Policy Updates

>> Zobraziť všetky právne zmluvy

>> Zobraziť staršie aktualizácie pravidiel

Aktualizácia pravidiel

 

 

Oznámenie o zmene právnych zmlúv PayPal

Dátum vydania: 22. februára 2019 (dátumy nadobudnutia účinnosti sú uvedené v jednotlivých zmluvách nižšie)

 

Prečítajte si tento dokument.

Meníme právne zmluvy, podľa ktorých sa riadi váš vzťah so spoločnosťou PayPal. 

Odporúčame vám, aby ste si toto oznámenie pozorne prečítali a oboznámili sa s uskutočňovanými zmenami.

Zmeny nemusíte odsúhlasovať, keďže nadobúdajú účinnosť automaticky v príslušný dátum účinnosti uvedený nižšie. Ak so zmenami nesúhlasíte, môžete nám to oznámiť pred dňom nadobudnutia účinnosti alebo kedykoľvek po ňom a my váš účet okamžite zrušíme bez toho, aby sme vám účtovali akékoľvek dodatočné poplatky.Prečítajte si platné znenie právnych zmlúv.

 

Oznámenie o zmene a doplnení zmluvy s používateľom služby PayPal.

Dátum vydania: 22. februára 2019

Dátum nadobudnutia účinnosti: 22. februára 2019

1. Oznámenie o zmenách poplatkov za platby v rámci cezhraničnej osobnej transakcie odoslané používateľmi s registrovanou adresou v Írsku

Toto oznámenie sa poskytuje v súlade s časťou A1.2.2.2 prílohy č. 1 zmluvy s používateľom služby PayPal.

Ak ste používateľom s registrovanou adresou v Írsku, s účinnosťou od 22. februára 2019 sa na vás namiesto poplatkov uvedených v časti A1.2.2.2 budú vzťahovať poplatky stanovené v časti A1.2.2.3. Časť A1.2.2.2. zmluvy s používateľom služby PayPal bola zodpovedajúcim spôsobom zmenená.

 

Oznámenie o zmene právnych zmlúv PayPal

Dátum vydania: 30. januára 2019 (dátumy nadobudnutia účinnosti sú uvedené v jednotlivých zmluvách nižšie)

Prečítajte si tento dokument.

Meníme právne zmluvy, podľa ktorých sa riadi váš vzťah so spoločnosťou PayPal. 

Odporúčame vám, aby ste si toto oznámenie pozorne prečítali a oboznámili sa s uskutočňovanými zmenami.

Zmeny nemusíte odsúhlasovať, keďže nadobúdajú účinnosť automaticky v príslušný dátum účinnosti uvedený nižšie. Ak so zmenami nesúhlasíte, môžete nám to oznámiť pred dňom nadobudnutia účinnosti alebo kedykoľvek po ňom a my váš účet okamžite zrušíme bez toho, aby sme vám účtovali akékoľvek dodatočné poplatky.Prečítajte si platné znenie právnych zmlúv.

 

Oznámenie o zmene a doplnení zmluvy s používateľom služby PayPal.

Dátum nadobudnutia účinnosti: 30. januára 2019

Aktuálne platnú zmluvu s používateľom služby PayPal zobrazíte kliknutím sem alebo na odkaz Právne informácie alebo Právne zmluvy nachádzajúci sa v päte väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal.

Zmenili a doplnili sme časti zmluvy s používateľom služby PayPal:

  • na lepšie ozrejmenie a preusporiadanie existujúceho znenia, vrátane týchto existujúcich častí:

Časť

Zmena

Časť 2.6 (Zostatky vo viacerých menách)

Táto časť sa dopĺňa o ďalšie vysvetlenie, ako vám spoločnosť PayPal môže povoliť previesť peniaze vo vašom zostatku na zostatok v inej mene. 

Časť 5 (Prijímanie peňazí)

Úvod tejto časti sa dopĺňa o bližšie vysvetlenie ďalších podmienok používania, ktoré sa na obchodníkov vzťahujú po integrácii akejkoľvek funkcie umožňujúcej zákazníkom bez účtu poslať platbu na účet obchodníka (napríklad pomocou alternatívneho miestneho spôsobu platby) do svojej online pokladne alebo platformy. 

 

Pozrite si aj upozornenie týkajúce sa miestnych spôsobov platby (LPM) v oznámení o zmene zmluvy s používateľom služby PayPal s dňom nadobudnutia účinnosti 29. apríla 2019, ktoré sa uvádza nižšie.

Časť 5.5 (Prijímanie peňazí v rôznych menách.)

Táto časť sa dopĺňa o ďalšie vysvetlenie toho, čo vám spoločnosť PayPal môže povoliť urobiť, keď prijímate peniaze v rôznych menách.

a

  • opraviť drobné typografické chyby.

 

Oznámenie o zmene a doplnení zmluvy s používateľom služby PayPal.

Dátum účinnosti: 29. apríla 2019

Aktuálne platnú zmluvu s používateľom služby PayPal zobrazíte kliknutím sem alebo na odkaz „Právne informácie“ alebo „Právne zmluvy“ nachádzajúci sa na konci väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal.

1) Platba po doručení

Na koniec časti 3.3 zmluvy s používateľom služby PayPal sme pridali nový odsek (Zdroje financovania – bankové účty), v ktorom vysvetľujeme, že ak sa rozhodneme ponúknuť vám prístup k produktu platby po doručení a vy sa ho rozhodnete využiť, budú sa na vás vzťahovať aj podmienky platby po doručení. Podmienky platby po doručení nájdete tu.

Nový odsek v časti 3.3 zmluvy s používateľom služby PayPal znenie takto:

„PayPal môže niektorým zákazníkom, ktorí priradili bankový účet ako zdroj financovania, ponúknuť prístup k platbe po doručení, ktorá zákazníkovi umožňuje na určitý čas odložiť zúčtovanie sumy z tohto bankového účtu.  Ak vám túto službu ponúkneme a vy sa rozhodnete ju využívať, budú sa na vás vzťahovať podmienky platby po doručení.“

 

2) Miestne spôsoby platby (LPM)

Obchodníkom, ktorí na prijímanie platieb za komerčné transakcie používajú službu PayPal, pripomíname, že 13. novembra 2018 začala služba PayPal umožňovať niektorým zákazníkom bez účtu posielať platby na účty obchodníkov prostredníctvom alternatívnych miestnych spôsobov platby. 

Z tohto dôvodu bol 13. novembra 2018 úvodný odsek časti 5 zmluvy s používateľom služby PayPal zmenený tak, aby sa v ňom vysvetľovalo, že na obchodníkov, ktorí do svojej online pokladne alebo platformy integrovali akúkoľvek funkciu s cieľom umožniť zákazníkovi bez účtu poslať platbu na účet obchodníka (napríklad pomocou alternatívnych miestnych spôsobov platby), sa vzťahujú ďalšie podmienky používania. To zahŕňa dohodu o miestnych spôsoboch platby PayPal. 

V čase zverejnenia tohto oznámenia sa úvodný odsek časti 5 uplatňuje (a bude sa uplatňovať naďalej aj po dni nadobudnutia účinnosti) v tomto znení:

            5. Prijímanie peňazí

Spoločnosť PayPal môže komukoľvek (s účtom PayPal alebo bez neho) povoliť, aby inicioval platbu, ktorá povedie k vydaniu alebo prevodu elektronických peňazí na váš účet. Tým, že do svojej online pokladne alebo platformy integrujete (alebo ste už integrovali) akúkoľvek funkciu, ktorá má platcovi bez účtu umožniť poslať platbu na váš účet, súhlasíte so všetkými ďalšími podmienkami používania danej funkcie, ktoré vám spoločnosť PayPal sprístupní na každej stránke webovej lokality (vrátane každej stránky pre vývojárov a stránky Právne zmluvy) alebo online platformy PayPal či Braintree.  Tieto ďalšie podmienky zahŕňajú dohodu o miestnych spôsoboch platby PayPal.“

3) Ďalšie zmeny

Časti zmluvy s používateľom služby PayPal boli zmenené na účely lepšieho vysvetlenia a úpravy doslovného znenia, ako aj na účely opravy drobných tlačových chýb.

Oznámenie o zmene vyhlásenia o ochrane osobných údajov PayPal

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sme upravili tak, aby sme v ňom poskytli informácie o tom, ako používame vaše údaje.

Pridali sme informácie o tom, ako používame údaje, keď uskutočňujete transakcie s priateľmi, ako aj ďalšie informácie o tom, ako údaje používame na účely predchádzania podvodom a rizikám.

Zmeny a aktuálne vyhlásenie o ochrane osobných údajov si môžete skontrolovať tu.