>> Az összes jogi megállapodás megtekintése

 

PayPal adománygyűjtő partnerprogram – Felhasználási feltételek

 

PDF letöltése

Hatálybalépés dátuma: 2022. április 1.

 

Ezek a Felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Feltételek”) az Ön, a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., valamint a PayPal Giving Fund Ireland általi adományok esetében a PayPal Giving Fund Ireland bejegyzett jótékonysági szervezet (nyilvántartási szám: 20205692) között (együttesen: „mi” vagy „PayPal”) létrejött jogi megállapodásnak minősülnek. Ezek szabályozzák, hogy Ön hogyan használhatja a PayPal Partner adománygyűjtési platformot.

A PayPal felhasználói megállapodása szabályozza, hogy Ön hogyan használhatja a PayPal-számláját és a PayPal-szolgáltatásokat. A PayPal felhasználói megállapodásánakEgyéb jogi feltételek” szakasza hivatkozás útján a jelen Feltételek részét képezi.

A PayPal Partner adománygyűjtési platformra való regisztrációval Ön engedélyezi a PayPal számára, hogy az Ön nevében adományt gyűjtsön a PayPal webhelyén (beleértve a webhelyet, mobilalkalmazást stb.). A PayPal Partner adománygyűjtési platformon keresztül küldött összes adományt közvetlenül az Ön PayPal-számláján írjuk jóvá.

 

1. Részt vevő partnerek

A PayPal Partner adománygyűjtési platform lehetővé teszi, hogy független partnerek (a továbbiakban „Partnerek”) is adományt gyűjtsenek Önnek. A PayPal megvizsgálja ezen Partnerek mindegyikét. A Partnerek listájában megtekintheti a Partnerek tevékenységének leírását és az esetleges kapcsolódó díjakat. Az új Partnerekről a PayPal két héttel a platformhoz való hozzáadásukat megelőzően tájékoztatja Önt. Ha nem kíván együttműködni egy bizonyos Partnerrel vagy egyikükkel sem, forduljon a PayPal ügyfélszolgálatához.

 

2. Díjak

Ha elfogadja a Partnereket a fenti 1. szakaszban foglaltaknak megfelelően, azzal elfogadja az ezen Partnerek által felszámított díjakat, és felhatalmazza a PayPalt arra, hogy kötelező erejű szerződést kössön Ön és az adott Partner között kizárólag ebből a célból.

A PayPal webhelyén keresztül küldött adományok tranzakciós díját a PayPal fedezi.

Ha egy Partner webhelyén keresztül fogad adományt, arra a PayPal tranzakciós díjai érvényesek. Lásd a kereskedői díjakat ismertető oldalt.

Amennyiben egy Partner webhelyén keresztül fogad adományt, a PayPal-díjakon túl a Partner esetlegesen a tranzakció összegének 5%-át nem meghaladó értékben további díjat számíthat fel (a továbbiakban: „Partnerdíjak”). A Partnerdíjakról a fenti 1. szakaszban foglaltaknak megfelelően előzetesen tájékoztatást kap, és a beleegyezését kérjük.

 

3. Engedélyek

Ön a következő engedélyekkel ruházza fel a PayPalt, valamint felhatalmazza a PayPalt ezen engedélyek (vagy ezen engedélyek egy részének) továbbadására a meglévő és jövőbeli Partnerek részére:

 1. a Partner által az adományozók Ön felé kezdeményezett kifizetéseire vonatkozóan a PayPal részére biztosított fizetési utasítások Ön által/az Ön nevében benyújtottaknak és jóváhagyottaknak tekintendők;
 2. a Partner által benyújtott, felosztott kifizetésre vonatkozó utasítások Ön által/az Ön nevében benyújtottaknak és jóváhagyottaknak tekintendők. A felosztott kifizetésre vonatkozó utasítás az Ön felénk való kérése arra vonatkozóan, hogy: (i) levonjuk a Partnerdíjakat (amelyekkel Ön a Partnernek tartozik) a PayPal által az adománykifizetési tranzakciók keretében Önnek kifizetendő összegből, és (ii) ezt az összeget kifizessük közvetlenül a Partnernek az Ön nevében;
 3. a Partner által a részünkre benyújtott visszatérítési kérelmek Ön által/az Ön nevében benyújtottnak tekintendők;
 4. felhatalmaz minket arra, hogy a fizetési tranzakció összegének az Ön PayPal e-pénz-számláján való jóváírását követően automatikusan visszatartsuk az összeget és felfüggesszük az ahhoz való hozzáférését a következő két esemény közül a korábbinak a teljesüléséig: (1) kifizetési utasítást kapunk a Partnertől, vagy (2) a kifizetési tranzakció dátumától számítva eltelik huszonnyolc (28) nap;
 5. felhatalmazza a Partnert arra, hogy az Ön nevében utasítást adjon nekünk a kifizetési tranzakció összegének az Ön PayPal-számláján való feloldására, miután azt a fentieknek megfelelően visszatartottuk. A Partner ilyen, a kifizetési tranzakció összegének az Ön PayPal-számláján való feloldására vonatkozó utasítása nem történhet saját belátása szerint. A Partnernek egyéb objektív, a PayPal és a Partner között az Ön nevében kötött megállapodáson alapuló kritériumok hiányában kezdeményeznie kell az összeg feloldását. Amennyiben a Partner huszonnyolc (28) napon belül nem ad nekünk utasítást a kifizetési tranzakció összegének az Ön PayPal-számláján való feloldására, ezt a feloldást automatikusan elindítjuk; valamint
 6. felhatalmazza a PayPalt tranzakcióadatok és a PayPal-viták adatainak a Partnerrel való megosztására.

Ezeket az engedélyeket bármikor visszavonhatja az engedélyekkel felruházott bármelyik Partner esetében a PayPal ügyfélszolgálatának megkeresésével. Ha az összes Partner esetében vissza kívánja vonni a felhatalmazást, és többé nem kíván részt venni a PayPal Partner adománygyűjtési platformban, fel kell vennie a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Egy felhatalmazás vagy a PayPal Partner adománygyűjtési platformban való részvétel visszavonását követően nem veheti igénybe a PayPal Partner adománygyűjtési platformon vagy az adott Partneren keresztül nyújtott szolgáltatásainkat.

 

4. Jogosultság

A PayPal Partner adománygyűjtési platformra csak bejegyzett jótékonysági szervezetek regisztrálhatnak.

Meg kell adnia a regisztráció során kért összes információt, például a jótékonysági szervezet leírását, a jótékonysági státusz igazolását, az adományozásra ösztönző felhívás szövegét, a jótékonysági szervezet emblémáját, tevékenységi területét, valamint olyan kulcsszavakat, amelyek segítségével az adományozók könnyebben megtalálhatják a szervezetet. Ön beleegyezik, hogy pontos adatokat ad meg, és naprakészen tartja őket.

A PayPal bármikor, előzetes értesítés nélkül megszüntetheti vagy felfüggesztheti a platformban való részvételét, ha alapos okunk van feltételezni, hogy:

 1. Ön nem felel meg a jelen szakaszban előírt követelményeknek;
 2. a jelen szakasz értelmében Ön által megadott adatok már nem naprakészek;
 3. elveszíti a jótékonysági státuszát, vagy nem képes azt folyamatosan igazolni; vagy
 4. nem teljesíti a PayPal felhasználói megállapodásában vagy az Ön és a PayPal között fennálló bármely más megállapodásban foglalt kötelezettségeit.

Ez a megszüntetési jog nem korlátozza a PayPalnak a PayPal Felhasználói megállapodásában vagy az Ön és a PayPal között fennálló bármely más megállapodásban foglalt jogait.

 

5. Licencek

A PayPal Partner adománygyűjtési platformban való részvétele idejére Ön a PayPalnak nem kizárólagos jogot ad az Ön nevének, emblémájának és cselekvésre ösztönző felhívásának használatára abból a célból, hogy azonosíthassuk az Ön szervezetét a PayPal Partner adománygyűjtési platformon és a velünk partneri kapcsolatban álló egyéb webhelyeken és szolgáltatásokban, valamint a kapcsolódó marketinganyagokban, például marketingcélú e-mailekben. Kijelentjük, hogy az Ön védjegyei, kereskedelmi nevei, valamint szolgáltatási védjegyei és minden kapcsolódó cégérték az Ön tulajdonában marad.

 

6. A PayPal Giving Fund Ireland általi adományok

A PayPal adománygyűjtő partnerprogramjában való részvétellel jogosulttá válik arra, hogy a PayPal Giving Fund Ireland szervezettől írországi vagy más országbeli adományozók adományai nyomán a jelen szakaszban foglalt feltételeknek megfelelően támogatást kapjon (a továbbiakban: „Támogatás”). A Támogatásokat a PayPal Giving Fund Ireland fogja átutalni az Ön PayPal-számlájára.

Ön dönthet úgy, hogy nem fogad el ilyen Támogatást a PayPal Giving Fund Ireland részéről. A PayPal adománygyűjtő partnerprogramba való regisztrációja során rendelkezésére áll majd a lehetőség a PayPal Giving Fund Ireland részéről érkező Támogatások elutasítására; emellett a PayPal ügyfélszolgálatán keresztül bármikor elutasíthatja vagy újra kérvényezheti a Támogatásokat, kéthetes előzetes értesítési idővel számolva.

A jelen szakasznak megfelelően rendelkezésre bocsátott Támogatások felhasználására a következő feltételek vonatkoznak:

Az általunk, vagyis a PayPal Giving Fund Ireland által Önnek biztosított összeg kizárólag az Írország jogszabályai által meghatározott jótékonysági célokra használható fel. Ezen célokkal kapcsolatban a Charities Regulatory Authority („CRA”) útmutatója szolgál további információval. Segítségképpen a követelményeket összefoglaltuk az alábbi 1. számú mellékletben.

Ön vállalja, hogy azonnal válaszol a részünkről érkező összes releváns információkérésre az általunk biztosított összegek Ön általi felhasználásával kapcsolatban.

Ön megerősíti, hogy az Ön által képviselt szervezet jótékonysági céllal jött létre a PayPal-számlájában feltüntetett országban, és a helyi vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jótékonysági szervezetként van bejegyezve. Ha az adott jótékonysági szervezet nincs bejegyezve, és az összefoglalónk vagy a CRA útmutatója szerint nem minősül jótékonysági célúnak, az ajánlott könyvelési eljárást kell követni, és a tőlünk kapott összegeket korlátozott felhasználási célú összegekként kell könyvelni, minden közzétett beszámolóban feltüntetve őket.

A jótékonysági szervezetekre és a vállalkozásokra érvényes ír jogszabályok szerint az összegekre vonatkozóan a nyugtákat és a kiadások dokumentációját a tranzakciótól számítva legalább hét évig meg kell őrizni.

Ön vállalja, hogy válaszol az általunk feltett releváns kérdésekre, és megfelelő bizonyítékkal, szóbeli vagy írásos magyarázattal szolgál, beleértve a vonatkozó nyilvántartást is, az Ön kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozóan, ezen kötelezettségek jelen feltételek szerinti teljesülésének megvitatása, ellenőrzése és értékelése céljából.

Jogunkban áll felszólítani Önt az összegek az általunk küldött értesítéstől számított 14 napon belüli visszafizetésére a következő körülmények fennállása esetén:

 1. ha az Ön vállalkozása felfüggeszti a tevékenységét, csődöt jelent, fizetésképtelenné válik, illetve csődgondnokság, felszámolás vagy végelszámolás alá kerül;
 2. ha Ön csalárd módon, gondatlanul vagy tisztességtelenül járt el, és ez a magatartás megítélésünk szerint anyagi kárt okozott az általunk biztosított összegek felhasználását illetően;
 3. ha megállapítjuk, hogy a tőlünk kapott összeget nem az ír jogszabályok szerinti jótékonysági célokra használta fel, illetve valamilyen más módon jelentősen megsértette a támogatás feltételeit; vagy
 4. ha a részünkről túlfizetés történt, és az erről szóló értesítésünk ellenére Ön elmulasztotta visszatéríteni nekünk a megfelelő összeget.

 

7. A jelen Feltételek felülvizsgálata és megszűnése

Előzetes értesítést követően jogunkban áll felülvizsgálni vagy megszüntetni a jelen Feltételeket és/vagy a PayPal Partner adománygyűjtési platformját ugyanazon eljárás szerint, amelyet a PayPal felhasználói megállapodása vonatkozásában ismertettünk a PayPal felhasználói megállapodásának „Üdvözli Önt a PayPal” című szakaszában.

Amennyiben Ön bármikor megsérti a jelen Feltételeket, fenntartjuk a jogot, hogy megszüntessük, felfüggesszük vagy más módon korlátozzuk az Ön PayPal-számlájának használatát, továbbá saját belátásunk szerint dönthetünk úgy, hogy a PayPal Partner adománygyűjtési platformja esetében felfüggesztjük az Ön hozzáférését, vagy eltávolítjuk onnan az Ön jótékonysági szervezetét. A jelen Feltételek megszűnését követően minden észszerű intézkedést megteszünk, hogy azonnal eltávolítsuk az Ön jótékonysági szervezetét a PayPal Partner adománygyűjtési platformjáról.

 

1. melléklet – Az ír jogszabályok által meghatározott jótékonysági célok összefoglalója

 

A jótékonyságról szóló 2009-es törvény (a „2009-es törvény”) négy kategóriába sorolja az ír jogszabályoknak megfelelő jótékonysági célokat, és a jótékonysági szervezetek csak ezen célok mentén működhetnek a közjó érdekében. A kategóriák megőrzik és kiterjesztik az általános jog szerinti definíciót, amelyet először a Pemsel 1-ügyben rögzítettek. Ezek a következők:

 1. A szegénység vagy a gazdasági nehézségek megelőzése vagy enyhítése

Ebbe a nélkülözés, szegénység vagy gyámoltalanság bármely formájának enyhítése beletartozik. Kielégítő kapcsolatnak kell fennállnia a szervezet tevékenysége és a szegénység vagy gazdasági nehézség megelőzésében vagy enyhítésében érintett haszonélvezők csoportjára gyakorolt hatás között.

 1. Az oktatás támogatása

Az oktatással foglalkozó szervezetek széles köre tartozik ide, többek között az óvodai csoportok, iskolák, főiskolák, felnőttképzés, kutatóintézetek, szakértői csoportok, szakmai intézmények, múzeumok és könyvtárak.

 1. A vallás támogatása

A vallás népszerűsítésével, fenntartásával vagy gyakorlásával kapcsolatos szervezetek értendők ez alatt.

 1. A közösség érdekeit szolgáló célok, beleértve a következőket:
 • A közjólét előmozdítása, beleértve a fiatal vagy idős életkor, a rossz egészségi állapot, illetve a fogyatékosság miatt rászorulók segítését is.
 • A közösség fejlődésének előmozdítása, a vidéki vagy a városi környezet megújítását is beleértve.
 • A civil felelősségvállalás és az önkéntes munka népszerűsítése.
 • Az egészséges életmód népszerűsítése, beleértve a betegségek, rendellenességek és az emberi szenvedés megelőzését vagy enyhítését is.
 • A konfliktusok megoldásának vagy rendezésének előmozdítása.
 • Vallási vagy faji tekintetben a békés egymás mellett élés és a harmonikus közösségi kapcsolatok népszerűsítése.
 • A természeti környezet védelme.
 • A környezeti fenntarthatóság ügyének előmozdítása.
 • A jótékonysági szervezetek tulajdona esetében a hatékony és eredményes hasznosítás elősegítése.
 • Az állatok szenvedésének megelőzése vagy enyhítése.
 • A művészetek, a kultúra, a kulturális örökség vagy a tudomány fejlesztése.
 • A hátrányos helyzetűek integrációjának és teljes társadalmi beilleszkedésének elősegítése.

A 2009-es törvény alapján az alábbiak nem minősülnek jótékonysági célnak:

 1. a sport támogatása;
 2. a szakszervezetek, munkáltatói érdekképviseletek vagy a kereskedelmi kamara támogatása;
 3. politikai ügyet népszerűsítő politikai párt vagy szervezet segítése (kivéve, ha az ügy egy jótékonysági cél előmozdításához kapcsolódik);
 4. jogellenes, a közerkölcsbe vagy a közrendbe ütköző célokat hirdető szervezet, illetve a terrorizmus vagy terrorcselekmények támogatása az adott Államban és azon kívül, vagy olyan szervezet támogatása, amely esetében tagnak lenni jogellenesnek minősül;
 5. az emberi jogok, az egyenlőség és a sokszínűség támogatása;
 6. a védelmi erők támogatása.

1 Commissioners for Special Purposes of Income Tax v Pemsel [1891] A.C. 531.

Az itt szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem tekinthetők a jogszabályok pontos értelmezésének. Kérdés esetén forduljon a Charities Regulatory Authorityhez (www.charitiesregulator.ie), vagy kérjen tanácsot szakembertől.