Policyuppdateringar

 

>> Visa alla juridiska avtal

>> Visa kommande policyuppdateringar

Senaste policyuppdateringar

 

Den här sidan visar viktiga ändringar som har gjorts i PayPal-tjänsten, dess användaravtal eller i andra policyer.

 

*Information om tidigare policyuppdateringar före december 2013 finns i den här pdf-filen.

 

Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal
Utfärdat: 11 september 2018 (datum för ikraftträdande finns i de enskilda avtalen nedan)

Läs det här dokumentet.

Vi ändrar de juridiska avtal som reglerar din relation med PayPal. 

Vi uppmanar dig att noggrant gå igenom det här meddelandet så att du får reda på vilka ändringar som görs.

Du behöver inte göra någonting för att godta förändringarna eftersom de automatiskt träder i kraft nedanstående startdatum. Om du beslutar dig för att inte godta dem kan du meddela oss före ovanstående datum om att du vill avsluta ditt konto med omedelbar verkan så att du slipper betala fler avgifter.


Läs de aktuella användaravtalen


Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.
Datum för ikraftträdande: 11 september 2018

Du kan hitta PayPals ändrade användaravtal nedanför den aktuella versionen av avtalet genom att klicka här eller gå till den via Användaravtal eller Juridiska avtal längst ner på de flesta PayPal-sidor.

Vissa avsnitt i PayPals användaravtal har ändrats:

 • för att klargöra och ändra befintliga formuleringar, bland annat följande befintliga avsnitt:

  Avsnitt

  Ändring

  Avsnitt 4.6 (Avvisade transaktioner)

  Det här avsnittet har ändrats för att klargöra hur PayPal returnerar eventuella återbetalda eller nekade betalningar till dig. 

  Avsnitt 8.2 (Valutaomvandling)

  Det här avsnittet har ändrats för att klargöra vad som händer när din transaktion inbegriper en valutaomvandling.

  Avsnitt A3.1 (Valutaomvandling)

  Det här avsnittet har ändrats i enlighet med ändringarna av avsnitt 8.2.

  ; och
 • korrigera smärre typografiska fel.

 

Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.
Datum för ikraftträdande: 11 december 2018

Du kan hitta PayPals ändrade användaravtal nedanför den aktuella versionen av avtalet genom att klicka här eller via Användaravtal eller Juridiska avtal längst ner på de flesta PayPal-sidor.

1.  Betalningsalternativ

Vi har ändrat avsnitt 3.1 (Koppla ditt betalningsalternativ) för att klargöra vad vi kan göra och vad du kan göra om informationen om ditt betalningsalternativ ändras (till exempel om ditt betalkort upphör att gälla).  Avsnitt 3.1 lyder nu som följer (med ändringar understrukna):

3.1 Koppla ditt betalningsalternativ. Du kan koppla eller koppla bort ett betalkort, ett förbetalt kort (i vissa fall), ett bankkonto och/eller PayPal Credit som betalningsalternativ för ditt konto.   Se till att informationen om ditt betalningsalternativ är aktuell (dvs. betalkortsnummer och utgångsdatum).  Om informationen ändras kan vi uppdatera den efter eget gottfinnande utan några åtgärder från din sida, enligt de uppgifter som tillhandahålls av din bank eller kortutfärdare och tredje part (inklusive men inte begränsat till våra finansiella tjänstepartner och kortnätverk).  Om du inte vill att vi ska uppdatera informationen för ditt betalningsalternativ kan du kontakta din bank eller kortutfärdare för att begära detta eller ta bort betalningsalternativet från din kontoprofil. Om vi uppdaterar informationen om ditt betalningsalternativ kan vi behålla alla inställningar som är kopplade till det.

Du kan välja att bekräfta ditt kort eller bankkonto, så att vi kan bekräfta att kortet eller bankkontot är giltigt och att du är innehavaren.  Vi kan låta dig göra det genom att följa processen Koppla och bekräfta kort (för kort) eller processen Bekräfta bankkonto (för bankkonton) eller andra processer som vi kan informera dig om eller som vi kan publicera då och då.”

2. Fel

Avsnitt 12.6 (Fel) har förtydligats för att undanröja alla tvivel om vad som händer när det finns ett fel på ditt konto.  Avsnitt 12.6 lyder nu som följer (med ändringar understrukna):

”12.6 Fel. Om vi upptäcker ett behandlingsfel kommer vi att rätta till felet.

Om felet resulterat i att du fått mindre pengar än du har rätt till kommer PayPal att kreditera ditt konto för skillnaden. Om felet resulterat i att du fått mer pengar än du hade rätt till kan PayPal dra extra pengar från ditt konto. Om en betalning har gjorts till ditt betalningsalternativ av misstag kan PayPal rätta till misstaget genom att debitera eller kreditera (efter omständigheterna) tillämpligt betalningsalternativ. Om felet resulterat i att vi inte kunnat slutföra en transaktion i tid eller med rätt belopp är vi skyldiga att återbetala beloppet till följd av genomförandet av en bristfällig eller icke utförd transaktion och för dina förluster eller skadestånd som direkt och rimligen förutsebart orsakades av detta underlåtande, såvida inte:

a. Du inte hade tillräckligt med pengar på kontot för att slutföra transaktionen och vi inte kan hållas ansvariga.

b. Vårt system inte fungerade som det ska och du visste om systemfelet när du startade transaktionen.

c. Omständigheter utanför vår kontroll (till exempel en eldsvåda eller översvämning eller förlust av internetanslutning) förhindrat transaktionen, trots våra rimliga försiktighetsåtgärder.

Oaktat något annat villkor i detta avtal kommer PayPal inte att hållas ansvarigt för ett icke-verkställande eller bristfälligt genomförande av en betalningstransaktion (oavsett om den initierats av dig själv eller någon annan) om du har underlåtit att meddela PayPal om problemet utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast inom 13 månader efter betalningsdatum för betalningstransaktionen.”

3. Valutaomvandling

Avsnitt 8.2 (Valutaomvandling) har ändrats vidare för att klargöra vad som händer när du väljer bort valutaomvandling via PayPal innan du slutför betalningen när du betalar.  Den relevanta delen av avsnitt 8.2 lyder nu som följer (visas i sitt sammanhang med paragrafens rubrik, med den tillagda delen understruken):

”8.2 Valutaomvandling.

Beroende på vilket land du bor i och vilken betalningskälla du använder kan du kanske välja bort valutaomvandling av PayPal innan du genomför betalningen. I så fall har inte PayPal någon skyldighet mot dig för din användning av andra valutaomvandlingsverktyg.

…”

4. Avgifter – Privata betalningstransaktioner

Vi är glada att kunna meddela att:

 • Du debiteras inte några avgifter (utom när det gäller valutaomvandling) när du skickar en inhemsk privat betalning (dvs. en privat betalning till en annan användare med registrerad adress i samma land).
 • Du debiteras inte några avgifter (utom när det gäller valutaomvandling) när du skickar en internationell privat betalning i euro eller svenska kronor till en annan användare med registrerad adress i EES.
 • Du debiteras inte längre en ytterligare avgift för internationella privata transaktioner.           

Avsnitt A1 i schema 1 lyder nu som följer (med ändringar understrukna):

A1 Avgifter vid betalning av privata transaktioner. Observera att avsändaren betalar avgiften.

 Mer information finns i A4.2.3 i schema 1.

Avgiften för privata transaktioner visas vid betalningstillfället.

Om det anges finnas en procentbaserad avgift och/eller en del med fast avgift finns det mer information i A4.5, A4.6 och A4.7 i schema 1.

A1.1 Inrikes privat transaktion – avgifter

Aktivitet

Avgift

 

Skicka en inhemsk privat betalningstransaktion

Gratis (om ingen valutaomvandling krävs)

 

A1.2 Internationella privata transaktionsbetalningar

A1.2.1 Internationella privata betalningstransaktioner som skickas till EES i euro eller svenska kronor

Aktivitet

Avgift

Skicka en internationell privat betalningstransaktion till EES i euro eller svenska kronor

Gratis (om ingen valutaomvandling krävs)

A1.2.2 Andra internationella privata betalningstransaktioner

Följ stegen nedan för att fastställa avgiften för en internationell privat betalning som skickas till en användare i ett visst land.

Steg 1. Hitta landet där mottagarens registrerade adress är belägen.  Mer information finns i A4.4 i schema 1. Fråga mottagaren om du inte är säker (andra kolumnen).
Steg 2. Hitta den tillämpliga avgiften för privat betalningstransaktion  (tredje kolumnen).

Aktivitet

Land för mottagarens konto

Avgift vid betalning av privata transaktioner

 

^^

Skicka en internationell privat transaktion

USA, Kanada, Nordeuropa, Europa I, Europa II

19,99 SEK

Alla andra länder^

39,99 SEK

^ Beroende på om tjänsten är tillgänglig för mottagaren som är registrerad i det angivna landet.

^^ Se A4.7 i schema 1 nedan.

5.Avgifter – prissättning för välgörenhetsorganisationer

5.1. Vi ökar den fasta avgiften för välgörenhetsorganisationer enligt avsnitt A3.9.2 (fast avgift för välgörenhetsorganisationer) i schema 1 för mottagning av betalningar i brasilianska real (BRL) (där det är tillämpligt) från 0,40 BRL till 0,60 BRL.  Vi har ändrat den relevanta delen av avsnitt A3.9.2 (fast avgift för välgörenhetsorganisationer) i schema 1. Ändrad text är understruken:

A3.9.2 Fast avgift för välgörenhetsorganisationer

Beroende på den mottagna betalningsvalutan:

Brasilianska real:

0,60 BRL

…”

6. Andra förändringar

Delar av PayPals användaravtal har ändrats för att förtydliga befintliga formuleringar och korrigera smärre typografiska fel.

 

Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.

Datum för ikraftträdande: 11 december 2018
 

 1. Lokala betalningsmetoder (LPMs)
  Det inledande stycket i avsnitt 5 av PayPals Användaravtal har ändrats för att klargöra hur ytterligare villkor för användning gäller för handlare när de integrerar funktioner som gör det möjligt för kunder utan ett konto att skicka en betalning till handlarens konto på sin betalningslösning/plattform på nätet (till exempel med alternativa lokala betalningsmetoder). Det inkluderar PayPals avtal för lokala betalningsmetoder.  Det inledande stycket i avsnitt 5 lyder nu som följer:

  5. Ta emot pengar
  PayPal kan låta vem som helst (med eller utan ett PayPal-konto) initiera en betalning som leder till utfärdande eller överföring av e-pengar till ditt konto. Genom att integrera en funktion som är avsedd att tillåta betalare som inte har ett konto att skicka en betalning till ditt konto på din betalningslösning/plattform på nätet godkänner du alla ytterligare villkor för användning av funktionen som PayPal gör tillgängliga för dig på alla sidor på PayPals eller Braintrees webbplats (inklusive sidor för utvecklare och sidan med våra juridiska avtal) eller plattform på nätet.  Sådana ytterligare villkor inkluderar PayPals avtal för lokala betalningsmetoder.

 

Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal
Utfärdat: 31 maj 2018 (datum för ikraftträdande finns i de enskilda avtalen)

Läs det här dokumentet.

Vi ändrar de juridiska avtal som reglerar din relation med PayPal. 

Vi uppmanar dig att noggrant gå igenom det här meddelandet så att du får reda på vilka ändringar som görs.

Du behöver inte göra någonting för att godta förändringarna eftersom de automatiskt träder i kraft nedanstående startdatum. Om du beslutar dig för att inte godta dem kan du meddela oss före ovanstående datum om att du vill avsluta ditt konto med omedelbar verkan så att du slipper betala fler avgifter.


Läs de aktuella användaravtalen


Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.
Gäller från: 31 augusti 2018

Du kan hitta PayPals ändrade användaravtal nedanför den aktuella versionen av avtalet genom att klicka här eller gå till den via Användaravtal eller Juridiska avtal längst ner på de flesta PayPal-sidor.

1.  Andra förändringar

Delar av PayPals användaravtal har ändrats för att korrigera smärre typografiska fel.

 

Avisering om ändring av PayPals policy för godtagbar användning.
Gäller från: 31 augusti 2018

Du kan hitta PayPals ändrade policy för godtagbar användning nedanför den aktuella versionen av policyn genom att klicka här eller gå till den via Användaravtal eller Juridiska avtal längst ner på de flesta PayPal-sidor.

1. Hat, våld, rasdiskriminering och ekonomisk exploatering vid brottslig handling


Vi förtydligar bestämmelserna för hat, våld, rasdiskriminering och ekonomisk exploatering vid brottslig handling i PayPals policy för godtagbar användning.  Den bestämmelsen ändras enligt följande (i sammanhang med grundklausuler och med tillagda segment understrukna):


”Du får inte använda PayPal-tjänsten för aktiviteter som: ... 2. involverar transaktioner som rör ... (f) främjande av hat, våld, rasdiskriminering eller andra former av intolerans som är diskriminerande eller ekonomisk vinning av brottslig handling ...”

 

Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal

Utfärdat: 28 februari 2018 (Startdatum finns i de enskilda avtalen)

 

Läs det här dokumentet.

Vi ändrar de juridiska avtal som reglerar din relation med PayPal. 

Vi uppmanar dig att noggrant gå igenom det här meddelandet så att du får reda på vilka ändringar som görs.

Du behöver inte göra någonting för att godta förändringarna eftersom de automatiskt träder i kraft nedanstående startdatum. Om du beslutar dig för att inte godta dem kan du meddela oss före ovanstående datum att du vill avsluta ditt konto (https://www.paypal.com/se/cgi-bin/?&cmd=_close-account) med omedelbar verkan så att du slipper betala fler avgifter.

Vi hoppas ändå att du fortsätter att använda PayPal och drar nytta av följande fördelar:

Det är snabbare

Du behöver inte skriva in dina kortuppgifter varje gång du betalar, så du kan betala snabbare på nätet.

Det är smidigare

PayPal är en av de mest populära nätbetalningsmetoderna i Sverige, eftersom det är smartare att betala på nätet med bara ett par klick. Allt du behöver är din mejladress och ett lösenord.

Läs de aktuella användaravtalen.

 

Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.

Gäller från: 28 februari 2018

 

1. Meddelande om det nya ramverket Önskat betalningsalternativ för användare med registrerade adresser i Sverige

Den här aviseringen har gjorts i enlighet med avsnitt 3.6 i PayPals användaravtal.

Från och med den 28 februari 2018 kan PayPal, i enlighet med villkoren i PayPals användaravtal, låta bli att tillämpa avsnitt 3.6.c. och använda din favoritbetalningsmetod för att skaffa e-pengar för att täcka vissa betalningsorder även om du har ett befintligt saldo. Detta gäller om du är en användare med registrerad adress i Sverige. Avsnitt 3.6 i PayPals användaravtal har ändrats i enlighet härmed.

 

Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.

Gäller från: 25 maj 2018

 

Du kan hitta det ändrade PayPal-användaravtalet nedanför den aktuella versionen av avtalet om du klickar här eller går till det via "Användaravtal" eller "Juridiska avtal" längst ner på de flesta PayPal-sidor.

 

1. Kontroll och skydd av personuppgifter

När du använder PayPals tjänster för att ta emot betalningar från dina kunder använder både du och PayPal kundernas personuppgifter. Vi har ändrat avsnitt 5.7 för att beskriva PayPals och din överenskomna lagliga ställning (och dina skyldigheter) angående användning av personuppgifter från dina kunder och andra personer i samband med din användning av PayPals tjänster. Avsnitt 5.7 lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

"5.7 Din Återbetalningspolicy, Dataskydd, Sekretesspolicy och Säkerhet. Om du säljer varor eller tjänster rekommenderar vi att du har en returpolicy och sekretesspolicy som du publicerar på din webbplats.

Din sekretesspolicy måste uttryckligen och tydligt ange att alla PayPal-transaktioner lyder under PayPals sekretesspolicy. Du måste använda rimliga administrativa, tekniska och fysiska åtgärder för att upprätthålla säkerheten och sekretessen för alla PayPal-uppgifter och all PayPal-information, inklusive data och information om PayPal-användare och PayPal.

Efterlevnad av dataskyddslagar. När det gäller personuppgifter som behandlas av PayPal och handlaren i samband med detta avtal, kommer både PayPal och handlaren att vara personuppgiftsansvariga vid behandlingen. PayPal och handlaren samtycker till att följa kraven i dataskyddslagar tillämpliga för personuppgiftsansvariga vad gäller tillhandahållandet av deras respektive tjänster och på andra sätt i samband med detta avtal. För att undanröja alla tvivel: PayPal och handlaren har egna, självständigt fastställda sekretesspolicyer, meddelanden och procedurer för personuppgifterna som de innehar och är var för sig personuppgiftsansvarig (de är alltså inte personuppgiftsansvariga gemensamt).

I enlighet med dataskyddslagar ska PayPal och handlaren utan begränsning:

 1. implementera och kontinuerligt upprätthålla alla lämpliga säkerhetsåtgärder i samband med behandlingen av personuppgifter;
 2. ha en förteckning över all behandling som utförs enligt detta avtal; och
 3. inte avsiktligt göra något eller tillåta att något görs som kan leda till en överträdelse från den andra parten i dataskyddslagarna.

Förutom våra rättigheter enligt avsnitt 10.2, där vi fastställer att det har skett eller att det finns en rimlig sannolikhet för ett säkerhetsbrott på din webbplats eller i dina system som kan resultera i obehörigt utlämnande av kunduppgifter, kan vi vidta andra åtgärder som vi anser vara nödvändiga och/eller kräva att du ger oss information om ett sådant brott."

 

2. Reservationer enligt dina anvisningar

Vi har lagt till det nya avsnittet 5.8 med rubriken "Reservationer enligt dina anvisningar" för att beskriva vad som händer när du använder PayPal-funktioner som gör att du (både direkt eller via någon som du tillåter att agera för din räkning, till exempel en webbplattform för marknadsplatser där du säljer) kan anvisa PayPal att reservera dina pengar under en viss tidsperiod. Det nya avsnittet 5.8 lyder som följer: 

"5.8 Reservationer enligt dina anvisningar. Vissa PayPal-funktioner kan göra det möjligt för dig (både direkt och via någon som du tillåter agera för din räkning enligt avsnitt 15.9, till exempel en webbplattform för marknadsplatser där du säljer) att anvisa PayPal att reservera dina pengar (inklusive intäkter från betalningar som du tar emot med PayPal) på ditt reservkonto.  I så fall visar vi dig tillgänglighetsstatus för pengarna på ditt PayPal-saldo – statusbeskrivningarna kan variera beroende på vilken funktion du använde när du anvisade oss att reservera pengarna. PayPal upphäver reservationen av pengarna enligt anvisningen som du (eller den person som du har tillåtit att agera för din räkning enligt avsnitt 15.9a) ger till PayPal, enligt resten av det här avtalet."

 

3. Exempel på objekt/transaktioner/ärenden som inte uppfyller kraven för PayPals säljarskydd

Vi har ändrat avsnitt 11.10c (huvudavsnitt 11.10 med rubriken "Vilka exempel finns på objekt/transaktioner/ärenden som inte är kvalificerade för PayPals säljarskydd?") för att klargöra att alla transaktioner som behandlats på annat sätt än via köparens PayPal-konto eller som en PayPal-gästtransaktion inte är berättigade att omfattas av PayPals säljarskydd. Avsnitt 11.10c (visas i sitt sammanhang med rotparagrafen) lyder nu som följer (med understrukna tillägg/ändringar):

"11.10 Vilka exempel finns på objekt/transaktioner/ärenden som inte uppfyller kraven för PayPals säljarskydd?

c. Transaktioner som behandlats på annat sätt än via köparens PayPal-konto eller som en PayPal-gästtransaktion. Om betalningen till exempel har tagits emot som en direktkortbetalning (inklusive via Zong, Website Payment Pro (PayPal-direktbetalning och Virtuell terminal)), är den inte berättigad till täckning."

 

4. Avgifter – avgifter för privata betalningar

Vi har gjort ändringar i:

 • avsnitt A1 i schema 1, som beskriver hur Avgifter i samband med betalningar av privata transaktioner beräknas; och
 • avsnitt A4 i schema 1 (ordlista), 

som:

 1. beskriver att endast avsändaren (inte mottagaren) nu betalar avgifterna för betalningar av privata transaktioner
 2. klargör vilka avgifter som debiteras när en betalning för en inhemsk privat transaktion skickas från saldo som automatiskt hämtats från ett förbetalt kort
 3. klargör hur vi beräknar och samlar in avgifter som debiteras i olika valutor när du skickar en betalning; och
 4. presenterar ett nytt ramverk för överföring av betalningar för internationella privata transaktioner, då du betalar PayPal
  • en fast avgift för betalning av privata transaktioner, beroende på landet för mottagarens konto; och
  • för delen av betalningsbeloppet som skickas från Saldo som automatiskt hämtats för betalningen från alla betalningsalternativ förutom bankkonton, en ytterligare avgift för betalning av privata transaktioner på 3,4 % + en Fast avgift (som debiteras i den valuta som betalningen tas emot i).

 

Avsnitt A1 och A4 i schema 1 lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

”A1. Avgifter för privata transaktioner

Observera att avsändaren betalar avgiften. Mer information finns i A4.2.3 i schema 1.

Avgiften för privata transaktioner visas vid betalningstillfället. 

Om det anges finnas en procentbaserad avgift och/eller en del med fast avgift finns mer information i A4.5, A4.6 och A4.7 i schema 1.

 

A1.1 Inrikes privat transaktion – avgifter

Aktivitet

Avgift för delen av betalningsbeloppet som överförts från:
– befintligt saldo; eller
– Saldo automatiskt hämtat för betalningen från ett bankkonto
.

Avgift för delen av betalningsbeloppet som överförts från saldo som hämtats automatiskt för betalningen från alla andra betalningsalternativ.

Skicka en betalning av en inhemsk privat transaktion från ditt saldo

Utan kostnad (om ingen valutaomvandling krävs)

 

 

3,4 % + fast avgift

 

 

A1.2 Internationell privat transaktion – avgifter

Följ stegen nedan för att fastställa avgiften för en internationell privat betalning som skickas till en användare i ett visst land.

Steg 1. Leta reda på i vilket land som mottagarens registrerade adress är belägen. Mer information finns i A4.4 i schema 1. Fråga mottagaren om du inte är säker (andra kolumnen).

Steg 2. Hitta den tillämpliga Avgiften för betalning av privata transaktioner (och, i förekommande den extra avgiften för betalning av privata transaktioner) (tredje och fjärde kolumnerna).

Aktivitet

Land för mottagarens konto

Avgift vid betalning av privata transaktioner

^

^^^

Extra avgift för betalning av privat transaktion för den del av betalningsbeloppet som skickas från saldo som automatiskt hämtats för betalningen från alla andra betalningsalternativ än bankkonto ^

Skicka en betalning för en internationell privat transaktion från ditt saldo

USA, Kanada, Nordeuropa, Europa I, Europa II

19,99 SEK

3,4 % + Fast avgift (i den valuta som betalningen tas emot)

Alla andra länder^^

39,99 SEK

 

Obs! Internationella betalningar i euro eller svenska kronor mellan konton registrerade i Europeiska unionen eller EES behandlas som inhemska betalningar med avseende på vilka avgifter som tillämpas.

^^ Beroende på om tjänsten är tillgänglig för mottagaren som är registrerad i det angivna landet.

^^^ Om betalningen tas emot i en annan valuta omvandlas den här avgiften till och betalas i den mottagna valutan (vår avgift för valutaomvandling tillämpas) i enlighet med A4.7 i schema 1 nedan.

 

A4. Ordlista

A4.1 En betalning för "kommersiella transaktioner" omfattar köp och försäljning av varor och tjänster, andra kommersiella transaktioner eller mottagning av betalningar när du "ber om betalning" via PayPal.

A4.2 En betalning för "privata transaktioner" innebär överföring av pengar (som initieras från fliken "Vänner och familj" i flödet för att överföra pengar) till, och mottagning av pengar på ditt PayPal-konto från, familj och vänner som genomförs utan att någon kommersiell transaktion äger rum (dvs. betalningen gäller inte köp av varor eller tjänster eller någon annan kommersiell transaktion).

Om du gör en kommersiell transaktion (till exempel säljer varor eller tjänster) får du inte be köparen att göra en privat transaktion för att betala för sitt köp. Om du gör det kan PayPal frånta dig möjligheten att ta emot privata transaktioner helt och hållet. Observera också följande:

A4.2.1 Du kan inte överföra pengar för privata transaktioner från vissa länder (bland annat Kina och (i vissa fall) Tyskland).

A4.2.2 Från brasiliansk- och indiskregistrerade konton går det varken att göra eller att ta emot betalningar för privata transaktioner. Detta innebär att det inte går att göra betalningar i form av privata transaktioner till brasiliansk- eller indiskregistrerade konton.

A4.2.3 avsändaren betalar avgiften.

A4.3 A "Inrikes" betalning sker när både avsändaren och mottagaren enligt PayPals register bor i samma land.

A4.4 A "Internationell" betalning sker när avsändaren och mottagaren enligt PayPals register bor i olika länder. Vissa länder grupperas enligt följande för att göra det enklare att beräkna avgifter för internationella betalningar:

Gruppnamn

Länder

Nordeuropa

Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland.

Europa I

Belgien, Cypern, Estland, Frankrike (inklusive Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion och Mayotte), Gibraltar, Grekland, Irland, Isle of Man, Italien, Kanalöarna, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Portugal, San Marino, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Vatikanen och Österrike.

Europa II

Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Georgien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Makedonien, Moldavien, Polen, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien, Tjeckien, Ukraina, Ungern och Vitryssland.

 

A4.5 Procentbaserade avgifter (till exempel 3,4 %) avser ett belopp motsvarande den angivna procentandelen av betalningsbeloppet, vilket (om inget annat anges) debiteras i den valuta som betalningen tas emot i.

A4.6 Fasta avgifter för betalningar av kommersiella transaktioner och privata transaktioner baseras (om inget annat anges) på valutan som betalningen tas emot i, enligt följande:

Valuta:

Avgift:

Valuta:

Avgift:

Australisk dollar:

0,30 AUD

Nyzeeländsk dollar:

0,45 NZD

Brasiliansk real:

0,60 BRL

Norsk krona:

2,80 NOK

Kanadensisk dollar:

0,30 CAD

Filippinsk peso:

15,00 PHP

Tjeckisk koruna:

10,00 CZK

Polsk zloty:

1,35 PLN

Dansk krona:

2,60 DKK

Rysk rubel:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singaporiansk dollar:

0,50 SGD

Hongkongdollar:

2,35 HKD

Svensk krona:

3,25 SEK

Ungersk forint:

90,00 HUF

Schweizisk franc:

0,55 CHF

Israelisk shekel:

1,20 ILS

Taiwan-dollar:

10,00 TWD

Japansk yen:

40,00 JPY

Thailändsk baht:

11,00 THB

Malaysisk ringgit:

2,00 MYR

Brittiskt pund:

0,20 GBP

Mexikansk peso:

4,00 MXN

US-dollar:

0,30 USD

 

A4.7 Avgifter debiteras i olika valutor vid överföring av betalningar: Vissa avgifter betalar du till PayPal i valutor som skiljer sig från valutan för saldot/saldona som du överför betalningsbeloppet från. I sådana fall utför vi en valutaomvandling (enligt avsnitt 8.2, för vilken vi debiterar dig en valutaomvandlingsavgift enligt avsnitt A3.1 i schema 1) från valutan i varje relevant ingående saldo till valutan som avgiften ska betalas i, och vi kommer att samla in avgifterna från det omvandlade Saldot.."

 

5. Andra förändringar

Vissa avsnitt i PayPals användaravtal har ändrats:

 • för att klargöra och ändra befintliga formuleringar, bland annat följande befintliga avsnitt:

Avsnitt

Ändring

 • 4.10 Skicka e-pengar i flera valutor.

Det här avsnittet har nu rubriken "Skicka e-pengar i olika valutor" och har ändrats för att ytterligare förtydliga hur betalningar kan skickas i olika valutor.

 • 5.5 Ta emot pengar i flera valutor.

Det här avsnittet har nu rubriken "Ta emot pengar i olika valutor".

 • 16 Definitioner

Det här avsnittet har ändrats för att:

 • klargöra definitionen av "Betalningsalternativ" (inklusive ett tydliggörande om att ett förbetalt kort i vissa fall kan räknas som ett betalningsalternativ) och "Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet"/"EES"; och
 • införa följande nya definierade termer: personuppgiftsansvarig, databehandlare, behandlare, den registrerade, dataskyddslagar. personuppgifter och behandling.

 

; och

 • korrigera smärre typografiska fel.

 

Meddelande om ändring av PayPals sekretesspolicy

Gäller från: 25 maj 2018

 

Du kan hitta den ändrade versionen av PayPals sekretesspolicy genom att klicka här eller så kan du komma åt den via länken högst upp på den aktuella sekretesspolicyn, som du kan hitta genom att klicka på "Sekretess" längst ner på de flesta PayPal-webbsidor eller genom att klicka här.

Vi har uppdaterat vår redovisning av sekretessrutiner i en uppdaterad sekretesspolicy och formulerat om vissa meningar för att göra våra rutiner enklare att förstå. Den här uppdaterade Sekretesspolicyn ersätter vår befintliga sekretesspolicy för PayPal-tjänster och förklarar vilka personuppgifter som vi samlar in och hur vi använder dem samt vilka alternativ och vilken kontroll du har över våra olika tjänster. Den uppdaterade sekretesspolicyn gör att PayPals sekretessrutiner följer EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Vi rekommenderar att du bekantar dig med den uppdaterade sekretesspolicyn. Om du invänder mot den uppdaterade sekretesspolicyn kan du avsluta ditt konto före den 25 maj 2018.

 

Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal

Utfärdat: 02 februari 2018 (Startdatum finns i de enskilda avtalen)

 

Läs det här dokumentet.

Vi ändrar de juridiska avtal som reglerar din relation med PayPal. 

Vi uppmanar dig att noggrant gå igenom det här meddelandet så att du får reda på vilka ändringar som görs.

Du behöver inte göra någonting för att godta förändringarna eftersom de automatiskt träder i kraft nedanstående startdatum. Om du beslutar dig för att inte godta dem kan du meddela oss före ovanstående datum att du vill avsluta ditt konto (https://www.paypal.com/uk/cgi-bin/?&cmd=_close-account) med omedelbar verkan så att du slipper betala fler avgifter.

Läs de aktuella juridiska avtalen.
 

 

Meddelande om ändring av PayPal Here™-avtalet

Gäller från: 02 februari 2018

 

1. Avgifter

Vi har ändrat avsnitt 10 för att

 1. minska en del av våra PayPal Here-handlartaxeavgifter för mottagande av betalningar från:
 • ett annat PayPal-konto via PayPals platsbaserade betalningar
 • ett Visa-, MasterCard- eller Maestro-kort
 • med hjälp av PayPal Here-kortläsarens chip och pinkod, funktion för chip och signatur; eller
 • som en kontaktlös transaktion

under både avgiftsstrukturen Blandad prissättning och avgiftsstrukturen Interchange Plus;

 1. klargöra och omarbeta befintliga formuleringar.

 

Avsnitt 10 lyder nu som följer (med understrukna tillägg/ändringar):

"10. Avgifter.

Med undantag av vad som ytterligare anges i detta avsnitt godkänner du att betala de avgifter som anges för företagskonton i användaravtalet.

Du samtycker till att betala följande avgifter för följande betalningar som tas emot via PayPal Here-appen:

10.1 Avgifter för betalningar från ett annat PayPal-konto via PayPals funktion för platsbaserade betalningar

Om du tar emot betalningen

är PayPal Here-standardtaxeavgiften

är PayPal Here-handlartaxan som följer:

där det sammanlagda monetära värdet på betalningar som har tagits emot på ditt konto under föregående kalendermånad:

 1. via PayPal Here-appen och
 2. som betalningar för kommersiella transaktioner

är:

PayPal Here-handlartaxeavgiften (med förbehåll för ytterligare regler och villkor i avsnitt 10) är:

från ett annat PayPal-konto via PayPals funktion för platsbaserade betalningar

2,75 %

0,00–1 500,00 GBP

2,75 %

1 500,01–6 000,00 GBP

1,75 %

6 000,01–15 000,00 GBP

1,5 %

Över 15 000,00 GBP

1 %

 

10.2 Avgifter enligt avgiftsstrukturen Blandad prissättning

Om du tar emot kortbetalningen

är PayPal Here-standardtaxeavgiften

är PayPal Here-handlartaxan som följer:

där det sammanlagda monetära värdet på betalningar som har tagits emot på ditt konto under föregående kalendermånad:

 1. via PayPal Here-appen och
 2. som betalningar för kommersiella transaktioner

är:

PayPal Here-handlartaxeavgiften (med förbehåll för ytterligare regler och villkor i avsnitt 10) är:

från ett Visa-, MasterCard- eller Maestro-kort

 • med hjälp av PayPal Here-kortläsarens chip och pinkod, funktion för chip och signatur
 • som en kontaktlös transaktion

2,75 %

0,00–1 500,00 GBP

2,75 %

1 500,01–6 000,00 GBP

1,75 %

6 000,01–15 000,00 GBP

1,5 %

Över 15 000,00 GBP

1 %

från ett Visa-, MasterCard-, Maestro- eller American Express-kort:

 • som en manuell transaktion; eller
 • genom att dra kortets magnetremsa

3,4 %

+ 0,20 GBP

oavsett betalningsvolymen som du tar emot

3,4 %
+ 0,20 GBP

från ett American Express-kort:
 

 • med hjälp av PayPal Here-kortläsarens chip och pinkod, funktion för chip och signatur
 • som en kontaktlös transaktion

2,75 %

2,75 %

 

10.3 Avgifter enligt avgiftsstrukturen Interchange Plus

Om du tar emot kortbetalningen

är PayPal Here-standardtaxeavgiften

är PayPal Here-handlartaxan som följer:

där det sammanlagda monetära värdet på betalningar som har tagits emot på ditt konto under föregående kalendermånad:

 1. via PayPal Here-appen och
 2. som betalningar för kommersiella transaktioner

är:

PayPal Here-handlartaxeavgiften (med förbehåll för ytterligare regler och villkor i avsnitt 10) är:

från ett Visa-, MasterCard- eller Maestro-kort

 • med hjälp av PayPal Here-kortläsarens chip och pinkod, funktion för chip och signatur
 • som en kontaktlös transaktion

Förmedlingsavgift

(varierar ungefär mellan 0,2 och 2,0 %)

+ 2,5 %

0,00–1 500,00 GBP

Förmedlingsavgift + 2.5 %

1 500,01–6 000,00 GBP

Förmedlingsavgift + 1,5 %

6 000,01–15 000,00 GBP

Förmedlingsavgift + 1,25 %

Över 15 000,00 GBP

Förmedlingsavgift + 0,75 %

från ett American Express-kort

 • med hjälp av PayPal Here-kortläsarens chip och pinkod, funktion för chip och signatur
 • som en kontaktlös transaktion

2,75 %

oavsett betalningsvolymen som du tar emot

2,75 %

från ett Visa-, MasterCard- eller Maestro-kort:

 • som en manuell transaktion; eller
 • genom att dra kortets magnetremsa

Förmedlingsavgift

+ 3,15 %

+ 0,20 GBP

Förmedlingsavgift
+ 3,15 %

+ 0,20 GBP

från ett American Express-kort:
 

 • som en manuell transaktion; eller
 • genom att dra kortets magnetremsa

3,4 % + 0,20 GBP

3,4 % + 0,20 GBP

 

a. Förmedlingsavgifter fastställs av Visa och MasterCard. De ligger ungefär på 0,2 till 2,0 % och varierar för olika typer av kort (till exempel efter kategori och varumärke). PayPal ska alltid debitera dig den förmedlingsavgift som anges av Visa och MasterCard och som överlämnas av köparen. Enstaka förmedlingsavgifter kan då och då ändras. Mer information om Förmedlingsavgifter finns på MasterCards och Visas webbplatser samt i vår förenklade översikt.

b. Procentbaserade avgifter (till exempel 3,40 %) avser ett belopp motsvarande den angivna procentandelen av betalningsbeloppet.

 

10.4 Transaktionsavgifter enligt blandad prissättning eller Interchange Plus?

När du tar emot kortbetalningar med PayPal Here:

 1. Avgiftsstrukturen Blandad prissättning gäller tills PayPal implementerar avgiftsstrukturen Interchange Plus (som PayPal ska informera ytterligare om på sidan Policyuppdateringar som går att komma åt via Användaravtal längst ner på de flesta PayPal-sidor den 9 juni 2016 eller senare) ("Interchange Plus-lansering").
 2. Du kan välja vilken avgiftsstruktur som gäller dig vid eller efter Interchange Plus-lanseringen, med de metoder eller procedurer som PayPal kan göra tillgängligt för dig före och efter Interchange Plus-lanseringen. Om du inte gör ett val kommer du att behålla den befintliga avgiftsstrukturen.
 3. Du kan endast välja avgiftsstruktur för framtida transaktioner, inte för tidigare transaktioner. Den avgiftsstruktur som gäller när du tar emot kortbetalningar via PayPal HereTM gäller också när du tar emot kortbetalningar enligt avtalet för PayPal Website Payments Pro och Virtuell terminal. Det innebär att om du väljer att debiteras enligt avgiftsstrukturen Interchange Plus tillämpas respektive Interchange Plus-avgiftsstruktur när du tar emot kortbetalningar enligt avtalet för PayPal Website Payments Pro, Virtuell terminal och det här avtalet.
   

10.5 Villkor för PayPal Here-handlartaxan

PayPal Here-handlartaxan gäller endast för konton med PayPal Here-handlartaxestatus. PayPal Here-handlartaxestatus kan endast fås om handlaren uppfyller PayPals krav, ansöker om den och godkänns av PayPal. PayPal kan utvärdera ansökningar från fall till fall, inklusive men inte begränsat till utifrån följande kriterier: kvalificerande månadsförsäljningsvolym, genomsnittlig kundvagnsstorlek och ett välskött konto.

För att handlaren ska vara berättigad att ansöka om (och behålla) PayPal Here-handlartaxestatus måste kontot:

 • alltid vara välskött och inte under utredning och
 • ha tagit emot mer än 1 500,00 GBP i sammanlagt monetärt värde för betalningar under föregående kalendermånad
  • via PayPal Here-appen; och
  • som betalningar för kommersiella transaktioner.

PayPal kan när som helst nedgradera ett konto till PayPal Here-standardtaxan om ovanstående villkor inte uppfylls eller det finns olösta chargebacks mot kontot.

Om PayPal nedgraderar ditt konto måste du ansöka till PayPal igen för att kontot ska få tillbaka PayPal Here-handlartaxestatus.

Du kan ansöka om att få PayPal Here-handlartaxa för ditt konto med hjälp av ansökningsformuläret på webben när du loggat in på ditt PayPal-konto. Obs! Om din ansökan avslås kan du inte ansöka igen förrän efter 30 dagar.

PayPal Here-handlartaxestatus ger dig även rätt att få handlartaxestatus för kommersiella transaktioner enligt PayPals användaravtal. Nivåvärdena baseras på den sammanlagda monetära summan för betalningar som tagits emot på ditt konto under föregående kalendermånad 

 1. via PayPal Here-appen; och
 2. som betalningar för kommersiella transaktioner, i enlighet med reglerna och villkoren i PayPals användaravtal.
   

10.6 Extra transaktionsavgifter

Avgifterna som anges i tabellerna ovan gäller endast för inhemska betalningar och ska tillföras den kompletterande internationella avgiften för kommersiella transaktioner (som beskrivs i relevant tabell i schema 1 i PayPals användaravtal) om betalarens kort eller PayPal-konto kommer från utanför Sverige.

Den här internationella avgiften gäller inte för kortbetalningar enligt avgiftsstrukturen Interchange Plus. Den internationella avgiften gäller dock alltid kortbetalningar med American Express-kort (även om de sker enligt avgiftsstrukturen Interchange Plus).

Det kostar inget att använda PayPal Here-appen för att hantera poster av kontant- och checkbetalningar som du tar emot.

Avgifterna som anges i avsnitt 10 kan ändras genom en revision av det här avtalet."

 

Meddelande om ändring av PayPals användaravtal

Startdatum (och utfärdat den): 27 april 2017

 

Läs det här dokumentet.

Vi ändrar PayPals användaravtal, det avtal som reglerar din relation med PayPal. 

Du behöver inte göra någonting för att godta förändringarna eftersom de automatiskt träder i kraft på startdatumet.

 

1. PayPals säljarskydd

Avsnitt 11 ändras i syfte att utöka säljarskyddets omfattning så att det även inbegriper försäljning av alla kvalificerade immateriella objekt (med undantag av digitala varor och licenser för digitalt innehåll) och tjänster;

Därför lyder avsnitt 11 nu som följer:

"11. Program för säljarskydd

11.1 Vad är PayPals säljarskydd?
Om du är mottagare av en betalning gjord av en kund ("betalningsmottagare"), ersätter vi dig med ett belopp för krav, återkallanden eller chargebacks som drabbar dig av följande skäl:

 1. En chargeback eller ett återkallande utfärdades mot dig på grund av en "obehörig betalning" (förutom eventuella "obehöriga betalningar" som uppkommit i en miljö som PayPal inte är värd för), eller
 2. En chargeback eller ett krav har utfärdats mot dig på grund av att objektet inte mottagits,

där PayPal mottar bevis från dig på att objektet har postats eller levererats i enlighet med de krav som anges nedan, underställt de övriga villkor som anges i detta avsnitt 11 (inklusive, men inte avgränsat till, kvalificeringskraven i avsnitt 11.6).

Läs avsnitt 13 (PayPals köparskydd) om du vill veta hur ett krav kan uppstå mot dig. Om du säljer eller marknadsför till köpare i andra länder ska du läsa policyn för PayPals köparskydd i de länder där köparna finns (relevanta policyer för PayPals köparskydd finns tillgängliga här samt från sidfoten Användaravtal som finns på de flesta av PayPals webbsidor). Det är dessa policyer som gäller för dig som betalningsmottagare eller säljare.

Läs även avsnitt 5.3 (Risk för återkallanden, chargebacks och krav) om du vill veta mer om risken för återkallanden, chargebacks och krav som uppstår när du tar emot en betalning.

11.2 PayPals säljarskydd omfattar:

 1. Betalningsmottagare med registrerat/registrerade PayPal-konto/konton i Sverige som mottar PayPal-betalningar från köpare som gör kvalificerade köp via eBay (i hela världen och där PayPal accepteras); och
 2. Betalningsmottagare med registrerat/registrerade PayPal-konto/konton i Sverige som mottar PayPal-betalningar från köpare som gör kvalificerade köp utanför eBay.

PayPals säljarskydd gäller inte krav, chargebacks och/eller återkallanden av det skälet att köpet skiljde sig väsentligt från beskrivningen (SNAD) och inte heller varor som du levererar eller som hämtas personligen.

11.3 Hur mycket skydd ger PayPals säljarskydd?
PayPal kommer att betala det fulla beloppet för föremålet för ett kvalificerat krav, en chargeback eller ett återkallande och chargeback-avgiften upphävs, om tillämpligt.

 1. Vi får stänga av din behörighet till PayPals säljarskydd om vi har rimliga skäl att anta att det finns en ökad risk kopplad till ditt konto. När vi bedömer risken tar vi följande i beaktning:
 • Det totala beloppet och/eller antal krav, chargebacks eller återkallanden som har utfärdats mot ditt PayPal-konto.
 • Rimlig risk för kontot i fråga om PayPals och vårt systems integritet.
 • Potentiella förluster för oss eller våra användare.
 1. Vi får stänga av din behörighet för PayPals säljarskydd om det är kopplat eller associerat med ett annat konto som har stängts av.
 2. Vi häver avstängningen om vi inte längre har rimliga skäl att tro att det finns en ökad risk kopplad till ditt konto.


11.4 Vad händer om en köpare lämnar in ett krav, chargeback eller återkallande?
PayPal kommer att tillfälligt reservera pengar på ditt konto för att täcka hela beloppet för kravet, chargeback eller återkallandet. Se avsnitt 10.1.d för mer information om den tillfälliga reservationsprocessen.

11.5 Om betalningen inte omfattas av PayPals säljarskydd kommer PayPal att ta bort pengarna från ditt konto och returnera betalningen till köparen. Dessutom är du ansvarig för PayPals chargeback-avgift, om tillämpligt.

11.6 Kvalificeringskraven
Vilka är villkoren för PayPals säljarskydd?

Om du har tagit emot mer än 100 000 € per månad minst en gång under en sammanhängande period av 6 månader på ditt PayPal-konto och/eller om du tar ut en extra avgift för användning av PayPal (när gällande lag tillåter att du tar ut en extra avgift), är du inte kvalificerad för PayPals säljarskydd och Avsnitt 11.5 tillämpas på dig såvida inget annat överenskommits mellan dig och PayPal. PayPal kommer att granska dina kvalifikationer för säljarskydd i oktober och april varje kalenderår.

För att kvalificera dig för PayPals säljarskydd måste samtliga av följande krav uppfyllas:

 1. Du måste respektera de krav som anges i avsnitt 11.3 i förhållande till ditt PayPal-konto.
 2. Transaktionen måste vara märkt av PayPal som kvalificerad eller delvis kvalificerad för PayPals säljarskydd på kontosidan "Transaktionsuppgifter".
 3. Om den är markerad som kvalificerad gäller skydd mot både obehöriga betalningar och objekt som inte mottagits.
 4. För materiella objekt: skicka varan till den leveransadress som anges på sidan Transaktionsdetaljer. Om objektet levereras personligen eller om betalningsmottagaren skickar föremålet till en annan adress (exempelvis om köparen ber dig använda en annan adress som uppges vara en "jobbadress" eller "gåvoadress") kan du inte få ersättning enligt villkoren i PayPals säljarskydd.
 5. Du får åtkomst till sidan "Transaktionsuppgifter" genom att logga in på ditt PayPal-konto, välja "Transaktionshistorik" och sedan välja "Detaljer" för transaktionen.
 6. Du måste följa de leveranskrav som anges nedan.
 7. Du måste godkänna en betalning från ett enda PayPal-konto för köpet (delvis betalning och/eller avbetalning räknas inte).
 8. Du måste svara på PayPals begäran om dokumentation och annan information som PayPal rimligen kan behöva för att undersöka ärendet inom rimlig tid.


11.7 Vilka leveranskrav finns?

Leveranstyp

Skydd mot obehörig betalning

Skydd vid ej mottagna varor

Nationellt/internationellt

Fraktbevis (för materiella objekt) eller leveransbevis (för immateriella eller virtuella objekt eller tjänster)

Leveransbevis

Om betalningen är för varor som är förbeställda eller skapas vid beställning ska frakten göras inom fraktpolicyn eller andra specifikationer på handlarens webbplats.


11.8 Vad är ett "fraktbevis"?
Dokument på nätet eller fysisk dokumentation från ett postföretag som innehåller alla följande:

 1. Statusen "skickad" (eller motsvarande) samt datum när den skickades.
 2. Mottagarens adress som minst visar stad eller postnummer (eller internationell motsvarighet).
 3. Officiellt godkännande av transportbolaget (t.ex. en poststämpel, mottagningsbevis eller onlinespårningsinformation). Eller, om du har leveransbevis, då behöver du inte fraktbevis.


11.9 Vad är ett "leveransbevis"?
"Leveransbevis (för materiella objekt)" avser onlinedokumentation från ett post-/transportföretag som omfattar följande:

 1. Statusen "levererad" (eller motsvarande) samt datum när den skickades.
 2. Mottagarens adress som minst visar stad eller postnummer (eller internationell motsvarighet).

"Leveransbevis (för immateriella eller virtuella objekt eller tjänster)" avser alla övertygande bevis som visar att köpordern uppfyllts. Häri inräknas bland annat följande (men inte begränsat till):

 1. Det datum som objektet eller tjänsten levererades;
 2. Mottagarens adress (e-post/IP osv.) i förekommande fall.


11.10 Vilka exempel finns på objekt/transaktioner/ärenden som inte uppfyller kraven för PayPals säljarskydd?

 1. Licenser för digitalt innehåll och digitala varor. PayPal kan efter eget gottfinnande ibland låta vissa immateriella objekt, licenser för digitalt innehåll och/eller tjänster omfattas av villkoren. Följande objekt omfattas emellertid aldrig av villkoren, såvida inte något annat skriftligen avtalats med PayPal:
  1. Objekt som motsvarar kontanter (inklusive, utan begränsning, värdeobjekt som presentkort och förbetalda kort).
  2. Betalningar som avser finansiella produkter och investeringar.
  3.  Donationer.
 2. objekt som du levererar (eller som hämtas) personligen
 3. Transaktioner som görs via Zong, Website Payment Pro (PayPals Direktbetalning och Virtuell terminal).
 4. krav, chargebacks och återkallanden som avser objekt som inte stämmer med beskrivningen
 5. Objekt som köps via radannonser.
 6. Överklaganden som görs direkt till PayPal i Problemhanteringscenter i enlighet med avsnitt 13 i det här avtalet.
 7. Betalningar som avser guld (antingen i fysisk form eller börsnoterad form).
 8. Transaktioner som utförs med PayPals massbetalningsfunktion.

 

2. Andra förändringar
Delar av PayPals användaravtal har ändrats för att göra mindre typografiska förändringar med avseende på de ändringar som anges i paragraf 1 ovan.

 

 

Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal

Utfärdat: 27 januari 2017 (startdatum finns i de enskilda avtalen nedan)

 

Läs det här dokumentet.

Vi ändrar de juridiska avtal som reglerar din relation med PayPal. 

Vi uppmanar dig att noggrant gå igenom det här meddelandet så att du får reda på vilka ändringar som görs.

Du behöver inte göra någonting för att godta förändringarna eftersom de automatiskt träder i kraft nedanstående startdatum. Om du beslutar dig för att inte godta dem kan du meddela oss före ovanstående datum att du vill avsluta ditt konto (https://www.paypal.com/se/cgi-bin/?&cmd=_close-account) med omedelbar verkan så att du slipper betala fler avgifter.

Vi hoppas ändå att du fortsätter att använda PayPal och drar nytta av följande fördelar:

Det är snabbare

Du behöver inte skriva in dina kortuppgifter varje gång du betalar, så du kan betala snabbare på nätet.

Det är smidigare

PayPal är en av de mest populära nätbetalningsmetoderna i Sverige, eftersom det är smartare att betala på nätet med bara ett par klick. Allt du behöver är din mejladress och ett lösenord.

Läs de aktuella juridiska avtalen


Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.

Startdatum: 27 april 2017

 

Du kan hitta det ändrade PayPal-användaravtalet nedanför den aktuella versionen av avtalet om du klickar här eller går till det via "Användaravtal" eller "Juridiska avtal" längst ner på de flesta PayPal-sidor.

 1. Betalningsalternativ
  Vi har lagt till ett nytt avsnitt, 3 (Betalningsalternativ), där följande befintliga avsnitt kombinerats, arrangerats om och ändrats:
  • 3.4 (Standardbetalningsalternativ);
  • 3.5 (Favoritbetalningsmetod);
  • 3.6 (Begränsningar av betalningsalternativ);
  • 3.7 (Banköverföringar); och
  • 3.13 (Kortinformation),

  till ett stycke som ytterligare klargör (bland annat) hur betalningsalternativ kan väljas och användas (och hur särskilda betalningsalternativ kan användas) när du fyller på ditt saldo med e-pengar.

  Avsnitt 3.6 behandlar främst hur en favoritbetalningsmetod kan väljas och användas för en betalningsorder. I sådana fall används e-pengar som erhållits från dina tillämpliga särskilda betalningsalternativ och ditt befintliga saldo (i den ordningen) innan e-pengar erhålls från din favoritbetalningsmetod för att täcka en betalningsorder. 

  Efter att PayPal har implementerat ett nytt ramverk för betalningsalternativ (som PayPal, efter eget gottfinnande, ska informera ytterligare om på sidan Policyuppdateringar som går att komma åt via Användaravtal långt ner på de flesta PayPal-sidor den 27 april 2017 eller senare) kan PayPal använda din favoritbetalningsmetod för att erhålla e-pengar för att täcka vissa betalningsorder, även om du har ett befintligt saldo, i enlighet med resten av PayPals användaravtal.

  Det nya avsnittet 3 lyder som följer:

  "3. Betalningsalternativ.

  3.1 Koppla ett betalningsalternativ. Du kan koppla eller koppla bort ett betalkort, ett förbetalt kort (i vissa fall), ett bankkonto och/eller PayPal Credit som betalningsalternativ för ditt konto. Se till att informationen om ditt betalningsalternativ är aktuell (dvs. betalkortsnummer och utgångsdatum). Om informationen ändras kan vi uppdatera den enligt anvisningar från din bank eller kortutfärdare utan att du behöver göra något.

  Du kan välja att bekräfta ditt kort eller bankkonto, så att vi kan få bekräftat att kortet eller bankkontot är giltigt och att du är innehavaren. Vi kan låta dig göra det genom att du följer processen Koppla och bekräfta kort (för kort) eller processen Bekräfta bankkonto (för bankkonton) eller andra processer som vi kan informera dig om eller som vi kan publicera då och då.

  3.2 Kort. Genom att koppla ett betalkort eller (i vissa fall) förbetalda kort som betalningsalternativ ger du PayPal löpande behörighet att automatiskt debitera kortet med det belopp som krävs för att köpa e-pengar till ditt saldo så att en betalningsorder täcks (plus transaktionsavgifter som betalas till oss) när kortet är det tillämpliga betalningsalternativet för den betalningsordern i enlighet med detta avtal. Du kan avsluta den löpande behörigheten för ett kort genom att ta bort det som betalningsalternativ i din kontoprofil.

  3.3 Bankkonton. Genom att koppla ditt bankkonto som betalningsalternativ ger du PayPal löpande behörighet (enligt villkoren i fullmakten som används av din bank för att skapa och upprätthålla behörigheten) att automatiskt debitera ditt bankkonto med det belopp som krävs för att köpa e-pengar till ditt saldo:

  • krävs för att täcka en betalningsorder till en annan användare (plus transaktionsavgifter som betalas till oss) när bankkontot är det tillämpliga betalningsalternativet för betalningsordern i enlighet med detta avtal: eller
  • när du använder funktionen Överföra pengar i ditt kontogränssnitt.

  Du ger PayPal rätt att sända alla eventuella debiteringar som du har godkänt på nytt om de tillbakavisas på grund av otillräckliga eller ej inkasserade medel. Om du avbryter en direktdebitering (inklusive, utan begränsningar, SEPA-direktdebiteringar) går du med på att gottgöra oss för värdet på eventuella varor eller tjänster som du har förbrukat med intäkterna från den direktdebiteringen.

  Du samtycker till att PayPal, när PayPal får en betalning från ditt bankkonto för att skaffa e-pengar till ditt konto, kan reservera pengarna på ditt reservkonto så länge som PayPal bedömer att det föreligger en NSF-risk. I sådana fall kommer e-pengarna inte att bli tillgängliga för dig på ditt betalningskonto (inklusive för genomförandet av eventuella betalningsorder som bankbetalningen skulle täcka) förrän PayPal bedömer att NSF-risken inte föreligger längre. Fram till dess kommer betalningen att visas som inte slutförd i din kontoinformation. PayPal har inte all information som behövs för att ge dig tillgång till pengarna från din bankbetalning förrän vi fastställt att NSF-risken inte längre föreligger.

  PayPal förbehåller sig rätten att kräva att du finansierar den begärda betalningen med ditt bankkonto för att minska riskerna (inklusive, utan begränsning, NSF-risken) i samband med din betalningsorder.

  3.4 SEPA-direktdebitering (för användare med registrerade adresser i Cypern, Estland, Grekland, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Slovakien och Slovenien): När PayPal har börjat använda fullmakter för SEPA-direktdebitering i det land där du bor, ger du PayPal en sådan fullmakt varje gång du registrerar ett bankkonto hos PayPal. Detsamma gäller när du betalar med ett nytt bankkonto för första gången. Du, och endast du, kan komma åt fullmakten och dess referensnummer (MRN) när som helst i din PayPal-kontoprofil. Där kan du även avbryta eller ändra fullmakten för framtida transaktioner.

  När du gör en elektronisk överföring från ditt bankkonto till PayPal via SEPA-direktdebitering ger du PayPal tillstånd att använda fullmakten och dra beloppet från ditt bankkonto enligt beskrivningen i avsnitt 3.4. Du ger även din bank tillåtelse att ordna betalning till PayPal. Du kan begära återbetalning från banken när som helst i upp till åtta veckor efter det datum då SEPA-direktdebiteringen genomfördes enligt bankens regler och villkor.

  PayPal kommer att informera dig om beloppet för SEPA-direktdebiteringen och tidsramen för när PayPal drar beloppet från bankkontot tillsammans med inköpsbekräftelsen. Om PayPal skickar om en förfrågan om SEPA-direktdebitering på grund av återkallande av den ursprungliga betalningen ges ingen (extra) information om beloppet och tidsramen före förfrågan skickas på nytt.

  3.5 Särskilda betalningsalternativ: Vissa betalningar kan göras med särskilda betalningsalternativ som är kopplade till ditt konto. Det kan gälla till exempel handlares särskilda saldon, presentkort eller andra betalningsalternativ i kampanjer. Användningen och prioriteringen av dessa sker enligt ytterligare regler och villkor mellan dig och PayPal ("Särskilda betalningsalternativ"). Din kontoöversikt kan visa det beräknade beloppet som finns tillgängligt i dina särskilda betalningsalternativ för att när som helst betala kvalificerade betalningar. Beloppet utgör inte e-pengar, anses inte vara en del av ditt saldo och kan inte lösas in mot kontanter. Det representerar bara det belopp i e-pengar som PayPal erbjuder att utfärda och kreditera till ditt PayPal-konto vid tiden för (och endast för direktöverföring av) en kvalificerad PayPal-betalning som lyder under (och endast för perioden som är angiven i) ytterligare regler och användarvillkor för det särskilda betalningsalternativet. Om din PayPal-betalning från ett särskilt betalningsalternativ upphävs (inklusive, utan begränsningar, återkallas) av någon anledning vid ett senare tillfälle, behåller PayPal det belopp som representerar den del av PayPal Checkout som gjordes från det särskilda betalningsalternativet och (förutsett att det särskilda betalningsalternativet inte redan har förfallit) återupptar det särskilda betalningsalternativet.

  3.6 Favoritbetalningsmetod. Du kan välja ett av betalningsalternativen på ditt konto som favoritbetalningsmetod för införskaffande av e-pengar på ditt saldo för att täcka en betalningsorder i enlighet med det här avtalet. PayPal kan då och då låta dig välja en favoritbetalningsmetod för vissa framtida betalningsorder i dina kontoinställningar på www.paypal.com. Det kan finnas tillfällen när din favoritbetalningsmetod inte kan användas, beroende på vilken sorts betalningsmetod det rör sig om, vilken typ av betalningsorder som den används för att betala eller mottagaren (se även avsnitt 3.8). Till exempel (exemplen är inte uttömmande):

  1. du väljer ett betalkort som har upphört att gälla;
  2. det finns ett särskilt betalningsalternativ som kan täcka betalningsordern istället och då kan PayPal kan använda det särskilda betalningsalternativet för att införskaffa e-pengar som täcker betalningsordern innan din favoritbetalningsmetod används; eller
  3. du har ett befintlig saldo som kan täcka betalningsordern istället och då kan PayPal använda det befintliga saldot (efter eventuellt tillgängliga särskilda betalningsalternativ) till e-pengarna för att täcka betalningsordern innan din favoritbetalningsmetod används.

  Efter att PayPal har implementerat det relevanta ramverket (som PayPal, efter eget gottfinnande, ska informera ytterligare om på sidan Policyuppdateringar som går att komma åt via Användaravtal långt ner på de flesta PayPal-sidor den 27 April 2017 eller senare)

  kan PayPal låta bli att tillämpa avsnitt 3.6.c. och använda din favoritbetalningsmetod för införskaffande av e-pengar för att täcka vissa betalningsorder även om du har ett befintlig saldo, i enlighet med det här avtalet.

  3.7 Har ingen favoritbetalningsmetod valts/är ingen favoritbetalningsmetod tillgänglig? Om du inte har valt en favoritbetalningsmetod eller om din favoritbetalningsmetod inte är tillgänglig införskaffar PayPal e-pengar till ditt saldo för att täcka din betalningsorder från följande betalningsalternativ i följande ordning i mån av möjlighet:

  1.

  Särskilda betalningsalternativ

  2.

  Befintligt saldo

  3.

  Standardbetalningsalternativ

  Används i följande ordning (i den mån de aktuella betalningsalternativen är tillgängliga för användning med ditt konto):

  1. PayPal Credit – i förekommande fall
  2. PayPal-märkta betalkort – i förekommande fall
  3. PayPal-märkta kreditkort – i förekommande fall
  4. Betalkort
  5. Kreditkort

  3.8 Begränsningar av betalningsalternativ. I syfte att hantera riskerna kan PayPal begränsa hur många betalningsalternativ som är tillgängliga för en transaktion. Om vi begränsar ett betalningsalternativ meddelar vi dig att det finns en risknivå som är högre än normalt för betalningen (till exempel och utan begränsning, en risk för att betalningen bestrids som obehörig). En sådan avisering innebär inte att någondera parten i transaktionen agerar på ett oärligt eller bedrägligt sätt. Det innebär att det kan finnas en risknivå som är högre än normalt associerad med betalningen. Betalningsalternativ kan även begränsas om du gör en PayPal-betalning via vissa tredjepartswebbplatser eller tredjepartsprogram. Du kan bara finansiera PayPal-betalningar med ditt befintliga saldo vid PayPal-företagsbetalningar.

  Om dina betalningsalternativ är begränsade kan du välja att fortsätta med transaktionen om du förstår att du kan ha färre möjligheter att lösa en eventuell tvist om transaktionen inte faller väl ut (t.ex. om ett av dina betalningsalternativ är ditt betalkort men du inte kan finansiera en PayPal-betalning med betalkort på grund av en begränsning av betalningsalternativen, kommer du inte att ha rätt till chargeback för PayPal Checkout)."

 1. Din betalningsorder för en betalning till en annan användare eller för en överföring till bankkonto
  Vi har lagt till de nya avsnitten 4.2 och 4.3 för att klargöra de anvisningar och godkännanden som du ger i samband med e-pengar på ditt saldo när du skickar en betalningsorder för en betalning till en annan användare eller för en överföring till bankkonto. De nya avsnitten 4.2 och 4.3 lyder som följer:

  "4.2 Betalningsorder för en betalning till en annan användare. Enligt villkoren i detta avtal är en betalningsorder för en betalning till en annan användare (oavsett om det är en betalning för en privat eller kommersiell transaktion) dina anvisningar och din tillåtelse till oss att överföra e-pengar från betalningskontoelementet av ditt saldo till användaren enligt instruktionerna i betalningsordern. Om du inte har tillräckligt med pengar eller har valt en favoritbetalningsmetod ber du oss också att införskaffa pengar för din räkning från din tillämpliga betalningsmetod och utfärda e-pengar till betalningskontoelementet av ditt saldo, så att betalningen kan göras.

  4.3 Betalningsorder för en överföring till bankkonto. Enligt villkoren i detta avtal är en betalningsorder för en överföring till bankkonto från ett PayPal-konto dina anvisningar och din tillåtelse till oss att lösa in e-pengar från ditt saldo. Avsnitt 6 gäller vidare den här typen av betalningsorder."

 1. Upphäva gränser (skicka, ta emot och överföra till bankkonto)
  Vi har ändrat:
  • det nya avsnittet 4.5 (Överföringsgränser) (framtaget från de befintliga avsnitten 3.2 (Överföringsgränser) och 3.3 (Upphäva din överföringsgräns));
  • det nya avsnittet 5.1 (Upphäva din mottagningsgräns) (framtaget från det befintliga avsnittet 4.1); och
  • avsnitt 6.3 (Upphäva din överföringsgräns),

  så att de lyder som följer (med understrukna tillägg):

  "4.5 Överföringsgränser. Om du har en periodisk överföringsgräns på ditt konto kan du visa den genom att logga in på ditt konto och klicka på länken Visa kontogränser på sidan Översikt. Vi kan, efter eget gottfinnande (för att exempelvis, men inte begränsat till, begränsa bedrägeri- eller kreditrisker), införa gränser för det belopp som du kan överföra genom vår tjänst. Om du vill ta bort överföringsgränsen måste du följa anvisningarna som vi kommer att meddela dig eller publicera då och då (vilket vi kan beskriva i din kontoöversikt).

  5.1 Upphäva din mottagningsgräns. Om du har en mottagningsgräns för ditt konto kan du visa den genom att logga in på ditt konto och klicka på länken Visa kontogränser i Översikt. Vi kan, efter eget gottfinnande (för att exempelvis, men inte begränsat till, begränsa bedrägeri- eller kreditrisker), införa gränser för det belopp som du kan ta emot genom vår tjänst. Om du vill ta bort mottagningsgränsen måste du följa anvisningarna som vi kommer att meddela dig eller publicera då och då (vilket vi kan beskriva i din kontoöversikt).

  6.3 Upphäva din överföringsgräns. Om du vill ta bort gränsen för överföring till bankkonto måste du följa anvisningarna som vi kommer att meddela dig eller publicera då och då (vilket vi kan beskriva i din kontoöversikt)."

 1. Risk för återkallanden, chargebacks och krav
  Det nya avsnittet 5.3 (Risk för återkallanden, chargebacks och krav) (det befintliga avsnittet 4.3) har ändrats för att klargöra att du när du tar emot en betalning är ansvarig gentemot PayPal för hela betalningsbeloppet samt eventuella kostnader som vi ådrar oss (till exempel när banker debiterar oss för återkallande) och eventuella avgifter om betalningen senare ogiltigförklaras av något skäl. Det ändrade nya avsnittet 5.3 lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

  "5.3 Risk för återkallanden, chargebacks och krav. Mottagande av en betalning till ditt PayPal-konto är inte detsamma som att pengarna är tillgängliga att använda. Ett meddelande om att e-pengar har skickats till dig är inte detsamma som att du har mottagit e-pengar på ditt konto såvida du inte har godkänt betalningen. Du bekräftar och samtycker till att en betalningstransaktion är slutförd och har tagits emot av dig även om transaktionen blir föremål för återkallande, chargeback, krav eller reservation. När du mottar en betalning är du ansvarig gentemot PayPal för hela betalningsbeloppet samt alla eventuella kostnader som vi ådrar oss och eventuella avgifter om betalningen senare ogiltigförklaras av något skäl. Utöver annat ansvar är du, i händelse av Återkallande eller om du förlorar en Chargeback eller ett Krav och inte har rätt till betalning enligt Programmet för Säljarskydd, skyldig PayPal ett belopp motsvarande Återkallandet, Chargebacken eller Kravet samt våra Avgifter enligt Schema 1 (inklusive Avgift för Chargeback i tillämpliga fall) och PayPal drar i sådana fall av det aktuella beloppet från ditt saldo. Om avsändaren av en betalning ansöker om chargeback är det kreditkortsföretaget, inte PayPal, som avgör vem som vinner chargeback-tvisten. Mer information om chargebacks finns i avsnittet om säker försäljning i texten om chargeback. Gå till Säkerhet på vår webbplats."

 1. Din återbetalningspolicy, sekretesspolicy och säkerhet.
  Vi har ändrat det nya avsnittet 5.7 (det befintliga avsnittet 4.7 (Din återbetalningspolicy och sekretesspolicy)) för att klargöra dina skyldigheter vad gäller offentliggörande av din sekretesspolicy, dina skyldigheter avseende säkerhetsstandarder och våra rättigheter i fall då vi har fastställt att det har skett (eller att det finns en rimlig sannolikhet att det skett) ett säkerhetsbrott på din webbplats eller i dina system som kan resultera i obehörigt utlämnande av kunduppgifter. Det ändrade nya avsnittet 5.7 lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

  "5.7 Din återbetalningspolicy, sekretesspolicy och säkerhet. Om du säljer varor eller tjänster rekommenderar vi att du har en returpolicy och sekretesspolicy som du publicerar på din webbplats. Din sekretesspolicy måste uttryckligen och tydligt ange att alla PayPal-transaktioner lyder under PayPals sekretesspolicy. Du måste använda rimliga administrativa, tekniska och fysiska åtgärder för att upprätthålla säkerheten och sekretessen för alla PayPal-uppgifter och all PayPal-information, inklusive data och information om PayPal-användare och PayPal. Förutom våra rättigheter enligt avsnitt 10.2, där vi fastställer att det har skett eller att det finns en rimlig sannolikhet för ett säkerhetsbrott på din webbplats eller i dina system som kan resultera i obehörigt utlämnande av kunduppgifter, kan vi vidta andra åtgärder som vi anser vara nödvändiga och/eller kräva att du ger oss information om ett sådant brott."

 1. Avtalsperiod och avslutande av kontot
  Avsnitt 7 (Avtalsperiod och avslutande av kontot) har ersatts med ett nytt avsnitt (där delar av de befintliga avsnitten 10.3 (Kontoavslut och begränsad åtkomst) och 15.6 (Fullständigt avtal och rättigheter för tredje part) har införlivats)) för att klargöra hur ditt konto kan avslutas och vad som händer när kontot avslutats. Det ändrade avsnittet 7 förtydligar också (bland annat) att följande gäller när ditt konto har avslutats:
  • Användaravtalet för PayPal sägs upp, men gäller även efter avslutandet i den mån och så länge som PayPal behöver för att ta hand om avslutandet av kontot och följa tillämpliga lagar och regler.
  • Du förblir ansvarig för alla utestående skyldigheter enligt PayPals användaravtal i samband med ditt konto före avslutandet.
  • Vi kan stänga av, begränsa eller avbryta din åtkomst till eller användning av tjänster, webbplatser, program och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av tjänsterna) som drivs av oss eller på uppdrag av oss eller vissa av eller alla våra tjänster.
  • PayPal kan behålla din kontoinformation i sin databas för att uppfylla sina lagliga förpliktelser.
  • PayPal kan behålla ditt saldo efter avstängningen i den mån och under den tid som PayPal rimligen kan kräva för att skydda sig och/eller en tredje part mot risken för återkallanden, chargebacks, krav, avgifter, böter, viten och andra skyldigheter, oavsett dessas art. Du kan när som helst ta ut eventuella obestridda pengar som PayPal reserverat.

  Det nya avsnittet 7 lyder som följer:

  "7. Avtalsperiod och avslutande av kontot

  Det här avtalet startar när du registrerat dig för ett PayPal-konto och upphör när ditt konto har avslutats av någon anledning, men gäller även efter upphörandet i den mån och så länge som vi behöver för att ta hand om avslutandet av kontot och följa tillämpliga lagar och regler (inklusive, utan begränsning, avsnitt 1, 7, 8, 10, 14, 15, 16 och schema 1).

  Du kan när som helst avsluta ditt konto genom att logga in på ditt konto, klicka på "Min profil", klicka på länken "Avsluta konto" och sedan följa anvisningarna. Mer information finns i <PayPal Help Centre>.

  Vi kan avsluta ditt konto när vi finner det lämpligt genom att underrätta dig om detta minst två månader i förväg. Vi kan också avsluta ditt konto när som helst om:

  • du bryter mot villkoren i det här avtalet och/eller vi har rätt att avsluta ditt konto enligt avsnitt 10.2.
  • du inte använder ditt konto på tre år, eller
  • vi misstänker att ditt konto har använts utan ditt tillstånd.

  Om vi bestämmer oss för att avsluta ditt konto meddelas du om att kontot avslutats och där så är möjligt anges skälen till att vi avslutar ditt konto, och du ges möjlighet att ta ut eventuella obestridda pengar som vi har reserverat.

  När ditt konto har avslutats gäller följande:

  • Vi kan avbryta alla utestående transaktioner och du förlorar alla eventuella saldon kopplade till särskilda betalningsalternativ.
  • Vi kan stänga av, begränsa eller avbryta din åtkomst till eller användning av tjänster, webbplatser, program, system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av tjänsterna) som drivs av oss eller på uppdrag av oss eller vissa av eller alla våra tjänster.
  • Du förblir ansvarig för alla utestående skyldigheter enligt det här användaravtalet i samband med ditt konto före avslutandet.
  • Vi kan behålla din kontoinformation i vår databas för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.
  • Vi kan behålla ditt saldo efter avstängningen i den mån och under den tid som vi rimligen kan kräva för att skydda PayPal och/eller en tredje part mot risken för återkallanden, chargebacks, krav, avgifter, böter, viten och andra skyldigheter, oavsett dessas art. Efter denna tid kommer du att kunna ta ut eventuella obestridda medel som vi håller. Kontakta PayPals kundtjänst om du har några frågor om pengar som reserverats på ditt konto efter att det avslutats.

  Om du är juridiskt ombud för en oförmögen eller avliden kontoinnehavare ber du oss om hjälp via våra hjälpsidor på webbplatsen."

 1. Begränsade aktiviteter
  Avsnitt 9.1w, 9.1x, 9.1z och 9.1ab har ändrats för att klargöra hur begränsade aktiviteter anses uppkomma till följd av vissa åtgärder som du vidtar (eller försummelser som du gör) angående vår infrastruktur eller våra webbplatser, program och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av tjänsterna) som drivs av oss eller på uppdrag av oss, någon av tjänsterna eller andra användares användning av någon av tjänsterna och eventuella data eller uppgifter.
  Det nya avsnittet 9.1.aj läggs också till så att det blir en begränsad aktivitet att drabbas av (eller göra så att vi fastställer att det finns en rimlig sannolikhet att drabbas av) ett säkerhetsbrott på din webbplats eller i dina system som kan resultera i obehörigt utlämnande av kunduppgifter.
  De ändrade avsnitten 9.1w, 9.1x 9.1z och 9.1ab och det nya avsnittet 9.1aj lyder som följer (visas i sitt sammanhang med huvudparagrafen, med understrukna tillägg):

  "9.1 Begränsade aktiviteter. I samband med din användning av vår webbplats, ditt konto eller tjänsterna, eller i samband med din interaktion med PayPal, en användare eller en tredje part, får du inte:

  w. vidta någon åtgärd som medför en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på tjänsterna, vår infrastruktur, våra webbplatser, vår programvara eller våra system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av tjänsterna) oavsett om de drivs av oss eller på uppdrag av oss;

  x. underlätta för virus, trojaner, skadliga program, maskar eller andra datorprogram som försöker eller kan skada, störa, fördärva, missbruka, negativt påverka, i hemlighet snappa upp eller tillägna sig eller få obehörig åtkomst till system, data, information eller tjänsterna;

  z. använda någon enhet, programvara eller rutin för att gå förbi våra rubriker för robotexkludering, eller störa eller avbryta eller försöka störa eller avbryta vår infrastruktur, våra webbplatser, vår programvara och våra system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av tjänsterna) som drivs av oss eller på uppdrag av oss, någon av tjänsterna eller andra användares användning av någon av tjänsterna;

  ab. vidta någon åtgärd som kan leda till att vi förlorar någon av de tjänster som tillhandahålls av våra internetleverantörer, betalningsprocessorer eller andra leverantörer eller tjänstleverantörer;

  aj. drabbas av (eller göra så att vi fastställer att det finns en rimlig sannolikhet att drabbas av) ett säkerhetsbrott på din webbplats eller i dina system som kan resultera i obehörigt utlämnande av kunduppgifter."

 1. Åtgärder av PayPal
  Avsnitt 10.2 ändras för att:
  • klargöra att PayPal kan stänga av din behörighet till PayPals säljarskydd och/eller PayPals köparskydd i efterhand i underavsnitt j; och
  • infoga det nya underavsnittet k för att göra det möjligt för PayPal att stänga av, begränsa eller avbryta din åtkomst till eller användning av tjänster, webbplatser, program och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av tjänsterna) som drivs av oss eller på uppdrag av oss eller vissa av eller alla våra tjänster och, i den mån och under den tid som tillämplig lagstiftning tillåter, dina data.

  De ändrade delarna i avsnitt 10.2 lyder nu som följer (visas i sitt sammanhang med huvudparagrafen, med understrukna tillägg):

  "10.2 Åtgärder från PayPals sida. Om vi har anledning att tro att du har engagerat dig i någon begränsad aktivitet, kan vi vidta olika åtgärder för att skydda PayPal, en användare, en tredje part eller dig från återkallanden, chargebacks, krav, avgifter, böter, straff och andra skyldigheter. De åtgärder vi kan vidta omfattar, men är inte begränsade till, följande:

  j. Vi får stänga av din behörighet till PayPals säljarskydd och/eller PayPals köparskydd (även i efterhand).

  k. Vi kan stänga av, begränsa eller avbryta din åtkomst till de tjänster, webbplatser, program och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av tjänsterna) som drivs av oss eller på uppdrag av oss och, i den mån och under den tid som tillämplig lagstiftning tillåter, dina data. "

 1. Reserverad betalning
  Eftersom en ökad risk eller exponering för PayPals kunder och/eller dess tjänstleverantörer (utöver PayPal) kan minska din eller andra PayPal-kunders säkra åtkomst och/eller användning av ditt betalningsinstrument, ditt konto eller tjänsten i allmänhet, har avsnitt 10.5a ändrats för att klargöra att PayPal kommer att ta hänsyn till dessa riskfaktorer (utöver risken eller exponeringen för PayPal) vid fastställande av nivån på risken eller exponeringen som är kopplad till ditt konto i syfte att bestämma om din betalning ska reserveras. Det ändrade avsnittet 10.5a lyder nu som följer (med understrukna tillägg):
  "10.5 Reserverad betalning
  a. Du är införstådd med att om antingen:

   

  i. du tar emot en betalning som innebär en transaktionsrisk, eller

  ii. det finns en högre än en godtagbar nivå på risken eller exponeringen som är kopplad till ditt konto (baserat på tillgänglig information till PayPal vid tidpunkten och vad som PayPal efter eget gottfinnande kan anse det vara en godtagbar nivå på risk eller exponering för PayPal, dess kunder och/eller dess tjänstleverantörer under alla omständigheter).


  kan PayPal efter eget gottfinnande (med rimligt agerande) reservera denna eller annan betalning. Om PayPal reserverar pengar på ditt konto, kommer vi att underrätta dig om detta (inklusive, men inte begränsat till, hur länge reservationen kan ske) – pengarna kommer att finnas på ditt reservkonto och dessa pengar kommer att visas som "utestående" i PayPal-saldot. Vi kan meddela dig om reservationen genom godkända tredje parter (till exempel partnerplattformar där du genomför transaktioner).

  …”

 1. Utlämnande av orsaker till våra åtgärder
  Det nya avsnittet 10.7 har lagts till för att beskriva när vi kan besluta att inte dela information med dig om beslut som vi fattar om vår relation med dig. Det nya avsnittet 7 lyder som följer:

  "10.7 Utlämnande av orsaker till våra åtgärder

  Vårt beslut att vidta de åtgärder som anges i avsnitt 10 i det här dokumentet och alla andra åtgärder som vi vidtar enligt detta avtal, oavsett om de begränsar eller utökar din åtkomst till vår tjänst, vår infrastruktur, våra webbplatser, vår programvara eller våra system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla tjänsterna), oavsett om de drivs av oss eller för vår räkning, (inklusive, utan begränsning, eventuella blockeringar, begränsningar, avstängningar, uppsägningar, reservationer och reserver) kan baseras på konfidentiella kriterier som är av yttersta vikt för vår riskhantering och för att skydda PayPal, våra kunder och/eller tjänstleverantörer. Dessutom kan bestämmelser eller statliga myndigheter hindra oss från att lämna ut vissa uppgifter till dig om sådana beslut. Vi har ingen skyldighet att lämna ut information om vår riskhantering eller våra säkerhetsförfaranden eller vår konfidentiella information till dig."

 1. PayPals säljarskydd
  Avsnitt 11.10 har ändrats för att beskriva att följande artiklar/transaktioner/ärenden inte omfattas av PayPals säljarskydd:

  1. Betalningar som avser guld (antingen i fysisk form eller i börsnoterad form); och

  2. PayPals massbetalningstransaktioner.

  De nya avsnitten 11.10.f och 11.10.g lyder som följer (visas i sitt sammanhang i avsnitt 11.10, med understrukna tillägg):

  "11.10 Vilka exempel finns på objekt/transaktioner/ärenden som inte uppfyller kraven för PayPals säljarskydd?

  f. Betalningar som avser guld (antingen i fysisk form eller börsnoterad form).

  g. Transaktioner som utförs med PayPals massbetalningsfunktion."

 1. PayPals köparskydd
  Avsnitt 13.3 har ändrats för att undanta följande typer av transaktioner från PayPals köparskydd:
  1. betalningar till statliga myndigheter, (med undantag av statligt ägda företag) eller handlare som agerar på uppdrag från statliga myndigheter;
  2. betalningar som avser guld (antingen i fysisk form eller börsnoterad form); och
  3. PayPals massbetalningstransaktioner.

  Det ändrade avsnittet 13.3 lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

  "13.4 Vilken typ av betalningar är kvalificerade för ersättning enligt PayPals köparskydd?

  Köp av de flesta varor och tjänster uppfyller kraven (inklusive resebiljetter, immateriella objekt som rättigheterna för åtkomst till digitala varor och andra licenser), förutom följande transaktioner:

  • betalningar till statliga myndigheter (med undantag av statligt ägda företag) eller handlare som agerar på uppdrag från statliga myndigheter;

  • 16. betalningar som avser guld (antingen i fysisk form eller börsnoterad form); och
  • 17. PayPals massbetalningstransaktioner."
 1. Tillämplig lag
  Vi har ändrat det nya avsnittet 15.1 (det befintliga avsnittet 14.3) för att klargöra att valet av engelsk lag som gällande lag för PayPals användaravtal lyder under dina rättigheter enligt lokal lagstiftning. Avsnitt 15.1 lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

  "15.1 Tillämplig lag och domstolars behörighet. Detta avtal och relationen mellan oss ska styras av engelsk lag, förutsatt att dina rättigheter enligt lokal lagstiftning tillåter det. Vid klagomål som inte kan lösas på annat sätt godtar du de engelska domstolarnas icke-exklusiva behörighet till följd av eller relaterande till detta avtal eller tillhandahållandet av våra tjänster utan inskränkning av din rätt att även inleda ett förfarande mot PayPal i detta sammanhang i behörig domstol i Luxemburg. Enkelt uttryckt innebär "engelska domstolars icke-exklusiva behörighet" att du, om du kan föra ett krav på oss baserat på detta avtal till domstol, så skulle en godkänd domstol vara belägen i England, men du kan även välja att istället föra kravet till domstol i ett annat land."

 1. Ingen garanti
  Det nya avsnittet 15.4 (det befintliga avsnittet 14.6) har ändrats för att klargöra omfattningen av dina rättigheter avseende prestanda och tillgänglighet för tjänsterna, vår infrastruktur, våra webbplatser, vår programvara och systemen (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av PayPals tjänster), oavsett om de drivs av oss eller på uppdrag av oss. Det ändrade nya avsnittet 15.4 lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

  "15.4 Ingen garanti. Vi tillhandahåller dig tjänsterna, vår infrastruktur, våra webbplatser, vår programvara och systemen (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av PayPals tjänster), oavsett om de drivs av oss eller på uppdrag av oss i enlighet med dina lagstadgade rättigheter, men i övrigt utan några garantier eller villkor, uttryckliga eller underförstådda, utom i de fall som uttryckligen anges i det här avtalet. PayPal har inte någon kontroll över de varor eller tjänster som betalas med vår tjänst och PayPal kan inte garantera att den köpare eller säljare du gör affärer med faktiskt kommer att slutföra transaktionen eller har behörighet att göra det. PayPal garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker åtkomst till någon del av våra tjänsterer, vår infrastruktur, våra webbplatser, vår programvara och systemen (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av PayPals tjänster), oavsett om de drivs av oss eller på uppdrag av oss. Vi kan inte hållas ansvariga för någon försening som härrör från att vi misslyckats i vårt tillhandahållande av tjänsterna, vår infrastruktur, våra webbplatser, vår programvara och systemen (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av PayPals tjänster), oavsett om de drivs av oss eller på uppdrag av oss. Du är medveten om att din åtkomst till tjänsterna, vår infrastruktur, våra webbplatser, vår programvara och systemen (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av PayPals tjänster), oavsett om de drivs av oss eller på uppdrag av oss, ibland kan vara begränsad då reparationer, underhåll eller införandet av ny utrustning eller nya tjänster utförs. PayPal vidtar rimliga ansträngningar för att se till att begäran om elektroniska debiteringar och krediteringar av bankkonton samt betalkort behandlas på ett lämpligt sätt. Vi gör vårt yttersta för att säkerställa att informationen i vår korrespondens, rapporter, på webbplatser och i muntlig information från våra direktörer, tjänstemän och personal är korrekt enligt vår uppfattning när informationen tillhandahålls. Men vi kan inte garantera tillförlitligheten i all sådan information i alla situationer och sammanhang, och ingen vikt bör läggas vid sådan information av dig. Du måste kontrollera all korrespondens mellan oss noggrant och kontakta oss så snart som möjligt om den innehåller något som tycks vara fel eller inte är utfört i enlighet med dina anvisningar.

  Om PayPal av någon anledning beslutar att upphöra med någon av PayPal-tjänsterna eller någon del eller funktion i PayPal-tjänsterna, ger PayPal dig minst två (2) månaders varsel innan tjänsten eller funktionen upphör, såvida inte PayPal i god tro avgör att: (1) en sådan tjänst eller funktion måste upphöra tidigare på grund av juridiska krav eller en relation med tredje part; eller (2) varslet kan ge upphov till en säkerhetsrisk eller en betydande ekonomisk eller teknisk börda.

  Du ansvarar på egen hand för att förstå och följa alla lagar, regler och föreskrifter i din specifika jurisdiktion som kan vara tillämpliga på dig i samband med att du använder tjänsterna, inklusive men inte begränsat till regler, bestämmelser och föreskrifter relaterade till export- eller importverksamhet, skatter eller transaktioner i utländsk valuta."

 1. Gottgörelse/ersättning
  Det nya avsnittet 15.5 (det befintliga avsnittet 14.7) har ändrats för att klargöra din förpliktelse avseende användningen (antingen av dig eller andra som handlar på uppdrag av dig) av tjänsterna, vår infrastruktur, våra webbplatser, vår programvara och systemen (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av PayPals tjänster), oavsett om de drivs av oss eller på uppdrag av oss. Det ändrade nya avsnittet 15.5 lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

  "15.5 Gottgörelse/ersättning. Du samtycker till att försvara, återbetala eller kompensera oss (i juridiska termer "hålla oss skadeslösa") och hålla PayPal, övriga företag i vår företagsgrupp, de personer som arbetar för oss eller som har behörighet att agera på våra vägnar (inklusive, utan begränsning, våra tjänstleverantörer) skadeslösa från alla krav eller anspråk (inklusive lagstadgade avgifter) som ställs eller som tredje part ådrar sig på grund av eller till följd av att dina eller dina anställdas eller dina representanters (eller om en tredje part på annat sätt agerar på ditt uppdrag med din tillåtelse, den tredje partens) åtgärder och/eller försummelser, brott mot detta avtal, brott mot någon lag, brott mot en tredje parts rättigheter, användning av ditt PayPal-konto och/eller användning av tjänsterna, vår infrastruktur, våra webbplatser, vår programvara och våra system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av tjänsterna) som drivs av oss eller på uppdrag av oss."

 1. Immateriella rättigheter – beviljande av programvarulicens
  Det nya avsnittet 15.7 (det befintliga avsnittet 14.9) har ändrats för att uppdatera villkoren för den licens som PayPal och andra licensgivare beviljar dig för att få tillgång till och använda PayPal-programvara, till exempel API:er, verktygsuppsättningar för utvecklare eller andra program, vilka kan omfatta programvara som tillhandahålls av eller är integrerad med programvara, system eller tjänster från våra tjänstleverantörer. Det ändrade nya avsnittet 15.7 lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

  "15.7 Immateriella rättigheter – beviljande av programvarulicens. Om du använder PayPal-programvara, t.ex. en API, en verktygsuppsättning för utvecklare eller en annan programapplikation , som kan omfatta programvara som tillhandahålls av eller är integrerad med programvara, system eller tjänster från våra tjänstleverantörer, som du har hämtat till eller på annat sätt kommit åt genom din dator, enhet eller en annan plattform beviljar PayPal och dess licensgivare dig en upphävbar, icke-exklusiv, icke vidarelicensierbar, icke överlåtbar, royaltyfri och begränsad licens att endast för eget bruk komma åt och/eller använda PayPals programvara i enlighet med dokumentationen, inklusive alla uppdateringar, uppgraderingar, nya versioner och all ersättningsprogramvara, enligt beskrivningen i dokumentationen. Du får inte hyra ut, leasa ut eller på annat sätt överföra dina rättigheter i programvaran till en tredje part. Du måste följa implementerings-, åtkomst- och användarkraven i all dokumentation, tillsammans med de anvisningar som lämnas av oss emellanåt medföljande tjänsterna (inklusive utan begränsning alla implementerings- och användarkrav som vi ålägger dig gällande lagar, kortbetalningsregler och förordningar). Om du inte följer PayPals instruktioner, implementerings- och användarkrav kommer du att vara ansvarig för alla resulterande skador som åsamkas dig, PayPal och tredje part. PayPal kan uppdatera eller upphöra med programvara efter föregående meddelande. Trots att PayPal kan ha (1) integrerat vissa material och viss teknik från tredje part i webbprogram eller andra program, inklusive sin programvara, och/eller (2) haft tillgång till och använt vissa material och viss teknik från tredje part för att underlätta att ge dig tjänsterna, har du inte beviljats och får inte på annat sätt behålla rättigheter i eller till sådant material från tredje part. Du samtycker till att inte modifiera, ändra, manipulera, reparera, kopiera, reproducera, anpassa, distribuera, visa, publicera, bakåtkompilera, översätta, dekompilera, demontera eller på annat sätt försöka skapa källkod som är härledd ur programvaran eller någon tredje parts material eller teknik, eller på annat sätt skapa härledda verk från programvaran, eller material eller teknik från tredje part. Du bekräftar att alla rättigheter, äganderätter och intressen i PayPals programvara ägs av PayPal och eventuellt material från tredje part som ingår däri ägs av PayPals tredjepartsleverantörer. Eventuell annan programvaruapplikation från tredje part som du använder på PayPals webbplats faller under den licens som du har avtalat med den tredje part som tillhandahåller denna programvara. Du är medveten om att PayPal inte äger, inte kontrollerar och inte har något ansvar eller några skyldigheter rörande eventuell programvaruapplikation från tredje part som du väljer att använda på någon av våra webbplatser, i vår programvara och/eller i anslutning till tjänsterna. Om du använder tjänsterna på PayPals webbplats, eller på annan webbplats eller plattform som har PayPal som värd, eller av tredje part, och inte hämtar PayPals programvara eller använder programvaruapplikationer från tredje part på PayPals webbplats så gäller detta avsnitt inte din användning av de tjänster som hanteras av en värd."

 1. Avgifter – Fasta avgifter för att ta emot betalningar för kommersiella transaktioner
  Vi ökar avgiften för att ta emot internationella betalningar (försäljning) från en avsändare i regionen USA/Kanada från 0,5 % till 1,0 %. Vi ökar också avgiften för att ta emot internationella betalningar (försäljning) från en avsändare i regionen Resten av världen från 1,5 % till 2,0 %. De relevanta posterna i tabellen med internationella avgifter i avsnitt A2.3 i schema 1 (Avgiftstabell) (visas i sitt sammanhang med kolumnrubriker) lyder nu som följer:

  Avsändarens land

  Internationell avgift

  Europa II/USA/Kanada

  1,0 %

  Resten av världen

  2,0 %

 1. Avgiftstak – Göra betalningar via PayPals massbetalningar

  Vi ökar avgiftstaket för inrikes PayPal-massbetalningstransaktioner i avsnitt A3.5.2 i schema 1 (Avgiftstabell) och avgiftstaket för andra PayPal-massbetalningstransaktioner i avsnitt A3.5.2 i schema 1 (Avgiftstabell). Avgiftstaken beskrivs nu som följer (avsnitt A3.5.2 och A3.5.3 visas i sitt sammanhang med huvudparagrafen, avsnitt A3.5 och tillägg understrukna):

  "

  A3.5 Göra betalningar via PayPals massbetalningar

  A3.5.1 Avgift

  2 % av det totala betalningsbeloppet

  A3.5.2 Avgiftstak för inrikes PayPal-massbetalningstransaktioner

   Ett maximalt avgiftstak per betalning tillämpas enligt följande för inrikes transaktioner (baserat på betalningsvalutan):

  Australisk dollar:

  16,00 AUD

  Brasiliansk real:

  24,00 BRL

  Kanadensisk dollar:

  14,00 CAD

  Tjeckisk koruna:

  280,00 CZK

  Dansk krona:

  84,00 DKK

  Euro:

  12,00 EUR

  Hongkongdollar:

  110,00 HKD

  Ungersk forint:

  3 080,00 HUF

  Israelisk shekel:

  50,00 ILS

  Japansk yen:

  1 200,00 JPY

  Malaysisk ringgit:

  50,00 MYR

  Mexikansk peso:

  170,00 MXN

  Nyzeeländsk dollar:

  20,00 NZD

  Norsk krona:

  90,00 NOK

  Filippinsk peso:

  640,00 PHP

  Polsk zloty:

  46,00 PLN

  Rysk rubel:

  480,00 RUB

  Singaporiansk dollar:

  20,00 SGD

  Svensk krona:

  100,00 SEK

  Schweizisk franc:

  16,00 CHF

  Taiwan-dollar:

  440,00 TWD

  Thailändsk baht:

  460,00 THB

  Brittiskt pund:

  10,00 GBP

  US-dollar:

  14,00 USD  A3.5.3 Avgiftstak för andra PayPal-massbetalningstransaktioner

   Ett maximalt avgiftstak per enskild betalning tillämpas enligt följande för alla andra transaktioner (baserat på betalningsvalutan):

  Australisk dollar:

  100,00 AUD

  Brasiliansk real:

  150,00 BRL

  Kanadensisk dollar:

  90,00 CAD

  Tjeckisk koruna:

  1 700,00 CZK

  Dansk krona:

  500,00 DKK

  Euro:

  70,00 EUR

  Hongkongdollar:

  660,00 HKD

  Ungersk forint:

  18 500,00 HUF

  Israelisk shekel:

  320,00 ILS

  Japansk yen:

  8 000,00 JPY

  Malaysisk ringgit:

  300,00 MYR

  Mexikansk peso:

  1 080,00 MXN

  Nyzeeländsk dollar:

  120,00 NZD

  Norsk krona:

  540,00 NOK

  Filippinsk peso:

  3 800,00 PHP

  Polsk zloty:

  280,00 PLN

  Rysk rubel:

  2 800,00 RUB

  Singaporiansk dollar:

  120,00 SGD

  Svensk krona:

  640,00 SEK

  Schweizisk franc:

  100,00 CHF

  Taiwan-dollar:

  2 700,00 TWD

  Thailändsk baht:

  2 800,00 THB

  Brittiskt pund:

  60,00 GBP

  US-dollar:

  90,00 USD


  Obs! För internationella betalningar i euro eller svenska kronor mellan konton registrerade i Europeiska unionen eller EES tillämpas transaktionsavgiften för inrikes betalningar.

  "

 1. Andra förändringar
  Vissa avsnitt i PayPals användaravtal har ändrats:
  • för att klargöra och ändra befintliga formuleringar, bland annat följande befintliga avsnitt:

  Avsnitt

  Ändring

  • 1.1 (PayPal är endast en leverantör av betaltjänster)

  Hänvisningen till Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL) har ersatts med Conseil de protection des déposants et des investisseurs.

  • 2.1 (Kvalificering)

  Det här avsnittet blir det nya avsnittet 1.7

  • 1.7 (Transaktionshistorik);
  • 2.2 (Privatkonton och företagskonton); och
  • 5 (Kontosaldon och transaktionsinformation),

  De här avsnitten bildar tillsammans det nya avsnittet 2 (Ditt konto och saldo) med ytterligare ändringar för sammanhang.

  • 3.10 (Betalningar som initierats av tredje part (inklusive återkommande betalningar)); och

   

  Det här avsnittet blir det nya avsnittet 4.8 (Förgodkända betalningar) med ytterligare ändringar för sammanhang.

  • 3.11 (Avbryta återkommande betalningar)

  Det här avsnittet blir det nya avsnittet 4.9 (Avbryta förgodkända betalningar) med ytterligare ändringar för sammanhang.

  • 10.1d (Tillfälliga reservationer av anmälda transaktioner.)

  Detta avsnitt ändras för att förtydliga dina rättigheter att avbryta ditt tillstånd och dina anvisningar för betalningar till eBay.

  • 2.3 (Verifierad status)

  Det här avsnittet blir det nya avsnittet 10.6b (Bli verifierad)

  • 14.3 (Tillämplig lag och domstolars behörighet),
  • 14.4 (Inget upphävande), 14.5 (Ansvarsbegränsning)
  • 14.6 (Ingen garanti)
  • 14.7 (Gottgörelse/ersättning)
  • 14.8 (Fullständigt avtal och rättigheter för tredje part)
  • 14.9 (Licensbeviljande)
  • 1.3 (Immateriella rättigheter)
  • 14.10 (Behörigheter för tredje part)
  • 2.4 (PayPal som inloggningsmetod) och
  • 14.11 (Företagskunder),

   

  De här avsnitten bildar tillsammans det nya avsnittet 15 (Allmänt)

  • 14.2 (ECC-Net, Financial Ombudsman Service och CSSF)

  Det här avsnittet har uppdaterats för att visa den nya postadressen för Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i Luxemburg, vår reglerande myndighet.

  • 15 (Definitioner)

  Det här avsnittet blir det nya avsnittet 16, med:

  • förtydliganden av följande definitioner: Fylla på, Godkänna, Bankbetalning, Standardbetalningsalternativ, Betalningsalternativ och processen Koppla och bekräfta kort; och
  • följande nya definitioner ersätter de definierade termerna inom parentes: processen Bekräfta bankkonto (Process med slumpmässiga insättningar), Förgodkända betalningar (Återkommande betalningar).
  • Schema 1 (Avgiftstabell)

  Vi har lagt till länkar till sidor på PayPals webbplats som innehåller mer information om avgifter.

  ; och

  • korrigera smärre typografiska fel.

 

Meddelande om ändring av PayPals sekretesspolicy

Startdatum: 27 april 2017


Du kan hitta den ändrade PayPal-sekretesspolicyn nedanför den aktuella versionen av policyn om du klickar här eller går till den via "Användaravtal" eller "Juridiska avtal" längst ned på de flesta PayPal-sidor, väljer landet/regionen där du bor och sedan klickar på Sekretesspolicy.

A. Följande ändringar har införts i alla sekretesspolicyer inom EU.

1. Hur vi använder information som vi samlar in (avsnitt 3)

PayPal lagrar sin kundinformation i datacenter över hela världen. Hänvisningen till "där PayPal verkar" har därför tagits bort.

2. Hur vi delar information med tredje part (avsnitt 6)

PayPal tillhandahåller sina betaltjänster globalt med hjälp av ett nätverk med flera olika enheter inom koncernen som ägs av PayPal Holdings, Inc.. Vilken PayPal-enhet som tillhandahåller PayPals tjänster till en användare beror på i vilken region i världen som användaren bor. Om PayPal behandlar en betalning som du skickar eller tar emot från en användare i ett annat land måste transaktionens data därför göras tillgängliga för den PayPal-enhet som behandlar betalningen för den andra användaren. Lokal lagstiftning kan stipulera att båda transaktionspartnernas transaktionsdata måste redovisas. PayPal har därför lagt till följande paragraf i avsnitt 6:

"För att tillhandahålla PayPal-tjänsterna kan vissa av de uppgifter som vi inhämtar (enligt beskrivning i avsnitt 2) behöva överföras till andra enheter inom PayPal-koncernen eller andra enheter, inklusive de som anges i avsnitt 6 i egenskap av betalningsleverantörer, betalningsprocessorer eller kontoinnehavare (eller liknande kapacitet). Du bekräftar att dessa enheter enligt lokal lagstiftning kan lyda under lagar, bestämmelser, förfrågningar, utredningar eller beställningar som kan kräva utlämnande av uppgifter till relevanta myndigheter i det aktuella landet. I och med att du använder PayPal-tjänsterna ger du ditt medgivande till att vi förmedlar sådana uppgifter för att tillhandahålla PayPal-tjänsterna."

3. Hur vi delar information med tredje part (avsnitt 6.a.)

PayPal måste följa och skicka aviseringar i enlighet med internationell skattskyldighet, bland annat Luxemburgs lagar från 24 juli 2015 gällande den amerikanska FATCA-lagen (Foreign Account Tax Compliance Act) och från 18 december 2015 gällande OECD:s gemensamma rapporteringsstandard ("CRS-lagen"). När PayPal är ett rapporterande finansinstitut i enlighet med dessa lagar och en användare kvalificerar sig som en enskild person i USA enligt FATCA-lagen och/eller som en person som omfattas av rapporteringsskyldighet enligt CRS-lagen, och under förutsättning att FATCA-lagen och CRS-lagen skulle medföra förpliktelser för PayPal (i båda fallen som en "kontoinnehavare som omfattas av rapporteringsskyldighet"), kommer den här informationen att rapporteras automatiskt av PayPal till skattemyndigheterna i Luxemburg. Skattemyndigheterna i Luxemburg kommer att rapportera den här informationen till amerikanska Internal Revenue Service om FATCA-lagen gäller och/eller, om CRS-lagen gäller, till behöriga myndigheter i respektive land eller länder för din skattehemvist som är anslutna jurisdiktioner i enlighet med CRS-lagen.

En bestämmelse som tar hänsyn till ovanstående utlämnandeprocess har införlivats i avsnitt 6.a. i sekretesspolicyerna. Vi publicerar dessutom ett särskilt meddelande och en förklaring av FATCA-paragrafen, som kan nås via länken i avsnitt 6.a.

4. Hur vi delar information med tredje part (punkt 6.b.)

Ett nytt avsnitt, 6.b., har införts i PayPals sekretesspolicyer.

PayPal måste lämna ut kontoinformation till ägare av immateriella rättigheter om de, enligt tillämplig lagstiftning i ett EU-land, har ett krav mot PayPal för utomrättsligt avslöjande av information på grund av ett brott mot deras immateriella rättigheter för vilka PayPal-tjänster har använts.

"b. Utlämna kontoinformation till ägare av immateriella rättigheter om de, enligt tillämplig lagstiftning i ett EU-land, har ett krav mot PayPal för utomrättsligt avslöjande av information på grund av ett brott mot deras immateriella rättigheter för vilka PayPal-tjänster har använts (bland annat avsnitt 19, punkt 2, underavsnitt 3 i tyska varumärkeslagen eller avsnitt 101, punkt 2, underavsnitt 3 i tyska upphovsrättslagen)."

 

 

Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal

Utfärdat: 16 augusti 2016 (startdatum finns i de enskilda avtalen nedan)

 

Läs det här dokumentet.

 

Vi ändrar de juridiska avtal som reglerar din relation med PayPal. 

 

Vi uppmanar dig att noggrant gå igenom det här meddelandet så att du får reda på vilka ändringar som görs.

 

Du behöver inte göra någonting för att godta förändringarna eftersom de automatiskt träder i kraft nedanstående startdatum. Om du beslutar dig för att inte godta dem kan du meddela oss före ovanstående datum att du vill avsluta ditt konto (https://www.paypal.com/se/cgi-bin/?&cmd=_close-account) med omedelbar verkan så att du slipper betala fler avgifter.

 

Vi hoppas ändå att du fortsätter att använda PayPal och drar nytta av följande fördelar:

 

Det är snabbare

 

Du behöver inte skriva in dina kortuppgifter varje gång du betalar, så du kan betala snabbare på nätet.

 

Det är smidigare

 

PayPal är en av de mest populära nätbetalningsmetoderna i Sverige, eftersom det är smartare att betala på nätet med bara ett par klick. Allt du behöver är din mejladress och ett lösenord.

 

Läs de aktuella juridiska avtalen
 


Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.

Startdatum: 19 november 2016

 

Du kan hitta det ändrade PayPal-användaravtalet nedanför den aktuella versionen av avtalet om du klickar här eller går till det via "Användaravtal" eller "Juridiska avtal" längst ner på de flesta PayPal-sidor.

 

 1. Immateriella rättigheter

 

Vi lägger till en ny paragraf i avsnitt 1.3 (Immateriella rättigheter) för företag som använder PayPal. I den nya paragrafen beskrivs den licens som du ger oss och PayPal-gruppen att använda ditt företagsnamn, dina varumärken och dina logotyper för att visa information om ditt företag och dess produkter och tjänster.  Den nya paragrafen i avsnitt 1.3 lyder som följer:

 

"Du ger PayPal-gruppen rätt att använda och visa ditt företagsnamn samt dina varumärken och logotyper på vår webbplats och i våra mobil- och webbprogram över hela världen i syfte att visa information om ditt företag och dess produkter och tjänster."

 

 1. Ingen motverkan

 

Vi ändrar avsnitt 4.4 (Ingen motverkan) så att det beskriver de standarder som företag måste införa på sina försäljningsställen angående kundernas användning av PayPal. Avsnitt 4.4 lyder nu som följer (med understrukna tillägg/ändringar):

 

"4.4 Ingen motverkan.

 

Du ska inte misskreditera eller nedvärdera PayPal som betalningsmetod i din allmänna kommunikation eller med kunderna.

 

På alla dina försäljningsställen (oavsett i vilken form de är):

 

 1. ska du inte avråda eller hindra kunderna från att använda PayPal, och 
 2. om du gör det möjligt för dina kunder att betala med PayPal ska du behandla PayPals betalningsmärke minst lika väl som de andra betalningsmetoder du erbjuder.

 

PayPal uppmuntrar inte tilläggsavgifter eftersom det är en affärssed som kan straffa konsumenten, skapa onödig förvirring och leda till att fler inte genomför köpet. Du samtycker till att extra avgifter för användning av PayPal endast debiteras i enlighet med tillämplig lag. Du samtycker också till att om du vill debitera köparen en extra avgift så är det du, och inte PayPal, som kommer att informera köparen om den begärda avgiften. PayPal har inte något ansvar inför köpare där du har underlåtit att informera köparen om extra avgifter. Underlåtenhet att följa bestämmelserna ovan utgör ett brott mot det här avtalet och ger PayPal rätt att säga upp det här avtalet i enlighet med avsnitt 10.3."

 

 1. Kvittning mot saldon

 

Avsnitt 5.4 (Kvittning mot saldon) ändras för att klargöra att PayPal även kan dra avgifter, kostnader eller andra belopp som du är skyldig PayPal-gruppen för tjänster som PayPal-gruppen tillhandahållit från ett kontosaldo som innehas eller kontrolleras av dig. Det ändrade avsnittet 5.4 lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

 

”5.4 Kvittning mot saldon. Du godkänner att vi kan kvitta belopp som finns på kontot eller som kontrolleras av dig mot eventuella avgifter, kostnader eller andra belopp som du är skyldig oss (i den mån det är möjligt enligt insolvenslagar) samt mot eventuella belopp som du är skyldig andra medlemmar i PayPal-gruppen (inklusive, utan begränsning, med avseende på eventuella tjänster som tillhandahålls av en medlem i PayPal-gruppen). Enkelt uttryckt innebär vår rätt till kvittning att vi kan dra av sådana avgifter och andra belopp som nämns i detta avsnitt från ett kontosaldo som innehas eller kontrolleras av dig."

 

 1. Överföra pengar till bankkonto i flera valutor

 

Avsnitt 6.4 (Överföra pengar till bankkonto i flera valutor) ändras för att klargöra att valutaomvandlingsavgifter tillkommer när du överför pengar till bankkonton från saldon i andra valutor än din hemvaluta. Ändringarna beskriver även hur andra avgifter och vissa valutaomvandlingsåtgärder kan tillämpas om du överför till vissa betalkort (om funktionen är tillgänglig) transaktionen kan utföras. Det ändrade avsnittet 6.4 lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

 

"6.4 Överföra pengar till bankkonto i flera valutor. Om ditt saldo omfattar flera olika valutor kan du välja mellan dessa när du tar ut pengar, men om inte annat avtalats görs uttaget i din hemvaluta. Avgifterna för valutaomvandling som anges i schema 1 i det här avtalet gäller om du överför pengar till ett bankkonto från ett saldo i en annan valuta än din hemvaluta. Om du kan överföra pengar till ditt MasterCard eller Visa-kort kan du debiteras en avgift vid överföringen (anges i schema 1 i det här avtalet). Överföringen kan även ske i en annan valuta än din hemvaluta beroende på om PayPal stödjer en överföring till kortets basvaluta."

 

 1. PayPals säljarskydd

 

Avsnitt 11.10.a ändras för att beskriva att följande objekt/transaktioner/ärenden aldrig kommer att uppfylla kraven för PayPals säljarskydd, såvida inte något annat skriftligen avtalats med PayPal:

 

1. objekt som motsvarar kontanter (inklusive, utan begränsning, värdeobjekt som presentkort och förbetalda kort)

2. betalningar som avser finansiella produkter och investeringar, och

 1. Donationer.

 

Det ändrade avsnittet 11.10.a. lyder nu som följer (visas i sitt sammanhang i avsnitt 11.10, med understrukna tillägg):

 

"11.10 Vilka exempel finns på objekt/transaktioner/ärenden som inte uppfyller kraven för PayPals säljarskydd?

 

a. Immateriella objekt, licenser för digitalt innehåll och tjänster. PayPal kan efter eget gottfinnande ibland låta vissa immateriella objekt, licenser för digitalt innehåll och/eller tjänster omfattas av villkoren. Följande objekt omfattas emellertid aldrig av villkoren, såvida inte något annat skriftligen avtalats med PayPal:

 

 1. Objekt som motsvarar kontakter (inklusive, utan begränsning, värdeobjekt som presentkort och förbetalda kort).

 

 1. Betalningar som avser finansiella produkter och investeringar.

 

 1. Donationer."

 

 1. PayPals köparskydd

 

Avsnitt 13 ändras i syfte att göra följande ändringar i PayPals policy för köparskydd:

 

 1. följande typer av transaktioner är nu undantagna från PayPals köparskydd (avsnitt 13.3 har därför ändrats enligt följande):

 

 1. köp av andelar i ett företag
 2. köp av fordon (inklusive, utan begränsning, motorfordon, motorcyklar, husvagnar, flygplan och båtar),  förutom privata bärbara lätta fordon som används i rekreationssyfte, till exempel cyklar och hoverboard med hjul;
 3. betalningar på plattformar för crowdfunding och/eller crowdlending
 4. köp av objekt som motsvarar kontanter (inklusive, utan begränsning, värdeobjekt som presentkort och förbetalda kort)
 5. hasardspel, spel och/eller alla aktiviteter som inbegriper en chans att vinna ett pris;
 6. betalningar som avser finansiella produkter och investeringar;
 7. betalningar till statliga myndigheter, med undantag av statligt ägda företag
 8. donationer och
 9. köp av varor som du hämtar personligen eller låter någon annan hämta för din räkning (inklusive hos en återförsäljare) och som du påstår inte har kommit fram;

 

 1. transaktioner som betalas med flera avbetalningar kan nu uppfylla kraven för PayPals köparskydd, i enlighet med resten av PayPals användaravtal (avsnitt 13.2a har ändrats i enlighet med detta)

 

 1. de särskilda extra villkoren för att inleda ett krav för köp som skiljer sig markant från beskrivningen eller inte har kommit fram och som har betalats med PayPals PoS-funktion gäller inte längre (avsnitt 13.3.b har raderats).

 

Det ändrade avsnittet 13.3 lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

 

"13.3           Vilken typ av betalningar uppfyller kraven för ersättning enligt PayPals köparskydd?

 

Köp av de flesta varor och tjänster uppfyller kraven (inklusive resebiljetter, immateriella objekt som rättigheterna för åtkomst till digitalt innehåll och andra licenser), förutom följande transaktioner:

 

 • köp av andelar i ett företag

 

 • köp av fordon (inklusive, utan begränsning, motorfordon, motorcyklar, husvagnar, flygplan och båtar), förutom privata bärbara, lätta fordon som används i rekreationssyfte, till exempel cyklar och hoverboard med hjul

 

 • betalningar på plattformar för crowdfunding och/eller crowdlending

 

 • köp av anpassade objekt (såvida inte mottagaren påstår att objekten inte kommit fram)

 

 • köp av varor och tjänster som är förbjudna enligt PayPals policy för godtagbar användning

 

 • köp av industriella maskiner som används vid tillverkning

 

 • köp av kontors- eller fabriksutrustning

 

 • köp av objekt som motsvarar kontakter (inklusive, utan begränsning, värdeobjekt som presentkort och förbetalda kort)

 

 • köp av varor och tjänster med Zong, Website Payments Pro eller Virtuell terminal (om tillämpligt)

 

 • Privata transaktioner

 

 • hasardspel, spel och/eller alla aktiviteter som inbegriper en chans att vinna ett pris

 

 • betalningar som avser finansiella produkter och investeringar

 

 • betalningar till statliga myndigheter, med undantag av statligt ägda företag

 

 • donationer,

 

 • köp av objekt som du hämtar personligen eller låter någon annan hämta för din räkning (inklusive hos en återförsäljare) och som du påstår inte har kommit fram.

 

13.5 Hur löser jag mitt problem?

 

Om du inte kan lösa problemet direkt med säljaren går du till Problemhanteringscenter och följer våra anvisningar:

 

a. Inled en tvist

Inled en tvist inom 180 dagar efter att du betalade för det objekt som du vill anmäla. Vi kan vägra att acceptera tvister som du inleder om det här objektet efter att den här perioden löpt ut (tänk på det om du tillsammans med säljaren bestämmer en leveranstid som infaller efter att den här perioden löpt ut).

 

b. Omvandla tvisten till ett krav

Om du och säljaren inte kan komma överens omvandlar du tvisten till ett krav inom 20 dagar efter att tvisten inletts. Det är ditt ansvar att följa dessa tidsfrister. Du måste vänta i minst sju dagar efter betalningsdatumet innan du trappar upp en tvist för ett objekt som inte mottagits, såvida inte PayPal angett något annat. Om du inte omvandlar tvisten till ett krav inom 20 dagar, stänger PayPal tvisten och du är inte längre kvalificerad för en utbetalning enligt villkoren i PayPals köparskydd. Du får endast ändra eller ändra ett krav efter ansökan om du vill lägga till ytterligare information eller om du vill ändra skälet till din tvist eller ditt krav från "objekt inte mottaget" till "varan stämmer inte med beskrivningen" (men endast om det gäller en enskild betalning). I övrigt kan du inte ändra eller ändra ett krav efter anmälan.

 

c. Svara på PayPals begäran om information inom rimlig tid

Under kravprocessen kan PayPal kräva att du tillhandahåller dokumentation som stöd för din ståndpunkt. Du kan bli ombedd att visa kvitton, tredje parts utvärderingar, polisrapporter eller annat som PayPal anger.

 

d. Följ kraven på PayPal-leveranser inom rimlig tid

Vid krav där objektet inte stämmer med beskrivningen kan PayPal kräva att du skickar tillbaka objektet till säljaren till en adress som ges till dig av PayPal under kravprocessen – eller till PayPal eller en tredje part på egen bekostnad, samt att du uppvisar bevis på leveransen. Kraven på Leveransbeviset beskrivs i avsnitt 11.9 ovan. Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder när objektet paketeras för att minska risken för skador på produkten under transporten. PayPal kan också kräva att du förstör objektet och visar bevis på dess förstörelse."

 

 1. Avgifter – Turkiet

 

Vi måste tyvärr meddela dig att PayPal inte längre tillhandahåller tjänster för användare i Turkiet. Därför har alla hänvisningar till avgifter för betalningar till och från turkiska användare och/eller i turkiska lira tagits bort från PayPals användaravtal.

 

 1. Avgifter – privata transaktionsbetalningar och brasilianskregistrerade konton

 

Schema 1 (Avgiftstabell) har ändrats för att förtydliga att det från brasilianskregistrerade konton varken går att göra eller att ta emot betalningar för privata transaktioner. Detta innebär att det inte går att göra betalningar i form av privata transaktioner till brasilianskregistrerade konton. Avsnitt A4.2.2 i schema 1 (Avgiftstabell) har därför ändrats enligt följande (visas i sitt sammanhang, med understrukna tillägg):

 

"A4.2 En betalning för "privata transaktioner" innebär överföring av pengar (som initieras från fliken "Vänner och familj" i flödet för att överföra pengar) till, och mottagning av pengar på ditt PayPal-konto från, familj och vänner som genomförs utan att någon kommersiell transaktion äger rum (dvs. betalningen gäller inte köp av varor eller tjänster eller någon annan kommersiell transaktion).

 

Om du gör en kommersiell transaktion (till exempel säljer varor eller tjänster) får du inte be köparen att göra en privat transaktion för att betala för sitt köp. Om du gör det kan PayPal frånta dig möjligheten att ta emot privata transaktioner helt och hållet. Observera också följande:

 

 

A4.2.2 Från brasiliansk- och indiskregistrerade konton går det varken att göra eller att ta emot betalningar för privata transaktioner. Detta innebär att det inte går att göra betalningar i form av privata transaktioner till brasiliansk- eller indiskregistrerade konton, och

 

…”

 

Andra följdändringar har gjorts i avsnitt A1.2 i schema 1 (Avgiftstabell)).

 

 1. Fasta avgifter för att ta emot betalningar för kommersiella transaktioner

 

Vi ökar den fasta avgiften för att ta emot betalningar för kommersiella transaktioner i brasilianska real (BRL) från 0,40 BRL till 0,60 BRL. Den relevanta posten i tabellen med fasta avgifter i avsnitt A4.6 i schema 1 (Avgiftstabell) (visas i sitt sammanhang med kolumnrubriker) lyder nu som följer:

 

Valuta:

Avgift:

Brasiliansk real:

0,60 BRL

 

 1. Andra förändringar

 

Delar av PayPals användaravtal har ändrats för att förtydliga befintliga formuleringar (särskilt i avsnitt 13 (PayPals köparskydd) och schema 1 (Avgiftstabell)) och korrigera smärre typografiska fel. Exempelvis stöder vi inte betalningar i argentinska pesos, så att alla återstående hänvisningar till argentinska pesos har tagits bort för att klargöra vår ståndpunkt.

 

 

Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal

Utfärdades: 6 januari 2016 (startdatum finns i de enskilda posterna nedan)
 

Läs det här dokumentet.

Vi ändrar de juridiska avtal som reglerar din relation med PayPal. 

Vi uppmanar dig att noggrant gå igenom det här meddelandet så att du får reda på vilka ändringar som görs.

Du behöver inte göra någonting för att godta förändringarna eftersom de automatiskt träder i kraft ovanstående datum. Om du beslutar dig för att inte godta dem kan du meddela oss före ovanstående datum om att du vill avsluta ditt konto (https://www.paypal.com/se/cgi-bin/?&cmd=_close-account) med omedelbar verkan så att du slipper betala fler avgifter.

Vi hoppas ändå att du fortsätter att använda PayPal och drar nytta av följande fördelar:

 

Det är snabbare

Du behöver inte skriva in dina kortuppgifter varje gång du betalar, så du kan betala snabbare på nätet.

 

Det är smidigare

PayPal är en av de mest populära nätbetalningsmetoderna i Sverige, eftersom det är smartare att betala på nätet med bara ett par klick. Allt du behöver är din mejladress och ett lösenord.

Läs de aktuella juridiska avtalen
 


Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.

Gäller från: 23 mars 2016

 

Du kan hitta det ändrade PayPal-användaravtalet nedanför den aktuella versionen av avtalet om du klickar här eller går till det via "Användaravtal" eller "Juridiska avtal" längst ner på de flesta PayPal-sidor.

 1. Information för juridiska ombud till oförmögna eller avlidna kontoinnehavare

  Avsnitt 7.1 ändras för att förtydliga att juridiska ombud till oförmögna eller avlidna kontoinnehavare kan kontakta oss och få hjälp med hanteringen av de berörda kontona. Avsnitt 7.1 lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

  "7.1 Avtalsperiod och hur du avslutar kontot. Avtalsperioden löper från det att du framgångsrikt registrerar dig för ett PayPal-konto till dess att avtalet av någon anledning sägs upp. Med reservation för bestämmelserna i avsnitt 7.2 kan du när som helst avsluta ditt konto och säga upp det här avtalet genom att logga in på ditt konto, klicka på "Min profil", gå till "Mina inställningar" och klicka på länken "Avsluta konto" och sedan följa anvisningarna. När kontot avslutas avbryts alla utestående transaktioner och du förlorar alla eventuella saldon kopplade till särskilda betalningsalternativ. Du måste ta ut ditt saldo senast vid den tidpunkt då du avslutar ditt konto och säger upp det här avtalet. Du hittar mer information om att avsluta ditt konto på våra hjälpsidor på webbplatsen.  Om du är juridiskt ombud för en oförmögen eller avliden kontoinnehavare ber du oss om hjälp via våra hjälpsidor på webbplatsen."
 2. Begränsade aktiviteter – kopplade konton

  Enligt avsnitt 9.1k är det en begränsad aktivitet att kontrollera ett konto som är kopplat till ett annat konto som har använts vid en begränsad aktivitet. Avsnitt 9.1.k ändras för att förtydliga hur konton anses vara kopplade till varandra. Det ändrade avsnittet 9.1.k lyder nu som följer (presenteras i sitt sammanhang med den relevanta delen av huvudparagrafen i avsnitt 9.1, med understrukna tillägg):

  "9.1 Begränsade aktiviteter. I samband med din användning av vår webbplats, ditt konto eller tjänsterna, eller i samband med din interaktion med PayPal, en användare eller en tredje part, får du inte:


  k. Kontrollera ett konto som är kopplat till ett annat konto som har använts vid någon av dessa begränsade aktiviteter (ett konto anses vara "kopplat" till ett annat konto enligt avsnitt 9.1.k i de fall PayPal har skäl att tro att båda kontona kontrolleras av samma juridiska person eller grupp av juridiska personer ( inklusive och utan begränsning till individer), vilket är mer sannolikt när båda kontona har vissa gemensamma attribut, inklusive och utan begränsning till samma registrerade användarnamn, mejladress, betalningsalternativ (t.ex. bankkonto) och/eller registrerade id som används för att ta emot tjänster från PayPals partner (till exempel ett eBay-id));"
 3. Säljarskydd

  PayPal kan nu undanta "obehöriga betalningar" som initieras i en miljö som inte PayPal är värd för från programmet för säljarskydd. Avsnitt 11.1.a ändras för att beskriva detta undantag och lyder nu som följer (visas i sitt sammanhang i avsnitt 11.1, med tillagda ord understrukna):

  "11.1 Vad är PayPals säljarskydd?

  Om du är mottagare av en betalning gjord av en kund ("betalningsmottagare"), kan vi ersätta dig med ett belopp för krav, återkallanden eller chargebacks som drabbar dig av följande skäl: 

  a. En chargeback eller ett återkallande utfärdades mot dig på grund av en "obehörig betalning" (förutom eventuella "obehöriga betalningar" som initierats i en miljö som PayPal inte är värd för); eller 

  b. En chargeback eller ett krav har utfärdats mot dig på grund av att objektet inte mottagits,

  där PayPal mottar bevis från dig på att objektet har postats eller levererats i enlighet med de krav som anges nedan, underställt de övriga villkor som anges i detta avsnitt 11 (inklusive och utan begränsning till kvalificeringskraven i avsnitt 11.6)."
 4. Fel och obehöriga transaktioner

  När du rapporterar "otillbörlig kontoåtkomst" till PayPal har du vissa rättigheter enligt reglerna och villkoren i avsnitt 12. "Otillbörlig kontoåtkomst" inbegriper när någon har överfört eller kan ha överfört pengar från ditt konto utan ditt tillstånd, enligt avsnitt 12.1(v). Vi ändrar avsnitt 12.1(v) så att "otillbörlig kontoåtkomst" även omfattar fall där du kopplar ditt konto till en tredjepartsplattform för att göra betalningar från plattformen och vissa betalningar görs via plattformen utan ditt tillstånd. Det ändrade avsnitt 12.1(v) lyder som följer (de föregående formuleringarna visas för att ge sammanhang och ändringarna är understrukna):

  "12.1 Identifiera fel och/eller obehöriga transaktioner. Du kan kontrollera din transaktionshistorik när som helst genom att logga in på ditt konto på PayPals webbplats och klicka på fliken "Historik". Det är mycket viktigt att du omedelbart meddelar PayPal om du har anledning att tro att någon av följande aktiviteter har inträffat: (i) en obehörig transaktion har gjorts från ditt konto, (ii) någon har fått obehörig åtkomst till ditt konto, (iii) lösenordet eller pinkoden har äventyrats, (iv) en enhet du har använt för tjänsten har försvunnit, stulits eller inaktiverats eller (v) någon har överfört eller kan ha överfört pengar från ditt konto utan din tillåtelse  (detta omfattar när du kopplar ditt konto till en tredjepartsplattform (till exempel en webbplats eller en app) för att göra betalningar direkt från plattformen, men en betalning gjorts från ditt konto för en transaktion via plattformen som du inte gjort) (gemensamt kallat "otillbörlig kontoåtkomst")…"
 5. Andra förändringar

  Delar av PayPals användaravtal har ändrats för att förtydliga befintliga formuleringar (särskilt i Schema 1 Avgiftstabell) och korrigera smärre typografiska fel.

 

Meddelande om ändring av PayPals sekretesspolicy

Gäller från: 23 februari 2016

 

Du kan hitta den ändrade PayPal-sekretesspolicyn nedanför den aktuella versionen av policyn om du klickar här eller går till den via "Användaravtal" eller "Juridiska avtal" längst ner på de flesta PayPal-sidor.

 

Hur vi delar information med tredje part

 

Avsnitt 6 har ändrats för att förtydliga varför PayPal i sekretesspolicyn anger de tredjepartsleverantörer och -affärspartner till vilka vi kan lämna ut dina uppgifter.

Avsnitt 6 har också reviderats för att ändra hur PayPal kommer att uppdatera listan över dessa tredje parter. PayPal kommer nu att uppdatera listan en gång i kvartalet (på "kvartalsdatum" – 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober). Du bör läsa igenom listan varje kvartalsdatum. Du anses ha godkänt ändringarna i listan 30 dagar efter det angivna kvartalsdatumet. Om du inte godkänner ändringarna får du avsluta ditt konto och sluta använda våra tjänster.

Nu lyder de första tre paragraferna i avsnitt 6 som följer:

"Precis som de flesta banker eller leverantörer av betaltjänster samarbetar PayPal med tredjepartsleverantörer. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller viktiga funktioner som gör det möjligt för oss att erbjuda ett enkelt, snabbt och tryggt sätt att betala. PayPal samarbetar även med andra affärspartner. Ibland måste vi lämna ut användaruppgifter till dem så att tjänsterna kan utföras.

I allmänhet kräver Luxemburgs lagar, som PayPals hantering av användardata lyder under (dataskydd och banksekretess), en högre grad av insyn än de flesta andra EU-lagar. Det är av denna anledning som PayPal, till skillnad från de flesta leverantörer av internetbaserade tjänster eller finansiella tjänster i EU, listar alla tredjepartsleverantörer och -affärspartner som användardata kan utlämnas till, tillsammans med syftet med utlämnandet och den typ av information som lämnas ut, i sin sekretesspolicy. Du hittar en länk till dessa tredje parter här samt i paragraf a, b, d och g nedan. Genom att godkänna sekretesspolicyn och ha ett konto hos PayPal samtycker du uttryckligen till att data överförs till dessa tredje parter i de syften som anges.

PayPal kan nu uppdatera listan över tredje parter en gång i kvartalet (1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober). PayPal börjar inte överföra data till de nya enheterna eller för de nya ändamålen eller datatyperna som anges i varje uppdatering förrän 30 dagar efter det datum då listan offentliggörs via denna sekretesspolicy. Du bör läsa igenom listan en gång i kvartalet på PayPals webbplats på de datum som anges ovan. Om du inte protesterar mot den nya dataredovisningen inom 30 dagar efter publiceringen av den uppdaterade listan över tredje parter anses du ha godkänt ändringarna i listan och denna sekretesspolicy. Om du inte godkänner ändringarna får du avsluta ditt konto och sluta använda våra tjänster."

I tabellen nedan finns information om tredje parter samt nya syften eller datatyper som lagts till i listan. Hela listan över tredje parter finns här

 

Kategori

Partens namn och jurisdiktion (inom parentes)

Syfte

Uppgifter som lämnas ut

Marknadsföring och PR

ThreatMetrix Inc. (USA)

Samla in riskinformation om den ip-adress och enhet som kunder använder för att komma åt PayPal samt undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet.

Information om enheten vad gäller ip-adress och hårdvara (enhets-id, användarens ip-adress och cookies.) Mejladress och annan information som samlas in under registreringen.

Marknadsföring och PR

Akamai Technologies Inc. (USA)

Leveransnätverk för innehåll – för att leverera PayPals sidinnehåll från lokala servrar till användarna. Att även samla in riskinformation om den ip-adress och enhet som kunder använder för att komma åt PayPal samt undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet.

Information om enheten vad gäller ip-adress och hårdvara (enhets-id, cookies för användarens ip-adress.) Förhållanden kring ip-beteendet.

Kreditupplysningsorgan och bedrägerirotel

Soda Software Labs Limited (Storbritannien), Aire Labs Limited (Storbritannien), Biz Equity LLC (USA), Bizequity Limited (Storbritannien), DueDil Limited (Storbritannien), Creditsafe (Storbritannien), Creditsafe USA Inc. (USA), MiiCard Limited (Storbritannien),Yodlee Inc. (USA)

Verifiera identitet, verifiera förbindelsen mellan en kund och hans eller hennes bankkonto eller kredit-/betalkort, fatta beslut angående en kunds kreditvärdighet (inklusive och utan begränsning i samband med kreditprodukter som PayPal erbjuder), utföra riskbedömning av kunden samt kontroller i syfte att förhindra och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, bistå vid skuldåterhämtning, hantera PayPal-konton och utföra statistiska analyser, undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet samt utföra systemkontroller.

Namn, adress, telefonnummer, mejladress, födelsedatum, boendetid på adressen, identitetsbevis, juridisk ställning, företagets verksamhetstid, företagets registreringsnummer och momsnummer, finansieringsinstrument inklusive detaljer om bankkonto och kredit-/betalkort (om lämpligt) och relevant transaktionsinformation (om lämpligt). All information ges vid ansökan om en produkt- eller kontofunktion (till exempel information som hämtats från konton på sociala medier eller ryktesdata på nätet.)

Kreditupplysningsorgan och bedrägerirotel

National Credit Bureau (Ryssland)

I syfte att få företagsinformation för riskbedömning samt efterlevnad av krav mot penningtvätt, till exempel att etablera en företagsstruktur och nyttjanderätt. Bistå vid beslutsfattandet angående en kunds kreditvärdighet (inklusive och utan begränsning i samband med kreditprodukter som PayPal erbjuder), utföra kontroller i syfte att förhindra och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, bistå vid skuldåterhämtning, hantera PayPal-konton och utföra statistiska analyser, undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet samt utföra systemkontroller.

Företagets organisationsnummer, namn och adress, chefernas namn, adress och födelsedatum, eventuella namn som företaget bedriver sin verksamhet under, lista över företag som cheferna är involverade i, datum som företaget grundades/registrerades,

 

Intuit Inc. (USA), Intuit Limited (Storbritannien), The Sage Group plc (Storbritannien), Xero (Storbritannien) Limited, Xero Inc. (USA)

Ta emot information för riskbedömning och bistå vid beslutsfattandet angående en kunds kreditvärdighet (inklusive och utan begränsning i samband med kreditprodukter som PayPal erbjuder), utföra kontroller i syfte att förhindra och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, bistå vid skuldåterhämtning, hantera PayPal-konton och utföra statistiska analyser, undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet samt utföra systemkontroller.

Namn, adress, telefonnummer, mejladress, födelsedatum, boendetid på adressen, identitetsbevis, juridisk ställning, företagets verksamhetstid, företagets registreringsnummer och momsnummer, finansieringsinstrument inklusive detaljer om bankkonto och kredit-/betalkort (om lämpligt) och relevant transaktionsinformation (om lämpligt).

Kreditupplysningsorgan och bedrägerirotel

Yodlee Inc. (USA), Intuit Inc. (USA), Intuit Limited (Storbritannien), The Sage Group plc (Storbritannien), Xero (Storbritannien) Limited, Xero Inc. (USA)

Ta emot information för riskbedömning och bistå vid beslutsfattandet angående en kunds kreditvärdighet (inklusive och utan begränsning i samband med kreditprodukter som PayPal erbjuder), utföra kontroller i syfte att förhindra och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, bistå vid skuldåterhämtning, hantera PayPal-konton och utföra statistiska analyser, undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet samt utföra systemkontroller.

Namn, adress, telefonnummer, mejladress, födelsedatum, boendetid på adressen, identitetsbevis, juridisk ställning, företagets verksamhetstid, företagets registreringsnummer och momsnummer, finansieringsinstrument inklusive detaljer om bankkonto och kredit-/betalkort (om lämpligt) och relevant transaktionsinformation (om lämpligt).

Kundtjänst på entreprenad

Lithium Technologies Inc. (USA)

I syfte att tillhandahålla kundtjänst som uppstår av kunders kontakt med PayPal via sociala medier

Information som kunder tillhandahåller via sociala medier. Den kan inbegripa namn, adress, telefonnummer, mejladresser, användarnamn på sociala medier, sammandragen, begränsad eller fullständig information om betalningsalternativ (fallberoende), förfallodatum för betalningsalternativ, typ av PayPal-konto, bekräftelse av identitet, information om saldo och transaktioner, kundmeddelanden och -rapporter, kontokorrespondens, fraktinformation samt marknadsföringsinformation.

Marknadsföring

PaketPLUS Marketing GmbH

Hantera marknadsföringskampanjer, distribuera flygblad till handlare och följa upp kampanjer.

Kundens namn, plats, art och skala på bedrägeriet på kontot, företagsnamn

Marknadsundersökning

Eye square GmbH (Tyskland)

För att utföra kundtjänst- och marknadsundersökningar

För att utföra kundtjänst- och marknadsundersökningar

Handelsbolag

Harrow Council (Storbritannien)

Betala ut medel till förmånsmottagare via PayPal

All kontoinformation

Operationella tjänster

eBay Enterprise (GSI Commerce) (USA)

Behandling av PayPal-betalning och tillhandahållande av kundtjänst å handlarens vägnar.

Namn, adress, telefonnummer, mejladresser, begränsad och fullständig information, förfallodatum för betalningsalternativ, typ av PayPal-konto, kontostatus, fyra sista siffrorna av det finansiella instrumentets konto, clearingnummer, kontosaldo, information om kontotransaktioner

Operationella tjänster

Globalcollect (Nederländerna)

Behandla PayPal-transaktioner, underlätta pengauppgörelser utanför PayPals system och rapportering.

Namn, adress, telefonnummer, mejladresser, begränsad och fullständig information, förfallodatum för betalningsalternativ, typ av PayPal-konto, kontostatus, fyra sista siffrorna av det finansiella instrumentets konto, clearingnummer, kontosaldo, information om kontotransaktioner

Marknadsföring och PR

Google Inc., Google Ireland, Ltd. (Irland), DoubleClick Europe Ltd (Storbritannien), DoubleClick, en avdelning på Google, Inc

Hjälpa till med att identifiera beteenden på PayPals webbplatser och i mobilappen för att vägleda beslut om riktad marknadsföring; hjälpa till med effektiv hantering och optimering av dator- och mobilkampanjer och kampanjer på andra ställen på nätet och genomföra kampanjer för nya målgrupper i syfte att leverera anpassad reklam.

Anonyma id:n som genereras av cookies, pixeltaggar eller liknande tekniker som finns inbäddade i webbsidor, annonser och e-postmeddelanden som skickas till användare. Annonserings-id och enhets-id för att segmentera användargrupper utifrån appbeteende, krypterad mejladress kopplad till PayPal-användare (utan att indikera kontorelation).

Marknadsföring och PR

Appnexus, Inc. (USA), BlueKai, Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Mediamath Inc. (USA), Criteo SA (Frankrike)

För att genomföra retargeting-kampanjer i syfte att leverera anpassad reklam.

Anonyma id:n som genereras av cookies, pixeltaggar eller liknande tekniker som finns inbäddade i webbsidor, annonser och e-postmeddelanden som skickas till användare.

Marknadsföring och PR

Facebook, Inc (USA), Facebook Ireland Limited (Irland) och Twitter, Inc. (USA), AdRoll, Yahoo

För att genomföra retargeting-kampanjer i syfte att leverera anpassad reklam.

Annonserings-id och enhets-id för att segmentera användargrupper utifrån appbeteende, krypterad mejladress kopplad till PayPal-användare (utan att indikera kontorelation). Anonyma id:n som genereras av cookies, pixeltaggar eller liknande tekniker som finns inbäddade i webbsidor, annonser och e-postmeddelanden som skickas till användare.

Marknadsföring och PR

Conversant Inc. (USA), Commission Junction (USA), Conversant GmbH (Tyskland), Conversant International Ltd. (Irland)

För att genomföra och utvärdera kampanjer för nya målgrupper i syfte att identifiera besökare och omdirigera dem med hjälp av personliga reklamkampanjer.

Hashat PayPal-konto-id (om tillämpligt) samt id för den enhet som används av en bestämd person, innehåll i reklam som ska levereras och segmentering i användargrupper i marknadsföringssyfte.

Marknadsföring och PR

StrikeAd UK Ltd. (Storbritannien), Criteo Ltd. (Storbritannien), Criteo Singapore Pte. Ltd (Singapore), Tapjoy Inc (USA)., Supersonic Ltd., StrikeAd Inc. (USA), Exponential Interactive Inc (USA), InMobi (USA), MoPub Inc. (USA), AdMob Inc (USA), Millenial Media Inc (USA), Tapad Inc, Drawbridge Inc, Mobkoi, (Storbritannien) Fiksu, Inc. (USA), Nanigans, Inc. (USA), Eloqua, en avdelning på Oracle Inc.,Criteo SA (Frankrike), Rocket Fuel, StrikeAd Inc. (USA)

I syfte att utföra och mäta retargeting-kampanjer för att segmentera användare för PayPal-reklamkampanjer.

Anonymt cookie-id, annonserings-id och/eller enhets-id för att segmentera användare i marknadsföringssyfte.

Marknadsföring och PR

Alliance Data FHC, Inc., som är verksamt under namnet Epsilon International och/eller Epsilon Communication Solutions, S.L

Genomföra utgående kommunikationskampanjer, inklusive och utan begränsning till e-post- och push-avisingerar.

Kontaktinformation, inklusive och utan begränsning till namn, mejladress och telefonnummer. Anonymt cookie-id, annonserings-id. Innehåll i meddelanden som ska levereras till specifika användare och, i förekommande fall, den segmentgrupp personen tillhör i kommunikationssyfte.

Marknadsföring och PR

Adjust GmbH (Tyskland)

Hjälper till med att identifiera beteenden i mobilappen för att vägleda beslut om riktad marknadsföring; för att hjälpa till med effektiv hantering och optimering av mobilkampanjer på sociala nätverk och andra platser på nätet

Anonymt cookie-id, annonserings-id samt enhets-id som används av en viss person, händelser i mobilappen gällande användningen av mobilappen av en viss person (inklusive och utan begränsning till inloggningsuppgifter och slutförd transaktion), men inga betalningsuppgifter. Innehåll i annonser som ska levereras till vissa användare och, i förekommande fall, den segmentgrupp personen tillhör för marknadsföringssyfte.

Marknadsföring och PR

Visual IQ, Inc (USA)

Mätning på flera enheter/kanaler

Annonserings-id och enhets-id för att segmentera användargrupper utifrån appbeteende, krypterad mejladress kopplad till PayPal-användare (utan att indikera kontorelation). Anonyma id:n som genereras av cookies, pixeltaggar eller liknande tekniker som finns inbäddade i webbsidor, annonser och e-postmeddelanden som skickas till användare.

Handelsbolag

VODAFONE SALES & SERVICES LIMITED (STORBRITANNIEN)

Marknadsföring och hantering som gör det möjligt att använda PayPal med tredjepartsprodukter som Vodafone Wallet

Förnamn, efternamn, faktureringsadress (gatunamn, husnummer, ort, delstat, postnummer, land), betalar-id, tillfällig betalningsmetod, CMID/Klientmetadata-id, mejladress

Betalningsprocessor

Carta Financial Services Limited (Storbritannien)

Behandla betalningar som gör det möjligt att använda PayPal med tredjepartsprodukter som Vodafone Wallet

Förnamn, efternamn, faktureringsadress (gatunamn, husnummer, ort, delstat, postnummer, land), betalar-id, tillfällig betalningsmetod, CMID/Klientmetadata-id, mejladress

Partner

Cloud IQ (Storbritannien)

Hjälpa företagskunder med PayPal-tjänster

Kundens namn, företagsnamn, telefonnummer, mejladresser, webbplats, företagsbransch, antal PayPal-transaktioner, transaktionsvolym med PayPal, uppdelning mellan internationell/inrikes transaktionsvolym, leveransinformation, kortuppgifter för betalningen

Partner

WebInterpret (Frankrike)

Hjälpa företagskunder med PayPal-tjänster

Kundens namn, företagsnamn, telefonnummer, mejladresser, webbplats, företagsbransch, antal PayPal-transaktioner, transaktionsvolym med PayPal, uppdelning mellan internationell/inrikes transaktionsvolym, leveransinformation, kortuppgifter för betalningen

Marknadsföring och PR

TubeMogul Inc (USA), AdaptTV (Storbritannien)

För att genomföra retargeting-kampanjer i syfte att leverera anpassad reklam.

Anonyma id:n som genereras av cookies, pixeltaggar eller liknande tekniker som finns inbäddade i webbsidor, annonser och e-postmeddelanden som skickas till användare.

Kreditupplysningsorgan och bedrägerirotel

Creditsafe UK

I syfte att få företagsinformation för riskbedömning samt efterlevnad av krav mot penningtvätt, till exempel att etablera en företagsstruktur och nyttjanderätt.

Företagets organisationsnummer, namn och adress till företaget, chefernas namn, adress och födelsedatum

Specialister

Dataskyddsorgan i Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Att förse myndigheterna med information inom deras befogenheter (på deras begäran) och besvara frågor och/eller undersökningar på initiativ av användare eller andra intressenter i de länder som omfattas av deras jurisdiktion.

All kontoinformation

 

 1. Andra förändringar

  Avsnitt 2 av PayPals sekretesspolicy har ändrats för att förtydliga befintliga formuleringar.

 

Meddelande om ändring av CEA-avtal (Commercial Entity Agreement)

Gäller från: 23 januari 2016

 

PayPal är inte en part i CEA-avtalen, men trots detta påverkar avtalen hur du tar emot kortbetalningar via PayPals tjänster. CEA-avtalen är direkta avtal mellan dig och PayPals bankpartner, som gör det möjligt för dig att ta emot PayPal-kortbetalningar. CEA-avtalen omfattar handlare i hela världen – det innebär att alla ändringar inte berör handlare som är baserade i Europa. Vi har bara informerat om de ändringar som berör handlare som är baserade i Europa.

Du kan hitta de ändrade CEA-avtalen nedanför den aktuella versionen av avtalen om du klickar här eller går till dem via "Användaravtal" eller "Juridiska avtal" längst ner på de flesta PayPal-sidor.

1. CEA-avtal för HSBC Bank gällande tjänster för betalkortsbehandling

Till startdatumet gäller ditt avtal med HSBC Bank Plc (som medlem) och GPUK LLP (som processor). På och från startdatumet tar GPUK LLP över rollen som medlem i avtalet vad gäller kortbehandlingstjänster som du får enligt avtalet. Det innebär att GPUK LLP verkar som medlem och processor enligt avtalet på och från startdatumet. Du behöver inte göra något för att godkänna ändringen.

I informationssyfte meddelar vi även att avtalet ändras för handlare utanför Europa – handlare i Europa berörs inte av dessa specifika ändringar.

2. CEA-avtal för PayPals betalkortsfinansierade behandlingstjänster (WorldPay)

I informationssyfte meddelar vi att detta avtal bara ändras för handlare utanför Europa. Handlare som är baserade i Europa berörs inte av dessa ändringar.

 

Ändring av PayPals juridiska avtal

Gäller från: 1 juli 2015

Vi uppmanar dig att noggrant gå igenom de här uppdateringarna i policyn så att du får reda på vilka ändringar som görs.

Du behöver inte göra någonting för att godta förändringarna eftersom de automatiskt träder i kraft ovanstående datum. Om du beslutar dig för att inte godta dem kan du meddela oss före ovanstående datum om att du vill avsluta ditt konto (https://www.paypal.com/se/cgi-bin/?&cmd=_close-account) med omedelbar verkan så att du slipper betala fler avgifter.

Vi hoppas ändå att du fortsätter att använda PayPal och drar nytta av följande fördelar:

Det är tryggt

När du betalar med PayPal visas aldrig dina betalningsuppgifter för säljare eller handlare, vilket gör dig mer skyddad mot bedrägerier.

Det är snabbt

Du behöver inte skriva in dina kortuppgifter varje gång du betalar, så du kan betala snabbare på nätet.

Det är smidigt

PayPal är en av de mest populära nätbetalningsmetoderna i Sverige, eftersom det är smartare att betala på nätet med bara ett par klick. Allt du behöver är din mejladress och ett lösenord.

Läs aktuellt användaravtal.

Ändring av PayPals användaravtal.

 1. Immateriella rättigheter

Vi lägger till en ny paragraf i avsnitt 1.3., som innehåller de licenser och rättigheter som du ger oss och Paypal-gruppen (i paragraf 12 nedan finns definitionen av ”PayPal-gruppen”) att använda innehåll som du publicerar med hjälp av tjänsterna. Det finns en liknande paragraf i sekretesspolicyn som tagits borta genom tillägget med den här paragrafen i användaravtalet. Den nya paragrafen i avsnitt 1.3 lyder som följer:

”När du förser oss med innehåll eller publicerar innehåll (i båda fallen för publicering på eller utanför webben) med hjälp av tjänsterna ger du PayPal-gruppen en icke uteslutande, världsomfattande, oavbruten, oåterkallelig, royaltyfri, underlicensierad‎ (över flera nivåer) rätt att använda eventuell copyright, publicitet, varumärken, databasrättigheter samt immateriella rättigheter du äger för innehållet, i all media som finns nu och i framtiden. Vidare avsäger du dig dina moraliska rättigheter i den utsträckning det är möjligt under gällande lagar, och lovar att du inte kommer att göra anspråk på dessa rättigheter gentemot PayPal-koncernen, dess underlicensierade eller uppdragsinnehavare. Du intygar och garanterar att inget av följande inkräktar på eventuella immateriella rättigheter: att du förser oss med innehåll, att du publicerar innehåll med hjälp av tjänsterna samt att PayPal-gruppen använder sådant innehåll (inklusive verk som kan härledas till det) i anslutning till tjänsterna.”

 1. Kvalificering och typer av konton

Avsnitt 2.2 ändras för att klargöra utbudet av kontotyper som PayPal för närvarande erbjuder.  Konton som tidigare kallades Premier-konton erbjuds nu av PayPal som privatkonton.  Det ändrade avsnittet 2.2 lyder nu som följer (med efterföljande ändringar gjorde på andra ställen där Premier-konton nämns):

2.2 Privatkonton och företagskonton. Vi erbjuder följande typer av konton: privatkonton och företagskonton. Såvida inte annat har avtalats får du inte ha mer än ett privatkonto och ett företagskonto. Innehavare av privatkonton kan behöva uppgradera sina konton (vilket kan innebära att lämna mer information till PayPal) för att kunna använda alla aktuella funktioner som finns för våra privatkonton.Genom att öppna ett företagskonto och godkänna villkoren så som de beskrivs i det här avtalet intygar du att du inte skapar kontot främst för privat, familje- eller hushållsbruk. Du godkänner att ditt konto omfattar betalningskonto och ett reservkonto.”

 1. Begränsningar för att betala, ta emot och överföra

Avsnitt 3.2 (Överföringsgränser), 4.1 (Upphäva din mottagningsgräns) och 6.2a. (Överförings-/inlösningsgränser) ändras för att tydliggöra informationen om att upphäva begränsningar för att betala, ta emot och överföra. De ändrade avsnitten lyder nu som följer:

3.2 Överföringsgränser. Om du har en periodisk överföringsgräns på ditt konto kan du visa den genom att logga in på ditt konto och klicka på länken "Visa gränser" på sidan "Översikt". Vi kan, efter eget gottfinnande (för att exempelvis, men inte begränsat till, begränsa bedrägeri- eller kreditrisker), införa gränser för det belopp som du kan överföra genom vår tjänst.

4.1 Upphäva din mottagningsgräns. Om du har en periodisk mottagningsgräns för ditt konto kan du visa den genom att logga in på ditt konto och klicka på länken ”Visa gränser” i ”Översikt”. Vi kan, efter eget gottfinnande (för att exempelvis, men inte begränsat till, begränsa bedrägeri- eller kreditrisker), införa gränser för det belopp som du kan ta emot genom vår tjänst. För att kunna höja mottagningsgränsen måste du utföra de steg som beskrivs nedan.

6.2

a. Överförings-/inlösningsgränser. Du accepterar att efterleva vår uppmaning om att verifiera din identitet innan vi löser in E-pengar till dig, för att minska risken för bedrägeri eller på annat sätt uppfylla våra rättsliga förpliktelser och förhindra penningtvätt. Du kan visa din uttagsgräns, om det finns någon, genom att logga in på ditt konto och klicka på länken ”Visa gränser” under ”Översikt”. Vi kan, efter eget gottfinnande (för att exempelvis, men inte begränsat till, begränsa bedrägeri- eller kreditrisker), införa gränser för det belopp som du kan ta ut genom vår Tjänst.

 1. Kvittning mot saldon

Avsnitt 5.4 ändras så att rättigheterna för kvittning som gäller genom den här paragrafen kommer endast att omfatta PayPal-gruppen (och inte längre eBay).  Enkelt uttryckt innebär rättigheterna till kvittning som beskrivs i avsnitt 5.4 att PayPal kan ta ut avgifter eller andra belopp som PayPal eller PayPal-gruppen har fordringar på från ett kontosaldo som innehas eller kontrolleras av dig, enligt beskrivningen i det avsnittet. Det ändrade avsnittet 5.4 lyder nu som följer:

”5.4 Kvittning mot saldon. Du godkänner att vi kan kvitta belopp som finns på kontot eller som kontrolleras av dig mot eventuella avgifter, kostnader eller andra belopp som du är skyldig oss (i den mån det är möjligt enligt insolvenslagar) samt mot eventuella belopp som du är skyldig andra medlemmar i PayPal-gruppen. Enkelt uttryckt innebär vår rätt till kvittning att vi kan dra av sådana avgifter och andra belopp som nämns i detta avsnitt från ett kontosaldo som innehas eller kontrolleras av dig.

 1. Så här skapar du säkra betalningsinstrument

Avsnitt 9.2 ändras genom tillägget av de nya underavsnitten 9.2.h och 9.2.i och ytterligare ordalydelser i underavsnittet 9.2.j (som blir det nya underavsnittet 9.2.l) och kräver i allmänhet att du vidtar de angivna åtgärderna för att skapa säkra betalningsinstrument.  Det ändrade avsnittet 9.2 lyder som följer:

 

”9.2 Så här skapar du säkra betalningsinstrument. ”Du samtycker till att genomföra följande åtgärder för att skapa säkra betalningsinstrument:

 1. Inte bedriva några begränsade aktiviteter.
 2. Förvara information om dina betalningsalternativ, lösenord och pinkoder på en säker plats.
 3. Låt inte någon annan ha eller använda dina betalningsalternativ eller lösenords- och pinkodsuppgifter.
 4. Röj inte information om dina betalningsalternativ, lösenord eller pinkod utom när tjänsterna används.
 5. Skriv aldrig ditt lösenord eller din pinkod på ett sätt som kan förstås av någon annan.
 6. Välj inte ett lösenord eller en pinkod som är lättare att komma ihåg, eftersom det är en sekvens med bokstäver och siffror som kan vara enkla att gissa.
 7. Var försiktig så att ingen ser ditt lösenord eller din pinkod när du använder det.
 8. Kontrollera att du har loggat ut från alla program som är kopplade till betalning när du inte använder enheten för att komma åt tjänsten och/eller när andra kan komma åt den (t.ex. om du delar enhet med andra eller använder den via en osäker offentlig internetanslutning, som i kostnadsfria Wi-Fi-områden).
 9. Försök att inte använda funktioner som sparar eller lagrar lösenord och pinkoder i enheten.
 10.  Följa alla rimliga instruktioner från oss om hur du kan skydda ditt betalningsinstrument;
 11. Uppdatera dina personliga uppgifter på ditt konto. Vi kanske inte kan svara dig om du kontaktar oss angående ditt konto från en adress, ett telefonnummer eller en mejladress som inte finns registrerad hos oss.
 12. Vidta alla rimliga åtgärder för att skydda säkerheten på de privata elektroniska enheter från vilka du använder tjänsten (inklusive, utan begränsning, använda pinkod och/eller lösenordsskyddade personligt konfigurerade enhetsfunktioner för att använda tjänsterna). Om du tappar bort enheten måste du informera oss om det omedelbart och radera den från inställningarna i ditt PayPal-konto.”
 1. Din skuld – Tillfälliga reservationer av anmälda transaktioner och betalningar till eBay eller köpare som uppkommer genom eBays problemhanteringsprocess

Den andra paragrafen i avsnitt 10.1.d  ändras för att förtydliga:

 • PayPal kan besluta att tillfälligt reservera pengar på ditt konto för att täcka hela beloppet för en betalning du erhållit för ett köp som omfattar ett anspråk enligt eBays problemhanteringsprocess.
 • Omfattningen av dina anvisningar till PayPal om att göra betalningar till eBay eller till köparen (vilket ärendet avser) för belopp som du är skyldig relevant mottagare under villkoren för eBays problemhanteringsprocess.

Det ändrade avsnittet 10.1 lyder som följer:

Tillfälliga reservationer av anmälda transaktioner. Om en köpare registrerar ett krav, en chargeback eller ett återkallande för en betalning du erhållit kommer PayPal att tillfälligt reservera pengar på ditt konto för att täcka hela beloppet för krav, chargeback eller återkallande. Genom denna åtgärd begränsar vi inte din användning av kontot när det gäller andra pengar än de som tvisten gäller, eller som omfattas av kravet, en chargeback eller återkallandet, om vi inte har ett annat skäl till detta. Om du vinner tvisten eller om betalningen är kvalificerad för en utbetalning enligt villkoren i PayPals säljarskydd upphäver vi reservationen och återställer åtkomsten till tillämpliga pengar. Om du förlorar tvisten drar PayPal pengarna från ditt konto.

Den här processen gäller även för alla krav som en köpare anmäler hos eBay via eBays lösningsprocess om du har godkänt att eBay använder ditt PayPal-konto för att betala belopp som du är skyldig eBay eller köparen (som kan vara fallet) i enlighet med villkoren för eBays lösningsprocess (”godkända belopp”)  och eBay har meddelat oss om kravet. I den utsträckning som de här bestämmelserna följs godkänner du och anvisar PayPal att behandla betalningar av alla godkända belopp från ditt PayPal-konto till eBay eller till köparen (som kan vara fallet) i enlighet med eBays anvisningar till PayPal. Du godkänner även att PayPal kan behandla ditt godkännande och dina anvisningar för betalningen av ett godkänt belopp som avbrutna och PayPal har inget ansvar att genomföra en sådan betalning om PayPal (enligt eget gottfinnande) bedömer att kravet hade kunnat avgöras till din fördel om det hade lämnats in till PayPal.  Alla krav som lämnats in direkt till eBay styrs enbart av eBays policy. Villkoren för PayPals program för säljarskydd täcker inte säljare vad gäller krav som köparen lämnar in direkt till eBay.”

 1. Åtgärder av PayPal

Avsnitt 10.2 ändras för att:

 • ta bort referensen till eBay som delvis skyddad av de olika åtgärder som PayPal kan vidta under det här avsnittet
 • infoga ett nytt underavsnitt, j, som anger att PayPal enligt avsnittet får stänga av din behörighet till PayPals säljarskydd och/eller PayPals köparskydd (och paragrafen ”Stänga av säljarskydd” i avsnitt 11.6 (Säljarskyddprogrammet – Krav för behörighet) raderas).

De ändrade delarna i avsnitt 10.2 lyder nu som följer (visas i sitt sammanhang med huvudparagrafen i avsnitt 10.2):

10.2 Åtgärder från PayPal. Om vi har anledning att tro att du har engagerat dig i någon begränsad aktivitet, kan vi vidta olika åtgärder för att skydda PayPal, en användare, en tredje part eller dig från återkallanden, chargebacks, krav, avgifter, böter, straff och andra skyldigheter. De åtgärder vi kan vidta omfattar, men är inte begränsade till, följande:

j. Vi får stänga av din behörighet till PayPals säljarskydd och/eller PayPals köparskydd.”

 1. Reserverad betalning

Vi lägger till en kort mening i den andra paragrafen i avsnitt 10.5a.ii för att ange att PayPal kan meddela dig om de reserveringar de lägger på betalningar enligt avsnitt 10.5, genom auktoriserade tredje parter.  Det ändrade avsnittet 10.5a lyder nu som följer:

            10.5 Reserverad betalning

a. Du är införstådd med att om antingen:

i. du tar emot en betalning som innebär en transaktionsrisk, eller

ii. det finns en risknivå som är högre än en godtagbar risknivå eller exponering som är kopplad till ditt konto (baserat på tillgänglig information till PayPal vid tidpunkten och som efter eget gottfinnande kan anse det vara en godtagbar risk eller exponering för PayPal under alla omständigheter),

kan PayPal efter eget gottfinnande (med rimligt agerande) reservera denna eller annan betalning. Om PayPal reserverar pengar på ditt konto, kommer vi att underrätta dig om detta (inklusive, men inte begränsat till, hur länge reservationen kan ske) – pengarna kommer att finnas på ditt reservkonto och dessa pengar kommer att visas som "utestående" i PayPal-saldot. Vi kan meddela dig om reservationen genom godkända tredje parter (till exempel partnerplattformar där du genomför transaktioner).”

 1. Fel och obehöriga transaktioner – Identifiera fel och/eller obehöriga transaktioner

Avsnitt 12.1 ändras för att förtydliga att det är väldigt viktigt att du omedelbart meddelar PayPal om du har orsak att misstänka att en enhet som du har använt för att få åtkomst till tjänster har tappats bort, stulits eller avaktiverats.  Det här avsnittet förtydligar också att vi kommer att hålla dig ansvarig för obehörig användning av kontot om vi har bevis för att du har deltagit i aktiviteter som anges i slutet av avsnittet.  Det ändrade avsnittet 12.1 lyder nu som följer:

12.1 Identifiera fel och/eller obehöriga transaktioner. Du kan kontrollera din transaktionshistorik när som helst genom att logga in på ditt konto på PayPals webbplats och klicka på fliken "Historik". Det är mycket viktigt att du omedelbart meddelar PayPal om du har anledning att tro att någon av följande aktiviteter har inträffat: (i) en obehörig transaktion har gjorts från ditt konto, (ii) någon har fått obehörig åtkomst till ditt konto, (iii) lösenordet eller pinkoden har äventyrats, (iv) den enhet du har använt för tjänsten har försvunnit, stulits eller inaktiverats eller (v) någon har överfört eller kan överföra pengar från ditt konto utan din tillåtelse (gemensamt kallat ”Otillbörlig kontoåtkomst”). Du måste omedelbart meddela oss om du har anledning att tro att något annat problem har inträffat på ditt konto. För att kunna meddela PayPal omedelbart om någon av ovanstående händelser rekommenderar vi att du noga övervakar ditt konto regelbundet. Vi kommer inte att hålla dig ansvarig för obehörig användning av ditt konto, under förutsättning att vi är övertygade om att du inte har agerat avsiktligt så att en tredje person har fått tillgång till ditt PayPal-id och/eller lösenord/pinkod eller din enhet medan du är inloggad på tjänsterna. Vi håller dig ansvarig för obehörig användning av ditt konto om vi har bevis på att du har handlat avsiktligt så att en tredje person har fått tillgång till ditt PayPal-id och/eller lösenord/pinkod, att du har handlat på ett bedrägligt sätt, eller om du med uppsåt eller grov vårdslöshet har underlåtit att uppfylla dina förpliktelser att använda ditt betalningsinstrument på det sätt som anges i det här avtalet.”

 1. PayPals säljarskydd

Avsnitt 11 ändras i syfte att göra flera förbättringar i PayPals säljarskydd:

 1. Lägger till en definition av betalningsmottagare (avsnitt 11.1 ändras följaktligen)
 2. Tar bort skillnaden mellan köpa som görs av en köpare på eBay och utanför eBay (avsnitt 11.2 ändras följaktligen),
 3. Ändrar avstängningskriterium för PayPals säljarskydd (avsnitt 11.3 ändras följaktligen).

De ändrade delarna av avsnitt 11 lyder som följer:

11.1 Vad är PayPals säljarskydd?

Om du är mottagare av en betalning gjord av en kund (”betalningsmottagare”), ersätter vi dig med ett belopp för krav, återkallanden eller chargebacks som drabbar dig av följande skäl: (...)”

11.2PayPals säljarskydd omfattar:

Säljare med registrerade PayPal-konton i Sverige och som tar emot PayPal-betalningar från köpare som gör kvalificerade köp (i hela världen och där PayPal accepteras).”

11.3 Hur mycket skydd ger PayPals säljarskydd? 

PayPal kommer att betala det fulla beloppet för föremålet för ett kvalificerat krav, en återbetalning eller ett återkallande och återbetalningsavgiften upphävs, om tillämpligt.

 1. Vi får stänga av din behörighet till PayPals säljarskydd om vi har rimliga skäl att anta att det finns en ökad risk kopplad till ditt konto. När vi bedömer risken tar vi följande i beaktning:
  • Det totala beloppet och/eller antal krav, chargebacks eller återkallanden som har utfärdats mot ditt PayPal-konto.
  • Rimlig risk för kontot i fråga om PayPals och vårt systems integritet.
  • Potentiella förluster för oss eller våra användare.
 2. Vi får stänga av din behörighet för PayPals säljarskydd om det är kopplat eller associerat med ett annat konto som har stängts av.
 3. Vi häver avstängningen om vi inte längre har rimliga skäl att tro att det finns en ökad risk kopplad till ditt konto.”
 1. PayPals köparskydd

Avsnitt 13 ändras i syfte att göra flera förbättringar i PayPals policy för köparskydd. Ändringarna:

 1. förbättrar villkoren för återbetalningar under PayPals köparskydd för alla PayPal-användare (avsnitt 13.2 och 13.3 ändras följaktligen) genom att:
  1. utökar omfånget på kvalificerade köp för alla användare så att det täcker:
   1. immateriella objekt (som till exempel rättighet att få tillgång till digitalt innehåll och andra licenser)
   2. tjänster
   3. resebiljetter
  2. inte längre använder vissa resultat av eBays policyer och/eller åtgärder (som listas i avsnitt 13.3.b, som raderas i enlighet härmed)
  3. inte längre använder eBays knappar ”Betala nu” eller ”Överför pengar” eftersom villkoret för återbetalningen (avsnitt 13.2.c i and ii raderas i enlighet härmed)
 2. tydliggör dina skyldigheter till PayPal när PayPal tar ett slutgiltigt beslut till förmån för köparen (avsnitt 13.6 ändras i enlighet härmed)
 3. tydliggör dina rättigheter under PayPals köparskydd om du (som köpare) får återbetalning för ditt köp direkt från betalningsmottagaren eller annan tredje part (avsnitt 13.12 ändras i enlighet härmed).

De ändrade delarna av avsnitt 13 (enligt beskrivningen ovan) lyder nu som följer:

13.2 Vilka är villkoren för PayPals köparskydd? 

Du måste uppfylla alla dessa krav för att vara kvalificerad för en betalning enligt PayPals köparskydd:

 1. Betalningen måste gälla ett kvalificerat objekt och vara utförd från ditt PayPal-konto (se avsnitt 13.3 för mer information om kvalificerade objekt).
 2. Betalat det fulla beloppet för ett kvalificerat objekt i en enda betalning. Objekt som köps med flera delbetalningar är inte kvalificerade.
 3. Gör betalningen till säljaren via:
  1. för krav där objektet inte stämmer med beskrivningen: fliken Överföra pengar på PayPals webbplats genom att klicka på fliken ”Köp”, eller säljarens PayPal-betalningsflöde (inklusive men utan begränsningar, PayPals platsbaserade betalningsfunktioner om de använts av säljaren.
 4. Inleda en tvist inom 180 dagar från det att du skickade betalningen och följa webbprocessen för tvistlösning som beskrivs nedan under ”Hur gör jag för att lösa mitt problem?” i avsnitt 13.5.”

13.3 Vilken typ av betalningar är kvalificerade för ersättning enligt PayPals köparskydd?

 1.             Köp av de flesta varor och tjänster är kvalificerade (inklusive resebiljetter, immateriella objekt som rättigheterna för åtkomst till digitalt innehåll och andra licenser), förutom för köp av följande:
  • fastigheter (inklusive utan begränsning, bostadsfastigheter)
  • företag
  • fordon (inklusive utan begränsning, motorfordon, motorcyklar, husvagnar, flygplan och båtar)
  • anpassade objekt (såvida inte mottagaren påstår att objekten inte kommit fram)
  • förbjudna objekt enligt PayPals policy för godtagbar användning
  • industriella maskiner som används vid tillverkning
  • kontors- eller fabriksutrustning
  • objekt som motsvarar kontanter (inklusive, utan begränsning, presentkort)
  • objekt som köpts med Zong, Website Payments Pro eller Virtuell Terminal (om tillämpligt)
  • Privata transaktionsbetalningar ».

 a Betalningsmottagare? Om PayPal tar ett slutgiltigt beslut till köparens fördel angående köparens problem kommer du att bli ersättningsskyldig till PayPal för det belopp som PayPal har återbetalat till köparen. PayPal är inte skyldig att återbetala dina PayPal-avgifter som är kopplade till transaktionen eller andra avgifter som tredje part dragit från ditt PayPal-konto i samband med transaktionen (till exempel avgifter från en tredje parts plattform där du har sålt varan). I vissa fall (till exempel om du förlorar ett krav för ett objekt som inte motsvarar beskrivningen eftersom objektet du sålde är förfalskat) kanske du inte får tillbaka objektet (till exempel kan en behörig myndighet ta kontroll och/eller ta om hand objektet eller på annat sätt oskadliggöra det).

”13.6 Hur löser man kravet?

När en tvist har omvandlats till ett krav kommer PayPal fatta ett slutgiltigt beslut till förmån för köparen eller säljaren. Du kan bli ombedd att visa kvitton, tredje parts utvärderingar, polisrapporter, eller annan information som PayPal efterfrågar i rimlig mån för att kunna utreda kravet. PayPal behåller full frihet att fatta det slutgiltiga beslutet till fördel för köparen eller säljaren baserat på de kriterier som PayPal bedömer lämpliga. Om PayPal fattar ett slutligt beslut till fördel för köparen eller säljaren måste respektive part följa PayPals beslut. PayPal kan kräva att köparen skickar tillbaka det objekt som köparen hävdar inte stämmer med beskrivningen till säljaren, till en adress som ges till köparen av PayPal under kravprocessen (på köparens bekostnad), och PayPal kan kräva att en betalningsmottagare tar tillbaka varan och återbetalar hela köpbeloppet samt ursprungliga fraktkostnader. Om en säljare vägrar att ta emot objektet kan PayPal fatta ett beslut om kravet till förmån för köparen, förutsatt att köparen har lämnat in bevis till PayPal som visar att objektet skickades till en adress som tillhör säljaren och gavs till köparen av PayPal under kravprocessen. I de fall då en säljare förlorar ett krav får betalningsmottagaren inte en återbetalning för sina PayPal-avgifter som är kopplade till transaktionen eller andra avgifter som dras från ditt PayPal-konto från tredje part och som är kopplade till transaktionen (till exempel avgifter från en tredje parts plattform där du har sålt varan).”

13.12 Ingen dubbel ersättning

Du får inte något återställande för ett köp enligt PayPals köparskydd om du får återställande för det köpet direkt från betalningsmottagaren eller annan tredje part.

 1. Fullständigt avtal och rättigheter för tredje part

Avsnitt 14.8 ändras för att se till att rättigheterna i PayPal-gruppen (istället för eBay) som specifikt anges i användaravtalet ska kunna verkställas mot dig i enlighet med användaravtalet.  Det ändrade avsnittet 14.8 lyder nu som följer:

14.8 Fullständigt avtal och rättigheter för tredje part. Det här Avtalet utgör hela överenskommelsen mellan dig och PayPal med avseende på Tjänsten. Avsnitten 1, 7, 8, 10, 14, 15 och Schema 1, liksom alla andra villkor som till sin natur ska fortsätta gälla, skall äga fortsatt tillämpning efter Avtalets upphörande. Om någon bestämmelse i detta avtal bedöms vara ogiltig eller ej möjlig att genomföra, ska sådan bestämmelse strykas och de återstående bestämmelserna skall verkställas. En person som inte är part i detta avtal har inga rättigheter enligt lagen Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 att förlita sig på eller tvinga fram något villkor i detta avtal (utom för PayPal-gruppen med avseende på sina rättigheter enligt detta avtal), men detta påverkar inte någon rättighet eller åtgärd från tredje part som finns eller är tillgängliga förutom denna lag.”

 1. Definitioner

Avsnitt 15 ändras så att det omfattar följande nya eller uppdaterade termer och tillhörande definitioner:

 • ”Händelse” har den betydelse som givits i avsnitt 13.13.
 • ”Betalningsmottagare” har den betydelse som givits i avsnitt 11.1.
 • PayPal-gruppen” avser PayPal Holdings Inc. och dess dotterbolag och filialer (vilket omfattar, utan begränsning, PayPal) som fallet kan vara.”
 • ”Tjänster” avser alla produkter, tjänster, innehåll, funktioner och tekniker som PayPal erbjuder samt alla relaterade webbplatser, program och tjänster.”
 1. Avgifter för internationella privata transaktioner

Vi minskar avgiften för att skicka och ta emot en internationell privat transaktion för en mottagare sin ör bosatt i Brasilien och som helt eller delvis finansieras av betal- eller kreditkort med fast avgift på från 7,4 % till 5,99 %.  Det relevanta posten i avgiftstabellen för internationella privata transaktioner in ”Schema 1. Avgiftstabell” (visas vid kolumnrubriker) lyder nu som följer:

Mottagarens land

Avsändarens land

Avgiften för betalningen tas ut från PayPal-saldo eller bankkonto

Avgiften för betalningen tas ut från betalkort

Brasilien

Överallt

1,0 %^

5,99 % + fast avgift^

 1. Avgifter för  Ta emot inhemska handelstransaktioner

Länken till handlartaxa har raderats och handlartaxan har lagts till i tabellen:

Ta emot inrikesbetalningar (försäljning)

3,4 % + fast avgift (se nedanstående tabell)

Handlartaxa (kräver ansökan och förgodkännande av PayPal. Fastställs från fall till fall, inklusive men inte begränsat till utifrån följande kriterier: kvalificerande månadsförsäljningsvolym, genomsnittlig kundvagnsstorlek och ett välskött konto):

Handlartaxa för svenska handlare:
 

Aggregerat monetärt värde för kommersiella transaktionsbetalningar som mottagits under föregående kalendermånad

Avgift per transaktion

0–25 000 SEK

3,4 % + fast avgift

25 000–100 000 SEK

2,9 % + fast avgift

100 000–500 000 SEK

2,7 % + fast avgift

500 000–1 000 000 SEK

2,4 % + fast avgift

över 1 000 000 SEK

1,9 % + fast avgift

 

 1. Andra förändringar

Delar av PayPals användaravtal har ändrats för att förtydliga befintliga formuleringar och korrigera smärre typografiska fel.

 

Ändringar i PayPals sekretesspolicy

Gäller från: 1 juli 2015

 

Det här meddelandet informerar dig om att PayPal ändrar sin sekretesspolicy, för att bland annat omfatta den nya relationen som PayPal har till eBay Inc. och dess dotterbolag (”eBay”) när de inte längre är sammankopplade genom en gemensam företagsstyrning.  Uppdateringen till PayPals sekretesspolicy gäller 1 juli 2015 och ändringarna omfattar följande:

 1. Översikt

Vi har lagt till en ny definition av ”information” eftersom vi skyddar våra användares personliga information på samma sätt som vi skyddar våra handlares (juridiska personer) personliga information. Den nya definitionen lyder som följer:

”För den här sekretesspolicyn betyder termerna ”information” eller ”uppgift” all konfidentiell information och/eller information som kan användas för att identifiera dig samt annan information som är kopplad till användarna av PayPal-tjänsterna, inklusive, men inte begränsat till, kunder och handlare (juridiska personer).”

 1. Bindande företagsinterna regler

PayPal åtar sig att på lämpligt sätt skydda din personliga information oavsett var dessa data finns.  Som en egen enhet kommer PayPal att använda flera olika metoder för att se till att information överförs på lämpligt sätt över gränser, inklusive kontraktsmekanismer.  Vi har ändrat rubriken för avsnittet ”Bindande företagsinterna regler” till ”Överföring av personlig information över gränser” och uppdaterat språket i avsnittet för att spegla situationen. Det nya avsnittet lyder som följer:

”PayPal förbinder sig att skydda din information på lämpligt sätt oavsett var dessa data finns och skydda sådana data på lämpligt sätt om de överförs till en plats utanför EES.”

 1. Uppgifter som vi inhämtar

Information om dig från tredje part

Vi har lagt till en ny paragraf som anger att vi kan samla in information om dig från medlemmar i vår företagsfamilj, andra företag och från andra konton som vi har orsak att tro att du kontrollerar. Den nya paragrafen lyder som följer:

Information om dig från andra källor: Vi kan även inhämta information om dig från andra källor, inklusive från medlemmar i företagsgruppen PayPal. eller andra företag (underställt deras sekretesspolicyer och gällande lagar) samt från andra konton som vi har anledning att tro att du kontrollerar (delvis eller fullständigt).”

 1. Vår användning av cookies, webb-beacons, lokal lagring och liknande tekniker

Vi har förenklat det här avsnittet och flyttat några ordalydelser till en separat policy för coookies, webb-beacons och liknande tekniker (som det kommer att finnas en länk till). Den här policyn förklarar vidare vår användning av dessa tekniker i syfte att minska risker och upptäcka bedrägerier.  Det nya avsnittet lyder som följer:

”När du använder vår webbplats eller PayPal-tjänsterna kan vi (inklusive de företag vi arbetar med) placera små datafiler i din dator eller enhet. De här datafilerna kan vara cookies, pixeltaggar, ”flashcookies” eller annan lokal lagring som tillhandahålls av din webbläsare eller associerade program (kallas gemensamt ”cookies”). Vi använder cookies för att känna igen dig som kund, anpassa PayPal-tjänsterna, innehåll och reklam, mäta effekten av kampanjer, säkerställa att det inte sker intrång i ditt konto, minska riskerna för och förebygga bedrägeri samt främja tillförlitlighet och säkerhet för våra webbplatser och PayPal-tjänsterna. Det är upp till dig att neka våra cookies om din webbläsare eller webbläsartillägg tillåter det, såvida våra cookies inte krävs för att förebygga bedrägeri eller säkerställa säkerheten på de webbplatser som vi kontrollerar. Att neka våra cookies kan däremot stå i strid mot din användning av vår webbplats eller PayPal-tjänsterna. Mer detaljerad information om användningen av dessa tekniker finns i vår policy om cookies, webb-beacons och liknande tekniker.”

Vi har också lagt till en mening om kommunikation med dig (för till exempel kundtjänst) och tydliggjort att vi sparar våra svar till dig i ditt konto.   Den nya meningen lyder som följer:

Kommunikation: När du kommunicerar med oss (t.ex. via e-post, fax, telefon, Twitter osv.) sparar vi den informationen och våra svar till dig i ditt konto.”

 1. Förfrågningar och mottagare som inte har registrerade PayPal-konton

Vi har även ändrat ordalydelsen för användare som involverar en individ som inte är en registrerad användare av PayPal-tjänster. Det här avsnittet förklarar hur personlig information kan samlas in av PayPal från oregistrerade användare av PayPal-tjänster om den oregistrerade användaren är involverad genom en registrerad användare av PayPal-tjänster. Den nya ordalydelsen är som följer:

Enskilda personer som inte är registrerade användare av PayPals tjänster och förfrågningar:  Om en registrerad användare av PayPal-tjänsterna vill göra en transaktion med en person som inte är registrerad användare av PayPal-tjänsterna (till exempel göra en betalning eller annat till, eller begära en betalning från den personen) behåller vi informationen som den registrerade användaren av PayPal-tjänsterna skickar till oss, inklusive bland annat den andra partens mejladress, telefonnummer och/eller namn. Även om vi sparar den här informationen under en viss tid i enlighet med gällande lagar, kommer vi inte att använda den för marknadsföring till personen som inte är registrerad. Dessa icke-registrerade användare har även samma rättigheter att få tillgång till och korrigera information om sig själva (förutsatt att deras uppgifter var korrekta) som alla andra som använder PayPals tjänster.”

 1. Hur vi använder och offentliggör uppgifter

Vi har lagt till en ny definition i Kontoinformation (informationen som har att göra med en användares  PayPal-konto). Den nya definitionen är:

Kontoinformation: I den här sekretesspolicyn ska termen ”kontoinformation” omfatta, utan begränsningar: namn, adress, mejladress, telefonnummer, användarnamn, foto, ip-adress, enhets-id, geografisk information, kontonummer, kontotyp, detaljer om finansieringsinstrument som har samband med kontot, detaljer om betalningstransaktioner, information om affärstransaktioner, kundens uttalanden och rapporter, kontoinställningar, uppgifter om identitet som samlats in som en del av vår kontroll ”lär känna din kund” samt kundkorrespondens.”

Dessutom har avsnittet uppdaterats och belyser syftet med användningen av personlig information, inklusive syftet att identifiera personer, prestanda och anpassning av PayPal-tjänster och varför och hur vi kontaktar dig.

”Vi samlar in, lagrar och bearbetar din information på servrar som finns i USA och på andra platser i världen där PayPal verkar. Vårt primära syfte med att samla in personlig information är att kunna erbjuda dig en säker, smidig, effektiv och anpassad upplevelse. Du samtycker till att vi använder din personliga information för att:

 • bearbeta transaktioner och erbjuda PayPal-tjänsterna
 • verifiera din identitet, inklusive då du skapar kontot och för att återställa lösenord
 • lösa tvister, inkassera avgifter och felsöka problem
 • hantera risker, eller upptäcka, förebygga och/eller avhjälpa bedrägeri eller andra potentiellt olagliga eller förbjudna aktiviteter
 • upptäcka, förebygga eller avhjälpa brott mot policyer eller gällande användaravtal
 • erbjuda kundsupport
 • förbättra PayPal-tjänsterna genom att anpassa användarupplevelsen
 • mäta hur PayPal-tjänsterna fungerar och förbättra innehåll och layout
 • hantera och skydda vår it-infrastruktur
 • leverera riktad marknadsföring och reklam, serviceuppdateringar och kampanjerbjudanden baserat på de kommunikationsinställningar som du har definierat för ditt PayPal-konto (se avsnittet ”Vår kontakt med PayPal-användare” nedan) och dina aktiviteter när du använder PayPals tjänster
 • genomföra kontroller om kreditvärdighet och betalningsförmåga, jämföra information för exakthet samt verifiera det med tredje parter.”

Vi förklarar också att om du väljer att svara på våra valfria enkäter eller undersökningar kan vi använda den informationen för att förbättra våra tjänster och skicka marknadsföring och reklam till dig.

Enkäter, sweepstakes, undersökningar och profildata: Om du väljer att svara på våra valfria enkäter eller undersökningar kan vi använda den informationen för att förbättra PayPal-tjänsterna, skicka marknadsföring och reklam, hantera sweepstakes eller på annat sätt som förklaras ingående i undersökningen i fråga.”

Ändringar har gjorts i fråga om hur användare kan begränsa hur deras personliga information delas, även via sina mobila enheter.

Vi kan även komma att dela med andra användare att du finns i närheten och är en möjlig kund. Tillägget lyder: ”Om du inte vill dela den här informationen kan du öppna, visa och ändra inställningarna för sådana data från din mobila enhet.”

 1. Utlämnande till tredje part utöver PayPal-kunder

Ändringar gjordes i det här avsnittet för att förklara PayPals metoder för att dela data med tredje part, inklusive brottsbekämpande myndigheter, betalkortsföretag och partnerföretag.  För att göra det enklar för våra användare att hitta flyttade vi också hela listan över dessa tredje parter från sekretesspolicyn till ett separat dokument som kan kommas åt via separata länkar där till hela listan presenteras (se paragraf 8 nedan för mer information). Det här avsnittet ändrades också för att spegla föränderligheten i relationen mellan PayPal och eBay.  Båda parter kommer att vara separata enheter men skulle vilja ge användarna den upplevelse de förväntar sig. Ändringarna i det här avsnittet speglar hur PayPal delar kontoinformation med eBay och andra tredje parter i syfte som omfattar att förebygga bedrägerier och hantera risker, kundtjänst, leveranser och juridisk efterlevnad.   Tredje parter kommer, som alltid, inte att kunna använda den här informationen i egna marknadsföringssyften utan användarens uttryckliga medgivande.

”PayPal kommer inte att sälja eller hyra ut någon del av din personliga information till tredje part i marknadsföringssyfte utan ditt uttryckliga medgivande och kommer endast att lämna ut den informationen under de begränsade omständigheter och för de ändamål som beskrivs i den här sekretesspolicyn. Detta omfattar överföring av data till icke-EES-medlemsstater.

Specifikt samtycker du till och anvisar PayPal att göra något eller allt av följande med din information:

 1. Lämna ut nödvändig information till: polisen och andra brottsbekämpande myndigheter; säkerhetsstyrkor; behöriga statliga, mellanstatliga eller överstatliga enheter; behöriga myndigheter (förutom skattemyndigheter), departement, reglerande myndigheter, självreglerande myndigheter eller organisationer (inklusive, utan begränsningar, myndigheter som hänvisas till i avsnittet ”Myndigheter” här) samt andra tredje parter, inklusive medlemmar i PayPal-gruppen, om vi har anledning att tro att vi bör samarbeta med dem i utredningar om bedrägeri eller annan illegal aktivitet, eller för att utföra utredningar om brott mot vårt användaravtal (inklusive, utan begränsningar, dina betalningsalternativ eller betalkortsutfärdare).

Vi och andra organisationer, inklusive parter som accepterar PayPal, kan också dela, komma åt och använda (inklusive från andra länder) nödvändig information (inklusive, utan begränsningar, den information som registrerats av bedrägeribekämpande myndigheter) för att hjälpa oss och dem att bedöma och hantera risker (inklusive, utan begränsningar, för att förebygga bedrägeri, penningtvätt och finansiering av terrorism). Kontakta oss om du vill få mer information om relevanta organisationer som arbetar för att förhindra bedrägeri. Om du vill ha mer information om dessa organisationer, bedrägeribekämpande myndigheter och andra tredje parter klickar du här.

 1. Lämna ut nödvändig information som svar på kraven från betalkortsföretag eller i civila eller straffrättsliga processer.
 2. Om du som handlare använder en tredje part för åtkomst till eller integration med PayPal kan vi komma att lämna ut nödvändig information till en sådan partner för att underlätta och upprätthålla ett sådant avtal (inklusive, utan begränsningar, status på din PayPal-integration, oavsett om du har ett aktivt PayPal-konto och om du redan arbetar med en annan PayPal-integrationspartner).
 3. Lämna ut nödvändig information till betalningsprocessorer, revisorer, kundtjänstleverantörer, kreditupplysnings- och bedrägeriorganisationer, leverantörer av finansiella produkter, kommersiella partner, marknadsförings- och pr-byråer, leverantörer av drifttjänster, gruppföretag, organisationer, marknadsplatser och andra tredje parter som listas här. Syftet med att lämna ut uppgifter är att kunna tillhandahålla PayPal-tjänsterna till dig. Vi anger även i listan över tredje parter, under varje ”kategori”, icke uteslutande exempel på de faktiska tredje parter (som kan inbegripa deras tillträdare och efterföljare) som vi för närvarande lämnar ut din kontoinformation till, eller som vi kanske kommer att lämna ut din kontoinformation till, anledningen till att vi gör det samt den faktiska information som lämnas ut (dessa tredje parter är genom lag eller avtal hindrade från att använda uppgifterna för andra ändamål än de som ligger till grund för att uppgifterna lämnades ut, om inte annat uttryckligen anges).
 4. Lämna ut uppgifter till ditt ombud eller juridiska representant (t.ex. en fullmaktsinnehavare eller förmyndare).
 5. Lämna ut sammanlagda statistiska uppgifter till våra affärspartner eller i PR-syfte. Vi kan till exempel uppge att en viss procentandel av våra användare bor i Manchester. Denna sammanlagda information är dock inte knuten till personuppgifter.
 6. Dela nödvändig kontoinformation med icke anslutna tredje parter (listas här) för att användas i följande syfte:
  1. Förebyggande av bedrägeri och riskhantering: för att förebygga bedrägeri eller bedöma och hantera risker.   Om du till exempel använder PayPal-tjänsterna för att köpa eller sälja varor via eBay Inc eller dess dotterbolag (”eBay”) kan vi komma att dela kontoinformation med eBay i syfte att skydda dina konton från bedräglig aktivitet, meddela dig om vi upptäcker sådan bedräglig aktivitet i dina konton eller bedöma kreditrisk. 

Som en del av vårt arbete för att förebygga bedrägeri och hantera risker kan vi också komma att dela nödvändig kontoinformation med eBay om PayPal har lagt in en reservation eller annan begränsning för ditt konto baserat på tvister, krav, återbetalningar eller andra scenarion som rör försäljning eller köp av varor. Som en del av vårt arbete för att förebygga bedrägeri och hantera risker kan vi också komma att dela nödvändig kontoinformation med eBay för att de ska kunna utvärdera köpare och säljare genom sina program.

 1. Kundtjänst: i syfte att hjälpa kunder, till exempel att utföra service för dina konton eller lösa tvister (t.ex. om fakturering eller transaktioner). 
 2. Frakt: i anslutning till frakt och relaterade tjänster för köp som görs med PayPal. 
 3. Juridisk efterlevnad: i syfte att hjälpa dem att följa krav i fråga om verifiering mot penningtvätt och terrorismfinansiering.
 4. Tjänstleverantörer: i syfte att låta tjänstleverantörer enligt avtal med oss bidra till vår verksamhet, till exempel för att förebygga bedrägeri, samla in fakturor, tillhandahålla marknadsföring, kundtjänst och tekniska tjänster. Våra avtal stipulerar att dessa tjänstleverantörer endast får använda din information i anslutning till de tjänster de utför åt oss och inte för eget bruk.”
 1. Hur vi delar information med andra tredje parter

 

 

Precis som de flesta banker eller leverantörer av betaltjänster samarbetar PayPal med tredjepartsleverantörer. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller viktiga funktioner som gör det möjligt för oss att erbjuda ett enkelt, snabbt och tryggt sätt att betala, och andra affärspartner. Ibland måste vi lämna ut användaruppgifter till dem så att tjänsterna kan utföras.

I allmänhet kräver Luxemburgs lagar, som PayPals hantering av användardata lyder under (dataskydd och banksekretess), en högre grad av insyn än de flesta andra EU-lagar. Det är av denna anledning som PayPal, till skillnad från de flesta leverantörer av internetbaserade tjänster eller finansiella tjänster i EU, listar alla tredjepartsleverantörer som användardata utlämnas till, tillsammans med syftet med utlämnandet och den typ av information som lämnas ut, i sin sekretesspolicy.

Den befintliga paragrafen d i delen ”Utlämnande till tredje part utöver PayPal-kunder” i avsnitt 4 flyttas till en tabell på en separat webbsida som det länkas till i sekretesspolicyn och som även läggs in där har ändrats för att ge PayPal tillåtelse att lämna ut vissa uppgifter om PayPal-kunder till fler tredje parter eller i andra syften som anges i tabellen nedan, eller ändra omfattningen av syftena och de utlämnade uppgifterna enligt tabellen nedan.

Kategori

Partens namn och jurisdiktion (inom parentes)

Syfte

Uppgifter som lämnas ut

Betalningsprocessorer

 

Global Payments UK LLP (Storbritannien)

För att möjliggöra betalningsbehandling och tvisthantering för transaktioner med PayPal-användare när användarna utför transaktioner med en handlare som använder PayPal-tjänsten via den globala betalningstjänsten.

Namn, adress, uppgifter om användarens finansieringsinstrument och information om betalningstransaktioner

 

WorldPay (UK) Limited, Worldpay AP Limited, (UK) Worldpay . (Nederländerna)

För att möjliggöra betalningsbehandling, bedrägerikontroller och tvisthantering för transaktioner med PayPal-användare när användarna utför transaktioner med en handlare som använder PayPal-tjänsten via Worldpay-tjänsten.

All kontoinformation med undantag av uppgifter om användarens finansiella instrument.

 

 American Express Travel Related Services Company, Inc.

För att möjliggöra tjänster för betalningsbehandlingsuppgörelser och bedrägerikontroll.

Unikt säljar-id.

Säljar-MCC

Säljar-DBA

Godkänd undertecknare

Säljaradress, postnummer och landskod

Säljarens telefonnummer

Säljarens mejladress

Säljarens webbadress

Födelsedatum (endast för enmansföretag)

Endast för sponsrade handlare som inte är börsnoterade (till exempel familjeföretag, enmansföretag), följande information för en Signifikativ ägare (enligt definitionen nedan):

 • För- och efternamn
 • Hemadress, postnummer och landskod
 • SSN eller födelsedatum

Signifikativ ägare avser en individ som äger 25 % eller mer av ett företag.

Unikt säljar-id.*

MCC för sponsrad handlare

DBA för sponsrad handlare

Plats för sponsrad handlare (stad, gata, postnummer och landskod)

Telefonnummer till sponsrad handlare

 

JPMorgan Chase Bank, N.A. London Branch

Förhindra penningtvätt, kontrollera sanktionslista och kontroller av efterlevnad

Namn på handlare, land för hemvist och affärsverksamhet

 

Adyen B.V. (Nederländerna)

För att möjliggöra tjänster för betalningsbehandlingsuppgörelser och bedrägerikontroll globalt.

Namn, adress, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

Allied Irish Bank PLC  (Storbritannien)

För att möjliggöra tjänster för betalningsbehandlingsuppgörelser och bedrägerikontroll i Europa.

 

Namn, adress, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

Cardinal Commerce Corporation (USA)

För att underlätta 3DSecure-kontroller vid global behandling av betalningar.

Data vid standardöverföring med 3DSecure.

 

Coinbase Inc. (USA)

För att möjliggöra tjänster för betalningsbehandlingsuppgörelser och bedrägerikontroll globalt.

Namn, adress, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

Heartland Payment Systems, Inc. (USA)

För att möjliggöra tjänster för betalningsbehandlingsuppgörelser och bedrägerikontroll i USA.

Namn, adress, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

Merchant e-Solutions, Inc.  (USA)

För att möjliggöra tjänster för betalningsbehandlingsuppgörelser och bedrägerikontroll i USA.

Namn, adress, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

Moneris Solutions Corporation (Kanada)

För att möjliggöra tjänster för betalningsbehandlingsuppgörelser och bedrägerikontroll i Kanada.

Namn, adress, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

National Australia Bank Ltd. (Australien)

För att möjliggöra tjänster för betalningsbehandlingsuppgörelser och bedrägerikontroll i Australien.

Namn, adress, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

Network Merchants, LLC. (US); Network Merchants Inc. (USA)

För att möjliggöra tjänster för betalningsbehandlingsuppgörelser och bedrägerikontroll i USA.

Namn, adress, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

Stockholms Enskilda Bank AB (Sverige)

För att möjliggöra tjänster för betalningsbehandlingsuppgörelser och bedrägerikontroll i Europa.

Namn, adress, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner

 

WorldPay, Inc. (USA); WorldPay Ltd. (Storbritannien)

För att möjliggöra tjänster för betalningsbehandlingsuppgörelser och bedrägerikontroll globalt.

Namn, adress, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

Kundtjänst på entreprenad

 

LatentView Analytics Pte. Ltd

I syfte att tillhandahålla kundtjänst gällande betalning globalt.

Namn, adress, telefonnummer, mejladress, förkortad, begränsad eller fullständig information om betalningsalternativ (fallberoende), utgångsdatum för betalningsalternativ, typ av PayPal-konto, identitetsbevis, saldo och transaktionsinformation, kundens uttalanden och rapporter, kontokorrespondens, leveransinformation och säljfrämjande information.

 

Authentify Inc.

Telefonbaserade verifieringstjänster

Telefonnummer till hemtelefon och mobil

 

CallPoint New Europe AD dba TELUS International Europe (Bulgarien)

 

För att behandla

återbetalda returer.

Namn, mejladress, PayPals transaktions-id, returinformation (kategori på returnerat objekt, orsak till retur, belopp för retur, valuta, returland, typ av retur) och bevis i form av leveransdokument.

 

Key Performance Group SAS, Frankrike

Administrering av PayPals program för medlemsrekommendationer

Förnamn, efternamn, e-post, kund-id, transaktionsinformation relaterad till rekommendationsbelöningar

 

New Relic, Inc. (USA)

För att skapa analyser som underlättar för oss att felsöka tjänsten globalt.

Loggdata och sammanställda data om tjänstens kvalitet.

 

PagerDuty, Inc. (USA)

För att meddela tillgängliga tekniker att ett meddelande har mottagits globalt.

Mejlets ämne.

 

Sumologic, Inc. (USA)

För att skapa analyser som underlättar för oss att felsöka tjänsten globalt.

Loggdata och sammanställda data om tjänstens kvalitet.

Kreditupplysnings- och bedrägeribekämpningsinstanser

Observera att PayPal, förutom i de syften som anges nedan, även använder dina personuppgifter till att upptäcka, förhindra, och/eller förebygga bedrägerier eller annan illegal aktivitet, eller upptäcka, förhindra eller förebygga överträdelser av policyer eller användaravtal.

 

SCHUFA Holding AG (Tyskland), infoscore Consumer Data GmbH (Tyskland)

För att verifiera en kunds identitet och adress, utföra kontroller för att förhindra och upptäcka misslyckade direktdebiteringsbetalningar och brott inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, vilket inbegriper kontroller av kopplingen till kunden och kundens bankkonto, för att hjälpa till att bedöma kreditvärdigheten för konsumenter (om de har ett tyskt PayPal-konto och särskilt har samtyckt till en sådan kontroll) och av handlare, samt för att undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet.

Kreditvärdighetspoängen som vi begär från dessa organ inkluderar poäng som beräknas enligt statistiska metoder.

Observera att PayPal har begärt sådan information, och att eventuella uppgifter om missbrukat konto som lämnas ut till de här databaserna angående kunder som har ett tyskt PayPal-konto kan:

• behållas i databasen för revisionsändamål och för att betygsätta en sådan kunds kreditvärdighet
• ett sådant betyg kan lämnas ut till tredje part i syfte att bedöma kreditvärdighet

och
• överföras utanför EU och globalt.

För kunder som har ett tyskt PayPal-konto kan information om en misslyckad direktdebitering dessutom:

• behållas i infoscore-databasen för revisionsändamål

• (utan koppling till kundens identitet) lämnas ut till tredje part i syfte att förhindra misslyckade direktdebiteringsbetalningar.

Namn, adress, mejladress, födelsedatum, kön, bankkontouppgifter, information om misslyckade direktdebiteringsbetalningar från bankkonto (utan koppling till kundens identitet) och, i fall där förmedling av sådana uppgifter är berättigade ur rättssynpunkt, även vissa uppgifter om missbrukat konto för en kund med ett tyskt PayPal-konto.

 

AuthenticID LLC

I syfte att verifiera identitet; automatisk dataextrahering från bilder av dokument samt dokumentvalidering/förfalskningskontroll. Undersökning och testning av nya produkter och tjänsters lämplighet.

Namn, adress, mejladress, födelsedatum, bolagsform, organisationsnummer, momsregistreringsnummer, dokument som visar identitet och adress, innehav av ett betalningsinstrument eller andra dokument som efterfrågas av PayPal och de uppgifter som de innehåller för risk-/efterlevnads-/kreditändamål.

 

Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Tyskland), Zoot Enterprises Limited (Storbritannien)

I syfte att behandla tekniska ansökningar och att tillhandahålla en data- och dokumentgateway för kontogranskning, tester och prövningar samt utbyta användarinformation och bilder av dokument som styrker identitet, adress och innehav av betalningsinstrument med kontrakterade bedrägeri- och kreditupplysningsbyråer. Även att samla in information från interna och externa datakällor och tillhandahålla statistisk analys för att bedöma risken för bedrägeri.

All kontoinformation och alla dokument som tillhandahålls av kunderna, även information som styrker identitet och adress, innehav av ett betalningsinstrument eller andra dokument som efterfrågas av PayPal och de uppgifter som de innehåller för risk-/efterlevnads-/kreditändamål. Informationen kan också innehålla IP-adresser.

 

Kount, Inc. (USA)

För att underlätta kontroller vid global behandling av betalningar.

Namn, adress, enhetens fingeravtrycksinformation, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

Artefacts Solutions LLC (USA)

För att upptäcka bedrägerier och minska riskerna med behandling av transaktioner.

Förkortat kortnummer, transaktionsbelopp, andel återbetalningar, krediter och nekanden.

 

Experian Information Solutions, Inc. (USA)

För att verifiera identitet, underlätta beslut gällande en kunds kreditvärdighet, utföra kontroller för att förebygga och upptäcka brott inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt.

Observera att data som avslöjas kan behållas av tillämpligt kreditupplysningsorgan och bedrägerirotel för kontroll och förebyggande av bedrägerier.

Namn, adress, socialförsäkringsnummer, födelsedatum, företagsnamn, juridiskt namn på verksamheten, moms-id, företagets telefonnummer.

 

 

Trulioo Information Services, Inc. (USA)

För att verifiera identitet, utföra kontroller i syfte att förhindra och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt.

Observera att data som avslöjas kan behållas av tillämpligt kreditupplysningsorgan och bedrägerirotel för kontroll och förebyggande av bedrägerier.

Namn, födelsedatum, adress, id-nummer (om angivet).

Kommersiella partnerskap

 

Stubhub Services S.à.r.l. (Luxemburg)

Med anledning av dess AML- och KYC-krav.

För- och efternamn, födelsedatum, bostadsadress, nationalitet, nummer för nationell legitimation/passnummer

Marknadsföring och PR

 

TNS Deutschland GmbH (Tyskland)

För att utföra kundtjänst- och marknadsundersökningar.

Namn, mejladress, telefonnummer, typ av konto, typ av PayPal-tjänster som erbjuds eller används samt relevant transaktionsinformation.

 

Rapp (Frankrike), Antics (US), Partner Path

För att utveckla, bedöma och genomföra marknadsföringskampanjer.

Handlarens/Partnerns namn, företagsnamn, adress och registreringsnummer, handlarens kontaktpersons namn, befattning, titel, mejladress och telefonnummer, handlarens webbadress, PayPal-kontonummer, tredjepartsprogram som används av handlaren, beteende på PayPals webbplats.

 

Adobe Systems Incorporated.

För att genomföra kampanjer för nya målgrupper i syfte att leverera anpassad reklam.

Anonyma id:n som genereras av cookies, pixeltaggar eller liknande tekniker som finns inbäddade i webbplatser

 

Oracle Corporation UK Ltd

För att utveckla, bedöma och genomföra marknadsföringskampanjer.

Handlarens namn, företagsnamn, adress och registreringsnummer, handlarens kontaktpersons befattning, mejladress och telefonnummer, handlarens webbadress, PayPal-kontonummer, tredjepartsprogram som används av handlaren, beteende på PayPals webbplats.

 

Iris (Tyskland)

För att utveckla, bedöma och genomföra marknadsföringskampanjer.

Handlarens/Partnerns namn, adress och registreringsnummer, handlarens kontaktpersons namn, befattning, titel, mejladress och telefonnummer, handlarens webbadress, PayPal-kontonummer, tredjepartsprogram som används av handlaren, beteende på PayPals webbplats.

 

OC&C Strategy Consultants Limited (Storbritannien)

För att utföra marknadsundersökningar och öka  insikter

Anonymt konto och transaktionsinformation

Driftsrelaterade tjänster

 

Gothia AS (Norge)

För att inkassera skulder; för att hantera rapportering till kreditupplysningsorgan av försumliga kunder.

Namn, adress, telefonnummer, kontonummer, födelsedatum, mejladress, kontotyp, kontostatus, de fyra sista siffrorna i kontot för finansiella instrument, clearingnummer, kontosaldo, uppgifter om kontotransaktioner och skulder, namn på leverantör av betalningsalternativ, tillämpliga uppgifter om kontobeteende samt kopior på all korrespondens (inklusive, utan begränsning, all korrespondens som är relevant för att rapportera till kreditupplysningsföretag) i varje fall som rör de belopp du är skyldig (eller en annan person är skyldig) oss.

 

Salesforce.com, Inc. (USA),  Oracle America Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Teradata Corporation

Genomföra e-postdrift i samband med PayPal-tjänster (inklusive men inte begränsat till drift, kundtjänst, insamlingar, marknadsföringsprogram och kampanjer).

Namn, adress, mejladress, företagsnamn, företagets kontaktuppgifter, domännamn, kontostatus, kontotyp, kontoinställningar, typen av PayPal-tjänster som erbjuds eller används samt relevant transaktions- och kontoinformation.

 

Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Tyskland), Zoot Enterprises Limited (Storbritannien)

I syfte att behandla tekniska ansökningar och att tillhandahålla en data- och dokumentgateway för kontogranskning samt utbyta användarinformation och bilder av dokument som styrker identitet, adress och innehav av betalningsinstrument med kontrakterade bedrägeri- och kreditupplysningsbyråer.

All kontoinformation och alla dokument som tillhandahålls av kunderna, även information som styrker identitet och adress, innehav av ett betalningsinstrument eller andra dokument som efterfrågas av PayPal och de uppgifter som de innehåller för risk-/efterlevnads-/kreditändamål.

 

Lattice Engines, Inc.

För att utveckla och optimera förutseende modeller.

Handlarens namn, kontaktpersonens namn, adress, mejladress och handlarens webbadress.

 

Interact CC Ltd (Storbritannien)

Att hjälpa användare med PayPal-tjänsten

Kundens namn, företagsnamn, telefonnummer, mejladress, webbplats, företagsbransch, leveransinformation, kortuppgifter för betalning

 

The unbelievable Machine Company GmbH

 

Värd för BillSafe-programmet på sina servrar

All kontoinformation.

Koncernföretag

 

PayPal Inc. (USA)

Agerar på uppdrag av PayPal för att förvara och behandla kontoinformation.

All kontoinformation.

 

PayPal Europe Services Limited (Irland), PayPal Malaysia Services Sdn Bhd (Kuala Lumpur), PayPal Israel Ltd (Israel), PayPal India Private Limited (Indien), PayPal (UK) Ltd (Storbritannien), PayPal France S.A.S. (Frankrike), PayPal Deutschland GmbH (Tyskland), PayPal Spain SL (Spanien), PayPal Italia Srl (Italien), PayPal Nederland BV (Nederländerna), PayPal European Marketing SA (Schweiz), PayPal Polska Sp Zoo (Polen), PayPal Bilisim Hizmetleri Limited Sirketi (Turkiet), PayPal International Sarl (Luxemburg), PayPal SE (Storbritannien), Bill Me Later Inc. (Tyskland), PayPal Information Technologies (Shanghai) Co., (Kina), PayPal Australia Pty Limited (Australien), PayPal Charitable Giving Fund (USA), PayPal Giving Fund UK (Storbritannien), Tradera AB (Sverige)

Agerar på uppdrag av PayPal för att ge kundsupport, utföra riskbedömningar, efterlevnadsärenden och/eller annan backoffice.

All kontoinformation.

 

PayPal Pte. Ltd (Singapore)

Utföra handlingar för PayPals räkning genom att ingå och uppfylla kontrakt som inte gäller kunder, men som gäller kunddata.

All kontoinformation.

 

Kommersiella partner

 

 

 

eBay Inc. (USA), eBay Europe S.à r.l. (Luxemburg),eBay Services S. à r.l. (Luxemburg), eBay International AG (Schweiz), eBay Corporate Services GmbH (Tyskland), eBay France SAS (Frankrike), eBay (UK) Limited (Storbritannien), eBay CS Vancouver Inc. (Kanada), eBay Partner Network Inc. (USA), eBay Internet Support (Shanghai) Co Ltd (Kina), eBay Enterprise Marketing Solutions (USA) (tidigare GSI Commerce, Inc (USA), VendorNet Inc (USA), PepperJam Network (USA), GSI Media Inc. (USA), M3 Mobile Co., Ltd. (Korea), MBS (USA), ClearSaleing (USA), True Action Network (USA), True Action Studio (USA)), GumTree.com Limited (Storbritannien), Kijiji International Limited (Irland), Kijiji US Inc. (USA), mobile.de & eBay Motors GmbH (Tyskland), Shopping.com Inc. (USA), Shopping Epinions International Limited (Irland), Marktplaats B.V. (Nederländerna), Private Sale GmbH (Tyskland), StubHub, Inc. (USA), Viva Group, Inc. (USA), StubHub Europe S.à r.l. (Luxemburg), StubHub Services S.à r.l. (Luxemburg), Viva Group, Inc. (USA), ProStores Inc. (USA), MicroPlace, Inc. (USA), Internet Auction Co., Ltd. (Korea), Via-Online GmbH (Tyskland), Zong Inc.(USA) och X.commerce, Inc. (USA). eBay Europe Services Limited (Ireland), eBay GmbH (Tyskland)

Tillhandahålla gemensamt kundinnehåll och gemensamma kundtjänster (inklusive men inte begränsat till registrering, transaktioner, debitering via operatören genom failover och kundsupport), bedöma risker, eller hjälpa till att förhindra och/eller förebygga bedrägeri, eller andra potentiellt olagliga handlingar och kränkningar av policyer och vägleda beslut om produkter, tjänster och kommunikation.

All kontoinformation.

 

 

 

 

Ändring av PayPals policy för godtagbar användning

Gäller från: 1 juli 2015

Vi uppmanar dig att noggrant gå igenom de här uppdateringarna i policyn så att du får reda på vilka ändringar som görs i PayPals policy för godtagbar användning.

 1. Tobakprodukter, e-cigaretter och receptbelagda läkemedel och enheter

Policyn för godtagbar användning förbjuder för närvarande användning PayPal för aktiviteter som strider mot gällande lagar och branschbestämmelser för försäljning av tobaksvaror eller receptbelagda läkemedel och enheter.  Vi byter ut det förbudet med en ny ordalydelse i policyn för dessa typer av artiklar, såväl som e-cigaretter.  Enlig den nya ordalydelsen får PayPal inte användas för cigarettköp.  Handlare kommer dessutom endast att kunna använda PayPal för försäljning av tobakprodukter som inte är cigaretter, e-cigaretter eller receptbelagda läkemedel och enheter om de har fått ett förgodkännande av PayPal.

Ändringarna lyder som följer: 

 • Texten i avsnitt 5 under Förbjudna aktiviteter, som innehåller befintliga bestämmelser för tobakprodukter och receptbelagda läkemedel och enheter kommer att tas bort. 
 • Ett nytt avsnitt 2(c) under Förbjudna aktiviteter kommer att lyda som följer:
  • Du får inte använda PayPal-tjänsten för aktiviteter som: ... 2. rör transaktioner för ... (c) cigaretter ...
 • De viktiga delarna av tabellen under Aktiviteter som kräver godkännande kommer att revideras och lyda som följer:
  • PayPal kräver förgodkännande för att godkänna betalning för vissa tjänster som beskrivs i detalj i diagrammet nedan.

Tjänster som kräver förgodkännande

Kontaktuppgifter

… sälja … tobakprodukter som inte är cigaretter, e-cigaretter eller receptbelagda läkemedel eller enheter.

Skicka in kontaktuppgifter, webbadress till företagets webbplats och en kort sammanfattning av verksamheten till aup@paypal.com

 1. Hat, våld, rasdiskriminering och ekonomisk exploateringen vid brottslig handling

Vi reviderar bestämmelserna för hat, våld, rasdiskriminering och ekonomisk exploateringen vid brottslig handling i Policy för godtagbar användning.  De bestämmelserna kommer att flyttas från avsnitt 2(e) till 2(f) under Förbjudna aktiviteter och lyda som följer:

Du får inte använda PayPal-tjänsten för aktiviteter som: ... 2. involverar transaktioner som rör ... (f) främjande av hat, våld, rasdiskriminering eller ekonomisk exploatering vid brottslig handling ...

 1. Mutor och korruption

Vi lägger till ett uttryckligt förbud mot användning av PayPal för betalningar som har att göra med mutor och korruption i Policy för godtagbar användning.  Ett nytt avsnitt 3(k) under Förbjudna aktiviteter kommer att lyda som följer:

Du får inte använda PayPal-tjänsten för aktiviteter som: ... 3. involverar transaktioner där ... (k) betalningar görs eller tas emot för mutor eller annan korruption.

 1. Hasardspel

Policyn för godtagbar användning förbjuder för närvarande användning av PayPal för aktiviteter som involverar hasardspel såvida de inte är lagliga på den plats där kunderna och verksamhetsutövaren befinner sig och verksamhetsutövaren har fått ett förgodkännande från PayPal.  Vi gör några ändringar så att policyn ska bli tydligare, inklusive ett tydliggörande om att fantasispel omfattas.

Här följer ytterligare information om ändringarna:  Vår policy om hasardspelsrelaterade aktiviteter anges för närvarande i avsnitt 6 under Förbjudna aktiviteter och det hänvisas till avsnitt 6 i första meningen under Aktiviteter som kräver godkännande.  Vi tar bort avsnitt 6 och hänvisningen i fråga och lägger till en ny rad i tabellen under Aktiviteter som kräver godkännande där vår policy för hasardspelsrelaterade aktiviteter beskrivs. 

I den nya raden bevarar vi den icke-exklusiva listan över hasardspelsrelaterade aktiviteter som omfattas av den befintliga policyn för godkänd användning, med två ändringar.  Vi gör först ett tillägg i listan för att tydliggöra att fantasispel omfattas.  Sedan ändrar vi ordalydelsen i den befintliga policyn för godkänd användning i fråga om skicklighetsspel.  Befintlig ordalydelse indikerar att skicklighetsspel omfattas oavsett om de i lagen definieras som lotterier.  Den nya ordalydelsen nämner hasardspel istället för lotterier.  Det innebär att det indikerar att skicklighetsspel omfattas oavsett om de i lagen definieras som hasardspel.

De viktiga delarna av tabellen under Aktiviteter som kräver godkännande kommer att revideras och lyda som följer:

”PayPal kräver förgodkännande för att godkänna betalning för vissa tjänster som beskrivs i detalj i diagrammet nedan.

Tjänster som kräver förgodkännande

Kontaktuppgifter

Aktiviteter som involverar hasardspel, spel och/eller någon annan verksamhet med insats och vinst, inklusive men inte begränsat till kasinospel, vadslagningssporter, häst- eller greyhoundkapplöpning, fantasisport, lottsedlar, annan verksamhet i syfte att underlätta hasardspel, skicklighetsspel (oavsett om det är juridiskt definierat som hasardspel eller inte) och sweepstakes, om verksamhetsutövaren och kunderna uteslutande befinner sig i jurisdiktioner där sådan verksamhet är laglig.

Skicka in kontaktuppgifter, webbadress till företagets webbplats och en kort sammanfattning av verksamheten till aup@paypal.com

            …”

 

 1. Transaktioner på eBay

I Policy for godtagbar användning finns för närvarande en bestämmelse under Transaktioner på eBay som rör användning av PayPal för eBay-transaktioner.  Bestämmelsen kräver, med avseende på sådan användning av PayPal, efterlevnad av både Policy for godtagbar användning och eBays regler för förbjudna och begränsade objekt som anges på eBays webbplats.  I anslutning till en eventuell separation av eBays och PayPals verksamheter till oberoende börsnoterade företag, tar vi bort den bestämmelsen från Policy för godtagbar användning.

 

 

Ändring av PayPals användaravtal

Gäller från: 29 januari 2015

Läs det här dokumentet.

Du behöver inte göra någonting för att godta förändringarna eftersom de automatiskt träder i kraft ovanstående datum. Om du beslutar dig för att inte godta dem kan du meddela oss före ovanstående datum att du vill avsluta ditt konto ((https://www.paypal.com/se/cgi-bin/?&cmd=_close-account) med omedelbar verkan så att du slipper betala fler avgifter.

Vi hoppas ändå att du fortsätter att använda PayPal och drar nytta av följande fördelar:

Det är tryggt

När du betalar med PayPal visas aldrig dina betalningsuppgifter för säljare eller handlare, vilket gör dig mer skyddad mot bedrägerier.

Det är snabbt

Du behöver inte skriva in dina kortuppgifter varje gång du betalar, så du kan betala snabbare på nätet. Du kan också få eBay-objekt levererade snabbare, eftersom du kan betala säljaren direkt.

Det är smidigt

PayPal är en av de mest populära nätbetalningsmetoderna i Sverige, eftersom det är smartare att betala på nätet med bara ett par klick. Allt du behöver är din mejladress och ett lösenord.

Läs aktuellt användaravtal.Ändring av PayPals användaravtal.

 1. Immateriella rättigheter

  Avsnitt 1.3 ändras för att förtydliga villkoren för användning av de html-logotyper som PayPal tillhandahåller genom sina företagstjänster, auktionsverktygsfunktioner eller närliggande program.  Det ändrade avsnittet 1.3 lyder nu som följer:

  1.3 Immateriella rättigheter. Webbadresserna till PayPals webbplats(er), ”PayPal” och alla relaterade logotyper för våra produkter och tjänster som beskrivs på vår(a) webbplats(er) är antingen upphovsrättsskyddade av PayPal eller utgör varumärken alternativt registrerade varumärken som tillhör PayPal eller PayPals licensgivare. Dessutom är alla sidhuvuden, all anpassad grafik, knappikoner och skript antingen upphovsrättsskyddade av PayPal, tjänstemärken, varumärken och/eller trade dress som tillhör PayPal. Du får inte kopiera, imitera, modifiera, ändra, förbättra eller använda dem utan föregående skriftligt samtycke. Som handlare får du använda de html-logotyper som PayPal erbjuder genom våra företagstjänster, auktionsverktygsfunktioner eller närliggande program utan föregående skriftligt godkännande endast i syfte att identifiera dig på din webbplats som en handlare som tar emot betalning via tjänsten samt leda webbtrafik från den webbplatsen till tjänsten. Vi har dock rätt att när som helst begränsa eller återkalla detta tillstånd av vilket skäl som helst efter eget gottfinnande. Du får inte ändra, modifiera eller förändra dessa html-logotyper på något sätt och inte heller använda dem på ett sätt som framställer PayPal eller tjänsten i dålig dager eller visa dem på ett sätt som antyder stöd eller rekommendation från PayPals sida. Alla rättigheter och äganderätter till och intressen i PayPals webbplats och allt dess innehåll är PayPals och PayPals licensgivares exklusiva egendom.”

 1. Betala och överföra – vårt genomförande av dina betalningsorder

  Den sista meningen i det sista stycket i avsnitt 3.1 har ändrats med ytterligare information i syfte att förtydliga PayPals skyldigheter gällande uppgörelser om återbetalningstransaktioner. Det ändrade avsnittet lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

  ”... PayPal förbehåller sig rätten att inte genomföra en betalning förrän det finns tillräckligt med pengar (det innebär även, utan begränsningar, att PayPal inte är skyldiga att göra upp om en återbetalning innan PayPal fått pengarna för den ursprungliga transaktionen).”
 1. Särskilda betalningsalternativ

  Avsnitt 3.4 gällande Särskilda betalningsalternativ har ändrats med ytterligare information om hur särskilda betalningsalternativ får användas. Det ändrade avsnittet 3.4 gällande särskilda betalningsalternativ lyder som följer:

  Särskilda betalningsalternativ: Vissa betalningar kan göras med särskilda betalningsalternativ som är kopplade till ditt konto. Det kan gälla till exempel handlares särskilda saldon, presentkort eller andra betalningsalternativ i kampanjer. Användningen och prioriteringen av dessa sker under ytterligare regler och villkor mellan dig och PayPal (”Särskilda betalningsalternativ”).

  Din kontoöversikt kan visa det beräknade beloppet som finns tillgängligt i dina särskilda betalningsalternativ för att betala kvalificerade betalningar när som helst. Beloppet utgör inte e-pengar, anses inte vara en del av ditt saldo och kan inte lösas in i kontanter. Det representerar bara det belopp i e-pengar som PayPal erbjuder att utfärda och kreditera till ditt PayPal-konto vid tiden för (och endast för direktöverföring av) en kvalificerad PayPal-betalning som lyder under (och endast för perioden som är angiven i) ytterligare regler och användarvillkor för det särskilda betalningsalternativet. Om din PayPal-betalning från ett särskilt betalningsalternativ upphävs (inklusive, utan begränsningar, återkallas) av någon anledning, vid ett senare tillfälle, behåller PayPal det belopp som representerar den del av PayPal Checkout som gjordes från det särskilda betalningsalternativet och (förutsett att det särskilda betalningsalternativet inte redan har förfallit) återupptar det särskilda betalningsalternativet.”

 1. Favoritbetalningsalternativ för återkommande eller automatiska betalningar

  Avsnitt 3.5c har ändrats i syfte att förtydliga begränsningarna gällande önskat betalningsalternativ för dina betalningar. Det ändrade avsnittet 3.5c lyder nu som följer (presenteras i sitt sammanhang med den relevanta delen av huvudparagrafen i avsnitt 3.5):

  3.5 Önskat betalningsalternativ. Om du vill välja ett önskat betalningsalternativ kan du göra det i följande fall:

  c. Begränsningar. Om du har ett saldo på ditt PayPal-konto och betalningen inte är kvalificerad för betalning från ett särskilt betalningsalternativ använder PayPal ditt saldo istället för ditt önskade betalningsalternativ, om det inte är eCheque eller PayPal Credit. Om du har ett saldo och inte vill använda det till din betalning måste du överföra pengarna från saldot innan du inleder nästa betalning.

 1. Dina skyldigheter gällande avbrutna direktdebiteringar.

  Vi lägger till en kort mening i slutet av det stycke i avsnitt 3.7 (banköverföringar) som börjar med ”PayPal gör elektroniska överföringar av de belopp du anger från ditt bankkonto ...” för att redogöra för dina skyldigheter till PayPal i vissa fall då du avbryter en direktdebitering.  Den nya meningen lyder som följer:

  Om du avbryter en direktdebitering (inklusive, utan begränsningar, SEPA-direktdebiteringar) går du med på att gottgöra oss för värdet på eventuella varor eller tjänster som du har förbrukat med intäkterna från den direktdebiteringen.”
 1. Begränsade aktiviteter

  Avsnitt 9.1gg har ändrats i syfte att göra det till en begränsad aktivitet (för att undvika alla tvivel) att utsätta PayPal för risken att dömas till regleringsböter från europeiska, amerikanska eller andra myndigheter gällande behandlingen av dina transaktioner. Det ändrade avsnittet 9.1gg lyder som följer (det visas i sitt sammanhang med huvudparagrafen): 

  9.1 Begränsade aktiviteter. I samband med din användning av vår webbplats, ditt konto eller tjänsterna, eller i samband med din interaktion med PayPal, en användare eller en tredje part, får du inte:

  gg. Tillåta att din användning av tjänsten utgör en risk för PayPal så att PayPal inte kan uppfylla sina skyldigheter att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorister samt andra föreskrivna skyldigheter (inklusive, utan begränsningar, där vi inte kan verifiera din identitet eller där du underlåter att utföra de steg som krävs för att höja din gräns för att överföra, ta emot eller ta ut pengar enligt avsnitten 3.3, 4.1 och 6.3 eller där du utsätter PayPal för risken att dömas med regleringsböter från europeiska, amerikanska eller andra myndigheter för behandlingen av dina transaktioner); eller
  …”
 1. PayPals köparskydd

  Avsnitt 13 ändras i syfte att göra flera förbättringar i PayPals policy för köparskydd. Ändringarna kommer att:
  • förbättra villkoren för återbetalningar under PayPals köparskydd genom att:
   • utöka tiden som ges åt köparna för att inleda tvist från 45 till 180 dagar från det datum då betalning gjorts samt
   • utöka omfånget på kvalificerade köp så att det täcker skräddarsydda objekt som uppges vara Inte mottaget.
  •  
  • förtydliga i avsnitt 13.7 för alla användare som godkänt PayPals användaravtal att om PayPal har anledning att tro att en retur till betalningsmottagaren av ett objekt som enligt köparen skiljer sig markant från beskrivningen skulle leda till en överträdelse av gällande lagar såsom lagar gällande hanteringen av förfalskade objekt, kan PayPal rapportera objektet till behörig myndighet. Det kan leda till att myndigheten tar kontroll över och/eller beslagtar objektet från köparen och betalningsmottagaren inte får tillbaka det.

  Kom ihåg att om du säljer eller marknadsför till köpare i andra länder ska du läsa policyn för PayPals köparskydd i de länder där köparna finns (relevanta policyer för PayPals köparskydd finns tillgängliga här samt från sidfoten ”Användaravtal” och ”Juridiska avtal” som finns på de flesta av PayPals webbsidor). Det är dessa policyer som gäller för dig som betalningsmottagare eller säljare. 

 1. Andra förändringar

  Delar av PayPals användaravtal har ändrats för att förtydliga befintliga formuleringar och korrigera smärre typografiska fel.

 

Ändringar i PayPals sekretesspolicy

Gäller från: 29 december 2014

 1. Uppgifter som vi inhämtar

  Vi har ändrat delen av avsnitt 3 som är rubricerad ”Obligatoriska uppgifter” för att beskriva ytterligare information som vi kan begära av dig när du använder vissa funktioner som vi erbjuder och på vilka grunder vi kan använda denna information.
  De ändrade delarna av avsnitt 3 som är rubricerade ”Obligatoriska uppgifter” lyder nu som följer (visas i sitt sammanhang med paragrafens rubrik):

  Obligatoriska uppgifter

  Om du använder vissa av våra funktioner (inklusive, utan begränsningar, PayPals POS-funktion som finns i mobilappen) kommer vi eventuellt att be dig överföra en bild på dig själv för att vi ska kunna erbjuda de tjänsterna. Det måste gå att känna igen ditt ansikte. Bilden är helt och hållet ditt ansvar.

  ...

 1. Hur vi använder och offentliggör uppgifter

  Den del av avsnitt 4 som är rubricerad ”Utlämnande av uppgifter till andra PayPal-kunder” ändras i syfte att förtydliga under vilka omständigheter och på vilka grunder vi kan komma att dela vissa element av dina uppgifter (till exempel din bild och det faktum att du finns nära som en kund). Det ändrade segmentet av den här delen av avsnitt 4 lyder nu som följer (visas i sitt sammanhang med paragrafens rubrik):

  Utlämnande av uppgifter till andra PayPal-kunder

  Om du använder mobilappen kan vi komma att dela din bild som du har lagrat i appen med andra PayPal-användare så att de kan identifiera dig. Du ger oss rätt att använda din bild i ovan nämnda syfte på en icke-exklusiv, världsomfattande, royaltyfri, överförbar och underlicensierbar bas.

  Vi kan även komma att dela med andra användare att du finns i närheten.

  …”

 1. Vår användning och utlämnande av uppgifter – Utlämnande till tredje part utöver PayPal-kunder

  Precis som de flesta banker eller finansiella tjänsteleverantörer samarbetar PayPal med tredjepartsleverantörer. Ibland måste vi lämna användaruppgifter till dem så att de tjänster som våra användare har begärt kan utföras. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller viktiga funktioner som gör det möjligt för oss att erbjuda ett enkelt, snabbt och tryggt sätt att betala.

  I allmänhet kräver Luxemburgs lagar, som PayPals hantering av användardata lyder under (dataskydd och banksekretess), en högre grad av insyn än de flesta andra EU-lagar. Det är av denna anledning som PayPal, till skillnad från de flesta leverantörer av internetbaserade tjänster eller finansiella tjänster i EU, listar alla tredjepartsleverantörer som användardata utlämnas till, tillsammans med syftet med utlämnandet och den typ av information som lämnas ut, i sin sekretesspolicy.


  Stycke d i delen ”Utlämnande till tredje part utöver PayPal-kunder” i avsnitt 4 har ändrats för att ge PayPal tillåtelse att lämna ut vissa uppgifter om PayPal-kunder till fler tredje parter eller i andra syften som anges i tabellen nedan, eller ändra omfattningen av syftena och de utlämnade uppgifterna enligt tabellen nedan.

  Kategori

  Partens namn och jurisdiktion (inom parentes)

  Syfte

  Uppgifter som lämnas ut

  Kreditupplysnings- och bedrägeribekämpningsinstanser

  Observera att PayPal, förutom i de syften som anges nedan, även använder dina personuppgifter till att upptäcka, förhindra, och/eller förebygga bedrägerier eller annan illegal aktivitet, eller upptäcka, förhindra eller förebygga överträdelser av policyer eller användaravtal.

   

  Creditsafe USA Inc. (USA)

  I syfte att få företagsinformation för riskbedömning samt efterlevnad av krav mot penningtvätt, till exempel att etablera en företagsstruktur och nyttjanderätt.

  Företagets organisationsnummer, namn och adress till företaget, chefernas namn, adress och födelsedatum.

   

  DueDil Limited (UK)

  I syfte att få företagsinformation för riskbedömning samt efterlevnad av krav mot penningtvätt, till exempel att etablera en företagsstruktur och nyttjanderätt.

  Företagets organisationsnummer, namn och adress till företaget, chefernas namn, adress och födelsedatum

   

  ID Checker.nl BV (Nederländerna) (Irland)

  I syfte att verifiera identitet; automatisk dataextrahering från bilder av dokument samt dokumentvalidering/förfalskningskontroll. Undersökning och testning av nya produkter och tjänsters lämplighet.

  Namn, adress, mejladress, födelsedatum, bolagsform, organisationsnummer, momsregistreringsnummer, id-handling, adress, innehav av ett betalningsinstrument eller andra dokument som efterfrågas av PayPal och de uppgifter som de innehåller för risk-/efterlevnadsändamål.

   

  Au10tix Limited (Cypern)

  I syfte att verifiera identitet; automatisk dataextrahering från bilder av dokument samt dokumentvalidering/förfalskningskontroll. Undersökning och testning av nya produkter och tjänsters lämplighet.

  Namn, adress, mejladress, födelsedatum, bolagsform, organisationsnummer, momsregistreringsnummer, dokument som visar identitet och adress, innehav av ett betalningsinstrument eller andra dokument som efterfrågas av PayPal och de uppgifter som de innehåller för risk-/efterlevnadsändamål.

   

  Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Tyskland), Zoot Enterprises Limited (Storbritannien)

  I syfte att behandla tekniska ansökningar och att tillhandahålla en data- och dokumentgateway för kontogranskning samt utbyta användarinformation och bilder av dokument som styrker identitet, adress och innehav av betalningsinstrument med kontrakterade bedrägeri- och kreditupplysningsbyråer. Även att samla in information från interna och externa datakällor och tillhandahålla statistisk analys för att bedöma risken för bedrägeri.

  All kontoinformation och alla dokument som tillhandahålls av kunderna, även information som styrker identitet och adress, innehav av ett betalningsinstrument eller andra dokument som efterfrågas av PayPal och de uppgifter som de innehåller för risk-/efterlevnadsändamål. Informationen kan också innehålla IP-adresser.

  Marknadsföring och PR

   

  DemandGen AG (Tyskland)

  I syfte att utföra marknadsföringskampanjer per e-post.

  Namn, mejladress, telefonnummer, typ av konto, typ av PayPal-tjänster som erbjuds eller används samt relevant transaktionsinformation.

   

  StrikeAd UK Ltd. (Storbritannien), Ad-x Limited (Storbritannien), Criteo Ltd. (Storbritannien), Criteo Singapore Pte.Ltd

  I syfte att utföra och mäta retargeting-kampanjer för att segmentera användare för reklamkampanjer med PayPal Here.

  Anonymt cookie-id, annonserings-id och enhets-id för att segmentera användare i marknadsföringssyfte.

   

  Nanigans, Inc. (USA), Fiksu, Inc. (USA), Ad- X Limited (Storbritannien), Criteo Ltd. (Storbritannien), Criteo Singapore Pte.Ltd

  Hjälper till med att identifiera beteenden i mobilappen för att vägleda beslut om riktad marknadsföring; för att hjälpa till med effektiv hantering och optimering av mobilkampanjer på sociala nätverk och andra platser på webben

  Anonymt cookie-id, annonserings-id samt enhets-id som används av en viss person, händelser i mobilappen gällande användningen av mobilappen av en viss person (inklusive, utan begränsningar, inloggningsuppgifter och slutförd transaktion), men ingen betalning och inga betalningsuppgifter.

  Innehåll i annonser som ska levereras till vissa användare och, i förekommande fall, den segmentgrupp personen tillhör för marknadsföringssyfte.

  Driftsrelaterade tjänster

   

  Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Tyskland), Zoot Enterprises Limited (Storbritannien)

  I syfte att behandla tekniska ansökningar och att tillhandahålla en data- och dokumentgateway för kontogranskning samt utbyta användarinformation och bilder av dokument som styrker identitet, adress och innehav av betalningsinstrument med kontrakterade bedrägeri- och kreditupplysningsbyråer.

  All kontoinformation och alla dokument som tillhandahålls av kunderna, även information som styrker identitet och adress, innehav av ett betalningsinstrument eller andra dokument som efterfrågas av PayPal och de uppgifter som de innehåller för risk-/efterlevnadsändamål.

  Koncernföretag

   

  Private Sale GmbH (Tyskland)

  Tillhandahålla gemensamt kundinnehåll och gemensamma kundtjänster (inklusive men inte begränsat till registrering, transaktioner, debitering via operatören genom failover och kundsupport), bedöma risker, eller hjälpa till att förhindra och/eller förebygga bedrägeri, eller andra potentiellt olagliga handlingar och kränkningar av policyer och vägleda beslut om produkter, tjänster och kommunikation.

  All kontoinformation.

 1. Andra förändringar

  Delar av PayPals sekretesspolicy har ändrats för att förtydliga befintliga formuleringar och korrigera typografiska fel.

 

 

 

Ändring av PayPals användaravtal

Gäller från: 17 juni 2014

 

Läs det här dokumentet 

Du behöver inte göra någonting för att godta förändringarna eftersom de automatiskt träder i kraft ovanstående datum. Om du beslutar dig för att inte godta dem kan du meddela oss före ovanstående datum om att du vill avsluta ditt konto ( (https://www.paypal.com/se/cgi-bin/?&cmd=_close-account) med omedelbar verkan så att du slipper betala fler avgifter.

Vi hoppas ändå att du fortsätter att använda PayPal och drar nytta av följande fördelar:

Det är tryggt

När du betalar med PayPal visas aldrig dina betalningsuppgifter för säljare eller handlare, vilket gör dig mer skyddad mot bedrägerier.

Det är snabbt

Du behöver inte skriva in dina kortuppgifter varje gång du betalar, så du kan betala snabbare på nätet. Du kan också få eBay-objekt levererade snabbare, eftersom du kan betala säljaren direkt.

Det är smidigt

PayPal är en av de mest populära nätbetalningsmetoderna i Sverige, eftersom det är smartare att betala på nätet med bara ett par klick. Allt du behöver är din mejladress och ett lösenord.

Läs aktuellt användaravtal.

 


Ändring av PayPals användaravtal.

 1. PayPal som inloggningsmetod

  PayPal låter vissa tredje parter använda PayPal så att du kan logga in på deras webbplatser eller andra webbaserade tjänster. Ditt godkännande krävs för detta. Det nya avsnittet 2.4 har lagts till för att förklara hur det här fungerar och för att tydliggöra dina rättigheter och skyldigheter gentemot den part som erbjuder PayPal som inloggningsmetod. Det lyder som följer:

  2.4 PayPal som inloggningsmetod. Om du använder PayPal för inloggning till externa webbplatser eller mobila appar kan vi komma att dela din inloggningsstatus med en tredje part som erbjuder den här tjänsten som inloggningsmetod. Vi kan även dela personlig information eller annan kontoinformation som du har godkänt för delning så att den tredje parten vet vem du är. PayPal ger inte den tredje parten tillgång till ditt PayPal-konto och vi gör bara betalningar från ditt konto till den tredje parten efter särskilt godkännande från dig.

  Om du erbjuder den här tjänsten så att besökare ska kunna logga in på din webbplats, app eller liknande för dina kundkonton måste du godkänna eventuella särskilda villkor som gäller när den här funktionen görs tillgänglig för dig. Du måste även följa eventuella specifikationer i gällande integrationsmanualer eller -riktlinjer. PayPal ger ingen garanti när det gäller identiteten på dem som använder den här inloggningsmetoden. Vi representerar dem inte heller på något annat sätt. PayPal delar inte användarens personliga information eller någon annan kontoinformation (inklusive inloggningsstatus) som PayPal innehar med dig, såvida inte användaren har godkänt att vi uppger den informationen till dig.”

  … 

 2. Betala och överföra – vårt genomförande av dina betalningsorder

  Avsnitt 3.1.a har ändrats för att klargöra vilken tid på en arbetsdag som din betalningsorder kommer att behandlas som mottagen av oss följande arbetsdag. Det ändrade avsnittet 3.1a lyder nu som följer (visas i sitt sammanhang med paragrafens rubrik):

  3.1 Vårt genomförande av dina betalningsorder. I enlighet med villkoren i det här avtalet (och din efterlevnad av detsamma) godkänner du att vi kommer att genomföra en betalningsorder från dig via ditt betalningskonto till leverantören av betaltjänster för den person som du gör betalningen till, inom en arbetsdag från den dag då du gav oss uppdraget, och vi fick din giltiga betalningsorder, under förutsättning att du förser oss med:

  a. Betalningsordern före 14.45 (lokal tid för det land där ditt konto är registrerat) på en arbetsdag. Om du skickar oss din betalningsorder efter den här tidpunkten eller på en helgdag godkänner du att betalningsordern mottas av oss följande arbetsdag;”

  (…)

 3. Betalningsalternativ

  Avsnitt 3.4 har ändrats med införande av: 

  1. en ny paragraf som klargör att du, när du lägger till ett kort som betalningsalternativ, ger PayPal löpande behörighet att automatiskt belasta kortet som ett betalningsalternativ samt
  2. en ny paragraf som fastställer hur särskilda betalningsalternativ (som handlares särskilda saldon och presentkort) kan användas

  De nya paragraferna lyder som följer:

  Kort som betalningsalternativ: Genom att lägga till ett betalkort som betalningsalternativ ger du PayPal löpande behörighet att automatiskt belasta det kortet för att dra pengar när kortet används som betalningsalternativ i enlighet med det här avtalet. Du kan avsluta den löpande behörigheten för ett kort genom att ta bort det som betalningsalternativ i din profil.

  Särskilda betalningsalternativ: Vissa betalningar kan göras med särskilda betalningsalternativ som är kopplade till ditt konto. Det kan gälla till exempel handlares särskilda saldon, presentkort eller andra betalningsalternativ i kampanjer. Användningen och prioriteringen av dessa sker under ytterligare regler och villkor mellan dig och PayPal (”Särskilda betalningsalternativ”). Din kontoöversikt kan, som en del av ditt totala saldo, visa det beräknade beloppet som finns tillgängligt i dina särskilda betalningsalternativ för att betala kvalificerade betalningar vid en bestämd tidpunkt.”

 4. Favoritbetalningsalternativ för återkommande eller automatiska betalningar

  Avsnitt 3.5b har ändrats för att klargöra hur du kan använda ett favoritbetalningsalternativ för återkommande eller automatiska betalningar. Det ändrade avsnittet 3.5b lyder nu som följer:

  3.5 Önskat betalningsalternativ. Om du vill välja ett favoritbetalningsalternativ kan du göra det i följande fall (...)

  b. I din kontoprofil –·återkommande betalningar. Om du har skapat en återkommande eller automatisk betalning eller godkänt att en handlare eller annan tredje part inkasserar betalningar från ditt PayPal-konto kan det vara möjligt att välja ett favoritbetalningsalternativ för alla framtida betalningar till handlaren eller en annan tredje part. Du kan göra det genom att logga in på ditt konto, välja ”Profil” och ”Återkommande betalningar” eller ”Betalningslista”. Välj sedan länkarna för att ange önskat betalningsalternativ (kan också kallas ”reservbetalningsalternativ”). I annat fall använder vi ditt standardbetalningsalternativ.”

  … 

 5. Betalningar som initierats av tredje part (inklusive återkommande betalningar).

  Paragrafen i avsnitt 3.10 (betalningar som initierats av tredje part) (inklusive återkommande betalningar), som fastställer åtaganden för betalningsmottagare i syfte att meddela betalaren i förväg, har ändrats och lyder som följer:

  3.10 Betalningar som initierats av tredje part (inklusive återkommande betalningar). En betalning som initierats av tredje part är en betalning där du ger ett godkännande i förhand till en tredje part (exempelvis en handlare, en mobilapp som en handlare tillhandahåller eller eBay) att dra pengar från ditt PayPal-konto.”

  … 

 6. Ta emot pengar

  Vi lägger till en kort mening i början av avsnitt 4 för att klargöra möjligheterna till att ta emot pengar med PayPal. Den lyder som följer:

  ”PayPal kan låta vem som helst (med eller utan ett PayPal-konto) initiera en betalning till ditt konto.”

  … 

 7. Begränsade aktiviteter

  De nya avsnitten 9.1.f och ah har lagts till för att göra det till en begränsad aktivitet att inte följa de obligatoriska kraven i våra guider för integration och för programmerare. De nya avsnitten 9.1.f och ah lyder som följer (visas i sitt sammanhang med rotparagrafen):

  9.1 Begränsade aktiviteter. I samband med din användning av vår webbplats, ditt konto eller tjänsterna, eller i samband med din interaktion med PayPal, en användare eller en tredje part, får du inte:

  f. underlåta att förse oss med mer information om dig och din affärsverksamhet som vi rimligen kan begära 

  ah. integrera eller använda någon av tjänsterna utan att helt följa alla obligatoriska krav som kommuniceras i guider för integrering och för programmerare eller i annan dokumentation som publiceras emellanåt av PayPal.”

  … 

 8. Så här skapar du säkra betalningsinstrument

  Avsnitt 9.2 har ändrats i och med tillägget av de nya underavsnitten 9.2.i och 9.2.j, som allmänt kräver att dina personliga uppgifter i kontot är uppdaterade samt att du vidtar rimliga åtgärder för att skydda de enheter från vilka du använder tjänsterna. De nya avsnitten 9.2.i a och 9.2.j lyder som följer (visas i sitt sammanhang med rotparagrafen):

  ”Du samtycker till att genomföra följande åtgärder för att hålla ditt betalningsinstrument säkert:

  i. Uppdatera dina personliga uppgifter på ditt konto. Vi kanske inte kan svara dig om du kontaktar oss angående ditt konto från en adress, ett telefonnummer eller en mejladress som inte finns registrerad hos oss.

  j. Vidta alla rimliga åtgärder för att skydda säkerheten på de privata elektroniska enheter från vilka du använder tjänsten (inklusive, utan begränsning, använda pinkod och/eller lösenordsskyddade personligt konfigurerade enhetsfunktioner för att använda tjänsten samt inte dela enheten med andra människor).”

 9. PayPals köparskydd

  Avsnitt 13.7 läggs till för att klargöra vidden av dina åtaganden under PayPals köparskydd om du är en betalningsmottagare (dvs. en säljare). Det nya avsnittet 13.7 lyder som följer:

  13.7 Skyddets omfattning

  Betalningsmottagare: Som betalningsmottagare är du ansvarsskyldig gentemot PayPal om du förlorar ett krav från en köpare med ett registrerat PayPal-konto någonstans i världen (under PayPals policy för köparskydd i landet för den köparens PayPal-konto eller på annat vis). Detta innefattar, utan begränsning, om du säljer till en köpare som är en fullprogramanvändare och köparen lämnar in ett SNAD-krav. Du är normalt skyldig att ta tillbaka objektet och återbetala köparen med hela inköpspriset plus de ursprungliga leveranskostnaderna. Du kommer inte att få någon återbetalning av dina PayPal-avgifter. Om du förlorar ett krav för ett objekt som inte motsvarar beskrivningen eftersom objektet du sålde är förfalskat, kommer du att uppmanas att ge en fullständig återbetalning till köparen och du kommer inte att få tillbaka objektet (det kommer att förstöras). Om du säljer eller marknadsför till köpare i andra länder läser du PayPals policy för köparskydd för de länder där dina köpare finns (tillgängligt via sidfoten ”Juridiska avtal” eller ”Användaravtal” som finns på de flesta av sidorna på PayPals webbplats). Det är dessa policyer som gäller för dig som betalningsmottagare eller säljare.”

 10. Biljetter till evenemang

  Ett nytt avsnitt 13.13 har lagts till för att informera köpare om att betalningen för evenemangsbiljetter i vissa fall kan hållas i särskild förvaring åt (dvs. till fördel för) köparen. Det är för att se till att köparen kan få tillbaka sina pengar via PayPal, under ytterligare villkor, om evenemanget inte genomförs på utsatt datum: det nya avsnittet 13.13 lyder som följer: 

  13.13 Biljetter till evenemang 

  I vissa fall då du köper en biljett eller betalar för rätten att delta i ett evenemang från en betalningsmottagare som har ett PayPal-konto registrerat i Storbritannien (”evenemang”) håller PayPal hela summan i särskild förvaring åt dig. Det innebär att du har den verkliga rätten till de pengarna ända tills evenemanget i fråga har genomförts.”

  … 

 11. Återkallanden

  Definitionen av ”återkallande” i avsnitt 15 har ändrats för att klargöra vissa av villkoren för att en betalning ska räknas som återkallad. Den ändrade definitionen lyder som följer:

  ax. ”Återkallande” innebär en betalning som du tagit emot som PayPal kan återkalla till avsändaren eller en annan tredje part eftersom betalningen: (a) har blivit ifrågasatt av köparen direkt via sin bank, och/eller (b) har dragits från ditt saldo av någon anledning (annat än en chargeback eller ett krav enligt PayPals köparskydd), inklusive utan begränsning, om (i) betalningen strider mot vår policy för godtagbar användning, eller om vi rimligen misstänker att betalningen bryter mot vår policy för godtagbar användning eller (ii) om betalningsbeloppet inte godkändes av avsändaren med aktuell tredje part i samband med en giltig betalningstransaktion från tredje part (se avsnitt 3.10), eller (iii) betalningen har finansierats med en banköverföring som därefter återkallats av banken av något skäl och/eller har kategoriserats med PayPals interna riskmodellering som en riskabel betalning och återkallas för att minska riskerna med betalningen. Begreppet ”Återkallad” ska tolkas i enlighet härmed.”

  … 

 12. Privata transaktioner

  Notering c. till definitionen av ”privat transaktion” i schema 1 – avgiftstabell har ändrats för att spegla de betalningsalternativ för avgifter som finns tillgängliga för avsändare och mottagare av privata transaktioner (som standard betalar avsändaren behandlingsavgiften för en privat transaktion, med vissa undantag). Motsvarande ändringar har gjorts i texten i avgiftstabellen för gränsöverskridande privata transaktioner. Den ändrade noteringen c. till definitionen av ”privat transaktion” lyder som följer (visas i sitt sammanhang med roten av definitionen):

  ”En privat transaktion innebär överföring av pengar (som initieras från fliken ”Privat” i flödet ”Överföra pengar”) till, och mottagande av pengar på ditt PayPal-konto från, familj och vänner som genomförs utan att något köp äger rum (dvs. pengarna utgör inte betalning för varor eller tjänster). Om du säljer varor eller tjänster får du inte be köparen att göra en privat transaktion för att betala för sitt inköp. Om du gör det kan PayPal frånta dig möjligheten att ta emot privata transaktioner helt och hållet. Observera följande:

  c. när en avgift debiteras för en privat transaktion betalas den som standard av avsändaren. Vissa funktioner kan dock kräva att mottagaren betalar avgiften istället (till exempel då funktionen låter avsändaren besluta vem som ska betala avgiften). I vissa fall kan avsändaren inte fatta detta beslut och avsändaren eller mottagaren betalar därför avgiften. Om du skickar en betalning i form av en privat transaktion från en webbplats eller app från tredje part kan PayPal låta den aktuella tredje parten besluta om avsändaren eller mottagaren ska betala avgiften för den privata transaktionen. Detta meddelas dig av den tredje parten.”

  … 

 13. Kategorier av länder för beräkning av behandlingsavgifter för gränsöverskridande betalningar

  En viktig faktor vad gäller tillämplig behandlingsavgift för gränsöverskridande betalningar är i vilken region avsändarens PayPal-konto är registrerat. De gränsöverskridande regionerna (och länderna inom dem) är följande: vi lägger till och tydliggör status på vissa länder inom vissa gränsöverskridande avgiftsregioner. Vitryssland, Georgien och Kosovo har lagts till i regionen Europa II, status för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Moldavien som medlemmar i regionen Europa II har tydliggjorts och status för Monaco och Montenegro som medlemmar i regionen Europa I har tydliggjorts. De gränsöverskridande avgiftsregionerna (och länderna inom dem) är som följer och de uppdateras i förklaringarna för avgifter som gäller gränsöverskridande privata transaktioner samt handelstransaktioner i schema 1 – avgiftstabell:

  1. Nordeuropa: Danmark, Finland (inklusive Åland), Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige.
  2. Europa I: Belgien, Cypern, Estland, Frankrike (inklusive Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion och Mayotte), Gibraltar, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Portugal, San Marino, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien (inklusive Kanalöarna och Isle of Man), Tyskland, Vatikanstaten och Österrike.
  3. Europa II: Albanien, Andorra, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Georgien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Moldavien, Polen, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien, Tjeckien, Turkiet, Ukraina, Ungern, Vitryssland.
 14. Återbetalningsavgift för handelstransaktioner

  Vi lägger till en notering för delåterbetalningar i avsnittet om återbetalningsavgift för kommersiella transaktioner i schema 1 – avgiftstabell. Den lyder som följer:

  Avgift för återbetalning av kommersiella avgifter

  Fullständiga återbetalningar

  Om du gör en fullständig återbetalning för en kommersiell transaktion behåller vi bara den fasta delen av avgiften för den kommersiella transaktionen.

  Köparens
  konto krediteras med hela beloppet för den kommersiella transaktionen.

  Det belopp som först betalades in på ditt konto i samband med den kommersiella transaktionen dras från
  ditt konto tillsammans med den fasta delen av avgiften för den kommersiella transaktionen.

 15. Delåterbetalningar

  Om du utför en delåterbetalning för en kommersiell transaktion behåller vi en proportionell del av den fasta avgiften för den kommersiella transaktionen.

  Köparens konto krediteras med det belopp du anger som återbetalning.

  Från ditt konto kommer vi att dra den proportionella delen av det belopp som först betalades in på ditt konto i samband med den kommersiella transaktionen, tillsammans med den proportionella delen av den fasta avgiften för den kommersiella transaktionen .”

  ... 

 16. Andra förändringar

  Delar av PayPals användaravtal har ändrats för att förtydliga befintliga formuleringar och korrigera smärre typografiska fel.

Ändringar av PayPals sekretesspolicy

Gäller från: 14 maj 2014


Ändringar i PayPals sekretesspolicy

 1. Uppgifter som vi inhämtar

  Vi ändrar avsnitt 3 för att fastställa detaljer om ytterligare information vi kan komma att begära av dig när du använder vissa funktioner som vi tillhandahåller samt för att förtydliga vilka typer av information vi kan inhämta om dig och ditt företag i samband med en transaktion.

  De ändrade delarna av avsnitt 3 lyder nu som följer:

  3. Uppgifter som vi inhämtar

  Obligatoriska uppgifter

  (...) Om du använder vissa funktioner som tillhandahålls av oss (t.ex. PayPals POS-funktion som finns i mobilappen) kan vi komma att be dig att överföra en bild på dig själv för att vi ska kunna tillhandahålla dessa tjänster. Om vi låter dig koppla ditt medlemskap i ett kvalificerat lojalitetsprogram till ditt konto kan vi komma att be dig om ditt medlems-id för lojalitetsprogrammet.”
   

 2. Hur vi använder och offentliggör uppgifter

  Vi lägger till en ny del i avsnitt 4 rubricerad ”Innehåll som du publicerar” (nedanför delen ”Internt bruk”). I den här paragrafen redogör vi för de licenser och rättigheter du ger oss samt alla dotterbolag till eBay Inc. för att använda innehåll som du publicerar med hjälp av PayPals tjänster. Den nya paragrafen lyder som följer:

  Innehåll som du publicerar

  När du förser oss med innehåll eller publicerar innehåll [(i båda fallen för publicering på eller utanför webben)] med hjälp av PayPals tjänster ger du eBay Inc. och dess dotterbolag och subsidiära företag (vilket inkluderar, utan begränsning, PayPal) (”eBay-gruppen”) en icke uteslutande, världsomfattande, oavbruten, oåterkallelig, royaltyfri, underlicensierad‎ (över flera nivåer) rätt att använda eventuell copyright, publicitet, varumärken, databasrättigheter samt immateriella rättigheter du äger för innehållet, i all media som finns nu och i framtiden. Vidare avsäger du dig dina moraliska rättigheter i den utsträckning det är möjligt under gällande lagar, och lovar att du inte kommer att göra anspråk på dessa rättigheter gentemot eBay-gruppen, dess underlicensierade eller uppdragsinnehavare. Du intygar och garanterar att inget av följande inkräktar på eventuella immateriella rättigheter: att du förser oss med innehåll, att du publicerar innehåll med hjälp av PayPals tjänster samt att eBay-gruppen använder sådant innehåll (inklusive verk som kan härledas till det) i anslutning till PayPals tjänster.”

  Delen av avsnitt 4 som är rubricerad ”Utlämnande av uppgifter till andra PayPal-kunder” har ändrats för att tydliggöra under vilka omständigheter vi kan komma att dela vissa uppgifter. Det ändrade segmentet av den här delen av avsnitt 4 lyder nu som följer (visas i sitt sammanhang med paragrafens rubrik):

  Utlämnande till andra PayPal-kunder

  Om du använder PayPal för inloggning till externa webbplatser eller mobilappar kan vi komma att dela din inloggningsstatus med en tredje part som erbjuder den här tjänsten som en inloggningsmetod. Vi kan även dela personlig information eller annan kontoinformation som du har godkänt för delning så att den tredje parten vet vem du är. PayPal ger inte den tredje parten tillgång till ditt PayPal-konto och vi gör bara betalningar från ditt konto till den tredje parten efter särskilt godkännande från dig. När du loggar in på ditt PayPal-konto kan du öppna, visa och ändra inställningarna för sådan informationsdelning.

  Om du kopplar ditt medlemskap i ett kvalificerat lojalitetsprogram till ditt konto via vår mobilapp och betalar en handlare som deltar i relevant lojalitetsprogram via PayPal kan vi komma att dela ditt medlems-id för det lojalitetsprogrammet med den handlaren. Om du tar bort ditt medlems-id för lojalitetsprogrammet från ditt konto delar vi inte den informationen mer.”

 3. Vår användning och utlämnande av uppgifter – Utlämnande till tredje part utöver PayPal-kunder

  Paragraf d. i delen rubricerad ”Utlämnande till tredje part utöver PayPal-kunder” i avsnitt 4 har ändrats för att förklara att när du har godkänt att lämna ut information till en tredje part som listas i avsnitt 4, inkluderar det även den tredje partens tillträdare och efterföljare (dvs. en annan part som träder in istället för den tredje parten i syfte att utföra sina tjänster för PayPal). Den ändrade paragrafen lyder som följer:

  Utlämnande till tredje part utöver PayPal-kunder

  PayPal kommer inte att sälja eller hyra ut någon del av din personliga information till tredje part i marknadsföringssyfte utan ditt uttryckliga medgivande och kommer endast att lämna ut den informationen under de begränsade omständigheter och för de ändamål som beskrivs i policyn. Detta omfattar överföring av data till icke-EES-medlemsstater. Specifikt samtycker du till och anvisar PayPal att göra något eller allt av följande:

  (…)

  d. Utlämna uppgifter till de ”kategorier” med tredje parter som anges i tabellen nedan. Syftet med utlämnandet av uppgifter är att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Vi anger även i tabellen nedan, under varje ”kategori”, icke uteslutande exempel på de faktiska tredje parter (som kan inbegripa deras tillträdare och efterföljare) som vi för närvarande lämnar ut din kontoinformation till, anledningen till att vi gör det samt den faktiska information som lämnas ut (dessa tredje parter är genom lag eller avtal hindrade från att använda uppgifterna för andra ändamål än de som ligger till grund för att uppgifterna lämnades ut, om inte annat uttryckligen anges).

  Precis som de flesta banker eller finansiella tjänsteleverantörer samarbetar PayPal med tredjepartsleverantörer. Ibland måste vi lämna användaruppgifter till dem så att de tjänster som våra användare har begärt kan utföras. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller viktiga funktioner som gör det möjligt för oss att erbjuda ett enkelt, snabbt och tryggt sätt att betala.

  I allmänhet kräver Luxemburgs lagar, som PayPals hantering av användardata lyder under (dataskydd och banksekretess), en högre grad av insyn än de flesta andra EU-lagar. Det är av denna anledning som PayPal, till skillnad från de flesta leverantörer av internetbaserade tjänster eller finansiella tjänster i EU, listar alla tredjepartsleverantörer som användardata utlämnas till, tillsammans med syftet med utlämnandet och den typ av information som lämnas ut, i sin sekretesspolicy.


  Paragraf d (i delen rubricerad ”Utlämnande till tredje part utöver PayPal-kunder” i avsnitt 4 har ändrats för att ge PayPal tillåtelse att lämna ut vissa uppgifter om PayPal-kunder till fler tredje parter eller i andra syften som anges i tabellen nedan, eller ändra omfattningen av syftena och de utlämnade uppgifterna enligt tabellen nedan.
   

  Kategori

  Partens namn och jurisdiktion (inom parentes)

  Syfte

  Uppgifter som lämnas ut

  Kundtjänst på entreprenad

  Attensity Europe GmbH

  I syfte att tillhandahålla kundservice som uppstår av kunders kontakt med PayPal via sociala medier.

  Information som kunder tillhandahåller via sociala medier. Den kan inbegripa namn, adress, telefonnummer, mejladresser, användarnamn på sociala medier, sammandragen, begränsad eller fullständig information om betalningsalternativ (fallberoende), förfallodatum för betalningsalternativ, typ av PayPal-konto, bekräftelse av identitet, information om saldo och transaktioner, kundmeddelanden och -rapporter, kontokorrespondens, fraktinformation samt marknadsföringsinformation.

  ePerformax Contact Centers & BPO (USA), Genpact International Inc. (USA)

  I syfte att tillhandahålla kundservice gällande betalning globalt.

  Namn, adress, telefonnummer, mejladress, förkortad, begränsad eller fullständig information om betalningsalternativ (fallberoende), utgångsdatum för betalningsalternativ, typ av PayPal-konto, identitetsbevis, saldo och transaktionsinformation, kundmeddelanden och -rapporter, kontokorrespondens, leveransinformation och säljfrämjande information.

  Kreditupplysnings- och bedrägeribekämpningsinstanser

  LexisNexis, LexisNexis Risk Solutions UK Limited (Storbritannien)

  I syfte att bistå vid autentisering av kunder

  Namn, adress och födelsedatum

  Zoot Deutschland GmbH (Tyskland), Zoot Enterprises Limited (Storbritannien)

  I syfte att behandla tekniska tillämpningar och tillhandahålla en data- och dokument-gateway för kontogranskning och prövningar, och att utbyta användarinformation med kontrakterade bedrägeribekämpningsbyråer och kreditupplysningsbyråer. Även att samla in information från interna och externa datakällor och tillhandahålla statistisk analys för att bedöma risken för bedrägeri.

  All kontoinformation och alla dokument som kunder lämnar in, som till exempel identitetsbevis och bevis på adress. Informationen kan också innehålla ip-adresser.

  MaxMind, Inc. (USA)

  I syfte att upptäcka bedrägeri.

  Observera att data som avslöjas till den här tjänstleverantören kan:
  • behållas av leverantören för kontroll och förebyggande av bedrägerier
  • användas av leverantören i syfte att optimera de tjänster som den tillhandahåller PayPal och andra tredje parter för att upptäcka bedrägeri
  • överföras utanför EU och globalt.

  All kontoinformation samt ip-adress och betalkortsinformation.

  Future Route Ltd (Storbritannien)

  I syfte att utföra redovisningsdataanalyser av våra kommersiella användare för kreditriskbedömning i realtid.

  Namn, adress, mejladress och födelsedatum.

  Finansiella produkter

  Total System Services, Inc. (USA)

  I syfte att behandla betalningar som initierats av handlare och godkänts av kunder (inklusive information om kunders autogiro) för att tillhandahålla tjänster för behandling av konto/kort, för butikstransaktioner, betalning samt annan kundinformation som gäller sådana transaktioner. I syfte att tillhandahålla callcentertjänster, korttryckning samt tjänster för utskrift av utdrag.

  Namn, adress, mejladress, födelsedatum (där så krävs), all kontoinformation samt dokument som tillhandahålls av kunden och information som krävs för att styrka identitet och adress.

  Marknadsföring och PR

  Grayling Communications Limited (Storbritannien), Rock Communications (Italien), Fleisher (Israel), Clue PR (Polen).

  För att besvara medieförfrågningar om kundärenden.

  Namn, adress och all information som är relevant för kundens konto vid kundfrågor.

  Oracle America Inc. (USA)

  För att utveckla, bedöma och genomföra marknadsföringskampanjer.

  Namn, företagsnamn, handlarens adress och registreringsnummer, befattning, mejladress, telefonnummer till handlarens kontaktperson, handlarens webbadress, PayPal-kontonummer, tredjepartsprogram som används av handlaren, beteende på PayPals webbplats.

  Foule Access SAS (Frankrike)

  För lagring av handlarens kontaktuppgifter för marknadsföringskommunikation med handlaren.

  Handlarens namn, kontaktpersonens namn, adress, mejladress, telefonnummer och handlarens webbadress.

  Appnexus, Inc. (USA), BlueKai, Inc. (USA), Conversant GMBH (Tyskland), Google Ireland, Ltd. (Irland), DoubleClick Europe Ltd (Storbritannien).

  För att genomföra retargeting-kampanjer i syfte att leverera anpassad reklam.

  Anonyma id:n som genereras av cookies, pixeltaggar eller liknande tekniker som finns inbäddade i webbplatser

  Criteo SA (Frankrike)

  För att genomföra retargeting-kampanjer i syfte att leverera anpassad reklam.

  Anonyma id:n som genereras av cookies, pixeltaggar eller liknande tekniker som finns inbäddade i webbplatser eller e-postmeddelanden som skickas till användare.

  Linkedin Ireland Limited (Irland)

  För att genomföra retargeting-kampanjer i syfte att leverera anpassad reklam.

  Krypterad mejladress som är kopplad till PayPal-användare (utan uppgift om kontotyp).

  Conversant Inc. (USA)

  För att genomföra och utvärdera kampanjer för nya målgrupper i syfte att identifiera besökare och omdirigera dem med hjälp av personliga reklamkampanjer.

  PayPal-konto-id (om tillämpligt), id för den enhet som används av en bestämd person och innehåll i reklam som ska levereras och segmenteras i användargrupper i reklamsyfte.

  StrikeAd UK Ltd. (Storbritannien), Ad-x Limited (Storbritannien)

  I syfte att utföra och mäta retargeting-kampanjer för att segmentera användare för reklamkampanjer med PayPal Here.

  Anonymt cookie-id och enhets-id för att segmentera användare i marknadsföringssyfte.

  Fiksu, Inc. (USA)

  I syfte att utföra och mäta retargeting-kampanjer för att segmentera användare för reklamkampanjer som omfattar PayPals mobilappar.

  Enhets-id används för Apples operativsystem iOS när en användare installerar ett program, registrerar sig för PayPals tjänster, loggar in, checkar in eller anger profilbild.

  Nanigans, Inc. (USA)

  För att genomföra retargeting-kampanjer i syfte att leverera anpassad reklam.

  Annons-id kopplat till Apple iOS-enheter när en användare installerar ett program, startar om ett program, registrerar sig för PayPals tjänster, loggar in, checkar in, kontrollerar saldo, sparar ett erbjudande, genomför en transaktion, anger profilbild eller gör andra kontoändringar i eller relaterade till användningen av programmet.

  Facebook, Inc (USA), Facebook Ireland Limited (Irland) och Twitter, Inc. (USA)

  I syfte att visa relevanta annonser för användare av Facebook och Twitter (som fallet kan vara).

  Krypterad mejladress som är kopplad till PayPal-användare (utan uppgift om kontotyp).

  Purepromoter Ltd, som bedriver handel under namnet Pure360

  I syfte att skicka tjänsterelaterade och (beroende av tillvalsinställningarna) marknadsföringsrelaterade sms till PayPal-användare.

  Mobilnummer, namn, adress, mejladress, företagsnamn, företagets kontaktuppgifter, domännamn, kontostatus, kontotyp, kontoinställningar, typen av PayPal-tjänster som erbjuds eller används samt relevant transaktions- och kontoinformation.

  Operativa tjänster

  Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim & Partner Lawyers (Tyskland, Österrike, Schweiz), Akinika Debt Recovery Limited (Storbritannien), Capita Plc (Storbritannien), Compagnie Française du Recouvrement (Frankrike), Clarity Credit Management Solutions Limited (Storbritannien), eBay Europe Services SARL (Luxemburg); EOS Solution Deutschland GmbH (Tyskland), EOS Aremas Belgium SA/NV (Belgien), EOS Nederland B.V. (Nederländerna), Arvato Infoscore GmbH (Tyskland), Infoscore Iberia (Spanien), SAS (Frankrike), Transcom WorldWide S.p.A. (Italien), Transcom Worldwide SAS (Tunisien), Intrum Justitia S.p.A. (Italien).

  För att inkassera skulder.

  Namn, adress, telefonnummer, kontonummer, födelsedatum, mejladress, kontotyp, kontostatus, fyra sista siffrorna på betalsättets kontonummer, clearingnummer, saldo, uppgifter om kontotransaktioner och skulder, namn på leverantör av betalningsalternativ samt kopior på all korrespondens i varje fall som rör de belopp du är skyldig (eller en annan person är skyldig) oss.

  KSP Kanzlei Dr. Seegers (Tyskland), BFS Risk & Collection GmbH (Tyskland); HFG Hanseatische Inkasso- und Factoring-Gesellschaft (Tyskland), BFS Risk and Collection GmbH (Tyskland), Team 4 Collect (Spanien), Arvato Polska (Polen), BCW Collections Ireland Ltd (Irland), S.C. Fire Credit S.R.L. (Rumänien), Gothia Financial Group AB (Sverige), Gothia AS (Sverige), Gothia A/S (Danmark), Gothia Oy (Finland), Credit Solutions Ltd (Storbritannien).

  För att inkassera skulder; för att hantera rapportering till kreditupplysningsorgan av försumliga kunder.

  Namn, adress, telefonnummer, kontonummer, födelsedatum, mejladress, kontotyp, kontostatus, fyra sista siffrorna på betalsättets kontonummer, clearingnummer, saldo, uppgifter om kontotransaktioner och skulder, namn på leverantör av betalningsalternativ, tillämpliga uppgifter om kontobeteende samt kopior på all korrespondens (inklusive, utan begränsning, all korrespondens som är relevant för att rapportera till kreditupplysningsföretag) i varje fall som rör de belopp du är skyldig (eller en annan person är skyldig) oss.

  Begbies Traynor Group plc (Storbritannien), Moore Stephens LLP (Storbritannien), Moore Stephens Ltd (Storbritannien), Moore Stephens International Ltd (Storbritannien), Moorhead James LLP (Storbritannien), Comas Srl (Italien), RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG (Tyskland), LLC Elitaudit (Ryssland), National Recovery Service (Ryssland).

  I syfte att undersöka (inklusive, utan begränsning, utföra utvärdering och/eller kontroll på plats och/eller företagsutvärderingar) och/eller inkassera (och/eller bidra till inkasserandet av) skulder från potentiella och faktiska insolventa kunder

  Namn, adress, telefonnummer, kontonummer, födelsedatum, mejladress, kontotyp, kontostatus, fyra sista siffrorna på betalsättets kontonummer, clearingnummer, saldo, uppgifter om kontotransaktioner och skulder, namn på leverantör av betalningsalternativ samt kopior på all korrespondens i varje fall som rör de belopp du är skyldig (eller en annan person är skyldig) oss.

  Hanseatische Inkasso-Treuhand GmbH (Tyskland)

  För att inkassera och hantera skulder, för att stödja inkasserare i händelse av insolventa kunder

  Namn, adress, telefonnummer, kontonummer, mejladress, kontotyp, kontostatus, fyra sista siffrorna på betalsättets kontonummer, clearingnummer och namn på betalningsalternativ, kontosaldo, datum och storleken på senaste betalningsbelopp, kreditbetyg från kreditupplysningsorgan

  Zoot Deutschland GmbH (Tyskland), Zoot Enterprises Limited (Storbritannien)

  I syfte att behandla tekniska tillämpningar och tillhandahålla en data- och dokument-gateway för kontogranskning och prövningar, och att utbyta användarinformation med kontrakterade bedrägeribekämpningsinstanser och kreditupplysningsorgan.

  All kontoinformation och alla dokument som kunder lämnar in, som till exempel identitetsbevis och bevis på adress.

  Interxion Datacenters B.V.

  I syfte att tillhandahålla driftsupport till datacenter för kreditprodukten Bill Safe.

  All relevant kontoinformation och transaktionsinformation (om tillämpligt).

 4. Andra förändringar

  Delar av PayPals sekretesspolicy har ändrats för att förtydliga befintliga formuleringar och korrigera typografiska fel.