Policyuppdateringar

 

>> Juridiska alla juridiska avtal

>> Visa tidigare policyuppdateringar

Policyuppdateringar

 

 

 

Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal

Utfärdat: 11 december 2018 (datum för ikraftträdande finns i de enskilda avtalen nedan)

Läs det här dokumentet.

Vi ändrar de juridiska avtal som reglerar din relation med PayPal. 

Vi uppmanar dig att noggrant gå igenom det här meddelandet så att du får reda på vilka ändringar som görs.

Du behöver inte göra någonting för att godta förändringarna eftersom de automatiskt träder i kraft nedanstående startdatum. Om du beslutar dig för att inte godta dem kan du meddela oss om att du vill avsluta ditt konto med omedelbar verkan så att du slipper betala fler avgifter.


Läs de aktuella användaravtalen.

Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.

Datum för ikraftträdande: 11 december 2018
 

 1. Lokala betalningsmetoder (LPMs)
  Det inledande stycket i avsnitt 5 av PayPals Användaravtal har ändrats för att klargöra hur ytterligare villkor för användning gäller för handlare när de integrerar funktioner som gör det möjligt för kunder utan ett konto att skicka en betalning till handlarens konto på sin betalningslösning/plattform på nätet (till exempel med alternativa lokala betalningsmetoder). Det inkluderar PayPals avtal för lokala betalningsmetoder.  Det inledande stycket i avsnitt 5 lyder nu som följer:

  ”5. Ta emot pengar
  PayPal kan låta vem som helst (med eller utan ett PayPal-konto) initiera en betalning som leder till utfärdande eller överföring av e-pengar till ditt konto. Genom att integrera en funktion som är avsedd att tillåta betalare som inte har ett konto att skicka en betalning till ditt konto på din betalningslösning/plattform på nätet godkänner du alla ytterligare villkor för användning av funktionen som PayPal gör tillgängliga för dig på alla sidor på PayPals eller Braintrees webbplats (inklusive sidor för utvecklare och sidan med våra juridiska avtal) eller plattform på nätet.  Sådana ytterligare villkor inkluderar PayPals avtal för lokala betalningsmetoder.   

Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal
Utfärdat: 11 september 2018 (datum för ikraftträdande finns i de enskilda avtalen nedan)

Läs det här dokumentet.

Vi ändrar de juridiska avtal som reglerar din relation med PayPal. 

Vi uppmanar dig att noggrant gå igenom det här meddelandet så att du får reda på vilka ändringar som görs.

Du behöver inte göra någonting för att godta förändringarna eftersom de automatiskt träder i kraft nedanstående startdatum. Om du beslutar dig för att inte godta dem kan du meddela oss före ovanstående datum om att du vill avsluta ditt konto med omedelbar verkan så att du slipper betala fler avgifter.


Läs de aktuella användaravtalen


Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.
Datum för ikraftträdande: 11 september 2018

Du kan hitta PayPals ändrade användaravtal nedanför den aktuella versionen av avtalet genom att klicka här eller gå till den via Användaravtal eller Juridiska avtal längst ner på de flesta PayPal-sidor.

Vissa avsnitt i PayPals användaravtal har ändrats:

 • för att klargöra och ändra befintliga formuleringar, bland annat följande befintliga avsnitt:

  Avsnitt

  Ändring

  Avsnitt 4.6 (Avvisade transaktioner)

  Det här avsnittet har ändrats för att klargöra hur PayPal returnerar eventuella återbetalda eller nekade betalningar till dig. 

  Avsnitt 8.2 (Valutaomvandling)

  Det här avsnittet har ändrats för att klargöra vad som händer när din transaktion inbegriper en valutaomvandling.

  Avsnitt A3.1 (Valutaomvandling)

  Det här avsnittet har ändrats i enlighet med ändringarna av avsnitt 8.2.

  ; och
 • korrigera smärre typografiska fel.

 

Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.
Datum för ikraftträdande: 11 december 2018

Du kan hitta PayPals ändrade användaravtal nedanför den aktuella versionen av avtalet genom att klicka här eller via Användaravtal eller Juridiska avtal längst ner på de flesta PayPal-sidor.

1.  Betalningsalternativ

Vi har ändrat avsnitt 3.1 (Koppla ditt betalningsalternativ) för att klargöra vad vi kan göra och vad du kan göra om informationen om ditt betalningsalternativ ändras (till exempel om ditt betalkort upphör att gälla).  Avsnitt 3.1 lyder nu som följer (med ändringar understrukna):

3.1 Koppla ditt betalningsalternativ. Du kan koppla eller koppla bort ett betalkort, ett förbetalt kort (i vissa fall), ett bankkonto och/eller PayPal Credit som betalningsalternativ för ditt konto.   Se till att informationen om ditt betalningsalternativ är aktuell (dvs. betalkortsnummer och utgångsdatum).  Om informationen ändras kan vi uppdatera den efter eget gottfinnande utan några åtgärder från din sida, enligt de uppgifter som tillhandahålls av din bank eller kortutfärdare och tredje part (inklusive men inte begränsat till våra finansiella tjänstepartner och kortnätverk).  Om du inte vill att vi ska uppdatera informationen för ditt betalningsalternativ kan du kontakta din bank eller kortutfärdare för att begära detta eller ta bort betalningsalternativet från din kontoprofil. Om vi uppdaterar informationen om ditt betalningsalternativ kan vi behålla alla inställningar som är kopplade till det.

Du kan välja att bekräfta ditt kort eller bankkonto, så att vi kan bekräfta att kortet eller bankkontot är giltigt och att du är innehavaren.  Vi kan låta dig göra det genom att följa processen Koppla och bekräfta kort (för kort) eller processen Bekräfta bankkonto (för bankkonton) eller andra processer som vi kan informera dig om eller som vi kan publicera då och då.”

2. Fel

Avsnitt 12.6 (Fel) har förtydligats för att undanröja alla tvivel om vad som händer när det finns ett fel på ditt konto.  Avsnitt 12.6 lyder nu som följer (med ändringar understrukna):

”12.6 Fel. Om vi upptäcker ett behandlingsfel kommer vi att rätta till felet.

Om felet resulterat i att du fått mindre pengar än du har rätt till kommer PayPal att kreditera ditt konto för skillnaden. Om felet resulterat i att du fått mer pengar än du hade rätt till kan PayPal dra extra pengar från ditt konto. Om en betalning har gjorts till ditt betalningsalternativ av misstag kan PayPal rätta till misstaget genom att debitera eller kreditera (efter omständigheterna) tillämpligt betalningsalternativ. Om felet resulterat i att vi inte kunnat slutföra en transaktion i tid eller med rätt belopp är vi skyldiga att återbetala beloppet till följd av genomförandet av en bristfällig eller icke utförd transaktion och för dina förluster eller skadestånd som direkt och rimligen förutsebart orsakades av detta underlåtande, såvida inte:

a. Du inte hade tillräckligt med pengar på kontot för att slutföra transaktionen och vi inte kan hållas ansvariga.

b. Vårt system inte fungerade som det ska och du visste om systemfelet när du startade transaktionen.

c. Omständigheter utanför vår kontroll (till exempel en eldsvåda eller översvämning eller förlust av internetanslutning) förhindrat transaktionen, trots våra rimliga försiktighetsåtgärder.

Oaktat något annat villkor i detta avtal kommer PayPal inte att hållas ansvarigt för ett icke-verkställande eller bristfälligt genomförande av en betalningstransaktion (oavsett om den initierats av dig själv eller någon annan) om du har underlåtit att meddela PayPal om problemet utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast inom 13 månader efter betalningsdatum för betalningstransaktionen.”

3. Valutaomvandling

Avsnitt 8.2 (Valutaomvandling) har ändrats vidare för att klargöra vad som händer när du väljer bort valutaomvandling via PayPal innan du slutför betalningen när du betalar.  Den relevanta delen av avsnitt 8.2 lyder nu som följer (visas i sitt sammanhang med paragrafens rubrik, med den tillagda delen understruken):

”8.2 Valutaomvandling.

Beroende på vilket land du bor i och vilken betalningskälla du använder kan du kanske välja bort valutaomvandling av PayPal innan du genomför betalningen. I så fall har inte PayPal någon skyldighet mot dig för din användning av andra valutaomvandlingsverktyg.

…”

4. Avgifter – Privata betalningstransaktioner

Vi är glada att kunna meddela att:

 • Du debiteras inte några avgifter (utom när det gäller valutaomvandling) när du skickar en inhemsk privat betalning (dvs. en privat betalning till en annan användare med registrerad adress i samma land).
 • Du debiteras inte några avgifter (utom när det gäller valutaomvandling) när du skickar en internationell privat betalning i euro eller svenska kronor till en annan användare med registrerad adress i EES.
 • Du debiteras inte längre en ytterligare avgift för internationella privata transaktioner.           

Avsnitt A1 i schema 1 lyder nu som följer (med ändringar understrukna):

A1 Avgifter vid betalning av privata transaktioner. Observera att avsändaren betalar avgiften.

 Mer information finns i A4.2.3 i schema 1.

Avgiften för privata transaktioner visas vid betalningstillfället.

Om det anges finnas en procentbaserad avgift och/eller en del med fast avgift finns det mer information i A4.5, A4.6 och A4.7 i schema 1.

A1.1 Inrikes privat transaktion – avgifter

Aktivitet

Avgift

 

Skicka en inhemsk privat betalningstransaktion

Gratis (om ingen valutaomvandling krävs)

 

A1.2 Internationella privata transaktionsbetalningar

A1.2.1 Internationella privata betalningstransaktioner som skickas till EES i euro eller svenska kronor

Aktivitet

Avgift

Skicka en internationell privat betalningstransaktion till EES i euro eller svenska kronor

Gratis (om ingen valutaomvandling krävs)

A1.2.2 Andra internationella privata betalningstransaktioner

Följ stegen nedan för att fastställa avgiften för en internationell privat betalning som skickas till en användare i ett visst land.

Steg 1. Hitta landet där mottagarens registrerade adress är belägen.  Mer information finns i A4.4 i schema 1. Fråga mottagaren om du inte är säker (andra kolumnen).
Steg 2. Hitta den tillämpliga avgiften för privat betalningstransaktion  (tredje kolumnen).

Aktivitet

Land för mottagarens konto

Avgift vid betalning av privata transaktioner

 

^^

Skicka en internationell privat transaktion

USA, Kanada, Nordeuropa, Europa I, Europa II

19,99 SEK

Alla andra länder^

39,99 SEK

^ Beroende på om tjänsten är tillgänglig för mottagaren som är registrerad i det angivna landet.

^^ Se A4.7 i schema 1 nedan.

5.Avgifter – prissättning för välgörenhetsorganisationer

5.1. Vi ökar den fasta avgiften för välgörenhetsorganisationer enligt avsnitt A3.9.2 (fast avgift för välgörenhetsorganisationer) i schema 1 för mottagning av betalningar i brasilianska real (BRL) (där det är tillämpligt) från 0,40 BRL till 0,60 BRL.  Vi har ändrat den relevanta delen av avsnitt A3.9.2 (fast avgift för välgörenhetsorganisationer) i schema 1. Ändrad text är understruken:

A3.9.2 Fast avgift för välgörenhetsorganisationer

Beroende på den mottagna betalningsvalutan:

Brasilianska real:

0,60 BRL

…”

6. Andra förändringar

Delar av PayPals användaravtal har ändrats för att förtydliga befintliga formuleringar och korrigera smärre typografiska fel.