Pravidlá ochrany osobných údajov pre služby PayPal

 

>> Zobraziť všetky právne zmluvy

Pravidlá ochrany osobných údajov týkajúce sa služieb PayPal uvedené bezprostredne nižšie sa na vás vzťahujú a sú účinné do 24. mája 2018. Aktualizované pravidlá ochrany osobných údajov dostupné tu sa na vás budú vzťahovať a účinnosť nadobúdajú od 25. mája 2018.

 

Ak ste boli na túto stránku presmerovaní z webovej lokality www.braintreepayments.com, vzťahujú sa na vás pravidlá ochrany osobných údajov pre služby PayPal uvedené bezprostredne nižšie, ktoré sú účinné do 24. mája 2018. Nové pravidlá ochrany osobných údajov služby Braintree dostupné tu nadobúdajú účinnosť a budú sa na vás vzťahovať od 25. mája 2018. Od 25. mája 2018 nahradia nové pravidlá ochrany osobných údajov služby Braintree všetky predchádzajúce pravidlá ochrany osobných údajov.

Pravidlá ochrany osobných údajov pre služby PayPal

Dátum poslednej aktualizácie: 27. apríla 2017

 

Prejsť na časť:

 

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov si môžete prezrieť, prečítať, stiahnuť a uložiť

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania produktov, služieb, obsahu, vlastností, technológií alebo funkcií ponúkaných spoločnosťou PayPal a všetkých príbuzných stránok, aplikácií, služieb (spolu len ako „Služby PayPal“), a to vrátane všetkých údajov poskytnutých v súvislosti s používaním Služieb PayPal. 

Registráciou, prihlásením a používaním Služieb PayPal vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami ochrany osobných údajov. Akceptovaním a vyjadrením súhlasu s pravidlami ochrany osobných údajov dávate svoj výslovný súhlas s používaním a zdieľaním vašich osobných údajov spôsobom, ktorý je uvedený v týchto pravidlách.

1. Prehľad

Prevádzkovateľ, spoločnosť PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (ďalej len „PayPal“, „spoločnosť PayPal“ alebo „my“), vás žiada o poskytnutie údajov o vašej osobe vrátane údajov o vašej debetnej či kreditnej karte alebo o bankovom účte na účely prevádzkovania Služieb PayPal a minimalizácie rizika podvodu. Akceptovaním a vyjadrením súhlasu s podmienkami uvedenými v týchto pravidlách ochrany osobných údajov dávate svoj výslovný súhlas so spracovaním vašich údajov spôsobom, ktorý je uvedený v tomto dokumente. Pravidlá ochrany osobných údajov opisujú nami zhromažďované údaje a spôsob ich využitia zo strany spoločnosti PayPal. Spoločnosť PayPal berie spracovanie vašich údajov veľmi vážne a použije ich výlučne spôsobom, ktorý je v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov. Pod pojmom „údaj“ sa v týchto pravidlách o ochrane osobných údajov rozumie každý dôverný alebo osobný identifikovateľný údaj, alebo iná informácia súvisiaca s používateľmi Služieb PayPal, a to vrátane zákazníkov a obchodníkov (právnické osoby).

Vaše údaje nebudeme predávať či dočasne poskytovať tretím stranám pre marketingové účely bez vášho výslovného súhlasu. Na účely poskytovania Služieb PayPal používateľom, priebežného zvyšovania kvality Služieb PayPal a ochrany záujmu našich používateľov však budeme vo výnimočných prípadoch zdieľať niektoré vaše údaje s tretími stranami za prísnych obmedzení spôsobom uvedeným v častiach 3, 5 a 6 týchto pravidiel ochrany osobných údajov. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sú dôležité, pretože sa vzťahujú na všetky Služby PayPal.

Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania Služieb PayPal pre všetkých užívateľov, vrátane tých, ktorí využívajú Služby PayPal v obchodnom styku či podnikaní.

Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov: Všetky budúce zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov uvedené v Aktualizácii podmienok , ktoré už boli zverejnené na úvodnej stránke "Právne záväzné dohody" na webovej lokalite PayPal v čase vašej registrácie do Služby PayPal sú zahrnuté formou odkazu do týchto pravidiel ochrany osobných údajov a nadobudnú účinnosť tak, ako sa ustanovuje časti v Aktualizácii podmienok“Aktualizácia pravidiel” je vopred dané oznámenie o chystaných zmenách v akejkoľvek vašej zmluve so spoločnosťou PayPal, ktoré vám spoločnosť PayPal môže poskytnúť písomne. Ak nesúhlasíte s podmienkami pravidiel ochrany osobných údajov, neregistrujte sa a nepoužívajte Služby PayPal.

Oznámenie o zmenách: pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť upravené v prípade pridania nových funkcií do Služieb PayPal alebo zapracovania odporúčaní od našich zákazníkov. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá ochrany osobných údajov zverejnením ich aktualizovanej verzie na našej webovej lokalite. Ak právne predpisy nebudú vyžadovať inak, poskytneme vám oznámenie o aktualizácii pravidiel ochrany osobných údajov najneskôr 30 dní pred dátumom ich účinnosti. Vyhradzujeme si právo toto oznámenie uverejniť na našich stránkach v časti „Aktualizácie podmienok“ alebo vám ho zaslať e-mailom. V deň účinnosti aktualizovaných pravidiel ochrany osobných údajov budeme pokladať všetky zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov za vami akceptované. Ak nesúhlasíte s podmienkami pravidiel ochrany osobných údajov, môžete kedykoľvek zrušiť svoj účet.

Pre aktuálnu verziu pravidiel ochrany osobných údajov sledujte pravidelne stránku spoločnosti PayPal.

Webové stránky tretích strán: Niektoré stránky na webovej lokalite spoločnosti PayPal obsahujú odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto stránky sa riadia vlastnými pravidlami týkajúcimi sa ochrany osobných údajoch a spoločnosť PayPal nezodpovedá za ich prevádzkovanie, vrátane postupov pri spracúvaní údajov. Pred poskytnutím osobne identifikovateľných údajov pri poskytovaní údajov na webových stránkach tretích strán alebo prostredníctvom nich by sa mal používateľ oboznámiť s ich pravidlami týkajúcimi sa ochrany osobných údajoch.

Nejde o rámcovú zmluvu:: Pre odstránenie pochybností sa stanovuje, že tieto pravidlá ochrany osobných údajov nie sú rámcovou zmluvou v zmysle smernice EÚ o platobných službách (2007/64/ES) ani žiadneho jej vykonávacieho predpisu v Európskej úniu alebo EHP (vrátane nariadenia Spojeného kráľovstva o platobných službách z roku 2009).

Poznámka ohľadom detí: Deti nie sú oprávnené používať Služby PayPal a preto žiadame maloleté osoby (mladšie ako 18 rokov), aby nám neposkytovali žiadne osobné údaje, ani nepoužívali Služby PayPal.

Späť na začiatok

2. Údaje, ktoré zhromažďujeme

Požadované údaje: Pre zriadenie účtu PayPal alebo používanie Služieb PayPal je potrebné zadať vaše meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Pre uskutočnenie platieb pomocou Služieb PayPal musíte poskytnúť údaje o kreditnej karte, debetnej karte alebo o bankovom účte. Zvoľte si dve rôzne bezpečnostné otázky (napríklad ako sa volá mesto, v ktorom ste sa narodili alebo ako sa volá váš domáci miláčik).

V súlade so záväzkami, ktoré nám vyplývajú z európskej legislatívy o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti tiež vyžadujeme ďalšie komerčné a/alebo identifikačné údaje v prípade odosielania alebo prijímania niektorých transakcií vo vyššej nominálnej hodnote alebo vysokých celkových objemov platieb prostredníctvom Služieb PayPal alebo v ďalších prípadoch, ktoré upravuje zákon.

Používanie vášho zariadenia: Počas používania Služieb PayPal môžeme zbierať a ukladať ďalšie informácie o prihlásení vášho zariadenia (vrátane identifikačného čísla vášho zariadenia) a údaje o geografickej polohe, a to bez ohľadu na to, či ste pripojení k stránkam PayPal bezdrôtovo, káblom alebo iným spôsobom.

Fotografie: Pri použití niektorých funkcií našich služieb, vrátane funkcie predajného miesta PayPal v mobilnej aplikácii, môžeme požadovať pred poskytnutím týchto špecifických služieb nahratie vašej fotografie. Vaša tvár musí byť rozpoznateľná. Vaša fotografia je výlučne vašou zodpovednosťou.

Údaje o vernostnom programe: Ak vám umožníme, aby ste svoj účet prepojili s príslušným vernostným programom, môžeme od vás vyžadovať poskytnutie vášho identifikačného čísla člena tohto vernostného programu.

Údaje o transakciách: Pri využití Služieb PayPal na účely peňažnej transakcie od vás vyžadujeme poskytnutie informácií o danej transakcii bez ohľadu na to, či ste príjemca alebo odosielateľ. Táto informácia obsahuje údaje o sume, type transakcie (nákup tovaru, nákup služieb alebo štandardný prevod peňazí), ďalšie podrobnosti o nákupe a e-mailovú adresu alebo telefónne číslo tretej strany. Ak posielate peniaze inému zákazníkovi PayPal, môžeme od vás pre uskutočnenie tejto transakcie vyžadovať poskytnutie vašich osobných údajov danému zákazníkov. Tieto údaje nám môže tento zákazník následne poskytnúť. Na to, aby sme odhalili možné neoprávnené transakcie, zhromažďujeme údaje o internetových (IP) adresách a ostatné identifikačné údaje o počítači alebo zariadení, ktoré používate na prístup k vášmu účtu PayPal alebo využívanie Služieb PayPal.

Údaje o vás od tretích strán: Vami poskytnuté informácie overujeme u spracovateľov platieb alebo úverových agentúr alebo agentúr pre prevenciu podvodov. Počas overovania získame od týchto agentúr vaše osobne identifikovateľné údaje. Predovšetkým pri registrácii kreditnej karty, debetnej karty alebo bankového účtu v službe PayPal využijeme autorizáciu karty a služby monitorujúce prípadné podvody, aby sme overili, že údaje zadané do služby PayPal sa zhodujú s údajmi o banke, platobnej karte a adrese a že uvedená platobná karta nie je evidovaná ako stratená alebo odcudzená.

V niektorých prípadoch, keď posielate alebo prijímate vyššie celkové objemy platieb prostredníctvom Služieb PayPal alebo keď ako obchodník pôsobíte v oblasti predaja len krátko, si bližšie overíme vaše podnikanie vyžiadaním si údajov o vás a vašom podnikaní a prípadne (ak to zákon umožňuje) o vašich štatutárnych zástupcoch, akcionároch a partneroch od úverovej agentúry alebo agentúry pre prevenciu podvodov. Ak máme voči vám peňažnú pohľadávku, môžeme vykonať overenie vašej platobnej schopnosti u úverovej agentúry alebo agentúry pre prevenciu podvodov v rozsahu, ktorý zákon umožňuje. Spoločnosť PayPal si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia pravidelne získavať a posudzovať úverové správy o vašej spoločnosti a/alebo o vás ako spotrebiteľovi, ktoré poskytuje úverová agentúra alebo agentúra pre prevenciu podvodov pre akýkoľvek účet. Spoločnosť PayPal si tiež vyhradzuje právo zrušiť účet na základe údajov získaných počas tohto overovania.

Ak používate účet PayPal na predajné účely, môžeme zhromažďovať verejne dostupné údaje o vašom podnikaní na sociálnych sieťach (napr. e-mailové adresy, počet „likeov“ alebo „odberateľov“), v rozsahu potrebnom na potvrdenie rozsahu vašich transakcií a/alebo vášho podnikania vzhľadom na veľkosť vašej spoločnosti a počet vašich zákazníkov.

Údaje o vás z ďalších zdrojov: Taktiež môžeme zhromažďovať údaje o vás z iných zdrojov, vrátane od spoločností, ktoré sú súčasťou skupiny PayPal, iných spoločností (pri dodržaní ich pravidiel o ochrane osobných údajov a platných právnych predpisov) alebo z iných účtov, nad ktorými podľa nášho odôvodneného názoru máte úplnú či čiastočnú kontrolu.

Dodatočné overenie: Ak nemôžeme overiť vami poskytnuté údaje alebo ak požadujete výber šekom na inú adresu, ako je overená fakturačná adresa vašej kreditnej karty, môžeme požadovať nahratie dodatočných údajov alebo ich zaslanie faxom (ako napr. vodičský preukaz, výpis transakcií platobnej karty, a/alebo posledný účet za energie alebo iné údaje spojené s danou adresou) alebo zodpovedanie dodatočných otázok online na overenie vašich údajov.

Údaje o navštívených webových stránkach: Vzhľadom na spôsob fungovania internetovej komunikácie získavame automaticky webovú adresu stránok, z ktorých na stránky PayPal prichádzate a tiež stránok, ktoré navštívite následne. Tiež zhromažďujeme údaje o webových stránkach, IP adresách a prehliadačoch, ktoré navštívite resp. použijete počas prístupu na našu stránku.

Súbory cookie, webové prezenčné signály, miestne úložisko a podobné technológie: My (spoločnosť PayPal ako aj spoločnosti, s ktorými spolupracujeme) môžeme počas prístupu na našu stránku a počas používania Služieb PayPal ukladať malé dátové súbory do vášho počítača alebo iného zariadenia. Tieto dátové súbory môžu byť súbory cookie, sledovacie pixely, súbory cookie vo formáte flash alebo iné lokálne úložiská, ktoré poskytuje váš prehliadač alebo príbuzné aplikácie (spolu len ako „súbory cookie“). Súbory cookie používame na to, aby sme vás rozpoznali ako zákazníka, prispôsobili vám Služby PayPal, obsah a reklamu, merali efektivitu propagačných aktivít a zabezpečili zachovanie bezpečnosti vášho účtu, znížili mieru rizika a zabránili podvodom a tiež na zvyšovanie dôvery a bezpečnosti na našich stránkach a pri Službách PayPal.

V prípade, že súbory cookie nie sú vyžadované kvôli ochrane proti podvodom alebo na zaistenie bezpečnosti nami kontrolovaných webových lokalít, máte právo ich odmietnuť, ak to váš prehliadač alebo doplnok prehliadača umožňuje. Odmietnutie súborov cookie však môže narušiť vaše používanie našich stránok a Služieb PayPal.

Pre viac informácií o našom používaní týchto technológií si prečítajte pravidlá v časti Súbory cookie, webové prezenčné signály a podobné technológie.

Komunikácia: Pri komunikácii s nami na účely zákazníckej podpory alebo na iné účely (pomocou e-mailu, faxu, telefónu, Twitteru a pod.) si uchovávame údaje o tejto komunikácii a naše odpovede v záznamoch, ktoré vedieme o vašom účte.

Dotazníky, prieskumy, spotrebiteľské súťaže a údaje o profile: Priebežne ponúkame našim používateľom dobrovoľné dotazníky, prieskumy a spotrebiteľské súťaže, aby sme získali ich demografické údaje alebo vyhodnotili ich záujmy a potreby. Ak v týchto dotazníkoch, prieskumoch alebo spotrebiteľských súťažiach získame osobneé identifikovateľné údaje, budeme používateľov pred ich účasťou na týchto dotazníkoch, prieskumoch alebo spotrebiteľských súťažiach informovať o tom, ako budú tieto údaje použité.

Osoby, ktoré nie sú registrovanými používateľmi Služieb Paypal a žiadosti: Keď sa registrovaný používateľ Služieb PayPal pokúsi vykonať transakciu s fyzickou osobou, ktorá nie je registrovaným používateľom Služieb PayPal (napríklad zaslaním platby, iných výhod alebo žiadosťou o poskytnutie platby touto fyzickou osobou), uchováme si údaje, ktoré nám tento registrovaný používateľ Služieb PayPal poskytne, napr. e-mailovú adresu, telefónne číslo a/alebo meno tejto druhej neregistrovanej osoby. Hoci tieto údaje musíme v súlade so zákonom uchovávať po istý čas, nepoužijeme ich na posielanie marketingových ponúk tejto neregistrovanej osobe. Okrem toho majú tieto osoby rovnaké právo na získavanie svojich údajov a ich opravu (za predpokladu, že poskytli správne údaje) ako akýkoľvek iný používateľ Služieb PayPal.

Údaje o účte: Na účely pravidiel ochrany osobných údajov sú údajmi o účte (ďalej len „údaje o účte“) okrem iného: meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, používateľské meno, fotografia, IP adresa, identifikačné číslo zariadenia, údaj o geografickej polohe, čísla účtov, typy účtov, detaily platobných nástrojov spojených s účtom, detaily o platobných transakciách, výkazy a správy o zákazníkovi, nastavenia účtu, údaje o totožnosti zozbierané vrátane previerok totožnosti zákazníka (know your customer) a zákaznícku korešpondenciu.

 Späť na začiatok

3. Ako používame údaje, ktoré zhromažďujeme

Interné používanie: Vaše údaje zhromažďujeme, uschovávame a spracúvame na serveroch umiestnených v Spojených štátoch amerických a na iných miestach vo svete, kde sa nachádzajú zariadenia spoločnosti PayPal. Hlavným účelom zhromažďovania údajov o vás je poskytnúť bezpečné, plynulé, efektívne a zákazníkovi prispôsobené služby. Súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje môžeme použiť na tieto účely:

 • spracovanie transakcií a poskytovanie Služieb PayPal;
 • overenie totožnosti vrátane overovania totožnosti počas zriaďovania účtu a obnovy hesla;
 • riešenie sporov, inkasovanie poplatkov a riešenie problémov;
 • znižovanie rizika alebo odhaľovanie, zabraňovanie alebo odstraňovanie podvodov či iných potenciálne nezákonných alebo zakázaných činností;
 • odhaľovanie, zabraňovanie alebo odstraňovanie porušení pravidiel alebo príslušných zmlúv s používateľom;
 • poskytovanie služieb zákazníckej podpory;
 • zlepšovanie Služieb PayPal úpravou vašej používateľskej skúsenosti pre vaše potreby;
 • meranie výkonnosti Služieb PayPal a zlepšovanie ich obsahu a rozvrhnutia;
 • správu a ochranu našej infraštruktúry informačných technológií;
 • poskytovanie cieleného marketingu a reklám, aktualizácií služieb a propagačných ponúk založených na preferenciách týkajúcich sa oznámení, ktoré ste si nastavili vo svojom účte PayPal (prečítajte si časť „Kontakt so zákazníkmi služby PayPal“ nižšie), a na vašich činnostiach pri používaní Služieb PayPal; a
 • vykonávanie kontrol bonity a platobnej schopnosti, porovnávanie presnosti informácií a ich overovanie s tretími stranami.

Dotazníky, prieskumy, spotrebiteľské súťaže a údaje o profile: Ak sa rozhodnete reagovať na naše dobrovoľné dotazníky alebo prieskumy, môžeme tieto údaje použiť na zlepšenie Služieb PayPal, zasielanie marketingových a reklamných informácií, správu spotrebiteľských súťaží alebo na iné účely, ktoré budú podrobne vysvetlené v samotnom prieskume.

Kontakt so zákazníkmi Služby PayPal: V rámci poskytovania požadovaných služieb s našimi zákazníkmi pravidelne komunikujeme prostredníctvom e-mailu. S používateľmi komunikujeme aj telefonicky pri:

 • riešení zákazníckych sťažností podaných používateľmi prostredníctvom Služieb PayPal;
 • reagovaní na žiadosti o poskytnutie zákazníckej podpory;
 • informovaní používateľov, ak sa domnievame, že ich účty alebo transakcie boli použité na nezákonné účely;
 • potvrdzovaní informácií týkajúcich sa totožnosti, podnikania alebo aktivity účtu používateľa;
 • vykonávaní inkasných činností;
 • realizácii zákazníckych prieskumov; a
 • vyšetrovaní podozrivých transakcií.

Vašu e-mailovú a fyzickú adresu použijeme na potvrdenie založenia účtu PayPal, odosielanie oznámení o platbách, ktoré odošlete alebo prijmete prostredníctvom Služby PayPal (vrátane sprostredkovateľských platieb uvedených nižšie), odosielanie informácií o dôležitých zmenách našich produktov a služieb a odosielanie upozornení a ďalších vyhlásení požadovaných zákonom. Používatelia štandardne nemôžu zrušiť možnosť dostávať takúto komunikáciu, ale jej povaha bude primárne informačná, a nie propagačná.

Na vašu e-mailovú adresu tiež zasielame iné typy oznámení, ktoré už môžete spravovať, vrátane „Noviniek zo služby PayPal“, tipov na aukcie, zákazníckych prieskumov a upozornení na mimoriadne ponuky tretích strán. Pri dokončení procesu registrácie alebo kedykoľvek neskôr sa môžete rozhodnúť, či chcete dostávať určitú časť, všetky alebo žiadne z týchto oznámení. Stačí sa prihlásiť do svojho účtu na webovej lokalite PayPal, vybrať položky Môj účet, Profil a Nastavenia účtu a aktualizovať Preferencie týkajúce sa oznámení.

Môžeme s vami komunikovať podľa popisu vyššie aj prostredníctvom správ SMS (pričom správy SMS budú na účely správy vašich Nastavení oznámení považované za e-maily).

V súvislosti s nezávislým overovaním našich finančných výkazov a operácií sa audítori môžu pokúsiť kontaktovať vzorku našich zákazníkov, aby potvrdili, že naše záznamy sú presné. Títo audítori však nemôžu používať osobne identifikovateľné údaje na žiadne druhotné účely.

Späť na začiatok

4. Marketing

Vaše údaje môžeme spájať s údajmi, ktoré zhromažďujeme od iných spoločností, a využiť ich na zlepšenie a prispôsobenie služieb PayPal. Ak nechcete dostávať marketingové oznámenia ani sa zúčastňovať na našich programoch prispôsobovania obsahu reklám, prihláste sa do svojho účtu, vyberte položky Môj účet, Profil a Nastavenia upozornení a aktualizujte svoje preferencie týkajúce sa oznámení, prípadne postupujte podľa pokynov uvedených v danom oznámení či reklame.

Späť na začiatok

5. Ako poskytujeme vaše údaje ďalším používateľom služby PayPal

Ak ste sa zaregistrovali ako používateľ služby PayPal, vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo (ak ste ho zadali), dátum registrácie, počet prijatých platieb od overených používateľov Služby PayPal a údaj o tom, či máte overený bankový účet, budú sprístupnené ďalším zákazníkom Služby PayPal, ktorým ste zaplatili, alebo odosielateľom, ktorí sa vám snažia zaplatiť prostredníctvom Služieb PayPal. Ak ste majiteľom firemného účtu, ostatným zákazníkom služby PayPal taktiež zobrazíme adresu (URL) webovej lokality a kontaktné informácie služieb zákazníkom, ktoré nám poskytnete. Ak navyše pristupujete k Službám PayPal prostredníctvom tretích strán, môžeme im poskytnúť tieto a ďalšie informácie. Vaše číslo kreditnej karty, bankový účet ani ďalšie finančné údaje však nebudú sprístupnené žiadnej osobe, ktorej ste zaplatili alebo ktorá vám zaplatila prostredníctvom Služieb PayPal, ani tretím stranám, ktoré používajú Služby PayPal, ak to výslovne nepovolíte alebo ak to od nás budú vyžadovať pravidlá uplatňované pri danej kreditnej karte, rozhodnutie súdu alebo iné konanie pred súdom.

Ak nakupujete tovar alebo služby a platíte prostredníctvom Služby PayPal, môžeme predajcovi poskytnúť vašu adresu na doručenie tovaru a fakturačnú adresu na dokončenie transakcie. Ak pokus o zaplatenie predajcovi bude neúspešný alebo bude zrušený neskôr, môžeme tomuto predajcovi tiež poskytnúť podrobné údaje o tejto neúspešnej platbe. Na podporu riešenia sporov môžeme kupujúcemu poskytnúť adresu predajcu, aby mu mohol tovar prípadne vrátiť.

Ak používate mobilnú aplikáciu, môžeme zdieľať vašu fotografiu, ktorú ste si uložili do svojej mobilnej aplikácie, s ďalšími používateľmi Služby PayPal, aby vás mohli identifikovať. Poskytujete nám nevýhradnú, celosvetovú (teritoriálne neobmedzenú), bezplatnú, prevoditeľnú licenciu na používanie vašej fotografie na účely uvedené vyššie, ktorú môžeme prostredníctvom sublicencie poskytnúť tretím stranám.

Ostatným používateľom môžeme tiež poskytnúť informáciu, že sa ako zákazník nachádzate v ich dosahu. Ak nechcete, aby sme tieto údaje o vás poskytovali tretímosobám, môžete nastavenia pre tieto typy údajov otvoriť, zobraziť a ovládať vo svojom mobilnom zariadení.

Ak sa pomocou PayPal prihlasujete na externých webových lokalitách alebo v externých mobilných aplikáciách, môžeme akejkoľvek tretej strane ponúkajúcej takúto službu ako spôsob prihlásenia poskytnúť údaje o vašom stave prihlásenia, ako aj osobné údaje a ďalšie údaje o účte, s poskytnutím ktorých ste vyjadrili svoj súhlas na overenie vašej totožnosti touto treťou stranou. PayPal neposkytne tejto tretej strane prístup do vášho účtu PayPal a bude uskutočňovať platby z vášho účtu danej tretej strane iba na základe vašej konkrétnej autorizácie. Nastavenia takéhoto zdieľania údajov s obchodníkmi môžete otvoriť, zobraziť a ovládať po prihlásení do svojho účtu PayPal.

Ak prepojíte svoje členstvo vo vernostnom programe so svojím účtom v našej mobilnej aplikácii, môžeme obchodníkovi, ktorý má účasť na tomto vernostnom programe poskytnúť vaše identifikačné číslo člena tohto vernostného programu, keď uhrádzate platbu tomuto obchodníkovi prostredníctvom PayPal. Ak odstránite svoje identifikačné číslo člena vernostného programu zo svojho účtu, tento údaj nebudeme viac zdieľať.

Spolupracujeme s tretími stranami vrátane obchodníkov, aby sme im umožnili prijímať alebo sprostredkovať platby od vás alebo vám pomocou Služieb PayPal. Tretia strana pritom môže s nami zdieľať vaše údaje, napríklad e-mailovú adresu alebo telefóne číslo, keď vám bola odoslaná platba alebo keď sa tejto tretej strane pokúšate zaplatiť. Tieto informácie používame na potvrdenie, že ste zákazník služby PayPal a že služba PayPal bude môcť uskutočniť platbu, alebo na odoslanie oznámenia o prijatí platby, keď vám bude príslušná platba odoslaná. Ak nás požiadate, aby sme overili pre tretiu stranu váš stav zákazníka služby PayPal, urobíme to. Upozorňujeme, že tretie strany, od ktorých nakupujete alebo s ktorými obchodujete, môžu mať vlastné pravidlá ochrany osobných údajov a služba PayPal nezodpovedá za ich prevádzkovanie, vrátane postupov pri spracúvaní osobných údajov.

Ak si založíte účet PayPal priamo na webovej lokalite tretej strany alebo prostredníctvom aplikácie tretej strany, všetky informácie, ktoré na tejto webovej lokalite alebo v tejto aplikácii zadáte (a nie priamo prostredníctvom Služieb PayPal), sa budú zdieľať s vlastníkom webovej lokality alebo aplikácie tejto tretej strany a vašich informácií sa môžu týkať jeho pravidlá ochrany osobných údajov.

Prijatím týchto pravidiel ochrany osobných údajov výslovne súhlasíte s tým, že vždy, keď zaplatíte alebo sa pokúsite zaplatiť inému zákazníkovi služby PayPal (vrátane obchodníka) pomocou účtu PayPal, môže PayPal preniesť vyššie uvedené príslušné údaje zákazníkovi Služby PayPal, ktorý sa môže nachádzať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), s cieľom spracovať, vykonať alebo iným spôsobom nakladať s údajmi o príslušnej platbe. Tiež výslovne súhlasíte s tým, že PayPal poskytne údaje o transakciách a iné informácie potrebné na použitie mobilnej aplikácie PayPal (vrátane produktov predajného miesta) obchodníkovi alebo inému zákazníkovi Služby PayPal, ktorých ste výslovne vybrali pomocou mobilnej aplikácie PayPal alebo produktu predajného miesta.

 

Späť na začiatok

6. Ako poskytujeme údaje ďalším tretím stranám

Podobne ako väčšina bánk alebo poskytovateľov finančných alebo platobných služieb spolupracuje spoločnosť PayPal s tretími stranami, ktoré jej poskytujú dôležité služby a funkcie, vďaka ktorým môže jednoduchšie, rýchlejšie a bezpečnejšie uskutočňovať platby, ako aj s ďalšími obchodnými partnermi. Priebežne im treba poskytnúť údaje používateľov na umožnenie poskytovania daných služieb.

Luxemburské zákony, ktorými sa riadi spracovanie údajov používateľov spoločnosťou PayPal (ochrana osobných údajov a bankové tajomstvo), vo všeobecnosti vyžadujú vyšší stupeň transparentnosti než väčšina ostatných právnych predpisov EÚ. Preto na rozdiel od prevažnej väčšiny poskytovateľov internetových služieb alebo finančných služieb v EÚ uvádza spoločnosť PayPal v týchto pravidlách ochrany osobných údajov zoznam tretích strán, ktoré jej poskytujú služby, a obchodných partnerov, ktorým môže poskytnúť vaše údaje, ako aj účel poskytnutia údajov a ich druh. Link na zoznam týchto tretích strán nájdete tu a tiež v odsekoch a, d a g nižšie. Vyjadrením súhlasu s týmito pravidlami ochrany osobných údajov a udržiavaním účtu PayPal dávate výslovný súhlas s prenosom vašich údajov uvedeným tretím stranám na uvedené účely.

Spoločnosť PayPal môže zoznam tretích strán uvedený vyššie aktualizovať každý štvrťrok (1. januára, 1. apríla, 1. júla a 1. októbra). Spoločnosť PayPal začne s prenosom údajov niektorému z nových subjektov alebo na nové účely alebo nových druhov údajov uvedených v každej aktualizácii po uplynutí 30 dní od dátumu zverejnenia uvedeného zoznamu v týchto pravidlách ochrany osobných údajov. Uvedený zoznam by ste mali skontrolovať raz za štvrťrok na webovej stránke PayPal v dňoch uvedených vyššie. Ak nepredložíte svoje výhrady voči poskytnutiu nových údajov počas 30 dní od zverejnenia aktualizovaného zoznamu tretích strán, budeme mať za to, že so zmenami v zozname a so zmenou týchto pravidiel ochrany osobných údajov súhlasíte. Ak so zmenami nesúhlasíte, môžete zrušiť svoj účet a prestať používať naše služby.

Spoločnosť PayPal nebude bez vášho výslovného súhlasu predávať ani prenajímať žiadne vaše osobné údaje tretím stranám na marketingové účely a tieto údaje sprístupní iba v obmedzených prípadoch a na účely opísané v týchto pravidlách ochrany osobných údajov. To sa týka aj prenosu údajov do štátov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Na umožnenie poskytovania Služieb PayPal musia byť niektoré údaje zhromaždené spoločnosťou PayPal (opísané v časti 2) prenesené na iné subjekty zo skupiny spoločností PayPal, vrátane subjektov uvedených v časti 6, ktoré plnia úlohu poskytovateľov platieb, spracovateľov platieb alebo majiteľov účtov (alebo podobné úlohy).  Týmto beriete na vedomie, že v súlade s právnymi predpismi platnými v danej krajine sa môžu na tieto subjekty vzťahovať zákony, právne predpisy, preskúmania, vyšetrovania či súdne príkazy, na základe ktorých môže byť nevyhnutné poskytnúť údaje príslušným úradom v danej krajine. Používaním Služieb PayPal vyjadrujete súhlas s prenosom týchto údajov, aby sme mohli poskytovať Služby PayPal.

Konkrétne dávate spoločnosti PayPal svoj súhlas a pokyn, aby s vašimi údajmi naložila nasledujúcimi spôsobmi:

 1. Poskytnúť potrebné údaje: polícii a ďalším orgánom činným v trestnom konaní; bezpečnostným silám; príslušným vládnym, medzivládnym a nadnárodným orgánom; kompetentným agentúram, oddeleniam, regulačným úradom, samoregulačným úradom alebo organizáciám (okrem iného tiež agentúram spomenutým v časti „Agentúry“ na Zozname poskytovateľov – tretích osôbtu) a ďalším tretím stranám vrátane spoločností v skupine PayPal, i) ktorých požiadavkám musíme a môžeme vyhovieť zo zákona, okrem iného tiež na základe luxemburského zákona z 24. júla 2015 o americkom zákone o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov (FATCA) (ďalej len „zákon FATCA“) a z 18. decembra 2015 o spoločných štandardoch oznamovania (ďalej len „zákon CRS“) v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) (ďalej len „zákon CRS“); ii) ak máme dôvod sa domnievať, že je pre nás vhodné spolupracovať pri vyšetrovaní podvodov alebo inej nezákonnej činnosti alebo potenciálnej nezákonnej činnosti alebo iii) viesť vyšetrovanie porušení našej zmluvy s používateľom (okrem iného tiež vášho zdroja financovania alebo poskytovateľa kreditnej či debetnej karty).
  Ak sa na vás vzťahuje zákon FATCA alebo zákon CRS, sme povinní vám oznámiť, aké údaje o vás môžeme postúpiť rôznym orgánom. Prečítajte si ďalšie informácie o povinnostiach spoločnosti PayPal vyplývajúcich zo zákonov FATCA a CRS a ich možnom vplyve na vás a pozrite si, aké údaje o vás môžeme na základe týchto zákonov sprístupniť.
  Spolu s ďalšími organizáciami, vrátane osôb, ktoré akceptujú službu PayPal, môžeme tiež poskytovať, zobrazovať a používať (aj z iných krajín) potrebné údaje (okrem iného tiež údaje zaznamenané agentúrami špecializujúcich sa na vyšetrovanie a prevenciu podvodov), ktoré nám aj druhej strane pomôžu vyhodnotiť a riadiť riziko (okrem iného tiež na zabránenie podvodov, legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu). Ak chcete získať ďalšie informácie o relevantných agentúrach špecializujúcich sa na vyšetrovanie a prevenciu podvodov, kontaktujte nás. Ak chcete získať ďalšie informácie o týchto Agentúrach, agentúrach špecializujúcich sa na vyšetrovanie a prevenciu podvodov a o ďalších tretích stranách, kliknite tu.
 2. Poskytnúť údaje o účte majiteľom práv duševného vlastníctva v prípade, že na základe príslušnej vnútroštátnej legislatívy členského štátu EÚ podali na spoločnosť PayPal žalobu pre mimosúdne poskytnutie údajov z dôvodu porušenia ich práv duševného vlastníctva, na ktoré boli použité Služby PayPal (okrem iného napríklad podľa paragrafu 19 odseku 2 bodu 3 nemeckého zákona o ochranných známkach alebo paragrafu 101 odseku 2 bodu 3 nemeckého zákona o autorskom práve).
 3. Poskytnutie potrebných údajov v reakcii na požiadavky asociácií kreditných kariet alebo občianskeho či trestného konania pred súdom.
 4. Ak ako obchodník používate tretiu stranu na prístup do Služby PayPal alebo jej integráciu, môžeme každému takémuto partnerovi poskytnúť potrebné údaje na účely umožnenia a zachovania takéhoto opatrenia (okrem iného tiež stavu vašej integrácie Služby PayPal, a údajov, či máte aktívny účet PayPal a či už spolupracujete s iným partnerom integrácie Služby PayPal).
 5. Poskytovať potrebné údaje spracovateľom platieb, audítorom, poskytovateľom služieb zákazníkom, úverovým agentúram a agentúram pre prevenciu podvodov, poskytovateľom finančných produktov, komerčným partnerom, spoločnostiam pôsobiacim v oblasti marketingu a vzťahov s verejnosťou, poskytovateľom prevádzkových služieb, spoločnostiam v skupine, agentúram, trhom a ďalším tretím stranám, ktoré sú uvedené tu. Účelom tohto zverejnenia je umožniť nám poskytovať vám Služby PayPal. V zozname tretích strán v rámci každej „Kategórie“ uvádzame indikatívne príklady skutočných tretích strán (ktoré môžu zahŕňať ich postupníkov a právnych nástupcov), ktorým momentálne sprístupňujeme údaje o vašom účte alebo ktorým poskytnutie týchto údajov zvažujeme, spolu s účelom takého poskytnutia údajov, ako aj vlastné údaje, ktoré poskytujeme (okrem toho, ako je výslovne uvedené, tieto tretie strany majú zákonom alebo zmluvou zamedzené používanie týchto údajov na druhotné účely nad rámec účelov, na ktoré im boli tieto údaje poskytnuté).
 6. Poskytnúť potrebné údaje vášmu zástupcovi alebo právnemu zástupcovi (napríklad osobe, ktorej ste udelili plnomocenstvo alebo vami určenému opatrovníkovi).
 7. Sprístupnenie súhrnných (agregovaných) štatistických údajov našim obchodným partnerom alebo na účely vzťahov s verejnosťou. Môžeme napríklad poskytnúť údaje o tom, že konkrétne percento našich používateľov žije v meste Manchester. Tieto súhrnné (agregované) údaje však nie sú spojené s osobnými údajmi.
 8. Zdieľať potrebné údaje o účte s tretími stranami (uvedenými tu), ktoré nie sú našimi spriaznenými osobami, na použitie na tieto účely:
  1. Prevencia podvodov a riadenie rizika: na účely prevencie podvodov alebo vyhodnocovania a riadenia rizika. Ak napríklad používate Služby PayPal na nakupovanie alebo predaj tovaru prostredníctvom spoločnosti eBay Inc. alebo jej spriaznených osôb (ďalej len „eBay“), môžeme so spoločnosťou eBay zdieľať údaje o účte, aby sme tak pomohli chrániť vaše účty pred podvodnou činnosťou, upozorniť vás, ak zistíme takúto podvodnú činnosť na vašich účtoch, alebo vyhodnotiť úverové riziko.

   V rámci našich činností pri prevencii podvodov a riadení rizík môžeme tiež zdieľať potrebné údaje o účte so spoločnosťou eBay v prípadoch, keď spoločnosť PayPal pozastavila na vašom účte platbu alebo uplatnila iné obmedzenie vášho účtu z dôvodu sporov, nárokov, žiadostí o vrátenie platieb alebo iných situácií týkajúcich sa predaja alebo nákupu tovaru. V rámci našich činností pri prevencii podvodov a riadenia rizík môžeme tiež so spoločnosťou eBay zdieľať potrebné údaje o účte, ktoré jej umožnia prevádzkovať svoje programy na hodnotenie kupujúcich alebo predajcov.
  2. Služby zákazníkom: na účely poskytovania služby zákazníkom, vrátane podpory pre správu vašich účtov či riešenie sporov (napr. súvisiacich s fakturáciou alebo s transakciami). 
  3. Preprava: v súvislosti s prepravnými a súvisiacimi službami pre nákupy uskutočnené prostredníctvom služby PayPal. 
  4. Súlad s právnymi predpismi: na pomoc pri overovaní súladu s požiadavkami legislatívy na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
  5. Poskytovatelia služieb: na umožnenie podpory našich obchodných činností poskytovateľmi služieb, s ktorými máme zmluvný vzťah, napríklad pri prevencii podvodov, výbere poplatkov, marketingu, službám zákazníkom a technologických službách. Naše zmluvy týchto poskytovateľov služieb zaväzujú, aby vaše údaje využívali iba v súvislosti so službami, ktoré pre nás poskytujú, a nie pre svoj vlastný prospech.

Fúzie alebo akvizície: Podobne ako v prípade iných spoločností aj spoločnosť PayPal môže byť v budúcnosti zlúčená s inou spoločnosťou alebo nadobudnutá inou spoločnosťou. V prípade takéhoto zlúčenia lebo nadobudnutia poskytujete svoj súhlas, že nástupnícka spoločnosť bude mať prístup k údajom, ktoré spravuje spoločnosť PayPal, vrátane údajov o účte zákazníka, pričom túto nástupnícka spoločnosť budú naďalej viazať tieto pravidlá ochrany osobných údajov, kým nebudú zmenené.

Webové stránky tretích strán: Ak si založíte účet PayPal priamo na webovej lokalite tretej strany alebo prostredníctvom aplikácie tretej strany, všetky údaje, ktoré zadáte na tejto webovej lokalite alebo v tejto aplikácii (a nie priamo na webovej lokalite PayPal), sa budú zdieľať s vlastníkom webovej lokality alebo aplikácie tejto tretej strany. Na tieto webové stránky sa vzťahujú ich vlastné pravidlá ochrany osobných údajov a odporúčame vám, aby ste sa pred poskytnutím svojich osobných údajov s týmito pravidlami oboznámili . Spoločnosť PayPal nezodpovedá za ich obsah ani za postupy tretích strán pri spracúvaní osobných údajov.

Späť na začiatok

7. Cezhraničný prenos vašich údajov

Spoločnosť PayPal sa zaväzuje primerane chrániť vaše údaje bez ohľadu na to, kde sa tieto údaje nachádzajú, a poskytovať primeranú ochranu pre vaše údaje všade tam, kde sa tieto údaje prenášajú mimo EHP.

Späť na začiatok

8. Vaše využitie údajov a Služieb PayPal

Pri sprostredkovaní transakcií medzi používateľmi Služby PayPal vám Služby PayPal poskytujú obmedzený prístup ku kontaktným alebo dodacím údajom ďalších používateľov. Ako predajca môžete mať prístup k identifikačnému číslu používateľa, e-mailovej adrese a ďalším kontaktným alebo dodacím údajom kupujúceho a ako kupujúci môžete mať prístup k identifikačnému číslu používateľa, e-mailovej adrese a ďalším kontaktným údajom predajcu.

Súhlasíte s tým, že s ohľadom na osobne identifikovateľné údaje ostatných používateľov, ktoré získate prostredníctvom Služieb PayPal alebo prostredníctvom oznámení súvisiacich so Službou PayPal či transakcií sprostredkovaných Službou PayPal, budete tieto údaje používať iba na: a) oznámenia súvisiace so Službou PayPal, ktoré nie sú nevyžiadanými správami komerčnej povahy, b) pomocné kroky v súvislosti s platbami PayPal alebo s transakciami, na ktoré bola Služba PayPal použitá (napr. sťažnosti týkajúce sa poistenia, dodania alebo podvodu) a c) na akékoľvek ďalšie účely, s ktorými používateľ súhlasí, po jeho primeranom informovaní o ich účele či účeloch.

Vo všetkých prípadoch musíte používateľom poskytnúť možnosť odstrániť svoje údaje z vašej databázy a skontrolovať všetky údaje, ktoré ste o nich zhromaždili. Vo všeobecnosti musíte dodržiavať všetky platné pravidlá ochrany osobných údajov, najmä pokiaľ ide o odosielanie marketingových e-mailov.

Spoločnosť PayPal netoleruje spam. Striktne presadzujeme naše antispamové pravidlá. Ak chcete spoločnosti PayPal nahlásiť akýkoľvek spam týkajúci sa PayPal, kontaktujte nás.

Späť na začiatok

9. Bezpečnosť údajov

Spoločnosť PayPal sa zaväzuje spracúvať vaše zákaznícke údaje pri dodržaní vysokého štandardu bezpečnosti údajov. Používame počítačové bezpečnostné opatrenia, ako sú firewally a šifrovanie dát, vynucujeme fyzické kontroly prístupu do našich budov a k našim súborom a oprávňujeme prístup k osobným údajom len pre tých zamestnancov, ktorí tento prístup potrebujú na plnenie svojich pracovných úloh.

Ďalšie informácie o bezpečnostných postupoch spoločnosti PayPal nájdete v časti Rady v oblasti bezpečnosti .

Zabezpečenie vášho účtu PayPal tiež závisí od toho, ako chránite svoje heslo do PayPal. Svoje heslo do PayPal nesmiete nikomu poskytnúť. Zástupcovia spoločnosti PayPal vás nikdy nepožiadajú o vaše heslo, takže akýkoľvek e-mail alebo inú formu komunikácie, v ktorej žiadajú vaše heslo by ste mali považovať za neoprávnenú a podozrivú a mali by ste ju postúpiť na adresu spoof@paypal.com. Ak svoje heslo PayPal predsa len poskytnete tretej osobe z akéhokoľvek dôvodu, napríklad ak vám tretia osoba sľúbila, že vám poskytne ďalšie služby, napríklad agregáciu účtu, táto tretia osoba získa prístup k vášmu účtu a k vašim osobným údajom a môže byť voči vám vyvodená zodpovednosť za kroky, ktoré boli vykonané s použitím vášho hesla. Ak sa domnievate, že k vášmu heslu získal prístup niekto iný, okamžite si ho zmeňte prihlásením sa do svojho účtu a zmenou nastavení svojho Profilu a súčasne nás bezodkladne kontaktujte.

Späť na začiatok

10. Zobrazenie a zmena vašich údajov

Svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, alebo nastavenia účtu PayPal, môžete kedykoľvek skontrolovať a zmeniť. Stačí sa prihlásiť do svojho účtu na webovej lokalite PayPal, vybrať položky Môj účet a Profil a zmeniť požadované predvoľby. Na webovej lokalite PayPal môžete tiež svoj účet zrušiť. Ak svoj účet PayPal zrušíte, označíme ho v našej databáze ako „Zrušený“, ale údaje o účte si ponecháme v našej databáze. Uvedený postup je potrebný napríklad na odvrátenie podvodov, keď zabezpečíme, že osoby, ktoré sa pokúšajú spáchať podvod, sa nebudú môcť vyhnúť svojmu odhaleniu tým, že jednoducho zrušia svoj účet a zriadia si nový. Ak však svoj účet zrušíte, vaše osobne identifikovateľné údaje sa nepoužijú na žiadne ďalšie účely, ani ich nepredáme a nesprístupníme tretím stranám, iba ak v miere nevyhnutne potrebnej na zabránenie podvodom a poskytnutie súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní alebo ak to bude vyžadovať právny predpis.

Späť na začiatok

11. Zodpovednosť

Naše oddelenie ochrany osobných údajov zodpovedá za to, aby naše každodenné postupy boli v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov. Ak chcete využiť svoje právo na prístup k svojim údajom alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, postupov spoločnosti PayPal pri nakladaní s osobnými údajmi alebo vášho vzťahu so spoločnosťou PayPal, môžete nás kontaktovať prostredníctvom tohto formulára alebo telefonicky na čísle oddelenia služieb zákazníkom uvedenom na našej webovej lokalite, prípadne písomne na adrese PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

Späť na začiatok

12. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE POUŽÍVATEĽOV PRIJÍMAJÚCICH PLATBY POMOCOU FUNKCIE WEBSITE PAYMENTS PRO (VRÁTANE VIRTUÁLNEHO TERMINÁLU) ALEBO POMOCOU PAYPAL HERE*

* PayPal Here je funkcia predajného miesta PayPal (POS) v rámci Mobilnej aplikácie PayPal (ako je definovaná v našej zmluve s používateľom), ktorá umožňuje Používateľovi zaplatiť ďalšiemu Používateľovi (zvyčajne obchodníkovi) alebo inej osobe priamu platbu kartou obchodníkovi za tovar a služby na fyzickom mieste predaja (napríklad v obchode). 

SPRIEVODCA POUŽITÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU PAYPAL (EUROPE) S.À.R.L. ET CIE, S.C.A. A ÚVEROVÝMI AGENTÚRAMI

 

ČASŤ 1: VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O VYUŽÍVANÍ ÚVEROVÝCH AGENTÚR SPOLOČNOSŤOU PAYPAL

Otázka: Čo je to úverová agentúra?

Odpoveď: Úverové agentúry zhromažďujú a uchovávajú údaje o úverovom správaní spotrebiteľov a spoločností v mene finančných ústavov a veriteľov v Spojenom kráľovstve.

Otázka: Prečo ich používate, keď som podal žiadosť u vás?

Odpoveď: Hoci ste podali žiadosť v našej spoločnosti PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., ktorá si overí svoje vlastné záznamy, môže kontaktovať aj úverové agentúry so žiadosťou o poskytnutie informácií o vašom úverovom správaní, , prípadne o úverovom správaní vášho finančného alebo obchodného partnera alebo o vašej spoločnosti vo vzťahu k iným organizáciám. Vďaka tomu budeme môcť čo najlepšie posúdiť vašu celkovú situáciu pred svojím rozhodnutím.

Otázka: Kde získavajú tieto údaje?

Odpoveď: Z verejne dostupných zdrojov vrátane:

–zoznamov voličov, ktoré vedú miestne úrady;
– registra rozsudkov krajských súdov (County Courts), ktorý prevádzkuje spoločnosť Registry Trust Limited;
– údajov o konkurzoch, ktoré vedie služba Insolvency Service; a
- údajov o podvodoch od agentúr špecializujúcich sa na vyšetrovanie a prevenciu podvodov. 

Úverové informácie pochádzajú aj z údajov uvedených na žiadostiach pre banky, stavebné bytové družstvá, spoločnosti vydávajúce kreditné karty a pod. a tiež z vedenia týchto účtov.

Otázka: Ako zistím, či moje údaje majú byť odoslané úverovej agentúre alebo agentúre špecializujúcej sa na vyšetrovanie a prevenciu podvodov?

Odpoveď: Organizácie môžu odosielať údaje úverovým agentúram alebo agentúram špecializujúcim sa na vyšetrovanie a prevenciu podvodov iba s vaším súhlasom a vedomím. O prípadnom poskytnutí týchto údajov vás budeme informovať pri podaní žiadosti o využívanie funkcie Website Payments Pro alebo PayPal Here. V nasledujúcej časti tohto dokumentu sa dozviete ako, kedy a prečo vyhľadávame údaje cez úverové agentúry a ako údaje, ktoré od nich získame, používame. Budeme vás tiež informovať, ak budeme mať v úmysle odoslať údaje o vás či vašej spoločnosti úverovej agentúre.

Otázka: Prečo sa moje údaje používajú týmto spôsobom?

Odpoveď: My aj ďalšie organizácie chceme robiť čo najlepšie rozhodnutia, aby sme sa uistili, že vy alebo vaša firma budete schopní plniť svoje záväzky voči nám.  My a ďalšie organizácie môžeme tieto údaje použiť aj na kontrolu vašej totožnosti. Takto zabezpečíme, že každý z nás urobí zodpovedné rozhodnutia. Zároveň chceme rozhodovať rýchlo a jednoducho a vďaka aktuálnym údajom poskytovaným elektronicky sme schopní urobiť maximálne spoľahlivé a spravodlivé rozhodnutia.

Otázka: Kto kontroluje, ako môžu úverové agentúry nakladať s mojimi údajmi?

Odpoveď: Všetky organizácie, ktoré zhromažďujú a spracovávajú osobné údaje spadajú pod zákon o ochrane osobných údajov z roku 1998 a dohľad nad nimi vykonáva Úrad komisára pre osobné údaje (Office of the Information Commissioner). Všetky úverové agentúry s týmto úradom pravidelne komunikujú. Použitie zoznamu voličov sa riadi zákonom o zastúpení ľudu z roku 2000.

Otázka: Môže si moje údaje, ktoré vedú úverové agentúry prehliadať ktokoľvek?

Odpoveď: Nie. Prístup k vašim údajom je veľmi prísne kontrolovaný a tieto údaje môžu zobraziť iba oprávnené osoby. Zvyčajne to bude len s vaším súhlasom alebo (vo veľmi zriedkavých prípadoch) ak to vyžaduje zákon.

ČASŤ 2: ČO ROBÍ SPOLOČNOSŤ PAYPAL (EUROPE) S.À.R.L. ET CIE, S.C.A.

Prečítajte si, prosím, túto časť veľmi pozorne.

 1. Keď nás požiadate o používanie funkcie Website Payments Pro alebo PayPal Here, môžeme:
  1. Skontrolovať v našich vlastných záznamoch údaje o vašom účte alebo účtoch PayPal.
  2. Vyhľadať u úverových agentúr:
   1. verejne dostupné údaje o vašom úverovom správaní;
   2. údaje o vedení vašich osobných úverových účtov, ak ste majiteľom malej spoločnosti (podnikania); 
   3. údaje o vašich firemných účtoch.
  3. Vyhľadať údaje o vašej osobe v agentúrach špecializujúcich sa na vyšetrovanie a prevenciu podvodov.
 2. Ako používame údaje, ktoré nám poskytnete pri žiadosti:
  1. Údaje, ktoré nám poskytnete, odošleme úverovým agentúram.
  2. Ak nám poskytnete nepravdivé alebo nepresné informácie a budeme mať podozrenie na podvod, zaznamenáme to a túto informáciu môžeme poskytnúť aj finančným a iným organizáciám, ktoré špecializujúcim sa na odhaľovanie a prevenciu podvodov, aby nás, seba a našich zákazníkov chránili pred krádežami a podvodmi.
  3. Vaše údaje môže tiež použiť spoločnosť PayPal pri ponukách ďalších produktov pre vašu spoločnosť.
 3. Pomocou získaných informácií:
  1. vyhodnotíme vašu žiadosť o používanie funkcie Website Payments Pro alebo PayPal Here.
  2. overíme vašu totožnosť a totožnosť ďalších štatutárov či partnerov.
  3. vykonáme kontroly na účely prevencie a detekcie podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.
  4. pravdepodobne použijeme metódu priraďovania bodov na posúdenie tejto žiadosti a overenie vašej totožnosti.
  5. budeme spravovať váš účet /vaše účty PayPal u nás; a/alebo
  6. pravidelne vykonáme štatistickú analýzu alebo testovanie na zabezpečenie správnosti súčasných a budúcich produktov a služieb.
  7. Každý z týchto postupov alebo všetky z nich môžu byť automatizované.
 4. Ako postupujeme, keď si nastavíte funkciu Website Payments Pro alebo PayPal Here:
  1. Ak máte prístup a používate funkciu Website Payments Pro alebo PayPal Here, poskytneme úverovým agentúram údaje o vašom účte PayPal a ďalšie údaje o vašom používaní tejto funkcie Website Payments Pro prípadne PayPal Here, vrátane mien a jednotlivých strán vášho účtu a o vašej správe tohto účtu .
  2. Ak máme voči vám peňažné pohľadávky, ktoré nesplácate v plnej výške a včas, budeme o tom informovať úverové agentúry.
  3. Vykonávame pravidelné prehľadávania evidencie spoločností v našej skupine, evidencie úverových agentúr a agentúr špecializujúcich sa na vyšetrovanie a prevenciu podvodov na správu vášho účtu, prijímanie rozhodnutí o vašej totožnosti a poskytovaní úveru, vrátane rozhodnutí o tom, či vám bude naďalej dostupná funkcia Website Payments Pro, prípadne PayPal Here alebo či vám budeme naďalej poskytovať existujúce služby, prípadne ich rozšírime.
  4. Ak máme voči vám peňažné pohľadávky, ktoré nesplácate, zistíme miesto vášho pobytu a platbu od vás budeme vymáhať.

ČASŤ 3: ČO ROBIA ÚVEROVÉ AGENTÚRY

 1. Keď od nás úverové agentúry dostanú žiadosť o vyhľadávanie informácií, vykonajú tieto kroky:
  1. Pridajú k úverovej zložke vedenej na vás alebo na vašu firmu „stopu“ vyhľadávania bez ohľadu na to, či túto žiadosť budú vybavovať ďalej. Ak sa vykonalo vyhľadávanie žiadosti o poskytnutie úveru, záznam o tomto vyhľadávaní (nie však názov organizácie, ktorá toto vyhľadávanie vykonala) môže byť viditeľný pre ďalšie organizácie, keď v budúcnosti požiadate o poskytnutie úveru.
  2. Prepoja predchádzajúce a ďalšie mená všetkých osôb, ktoré sú stranou daného účtu a ktoré ste uviedli.
 2. Poskytnú nám:
  1. Údaje o vašej osobe a/alebo firme či úverové informácie, napríklad informácie o predchádzajúcich žiadostiach o poskytnutie úveru a o vedení účtov;
  2. Verejne dostupné informácie, napríklad informácie o rozsudkoch krajských súdov (County Courts, CCJ) a o konkurzoch;
  3. Informácie zo zoznamov voličov o vašej osobe a o vašich obchodných partneroch;
  4. Informácie o prevencii podvodov.
 3. Keď týmto agentúram poskytneme údaje týkajúce sa vášho účtu alebo účtov:
  1. Úverové agentúry zaevidujú údaje, ktoré im poskytneme o vašom účte, vrátane predošlých a následných mien zúčastnených strán.
  2. Ak máme voči vám peňažné pohľadávky, ktoré nesplácate v plnej výške a včas, úverové agentúry zaevidujú nesplatený dlh.
  3. Evidencia, ktorá sa zdieľa s úverovými agentúrami zostáva po jej uzatvorení – bez ohľadu na to, či bol dlh splatený alebo nesplatený – archivovaná šesť rokov.
 4. Ako vaše údaje NEBUDÚ úverové agentúry používať:
  1. Nepoužijú ich na vytvorenie čiernej listiny.
  2. Úverová agentúra na ich základe nevykoná žiadne rozhodnutie.
 5. Ako vaše údaje BUDÚ úverové agentúry používať:
  1. Údaje o vašej osobe, vašich finančných a/alebo obchodných partneroch a o vašej firme, ktoré spolu s ďalšími organizáciami a agentúrami špecializujúcimi sa na vyšetrovanie a prevenciu podvodov poskytneme úverovým agentúram, môžu tieto agentúry postúpiť ďalším organizáciám, ktoré ich použijú na:
   1. Overenie vašej totožnosti, ak vy alebo váš finančný či obchodný partner podáte žiadosť o využívanie ďalších produktov, vrátane všetkých druhov žiadostí o uzatvorenie poistenia a poistných nárokov.
   2. Asistenciu ostatným organizáciám pri rozhodovaní o poskytnutí úverov, služieb súvisiacich s úvermi a o návrhoch na uzatvorenie poistenia motorových vozidiel, domácností, životného poistenia a iných poistných návrhoch a o poistných nárokoch, o vás, vašom partnerovi, ďalších členoch domácnosti či o vašej firme.
   3. Vysledovanie miesta vášho pobytu a vymáhanie platby v prípade, že nesplácate svoje dlhy.
   4. Vykonávanie kontrol na účely prevencie a detekcie nezákonnej činnosti vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.
   5. Správu vášho osobného účtu, účtu vášho partnera a/alebo firemného účtu.
   6. Správu vášho osobného poistenia, poistenia vášho partnera a/alebo poistenia vašej firmy (ak máte poistenie/firmu).
   7. Vykonávanie štatistickej analýzy a testovanie systému.
  2. Vaše údaje môžu byť použité aj na iné účely, na ktoré nám poskytujete svoje konkrétne povolenie, alebo vo výnimočných prípadoch ak to vyžaduje zákon alebo je to povolené v zmysle zákona o ochrane osobných údajov z roku 1998.
  3. Vaše údaje môžu byť tiež použité na poskytovanie ponúk ďalších produktov, ale iba vtedy, ak nemáte deaktivované prijímanie takýchto ponúk. 

Ako získať ďalšie informácie

Môžete kontaktovať úverové agentúry, ktoré v súčasnosti pôsobia v Spojenom kráľovstve (hlavné sú uvedené nižšie). Všetky nemusia viesť tie isté údaje, , preto stojí za to kontaktovať ich všetky. Budú si účtovať nízky zákonom upravený poplatok CallCredit Ltd., Consumer Services Team, PO Box 491, Leeds, LS3 1WZ
0870 0601 414 (Spojené kráľovstvo)
www.callcredit.co.uk

Experian, CreditExpert, PO Box 7710, Nottingham, NG80 7WE
0870 2416 212 (Spojené kráľovstvo)
www.experian.co.uk

Equifax Plc, Credit File Advice Centre, PO Box 1140, Bradford, BD1 5US
0870 0100 583 (Spojené kráľovstvo)
www.equifax.co.uk

Dun & Bradstreet Ltd, Customer Service Department, Marlow International, Parkway, Marlow, Bucks, SL7
1AJ
0845 145 1700 (Spojené kráľovstvo)
http://www.dnb.co.uk

Ak chcete získať informácie o agentúrach špecializujúcich sa na vyšetrovanie a prevenciu podvodov, od ktorých získavame údaje a u ktorých evidujeme údaje, ktoré máme o vás, napíšte nám na adresu PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembursko. Na tieto informácie máte právo zo zákona.

 

Späť na začiatok