>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

 

Warunki programu PayPal Partner Fundraising Program

 

Pobierz PDF

Data wejścia w życie: 1 kwietnia 2022 r.

 

Niniejsze Warunki („Warunki”) stanowią umowę prawną między Użytkownikiem a firmą PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. oraz, w odniesieniu do środków przyznawanych przez PayPal Giving Fund Ireland, także PayPal Giving Fund Ireland, zarejestrowaną organizacją charytatywną (nr 20205692) (łącznie „my”, „nas” lub „PayPal”). Regulują one korzystanie przez Użytkownika z platformy PayPal Partner Fundraising Platform.

Korzystanie przez Użytkownika z konta i usług PayPal podlega Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal. Integralną część niniejszych Warunków stanowi przez odwołanie punkt „Pozostałe warunkiUmowy z Użytkownikiem usługi PayPal.

Rejestrując się na platformie PayPal Partner Fundraising Platform, Użytkownik zezwala firmie PayPal na zbieranie środków w jego imieniu za pośrednictwem witryny PayPal (w tym witryny internetowej, aplikacji mobilnej itp.). Wszystkie darowizny wpłacane za pośrednictwem platformy PayPal Partner Fundraising Platform będą przekazywane bezpośrednio na konto PayPal Użytkownika.

 

1. Partnerzy uczestniczący w zbieraniu środków

Zarejestrowanie się na platformie PayPal Partner Fundraising Platform umożliwia zbieranie środków dla Użytkownika również niezależnym partnerom („Partnerzy”). Wszyscy tacy Partnerzy są weryfikowani przez firmę PayPal. Użytkownik może wyświetlić listę Partnerów, opis ich działalności i powiązane opłaty. PayPal będzie powiadamiać Użytkownika o wszelkich nowych Partnerach dodawanych do platformy z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Użytkownik może zdecydować, że nie będzie współpracować z danym Partnerem lub żadnym z nich, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta PayPal.

 

2. Opłaty

Akceptując Partnerów zgodnie z procedurą określoną w punkcie 1 powyżej, Użytkownik wyraża zgodę na obciążanie opłatami naliczanymi przez takich Partnerów i upoważnia firmę PayPal do związania go umową z takim Partnerem wyłącznie w tym celu.

W przypadku darowizn wpłacanych w witrynie PayPal opłaty za te transakcje pokrywa firma PayPal.

Jeśli Użytkownik otrzyma darowiznę w witrynie Partnera, za tę transakcję będą obowiązywać opłaty PayPal. Zob. strona Opłaty dla handlowców.

Jeśli Użytkownik otrzymuje darowizny w witrynie Partnera, Użytkownikowi mogą zostać naliczone, oprócz opłat PayPal, opłaty w wysokości do 5% kwoty transakcji („Opłaty partnera”), o czym zostanie wcześniej powiadomiony. Użytkownik zaakceptuje z góry opłaty Partnerów zgodnie z procedurą określoną w punkcie 1 powyżej.

 

3. Uprawnienia

Użytkownik przyznaje firmie PayPal poniższe uprawnienia i upoważnia ją do przekazywania tych uprawnień (lub ich części) w swoim imieniu obecnym i przyszłym Partnerom:

 1. zlecenia płatności przekazywane firmie PayPal przez Partnera w związku z płatnościami od darczyńców są traktowane jak przekazane przez Użytkownika i zatwierdzone przez niego lub w jego imieniu;
 2. zlecenia dotyczące płatności podzielonej przekazywane przez Partnera są traktowane jak przekazane i zatwierdzone przez Użytkownika lub w jego imieniu; zlecenie dotyczące płatności podzielonej oznacza żądanie Użytkownika, aby: (i) odliczyć Opłaty partnera (które Użytkownik jest winien Partnerowi) od płatności należnej Użytkownikowi ze strony firmy PayPal w związku z transakcjami płatniczymi z tytułu darowizny; oraz (ii) zapewnić wypłatę podanej kwoty przez firmę PayPal bezpośrednio Partnerowi w imieniu Użytkownika;
 3. żądania zwrotu pieniędzy przekazywane firmie PayPal przez Partnera są traktowane jak przekazane przez Użytkownika i zatwierdzone przez niego lub w jego imieniu;
 4. upoważnienie firmy PayPal do automatycznego zablokowania i wstrzymania środków z transakcji płatniczej po ich uznaniu na koncie pieniądza elektronicznego PayPal należącym do Użytkownika aż do wystąpienia jednego z dwóch zdarzeń: (1) firma PayPal otrzyma polecenie wypłaty od Partnera lub (2) upłynie okres dwudziestu ośmiu (28) dni od daty wygaśnięcia transakcji płatniczej;
 5. upoważnienie Partnera do zlecania firmie PayPal w imieniu Użytkownika zwalniania środków z transakcji płatniczej na konto PayPal Użytkownika po ich zablokowaniu na podstawie powyższego postanowienia; przekazane firmie PayPal przez Partnera zlecenie zwolnienia środków z transakcji płatniczej na konto PayPal Użytkownika nie może być uznaniowe; w przypadku braku wszelkich innych obiektywnych kryteriów, które firma PayPal może uzgodnić się z Partnerem w imieniu Użytkownika, Partner zainicjuje zwolnienie środków; jeśli Partner nie zleci firmie PayPal zwolnienia środków z transakcji płatniczej na konto PayPal Użytkownika, po upływie dwudziestu ośmiu (28) dni firma PayPal automatycznie zainicjuje takie zwolnienie; oraz
 6. upoważnienie firmy PayPal do udostępniania Partnerowi danych o transakcjach i sporach z firmą PayPal.

Użytkownik może w każdej chwili anulować te uprawnienia w odniesieniu do każdego Partnera, któremu je przyznał, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta firmy PayPal. Jeśli Użytkownik zechce cofnąć swoje upoważnienie wobec wszystkich Partnerów i nie korzystać już z platformy PayPal Partner Fundraising Platform, powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta. W przypadku wycofania upoważnienia lub zrezygnowania z uczestnictwa w platformie PayPal Partner Fundraising Platform Użytkownik straci możliwość korzystania z naszych usług za pośrednictwem platformy PayPal Partner Fundraising Platform i konkretnego Partnera.

 

4. Kryteria korzystania z platformy

Aby zarejestrować się na platformie PayPal Partner Fundraising Platform, Użytkownik musi być zarejestrowaną organizacją charytatywną.

Aby to zrobić, należy przedstawić wszystkie wymagane informacje, w tym opis organizacji charytatywnej, jej status, treść apelu wzywającego do wzięcia udziału w akcji oraz logo, obszary działania i słowa kluczowe pomagające darczyńcom w znalezieniu organizacji Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do podawania dokładnych informacji i aktualizowania ich na bieżąco.

Firma PayPal może zakończyć lub zawiesić uczestnictwo Użytkownika w platformie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia, jeśli zasadnie uzna, że:

 1. Użytkownik nie spełnia wymagań niniejszego punktu;
 2. informacje podane zgodnie z niniejszym punktem są nieaktualne;
 3. Użytkownik stracił status organizacji charytatywnej lub nie może przedstawić jego aktualnego potwierdzenia; lub
 4. Użytkownik naruszy jakiekolwiek zobowiązania wynikające z Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej z firmą PayPal.

Wspomniane prawo do zakończenia uczestnictwa nie ogranicza praw firmy PayPal wynikających z Umowy z Użytkownikiem ani żadnych innych umów zawartych między Użytkownikiem a firmą PayPal.

 

5. Udzielenie licencji

Na czas korzystania z platformy PayPal Partner Fundraising Platform Użytkownik niniejszym udziela firmie PayPal niewyłącznej licencji na używanie jego nazwy, logo i treści apelu wzywającego do wzięcia udziału w akcji w celu identyfikacji organizacji Użytkownika na platformie PayPal Partner Fundraising Platform oraz w innych witrynach i usługach objętych umową partnerską z firmą PayPal, a także w powiązanych materiałach marketingowych, takich jak marketingowe wiadomości e-mail. PayPal przyjmuje do wiadomości, że Użytkownik zachowuje własność swoich znaków towarowych, nazw handlowych i znaków usługowych oraz wszelkich powiązanych z nimi wartości firmy.

 

6. Środki przyznawane przez PayPal Giving Fund Ireland

Udział w programie PayPal Partner Fundraising Program umożliwia Użytkownikowi korzystanie ze środków przyznawanych przez PayPal Giving Fund Ireland z darowizn pochodzących od darczyńców w Irlandii i innych krajach zgodnie z warunkami określonymi w tym punkcie („Przyznane środki”). Środki będą przekazywane Użytkownikowi przez PayPal Giving Fund Ireland na jego konto PayPal.

Użytkownik może nie korzystać z takich środków przyznawanych przez PayPal Giving Fund Ireland. Podczas procesu rejestracji w programie PayPal Partner Fundraising Program Użytkownikowi zostanie zaoferowana opcja odrzucenia możliwości korzystania ze środków przyznawanych przez PayPal Giving Fund Ireland. Użytkownik może również odrzucić tę możliwość lub zarejestrować się ponownie, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta PayPal w dowolnym momencie, z zachowaniem dwutygodniowego okresu karencji.

Środki przyznane zgodnie z niniejszym punktem muszą zostać spożytkowane zgodnie z następującymi warunkami:

Przyznane przez PayPal Giving Fund Ireland środki muszą być przeznaczone wyłącznie na cele charytatywne zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Irlandii. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych celów, należy się zapoznać z wytycznymi urzędu regulacyjnego ds. organizacji charytatywnych (Charities Regulatory Authority, „CRA”). Dla wygody Użytkownika wymagania te podsumowaliśmy również w załączniku 1 poniżej.

Użytkownik zgadza się niezwłocznie odpowiedzieć na wszelkie uzasadnione prośby firmy PayPal o informacje na temat wykorzystywania przez niego środków, które zostały mu przyznane przez firmę PayPal.

Użytkownik potwierdza, że jego organizacja została założona w celach charytatywnych w kraju wskazanym na jego koncie PayPal i jest właściwie zarejestrowana oraz podlega regulacjom jako organizacja charytatywna we wspomnianej jurysdykcji.Jeśli organizacja charytatywna Użytkownika nie jest zarejestrowana i ma cele, które odbiegają od celów uznawanych za charytatywne w naszym podsumowaniu lub wytycznych CRA, Użytkownik powinien postępować zgodnie z zalecaną praktyką księgową i traktować otrzymywane od firmy PayPal środki jako podlegające ograniczeniom z punktu widzenia księgowości, uwzględniając je we wszelkich publikowanych sprawozdaniach.

Irlandzkie prawo o organizacjach charytatywnych i spółkach wymaga przechowywania ewidencji otrzymanych i wydatkowanych środków przez okres co najmniej siedmiu lat od daty realizacji transakcji.

Użytkownik zobowiązuje się odpowiadać na zadawane przez firmę PayPal uzasadnione pytania oraz dostarczać firmie PayPal odpowiednie dowody, ustne lub pisemne wyjaśnienia, w tym odpowiednią ewidencję, na temat wypełniania przez Użytkownika obowiązków wynikających z niniejszych warunków w celu umożliwienia omówienia, monitorowania i oceny wypełniania przez Użytkownika tych obowiązków.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności firma PayPal może zażądać od Użytkownika zwrotu środków w ciągu 14 dni od daty powiadomienia:

 1. Użytkownik zaprzestał prowadzenia działalności, ogłosił upadłość, stał się niewypłacalny lub został objęty zarządem, postępowaniem naprawczym bądź postawiony w stan likwidacji;
 2. Użytkownik działał w sposób oszukańczy, niedbały lub nieuczciwy, o ile takie oszustwo, zaniedbanie lub nieuczciwość miały w opinii firmy PayPal istotny negatywny wpływ na korzystanie przez Użytkownika ze środków od niej otrzymanych;
 3. firma PayPal stwierdzi, że otrzymane od niej środki nie zostały wykorzystane na cele charytatywne zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Irlandii lub że Użytkownik w inny sposób istotnie naruszył warunki przyznawania środków; lub
 4. firma PayPal wypłaciła Użytkownikowi zbyt wysoką kwotę i powiadomiła o tym Użytkownika, ale nie otrzymała zwrotu pieniędzy.

 

7. Aktualizacja i wypowiedzenie niniejszych Warunków

Firma PayPal może zmienić lub wypowiedzieć niniejsze Warunki bądź zakończyć działanie platformy PayPal Partner Fundraising Platform za uprzednim powiadomieniem, zgodnie z tą samą procedurą, która obowiązuje w odniesieniu do zmieniania Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal i została opisana w punkcie „Witamy w systemie PayPal” Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal.

Jeśli Użytkownik w dowolnym momencie naruszy niniejsze Warunki, firma PayPal zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub zawieszenia konta PayPal Użytkownika bądź podjęcia innych działań w odniesieniu do tego konta, a także do zawieszenia dostępu Użytkownika do platformy PayPal Partner Fundraising Platform lub usunięcia organizacji charytatywnej Użytkownika z tej platformy według własnego uznania. Po wypowiedzeniu niniejszych Warunków firma PayPal dołoży odpowiednich starań, aby niezwłocznie usunąć organizację charytatywną Użytkownika z platformy PayPal Partner Fundraising Platform.

 

Załącznik 1. Podsumowanie celów charytatywnych określonych w przepisach prawa irlandzkiego

 

Ustawa o organizacjach charytatywnych z 2009 r. („Ustawa z 2009 r.”) wymienia cztery kategorie celów charytatywnych obowiązujące w prawie irlandzkim, a organizacje charytatywne muszą realizować wyłącznie takie cele na rzecz dobra publicznego. Zachowują one i rozszerzają definicję stosowaną w prawie zwyczajowym po raz pierwszy określoną w sprawie Pemsela 1. Są to:

 1. Zapobieganie ubóstwu lub trudnej sytuacji ekonomicznej bądź ich łagodzenie

Obejmuje łagodzenie wszelkich form przymusu ekonomicznego, wykluczenia lub bezradności. Muszą istnieć wystarczające silne powiązania między działalnością organizacji a wymiernym skutkiem dla grupy beneficjentów, której ubóstwu lub trudnej sytuacji ekonomicznej organizacja ma zapobiegać lub które ma łagodzić.

 1. Wspieranie edukacji

Obejmuje szerokie spektrum organizacji edukacyjnych, w tym organizacje przedszkolne, szkoły, uczelnie, instytucje kształcenia ustawicznego, organizacje badawcze, grona ekspertów, instytuty zawodowe, muzea i biblioteki.

 1. Krzewienie religii

Obejmuje organizacje promujące lub podtrzymujące uczestnictwo w praktykach religijnych.

 1. Cele przynoszące korzyści danym społecznościom obejmujące:
 • Wspieranie opieki społecznej, w tym pomoc osobom potrzebującym ze względu na młody lub zaawansowany wiek, zły stan zdrowia lub niepełnosprawność.
 • Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, w tym rewitalizację obszarów wiejskich i miejskich.
 • Propagowanie odpowiedzialności obywatelskiej lub wolontariatu.
 • Promowanie zdrowia, w tym zapobieganie chorobom, dolegliwościom lub cierpieniu ludzkiemu bądź łagodzenie ich objawów.
 • Wspieranie rozwiązywania konfliktów lub pojednania.
 • Propagowanie harmonii religijnej lub rasowej oraz harmonijnych stosunków społecznych.
 • Ochronę środowiska naturalnego.
 • Wspieranie zrównoważonego rozwoju pod względem środowiskowym.
 • Wspieranie efektywnego, skutecznego wykorzystania mienia organizacji charytatywnych.
 • Zapobieganie cierpieniu zwierząt lub jego łagodzenie.
 • Wspieranie sztuki, kultury, dziedzictwa lub nauki.
 • Integrację osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej oraz promowanie ich pełnego uczestnictwa w społeczeństwie.

Zgodnie z Ustawą z 2009 r. następujące cele nie są uznawane za charytatywne:

 1. wspieranie sportu;
 2. wspieranie związków zawodowych, organów przedstawicielskich pracodawców lub izb handlowych;
 3. wspieranie partii politycznej lub organizacji propagującej cel polityczny (o ile nie dotyczy wspierania działalności charytatywnej);
 4. instytucja propagująca cele niezgodne z prawem lub sprzeczne z moralnością publiczną lub polityką publiczną bądź ukierunkowane na wspieranie terroryzmu lub działalności terrorystycznej w kraju czy poza jego granicami albo działająca na rzecz organizacji, której uczestnictwo jest niezgodne z prawem;
 5. wspieranie praw człowieka, równości i różnorodności;
 6. wsparcie sił obronnych.

1 Commissioners for Special Purposes of Income Tax v Pemsel [1891] A.C. 531.

Zawarte tu informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią ostatecznej interpretacji prawa. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z organem regulacyjnym ds. organizacji charytatywnych (www.charitiesregulator.ie) lub skorzystać ze specjalistycznej porady.