konflikcie z Umowami w sposób stwierdzony przez PayPal.

Użytkownik zgadza się, że naruszenie dowolnego z powyższych postanowień może skutkować natychmiastowym zamknięciem lub zawieszeniem Łącza PayPal.Me lub konta PayPal. Ponadto Użytkownik zgadza się, że PayPal może z dowolnych przyczyn odebrać mu Łącze PayPal.Me.

PayPal zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszych warunków według własnego uznania i z dowolnej przyczyny. Aktualizacja taka następuje w drodze opublikowania zaktualizowanej wersji tych warunków na stronie https://www.paypal.me/pages/terms. Zaktualizowane warunki wchodzą w życie z dniem ich opublikowania, a dalsze korzystanie przez Użytkownika z Łącza PayPal.Me oznacza, że Użytkownik zaakceptował takie zaktualizowane warunki.