PayPal Mobile Applicantion License Agreement

>> Az összes jogi megállapodás megtekintése

PayPal Mobilalkalmazási Felhasználási Szerződés

Utolsó frissítés: 2013. február 25.

PDF letöltése

A PayPal Mobilalkalmazás (a továbbiakban: „Alkalmazás”) használatával Ön magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen PayPal Mobilalkalmazási Felhasználási Szerződés (a továbbiakban: „Felhasználási Szerződés”) rendelkezéseit.

Ez egy kizárólag Ön és a PayPal között létrejövő szerződés.

A PayPal felelős az Alkalmazásért és annak tartalmáért.

Az Alkalmazás egyes funkcióinak használatához előfordulhat, hogy PayPal-felhasználónak kell lennie, illetve személyes adatokat kell megadnia.

E funkciók és az Alkalmazás használatát az Adatvédelmi Szabályzat és a Felhasználási Szerződés szabályozza, melyek a www.paypal.com oldalon érhetők el.


Szerződő felek.

A szerződő fél és az adatkezelő a PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal”)


Eltávolítás.

Az Alkalmazás eltávolításához kérjük, használja a készülékéhez biztosított alkalmazáskezelőt, vagy tájékozódjon a készüléke kézikönyvét.
Az Alkalmazás használata.

A PayPal kizárólag az Ön tulajdonában álló vagy kezelésében lévő mobilterméken történő személyes használatra biztosít Önnek jogot, amely használatnak összhangban kell lennie annak az alkalmazás- áruházat biztosító fél által meghatározott használati feltételekkel, ahonnan az Alkalmazást letöltötte.

Az Alkalmazást, illetve az Alkalmazással kapcsolatos információkat vagy szoftvereket nem módosíthatja, nem sokszorosíthatja, nem teheti közzé, nem engedményezheti, és nem helyezheti más módon forgalomba. Rendszeresen ellenőrizze, illetve – adott esetben – frissítse az Alkalmazásszoftvert.

Az Alkalmazással kapcsolatos jogait nem adhatja bérbe, nem lízingelheti, és más módon sem ruházhatja át.

Nem használhatja az Alkalmazást oly módon, amely károsíthatja a PayPal weboldalát vagy akadályozhatja a PayPal weboldalának bármely más fél általi használatát vagy élvezetét.

Az Alkalmazást a vonatkozó törvényekkel és előírásokkal összhangban kell használnia.

Az Alkalmazás használata során be kell tartania a harmadik felekkel kötött szerződésekbe foglalt, vonatkozó feltételeket is (pl. vezeték nélküli adatszolgáltatási szerződés vagy más, olyan harmadik fél szolgáltatásra vonatkozó szerződés, amely szükségesek az Alkalmazás használatához).

Az Alkalmazás használati joga azonnali hatállyal megszűnik, ha Ön megszegi a jelen Felhasználási Szerződés bármely rendelkezését. A PayPal fenntartja a jogot arra, hogy megakadályozza az Alkalmazáshoz való hozzáférést vagy az Alkalmazás használatát.

A mobil operációs rendszert biztosító félt nem terheli semmilyen kötelezettség az Alkalmazással kapcsolatos karbantartási vagy támogató szolgáltatások nyújtása tekintetében.


Szellemi tulajdon.

A PayPal a tulajdonosa vagy az engedélyese minden, az alkalmazással összefüggő jognak, jogosultságnak és érdekeltségnek – ideértve a szabadalommal, szerzői joggal, üzleti titokkal és védjegyekkel kapcsolatos jogokat, illetve a tisztességtelen versenyt tiltó törvények szerinti jogokat, továbbá minden egyéb tulajdonhoz kapcsolódó jogot és ezek mindennemű alkalmazását, megújítását, kiterjesztését és visszaállítását. ?

Az Alkalmazásban említett egyéb cég-, termék- vagy szolgáltatásnév a saját tulajdonosaik védjegyeit képezhetik.
Ön nem módosíthatja, alakíthatja át, illetve nem fordíthatja le, nem hozhat létre semmilyen származékos munkát, nem szedhet szét, nem fejthet vissza, és semmilyen más úton sem származtathat forráskódot az Alkalmazásból, továbbá nem távolíthatja el, fedheti el vagy módosíthatja a PayPal azon szerzői jogi nyilatkozatait, védjegyeit vagy más tulajdonosi nyilatkozatait, amelyek az Alkalmazásban találhatóak, vagy azzal kapcsolatban érhetőek el.


Jótállás kizárása.


Az Alkalmazást és az általa elért szolgáltatás(oka)t mindenkori állapotában és a rendelkezésre bocsátottak szerint tesszük elérhetővé.

A PayPal kifejezetten és a törvény által megengedett legnagyobb mértékig kirárja bármilyen kifejezett, közvetett vagy jogszabályban előírt szavatosság vállalását – ideértve egyebek mellett a forgalmazhatóságra, adott célra való alkalmasságra és a jogsértés hiányára vonatkozó, illetve az Alkalmazás biztonságosságára, megbízhatóságára, időszerűségére és teljesítményére vonatkozó garanciákat.

Az Alkalmazást Ön a saját belátása szerint és a saját kockázatára tölti le és használja, és az Alkalmazás letöltéséből vagy használatából eredő, a hardvereszközét/eszközeit érő károkért vagy adatvesztésért kizárólag Ön felelős.


Felelősség korlátozása.

A Felhasználási Szerződésben foglalt ellentétes értelmű rendelkezés hiányában a PayPal nem vállal felelősséget az Alkalmazás használatából vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

A felelősség korlátozása: (a) kiterjed közvetlen, közvetett, véletlenszerű vagy következménykárokra, illetve a kivételes és szankciós kártérítésekre, függetlenül attól, hogy az szerződésből, jogellenes károkozásból vagy más cselekedetből származik (még akkor is, ha a PayPalt tájékoztatták ezen károk lehetséges bekövetkezéséről); (b)érvényesül, ha a károkat az Alkalmazás használata, nem rendeltetésszerű használata vagy kihasználása okozta, illetve az Alkalmazás használhatatlansága, az Alkalmazás működésének megszakadása, felfüggesztése vagy megszűnése váltotta ki (ideértve a harmadik felek részéről felmerülő károkat is); valamint (c) a korlátozott jogorvoslat alkalmazhatatlansága ellenére és a törvény által megengedett legnagyobb mértékben érvényesül.

A jelen Felhasználási Szerződésben semmi sem korlátozza cégünk felelősségét Ön felé halálesettel, testi sérüléssel, illetve cégünk, jogi képviselőink vagy megbízottjaink szándékos vagy súlyos gondatlanságából eredő mulasztásokkal kapcsolatos követelések tekintetében. A jelen Felhasználási Szerződésbe foglalt kötelezettségek gondatlanságból eredő lényeges megsértése esetén cégünk csak a közvetlen és következményi veszteségekért vállal felelősséget – kivéve, ha a követelés halálesettel vagy testi sérüléssel függ össze, mely esetben a felelősségünk Ön felé korlátlan.


Kártérítés.


Ön kártalanítja és mentesíti a PayPalt, valamint annak anya- és leányvállalatait, tisztviselőit, igazgatóit, részvényeseit, megbízottjait és alkalmazottjait minden, Önnek felróható okból, a Felhasználási Szerződés megszegéséből eredő, harmadik felek által támasztott követelések tekintetében.

A PayPal fenntartja a jogot arra, hogy saját költségviselése mellett kizárólagosan lássa el a védelmét és az Ön általi kármentesítéssel érintett ügy kezelését, ez azonban nem mentesíti Önt a kármentesítési kötelezettségei alól.


Felhasználási Szerződés és Adatvédelmi Szabályzat.

Amikor a PayPal-szolgáltatásokat mobileszközön használja, a PayPal-szolgáltatások biztosításához begyűjthetjük és tárolhatjuk az eszközéhez kapcsolódó bejelentkezési adatokat (ideértve a készülékazonosítót is), illetve annak helymeghatározó adatait is. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a PayPal a szolgáltatás nyújtása keretében begyűjtheti és feldolgozhatja az Ön személyes adatait, ideértve az Ön személyazonosságával és tartózkodási helyével kapcsolatos információkat is. Személyes adatokat kérünk be és dolgozunk fel továbbá akkor is, ha PayPal-számlát szeretne regisztrálni az alkalmazáson keresztül.

A PayPal Felhasználási Szerződés és az Adatvédelmi Szabályzat – továbbá a hivatkozással beemelt valamennyi szerződés– feltételei az Alkalmazás Ön általi használatára is kiterjednek. Az egyértelműség kedvéért, az Alkalmazás a PayPal által nyújtott Szolgáltatások részét képezi.

A PayPal fenntartja a jogot arra, hogy időről időre módosítsa az Alkalmazást vagy a Felhasználási Szerződést.

A jelen szerződést érintő módosítások az erről szóló értesítés után lépnek hatályba, hacsak a módosítások a saját megítélésünk szerint nem csökkentik az Ön jogait vagy növelik az Ön kötelezettségeit. Ez utóbbi módosítások előzetes értesítés nélkül hatályba léptethetők.

Ha az értesítési időszakot követően folytatólagosan használja az Alkalmazást, akkor az a módosítás elfogadásának minősül. Ha nem fogadja el valamelyik változtatást, akkor kérjük, távolítsa el az Alkalmazást, és hagyjon fel az Alkalmazás használatával.


Árukiviteli korlátozások.

Az Alkalmazás és a mögöttes technológia nem tölthető le, exportálható vagy exportálható újból: (a) Kubába, Iránba, Észak-Koreába, Szudánba, Szíriába (illetve ezen országok polgárainak) vagy bármely olyan ország állampolgárának, amellyel szemben az Egyesült Államok embargót vagy az ENSZ szankciókat érvényesít; (b) az OFAC listáján, az USA pénzügyminisztériuma különös megjelölésű állampolgárok listáján vagy az USA kereskedelmi minisztériuma által elutasított feleket vagy szervezeteket tartalmazó listáján szereplő személyeknek; valamint (c) az USA árukiviteli törvényeiben vagy hasonló jogszabályokban meghatározott tiltott országba, személynek, végfelhasználónak vagy szervezetnek.


Harmadik fél kedvezményezett.

Az Ön mobil operációs rendszere a Felhasználási Szerződés harmadik fél kedvezményezettje, és az Ön elfogadása esetén ez a harmadik fél kedvezményezett jogosult a jelen szerződést érvényesíteni Önnel szemben (és úgy kell tekinteni, hogy ezt a jogot elfogadja).