Policyuppdateringar

 

>> Visa alla juridiska avtal

>> Visa senaste policyuppdateringar

Policyuppdateringar

 

På den här sidan ger vi våra användare information i förväg om viktiga ändringar av vår tjänst, av användaravtalet eller av andra policyer. På den här sidan visas policyuppdateringar som kommer att träda i kraft framöver. Gå till "Visa senaste policyuppdateringar" om du vill läsa tidigare policyuppdateringar.

 

Meddelande om ändring av PayPals användaravtal

Startdatum (och utfärdat den): 27 april 2017

 

Läs det här dokumentet.

Vi ändrar PayPals användaravtal, det avtal som reglerar din relation med PayPal. 

Du behöver inte göra någonting för att godta förändringarna eftersom de automatiskt träder i kraft på startdatumet.

 

1. PayPals säljarskydd

Avsnitt 11 ändras i syfte att utöka säljarskyddets omfattning så att det även inbegriper försäljning av alla kvalificerade immateriella objekt (med undantag av digitala varor och licenser för digitalt innehåll) och tjänster;

Därför lyder avsnitt 11 nu som följer:

"11. Program för säljarskydd

11.1 Vad är PayPals säljarskydd?
Om du är mottagare av en betalning gjord av en kund ("betalningsmottagare"), ersätter vi dig med ett belopp för krav, återkallanden eller chargebacks som drabbar dig av följande skäl:

 1. En chargeback eller ett återkallande utfärdades mot dig på grund av en "obehörig betalning" (förutom eventuella "obehöriga betalningar" som uppkommit i en miljö som PayPal inte är värd för), eller
 2. En chargeback eller ett krav har utfärdats mot dig på grund av att objektet inte mottagits,

där PayPal mottar bevis från dig på att objektet har postats eller levererats i enlighet med de krav som anges nedan, underställt de övriga villkor som anges i detta avsnitt 11 (inklusive, men inte avgränsat till, kvalificeringskraven i avsnitt 11.6).

Läs avsnitt 13 (PayPals köparskydd) om du vill veta hur ett krav kan uppstå mot dig. Om du säljer eller marknadsför till köpare i andra länder ska du läsa policyn för PayPals köparskydd i de länder där köparna finns (relevanta policyer för PayPals köparskydd finns tillgängliga här samt från sidfoten Användaravtal som finns på de flesta av PayPals webbsidor). Det är dessa policyer som gäller för dig som betalningsmottagare eller säljare.

Läs även avsnitt 5.3 (Risk för återkallanden, chargebacks och krav) om du vill veta mer om risken för återkallanden, chargebacks och krav som uppstår när du tar emot en betalning.

11.2 PayPals säljarskydd omfattar:

 1. Betalningsmottagare med registrerat/registrerade PayPal-konto/konton i Sverige som mottar PayPal-betalningar från köpare som gör kvalificerade köp via eBay (i hela världen och där PayPal accepteras); och
 2. Betalningsmottagare med registrerat/registrerade PayPal-konto/konton i Sverige som mottar PayPal-betalningar från köpare som gör kvalificerade köp utanför eBay.

PayPals säljarskydd gäller inte krav, chargebacks och/eller återkallanden av det skälet att det köpta inte stämde med beskrivningen (SNAD) och inte heller objekt som du levererar eller som hämtas personligen.

11.3 Hur mycket skydd ger PayPals säljarskydd?
PayPal kommer att betala det fulla beloppet för föremålet för ett kvalificerat krav, en chargeback eller ett återkallande och chargeback-avgiften upphävs, om tillämpligt.

 1. Vi får stänga av din behörighet till PayPals säljarskydd om vi har rimliga skäl att anta att det finns en ökad risk kopplad till ditt konto. När vi bedömer risken tar vi följande i beaktning:
 • Det totala beloppet och/eller antal krav, chargebacks eller återkallanden som har utfärdats mot ditt PayPal-konto.
 • Rimlig risk för kontot i fråga om PayPals och vårt systems integritet.
 • Potentiella förluster för oss eller våra användare.
 1. Vi får stänga av din behörighet för PayPals säljarskydd om det är kopplat eller associerat med ett annat konto som har stängts av.
 2. Vi häver avstängningen om vi inte längre har rimliga skäl att tro att det finns en ökad risk kopplad till ditt konto.


11.4 Vad händer om en köpare lämnar in ett krav, chargeback eller återkallande?
PayPal kommer att tillfälligt reservera pengar på ditt konto för att täcka hela beloppet för kravet, chargeback eller återkallandet. Se avsnitt 10.1.d för mer information om den tillfälliga reservationsprocessen.

11.5 Om betalningen inte omfattas av PayPals säljarskydd kommer PayPal att ta bort pengarna från ditt konto och returnera betalningen till köparen. Dessutom är du ansvarig för PayPals chargeback-avgift, om tillämpligt.

11.6 Kvalificeringskraven
Vilka är villkoren för PayPals säljarskydd?

Om du har tagit emot mer än 100 000 € per månad minst en gång under en sammanhängande period av 6 månader på ditt PayPal-konto och/eller om du tar ut en extra avgift för användning av PayPal (när gällande lag tillåter att du tar ut en extra avgift), är du inte kvalificerad för PayPals säljarskydd och Avsnitt 11.5 tillämpas på dig såvida inget annat överenskommits mellan dig och PayPal. PayPal kommer att granska dina kvalifikationer för säljarskydd i oktober och april varje kalenderår.

För att kvalificera dig för PayPals säljarskydd måste samtliga av följande krav uppfyllas:

 1. Du måste respektera de krav som anges i avsnitt 11.3 i förhållande till ditt PayPal-konto.
 2. Transaktionen måste vara märkt av PayPal som kvalificerad eller delvis kvalificerad för PayPals säljarskydd på kontosidan "Transaktionsuppgifter".
 3. Om den är markerad som kvalificerad gäller skydd mot både obehöriga betalningar och objekt som inte mottagits.
 4. För materiella objekt: skicka varan till den leveransadress som anges på sidan Transaktionsdetaljer. Om objektet levereras personligen eller om betalningsmottagaren skickar föremålet till en annan adress (exempelvis om köparen ber dig använda en annan adress som uppges vara en "jobbadress" eller "gåvoadress") kan du inte få ersättning enligt villkoren i PayPals säljarskydd.
 5. Du får åtkomst till sidan "Transaktionsuppgifter" genom att logga in på ditt PayPal-konto, välja "Transaktionshistorik" och sedan välja "Detaljer" för transaktionen.
 6. Du måste följa de leveranskrav som anges nedan.
 7. Du måste godkänna en betalning från ett enda PayPal-konto för köpet (delvis betalning och/eller avbetalning räknas inte).
 8. Du måste svara på PayPals begäran om dokumentation och annan information som PayPal rimligen kan behöva för att undersöka ärendet inom rimlig tid.


11.7 Vilka leveranskrav finns?

Leveranstyp

Skydd mot obehörig betalning

Skydd mot objekt som inte har mottagits

Nationellt/internationellt

Fraktbevis (för materiella objekt) eller leveransbevis (för immateriella eller virtuella objekt eller tjänster)

Leveransbevis

Om betalningen är för varor som är förbeställda eller skapas vid beställning ska frakten göras inom fraktpolicyn eller andra specifikationer på handlarens webbplats.


11.8 Vad är ett "fraktbevis"?
Onlinedokument eller fysiska dokument från ett postföretag som omfattar följande:

 1. Statusen "skickad" (eller motsvarande) samt datum när den skickades.
 2. Mottagarens adress som minst visar stad eller postnummer (eller internationell motsvarighet).
 3. Officiellt godkännande av transportbolaget (t.ex. en poststämpel, mottagningsbevis eller onlinespårningsinformation). Om du får ett leveransbevis innebär det att du inte behöver något fraktbevis.


11.9 Vad är ett "leveransbevis"?
"Leveransbevis (för materiella objekt)" avser onlinedokumentation från ett post-/transportföretag som omfattar följande:

 1. Statusen "levererad" (eller motsvarande) samt datum när den skickades.
 2. Mottagarens adress som minst visar stad eller postnummer (eller internationell motsvarighet).

"Leveransbevis (för immateriella eller virtuella objekt eller tjänster)" avser alla övertygande bevis som visar att köpordern uppfyllts. Häri inräknas bland annat följande (men inte begränsat till):

 1. Det datum som objektet eller tjänsten levererades;
 2. Mottagarens adress (e-post/IP osv.) i förekommande fall.


11.10 Vilka exempel finns på objekt/transaktioner/ärenden som inte uppfyller kraven för PayPals säljarskydd?

 1. Licenser för digitalt innehåll och digitala varor. PayPal kan efter eget gottfinnande ibland låta vissa immateriella objekt, licenser för digitalt innehåll och/eller tjänster omfattas av villkoren. Följande objekt omfattas emellertid aldrig av villkoren, såvida inte något annat skriftligen avtalats med PayPal:
  1. Objekt som motsvarar kontakter (inklusive, utan begränsning, värdeobjekt som presentkort och förbetalda kort).
  2. Betalningar som avser finansiella produkter och investeringar.
  3.  Donationer.
 2. objekt som du levererar (eller som hämtas) personligen
 3. Transaktioner som görs via Zong, Website Payment Pro (PayPals Direktbetalning och Virtuell terminal).
 4. krav, chargebacks och återkallanden som avser objekt som inte stämmer med beskrivningen
 5. Objekt som köps via radannonser.
 6. Överklaganden som görs direkt till PayPal i Problemhanteringscenter i enlighet med avsnitt 13 i det här avtalet.
 7. Betalningar som avser guld (antingen i fysisk form eller börsnoterad form).
 8. Transaktioner som utförs med PayPals massbetalningsfunktion.

 

2. Andra förändringar
Delar av PayPals användaravtal har ändrats för att göra mindre typografiska förändringar med avseende på de ändringar som anges i paragraf 1 ovan.