>> Az összes megállapodás megtekintése

A PayPal Csoportos kifizetések szolgáltatás felhasználási feltételei

Utolsó frissítés: 2024. január 16.

 

A PayPal Csoportos kifizetések szolgáltatás felhasználási feltételei szabályozzák, hogy Ön hogyan használhatja a PayPal Csoportos kifizetések szolgáltatást (korábbi nevén Tömeges kifizetés) szolgáltatást. A PayPal Csoportos kifizetések használatára a PayPal Felhasználói megállapodás, a Használati irányelvek, a Adatvédelmi nyilatkozat, valamint az Ön és PayPal között létrejött egyéb vonatkozó jogi megállapodások is vonatkoznak.

 

A PayPal Csoportos kifizetések használatára való jogosultság

A szolgáltatás használatához Önnek PayPal üzleti számlával kell rendelkeznie, és engedélyt kell kérnie és kapnia a PayPal Csoportos kifizetések szolgáltatás használatára. Cégünk további jogosultsági feltételeket szabhat me, vagy tovább korlátozhatjuk a PayPal Csoportos kifizetések használhatóságát.

A jóváhagyást követően a PayPal Csoportos Kifizetések szolgáltatásával nagyszámú kifizetést (például jutalékokat, visszatérítéseket, jutalmakat, ösztönzőket vagy összegeket küldhet több fogadó félnek a vállalkozásával kapcsolatban). Előfordulhat, hogy akár PayPal-számlákra is küldhet csoportos kifizetéseket.

A PayPal Csoportos kifizetések szolgáltatása olyan ügyfeleknek ajánlott, akiknek több, tömeges vagy rendszeres kifizetési igénye van. Ha egyszeri kifizetéseket szeretne kezdeményezni, használja az erre a célra szolgáló PayPal-szolgáltatásokat. A PayPal Csoportos kifizetések nem használhatók bérek kifizetéséhez, termékek értékesítéséhez, családtagok és ismerősök számára történő pénzküldéshez, vásárlások kifizetéséhez kereskedőknél, feloldási kódok vásárlásához, továbbá semmilyen más olyan célra, amelyet az elfogadhatónál magasabb kockázatúnak ítélünk meg. Saját belátásunk szerint bármikor bővíthetjük a fenti korlátozások körét.

 

Díjak

A PayPal Csoportos kifizetésekre vonatkozó díjakat a Díjak oldalon találja.

 

A kedvezményezettekre vonatkozó követelmények

A kifizetés fogadásához minden kedvezményezettnek rendelkeznie kell PayPal-számlával, amely megfelel az alábbi feltételeknek (jogosult “számla”):

  • Valamely jogosult joghatóságban található
  • Lehetővé teszi a fogadó fél számára kifizetések fogadását
  • Megfelel minden vonatkozó PayPal ellenőrzési követelménynek, beleértve az e-mail-cím megerősítését és szükség esetén a mobiltelefonszámok ellenőrzését
  • A számla megfelelő státuszban van (például nincs letiltva vagy korlátozva)

A kifizetések feldolgozási ideje számos tényezőtől függ, beleértve az integrációt (például azt, hogy Ön kötegelt vagy API integrációval végzi-e a kifizetéseket), a kedvezményezettek tartózkodási helyét, a beküldött kifizetések számát, valamint a kedvezményezettek’’PayPal-számláinak típusát és állapotát. A fogadó felek esetén a PayPal számláját szabályozó összes vonatkozó feltétel és kikötés alkalmazandó, beleértve a közöttük és köztünk létrejött vonatkozó ügyfélmegállapodásokat is. Ön nem kedvezményezettje a Cégünk és a fogadó fél között létrejött megállapodásoknak, és az ilyen megállapodások értelmében Önt nem illetik meg jogok.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a fogadó fél esetén megszüntessük, felfüggesszük vagy megakadályozzuk, hogy a PayPalt használja kifizetések fogadására, az alábbi okok bármelyike fennállása esetén:

  • A fogadó fél nem rendelkezik Jogosult számlával
  • A fogadó fél nem tartotta be az alkalmazandó jogszabályokat vagy a PayPallal fennálló megállapodás feltételeit, vagy az adott fél elfogadhatatlan szintű kockázatot jelent a PayPalra vagy a PayPal--szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználókra nézve
  • A megszüntetés vagy felfüggesztés okait és az ezzel kapcsolatos szabályokat a PayPal irányelvei és eljárásai tartalmazzák, beleértve a’biztonsággal, csalással és kockázattal kapcsolatos irányelveket is
  • A fogadó fél e-mail-címe nincs érvényesítve, vagy telefonszámán nincs engedélyezve a mobilfizetés
  • A PayPal megszünteti az ilyen kedvezményezett tekintetében rendelkezésre álló releváns szolgáltatásokat

 

Nem igényelt csoportos kifizetések, visszaküldések és visszavonások

Ha a csoportos kifizetés kedvezményezettje nem rendelkezik Jogosult számlával a csoportos kifizetési megbízás elküldésekor, akkor a csoportos kifizetést igényelheti, ha ilyen számlát nyit (ha ezt a lakóhelye szerinti ország lehetővé teszi), vagy olyan módon, hogy 30 napon belül lépéseket tesz a vonatkozó számlakorlátozások feloldására. Ha a kedvezményezett ezen idő alatt nem igényli a csoportos kifizetést, a tPayPal visszatéríti Önnek a nem igényelt kifizetést az alkalmazandó díjakkal csökkentett összegben. Önnek lehetősége van arra, hogy a PayPalt megbízza azzal, hogy törölje a még nem igényelt kifizetést. A PayPal nem tartozik felelősséggel a csoportos kifizetések visszavonásáért, és nem vállal felelősséget azért, ha a nem igényelt kifizetést 30 nap eltelte előtt nem törli vagy nem vonja vissza. A PayPal nem vállal semmilyen további felelősséget sem Önnel, sem a fogadó féllel szemben a nem igényelt kifizetésekkel kapcsolatban, miután visszatérítettük Önnek a nem igényelt egyenleget.

 

A csoportos kifizetési megbízásokért fennálló felelősség; Fizetési hibák

Kizárólag Ön a felelős a részünkre továbbított csoportos kifizetési megbízások pontosságáért. A PayPal nem vállal felelősséget a hiányzó, hiányos vagy pontatlan csoportos kifizetési megbízásokért, illetve a pénzeszközök ilyen hiányzó, hiányos vagy pontatlan csoportos kifizetési megbízásokra visszavezethető téves kézbesítéséért. Ön a felelős azért, ha egy csoportos kifizetés amiatt vész el vagy a rendszer amiatt kézbesíti tévesen, mert Ön a kedvezményezett felhasználói azonosítóját (például PayPal-fizetőazonosítóját), e-mail-címét vagy mobiltelefonszámát) pontatlanul adta meg, vagy ezen adatok nem a szándéka szerinti kedvezményezett PayPal-felhasználóra utalnak.

A PayPal kizárólag a csoportos kifizetési megbízásban szereplő felhasználói azonosítóra, e-mail-címre, mobilszámra vagy egyéb adatokra támaszkodik, függetlenül attól, hogy ezek az azonosítók esetleg nem egyeznek meg a kifizetési megbízásban vagy a felhasználó hitelesítési adataiban szereplő egyéb információkkal (például a címzett e-mail-címéhez társított számlán szereplő névvel). A PayPal nem kötelesek ellenőrizni a csoportos kifizetési megbízásokban megadott adatokat, és semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget azokért a csoportos kifizetésekért, amelyeket az Öntől kapott csoportos kifizetési megbízásokban szereplő információkkal összhangban hajtunk végre. Ha egy csoportos kifizetést a rendszer tévedésből helytelen címre kézbesít vagy helytelenül alkalmaz, a PayPal kizárólagos felelőssége a rosszul irányított vagy elveszett csoportos kifizetés összegének visszatérítése.

 

A címzett hozzájárulása az elektronikus kommunikációhoz

Az Ön kizárólagos felelőssége annak biztosítása, hogy a csoportos kifizetések minden kedvezményezettje engedélyezze a kifizetések fogadását Öntől a megfelelő szolgáltatásokon keresztül, illetve hozzájáruljon ahhoz, hogy adott esetben e-mailben vagy szöveges üzenetben fel lehessen venni vele a kapcsolatot. A csoportos kifizetések szolgáltatás használatával Ön kijelenti és szavatolja, hogy az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételre használt e-mail-címeket és telefonszámokat a csoportos kifizetések kedvezményezettjei adták meg Önnek, valamint hogy a szolgáltatásokat Ön az ügyfelekkel történő kapcsolatfelvételhez úgy használja, hogy az megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak és rendelkezéseknek. A PayPal ellenőrizheti, hogy Ön hogyan használja a szolgáltatást, vagy kérhetjük, hogy igazolja, hogy a kedvezményezettek kifejezett hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy csoportos kifizetéseket és kapcsolódó e-maileket vagy szöveges üzeneteket kapjanak Öntől, és Ön vállalja, hogy kérésre megadja ezeket az igazolásokat. A kedvezményezettek kifejezett hozzájárulásának megszerzésével Ön elfogadja, hogy az ilyen információk PayPallal való megosztása az alkalmazandó adatvédelmi törvények értelmében nem minősül “értékesítésnek”.

 

Kapcsolt jogviszony vagy jóváhagyás hiánya

Kizárólag Ön felelős a csoportos kifizetéseket fogadó felekkel fennálló kapcsolatáért. A PayPal nem vállal felelősséget az Ön termékeiért, szolgáltatásaiért, a vállalkozásával kapcsolatban a csoportos kifizetést fogadó felekkel folytatott kommunikációjáért vagy PayPal csoportos kifizetések szolgáltatás Ön általi használatáért. Ön a PayPal csoportos kifizetések használatakor nem sugallhatja, hogy Ön a PayPal vagy annak bármely társvállalata vagy azt, hogy a PayPal szponzorálja vagy más módon támogatja az Ön termékeit, szolgáltatásait vagy bármely promócióját. A PayPal csak kifizetési módként nevezhető meg, és a PayPal a cégünk kifejezett írásbeli engedélyünk nélkül semmilyen más minőségben nem említhető, és Ön a marketing anyagaiban a PayPal’előzetes jóváhagyása nélkül nem reklámozhatja a PayPalt, illetve nem ösztönözheti kedvezményezettjeit arra, hogy PayPal-számlát hozzanak létre. . Amennyiben PayPal kéri a fentiekkel kapcsolatos bármely anyag eltávolítását, Ön vállalja, hogy PayPal kérésétől számított 48 órán belül azonnal eltávolítja az adott anyagot.

Ön nem kérheti meg a csoportos kifizetést fogadó feletek, hogy adják meg Önnek meg a PayPal-jelszavukat, illetve más módon, sem közvetve, sem közvetlenül nem kérheti ezeket, továbbá Ön nem hozhat létre PayPal- számlákat és nem állíthatsz be jelszavakat a mögöttes ügyfeleid nevében.

 

A csoportos kifizetések célja; További korlátozások

Kizárólag Ön felelős azért, hogy pontos információkat adjon meg a csoportos kifizetések céljáról. A PayPal az Ön által megadott információkat többek között az egyesült államokbeli adóbevallásokhoz és más szabályozási követelményeknek való megfeleléshez használja fel. A PayPal minden tekintetben támaszkodhat az Ön által megadott adatokra, beleértve a vonatkozó szabályozások, többek között az Egyesült Államok adókódexének (IRC) 6050W. és 3406. szakasza szerinti jelentéstételi és visszatartási kötelezettségeinek meghatározását is. Ha a csoportos kifizetés során Ön nem adja meg a csoportos kifizetés típusát, előfordulhat, hogy a PayPal a csoportos kifizetést adóbevallásban szerepeltetendő kifizetésként kezeli a vonatkozó szabályozások, így az Egyesült Államok Adókódexe 6050W és 3406 szakaszainak megfelelően.

A PayPal az egyéb jogaink és jogorvoslati lehetőségeink korlátozása nélkül felfüggesztheti vagy megszüntetheti az PayPal csoportos kifizetések Ön általi használhatóságát vagy a PayPal-számlájához való hozzáférését, ha megállapítjuk, hogy Ön visszaélt a PayPal vagy PayPal csoportos kifizetési szolgáltatásokkal, vagy amennyiben a PayPal vagy PayPal Kifizetési szolgáltatások Ön általi használata az elfogadhatónál magasabb szintű kockázattal jár, vagy Ön megsértette ezeket a feltételeket.