Policy Updates

Aktualizácie podmienok

 

>> Zobraziť všetky právne zmluvy

>> Zobraziť staršie aktualizácie podmienok

Aktualizácie podmienok

 

 

Oznámenie o zmene právnych zmlúv PayPal

Dátum vydania: 13. novembra 2018 (dátumy účinnosti sú uvedené v jednotlivých zmluvách nižšie)

 

Prečítajte si tento dokument.

Meníme právne zmluvy, podľa ktorých sa riadi váš vzťah so spoločnosťou PayPal. 

Odporúčame vám, aby ste si toto oznámenie pozorne prečítali a oboznámili sa s uskutočňovanými zmenami.

Zmeny nemusíte odsúhlasovať, keďže nadobúdajú účinnosť automaticky v príslušný dátum účinnosti uvedený nižšie. Ak so zmenami nesúhlasíte, môžete nám to oznámiť do dátumu uvedeného vyššie. V takom prípade váš účet okamžite zrušíme a nebudeme vám účtovať žiadne dodatočné poplatky.


Prečítajte si platné znenie právnych zmlúv.

 

Oznámenie o zmene a doplnení zmluvy s používateľom služby PayPal.

Dátum účinnosti: 13. novembra 2018

 

 1. Miestne spôsoby platby (LPM)

Úvodný odsek, časť 5, zmluvy s používateľom služby PayPal bol zmenený tak, aby vysvetľoval, ako sa ďalšie podmienky používania vzťahujú na obchodníkov, keď do svojej online pokladne/platformy integrujú akúkoľvek funkciu, ktorá má umožniť zákazníkovi bez účtu poslať platbu na účet obchodníka (napríklad pomocou alternatívnych miestnych spôsobov platby). To zahŕňa dohodu o miestnych spôsoboch platby PayPal.  Úvodný odsek časti 5 teraz znie takto:

            5. Prijímanie peňazí

Spoločnosť PayPal môže komukoľvek (s účtom PayPal alebo bez neho) povoliť, aby inicioval platbu, ktorá povedie k vydaniu alebo prevodu elektronických peňazí na váš účet. Tým, že do svojej online pokladne alebo platformy integrujete akúkoľvek funkciu, ktorá má platiacej osobe bez účtu umožniť poslať platbu na váš účet, vyjadrujete súhlas so všetkými ďalšími podmienkami používania danej funkcie, ktoré vám spoločnosť PayPal sprístupní na každej stránke webovej lokality (vrátane každej stránky pre vývojárov a stránky právnych zmlúv) alebo online platformy PayPal alebo Braintree. Tieto ďalšie podmienky zahŕňajú dohodu o miestnych spôsoboch platby (LPM) spoločnosti PayPal.“

 

Oznámenie o zmene právnych zmlúv PayPal

Dátum vydania: 11. septembra 2018 (dátumy účinnosti sú uvedené v jednotlivých zmluvách nižšie)

 

Prečítajte si tento dokument.

Meníme právne zmluvy, podľa ktorých sa riadi váš vzťah so spoločnosťou PayPal. 

Odporúčame vám, aby ste si toto oznámenie pozorne prečítali a oboznámili sa s uskutočňovanými zmenami.

Zmeny nemusíte odsúhlasovať, keďže nadobúdajú účinnosť automaticky v príslušný dátum účinnosti uvedený nižšie. Ak so zmenami nesúhlasíte, môžete nám to oznámiť do dátumu uvedeného vyššie. V takom prípade váš účet okamžite zrušíme a nebudeme vám účtovať žiadne dodatočné poplatky.


Prečítajte si platné znenie právnych zmlúv.


Oznámenie o zmene a doplnení zmluvy s používateľom služby PayPal.
Dátum účinnosti: 11. septembra 2018

Aktuálne platnú zmluvu s používateľom služby PayPal zobrazíte kliknutím sem alebo na odkaz „Právne informácie“ alebo „Právne zmluvy“ nachádzajúci sa na konci väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal.

Zmenili a doplnili sme časti zmluvy s používateľom služby PayPal:

 • na lepšie ozrejmenie a preusporiadanie existujúceho znenia, vrátane týchto existujúcich častí:

  Časť

  Zmena

  Časť 4.6 (Odmietnuté transakcie)

  Táto časť sa mení a dopĺňa o ďalšie vysvetlenie, ako vám spoločnosť PayPal vráti všetky prostriedky v rámci vrátených alebo zamietnutých platieb. 

  Časť 8.2 (Prepočet meny)

  Táto časť sa mení a dopĺňa o ďalšie vysvetlenie, čo sa stane v prípade, keď je súčasťou vašej transakcie prepočet meny.

  Časť A3.1 (Prepočet meny)

  Táto časť sa mení a dopĺňa v súlade so zmenami a doplneniami časti 8.2.

  aby sa znížili maximálne výšky poplatkov za prijímanie elektronických šekov pre používateľov s registrovanou adresou v Írsku (v časti A3.10); a
 • opraviť drobné typografické chyby.

 

Oznámenie o zmene a doplnení zmluvy s používateľom služby PayPal.
Dátum účinnosti: 11. december 2018

Zmenenú zmluvu s používateľom služby PayPal nájdete pod jej aktuálne platnou verziou a zobrazíte ju kliknutím sem alebo na odkaz „Právne informácie“ alebo „Právne zmluvy“ nachádzajúci sa na konci väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal.

1. Zdroje financovania

Zmenili a doplnili sme časť 3.1 (Priradenie zdroja financovania), aby v nej bolo vysvetlené, ako môžeme postupovať my a ako môžete postupovať vy, ak sa zmení informácia o vašom spôsobe platby (napríklad v prípade uplynutia platnosti kreditnej karty).  3.1 časť má teraz toto znenie (s podčiarknutými zmenami a doplneniami):

3.1 Priradenie zdroja financovania. Ako zdroj financovania účtu môžete priradiť debetnú kartu, kreditnú kartu, predplatenú kartu (v niektorých prípadoch), bankový účet alebo účet PayPal Credit alebo toto priradenie zrušiť.   Informácie o zdroji financovania (napríklad číslo kreditnej karty a dátum skončenia jej platnosti) udržiavajte aktuálne.  Ak sa tieto informácie zmenia, môžeme ich aktualizovať na základe vlastného uváženia bez vášho zásahu, podľa informácií poskytnutých vašou bankou alebo vydavateľom karty a tretími stranami (okrem iného vrátane partnerov finančných služieb a sietí kariet).  Ak nechcete, aby sme vaše informácie o zdroji financovania aktualizovali, môžete kontaktovať svoju banku alebo vydavateľa karty a požiadať o to, alebo odstrániť spôsob platby zo svojho profilu účtu. Ak budeme aktualizovať vaše informácie o zdroji financovania, môžeme zachovať priradené nastavenia predvolieb.

Svoju kartu alebo bankový účet máte možnosť potvrdiť, čo nám umožní overiť ich platnosť a skutočnosť, že ste ich majiteľom.  Môžete tak urobiť pomocou postupu priradenia a potvrdenia karty (v prípade kariet), postupu potvrdenia účtu (v prípade bankových účtov) alebo iných postupov, o ktorých vás budeme informovať alebo ktoré z času na čas zverejníme.“

2. Prepočet meny

Časť 8.2 (Prepočet meny) sa ďalej mení a dopĺňa s cieľom objasniť, čo sa stane, keď sa rozhodnete zrušiť prepočet meny spoločnosťou PayPal pred dokončením platby počas zaplatenia.  Príslušný text časti 8.2 teraz znie takto (uvádzame ho v kontexte s nadpisom daného bodu, pričom vložené znenie je podčiarknuté):

„8.2 Prepočet meny.

V závislosti od krajiny, kde žijete, a od typu spôsobu platby použitého pre danú platbu môžete pred dokončením platby pri platení zrušiť prevod meny službou PayPal. V takom prípade spoločnosť PayPal nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše použitia iných možností prevodu meny.

…“

3. Poplatky – platby v rámci súkromných transakcií

S radosťou oznamujeme, že:

 • nebudete platiť žiadne poplatky (s výnimkou prípadného prevodu meny) za odoslanie platby pri vnútroštátnej osobnej transakcii (t. j. platby za osobnú transakciu inému užívateľovi s registrovanou adresou v rovnakej krajine);
 • nebudete platiť žiadne poplatky (s výnimkou prípadného prevodu meny) za odoslanie platby pri cezhraničnej osobnej transakcii v eurách alebo švédskych korunách inému užívateľovi s registrovanou adresou v európskom hospodárskom priestore a
 • nebude sa vám naďalej účtovať ďalší poplatok spojený s platbou pri osobnej transakcii v rámci cezhraničných osobných transakcií.

Ak ste používateľom s registrovanou adresou v Írsku, poplatky uvedené v novej časti A1.2.2.2 sa budú vzťahovať na platby za cezhraničné osobné transakcie iné ako odoslané do EHP v eurách či švédskych korunách, až do ďalšieho oznámenia zverejneného spoločnosťou PayPal na stránke aktualizácií pravidiel (ktorá je dostupná prostredníctvom päty Právne informácie na väčšine stránok spoločnosti PayPal) alebo do 11. decembra 2018 (podľa vlastného uváženia spoločnosti PayPal).  Po uplynutí tejto doby namiesto toho platia poplatky v novej časti A1.2.2.3.

Časť A1 prílohy č. 1 má teraz toto znenie:

“A1. Poplatky za osobné platobné transakcie

Upozorňujeme, že poplatok platí odosielateľ. Ďalšie informácie nájdete v časti A4.2.3 tejto prílohy 1.

Poplatok za osobné platobné transakcie bude zobrazený v čase vykonávania platby.

Ak je uvedené, že ide o percentuálny poplatok a/alebo fixný poplatok, ďalšie informácie nájdete v častiach A4.5, A4.6 a A4.7 tejto prílohy 1.

A1.1 Poplatky za domáce osobné platobné transakcie

Aktivita

Poplatok

Odosielanie  platby v rámci domácej osobnej transakcie

Zadarmo (ak sa nevykoná prepočet meny)

A1.2 Poplatky za cezhraničné osobné platobné transakcie

A1.2.1 Odoslané platby v rámci cezhraničnej osobnej transakcie do európskeho hospodárskeho priestoru v eurách alebo v švédskych korunách

Aktivita

Poplatok.

Odosielanie platby v rámci cezhraničnej osobnej transakcie do Európskeho hospodárskeho priestoru v eurách alebo v švédskych korunách

Zadarmo (ak sa nevykoná prepočet meny)

A1.2.2 Iné platby v rámci cezhraničných osobných transakcií

A1.2.2.1 Platba odoslaná používateľmi s registrovanou adresou v Spojenom kráľovstve, Jersey, Guernsey, na ostrove Man alebo na Gibraltári

Ak chcete určiť poplatok za cezhraničnú osobnú platobnú transakciu odoslanú používateľom v príslušnej krajine, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

Krok 1. Vyhľadajte  krajinu alebo skupinu krajín, v ktorej sa nachádza registrovaná adresa príjemcu.  Ďalšie odkazy nájdete v časti A4.4 tejto prílohy č. 1. Ak si nie ste istí, opýtajte sa príjemcu (druhý stĺpec).

Krok 2. Nájdite príslušný poplatok na základe sumy, ktorú posielate (tretí až piaty stĺpec – vrátane).

Aktivita

Krajina účtu príjemcu

Poplatok^^ za sumy transakcie:

0,00 – 49,99 GBP

 

50,00 – 99,99 GBP

 

100,00 GBP a viac

 

Odosielanie platby v rámci cezhraničnej osobnej transakcie

USA, Kanada, Severná Európa, Európa I, Európa II

 

 

0,99 GBP

1,99 GBP

1,99 GBP

Iná krajina^

0,99 GBP

 

1,99 GBP

 

3,99 GBP

 

 Ak je transakcia uhrádzaná v mene inej ako GBP, spoplatníme ju sumou ekvivalentnou k sume v GBP vypočítanou pomocou aktuálneho základného výmenného kurzu podľa časti 8.2.

A1.2.2.2 Platba odoslaná používateľmi s registrovanou adresou v Írsku

Ak chcete určiť poplatok za cezhraničnú osobnú platobnú transakciu odoslanú používateľom v príslušnej krajine, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

Krok 1. Vyhľadajte  krajinu, v ktorej sa nachádza registrovaná adresa príjemcu.  Ak si nie ste istí, opýtajte sa príjemcu (druhý stĺpec).

Krok 2. Nájdite príslušný poplatok (tretí stĺpec).

Aktivita

Krajina účtu príjemcu

Poplatok

^^

Odosielanie platby v rámci cezhraničnej osobnej transakcie

Nemecko

2,0 %

 Austrália, Kanada, Poľsko, USA

1,0 %

Japonsko

0,3%

 Čína, Hongkong, Singapur, Taiwan

0 %

Iná krajina^

0,5 %

Na základe ďalšieho bezprostredného oznámenia zverejneného spoločnosťou PayPal na stránke Aktualizácia pravidiel (dostupnej prostredníctvom päty s právnymi informáciami na väčšine webových stránok webovej lokality PayPal) 11. decembra 2018 alebo neskôr (podľa výhradného uváženia spoločnosti PayPal) platia pre používateľov zaregistrovaných v Írsku poplatky stanovené v časti A1.2.2.3 namiesto poplatkov stanovených v tejto časti A1.2.2.2.

A1.2.2.3 Platba odoslaná používateľmi s registrovanou adresou v iných relevantných krajinách

Ak chcete určiť poplatok za cezhraničnú osobnú platobnú transakciu odoslanú používateľom v príslušnej krajine, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

Krok 1. Vyhľadajte  krajinu alebo skupinu krajín, v ktorej sa nachádza registrovaná adresa príjemcu.  Ďalšie odkazy nájdete v časti A4.4 tejto prílohy č. 1. Ak si nie ste istí, opýtajte sa príjemcu (druhý stĺpec).

Krok 2. Nájdite príslušný poplatok (tretí stĺpec).

Aktivita

Krajina účtu príjemcu

Poplatok

^^

Odosielanie platby v rámci cezhraničnej osobnej transakcie

USA, Kanada, Severná Európa, Európa I, Európa II

 

1,99 EUR

Iná krajina^

3,99 EUR

^ V závislosti od dostupnosti služby pre príjemcu zaregistrovaného v danej krajine.

^^ Ďalšie odkazy nájdete v časti A4.7 tejto prílohy 1.

 

4. Poplatky – tvorba cien v prípade neziskovej organizácie

Zvyšujeme pevný poplatok pre charitatívne organizácie v oddiele A3.9.1.3 (Pevný poplatok pre neziskovú organizáciu) v Rozpise 1 za príjem platieb v brazílskych realoch (ak je k dispozícii) z 0,40 brazílskeho realu na 0,60 brazílskeho realu. Zmenili a doplnili sme príslušný text časti A3.9.1.3 (Fixný poplatok pre neziskovú organizáciu) v Pláne 1 v tomto znení, pričom zmenený a upravený text je podčiarknutý:

„A3.9.1.3 Fixný poplatok pre neziskovú organizáciu

V závislosti od meny prijatej platby:

Brazílsky real:

0,60 BRL

5. Ostatné zmeny

Časti zmluvy s používateľom služby PayPal boli zmenené a doplnené na lepšie ozrejmenie a zmenu organizácie existujúceho znenia a na opravu drobných tlačových chýb.

 

Oznámenie o zmene a doplnení Zmluvy o používaní služby PayPal Website Payments Pro a virtuálneho terminálu (len pre Spojené kráľovstvo).

Dátum účinnosti: 11. december 2018

 

Doplnená zmluva o používaní služby PayPal Website Payments Pro a virtuálneho terminálu je uvedená pod aktuálne platnou verziou zmluvy. Ak ju chcete zobraziť, kliknite tu alebo kliknite na prepojenie „Právne informácie“ alebo „Právne zmluvy“ v päte väčšiny stránok na webovej lokalite PayPal.

1. Ukončenie a pozastavenie služby

Doplňujeme a meníme znenie častí 8.1 a 8.4:

a. predĺžiť výpovednú lehotu, ktorú musíte dodržať na ukončenie zmluvy o využívaní služby PayPal Website Payments Pre a virtuálneho terminálu z 10 dní na 30 dní a

b. ozrejmiť a zmeniť organizáciu existujúceho znenia.

Časti 8.1 a 8.4 majú teraz takéto znenie (uvádzame v kontexte s nadradeným ustanovením, pričom pridaný/doplnený text je podčiarknutý):

8. Ukončenie a pozastavenie služby

1. Z vašej strany. Túto zmluvu môžete ukončiť doručením oznámenia s 30-dňovou výpovednou lehotou na oddelenie služieb zákazníkom PayPal o vašom zámere:

a. ukončiť túto zmluvu. Oddelenie služieb zákazníkom PayPal potvrdí ukončenie e-mailom. Táto možnosť umožňuje prestať používať platený produkt, ale váš účet PayPal bude naďalej otvorený a príslušná zmluva s používateľom zostane v platnosti alebo

b. zrušiť účet PayPal, ktorý používate s produktom (ďalšie informácie nájdete v zmluve s používateľom). Touto možnosťou ukončíte túto zmluvu, preto môžete prestať používať platený produkt, a začnete proces zrušenia vášho účtu PayPal.  Váš účet PayPal zostane otvorený a príslušná zmluva s používateľom zostane v platnosti, kým nevstúpi do platnosti zrušenie účtu PayPal v súlade s ustanoveniami o zrušení účtu PayPal v zmluve s používateľom.

4. Účinky zrušenia. Pri ukončení tejto zmluvy je nutné okamžite prestať produkt používať a spoločnosť PayPal vám po ukončení zmluvy môže v jeho používaní zabrániť. Ak však budete produkt po ukončení tejto zmluvy používať, bude sa táto zmluva naďalej vzťahovať na vaše používanie produktu, kým ukončenie zmluvy nenadobudne účinnosť vaším ukončením používania produktu. Nasledujúce ustanovenia v tejto zmluve zostanú v plnej platnosti a účinnosti po jej ukončení: body 2, 4 (1), 8 (2), 8 (4). Ukončenie tejto zmluvy nebude mať vplyv na práva, prostriedky nápravy a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli alebo boli splatné pred ukončením zmluvy, a nebudete mať nárok ani na vrátenie žiadnych mesačných poplatkov vzťahujúcich sa na akékoľvek obdobie pred ukončením zmluvy.

2. Ostatné zmeny

Časti zmluvy o používaní služby PayPal Website Payments Pro a virtuálneho terminálu sa zmenili a doplnili na lepšie ozrejmenie a zmenu organizácie existujúceho znenia a na opravu drobných tlačových chýb.

 

 

Oznámenie o zmene a doplnení právne záväzných zmlúv PayPal

Dátum účinnosti: 11. december 2018

 1. Miestne spôsoby platby (LPM)

Úvodný odsek, časť 5, zmluvy s používateľom služby PayPal bol zmenený tak, aby vysvetľoval, ako sa ďalšie podmienky používania vzťahujú na obchodníkov, keď do svojej online pokladne/platformy integrujú akúkoľvek funkciu, ktorá má umožniť zákazníkovi bez účtu poslať platbu na účet obchodníka (napríklad pomocou alternatívnych miestnych spôsobov platby). To zahŕňa dohodu o miestnych spôsoboch platby PayPal.  Úvodný odsek časti 5 teraz znie takto:

            5. Prijímanie peňazí

Spoločnosť PayPal môže komukoľvek (s účtom PayPal alebo bez neho) povoliť, aby inicioval platbu, ktorá povedie k vydaniu alebo prevodu elektronických peňazí na váš účet. Tým, že do svojej online pokladne alebo platformy integrujete akúkoľvek funkciu, ktorá má platcovi bez účtu umožniť poslať platbu na váš účet, súhlasíte so všetkými ďalšími podmienkami používania danej funkcie, ktoré vám spoločnosť PayPal sprístupní na každej stránke webovej lokality (vrátane každej stránky pre vývojárov a stránky právnych zmlúv) alebo online platformy PayPal alebo Braintree. Tieto ďalšie podmienky zahŕňajú dohodu o miestnych spôsoboch platby PayPal.