ZMLUVA S POUŽÍVATEĽOM SLUŽBY PAYPAL

Informácie o vašom účte

Táto zmluva s používateľom nadobudne účinnosť pre všetkých používateľov 14. septembra 2020.

Vitajte v službe PayPal

Toto sú zmluvné podmienky medzi vami a spoločnosťou PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A. (ďalej len „spoločnosť PayPal“), ktoré upravujú používanie vášho účtu PayPal a služieb PayPal a ktoré nazývame zmluvou s používateľom. Platí len pre účty PayPal používateľov s bydliskom alebo sídlom v týchto krajinách:

Spojené kráľovstvo

Gibraltár

Ostrov Man

Malta

Bulharsko

Grécko

Jersey

Rumunsko

Cyprus

Guernsey

Lotyšsko

San Maríno

Česká republika

Maďarsko

Lichtenštajnsko

Slovensko

Estónsko

Írsko

Litva

Slovinsko

Ak ste fyzickou osobou, na otvorenie účtu PayPal a používanie služieb PayPal musíte mať aspoň 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony. Ak ste firma, firma musí byť registrovaná v niektorej z vyššie uvedených krajín.

Na používanie služieb PayPal sa vyžaduje otvorenie účtu PayPal. Otvorením a používaním účtu PayPal súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky podmienky tejto zmluvy s používateľom. Súhlasíte aj s dodržiavaním podmienok v nasledujúcich dokumentoch a vo všetkých ostatných dokumentoch na stránke Právne zmluvy, ktoré sa na vás vzťahujú, a to:

Prečítajte si pozorne všetky podmienky tejto zmluvy s používateľom a všetky ostatné dokumenty, ktoré sa na vás vzťahujú.

Túto zmluvu s používateľom a ktorékoľvek z uvedených dokumentov môžeme z času na čas aktualizovať. Ak sa neuvádza inak, revidovaná verzia nadobúda účinnosť jej zverejnením. Ak sa v dôsledku zmien obmedzia vaše práva alebo vám pribudnú povinnosti, zverejníme oznámenie na stránke Aktualizácie pravidiel našej webovej lokality a upozorníme vás aspoň dva mesiace vopred. Pokračovaním v používaní našich služieb po nadobudnutí účinnosti akýchkoľvek zmien tejto zmluvy s používateľom vyjadrujete súhlas s tým, že ste týmito zmenami viazaní. Ak so zmenami nesúhlasíte, môžete svoj účet zrušiť ešte pred tým, ako nadobudnú účinnosť.

Informácie o nás a našej službe

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti PayPal je vydávanie elektronických peňazí a poskytovanie platobných služieb s využitím týchto elektronických peňazí.

Ak chcete získať ďalšie informácie o nás a našej službe, prečítajte si naše dôležité informácie o platbách a službách.

Táto zmluva s používateľom spolu s ďalšími právnymi podmienkami a právnymi informáciami poskytnutými v súvislosti s vaším používaním služby PayPal budú sprístupnené na webovej lokalite PayPal (zvyčajne na stránke Právne zmluvy). Tieto informácie vám môžeme aj poslať.

Všetky právne oznámenia si od nás môžete vyžiadať (vrátane tejto zmluvy s používateľom a dôležitých informácií o platbách a službách) a my vám ich poskytneme vo forme, v ktorej môžete informácie uchovať a reprodukovať (napríklad e-mailom).

Otvorenie účtu

Ponúkame dva typy účtov: osobné účty a firemné účty.

Osobné účty

S osobným účtom môžete posielať platby priateľom a rodine, ako ich aj od nich žiadať, a platiť za nákupy online.

Majitelia niektorých existujúcich osobných účtov budú možno musieť svoje účty inovovať (táto operácia môže vyžadovať poskytnutie ďalších informácií spoločnosti PayPal), aby tak mohli používať všetky funkcie, ktoré sú v osobnom účte aktuálne k dispozícii.

Ak chcete svoj účet PayPal používať predovšetkým na predaj vecí, je potrebné, aby ste si otvorili firemný účet alebo svoj osobný účet zmenili na firemný účet.

Firemné účty

Firemné účty sú určené pre osoby a organizácie (či už zapísané v obchodnom registri, alebo nie), ktoré službu PayPal používajú primárne na prijímanie online platieb za predaj alebo na zbieranie príspevkov.

Na firemné účty sa môžu vzťahovať poplatky, ktoré sa líšia od poplatkov pre osobné účty. Ďalšie informácie nájdete na stránke Poplatky.

Založením firemného účtu alebo zmenou osobného účtu na firemný účet potvrdzujete, že ho používate primárne na podnikanie alebo obchodné účely.

Postavenie obchodného subjektu

Ak aktivita na vašom firemnom účte dosiahne určitú hranicu alebo bude zahŕňať určité oblasti podnikania alebo podnikateľské činnosti, siete kariet od vás budú vyžadovať, aby ste na ďalšie prijímanie platieb kartami uzavreli zmluvy s obchodným subjektom priamo s našimi spracovateľmi platieb. V takomto prípade sa na všetky platby, ktoré spoločnosť PayPal spracúva vo vašom mene, budú popri zmluve s používateľom vzťahovať aj tieto zmluvy s obchodným subjektom.

Bezpečné používanie účtu PayPal

Mali by ste prijímať primerané opatrenia, aby ste predišli zneužitiu svojho účtu PayPal. Je potrebné, aby ste udržiavali vhodné zabezpečenie a kontrolu nad všetkými zariadeniami, položkami, identifikátormi, heslami a osobnými identifikačnými číslami alebo kódmi, ktoré používate na prístup k účtu PayPal a službám PayPal. Bližšie pokyny nájdete v našich dôležitých informáciách o platbách a službách.

Je nevyhnutné dodržiavať všetky primerané pokyny, ktoré vydáme v súvislosti so zaistením bezpečnosti vášho platobného nástroja.

Môžeme vás požiadať, aby ste overili akýkoľvek príkaz týkajúci sa vášho účtu (t. j. dali nám informácie, ktoré potrebujeme na to, aby sme sa uistili, že nám príkaz zadávate vy, ako napríklad správne prihlasovacie údaje – tie môžu zahŕňať vašu e-mailovú adresu a heslo) a iným spôsobom sa úspešne prihlásili do účtu PayPal a poskytli nám príkaz.

Vaša poštová a e-mailová adresa, ako aj ďalšie kontaktné údaje v profile účtu PayPal musia byť vždy aktuálne.

Môžete výslovne udeliť, odňať a riadiť povolenia pre niektoré tretie strany, aby vo vašom mene vykonávali určité činnosti. V niektorých prípadoch tak môžete urobiť po prihlásení sa do svojho účtu – v iných prípadoch tak môžete urobiť priamo u tretej strany. Potvrdzujete, že ak tretej strane dáte povolenie na vykonávanie činností vo vašom mene, spoločnosť PayPal môže tejto tretej strane poskytnúť určité informácie o vašom účte PayPal.

Tretím stranám, ktoré sú poskytovateľmi služieb s licenciou podľa platného práva, môžete dať povolenie na:

 • poskytovanie služieb v súvislosti s údajmi o účte, aby mali prístup k informáciám o vašom účte vo vašom mene;
 • potvrdenie skutočnosti, či je na vašom účte k dispozícii suma potrebná na vykonanie transakcie kartou;
 • poskytovanie platobných iniciačných služieb, aby mohli iniciovať platby z vášho účtu vo vašom mene.

Udelenie povolenia na prístup k účtu akejkoľvek tretej strane vás nijako nezbavuje zodpovednosti podľa tejto zmluvy s používateľom. Zodpovedáte za činnosti, na ktoré ste tretie strany splnomocnili. Spoločnosť PayPal nebude niesť žiadnu zodpovednosť a bude odškodnená za všetky záväzky vyplývajúce z činnosti alebo nečinnosti takýchto tretích strán v súvislosti s vami udelenými povoleniami, pokiaľ to nie je v rozpore s vašimi zákonnými právami.

Zrušenie účtu PayPal

Svoj účet môžete kedykoľvek zrušiť. Postup nájdete v centre pomoci PayPal.

Váš účet môžeme podľa vlastného uváženia zrušiť, pričom vám to oznámime dva mesiace dopredu. Váš účet môžeme kedykoľvek zrušiť aj v týchto prípadoch:

 1. Porušili ste túto zmluvu s používateľom alebo máme iné oprávnenie na zrušenie vášho účtu podľa tejto zmluvy s používateľom.
 2. Účet ste nepoužili tri roky.
 3. Máme podozrenie, že niekto váš účet použil bez vášho súhlasu.

Ak sa rozhodneme účet zrušiť, poskytneme vám oznámenie o zrušení účtu, a ak je to možné, aj dôvod jeho zrušenia a zároveň vám poskytneme možnosť vybrať všetky nami držané prostriedky, ktoré nie sú predmetom žiadneho sporu.

Po zrušení účtu:

 • dôjde k okamžitému vypovedaniu tejto zmluvy s výnimkou prípadu, keď táto zmluva s používateľom zostane v platnosti aj po vypovedaní v takom rozsahu a na tak dlho, ako bude potrebné na dokončenie zrušenia účtu a na dodržanie platných právnych predpisov;
 • môžeme zrušiť všetky transakcie čakajúce na spracovanie a prídete o prípadné zostatky spojené s osobitnými formami financovania;
 • môžeme pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť váš prístup k našim službám, webovým lokalitám, softvérom a systémom (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie akýchkoľvek služieb), ktoré prevádzkuje spoločnosť PayPal alebo ktoré sú prevádzkované v jej mene, ako aj vaše použitie všetkých alebo niektorých služieb;
 • budete aj naďalej niesť zodpovednosť za všetky neuhradené záväzky podľa tejto zmluvy s používateľom týkajúce sa vášho účtu pred jeho zrušením;
 • máme oprávnenie uchovávať údaje o vašom účte vo svojej databáze na účely plnenia svojich zákonných povinností;
 • si môžeme ponechať vaše elektronické peniaze v rozsahu a na obdobie, ktoré odôvodnene potrebujeme na ochranu spoločnosti PayPal alebo prípadných tretích strán pred rizikom storna, poplatkov, pokút, penále a iných záväzkov akejkoľvek povahy. Po uplynutí tohto obdobia budete môcť vybrať všetky nami zadržané prostriedky, ktoré nie sú predmetom sporu. Ak máte otázky týkajúce sa prostriedkov zadržaných na vašom účte pri jeho zrušení, kontaktujte nás.
  Ak ste právnym zástupcom právne nespôsobilého alebo zosnulého majiteľa účtu, kontaktujte nás a my vám pomôžeme.

Ak sa rozhodneme z akéhokoľvek dôvodu ukončiť poskytovanie niektorých služieb PayPal alebo niektorej časti alebo funkcie služieb PayPal, oznámime vám to aspoň dva mesiace pred ukončením poskytovania tejto služby alebo funkcie. Výnimkou sú situácie, keď spoločnosť PayPal s dobrým úmyslom usúdi, že:

 • službu alebo funkciu treba ukončiť skôr, a to na základe zákona alebo vzťahu s treťou stranou;
 • takýto bežný proces ukončenia by mohol spôsobiť bezpečnostné riziko či značné finančné alebo materiálne technické zaťaženie.

Priradenie platobného nástroja a jeho zrušenie

Všetky peniaze na účte sú z právneho hľadiska označované ako „elektronické peniaze”, čo je pojem uznávaný v Európskom hospodárskom priestore ako forma peňazí vhodná na použitie online.

Zdroj financovania môžete použiť ako spôsob platby pre nás, aby ste na svojom účte získali elektronické peniaze, ako aj na prevod prostriedkov z účtu, ako sa uvádza ďalej v tejto zmluve s používateľom (pozri najmä Pridávanie alebo prevod peňazíFinancovanie platieb).

K účtu PayPal môžete ako platobný nástroj priradiť kreditnú kartu, debetnú kartu, predplatenú kartu (ak je k dispozícii), bankový účet alebo účet PayPal Credit (ak je k dispozícii) alebo ich priradenie zrušiť.

S cieľom znížiť riziko pre spoločnosť PayPal môžeme dostupnosť vašich platobných nástrojov obmedziť.

Informácie o zdroji financovania (napríklad číslo kreditnej karty a dátum skončenia jej platnosti) pravidelne aktualizujte. Ak sa tieto informácie zmenia, môžeme ich aktualizovať na základe dostupných informácií a zdrojov tretích strán bez akéhokoľvek zásahu na vašej strane. Ak nechcete, aby sme informácie o vašej karte aktualizovali, môžete sa s touto požiadavkou obrátiť na jej vydavateľa alebo zdroj financovania z účtu PayPal odstrániť. Pri aktualizácii zdroja financovania nezmeníme jeho súvisiace predvolené nastavenia. Svoju kartu alebo bankový účet máte možnosť potvrdiť, čo nám umožní overiť ich platnosť a skutočnosť, že ste ich majiteľom. Môžete tak urobiť pomocou postupu priradenia a potvrdenia karty (v prípade kariet), postupu potvrdenia účtu (v prípade bankových účtov) alebo iných postupov, o ktorých vás budeme informovať alebo ktoré z času na čas zverejníme.

Trvalé povolenie na zúčtovanie prostriedkov z platobných nástrojov

Keď k účtu PayPal priradíte platobný nástroj, dávate nám trvalé povolenie na automatické zúčtovanie požadovanej hodnoty elektronických peňazí z tohto nástroja (pokiaľ nie je stanovené inak v tejto zmluve s používateľom ani podmienkach akéhokoľvek mandátu (napr. inkasa) na vytvorenie a udržiavanie tohto oprávnenia používaného poskytovateľom tohto platobného nástroja):

 • na pokrytie:
  • sumy platby (a všetkých našich transakčných poplatkov), keď účet používate na odoslanie platby inému používateľovi;
  • všetkých dlžných súm vyplývajúcich z vašej činnosti príjemcu, ktorý prijíma platby pomocou našich služieb, ak ste zaregistrovaní v službe PayPal ako používateľ s bydliskom alebo sídlom v Spojenom kráľovstve.
 • na doplnenie prostriedkov na účet pri použití funkcie pridania prostriedkov v rozhraní účtu.

Ak predchádzajúci pokus zlyhal, môžeme prostriedky zo zdroja financovania zúčtovať znova. Ak akékoľvek trvalé povolenie v súvislosti so zdrojom financovania zrušíte, splatíte nám celú sumu elektronických peňazí, ktorú sme už vydali a ktorá nebola z daného zdroja financovania zúčtovaná.

Povolenie môžete zrušiť tak, že zrušíte priradenie platobného nástroja k účtu PayPal.

SEPA je iniciatívou Európskej únie a európskeho bankového sektora, ktorej cieľom je zjednodušiť bankové platby v krajinách Európskej únie. Ak ste používateľom s registrovanou adresou na Cypre, v Estónsku, Grécku, Írsku, Lotyšsku, Litve, na Malte, na Slovensku a v Slovinsku, vždy, keď si zaregistrujete bankový účet v službe PayPal alebo nový bankový účet používate po prvýkrát ako platobný nástroj, udeľujete spoločnosti PayPal súhlas s inkasom SEPA. Ak na trvalé oprávnenie používate súhlas s inkasom SEPA:

 • daný súhlas a referenčné číslo súhlasu si môžete kedykoľvek pozrieť v profile svojho účtu PayPal a tento súhlas môžete pre budúce transakcie zrušiť alebo zmeniť;
 • Spoločnosť PayPal vás bude informovať o sume platby priamym inkasom SEPA v časovom období, v ktorom spoločnosť PayPal dostane sumu z bankového účtu spolu s potvrdením o nákupe. Ak spoločnosť PayPal v dôsledku storna pôvodnej platby odošle žiadosť o platbu inkasom SEPA znova, nedostanete pred opätovným odoslaním žiadosti žiadne (ďalšie) informácie o sume a príslušnom termíne,
 • v súlade so zmluvnými podmienkami svojej banky môžete od nej požadovať vrátenie peňazí kedykoľvek v období 8 týždňov od dátumu vykonania platby inkasom SEPA.

Riziko storna v súvislosti s vaším platobným nástrojom a elektronickými šekmi

Keď z vášho zdroja financovania dostaneme platbu, môžeme výsledné elektronické peniaze uložiť do vášho rezervného účtu, a to dovtedy, kým máme dôvod domnievať sa, že existuje riziko storna poskytovateľom zdroja financovania. Pokiaľ je tu takéto riziko storna, nemáme všetky informácie potrebné na to, aby sme mohli prostriedky z vašej platby sprístupniť na vašom účte PayPal.

Keď nám dáte príkaz na vykonanie platby z vášho účtu inému používateľovi, ktorá je financovaná z vášho bankového účtu a my výsledné elektronické peniaze uložíme týmto spôsobom, nazývame tento typ platby z bankového účtu „elektronický šek“. Informácie o používaní elektronických šekov nájdete v časti Financovanie platieb poslaných z vášho účtu.

Zadržanie a používanie zostatku na účte PayPal

Na účte nebudete z peňazí dostávať žiadne úroky ani iné zárobky. Je to preto, že peniaze na vašom účte sú elektronické peniaze a európske zákony vyplácanie úrokov z elektronických peňazí zakazujú. Elektronické peniaze sa tiež podľa luxemburského zákona nepovažujú za vklad ani investíciu, takže sa na vás nevzťahujú luxemburské programy ochrany vkladov ani odškodnenia investorov, ktoré zastrešuje rada pre ochranu vkladov a investícií Conseil des Protection des Deposants et des Investisseurs.

Pokiaľ táto zmluva s používateľom nestanovuje inak, peniaze na vašom účte môžeme kedykoľvek uchovávať v

a prevádzať ich medzi nimi v súlade s touto zmluvou s používateľom.

Zostatok na účte PayPal

Operačná časť účtu obsahuje váš zostatok na účte PayPal, čo sú peniaze, ktoré sú k dispozícii na platby alebo výbery.

Pri použití našej platobnej služby na zaplatenie inému používateľovi nám dávate príkaz na prevod peňazí zo zostatku na účte PayPal na účet príjemcu.

V čase vykonania platby musíte mať na účte PayPal dostatočný zostatok na pokrytie danej platby aj transakčných poplatkov pre službu PayPal. Uplatňujú sa aj ďalšie požiadavky – pozrite si časť Posielanie platieb nižšie. Ak nemáte dostatočný zostatok na účte PayPal alebo ste zvolili uprednostňovaný platobný nástroj, zároveň zadávate požiadavku, aby sme vo vašom mene získali prostriedky z príslušného zdroja financovania a na váš účet PayPal vydali elektronické peniaze na uskutočnenie platby.

Pri výbere peňazí z účtu PayPal je potrebné, aby ste mali v čase výberu na účte PayPal dostatočný zostatok na pokrytie hodnoty daného výberu.

Ak chcete zistiť, ako si vytvoriť zostatok na účte PayPal a ako ho vybrať, pozrite si časť Pridanie alebo prevod peňazí.

Ak váš zostatok na účte PayPal obsahuje zápornú sumu, ide o čistú sumu, ktorú nám dlhujete v danom čase.

Rezervný účet

Peniaze, ktoré sú vo vašom prehľade účtu označené ako „čakajúce na spracovanie“, „nezúčtované“, „zadržané“ alebo inak zakázané alebo obmedzené, sú v danom čase zadržané v časti vášho účtu, ktorá funguje ako rezervný účet. K peniazom na rezervnom účte nie je možné získať prístup ani ich používať.

Pridanie alebo prevod peňazí

Pridanie peňazí

Ak chcete na účte získať elektronické peniaze, môžete (ak ďalšie ustanovenia tejto zmluvy s používateľom nestanovujú inak):

 • prijať platbu na účet od niekoho iného (môžeme vám za to účtovať poplatky),
 • získať elektronické peniaze od nás tak, že nám zaplatíte ekvivalentnú sumu.

Elektronické peniaze od nás môžete získať:

 • automaticky s použitím príslušných zdrojov financovania na pokrytie platieb, ktoré na základe vašich príkazov pošleme iným používateľom (a transakčných poplatkov, ktoré platíte nám);
 • manuálne s použitím funkcie pridania prostriedkov, ktorá je k dispozícii v rozhraní účtu, pričom nám zaplatíte alebo nám dáte príkaz na zúčtovanie elektronických peňazí z vášho zdroja financovania.

Za realizáciu každej platby v náš prospech od vášho poskytovateľa zdroja financovania nesie právnu zodpovednosť daný poskytovateľ. Nedokážeme ovplyvniť, ako rýchlo sa k nám platba dostane.

Výber peňazí

Ak máte na účte PayPal zostatok, môžete z neho vybrať akúkoľvek sumu tak, že ju prevediete na vybraný platobný nástroj priradený k účtu PayPal. Túto možnosť môžeme niekedy povoliť. Platobný nástroj môže byť bankový účet alebo debetná či kreditná karta v závislosti od krajiny, v ktorej je účet PayPal zaregistrovaný.

Keď nám dáte príkaz na výber akejkoľvek sumy zo zostatku na účte PayPal, a ak sa v tejto zmluve s používateľom neuvádza inak, budeme postupovať takto:

 • Elektronické peniaze zameníme za peniaze, ktoré môžeme previesť na váš vybraný zdroj financovania.
 • Našej vlastnej banke dáme príkaz na prevod peňazí na váš vybraný zdroj financovania.

Naším cieľom je poslať príkaz na výber našej banke do konca nasledujúceho pracovného dňa (pod pojmom pracovný deň sa rozumie deň, v ktorý sú banky v Luxembursku otvorené pre verejnosť), ak sa podľa tejto zmluvy s používateľom neuplatňujú žiadne iné oneskorenia. Po tom, ako naša banka dostane platobný príkaz, nemáme žiadny vplyv na to, ako dlho bude dokončenie platby trvať. V tejto chvíli naša banka, váš poskytovateľ zdroja financovania a platobné systémy, od ktorých závisia, preberajú zodpovednosť za presun peňazí na vybraný zdroj financovania, čo môže mať vplyv na čas doručenia peňazí. Prostriedky vám môžeme umožniť vybrať prevodom peňazí na:

 • oprávnený bankový účet (ak je táto možnosť k dispozícii) pomocou:
  • štandardného prevodu na váš bankový účet priradený k vášmu účtu (táto funkcia výberu sa niekedy nazýva prevod na bankový účet),
  • okamžitého prevodu na váš bankový účet priradený k vášmu účtu.
   Uvedené prevody môžeme umožniť realizovať aj pomocou debetnej karty priradenej k danému bankovému účtu.
 • vašu kartu MasterCard alebo Visa (ak je táto možnosť k dispozícii).

Účtujú sa poplatky za prevody. Vždy, keď iniciujete takýto prevod, o poplatkoch vás informujeme vopred.

Platobný nástroj (napríklad bankový účet alebo karta), na ktorý žiadate vloženie peňazí, musí byť vedený v pôvodnej mene, v ktorej bol účet otvorený, alebo v inej mene, ktorú spoločnosť PayPal podporuje pre výbery v krajine vášho bydliska alebo sídla.

Ak nestanovíme inak, zostatok na účte PayPal môžete vybrať len v pôvodnej mene svojho účtu. Ak chcete vybrať zostatok na účte PayPal v inej mene, budete musieť túto menu previesť na pôvodnú menu svojho účtu alebo sa prevedie automaticky v čase výberu. Použije sa náš výmenný kurz transakcie.

To znamená:

 • Ak vyberiete peniaze zo zostatku na účte PayPal vedeného v mene inej ako pôvodnej mene účtu, zúčtuje sa vám poplatok za prepočet meny na pôvodnú menu účtu.
 • Ak vyberiete peniaze a prevediete ich na zdroj financovania (napríklad na bankový účet alebo kartu) vedený v mene inej ako pôvodnej mene vášho účtu, zúčtuje sa vám poplatok za prepočet meny na menu, v ktorej je vedený zdroj financovania.

Aby sme vás, našich ďalších používateľov a svoju spoločnosť chránili pred stratou a aby sme mohli dodržiavať povinnosti v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a iné právne povinnosti, môžeme prevod prostriedkov v niektorých situáciách odložiť, okrem iného vtedy, keď je potrebné potvrdiť, že ste dali na prevod oprávnenie, alebo ak platby na váš účet PayPal boli predmetom storna (napríklad v dôsledku chargebacku, storna platby bankou alebo sporu zo strany kupujúceho). Ak prevod prostriedkov z účtu PayPal čaká na spracovanie a my na váš účet PayPal uplatníme obmedzenie alebo je platba zadržaná, či sa na vašom účte alebo pripojenom účte nachádza dlžná suma v akejkoľvek mene, budete musieť prevod znova iniciovať po tom, ako bolo obmedzenie alebo zadržanie odstránené alebo bola splatená dlžná suma.

Na vaše výbery môžeme nastaviť limity, pričom všetky limity na výber si môžete zobraziť po prihlásení sa do svojho účtu PayPal. Na zrušenie limitu na výber je potrebné použiť postup, ktorý vám oznámime alebo ktorý priebežne zverejňujeme (čo môžeme uviesť vo vašom prehľade účtu).

Spravovanie peňazí vo viacerých menách

Účet je po otvorení nastavený na používanie v pôvodnej mene, v ktorej bol otvorený.

Pôvodná mena, v ktorej bol váš účet otvorený, je euro (EUR), okrem prípadov, keď ste sa v službe PayPal zaregistrovali ako používateľ s bydliskom alebo sídlom v niektorej z týchto krajín:

 • Česká republika: česká koruna (CZK)
 • Maďarsko: maďarský forint (HUF)
 • Spojené kráľovstvo: libra šterlingov (GBP)

Váš účet môžeme nakonfigurovať tak, aby ste ho mohli používať na ukladanie peňazí a posielanie a prijímanie platieb v iných menách, než je mena, v ktorej bol váš účet otvorený. Ak budete mať na účte PayPal zostatok, môžeme vám povoliť prepočítať ho na zostatok v inej mene.

Ak váš zostatok na účte PayPal nepostačuje na pokrytie platby, ktorú máme na základe vášho príkazu odoslať v konkrétnej mene, môžeme na pokrytie chýbajúcich prostriedkov prepočítať sumu z akéhokoľvek zostatku na účte PayPal v inej mene. Posielanie peňazí v určitých menách môže byť geograficky obmedzené.

Môžeme vám tiež umožniť zvoliť si spôsob, akým sa na vašom účte bude zaobchádzať s platbami prijatými v menách, ktoré nie sú pôvodnou menou účtu, alebo akým sa budú takéto platby prepočítavať. Ak chcete prijať prostriedky v mene, ktorá sa líši od pôvodnej meny vášho účtu, je možné, že sa bude vyžadovať vytvorenie zostatku v danej mene alebo prepočet prostriedkov na inú menu, ktorú vám umožníme držať.

Platby v niektorých menách je možné prijať iba automatickým prepočtom prostriedkov na inú menu, ktorú vám na účte umožníme držať.

Ak dostanete platbu od osoby, ktorá nemá účet PayPal, pričom táto platba je v mene, pre ktorú váš účet nie je v súčasnosti nakonfigurovaný, môžeme prijatú sumu automaticky prepočítať na menu, ktorú váš účet môže v čase platby používať.

Prečítajte si časť Prevod peňazí vyššie, kde zistíte, ako môžete uskutočňovať prevody v rôznych menách.

Ak zo zostatku v akejkoľvek mene na vašom účte vyplýva, že nám z akéhokoľvek dôvodu dlhujete peniaze, môžeme si dlžnú sumu stiahnuť zo zostatku v inej mene, odpísaním dlžnej sumy z prostriedkov, ktoré dostanete na účet, z prostriedkov, ktoré sa pokúsite vybrať či poslať na svoj alebo iný účet, alebo odpísaním prostriedkov z akýchkoľvek výberov, ktoré sa pokúsite uskutočniť. Ak bude počas 21 dní výška zostatku na účte PayPal rovná dlžnej sume spoločnosti PayPal, aj keď nebude v eurách, spoločnosť PayPal dlžnú sumu prepočíta na eurá.

Spoločnosť PayPal má oprávnenie na základe vlastného uváženia stanoviť limity na sumu, ktorú môžete prepočítať, alebo na počet prepočtov meny. Za všetky riziká spojené s udržiavaním viacerých mien na účte PayPal zodpovedáte vy. Meny nesmiete spravovať ani prepočítavať na účely špekulatívneho obchodovania, arbitráže, opcií alebo akejkoľvek inej činnosti, o ktorej stanovíme, že sa používa primárne na účely získania alebo zarábania peňazí pomocou výmenných kurzov. Každú transakciu, ktorá podľa nášho rozhodnutia tieto pravidlá porušuje, môžeme zadržať, zrušiť, alebo stornovať.

Prepočet meny

Ak spoločnosť PayPal prepočíta menu, prepočet sa realizuje podľa výmenného kurzu transakcie, ktorý sme stanovili pre príslušný prepočet meny.

Výmenný kurz transakcie sa pravidelne upravuje a zahŕňa poplatok za prepočet meny, ktorý používame a zachovávame pri výpočte základného výmenného kurzu, ktorý sa uplatní v prípade vašej transakcie. Základný výmenný kurz vychádza z kurzov v rámci veľkoobchodných menových trhov v deň prepočtu alebo v predchádzajúci pracovný deň alebo, ak sa to vyžaduje v právnych predpisoch, z príslušných štátnych referenčných kurzov.

Počas transakcie vám môžeme výmenný kurz transakcie (vrátane poplatku za prepočet meny) poskytnúť na kontrolu. Ak transakciu dokončíte, tento výmenný kurz transakcie sa môže na platbu za transakciu uplatniť bez ohľadu na to, kedy sa transakcia spracuje, alebo sa môže uplatniť, len ak sa transakcia spracuje v obmedzenom čase. O príslušnej možnosti vás informujeme počas transakcie. Po uplynutí tohto obmedzeného času môžeme použiť výmenný kurz transakcie platný v čase spracovania transakcie alebo prepočet meny vôbec neuskutočniť.

Ak ste autorizovali platbu podľa zmluvy o fakturácii a pre danú platbu vykonáme prepočet meny, použijeme výmenný kurz transakcie platný v čase spracovania transakcie. Výmenný kurz transakcie sa môže pri každej platbe podľa zmluvy o fakturácii líšiť.

Môžeme vám poskytnúť prístup k prevodníku mien, ktorý vám pomôže zistiť, aký výmenný kurz transakcie (vrátane poplatku za prepočet meny) sa môže vzťahovať na určité prepočty meny. Všetky sadzby zobrazené prevodníkom mien sú platné len v čase použitia nástroja a môžu sa meniť.

Možnosti prepočtu meny

Keď je vaša platba financovaná debetnou alebo kreditnou kartou a spoločnosť PayPal rozhodne, že je potrebný prepočet meny, súhlasíte s tým, že menu namiesto vydavateľa vašej debetnej alebo kreditnej karty prepočítame my, a dávate nám na to oprávnenie.

Ak to umožňuje daný vydavateľ karty a sieť, môžete mať právo na to, že menu platby kartou prepočíta na menu, v ktorej platbu posielate z účtu PayPal, vydavateľ karty. Táto možnosť vám môže byť predložená v rôznych formách vrátane výberu meny, ktorá sa na danú transakciu použije, či už vykonáme prepočet my alebo vydavateľ karty, alebo výberu výmenného kurzu, ktorý sa na transakciu použije. Ak menu prepočítava vydavateľ karty, výmenný kurz a príslušné poplatky určí on.

PayPal vždy vykoná prepočet pri transakciách, v ktorých ako platobný nástroj používate existujúci zostatok na účte alebo priradený bankový účet.

Ak spoločnosť PayPal stanoví, že si prepočet meny vyžaduje transakcia, ktorá tiež vyžaduje výber záložného platobného nástroja, možno si nebudete môcť zvlášť zvoliť, či prepočet meny pri platbe zo záložného platobného nástroja vykoná PayPal alebo vydavateľ karty.

Ak je prepočet meny na predajnom mieste ponúkaný obchodníkom, nie spoločnosťou PayPal, a vy autorizujete platobnú transakciu na základe výmenného kurzu a poplatkov obchodníka, spoločnosť PayPal nenesie za tento prepočet meny žiadnu zodpovednosť.

Výpisy z účtu a žiadosti o záznamy o účte

Ak váš účet nie je obmedzený, môžete si výpis z účtu PayPal zobraziť a stiahnuť po prihlásení sa do účtu PayPal. Súhlasíte s tým, že namiesto prijímania periodického prehľadu e-mailom si budete transakcie prehliadať v histórii účtu PayPal.

Dôležité informácie o platbách vám budeme zasielať e-mailom a po prihlásení sa do účtu budete mať vždy k dispozícii aktuálnu históriu transakcií. Máte tiež prístup k prehľadu účtu PayPal na stiahnutie. Tu nájdete všetky poplatky a ostatné sumy zúčtované z účtu PayPal v príslušnom období. Prehľad sa aktualizuje a bude k dispozícii len vtedy, keď na účte PayPal nastane nejaká aktivita alebo vám za príslušné obdobie zúčtujeme nejaké poplatky. Spôsob, akým poskytujeme informácie o transakcii, vám umožňuje tieto informácie uchovať a reprodukovať v nezmenenom stave, napríklad vytlačením kópie.

Vyhradzujeme si právo na zúčtovanie poplatku za poskytnutie dodatočných informácií alebo za poskytnutie histórie transakcií a ďalších informácií o poplatkoch iným spôsobom, ale nebudeme vám účtovať poplatky za záznamy vyžiadané na základe tvrdenia v dobrej viere, že vo vašom účte PayPal došlo k chybe.

Poplatky

Poplatky za služby účtujeme tak, ako sa uvádza na stránke Poplatky podľa krajiny, kde máte u nás registrované bydlisko alebo sídlo.

Uvedené poplatky podliehajú príslušným daniam, ale môžu sa uplatňovať iné dane alebo poplatky, ktoré neplatíte prostredníctvom spoločnosti PayPal ani vám ich neukladáme.

Za telefónne poplatky a všetky poplatky vášho poskytovateľa internetových služieb alebo podobné či súvisiace poplatky, ktoré vyplývajú z vášho používania našich služieb, zodpovedáte vy.

Poplatky spoločnosti PayPal môžeme sťahovať z vášho účtu PayPal. Svoje poplatky súvisiace s transakciami môžeme odpočítať zo súm, ktoré prevádzame, ešte pred tým, ako tieto prostriedky pripíšeme na váš účet PayPal.

Informácie o sumách, ktoré ste prijali, a o zúčtovaných poplatkoch vám poskytneme buď e-mailom alebo vo vašej histórii transakcií (ktorú môžete nájsť po prihlásení sa do svojho účtu).

Ak sa pri platbe vyžaduje poplatok, môžeme vás o tomto poplatku informovať pri zadaní platobného príkazu.

Z našich poplatkov nemôžete odpočítať žiadnu sumu.

Ďalšie poplatky vám môžeme účtovať za ďalšie služby poskytnuté nad rámec tejto zmluvy s používateľom. O týchto poplatkoch vám povieme pred použitím služby.

Ak ste obchodník a chcete požiadať o našu viacúrovňovú sadzbu obchodníka na základe objemu (a udržať si ju), uplatnia sa podmienky sadzby obchodníka uvedené nižšie v časti Prijímanie platieb.

ZMLUVA S POUŽÍVATEĽOM SLUŽBY PAYPAL

Posielanie platieb

Všeobecné ustanovenia o posielaní platieb

Platobný príkaz

Niekedy vám môžeme povoliť, aby ste nám platobný príkaz poslali akýmkoľvek spôsobom, pričom vám pošleme oznámenie. Spôsob, akým zadávate platobný príkaz, môže závisieť od typu platby – napríklad:

 • Ak platíte za nákup alebo dávate príspevok, mnohí predajcovia alebo príjemcovia príspevkov vám umožnia poskytnúť nám platobný príkaz v rámci vyhradenej pokladne PayPal Checkout alebo inej integrácie platobného systému PayPal na svojej webovej lokalite.
 • Platbu môžete niekomu odoslať po prihlásení sa do svojho účtu PayPal pomocou funkcie posielania peňazí.

Môžeme vás požiadať, aby ste svoj príkaz overili (t. j. dali nám informácie, ktoré potrebujeme na to, aby sme sa uistili, že nám príkaz zadávate vy, ako napríklad správne prihlasovacie údaje – tie môžu zahŕňať vašu e-mailovú adresu a heslo) a iným spôsobom sa úspešne prihlásili do účtu PayPal a poskytli nám platobný príkaz.

Zrušenie platobného príkazu

Keď nám poskytnete platobný príkaz, nemôžete ho zrušiť, s výnimkou prípadu, keď ide o platobný príkaz na základe fakturačnej zmluvy (ďalšie informácie nájdete nižšie).

Ako rýchlo sa platba pripíše?

Platba inému používateľovi odíde z vášho účtu do jedného pracovného dňa po tom, ako prijmeme úplný platobný príkaz.

Platba z účtu odíde do dvoch pracovných dní, ak váš úplný platobný príkaz dostaneme:

 • v deň, ktorý nie je pracovným dňom;
 • v pracovný deň po konečnom termíne pre účty registrované v nasledujúcich krajinách: 17.00 v Grécku, 15.00 v Írsku, 14.45 v Maďarsku, 14.00 v Českej republike a 16.00 v iných krajinách.

Môžeme vám umožniť, aby ste nás požiadali o odoslanie platby k určitému neskoršiemu dátumu. V takomto prípade platba opustí váš účet v tento neskorší deň.

Ďalšie ustanovenia tejto zmluvy s používateľom môžu mať vplyv na predĺženie vyššie uvedených časov.

Prípady zamietnutia platby spoločnosťou PayPal

Váš platobný príkaz môžeme považovať za nedokončenú transakciu a platbu môžeme zamietnuť v prípade, že:

 • na účte PayPal nemáte dosť peňazí;
 • máme dôvod sa domnievať, že vaše priradené zdroje financovania neobsahujú dosť finančných prostriedkov na pokrytie sumy potrebnej na uskutočnenie platby;
 • nám neposkytnete všetky povinné informácie, ktoré vyžadujeme v príslušnom procese platby, pomocou ktorého získame váš platobný príkaz (napríklad požadované dostatočné údaje o príjemcovi a overenie platobného príkazu);
 • platba prekračuje limit na odoslané platby, na ktorý vás pri pokuse o platbu upozorníme;
 • máme dôvod sa domnievať, že v súvislosti s vaším účtom došlo k zakázanej činnosti alebo že ste inak porušili túto zmluvu s používateľom.

Prípady neprijatia platby príjemcom

Ak vám umožníme poslať platbu niekomu, kto nemá účet PayPal, príjemca si môže peniaze nárokovať tak, že si účet PayPal otvorí.

Ak už príjemca účet PayPal má, môžete peniaze odmietnuť.

Ak príjemca peniaze odmietne prijať alebo si neotvorí účet PayPal a neuplatní si na ne nárok do 30 dní od dátumu odoslania, peniaze (vrátane všetkých poplatkov, ktoré vám boli zúčtované) vrátime na váš účet PayPal. Ďalšie informácie o tom, čo sa môže stať po prijatí vrátených peňazí na účet PayPal, nájdete v časti Vrátenie peňazí na účet.

Limity na odoslané platby

Na základe vlastného uváženia môžeme stanoviť limity na sumu a hodnotu platieb, ktoré môžete uskutočniť, vrátane prostriedkov odoslaných za nákupy. Limit na odoslané platby môžete zobraziť po prihlásení sa do svojho účtu PayPal. Na zrušenie limitu na odoslané platby je potrebné použiť postup, ktorý vám oznámime alebo ktorý príležitostne zverejňujeme (čo môžeme uviesť v prehľade vášho účtu).

Nastavenie automatického sťahovania prostriedkov z účtu

Odložené platby predajcovi

Pri platbách niektorým predajcom alebo za určité nákupy (napríklad nákupy tovaru, ktorý vám má byť doručený, alebo nákupy, ktoré môže predajca aktualizovať a finalizovať), poskytujete:

 • predajcovi oprávnenie na neskoršie inkasovanie vašej platby,
 • spoločnosti PayPal príkaz, aby sme predajcovi automaticky zaplatili, keď predajca o platbu požiada.

Oprávnenie zvyčajne zostáva v platnosti do 30 dní, ale môže zostať v platnosti aj dlhšie. Ak máte zostatok, môžeme platbu zadržať ako čakajúcu na spracovanie, kým predajca platbu neinkasuje. Ak je pri platbe potrebný prepočet meny zo strany spoločnosti PayPal, výmenný kurz transakcie sa určí a použije (v súlade s časťou Prepočet meny) v čase spracovania platby.

Vaše oprávnenie predajcovi umožňuje aktualizovať sumu platby pred jej zinkasovaním (s ohľadom na prípadné zmeny v nákupe, na ktorých ste sa s predajcom dohodli, napríklad dodatočné daňové, prepravné alebo poštovné poplatky alebo zľavy). Zmeny nie sme nikdy povinní overovať (a to ani v čase prevodu platby). Na základe vášho oprávnenia a po prijatí príkazov od predajcu na konečnú sumu platby môžeme previesť akúkoľvek sumu.

Platby podľa zmlúv o fakturácii

Fakturačnú zmluvu môžete použiť na trvalé automatické spravovanie platieb pre tých istých príjemcov. Keď uzavriete zmluvu o fakturácii:

 1. oprávňujete menovaných príjemcov na inkasovanie platieb z vášho účtu na základe toho, ako určia príjemcovia (môže ísť o platby súm, ktoré príjemcovi dlhujete za nákup tovaru alebo služieb podľa osobitnej zmluvy, ktorú ste s príjemcom uzavreli);
 2. dávate príkaz spoločnosti PayPal, aby menovaným príjemcom (alebo iným príjemcom, ktorých menovaní príjemcovia určia, keď o to menovaní príjemcovia požiadajú) zaplatila, keď ju o to požiadajú.

Príjemca sa týmto stáva „dôveryhodným príjemcom“ (právne označenie pre niekoho, o kom nám oznámite, že má oprávnenie na prijímanie platieb) všetkých vašich platieb podľa zmluvy o fakturácii, takže vás nebudeme žiadať o overenie (napríklad prihlásenie sa) ani schválenie platieb pri ich uskutočnení.

Platby vykonané podľa zmluvy o fakturácii môžu byť v rôznych sumách a môžu byť uskutočnené v rôznych dňoch. Sme iba poskytovateľom platobných služieb, takže nemôžeme (a neočakávajte, že budeme) vedieť, na čom ste sa s príjemcom dohodli a na čom nie ani prečo sa príjemca rozhodol inkasovať danú platbu. Sumu, ktorú nám príjemca poskytne na účely spracovania platieb podľa zmluvy o fakturácii, nemáme povinnosť overovať ani potvrdzovať.

Na označenie platieb, ktoré môžu byť spravované podľa fakturačnej zmluvy, sa používajú viaceré názvy – patria sem „automatické platby“, „platby za predplatné“, „pravidelné platby“, „referenčné transakcie“, „vopred autorizované prevody“ a „vopred schválené platby“.

Zmluvu o fakturácii môžete kedykoľvek zrušiť s okamžitou účinnosťou vo svojom rozhraní účtu alebo tak, že nás kontaktujete. Ak sa má platba podľa tejto zmluvy o fakturácii vykonať pred koncom nasledujúceho pracovného dňa po tom, čo zmluvu zrušíte, môžeme zmluvu o fakturácii zrušiť až po uskutočnení tejto platby. Ak zmluvu o fakturácii zrušíte, stále môžete príjemcovi dlžiť peniaze za tovar alebo služby, ktoré ste dostali, ale za ktoré ste nezaplatili.

Ak zistíme, že na platbu podľa zmluvy o fakturácii je potrebný prepočet meny, a tento prepočet vykonáme, použijeme výmenný kurz transakcie (vrátane nášho poplatku za prepočet meny) platný v čase spracovania platby.Výmenný kurz transakcie sa môže pre každú platobnú transakciu líšiť.

Vrátenie peňazí na účet

Ako môže dôjsť k vráteniu peňazí

Spoločnosť PayPal môže príjemcovi platby povoliť:

 • odmietnuť prijať platbu,
 • platbu prijať a potom vám cez naše služby dodatočne vrátiť peniaze v plnej alebo čiastočnej výške.

Sumu zamietnutej alebo vrátenej platby vám spoločnosť PayPal pripíše na účet PayPal. Sumu platby, na ktorú nebol uplatnený nárok, vám spoločnosť PayPal vráti na účet do 30 dní od dátumu uskutočnenia platby. Ak vám bude akákoľvek suma platby vrátená jedným zo spôsobov uvedených vyššie, vrátená suma sa môže prepočítať:

 • na menu zostatku, ktorý ste použili pri pôvodnej platbe (predtým než došlo k prepočtu na menu, ktorú dostal príjemca);
 • na menu, v ktorej bol účet pôvodne otvorený;
 • na americké doláre (ak ešte nemáte zostatok v tejto mene, tak vám ho vytvoríme).

Ak bol v pôvodnej platbe, ktorú ste poslali, zahrnutý prepočet meny, vrátenú sumu prepočítame z meny, v ktorej ju dostal príjemca, takto:

 • Ak bude suma vrátená do jedného dňa od dátumu pôvodnej platby, na prepočet meny sa použije výmenný kurz transakcie platný v čase pôvodnej platby, čiže vám vrátime pôvodnú sumu (vrátane uhradeného poplatku za prepočet meny) v pôvodnej mene, ktorá bola prepočítaná na účely platby.
 • Ak bude suma vrátená neskôr ako jeden deň od dátumu pôvodnej platby, použije sa výmenný kurz transakcie platný v čase prepočtu vrátenej sumy. Upozorňujeme, že na účely tohto osobitného prepočtu sumy na vrátenie platí nasledujúce:
  • Ak ste sa v službe PayPal zaregistrovali ako používateľ s bydliskom alebo sídlom v Spojenom kráľovstve, na Gibraltári, Jersey, Guernsey, ostrove Man alebo v Írsku, na výmenný kurz transakcie sa nevzťahuje poplatok za prepočet meny (nebudete ho uhrádzať).
  • Ak ste sa v službe PayPal zaregistrovali ako používateľ s bydliskom alebo sídlom mimo uvedených krajín, výmenný kurz transakcie zahŕňa poplatok za prepočet meny. V tomto prípade súhlasíte s tým, že pri platbách, ktoré boli vrátené alebo zamietnuté, uhradíte poplatok za prepočet meny.

Ak nie je v tejto časti vyššie stanovené inak, súhlasíte, že pri každom prepočte meny, ktorý sa použije na platbu vrátenú uvedenými spôsobmi, uhradíte poplatok za prepočet meny stanovený vyššie. Výmenný kurz transakcie môže byť použitý okamžite a bez upozornenia.

Vrátené peniaze môžeme z vášho účtu PayPal automaticky vybrať a previesť späť na zdroj financovania, ktorý ste použili pri pôvodnej platbe. Prepočet meny sa môže uplatňovať aj na prevody – prečítajte si časť Prevod peňazí vyššie.

Riziká pri prijímaní vrátených peňazí

Suma vrátených peňazí môže byť nižšia ako suma pôvodnej platby. Toto sa môže stať z týchto dôvodov:

 • Príjemca vám vracia peniaze v hodnote nižšej, ako je pôvodná suma platby. Keďže sme len poskytovateľom platobných služieb, nemôžeme vedieť, na akú konkrétnu náhradu za pôvodnú platbu máte od príjemcu nárok ani prečo príjemca vrátil peniaze v danej sume.
 • Došlo k výkyvom vo výmennom kurze transakcie.

Spoločnosť PayPal nezodpovedá za žiadne straty spôsobené tým, že sa príjemca rozhodne platbu neprijať alebo ju vráti, s výnimkou prípadov, keď spoločnosť PayPal vrátenie peňazí príjemcom nesprávne spracuje.

Za rozdiel medzi hodnotou vašej pôvodnej platby a hodnotou výslednej náhrady nenesieme zodpovednosť, s výnimkou prípadov, kedy je vrátená nesprávna platba (pozri časť Riešenie problémov).

Financovanie platieb

Výber uprednostňovaného platobného nástroja

Uprednostňovaný platobný nástroj si môžete vybrať po prihlásení sa do svojho účtu. Pokiaľ sa v tejto zmluve s používateľom nestanovuje inak, bude sa uprednostňovaný zdroj financovania používať ako predvolený zdroj financovania pre platby, ktoré odosielate zo svojho účtu.

Pre niektoré platby podľa fakturačných zmlúv môžete tiež nastaviť jednotlivé uprednostňované platobné nástroje.

Osobitné spôsoby financovania

Niektoré platby je možné posielať pomocou osobitných spôsobov financovania priradených k účtu PayPal, napríklad osobitného zostatku pre obchodníka alebo transakciu, darčekových poukazov alebo iných spôsobov propagačného financovania. Použitie a poradie týchto osobitných spôsobov financovania závisí od ďalších zmluvných podmienok medzi vami a nami. Vo vašom prehľade účtu sa v rámci osobitných spôsobov financovania môže zobrazovať pomyselná suma, ktorá je kedykoľvek k dispozícii na financovanie stanovených platieb. Táto suma nepredstavuje elektronické peniaze, nepovažuje sa za súčasť vášho zostatku na účte PayPal a nie je možné ju zameniť za hotovosť. Predstavuje iba sumu elektronických peňazí, ktoré vám vydáme a pripíšeme na váš účet PayPal v čase stanovenej platby (a iba na jej okamžité financovanie) v súlade s ďalšími zmluvnými podmienkami použitia daného osobitného spôsobu financovania (a iba na obdobie uvedené v týchto podmienkach). Ak je platba financovaná osobitným spôsobom financovania neskôr z akéhokoľvek dôvodu stornovaná, ponecháme si sumu, ktorá predstavuje tú časť príslušnej platby financovanú osobitným spôsobom financovania, a daný osobitný spôsob financovania obnovíme (za predpokladu, že neskončila jeho platnosť).

Financovanie platieb poslaných z vášho účtu

Elektronické peniaze za platbu, ktorú odošlete zo svojho účtu, získame z nasledujúcich zdrojov v tomto poradí, a to v rozsahu, v akom sú k dispozícii:

 1. osobitné spôsoby financovania (ak sú pre danú transakciu k dispozícii)
 2. Uprednostňovaný platobný nástroj (ak je vybratý a k dispozícii)
 3. existujúci zostatok na účte PayPal
 4. bankový účet (okamžitý prevod na základe súhlasu v banke)
 5. PayPal Credit (ak je k dispozícii)
 6. Debetná karta značky PayPal (ak je k dispozícii)
 7. Kreditná karta značky PayPal (ak je k dispozícii)
 8. Debetná karta
 9. Kreditná karta
 10. Bankový účet (elektronický šek)

Ak ste ako zdroj financovania priradili bankový účet, môžeme sa rozhodnúť ponúknuť vám prístup k službe platby po doručení, ktorá vám umožňuje odložiť zúčtovanie sumy z tohto bankového účtu na neskôr. Ak vám túto službu ponúkneme a vy sa rozhodnete ju využívať, budú sa na vás vzťahovať podmienky platby po doručení.

Ochrana kupujúceho PayPal

Ak si kúpite tovar od predajcu, ktorý akceptuje PayPal, môžete mať nárok na vrátenie peňazí v rámci programu ochrany kupujúceho PayPal. V uplatniteľných prípadoch vás ochrana kupujúceho PayPal oprávňuje na náhradu celej nákupnej ceny tovaru, ako aj pôvodných nákladov na poštovné, ktoré ste zaplatili. Spoločnosť PayPal určuje podľa vlastného uváženia, či sa na vašu sťažnosť uplatňuje ochrana kupujúceho PayPal. Pôvodné rozhodnutie spoločnosti PayPal sa považuje za konečné, môžete však mať možnosť podať spoločnosti PayPal odvolanie proti rozhodnutiu v prípade, že máte nové alebo presvedčivé informácie, ktoré v čase pôvodného rozhodnutia neboli k dispozícii, alebo ak sa domnievate, že v rozhodovacom procese došlo k chybe.

DÔLEŽITÉ: Ako súčasť riešenia vašej sťažnosti sa môže od vás vyžadovať, aby ste tovar vrátili predajcovi alebo inej strane, ktorú určíme. Ochrana kupujúceho PayPal vás neoprávňuje na náhradu nákladov na vrátenie tovaru, ktoré vám môžu vzniknúť.

Ochrana kupujúceho PayPal sa môže uplatniť, keď sa vyskytnú tieto konkrétne problémy s transakciou:

 • nedostali ste tovar od predajcu (ďalej len sťažnosť na „nedoručený tovar“) alebo
 • tovar ste dostali, no tento tovar nezodpovedá tovaru, ktorý ste si objednali (ďalej len sťažnosť na „tovar výrazne odlišný od opisu“).

Ak sa domnievate, že ste transakciu uskutočnenú prostredníctvom účtu PayPal neautorizovali, tento typ sťažnosti sa od ochrany kupujúceho PayPal líši a je opísaný nižšie v časti Zodpovednosť za neoprávnené transakcie a iné chyby.

Transakcie s využitím kódu QR

Ak uskutočníte nákup u predajcu osobne s využitím kódu QR pre tovar a služby PayPal, z transakcie vám vyplýva nárok na ochranu kupujúceho PayPal.

Sťažnosti na nedoručený tovar

Vaša sťažnosť na nedoručený tovar nebude spĺňať podmienky vrátenia peňazí v rámci ochrany kupujúceho PayPal, ak:

 • vyzdvihnete tovar osobne alebo si ho necháte vyzdvihnúť vo svojom mene, a to aj v prípade, keď použijete službu PayPal na predajnom mieste predajcu, s výnimkou osobných transakcií s využitím kódu QR pre tovar a služby PayPal;
 • predajca poskytol doklad o doručení.

Ak predajca predloží dôkaz o tom, že vám tovar doručil, spoločnosť PayPal môže v rámci sťažnosti na nedoručený tovar rozhodnúť v prospech predajcu aj v prípade vášho tvrdenia, že ste tovar nedostali.

Sťažnosti na tovar výrazne odlišný od opisu

Tovar sa môže považovať za výrazne odlišný od opisu v týchto prípadoch:

 • Tovar sa podstatne líši od opisu uvedeného predajcom.
 • Dostali ste úplne iný tovar.
 • Informácia o stave tovaru nebola presná. V opise tovaru sa napríklad uvádzalo, že je tovar nový, no v skutočnosti bol použitý.
 • Tovar bol inzerovaný ako originálny, aj keď nebol (t. j. falzifikát).
 • Tovaru chýbajú dôležité časti alebo funkcie a daná skutočnosť nebola uvedená v opise tovaru, keď ste ho kúpili.
 • Tovar ste kúpili v určitom počte, ale nedostali ste ho všetok.
 • Tovar sa poškodil počas prepravy.
 • Tovar je v prijatom stave nepoužiteľný a v opise sa táto skutočnosť neuvádzala.

Tovar nemožno považovať za výrazne odlišný od opisu v týchto prípadoch:

 • Predajca v opise tovaru správne opísal chybu tovaru.
 • Tovar bol správne opísaný, ale po jeho doručení ste ho už nechceli.
 • Tovar bol správne opísaný, ale nesplnil vaše očakávania.
 • Tovar mal drobné škrabance a v opise sa uvádzalo, že je použitý.

Tovar a transakcie, na ktoré sa nevzťahuje ochrana kupujúceho PayPal

Platby za nasledujúce položky nespĺňajú podmienky na náhradu v rámci ochrany kupujúceho PayPal:

 • nehnuteľnosti vrátane obytných priestorov;
 • finančné produkty alebo investície akéhokoľvek druhu;
 • firmy (pri kúpe firmy alebo investovaní do firmy);
 • vozidlá vrátane, nie však výhradne, motorových vozidiel, motocyklov, rekreačných vozidiel, lietadiel a člnov s výnimkou ľahkých prenosných dopravných prostriedkov používaných na rekreačné účely, ako sú bicykle a hoverboardy s kolesami;
 • sťažnosti na tovar výrazne odlišný od opisu v prípade osobne vyzdvihnutého tovaru a tovaru, ktorý je čiastočne alebo úplne vyhotovený na mieru;
 • príspevky vrátane platieb na platformách kolektívneho financovania a platieb uskutočnených na platformách kolektívneho požičiavania;
 • tovar zakázaný podľa pravidiel používania služby PayPal;
 • tovar v rámci sťažnosti na nedoručený tovar, ktorý vyzdvihnete osobne alebo si ho necháte vyzdvihnúť vo svojom mene, vrátane tovaru zakúpeného na predajnom mieste predajcu s výnimkou osobných transakcií s využitím kódu QR pre tovar a služby PayPal;
 • priemyselné stroje používané na výrobu;
 • platby orgánom, ktorých činnosť vykonáva štát (s výnimkou štátnych podnikov), alebo obchodníkom konajúcim na základe splnomocnenia od orgánov, ktorých činnosť vykonáva štát;
 • platby, ktoré sú ekvivalentom hotovosti, vrátane položiek s uloženou hodnotou ako darčekové alebo predplatené karty;
 • hazardné hry, stávky alebo ďalšie činnosti so vstupným poplatkom a cenou;
 • osobné platby;
 • platby uskutočnené prostredníctvom funkcií vyplatení a hromadných platieb PayPal alebo platby neodoslané pomocou vášho účtu PayPal;
 • položky určené na ďalší predaj vrátane transakcií s jednou položkou alebo transakcií s viacerými položkami;
 • platby za zlato (či už vo fyzickej podobe, alebo v podobe obchodovanej na burzách).

Kritériá oprávnenosti transakcií na získanie ochrany kupujúceho PayPal

Ak chcete získať nárok na ochranu kupujúceho PayPal, musíte spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Máte účet PayPal v dobrom stave.
 • Zaplatíte za tovar spĺňajúci podmienky zo svojho účtu PayPal.
 • Pred podaním sťažnosti v rámci ochrany kupujúceho PayPal sa prostredníctvom centra riešenia problémov pokúsite kontaktovať predajcu a vyriešiť problém priamo s ním.
 • Poskytnete spoločnosti PayPal dokumentáciu a iné informácie v požadovanej lehote.
 • Otvoríte spor v centre riešenia problémov do 180 dní od dátumu odoslania platby a budete sa riadiť naším procesom online riešenia sporov.
 • Nedostali ste náhradu ani ste sa nedohodli na alternatívnom riešení v súvislosti s nákupom od iného zdroja.

Náš proces online riešenia sporov

Ak sa vám nepodarí vyriešiť problém súvisiaci s transakciou priamo s predajcom a chcete uplatniť sťažnosť v rámci ochrany kupujúceho PayPal, musíte sa riadiť naším procesom online riešenia sporov prostredníctvom centra riešenia problémov. Sťažnosť môžete podať aj tak (druhý krok nižšie), že nám zavoláte a porozprávate sa s naším zástupcom. Musíte postupovať podľa krokov uvedených nižšie. V prípade, že ich nedodržíte, môže byť vaša sťažnosť zamietnutá:

Prvý krok: Otvorte spor do 180 dní od dátumu uskutočnenia platby. To vám môže umožniť začať priamu konverzáciu s predajcom týkajúcu sa problému s transakciou, ktorá môže prispieť k vyriešeniu sporu. Ak sa vám nepodarí vyriešiť spor priamo s predajcom, prejdite na druhý krok. Až do vyriešenia alebo ukončenia sporu zadržíme na účte PayPal predajcu všetky prostriedky súvisiace s transakciou.

Druhý krok: Spor postúpte ako sťažnosť so žiadosťou o náhradu do 20 dní od otvorenia sporu, ak sa vám s predajcom nepodarí dohodnúť, inak spor automaticky ukončíme. Spor môžete postúpiť ako sťažnosť so žiadosťou o náhradu prostredníctvom centra riešenia problémov. Vtedy môže spor postúpiť ako sťažnosť aj predajca alebo spoločnosť PayPal. Ak podávate sťažnosť na nedoručený tovar, spoločnosť PayPal vás môže požiadať, aby ste počkali aspoň sedem dní od dátumu podania sporu predtým, než ho postúpite.

Tretí krok: Poskytnite spoločnosti PayPal dokumentáciu alebo iné informácie po tom, ako vy, predajca alebo spoločnosť PayPal spor postúpite ako sťažnosť so žiadosťou o náhradu. Spoločnosť PayPal vás môže požiadať o poskytnutie potvrdeniek, hodnotení treťou stranou, policajných správ alebo iných dokumentov, ktoré spoločnosť PayPal určí. Na tieto žiadosti musíte zareagovať včas na základe požiadaviek uvedených v našej korešpondencii s vami.

Štvrtý krok: Včasne reagujte na požiadavky spoločnosti PayPal týkajúce sa doručenia v prípade, že podávate sťažnosť na tovar výrazne odlišný od opisu. Spoločnosť PayPal môže vyžadovať, aby ste na vlastné náklady odoslali tovar predajcovi, spoločnosti PayPal alebo tretej strane (určenej spoločnosťou PayPal) a predložili doklad o doručení.

Piaty krok: Spoločnosť PayPal prijme konečné rozhodnutie (vrátane automatického ukončenia akéhokoľvek sporu alebo sťažnosti) podľa vlastného uváženia na základe vyššie uvedených požiadaviek na krytie a kritérií oprávnenosti, všetkých dodatočných informácií poskytnutých počas procesu online riešenia sporov alebo akýchkoľvek iných informácií, ktoré spoločnosť PayPal za daných okolností považuje za relevantné a náležité.

Spor s nami alebo vydavateľom karty

Ak ste ako spôsob platby pri transakcii prostredníctvom svojho účtu PayPal použili debetnú alebo kreditnú kartu a s touto transakciou nie ste spokojní, môžete mať právo nahlásiť spornú transakciu vydavateľovi karty. Príslušné práva na chargeback spojené s kartou môžu byť rozsiahlejšie ako práva, ktoré máte k dispozícii v rámci programu ochrany kupujúceho PayPal. Ak nahlásite spornú transakciu vydavateľovi karty, môžete mať napríklad právo vymáhať náhradu súm zaplatených za nevyhovujúci tovar aj v prípade, že tovar nespĺňa podmienky na ochranu, ktoré požadujeme v prípade uplatnenia sťažnosti na tovar výrazne odlišný od opisu.

Musíte sa rozhodnúť, či chcete spor riešiť so spoločnosťou PayPal v rámci ochrany kupujúceho PayPal alebo s vydavateľom svojej karty. Nemôžete podniknúť oba tieto kroky súčasne ani sa usilovať o dvojitú náhradu. Ak riešite spor/sťažnosť s nami a zároveň riešite spor týkajúci sa tej istej transakcie s vydavateľom svojej karty, váš spor/sťažnosť s nami ukončíme. Nebude to mať vplyv na proces sporu s vydavateľom vašej karty. Okrem toho, ak riešite spor s vydavateľom svojej karty, nemôžete neskôr riešiť spor/sťažnosť s nami.

Ak sa rozhodnete nahlásiť spornú transakciu spoločnosti PayPal a rozhodneme vo váš neprospech, daný spor môžete neskôr riešiť aj s vydavateľom svojej karty. Ak spoločnosť PayPal neprijme konečné rozhodnutie vo veci vašej sťažnosti do posledného termínu na otvorenie sporu u vydavateľa vašej karty a pre oneskorenie dostanete nižšiu náhradu ako plnú sumu, ktorú by ste inak mali nárok získať od vydavateľa karty, poskytneme vám náhradu zvyšku vašej straty (po odčítaní sumy, ktorú ste už získali späť od predajcu alebo vydavateľa karty).

Skôr než kontaktujete vydavateľa karty alebo otvoríte spor so spoločnosťou PayPal, mali by ste kontaktovať predajcu a pokúsiť sa problém vyriešiť v súlade s jeho podmienkami vrátenia tovaru.

ZMLUVA S POUŽÍVATEĽOM SLUŽBY PAYPAL

Prijímanie platieb

Všeobecné ustanovenia o prijímaní platieb

Spoločnosť PayPal môže komukoľvek (s účtom alebo bez neho) povoliť, aby uskutočnil platbu, ktorá povedie k vydaniu alebo prevodu elektronických peňazí na váš účet.

Tým, že do svojej online pokladne alebo platformy integrujete (alebo ste už integrovali) akúkoľvek funkciu, ktorá má platcovi bez účtu umožniť poslať platbu na váš účet, súhlasíte so všetkými ďalšími podmienkami používania danej funkcie, ktoré vám spoločnosť PayPal sprístupní na každej stránke webovej lokality (vrátane každej stránky pre vývojárov a stránky Právne zmluvy) alebo online platformy PayPal či Braintree. Tieto ďalšie podmienky zahŕňajú zmluvu o alternatívnych spôsoboch platby spoločnosti PayPal.

Prijatie platby na účet neznamená to isté ako prijatie vyplatených finančných prostriedkov. Oznámenie o tom, že vám bola odoslaná platba ešte neznamená, že došlo k prijatiu elektronických peňazí na váš účet. Na to je potrebné platbu najskôr akceptovať.

Niekedy vám môžeme umožniť prijímať platby v akejkoľvek mene podporovanej našou službou.

Ak platiteľovi na predajnom mieste ponúknete prepočet meny pri platbe cez PayPal vy (a nie spoločnosť PayPal), máte povinnosť kupujúceho informovať o výmennom kurze a akýchkoľvek poplatkoch, ktoré sa pri danej platobnej transakcii stiahnu. V prípade, že kupujúceho o výmennom kurze a prípadných poplatkoch nebudete informovať, spoločnosť PayPal nemá žiadnu zodpovednosť voči kupujúcemu. Beriete na vedomie, že neinformovanie kupujúceho o výmennom kurze a prípadných poplatkoch môže byť trestným činom.

Každá platba, ktorá vám bola odoslaná, môže byť podľa tejto zmluvy s používateľom predmetom stornovania, preverovania platieb, obmedzenia, rezervovania alebo zadržania.

Limity na prijaté platby

Na základe vlastného uváženia môžeme stanoviť limity na sumu a hodnotu platieb, ktoré môžete prijímať, vrátane peňazí prijímaných za nákupy. Na zrušenie limitu na prijaté platby je potrebné použiť postup, ktorý vám oznámime alebo ktorý priebežne zverejňujeme (čo môžeme uviesť vo vašom prehľade účtu).

Nové platobné riešenie

Naše nové platobné riešenie pozostáva z:

 • osobitného balíka platobných služieb pre vašu online pokladňu alebo platformu, ktoré kupujúcemu umožnia poslať platbu na váš účet bez ohľadu na to, či má otvorený účet;
 • podporného nástroja na ochranu pred podvodmi.

Môžeme vám ponúknuť všetky súčasti platobného riešenia, akúkoľvek jeho súčasť alebo akúkoľvek kombináciu jeho súčastí. Ak vám ponúkneme platobné riešenie a vy sa ho rozhodnete používať, okrem tejto zmluvy s používateľom súhlasíte aj s ďalšími uvedenými podmienkami týkajúcimi sa nasledujúcich funkcií, a to:

 • so zmluvou o alternatívnych spôsoboch platby spoločnosti PayPal, ak ako súčasť platobného riešenia používate našu funkciu alternatívnych spôsobov platby;
 • ak používate:
  • našu službu rozšírených možností platieb kreditnými a debetnými kartami ako súčasť nového platobného riešenia,
  • ochranu pred podvodmi ako súčasť platobného riešenia,

s nasledujúcimi podmienkami v závislosti od krajiny, v ktorej ste si založili účet PayPal:

Poplatky, ktoré môžu vyplývať zo zmluvy o alternatívnych spôsoboch platby spoločnosti PayPalzmluvy o poskytovaní služieb PayPal pre platby kartou online v Spojenom kráľovstve, na Gibraltári, na ostrovoch  Jersey, Guernsey a Ostrove Man a zmluvy o poskytovaní služieb PayPal pre platby kartou online v iných krajinách sa na používanie nového platobného riešenia nevzťahujú. Namiesto toho sa uplatňujú osobitné poplatky za používanie nového platobného riešenia.

Poznámka pre používateľov zaregistrovaných v Írsku: táto časť, ktorá sa týka nového platobného riešenia a osobitných poplatkov za jeho používanie, sa na vás vzťahuje až po uvedení nového platobného riešenia na trh v Írsku. PayPal môže nové platobné riešenie uviesť na trh v Írsku na základe ďalšieho bezprostrednéhooznámenia zverejneného spoločnosťou PayPal na stránke Aktualizácia pravidiel (dostupnej prostredníctvom päty s právnymi informáciami na väčšine stránok webovej lokality PayPal) 19. augusta 2019 alebo neskôr (podľa výhradného uváženia spoločnosti PayPal).

Pravidlá týkajúce sa prirážky

Spoločnosť PayPal nepodporuje prirážky, pretože predstavujú obchodnú praktiku, ktorá znevýhodňuje spotrebiteľa a vytvára zbytočný zmätok, nezhody a upustenie od platby.

Ak ste používateľom, ktorý má pobyt alebo sídlo v Spojenom kráľovstve, za používanie našich služieb nebudete účtovať žiadne prirážky.

 V opačnom prípade budete prirážku za použitie našich služieb účtovať iba v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré sa na vás vzťahujú, a táto prirážka nebude presahovať prirážky, ktoré uplatňujete za použitie iných spôsobov platby.

Ak kupujúcemu zaúčtujete prirážku, informujete kupujúceho o požadovanom poplatku vy sami, nie spoločnosť PayPal. V prípade, že kupujúceho o prirážke neinformujete, spoločnosť PayPal nenesie žiadnu zodpovednosť. Beriete na vedomie, že účtovanie prirážky a/alebo neinformovanie kupujúceho o prípadnej prirážke môže byť trestným činom.

Ak ste používateľom s pobytom alebo sídlom v Spojenom kráľovstve, váš účet má status sadzby obchodníka a na ktoromkoľvek zo svojich predajných miest (a v akejkoľvek podobe):

 1. odrádzate zákazníkov od používania služieb alebo im v tom bránite,
 2. nezaobchádzate s platobnou značkou PayPal prinajmenšom rovnako ako s ostatnými ponúkanými spôsobmi platby,
 3. účtujete si príplatok za používanie našich služieb,

môžeme natrvalo znížiť status vášho účtu na štandardnú sadzbu (bez toho, aby to malo vplyv na ostatné práva a opravné prostriedky, ktorými môžeme disponovať).

Prezentácia značky PayPal

Máte povinnosť zaobchádzať so službou PayPal ako spôsobom platby alebo značkou prinajmenšom rovnocenne so všetkými ďalšími spôsobmi platby ponúkanými na vašich predajných miestach vrátane webových lokalít alebo mobilných aplikácií. To zahŕňa aspoň rovnocenné alebo v zásade podobné:

 • umiestnenie loga,
 • umiestnenie na každom predajnom mieste,
 • zaobchádzanie, pokiaľ ide o postup platby, podmienky, obmedzenia alebo poplatky, v každom prípade v porovnaní s ostatnými značkami a spôsobmi platby na vašich predajných miestach.

V informáciách určených vašim zákazníkom ani vo verejných vyhláseniach nebudete službu PayPal ako spôsob platby skresľovať ani uprednostňovať iný spôsob platby pred službou PayPal.

Dane a podávanie informácií

Je vašou zodpovednosťou určiť, či sa na platby, ktoré uskutočníte alebo dostanete, vzťahujú nejaké dane a je len vašou zodpovednosťou stanoviť túto daň, podať daňové priznanie a vybrať a odviesť daň v správnej výške príslušnému daňovému orgánu. Nezodpovedáme za rozhodovanie o tom, či vaše transakcie podliehajú daňovej povinnosti, ani za výpočet dane, podanie daňového priznania, výber či odvádzanie daní z akejkoľvek transakcie. Na služby spoločnosti PayPal ako poskytovateľa bankových služieb sa v EÚ nevzťahuje daň z predaja.

Vaše pravidlá vrátenia peňazí a pravidlá ochrany osobných údajov

Máte povinnosť podmienky vrátenia peňazí a tovaru a pravidlá ochrany osobných údajov zverejniť.

Platby v obchodoch a transakcie s využitím kódu QR

Ak prijímate platby PayPal vo svojom kamennom obchode, celkovú sumu transakcie musíte zákazníkovi oznámiť ešte pred jej zúčtovaním. Z účtu zákazníka môžete zúčtovať iba tie transakcie, ktoré autorizoval. Ak zákazníci požiadajú o fyzickú potvrdenku, musíte im ju poskytnúť. Súhlasíte s tým, že každá transakcia, ktorú uskutočníte, musí obsahovať presný a pravdivý opis zakúpeného tovaru a služieb.

Ak na prijímanie platieb vo svojom kamennom obchode používate kód QR, musíte používať taký kód QR, ktorý je určený na transakcie týkajúce sa tovaru a služieb. Kódy QR nesmiete v prípade osobných transakcií používať ako spôsob prijímania platieb za transakcie týkajúce sa tovaru a služieb uskutočnených online. V prípade sťažností kupujúceho, ktoré sa týkajú transakcií s využitím kódu QR, môžeme od vás požadovať poskytnutie alternatívneho dôkazu o doručení, prípadne inej dodatočnej dokumentácie alebo informácií týkajúcich sa transakcie.

Predajcovia na trhu

Ak ste predajcom na trhu alebo prostredníctvom aplikácie tretej strany, kde sa ponúka služba PayPal, máte povinnosť dodržiavať všetky pravidlá vzťahujúce sa na program ochrany kupujúceho daného trhu alebo aplikácie tretej strany, ktoré sa týkajú vášho predaja uskutočneného prostredníctvom tohto fóra. Podľa všetkých takýchto ochrán sa od vás môže vyžadovať vykonanie určitých krokov a môžu mať vplyv na spracovanie sťažností.

Môžeme vám povoliť, aby ste poskytli určitým trhom oprávnenie použiť váš účet na úhradu súm vyplývajúcich zo sťažnosti, ktoré dlhujete trhu alebo (podľa okolností) kupujúcemu v zmysle podmienok riešenia sporov daného trhu, čo nazývame pohľadávky trhu. Ak takéto oprávnenie poskytnete a trh spoločnosť PayPal o sťažnosti informuje, dávate nám príkaz na spracovanie platieb za všetky pohľadávky trhu v súvislosti s danou sťažnosťou z vášho účtu PayPal v prospech príslušného trhu alebo kupujúceho (podľa okolností) v súlade s pokynmi, ktoré nám dá daný trh. Váš príkaz na úhradu akejkoľvek pohľadávky trhu môžeme považovať za zrušený, ak rozhodneme, že pokiaľ by ste sťažnosť podali voči spoločnosti PayPal, daná sťažnosť by bola rozhodnutá vo váš prospech. Tento príkaz môžete tiež zrušiť tak, že nás kontaktujete. Všetky sťažnosti podané priamo trhu sa riadia výhradne vnútornými pravidlami trhu. Podmienky ochrany predajcu PayPal sa nevzťahujú na sťažnosti, ktoré kupujúci voči vám podali priamo na trhu.

Prijímanie platieb podľa zmlúv o fakturácii

Ak vám umožníme prijímať platby od platiteľa podľa zmluvy o fakturácii a predložíte nám žiadosť o platbu podľa tejto zmluvy o fakturácii:

 • ručíte nám za to, že predložené sumy (vrátane zmien týchto súm) odsúhlasil platiteľ, z účtu ktorého budú stiahnuté, a že platiteľa na stiahnutie týchto súm vopred upozorníte;
 • súhlasíte, že ak sa táto suma zvýši natoľko, že vzhľadom na predchádzajúce nákupné návyky platiteľa a okolnosti danej platby platiteľ nemôže odôvodnene očakávať úhradu takejto vysokej sumy, oznámite mu výšku sumy, ktorú plánujete stiahnuť, najmenej 4 týždne vopred; rovnako tak súhlasíte, že voči nám zodpovedáte za všetky vrátenia tejto platby v súlade s podmienkami tejto zmluvy s používateľom.

Vrátenie peňazí a storná platieb

Keď dostanete platbu, môže byť vrátená alebo stornovaná. Môžeme vám povoliť vrátiť platiteľovi peniaze za platbu. V určitých prípadoch môžeme vašu platbu stornovať. Ďalšie informácie nájdete v ďalších ustanoveniach tejto časti.

Vrátenie peňazí

Nesiete zodpovednosť (pričom PayPal zodpovednosť nenesie) za:

 • svoje zákonné a zmluvné záväzky voči platiteľovi týkajúce sa sumy, ktorú platiteľovi vraciate;
 • rozdiel medzi nákladmi platiteľa, ktoré vznikli pri pôvodnej platbe, a hodnotou sumy, ktorá bola platiteľovi vrátená (napríklad v dôsledku výkyvov výmenného kurzu transakcie), okrem prípadov, keď je vrátená nesprávna suma (pozrite časť Riešenie problémov).
  Ďalšie informácie o poplatkoch, ktoré ste nám zaplatili ako príjemca pôvodnej platby a ktoré si ponecháme, keď použijete osobitnú funkciu na vrátenie peňazí za komerčné transakcie v účte PayPal, nájdete v časti Poplatky. Túto možnosť môžeme občas povoliť. S výnimkou prípadov, keď je vrátená nesprávna suma (prečítajte si časť Riešenie problémov).

Storná

Ak na účet dostanete platbu, dlhujete nám plnú sumu platby, ako aj naše straty vyplývajúce zo spracovania platby. To môže zahŕňať naše záväzky (vrátane všetkých poplatkov a pokút) voči každej tretej strane (vrátane platiteľa a poskytovateľa zdroja financovania platiteľa).

Storno nastane vtedy, keď uplatníme svoje právo na stiahnutie vyššie uvedených súm z vášho účtu podľa časti Splatenie záväzku tejto zmluvy s používateľom. Ak váš zostatok na účte PayPal v určitej mene nepostačuje na pokrytie sumy, ktorú nám v danej mene dlhujete, môžeme na pokrytie chýbajúcich prostriedkov prepočítať sumu z akéhokoľvek zostatku na účte PayPal v inej mene a následne sa vám zúčtuje poplatok za prepočet meny. To znamená, že ak ste napríklad predajcom, suma platieb prijatých na vašom účte môže byť z vášho účtu odstránená až po tom, ako ste dodali tovar alebo služby.

K stornu môže dôjsť, ak:

 • platiteľovi vrátime peniaze na základe sťažnosti v rámci ochrany kupujúceho PayPal, ktorú voči vám podal;
 • platiteľovi alebo poskytovateľovi zdroja financovania platiteľa (alebo obom) vrátime peniaze na základe sťažnosti od platiteľa alebo jeho poskytovateľa zdroja financovania v súvislosti so sumou platby v rámci procesu storna používaného týmto poskytovateľom zdroja financovania.

Napríklad:

 • Ak vám platiteľ poslal platbu pomocou karty, môže u vydavateľa karty podať žiadosť o chargeback. O tom, či platiteľ so žiadosťou o chargeback uspeje, rozhoduje vydavateľ karty, nie my. Ďalšie informácie o chargebackoch si môžete prečítať v našej Príručke pre chargebacky, ktorú nájdete v centre zabezpečenia PayPal v časti s názvom Bezpečný predaj. Do centra zabezpečenia PayPal môžete prejsť z webovej lokality PayPal. Za príjem žiadosti o chargeback vám zúčtujeme poplatok.
 • Ak platiteľ na financovanie platby použil bankový účet, platiteľ alebo banka môžu požiadať o bankové storno.

Požadovaná suma môže byť z dôvodu výkyvov výmenného kurzu medzi časom platby a časom sťažnosti vyššia ako pôvodná suma, ktorú ste dostali.

Vplyv ochrany kupujúceho PayPal na predajcov

Mali by ste si prečítať ustanovenia našich pravidiel ochrany kupujúceho a ak predávate tovar alebo služby kupujúcim s účtami PayPal v iných krajinách ako tej svojej, mali by ste sa oboznámiť aj s ochranou kupujúceho PayPal, ktorá je k dispozícii zákazníkom v každej z týchto krajín, pretože práva kupujúcich podľa týchto programov môžu mať vplyv aj na vás ako predajcu. Informácie o ochrane kupujúceho PayPal nájdete na stránke Právne zmluvy, keď vyberiete lokalitu kupujúceho v hornej časti a prejdete na príslušné pravidlá ochrany kupujúceho PayPal uvedené na danej stránke alebo v príslušnej zmluve s používateľom.

V prípade rozhodnutia vo váš neprospech vo veci sťažnosti v rámci ochrany kupujúceho PayPal v ktorejkoľvek krajine:

 • Musíte sa zrieknuť nákupnej ceny daného tovaru v plnej výške, ako aj pôvodného poštovného. V istých prípadoch nemusíte tovar získať späť.
 • Nebudú vám vrátené poplatky služby PayPal, ktoré ste uhradili v súvislosti s predajom.
 • Ak sa sťažnosť týkala toho, že sa doručený tovar výrazne líšil od opisu, nemusíte tovar získať späť, prípadne sa od vás môže vyžadovať, aby ste ho prijali späť a zaplatili náklady na vrátenie tovaru.
 • Ak sa sťažnosť týkala toho, že sa doručený tovar výrazne líšil od opisu a že vami predaný tovar je falzifikát, budete musieť kupujúcemu vrátiť plnú sumu a tovar nemusíte získať späť.

Ak prijímate od kupujúcich platby PayPal za tovar alebo služby, ktoré predávate prostredníctvom platformy eBay, musíte si prečítať a porozumieť programu záruky vrátenia peňazí spoločnosti eBay (eBay Money Back Guarantee). Pokiaľ nezrušíte účasť v programe zatelefonovaním spoločnosti eBay, spoločnosť PayPal bude považovať rozhodnutia prijaté spoločnosťou eBay v rámci tohto programu v prospech vašich kupujúcich za základ na stornovanie platby PayPal, ktorá vám bola odoslaná. Ak zostatok na vašom hotovostnom účte alebo firemnom účte PayPal nepostačuje na pokrytie sumy, môžeme:

 • zadržať váš účet PayPal dovtedy, kým na ňom nebude k dispozícii dostatok prostriedkov na pokrytie sumy;
 • vytvoriť na vašom účte PayPal dlžnú sumu.

Ochrana predajcu PayPal

Kritériá na splnenie podmienok

Ak niečo predáte kupujúcemu a transakcia je neskôr predmetom sporu alebo je stornovaná na základe storn, sťažností alebo chargebackov, môžete mať nárok na náhradu v rámci programu ochrany predajcu PayPal. Ak sa ochrana predajcu PayPal uplatňuje, oprávňuje vás ponechať si sumu nákupu v plnej výške. Počet platieb, na ktoré môžete dostať krytie, nie je obmedzený. Na stránke s podrobnosťami transakcie vo svojom účte PayPal môžete zistiť, či vaša transakcia spĺňa podmienky na ochranu v rámci tohto programu.

Ochrana predajcu PayPal sa môže uplatniť, keď kupujúci tvrdí, že:

 • neautorizoval odoslanie prostriedkov zo svojho účtu PayPal ani z nich neprofitoval (ďalej len sťažnosť na „neoprávnenú transakciu“) a táto neoprávnená transakcia sa uskutoční v prostredí hosťovanom spoločnosťou PayPal,
 • od vás nedostal tovar (ďalej len sťažnosť na „nedoručený tovar“).

Ochrana predajcu PayPal sa môže uplatniť aj v prípade stornovania transakcie z dôvodu úspešného chargebacku kupujúcim, ako aj v prípade stornovania platby financovanej bankou zo strany banky kupujúceho.

Táto časť opisuje, ako sa na vás vzťahuje ochrana predajcu PayPal. Mali by ste sa však oboznámiť aj s časťou Vplyv ochrany kupujúceho PayPal na predajcov.

Základné požiadavky

Ak chcete získať nárok na ochranu predajcu PayPal, musia byť splnené nasledujúce základné požiadavky a rovnako aj všetky príslušné dodatočné požiadavky:

 • Hlavná adresa uvedená vo vašom účte PayPal sa musí nachádzať v niektorej z krajín, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva s používateľom.
 • Tovar musí predstavovať fyzický, hmotný tovar, ktorý je možné odoslať, s výnimkou tovaru, na ktorý sa vzťahujú dodatočné požiadavky na nehmotný tovar. Transakcie zahŕňajúce tovar, ktorý doručíte osobne v súvislosti s platbou uskutočnenou vo vašom kamennom obchode, môžu mať tiež nárok na ochranu predajcu PayPal, pokiaľ kupujúci zaplatil za transakciu osobne s využitím kódu QR pre tovar a služby PayPal.
 • Tovar musíte odoslať na doručovaciu adresu uvedenú na stránke s podrobnosťami transakcie vo vašom účte PayPal pre danú transakciu. Ak ste tovar pôvodne odoslali na doručovaciu adresu príjemcu uvedenú na stránke s podrobnosťami transakcie, ale tovar je neskôr presmerovaný na inú adresu, nebudete mať nárok na ochranu predajcu PayPal. Preto vám odporúčame nepoužívať dopravnú službu zariadenú kupujúcim, aby ste mohli predložiť platný doklad o doprave a doručení.
 • Požiadavka na dopravu sa nevzťahuje na oprávnené transakcie zahŕňajúce tovar, ktorý doručíte osobne, za predpokladu, že súhlasíte s tým, že nám poskytnete alternatívny dôkaz o doručení, prípadne takú dodatočnú dokumentáciu alebo informácie týkajúce sa transakcie, ktoré môžeme požadovať.
 • Spoločnosti PayPal musíte včas poskytnúť dokumentáciu a ďalšie informácie, o ktoré požiada v rámci e-mailovej korešpondencie s vami, prípadne v rámci korešpondencie s vami prostredníctvom centra riešenia problémov. Ak v požadovanom čase neposkytnete spoločnosti PayPal dokumentáciu a iné informácie, môže sa stať, že stratíte nárok na ochranu predajcu PayPal.
 • Ak sa predaj týka predobjednaného tovaru či tovaru vyrobeného na objednávku, musíte ho odoslať v lehote, ktorú ste uviedli v ponuke. V ostatných prípadoch sa odporúča odoslať všetok dovar do siedmich dní od prijatia platby.
 • Musíte predložiť doklad o odoslaní alebo doručení.
 • V prípade sťažností na neoprávnenú transakciu musí byť platba na stránke Podrobnosti transakcie označená ako spĺňajúca podmienky alebo čiastočne spĺňajúca podmienky a v prípade sťažností na nedoručený tovar musí byť označená ako spĺňajúca podmienky, aby sa na ňu vzťahovala ochrana predajcu PayPal.
 • Za nákup musíte prijať jednu platbu z jedného účtu PayPal (čiastočné platby alebo platby v podobe splátok sú vylúčené).

Spoločnosť PayPal určuje podľa vlastného uváženia, či sa na vašu sťažnosť uplatňuje ochrana predajcu PayPal. Spoločnosť PayPal prijme rozhodnutie podľa vlastného uváženia na základe požiadaviek na krytie a kritérií oprávnenosti, všetkých informácií alebo dokumentov poskytnutých počas procesu riešenia sporov, prípadne akýchkoľvek iných informácií, ktoré spoločnosť PayPal za daných okolností považuje za relevantné a náležité.

Dodatočné požiadavky – nedoručený tovar

Ak chcete získať nárok na ochranu predajcu PayPal v prípade sťažnosti kupujúceho na nedoručený tovar, musíte spĺňať základné požiadavky a tiež nasledujúce dodatočné požiadavky:

 • Ak kupujúci pri transakcii financovanej kartou požiada vydavateľa o chargeback, platba musí byť na stránke Podrobnosti transakcie označená ako spĺňajúca požiadavky, aby sa na ňu vzťahovala ochrana predajcu PayPal.
 • Musíte poskytnúť doklad o doručení podľa nižšie uvedeného opisu.

Dodatočné požiadavky – nehmotný tovar

Aby predaj nehmotného tovaru a služieb spĺňal podmienky na ochranu predajcu PayPal, musí spĺňať základné požiadavky a nasledujúce dodatočné požiadavky:

 • Požiadavky týkajúce sa integrácie
  • Ak ste integrovali produkt Platba za nákup cez PayPal a prijímate platby priamo prostredníctvom webovej lokality alebo webovej lokality optimalizovanej pre mobilné zariadenia, musíte používať aktuálnu verziu tohto produktu.
  • Ak ste integrovali službu PayPal prostredníctvom tretej strany alebo ak využívate integráciu natívnej aplikácie, musíte pri platbe za nákup zabezpečiť odovzdanie informácií o relácii spoločnosti PayPal.
  • V závislosti od vášho obchodného modelu sa môžu uplatňovať iné požiadavky týkajúce sa integrácie. V prípade potreby vás budeme o týchto požiadavkách vopred informovať.
 • Musia byť zaplatené štandardné transakčné poplatky za predaj. Ak je váš účet PayPal zaregistrovaný v Spojenom kráľovstve, uplatňuje sa to len v prípade, že transakcia predstavuje platbu za digitálny tovar alebo licencie na digitálny obsah (nevzťahuje sa na platby za iný nehmotný tovar).
 • Tovar musí byť doručený a musíte poskytnúť doklad o doručení pre nehmotný tovar.

Vymedzenie dokladu o doručení alebo dokladu o odoslaní

Fyzický tovar

Ako nasledujúce doklady sa vyžadujú:

Doklad o odoslaní

Doklad o doručení

Elektronický alebo fyzický doklad od dopravcu, ktorý obsahuje tieto náležitosti:

 • dátum odoslania;
 • adresa príjemcu, ktorá sa zhoduje s doručovacou adresou uvedenou na stránke Podrobnosti transakcie; alebo
 • adresa príjemcu, ktorá obsahuje aspoň mesto/štát, mesto/krajinu alebo poštové smerovacie číslo (prípadne jeho medzinárodný ekvivalent).

Elektronický alebo fyzický doklad od dopravcu, ktorý obsahuje tieto náležitosti:

 • dátum doručenia a stav Doručené;
 • adresa príjemcu, ktorá sa zhoduje s doručovacou adresou uvedenou na stránke Podrobnosti transakcie;
 • adresa príjemcu, ktorá obsahuje aspoň mesto/štát, mesto/krajinu alebo poštové smerovacie číslo (prípadne jeho medzinárodný ekvivalent).

DÔLEŽITÉ: Váš výber dopravcu a možností odoslania u daného dopravcu môže mať významný vplyv na to, či splníte požiadavky týkajúce sa dokladu o doručení. Najmä v prípade medzinárodnej dopravy tovaru sa uistite, že váš dopravca dokáže potvrdiť stav Doručené na správnej adrese, pretože v opačnom prípade môže byť vaša žiadosť o uplatnenie ochrany predajcu zamietnutá.

Nehmotný tovar

Ako doklad o doručení pre nehmotný tovar sa vyžaduje:

Transakcie s využitím kódu QR

Ako doklad o odoslaní alebo doručení sa vyžaduje:

Doklad o doručení predstavuje v prípade nehmotného alebo digitálneho tovaru presvedčivý dôkaz preukazujúci, že daný tovar bol doručený alebo že nákupná objednávka bola splnená. Presvedčivý dôkaz môže zahŕňať systém vedenia záznamov, ktorý uvádza dátum odoslania tovaru a to, že tovar bol:

 • elektronicky odoslaný príjemcovi a v príslušných prípadoch zahŕňa aj záznam s adresou príjemcu (e-mail, IP adresu atď.),
 • prijatý alebo použitý príjemcom.

V prípade transakcií s využitím kódu QR môžeme od vás požadovať poskytnutie alternatívneho dôkazu o doručení, prípadne inej dodatočnej dokumentácie alebo informácií týkajúcich sa transakcie.

Tovar a transakcie nespĺňajúce podmienky

Váš predaj nespĺňa podmienky na krytie v rámci programu ochrany predajcu PayPal v týchto prípadoch:

 • Kupujúci podal sťažnosť (u nás alebo u vydavateľa svojej karty), že tovar, ktorý ste poslali, nezodpovedá objednanému tovaru (ďalej len sťažnosť na tovar „výrazne odlišný od opisu“).
 • Predaj sa týka tovaru, ktorý spoločnosť PayPal na základe vlastného uváženia označí ako falzifikát.
 • Predaj zahŕňa tovar, ktorý doručíte osobne v spojení s platbou uskutočnenou vo vašom kamennom obchode, okrem prípadu, ak kupujúci zaplatil za transakciu osobne s využitím kódu QR pre tovar a služby PayPal.
 • Ide o predaj, ktorý sa nespracováva prostredníctvom účtu PayPal kupujúceho ani transakciou v rámci platby pre hostí PayPal. Predaj nespĺňa podmienky na krytie napríklad vtedy, keď bol uskutočnený pomocou produktu PayPal Payments Pro/VT, produktu rozšírených možností platieb kreditnými a debetnými kartami spoločnosti PayPal, produktu platieb PayPal Business alebo pomocou produktu PayPal Here.
 • Predaj sa týka tovarov, ktoré sú ekvivalentom hotovosti, vrátane darčekových kariet.
 • Predaj zahŕňa príspevok.
 • Predaj sa týka nákupu finančného produktu alebo investície akéhokoľvek druhu.
 • Predaj zahŕňa osobnú platbu.
 • Predaj zahŕňa platbu uskutočnenú prostredníctvom funkcií vyplatení a hromadných platieb PayPal.
 • Tovar je vozidlo, ktorým môže okrem iného byť motorové vozidlo, motocykel, rekreačné vozidlo, lietadlo alebo čln.
 • Predaj zahŕňa platby za zlato (či už vo fyzickej podobe, alebo v podobe obchodovanej na burzách).

Sadzba obchodníka

Status sadzby obchodníka je možné získať na základe splnenia príslušných podmienok, podania žiadosti a jej schválenia spoločnosťou PayPal. Spoločnosť PayPal môže žiadosti vyhodnocovať jednotlivo a okrem iného môže použiť aj tieto kritériá: minimálny mesačný objem predaja, veľkosť priemerného nákupného košíka a účet v dobrom stave.

Ak má účet spĺňať podmienky žiadosti o status viacúrovňovej sadzby obchodníka na základe objemu (a jeho udržania):

 • musí byť stále v dobrom stave a nesmie byť predmetom vyšetrovania,
 • musia naň byť v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci v rámci komerčných transakcií prijaté platby v sume vyššej ako horný limit pre úroveň 1 (v mene, v ktorej bol účet pôvodne založený).

Status vášho účtu môžeme kedykoľvek znížiť na štandardnú sadzbu, ak:

Ak spoločnosť PayPal zaradí váš účet do nižšej kategórie, budete musieť o získanie statusu sadzby obchodníka PayPal opätovne požiadať.

Žiadosť o status sadzby obchodníka môžete podať online pomocou osobitného formulára po prihlásení do svojho účtu. Ak bude vaša žiadosť zamietnutá, ďalšiu žiadosť môžete podať až po 30 dňoch.

Sadzby obchodníka sa nevzťahujú na platby v rámci komerčných transakcií prijaté prostredníctvom funkcie poskytnutej v súlade s podmienkami zmluvy o poskytovaní služieb PayPal pre platby kartou online, ktoré sa vzťahujú na vašu krajinu, ani prostredníctvom funkcie PayPal Here.

ZMLUVA S POUŽÍVATEĽOM SLUŽBY PAYPAL

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI A ZADRŽANIA

Zakázané činnosti

V súvislosti s používaním našich webových lokalít, svojho účtu PayPal alebo služieb PayPal či v priebehu komunikácie so spoločnosťou PayPal, ďalšími používateľmi služby PayPal alebo tretími stranami nesmiete:

 • porušiť túto zmluvu s používateľom, pravidlá používania služby PayPal, zmluvy s obchodným subjektom (ak sa na vás vzťahujú) ani akúkoľvek inú zmluvu medzi vami a nami;
 • porušiť žiaden právny predpis, rozhodnutie ani usmernenie (napríklad tie, ktoré upravujú finančné služby, ochranu spotrebiteľa a boj proti nekalej súťaži, diskriminácii či nepravdivej reklame);
 • porušiť žiadne autorské právo, patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo či iné práva duševného vlastníctva ani práva na ochranu osobnosti a práva na súkromie spoločnosti PayPal ani akejkoľvek tretej strany;
 • predávať falzifikáty;
 • konať hanlivým, ohováračským, ohrozujúcim či obťažujúcim spôsobom;
 • poskytovať nepravdivé, nepresné alebo zavádzajúce informácie;
 • odosielať ani prijímať finančné prostriedky, pri ktorých máme oprávnený dôvod sa domnievať, že sú potenciálne podvodné alebo neoprávnené;
 • odmietnuť spolupracovať pri vyšetrovaní ani odmietnuť potvrdiť svoju totožnosť či poskytnúť akékoľvek informácie;
 • pokúsiť sa počas sporu získať finančné prostriedky za tú istú transakciu od spoločnosti PayPal a zároveň od predajcu, banky alebo vydavateľa karty;
 • riadiť účet prepojený s iným účtom, ktorý bol zapojený do niektorej z týchto zakázaných činností;
 • vykonávať svoju podnikateľskú činnosť ani používať služby PayPal takým spôsobom, ktorý bude mať alebo môže mať za následok vznik:
  • sťažností;
  • žiadostí kupujúcich (podaných u nás alebo u vydavateľa karty) o zrušenie platnosti platieb určených vám;
  • poplatkov, pokút, penále alebo iných záväzkov či strát pre spoločnosť PayPal, iných zákazníkov spoločnosti PayPal, tretie strany alebo vás;
 • používať svoj účet PayPal ani služby PayPal takým spôsobom, ktorý spoločnosti PayPal, Visa, Mastercard, American Express, Discover alebo akákoľvek iná sieť na elektronický prevod prostriedkov odôvodnene považuje za zneužívanie systému platobných kariet či za porušenie pravidiel združenia vydavateľov kariet alebo siete;
 • dovoliť, aby bol na vašom účte PayPal zostatok odrážajúci dlžnú sumu voči nám;
 • vybrať si peňažnú hotovosť zo svojej kreditnej karty (ani to neumožniť iným);
 • pristupovať k službám PayPal z krajiny, ktorá nie je uvedená v našom zozname povolených krajín;
 • podniknúť žiadne kroky, ktoré spôsobia neodôvodnenú alebo neprimerane vysokú záťaž na naše webové lokality, softvér, systémy (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie jednotlivých služieb PayPal), ktoré prevádzkuje spoločnosť PayPal alebo ktoré sú prevádzkované v jej mene, ani na služby PayPal;
 • napomáhať vírusom, trójskym koňom, malvérom, počítačovým červom ani iným počítačovým programom, ktoré sa pokúšajú alebo môžu poškodiť, narušiť, zneužiť, nepriaznivo ovplyvniť, tajne odpočúvať alebo odcudziť akýkoľvek systém, údaje, informácie či služby PayPal alebo k nim získať neoprávnený prístup;
 • používať žiadne proxy na anonymizáciu, roboty, moduly na prehľadávanie obsahu (pavúky) ani iné automatické zariadenia či manuálne procesy na monitorovanie alebo kopírovanie našich webových lokalít bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu ani používať žiadne zariadenia, softvér či programy na obídenie našich hlavičiek zakazujúcich roboty;
 • ovplyvňovať, narušovať alebo sa pokúsiť ovplyvniť či narušiť naše webové lokality, softvér, systémy (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie jednotlivých služieb PayPal), ktoré prevádzkuje spoločnosť PayPal alebo ktoré sú prevádzkované v jej mene, prípadne akékoľvek služby PayPal, či používanie služieb PayPal inými používateľmi;
 • urobiť nič, čo by mohlo spôsobiť, že prídeme o nejaké služby poskytované našimi poskytovateľmi internetových služieb, spracovateľmi platieb alebo inými dodávateľmi, prípadne poskytovateľmi služieb;
 • používať služby PayPal na testovanie správania kreditných kariet;
 • obchádzať žiadne pravidlá spoločnosti PayPal ani rozhodnutia týkajúce sa vášho účtu PayPal, ako sú dočasné alebo časovo neobmedzené pozastavenia či iné zadržania, obmedzenia alebo zákazy na účte, čo okrem iného zahŕňa tieto činnosti: pokúšať sa otvoriť nový alebo ďalší účet PayPal, ak je na účte dlžná suma alebo bol naň uplatnený zákaz, pozastavenie alebo iné obmedzenie; otvoriť nový alebo ďalší účet PayPal pomocou informácií, ktoré nie sú vaše (napríklad meno, adresa, e-mailová adresa atď.); alebo použiť účet PayPal inej osoby;
 • obťažovať našich zamestnancov, obchodných zástupcov alebo iných používateľov alebo sa im vyhrážať;
 • zneužívať (ako kupujúci či predajca) náš online proces riešenia sporov ani ochranu kupujúceho PayPal;
 • spôsobiť, že v súvislosti s vaším účtom PayPal alebo firmou dostaneme nadmerné množstvo sťažností vyriešených v prospech navrhovateľa;
 • mať u úverovej agentúry úverové hodnotenie, ktoré naznačuje vysokú mieru rizika spojeného s vaším používaním služieb PayPal;
 • používať kreditnú kartu so svojím účtom PayPal na účely výberu hotovosti (ani to neumožniť iným);
 • sprístupňovať ani rozosielať údaje iného používateľa tretej strane ani takéto informácie používať na marketingové účely bez výslovného súhlasu daného používateľa;
 • posielať nevyžiadané e-maily používateľom ani používať služby PayPal na získavanie platieb za odosielanie alebo za pomoc s odosielaním nevyžiadaných e-mailov tretím stranám;
 • bez nášho písomného súhlasu alebo bez písomného súhlasu príslušnej tretej strany kopírovať, reprodukovať, komunikovať tretej strane webové lokality PayPal, upravovať, meniť ich, vytvárať z nich odvodeniny, verejne ich zobrazovať či prispôsobovať akýkoľvek ich obsah;
 • nikomu poskytnúť heslá k svojmu účtu ani použiť heslo inej osoby; za straty, ktoré vám vznikli okrem iného tým, že váš účet použila iná osoba a ku ktorým došlo v dôsledku nepovoleného používania hesiel, nenesieme žiadnu zodpovednosť;
 • dopustiť sa konania ani sa pokúsiť o konanie, ktoré by mohlo narúšať riadne fungovanie služby PayPal alebo činnosti vykonávané v rámci služieb PayPal, ani sa dopustiť žiadneho iného konania, ktoré nie je v súlade s podmienkami tejto zmluvy s používateľom; rovnako tak nesmiete požadované konanie opomenúť;
 • požiadať o osobnú platobnú transakciu, ak ide o komerčnú transakciu, ani takúto platbu odoslať;
 • používať služby PayPal spôsobom, ktorý spoločnosť PayPal vystavuje riziku nedodržania povinností týkajúcich sa boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a podobných regulačných povinností (okrem iného neumožniť nám overiť vašu totožnosť alebo nevykonať kroky na zrušenie svojho limitu na odoslané či prijaté platby alebo na výbery, prípadne vystaviť spoločnosť PayPal riziku vzniku akýchkoľvek regulačných pokút zo strany európskych, amerických alebo iných úradov za spracovanie vašich transakcií);
 • integrovať ani používať služby PayPal bez toho, aby ste v plnom rozsahu dodržali všetky povinné požiadavky, ktoré vám boli oznámené formou návodu na integráciu, návodu pre programátorov alebo inej dokumentácie príležitostne vydávanej spoločnosťou PayPal;
 • inzerovať, propagovať, predstavovať alebo opisovať PayPal Credit alebo akýkoľvek iný platobný nástroj na princípe úveru s označením PayPal svojim zákazníkom: (1) bez toho, aby ste vopred získali potrebné povolenie v súlade s predpismi (čo v Spojenom kráľovstve môže podľa zákona o finančných službách a trhoch z roku 2000 viesť k spáchaniu trestnej činnosti), a (2) bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti PayPal a (ak nie spoločnosti PayPal) vydavateľa úveru;
 • nebudete tolerovať také narušenie bezpečnosti vašej webovej lokality alebo systémov, ktoré by mohlo mať za následok neoprávnené sprístupnenie údajov o zákazníkoch (ani nám neumožníte sa domnievať, že existuje odôvodnená pravdepodobnosť takého narušenia bezpečnosti).

Súhlasíte s tým, že účasť na vyššie uvedených zakázaných činnostiach obmedzuje bezpečný prístup k účtu a našim službám vo všeobecnosti, ako aj ich používanie, ako pre vás, tak aj pre našich ďalších zákazníkov.

Opatrenia, ktoré môžeme podniknúť v prípade akejkoľvek zakázanej činnosti

Ak sa budeme domnievať, že ste sa zapojili do niektorej z týchto aktivít, môžeme na základe vlastného uváženia kedykoľvek podniknúť niekoľko krokov s cieľom ochrany služby PayPal, jej zákazníkov a iných osôb. Týmito krokmi môžu byť okrem iného aj nižšie uvedené opatrenia:

 • Môžeme okamžite a bez zmluvnej pokuty ukončiť túto zmluvu s používateľom, ako aj obmedziť, zrušiť či pozastaviť váš účet.
 • Môžeme odmietnuť poskytovať vám služby PayPal v budúcnosti.
 • Môžeme kedykoľvek a bez vyvodenia zodpovednosti pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť váš prístup k našim webovým lokalitám, softvérom, systémom (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie akýchkoľvek služieb PayPal), ktoré prevádzkujeme my sami alebo ktoré sú prevádzkované v našom mene, k vášmu účtu PayPal alebo službám PayPal. Okrem iného môžeme obmedziť aj vašu schopnosť zaplatiť alebo poslať peniaze pomocou akéhokoľvek spôsobu platby priradeného k účtu PayPal, čím sa obmedzí vaša schopnosť posielať peniaze alebo ich vyberať.
 • Môžeme zadržať vaše finančné prostriedky, pokiaľ a po dobu, po ktorú je to dôvodne nevyhnutné na ochranu pred rizikom vzniku zodpovednosti. Beriete na vedomie nasledujúce skutočnosti (neúplný zoznam):
 • Riziko vzniku zodpovednosti pre spoločnosť PayPal v súvislosti s platbami kartou, ktoré prijmete, môže trvať, kým nepominie riziko, že chargeback bude pripísaný v prospech platiteľa/kupujúceho (ako je určené v príslušných pravidlách používania kariet). Uvedené závisí od určitých faktorov okrem iného vrátane:
  1. typu tovaru alebo služieb, za ktoré prijmete platbu;
  2. času na doručenie tovaru alebo poskytnutie služieb, za ktoré prijímate platbu (napríklad predaj vstupeniek na nejakú udalosť niekoľko mesiacov pred dňom jej konania môže v súvislosti s podaním žiadosti o chargeback predstavovať väčšie a trvalejšie riziko ako predaj väčšiny iného tovaru či služieb).
 • Riziko vzniku zodpovednosti pre spoločnosť PayPal v súvislosti so sťažnosťou alebo sporom vznikajúcim na základe platby, ktorú ste prijali, môže trvať tak dlho, kým sa daná sťažnosť či spor a všetky súvisiace odvolania v súlade s ochranou kupujúceho PayPal neuzavrú.
 • Riziko vzniku zodpovednosti pre spoločnosť PayPal v súvislosti s akýmkoľvek prípadom vašej platobnej neschopnosti môže trvať tak dlho a v takom rozsahu, kým budú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na vašu platobnú neschopnosť brániť spoločnosti PayPal podniknúť proti vám právne kroky.
 • Ak umožníte, aby ste na svojom účte PayPal mali zostatok zodpovedajúci dlžnej sume voči spoločnosti PayPal, riziko vzniku zodpovednosti pre spoločnosť PayPal môže trvať tak dlho a v takom rozsahu, pokým existuje táto dlžná suma voči spoločnosti PayPal.
 • Môžeme zablokovať váš účet PayPal alebo zadržať akékoľvek finančné prostriedky na rezervnom účte (okrem iného aj na viac ako 180 dní, ak to spoločnosť PayPal vyžaduje v prípade, že jej vznikajú práva z dôvodu vašej účasti na zakázanej činnosti).
 • Môžeme kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu odmietnuť vykonať akúkoľvek platobnú transakciu, pričom našou povinnosťou je vás o tomto odmietnutí iba informovať, uviesť dôvody pre dané odmietnutie, ako aj spôsob riešenia tohto problému, ak je to možné, a to na vašu žiadosť a pod podmienkou, že to nezakazujú právne predpisy.
 • Môžeme stornovať platbu (okrem iného ju môžeme v istých situáciách vrátiť na zdroj financovania odosielateľa).
 • podniknúť proti vám právne kroky;
 • Môžeme pozastaviť váš nárok na ochranu kupujúceho PayPal alebo ochranu predajcu PayPal (a to aj spätne).
 • Môžeme kontaktovať tretie strany a poskytnúť im informácie o zakázaných činnostiach takým spôsobom, aký je uvedený v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov.
 • Môžeme vás požiadať o informácie alebo aktualizovať nesprávne informácie, ktoré ste nám poskytli.
 • Môžeme od vás žiadať údaje alebo doklady, ktorými môžeme overiť vašu totožnosť alebo ktoré sa týkajú tovaru či služieb, ktoré ste na základe transakcie poskytli.
 • Ak ste porušili naše pravidlá používania služby, potom nesiete zodpovednosť aj za škody spôsobené spoločnosti PayPal v dôsledku vášho porušenia týchto pravidiel.

Ak používate svoj účet PayPal najmä na účely vášho obchodu, podnikania, remesla alebo povolania a porušujete pravidlá používania služby, potom:

 • okrem toho, že sa na vás budú vzťahovať vyššie uvedené kroky, budete mať voči spoločnosti PayPal záväzok zaplatiť sumu škody spôsobenú spoločnosti PayPal z dôvodu porušenia pravidiel používania služby;
 • beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že pokuta 2 500,00 USD (alebo ekvivalent v mene krajiny, v ktorej máte bydlisko alebo sídlo) za porušenie pravidiel používania služby je:
  • primeraný minimálny odhad skutočnej škody spoločnosti PayPal so zohľadnením všetkých v súčasnosti jestvujúcich okolností vrátane vzťahu sumy k rozsahu ujmy voči spoločnosti PayPal, ktorá sa dá odôvodnene predvídať;
  • primeraná a úmerná vo vzťahu k poskytovaniu služieb vašej osobe;
  • nevyhnutná, ale nie viac ako postačujúca na ochranu oprávneného záujmu služby PayPal v súlade s pravidlami používania služby.
 • Spoločnosť PayPal môže takéto škody odpočítať priamo z akéhokoľvek existujúceho účtu v ktoromkoľvek účte PayPal, ktorý máte pod kontrolou.

Prečítajte si tiež časť o zodpovednosti.

Ak od nás nedostanete iné pokyny, nesmiete svoj účet používať ani sa ho pokúšať používať počas jeho pozastavenia alebo po tom, ako bol zrušený. Máte povinnosť zabezpečiť, že všetky zmluvy s predajcami alebo inými tretími stranami, v rámci ktorých ide o platby iniciované tretími stranami z vášho účtu (vrátane platieb podľa fakturačnej zmluvy), budú zrušené ihneď po ukončení prístupu k účtu, jeho pozastavení alebo zrušení. Bez ohľadu na ukončenie používania, pozastavenie alebo zrušenie vášho účtu naďalej nesiete zodpovednosť podľa tejto zmluvy s používateľom za všetky poplatky a iné sumy, ktoré dlžíte v dôsledku používania účtu.

Zadržania, obmedzenia a rezervy

Čo sú zadržania, obmedzenia a rezervy?

Za istých okolností a s cieľom chrániť spoločnosť PayPal a bezpečnosť a integritu siete kupujúcich a predajcov, ktorí používajú služby PayPal, môže spoločnosť PayPal vykonať kroky na úrovni účtu alebo transakcie. Ak vykonáme niektoré z opatrení opísaných nižšie, obvykle vás o nich informujeme. Ak však máme na to dôvod (napríklad ak porušujete túto zmluvu s používateľom alebo to považujeme za vhodné z bezpečnostných dôvodov), môžeme ktorékoľvek z týchto opatrení vykonať bez predchádzajúceho upozornenia.

Ak chcete požiadať o informácie v súvislosti s obmedzením účtu, zadržaním alebo rezervou, mali by ste navštíviť centrum riešenia problémov alebo postupovať podľa pokynov v našom e-mailovom oznámení týkajúcom sa obmedzenia, zadržania alebo rezervy.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že všetky finančné prostriedky zadržané podľa tejto zmluvy s používateľom môžu byť umiestnené na váš rezervný účet a že nám poskytnete všetky informácie, ktoré môžeme odôvodnene požadovať s cieľom určiť, či riziko pominulo.

Zadržania

Zadržanie je opatrenie, ktoré môže spoločnosť PayPal za istých okolností vykonať na úrovni transakcie alebo účtu. Keď spoločnosť PayPal zadrží sumu platby, tieto finančné prostriedky nebudú k dispozícii odosielateľovi ani príjemcovi. Spoločnosť PayPal pred zadržaním platby preverí mnohé faktory vrátane dĺžky držania účtu, minulých transakcií, typu firmy, minulých sporov so zákazníkmi a celkovej spokojnosti zákazníkov. Niektoré bežné situácie, keď spoločnosť PayPal platby zadrží, zahŕňajú tie, kde máme dôvod sa domnievať, že:

 • transakcie predstavujú vyššie riziko, napríklad vtedy, keď sa transakcia týka predaja tovaru alebo služieb vo vysokorizikovej kategórii, prípadne súvisí s inými nám známymi skutočnosťami, ktoré majú zvyčajne za následok zvýšený počet chargebackov, iných sťažností alebo sporov, prípadne sa často spájajú s podvodnou alebo nezákonnou činnosťou;
 • došlo k náhlej a nezvyčajnej zmene v predajnej aktivite majiteľa účtu PayPal vrátane zvýšenia počtu chargebackov, storn alebo sťažností od kupujúcich prijatých v súvislosti s takýmto účtom PayPal;
 • akýkoľvek účet PayPal sa používa v súvislosti so zakázanými činnosťami;
 • účet PayPal zapojený do transakcie mohol byť zneužitý, na platbu sa použili odcudzené finančné údaje (bankový účet alebo kreditná karta), prípadne transakcia nebola správne autorizovaná;
 • používateľ sa snaží poslať alebo vybrať finančné prostriedky, ktoré získal podvodným spôsobom;
 • používateľ nám neposkytol dostatočné informácie na to, aby sme mohli overiť jeho totožnosť či údaje o jeho firme, alebo má obmedzenú obchodnú históriu so službou PayPal;
 • platba, ktorá vám bola odoslaná ako predajcovi, je spochybnená a požaduje sa jej zrušenie jej platnosti a stornovanie,
 • kupujúci podá v súvislosti s platbou, ktoré ste dostali, žiadosť o chargeback, storno alebo sťažnosť podľa ochrany kupujúceho PayPal,
 • Kupujúci podáva sťažnosť podľa podmienok riešenia sporov trhu.
 • Existuje riziko vrátenia prostriedkov z vášho účtu na váš platobný nástroj.
 • existuje riziko vzniku zodpovednosti (neúplný zoznam príkladov takéhoto rizika je uvedený v časti Opatrenia, ktoré môžeme podniknúť v prípade akejkoľvek zakázanej činnosti vyššie).

Kontrola platby

Ak zistíme, že transakcia so sebou nesie potenciálne vysoké riziko, transakciu pred spracovaním podrobnejšie skontrolujeme. Dôvodom môže byť opodstatnené podozrenie, že účet PayPal platiteľa sa používa v súvislosti so zakázanými činnosťami, alebo k tomu mohlo dôjsť z iných dôvodov, podľa toho, ako určíme na základe vlastného uváženia. Môže ísť aj o prípady, pri ktorých existuje riziko vzniku zodpovednosti (neúplný zoznam príkladov takéhoto rizika nájdete v časti Opatrenia, ktoré môžeme podniknúť v prípade akejkoľvek zakázanej činnosti uvedenej vyššie).

Ak je platba predmetom kontroly, môžeme:

 • vykonať platobný príkaz iniciovaný kupujúcim,
 • podľa vlastného uváženia okamžite po uskutočnení tohto príkazu obmedziť ďalšie použitie účtu daného platiteľa,
 • zadržať platbu na účte platiteľa,
 • oznámiť príjemcovi, aby odložil doručenie tovaru zakúpeného danou platbou.

Ak ste kupujúci, môže to oneskoriť prijatie tovaru, ktorý ste si kúpili. Ak transakciu spracujeme, oznámime to predajcovi a vyzveme ho, aby tovar odoslal.

Ak transakciu nespracujeme, zrušíme ju a finančné prostriedky vám vrátime, pokiaľ nie sme zo zákona povinní podniknúť iné kroky.

Všetky platby, ktoré prejdú kontrolou platby, sú stále predmetom storna podľa podmienok tejto zmluvy s používateľom, ak však spĺňajú požiadavky ochrany predajcu PayPal, uplatní sa na ne táto ochrana. Spoločnosť PayPal vám poskytne oznámenia e-mailom alebo na karte História transakcií vo vašom účte PayPal. Ak platba podlieha kontrole platby, ide len o kontrolu danej platby, a vykonáva sa z dôvodu zníženia rizika pre používateľov služby PayPal, ktorí prijímajú vysokorizikové transakcie. Ak platba podlieha kontrole platby, nejde o vyšetrovanie ani o stanovisko spoločnosti PayPal v súvislosti s obchodnými stykmi, charakterom alebo povesťou účastníka platobnej transakcie a nemožno ju považovať za ohrozenie dobrej povesti akejkoľvek osoby.

Zadržania súvisiace s vašimi príkazmi

Určité funkcie služby PayPal vám môžu umožňovať (či už priamo, alebo prostredníctvom niekoho, komu dáte povolenie na konanie vo vašom mene, napríklad online trhu, na ktorom vykonávate transakcie ako predajca) dať spoločnosti PayPal príkaz na zadržanie vašich finančných prostriedkov (vrátane prijímaných platieb cez PayPal) na vašom rezervnom účte.

V takomto prípade sa vám stav dostupnosti týchto finančných prostriedkov zobrazí v zostatku. Opisy stavu sa môžu líšiť podľa funkcie, ktorú ste použili na odoslanie príkazu na zadržanie. Zadržané prostriedky uvoľníme na základe príkazu, ktorý nám dáte vy alebo subjekt, ktorý má povolenie konať vo vašom mene, podľa ďalších ustanovení tejto zmluvy s používateľom.

Obmedzenia účtu

Obmedzenia uplatňujeme v záujme ochrany spoločnosti PayPal, kupujúcich aj predajcov, keď zaznamenáme zakázané činnosti, zvýšené finančné riziko alebo nezvyčajnú či podozrivú činnosť. Obmedzenia nám tiež pomáhajú zbierať informácie potrebné na to, aby váš účet PayPal zostal otvorený.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by váš účet PayPal mohol byť obmedzený, vrátane prípadov, kedy máme dôvod sa domnievať, že:

 • niekto používa váš účet PayPal bez vášho vedomia – vtedy ho v záujme vašej ochrany obmedzíme a podvodnú činnosť preskúmame;
 • niekto použil vašu kartu alebo bankový účet bez vášho povolenia, ak nás na to napríklad upozornil váš vydavateľ debetnej alebo kreditnej karty alebo banka,
 • ste porušili túto zmluvu s používateľom alebo pravidlá používania služby PayPal,
 • vaše obchodné výsledky naznačujú, že váš účet PayPal je vysoko rizikový; príklady: údaje o zlých obchodných výsledkoch, pretože ste zaznamenali nezvyčajne vysoký počet sťažností a chargebackov, predaj úplne nového alebo drahého typu produktu, prípadne náhle zvýšenie vášho bežného objemu predaja;
 • existuje riziko vzniku zodpovednosti (neúplný zoznam príkladov takéhoto rizika je uvedený v časti Opatrenia, ktoré môžeme podniknúť v prípade akejkoľvek zakázanej činnosti vyššie).

Váš účet PayPal môžeme tiež obmedziť v záujme dodržania platných právnych predpisov.

Predtým ako bude možné obmedzenie odstrániť, budete musieť vyriešiť akýkoľvek problém so svojím účtom. To zvyčajne dosiahnete tak, že nám poskytnete informácie, o ktoré požiadame. Ak však aj po poskytnutí daných informácií máme dôvod sa domnievať, že pretrváva riziko, môžeme podniknúť rôzne opatrenia na ochranu spoločnosti PayPal, našich používateľov, tretej strany alebo vás pred stornom, poplatkami, pokutami, penále, porušením právnych alebo regulačných predpisov a inými záväzkami.

Rezervy

Na vašom účte PayPal môžeme kedykoľvek vytvoriť rezervu, ak sa domnievame, že s vami alebo vaším účtom PayPal, obchodným modelom či transakciami súvisí vysoká miera rizika. Keď na vašom účte PayPal vytvoríme rezervu, znamená to, že všetky finančné prostriedky na vašom účte PayPal alebo určitá časť z nich je vyhradená ako nedostupná na prevod, a to na účely ochrany pred rizikom, že vaše transakcie budú stornované alebo zrušené, či pred akýmkoľvek iným rizikom súvisiacim s vaším účtom PayPal alebo používaním služieb PayPal. O tom, či rezervu vytvoríme, rozhodujeme na základe viacerých faktorov vrátane informácií, ktoré máme k dispozícii z interných zdrojov a od tretích strán.

PayPal zvažuje neúplný zoznam faktorov a či a ako sa tieto faktory v priebehu času zmenili, napríklad:

 • ako dlho podnikáte,
 • či je vo vašom odvetví vyššia pravdepodobnosť chargebacku,
 • vašu históriu spracovania platieb v službe PayPal a u iných poskytovateľov,
 • vaše podnikanie alebo osobnú úverovú históriu,
 • vaše doručovacie lehoty,
 • či sa u vás vyskytuje vyšší ako priemerný počet vrátení tovaru, chargebackov, sťažností alebo sporov.

Rozlišujeme dva typy rezervy, ktoré môžeme na vašom účte PayPal vytvoriť, a v danom čase môže byť použitý jeden alebo oba z nich:

 • Dynamická rezerva je rezerva, kde sa zadrží určité percento z každej transakcie, ktorú denne prijmete, a suma sa bude následne pravidelne uvoľňovať. Rezerva môže byť napríklad stanovená na 10 % a zadržaná na obdobie 90 dní – to znamená, že 10 % z prostriedkov, ktoré prijmete v prvý deň, sa zadrží a následne uvoľní v 91. deň, 10 % z prostriedkov, ktoré prijmete v druhý deň, sa zadrží do 92. dňa atď. Dynamické rezervy predstavujú najbežnejší typ rezervy.
 • Minimálna rezerva je určitá minimálna suma finančných prostriedkov, ktorú ste povinní vždy mať k dispozícii na účte. Minimálna rezerva je buď suma, ktorá sa celá vloží vopred, alebo sa vytvorí na dynamickej báze z percentuálneho podielu predajov, až kým sa nedosiahne hodnota minimálnej rezervy, podobne ako pri dynamickej rezerve.

Ak finančné prostriedky na vašom účte PayPal vložíme do rezervy, peniaze sa presunú na váš rezervný účet a budú označené ako „čakajúce na spracovanie“, pričom vás o tejto skutočnosti budeme informovať.

Ak rezervu z dôvodu zmeny v posúdení rizika upravíme, budeme vás informovať aj o tom.

Na svoje vlastné náklady podniknete akékoľvek ďalšie opatrenia potrebné na vytvorenie rezervy alebo inej formy zabezpečenia spôsobom, aký spoločnosť PayPal určí na základe vlastného uváženia. Tieto opatrenia môžu zahŕňať podpísanie všetkých potrebných dokumentov a registráciu akéhokoľvek typu dokumentu, ktorý môžeme oprávnene požadovať, aby sme mohli vytvoriť určitý typ záložného práva.

ZMLUVA S POUŽÍVATEĽOM SLUŽBY PAYPAL

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Dôrazne vám odporúčame, aby ste aktivitu na svojom účte pozorne a pravidelne sledovali.

Ak narazíte na problém...

Ak máte dôvod domnievať sa, že s vaším účtom alebo našou službou došlo k problému, postupujte podľa týchto pokynov:

Prvý krok: Identifikujte problém:

 • Neočakávaná platba podľa zmluvy o fakturácii

  Ide o prípad, kedy ste uzavreli zmluvu o fakturácii, ale z vášho účtu PayPal bola podľa zmluvy o fakturácii odoslaná platba:

  • o presnej výške ktorej ste sa s príjemcom vopred nedohodli,
  • ktorej suma bola nakoniec vyššia, než ste mohli odôvodnene očakávať na základe predchádzajúcich poplatkov a iných okolností.
 • Nesprávna platba

  Ide o prípad, kedy sa platba odoslaná z vášho účtu PayPal na iný účet neodoslala tak, ako ste zadali v príkaze pre nás (napríklad v zlej výške, oneskorene, nesprávnemu príjemcovi) alebo ste takúto nesprávnu platbu dostali.

 • Bezpečnostný problém alebo podvod
  • Neautorizovaná platba

   Ide o prípad, keď ste platbu odoslanú z vášho účtu neautorizovali vy (ani nikto iný, kto má oprávnenie na posielanie platieb za vás).

  • Iný typ bezpečnostného problému alebo podvodu

   Ide o prípad iného problému so zabezpečením alebo podvodom, napríklad:

   • došlo k nejakému inému neoprávneného prístupu k vášmu účtu,
   • vaše heslo alebo PIN kód boli zneužité,
   • zariadenie, ktoré ste používali na prístup k našim službám, bolo stratené, ukradnuté alebo deaktivované.

   Čo najskôr a ešte pred tým, ako nás kontaktujete, postupujte podľa pokynov v časti Čo robiť v prípade bezpečnostného problémudôležitých informáciách o platbách a službách.

 • Iný typ problému

  Ide o prípad iného typu problému s vaším účtom alebo našou službou, ktorý nie je uvedený vyššie. Napríklad sme mohli urobiť faktickú, výpočtovú alebo matematickú chybu týkajúcu sa vašej služby PayPal, keď ste pridali peniaze na účet PayPal alebo ste z neho peniaze vybrali.

  Ak sa tovar, za ktorý ste zaplatili cez PayPal, líši od opisu alebo ste tovar nedostali, uplatňujú sa pravidlá ochrany kupujúceho PayPal, nie táto časť. Informácie o tom, ako riešiť tieto konkrétne problémy, nájdete v pravidlách ochrany kupujúceho PayPal.

Druhý krok: Informujte nás o probléme

Čo najskôr sa na nás obráťte a problém nám vysvetlite (vrátane typu problému, v súvislosti s ktorým nás kontaktujete, aby sme vám mohli pomôcť čo najrýchlejšie).

Je potrebné, aby ste nám dali všetky informácie, ktoré môžeme v súvislosti s okolnosťami daného problému odôvodnene požadovať, a podnikli všetky primerané opatrenia, ktoré vyžadujeme na účely pomoci pri prešetrovaní.

Ak nás o probléme informujete ústne, môžeme vás požiadať, aby ste problém nahlásili aj písomne do desiatich pracovných dní.

V týchto prípadoch môžeme poskytnúť informácie, ktoré považujeme za relevantné, tretím stranám v súlade s naším vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Ako vám pomôžeme…

Pokiaľ sa v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy s používateľom neuvádza inak, snažíme sa problém prešetriť a v spolupráci s vami vyriešiť do 60 dní. Okrem toho, ak je vaším problémom:

 • neočakávaná platba podľa zmluvy o fakturácii, do desiatich pracovných dní po tom, ako nám ju nahlásite, vám buď:
  • nahradíme sumu platby, alebo
  • vysvetlíme, prečo vám ju nahradiť nemôžeme.
 • nesprávna platba na iný účet PayPal:
  • vyvinieme okamžité úsilie na dohľadanie platby a o výsledku vás budeme informovať bez poplatku;
  • sumu vám nahradíme čo najskôr (v každom prípade najneskôr do konca pracovného dňa, v ktorom ste nás o probléme informovali), pričom stav vášho účtu zmeníme tak, ako keby bola nesprávna platba odoslaná na základe skutočných pokynov odosielateľa, čo znamená, že:
   • ak nesprávna platba povedie k tomu, že budete mať menej peňazí, než keby bola platba správne odoslaná podľa pokynov, rozdiel vám pripíšeme na účet,
   • ak nesprávna platba povedie k tomu, že budete mať viac peňažných prostriedkov, než keby bola platba správne odoslaná podľa pokynov, môžeme danú sumu z vášho účtu odpísať;
  • na účet vám vyplatíme náhradu za straty alebo škody spôsobené nesprávnou platbou, či už priamo, alebo spôsobom, ktorý sa dá odôvodnene predpokladať.
 • neoprávnená platba na iný účet PayPal, čo najskôr (v každom prípade najneskôr do konca pracovného dňa, v ktorom ste nás o probléme informovali) zmeníme stav vášho účtu tak, ako keby sa platba nikdy nebola uskutočnila. To môže zahŕňať náhradu platby.

Ak vám platbu nemôžeme nahradiť…

Strácate nárok na akékoľvek finančné odškodnenie od našej spoločnosti opísané vyššie a budete nám dlžiť (a my môžeme z vášho účtu stiahnuť) akékoľvek odškodnenie, ktoré ste od nás už dostali, ak:

 • nám neposkytnete všetky informácie týkajúce sa okolností problému, o ktoré sme odôvodnene požiadali (vrátane situácie, keď ste nás o probléme informovali ústne, ale nedodržali ste našu požiadavku, aby ste nám problém do desiatich pracovných dní nahlásili aj písomne);
 • nepodniknete všetky primerané kroky, ktoré nám môžu pomôcť pri vyšetrovaní;
 • vieme dokázať, že ste konali podvodne;
 • vieme dokázať, že problém napriek našim primeraným preventívnym opatreniam spôsobili okolnosti mimo našej kontroly (napríklad požiar, záplava alebo strata internetového pripojenia);
 • máme dôvod domnievať sa, že nedošlo k žiadnemu problému, ktorý vás oprávňuje na odškodnenie;
 • ak ide o jeden z týchto konkrétnych problémov:

Neočakávaná platba podľa zmluvy o fakturácii

Nesprávna platba

Neautorizovaná platba

O probléme ste nás informovali po viac ako ôsmich týždňoch od uskutočnenia platby.

Súhlasili ste s tým, aby sme platbu uskutočnili my, a informácie sme vám my alebo obchodník sprístupnili najneskôr štyri týždne pred uskutočnením platby.

problém ste nám oznámili viac ako 13 mesiacov po uskutočnení platby alebo

vieme dokázať, že ste nám dali nesprávne údaje o platbe, alebo

vieme dokázať, že platba bola odoslaná tak, ako platiteľ uviedol a vtedy, keď platiteľ uviedol, alebo

ste bez nášho zavinenia nemali na účte PayPal dosť finančných prostriedkov na dokončenie platby alebo

vieme dokázať, že náš systém nefungoval správne a vy ste začali uskutočňovať transakciu napriek tomu, že ste o tom vedeli, alebo

oneskorenie, ktoré podľa vás spôsobilo nesprávnu platbu, bolo spôsobené tým, že spoločnosť PayPal uplatnila zadržanie, obmedzenie, alebo rezervu podľa tejto zmluvy s používateľom.

problém ste nám oznámili viac ako 13 mesiacov po uskutočnení platby alebo

vieme dokázať, že k platbe došlo preto, lebo ste svoj účet neudržiavali v bezpečí, či už úmyselne, alebo z hrubej nedbanlivosti (napríklad ste veľmi nedbalo poskytli svoje ID v službe PayPal, heslo alebo PIN kód niekomu inému), alebo

Vyskytol sa iný problém súvisiaci so zabezpečením alebo podvodom, o ktorom ste nás neinformovali. Nevyplatíme vám náhradu za žiadne neoprávnené platby, ktoré boli z vášho účtu odoslané pred tým, ako ste nám o tomto probléme povedali.

Niekedy si problém všimneme najskôr my. Ak vás na problém budeme potrebovať upozorniť, bežne tak urobíme prostredníctvom zabezpečeného centra komunikácie, ku ktorému získate prístup po prihlásení do účtu. Ak sa z vašej strany vyžadujú okamžité kroky, môžeme využiť aj iné prostriedky, napríklad e-mail.

Ak bola platba na váš platobný nástroj pripísaná omylom, spoločnosť PayPal môže tento omyl napraviť pripísaním prostriedkov na príslušný platobný nástroj alebo prípadne odpísaním sumy z príslušného nástroja.

Sťažnosti

Nahlásenie sporu medzi vami a spoločnosťou PayPal v súvislosti s našimi službami

Ak chcete nahlásiť spor medzi vami a spoločnosťou PayPal v súvislosti s našimi službami, kontaktujte nás.

Ak vznikne spor medzi vami a spoločnosťou PayPal, naším cieľom je dozvedieť sa o tom a váš problém vyriešiť. Ak ho však nedokážeme vyriešiť k vašej spokojnosti, chceme vám poskytnúť neutrálny a úsporný prostriedok na rýchle vyriešenie sporu.

Ak vás výsledok sťažnosti neuspokojil...

Ak po dokončení procesu postúpenia sťažnosti nie ste s výsledkom sťažnosti týkajúcej sa našich služieb spokojní, môžete ju postúpiť tak, že kontaktujete jednu z týchto organizácií:

 • Európske spotrebiteľské centrum (ECC-Net). Ďalšie informácie o sieti európskych spotrebiteľských centier ECC-Net a možnostiach ich kontaktovania nájdete na stránke (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en).
 • Dozorný výbor finančného sektora (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF). Dozorný výbor CSSF je orgán zodpovedný za dohľad nad obozretným podnikaním spoločností vo finančnom sektore v Luxembursku, akým je aj spoločnosť PayPal. Dozorný výbor CSSF môžete kontaktovať na adrese 283 Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg. Ďalšie informácie o dozornom výbore CSSF a možnostiach jeho kontaktovania nájdete na stránke http://www.cssf.lu alebo na platforme EÚ na riešenie sporov online https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Len pre používateľov s bydliskom alebo sídlom v Spojenom kráľovstve - Úrad finančného ombudsmana poskytuje bezplatnú, nezávislú službu, ktorá môže urovnať spor medzi vami a nami. Ďalšie informácie o službe finančného ombudsmana získate na stránke https://www.financial-ombudsman.org.ukĎalšie informácie o službe finančného ombudsmana získate na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr.

ZMLUVA S POUŽÍVATEĽOM SLUŽBY PAYPAL

Iné právne podmienky

Komunikácia medzi vami a nami

Kontaktujte nás

Môžete nás kontaktovať:

 • písomne poštou na adrese našej centrály: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxembursko;
 • navštívením našej stránky Kontaktujte nás, kde môžete:
  • kliknúť na odkaz Napíšte nám, a obrátiť sa na nás online;
  • kliknúť na odkaz Zavolajte nám, kde nájdete naše telefónne číslo a môžete nám zavolať.

Právne poučenia v súvislosti s touto zmluvou s používateľom nám musíte posielať poštou.

Oznámenia pre vás

Súhlasíte s tým, že vám môžeme oznámenia alebo iné informácie poskytovať zverejnením danej informácie na webových lokalitách PayPal (vrátane zverejnenia informácie, ktorá je prístupná iba vám po prihlásení sa do svojho účtu), odoslaním informácie na e-mailovú adresu uvedenú vo vašom účte, telefonicky alebo odoslaním SMS správy. Ak chcete dostávať informácie a oznámenia o službách, musíte mať prístup k internetu a e-mailovému účtu. S výnimkou dodatkov k tejto zmluve s používateľom sa takéto oznámenia považujú za doručené do 24 hodín od odoslania e-mailovej správy alebo zverejnenia na webových lokalitách spoločnosti PayPal. Ak je oznámenie odoslané poštou, budeme ho považovať za doručené do troch pracovných dní od odoslania. V prípade, že zrušíte svoj súhlas s doručovaním oznámení elektronickou formou, spoločnosť PayPal si vyhradzuje právo zrušiť váš účet PayPal.

Poskytnutie informácií o dôvodoch našich opatrení

Naše rozhodnutia týkajúce sa zadržaní, obmedzení, rezerv a všetkých ďalších opatrení, ktoré vykonáme na základe tejto zmluvy s používateľom bez ohľadu na to, či obmedzujú alebo rozširujú váš prístup k našej službe, infraštruktúre, webovým lokalitám, softvérom alebo systémom (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie našich služieb), či už prevádzkovaných priamo nami alebo v našom mene (týmito opatreniami môžu byť okrem iného blokovania, obmedzenia, pozastavenia, ukončenia prístupu, zadržania alebo rezervy), môžu byť prijaté na základe dôverných kritérií, ktoré sú kľúčové pre naše riadenie rizík a ochranu spoločnosti PayPal, jej zákazníkov alebo poskytovateľov služieb. Pri posudzovaní rizika spojeného s vaším účtom PayPal môžeme použiť vlastné modely podvodov a rizík. Okrem toho môže byť poskytovanie určitých informácií o týchto rozhodnutiach obmedzené regulačnými predpismi či štátnymi orgánmi. Nemáme žiadnu povinnosť poskytnúť vám informácie o našom systéme riadenia rizík ani o našich bezpečnostných postupoch.

Naše práva

Záložné právo

Na zabezpečenie dodržiavania tejto zmluvy s používateľom poskytujete spoločnosti PayPal právny nárok na finančné prostriedky na svojom účte PayPal ako záruku v prípade akejkoľvek dlžnej sumy. Tomu sa hovorí aj „záložný nárok“ alebo „záložné právo“ k vášmu účtu PayPal.

Vaša zodpovednosť

Nesiete zodpovednosť za všetky storná, chargebacky, sťažnosti, poplatky, pokuty, penále a iné záväzky, ktoré vzniknú spoločnosti PayPal, ktorémukoľvek používateľovi služby PayPal alebo tretej strane a ktoré vznikli v dôsledku vášho porušenia tejto zmluvy s používateľom alebo vášho používania služieb PayPal. Vyjadrujete súhlas s tým, že bez ohľadu na ukončenie používania, pozastavenie alebo zrušenie vášho účtu takéto záväzky spoločnosti PayPal, používateľovi alebo tretej strane uhradíte.

Splatenie záväzku

Súhlasíte s tým, že zo všetkých účtov, ktoré vlastníte alebo spravujete, môžeme stiahnuť akékoľvek poplatky alebo iné sumy, ktoré nám dlhujete, ako aj sumy, ktoré dlhujete pridruženým spoločnostiam skupiny PayPal, ako je stanovené v časti Odškodnenie a obmedzenie zodpovednosti nižšie (okrem iného vrátane poplatkov za služby poskytované ktoroukoľvek z týchto pridružených spoločností). Jednoducho povedané, naše právo na stiahnutie prostriedkov znamená, že príslušné poplatky alebo iné sumy zmienené v tejto časti smieme stiahnuť zo zostatku na účte PayPal, ktorého ste majiteľom alebo ktorý spravujete.

Ak na vašom účte nebude dosť finančných prostriedkov na pokrytie záväzku, vyhradzujeme si právo získať dlžnú sumu stiahnutím sumy (alebo akejkoľvek jej časti) z akýchkoľvek prijatých platieb alebo z prostriedkov, ktoré na účet PayPal pridáte. V opačnom prípade súhlasíte s tým, že dlžnú sumu uhradíte iným spôsobom. Máme tiež oprávnenie vymáhať vaše dlžné sumy zákonnými prostriedkami, a to aj prostredníctvom agentúry na vymáhanie pohľadávok.

Postúpenie práv

Ak spoločnosť PayPal zruší a stornuje platbu, ktorú ste poslali príjemcovi (či už z vlastného podnetu alebo inak), súhlasíte s tým, že spoločnosť PayPal preberá vaše práva voči príjemcovi a tretím stranám v súvislosti s platbou a môže podľa vlastného uváženia tieto práva presadzovať priamo alebo vo vašom mene. Z právneho hľadiska ide o subrogáciu či postúpenie vašich práv voči príjemcovi a tretím stranám spoločnosti PayPal v súvislosti s danou platbou.

Vylúčenie zrieknutia sa práv

Naša nečinnosť v súvislosti s porušením akejkoľvek povinnosti podľa zmluvy s používateľom z vašej strany alebo zo strany iných osôb nemá nijaký vplyv na naše právo konať v súvislosti s následnými alebo podobnými porušeniami.

Informácie o vás

Môžeme od vás požadovať údaje, ktoré odôvodnene potrebujeme na uľahčenie našich opatrení uvedených v tejto zmluve s používateľom, aby sme znížili riziko podvodu alebo dodržiavali naše regulačné povinnosti (vrátane povinností zameraných na boj proti praniu špinavých peňazí). Na tieto žiadosti musíte včasne reagovať. To môže zahŕňať poskytnutie dokladov totožnosti a informácií o vašich financiách a činnostiach (napríklad posledných finančných výkazov a výpisov pohybov na účte obchodníka) faxom, e-mailom alebo inak na vlastné náklady.

Odškodnenie a obmedzenie zodpovednosti

V tejto časti a v časti týkajúcej sa duševného vlastníctva používame pojem „spoločnosť PayPal“ na označenie našej spoločnosti (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.), našej materskej spoločnosti PayPal Holdings, Inc., našich pridružených spoločností a kohokoľvek, kto pracuje pre nás alebo pre nich alebo kto má oprávnenie konať v našom alebo ich mene. Naše pobočky zahŕňajú každý subjekt, ktorý riadime, ktorým sme riadení alebo s ktorým sme pod spoločnou kontrolou. Osoby, ktoré pracujú pre nás alebo naše pobočky alebo ktoré sú oprávnené konať v našom alebo v ich mene, zahŕňajú každého z našich alebo ich príslušných riaditeľov, funkcionárov, zamestnancov, zástupcov, spoločníkov, poskytovateľov služieb a dodávateľov.

Odškodnenie

Máte povinnosť odškodniť spoločnosť PayPal za činnosti súvisiace s vaším účtom PayPal a používaním služieb PayPal.

Zaväzujete sa, že spoločnosť PayPal ochránite a odškodníte v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi a požiadavkami (vrátane príslušných poplatkov za právne zastupovanie) tretej strany alebo ktoré tretej strane vznikli:

 • vášho porušenia tejto zmluvy s používateľom,
 • vášho nesprávneho používania služieb PayPal,
 • vášho porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretích strán,
 • činnosti alebo nečinnosti tretej strany, ktorej ste udelili povolenie na používanie vášho účtu PayPal alebo na prístup k webovým lokalitám, softvéru a systémom (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie jednotlivých služieb PayPal), ktoré prevádzkuje spoločnosť PayPal alebo ktoré sú prevádzkované v jej mene, prípadne ktorej ste umožnili používať služby PayPal vo vašom mene.

Obmedzenie zodpovednosti

Zodpovednosť spoločnosti PayPal je v súvislosti s vaším účtom PayPal a používaním služieb PayPal obmedzená. Spoločnosť PayPal v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za:

 • priamy alebo nepriamy ušlý zisk,
 • akúkoľvek osobitnú, náhodnú alebo následnú škodu (okrem iného vrátane škôd spôsobených stratou údajov alebo stratou obchodnej činnosti),

vyplývajúcu z našich webových lokalít, softvérov a systémov alebo v súvislosti s nimi (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie akýchkoľvek služieb PayPal), ktoré prevádzkuje spoločnosť PayPal alebo sú prevádzkované v jej mene, akýchkoľvek služieb PayPal alebo tejto zmluvy s používateľom alebo v súvislosti s nimi (nech vyplynuli akokoľvek, hoci aj z nedbanlivosti), pokiaľ nedošlo k porušeniu zákona.

Naša zodpovednosť voči:

 • vám alebo
 • akejkoľvek tretej strane,

je v každom prípade obmedzená na skutočnú sumu priamych škôd (s výnimkou priamej straty zisku), pokiaľ nedošlo k porušeniu zákona.

Okrem toho v súlade s platnými právnymi predpismi súhlasíte s tým, že spoločnosť PayPal nie je zodpovedná za žiadne škody či straty (okrem iného za stratu peňazí, goodwillu, dobrého mena, zisku či iné nehmotné straty, alebo akékoľvek osobitné, nepriame alebo následné škody), ktoré priamo alebo nepriamo vyplývajú z:

 • vášho používania alebo vašej neschopnosti používania našich webových lokalít, softvéru a systémov (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie jednotlivých služieb PayPal), ktoré prevádzkuje spoločnosť PayPal alebo ktoré sú prevádzkované v jej mene, prípadne z vášho používania alebo neschopnosti používania služieb PayPal;
 • oneskorení alebo narušení na našich webových lokalitách, v našom softvéri a systémoch (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie jednotlivých služieb PayPal), ktoré prevádzkuje spoločnosť PayPal alebo ktoré sú prevádzkované v jej mene, prípadne z oneskorení alebo narušení v ktorejkoľvek službe PayPal;
 • vírusov alebo iného škodlivého softvéru, k nakazeniu ktorým došlo v dôsledku prístupu k našim webovým lokalitám, softvéru a systémom (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie jednotlivých služieb PayPal), ktoré prevádzkuje spoločnosť PayPal alebo ktoré sú prevádzkované v jej mene, prípadne v dôsledku prístupu k akejkoľvek webovej lokalite alebo službe prepojenej s našimi webovými lokalitami, softvérom alebo akoukoľvek službou PayPal;
 • porúch, chýb alebo nepresností akéhokoľvek druhu na našich webových lokalitách, v našom softvéri a systémoch (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie jednotlivých služieb PayPal), ktoré prevádzkuje spoločnosť PayPal alebo ktoré sú prevádzkované v jej mene, prípadne v informáciách a grafoch, ktoré ste z nich získali;
 • obsahu, konania alebo nečinnosti tretích strán;
 • pozastavenia alebo iných krokov podniknutých vo vzťahu k vášmu účtu PayPal;
 • vašej potreby upraviť svoje postupy, obsah či správanie, prípadne z vašej straty obchodnej činnosti či neschopnosti podnikať v dôsledku zmien tejto zmluvy s používateľom alebo pravidiel spoločnosti PayPal.

Odmietnutie záruk

Služby PayPal sú poskytované súhrnne a bez akéhokoľvek vyhlásenia či záruky, či už výslovnej, implicitnej alebo zákonnej. PayPal sa výslovne zrieka akýchkoľvek implicitných záruk:

 • právneho nároku,
 • predajnosti,
 • vhodnosti na určitý účel,
 • neporušenia cudzích práv.

PayPal nemá žiadnu kontrolu nad produktmi alebo službami poskytovanými predajcami, ktorí prijímajú platby cez PayPal, pričom spoločnosť PayPal nedokáže zaručiť, že kupujúci alebo predajca, s ktorým obchodujete, transakciu naozaj dokončí a že má na ňu potrebné oprávnenie.

Spoločnosť PayPal nezaručuje súvislý, neprerušovaný ani bezpečný prístup k akejkoľvek časti služieb PayPal.

Prevádzka našich webových lokalít, softvérov alebo systémov (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie akýchkoľvek služieb PayPal), ktoré prevádzkuje spoločnosť PayPal alebo sú prevádzkované v jej mene, môže byť ovplyvnená mnohými faktormi mimo našej kontroly.

PayPal vynaloží primerané úsilie na zaistenie toho, aby sa žiadosti o elektronické odpísanie alebo pripísanie prostriedkov v súvislosti s bankovými účtami a debetnými či kreditnými kartami spracovali načas, ale spoločnosť PayPal neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa času potrebného na dokončenie takéhoto spracovania, pretože služby PayPal sú závislé od mnohých faktorov mimo kontroly spoločností PayPal, napríklad oneskorení v bankovom systéme alebo v medzinárodnej poštovej službe.

Niektoré krajiny vylúčenie implicitných záruk nepovoľujú, a preto sa na vás vyššie uvedené odmietnutia zodpovednosti nemusia uplatňovať.

Nemôžeme zaručiť správnosť informácií obsiahnutých v našej korešpondencii, prehľadoch, na webových lokalitách a ústne poskytnutých naším predstavenstvom, úradníkmi a zamestnancami vo všetkých situáciách a kontextoch, a preto by ste sa na tieto informácie nemali spoliehať.

Máte povinnosť dôkladne si skontrolovať všetku korešpondenciu s nami a čo najskôr nás informovať, ak obsahuje skutočnosti, ktoré sa vám javia byť nesprávne alebo ktoré nie sú v súlade s vašimi príkazmi.

Zbavenie zodpovednosti spoločnosti PayPal

Ak máte spor s iným majiteľom účtu PayPal, spoločnosť PayPal zbavujete zodpovednosti za všetky:

 • nároky,
 • požiadavky,
 • škody (skutočné aj následné)

všetkého druhu a charakteru, známe aj neznáme, ktoré vznikli z takýchto sporov alebo v súvislosti s nimi.

Pri vyjadrení súhlasu s týmto zbavením zodpovednosti sa výslovne vzdávate všetkých ochrán, ktoré by inak obmedzili platnosť tohto zbavenia zodpovednosti, aby sa uplatnili len nároky vo váš prospech, ktoré sa vyskytujú alebo sa môžu vyskytovať v čase vyjadrenia súhlasu s touto verziou.

Vy sami (nie spoločnosť PayPal) nesiete zodpovednosť za pochopenie a dodržiavanie všetkých zákonov, predpisov a pravidiel vašej konkrétnej jurisdikcie, ktoré sa na vás v súvislosti s používaním našich služieb môžu vzťahovať (napríklad takých, ktoré sa týkajú regulovaných činností, činností na báze licencie, vývozných alebo dovozných činností, daní alebo transakcií v cudzej mene).

Duševné vlastníctvo

Ochranné známky spoločnosti PayPal

PayPal.com, PayPal a všetky logá týkajúce sa služieb PayPal sú buď ochrannými známkami, alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti PayPal alebo poskytovateľov jej licencií. Ich kopírovanie, napodobňovanie, úpravy alebo používanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti PayPal je zakázané. Okrem toho všetky hlavičky stránok, vlastná grafika, ikony tlačidiel a skripty predstavujú ochranné známky pre služby, ochranné známky alebo typický dizajn spoločnosti PayPal. Ich kopírovanie, napodobňovanie, úpravy alebo používanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti PayPal je zakázané. Logá HTML poskytnuté spoločnosťou PayPal môžete používať na účely presmerovania používateľov webu na služby PayPal. Tieto logá HTML nesmiete žiadnym spôsobom meniť, upravovať ani prispôsobovať. Rovnako tak ich nemôžete používať spôsobom, ktorý znevažuje spoločnosť PayPal alebo služby PayPal, ani ich zobrazovať spôsobom, ktorý vyvoláva dojem sponzorovania či podpory zo strany spoločnosti PayPal. Všetky práva, nároky a záujmy týkajúce sa webových lokalít PayPal, ich obsahu, služieb PayPal, technológií v súvislosti so službami PayPal a všetkých technológií a obsahu vytvorených alebo odvodených na základe týchto lokalít, služieb a technológií sú výlučným vlastníctvom spoločnosti PayPal a poskytovateľov jej licencií.

Udeľovanie licencií – všeobecné informácie

Ak používate softvér spoločnosti PayPal, ako napríklad rozhrania API, nástroje pre vývojárov alebo iné softvérové aplikácie, okrem iného aj softvér poskytovaný našimi poskytovateľmi služieb alebo integrovaný s ich systémami, službami či softvérom, ktorý ste si stiahli alebo ste k nemu získali prístup cez webovú lokalitu alebo mobilnú platformu, potom vám spoločnosť PayPal udeľuje odvolateľnú, nevýlučnú, neprenosnú a obmedzenú licenciu bez licenčného poplatku a bez možnosti udeľovania licencií, pomocou ktorej môžete pristupovať k softvéru spoločnosti PayPal alebo ho používať v súlade s dokumentáciou, ktorá sa dodáva spolu s daným softvérom. Táto licencia sa vzťahuje na softvér a všetky aktualizácie, inovácie, nové verzie a náhradný softvér. Svoje práva k uvedenému softvéru nesmiete požičať, prenajať ani inak previesť na tretiu stranu. Máte povinnosť dodržiavať požiadavky na implementáciu, prístup a použitie, ktoré sú uvedené vo všetkých sprievodných dokumentoch k službám PayPal. Ak tieto požiadavky na implementáciu, prístup a použitie nedodržíte, budete niesť zodpovednosť za všetky škody, ktoré vznikli vám, spoločnosti PayPal a tretím stranám. Spoločnosť PayPal môže na základe predchádzajúceho oznámenia aktualizovať ľubovoľný softvér alebo ukončiť jeho poskytovanie. Napriek tomu, že spoločnosť PayPal mohla (1) integrovať určité materiály a technológie tretích strán do ľubovoľnej webovej lokality alebo inej aplikácie vrátane svojho softvéru, prípadne (2) môže pristupovať k určitým materiálom a technológiám tretích strán alebo ich používať, aby vám mohla poskytovať služby PayPal, neznamená to, že vám udeľuje práva spojené s takýmito materiálmi tretích strán ani že si tieto práva inak ponechávate. Súhlasíte s tým, že nebudete upravovať, pozmeňovať, opravovať, kopírovať, reprodukovať, prispôsobovať, šíriť, zobrazovať, zverejňovať, spätne analyzovať, prekladať, rozoberať, dekompilovať ani vytvárať akýkoľvek zdrojový kód, ktorý pochádza zo softvérov alebo akýchkoľvek materiálov a technológií tretích strán, ani doň neoprávnene zasahovať či inak sa pokúšať o vytvorenie odvodeného diela z akýchkoľvek softvérov, materiálov alebo technológií tretích strán. Beriete na vedomie, že všetky práva, nároky a záujmy súvisiace so softvérom spoločnosti PayPal sú vlastníctvom spoločnosti PayPal a že akékoľvek v nich integrované materiály tretích strán sú vlastníctvom tretích strán, ktoré sú poskytovateľmi služieb spoločnosti PayPal. Na akúkoľvek softvérovú aplikáciu tretej strany, ktorú používate na webových lokalitách spoločnosti PayPal, sa vzťahuje licencia, pričom súhlas s ňou ste poskytli tretej strane, ktorá vám daný softvér poskytuje. Beriete na vedomie, že spoločnosť PayPal nevlastní žiadnu softvérovú aplikáciu tretej strany, ktorú sa rozhodnete používať na niektorej z našich webových lokalít, v softvéroch alebo v súvislosti so službami PayPal, ani nemá nad takouto softvérovou aplikáciou kontrolu a rovnako tak za ňu nenesie žiadnu zodpovednosť.

Udelenie licencie spoločnosti PayPal, záruky na duševné vlastníctvo

Spoločnosť PayPal si nenárokuje vlastníctvo obsahu, ktorý poskytujete, nahrávate, odovzdávate alebo posielate spoločnosti PayPal. Spoločnosť PayPal si taktiež nenárokuje vlastníctvo obsahu, ktorý hosťujete na webových lokalitách alebo v aplikáciách tretích strán, ktoré využívajú služby PayPal s cieľom poskytovania platobných služieb súvisiacich s vaším obsahom. Pokiaľ sa v nasledujúcom odseku neuvádza inak, keď spoločnostiam skupiny PayPal poskytujete obsah alebo ho zverejňujete pomocou služieb PayPal, udeľujete spoločnosti PayPal (a stranám, s ktorými spolupracuje) nevýlučnú, neodvolateľnú, prenosnú a celosvetovo platnú licenciu bez licenčného poplatku na používanie vášho obsahu a súvisiacich práv duševného vlastníctva a práv na zverejňovanie, a to s cieľom zlepšenia, prevádzkovania a propagácie našich súčasných služieb a vyvíjania nových. Spoločnosť PayPal vám za žiaden obsah nevyplatí náhradu. Beriete na vedomie, že používanie vášho obsahu spoločnosťou PayPal nepredstavuje porušenie žiadneho práva duševného vlastníctva ani práva na ochranu osobnosti. Ďalej beriete na vedomie a ručíte, že vlastníte alebo inak kontrolujete všetky práva na obsah, ktorý poskytujete, súhlasíte s tým, že sa vzdáte svojich morálnych práv, a sľubujete, že tieto práva nebudete voči spoločnosti PayPal uplatňovať.

Udelenie licencie spoločnosti PayPal predajcami

Bez ohľadu na ustanovenia predchádzajúceho odseku, ak ste predajca využívajúci služby PayPal na prijímanie platieb za tovar a služby, týmto spoločnosti PayPal udeľujete celosvetovo platné, nevýlučné, prenosné, plne splatené právo bez možnosti získania tantiém a s možnosťou udeľovania licencií (prostredníctvom viacerých úrovní) na používanie a verejné zobrazovanie vašich ochranných známok (okrem iného vrátane registrovaných a neregistrovaných ochranných známok, obchodných názvov, ochranných známok pre služby, log, názvov domén a iných označení, ktoré vlastníte, používate alebo na ktoré máte licenciu) počas platnosti tejto zmluvy s používateľom 1. na účely vašej identifikácie ako obchodníka, ktorý prijíma PayPal ako spôsob platby, a 2. na akékoľvek iné použitie, s ktorým vyjadrujete výslovný súhlas.

Rôzne ustanovenia

Postúpenie práv a povinností

Práva a povinnosti uvedené v tejto zmluve s používateľom nemôžete previesť ani postúpiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti PayPal. Spoločnosť PayPal môže kedykoľvek previesť alebo postúpiť túto zmluvu s používateľom, ako aj práva a povinnosti podľa tejto zmluvy s používateľom.

Rozhodné právo

Táto zmluva s používateľom a vzťah medzi vami a spoločnosťou PayPal sa riadi zákonmi Anglicka a Walesu. Toto nemá vplyv na vaše zákonné práva v krajine, v ktorej bývate alebo máte sídlo, napríklad na práva spotrebiteľa.

Ak na nás podáte sťažnosť na súde, podliehate nevýlučnej jurisdikcii súdov Anglicka a Walesu. To znamená, že ak by ste na nás napríklad chceli podať žalobu na súde v súvislosti s touto zmluvou s používateľom, prípustný súd by bol súd nachádzajúci sa v Anglicku alebo vo Walese, ale ak vám to zákon umožňuje, môžete podať žalobu na súde v inej krajine, napríklad v krajine, kde bývate.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre spoločnosť PayPal veľmi dôležitá. Prečítajte si vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste lepšie porozumeli našim záväzkom v rámci ochrany osobných údajov, ako aj spôsobu používania a poskytovania vašich údajov.

Jazyky a preklady zmluvy

Komunikovať s vami budeme len v angličtine.

Táto zmluva s používateľom sa uzatvára len v angličtine. Preklad tejto zmluvy s používateľom poskytujeme len z dôvodu uľahčenia prehľadu a nie z dôvodu úpravy podmienok tejto zmluvy s používateľom. V prípade rozporu medzi anglickou verziou tejto zmluvy s používateľom a verziou v inom než anglickom jazyku, bude anglická verzia predstavovať konečnú verziu.

Používanie údajov a zákony na ochranu údajov

Ak dostanete údaje iného zákazníka služby PayPal, je nevyhnutné, aby ste zachovali dôvernosť týchto údajov a použili ich len v súvislosti so službami PayPal. Je zakázané sprístupňovať alebo rozosielať akékoľvek údaje iných používateľov služby PayPal tretím stranám, ako aj používať takéto informácie na marketingové účely bez výslovného súhlasu používateľa. Je zakázané posielať nevyžiadané e-maily zákazníkovi služby PayPal alebo používať služby PayPal na inkasovanie platieb za odosielanie alebo pomoc pri odosielaní nevyžiadaných e-mailov tretím stranám.

Pokiaľ (ako predajca) spracovávate akékoľvek osobné údaje zákazníka služby PayPal podľa tejto zmluvy s používateľom, súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky platné zákony na ochranu údajov a súkromia. Máte vlastné, nezávisle určené pravidlá ochrany osobných údajov, oznámenia a postupy týkajúce sa týchto osobných údajov, ktoré máte k dispozícii ako prevádzkovateľ, vrátane záznamu o svojich aktivitách týkajúcich sa spracovania osobných údajov podľa tejto zmluvy s používateľom.

Zákony na ochranu údajov a súkromia, ktoré sa na vás môžu vzťahovať, zahŕňajú všetky súvisiace právne predpisy, regulačné požiadavky a kódexy postupov vzťahujúce sa na poskytovanie služieb uvedených v tejto zmluve s používateľom. Ak spracovávate osobné údaje z Európy podľa tejto zmluvy s používateľom, ste povinní dodržiavať smernicu EÚ č. 95/46 ES alebo všeobecné nariadenie o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 (GDPR).

V súlade s týmito zákonmi:

 • ste povinní vykonávať a dodržiavať všetky príslušné bezpečnostné opatrenia na spracovanie osobných údajov,
 • ste povinní evidovať všetky činnosti spracovania vykonané v rámci tejto zmluvy s používateľom, pričom
 • je zakázané vedome vykonať alebo povoliť čokoľvek, čo by mohlo viesť k porušeniu zákonov o ochrane osobných údajov spoločnosťou PayPal.

Úplné znenie zmluvy a práva tretích strán

Táto zmluva s používateľom obsahuje úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou PayPal týkajúcu sa našich služieb.

Ak sa bude akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy s používateľom považovať za neplatné alebo nevykonateľné, dané ustanovenie bude vymazané a budú sa uplatňovať ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

Osoba, ktorá nie je stranou tejto zmluvy s používateľom, nemá žiadne práva na základe zákona o zmluvách (právach tretích strán) z roku 1999, nevzťahujú sa na ňu žiadne podmienky tejto zmluvy s používateľom a nemôže si vynútiť ich uplatnenie (s výnimkou tretích strán, ktoré sú definované ako spoločnosť PayPal v časti Odškodnenie a obmedzenie zodpovednosti vyššie, v súvislosti s ich právami uvedenými v tejto zmluve s používateľom), táto skutočnosť však nemá vplyv na žiadne právo ani opravný prostriedok tretích strán, ktoré existujú alebo sú dostupné inak než prostredníctvom uvedeného zákona.

PayPal ako spôsob prihlásenia

Pri prihlásení sa na určité externé webové lokality alebo mobilné aplikácie vám môžeme umožniť overenie cez PayPal. Ak tak urobíme, môžeme váš stav prihlásenia sprístupniť ktorejkoľvek tretej strane, ktorá umožňuje takéto prihlásenie, ako aj osobné a iné údaje o účte, ktorých poskytnutie tretej strane ste odsúhlasili na účely vašej identifikácie. Spoločnosť PayPal neposkytne tretej strane prístup do vášho účtu PayPal a platby z vášho účtu danej tretej strane prevedie iba na základe vášho osobitného súhlasu a príkazov.

Ak umožníte návštevníkom overenie cez PayPal, po ich prihlásení na vašu webovú lokalitu, aplikáciu alebo do účtu zákazníka, je potrebné, aby ste vyjadrili súhlas so všetkými príslušnými podmienkami vzťahujúcimi sa na sprístupnenú funkciu a dodržali všetky špecifikácie uvedené v návode týkajúcom sa integrácie alebo v príslušnom usmernení. Spoločnosť PayPal nezaručuje ani inak nezastupuje totožnosť žiadneho používateľa pri tomto spôsobe prihlásenia. Spoločnosť PayPal vám neposkytne žiadne osobné ani iné údaje o účte používateľa (ani stav prihlásenia), ktorý má spoločnosť PayPal k dispozícii, bez súhlasu používateľa so sprístupnením takých údajov.

Podnikoví zákazníci

V tejto časti uvádzame skratku „SPS2“, ktorá znamená druhú smernicu EÚ o platobných službách (EU 2015/2366).

Za „podnikového zákazníka“ vás považujeme, ak v deň, kedy ste uzavreli túto zmluvu s používateľom, nie ste:

 • spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorej konanie nesúvisí s obchodovaním, podnikaním ani povolaním),
 • mikropodnik (firma, ktorá zamestnáva menej ako 10 osôb a jej ročná bilancia nepresahuje 2 milióny eur),
 • charitatívna organizácia registrovaná v Spojenom kráľovstve s ročným príjmom nižším ako 1 milión GBP.

V prípade, že využívate služby PayPal ako podnikový zákazník, určité ustanovenia uvedené v smernici SPS2 sa na vás nebudú uplatňovať.

Ak ste podnikový zákazník:

 • nevzniká vám nárok na vrátenie peňazí za platby podľa zmlúv o fakturácii;
 • v prípade zistenia problému máte 60 dní od dátumu jeho výskytu na to, aby ste spoločnosť PayPal o danom probléme informovali; po uplynutí tejto lehoty spoločnosť PayPal nie je povinná problém prešetriť a vrátiť vám peniaze;
 • máte nárok na podanie sťažnosti prostredníctvom Úradu finančného ombudsmana v Spojenom kráľovstve (Financial Ombudsman Service), len ak priebežne spĺňate podmienky navrhovateľa;
 • spoločnosť PayPal nie je povinná dodržiavať požiadavky týkajúce sa informácií stanovené v hlave III smernice SPS2 ani podobné požiadavky stanovené v smerniciach SPS2 platných pre členské štáty Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré sa na vás môžu vzťahovať (ďalej len „transpozície smernice SPS2“);
 • články 72 a 89 smernice SPS2 a podobné ustanovenia v transpozíciách smernice SPS2 sa nevzťahujú na vaše používanie služieb spoločnosti PayPal, čo znamená, že aj keď bude v tejto zmluve s používateľom uvedené inak, spoločnosť PayPal nenesie žiadnu zodpovednosť za straty alebo škody, ktoré vám môžu vzniknúť v zmysle týchto článkov a ustanovení.

Čísla sekcií a vymedzené pojmy

Ak ďalšie dokumenty (napr. zmluvné podmienky) odkazujú na čísla sekcií alebo vymedzené pojmy tejto zmluvy s používateľom, prečítajte si vysvetlivky k zmluve s používateľom a vyhľadajte príslušné ustanovenie alebo vymedzený pojem.

Príloha č. 1. Tabuľka poplatkov

Súhlasíte s tým, že môžeme sťahovať poplatky z prevádzaných súm, musíme to však urobiť skôr, než sa vám tieto finančné prostriedky pripíšu na účet PayPal.

Po odoslaní alebo prijatí platby sa strhnú poplatky v závislosti od:

 • typu transakcie, na ktorú sa daná platba viaže (podľa toho, či ide o komerčnú transakciu, osobnú transakciu alebo inú);
 • toho, či ide o cezhraničnú alebo domácu platbu, a/alebo podľa zdroja financovania použitého na financovanie tejto platby.

Ako sa uvádza v tejto zmluve s používateľom, poplatky sa vzťahujú aj na inú aktivitu na účte, prípadne na iné udalosti.

Pozri aj Slovník pojmov v časti A4 tohto doplnenia 1.

Uvedené poplatky podliehajú príslušným daniam, ale môžu existovať iné dane alebo poplatky, ktoré neplatíte prostredníctvom spoločnosti PayPal, ani nami nie sú vymáhané. Ste zodpovední za telefónne poplatky a akékoľvek poplatky vášho poskytovateľa internetového pripojenia alebo podobné či súvisiace poplatky, ktoré vyplývajú z vášho používania Služieb.

Informácie o prijatých sumách a o našich poplatkoch vám poskytneme buď e-mailom, alebo vo vašej histórii transakcií (ktorú nájdete po prihlásení do účtu PayPal). Pokiaľ sa nepreukáže, že sme urobili chybu, všetky poplatky musíte zaplatiť bez započítania pohľadávok či odpočtov. Za ďalšie služby, ktoré poskytujeme nad rámec tejto zmluvy, vám môžeme účtovať dodatočné poplatky. O týchto poplatkoch vás budeme informovať, keď o danú službu požiadate.

A1. Poplatky za osobné platobné transakcie

Upozorňujeme, že poplatok platí odosielateľ. Ďalšie informácie nájdete v časti A4.2.3 tohto doplnenia 1.

Poplatok za osobnú platobnú transakciu bude zobrazený v čase vykonania platby.

Ak je uvedené, že ide o percentuálny poplatok a/alebo fixný poplatok, ďalšie informácie nájdete v častiach A4.5, A4.6 a A4.7 tejto prílohy 1.

A1.1 Poplatky za domáce osobné platobné transakcie

Aktivita

Poplatok

Odosielanie platby v rámci domácej osobnej transakcie

Zadarmo (ak sa nevykoná prepočet meny)

A1.2 Poplatky za cezhraničné osobné platobné transakcie

A1.2.1 Platby odoslané v rámci cezhraničnej osobnej transakcie do krajín EHP v eurách alebo vo švédskych korunách

Aktivita

Poplatok

Odosielanie platby v rámci cezhraničnej osobnej transakcie do krajín EHP v eurách alebo švédskych korunách

Zadarmo (ak sa nevykoná prepočet meny)

A 1.2.2 Iné platby v rámci cezhraničných osobných transakcií

A1.2.2.1 Platby odoslané používateľmi s registrovanou adresou v Spojenom kráľovstve, Jersey, Guernsey, na Ostrove Man alebo Gibraltári

Aktivita

Poplatok

Odosielanie platby v rámci cezhraničnej osobnej transakcie

5 % zo sumy transakcie.

Minimálna výška poplatku je 0,99 GBP a maximálna výška je 2,99 GBP.

A1.2.2.2 Platby odoslané používateľmi s registrovanou adresou v iných relevantných krajinách

Ak chcete určiť poplatok za cezhraničnú osobnú platobnú transakciu odoslanú používateľom v príslušnej krajine, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

Prvý krok. Vyhľadajte krajinu alebo skupinu krajín, v ktorej má príjemca zaregistrovanú adresu. Ďalšie informácie nájdete v časti A4.4 tohto dodatku č. 1. Ak si nie ste istí, opýtajte sa príjemcu (druhý stĺpec).

Krok 2. Nájdite príslušný poplatok (3. stĺpec).

Aktivita

Krajina účtu príjemcu

Poplatok

^^

Odosielanie platby v rámci cezhraničnej osobnej transakcie

USA, Kanada, Severná Európa, Európa I, Európa II

1,99 EUR

Iná krajina^

3,99 EUR

^ V závislosti od dostupnosti služby pre príjemcu zaregistrovaného v danej krajine.

^^ Ďalšie odkazy nájdete v časti A4.7 tejto prílohy č. 1.

A2. Poplatky za komerčné platobné transakcie

Ak je súčasťou poplatku aj fixný poplatok, odkazujeme na časť A4.6 tejto prílohy 1, kde nájdete viac informácií.

\t

Aktivita alebo udalosť

Poplatok

A2.1 odosielanie (nákup)

Zadarmo (ak sa nevykoná prepočet meny)

A2.2 Prijímanie tuzemských platieb (predaj)

A2.2.1 štandardná sadzba

Platby používateľom, ktorí sú zaregistrovaní v službe PayPal ako osoby s bydliskom alebo firmy so sídlom v Spojenom kráľovstve, na Gibraltári, na ostrovoch Guernsey, Ostrove Man a Jersey:

2,9 % + fixný poplatok

Platby používateľom zaregistrovaným v službe PayPal ako rezidenti Bulharska, Cypru, Českej republiky, Estónska, Grécka, Maďarska, Írska, Lotyšska, Lichtenštajnska, Litvy, Malty, Rumunska, San Marína, Slovenska a Slovinska:

3,40 % + fixný poplatok

A2.2.2 Poplatky za používanie nového platobného riešenia zahrnutého do platformy PayPal Commerce Platform

A2.2.2.1 Spojené kráľovstvo, Jersey, Guernsey, Ostrov Man a Gibraltár

Platby kartou (Visa, MasterCard alebo Maestro), pri ktorých sa využíva naša služba s rozšírenými možnosťami platieb kreditnými a debetnými kartami*

Platby kartou American Express pomocou našej služby s rozšírenými možnosťami platieb kreditnými a debetnými kartami

Platby kartou od používateľov využívajúcich naše platby bez služby účtu PayPal (označované aj ako základné možnosti platieb kreditnými a debetnými kartami)

Platby na základe alternatívnych spôsobov platby

Iné platby

Štruktúra poplatkov s kombinovanými sadzbami

Štruktúra poplatkov Interchange Plus

Poplatok

1,20 % + fixný poplatok

Výmenný poplatok + 1,20 % + fixný poplatok

3,5 %

1,20 % + fixný poplatok

1,20 % + fixný poplatok

2,9 % + fixný poplatok

* Pozrite si zmluvu o poskytovaní služieb PayPal pre platby kartou online (predtým zmluva o používaní služby PayPal Website Payments Pro a virtuálneho terminálu), kde sa dozviete viac informácií o štruktúre poplatkov Interchange Plus a štruktúre poplatkov s kombinovanými sadzbami, ako aj o vašich možnostiach.

A 2.2.2.2 pre Írsko

Platby kartami (Visa alebo MasterCard), pri ktorých sa využíva naša služba s rozšírenými možnosťami platieb kreditnými a debetnými kartami*

Platby kartou od používateľov využívajúcich naše platby bez služby účtu PayPal (označované aj ako základné možnosti platieb kreditnými a debetnými kartami)

Platby na základe alternatívnych spôsobov platby

Iné platby

Štruktúra poplatkov s kombinovanými sadzbami

Štruktúra poplatkov Interchange Plus

Poplatok

1,20 % + fixný poplatok

Výmenný poplatok + 1,20 % + fixný poplatok

1,20 % + fixný poplatok

1,20 % + fixný poplatok

Uplatňuje sa štandardná sadzba uvedená v časti A2.2.1 alebo sadzba obchodníka (v súlade s časťami A2.2.3 a A2.2.4).

* Pozrite si zmluvu o poskytovaní služieb PayPal pre platby kartou online, kde sa dozviete viac informácií o štruktúre poplatkov Interchange Plus a štruktúre poplatkov s kombinovanými sadzbami, ako aj o vašich možnostiach.

Poznámka pre používateľov zaregistrovaných v Írsku: časti 5.10 a A.2.2.2.2 doplnenia 1 sa na vás vzťahujú až po uvedení nového platobného riešenia v rámci PayPal Commerce Platform na trh v Írsku. Spoločnosť PayPal môže uviesť nové platobné riešenie na trh v Írsku na základe svojho ďalšieho bezprostredného oznámenia, ktoré uverejnení na stránke Aktualizácia pravidiel (dostupnej prostredníctvom päty s právnymi informáciami na väčšine stránok webovej lokality PayPal) 19. augusta 2019 alebo neskôr (podľa výhradného uváženia spoločnosti PayPal).

A2.2.2.3. V iných štátoch

Platby kartami (Visa alebo MasterCard), pri ktorých sa využíva naša služba s rozšírenými možnosťami platieb kreditnými a debetnými kartami*

Platby kartou od používateľov využívajúcich naše platby bez služby účtu PayPal (označované aj ako základné možnosti platieb kreditnými a debetnými kartami)

Platby na základe alternatívnych spôsobov platby

Iné platby

Štruktúra poplatkov s kombinovanými sadzbami

Štruktúra poplatkov Interchange Plus

Poplatok

1,90 % + fixný poplatok

Výmenný poplatok + 1,90 % + fixný poplatok

1,90 % + fixný poplatok

1,90 % + fixný poplatok

Uplatňuje sa štandardná sadzba uvedená v časti A2.2.1 alebo sadzba obchodníka (v súlade s časťami A2.2.3 a A2.2.4).

* Pozrite si zmluvu o poskytovaní služieb PayPal pre platby kartou online, kde sa dozviete viac informácií o štruktúre poplatkov Interchange Plus a štruktúre poplatkov s kombinovanými sadzbami, ako aj o vašich možnostiach.

A2.2.3. Sadzba obchodníka (len pre účty so statusom sadzby obchodníka. Podlieha splneniu kritérií, žiadosti a jej schváleniu spoločnosťou PayPal. Spoločnosť PayPal môže vyhodnocovať žiadosti jednotlivo a okrem iného môže použiť aj tieto kritériá: kvalifikovaný mesačný objem predaja, veľkosť priemerného nákupného košíka a účet v dobrej finančnej situácii. Ďalšie informácie nájdete v časti A2.2.2.4):

A2.2.3.1 Sadzby obchodníka pre používateľov zaregistrovaných v Spojenom kráľovstve, Jersey a Guernsey, Ostrove Man alebo Gibraltári:

Počnúc 19. augustom 2019 sa už sadzba obchodníka nebude vzťahovať na žiadnych obchodníkov v Spojenom kráľovstve, na ostrovoch Jersey a Guernsey, Ostrove Man ani na Gibraltári. Namiesto sadzby obchodníka sa na všetky tuzemské komerčné platobné transakcie prijaté obchodníkmi v Spojenom kráľovstve, na ostrovoch Jersey, Guernsey, Ostrove Man alebo na Gibraltári uplatní štandardná sadzba vo výške 2,9 % + fixný poplatok.


A2.2.3.2 Sadzby obchodníka pre používateľov zaregistrovaných v relevantnej krajine okrem Spojeného kráľovstva, Jersey, Guernsey, Ostrova Man a Gibraltáru:

Rad

Súhrnná peňažná suma komerčných platobných transakcií, ktoré v predchádzajúcim kalendárnom mesiaci prijal používateľ s bydliskom alebo sídlom v krajine

Poplatok za platbu

Česká republika

Maďarsko

Lichtenštajnsko

Všetky ostatné relevantné krajiny (okrem Spojeného kráľovstva, Jersey, Guernsey, ostrova Man a Gibraltáru)

1

0,00 CZK – 70 000,00 CZK

0,00 HUF – 700 000,00 HUF

0,00 CHF – 4 000,00 CHF

0,00 EUR – 2 500,00 EUR

3,4 % + fixný poplatok

2

70 000,00 CZK – 280 000,00 CZK

700 000,00 HUF – 2 500 000,00 HUF

4 000,00 CHF – 16 000,00 CHF

2 500,01 EUR – 10 000,00 EUR

2,9 % + fixný poplatok

3

280 000,01 CZK – 1 500 000,00 CZK

2 500 000,01 HUF – 12 500 000,00 HUF

16 000,01 CHF – 80 000,00 CHF

10 000,01 EUR – 50 000,00 EUR

2,7 % + fixný poplatok

4

1 500 000,01 CZK – 3 000 000,00 CZK

12 500 000,01 HUF – 25 000 000,00 HUF

80 000,01 CHF – 160 000,00 CHF

50 000,01 EUR – 100 000,00 EUR

2,4 % + fixný poplatok

5

viac ako 3 000 000,00 CZK

viac ako 25 000 000,00 HUF

viac ako 160 000,00 CHF

viac ako 100 000,00 EUR

1,9 % + fixný poplatok

A2.2.2.4 Oprávnenie na status sadzby obchodníka

Ak má účet spĺňať podmienky na žiadosť o udelenie statusu sadzby obchodníka (a na jeho udržanie):

 • musí byť stále v dobrej finančnej situácii a nesmie byť predmetom vyšetrovania,
 • musia naň byť v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci v rámci komerčných transakcií prijaté platby v sume vyššej ako maximálny limit pre úroveň 1 (v mene priradenej ku krajine bydliska/sídla používateľa, ako sa uvádza v tabuľkách vyššie).

Ak vyššie uvedené podmienky nie sú splnené alebo ak existujú nevyriešené chargebacky voči účtu, spoločnosť PayPal je oprávnená kedykoľvek znížiť status účtu na štandardnú sadzbu.Pozri aj časť 5.4.

Ak spoločnosť PayPal zaradí váš účet do nižšej kategórie, budete musieť opätovne požiadať o získanie sadzby obchodníka PayPal.

Žiadosť o získanie statusu sadzby obchodníka pre svoj účet môžete podať online pomocou osobitného formulára po prihlásení sa do svojho účtu PayPal. Upozorňujeme, že ak bude vaša žiadosť zamietnutá, môžete podať žiadosť iba každých tridsať dní.

Sadzby obchodníka sa nevzťahujú na platby v rámci komerčných transakcií prijaté prostredníctvom balíka platobných funkcií Website Payments Pro, virtuálneho terminálu a funkcie PayPal Here.

A2.3 Prijímanie cezhraničných platieb (predaj)

Uplatní sa poplatok za prijímanie domácich komerčných platieb navýšený o percentuálny poplatok za cezhraničnú transakciu, ako sa uvádza v tabuľke nižšie (v závislosti od krajiny odosielateľa).

Poznámka: Cezhraničné platby v eurách alebo vo švédskych korunách uskutočnené medzi účtami zaregistrovanými v Európskej únii alebo v EHP budú na účely uplatnenia Poplatkov považované za platby v rámci Domácich Komerčných transakcií.

A2.3.1 Vo všetkých krajinách okrem Írska

Krajina odosielateľa

Cezhraničný poplatok

Severná Európa

0,5 %

Európa I

0,5 %

USA a Kanada

2,0 %

Európa II

2,0 %

Ostatné krajiny sveta

2,0 %

A2.3.2 Írsko

Krajina odosielateľa

Cezhraničný poplatok

Severná Európa

0,4 %

Európa I

0,5 %

USA a Kanada

1,0 %

Európa II

1,3 %

Ostatné krajiny sveta

2,0 %

Na základe ďalšieho bezprostredného oznámenia zverejneného spoločnosťou PayPal na stránke Aktualizácia pravidiel (dostupnej prostredníctvom päty s právnymi informáciami na väčšine stránok webovej lokality PayPal) 19. augusta 2019 alebo neskôr (podľa výhradného uváženia spoločnosti PayPal) budú pre používateľov zaregistrovaných v Írsku namiesto poplatkov stanovených v tejto časti A2.3.2 platiť poplatky stanovené v časti A2.3.1.

A2.4. Prijímanie domácich platieb osobne prostredníctvom kódov QR

Spoločnosť PayPal si bude za domáce transakcie prijaté osobne prostredníctvom kódov QR na váš účet PayPal účtovať variabilný poplatok v sume, ktorá sa rovná percentu uvedenému v nasledujúcej tabuľke podľa krajiny registrácie vášho účtu PayPal (ďalej len „variabilný poplatok QR“) zo sumy príslušnej platobnej transakcie, a fixný poplatok QR.

Krajina

Variabilný poplatok QR

Spojené kráľovstvo

1,50 %

Írska republika

0,90 %

Lotyšsko

0,90 %

Malta

0,90 %

Estónsko

0,90 %

Slovinsko

0,90 %

Slovensko

0,90 %

Cyprus

0,90 %

Grécko

0,90 %

Česká republika

0,90 %

Maďarsko

0,90 %

Ak sa krajina, v ktorej ste si založili účet PayPal, nenachádza v predchádzajúcej tabuľke, daná funkcia nie je vo vašej krajine k dispozícii.

Fixný poplatok QR predstavuje fixný poplatok v sume v príslušnej mene transakcie prijatej osobne prostredníctvom kódov QR, ako sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:

FIXNÝ POPLATOK QR V MENE TRANSAKCIE

Austrálsky dolár:

0,10 AUD

Mexické peso:

2,00 MXN

Brazílsky real:

0,20 BRL

Nový taiwanský dolár:

3,00 TWD

Britská libra:

0,10 GBP

Novozélandský dolár:

0,15 NZD

Kanadský dolár:

0,10 CAD

Nórska koruna:

1,00 NOK

Česká koruna:

3,00 CZK

Filipínske peso:

5,00 PHP

Dánska koruna:

0,70 DKK

Poľský zlotý:

0,50 PLN

Euro:

0,10 EUR

Ruský rubeľ:

3,00 RUB

Hongkonský dolár:

0,80 HKD

Švédska koruna:

1,00 SEK

Maďarský forint:

30,00 HUF

Švajčiarsky frank:

0,10 CHF

Nový izraelský šekel:

0,40 ILS

Singapurský dolár:

0,20 SGD

Japonský jen:

12,00 JPY

Thajský baht:

4,00 THB

Malajzijský ringgit:

0,70 MYR

Americký dolár:

0,10 USD

A2.5. Prijímanie cezhraničných platieb osobne prostredníctvom kódov QR

Uplatňuje sa variabilný poplatok QR, fixný poplatok QR, ako aj dodatočný percentuálny cezhraničný poplatok (ďalej len „cezhraničný poplatok QR“), ako sa uvádza v nasledujúcej tabuľke (v závislosti od krajiny odosielateľa):

Krajina odosielateľa

Cezhraničný poplatok QR

Severná Európa/Európa I

0,50 %

Európa II/USA/Kanada/iná krajina

2,00 %

Ak je váš účet vedený v Írskej republike, uplatňujú sa nasledujúce cezhraničné poplatky QR:

Krajina odosielateľa

Cezhraničný poplatok QR

Severná Európa/Európa I

0,50 %

Európa II

1,30 %

USA/Kanada/iná krajina

2,00 %

A.3 Ostatné poplatky

Aktivita alebo udalosť

Poplatok

A3.1 Prepočet meny

A 3.1.1 Pri prepočte meny súm vo vašom účte PayPal, ktoré netvoria časť osobitnej transakcie do alebo z vášho účtu (napr. konvertovanie zostatku do inej meny) a za transakcie zahŕňajúce prepočet meny, za ktorý sa poplatok za prepočet zaviazal zaplatiť predajca:

2,5 % nad rámec základného výmenného kurzu (na stanovenie výmenného kurzu transakcie).

A3.1.2 Za všetky ostatné transakcie zahŕňajúce prepočet meny (vrátane prepočtu vrátených súm ako refundácií alebo zamietnutých platieb):

A 3.1.2.1, ak ste používateľom zaregistrovaným v relevantnej krajine okrem Spojeného kráľovstva, ostrovov Jersey, Guernsey, Ostrova Man, Gibraltáru a Írska:

4,0 % nad rámec základného výmenného kurzu (na stanovenie výmenného kurzu transakcie).

A3.1.2.2. Ak ste používateľom zaregistrovaným v Spojenom kráľovstve, na ostrovoch Jersey a Guernsey, Ostrove Man, Gibraltári alebo v Írsku:

od 3,0 % do 4,0 % nad rámec základného výmenného kurzu (na stanovenie výmenného kurzu transakcie) v závislosti od meny, do ktorej sa príslušná suma prepočítava (pozrite si nasledujúcu tabuľku):

Mena a kód

Poplatok za prepočet meny pre používateľov v Spojenom kráľovstve, na ostrovoch Jersey a Guernsey, Ostrove Man a na Gibraltári

Súčasný poplatok za prepočet meny pre používateľov v Írsku

Poplatok za prepočet meny pre používateľov v Írsku, ktorý vstúpi do účinnosti ďalším oznámením zverejneným 19. augusta 2019 alebo neskôr*

Austrálsky dolár (AUD):

4,0 %

4,0 %

Brazílsky real (BRL):

4,0 %

4,0 %

Kanadský dolár (CAD):

3,75 %

3,0 %

3,25 %

Česká koruna (CZK):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Dánska koruna (DKK):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Euro (EUR):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Hongkonský dolár (HKD):

4,0 %

4,0 %

Maďarský forint (HUF):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Izraelský šekel (ILS):

4,0 %

4,0 %

Japonský jen (JPY):

4,0 %

4,0 %

Malajzijský ringgit (MYR):

4,0 %

4,0 %

Mexické peso (MXN):

4,0 %

4,0 %

Novozélandský dolár (NZD):

4,0 %

4,0 %

Nórska koruna (NOK):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Filipínske peso (PHP):

4,0 %

4,0 %

Poľský zlotý (PLN):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Ruský rubeľ (RUB):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Singapurský dolár (SGD):

4,0 %

4,0 %

Švédska koruna (SEK):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Švajčiarsky frank (CHF):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Taiwanský nový dolár (TWD):

4,0 %

4,0 %

Thajský baht (THB):

4,0 %

4,0 %

Libra šterlingov (GBP):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Americký dolár (USD):

3,75 %

3,0 %

3,25 %

*Na základe ďalšieho bezprostredného oznámenia zverejneného spoločnosťou PayPal na stránke Aktualizácia pravidiel (dostupnej prostredníctvom päty s právnymi informáciami na väčšine stránok webovej lokality PayPal) 19. augusta 2019 alebo neskôr (podľa vlastného uváženia spoločnosti PayPal) sa na používateľov zaregistrovaných v Írsku bude namiesto vyššie uvedeného „poplatku za prepočet meny pre používateľov v Írsku“ vzťahovať vyššie uvedený „poplatok za prepočet meny pre používateľov v Írsku účinný na základe ďalšieho oznámenia od 19. augusta 2019 alebo neskôr“.

A3.2 Výber zostatku

A3.2.1 Výber a prevod priamo na bankový účet (podľa dostupnosti*)

Zadarmo (ak sa nevykoná prepočet meny**)

Ak svoj zostatok zrušíte v mene, ktorá nie je denominovanou menou zostatku na vašom účte, bude vám navyše účtovaný poplatok za prepočet meny, ako je uvedené vyššie.

* Výber a prevod na bankový účet nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách.

** Môže sa uplatňovať aj prepočet meny (a poplatky za prepočet meny) – podrobnosti nájdete v časti 6 (Výber alebo zámena elektronických peňazí).

A3.2.2 Výber a prevod na kartu alebo z karty (podľa dostupnosti*)

A3.2.2.1 Používatelia v Spojenom kráľovstve, na ostrovoch Jersey a Guernsey a Ostrove Man:

Zadarmo (ak sa nevykoná prepočet meny)

A3.2.2.2 Používatelia v Rumunsku, Slovinsku, Bulharsku

1 % z prevádzanej sumy s minimálnym a maximálnym poplatkom v závislosti od meny, v ktorej je karta denominovaná (mena výberu)**, takto:

>

Mena výberu

Minimálny poplatok

Maximálny poplatok

Emirátsky dirham

0,90 AED

36,70 AED

Austrálsky dolár

0,25 AUD

10,00 AUD

Bulharský lev

0,50 BGN

20,00 BGN

Kanadský dolár

0,25 CAD

10,00 CAD

Švajčiarsky frank

0,25 CHF

10,00 CHF

Česká koruna

5,70 CZK

230,00 CZK

Dánska koruna

1,80 DKK

70,00 DKK

Euro

0,25 EUR

10,00 EUR

Britská libra

0,20 GBP

8,00 GBP

Hongkonský dolár

2,00 HKD

80,00 HKD

Chorvátska kuna

2,00 HRK

70,00 HRK

Maďarský forint

70,00 HUF

2 900,00 HUF

Izraelský nový šekel

1,00 ILS

40,00 ILS

Japonský jen

30 JPY

1 100 JPY

Kuvajtský dinár

1 KWD

Č. max.

Srílanská rupia

50,00 LKR

1 800,00 LKR

Mexické peso

5,00 MXN

200,00 MXN

Malajzijský ringgit

1,00 MYR

40,00 MYR

Nórska koruna

1,00 NOK

40,00 NOK

Novozélandský dolár

0,40 NZD

15,00 NZD

Filipínske peso

10,00 PHP

500,00 PHP

Poľský zlotý

1,00 PLN

40,00 PLN

Katarský rial

1,00 QAR

40,00 QAR

Nový rumunský lei

1,00 RON

40,00 RON

Srbský dinár

25,00 RSD

1 000,00 RSD

Ruský rubeľ

20,00 RUB

700,00 RUB

Švédska koruna

2,50 SEK

100,00 SEK

Singapurský dolár

0,50 SGD

15,00 SGD

Thajský baht

8,00 THB

320,00 THB

Turecká líra

1,50 TRY

60,00 TRY

Americký dolár

0,25 USD

10,00 USD

Juhoafrický rand

3,60 ZAR

145,00 ZAR

Všetky ostatné meny

Žiadny minimálny/maximálny poplatok

A3.2.2.3  Používatelia na Cypre, v Estónsku, na Gibraltári, v Lichtenštajnsku, Litve, Lotyšsku, na Malte, na Slovensku a v San Maríne*:

Nasledujúci poplatok sa vzťahuje na výber** a jeho výška závisí od meny, v ktorej je karta denominovaná (mena výberu).

Mena

Poplatok za transakciu

AED

10

ALL

276

ANG

4

AOA

1 233

ARS

8

AUD

3,50

AWG

5

BAM

4

BBD

5

BGN

3,50

BIF

4 725

BMD

3

BND

3

BOB

17

BRL

4,50

BSD

3

BTN

178

BWP

27

CAD

3

CDF

4 226

CHF

3,50

CLP

1 200,00

CNY

17

COP

8 329

CRC

1 408

CVE

249

CYP

1,20

CZK

55

DJF

444

DKK

15

DOP

133

DZD

300

EEK

30,00

EGP

40

ETB

80

EUR

2

FJD

5

FKP

2

GBP

1,50

GEL

7

GIP

1,50

GMD

128

GNF

23 848

GTQ

19

GYD

522

HKD

20

HNL

62

HRK

15

HUF

500

IDR

23 000,00

ILS

11

INR

100,00

ISK

170,00

JMD

335

JPY

300

KES

252

KHR

10 300,00

KMF

1 109

KRW

2 915

KYD

2

KZT

943

LAK

22 196

LKR

454

LTL

7,00

LVL

1,50

MAD

24

MDL

44

MGA

9 129

MKD

139

MNT

6 867

MRO

937

MTL

0,90

MUR

92

MVR

39

MWK

1 842

MXN

30

MYR

8

NAD

36

NGN

906

NIO

85

NOK

16

NPR

286

NZD

4

PAB

2,50

PEN

8

PGK

9

PHP

100

PLN

8

PYG

16 312

QAR

9

RON

6

RSD

265

RUB

150,00

SAR

9

SBD

21

SCR

34

SEK

18

SGD

4

SHP

2

SKK

70,00

SLL

24 662

SOS

1 449

SRD

19

SZL

36

THB

90,00

TJS

26,00

TOP

6

TRY

3,80

TTD

17

TWD

87,50

TZS

5 760

UAH

61

UGX

9 194

USD

2,5

UYU

50

UYU

50,00

VND

57 937

VUV

291

WST

7

XAF

1 478

XCD

7

YER

626

ZAR

20

* Výber a prevod na kartu nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách.

** Môže sa uplatňovať aj prepočet meny (a poplatky za prepočet meny) – podrobnosti nájdete v časti 6 (Výber alebo zámena elektronických peňazí).

A3.3 Chargebacky

Na pokrytie nákladov na spracovanie chargebackov stanovila spoločnosť PayPal zúčtovací poplatok pre predajcov v prípade chargebackov platieb financovaných z kreditných a debetných kariet. (Chargeback môže nastať, keď kupujúci odmietne alebo stornuje zaúčtovanie na svoju kartu prostredníctvom vydavateľa karty).

Tento poplatok sa neuplatní na transakcie, na ktoré sa vzťahuje program ochrany predajcu spoločnosti PayPal.

Poplatok za spätnú úhradu (chargeback) je nasledujúci a odvíja sa od meny, v ktorej bola platba prijatá:

Austrálsky dolár:

22,00 AUD

Brazílsky real:

35,00 BRL

Kanadský dolár:

20,00 CAD

Česká koruna:

400,00 CZK

Dánska koruna:

120,00 DKK

Euro:

16 EUR

Hongkonský dolár:

155,00 HKD

Maďarský forint:

4325 HUF

Izraelský šekel:

75,00 ILS

Japonský jen:

1 875 JPY

Malajzijský ringgit:

65,00 MYR

Mexické peso:

250,00 MXN

Novozélandský dolár:

28,00 NZD

Nórska koruna:

125,00 NOK

Filipínske peso:

900,00 PHP

Poľský zlotý:

65,00 PLN

Ruský rubeľ:

640,00 RUB

Singapurský dolár:

28,00 SGD

Švédska koruna:

150,00 SEK

Švajčiarsky frank:

22,00 CHF

Taiwanský nový dolár:

625,00 TWD

Thajský baht:

650,00 THB

Libra šterlingov:

14,00 GBP

Americký dolár:

20,00 USD

A3.4 Vrátenie peňazí za komerčné transakcie

A3.4.1 Používatelia zaregistrovaní v službe PayPal ako osoby s bydliskom alebo firmy so sídlom v Írsku

A.3.4.1.1 Úplne vrátenie peňazí

Ak vrátite sumu v plnej výške komerčnej platobnej transakcie, ponecháme si fixnú časť poplatku za komerčnú transakciu.

Na účet kupujúceho sa pripíše suma v plnej výške komerčnej platobnej transakcie.

Z účtu vám odpíšeme sumu pôvodne pripísanú na váš účet v súvislosti s komerčnou platobnou transakciou spolu s fixnou časťou poplatku za komerčnú transakciu.

Pozri aj časť 5.7.1 (Vrátenie peňazí).

A3.4.1.2 Čiastočné vrátenie peňazí

Ak uskutočníte čiastočné vrátenie peňazí za komerčnú platobnú transakciu, ponecháme si pomerný podiel z fixnej časti poplatku za komerčnú transakciu.

Na účet kupujúceho sa pripíše suma, ktorú určíte na vrátenie.

Z vášho účtu zúčtujeme pomernú časť sumy pôvodne pripísanej na váš účet v súvislosti s platbou v rámci Komerčnej transakcie a pomerný podiel Pevného poplatku z poplatku za Komerčnú transakciu.

Pozri aj časť 5.7.1 (Vrátenie peňazí).

Namiesto časti A 3.4.1 sa na používateľov zaregistrovaných so službou PayPal ako obyvatelia Írska bude uplatňovať časť A 3.4.2, a to keď uverejníme oznam na stránke aktualizácia pravidiel dňa 5. marca 2020 alebo neskôr.

A 3.4.2 Používatelia zaregistrovaní v službe PayPal ako obyvatelia v ostatných krajinách

Ak vrátite peniaze za komerčnú platobnú transakciu, neúčtuje sa žiaden poplatok za vrátenie peňazí, ale poplatky, ktoré ste pôvodne zaplatili za prijatie platby, sa vám nevrátia.

A3.5 Odosielanie platieb prostredníctvom hromadných platieb PayPal (označuje sa aj ako vyplatenia)

A3.5.1 Poplatky

2 % z celkovej sumy platby

A 3.5.2 Limit transakčných poplatkov pre hromadné platby PayPal

Na domáce transakcie (v závislosti od meny transakcie) sa vzťahujú nasledujúce hodnoty maximálneho limitu poplatkov na platbu:

Austrálsky dolár:

16,00 AUD

Brazílsky real:

24,00 BRL

Kanadský dolár:

14,00 CAD

Česká koruna:

280,00 CZK

Dánska koruna:

84,00 DKK

Euro:

12,00 EUR

Hongkonský dolár:

110,00 HKD

Maďarský forint:

3080,00 HUF

Izraelský šekel:

50,00 ILS

Japonský jen:

1200,00 JPY

Malajzijský ringgit:

50,00 MYR

Mexické peso:

170,00 MXN

Novozélandský dolár:

20,00 NZD

Nórska koruna:

90,00 NOK

Filipínske peso:

640,00 PHP

Poľský zlotý:

46,00 PLN

Ruský rubeľ:

480,00 RUB

Singapurský dolár:

20,00 SGD

Švédska koruna:

100,00 SEK

Švajčiarsky frank:

16,00 CHF

Taiwanský nový dolár:

440,00 TWD

Thajský baht:

460,00 THB

Libra šterlingov:

10,00 GBP

Americký dolár:

14,00 USDA3.5.3 Limit poplatku za inétransakcie v rámci hromadných platieb PayPal

Na všetky ostatné transakcie (v závislosti od meny transakcie) sa vzťahujú nasledujúce hodnoty maximálneho limitu poplatkov na jednotlivú platbu:

Austrálsky dolár:

100,00 AUD

Brazílsky real:

150,00 BRL

Kanadský dolár:

90,00 CAD

Česká koruna:

1700,00 CZK

Dánska koruna:

500,00 DKK

Euro:

70,00 EUR

Hongkonský dolár:

660,00 HKD

Maďarský forint:

18500,00 HUF

Izraelský šekel:

320,00 ILS

Japonský jen:

8000,00 JPY

Malajzijský ringgit:

300,00 MYR

Mexické peso:

1080,00 MXN

Novozélandský dolár:

120,00 NZD

Nórska koruna:

540,00 NOK

Filipínske peso:

3800,00 PHP

Poľský zlotý:

280,00 PLN

Ruský rubeľ:

2800,00 RUB

Singapurský dolár:

120,00 SGD

Švédska koruna:

640,00 SEK

Švajčiarsky frank:

100,00 CHF

Taiwanský nový dolár:

2700,00 TWD

Thajský baht:

2800,00 THB

Libra šterlingov:

60,00 GBP

Americký dolár:

90,00 USDPoznámka: Na cezhraničné platby v eurách alebo vo švédskych korunách uskutočnené medzi účtami zaregistrovanými v Európskej únii alebo v EHP sa uplatní poplatok za tuzemskú transakciu.

A3.6 Priradenie a potvrdenie debetnej a kreditnej karty (overenie údajov o kreditnej alebo debetnej karte)

Niektorým Používateľom môže byť z dôvodu navýšenia limitu na odosielané platby alebo podľa vlastného uváženia spoločnosti PayPal zaúčtovaný Poplatok za overenie a priradenie kreditnej a debetnej karty.

Podľa meny

Austrálsky dolár:

2,00 AUD

Brazílsky real:

4,00 BRL

Kanadský dolár:

2,45 CAD

Česká koruna:

50,00 CZK

Dánska koruna:

12,50 DKK

Euro:

1,50 EUR

Hongkonský dolár:

15,00 HKD

Maďarský forint:

400 HUF

Izraelský šekel:

8,00 ILS

Japonský jen:

200,00 JPY

Mexické peso:

20,00 MXN

Novozélandský dolár:

3,00 NZD

Nórska koruna:

15,00 NOK

Filipínske peso:

100,00 PHP

Poľský zlotý:

6,50 PLN

Ruský rubeľ:

60 RUB

Singapurský dolár:

3,00 SGD

Švédska koruna:

15,00 SEK

Švajčiarsky frank:

3,00 CHF

Taiwanský nový dolár:

70,00 TWD

Thajský baht:

70,00 THB

Libra šterlingov:

1,00 GBP

Americký dolár:

1,95 USD


Táto suma bude vrátená po úspešnom dokončení overovacieho procesu kreditnej alebo debetnej karty.

A 3.7 Žiadosť o záznamy

10,00 GBP alebo 12,00 EUR (za položku)

Tento Poplatok sa uplatní na žiadosti o poskytnutie informácie vo vzťahu k dôvodu, pre ktorý sme boli oprávnení odmietnuť váš platobný príkaz. Nebudeme vám účtovať poplatok za záznamy, ktoré ste si v dobrej viere vyžiadali v súvislosti s chybou na vašom účte.

A3.8 Vrátenie sumy pri výbere z banky

Nasledujúci Poplatok bude účtovaný v prípade neúspešného pokusu o výber Používateľom z dôvodu poskytnutia nesprávnych informácií o bankovom účte alebo o dodaní.

Používatelia v Spojenom kráľovstve: 0,50 GBP
Používatelia v Českej republike: 200 CZK
Používatelia v Maďarsku: 1 500 HUF
Používatelia zaregistrovaní v eurozóne: 3 EUR.

A 3.9 Stanovenie ceny pre neziskové organizácie

Podlieha žiadosti a predbežnému schváleniu zo strany PayPal

A3.9,1 Domáca sadzba pre charity

A3.9.1.1 Domáca sadzba pre neziskové organizácie zo Spojeného kráľovstva

1,4 % + fixný poplatok pre neziskovú organizáciu za každú platobnú transakciu. A3.9.1.2 Výška poplatkov za domáce platby pre neziskové organizácie v relevantných krajinách:

1,9 % + fixný poplatok pre neziskovú organizáciu za každú platobnú transakciu.

A 3.9.1.3 Fixný poplatok pre neziskové organizácie

V závislosti od meny prijatej platby:

Austrálsky dolár:

0,30 AUD

Brazílsky real:

0,60 BRL

Kanadský dolár:

0,30 CAD

Česká koruna:

10,00 CZK

Dánska koruna:

2,60 DKK

Euro:

0,35 EUR

Hongkonský dolár:

2,35 HKD

Maďarský forint:

90 HUF

Izraelský šekel:

1,20 ILS

Japonský jen:

40 JPY

Malajzijský ringgit:

2 MYR

Mexické peso:

4,00 MXN

Novozélandský dolár:

0,45 NZD

Nórska koruna:

2,80 NOK

Filipínske peso:

15,00 PHP

Poľský zlotý:

1,35 PLN

Ruský rubeľ:

10,00 RUB

Singapurský dolár:

0,50 SGD

Švédska koruna:

3,25 SEK

Švajčiarsky frank:

0,55 CHF

Taiwanský nový dolár:

10,00 TWD

Thajský baht:

11,00 THB

Libra šterlingov:

0,20 GBP

Americký dolár:

0,30 USD


A3.9.2 Cezhraničné sadzby pre neziskové organizácie

Výška poplatku za Cezhraničné platby pre neziskové organizácie je rovnaká ako výška Poplatku za prijatie platieb v rámci Cezhraničných Komerčných transakcií.

Poznámka: Na Cezhraničné platby v eurách alebo vo švédskych korunách uskutočnené medzi účtami zaregistrovanými v Európskej únii alebo v EHP sa uplatní výška poplatku za Domáce platby.

A3.10 Prijímanie elektronických šekov

Na jednu platbu elektronickým šekom (v závislosti od prijatej meny) je stanovený maximálny poplatok nasledovne:

V prípade elektronických šekov prijatých používateľmi s registrovanou adresou v Írsku.

V prípade elektronických šekov prijatých všetkými ostatnými používateľmi.

Austrálsky dolár:

7,50 AUD

50,00 AUD

Brazílsky real:

10,00 BRL

75,00 BRL

Kanadský dolár:

7,50 CAD

45,00 CAD

Česká koruna:

120,00 CZK

850,00 CZK

Dánska koruna:

30,00 DKK

250,00 DKK

Euro:

5,00 EUR

35,00 EUR

Hongkonský dolár:

38,00 HKD

330,00 HKD

Maďarský forint:

1 000 HUF

9250 HUF

Izraelský šekel:

20,00 ILS

160,00 ILS

Japonský jen:

650 JPY

4000 JPY

Malajzijský ringgit

20,00 MYR

150,00 MYR

Mexické peso:

55,00 MXN

540,00 MXN

Novozélandský dolár:

7,50 NZD

60,00 NZD

Nórska koruna:

33,00 NOK

270,00 NOK

Filipínske peso:

250,00 PHP

1900,00 PHP

Poľský zlotý:

16,00 PLN

140,00 PLN

Ruský rubeľ:

200,00 RUB

1400,00 RUB

Singapurský dolár:

8,00 SGD

60,00 SGD

Švédska koruna:

40,00 SEK

320,00 SEK

Švajčiarsky frank:

6,50 CHF

50,00 CHF

Taiwanský nový dolár:

165,00 TWD

1350,00 TWD

Thajský baht:

180,00 THB

1400,00 THB

Libra šterlingov:

3,50 GBP

30,00 GBP

Americký dolár:

5,00 USD

45,00 USD

A3.11 Prijímanie mikro platieb

Na základe žiadosti a predbežného schválenia spoločnosťou PayPal môžete svoj súčasný typ účtu zmeniť tak, aby ste získali sadzby pre mikro platby – v prípade, že máte o túto službu záujem, kontaktujte nás. Táto sadzba sa vzťahuje na všetky komerčné platobné transakcie prijaté v účte PayPal.

A3.11.1 Poplatok za domáce mikro platby

5 % + fixný poplatok za Mikroplatby

A3.11.2 Poplatok za cezhraničné mikro platby

6 % + fixný poplatok za Mikroplatby

A3.11.3 fixný poplatok za mikro platby

V závislosti od prijatej meny.

Austrálsky dolár:

0,05 AUD

Brazílsky real:

0,10 BRL

Kanadský dolár:

0,05 CAD

Česká koruna:

1,67 CZK

Dánska koruna:

0,43 DKK

Euro:

0,05 EUR

Hongkonský dolár:

0,39 HKD

Maďarský forint:

15 HUF

Izraelský šekel:

0,20 ILS

Japonský jen:

7 JPY

Malajzijský ringgit

0,20 MYR

Mexické peso:

0,55 MXN

Novozélandský dolár:

0,08 NZD

Nórska koruna:

0,47 NOK

Filipínske peso:

2,50 PHP

Poľský zlotý:

0,23 PLN

Ruský rubeľ:

2,00 RUB

Singapurský dolár:

0,08 SGD

Švédska koruna:

0,54 SEK

Švajčiarsky frank:

0,09 CHF

Taiwanský nový dolár:

2 TWD

Thajský baht:

1,80 THB

Libra šterlingov:

0,05 GBP

Americký dolár:

0,05 USD


Poznámka: Na Cezhraničné platby v eurách alebo vo švédskych korunách uskutočnené medzi účtami zaregistrovanými v Európskej únii alebo v EHP sa uplatní výška poplatku za Domáce platby.

A3.12 Platby PayPal Business (odosielanie alebo prijímanie)

Platba PayPal Business predstavuje platbu medzi používateľmi v Spojenom kráľovstve (i) uskutočnenú prostredníctvom služby alebo produktu tretej strany a financovanú výlučne zostatkom na účte alebo elektronickým šekom (prípadne oboma týmito spôsobmi) a (ii) na ktorú sa vzťahuje poplatok za platbu PayPal Business.

Spoločnosť PayPal môže za každú firemnú platbu PayPal naúčtovať nasledujúci poplatok:

2,00 GBP za transakciu v GBP

0,50 USD za transakciu v USD

Poplatok za Platbu PayPal Business platí príjemca, pokiaľ pred odoslaním platby neposkytne odosielateľovi informáciu o tom, že tento poplatok je povinný uhradiť odosielateľ.

A.4 Slovník pojmov

A4.1 Platba v rámci „Komerčnej transakcie“ je nákup a predaj tovaru a služieb, vykonávanie akýchkoľvek iných komerčných transakcií alebo prijímanie platieb, keď „požadujete peniaze“ prostredníctvom služby PayPal.

A4.2 Platba v rámci „ Súkromnej transakcie“ je odoslanie peňazí (zadanej z karty „Priatelia a rodina“ funkcie „Poslať peniaze“) priateľom a členom rodiny alebo prijatie peňazí na účet PayPal od priateľov a členov rodiny bez toho, aby došlo k uskutočneniu podkladovej komerčnej transakcie (tzn. platba nie je určená na nákup tovaru alebo služieb ani na uskutočnenie žiadnej inej komerčnej transakcie).

Ak uskutočňujete komerčnú transakciu (napríklad predaj tovaru alebo služieb), nesmiete od kupujúceho požadovať, aby vám odoslal peniaze za nákup ako osobnú platobnú transakciu. V opačnom prípade je spoločnosť PayPal oprávnená znemožniť vám prijímanie niektorých alebo všetkých platieb ako osobných transakcií. Pamätajte si tiež, že:

A4.2.1 z niektorých krajín (vrátane Číny a v niektorých prípadoch Nemecka) nie je možné odosielať peniaze vo forme Súkromnej transakcie;

A4.2.2 na účty registrované v Brazílii a Indii nie je povolené odosielať platby v rámci Súkromnej transakcie a nie je povolené ich z týchto účtov ani prijímať. To znamená, že nie je možné odosielať osobnú platobnú transakciu na účty registrované v Brazílii alebo Indii; a

A4.2.3 Poplatok platí odosielateľ.

A4.3 „Domáca “ platba sa uskutoční, ak sú odosielateľ aj príjemca zaregistrovaní v službe PayPal ako rezidenti tej istej krajiny.

A4.4 A „Cezhraničná“ platba sa uskutoční, ak sú odosielateľ aj príjemca zaregistrovaní v službe PayPal ako rezidenti v rôznych štátoch. Na zjednodušenie výpočtu poplatkov za cezhraničné platby sú určité krajiny zoskupené do nižšie uvedených skupín:

Názov skupiny

Krajiny

Severná Európa

Alandské ostrovy, Dánsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Grónsko, Island, Nórsko, Švédsko.

Európa I

Belgicko, Cyprus, Čierna Hora, Estónsko, Francúzsko (vrátane Francúzskej Guyany, Guadeloupu, Martiniku, Réunionu a Mayottu), Gibraltár, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Malta, Monako, Nemecko, Normandské ostrovy, Ostrov Man, Portugalsko, Rakúsko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Vatikánsky mestský štát.

Európa II

Albánsko, Andorra, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Gruzínsko, Chorvátsko, Kosovo, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko, Švajčiarsko, Ukrajina.

A4.5. Percentuálne časti poplatkov (napríklad 2,9 %) predstavujú sumu rovnajúcu sa percentu sumy platby, ktorá sa (pokiaľ nie je uvedené inak) zúčtuje v mene, v ktorej bola platba prijatá.

A4.6 Fixné poplatky za komerčné platobné transakcie a osobné platobné transakcie (ak nie je uvedené inak) vychádzajú z meny, v ktorej sa platba prijíma, a to takto:

Mena:

Poplatok:

Mena:

Poplatok:

Austrálsky dolár:

0,30 AUD

Novozélandský dolár:

0,45 NZD

Brazílsky real:

0,60 BRL

Nórska koruna:

2,80 NOK

Kanadský dolár:

0,30 CAD

Filipínske peso:

15,00 PHP

Česká koruna:

10,00 CZK

Poľský zlotý:

1,35 PLN

Dánska koruna:

2,60 DKK

Ruský rubeľ:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singapurský dolár:

0,50 SGD

Hongkonský dolár:

2,35 HKD

Švédska koruna:

3,25 SEK

Maďarský forint:

90,00 HUF

Švajčiarsky frank:

0,55 CHF

Izraelský nový šekel:

1,20 ILS

Taiwanský nový dolár:

10,00 TWD

Japonský jen:

40,00 JPY

Thajský baht:

11,00 THB

Malajzijský ringgit:

2,00 MYR

Libra šterlingov:

0,30 GBP

Mexické peso:

4,00 MXN

Americký dolár:

0,30 USD

A4.7 Poplatky zúčtované v rôznych menách za posielanie platieb: niektoré poplatky platíte spoločnosti PayPal v menách, ktoré sa líšia od meny zostatku, z ktorého posielate sumu platby. V takomto prípade vykonáme prepočet meny (podľa časti 8.2, za ktorý vám zúčtujeme poplatok za prepočet meny podľa časti A3.1 doplnenia 1) z meny každého príslušného úvodného zostatku do meny, v ktorej je poplatok splatný, a tieto poplatky zúčtujeme z prepočítaného zostatku.

A4.8 V závislosti od dostupnosti danej funkcie na týchto územiach, a ak nie je v tejto prílohe č. 1 uvedené inak, len na účely tejto prílohy č. 1 všetky odkazy na Spojené kráľovstvo v tejto prílohe č. 1 zahŕňajú aj Jersey, Guernsey, ostrov Man a Gibraltár.