Sekretesspolicy för PayPal-tjänster

 

>> Visa alla juridiska avtal

Observera: Versionen av sekretesspolicyn för PayPal-tjänster som kallas ”Befintlig sekretesspolicy för PayPal-tjänster” och som redogörs för närmast nedan gäller fram till den 1 juli 2015.  Versionen av sekretesspolicyn för PayPal-tjänster som kallas ”Reviderad sekretesspolicy för PayPal-tjänster” och som redogörs för nedan längre fram gäller från och med den 1 juli 2015 och ersätter ”Befintlig sekretesspolicy för PayPal-tjänster”.

 

Befintlig sekretesspolicy för PayPal-tjänster

Senaste uppdatering: 29 december 2014

Gäller fram till den 1 juli 2015

 

Gå till avsnittet:

Den här sekretesspolicyn gäller Sverige.

Visa, läs, hämta och spara den här policyn.

Sekretesspolicyn nedan styr din användning av ditt PayPal-konto samt produkter, tjänster och andra funktioner som vi erbjuder (kollektivt kallade ”PayPal-tjänsterna”) (inklusive, men inte avgränsat till, den information du tillhandahåller i relation till PayPal-tjänsterna).

 

1. Översikt

För att tillhandahålla PayPals tjänster och för att minska risken för bedrägerier måste PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (” PayPal”, ”vår”, ”oss” eller ”vi”), den dataansvarige, be dig lämna information om dig och ditt betalkort och/eller ditt bankkonto. Genom att samtycka till och godkänna villkoren i denna sekretesspolicy samtycker du dessutom uttryckligen till och godkänner att vi behandlar dina uppgifter på det sätt som här beskrivs. Denna sekretesspolicy beskriver den information vi samlar in och hur vi använder denna information. PayPal tar hantering av din personliga information och integritet på mycket stort allvar och kommer att bara använda dina uppgifter i enlighet med villkoren i den här sekretesspolicyn.

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut någon del av din personliga information till tredje part i marknadsföringssyfte utan ditt uttryckliga medgivande. För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster till våra användare, förbättra kvaliteten på våra tjänster, samt skydda våra användares intressen, kommer vi dock under begränsade omständigheter att dela vissa personuppgifter med tredje part under stränga restriktioner, enligt den mer ingående beskrivningen i avsnittet ”Hur vi använder och offentliggör uppgifter”. Det är viktigt för dig att läsa igenom denna sekretesspolicy eftersom den gäller samtliga PayPal-tjänster.

Genom att acceptera sekretesspolicyn vid registreringen, ger du ditt uttryckliga medgivande till att vi använder och offentliggör din personliga information och anvisar oss att göra det på det sätt som beskrivs i den här sekretesspolicyn.

Alla framtida ändringar av sekretesspolicyn som tas upp i den policyuppdatering som redan har publicerats på landningssidan ”Juridiska avtal” på PayPals webbplats vid den tidpunkt då du registrerar dig för tjänsterna är införlivade i den här sekretesspolicyn genom hänvisning och träder i kraft enligt vad som anges i den aktuella policyuppdateringen. ”Policyuppdatering” avser ett föregående meddelande om förändringar av något av dina avtal med PayPal som PayPal kan tillhandahålla dig skriftligen. Om du inte samtycker till villkoren i denna sekretesspolicy ska du inte registrera dig för eller använda PayPals tjänster.

Avisering om ändringar

Denna sekretesspolicy kan ändras över tiden när nya funktioner läggs till i PayPals tjänster eller när vi införlivar förslag från våra kunder. Vi kan ändra den här sekretesspolicyn när som helst genom att publicera en reviderad version på vår webbplats. Den reviderade versionen börjar gälla vid den tidpunkt då vi publicerar den. Därtill gäller att om vi avser att ändra något väsentligt i sekretesspolicyn kommer vi att meddela dig om ändringen senast 30 dagar innan. Meddelandet om ändringen kan komma att publiceras på sidan ”Policyuppdateringar” på vår webbplats och/eller skickas till dig via e-post. Efter 30 dagars varsel anses du uttryckligen ha givit ditt samtycke till alla ändringarna i sekretesspolicyn. Om du inte samtycker till villkoren i den här sekretesspolicyn kan du avsluta ditt konto när som helst.

Du kan när du vill läsa den senaste versionen av vår sekretesspolicy på PayPals webbplats på https://www.paypal.com/se/.

Vissa sidor på PayPals webbplats innehåller länkar till tredjepartswebbplatser. Dessa webbplatser regleras av egna sekretesspolicyer och PayPal är inte ansvarig för deras verksamhet, inklusive men inte begränsat till deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör granska sekretesspolicyerna för platserna innan personligt identifierbar information anges på dem.

För att undanröja alla tvivel utgör inte denna sekretesspolicy ett ”ramkontrakt” för tillämpning av EU-direktivet om betaltjänster (2007/64/EG) eller införandet av detta direktiv inom EU eller EES (inklusive men inte begränsat till Storbritanniens regler för betaltjänster från 2009).

En särskild anmärkning om barn

Barn inte är kvalificerade för att använda vår tjänst och vi uppmanar minderåriga (under 18 år) att inte skicka någon personlig information till oss och att inte använda PayPals tjänster.

Tillbaka till början

2. Bindande företagsinterna regler

Förutom de sekretessrutiner som anges i den här sekretesspolicyn, har eBay Inc., PayPals moderbolag, skapat en uppsättning företagsinterna regler (även kallade Binding Corporate Rules), som godkänts av ett flertal tillsynsmyndigheter för dataskydd i EU. Genom dessa företagsinterna regler förbinder sig eBay Inc. att skydda din personliga information på ett adekvat sätt, oavsett var uppgifterna förvaras och kan, beroende på var du bor, tillhandahålla ytterligare rättigheter via en tillsynsmyndighet för dataskydd eller en domstol. Om du vill ha mer information om våra företagsinterna regler är du välkommen att kontakta oss.

Tillbaka till början

 

3. Information som vi inhämtar

Obligatoriska uppgifter

Om du vill öppna ett PayPal-konto eller använda PayPals tjänster, måste du tillhandahålla namn, adress, telefonnummer och e-postadress. För att kunna göra betalningar via PayPal-tjänsterna måste du tillhandahålla information om ett kreditkort, betalkort eller bankkonto. Vi ber dig också välja två olika säkerhetsfrågor att besvara (exempelvis din födelseort eller namnet på ditt husdjur). Vi behöver dessa obligatoriska uppgifter när vi behandlar transaktioner, utfärdar ett nytt lösenord om du glömmer eller tappar ditt befintliga lösenord, skyddar dig mot kreditbedrägerier och aktuella kontobedrägerier samt när vi vid behov kontaktar dig i samband med handläggningen av ditt konto eller av PayPal-tjänsterna.

Vi kommer också att begära andra kommersiella uppgifter och/eller identifieringsinformation om du gör eller tar emot vissa transaktioner av högt värde eller höga totala betalningsvolymer genom PayPals tjänster, eller vad som i andra fall krävs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt europeisk lag för att förhindra penningtvätt.

När du loggar in på PayPal med en mobil enhet (t.ex. en smarttelefon) kan vi även samla in och lagra inloggningsuppgifter för enheten (inklusive enhets-id) samt geolokaliseringsuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster.

Om du använder vissa av våra funktioner (inklusive, utan begränsningar, PayPal POS-funktionen PayPal Here som finns i mobilappen) kommer vi eventuellt att be dig överföra en bild på dig själv för att du ska kunna använda tjänsten. Det måste gå att känna igen ditt ansikte. Bilden är helt och hållet ditt ansvar. Om vi låter dig koppla ditt medlemskap i ett kvalificerat lojalitetsprogram till ditt konto kan vi komma att be dig om ditt medlems-id för lojalitetsprogrammet.

Transaktionsinformation

När du använder PayPals tjänster till att betala och överföra pengar till någon annan eller be om betalning från en annan person, ber vi om information om den transaktionen. Informationen innehåller uppgifter om beloppet och transaktionstypen (köp av varor, köp av tjänster eller en penningöverföring), annan inköpsinformation samt tredje partens e-postadress, Skype-id (om tillämpligt) eller telefonnummer. När du betalar och överför pengar till en annan PayPal-kund kan du bli ombedd att tillhandahålla personlig information till denna kund för att slutföra transaktionen. Denna information kan även vidarebefordras till oss från kunden. Vi behåller denna information för varje transaktion som du gör via PayPal-tjänsterna och kan lägga till informationen i din kontoprofil så att den kan användas vid framtida transaktioner med våra tjänster. Vi registrerar även internetadress (IP-adress) och annan identifieringsinformation om den dator eller enhet som du använder för att få åtkomst till ditt PayPal-konto eller använda PayPals tjänster, för att lättare kunna upptäcka möjliga fall av obehöriga transaktioner.

Information om dig från tredje part

För att skydda alla våra kunder mot potentiella bedrägerier verifierar vi den information du uppger via de ”betalningsprocessorer” och/eller ”kreditupplysnings- och bedrägeribekämpningsorgan” som räknas upp i tabellen under avsnittet ”Utlämnande av uppgifter till tredje part utöver PayPal-kunder” nedan. I samband med dessa kontroller får vi personligt identifierbar information om dig genom dessa tjänster. Särskilt om du registrerar ett kreditkort eller betalkort eller bankkonto hos PayPal kommer vi att använda tjänster för kort- och bedrägerikontroll för att verifiera att dina kort- eller bankuppgifter och din adress stämmer med de uppgifter som du har lämnat till PayPal och att kortet inte har anmälts som förlorat eller stulet.

Om du överför eller mottar stora betalningsvolymer genom PayPals tjänster, eller om en handlare har en begränsad försäljningshistorik, kommer vi i vissa fall att göra en bakgrundskontroll på din verksamhet genom att inhämta information om dig och din verksamhet, och eventuellt (om lagen tillåter) även om dina direktörer, aktieägare och samarbetspartner, från ett kreditupplysningsorgan eller en bedrägerirotel som t.ex. Dun & Bradstreet, som listas nedan i tabellen i avsnittet ”Utlämnande till tredje part utöver PayPal-kunder”. Om du är skyldig oss pengar begär vi i allmänhet en kreditupplysning från ett kreditupplysnings- eller bedrägeribekämpningsorgan för att få ytterligare information om dig, i den utsträckning som lagen tillåter. PayPal förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, regelbundet inhämta och granska företags- och/eller konsumentkreditrapporter som tillhandahålls av sådant kreditupplysnings- eller bedrägeribekämpningsorgan för vilket konto som helst och förbehåller sig rätten att avsluta ett konto på grundval av de uppgifter som erhålls under kreditgranskningsprocessen.

Om du använder ditt PayPal-konto för att sälja artiklar kan vi även komma att inhämta offentliga uppgifter om din verksamhet och ditt beteende på sociala medier (t.ex. din e-postadress och antalet ”gilla-markeringar” och ”personer som följer dig”), i den mån det är relevant för att bekräfta en bedömning av dina transaktioner och/eller din verksamhet, inklusive storlek och storlek på kundbasen.

Vi kan även inhämta information från medlemmar i företagsgruppen eBay Inc. eller andra företag (underställt deras sekretesspolicyer). Om du skickar transaktionsrelaterad kommunikation på PayPals eller eBays plattform för konfliktlösning till din köpare eller säljare kan vi komma att inhämta den typen av uppgifter för att granska dina transaktioner och riskerna med dina aktiviteter, men också för att upptäcka, förhindra eller förebygga bedrägerier eller att vid andra olagliga handlingar upptäcka, förhindra eller förebygga överträdelser av policyer eller användaravtal.

Ytterligare verifiering

Om vi inte kan få den information som du anger verifierad, eller om du ber om en överföring via check till en annan adress än den verifierade faktureringsadressen för ditt betalkort, kan vi be dig att överföra eller skicka mer information till oss via fax (t.ex. ditt körkort, ett betalkortsutdrag eller en aktuell hushållsräkning eller andra uppgifter som binder dig till den tillämpliga adressen) eller besvara fler frågor på nätet för att hjälpa oss styrka dina uppgifter.

Information om webbplatstrafik

Genom det sätt på vilket internets kommunikationsstandarder fungerar, får vi automatiskt information om den webbplats som du kommer ifrån och den som du går till när du anländer till respektive lämnar PayPals webbplats. Vi inhämtar också information om vilka sidor du besöker, ip-adresser, vilken webbläsare du använder och vilka tider du besöker vår webbplats. Vi använder den här informationen för att försöka få bättre förståelse för våra kunders preferenser och hantera belastningen på våra servrar för att förbättra våra tjänster och din upplevelse av PayPal.

Vår användning av cookies, webb-beacons, lokal lagring och liknande tekniker

När du besöker eller interagerar med våra webbplatser, tjänster, program, verktyg, reklam och meddelandefunktioner (t.ex. e-post), kan vi eller våra godkända tjänsteleverantörer komma att använda cookies, webb-beacons och andra liknande tekniker för att lagra information och ge dig en snabb och trygg upplevelse. Den här sidan är avsedd för att hjälpa dig att förstå mer om dessa tekniker och vår användning av dem på våra webbplatser och i våra tjänster, program och verktyg.

Nedan följer en sammanfattning av några viktiga saker du bör veta om vår policy i samband med användningen av sådan teknik. Du kan läsa vår fullständiga policy här.

Vi erbjuder särskilda webbplatsfunktioner, tjänster, program och verktyg som endast är tillgängliga genom att vi använder dessa tekniker. Du har alltid möjlighet att blockera, ta bort eller inaktivera dessa tekniker om din webbläsare eller enhet tillåter det. Om du däremot nekar cookies eller andra liknande tekniker, finns det en möjlighet att du inte kan använda vissa webbplatsfunktioner, tjänster, program eller verktyg. Du kan också behöva ange ditt lösenord oftare under en session. Mer information om hur du blockerar, tar bort eller inaktiverar dessa tekniker finns i Hjälp-avsnittet i webbläsaren och dess tillägg, programmet eller enheten.

I förekommande fall skyddar vi våra cookies och andra liknande tekniker så att bara vi och/eller våra godkända tjänsteleverantörer kan tolka dem genom att tilldela dem en unik identifierare som är avsedd för tolkning endast av oss. Du kan stöta på cookies, webb-beacons eller andra liknande tekniker från godkända tredje parter, vanligen kallade tjänsteleverantörer, som vi har avtal med och som hjälper oss med driften av olika delar av webbplatsen eller att tillhandahålla tjänster, program och verktyg. Vi använder både ”sessionscookies” och ”permanenta cookies” såväl som förstaparts- och tredjepartscookies och liknande tekniker.

Vår användning av dessa tekniker kan delas in i följande allmänna kategorier:

 • nödvändigt för drift – tillåter oss att använda våra webbplatser, tjänster, program och verktyg och garantera säker och trygg användning av dem, samt att ge dig åtkomst till dessa webbplatser, tjänster, program och verktyg
 • prestandarelaterat – är användbara för att bedöma prestandan på våra webbplatser, tjänster, program och verktyg
 • funktionsrelaterat – ger dig förbättrad funktionalitet när du använder våra webbplatser, tjänster, program och verktyg
 • relaterat till reklam eller riktad reklam – används av oss eller våra tredjepartsleverantörer av reklam till att leverera innehåll, inklusive reklam som är relevant för dina intressen.

Vi kan komma att arbeta med tredjepartsföretag, allmänt kända som tjänsteleverantörer, som med vårt tillstånd får placera cookies, webb-beacons, eller liknande tekniker för lagring av information på våra webbplatser eller i våra tjänster, program och verktyg. Dessa tjänsteleverantörer hjälper oss med driften av våra webbplatser, program, tjänster och verktyg och de ger dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse.

Våra webbplatser, tjänster, program och verktyg kan använda tredje parter, t.ex. nätverksannonsörer och annonsbyten, för att visa annonser. Dessa annonsnätverk och växlingsföretag kan komma att använda tredjepartscookies, webb-beacons eller liknande tekniker för att inhämta information med syftet att förse dig med deras tjänster. De kan också komma att inhämta din enhetsidentifierare, IP-adress eller din identifierare för reklam (IDFA) som kan användas för att skräddarsy reklamen som finns på våra eller andra webbplatser.

Korrespondens med kundtjänst

Om du skickar oss korrespondens, inklusive e-post och fax, lagrar vi sådana uppgifter i registren över ditt konto. Vi kommer också att behålla kundtjänstkorrespondens och annan korrespondens som PayPal skickar till dig. Vi behåller dessa poster för att dokumentera vår relation, för att mäta och förbättra vår kundtjänst och för att utreda potentiella bedrägerier och överträdelser av vårt användaravtal. Vi kan med tiden radera dessa poster om lagen tillåter det.

Frågeformulär, undersökningar och profildata

Från tid till annan erbjuder vi valfria frågeformulär och undersökningar till våra användare för att samla in demografisk information eller utvärdera användarnas intressen och behov. Hur de insamlade uppgifterna kommer att användas förklaras i detalj i samband med själva undersökningen. Om vi samlar in personligt identifierbar information från våra användare i dessa enkäter och undersökningar, kommer användarna att informeras om hur informationen kommer att användas innan de deltar i enkäten eller undersökningen.

Förfrågningar och mottagare som inte har registrerade PayPal-konton

När en registrerad PayPal-användare gör en betalning till eller ber om en betalning från en person som inte är en registrerad PayPal-användare, kommer vi att behålla informationen som PayPal-användaren lämnar till oss, till exempel den andra partens e-postadress, Skype-id (om tillämpligt), telefonnummer och/eller namn, för att bistå den PayPal-användare som försöker kontakta den andra parten, så att den registrerade PayPal-användaren kan se en fullständig dokumentation över sina transaktioner, inklusive transaktioner som inte har genomförts. Trots att informationen lagras under en viss tid kommer vi inte att lämna ut den till icke-registrerade användare på något sätt eller vid något tillfälle. Dessa icke-registrerade användare har även samma rättigheter att få tillgång till och korrigera information om sig själva (förutsatt att deras uppgifter var korrekta) som alla andra som använder PayPals tjänster.

Tillbaka till början

 

4. Så här använder och offentliggör vi information

Internt bruk

Vi samlar in, lagrar och behandlar din personliga information på servrar i USA som drivs av vårt överordnade företag PayPal Inc och på andra ställen i världen där PayPal har anläggningar. Vårt primära syfte med att samla in personlig information är att kunna erbjuda dig en säker, smidig, effektiv och anpassad upplevelse. Du samtycker till att vi använder din personliga information för att:

 • tillhandahålla de tjänster och den kundsupport du efterfrågar
 • lösa tvister, inkassera avgifter och felsöka problem
 • upptäcka, förhindra, och/eller förebygga bedrägerier eller annan potentiellt illegal eller förbjuden aktivitet, eller upptäcka, förhindra eller förebygga överträdelser av policyer eller användaravtal
 • anpassa, utvärdera och förbättra våra tjänster och innehållet/layouten på vår webbplats
 • leverera riktad marknadsföring och reklam, serviceuppdateringar och kampanjerbjudanden baserat på de kommunikationsinställningar som du har definierat för ditt PayPal-konto (se avsnittet ”Vår kontakt med PayPal-kunder” nedan) och dina aktiviteter när du använder PayPals tjänster
 • jämföra information med avseende på korrekthet och verifiera den med tredje part.

Innehåll som du publicerar

När du förser oss med innehåll eller publicerar innehåll (i båda fallen för publicering på eller utanför webben) med hjälp av PayPals tjänster ger du eBay Inc. och dess dotterbolag och subsidiära företag (vilket inkluderar, utan begränsning, PayPal) (”eBay-gruppen”) en icke uteslutande, världsomfattande, oavbruten, oåterkallelig, royaltyfri, underlicensierad‎ (över flera nivåer) rätt att använda eventuell copyright, publicitet, varumärken, databasrättigheter samt immateriella rättigheter du äger för innehållet, i all media som finns nu och i framtiden. Vidare avsäger du dig dina moraliska rättigheter i den utsträckning det är möjligt under gällande lagar, och lovar att du inte kommer att göra anspråk på dessa rättigheter gentemot eBay-gruppen, dess underlicensierade eller uppdragsinnehavare. Du intygar och garanterar att inget av följande inkräktar på eventuella immateriella rättigheter: att du förser oss med innehåll, att du publicerar innehåll med hjälp av PayPals tjänster samt att eBay-gruppen använder sådant innehåll (inklusive verk som kan härledas till det) i anslutning till PayPals tjänster.

Marknadsföring

Vi kan kombinera dina uppgifter med information som vi inhämtar från andra företag och använda det för att förbättra och anpassa PayPals tjänster. Om du inte vill få marknadsföringsmaterial från oss eller delta i våra reklamanpassningsprogram loggar du helt enkelt in på ditt konto, väljer Mitt konto, Profil och sedan Mina kontoinställningar och uppdaterar dina Meddelandeinställningar, eller så kan du följa instruktionerna som medföljer meddelandet eller reklamen.

Utlämnande av uppgifter till andra PayPal-kunder

Om du är en registrerad PayPal-användare kommer uppgifter som ditt namn, din e-postadress, ditt Skype-id (om tillämpligt), telefonnummer (om tillämpligt), datum för registrering, antalet betalningar som du har tagit emot från verifierade PayPal-användare och om du har verifierats för ett bankkonto att visas för andra PayPal-kunder som du har betalat eller avsändare som försöker betala dig via PayPals tjänster. Om du är innehavare av ett företagskonto kommer vi också att visa för andra PayPal-kunder den webbadress (URL) och de kontaktuppgifter till kundtjänst som du meddelat oss. Dessutom kan denna och annan information även delas med tredje part när du använder denna tredje part för att få åtkomst till PayPals tjänster. Men ditt kortnummer, bankkontonummer och övriga betalningsuppgifter kommer inte att lämnas ut till personer som du har betalat eller som har betalat dig via PayPals tjänster eller tredje part som använder PayPals tjänster, utan ditt uttryckliga medgivande eller om vi är skyldiga att göra det enligt kreditkortsregler, ett domstolsbeslut eller andra rättsliga processer.

Om du köper varor eller tjänster och betalar via PayPal förser vi eventuellt säljaren med leveransadressen för varorna och din faktureringsadress så att transaktionen kan slutföras. Om ett försök att betala säljaren misslyckas eller senare ogiltigförklaras, kan vi även ge säljaren information om den misslyckade betalningen. För att underlätta vid tvist kan vi förse en köpare med säljarens postadress så att varor kan sändas tillbaka till försäljaren.

Om du använder mobilappen kan det hända att vi delar bilden som du har sparat med mobilappen med andra PayPal-användare så att de kan känna igen dig. Du ger oss rätten att använda din bild för ovan nämnda ändamål på en icke-exklusiv, världsomfattande royaltyfri, överlåtbar och underlicensierad‎ basis. Vi kan även komma att dela med andra användare att du finns i närheten.

Om du använder PayPal för inloggning till externa webbplatser eller mobilappar kan vi komma att dela din inloggningsstatus med en tredje part som erbjuder den här tjänsten som inloggningsmetod. Vi kan även dela personlig information eller annan kontoinformation som du har godkänt för delning så att den tredje parten vet vem du är. PayPal ger inte den tredje parten tillgång till ditt PayPal-konto och vi gör bara betalningar från ditt konto till den tredje parten efter särskilt godkännande från dig. PayPal ger inte den tredje parten tillgång till ditt PayPal-konto och vi gör bara betalningar från ditt konto till den tredje parten efter särskilt godkännande från dig. När du loggar in på ditt PayPal-konto kan du öppna, visa och ändra inställningarna för sådan informationsdelning.

Om du kopplar ditt medlemskap i ett kvalificerat lojalitetsprogram till ditt konto via vår mobilapp och betalar en handlare som deltar i relevant lojalitetsprogram via PayPal kan vi komma att dela ditt medlems-id för det lojalitetsprogrammet med den handlaren. Om du tar bort ditt medlems-id för lojalitetsprogrammet från ditt konto delar vi inte den informationen mer.

Vi arbetar med tredje parter, inklusive handlare, för att kunna acceptera eller underlätta betalningar från eller till dig via PayPals tjänster. Härvid kan tredje part lämna ut information om dig till oss, såsom din e-postadress eller ditt telefonnummer, när en betalning görs till dig eller när du försöker betala handlaren eller den tredje parten. Vi använder den här informationen för att få bekräftat att du är PayPal-kund och att PayPal kan utföra betalningar, eller för att skicka ett meddelande om att du har fått en betalning när en betalning görs till dig. Om du begär att vi validerar din status som PayPal-kund för en tredje part, kommer vi även att göra detta. Observera att tredje parter du köper från och har avtal med kan ha sin egen sekretesspolicy. PayPal ansvarar inte för deras verksamheter, inklusive men inte begränsat till, deras informationsmetoder.

Genom att godkänna denna sekretesspolicy samtycker du uttryckligen till att varje gång du betalar eller försöker betala en annan PayPal-kund (inklusive en handlare) med ditt PayPal-konto kan PayPal överföra den ovan nämnda relevanta informationen till en sådan PayPal-kund, som kan befinna sig utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), för att behandla, utföra eller på annat sätt hantera och tillhandahålla information om betalningen. Du godkänner och samtycker också uttryckligen till att PayPal för vidare information om transaktionen och annan nödvändig information som krävs för användning av PayPals mobilapp (inklusive säljställets betalenheter) till en handlare eller andra PayPal-kunder som du uttryckligen har valt med hjälp av PayPals mobilapp eller säljställets betalenhet.

Om du skapar ett PayPal-konto direkt på en tredje parts webbplats eller via en tredje parts program, kommer all information som du anger på webbplatsen eller i programmet (och inte direkt via PayPals tjänster) att delas med ägaren till tredje partens webbplats eller program och din information kan omfattas av deras sekretesspolicy.

Utlämnande till tredje part utöver PayPal-kunder

PayPal kommer inte att sälja eller hyra ut någon del av din personliga information till tredje part i marknadsföringssyfte utan ditt uttryckliga medgivande och kommer endast att lämna ut denna information under de begränsade omständigheter och för de ändamål som beskrivs i denna policy. Detta omfattar överföring av data till icke-EES-medlemsstater. Specifikt samtycker du till och anvisar PayPal att göra något eller allt av det följande:

 1. Avslöja information, inklusive men inte begränsat till, transaktionsinformation, kontoinformation, personlig information och innehåll i meddelanden till: polisen, säkerhetstjänster, behöriga myndighetsorganisationer, mellanstatliga eller överstatliga organ, behöriga organisationer (förutom skattemyndigheter), ministerium, tillsynsmyndigheter, självreglerande myndigheter eller organisationer (inklusive men inte begränsat till organisationerna i tabellen nedan under rubriken ”Organisationer”) och övriga tredje parter, bl.a. koncernverksamheter, som vi i god tro anser att det är lämpligt för oss att samarbeta med vid utredningar om bedrägeri eller annan olaglig aktivitet eller potentiellt olaglig aktivitet, eller för att utreda brott mot vårt användaravtal (inklusive men inte begränsat till ditt betalningsalternativ eller din kredit- eller betalkortsleverantör). Om du förser oss med felaktig information och bedrägeri konstateras kommer vi att förse organisationer som arbetar mot bedrägeri med information, och lagupprätthållande organisationer kan komma åt och använda sådan information. Vi och andra organisationer kan också komma att hämta och använda den här informationen (inklusive från andra länder) samt information som registrerats av organisationer som arbetar för att förhindra bedrägeri och pengatvätt. Kontakta oss om du vill få mer information om relevanta organisationer som arbetar för att förhindra bedrägeri.
 2. Utlämna information som svar på kraven från kreditkortsföretag eller i civila eller straffrättsliga processer.
 3. Om du som handlare använder en tredje part för åtkomst till eller integration med PayPal kan vi komma att lämna ut statusen på din PayPal-integration till en sådan partner, oavsett om du har ett aktivt PayPal-konto och om du redan arbetar med en annan PayPal-integrationspartner.
 4. Utlämna uppgifter till ”Kategorierna” med tredje parter som anges i tabellen nedan. Syftet med utlämnandet av uppgifter är att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Vi anger även i tabellen nedan, under varje ”kategori”, icke uteslutande exempel på de faktiska tredje parter (som kan inbegripa deras tillträdare och efterföljare) som vi för närvarande lämnar ut din kontoinformation till, anledningen till att vi gör det samt den faktiska information som lämnas ut (dessa tredje parter är genom lag eller avtal hindrade från att använda uppgifterna för andra ändamål än de som ligger till grund för att uppgifterna lämnades ut, om inte annat uttryckligen anges).

  Kategori

  Partens namn och jurisdiktion (inom parentes)

  Syfte

  Uppgifter som lämnas ut

  Betalningsprocessorer

   

  HSBC Bank Plc (Storbritannien, Irland), HSBC Merchant Services LLP (Storbritannien), Bank of America (Storbritannien, USA, Italien och Indien), Discover Financial Services (USA), JPMorgan Chase Bank (Storbritannien, USA), BNP Paribas (Frankrike), Netgiro (Sverige), StarFinanz (Tyskland), Wells Fargo (Irland, USA), American Express (USA), National Westminster Bank PLC (Storbritannien), OmniPay Limited (Irland), Australia and New Zealand Banking Group Limited (Australien), ANZ National Bank Limited (Nya Zeeland) och Transaction Network Services (UK) Limited (Storbritannien) 

  För att möjliggöra tjänster för betalningsbehandlingsuppgörelser och bedrägerikontroll.

  Namn, adress, uppgifter om användarens finansieringsinstrument och information om betalningstransaktioner.

   

  Deutsche Bank AG (Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Spanien)

  Ska behandla direktdebiteringar i Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Spanien.

  Namn, datum för transaktionen, belopp, valuta och användarens bankkontoinformation.

   

  Royal Bank of Scotland plc (Storbritannien) (”RBS”)

  För att möjliggöra betalningsbehandling och tvisthantering för transaktioner med PayPal-användare när användarna utför transaktioner med en handlare som använder PayPal-tjänsten via RBS-tjänsten.

  All kontoinformation med undantag av uppgifter om användarens finansiella instrument.

   

  Visa Europe Ltd (Storbritannien) inklusive Visas VMAS-system, Mastercard International Incorporated (USA) inklusive Mastercards MATCH-system

  För att dela information om risker och bedrägerier i kreditföretagets obligatoriska databas om aktiviteter på en handlares konto, och därmed minska utsattheten för bedrägerier och brott mot regler och standarder.

  Alla kontouppgifter om en handlares konto samt omständigheter kring och aktiviteter på kontot.

  Revision

   

  PricewaterhouseCoopers Sàrl (Luxemburg)

  För att testa PayPals kontroller för att förhindra penningtvätt (Anti Money Laundering, AML) och lära känna kunderna (Know Your Customer, KYC) och utföra professionella revisionstjänster för PayPal Inc. och dess dotterbolag.

  För ett urval av enskilda kundkonton:
  namn, PayPal-kontonummer (kund-id), totalt mottaget belopp på PayPal-kontot, totalt belopp som har överförts från PayPal-kontot, typ av PayPal-konto och, i förekommande fall, annan relevant kontoinformation.

  Kundtjänst på entreprenad

   

  Sutherland Global Services Inc. (USA och Filippinerna), Sitel GmbH (Tyskland), Transcom Worldwide SAS (Frankrike, Tunisien), Transcom Worldwide France SAS (Frankrike), Transcom Worldwide SpA (Italien), Competence Call Center Leipzig GmbH (Tyskland), Convergys Customer Management Group Inc. (USA), Arvato Direct Services GmbH (Tyskland) och Concentrix Europe Limited (Storbritannien)

  För att tillåta kundsupport via telefon och e-post.

  Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, förkortad, begränsad eller fullständig information om betalningsalternativ (fallberoende), utgångsdatum för betalningsalternativ, typ av PayPal-konto, identitetsbevis, saldo och transaktionsinformation, kundmeddelanden och -rapporter, kontokorrespondens, leveransinformation och säljfrämjande information.

   

  Nuance Communications, Inc. (USA)

  För kalibrering och optimering av röstigenkänningsprestanda för kundsupporttjänster per telefon.

  Inspelningar av exempel på kundsupportsamtal som kan innehålla alla typer av kontoinformation som förmedlas under samtalet.

   

  ICT Group Inc. (USA)

  Ska utföra och underlätta kundsupport via telefon.

  Namn, adress, telefonnummer och PayPal-kontonummer.

   

  Lithium Technologies Inc. (USA)

  För att tillhandahålla medlem-till-medlem-plattformstjänster och kundtjänster på våra communityplattformar för kunder.

  Namn, e-postadress, PayPal-id för inloggning (PayPal SSN ID)

   

  Attensity Europe GmbH

  I syfte att tillhandahålla kundservice som uppstår av kunders kontakt med PayPal via sociala medier.

  Information som kunder tillhandahåller via sociala medier. Den kan inbegripa namn, adress, telefonnummer, e-postadresser, användarnamn på sociala medier, sammandragen, begränsad eller fullständig information om betalningsalternativ (fallberoende), förfallodatum för betalningsalternativ, typ av PayPal-konto, bekräftelse av identitet, information om saldo och transaktioner, kundmeddelanden och -rapporter, kontokorrespondens, fraktinformation samt marknadsföringsinformation.

   

  ILinc Communications, Inc. (USA)

  För att ge webbseminarier för handlare på ILincs plattform.

  Handlares namn och e-postadress

   

  ePerformax Contact Centers & BPO (USA), Genpact International Inc. (USA)

  I syfte att tillhandahålla kundservice gällande betalning globalt.

  Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, förkortad, begränsad eller fullständig information om betalningsalternativ (fallberoende), utgångsdatum för betalningsalternativ, typ av PayPal-konto, identitetsbevis, saldo och transaktionsinformation, kundmeddelanden och -rapporter, kontokorrespondens, leveransinformation och säljfrämjande information.

  Kreditupplysnings- och bedrägeribekämpningsinstanser

  Observera att PayPal, förutom i de syften som anges nedan, även använder din personliga information till att upptäcka, förhindra, och/eller förebygga bedrägerier eller annan illegal aktivitet, eller upptäcka, förhindra eller förebygga överträdelser av policyer eller användaravtal.

   

  CRIF (Italien), Cerved B.I (Italien), Coface (Frankrike), Synectics Solutions Limited (Storbritannien), MCL Hunter (Storbritannien), GB Group plc (Storbritannien), Graydon (Storbritannien), iQor Recovery Services Limited (Storbritannien), Capita Plc (Storbritannien), UK Data Limited (Storbritannien), ICC Information Limited (Storbritannien), Payment Trust Limited (Storbritannien), 192.com (Storbritannien), 192.com Limited (Storbritannien), i-CD Publishing (Storbritannien) Limited (Storbritannien), Experian Netherlands BV (Nederländerna), Experian Bureau de Credito SA (Spanien), Informa D&B SA (Spanien) och CRIBIS D&B S.r.l. (Italien).

  För att verifiera identitet, verifiera förbindelsen mellan en kund och hans eller hennes bankkonto eller kredit-/betalkort, bistå vid beslutsfattandet angående en kunds kreditvärdighet (inklusive utan begränsning, i samband med kreditprodukter som PayPal erbjuder), utföra kontroller i syfte att förhindra och upptäcka brott inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, bistå vid skuldåterhämtning, hantera PayPal-konton och utföra statistiska analyser, undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet samt utföra systemkontroller.

  Observera att data som avslöjas kan behållas av tillämpligt kreditupplysningsorgan och bedrägerirotel för kontroll och förebyggande av bedrägerier.

  Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, boendetid på adressen, identitetsbevis, juridisk ställning, företagets verksamhetstid, företagets registreringsnummer och momsnummer, finansieringsinstrument inklusive detaljer om bankkonto och kredit-/betalkort (om lämpligt) och relevant transaktionsinformation (om lämpligt).

   

  Callcredit plc. (Storbritannien) inklusive databasen SHARE som administreras av Callcredit, Experian Limited (Storbritannien) inklusive databaser som administreras av Experian och som används för kund- och kommersiell hänvisning inklusive CAPS-kreditsökningar och CAIS-prestandadata om kreditkonto, Equifax Ltd (Storbritannien) inklusive databasen Insight som administreras av Equifax, Dun & Bradstreet Limited (Storbritannien)

  För att verifiera identitet, verifiera förbindelsen mellan en kund och hans eller hennes bankkonto eller kredit-/betalkort, fatta beslut angående en kunds kreditvärdighet (inklusive utan begränsning, i samband med kreditprodukter som PayPal erbjuder), utföra kontroller i syfte att förhindra och upptäcka brott inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, bistå vid skuldåterhämtning, hantera PayPal-konton och utföra statistiska analyser, undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet samt utföra systemkontroller.

  Endast för användare i Storbritannien av produkterna Website Payments Pro, Virtual Terminal och PayPal Here och handlare i Storbritannien:
  • för att rapportera försummelser och leverera månatlig information om kontoprestanda, när kontot innehåller ett belopp som kontoinnehavaren är skyldig oss (visas som ett underskott) under tre eller fler påföljande månader, till dessa tredje parters databaser
  • för de syften som anges i avsnitt 8 i denna sekretesspolicy.

  Observera att data som avslöjas till dessa byråer och databaser kan:
  • behållas av tillämpligt kreditupplysningsorgan och bedrägerirotel för kontroll och förebyggande av bedrägerier
  • utelämnas till andra finansiella institutioner i syfte att bedöma kreditvärdighet
  • överföras utanför EU och globalt.

  Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, boendetid på adressen, identitetsbevis, juridisk ställning, företagets verksamhetstid, företagets registreringsnummer och momsnummer, finansiellt instrument inklusive detaljer om bankkonto och kredit-/betalkort (om tillämpligt), relevant transaktionsinformation (om tillämpligt), kontosaldo och all information som har angetts och använts för din ansökan om de brittiska produkterna Website Payments Pro, Virtual Terminal och PayPal Here samt det finansiella instrument som användes för att betala enheten som är utrustad med PayPal Here.

   

  CIFAS (Storbritannien) och CIFAS databas

  Endast för användare med PayPal-konto i Storbritannien: för att förhindra och upptäcka bedrägeri (vilket kan betyda kontroll av arbetssökandes och anställdas information samt information i förslag och anspråk för alla typer av försäkringar).

  Observera att data som avslöjas till denna databas kan:

  • behållas i databasen för kontroll och förebyggande av bedrägerier,
  • lämnas ut till andra finansiella institutioner i syfte att förhindra och upptäcka bedrägerier
  (inklusive att förhindra penningtvätt) till exempel vid kontroll av uppgifter i ansökningar om kredit och andra tjänster, hantering av kredit- och kreditrelaterade konton eller tjänster, inkassering av skulder, kontroll av uppgifter vid begäran om ersättning från försäkringar samt kontroll av uppgifter om arbetssökanden eller anställda

  • som används till att definiera din riskprofil och till att samarbeta med de relevanta myndigheterna i enlighet med kraven i Luxembourg Law från 5 april 1993 gällande den finansiella sektorn och lagarna som är relaterade till förhindrandet av terrorism och bedrägeri (exklusive hanteringen av personliga uppgifter gällande personers betalningsförmåga som det refereras till i artikel 14(1)(d) i Luxembourg Law från 5 april 1993 gällande den finansiella sektorn)
  • överföras utanför EU och globalt.

  Alla kontouppgifter och omständigheter kring aktiviteter på kontot

   

  DueDil Limited (Storbritannien)

  I syfte att få företagsinformation för riskbedömning samt efterlevnad av krav mot penningtvätt, till exempel att etablera en företagsstruktur och nyttjanderätt.

  Företagets organisationsnummer, namn och adress till företaget, chefernas namn, adress och födelsedatum.

   

  Creditsafe USA Inc. (USA)

  I syfte att få företagsinformation för riskbedömning samt efterlevnad av krav mot penningtvätt, till exempel att etablera en företagsstruktur och nyttjanderätt.

  Företagets organisationsnummer, namn och adress till företaget, chefernas namn, adress och födelsedatum

   

  Deltavista GmbH (Tyskland)

  Bedöma risker som är kopplade till adress och identitet, bistå vid fastställandet av en kunds kreditvärdighet, undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet.

  Namn, adress, födelsedatum, e-postadress

   

  Accumio Finance Services GmbH (Tyskland), CEG Creditreform Boniversum GmbH (Tyskland), Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG (Tyskland)

  För att verifiera identitet och adress och hämta telefonnummer och adresser för kontakt, bedöma risk som är kopplad till adress, identitet, undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet.

  För att bistå vid bedömningen av kreditvärdighet för konsumenter (om de har ett tyskt PayPal-konto och särskilt har samtyckt till en sådan kontroll) och handlare, inklusive och utan begränsning, i samband med kreditprodukter som erbjuds av PayPal och när direktdebiteringsbetalningar erbjuds som betalningsmetod.

  Kreditvärdighetspoängen som vi begär från dessa organ inkluderar poäng som beräknas enligt statistiska metoder.

  Observera att PayPal har begärt sådan information, och att eventuella uppgifter om missbrukat konto som lämnas ut till de här databaserna angående kunder som har ett tyskt PayPal-konto kan:

  • behållas i databasen för revisionsändamål och för att betygsätta en sådan kunds kreditvärdighet
  • ett sådant betyg kan lämnas ut till tredje part i syfte att bedöma kreditvärdighet.

  och
  • överföras utanför EU och globalt.

  Namn, adress, födelsedatum, e-postadress, kontots status, kontots saldo och, i fall där förmedling av sådana uppgifter är berättigad ur rättssynpunkt, även vissa uppgifter om information om missbrukat konto avseende en kund med ett tyskt PayPal-konto för vilken PayPal har begärt en kreditupplysning från respektive databas.

   

  SCHUFA Holding AG (Tyskland), infoscore Consumer Data GmbH (Tyskland)

  För att verifiera en kunds identitet och adress, utföra kontroller för att förhindra och upptäcka misslyckade direktdebiteringsbetalningar och brott inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, vilket inbegriper kontroller av kopplingen till kunden och kundens bankkonto, för att hjälpa till att bedöma kreditvärdigheten för konsumenter (om de har ett tyskt PayPal-konto och särskilt har samtyckt till en sådan kontroll) och av handlare, samt för att undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet.

  Kreditvärdighetspoängen som vi begär från dessa organ inkluderar poäng som beräknas enligt statistiska metoder.

  Observera att PayPal har begärt sådan information, och att eventuella uppgifter om missbrukat konto som lämnas ut till de här databaserna angående kunder som har ett tyskt PayPal-konto kan:

  • behållas i databasen för revisionsändamål och för att betygsätta en sådan kunds kreditvärdighet
  • ett sådant betyg kan lämnas ut till tredje part i syfte att bedöma kreditvärdighet

  och
  • överföras utanför EU och globalt.

  För kunder som har ett tyskt PayPal-konto kan information om en misslyckad direktdebitering dessutom:

  • behållas i infoscore-databasen för revisionsändamål

  • (utan koppling till kundens identitet) lämnas ut till tredje part i syfte att förhindra misslyckade direktdebiteringsbetalningar.

  Namn, adress, e-postadress, födelsedatum, kön, bankkontouppgifter, information om misslyckade direktdebiteringsbetalningar från bankkonto (utan koppling till kundens identitet) och, i fall där förmedling av sådana uppgifter är berättigade ur rättssynpunkt, även vissa uppgifter om missbrukat konto för en kund med ett tyskt PayPal-konto.

   

  Creditreform Berlin Wolfram KG (Tyskland), Verband der Vereine Creditreform e.V. (Tyskland)

  Bedöma handlares kreditvärdighet.

  Namn, adress och e-postadress.

   

  World-Check (Storbritannien)

  Verifiera identitet.

  All kontoinformation.

   

  Global Data Corporation (USA)

  För att verifiera identitet, utföra kontroller i syfte att förhindra och upptäcka brott, inklusive bedrägerier, samt undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet.

  Namn, adress, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress

   

  RSA Security Inc. (USA) och RSA Security Ireland Limited (Irland)

  Verifiera identitet.

  All kontoinformation.

   

  ID Checker.nl BV (Nederländerna) (Irland)

  I syfte att verifiera identitet; automatisk dataextrahering från bilder av dokument samt dokumentvalidering/förfalskningskontroll. Undersökning och testning av nya produkters och tjänsters lämplighet.

  Namn, adress, e-postadress, födelsedatum, bolagsform, organisationsnummer, momsregistreringsnummer, id-handling, adress, innehav av ett betalningsinstrument eller andra dokument som efterfrågas av PayPal och de uppgifter som de innehåller för risk-/efterlevnads-/kreditändamål.

   

  Aristotle International, Inc. (USA)

  Verifiera identitet.

  Namn, adress, födelsedatum

   

  Acxiom Ltd (Storbritannien), Acxiom Deutschland GmbH (Tyskland) och Acxiom France SAS (Frankrike)

  Verifiera identitet.

  Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och födelsedatum.

   

  Creditinfo Decision (Tjeckien) och DecisionMetrics Limited (Storbritannien)

  För att bistå PayPal vid bedömning av handlarrisk.

  All information om handlarens konto.

   

  ThreatMetrix Inc (USA)

  För att samla in riskinformation om ip-adressen och enheten som du använder för att komma åt PayPal samt undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet.

  Information om enheten vad gäller ip-adress och hårdvara (enhets-id)

   

  TeleSign Corporation (USA)

  För att bekräfta telefonnummer samt undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet.

  Telefonnummer

   

  AddressDoctor GmbH (Tyskland),

  Omstrukturera adressdata till standardformat.

  Namn, adress, e-postadress

   

  Deutsche Post Direkt GmbH (Tyskland), AZ Direct GmbH (Tyskland), Deutsche Post Adress GmbH & Co. KG (Tyskland)

  För att bekräfta och omstrukturera adressdata till standardformat samt verifiera namn och adresser.

  Namn, adress, e-postadress

   

  Mitek Systems Inc. (USA)

  För att verifiera bilder på identitetsbevis samt undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet.

  Identitetsbevis, bankkontouppgifter och kredit-/betalkortsuppgifter

   

  Jumio Inc (USA)

  Samla in och validera identitets- och adressbevis

  Alla data som har registrerats på kundens identitets- och adresshandlingar

   

  Au10tix Limited (Cypern)

  I syfte att verifiera identitet; automatisk dataextrahering från bilder av dokument samt dokumentvalidering/förfalskningskontroll. Undersökning och testning av nya produkters och tjänsters lämplighet.

  Namn, adress, e-postadress, födelsedatum, bolagsform, organisationsnummer, momsregistreringsnummer, dokument som visar identitet och adress, innehav av ett betalningsinstrument eller andra dokument som efterfrågas av PayPal och de uppgifter som de innehåller för risk-/efterlevnads-/kreditändamål.

   

  Telovia SA (Luxemburg)

  Identitetsvalidering och känn din kund-kontroller (Know Your Customer, KYC) som utförs i syfte att förhindra penningtvätt

  Namn, adress, födelsedatum, identitets- och adressbevis

   

  Syniverse Technologies, LLC (USA)

  Validera och tillämpa datakvalitetskontroller på telefonnummer (sms-meddelande skickas till kunden)

  Namn, adress och telefonnummer.

   

  Signicat AS (Norge)

  Verifiering och autentisering av identitet

  Namn, adress, födelsedatum och referensnummer för e-id

   

  BankersAccuity Inc. (USA)

  Undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet i samband med validering av de kontouppgifter som användaren har gett oss och konvertering av nationell kontodatainformation till IBAN

  Kundens bankontonummer och clearingnummer och/eller IBAN

   

  ArkOwl LLC (USA)

  Verifiering av e-postadress

  E-postadress

   

  Fraudscreen Ltd (Storbritannien)

  I syfte att fastställa risknivån för bedrägeri

  Namn och adress

   

  LexisNexis, LexisNexis Risk Solutions UK Limited (Storbritannien)

  I syfte att bistå vid autentisering av kunder

  Namn, adress och födelsedatum

   

  Trustev Ltd (Irland)

  I syfte att fastställa identitet genom kunders data, kontakter och uppgifter i sociala medier

  Namn, adress, födelsedatum, e-postadress och kontonummer

   

  Tracesmart Ltd (Storbritannien)

  För att identifiera kunder och hjälpa till med att upptäcka, förhindra och/eller förebygga bedrägerier eller andra olagliga handlingar, eller att upptäcka, förhindra eller förebygga överträdelser av policyer eller användaravtal.

  Titel, namn, adress, födelsedatum och telefonnummer

   

  Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Tyskland), Zoot Enterprises Limited (Storbritannien)

  I syfte att behandla tekniska ansökningar och att tillhandahålla en data- och dokumentgateway för kontogranskning samt utbyta användarinformation och bilder av dokument som styrker identitet, adress och innehav av betalningsinstrument med kontrakterade bedrägeri- och kreditupplysningsbyråer. Även att samla in information från interna och externa datakällor och tillhandahålla statistisk analys för att bedöma risken för bedrägeri.

  All kontoinformation och alla dokument som tillhandahålls av kunderna, även information som styrker identitet och adress, innehav av ett betalningsinstrument eller andra dokument som efterfrågas av PayPal och de uppgifter som de innehåller för risk-/efterlevnads-/kreditändamål. Informationen kan också innehålla ip-adresser.

   

  First Data Corporation (USA)

  För att bearbeta transaktioner initierade av handlare och godkända av kunder, och att tillhandahålla konto- och korthanteringstjänster, att lagra transaktioner, betalningar och annan kundinformation som är relaterad till dessa transaktioner.

  All kontoinformation och alla dokument som kunder lämnar in, som till exempel identitetsbevis och bevis på adress.

   

  La Banque de France (Frankrike), GB Group plc (Storbritannien), SysperTec Communication (Frankrike)

  Undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet i samband med bedömningen av risker som är kopplade till adress, identitet och kundens kreditvärdighet.

  Namn, adress, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress

   

  MaxMind, Inc. (USA)

  I syfte att upptäcka bedrägeri.

  Observera att data som avslöjas till den här tjänstleverantören kan:
  • behållas av leverantören för kontroll och förebyggande av bedrägerier
  • användas av leverantören i syfte att optimera de tjänster som den tillhandahåller PayPal och andra tredje parter för att upptäcka bedrägeri
  • överföras utanför EU och globalt.

  All kontoinformation samt ip-adress och betalkortsinformation.

   

  Future Route Ltd (Storbritannien)

  I syfte att utföra redovisningsdataanalyser av våra kommersiella användare för kreditriskbedömning i realtid.

  Namn, adress, e-postadress och födelsedatum.

  Finansiella produkter

   

  La Poste (Frankrike)

  För att lösa tekniska problem och anspråk från användare (när handlaren erbjuder PayPal via La Postes betalningslösning).

  All kontoinformation som krävs för att lösa tvisten eller anspråket

   

  Santander UK Cards Limited (Storbritannien)

  För att genomföra gemensamma marknadsföringskampanjer för PayPal-kredit och PayPal MasterCard, riskmodellering, verkställa regler och villkor för PayPal-kredit och PayPal MasterCard.

  Namn, adress, e-postadress och kontoinformation (inklusive men inte begränsat till kontostatus).

   

  TSYS Card Tech Limited (Storbritannien), TSYS Managed Services EMEA Limited (Storbritannien), PrePay Technologies Limited (bedriver verksamhet under namnet PrePay Solutions) (Storbritannien)

  För att genomföra gemensamma marknadsföringskampanjer för PayPals förbetalda kort, risk- och bedrägerimodellering, samt driva igenom regler och villkor för PayPals förbetalda kort.

  Namn, adress, e-postadress, födelsedatum och kontouppgifter.

   

  Société Générale (Frankrike), La Banque Postale (Frankrike), BNP Paribas (Frankrike) och Crédit Mutuel (Frankrike)

  Faktureringsändamål.

  Endast för handlare som använder PayPal via partnerns betalningslösning: handlar-id, antal PayPal-transaktioner, transaktionsvolym med PayPal och alltefter omständigheterna, avslutande av PayPal-kontot.

   

  Findomestic Banca (Italien), Cetelem S.A., Cofidis (Frankrike) och Cofinoga S.A. (Frankrike)

  Registrering av kreditkort som utfärdats av kreditkortsföretaget på användarens PayPal-konto och behandling av finansieringsförfrågningar från samma användare.

  Namn, e-postadress, födelsedatum (i förekommande fall), kreditkortsnummer, utgångsdatum, tresiffrig säkerhetskod för kort (i förekommande fall), belopp för finansieringsförfrågningar och sådan kontoinformation som är nödvändig för att lösa bedrägerier eller tvister.

   

  Total System Services, Inc. (USA)

  I syfte att behandla betalningar som initierats av handlare och godkänts av kunder (inklusive information om kunders autogiro) för att tillhandahålla tjänster för behandling av konto/kort, för butikstransaktioner, betalning samt annan kundinformation som gäller sådana transaktioner. I syfte att tillhandahålla callcentertjänster, korttryckning samt tjänster för utskrift av utdrag

  Namn, adress, e-postadress, födelsedatum (där så krävs), all kontoinformation samt dokument som tillhandahålls av kunden och information som krävs för att styrka identitet och adress

   

  United Kapital Limited (Storbritannien) och United Kapital Limited, LLC (USA)

  För att göra det möjligt för dig (eller handlaren som du gör affärer med) att använda produkter som utfärdats av United Kapital med PayPal.

  Endast för PayPal-handlare som ansöker om och använder produkter som utfärdats av United Kapital Limited: namn, företagsnamn, adress, födelsedatum, kopior av identitetsbevis, PayPal-id (handlar-id), e-postadress, telefonnummer, transaktionsinformation (inklusive men inte begränsat till antal PayPal-transaktioner och transaktionsvolym med PayPal), tid som PayPal-användare och, i förekommande fall, uppsägning av PayPal-kontot.
  För kunder till dessa handlare: transaktionsinformation, namn, e-postadress, telefonnummer, adress och PayPal-identifikationsnummer.

  Kommersiella partnerskap

   

  Royal Mail Group plc. (Storbritannien) och Pitney Bowes Inc. (USA)

  För att tillhandahålla automatiserade etikettutskrifter för säljare som använder PayPal och eBay för att underlätta post- och leveranstjänster, inklusive betalningsavstämningstjänster.

  Namn, adress, e-postadress och transaktionsbelopp för porto.

   

  Trustwave (USA)

  För att tillhandahålla anpassad service och assistans till handlare som använder PayPal och för att underlätta processen att bli PCI DSS-kompatibla.

  Namn, e-postadress och PayPal-kontonummer

  Marknadsföring och PR

   

  Decipher Inc. (USA), Northstar Research Partners (USA)

  För att utföra kundtjänstundersökningar.

  Namn, e-postadress, typ av konto, typ av PayPal-tjänster som erbjuds eller används samt relevant transaktionsinformation.

   

  Ipsos Mori UK Limited (Storbritannien), Ipsos GmbH (Tyskland), Ipsos SAS (Frankrike) och FactWorks GmbH (Tyskland)

  För att utföra kundtjänst- och marknadsundersökningar.

  Namn, e-postadress, telefonnummer, typ av konto, typ av PayPal-tjänster som erbjuds eller används samt relevant transaktionsinformation.

   

  Adwise (Frankrike) och Axance (Frankrike)

  För att utföra marknadsundersökningar.

  Namn, e-postadress, telefonnummer, typ av konto, typ av PayPal-tjänster som erbjuds eller används samt relevant transaktionsinformation.

   

  BD Network Limited (Storbritannien), Tullo Marshall Warren Limited (Storbritannien) och MyCash (Frankrike)

  För att utveckla och genomföra kundkampanjer.

  Namn, adress och e-postadress.

   

  Salesforce.com, inc. (USA)

  För att lagra handlares kontaktinformation och annan kompletterande information om affärsrelationen.

  Namn, adress, telefonnummer och e-postadress, företagsnamn, webbadress, PayPal-konto-id och annan kompletterande information om affärsrelationen, t.ex. (utan begränsning) namn på kontaktperson och kontaktinformation hos handlaren och/eller en partner genom vilken handlaren har värvats, beskrivning av produkter som sålts via PayPal, kommunikationsmeddelanden och värvningsinformation, interna beslut om handlaren, intäktsberäkningar och annan information om handlarens verksamhet som handlaren tillhandahållit och information som är relevant för särskilda integreringar av handlare, bankens namn och adress.

   

  Daniel J Edelman Ltd (Storbritannien), I&E Consultants (Frankrike), Grayling Communications Limited (Storbritannien), Rock Communications (Italien), Fleisher (Israel), Clue PR (Polen).

  För att besvara medieförfrågningar om kundärenden.

  Namn, adress och all information som är relevant för kundens konto vid kundfrågor.

   

  Alchemy Worx Ltd (Storbritannien)

  För att möjliggöra rapportering om marknadsföringskampanjer till ledningen.

  Namn, e-postadress och uppgifter om interaktion under kundkampanjen.

   

  Carrenza Limited (Storbritannien)

  För lagring av användaruppgifter för marknadsföringskampanjer.

  Namn, adress, e-postadress, företagsnamn, domännamn, kontostatus, kontoinställningar, typen av PayPal-tjänster som erbjuds eller används och relevant transaktionsinformation.

   

  1000Mercis SA (Frankrike) och 1000Mercis Ltd (Storbritannien)

  För lagring av användaruppgifter för marknadsföringskampanjer för PayPals räkning.

  Namn, e-postadress, telefonnummer, typ av konto, typ av PayPal-tjänster som erbjuds eller används samt relevant transaktionsinformation.

   

  A McLay & Company Limited (Storbritannien), TNT Post Italia (Italien)

  För att bidra vid direktreklam- och marknadsföringskampanjer offline.

  Namn, adress, e-postadress, företagsnamn, domännamn, kontostatus, kontoinställningar, typen av PayPal-tjänster som erbjuds eller används och relevant transaktionsinformation.

   

  Datacolor Dialog-Medien GmbH (Tyskland), MEILLERGHP GmbH (Tyskland) och W & J Linney Ltd (Storbritannien)

  För att bidra vid direktreklam- och marknadsföringskampanjer offline.

  Namn, e-postadress, adress, företagsnamn, domännamn, kontostatus, kontoinställningar, typen av PayPal-tjänster som erbjuds eller används.

   

  Medallia, Inc. (USA)

  För att utföra kundtjänstundersökningar.

  Namn, e-postadress, typ av konto, typ av PayPal-tjänster som erbjuds eller används samt relevant transaktionsinformation.

   

  Endlichsommer- werbung in bester gesellschaft mbh (Tyskland) och Crossover Communication GmbH (Tyskland)

  För att bistå vid direktreklam- och marknadsföringskampanjer offline

  Namn, adress, företagsnamn, typen av PayPal-tjänster som erbjuds eller används.

   

  optivo GmbH (Tyskland)

  För att skicka e-post; e-postmarknadsföring

  Handlarens namn, kontaktpersonens namn, e-postadress, adress, status, kund-id och shoppingsystem

   

  Acxiom France SAS (Frankrike), Acxiom Ltd (Storbritannien) och Acxiom GmbH (Tyskland)

  För att samla in mer information om användaren och bättre rikta in marknadsföringskampanjer.

  Namn, adress, e-postadress, födelsedatum och telefonnummer.

   

  Adelanto (Frankrike)

  För att utföra marknadsföringskampanjer för handlare.

  Handlarens namn, kontaktpersonens namn, adress, e-postadress, handlarens webbadress och typen av PayPal-tjänster som erbjuds eller används.

   

  DemandGen AG (Tyskland)

  I syfte att utföra marknadsföringskampanjer via e-post

  Namn, e-postadress, telefonnummer, typ av konto, typ av PayPal-tjänster som erbjuds eller används samt relevant transaktionsinformation.

   

  Business support services - b2s, SAS (Frankrike), Foule Access SAS (Frankrike)

  För lagring av handlarens kontaktuppgifter för marknadsföringskommunikation med handlaren.

  Handlarens namn, kontaktpersonens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och handlarens webbadress.

   

  Consultix (Frankrike och Spanien) och Quadro Srl (Italien)

  Ska lagra information från handlare och visa en del av denna information på PayPals webbsidor som presenterar de webbplatser som accepterar PayPal och föreslå specialerbjudanden till PayPal-användare.

  All information som tillhandahålls av handlare i samband med användningen av dessa sidor på PayPals webbplats (gäller i synnerhet namnet på handlaren, namnet på kontaktpersonen, e-postadressen, logotypen och information som avser reklam till PayPal-användare).

   

  Appnexus, Inc. (USA), BlueKai, Inc. (USA), Conversant GMBH (Tyskland), Google Ireland, Ltd. (Irland), DoubleClick Europe Ltd (Storbritannien).

  För att genomföra kampanjer för nya målgrupper i syfte att leverera anpassad reklam.

  Anonyma id:n som genereras av cookies, pixeltaggar eller liknande tekniker som finns inbäddade i webbplatser

   

  Criteo SA (Frankrike)

  För att genomföra kampanjer för nya målgrupper i syfte att leverera anpassad reklam.

  Anonyma id:n som genereras av cookies, pixeltaggar eller liknande tekniker som finns inbäddade i webbplatser eller e-postmeddelanden som skickas till användare.

   

  Linkedin Ireland Limited (Irland)

  För att genomföra kampanjer för nya målgrupper i syfte att leverera anpassad reklam.

  Krypterad e-postadress som är kopplad till PayPal-användare (utan uppgift om kontotyp).

   

  Conversant (USA)

  För att genomföra och utvärdera kampanjer för nya målgrupper i syfte att identifiera besökare och omdirigera dem med hjälp av personliga reklamkampanjer.

  PayPal-konto-id (om tillämpligt), id för den enhet som används av en bestämd person och innehåll i reklam som ska levereras och segmenteras i användargrupper i reklamsyfte.

   

  StrikeAd UK Ltd. (Storbritannien), Ad-x Limited (Storbritannien), Criteo Ltd. (Storbritannien), Criteo Singapore Pte. Ltd

  I syfte att utföra och mäta retargeting-kampanjer för att segmentera användare för reklamkampanjer med PayPal Here.

  Anonymt cookie-id, annonserings-id och enhets-id för att segmentera användare i marknadsföringssyfte.

   

  Fiksu, Inc. (USA)

  I syfte att utföra och mäta retargeting-kampanjer för att segmentera användare för reklamkampanjer som omfattar PayPals mobilappar.

  Enhets-id används för Apples operativsystem iOS när en användare installerar ett program, registrerar sig för PayPals tjänster, loggar in, checkar in eller anger profilbild.

   

  Nanigans, Inc. (USA)

  För att genomföra kampanjer för nya målgrupper i syfte att leverera anpassad reklam.

  Annons-id kopplat till Apple iOS-enheter när en användare installerar ett program, startar om ett program, registrerar sig för PayPals tjänster, loggar in, checkar in, kontrollerar saldo, sparar ett erbjudande, genomför en transaktion, anger profilbild eller gör andra kontoändringar i eller relaterade till användningen av programmet.

   

  Heaven SAS (Frankrike)

  För att utföra marknadsföringskampanjer för handlare.

  Handlarens namn, handlarens webbadress, beskrivning av den inköpta varan och varans pris.

   

  Tenthwave Digital, LLC (USA)

  För att meddela vinnare och dela ut priser till vinnare av tävlingar i samband med enkäter

  Namn och e-postadress, endast för vinnare av tävlingar och deras ställföreträdare.

   

  Sotiaf Telematiques Associes SAS (Frankrike)

  För lagring av användaruppgifter för marknadsföringskampanjer och för att genomföra direktreklamkampanjer.

  Namn, e-postadress och telefonnummer.

   

  2engage (Tyskland) och Quo Vadis (Tyskland)

  För att utföra marknadsundersökningar.

  Namn, företagsnamn, adress, telefonnummer, domännamn, e-postadress, typ av PayPal-tjänster som används, marknadssegment och allmän kategorisering av företagets storlek samt information om deltagande i tidigare undersökningar.

   

  Facebook, Inc (USA), Facebook Ireland Limited (Irland) och Twitter, Inc. (USA)

  I syfte att visa relevanta annonser för användare av Facebook och Twitter (som fallet kan vara).

  Krypterad e-postadress som är kopplad till PayPal-användare (utan uppgift om kontotyp).

   

  SurveyMonkey Spain, Sucursal em Portugal (Portugal) och SurveyMonkey.com, LLC (USA)

  För att bidra till genomförandet av användarenkäter.

  Namn, e-postadress och uppgifter om interaktion under kundkampanjen.

   

  Marketing and Planning Systems, LLC. USA (USA), Dynamic Logic, Inc. (USA), GfK Custom Research LLC (USA), Millward Brown, Inc. (USA) och Radius Global Market Research, LLC (USA)

  För att utföra kundtjänst- och marknadsundersökningar

  Namn, e-postadress, typ av konto, typ av PayPal-tjänster som erbjuds eller används samt relevant transaktionsinformation

   

  Oracle America Inc. (USA)

  För att utveckla, bedöma och genomföra marknadsföringskampanjer.

  Namn, företagsnamn, handlarens adress och registreringsnummer, befattning, e-postadress, telefonnummer till handlarens kontaktperson, handlarens webbadress, PayPal-kontonummer, tredjepartsprogram som används av handlaren, beteende på PayPals webbplats.

   

  Nanigans, Inc. (USA), Fiksu, Inc. (USA), Ad- X Limited (Storbritannien), Criteo Ltd. (Storbritannien), Criteo Singapore Pte. Ltd.

  Hjälper till med att identifiera beteenden i mobilappen för att vägleda beslut om riktad marknadsföring; för att hjälpa till med effektiv hantering och optimering av mobilkampanjer på sociala nätverk och andra platser på nätet

  Anonymt cookie-id, annonserings-id samt enhets-id som används av en viss person, händelser i mobilappen gällande användningen av mobilappen av en viss person (inklusive, utan begränsningar, inloggningsuppgifter och slutförd transaktion), men inga betalningsuppgifter.

  Innehåll i annonser som ska visas för specifika användare och lämpliga målgrupper för marknadsföring som användarna placerats i.

   

  Zeuner S.p.A. (Italien), Accueil Srl (Italien) och CallCenterNet Italy s.r.l. (Italien)

  För lagring av handlarens kontaktuppgifter för marknadsföringskommunikation med handlaren.

  Handlarens namn, kontaktpersonens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och handlarens webbadress.

   

  Purepromoter Ltd, som bedriver handel under namnet Pure360

  I syfte att skicka tjänsterelaterade och (beroende av tillvalsinställningarna) marknadsföringsrelaterade sms till PayPal-användare.

  Mobilnummer, namn, adress, e-postadress, företagsnamn, företagets kontaktuppgifter, domännamn, kontostatus, kontotyp, kontoinställningar, typen av PayPal-tjänster som erbjuds eller används samt relevant transaktions- och kontoinformation

   

  Pepper Global (Tyskland)

  I syfte att marknadsföra kampanjer för befintliga och potentiella handlare

  Mobilnummer

  Operativa tjänster

   

  Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim & Partner Lawyers (Tyskland, Österrike, Schweiz), Akinika Debt Recovery Limited (Storbritannien), Capita Plc (Storbritannien), Compagnie Française du Recouvrement (Frankrike), Clarity Credit Management Solutions Limited (Storbritannien), eBay Europe Services SARL (Luxemburg); EOS Solution Deutschland GmbH (Tyskland), EOS Aremas Belgium SA/NV (Belgien), EOS Nederland B.V. (Nederländerna), Arvato Infoscore GmbH (Tyskland), Infoscore Iberia (Spanien), Transcom WorldWide S.p.A. (Italien), Transcom Worldwide SAS (Tunisien), Intrum Justitia S.p.A. (Italien).

  För att inkassera skulder.

  Namn, adress, telefonnummer, kontonummer, födelsedatum, e-postadress, kontotyp, kontostatus, de fyra sista siffrorna i kontot för finansiella instrument, clearingnummer, saldo, uppgifter om kontotransaktioner och skulder, namn på leverantör av betalningsalternativ samt kopior på all korrespondens i varje fall som rör de belopp du är skyldig (eller en annan person är skyldig) oss.

   

  KSP Kanzlei Dr. Seegers (Tyskland), BFS Risk & Collection GmbH (Tyskland); HFG Hanseatische Inkasso- und Factoring-Gesellschaft (Tyskland), BFS Risk and Collection GmbH (Tyskland), Team 4 Collect (Spanien), Arvato Polska (Polen), BCW Collections Ireland Ltd (Irland), S.C. Fire Credit S.R.L. (Rumänien), Gothia Financial Group AB (Sverige), Gothia AS (Sverige), Gothia A/S (Danmark), Gothia Oy (Finland), Credit Solutions Ltd (Storbritannien).

  För att inkassera skulder; för att hantera rapportering till kreditupplysningsorgan av försumliga kunder.

  Namn, adress, telefonnummer, kontonummer, födelsedatum, e-postadress, kontotyp, kontostatus, de fyra sista siffrorna i kontot för finansiella instrument, clearingnummer, saldo, uppgifter om kontotransaktioner och skulder, namn på leverantör av betalningsalternativ, tillämpliga uppgifter om kontobeteende samt kopior på all korrespondens (inklusive, utan begränsning, all korrespondens som är relevant för att rapportera till kreditupplysningsföretag) i varje fall som rör de belopp du är skyldig (eller en annan person är skyldig) oss.

   

  Begbies Traynor Group plc (Storbritannien), Moore Stephens LLP (Storbritannien), Moore Stephens Ltd (Storbritannien), Moore Stephens International Ltd (Storbritannien), Moorhead James LLP (Storbritannien), Comas Srl (Italien), RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG (Tyskland), LLC Elitaudit (Ryssland), National Recovery Service (Ryssland).

  I syfte att undersöka (inklusive, utan begränsning, utföra utvärdering och/eller kontroll på plats och/eller företagsutvärderingar) och/eller inkassera (och/eller bidra till inkasserandet av) skulder från potentiella och faktiska insolventa kunder

  Namn, adress, telefonnummer, kontonummer, födelsedatum, e-postadress, kontotyp, kontostatus, de fyra sista siffrorna i kontot för finansiella instrument, clearingnummer, saldo, uppgifter om kontotransaktioner och skulder, namn på leverantör av betalningsalternativ samt kopior på all korrespondens i varje fall som rör de belopp du är skyldig (eller en annan person är skyldig) oss.

   

  Webbank (USA)

  Endast för kunder som också är kunder hos Bill Me Later, Inc: för att hjälpa till med bokföring och inkasso

  Namn, adress, telefonnummer, kontonummer, födelsedatum, e-postadress, kontotyp, kontostatus, fyra sista siffrorna av det finansiella instrumentets konto, clearingnummer, kontosaldo, information om kontotransaktioner och skulder samt namn på betalningsalternativ.

   

  Digital River Inc. (USA) och Research in Motion Limited (USA)

  För att ge dig möjlighet att få tillgång till och använda PayPal via en mobil enhet (till exempel en mobiltelefon eller handdator).

  Tillämpliga detaljer i din kontoinformation som överförs när du använder PayPal via en mobil enhet.

   

  mediafinanz AG (Tyskland)

  För att inkassera skulder och begära och behandla information från och till Schufa, Buergel och andra kreditupplysnings- och bedrägeribekämpningsorgan för PayPals räkning

  Namn, adress, telefonnummer, kontonummer, födelsedatum, företagsnamn, e-postadress, kontotyp, kontostatus, fyra sista siffrorna av det finansiella instrumentets konto, saldo, information om kontotransaktioner och skulder, namn på källa till betalningsalternativ, kreditbetyg från kreditupplysningsorgan, uppgifter om hur kontot skötts

   

  Zyklop Inkasso Deutschland GmbH (Tyskland), PNO inkasso AG (Tyskland), Hanseatische Inkasso-Treuhand GmbH (Tyskland)

  För att inkassera och hantera skulder, för att stödja inkasserare i händelse av insolventa kunder

  Namn, adress, telefonnummer, kontonummer, e-postadress, kontotyp, kontostatus, fyra sista siffrorna av det finansiella instrumentets konto, clearingnummer och namn på betalningsalternativ, kontosaldo, datum och storleken på senaste betalningsbelopp, kreditbetyg från kreditupplysningsorgan

   

  Informa Solutions GmbH (Tyskland)

  Begära och behandla information från och till Schufa, Buergel och andra kreditupplysnings- och bedrägeribekämpningsorgan i och från och till ID Checker

  Namn, födelsedatum, företagsnamn, bolagsform, adress, e-postadress, organisationsnummer och momsregistreringsnummer.

  I syfte att verifiera identitet även: annan information i dokument som PayPal efterfrågar för risk-/efterlevnadsändamål.

  För kunder med ett tyskt PayPal-konto även: telefonnummer, boendetid på adressen, verksamhetstid, hur lång tid kunden använt PayPal, finansiellt instrument inklusive bankkonto och betalkortsuppgifter och relevant transaktionsinformation, kreditbetyg som erhållits för PayPals räkning från ett kreditupplysningsföretag, kontonummer, kontotyp, kontostatus, saldo, uppgifter om kontotransaktioner och skulder, uppgifter om missbrukat konto.

   

  P K Consultancy Limited (Storbritannien)

  För att bedöma risker och hjälpa till att upptäcka och förhindra potentiellt olagliga handlingar och brott mot policyer.

  Namn, adress, telefonnummer, kontonummer, e-postadress, kontotyp, fyra sista siffrorna av det finansiella instrumentets konto, kontosaldo, information om kontotransaktioner och skulder, kontostatus och den information om kontot som krävs för aktuellt ändamål.

   

  Robertson Taylor Insurance Brokers Limited (Storbritannien)

  Konsultation med avseende på riskbedömning av specifika handlare och handlartransaktioner

  Namn, adress, telefonnummer, kontonummer, företagets kontaktuppgifter, domännamn, e-postadress, kontotyp, saldo, uppgifter om transaktioner och skulder, kontostatus och information om missbrukat konto, beroende på vad ändamålet kräver.

   

  Yesmail Inc. (USA), Responsys (USA), Silverpop Systems Inc. (USA) och e-Dialog, Inc. (USA)

  Genomföra e-postdrift i samband med PayPal-tjänster (inklusive men inte begränsat till drift, kundtjänst, insamlingar, marknadsföringsprogram och kampanjer).

  Namn, adress, e-postadress, företagsnamn, företagets kontaktuppgifter, domännamn, kontostatus, kontotyp, kontoinställningar, typen av PayPal-tjänster som erbjuds eller används samt relevant transaktions- och kontoinformation.

   

  Blue Media S.A. (Polen)

  Ska verifiera identiteten och kontrollera att användaren har ett PayPal-konto. Ska bearbeta begäranden om direktfinansiering från användare via Blue Medias tjänster.

  Namn och e-postadress.

   

  Consultix GmbH (Tyskland)

  För att bistå vid skapandet av företagskonton på PayPal åt handlare som värvats genom sin banks eller annan kontraktspartners betalnings- eller servicegateway.

  All information som tillhandahålls av handlaren (direkt eller via sin bank eller annan kontraktspartner) i syfte att skapa ett företagskonto på PayPal (inklusive men inte begränsat till e-postadress, adress, företagsnamn samt företagets kontaktuppgifter och bankkontouppgifter).

   

  Akami Technologies Inc. (USA)

  Leveransnätverk för innehåll – för att leverera PayPals sidinnehåll från lokala servrar till användarna.

  Användarens ip-adress och cookies.

   

  azionare GmbH (Tyskland)

  För att dela ut priser i prisutdelningar på Facebook.

  Namn och e-postadress.

   

  ITELLIUM mobile Solutions GmbH (Tyskland); CartaSi S.p.A – Gruppo ICBPI (Italien)

  För att bidra till innovativa betalningsmetoder (t.ex. program) och bearbetningen av betalningar via sådana innovativa betalningsmetoder.

  All kontoinformation.

   

  Trustwave Holdings Inc. (USA)

  För att tillhandahålla verifieringstjänster för PCI-uppfyllelse för handlarkonton och handlarintegreringar.

  Företagsnamn, adress, kontonummer, handlartyp, uppfyllelseprogram som används, PCI-nivå, PCI-status, PCI-förfallodag, namn, e-postadress, telefonnummer till handlarens kontaktperson.

   

  Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Tyskland), Zoot Enterprises Limited (Storbritannien)

  I syfte att behandla tekniska ansökningar och att tillhandahålla en data- och dokumentgateway för kontogranskning samt utbyta användarinformation och bilder av dokument som styrker identitet, adress och innehav av betalningsinstrument med kontrakterade bedrägeri- och kreditupplysningsbyråer.

  All kontoinformation och alla dokument som tillhandahålls av kunderna, även information som styrker identitet och adress, innehav av ett betalningsinstrument eller andra dokument som efterfrågas av PayPal och de uppgifter som de innehåller för risk-/efterlevnads-/kreditändamål.

   

  RR Donnelley and Sons Company

  Tillhandahållande av trycktjänster som till exempel utlåtanden och annat tryckt material.

  Namn, adress, e-postadress och kontoinformation

   

  Scorex (UK) Limited (Storbritannien)

  För att tillhandahålla en tekniklösning som gör att PayPal kan behandla, skicka och ta emot kreditinformation om användare via kontrakterade kreditupplysningsföretag.

  Namn, adress, e-postadress, födelsedatum, boendetid på adressen, telefonnummer, juridisk ställning, företagets verksamhetstid, företagets registreringsnummer och momsnummer (om tillämpligt).

   

  OXID eSales AG (Tyskland)

  Tjänster i samband med utvecklingen och genomförandet av ett betalningssystem för stationär handel (point of sale, försäljningsställe).

  All kontoinformation och transaktionsinformation (om tillämpligt).

   

  Ordermotion, Inc. (USA)

  Samla in data och skapa/leverera (direkt till kund) order på PayPal Here-produkter (inklusive men inte begränsat till PayPal Here-aktiverad enhet).

  Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kreditkortsuppgifter och användar-id för PayPal

   

  Ingram Micro, Inc. (USA) och Ingram Micro (Storbritannien) Limited (Storbritannien)

  För att verka som PayPals distributör av PayPal Here-produkter (inklusive men inte begränsat till PayPal Here-aktiverad enhet).

  Namn och adress.

   

  Interxion Datacenters B.V.

  I syfte att tillhandahålla driftsupport till datacenter för kreditprodukten Bill Safe.

  All relevant kontoinformation och transaktionsinformation (om tillämpligt).

  Gruppföretag

   

  PayPal Inc. (USA)

  Agerar på uppdrag av PayPal för att förvara och behandla kontoinformation

  All kontoinformation.

   

  PayPal Europe Services Limited (Irland), eBay Europe Services Limited (Irland), PayPal Malaysia Services Sdn Bhd (Kuala Lumpur), PayPal Israel Ltd (Israel), PayPal India Private Limited (Indien), PayPal (UK) Ltd (Storbritannien), PayPal France S.A.S. (Frankrike), PayPal Deutschland GmbH (Tyskland), PayPal Spain SL (Spanien), PayPal Italia Srl (Italien), PayPal Nederland BV (Nederländerna), PayPal European Marketing SA (Schweiz), PayPal Polska Sp Zoo (Polen), PayPal Bilisim Hizmetleri Limited Sirketi (Turkiet), PayPal International Sarl (Luxemburg) och PayPal SE (Storbritannien)

  Agerar på uppdrag av PayPal för att ge kundsupport, utföra riskbedömningar, efterlevnadsärenden och/eller annan backoffice.

  All kontoinformation.

   

  PayPal Pte. Ltd (Singapore)

  Utföra handlingar för PayPals räkning genom att ingå och uppfylla kontrakt som inte gäller kunder, men som gäller kunddata.

  All kontoinformation.

   

  eBay Inc. (USA), eBay Europe S.à r.l. (Luxemburg),eBay Services S. à r.l. (Luxemburg), eBay International AG (Schweiz), eBay Corporate Services GmbH (Tyskland), eBay France SAS (Frankrike), eBay (Storbritannien) Limited (Storbritannien), eBay CS Vancouver Inc. (Kanada), eBay Partner Network Inc. (USA), eBay Internet Support (Shanghai) Co Ltd (Kina), eBay Enterprise Marketing Solutions (USA) (tidigare GSI Commerce, Inc (USA), VendorNet Inc (USA), PepperJam Network (USA), GSI Media Inc. (USA), M3 Mobile Co., Ltd. (Korea), MBS (USA), ClearSaleing (USA), True Action Network (USA), True Action Studio (USA)),GumTree.com Limited (Storbritannien), Kijiji International Limited (Irland), Kijiji US Inc. (USA), mobile.de & eBay Motors GmbH (Tyskland), Shopping.com Inc. (USA), Shopping Epinions International Limited (Irland), PayPal Australia Pty Limited (Australien), Marktplaats B.V. (Nederländerna), PayPal Charitable Giving Fund (USA), PayPal Giving Fund UK (Storbritannien), Private Sale GmbH (Tyskland), Tradera AB (Sverige), StubHub, Inc. (USA), Viva Group, Inc. (USA), StubHub Europe S.à r.l. (Luxemburg), StubHub Services S.à r.l. (Luxemburg), Viva Group, Inc. (USA), ProStores Inc. (USA), MicroPlace, Inc. (USA), Internet Auction Co., Ltd. (Korea), Via-Online GmbH (Tyskland), Bill Me Later, Inc. (USA), Zong Inc.(USA) and X.commerce, Inc. (USA).

  Tillhandahålla gemensamt kundinnehåll och gemensamma kundtjänster (inklusive men inte begränsat till registrering, transaktioner, kontodebitering via operatören genom failover och kundsupport), bedöma risker, eller hjälpa till att förhindra och/eller förebygga bedrägeri, eller andra potentiellt olagliga handlingar och kränkningar av policyer och vägleda beslut om produkter, tjänster och kommunikation.

  All kontoinformation.

  Myndigheter

   

  CSSF (Luxemburg), CNPD (Luxemburg), Financial Ombudsman Service (Storbritannien), Altroconsumo (Italien), European Consumer Centre Network organisations (belägna i Österrike, Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige och Storbritannien) Les Mediateurs du Net (Frankrike), Risolvi Online (Italien) och BaFin (Tyskland)

  Att förse myndigheterna med information inom deras befogenheter (på deras begäran) och besvara frågor och/eller undersökningar på initiativ av användare eller andra intressenter i de länder som omfattas av deras jurisdiktion.

  All kontoinformation

 5. I den här tabellen ska meningen ”All kontoinformation” omfatta: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ip-adress, maskin-id, mobiltelefon-id, och/eller telefonnummer, kontonummer, kontotyp, detaljer om finansieringsinstrument som har samband med kontot, detaljer om betalningstransaktioner, information om affärstransaktioner, kundens uttalanden och rapporter, kontoinställningar, uppgifter om identitet som samlats in som en del av vår ”känn din kund”-kontroll samt kundkorrespondens.

  Kolumnen med rubriken Syfte avser det som varje tredje part, med undantag av tillsynsmyndigheterna, vissa av betalningsprocessorerna, kreditupplysningsorganen och bedrägerirotlarna samt koncernföretagen som anges i slutet av den här tabellen, ska utföra för att uppfylla de skyldigheter som de enligt avtalet med PayPal ska uppfylla. Tillsynsmyndigheterna utövar sina ändamål i enlighet med tillsynens målsättningar och krav. Där det uttryckligen så anges i tabellen kan betalningsprocessorerna samt kreditupplysningsorganen och bedrägerirotlarna använda informationen i sina respektive databaser och vidarebefordra den till tredje parter i syfte att förhindra bedrägeri och bedöma kreditvärdighet, i enlighet med deras respektive villkor.
 6. Lämna ut uppgifter till ditt ombud eller juridiska representant (t.ex. en fullmaktsinnehavare eller förmyndare).
 7. Lämna ut sammanlagda statistiska uppgifter till våra affärspartner eller i PR-syfte. Vi kan till exempel uppge att en viss procentandel av våra användare bor i Manchester. Denna sammanlagda information är dock inte knuten till personuppgifter.

  Precis som med alla andra företag är det möjligt att PayPal i framtiden kan bli sammanslaget med eller förvärvas av ett annat företag. Om ett sådant förvärv inträffar, samtycker du till att det efterföljande företaget har tillgång till den information som innehas av PayPal, inklusive kundernas kontoinformation. Det efterföljande företaget fortsätter att vara bundet till den här sekretesspolicyn, såvida den inte ändras och i så fall tills den ändras.

Vår kontakt med PayPal-kunder

Vi kommunicerar regelbundet med våra användare via e-post för att tillhandahålla begärda tjänster. Vi kommunicerar även med våra användare via telefon för att:

 • lösa klagomål från kunder eller tvister med användare via PayPal-tjänsterna,
 • svara på begäran om kundservice,
 • informera användarna om vi tror att deras konton eller någon av deras transaktioner har använts i ett olagligt syfte,
 • bekräfta information om en användares identitet, företag eller kontoaktivitet,
 • genomföra insamlingar,
 • genomföra kundenkäter och
 • undersöka misstänkta transaktioner.

Vi använder din e-postadress eller fysiska adress för att bekräfta att du har öppnat ett PayPal-konto, skicka meddelanden om betalningar som du gör eller tar emot genom PayPal (inklusive betalningar för rekommendationer som beskrivs nedan), skicka information om viktiga förändringar av våra produkter och tjänster och för att skicka meddelanden och andra upplysningar som krävs enligt lag. I allmänhet kan användarna inte välja bort dessa meddelanden, men de kommer i första hand att innehålla information och inte reklam.

Vi använder också din e-postadress för att skicka andra typer av meddelanden som du kan kontrollera, inklusive PayPals nyhetsbrev, auktionstips, kundundersökningar och meddelanden om särskilda tredjepartskampanjer. Du kan välja att få några, alla eller inga av dessa meddelanden när du slutför registreringsprocessen, eller vid en senare tidpunkt, genom att logga in på ditt konto på PayPals webbplats, välja Mitt konto, Profil och sedan Mina kontoinställningar och uppdatera dina meddelandeinställningar.

Vi kan komma att kontakta dig via sms enligt vad som beskrivits ovan (och sms kommer att behandlas som e-post vad gäller hantering av dina kommunikationsinställningar).

I samband med oberoende revisioner av våra finansiella rapporter och vår verksamhet, kan revisorerna försöka kontakta ett urval av våra kunder för att bekräfta att våra register är korrekta. Revisorerna kan dock inte använda personligt identifierbar information för några sekundära syften.

Din användning av information och våra tjänster

I avsikt att underlätta transaktioner mellan PayPal-användare har du begränsad tillgång till andra användares kontakt- eller leveransinformation genom vår tjänst. Som säljare kan du få tillgång till användar-id, e-postadress och annan kontakt- eller leveransinformation om köparen, och som köpare kan du få tillgång till säljarens användar-id, e-postadress och andra kontaktuppgifter.

Du godkänner, beträffande andra användares personligt identifierbara information som du erhåller via PayPal-tjänsterna eller via en PayPal-relaterad kommunikation eller en transaktion som underlättas av PayPal, att du endast får använda denna information för a) PayPal-relaterad kommunikation som inte är oönskade kommersiella meddelanden, b) underordnade handlingar i samband med betalningar eller transaktioner som har utförts via PayPal (t.ex. klagomål om försäkringar, leveranser och vid bedrägerier) och c) andra ändamål som användaren samtycker till efter att ha fått tillräcklig information om ändamålet.

I samtliga fall måste du ge användarna möjlighet att ta bort sina uppgifter från din databas och granska all information som du har samlat in om dem. Mer allmänt måste du följa alla gällande sekretessregler, särskilt när det är fråga om att skicka e-post med marknadsföring.

PayPal tolererar inte skräppost. Vi hävdar med kraft vår policy mot skräppost. Om du vill rapportera PayPal-relaterad skräppost till PayPal ska du kontakta oss.

Tillbaka till början

 

5. Informationssäkerhet

PayPal åtar sig att hantera din kundinformation med höga standarder för informationssäkerhet. Vi använder datorskydd som t.ex. brandväggar och datakryptering, vi tillämpar fysisk åtkomstkontroll till våra anläggningar och arkiv och vi ger endast åtkomstbehörighet till personuppgifter till de anställda som måste ha det för att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Se våra säkerhetsråd om du vill ha mer information om PayPals säkerhetsförfaranden.

Ditt PayPal-kontos säkerhet också är beroende av att du skyddar ditt PayPal-lösenord. Du får inte avslöja ditt PayPal-lösenord för någon. PayPals representanter ber dig aldrig att avslöja ditt lösenord, så all e-post och annan kommunikation som efterfrågar lösenordet ska betraktas som obehörig och misstänkt och vidarebefordras till spoof@paypal.com. Om du av någon anledning avslöjar ditt PayPal-lösenord för en tredje part, inklusive av den anledningen att den tredje parten har lovat att tillhandahålla ytterligare tjänster såsom samling av konton, kommer den tredje parten att ha tillgång till ditt konto och din personliga information, och du kan bli ansvarig för åtgärder som vidtas med hjälp av ditt lösenord. Om du tror att någon annan har fått tillgång till ditt lösenord, ska du omedelbart byta lösenord genom att logga in på ditt konto och ändra profilinställningarna och du ska även kontakta oss omgående.

Tillbaka till början

 

6. Få tillgång till och ändra din information

Du kan granska din personliga information som du har meddelat oss och ändra den eller inställningarna för ditt PayPal-konto när som helst genom att logga in på ditt konto på PayPals webbplats, välja Mitt konto, sedan Profil och ändra dina inställningar. Du kan också avsluta ditt konto via PayPals webbplats. Om du avslutar ditt PayPal-konto kommer vi att markera ditt konto som avslutat i vår databas, men vi kommer att behålla din kontoinformation i databasen. Detta är nödvändigt för att motverka bedrägerier, genom att säkerställa att de som försöker begå bedrägerier inte kommer att kunna undgå upptäckt bara genom avsluta sitt konto och öppna ett nytt. Om du avslutar ditt konto kommer din personligt identifierbara information dock inte att användas av oss för några ytterligare ändamål, eller säljas eller förmedlas till tredje part, utom när detta är nödvändigt för att förhindra bedrägerier eller bistå vid rättsskipning, eller annat som krävs i enligt lag.

Tillbaka till början

 

7. Ansvarsskyldighet

Vårt sekretesskontor är ansvarigt för att se till att våra dagliga rutiner följer denna sekretesspolicy. Om du vill använda din rätt att få tillgång till din information eller om du har några frågor om denna sekretesspolicy, PayPals informationsmetoder eller dina förehavanden med PayPal, kan du kontakta oss genom att använda det här formuläret, genom att ringa numret till kundtjänst som finns på vår webbplats eller genom att skriva till oss på PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

Tillbaka till början

 

Reviderad sekretesspolicy för PayPal-tjänster

Gäller från: 1 juli 2015

 

Gå till avsnittet:

 

Visa, läs, hämta och spara den här sekretesspolicyn

Den här sekretesspolicyn styr din användning av produkter, tjänster, innehåll, funktioner och tekniker som erbjuds av PayPal och alla relaterade webbplatser, program och tjänster (kallas gemensamt ”PayPal-tjänster”) (inklusive, utan begränsningar, när du anger information i anslutning till att du använder PayPal-tjänsterna).

Du accepterar och samtycker till den här sekretesspolicyn när du skapar ett PayPal-konto, öppnar eller använder PayPal-tjänsterna. Genom att acceptera och samtycka till sekretesspolicyn ger du ditt uttryckliga medgivande till att vi använder och offentliggör dina personuppgifter och anvisar oss att göra det på det sätt som beskrivs i den här sekretesspolicyn.

 

1. Översikt

För att tillhandahålla PayPals tjänster och för att minska risken för bedrägerier måste PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (” PayPal”, ”vår”, ”oss” eller ”vi”), den dataansvarige, be dig lämna information om dig och ditt betalkort och/eller ditt bankkonto. Genom att samtycka till och godkänna villkoren i denna sekretesspolicy samtycker du dessutom uttryckligen till och godkänner att vi behandlar dina uppgifter på det sätt som här beskrivs. Denna sekretesspolicy beskriver den information vi samlar in och hur vi använder denna information. PayPal tar hantering av dina personuppgifter på mycket stort allvar och kommer bara att använda dina uppgifter i enlighet med villkoren i den här sekretesspolicyn. För den här sekretesspolicyn betyder termerna ”information” eller ”uppgift” all konfidentiell information och/eller information som kan användas för att identifiera dig samt annan information som är kopplad till användarna av PayPal-tjänsterna, inklusive, men inte begränsat till, kunder och handlare (juridiska personer).

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut någon del av dina personuppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte utan ditt uttryckliga medgivande. För att vi ska kunna erbjuda PayPal-tjänsterna till våra användare, förbättra kvaliteten på våra tjänster samt skydda våra användares intressen, kommer vi dock under begränsade omständigheter att dela vissa personuppgifter med tredje part under stränga restriktioner, enligt den mer ingående beskrivningen i avsnitt 3, 5 och 6 i den här sekretesspolicyn. Det är viktigt för dig att läsa igenom denna sekretesspolicy eftersom den gäller samtliga PayPal-tjänster.

Den här sekretesspolicyn är avsedd att styra användningen av PayPal-tjänsterna (inklusive utan begränsning, de som använder PayPal-tjänsterna för handel eller affärer) såvida inget annat har stipulerats via avtal.

Ändringar av sekretesspolicyn: Alla framtida ändringar av sekretesspolicyn som tas upp i den policyuppdatering  som redan har publicerats på landningssidan ”Juridiska avtal för PayPal-tjänster” på PayPals webbplats vid den tidpunkt då du registrerar dig för tjänsterna är införlivade i den här sekretesspolicyn genom hänvisning och träder i kraft enligt vad som anges i den aktuella policyuppdateringen”Policyuppdatering” avser ett föregående meddelande om förändringar av något av dina avtal med PayPal som PayPal kan tillhandahålla dig skriftligen. Om du inte samtycker till villkoren i denna sekretesspolicy ska du inte registrera dig för eller använda PayPals tjänster.

Meddelande om ändringar: Den här sekretesspolicyn kan ändras över tid, när nya funktioner läggs till i PayPal-tjänsterna eller när vi införlivar förslag från våra användare. Vi kan ändra den här sekretesspolicyn när som helst genom att publicera en reviderad version på vår webbplats. Såvida vi inte har juridiska grunder att göra på annat sätt, meddelar vi dig minst 30 dagar före det datum då den reviderade sekretesspolicyn träder i kraft. Meddelandet om ändringen kan komma att publiceras på sidan ”Policyuppdateringar” på vår webbplats och/eller skickas till dig via e-post. Från och med det datum då den reviderade sekretesspolicyn träder i kraft anses du ha godkänt alla ändringar i sekretesspolicyn. Om du inte samtycker till villkoren i den här sekretesspolicyn kan du avsluta ditt konto när som helst.

Gå in och läs regelbundet den mest aktuella versionen av sekretesspolicyn, som finns här på PayPals webbplats.

Webbplatser från tredje part: Vissa sidor på PayPals webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser regleras av egna sekretesspolicyer och PayPal är inte ansvarig för deras verksamhet, inklusive men inte begränsat till deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör granska sekretesspolicyerna för platserna innan personligt identifierbar information anges på dem.

Inte ett ramavtal: För att undanröja alla tvivel utgör inte denna sekretesspolicy ett ”ramavtal” för tillämpning av EU-direktivet om betaltjänster (2007/64/EG) eller införandet av detta direktiv inom EU eller EES (inklusive men inte begränsat till Storbritanniens regler för betaltjänster från 2009).

Särskilt meddelande angående barn: Barn har inte rätt att använda vår tjänst och vi uppmanar minderåriga (under 18 år) att inte skicka någon personlig information till oss och att inte använda PayPals tjänster.

Tillbaka till början

2. Information som vi inhämtar

Obligatorisk information: Om du vill öppna ett PayPal-konto eller använda PayPal-tjänsterna måste du ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress. För att kunna göra betalningar via PayPal-tjänsterna måste du tillhandahålla information om ett kreditkort, betalkort eller bankkonto. Vi ber dig också välja två olika säkerhetsfrågor att besvara (exempelvis din födelseort eller namnet på ditt husdjur).

Vi kommer också att begära andra kommersiella uppgifter och/eller identifieringsinformation om du gör eller tar emot vissa transaktioner av högt värde eller höga totala betalningsvolymer genom PayPals tjänster, eller vad som i andra fall krävs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt europeisk lag för att förhindra penningtvätt.

Använda din enhet: När du ansluter till PayPal från en enhet (oavsett om du ansluter till PayPal trådlöst, via en fast anslutning eller på annat sätt) kan det hända att vi behöver samla in och lagra registreringsdata för enheten (inklusive enhets-id) och geografisk plats för att tillhandahålla PayPal-tjänsterna.

Foton: Om du använder vissa av våra funktioner (inklusive, utan begränsningar, PayPals POS-funktion som finns i mobilappen) kommer vi eventuellt att be dig överföra en bild på dig själv för att vi ska kunna erbjuda de tjänsterna. Det måste gå att känna igen ditt ansikte. Bilden är helt och hållet ditt ansvar.

Information om bonusprogram: Om vi låter dig koppla ditt medlemskap i ett kvalificerat bonusprogram till ditt konto kan vi komma att be dig om ditt medlems-id för bonusprogrammet.

Transaktionsinformation: När du använder PayPal-tjänsterna till att betala och överföra pengar till någon annan eller be om betalning från en annan person, ber vi om information om den transaktionen. Informationen innehåller uppgifter om beloppet och transaktionstypen (köp av varor, köp av tjänster eller en penningöverföring), annan köpeinformation samt tredje partens e-postadress eller telefonnummer. När du betalar och överför pengar till en annan PayPal-kund kan du bli ombedd att tillhandahålla personlig information till denna kund för att slutföra transaktionen. Denna information kan även vidarebefordras till oss från kunden. Vi registrerar även internetadress (IP-adress) och annan identifieringsinformation om den dator eller enhet som du använder för att få åtkomst till ditt PayPal-konto eller använda PayPals tjänster, för att lättare kunna upptäcka möjliga fall av obehöriga transaktioner.

Information om dig från tredje parter: Eftersom vi vill skydda alla våra kunder mot potentiellt bedrägeri kontrollerar vi den information du anger med betalningsprocessorer och/eller kreditupplysnings- och bedrägeribekämpningsorgan. I samband med dessa kontroller får vi personligt identifierbar information om dig genom dessa tjänster. Särskilt om du registrerar ett kreditkort eller betalkort eller bankkonto hos PayPal kommer vi att använda tjänster för kort- och bedrägerikontroll för att verifiera att dina kort- eller bankuppgifter och din adress stämmer med de uppgifter som du har lämnat till PayPal och att kortet inte har anmälts som förlorat eller stulet.

Om du överför eller mottar stora betalningsvolymer genom PayPal-tjänsterna, eller om du som handlare har en begränsad försäljningshistorik, kommer vi i vissa fall att göra en bakgrundskontroll på din verksamhet genom att inhämta information om dig och din verksamhet, och eventuellt (om lagen tillåter) även om dina direktörer, aktieägare och samarbetspartner, från ett kreditupplysnings- eller bedrägeribekämpningsorgan. Om du är skyldig oss pengar begär vi i allmänhet en kreditupplysning från ett kreditupplysnings- eller bedrägeribekämpningsorgan för att få ytterligare information om dig, i den utsträckning som lagen tillåter. PayPal förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, regelbundet inhämta och granska företags- och/eller konsumentkreditrapporter som tillhandahålls av sådant kreditupplysnings- eller bedrägeribekämpningsorgan för vilket konto som helst och förbehåller sig rätten att avsluta ett konto på grundval av de uppgifter som erhålls under kreditgranskningsprocessen.

Om du använder ditt PayPal-konto för att sälja artiklar kan vi även komma att inhämta offentliga uppgifter om din verksamhet och ditt beteende på sociala medier (t.ex. din e-postadress och antalet ”gilla-markeringar” och ”personer som följer dig”), i den mån det är relevant för att bekräfta en bedömning av dina transaktioner och/eller din verksamhet, inklusive storlek och storlek på kundbasen.

Information om dig från andra källor: Vi kan även inhämta information om dig från andra källor, inklusive från medlemmar i företagsgruppen PayPal. eller andra företag (underställt deras sekretesspolicyer och gällande lagar) samt från andra konton som vi har anledning att tro att du kontrollerar (delvis eller fullständigt).

Ytterligare verifiering:Om vi inte kan verifiera den information som du anger, eller om du ber om en överföring via check till en annan adress än den verifierade faktureringsadressen för ditt betalkort, kan vi be dig att överföra eller skicka mer information till oss per fax (t.ex. ditt körkort, ett betalkortsutdrag och/eller en aktuell hushållsräkning eller andra uppgifter som binder dig till den tillämpliga adressen) eller besvara ytterligare frågor på nätet för att hjälpa oss att kontrollera dina uppgifter.

Information om webbplatstrafik: Genom det sätt på vilket internets kommunikationsstandarder fungerar, får vi automatiskt information om den webbplats som du kommer ifrån och den som du går till när du anländer till respektive lämnar PayPals webbplats. Vi inhämtar också information om vilka sidor du besöker, ip-adresser, vilken webbläsare du använder och vilka tider du besöker vår webbplats.

Cookies, webb-beacons, lokal lagring och liknande tekniker: När du använder vår webbplats eller PayPal-tjänsterna kan vi (inklusive de företag vi arbetar med) placera små datafiler i din dator eller enhet. De här datafilerna kan vara cookies, pixeltaggar, ”flashcookies” eller annan lokal lagring som tillhandahålls av din webbläsare eller associerade program (kallas gemensamt ”cookies”). Vi använder cookies för att känna igen dig som kund, anpassa PayPal-tjänsterna, innehåll och reklam, mäta effekten av kampanjer, säkerställa att det inte sker intrång i ditt konto, minska riskerna för och förebygga bedrägeri samt främja tillförlitlighet och säkerhet för våra webbplatser och PayPal-tjänsterna.

Det är upp till dig att neka våra cookies om din webbläsare eller webbläsartillägg tillåter det, såvida våra cookies inte krävs för att förebygga bedrägeri eller säkerställa säkerheten på de webbplatser som vi kontrollerar. Att neka våra cookies kan däremot stå i strid mot din användning av vår webbplats eller PayPal-tjänsterna.

Mer detaljerad information om användningen av dessa tekniker finns i vår policy om cookies, webb-beacons och liknande tekniker.

Kommunikation: När du kommunicerar med oss (t.ex. via e-post, fax, telefon, Twitter osv.) sparar vi den informationen och våra svar till dig i ditt konto.

Enkäter, undersökningar, sweepstakes och profildata: Då och då erbjuder vi valfria enkäter, undersökningar och sweepstakes till våra användare för att samla in demografisk information eller bedöma vilka intressen och behov som våra användare har. Om vi samlar in personligt identifierbar information från våra användare i dessa enkäter, undersökningar och sweepstakes kommer användarna att informeras om hur informationen kommer att användas innan de deltar i denna enkät, undersökning eller sweepstake.

Enskilda personer som inte är registrerade användare av PayPals tjänsteroch förfrågningar: Om en registrerad användare av PayPal-tjänsterna vill göra en transaktion med en person som inte är registrerad användare av PayPal-tjänsterna (till exempel göra en betalning eller annat till, eller begära en betalning från den personen) behåller vi informationen som den registrerade användaren av PayPal-tjänsterna skickar till oss, inklusive bland annat den andra partens e-postadress, telefonnummer och/eller namn. Även om vi sparar den här informationen under en viss tid i enlighet med gällande lagar, kommer vi inte att använda den för marknadsföring till personen som inte är registrerad. Dessa icke-registrerade användare har även samma rättigheter att få tillgång till och korrigera information om sig själva (förutsatt att deras uppgifter var korrekta) som alla andra som använder PayPals tjänster.

Kontoinformation: I den här sekretesspolicyn ska termen ”kontoinformation” omfatta, utan begränsningar: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, användarnamn, foto, ip-adress, enhets-id, geografisk information, kontonummer, kontotyp, detaljer om finansieringsinstrument som har samband med kontot, detaljer om betalningstransaktioner, information om affärstransaktioner, kundens uttalanden och rapporter, kontoinställningar, uppgifter om identitet som samlats in som en del av vår kontroll ”lär känna din kund” samt kundkorrespondens.

 Tillbaka till början

3. Hur vi använder information som vi samlar in

Intern användning: Vi samlar in, lagrar och bearbetar din information på servrar som finns i USA och på andra platser i världen där PayPal verkar. Vårt primära syfte med att samla in personlig information är att kunna erbjuda dig en säker, smidig, effektiv och anpassad upplevelse. Du samtycker till att vi använder din personliga information för att:

 • bearbeta transaktioner och erbjuda PayPal-tjänsterna
 • verifiera din identitet, inklusive då du skapar kontot och för att återställa lösenord
 • lösa tvister, inkassera avgifter och felsöka problem
 • hantera risker, eller upptäcka, förebygga och/eller avhjälpa bedrägeri eller andra potentiellt olagliga eller förbjudna aktiviteter
 • upptäcka, förebygga eller avhjälpa brott mot policyer eller gällande användaravtal
 • erbjuda kundsupport
 • förbättra PayPal-tjänsterna genom att anpassa användarupplevelsen
 • mäta hur PayPal-tjänsterna fungerar och förbättra innehåll och layout
 • hantera och skydda vår it-infrastruktur
 • leverera riktad marknadsföring och reklam, serviceuppdateringar och kampanjerbjudanden baserat på de kommunikationsinställningar som du har definierat för ditt PayPal-konto (se avsnittet ”Vår kontakt med PayPal-användare” nedan) och dina aktiviteter när du använder PayPals tjänster och
 • genomföra kontroller om kreditvärdighet och betalningsförmåga, jämföra information för exakthet samt verifiera det med tredje parter.

Enkäter, sweepstakes, undersökningar och profildata: Om du väljer att svara på våra valfria enkäter eller undersökningar kan vi använda den informationen för att förbättra PayPal-tjänsterna, skicka marknadsföring och reklam, hantera sweepstakes eller på annat sätt som förklaras ingående i undersökningen i fråga.

 

Vår kontakt med PayPal-användare: Vi kommunicerar regelbundet med våra användare per e-post för att utföra begärda tjänster. Vi kommunicerar även med våra användare via telefon för att:

 • lösa klagomål från kunder eller tvister med användare via PayPal-tjänsterna,
 • svara på begäran om kundservice,
 • informera användarna om vi tror att deras konton eller någon av deras transaktioner har använts i ett olagligt syfte,
 • bekräfta information om en användares identitet, företag eller kontoaktivitet,
 • genomföra insamlingar,
 • genomföra kundenkäter och
 • undersöka misstänkta transaktioner.

Vi använder din e-postadress eller fysiska adress för att bekräfta att du har öppnat ett PayPal-konto, skicka meddelanden om betalningar som du gör eller tar emot genom PayPal (inklusive betalningar för rekommendationer som beskrivs nedan), skicka information om viktiga förändringar av våra produkter och tjänster och för att skicka meddelanden och andra upplysningar som krävs enligt lag. I allmänhet kan användarna inte välja bort dessa meddelanden, men de kommer i första hand att innehålla information och inte reklam.

Vi använder också din e-postadress för att skicka andra typer av meddelanden som du kan kontrollera, inklusive PayPals nyhetsbrev, auktionstips, kundundersökningar och meddelanden om särskilda tredjepartskampanjer. Du kan välja att få några, alla eller inga av dessa meddelanden när du slutför registreringsprocessen, eller vid en senare tidpunkt, genom att logga in på ditt konto på PayPals webbplats, välja Mitt konto, Profil och sedan Mina kontoinställningar och uppdatera dina meddelandeinställningar.

Vi kan komma att kontakta dig per sms enligt vad som beskrivits ovan (och sms kommer att behandlas som e-post vad gäller hantering av dina kommunikationsinställningar).

I samband med oberoende revisioner av våra finansiella rapporter och vår verksamhet, kan revisorerna försöka kontakta ett urval av våra kunder för att bekräfta att våra register är korrekta. Revisorerna kan dock inte använda personligt identifierbar information för några sekundära syften.

Tillbaka till början

4. Marknadsföring

Vi kan kombinera dina uppgifter med information som vi inhämtar från andra företag och använda det för att förbättra och anpassa PayPals tjänster. Om du inte vill få marknadsföringsmaterial från oss eller delta i våra reklamanpassningsprogram loggar du bara in på ditt konto, väljer Mitt konto, Min profil och sedan Mina kontoinställningar och uppdaterar dina meddelandeinställningar, eller så kan du följa instruktionerna som medföljer meddelandet eller reklamen.

Tillbaka till början

 

 

5. Hur vi delar information med andra PayPal-användare

Om du är registrerad PayPal-användare kommer uppgifter som ditt namn, din e-postadress, telefonnummer (om tillämpligt), datum för registrering, antalet betalningar som du har tagit emot från verifierade PayPal-användare och om du har verifierats för ett bankkonto att visas för andra PayPal-kunder som du har betalat eller avsändare som försöker betala dig via PayPals tjänster. Om du är innehavare av ett företagskonto kommer vi också att visa för andra PayPal-kunder den webbadress (URL) och de kontaktuppgifter till kundtjänst som du meddelat oss. Dessutom kan denna och annan information även delas med tredje part när du använder denna tredje part för att få åtkomst till PayPals tjänster. Men ditt kortnummer, bankkontonummer och övriga betalningsuppgifter kommer inte att lämnas ut till personer som du har betalat eller som har betalat dig via PayPals tjänster eller tredje part som använder PayPals tjänster, utan ditt uttryckliga medgivande eller om vi är skyldiga att göra det enligt kreditkortsregler, ett domstolsbeslut eller andra rättsliga processer.

Om du köper varor eller tjänster och betalar via PayPal förser vi eventuellt säljaren med leveransadressen för varorna och din faktureringsadress så att transaktionen kan slutföras. Om ett försök att betala säljaren misslyckas eller senare ogiltigförklaras, kan vi även ge säljaren information om den misslyckade betalningen. För att underlätta vid tvist kan vi förse en köpare med säljarens postadress så att varor kan sändas tillbaka till försäljaren.

Om du använder mobilappen kan vi komma att dela fotot som du har lagrat i appen med andra PayPal-användare så att de kan identifiera dig. Du ger oss rätt att använda fotot i ovan nämnda syfte på en icke-exklusiv, världsomfattande, royaltyfri, överförbar och underlicensierbar bas.

Vi kan även komma att dela med andra användare att du finns i närheten och är en möjlig kund. Om du inte vill dela den här informationen kan du öppna, visa och ändra inställningarna för sådana data från din mobila enhet.

Om du använder PayPal för inloggning till externa webbplatser eller mobilappar kan vi komma att dela din inloggningsstatus med en tredje part som erbjuder den här tjänsten som inloggningsmetod. Vi kan även dela personlig information eller annan kontoinformation som du har godkänt för delning så att den tredje parten vet vem du är. PayPal ger inte den tredje parten tillgång till ditt PayPal-konto och vi gör bara betalningar från ditt konto till den tredje parten efter särskilt godkännande från dig. När du loggar in på ditt PayPal-konto kan du öppna, visa och ändra inställningarna för sådan informationsdelning.

Om du kopplar ditt medlemskap i ett kvalificerat lojalitetsprogram till ditt konto via vår mobilapp och betalar en handlare som deltar i relevant lojalitetsprogram via PayPal kan vi komma att dela ditt medlems-id för det lojalitetsprogrammet med den handlaren. Om du tar bort ditt medlems-id för lojalitetsprogrammet från ditt konto delar vi inte den informationen mer.

Vi arbetar med tredje parter, inklusive handlare, för att kunna acceptera eller underlätta betalningar från eller till dig via PayPals tjänster. Härvid kan tredje part lämna ut information om dig till oss, såsom din e-postadress eller ditt telefonnummer, när en betalning görs till dig eller när du försöker betala handlaren eller den tredje parten. Vi använder den här informationen för att få bekräftat att du är PayPal-kund och att PayPal kan utföra betalningar, eller för att skicka ett meddelande om att du har fått en betalning när en betalning görs till dig. Om du begär att vi validerar din status som PayPal-kund för en tredje part, kommer vi även att göra detta. Observera att tredje parter du köper från och har avtal med kan ha sin egen sekretesspolicy. PayPal ansvarar inte för deras verksamheter, inklusive men inte begränsat till, deras informationsmetoder.

Om du skapar ett PayPal-konto direkt på en tredje parts webbplats eller via en tredje parts program, kommer all information som du anger på webbplatsen eller i programmet (och inte direkt via PayPals tjänster) att delas med ägaren till tredje partens webbplats eller program och din information kan omfattas av deras sekretesspolicy.

Genom att godkänna denna sekretesspolicy samtycker du uttryckligen till att varje gång du betalar eller försöker betala en annan PayPal-kund (inklusive en handlare) med ditt PayPal-konto kan PayPal överföra den ovan nämnda relevanta informationen till en sådan PayPal-kund, som kan befinna sig utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), för att behandla, utföra eller på annat sätt hantera och tillhandahålla information om betalningen. Du godkänner och samtycker också uttryckligen till att PayPal för vidare information om transaktionen och annan nödvändig information som krävs för användning av PayPals mobilapp (inklusive säljställets betalenheter) till en handlare eller andra PayPal-kunder som du uttryckligen har valt med hjälp av PayPals mobilapp eller säljställets betalenhet.

 

Tillbaka till början

6. Hur vi delar information med tredje part

PayPal kommer inte att sälja eller hyra ut någon del av din personliga information till tredje part i marknadsföringssyfte utan ditt uttryckliga medgivande och kommer endast att lämna ut den informationen under de begränsade omständigheter och för de ändamål som beskrivs i den här sekretesspolicyn. Detta omfattar överföring av data till icke-EES-medlemsstater.

Specifikt samtycker du till och anvisar PayPal att göra något eller allt av följande med din information:

 1. Lämna ut nödvändig information till: polisen och andra brottsbekämpande myndigheter; säkerhetsstyrkor; behöriga statliga, mellanstatliga eller överstatliga enheter; behöriga myndigheter (förutom skattemyndigheter), departement, reglerande myndigheter, självreglerande myndigheter eller organisationer (inklusive, utan begränsningar, myndigheter som hänvisas till i avsnittet ”Myndigheter” här) samt andra tredje parter, inklusive medlemmar i PayPal-gruppen, om vi har anledning att tro att vi bör samarbeta med dem i utredningar om bedrägeri eller annan illegal aktivitet, eller för att utföra utredningar om brott mot vårt användaravtal (inklusive, utan begränsningar, dina betalningsalternativ eller betalkortsutfärdare).

Vi och andra organisationer, inklusive parter som accepterar PayPal, kan också dela, komma åt och använda (inklusive från andra länder) nödvändig information (inklusive, utan begränsningar, den information som registrerats av bedrägeribekämpande myndigheter) för att hjälpa oss och dem att bedöma och hantera risker (inklusive, utan begränsningar, för att förebygga bedrägeri, penningtvätt och finansiering av terrorism). Kontakta oss om du vill få mer information om relevanta organisationer som arbetar för att förhindra bedrägeri. Om du vill ha mer information om dessa organisationer, bedrägeribekämpande myndigheter och andra tredje parter klickar du här.

 1. Lämna ut nödvändig information som svar på kraven från betalkortsföretag eller i civila eller straffrättsliga processer.
 2. Om du som handlare använder en tredje part för åtkomst till eller integration med PayPal kan vi komma att lämna ut nödvändig information till en sådan partner för att underlätta och upprätthålla ett sådant avtal (inklusive, utan begränsningar, status på din PayPal-integration, oavsett om du har ett aktivt PayPal-konto och om du redan arbetar med en annan PayPal-integrationspartner).
 3. Lämna ut nödvändig information till betalningsprocessorer, revisorer, kundtjänstleverantörer, kreditupplysnings- och bedrägeriorganisationer, leverantörer av finansiella produkter, kommersiella partner, marknadsförings- och pr-byråer, leverantörer av drifttjänster, gruppföretag, organisationer, marknadsplatser och andra tredje parter som listas här. Syftet med att lämna ut uppgifter är att kunna tillhandahålla PayPal-tjänsterna till dig. Vi anger även i listan över tredje parter, under varje ”kategori”, icke uteslutande exempel på de faktiska tredje parter (som kan inbegripa deras tillträdare och efterföljare) som vi för närvarande lämnar ut din kontoinformation till, eller som vi kanske kommer att lämna ut din kontoinformation till, anledningen till att vi gör det samt den faktiska information som lämnas ut (dessa tredje parter är genom lag eller avtal hindrade från att använda uppgifterna för andra ändamål än de som ligger till grund för att uppgifterna lämnades ut, om inte annat uttryckligen anges).
 4. Lämna ut uppgifter till ditt ombud eller juridiska representant (t.ex. en fullmaktsinnehavare eller förmyndare).
 5. Lämna ut sammanlagda statistiska uppgifter till våra affärspartner eller i PR-syfte. Vi kan till exempel uppge att en viss procentandel av våra användare bor i Manchester. Denna sammanlagda information är dock inte knuten till personuppgifter.
 6. Dela nödvändig kontoinformation med icke anslutna tredje parter (listas här) för att användas i följande syfte:
  1. Förebyggande av bedrägeri och riskhantering: för att förebygga bedrägeri eller bedöma och hantera risker.   Om du till exempel använder PayPal-tjänsterna för att köpa eller sälja varor via eBay Inc eller dess dotterbolag (”eBay”) kan vi komma att dela kontoinformation med eBay i syfte att skydda dina konton från bedräglig aktivitet, meddela dig om vi upptäcker sådan bedräglig aktivitet i dina konton eller bedöma kreditrisk. 

Som en del av vårt arbete för att förebygga bedrägeri och hantera risker kan vi också komma att dela nödvändig kontoinformation med eBay om PayPal har lagt in en reservation eller annan begränsning för ditt konto baserat på tvister, krav, återbetalningar eller andra scenarion som rör försäljning eller köp av varor. Som en del av vårt arbete för att förebygga bedrägeri och hantera risker kan vi också komma att dela nödvändig kontoinformation med eBay för att de ska kunna utvärdera köpare och säljare genom sina program.

 1. Kundtjänst: i syfte att hjälpa kunder, till exempel att utföra service för dina konton eller lösa tvister (t.ex. om fakturering eller transaktioner). 
 2. Frakt: i anslutning till frakt och relaterade tjänster för köp som görs med PayPal. 
 3. Juridisk efterlevnad: i syfte att hjälpa dem att följa krav i fråga om verifiering mot penningtvätt och terrorismfinansiering.
 4. Tjänstleverantörer: i syfte att låta tjänstleverantörer enligt avtal med oss bidra till vår verksamhet, till exempel för att förebygga bedrägeri, samla in fakturor, tillhandahålla marknadsföring, kundtjänst och tekniska tjänster. Våra avtal stipulerar att dessa tjänstleverantörer endast får använda din information i anslutning till de tjänster de utför åt oss och inte för eget bruk.

Sammanslagningar eller förvärv: Precis som med alla andra företag är det möjligt att PayPal i framtiden kan bli sammanslaget med eller förvärvas av ett annat företag. Om ett sådant förvärv inträffar, samtycker du till att det efterföljande företaget har tillgång till den information som innehas av PayPal, inklusive kundernas kontoinformation. Det efterföljande företaget fortsätter att vara bundet till den här sekretesspolicyn, såvida den inte ändras och i så fall tills den ändras.

Webbplatser från tredje part: Om du skapar ett PayPal-konto direkt från tredje parts webbplats eller via ett program från tredje part kommer all information som du anger på den webbplatsen eller i det programmet (och inte direkt på en PayPal-webbplats) att delas med den som äger webbplatsen eller programmet från tredje part. De här webbplatserna styrs i enlighet med deras egna sekretesspolicyer och du bör granska deras sekretesspolicyer innan du lämnar ut personuppgifter. PayPal har inget ansvar för hur sådana tredje parter använder innehåll eller information.

Tillbaka till början

7. Informationsöverföring till andra länder

PayPal förbinder sig att skydda din information på lämpligt sätt oavsett var dessa data finns och skydda sådana data på lämpligt sätt om de överförs till en plats utanför EES.

Tillbaka till början

8. Din användning av information och PayPal-tjänsterna

I avsikt att underlätta transaktioner mellan PayPal-användare har du begränsad åtkomst till andra användares kontakt- eller leveransinformation genom vår tjänst. Som säljare kan du få tillgång till användar-id, e-postadress och annan kontakt- eller leveransinformation om köparen, och som köpare kan du få tillgång till säljarens användar-id, e-postadress och andra kontaktuppgifter.

Du godkänner, beträffande andra användares personligt identifierbara information som du erhåller via PayPal-tjänsterna eller via en PayPal-relaterad kommunikation eller en transaktion som underlättas av PayPal, att du endast får använda denna information för a) PayPal-relaterad kommunikation som inte är oönskade kommersiella meddelanden, b) underordnade handlingar i samband med betalningar eller transaktioner som har utförts via PayPal (t.ex. klagomål om försäkringar, leveranser och vid bedrägerier) och c) andra ändamål som användaren samtycker till efter att ha fått tillräcklig information om ändamålet.

I samtliga fall måste du ge användarna möjlighet att ta bort sina uppgifter från din databas och granska all information som du har samlat in om dem. Mer allmänt måste du följa alla gällande sekretessregler, särskilt när det är fråga om att skicka e-post med marknadsföring.

PayPal tolererar inte skräppost. Vi hävdar med kraft vår policy mot skräppost. Om du vill rapportera PayPal-relaterad skräppost till PayPal ska du kontakta oss.

Tillbaka till början

9. Informationssäkerhet

PayPal åtar sig att hantera din kundinformation med höga standarder för informationssäkerhet. Vi använder datorskydd som t.ex. brandväggar och datakryptering, vi tillämpar fysisk åtkomstkontroll till våra anläggningar och arkiv och vi ger endast åtkomstbehörighet till personuppgifter till de anställda som måste ha det för att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Se våra säkerhetsråd om du vill ha mer information om PayPals säkerhetsförfaranden.

Ditt PayPal-kontos säkerhet också är beroende av att du skyddar ditt PayPal-lösenord. Du får inte avslöja ditt PayPal-lösenord för någon. PayPals representanter ber dig aldrig att avslöja ditt lösenord, så all e-post och annan kommunikation som efterfrågar lösenordet ska betraktas som obehörig och misstänkt och vidarebefordras till spoof@paypal.com. Om du av någon anledning avslöjar ditt PayPal-lösenord för en tredje part, inklusive av den anledningen att den tredje parten har lovat att tillhandahålla ytterligare tjänster såsom samling av konton, kommer den tredje parten att ha tillgång till ditt konto och din personliga information, och du kan bli ansvarig för åtgärder som vidtas med hjälp av ditt lösenord. Om du tror att någon annan har fått tillgång till ditt lösenord, ska du omedelbart byta lösenord genom att logga in på ditt konto och ändra profilinställningarna och du ska även  kontakta oss omgående.

Tillbaka till början

 

10. Få tillgång till och ändra din information

Du kan granska din personliga information som du har meddelat oss och ändra den eller inställningarna för ditt PayPal-konto när som helst genom att logga in på ditt konto på PayPals webbplats, välja Mitt konto, sedan Profil och ändra dina inställningar. Du kan också avsluta ditt konto via PayPals webbplats. Om du avslutar ditt PayPal-konto kommer vi att markera ditt konto som avslutat i vår databas, men vi kommer att behålla dina kontouppgifter i databasen. Detta är nödvändigt för att motverka bedrägerier, genom att säkerställa att de som försöker begå bedrägerier inte kommer att kunna undgå upptäckt bara genom avsluta sitt konto och öppna ett nytt. Om du avslutar ditt konto kommer din personligt identifierbara information dock inte att användas av oss för några ytterligare ändamål, eller säljas eller förmedlas till tredje part, utom när detta är nödvändigt för att förhindra bedrägerier eller bistå vid rättsskipning, eller annat som krävs i enligt lag.

Tillbaka till början

11. Ansvarsskyldighet

Vårt sekretesskontor är ansvarigt för att se till att våra dagliga rutiner följer denna sekretesspolicy. Om du vill använda din rätt att få tillgång till din information eller om du har några frågor om denna sekretesspolicy, PayPals informationsmetoder eller dina förehavanden med PayPal, kan du kontakta oss genom att använda det här  formuläret, genom att ringa numret till kundtjänst som finns på vår webbplats eller genom att skriva till oss på PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22–24 Boulevard Royal L–2449, Luxemburg.

Tillbaka till början