accessibility-logo

Cam kết của chúng tôi về khả năng truy cập

PayPal cam kết cung cấp nội dung trang web của chúng tôi dễ truy cập và thân thiện với mọi người dùng. Nếu bạn gặp khó khăn khi xem hoặc điều hướng nội dung trên trang web này, hoặc nhận thấy bất kỳ nội dung, tính năng hoặc chức năng nào mà bạn tin rằng người khuyết tật không thể truy cập đầy đủ, vui lòng Liên hệ với chúng tôi và cung cấp bản mô tả về tính năng cụ thể mà bạn cảm thấy không thể truy cập đầy đủ hoặc đề xuất cải thiện. Chúng tôi coi trọng phản hồi của bạn và sẽ xem xét khi chúng tôi đánh giá các cách để đáp ứng tất cả khách hàng và các chính sách chung về khả năng truy cập của chúng tôi. Ngoài ra, mặc dù chúng tôi không kiểm soát các nhà cung cấp đó, chúng tôi đặc biệt khuyến khích các nhà cung cấp nội dung kỹ thuật số bên thứ ba cung cấp nội dung dễ truy cập và thân thiện với người dùng.