นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ทำงานอย่างไร การทำรายการของฉันมีสิทธิ์หรือไม่

นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ขายของเราโดยไม่มีค่าใช้จ่าย การทำรายการที่มีสิทธิ์ของคุณจะได้รับการคุ้มครองจากนโยบายคุ้มครองผู้ขายเมื่อผู้ซื้อร้องเรียน ปฏิเสธการชำระเงิน หรือยกเลิกการทำรายการเนื่องจากปัญหาต่อไปนี้
  • การทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต: ผู้ซื้ออ้างว่าผู้ซื้อไม่ได้อนุญาตการซื้อสินค้า หรือไม่ได้ทำการซื้อสินค้า หรือตกเป็นเหยื่อการโจรกรรมข้อมูลระบุตัวตนหรือบัตรเครดิต
  • การไม่ได้รับสินค้า: ผู้ซื้ออ้างว่าไม่ได้รับสินค้าที่ซื้อ
สำหรับการทำรายการที่มีสิทธิ์ เราจะคืนเงินให้คุณเต็มจำนวนของการชำระเงินที่มีสิทธิ์และยกเว้นค่าธรรมเนียมในการปฏิเสธการชำระเงิน ถ้ามี

การทำรายการของฉันมีสิทธิ์ตามนโยบายคุ้มครองผู้ขายหรือไม่
ถ้าต้องการได้รับความคุ้มครองตามนโยบายคุ้มครองผู้ขาย การทำรายการของคุณควรเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติทั้งหมด การทำรายการจะต้องมีข้อความกำกับว่า "มีสิทธิ์" หรือ "มีสิทธิ์บางส่วน" สำหรับนโยบายคุ้มครองผู้ขายในหน้ารายละเอียดการทำรายการ

โปรดทราบว่าสินค้า/การทำรายการบางรายการไม่มีสิทธิ์ได้รับนโยบายคุ้มครองผู้ขาย ตัวอย่างเช่น ข้อเรียกร้องหรือการปฏิเสธการชำระเงินสำหรับสินค้าที่แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน สินค้าที่นำส่งด้วยตนเอง หรือสินค้าดิจิตอล ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง

นโยบายคุ้มครองผู้ขายมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
ถ้าผู้ซื้อยื่นข้อเรียกร้อง การปฏิเสธชำระเงิน หรือการยกเลิกการทำรายการต่อคุณ เราจะพักเงินในบัญชี PayPal ของคุณไว้ชั่วคราว เพื่อให้แน่ใจว่าคุณรับทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และมีเงินเพียงพอที่จะคืนให้ผู้ซื้อเต็มจำนวนตามข้อเรียกร้อง การปฏิเสธชำระเงิน หรือการยกเลิกการทำรายการ

ขั้นตอนต่อไป เราจะขอให้คุณส่งหลักฐานการจัดส่งทางไปรษณีย์และข้อมูลที่จำเป็นในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย:
  • ในกรณี การทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องมีหลักฐานในการจัดส่งสินค้า
  • กรณี ไม่ได้รับสินค้า ที่มีมูลค่าการทำรายการต่ำกว่า 750 ดอลลาร์สหรัฐ คุณจะต้องมีหลักฐานการจัดส่งสินค้า สำหรับการไม่ได้รับสินค้าซึ่งมูลค่าของการทำรายการเท่ากับหรือมากกว่า 750 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องใช้หลักฐานการนำส่งที่มีการยืนยันด้วยลายเซ็น
ถ้าเราตัดสินใจว่าการทำรายการของคุณมีสิทธิ์ตามนโยบายคุ้มครองผู้ขาย เราจะยกเลิกการระงับชั่วคราวในเงินดังกล่าวและคืนเงินเข้าบัญชีของคุณ

ถ้าเราตัดสินใจว่าการทำรายการของคุณไม่มีสิทธิ์ตามนโยบายคุ้มครองผู้ขาย เงินดังกล่าวจะถูกส่งคืนไปยังบัญชีของผู้ซื้อ คุณอาจต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการปฏิเสธการชำระเงิน ถ้ามี