PayPal Felhasználói Megállapodás

 

>> Az összes jogi megállapodás megtekintése

A következő vonatkozik az Írországban bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználókra

PayPal Pools Feltételek

 

PayPal Pool (a továbbiakban: „Pool” vagy „Pools Program”) létrehozásával Ön elfogadja a jelen feltételeket (a továbbiakban: „Feltételek”). Jelen Feltételek a Felhasználási Szerződést hivatkozás útján magukba foglalják. A Feltételeket és a Felhasználási Szerződést – amennyire lehetséges – egységes egészként kell értelmezni. Ahol kifejezetten felülírják egymást, vagy ahol fel nem oldható ellentmondás mutatkozik, jelen Feltételek élveznek elsőbbséget a Felhasználási Szerződéssel szemben az ellentmondás mértékéig. A Pools Program csak személyes használatra nyitott PayPal-számlával használható, üzleti számlával nem.

A Gyűjtések Programmal pénzt gyűjthet barátaitól egy meghatározott célra, például valaki számára csoportos ajándék adása, egy eseményre szóló jegyek megvásárlása vagy egy tervezett utazás költségeinek megosztása céljából. Amikor valamely Poolon keresztül pénzt gyűjt, ez az összeg az Ön PayPal-számláján („Számla”) lesz elhelyezve egy különálló elektronikus pénz Egyenlegen, ami a Felhasználási Szerződés szerint a számlája Tartalékszámlája lesz, melyet külön kell kezelnie. Az ezen a különálló elektronikus pénz Egyenlegen tartott összeget először át kell helyeznie a PayPal-számlája Fizetési számla részére (ezt csak a Poolhoz rendelt célok megvalósítása érdekében teheti meg) tranzakciók teljesítése, vásárlásokért történő fizetés vagy a hozzárendelt bankszámlára történő lehívás érdekében. Az Ön felelőssége e pénzösszegek elkülönített tárolása , valamint, hogy azokat kizárólag a Pool céljainak megvalósítása érdekében használja.

 Minden egyes Pool esetén egy egyedi weboldalt hozhat létre (a továbbiakban: Pool Oldal), ahol elnevezheti az adott Poolt, leírást és/vagy képet tehet közzé, hozzájárulókat tehet közzé, illetve megjelenítheti és nyomon követheti a Pool-célösszeg elérésének előrehaladását. A hozzájárulóknak üzenetet küldhet, amelyben megköszönheti a Pool-hoz való hozzájárulásukat, illetve tájékozhatja őket a Pool céljainak előrehaladásáról vagy teljesüléséről. A PayPal fenntartja a jogot arra, hogy korlátozza ezeket a pénzösszegeket, ha azokat nem meghatározott célra használja fel, a Felhasználási Szerződés 4.2. és 10. pontjával és/vagy a Felhasználási Feltételekkel összhangban.

Ha a PayPal-számlája mínuszba megy át, azonban Önnek olyan pénzösszegek állnak rendelkezésére, amelyek a különálló elektronikus pénz Egyenlegére érkeznek, érkeztek vagy fognak érkezni egy vagy több Pool keretében, akkor a PayPal fenntartja a jogot a negatív egyenlegnek a Poolhoz való hozzájárulásra szánt összegekkel történő kiegyenlítésére a tartozás összegének erejéig, és/vagy a PayPalnak a Felhasználási Szerződés szerinti beszámítási jogának gyakorlására.

Az Ön jogai és kötelezettségei egy gyűjtés hozzájárulójaként vagy kedvezményezettjeként

Egy adott Poolhoz való hozzájárulást a hozzájárulók saját kockázatukra teljesítenek, és a PayPal nem vállal semminemű felelősséget e tekintetben. Ha a befizetett pénzösszegeket nem a megjelölt célra használják fel, akkor a hozzájárulók kizárólag a Poolt létrehozó személlyel szemben érvényesíthetik követeléseiket. A PayPal nem ellenőrzi, hogy a pénzt a megjelölt célra használják-e fel. A PayPal nem vállal semmilyen felelősséget a Pool kedvezményezettjeivel szemben.

 

Korlátozások és tiltott használati módok

A Pools program nem egy elkülönített PayPal-számla, továbbá nem minősül bankszámlának, közös befektetésnek, befektetésnek vagy takarékszámlának. Az adott pool javára gyűjtött pénzösszegek után Ön nem jogosult kamatra. A pool-ok rövid ideig történő használatra vannak szánva, és nem pénz hosszú távú vagy határozatlan ideig történő számlán tartására. A pool-ok nem használhatók olyan tevékenységre vagy célra, amelyet a PayPal Felhasználási Feltételei tiltanak.

A Pool-okat nem használhatja közösségi finanszírozásra, illetve áruk vagy szolgáltatások értékesítésére. Nem kínálható semmilyen ösztönző, ellenszolgáltatás, kamat, kedvezmény, „jutalom” vagy „előny” a Pool-hoz történő hozzájárulás fejében. A pool-hoz történő hozzájárulásokat személyes elektronikus pénz befizetéseknek tekintjük, és ezekre nem terjed ki a PayPal Vásárlói védelem. Nem használhatók fel a pool-ok reklám- vagy promóciós célokra.

Nem használható fel a Poolok egyenlege a Pool Oldalon meghatározotton kívüli, más célra. Amennyiben cégünk a saját mérlegelési jogkörében úgy ítéli meg, hogy Ön a Pools Programot a jelen feltételekben nem engedélyezett célokra használja fel, akkor a PayPal fenntartja a jogot a számlája korlátozására, felfüggesztésére vagy megszüntetésére a Felhasználási Szerződés 4.2., illetve 10. pontja értelmében. A PayPal ugyanakkor nem köteles arra, hogy figyelemmel kövesse a Poolon keresztül gyűjtött pénzösszegek felhasználását, és nem tehető felelőssé, ha a pénzösszegeket nem a Pool meghatározott célokra használják fel. A PayPal nem felelős a poolon keresztül gyűjtött pénzösszegekért, valamint nem formál semmilyen jogot vagy jogcímet, illetve nem vállal semmilyen kötelezettséget azokért, mivel ezeket Ön személyes befizetésként kapta. A Poollal vagy a Poolra befizetett pénzösszegek felhasználásával kapcsolatos, hozzájárulókkal való jogviták az Ön felelősségi körébe tartoznak, és a hozzájárulók részéről nem keletkezik semmilyen jog, jogcím vagy érdekeltség a saját kockázatukra teljesített személyes befizetések vonatkozásában.

A Pools nem vállalja a jótékonysági szervezetekre vonatkozó 2009-es törvényben előírt semelyik műveletet sem (beleértve, de nem kizárólagosan a 41(1)(a) és (b) pontot), és továbbra is az Ön felelőssége marad annak biztosítása, hogy a Pools Ön általi használata megfelel az adománygyűjtésre vonatkozó összes helyi jogszabálynak, beleértve a jótékonysági szervezetekre vonatkozó jogszabályokat is.

Személyes adatok megosztása

Amikor Poolt hoz létre, akkor az Ön neve, a PayPal-profilképe, valamint az összegyűjtött teljes összeg, továbbá az Ön által a pool létrehozásakor vagy módosításakor hozzáadott borítókép és/vagy poolhoz tartozó leírás is megjeleníthető az Ön pool oldalán. Lehetőség van továbbá azon személyek nevének, profilképeinek és befizetett összegeinek megjelenítésére, akik hozzájárultak az Ön pooljához (a továbbiakban: Hozzájárulók Adatai). Az egyes hozzájárulók választhatnak, hogy szeretnék-e személyes adataikat megjeleníteni az Ön pool oldalán, amennyiben Ön ilyen adatok megjelenítését állította be.

A hozzájárulók adatainak használatát a PayPal Felhasználási Szerződése és Adatvédelmi Szabályzata szabályozzák. Nem jelenítheti meg a hozzájárulók adatait más weboldalakon vagy oldalakon anélkül, hogy az adott hozzájárulók beleegyezésüket adnák az ilyen jellegű megosztáshoz és felhasználáshoz.

A Gyűjtések Program felmondása

A PayPal jogosult saját belátása szerint, észszerű határidővel bármikor felmondani, megszüntetni, felfüggeszteni vagy módosítani a Pools Programot, vagy észszerű előzetes értesítéssel módosítani a jelen Feltételeket. A Pools Program felmondása esetén a meglévő poolok továbbra is fennmaradnak.