Policy Updates

>> Zobraziť všetky právne zmluvy

>> Zobraziť pripravované aktualizácie pravidiel

Minulé aktualizácie

Na tejto stránke sú uvedené aktualizácie pravidiel vykonané v minulosti (teda dokumenty, ktoré boli uverejnené na našich webových stránkach, ktoré používateľov vopred informujú o významných zmenách v službe PayPal, v príslušnej zmluve s používateľom alebo v ďalších pravidlách). Každá jednotlivá aktualizácia pravidiel má uvedený dátum, ku ktorému príslušná zmena nadobúda účinnosť.

 

* Staršie aktualizácie pravidiel týkajúce sa zmien, ktoré nadobudli účinnosť pred decembrom 2013, nájdete v tomto dokumente PDF.

 

 

 

Oznámenie o zmene právnych zmlúv PayPal

Dátum vydania: 30. január 2019 (dátumy účinnosti sú uvedené v jednotlivých zmluvách nižšie)

 

Prečítajte si tento dokument.

Meníme právne zmluvy, podľa ktorých sa riadi váš vzťah so spoločnosťou PayPal. 

Odporúčame vám, aby ste si toto oznámenie pozorne prečítali a oboznámili sa s uskutočňovanými zmenami.

Zmeny nemusíte odsúhlasovať, keďže nadobúdajú účinnosť automaticky v príslušný dátum účinnosti uvedený nižšie. Ak so zmenami nesúhlasíte, môžete nám to oznámiť pred dňom nadobudnutia účinnosti alebo kedykoľvek po ňom a my váš účet okamžite zrušíme bez toho, aby sme vám účtovali akékoľvek dodatočné poplatky.Prečítajte si platné znenie právnych zmlúv.

 

Oznámenie o zmene a doplnení zmluvy s používateľom služby PayPal.

Deň nadobudnutia účinnosti: 30. januára 2019

Aktuálne platnú zmluvu s používateľom služby PayPal zobrazíte kliknutím sem alebo na odkaz Právne informácie alebo Právne zmluvy nachádzajúci sa v päte väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal.

Zmenili a doplnili sme časti zmluvy s používateľom služby PayPal:

 • na lepšie ozrejmenie a preusporiadanie existujúceho znenia, vrátane týchto existujúcich častí:

Časť

Zmena

Časť 2.6 (Zostatky vo viacerých menách)

Táto časť sa dopĺňa o ďalšie vysvetlenie, ako vám spoločnosť PayPal môže povoliť previesť peniaze vo vašom zostatku na zostatok v inej mene. 

Časť 5 (Prijímanie peňazí)

Úvod tejto časti sa dopĺňa o bližšie vysvetlenie ďalších podmienok používania, ktoré sa na obchodníkov vzťahujú po integrácii akejkoľvek funkcie umožňujúcej zákazníkom bez účtu poslať platbu na účet obchodníka (napríklad pomocou alternatívneho miestneho spôsobu platby) do svojej online pokladne alebo platformy. 

 

Pozrite si aj upozornenie týkajúce sa miestnych spôsobov platby (LPM) v oznámení o zmene zmluvy s používateľom služby PayPal s dňom nadobudnutia účinnosti 29. apríla 2019, ktoré sa uvádza nižšie.

Časť 5.5 (Prijímanie peňazí v rôznych menách.)

Táto časť sa dopĺňa o ďalšie vysvetlenie toho, čo vám spoločnosť PayPal môže povoliť urobiť, keď prijímate peniaze v rôznych menách.

a

 • opraviť drobné typografické chyby.

 

Oznámenie o zmene a doplnení zmluvy s používateľom služby PayPal.

Dátum účinnosti: 29. apríla 2019

Aktuálne platnú zmluvu s používateľom služby PayPal zobrazíte kliknutím sem alebo na odkaz „Právne informácie“ alebo „Právne zmluvy“ nachádzajúci sa na konci väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal.

1) Platba po doručení

Na koniec časti 3.3 zmluvy s používateľom služby PayPal sme pridali nový odsek (Zdroje financovania – bankové účty), v ktorom vysvetľujeme, že ak sa rozhodneme ponúknuť vám prístup k produktu platby po doručení a vy sa ho rozhodnete využiť, budú sa na vás vzťahovať aj podmienky platby po doručení. Podmienky platby po doručení nájdete tu.

Nový odsek v časti 3.3 zmluvy s používateľom služby PayPal znenie takto:

„PayPal môže niektorým zákazníkom, ktorí priradili bankový účet ako zdroj financovania, ponúknuť prístup k platbe po doručení, ktorá zákazníkovi umožňuje na určitý čas odložiť zúčtovanie sumy z tohto bankového účtu.  Ak vám túto službu ponúkneme a vy sa rozhodnete ju využívať, budú sa na vás vzťahovať podmienky platby po doručení.“

 

2) Miestne spôsoby platby (LPM)

Obchodníkom, ktorí na prijímanie platieb za komerčné transakcie používajú službu PayPal, pripomíname, že 13. novembra 2018 začala služba PayPal umožňovať niektorým zákazníkom bez účtu posielať platby na účty obchodníkov prostredníctvom alternatívnych miestnych spôsobov platby. 

Z tohto dôvodu bol 13. novembra 2018 úvodný odsek časti 5 zmluvy s používateľom služby PayPal zmenený tak, aby sa v ňom vysvetľovalo, že na obchodníkov, ktorí do svojej online pokladne alebo platformy integrovali akúkoľvek funkciu s cieľom umožniť zákazníkovi bez účtu poslať platbu na účet obchodníka (napríklad pomocou alternatívnych miestnych spôsobov platby), sa vzťahujú ďalšie podmienky používania. To zahŕňa dohodu o miestnych spôsoboch platby PayPal. 

V čase zverejnenia tohto oznámenia sa úvodný odsek časti 5 uplatňuje (a bude sa uplatňovať naďalej aj po dni nadobudnutia účinnosti) v tomto znení:

            5. Prijímanie peňazí

Spoločnosť PayPal môže komukoľvek (s účtom PayPal alebo bez neho) povoliť, aby inicioval platbu, ktorá povedie k vydaniu alebo prevodu elektronických peňazí na váš účet. Tým, že do svojej online pokladne alebo platformy integrujete (alebo ste už integrovali) akúkoľvek funkciu, ktorá má platcovi bez účtu umožniť poslať platbu na váš účet, súhlasíte so všetkými ďalšími podmienkami používania danej funkcie, ktoré vám spoločnosť PayPal sprístupní na každej stránke webovej lokality (vrátane každej stránky pre vývojárov a stránky Právne zmluvy) alebo online platformy PayPal či Braintree.  Tieto ďalšie podmienky zahŕňajú dohodu o miestnych spôsoboch platby PayPal.“

3) Ďalšie zmeny

Časti zmluvy s používateľom služby PayPal boli zmenené na účely lepšieho vysvetlenia a úpravy doslovného znenia, ako aj na účely opravy drobných tlačových chýb.

Oznámenie o zmene vyhlásenia o ochrane osobných údajov PayPal

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sme upravili tak, aby sme v ňom poskytli informácie o tom, ako používame vaše údaje.

Pridali sme informácie o tom, ako používame údaje, keď uskutočňujete transakcie s priateľmi, ako aj ďalšie informácie o tom, ako údaje používame na účely predchádzania podvodom a rizikám.

Zmeny a aktuálne vyhlásenie o ochrane osobných údajov si môžete skontrolovať tu.

Oznámenie o zmene a doplnení právne záväzných zmlúv PayPal

Dátum vydania: 13. novembra 2018 (dátumy účinnosti sú uvedené v jednotlivých zmluvách nižšie)

 

Prečítajte si tento dokument.

Meníme právne zmluvy, podľa ktorých sa riadi váš vzťah so spoločnosťou PayPal. 

Odporúčame vám, aby ste si toto oznámenie pozorne prečítali a oboznámili sa s uskutočňovanými zmenami.

Zmeny nemusíte odsúhlasovať, keďže nadobúdajú účinnosť automaticky v príslušný dátum účinnosti uvedený nižšie. Ak so zmenami nesúhlasíte, môžete nám to oznámiť do dátumu uvedeného vyššie. V takom prípade váš účet okamžite zrušíme a nebudeme vám účtovať žiadne dodatočné poplatky.


Prečítajte si platné znenie právnych zmlúv.

 

Oznámenie o zmene a doplnení zmluvy s používateľom služby PayPal.

Dátum účinnosti: 13. novembra 2018

 

 1. Miestne spôsoby platby (LPM)

Úvodný odsek, časť 5, zmluvy s používateľom služby PayPal bol zmenený tak, aby vysvetľoval, ako sa ďalšie podmienky používania vzťahujú na obchodníkov, keď do svojej online pokladne/platformy integrujú akúkoľvek funkciu, ktorá má umožniť zákazníkovi bez účtu poslať platbu na účet obchodníka (napríklad pomocou alternatívnych miestnych spôsobov platby). To zahŕňa dohodu o miestnych spôsoboch platby PayPal.  Úvodný odsek časti 5 teraz znie takto:

            5. Prijímanie peňazí

Spoločnosť PayPal môže komukoľvek (s účtom PayPal alebo bez neho) povoliť, aby inicioval platbu, ktorá povedie k vydaniu alebo prevodu elektronických peňazí na váš účet. Tým, že do svojej online pokladne alebo platformy integrujete akúkoľvek funkciu, ktorá má platiacej osobe bez účtu umožniť poslať platbu na váš účet, vyjadrujete súhlas so všetkými ďalšími podmienkami používania danej funkcie, ktoré vám spoločnosť PayPal sprístupní na každej stránke webovej lokality (vrátane každej stránky pre vývojárov a stránky právnych zmlúv) alebo online platformy PayPal alebo Braintree. Tieto ďalšie podmienky zahŕňajú dohodu o miestnych spôsoboch platby (LPM) spoločnosti PayPal.“

 

Oznámenie o zmene a doplnení právne záväzných zmlúv PayPal

Dátum vydania: 11. septembra 2018 (dátumy účinnosti sú uvedené v jednotlivých zmluvách nižšie)

 

Prečítajte si tento dokument.

Meníme právne zmluvy, podľa ktorých sa riadi váš vzťah so spoločnosťou PayPal. 

Odporúčame vám, aby ste si toto oznámenie pozorne prečítali a oboznámili sa s uskutočňovanými zmenami.

Zmeny nemusíte odsúhlasovať, keďže nadobúdajú účinnosť automaticky v príslušný dátum účinnosti uvedený nižšie. Ak so zmenami nesúhlasíte, môžete nám to oznámiť do dátumu uvedeného vyššie. V takom prípade váš účet okamžite zrušíme a nebudeme vám účtovať žiadne dodatočné poplatky.


Prečítajte si platné znenie právnych zmlúv.


Oznámenie o zmene a doplnení zmluvy s používateľom služby PayPal.
Dátum účinnosti: 11. septembra 2018

Aktuálne platnú zmluvu s používateľom služby PayPal zobrazíte kliknutím sem alebo na odkaz „Právne informácie“ alebo „Právne zmluvy“ nachádzajúci sa na konci väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal.

Zmenili a doplnili sme časti zmluvy s používateľom služby PayPal:

 • na lepšie ozrejmenie a preusporiadanie existujúceho znenia, vrátane týchto existujúcich častí:

  Časť

  Zmena

  Časť 4.6 (Odmietnuté transakcie)

  Táto časť sa mení a dopĺňa o ďalšie vysvetlenie, ako vám spoločnosť PayPal vráti všetky prostriedky v rámci vrátených alebo zamietnutých platieb. 

  Časť 8.2 (Prepočet meny)

  Táto časť sa mení a dopĺňa o ďalšie vysvetlenie, čo sa stane v prípade, keď je súčasťou vašej transakcie prepočet meny.

  Časť A3.1 (Prepočet meny)

  Táto časť sa mení a dopĺňa v súlade so zmenami a doplneniami časti 8.2.

  aby sa znížili maximálne výšky poplatkov za prijímanie elektronických šekov pre používateľov s registrovanou adresou v Írsku (v časti A3.10); a
 • opraviť drobné typografické chyby.

 

Oznámenie o zmene a doplnení zmluvy s používateľom služby PayPal.
Dátum účinnosti: 11. december 2018

Zmenenú zmluvu s používateľom služby PayPal nájdete pod jej aktuálne platnou verziou a zobrazíte ju kliknutím sem alebo na odkaz „Právne informácie“ alebo „Právne zmluvy“ nachádzajúci sa na konci väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal.

1. Zdroje financovania

Zmenili a doplnili sme časť 3.1 (Priradenie zdroja financovania), aby v nej bolo vysvetlené, ako môžeme postupovať my a ako môžete postupovať vy, ak sa zmení informácia o vašom spôsobe platby (napríklad v prípade uplynutia platnosti kreditnej karty).  3.1 časť má teraz toto znenie (s podčiarknutými zmenami a doplneniami):

3.1 Priradenie zdroja financovania. Ako zdroj financovania účtu môžete priradiť debetnú kartu, kreditnú kartu, predplatenú kartu (v niektorých prípadoch), bankový účet alebo účet PayPal Credit alebo toto priradenie zrušiť.   Informácie o zdroji financovania (napríklad číslo kreditnej karty a dátum skončenia jej platnosti) udržiavajte aktuálne.  Ak sa tieto informácie zmenia, môžeme ich aktualizovať na základe vlastného uváženia bez vášho zásahu, podľa informácií poskytnutých vašou bankou alebo vydavateľom karty a tretími stranami (okrem iného vrátane partnerov finančných služieb a sietí kariet).  Ak nechcete, aby sme vaše informácie o zdroji financovania aktualizovali, môžete kontaktovať svoju banku alebo vydavateľa karty a požiadať o to, alebo odstrániť spôsob platby zo svojho profilu účtu. Ak budeme aktualizovať vaše informácie o zdroji financovania, môžeme zachovať priradené nastavenia predvolieb.

Svoju kartu alebo bankový účet máte možnosť potvrdiť, čo nám umožní overiť ich platnosť a skutočnosť, že ste ich majiteľom.  Môžete tak urobiť pomocou postupu priradenia a potvrdenia karty (v prípade kariet), postupu potvrdenia účtu (v prípade bankových účtov) alebo iných postupov, o ktorých vás budeme informovať alebo ktoré z času na čas zverejníme.“

2. Prepočet meny

Časť 8.2 (Prepočet meny) sa ďalej mení a dopĺňa s cieľom objasniť, čo sa stane, keď sa rozhodnete zrušiť prepočet meny spoločnosťou PayPal pred dokončením platby počas zaplatenia.  Príslušný text časti 8.2 teraz znie takto (uvádzame ho v kontexte s nadpisom daného bodu, pričom vložené znenie je podčiarknuté):

„8.2 Prepočet meny.

V závislosti od krajiny, kde žijete, a od typu spôsobu platby použitého pre danú platbu môžete pred dokončením platby pri platení zrušiť prevod meny službou PayPal. V takom prípade spoločnosť PayPal nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše použitia iných možností prevodu meny.

…“

3. Poplatky – platby v rámci súkromných transakcií

S radosťou oznamujeme, že:

 • nebudete platiť žiadne poplatky (s výnimkou prípadného prevodu meny) za odoslanie platby pri vnútroštátnej osobnej transakcii (t. j. platby za osobnú transakciu inému užívateľovi s registrovanou adresou v rovnakej krajine);
 • nebudete platiť žiadne poplatky (s výnimkou prípadného prevodu meny) za odoslanie platby pri cezhraničnej osobnej transakcii v eurách alebo švédskych korunách inému užívateľovi s registrovanou adresou v európskom hospodárskom priestore a
 • nebude sa vám naďalej účtovať ďalší poplatok spojený s platbou pri osobnej transakcii v rámci cezhraničných osobných transakcií.

Ak ste používateľom s registrovanou adresou v Írsku, poplatky uvedené v novej časti A1.2.2.2 sa budú vzťahovať na platby za cezhraničné osobné transakcie iné ako odoslané do EHP v eurách či švédskych korunách, až do ďalšieho oznámenia zverejneného spoločnosťou PayPal na stránke aktualizácií pravidiel (ktorá je dostupná prostredníctvom päty Právne informácie na väčšine stránok spoločnosti PayPal) alebo do 11. decembra 2018 (podľa vlastného uváženia spoločnosti PayPal).  Po uplynutí tejto doby namiesto toho platia poplatky v novej časti A1.2.2.3.

Časť A1 prílohy č. 1 má teraz toto znenie:

“A1. Poplatky za osobné platobné transakcie

Upozorňujeme, že poplatok platí odosielateľ. Ďalšie informácie nájdete v časti A4.2.3 tejto prílohy 1.

Poplatok za osobné platobné transakcie bude zobrazený v čase vykonávania platby.

Ak je uvedené, že ide o percentuálny poplatok a/alebo fixný poplatok, ďalšie informácie nájdete v častiach A4.5, A4.6 a A4.7 tejto prílohy 1.

A1.1 Poplatky za domáce osobné platobné transakcie

Aktivita

Poplatok

Odosielanie  platby v rámci domácej osobnej transakcie

Zadarmo (ak sa nevykoná prepočet meny)

A1.2 Poplatky za cezhraničné osobné platobné transakcie

A1.2.1 Odoslané platby v rámci cezhraničnej osobnej transakcie do európskeho hospodárskeho priestoru v eurách alebo v švédskych korunách

Aktivita

Poplatok.

Odosielanie platby v rámci cezhraničnej osobnej transakcie do Európskeho hospodárskeho priestoru v eurách alebo v švédskych korunách

Zadarmo (ak sa nevykoná prepočet meny)

A1.2.2 Iné platby v rámci cezhraničných osobných transakcií

A1.2.2.1 Platba odoslaná používateľmi s registrovanou adresou v Spojenom kráľovstve, Jersey, Guernsey, na ostrove Man alebo na Gibraltári

Ak chcete určiť poplatok za cezhraničnú osobnú platobnú transakciu odoslanú používateľom v príslušnej krajine, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

Krok 1. Vyhľadajte  krajinu alebo skupinu krajín, v ktorej sa nachádza registrovaná adresa príjemcu.  Ďalšie odkazy nájdete v časti A4.4 tejto prílohy č. 1. Ak si nie ste istí, opýtajte sa príjemcu (druhý stĺpec).

Krok 2. Nájdite príslušný poplatok na základe sumy, ktorú posielate (tretí až piaty stĺpec – vrátane).

Aktivita

Krajina účtu príjemcu

Poplatok^^ za sumy transakcie:

0,00 – 49,99 GBP

 

50,00 – 99,99 GBP

 

100,00 GBP a viac

 

Odosielanie platby v rámci cezhraničnej osobnej transakcie

USA, Kanada, Severná Európa, Európa I, Európa II

 

 

0,99 GBP

1,99 GBP

1,99 GBP

Iná krajina^

0,99 GBP

 

1,99 GBP

 

3,99 GBP

 

 Ak je transakcia uhrádzaná v mene inej ako GBP, spoplatníme ju sumou ekvivalentnou k sume v GBP vypočítanou pomocou aktuálneho základného výmenného kurzu podľa časti 8.2.

A1.2.2.2 Platba odoslaná používateľmi s registrovanou adresou v Írsku

Ak chcete určiť poplatok za cezhraničnú osobnú platobnú transakciu odoslanú používateľom v príslušnej krajine, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

Krok 1. Vyhľadajte  krajinu, v ktorej sa nachádza registrovaná adresa príjemcu.  Ak si nie ste istí, opýtajte sa príjemcu (druhý stĺpec).

Krok 2. Nájdite príslušný poplatok (tretí stĺpec).

Aktivita

Krajina účtu príjemcu

Poplatok

^^

Odosielanie platby v rámci cezhraničnej osobnej transakcie

Nemecko

2,0 %

 Austrália, Kanada, Poľsko, USA

1,0 %

Japonsko

0,3%

 Čína, Hongkong, Singapur, Taiwan

0 %

Iná krajina^

0,5 %

Na základe ďalšieho bezprostredného oznámenia zverejneného spoločnosťou PayPal na stránke Aktualizácia pravidiel (dostupnej prostredníctvom päty s právnymi informáciami na väčšine webových stránok webovej lokality PayPal) 11. decembra 2018 alebo neskôr (podľa výhradného uváženia spoločnosti PayPal) platia pre používateľov zaregistrovaných v Írsku poplatky stanovené v časti A1.2.2.3 namiesto poplatkov stanovených v tejto časti A1.2.2.2.

A1.2.2.3 Platba odoslaná používateľmi s registrovanou adresou v iných relevantných krajinách

Ak chcete určiť poplatok za cezhraničnú osobnú platobnú transakciu odoslanú používateľom v príslušnej krajine, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

Krok 1. Vyhľadajte  krajinu alebo skupinu krajín, v ktorej sa nachádza registrovaná adresa príjemcu.  Ďalšie odkazy nájdete v časti A4.4 tejto prílohy č. 1. Ak si nie ste istí, opýtajte sa príjemcu (druhý stĺpec).

Krok 2. Nájdite príslušný poplatok (tretí stĺpec).

Aktivita

Krajina účtu príjemcu

Poplatok

^^

Odosielanie platby v rámci cezhraničnej osobnej transakcie

USA, Kanada, Severná Európa, Európa I, Európa II

 

1,99 EUR

Iná krajina^

3,99 EUR

^ V závislosti od dostupnosti služby pre príjemcu zaregistrovaného v danej krajine.

^^ Ďalšie odkazy nájdete v časti A4.7 tejto prílohy 1.

 

4. Poplatky – tvorba cien v prípade neziskovej organizácie

Zvyšujeme pevný poplatok pre charitatívne organizácie v oddiele A3.9.1.3 (Pevný poplatok pre neziskovú organizáciu) v Rozpise 1 za príjem platieb v brazílskych realoch (ak je k dispozícii) z 0,40 brazílskeho realu na 0,60 brazílskeho realu. Zmenili a doplnili sme príslušný text časti A3.9.1.3 (Fixný poplatok pre neziskovú organizáciu) v Pláne 1 v tomto znení, pričom zmenený a upravený text je podčiarknutý:

„A3.9.1.3 Fixný poplatok pre neziskovú organizáciu

V závislosti od meny prijatej platby:

Brazílsky real:

0,60 BRL

5. Ostatné zmeny

Časti zmluvy s používateľom služby PayPal boli zmenené a doplnené na lepšie ozrejmenie a zmenu organizácie existujúceho znenia a na opravu drobných tlačových chýb.

 

Oznámenie o zmene a doplnení Zmluvy o používaní služby PayPal Website Payments Pro a virtuálneho terminálu (len pre Spojené kráľovstvo).

Dátum účinnosti: 11. december 2018

 

Doplnená zmluva o používaní služby PayPal Website Payments Pro a virtuálneho terminálu je uvedená pod aktuálne platnou verziou zmluvy. Ak ju chcete zobraziť, kliknite tu alebo kliknite na prepojenie „Právne informácie“ alebo „Právne zmluvy“ v päte väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal.

1. Ukončenie a pozastavenie služby

Doplňujeme a meníme znenie častí 8.1 a 8.4:

a. predĺžiť výpovednú lehotu, ktorú musíte dodržať na ukončenie zmluvy o využívaní služby PayPal Website Payments Pre a virtuálneho terminálu z 10 dní na 30 dní a

b. ozrejmiť a zmeniť organizáciu existujúceho znenia.

Časti 8.1 a 8.4 majú teraz takéto znenie (uvádzame v kontexte s nadradeným ustanovením, pričom pridaný/doplnený text je podčiarknutý):

8. Ukončenie a pozastavenie služby

1. Z vašej strany. Túto zmluvu môžete ukončiť doručením oznámenia s 30-dňovou výpovednou lehotou na oddelenie služieb zákazníkom PayPal o vašom zámere:

a. ukončiť túto zmluvu. Oddelenie služieb zákazníkom PayPal potvrdí ukončenie e-mailom. Táto možnosť umožňuje prestať používať platený produkt, ale váš účet PayPal bude naďalej otvorený a príslušná zmluva s používateľom zostane v platnosti alebo

b. zrušiť účet PayPal, ktorý používate s produktom (ďalšie informácie nájdete v zmluve s používateľom). Touto možnosťou ukončíte túto zmluvu, preto môžete prestať používať platený produkt, a začnete proces zrušenia vášho účtu PayPal.  Váš účet PayPal zostane otvorený a príslušná zmluva s používateľom zostane v platnosti, kým nevstúpi do platnosti zrušenie účtu PayPal v súlade s ustanoveniami o zrušení účtu PayPal v zmluve s používateľom.

4. Účinky zrušenia. Pri ukončení tejto zmluvy je nutné okamžite prestať produkt používať a spoločnosť PayPal vám po ukončení zmluvy môže v jeho používaní zabrániť. Ak však budete produkt po ukončení tejto zmluvy používať, bude sa táto zmluva naďalej vzťahovať na vaše používanie produktu, kým ukončenie zmluvy nenadobudne účinnosť vaším ukončením používania produktu. Nasledujúce ustanovenia v tejto zmluve zostanú v plnej platnosti a účinnosti po jej ukončení: body 2, 4 (1), 8 (2), 8 (4). Ukončenie tejto zmluvy nebude mať vplyv na práva, prostriedky nápravy a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli alebo boli splatné pred ukončením zmluvy, a nebudete mať nárok ani na vrátenie žiadnych mesačných poplatkov vzťahujúcich sa na akékoľvek obdobie pred ukončením zmluvy.

2. Ostatné zmeny

Časti zmluvy o používaní služby PayPal Website Payments Pro a virtuálneho terminálu sa zmenili a doplnili na lepšie ozrejmenie a zmenu organizácie existujúceho znenia a na opravu drobných tlačových chýb.

 

Oznámenie o zmene a doplnení právne záväzných zmlúv PayPal
Dátum vydania: 31. mája 2018 (dátumy účinnosti sú uvedené v jednotlivých zmluvách nižšie)

Prečítajte si tento dokument.

Meníme právne zmluvy, podľa ktorých sa riadi váš vzťah so spoločnosťou PayPal. 

Odporúčame vám, aby ste si toto oznámenie pozorne prečítali a oboznámili sa s uskutočňovanými zmenami.

Zmeny nemusíte odsúhlasovať, keďže nadobúdajú účinnosť automaticky v príslušný dátum účinnosti uvedený nižšie. Ak so zmenami nesúhlasíte, môžete nám to oznámiť do dátumu uvedeného vyššie. V takom prípade váš účet okamžite zrušíme a nebudeme vám účtovať žiadne dodatočné poplatky.


Prečítajte si platné znenie právnych zmlúv.


Oznámenie o zmene a doplnení zmluvy s používateľom služby PayPal.
Dátum účinnosti: 31. august 2018

Zmenenú zmluvu s používateľom služby PayPal nájdete pod jej aktuálne platnou verziou a zobrazíte ju kliknutím tu alebo na odkaz „Právne informácie“ alebo „Právne zmluvy“ nachádzajúci sa na konci väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal.

1. Poplatky: Poplatok za prepočet meny pre používateľov v Spojenom kráľovstve

Poplatok za prepočet meny uvedený v časti A3.1 (Prepočet meny) v prílohe 1 pre používateľov v Spojenom kráľovstve pre prevody na americký dolár (USD) a kanadský dolár (CAD) sa zvyšuje z 3,0 % na 3,5 %. Časť A3.1 (Prepočet meny) v prílohe 1 sa mení takto:

Aktivita alebo udalosť

Poplatok

A3.1 Prepočet meny

A3.1.1 Za prepočty meny pri sumách na vašom účte PayPal, ktoré nie sú súčasťou osobitnej transakcie na váš účet alebo z vášho účtu (akou je napríklad prepočet vášho zostatku do inej meny) a za transakcie, pri ktorých dochádza k prepočtu meny a kde sa poplatok za prepočet meny zaviazal uhradiť predajca:

 

2,5 % navyše k základnému výmennému kurzu.

A3.1.2 Za všetky ostatné transakcie zahŕňajúce prepočet meny

A3.1.2.1 Ak ste používateľ zaregistrovaný v relevantnej krajine inej ako Spojené kráľovstvo a Írsko

4,0 % navyše k základnému výmennému kurzu.

A3.1.2.2 Ak ste používateľ zaregistrovaný v Spojenom kráľovstve alebo Írsku


Od 3,0 % do 4,0 % navyše k základnému výmennému kurzu v závislosti od meny, do ktorej sa príslušná suma prepočítava (pozrite si tabuľku nižšie):

Mena a kód

Poplatok za prepočet meny pre používateľov vo Veľkej Británii

Poplatok za prepočet meny pre používateľov v Írsku

Austrálsky dolár (AUD):

4,0 %

Brazílsky real (BRL):

4,0 %

Kanadský dolár (CAD):

3,5 %

3,0 %

Česká koruna (CZK):

3,5 %

Dánska koruna (DKK):

3,5 %

Euro (EUR):

3,5 %

Hongkongský dolár (HKD):

4,0 %

Maďarský forint (HUF):

3,5 %

Izraelský šekel (ILS):

4,0 %

Japonský jen (JPY):

4,0 %

Malajzijský ringgit (MYR):

4,0 %

Mexické peso (MXN):

4,0 %

Novozélandský dolár (NZD):

4,0 %

Nórska koruna (NOK):

3,5 %

Filipínske peso (PHP):

4,0 %

Poľský zlotý (PLN):

3,5 %

Ruský rubeľ (RUB):

3,5 %

Singapurský dolár (SGD):

4,0 %

Švédska koruna (SEK):

3,5 %

Švajčiarsky frank (CHF):

3,5 %

Taiwanský nový dolár (TWD):

4,0 %

Thajský baht (THB):

4,0 %

Libra šterlingov (GBP):

3,5 %

Americký dolár (USD):

3,5 %

3,0 %

 

2. Ostatné zmeny

Časti zmluvy s používateľom služby PayPal boli zmenené na opravu drobných tlačových chýb.

 

Oznámenie o zmene a doplnení pravidiel používania služby PayPal.
Dátum účinnosti: 31. august 2018

Zmenené a doplnené pravidlá používania služby PayPal nájdete pod ich aktuálne platnou verziou a dokument zobrazíte kliknutím tu alebo na odkaz „Právne informácie“ alebo „Právne záväzné zmluvy“ umiestnený na konci väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal.

1.Nenávisť, násilie, rasová neznášanlivosť a zisk z trestnej činnosti
Objasňujeme ustanovenie pravidiel používania služby týkajúce sa nenávisti, násilia, rasovej neznášanlivosti a zisku z trestnej činnosti. Ustanovenie je zmenené a doplnené nasledujúcim spôsobom (uvedené v kontexte s jej nadradenými klauzulami, pričom je vložené nové znenie podčiarknuté):


Službu PayPal nesmiete používať na činnosti, ktoré: ... 2. súvisia s transakciami, ktorých súčasťou je ... f) šírenie nenávisti, násilie, rasová alebo iná neznášanlivosť, ktorá sa vzťahuje na diskrimináciu alebo dosahovanie zisku z trestnej činnosti... "

 

Oznámenie o zmene a doplnení zmluvy o používaní služby PayPal Here™ (iba v Spojenom kráľovstve).
Dátum účinnosti: 31. august 2018

Zmenenú a doplnenú zmluvu o používaní služby Here™ nájdete pod aktuálne platnou verziou zmluvy a zobrazíte ju kliknutím tu alebo na odkaz „Právne informácie“ alebo „Právne záväzné zmluvy“ nachádzajúci sa v päte väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal.

1. Poplatky

Časť 10 meníme a dopĺňame na nasledovné znenie:


a. zaviesť sadzbu obchodníka PayPal Here pre charitatívne organizácie v rámci štruktúry poplatkov kombinovaných aj výmenných sadzieb (Blended aj Interchange Plus); a

b. objasniť a preorganizovať existujúce znenie.


Do časti 21 sa pridala sa nová definícia o "sadzbe obchodníka PayPal Here pre charitatívne organizácie".

Časti 10.2, 10.3 a 10.5, ako aj nová definícia v časti 21 (predstavené v kontexte s hlavným ustanovením) a 13.6 teraz znejú takto (pridaný text je podčiarknutý):


„10. Poplatky.


Ak nie je v tejto časti uvedené inak, zaväzujete sa uhradiť poplatky uvedené pre firemné účty v zmluve s používateľom.
Zaväzujete sa, že budete poplatky prijaté prostredníctvom aplikácie PayPal uhrádzať tu:


10.2 Poplatky v rámci štruktúry poplatkov s kombinovanými sadzbami

Ak príjmete platbu kartou:

Štandardná sadzba poplatku v prípade použitia funkcie PayPal Here je:

Sadzba obchodníka v prípade použitia funkcie PayPal Here je:

ak celková peňažná suma platieb prijatých na váš účet v predchádzajúcim kalendárnom mesiaci:

 1. prostredníctvom aplikácie PayPal Here a
 2. formou komerčných platobných transakcií,

je:

poplatok na základe Sadzby obchodníka v prípade použitia funkcie PayPal Here (s výhradou ďalších podmienok uvedených v tejto časti 10) je:

sadzba obchodníka PayPal Here pre charitatívne organizácie (je potrebné podať žiadosť a spoločnosť PayPal musí poskytnúť predbežné schválenie a musí sa postupovať podľa ďalších podmienok uvedených v tejto časti 10) je:

z karty Visa, Mastercard alebo Maestro

 • pomocou funkcie Čipu a PIN kód, Čip a podpis vašej Čítačky kariet PayPal Here
 • z bezkontaktnej transakcie

2,75 %

GBP 0,00 - GBP 1 500

2,75 %

1,5 %

GBP 1,500,01 - GBP 6,000,00

1,75 %

1,5 %

6 000,01 – 15 000,00 GBP

1,5 %

1,5 %

Viac ako 15 000,00 GBP

1 %

z karty Visa, Mastercard, Maestro alebo American Express:

 • formou Transakcie s manuálnym zadaním údajov alebo
 • automatickým načítaním magnetického prúžku karty

3,4 %

+ 0,20 GBP

bez ohľadu na objem prijatých platieb

3,4 %
+GBP 0,20

z karty American Express:
 

 • pomocou funkcie Čipu a PIN kód, Čip a podpis vašej Čítačky kariet PayPal Here
 • z bezkontaktnej transakcie

2,75 %

2,75 %

 

10.3 Poplatky v rámci Štruktúry poplatkov Interchange Plus

Ak príjmete platbu kartou:

Štandardná sadzba poplatku v prípade použitia funkcie PayPal Here je:

Sadzba obchodníka v prípade použitia funkcie PayPal Here je:

ak celková peňažná suma platieb prijatých na váš účet v predchádzajúcim kalendárnom mesiaci:

 1. prostredníctvom aplikácie PayPal Here a
 2. formou komerčných platobných transakcií,

je:

poplatok na základe Sadzby obchodníka v prípade použitia funkcie PayPal Here (s výhradou ďalších podmienok uvedených v tejto časti 10) je:

sadzba obchodníka PayPal Here pre charitatívne organizácie (je potrebné podať žiadosť a spoločnosť PayPal musí poskytnúť predbežné schválenie a musí sa postupovať podľa ďalších podmienok uvedených v tejto časti 10) je:

z karty Visa, Mastercard alebo Maestro,

 • pomocou funkcie Čipu a PIN kód, Čip a podpis vašej Čítačky kariet PayPal Here
 • z bezkontaktnej transakcie,

Výmenný poplatok

(vo výške približne od 0,2 % do 2,0 %)

+2,5 %

GBP 0,00 – GBP 1 500,00

Výmenný poplatok +2,5 %

Poplatok za zmenu +1,25 %

GBP 1,500,01 - GBP 6,000,00

Poplatok za zmenu +1,5 %

Poplatok za zmenu +1,25 %

6 000,01 – 15 000,00 GBP

Poplatok za zmenu +1,25 %

Viac ako 15 000,00 GBP

Poplatok za zmenu +0,75 %

z karty American Express

 • pomocou funkcie Čipu a PIN kód, Čip a podpis vašej Čítačky kariet PayPal Here
 • z bezkontaktnej transakcie,

2,75 %

bez ohľadu na objem prijatých platieb

2,75 %

z karty Visa, Mastercard alebo Maestro:

 • formou Transakcie s manuálnym zadaním údajov alebo
 • automatickým načítaním magnetického prúžku karty

Výmenný poplatok

+3,15 %

+ 0,20 GBP

Poplatok za zmenu
+ 3,15 %

+ GBP 0,20

z karty American Express:
 

 • formou Transakcie s manuálnym zadaním údajov alebo
 • automatickým načítaním magnetického prúžku karty

3,4 % + 0,20 GBP

3,4 % + GBP 0,20

 
a. Poplatky za zmenu stanovujú spoločnosti Visa a Mastercard. Pohybujú sa vo výške približne od 0,2 % do 2,0 % a líšia sa podľa typu karty (napríklad podľa kategórie či značky karty). Spoločnosť PayPal vám bude vždy účtovať výmenný poplatok stanovený spoločnosťami Visa a Mastercard a predaný ich nadobúdateľom. Jednotlivé výmenné poplatky sa môžu priebežne meniť. Ďalšie informácie o poplatkoch za zmenu nájdete na webových lokalitách spoločností Mastercard a Visa a tiež v našom zjednodušenom prehľade.


b. Percentuálne poplatky (napríklad 3,40 %) označujú sumu rovnajúcu sa danému percentu sumy platby.


10.5 Podmienky pre sadzby obchodníka stav


10.5.1 Sadzba obchodníka PayPal Here


Sadzba obchodníka v prípade použitia funkcie PayPal Here sa týka iba účtov so statusom Sadzba obchodníka PayPal Here. Status Sadzba obchodníka PayPal Here je možno získať splnením kritérií na základe žiadosti a jej schválenia spoločnosťou PayPal. Spoločnosť PayPal môže žiadosti vyhodnotiť prípad od prípadu a okrem iného môže použiť tiež nasledujúce kritériá: opravňujúci mesačný objem predaja, veľkosť priemerného nákupného košíka a účet v dobrej finančnej situácii.


Ak chcete splniť kritériá, aby ste mohli požiadať o status Sadzba obchodníka PayPal Here (a tento status si udržali), musí účet splňovať nasledujúce kritériá:

 • byť vždy riadne založený a existovať a nesmie byť predmetom vyšetrovania; a
 • celková peňažná suma platieb prijatých na tento účet v predchádzajúcim kalendárnom mesiaci musí byť vyššia ako 1 500,00 GBP:
 • prostredníctvom aplikácie PayPal Here,
 • formou komerčných platobných transakcií.

Spoločnosť PayPal je oprávnená kedykoľvek znížiť status Účtu na Štandardnú sadzbu PayPal Here, ak vyššie uvedené podmienky nie sú splnené alebo ak existujú nevyriešené žiadosti o chargeback voči Účtu.
Ak spoločnosť PayPal zaradí váš účet do nižšej kategórie, budete musieť opätovne požiadať o získanie sadzby obchodníka PayPal.


O sadzbu obchodníka PayPal pre svoj účet môžete požiadať pomocou špecializovaného formulára žiadosti online po prihlásení do účtu PayPal. Upozorňujeme, že ak bude vaša žiadosť zamietnutá, môžete podať žiadosť každých tridsať dní.


Získaním statusu Sadzba obchodníka PayPal Here získavate tiež nárok na výhody statusu Sadzba obchodníka pre komerčné transakcie v rámci zmluvy s používateľom služby PayPal, pričom odstupňované hodnoty sú založené na súhrnnej peňažnej sume platieb prijatých na vašom účte v predchádzajúcim kalendárnom mesiaci:

 1. prostredníctvom aplikácie PayPal Here,
 2. formou komerčných platobných transakcií v súlade s podmienkami zmluvy s používateľom služby PayPal.

10.5.2 Sadzby obchodníka PayPal Here pre charitatívne organizácie

Sadzby obchodníka PayPal Here pre charitatívne organizácie sa týkajú iba účtov so sadzbou obchodníka PayPal pre charitatívne organizácie. Stav sadzby obchodníka PayPal pre charitatívne organizácie podlieha žiadosti a predbežnému schváleniu spoločnosťou PayPal. Spoločnosť PayPal môže žiadosti posúdiť individuálne.

Sadzby obchodníka PayPal Here pre charitatívne organizácie sa vzťahujú len na transakcie PayPal Here.Sadzby pre charitatívne organizácie pri iných produktoch PayPal sú uvedené v zmluve s používateľom.
...

21. Vymedzenie pojmov.

Pod PayPal Here sadzbou obchodníka pre charitatívne organizácie sa chápu poplatky označené tak, ako sú uvedené v príslušnej tabuľke v časti 10.

 

Oznámenie o zmene právnych zmlúv PayPal

Dátum vydania: 28. februára 2018 (dátumy účinnosti sú uvedené v jednotlivých zmluvách nižšie)

 

Prečítajte si tento dokument.

Meníme právne zmluvy, podľa ktorých sa riadi váš vzťah so spoločnosťou PayPal. 

Odporúčame vám, aby ste si toto oznámenie pozorne prečítali a oboznámili sa s uskutočňovanými zmenami.

Zmeny nemusíte odsúhlasovať, keďže nadobúdajú účinnosť automaticky v príslušný dátum účinnosti uvedený nižšie. Ak so zmenami nesúhlasíte, môžete nám to oznámiť do dátumu uvedeného vyššie. V takom prípade váš účet okamžite zrušíme a nebudeme vám účtovať žiadne dodatočné poplatky.

Dúfame však, že aj naďalej budete využívať služby PayPal a tieto výhody:

Rýchlejšie používanie

Podrobnosti o karte už nie je potrebné zadávať pri každom platení, takže vaše internetové platby sú rýchlejšie.

Jednoduchšie používanie

PayPal je v Spojenom kráľovstve uprednostňovaným spôsobom platby prostredníctvom webu, pretože je to inteligentný a šikovný spôsob, ako platiť online niekoľkými klikmi. Stačí vám iba vaša e-mailovú adresu a heslo.

Prečítajte si platné znenie právnych zmlúv.

 

Oznámenie o zmene a doplnení zmluvy s používateľom služby PayPal.

Dátum účinnosti: 28. februára 2018

 

1. Oznámenie o novom rámci uprednostňovaného zdroja financovania pre používateľov s registrovanou adresou mimo Spojeného kráľovstva

Toto oznámenie sa poskytuje v súlade s časťou 3.6 zmluvy s používateľom služby PayPal.

S účinnosťou od 28. februára 2018 platí, že ak ste používateľom s registrovanou adresou mimo Spojeného kráľovstva, spoločnosť PayPal nemusí uplatňovať časť 3.6.c. a môže použiť váš uprednostňovaný zdroj financovania na získanie elektronických peňazí na uhradenie určitých platobných príkazov aj v prípade, že máte dostupný zostatok, a to v súlade s ďalšími podmienkami zmluvy s používateľom služby PayPal. V súlade s tým sa mení aj časť 3.6 zmluvy s používateľom služby PayPal.

 

Oznámenie o zmene a doplnení zmluvy s používateľom služby PayPal.

Dátum nadobudnutia účinnosti: 25. mája 2018

 

Zmenenú zmluvu s používateľom služby PayPal nájdete pod jej aktuálne platnou verziou a zobrazíte ju kliknutím tu alebo na odkaz „Právne informácie“ alebo „Právne zmluvy“ nachádzajúci sa v päte väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal.

 

1. Kontrola a ochrana osobných údajov

Ak používate služby PayPal na prijímanie platieb od svojich zákazníkov, osobné údaje týchto zákazníkov používate vy aj spoločnosť PayPal. Zmenili sme časť 5.7, aby sme opísali príslušné zákonné pozície (a povinnosti) spoločnosti PayPal a vás, na ktorých sme sa dohodli, súvisiace s používaním osobných údajov zákazníkov a iných jednotlivcov v spojitosti s vaším používaním služieb PayPal. Časť 5.7 má teraz toto znenie (pridaný text je podčiarknutý):

5.7 Vaše pravidlá vrátenia peňazí, ochrana údajov, pravidlá ochrany osobných údajov a zabezpečenie. Ak predávate tovar alebo služby, odporúčame vám zverejniť na vašej webovej lokalite podmienky vrátenia tovaru a pravidlá ochrany osobných údajov.

Vaše pravidlá ochrany osobných údajov musia jasne a zrozumiteľne upozorňovať na skutočnosť, že všetky transakcie PayPal sa riadia pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti PayPal. Vašou povinnosťou je podniknúť primerané administratívne, technické a fyzické opatrenia, aby ste zachovali bezpečnosť a dôvernosť všetkých údajov a informácií služby PayPal vrátane údajov a informácií o používateľoch služby PayPal a spoločnosti PayPal.

Dodržiavanie právnych predpisov o ochrane údajov. Pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré spracúva spoločnosť PayPal a obchodník v súvislosti s touto zmluvou, spoločnosť PayPal a obchodník kontrolujú takéto spracovanie. Spoločnosť PayPal a obchodník súhlasia s tým, že budú dodržiavať požiadavky právnych predpisov o ochrane údajov, ktoré sa vzťahujú na kontrolné subjekty v súvislosti s poskytovaním príslušných služieb a inak v spojitosti s touto zmluvou. S cieľom vyhnúť sa pochybnostiam sa ozrejmuje, že spoločnosť PayPal a obchodník majú vlastné a nezávisle určené pravidlá ochrany osobných údajov, oznámenia a postupy týkajúce sa osobných údajov, ktoré vykonávajú, a že každá z týchto zmluvných strán je samostatným kontrolným subjektom (nie sú teda spoločnými kontrolnými subjektmi). Pri dodržiavaní právnych predpisov o ochrane údajov spoločnosť PayPal a obchodník bez obmedzenia:

 1. sústavne vykonávajú a udržiavajú všetky vhodné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa spracovania osobných údajov;
 2. evidujú všetky činnosti spracovania vykonané v rámci tejto zmluvy a
 3. vedome neurobia žiaden krok ani nepovolia vykonanie žiadneho kroku, ktorý by mohol viesť k porušeniu právnych predpisov o ochrane údajov druhou stranou.

Ak zistíme, že došlo k narušeniu bezpečnosti vašej webovej lokality alebo systémov, ktoré môže viesť k neoprávnenému poskytnutiu údajov o zákazníkoch, alebo ak existuje odôvodnená pravdepodobnosť, že k takému narušeniu bezpečnosti došlo, môžeme okrem využitia našich práv na základe časti 10.2 podniknúť aj akékoľvek ďalšie opatrenia, ktoré považujeme za nevyhnutné, a môžeme od vás požadovať, aby ste nám poskytli informácie týkajúce sa každého takého porušenia.

 

2. Zadržania podľa vašich pokynov.

Pridali sme novú časť 5.9 s názvom Zadržania podľa vašich pokynov, v ktorej sa opisuje, čo sa deje pri používaní funkčností služby PayPal, ktoré vám umožňujú (či už priamo, alebo prostredníctvom niekoho, komu dáte povolenie na konanie vo vašom mene, ako napríklad online trhová platforma, na ktorej vykonáte transakcie ako predajca) dať spoločnosti PayPal pokyn na zadržanie vašich finančných prostriedkov na určité časové obdobie. Nová časť 5.9 má toto znenie:

5.9 Zadržania podľa vašich pokynov. Určité funkčnosti služby PayPal vám môžu umožňovať (či už priamo, alebo prostredníctvom niekoho, komu dáte povolenie na konanie vo vašom mene podľa časti 15.9a, ako napríklad online trhová platforma, na ktorej vykonáte transakcie ako predajca) dať spoločnosti PayPal pokyn na zadržanie vašich finančných prostriedkov (vrátane prijímaných platieb cez PayPal) vo vašom rezervnom účte. V takomto prípade sa vám v zostatku na účte PayPal zobrazí stav dostupnosti týchto finančných prostriedkov. Opisy stavu sa môžu líšiť podľa funkčnosti, ktorú ste použili na to, aby ste nám dali pokyn na realizáciu zadržania. Spoločnosť PayPal uvoľní zadržanie finančných prostriedkov podľa pokynu, ktorý ste vy (alebo subjekt, ktorý má od vás povolenie konať vo vašom mene podľa časti 15.9a) dali spoločnosti PayPal podľa podmienok zvyšnej časti tejto zmluvy.

 

3. Príklady položiek, transakcií a prípadov, na ktoré sa nevzťahuje ochrana predajcu PayPal

Zmenili sme časť 11.10.c. (hlavná časť 11.10 s názvom Príklady položiek, transakcií a prípadov, na ktoré sa nevzťahuje ochrana predajcu PayPal) s cieľom objasniť, že žiadne transakcie spracované inak než prostredníctvom účtu PayPal kupujúceho alebo ako hosťovské transakcie zaplatenia cez PayPal nespĺňajú kritériá ochrany predajcu PayPal. Časť 11.10.c (predkladaná v kontexte s hlavným ustanovením) má teraz toto znenie (pridaný/zmenený text je podčiarknutý):

11.10 Príklady položiek, transakcií a prípadov, na ktoré sa nevzťahuje ochrana predajcu PayPal.

c. Transakcie spracované inak než prostredníctvom účtu PayPal kupujúceho alebo ako hosťovské transakcie zaplatenia cez PayPal. Ak je napríklad platba prijatá ako priama platba kartou (aj prostredníctvom služieb Zong, Website Payment Pro, virtuálneho terminálu a PayPal Here), nespĺňa kritériá na krytie v rámci programu.

 

4. Poplatky – Poplatky za osobné platobné transakcie

Zmenili sme tieto časti:

 • časť A1 prílohy 1, ktorá obsahuje spôsob výpočtu poplatkov súvisiacich s osobnými platobnými transakciami, a
 • časť A4 prílohy 1 (Slovník pojmov), 

ktorá:

 1. stanovuje, že poplatky za osobné platobné transakcie teraz platí už len odosielateľ (nie príjemca),
 2. objasňuje poplatky zúčtované za posielanie domácej osobnej platobnej transakcie zo zostatku automaticky získavaného z predplatenej karty,
 3. objasňuje spôsob výpočtu a inkaso poplatkov zúčtovávaných v rôznych menách v prípade posielania platby a
 4. zavádza nový rámec poplatkov pre posielanie cezhraničných osobných platobných transakcií, podľa ktorého spoločnosti PayPal zaplatíte:
  • fixný poplatok za osobnú platobnú transakciu v závislosti od krajiny účtu príjemcu a
  • podiel zo sumy platby posielanej zo zostatku automaticky získaného na účely platby zo všetkých ostatných zdrojov financovania okrem bankového účtu a dodatočný poplatok za osobnú platobnú transakciu vo výške 3,4 % plus fixný poplatok (zúčtovaný v mene, v ktorej sa prijíma platba).

Taktiež s radosťou oznamujeme, že ak ste používateľom s registrovanou adresou v Írsku, pri vnútroštátnych osobných transakciách sa neúčtuje žiaden poplatok okrem prípadného poplatku pri prepočte meny a prípadov, keď je platba v inej mene než v eurách alebo švédskych korunách a bola odoslaná zo zostatku získaného automaticky z kreditnej alebo debetnej karty.

Časti A1 a A4 prílohy 1 teraz majú toto znenie (pridaný text je podčiarknutý):

A1. Poplatky za osobné platobné transakcie

Upozorňujeme, že poplatok platí odosielateľ. Ďalšie informácie nájdete v časti A4.2.3 tejto prílohy 1.

Poplatok za osobné platobné transakcie bude zobrazený v čase vykonávania platby.

Ak je uvedené, že ide o percentuálny poplatok a/alebo fixný poplatok, ďalšie informácie nájdete v častiach A4.5, A4.6 a A4.7 tejto prílohy 1.

 

A1.1 Poplatky za domáce osobné platobné transakcie

Aktivita

Poplatok za časť sumy platby poslanej z:
– existujúceho zostatku alebo
– zostatku automaticky získaného z platby z:

– bankového účtu a/alebo
debetnej alebo predplatenej karty (pre platby v GBP medzi účtami registrovanými v Spojenom kráľovstve).

Poplatok za časť sumy platby poslanej zo zostatku automaticky získaného na účely platby zo všetkých ostatných zdrojov financovania.

Posielanie domácej osobnej platobnej transakcie zo zostatku

Zadarmo (ak sa nevykoná prepočet meny)

Používatelia s registrovanou adresou v Írsku:

Zadarmo pri posielaní v EUR alebo SEK a ak nie je potrebný prepočet meny.  Vo všetkých ostatných menách: 3,4 % + fixný poplatok (zúčtovaný v mene, v ktorej bola platba prijatá)

 

Používatelia s registrovanou adresou v iných relevantných krajinách:

3,4 % + fixný poplatok (zúčtovaný v mene, v ktorej bola prijatá platba)

 

A1.2 Poplatky za cezhraničné osobné platobné transakcie

Ak chcete určiť poplatok za cezhraničnú osobnú platobnú transakciu odoslanú používateľom v príslušnej krajine, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

Krok 1. Vyhľadajte krajinu, v ktorej sa nachádza vaša registrovaná adresa (v druhom stĺpci zľava).

Krok 2. Vyhľadajte krajinu, v ktorej sa nachádza registrovaná adresa príjemcu. Ďalšie odkazy nájdete v časti A4.4 tejto prílohy 1. Ak si nie ste istí, opýtajte sa príjemcu (tretí stĺpec).

Krok 3. Vyhľadajte príslušný poplatok za osobnú platobnú transakciu (a podľa situácie aj dodatočný poplatok za osobnú platobnú transakciu) (štvrtý a piaty stĺpec).

Aktivita

Krajina účtu odosielateľa

Krajina účtu príjemcu

Poplatok za osobné platobné transakcie

^

^^^

Dodatočný poplatok za osobnú platobnú transakciu za časť sumy platby poslanej zo zostatku automaticky získaného na účely platby zo všetkých ostatných zdrojov financovania okrem bankového účtu ^

Posielanie cezhraničnej osobnej platobnej transakcie zo zostatku

Spojené kráľovstvo (a Jersey, Guernsey, ostrov Man a Gibraltár)

USA, Kanada, Severná Európa, Európa I, Európa II

1,99 GBP

3,4 % + fixný poplatok (zúčtovaný v mene, v ktorej bola prijatá platba)

Iná krajina^^

3,99 GBP

Iné relevantné krajiny

USA, Kanada, Severná Európa, Európa I, Európa II

1,99 EUR

Iná krajina^^

3,99 EUR

 

Poznámka: Cezhraničné platby v eurách alebo švédskych korunách uskutočnené medzi účtami zaregistrovanými v Európskej únii alebo EHP budú na účely stanovenia poplatkov spracované ako domáce platby.

 

^ Na používateľov s registrovanou adresou v Írsku sa vzťahuje toto:

 1. Poplatok sa osobnú platobnú transakciu (pred uplatnením prípadného dodatočného poplatku za osobnú platobnú transakciu) je nasledujúca časť sumy platby posielanej z existujúceho zostatku alebo zostatku automaticky získaného na účely platby z bankového účtu (v každom prípade v závislosti od dostupnosti služby):
  • 2,0 % (pre platby do Nemecka);
  • 1,0 % (pre platby do Poľska, Austrálie, USA alebo Kanady);
  • 0,3 % (pre platby do Japonska);
  • 0 % (pre platby do Číny, Hongkongu, Singapuru alebo Taiwanu) a
  • 0,5 % (pre platby do iných krajín).
 2. Na platby do Číny sa nevzťahujú žiadne dodatočné poplatky za osobné platobné transakcie (v závislosti od dostupnosti služby).

^^ V závislosti od dostupnosti služby pre príjemcu zaregistrovaného v danej krajine.

^^^ Ak sa platba prijme v inej mene, tento poplatok sa prepočíta a je splatný v prijímanej mene (na čo sa vzťahuje náš poplatok za prepočet meny) v súlade s časťou A4.7 prílohy 1 nižšie.

 

A4. Slovník pojmov

A4.1 A „Komerčná platobná transakcia“ zahŕňa nákup a predaj tovaru a služieb, vykonávanie akýchkoľvek ďalších komerčných transakcií alebo prijímanie platieb, keď „požadujete peniaze“ prostredníctvom služby PayPal.

A4.2 „Súkromná platobná transakcia“ zahŕňa odoslanie peňazí (iniciované z karty „Priatelia a rodina“ funkcie Poslať peniaze) priateľom a rodine alebo prijatie peňazí na účet PayPal od priateľov a rodiny bez toho, aby došlo k uskutočneniu súvisiacej komerčnej transakcie (tzn. platba nie je určená na nákup tovaru alebo služieb ani na uskutočnenie žiadnej inej komerčnej transakcie).

Ak uskutočňujete komerčnú transakciu (napríklad predávate tovar alebo služby), nesmiete od kupujúceho žiadať, aby vám poslal platbu za kúpený tovar či službu ako osobnú transakciu. V opačnom prípade je spoločnosť PayPal oprávnená znemožniť vám prijímanie niektorých alebo všetkých platieb ako osobných transakcií. Upozorňujeme aj, že:

A4.2.1 z niektorých krajín nie je možné odosielať peniaze ako osobnú transakciu (vrátane Číny a v niektorých prípadoch Nemecka),

A4.2.2 na účty registrované v Brazílii a Indii nie je povolené odosielať osobné platobné transakcie a nie je povolené ich z týchto účtov ani prijímať. To znamená, že nie je možné odosielať osobné platobné transakcie na účty registrované v Brazílii alebo Indii;

A4.2.3 poplatok platí predajca.

A4.3 „Domáce platby“nastanú, ak sú odosielateľ aj príjemca zaregistrovaní v službe PayPal ako obyvatelia rovnakej krajiny.

A4.4 „Cezhraničné platby“nastanú, ak sú odosielateľ aj príjemca zaregistrovaní v službe PayPal ako obyvatelia rôznych krajín. Aby sa zjednodušil výpočet poplatkov za cezhraničné platby, určité krajiny sú zoskupené do skupín nasledujúcim spôsobom:

Názov skupiny

Krajiny

Severná Európa

Alandské ostrovy, Dánsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Grónsko, Island, Nórsko, Švédsko.

Európa I

Belgicko, Cyprus, Čierna Hora, Estónsko, Francúzsko (vrátane Francúzskej Guyany, Guadeloupu, Martiniku, Réunionu a Mayottu), Gibraltár, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Malta, Monako, Nemecko, Normandské ostrovy, Ostrov Man, Portugalsko, Rakúsko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Vatikánsky mestský štát.

Európa II

Albánsko, Andorra, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Gruzínsko, Chorvátsko, Kosovo, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko, Švajčiarsko, Ukrajina.

 

A4.5 Percentuálne poplatky (napríklad 3,4 %) znamenajú sumu rovnajúcu sa percentu sumy platby, ktorá sa (pokiaľ nie je uvedené inak) zúčtuje v mene, v ktorej bola platba prijatá.

A4.6 Fixné poplatky za komerčné platobné transakcie a osobné platobné transakcie (ak nie je uvedené inak) vychádzajú z meny, v ktorej sa platba prijíma, a to takto:

Mena:

Poplatok:

Mena:

Poplatok:

Austrálsky dolár:

0,30 AUD

Novozélandský dolár:

0,45 NZD

Brazílsky real:

0,60 BRL

Nórska koruna:

2,80 NOK

Kanadský dolár:

0,30 CAD

Filipínske peso:

15,00 PHP

Česká koruna:

10,00 Kč

Poľský zlotý:

1,35 PLN

Dánska koruna:

2,60 DKK

Ruský rubeľ:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singapurský dolár:

0,50 SGD

Hongkongský dolár:

2,35 HKD

Švédska koruna:

3,25 SEK

Maďarský forint:

90,00 HUF

Švajčiarsky frank:

0,55 CHF

Izraelský nový šekel:

1,20 ILS

Taiwanský nový dolár:

10,00 TWD

Japonský jen:

40,00 JPY

Thajský baht:

11,00 THB

Malajzijský ringgit:

2,00 MYR

Libra šterlingov:

0,20 GBP

Mexické peso:

4,00 MXN

Americký dolár:

0,30 USD

 

A4.7 Poplatky zúčtované v rôznych menách za posielanie platieb: niektoré poplatky platíte spoločnosti PayPal v menách, ktoré sa líšia od meny zostatku, z ktorého posielate sumu platby. V takomto prípade vykonáme prepočet meny (podľa časti 8.2, za ktorý vám zúčtujeme poplatok za prepočet meny podľa časti A3.1 prílohy 1) z meny každého príslušného úvodného zostatku do meny, v ktorej je poplatok splatný, a tieto poplatky zúčtujeme z prepočítaného zostatku.

 

5. Ostatné zmeny

Zmenili a doplnili sme časti zmluvy s používateľom služby PayPal:

 • na lepšie ozrejmenie a preusporiadanie existujúceho znenia, vrátane týchto existujúcich častí:

Časť

Zmena

 • 4.10 Posielanie elektronických peňazí vo viacerých menách.

Táto časť má teraz názov Posielanie elektronických peňazí v rôznych menách a mení sa s cieľom objasniť, ako možno posielať platby v rôznych menách.

 • 5.5 Získanie peňazí vo viacerých menách

Táto časť má teraz názov Prijímanie peňazí v rôznych menách.

 • 15. Vymedzenie pojmov

Táto časť sa mení s cieľom:

 • objasniť vymedzenie pojmov „zdroj financovania“ (vrátane objasnenia toho, že v určitých prípadoch sa za zdroj financovania môže považovať aj predplatená karta) a „Európsky hospodársky priestor/EHP“ a
 • zaviesť nové vymedzené pojmy: „subjekt kontrolujúci údaje“, „kontrolujúci subjekt“, „spracovateľ údajov“, „spracovateľ“, „dotknutá osoba“, „právne predpisy o ochrane údajov“, „osobné údaje“ a „spracovanie“

 

a

 • opraviť drobné typografické chyby.

 

Oznámenie o zmene a doplnení pravidiel ochrany osobných údajov PayPal

Dátum nadobudnutia účinnosti: 25. mája 2018

 

Zmenené pravidlá ochrany osobných údajov PayPal po kliknutí sem. Prípadne sa k nim dostanete pomocou odkazu uvedeného v hornej časti aktuálnych pravidiel ochrany osobných údajov, ktoré nájdete po kliknutí na pätu pravidlá ochrany osobných údajov na väčšine stránok webu PayPal alebo po kliknutí sem.

V aktualizovaných pravidlách ochrany osobných údajov sme aktualizovali naše zverejňovanie postupov týkajúcich sa ochrany osobných údajov a zmenili sme znenie niektorých častí obsahu, aby boli naše postupy pochopiteľnejšie. Týmito aktualizovanými pravidlami ochrany osobných údajov sa nahradia aktuálne pravidlá ochrany osobných údajov týkajúce sa používania služieb PayPal a vysvetlí sa v nich, aké osobné údaje získavame, ako ich používame a aké možnosti a kontroly máte v rôznych našich službách. Aktualizované pravidlá ochrany osobných údajov zosúlaďujú postupy ochrany osobných údajov PayPal so všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov.

Odporúčame vám, aby ste sa s aktualizovanými pravidlami ochrany osobných údajov oboznámili. Ak máte voči týmto novým pravidlám námietky, do 25. mája 2018 zrušte svoj účet.

 

Oznámenie o zmene právnych zmlúv PayPal

Dátum vydania: 2. februára 2018 (dátumy účinnosti sú uvedené v jednotlivých zmluvách nižšie)

 

Prečítajte si tento dokument.

Meníme právne zmluvy, podľa ktorých sa riadi váš vzťah so spoločnosťou PayPal. 

Odporúčame vám, aby ste si toto oznámenie pozorne prečítali a oboznámili sa s uskutočňovanými zmenami.

Zmeny nemusíte odsúhlasovať, keďže nadobúdajú účinnosť automaticky v príslušný dátum účinnosti uvedený nižšie. Ak s týmito zmenami nesúhlasíte a oznámte nám to do vyššie uvedeného dátumu, môžete svoj účet okamžite zrušiť (https://www.paypal.com/uk/cgi-bin/?&cmd=_close-account) bez toho, aby vám vznikli akékoľvek ďalšie poplatky.

Prečítajte si platné znenie právnych zmlúv.
 

 

Oznámenie o zmene zmluvy o používaní funkcie PayPal Here™

Dátum účinnosti: 2. februára 2018

 

1. Poplatky

Časť 10 sa zmenila s cieľom:

 1. znížiť niektoré z našich poplatkov v rámci sadzieb obchodníkov v službe PayPal Here za prijímanie platieb z:
 • iného účtu PayPal prostredníctvom funkcie platieb na základe polohy PayPal,
 • karty Visa, Mastercard alebo Maestro,
 • pomocou funkcie čipu a PIN kódu, čipu a podpisu čítačky kariet PayPal Here alebo
 • z bezkontaktnej transakcie

v rámci štruktúry poplatkov kombinovaných aj výmenných sadzieb (Blended aj Interchange Plus),

 1. objasniť a preorganizovať existujúce znenie.

 

Časť 10 má teraz toto znenie (pridaný/doplnený text je podčiarknutý):

10. Poplatky.

Ak nie je v tejto časti uvedené inak, zaväzujete sa na uhrádzanie poplatkov predpísaných pre firemné účty v zmluve s používateľom.

 Zaväzujete sa, že budete uhrádzať tieto poplatky za tieto platby prijaté prostredníctvom aplikácie PayPal Here:

10.1 Poplatky za platby z iného účtu PayPal uskutočnené prostredníctvom Funkcie platieb PayPal podľa polohy

Ak príjmete platbu:

Štandardná sadzba poplatku v prípade použitia funkcie PayPal Here je:

Sadzba obchodníka v prípade použitia funkcie PayPal Here je:

ak celková peňažná suma platieb prijatých na váš účet v predchádzajúcim kalendárnom mesiaci:

 1. prostredníctvom aplikácie PayPal Here a
 2. formou komerčných platobných transakcií,

je:

poplatok na základe Sadzby obchodníka v prípade použitia funkcie PayPal Here (s výhradou ďalších podmienok uvedených v tejto časti 10) je:

z iného účtu PayPal prostredníctvom Funkcie platieb PayPal podľa polohy

2,75 %

0,00 – 1 500,00 GBP

2,75 %

1 500,01 – 6 000,00 GBP

1,75 %

6 000,01 – 15 000,00 GBP

1,5 %

Viac ako 15 000,00 GBP

1 %

 

10.2 Poplatky v rámci štruktúry poplatkov s Kombinovanými sadzbami

Ak príjmete platbu kartou:

Štandardná sadzba poplatku v prípade použitia funkcie PayPal Here je:

Sadzba obchodníka v prípade použitia funkcie PayPal Here je:

ak celková peňažná suma platieb prijatých na váš účet v predchádzajúcim kalendárnom mesiaci:

 1. prostredníctvom aplikácie PayPal Here a
 2. formou komerčných platobných transakcií,

je:

poplatok na základe Sadzby obchodníka v prípade použitia funkcie PayPal Here (s výhradou ďalších podmienok uvedených v tejto časti 10) je:

z karty Visa, Mastercard alebo Maestro

 • pomocou funkcie Čipu a PIN kód, Čip a podpis vašej Čítačky kariet PayPal Here
 • z bezkontaktnej transakcie

2,75 %

0,00 – 1 500,00 GBP

2,75 %

1 500,01 – 6 000,00 GBP

1,75 %

6 000,01 – 15 000,00 GBP

1,5 %

Viac ako 15 000,00 GBP

1 %

z karty Visa, Mastercard, Maestro alebo American Express:

 • formou Transakcie s manuálnym zadaním údajov alebo
 • automatickým načítaním magnetického prúžku karty

3,4 %

+ 0,20 GBP

bez ohľadu na objem prijatých platieb

3,4 %
+ 0,20 GBP

z karty American Express:
 

 • pomocou funkcie Čipu a PIN kód, Čip a podpis vašej Čítačky kariet PayPal Here
 • z bezkontaktnej transakcie

2,75 %

2,75 %

 

10.3 Poplatky v rámci Štruktúry poplatkov Interchange Plus

Ak príjmete platbu kartou:

Štandardná sadzba poplatku v prípade použitia funkcie PayPal Here je:

Sadzba obchodníka v prípade použitia funkcie PayPal Here je:

ak celková peňažná suma platieb prijatých na váš účet v predchádzajúcim kalendárnom mesiaci:

 1. prostredníctvom aplikácie PayPal Here a
 2. formou komerčných platobných transakcií,

je:

poplatok na základe Sadzby obchodníka v prípade použitia funkcie PayPal Here (s výhradou ďalších podmienok uvedených v tejto časti 10) je:

z karty Visa, Mastercard alebo Maestro,

 • pomocou funkcie Čipu a PIN kód, Čip a podpis vašej Čítačky kariet PayPal Here
 • z bezkontaktnej transakcie,

Výmenný poplatok

(vo výške približne od 0,2 % do 2,0 %)

+2,5 %

0,00 – 1 500,00 GBP

Výmenný poplatok +2,5 %

1 500,01 – 6 000,00 GBP

Výmenný poplatok +1,5 %

6 000,01 – 15 000,00 GBP

Výmenný poplatok +1,25 %

Viac ako 15 000,00 GBP

Výmenný poplatok +0,75 %

z karty American Express

 • pomocou funkcie Čipu a PIN kód, Čip a podpis vašej Čítačky kariet PayPal Here
 • z bezkontaktnej transakcie,

2,75 %

bez ohľadu na objem prijatých platieb

2,75 %

z karty Visa, Mastercard alebo Maestro:

 • formou Transakcie s manuálnym zadaním údajov alebo
 • automatickým načítaním magnetického prúžku karty

Výmenný poplatok

+3,15 %

+ 0,20 GBP

Výmenný poplatok
+3,15 %

+ 0,20 GBP

z karty American Express:
 

 • formou Transakcie s manuálnym zadaním údajov alebo
 • automatickým načítaním magnetického prúžku karty

3,4 % + 0,20 GBP

3,4 % + 0,20 GBP

 

a. Výmenné poplatky stanovujú spoločnosti Visa a Mastercard. Pohybujú sa vo výške približne od 0,2 % do 2,0 % a líšia sa podľa typu karty (napríklad podľa kategórie či značky karty). Spoločnosť PayPal vám bude vždy účtovať výmenný poplatok stanovený spoločnosťami Visa a Mastercard a predaný ich nadobúdateľom. Jednotlivé výmenné poplatky sa môžu priebežne meniť. Ďalšie informácie o výmenných poplatkoch nájdete na webových lokalitách spoločností MastercardVisa a tiež v našom zjednodušenom prehľade.

b. Percentuálne poplatky (napríklad 3,40 %) označujú sumu rovnajúcu sa danému percentu sumy platby.

 

10.4 Transakčné poplatky s kombinovanými sadzbami (Blended) alebo štruktúra poplatkov Interchange Plus?

Keď príjmete platby kartou pomocou funkcie PayPal Here:

 1. Štruktúra poplatkov s kombinovanými sadzbami (Blended) sa uplatní, pokiaľ spoločnosť PayPal nezavedie štruktúru poplatkov Interchange Plus (ktorá bude spoločnosťou PayPal 9. júna 2016 alebo neskôr samostatne zverejnená na stránke s aktualizáciami podmienok dostupnej pomocou odkazu Právne informácie na väčšine stránok PayPal) (ďalej len ako „zavedenie štruktúry poplatkov Interchange Plus“).
 2. Štruktúru poplatkov, ktorá sa vás bude týkať, môžete zvoliť v deň zavedenia štruktúry poplatkov Interchange Plus alebo po ňom, a to spôsobom alebo postupom, o ktorom vás bude spoločnosť PayPal informovať pred zavedením štruktúry poplatkov Interchange Plus a po ňom. Ak si nič nezvolíte, zachová sa existujúce štruktúra poplatkov.
 3. Štruktúru poplatkov môžete zvoliť iba pre budúce transakcie, nie pre minulé transakcie. Štruktúra poplatkov, ktorá sa uplatní na prijaté platby kartou s použitím funkcie PayPal Here™, sa tiež uplatní na prijaté platby kartou na základe zmluvy o používaní funkcie PayPal Website Payments Pro a virtuálneho terminálu. To znamená, že ak si zvolíte účtovanie podľa štruktúry poplatkov Interchange Plus, bude sa príslušná štruktúra poplatkov Interchange Plus uplatňovať, keď dostanete platby kartou na základe zmluvy o používaní funkcie PayPal Website Payments Pro a virtuálneho terminálu a tejto zmluvy.
   

10.5 Podmienky sadzby obchodníka v prípade použitia funkcie PayPal Here

Sadzba obchodníka v prípade použitia funkcie PayPal Here sa týka iba účtov so statusom Sadzba obchodníka PayPal Here. Status Sadzba obchodníka PayPal Here je možno získať splnením kritérií na základe žiadosti a jej schválenia spoločnosťou PayPal. Spoločnosť PayPal môže žiadosti vyhodnotiť prípad od prípadu a okrem iného môže použiť tiež nasledujúce kritériá: opravňujúci mesačný objem predaja, veľkosť priemerného nákupného košíka a účet v dobrej finančnej situácii.

Ak chcete splniť kritériá, aby ste mohli požiadať o status Sadzba obchodníka PayPal Here (a tento status si udržali), musí účet splňovať nasledujúce kritériá:

 • musí byť stále v dobrej finančnej situácii a nesmie byť predmetom vyšetrovania,
 • súhrnná peňažná suma platieb prijatých na účte v predchádzajúcim kalendárnom mesiaci musí byť vyššia než 1 500,00 GBP:
  • prostredníctvom aplikácie PayPal Here a
  • formou komerčných platobných transakcií.

Spoločnosť PayPal môže kedykoľvek degradovať účet na štandardnú sadzbu PayPal Here, ak vyššie uvedené podmienky nie sú splnené alebo ak má účet nevyriešené žiadosti o spätnú úhradu (chargeback).

Ak spoločnosť PayPal zaradí váš účet do nižšej kategórie, budete musieť opätovne požiadať o získanie sadzby obchodníka PayPal Here.

O sadzbu obchodníka PayPal Here pre svoj účet môžete požiadať pomocou špecializovaného formulára žiadosti online po prihlásení do účtu PayPal. Upozorňujeme, že ak bude vaša žiadosť zamietnutá, môžete podať žiadosť každých tridsať dní.

Získaním statusu Sadzba obchodníka PayPal Here získavate tiež nárok na výhody statusu Sadzba obchodníka pre komerčné transakcie v rámci zmluvy s používateľom služby PayPal, pričom odstupňované hodnoty sú založené na súhrnnej peňažnej sume platieb prijatých na vašom účte v predchádzajúcim kalendárnom mesiaci: 

 1. prostredníctvom aplikácie PayPal Here a
 2. formou komerčných platobných transakcií v súlade s podmienkami zmluvy s používateľom služby PayPal..
   

10.6 Dodatočné transakčné poplatky

Poplatky uvedené v tabuľke vyššie sú len pre domáce platby a budú zvýšené o doplnkový cezhraničný poplatok za komerčné transakcie (ako je uvedené v príslušnej tabuľke v prílohe 1 k zmluve s používateľom služby PayPal), ak karta alebo účet PayPal platiteľa pochádza z krajiny mimo Spojeného kráľovstva.

Tento cezhraničný poplatok sa nevzťahuje na platby kartou prijaté v rámci štruktúry poplatkov Interchange Plus. Cezhraničný poplatok sa však vždy uplatní na platby kartami American Express (a to aj vtedy, ak sú prijaté v rámci štruktúry poplatkov Interchange Plus).

Na použitie aplikácie PayPal Here na správu záznamov vami prijatých hotovostných platieb a platieb šekom sa nevzťahuje žiadny poplatok.

Poplatky predpísané v tejto časti 10 môžu byť zmenené zmenou tejto zmluvy.

 

Oznámenie o zmene právnych zmlúv PayPal

Dátum vydania: 9. októbra 2017 (dátumy účinnosti sú uvedené v jednotlivých zmluvách nižšie)

 

Prečítajte si tento dokument.

Meníme právne zmluvy, podľa ktorých sa riadi váš vzťah so spoločnosťou PayPal. 

Odporúčame vám, aby ste si toto oznámenie pozorne prečítali a oboznámili sa s uskutočňovanými zmenami.

Zmeny nemusíte odsúhlasovať, keďže nadobúdajú účinnosť automaticky v príslušný dátum účinnosti uvedený nižšie. Ak s týmito zmenami nesúhlasíte a oznámte nám to do vyššie uvedeného dátumu, môžete svoj účet okamžite zrušiť (https://www.paypal.com/uk/cgi-bin/?&cmd=_close-account) bez toho, aby vám vznikli akékoľvek ďalšie poplatky.

Dúfame však, že aj naďalej budete využívať služby PayPal a tieto výhody:

Rýchlejšie používanie

Podrobnosti o karte už nie je potrebné zadávať pri každom platení, takže vaše internetové platby sú rýchlejšie.

Jednoduchšie používanie

PayPal je v Spojenom kráľovstve uprednostňovaným spôsobom platby prostredníctvom webu, pretože je to inteligentný a šikovný spôsob, ako platiť online niekoľkými klikmi. Stačí vám iba vaša e-mailovú adresu a heslo.

Prečítajte si platné znenie právnych zmlúv.
 


Oznámenie o zmene a doplnení zmluvy s používateľom služby PayPal.

Dátum účinnosti: 9. januára 2018

 

Zmenenú zmluvu s používateľom služby PayPal nájdete pod jej aktuálne platnou verziou a zobrazíte ju kliknutím tu alebo na odkaz „Právne informácie“ alebo „Právne zmluvy“ nachádzajúci sa v päte väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal.

 

1. Vaša povinnosť dodržiavať právne predpisy a nariadenia

Naše životy čoraz viac ovplyvňujú meniace sa politiky, právne predpisy a nariadenia. Ak službou PayPal používate najmä na podnikanie, v rámci ktorého vykonávate potenciálne regulovanú činnosť, licencovanú činnosť, dovoz alebo vývoz, daňové transakcie alebo transakcie so zahraničnými menami, chceme vám pripomenúť, že sami nesiete výlučnú zodpovednosť za pochopenie a dodržiavanie všetkých právnych predpisov, pravidiel a nariadení vašej príslušnej jurisdikcie, ktoré sa na vás môžu vzťahovať v súvislosti s používaním služieb PayPal.

V súlade s tým sme aktualizovali časť Dôležité informácie – Kľúčové riziká a podmienky (text pred časťou 1). Jeho znenie je teraz takéto (pridaný text je podčiarknutý):

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE – KĽÚČOVÉ RIZIKÁ A PODMIENKY

Nesiete výlučnú zodpovednosť za pochopenie a dodržiavanie všetkých právnych predpisov, pravidiel a nariadení vašej príslušnej jurisdikcie, ktoré sa na vás môžu vzťahovať v súvislosti s používaním služieb, napríklad vrátane právnych predpisov, pravidiel či nariadení, ktoré sa týkajú regulovanej činnosti, licencovanej činnosti, činnosti v rámci vývozu alebo dovozu, daní alebo transakcií v cudzej mene.

 

2. Jazyky

Zmenili sme časť s názvom Uzatvorenie zmluvy a časť 1.4 (predtým nazývanú Oznámenia pre vás a teraz nazývanú Komunikácia s vami) s cieľom objasniť jazyky, v ktorých sa zmluva s používateľom uzatvára, a jazyky, v ktorých s vami môžeme komunikovať. 

Príslušný text časti s názvom Uzatvorenie zmluvy teraz znie takto (pridaný text je podčiarknutý):

... Táto zmluva sa vám poskytuje a je uzavretá len v angličtine...

Príslušný text časti 1.4 (predtým Oznámenia pre vás a teraz s názvom Komunikácia s vami) má teraz toto znenie (pridaný text je podčiarknutý):

1.4 Komunikácia s vami.

1.4.1 Jazyky. Táto zmluva sa uzatvára len v angličtine. Komunikovať s vami budeme len v angličtine.

1.4.2 Oznámenia pre vás. ...

 

3. Spoločnosť PayPal a vaši zákazníci

Zmenili sme časť 5.4 (predtým pod názvom Zákaz odrádzania a teraz pod názvom Spoločnosť PayPal a vaši zákazníci) s cieľom lepšie opísať štandardy, ktoré musia firmy prijať na svojich predajných miestach, pokiaľ ide o používanie služby PayPal ich zákazníkmi a o práva, ktoré môže spoločnosť PayPal uplatniť v prípade nesplnenia týchto štandardov. Časť 5.4 má teraz toto znenie (pridaný/doplnený text je podčiarknutý):

5.4 Spoločnosť PayPal a vaši zákazníci.

Vo vyhláseniach ani vo verejných oznámeniach pre vašich zákazníkov nebudete skresľovať ani znevažovať službu PayPal ako spôsob platby.

Ak umožníte svojim zákazníkom, aby vám platili pomocou služby PayPal, s platobným označením PayPal budete zaobchádzať prinajmenšom rovnako ako s ostatnými ponúkanými spôsobmi platby.

Spoločnosť PayPal nepodporuje prirážky, pretože predstavujú obchodnú praktiku, ktorá znevýhodňuje spotrebiteľa a vytvára zbytočný zmätok, odpor a upustenie od platby. Ak ste používateľom, ktorý má pobyt v Spojenom kráľovstve, za používanie služby PayPal nebudete účtovať žiadne prirážky. V opačnom prípade súhlasíte s tým, že prirážku za použitie služby PayPal budete účtovať iba v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré sa na vás vzťahujú, a táto prirážka nebude presahovať prirážky, ktoré uplatňujete za použitie iných spôsobov platby. Súhlasíte tiež s tým, že ak budete kupujúcemu účtovať prirážku, budete o požadovanom poplatku informovať kupujúceho vy sami, nie spoločnosť PayPal. V prípade, že kupujúceho o prípadnej prirážke neinformujete, nezodpovedá za nápravu tejto situácie spoločnosť PayPal. Beriete na vedomie, že účtovanie prirážky a/alebo neinformovanie kupujúceho o prípadnej prirážke môže byť trestným činom.

Ak ste používateľom s pobytom v Spojenom kráľovstve a váš účet má štatút sadzby obchodníka a na ktoromkoľvek svojom predajnom mieste (a v akejkoľvek podobe):

 1. odrádzate zákazníkov od používania služby PayPal alebo im v jej používaní bránite,
 2. nezaobchádzate s platobnou značkou PayPal prinajmenšom rovnako ako s ostatnými ponúkanými spôsobmi platby alebo
 3. účtujete za používanie služby PayPal prirážku,

spoločnosť PayPal môže natrvalo znížiť úroveň vášho účtu na štandardnú sadzbu (bez toho, aby to malo vplyv na ostatné práva a opravné prostriedky, ktorými spoločnosť PayPal môže disponovať).

 

4. Výber/uplatnenie elektronických peňazí vedených v mene odlišnej od hlavnej meny vášho účtu

Zmenili sme časti 6.1 a 6.4 s cieľom objasniť situácie, v ktorých môže dôjsť k prepočtu meny spoločnosťou PayPal (pričom v takomto prípade môže spoločnosť PayPal zúčtovať poplatok za prepočet meny v súlade s časťou A3.1.1. prílohy 1). Znenie častí 6.1 a 6.4 je teraz takéto (pridaný/zmenený text je podčiarknutý):

6.1. Postup výberu prostriedkov a speňaženie elektronických peňazí. Finančné prostriedky môžete vybrať prevodom na bankový účet (táto funkcia výberu/uplatnenia je známa ako bankový prevod) alebo na označenú kartu Mastercard alebo Visa, ak ste zaregistrovaným používateľom v regióne výberu prostredníctvom kreditnej karty. Niektoré jurisdikcie vám môžu povoliť výber finančných prostriedkov na bankový účet alebo kartu. Bankový účet alebo karta, na ktorú sa podľa vašej žiadosti majú vložiť elektronické peniaze, musí byť vedená v hlavnej mene vášho účtu alebo inej mene, ktorú spoločnosť PayPal podporuje v krajine vášho pobytu. zostatky sa vyplácajú v hlavnej mene vášho účtu. To znamená, že:

a) ak vyberiete peniaze zo zostatku v mene líšiacej sa od hlavnej meny vášho účtu, bude vám zúčtovaný poplatok za prepočet meny podľa časti A3.1.1 prílohy 1 za prepočet zostatku na hodnotu v hlavnej mene (podľa časti 8.2);

b) ak vyberiete peniaze a prevediete ich na bankový účet alebo kartu vedenú v mene líšiacej sa od hlavnej meny vášho účtu, bude vám zúčtovaný poplatok za prepočet meny podľa časti A3.1.1 prílohy 1 za prepočet sumy vo vyberanej mene na sumu v mene vášho bankového účtu alebo karty (podľa časti 8.2). 

Pozrite si aj časť 6.4, ak máte zostatok na účte vo viacerých menách.

6.4 Výber peňazí vo viacerých menách. Ak máte v zostatku sumy vo viacerých menách, pri výbere finančných prostriedkov si budete môcť zvoliť požadovanú menu, ak však nie je dohodnuté inak, výber sa uskutoční v hlavnej mene vášho účtu. Ak môžete peniaze vyberať a prevádzať na karty Mastercard alebo Visa, za výber sa môže účtovať poplatok podľa prílohy 1 k tejto zmluve, pričom tento poplatok nemusí byť v hlavnej mene vášho účtu, čo závisí od toho, či spoločnosť PayPal podporuje výber a prevod v základnej mene karty.  Ďalšie informácie o poplatkoch za prepočet meny, ktoré vám môžu byť zúčtované pri prevode z hlavnej meny alebo na hlavnú menu vášho účtu pri výbere peňazí zo zostatku, nájdete v časti 6.1.

 

5. Prepočet meny

Zmenili sme časť 8.2 (Prepočet meny) a časť A3.1 prílohy 1 (Ďalšie poplatky – Prepočet meny) s cieľom objasniť, čo sa deje v prípade, že súčasťou transakcie je aj prepočet meny spoločnosťou PayPal. Časti 8.2 a A3.1 prílohy 1 teraz majú takéto znenie (pridaný/zmenený text je podčiarknutý):

8.2 Prepočet meny. Ak je súčasťou transakcie aj prepočet meny zo strany spoločnosti PayPal, suma sa prepočíta výmenným kurzom, ktorý sme stanovili pre príslušnú výmenu meny. Ide o tzv. základný výmenný kurz.

Základný výmenný kurz vychádza z kurzov dostupných na veľkoobchodných menových trhoch, alebo ak sa to vyžaduje v právnych predpisoch alebo nariadeniach, z príslušných štátnych referenčných kurzov v deň výmeny alebo v predchádzajúci pracovný deň.

K základnému kurzu pripočítame poplatok za prepočet meny (podľa časti A3.1 prílohy 1 k tejto zmluve), čím dostaneme konečný výmenný kurz použitý vo vašej transakcii. V niektorých prípadoch (pozri časti 4.7 a 4.8) sa tento konečný výmenný kurz môže použiť okamžite a bez toho, aby sme vám to oznamovali.

Prevodník mien nájdete v účte a môžete ho použiť na zobrazenie výmenných kurzov (už s pripočítaným poplatkom za prepočet meny) platných pre určité výmeny meny v čase použitia nástroja.

Ak vám spoločnosť PayPal ponúka prepočet meny v čase transakcie, zobrazí sa vám výmenný kurz (s pripočítaným poplatkom za prepočet meny), ktorý sa použije v rámci platobnej transakcie, pred tým, než pristúpite k autorizácii transakcie. Pokračovaním v autorizácii platobnej transakcie vyjadrujete súhlas s prepočtom meny na základe výmenného kurzu, ktorý sa zobrazil (a ktorý zahŕňa poplatok za prepočet meny).

Prepočet meny spoločnosťou PayPal môžete zrušiť pred dokončením platby počas zaplatenia na stránke Kontrola informácií výberom možnosti Iné možnosti prepočtu.

Ak je prepočet meny na predajnom mieste ponúkaný obchodníkom, nie spoločnosťou PayPal, a vy autorizujete platobnú transakciu na základe výmenného kurzu a poplatkov obchodníka, spoločnosť PayPal nenesie za tento prepočet meny žiadnu zodpovednosť.

Ak je vaša platba financovaná debetnou alebo kreditnou kartou a zahŕňa prepočet meny spoločnosťou PayPal, uzavretím tejto zmluvy dávate súhlas a oprávnenie spoločnosti PayPal na prepočet meny namiesto vydavateľa vašej kreditnej alebo debetnej karty. 

Ak dostanete platbu v mene odlišnej od hlavnej meny svojho účtu od osoby, ktorá nemá účet PayPal, spoločnosť PayPal za vás prepočíta sumu platby na hlavnú menu vášho účtu v čase uskutočnenia platby v súlade s touto časťou 8.2 (ak nie je dohodnuté inak so spoločnosťou PayPal) a vy súhlasíte s tým, že budete znášať poplatok za prepočet meny uvedený v časti A3.1.1 prílohy 1 k tejto zmluve (ktorý je zahrnutý vo vami platenom výmennom kurze) pred zúčtovaním prípadných iných transakčných poplatkov.

 

A3.1.1 Za prepočty meny súm vo vašom účte PayPal, ktoré netvoria časť osobitnej transakcie do alebo z vášho účtu (napríklad prepočet zostatku do inej meny) a za transakcie zahŕňajúce prepočet meny, za ktorý sa poplatok za prepočet zaviazal zaplatiť predajca:

2,5 % navyše k základnému výmennému kurzu.

 

A3.1.2 Za všetky ostatné transakcie zahŕňajúce prepočet meny:

A3.1.2.1 Ak ste používateľ zaregistrovaný v relevantnej krajine inej ako Spojené kráľovstvo a Írsko:

4,0 % navyše k základnému výmennému kurzu.


A3.1.2.2 Ak ste používateľ zaregistrovaný v Spojenom kráľovstve alebo Írsku:

Od 3,0 % do 4,0 % navyše k základnému výmennému kurzu
v závislosti od meny, do ktorej sa príslušná suma prepočítava (pozrite si tabuľku nižšie): ...

[pozri tabuľku v časti A3.1.2.2 zmluvy s používateľom]

 

6. Ochrana kupujúceho PayPal

Časť 13.4a sa mení s cieľom objasniť, že spoločnosť PayPal môže na základe vlastného uváženia automaticky ukončiť akýkoľvek spor alebo sťažnosť, ktorú predložíte a pri ktorej sa spoločnosť PayPal odôvodnene domnieva, že nesúvisí s nákupom spĺňajúcim kritériá.

Časť 13.6 sa tiež mení s cieľom objasniť, čo sa môže diať v závislosti od toho, či príjemca platby predloží dôkaz o tom, že kupujúcemu doručil/zrealizoval nákup, ako bolo s kupujúcim dohodnuté.

Zmenené texty častí 13.4a (predstavené v kontexte s hlavným ustanovením) a 13.6 teraz znejú takto (pridaný text je podčiarknutý):

13.4 Podmienky získania náhrady

V rámci programu ochrany kupujúceho PayPal môžete získať náhradu v prípade problému s nákupom iba vtedy, ak sú splnené všetky nasledujúce požiadavky:

a. Váš nákup spĺňa kritériá. Kritériá spĺňajú nákupy väčšiny tovaru a služieb (vrátane cestovných lístkov, nehmotných položiek, ako sú práva na prístup k digitálnemu obsahu a ďalším licenciám) s výnimkou týchto transakcií:

15. nákupy položiek, ktoré osobne vyzdvihnete alebo ste zariadili ich vyzdvihnutie vo vašom mene (vrátane vyzdvihnutia v maloobchodnom predajnom mieste) a pri ktorých vznesiete sťažnosť na ich nedoručenie;

Spoločnosť PayPal môže na základe vlastného uváženia automaticky ukončiť akýkoľvek spor alebo sťažnosť, ktorú predložíte a pri ktorej sa spoločnosť PayPal odôvodnene domnieva, že nesúvisí s nákupom spĺňajúcim kritériá, ako je vymedzený vyššie.

...

13.6 Súčinnosť so spoločnosťou PayPal pri riešení problému

Bez ohľadu na to, či ste kupujúci alebo príjemca platby, môže od vás spoločnosť PayPal v záujme vyriešenia problému požadovať (a vy včas zaistíte): i) poskytnutie dôkazového materiálu (na vaše vlastné náklady, ak spoločnosť PayPal nesúhlasí s iným postupom) na podporu vášho postoja (čo okrem iného zahŕňa potvrdenie o doručení, potvrdenky, hodnotenia tretích strán a policajné správy) a ii) podniknutie prípadných ďalších opatrení špecifikovaných spoločnosťou PayPal. Ak odmietnete splniť žiadosti spoločnosti PayPal, môže spoločnosť PayPal nakoniec rozhodnúť v prospech druhej strany.

Spoločnosť PayPal smie požadovať (neúplný výpočet):

d) aby príjemca platby predložil spoločnosti PayPal včas dôkaz o tom, že príjemca platby kupujúcemu doručil nákup alebo pre neho uskutočnil nákup podľa dohody s kupujúcim, a to aj vtedy, keď nákup nespĺňa kritériá na ochranu kupujúceho PayPal podľa časti 13.4.a. Ak príjemca platby nepredloží takýto dôkaz včas, spoločnosť Paypal môže rozhodnúť v prospech kupujúceho. Ak príjemca platby takýto dôkaz predloží včas, spoločnosť PayPal môže rozhodnúť v prospech príjemcu platby, aj keď kupujúci tvrdí, že nákup nedostal.

 

7. Povolenia pre tretie strany

V druhej smernici EÚ o platobných službách ((EÚ)2015/2366) („SPS2“) sa stanovuje regulačný rámec pre EHP, ktorý môže umožniť:

 1. externému poskytovateľovi služieb s licenciou podľa platného práva na poskytovanie služieb informovania o účte (ďalej ako „poskytovateľ SIÚ“), aby získal prístup k informáciám o vašom účte vo vašom mene a s vaším povolením;
 2. externému vydavateľovi karty, aby s vaším povolením potvrdil, či je suma potrebná na vykonanie platobnej transakcie kartou dostupná na vašom účte PayPal; a
 3. externému poskytovateľovi služieb s licenciou podľa platného práva na poskytovanie služieb iniciovania platieb (ďalej ako „poskytovateľ SIP“), aby inicioval platbu z vášho účtu vo vašom mene a s vaším povolením.

Časť 15.9 (Povolenia pre tretie strany) sa mení s cieľom objasniť, ako sa táto zmluva s používateľom vzťahuje na vaše používanie služby PayPal prostredníctvom týchto externých poskytovateľov služieb (a aké zodpovednosti voči spoločnosti PayPal vám v dôsledku toho vznikajú).

Pridáva sa nová časť 9.3 (Obmedzené činnosti a povolenia) ako súvisiace ustanovenie.

Nová časť 9.3 a zmenená časť 15.9 má teraz toto znenie (pridaný text je podčiarknutý):

9.3 Obmedzené činnosti a povolenia. Žiadne ustanovenie v tejto časti 9 vám nebráni povoliť tretím stranám, aby konali vo vašom mene, ako sa uvádza v časti 15.9, v súlade s podmienkami ich licencie a platného práva.

15.9 Povolenia pre tretie strany.

a. Povolenia všeobecne. Môžete výslovne udeliť, odňať a riadiť povolenia pre niektoré tretie strany, aby vo vašom mene podnikli určité kroky. V niektorých prípadoch tak môžete urobiť po prihlásení sa do svojho účtu – v iných prípadoch tak môžete urobiť priamo u tretej strany. Potvrdzujete, že ak dáte povolenie tretej strane na vykonávanie krokov vo vašom mene, spoločnosť PayPal môže tejto tretej strane poskytnúť určité informácie o vašom účte PayPal.

b. Používanie služieb licencovaných tretích strán na prístup k údajom o vašom účte

Ak povolíte, aby:

 1. externý poskytovateľ služieb s licenciou podľa platného práva na poskytovanie služieb informovania o účte (ďalej ako „poskytovateľ SIÚ“) mal prístup k informáciám o vašom účte vo vašom mene alebo
 2. externý vydavateľ karty potvrdil, či je suma potrebná na vykonanie platobnej transakcie kartou dostupná na vašom účte PayPal,

potom:

 1. táto zmluva (vrátane časti 2.3) sa bude naďalej vzťahovať na vás a váš prístup k daným informáciám prostredníctvom poskytovateľa SIÚ alebo vydavateľa karty a
 2. voči spoločnosti PayPal nesiete zodpovednosť:
  1. za kroky, ktoré vo vašom mene vykoná poskytovateľ SIÚ alebo vydavateľ karty na základe vášho oprávnenia, a 
  2. podľa časti 15.9.d (Vaša zodpovednosť v súvislosti s vami udelenými povoleniami),

na základe vašich záväzných zákonných práv a časti 12 (Chyby a neoprávnené transakcie).

c. Používanie služieb licencovaných tretích strán na iniciovanie platby.

Ak externému poskytovateľovi služieb s licenciou podľa platného práva na poskytovanie služieb iniciovania platieb (ďalej ako „poskytovateľ SIP“) povolíte iniciovanie platieb vo vašom mene, potom:

 1. táto zmluva (vrátane častí 4.1 až 4.6 vrátane a časti 4.10) sa bude naďalej vzťahovať na vás a vašu platbu iniciovanú poskytovateľom SIP a 
 2. voči spoločnosti PayPal nesiete zodpovednosť:

za kroky, ktoré vo vašom mene vykoná poskytovateľ SIP na základe vášho oprávnenia, a

podľa časti 15.9.d (Vaša zodpovednosť v súvislosti s vami udelenými povoleniami),

na základe vašich záväzných zákonných práv a časti 12 (Chyby a neoprávnené transakcie).

d. Vaša zodpovednosť v súvislosti s vami udelenými povoleniami.

Udelenie povolenia akejkoľvek tretej strane vás nijako nezbavuje vašej zodpovednosti podľa tejto zmluvy. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť PayPal nebude niesť žiadnu zodpovednosť a bude odškodnená za všetky záväzky vyplývajúce z činnosti alebo nečinnosti tretej strany v súvislosti s vami udelenými povoleniami.

 

8. Poplatky – Poplatky za osobné platobné transakcie

Upravujeme spôsob, akým sa počíta poplatok za posielanie a prijímanie osobných platobných transakcií tak, že poplatok sa teraz bude stanovovať pomerne podľa spôsobu financovania každej časti platby. Časť A1. prílohy 1 má teraz toto znenie (pridaný text je podčiarknutý):

A1. Poplatky za osobné platobné transakcie

Poplatok za osobné platobné transakcie bude zobrazený v čase vykonávania platby.

Ak je uvedené, že ide o fixný poplatok, ďalšie informácie nájdete v časti A4.6 prílohy 1.

 

A1.1 Poplatky za domáce osobné platobné transakcie

Upozorňujeme, že poplatky platí odosielateľ alebo príjemca, nie obaja. Ďalšie informácie nájdete v časti A4.2.3 tejto prílohy 1.

Aktivita

Poplatok za časť platby financovanej z týchto zdrojov:
existujúci zostatok na účte PayPal;
- banka, a/alebo

debetná karta (v mene GBP medzi účtami zaregistrovanými v Spojenom kráľovstve).

Poplatok za časť platby financovanej z týchto zdrojov:
– debetná karta (okrem prípadu, keď ide o platbu v GBP medzi účtami zaregistrovanými v Spojenom kráľovstve) a/alebo
– kreditná karta.

Posielanie alebo prijímanie

Zadarmo (ak sa nevykoná prepočet meny)

3,4 % + fixný poplatok

 

A1.2 Poplatky za cezhraničné osobné platobné transakcie

Ak chcete určiť poplatok za cezhraničnú osobnú platobnú transakciu odoslanú používateľom v príslušnej krajine, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

Upozorňujeme, že poplatky platí odosielateľ alebo príjemca, nie obaja. Ďalšie informácie nájdete v časti A4.2.3 tejto prílohy 1.

Krok 1. Nájdite v tabuľke nižšie krajinu príjemcu (v prvom stĺpci zľava).
Krok 2. Určite región krajiny odosielateľa (druhý stĺpec).
Krok 3. Nájdite príslušný poplatok na základe použitého spôsobu platby (platieb) (tretí a štvrtý stĺpec).

 

Krajina príjemcu

Krajina odosielateľa

Poplatok za časť platby financovanej z existujúceho zostatku na účte PayPal alebo z bankového účtu

Poplatok za časť platby financovanej z debetnej alebo kreditnej karty

Albánsko, Andorra, Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko (vrátane Alánskych ostrovov), Gibraltár, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko^, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Nórsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia (vrátane Normanských ostrovov a Ostrova Man).

Severná Európa

0,4 %

3,8 % + fixný poplatok

USA, Kanada, Európa I

0,5 %

3,9 % + fixný poplatok

Európa II

1,0 %^

4,4 % + fixný poplatok

Všetky ostatné krajiny^^

1,5 %^

4,9 % + fixný poplatok

Belgicko, Francúzsko, Francúzska Guyana, Guadeloupe, Holandsko, Martinik, Mayotte, Holandsko, Réunion.

Severná Európa

0,4 %

3,8 % + fixný poplatok

USA, Kanada, Európa I

0,5 %

3,9 % + fixný poplatok

Európa II

1,3 %

4,7 % + fixný poplatok

Všetky ostatné krajiny^^

1,8 %

5,2 % + fixný poplatok

Nemecko

Severná Európa

1,8 %

3,7 % + fixný poplatok

USA, Kanada, Európa I

2,0 %

3,9 % + fixný poplatok

Európa II

3,0 %

4,9 % + fixný poplatok

Všetky ostatné krajiny^^

3,3 %

5,2 % + fixný poplatok

Poľsko

Severná Európa

0,9 %

3,8 % + fixný poplatok

USA, Kanada, Európa I

1,0 %

3,9 % + fixný poplatok

Európa II

1,5 %

4,4 % + fixný poplatok

Všetky ostatné krajiny^^

2,0 %

4,9 % + fixný poplatok

Austrália

Kdekoľvek^^

1,0 %

3,4 % + fixný poplatok

Japonsko

Kdekoľvek^^

0,3 %

3,9 % + fixný poplatok

USA a Kanada

Kdekoľvek^^

1,0 %

3,9 % + fixný poplatok

Všetky ostatné krajiny^^

Kdekoľvek^^

0,5 %^

3,9 % + fixný poplatok^

 

Poznámka: Cezhraničné platby v eurách alebo švédskych korunách uskutočnené medzi účtami zaregistrovanými v Európskej únii alebo EHP budú na účely stanovenia poplatkov spracované ako domáce platby.

^ Poplatok pre používateľa zaregistrovaného v Írsku za časť platby:

 1. prijatej používateľom zaregistrovaným v Írsku a financovanej z existujúceho zostatku na účte PayPal alebo z bankového účtu od používateľa zaregistrovaného v oblasti Európa II alebo Všetky ostatné krajiny je 0,5 % a
 2. odoslanej používateľom zaregistrovaným v Írsku používateľovi zaregistrovanému v Číne, Hongkongu, Singapure alebo Taiwane (podľa dostupnosti služieb) je:
  1. 0 %, ak je platba financovaná zo zostatku na účte PayPal alebo z bankového účtu, a
  2. 3,4 % + fixný poplatok (okrem prípadu, keď je príjemcom používateľ zaregistrovaný v Číne, keď je poplatok 0 % + fixný poplatok), ak je platba financovaná z debetnej alebo kreditnej karty.

^^ V závislosti od dostupnosti služby pre používateľa zaregistrovaného v danej krajine.

 

9. Ostatné zmeny

Zmenili a doplnili sme časti zmluvy s používateľom služby PayPal:

 • na lepšie ozrejmenie a preusporiadanie existujúceho znenia, vrátane týchto existujúcich častí:

Časť

Zmena

 • Druhý odsek na začiatku zmluvy s používateľom

Táto časť sa mení tak, aby sa pridal odkaz na druhú smernicu EÚ o platobných službách ((EÚ)2015/2366) („SPS2“), smernicu EÚ, ktorou sa aktualizuje smernica EÚ o platobných službách (2007/64/ES).

 • 2.3 Informácie o zostatkoch na účtoch a transakciách

Táto časť sa teraz nazýva Údaje o účte (vrátane údajov o zostatku a transakciách).

 • 2.6 Zostatky vo viacerých menách.

Táto časť sa mení s cieľom objasniť znenie o tom, ako môže pri riadení zostatku vo viacerých menách dôjsť k prepočtu meny, v dôsledku čoho sa účtuje poplatok za prepočet meny.

 • 4.7 Odloženie spracovania obchodníkom.

Táto časť sa mení s cieľom objasniť, ako môže dôjsť s odloženiu spracovania obchodníkom (najmä v prípadoch, keď obchodník predáva na online platformách alebo keď vy platíte za určité nákupy, ktoré vám musia byť odoslané alebo ktoré môže obchodník ešte zmeniť). V zmenách sa stanovuje, čo sa v takýchto prípadoch deje, a v záujme objasnenia sa dopĺňajú ďalšie súvislosti.

 • 4.8 Vopred schválené platby

Táto časť sa teraz nazýva Vopred schválené platby (známe aj ako automatické platby) a dopĺňajú sa do nej ďalšie zmeny v záujme objasnenia.

 • 4.10 Posielanie elektronických peňazí vo viacerých menách.

Táto časť sa mení v záujme objasnenia.

 • 5. Prijímanie peňazí – preambula

 

Táto časť sa mení v záujme objasnenia.

 • 9.1j. Obmedzené činnosti – používanie anonymizačného proxy servera

Táto časť sa v záujme objasnenia mení a obsahuje neúplné príklady používania anonymizačného proxy servera.

 • 12.1 Identifikácia chýb alebo neoprávnených transakcií

Táto časť sa mení v záujme objasnenia.

 • 12.2 Upozornenie spoločnosti PayPal na chyby, neoprávnené transakcie alebo na nevhodné či neoprávnené použitie platobného nástroja.

Táto časť sa mení v záujme objasnenia.

 • 12.3 Kontrola hlásení o chybách.

Táto časť sa mení v záujme objasnenia.

 • 12.4 Zodpovednosť za neoprávnené transakcie.

Táto časť sa mení v záujme objasnenia.

 • 12.5 Nárok na vrátenie peňazí.

Táto časť sa mení v záujme objasnenia.

 • 14.2 (Sieť Európskych centier pre spotrebiteľov (ECC-Net), služba finančného ombudsmana a CSSF)

Táto časť sa aktualizuje tak, aby obsahovala údaje o webovej lokalite EÚ na online riešenie sporov.

 • 15.1 Rozhodné právo a jurisdikcia.

Táto časť sa aktualizuje tak, aby sa odvolávala na „právo Anglicka a Walesu“ a „súdy Anglicka a Walesu“, čo je základom ustanovení súvisiacich s rozhodným právom pre zmluvu s používateľom a náš vzťah, a na príslušný súd v prípade, že chcete voči nám podať sťažnosť na súde. Týmto zmenami sa vaše existujúce práva inak nemenia.

 • 15.11 Podnikoví zákazníci

Táto časť sa mení tak, aby sa pridal odkaz na ekvivalentné ustanovenia v druhej smernici EÚ o platobných službách ((EÚ)2007/64) („SPS2“), smernici EÚ, ktorou sa aktualizuje smernica EÚ o platobných službách (2007/64/ES).

 • 15 (Vymedzenie pojmov)

Táto časť sa mení s cieľom:

 

 • objasniť tieto pojmy: oprávnenie/oprávniť (s následnými zmenami v časti 4.1e.b) a vopred schválená platba (tento typ platby je známy aj ako automatická platba); a
 • zaviesť novovymedzené pojmy:poskytovateľ SIÚ, poskytovateľ SIP

a

 • opraviť drobné typografické chyby.

 

Oznámenie o zmene a doplnení zmluvy o používaní funkcie PayPal Website Payments Pro a virtuálneho terminálu

Dátum účinnosti: 9. januára 2018

 

Doplnená zmluva o používaní funkcie PayPal Website Payments Pro a virtuálneho terminálu je uvedená pod aktuálne platnou verziou zmluvy. Ak ju chcete zobraziť, kliknite tu alebo kliknite na prepojenie „Právne informácie“ alebo „Právne zmluvy“ v päte väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal.

Tieto produkty sú dostupné iba používateľom s bydliskom v Spojenom kráľovstve.

 

1. Dodatočné transakčné poplatky – Prijímanie cezhraničných platieb

Mení sa ustanovenie 2.9a (Prijímanie cezhraničných platieb) s cieľom objasniť, že poplatok za prijímanie cezhraničných platieb sa uplatňuje podľa vysvetlenia v zmluve s používateľom s určitými výnimkami. Ustanovenie 2.9a má teraz toto znenie (predkladané v kontexte s hlavným ustanovením a podčiarknutým pridaným textom):

2. Poplatky

9.Dodatočné transakčné poplatky

a. Prijímanie cezhraničných platieb

Poplatok za prijímanie cezhraničných platieb sa uplatňuje podľa vymedzení v zmluve s používateľom s výnimkou toho, že sa neuplatňuje na platby prijaté z karty s využitím online služieb platby kartou v rámci štruktúry poplatkov Interchange Plus.

 

2. Ostatné zmeny

Zmenili a doplnili sme časti zmluvy s používateľom služby PayPal:

 • na lepšie ozrejmenie a preusporiadanie existujúceho znenia, vrátane týchto existujúcich častí:

Časť

Zmena

 • 2.7 Transakčné poplatky s kombinovanými sadzbami (Blended) alebo štruktúra poplatkov Interchange Plus?

Táto časť sa mení s cieľom objasniť, že 23. júna 2016 boli spustené poplatky Interchange Plus, ako to bolo oznámené na stránke s aktualizáciami pravidiel (teraz sa uvádza na staršej stránke s aktualizáciami pravidiel).

 • 2.8 Sadzba obchodníka

Táto časť sa mení s cieľom objasniť, že spoločnosť PayPal môže zaradiť váš účet do nižšej kategórie štandardnej sadzby, ako sa stanovuje v ustanoveniach zmluvy s používateľom týkajúcich sa sadzieb obchodníka.

 • 5.1 Platnosť zmluvy s používateľom

Táto časť sa mení tak, aby sa pridal odkaz na druhú smernicu EÚ o platobných službách ((EÚ)2015/2366) („SPS2“), smernicu EÚ, ktorou sa aktualizuje smernica EÚ o platobných službách (2007/64/ES)

a

 • opraviť drobné typografické chyby.

 

Oznámenie o zmene zmluvy s obchodným subjektom pre služby spracovania platieb PayPal kartou (WorldPay)

 

Dátum účinnosti: 9. januára 2018

 

Toto oznámenie sa týka iba prípadu, ak súhlasíte s podmienkami zmlúv s obchodnými subjektmi (zvyčajne ak ste používateľom prijímajúcim platby kartou za komerčné transakcie).

Napriek tomu, že spoločnosť PayPal nie je zmluvnou stranou Zmlúv s obchodnými subjektmi, majú tieto zmluvy vplyv na to, ako dostávate platby kartou pomocou služieb PayPal. Tieto zmluvy sú vašimi priamymi zmluvami s bankovými partnermi spoločnosti PayPal, ktorí vám umožňujú prijímať PayPal platby kartou. 

Zmluvy s obchodnými subjektmi sa týkajú obchodníkov po celom svete, čo znamená, že nie všetky zmeny a doplnenia týchto zmlúv sa týkajú obchodníkov so sídlom v Európe. Oznamujeme iba zmeny a doplnenia, ktoré sa týkajú obchodníkov so sídlom v Európe.

Toto oznámenie sa týka len zmluvy s obchodným subjektom pre služby spracovania platieb PayPal kartou (WorldPay). zmluva s obchodným subjektom – spoločnosťou HSBC Bank o službách spracovania platieb kreditnou kartou (ktorá sa objavuje v rovnakom dokumente ako zmluva o Worldpay) nie je ovplyvnená a v dôsledku tohto oznámenia sa nemení.

Zmenenú zmluvu s obchodným subjektom pre služby spracovania platieb PayPal kartou (WorldPay) nájdete pod aktuálne platnou verziou týchto zmlúv kliknutím sem alebo na odkaz „Právne informácie“ alebo „Právne zmluvy“ v päte väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal.

Informácia: Zmenená zmluva s obchodným subjektom pre služby spracovania platieb PayPal kartou (WorldPay) sa tiež mení, a to pre obchodníkov so sídlom mimo Európy. Obchodníkov so sídlom v Európe sa tieto konkrétne zmeny netýkajú.

 

 

Oznámenie o novom rámci uprednostňovaného zdroja financovania pre používateľov s registrovanou adresou v Spojenom kráľovstve

Dátum vydania: 11. septembra 2017

 

Toto oznámenie sa poskytuje v súlade s časťou 3.6 zmluvy s používateľom služby PayPal a vzťahuje sa na vás len vtedy, keď ste používateľom s registrovanou adresou v Spojenom kráľovstve. Toto oznámenie nemá vplyv na používateľa s registrovanou adresou mimo Spojeného kráľovstva. 

 

S účinnosťou od 11. septembra 2017 platí, že ak ste používateľom s registrovanou adresou v Spojenom kráľovstve, spoločnosť PayPal nemusí uplatňovať časť 3.6.c. a môže použiť váš uprednostňovaný zdroj financovania na získanie elektronických peňazí na uhradenie určitých platobných príkazov aj v prípade, že máte dostupný zostatok, a to v súlade s ďalšími podmienkami zmluvy s používateľom služby PayPal. V súlade s tým sa mení aj časť 3.6 zmluvy s používateľom služby PayPal. 

 

Oznámenie o doplnení zmluvy s používateľom služby PayPal

Dátum účinnosti (a vydané dňa): 27. apríl 2017

 

Prečítajte si tento dokument.

Meníme zmluvu s používateľom služby PayPal – právnu dohodu, podľa ktorej sa riadi váš vzťah so spoločnosťou PayPal. 

So zmenami nie je potrebné súhlasiť, pretože vstúpia do platnosti automaticky v príslušný dátum účinnosti.

 

1. Ochrana predajcu PayPal

Časť 11 je doplnená a rozširuje pokrytie Ochrany predajcu nasledujúcim spôsobom:

 1. pre predajcov so sídlom v Českej republike, Grécku, Írsku, Maďarsku a na Slovensku rozširujeme existujúci program Ochrany predajcu (v súčasnosti pokrývajúci všetky hmotné položky spĺňajúce kritériá) tak, aby pokrýval aj predaj všetkých nehmotných položiek a služieb spĺňajúcich kritériá (s výnimkou digitálneho tovaru a licencií na digitálny obsah);
 2. pre predajcov so sídlom v Bulharsku, na Cypre, v Estónsku, Lotyšsku, Lichtenštajnsku, na Malte, v Rumunsku, San Maríne a Slovinsku rozširujeme existujúci program Ochrany predajcu (v súčasnosti pokrývajúci všetky hmotné položky spĺňajúce kritériá, ktoré sú predávané pomocou služby eBay) tak, aby pokrýval predaj všetkých hmotných aj nehmotných položiek a služieb spĺňajúcich kritériá (s výnimkou digitálneho tovaru a licencií na digitálny obsah).

Dodatky objasňujú význam, ale nemenia súčasné pokrytie programu Ochrany predajcu pre predajcov so sídlom v Spojenom kráľovstve.

Časť 11 má teraz nasledujúce znenie (pridaný text je podčiarknutý):

11. Program ochrany predajcu

11.1 Čo je to ochrany predajcu PayPal?

Ak ste príjemca platby uskutočnenej zákazníkom (ďalej len ako „Príjemca platby“), môžeme vám preplatiť sumu za Reklamácie, Chargebacky alebo Vrátenia platby, ktoré boli voči vám uplatnené v týchto prípadoch:

 1. Žiadosť o vrátenie platby alebo vrátenie platby boli proti vám vznesené z dôvodu stavu „Neoprávnená platba“ (okrem akejkoľvek neoprávnenej platby vykonanej mimo prostredia spravovaného spoločnosťou PayPal); alebo
 2. Chargeback alebo sťažnosť bola voči vám uplatnená z dôvodu nedoručenia tovaru,

a spoločnosť PayPal od vás dostane potvrdenie o odoslaní alebo doručení tovaru v súlade s požiadavkami uvedenými nižšie, ktoré sú predmetom ďalších ustanovení časti 11 (vrátane časti 11.6 Požiadavky na splnenie kritérií, bez obmedzení).

Ďalšie informácie o spôsoboch vznesenia sťažností proti vám nájdete v časti 13 (Ochrana kupujúceho PayPal). Ak predávate alebo ponúkate tovar alebo služby kupujúcim v iných krajinách, mali by ste si prečítať pravidlá programu ochrany kupujúceho PayPal pre príslušné krajiny, v ktorých majú sídlo či bydlisko vaši kupujúci (príslušné pravidlá programu ochrany kupujúceho PayPal nájdete tu alebo v odkazoch „Právne informácie“ alebo „Právne zmluvy“ umiestnených v päte väčšiny webových stránok spoločnosti PayPal), keďže tieto pravidlá sa vzťahujú na vás ako na príjemcu platby alebo predajcu.

Prečítajte si časť 5.3 (Riziko spojené s vrátením platby, žiadosťami o vrátenie platby a sťažnosťami). Získate informácie o rizikách spojených s vrátením platby, žiadosťami o vrátenie platby a sťažnosťami vznikajúcich po prijatí platby.

11.2 Dostupnosť ochrany predajcu PayPal

Ochrana predajcu PayPal je dostupná príjemcom platby so zaregistrovanými účtami PayPal v relevantných krajinách, ktorí prijímajú platby PayPal od kupujúcich spĺňajúcich kritériá nákupu (celosvetovo a všade, kde je spoločnosť PayPal akceptovaná).

Ochrana predajcu PayPal sa nevzťahuje na sťažnosti, žiadosti o vrátenie platby a vrátenia platby v prípade, že sa nákup výrazne líši od opisu, a pre tovar, ktorý doručíte alebo je vyzdvihnutý osobne.

11.3 Koľko ochrany poskytuje ochrana predajcu PayPal?

V súlade s ustanoveniami časti 10.2j a časti 11:

 1. Ak je to opodstatnené, spoločnosť PayPal vám zaplatí plnú sumu platby spĺňajúcej kritériá, ktorá je predmetom sťažnosti, žiadosti o vrátenie platby alebo vrátenie platby; a
 2. V rámci Ochrany predajcu PayPal neexistuje limit na počet platieb, pre ktoré vám môžeme vrátiť peniaze.

11.4 Čo sa stane, keď kupujúci vznesie sťažnosť, žiadosť o vrátenie platby alebo vrátenie platby?

Spoločnosť PayPal dočasne zablokuje prostriedky na vašom účte, pokrývajúce plnú sumu sťažnosti, žiadosti o vrátenie platby alebo vrátenia platby. Ďalšie informácie o procese dočasného zablokovania prostriedkov získate v časti 10.1.d.

11.5 V prípade, že platba nie je pokrytá Ochranou predajcu PayPal, spoločnosť PayPal odstráni finančné prostriedky z vášho účtu a vráti platbu kupujúcemu. V určitých prípadoch sa na vás môže vzťahovať poplatok za vrátenie platby spoločnosti PayPal.

11.6 Požiadavky na splnenie kritérií

Aké sú požiadavky na splnenie kritérií Ochrany predajcu PayPal?

Musíte splniť všetky z nasledujúcich požiadaviek:

 1. Transakcia spĺňa kritériá uvedené v časti 11.10.
 2. Transakcia musí byť označená spoločnosťou PayPal ako spĺňajúca kritériá alebo čiastočne spĺňajúca kritériá Ochrany predajcu PayPal na stránke Podrobnosti o transakcii vo vašom účte. Ak je označená ako spĺňajúca kritériá, je predmetom ochrany tak pred neoprávnenými platbami, ako aj pred prípadmi nedoručeného tovaru. Ak je označená ako čiastočne spĺňajúca kritériá, vzťahuje sa na vás iba ochrana proti stavu Nedoručený tovar.
 3. V prípade hmotných položiek odošlite tovar na doručovaciu adresu uvedenú na stránke Podrobnosti o transakcii. Ak je tovar doručený osobne alebo príjemca platby odošle tovar na inú adresu (napríklad, ak vás kupujúci požiada o doručenie na adresu do práce alebo ide o doručenie daru na adresu obdarovaného), nespĺňate kritériá na vrátenie peňazí stanovené podmienkami programu.

Ak chcete zobraziť stránku Podrobnosti o transakcii, prihláste sa do účtu PayPal, vyberte položku História a potom položku Podrobnosti pre príslušnú transakciu.

 1. Musíte dodržiavať požiadavky doručenia popísané nižšie.
 2. Za nákup musíte prijať jednu platbu z jedného účtu PayPal.
 3. Spoločnosti PayPal musíte v určenom čase odpovedať na výzvy na poskytnutie dokumentov a iných informácií, ktoré sú opodstatnené počas vyšetrovania skutočnosti.
 4. Trvalá adresa bydliska, ktorá je uvedená vo vašom účte PayPal, musí byť v relevantnej krajine.
 5. V opačnom prípade nebudete spĺňať kritériá.

Požiadavky na splnenie kritérií c. a d. uvedené vyššie sa nevzťahujú na žiadny tovar, za ktorý prijmete platbu prostredníctvom funkcionality Platby PayPal na základe polohy, v prípade, že poskytnete spoločnosti PayPal dostatočne uspokojivý dôkaz o tom , že tovar bol kupujúcim vyzdvihnutý alebo mu bol doručený.

11.7 Aké sú požiadavky na doručenie?

 

Ochrana pred neoprávnenou platbou

Ochrana pred stavom Nedoručený tovar

Požiadavky na poštovné

Pre služby a nehmotné položky (v krajinách, kde tieto transakcie spĺňajú podmienky na účasť v programe ochrany predajcu PayPal): Potvrdenie o doručení

 

Pre všetky ostatné transakcie: minimálne potvrdenie o odoslaní alebo potvrdenie o doručení

Potvrdenie o doručení

11.8 Čo je to potvrdenie o odoslaní?

Dokumentácia (online alebo v papierovej forme) od poštovej spoločnosti, ktorá zahŕňa všetky nasledujúce položky:

 1. Stav Odoslané (alebo jeho ekvivalent) a dátum odoslania.
 2. Adresu príjemcu, ktorá obsahuje aspoň mesto/okres alebo poštové smerovacie číslo (alebo jeho medzinárodný ekvivalent).
 3. Oficiálne prijatie prepravnou spoločnosťou (napríklad poštovú pečiatku, potvrdenku alebo informácie o sledovaní online). V prípade, že máte potvrdenie o doručení, nepotrebujete potvrdenie o odoslaní.

11.9 Čo je to potvrdenie o doručení?

Potvrdenie o doručení pre hmotné položky znamená online dokumentáciu od poštovej spoločnosti, ktorá zahŕňa všetky nasledujúce položky:

 1. Stav Doručené (alebo jeho ekvivalent) a dátum doručenia.
 2. Adresu príjemcu, ktorá obsahuje aspoň mesto/okres alebo poštové smerovacie číslo (alebo jeho medzinárodný ekvivalent).

Potvrdenie o doručení pre nehmotné položky a služby znamená akýkoľvek presvedčivý dôkaz (o presvedčivosti rozhoduje spoločnosť PayPal), ktorý preukazuje, že predaj bol dokončený, vrátane (ale nielen) nasledujúcich informácií:

 1. Dátum poskytnutia služby alebo doručenia tovaru.
 1. V prípadoch, kde je to možné, adresu príjemcu (napríklad e-mailovú adresu alebo adresu IP).

11.10 Aké sú príklady položiek, transakcií a prípadov, na ktoré sa nevzťahuje ochrana predajcu PayPal?

 1. Pre:
  1. Príjemcov platby s adresou zaregistrovanou mimo Spojeného kráľovstva: digitálny tovar a licencie pre digitálny obsah. 
  2. Príjemcov platby s adresou zaregistrovanou v Spojenom kráľovstve: nehmotné položky (vrátane digitálneho tovaru a licencie pre digitálny obsah) a služby.

V prípadoch, keď spoločnosť PayPal podľa vlastného uváženia označí niektoré nehmotné položky (vrátane digitálneho tovaru a licencií pre digitálny obsah) a/alebo služby za spĺňajúce podmienky, nasledujúce položky nikdy nebudú nespĺňať podmienky (pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak so spoločnosťou PayPal):

 1. Položky ekvivalentné finančnej hotovosti (vrátane položiek uchovávajúcich hodnotu, napríklad darčekové alebo predplatené karty).
 2. Platby týkajúce sa finančných produktov a investícií.
 3. Dary.
 1. Tovar, ktorý doručíte (alebo je vyzdvihnutý) osobne (okrem tovaru, za ktorý ste platby prijali prostredníctvom funkcionality Platby PayPal na základe polohy).
 2. Transakcie uskutočnené prostredníctvom služieb Zong a Website Payment Pro (priama platba PayPal a virtuálny terminál).
 3. Sťažnosti, žiadosti o vrátenie platby a vrátenia platby pre prípady výrazne sa líšiace od opisu a/alebo sťažnosti vznesené priamo so spoločnosťou eBay.
 4. Platby PayPal Business.
 5. Platby týkajúce sa zlata (či už vo fyzickej podobe alebo v podobe výmenného obchodu).
 6. Hromadné platobné transakcie PayPal.

 

2. Ostatné zmeny

Časti zmluvy s používateľom služby PayPal boli doplnené o malé typografické zmeny v súlade so zmenami popísanými v odseku 1 vyššie.

 

Táto stránka informuje používateľov vopred o významných zmenách v službe PayPal, príslušnej zmluve s používateľom či v ďalších pravidlách. Na tejto stránke sú uvedené aktualizácie pravidiel, ktoré nadobudnú účinnosť v budúcnosti. Predchádzajúce aktualizácie pravidiel nájdete v časti Minulé aktualizácie pravidiel.

 

Oznámenie o zmene právnych zmlúv PayPal

Dátum vydania: 27. január 2017 (príslušné dátumy účinnosti sú uvedené v príslušných zmluvách nižšie)

 

Prečítajte si tento dokument.

Meníme právne zmluvy, podľa ktorých sa riadi váš vzťah so spoločnosťou PayPal. 

Odporúčame vám, aby ste si toto oznámenie pozorne prečítali a oboznámili sa s uskutočňovanými zmenami.

Zmeny nemusíte odsúhlasovať, keďže nadobúdajú účinnosť automaticky v príslušný dátum účinnosti uvedený nižšie. Ak s týmito nesúhlasíte a oznámite nám to do vyššie uvedeného dátumu, môžete svoj účet okamžite zrušiť (https://www.paypal.com/uk/cgi-bin/?&cmd=_close-account) bez toho, aby vám vznikli akékoľvek ďalšie poplatky.

Dúfame však, že aj naďalej budete využívať služby PayPal a tieto výhody:

Rýchlejšie používanie

Podrobnosti o karte už nie je potrebné zadávať pri každom platení, takže vaše internetové platby sú rýchlejšie.

Jednoduchšie používanie

PayPal je v Spojenom kráľovstve uprednostňovaným spôsobom platby prostredníctvom webu, pretože je to inteligentný a šikovný spôsob, ako platiť online niekoľkými klikmi. Stačí vám iba vaša e-mailovú adresu a heslo.

Prečítajte si platné znenie právne záväzných zmlúv
 


Oznámenie o zmene a doplnení zmluvy s používateľom služby PayPal

Dátum účinnosti: 27. apríl 2017

 

Zmenenú a doplnenú zmluvu s používateľom služby PayPal nájdete pod aktuálne platnou verziou zmluvy a zobrazíte ju kliknutím tu alebo na odkaz „Právne informácie“ alebo „Právne záväzné zmluvy“ nachádzajúci sa v päte väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal.

 

 1. Zdroje financovania
  Vložili sme novú časť 3 (Zdroje financovania), ktorá spája, preskupuje a dopĺňa nasledujúce existujúce časti:
 • 3.4 (Predvolené zdroje financovania);
 • 3.5 (Preferovaný zdroj financovania);
 • 3.6 (Obmedzenie zdrojov financovania);
 • 3.7 (Bankové prevody);a
 • 3.13 (Údaje o karte),

a tvorí z nich samostatnú časť, v ktorej sa okrem iného podrobne vysvetľuje, ako si môžete zvoliť a používať vaše zdroje financovania (a ako sa používajú Osobitné formy financovania) na pripísanie elektronických peňazí na váš zostatok.

Konkrétne, časť 3.6. opisuje spôsob, ako je možné zvoliť si uprednostňovaný zdroj financovania a používať ho na realizáciu platobného príkazu V tomto prípade sa na úhradu platobného príkazu použijú najskôr elektronické peniaze získané z vašej osobitnej formy financovania (ak ju môžete použiť, predtým bola táto forma známa ako osobitné zdroje financovania), potom z prípadného dostupného zostatku až napokon elektronické peniaze získané z uprednostňovaných zdrojov financovania.

Po zavedení nového rámca pre zdroje financovania spoločnosťou PayPal (ktorý spoločnosťou PayPal zverejní oznámením na stránke s aktualizáciami pravidiel, ktorá je dostupná cez odkaz „Právne informácie“ v päte väčšiny stránok webovej lokality PayPal 27. apríla 2017 alebo v neskorší termín podľa vlastného uváženia spoločnosti PayPal) môže spoločnosť PayPal v súlade s ostatnými ustanoveniami zmluvy s používateľom služby PayPal použiť na získanie elektronických peňazí na realizáciu určitých platobných príkazov váš uprednostňovaný zdroj financovania, a to dokonca aj vtedy, ak máte dostupný zostatok.

Nová časť 3 znie takto:

3. Zdroje financovania 

3.1 Prepojenie zdroja financovania Ako zdroj financovania pre svoj účet môžete s vašim účtom prepojiť alebo ukončiť prepojenie debetnej karty, kreditnej karty, predplatenej karty, bankového účtu a/alebo účtu PayPal Credit.   Informácie o zdroji financovania (napríklad číslo kreditnej karty a dátum skončenia jej platnosti) udržiavajte aktuálne. Ak sa tieto informácie zmenia, môžeme ich aktualizovať podľa pokynov vašej banky alebo vydavateľa karty bez vášho zásahu.

Svoju kartu alebo bankový účet máte možnosť potvrdiť, čo nám umožní overiť platnosť karty alebo bankového účtu a skutočnosť, či ste ich majiteľom. Túto možnosť vám môžeme povoliť pomocou procesu priradenia a potvrdenia karty (v prípade kariet), procesu potvrdenia banky (v prípade bankových účtov) alebo iných procesov, o ktorých vás budeme informovať alebo ktoré z času na čas zverejníme.

3.2 Karty. Prepojením debetnej karty, kreditnej karty alebo (v niektorých prípadoch) predplatenej karty s vašim účtom ako zdrojom financovania poskytujete spoločnosti PayPal trvalé oprávnenie na automatické zúčtovanie sumy z danej karty potrebnej na nákup požadovanej sumy elektronických peňazí z vášho zostatku na úhradu platobného príkazu (a transakčných poplatkov, ktoré sú nám splatné), ak je príslušná karta platným zdrojom financovania pre tento platobný príkaz na základe tejto zmluvy. Uvedené trvalé oprávnenie môžete vo vzťahu ku ktorejkoľvek karte zrušiť odstránením uvedenej karty zo zdrojov financovania v Profile svojho účtu.

3.3 Bankové účty. Prepojením bankového účtu s vašim účtom ako zdrojom financovania poskytujete spoločnosti PayPal trvalé oprávnenie (v súlade s podmienkami mandátu, na základe ktorého vaša banka zriadila a udržiava dané oprávnenie) na automatické zúčtovanie sumy z vášho bankového účtu potrebnej na nákup elektronických peňazí z vášho zostatku:

 • požadovanej na realizáciu platobného príkazu na vykonanie úhrady inému Používateľovi (a na úhradu transakčných poplatkov, ktoré sú nám splatné), ak je príslušný bankový účet platným zdrojom financovania pre tento platobný príkaz na základe tejto zmluvy; alebo
 • pri použití funkcie Pridať finančné prostriedky v rozhraní svojho účtu.

Spoločnosti PayPal poskytujete právo opätovne zadať akýkoľvek vami schválený debet z účtu, ktorý sa neuskutoční z dôvodu nedostatku alebo nedostupnosti finančných prostriedkov. Súhlasíte s tým, že ak zrušíte akékoľvek inkaso (vrátane SEPA inkasa), nahradíte nám hodnotu akéhokoľvek tovaru alebo služieb, ktoré ste spotrebovali prostriedkami z daného inkasa.

Súhlasíte s tým, že ak spoločnosť PayPal prijme platbu z vášho bankového účtu na získanie elektronických peňazí na váš účet, môže zadržať finančné prostriedky na vašom Rezervnom účte, pokiaľ sa domnieva, že existuje Riziko nedostatku prostriedkov. V takom prípade vám nebudú elektronické peniaze na vašom platobnom účte sprístupnené (vrátane elektronických peňazí na realizáciu prípadného platobného príkazu, ktorý mal byť uhradený danou bankovou úhradou), kým spoločnosť PayPal neusúdi, že Riziko nedostatku prostriedkov pominulo. Do toho okamihu sa bude daná banková úhrada zobrazovať v údajoch o vašom účte ako „nezúčtovaná“. Spoločnosť PayPal nemá všetky potrebné informácie na sprístupnenie finančných prostriedkov z vašej bankovej úhrady aby ste s nimi mohli disponovať, kým neusúdi, že Riziko nedostatku prostriedkov pominulo.

Spoločnosť PayPal si vyhradzuje právo od vás požadovať, aby ste zaplatili požadovanú platbu použitím Bankového účtu – Elektronickým šekom, aby sa znížilo riziko (okrem iného aj Riziko nedostatku prostriedkov) spojené s vaším platobným príkazom.

3.4 Inkaso SEPA (používatelia so zaregistrovanou adresou na Cypre, v Estónsku, Grécku, Írsku, Lotyšsku, Litve, Malte, na Slovensku a v Slovinsku: Ak si v službe PayPal zaregistrujete bankový účet alebo prvýkrát zaplatíte pomocou nového bankového účtu po zavedení používania súhlasov s inkasom SEPA spoločnosťou PayPal v krajine vášho pobytu, dávate tým spoločnosti PayPal súhlas s inkasom SEPA. K takému mandátu a referenčnému číslu mandátu (MRN) máte kedykoľvek výlučný prístup v profile svojho účtu PayPal a tento mandát môžete kedykoľvek zrušiť alebo zmeniť pre budúce transakcie.

Ak následne uskutočníte elektronický prevod zo svojho bankového účtu do účtu PayPal pomocou SEPA inkasa, poskytujete spoločnosti PayPal oprávnenie, aby použila tento mandát a zúčtovala sumu z vášho bankového účtu, ako je vysvetlené vyššie v časti 3.4, a svojej banke poskytujete oprávnenie zariadiť platbu v prospech spoločnosti PayPal. Od svojej banky môžete požadovať refundáciu kedykoľvek v období najviac 8 týždňov od dátumu uskutočnenia platby na základe SEPA inkasa v súlade s obchodnými podmienkami vašej banky.

Spoločnosť PayPal vás bude informovať o výške úhrady zrealizovanej SEPA inkasom a o lehote, v ktorej spoločnosť PayPal dostane túto úhradu z bankového účtu spolu s potvrdením o nákupe. Ak spoločnosť PayPal znova zadá požiadavku na zrealizovanie úhrady prostredníctvom SEPA inkasa preto, že došlo k Vráteniu pôvodnej platby, pred opätovným zadaním požiadavky nedostanete žiadne (ďalšie) informácie o jej výške a lehote.

3.5 Osobitné formy financovania: Niektoré platby je možné uhrádzať prostredníctvom osobitných foriem financovania prepojených s vaším účtom, napríklad zostatkom špecifickým pre daného obchodníka/transakciu, darčekovým poukazom alebo inými formami financovania, pričom použitie a priorita týchto spôsobov financovania závisí od ďalších zmluvných podmienok medzi vami a spoločnosťou PayPal (ďalej len „ Osobitné formy financovania“). V prehľade vášho účtu sa môže v akomkoľvek určenom čase zobrazovať pomyselná suma, ktorá je vo vašich osobitných formách financovania k dispozícii na financovanie oprávnených platieb. Táto suma nepredstavuje elektronické peniaze, nepovažuje sa za súčasť vášho zostatku a nie je možné ju zameniť za hotovosť. Predstavuje iba sumu elektronických peňazí, ktoré služba PayPal ponúka na vydanie a pripísanie na váš účet PayPal v čase oprávnenej platby PayPal (a iba na jej okamžité financovanie) v súlade s ďalšími podmienkami použitia danej osobitnej formy financovania (a iba na obdobie v takých podmienkach uvedené). Ak je vaša platba PayPal, ktorá je financovaná Osobitnou formou financovania, z akéhokoľvek dôvodu neskôr zrušená (to sa týka okrem iného aj jej Vrátenia), spoločnosť PayPal si ponechá sumu predstavujúcu tú časť príslušnej platby PayPal, ktorá bola financovaná Osobitnou formou financovania, a obnoví pôvodný zostatok Osobitnej formy financovania (za predpokladu, že platnosť Osobitnej formy financovania ešte neuplynula).

3.6 uprednostňovaný zdroj financovania. Ľubovoľný zdroj financovania na svojom účte si môžete nastaviť ako uprednostňovaný zdroj financovania na získanie elektronických peňazí na vašom zostatku na úhradu platobného príkazu v súlade s ďalšími ustanoveniami tejto zmluvy. Spoločnosť PayPal vám môže príležitostne umožniť voľbu uprednostňovaného zdroja financovania pre určité budúce platobné príkazy v predvoľbách účtu na webovej lokalite www.paypal.com . Môže sa stať, že uprednostňovaný zdroj financovania nebude možné použiť, čo závisí od povahy príslušného zdroja financovania, od typu platobného príkazu, na úhradu ktorého sa má použiť, alebo od príjemcu (pozri tiež časť 3.8). Príklady (neúplný výpočet):

 1. zvolíte kreditnú kartu, ktorej platnosť uplynula,
 2. na úhradu platobného príkazu môžete namiesto toho použiť Osobitnú formu financovania – v tom prípade môže spoločnosť PayPal namiesto uprednostňovaného zdroja financovania použiť na získanie elektronických peňazí na úhradu platobného príkazu danú Osobitnú formu financovania, alebo
 3. máte na úhradu platobného príkazu dostupný zostatok – v tom prípade môže spoločnosť PayPal predtým, ako na získanie získanie elektronických peňazí na úhradu vášho platobného príkazu použije uprednostňovaný zdroj financovania použiť dostupný zostatok (po použití prípadne dostupnej osobitnej formy financovania) .

Po zavedení príslušného rámca spoločnosťou PayPal (ktorý spoločnosť Paypal zverejní oznámení stránke s aktualizáciami pravidiel, ktorá je dostupná cez odkaz „Právne informácie“ v päte väčšiny stránok webovej lokality PayPal 27. apríla 2017 alebo v neskorší dátum podľa vlastného uváženia spoločnosti PayPal),

v súlade s ďalšími ustanoveniami tejto zmluvy nemusí spoločnosť PayPal uplatniť postup podľa časti 3.6.c a na získanie elektronických peňazí na úhradu určitých platobných príkazov môže použiť uprednostňovaný zdroj financovania aj vtedy, keď máte dostupný zostatok.

3.7 Čo ak nie je vybratý alebo dostupný uprednostňovaný zdroj financovania? Ak ste si nenastavili uprednostňovaný zdroj financovania alebo váš uprednostňovaný zdroj financovania nie je dostupný, získa spoločnosť PayPal elektronické peniaze na vašom zostatku na úhradu vášho platobného príkazu z nasledujúcich zdrojov v nižšie uvedenom poradí, v rozsahu, v akom sú dostupné::

1.

Osobitné formy financovania

2.

Dostupný zostatok

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predvolené zdroje financovania

 

Použité v tomto poradí (v rozsahu, v akom dané zdroje financovania možno použiť s vašim účtom):

 1. Bankový účet – pre platbu Okamžitým prevodom
 2. PayPal Credit
 3. Debetná karta PayPal – ak k dispozícii
 4. Kreditná karta PayPal – ak k dispozícii
 5. Debetná karta
 6. Kreditná karta
 7. Bankový účet – pre platbu Elektronickým šekom

 

3.8 Obmedzenie zdrojov financovania V záujme riadenia rizika môže spoločnosť PayPal obmedziť zdroje financovania dostupné pre určitú transakciu. Ak obmedzíme určitý zdroj financovania, upozorníme vás, že s danou platbou je spojené vyššie než bežné riziko (okrem iného napríklad riziko, že platba môže byť napadnutá ako neautorizovaná). Toto upozornenie neznamená, že by niektorý z účastníkov transakcie konal nečestne alebo podvodne. Znamená, že s platbou je spojené vyššie než bežné riziko. Zdroje financovania je možné obmedziť tiež v prípadoch, keď uskutočňujete platbu PayPal prostredníctvom niektorých webových lokalít alebo aplikácií tretích strán. Pri uskutočňovaní platieb PayPal Business ste oprávnený na financovanie vašej platby PayPal použiť iba váš dostupný zostatok a/alebo elektronický šek.

Ak sú vaše zdroje financovania obmedzené, môžete sa rozhodnúť ďalej pokračovať v realizácii transakcie, pričom rozumiete, že máte menej možností na riešenie sporov, ak by sa ukázalo, že transakcia je nevyhovujúca (napríklad ak je jedným z vašich zdrojov financovania kreditná karta, ale v dôsledku obmedzenia zdrojov financovania nie je možné vašu platbu PayPal uhradiť pomocou kreditnej karty, nebudete mať nárok na vrátenie tejto platby PayPal).”

 

 1. Platobný príkaz na vykonanie platby inému Používateľovi alebo na realizáciu Výberu prostriedkov
  Pridali sme nové časti 4.2 a 4.3, ktoré objasňujú pokyny a oprávnenia, ktoré nám poskytujete v súvislosti s E-peniazmi na vašom zostatku, keď zadáte platobný príkaz na platbu inému používateľovi alebo na výber prostriedkov. Nové časti 4.2 a 4.3 znejú takto:

  4.2 platobný príkaz na platbu inému Používateľovi. V súlade s podmienkami tejto zmluvy je váš platobný príkaz na vykonanie platby inému používateľovi (bez ohľadu na to, či ide o osobnú alebo komerčnú transakciu) vaším pokynom a autorizáciou pre nás, aby sme previedli elektronické peniaze z platobného účtu s vaším zostatkom danému používateľovi podľa pokynov uvedených vo vašom platobnom príkaze. Ak nemáte dostatočný zostatok alebo ste zvolili uprednostňovaný zdroj financovania, dávate nám zároveň požiadavku, aby sme na uskutočnenie platby získali prostriedky vo vašom mene z vášho príslušného zdroja financovania a vydali elektronické peniaze na platobný účet s vaším zostatkom.

  4.3 platobný príkaz na Výber prostriedkov V súlade s podmienkami tejto zmluvy je váš platobný príkaz na výber prostriedkov z vášho účtu vaším príkazom a autorizáciou pre nás, aby sme zamenili elektronické peniaze z vášho zostatku. Na tento typ platobného príkazu sa vzťahuje aj časť 6.

 

 1. Zrušenie limitov (na odosielanie a príjem platieb a na výber)
  Zmenili a doplnili sme tieto časti:
 • nová časť 4.5 (Limity na odoslané platby) (ktorá je vytvorená z existujúcich časti 3.2 (Limity na odoslané platby) a časti 3.3 (Zrušenie limitu na odoslané platby)),
 • nová časť 5.1 (Zrušenie limitu na prijaté platby) (ktorá je vytvorená z existujúcej časti 4.1), a
 • časť 6.3 (Zrušenie limitu na výber),

ktoré znejú takto (vložené nové znenie je podčiarknuté):

4.5 Limity na poslané platby. Ak máte na svojom účte nastavený limit na výšku odoslaných platieb v istej perióde, môžete ho zobraziť takto: prihláste sa do svojho účtu a kliknite na odkaz „Zobraziť vašom účte“ na stránke „Prehľad účtu“. Na základe nášho odôvodneného uváženia (okrem iného napríklad s cieľom obmedziť riziko podvodu alebo úverové riziko) môžeme stanoviť limity peňažných súm, ktoré môžete odosielať prostredníctvom našej služby. Na zrušenie limitu na odosielané platby je potrebné použiť postup, ktorý vám oznámime alebo ktorý priebežne zverejňujeme (čo môžeme uviesť vo vašom Prehľade účtu).

5.1 Zrušenie limitu na prijaté platby. Ak máte na svojom účte nastavený limit na prijaté platby, môžete ho zobraziť prihlásením sa do svojho účtu a kliknutím na odkaz „Zobraziť limity na účte“ na stránke „Prehľad účtu“. Sme oprávnení podľa svojho odôvodneného uváženia (okrem iného napríklad s cieľom obmedziť riziko podvodu alebo úverové riziko) stanoviť limity peňažných súm, ktoré môžete prijímať prostredníctvom našej Služby. Na zrušenie limitu na odosielané platby je potrebné použiť postup, ktorý vám oznámime alebo ktorý priebežne zverejňujeme (čo môžeme uviesť vo vašom Prehľade účtu).

6.3 Zrušenie limitu na výber. Na zrušenie limitu na výber musíte použiť postup, ktorý vám oznámime alebo ktorý priebežne zverejníme (čo môžeme uviesť vo vašom Prehľade účtu).“
 

 1. Riziko spojené s Vrátením platby, Spätnou úhradou a Reklamáciami
  Zmenili a doplnili sme novú časť 5.3 (Riziko spojené s Vrátenými platbami, Spätnými úhradami (chargeback) a Reklamáciami – terajšia časť 4.3), ktorá vysvetľuje, že po prijatí platby ste voči spoločnosti PayPal zodpovedný za celú výšku platby a za prípadné náklady, ktoré nám vzniknú (napríklad za poplatky, ktoré nám banky zaúčtujú v prípade vrátenia platby), a za Poplatky v prípade, že je platba neskôr z nejakého dôvodu vyhlásená za neplatnú. Zmenená a doplnená nová časť 5.3 teraz znie takto (vložené nové znenie je podčiarknuté):

„5.3 Riziko spojené s Vrátením platby, Spätnou úhradou a Reklamáciami. Prijatie platby na váš účet PayPal neznamená to isté ako prijatie zúčtovaných finančných prostriedkov. Oznámenie o tom, že vám boli odoslané elektronické peniaze, ešte neznamená, že došlo k prijatiu elektronických peňazí na váš účet, pokiaľ ste príslušnú platbu neakceptovali. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že platobná transakcia sa považuje za dokončenú a vami prijatú aj vtedy, ak sa stane predmetom Vrátenia platby alebo Chargebacku. Reklamácia, Rezerva alebo pozastavenie. Keď prijímate platbu, ste voči spoločnosti PayPal zodpovedný za celú výšku platby a za prípadné náklady, ktoré nám vzniknú, a akékoľvek Poplatky v prípade, že platba je neskôr z akéhokoľvek dôvodu vyhlásená za neplatnú. Popri akýchkoľvek iných záväzkoch, ak dôjde k Vráteniu platby alebo ak neuspejete v spore o Spätnú úhradu (chargeback) alebo s Reklamáciou a nemáte nárok na platbu v rámci programu Ochrany predajcu, budete spoločnosti PayPal dlhovať sumu, ktorá je súčtom hodnoty Vrátenej platby, Chargebacku alebo Reklamácie a našich Poplatkov podľa prílohy 1 (vrátane prípadného Poplatku za zúčtovanie chargebacku), pričom spoločnosť PayPal túto sumu zúčtuje z vášho zostatku. Ak odosielateľ platby požiada o Spätnú úhradu (chargeback), rozhodne o úspešnosti žiadosti spoločnosť vydávajúca kreditnú kartu, a nie spoločnosť PayPal. Ďalšie informácie o žiadostiach o Spätnú úhradu nájdete v Príručke pre vrátenie platby, ktorá je prístupná v centre zabezpečenia PayPal v časti s názvom Bezpečný predaj. Centrum zabezpečenia PayPal je prístupné z webovej lokality spoločnosti PayPal.“

 

 1. Podmienky vrátenia peňazí, pravidlá ochrany osobných údajov a bezpečnosť.
  Zmenili a doplniii sme novú časť 5.7 (terajšia časť 4.7 (Podmienky vrátenia peňazí a pravidlá ochrany osobných údajov)), ktorá vysvetľuje vaše povinnosti týkajúce sa zverejnenia vašich pravidiel ochrany osobných údajov, vaše povinnosti týkajúce sa bezpečnostných štandardov a naše práva v prípade, že podľa nášho názoru došlo (alebo s odôvodnenou pravdepodobnosťou mohlo dôjsť) k narušeniu bezpečnosti vašej webovej lokality alebo systémov, čo mohlo mať za následok neoprávnené sprístupnenie informácií zákazníkov. Zmenená a doplnená nová časť 5.7 teraz znie takto (vložené nové znenie je podčiarknuté):

5.7 Podmienky vrátenia peňazí, pravidlá ochrany osobných údajov a bezpečnosť. Ak predávate tovar alebo služby, odporúčame vám zverejniť na vašej webovej lokalite podmienky vrátenia tovaru a pravidlá ochrany osobných údajov. Vaše pravidlá ochrany osobných údajov musia jasne a zrozumiteľne upozorňovať na skutočnosť, že všetky transakcie PayPal sa riadia pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti PayPal. Vašou povinnosťou je podniknúť primerané administratívne, technické a fyzické opatrenia, aby ste zachovali bezpečnosť a dôvernosť všetkých údajov a informácií služby PayPal vrátane údajov a informácií o používateľoch služby PayPal a spoločnosti PayPal. Ak zistíme, že došlo k narušeniu bezpečnosti vašej webovej lokality alebo systémov, ktoré môže viesť k neoprávnenému poskytnutiu údajov o zákazníkoch, alebo ak existuje odôvodnená pravdepodobnosť, že k takému narušeniu bezpečnosti došlo, môžeme okrem využitia našich práv na základe časti 10.2 podniknúť aj akékoľvek ďalšie opatrenia, ktoré považujeme za nevyhnutné, a môžeme od vás požadovať, aby ste nám poskytli informácie týkajúce sa každého takého porušenia.
 

 1. Doba platnosti a zrušenie vášho účtu
  Časť 7 (Doba platnosti a zrušenie vášho účtu) bola nahradená novou časťou (ktorá obsahuje časti existujúcich častí 10.3 (Zrušenie účtu a obmedzený prístup) a 15.6 (Úplná zmluva a práva tretích strán)), ktorá vysvetľuje postup zrušenia vášho účtu a čo sa stane po zrušení vášho účtu. Zmenená a doplnená časť 7 tiež okrem iného vysvetľuje, že po zrušení vášho účtu:
 • skončí platnosť zmluvy s používateľom služby PayPal, okrem toho, že jej ustanovenia zostanú v platnosti v takom rozsahu a po takú dobu, ako je potrebné, aby mohla spoločnosť PayPal dokončiť zrušenie účtu a splniť platné právne predpisy,
 • budete ďalej zodpovedný za všetky nesplatené záväzky na základe zmluvy s používateľom služby PayPal týkajúce sa vášho účtu pred jeho zrušením,
 • môžeme pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť váš prístup k našim Službám, webovým stránkam, softvéru, systémom (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie ktorýkoľvek Služieb), ktoré prevádzkujeme sami alebo sú prevádzkované v našom mene alebo pre niektoré či všetky Služby, alebo využívanie týchto Služieb, webových stránok, softvéru či systémov;
 • spoločnosť PayPal môže uchovať údaje o vašom účte vo svojej databáze na účely plnenia jej zákonných povinností, a 
 • spoločnosť PayPal môže zachovať váš zostatok po zatvorení účtu v rozsahu a po dobu, ktorú spoločnosť PayPal odôvodnene vyžaduje na to, aby mohla chrániť seba a/alebo prípadné tretie strany pred rizikom Vrátenia platieb, Chargebackov, Reklamácií, poplatkov, pokút, postihov a inej zodpovednosti akejkoľvek povahy. Finančné prostriedky, ktoré vedie spoločnosť PayPal a ktoré nie sú predmetom sporu, si môžete kedykoľvek vybrať.
   

Časť 7 sa nahrádza týmto znením:

7. Doba platnosti a zrušenie účtu

Táto zmluva nadobúda platnosť vašou úspešnou registráciou účtu PayPal a končí zrušením vášho účtu z akéhokoľvek dôvodu, pričom však zmluva zostáva v platnosti aj po jej ukončení, pokiaľ si to spoločnosť PayPal vyžiada na zrealizovanie zatvorenia vášho účtu a na splnenie povinností vplývajúcich z platných právnych predpisov (okrem iného vrátane častí 1, 7, 8, 10, 14, 15, 16 a Prílohy 1).

Svoj účet môžete zrušiť kedykoľvek prihlásením sa do svojho účtu, kliknutím na kartu „Profil“, kliknutím na odkaz „Zrušiť účet“ a postupom podľa zobrazených pokynov. Podrobnosti nájdete v <Centre pomoci PayPal>.

Váš účet môžeme zrušiť v nami stanovenom čase s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Váš účet môžeme kedykoľvek zrušiť aj v týchto prípadoch:

 • ak porušujete podmienky tejto zmluvy a/alebo sme oprávnení na zrušenie vášho účtu na základe časti 10.2,
 • ak nebol zaznamenaný žiaden prístup k vášmu účtu počas troch rokov; alebo
 • ak máme podozrenie, že niekto použil váš účet bez vášho súhlasu.

Ak sa rozhodneme zrušiť váš účet, poskytneme vám oznámenie ozrušení účtu a ak je to možné, aj dôvod pre jeho zrušenie a zároveň vám poskytneme možnosť vybrať všetky nami držané finančné prostriedky, ktoré nie sú predmetom žiadneho sporu.

Po zrušení vášho účtu:

 • môžeme zrušiť akékoľvek transakcie čakajúce na spracovanie a prídete o prípadné zostatky spojené s Osobitnými formami financovania,
 • môžeme pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť váš prístup k našim Službám, webovým stránkam, softvéru, systémom (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie ktorýkoľvek Služieb), ktoré prevádzkujeme sami alebo sú prevádzkované v našom mene alebo pre niektoré či všetky Služby, alebo využívanie týchto Služieb, webových stránok, softvéru či systémov;
 • zostanete zodpovedný za všetky neuhradené záväzky z tejto zmluvy týkajúce sa vášho účtu pred jeho zrušením;
 • sme oprávnení uchovať údaje o Účte v našej databáze na účely splnenia našich zákonných povinností; a
 • môžeme ponechať váš zostatok po zrušení účtu v rozsahu a po dobu, ktoré môžeme odôvodnene požadovať na ochranu spoločnosti PayPal a/alebo prípadných tretích strán pred rizikom Vrátenia platieb, Spätných úhrad, Reklamácií, poplatkov, pokút, postihov a inej zodpovednosti akejkoľvek povahy. Po uplynutí tejto doby budete môcť vybrať akékoľvek nami zadržané finančné prostriedky, ktoré nie sú predmetom žiadneho sporu. Ak máte otázky týkajúce sa prostriedkov zadržaných na vašom účte pri jeho zrušení, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom PayPal.

Ak ste zástupcom právne nespôsobilého alebo zosnulého majiteľa účtu, kontaktujte naše centrum pomoci PayPal, kde vám radi pomôžeme.“

 

 1. Zakázané činnosti
  Doplnili a zmenili sme časti 9.1w, 9.1x, 9.1z a 9.1ab, aby sme vysvetlili, ako môže niektoré vaše konanie (či nekonanie alebo opomenutie) ohľadne našej infraštruktúry, našich webových lokalít, softvéru, systémov (vrátane prípadných sietí a serverov slúžiacich na poskytovanie akýchkoľvek Služieb), ktoré prevádzkujeme sami alebo ktoré sú prevádzkované naším menom, akýchkoľvek Služieb alebo používania akýchkoľvek Služieb inými Používateľmi a akýchkoľvek údajov alebo informácií zakladať Zakázanú činnosť.

  Tiež sme vložili novú časť 9.1.aj, v zmysle ktorej je Zakázanou činnosťou aj tolerovanie takého narušenia bezpečnosti vašej webovej lokality alebo systémov, ktoré by mohlo mať za následok neoprávnené sprístupnenie údajov o zákazníkoch (či umožnenie, aby sme sa domnievali, že existuje odôvodnená pravdepodobnosť takého narušenia bezpečnosti).

  Zmenené a doplnené časti 9.1w, 9.1x, 9.1z a 9.ab a nová časť 9.1aj znejú takto (uvádzame ich v kontexte s nadradeným ustanovením, pričom vložené nové znenie je podčiarknuté):

  9.1 Zakázané činnosti. V súvislosti s používaním našej webovej lokality, vášho účtu alebo Služieb alebo v priebehu vašej komunikácie so spoločnosťou PayPal, Používateľom alebo treťou stranou:

  w. nebudete vykonávať žiadne úkony, ktoré spôsobujú neodôvodnenú alebo neprimerane vysokú záťaž naSlužby, našu infraštruktúru, naše webové lokality, náš softvér alebo naše systémy (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie ktorýchkoľvek Služieb), a to bez ohľadu na to, či ich prevádzkujeme sami alebo sú prevádzkované v našom mene,

  x. nebudete napomáhať vírusom, trójskym koňom, škodlivému softvéru, počítačovým červom, ani iným počítačovým programom, ktoré sa pokúšajú alebo môžu poškodiť, narušiť, zneužiť, nepriaznivo ovplyvniť, skryte odpočúvať alebo odcudzovať akýkoľvek systém, údaje alebo Informácie alebo Služby alebo získať neoprávnený prístup k nim

  z. nebudete používať zariadenia, softvér ani programy, ktoré obchádzajú naše hlavičky zakazujúce prístup robotom alebo ktoré ovplyvňujú či narušujú alebo sa pokúšajú ovplyvniť či narušiť našu infraštruktúru, naše webové lokality, softvér, systémy (vrátane prípadných sietí a serverov slúžiacich na poskytovanie akýchkoľvek Služieb), ktoré prevádzkujeme sami alebo ktoré sú prevádzkované naším menom, akékoľvek naše Služby alebo používanie akýchkoľvek Služieb inými Používateľmi

  ab. nevykonáte nič, čo by mohlo spôsobiť, že stratíme akékoľvek služby poskytované našimi poskytovateľmi internetových služieb, spracovateľmi platieb alebo inými našimi dodávateľmi alebo poskytovateľmi služieb,

  aj. nebudete tolerovať také narušenie bezpečnosti vašej webovej lokality alebo systémov, ktoré by mohlo mať za následok neoprávnené sprístupnenie údajov o zákazníkoch(ani nám neumožníte sa domnievať, že existuje odôvodnená pravdepodobnosť takého narušenia bezpečnosti).
   

 2. Kroky spoločnosti PayPal
  Časť 10.2 sa mení a dopĺňa tak, že:
 • v odseku j tak, že spoločnosť PayPal môže pozastaviť váš nárok na ochranu predajcu PayPal a/alebo ochranu kupujúceho PayPal, a to aj retrospektívne,
 • o nový odsek k, ktorý spoločnosti PayPal umožňuje pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť váš prístup k Službám, webovým lokalitám, softvéru, systémom (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie ktorýchkoľvek Služieb), ktoré prevádzkujeme sami alebo sú prevádzkované naším menom alebo ich používanie, a pokiaľ to umožňujú platné právne predpisy, aj k vašim údajom.

Zmenené a doplnené časti odseku 10.2 teraz znejú takto (uvádzame ich v kontexte s nadradeným ustanovením, pričom vložené nové znenie je podčiarknuté):

10.2 Kroky spoločnosti PayPal. Ak máme dôvod sa domnievať, že ste mali účasť na akejkoľvek Zakázanej činnosti, môžeme podniknúť rôzne kroky na ochranu spoločnosti PayPal, Používateľa, tretej strany alebo vás voči Vráteniu platby, Chargebacku, Reklamácii, poplatkom, pokutám, penále či akejkoľvek inej zodpovednosti. Týmito krokmi môžu byť okrem iného aj ďalej uvedené opatrenia:

j. Môžeme pozastaviť váš nárok na ochranu predajcu PayPal a/alebo ochranu kupujúceho PayPal (aj retrospektívne).

k. Môžeme pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť váš prístup k našim Službám, webovým lokalitám, softvéru, systémom (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie ktorýchkoľvek Služieb), ktoré prevádzkujeme sami alebo sú prevádzkované v našom mene, a pokiaľ to umožňujú platné právne predpisy, aj k vašim údajom.

 

 1. Pozastavenie platby
  Vzhľadom na to, že zvýšená miera rizika či vystavenie zákazníkov spoločnosti PayPal a/alebo jej poskytovateľov služieb (okrem spoločnosti PayPal) riziku môže znížiť bezpečnosť prístupu a/alebo používania platobných nástrojov, účtu alebo celkovo Služby pre vás alebo iných zákazníkov spoločnosti PayPal, zmenili a doplnili sme časť 10.5a, v ktorej sa vysvetľuje, že pri určovaní miery rizika spojeného s vaším účtom na účely rozhodovania o pozastavení vašej platby spoločnosť PayPal bude zvažovať tieto rizikové faktory (okrem rizika pre spoločnosť PayPal alebo jej vystavenia riziku ). Zmenená a doplnená časť 10.5a teraz znie takto (vložené nové znenie je podčiarknuté):

  „10.5 Pozastavenie platby

  a. Súhlasíte s tým, že ak:

  i. ak dostanete platbu, ktorá je zaťažená Transakčným rizikom,

  ii. je s vaším účtom spojená vyššia než prijateľná miera rizika alebo hrozí vystavenie sa riziku (na základe informácií dostupných spoločnosti PayPal v relevantnom čase a toho, čo na základe vlastného uváženia považuje za prijateľnú mieru rizika alebo vystaveniu riziku pre seba, svojich zákazníkov a/alebo svojich poskytovateľov služieb  za všetkých okolností),


  môže spoločnosť PayPal na základe vlastného uváženia (konajúc odôvodnene) danú platbu alebo ľubovoľnú inú platbu pozastaviť. Ak spoločnosť PayPal pozastaví finančné prostriedky na vašom účte, oznámime vám to (spolu s informáciou o predpokladanej dĺžke pozastavenia). Finančné prostriedky budú zadržiavané na vašom Rezervnom účte a vo vašom zostatku PayPal budú označené ako „čakajúce na spracovanie“. Pozastavenie vám môžeme oznámiť prostredníctvom oprávnených tretích strán (ako sú partnerské platformy, ktoré využívate na realizáciu transakcií).

   

 2. Poskytnutie informácií o dôvodoch našich krokov
  Vložili sme novú časť 10.7, v ktorej sa vysvetľuje, za akých okolností sa môžeme rozhodnúť, že vám neposkytneme informácie o rozhodnutiach o našom vzťahu s vami. Nová časť 7 znie takto:

„10.7 Poskytnutie informácií o dôvodoch našich krokov

Naše rozhodnutia vykonať kroky uvedené v tejto časti 10 a akékoľvek ďalšie kroky ktoré vykonáme na základe tejto zmluvy, bez ohľadu na to, či obmedzujú alebo rozširujú váš prístup k Službe, našej infraštruktúre, našim webovým lokalitám, nášmu softvéru alebo našim systémom (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie ktorýkoľvek Služieb), bez ohľadu na to, či ich prevádzkujeme sami alebo sú prevádzkované naším menom (týmito krokmi môžu okrem iných byť zablokovanie, obmedzenie, pozastavenie, ukončenie prístupu k účtu či, pozastavenie platieb a uloženie do rezervy), môžu byť urobené na základe dôverných kritérií, ktoré sú podstatné pre naše riadenie rizík a pre ochranu spoločnosti PayPal, jej zákazníkov a/alebo poskytovateľov služieb. Okrem toho môže regulácia či štátne orgány obmedzovať poskytovanie určitých informácií o týchto rozhodnutiach vám. Nemáme žiadnu povinnosť poskytnúť vám informácie o našom systéme riadenia rizík alebo o našich bezpečnostných postupoch, ani naše dôverné informácie.“

 

 1. Ochrana predajcu PayPal
  Časť 11.10 je zmenená a doplnená tak, že ochranu predajcu PayPal nemožno uplatniť tento tovar, transakcie či prípady:

1. Platby vykonané za zlato (či už vo fyzickej podobe alebo v podobe obchodovanej na burzách),

2. Transakcie v rámci Hromadných platieb PayPal.

Nové časti 11.10f a 11.10g znejú takto (uvádzame v kontexte s časťou 11.10, pričom vložené nové znenie je podčiarknuté):

11.10 Príklady položiek, transakcií a prípadov, na ktoré sa nevzťahuje ochrana predajcu PayPal.

 

f. Platby vykonané za zlato (či už vo fyzickej podobe alebo v podobe obchodovanej na burzách).

g. Transakcie v rámci Hromadných platieb PayPal.“

 

 1. Ochrana kupujúceho PayPal
  Časť 13.4a je zmenená a doplnená tak, aby z krytia dostupného v programe ochrany kupujúceho PayPal vylúčila tieto druhy transakcií:
  a. platby orgánom, ktorých činnosť vykonáva štát (s výnimkou štátnych podnikov) alebo obchodníkom konajúcim na základe splnomocnenia od orgánov, ktorých činnosť vykonáva štát,
  b. platby vykonané za zlato (či už vo fyzickej podobe alebo v podobe obchodovanej na burzách) a
  c. transakcie v rámci Hromadných platieb PayPal.

  Zmenená a doplnená časť 13.4a teraz znie takto (vložené nové znenie je podčiarknuté):

13.4 Podmienky náhrady

V rámci programu ochrany kupujúceho PayPal môžete získať náhradu v prípade problému s nákupom iba vtedy, ak sú splnené všetky nasledujúce požiadavky:

a. Váš nákup spĺňa kritériá. Kritériá pre ochranu spĺňajú nákupy väčšiny tovaru a služieb (vrátane cestovných lístkov, nehmotných vecí, ako sú prístupové práva k digitálnemu obsahu a iné licencie), okrem nasledujúcich transakcií:

13. platby orgánom, ktorých činnosť vykonáva štát (s výnimkou štátnych podnikov) alebo obchodníkom konajúcim na základe splnomocnenia od orgánov, ktorých činnosť vykonáva štát;

16. platby vykonané za zlato (či už vo fyzickej podobe alebo v podobe obchodovanej na burzách); a

17. transakcie v rámci Hromadných platieb PayPal.

 

 1. Rozhodné právo
  Zmenili a doplnili sme novú časť 15.1 (terajšia časť 14.3), ktorá vysvetľuje, že voľba anglického práva ako rozhodného práva pre zmluvu s používateľom služby PayPal je s výhradou vašich lokálnych kogentných práv. Časť 15.1 teraz znie takto (vložené nové znenie je podčiarknuté):

15.1 Rozhodné právo a jurisdikcia. Táto zmluva a vzťah medzi nami sa riadi anglickým právom, s výhradou vašich lokálnych kogentných práv. . V prípade sťažností, ktoré nie je možné vyriešiť iným spôsobom, sa podriaďujete nevýlučnej jurisdikcii anglických súdov, vyplývajúcej z tejto zmluvy alebo z poskytovania našich Služieb alebo týkajúcej sa tejto zmluvy alebo poskytovania našich Služieb, bez vplyvu na vaše právo súčasne začať konanie voči spoločnosti PayPal v danej veci na príslušných súdoch Luxemburska a v Luxembursku. Jednoducho povedané, „nevýlučná jurisdikcia anglických súdov“ znamená, že ak na nás môžete podať na súde žalobu v súvislosti s touto zmluvou, prijateľným súdom bude súd nachádzajúci sa v Anglicku, svoju žalobu však namiesto toho môžete podať aj na súde v inej krajine.“
 

 1. Odmietnutie záruk
  Doplnili sme novú časť 15.4 (terajšia časť 14.6), ktorá vysvetľuje rozsah vašich práv v súvislosti s fungovaním a dostupnosťou Služieb, našej infraštruktúry, našich webových lokalít, nášho softvéru a našich systémov (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie akýchkoľvek služieb PayPal), ktoré prevádzkujeme sami alebo ktoré sú prevádzkované naším menom. Zmenená a doplnená nová časť 15.4 teraz znie takto (vložené nové znenie je podčiarknuté):

15.4 Odmietnutie záruk. Služby, našu infraštruktúru, naše webové lokality, náš softvér a systémy (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie akýchkoľvek služieb PayPal), ktoré prevádzkuje sama alebo ktoré sú prevádzkované v jej mene, , vám poskytujeme s ohľadom na vaše zákonné práva, ale inak bez poskytnutia akejkoľvek záruky alebo podmienky, tak výslovnej ako aj konkludentnej, s výnimkou záruk či podmienok konkrétne uvedených v tejto zmluve. Produkty alebo služby, za ktoré sa platí pomocou našej Služby, sú úplne mimo dosahu spoločnosti PayPal a spoločnosť PayPal nemôže zabezpečiť, že kupujúci alebo predajca s ktorým obchodujete, naozaj dokončí transakciu resp. že má na danú transakciu potrebné oprávnenie. Spoločnosť PayPal nezaručuje súvislý, neprerušovaný ani bezpečný prístup k akejkoľvek časti našich Služieb, k našej infraštruktúre, našim webovým lokalitám, nášmu softvéru a systémom (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie akýchkoľvek služieb PayPal), bez ohľadu na to, či ich prevádzkuje sama alebo sú prevádzkované v jej mene. Nebudeme zodpovední za žiadne oneskorenie pri neposkytnutí našich Služieb, našej infraštruktúry, našich webových lokalít, nášho softvéru a systémov (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie akýchkoľvek služieb PayPal), bez ohľadu na to, či ich prevádzkujeme sami alebo sú prevádzkované v našom mene. . Beriete na vedomie, že váš prístup k Službám, našej infraštruktúre, našim webovým lokalitám, nášmu softvéru a systémom (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie akýchkoľvek služieb PayPal), bez ohľadu na to, či ich prevádzkujeme sami alebo sú prevádzkované v našom mene, môže byť príležitostne obmedzený, aby bolo možné uskutočniť opravy, údržbu alebo zavedenie nových zariadení alebo služieb. Spoločnosť PayPal vynaloží primerané úsilie, aby zabezpečila včasné spracovanie žiadostí o elektronické debety a kredity na bankových účtoch a debetných a kreditných kartách. Vynakladáme maximálne úsilie, aby boli informácie obsiahnuté v našej korešpondencii, správach a na webových lokalitách, ako aj informácie, ktoré ústne poskytujú naši štatutárni zástupcovia, predstavitelia a zamestnanci podľa nášho najlepšieho svedomia presné v okamihu, keď ich poskytujeme. Nemôžeme však zaručiť presnosť všetkých uvedených informácií za všetkých okolností a vo všetkých súvislostiach, a preto by ste sa o tieto informácie nemali spoliehať. Ste povinní dôkladne skontrolovať všetku korešpondenciu medzi nami a čo najskôr nás informovať o tom, že obsahuje skutočnosti, ktoré sa vám javia byť nesprávne alebo niečo, čo nie je v súlade s vašimi pokynmi.

Ak sa spoločnosť PayPal rozhodne z akéhokoľvek dôvodu ukončiť poskytovanie niektorých služieb PayPal alebo niektorej časti alebo funkcie služieb PayPal, poskytne vám o tom oznámenie najmenej dva (2) mesiace pred ukončením poskytovania takej služby alebo funkcie. Výnimkou sú situácie, keď spoločnosť PayPal v dobrom úmysle usúdi, že: (1) poskytovanie príslušnej služby alebo funkcie je nutné zastaviť skôr, pretože to vyžaduje právny predpis alebo vzťah s treťou stranou, alebo že (2) takýto postup by viedol k vzniku bezpečnostného rizika alebo podstatnej záťaže ekonomickej či technickej povahy.

Samostatne zodpovedáte za pochopenie a dodržiavanie všetkých právnych a iných predpisov vo vašom príslušnom právnom poriadku, ktoré sa na vás môžu vzťahovať v súvislosti s používaním služieb, vrátane predpisov týkajúcich sa dovozu či vývozu, daní alebo transakcií v cudzej mene.“
 

 1. Odškodnenie a náhrady
  Zmenili a doplnili sme novú časť 15.5 (terajšia časť 14.7), ktorá vysvetľuje rozsah vašich povinností v súvislosti s používaním Služieb, našej infraštruktúry, našich webových lokalít, nášho softvéru a našich systémov (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie akýchkoľvek služieb PayPal), ktoré prevádzkujeme sami alebo ktoré sú prevádzkované naším menom, bez ohľadu na to, či ich používate vy alebo iné osoby konajúce vo vašom mene. Zmenená a doplnená nová časť 15.5 teraz znie takto (vložené nové znenie je podčiarknuté):

15.5 Odškodnenie a náhrady. Zaväzujete sa, že nás budete brániť alebo poskytnete nám náhradu (čo z právneho hľadiska znamená „odškodníte“) a zbavíte spoločnosť PayPal, ostatné spoločnosti v našej skupine, osoby, ktoré pracujú pre nás alebo osoby, ktoré sú oprávnené konať v našom mene (okrem iného aj našich poskytovateľov služieb) zodpovednosti v súvislosti s akýmkoľvek nárokom či požiadavkou (vrátane nákladov na právne zastúpenie), ktorý či ktorú si uplatní tretia strana alebo ktorý či ktorávznikne tretej strane v dôsledku konania a/alebo nekonania vás alebo vašich zamestnancov alebo zástupcov (alebo v prípade, že na základe vášho súhlasu inak koná vo vašom mene nejaká tretia strana, potom v dôsledku konania a/alebo nekonania tejto tretej strany), porušenia tejto zmluvy, porušenia akéhokoľvek právneho predpisu, porušenia práv tretej strany, používaniavášho účtu PayPal a/alebo používania služieb, našej infraštruktúry, našich webových lokalít, nášho softvéru a našich systémov (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie ktorýchkoľvek Služieb), ktoré prevádzkujeme sami alebo sú prevádzkované naším menom.
 

 1. Duševné vlastníctvo – udelenie licencie na softvér
  Zmenili a doplnili sme novú časť 15.7 (terajšia časť 14.9), ktorá aktualizuje podmienky licencie, ktorú vám udeľuje spoločnosť PayPal a ďalší držitelia licencie na prístup k softvéru PayPal, ako sú rozhrania API, sady pre vývojárov alebo iné softvérové aplikácie, ktoré môžu obsahovať softvér poskytovaný alebo integrovaný so softvérom, systémami alebo službami našich poskytovateľov služieb, alebo na jeho používanie. Doplnená nová časť 15.7 teraz znie takto (vložené nové znenie je podčiarknuté):

15.7 Duševné vlastníctvo – udelenie licencie na softvér. Ak používate softvér PayPal, ako sú rozhrania API, súbory nástrojov pre vývojárov alebo iné softvérové aplikácie , ktorý môže zahŕňať softvér poskytovaný alebo integrovaný so softvérom, systémami alebo službami našich poskytovateľov služieb, ktoré ste stiahli do svojho počítača, zariadenia alebo inej platformy než PayPal alebo ktoré ste použili iným spôsobom, udeľujú vám poskytovatelia licencie odvolateľnú nevýlučnú, nedeliteľnú, neprenosnú, bezplatnú a obmedzenú licenciu na prístup k softvéru PayPal alebo na jeho používanie v súlade s dokumentáciou a so všetkými aktualizáciami, inováciami, novými verziami a náhradným softvérom, ako je tu opísané, a to iba na vaše osobné použitie. Vaše práva k uvedenému softvéru nesmiete poskytnúť tretej strane ani inak previesť na tretiu stranu. Ste povinný dodržiavať všetky požiadavky na implementáciu, prístup a použitie uvedené vo všetkej dokumentácii spolu so všetkými pokynmi, ktoré priebežne poskytujeme sprievodne so Službami (okrem iného aj požiadavky na implementáciu a použitie, ktoré vám ukladáme v záujme dodržania platných právnych predpisov a pravidiel týkajúcich sa kartových systémov). Ak nedodržíte pokyny a požiadavky spoločnosti PayPal na implementáciu a použitie, ponesiete zodpovednosť za všetky škody spôsobené vám, spoločnosti PayPal a tretím stranám. Spoločnosť PayPal môže na základe predchádzajúceho vám určeného oznámenia aktualizovať ľubovoľný softvér alebo ukončiť jeho poskytovanie. Napriek tomu, že spoločnosť PayPal mohla (1) integrovať určité materiály a technológie tretích strán do ľubovoľnej webovej lokality alebo inej aplikácie, vrátane svojho softvéru, a/alebo (2) pristupovať k určitým materiálom a technológiám tretích strán alebo ich používať, aby vám mohla poskytovať Služby, neznamená to, že vám udeľuje práva ohľadne takých materiálov tretích strán, ani že si inak tieto práva ponechávate. Súhlasíte s tým, že nebudete upravovať, pozmeňovať, opravovať, kopírovať, reprodukovať, prispôsobovať, šíriť, zobrazovať, zverejňovať, spätne analyzovať, prekladať, rozoberať ani dekompilovať akýkoľvek zdrojový kód, ktorý je odvodený zo softvéru alebo akýchkoľvek materiálov a technológií tretích strán, ani doň neoprávnene zasahovať, ani sa inak pokúšať o jeho vytvorenie, alebo iným spôsobom vytvárať akékoľvek odvodené diela z akéhokoľvek softvéru alebo materiálov a technológií tretích strán. Beriete na vedomie, že všetky práva, nároky a záujmy súvisiace so softvérom PayPal sú vlastníctvom spoločnosti PayPal a že akékoľvek v ňom integrované materiály tretích strán sú vlastníctvom tretích strán, ktoré sú poskytovateľmi služieb spoločnosti PayPal. Na akúkoľvek softvérovú aplikáciu tretej strany, ktorú používate na webe PayPal, sa vzťahuje licencia, s ktorou ste poskytli svoj súhlas tretej strane, ktorá vám daný softvér poskytla. Beriete na vedomie, že spoločnosť PayPal nevlastní žiadnu softvérovú aplikáciu tretej strany, ktorú sa rozhodnete používať na niektorej z našich webových lokalít, v softvéri a/alebo v súvislosti so Službami, ani nemá na takúto softvérovú aplikáciu dosah, ani za ňu nenesie žiadnu zodpovednosť. Ak používate Služby na webovej lokalite PayPal alebo inej webovej lokalite alebo platforme hosťovanej spoločnosťou PayPal alebo treťou stranou a z webovej lokality PayPal nesťahujete softvér spoločnosti PayPal, ani na nej nepoužívate softvérové aplikácie tretích strán, potom sa táto časť nevzťahuje na vaše používanie hosťovaných Služieb.“

 

 1. Pevné poplatky za platby v rámci Komerčných transakcií
  Zvyšujeme Poplatok za prijímanie Cezhraničných platieb (predaj) od odosielateľa z Ostatných krajín z 1,8 % na 2,0 %. Príslušná položka v cenníku Poplatkov za Cezhraničné platby v odseku A2.3 časti prílohy 1 (Cenník poplatkov) (uvádzame ju tu spolu s nadpismi jednotlivých stĺpcov) teraz znie takto:
   

  Krajina odosielateľa

  Cezhraničný poplatok

  Ostatné krajiny

  2,0 %

 1. Maximálne výšky Poplatkov – Odosielanie platieb prostredníctvom Hromadných platieb PayPal

Zvyšujeme maximálnu výšku Poplatku za transakcie v rámci Domácich Hromadných platieb PayPal v odseku A3.5.2 časti prílohy 1 (Cenník poplatkov) a maximálnu výšku Poplatku za iné transakcie v rámci Hromadnej platby PayPal v odseku A3.5.2 časti príloha 1 (Cenník poplatkov). Maximálne výšky Poplatkov sú teraz stanovené takto (pričom časti A3.5.2 a A3.5.3 uvádzame v úplnom kontexte s ich nadradeným ustanovením, časťou A3.5, a doplnený text je podčiarknutý):

 

A3.5 Odosielanie platieb prostredníctvom Hromadných platieb PayPal

A3.5.1 Poplatok

 

2 % z celkovej výšky platieb

A3.5.2 Maximálna výška Poplatku za transakcie v rámci Domácich Hromadných platieb PayPal

 

Na Domáce transakcie sa (podľa meny platby) uplatňujú tieto maximálne výšky poplatkov za platbu:

Austrálsky dolár:

16,00 AUD

Brazílsky real:

24,00 BRL

Kanadský dolár:

14,00 CAD

Česká koruna:

280,00

Dánska koruna:

84,00 DKK

Euro:

12,00 EUR

Hongkongský dolár:

110,00 HKD

Maďarský forint:

3080,00 HUF

Izraelský šekel:

50,00 ILS

Japonský jen:

1200,00 JPY

Malajzijský ringgit:

50,00 MYR

Mexické peso:

170,00 MXN

Novozélandský dolár:

20,00 NZD

Nórska koruna:

90,00 NOK

Filipínske peso:

640,00 PHP

Poľský zlotý:

46,00 PLN

Ruský rubeľ:

480,00 RUB

Singapurský dolár:

20,00 SGD

Švédska koruna:

100,00 SEK

Švajčiarsky frank:

16,00 CHF

Tajwanský nový dolár:

440,00 TWD

Thajský baht:

460,00 THB

Libra šterlingov:

10,00 GBP

Americký dolár:

14,00 USDA3.5.3 Maximálna výška Poplatku za iné transakcie v rámci hromadnej platby PayPal

 

Na všetky ostatné transakcie sa (podľa meny platby) uplatňujú tieto maximálne výšky poplatkov za jednotlivú platbu:

Austrálsky dolár:

100,00 AUD

Brazílsky real:

150,00 BRL

Kanadský dolár:

90,00 CAD

Česká koruna:

1700,00

Dánska koruna:

500,00 DKK

Euro:

70,00 EUR

Hongkongský dolár:

660,00 HKD

Maďarský forint:

18500,00 HUF

Izraelský šekel:

320,00 ILS

Japonský jen:

8000,00 JPY

Malajzijský ringgit:

300,00 MYR

Mexické peso:

1080,00 MXN

Novozélandský dolár:

120,00 NZD

Nórska koruna:

540,00 NOK

Filipínske peso:

3800,00 PHP

Poľský zlotý:

280,00 PLN

Ruský rubeľ:

2800,00 RUB

Singapurský dolár:

120,00 SGD

Švédska koruna:

640,00 SEK

Švajčiarsky frank:

100,00 CHF

Tajwanský nový dolár:

2700,00 TWD

Thajský baht:

2800,00 THB

Libra šterlingov:

60,00 GBP

Americký dolár:

90,00 USDPoznámka: Na cezhraničné platby v eurách alebo vo švédskych korunách uskutočnené medzi účtami zaregistrovanými v Európskej únii alebo v EHP sa uplatní Poplatok za Domácu transakciu.

 

 1. Ostatné zmeny
  Zmenili a doplnili sme časti zmluvy s používateľom služby PayPal:
 • na lepšie ozrejmenie a preusporiadanie existujúceho znenia, vrátane týchto existujúcich častí:

 

Časť

Zmena

 • 1.1 (PayPal je iba Poskytovateľom platobnej služby)

Odkaz na Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL) bol nahradený odkazom na Conseil de protection des déposants et des investisseurs.

 • 2.1 (Kritériá používania)

Táto časť sa stala novou časťou 1.7

 • 1.7 (História transakcií),
 • 2.2 (Osobné a firemné účty), a 
 • 5 (Informácie o zostatkoch na účte a transakciách),

Tieto časti spoločne tvoria novú časť 2 (Váš účet a zostatky) s ďalšími súvisiacimi zmenami, ktoré si vyžaduje kontext.

 • 3.10 (Platby iniciované treťou stranou (vrátane Opakovaných platieb));

 

Táto časť sa stala novou časťou 4.8 (Vopred schválené platby) s ďalšími súvisiacimi zmenami, ktoré si vyžaduje kontext.

 • 3.11 (Zrušenie Opakovaných platieb)

Táto časť sa stala novou časťou 4.9 (Zrušenie Vopred schválených platieb) s ďalšími súvisiacimi zmenami, ktoré si vyžaduje kontext.

 • 10.1d (Dočasné pozastavenie rozporovaných transakcií)

Táto časť je zmenená a doplnená tak, aby bližšie ozrejmovala vaše práva na zrušenie vašej autoriácie a príkazu na realizáciu platieb službe eBay na základe tejto časti.

 • 2.3 (Status „Overené“)

Táto časť sa stala novou časťou 10.6b (Získanie statusu „Overené“)

 • 14.3 (Rozhodné právo a jurisdikcia),
 • 14.4 (Žiadne vzdanie sa práv), 14.5 (Obmedzenie zodpovednosti)
 • 14.6 (Odmietnutie záruk)
 • 14.7 (Odškodnenie a náhrady)
 • 14.8 (Úplná zmluva a práva tretích strán)
 • 14.9 (Udelenie licencie)
 • 1.3 (Duševné vlastníctvo)
 • 14.10 (Povolenia pre tretie strany)
 • 2.4 (PayPal ako spôsob prihlásenia) a 
 • 14.11 (Podnikoví zákazníci),

 

Tieto časti spolu tvoria novú časť 15 (Všeobecné informácie)

 • 14.2 (Sieť Európskych centier pre spotrebiteľov (ECC-Net), služba finančného ombudsmana a CSSF)

Táto časť bola aktualizovaná o novú adresou nášho regulačného ogánu, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Luxembursku.

 • 15 (Vymedzenie pojmov)

Táto časť sa stala novou časťou 16 a obsahuje:

 • lepšie ozrejmenie týchto definícií: Pridať finančné prostriedky, Autorizovať, Platba financovaná bankou, Predvolené zdroje financovania, Elektronický šek, zdroj financovania a proces Priradenie a potvrdenie karty a
 • tieto nové definované pojmy nahrádzajúce definované pojmy uvedené v zátvorkách: proces Potvrdenia bankou (proces Náhodného vkladu), Vopred schválené platby (Opakované platby), Osobitné formy financovania (Osobitné zdroje financovania).
 • Príloha 1 (Cenník poplatkov)

Pridali sme odkazy na stránky na lokalite PayPal, na ktorých sa nachádzajú ďalšie informácie o Poplatkoch.

a

 • opraviť drobné typografické chyby.

 

Oznámenie o zmene a doplnení pravidiel ochrany osobných údajov PayPal

Dátum účinnosti: 27. apríl 2017

 

Zmenené a doplnené pravidlá ochrany osobných údajov PayPal nájdete pod ich aktuálne platnou verziou kliknutím tu  alebo kliknutím na odkaz „Právne informácie“ alebo „Právne záväzné zmluvy“ umiestnený v päte väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal, následným výberom svojej krajiny alebo oblasti a nakoniec kliknutím na odkaz „Pravidlá ochrany osobných údajov“.

1. Ako používame údaje, ktoré zhromažďujeme (časť 3)

Spoločnosť PayPal uchováva údaje svojich zákazníkov v dátových centrách po celom svete. Z tohto dôvodu bola odstránená zmienka „kde sa nachádzajú technické zariadenia spoločnosti PayPal“.

2. Ako poskytujeme údaje ďalším tretím osobám (časť 6)

Spoločnosť PayPal poskytuje svoje platobné služby na celom svete pomocou siete niekoľkých rôznych subjektov v skupine spoločností, ktorú vlastní spoločnosť PayPal Holdings, Inc. Od regiónu vo svete, v ktorom sa daný Používateľ nachádza, závisí, ktorý konkrétny subjekt PayPal mu bude poskytovať služby PayPal. Preto ak spoločnosť PayPal spracováva platbu, ktorú odosielate Používateľovi v inom štáte alebo ktorú prijímate od Používateľa z iného štátu, údaje o transakcii je potrebné poskytnúť subjektu PayPal, ktorý túto platbu pre tohto druhého Používateľa spracúva. Z právnych predpisov platných v danom mieste môžu vyplývať povinnosti na poskytnutie údajov o transakcii obom stranám transakcie. Preto spoločnosť PayPal pridala do časti 6 tento odsek:

Na umožnenie poskytovania Služieb PayPal musia byť niektoré údaje zhromaždené spoločnosťou PayPal (opísané v časti 2) prenesené na iné subjekty zo Skupiny PayPal, vrátane subjektov uvedených v časti 6, ktoré plnia úlohu poskytovateľov platieb, spracovateľov platieb alebo majiteľov účtov (alebo podobné úlohy). Týmto beriete na vedomie, že v súlade s právnymi predpismi platnými v danom štáte sa môžu na tieto subjekty vzťahovať zákony, nariadenia, zisťovania či rozhodnutia, na základe ktorých môže byť nevyhnutné poskytnutie informácií príslušným orgánom v relevantnej krajine. Používaním Služieb PayPal vyjadrujete súhlas s prenosom týchto údajov, aby sme mohli poskytovať Služby PayPal.

3. Ako poskytujeme údaje ďalším tretím osobám (časť 6.a)

Spoločnosť PayPal má oznamovaciu a ohlasovaciu povinnosť na základe medzinárodných daňových záväzkov, vrátane na základe luxemburského zákona z 24. júla 2015 o americkom zákone o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov (ďalej len „zákon FATCA“) a z 18. decembra 2015 o spoločných štandardoch oznamovania v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) (ďalej len „zákon CRS“). V prípadoch, keď je spoločnosť PayPal podľa týchto zákonov oznamujúcou finančnou inštitúciou, ak je používateľ označeným subjektom USA („specified U.S. person“) podľa zákona FATCA a/alebo osobou podliehajúcou oznamovacej povinnosti podľa zákona CRS a ak zo zákona FATCA a zákona CRS vyplývajú povinnosti pre spoločnosť PayPal (v oboch prípadoch v roli „Majiteľa účtu podliehajúceho oznamovacej povinnostiׂ“), poskytne spoločnosť PayPal príslušné údaje automaticky luxemburským daňovým úradom. Ak sa na daný prípad vzťahuje zákon FATCA, poskytnú luxemburské daňové úrady tieto údaje daňovému úradu Ministerstva financií USA, a ak sa naň vzťahuje zákon CRS, poskytnú ich príslušnému úradu alebo úradom v krajine alebo krajinách vášho daňového domicilu, ktoré sú podľa zákona CRS zúčastnenými jurisdikciami.

Do časti 6.a pravidiel ochrany osobných údajov bolo pridané ustanovenie, ktoré umožňuje vyššie uvedené poskytnutie informácií. Okrem toho uverejňujeme konkrétne oznámenie a vysvetlenie pre toto ustanovenie týkajúce sa zákona FATCA, na ktoré sa môžete dostať cez samostatný odkaz uvedený v časti 6.a.

4. Ako poskytujeme údaje ďalším tretím osobám (časť 6.b)

Do pravidiel ochrany osobných údajov PayPal bola vložená nová časť 6.b.

Spoločnosť PayPal má povinnosť poskytnúť údaje o účte majiteľom práv duševného vlastníctva v prípade, že na základe príslušnej vnútroštátnej legislatívy členského štátu EÚ podali na spoločnosť PayPal žalobu pre mimosúdne poskytnutie informácií z dôvodu porušenia ich práv duševného vlastníctva, na ktoré boli použité Služby PayPal.

b. Poskytnúť údaje o účte majiteľom práv duševného vlastníctva v prípade, že na základe príslušnej vnútroštátnej legislatívy členského štátu EÚ podali na spoločnosť PayPal žalobu pre mimosúdne poskytnutie údajov z dôvodu porušenia ich práv duševného vlastníctva, na ktoré boli použité Služby PayPal (okrem iného napríklad podľa paragrafu 19 odseku 2 bodu 3 nemeckého zákona o ochranných známkach alebo paragrafu 101 odseku 2 bodu 3 nemeckého zákona o autorskom práve).

 

Oznámenie o zmene právnych zmlúv PayPal

Dátum vydania: 16. august 2016 (príslušné dátumy účinnosti sú uvedené v príslušných zmluvách nižšie)

 

Prečítajte si tento dokument.

Meníme právne zmluvy, podľa ktorých sa riadi váš vzťah so spoločnosťou PayPal. 

Odporúčame vám, aby ste si toto oznámenie pozorne prečítali a oboznámili sa s uskutočňovanými zmenami.

Zmeny nemusíte odsúhlasovať, keďže nadobúdajú účinnosť automaticky v príslušný dátum účinnosti uvedený nižšie. Ak s týmito nesúhlasíte a oznámite nám to do vyššie uvedeného dátumu, môžete svoj účet okamžite zrušiť (https://www.paypal.com/uk/cgi-bin/?&cmd=_close-account) bez toho, aby vám vznikli akékoľvek ďalšie poplatky.

Dúfame však, že aj naďalej budete využívať služby PayPal a tieto výhody:

Rýchlejšie používanie

Podrobnosti o karte už nie je potrebné zadávať pri každom platení, takže vaše internetové platby sú rýchlejšie.

Jednoduchšie používanie

PayPal je v Spojenom kráľovstve uprednostňovaným spôsobom platby prostredníctvom webu, pretože je to inteligentný a šikovný spôsob, ako platiť online niekoľkými klikmi. Stačí vám iba vaša e-mailovú adresu a heslo.

Prečítajte si platné znenie právne záväzných zmlúv
 


Oznámenie o zmene a doplnení zmluvy s používateľom služby PayPal.

Dátum účinnosti: 19. november 2016

 

Zmenenú a doplnenú zmluvu s používateľom služby PayPal nájdete pod aktuálne platnou verziou zmluvy a zobrazíte ju kliknutím tu alebo na odkaz „Právne informácie“ alebo „Právne záväzné zmluvy“ nachádzajúci sa v päte väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal.

 

 1. Duševné vlastníctvo

Vložili sme nový odsek do časti 1.3 (Duševné vlastníctvo) pre spoločnosti, ktoré využívajú službu PayPal. V novom odseku sa opisuje licencia, ktorú udeľujete nám a Skupine PayPal na používanie vášho obchodného mena, ochranných známok a log na účely zobrazenia informácií o vašej spoločnosti a jej produktoch a službách.  Nový odsek v časti 1.3 znie takto:

„Skupine PayPal udeľujete celosvetové právo používať a znázorňovať na našom webe a v našich mobilných a webových aplikáciách vaše obchodné meno, ochranné známky a logá na účely zobrazenia informácií o vašej spoločnosti a jej produktoch a službách.“

 

 1. Zákaz odrádzania zákazníkov

Zmenili a doplnili sme časť 4.4 (Zákaz odrádzania zákazníkov) tak, aby sme uviedli štandardy, ktoré spoločnosti musia zaviesť na svojich predajných miestach v súvislosti s používaním služby PayPal ich zákazníkmi. Časť 4.4 teraz znie takto (vložené nové / zmenené znenie je podčiarknuté):

„4.4 Zákaz odrádzania zákazníkov .

V informáciách určených vašim zákazníkom, ani vo verejných vyhláseniach nebudete skresľovať ani znevažovať službu PayPal ako spôsob platby.

Vo všetkých vašich predajných miestach (v akejkoľvek forme):

 1. nebudete odrádzať zákazníkov od používania služby PayPal ani im v jej používaní brániť, 

 2. ak umožníte svojim zákazníkom, aby vám platili pomocou služby PayPal, s platobným označením PayPal budete zaobchádzať prinajmenšom rovnako ako s ostatnými ponúkanými spôsobmi platby.

Spoločnosť PayPal nepodporuje prirážky, pretože predstavujú obchodnú praktiku, ktorá znevýhodňuje spotrebiteľa a vytvára zbytočný zmätok, odpor a upustenie od platby. Súhlasíte s tým, že budete účtovať prirážku za použitie služby PayPal iba v súlade s prípadným zákonom, ktorý sa na vás vzťahuje, a že výška tejto prirážky nebude vyššia ako výška prirážok, ktoré uplatňujete za použitie iných spôsobov platby. Súhlasíte tiež s tým, že ak budete kupujúcemu účtovať prirážku, budete o požadovanom poplatku informovať kupujúceho vy sami, nie spoločnosť PayPal. V prípade, že kupujúceho o prípadnej prirážke neinformujete, nezodpovedá za nápravu tejto situácie spoločnosť PayPal. Beriete na vedomie, že neinformovanie kupujúceho o prípadnej prirážke môže byť trestným činom.“

 

 1. Vyrovnanie pohľadávok zo zostatkov

Časť 5.4 (Vyrovnanie pohľadávok zo zostatkov) je zmenená a doplnená tak, že spoločnosť PayPal môže tiež započítať poplatky alebo iné sumy, ktoré dlhujete Skupine PayPal za akékoľvek služby, ktoré poskytla Skupina PayPal, voči akémukoľvek zostatku na účte, ktorého ste majiteľom alebo ktorý je pod vašou kontrolou. Zmenená a doplnená časť 5.4 teraz znie takto (vložené nové znenie je podčiarknuté):

„5.4 Zápočet voči zostatkom. Súhlasíte s tým, že sme oprávnení započítať akékoľvek sumy na vašich účtoch, ktorých ste majiteľom alebo ktoré sú pod vašou kontrolou, voči akýmkoľvek poplatkom alebo iným sumám, ktoré nám dlhujete (ak tomu nebráni právny predpis o konkurze a reštrukturalizácii) aj iné sumy, ktoré dlhujete iným členom Skupiny PayPal ( vrátane úhrad za akékoľvek služby, ktoré poskytuje ktorýkoľvek člen Skupiny PayPal). Jednoducho povedané, naše právo na započítanie znamená, že príslušné poplatky alebo iné sumy zmienené v tejto časti smieme strhnúť zo zostatku na vašom účte, ktorého ste majiteľom alebo ktorý je pod vašou kontrolou.“

 

 1. Výber peňazí vo viacerých menách

Časť 6.4 (Výber peňazí vo viacerých menách) je zmenená a doplnená tak, že výbery finančných prostriedkov zo zostatkov vedených v iných menách, než je vaša domáca mena, budú zaťažené poplatkami za prepočet meny. Zmenené znenie tiež vysvetľuje, ako sa uplatnia ďalšie poplatky alebo určité opatrenia na prepočet meny, ak si finančné prostriedky vyberiete na niektoré kreditné karty (pokiaľ je táto funkcia k dispozícii). Doplnená časť 6.4 má teraz nasledujúce znenie (pridaný text je podčiarknutý):

6.4 Výber peňazí vo viacerých menách. Ak je na vašom zostatku viacero mien, môžete si vybrať, v ktorej z týchto mien zrealizujete výber finančných prostriedkov, no pokiaľ nie je dohodnuté inak, výber sa uskutoční vo vašej domácej mene. Mena Poplatky za prepočet meny uvedené v Prílohe 1 tejto zmluvy sa uplatnia iba vtedy, ak vyberáte finančné prostriedky zo zostatku vedeného v inej ako vašej domácej mene. Ak máte možnosť finančné prostriedky vybrať na svoju Mastercard alebo Visa kartu označenú logom Mastercard alebo Visa, môže byť tento výber zaťažený poplatkom uvedeným v Prílohe 1 tejto zmluvy a môže sa uskutočniť v inej než vašej domácej mene, podľa toho, či spoločnosť PayPal umožňuje výber v základnej mene tejto karty.

 

 1. Zakázané činnosti – PayPal Credit a vaši zákazníci

Vložili sme novú časť 9.1.ai, na základe ktorej je Zakázanou činnosťou určitá propagácia služby PayPal Credit bez získania potrebného povolenia regulačných úradov. Nová časť 9.1ai znie takto (uvádzame v kontexte s jej nadradeným ustanovením):

9.1 Zakázané činnosti. V súvislosti s používaním našej webovej lokality, vášho účtu alebo Služieb alebo v priebehu vašej komunikácie so spoločnosťou PayPal, Používateľom alebo treťou stranou:

ai. nebudete inzerovať, propagovať, uvádzať ani opisovať službu PayPal Credit svojim zákazníkom bez toho, aby ste získali potrebné povolenie regulačných úradov (čím sa môžete dopustiť trestného činu podľa britského zákona o finančných službách a trhoch z roku 2000).

 

 1. Ochrana predajcu PayPal

Časť 11.10.a sa mení a dopĺňa tak, že ak nie je so spoločnosťou PayPal písomne dohodnuté inak, kritériá nároku na ochranu predajcu PayPal nikdy nesplnia tieto tovary, transakcie a prípady:

1. Veci ekvivalentné hotovosti (okrem iného vrátane vecí na uchovanie hodnoty, napríklad darčekových alebo predplatených kariet).

2. Platby týkajúce sa finančných produktov a investícií; a

 1. Dary.

Zmenená a doplnená časť 11.10.a teraz znie takto (uvádzame v kontexte s časťou 11.10, pričom vložené nové znenie je podčiarknuté):

11.10 Príklady položiek, transakcií a prípadov, na ktoré sa nevzťahuje ochrana predajcu PayPal.

a. Nehmotné veci, licencie na digitálny obsah a služby. V prípadoch, keď spoločnosť PayPal podľa vlastného uváženia priebežne označí niektoré nehmotné veci (vrátane digitálneho tovaru a licencií na digitálny obsah) a/alebo služby za spĺňajúce kritériá pre ochranu, zostanú nižšie uvedené tovary a služby vždy tovarmi a službami, na ktoré nemožno uplatniť ochranu, ak nie je so spoločnosťou PayPal písomne dohodnuté inak:

 1. Veci ekvivalentné hotovosti (okrem iného vrátane vecí na uchovanie hodnoty, napríklad darčekových alebo predplatených kariet ).

 2. Platby týkajúce sa finančných produktov a investícií.

 3. Dary.

 

 1. Ochrana kupujúceho PayPal

Časť 13 zavádza niekoľko zmie a doplnení pravidiel programu ochrany kupujúceho PayPal:

 1. z krytia na základe programu ochrany kupujúceho PayPal sú teraz vylúčené tieto typy transakcií (časť 13.4a sa mení a dopĺňa primerane):
  1. kúpa podielov v spoločnostiach (okrem iného tiež akýchkoľvek vecí alebo služieb, ktoré tvoria súčasť podniku alebo firemnej akvizície);
  2. kúpa dopravných prostriedkov (okrem iného tiež motorových vozidiel, motocyklov, karavanov, lietadiel a lodí), s výnimkou osobných prenosných ľahkých dopravných prostriedkov používaných na rekreačné účely, ako sú bicykle a hoverboardy vybavené kolesami;
  3. platby na platformách pre skupinové financovanie (crowdfunding) a/alebo skupinové úverovanie (crowdlending);
  4. kúpa vecí ekvivalentných hotovosti (okrem iného tiež vecí na uchovanie hodnoty, napríklad darčekových alebo predplatených kariet);
  5. lotérie, hazardné hry a/alebo akékoľvek činnosti, ktorých súčasťou je šanca na výhru;
  6. platby týkajúce sa finančných produktov a investícií;
  7. platby orgánom, ktorých činnosť vykonáva štát (s výnimkou štátnych podnikov) alebo obchodníkom konajúcim na základe splnomocnenia od orgánov, ktorých činnosť vykonáva štát;
  8. dary,
  9. kúpa tovaru, ktorý osobne vyzdvihnete alebo ktorého vyzdvihnutie vo svojom mene sme zariadili (vrátane vyzdvihnutia na maloobchodnom predajnom mieste) a pri ktorom ste uplatnili sťažnosť ako „Nedoručený“ tovar;
 2. kritériá na Ochranu kupujúceho PayPal po novom spĺňajú aj transakcie, ktoré boli uhradené viacerými splátkami, s výhradou zostávajúcich ustanovení zmluvy s používateľom služby PayPal (časť 13.4b sa mení a dopĺňa primerane),
 3. kupujúci sú upozornení na to, že podmienky pre poskytnutie náhrady nespĺňajú v prípade, že už dostali náhradu za daný nákup z iného zdroja (na tento účel sme vložili novú časť 13.4e),
 4. všetci kupujúci sú po novom povinní vyčkať najmenej 7 dní od dátumu platby, ak chcú Spor z titulu „Nedoručeného“ (NR) tovaru postúpiť ďalej, pokiaľ spoločnosť PayPal neuvedie inak (časť 13.5c sa mení a dopĺňa primerane),
 5. konkrétne ďalšie podmienky uplatňovania reklamácií na tovar Výrazne odlišný od opisu (SNAD) alebo Nedoručený (NR), ktorý bol zaplatený pomocou Funkcie predajného miesta PayPal už neplatia (časť 13.8 bola odstránená a po nej idúce zostávajúce časti boli primerane prečíslované).

Zmenené a doplnené časti 13.4 a 13.5 teraz znejú takto (vložené nové znenie je podčiarknuté):

13.4 Podmienky náhrady

V rámci programu ochrany kupujúceho PayPal môžete získať náhradu v prípade problému s nákupom iba vtedy, ak sú splnené všetky nasledujúce požiadavky:

a. Váš nákup spĺňa kritériá. Kritériá pre ochranu spĺňajú nákupy väčšiny tovaru a služieb (vrátane cestovných lístkov, nehmotných vecí, ako sú prístupové práva k digitálnemu obsahu a iné licencie), okrem nasledujúcich transakcií:

 1. kúpa nehnuteľností (okrem iného tiež rezidenčných nehnuteľností);

 2. kúpa podielov v  spoločnostiach (okrem iného tiež akýchkoľvek vecí alebo služieb, ktoré tvoria súčasť podniku alebo firemnej akvizície);

 3. kúpa  dopravných prostriedkov (okrem iného tiež motorových vozidiel, motocyklov, karavanov, lietadiel a lodí) s výnimkou osobných prenosných ľahkých dopravných prostriedkov používaných na rekreačné účely, ako sú bicykle a hoverboardy vybavené kolesami,

 4. platby na platformách pre skupinové financovanie (crowdfunding) a/alebo skupinové úverovanie (crowdlending);

 5. kúpa  na mieru vyrobeného tovaru (ak nie je reklamovaný ako „Nedoručený“);

 6. kúpa  tovaru a služieb zakázaných pravidlami používania služby PayPal,

 7. kúpa  priemyselných strojov používaných na výrobu,

 8. kúpa vecí ekvivalentných hotovosti (okrem iného tiež vecí na uchovanie hodnoty, napríklad  darčekových alebo predplatených kariet),

 9. kúpa  tovaru a služieb pomocou funkcií Zong, Website Payments Pro alebo Virtuálny terminál;

 10. Súkromné transakcie;,

 11. lotérie, hazardné hry a/alebo akékoľvek činnosti, ktorých súčasťou je šanca na výhru,

 12. platby týkajúce sa finančných produktov a investícií,

 13. platby orgánom, ktorých činnosť vykonáva štát, s výnimkou štátnych podnikov,

 14. dary,

 15. kúpa tovaru, ktorý osobne vyzdvihnete alebo ktorého vyzdvihnutie vo svojom mene sme zariadili (vrátane vyzdvihnutia na maloobchodnom predajnom mieste) a pri ktorom ste uplatnili ako „Nedoručený“ tovar.

b. Odoslali ste platbu za svoj nákup zo svojho účtu PayPal na účet PayPal Príjemcu platby prostredníctvom „Odoslať peniaze“, ktorá sa používa na platby za tovar a/alebo služby na webe alebo v aplikácii PayPal, alebo prostredníctvom funkcie pokladne PayPal príjemcu Platby (okrem iného tiež Funkcie platieb PayPal podľa polohy, ak ju Príjemca platby používa).

c. Váš problém je jeden z nasledujúcich:

 1. zakúpený tovar nebol doručený – „Nedoručený“ ( „NR“), alebo
 2. zakúpený tovar je „Výrazne odlišný od opisu“ (stav „SNAD“). Ďalšie informácie o význame pojmu „SNAD“ je uvedených v časti 13.8.

Ak je vaším problémom transakcia, ktorú ste neautorizovali (vrátane duplicitnej alebo nesprávnej platby pri využití Funkcie platba PayPal podľa polohy), prečítajte si časť 12 a navštívte centrum zabezpečenia PayPal na adrese https://www.paypal.co.uk/security. Problém môžete nahlásiť prostredníctvom centra zabezpečenia PayPal alebo tu.

d. Postupovali ste podľa pokynov v časti 13.5 (Ako mám vyriešiť problém?).

e. Nedostali ste náhradu za daný nákup z iného zdroja.

f. Spoločnosť PayPal prijala konečné rozhodnutie o vašom probléme vo váš prospech.

 

13.5 Ako mám vyriešiť problém?

a. Skúste problém vyriešiť priamo s Príjemcom platby
Vynaložte primerané úsilie na to, aby ste vyriešili problém priamo s Príjemcom platby. Ak sa problém napriek tomu nepodarí vyriešiť, prejdite do centra riešenia problémov a postupujte podľa bodov b, c a d.

b. Začnite Spor
Začnite Spor v lehote 180 dní po dátume platby za nákup, ktorý by ste chceli rozporovať. Spor, ktorý začnete v súvislosti s týmto nákupom môžeme po uplynutí uvedenej lehoty zamietnuť (prosím, vezmite uvedené na vedomie, ak sa s Príjemcom platby dohodnete na čase dodania tovaru alebo poskytnutia služby, ktorý spadá do obdobia po uplynutí uvedenej lehoty).

c. Eskalujte Spor na Reklamáciu
Ak neviete s Príjemcom platby uzatvoriť dohodu, zmeňte začatý Spor na Reklamáciu v lehote 20 dní odo dňa začatia Sporu. Za dodržanie uvedených lehôt zodpovedáte sami.
Pokiaľ spoločnosť PayPal neuvedie inak, je potrebné, aby ste počkali najmenej 7 dní od dátumu platby, než postúpite sťažnosť na nedoručený tovar ďalej.
Ak nebudete eskalovať Spor na Reklamáciu v lehote 20 dní, môže spoločnosť PayPal Spor ukončiť, čím stratíte nárok na platbu podľa podmienok programu ochrany kupujúceho PayPal.
V niektorých prípadoch vám môže spoločnosť PayPal povoliť úpravu alebo zmenu Reklamácie po jej podaní iba vtedy, ak chcete doplniť ďalšie informácie alebo chcete zmeniť dôvod vášho Sporu/Reklamácie z dôvodu „Nedoručený tovar“ na dôvod – tovar je „Výrazne odlišný od opisu“. V opačnom prípade nie je možné Reklamáciu po jej podaní upraviť ani zmeniť.

d. Na žiadosti spoločnosti PayPal reagujte včas
Po eskalovaní Sporu na Reklamáciu môže spoločnosť PayPal rozhodnúť o probléme v prospech kupujúceho alebo Príjemcu platby. Pred prijatím konečného rozhodnutia (a na účely tohto rozhodnutia) je spoločnosť PayPal oprávnená požiadať vás o súčinnosť pri riešení problému v súlade s časťou 13.6.“
 

 1. Poplatky – Turecko

S poľutovaním vám oznamujeme, že spoločnosť PayPal nebude ďalej poskytovať svoje služby používateľom v Turecku. Všetky zmienky o poplatkoch, ktoré sa uplatňujú na platby používateľom v Turecku a od používateľov v Turecku a/alebo vyjadrených v tureckých lírach boli z tohto dôvodu vymazané zo zmluvy s používateľom služby PayPal.

 

 1. Poplatky – platby v rámci Súkromných transakcí a účty registrované v Brazílii

Príloha 1 (Cenník poplatkov) sa mení a dopĺňatak, že na účty registrované v Brazílii nemožno prijímať platby v rámci Súkromných transakcií, ani tieto platby nemožno na uvedené účty posielať. Teda nemôžete odosielať platby v rámci Súkromnej transakcie na účty registrované v Brazílii. Odsek A4.2.2 prílohy 1 (Cenník poplatkov) sa mení a dopĺňa primerane (uvádzame v kontexte s jeho nadradeným článkom, pričom vložené nové znenie je podčiarknuté):

„A4.2 Platba v rámci „ Súkromnej transakcie „je odoslanie peňazí (zadané z karty „Priatelia a rodina“ funkcie „Poslať peniaze“) priateľom a členom rodiny alebo prijatie peňazí na účet PayPal od priateľov a členov rodiny bez toho, aby došlo k uskutočneniu podkladovej komerčnej transakcie (tzn. platba nie je určená na nákup tovaru alebo služieb ani na uskutočnenie žiadnej inej komerčnej transakcie).“

Ak uskutočňujete komerčnú transakciu (napríklad predávate tovar alebo služby), nesmiete od kupujúceho žiadať, aby vám poslal platbu za kúpený tovar či službu ako osobnú transakciu. V opačnom prípade je spoločnosť PayPal oprávnená znemožniť vám prijímanie niektorých alebo všetkých platieb ako osobných transakcií. Upozorňujeme aj, že:

A4.2.2 Na účty registrované v Brazílii a Indii nie je povolené odosielať platby v rámci Súkromnej transakcie a nie je povolené ich z týchto účtov ani prijímať. To znamená, že nie je možné odosielať osobnú platobnú transakciu na účty registrované v Brazílii alebo Indii; a 

V časti A1.2 prílohy 1 (Cenník poplatkov) boli vykonané ďalšie z toho vyplývajúce zmeny.

 

 1. Pevné poplatky za príjem platieb v rámci Komerčných transakcií

Zvyšujeme fixný poplatok za príjem platby v rámci Komerčnej transakcie v brazílskych realoch (BRL) z 0,40 BRL na 0,60 BRL. Príslušná položka v cenníku fixných poplatkov v časti A4.6 prílohy 1 (Cenník poplatkov) (uvádzame ju v kontexte s nadpismi príslušných stĺpcov) teraz znie takto:

Mena:

Poplatok:

Brazílsky real:

0,60 BRL

 

 1. Ostatné zmeny

Časti zmluvy s používateľom služby PayPal sa menia a dopĺňajú na lepšie ozrejmenie existujúceho znenia (najmä časť 13 (Ochrana kupujúceho PayPal) a časť príloha 1 (Cenník poplatkov)) a na opravu drobných tlačových chýb. Neumožňujeme napríklad platby v argentínskych pesách, takže všetky ostatné odkazy na argentínske peso boli pre väčšiu jasnosť vymazané .

 

Oznámenie o zmene zmluvy o používaní funkcie PayPal Here™

Dátum účinnosti: 19. november 2016
 

Zmenenú a doplnenú zmluva o používaní funkcie PayPal Here™ nájdete pod jej aktuálne platnou verziou kliknutím tu alebo na odkaz „Právne informácie“ alebo „Právne záväzné zmluvy“ umiestnený v päte väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal. Tento produkt je dostupný iba pre Používateľov s bydliskom/sídlom v Spojenom kráľovstve.
 

 1. Program ochrany predajcu

Časť 14 sa mení a dopĺňa tak, že transakcie vykonané pomocou funkcie PayPal Here už nespĺňajú kritériá programu ochrany predajcu PayPal. Časť 14 má nasledujúce znenie:
„14. Ochrana predajcu PayPal.

Transakcie pomocou funkcie PayPal Here nespĺňajú kritériá programu Ochranapredajcu PayPal. Prečítajte si časť 4.3 (Riziko spojené s Vrátením platby, Chargebackom a Reklamáciami) v Zmluve s používateľom služby PayPal, ktorá obsahuje informácie o rizikách spojených so Spätnými úhradami (chargeback), ktoré vznikajú po prijatí platby.

 

 1. Ostatné zmeny

Časti zmluvy o používaní funkcie PayPal Here™ sa menia a dopĺňajú na lepšie ozrejmenei existujúceho znenia (najmä v časti 2 (Žiadosť a schválenie), časti 3 (Získanie, používanie, vrátenie a výmena čítačky kariet PayPal Here) a časti 7 (Používanie funkcie PayPal Here)) a na opravu drobných tlačových chýb.

 

Oznámenie o zavedení štruktúry poplatkov Interchange Plus

Dátum vydania: 23. jún 2016

 

S ohľadom na časti 10.2 a 10.4 zmluvy o používaní funkcie PayPal Here a časti 2.5 a 2.7 zmluvy o používaní funkcie PayPal Website Payments Pro a virtuálneho terminálu zavádza spoločnosť PayPal od 23. júna 2016 štruktúru poplatkov Interchange Plus pre funkcie PayPal Here, PayPal Website Payments Pro a virtuálny terminál. Odo dňa jej zavedenia sa štruktúra poplatkov Interchange Plus uplatní v súlade s podmienkami príslušnej zmluvy, pokiaľ ste si túto štruktúru poplatkov zvolili.

 

 

Oznámenie o zmene a doplnení zmluvy o používaní funkcie PayPal Here™

Dátum vydania: 27. máj 2016

Dátum účinnosti: 9. jún 2016

 

Prečítajte si tento dokument.

Meníme niektoré právne záväzné zmluvy, ktorými sa riadi váš vzťah so spoločnosťou PayPal. Odporúčame vám, aby ste si toto oznámenie pozorne prečítali a oboznámili sa s uskutočňovanými zmenami.

Zmeny nemusíte odsúhlasovať, keďže nadobúdajú účinnosť automaticky v príslušný dátum účinnosti uvedený nižšie. Ak s týmito zmenami nesúhlasíte a oznámite nám to do vyššie uvedeného dátumu môžete svoj účet okamžite zrušiť (https://www.paypal.com/uk/cgi-bin/?&cmd=_close-account) alebo vypovedať zmluvu o používaní funkcie PayPal HereTM bez toho, aby vám vznikli akékoľvek ďalšie poplatky.

 

Poplatky za platby kartou American Express v rámci Štruktúry poplatkov Interchange Plus

Znižujeme poplatok za platby kartou American Express v rámci Štruktúry poplatkov Interchange Plus na 2,75 %, ak na prijatie platby kartou použijete Čítačku kariet PayPal Here s funkciou Čip a PIN kód, Čip a podpis alebo Bezkontaktnú transakciu. Nová časť 10.3 znie takto:

10.3 Poplatky v rámci Štruktúry poplatkov Interchange Plus

Ak príjmete platbu kartou:

Štandardná sadzba poplatku v prípade použitia funkcie PayPal Here je:

Sadzba obchodníka v prípade použitia funkcie PayPal Here je:

ak celková peňažná suma platieb prijatých na váš účet v predchádzajúcim kalendárnom mesiaci:

 1. prostredníctvom aplikácie PayPal Here a
 2. formou komerčných platobných transakcií,

je:

poplatok na základe Sadzby obchodníka v prípade použitia funkcie PayPal Here (s výhradou ďalších podmienok uvedených v tejto časti 10) je:

z karty Visa, Mastercard alebo Maestro

 • pomocou funkcie Čipu a PIN kód, Čip a podpis vašej Čítačky kariet PayPal Here
 • z bezkontaktnej transakcie,

Výmenný poplatok

(vo výške približne od 0,2 % do 2,0 %)

 

+2,50 %

0,00 – 6 000,00 GBP

Výmenný poplatok +2,50 %

6 000,01 – 15 000,00 GBP

Výmenný poplatok +1,75 %

Viac ako 15 000,00 GBP

Výmenný poplatok +1,25 %

z karty American Express

 • pomocou funkcie Čipu a PIN kód, Čip a podpis vašej Čítačky kariet PayPal Here
 • z bezkontaktnej transakcie,

2,75 %

bez ohľadu na objem prijatých platieb

2,75 %

z karty Visa, Mastercard alebo Maestro:

 • formou Transakcie s manuálnym zadaním údajov alebo
 • automatickým načítaním magnetického prúžku karty

Výmenný poplatok

+3,15 %

+ 0,20 GBP

Výmenný poplatok
+3,15 %

+ 0,20 GBP

z karty American Express:

 • formou Transakcie s manuálnym zadaním údajov alebo
 • automatickým načítaním magnetického prúžku karty

3,4 % + 0,20 GBP

3,4 % + 0,20 GBP

 

 

Oznámenie o zmene a doplnení právne záväzných zmlúv PayPal

 

Dátum vydania: 4. apríl 2016 (príslušné dátumy účinnosti sú uvedené v príslušných oznámeniach o zmluvách nižšie)
 

Prečítajte si tento dokument.

Meníme niektoré právne záväzné zmluvy, ktorými sa riadi váš vzťah so spoločnosťou PayPal. Odporúčame vám, aby ste si toto oznámenie pozorne prečítali a oboznámili sa s uskutočňovanými zmenami.

Zmeny nemusíte odsúhlasovať, keďže nadobúdajú účinnosť automaticky v príslušný dátum účinnosti uvedený nižšie. Ak s týmito zmenami nesúhlasíte a oznámite nám to do vyššie uvedeného dátumu, môžete svoj účet okamžite zrušiť (https://www.paypal.com/uk/cgi-bin/?&cmd=_close-account) alebo vypovedať zmluvu o používaní funkcie PayPal Website Payments Pro a virtuálneho terminálu a/alebo zmluvu o používaní funkcie PayPal HereTM bez toho, aby vám vznikli akékoľvek ďalšie poplatky.

 

Dôležité všeobecné informácie o zmenách:

Zavádzame novú štruktúru poplatkov Interchange Plus pre prijímanie platieb kreditnou a debetnou kartou pomocou funkcie PayPal Website Payments Pro, virtuálneho terminálu a funkcie PayPal Here.

Ide o výsledok zavedenia nového európskeho nariadenia o výmenných poplatkoch a účinnosť nadobudne 9. júna 2016 alebo neskôr.

Ak vám poplatky účtujeme na základe štruktúry poplatkov Interchange Plus, budú sa naše poplatky líšiť podľa druhu použitej karty a krajiny pôvodu použitej karty a pri zúčtovaní finančných prostriedkov na kreditnej a debetnej karte môže dôjsť k menšiemu oneskoreniu. Poplatky za prijaté Štandardné platby PayPal sa nezmenia.

Vaša aktuálna štruktúra poplatkov bude odteraz označovaná ako „Kombinované sadzby“. Čoskoro sa budete môcť prihlásiť do svojho účtu, kde budete môcť buď opätovne potvrdiť svoju súčasnú štruktúru poplatkov s kombinovanými sadzbami, alebo si zvoliť novú štruktúru poplatkov Interchange Plus. V apríli vám pošleme ďalšiu správu s bližšími informáciami o tom, ako môžete vykonať túto zmenu.

 

Oznámenie o zmene a doplnení Zmluvy o používaní funkcie PayPal Website Payments Pro a virtuálneho terminálu

Dátum účinnosti: 9. jún 2016

 

Zmenenú a doplnenú zmluva o používaní funkcie PayPal Website Payments Pro a virtuálneho terminálu môžete nájsť pod jej aktuálne platnou verzioua zobraziť kliknutím tu alebo na link „Právne informácie“ alebo „Právne zmluvy“ umiestnený v päte väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal.

Tieto produkty sú dostupné iba používateľom s bydliskom v Spojenom kráľovstve.

1. Poplatky

Článok 2 nahrádzame znením, ktoré zavádza štruktúry poplatkov Interchange Plus a Kombinované sadzby a objasňuje súčasné poplatky. Nové články 2.1 až 2.10 znejú takto (pričom znenie existujúcich ustanovení 2.6 a 2.7 sa presúva do nových ustanovení 2.11 a 2.12):

2. Poplatky

2.1 Ako sa platia poplatky. Súhlasíte s tým, že budete platiť poplatky uvedené v tejto zmluve v termíne ich splatnosti bez zápočtu či zrážky. Spoločnosti PayPal týmto poskytujete oprávnenie (a spoločnosť PayPal je teda oprávnená) vyberať Mesačné poplatky najprv z akéhokoľvek dostupného zostatku na vašom účte a potom aj zo zdroja/ov financovania registrovaného/ých pre váš účte, ako aj oprávnenie (a spoločnosť PayPal je teda oprávnená) vyberať poplatky za príjem platieb z platieb, ktoré príjmete, a to skôr ako budú príslušné finančné prostriedky pripísané na váš účet. Ak spoločnosť PayPal nemôže vybrať z vášho účtu a zo zdroja/ov financovania tohto účtu poplatok po splatnosti, môže voči vám podniknúť opatrenia uvedené v Zmluve s používateľom v súvislosti s nezaplatenými poplatkami. 

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, súhlasíte s uhrádzaním poplatkov uvedených v Zmluve s používateľom.

Poplatky budú účtované v mene prijatej platby.

Ďalšie odkazy nájdete v slovníku pojmov v ustanovení 2.6.

2.2 Mesačné poplatky

Produkt

Mesačný poplatok

Website Payments Pro (vrátane expresnej pokladne, rozhrania API pre priame platby, virtuálneho terminálu a filtrov na zachytávanie podvodných transakcií)

20,00 GBP

Iba Virtuálny terminál

20,00 GBP

 

2.3 Transakčné poplatky za Štandardné platby PayPal pomocou Expresnej pokladne

Ak príjmete platbu:

Štandardná sadzba poplatku PayPal je:

Sadzba obchodníka PayPal je:

ak celková peňažná suma platieb prijatých na váš účet PayPal v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci je:

poplatok pri Sadzbe obchodníka PayPal (s výhradou ďalších podmienok v tejto časti 2.8) je:

formou Štandardnej platby PayPal pomocou Expresnej pokladne

3,4 %

+ fixný poplatok

0,00 – 1 500,00 GBP

3,4 %
+ fixný poplatok

1 500,01 – 6 000,00 GBP

2,9 %
+ fixný poplatok

6 000,01 – 15 000,00 GBP

2,4 %
+ fixný poplatok

15 000,01 – 55 000,00 GBP

1,9 %
+ fixný poplatok

Viac než 55 000,00 GBP

1,4 %

+ fixný poplatok

 

2.4 Poplatky za platby kartou American Express na základe Kombinovanej sadzby

Ak príjmete platbu:

Štandardná sadzba poplatku PayPal je:

Sadzba obchodníka PayPal je:

ak celková peňažná suma platieb prijatých na váš účet PayPal v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci je:

poplatok pri Sadzbe obchodníka PayPal (s výhradou ďalších podmienok v tejto časti 2.8) je:

z karty (Visa, Mastercard alebo Maestro) pomocou Služieb platby kartou online

3,4 %

+ fixný poplatok

0,00 – 1 500,00 GBP

3,4 %
+ fixný poplatok

1 500,01 – 6 000,00 GBP

2,9 %
+ fixný poplatok

6 000,01 – 15 000,00 GBP

2,4 %
+ fixný poplatok

viac ako 15 000,00 GBP

1,9 %
+ fixný poplatok

 

2.5 Transakčné poplatky za Platby kartou v rámci štruktúry poplatkov Interchange Plus

Ak príjmete platbu:

Štandardná sadzba poplatku PayPal je:

Sadzba obchodníka PayPal je:

ak celková peňažná suma platieb prijatých na váš účet v predchádzajúcim kalendárnom mesiaci je :

poplatok pri Sadzbe obchodníka PayPal (s výhradou ďalších podmienok v tejto časti 2.8) je:

z karty (Visa, Mastercard alebo Maestro) pomocou Služieb platby kartou online

Výmenný poplatok
(vo výške približne od 0,2 % do 2,0 %)
+2,9 %
+ fixný poplatok

0,00 – 1 500,00 GBP

Výmenný poplatok
+2,9 %
+ fixný poplatok

1 500,01 – 6 000,00 GBP

Výmenný poplatok
+2,4 %
+ fixný poplatok

6 000,01 – 15 000,00 GBP

Výmenný poplatok
+ 1,9 %
+ fixný poplatok

viac ako 15 000,00 GBP

Výmenný poplatok
+ 1,4 %
+ fixný poplatok

 

2.6 Slovník pojmov

a. Výmenné poplatky stanovujú spoločnosti Visa a Mastercard. Pohybujú sa vo výške približne od 0,2 % do 2,0 % a líšia sa podľa typu karty (napríklad podľa kategórie či značky karty). Spoločnosť PayPal vám bude vždy účtovať Výmenný poplatok stanovený spoločnosťami Visa a Mastercard, ktorý ďalej účtuje príslušná zúčtovacia banka. Jednotlivé Výmenné poplatky sa môžu priebežne meniť. Ďalšie informácie o výmenných poplatkoch nájdete na webových lokalitách spoločností MastercardVisa a tiež v našom zjednodušenom prehľade.

b. Percentuálne poplatky (napríklad 3,4 %) označujú sumu, ktorá sa rovná príslušnému percentu z výšky platby.

c. Pevné poplatky sú založené na prijatej mene:

Argentínske peso:

2,00 ARS

Novozélandský dolár:

0,45 NZD

Austrálsky dolár:

0,30 AUD

Nórska koruna:

2,80 NOK

Brazílsky real:

0,60 BRL

Filipínske peso:

15,00 PHP

Kanadský dolár:

0,30 CAD

Poľský zlotý:

1,35 PLN

Česká koruna:

10,00 Kč

Ruský rubeľ

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singapurský dolár:

0,50 SGD

Dánska koruna:

2,60 DKK

Švédska koruna:

3,25 SEK

Hongkongský dolár:

2,35 HKD

Švajčiarsky frank:

0,55 CHF

Maďarský forint:

90 HUF

Tajwanský nový dolár:

10,00 TWD

Izraelské nové šekely:

1,20 ILS

Thajský baht:

11,00 THB

Japonský jen:

40 JPY

Turecká líra:

0,45 TRY

Malajzijský ringgit:

2 MYR

Libra šterlingov:

0,20 GBP

Mexické peso:

4,00 MXN

Americký dolár:

0,30 USD

 

2.7 Transakčné poplatky s kombinovanými sadzbami (Blended) alebo štruktúra poplatkov Interchange Plus?

Keď príjmete platby kartou pomocou ktorejkoľvek z našich služieb platby kartou online (vrátane rozhrania API pre priame platby alebo virtuálneho terminálu):

 1. Bude sa uplatňovať štruktúra poplatkov „Kombinované sadzby“, kým spoločnosť PayPal nezavedie štruktúru poplatkov Interchange Plus (ktorú spoločnosť PayPal 9. júna 2016 alebo neskôr zverejní oznámením na stránke s Aktualizáciami pravidiel, ktorá je dostupná cez „Právne informácie“ uvedené v päte väčšiny stránok lokality PayPal) („Spustenie Interchange Plus“).
 2. Štruktúru poplatkov, ktorú chcete uplatniť, si môžete zvoliť odo dňa Spustenia Interchange Plus, a to spôsobom alebo postupom, ktorý vám spoločnosť PayPal prípadne oznámi pred či po Spustení Interchange Plus. Ak si nevyberiete, budú sa vám poplatky účtovať podľa terajšej štruktúry poplatkov.
 3. Štruktúru poplatkov si môžete zvoliť iba pre budúce, nie pre minulé transakcie. Štruktúra poplatkov, ktorá sa uplatní na prijaté platby kartou s použitím niektorej z  našich Služieb pre platby kartou online, sa tiež uplatní na prijaté platby kartou s použitím funkcie PayPal HereTM.  To znamená, že ak sa rozhodnete pre účtovanie poplatkov podľa štruktúry poplatkov Interchange Plus, bude sa príslušná štruktúra poplatkov Interchange Plus vzťahovať na naše Služby platby kartou online, aj na funkciu PayPal Here.

 

2.8 Sadzba obchodníka

Sadzba obchodníka platí len pre účty, ktoré majú status Sadzba obchodníka. Status Sadzba obchodníka je možné získať po splnení príslušných kritérií na základe žiadosti a jej schválenia spoločnosťou PayPal. Spoločnosť PayPal je oprávnená tieto žiadosti vyhodnocovať individuálne a môže okrem iných použiť aj tieto kritériá: oprávňujúci mesačný objem predaja, veľkosť priemerného nákupného košíka a riadne založený a existujúci účet. Ak má účet spĺňať kritériá na žiadosť o udelenie (a na udržanie) statusu „Sadzba obchodníka“ PayPal, musí:

 • byť vždy riadne založený a existovať a nesmie byť predmetom vyšetrovania; a
 • celková peňažná suma platieb prijatých na tento účet v predchádzajúcim kalendárnom mesiaci musí byť vyššia ako 1 500,00 GBP.

Spoločnosť PayPal je oprávnená kedykoľvek znížiť status účtu na „Štandardnú sadzbu“, ak vyššie uvedené podmienky nie sú splnené alebo ak existujú nevyriešené žiadosti o spätnú úhradu (chargeback) voči účtu.

Ak spoločnosť PayPal zaradí váš účet do nižšej kategórie, budete musieť opätovne požiadať o získanie sadzby obchodníka PayPal Here.

Žiadosť o poskytnutie statusu „Sadzba obchodníka“ pre svoj účet môžete podať online pomocou osobitného formulára žiadosti po prihlásení sa do svojho účtu PayPal. Upozorňujeme, že ak bude vaša žiadosť zamietnutá, môžete podať žiadosť každých tridsať dní.

 

2.9 Dodatočné transakčné poplatky

a. Prijímanie cezhraničných platieb

Súhlasíte s tým, že ak prijmete Cezhraničnú platbu (za ktorú sa na účely tejto zmluvy považuje aj akákoľvek platba uskutočnená kartou z krajiny mimo Spojeného kráľovstva), uhradíte dodatočný percentuálny Cezhraničný poplatok uvedený v nasledujúcej tabuľke (podľa krajiny odosielateľa).

 Krajina odosielateľa

Cezhraničný poplatok

Severná Európa*

0,4 %

Európa I**

0,5 %

USA a Kanada

1,0 %

Európa II***

1,3 %

Ostatné krajiny

1,8 %

* Alandské ostrovy, Dánsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Grónsko, Island, Nórsko, Švédsko.

** Belgicko, Cyprus, Čierna Hora, Estónsko, Francúzsko (vrátane Francúzskej Guyany, Guadeloupu, Martiniku, Réunionu a Mayottu), Gibraltár, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Malta, Monako, Nemecko, Normanské ostrovy, Ostrov Man, Portugalsko, Rakúsko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Vatikánsky mestský štát.

*** Albánsko, Andorra, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Gruzínsko, Chorvátsko, Kosovo, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina.

Tento poplatok sa nevzťahuje na:

 • Cezhraničné platby v eurách alebo švédskych korunách i) uskutočnené medzi účtami zaregistrovanými vEurópskej únii alebo Európskom hospodárskom priestore alebo ii) uskutočnené kartami z Európskej únie alebo z Európskeho hospodárskeho priestoru sa tento dodatočný poplatok nebude vzťahovať.
 • platby prijaté z kariet použitím Služieb pre platby kartou online na základe štruktúry poplatkov Interchange Plus.

b. Nezavedenie funkcie Expresnej pokladne. Ak nezavediete funkciu Expresná pokladňa, ako to vyžaduje článok 1 (2) vyššie, navýši sa každá z percentuálnych zložiek Transakčných poplatkov uvedených v článku 2.2 o ďalšieho 0,5 %, po tom, ako vám toto navýšenie oznámila 30-dní vopred. Súhlasíte s úhradou takto navýšených poplatkov.

c. Ďalšie rizikové faktory. Ak spoločnosť PayPal zistí, že na váš účet prichádza alebo pravdepodobne príde neprimerane vysoký počet sťažností zákazníkov, Vrátení platieb, Chargebackov, Reklamácií alebo iných ukazovateľov závažného stupňa rizika, môže spoločnosť PayPal navýšiť percentuálne zložky vašich Transakčných poplatkov až o 5 %, po tom, ako vám toto navýšenieoznámila 30 dní vopred. Súhlasíte s ukončením používania Produktu v prípade, že s týmto navýšením nebudete súhlasiť.

 

2.10 Ostatné poplatky

Aktivita/Udalosť/Produkt

Poplatok

 1. Nástroj pre opakovanú platbu (voliteľná služba)

20,00 GBP za mesiac

 1. Transakcie s autorizáciou bez získania informácií

0,20 GBP

za každú úspešnú transakciu, ktorá bola autorizovaná, ale nedošlo k získaniu informácií o stave účtu, uskutočnenú prostredníctvom rozhrania API pre priame platby alebo virtuálneho terminálu

 1. Transakcie s overením kartového účtu

0,20 GBP

za každú požiadavku na overenie kartového účtu (pre všetky transakcie s overením kartového účtu (iba Visa a Mastercard) prostredníctvom rozhrania API pre priame platby alebo virtuálneho terminálu. Pre odstránenie pochybností sa upravuje, že uvedené sa netýka Transakcií s autorizáciou bez získania informácií.

 

2.11 Transakcie vykonané pomocou Mastercard. Ďalšie informácie o pravidlách a sadzbách, ktoré uplatňuje spoločnosť Mastercard, nájdete na adrese http://www.mastercard.com/us/merchant/index.html.

2.12 Mesačné výkazy transakčných nákladov. Spoločnosť PayPal sprístupní mesačné výkazy transakčných nákladov (vrátane výmenných poplatkov) na kartové transakcie spracované funkciou PayPal Website Payments Pro a Virtuálnym terminálom. Výkazy bude možné stiahnuť z vášho účtu PayPal. Výkazy neobsahujú Štandardné PayPal platby.
 

2. Zúčtovanie platieb kartou

Pridali sme nový článok 3, ktorý vysvetľuje zúčtovanie platieb kartou účtovaných na základe štruktúry poplatkov Interchange Plus. Všetky po ňom idúce články zmluvy o používaní funkcie PayPal Website Payments Pro a virtuálneho terminálu budú prečíslované. Nový článok 3 znie takto:

3. Zúčtovanie platieb kartou v rámci Štruktúry poplatkov Interchange Plus

Súhlasíte s tým, že keď spoločnosť PayPal za vás príjme platbu kartou, môže zadržať príslušné finančné prostriedky na vašom Rezervnom účte a týmto spoločnosti PayPal dávate platobný príkaz, na základe ktorého dané finančné prostriedky zaplatí na váš platobný účet až v Pracovný deň, v ktorý dostane informácie o výmennom poplatku vzťahujúcom sa na danú platbu kartou, pričom vtedy vám budú finančné prostriedky sprístupnené na vašom platobnom účte. V čase, keď sú finančné prostriedky zadržiavané na vašom Rezervnom účte, sa bude transakcia v údajoch o vašom účte zobrazovať ako „čakajúca na spracovanie“. Spoločnosť PayPal nepovažuje príjem z platby kartou na vašom Rezervnom účte za sumu, ktorú máte k dispozícii, kým jej neboli poskytnuté informácie o príslušnom výmennom poplatku od nášho Spracovateľa (tieto informácie môže dostať až počas Pracovného dňa nasledujúceho po dni iniciovania platby kartou majiteľom karty).

 

3. Rovnocennosť spôsobov platby

Vymazali sme článok 1.3 o rovnocennosti jednotlivých spôsobov platby.

 

4. Vymedzenie pojmov

Zmenili a doplnili sme existujúci článok 9 (Vymedzenie pojmov) (ktoré sa stáva článkom 10) tak, že nahrádzame súčasnú definíciu pojmu „Služby platby kartou online“ a pridávame definíciu pojmu „Štandardné platby PayPal“. Nové vymedzenia pojmov:

„Služby platby kartou online: Funkcia, ktorú poskytuje spoločnosť PayPal online, aby umožnila obchodníkom prijímať platby priamo z karty platiteľa (bez toho, aby finančné prostriedky prešli cez platiteľov účet PayPal) bez toho, aby karta bola predložená na webovej lokalite alebo na inom predajnom mieste. Služby platby kartou online sú neoddeliteľnou súčasťou Produktov, akými sú Rozhranie API pre priame platby alebo Virtuálny terminál. PayPal HereTM nie je Službou platby kartou online, pretože karta je predložená na fyzickom predajnom mieste.“

„Štandardné platby PayPal: Všetky Platby, ktoré prijmete z iného účtu PayPal alebo platby zrealizované prostredníctvom Možnosti platby bez účtu PayPal.“

 

Oznámenie o zmene a doplnení Zmluvy o používaní funkcie PayPal Here

Dátum účinnosti: 9. jún 2016

Zmenenú a doplnenú zmluva o používaní funkcie PayPal Here™ nájdete pod jej aktuálne platnou verziou a zobrazíte ju kliknutím tu alebo na link „Právne informácie“ alebo „Právne záväzné zmluvy“ umiestnený v päte väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal. Tento produkt je dostupný iba používateľom s bydliskom/sídlom v Spojenom kráľovstve.

1. Poplatky

Časť 10 nahrádzame ustanoveniami, ktoré zavádzajú štruktúru poplatkov Interchange Plus a Kombinované sadzby a objasňujú v súčasnosti platné poplatky. Nová časť 10 znie takto:

„10. Poplatky

Ak nie je v tejto časti uvedené inak, zaväzujete sa na uhrádzanie poplatkov predpísaných pre firemné účty v zmluve s používateľom.

 Zaväzujete sa, že budete uhrádzať tieto poplatky za tieto platby prijaté prostredníctvom aplikácie PayPal Here:

 

10.1 Poplatky za platby z iného účtu PayPal uskutočnené prostredníctvom Funkcie platieb PayPal podľa polohy

Ak príjmete platbu:

Štandardná sadzba poplatku v prípade použitia funkcie PayPal Here je:

Sadzba obchodníka v prípade použitia funkcie PayPal Here je:

ak celková peňažná suma platieb prijatých na váš účet v predchádzajúcim kalendárnom mesiaci:

 1. prostredníctvom aplikácie PayPal Here a
 2. formou komerčných platobných transakcií,

je:

poplatok na základe Sadzby obchodníka v prípade použitia funkcie PayPal Here (s výhradou ďalších podmienok uvedených v tejto časti 10) je:

z iného účtu PayPal prostredníctvom Funkcie platieb PayPal podľa polohy

2,75 %

0,00 – 6 000,00 GBP

2,75 %

6 000,01 – 15 000,00 GBP

2 %

viac ako 15 000,00 GBP

1,5 %

 

10.2 Poplatky v rámci štruktúry poplatkov s Kombinovanými sadzbami

Ak príjmete platbu kartou:

Štandardná sadzba poplatku v prípade použitia funkcie PayPal Here je:

Sadzba obchodníka v prípade použitia funkcie PayPal Here je:

ak celková peňažná suma platieb prijatých na váš účet v predchádzajúcim kalendárnom mesiaci:

 1. prostredníctvom aplikácie PayPal Here a
 2. formou komerčných platobných transakcií,

je:

poplatok na základe Sadzby obchodníka v prípade použitia funkcie PayPal Here (s výhradou ďalších podmienok uvedených v tejto časti 10) je:

z karty Visa, Mastercard alebo Maestro

 • pomocou funkcie Čipu a PIN kód, Čip a podpis vašej Čítačky kariet PayPal Here
 • z bezkontaktnej transakcie

2,75 %

0,00 – 6 000,00 GBP

2,75 %

6 000,01 – 15 000,00 GBP

2 %

viac ako 15 000,00 GBP

1,5 %

z karty Visa, Mastercard, Maestro alebo American Express:

 • formou Transakcie s manuálnym zadaním údajov alebo
 • automatickým načítaním magnetického prúžku karty

3,4 %

+ 0,20 GBP

bez ohľadu na objem prijatých platieb

3,4 %
+ 0,20 GBP

z karty American Express:
 

 • pomocou funkcie Čipu a PIN kód, Čip a podpis vašej Čítačky kariet PayPal Here
   
 • z bezkontaktnej transakcie

2,75 %

2,75 %

 

10.3 Poplatky v rámci Štruktúry poplatkov Interchange Plus

Ak príjmete platbu kartou:

Štandardná sadzba poplatku v prípade použitia funkcie PayPal Here je:

Sadzba obchodníka v prípade použitia funkcie PayPal Here je:

ak celková peňažná suma platieb prijatých na váš účet v predchádzajúcim kalendárnom mesiaci:

 1. prostredníctvom aplikácie PayPal Here a
 2. formou komerčných platobných transakcií,

je:

poplatok na základe Sadzby obchodníka v prípade použitia funkcie PayPal Here (s výhradou ďalších podmienok uvedených v tejto časti 10) je:

karty Visa, Mastercard alebo Maestro

 • pomocou funkcie Čipu a PIN kód, Čip a podpis vašej Čítačky kariet PayPal Here
 • z bezkontaktnej transakcie alebo

Výmenný poplatok

(vo výške približne od 0,2 % do 2,0 %)

+2,50 %

0,00 – 6 000,00 GBP

Výmenný poplatok +2,50 %

6 000,01 – 15 000,00 GBP

Výmenný poplatok +1,75 %

Viac ako 15 000,00 GBP

Výmenný poplatok +1,25 %

z karty Visa, Mastercard alebo Maestro:

 • formou Transakcie s manuálnym zadaním údajov alebo
 • automatickým načítaním magnetického prúžku karty

Výmenný poplatok

+3,15 %

+ 0,20 GBP

bez ohľadu na objem prijatých platieb

Výmenný poplatok
+3,15 %

+ 0,20 GBP

z karty American Express

3,4 % + 0,20 GBP

3,4 % + 0,20 GBP

 

a. Výmenné poplatky stanovujú spoločnosti Visa a Mastercard. Pohybujú sa vo výške približne od 0,2 % do 2,0 % a líšia sa podľa typu karty (napríklad podľa kategórie či značky karty). Spoločnosť PayPal vám bude vždy účtovať výmenný poplatok stanovený spoločnosťami Visa a Mastercard, ktorý ďalej účtuje príslušná zúčtovacia banka. Jednotlivé výmenné poplatky sa môžu priebežne meniť. Ďalšie informácie o Výmenných poplatkoch nájdete na webových lokalitách spoločností MastercardVisa a tiež v našom zjednodušenom prehľade.

b. Percentuálne poplatky (napríklad 3,40 %) označujú sumu, ktorá sa rovná príslušnému percentu z výšky platby.

 

10.4 Transakčné poplatky s kombinovanými sadzbami (Blended) alebo štruktúra poplatkov Interchange Plus?

Keď príjmete platby kartou pomocou funkcie PayPal Here:

 1. Bude sa uplatňovať štruktúra poplatkov Kombinované sadzbykým spoločnosť PayPal nezavedie štruktúru poplatkov Interchange Plus (ktorúspoločnosťou PayPal 9. júna 2016 alebo neskôr zverejní oznámením na stránke s Aktualizáciami pravidiel, ktorá je dostupná cez „Právne informácie“ uvedené v päte väčšiny stránok lokality PayPal) („Spustenie Interchange Plus “).
 2. Štruktúru poplatkov, ktorú chcete uplatniť, si môžete zvoliť odo dňa Spustenia Interchange Plus, a to spôsobom alebo postupom, ktorý vám spoločnosť PayPal prípadne oznámi pred či po Spustení Interchange Plus. Ak si nevyberiete, budú sa vám poplatky účtovať podľa terajšej štruktúry poplatkov.
 3. Štruktúru poplatkov si môžete zvoliť iba pre budúce, nie pre minulé transakcie. Štruktúra poplatkov, ktorá sa uplatní na prijaté platby kartou s použitím funkcie PayPal HereTM, sa tiež uplatní na prijaté platby kartou na základe zmluvy o používaní funkcie PayPal Website Payments Pro a virtuálneho terminálu. To znamená, že ak sa rozhodnete pre účtovanie poplatkov podľa štruktúry poplatkov Interchange Plus, príslušná štruktúra poplatkov Interchange Plus sa uplatní v prípade, že dostanete platby kartou na základe zmluvy o používaní funkcie PayPal Website Payments Pro a virtuálneho terminálu ako aj na základe tejto zmluvy.

 

10.5 Podmienky pre uplatnenie Sadzby obchodníka v prípade použitia funkcie PayPal Here

Sadzba obchodníka v prípade použitia funkcie PayPal Here sa týka iba účtov so statusom Sadzba obchodníka PayPal Here. Status Sadzba obchodníka PayPal Here je možno získať splnením kritérií na základe žiadosti a jej schválenia spoločnosťou PayPal. Spoločnosť PayPal môže žiadosti vyhodnotiť prípad od prípadu a okrem iného môže použiť tiež nasledujúce kritériá: opravňujúci mesačný objem predaja, veľkosť priemerného nákupného košíka a účet v dobrej finančnej situácii.

Ak chcete splniť kritériá, aby ste mohli požiadať o status Sadzba obchodníka PayPal Here (a tento status si udržali), musí účet splňovať nasledujúce kritériá:

 • byť vždy riadne založený a existovať a nesmie byť predmetom vyšetrovania; a
 • celková peňažná suma platieb prijatých na tento účet v predchádzajúcim kalendárnom mesiaci musí byť vyššia ako 1 500,00 GBP:
  • prostredníctvom aplikácie PayPal Here,
  • formou komerčných platobných transakcií.

Spoločnosť PayPal môže kedykoľvek degradovať účet na štandardnú sadzbu PayPal Here, ak vyššie uvedené podmienky nie sú splnené alebo ak má účet nevyriešené žiadosti o spätnú úhradu (chargeback).

Ak spoločnosť PayPal zaradí váš účet do nižšej kategórie, budete musieť opätovne požiadať o získanie sadzby obchodníka PayPal Here.

O sadzbu obchodníka PayPal pre svoj účet môžete požiadať pomocou špecializovaného formulára žiadosti online po prihlásení do účtu PayPal. Upozorňujeme, že ak bude vaša žiadosť zamietnutá, môžete podať žiadosť každých tridsať dní.

Získaním statusu Sadzba obchodníka PayPal Here získavate tiež nárok na výhody statusu Sadzba obchodníka pre komerčné transakcie v rámci zmluvy s používateľom služby PayPal, pričom odstupňované hodnoty sú založené na súhrnnej peňažnej sume platieb prijatých na vašom účte v predchádzajúcim kalendárnom mesiaci:

 1. prostredníctvom aplikácie PayPal Here,
 2. formou komerčných platobných transakcií v súlade s podmienkami zmluvy s používateľom služby PayPal.

 

10.6 Dodatočné transakčné poplatky

Poplatky uvedené v tabuľkách vyššie sa navýšia o dodatočný Cezhraničný poplatok za Komerčné transakcie (ako je uvedené v príslušnej tabuľke v Prílohe 1 zmluvy s používateľom služby PayPal) v prípade, že karta alebo účet PayPal platiteľa pochádza z krajiny mimo Spojeného kráľovstva.

Tento Cezhraničný poplatok sa nevzťahuje na platby kartou prijaté v rámci štruktúry poplatkov Interchange Plus. Cezhraničný poplatok sa však vždy uplatní na platby kartami American Express (a to aj vtedy, ak sú prijaté v rámci štruktúry poplatkov Interchange Plus).

Používanie aplikácie PayPal Here na správu záznamov vami prijatých hotovostných platieb a platieb šekom nie je nijako spoplatnené.

Poplatky predpísané v tomto článku 10 môžu byť zmenené na základe zmeny a doplnenia tejto zmluvy.

2. Zúčtovanie platieb kartou

Pridali sme novú časť 11, ktorá vysvetľuje zúčtovanie platieb kartou účtovaných v rámci štruktúry poplatkov Interchange Plus. Všetky po nej idúce ustanovenia zmluvy o používaní funkcie PayPal HereTM budú prečíslované. Nová časť 11 znie takto:

11. Zúčtovanie platieb kartou v rámci štruktúry poplatkov Interchange Plus.
Súhlasíte s tým, že keď spoločnosť PayPal za vás príjme platbu kartou, môže zadržať príslušné finančné prostriedky na vašom Rezervnom účte a týmto spoločnosti PayPal dávate platobný príkaz, na základe ktorého dané finančné prostriedky zaplatí na váš platobný účet až v Pracovný deň, v ktorý dostane informácie o výmennom poplatku vzťahujúcom sa na danú platbu kartou, pričom vtedy vám budú finančné prostriedky sprístupnené na vašom platobnom účte. V čase, keď sú finančné prostriedky zadržiavané na vašom Rezervnom účte, sa bude transakcia v údajoch o vašom účte zobrazovať ako „čakajúca na spracovanie“. Spoločnosť PayPal nepovažuje príjem z platby kartou na vašom Rezervnom účte za sumu, ktorú máte k dispozícii, kým jej neboli poskytnuté informácie o príslušnom výmennom poplatku od nášho Spracovateľa (tieto informácie môže dostať až počas Pracovného dňa nasledujúceho po dni iniciovania platby kartou majiteľom karty).

 

Oznámenie o zmene a doplnení právne záväzných zmlúv PayPal

Dátum vydania: 6. január 2016 (príslušné dátumy účinnosti sú uvedené v príslušných zmluvách nižšie)
 

Prečítajte si tento dokument.

 

Meníme právne zmluvy, podľa ktorých sa riadi váš vzťah so spoločnosťou PayPal. 

Odporúčame vám, aby ste si toto oznámenie pozorne prečítali a oboznámili sa s uskutočňovanými zmenami.

Zmeny nemusíte odsúhlasovať, keďže nadobúdajú účinnosť automaticky v Dátum účinnosti uvedený vyššie. Ak s týmito zmenami nesúhlasíte a oznámte nám to do vyššie uvedeného dátumu, môžete svoj účet okamžite zrušiť (https://www.paypal.com/uk/cgi-bin/?&cmd=_close-account) bez toho, aby vám vznikli akékoľvek ďalšie poplatky.

Dúfame však, že aj naďalej budete využívať služby PayPal a tieto výhody:

 

Rýchlejšie používanie

Podrobnosti o karte už nie je potrebné zadávať pri každom platení, takže vaše internetové platby sú rýchlejšie.

 

Jednoduchšie používanie

PayPal je v Spojenom kráľovstve uprednostňovaným spôsobom platby prostredníctvom webu, pretože je to inteligentný a šikovný spôsob, ako platiť online niekoľkými klikmi. Stačí vám iba vaša e-mailovú adresu a heslo.

Prečítajte si platné znenie právne záväzných zmlúv
 


Oznámenie o zmene a doplnení zmluvy s používateľom služby PayPal.

Dátum účinnosti: 23. marec 2016

 

Zmenenú zmluvu s používateľom služby PayPal nájdete pod jej aktuálne platnou verziou a zobrazíte ju kliknutím tu alebo na odkaz „Právne informácie“ alebo „Právne zmluvy“ nachádzajúci sa v päte väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal.

 1. SEPA (používatelia s adresami zaregistrovanými v Litve)

  Časť 3.7 (Bankové prevody) je zmenená a doplnená tak, že po oznámení spoločnosti PayPal po Dátume účinnosti bude môcť Používateľ s adresou zaregistrovanou v Litve (okrem Používateľov s adresou registrovanou na Cypre, v Estónsku, Grécku, Írsku, Lotyšsku, na Malte, Slovensku a v Slovinsku) platiť pomocou svojich bankových účtov a/alebo uskutočňovať elektronické prevody zo svojich bankových účtov na účet PayPal prostredníctvom SEPA inkasa. Príslušný odsek v časti 3.7 teraz znie takto (vložené nové znenie je podčiarknuté):


  „Používatelia s adresou zaregistrovanou na Cypre, v Estónsku, Grécku, Írsku, Lotyšsku, Litve, na Malte, Slovensku a v Slovinsku: Jednotná oblasť platieb v eurách (SEPA) je iniciatívou Európskej komisie a európskeho bankového sektora, ktorej cieľom je zefektívniť transakcie v Európskej únii. Ak si po zavedení mandátov na SEPA inkaso spoločnosťou PayPal zaregistrujete bankový účet v službe PayPal alebo zaplatíte prvýkrát pomocou nového bankového účtu, udelíte tým spoločnosti PayPal mandát na SEPA inkaso. K takému mandátu a referenčnému číslu mandátu (MRN) máte kedykoľvek prístup cez profil svojho účtu PayPal a tento mandát môžete zrušiť pre budúce transakcie.“
 2. Informácie pre zástupcov právne nespôsobilých alebo zosnulých majiteľov účtov

  Časť 7.1 sa mení a dopĺňa o vysvetlenie, že zástupcovia právne nespôsobilých alebo zosnulých majiteľov účtu sa na nás môžu obrátiť a požiadať o pomoc s administráciou príslušných účtov. Časť 7.1 teraz znie takto (vložené nové znenie je podčiarknuté):

  „7.1 Doba platnosti a zrušenie vášho účtu Táto zmluva nadobúda platnosť vašou úspešnou registráciou účtu PayPal a končí jej ukončením z akéhokoľvek dôvodu. V súlade s ustanoveniami časti 7.2 môžete zrušiť svoj účet a ukončiť túto zmluvu kedykoľvek prihlásením sa do svojho účtu, kliknutím na kartu Profil, kliknutím na odkaz Zrušiť účet a postupom podľa zobrazených pokynov. Pozrušení účtu zrušíme akékoľvek transakcie čakajúce na spracovania a vy prídete o prípadné zostatky súvisiace s Osobitnýi zdrojmi financovania. Svoj zostatok si musíte vybrať najneskôr do zrušenia vášho účtu a ukončenia tejto zmluvy. Ďalšie informácie o zrušení svojho účtu nájdete v centre pomoci PayPal, ktoré je prístupné z webovej lokality spoločnosti PayPal. Ak ste zástupcom právne nespôsobilého alebo zosnulého majiteľa účtu, obráťte sa na naše centrum pomoci PayPal so žiadosťou o pomoc.“
 3. Zakázané činnosti – prepojené účty

  Podľa časti 9.1.k je Zakázanou činnosťou ovládanie účtu prepojeného s iným účtom, ktorý je súčasťou akejkoľvek Zakázanej činnosti. Časť 9.1.k sa mení a dopĺňa o vysvetlenie, ako sa účty považujú za vzájomne prepojené. Zmenená a doplnená časť 9.1.k teraz znie takto (uvádzame v kontexte s príslušným znením nadradenej časti 9.1, pričom vložené nové znenie je podčiarknuté):

  9.1 Zakázané činnosti. V súvislosti s používaním našej webovej lokality, vášho účtu alebo Služieb alebo v priebehu vašej komunikácie so spoločnosťou PayPal, Používateľom alebo treťou stranou:


  k. nebudete ovládať účet prepojený s iným účtom, ktorý je súčasťou akejkoľvek z týchto Zakázaných činností ( účet sa na účely tejto časti 9.1.k považuje za „prepojený“ s iným účtom vtedy, keď má spoločnosť PayPal dôvod domnievať sa, že obidva účty sú ovládané rovnakým subjektom s právnou subjektivitou alebo skupinou subjektov s právnou subjektivitou ( okrem iného vrátane fyzických osôb), čo je pravdepodobnejšie v prípade, že oba účty majú spoločné niektoré atribúty, napríklad rovnaké evidované meno používateľa, e-mailovú adresu, zdroj financovania (napr. bankový účet) a/alebo evidovaný identifikačný údaj použitý na využívanie služieb partnerov spoločnosti PayPal (napríklad identifikačný údaj pre službu eBay)),“
 4. Ochrana predajcu

  Spoločnosť PayPal teraz môže vylúčiť z krytia v programe ochrany predajcu akékoľvek „Neautorizované platby“ inicované z prostredia, na ktoré neposkytuje hosting spoločnosť PayPal. Časť 11.1.a sme zmenili a doplnili o toto vylúčenie a znie takto (uvádzame v kontexte časti 11.1, pričom vložené nové znenie je podčiarknuté):

  „11.1 Čo je to ochrana predajcu PayPal?

  Ak ste príjemca platby uskutočnenej zákazníkom (ďalej len „Príjemca platby“), môžeme vám preplatiť sumu za Reklamácie, Chargebacky alebo Vrátenia platby, ktoré boli voči vám uplatnené v týchto prípadoch:

  a. Chargeback alebo Vrátenie platby boli voči vám uplatnené z dôvodu „Neautorizovanej platby“ (okrem akejkoľvek „Neautorizovanej platby“ iniciovanej v prostredí, ktorého hosting nevykonáva spoločnosť PayPal) ; alebo

  b. chargeback alebo sťažnosť bola voči vám uplatnená z dôvodu nedoručenia tovaru,

  pričom spoločnosť PayPal od vás dostane potvrdenie o odoslaní alebo doručení tovaru v súlade s požiadavkami uvedenými nižšie, s výhradou ďalších ustanovení tejto časti 11 (okrem iného vrátane Kritérií na účasť v programe uvedených v časti 11.6).
 5. Chyby a Neautorizované transakcie

  Keď spoločnosti PayPal oznámite „Neoprávnený prístup k účtu“, máte určité práva vyplývajúce z ustanovení uvedených v časti 12. Za „Nepovolený prístup k Účtu“ sa považuje prípad, keď iná osoba prevedie alebo by mohla previesť peniaze z vášho účtu bez vášho povolenia v zmysle časti 12.1(v). Zmenili a doplnili sme časť 12.1(v) tak, aby „Neoprávneným prístupom k Účtu“ bola aj situácia, keď svoj účet prepojíte s platformou tretej strany, aby ste mohli vykonávať úhrady priamo z tejto platformy, pričom dôjde k vykonaniu určitých platieb prostredníctvom tejto platformy bez vášho povolenia. Zmenená a doplnená časť 12.1(v) znie takto (uvádzame aj jej predchádzajúce znenie pre uvedenie kontextu, pričom zmenené znenie je podčiarknuté):

  „12.1 Identifikácia chýb a/alebo Neautorizovaných transakcií. Ak chcete zobraziť históriu transakcií, prihláste sa do svojho účtu na webovej lokalite PayPal a kliknite na kartu „História“. Je veľmi dôležité, aby ste spoločnosť PayPal okamžite upovedomili, ak máte dôvod domnievať sa, že došlo k čomukoľvek z uvedeného: i) neautorizovaná transakcia bola odoslaná z vášho účtu, ii) vyskytol sa neautorizovaný prístup k vášmu účtu, iii) došlo k možnému prezradeniu vášho hesla alebo PIN kódu, iv) došlo k strate, krádeži alebo deaktivácii akéhokoľvek zariadenia, ktoré používate na prístup k Službám, v) niekto previedol alebo mohol peniaze z vášho účtu bez vášho povolenia (týka sa aj prípadu, keď prepojíte svoj účet s platformou tretej strany (napríklad s webovou lokalitou alebo s aplikáciou), aby ste mohli vykonávať úhrady priamo z danej platformy, ale prostredníctvom tejto platformy sa z vášho účtu uskutoční transakcia, ktorú ste neiniciovali) (spolu ďalej len „Neoprávnený prístup k účtu
 6. Ochrana kupujúceho PayPal – vaše zákonné práva

  Do časti 13.1 sme vložili krátke vyhlásenie vysvetľujúce, že program ochrany kupujúceho PayPal nemá vplyv na vaše zákonné práva vo vzťahu k Príjemcovi platby.  Zmenený a doplnený odsek časti 13.1 znie takto (zmenené znenie je podčiarknuté):

  „…

  Ochrana kupujúceho PayPal nie je ani záruka na produkt, ani záruka na službu. Neposkytujú sa žiadne záruky. Ochrana kupujúceho PayPal nemá vplyv na vaše zákonné práva vo vzťahu k Príjemcovi platby. Prečítajte si tiež časť 13.2 nižšie (Je ochrana kupujúceho PayPal pre mňa vhodná?).

 7. Ochrana kupujúceho PayPal – Podmienky náhrady

  Časť 13.4.a.9 je zmenená a doplnená tak, že v prípade všetkých používateľov s bydliskom/sídlom v relevantných krajinách (a teda nielen používateľov s bydliskom/sídlom v Spojenom kráľovstve), ktorí majú so spoločnosťou PayPal zmluvný vzťah na základe zmluvy s používateľom, kúpa akejkoľvek stávky (či už stávky na výsledok, stávky proti výsledku alebo inej) a akejkoľvek inej príležitosti na získanie prospechu z hazardnej hry nespĺňa kritériá pre vyplatenie náhrady na základe programu ochrany kupujúceho PayPal. Časť 13.4.a.9 teraz znie takto (uvádzame v kontexte s jej nadradeným ustanovením):

  13.4 Podmienky získania náhrady

  V rámci programu ochrany kupujúceho PayPal môžete získať náhradu v prípade problému s nákupom iba vtedy, ak sú splnené všetky nasledujúce požiadavky:

  a. Váš nákup spĺňa kritériá. Kritériá na ochranu spĺňajú nákupy väčšiny tovaru a služieb (vrátane cestovných lístkov, nehmotných vecí, ako sú prístupové práva k digitálnemu obsahu a iné licencie), okrem týchto nákupov:


  9. akejkoľvek stávky (či už stávky na výsledok, stávky proti výsledku alebo inej) a akejkoľvek inej príležitosti na získanie prospechu z hazardnej hry.“
 8. Ostatné zmeny

  Časti zmluvy s používateľom služby PayPal boli zmenené a doplnené na lepšie ozrejmenie existujúce znenie (najmä časť 13 (Ochrana kupujúceho PayPal) a prílohu 1 (Cenník poplatkov)) a na opravu drobných tlačových chýb.

 

Oznámenie o zmene a doplnení pravidiel ochrany osobných údajov PayPal

Dátum účinnosti: 23. február 2016

 

Zmenené a doplnené pravidlá ochrany osobných údajov PayPal nájdete pod ich aktuálne platnou verziou a zobrazíte kliknutím tu alebo na odkaz „Právne informácie“ alebo „Právne záväzné zmluvy“ umiestnený v päte väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal.

 1. Ako poskytujeme údaje ďalším tretím osobám

  Časť 6 bola zmenená a doplnená tak, aby objasnila dôvod, pre ktorý spoločnosť PayPal uvádza v pravidlách ochrany osobných údajov tretie strany – poskytovateľov služieb a obchodných partnerov, ktorým môže poskytnúť vaše osobné údaje.

  Časť 6 bola tiež upravená tak, aby zmenila spôsob aktualizácie zoznamu týchto tretích strán spoločnosťou PayPal. Spoločnosť PayPal bude po novom aktualizovať tento zoznam v prvý deň každého kalendárneho štvrťroku (1. januára, 1. apríla, 1. júla a 1. októbra). Zoznam by ste si preto mali prezrieť v každý prvý deň kalendárneho štvrťroku. Po uplynutí 30 dní od prvého dňa príslušného kalendárneho štvrťroku sa má za to, že so zmenami v zozname súhlasíte. Ak máte voči vykonaným zmenám námietky, môžete svoj účet zrušiť a prestať používať naše služby.

  Prvé tri odseky časti 6 teraz znejú takto:

  „Podobne ako väčšina bánk alebo poskytovateľov finančných alebo platobných služieb spolupracuje i spoločnosť PayPal s tretími stranami, ktoré jej poskytujú dôležité služby a funkcie, vďaka ktorým môže jednoduchšie, rýchlejšie a bezpečnejšie uskutočňovať platby, ako aj s ďalšími obchodnými partnermi. Priebežne im treba poskytnúť údaje používateľov na umožnenie poskytovania daných služieb.

  Luxemburské zákony, ktorými sa riadi spracovanie údajov používateľov spoločnosťou PayPal (ochrana osobné údajov a bankové tajomstvo), vo všeobecnosti vyžadujú vyšší stupeň transparentnosti než väčšina ostatných právnych predpisov EÚ. Preto na rozdiel od prevažnej väčšiny poskytovateľov internetových služieb alebo finančných služieb v EÚ uvádza spoločnosť PayPal v týchto pravidlách ochrany osobných údajov zoznam tretích strán, ktoré jej poskytujú služby, a obchodných partnerov, ktorým môže poskytnúť vaše údaje, ako aj účel poskytnutia údajov a ich druh. Link na zoznam týchto tretích strán nájdete tu a tiež v odsekoch a, d a g nižšie. Vyjadrením súhlasu s týmito pravidlami ochrany osobných údajov a udržiavaním účtu PayPal dávate vyslovný súhlas s prenosom vašich údajov uvedeným tretím stranám na uvedené účely.


  Spoločnosť PayPal môže zoznam tretích strán uvedený vyššie aktualizovať každý štvrťrok (1.januára, 1.apríla, 1.júla a 1.októbra). Spoločnosť PayPal začne s prenosom údajov niektorému z nových subjektov alebo na nové účely alebo nových druhov údajov uvedených v každej aktualizácii po uplynutí 30 dní od dátumu zverejnenia uvedeného zoznamu v týchto pravidlách ochrany osobných údajov. Uvedený zoznam by ste mali skontrolovať raz za štvrťrok na webovej lokalite PayPal v dňoch uvedených vyššie. Ak nepredložíte svoje výhrady voči poskytnutiu nových údajov počas 30 dní od zverejnenia aktualizovaného zoznamu tretích strán, budeme mať za to, že so zmenami v zozname a a so zmenou týchto pravidiel ochrany osobných údajov súhlasíte. Ak so zmenami nesúhlasíte, môžete zrušiť svoj účet a prestať používať naše služby.“

  V nasledujúcej tabuľke sú uvedené informácie o tretích stranách, nových účeloch či druhoch údajov, ktoré boli pridané do zoznamu. Celý zoznam tretích strán si môžete pozrieť tu.

Kategória

Názov subjektu a právny poriadok (v zátvorkách)

Účel

Poskytnuté údaje

Marketing a vzťahy s verejnosťou (PR)

ThreatMetrix Inc. (USA)

Získanie informácií o riziku týkajúceho sa adresy IP a zariadenia, z ktorých zákazníci pristupujú k službe PayPal, prieskumy a testovanie vhodnosti nových produktov a služieb.

Informácie o adrese IP a hardvéri zariadenia (identifikátor zariadenia, adresa IP používateľa a súbory cookie). Počas registrácie sa uchová e-mailová adresa a ďalšie informácie.

Marketing a vzťahy s verejnosťou (PR)

Akamai Technologies Inc. (USA)

Sieť na doručovanie obsahu – doručenie obsahu stránok PayPal z miestnych serverov používateľom. Rovnako aj získavanie informácií o riziku týkajúceho sa adries IP a zariadení, z ktorých zákazníci pristupujú k službe PayPal, prieskumy a testovanie vhodnosti nových produktov a služieb.

Informácie o adrese IP a hardvéri zariadenia (identifikátory zariadenia, adresa IP používateľa, súbory cookie). Skutočnosti týkajúce sa správania danej IP adresy.

Úverové agentúry a agentúry pre prevenciu podvodov

Soda Software Labs Limited (Spojené kráľovstvo), Aire Labs Limited (Spojené kráľovstvo), Biz Equity LLC (USA), Bizequity Limited (Spojené kráľovstvo), DueDil Limited (Spojené kráľovstvo), Creditsafe (Spojené kráľovstvo), Creditsafe USA Inc. (USA), MiiCard Limited (Spojené kráľovstvo), Yodlee Inc. (USA)

Overovanie totožnosti, overovanie prepojenia medzi zákazníkom a jeho bankovým účtom alebo kreditnou/debetnou kartou, rozhodovanie o bonite zákazníka (okrem iného tiež v súvislosti s úverovými produktami ponúkanými spoločnosťou PayPal), hodnotenie rizikovosti zákazníka a kontrol na prevenciu a odhaľovanie trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti, pomoc pri vymáhaní pohľadávok, správa účtov PayPal a vykonávanie štatistickej analýzy, vykonávanie prieskumov a testovania vhodnosti nových produktov a služieb a kontrola systémov.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, doba platnosti adresy, doklad totožnosti, právna forma, doba výkonu činnosti, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo DPH, nástroj financovania vrátane bankového účtu a prípadne údaje o kreditnej/debetnej karte či príslušné informácie o transakciách. Všetky informácie poskytnuté pri podávaní žiadosti o produkt alebo využívanie funkcie účtu (vrátane informácií získaných z účtov sociálnych sietí alebo údajov o online povesti).

Úverové agentúry a agentúry pre prevenciu podvodov

Štátny úverový register (Rusko)

Získavanie obchodných informácií na účely hodnotenia rizík a dodržiavania požiadaviek boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, ako je zisťovanie organizačnej štruktúry spoločnosti a konečných užívateľov výhod. Pomoc pri rozhodovaní o bonitezákazníka (okrem iného tiež v súvislosti s úverovými produktami ponúkanými spoločnosťou PayPal), kontroly na prevenciu a odhaľovanie trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti, pomoc pri vymáhaní pohľadávok, správa účtov PayPal a vykonávanie štatistickej analýzy, vykonávanie prieskumov a testovania vhodnosti nových produktov a služieb a kontrola systémov.

Registračné číslo spoločnosti, názov a adresa spoločnosti, meno, adresa, dátum narodenia členov štatutárneho orgánu, všetky skrátené obchodné mená, zoznam spoločností, v ktorých figurujú členovia štatutátneho orgánu, dátum založenia/registrácie spoločnosti.

 

Intuit Inc. (USA), Intuit Limited (Spojené kráľovstvo), The Sage Group plc (Spojené kráľovstvo), Xero (Spojené kráľovstvo) Limited, Xero Inc. (USA)

Získavanie informácií pre hodnotenie rizík a pomoc pri rozhodovaní o bonite zákazníka (okrem iného tiež v súvislosti s úverovými produktami ponúkanými spoločnosťou PayPal), kontroly na prevenciu a odhaľovanie trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti, pomoc pri vymáhaní pohľadávok, správa účtov PayPal a vykonávanie štatistickej analýzy, vykonávanie prieskumov a testovania vhodnosti nových produktov a služieb a kontrola systémov.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, doba platnosti adresy, doklad totožnosti, právna forma, doba vykonávania činnosti, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo DPH, nástroj financovania vrátane bankového účtu a prípadne údaje o kreditnej/debetnej karte či príslušné informácie o transakciách.

Úverové agentúry a agentúry pre prevenciu podvodov

Yodlee Inc. (USA), Intuit Inc. (USA), Intuit Limited (Spojené kráľovstvo), The Sage Group plc (Spojené kráľovstvo), Xero (Spojené kráľovstvo) Limited, Xero Inc. (USA)

Získavanie informácií pre hodnotenie rizík a pomoc pri rozhodovaní o bonite zákazníka (okrem iného tiež v súvislosti s úverovými produktami ponúkanými spoločnosťou PayPal), kontroly na prevenciu a odhaľovanie trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti, pomoc pri vymáhaní pohľadávok, správa účtov PayPal a vykonávanie štatistickej analýzy, vykonávanie prieskumov a testovania vhodnosti nových produktov a služieb a kontrola systémov.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, doba platnosti adresy, doklad totožnosti, právna forma, doba vykonávania činnosti, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo DPH, nástroj financovania vrátane bankového účtu a prípadne údaje o kreditnej/debetnej karte či príslušné informácie o transakciách.

Externé zabezpečovanie služieb zákazníkom

Lithium Technologies Inc. (USA)

Poskytovanie služieb zákazníkom na základe kontaktov zákazníka na spoločnosť PayPal v sociálnych médiách

Informácie poskytované zákazníkmi prostredníctvom sociálnych médií, medzi ktoré môže patriť meno, adresa, telefónne číslo, e-mailové adresy, používateľské mená v sociálnych sieťach, skrátené, obmedzené alebo úplné informácie o zdrojoch financovania (závislé od prípadu), dátumy uplynutia platnosti zdrojov financovania, typ účtu PayPal, doklad totožnosti, zostatok na účte a informácie o transakciách, výpisy a výkazy zákazníka, korešpondencia súvisiaca s účtom, informácie o dodaní a preprave a propagačné informácie.

Marketing

PaketPLUS Marketing GmbH

Vedenie marketingových kampaní, šírenie letákov obchodníkom a následné činosti po realizácii kampaní.

Meno spotrebiteľa, miesto, povaha a rozsah podvodu na účte, obchodné meno

Prieskum trhu

Eye square GmbH (Nemecko)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Komerčné partnerstvo

Harrow Council (Spojené kráľovstvo)

Výplaty finančných prostriedkov pre príjemcov používajúcich službu PayPal

Všetky údaje o účte

Prevádzkové služby

eBay Enterprise (GSI Commerce) (USA)

Spracovanie platieb PayPal a poskytovanie podpory zákazníkom menom obchodníkov.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailové adresy, skrátené a obmedzené, údaje o dátumoch uplynutia platnosti finančných zdrojov, typ účtu PayPal, status účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, kód banky, zostatok na účte, údaje o transakciách na účte

Prevádzkové služby

Globalcollect (Holandsko)

Spracovanie transakcií PayPal, pdopora zúčtovania finančných prostriedkov mimo systému PayPal a vypracúvanie výkazov.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailové adresy, skrátené a obmedzené, údaje o dátumoch uplynutia platnosti finančných zdrojov, typ účtu PayPal, status účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, kód banky, zostatok na účte, údaje o transakciách na účte

Marketing a vzťahy s verejnosťou (PR)

Google Inc., Google Ireland, Ltd. (Írsko), DoubleClick Europe Ltd (Spojené kráľovstvo), DoubleClick, divízia spoločnosti Google, Inc.

Pomoc pri identifikácii správania na webových lokalitách PayPal a v mobilnej aplikácii pri rozhodovaní o cielenom marketingu; pomoc s efektívnym vedením a optimalizáciou kampaní cielených na desktop a mobilné zariadenia a iné ciele na webe a vedenie retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok, reklám a e-mailov doručovaných používateľom. Identifikátory reklamy a identifikátory zariadenia na rozdelenie skupín používateľov do segmentov podľa ich správania v aplikácii, zašifrovaná e-mailová adresa spojená s používateľmi služieb PayPal (bez uvedenia vzťahu k účtu).

Marketing a vzťahy s verejnosťou (PR)

Appnexus, Inc. (USA), BlueKai, Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Mediamath Inc. (USA), Criteo SA (Francúzsko)

Realizácia retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok, reklám a e-mailov doručovaných používateľom.

Marketing a vzťahy s verejnosťou (PR)

Facebook, Inc (USA), Facebook Ireland Limited (Írsko) a Twitter, Inc. (USA), AdRoll, Yahoo

Realizácia retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Identifikátory reklamy a identifikátory zariadenia na rozdelenie skupín používateľov do segmentov podľa ich správania v aplikácii, zašifrovaná e-mailová adresa spojená s používateľmi služieb PayPal (bez uvedenia vzťahu k účtu). Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok, reklám a e-mailov doručovaných používateľom.

Marketing a vzťahy s verejnosťou (PR)

Conversant Inc. (USA), Commission Junction (USA), Conversant GmbH (Nemecko), Conversant International Ltd. (Írsko)

 Realizácia a meranie retargetingových kampaní s cieľom identifikovať návštevníkov a presmerovať ich pomocou personalizovaných reklamných kampaní.

Hašovaný identifikátor účtu PayPal (podľa potreby) ako aj identifikátory zariadenia, ktoré používa konkrétna osoba, obsah reklám na doručenie a rozdelenie do používateľských skupín na reklamné účely.

Marketing a vzťahy s verejnosťou (PR)

StrikeAd UK Ltd. (Spojené kráľovstvo), Criteo Ltd. (Spojené kráľovstvo), Criteo Singapore Pte. Ltd (Singapur), Tapjoy Inc (USA)., Supersonic Ltd., StrikeAd Inc. (USA), Exponential Interactive Inc (USA), InMobi (USA), MoPub Inc. (USA), AdMob Inc (USA), Millenial Media Inc (USA), Tapad Inc, Drawbridge Inc, Mobkoi, (Spojené kráľovstvo) Fiksu, Inc. (USA), Nanigans, Inc. (USA), Eloqua, divízia spoločnosti Oracle Inc., Criteo SA (Francúzsko), Rocket Fuel, StrikeAd Inc. (USA)

Realizácia a meranie retargetingových kampaní s cieľom rozdeliť používateľov do segmentov pre marketingové kampane PayPal.

Anonymné identifikátory v súboroch cookie, identifikátory reklamy a/alebo identifikátory zariadenia na rozdelenie skupín používateľov do segmentov na marketingové účely.

Marketing a vzťahy s verejnosťou (PR)

Alliance Data FHC, Inc., spoločnosť vykonávajúca svoju činnosť pod menom Epsilon International alebo Epsilon Communication Solutions, S.L

Vedenie externe orientovaných komunikačných kampaní vrátane e-mailov a zobrazovania oznámení.

Kontaktné údaje, vrátane mena, e-mailu, telefónneho čísla. Anonymné identifikátory v súboroch cookie, identifikátory reklamy. Obsah komunikácie, ktorá má byť doručená konkrétnym používateľom a prípadne skupina v segmente, do ktorej daná osoba patrí, na účely komunikácie.

Marketing a vzťahy s verejnosťou (PR)

Adjust GmbH (Nemecko)

Pomoc pri identifikácii správania v mobilnej aplikácii pri rozhodovaní o cielenom marketingu; pomoc s efektívnym vedením a optimalizáciou kampaní cielených na mobilné zariadenia v sociálnych sieťach a inde na webe

Anonymné identifikátory v súboroch cookie, identifikátory reklamy a identifikátory zariadenia používané konkrétnou osobou, udalosti v mobilnej aplikácii týkajúce sa jej používania konkrétnym používateľom (okrem iného vrátane prihlasovania, úspešného dokončenia transakcie), ale bez údajov o platbe a finančných informácií. Obsah reklám, ktoré majú byť doručené konkrétnym používateľom a prípadne skupine v segmente, do ktorej daná osoba patrí, na reklamné účely.

Marketing a vzťahy s verejnosťou (PR)

Visual IQ, Inc (USA)

Meranie účinnosti reklamy naprieč rôznymi zariadeniami a kanálmi

Identifikátory reklamy a identifikátory zariadenia na rozdelenie skupín používateľov do segmentov podľa ich správania v aplikácii, zašifrovaná e-mailová adresa spojená s používateľmi služieb PayPal (bez uvedenia vzťahu k účtu). Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok, reklám a e-mailov doručovaných používateľom.

Komerčné partnerstvo

VODAFONE SALES & SERVICES LIMITED (Spojené kráľovstvo)

Marketing a riadenie, ktoré spoločnosti PayPal umožňuje pracovať s produktami tretích strán, ako je Vodafone Wallet

Meno, priezvisko, fakturačná adresa (ulica, číslo domu, mesto, PSČ, krajina), identifikátor platiteľa, spôsob platby, CMID/identifikátor metaúdajov klienta, e-mail

Spracovateľ platieb

Carta Financial Services Limited (Spojené kráľovstvo)

Spracovanie platieb, ktoré spoločnosti PayPal umožňuje pracovať s produktami tretích strán, ako je Vodafone Wallet

Meno, priezvisko, fakturačná adresa (ulica, číslo domu, mesto, PSČ, krajina), identifikátor platiteľa, spôsob platby, CMID/identifikátor metaúdajov klienta, e-mail

Partner

Cloud IQ (Spojené kráľovstvo)

Pomoc pri poskytovaní služieb PayPal firemným zákazníkom

Meno zákazníka, obchodné meno, telefónne čísla, kontaktné e-mailové adresy, webová lokalita, odvetvie činnosti, počet transakcií PayPal, objem transakcií so spoločnosťou PayPal, rozdelenie objemu transakcií na domáce a medzinárodné, dodacie a prepravné údaje, údaje o karte použitej na platbu

Partner

WebInterpret (Francúzsko)

Pomoc pri poskytovaní služieb PayPal firemným zákazníkom

Meno zákazníka, obchodné meno, telefónne čísla, kontaktné e-mailové adresy, webová lokalita, odvetvie činnosti, počet transakcií PayPal, objem transakcií so spoločnosťou PayPal, rozdelenie objemu transakcií na domáce a medzinárodné, dodacie a prepravné údaje, údaje o karte použitej na platbu

Marketing a vzťahy s verejnosťou (PR)

TubeMogul Inc (USA), AdaptTV (Spojené kráľovstvo)

Realizácia retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok, reklám a e-mailov doručovaných používateľom.

Úverové agentúry a agentúry pre prevenciu podvodov

Creditsafe UK

Získavanie obchodných informácií na účely hodnotenia rizík a dodržiavania požiadaviek boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, ako je zisťovanie organizačnej štruktúry spoločnosti a konečných užívateľov výhod.

Registračné číslo spoločnosti, názov a adresa spoločnosti, meno, adresa, dátum narodenia členov štatutárneho orgánu

Agentúry

Úrady na ochranu oosbných údajov nachádzajúce sa v týchto krajinách: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo a Taliansko.

Poskytovanie informácií Agentúram uvedeným na zozname v rámci ich právomoci (na ich žiadosť) a odpovedanie na otázky a/alebo vyšetrovania iniciované používateľmi alebo ďalšími zainteresovanými stranami v krajinách, v ktorých pôsobia.

Všetky údaje o účte

 

 1. Ostatné zmeny

  Časť 2 pravidiel ochrany osobných údajov PayPal bola zmenená a doplnená, aby lepšie ozrejmila existujúce znenie.

 

Oznámenie o zmene a doplnení zmluvy o používaní funkcie PayPal Website Payments Pro a virtuálneho terminálu

Dátum účinnosti: 23. marec 2016

 

Zmenenú a doplnenú zmluva o používaní funkcie PayPal Website Payments Pro a virtuálneho terminálu nájdete pod jej aktuálne platnou verziou a zobrazíte ju kliknutím tu alebo cez link „Právne informácie“ alebo „Právne zmluvy“ umiestnený v päte väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal. Tento produkt je dostupný iba pre Používateľov s bydliskom/sídlomv Spojenom kráľovstve.

 

1. Dodatočné poplatky pre určité funkcie – Poplatky za prijatie platieb za Cezhraničné transakcie

Poplatky za prijatie platieb za Cezhraničné transakcie budú aj naďalej určené podľa oblasti, v ktorej je zaregistrovaný účet PayPal odosielateľa. Oblasti odosielateľov Cezhraničných poplatkov (a ich príslušné krajiny) sú určené nanovo a poplatky sú zmenené a doplnené tak, že obsah prvej položky v tabuľke v časti 2.3 (Poplatky – Dodatočné poplatky pre určité funkcie) má toto znenie (uvedené v kontexte s nadradeným ustanovením, pričom zmenené znenie je podčiarknuté):

 

2. Poplatky

3. Dodatočné poplatky za určité funkcie.  Ďalej súhlasíte s úhradou týchto poplatkov:
 

Funkcia

Poplatky

Cezhraničná transakcia: Dodatočný poplatok za príjem platby: i) z účtu s odlišnou Príslušnosťou účtu (ako je definované nižšie) ; alebo ii) ak karta platiteľa pochádza z územia mimo Spojeného kráľovstva

Poznámka: Cezhraničné platby v eurách alebo švédskych korunách uskutočnené: i) medzi účtami zaregistrovanými v; alebo ii) kartami z; Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru nebudú zaťažené týmto dodatočným poplatkom.

Nasledujúce percento z prijatej platby (v závislosti od krajiny odosielateľa):

Krajina odosielateľa

Dodatočný poplatok

Severná Európa*

0,4 %

Európa I**

0,5 %

USA a Kanada

1,0 %

Európa II***

1.3%

Ostatné krajiny

1.8%

* Alandské ostrovy, Dánsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Grónsko, Island, Nórsko, Švédsko.

** Belgicko, Cyprus, Čierna Hora, Estónsko, Francúzsko (vrátane Francúzskej Guyany, Guadeloupu, Martiniku, Réunionu a Mayottu), Gibraltár, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Malta, Monako, Nemecko, Normanské ostrovy, Portugalsko, Rakúsko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Vatikánsky mestský štát.

*** Albánsko, Andorra,
Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Gruzínsko, Chorvátsko, Kosovo, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina.

 

2. Ostatné zmeny

Časti zmluvy o používaní funkcie PayPal Website Payments Pro a virtuálneho terminálu boli zmenené a doplnené na lepšie ozrejmenie existujúceho znenia a na opravu drobných tlačových chýb.

 

Oznámenie o zmene a doplnení Zmluvy o používaní funkcie PayPal Here™

Dátum účinnosti: 23. marec 2016

 

Zmenenú a doplnenú zmluva o používaní funkcie PayPal Here™ nájdete pod jej aktuálne platnou verziou a zobrazíte ju kliknutím tu alebo na link „Právne informácie“ alebo „Právne záväzné zmluvy“ umiestnený v päte väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal. Tento produkt je dostupný iba pre Používateľov s bydliskom/sídlom v Spojenom kráľovstve.

 

1. Sadzba obchodníka PayPal Here

Cenník Poplatkov pre Sadzbu obchodníka PayPal Here v časti 10 zmluvy o používaní funkcie PayPal Here je aktualizovaný tak, že je do nej včlenená ďalšia úroveň sadzby 1,4 % zo sumy platby plus 0,20 GBP za každú platbu, ak celková peňažná suma platieb prijatých na váš účet v predchádzajúcim kalendárnom mesiaci prostredníctvom Aplikácie PayPal Here a formou platby v rámci Komerčných transakcií prevyšuje 55 000,00 GBP. Cenník poplatkov pre Sadzbu obchodníka PayPal Here (uvedený vo všeobecnom cenníku poplatkov v časti 10) teraz znie takto:

 

Celková peňažná suma platieb prijatých na váš účet v predchádzajúcim kalendárnom mesiaci:

 1. prostredníctvom aplikácie PayPal Here,
 2. formou komerčných platobných transakcií.

Poplatok za platbu v prípade Sadzby obchodníka PayPal Here

0,00 – 6 000,00 GBP

2,75 % zo sumy platby

6 000,01 – 15 000,00 GBP

2,4 % zo sumy platby plus 0,20 GBP

15 000,01 – 55 000,00 GBP

1,9 % zo sumy platby plus 0,20 GBP

Viac než 55 000,00 GBP

1,4 % zo sumy platby plus 0,20 GBP

 

2. Aplikácia PayPal Here

Definícia Aplikácie PayPal Here je doplnená tak, aby zahŕňala nielen štandardné softvérové aplikácie, ale aj softvérové aplikácie v iných formátoch (ako sú súbory nástrojov na vývoj softvéru) poskytované spoločnosťou PayPal. Definícia Aplikácie PayPal Here má teraz nasledujúce znenie:

„Aplikáciou PayPal Here sa rozumie softvérová aplikácia PayPal Here pre obchodníkov, ktorú spoločnosť PayPal príležitostne sprístupňuje v týchto formátoch: i) štandardný formát z obchodu s aplikáciami Apple, Amazon Appstore, Google Play alebo ďalších podobných obchodov, ii) v iných formátoch, medzi ktoré patrí okrem iného aj formát súboru nástrojov na vývoj softvéru.“

 

Oznámenie o zmene a doplnení Zmlúv s obchodnými subjektmi

Dátum účinnosti: 23. január 2016

 

Toto oznámenie sa týka iba prípadu, ak súhlasíte s podmienkami zmlúv s obchodnými subjektmi (zvyčajne ak ste používateľom prijímajúcim platby kartou za komerčné transakcie).

Napriek tomu, že spoločnosť PayPal nie je zmluvnou stranou Zmlúv s obchodnými subjektmi, majú tieto zmluvy vplyv na to, ako dostávate platby kartou pomocou služieb PayPal. Tieto zmluvy sú vašimi priamymi zmluvami s bankovými partnermi spoločnosti PayPal, ktorí vám umožňujú prijímať PayPal platby kartou. 

Zmluvy s obchodnými subjektmi sa týkajú obchodníkov po celom svete, čo znamená, že nie všetky zmeny a doplnenia týchto zmlúv sa týkajú obchodníkov so sídlom v Európe. Oznamujeme iba zmeny a doplnenia, ktoré sa týkajú obchodníkov so sídlom v Európe. 

Zmenené a doplnené zmluvy s obchodnými subjektmi sú uvedené pod ich aktuálne platnou verziou a zobrazíte ich kliknutím tu alebo na odkaz „Právne informácie“ alebo „Právne záväzné zmluvy“ umiestnený v päte väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal.

 

1. Zmluva s obchodným subjektom a spoločnosťou HSBC Bank pre služby spracovania platieb kreditnou kartou

Do Dátumu účinnosti je vaša zmluva uzatvorená so spoločnosťou HSBC Bank Plc (ako členom) a spoločnosťou GPUK LLP (ako spracovateľom). Od Dátumu účinnosti preberá úlohu užívateľa v tejto zmluve v súvislosti so službami spracovania platieb kartou, ktoré sú vám poskytované v rámci tejto zmluvy, spoločnosť GPUK LLP. To znamená, že spoločnosť GPUK LLP je od Dátumu účinnosti členom aj spracovateľom na základe tejto zmluvy. Súhlas s touto zmenou nie je potrebný.

Len pre vašu informáciu, táto zmluva sa mení a upravuje aj pre obchodníkov so sídlom mimo Európy – obchodníkov so sídlom v Európe sa tieto konkrétne zmeny a úpravy netýkajú.

 

2. Zmluva s obchodným subjektom pre služby spracovania platieb PayPal kartou (WorldPay)

Len pre vašu informáciu, táto zmluva sa mení a upravuje iba pre obchodníkov so sídlom mimo Európy. Obchodníkov so sídlom v Európe sa tieto zmeny a úpravy netýkajú.

 

Zmena a doplnenie zmluvy o používaní funkcie PayPal Here a zmluvy o používaní funkcie PayPal Website Payments Pro a virtuálneho terminálu

Dátum účinnosti: 9. december 2015

 

Prečítajte si tento dokument.

Zmeny nemusíte odsúhlasovať, keďže nadobúdajú účinnosť automaticky v Dátum účinnosti uvedený vyššie. Ak s týmito nesúhlasíte a oznámite nám to do vyššie uvedeného dátumu, môžete svoj účet okamžite zrušiť (https://www.paypal.com/uk/cgi-bin/?&cmd=_close-account) bez toho, aby vám vznikli akékoľvek ďalšie poplatky.

Do zmluvy o používaní funkcie PayPal HereTM sme vložili tento článok:

21. Mesačné výkazy transakčných nákladov.

Spoločnosť PayPal sprístupní mesačné výkazy transakčných nákladov (vrátane výmenných poplatkov) na kartové transakcie spracované pomocou funkcie PayPal HereTM. Výkazy bude možné stiahnuť si z vášho účtu PayPal. Prvý výkaz bude k dispozícii od januára 2016 (s údajmi o transakciách z predchádzajúceho mesiaca). Výkazy neobsahujú žiadne platby prijaté z iného účtu PayPal.
 

Podobné ustanovenie bude vložené do Zmluvy o používaní funkcie PayPal Website Payments Pro a virtuálneho terminálu:

2.7 Mesačné výkazy transakčných nákladov. Spoločnosť PayPal sprístupní mesačné výkazy transakčných nákladov (vrátane výmenných poplatkov) na kartové transakcie spracované funkciou PayPal Website Payments Pro a Virtuálnym terminálom. Výkazy bude možné stiahnuť si z vášho účtu PayPal. Prvý výkaz bude k dispozícii od januára 2016 (s údajmi o transakciách z predchádzajúceho mesiaca). Výkazy neobsahujú žiadne platby prijaté z iného účtu PayPal.

 

Zmena a doplnenie právne záväznýchzmlúv PayPal

Dátum účinnosti: 1. júl 2015

Prečítajte si tento dokument.

 

Meníme právne zmluvy, podľa ktorých sa riadi váš vzťah so spoločnosťou PayPal. 

Musíme vykonať pár zmien, keďže spoločnosti eBay a PayPal v blízkej budúcnosti už nebudú patriť do tej istej skupiny spoločností a budú pôsobiť ako navzájom nezávislé organizácie. Aj naďalej však budú spolupracovať na tom, aby vám poskytovali užívateľskú skúsenosť, na ktorú ste si zvykli pri odosielaní a prijímaní platieb v obchode eBay pomocou služby PayPal a naďalej zvyšovali jej úroveň.

Odporúčame vám, aby ste si tieto aktualizácie pravidiel pozorne prečítali a oboznámili sa s uskutočňovanými zmenami.

Zmeny nemusíte odsúhlasovať, keďže nadobúdajú účinnosť automaticky v Dátum účinnosti uvedený vyššie. Ak s týmito nesúhlasíte a oznámite nám to do vyššie uvedeného dátumu, môžete svoj účet okamžite zrušiť (https://www.paypal.com/uk/cgi-bin/?&cmd=_close-account) bez toho, aby vám vznikli akékoľvek ďalšie poplatky.

Dúfame však, že aj naďalej budete využívať služby PayPal a tieto výhody:

Je to bezpečnejšie

Pri platení pomocou PayPal nie sú vaše citlivé finančné údaje nikdy poskytnuté predajcom ani obchodníkom, takže ste viac chránení pred podvodmi.

Rýchlejšie používanie

Podrobnosti o karte už nie je potrebné zadávať pri každom platení, takže vaše internetové platby sú rýchlejšie.

Jednoduchšie používanie

PayPal je v Spojenom kráľovstve uprednostňovaným spôsobom platby prostredníctvom webu, pretože je to inteligentný a šikovný spôsob, ako platiť online niekoľkými klikmi. Stačí vám iba vaša e-mailovú adresu a heslo.

Prečítajte si platné znenie právne záväzných zmlúv
 


Zmeny a doplnenia zmluvy s používateľom služby PayPal.

 1. Duševné vlastníctvo

Do časti 1.3 sme vložili nový odsek, ktorý vysvetľuje licenciu a práva, ktoré udeľujete nám a Skupine PayPal (pozri definíciu Skupiny PayPal v odseku 12 nižšie) na používanie obsahu, ktorý publikujete pomocou Služieb. Podobný odsek je uvedený v pravidlách ochrany osobných údajov, odkiaľ je odstránený a vložený do zmluvy s používateľom. Nový odsek v časti 1.3 znie takto:

„Tým, že nám poskytujete obsah alebo uverejňujete obsah (v oboch prípadoch na účely publikovania, či už online alebo offline) prostredníctvom našich Služieb, udeľujete Skupine PayPal nevýlučné, celosvetovo platné, trvalé, neodvolateľné, bezplatné právo s možnosťou sublicencovania (prostredníctvom viacúrovňových licencií) na využitie všetkých prípadných autorských práv, právo na ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch, ochranných známok, práv na databázy a práv duševného vlastníctva, ktoré máte na tento obsah, v akýchkoľvek prípadných médiách známych v súčasnosti alebo v budúcnosti. Okrem toho sa v najširšom možnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi zriekate svojich morálnych práv a sľubujete, že si nebudete také práva nárokovať voči skupine PayPal, príjemcom jej licencií ani nadobúdateľom jej práv. Vyhlasujete a zaručujete, že nič z nasledujúceho neporušuje žiadne právo duševného vlastníctva: vaše poskytovanie obsahu nám, vaše zverejňovanie obsahu pomocou našich Služieb a používanie takého obsahu (a z neho odvodených diel) Skupinou PayPal v súvislosti so Službami.“

 1. Splnenie kritérií a typy účtov

Časť 2.2 sa mení a dopĺňa tak, aby lepšie ozrejmovala rôzne typov účtov, ktoré aktuálne ponúka spoločnosť PayPal. účty, ktoré sa predtým označovali ako prémiové účty, teraz spoločnosť PayPal ponúka ako osobné účty. Zmenená a doplnená časť 2.2 teraz znie takto (s následnými zmenami a doplneniami v iných častiach, v ktorých sa spomínajú prémiové účty):

2.2 Osobné a firemné účty. Ponúkame nasledujúce typy účtov: osobné a firemné účty. Ak nie je dohodnuté inak, môžete vlastniť najviac jeden osobný a jeden firemný účet. Majitelia niektorých Súkromných účtov môžu byť povinní aktualizovať svoje účty (táto operácia môže vyžadovať poskytnutie ďalších informácií spoločnosti PayPal) skôr, ako budú môcť používať všetky funkcie, ktoré sú v Súkromnom účte k dispozícii. Založením firemného účtu a súhlasom s podmienkami uvedenými v tejto zmluve potvrdzujete, že účet nezakladáte primárne na svoje osobné, rodinné či domáce účely. Súhlasíte s tým, že váš účet pozostáva z Platobného účtu a z Rezervného účtu.“

 1. Limitov pre odosielané platby, prijímané platby a výbery

Časti 3.2 (Limity na odosielané platby), 4.1 (Zrušenie limitu na prijaté platby) a 6.2a (Limity na výber/zámenu) sa menia a dopĺňajú o informácie o zrušení limitov na odosielané platby, prijímané platby a na výber. Zmenené a doplnené časti teraz znejú takto:

3.2 Limity na odosielané platby. Ak máte na svojom účte nastavený limit na výšku odoslaných platieb v istej perióde, môžete ho zobraziť takto: prihláste sa do svojho účtu a kliknite na odkaz „Zobraziť limity na vašom účte“ na stránke „Prehľad účtu“. Sme oprávnení podľa svojho odôvodneného uváženia (okrem iného napríklad s cieľom obmedziť riziko podvodu alebo úverové riziko) stanoviť limity peňažných súm, ktoré môžete odosielať prostredníctvom našej Služby.

4.1 Zrušenie limitu na prijaté platby. Ak máte na svojom účte nastavený limit na výšku prijatých platieb v istej perióde, môžete ho zobraziť takto: prihláste sa do svojho účtu a kliknite na odkaz „Zobraziť limity na vašom účte“ na stránke „Prehľad účtu“. Sme oprávnení podľa svojho odôvodneného uváženia (okrem iného napríklad s cieľom obmedziť riziko podvodu alebo úverové riziko) stanoviť limity peňažných súm, ktoré môžete prijímať prostredníctvom našej Služby. Na zrušenie limitu na prijaté platbyje potrebné vykonať kroky uvedené nižšie.

6.2

a. Limity na výber/zámenu. Zaväzujete sa, že vyhoviete našim žiadostiam o overenie vašej totožnosti pred vykonaním zámeny elektronických peňazí vo váš prospech, aby ste nám umožnili znížiť tak riziko podvodu alebo inak splniť naše záväzky týkajúce sa boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti alebo iné povinnosti vyplývajúce zo zákona. Svoje prípadné periodické limity výberov zobrazíte prihlásením sa do svojho účtu a kliknutím na link „Zobraziť limity“ na stránke „Prehľad účtu“. Sme oprávnení podľa svojho odôvodneného uváženia (okrem iného napríklad s cieľom obmedziť riziko podvodu alebo úverové riziko) stanoviť limity na výšku peňazí, ktoré si môžete vybrať prostredníctvom našej Služby.

 1. Zápočet voči zostatkom

Časť 5.4 sa mení a dopĺňa tak, že práva na zápočet podľa tohto článku bude mať len Skupina PayPal (a už nie spoločnosť eBay). Jednoducho povedané, práva na zápočet uvedené v časti 5.4 znamenajú, že spoločnosť PayPal je oprávnená strhávať si poplatky alebo iné sumy, ktoré dlhujete spoločnosti PayPal alebo Skupine PayPal, ako je opísané v danej časti, z ľubovoľného zostatku na účte, ktorého ste majiteľom alebo ktorý je pod vašou kontrolou. Zmenená a doplnená časť 5.4 teraz znie takto:

„5.4 Zápočet voči zostatkom. Súhlasíte s tým, že sme oprávnení započítať akékoľvek sumy na vašich účtoch, ktorých ste majiteľom alebo ktoré sú pod vašou kontrolou voči akýmkoľvek poplatkom alebo iným sumám, ktoré nám dlhujete a (ak tomu nebráni právny predpis o konkurze a reštrukturalizácii) aj iné sumy, ktoré dlhujete iným členom Skupiny PayPal. Jednoducho povedané, naše právo na započítanie znamená, že príslušné poplatky alebo iné sumy zmienené v tejto časti smieme strhnúť zo zostatku na vašom účte, ktorého ste majiteľom alebo ktorý je pod vašou kontrolou.

 1. Zaistenie bezpečnosti vášho platobného nástroja

Časť 9.2 sa mení a dopĺňa vložením nových odsekov 9.2.h a 9.2.i a nového znenia v časti 9.2j (ktorá sa stáva novou časťou 9.2l), ktoré od vás vo všeobecnosti vyžaduje, aby ste vykonali v ňom uvedené kroky na zaistenie bezpečnosti svojich platobných nástrojov. Zmenená a doplnená časť 9.2 znie takto:

 

„9.2 Zaistenie bezpečnosti platobných prostriedkov. Súhlasíte s tým, že v záujme zaistenia bezpečnosti vášho platobného nástroja vykonáte tieto opatrenia:

 1. nebudete sa zúčastňovať na žiadnych Zakázaných činnostiach.
 2. budete mať v bezpečí údaje o svojich zdrojoch financovania, svojom hesle a PIN kóde.
 3. žiadnej inej osobe neposkytnete ani neumožníte použiť váš zdroj financovania, heslo či PIN kód.
 4. neposkytnete údaje o svojich zdrojoch financovania, o svojom hesle či PIN kóde, iba ak v prípade používania Služby.
 5. nikdy si nezapíšete svoje heslo či PIN kód takou formou, z ktorej ho môže vyrozumieť iná osoba.
 6. nezvolíte si také heslo či PIN kód, ktoré sa vám dobre pamätá, napríklad ako postupnosť písmen alebo číslic, ktoré je ľahké uhádnuť.
 7. budete dbať o to, aby nikto neuvidel vaše heslo ani PIN kód, keď ich zadávate.
 8. bude dbať o to, aby ste sa odhlásili zo všetkých aplikácií súvisiacich s platbami na svojom zariadení, keď ho nepoužívate na prístup k Službe a/alebo keď by k nemu mohol získať prístup niekto iný (napríklad ak zariadenie používate spolu s niekým iným alebo ho používate s nezabezpečeným verejným pripojením na internet, napríklad vo verejných priestoroch, v ktorých sa poskytuje bezplatná WiFi sieť).
 9. zdržíte sa použitia akejkoľvek funkcie, ktorá ukladá alebo uchováva vaše heslo alebo PIN kód v zariadení, ktoré používate na prístup k Službe.
 10.  budete dodržiavať všetky primerané pokyny, ktoré vydáme v súvislosti so zaistením bezpečnosti vášho platobného nástroja.
 11. udržiavajte svoje osobné údaje na účte aktualizované. V prípade, že nás budete vo veci vášho účtu kontaktovať z adresy, telefónneho čísla alebo e-mailového účtu, ktoré nie sú u nás zaregistrované, môže sa stať, že vám nebudeme môcť odpovedať; a
 12. Podniknete všetky primerané opatrenia na ochranu bezpečnosti osobného elektronického zariadenia, ktoré používate na prístup k Službám (vrátane použitia individuálne nakonfigurovanej funkcie zariadenia využívajúcej PIN kód a/alebo heslo na prístup k Službám). Ak svoje zariadenie stratíte, musíte nás o tom okamžite informovať a odstrániť ho z nastavení vášho účtu PayPal.“
 1. Vaša zodpovednosť – dočasné pozastavenie rozporovaných transakcií a platieb pre spoločnosť eBay alebo kupujúcim v dôsledku riešenia námietok spoločnosťou eBay

Druhý odsek časti 10.1.d sa mení a dopĺňa tak, že objasňuje:

 • podmienky, na základe ktorých sa spoločnosť PayPal môže rozhodnúť dočasne zablokovať finančné prostriedky na vašom účte až do celej výšky platby, ktorú ste dostali za daný nákup, ktorý je predmetom riešenia reklamácie spoločnosťou eBay,
 • rozsah vašich pokynov spoločnosti PayPal na uskutočnenie platieb spoločnosti eBay resp. kupujúcemu za sumy, ktoré dlhujete príslušnému príjemcovi v súlade s podmienkami, ktorými sa riadi riešenie reklamácií spoločnosťou eBay.

Zmenená a doplnená časť 10.1.d znie takto:

„d. Dočasné pozastavenie rozporovaných transakcií.Ak kupujúci podá Reklamáciu, žiadosť o Spätnú úhradu (chargeback) alebo žiadosť o Vrátenie platby ohľadne platby, ktorú ste prijali, spoločnosť PayPal dočasne zablokuje finančné prostriedky na vašom účte tak, aby bola pokrytá celá suma uplatnená pri tejto Reklamácii, Chargebacku alebo Vrátení platby. Blokovanie vykonané na základe tohto ustanovenia vás neobmedzuje v používaní ostatných prostriedkov na účte, ktoré nie sú rozporované alebo ohrozené danou Reklamáciou, Chargebackom alebo Vrátením platby, pokiaľ nemáme iný dôvod takéto používanie obmedziť. Ak bol spor rozhodnutý vo váš prospech alebo ak platba je spôsobilá na ochranu v rámci programu Ochrany kupujúceho PayPal, odblokujeme váš účet a obnovíme vám prístup k príslušným finančným prostriedkom. Ak bude spor rozhodnutý vo váš neprospech, spoločnosť PayPal odstráni príslušné finančné prostriedky z vášho účtu.

Tento proces sa týka aj všetkých reklamácií, ktoré kupujúci uplatní voči vám u spoločnosti eBay v rámci vybavovania reklamácií eBay, pokiaľ ste spoločnosti eBay poskytli oprávnenie použiť váš účet PayPal na úhradu pohľadávok, ktoré má voči vám spoločnosť eBay alebo (podľa okolností) kupujúci v zmysle podmienok vybavovania reklamácií eBay (ďalej len „Autorizované sumy“) a spoločnosť eBay nás o danej reklamácii informovala. V rozsahu, v ktorom sú splnené vyššie uvedené podmienky, dávate spoločnosti PayPal oprávnenie a príkaz na spracovanie platieb všetkých Autorizovaných súm z vášho účtu PayPal spoločnosti eBay resp. kupujúcemu v súlade s pokynmi, ktoré dá spoločnosť eBay spoločnosti PayPal, pričom však súhlasíte s tým, že spoločnosť PayPal môže vami poskytnuté oprávnenie a príkaz na úhradu akejkoľvek Autorizovanej sumy považovať za zrušené a nebude mať povinnosť takú platbu uskutočniť, ak na základe vlastného uváženia usúdi, že daná reklamácia by bola rozhodnutá vo váš prospech, pokiaľ by ste ju uplatnili ako Reklamáciu u spoločnosti PayPal. Všetky sťažnosti uplatnené priamo v spoločnosti eBay sa riadia len vnútornými pravidlami spoločnosti eBay. Podmienky programu ochrany predajcu PayPal sa nevzťahujú na predajcov v súvislosti s reklamáciami uplatnenými kupujúcimi priamo v spoločnosti eBay.“

 1. Kroky spoločnosti PayPal

Časť 10.2 sa mení a dopĺňa tak, že:

 • sa vymazáva odkaz na spoločnosť eBay ako na zmluvnú stranu, ktorá požíva ochranu v rámci rôznych opatrení, ktoré môže spoločnosť PayPal na základe tejto časti prijať,
 • sa vkladá nový odsek j), ktorý spoločnosti PayPal umožňuje dočasne vás zbaviť spôsobilosti na ochranu predajcu PayPal a/alebo na ochranu kupujúceho PayPal na základe tejto časti (pričom sa vypúšťa odsek „Dočasné zbavenie spôsobilosti“ v časti 11.6 (Program ochrany predajcu – kritériá účasti v programe)).

Zmenené a doplnené časti v odseku 10.2 teraz znejú takto (uvádzame v kontexte s nadradeným ustanovením 10.2):

10.2 Kroky spoločnosti PayPal. Ak máme dôvod sa domnievať, že ste mali účasť na akejkoľvek Zakázanej činnosti, môžeme podniknúť rôzne kroky na ochranu spoločnosti PayPal, Používateľa, tretej strany alebo vás voči Vráteniu platby, Chargebacku, Reklamácii, poplatkom, pokutám, penále či akejkoľvek inej zodpovednosti. Týmito krokmi môžu byť okrem iného aj ďalej uvedené opatrenia:

j. Môžeme vás dočasne zbaviť spôsobilosti na ochranu predajcu PayPal a/alebo ochranu kupujúceho PayPal.“

 1. Pozastavenie platby

Vložili sme krátku vetu do druhého odseku v časti 10.5a.ii, ktorá vysvetľuje, že spoločnosť PayPal je oprávnená informovať vás o pozastavení platieb na základe časti 10.5 prostredníctvom oprávnených tretích strán. Zmenená a doplnená časť 10.5a teraz znie takto:

10.5 Pozastavenie platby

a. Súhlasíte s tým, že ak:

i. ak dostanete platbu, ktorá je zaťažená Transakčným rizikom,

ii. ak je s vaším účtom spojená vyššia než prijateľná miera rizika (na základe informácií dostupných spoločnosti PayPal v relevantnom čase a toho, čo na základe vlastného uváženia považuje za prijateľnú mieru rizika alebo vystaveniu rizika pre seba za všetkých okolností),

môže spoločnosť PayPal na základe vlastného uváženia (konajúc odôvodnene) danú platbu alebo ľubovoľnú inú platbu pozastaviť. Ak spoločnosť PayPal pozastaví finančné prostriedky na vašom účte, oznámime vám to (spolu s informáciou o predpokladanej dĺžke pozastavenia). Finančné prostriedky budú zadržiavané na vašom Rezervnom účte a vo vašom zostatku PayPal budú označené ako „čakajúce na spracovanie“. Pozastavenie vám môžeme oznámiť prostredníctvom oprávnených tretích strán (ako sú partnerské platformy, ktoré využívate na realizáciu transakcií).“

 1. Chyby a Neautorizované transakcie – identifikácia chýb a/alebo Neautorizovaných transakcií

Časť 12.1 sa mení a dopĺňa tak, že upravuje, akú veľkú dôležitosť má, aby ste okamžite upozornili spoločnosť PayPal, ak máte dôvod domnievať sa, že nejaké zariadenie, ktoré ste použili na prístup k Službám, sa stratilo, bolo ukradnuté alebo deaktivované. Táto časť tiež vysvetľuje, že vyvodíme voči vám zodpovednosť za neautorizované použitie vášho účtu, ak získame dôkazy naznačujúce, že mali účasť na činnostiach uvedených v zozname na konci tejto časti. Zmenená a doplnená časť 12.1 teraz znie takto:

12.1 Identifikácia chýb a/alebo Neautorizovaných transakcií. Ak chcete zobraziť históriu transakcií, prihláste sa do svojho účtu na webovej lokalite PayPal a kliknite na kartu „História“. Je veľmi dôležité, aby ste spoločnosť PayPal okamžite upovedomili, ak máte dôvod domnievať sa, že došlo k čomukoľvek z uvedeného: i) neautorizovaná transakcia bola odoslaná z vášho účtu, ii) vyskytol sa neautorizovaný prístup na váš účet, iii) došlo k možnému prezradeniu vášho hesla alebo PIN kódu, iv) došlo k strate, krádeži alebo deaktivácii akéhokoľvek zariadenia, ktoré používate na prístup k Službám, v) niekto previedol alebo mohol previesť peniaze z vášho účtu bez vášho povolenia (spolu ďalej len „Neoprávnený prístup k účtu“). Rovnako nás tiež musíte ihneď upovedomiť, ak sa odôvodnene domnievate, že na vašom účte došlo k akejkoľvek inej chybe. Dôrazne vám odporúčame, aby ste pozorne a pravidelne sledovali aktivitu na vašom účte, aby ste mohli spoločnosť PayPal ihneď informovať, ak nastane ktorákoľvek z vyššie uvedených udalostí. Nebudeme voči vám vyvodzovať zodpovednosť za neoprávnené použitie vášho účtu inou osobou, pokiaľ uspokojivo pre nás usúdime, že ste nekonali s úmyslom umožniť tretej osobe získať prístup k vašej identifikácii PayPal a/alebo heslu/PIN kódu alebo k vášmu zariadeniu, kým ste na ňom boli prihlásení k Službám. Zodpovednosť za neoprávnené použitie vášho účtu voči vám vyvodíme vtedy, keď získame dôkazy: že ste konali s úmyslom umožniť tretej osobe prístup k vašej identifikácii PayPal a/alebo heslu/PIN kódu, že ste konali podvodným spôsobom, alebo že ste konaním v priamom či nepriamom úmysle nesplnili svoje záväzky na používanie vášho platobného nástroja spôsobom uvedeným v tejto zmluve.“

 1. Ochrana kupujúceho PayPal

Časť 13 sa mení a dopĺňa o niekoľko vylepšení pravidiel programu ochrany kupujúceho PayPal. Tieto zmeny a doplnenia:

 1. vysvetľujú vašu zodpovednosť voči spoločnosti PayPal, keď spoločnosť PayPal príjme konečné rozhodnutie v prospech kupujúceho (primerane sa mení časť 13.3),
 2. zlepšujú podmienky pre získanie náhrady na základe programu ochrany kupujúceho PayPal pre používateľov služby PayPal (primerane sa mení časť 13.4) tak, že:
  1. rozširujú rozsah nákupov spôsobilých pre ochranu pre všetkých používateľov (používatelia PayPal so sídlom/bydliskom v Spojenom kráľovstve už výhodu, ktorá z toho vyplýva majú) tak, aby tam spadali:
   1. nehmotné veci (napríklad prístupové práva k digitálnemu obsahu a iné licencie),
   2. služby, a
   3. cestovné lístky,
  2. prestávajú sa uplatňovať niektoré dôsledky pravidiel a/alebo opatrení spoločnosti eBay (ako boli uvedené v častiach 13.4.a.vi a 13.4.a.x, ktoré sa teda vymazávajú) ako dôvody pre vylúčenie nejakej veci spomedzi vecí spôsobilých na ochranu,
  3. prestáva platiť použitie tlačidla Pay Now (Zaplatiť) v službe eBay alebo faktúry eBay ako podmienka pre získanie náhrady (časť 13.4.b.i.a je teda vymazaná),
 3. ozrejmujú vaše práva v programe ochrany kupujúceho PayPal, ak (ako kupujúci) dostávate náhradu za nákup priamo od Príjemcu platby alebo od inej tretej strany (časť 13.11 sa mení primerane).

Zmenené a doplnené časti článku 13 (ako sa uvádza vyššie) znejú takto:

13.3 Čo sa stane, keď spoločnosť PayPal príjme konečné rozhodnutie v prospech kupujúceho …

 

Ak som Príjemcom platby? Ak spoločnosť PayPal príjme konečné rozhodnutie vo veci problému kupujúceho v prospech kupujúceho, budete zodpovední voči spoločnosti PayPal za sumu, ktorú vráti kupujúcemu. Spoločnosť PayPal napriek tomu nie je povinná vrátiť vám vaše poplatky PayPal spojené s transakciou ani žiadne iné poplatky, ktoré si v súvislosti s touto transakciou naúčtovala z vášho účtu PayPal tretia strana (napríklad poplatky účtované platformou tretej strany, ktorú používate na predaj). V niektorých prípadoch (napríklad ak neuspejete s Reklamáciou u dôvodu SNAD (zakúpený tovar je Výrazne odlišný od opisu) z toho dôvodu, že spoločnosť PayPal je oprávnene presvedčená, že vami predaný tovar je falzifikát), nemusíte dostať späť (napríklad príslušný orgán môže prevziať kontrolu nad tovarom, a/alebo môže tovar prevziať do svojej držby alebo s ním môže inak nevratne naložiť).

13.4 Podmienky náhrady

V rámci programu ochrany kupujúceho PayPal môžete získať náhradu v prípade problému s nákupom iba vtedy, ak sú splnené všetky nasledujúce požiadavky:

a. Váš nákup spĺňa kritériá. Kritériá pre ochranu spĺňajú nákupy väčšiny tovaru a služieb (vrátane cestovných lístkov, nehmotných vecí, ako sú prístupové práva k digitálnemu obsahu a iné licencie) okrem kúpy:

i. nehnuteľností (okrem iného tiež rezidenčných nehnuteľností),

ii. spoločností (okrem iného akýchkoľvek vecí alebo služieb tvoriace súčasť podnikuk alebo firemnej akvizície),

iii. dopravných prostriedkov (okrem iného tiež motorových vozidiel, motocyklov, karavanov, lietadiel a lodí),

iv. na mieru vyrobeného tovaru (ak nie je reklamovaný ako „Nedoručený“),

v. tovaru a služieb zakázaných pravidlami používania služby PayPal,

vi. priemyselných strojov používaných na výrobu,

vii. vecí ekvivalentných hotovosti (okrem iného tiež darčekových kariet),

viii. tovaru a služieb, ktoré sú zakúpené pomocou funkcií Zong, Website Payments Pro, virtuálneho terminálu alebo platieb v rámci osobných transakcií, a

ix. akýchkoľvek stávok (či už stávok na výsledok, stávok proti výsledku alebo iných) a akýchkoľvek iných príležitostí získať prospech z hazardnej hry (ak nakupujete ako používateľ PayPal so sídlom/bydliskom v Spojenom kráľovstve).

b. Odoslali ste platbu za svoj nákup zo svojho účtu PayPal na účet PayPal Príjemcu platby:

i. prostredníctvom karty „Odoslať peniaze“, ktorá sa používa na platby za tovar a/alebo služby na webe alebo v aplikácii PayPal alebo prostredníctvom funkcie pokladne PayPal Príjemcu platby (okrem iného tiež Funkcie platieb PayPal podľa polohy, ak ju Príjemca platby používa), a

ii. Iba v jednej splátke. Nákupy zaplatené vo viacerých splátkach – napríklad záloha, po ktorej nasleduje konečná zúčtovacia platba – nie sú spôsobilé na ochranu.

13.11 Zákaz dvojitej náhrady

Nie ste oprávnení získať náhradu za nákup v rámci programu ochrany kupujúceho PayPal, ak okrem toho dostanete náhradu za daný nákup priamo od Príjemcu platby alebo od inej tretej strany.

 1. Úplná zmluva a práva tretích strán

Časť 14.8 sa mení a dopĺňa tak, aby bolo možné voči vám v súlade s touto zmluvou s používateľom vykonávať práva Skupiny PayPal (namiesto eBay) uvedené v Zmluve s používateľom. Zmenená a doplnená časť 14.8 teraz znie takto:

14.8 Úplná zmluva a práva tretích strán. Táto zmluva (vrátane akejkoľvek jej prílohy) obsahuje úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou PayPal ohľadom Služby. Časti 1, 7, 8, 10, 14, 15 a príloha 1, ako aj akékoľvek ďalšie ustanovenia, z povahy ktorých to vyplýva, platia aj po skončení platnosti tejto zmluvy. Ak bude akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy považované za neplatné alebo nevykonateľné, také ustanovenie bude vymazané a budú sa uplatňovať ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Osoba, ktorá nie je stranou tejto zmluvy, nemá žiadne práva na základe zákona o zmluvách (práva tretích strán) z roku 1999 a nemôže sa spoliehať na žiadnu podmienku tejto zmluvy, ani ju vymáhať (s výnimkou Skupiny PayPal v súvislosti s ich právami uvedenými v tejto zmluve), táto skutočnosť však nemá vplyv na žiadne právo ani opravný prostriedok tretích strán, ktoré existuje alebo je dostupné inak než prostredníctvom spomenutého zákona.“

 1. Vymedzenie pojmov

Časť 15 sa mení a dopĺňa o tieto nové alebo upravené pojmy a ich vymedzenie:

 • Skupinou spoločností PayPal“ sa rozumie podľa okolností spoločnosť PayPal Holdings Inc. a jej dcérske spoločnosti a podniky a spriaznené osoby (čo okrem iného zahŕňa spoločnosť PayPal).“
 • „Službami sa rozumejú všetky produkty, služby, obsah, funkcie, technológie alebo vlastnosti ponúkané spoločnosťou PayPal a všetkými súvisiacimi lokalitami, aplikáciami a službami.“
 1. Poplatky za Cezhraničné Súkromné transakcie

Znižujeme poplatok za odoslanie alebo prijatie Cezhraničnej Súkromnej transakcie prijatej príjemcom so sídlom/bydliskom v Brazílii, ktorá je úplne alebo čiastočne financovaná debetnou alebo kreditnou kartou, z hodnoty 7,4 % + fixný poplatok na 5,99 % + fixný poplatok. Príslušná položka v Cenníku poplatkov za Cezhraničné Súkromné transakcie v „Prílohe 1 (Cenník poplatkov)“ (uvádzame v kontexte s príslušnými nadpismi stĺpcov) teraz znie takto:

Krajina príjemcu

Krajina odosielateľa

Poplatok za platbu v plnej výške financovanú zo zostatku na účte PayPal alebo z bankového účtu

Poplatok za platbu v plnej alebo čiastočnej výške financovanú debetnou alebo kreditnou kartou

Brazília

Kdekoľvek

1,0 %^

5,99 % + fixný poplatok^

 1. Poplatky za Cezhraničné Komerčné transakcie

Cezhraničné poplatky budú aj naďalej určované podľa oblasti, v ktorej je zaregistrovaný účet PayPal odosielateľa. Oblasti odosielateľov pre Cezhraničné poplatky (a krajiny, ktoré ich tvoria) sú určené nanovo a poplatky sa menia a dopĺňajú tak, že časť s názvom „Príjem Cezhraničných platieb (predaj)“ v cenníku poplatkov za Komerčné transakcie v časti „Príloha1 (Cenník poplatkov) znie takto:

      „…

Príjem Cezhraničných platieb (predaj)

Uplatní sa Poplatok za príjem platieb v rámci Domácich Komerčných transakcií, pričom percentuálna časť daného poplatku sa navyšuje o percentuálnu výšku Cezhraničného poplatku uvedenú v tabuľke nižšie (podľa krajiny odosielateľa).

 

Krajina odosielateľa

Cezhraničný poplatok

Severná Európa*

0,4 %

Európa I**

0,5 %

USA a Kanada

1,0 %

Európa II***

1,3 %

Ostatné krajiny

1,8 %

 

* Alandské ostrovy, Dánsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Grónsko, Island, Nórsko, Švédsko.

** Belgicko, Cyprus, Čierna Hora, Estónsko, Francúzsko (vrátane Francúzskej Guyany, Guadeloupu, Martiniku, Réunionu a Mayottu), Gibraltár, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Malta, Monako, Nemecko, Normanské ostrovy, Ostrov Man, Portugalsko, Rakúsko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Vatikánsky mestský štát.

*** Albánsko, Andorra, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Gruzínsko, Chorvátsko, Kosovo, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina.

Poznámka: Cezhraničné platby v eurách alebo švédskych korunách uskutočnené medzi účtami zaregistrovanými v Európskej únii alebo v Európskom hospodárskom priestore budú na účely uplatnenia Poplatkov považované za platby v rámci Domácej Komerčnéj transakcie.

      …”

 1. Ostatné zmeny

Časti zmluvy s používateľom služby PayPal boli zmenené a doplnené na lepšie ozrejmenie existujúceho znenia a na opravu drobných tlačových chýb.

 

 

Zmena a doplnenie pravidiel ochrany osobných údajov PayPal

Dátum účinnosti: 1. júl 2015

 

Týmto oznámením vás informujeme, že spoločnosť PayPal mení svoje pravidlá ochrany osobných údajov, medzi iným aby zohľadnila nový vzťah, ktorý bude mať so spoločnosťou eBay Inc. a jej spriaznenými osobami (ďalej len „eBay“), keď tieto spoločnosti nebudú viac voči sebe spriaznené z dôvodu výkonu spoločnej kontroly nad nimi. Aktualizované pravidlá ochrany osobných údajov PayPal nadobudnú účinnosť 1. júla 2015 a budú zahŕňať tieto zmeny:

 1. Prehľad

Pridali sme novú definíciu pojmu „údaje“, pretože chránime osobné údaje našich jednotlivých používateľov rovnako, ako chránime informácie našich obchodníkov (právnických osôb). Nová definícia znie takto:

„ Pod pojmom „údaj“ sa v týchto pravidlách o ochrane osobných údajov rozumie každý dôverný alebo osobný identifikovateľný údaj, alebo iná informácia súvisiaca s používateľmi Služieb PayPal, a to vrátane zákazníkov a obchodníkov (právnické osoby).“

 1. Záväzné podnikové pravidlá

Spoločnosť PayPal sa zaväzuje poskytovať primeranú ochranu vašich osobných údajov bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Ako samostatný subjekt bude spoločnosť PayPal uplatňovať viacero rôznych metód, ktorými bude zabezpečovať primeraný cezhraničný prenos údajov, vrátane zmluvných mechanizmov. Zmenili sme názov časti „Záväzné podnikové pravidlá“ na „Cezhraničné prenosy osobných údajov“ a podľa toho sme aj aktualizovali znenie v tejto časti. Nová časť znie takto:

„Spoločnosť PayPal sa zaväzuje primerane chrániť vaše údaje bez ohľadu na to, kde sa tieto údaje nachádzajú, a poskytovať primeranú ochranu pre vaše údaje všade tam, kde sa tieto údaje prenášajú mimo EHP.“

 1. Údaje, ktoré zhromažďujeme

Údaje o vás od tretích strán

Vložili sme nový odsek s informáciou, že môžeme zhromažďovať údaje o vás získané od spoločností, ktoré sú s nami v tej istej skupine, od iných spoločností alebo z iných účtov, nad ktorými podľa nášho odôvodneného názoru vykonávate kontrolu. Nový odsek znie takto:

Údaje o vás z ďalších zdrojov: Taktiež môžeme zhromažďovať údaje o vás z iných zdrojov, vrátane od spoločností, ktoré sú súčasťou skupiny PayPal, iných spoločností (pri dodržaní ich pravidiel o ochrane osobných údajov a platných zákonov) alebo z iných účtov, nad ktorými podľa nášho odôvodneného názoru máte úplnú či čiastočnú kontrolu.“

 1. Ako používame súbory cookie, webové signály, miestny úložný priestor a podobné technológie

Zjednodušili sme túto časť a presunuli časť jej znenia do samostatných pravidiel týkajúcich sa súborov cookie, webových signálov a podobných technológií (ktoré budú prístupné cez odkaz). V týchto pravidlách sa ďalej vysvetľuje, ako používame tieto technológie na zmierňovanie rizík a odhaľovanie podvodov. Nová časť znie takto:

„Pri prístupe na našu webovú lokalitu alebo používaní Služieb PayPal môžeme (a s nami aj spoločnosti, s ktorými spolupracujeme) ukladať malé dátové súbory do vášho počítača alebo iného zariadenia. Tieto dátové súbory môžu byť súbory cookie, pixelové značky, súbory cookie „flash“ alebo iné miestne úložné priestory, ktoré poskytuje váš prehliadač alebo súvisiace aplikácie (spolu len ako „súbory cookie“). Súbory cookie používame na to, aby sme vás rozpoznali ako zákazníka, prispôsobili vám Služby PayPal, obsah a reklamu, merali efektivitu propagačných aktivít a zabezpečili zachovanie bezpečnosti vášho účtu, znížili mieru rizika a zabránili podvodom a tiež na zvyšovanie dôvery a bezpečnosti na našich stránkach a pri Službách PayPal. V prípade, že súbory cookie nie sú vyžadované kvôli ochrane proti podvodom alebo na zaistenie bezpečnosti nami kontrolovaných webových lokalít, máte právo ich odmietnuť, ak to váš prehliadač alebo doplnok prehliadača umožňuje. Odmietnutie súborov cookie však môže narušiť vaše používanie našej webovej lokality a služieb PayPal. Podrobnejšie informácie o našom používaní týchto technológií nájdete v našich pravidlách v časti Súbory cookie, webové signály a podobné technológie.“

Vložili sme tiež vetu týkajúcu sa komunikácie s vami (napríklad na poskytovanie zákazníckej podpory) a jednoznačne uvádzame, že v zložke o vašom účte vedieme aj naše odpovede poskytnuté vám. Nová veta znie takto:

Komunikácia: Pri komunikácii s nami na účely zákazníckej podpory alebo na iné účely (pomocou e-mailu, faxu, telefónu, Twitteru a pod.) si uchovávame údaje o tejto komunikácii a naše odpovede v záznamoch, ktoré vedieme o vašom účte.“

 1. Príjemcovia bez zaregistrovaných účtov PayPal a žiadosti

Upravili sme tiež znenie týkajúce sa používateľov vykonávajúcich transakcie s fyzickými osobami, ktoré nie sú registrovanými používateľmi Služieb PayPal. Táto časť vysvetľuje, ako môže spoločnosť PayPal zhromažďovať osobné údaje od nezaregistrovaných používateľov Služieb PayPal, ak transakciu s týmito nezaregistrovanými používateľmi vykonáva zaregistrovaný používateľ Služieb PayPal. Nové znenie je nasledujúce:

Osoby, ktoré nie sú registrovanými používateľmi Služieb Paypal a žiadosti: Keď sa registrovaný používateľ Služieb PayPal pokúsi vykonať transakciu s fyzickou osobou, ktorá nie je registrovaným používateľom Služieb PayPal (napríklad zaslaním platby, iných výhod alebo žiadosťou o poskytnutie platby touto fyzickou osobou), uchováme si údaje, ktoré nám tento registrovaný používateľ Služieb PayPal poskytne, napr. e-mailovú adresu, telefónne číslo a/alebo meno tejto druhej neregistrovanej osoby. Hoci tieto údaje musíme v súlade so zákonom uchovávať po istý čas, nepoužijeme ich na posielanie marketingových ponúk tejto neregistrovanej osobe. Okrem toho majú tieto osoby rovnaké právo na získavanie svojich údajov a ich opravu (za predpokladu, že poskytli správne údaje) ako akýkoľvek iný používateľ Služieb PayPal.“

 1. Ako používame a poskytujeme údaje

Vložili sme novú definíciu „údaje o účte“ (teda údaje súvisiace s účtom PayPal používateľa). Nová definícia znie:

Údaje o účte: Na účely pravidiel ochrany osobných údajov sú údajmi o účte (ďalej len „údaje o účte“) okrem iného: meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, používateľské meno, fotografia, IP adresa, identifikačné číslo zariadenia, údaj o geografickej polohe, čísla účtov, typy účtov, detaily platobných nástrojov spojených s účtom, detaily o platobných transakciách, výkazy a správy o zákazníkovi, nastavenia účtu, údaje o totožnosti zozbierané vrátane previerok totožnosti zákazníka (know your customer) a zákaznícku korešpondenciu.“

Táto časť bola okrem toho aktualizovaná tak, aby uviedla účely, na ktoré používame osobné údaje, vrátane overovania totožnosti, poskytovania a prispôsobovanie Služieb PayPal, ako aj dôvody, pre ktoré vás budeme kontaktovať a spôsoby takéhoto kontaktu.

„ Vaše údaje zhromažďujeme, uschovávame a spracúvame na serveroch umiestnených v Spojených štátoch amerických a na iných miestach vo svete, kde sa nachádzajú zariadenia spoločnosti PayPal. Hlavným účelom zhromažďovania údajov o vás je poskytnúť bezpečné, plynulé, efektívne a zákazníkovi prispôsobené služby. Súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje môžeme použiť na tieto účely:

 • spracovanie transakcií a poskytovanie Služieb PayPal,
 • overenie totožnosti vrátane overovania totožnosti počas zriaďovania účtu a obnovy hesla,
 • riešenie sporov, inkasovanie poplatkov a riešenie problémov,
 • znižovanie rizika alebo odhaľovanie, zabraňovanie alebo odstraňovanie podvodov či iných potenciálne nezákonných alebo zakázaných činností,
 • odhaľovanie, prevencia alebo napravovanie porušení pravidiel alebo príslušných zmlúv s používateľom,
 • poskytovanie služieb zákazníckej podpory,
 • zlepšovanie Služieb PayPal úpravou vašej používateľskej skúsenosti pre vaše potreby,
 • meranie výkonnosti Služieb PayPal a zlepšovanie ich obsahu a rozvrhnutia,
 • správa a ochrana našej infraštruktúry informačných technológií,
 • poskytovanie cieleného marketingu a reklám, aktualizácií služieb a propagačných ponúk založených na preferenciách týkajúcich sa oznámení, ktoré ste si nastavili vo svojom účte PayPal (prečítajte si časť „Kontakt so zákazníkmi služby PayPal“ nižšie), a na vašich činnostiach pri používaní Služieb PayPal,
 • vykonávanie kontrol bonity a platobnej schopnosti, porovnávanie presnosti informácií a ich overovanie s tretími stranami.“

Vysvetľujeme tiež, že ak sa rozhodnete poskytnúť odpovede na naše nepovinne vypĺňané dotazníky alebo prieskumy, môžeme vami poskytnuté informácie použiť na zlepšenie našich služieb alebo na to, aby sme vám odoslali marketingové alebo reklamné informácie.

Dotazníky, prieskumy, spotrebiteľské súťaže a údaje o profile : Ak sa rozhodnete reagovať na naše dobrovoľné dotazníky alebo prieskumy, môžeme tieto údaje použiť na zlepšenie Služieb PayPal, zasielanie marketingových a reklamných informácií, správu spotrebiteľských súťaží alebo na iné účely, ktoré budú podrobne vysvetlené v samotnom prieskume.“

Zmenili sme spôsob, ako môžu používatelia obmedziť zdieľanie svojich osobných údajov, vrátane zdieľania cez svoje mobilné zariadenie.

Ďalším používateľom môžeme tiež oznámiť skutočnosť, že ste ako zákazník práve v ich dosahu. Nový text znie takto: „ Ak nechcete, aby sme tieto informácie o vás poskytovali tretím osobám, môžete nastavenia pre tieto typy údajov otvoriť, zobraziť a ovládať vo svojom mobilnom zariadení.“

 1. Poskytnutie údajov tretím stranám iným než zákazníkom PayPal

Zmenili sme túto časť, ktorá teraz vysvetľuje, ako spoločnosť PayPal poskytuje osobné údaje tretím stranám, vrátane orgánov činných v trestnom konaní, asociácií vydavateľov kreditných kariet a partnerských spoločností. Na lepšiu orientáciu našich používateľov sme presunuli celý zoznam týchto tretích strán z Pravidiel ochrany osobných údajov do samostatného dokumentu, ktorý je prístupný cez samostatné odkazy, ktoré používateľov usmernia na celý zoznam (viac informácií nájdete v odseku 8 nižšie). Táto časť bola tiež upravená tak, aby reflektovala meniacu sa povahu vzťahu medzi spoločnosťami PayPal a eBay. Obe strany budú samostatnými subjektmi, chcú však aj naďalej poskytovať používateľom obchodné služby očakávanej kvality. Zmeny v tejto časti zohľadňujú poskytovanie údajov o účtoch PayPal spoločnosti eBay a iným tretím stranám na účely prevencie pred podvodmi a riadenia rizík, poskytovania služieb zákazníkom, prepravy tovaru a súladu s právnymi predpismi.   Ako vždy, ani teraz nebudú tretie strany môcť používať tieto údaje na svoje marketingové účely bez výslovného súhlasu používateľa.

„Spoločnosť PayPal nebude bez vášho výslovného súhlasu predávať ani prenajímať žiadne vaše osobné údaje tretím stranám na marketingové účely a tieto údaje zverejní iba za obmedzených okolností a na účely opísané v týchto pravidlách ochrany osobných údajov. To sa týka aj prenosu údajov do štátov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Konkrétne dávate spoločnosti PayPal svoj súhlas a pokyn, aby s vašimi údajmi naložila nasledujúcimi spôsobmi:

 1. Poskytnúť potrebné údaje: polícii a ďalším orgánom činným v trestnom konaní; bezpečnostným silám; príslušným vládnym, medzivládnym a nadnárodným orgánom; kompetentným agentúram, oddeleniam, regulačným úradom, samoregulačným úradom alebo organizáciám (okrem iného tiež agentúram spomenutým v časti „Agentúry“ na Zozname poskytovateľov – tretích osôb tu) a ďalším tretím stranám vrátane spoločností v Skupine PayPal, i) ktorých požiadavkám musíme a môžeme vyhovieť zo zákona, okrem iného tiež na základe luxemburského zákona z 24. júla 2015 o americkom zákone o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov (FATCA) (ďalej len „zákon FATCA“) a z 18. decembra 2015 o spoločných štandardoch oznamovania (ďalej len „zákon CRS“) v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) (ďalej len „zákon CRS“); ii) ak máme dôvod sa domnievať, že je pre nás vhodné spolupracovať pri vyšetrovaní podvodov alebo inej nezákonnej činnosti alebo potenciálnej nezákonnej činnosti alebo iii) viesť vyšetrovanie porušení našej zmluvy s používateľom (okrem iného tiež vášho zdroja financovania alebo poskytovateľa kreditnej či debetnej karty).

Spolu s ďalšími organizáciami, vrátane osôb, ktoré akceptujú službu PayPal, môžeme tiež poskytovať, zobrazovať a používať (aj z iných krajín) potrebné údaje (okrem iného tiež údaje zaznamenané agentúrami špecializujúcich sa na vyšetrovanie a prevenciu podvodov), ktoré nám aj druhej strane pomôžu vyhodnotiť a riadiť riziko (okrem iného tiež na zabránenie podvodov, legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu). Ak chcete získať ďalšie informácie o relevantných agentúrach na prevenciu podvodov, kontaktujte nás . Ak chcete získať ďalšie informácie o týchto Agentúrach, agentúrach špecializujúcich sa na vyšetrovanie a prevenciu podvodov a ďalších tretích stranách, kliknite tu.

 1. Poskytnutie potrebných údajov v reakcii na požiadavky asociácií kreditných kariet alebo občianskeho či trestného konania pred súdom.
 2. Ak ako obchodník používate tretiu stranu na prístup do Služby PayPal alebo jej integráciu, môžeme každému takémuto partnerovi poskytnúť potrebné údaje na účely umožnenia a zachovania takéhoto opatrenia (okrem iného tiež stavu vašej integrácie Služby PayPal, a údajov, či máte aktívny účet PayPal a či už spolupracujete s iným partnerom integrácie Služby PayPal).
 3. Poskytovať potrebné údaje spracovateľom platieb, audítorom, poskytovateľom služieb zákazníkom, úverovým agentúram a agentúram pre prevenciu podvodov, poskytovateľom finančných produktov, komerčným partnerom, spoločnostiam pôsobiacim v oblasti marketingu a vzťahov s verejnosťou, poskytovateľom prevádzkových služieb, spoločnostiam v skupine, agentúram, trhom a ďalším tretím stranám, ktoré sú uvedené tu. Účelom tohto zverejnenia je umožniť nám poskytovať vám Služby PayPal. V <zozname tretích strán> v rámci každej „Kategórie“ uvádzame indikatívne príklady skutočných tretích strán (ktoré môžu zahŕňať ich postupníkov a právnych nástupcov), ktorým momentálne sprístupňujeme údaje o vašom účte alebo ktorým poskytnutie týchto údajov zvažujeme, spolu s účelom takého poskytnutia údajov, ako aj vlastné údaje, ktoré poskytujeme (okrem toho, ako je výslovne uvedené, tieto tretie strany majú zákonom alebo zmluvou zamedzené používanie týchto údajov na druhotné účely nad rámec účelov, na ktoré im boli tieto údaje poskytnuté).
 4. Poskytnúť potrebné údaje vášmu zástupcovi alebo právnemu zástupcovi (napríklad osobe, ktorej ste udelili plnomocenstvo alebo vami určenému opatrovníkovi).
 5. Sprístupnenie súhrnných (agregovaných) štatistických údajov našim obchodným partnerom alebo na účely vzťahov s verejnosťou. Môžeme napríklad poskytnúť údaje o tom, že konkrétne percento našich používateľov žije v meste Manchester. Tieto súhrnné (agregované) údaje však nie sú spojené s osobnými údajmi.
 6. Zdieľať potrebné údaje o účte s tretími stranami (uvedenými tu ktoré nie sú našimi spriaznenými osobami, na použitie na tieto účely:
  1. Prevencia podvodov a riadenie rizík: na účely prevencie podvodov alebo vyhodnocovania a riadenia rizík. Ak napríklad používate služby PayPal na nakupovanie alebo predaj tovaru prostredníctvom spoločnosti eBay Inc. alebo jej pridružených spoločností („spoločnosť eBay“), môžeme spoločnosti eBay poskytnúť údaje o účte, aby sme tak pomohli chrániť vaše účty pred podvodnou činnosťou, mohli vás upozorniť, ak zistíme takúto podvodnú činnosť na vašich účtoch, alebo vyhodnotiť úverové riziko.

V rámci našich činností pri prevencii podvodov a riadení rizík môžeme tiež zdieľať potrebné údaje o účte so spoločnosťou eBay v prípadoch, keď spoločnosť PayPal pozastavila na vašom účte platbu alebo uplatnila iné obmedzenie vášho účtu z dôvodu sporov, nárokov, žiadostí o vrátenie platieb alebo iných situácií týkajúcich sa predaja alebo nákupu tovaru. V rámci našich činností pri prevencii podvodov a riadenia rizík môžeme tiež so spoločnosťou eBay zdieľať potrebné údaje o účte, ktoré jej umožnia prevádzkovať svoje programy na hodnotenie kupujúcich alebo predajcov.

 1. Služby zákazníkom: na účely poskytovania zákazníckych služieb, vrátane správy vašich účtov či riešenie sporov (napr. súvisiacich s fakturáciou alebo s transakciami).
 2. Preprava: v súvislosti s prepravnými a súvisiacimi službami pre nákupy uskutočnené prostredníctvom služby PayPal.
 3. Súlad s právnymi predpismi : na pomoc pri overovaní súladu s požiadavkami legislatívy na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Realizácia programov: na umožnenie realizácie ich programov na vyhodnotenie štandardov kupujúcich alebo predajcov. Ak napríklad použijete Služby PayPal na nákup alebo predaj tovaru pomocou vybraných partnerských platforiem (napríklad trh eBay), môžeme zdieľať údaje o účte, aby sme týmto platformám umožnili určiť, či spĺňate určité štandardy pre ich vlastné programy pre kupujúcich alebo predajcov.

 1. Poskytovatelia služieb: na umožnenie podpory našich obchodných činností poskytovateľmi služieb, s ktorými máme zmluvný vzťah, napríklad pri prevencii podvodov, výbere poplatkov, marketingu, službách zákazníkom a technologických službách. Naše zmluvy týchto poskytovateľov služieb zaväzujú, aby vaše údaje využívali iba v súvislosti so službami, ktoré pre nás poskytujú, a nie pre svoj vlastný prospech.“
 1. Ako poskytujeme údaje ďalším tretím osobám

 

 

Podobne ako väčšina bánk alebo poskytovateľov finančných alebo platobných služieb spolupracuje spoločnosť PayPal s tretími stranami, ktoré jej poskytujú dôležité služby a funkcie, vďaka ktorým môže jednoduchšie, rýchlejšie a bezpečnejšie uskutočňovať platby, ako aj s ďalšími obchodnými partnermi. Priebežne im treba poskytnúť údaje používateľov na umožnenie poskytovania daných služieb.

Luxemburské zákony, ktorými sa riadi spracovanie údajov používateľov spoločnosťou PayPal (ochrana osobných údajov a bankové tajomstvo), vo všeobecnosti vyžadujú vyšší stupeň transparentnosti než väčšina ostatných právnych predpisov EÚ. Preto na rozdiel od prevažnej väčšiny poskytovateľov internetových služieb alebo finančných služieb v EÚ uvádza spoločnosť PayPal v týchto pravidlách ochrany osobných údajov zoznam tretích strán, ktoré jej poskytujú služby, a obchodných partnerov, ktorým môže poskytnúť vaše údaje, ako aj účel poskytnutia údajov a ich druh.

Aktuálny odsek d časti 4 s názvom „Poskytovanie údajov tretím osobám iným než zákazníkom PayPal“ sa presúva do tabuľky na samostatnej webovej stránke, ktorá je prepojená odkazom z Pravidiel ochrany osobných údajov a ktorá tvorí súčasť týchto pravidiel ochrany osobných údajov na základe odkazu, pričom sa ďalej mení a dopĺňa tak, aby umožnila spoločnosti PayPal poskytnúť niektoré údaje o zákazníkoch PayPal ďalším tretím stranám alebo na ďalšie účely uvedené v nasledujúcej tabuľke alebo zmeniť rozsah účelov či poskytovaných údajov, ako sa uvádza v nasledujúcej tabuľke.

Kategória

Názov subjektu a právny poriadok (v zátvorkách)

Účel

Poskytnuté údaje

Spracovatelia platieb

 

Global Payments UK LLP (Spojené kráľovstvo)

Umožnenie spracovania platieb, odhaľovania podvodov a riešenia sporov v prípade transakcií používateľov služby PayPal s obchodníkmi, ktorí využívajú službu PayPal prostredníctvom služby Global Payments.

Meno, adresa, údaje o nástrojoch financovania používateľa a údaje o platobných transakciách

 

WorldPay Limited (Spojené kráľovstvo), Worldpay AP Limited (Spojené kráľovstvo), Worldpay . (Holandsko)

Umožnenie spracovania platieb, odhaľovania podvodov a riešenia sporov v prípade transakcií používateľov služby PayPal s obchodníkmi, ktorí využívajú službu PayPal prostredníctvom služby Worldpay.

Všetky údaje o účte okrem údajov o nástrojoch financovania používateľa

 

 American Express Travel Related Services Company, Inc.

Umožnenie poskytovania služieb zúčtovania a spracovania platieb a odhaľovania podvodov.

Jedinečný identifikátor predajcu.

Kód kategórie predajcu MCC

Obchodné meno predajcu

Osoba s oprávnením podpisovať zmluvy

Adresa, PSČ a kód krajiny predajcu

Telefónne číslo predajcu

E-mailová adresa predajcu

Adresa URL predajcu

Dátum narodenia (iba v prípade samostatne zárobkovo činných osôb)

Iba v prípade neverejne obchodovaných Sponzorovaných obchodníkov (napríklad súkromná spoločnosť, samostatne zárobkovo činná osoba) ide o nasledujúce informácie o Významnom vlastníkovi (ako je definovaný nižšie):

 • Meno a priezvisko
 • Domáca adresa, PSČ a kód krajiny
 • Rodné číslo alebo dátum narodenia

Významným vlastníkom sa rozumie fyzická osoba, ktorá vlastní podiel v spoločnosti vo výške najmenej 25%.

Jedinečný identifikátor predajcu *

Kód kategórie Sponzorovaného obchodníka MCC

Obchodné meno (DBA) Sponzorovaného obchodníka

Sídlo Sponzorovaného obchodníka (mesto, ulica, PSČ a kód krajiny)

Telefónne číslo Sponzorovaného obchodníka

 

JPMorgan Chase Bank, N.A. London Branch

Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, kontrola zoznamov sankcionovaných osôb a kontrola súladu s legislatívou

Názov obchodníka, daňový domicil a obchodná činnosť

 

Adyen B.V. (Holandsko)

Umožnenie poskytovania služieb spracovania a zúčtovania platieb v celosvetovom rozsahu.

Meno, adresa, údaje o platobných nástrojoch a údaje o platobných transakciách.

 

Allied Irish Bank PLC (Spojené kráľovstvo)

Umožnenie poskytovania služieb spracovania a zúčtovania platieb v Európe.

 

Meno, adresa, údaje o platobných nástrojoch a údaje o platobných transakciách.

 

Cardinal Commerce Corporation (USA)

Sprostredkovanie kontroly 3DSecure pre spracovanie platieb v celosvetovom rozsahu.

Štandardné údaje o transakciách pre systém 3DSecure.

 

Coinbase Inc. (USA)

Umožnenie poskytovania služieb spracovania a zúčtovania platieb v celosvetovom rozsahu.

Meno, adresa, údaje o platobných nástrojoch a údaje o platobných transakciách.

 

Heartland Payment Systems, Inc. (USA)

Umožnenie poskytovania služieb spracovania a zúčtovania platieb v Spojených štátoch amerických.

Meno, adresa, údaje o platobných nástrojoch a údaje o platobných transakciách.

 

Merchant e-Solutions, Inc. (USA)

Umožnenie poskytovania služieb spracovania a zúčtovania platieb v Spojených štátoch amerických.

Meno, adresa, údaje o platobných nástrojoch a údaje o platobných transakciách.

 

Moneris Solutions Corporation (Kanada)

Umožnenie poskytovania služieb spracovania a zúčtovania platieb v Kanade.

Meno, adresa, údaje o platobných nástrojoch a údaje o platobných transakciách.

 

National Australia Bank Ltd. (Austrália)

Umožnenie poskytovania služieb spracovania a zúčtovania platieb v Austrálii.

Meno, adresa, údaje o platobných nástrojoch a údaje o platobných transakciách.

 

Network Merchants, LLC. (USA); Network Merchants Inc. (USA)

Umožnenie poskytovania služieb spracovania a zúčtovania platieb v Spojených štátoch amerických.

Meno, adresa, údaje o platobných nástrojoch a údaje o platobných transakciách.

 

Stockholms Enskilda Bank AB (Švédsko)

Umožnenie poskytovania služieb spracovania a zúčtovania platieb v Európe.

Meno, adresa, údaje o platobných nástrojoch a údaje o platobných transakciách

 

WorldPay, Inc. (USA); WorldPay Ltd. (Spojené kráľovstvo)

Umožnenie poskytovania služieb spracovania a zúčtovania platieb v celosvetovom rozsahu.

Meno, adresa, údaje o platobných nástrojoch a údaje o platobných transakciách.

Externé zabezpečovanie služieb zákazníkom

 

LatentView Analytics Pte. Ltd

Poskytovanie služieb zákazníkom týkajúcich sa platieb v celosvetovom rozsahu.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailové adresy, skrátené a obmedzené alebo úplné informácie o zdrojoch financovania (podľa konkrétneho prípadu), dátumy uplynutia platnosti zdrojov financovania, typ účtu PayPal, doklad totožnosti, zostatok na účte a informácie o transakciách, výpisy a výkazy zákazníka, korešpondencia súvisiaca s účtom, informácie o dodaní tovaru a propagačné informácie.

 

Authentify Inc.

Telefonická služba overovania

Telefónne čísla na mobilné a pevné linky

 

CallPoint New Europe AD vykonávajúca činnosť pod menom TELUS International Europe (Bulharsko)

 

Prevádzkovanie

služby vrátenia tovaru s preplatením poštovného.

Meno, e-mailová adresa, identifikátor transakcie PayPal, informácie pre vrátenie tovaru (kategória vráteného tovaru, dôvod vrátenia, vrátená suma, mena, krajina vrátenia, typ vrátenia) a doklady o dodaní a preprave.

 

Key Performance Group SAS (Francúzsko)

Správa programu odporúčaní členov PayPal

Meno a priezvisko, e-mail, identifikačné číslo zákazníka, informácie o transakcii týkajúce sa odmien za odporúčania

 

New Relic, Inc. (USA)

Poskytovanie analýz, ktoré nám umožňujú riešiť chyby služby v celosvetovom rozsahu.

Údaje z protokolov a agregované údaje o výkonnosti poskytovanej služby.

 

PagerDuty, Inc. (USA)

Upozorňovanie pohotovostných technikov na prijatie e-mailov v celosvetovom rozsahu.

Predmet príslušného e-mailu.

 

Sumologic, Inc. (USA)

Poskytovanie analýz, ktoré nám umožňujú riešiť chyby služby v celosvetovom rozsahu.

Údaje z protokolov a agregované údaje o výkonnosti poskytovanej služby.

Úverové agentúry a agentúry pre prevenciu podvodov

Upozorňujeme, že okrem vyššie uvedených účelov používa spoločnosť PayPal vaše osobné údaje na odhaľovanie, prevenciu a/alebo riešenie podvodov alebo iných protiprávnych činností alebo na odhaľovanie, prevenciu alebo riešenie porušení jednotlivých pravidiel alebo príslušných zmlúv s používateľom.

 

SCHUFA Holding AG (Nemecko), infoscore Consumer Data GmbH (Nemecko)

Overovanie totožnosti a adresy zákazníka, vykonávanie kontrol na prevenciu a odhaľovanie neúspešných pokusov o platby na základe inkasa a na prevenciu a odhaľovanie trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti, vykonávanie kontrol prepojenia zákazníka s jeho bankovým účtom, pomoc s určením bonity zákazníkov (ak majú nemecký účet PayPal a výslovne súhlasili s takou kontrolou) a obchodníkov, vykonávanie prieskumov a testov vhodnosti nových produktov a služieb.

Hodnotenie bonity, ktoré vyžadujeme od týchto agentúr, obsahuje skóre vypočítané pomocou matematicko-štatistických postupov.

Upozorňujeme na skutočnosť, že spoločnosť PayPal o také informácie požiadala, a že prípadné údaje o zápornej výkonnosti účtu zverejnené v týchto databázach v súvislosti so zákazníkmi, ktorí sú majiteľmi nemeckého účtu PayPal, môžu byť:

• uložené v databáze na auditné účely a na hodnotenie bonity príslušného zákazníka,
• prípadné také hodnotenie môže byť poskytnuté ďalším tretím stranám na účely merania bonity,

a
• prenesené mimo EÚ a v celosvetovom rozsahu.

Okrem toho v súvislosti so zákazníkmi, ktorí sú majiteľmi nemeckého účtu PayPal, môžu byť informácie o neúspešnýchpokusov o platby na základe inkasa:

• uložené v databáze s hodnotiacimi informáciami na auditné účely,

• (bez prepojenia s totožnosťou zákazníka) poskytnuté ďalším tretím stranám na účely prevencie neúspešných pokusov o platby na základe inkasa.

Meno, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, pohlavie, údaje o bankovom účte, informácie o neúspešných pokusoch o platby na základe inkasa z bankového účtu (bez spojenia s identitou zákazníka) a v prípade, že je prenos týchto informácií zákonom povolený, tiež informácie o zápornej výkonnosti účtu zákazníka, ktorý je majiteľom nemeckého účtu PayPal.

 

AuthenticID LLC

Overovanie totožnosti, automatická extrakcia údajov zo snímok dokladov a overovanie dokladov, detekcia falzifikátov. Prieskum a testovanie vhodnosti nových produktov a služieb.

Meno, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, právna forma, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo DPH, doklady totožnosti a adresy, vlastníctvo nástroja financovania alebo ďalšie doklady požadované spoločnosťou PayPal a údaje v nich obsiahnuté na účely vyhodnotenia rizík, zabezpečovania súladu s predpismi a posudzovania bonity.

 

Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Nemecko), Zoot Enterprises Limited (Spojené kráľovstvo)

Spracovanie technických žiadostí a poskytovanie dátovej a dokumentačnej brány pre účely overovania, testovania a schvaľovania účtov; výmena informácií o používateľoch a snímok dokladov používateľov osvedčujúcich totožnosť, adresu a vlastníctvo nástroja financovania s kontrahovanými úverovými agentúrami a agentúrami na prevenciu podvodov. Rovnako aj združovanie údajov z interných a externých dátových zdrojov a poskytovanie štatistickej analýzy na vyhodncovanie rizika podvodu.

Všetky údaje o účte a doklady poskytnuté zákazníkmi, ktoré obsahujú údaje použité na zistenie totožnosti a adresy, vlastníctva nástroja financovania alebo ďalšie doklady požadované spoločnosťou PayPal a údaje v nich obsiahnuté na účely vyhodnotenia rizík, zabezpečenia súladu s predpismi a posudzovania bonity. Súčasťou týchto informácií môžu byť aj adresy IP.

 

Kount, Inc. (USA)

Umožňovanie odhaľovania podvodov pri spracovaní platieb v celosvetovom rozsahu.

Meno, adresa, údaje odtlačkov prstov zo zariadenia, údaje o platobných nástrojoch a údaje o platobných transakciách.

 

Artefacts Solutions LLC (USA)

Odhaľovanie podvodov a znižovanie rizika súvisiaceho so spracovaním transakcií.

Skrátené číslo karty, objem transakcie, podiel chargebackov, podiel poskytnutých úverov a podiel zamietnutých úverov.

 

Experian Information Solutions, Inc. (USA)

Overovanie totožnosti, pomoc s rozhodovaním o bonite zákazníka, vykonávanie kontrol na prevenciu a odhaľovanie trestnej činnosti a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Upozorňujeme, že údaje poskytnuté týmto agentúram môžu byť uchované príslušnou úverovou agentúrou či agentúrou pre predchádzanie podvodom na účely auditu a prevencie podvodov.

Meno, adresa, rodné číslo, dátum narodenia, obchodné meno, zapísané obchodné meno, daňové identifikačné číslo, telefónne číslospoločnosti.

 

 

Trulioo Information Services, Inc. (USA)

Overovanie totožnosti, vykonávanie kontrol na prevenciu a odhaľovanie trestnej činnosti a/alebo alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Upozorňujeme, že údaje poskytnuté týmto agentúram môžu byť uchované príslušnou úverovou agentúrou či agentúrou pre predchádzanie podvodom na účely auditu a prevencie podvodov.

Názov, dátum narodenia, adresa, identifikačné číslo (ak je k dispozícii).

Komerčné partnerstvá

 

Stubhub Services S.à.r.l. (Luxembursko)

Na účely plnenia jej povinností, ktoré jej vyplývajú z predpisov o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a overovania totožnosti zákazníka („know your customer“).

Meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, štátna príslušnosť, číslo občianskeho preukazu/pasu

Marketing a vzťahy s verejnosťou (PR)

 

TNS Deutschland GmbH (Nemecko)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, typ účtu, druh a charakter ponúkaných alebo využívaných služieb PayPal a relevantné informácie o transakcii.

 

Rapp (Francúzsko), Antics (USA), Partner Path

Tvorba, meranie a realizácia marketingových kampaní.

Názov, obchodné meno, adresa a registračné číslo obchodníka/partnera, meno, pracovné zaradenie, funkcia, e-mailová adresa, telefónne číslo kontaktnej osoby obchodníka, adresa URL webovej lokality obchodníka, číslo účtu PayPal, aplikácie tretích strán používané obchodníkom, správanie na webovej lokalite Služieb PayPal.

 

Adobe Systems Incorporated.

Vedenie retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok

 

Oracle Corporation UK Ltd

Tvorba, meranie a realizácia marketingových kampaní.

Názov, obchodné meno, adresa a registračné číslo obchodníka, meno, pracovné zaradenie, e-mailová adresa, telefónne číslo kontaktnej osoby obchodníka, adresa URL webovej lokality obchodníka, číslo účtu PayPal, aplikácie tretích strán používané obchodníkom, správanie na webovej lokalite PayPal.

 

Iris (Nemecko)

Tvorba, meranie a realizácia marketingových kampaní.

Názov, obchodné meno, adresa a registračné číslo obchodníka/partnera, meno, pracovné zaradenie, e-mailová adresa, telefónne číslo kontaktnej osoby obchodníka, adresa URL webovej lokality obchodníka, číslo účtu PayPal, aplikácie tretích strán používané obchodníkom, správanie na webovej lokalite PayPal.

 

OC&C Strategy Consultants Limited (Spojené kráľovstvo)

Vykonávanie marketingových prieskumov a získavanie hlbšieho porozumenia

Anonymizované informácie o účtoch a transakciách

Prevádzkové služby

 

Gothia AS (Nórsko)

Vymáhanie pohľadávok, riešenie odosielania výkazov úverovým agentúram o neplatiacich zákazníkoch.

Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, dátum narodenia, e-mailová adresa, typ účtu, status účtu, posledné štyri číslice účtu nástrojov financovania, kód banky, zostatok na účte, podrobnosti o transakciách a pasívach účtu, názov poskytovateľa zdroja financovania, príslušné údaje o správaní používateľa na účte a kópie korešpondencie (okrem iného tiež všetkej korešpondencie týkajúcej sa oznamovania úverovým agentúram), v každom prípade vo súvislosti so sumami, ktoré nám dlhujete (resp. ktoré nám dlhuje iná osoba)..

 

Salesforce.com, Inc. (USA), Oracle America Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Teradata Corporation

Realizácia e-mailovej komunikácie týkajúcej sa služieb PayPal (okrem inéhoprevádzky služby, služieb zákazníkom, vymáhanie pohľadávok, marketingové programy a propagačné akcie).

Meno, adresa, e-mailová adresa, obchodné meno, kontaktné údaje spoločnosti, názov domény, status účtu, typ účtu, nastavenia účtu, druh a charakter ponúkaných alebo využívaných služieb PayPal a relevantné informácie o transakciách a účte.

 

Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Nemecko), Zoot Enterprises Limited (Spojené kráľovstvo)

Spracovanie technických žiadostí a poskytovanie dátovej a dokumentačnej brány pre účely overovania, testovania a schvaľovania účtov; výmena informácií o používateľoch a snímok dokladov používateľov osvedčujúcich totožnosť, adresu a vlastníctvo nástroja financovania s kontrahovanými úverovými agentúrami a agentúrami na prevenciu podvodov.

Všetky údaje o účte a doklady poskytnuté zákazníkmi, ako sú doklady totožnosti a adresy, vlastníctvo nástroja financovania alebo ďalšie doklady požadované spoločnosťou PayPal a údaje v nich potrebné na účely vyhodnotenia rizík, súladu s predpismi a posúdenia bonity.

 

Lattice Engines, Inc.

Vývoj a optimalizácia predikatívnych modelov.

Názov obchodníka, meno kontaktnej osoby, adresa, e-mailová adresa, adresa URL webovej lokality obchodníka

 

Interact CC Ltd (Spojené kráľovstvo)

Pomoc pri poskytovaní služieb PayPal firemným zákazníkom

Meno zákazníka, obchodné meno, telefónne čísla, kontaktný e-mail, webová lokalita, odvetvie podnikania, podrobnosti o zásielke, údaje o karte použitej na platbu

 

The unbelievable Machine Company GmbH

 

Hosťovanie aplikácie BillSafe na serveroch spoločnosti

Všetky údaje o Účte.

Spoločnosti v skupine

 

PayPal Inc. (USA)

Konanie v mene spoločnosti PayPal na účely uchovávania a spracovania údajov o účte.

Všetky údaje o Účte.

 

PayPal Europe Services Limited (Írsko), PayPal Malaysia Services Sdn Bhd (Kuala Lumpur), PayPal Israel Ltd (Izrael), PayPal India Private Limited (India), PayPal (Spojené kráľovstvo) Ltd (Spojené kráľovstvo), PayPal France S.A.S. (Francúzsko), PayPal Deutschland GmbH (Nemecko), PayPal Spain SL (Španielsko), PayPal Italia Srl (Taliansko), PayPal Nederland BV (Holandsko), PayPal European Marketing SA (Švajčiarsko), PayPal Polska Sp Zoo (Poľsko), PayPal Bilisim Hizmetleri Limited Sirketi (Turecko), PayPal International Sarl (Luxembursko), PayPal SE (Spojené kráľovstvo), Bill Me Later Inc. (Nemecko), PayPal Information Technologies (Shanghai) Co., (Čína), PayPal Australia Pty Limited (Austrália), PayPal Charitable Giving Fund (USA), PayPal Giving Fund UK (Spojené kráľovstvo), Tradera AB (Švédsko).

Konanie menom spoločnosti PayPal na účely poskytovania zákazníckej podpory, hodnotenia rizík, súladu s predpismi a/alebo poskytovania iných podporných služieb.

Všetky údaje o Účte.

 

PayPal Pte. Ltd. (Singapur)

Konanie na účet spoločnosti PayPal uzatváraním a plnením zmlúv s inými subjektmi, než sú zákazníci, ktoré obsahujú údaje o zákazníkoch.

Všetky údaje o Účte.

 

Komerčné partnerstvá

 

 

 

eBay Inc. (USA), eBay Europe S.à r.l. (Luxembursko), eBay Services S. à r.l. (Luxembursko), eBay International AG (Švajčiarsko), eBay Corporate Services GmbH (Nemecko), eBay France SAS (Francúzsko), eBay (UK) Limited (Spojené kráľovstvo), eBay CS Vancouver Inc. (Kanada), eBay Partner Network Inc. (USA), eBay Internet Support (Shanghai) Co Ltd (Čína), eBay Enterprise Marketing Solutions (USA) (predtým GSI Commerce, Inc (USA), VendorNet Inc (USA), PepperJam Network (USA), GSI Media Inc. (USA), M3 Mobile Co., Ltd. (Kórea), MBS (USA), ClearSaleing (USA), True Action Network (USA), True Action Studio (USA)), GumTree.com Limited (Spojené kráľovstvo), Kijiji International Limited (Írsko), Kijiji US Inc. (USA), mobile.de & eBay Motors GmbH (Nemecko), Shopping.com Inc. (USA), Shopping Epinions International Limited (Írsko), Marktplaats B.V. (Holandsko), Private Sale GmbH (Nemecko), StubHub, Inc. (USA), Viva Group, Inc. (USA), StubHub Europe S.à r.l. (Luxembursko), StubHub Services S.à r.l. (Luxembursko), Viva Group, Inc. (USA), ProStores Inc. (USA), MicroPlace, Inc. (USA), Internet Auction Co., Ltd. (Kórea), Via-Online GmbH (Nemecko), Zong Inc.(USA) a X.commerce, Inc. (USA). eBay Europe Services Limited (Írsko), eBay GmbH (Nemecko)

Poskytovanie obsahu a služieb spoločným zákazníkom (okrem iného vrátane registrácie, transakcií, zálohovania údajov typu failover pre fakturačné účty prepravcu a zákazníckej podpory), hodnotenie rizík alebo pomoc pri zisťovaní, prevencii alebo riešení podvodov alebo inej prípadne protiprávnej činnosti a porušení pravidiel a pomoc pri rozhodovaní o ich produktoch, službách a komunikácii.

Všetky údaje o Účte.

 

 

 

 

 

Zmena a doplnenie pravidiel používania služby PayPal

Dátum účinnosti: 1. júl 2015

Odporúčame vám, aby ste si túto Aktualizáciu pravidiel pozorne prečítali a oboznámili sa so všetkými zmenami pravidiel používania služby PayPal.

 1. Tabakové výrobky, elektronické cigarety a lieky a zdravotné pomôcky na lekársky predpis

Pravidlá používania služby aktuálne zakazujú používanie služby PayPal na činnosti, ktoré sú v rozpore s platnou právnou úpravou či reguláciou v danom odvetví týkajúcou sa predaja tabakových výrobkov alebo liekov a zdravotných pomôcok na lekársky predpis. Tento zákaz nahrádzame novým znením, ktoré sa týka týchto druhov tovaru, ako aj elektronických cigariet. Podľa nového znenia bude zakázané používanie služby PayPal na transakcie s cigaretami. Okrem toho budú mať obchodníci povolené používať službu PayPal na predaj necigaretových tabakových výrobkov, elektronických cigariet a liekov a zdravotných pomôcok na lekársky predpis iba s predchádzajúcim súhlasom spoločnosti PayPal.

Zmeny budú nasledujúce:

 • Časť 5 v rámci časti Zakázané činnosti, ktorá obsahuje aktuálne ustanovenia týkajúce sa tabakových výrobkov a liekov a zdravotných pomôcok na lekársky predpis, sa ruší. 
 • Nová časť 2(c) v časti Zakázané činnosti bude znieť takto:
  • Nesmiete používať službu PayPal na činnosti, ktoré: ... 2. súvisia s transakciami zahŕňajúcimi... c) cigarety...
 • Príslušné časti tabuľky v časti „Činnosti vyžadujúce schválenie“ budú upravené a znieť takto:
  • Spoločnosť PayPal vyžaduje získanie predchádzajúceho súhlasu na prijímanie platieb za určité služby bližšie uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Služby vyžadujúce predchádzajúci súhlas

Kontaktné údaje

...predaj ...necigaretových tabakových výrobkov, elektronických cigariet alebo liekov a zdravotných pomôcok na lekársky predpis.

Kontaktné údaje, adresu URL webovej lokality vašej spoločnosti a krátke zhrnutie svojej činnosti odošlite na adresu aup@paypal.com

 1. Nenávisť, násilie, rasová neznášanlivosť a dosahovanie zisku z trestnej činnosti

Upravujeme ustanovenie pravidiel používania služby týkajúce sa nenávisti, násilia, rasovej neznášanlivosti a dosahovania zisku z trestnej činnosti. Dané ustanovenie bude presunuté z časti 2(e) do časti 2(f) v časti Zakázané činnosti a bude mať nasledujúce znenie:

Nesmiete používať službu PayPal na činnosti, ktoré: ... 2. súvisia s transakciami, ktorých súčasťou je ... f) šírenie nenávisti, násilie, rasová neznášanlivosť alebo dosahovanie zisku z trestnej činnosti...

 1. Úplatkárstvo a korupcia

Do pravidiel používania služby sme vložili výslovný zákaz používania služby PayPal na platby súvisiace s úplatkami alebo korupciou. Nová časť 3(k) v časti Zakázané činnosti bude znieť takto:

Nesmiete používať službu PayPal na činnosti, ktoré: ... 3. súvisia s transakciami, ktorých súčasťou je... k) ponúkanie alebo prijímanie platieb, ktoré predstavujú úplatok či korupciu.

 1. Hazardné hry

Pravidlá používania služby v súčasnosti zakazujú používať službu PayPal na činnosti týkajúce sa hazardných hier, ak tieto činnosti nie sú legálne v mieste, kde sa nachádza ich poskytovateľ a spotrebitelia, a ak príslušný poskytovateľ nezískal predchádzajúci súhlas od spoločnosti PayPal. Zmenili sme dané pravidlá tak, aby boli jasnejšie, a vysvetlili sme, čoho sa týkajú fantasy športy.

Ďalšie informácie o vykonaných zmenách: Naše pravidlá týkajúce sa činností, ktoré súvisia s hazardnými hrami, sú aktuálne uvedené v časti 6 pod časťou Zakázané činnosti, pričom krížový odkaz na časť 6 je uvedený v prvej vete pod nadpisom Činnosti vyžadujúce schválenie. Odstránili sme časť 6 a súvisiaci krížový odkaz a pridali sme nový riadok do tabuľky v časti Činnosti vyžadujúce schválenie, v ktorom sú uvedené naše pravidlá pre činnosti súvisiace s hazardnými hrami. 

V tomto novom riadku nechávame neúplný výpočet dotknutých činností súvisiacich s hazardnými hrami, ktorý je obsiahnutý aj v aktuálne platných pravidlách používania služby, s dvomi zmenami. Prvou zmenou je doplnenie zoznamu tak, aby v týchto činnostiach boli zahrnuté aj tzv. fantasy športy (fantasy sports). Druhou zmenou je zmena znena v súčasne platných pravidlách používania služby, ktorý sa týka hier založených na zručnosti. Súčasne platné znenie uvádza, že hry založené na zručnosti patria na tento zoznam bez ohľadu na to, či sú zákonom definované ako lotérie. Upravené znenie bude odkazovať na hazardné hry namiesto na lotérie. To znamená, že podľa tohto znenia hry založené na zručnosti patria na tento zoznam bez ohľadu na to, či sú zákonom definované ako hazardné hry.

Príslušné časti tabuľky v časti „Činnosti vyžadujúce schválenie“ budú upravené a znieť takto:

„Spoločnosť PayPal vyžaduje získanie predchádzajúceho súhlasu na prijímanie platieb za určité služby bližšie uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Služby vyžadujúce predchádzajúci súhlas

Kontaktné údaje

Činnosti, ktorých súčasťou sú hazardné hry, stávkovanie a/alebo iné činnosti so vstupným poplatkom a výhrou, vrátane kasínových hier, tipovania športových zápasov, konských či psích dostihov, tzv. fantasy športov, lotérií, iných hier umožňujúcich hazard, hier založených na zručnostiach (bez ohľadu na to, či sú v zákone definované ako hazardné hry) a lotérií, výlučne ak sa ich poskytovateľ a spotrebitelia nachádzajú v jurisdikciách, kde sú tieto činnosti povolené zákonom.

Kontaktné údaje, adresu URL webovej lokality vašej spoločnosti a krátke zhrnutie svojej činnosti odošlite na adresu aup@paypal.com

           …”

 

 1. Transakcie v službe eBay

Pravidlá používania služby PayPal v súčasnosti obsahujú ustanovenie v časti Transakcie v službe eBay, ktoré sa týka používania služby PayPal na podporu transakcií v službe eBay. Podľa tohto ustanovenia sa s ohľadom na uvedené použitie služby PayPal vyžaduje, aby používatelia dodržiavali tak pravidlá používania služby PayPal, ako aj pravidlá služby eBay týkajúce sa zakázaného a špeciálneho tovaru uvedeného na webovej lokalite eBay. V súvislosti s pripravovaným rozdelením podnikania spoločností eBay a PayPal na samostatné verejne obchodované spoločnosti sme vymazali toto ustanovenie z Pravidiel používania služby.

 

 

Zmluva a doplnenie zmluvy s používateľom služby PayPal

Dátum účinnosti: 29. január 2015

Prečítajte si tento dokument.

Zmeny nemusíte odsúhlasovať, keďže nadobúdajú účinnosť automaticky v Dátum účinnosti uvedený vyššie. Ak s týmito zmenami nesúhlasíte a oznámite nám to do vyššie uvedeného dátumu, môžete svoj účet okamžite zrušiť (https://www.paypal.com/ie/cgi-bin/?&cmd=_close-account) bez toho, aby vám vznikli akékoľvek ďalšie poplatky.

Dúfame však, že aj naďalej budete využívať služby PayPal a tieto výhody:

Je to bezpečnejšie

Pri platení pomocou PayPal nie sú vaše citlivé finančné údaje nikdy poskytnuté predajcom ani obchodníkom, takže ste viac chránení pred podvodmi.

Rýchlejšie používanie

Údaje o karte už nemusíte zadávať vždy, keď idete platiť, takže na internete nakúpite rýchlejšie. Tovar prostredníctvom eBay vám môže byť dodaný rýchlejšie, pretože teraz viete predajcovi zaplatiť ihneď.

Jednoduchšie používanie

PayPal je v Spojenom kráľovstve uprednostňovaným spôsobom platby prostredníctvom webu, pretože je to inteligentný a šikovný spôsob, ako platiť online niekoľkými klikmi. Stačí vám iba vaša e-mailovú adresu a heslo.

Prečítajte si platné znenie Zmluvy s používateľom.


Zmeny a doplnenia zmluvy s používateľom služby PayPal.

 1. Duševné vlastníctvo

  Časť 1.3 sa mení a dopĺňa tak, že bližšie ozrejmuje podmienky používania log vo formáte HTML poskytnutých spoločnosťou PayPal prostredníctvom jej služieb pre obchodníkov, funkcií aukčných nástrojov alebo partnerských programov. Zmenená a doplnená časť 1.3 znie takto:

  1.3 Duševné vlastníctvo. Adresy URL, ktoré predstavujú webovú lokalitu (webové lokality) spoločnosti PayPal, názov „PayPal“ a všetky súvisiace logá našich produktov a služieb opísané na našich webových lokalitách sú chránené autorským právom spoločnosti PayPal, ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti PayPal alebo jej poskytovateľov licencií. Okrem toho sú všetky hlavičky stránok, vlastná grafika, ikony tlačidiel a skripty chránené autorským právom spoločnosti PayPal, servisnými značkami, ochrannými známkami a/alebo obchodným vzhľadom služby PayPal. Ich kopírovanie, napodobňovanie, úpravy, pozmeňovanie, doplňovanie alebo používanie bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nie je povolené. Ako obchodník smiete používať logá vo formáte HTML poskytnuté spoločnosťou PayPal prostredníctvom našich služieb pre obchodníkov, funkcií aukčných nástrojov alebo partnerských programov bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu výlučne na účel vlastnej identifikácie na vašej webovej lokalite ako obchodníka, ktorý prijíma platby prostredníctvom Služby a presmerováva webové požiadavky z danej webovej lokality na Službu. Toto povolenie však môžeme kedykoľvek obmedziť alebo odvolať z ľubovoľného dôvodu na základe nášho vlastného uváženia. Tieto logá vo formáte HTML nesmiete nikdy žiadnym spôsobom pozmeňovať, upravovať ani meniť, používať ich spôsobom, ktorý znevažuje spoločnosť PayPal alebo Služby, ani ich zobrazovať spôsobom, ktorý vyvoláva dojem sponzorovania alebo schválenia vašej služby spoločnosťou PayPal. Všetky práva, nároky a záujmy týkajúce sa webovej lokality PayPal a jej obsahu sú výlučným vlastníctvom spoločnosti PayPal a jej poskytovateľov licencií.“

 2. Odosielanie peňazí – uskutočnenie vašich platobných príkazov

  Posledná veta posledného odseka časti 3.1 sa dopĺňa o ďalšie informácie, ktoré vysvetľujú rozsah povinností spoločnosti PayPal ohľadne zúčtovania transakcií pri vracaní platieb. Zmenená a doplnená veta znie takto (vložené nové znenie je podčiarknuté):

  „…Spoločnosť PayPal si vyhradzuje právo neuskutočniť vašu platbu, kým nedostane zúčtované finančné prostriedky (čo tiež okrem iného znamená, že nie je povinná zúčtovať transakciu vrátenia peňazí skôr, než dostane prostriedky za pôvodnú transakciu).”

 3. Osobitné zdroje financovania

  Znenie v časti 3.4 týkajúce sa osobitných zdrojov financovania sa mení a dopĺňa o ďalšie informácie o možnom použití Osobitných zdrojov financovania. Zmenené a doplnenené znenie v časti 3.4 týkajúce sa „Osobitných zdrojov financovania“ znie takto:

  „Osobitné zdroje financovania: Niektoré platby je možné uhrádzať prostredníctvom Osobitných zdrojov financovania prepojených s vaším účtom, napríklad zostatok špecifickým pre daného obchodníka/transakciu, darčekovým poukazom alebo inými formami financovania, pričom použitie a priorita týchto zdrojov financovania závisí od ďalších zmluvných podmienok medzi vami a spoločnosťou PayPal (ďalej len „Osobitné zdroje financovania“).

  Vo vašom Prehľade účtu sa môže v akomkoľvek danom čase zobrazovať pomyselná suma, ktorá je dostupná vo vašich Osobitných zdrojoch financovania na financovanie oprávnených platieb.  Táto suma nepredstavuje elektronické peniaze, nepovažuje sa za súčasť vášho zostatku a nie je možné ju zmeniť za hotovosť. Predstavuje iba sumu elektronických peňazí, ktoré služba PayPal ponúka na vydanie a pripísanie na váš účet PayPal v čase oprávnenej platby PayPal (a iba na jej okamžité financovanie), v súlade s ďalšími podmienkami pre použitie daného Osobitného zdroja financovania (a iba na obdobie v takých podmienkach uvedené). Ak je vaša platba PayPal, ktorá je financovaná Osobitným zdrojom financovania, z akéhokoľvek dôvodu neskôr zrušená (to sa týka okrem iného aj jej Vrátenia), spoločnosť PayPal si ponechá sumu predstavujúcu tú časť príslušnej platby PayPal, ktorá bola financovaná Osobitným zdrojom financovania, a obnoví zostatok Osobitného zdroja financovania (za predpokladu, že platnosť Osobitného zdroja financovania ešte neuplynula).“

 4. Preferované zdroje financovania pri uskutočňovaní Opakovaných platieb alebo Automatických platieb

  Časť 3.5c je doplnená o vysvetlenie obmedzení pri nastavovaní uprednostňovaného zdroja financovania vašich platieb. Zmenená a doplnená časť 3.5c znie takto (uvádzame v kontexte s príslušnou časťou jej nadradenej časti 3.5):

  3.5 uprednostňovaný zdroj financovania. uprednostňovaný zdroj financovania môžete vybrať v týchto prípadoch:

  c. Obmedzenia. Ak máte na svojom účte PayPal zostatok a vaša platba nespĺňa kritériá na financovanie pomocou Osobitného zdroja financovania, použije PayPal váš zostatok namiesto uprednostňovaného zdroja financovania, ale iba v prípade, že uprednostňovaným zdrojom financovania nie je Elektronický šek alebo PayPal Credit. Ak máte zostatok a nechcete ho použiť na financovanie vašej ďalšej platby, je potrebné, aby ste zo zostatku uskutočnili výber skôr, než iniciujete svoju ďalšiu platbu.“

 5. Vaša zodpovednosť za zrušené inkasá.

  Vložili sme krátku vetu na koniec odseku v časti 3.7 (Bankové prevody), ktorý začína textom „Spoločnosť PayPal uskutoční elektronické prevody z vášho bankového účtu...“ a vysvetľuje váš záväzok voči spoločnosti PayPal v určitých prípadoch, keď zrušíte inkaso. Nová veta znie takto:

  Súhlasíte s tým, že ak zrušíte akékoľvek inkaso (okrem iného aj SEPA inkaso), nahradíte nám hodnotu akéhokoľvek tovaru alebo služieb, ktoré ste spotrebovali prostriedkami z daného inkasa.“

 6. Zakázané činnosti

  Časť 9.1.ag sa mení a dopĺňa tak, že pre odstránenie všetkých pochybností je vystavenie spoločnosti PayPal riziku akýchkoľvek pokút zo strany európskych, amerických alebo iných regulačných orgánov za spracovanie vašich transakcií je zakázanou činnosťou. Zmenená a doplnená časť 9.1.ag znie takto (uvádzame v kontexte s nadradeným ustanovením):

  „9.1 Zakázané činnosti. V súvislosti s používaním našej webovej lokality, vášho účtu alebo Služieb alebo v priebehu vašej komunikácie so spoločnosťou PayPal, Používateľom alebo treťou stranou:

  ag. nebudete používať Služby spôsobom, ktorý vystavuje spoločnosť PayPal riziku nedodržania záväzkov týkajúcich sa boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, financovania terorizmu a podobných regulačných záväzkov (medzi ktoré patria okrem iného prípady, keď nemôžeme overiť vašu totožnosť alebo keď nevykonáte kroky na zrušenie vášho limitu na odosielanie platieb, prijímanie platieb alebo výber v súlade s časťami 3.3, 4.1 a 6.3, alebo keď vystavíte spoločnosť PayPal riziku akýchkoľvek pokút zo strany európskych, amerických alebo iných regulačných orgánov za spracovanie vašich transakcií),

 7. Ochrana kupujúceho PayPal

  Časť 13 sa mení a dopĺňa tak, že zavádza niekoľko úprav do programu ochrany kupujúceho PayPal. Tieto úpravy:
  • zlepšia podmienky získania náhrady na základe programu ochrany kupujúceho PayPal:
   • predĺžením lehoty pre kupujúcich na vznesenie Sporu zo 45 dní na 180 dní od dátumu uskutočnenia platby (používatelia služby PayPal so sídlom/bydliskom v Spojenom kráľovstve už túto možnosť majú),
   • rozšírením rozsahu nákupov, ktoré spĺňajú kritériá pre ochranu o tovar vyrobený na mieru, ktorý je reklamovaný ako „Nedoručený“.
  • pre používateľov so sídlom/bydliskom v Spojenom kráľovstve, ktorí majú so spoločnosťou PayPal uzavretú zmluvu s používateľom, ozrejmujú v novej časti 13.4.a.k, že kúpa akejkoľvek stávky (či už stávky na výsledok, stávky proti výsledku alebo inej) a akejkoľvek inej príležitosti na získanie prospechu z hazardnej činnosti nespĺňa kritériá pre ochranu.
  • pre všetkých používateľov, ktorí majú so spoločnosťou PayPal uzavretú zmluvu s používateľom, ozrejmujú v časti 13.6, že ak má spoločnosť PayPal dôvod domnievať sa, že vrátenie tovaru, ktorý kupujúci označil za tovar Výrazne odlišný od opisu (SNAD) Príjemcovi platby by malo za následok porušenie platných právnych predpisov, napríklad právnych predpisov upravujúcich nakladanie s falzifikátmi, môže spoločnosť PayPal oznámiť tento tovar príslušnému orgánu. Uvedené môže viesť k tomu, že tento úrad prevezme kontrolu nad predmetným tovarom a/alebo prevezme tovar do svojej držby a Príjemca platby nemusí predmetný tovar získať späť.

  Upozorňujeme vás, že ak predávate kupujúcim alebo pôsobíte na trhu v iných krajinách, mali by ste si prečítať pravidlá programu ochrany kupujúceho PayPal pre príslušné krajiny, v ktorých majú sídlo či bydlisko vaši cieľoví kupujúci (príslušné pravidlá programu ochrany kupujúceho PayPal nájdete tu a sú dostupné aj prostredníctvom odkazu „Právne informácie“ alebo „Právne zmluvy“ nachádzajúceho sa v päte väčšiny webových stránok spoločnosti PayPal), keďže tieto pravidlá sa na vás vzťahujú ako na príjemcu platby alebo na predajcu. V časti 13.1 bude doplnený tiež odkaz na pravidlá programu ochrany kupujúceho PayPal.
 8. Ostatné zmeny

  Časti zmluvy s používateľom služby PayPal boli zmenené a doplnené na lepšie ozrejmenie existujúceho znenia a na opravu drobných tlačových chýb.

 

Zmena a doplnenie pravidiel ochrany osobných údajov PayPal

Dátum účinnosti: 29. december 2014

 1. Údaje, ktoré zhromažďujeme

  Zmenili a doplnili sme znenie v časti 3 označené ako „Požadované údaje“ o ďalšie údaje, ktoré od vás môžeme požadovať, ak používate niektoré nami poskytované funkcie a základ pre použitie týchto údajov.

  Zmenené a doplnené znenie v časti 3 označené „Požadované údaje“ teraz znie takto (uvádzame v kontexte s nadpisom tohto článku):

  Požadované údaje

  Pri použití niektorých funkcií našich služieb, vrátane funkcie Predajného miesta PayPal v mobilnej aplikácii, môžeme požadovať pred poskytnutím týchto špecifických služieb nahratie vašej fotografie. Vaša tvár musí byť rozpoznateľná. Vaša fotografia je výlučne vašou zodpovednosťou.

 2. Ako používame a poskytujeme údaje

  Znenie v časti 4 s názvom „Poskytnutie osobných údajov tretím stranám iným než zákazníkom PayPal“ sa mení a dopĺňa tak, aby lepšie ozrejmilo okolnosti a dôvody, pre ktoré sme oprávnení poskytnúť určité prvky vašich údajov (napr. vašu fotografiu a skutočnosť, že sa ako zákazník nachádzate na určitom mieste). Zmenená a doplnená časť v článku 4 znie takto (uvádzame v kontexte s nadpisom článku):

  Poskytnutie osobných údajov ďalším zákazníkom PayPal

  Ak používate mobilnú aplikáciu, môžeme zdieľať vašu fotografiu, ktorú ste si uložili do svojej mobilnej aplikácie, s ďalšími používateľmi Služby PayPal, aby vás mohli identifikovať. Poskytujete nám nám nevýhradnú, celosvetovú (teritoriálne neobmedzenú), bezplatnú, prevoditeľnú licenciu na používanie vašej fotografie na účely uvedené vyššie.

  Ostatným používateľom môžeme tiež poskytnúť informáciu, že sa ako zákazník nachádzate v ich dosahu.

 3. Ako používame a poskytujeme údaje – poskytnutie údajov tretím stranám iným než zákazníkom PayPal

  Podobne ako väčšina bánk alebo poskytovateľov finančných alebo platobných služieb spolupracuje spoločnosť PayPal s tretími stranami, ktoré jej poskytujú služby. Priebežne im treba poskytnúť údaje používateľov na umožnenie poskytovania daných služieb našim používateľom. Poskytovatelia služieb nám poskytujú dôležité funkcie, vďaka ktorým môžeme jednoduchšie, rýchlejšie a bezpečnejšie uskutočňovať platby.

  Luxemburské zákony, ktorými sa riadi spracovanie údajov používateľov spoločnosťou PayPal (ochrana osobné údajov a bankové tajomstvo), vo všeobecnosti vyžadujú vyšší stupeň transparentnosti než väčšina ostatných právnych predpisov EÚ. Preto na rozdiel od prevažnej väčšiny poskytovateľov internetových služieb alebo finančných služieb v EÚ uvádza spoločnosť PayPal vo svojich pravidlách ochrany osobných údajov zoznam všetkých tretích strán, ktoré jej poskytujú služby a ktorým môže poskytnúť údaje používateľov, ako aj účel poskytnutia týchto údajov a ich druh.

  Odsek d v časti článku 4 s názvom „Poskytnutie údajov tretím stranám iným než zákazníkom PayPal“ bol zmenený a doplnený tak, aby umožnil spoločnosti PayPal poskytnúť niektoré údaje zákazníkov PayPal ďalším tretím stranám alebo na ďalšie účely, a to na účely uvedené v nasledujúcej tabuľke, či zmeniť rozsah účelov poskytovania údajov a rozsah poskytovaných údajov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

  Kategória

  Názov subjektu a právny poriadok (v zátvorkách)

  Účel

  Poskytnuté údaje

  Úverové agentúry a agentúry pre prevenciu podvodov

  Upozorňujeme, že okrem vyššie uvedených účelov používa spoločnosť PayPal vaše osobné údaje na odhaľovanie, prevenciu a/alebo riešenie podvodov alebo iných protiprávnych činností alebo na odhaľovanie, prevenciu alebo riešenie porušení jednotlivých pravidiel alebo príslušných zmlúv s používateľom.

   

  DueDil Limited (Spojené kráľovstvo)

  Získavanie obchodných informácií na účely hodnotenia rizík a dodržiavania požiadaviek boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, ako je zisťovanie organizačnej štruktúry spoločnosti a konečných užívateľov výhod.

  Registračné číslo spoločnosti, názov a adresa spoločnosti, meno, adresa, dátum narodenia členov štatutárneho orgánu.

   

  Creditsafe USA Inc. (USA)

  Získavanie obchodných informácií na účely hodnotenia rizík a dodržiavania požiadaviek boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, ako je zisťovanie organizačnej štruktúry spoločnosti a konečných užívateľov výhod.

  Identifikačné číslo spoločnosti, názov a adresa spoločnosti, meno, adresa, dátum narodenia členov štatutárneho orgánu

   

  ID Checker.nl BV (Holandsko) (Írsko)

  Overovanie totožnosti, automatická extrakcia údajov zo snímok dokladov a overovanie dokladov, detekcia falzifikátov. Výskum a testovanie vhodnosti nových produktov a služieb.

  Meno, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, právna forma, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo DPH, doklad totožnosti a adresy, vlastníctvo nástroja financovania alebo ďalšie doklady požadované spoločnosťou PayPal a údaje v nich potrebné na účely vyhodnotenia rizík, súladu s predpismi a posúdenia bonity.

   

  Au10tix Limited (Cyprus)

  Overovanie totožnosti, automatická extrakcia údajov zo snímok dokladova overovanie dokladov, detekcia falzifikátov. Výskum a testovanie vhodnosti nových produktov a služieb.

  Meno, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, právnická forma, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo DPH, doklady totožnosti a adresy, vlastníctvo nástroja financovania alebo ďalšie doklady požadované spoločnosťou PayPal a údaje v nich potrebné na účely vyhodnotenia rizík, súladu s predpismi a posúdenia bonity.

   

  Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Nemecko), Zoot Enterprises Limited (Spojené kráľovstvo)

  Spracovanie technických žiadostí a poskytovanie dátovej a dokumentačnej brány pre účely overovania, testovania a schvaľovania účtov; výmena informácií o používateľoch a snímok dokladov používateľov osvedčujúcich totožnosť, adresu a vlastníctvo nástroja financovania s kontrahovanými úverovými agentúrami a agentúrami na prevenciu podvodov. Rovnako aj združovanie údajov z interných a externých dátových zdrojov a poskytovanie štatistickej analýzy na vyhodncovanie rizika podvodu.

  Všetky údaje o účte a doklady poskytnuté zákazníkmi, ktoré obsahujú údaje použité na zistenie totožnosti a adresy, vlastníctvo nástroja financovania alebo ďalšie doklady požadované spoločnosťou PayPal a údaje v nich obsiahnuté na účely vyhodnotenia rizík, súladu s predpismi a posúdenia bonity. Súčasťou týchto informácií môžu byť aj adresy IP.

  Marketing a vzťahy s verejnosťou (PR)

   

  DemandGen AG (Nemecko)

  Realizácia e-mailových marketingových kampaní

  Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, typ účtu, druh a charakter ponúkaných alebo používaných služieb PayPal a relevantné informácie o transakcii.

   

  StrikeAd UK Ltd. (Spojené kráľovstvo), Ad-x Limited (Spojené kráľovstvo), Criteo Ltd. (Spojené kráľovstvo), Criteo Singapore Pte.Ltd

  Realizácia a meranie retargetingových kampaní s cieľom rozdeliť používateľov do segmentov pre marketingové kampane PayPal Here.

  Anonymné identifikátory v súboroch cookie, identifikátory reklamy a identifikátory zariadenia na rozdelenie skupín používateľov do segmentov na marketingové účely.

   

  Nanigans, Inc. (USA), Fiksu, Inc. (USA) Ad-X Limited (Spojené kráľovstvo), Criteo Ltd. (Spojené kráľovstvo), Criteo Singapore Pte.Ltd

  Pomoc pri identifikácii správania v mobilnej aplikácii pri rozhodovaní o cielenom marketingu; pomoc s efektívnym vedením a optimalizáciou kampaní cielených na mobilné zariadenia na sociálnych sieťach a inde na webe

  Anonymné identifikátory v súboroch cookie, identifikátory reklamy a identifikátory zariadenia, ktoré používa konkrétna osoba, udalosti v mobilnej aplikácii týkajúce sa jej používania konkrétnym používateľom (okrem iného prihlasovanie, úspešné dokončenie transakcie), ale bez údajov o platbe a finančných informácií.

  Obsah reklám, ktoré majú byť doručené konkrétnym používateľom a prípadne segmentovej skupine, do ktorej daná osoba patrí, na reklamné účely.

  Prevádzkové služby

   

  Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Nemecko), Zoot Enterprises Limited (Spojené kráľovstvo)

  Spracovanie technických žiadostí a poskytovanie dátovej a dokumentačnej brány pre účely overovania, a schvaľovania účtov a na výmenu informácií a snímok dokladov používateľov osvedčujúcich totožnosť, adresu a vlastníctvo nástroja financovania s kontrahovanými úverovými agentúrami a agentúrami na prevenciu podvodov.

  Všetky údaje o účte a doklady poskytnuté zákazníkmi, ako sú doklady totožnosti a adresy, vlastníctvo nástroja financovania alebo ďalšie doklady požadované spoločnosťou PayPal a údaje v nich potrebné na účely vyhodnotenia rizík, súladu s predpismi a posúdenia bonity.

  Spoločnosti v skupine

   

  Private Sale GmbH (Nemecko),

  Poskytovanie obsahu a služieb spoločným zákazníkom (okrem iného vrátane registrácie, transakcií, zálohovania údajov typu failover pre fakturačné účty prepravcu a zákazníckej podpory), hodnotenie rizík alebo pomoc pri zisťovaní, prevencii alebo riešení podvodov alebo inej prípadne protiprávnej činnosti a porušení pravidiel a pomoc pri rozhodovaní o ich produktoch, službách a komunikácii.

  Všetky údaje o účte.

   

 4. Ostatné zmeny

  Časti pravidiel ochrany osobných údajov PayPal sme zmenili a doplnili na lepšie ozrejmenie existujúceho znenia a na opravu tlačových chýb.

 

Zmena a doplnenie zmluvy o používaní funkcie PayPal Website Payments Pro a virtuálneho terminálu

Dátum účinnosti: 29. január 2015

 

Zmenenú a doplnenú zmluva o používaní funkcie PayPal Website Payments Pro a virtuálneho terminálu nájdete pod jej aktuálne platnou verziou a zobrazíte ju kliknutím tu alebo cez link „Právne informácie“ alebo „Právne zmluvy“ umiestnený v päte väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal.

 1. Služby platby kartou online.

  Táto zmluva bude upravovať vaše používanie akýchkoľvek Služieb platby kartou online, ktorých táto nová definícia bola vložená:

  Služby platby kartou online: Funkcia, ktorú poskytuje spoločnosť PayPal online, aby umožnila obchodníkom prijímať platby priamo z karty platiteľa (bez toho, aby finančné prostriedky prešli cez platiteľov účet PayPal) bez toho, aby karta bola predložená na webovej lokalite alebo na inom predajnom mieste. Služby platby kartou online sú neoddeliteľnou súčasťou Produktov, ako je funkcia Website Payments Pro alebo Virtuálny terminál. PayPal HereTM nie je Sslužbou platby kartou online, pretože karta je predložená na fyzickom predajnom mieste.“

 2. Úvod.

  Na koniec časti 1.1 sme vložili nasledujúcu vetu, ktorá vysvetľuje možnosti integrácie:

  „Ak je váš Produkt Website Payments Pro, môžete integrovať a používať službu Website Payments Pro iba jedným z nasledujúcich vzájomne sa vylučujúcich spôsobov - buď i) ako PayPal Hosted Solution (pri ktorom spoločnosť PayPal prevádzkuje pre vás službu Website Payments Pro ako hosťovaná služba spoločnosti PayPal) alebo ii) prevádzkované na vašich vlastných zariadeniach - (každá z týchto možností ďalej len ako „Variant hostingu ”). Spoločnosť PayPal je oprávnená (nie však, bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie tejto zmluvy, povinná) poskytovať obe Varianty hostingu. Spoločnosť PayPal je oprávnená na základe vlastného uváženia nastaviť ktorúkoľvek z Variantov hostingu ako váš predvolený variant pre integráciu Rozhrania API pre priame platby do procesu platieb na vašej webovej lokalite.“

 3. Rovnocennosť spôsobov platby.

  Časť 1.3 sa mení a dopĺna tak, aby ozrejmila požiadavky na rovnocennosť jednotlivých spôsobov platby, ktoré sú k dispozícii na vašej webovej lokalite. Zmenená a doplnená časť 1.3 teraz znie takto:

  Rovnocennosť spôsobov platby. Pri zobrazovaní možností platby na vašej webovej lokalite ste povinný zobraziť logá spoločnosti PayPal a kartových asociácií v takej veľkosti a s takou viditeľnosťou ako pri všetkých ostatných spôsoboch platby dostupných na vašej webovej lokalite. Pri zobrazovaní nesmiete uprednostniť žiaden spôsob platby pred iným.“

 4. Vaše údaje.

  Časť 1.4 sa mení a dopĺňa tak, aby ozrejmila význam pravidiel ochrany osobných údajov PayPal v súvislosti s vaším používaním Služieb platby kartou online a znie takto:

  „Vaše údaje. Potvrdzujete, že ste si prečítali a schvaľujete pravidlá ochrany osobných údajov PayPal, ktoré vysvetľujú, aké údaje o vás a vašom podnikaní online zhromažďujeme. Súhlasíte predovšetkým s tým, že spoločnosť PayPal je oprávnená od tretej strany získať vašu úverovú históriu a finančné údaje o vašej schopnosti plniť záväzky na základe tejto zmluvy; pravidlá ochrany osobných údajov PayPal obsahujú zoznam spoločností, ktoré sú súčasťou tejto výmeny úverových informácií. Spoločnosť PayPal bude priebežne posudzovať vašu bonitu a ďalšie rizikové faktory vášho účtu (vrátené platby a chargebacky, sťažnosti zákazníkov, reklamácie atď.) a môžeme tiež posudzovať vašu webovú lokalitu a na nej predávané produkty. Spoločnosť PayPal bude uchovávať, používať a poskytovať všetky údaje, ktoré o vás máme, v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov PayPal.“

 5. Poplatky

  Nasledujúci text v poslednom odseku každej z častí 2.1 a 2.2: ± Uvedené percento je percentuálnym podielom z prijatej platby. Fixný poplatok sa účtuje v mene platby, ak máte zostatok na vašom účte v danej mene. V opačnom prípade sa účtuje v mene, ktorá zodpovedá Príslušnosti účtu vášho účtu.“ sa mení a dopĺňa a znie:

  „Percento uvedené v nasledujúcej tabuľke je percentuálnym podielom z prijatej platby. Fixný poplatok sa účtuje v mene prijatej platby.“

 6. Dodržiavanie normy PCI DSS z vašej strany.

  Časť 3.2 sa mení a dopĺňa tak, aby objasňovala vaše povinnosti týkajúceh sa dodržiavania normy PCI DSS a znie takto:

  „Dodržiavanie normy PCI DSS z vašej strany. Súhlasíte tiež s tým, že budete dodržiavať normu pre bezpečnosť údajov PCI (PCI DSS). Ste povinný chrániť všetky Údaje o kartách, ktoré získate v súlade s normou PCI DSS a aby ste svoju webovú lokalitu a ďalšie systémy navrhli, udržiavali a prevádzkovali v súlade s normou PCI DSS. Ste povinný zabezpečiť, že vaši pracovníci budú a zostanú dostatočne preškolení a oboznámení s normou PCI DSS a dokázali plniť jej požiadavky. Spoločnosť PayPal nie je zodpovedná za žiadne náklady, ktoré vám vzniknú v súvislosti s dodržiavaním normy PCI DSS.“

 7. Dodržiavanie normy PCI DSS spoločnosťou PayPal.

  Vložili sme novú časť 3.3, ktorá v úplnosti stanovuje záväzky spoločnosti PayPal voči vám v súvislosti s normou PCI DSS pre váš Produkt a ktorá znie takto:

  „Dodržiavanie normy PCI DSS spoločnosťou PayPal. Spoločnosť PayPal zaručuje, že služba PayPal i váš Produkt spĺňajú a budú spĺňať normu PCI DSS. Skutočnosť, že normu PCI DSS dodržiava spoločnosť PayPal a váš Produkt však nie je dostatočnou zárukou, že túto normu dodržiavate vy sami a vaše systémy a procesy.“

 8. 3D Secure.

  Vložili sme novú časť 3.4, ktorá v stanovuje vaše povinnosti týkajúce sa zavedenia technológie 3D Secure a ktorá znie takto:

  „3D Secure. Požiadavky Európskej centrálnej banky a bankových regulačných úradov, ktoré regulujú činnosť spoločnosti PayPal vyžadujú v určitých prípadoch používanie technológie 3D Secure. Túto technológiu môžu vyžadovať aj Kartové asociácie na zníženie nadmerného počtu Kartových transakcií neautorizovaných majiteľom karty. Spoločnosť PayPal je oprávnená oznámiť vám, že ste povinný zaviesť technológiu 3D Secure pre všetky alebo určité uvedené Kartové transakcie.  Zaväzujete sa zaviesť technológiu 3D Secure, ak dostanete toto oznámenie a ak vydavateľ konkrétnej karty technológiu 3D Secure podporuje.“

 9. Platnosť zmluvy s používateľom.

  Časť 4.1 sa mení a dopĺňa tak, že ozrejmuje úlohu zmluvy s používateľom v rámci tejto zmluvy a znie takto:

  „Platnosť zmluvy s používateľom. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že zmluva s používateľom, a nie táto zmluva, tvorí „rámcovú zmluvu“ medzi vami a spoločnosťou PayPal, ako je definovaná v právnych predpisoch, ktorými sa transponuje Smernica o platobných službách (2007/64/ES). Podmienky zmluvy s používateľom sa tiež vzťahujú na vás a sú do tejto zmluvy vložené formou odkazu. Definícia „Služieb“ v Zmluve s používateľom sa mení a dopĺňa tak, aby zahŕňala váš Produkt, a definícia „Zmluvy“ bude zahŕňať aj túto zmluvu. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi touto zmluvou a zmluvou s používateľom má táto zmluva prednosť pred zmluvou s používateľom, ale len v rozsahu daného rozporu. V prípade, že táto zmluva aj zmluva s používateľom konkretizujú istý poplatok za ten istý úkon, bude platiť poplatok uvedený v tejto zmluve, a nie poplatok uvedený v Zmluve s používateľom. Zmluva s používateľom je prístupná prostredníctvom linku nachádzajúceho v päte takmer všetkých webových stránok PayPal. Zmluva s používateľom obsahuje dôležité ustanovenia, ktoré:

  1. umožňujú spoločnosti PayPal použiť rezervu na zabezpečenie vášho záväzku zaplatiť Chargebacky, Vrátenia platieb a poplatky,
  2. zaväzujú vás dodržiavať pri používaní služby PayPal pravidlá používania služby PayPal,
  3. uvádzajú do účinnosti pravidlá ochrany osobných údajov PayPal, ktorými sa riadi naše používanie a poskytovanie vašich údajov a údajov Spoločných zákazníkov, a
  4. umožňujú spoločnosti PayPal obmedziť platbu alebo váš účet PayPal v prípadoch uvedených v Zmluve s používateľom.“
 10. Identifikačné kódy.

  Časť 5.2 sa mení a dopĺňa tak, že ozrejmuje použitie identifikačných kódov a vaše povinnosti súvisiaces nimi súvisia a znie takto:

  „Identifikačné kódy. Spoločnosť PayPal vám poskytne určité identifikačné kódy, ktoré sú určené len pre vás. Tieto kódy vás identifikujú a overujú pravosť vašich správ a príkazov, ktoré nám odosielate, vrátane ovládacích príkazov pre softvérové rozhrania PayPal. Použitie týchto kódov môže systém PayPal vyžadovať na spracovanie vašich príkazov (alebo príkazov vašej webovej lokality). Kódy ste povinný uchovávať v bezpečí a chrániť ich pred vyzradením osobám, ktoré nemajú oprávnenie konať vo vašom mene v obchodnom styku so spoločnosťou PayPal. Súhlasíte s tým, že priebežne prijmete primerané ochranné opatrenia, ktoré odporúča spoločnosť PayPal na ochranu bezpečnosti týchto identifikačných kódov. Ak neochránite bezpečnosť týchto kódov podľa odporúčaní, ste povinný na to spoločnosť PayPal čo najskôr upozorniť, aby mohla tieto kódy zrušiť a vydať vám nové. Spoločnosť PayPal môže zrušiť a znovu vydať tieto kódy aj vtedy, ak má dôvod domnievať sa, že bola ohrozená ich bezpečnosť a po tom doručení príslušného oznámenia vám v každom prípade, keď je doručenie tohto oznámenia primerane možné možné.“

 11. Vlastníctvo informácií a materiálov týkajúcich sa funkcie PayPal Website Payments Pro.

  Vložili sme novú časť 5.3, ktorá stanovuje vaše povinnosti týkajúce sa používania informácií a materiálov, ktoré vám poskytneme, ak používate funkciu PayPal Website Payments Pro a ktorá znie takto:

  „Vlastníctvo informácií a materiálov týkajúcich sa funkcie PayPal Website Payments Pro. V rámci prístupu obchodníka k funkcii PayPal Website Payments Pro a jeho využívania poskytneme obchodníkovi určité informácie a materiály (ďalej len „materiály funkcie Pro“), ktoré obchodník môže používať s funkciou PayPal Website Payments Pro. Všetky práva z duševného vlastníctva súvisiace s materiálmi funkcie Pro ostávajú vlastníctvom spoločnosti PayPal alebo príslušnej Zúčtovacej inštitúcie (podľa situácie). Obchodník súhlasí s tým, že materiály funkcie Pro nikomu neposkytne, nebude ich prevádzať na inú osobu ani postupovať inej osobe, inovovať, predávať ani opätovne predávať (čiastočne ani ako celok).“

 12. Odmietnutie záruk

  Znenie v časti 5.3 sa presúva do novej časti 8.2, za ktorú sme vložili ďalší odsek a spolu znie takto:

  Odmietnutie záruk. Váš Produkt a všetka súvisiaca dokumentácia sa vám poskytuje v stave „v akom je“. Spoločnosť PayPal neposkytuje ani neponúka žiadnu záruku, výslovnú ani predpokladanú, tak zo zákona ani inak, v súvislosti s vaším poskytovaným Produktom, licencovaným softvérom alebo používateľskou dokumentáciou. Nič z toho, čo spoločnosť PayPal poskytuje v rámci tejto zmluvy či inak pre váš Produkt, neobsahuje súhlas spoločnosti PayPal so zahrnutím záruky a z poskytovania technického, programátorského alebo iného poradenstva alebo služieb spoločnosti PayPal v súvislosti s akýmkoľvek poskytnutým Produktom, licencovaným softvérom a používateľským dokumentom (okrem iného vrátane služieb na pomoc pri prispôsobení Produktu) nevyplývajú žiadne záväzky ani zodpovednosť. Spoločnosť PayPal odporúča, aby ste implementáciu svojho Produktu dôkladne otestovali, pretože spoločnosť PayPal nezodpovedá za žiadne straty, ktoré by mohla spôsobiť chyba Produktu.

  Ak spoločnosť PayPal hosťuje váš Produkt (inými slovami, ak za vás spúšťame softvér ako webovú službu), nezaručuje súvislý, neprerušovaný alebo bezpečný prístup k vášmu hosťovanému Produktu. Spoločnosť PayPal nebude zodpovedná za žiadne oneskorenie alebo chybu pri hosťovaní vášho Produktu. Beriete na vedomie, že dostupnosť použitia vášho Produktu môže byť príležitostne obmedzená z dôvodu opráv, údržby alebo zavádzania nových funkcií alebo služieb.“

 13. Požiadavky na dátovú bezpečnosť

  Príloha 1 (týkajúca sa Požiadaviek na bezpečnosť dát) sa mení a dopĺňa a znie takto:

  „Príloha 1

  Požiadavky na dátovú bezpečnosť

  Pomocou systému Website Payments Pro a virtuálneho terminálu môžete prijímať platby online priamo z debetných a kreditných kariet, ktoré sú platobnými prostriedkami a na ktorých zabezpečení závisí, ako je kontrolované poskytovanie Údajov o karte. Osoba, ktorá má dostatok Údajov o karte, môže odoslať alebo prijať platbu kartou, ktorá bude účtovaná na účet majiteľa karty bez toho, aby mala autorizáciu od majiteľa karty na uskutočnenie platby. Na predídenie tomu, aby Spoloční zákazníci zneužili Údaje o karte je nevyhnutné, aby ste Údaje o karte udržiavali vždy v tajnosti. Na základe právnych predpisov, ktorými sa transponuje smernica o ochrane osobných údajov ste povinný aj udržiavať v bezpečí osobné údaje Spoločných zákazníkov.

  Spoločnosť PayPal vám dôrazne odporúča, aby ste si obstarali služby kvalifikovaného odborníka na bezpečnosť informácií, ktorý vám poradí a pomôže zabezpečiť vašu webovú lokalitu a prípadné ďalšie predajné miesta.

Zásady dátovej bezpečnosti

 1. Návrh a vývoj. Ste povinný svoje Kriticky dôležité systémy a všetky procesy súvisiace s platbami navrhnúť a vyvinúť tak, aby boli zabezpečené proti vniknutiu alebo narušeniu neoprávnenými osobami.   Všetci používatelia vašich systémov sú povinní používať autentifikáciu do vašich Kriticky dôležitých systémov a tieto Systémy musia obmedzovať prístup ich používateľov a ich právomoci. Ste okrem toho poviný vo svojej obchodnej činnosti oddeľovať kriticky dôležité povinnosti a vytvárať kontrolné mechanizmy a kontrolné body vo svojej činnosti, a nie vkladať príliš veľa nekontrolovaných právomocí nad vašimi systémami a prevádzkou do rúk jednej osoby. Nikdy nedávajte používateľovi viac právomocí nad vašimi systémami a procesmi, než je nevyhnutné na plnenie jemu priradenej roly.
 2. Ochrana pred vniknutím. Ste povinný svoje prevádzkové činnosti rozdelili na dve základné kategórie: (1) funkcie, ktoré sú dostupné všetkým používateľom, vrátane používateľov mimo vašej organizácie, a (2) funkcie dostupné iba dôveryhodným osobám z vašej organizácie. Ste povinný aktivovať bránu firewall, ktorá bude brániť nedôveryhodným používateľom v používaní tých funkcií vašich Kriticky dôležitých systémov, ktoré sú čisto interné. Vaše webové servery a ostatné externe orientované časti vašich Kriticky dôležitých systémov musia využívať kvalitne vyvinuté a dôkladne otestované technológie a musia sprístupňovať externe iba funkcie, ktoré sú nevyhnutné pre Spoločných zákazníkov a ostatných externých používateľov. Z externe orientovaných serverov odstráňte všetky nadbytočné funkcie, aby ste server ochránili (urobili odolnejším) a znížili jeho zraniteľnosť voči externému útoku.
 3. Kontrola prístupu. Vaše Kriticky dôležité systémy musia obmedzovať prístup k Údajom o kartách a k všetkým ostatným osobným alebo dôležitým údajom a poskytovať ho iba dôveryhodným osobám vo vašej organizácii, pričom žiadna táto osoba by nemala mať rozsiahlejší prístup k týmto údajom, než je nevyhnutné na plnenie úloh jej zverených. Vaše systémy musia sledovať a zaznamenávať všetky prístupy k Údajom o kartách, ich používanie, zmeny a odstránenia a ďalšie osobné alebo dôležité údaje, aby sa zachovala auditná stopa (audit trail) všetkých takých činností. Ďalej ste povinný obmedziť prístup k vašim Kriticky dôležitým systémom a prostriedkom, od ktorých sú tieto systémy závislé, napríklad siete, brány firewall a databázy.
 4. Minimalizácia údajov. Platí všeobecná zásada, že by ste nemali zhromažďovať a uchovávať viac Údajov o kartách alebo iných citlivých údajov, než potrebujete. Uchovávaním Údajov o kartách a osobných údajov vzniká riziko vašej zodpovednosti, ktoré môžete znížiť tým, že budete zhromažďovať a uchovávať menej údajov. Ak uchovávate Údaje o kartách, starostlivo zvážte, či ich naozaj potrebujete: spoločnosť PayPal je povinná vrátiť platbu, ktorú jej platiteľ neautorizoval, a ak používateľ autorizuje ďalšiu platbu, v zásade vám tým znovu poskytuje aktualizované Údaje o karte, a preto nemusí byť potrebné uchovávanie Údajov o karte pre budúcnosť . Údaje o kartách, ktoré nemáte, nemôžete vyzradiť, ak dôjde k Narušeniu bezpečnosti údajov.
 5. Zmeny a testovanie. Okrem v prípade mimoriadnych situácií zabráňte zmene Kriticky dôležitých systémov bez toho, aby ste túto zmenu najprv naplánovali, otestovali a zdokumentovali, pokiaľ nejde o rutinnú zmenu, akou je napríklad pridanie používateľa, zmena hesla, aktualizácia zásob a cien. Ak chcete uskutočniť zásadné systémové zmeny alebo zmeny, ktoré môžu mať vplyv na zabezpečenie alebo dostupnosť vašich Kriticky dôležitých systémov, mali by byť naplánované zmeny predložené na schválenie riadiacim pracovníkom, ktorí nie sú zároveň osobami, čo tieto zmeny naplánovali. Naplánované zmeny v produkčných systémoch zaveďte iba po ich dôkladnom otestovaní v neprodukčnom prostredí. Všetky testy vykonajte pod dozorom vášo oddelenia riadenia rizík alebo iných pracovníkov vašej spoločnosti, ktorí majú osobitnú zodpovednosť za jej straty.
 6. Audity. Ste povinný prevádzku a zabezpečenie svojich Kriticky dôležitých systémov podrobiť aspoň raz za rok auditu. Audit systémov sa musí líšiť od prípadného finančného auditu. Na audit Kriticky dôležitých systémov využívajte dôveryhodných a nezávislých odborníkov a v prípade, že ako audítorov využívate vlastných zamestnancov, zabezpečte ich nezávislosť tým, že ich v práci ochránite pred prípadnými odvetnými opatreniami a budú izolovaní od akýchkoľvek prác na administrácii, prevádzke, zmenách a testovaní vašich Kriticky dôležitých systémov.
 7. Externé služby a organizačná kontrola. Ste povinný zabezpečiť, že všetky osoby s prístupom k vašim Kriticky dôležitým systémom alebo osoby, ktoré navrhujú, vyvíjajú, prevádzkujú, udržiavajú, menia, testujú a auditujú vaše kriticky dôležité systémy, budú dodržiavať túto zmluvu a normy PCI DSS. Za zabezpečenie ich dodržiavania zodpovedáte aj v prípade, že príslušné osoby nie sú vašimi zamestnancami.

Čo robiť v prípade Narušenia bezpečnosti údajov

 1. Narušenie bezpečnosti údajov. Ak zistíte Narušenie bezpečnosti údajov, zaväzujete sa zrealizovať všetky nižšie uvedené opatrenia:
  1. Okamžite po zistení Narušenia bezpečnosti údajov príjmete akékoľvek opatrenia, ktoré môžete prijať na zastavenie Narušenia bezpečnosti údajov a zmiernenie jeho následkov.
  2. Čo najskôr po zistení narušenia bezpečnosti údajov túto skutočnosť oznámte spoločnosti PayPal kontaktovaním svojho správcu účtu (ak vám bol pridelený) alebo nášho oddelenia služieb zákazníkom (údaje o tom, ako nás môžete kontaktovať, nájdete na stránke Kontaktujte nás). Ak nedokážete zrealizovať opatrenie v bode a) a súčasne o udalosti informovať spoločnosť PayPal, najskôr zrealizujte opatrenie v bode a) a následne oznámte udalosť spoločnosti PayPal.
  3. Upozornite všetkých Spoločných zákazníkov, ktorých Údaje o kartách boli alebo pravdepodobne boli vystavené ohrozeniu, aby títo Spoloční zákazníci mohli prijať opatrenia na zabránenie zneužitiu Údajov o kartách. Ďalej sa zaväzujete, že toto upozornenie poskytnete ihneď po tom, ako vykonáte kroky uvedené v a) a b) vyššie, že spoločnosti PayPal oznámite poskytnutie tohto upozornenia a že poskytnete zoznam Spoločných zákazníkov, ktorých ste na danú udalosť upozornili. Ak tento krok nevykonáte bezodkladne po Narušení bezpečnosti údajov, spoločnosť PayPal bude oprávnená Spoločných zákazníkov upozorniť na Narušenie bezpečnosti údajov , a bude identifikovať Spoločných zákazníkov na základe záznamov vo vašom účte PayPal o osobách, ktoré vám zaplatili pomocou karty.
  4. Ak si to spoločnosť PayPal vyžiada, obstaráte si nezávislého auditora – tretiu stranu, schváleného spoločnosťou PayPal, vykonáte bezpečnostný audit Kriticky dôležitých systémov a vydáte správu. Zaväzujete sa splniť požiadavku spoločnosti PayPal podľa tohto článku na svoje vlastné náklady. Ste povinný predložiť kópiu správy auditora spoločnosti PayPal a spoločnosť PayPal je oprávnená predložiť jej kópie bankám (a okrem iného tiež Zúčtovacím inštitúciám) a Kartovým asociáciám, ktoré vykonávajú činnosti pri spracovaní kartových transakcií pre spoločnosť PayPal. Ak nezačnete bezpečnostný audit do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti spoločnosti PayPal, môže spoločnosť PayPal takýto audit vykonať alebo obstarať na vaše náklady. Pozri aj prílohu 1 v časti Audit.
  5. Poskytujte spoločnosti PayPal súčinnosť a postupujte podľa všetkých odôvodnených pokynov spoločnosti PayPal na predídenie vzniku následkov Narušenia bezpečnosti údajov alebo na ich zmiernenie, na zvýšenie kvality vašich Kriticky dôležitých systémov tak, aby vyhovovali požiadavkách tejto zmluvy, a na pomoc pri predchádzaní Narušeniam bezpečnosti údajov v budúcnosti. Spoločnosť PayPal však od vás nebude vyžadovať viac ako vyžaduje táto zmluva, iba ak by vzhľadom na riziko pre Spoločných zákazníkov a dobrú prax internetových obchodov bolo primerané požadovať realizáciu dodatočných opatrení.
  6. Bežnú prevádzku Kriticky dôležitých systémov obnovte až keď ste zistili, ako k Narušeniu bezpečnosti údajov došlo a uskutočnili všetky primerané kroky na elimináciu zraniteľných miest, ktoré toto Narušenie bezpečnosti údajov umožnili alebo ktoré by mohli umožniť ďalšie Narušenia bezpečnosti údajov.
  7. Narušenie bezpečnosti údajov oznámte orgánom činným v trestnom konaní, spolupracujte pri ich prípadnom vyšetrovaní a poskytujte súčinnosť tak, ako si ju tieto orgány vyžiadajú na identifikácie a zadržaniu osoby, ktorá spáchala Narušenie bezpečnosti údajov.
  8. Zdržte sa použitia Údajov o karte, ktoré boli vystavené ohrozeniu alebo pozmenené v prípade Narušenia bezpečnosti údajov. Tento článok vám však nebráni, aby ste opätovne získali Údaje o karte od Spoločných zákazníkov, ktorí boli dotknutí príslušným Narušením bezpečnosti údajov a používali ich po odstránení nedostatkov vo vašich Kriticky dôležitých systémoch v súlade s bodom f) vyššie.

Ochrana osobných údajov

 1. Vy ako prevádzkovateľ Potvrdzujete, že ste prevádzkovateľom (ako je tento pojem definovaný v smernici o ochrane osobných údajov) v súvislosti so všetkými osobnými údajmi Spoločných zákazníkov, ktoré zhromažďujete a uchovávate.
 2. Vaša povinnosť dodržiavať európsku legislatívu o ochrane osobných údajov. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky platné právne predpisy, okrem iného vrátane právnych predpisov vo vašej krajine, ktorými sa transponuje smernica o ochrane osobných údajov alebo akýkoľvek prepis, ktorý ju nahradí, ako aj vrátane akýchkoľvek pravidiel alebo usmernení, ktoré vydal regulačný orgán v oblasti ochrany osobných údajov vo vašej krajine.

Údaje o karte a norma PCI DSS

 1. Uchovanie Údajov o karte. Ak nezískate a nezaznamenáte výslovný súhlas majiteľa karty,nesmiete si ponechávať, sledovať, monitorovať ani uchovávať žiadne Údaje o karte. Ste povinný v úplnom rozsahu a bezpečne zničiť všetky Údaje o karte, ktoré si ponecháte alebo budete mať, a to do 24 hodín po získaní rozhodnutia príslušného vydavateľa karty o autorizácii vo vzťahu k daným Údajom o karte.

  Ak si so súhlasom majiteľa karty po krátku dobu ponecháte Údaje o karte, ste na to oprávnený len v rozsahu, v akom sú tieto Údaje o karte nevyhnutné na spracovanie platobných transakcií autorizovaných týmto majiteľom karty. Nikdy nesmiete nikomu poskytnúť ani vyzradiť vami ponechané Údaje o karte, ani v prípade predaja vášho podniku či spoločnosti. Navyše a bez ohľadu na čokoľvek v opačnom zmysle si nesmiete nikdy ponechávať ani poskytovať overovacie a identifikačné údaje karty vytlačené na prúžku s podpisom na zadnej strane karty (t.j. číslo CVV2), a to ani so súhlasom majiteľa karty.
 2. Údaje o karte, ktoré nesmiete uchovávať. Bez ohľadu na bezprostredne predchádzajúce ustanovenie súhlasíte s tým, že nebudete uchovávať žiaden údaj o osobnom identifikačnom čísle (PIN), údaj o overení adresy, údaj o CVV2 ani údaje získané z magnetického prúžku alebo iného digitálneho úložného zariadenia na karte (ak tieto údaje nie sú tiež vytlačené alebo vyrazené na prednej strane karty). od akéhokoľvek majiteľa karty. Kartové združenia vám môžu udeliť pokutu, ak toto ustanovenie porušíte, ktoré zohľadňuje pravidlá, ktorými sa riadi príslušná kartová asociácia. V tomto článku sa pod „uchovaním“ rozumie uloženie v akejkoľvek podobe, či už digitálnej, elektronickej, papierovej alebo inej, nie však dočasné zachytenie a uchovanie údajov pod dobu, počas ktorej sú aktívne spracovávané (nie však po uplynutí tejto doby).
 3. Používanie Údajov o karte obchodníkom. Súhlasíte s tým, že Údaje o karte použijete alebo poskytnete len na účely získania autorizácie od vydavateľa karty, dokončenia a zúčtovania príslušnej Kartovej transakcie, na ktorú vám boli Údaje o karte poskytnuté, ako aj na účely riešenia akéhokoľvek Sporu týkajúceho sa Chargebacku alebo Vrátenia platby či podobných problémov, ktoré sa vyskytnú pri Kartových transakciách. Na základe právnej úpravy činnosti bánk je spoločnosť PayPal povinná vrátiť platby, ktoré nemajú autorizáciu platiteľa, a preto musí byť vaše používanie Údajov o karte na uskutočnenie danej Kartovej transakcie autorizované príslušným majiteľom karty, inak dôjde k Vráteniu platby.
 4. Bezpečné uchovanie a likvidácia údajov o karte.  Zaväzujete sa, že:
  1. zriadite a budete udržiavať v platnosti dostatočné kontrolné mechanizmy na obmedzenie prístupu ku všetkým záznamom, ktoré obsahujú Údaje o kartách,
  2. nebudete predávať ani poskytovať tretím stranám žiadne Údaje o kartách, ani žiadne informácie získané v súvislosti s Kartovou transakciou,
  3. nebudete uchovávať žiadne Údaje o kartách vo fyzickej podobe ani na prenosných digitálnych úložných zariadeniach, akými sú napríklad pamäťové zariadenia USB alebo vymeniteľné disky,
  4. nebudete reprodukovať žiaden elektronicky nasnímaný podpis majiteľa karty iba ak na základe konkrétnej žiadosti zo strany spoločnosti PayPal, a
  5. zlikvidujete Údaje o kartáchlikvidáciou média, na ktorom sú Údaje o kartách uchované, alebo jeho vymazaním či zabezpečením, že Údaje o kartách budú úplne a nezvratne nečitateľné a nepoužiteľné.
  V prípade prevodu vášho podniku či spoločnosti nemožno v zmysle pravidiel uplatňovaných Kartovou asociáciou Údaje o kartách ani žiadne údaje, ktoré máte o Kartových transakciách, previesť ako majetok podniku či spoločnosti. Súhlasíte s tým, že v takých prípadoch poskytnete Údaje o karte a akékoľvek údaje o transakciách spoločnosti PayPal, ak si ich vyžiada. Ak si spoločnosť PayPal tieto údaje nevyžiada, musíte ich pri prevode vášho podniku alebo spoločnosti zlikvidovať.
 5. Audit dodržiavania normy PCI DSS. Súhlasíte s tým, že ak o to spoločnosť PayPal požiada, môže kvalifikovaný hodnotiteľ bezpečnosti (QSA) vykonať bezpečnostný audit vašich systémov, kontrol a zariadení a vystaviť správu pre spoločnosť PayPal a Združenia.  Zaväzujete sa, že v plnom rozsahu poskytnete svoju súčinnosť pri tomto audite spolupracovať a že poskytnete všetky informácie a prístupy k vašim systémom, o ktoré audítor požiada na vykonanie auditu. Zaväzujete sa tiež, že budete znášať primerané náklady na tento audit. Ak neiniciujete výkon tohto auditu po tom, čo vás o to požiadala spoločnosť PayPal, dávate spoločnosti PayPal oprávnenie, aby tento audit vykonala na náklady Obchodníka, v opačnom prípade je spoločnosť PayPal oprávnená okamžite pozastaviť vaše používanie vášho Produktu. Dostanete exemplár správy z auditu a spoločnosť PayPal musí tiež dostať exemplár tejto správy a poskytnúť ju Zúčtovacej inštitúcii alebo Kartovému združeniu, ktoré si ho vyžiada.“

 

Zmluva a doplnenie zmluvy s používateľom služby PayPal

Dátum účinnosti: 17. jún 2014

 

1. Ochrana predajcu PayPal – rozšírenie geografického pokrytia

Spoločnosť PayPal s potešením potvrdzuje, že program ochrany predajcu PayPal je dostupný pre príjemcov platieb s účtom PayPal zaregistrovaným v Českej republike, Grécku, Maďarsku a na Slovensku (okrem Príjemcov platieb s účtami PayPal zaregistrovanými v Spojenom kráľovstve a v Írsku), ktorí prijímajú platby PayPal od kupujúcich uskutočňujúcich nákupy mimo služby eBay spĺňajúce kritériá na ochranu v tomto programe.

Časť 11.2 sa preto mení a dopĺňa a znie takto:

11.2 Dostupnosť ochrany predajcu PayPal

Ochrana predajcu PayPal je dostupná týmto subjektom:

 1. Príjemcom platieb s účtami PayPal zaregistrovanými v relevantných krajinách, ktorí prijímajú platby PayPal od kupujúcich uskutočňujúcich nákupy spĺňajúce kritériá na ochranu prostredníctvom služby eBay (na celom svete a všade, kde sa dá platiť cez PayPal), a 
 2. Príjemcom platieb s Účtami PayPal zaregistrovanými v Spojenom kráľovstve, Českej republike, Grécku, Maďarsku a/alebo na Slovensku, ktorí prijímajú platby PayPal od kupujúcich uskutočňujúcich nákupy mimo služby eBay spĺňajúce kritériá na ochranu.

Ochrana predajcu PayPal sa nevzťahuje na Reklamácie, Chargebacky a/alebo na Vrátenia platieb z dôvodu, že kúpený tovar či služby je Výrazne odlišný od opisu (SNAD) či v prípade tovarov, ktoré doručíte osobne alebo sú vyzdvihnuté osobne.“

 

Zmena a doplnenie zmluvy s používateľom služby PayPal

Dátum účinnosti: 17. jún 2014


Prečítajte si tento dokument.

Zmeny nemusíte odsúhlasovať, keďže nadobúdajú účinnosť automaticky v Dátum účinnosti uvedený vyššie. Ak s týmito zmenami nesúhlasíte a oznámite nám to do vyššie uvedeného dátumu, môžete svoj účet okamžite zrušiť (https://www.paypal.com/ie/cgi-bin/?&cmd=_close-account) bez toho, aby vám vznikli akékoľvek ďalšie poplatky.

Dúfame však, že aj naďalej budete využívať služby PayPal a tieto výhody:

Je to bezpečnejšie

Pri platení pomocou PayPal nie sú vaše citlivé finančné údaje nikdy poskytnuté predajcom ani obchodníkom, takže ste viac chránení pred podvodmi.

Rýchlejšie používanie

Údaje o karte už nemusíte zadávať vždy, keď idete platiť, takže na internete nakúpite rýchlejšie. Tovar prostredníctvom eBay vám môže byť dodaný rýchlejšie, pretože teraz viete predajcovi zaplatiť ihneď.

Jednoduchšie používanie

PayPal je v Spojenom kráľovstve uprednostňovaným spôsobom platby prostredníctvom webu, pretože je to inteligentný a šikovný spôsob, ako platiť online niekoľkými klikmi. Stačí vám iba vaša e-mailovú adresu a heslo.

Prečítajte si platné znenie Zmluvy s používateľom.


Zmeny a doplnenia zmluvy s používateľom služby PayPal.

 1. PayPal ako spôsob prihlásenia

  Spoločnosť PayPal umožňuje, aby určité tretie strany s vaším povolením používali službu PayPal ako prostriedok, pomocou ktorého sa prihlasujete k ich webovým lokalitám alebo k iným online službám. Vložili sme novú časť 2.4, ktorá vysvetľuje, ako to funguje, a objasňuje vaše práva a povinnosti strany, ktorá ponúka službu PayPal ako prostriedok prihlásenia, a ktorá znie takto:

  2.4 PayPal ako spôsob prihlásenia.Ak sa pomocou služby PayPal prihlasujete na externých weboch alebo v mobilných aplikáciách, môžeme váš stav prihlásenia zdieľať s akoukoľvek treťou stranou, ktorá ponúka takúto Službu ako spôsob prihlásenia, ako aj vaše osobné údaje a ďalšie informácie o účte, s poskytnutím ktorých ste vyjadrili súhlas, aby tak táto tretia strana mohla overiť vašu totožnosť. Spoločnosť PayPal neposkytne tejto tretej strane prístup k vášmu účtu PayPal a bude uskutočňovať platby danej tretej strane z vášho účtu iba s vašou konkrétnou autorizáciou.

  Ak ponúkate túto Službu ako spôsob, ako umožniť návštevníkom prihlásenie do účtov zákazníkov na vašej webovej lokalite, v aplikácii alebo inde, musíte poskytnúť svoj súhlas s prípadnými konkrétnymi podmienkami, ktoré platia v okamihu poskytnutia takejto funkcie k dispozícii vám a spĺňať všetky špecifikácie uvedené v akomkoľvek integračnom manuáli alebo návode. Spoločnosť PayPal nezaručuje ani inak neoznačuje totožnosť žiadneho používateľa tohto spôsobu prihlasovania. Spoločnosť PayPal vám neposkytne žiadne osobné ani iné údaje o účte používateľa (ani status prihlásenia) uchované spoločnosťou PayPal, pokiaľ používateľ nebude s poskytnutím takých údajov súhlasiť.“

 2. Odosielanie peňazí – uskutočnenie vašich platobných príkazov

  Časť 3.1.a sme zmenili a doplnili tak, aby bol objasnený čas v rámci Pracovného dňa, po ktorom budeme váš platobný príkaz považovať za príkaz prijatý v nasledujúci Pracovný deň, ak je váš účet registrovaný v Českej republike, Grécku, Maďarsku alebo Írsku. Zmenená a doplnená časť 3.1.a teraz znie takto (uvádzame v kontexte s nadpisom článku):

  „3.1 Uskutočnenie vašich platobných príkazov. V súlade s podmienkami tejto zmluvy (a ich dodržaním z vašej strany) súhlasíte s tým, že vami zadaný platobný príkaz zrealizujeme z vášho platobného účtu a pripíšeme príslušnú sumu poskytovateľovi platobných služieb osoby, ktorej túto sumu posielate, a to bez zbytočného odkladu po tom ako to po dni zadania platného platobného príkazu a jeho prijatia spoločnosťou PayPal platobné schémy, ktoré má spoločnosť PayPal k dispozícii, umožnia (čo môže byť v nasledujúci pracovný deň). Uvedené platí za podmienky, že nám poskytnete:

  a. svoj platobný príkaz pred 16:00 v Pracovný deň, pričom však ak je váš účet registrovaný v Grécku, tento relevantný čas je 17:00, ak v Írsku, tento relevantný čas je 15:00, ak v Maďarsku, tento relevantný čas je 14:45 a ak v Českej republike, tento relevantný čas je 14:00. Všetky uvedené časy sú miestne časy v krajine, v ktorej je registrovaný váš účet. Ak nám svoj platobný príkaz poskytnete po vyššie uvedenej hodine alebo v deň iný ako v Pracovný deň, súhlasíte s tým, že tento platobný príkaz sme dostali až v ďalší Pracovný deň...“

 3. Zdroje financovania

  Časť 3.4 sme zmenili a doplnili tak, že sme vložili:

  1. nový odsek, ktorý vysvetľuje, že pridaním karty ako zdroja financovania poskytujete spoločnosti PayPal trvalé oprávnenie na automatické účtovanie súm z tejtokarty ako zdroja financovania,
  2. nový odsek, ktorý opisuje možnosti použitia osobitných zdrojov financovania (napríklad zostatok špecifický pre daného obchodníka a darčekové poukazy)

  Tieto nové odseky znejú takto:

  „Karty ako zdroje financovania: Pridaním debetnej karty, kreditnej karty alebo predplatených kariet ako zdroja financovania poskytujete spoločnosti PayPal trvalé oprávnenie na automatické účtovanie súm z tejto karty na účely získania príslušných finančných prostriedkov, ak sa karta používa ako zdroj financovania podľa tejto zmluvy. Uvedené trvalé oprávnenie môžete vo vzťahu ku ktorejkoľvek karte zrušiť odstránením uvedenej karty zo zdrojov financovania v Profile svojho účtu.

  Osobitné zdroje financovania: Niektoré platby je možné uhrádzať prostredníctvom osobitných zdrojov financovania prepojených s vaším účtom, napríklad zostatkom špecifickým pre daného obchodníka, darčekovým poukazom alebo inými formami financovania, pričom použitie a priorita týchto zdrojov financovania závisí od ďalších zmluvných podmienok medzi vami a spoločnosťou PayPal (ďalej len „Osobitné zdroje financovania“). Vo vašom Prehľade účtu sa môže v rámci celkového zostatku na účte v danom čase zobrazovať pomyselná suma, ktorá je dostupná vo vašich Osobitných zdrojoch financovania na financovanie oprávnených platieb.“

 4. Preferované zdroje financovania pri uskutočňovaní Opakovaných platieb alebo Automatických platieb

  Časť 3.5b sa mení a dopĺňa tak, aby ozrejmovala, ako je možné používať uprednostňovaný zdroj financovania na financovanie Opakovaných platieb alebo Automatických platieb. Zmenená a doplnená časť 3.5b znie takto (uvádzame v kontexte s príslušnou nadradenou časťou 3.5):

  3.5 uprednostňovaný zdroj financovania. uprednostňovaný zdroj financovania môžete vybrať v týchto prípadoch:

  b. Vo vašom Profile účtu – Moje vopred schválené platby. Ak ste nastavili Opakovanú platbu alebo Automatickú platbu alebo povolili obchodníkovi alebo inej tretej strane inkasovať platby z vášho účtu PayPal, máte možnosť vybrať si uprednostňovaný zdroj financovania pre všetky budúce platby vykonané danému obchodníkovi alebo inej tretej strane. Nastaviť si uprednostňovaný zdroj financovania môžete prihlásením sa do svojho účtu, zvolením karty „Profil“, následne „Moje vopred schválené platby“ a potom zvolením odkazu na na nastavenie uprednostňovaného zdroja financovania (môže sa byť nazvaný aj ako „Záložný zdroj financovania“). V opačnom prípade použijeme vaše Predvolené zdroje financovania. “

 5. Platby iniciované treťou stranou (vrátane Opakovaných platieb).

  Odsek v časti 3.10 (Platby iniciované treťou stranou (vrátane Opakovaných platieb)), ktorý vysvetľuje povinnosť príjemcov platby na poskytnutie vopred daného oznámenia platiteľovi sa mení a dopĺňa a znie takto (uvádzame v kontexte s príslušnou časťou nadradeného ustanvenia):

  „Tretie strany, ktoré nám predložia žiadosť o úhradu na základe tohto ustanovenia:

  • súhlasia, že ak sa táto suma zvýši o toľko, že vzhľadom na predchádzajúce nákupné návyky daného platiteľa a okolnosti danej platby nie je možné odôvodnene očakávať úhradu tejto sumy daným platiteľom, oboznámia ho o výške sumy, ktorú si vyberú, a to najneskôr 4 týždne vopred a že budú zodpovední voči spoločnosti PayPal za akékoľvek vrátenia tejto platby v súlade s podmienkami tejto zmluvy s používateľom služby PayPal.“
 6. Prijímanie peňazí

  Vložili sme krátku vetu na začiatok časti 4, ktorá vysvetľuje možnosti prijímania peňazí pomocou služby PayPal a ktorá znie takto:

  „Spoločnosť PayPal môže povoliť akejkoľvek osobe (bez ohľadu na to, či má účet PayPal), aby iniciovala platbu na vášÚčet...“

 7. Zakázané činnosti

  Vložili sme novú časť 9.1.ah tak, aby nedodržanie povinných požiadaviek uvedených v našom návode na integráciu a návode pre programátorov bolo zakázanou činnosťou. Nová časť 9.1ah znie takto (uvádzame v kontexte s nadradeným ustanovením):

  „9.1 Zakázané činnosti . V súvislosti s používaním našej webovej lokality, vášho účtu alebo Služieb alebo v priebehu vašej komunikácie so spoločnosťou PayPal, Používateľom alebo treťou stranou:

  ah. nebudete integrovať ani používať žiadne Služby toho, aby ste v plnom rozsahu dodržali všetky povinné požiadavky, ktoré vám boli oznámené formou návodu na integráciu alebo návodu pre programátorov alebo inej dokumentácie priebežne vydanej spoločnosťou PayPal.“

 8. Zaistenie bezpečnosti vášho platobného nástroja

  Časť 9.2 sa mení a dopĺňa tak, že sa vkladajú nové pododseky 9.2.i a 9.2.j, ktoré v zásade upravujú vašu povinnosť, aby ste zabezpečili, že vaše osobné údaje na vašom účte boli vždy akutálne a vykonali všetky primerané opatrenia na ochranu bezpečnosti akéhokoľvek zariadenia, ktoré používate na prístup k Službám. Nové časti 9.2.i a 9.2.j znejú takto (uvádzame v kontexte s ich nadradenými ustanoveniami):

  „9.2 Zaistenie bezpečnosti vášho platobného nástroja . Súhlasíte s tým, že v záujme zaistenia bezpečnosti vášho platobného nástroja vykonáte tieto opatrenia:

  i. budete udržiavať svoje osobné údaje na účte aktuálne. V prípade, že nás budete vo veci vášho účtu kontaktovať z adresy, telefónneho čísla alebo e-mailového účtu, ktoré nie sú u nás zaregistrované, môže sa stať, že vám nebudeme môcť odpovedať; a

  j. Podniknete všetky primerané opatrenia na ochranu bezpečnosti osobného elektronického zariadenia, ktoré používate na prístup k Službám (vrátane použitia individuálne nakonfigurovanej funkcie zariadenia využívajúcej PIN kód a/alebo heslo na prístup k Službám a toho, že nebudete zdieľať svoje zariadenie s inými).“

 9. Program ochrany predajcu

  Časť 11.1 sa mení a dopĺňa tak, aby ozrejmila rozsah programu ochrany predajcu. Zmenená a doplnená časť 11.1 znie takto:

  „11.1 Čo je to ochrana predajcu PayPal?

  Ak ste príjemca platby uskutočnenej zákazníkom (ďalej len ako „Príjemca platby“), môžeme vám preplatiť sumu za Reklamácie, Chargebacky alebo Vrátenia platby, ktoré boli voči vám uplatnené v týchto prípadoch:

  a. Chargeback alebo Vrátenie platby boli voči vám uplatnené z dôvodu „Neautorizovanej platby“; alebo

  b. Chargeback alebo Vrátenie platby boli voči vám uplatnené z dôvodu stavu „Nedoručené“,

  pričom spoločnosť PayPal od vás dostane potvrdenie o odoslaní alebo doručení tovaru v súlade s požiadavkami uvedenými nižšie, s výhradou ďalších ustanovení tejto časti 11 (okrem iného vrátane Kritérií na účasť v programe uvedených v časti 11.6).“

 10. Ochrana kupujúceho PayPal

  S účinnosťou odo dňa, ktorý vo vhodnom čase potvrdí spoločnosť PayPal (a ktoré nastane v Dátum účinnosti alebo neskôr) sa časť 13 mení a dopĺňa tak, aby upravila niektoré podmienky programu ochrany kupujúceho PayPal. Tieto úpravy:
  1. zlepšia podmienky získania náhrady na základe programu ochrany kupujúceho PayPal pre používateľov zaregistrovaných s bydliskom/sídlom v Spojenom kráľovstve:
   1. predĺžením lehoty pre kupujúcich na vznesenie Sporu zo 45 dní na 180 dní od dátumu uskutočnenia platby; a
   2. rozšírením rozsahu nákupov, ktoré spĺňajú kritériá pre ochranu na:
    1. nehmotné tovary (okrem iného tiež prístupové práva k digitálnemu obsahu a iné licencie),
    2. služby, a
    3. cestovné lístky (okrem iného aj na letenky); a
   3. pre všetkých používateľov, ktorí vykonávajú činnosť so spoločnosťou PayPal na základe zmluvy s používateľomtak, že objasňujú:
    1. Podmienky pre získanie náhrady na základe programu ochrany kupujúceho PayPal, ak ste kupujúci (okrem iného tiež požiadaviek na vašu súčinnosť so spoločnosťou PayPal, ak je spoločnosti PayPal oznámený problém s nákupom),
    2. rozsahu vašej prípadnej zodpovednosti v rámci programu ochrany kupujúceho PayPal, ak ste Príjemcom platby (t.j. predajcom),
    3. povahy a rozsahu diskrečnej právomoci spoločnosti PayPal pri poskytovaní programu ochrany kupujúceho PayPal,
    4. možností, ktoré máte pri riešení problému s nákupom bez angažovania sa spoločnosti PayPal, a
    5. upozornením, že v určitých prípadoch môžu byť príjmy z platby kupujúceho za vstupenky na podujatie, vykonanej pre Príjemcu platby, ktorý má sídlo/bydlisko v Spojenom kráľovstve, zadržané v úschove pre kupujúceho (t.j. v jeho prospech), na účely zabezpečenia, že kupujúci získa späť peniaze prostredníctvom spoločnosti PayPal (v prípade splnenia ďalších podmienok), ak sa podujatie neuskutoční v plánovanom termíne.
  Nová časť 13 znie takto:

  „13.1 Čo je to ochrana kupujúceho PayPal?

  Ochrana kupujúceho PayPal umožňuje spoločnosti PayPal prijať konečné rozhodnutie na základe svojho výlučného a vlastného uváženia ohľadom akéhokoľvek problému, na ktorý upozornil kupujúci v súvislosti s ľubovoľným nákupom plateným prostredníctvom PayPal. Uvedené konečné rozhodnutie môže mať za následok, že spoločnosť PayPal vyplatí kupujúcemu náhradu za platbu uskutočnenú prostredníctvom služby PayPal za nákup (až do plnej výšky ceny nákupu a prípadne pôvodného poštovného), a že za túto náhradu bude voči spoločnosti PayPal zodpovedný Príjemca platby .

  Ochrana kupujúceho PayPal nie je ani záruka na produkt, ani záruka na službu. Neposkytujú sa žiadne záruky.

  Ak ste príjemcom platby, môže byť vaša zodpovednosť v rámci programu ochrany kupujúceho PayPal pokrytá programom ochrany predajcu (podrobnosti nájdete v časti 11). V niektorých prípadoch budeme oprávnení (nie však povinní) zbaviť vás zodpovednosti za náhradu z iných dôvodov (na základe nášho vlastného a výlučného uváženia).
  Bez ohľadu na to, či ste kupujúcim alebo Príjemcom platby, beriete na vedomie, že Služby je možné použiť ako spôsob platby pre široké a rozmanité spektrum rôznych typov nákupov, tak online ako aj offline. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie v tejto zmluve teda súhlasíte s tým, že spoločnosť PayPal je oprávnená (nie však povinná) kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu na základe svojho vlastného a výlučného uváženia a bez toho, aby jej z toho vznikla akákoľvek zodpovednosť:

  a. prijať konečné rozhodnutie vo veci akéhokoľvek problému ohľadne nákupu, na ktorý upozornil kupujúci, s účtom PayPal zaregistrovaným kdekoľvek vo svete (či už na základe pravidiel programu ochrany kupujúceho PayPal alebo zmluvy s používateľom v krajine registrácie účtu PayPal daného kupujúceho alebo na inom základe) v prospech kupujúceho alebo Príjemcu platby. Toto konečné rozhodnutie bude vždy oznámené písomne (čo môže byť aj formou e-mailu). Ak spoločnosť PayPal príjme konečné rozhodnutie vo veci daného problému v prospech kupujúceho alebo Príjemcu platby, každá strana je povinná toto konečné rozhodnutie rešpektovať a

  b. kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zrušiť podmienky krytia Ochranou kupujúceho PayPal (či už uvedených v tejto zmluve alebo inde, vrátane podmienok nahradenia platby uvedených v časti 13.4) s cieľom umožniť riešenie problému vzneseného kupujúcim v súvislosti s nákupom zaplateným pomocou služby PayPal. Len ako príklad, uvedené môže zahŕňať umožnenie náhrady za spory alebo reklamácie uplatnené mimo lehôt uvedených v časti 13.5 pre určité nákupy (obyčajne nákupy s dohodnutým doručením alebo plnením mimo lehôt uvedených v časti 13.5), keď sa môžeme oprávnene domnievať, že kupujúci nemal primeranú možnosť v danej lehote zistiť, že došlo k problému s príslušným nákupom.

  Spoločnosť PayPal nie je povinná nahradiť vám žiadne náklady, ktoré vám vzniknú pri plnení akýchkoľvek požiadaviek spoločnosti PayPal o súčinnosť pri riešení problému (čo okrem iného zahŕňa náklady, ktoré vám vzniknú vrátením tovaru Výrazne odlišného od opisu (SNAD) Príjemcovi platby alebo inému, ako si to spoločnosť PayPal vyžiada), i keď v niektorých prípadoch môže takéto náklady nahradiť.

  Ak predávate alebo ponúkate tovar alebo služby kupujúcim v iných krajinách, mali by ste si prečítať pravidlá programu ochrany kupujúceho PayPal pre príslušné krajiny, v ktorých majú sídlo či bydlisko vaši kupujúci (prístupné v odkazoch „Právne informácie“ alebo „Právne zmluvy“ umiestnených v päte väčšiny webových stránok spoločnosti PayPal), keďže tieto pravidlá sa vzťahujú na vás ako na príjemcu platby alebo predajcu.


  13.2 Je ochrana kupujúceho PayPal vhodná pre mňa? Výsledok rozhodnutia spoločnosti PayPal prijatého na základe programu ochrany kupujúceho PayPal nemusí vždy vyhovovať vašim špecifickým potrebám, a preto by ste si mali pozorne prečítať túto časť 13 a zvážiť svoje možnosti skôr, než využijete na riešenie problému spoločnosť PayPal. Nižšie je uvedený neúplný zoznam spôsobov riešenia vášho problému bez angažovania sa spoločnosti PayPal.
  1. Vyriešenie problému priamo s Príjemcom platby : Skôr ako budete kontaktovať spoločnosť PayPal, vo veci daného problému by ste sa mali priamo obrátiť na Príjemcu platby, aby ste problém vyriešili v súlade s jeho predpismi pre vrátenie platby/tovaru (ak existujú) uvedenými na jeho zozname predaného tovaru/služieb, na jeho webovej lokalite alebo v inej marketingovej dokumentácii. Ak budete takto postupovať, potom:
   1. budú naďalej platiť podmienky náhrady platby v časti 13.4 (vrátane lehoty pre uplatnenie Sporu uvedenej v časti 13.5b).Za dodržanie uvedených lehôt zodpovedáte sami a
   2. existuje riziko, že Príjemca platby vás požiada o podniknutie určitých opatrení, kvôli ktorým nesplníte podmienky náhrady uvedené v časti 13.4 (napríklad ak vás Príjemca platby usmerní – či už na základe svojich predpisov pre vrátenie tovaru alebo z iného dôvodu – aby ste odoslali zakúpený tovar na adresu, ktorá nekorešponduje s nami evidovanou adresou Príjemcu platby, a vy tejto jeho žiadosti vyhoviete, môžeme stanoviť, že tovar nebol odoslaný späť Príjemcovi platby v súlade s časťou 13.6).
   Ak ste Príjemcom platby, vzhľadom na to, že môžete byť zodpovední za prípadnú náhradu, ktorú zaplatila spoločnosť PayPal kupujúcemu, potvrdzujete, že je vo vašom vlastnom záujme, aby bol akýkoľvek problém s nákupom zaplateným službou PayPal vyriešený priamo s kupujúcim.
    
  2. Vaše zákonné práva: Získať poradenstvo ohľadne svojich spotrebiteľských práv či iných zákonných práv môžete v európskom spotrebiteľskom centre (združenie európskych spotrebiteľských centier ECC-Net) na adrese http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons (ak máte bydlisko/sídlo v Spojenom kráľovstve, môžete tiež kontaktovať Citizens Advice Bureau na adrese https://www.adviceguide.org.uk).
    
  3. Uplatňujte svoje práva na spätnú úhradu (chargeback), ktoré máte ako majiteľ svojej platobnej karty: Svoje práva na spätnú úhradu (chargeback) môžete uplatniť u svojej kartovej spoločnosti alebo u vydavateľa karty (ak tieto práva máte). Ak sa však súčasne usilujete o riešenie problému (prostredníctvom Reklamácie alebo Sporu) na základe programu ochrany kupujúceho PayPal alebo sa usilujete o dvojitú náhradu, môže spoločnosť PayPal vašu Reklamáciu alebo Spor uzavrieť a/alebo požadovať od vás sumu, ktorú ste dostali zaplatenú na základe Ochrany kupujúceho PayPal. V takom prípade sa budete musieť spoľahnúť výlučne na svoje práva na spätnú úhradu (chargeback).
  Ak budete kontaktovať spoločnosť PayPal so žiadosťou o vyriešenie problému, PayPal vás môže požiadať o realizáciu nevratného opatrenia na vyriešenie problému, ktoré môže za daných okolností spôsobiť, že problém už nebude možné riešiť inak. Spoločnosť PayPal vás môže napríklad požiadať o vrátenie tovaru Príjemcovi platby podľa časti 13.6.

  13.3 Čo sa stane, keď spoločnosť PayPal príjme konečné rozhodnutie v prospech kupujúceho …

  Ak som kupujúci?
  Ak spoločnosť PayPal príjme konečné rozhodnutie vo veci vášho problému (okrem iného vrátane Sporu alebo Reklamácie) vo váš prospech, spoločnosť PayPal je oprávnená (nie však povinná) vyplatiť vám náhradu platby uskutočnenej prostredníctvom služby PayPal za nákup (až do celej výšky ceny nákupu a prípadne pôvodného poštovného). Podrobnosti o podmienkach náhrady nájdete v časti 13.4 (Podmienky náhrady).

  Ak som Príjemcom platby?
  Ak spoločnosť PayPal príjme konečné rozhodnutie vo veci problému kupujúceho v prospech kupujúceho, budete zodpovední voči spoločnosti PayPal za sumu, ktorú vráti kupujúcemu. Spoločnosť PayPal napriek tomu nie je povinná vrátiť vám vaše poplatky PayPal spojené s transakciou. V niektorých prípadoch (napríklad ak neuspejete s Reklamáciou u dôvodu SNAD (zakúpený tovar je Výrazne odlišný od opisu) z toho dôvodu, že spoločnosť PayPal je oprávnene presvedčená, že vami predaný tovar je falzifikát), nemusíte dostať späť (napríklad príslušný orgán môže prevziať kontrolu nad tovarom, a/alebo môže tovar prevziať do svojej držby alebo s ním môže inak nevratne naložiť).

  13.4 Podmienky náhrady

  V rámci programu ochrany kupujúceho PayPal môžete získať náhradu v prípade problému pri nákupe iba vtedy, keď sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
  1. Váš nákup spĺňa kritériá pre ochranu . Kritériá pre ochranu spĺňajú nákupy väčšiny tovaru a služieb, okrem nasledujúcich transakcií:
   1. nehnuteľnosti (okrem iného tiež rezidenčných nehnuteľností),
   2. spoločnosti (okrem iného tiež akýchkoľvek vecí alebo služieb, ktoré tvoria súčasť podniku alebo firemnej akvizície),
   3. dopravné prostriedky (okrem iného tiež motorové vozidlá, motocykle, karavany, lietadlá a lode),
   4. tovar vyrobený na mieru;
   5. tovar a služby zakázané pravidlami používania služby PayPal,
   6. tovar, ktorý porušuje pravidlá ohľadne zakázaného tovaru v službe eBay,
   7. priemyselné stroje používané na výrobu,
   8. veci ekvivalentné hotovosti (okrem iného tiež darčekové karty),
   9. tovar a služby zakúpené pomocou funkcií Zong, Website Payments Pro, virtuálneho terminálu alebo platieb v rámci osobných transakcií,
   10. akýkoľvek tovar na eBay, pri ktorom jeho listing (informácie o tovare) neobsahuje správu o Ochrane kupujúceho PayPal ani správu o Ochrane kupujúceho eBay (túto správu je možné zobraziť na danom listingu po dokončení vášho nákupu tak, že sa prihlásite do svojho účtu eBay, prejdete k položke „My eBay“ (Môj eBay), potom k položke „Won“ (Vyhraté) a prezriete si listing (informácie o tovare),

    a pokiaľ nenakupujete ako registrovaný používateľ PayPal s bydliskom/sídlom v Spojenom kráľovstve:
     
   11. nehmotné tovary (okrem iného tiež prístupové práva k digitálnemu obsahu a iné licencie),
   12. služby, a
   13. cestovné lístky (okrem iného tiež letenky).
  2. Odoslali ste platbu za svoj nákup zo svojho účtu PayPal na účet PayPal Príjemcu platby :
   1. prostredníctvom:
    1. tlačidla „Pay Now“ (Zaplatiť) na webovej lokalite eBay alebo faktúry eBay,
    2. za nákupy uskutočnené mimo eBay: prostredníctvom karty Odoslať peniaze určenej pre platby za tovar a/alebo služby na webovej lokalite alebo v aplikácii PayPal alebo prostredníctvom funkcie pokladne PayPal Príjemcu platby (okrem iného vrátane Funkcie platba PayPal podľa polohy, ak ich Príjemca platby používa).
   2. Iba v jednej splátke. Nákupy zaplatené viacerými splátkami – napríklad záloha, po ktorej nasleduje konečná zúčtovacia platba – nespĺňajú kritériá na ochranu.
  3. Váš problém je jeden z nasledujúcich:

   i. zakúpený tovar nebol doručený – „Nedoručený“ („NR“), alebo
   ii. zakúpený tovar je „Výrazne odlišný od opisu“ („SNAD“). Ďalšie informácie o význame pojmu „SNAD“ je uvedených v časti 13.9.

   Ak je vaším problémom transakcia, ktorú ste neautorizovali (vrátane duplicitnej alebo nesprávnej platby pri využití Funkcie platba PayPal podľa polohy), prečítajte si časť 12 a navštívte centum zabezpečenia PayPal na adrese https://www.paypal.co.uk/security. Problém môžete nahlásiť prostredníctvom centra zabezpečenia PayPal alebo tu.
    
  4. Postupovali ste podľa pokynov v časti 13.5 (Ako mám vyriešiť problém?).
    
  5. Spoločnosť PayPal prijala konečné rozhodnutie o vašom probléme vo váš prospech.
  13.5 Ako mám vyriešiť problém?
  1. Skúste problém vyriešiť priamo s príjemcom platby

   Vynaložte primerané úsilie na to, aby ste vyriešili problém priamo s Príjemcom platby. Ak sa problém napriek tomu nepodarí vyriešiť, prejdite do centra riešenia problémov online a postupujte podľa bodov b, c a d.

    
  2. Začnite Spor

   Začnite Spor v lehote 45 dní (alebo 180 dní, ak rozpor podávate ako registrovaný používateľ PayPal s bydliskom/sídlom v Spojenom kráľovstve) po dátume platby za nákup, ktorý by ste chceli rozporovať. Spor, ktorý začnete v súvislosti s týmto nákupom môžeme po uplynutí uvedenej lehoty zamietnuť (prosím, vezmite uvedené na vedomie, ak sa s Príjemcom platby dohodnete na čase dodania tovaru alebo poskytnutia služby, ktorý spadá do obdobia po uplynutí uvedenej lehoty).

    
  3. Eskalujte Spor na Reklamáciu

   Ak neviete s Príjemcom platby uzatvoriť dohodu, zmeňte začatý Spor na Reklamáciu v lehote 20 dní odo dňa začatia Sporu.Za dodržanie uvedených lehôt zodpovedáte sami.

   Pokiaľ je suma, ktorá je predmetom Sporu, najmenej 2 500 USD (alebo ekvivalentná suma v príslušnej mene), musíte vyčkať najmenej 7 dní od dátumu platby, než bude možné eskalovať váš Spor z dôvodu „Nedoručeného“ (NR) tovaru. Ak chcete zistiť ekvivalentnú sumu v inej mene (napríklad v librách šterlingoch alebo v eurách) v čase transakcie, prihláste sa do svojho účtu a použite „Menovú kalkulačku“, ktorá sa nachádza vo vašom P rehľade účtu.

   Ak nebudete eskalovať Spor na Reklamáciu v lehote 20 dní, môže spoločnosť PayPal Spor ukončiť, čím stratíte nárok na platbu podľa podmienok programu ochrany kupujúceho PayPal.

   V niektorých prípadoch vám môže spoločnosť PayPal povoliť úpravu alebo zmenu Reklamácie po jej podaní iba vtedy, ak chcete doplniť ďalšie informácie alebo chcete zmeniť dôvod vášho Sporu/Reklamácie z dôvodu „Nedoručený tovar“ na dôvod – tovar je „Výrazne odlišný od opisu“. V opačnom prípade nie je možné Reklamáciu po jej podaní upraviť ani zmeniť.

    
  4. Na žiadosti spoločnosti PayPal reagujte včas

   Po eskalovaní Sporu na Reklamáciu môže spoločnosť PayPal rozhodnúť o probléme v prospech kupujúceho alebo Príjemcu platby. Pred prijatím konečného rozhodnutia (a na účely tohto rozhodnutia) je spoločnosť PayPal oprávnená požiadať vás o súčinnosť pri riešení problému v súlade s časťou 13.6.
  13.6 Súčinnosť so spoločnosťou PayPal pri riešení problému

  Bez ohľadu na to, či ste kupujúci alebo Príjemca platby, môže od vás spoločnosť PayPal v záujme vyriešenia problému žiadať: i) poskytnutie listinných dôkazov (na vaše vlastné náklady, ak spoločnosť PayPal nesúhlasí s iným postupom) na podporu vašich tvrdení (vrátane príjmových dokladov, hodnotení tretích strán a správ vypracovaných príslušníkmi polície) a ii) prijatie prípadných ďalších opatrení, ktoré uvedie spoločnosť PayPal, pričom vy ste povinní vyššie uvedené včas vykonať. Ak odmietnete splniť žiadosti spoločnosti PayPal, môže spoločnosť PayPal nakoniec rozhodnúť v prospech druhej strany.

  Spoločnosť PayPal smie požadovať (neúplný výpočet):
  1. kupujúceho, aby Príjemcovi platby, spoločnosti PayPal alebo tretej strane (podľa toho, ako určí spoločnosť PayPal) poslal späť tovar, o ktorom kupujúci tvrdí, že je Výrazne odlišný od opisu (SNAD), a poskytol Doklad o dodaní (ako je uvedené v časti 11.9 vyššie). Prosíme, aby ste pri opätovnom balení tovaru prijali vhodné preventívne opatrenia, aby ste znížili riziko jeho poškodenia počas prepravy.
  2. Príjemcu platby, aby prijal tovar, ktorý mu späť poslal kupujúci a vrátil kupujúcemu kúpnu cenu v plnej výške a pôvodné poštovné. Ak Príjemca platby odmietne prijať tovar, ktorý mu kupujúci na pokyn spoločnosti PayPal poslal späť, môže spoločnosť PayPal rozhodnúť Reklamáciu v prospech kupujúceho za predpokladu, že kupujúci predložil spoločnosti PayPal uspokojivé dôkazy, že tovar bol odoslaný Príjemcovi platby na adresu, ktorú kupujúcemu poskytla spoločnosť PayPal počas vybavovania Reklamácie.
  3. kupujúceho, aby poskytol primeranú súčinnosť spoločnosti PayPal pri riadnej a bezpečnej likvidácii tovaru a poskytol dôkazy o jeho likvidácii.
  4. Príjemcu platby, aby predložil dôkaz, že kupujúcemu doručil alebo poskytol predmet kúpy v súlade s jeho dohodou uzatvorenou s kupujúcim. Ak Príjemca platby taký dôkaz predloží, môže spoločnosť PayPal rozhodnúť v prospech Príjemcu platby aj v situácii, keď kupujúci tvrdí, že zakúpený tovar/službu nedostal.
  13.7 Čo ak môj nákup nespĺňa kritériá na náhradu v zmysle programu ochrany kupujúceho PayPal?

  Môžete sa tiež pokúsiť vyriešiť problém priamo s Príjemcom platby vznesením sporu prostredníctvom centra riešenia problémov spoločnosti PayPal. V takom prípade je potrebné, aby ste otvorili spor v centre riešenia problémov online spoločnosti PayPal do 45 dní (alebo do 180 dní, ak ho podávate ako registrovaný používateľ s bydliskom/sídlom v Spojenom kráľovstve) od dátumu odoslania platby. Následne by ste sa mali pokúsiť vyriešiť tento Spor priamo s Príjemcom platby. Ak vaša platba nespĺňa kritériá na ochranu v zmysle programu ochrany kupujúceho PayPal, nie je spoločnosť PayPal povinná rozhodnúť vo veci podanej Reklamácie.

  13.8 Funkcia predajného miesta PayPal
  1. Ak používate akúkoľvek Funkciu predajného miesta PayPal (vrátane Funkcie platba PayPal podľa polohy) osobne na fyzickom predajnom mieste (napríklad v predajni) na platenie (alebo ak súhlasíte s fakturáciou platby) z vášho účtu PayPal za svoj nákup (ktorý sa bude označovať ako „Nákup na predajnom mieste“), odporúčame vám, aby ste skontrolovali tento Nákup na predajnom mieste (alebo ak predmetom Nákupu na predajnom mieste nie je hmotná vec, aby ste túto vec skontrolovali oproti údajom o nej a jej špecifikácii, ako ich poskytol Príjemca platby), a to vždy, keď je to možné v prítomnosti daného Príjemcu platby a v čase a na mieste predaja tak, aby ste akékoľvek prípadné problémy, ktoré vzniknú v súvislosti s Nákupom na predajnom mieste mohli vyriešiť ihneď a priamo s týmto Príjemcom platby.
    
  2. Uplatniť Spor, že tovar, za ktorý ste zaplatili v rámci Nákupu na predajnom mieste, je Výrazne odlišný od opisu (SNAD) môžete len ak:
   1. ste nemali možnosť prezrieť si tovar bezprostredne pred jeho prevzatím (napríklad keď ste tovar fyzicky prevzali, bol v pôvodnom nedotknutom balení, ktoré nie je možné po rozbalení znovuzabaliť), a
   2. skutočnosť, že tovar je Výrazne odlišný od opisu (SNAD), bola zrejmá až po jeho prevzatí (napríklad ste zistili, že tovar je Výrazne odlišný od opisu (SNAD) až prvom odbalení tovaru u seba doma).
  3. Uplatniť Spor, že tovar, za ktorý ste zaplatili v rámci Nákupu na predajnom mieste, bol „Nedoručený“ (NR) (a za taký je spoločnosť PayPal oprávnená považovať), môžete len ak:
   1. ste sa písomne dohodli s Príjemcom platby, že tovar dostanete v určitom čase a/alebo v určitom mieste, ktoré je iné ako fyzické predajné miesto, a
   2. Príjemca platby vám tovar neposkytol v súlade s dohodou.

  13.9. Čo ak je zakúpený tovar Výrazne odlišný od opisu (SNAD)?

  1. Vami zakúpený tovar je Výrazne odlišný od opisu, ak sa v podstatných rysoch odlišuje od jeho posledného opisu, ktorý ste dostali od Príjemcu platby pred zaplatením za tento tovar (za ktorý sa výlučne v prípadoch nákupu cez internet považuje opis zakúpeného tovaru uvedený Príjemcom platby v príslušnom online opise tovaru) (ďalej len „ Vami zakúpený tovar je Výrazne odlišný od opisu, ak sa v podstatných rysoch odlišuje od jeho posledného opisu, ktorý ste dostali od Príjemcu platby pred zaplatením za tento tovar (za ktorý sa výlučne v prípadoch nákupu cez internet považuje opis zakúpeného tovaru uvedený Príjemcom platby v príslušnom online opise tovaru) (ďalej len „“). Uvádzame niekoľko príkladov (neúplný výpočet):
   1. Dostali ste úplne iný tovar. Kúpili ste si napríklad knihu a dostali ste disk DVD či prázdnu škatuľu alebo ste dostali iný softvér, ako softvér, ktorý vám bol predaný.
   2. Dostali ste zlú informáciu o stave vami kupovaného tovaru. Na podstránke uverejňujúcej informácie o tovare je napríklad uvedené, že tovar je „Nový“, ale bol použitý.
   3. Zakúpený tovar bol inzerovaný ako pravý, ale nie je pravý.
   4. Zakúpenému tovaru chýbajú dôležité časti alebo funkcie a skutočnosť, že tieto časti alebo funkcie chýbajú, nebola na podstránke uverejňujúcej informácie o tovare uvedená.
   5. Kúpili ste od Príjemcu platby napríklad 3 veci, ale dostali ste iba 2.
   6. Zakúpený tovar sa počas prepravy poškodil.
  2. Zakúpený tovar nemožno považovať za Výrazne odlišný od opisu (SNAD), ak nie je podstatne odlišný od Opisu kupovanej veci. Uvádzame niekoľko príkladov (neúplný výpočet):
   1. Nedostatky a chyby zakúpeného tovaru boli správne uvedené Príjemcom platby.
   2. Zakúpený tovar bol správne opísaný, ale po jeho dodaní ste tovar nechceli.
   3. Zakúpený tovar bol správne opísaný, ale nesplnil vaše očakávania.
   4. Zakúpený tovar má drobné škrabance a jeho stav bol opísaný ako použitý.
   5. Konanie podujatia, na ktoré ste si kúpili lístky, bolo odložené.
  13.10 Postúpenie práv

  Ak spoločnosť PayPal vyplatí Reklamáciu, Vrátenie platby alebo Spätnú úhradu (chargeback), ktorú ste si uplatnili voči príjemcovi vašej platby, súhlasíte s tým, že na spoločnosť PayPal prevádzate svoje práva, výhody a opravné prostriedky voči príjemcovi vašej platby a povoľujte jej domáhať sa týchto práv. V právnom zmysle slova ide o váš súhlas so „subrogáciou“ či iným „postúpením“ vašich práv v súvislosti s danou platbou voči príjemcovi a tretím stranám na spoločnosť PayPal a o súhlas, že sme oprávnení vymáhať dané práva, výhody a opravné prostriedky priamo a vaším menom, podľa vlastného uváženia spoločnosti PayPal.

  13.11 Zákaz dvojitej náhrady

  Nie ste oprávnený uplatniť Spor / Reklamáciu, ani získať náhradu za nákup na základe programu ochrany kupujúceho PayPal, ak ste už dostali náhradu za tento nákup priamo od spoločnosti eBay, Príjemcu platby alebo od inej tretej strany alebo ak ste už uplatnili sťažnosť ohľadne tohto nákupu u spoločnosti eBay, Príjemcu platby alebo u inej tretej strany.

  13.12 Vstupenky na podujatia

  V niektorých prípadoch, keď si zakúpite od Príjemcu platby, ktorý je majiteľom účtu PayPal registrovaným v Spojenom kráľovstve, vstupenku na podujatie alebo zaplatíte za právo zúčastniť sa podujatia (ďalej len („ Podujatie“), môže spoločnosť PayPal uložiť celú vami zaplatenú peňažnú sumu do úschovy vo vašom mene, takže nárok na túto peňažnú sumu zostane váš až do okamihu konania Podujatia.“

   
 11. Vrátenie platby

  Definícia „Vrátenia platby“ v časti 15 sa mení a dopĺňa tak, aby lepšie ozrejmila niektoré dôvody, pre ktoré môže byť daná platba predmetom Vrátenia platby. Zmenená a doplnená definícia znie takto:

  Vrátenie platby “ sa rozumie vami prijatá platba, ktorú môže spoločnosť PayPal vrátiť jej odosielateľovi alebo inej tretej strane z toho dôvodu, že spĺňa niektorú z týchto podmienok: a) bola napadnutá kupujúcim priamo v banke kupujúceho; b) bola odstránená z vášho zostatku z akéhokoľvek dôvodu (okrem z dôvodu Chargebacku alebo Reklamácie v zmysle programu ochrany kupujúceho PayPal), okrem iného v týchto prípadoch: i) platba porušuje naše pravidlá používania služby alebo máme odôvodnené podozrenie, že platba porušuje naše pravidlá používania služby, ii) výšku platby odosielateľ neautorizoval u príslušnej tretej strany v súvislosti s platnou autorizáciou platby iniciovanou treťou stranou (pozri časť 3.10), alebo iii) platba bola financovaná bankovým prevodom, ktorý banka následne z akéhokoľvek dôvodu zrušila; a/alebo c) interné modelovanie rizík spoločnosti PayPal ju vyhodnotilo ako rizikovú platbu, ktorú je nevyhnutné vrátiť na účely zmiernenia rizika s ňou spojeného. Pojem „ Vrátená “ sa vykladá primerane. “

   
 12. Súkromné transakcie

  Poznámka c. pri definícii pojmu „Súkromná transakcia“ v časti príloha 1 (Cenník poplatkov) sa mení a dopĺňa o možnosti úhrady poplatkov, ktoré majú odosielatelia a príjemcovia Súkromných transakcií (pričom štandardne poplatok za spracovanie Súkromnej transakcie platí odosielateľ, s niektorými výnimkami). V texte v úvode tabuľky, v ktorej sa stanovujú poplatky za Cezhraničné Súkromné transakcie boli uskutočnené zodpovedajúce zmeny. Zmenená poznámka c. pri vymedzení pojmu „osobná transakcia“ znie takto (uvádzame v kontexte s hlavnými vymedzeniami pojmov):

  Súkromná transakcia“ zahŕňa odoslanie peňazí (iniciované z karty „Súkromné“ vo funkcii „Poslať peniaze“) vašim priateľom a rodine a príjem peňazí od vašich priateľov a rodiny na váš účet PayPal bez toho, aby došlo k uskutočneniu nákupu (teda nejde o platbu za tovar alebo služby). Ak predávate tovar alebo služby, nesmiete od kupujúceho žiadať, aby vám odoslal platbu za nákup vo forme Súkromnej transakcie. V opačnom prípade je spoločnosť PayPal oprávnená znemožniť vám prijímanie niektorých alebo všetkých platieb ako osobných transakcií. Pamätajte si tiež, že:


  c. v prípade, že sa na Súkromnú transakciu vzťahuje poplatok, štandardne ho hradí odosielateľ, no pri použití niektorých funkcií môže byť povinný na úhradu tohto poplatku príjemca platby (napríklad ak daná funkcia dáva odosielateľovi možnosť určiť, že poplatok zaplatí príjemca). Ak odošlete osobnú platobnú transakciu z webovej lokality alebo aplikácie tretej strany (inej ako PayPal), môže spoločnosť PayPal umožniť tejto tretej strane určiť, či poplatok za osobnú platobnú transakciu platí jej odosielateľ alebo príjemca. O tejto skutočnosti vás bude príslušná tretia strana informovať.“

   
 13. Kategórie krajín pre výpočet poplatkov za spracovanie cezhraničných platieb

  Kľúčovým faktorom pre určenie výšky príslušného poplatku za spracovanie cezhraničných platieb je región, v ktorom je odosielateľov účet PayPal zaregistrovaný. Regióny pre výpočet Cezhraničných poplatkov (a jednotlivé krajiny, ktoré tieto regióny tvoria) sú tieto: Pridali sme a vysvetlili postavenie niektorých krajín v určitých regiónoch pre výpočet cezhraničných poplatkov. Do regiónu Európa II sme pridali Bielorusko, Gruzínsko a Kosovo, ozrejmili sme postavenie Macedónska a Moldavska ako štátov regiónu Európa II, ako aj postavenie Monaka a Čiernej Hory ako štátov regiónu Európa I. Regióny pre výpočet cezhraničných poplatkov (a jednotlivé krajiny, ktoré tieto regióny tvoria) sú tieto a sú aktualizované v cenníkoch poplatkov za cezhraničné Súkromné transakcie a Komerčné transakcie v Prílohe 1 (Cenník poplatkov):

  Severná Európa: Dánsko, Faerské ostrovy, Fínsko (vrátane Alandských ostrovov), Grónsko, Island, Nórsko, Švédsko.

  Európa I: Belgicko, Cyprus, Čierna Hora, Estónsko, Francúzsko (vrátane Francúzskej Guyany, Guadeloupu, Martiniku, Réunionu a Mayottu), Gibraltár, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Malta, Monako, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo (vrátane Normanských ostrovov a Ostrova Man), Taliansko, Vatikánsky mestský štát.

  Európa II: Albánsko, Andorra, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Gruzínsko, Chorvátsko, Kosovo, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina.
   
 14. Poplatok za vrátenie Komerčnej transakcie

  Pridali sme poznámku o vrátení sumy v čiastočnej výške v časti, ktorá sa týka poplatku za vrátenie komerčnej transakcie v prílohe 1 (tabuľka poplatkov), ktorá znie takto:

  Vrátenie sumy v čiastočnej výške

  Ak uskutočníte čiastočné vrátenie peňazí za komerčnú platobnú transakciu, ponecháme si pomerný podiel z fixnej časti poplatku za komerčnú transakciu.

  Na váš účet kupujúceho bude pripísaná suma, ktorú uvediete ako sumu určenú na vrátenie kupujúcemu.

  Z vášho účtu zúčtujeme pomernú časť sumy pôvodne pripísanej na váš účet v súvislosti s platbou v rámci Komerčnej transakcie a pomerný podiel Pevného poplatku z poplatku za Komerčnú transakciu.“

   
 15. Ostatné zmeny

  Časti zmluvy s používateľom služby PayPal sme zmenili a doplnili na lepšie ozrejmenie existujúceho znenia a na opravu drobných tlačových chýb.
   

Zmena a doplnenie pravidiel ochrany osobných údajov PayPal

Dátum účinnosti: 14. máj 2014


Zmena a doplnenie pravidiel ochrany osobných údajov PayPal

 1. Údaje, ktoré zhromažďujeme

  Časť 3 sa mení a dopĺňa o opis ďalších údajov, ktoré od vás môžeme vyžadovať pri používaní niektorých našich funkcií a o lepšie ozrejmenie jednotlivých druhov údajov o vás a o vašej spoločnosti, ktoré môžeme zhromažďovať v súvislosti s transakciou.

  Zmenené a doplnené znenie v časti 3 je takéto ( uvádzame v kontexte s nadpisom tohto článku):

  „Požadované informácie

  Pri použití niektorých funkcií našich služieb, vrátane funkcie predajného miesta PayPal v mobilnej aplikácii, môžeme požadovať pred poskytnutím týchto špecifických služieb nahratie vašej fotografie. Ak vám umožníme, aby ste svoj účet prepojili s príslušným vernostným programom, môžeme od vás vyžadovať poskytnutie identifikačného čísla člena tohto vernostného programu.

  Informácie o transakcii

  Pri využití Služieb PayPal na účely peňažnej transakcie od vás vyžadujeme poskytnutie informácií o danej transakcii bez ohľadu na to, či ste príjemca alebo odosielateľ. Táto informácia obsahuje údaje o sume, type transakcie (nákup tovaru, nákup služieb alebo štandardný prevod peňazí), ďalšie podrobnosti o nákupe a e-mailovú adresu, prípadne identifikátor v aplikácii Skype alebo telefónne číslo tretej strany. Ak posielate peniaze inému zákazníkovi PayPal, môžeme od vás pre uskutočnenie tejto transakcie vyžadovať poskytnutie vašich osobných údajov danému zákazníkovi. Tieto údaje nám môže tento zákazník následne poskytnúť. Tieto údaje uchovávame pre všetky vaše transakcie, uskutočnené pomocou Služieb PayPal a môžeme ich pridať do profilu vášho účtu na ich použitie pri budúcich transakciách, ktoré vykonáte cez PayPal. Na to, aby sme odhalili možné neoprávnené transakcie, zhromažďujeme údaje o internetových (IP) adresách a ostatné identifikačné údaje o počítači alebo zariadení, ktoré používate na prístup k vášmu účtu PayPal alebo na používanie Služieb PayPal.“

 2. Ako používame a poskytujeme údaje

  Pridali sme nové znenie v časti 4 s názvom „Vami publikovaný obsah“ (pod časťou s názvom „Interné použitie“). Tento odsek vysvetľuje licenciu a práva, ktoré udeľujete nám a všetkým dcérskym spoločnostiam spoločnosti eBay Inc. na používanie obsahu, ktorý zverejňujete pomocou Služieb PayPal. Nový odsek znie takto:

  „Vami publikovaný obsah

  Tým, že nám poskytujete obsah alebo uverejňujete obsah (v oboch prípadoch na účely publikovania, či už online alebo offline) prostredníctvom služieb PayPal, udeľujete spoločnosti eBay Inc. a jej dcérskym spoločnostiam a podnikom (čo okrem iného zahŕňa spoločnosť PayPal) (ďalej len „Skupina eBay“) nevýlučné, celosvetovo platné, trvalé, neodvolateľné, bezplatné právo s možnosťou sublicencovania (prostredníctvom viacúrovňových licencií) na využitie všetkých prípadných autorských práv, práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch, ochranných známok, práv na databázy a práv duševného vlastníctva, ktoré máte na tento obsah, v akýchkoľvek prípadných médiách známych v súčasnosti alebo v budúcnosti. Okrem toho sa v najširšom možnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi zriekate svojich morálnych práv a sľubujete, že si nebudete také práva nárokovať voči skupine eBay, príjemcom jej licencií ani nadobúdateľom jej práv. Vyhlasujete a zaručujete, že nič z nasledujúceho neporušuje žiadne právo duševného vlastníctva: vaše poskytovanie obsahu nám, vaše zverejňovanie obsahu pomocou Služieb a používanie takého obsahu (a z neho odvodených diel) Skupinou eBay v súvislosti so Službami.

  Znenie v časti 4 označené „Poskytnutie informácií tretím stranám iným než zákazníkom PayPal“ bola doplnená o vysvetlenie okolností, na základe ktorých smieme zdieľať určité časti vašich informácií. Zmenená a doplnená časť v článku 4 znie takto (uvádzame v kontexte s nadpisom článku):

  „Poskytnutie údajov ďalším zákazníkom PayPal  Ak sa pomocou PayPal prihlasujete na externých webových lokalitách alebo v externých mobilných aplikáciách, môžeme akejkoľvek tretej strane ponúkajúcej takúto službu ako spôsob prihlásenia poskytnúť údaje o vašom stave prihlásenia, ako aj osobné údaje a ďalšie údaje o účte, s poskytnutím ktorých ste vyjadrili svoj súhlas na overenie vašej totožnosti touto treťou stranou. PayPal neposkytne tejto tretej strane prístup do vášho účtu PayPal a bude uskutočňovať platby z vášho účtu danej tretej strane iba na základe vašej konkrétnej autorizácie. Nastavenia takéhoto zdieľania údajov s obchodníkmi môžete otvoriť, zobraziť a ovládať po prihlásení do svojho účtu PayPal.

  Ak prepojíte svoje členstvo vo vernostnom programe so svojím účtom v našej mobilnej aplikácii, môžeme obchodníkovi, ktorý má účasť na tomto vernostnom programe poskytnúť vaše identifikačné číslo člena tohto vernostného programu, keď uhrádzate platbu tomuto obchodníkovi prostredníctvom PayPal. Ak odstránite svoje identifikačné číslo člena vernostného programu zo svojho účtu, tento údaj nebudeme viac zdieľať.

  …“

   

 3. Ako používame a poskytujeme údaje – poskytnutie údajov tretím stranám iným než zákazníkom PayPal

  Hlavná časť odseku d. v časti článku 4 pod nadpisom „Poskytovanie údajov tretím stranám iným než zákazníkom PayPal“ sa mení a dopĺňa o vysvetlenie, že váš súhlas s poskytnutím vašich údajov tretej strane uvedenej v časti 4 sa vzťahuje taktiež na jej postupníkov a nástupcov (teda na ďalší subjekt, ktorý zaujme miesto tejto tretej strany pri poskytovaní jej služieb spoločnosti PayPal). Zmenený a doplnený odsek d. znie takto (uvádzame v kontexte s nadradeným ustanovením):
   

  Poskytnutie údajov tretím stranám iným než zákazníkom PayPal

  Spoločnosť PayPal nebude bez vášho výslovného súhlasu predávať ani prenajímať žiadne vaše osobné údaje tretím stranám na marketingové účely a tieto údaje zverejní iba v obmedzených prípadoch a na účely opísané v týchto pravidlách. To sa týka aj prenosu údajov do členských štátov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Spoločnosti PayPal konkrétne dávate svoj súhlas a pokyn na vykonanie všetkých nižšie uvedených krokov:

  d. Poskytla údaje „Kategóriám“ tretích strán uvedeným v nasledujúcej tabuľke. Účelom tohto zverejnenia je to, aby sme vám mohli poskytovať naše služby. V nasledujúcej tabuľke taktiež v rámci každej „Kategórie“ uvádzame neúplný výpočet príkladov skutočných tretích strán (vrátane ich prípadných postupníkov a nástupcov), ktorým v súčasnosti poskytujeme údaje o vašom účte alebo poskytovanie údajov o vašom účte ktorým v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov zvažujeme, spolu s účelom, na ktorý tieto údaje poskytujeme a s uvedením jednotlivých údajov, ktoré poskytujeme (okrem toho, ako sa výslovne uvádza, tieto tretie strany majú zákonom alebo zmluvou zamedzené používanie týchto údajov na druhotné účely nad rámec účelov, na ktoré im boli údaje poskytnuté).“

  Podobne ako väčšina bánk alebo poskytovateľov finančných alebo platobných služieb spolupracuje spoločnosť PayPal s tretími stranami, ktoré jej poskytujú služby. Priebežne im treba poskytnúť údaje používateľov na umožnenie poskytovania daných služieb našim používateľom. Títo poskytovatelia služieb nám poskytujú dôležité funkcie, vďaka ktorým môžeme jednoduchšie, rýchlejšie a bezpečnejšie uskutočňovať platby.

  Luxemburské zákony, ktorými sa riadi spracovanie údajov používateľov spoločnosťou PayPal (ochrana osobných údajov a bankové tajomstvo), vo všeobecnosti vyžadujú vyšší stupeň transparentnosti než väčšina ostatných právnych predpisov EÚ. Preto na rozdiel od prevažnej väčšiny poskytovateľov internetových služieb alebo finančných služieb v EÚ uvádza spoločnosť PayPal vo svojich pravidlách ochrany osobných údajov zoznam všetkých tretích strán, ktoré jej poskytujú služby a ktorým môže poskytnúť údaje používateľov, ako aj účel poskytnutia týchto údajov a ich druh.


  Odsek d v časti článku 4 s názvom „Poskytnutie údajov tretím stranám iným než zákazníkom PayPal“ bol zmenený a doplnený tak, aby umožnil spoločnosti PayPal poskytnúť niektoré údaje zákazníkov PayPal ďalším tretím stranám alebo na ďalšie účely, a to na účely uvedené v nasledujúcej tabuľke, či zmeniť rozsah účelov poskytovania údajov a rozsah poskytovaných údajov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

  Kategória  

  Názov subjektu a jeho právny poriadok (v zátvorkách)  

  Účel 

  Poskytnuté údaje

  Externé zaisťovanie zákazníckeho servisu  

  Attensity Europe GmbH  

  Poskytovanie služieb zákazníkom na základe zákazníka na spoločnosť PayPal na sociálnych sieťach.  

  Informácie poskytované zákazníkmi prostredníctvom sociálnych sietí, medzi ktoré môže patriť meno, adresa, telefónne číslo, e-mailové adresy, používateľské mená v sociálnych sieťach, skrátené a obmedzené alebo úplné informácie o zdrojoch financovania (podľa konkrétneho prípadu), dátumy uplynutia platnosti zdrojov financovania, typ účtu PayPal, doklad totožnosti, zostatok na účte a informácie o transakciách, výpisy a výkazy zákazníka, korešpondencia súvisiaca s účtom, informácie o dodaní tovaru a propagačné informácie.  

  ePerformax Contact Centers & BPO (USA), Genpact International Inc. (USA)  

  Poskytovanie služieb zákazníkom týkajúcich sa platieb v celosvetovom rozsahu.

  Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailové adresy, používateľské mená v sociálnych sieťach, skrátené, obmedzené alebo úplné informácie o zdrojoch financovania (podľa konkrétneho prípadu), dátumy uplynutia platnosti zdrojov financovania, typ účtu PayPal, doklad totožnosti, zostatok na účte a informácie o transakciách, výpisy a výkazy zákazníka, korešpondencia súvisiaca s účtom, informácie o dodaní tovaru a propagačné informácie.  

  Úverové agentúry a agentúry pre prevenciu podvodov  

  LexisNexis, LexisNexis Risk Solutions UK Limited (Spojené kráľovstvo)

  Pomoc s overovaním zákazníkov

  Meno, adresa a dátum narodenia

  Zoot Deutschland GmbH (Nemecko), Zoot Enterprises Limited (Spojené kráľovstvo)  

  Spracovanie technických žiadostí a poskytovanie dátovej a dokumentovej brány na účely kontroyu a preverovania účtov a na výmenu informácií používateľov s kontrahovanými úverovými agentúrami a agentúrami pre prevenciu podvodov. Rovnako aj združovanie údajov z interných a externých dátových zdrojov a poskytovanie štatistickej analýzy na vyhodncovanie rizika podvodu.

  Všetky informácie účtu a doklady dodané zákazníkmi s cieľom zahrnúť informácie použité na poskytnutie údajov o totožnosti a adrese. Súčasťou týchto informácií môžu byť aj adresy IP.

  MaxMind, Inc. (USA)  

  Odhaľovanie podvodov.

  Upozorňujeme, že údaje poskytnuté tomuto poskytovateľovi služby môžu byť:
  • uchované poskytovateľom služby na účely auditu a prevencie podvodov,
  • použité poskytovateľom služby s cieľom optimalizovať vlastné služby odhaľovania podvodov poskytované spoločnosti PayPal a ďalším tretím stranám,
  • prenesené mimo EÚ a v celosvetovom rozsahu.

   

  Všetky údaje o účte a adresa IP, údaje o kreditnej karte.

  Future Route Ltd (Spojené kráľovstvo)  

  Vykonanie analýzy účtovných údajov našich komerčných používateľov s cieľom vyhodnocovať úverové riziko v reálnom čase.  

  Meno, adresa, e-mailová adresa a dátum narodenia.

  Finančné produkty  

  Total System Services, Inc. (USA)

  Spracovanie platieb iniciovaných obchodníkom a overených zákazníkom (vrátane údajov o inkase zákazníka) s cieľom poskytnúť služby spracovania účtu alebo karty, uchovanie údajov o transakcii, platbe a iných zákazníckych dát súvisiacich s danými transakciami. Poskytovanie služieb call centra, tlače kariet a výpisov.  

  Meno, adresa, e-mailová adresa, podľa potreby dátum narodenia, všetky údaje o účte a doklady dodané zákazníkmi, aby boli uvedené informácie potrebné na preukázanie totožnosti a adresy.  

  Marketing a vzťahy s verejnosťou (PR)  

  Grayling Communications Limited (Spojené kráľovstvo), Rock Communications (Taliansko), Fleisher (Izrael), Clue PR (Poľsko).  

  Odpovedanie na otázky médií v súvislosti s dopytmi zákazníkov.

  Meno, adresa a všetky údaje o účte zákazníka, ktoré sú dôležité pre dopyty zákazníkov.

  Oracle America Inc. (USA)

  Tvorba, meranie a realizácia marketingových kampaní.

  Názov, obchodné meno, adresa a registračné číslo obchodníka, meno, pracovné zaradenie, e-mailová adresa, telefónne číslo kontaktnej osoby obchodníka, adresa URL webovej lokality obchodníka, číslo účtu PayPal, aplikácie tretích strán používané obchodníkom, správanie na webovej lokalite PayPal.

  Foule Access SAS (Francúzsko)  

  Uchovávanie kontaktných informácií obchodníkov na marketingovú komunikáciu s týmito obchodníkmi.

  Názov obchodníka, meno kontaktnej osoby, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, URL adresa webovej lokality obchodníka.

  Appnexus, Inc. (USA), BlueKai, Inc. (USA), Conversant GMBH (Nemecko), Google Ireland, Ltd. (Írsko), DoubleClick Europe Ltd (Spojené kráľovstvo).

  Vedenie retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

  Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok

  Criteo SA (Francúzsko)

  Vedenie retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

  Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok a e-mailov doručovaných používateľom.

  Linkedin Ireland Limited (Írsko)

  Vedenie retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

  Zašifrovaná e-mailová adresa spojená s používateľmi služby PayPal (bez uvedenia vzťahu k účtu).

  Conversant Inc. (USA)

  Realizácia a meranie retargetingových kampaní s cieľom identifikovať návštevníkov a presmerovať ich pomocou personalizovaných reklamných kampaní.

  Identifikátory účtu PayPal (v prípade potreby), ako aj identifikátory zariadenia, ktoré používa konkrétna osoba, obsah reklám, ktorý má byť doručený a segmentácia skupín používateľov na reklamné účely.

  StrikeAd UK Ltd. (Spojené kráľovstvo), Ad-x Limited (Spojené kráľovstvo)

  Realizácia a meranie retargetingových kampaní s cieľom rozdeliť používateľov do segmentov pre marketingové kampane PayPal Here.

  Anonymné identifikátory v súboroch cookie a identifikátory zariadenia na rozdelenie skupín používateľov do segmentov na marketingové účely.

  Fiksu, Inc. (USA)

  Realizácia a meranie retargetingových kampaní s cieľom rozdeliť používateľov do segmentov pre marketingové kampane, pri ktorých sa využívajú aj mobilné aplikácie PayPal.

  Identifikátory zariadenia použitého pre operačný systém Apple iOS, keď používateľ nainštaluje aplikáciu, zaregistruje sa na využívanie Služieb PayPal, prihlási sa, otvorí účet alebo nastaví profilovú fotografiu.

   

  Nanigans, Inc. (USA)

  Vedenie retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

  Identifikátory reklamy priradené k zariadeniam Apple iOS, keď používateľ nainštaluje aplikáciu, opätovne ju spustí, zaregistruje sa na využívanie Služieb PayPal, prihlási sa, otvorí účet, skontroluje svoj zostatok, uloží ponuku, úspešne dokončí transakciu, nastaví profilovú fotografiu alebo uskutoční iné zmeny v účte priamo alebo nepriamo súvisiace s používaním aplikácie.

  Facebook, Inc (USA), Facebook Ireland Limited (Írsko ) and Twitter, Inc. (USA)

  Zobrazovanie relevantných reklám používateľom sietí Facebook príp. Twitter.

  Zašifrovaná e-mailová adresa spojená s používateľmi služby PayPal (bez uvedenia vzťahu k účtu).  

  Purepromoter Ltd t/a Pure360  

  Odosielanie SMS správ súvisiacich so službou a (v závislosti od nastavení odberu) propagačných SMS správ používateľom služby PayPal.

  Číslo mobilného telefónu, meno, adresa, e-mailová adresa, obchodné meno, kontaktné údaje spoločnosti, názov odvetvia, status účtu, typ účtu, preferencie účtu, druh a charakter a povaha ponúkaných alebo používaných služieb PayPal a súvisiace informácie o transakciách a účte.  

  Prevádzkové služby 

  Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim & Partner Lawyers (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko), Akinika Debt Recovery Limited (Spojené kráľovstvo), Capita Plc (Spojené kráľovstvo), Compagnie Francaise du Recouvrement (Francúzsko), Clarity Credit Management Solutions Limited (Spojené kráľovstvo), eBay Europe Services SARL (Luxembursko); EOS Solution Deutschland GmbH (Nemecko), EOS Aremas Belgium SA/NV (Belgicko), EOS Nederland B.V. (Holandsko), Arvato Infoscore GmbH (Nemecko), , Infoscore Iberia (Španielsko), , SAS (Francúzsko), Transcom WorldWide S.p.A. (Taliansko), Transcom Worldwide SAS (Tunisko), Intrum Justitia S.p.A. (Taliansko),  

  Vymáhanie pohľadávok.

  Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, dátum narodenia, e-mailová adresa, typ účtu, status účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, kód banky, zostatok na účte, podrobnosti o transakciách a pasívach účtu, meno poskytovateľa zdroja financovania a kópie všetkej korešpondencie, v každom prípade v súvislosti so sumami, ktoré nám dlhujete (resp. ktoré nám dlhuje iná osoba) .

  KSP Kanzlei Dr. Seegers (Nemecko), BFS Risk & Collection GmbH (Nemecko); HFG Hanseatische Inkasso- und Factoring-Gesellschaft (Nemecko),   BFS Risk and Collection GmbH (Nemecko), Team 4 Collect (Španielsko), Arvato Polska (Poľsko), BCW Collections Ireland Ltd (Írsko), S.C. Fire Credit S.R.L. (Rumunsko), Gothia Financial Group AB (Švédsko), Gothia AS (Švédsko), Gothia A/S (Dánsko), Gothia Oy (Fínsko), Credit Solutions Ltd (Spojené kráľovstvo).  

  Vymáhanie pohľadávok, riešenie odosielania výkazov úverovým agentúram o neplatiacich zákazníkoch.

  Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, dátum narodenia, e-mailová adresa, typ účtu, status účtu, posledné štyri číslice účtu nástrojov financovania, kód banky, zostatok na účte, podrobnosti o transakciách a pasívach účtu, názov poskytovateľa zdroja financovania, príslušné údajei o správaní používateľa na účte a kópie korešpondencie (okrem iného tiež všetkej korešpondencie týkajúcej sa oznamovania úverovým agentúram) v každom prípade v súvislosti so sudmami, ktoré nám dlhujete (resp. ktoré nám dlhuje iná osoba) .

  Begbies Traynor Group plc (Spojené kráľovstvo), Moore Stephens LLP (Spojené kráľovstvo), Moore Stephens Ltd (Spojené kráľovstvo), Moore Stephens International Ltd (Spojené kráľovstvo), Moorhead James LLP (Spojené kráľovstvo), Comas Srl (Taliansko), RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG (Nemecko), LLC Elitaudit (Rusko), National Recovery Service (Rusko).

   

  Vyšetrovanie (okrem iného na účely vykonania kontroly majetku a/alebo vykonania kontrol na mieste a/alebo stanovenia hodnoty spoločností) a/alebo vymáhanie (alebo pomoc s vymáhaním) pohľadávok od potenciálne aj skutočne platobne neschopných zákazníkov

  Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, dátum narodenia, e-mailová adresa, typ účtu, status účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, kód banky, zostatok na účte, podrobnosti o transakciách a pasívach účtu, meno poskytovateľa zdroja financovania a kópie všetkej korešpondencie, v každom prípade v súvislosti so sumami, ktoré nám dlhujete (resp. ktoré nám dlhuje iná osoba), .

  Hanseatische Inkasso-Treuhand GmbH (Nemecko)  

  Vymáhanie a správa pohľadávok, podpora tímov vymáhajúcich pohľadávky v prípade platobne neschopných zákazníkov

  Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, e-mailová adresa, typ účtu, status účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, kód banky a meno poskytovateľa nástroja financovania, zostatok na účte, dátum a suma poslednej platby, výsledky kontrol bonity

  Zoot Deutschland GmbH (Nemecko), Zoot Enterprises Limited (Spojené kráľovstvo)

  Spracovanie technických žiadostí a poskytovanei dátovej a dokumentačnej brány pre účley kontroly a schvaľovania účtov a na výmenu informácií o používateľoch s kontrahovanými úverovými agentúrami a agentúrami pre prevenciu podvodov.

  Všetky údaje o účte a doklady poskytnuté zákazníkmi, ako sú doklady o totožnosti a adrese

  Interxion Datacenters B.V.  

  Poskytovanie podpory pre prevádzkovanie dátových centier, pokiaľ ide o úverový produkt Bill Safe.

  Všetky dôležité údaje o účte, prípadne aj podrobnosti transakcie.

 4. Ostatné zmeny
  Regióny pre výpočet cezhraničných poplatkov (a jednotlivé krajiny, ktoré tieto regióny tvoria) sú tieto a sú aktualizované v cenníkoch poplatkov za cezhraničné Súkromné transakcie a Komerčné transakcie v Prílohe 1 (Cenník poplatkov):