Policyuppdateringar

 

>> Visa alla juridiska avtal

>> Visa senaste policyuppdateringar

Policyuppdateringar

 

På den här sidan ger vi våra användare information i förväg om viktiga ändringar av vår tjänst, av användaravtalet eller av andra policyer. På den här sidan visas policyuppdateringar som kommer att träda i kraft framöver. Gå till "Visa senaste policyuppdateringar" om du vill läsa tidigare policyuppdateringar.

 

Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal

Utfärdat: 9 oktober 2017 (startdatum finns i de enskilda avtalen)

 

Läs det här dokumentet.

Vi ändrar de juridiska avtal som reglerar din relation med PayPal. 

Vi uppmanar dig att noggrant gå igenom det här meddelandet så att du får reda på vilka ändringar som görs.

Du behöver inte göra någonting för att godta förändringarna eftersom de automatiskt träder i kraft nedanstående startdatum. Om du beslutar dig för att inte godta dem kan du meddela oss före ovanstående datum att du vill avsluta ditt konto (https://www.paypal.com/se/cgi-bin/?&cmd=_close-account) med omedelbar verkan så att du slipper betala fler avgifter.

Vi hoppas ändå att du fortsätter att använda PayPal och drar nytta av följande fördelar:

Det är snabbare

Du behöver inte skriva in dina kortuppgifter varje gång du betalar, så du kan betala snabbare på nätet.

Det är smidigare

PayPal är en av de mest populära nätbetalningsmetoderna i Sverige, eftersom det är smartare att betala på nätet med bara ett par klick. Allt du behöver är din e-postadress och ett lösenord.

Läs de aktuella juridiska avtalen.
 


Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.

Startdatum: 9 januari 2018

 

Du kan hitta det ändrade PayPal-användaravtalet nedanför den aktuella versionen av avtalet om du klickar här eller går till det via "Användaravtal" eller "Juridiska avtal" längst ner på de flesta PayPal-sidor.

 

1. Lagar och regler

Våra liv påverkas mer än någonsin av policyer, lagar och regler som ständigt förändras.  Särskilt om du använder PayPal i näringsverksamhet som potentiellt kan inbegripa reglerad verksamhet, licensierad verksamhet, export- eller importverksamhet, skatter eller transaktioner i utländsk valuta, vill vi påminna dig om att du på egen hand ansvarar för att förstå och följa alla lagar, regler och föreskrifter i din specifika jurisdiktion som gälla för dig i samband med att du använder PayPals tjänster.

Vi har uppdaterat avsnittet ”Viktig information – viktiga risker och villkor” (texten före avsnitt 1) för att förtydliga detta. Det lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

”VIKTIG INFORMATION – VIKTIGA RISKER OCH VILLKOR 

Du ansvarar på egen hand för att förstå och följa alla lagar, regler och föreskrifter i din specifika jurisdiktion som kan gälla för dig i samband med att du använder tjänsterna, inklusive men inte begränsat till lagar, regler och föreskrifter relaterade till reglerad verksamhet, licensierad verksamhet, export- eller importverksamhet, skatter eller transaktioner i utländsk valuta.

…”

 

2. Språk

Vi har ändrat avsnittet ”Ingå detta avtal” och avsnitt 1.4 (tidigare ”Meddelanden till dig” och nu ”Kommunikation med dig”) för att förtydliga på vilket eller vilka språk användaravtalet ingås och på vilka språk vi kan kommunicera med dig. 

Den relevanta delen av avsnittet med rubriken ”Ingå detta avtal” lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

”… Det här avtalet delges dig och sluts bara på engelska. …”

Den relevanta delen av avsnitt 1.4 (tidigare ”Meddelanden till dig” och nu ”Kommunikation med dig”) lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

”1.4 Kommunikation med dig.

1.4.1 Språk. Det här avtalet sluts bara på engelska. Vi kommer bara att kommunicera med dig på engelska.

1.4.2 Meddelanden till dig. ...”

 

3. Ta ut/lösa in e-pengar i en annan valuta än kontots primära valuta

Vi har ändrat avsnitt 6.1 and 6.4 för att förtydliga situationer där en valutaomvandling av PayPal kan förekomma (i så fall kan PayPal ta ut en valutaomvandlingsavgift i enlighet med avsnitt A3.1.1. i schema 1). Avsnitt 6.1 och 6.4 har nu följande lydelse (med understrukna tillägg och ändringar):

”6.1 Hur du överför e-pengar till bankkonto/löser in e-pengar. Du kan ta ut pengar genom att överföra dem elektroniskt till ditt bankkonto (denna funktion för inlösen/överföring till bankkonto kallas ibland ”överför till bankkonto”) eller, om du är registrerad som användare i en uttagsregion för betalkort, till ditt märkta MasterCard- eller Visa-kort. I vissa jurisdiktionsområden är det tillåtet att överföra pengar antingen till ditt bankkonto eller till ditt kort. Bankkontot eller kortet som du begär inlösen av e-pengar till måste vara i den primära valutan på ditt konto eller i en annan valuta som stöds av PayPal i det land där du bor. Saldon löses in i den primära valutan för ditt konto. Det innebär att:

a. Om du tar ut ett saldo i en annan valuta än den primära valutan för ditt konto debiteras du en valutaomvandlingsavgift i enlighet med avsnitt A3.1.1 i schema 1 för omvandling av saldot till ditt primära valutasaldo (enligt avsnitt 8.2).

b. Om du överför till ett bankkonto eller ett kort i en annan valuta än ditt PayPal-kontos primära valuta, debiteras du en valutaomvandlingsavgift enligt avsnitt A3.1.1 i schema 1 för omvandlingen av det överförda beloppet till den valuta som gäller för ditt bankkonto eller kort (enligt avsnitt 8.2). 

Se även avsnitt 6.4 om ditt konto har ett saldo i flera valutor.

6.4 Överföra pengar till bankkonto i flera valutor. Om ditt saldo omfattar flera olika valutor kan du välja mellan dessa när du tar ut pengar, men om inte annat avtalats görs uttaget i kontots primära valuta.  Om du kan överföra pengar till ditt MasterCard- eller Visa-kort kan du debiteras en avgift vid överföringen (anges i schema 1 i det här avtalet). Överföringen kan även ske i en annan valuta än din primära valuta beroende på om PayPal stödjer en överföring till kortets basvaluta.  I avsnitt 6.1 beskrivs hur du kan debiteras en valutaomvandlingsavgift för att omvandla belopp från eller till kontots primära valuta när du tar ut ditt saldo.

 

4. Valutaomvandling

Vi har ändrat avsnitt 8.2 (Valutaomvandling) och avsnitt A3.1 i schema 1 (Andra avgifter – valutaomvandling) för att klargöra vad som händer när din transaktion inbegriper en valutaomvandling via PayPal. Avsnitt 8.2 och avsnitt A3.1 i schema 1 lyder nu som följer (med understrukna tillägg och ändringar):

”8.2 Valutaomvandling. Om en transaktion inbegriper en valutaomvandling via PayPal sker omvandlingen med den växlingskurs som vi anger för den relevanta valutaomvandlingen. Detta är den ”grundläggande växlingskursen”.

Den grundläggande växlingskursen baseras på kursen på öppna valutamarknader eller, om det krävs av lagar eller regler, på gällande referenskurser från myndigheter på omräkningsdagen eller föregående arbetsdag..

Vi lägger sedan till en valutaomvandlingsavgift (enligt avsnitt A3.1 i schema 1 i det här avtalet) på den grundläggande växlingskursen för att beräkna den slutliga omräkningskursen för din transaktion. I vissa fall (se avsnitt 4.7 och 4.8) kan den slutliga omräkningskursen tillämpas omedelbart och utan meddelande till dig. 

Verktyget ”Valutaomvandlare” kan användas via ditt konto för att se vilka omräkningskurser som gäller (med valutaomvandlingsavgiften inräknad) för vissa valutaomvandlingar vid den tidpunkt då du använder verktyget.

När PayPal erbjuder dig valutaomvandling när du gör en transaktion får du se den exakta växelkursen (inklusive valutaomvandlingsavgift) som kommer att tillämpas på transaktionen innan du går vidare till att godkänna betalningstransaktionen. Genom att gå vidare med ditt godkännande av betalningstransaktionen samtycker du till valutaomvandling på basis av växelkursen som visas (inklusive valutaomvandlingsavgiften).

Du kan välja bort valutaomvandling via PayPal innan du slutför din betalning genom att välja ”Andra omvandlingsalternativ” på sidan ”Granska din information” under betalningen.

I de fall där valutaomvandling erbjuds av handlaren, och inte av PayPal, vid försäljningstillfället och du väljer att godkänna betalningstransaktionen på basis av handlarens växelkurs och avgifter, har PayPal inget ansvar gentemot dig för denna valutaomvandling.

I de fall då din betalning finansieras med betalkort och omfattar en valutaomvandling av PayPal, samtycker du genom att ingå detta avtal till och godkänner att PayPal omvandlar valutan istället för din betalkortsutgivare. 

Om du tar emot en betalning i någon annan valuta än den primära valutan för kontot från någon som inte har ett PayPal-konto omvandlar PayPal beloppet till den primära valutan för ditt PayPal-konto vid den tidpunkt då betalningen görs, i enlighet med avsnitt 8.2 (förutom där annat avtalats med PayPal) och du samtycker till att betala valutaomvandlingsavgiften i avsnitt A3.1.1 i schema 1 i det här avtalet (avgiften ingår i omräkningskursen du betalar) innan eventuella andra transaktionsavgifter tillkommer..

 

A3.1.1 För valutaomvandlingar av belopp på ditt PayPal-konto som inte ingår i någon specifik transaktion till eller från ditt konto (t.ex. en omvandling av ditt saldo till en annan valuta) och för transaktioner som inbegriper en valutaomvandling för vilken säljaren enligt överenskommelse ska betala omvandlingsavgiften:

2,5 % över den grundläggande växlingskursen.

 

A3.1.2 För alla andra transaktioner som omfattar en valutaomvandling och för vilken säljaren enligt överenskommelsen inte ska betala omvandlingsavgiften:

4,0 % över den grundläggande växlingskursen

 

5. PayPals köparskydd

Avsnitt 13.3 har ändrats för att klargöra att:

 1. PayPal efter eget gottfinnande automatiskt kan avsluta eventuella tvister eller krav som du inleder om PayPal har skäl att misstänka att de inte gäller kvalificerade köp.

Avsnitt 13.5c har också ändrats för att klargöra vad som kan hända beroende på om betalningsmottagaren framlägger bevis på att ha levererat eller fullföljt köpet till köparen enligt avtal.

De ändrade delarna i avsnitt 13.3 (visas i sitt sammanhang med huvudparagrafen) och avsnitt 13.5c har nu följande lydelse (i båda fallen med understrukna tillägg):

”13.3 Vilken typ av betalningar uppfyller villkoren för ersättning enligt PayPals köparskydd?

Du kan endast få ersättning enligt PayPals köparskydd för ett problem med ett köp om samtliga följande villkor är uppfyllda:

a. Ditt köp uppfyller våra krav.Köp av de flesta varor och tjänster uppfyller kraven (inklusive resebiljetter, immateriella objekt som rättigheterna för åtkomst till digitalt innehåll och andra licenser), förutom följande transaktioner:

... ”

 • köp av objekt som du hämtar personligen eller låter någon annan hämta för din räkning (inklusive hos en återförsäljare) och som du påstår inte har kommit fram.

PayPal kan efter eget gottfinnande automatiskt avsluta eventuella tvister eller krav som du inleder om PayPal har skäl att misstänka att de inte gäller ett kvalificerat köp.

13.5c Hur löser jag mitt problem?

Om du inte kan lösa problemet direkt med säljaren går du till Problemhanteringscenter och följer våra anvisningar:

 • Svara på PayPals begäran om information inom rimlig tid

Under kravprocessen kan PayPal kräva att du tillhandahåller dokumentation som stöd för din ståndpunkt. Du kan bli ombedd att visa leveransbevis, kvitton, tredje parts utvärderingar, polisrapporter eller annat som PayPal anger. PayPal kan kräva att säljaren utan dröjsmål framlägger bevis på att betalningsmottagaren har levererat eller på annat sätt fullgjort köpet enligt avtalet med köparen, även om köpet inte uppfyller villkoren för PayPals köparskydd enligt avsnitt 13.3. Om säljaren inte framlägger sådant bevis utan dröjsmål kan PayPal avgöra tvisten till köparens fördel. Om säljaren utan dröjsmål framlägger sådant bevis kan PayPal avgöra tvisten till säljarens fördel även om köparen påstår att köpet inte tagits emot.

 

6. Behörigheter för tredje part

Det andra EU-direktivet om betalningstjänster ((EU)2015/2366) (”PSD2”) innehåller ett regelverk för EEA som kan tillåta att

 1. en tredjepartstjänsteleverantör som licensierats enligt gällande lag att tillhandahålla kontoinformationstjänster (”AIS-leverantör”) får åtkomst till information om ditt konto för din räkning med din tillåtelse
 2. en tredjepartskortutfärdare bekräftar att det finns tillräckliga medel för att genomföra en kortbaserad betalningstransaktion på ditt PayPal-konto med din tillåtelse
 3. en tredjepartstjänsteleverantör som licensierats enligt lag att tillhandahålla tjänster för betalningsinitiering (”PIS-leverantör”) får initiera din betalning från ditt konto för din räkning med din tillåtelse.

Avsnitt 15.9 (Behörigheter för tredje part) har ändrats för att klargöra hur användaravtalet gäller för (och vilket ansvar du har gentemot PayPal för) din användning av PayPal via sådana tredjepartstjänsteleverantörer.

Det nya avsnittet 9.3 (Begränsade aktiviteter och behörigheter) har lagts till som en relaterad bestämmelse.

Det nya avsnittet 9.3 och det ändrade avsnittet 15.9 lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

9.3 Begränsade aktiviteter och behörigheter. Ingenting i avsnitt 9 förhindrar dig från att tillåta att tredje parter utför vissa åtgärder för din räkning enligt beskrivningen i avsnitt 15.9 i överensstämmelse med villkoren i deras licens och gällande lag.

15.9 Behörigheter för tredje part.

a. Behörigheter i allmänhet.Du får uttryckligen bevilja, ta bort och hantera behörigheter för vissa tredje parter att vidta vissa åtgärder för din räkning. I vissa fall kan du göra det genom att logga in på ditt konto – i andra fall kan du göra det direkt med den tredje parten. Du godkänner att PayPal kan avslöja viss information om ditt PayPal-konto för en tredje part om du beviljar den tredje parten behörighet att vidta åtgärder på dina vägnar.

b. Använda licensierade tredjepartstjänster för att få åtkomst till din kontoinformation

Om du gör det möjligt för antingen:

 1. en tredjepartstjänsteleverantör som licensierats enligt gällande lag att tillhandahålla kontoinformationstjänster (”AIS-leverantör”) att få åtkomst till information om ditt konto för din räkning med din tillåtelse, eller
 2. en tredjepartskortutfärdare att bekräfta att det finns tillräckliga medel för att genomföra en kortbaserad betalningstransaktion på ditt PayPal-konto

  så:
 3. gäller detta avtal (inklusive men utan begränsning till avsnitt 2.3) för dig och din åtkomst till informationen via AIS-leverantören eller kortutfärdaren och
 4. du är ansvarig gentemot PayPal:
  1. för de åtgärder som du låter AIS-leverantören eller kortutfärdaren vidta för din räkning och
  2. enligt avsnitt 15.9.d (ditt ansvar med avseende på de behörigheter som du ger)

underställt dina lagstadgade rättigheter och avsnitt 12 (Fel och obehöriga transaktioner).

c. Använda licensierade tredjepartstjänster för att initiera din betalning

Om du tillåter en tredjepartstjänsteleverantör som licensierats enligt lag att tillhandahålla tjänster för betalningsinitiering (”PIS-leverantör”) att initiera din betalning från ditt konto för din räkning:

 1. gäller detta avtal (inklusive men utan begränsning till avsnitt 4.1 till och med 4.6 samt 4.10) fortfarande för dig och för den betalning som initieras av PIS-leverantören och 
 2. du är ansvarig gentemot PayPal:

a. för åtgärder som du har godkänt att PIS-leverantören vidtar för din räkning och

b. enligt avsnitt 15.9.d (ditt ansvar med avseende på de behörigheter som du ger)

underställt dina lagstadgade rättigheter och avsnitt 12 (Fel och obehöriga transaktioner).

d. Ditt ansvar med avseende på de behörigheter som du ger.

Genom att bevilja behörighet till en tredje part befrias du inte från några delar av ditt ansvar enligt detta avtal. Du accepterar och godtar att inte hålla PayPal ansvarigt för, samt hålla PayPal skadeslöst för, alla skyldigheter som uppkommer till följd av åtgärder som vidtas eller inte vidtas av denna tredje part i samband med de av dig beviljade behörigheterna.”

 

7. Avgifter – avgifter för privata betalningar

Vi justerar hur avgiften för att skicka och ta emot privata betalningar beräknas så att avgiften nu är proportionerlig mot hur varje del av betalningen finansieras. Avsnitt A1. i schema 1 lyder nu som följer (med understrukna tillägg):

”A1. Avgifter för privata transaktioner

Avgiften för privata transaktioner visas vid betalningstillfället. 

Läs mer i A4.6 i Schema 1 om komponenter med fast avgift.

 

A1.1 Inrikes privat transaktion – avgifter

Observera att antingen avsändaren eller mottagaren betalar avgiften, inte båda. Mer information finns i A4.2.3 i schema 1.

 

Aktivitet

Avgift för delen av en betalning som finansieras med:
befintligt PayPal-saldo
– bankkonto.

Avgift för delen av en betalning som finansieras med
– betalkort och/eller
– kreditkort.

Överföra eller ta emot

Utan kostnad (om ingen valutaomvandling krävs)

3,4 % + fast avgift

 

A1.2 Internationell privat transaktion – avgifter

Följ stegen nedan för att fastställa avgiften för en internationell privat betalning som skickas till en användare i ett visst land.

Observera att antingen avsändaren eller mottagaren betalar avgiften, inte båda. Mer information finns i A4.2.3 i schema 1.

Steg 1. Hitta mottagarens land i tabellen nedan (i första kolumnen från vänster).
Steg 2. Hitta regionen i mottagarens land (andra kolumnen).
Steg 3. Hitta avgiften som baseras på den eller de betalningsmetoder som används (tredje och fjärde kolumnerna).

 

Mottagarens land

Avsändarens land

Avgift för delen av en betalning som finansieras med befintligt PayPal-saldo eller bankkonto

Avgift för delen av en betalning som finansieras med betalkort eller kreditkort

Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland (inklusive Åland), Gibraltar, Grekland, Irland^, Island, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Norge, Portugal, Rumänien, Ryssland, San Marino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien (inklusive Kanalöarna och Isle of Man), Tjeckien, Ungern och Österrike.

Nordeuropa

0,4 %

3,8 % + fast avgift

USA, Kanada, Europa I

0,5 %

3,9 % + fast avgift

Europa II

1,0 %^

4,4 % + fast avgift

Alla andra länder^^

1,5 %^

4,9 % + fast avgift

Belgien, Frankrike, Franska Guyana, Guadeloupe, Italien, Martinique, Mayotte, Nederländerna, Réunion.

Nordeuropa

0,4 %

3,8 % + fast avgift

USA, Kanada, Europa I

0,5 %

3,9 % + fast avgift

Europa II

1,3 %

4,7 % + fast avgift

Alla andra länder^^

1,8 %

5,2 % + fast avgift

Tyskland

Nordeuropa

1,8 %

3,7 % + fast avgift

USA, Kanada, Europa I

2,0 %

3,9 % + fast avgift

Europa II

3,0 %

4,9 % + fast avgift

Alla andra länder^^

3,3 %

5,2 % + fast avgift

Polen

Nordeuropa

0,9 %

3,8 % + fast avgift

USA, Kanada, Europa I

1,0 %

3,9 % + fast avgift

Europa II

1,5 %

4,4 % + fast avgift

Alla andra länder^^

2,0 %

4,9 % + fast avgift

Australien

Överallt^^

1,0 %

3,4 % + fast avgift

Japan

Överallt^^

0,3 %

3,9 % + fast avgift

USA och Kanada

Överallt^^

1,0 %

3,9 % + fast avgift

Alla andra länder^^

Överallt^^

0,5 %^

3,9 % + fast avgift^

 

Obs! Internationella betalningar i euro eller svenska kronor mellan konton registrerade i Europeiska unionen eller EES behandlas som inhemska betalningar med avseende på vilka avgifter som tillämpas.

 ^^ Beroende på om tjänsten är tillgänglig för användaren som är registrerad i det angivna landet.”

 

8. Andra förändringar

Vissa avsnitt i PayPals användaravtal har ändrats:

 • för att klargöra och ändra befintliga formuleringar, bland annat följande befintliga avsnitt:

Avsnitt

Ändring

 • Andra paragrafen i början av användaravtalet

Det här avsnittet har ändrats för att referera till det andra EU-direktivet om betalningstjänster ((EU)2015/2366) (”PSD2”), det EU-direktiv som uppdaterar EU-direktivet om betalningstjänster (2007/64/EG).

 • 2.3 Saldon och transaktionsinformation.

Det här avsnittet har nu rubriken ”Kontoinformation (inklusive Saldon och transaktionsinformation”.

 • 2.6 Saldon i flera valutor.

Det här avsnittet har ändrats för att förtydliga befintliga formuleringar om hur valutaomvandling med en valutaomvandlingsavgift kan uppstå när du hanterar dina saldon i flera valutor.

 • 4.7 Försening i handlares behandling

Det här avsnittet har ändrats för att klargöra hur en försening i handlares behandling kan uppstå (särskilt i fall där handlaren säljer på en onlineplattform eller där du betalar för vissa köp som ska fraktas till dig eller som kan ändras ytterligare av säljaren. Ändringarna anger också vad som händer i sådana fall och innehåller ytterligare sammanhang för tydlighets skull.

 • 4.8 Förgodkända betalningar

Det här avsnittet har nu rubriken ”Förgodkända betalningar (kallas även Automatiska betalningar)” och innehåller fler klargörande ändringar.

 • 4.10 Skicka e-pengar i flera valutor.

Det här avsnittet har ändrats med ett klargörande.

 • 5. Ta emot pengar – inledning

Det här avsnittet har ändrats med ett klargörande.

 • 5.4 Ingen motverkan
Det här avsnittet har nu rubriken ”PayPal och dina kunder” med ytterligare förtydligande ändringar.
 • 9.1j. Begränsade aktiviteter – använda ett anonymiserande ombud

Det här avsnittet har ändrats med ett klargörande och innehåller nu vissa exempel på användning av ett anonymiserande ombud.

 • 12.1 Identifiera fel och/eller obehöriga transaktioner

Det här avsnittet har ändrats med ett klargörande.

 • 12.2 Anmäla fel, obehöriga transaktioner och/eller obehörig användning av ditt betalningsinstrument till PayPal.

Det här avsnittet har ändrats med ett klargörande.

 • 12.3 Granskning av felrapporter.

Det här avsnittet har ändrats med ett klargörande.

 • 12.4 Ansvar för obehöriga transaktioner

Det här avsnittet har ändrats med ett klargörande.

 • 12.5 Rätt till återbetalning.

Det här avsnittet har ändrats med ett klargörande.

 • 14.2 (ECC-Net, Financial Ombudsman Service och CSSF)

Det här avsnittet har uppdaterats med information om EU:s webbplats för tvistlösning på nätet.

 • 15.1 Tillämplig lag och domstolars behörighet.

Det här avsnittet har ändrats för att referera till ”lagarna i England och Wales” samt ”domstolarna i England och Wales” som grund för villkor om tillämplig lag i användaravtalet och vår relation och behörig domstol om du skulle vilja driva en juridisk process mot oss. Ändringarna ändrar inte på annat sätt dina befintliga rättigheter.

 • 15.11 Företagskunder

Det här avsnittet har ändrats för att referera till det andra EU-direktivet om betalningstjänster ((EU)2007/64/EG) (”PSD2”), det EU-direktiv som uppdaterar EU-direktivet om betalningstjänster (2007/64/EG).

 • 15 (Definitioner)

Det här avsnittet har ändrats för att:

 

 • klargöra följande definitioner: Godkänna (med efterföljande ändringar av avsnitt 4.1e.b) och Förgodkänd betalning (den här typen av betalning kallas även automatisk betalning) och
 • införa följande nya definierade termer:.AIS-leverantör, PIS-leverantör

; och

 • korrigera smärre typografiska fel.

 

Meddelande om ändring i CEA-avtal för PayPals betalkortsfinansierade behandlingstjänster (Worldpay)

 

Startdatum: 9 januari 2018

 

Det här meddelandet gäller endast om du har godkänt reglerna och villkoren för Commercial Entity Agreement-avtalen (vanligtvis om du är en användare som tar emot kortfinansierade betalningar för kommersiella transaktioner).

PayPal är inte en part i Commercial Entity Agreement-avtalen, men trots detta påverkar avtalen hur du tar emot kortbetalningar via PayPals tjänster. CEA-avtalen är direkta avtal mellan dig och PayPals bankpartner som gör det möjligt för dig att ta emot PayPal-kortbetalningar. 

CEA-avtalen omfattar handlare i hela världen – det innebär att alla ändringar i avtalen inte berör handlare som är baserade i Europa. Vi har bara informerat om de ändringar som berör handlare som är baserade i Europa.

Det här meddelandet berör endast Commercial Entity Agreement-avtal för PayPals betalkortsfinansierade behandlingstjänster (Worldpay). Commercial Entity Agreement-avtal för HSBC Bank gällande tjänster för betalkortsbehandling (som ingår i samma dokument som Worldpay-avtalet) berörs inte och ändras inte till följd av detta meddelande.

Det ändrade Commercial Entity Agreement-avtalet för PayPals betalkortsfinansierade behandlingstjänster (Worldpay) finns nedanför den aktuella versionen av avtalet om du klickar här eller går till dem via ”Användaravtal” eller ”Juridiska avtal” längst ner på de flesta PayPal-sidor.

I informationssyfte meddelar vi även att det ändrade Commercial Entity Agreement-avtalet för PayPals betalkortsfinansierade behandlingstjänster (WorldPay) ändras för handlare utanför Europa – handlare i Europa berörs inte av dessa specifika ändringar.