>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

Uwagi w odniesieniu do ustaw FATCA i CRS:

 

Pobierz PDF

Uwagi w odniesieniu do ustaw FATCA i CRS:

Zgodnie z obowiązującymi w Luksemburgu ustawami z dnia 24 lipca 2015 r. o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych („Ustawa FATCA”) i z dnia 18 grudnia 2015 r. o wspólnych normach sprawozdawczości w OECD („Ustawa CRS”), zaadoptowanymi odpowiednio celem wdrożenia porozumienia podpisanego między rządami Stanów Zjednoczonych i Luksemburga, dotyczącego przestrzegania międzynarodowego prawa podatkowego i Dyrektywy UE o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji podatkowej (2014/107/EU), firma PayPal jako kontroler danych, informuje Użytkownika, że następujące dane będą zbierane i mogą być udostępniane lub przetwarzane w inny sposób na potrzeby wspomnianych ustaw (zakładając, że obowiązują w danym przypadku) i zgodnie z nimi: 

  • imię i nazwisko Użytkownika;
  • adres Użytkownika;
  • kraj (lub kraje) rezydencji podatkowej Użytkownika;
  • numery identyfikacji podatkowej Użytkownika wydane w krajach rezydencji podatkowej i, jeśli dotyczy, numer identyfikacji podatkowej w Stanach Zjednoczonych (TIN);
  • miejsce i data urodzenia Użytkownika;
  • numer rachunku Użytkownika (lub odpowiednik wskazujący miejsce przechowywania środków);
  • saldo konta lub jego wartość na dzień 31 grudnia dowolnego roku, w którym konto było/jest aktywne;

Jeśli Użytkownik zostanie uznany za osobę objętą obowiązkiem podatkowym na terenie Stanów Zjednoczonych zgodnie z Ustawą FATCA lub osobę podlegającą obowiązkowi zgłoszenia na mocy Ustawy CRS (w obu przypadkach jako „Posiadacz konta objętego obowiązkiem zgłoszenia”), zakładając że ustawy FATCA i CRS nakładają obowiązki na firmę PayPal, firma PayPal, jako raportująca instytucja finansowa na mocy ww. przepisów, automatycznie przekaże te informacje luksemburskiemu urzędowi skarbowemu. Ten ostatni przekaże wspomniane informacje amerykańskiemu urzędowi skarbowemu (IRS) w przypadku podlegania Ustawie FATCA lub – w przypadku podlegania Ustawie CRS – odpowiednim instytucjom w krajach rezydencji podatkowej Użytkownika, o ile należą one do jurysdykcji uczestniczących w świetle przepisów Ustawy CRS. 

Ww. informacje będą przekazywane luksemburskiemu urzędowi skarbowemu za każdy rok kalendarzowy, podczas którego Użytkownik jest lub stał się Posiadaczem konta objętym obowiązkiem zgłoszenia (najpóźniej 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego). Firma PayPal będzie konsekwentnie przetwarzać te dane, aż przestaną być konieczne do celów, w których zostały pozyskane.

Zgodnie z ustawami CRS i FATCA Użytkownik ma obowiązek podania dodatkowych informacji, które mogą być niezbędne firmie PayPal do zachowania zgodności z ww. przepisami. Niespełnienie tego obowiązku w wyznaczonym terminie może spowodować zgłoszenie przez firmę PayPal informacji o Użytkowniku luksemburskiemu urzędowi skarbowemu, który następnie udostępni te informacje instytucjom wymienionym powyżej. Użytkownik ma prawo wglądu do informacji przekazywanych luksemburskiemu urzędowi skarbowemu i, w zależności od przypadku, do ich usunięcia. Aby korzystać z tych praw, należy postępować zgodnie z punktem 11 Zasad zachowania poufności.

Odniesienia do ustaw FATCA i CRS uwzględniają odniesienia do wszelkich przepisów opartych na porozumieniach o wspólnych normach sprawozdawczości, które mogą obowiązywać w Luksemburgu, a także wszelkich przepisów uaktualniających lub zastępujących te regulacje i porozumienia.