User Agreement for PayPal Service

>> Zobraziť všetky právne zmluvy

Zmluva s používateľom služby PayPal

Dátum poslednej aktualizácie: 31. mája 2018

Upozornenie: Verzia tejto zmluvy označovaná ako „aktuálna zmluva s používateľom služby PayPal“ vymedzená nižšie je účinná do 31. augusta 2018. Verzia tejto zmluvy označovaná ako „aktualizovaná zmluva s používateľom služby PayPal“ uvedená nižšie pod aktuálnou verziou nadobudne účinnosť 31. augusta 2018, keď nahradí aktuálnu zmluvu s používateľom služby PayPal.

Aktuálna zmluva s používateľom služby PayPal

 

Táto zmluva obsahuje sedemnásť častí (vrátane obsahu). Kliknutím na odkazy nižšie môžete prejsť na ľubovoľnú časť. Nadpisy a podnadpisy uvedené nižšie slúžia iba ako referencia a neobmedzujú rozsah častí. Vymedzenie niektorých osobitných výrazov sa nachádza v časti 16 vo vymedzení pojmov. Podčiarknuté slová v tejto zmluve a na našej webovej lokalite odkazujú na relevantné informácie.

 

Prejsť na časť:

1. Náš vzťah s vami
2. Váš účet a zostatky
3. Zdroje financovania
4. Posielanie peňazí
5. Prijímanie peňazí
6. Výber prostriedkov a speňaženie e-peňazí
7. Doba platnosti a zatvorenie účtu
8. Poplatky a prepočet meny
9. Zakázané činnosti
10. Vaša zodpovednosť – kroky, ktoré môžeme podniknúť
11. Program ochrany predajcu
12. Chyby a neoprávnené transakcie
13. Ochrana kupujúceho PayPal
14. Spory so spoločnosťou PayPal
15. Všeobecné ustanovenia
16. Vymedzenie pojmov
Príloha 1. Tabuľka poplatkov

Táto zmluva je právne záväznou dohodou medzi vami a spoločnosťou PayPal a vzťahuje sa na používanie služieb.

Podmienky pravidiel používania služby PayPalpravidiel darčekových kupónov obchodníka , ktoré sú uvedené na vstupnej stránke „Právne zmluvy“, sú do tejto zmluvy začlenené prostredníctvom odkazu a stanovujú ďalšie podmienky a pravidlá týkajúce sa služieb. V tejto zmluve sa vyššie uvedeným dokumentom hovorí „pomocné dokumenty“. V snahe predísť pochybnostiam sa ozrejmuje, že pomocné dokumenty ani časti tejto zmluvy, ktoré obsahujú podmienky pomocných dokumentov, nepredstavujú rámcové dohody v zmysle smernice EÚ o platobných službách (2007/64/ES), druhej smernice EÚ o platobných službách (EÚ) 2015/2366) (ďalej ako „SPS2“) ani sa nimi nevykonávajú tieto smernice v členských štátoch EÚ ani EHS.

 

Uzatvorenie zmluvy

Pri registrácii v službe je potrebné, aby ste si prečítali všetky podmienky a pravidlá uvedené v tejto zmluve (vrátane aktualizácií podmienok, pravidiel a podmienok odmien uvedených nižšie) a súhlasili s nimi.

Všetky budúce zmeny popísané v aktualizáciách podmienok, ktoré budú v čase vašej registrácie k službám uvedené na stránke „Právne zmluvy“ na webovej lokalite spoločnosti PayPal, sú zahrnuté v tejto zmluve prostredníctvom odkazu a nadobudnú účinnosť podľa príslušnej aktualizácie podmienok.

Táto zmluva, ďalšie právne podmienky a právne informácie poskytnuté v súvislosti s používaním služby PayPal sú umiestnené na webovej lokalite spoločnosti PayPal (zvyčajne na vstupnej stránke „Právne zmluvy“). Tieto informácie vám taktiež môžeme poslať alebo sa môžu objaviť na miestach na webovej lokalite spoločnosti PayPal alebo iných webových lokalitách tam, kde budú relevantné v súvislosti s používaním služieb PayPal.

Táto zmluva sa vám poskytuje a je uzavretá len v angličtine. Súhlasíte s tým, že akékoľvek vaše použitie služieb predstavuje váš súhlas s touto zmluvou, a preto vám odporúčame uschovať alebo vytlačiť si ju (vrátane všetkých pravidiel).

Ak chcete používať služby PayPal, spoločnosť PayPal môže vyžadovať, aby ste si založili účet PayPal (vrátane účelu posielania alebo prijímania platieb alebo ako prostriedok na prihlásenie sa k službám tretích strán, bez obmedzenia).

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE – KĽÚČOVÉ RIZIKÁ A PODMIENKY

Toto je dôležitý dokument, ktorý je potrebné pri rozhodovaní sa o používaní služieb pozorne preštudovať a vziať do úvahy. Pred súhlasom s touto zmluvou si pozorne prečítajte podmienky, ktoré sú v nej uvedené. Táto zmluva rovnako uvádza niektoré riziká spojené s používaním služieb PayPal a postupy, ako bezpečne vykonať platby online prostredníctvom služby PayPal.

Nesiete výlučnú zodpovednosť za pochopenie a dodržiavanie všetkých právnych predpisov, pravidiel a nariadení vašej príslušnej jurisdikcie, ktoré sa na vás môžu vzťahovať v súvislosti s používaním služieb, napríklad vrátane právnych predpisov, pravidiel či nariadení, ktoré sa týkajú regulovanej činnosti, licencovanej činnosti, činnosti v rámci vývozu alebo dovozu, daní alebo transakcií v cudzej mene.

Berte do úvahy nasledujúce riziká a kľúčové podmienky vzťahujúce sa na používanie služieb:

Riziko storna platby

Platby prijaté do účtu PayPal môžu byť neskôr stornované, napríklad ak sa platba stane predmetom chargebacku, storna, sťažnosti alebo sa stane inak neplatnou. To pre niektorých predajcov znamená, že platby, ktoré dostali na svoje účty, môžu byť vrátené odosielateľovi alebo inak odstránené z ich účtu potom, čo dostali zaplatené alebo doručili tovar alebo predané služby.

Kľúčovou podmienkou na splnenie kritérií programu ochrany predajcu je v prípade hmotných položiek to, že predajca musí tovar odoslať na adresu uvedenú na stránke podrobností o transakcii. Ak je tovar doručený osobne alebo predajca odošle tovar na inú adresu (napríklad, ak vás kupujúci požiada o doručenie na adresu do práce alebo ide o doručenie daru na adresu obdarovaného), nespĺňate kritériá na vrátenie peňazí stanovené podmienkami programu.

Rizikám vrátenia platby z vášho účtu sa môžete vyhnúť dodržiavaním kritérií uvedených v programe ochrany predajcu spoločnosti PayPal a ostatných postupov pre predajcov uvedených v časti Centrum zabezpečenia, ktorá je dostupná z väčšiny stránok na webovej lokalite spoločnosti PayPal.

Ak porušíte túto zmluvu vrátane pravidiel používania služby PayPal alebo akúkoľvek inú zmluvu uzavretú so spoločnosťou PayPal, môžeme zrušiť, pozastaviť alebo obmedziť prístup k vášmu účtu, našim službám alebo obmedziť prístup k vašim finančným prostriedkom do takej miery a na tak dlhú dobu, ako je primerané na ochranu rizika zodpovednosti (prečítajte si časť 10.2h). V snahe predísť pochybnostiam uvádzame, že za porušenie časti 10.6 (Informácie o vás) môžeme permanentne zablokovať váš účet.

Riziko zadržania platieb spoločnosťou PayPal

Berte na vedomie, že aj keď máte jeden účet PayPal, váš účet má dve oddelené funkcie, funkciu platieb a funkciu rezervy. Schopnosť pristúpiť k finančným prostriedkom v účte a vykonať platobné transakcie z účtu záleží od toho, predmetom akej funkcie sú finančné prostriedky v danom čase. Na účely tejto zmluvy sa vymedzujú tieto pojmy:

 • Časť účtu, ktorá predstavuje funkčnosť platenia, budeme nazývať „platobný účet“. Platobný účet je operačná časť vášho účtu, prostredníctvom ktorej máte prístup k finančným prostriedkom, a ktorá môže byť použitá na vykonávanie platobných transakcií.
 • Časť účtu, ktorá predstavuje funkciu rezervy, budeme nazývať „rezervný účet“. Prístup k rezervnému účtu je obmedzený a vy nemáte možnosť získať prístup k finančným prostriedkom v rezervnom účte alebo vykonať platobné transakcie s finančnými prostriedkami v rezervnom účte. Finančné prostriedky v rezervnom účte môžu byť označené, napríklad stavom „čakajúce na spracovanie“, „nezaúčtované“, „pozastavené“.

Príklady situácií, keď môže spoločnosť PayPal pozastaviť finančné prostriedky na účely zníženia rizika, zahŕňajú:

 • elektronický šek alebo bankový platobný prevod Pridanie finančných prostriedkov (prečítajte si časť 3.3),
 • Zdržanie na základe spracovávania obchodníkom (prečítajte si časť 4.7),
 • Rezerva (prečítajte si časť 10.4),
 • Kontrola platby (prečítajte si časť 5.2),
 • Zadržanie platby (prečítajte si časť 10.5),
 • Zakázaná činnosť a kroky vykonané spoločnosťou PayPal (prečítajte si časti 9 a 10),

Spory.

Ak chcete otvoriť spor prostredníctvom centra riešení spoločnosti PayPal, musíte tak urobiť do 180 dní od vykonania platby.

Uskutočnenie platby

Vezmite do úvahy, že spoločnosť PayPal vykoná váš platný platobný príkaz prostredníctvom účtu PayPal a pripíše sumu poskytovateľovi platobných služieb osoby, ktorej príkaz posielate. Príkaz sa po dátume zadania vykoná hneď ako to platobné schémy spoločnosti PayPal umožnia (čo môže byť nasledujúci pracovný deň). Tento čas vykonania je predmetom určitých podmienok a viac informácií o vykonaní platobných príkazov je uvedených v časti 4.1 tejto zmluvy.

Počas používania služby PayPal musíte brať do úvahy takéto riziká a rady.

Ak chcete získať viac informácií o službe PayPal, prečítajte si naše Najdôležitejšie informácie o platbách a službách.

Nadpisy a podnadpisy uvedené nižšie slúžia iba ako referencia a neobmedzujú rozsah častí. Niektoré pojmy majú osobitné vymedzenia, ktoré uvádzame v časti 16 alebo bežne v texte tejto zmluvy. V tejto zmluve a na našej webovej lokalite nájdete aj podčiarknuté slová, ktoré odkazujú na relevantné informácie.

 

1. Náš vzťah s vami

1.1 Spoločnosť PayPal je iba poskytovateľom platobnej služby PayPal (Európa) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembursko B 118 349) je riadne zaregistrovaná finančná inštitúcia v zmysle článku 2 zákona z 5. apríla 1993 o novele vo finančnom sektore (ďalej označovaný ako zákon) a je pod finančnou kontrolou luxemburskej finančnej inštitúcie Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisia pre dohľad nad finančným sektorom).

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti PayPal je vydávanie e-peňazí a poskytovanie služieb úzko zviazaných s vydávaním e-peňazí. Opis hlavných charakteristík služby PayPal je uvedený v dokumente Najdôležitejšie informácie o platbách a službách, ktorý je k dispozícii prostredníctvom odkazu Právne zmluvy na každej stránke webovej lokality PayPal. Keďže je služba limitovaná na e-peniaze, ktoré sa nekvalifikujú ako vklad alebo investícia podľa luxemburského zákona, nie ste pod ochranou luxemburských programov garancie vkladu alebo odškodnenia investora zastrešovaných inštitúciou Conseil de protection des déposants et des investisseurs (Rada ochrany vkladateľov a investorov). Služba PayPal vám umožňuje posielať platby tretím stranám a prijímať platby od tretích strán. PayPal je nezávislý dodávateľ za každých okolností. Spoločnosť PayPal nemá kontrolu nad zodpovednosťou alebo legálnosťou (ani ich nepredpokladá) produktov a služieb, za ktoré sa platí prostredníctvom našich služieb. Nezaručujeme identitu žiadneho používateľa, ani to, že kupujúci alebo predajca dokončí transakciu. Vezmite do úvahy, že existujú riziká obchodovania s neplnoletými osobami alebo osobami s falošnou identitou.

1.2 Vaše súkromie Ochrana vášho súkromia je pre spoločnosť PayPal veľmi dôležitá. Prečítajte si naše pravidlá ochrany osobných údajov, aby ste lepšie porozumeli našim záväzkom ochrany vášho súkromia, ako aj spôsob používania a poskytovania vašich informácií.

1.3 Postúpenie. Nesmiete postupovať práva ani povinnosti uvedené v tejto zmluve bez predchádzajúceho písomného povolenia od spoločnosti PayPal. Nemáte povolené previesť účet na tretiu stranu. Spoločnosť PayPal si vyhradzuje právo kedykoľvek previesť alebo postúpiť túto zmluvu alebo akékoľvek práva alebo povinnosti v nej uvedené bez vášho súhlasu. To neovplyvňuje vaše právo na zrušenie vášho účtu podľa časti 7.

1.4 Komunikácia s vami.

1.4.1 Jazyky. Táto zmluva sa uzatvára len v angličtine. Komunikovať s vami budeme len v angličtine.

1.4.2 Oznámenia pre vás. Súhlasíte s tým, že spoločnosť PayPal vám môže poskytnúť prístup k oznámeniu alebo iným informáciám uverejnením informácie na webovej lokalite PayPal (vrátane odoslania informácie, ktorá je prístupná iba po prihlásení sa do účtu), odoslaním správy na e-mailovú adresu uvedenú vo vašom účte, zatelefonovaním alebo odoslaním textovej správy (SMS). Ak chcete dostávať informácie a oznámenia o službách, musíte mať prístup na internet a e-mailový účet. S výnimkou dodatkov k tejto zmluve sa takéto oznámenia považujú za doručené do 24 hodín od času odoslania e-mailovej správy alebo uverejnenia na webovej lokalite spoločnosti PayPal. Ak je oznámenie odoslané poštou, budeme ho považovať za doručené do troch pracovných dní od odoslania. Môžete nás požiadať o akékoľvek právne oznámenia (vrátane tejto zmluvy) a my vám ich poskytneme vo forme, ktorá vám umožní uchovať a reprodukovať informácie (napríklad prostredníctvom e-mailovej správy) a môžete zrušiť súhlas na doručovanie oznámení elektronickou formou kontaktovaním spoločnosti PayPal ako je popísané v časti 1.6 nižšie. Spoločnosť PayPal vám môže za poskytnutie fyzických kópií naúčtovať poplatok za žiadosť o dokumenty (podľa prílohy 1). V prípade, že svoj súhlas s doručovaním komunikácie elektronickou formou zrušíte, si spoločnosť PayPal vyhradzuje právo na zrušenie vášho účtu (podľa časti 7).

1.5 Oznámenia pre spoločnosť PayPal. Oznámenia spoločnosti PayPal, ktoré súvisia s touto zmluvou, musia byť odoslané poštou na adresu centrály spoločnosti PayPal: PayPal (Európa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., do rúk právneho oddelenia, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

1.6 Dodatky k tejto zmluve. Túto zmluvu môžeme kedykoľvek doplniť a pridať alebo z nej odstrániť informácie vrátane poplatkov a iných súm, ktoré súvisia s vaším účtom (ako je uvedené v prílohe 1) (ďalej len ako „zmena“), zverejnením oznámenia zmene prostredníctvom zverejnenia revidovanej verzie na webovej lokalite spoločnosti PayPal. Zmena bude nami jednostranne vykonaná a vy ju budete musieť akceptovať po doručení oznámenia o zmene. O každej zmene vás budeme informovať 2 mesiace dopredu a zmena vstúpi do platnosti po vypršaní 2 mesiacov od oznámenia. Výnimku tvoria situácie, keď bude zmena vyžadovaná zákonom alebo bude súvisieť s pridaním novej služby, dodatočnej funkcie k existujúcim službám alebo akoukoľvek zmenou, ktorá neobmedzí vaše práva a nerozšíri vaše povinnosti. V týchto prípadoch bude zmena vykonaná okamžite a bez predošlého oznámenia.

Ak s nejakou zmenou nesúhlasíte, musíte uzavrieť svoj účet podľa postupu uzatvorenia účtu uvedeného v časti 7 (Obdobie trvania platnosti a zrušenie účtu). Ak nebudete počas 2 mesiacov proti zmene namietať zrušením účtu, považujeme to za súhlas so zmenami. Aj keď účet môžete kedykoľvek bezplatne zrušiť, vezmite do úvahy, že aj po vypovedaní tejto zmluvy naďalej nesiete zodpovednosť za akékoľvek skutky vykonané pred vypovedaním zmluvy. Viac informácií získate v časti 7 (Obdobie trvania platnosti a zrušenie účtu).

1.7 Kritériá oprávnenosti. Ak chcete spĺňať kritériá na používanie našich služieb, musíte i) byť obyvateľom jednej z krajín uvedených na stránke PayPal vo svete, ii) mať právo uzavrieť kontrakt, a iii) ak ste fyzickou osobou, mať aspoň 18 rokov. Ďalej založením účtu vyjadrujete a zaručujete, že nekonáte v mene či v prospech niekoho iného, okrem prípadu ak zakladáte účet pre spoločnosť, ktorá vás zamestnáva, alebo na jej pokyn. Ak nekonáte v mene spoločnosti, ktorá vás zamestnáva, nový účet musí byť na vaše meno. Táto zmluva sa vzťahuje iba na používateľov Spojeného kráľovstva a relevantných krajín. Ak ste obyvateľom inej krajiny, môžete si zmluvu zobraziť na webovej lokalite spoločnosti PayPal vo vašej krajine (ak je k dispozícii).

Späť na začiatok

 

2 Váš účet a zostatky

2.1 Osobné a firemné účty. Ponúkame nasledujúce typy účtov: osobné a firemné účty. Ak nie je dohodnuté inak, môžete vlastniť najviac jeden osobný a jeden firemný účet. Držitelia určitých osobných účtov možno budú musieť aktualizovať svoje účty (táto operácia môže vyžadovať poskytnutie ďalších informácií spoločnosti PayPal), aby mohli používať všetky funkcie, ktoré sú v osobnom účte k dispozícii. Založením firemného účtu a súhlasom s podmienkami uvedenými v tejto zmluve potvrdzujete, že nezakladáte účet primárne na osobné, rodinné alebo domáce účely. Súhlasíte s tým, že váš účet sa skladá z platobného a rezervného účtu.

2.2 zostatok. Zostatok na účte predstavuje sumu e-peňazí, ktoré sú k dispozícii na platby z tohto účtu podľa podmienok tejto zmluvy. Ak na účte necháte zostatok, nebudete získavať úroky ani žiadne iné zárobky, keďže európske zákony zakazujú vyplácanie úrokov z e-peňazí, pretože tie predstavujú ekvivalent hotovosti, nie vkladu.

Nemusíte si na účte vždy nechávať zostatok, ale ak chcete službu použiť na zaplatenie inému používateľovi, musíte mať na účte dostačujúci zostatok na pokrytie sumy platby (a transakčných poplatkov). 

Je to preto, lebo keď zaplatíte inému používateľovi, povoľujete nám previesť e-peniaze z vášho zostatku na účet príjemcu, zakaždým podľa vášho platobného príkazu a v súlade s podmienkami tejto zmluvy. 

Ak chcete mať zostatok na svojom účte, môžete, v súlade s podmienkami tejto zmluvy:

 • prijať platbu na účet od niekoho iného alebo
 • získať e-peniaze zaplatením ekvivalentnej sumy z vašich finančných zdrojov. Môžete urobiť toto:
  • automaticky použiť príslušné zdroje financovania na pokrytie platieb, ktoré prostredníctvom nás posielate iným používateľom (a transakčných poplatkov, ktoré zaplatíte nám). Odoslanie platby z banky alebo od vydavateľa karty spoločnosti PayPal je zodpovednosťou banky alebo vydavateľa karty, alebo
  • Použiť funkciu Pridať finančné prostriedky, ktorá je k dispozícii v rozhraní účtu, a zaplatiť alebo požiadať nás o stiahnutie platby z bankového účtu na základe oprávnenia, ktoré nám dáte pri pripojení bankového účtu ako zdroja financovania (prečítajte si časť 3.3).

2.3 Údaje o účte (vrátane zostatku a informácií o transakciách). Pokiaľ nemáte obmedzený prístup k účtu, po prihlásení sa do účtu môžete získať prístup k podrobnostiam o vykonaných platobných transakciách a iné informácie súvisiace s históriou transakcií v účte a so zostatkom. Kľúčové informácie o platbách vám budú zaslané prostredníctvom e-mailu a po prihlásení sa do účtu budete mať vždy k dispozícii aktuálnu históriu transakcií. V časti História v účte máte taktiež prístup k prehľadu, ktorý je možné stiahnuť. Časť História taktiež zobrazuje všetky vaše poplatky a ostatné zaúčtované sumy v účte za príslušné obdobie. Časť História sa zaktualizuje a bude k dispozícii až vtedy, keď na účte nastane nejaká aktivita alebo vám za príslušné obdobie zaúčtujeme nejaké poplatky. Spoločnosť PayPal si vyhradzuje právo na zaúčtovanie poplatku za poskytnutie dodatočných informácií alebo za poskytnutie histórie transakcií a ďalších informácií o poplatkoch iným spôsobom. Spôsob, akým poskytujeme informácie o transakcii vám umožní uchovať a reprodukovať informácie v nezmenenom stave, napríklad vytlačením kópie. Spoločnosť PayPal zaručuje, že detaily každej transakcie budú k dispozícii online minimálne po dobu 13 mesiacov od momentu zverejnenia. Súhlasíte s tým, že transakcie si budete prehliadať prostredníctvom histórie v účte, namiesto periodického prehľadu zasielaného poštou. 

2.4 Započítanie. Súhlasíte s tým, že z vašich účtov, ktorých ste držiteľom alebo ktoré sú pod vašou kontrolou, smieme strhnúť ľubovoľné poplatky alebo iné sumy, ktoré nám dlhujete (ak tomu nebráni insolvenčný zákon), a iné také sumy, ktoré dlhujete iným členom skupiny spoločností PayPal (okrem iného vrátane súm za akékoľvek služby poskytované niektorým členom skupiny spoločností PayPal. Jednoducho povedané, naše právo na vyrovnanie vašich dlhov využitím vašich zostatkov znamená, že príslušné poplatky alebo iné sumy zmienené v tejto časti smieme strhnúť zo zostatku na vašom účte, ktorého ste držiteľom alebo ktorý je pod vašou kontrolou.

2.5 Dlžné sumy. Keď celková suma, ktorú nám dlhujete, prekročí sumu zostatku vo vašom účte, môžeme váš zostatok zobraziť ako zápornú hodnotu, ako vyjadrenie čistej dlžnej sumy.

2.6 zostatky vo viacerých menách. Ak zostatok v nejakej mene vo vašom účte zobrazuje, že nám z akéhokoľvek dôvodu dlhujete sumu finančných prostriedkov, môžeme si dlžnú sumu kompenzovať použitím finančných prostriedkov zo zostatku v inej mene, strhnutím dlžnej sumy z peňazí, ktoré dostanete na účet, z peňazí, ktoré sa pokúsite vybrať či poslať na svoj alebo iný účet, či strhnutím finančných prostriedkov z akýchkoľvek výberov, ktoré sa pokúsite uskutočniť. Ak budete mať počas 21 dní zostatok, ktorý predstavuje dlžnú sumu voči spoločnosti PayPal, no nie je v eurách, spoločnosť PayPal skonvertuje dlžnú sumu na eurá. Bude vám pritom zúčtovaný poplatok za prepočet meny v súlade s časťou A3.1.1 prílohy 1 za prepočet sumy, ktorú nám dlhujete, na eurá (podľa časti 8.2).

Nesiete plnú zodpovednosť za všetky riziká spojené s udržiavaním zostatkov v rôznych menách (vrátane rizika, že hodnota zostatkov podlieha fluktuácii v súvislosti so zmenou výmenných kurzov, ktorá môže po čase vyústiť v signifikantný pokles hodnoty zostatkov). Súhlasíte, že viaceré meny nebudete používať na špekulatívne obchodovanie.

2.7 Záložné právo. Na zabezpečenie dodržiavania tejto zmluvy poskytujete spoločnosti PayPal právny nárok na finančné prostriedky vo svojom účte ako záruku v prípade akejkoľvek dlžnej sumy. Tomu sa hovorí aj „záložný nárok“ alebo „záložné právo“ vo vašom účte.

 

Späť na začiatok

3. Zdroje financovania.

3.1 Priradenie zdroja financovania. Ako zdroj financovania účtu môžete priradiť debetnú kartu, kreditnú kartu, predplatenú kartu (v niektorých prípadoch), bankový účet alebo účet PayPal Credit alebo toto priradenie zrušiť. Informácie o zdroji financovania (napríklad číslo kreditnej karty a dátum skončenia jej platnosti) udržiavajte aktuálne. Ak sa tieto informácie zmenia, môžeme ich aktualizovať podľa pokynov banky alebo vydavateľa karty bez vášho zásahu.

Svoju kartu alebo bankový účet máte možnosť potvrdiť, čo nám umožní overiť ich platnosť a skutočnosť, že ste ich majiteľom. Môžete tak urobiť pomocou postupu priradenia a potvrdenia karty (v prípade kariet), postupu potvrdenia účtu (v prípade bankových účtov) alebo iných postupov, o ktorých vás budeme informovať alebo ktoré z času na čas zverejníme.

3.2 Karty. Priradením debetnej karty, kreditnej karty alebo (v niektorých prípadoch) predplatenej karty ako zdroja financovania poskytujete spoločnosti PayPal trvalé oprávnenie na automatické zúčtovanie sumy z danej karty potrebnej na nákup e-peňazí požadovaných z vášho zostatku na pokrytie platobného príkazu (a našich transakčných poplatkov), ak je príslušná karta na základe tejto zmluvy platným zdrojom financovania daného platobného príkazu. Toto trvalé oprávnenie týkajúce sa ktorejkoľvek karty môžete ukončiť tak, že kartu odstránite zo zdrojov financovania v profile svojho účtu.

3.3 Bankové účty. Priradením bankového účtu ako zdroja financovania poskytujete spoločnosti PayPal trvalé oprávnenie (v súlade s podmienkami mandátu, na základe ktorého vaša banka zriadila a udržiava dané oprávnenie) na automatické zúčtovanie sumy z vášho bankového účtu potrebnej na nákup e-peňazí z vášho zostatku:

 • požadovanej na realizáciu platobného príkazu na platbu inému používateľovi (plus našich transakčných poplatkov), ak je príslušný bankový účet platným zdrojom financovania daného platobného príkazu na základe tejto zmluvy;
 • pri použití funkcie Pridať finančné prostriedky v rozhraní účtu.

Spoločnosti PayPal poskytujete právo opätovne zadať akékoľvek vami schválené inkaso, ktoré sa neuskutoční z dôvodu nedostatku alebo nedostupnosti finančných prostriedkov. Súhlasíte s tým, že ak zrušíte akékoľvek priame inkaso (okrem iného aj priame inkaso SEPA), nahradíte nám hodnotu zakúpeného tovaru alebo služieb spolu s výnosmi z daného priameho inkasa.

Súhlasíte s tým, že ak spoločnosť PayPal prijme platbu z vášho bankového účtu na zaistenie e-peňazí na vašom účte, môže spoločnosť PayPal finančné prostriedky zadržiavať na vašom rezervnom účte, pokiaľ sa domnieva, že existuje riziko nedostatku prostriedkov. V takom prípade vám e-peniaze na vašom platobnom účte nebudú sprístupnené (vrátane e-peňazí na realizáciu prípadného platobného príkazu, ktorý mal byť uhradený danou platbou z bankového účtu), kým spoločnosť PayPal neusúdi, že riziko nedostatku prostriedkov pominulo. Do toho okamihu sa bude daná banková úhrada zobrazovať v údajoch o vašom účte ako „nezúčtovaná“. Spoločnosť PayPal nemá všetky potrebné informácie, aby vám mohla sprístupniť všetky finančné prostriedky z vašej bankovej platby, kým neusúdi, že riziko nedostatku prostriedkov pominulo. 

Spoločnosť PayPal si vyhradzuje právo požadovať od vás, aby ste zaplatili požadovanú platbu z bankového účtu – elektronickým šekom, aby sa znížilo riziko (okrem iného aj riziko nedostatku prostriedkov) spojené s daným platobným príkazom.

3.4 Inkaso SEPA (používatelia so zaregistrovanou adresou na Cypre, v Estónsku, Grécku, Írsku, Lotyšsku, Litve, Malte, na Slovensku a v Slovinsku: Ak po zavedení súhlasov s inkasom SEPA spoločnosťou PayPal v krajine vášho pobytu v službe PayPal zaregistrujete bankový účet alebo prvýkrát zaplatíte pomocou nového bankového účtu, dávate tým spoločnosti PayPal súhlas s inkasom SEPA. K takému mandátu a referenčnému číslu mandátu (MRN) máte kedykoľvek výlučný prístup vo svojom profile účtu PayPal a tento mandát môžete zrušiť alebo zmeniť pre budúce transakcie.

Ak po tomto uskutočníte elektronický prevod zo svojho bankového účtu do účtu PayPal prostredníctvom priameho inkasa SEPA, poskytujete spoločnosti PayPal oprávnenie použiť tento mandát a zúčtovať sumu z vášho bankového účtu, ako je vysvetlené vyššie v časti 3.4, a svojej banke poskytujete oprávnenie zariadiť platbu v prospech spoločnosti PayPal. V súlade s podmienkami vašej banky môžete od svojej banky požadovať refundáciu kedykoľvek v období maximálne 8 týždňov od dátumu uskutočnenia platby priamym inkasom SEPA.

Spoločnosť PayPal vás bude informovať o sume platby priamym inkasom SEPA v časovom období, v ktorom spoločnosť PayPal dostane sumu z bankového účtu spolu s potvrdením o nákupe. Ak spoločnosť PayPal znova zadá nejakú požiadavku na platbu priamym inkasom SEPA v dôsledku vrátenia pôvodnej platby, nedostanete pred opätovným zadaním požiadavky žiadne (ďalšie) informácie o sume a príslušnom časovom období.

3.5 Osobitné formy financovania: Niektoré platby je možné platiť osobitnými formami financovania priradenými do vášho účtu, ako je napríklad osobitný zostatok obchodníka/transakcie, darčekové poukazy alebo iné spôsoby propagačného financovania, pričom použitie a priorita týchto spôsobov financovania závisí od ďalších zmluvných podmienok medzi vami a spoločnosťou PayPal („osobitné formy financovania“). V prehľade vášho účtu sa môže v akomkoľvek určenom čase zobrazovať pomyselná suma, ktorá je vo vašich osobitných formách financovania k dispozícii na financovanie oprávnených platieb. Táto suma nepredstavuje e-peniaze, nepovažuje sa za súčasť vášho zostatku a nie je možné ju zameniť za hotovosť. Predstavuje iba sumu e-peňazí, ktoré služba PayPal ponúka na vydanie a pripísanie na váš účet PayPal v čase oprávnenej platby PayPal (a iba na jej okamžité financovanie) v súlade s ďalšími podmienkami použitia danej osobitnej formy financovania (a iba na obdobie v takých podmienkach uvedené). Ak je platba PayPal financovaná osobitnou formou financovania neskôr z akéhokoľvek dôvodu zrušená (to sa týka okrem iného aj jej vrátenia), ponechá si spoločnosť PayPal sumu, ktorá predstavuje tú časť príslušnej platby PayPal, ktorá bola financovaná osobitnou formou financovania, a obnoví osobitnú formu financovania (za predpokladu, že platnosť osobitnej formy financovania ešte nevypršala).

3.6 Uprednostňovaný zdroj financovania. Ako uprednostňovaný zdroj financovania môžete zvoliť ľubovoľný zdroj financovania vo svojom účte. Takto zvolený zdroj slúži na zaistenie e-peňazí vo vašom zostatku na pokrytie platobného príkazu v súlade s ďalšími ustanoveniami tejto zmluvy. Spoločnosť PayPal vám môže pre niektoré budúce platobné príkazy umožniť voľbu uprednostňovaného zdroja financovania v predvoľbách účtu na webovej lokalite www.paypal.com. Môže sa stať, že uprednostňovaný zdroj financovania nebude možné použiť, čo závisí od povahy príslušného zdroja financovania, od typu platobného príkazu, na úhradu ktorého sa má použiť, alebo od príjemcu (pozri tiež časť 3.8). Príklady (neúplný výpočet):

 1. zvolíte kreditnú kartu, ktorej platnosť vypršala,
 2. na pokrytie platobného príkazu máte k dispozícii osobitnú formu financovania – v tom prípade môže spoločnosť PayPal namiesto uprednostňovaného zdroja financovania použiť na získanie e-peňazí na pokrytie platobného príkazu túto osobitnú formu financovania,
 3. máte dostupný zostatok na pokrytie platobného príkazu – v tom prípade môže spoločnosť PayPal namiesto uprednostňovaného zdroja financovania použiť na získanie e-peňazí na pokrytie platobného príkazu dostupný zostatok (po použití prípadnej osobitnej formy financovania).

V súlade s ďalšími ustanoveniami tejto zmluvy nemusí spoločnosť uplatniť postup z časti 3.6.c a na získanie e-peňazí na pokrytie určitých platobných príkazov môže použiť uprednostňovaný zdroj financovania, aj keď máte dostupný zostatok.

3.7 Postup, ak nie je vybratý alebo dostupný uprednostňovaný zdroj financovania. Ak ste nevybrali uprednostňovaný zdroj financovania alebo uprednostňovaný zdroj financovania nie je dostupný, získa spoločnosť PayPal e-peniaze z vášho zostatku na pokrytie platobného príkazu z nasledujúcich zdrojov v nasledujúcom poradí a v dostupnom rozsahu:

1.

Osobitné formy financovania

2.

Dostupný zostatok

3.

Predvolené zdroje financovania

 

Použité v nasledujúcom poradí (v rozsahu, v ktorom sú dané zdroje financovania dostupné na použitie vo vašom účte):

 1. Bankový účet – pre platbu okamžitým prevodom
 2. PayPal Credit
 3. Debetná karta PayPal – ak k dispozícii
 4. Kreditná karta PayPal – ak k dispozícii
 5. Debetná karta
 6. Kreditná karta
 7. Bankový účet – pre platbu elektronickým šekom

 

3.8 Obmedzenie zdrojov financovania. V záujme znižovania rizika môže spoločnosť PayPal obmedziť zdroje financovania dostupné pre určitú transakciu. Ak obmedzíme určitý zdroj financovania, upozorníme vás, že s danou platbou je spojené vyššie než bežné riziko (okrem iného napríklad riziko, že platba môže byť napadnutá ako neautorizovaná). Toto upozornenie neznamená, že by niektorý z účastníkov transakcie konal nečestne alebo podvodne. Znamená, že s platbou je spojené vyššie než bežné riziko. Zdroje financovania je možné obmedziť tiež v prípadoch, keď uskutočňujete platbu PayPal prostredníctvom niektorých webových lokalít alebo aplikácií tretích strán. Pri uskutočňovaní platieb PayPal Business (firemné platby) smiete na financovanie platby PayPal použiť iba dostupný zostatok alebo elektronický šek.

Ak je na vaše zdroje financovania použité obmedzenie, môžete pokračovať v transakcii s vedomím, že máte menej možností na vysporiadanie námietok, ak by sa ukázalo, že je transakcia neuspokojená (napríklad ak je jedným zo zdrojov financovania kreditná karta, ale v dôsledku obmedzenia zdrojov financovania nie je možné platbu PayPal kreditnou kartou financovať, nebudete mať nárok na vrátenie platby PayPal).

Späť na začiatok

 

4. Odosielanie peňazí

4.1 Uskutočnenie vašich platobných príkazov.

V súlade s podmienkami tejto zmluvy (a ich dodržiavaním z vašej strany) súhlasíte, že váš platobný príkaz, ktorý ste zadali, vykonáme prostredníctvom platobného účtu a pripíšeme sumu poskytovateľovi platobných služieb osoby, ktorej príkaz posielate. Príkaz sa po dátume zadania (a potom, čo ho prijmeme) vykoná hneď ako to platobné schémy spoločnosti PayPal umožnia (čo môže byť nasledujúci pracovný deň). To sa riadi nasledujúcimi podmienkami:

 1. Ak dostaneme platobný príkaz pred 16:00 h. v pracovný deň, s výnimkami, keď relevantný čas je 17:00 h. v prípade účtu zaregistrovaného v Grécku, 15:00 h. v prípade účtu zaregistrovaného v Írsku, 14:45 h. v prípade účtu zaregistrovaného Maďarsku a 14:00 h. v prípade účtu zaregistrovaného v Českej republike. Všetky uvedené časy sú miestne časy v krajine, v ktorej je registrovaný váš účet. Ak platobný príkaz dostaneme po tomto čase alebo počas víkendov a sviatkov, súhlasíte, že váš príkaz dostaneme až nasledujúci pracovný deň;
 2. správny unikátny identifikátor alebo iné detaily príjemcu alebo vás, ktoré spoločnosť PayPal alebo osoba, ktorej platíte, môže od vás dôvodne požiadať po dokončení platobného príkazu;
 3. všetky povinné informácie, ktoré sú vyžadované v rámci tvorby platby alebo zaplatenia;
 4. (ak je to potrebné) detaily vašich platných zdrojov financovania, ktoré majú dostatok finančných prostriedkov na uskutočnenie platby;
 5. právoplatný súhlas na autorizáciu platobného príkazu, ktorý poskytnete napríklad v prípade, že:
  1. kliknete na tlačidlo „Zaplatiť“, „Pokračovať“ alebo iné tlačidlo v častiach webovej lokality PayPal alebo pri vyúčtovaní PayPal, ktoré vám umožní odoslať nám platobný príkaz potom, čo zadáte správne prihlasovacie údaje (napríklad e-mailovú adresu a heslo) a úspešne sa prihlásite do účtu PayPal;
  2. keď vytvoríte autorizáciu platby iniciovanú treťou stranou, v ktorej súhlasíte, aby obchodník alebo iná tretia strana zabezpečili pokročilú autorizáciu, aby obchodník alebo tretia strana mohli inkasovať finančné prostriedky z vášho účtu PayPal, a/alebo
  3. nás občas poveríte uskutočnením platby akýmkoľvek iným spôsobom, keď vás na to môžeme upozorniť.

Naša povinnosť uskutočniť platobné príkazy tak, ako je uvedené v časti č.1 sa vzťahuje len na platby uskutočnené: medzi používateľmi zaregistrovanými v Európskom hospodárskom priestore („EHO“) a v menách britská libra, euro alebo mena krajiny Európskej ekonomickej oblasti, ktorá nezaviedla ako menu euro. Po vykonaní platobného príkazu nemôžete odvolať ani inak zrušiť súhlas s uskutočnením platobnej transakcie, s výnimkou zrušenia vopred schválenej platby do konca pracovného dňa pred naplánovanou vopred schválenou autorizáciou ďalšej naplánovanej platby.

4.2 platobný príkaz na platbu inému používateľovi V súlade s podmienkami tejto zmluvy je váš platobný príkaz na platbu inému používateľovi (či už ide o osobnú alebo obchodnú platobnú transakciu) vaším pokynom a splnomocnením pre nás, aby sme podľa pokynov v platobnom príkaze previedli e-peniaze z platobného účtu s vaším zostatkom danému používateľovi. Ak nemáte dostatočný zostatok alebo ste zvolili uprednostňovaný zdroj financovania, zároveň nás tým žiadate o to, aby sme na uskutočnenie platby vo vašom mene získali prostriedky z vášho príslušného zdroja financovania a vydali e-peniaze na platobný účet s vaším zostatkom.

4.3 platobný príkaz na výber prostriedkov V súlade s podmienkami tejto zmluvy je váš platobný príkaz na výber prostriedkov z vášho účtu vaším príkazom a splnomocnením pre nás, aby sme elektronické peniaze z vášho zostatku zamenili za hotovosť. Na tento typ platobného príkazu sa vzťahuje aj časť 6.

4.4. Nedostatok finančných prostriedkov v zostatku. Ak nemáte v zostatku dostatok finančných prostriedkov, nemáme žiadnu povinnosť uskutočniť platobný príkaz. Spoločnosť PayPal si vyhradzuje právo neuskutočniť vašu platbu, kým nedostane zúčtované finančné prostriedky (čo tiež okrem iného znamená, že spoločnosť PayPal nie je povinná zúčtovať transakciu na vrátenie peňazí predtým, než dostane finančné prostriedky za pôvodnú transakciu).

4.5 Limity na odosielané platby. Ak máte v účte nastavený limit na pravidelne posielané platby, môžete ho zobraziť takto: prihláste sa do účtu a kliknite na prepojenie Zobraziť limity na účte na stránke Prehľad účtu. Na základe nášho odôvodneného uváženia (okrem iného napríklad s cieľom obmedziť riziko podvodu alebo úverové riziko) môžeme stanoviť limity peňažných súm, ktoré môžete odosielať prostredníctvom našej služby. Na zrušenie limitu na poslané platby je potrebné použiť postup, ktorý vám oznámime alebo ktorý príležitostne zverejňujeme (čo môžeme uviesť v prehľade vášho účtu).

4.6 Odmietnuté transakcie. Keď posielate e-peniaze, príjemca ich nemusí prijať, aj keď ich má k dispozícii. Súhlasíte, že spoločnosť PayPal nebude niesť zodpovednosť za žiadne škody spôsobené tým, že príjemca sa rozhodne neprijať platbu uskutočnenú prostredníctvom našich služieb. Naše kroky:

 1. čo najrýchlejšie vrátime odmietnutú platbu na váš zostatok alebo originálny zdroj financovania a
 2. vrátime všetky nenárokované platby na váš zostatok do 30 dní od uskutočnenia platby.

4.7 Odloženie spracovania obchodníkom. Pri platbe určitým obchodníkom (napríklad niektorým obchodníkom predávajúcim na online platformách) alebo pri platbe za určité nákupy (napríklad nákupy, ktoré vám musia byť odoslané alebo ktoré môže obchodník ešte doplniť alebo zmeniť) dávate:

 1. oprávnenie obchodníkovi na inkasovanie vašej platby neskôr a
 2. pokyn spoločnosti PayPal, aby obchodníkovi zaplatila vtedy, keď o platbu požiada.

Vaše oprávnenie zostáva v platnosti zvyčajne 30 dní. Ak máte v čase poskytnutia oprávnenia kladný zostatok, súhlasíte s tým, že spoločnosť PayPal môže zadržať sumu platby ako sumu čakajúcu na spracovanie na vašom rezervnom účte, až kým obchodník vašu platbu nezinkasuje. Ak je pri platbe potrebný prepočet meny zo strany spoločnosti PayPal, konečný výmenný kurz (ktorý zahŕňa poplatok za prepočet meny) sa určí a použije (v súlade s časťou 8.2) v čase, keď obchodník spracuje vašu platbu a dokončí transakciu.

Vaše oprávnenie umožňuje obchodníkovi zmeniť sumu platby ešte pred tým, než túto platbu zinkasuje (s ohľadom na prípadné zmeny a doplnenia v nákupe, na ktorých sa s obchodníkom dohodnete, ako napríklad dodatočné daňové, prepravné alebo poštovné poplatky alebo zľavy). Spoločnosť PayPal môže stanoviť maximálnu sumu platby, ktorá sa má uhradiť obchodníkovi, za istých okolností, ktoré sa vám zobrazia na stránke na poskytnutie oprávnenia na platbu. Spoločnosť PayPal nie je nikdy povinná zmeny overovať (a to ani v momente prevodu platby). Spoločnosť PayPal môže sumu previesť na základe vášho splnomocnenia a po prijatí pokynov od obchodníka na konečnú sumu platby (v závislosti od maximálnej sumy, ak je stanovená a nahlásená spoločnosťou PayPal v súvislosti s danou platbou).

4.8 Vopred schválené platby (známe aj ako automatické platby).

Poskytnutím autorizácie pre vopred schválené platby:

 • dávate tretej strane možnosť inkasovať alebo stornovať úhradu pevnej alebo variabilnej sumy z vášho účtu ako jednorazovú platbu alebo ako (sporadicky alebo pravidelne) opakujúcu sa platbu (ako sa podrobnejšie vymedzuje v platnej dohode o vyúčtovaní – dokumente, s ktorým vyjadrujete súhlas pri dávaní oprávnenia), až kým nezrušíte oprávnenie alebo východiskovú dohodu s príslušnou treťou stranou, a
 • dávate oprávnenie a pokyn spoločnosti PayPal, aby zaplatila tretej strane (alebo inej osobe, ktorú tretia strana určí) sumy z vášho účtu PayPal, ktoré tretia strana predloží ako dlžné. Príjemca sa týmto stáva dôveryhodným príjemcom všetkých vašich platieb na základe daného oprávnenia, a preto sa už nebudete musieť prihlasovať ani schvaľovať platby pri ich uskutočnení. Súhlasíte s tým, že spoločnosť PayPal nie je povinná overovať ani potvrdzovať výšku dlžnej sumy, ktorú preukazuje tretia strana spoločnosti PayPal na účely spracovania tohto typu platby. Ďalej potvrdzujete a súhlasíte s tým, že platby vykonané v súlade s týmto ustanovením sú v pohyblivej výške a môžu byť vykonané v rôznych dňoch.

Ak používate funkciu platba PayPal podľa polohy, na vykonanie vopred schválenej platby inému požívateľovi (zvyčajne obchodníkovi), ktorý prijíma platby prostredníctvom funkcie platba PayPal podľa polohy, môžete príslušného používateľa autorizovať tak, že daného používateľa zvolíte vo funkcii platba PayPal podľa polohy. Keď autorizujete tohto používateľa, môžeme rozhodnutím prijatým podľa vlastného uváženia obmedziť celkovú sumu, o ktorú môže autorizovaný používateľ z vášho účtu požiadať počas určitého časového intervalu.

Ak Vopred schválená platba vyžaduje prepočet meny z našej strany, výška Poplatku za prepočet meny (podľa prílohy 1) bude určená vtedy, keď príslušná tretia strana spracuje vašu platbu a dokončí transakciu. Beriete na vedomie, že výmenný kurz určený v čase každej platobnej transakcie bude rôzny a súhlasíte, že Vopred schválené platby sa v budúcnosti budú realizovať na základe pohyblivých výmenných kurzoch.

Eventuálni príjemcovia platieb, ktorí konajú na základe vyššie uvedených autorizácií a predložia nám žiadosť o úhradu na základe tohto ustanovenia sa týmto:

 • zaručujú spoločnosti PayPal, že nimi oznámené sumy odsúhlasil Používateľ, z ktorého účtu budú odpočítané (vrátane zmien týchto súm), a že platiteľovi dajú predchádzajúce oznámenie o odpočítaní týchto súm; a
 • súhlasia, že ak sa táto suma zvýši o toľko, že vzhľadom na predchádzajúce nákupné návyky daného platiteľa a okolnosti danej platby nie je možné odôvodnene očakávať úhradu tejto sumy daným platiteľom, oboznámia ho o výške sumy, ktorú si vyberú, a to najneskôr 4 týždne vopred, a že budú zodpovední voči spoločnosti PayPal za akékoľvek vrátenia tejto platby v súlade s podmienkami tejto zmluvy s používateľom služby PayPal.

Súhlasíte s tým, že spoločnosť PayPal nemôžete požiadať o vrátenie Vopred schválenej platby, iba ak:

 1. v čase autorizácie nebola uvedená presná suma platobnej transakcie a príslušná suma bola vyššia ako suma, ktorej úhradu by bolo od vás odôvodnene možné očakávať vzhľadom na vaše predchádzajúce nákupné návyky a okolnosti daného prípadu;

  a
 2. váš súhlas na uskutočnenie platby iniciovanej treťou stranou nebol daný tak, ako je uvedené v časti 4.1(e); alebo
 3. neboli vám informácie súvisiace s platbou iniciovanou treťou stranou poskytnuté alebo zaslané najneskôr 4 týždne pred dátumom uskutočnenia platobnej transakcie obchodníkovi;

  a
 4. svoju žiadosť o vrátenie platby nám oznámite do 8 týždňov odo dňa uskutočnenia platby; a
 5. vyhoviete našim žiadostiam o poskytnutie informácií, ktoré opodstatnene potrebujeme na preskúmanie okolností daného prípadu. Vyhradzujeme si právo požiadať o ďalšie informácie, ktoré budú opodstatnene potrebné, aby sme určili, či boli vyššie uvedené podmienky splnené a aby sme sa vzdali splnenia akejkoľvek alebo všetkých vyššie uvedených podmienok.

4.9 Zrušenie Vopred schválených platieb Vopred schválenú platbu môžete zrušiť kedykoľvek najneskôr do 1 pracovného dňa pred plánovaným dátumom vykonania príslušnej platby. Vopred schválenú platbu môžete zrušiť prihlásením sa do svojho účtu, zobrazením karty „Nastavenia“, kliknutím na položku „Vopred schválené platby“ v časti „Nastavenia platieb“ a postupom podľa pokynov na zrušenie platby. Okrem toho, ak zrušíte Vopred schválenú platbu, môžete aj naďalej byť voči danému obchodníkovi zodpovedný za uskutočnenie platby a povinní zaplatiť danému obchodníkovi iným spôsobom.

Ak používate funkciu platba PayPal podľa polohy na vydanie autorizácie s uskutočnením vopred schválenej platby inému požívateľovi (zvyčajne obchodníkovi), ktorý prijíma platby prostredníctvom funkcie platba PayPal podľa polohy, túto autorizáciu môžete zrušiť len vykonaním postupu na zrušenie voľby tohto používateľa v rámci Funkcie platba PayPal podľa polohy.

4.10 Posielanie peňazí v rôznych menách. Peniaze môžete posielať v týchto menách: americký dolár, kanadský dolár, euro, libra šterlingov, japonský jen, austrálsky dolár, brazílsky real, česká koruna, dánska koruna, hongkongský dolár, maďarský forint, izraelský nový šekel, mexické peso, novozélandský dolár, nórska koruna, filipínske peso, poľský zlotý, singapurský dolár, švédska koruna, švajčiarsky frank, thajský baht a taiwanský nový dolár. Môžu existovať určité obmedzenia, kam môžete poslať určité meny. Ak pošlete e-peniaze v mene niekomu, kto ich má prijať v mene, ktorá sa líši od hlavnej meny vášho účtu, riadime sa nasledujúcimi pravidlami:

 1. Ak máte existujúci zostatok v prijímanej mene, pošleme platbu z vášho zostatku.
 2. Ak máte zostatok v mene, ktorá sa líši od prijímanej meny, uskutočníme prepočet meny (podľa časti 8.2) a na poslanie vašej platby použijeme prepočítaný zostatok.
 3. Ak nemáte žiaden zostatok, automaticky získame zostatok v hlavnej mene vášho účtu z príslušného zdroja financovania podľa časti 3, z ktorého budeme financovať váš platobný príkaz (a ďalšie poplatky, ktoré nám dlhujete). Keď nám zaplatíte, váš poskytovateľ zdroja financovania môže uplatniť (a môže vám zúčtovať) prípadný požadovaný prepočet meny. Následne vykonáme prepočet meny (podľa časti 8.2) z vašej hlavnej meny a vašu platbu pošleme (a splatné poplatky zúčtujeme v mene, v ktorej platbu prijíma príjemca) z prepočítaného zostatku.

Späť na začiatok

5. Prijímanie peňazí

Spoločnosť PayPal môže povoliť komukoľvek (s účtom PayPal alebo bez neho), aby inicioval platbu, ktorá povedie k vydaniu alebo prevodu elektronických peňazí na váš účet.

5.1 Zrušenie limitu na prijaté platby Ak máte na svojom účte nastavený limit na prijaté platby, môžete ho zobraziť prihlásením sa do svojho účtu a kliknutím na odkaz „Zobraziť limity na účte“ na stránke „Prehľad účtu“. Sme oprávnení podľa svojho odôvodneného uváženia (okrem iného napríklad s cieľom obmedziť riziko podvodu alebo úverové riziko) stanoviť limity peňažných súm, ktoré môžete prijímať prostredníctvom našej Služby. Na zrušenie limitu na odosielané platby je potrebné použiť postup, ktorý vám oznámime alebo ktorý priebežne zverejňujeme (čo môžeme uviesť vo vašom Prehľade účtu).

5.2 Kontrola platby Kontrola platby je proces, pomocou ktorého spoločnosť PayPal kontroluje potenciálne vysoko rizikové platobné transakcie. Takáto kontrola sa môže uskutočniť preto, že spoločnosť PayPal má dôvodné podozrenie, že platobný nástroj a/alebo účet niektorého kupujúceho sa používa v súvislosti so Zakázanými aktivitami (uvedenými v časti 9) alebo z iných dôvodov, ktoré stanovíme na základe našej vlastnej odôvodnenej úvahy. Ak je platba predmetom Kontroly platby, spoločnosť PayPal:

 1. uskutoční platobný príkaz iniciovaný kupujúcim;
 2. podľa vlastného uváženia okamžite po uskutočnení tohto príkazu zamedzí ďalšie použitie platobného nástroja daného kupujúceho;
 3. pozastaví danú platbu, čo znamená, že finančné prostriedky budú držané na Rezervnom účte predajcu;
 4. poskytne o tom predajcovi oznámenie, aby odložil na neskôr odoslanie zakúpeného tovaru kupujúcemu; a
 5. vykoná kontrolu tejto platby.

Spoločnosť PayPal nemá všetky potrebné informácie, aby mohla finančné prostriedky dať k dispozícii predajcovi na platobný účet daného predajcu, kým nie je dokončená Kontrola platby a spoločnosť PayPal nezistila, že platba je v poriadku. Ak sa Kontrolou platby zistí problém s platbou, bude táto platba zrušená a finančné prostriedky budú vrátené kupujúcemu z Rezervného účtu predajcu. Všetky platby, ktoré prejdú Kontrolou platby, sú stále predmetom vrátenia platby v súlade s podmienkami tejto zmluvy, ale budú Spôsobilé na ochranu predajcu iba ak spĺňajú podmienky programu ochrany predajcu, . Spoločnosť PayPal vám doručí oznámenia e-mailom a/alebo na kartu História transakcií na vašom PayPal účte. Platba podliehajúca Kontrole platby predstavuje len kontrolu danej platby, vykonávanú z dôvodu zníženia rizika používateľov PayPal, ktorí prijímajú transakcie s vysokým rizikom. Platba podliehajúca Kontrole platby nezakladá kontrolu ani vyhlásenie spoločnosti PayPal ohľadne obchodných stykov, charakteru alebo povesti účastníka platobnej transakcie a nemožno ju považovať za zásah do dobrej povesti akejkoľvek osoby.

5.3 Riziko spojené s Vrátením platby, Spätnou úhradou a Reklamáciami Prijatie platby na váš účet PayPal neznamená to isté ako prijatie zúčtovaných finančných prostriedkov. Oznámenie o tom, že vám boli odoslané e-peniaze, ešte neznamená, že došlo k prijatiu e-peňazí na váš účet, pokiaľ ste príslušnú platbu neakceptovali. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že platobná transakcia sa považuje za dokončenú a vami prijatú aj vtedy, ak sa stane predmetom Vrátenia platby alebo Spätnej úhrady (chargeback). Reklamácia, Rezerva alebo pozastavenie. Keď prijímate platbu, ste voči spoločnosti PayPal zodpovedný za celú výšku platby a za prípadné náklady, ktoré nám vzniknú, a prípadné Poplatky v prípade, že platba je neskôr z akéhokoľvek dôvodu vyhlásená za neplatnú. Popri akýchkoľvek iných záväzkoch, ak dôjde k Vráteniu platby alebo ak neuspejete v spore o Spätnú úhradu (chargeback) alebo s Reklamáciou a nemáte nárok na platbu v rámci programu Ochrany predajcu, budete spoločnosti PayPal dlhovať sumu, ktorá je súčtom hodnoty Vrátenej platby, Spätnej úhrady (chargeback) alebo Reklamácie a našich Poplatkov podľa prílohy 1 (vrátane prípadného Poplatku za zúčtovanie spätnej úhrady (chargeback)), pričom spoločnosť PayPal túto sumu zúčtuje z vášho zostatku. Ak odosielateľ platby požiada o Spätnú úhradu (chargeback), rozhodne o úspešnosti žiadosti spoločnosť vydávajúca kreditnú kartu, a nie spoločnosť PayPal. Viac informácií o žiadostiach o Spätnú úhradu nájdete v Príručke pre vrátenie platby, ktorá je prístupná v centre zabezpečenia PayPal v časti s názvom Bezpečný predaj. Centrum zabezpečenia PayPal je prístupné z webovej lokality PayPal.

5.4 Spoločnosť PayPal a vaši zákazníci.

Vo vyhláseniach ani vo verejných oznámeniach pre vašich zákazníkov nebudete skresľovať ani znevažovať službu PayPal ako spôsob platby.

Ak umožníte svojim zákazníkom, aby vám platili pomocou služby PayPal, s platobným označením PayPal budete zaobchádzať prinajmenšom rovnako ako s ostatnými ponúkanými spôsobmi platby.

Spoločnosť PayPal nepodporuje prirážky, pretože predstavujú obchodnú praktiku, ktorá znevýhodňuje spotrebiteľa a vytvára zbytočný zmätok, odpor a upustenie od platby. Ak ste používateľom, ktorý má pobyt v Spojenom kráľovstve, za používanie služby PayPal nebudete účtovať žiadne prirážky. V opačnom prípade súhlasíte s tým, že prirážku za použitie služby PayPal budete účtovať iba v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré sa na vás vzťahujú, a táto prirážka nebude presahovať prirážky, ktoré uplatňujete za použitie iných spôsobov platby. Súhlasíte tiež s tým, že ak budete kupujúcemu účtovať prirážku, budete o požadovanom poplatku informovať kupujúceho vy sami, nie spoločnosť PayPal. V prípade, že kupujúceho o prípadnej prirážke neinformujete, nezodpovedá za nápravu tejto situácie spoločnosť PayPal. Beriete na vedomie, že účtovanie prirážky a/alebo neinformovanie kupujúceho o prípadnej prirážke môže byť trestným činom.

Ak ste používateľom s pobytom v Spojenom kráľovstve a váš účet má štatút sadzby obchodníka a na ktoromkoľvek svojom predajnom mieste (a v akejkoľvek podobe):

 1. odrádzate zákazníkov od používania služby PayPal alebo im v jej používaní bránite,
 2. nezaobchádzate s platobnou značkou PayPal prinajmenšom rovnako ako s ostatnými ponúkanými spôsobmi platby alebo
 3. účtujete za používanie služby PayPal prirážku,

spoločnosť PayPal môže natrvalo znížiť úroveň vášho účtu na štandardnú sadzbu (bez toho, aby to malo vplyv na ostatné práva a opravné prostriedky, ktorými spoločnosť PayPal môže disponovať).

5.5 Prijímanie peňazí v rôznych menách. Nie je potrebné udržiavať zostatok v nejakej mene, aby ste v nej mohli prijímať platby. Ak máte zostatok v mene, v ktorej dostanete platbu, pripíšeme k tomuto vášmu zostatku všetky platby prijaté v tejto mene. Ak vy (a nie spoločnosť PayPal) ponúkate na predajnom mieste prepočet meny, budete informovať kupujúceho o výmennom kurze a o akýchkoľvek poplatkoch, ktoré sa použijú na danú platobnú transakciu. V prípade, že kupujúceho o výmennom kurze a prípadných poplatkoch nebudete informovať, spoločnosť PayPal nemá žiadnu zodpovednosť voči kupujúcemu. Beriete na vedomie, že neinformovanie kupujúceho o výmennom kurze a prípadných poplatkoch môže byť trestným činom.

5.6 Dane Je vašou zodpovednosťou určiť, či sa na platby, ktoré uskutočníte alebo dostanete, vzťahujú nejaké dane a je vašou zodpovednosťou podať daňové priznanie a vybrať a odviesť daň v správnej výške príslušnému daňovému orgánu. Spoločnosť PayPal nie je zodpovedná za určovanie, či vaše transakcie podliehajú daňovej povinnosti, ani za podávanie daňového priznania, výber a odvádzanie akýchkoľvek daní z akejkoľvek transakcie.

5.7 Vaše pravidlá vrátenia peňazí, ochrana údajov, pravidlá ochrany osobných údajov a zabezpečenie. Ak predávate tovar alebo služby, odporúčame vám zverejniť na vašej webovej lokalite podmienky vrátenia tovaru a pravidlá ochrany osobných údajov.

Vaše pravidlá ochrany osobných údajov musia jasne a zrozumiteľne upozorňovať na skutočnosť, že všetky transakcie PayPal sa riadia pravidlami ochrany osobných údajov služby PayPal. Vašou povinnosťou je podniknúť primerané administratívne, technické a fyzické opatrenia na zachovanie bezpečnosti a dôvernosti všetkých údajov a informácií zo služby PayPal vrátane údajov a informácií o používateľoch služby PayPal a spoločnosti PayPal.

Dodržiavanie právnych predpisov o ochrane údajov. Pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré spracúva spoločnosť PayPal a obchodník v súvislosti s touto zmluvou, spoločnosť PayPal a obchodník kontrolujú takéto spracovanie. Spoločnosť PayPal a obchodník súhlasia s tým, že budú dodržiavať požiadavky právnych predpisov o ochrane údajov, ktoré sa vzťahujú na kontrolné subjekty v súvislosti s poskytovaním príslušných služieb a inak v spojitosti s touto zmluvou. Aby sa predišlo pochybnostiam, spoločnosť PayPal a aj obchodník majú vlastné, nezávisle stanovené zásady ochrany osobných údajov, oznámenia a postupy týkajúce sa osobných údajov, a sú osobitnými správcami údajov (a nie spoločnými správcami údajov). Podľa zákonov o ochrane údajov sú spoločnosť PayPal a obchodník bez obmedzenia zodpovední za následovné:

 • sústavne vykonávajú a udržiavajú všetky vhodné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa spracovania osobných údajov;
 • evidujú všetky činnosti spracovania vykonané v rámci tejto zmluvy a
 • vedome neurobia žiaden krok ani nepovolia vykonanie žiadneho kroku, ktorý by mohol viesť k porušeniu právnych predpisov o ochrane údajov druhou stranou.

Ak zistíme, že došlo k narušeniu bezpečnosti vašej webovej lokality alebo systémov, ktoré môže viesť k neoprávnenému poskytnutiu údajov o zákazníkoch, alebo ak existuje odôvodnená pravdepodobnosť, že k takému narušeniu bezpečnosti došlo, môžeme okrem využitia našich práv na základe časti 10.2 podniknúť aj akékoľvek ďalšie opatrenia, ktoré považujeme za nevyhnutné, a môžeme od vás požadovať, aby ste nám poskytli informácie týkajúce sa každého takého porušenia.

5.8 Firemné platby PayPal. Ak v platobnom toku ponúkate Platby PayPal Business, nemôžete v tom istom platobnom toku ponúkať žiadne iné možnosti platby PayPal, pokiaľ sa so spoločnosťou PayPal nedohodnete inak.

5.9 Zadržania podľa vašich pokynov. Určité funkčnosti služby PayPal vám môžu umožňovať (či už priamo, alebo prostredníctvom niekoho, komu dáte povolenie na konanie vo vašom mene podľa časti 15.9a, ako napríklad online trhová platforma, na ktorej vykonáte transakcie ako predajca) dať spoločnosti PayPal pokyn na zadržanie vašich finančných prostriedkov (vrátane prijímaných platieb cez PayPal) vo vašom rezervnom účte. V takomto prípade sa vám v zostatku na účte PayPal zobrazí stav dostupnosti týchto finančných prostriedkov. Opisy stavu sa môžu líšiť podľa funkčnosti, ktorú ste použili na to, aby ste nám dali pokyn na realizáciu zadržania. Spoločnosť PayPal uvoľní zadržanie prostriedkov podľa pokynu, ktorý ste vy (alebo subjekt, ktorý má od vás povolenie konať vo vašom mene podľa časti 15.9a) dali spoločnosti PayPal podľa podmienok zvyšnej časti tejto zmluvy.

Späť na začiatok

 

6. Výber/zámena e-peňazí

6.1. Ako si vybrať/zameniť e-peniaze. Finančné prostriedky si môžete vybrať elektronicky, prevodom na svoj bankový účet (táto funkcia výberu/zámeny je známa aj ako „prevod do banky“) alebo, ak ste používateľom zaregistrovaným v Regióne výberu prostredníctvom kreditnej karty, na vašu Mastercard alebo Visa kartu označenú logom Mastercard alebo Visa. Niektoré jurisdikcie vám môžu povoliť výber finančných prostriedkov na bankový účet alebo kartu. Bankový účet alebo karta, na ktorú sa majú na základe vašej žiadosti vložiť peniaze v elektronickej forme, musí byť vedená v hlavnej mene vášho účtu alebo inej mene, ktorú spoločnosť PayPal podporuje v krajine vášho pobytu. Zostatky sú vyplácané v hlavnej mene vášho účtu.

Hlavná mena vášho účtu je euro (EUR), s výnimkou používateľov, ktorí majú registrovanú adresu v týchto krajinách:

 • Česká republika: Česká koruna (CZK)
 • Maďarsko: Maďarský forint (HUF)
 • Spojené kráľovstvo: Libra šterlingov (GBP)

To znamená, že:

a) ak vyberiete peniaze zo zostatku v mene líšiacej sa od hlavnej meny vášho účtu, bude vám zaúčtovaný poplatok za prepočet meny podľa sekcie A3.1.1 prílohy 1 za prepočet zostatku na hodnotu v hlavnej mene vášho účtu (podľa sekcie 8.2);

b) ak vyberiete peniaze a prevediete ich na bankový účet alebo kartu vedenú v mene líšiacej sa od hlavnej meny vášho účtu, bude vám zaúčtovaný poplatok za prepočet meny podľa sekcie A3.1.1 prílohy 1 za prepočet sumy vo vybranej mene na sumu v mene vášho bankového účtu alebo karty (podľa sekcie 8.2). 

Ak máte zostatok na účte vo viacerých menách, pozrite si aj časť 6.4.

6.2

 1. Limity výberu/uplatňovania. Zaväzujete sa vyhovieť všetkým našim žiadostiam o overenie vašej totožnosti skôr, ako zameníme e-peniaze vo váš prospech, aby sme tak mohli znížiť riziko podvodu alebo inak splniť naše záväzky týkajúce sa boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti či iné povinnosti, ktoré máme zo zákona. Svoje prípadné periodické limity výberov zobrazíte prihlásením sa do svojho účtu a kliknutím na link „Zobraziť limity“ na stránke „Prehľad účtu“. Sme oprávnení podľa svojho odôvodneného uváženia (okrem iného napríklad s cieľom obmedziť riziko podvodu alebo úverové riziko) stanoviť limity peňažných súm, ktoré môžete vyberať prostredníctvom našej Služby.
 2. Spôsoby vykonania a časové lehoty.
  1. Všeobecné. Transakcie výberu z vášho platobného účtu budú vykonané v lehotách uvedených v časti 4.1.
  2. Výbery/zámeny na bankové účty v Spojenom kráľovstve. Na spracovanie platobného príkazu na výber/zámenu (v súlade s časťou 4.1) použijeme službu Faster Payments, ak
   1. sa platba realizuje na váš bankový účet v Spojenom kráľovstve vedenom v librách šterlingov;
   2. prijímajúca inštitúcia môže prijať platbu prostredníctvom služby Faster Payments; a
   3. ak je výška platby v rámci limitov, ktoré sú priebežne stanovované pre službu Faster Payments.

    Platby na výber/zámenu prostredníctvom služby Faster Payments môžu byť pripísané na váš bankový účet do 2 hodín (to však nie je zaručené).
 3. Kontrola transakcie. Sme oprávnení vykonať kontrolu vašej transakcie výberu na účely zmiernenia prípadných rizík a/alebo predchádzania legalizácii príjmov z trestnej činnosti a na ubezpečenie sa, že nedochádza k žiadnej Zakázanej činnosti (ako je uvedené v časti 9) (ďalej len „Riziko zámeny“). V prípade, že identifikujeme nejaké Riziko zámeny, vyhradzujeme si právo na pozastavenie používania vášho platobného nástroja a/alebo na zamietnutie vášho platobného príkazu. Ak nám zadáte pokyn na vykonanie zámeny, môžeme to považovať za platobný príkaz s dátumom v budúcnosti, ktorý vykonáme v lehotách uvedených v časti 4.1 potom, ako stanovíme, že Riziko zámeny pominulo. Ak zrušíme pozastavenie používania a/alebo pristúpime k spracovaniu vášho výberu, súhlasíte s tým, že dátum vášho platobného príkazu bude stanovený na Pracovný deň, v ktorý bolo zrušené pozastavenie používania platobného nástroja.

6.3 Zrušenie limitu pre výber Na zrušenie limitu na výber je potrebné použiť postup, ktorý vám oznámime alebo ktorý priebežne zverejňujeme (čo môžeme uviesť vo vašom Prehľade účtu).

6.4 Výber peňazí vo viacerých menách. Ak máte zostatok na účte vo viacerých menách, pri výbere finančných prostriedkov si budete môcť zvoliť požadovanú menu, a ak nie je dohodnuté inak, výber sa uskutoční v hlavnej mene vášho účtu. Ak môžete peniaze vyberať a prevádzať na karty Mastercard alebo Visa, za výber sa môže účtovať poplatok podľa prílohy 1 k tejto zmluve a môže sa uskutočniť v inej ako hlavnej mene vášho účtu. Závisí to od toho, či spoločnosť PayPal podporuje výber a prevod v základnej mene karty. Ďalšie informácie o poplatkoch za prepočet meny, ktoré vám môžu byť zúčtované pri prevode z hlavnej meny alebo na hlavnú menu vášho účtu pri výbere peňazí zo zostatku, nájdete v časti 6.1.

Späť na začiatok

7. Trvanie platnosti a zrušenie účtu

Platnosť tejto zmluvy začína vašou úspešnou registráciou účtu PayPal a končí zrušením účtu z akéhokoľvek dôvodu, pričom táto zmluva zostáva v platnosti v takom rozsahu a tak dlho, aby mohla spoločnosť PayPal dokončiť zrušenie účtu a aby splnila platné zákony a predpisy (okrem iného vrátane častí 1, 7, 8, 10, 14, 15, 16 a prílohy 1).

Svoj účet môžete zrušiť kedykoľvek takto: prihláste sa do účtu, kliknite na kartu Profil, kliknite na prepojenie Zrušiť účet a potom postupujte podľa zobrazených pokynov. Podrobnosti nájdete v centre pomoci PayPal.

Váš účet môžeme zrušiť v nami stanovenom čase s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Váš účet môžeme kedykoľvek zrušiť aj v týchto prípadoch:

 • ak porušujete podmienky tejto zmluvy a/alebo sme oprávnení na zrušenie vášho účtu na základe časti 10.2;
 • ak nebol zaznamenaný žiaden prístup k vášmu účet počas troch rokov; alebo
 • ak máme podozrenie, že niekto použil váš účet bez vášho súhlasu.

Ak sa rozhodneme zrušiť váš účet, poskytneme vám oznámenie o zrušení účtu a ak je to možné, aj dôvod pre jeho zrušenie a zároveň vám poskytneme možnosť vybrať všetky nami držané finančné prostriedky, ktoré nie sú predmetom žiadneho sporu.

Po zrušení vášho účtu:

 • môžeme zrušiť akékoľvek transakcie čakajúce na spracovanie a prídete o prípadné zostatky spojené s Osobitnými formami financovania;
 • môžeme pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť váš prístup k našim Službám, webovým stránkam, softvéru, systémom (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie ktorýkoľvek Služieb), ktoré prevádzkujeme sami alebo sú prevádzkované v našom mene alebo pre niektoré či všetky Služby, alebo využívanie týchto Služieb, webových stránok, softvéru či systémov;
 • zostanete zodpovedný za všetky neuhradené záväzky z tejto zmluvy týkajúce sa vášho účtu pred jeho zrušením;
 • sme oprávnení uchovať informácie o vašom účte v našej databáze na účely splnenia našich zákonných povinností; a
 • môžeme ponechať váš zostatok po zrušení účtu v rozsahu a po dobu, ktoré môžeme odôvodnene požadovať na ochranu spoločnosti PayPal a/alebo prípadných tretích strán pred rizikom Vrátenia platieb, Spätných úhrad, Reklamácií, poplatkov, pokút, postihov a inej zodpovednosti akejkoľvek povahy. Po uplynutí tohto obdobia budete môcť vybrať všetky nami zadržané prostriedky, ktoré nie sú predmetom sporu. Ak máte ohľadom prostriedkov zadržaných na vašom účte pri jeho zrušení ďalšie otázky, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom PayPal.

Ak ste právnym zástupcom právne nespôsobilého alebo zosnulého majiteľa účtu, kontaktujte prosím naše centrum pomoci PayPal, ak potrebujete pomoc.

 

Späť na začiatok

8. Poplatky a prepočet meny

8.1 Poplatky Poplatky pre Používateľov zaregistrovaných v Spojenom kráľovstve a v relevantných krajinách sú uvedené nižšie v prílohe 1.

Na odstránenie pochybností uvádzame, že používateľ s účtom PayPal, ktorý nebol zaregistrovaný v Spojenom kráľovstve ani v príslušných krajinách, bude voči spoločnosti PayPal zodpovedný za poplatky tak, ako je uvedené v podmienkach zmluvy s používateľom platnej pre krajinu, v ktorej je tento používateľ zaregistrovaný, alebo ako je uvedené v tabuľke poplatkov prístupnej cez odkaz uvedený v päte každej webovej stránky PayPal pre krajinu, v ktorej je tento používateľ zaregistrovaný.
Ak sa na služby či funkcie vzťahujú ďalšie Poplatky, ktoré nie sú uvedené v Prílohe 1 nižšie, upozorníme vás na ne na tých webových lokalitách PayPal, na ktorých sú tieto služby či funkcie ponúkané alebo poskytované.

8.2 Prepočet meny. Ak je súčasťou transakcie aj prepočet meny zo strany spoločnosti PayPal, suma sa prepočíta výmenným kurzom, ktorý sme pre danú výmenu meny stanovili. Ide o tzv. základný výmenný kurz.

Základný výmenný kurz vychádza z kurzov dostupných na veľkoobchodných menových trhoch alebo, ak sa to vyžaduje v právnych predpisoch, z príslušných štátnych referenčných kurzov v deň výmeny alebo v predchádzajúci pracovný deň.  

K základnému kurzu pripočítame poplatok za prepočet meny (podľa časti A3.1 prílohy 1 k tejto zmluve), čím dostaneme konečný výmenný kurz použitý vo vašej transakcii. V niektorých prípadoch (pozri časti 4.7 a 4.8) sa tento konečný výmenný kurz môže použiť okamžite a bez toho, aby sme vám to oznamovali.

Prevodník mien nájdete v účte a môžete ho použiť na zobrazenie výmenných kurzov (už s pripočítaným poplatkom za prepočet meny) platných pre určité výmeny meny v čase použitia nástroja.

Ak vám spoločnosť PayPal ponúka prepočet meny v čase transakcie, zobrazí sa vám výmenný kurz (s pripočítaným poplatkom za prepočet meny), ktorý sa použije v rámci platobnej transakcie, pred tým, než pristúpite k autorizácii transakcie. Pokračovaním v autorizácii platobnej transakcie vyjadrujete súhlas s prepočtom meny na základe výmenného kurzu, ktorý sa zobrazil (a ktorý zahŕňa poplatok za prepočet meny).

Prepočet meny spoločnosťou PayPal môžete zrušiť pred dokončením platby počas zaplatenia na stránke Kontrola informácií výberom možnosti Iné možnosti prepočtu.

Ak je prepočet meny na predajnom mieste ponúkaný obchodníkom, nie spoločnosťou PayPal, a vy autorizujete platobnú transakciu na základe výmenného kurzu a poplatkov obchodníka, spoločnosť PayPal nenesie za tento prepočet meny žiadnu zodpovednosť.

Ak je vaša platba financovaná debetnou alebo kreditnou kartou a zahŕňa prepočet meny spoločnosťou PayPal, uzavretím tejto zmluvy dávate súhlas a oprávnenie spoločnosti PayPal na prepočet meny namiesto vydavateľa vašej kreditnej alebo debetnej karty.

Ak dostanete platbu v mene odlišnej od hlavnej meny svojho účtu od osoby, ktorá nemá účet PayPal, spoločnosť PayPal za vás prepočíta sumu platby na hlavnú menu vášho účtu v čase uskutočnenia platby v súlade s touto časťou 8.2 (ak nie je dohodnuté inak so spoločnosťou PayPal) a vy súhlasíte s tým, že budete znášať poplatok za prepočet meny uvedený v časti A3.1.1 prílohy 1 k tejto zmluve (ktorý je zahrnutý vo vami platenom výmennom kurze) pred zúčtovaním prípadných iných transakčných poplatkov.

Späť na začiatok

9. Zakázané činnosti

9.1 Zakázané činnosti V súvislosti s používaním našej webovej lokality, vášho účtu alebo Služieb alebo v priebehu vašej komunikácie so spoločnosťou PayPal, Používateľom alebo treťou stranou, :

 1. neporušíte túto zmluvu (vrátane otvorenia viacerých účtov PayPal alebo porušenia zmluvy o spracovaní kariet, pravidiel používania služby PayPal alebo akýchkoľvek iných zmlúv, ktoré ste uzavreli so spoločnosťou PayPal, vrátane pravidiel);
 2. neporušíte žiaden právny predpis, žiadnu zmluvu ani reguláciu (vrátane tých predpisov, zmlúv či regulácií, ktoré upravujú finančné služby vrátane boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, ochrany spotrebiteľa, nekalej súťaže, antidiskiminácie a nepravdivej reklamy);
 3. neporušíte žiadne autorské právo, patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo a ostatné práva duševného vlastníctva ani práva na ochranu dobrého mena a povesti alebo osobnosti a práva na súkromie spoločnosti PayPal ani akejkoľvek tretej strany;
 4. nebudete sa správať obscénne, hanlivo, urážlivo a nedopustíte sa vyhrážok či obťažovania v rozpore so zákonom;
 5. neposkytnete nepravdivé, nepresné alebo zavádzajúce informácie;
 6. neodmietnete nám poskytnúť ďalšie informácie o sebe alebo o vašej podnikateľskej činnosti, o ktoré vás prípadne dôvodne požiadame;
 7. nebudete odosielať ani prijímať finančné prostriedky, ktoré sú podľa nášho odôvodneného názoru potenciálne podvodné alebo neoprávnené;
 8. nebudete odmietať spoluprácu počas vyšetrovania ani odmietať potvrdenie svojej totožnosti či poskytnutie akýchkoľvek Informácií nám;
 9. nebudete sa pokúšať o „zdvojenie“ (double dipping) a nevykonáte nič, čo by mohlo zakladať bezdôvodné obohatenie počas trvania nejakého sporu tak, že príjmete alebo pokúsite sa prijať finančné prostriedky od spoločnosti PayPal aj od predajcu, banky alebo spoločnosti vydávajúcej kreditné karty za tú istú transakciu;
 10. nebudete používať anonymizačný proxy server, či už elektronicky, fyzicky (napr. používanie PO boxov ako adresy), alebo inak;
 11. nebudete ovládať účet prepojený s iným účtom, ktorý je súčasťou akejkoľvek z týchto Zakázaných činností (Účet sa na účely tejto časti 9.1.k považuje za „prepojený“ s iným účtom vtedy, keď má spoločnosť PayPal dôvod domnievať sa, že obidva účty sú ovládané rovnakým subjektom s právnou subjektivitou alebo skupinou subjektov s právnou subjektivitou (okrem iného vrátane fyzických osôb), čo je pravdepodobnejšie v prípade, že oba účty majú spoločné niektoré atribúty, napríklad rovnaké evidované meno používateľa, e-mailovú adresu, zdroj financovania (napr. bankový účet) a/alebo evidovaný identifikačný údaj použitý na využívanie služieb partnerov spoločnosti PayPal (napríklad identifikačný údaj pre službu eBay)).;
 12. nebudete vykonávať svoju podnikateľskú činnosť ani používať Služby takým spôsobom, ktorý vyvolá alebo môže vyvolať vznik sťažností, sporov, nárokov, storna platieb, spätných úhrad (chargeback), poplatkov, pokút, sankcií či inej zodpovednosti spoločnosti PayPal, užívateľa, tretej strany či vás;
 13. nezneužijete (ani ako kupujúci, ani ako predajca) náš proces Online riešenia sporov a/alebo Ochranu kupujúceho PayPal;
 14. nespôsobíte, že spoločnosť PayPal dostane nadmerné množstvo Reklamácií, ktoré boli vyriešené v prospech reklamujúceho v súvislosti s vaším účtom alebo firmou;
 15. nebudete mať úverové skóre u úverovej agentúry, ktoré naznačuje vysokú mieru rizika spojeného s vaším používaním Služieb;
 16. nebudete svoj účet ani Služby používať takým spôsobom, ktorý spoločnosti PayPal, Visa, Mastercard, American Express alebo naša zúčtovacia banka (bank acquirer) a/alebo spracovávateľ platieb dôvodne považujú za zneužívanie mechanizmu vrátenia platby, systému kreditných kariet či za porušenie pravidiel asociácie vydavateľov kreditných kariet;
 17. neumožníte na svojom účte existenciu zostatku vyjadrujúceho našu pohľadávku voči vám;
 18. nebudete vykonávať činnosť, ktorá pre nás predstavuje alebo môže predstavovať úverové riziko alebo riziko podvodu, náhly nárast miery rizika alebo významnú alebo inak nepriaznivú mieru rizika (podľa odôvodneného presvedčenia spoločnosti PayPal na základe jej dostupných informácií);
 19. nepoužijete kreditnú kartu so svojím účtom, aby ste si poskytli peňažnú zálohu (cash advance) (ani to neumožníte iným tretím osobám);
 20. nebudete k službám pristupovať z krajiny, ktorá nie je uvedená na stránke „PayPal vo svete“;
 21. nebudete sprístupňovať ani rozosielať Informácie iného Používateľa tretej strane ani používať tieto Informácie na marketingové účely bez výslovného súhlasu Používateľa;
 22. nebudete posielať nevyžiadané e-maily Používateľovi ani používať Služby na získavanie platieb za odosielanie alebo za pomoc s odosielaním nevyžiadaných e-mailov tretím stranám;
 23. nebudete vykonávať žiadne úkony, ktoré spôsobujú neodôvodnenú alebo neprimerane vysokú záťaž na Služby, našu infraštruktúru, naše webové lokality, náš softvér alebo naše systémy (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie ktorýkoľvek Služieb), a to bez ohľadu na to, či ich prevádzkujeme sami alebo sú prevádzkované v našom mene;
 24. nebudete napomáhať vírusom, trójskym koňom, škodlivému softvéru, počítačovým červom ani iným počítačovým programom, ktoré sa pokúšajú alebo môžu poškodiť, narušiť, zneužiť, nepriaznivo ovplyvniť, skryte odpočúvať alebo odcudzovať akýkoľvek systém, údaje alebo Informácie alebo Služby alebo získať neoprávnený prístup k nim;
 25. nebudete používať žiadne roboty, vyhľadávacie roboty (pavúky) ani iné automatické zariadenia či manuálne procesy na monitorovanie alebo kopírovanie našej webovej lokality bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu;
 26. nebudete používať zariadenia, softvér ani programy, ktoré obchádzajú naše hlavičky zakazujúce prístup robotom alebo ktoré ovplyvňujú či narušujú alebo sa pokúšajú ovplyvniť či narušiť našu infraštruktúru, webové lokality, softvér, systémy (vrátane sietí a serverov slúžiacich na poskytovanie akýchkoľvek služieb), ktoré prevádzkujeme sami alebo ktoré sú prevádzkované v našom mene, akékoľvek naše služby alebo používanie týchto služieb inými používateľmi;
 27. bez nášho písomného súhlasu alebo bez písomného súhlasu príslušnej tretej strany nebudete kopírovať, reprodukovať, komunikovať tretej strane webovú lokalitu PayPal, upravovať, meniť ju, vytvárať z nej odvodeniny, verejne ju zobrazovať či uspôsobovať akýkoľvek jej obsah;
 28. nevykonáte nič, čo by mohlo spôsobiť, že stratíme akékoľvek služby poskytované našimi poskytovateľmi internetových služieb, spracovateľmi platieb alebo inými našimi dodávateľmi alebo poskytovateľmi služieb;
 29. nepoužijete Službu na testovanie návykov užívateľov pri využívaní kreditných kariet;
 30. neposkytnete heslo/heslá k svojmu účtu žiadnej inej osobe, ani nepoužijete heslo inej osoby. Nenesieme zodpovednosť za straty, ktoré vám vznikli okrem iného používaním vášho účtu inou osobou ako vami, vznikajúce v dôsledku neoprávneného používania hesiel;
 31. nedopustíte sa žiadneho konania ani neopomeniete akékoľvek konanie, ani sa nepokúsite o žiadne konanie ani neopomeniete konanie, ktoré by mohlo narúšať riadne fungovanie Služby či činností vykonávaných v rámci Služieb alebo inak ako v súlade s podmienkami tejto zmluvy;
 32. nepožiadate o osobnú platobnú transakciu, ak ide o komerčnú transakciu, ani takúto platbu neodošlete;
 33. nebudete používať Služby takým spôsobom, ktorý vystavuje spoločnosť PayPal riziku nedodržania povinností týkajúcich sa boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, financovania terorizmu a podobných regulačných povinností (okrem iného vrátane situácií, keď nemôžeme overiť vašu totožnosť alebo keď nevykonáte kroky na zrušenie vášho limitu na odosielanie alebo príjem platby alebo na výber v súlade s časťami 4.5, 5.1 a 6.3, alebo keď vystavíte spoločnosť PayPal riziku vzniku akýchkoľvek regulačných pokút zo strany európskych, amerických alebo iných úradov za spracovanie vašich transakcií);
 34. nebudete integrovať ani používať žiadne Služby bez toho, aby ste v plnom rozsahu dodržali všetky povinné požiadavky, ktoré vám boli oznámené formou návodu na integráciu alebo návodu pre programátorov alebo inej dokumentácie priebežne vydanej spoločnosťou PayPal;
 35. nebudete inzerovať, propagovať, uvádzať ani opisovať službu PayPal Credit svojim zákazníkom bez toho, aby ste získali potrebné povolenie regulačných úradov (čím sa môžete dopustiť trestného činu podľa britského zákona o finančných službách a trhoch z roku 2000);
 36. nebudete tolerovať také narušenie bezpečnosti vašej webovej lokality alebo systémov, ktoré by mohlo mať za následok neoprávnené sprístupnenie údajov o zákazníkoch (ani nám neumožníte sa domnievať, že existuje odôvodnená pravdepodobnosť takého narušenia bezpečnosti).

Súhlasíte s tým, že účasť na vyššie uvedených Zakázaných činnostiach znižuje bezpečný prístup k vášmu platobnému nástroju, účtu alebo Službám vo všeobecnosti a/alebo používanie vášho platobného nástroja, účtu alebo Služby vo všeobecnosti pre vás či ostatných zákazníkov PayPal.

9.2 Zaistenie bezpečnosti vášho platobného nástroja Súhlasíte s tým, že v záujme zaistenia bezpečnosti vášho platobného nástroja vykonáte tieto opatrenia:

 1. nebudete sa zúčastňovať na žiadnych Zakázaných činnostiach;
 2. budete mať v bezpečí údaje o svojich zdrojoch financovania, svojom hesle a PIN kóde;
 3. žiadnej inej osobe neposkytnete ani neumožníte použiť váš zdroj financovania, heslo či PIN kód;
 4. neposkytnete údaje o svojich zdrojoch financovania, o svojom hesle či PIN kóde, iba ak v prípade používania Služby;
 5. nikdy si nezapíšete svoje heslo či PIN kód takou formou, z ktorej ho môže vyrozumieť iná osoba;
 6. nezvolíte si také heslo či PIN kód, ktoré sa vám dobre pamätá, napríklad ako postupnosť písmen alebo číslic, ktoré je ľahké uhádnuť;
 7. budete dbať o to, aby nikto neuvidel vaše heslo ani PIN kód, keď ich zadávate;
 8. bude dbať o to, aby ste sa odhlásili zo všetkých aplikácií súvisiacich s platbami na svojom zariadení, keď ho nepoužívate na prístup k Službe a/alebo keď by k nemu mohol získať prístup niekto iný (napríklad ak zariadenie používate spolu s niekým iným alebo ho používate s nezabezpečeným verejným pripojením na internet, napríklad vo verejných priestoroch, v ktorých sa poskytuje bezplatná WiFi sieť);
 9. zdržíte sa použitia akejkoľvek funkcie, ktorá ukladá alebo uchováva vaše heslo alebo PIN kód v zariadení, ktoré používate na prístup k Službe;
 10.  budete dodržiavať všetky primerané pokyny, ktoré vydáme v súvislosti so zaistením bezpečnosti vášho platobného nástroja;
 11. udržiavajte svoje osobné údaje na účte aktualizované. V prípade, že nás budete vo veci vášho účtu kontaktovať z adresy, telefónneho čísla alebo e-mailového účtu, ktoré nie sú u nás zaregistrované, môže sa stať, že vám nebudeme môcť odpovedať; a
 12. Podniknete všetky primerané opatrenia na ochranu bezpečnosti osobného elektronického zariadenia, ktoré používate na prístup k Službám (vrátane použitia individuálne nakonfigurovanej funkcie zariadenia využívajúcej PIN kód a/alebo heslo na prístup k Službám). Ak svoje zariadenie stratíte, musíte nás o tom okamžite informovať a odstrániť ho z nastavení vášho účtu PayPal.

9.3 Obmedzené činnosti a povolenia. Žiadne ustanovenie v tejto časti 9 vám nebráni povoliť tretím stranám, aby konali vo vašom mene, ako sa uvádza v časti 15.9, v súlade s podmienkami ich licencie a platného práva.

Späť na začiatok

10. Vaša zodpovednosť – kroky, ktoré môžeme podniknúť

10.1 Vaša zodpovednosť

 1. Ste zodpovedný za Vrátenia platieb, Spätné úhrady (chargeback), poplatky, pokuty, penále a ostatnú zodpovednosť, ktorá vznikla spoločnosti PayPal, používateľovi služby PayPal alebo tretej strane v súvislosti s vaším použitím Služieb a/alebo z vášho porušenia tejto zmluvy. Zaväzujete sa všetku takú zodpovednosť nahradiť spoločnosti PayPal, Používateľovi alebo tretej strane.
 2. Zodpovednosť za Reklamácie v rámci programu ochrany kupujúceho PayPal. Bez ohľadu na akúkoľvek inú časť tejto zmluvy, ak spoločnosť PayPal vydá konečné rozhodnutie o tom, že neuznáva Reklamáciu, ktorú ste uplatnili priamo voči spoločnosti PayPal, budete povinní spoločnosť PayPal odškodniť. Ak chcete získať informácie o vplyve programu ochrany kupujúceho PayPal na vás ako predajcu, pozrite si časť 13 (a hlavne časti 13.1, 13.2 a 13.3). Vaša zodpovednosť bude v plnej výške nákupnej ceny daného tovaru a pôvodného poštovného (a v niektorých prípadoch nemusíte získať tovar späť). Program ochrany predajcu PayPal môže kryť vašu zodpovednosť, pozri časť 11.
 3. Náhrada vašej zodpovednosti. V prípade, že ste voči spoločnosti PayPal povinní uhradiť akúkoľvek sumu, spoločnosť PayPal je oprávnená bezodkladne odpočítať tieto sumy z vášho zostatku (ak je to možné). Ak na krytie svojej zodpovednosti nemáte na zostatku dostatok finančných prostriedkov, spoločnosť PayPal si vyhradzuje právo uplatniť na uspokojenie svojej pohľadávky voči vám akúkoľvek platbu, ktorú ste získali na svoj účet. V opačnom prípade sa zaväzujete odškodniť spoločnosť PayPal iným spôsobom. Spoločnosť PayPal je tiež oprávnená vymáhať svoje pohľadávky voči vám zákonnými prostriedkami, a to aj prostredníctvom agentúry na vymáhanie pohľadávok.
 4. Dočasné pozastavenie rozporovaných transakcií. Ak kupujúci podá Reklamáciu, žiadosť o Spätnú úhradu (chargeback) alebo žiadosť o Vrátenie platby ohľadne platby, ktorú ste prijali, spoločnosť PayPal dočasne zablokuje finančné prostriedky na vašom účte tak, aby bola pokrytá celá suma uplatnená pri tejto Reklamácii, Spätnej úhrade (chargeback) alebo Vrátení platby. Blokovanie vykonané na základe tohto ustanovenia vás neobmedzuje v používaní ostatných prostriedkov na účte, ktoré nie sú rozporované alebo ohrozené danou Reklamáciou, Spätnou úhradou (chargeback) alebo Vrátením platby, pokiaľ nemáme iný dôvod takéto používanie obmedziť. Ak bol spor rozhodnutý vo váš prospech alebo ak platba je spôsobilá na ochranu v rámci programu Ochrany kupujúceho PayPal, odblokujeme váš účet a obnovíme vám prístup k príslušným finančným prostriedkom. Ak bude spor rozhodnutý vo váš neprospech, spoločnosť PayPal odstráni príslušné finančné prostriedky z vášho účtu.

  Tento proces sa týka aj všetkých reklamácií, ktoré kupujúci uplatní voči vám u spoločnosti eBay v rámci vybavovania reklamácií eBay, pokiaľ ste spoločnosti eBay poskytli oprávnenie použiť váš účet PayPal na úhradu pohľadávok, ktoré má voči vám spoločnosť eBay alebo (podľa okolností) kupujúci v zmysle podmienok vybavovania reklamácií eBay (ďalej len „Pohľadávky eBay “) a spoločnosť eBay nás o danej reklamácii informovala. V rozsahu, v ktorom sú splnené vyššie uvedené podmienky, dávate spoločnosti PayPal oprávnenie a príkaz na spracovanie platieb všetkých Pohľadávok eBay z vášho účtu PayPal spoločnosti eBay resp. (podľa okolností) kupujúcemu v súlade s pokynmi, ktoré dá spoločnosť eBay spoločnosti PayPal, pričom však súhlasíte s tým, že spoločnosť PayPal môže vami poskytnuté oprávnenie a príkaz na úhradu akejkoľvek konkrétnej Pohľadávky eBay považovať za zrušené a nebude mať povinnosť takú platbu uskutočniť, ak na základe vlastného uváženia usúdi, že daná reklamácia by bola rozhodnutá vo váš prospech, pokiaľ by ste ju uplatnili ako Reklamáciu u spoločnosti PayPal. Toto oprávnenie a príkaz môžete zrušiť aj tak, že budete kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom PayPal. Všetky sťažnosti podané priamo spoločnosti eBay sa riadia len vnútornými pravidlami spoločnosti eBay. Podmienky programu ochrany predajcu PayPal sa nevzťahujú na predajcov v súvislosti s reklamáciami uplatnenými kupujúcimi priamo v spoločnosti eBay.

10.2 Kroky spoločnosti PayPal Ak máme dôvod sa domnievať, že ste mali účasť na akejkoľvek Zakázanej činnosti, môžeme podniknúť rôzne kroky na ochranu spoločnosti PayPal, Používateľa, tretej strany alebo vás voči Vráteniu platby, Spätnej úhrade (chargeback), Reklamácii, poplatkom, pokutám, penále či akejkoľvek inej zodpovednosti. Týmito krokmi môžu byť okrem iného aj ďalej uvedené opatrenia:

 1. Môžeme kedykoľvek a bez toho, aby nám z toho vznikla akákoľvek zodpovednosť, pozastaviť, zablokovať, obmedziť, ukončiť alebo zrušiť vaše právo na používanie vášho platobného nástroja alebo účtu, a to v celom rozsahu alebo len pre konkrétnu transakciu, v dôsledku čoho môže dôjsť k pozastaveniu, zablokovaniu, obmedzeniu, zatvoreniu alebo zrušeniu prístupu k vášmu účtu alebo k Službám (napríklad obmedzenie prístupu k niektorému z vašich zdrojov financovania, ako aj vašej schopnosti posielať peniaze, vykonávať výbery či odstraňovať finančné Informácie). Zvyčajne vás vopred upozorníme na akékoľvek pozastavenie či zrušenie, ak však máme na to dôvod (napríklad, ak porušujete túto zmluvu alebo ak to považujeme za vhodné z bezpečnostných dôvodov), môžeme pozastaviť alebo zrušiť vaše právo na používanie vášho platobného nástroja či účtu bez toho, aby sme vás na to vopred upozornili;
 2. Môžeme zablokovať váš účet a/alebo zadržať akékoľvek finančné prostriedky na Rezervnom účte (a to aj na viac ako 180 dní, ak to vyžaduje spoločnosť PayPal, v prípade, že spoločnosti PayPal vznikajú práva v zmysle časti 10.2 z vašej účasti na Zakázanej činnosti uvedenej v časti 9.1 ag);
 3. Môžeme kedykoľvek odmietnuť vykonať akúkoľvek platobnú transakciu z akéhokoľvek dôvodu a našou povinnosťou je iba poskytnúť vám informáciu o tomto odmietnutí, dôvody pre také odmietnutie a spôsob riešenia tohto problému, ak je to možné, a to na vašu žiadosť a pod podmienkou, že to právny predpis nezakazuje;
 4. Môžeme vrátiť platbu (a to aj, ak je to vhodné, na odosielateľov zdroj financovania), ktorá porušuje naše pravidlá používania služby alebo časť 9 alebo platbu, ktorú dôvodne považujeme za porušujúcu pravidlá používania služby alebo časť 9;
 5. Môžeme kontaktovať tretie strany a poskytnúť im informácie o Zakázaných činnostiach spôsobom uvedeným v našich pravidlách ochrany osobných údajov;
 6. Môžeme si od vás vyžiadať informácie alebo inak upraviť nepresné Informácie, ktoré ste nám poskytli;
 7. Môžeme vám v budúcnosti odmietnuť poskytnúť naše Služby;
 8. Môžeme zadržať vaše finančné prostriedky, pokiaľ a po dobu, po ktorú je to dôvodne nevyhnutné na ochranu pred rizikom vzniku zodpovednosti. Beriete na vedomie (ako nevyčerpávajúci zoznam možností), že:
  1. Riziko vzniku zodpovednosti spoločnosti PayPal v súvislosti s platbami financovanými kartou, ktoré prijmete, môže trvať, kým nepominie riziko Spätnej úhrady (chargeback) uzatvorenej v prospech platcu/kupujúceho (ako je určené v príslušných pravidlách používania kariet). Uvedené závisí od určitých faktorov, vrátane:
   1. typu tovaru alebo služieb, za ktoré prijmete platbu; alebo
   2. času na doručenie tovaru alebo poskytnutia služieb, za ktoré dostávate platbu (napríklad predaj lístkov na nejakú udalosť niekoľko mesiacov pred dátumom jej konania môže predstavovať vyššie a trvalejšie riziko podania žiadosti o Spätnú úhradu (chargeback) ako predaj väčšiny iných tovarov či služieb);
  2. riziko vzniku zodpovednosti spoločnosti PayPal v súvislosti s Reklamáciou alebo Sporom vznikajúcim z platby, ktorú ste prijali, môže pretrvávať až do momentu vyriešenia danej Reklamácie či Sporu príslušnými stranami ako aj všetkých odvolaní týkajúcich sa danej Reklamácie či Sporu v súlade s časťou 13 tejto zmluvy;
  3. riziko vzniku zodpovednosti spoločnosti PayPal v súvislosti s akýmkoľvek prípadom platobnej neschopnosti, môže trvať až kým a v rozsahu v akom, príslušné právne predpisy bránia spoločnosti PayPal podniknúť proti vám právne kroky; a
  4. Ak na svojom účte umožníte existenciu zostatku, ktorý vyjadruje pohľadávku spoločnosti PayPal, riziko zodpovednosti spoločnosti PayPal môže trvať, kým a v rozsahu v akom táto pohľadávka spoločnosti PayPal existuje.
 1. Môžeme proti vám podniknúť právne kroky.
 2. Môžeme vás dočasne zbaviť spôsobilosti na PayPal ochranu predajcu a/alebo PayPal ochranu kupujúceho (aj retrospektívne).
 3. Môžeme pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť váš prístup k našim Službám, webovým lokalitám, softvéru, systémom (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie ktorýchkoľvek Služieb), ktoré prevádzkujeme sami alebo sú prevádzkované v našom mene, a pokiaľ to umožňujú platné právne predpisy, aj k vašim údajom.

Ak od nás nedostanete iné pokyny, nesmiete používať ani pokúšať sa používať svoj platobný nástroj ani účet počas jeho pozastavenia alebo ak bol zrušený. Musíte zabezpečiť, že všetky zmluvy s obchodníkmi alebo inými tretími stranami, v rámci ktorých ide o platby iniciované tretími stranami z vášho účtu (vrátane Vopred schválených platieb), budú zrušené ihneď po ukončení prístupu, pozastavení alebo zrušení vášho účtu. Naďalej ste zodpovedný z tejto zmluvy v súvislosti so všetkými poplatkami a inými sumami, ktoré vznikli kedykoľvek používaním vášho účtu bez ohľadu na ukončenie prístupu, pozastavenie alebo zrušenie.

10.3 Obmedzený prístup Ak máme podozrenie na neoprávnený prístup k vášmu účtu, môžeme pozastaviť alebo obmedziť váš prístup k vášmu účtu alebo Službám (napríklad obmedziť prístup k niektorému z vašich zdrojov financovania ako aj vašu schopnosť poslať peniaze, vykonávať výbery alebo odstraňovať finančné Informácie). Ak obmedzíme prístup k vášmu účtu, upozorníme vás na to a poskytneme vám možnosť požiadať o obnovenie prístupu k Účtu, ak je to vhodné.

10.4 Rezervy Spoločnosť PayPal môže podľa vlastného uváženia uložiť finančné prostriedky na vašom účte do Rezervy, ak sa dôvodne domnieva (na základe informácií dostupných spoločnosti PayPal v čase vykonania Rezervy a toho, čo na základe vlastného uváženia považuje za prijateľnú mieru rizika pre spoločnosť PayPal za všetkých okolností), že s vaším účtom je spojená vyššia ako prijateľná miera rizika. Ak spoločnosť PayPal uloží finančné prostriedky na vašom účte do Rezervy, finančné prostriedky budú držané na vašom Rezervnom účte a vo vašom zostatku PayPal budú označené ako „čakajúce na spracovanie“. Ak sa na váš účet vzťahuje Rezerva, spoločnosť PayPal vám poskytne o tom oznámenie s uvedením podmienok tejto Rezervy. Tieto podmienky môžu vyžadovať, aby určité percento súm prijatých na váš účet bolo zadržané na určitý čas, alebo aby určitá suma bola držaná vo forme rezervy alebo čokoľvek iné, čo je podľa rozhodnutia spoločnosti PayPal potrebné na ochranu pred rizikom spojeným s vaším účtom. Spoločnosť PayPal môže podmienky Rezervy kedykoľvek zmeniť poskytnutím oznámenia o nových podmienkach. Ak máte voči Rezerve námietky, môžete zrušiť svoj účet. Ak svoj účet zrušíte, máme právo držať prostriedky v Rezerve po dobu najviac 180 Dní. Pri spravovaní rizík účtov môžeme taktiež obmedziť sumu, ktorú môžete okamžite vybrať alebo zmeniť rýchlosť alebo spôsob platby pre výbery, započítať sumy z vášho zostatku a/alebo žiadať, aby ste vy alebo osoba s vami súvisiaca uzavreli s nami iné podoby bezpečnostných dojednaní (napríklad poskytnutím záruky alebo tým, že budeme od vás vyžadovať uloženie prostriedkov u nás na zabezpečenie vašich záväzkov voči nám alebo tretím stranám). Súhlasíte aj s tým, že na vlastné náklady vykonáte akékoľvek ďalšie úkony (vrátane podpísania potrebných dokumentov a registrácie listiny v akejkoľvek podobe, ktorú môžeme dôvodne požadovať na vznik akejkoľvek formy zabezpečovacieho nároku alebo inak) potrebnej na zriadenie Rezervy alebo inej formy zabezpečenia spôsobom, ktorý odôvodnene stanovíme.

10.5 Pozastavenie platby

 1. Súhlasíte s tým, že ak:
  1. dostanete platbu, ktorá je zaťažená Transakčným rizikom, alebo
  2. ak je s vaším účtom spojená vyššia než prijateľná miera rizika alebo hrozí vystavenie sa riziku (na základe informácií dostupných spoločnosti PayPal v relevantnom čase a toho, čo na základe vlastného uváženia považuje za prijateľnú mieru rizika alebo vystaveniu riziku pre seba, svojich zákazníkov a/alebo svojich poskytovateľov služieb za všetkých okolností),

   môže spoločnosť PayPal na základe vlastného uváženia (konajúc odôvodnene) danú platbu alebo ľubovoľnú inú platbu pozastaviť. Ak spoločnosť PayPal pozastaví finančné prostriedky na vašom účte, oznámime vám to (spolu s informáciou o predpokladanej dĺžke pozastavenia). Finančné prostriedky budú zadržiavané na vašom Rezervnom účte a vo vašom zostatku PayPal budú označené ako „čakajúce na spracovanie“. Pozastavenie vám môžeme oznámiť prostredníctvom oprávnených tretích strán (ako sú partnerské platformy, ktoré využívate na realizáciu transakcií).
 2. Spoločnosť PayPal uvoľní pozastavenie vašej platby v zmysle tohto ustanovenia, keď určí, že Transakčné riziko alebo iné riziko alebo vystavenie rizisku v spojení s vaším účtom pominulo. Upozorňujeme, že aj napriek vyššie uvedenému, ak dostanete Spor, Reklamáciu, Spätnú úhradu (chargeback) alebo Vrátenie platby v súvislosti s platobnou transakciou, ktorá je predmetom pozastavenia, finančné prostriedky (alebo suma rovná výške príslušnej platby) môže byť pozastavená na vašom Rezervnom účte, pokiaľ nedôjde k vyriešeniu tohto prípadu v súlade s touto zmluvou.
 3. Súhlasíte, že spoločnosti PayPal poskytnete akékoľvek informácie, ktoré môže odôvodnene požadovať na určenie toho, či Transakčné riziko alebo iné riziko alebo vystavenie riziku v súvislosti s vaším účtom už pominulo. Ak máte voči pozastaveniu prostriedkov za týchto podmienok námietky, môžete zrušiť svoj účet. Ak svoj účet z akéhokoľvek dôvodu zrušíte, spoločnosť PayPal má právo pozastaviť platbu na základe tohto ustanovenia po dobu najviac 180 dní od dátumu zavŕšenia splnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o predaji (na ktorú sa príslušná platba vzťahuje).

10.6 Informácie o vás

 1. Spoločnosť PayPal si vyhradzuje právo požiadať vás o poskytnutie ďalších informácie naviac k informáciám spomenutým v tejto zmluve na účely umožnenia plnenia jej záväzkov, ktoré jej vyplývajú z legislatívy o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Súhlasíte s tým, že vyhoviete každej našej žiadosti o poskytnutie ďalších informácií, ktoré budeme odôvodnene požadovať na plnenie našich záväzkov, ktoré nám vyplývajú z legislatívy o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. V rámci toho vás môžeme okrem iného požiadať o poskytnutie určitých identifikačných dokumentov faxom, e-mailom alebo iným spôsobom. Súhlasíte aj s tým, že nám na našu odôvodnenú žiadosť na vlastné náklady poskytnete informácie o svojich financiách a činnostiach, vrátane najaktuálnejších (overených či neoverených)