>> Wyświetl wszystkie umowy

Umowa o korzystanie z płatności zbiorczych PayPal Payouts

Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2021 r.

Pobierz PDF

 

Niniejsza umowa reguluje korzystanie przez Użytkownika z Usługi płatności zbiorczych PayPal Payouts (dawniej Mass Pay). Korzystanie przez Użytkownika z Usługi płatności zbiorczych PayPal Payouts podlega również warunkom przedstawionym w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal, Informacjach dotyczących zasad ochrony danych oraz w innych umowach prawnych między Użytkownikiem a firmą PayPal.

Usługi Płatności zbiorczych PayPal Payouts można używać do wysyłania płatności do wielu odbiorców naraz, np. prowizji, rabatów, nagród, premii motywacyjnych i zbiorczych płatności biznesowych. Może być dostępna opcja wysłania płatności zbiorczych na konta PayPal. Aby korzystać z tej usługi, Użytkownik:

  • musi posiadać firmowe konto PayPal w stanie niebudzącym zastrzeżeń i bez limitów wypłat; a także
  • musi złożyć wniosek o korzystanie z tych usług, który następnie musi zostać pozytywnie rozpatrzony przez firmę PayPal.

Opłaty za płatności zbiorcze PayPal Payouts można znaleźć na stronie Opłaty.

Jeśli docelowy odbiorca płatności zbiorczych nie ma konta PayPal, może odebrać płatności, zakładając takie konto. Wszystkie płatności zbiorcze, które nie zostaną odebrane przez docelowego odbiorcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni, zostaną zwrócone Użytkownikowi. PayPal nie ponosi odpowiedzialności za kwoty wysłane omyłkowo przy użyciu funkcji płatności zbiorczych PayPal Payouts ani za cofnięcie takich płatności.

Płatności zbiorcze PayPal to usługa dla klientów, którzy dokonują płatności cyklicznych, masowych lub wielu płatności naraz. Klienci dokonujący płatności jednorazowych powinni korzystać z usług PayPal przeznaczonych do tego celu. Płatności zbiorczych PayPal nie można używać do wypłaty wynagrodzeń, sprzedaży produktów, wysyłania pieniędzy do rodziny i znajomych, płacenia handlowcom za zakupy, kupowania kodów odblokowujących ani do żadnych innych transakcji, które w opinii firmy PayPal stwarzają wyższe ryzyko niż dopuszczalne. PayPal może w dowolnej chwili nałożyć dalsze ograniczenia według własnego uznania.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za upewnienie się, że każdy z odbiorców płatności zbiorczych wyraził zgodę na odbieranie płatności od Użytkownika za pośrednictwem odpowiednich usług oraz na kontakt przez e-mail lub SMS (stosownie do przypadku). Korzystając z Płatności zbiorczych PayPal, Użytkownik stwierdza i zapewnia, że adresy e-mail lub numery telefonów używane przez niego do kontaktowania się z klientami zostały mu przekazane przez każdego z odbiorców płatności zbiorczych oraz że sposób wykorzystywania przez niego usług do kontaktowania się z klientami jest zgodny z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Użytkownik rozumie, że celem Płatności zbiorczych PayPal jest wyłącznie umożliwianie transakcji i płatności masowych oraz że nie wolno z nich korzystać do wysyłania wiadomości marketingowych w imieniu własnej firmy.

Bez uszczerbku dla innych praw i środków zaradczych wynikających z niniejszej Umowy PayPal może według własnego uznania i w dowolnym momencie zawiesić dostęp Użytkownika lub pozbawić go dostępu do usługi Płatności zbiorczych bądź konta PayPal, jeśli (i) stwierdzi, że Użytkownik w nieprawidłowy sposób korzysta z usługi Płatności zbiorczych; (ii) z korzystaniem z usługi Płatności zbiorczych przez Użytkownika wiąże się wyższe ryzyko niż akceptowalne; (iii) dojdzie do naruszenia niniejszych postanowień.