> > Összes megállapodás megtekintése

Közvetlen kártyafeldolgozási szolgáltatást biztosító termékekre vonatkozó Adatvédelmi adatkezelői függelék

 

1.0-s verzió

A jelen Adatvédelmi adatkezelői függelék (a jelen „Függelék”) minden olyan termékre vonatkozik, amelynek esetében a PayPal-csoport egyik entitása („PayPal”) Braintree- és más hasonló kártyás fizetési és átjárószolgáltatásokat és/vagy csaláskezelő eszközöket nyújt Önnek, vagyis a Kereskedőnek (a „Kereskedő” vagy „Ön”).  Ez a függelék nem vonatkozik a PayPal nevével jelzett fizetési szolgáltatásokra, például a Gyors fizetés szolgáltatásra vagy a PayPal-gombbal való fizetésre.  Ez a Függelék a Kereskedő és a PayPal között létrejött azon vonatkozó megállapodás részét képezi, amely a PayPal által Önnek nyújtott fizetésfeldolgozási szolgáltatásról rendelkezik (a „Megállapodás”). Abban az esetben, ha a jelen Függelék és a Megállapodás feltételei ellentétesek egymással, a jelen Függelék feltételei az irányadók.  Az alkalmazott nagy kezdőbetűs kifejezések, amelyek külön meghatározás nélkül szerepelnek ebben a Függelékben, a Megállapodásban meghatározott jelentéssel bírnak.

A Függelék hatálybalépési dátuma (i) a Megállapodásban meghatározott hatálybalépési dátum, vagy (ii) az Önnek a Megállapodás vagy a Függelék módosításáról küldött értesítésben szereplő hatálybalépési dátum közül a későbbi dátum.  A jelen Függeléket bármikor módosíthatjuk a Függelék módosított változatának a webhelyünkön való közzétételével. A módosított változat a közzététel időpontjában lép hatályba. Továbbá ha a Függelék módosításai korlátozzák az Ön jogait vagy bővítik a felelősségi körét, a Megállapodásban előírt időtartamon belül írásban értesítjük erről a webhelyünk Irányelv frissítései oldalán közzétett értesítéssel. A módosításról e-mailben vagy más csatornán is küldhetünk értesítést.  Ha a Függelék valamely módosításával nem ért egyet, bármikor felmondhatja a Megállapodást.

Meghatározások
A következő kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak a jelen Függelékben:   

Adatkezelő”: bármely entitás, amely meghatározza a Személyes adatok feldolgozásának célját és módját, vagy ha az Adatvédelmi jogszabályok meghatározzák a kifejezés (vagy hasonló értelmű kifejezések) jelentését, akkor az „Adatkezelő” kifejezés alatt a vonatkozó Adatvédelmi jogszabályokban meghatározott jelentés értendő.

Ügyfél”: az Ön ügyfelei, akik az Egyesült Államokon kívül veszik igénybe a fizetésfeldolgozási szolgáltatásokat, és a jelen Függelék tekintetében érintettnek minősülnek.

Ügyféladatok”: azok a Személyes adatok, amelyeket (i) az Ügyfél ad meg a Kereskedőnek, a Kereskedő pedig továbbít a PayPalnek a fizetésfeldolgozási szolgáltatások Kereskedő általi használatával, illetve amelyeket (ii) a PayPal gyűjt be az Ügyfél eszközéről és böngészőjéből a fizetésfeldolgozási szolgáltatások Kereskedő általi használatával. A jelen Függelék tekintetében az Ügyféladatok nem foglalják magukban a Kereskedő egyesült államokbeli ügyfeleinek Személyes adatait.

Adatvédelmi jogszabályok”: minden olyan adatvédelmi jogszabály, rendelet, irányelv, szabályozás és gyakorlati kódex, amely vonatkozik a fizetésfeldolgozási szolgáltatások nyújtására, azok módosításait és a kapcsolódó szabályozásokat vagy jogi eszközöket is beleértve (úgymint az (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az 1988-as ausztrál adatvédelmi törvény (Cth), a személyes adatok védelméről és az elektronikus dokumentumokról szóló törvény (Kanada), a személyes adatokról (adatvédelemről) szóló rendelet (Cap. 486) (Hongkong), a brazil általános adatvédelmi törvény, 13709/2018-as számú szövetségi törvény és a személyes adatok védelméről szóló 2012-es törvény (Szingapúr)).

PayPal-csoport entitása”: a PayPal, Inc. és minden olyan vállalat, amelyet a PayPal vagy annak jogutódja az adott pillanatban közvetlenül vagy közvetve irányít, vagy amelynek a tulajdonosa.  Ilyen szervezetek többek között a következők: PayPal (Europe) S.à r. l. et Cie, S.C.A., PayPal do Brasil Serviços de Pagamentos Ltda., PayPal Australia Pty Limited, PayPal Hong Kong Ktd., PayPal Canada Co. és PayPal Pte. Ltd.

Személyes adatok”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 „Adatkezelés” vagy hasonló értelmű kifejezések a Függelékben: a vonatkozó Adatvédelmi jogszabályokban meghatározott jelentés alkalmazandó.

A PayPal mint Adatkezelő

A PayPal megfelel az Adatvédelmi jogszabályokban az Adatkezelőkre vonatkozóan meghatározott kötelezettségeknek a Személyes adatoknak a jelen Melléklet szerinti használata tekintetében (többek között beleértve a Személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos minden megfelelő biztonsági intézkedés mindenkori alkalmazását és fenntartását is), és nem tesz tudatosan és nem is engedélyez semmilyen olyan tevékenységet a Személyes adatok kezelésével kapcsolatban, amely az Adatvédelmi jogszabályoknak a Kereskedő általi megsértését eredményezné.  A PayPal kizárólag a fizetésfeldolgozási szolgáltatások nyújtása céljából továbbít Személyes adatokat harmadik feleknek, aladatfeldolgozóknak vagy a PayPal-csoport-entitások tagjainak, és az ilyen harmadik felekkel és aladatfeldolgozókkal írásbeli megállapodást köt, amely szabályozza az Ügyféladatok védelmét, és amely legalább a jelen Függelékkel azonos védelmet biztosít.

A Személyes adatok feldolgozása a fizetésfeldolgozási szolgáltatásokkal kapcsolatban

A felek elismerik, és egyetértenek abban, hogy a Kereskedő és a PayPal minden, a fizetésfeldolgozási szolgáltatásokkal kapcsolatban feldolgozott Személyes adat tekintetében független Adatkezelőknek minősül.  Következésképpen a PayPal önállóan határozza meg a Személyes adatok feldolgozásának célját és módját, és a Személyes adatok tekintetében nem minősül a Kereskedő társult Adatkezelőjének.

A felek elismerik, és egyetértenek abban, hogy a PayPal a Személyes adatokat és a fizetésitranzakció-adatokat az alábbi korlátozott célokból felhasználhatja, sokszorosíthatja és feldolgozhatja:

  • a fizetésfeldolgozási szolgáltatások a Kereskedőnek és a Kereskedő Ügyfeleinek való nyújtásához és a szolgáltatások javításához szükséges észszerű mértékben, a csalás elleni védelmet szolgáló eszközöket is beleértve;
  • a csaló szándékú fizetési tranzakciók monitorozásához, megelőzéséhez és észleléséhez, valamint a Kereskedőt, a PayPalt és a külső feleket érintő károk megelőzéséhez;
  • a PayPalre érvényes, a fizetési adatok feldolgozására és megőrzésére vonatkozó jogi vagy szabályozási kötelezettségeknek való megfeleléshez, a pénzmosás elleni és személyazonosság-ellenőrzési kötelezettségeket is beleértve;
  • a PayPal termékei és szolgáltatásai elemzéséhez, fejlesztéséhez és javításához;
  • belső használatra, többek között beleértve az adatelemzést és a mérőszámok kinyerését is;
  • az Ügyféladatok és fizetésitranzakció-adatok összesített gyűjtéséhez és közzétételéhez olyan módon, hogy az Ön vagy a felhasználó Személyes adatai ne legyenek azonosíthatók, az átlagértékek régió és iparág szerinti kiszámítását is beleértve;
  • a vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez, illetve a rendvédelmi szerveknek az információk jogszabályok szerinti közzétételére vonatkozó kéréseinek teljesítéséhez; valamint
  • bármilyen egyéb célból, amelyről a Kereskedőt értesíti, feltéve, hogy az megfelel az Adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak.

A Kereskedő Ügyfeleknek küldött értesítései

A Kereskedő minden üzleti szempontból észszerű erőfeszítést megtesz azért, hogy (i) az adatvédelmi szabályzatában tájékoztassa az Ügyfeleket arról, hogy a PayPal független Adatkezelő az Ügyféladatok jelen Függelékben meghatározott kezelése tekintetében, valamint hogy (ii) elhelyezze a Kereskedő adatvédelmi szabályzatában a PayPal vagy a Braintree vonatkozó adatvédelmi szabályzatának hivatkozását.

Kölcsönös segítségnyújtás

A felek megállapodnak abban, hogy észszerűen elvárható mértékben együttműködnek abból a célból, hogy a másik fél független Adatfeldolgozóként az Adatvédelmi jogszabályok szerinti feladatait megfelelően elláthassa.  A felek egyetértenek abban, hogy ha a Kereskedőt hozzáférési kéréssel vagy az Adatvédelmi jogszabályok által előírt egyéb jogok gyakorlására irányuló kéréssel keresi meg egy Ügyfél, akkor a Kereskedő közvetlenül válaszol az Ügyfél hozzáférési kérésére. A Kereskedő továbbá tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a PayPal által nyújtott fizetésfeldolgozási szolgáltatásokkal kapcsolatban érintettként őt megillető jogokat Braintree-ügyfélként a www.braintreepayments.com webhelyen elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint, PayPal-ügyfélként pedig a www.paypal.com webhelyen elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint gyakorolhatja.  Emellett ha egy biztonsági incidens következtében a PayPal saját belátása szerint úgy határoz, hogy tájékoztatnia kell az érintett Ügyfeleket, és a PayPal nem rendelkezik az ehhez szükséges kapcsolattartási információkkal az adott Ügyfél tekintetében, akkor a Kereskedő üzletileg észszerű mértékig mindent megtesz, hogy a birtokában lévő Ügyféladatokat átadja a PayPalnek kizárólag abból a célból, hogy a PayPal teljesíthesse az Adatvédelmi jogszabályok által meghatározott értesítési kötelezettségét az érintett Ügyfelek felé.

Határon átívelő adattovábbítás

A felek egyetértenek abban, hogy a PayPal a jelen Megállapodás keretében feldolgozott Személyes adatokat a gyűjtés helyétől eltérő országba is továbbíthatja, ha az a fizetésfeldolgozási szolgáltatások nyújtásához szükséges. Ha a PayPal a jelen Függelék által védett Személyes adatokat olyan joghatóságba továbbítja, amelyre vonatkozóan a gyűjtés helyéül szolgáló ország szabályozó hatósága nem adott ki megfelelőségi határozatot, a PayPal gondoskodik arról, hogy a vonatkozó Adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő védelmet biztosítsa a Személyes adatok továbbítása során.  A GDPR-nak való megfelelés érdekében például a megfelelő felügyeleti hatóságok által jóváhagyott kötelező erejű vállalati szabályokat és egyéb adattovábbítási mechanizmusokat alkalmazunk, ha az Ügyfelek Személyes adatait a PayPal-csoport más entitásainak továbbítjuk.