Policy Updates

>> Zobraziť všetky právne zmluvy

>> Zobraziť staršie aktualizácie podmienok

Aktualizácie podmienok

 

Oznámenie o zmene právnych zmlúv PayPal

Dátum vydania: 28. februára 2018 (dátumy účinnosti sú uvedené v jednotlivých zmluvách nižšie)

 

Prečítajte si tento dokument.

Meníme právne zmluvy, podľa ktorých sa riadi váš vzťah so spoločnosťou PayPal. 

Odporúčame vám, aby ste si toto oznámenie pozorne prečítali a oboznámili sa s uskutočňovanými zmenami.

Zmeny nemusíte odsúhlasovať, keďže nadobúdajú účinnosť automaticky v príslušný dátum účinnosti uvedený nižšie. Ak so zmenami nesúhlasíte, môžete nám to oznámiť do dátumu uvedeným vyššie. V takom prípade váš účet okamžite zrušíme (https://www.paypal.com/uk/cgi-bin/?&cmd=_close-account) a nebudeme vám účtovať žiadne dodatočné poplatky.

Dúfame však, že aj naďalej budete využívať služby PayPal a tieto výhody:

Rýchlejšie používanie

Podrobnosti o karte už nie je potrebné zadávať pri každom platení, takže vaše internetové platby sú rýchlejšie.

Jednoduchšie používanie

PayPal je v Spojenom kráľovstve uprednostňovaným spôsobom platby prostredníctvom webu, pretože je to inteligentný a šikovný spôsob, ako platiť online niekoľkými klikmi. Stačí vám iba vaša e-mailovú adresu a heslo.

Prečítajte si platné znenie právnych zmlúv.

 

Oznámenie o zmene a doplnení zmluvy s používateľom služby PayPal.

Dátum účinnosti: 28. februára 2018

 

1. Oznámenie o novom rámci uprednostňovaného zdroja financovania pre používateľov s registrovanou adresou mimo Spojeného kráľovstva

Toto oznámenie sa poskytuje v súlade s časťou 3.6 zmluvy s používateľom služby PayPal.

S účinnosťou od 28. februára 2018 platí, že ak ste používateľom s registrovanou adresou mimo Spojeného kráľovstva, spoločnosť PayPal nemusí uplatňovať časť 3.6.c. a môže použiť váš uprednostňovaný zdroj financovania na získanie elektronických peňazí na uhradenie určitých platobných príkazov aj v prípade, že máte dostupný zostatok, a to v súlade s ďalšími podmienkami zmluvy s používateľom služby PayPal. V súlade s tým sa mení aj časť 3.6 zmluvy s používateľom služby PayPal.

 

Oznámenie o zmene a doplnení zmluvy s používateľom služby PayPal.

Dátum nadobudnutia účinnosti: 25. mája 2018

 

Zmenenú zmluvu s používateľom služby PayPal nájdete pod jej aktuálne platnou verziou a zobrazíte ju kliknutím tu alebo na odkaz „Právne informácie“ alebo „Právne zmluvy“ nachádzajúci sa v päte väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal.

 

1. Kontrola a ochrana osobných údajov

Ak používate služby PayPal na prijímanie platieb od svojich zákazníkov, osobné údaje týchto zákazníkov používate vy aj spoločnosť PayPal. Zmenili sme časť 5.7, aby sme opísali príslušné zákonné pozície (a povinnosti) spoločnosti PayPal a vás, na ktorých sme sa dohodli, súvisiace s používaním osobných údajov zákazníkov a iných jednotlivcov v spojitosti s vaším používaním služieb PayPal. Časť 5.7 má teraz toto znenie (pridaný text je podčiarknutý):

5.7 Vaše pravidlá vrátenia peňazí, ochrana údajov, pravidlá ochrany osobných údajov a zabezpečenie. Ak predávate tovar alebo služby, odporúčame vám zverejniť na vašej webovej lokalite podmienky vrátenia tovaru a pravidlá ochrany osobných údajov.

Vaše pravidlá ochrany osobných údajov musia jasne a zrozumiteľne upozorňovať na skutočnosť, že všetky transakcie PayPal sa riadia pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti PayPal. Vašou povinnosťou je podniknúť primerané administratívne, technické a fyzické opatrenia, aby ste zachovali bezpečnosť a dôvernosť všetkých údajov a informácií služby PayPal vrátane údajov a informácií o používateľoch služby PayPal a spoločnosti PayPal.

Dodržiavanie právnych predpisov o ochrane údajov. Pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré spracúva spoločnosť PayPal a obchodník v súvislosti s touto zmluvou, spoločnosť PayPal a obchodník kontrolujú takéto spracovanie. Spoločnosť PayPal a obchodník súhlasia s tým, že budú dodržiavať požiadavky právnych predpisov o ochrane údajov, ktoré sa vzťahujú na kontrolné subjekty v súvislosti s poskytovaním príslušných služieb a inak v spojitosti s touto zmluvou. S cieľom vyhnúť sa pochybnostiam sa ozrejmuje, že spoločnosť PayPal a obchodník majú vlastné a nezávisle určené pravidlá ochrany osobných údajov, oznámenia a postupy týkajúce sa osobných údajov, ktoré vykonávajú, a že každá z týchto zmluvných strán je samostatným kontrolným subjektom (nie sú teda spoločnými kontrolnými subjektmi). Pri dodržiavaní právnych predpisov o ochrane údajov spoločnosť PayPal a obchodník bez obmedzenia:

 1. sústavne vykonávajú a udržiavajú všetky vhodné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa spracovania osobných údajov;
 2. evidujú všetky činnosti spracovania vykonané v rámci tejto zmluvy a
 3. vedome neurobia žiaden krok ani nepovolia vykonanie žiadneho kroku, ktorý by mohol viesť k porušeniu právnych predpisov o ochrane údajov druhou stranou.

Ak zistíme, že došlo k narušeniu bezpečnosti vašej webovej lokality alebo systémov, ktoré môže viesť k neoprávnenému poskytnutiu údajov o zákazníkoch, alebo ak existuje odôvodnená pravdepodobnosť, že k takému narušeniu bezpečnosti došlo, môžeme okrem využitia našich práv na základe časti 10.2 podniknúť aj akékoľvek ďalšie opatrenia, ktoré považujeme za nevyhnutné, a môžeme od vás požadovať, aby ste nám poskytli informácie týkajúce sa každého takého porušenia.

 

2. Zadržania podľa vašich pokynov.

Pridali sme novú časť 5.9 s názvom Zadržania podľa vašich pokynov, v ktorej sa opisuje, čo sa deje pri používaní funkčností služby PayPal, ktoré vám umožňujú (či už priamo, alebo prostredníctvom niekoho, komu dáte povolenie na konanie vo vašom mene, ako napríklad online trhová platforma, na ktorej vykonáte transakcie ako predajca) dať spoločnosti PayPal pokyn na zadržanie vašich finančných prostriedkov na určité časové obdobie. Nová časť 5.9 má toto znenie:

5.9 Zadržania podľa vašich pokynov. Určité funkčnosti služby PayPal vám môžu umožňovať (či už priamo, alebo prostredníctvom niekoho, komu dáte povolenie na konanie vo vašom mene podľa časti 15.9a, ako napríklad online trhová platforma, na ktorej vykonáte transakcie ako predajca) dať spoločnosti PayPal pokyn na zadržanie vašich finančných prostriedkov (vrátane prijímaných platieb cez PayPal) vo vašom rezervnom účte. V takomto prípade sa vám v zostatku na účte PayPal zobrazí stav dostupnosti týchto finančných prostriedkov. Opisy stavu sa môžu líšiť podľa funkčnosti, ktorú ste použili na to, aby ste nám dali pokyn na realizáciu zadržania. Spoločnosť PayPal uvoľní zadržanie finančných prostriedkov podľa pokynu, ktorý ste vy (alebo subjekt, ktorý má od vás povolenie konať vo vašom mene podľa časti 15.9a) dali spoločnosti PayPal podľa podmienok zvyšnej časti tejto zmluvy.

 

3. Príklady položiek, transakcií a prípadov, na ktoré sa nevzťahuje ochrana predajcu PayPal

Zmenili sme časť 11.10.c. (hlavná časť 11.10 s názvom Príklady položiek, transakcií a prípadov, na ktoré sa nevzťahuje ochrana predajcu PayPal) s cieľom objasniť, že žiadne transakcie spracované inak než prostredníctvom účtu PayPal kupujúceho alebo ako hosťovské transakcie zaplatenia cez PayPal nespĺňajú kritériá ochrany predajcu PayPal. Časť 11.10.c (predkladaná v kontexte s hlavným ustanovením) má teraz toto znenie (pridaný/zmenený text je podčiarknutý):

11.10 Príklady položiek, transakcií a prípadov, na ktoré sa nevzťahuje ochrana predajcu PayPal.

c. Transakcie spracované inak než prostredníctvom účtu PayPal kupujúceho alebo ako hosťovské transakcie zaplatenia cez PayPal. Ak je napríklad platba prijatá ako priama platba kartou (aj prostredníctvom služieb Zong, Website Payment Pro, virtuálneho terminálu a PayPal Here), nespĺňa kritériá na krytie v rámci programu.

 

4. Poplatky – Poplatky za osobné platobné transakcie

Zmenili sme tieto časti:

 • časť A1 prílohy 1, ktorá obsahuje spôsob výpočtu poplatkov súvisiacich s osobnými platobnými transakciami, a
 • časť A4 prílohy 1 (Slovník pojmov), 

ktorá:

 1. stanovuje, že poplatky za osobné platobné transakcie teraz platí už len odosielateľ (nie príjemca),
 2. objasňuje poplatky zúčtované za posielanie domácej osobnej platobnej transakcie zo zostatku automaticky získavaného z predplatenej karty,
 3. objasňuje spôsob výpočtu a inkaso poplatkov zúčtovávaných v rôznych menách v prípade posielania platby a
 4. zavádza nový rámec poplatkov pre posielanie cezhraničných osobných platobných transakcií, podľa ktorého spoločnosti PayPal zaplatíte:
  • fixný poplatok za osobnú platobnú transakciu v závislosti od krajiny účtu príjemcu a
  • podiel zo sumy platby posielanej zo zostatku automaticky získaného na účely platby zo všetkých ostatných zdrojov financovania okrem bankového účtu a dodatočný poplatok za osobnú platobnú transakciu vo výške 3,4 % plus fixný poplatok (zúčtovaný v mene, v ktorej sa prijíma platba).

Taktiež s radosťou oznamujeme, že ak ste používateľom s registrovanou adresou v Írsku, pri vnútroštátnych osobných transakciách sa neúčtuje žiaden poplatok okrem prípadného poplatku pri prepočte meny a prípadov, keď je platba v inej mene než v eurách alebo švédskych korunách a bola odoslaná zo zostatku získaného automaticky z kreditnej alebo debetnej karty.

Časti A1 a A4 prílohy 1 teraz majú toto znenie (pridaný text je podčiarknutý):

A1. Poplatky za osobné platobné transakcie

Upozorňujeme, že poplatok platí odosielateľ. Viac informácií nájdete v časti A4.2.3 tejto prílohy 1.

Poplatok za osobné platobné transakcie bude zobrazený v čase vykonávania platby.

Ak je uvedené, že ide o percentuálny poplatok a/alebo fixný poplatok, ďalšie informácie nájdete v častiach A4.5, A4.6 a A4.7 tejto prílohy 1.

 

A1.1 Poplatky za domáce osobné platobné transakcie

Aktivita

Poplatok za časť sumy platby poslanej z:
– existujúceho zostatku alebo
– zostatku automaticky získaného z platby z:

– bankového účtu a/alebo
debetnej alebo predplatenej karty (pre platby v GBP medzi účtami registrovanými v Spojenom kráľovstve).

Poplatok za časť sumy platby poslanej zo zostatku automaticky získaného na účely platby zo všetkých ostatných zdrojov financovania.

Posielanie domácej osobnej platobnej transakcie zo zostatku

Zadarmo (ak sa nevykoná prepočet meny)

Používatelia s registrovanou adresou v Írsku:

Zadarmo pri posielaní v EUR alebo SEK a ak nie je potrebný prepočet meny.  Vo všetkých ostatných menách: 3,4 % + fixný poplatok (zúčtovaný v mene, v ktorej bola platba prijatá)

 

Používatelia s registrovanou adresou v iných relevantných krajinách:

3,4 % + fixný poplatok (zúčtovaný v mene, v ktorej bola prijatá platba)

 

A1.2 Poplatky za cezhraničné osobné platobné transakcie

Ak chcete určiť poplatok za cezhraničnú osobnú platobnú transakciu odoslanú používateľom v príslušnej krajine, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

Krok 1. Vyhľadajte krajinu, v ktorej sa nachádza vaša registrovaná adresa (v druhom stĺpci zľava).

Krok 2. Vyhľadajte krajinu, v ktorej sa nachádza registrovaná adresa príjemcu. Ďalšie odkazy nájdete v časti A4.4 tejto prílohy 1. Ak si nie ste istí, opýtajte sa príjemcu (tretí stĺpec).

Krok 3. Vyhľadajte príslušný poplatok za osobnú platobnú transakciu (a podľa situácie aj dodatočný poplatok za osobnú platobnú transakciu) (štvrtý a piaty stĺpec).

Aktivita

Krajina účtu odosielateľa

Krajina účtu príjemcu

Poplatok za osobné platobné transakcie

^

^^^

Dodatočný poplatok za osobnú platobnú transakciu za časť sumy platby poslanej zo zostatku automaticky získaného na účely platby zo všetkých ostatných zdrojov financovania okrem bankového účtu ^

Posielanie cezhraničnej osobnej platobnej transakcie zo zostatku

Spojené kráľovstvo (Plus Jersey, Guernsey, ostrov Man a Gibraltár)

USA, Kanada, Severná Európa, Európa I, Európa II

1,99 GBP

3,4 % + fixný poplatok (zúčtovaný v mene, v ktorej bola prijatá platba)

Iná krajina^^

3,99 GBP

Iné relevantné krajiny

USA, Kanada, Severná Európa, Európa I, Európa II

1,99 EUR

Iná krajina^^

3,99 EUR

 

Poznámka: Cezhraničné platby v eurách alebo švédskych korunách uskutočnené medzi účtami zaregistrovanými v Európskej únii alebo EHP budú na účely stanovenia poplatkov spracované ako domáce platby.

 

^ Na používateľov s registrovanou adresou v Írsku sa vzťahuje toto:

 1. Poplatok sa osobnú platobnú transakciu (pred uplatnením prípadného dodatočného poplatku za osobnú platobnú transakciu) je nasledujúca časť sumy platby posielanej z existujúceho zostatku alebo zostatku automaticky získaného na účely platby z bankového účtu (v každom prípade v závislosti od dostupnosti služby):
  • 2,0 % (pre platby do Nemecka);
  • 1,0 % (pre platby do Poľska, Austrálie, USA alebo Kanady);
  • 0,3 % (pre platby do Japonska);
  • 0 % (pre platby do Číny, Hongkongu, Singapuru alebo Taiwanu) a
  • 0,5 % (pre platby do iných krajín).
 2. Na platby do Číny sa nevzťahujú žiadne dodatočné poplatky za osobné platobné transakcie (v závislosti od dostupnosti služby).

^^ V závislosti od dostupnosti služby pre príjemcu zaregistrovaného v danej krajine.

^^^ Ak sa platba prijme v inej mene, tento poplatok sa prepočíta a je splatný v prijímanej mene (na čo sa vzťahuje náš poplatok za prepočet meny) v súlade s časťou A4.7 prílohy 1 nižšie.

 

A4. Slovník pojmov

A4.1 A „Komerčná platobná transakcia“ zahŕňa nákup a predaj tovaru a služieb, vykonávanie akýchkoľvek ďalších komerčných transakcií alebo prijímanie platieb, keď „požadujete peniaze“ prostredníctvom služby PayPal.

A4.2 „Súkromná platobná transakcia“ zahŕňa odoslanie peňazí (iniciované z karty „Priatelia a rodina“ funkcie Poslať peniaze) priateľom a rodine alebo prijatie peňazí na účet PayPal od priateľov a rodiny bez toho, aby došlo k uskutočneniu súvisiacej komerčnej transakcie (tzn. platba nie je určená na nákup tovaru alebo služieb ani na uskutočnenie žiadnej inej komerčnej transakcie).

Ak uskutočňujete komerčnú transakciu (napríklad predávate tovar alebo služby), nesmiete od kupujúceho žiadať, aby vám poslal platbu za kúpený tovar či službu ako osobnú transakciu. V opačnom prípade je spoločnosť PayPal oprávnená znemožniť vám prijímanie niektorých alebo všetkých platieb ako osobných transakcií. Upozorňujeme aj, že:

A4.2.1 z niektorých krajín nie je možné odosielať peniaze ako osobnú transakciu (vrátane Číny a v niektorých prípadoch Nemecka),

A4.2.2 na účty registrované v Brazílii a Indii nie je povolené odosielať osobné platobné transakcie a nie je povolené ich z týchto účtov ani prijímať. To znamená, že nie je možné odosielať osobné platobné transakcie na účty registrované v Brazílii alebo Indii;

A4.2.3 poplatok platí predajca.

A4.3 „Domáce platby“nastanú, ak sú odosielateľ aj príjemca zaregistrovaní v službe PayPal ako obyvatelia rovnakej krajiny.

A4.4 „Cezhraničné platby“nastanú, ak sú odosielateľ aj príjemca zaregistrovaní v službe PayPal ako obyvatelia rôznych krajín. Aby sa zjednodušil výpočet poplatkov za cezhraničné platby, určité krajiny sú zoskupené do skupín nasledujúcim spôsobom:

Názov skupiny

Krajiny

Severná Európa

Alandské ostrovy, Dánsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Grónsko, Island, Nórsko, Švédsko.

Európa I

Belgicko, Cyprus, Čierna Hora, Estónsko, Francúzsko (vrátane Francúzskej Guyany, Guadeloupu, Martiniku, Réunionu a Mayottu), Gibraltár, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Malta, Monako, Nemecko, Normandské ostrovy, Ostrov Man, Portugalsko, Rakúsko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Vatikánsky mestský štát.

Európa II

Albánsko, Andorra, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Gruzínsko, Chorvátsko, Kosovo, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko, Švajčiarsko, Ukrajina.

 

A4.5 Percentuálne poplatky (napríklad 3,4 %) znamenajú sumu rovnajúcu sa percentu sumy platby, ktorá sa (pokiaľ nie je uvedené inak) zúčtuje v mene, v ktorej bola platba prijatá.

A4.6 Fixné poplatky za komerčné platobné transakcie a osobné platobné transakcie (ak nie je uvedené inak) vychádzajú z meny, v ktorej sa platba prijíma, a to takto:

Mena:

Poplatok:

Mena:

Poplatok:

Austrálsky dolár:

0,30 AUD

Novozélandský dolár:

0,45 NZD

Brazílsky real:

0,60 BRL

Nórska koruna:

2,80 NOK

Kanadský dolár:

0,30 CAD

Filipínske peso:

15,00 PHP

Česká koruna:

10,00 Kč

Poľský zlotý:

1,35 PLN

Dánska koruna:

2,60 DKK

Ruský rubeľ:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singapurský dolár:

0,50 SGD

Hongkongský dolár:

2,35 HKD

Švédska koruna:

3,25 SEK

Maďarský forint:

90,00 HUF

Švajčiarsky frank:

0,55 CHF

Izraelský nový šekel:

1,20 ILS

Taiwanský nový dolár:

10,00 TWD

Japonský jen:

40,00 JPY

Thajský baht:

11,00 THB

Malajzijský ringgit:

2,00 MYR

Britská libra:

0,20 GBP

Mexické peso:

4,00 MXN

Americký dolár:

0,30 USD

 

A4.7 Poplatky zúčtované v rôznych menách za posielanie platieb: niektoré poplatky platíte spoločnosti PayPal v menách, ktoré sa líšia od meny zostatku, z ktorého posielate sumu platby. V takomto prípade vykonáme prepočet meny (podľa časti 8.2, za ktorý vám zúčtujeme poplatok za prepočet meny podľa časti A3.1 prílohy 1) z meny každého príslušného úvodného zostatku do meny, v ktorej je poplatok splatný, a tieto poplatky zúčtujeme z prepočítaného zostatku.

 

5. Ostatné zmeny

Zmenili a doplnili sme časti zmluvy s používateľom služby PayPal:

 • na lepšie ozrejmenie a preusporiadanie existujúceho znenia, vrátane týchto existujúcich častí:

Časť

Zmena

 • 4.10 Posielanie e-peňazí vo viacerých menách.

Táto časť má teraz názov Posielanie elektronických peňazí v rôznych menách a mení sa s cieľom objasniť, ako možno posielať platby v rôznych menách.

 • 5.5 Získanie peňazí vo viacerých menách

Táto časť má teraz názov Prijímanie peňazí v rôznych menách.

 • 15. Vymedzenie pojmov

Táto časť sa mení s cieľom:

 • objasniť vymedzenie pojmov „zdroj financovania“ (vrátane objasnenia toho, že v určitých prípadoch sa za zdroj financovania môže považovať aj predplatená karta) a „Európsky hospodársky priestor/EHP“ a
 • zaviesť nové vymedzené pojmy: „subjekt kontrolujúci údaje“, „kontrolujúci subjekt“, „spracovateľ údajov“, „spracovateľ“, „dotknutá osoba“, „právne predpisy o ochrane údajov“, „osobné údaje“ a „spracovanie“

 

a

 • opraviť drobné typografické chyby.

 

Oznámenie o zmene a doplnení pravidiel ochrany osobných údajov PayPal

Dátum nadobudnutia účinnosti: 25. mája 2018

 

Zmenené pravidlá ochrany osobných údajov PayPal po kliknutí sem. Prípadne sa k nim dostanete pomocou odkazu uvedeného v hornej časti aktuálnych pravidiel ochrany osobných údajov, ktoré nájdete po kliknutí na pätu pravidlá ochrany osobných údajov na väčšine stránok webu PayPal alebo po kliknutí sem.

V aktualizovaných pravidlách ochrany osobných údajov sme aktualizovali naše zverejňovanie postupov týkajúcich sa ochrany osobných údajov a zmenili sme znenie niektorých častí obsahu, aby boli naše postupy pochopiteľnejšie. Týmito aktualizovanými pravidlami ochrany osobných údajov sa nahradia aktuálne pravidlá ochrany osobných údajov týkajúce sa používania služieb PayPal a vysvetlí sa v nich, aké osobné údaje získavame, ako ich používame a aké možnosti a kontroly máte v rôznych našich službách. Aktualizované pravidlá ochrany osobných údajov zosúlaďujú postupy ochrany osobných údajov PayPal so všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov.

Odporúčame vám, aby ste sa s aktualizovanými pravidlami ochrany osobných údajov oboznámili. Ak máte voči týmto novým pravidlám námietky, do 25. mája 2018 zrušte svoj účet.