PayPal

>> Zobraziť všetky zmluvy

Zmluva o alternatívnych spôsoboch platby spoločnosti PayPal

Dátum poslednej aktualizácie: 7. júna 2021

Tlačiť

Toto sú podmienky zmluvy medzi vami a spoločnosťou PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len „spoločnosť PayPal“, prípadne „my“, „nám“, „nami“, „nás“ alebo ďalšie tvary slovies v prvej osobe množného čísla).

1. Informácie o týchto podmienkach

Tieto podmienky sa vzťahujú na používanie ktorejkoľvek z našich funkcií alternatívnych spôsobov platby.

Definície:

 • Funkcia alternatívnych spôsobov platby je nami poskytovaná funkcia, ktorá, ak je integrovaná do vašej online pokladne, umožňuje vašim zákazníkom vybrať si a použiť ktorýkoľvek alternatívny spôsob platby (APM) (čo môžeme z času na čas povoliť), prostredníctvom ktorého vám zaplatia.
 • Alternatívne spôsoby platby (APM) predstavujú akýkoľvek spôsob platby uvedený v prílohe č. 1, ktorý môžeme komukoľvek povoliť, aby mohol aj bez účtu poslať platbu na váš účet, a to v súlade s týmito podmienkami.

Súčasťou týchto podmienok je zmluva s používateľom platná pre krajinu, v rámci ktorej ste sa zaregistrovali v službe PayPal ako rezident. Pojmy, ktoré nie sú definované v týchto podmienkach, sú definované v danej zmluve s používateľom. Tieto podmienky a zmluvu s používateľom treba v čo najväčšej miere vykladať ako jeden celok. V prípade, že vo výklade dôjde k rozporu, tieto podmienky majú v rozsahu daného rozporu prednosť pred zmluvou s používateľom.

Definícia našich služieb v zmluve s používateľom zahŕňa pri vykladaní spolu s týmito podmienkami aj našu funkciu alternatívnych spôsobov platby.

2. Prijatie týchto podmienok

Integráciou našej funkcie alternatívnych spôsobov platby do svojej online pokladne či platformy vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami.

Ak našu funkciu alternatívnych spôsobov platby integrujete do účtu inej fyzickej alebo právnickej osoby:

 • potvrdzujete, že vám daná fyzická alebo právnická osoba udelila povolenie právne ju zaviazať týmito podmienkami v jej mene; a
 • že daná fyzická alebo právnická osoba bude právne viazaná týmito podmienkami namiesto vás.

3. Používanie funkcie alternatívnych spôsobov platby

Keď funkciu alternatívnych spôsobov platby integrujete do svojej online pokladne, môžeme (ale nemusíme) komukoľvek umožniť zaplatiť vám prostredníctvom alternatívnych spôsobov platby.

V prílohe č. 1 týchto podmienok sa uvádza zoznam všetkých alternatívnych spôsobov platby, ktoré môžeme príležitostne sprístupniť vašim zákazníkom, ako aj ďalšie ustanovenia týkajúce sa prijímania platieb od zákazníkov, ktorí použili alternatívny spôsob platby. Tieto ustanovenia musíte dodržiavať za každých okolností.

Vzhľadom na to, že platiteľ na odoslanie platby prostredníctvom alternatívneho spôsobu platby nepoužíva účet PayPal, nemôžete na proaktívne vrátenie platieb zaplatených alternatívnym spôsobom platby použiť službu PayPal, ak sa v prílohe č. 1 týchto podmienok neuvádza inak.

Platby alternatívnym spôsobom nie je možné prijímať v iných menách než v tých, ktoré sú pre daný alternatívny spôsob platby uvedené v prílohe č. 1 týchto podmienok.

Funkciu alternatívnych spôsobov platby je možné používať iba s firemným účtom, nie s osobným účtom.

Pri prijímaní alternatívnych spôsobov platby sa neuplatňuje dodatočný percentuálny poplatok za prijímanie medzinárodných komerčných transakcií, ktorý je uvedený v zmluve s používateľom.

4. Vaša zodpovednosť voči nám

K poskytovateľom alternatívnych spôsobov platby a spracovateľom platieb, ktorí nám pomáhajú umožniť vám prijímať platby prostredníctvom alternatívnych spôsobov platby, môžeme pristupovať rovnakým spôsobom, akým pristupujeme k našim zúčtovacím bankám alebo spracovateľom platobných kariet, prípadne k iným spracovateľom platieb podľa zmluvy s používateľom.

Ak sa v prílohe č. 1 neuvádza inak, alternatívne spôsoby platby podliehajú riziku storna zo strany poskytovateľa alternatívnych spôsobov platby. Vaše záväzky a zodpovednosť voči nám v súvislosti s týmito stornami sú rovnaké ako v súvislosti so stornami a/alebo chargebackmi podľa zmluvy s používateľom. Poskytovateľ alternatívnych spôsobov platby môže ovplyvniť storno platby uskutočnenej alternatívnym spôsobom rovnako, ako banka platiteľa môže ovplyvniť storno a ako vydavateľ karty platiteľa môže ovplyvniť chargeback. Na platby uskutočnené alternatívnym spôsobom sa nevzťahuje ochrana predajcu.

Po skončení platnosti týchto podmienok budete voči nám podľa týchto podmienok naďalej zodpovední za storná platieb uskutočnených alternatívnym spôsobom vykonané zo strany poskytovateľa alternatívneho spôsobu platby, ako aj za všetky neuhradené záväzky vyplývajúce z vášho používania funkcie alternatívnych spôsobov platby pred skončením platnosti.

5. Zmeny a ukončenie

Zoznam alternatívnych spôsobov platby alebo poskytovateľov alternatívnych spôsobov platby uvedený v prílohe č. 1 týchto podmienok môžeme kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia rozšíriť alebo zúžiť.

Ďalej tiež môžeme zmeniť, odstrániť alebo doplniť tieto podmienky v súlade s postupom vykonávania zmien uvedeným v zmluve s používateľom. Ak s akoukoľvek zmenou nesúhlasíte, môžete súhlas s týmito podmienkami odvolať.

Uplatňovanie týchto podmienok môžete kedykoľvek ukončiť tak, že funkciu alternatívnych spôsobov platby odstránite zo svojej online pokladne a budete postupovať podľa ďalších krokov súvisiacich s integráciou, ktoré vám môže PayPal príležitostne sprístupniť. Vďaka tomu budete môcť prestať poskytovať svojim zákazníkom alternatívne spôsoby platby, váš účet však zostane otvorený a zmluva s používateľom bude platiť aj naďalej.

Poskytovanie služby v rozsahu, v akom sa vzťahuje na našu funkciu alternatívnych spôsobov platby a/alebo alternatívne spôsoby platby, môžeme kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu a (ak je to možné) po predchádzajúcom upozornení odoslanom v dostatočnom časovom predstihu ukončiť, zrušiť alebo pozastaviť bez toho, aby nám vznikla akákoľvek zodpovednosť voči vám.

Platnosť týchto podmienok pretrvá po akomkoľvek ukončení, a to v takom rozsahu a tak dlho, ako potrebujeme na: (i) vyriešenie záležitostí vyplývajúcich z vášho používania funkcie alternatívnych spôsobov platby pred týmto ukončením a/alebo (ii) splnenie požiadaviek platných právnych predpisov a nariadení.

Príloha č. 1

Alternatívne spôsoby platby

Web Apple Pay
Typ platby Peňaženka Apple Pay
Riziko chargebacku Áno
Záruka platby Áno (na základe zásad týkajúcich sa spracovania kreditných kariet)
Možnosť vrátenia peňazí Áno
Minimálna výška transakcie Neuvedené
Maximálna výška transakcie Neuvedené
Konkrétny zakázaný tovar a služby Zoznam zakázaného tovaru a služieb nájdete v podmienkach webu Apple Pay na stránke https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/
Doplňujúce podmienky

Ďalšie podmienky nájdete na stránke https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/

Bancontact

Typ platby

Debetná karta

Bancontact predstavuje spôsob platby debetnou kartou, pri ktorom oprávnená úverová inštitúcia vydá debetnú kartu umožňujúcu zákazníkom platiť za tovar a služby priamo z bankového účtu.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Nie

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna výška transakcie

1,00 EUR na transakciu

Maximálna výška transakcie

Neuvedené

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Žiadne iné okrem zakázaného tovaru a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom

Doplňujúce podmienky

Neuvedené

BLIK

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

BLIK predstavuje spôsob platby bankovým prevodom. Príjemcovia môžu prijať potvrdenie transakcie v reálnom čase.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Nie

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna výška transakcie

0,01 PLN na transakciu

Maximálna výška transakcie

10 000,00 PLN na transakciu

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Žiadne iné okrem zakázaného tovaru a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom

Doplňujúce podmienky

Je potrebné, aby ste na svojej webovej lokalite alebo vo svojom zariadení zreteľne uvádzali názov alebo ochranné známky systému BLIK v súlade s príručkou k používaniu značky BLIK.

EPS

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

EPS predstavuje spôsob platby bankovým prevodom. Príjemcovia môžu prijať potvrdenie transakcie v reálnom čase. Platby EPS umožňujú banky zapojené do systému EPS.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Áno – záruka platby znamená, že každá transakcia, ktorá je označená ako dokončená alebo úspešná (podľa toho, čo je relevantné) sa vyplatí na váš účet a príslušné finančné prostriedky už nebude možné stiahnuť späť. Záruka platby ďalej podlieha týmto podmienkam a zmluve s používateľom a vyžaduje ich dodržiavanie z vašej strany.

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna výška transakcie

1,00 EUR na transakciu

Maximálna výška transakcie

Neuvedené

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Žiadne iné okrem zakázaného tovaru a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom

Doplňujúce podmienky

Všetky prípady, ktoré si vyžadujú uplatnenie záruky platby EPS, je potrebné bezodkladne nahlásiť spoločnosti PayPal.

Fínsky online bankový prevod (Verkkopankki)

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

Fínsky online bankový prevod predstavuje spôsob platby bankovým prevodom.

Príjemcovia môžu prijať potvrdenie transakcie v reálnom čase.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Nie

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna výška transakcie

0,65 EUR na transakciu

Maximálna výška transakcie

20 000,00 EUR na transakciu

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Okrem zakázaného tovaru a služieb uvedených v zmluve: nezákonné hazardné hry, prostitúcia, falšovaný tovar, pirátstvo produktov, nezákonný predaj alebo distribúcia tabakových výrobkov či pornografie alebo vyobrazenie ťažkých násilných činov, Nordea Bank nepovoľuje dobíjanie peňaženiek ani predplatených produktov

Doplňujúce podmienky

1. Je potrebné, aby ste poskytli všetky požadované údaje v súlade s požiadavkami spoločnosti PayPal. Nedodržanie týchto požiadaviek na doručenie údajov môže mať za následok oneskorenie, pozastavenie alebo zrušenie spracovania uskutočneného predaja.

2. Ak sa spoločnosť PayPal musela aktívne zapojiť do urovnania sporu alebo iného podobného konania, ste povinní odškodniť ju za opodstatnené výdavky vzniknuté pri riešení sporu v súvislosti s transakciou, ku ktorému došlo medzi vami a zákazníkom.

3. Horná hranica zodpovednosti je vyfakturovaná suma predaja (predaj vašich produktov alebo služieb zákazníkovi), s ktorým škody priamo súvisia, alebo 1 000 EUR podľa toho, ktorá suma je nižšia. Celková súhrnná zodpovednosť však nemôže prekročiť 5 000 EUR. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na škody spôsobené úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

Giropay

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

Giropay predstavuje spôsob platby bankovým prevodom. Príjemcovia môžu prijať potvrdenie transakcie v reálnom čase.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Áno – záruka platby znamená, že každá transakcia, ktorá je označená ako dokončená alebo úspešná (podľa toho, čo je relevantné) sa vyplatí na váš účet a príslušné finančné prostriedky už nebude možné stiahnuť späť. Záruka platby ďalej podlieha týmto podmienkam a zmluve s používateľom a vyžaduje ich dodržiavanie z vašej strany.

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna výška transakcie

1,00 EUR na transakciu

Maximálna výška transakcie

Neuvedené

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Okrem akéhokoľvek zakázaného tovaru a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom:

Platobné nástroje (hotovosť, úspory alebo elektronické peniaze, meny vrátane virtuálnych mien, napríklad bitcoin, a šeky), u ktorých nemôžete identifikovať príjemcu platobného nástroja, s výnimkou poukážok alebo predplatených produktov.

Doplňujúce podmienky

 1. Platobný systém Giropay je určený len pre zákazníkov s prístupom k účtu kompatibilnému s online bankovníctvom, ktorý je vedený v oprávnenej úverovej inštitúcii so sídlom v Nemecku. Spoločnosť PayPal nezaručuje, že všetky nemecké bankové účty sú kompatibilné s platobným systémom Giropay.
 2. Je potrebné dodržiavať všetky zmluvné podmienky uvedené v pravidlách a nariadeniach systému Giropay vrátane používania loga Giropay, ktoré je obmedzené len na európsky región.
 3. Pri používaní systému Giropay ako spôsobu platby nebudete požadovať žiadne údaje o zákazníkoch, predovšetkým osobné údaje, ako je napríklad IBAN alebo meno.
 4. Záruka platby v rámci systému Giropay je obmedzená na 10 000 EUR na transakciu.
 5. Akékoľvek prípady, ktoré si vyžadujú uplatnenie záruky platby Giropay, je potrebné bezodkladne nahlásiť spoločnosti PayPal.
 6. Platnosť záruky platby Giropay uplynie o 6 týždňov po prijatí danej transakcie označenej ako dokončená alebo úspešná (podľa toho, čo je relevantné), ak pred uplynutím 6-týždňovej lehoty nepodáte sťažnosť v písomnej forme.

Mercado Pago 

Typ platby 

Spoločnosť Mercado Pago je poskytovateľ online platobných služieb, ktorý umožňuje kupujúcim v Brazílii a Mexiku uskutočňovať platby prostredníctvom kreditných kariet, debetných kariet, predplatených kariet, zostatku v peňaženke Mercado Pago a ďalších spôsobov platby. 

Riziko chargebacku 

Áno 

Záruka platby 

Áno – záruka platby znamená, že každá transakcia, ktorá je označená ako dokončená alebo úspešná (podľa toho, čo je relevantné) sa vyplatí na váš účet a príslušné finančné prostriedky už nebude možné stiahnuť späť. Záruka platby ďalej podlieha týmto podmienkam a zmluve s používateľom a vyžaduje ich dodržiavanie z vašej strany. 

Možnosť vrátenia peňazí 

Áno 

Minimálna výška transakcie 

0,01 MXN na transakciu 

0,01 BRL na transakciu 

Maximálna výška transakcie 

1 000 000,00 MXN na transakciu 

10 000 000,00 BRL na transakciu 

Konkrétny zakázaný tovar a služby 

V prípade Mexika:  

Okrem akéhokoľvek zakázaného tovaru a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom: tovar a služby zakázané na základe zmluvných podmienok spoločnosti Mercado Pago, ako aj nasledujúce položky: lieky na lekársky predpis, farmaceutické výrobky, výživové doplnky, ktorých predaj nie je povolený, akékoľvek hazardné hry, finančné produkty a služby neschválené príslušnými orgánmi finančného dohľadu, malvéry (napr. rogueware, vírusy atď.), financovanie politických strán alebo politických aktivít, priamy marketing, operácie s PSČ, bankové zmenky a poštové poukážky, veľkoobchodné kluby, viacúrovňový pyramídový predaj, časovo vymedzené užívanie nehnuteľností (tzv. timeshare), agentúry na vymáhanie dlhov, faktoringové spoločnosti, likvidátori, spoločnosti s trojstrannou zmluvou, právnici v oblasti bankrotu, finanční poradcovia, nároky na akcie, investičné zverenecké fondy, investičné fondy, výmena meny, platobné príkazy z nefinančných inštitúcií, úrady prijímania záruk a zmenárne, cestovné šeky, cestovné služby a výletné plavby (okrem cestovných kancelárií), zbierky mincí, známky, numizmatické obchody, filatelia, Airtran Airways, Airtran Air, preplácanie šekov, automatické platby a predplatné, sprostredkovateľne práce a služba Cash Advance alebo úvery. 

 

V prípade Brazílie:  

Okrem akéhokoľvek zakázaného tovaru a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom: služby sú zakázané.  

Istý tovar je zakázaný na základe zmluvných podmienok spoločnosti Mercado Pago. Úplný zoznam zakázaného tovaru a služieb nájdete na stránke https://www.mercadopago.com.br/ajuda/3264

Doplňujúce podmienky 

V prípade Mexika: Na platobné služby spoločnosti Mercado Pago sa vzťahujú zmluvné podmienky spoločnosti Mercado Pago pre Mexiko.  

 

V prípade Brazílie: Na platobné služby spoločnosti Mercado Pago sa vzťahujú zmluvné podmienky spoločnosti Mercado Pago pre Brazíliu.  

 

V prípade Brazílie a Mexika: 

Nie ste oprávnení používať značku, logo, obchodné meno ani iné prvky chránené právami duševného vlastníctva spoločnosti Mercado Pago. Spoločnosť Mercado Pago môžete uviesť iba ako spôsob platby. Ak sa pokúsite použiť práva duševného vlastníctva spoločnosti Mercado Pago neoprávneným spôsobom, vyhradzujeme si právo pozastaviť poskytovanie svojich služieb. 

 

Spoločnosť Mercado Pago nenesie zodpovednosť za žiadne ďalšie poplatky, ktoré vám vzniknú pre poskytnutie nesprávnych údajov o bankovom účte. 

 

Používateľ nesmie ďalej predávať služby správy platieb tretím stranám. 

iDEAL

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

iDEAL predstavuje spôsob platby bankovým prevodom. Príjemcovia môžu prijať potvrdenie transakcie v reálnom čase. Platobný systém iDEAL môžu používať iba zákazníci s online bankovým účtom kompatibilným so systémom iDEAL, ktorý je vedený v banke so sídlom v Holandsku.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Áno – záruka platby znamená, že každá transakcia označená ako dokončená alebo úspešná (podľa toho, čo je relevantné) sa vyplatí na váš účet a príslušné finančné prostriedky už nebude možné stiahnuť späť. Záruka platby ďalej podlieha týmto podmienkam a zmluve s používateľom a vyžaduje ich dodržiavanie z vašej strany.

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna výška transakcie

Neuvedené

Maximálna výška transakcie

Neuvedené

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Žiadne iné okrem zakázaného tovaru a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom

Doplňujúce podmienky

 1. Informácie o tom, ako postupovať pri podávaní sťažností, musia byť na vašej webovej lokalite ľahko dostupné pre zákazníkov.
 2. Spôsob platby iDEAL nemôžete ponúkať prostredníctvom služieb e-mailového odkazu, ak ste vopred nezískali písomný súhlas od spoločnosti PayPal. Platobný odkaz iDEAL je adresa URL, ktorá zákazníka presmeruje na vašu platobnú stránku, kde môže uskutočniť transakciu iDEAL.
 3. V špecifických prípadoch, ktoré si vyžadujú ďalšie preskúmanie v súvislosti so spôsobom platby iDEAL, ste povinní vyhovieť žiadostiam o poskytnutie informácií, ktoré môžete vy alebo spoločnosť PayPal príležitostne dostať.
 4. Návod na integráciu systému iDEAL pre obchodníkov nájdete tu: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview. Tiež je potrebné, aby ste dodržiavali zmluvné podmienky týkajúce sa používania systému iDEAL vrátane používania loga iDEAL, ako sa uvádza na stránke www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/.
 5. Všetky prípady, ktoré si vyžadujú uplatnenie záruky platby iDEAL, je potrebné bezodkladne nahlásiť spoločnosti PayPal.
 6. Ak vás bude spoločnosť PayPal na základe vlastného uváženia považovať za vysoké riziko, vyhradzuje si právo požiadať vás o implementáciu procesu registrácie zákazníka, v rámci ktorého sa budú o zákazníkovi zaznamenávať minimálne nasledujúce údaje:

a) meno a e-mailová adresa;

b) číslo účtu a meno priradené k číslu bankového účtu, ktorý sa používa na nákupy cez spôsob platby iDEAL;

c) ďalšie informácie na overenie v druhom kroku a sledovanie transakcií, napríklad:

i. adresa IP,

ii. odtlačok prehliadača,

iii. číslo mobilného telefónu.

Multibanco

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

Multibanco predstavuje spôsob platby určený len pre zákazníkov v Portugalsku. Tento spôsob ponúka dve možnosti platby: prvou možnosťou je bankový prevod cez portál zákazníkovho online bankovníctva a druhou možnosťou je hotovostná platba v bankomatoch rôznych pobočiek portugalských bánk.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Nie

Možnosť vrátenia peňazí

Neuvedené

Minimálna výška transakcie

Neuvedené

Maximálna výška transakcie

99 999,99 EUR na transakciu

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Žiadne iné okrem zakázaného tovaru a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom

Doplňujúce podmienky

Neuvedené

MyBank

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

MyBank predstavuje spôsob platby bankovým prevodom. Príjemcovia môžu prijať potvrdenie transakcie v reálnom čase.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Nie

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna výška transakcie

Neuvedené

Maximálna výška transakcie

Neuvedené

Konkrétny zakázaný tovar a služby

V snahe predísť pochybnostiam ide okrem akéhokoľvek zakázaného tovaru a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom tiež o činnosti, ktoré by mohli byť trestné, ako ohrozenie mladistvých, pedofília, pornografia, nezákonná manipulácia s dielami, ktoré sú chránené právami duševného vlastníctva, neoprávnené používanie platobných prostriedkov, nedodržiavanie ochrany osobných údajov v súvislosti so systémami automatizovaného spracovania údajov, činnosti súvisiace s praním špinavých peňazí, nedodržiavanie nariadení týkajúcich sa hazardných hier a stávok, konských dostihov, lotérií a nedodržiavanie ustanovení týkajúcich sa podmienok výkonu regulovaných povolaní.

Doplňujúce podmienky

Nie ste oprávnení používať logo MyBank ani iné prvky chránené právami duševného vlastníctva okrem prípadov, keď je ich používanie v súvislosti s týmito službami alternatívnych spôsobov platby povolené. V prípade akéhokoľvek ďalšieho použitia je potrebné riadiť sa príručkou MyBank Style Guide for Businesses, ktorú nájdete na webovej lokalite https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Ak sa pokúsite používať logo MyBank neoprávneným spôsobom alebo spôsobom, ktorý nie je zamýšľaný alebo povolený, prípadne je v značnom rozpore s týmito požiadavkami, vyhradzujeme si právo zrušiť poskytovanie svojich služieb.

PayU

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

PayU predstavuje spôsob platby bankovým prevodom. Príjemcovia môžu prijať potvrdenie transakcie v reálnom čase.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Nie

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna výška transakcie

0,01 PLN na transakciu; 0,01 CZK na transakciu

Maximálna výška transakcie

Neuvedené

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Okrem zakázaného tovaru a služieb uvedených v zmluve: lieky na lekársky predpis, farmaceutické výrobky a výživové doplnky, ktorých predaj nie je povolený; drogy, omamné látky vrátane syntetických drog, ako aj zariadenia a technológie používané na ich pestovanie, výrobu, predaj atď.; nepovolené hazardné hry; zbrane, munícia a plynové zbrane; online služby s pornografickým obsahom, napr. chatovacie miestnosti, videokamery, filmy na požiadanie; finančné produkty a služby, ak sú ponúkané ako súčasť činností, ktoré nie sú pod dohľadom príslušných orgánov finančného dohľadu; malvéry, napr. rogueware, vírusy atď.; politické strany a súvisiace webové lokality používané na ich podporu alebo na získavanie finančných prostriedkov na politické aktivity; kolektívne financovanie; sprostredkovatelia, ktorí prijímajú platby v mene mnohých príjemcov bez úradného povolenia alebo nespĺňajú požiadavky združení vydavateľov kariet alebo sprostredkovateľských subjektov.

Doplňujúce podmienky

1. Ste povinní zaistiť, aby bol zákazník informovaný jasným, zrozumiteľným a ľahko dostupným spôsobom, že transakcie uskutočnené prostredníctvom spôsobu platby PayU nie je možné zrušiť.

2. Spoločnosti PayPal a PayU nie sú zodpovedné za žiadne dodatočné poplatky, ktorú vzniknú z dôvodu, že ste neodkázali zaistiť, aby boli poskytnuté iba správne údaje o bankovom účte.

3. Obchodníci používajúci spôsob platby PayU zodpovedajú za všetky neoprávnené alebo podvodné transakcie uskutočnené cez tento spôsob platby.

4. Ste povinní zabezpečiť, aby

a) žiadne identifikačné údaje zákazníka či údaje potrebné na overenie totožnosti zákazníka, ktoré by mohli slúžiť na uskutočňovanie objednávok, neboli uchovávané v elektronickej ani inej podobe;

b) pri zadávaní identifikačných údajov zákazníka či údajov potrebných na overenie totožnosti zákazníka, ktoré by mohli slúžiť na uskutočňovanie objednávok, nemohli tieto údaje získať tretie strany.

Poskytnutie identifikačných údajov zákazníka či údajov potrebných na overenie totožnosti zákazníka tretím stranám je prísne zakázané.

POLi

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

POLi predstavuje spôsob platby bankovým prevodom. Príjemcovia môžu prijať potvrdenie transakcie v reálnom čase. Platobný systém POLi je určený len pre zákazníkov, ktorí majú účet v bankovej inštitúcii v Austrálii a na Novom Zélande. Spoločnosť PayPal nezaručuje, že sú so systémom POLi kompatibilné všetky novozélandské alebo austrálske bankové účty.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Nie

Možnosť vrátenia peňazí

Nie

Minimálna výška transakcie

1,00 AUD/NZD na transakciu

Maximálna výška transakcie

10 000,00 AUD/NZD na transakciu

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Okrem akéhokoľvek zakázaného tovaru a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom: hazardné hry.

Doplňujúce podmienky

Neuvedené

Przelewy24 (P24)

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

Przelewy24 predstavuje spôsob platby bankovým prevodom. Príjemcovia môžu prijať potvrdenie transakcie v reálnom čase.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Nie

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna výška transakcie

0,05 PLN na transakciu

Maximálna výška transakcie

Neuvedené

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Žiadne iné okrem zakázaného tovaru a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom

Doplňujúce podmienky

Ku každej transakcii je priradené jedinečné číslo transakcie a ďalšie údaje (ďalej len „podrobnosti transakcie“) s cieľom uľahčiť odpovedanie na otázky alebo riešenie potenciálnych sťažností. Zaväzujete sa, že budete podrobnosti transakcie uchovávať bezpečným spôsobom. Všetky sťažnosti týkajúce sa nesprávne vykonaných transakcií sa predkladajú priamo spoločnosti PayPal, ktorá danú záležitosť následne postúpi platobnému programu Przelewy24 na prešetrenie. V súvislosti s takýmito sťažnosťami je potrebné uviesť tieto údaje:

a) e-mailová adresa;

b) číslo transakcie;

c) suma transakcie;

d) celé meno majiteľa bankového účtu, z ktorého sa mala pôvodná suma transakcie previesť;

e) názov banky, v ktorej je zriadený účet, z ktorého sa mala suma transakcie previesť alebo na ktorý bola transakcia prevedená (podľa toho, čo je relevantné);

f) dátum transakcie;

g) názov karty (v prípade platby z karty);

h) číslo mobilného telefónu zákazníka (v prípade platby cez SMS).

Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia môže platobný program Przelewy24 zamietnuť preskúmanie sťažností týkajúcich sa transakcií uskutočnených viac ako 90 dní

pred podaním danej sťažnosti.

Safetypay

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

Safetypay predstavuje spôsob platby bankovým prevodom. Príjemcovia môžu prijať potvrdenie transakcie v reálnom čase.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Áno

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna výška transakcie

Neuvedené

Maximálna výška transakcie

15 000 EUR

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Okrem vyššie uvedeného zakázaného tovaru a služieb, systém Safetypay nemôžete používať na prijímanie platieb za nižšie uvedené položky, posielanie platieb nižšie uvedeným položkám ani na priame či nepriame napomáhanie nižšie uvedeným položkám: nelegálne nahrávky; falšovaný tovar; tovar, na ktorý je uvalené embargo; nelegálne drogy a príslušenstvo; urážlivý alebo rasovo či kultúrne necitlivý materiál; obsah, materiály alebo služby pre dospelých vrátane, nie však výhradne, kníh a videí pre dospelých, erotických liniek, webových lokalít pre dospelých, sprievodných/eskortných služieb, zoznamiek (zameraných na sex), neviest cez internet a rôznorodej zábavy pre dospelých; hotovosť; škody, straty, penále alebo pokuty akéhokoľvek typu; náklady alebo poplatky presahujúce bežnú cenu tovaru či služieb obchodníkov (príslušné dane) alebo poplatky, s ktorými zákazníci výslovne nesúhlasili; oneskorené platby alebo sumy pokrývajúce vrátené šeky či šeky s príkazom na zastavenie vyplatenia; predaj uskutočnený treťou stranou; sumy, ktoré nepredstavujú predaj tovaru a služieb uskutočnený v dobrej viere obchodníkovou firmou (napr. nákupy uskutočnené obchodníkovými vlastníkmi (alebo členmi ich rodiny) alebo zamestnancami); nelegálna obchodná transakcia; pranie špinavých peňazí alebo financovanie teroristických aktivít.

Doplňujúce podmienky

Neuvedené

Satispay

Typ platby

Peňaženka

Satispay poskytuje mobilnú platobnú platformu podporujúcu bankové účty.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Áno

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna výška transakcie

0,01 EUR

Maximálna výška transakcie

Neuvedené

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Okrem vyššie uvedeného zakázaného tovaru a služieb, systém Satispay nemôžete používať na prijímanie platieb za nižšie uvedené položky, posielanie platieb nižšie uvedeným položkám ani na priame či nepriame napomáhanie nižšie uvedeným položkám:

a)  telekomunikačné služby vrátane miestnych a medzinárodných hovorov, telefonátov v súvislosti s kreditnými kartami, telefonátov cez telefóny a faxy, ktoré čítajú magnetický prúžok;

b)  peňažné poukážky – bankový prevod;

c)  záložne;

d)  aktívny telemarketing;

e)  pasívny telemarketing;

f)  agentúry na predaj vstupeniek (rádio, televízia a ďalší priami marketingoví pracovníci nespadajúci do iných kategórií);

g)  finančné inštitúcie – manuálne vyplácanie hotovosti;

h)  finančné inštitúcie – automatizované vyplácanie hotovosti;

i)  splátky pôžičky, inštitúcia;

j)  nefinančné inštitúcie – cudzia mena, peňažné poukážky (nie bankový prevod), oprávňujúci poukaz a cestovateľské šeky;

k)  obchodníci – cenné papiere, vzájomné investičné fondy, akcie, komodity, dlhopisy;

l)  časovo vymedzené užívanie nehnuteľností (tzv. timeshare);

m)  zoznamovacie a eskortné služby;

n)  nákupné služby a kluby;

o)  agentúry podávajúce informácie o úverovej schopnosti spotrebiteľov;

p)  sprostredkovateľne práce a dočasné služby pomoci;

q)  stávkovanie (vrátane žrebov do lotérie, kasínových žetónov a stávkovania mimo závodísk).

Doplňujúce podmienky

Obchodníci berú na vedomie a súhlasia s tým, že sa osobné údaje prevedú do systému Satispay s cieľom spracovania transakcií. Takéto osobné údaje budú spracované systémom Satispay v súlade s jeho vyhlásením o ochrane osobných údajov, ktoré môžete nájsť na stránke https://static-www-satispay-com.s3.amazonaws.com/privacy/Payment-Scheme/Satispay-Payment- Scheme_Privacy-en.pdf

SOFORT

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

SOFORT Banking/SOFORT Überweisung predstavuje spôsob platby bankovým prevodom. Príjemcovia môžu prijať potvrdenie transakcie v reálnom čase.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Nie

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna výška transakcie

1,00 EUR na transakciu

Maximálna výška transakcie

Neuvedené

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Žiadne iné okrem zakázaného tovaru a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom

Doplňujúce podmienky

Neuvedené

Trustly

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

Riziko chargebacku

Nie (po pripísaní peňazí na účet obchodníka)

Záruka platby

Nie

Možnosť vrátenia peňazí

Áno

Minimálna výška transakcie

0,01 EUR na transakciu (v súlade s podmienkami stanovenými bankou zákazníka)

Maximálna výška transakcie

V súlade s podmienkami stanovenými bankou zákazníka

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Okrem zakázaného tovaru a služieb uvedených v rámci zmluvy: bitcoin

Doplňujúce podmienky

1) Je potrebné zabezpečiť, aby boli logotypy a ochranné známky spoločnosti Trustly zobrazené a prezentované atraktívnym a vhodným spôsobom, ako aj v súlade s platnými požiadavkami na prezentáciu služby uvedenými na stránke https://trustly.com/en/developer/documents.

2) Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že: a) služba Trustly je závislá od funkčnosti systémov tretích strán, predovšetkým bánk, a spoločnosť Trustly nezaručuje funkčnosť svojej služby v prípade akéhokoľvek zlyhania, poruchy alebo zmeny v rámci týchto systémov tretích strán alebo v súvislosti s nimi; b) rýchlosť transakcií môže byť nepriaznivo ovplyvnená v čase, keď dôjde k výraznému zvýšeniu objemu transakcií, prípadne počas plánovanej údržby služby Trustly a c) spoločnosti PayPal a Trustly nie sú zodpovedné za žiadnu stratu ani škodu v dôsledku akéhokoľvek zhoršenia funkčnosti systémov tretích strán, ako sa uvádza v bode a) tohto odseku, ani v dôsledku výrazného zvýšenia objemu transakcií alebo plánovanej údržby služby Trustly, ako sa uvádza v bode b) tohto odseku.

Trustpay

Typ platby

Bankový prevod v reálnom čase

Trustpay predstavuje spôsob platby bankovým prevodom. Príjemcovia môžu prijať potvrdenie transakcie v reálnom čase.

Riziko chargebacku

Nie

Záruka platby

Nie

Možnosť vrátenia peňazí

Neuvedené

Minimálna výška transakcie

0,01 EUR na transakciu

Maximálna výška transakcie

Neuvedené

Konkrétny zakázaný tovar a služby

Okrem akéhokoľvek zakázaného tovaru a služieb uvedených v rámci zmluvy s používateľom: zbrane či podobné predmety (napr. pištole, časti pištolí, munícia, nože), finančné produkty pripomínajúce Ponziho schému, nezákonné drogy a vybavenie na výrobu drog, online obchodníci so starožitnosťami a predajcovia historických replík.

Doplňujúce podmienky

 1. Spoločnosti PayPal umožníte pristupovať na svoju webovú lokalitu tak, že bude môcť použiť manuálne pozorovanie, automatizované vyhľadávanie pomocou robotov („spidering“) alebo iný automatizovaný vyhľadávací proces na potvrdenie presnosti obsahu. Spoločnosť PayPal však nie je povinná monitorovať presnosť vašej webovej lokality.
 2. Vaša štandardná zmluva s obchodníkom musí obsahovať ustanovenia o vypovedaní zmluvy s okamžitou platnosťou v prípade, že obchodník nedodá zakúpený tovar alebo služby, zamietne sťažnosti týkajúce sa tovaru alebo služieb bez zdôvodnenia, prípadne bez uvedenia dôvodu zamietne možnosť vrátenia tovaru.
 3. Používanie služby TrustPay možno ukončiť bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou troch (3) týždňov.
 4. Budete vždy spolupracovať so spoločnosťou PayPal pri vyšetrovaní prípadných podozrení z nezákonného, podvodného alebo neprimeraného konania osoby používajúcej službu TrustPay.
 5. Na svojej webovej lokalite musíte zreteľne uviesť:
  1. svoje identifikačné údaje obchodníka;
  2. úplnú špecifikáciu ponúkaného tovaru a/alebo služieb vrátane ich ceny a zúčtovacej meny;
  3. popis postupu na podanie sťažnosti a vrátenie tovaru alebo služieb vrátane informácií o právach spotrebiteľa;
  4. spôsob vrátenia platieb prijatých od zákazníkov obchodníka;
  5. kontaktné údaje oddelenia služieb zákazníkom;
  6. prípadné vývozné obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na ponúkaný tovar;
  7. spôsob doručenia tovaru alebo poskytnutia služieb.
 6. Zaručujete, že vy ani vaši riaditelia či skutoční vlastníci nie ste uvedení v konsolidovanom zozname osôb, skupín a subjektov, na ktorých EÚ uvalila finančné sankcie. Daný zoznam publikuje Európska komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť.
 7. TrustPay má právo nepripísať alebo nepreviesť prostriedky do služby PayPal vo váš prospech v týchto prípadoch: 1) údaje o platiteľovi nie sú jasné, zrozumiteľné a dostatočne konkrétne; 2) transakcia je v rozpore s platnými právnymi predpismi; alebo 3) existuje dôvodné podozrenie, že príslušná transakcia súvisí s praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu alebo inou trestnou činnosťou.