>> Visa alla juridiska avtal

Användaravtal för PayPal-tjänster

Senaste uppdatering: 21 oktober 2019

Det här avtalet innehåller sjutton avsnitt (inklusive en tabell). Du kan gå direkt till önskat avsnitt genom klicka på tillhörande länk. Rubrikerna och underrubrikerna nedan ska endast användas i referenssyfte och innebär ingen begränsning av respektive avsnitts omfattning. Vissa termer har specifika definitioner, vilka anges i avsnitt 16. Understrukna ord i det här avtalet och på vår webbplats utgör hyperlänkar till annan relevant information.

 

Gå till avsnittet:

1. Vårt förhållande till dig
2. Ditt konto och saldo
3. Betalningsalternativ
4. Betala och överföra
5. Ta emot pengar
6. Överföra e-pengar till bankkonto/lösa in e-pengar
7. Avtalsperiod och avslutande av kontot
8. Avgifter och Valutaomvandling
9. Begränsade aktiviteter
10. Ditt ansvar – åtgärder vi kan komma vidta
11. Program för säljarskydd
12. Fel och obehöriga transaktioner
13. PayPals köparskydd
14. Tvister med PayPal
15. Allmänt
16. Definitioner
Schema 1. Avgiftstabell

Det här avtalet är ett kontrakt mellan dig och PayPal och gäller din användning av våra tjänster.

Villkoren i policyn för godtagbar användning och policyn för bonus för rekommendationer av handlare som finns på landningssidan ”Juridiska avtal” är införlivade i detta avtal genom hänvisningar och innehåller fler regler och villkor för tjänsterna. Ovannämnda dokument är ”stöddokument” för tillämpningen av detta avtal. För att undanröja alla tvivel utgör varken stöddokumenten eller de delar av detta avtal som innehåller villkoren för stöddokumenten något ”ramkontrakt” för tillämpning av EU-direktivet om betaltjänster (2007/64/EG), det andra EU-direktivet om betalningstjänster (EU)2015/2366) (”PSD2”) eller införandet av dessa direktiv inom EU- eller EES-medlemsstater.

 

Ingå detta avtal

När du registrerar dig för tjänsterna förbinder du dig att läsa, samtycka till och godkänna alla villkor i det här avtalet (inbegripet de policyuppdateringar, policyer och belöningsvillkor som omnämns nedan).

Alla framtida ändringar som tas upp i policyuppdateringen som redan har publicerats på landningssidan "Juridiska avtal" på PayPals webbplats vid den tidpunkt då du registrerar dig för tjänsterna är införlivade i det här avtalet genom hänvisning och träder i kraft enligt vad som anges i den aktuella policyuppdateringen.

Detta avtal, tillsammans med andra rättsliga villkor och lagliga krav på offentliggöranden i samband med din användning av PayPal-tjänsten, kommer alltid att tillhandahållas på PayPals webbplats(er) (vanligen på landningssidan "Avtal"). Den här informationen kan också skickas till dig eller visas på olika delar av PayPals webbplats(er) eller i andra sammanhang som är relevanta för din användning av tjänsterna.

Det här avtalet delges dig och sluts på bara engelska. Du samtycker till att all eventuell användning av tjänsterna från din sida innebär att du godkänner avtalet och vi rekommenderar att du sparar en utskrift av avtalet (inbegripet alla policyer) för framtida bruk.

PayPal kan kräva att du har ett PayPal-konto för att kunna använda tjänsterna (inklusive, utan begränsning, att göra och ta emot betalningar eller att använda PayPal för att logga in till tjänster från tredje part).

 

VIKTIG INFORMATION – VIKTIGA RISKER OCH VILLKOR

Det här är ett viktigt dokument som du måste överväga noga innan du bestämmer dig för om du vill använda tjänsterna. Läs villkoren i det här avtalet noggrant innan du godkänner avtalet. I det här avtalet understryks också vissa risker som är förknippade med att använda tjänsterna samt ges vägledning om hur du genomför betalningar på nätet med PayPal på ett säkert sätt.

Du ansvarar själv när det gäller att förstå och följa alla lagar, regler och föreskrifter i ditt land som kan gälla för dig i samband med att du använder tjänsterna, inklusive men inte begränsat till lagar, regler och föreskrifter relaterade till reglerad verksamhet, licensierad verksamhet, export- eller importverksamhet, skatter eller transaktioner i utländsk valuta.

Observera följande risker och viktiga villkor som gäller din användning av tjänsterna:

Risk för betalningsåterkallanden

Betalningar som du har tagit emot till ditt PayPal-konto kan återkallas vid en senare tidpunkt, exempelvis om en sådan betalning omfattas av chargeback, återkallande eller krav eller på annat sätt ogiltigförklaras. Detta innebär för vissa av våra säljare att betalningar som de tagit emot på sina konton kan föras tillbaka till avsändaren eller på annat sätt avlägsnas från säljarnas konton efter det att säljarna har fått betalt och/eller levererat de sålda varorna eller tjänsterna.

Ett viktigt kvalificeringskrav för att omfattas av programmet för säljarskydd är att säljaren måste skicka föremålet till den adress som anges på sidan med transaktionsdetaljer. Om föremålet levereras personligen eller om en säljare skickar föremålet till en annan adress (exempelvis om köparen ber dig använda en annan adress som uppges vara en "jobbadress" eller "gåvoadress") kan säljaren inte få ersättning enligt programmets villkor.

Du kan skydda dig mot risken att betalningar återkallas från ditt konto genom att följa de kriterier som anges i PayPals program för säljarskydd och genom att följa de övriga riktlinjer för säljare som tas upp under "Säkerhet" som du kan nå via de flesta sidor på PayPals webbplats.

Vi kan stänga, stänga av eller begränsa din tillgång till ditt konto eller våra tjänster och/eller begränsa din tillgång till dina pengar i den mån och så länge som det rimligen kan behövas för att skydda mot risken för ersättningsansvar (se avsnitt 10.2h) om du bryter mot det här avtalet inbegripet PayPals policy för godtagbar användning eller mot något annat eventuellt avtal du ingår med oss. För att undvika tvivel kan vi permanent spärra ditt konto för brott mot avsnitt 10.6 (Information om dig).

Risk att betalningar innehålls av PayPal

Observera att även om du bara har ett PayPal-konto så har kontot två olika, separata funktioner, betalningsfunktionen och reservfunktionen. Vilka möjligheter du har att få tillgång till pengarna på ditt konto och att genomföra betalningstransaktioner från kontot beror på vilken av funktionerna som dina pengar vid det aktuella tillfället omfattas av. För tillämpningen av det här avtalet gäller följande:

 • Den del av ditt konto som utgör betalningsfunktionen kallas "betalningskonto". Betalningskontot är den operativa del av ditt konto som du använder för att få tillgång till dina pengar och för att genomföra betalningstransaktioner.
 • Den del av ditt konto som utgör reservfunktionen kallas "reservkonto". Du har begränsad tillgång till reservkontot och kan inte komma åt pengarna på reservkontot för att genomföra betalningstransaktioner med pengarna på reservkontot. Pengar som finns på reservkontot kan vara markerade som t.ex. "utestående", "inte slutförd", "reserverad".

Exempel på tillfällen då pengar kan hållas inne av PayPal för att minska riskerna är när pengarna ingår i någon av följande processer:

 • Fyll på genom banköverföring (se avsnitt 3.3)
 • Försening i handlares behandling (se avsnitt 4.7)
 • Reserv (se avsnitt 10.4)
 • Betalningsgranskning (se avsnitt 5.2)
 • Reserverad betalning (se avsnitt 10.5)
 • Begränsad aktivitet och åtgärder som vidtas av PayPal (se avsnitt 9 och 10)

Tvister

Om du vill inleda en tvist via PayPals Problemhanteringscenter måste du göra det inom 180 dagar från det att du gjort din betalning.

Betalningsverkställande

Observera att PayPal utfärdar en giltig betalningsorder från dig via ditt betalningskonto och krediterar den leverantör av betaltjänster som anlitas av den person till vilken du skickar betalningen så fort som de betalningsmetoder som PayPal har tillgång till medger (vilket kan vara under följande arbetsdag) efter det datum då du har inkommit med en giltig betalningsorder till oss. Tidpunkten för betalningens verkställande är underställd vissa villkor, och närmare detaljer kring utförande av betalningsorder anges i avsnitt 4.1 i det här avtalet.

Du måste uppmärksamma sådana risker och sådan vägledning när du använder PayPal.

Mer information om PayPal-tjänsten finns i Viktig betalnings- och tjänstinformation.

Rubrikerna och underrubrikerna nedan ska endast användas i referenssyfte och innebär ingen begränsning av respektive avsnitts omfattning. Vissa termer har specifika definitioner, vilka anges i avsnitt 16 eller i avtalstexten. Du hittar också understrukna ord i det här avtalet och på vår webbplats. Dessa utgör hyperlänkar till annan relevant information.

1. Vårt förhållande till dig

1.1 PayPal är endast en leverantör av betaltjänster.

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) är vederbörligen licensierat som kreditinstitut i Luxemburg i enlighet med artikel 2 i lagen från den 5 april 1993 om den finansiella sektorn enligt tillägg ("lagen") och övervakas av Luxemburgs kontrollmyndighet Commission de Surveillance du Secteur Financier.

PayPals huvudsakliga verksamhet består i att utfärda e-pengar och att tillhandahålla tjänster som har ett nära samband med utfärdandet av e-pengar. En beskrivning av huvuddragen i PayPals tjänster finns i dokumentet med viktig betalnings- och tjänsteinformation, som är tillgängligt via länken till juridiska avtal på PayPals webbsidor. Eftersom tjänsten begränsas till e-pengar, vilket inte kvalificerar som en insättning eller investering enligt Luxemburgs lag är du inte skyddad av Luxemburgs insättningsgaranti eller investerarersättningssystem som administreras av Conseil de protection des déposants et des investisseurs. PayPal gör det möjligt för dig att göra betalningar och ta emot betalningar från tredje part. PayPal är en oberoende leverantör för alla behov. PayPal har ingen kontroll över och tar inget ansvar för de produkter och tjänster för vilka betalning sker via vår tjänst eller för dessa produkters och tjänsters laglighet. Vi går inte i god för att användarnas identitet stämmer och garanterar inte att köpare eller säljare slutför en transaktion. Observera att det finns risker med att ha att göra med minderåriga personer eller personer som verkar under falsk företeelse.

1.2 Personlig integritet. PayPal ser det som mycket viktigt att skydda din integritet. Läs gärna vår sekretesspolicy (även kallat vårt sekretessmeddelande) så får du veta mer om vårt åtagande när det gäller att upprätthålla din integritet och om hur vi använder och offentliggör uppgifter.

1.3 Tilldelning. Du får inte överlåta eller tilldela några rättigheter eller skyldigheter du har enligt detta avtal utan PayPals föregående, skriftliga samtycke. Du får inte överföra ditt konto till tredje part. PayPal förbehåller sig rätten att överföra eller överlåta det här avtalet eller någon annan rättighet eller skyldighet enligt detta avtal när som helst utan ditt medgivande. Detta påverkar inte din rätt att avsluta ditt konto enligt avsnitt 7.

1.4 Kommunikation med dig.

1.4.1 Språk. Det här avtalet skrivs bara på engelska.Vår kommunikation sker endast på engelska.

1.4.2 Meddelanden till dig. Du samtycker till att PayPal kan delge dig meddelanden eller annan information genom att publicera informationen på PayPals webbplats(er) (inbegripet publicering av information som endast är tillgänglig för dig genom inloggning på ditt konto), skicka den via e-post till den mejladress som anges i ditt konto, skicka den via post till den gatuadress som anges i ditt konto, ringa dig på telefon eller skicka ett sms-meddelande. Du måste ha tillgång till internet och ett e-postkonto för att kunna kommunicera och ta emot information om tjänsterna. Med undantag för ändringar av det här avtalet ska sådana meddelanden anses ha mottagits av dig inom 24 timmar efter den tidpunkt då de publicerades på PayPals webbplats(er) eller skickades till dig via e-post. Om meddelandet skickas via post anser vi att det har mottagits tre arbetsdagar efter att det skickats. Du har rätt att begära en kopia av alla eventuella offentliggöranden som krävs enligt lag (inklusive det här avtalet) från oss och vi ska tillhandahålla detta i en form som gör det möjligt för dig att lagra och reproducera informationen (t.ex. via e-post) och du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke via elektronisk kommunikation genom att kontakta PayPal på det sätt som anges i avsnitt 1.6 nedan. PayPal kan ta ut en Avgift för begäran om information (i enlighet med avsnitt 1) för att tillhandahålla en papperskopia. PayPal förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto (i enlighet med avsnitt 7) om du drar tillbaka ditt samtycke till att motta elektroniska meddelanden.

1.5 Meddelanden till PayPal. Meddelanden till PayPal i samband med det här avtalet måste skickas med vanlig post till PayPals huvudkontor: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Attention: Legal Department 22–24 Boulevard Royal L–2449, Luxemburg.

1.6 Ändringar i detta avtal. Vi kan när som helst ändra, ta bort eller lägga till i detta Avtal, inklusive avgifter och andra belopp som tillämpas på ditt konto (som anges i schema 1) (en "Ändring") genom att avisera ändringen med publicering av en reviderad version av detta avtal på PayPals webbplats(er). En förändring görs ensidigt av oss och du kommer att anses ha godtagit ändringen när du har fått meddelande om den. Vi ger dig två månaders uppsägningstid vid varje ändring och ändringen börjar gälla när den två månader långa uppsägningstiden har gått ut. Två månaders uppsägningstid ska dock inte tillämpas i de fall då ändringen krävs enligt lag eller gäller tillägget av en ny tjänst, extra funktioner till de befintliga tjänsterna eller någon annan förändring som varken minskar dina rättigheter eller ökar ditt ansvar. I sådana fall utförs ändringen utan föregående meddelande och får effekt omedelbart.

Om du inte godkänner någon ändring måste du avsluta ditt konto enligt den procedur för avslutande av konto som beskrivs i avsnitt 7 (Avtalsperiod och avslutande av kontot). Om du inte invänder mot en ändring genom att avsluta ditt konto inom uppsägningstiden på två månader anses du ha godtagit den. Även om du kan avsluta ditt konto när som helst och utan avgift bör du observera att du fortfarande kan vara ansvarig efter att du sagt upp avtalet för de skulder du kan ha ådragit dig innan du sa upp det. Läs vidare om våra rättigheter i avsnitt 7. (Avtalsperiod och avslutande av kontot).

1.7 Kvalificering. För att vara kvalificerad för våra tjänster måste du (i) vara bosatt i något av de länder som räknas upp på sidan PayPal globalt , (ii) ha full rättskapacitet för att ingå ett avtal samt (iii) om du är privatperson, vara minst 18 år. Du garanterar och intygar dessutom att du inte agerar för någon annans räkning eller till förmån för någon annan när du skapar ett konto hos oss, såvida du inte skapar kontot för och enligt instruktioner från det företag där du är anställd. Om du inte agerar på uppdrag av det företag där du är anställd, får det nya kontot endast öppnas i ditt eget namn. Det här Avtalet gäller endast Användare som bor i Sverige. Om du är bosatt i ett annat land får du åtkomst till ditt avtal från PayPals webbplats(er) i ditt land (om tillämpligt).

Tillbaka till början

2. Ditt konto och saldo

2.1 Privatkonton och företagskonton. Vi erbjuder följande typer av konton: privatkonton och företagskonton. Såvida inte annat har avtalats får du inte ha mer än ett privatkonto och ett företagskonto. Innehavare av privatkonton kan behöva uppgradera sina konton (vilket kan innebära att lämna mer information till PayPal) för att kunna använda alla aktuella funktioner som finns för våra privatkonton. Genom att öppna ett företagskonto och godkänna villkoren så som de beskrivs i det här avtalet intygar du att du inte skapar kontot främst för privat, familje- eller hushållsbruk. Du godkänner att ditt konto omfattar betalningskonto och ett reservkonto.

2.2 Saldo.  Saldot på ditt konto motsvarar beloppet i e-pengar som tillgängligt att betalas ut från ditt konto enligt villkoren i detta avtal. Om du har ett saldo kommer du inte att få ränta eller andra intäkter på saldot eftersom europeisk lag förbjuder ränta för e-pengar, eftersom det motsvarar kontanter och inte en insättning.

 Du behöver inte alltid ha ett saldo, men om du använder tjänsten för att betala en annan användare måste du ha tillräckligt med pengar på kontot för att täcka beloppet för betalningen (och transaktionsavgifter som ska betalas till oss). 

Det beror på att när du betalar en annan användare bemyndigar du oss att överföra e-pengar från ditt saldo till mottagarens konto, i varje fall enligt din betalningsorder och villkoren i detta avtal.    

För att få ett saldo på ditt konto kan du, i enlighet med villkoren i detta avtal:

 • ta emot en betalning till ditt konto från någon annan eller
 • få e-pengar från oss genom att betala oss motsvarande belopp. Du kan göra det:
  • automatiskt med dina tillämpliga betalningsalternativ för att täcka betalningar som du ber oss att skicka till andra användare (och de transaktionsavgifter som betalas av dig till oss). Att genomföra betalningen från din bank eller kortutfärdare till PayPal är bankens/kortutfärdarens ansvar.
  • Du kan även genomföra betalningen manuellt med funktionen för att fylla på (som är tillgänglig från kontogränssnittet) för att betala eller instruera oss att dra betalningen från ditt bankkonto med den behörighet som du gav oss när du kopplade ditt bankkonto som betalningsalternativ (se avsnitt 3.3).

2.3 Kontoinformation (inklusive saldo- och transaktionsinformation) Såvida inte ditt konto är begränsat kan du komma åt detaljer om dina genomförda betalningstransaktioner och annan information om kontots transaktionshistorik och saldo genom att logga in på ditt konto. Viktig information om dina betalningar skickas till dig via e-post och din transaktionshistorik kommer också uppdateras och finnas tillgänglig när du loggar in på ditt konto. Du kan också komma åt en nedladdningsbar rapport i avsnittet "Historik" på ditt konto. I avsnittet "Historik" visas också alla avgifter och alla andra belopp som debiterats ditt konto under perioden. "Historik" kommer endast att uppdateras och göras tillgängligt om det har förekommit någon aktivitet på ditt konto eller avgifter har debiterats under den relevanta perioden. PayPal förbehåller sig rätten att ta ut en avgift för att ge dig mer information eller för att tillhandahålla transaktionshistorik och annan information om avgifter på ett annat sätt. Vi tillhandahåller transaktionsinformationen på sådant sätt att du kan lagra och återge information i oförändrad form, till exempel genom att skriva ut en kopia. PayPal garanterar att detaljuppgifter om varje transaktion finns tillgänglig online under minst 13 månader från den tidpunkt då den första gången gjorts tillgänglig. Du samtycker till att granska dina transaktioner via kontohistoriken istället för att få återkommande kontoutdrag via post. 

2.4 Kvittning. Du godkänner att vi kan kvitta belopp som finns på kontot eller som kontrolleras av dig mot eventuella avgifter, kostnader eller andra belopp som du är skyldig oss (i den mån det är möjligt enligt insolvenslagar) samt mot eventuella belopp som du är skyldig andra medlemmar i PayPal Group (bland annat med avseende på eventuella tjänster som tillhandahålls av en medlem i PayPal Group). Enkelt uttryckt innebär vår rätt till kvittning att vi kan dra av sådana avgifter och andra belopp som nämns i detta avsnitt från ett kontosaldo som innehas eller kontrolleras av dig.

2.5 Belopp som du är skyldig oss. Om det totala beloppet som du är skyldig oss överstiger det belopp som finns på ditt saldo kan vi visa saldot i negativa siffror som en återspegling av det nettobelopp som du är skyldig oss.

2.6 Saldon i flera valutor. Om du har ett saldo kan vi låta dig omvandla det till saldo i en annan valuta.  Du kommer att debiteras en valutaomvandlingsavgift som anges i A3.1 i schema 1 för omvandlingen (enligt avsnitt 8.2).

Om ett av valutasaldona på ditt konto visar att du av någon anledning är skyldig oss pengar, kan vi kompensera för det belopp du är skyldig genom att dra av det från ditt saldo i en annan valuta eller genom att dra av de belopp du är skyldig PayPal från pengar som du tar emot på ditt konto eller pengar som du överför till bankkonto eller överför från ditt konto eller ett annat konto samt genom att dra av pengar från eventuella överföringar till bankkonto som du försöker göra. Om du under en 21 dagar lång period har ett saldo som visar en skuld till oss som inte är i euro, omvandlar PayPal beloppet som du är skyldig oss till euro. Du debiteras en avgift för valutaomvandling som anges i A3.1.1 i schema 1 för konvertering av det belopp du är skyldig oss till euro (i enlighet med avsnitt 8.2).

Du har ansvaret för alla risker i samband med att ha saldon i flera valutor (inklusive men inte begränsat till risken att dessa saldons värde fluktuerar när växelkurserna ändras, vilket på längre sikt kan resultera i att saldonas värde sjunker avsevärt). Du samtycker till att inte använda flera valutor i syfte att bedriva spekulativ valutahandel.

2.7 Säkerhetsrätt. Som garanti för ditt uppfyllande av det här avtalet beviljar du PayPal ett juridiskt anspråk på pengarna på ditt konto som säkerhet för alla eventuella belopp du är skyldig oss. I juridiska termer kallas detta "lien" och "security interest" – ungefär "säkerhetsrätt" – till ditt konto.

Tillbaka till början

3. Betalningsalternativ

3.1 Koppla ditt betalningsalternativ. Du kan koppla eller koppla bort ett betalkort, ett förbetalt kort (i vissa fall), ett bankkonto och/eller PayPal Credit som betalningsalternativ för ditt konto. Se till att informationen om ditt betalningsalternativ är aktuell (dvs. betalkortsnummer och utgångsdatum).  Om informationen ändras kan vi uppdatera den efter eget gottfinnande utan några åtgärder från din sida, enligt de uppgifter som tillhandahålls av din bank eller kortutfärdare och tredje part (inklusive men inte begränsat till våra finansiella tjänstepartner och kortnätverk).  Om du inte vill att vi ska uppdatera informationen för ditt betalningsalternativ kan du kontakta din bank eller kortutfärdare för att begära detta eller ta bort betalningsalternativet från din kontoprofil. Om vi uppdaterar informationen om ditt betalningsalternativ kan vi behålla alla inställningar som är kopplade till det.

Du kan välja att bekräfta ditt kort eller bankkonto, så att vi kan bekräfta att kortet eller bankkontot är giltigt och att du är innehavaren. Vi kan låta dig göra det genom att du följer processen Koppla och bekräfta kort (för kort) eller processen Bekräfta bankkonto (för bankkonton) eller andra processer som vi kan informera dig om eller som vi kan publicera då och då.

3.2 Kort. Genom att koppla ett betalkort eller (i vissa fall) förbetalt kort som betalningsalternativ ger du PayPal löpande behörighet att automatiskt debitera kortet med det belopp som krävs för att köpa e-pengar till ditt saldo så att en betalningsorder täcks (plus transaktionsavgifter som betalas till oss) när kortet är det tillämpliga betalningsalternativet för betalningsordern i enlighet med detta avtal. Du kan avsluta den löpande behörigheten för ett kort genom att ta bort det som betalningsalternativ i din kontoprofil.

3.3 Bankkonton. Genom att koppla ditt bankkonto som betalningsalternativ ger du PayPal löpande behörighet (enligt villkoren i fullmakten som används av din bank för att skapa och upprätthålla behörigheten) att automatiskt debitera ditt bankkonto med det belopp som krävs för att köpa e-pengar till ditt saldo:

 • krävs för att täcka en betalningsorder till en annan användare (plus transaktionsavgifter som betalas till oss) när bankkontot är det tillämpliga betalningsalternativet för betalningsordern i enlighet med detta avtal: eller
 • när du använder funktionen Fyll på pengar i kontogränssnittet.

Du ger PayPal rätt att sända alla eventuella debiteringar som du har godkänt på nytt om de tillbakavisas på grund av otillräckliga eller ej inkasserade medel. Om du avbryter en direktdebitering (inklusive, utan begränsningar, SEPA-direktdebiteringar) går du med på att gottgöra oss för värdet på eventuella varor eller tjänster som du har förbrukat med intäkterna från den direktdebiteringen.

Du samtycker till att PayPal, när PayPal får en betalning från ditt bankkonto för att skaffa e-pengar till ditt konto, kan reservera pengarna på ditt reservkonto så länge som PayPal bedömer att det föreligger en NSF-risk. I sådana fall kommer e-pengarna inte att bli tillgängliga för dig på ditt betalningskonto (inklusive för genomförandet av eventuella betalningsorder som bankbetalningen skulle täcka) förrän PayPal bedömer att NSF-risken inte föreligger längre. Fram till dess kommer betalningen att visas som inte slutförd i din kontoinformation. PayPal har inte all information som behövs för att ge dig tillgång till pengarna från din bankbetalning förrän vi fastställt att NSF-risken inte längre föreligger. 

PayPal förbehåller sig rätten att kräva att du finansierar den begärda betalningen med ditt bankkonto för att minska riskerna (inklusive, utan begränsning, NSF-risken) i samband med din betalningsorder.

3.4 SEPA-direktdebiteringar (för användare med registrerade adresser i Cypern, Estland, Grekland, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Slovakien och Slovenien): När PayPal har börjat använda fullmakter för SEPA-direktdebitering i det land där du bor, ger du PayPal en sådan fullmakt varje gång du registrerar ett bankkonto hos PayPal. Detsamma gäller när du betalar med ett nytt bankkonto för första gången. Du kan när som helst komma åt fullmakten och dess referensnummer (MRN) i din PayPal-kontoprofil. Där kan du även avbryta eller ändra fullmakten för framtida transaktioner.

När du gör en elektronisk överföring från ditt bankkonto till PayPal via SEPA-direktdebitering ger du PayPal tillstånd att använda fullmakten och dra beloppet från ditt bankkonto enligt beskrivningen i avsnitt 3.4. Du ger även din bank tillåtelse att ordna betalning till PayPal. Du kan begära återbetalning från banken när som helst upp till åtta veckor efter det datum då SEPA-direktdebiteringen genomfördes enligt bankens regler och villkor.

PayPal kommer att informera dig om beloppet för SEPA-direktdebiteringen och inom vilken tidsram PayPal drar beloppet från bankkontot tillsammans med inköpsbekräftelsen. Om PayPal skickar om en förfrågan om SEPA-direktdebitering på grund av återkallande av den ursprungliga betalningen ges ingen (extra) information om beloppet och tidsramen före förfrågan skickas på nytt.

3.5 Särskilda betalningsalternativ: Vissa betalningar kan göras med särskilda betalningsalternativ som är kopplade till ditt konto. Det kan gälla till exempel handlares särskilda saldon, presentkort eller andra betalningsalternativ i kampanjer. Användningen och prioriteringen av dessa sker enligt ytterligare regler och villkor mellan dig och PayPal ("Särskilda betalningsalternativ"). Din kontoöversikt kan visa det beräknade beloppet som finns tillgängligt i dina särskilda betalningsalternativ för att när som helst betala kvalificerade betalningar. Beloppet utgör inte e-pengar, anses inte vara en del av ditt saldo och kan inte lösas in mot kontanter. Det representerar bara det belopp i e-pengar som PayPal erbjuder att utfärda och kreditera till ditt PayPal-konto vid tiden för (och endast för direktöverföring av) en kvalificerad PayPal-betalning som lyder under (och endast för perioden som är angiven i) ytterligare regler och användarvillkor för det särskilda betalningsalternativet. Om din PayPal-betalning från ett särskilt betalningsalternativ upphävs (inklusive, utan begränsningar, återkallas) av någon anledning vid ett senare tillfälle, behåller PayPal det belopp som representerar den del av PayPal Checkout som gjordes från det särskilda betalningsalternativet och (förutsett att det särskilda betalningsalternativet inte redan har förfallit) återupptar det särskilda betalningsalternativet.

3.6 Favoritbetalningsmetod.  Du kan välja ett av betalningsalternativen på ditt konto som favoritbetalningsmetod för införskaffande av e-pengar till ditt saldo för att täcka en betalningsorder i enlighet med det här avtalet. PayPal kan låta dig välja en favoritbetalningsmetod för vissa framtida betalningsorder i dina kontoinställningar på www.paypal.com. Det kan finnas tillfällen när din favoritbetalningsmetod inte kan användas, beroende på vilken sorts betalningsmetod det rör sig om, vilken typ av betalningsorder som den används för att betala eller mottagaren (se även avsnitt 3.8). Till exempel (exemplen är inte uttömmande):

 1. du väljer ett betalkort som har upphört att gälla;
 2. det finns ett särskilt betalningsalternativ som kan täcka betalningsordern istället och då kan PayPal kan använda det särskilda betalningsalternativet för att införskaffa e-pengar som täcker betalningsordern innan din favoritbetalningsmetod används; eller
 3. du har ett befintligt saldo som kan täcka betalningsordern istället och då kan PayPal använda det befintliga saldot (efter eventuellt tillgängliga särskilda betalningsalternativ) till e-pengarna för att täcka betalningsordern innan din favoritbetalningsmetod används.

kan PayPal låta bli att tillämpa avsnitt 3.6.c. och använda din favoritbetalningsmetod för införskaffande av e-pengar för att täcka vissa betalningsorder även om du har ett befintligt saldo, i enlighet med det här avtalet.

3.7 Ingen favoritbetalningsmetod vald/tillgänglig? Om du inte har valt en favoritbetalningsmetod eller om din favoritbetalningsmetod inte är tillgänglig införskaffar PayPal e-pengar till ditt saldo för att täcka din betalningsorder från följande betalningsalternativ i följande ordning i mån av möjlighet:

1.

Särskilda betalningsalternativ

2.

Befintligt saldo

3.

Standardbetalningsalternativ

Används i följande ordning (i den mån de aktuella betalningsalternativen är tillgängliga för användning med ditt konto):

 1. PayPal Credit – i förekommande fall
 2. PayPal-märkta betalkort – i förekommande fall
 3. PayPal-märkta kreditkort – i förekommande fall
 4. Betalkort
 5. Kreditkort

 

3.8 Begränsningar av betalningsalternativ. I syfte att begränsa riskerna kan PayPal begränsa hur många betalningsalternativ som är tillgängliga för en transaktion. Om vi begränsar ett betalningsalternativ meddelar vi dig att det finns en risknivå som är högre än normalt för betalningen (till exempel och utan begränsning, en risk för att betalningen bestrids som obehörig). En sådan avisering innebär inte att någondera parten i transaktionen agerar på ett oärligt eller bedrägligt sätt. Det innebär att det kan finnas en risknivå som är högre än normalt associerad med betalningen. Betalningsalternativ kan även begränsas om du gör en PayPal-betalning via vissa tredjepartswebbplatser eller tredjepartsprogram. Du kan bara finansiera PayPal-betalningar med ditt befintliga saldo vid PayPal-företagsbetalningar.

Om dina betalningsalternativ är begränsade kan du välja att fortsätta med transaktionen om du förstår att du kan ha färre möjligheter att lösa en eventuell tvist om transaktionen inte faller väl ut (t.ex. om ett av dina betalningsalternativ är ditt betalkort men du inte kan finansiera en PayPal-betalning med betalkort på grund av en begränsning av betalningsalternativen, kommer du inte att ha rätt till chargeback för PayPal Checkout).

Tillbaka till början

4. Överföra pengar

4.1 Vårt utförande av dina betalningsorder.Underordnat villkoren i det här avtalet (och din efterlevnad av detsamma) samtycker du till att vi utfärdar en betalningsorder från dig via ditt betalningskonto och krediterar den leverantör av betalningstjänster som anlitas av den person till vilken du gör betalningen så snart efter det datum då du har inkommit med en giltig betalningsorder till oss som de betalningsmetoder som PayPal har tillgång till medger (vilket kan vara under följande arbetsdag). Detta gäller under förutsättning att du inkommer till oss med följande:

 1. Betalningsordern före 14.00 (lokal tid för det land som ditt konto är registrerat i) på en arbetsdag. Om du skickar oss din betalningsorder efter den här tidpunkten eller på en helgdag, godkänner du att betalningsordern mottas av oss påföljande arbetsdag.
 2. Ett korrekt unikt id eller andra giltiga uppgifter om mottagaren eller dig, som PayPal eller den person du betalar rimligen kan begära från dig när du anger information för betalningsordern.
 3. All obligatorisk information som efterfrågas i relevanta betalningsflöden.
 4. Om det behövs, information om ditt giltiga betalningsalternativ, som har tillräckligt med pengar för att göra betalningen.
 5. Giltigt samtycke att godkänna betalningsordern. Sådant giltigt samtycke lämnas när du:
  1. klickar på Betala eller Fortsätt eller annan knapp på PayPals webbplats(er) eller PayPals betalningssystem, där du skickar oss en betalningsorder när du har angett rätt inloggningsinformation (t.ex. mejladress och lösenord) och loggat in på ditt PayPal-konto och/eller
  2. har registrerat betalningsgodkännande hos tredje part där du har gett en handlare eller annan tredje part ett godkännande i förskott om att dra eller på annat sätt överföra pengar från ditt PayPal-konto för betalningen och/eller
  3. instruerar oss att betala på något annat sätt, där vi kan meddela dig om när en betalningsorder utförs från tid till annan.

Vår skyldighet att utföra betalningsorder i enlighet med vad som anges ovan i avsnitt 4.1 gäller endast för betalningar som verkställs: mellan användare med registrerade konton i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") samt i valutan pund eller euro eller valutan för den EES-medlemsstat som inte har antagit euron som valuta. När din betalningsorder har lämnats till oss, får du inte upphäva den eller på annat sätt dra tillbaka ditt samtycke till genomförandet av betalningen, med undantag för att du kan avbryta en förgodkänd betalning under förutsättning att du gör detta före slutet av den arbetsdag som ligger dagen före den dag då nästa betalning enligt godkännandet för den förgodkända betalningen ska göras.

4.2 Betalningsorder för en betalning till en annan användare.  Enligt villkoren i detta avtal är en betalningsorder för en betalning till en annan användare (oavsett om det är en betalning för en privat eller kommersiell transaktion) dina anvisningar och din tillåtelse till oss att överföra e-pengar från betalningskontoelementet av ditt saldo till användaren enligt instruktionerna i betalningsordern. Om du inte har tillräckligt med pengar eller har valt en favoritbetalningsmetod ber du oss också att införskaffa pengar för din räkning från din tillämpliga betalningsmetod och utfärda e-pengar till betalningskontoelementet av ditt saldo, så att betalningen kan göras.

4.3 Betalningsorder för en överföring till bankkonto. Enligt villkoren i detta avtal är en betalningsorder för en överföring till bankkonto från ett PayPal-konto dina anvisningar och din tillåtelse till oss att lösa in e-pengar från ditt saldo. Avsnitt 6 gäller den här typen av betalningsorder.

4.4 Otillräckligt med pengar på ditt saldo. Vi har ingen skyldighet att utföra betalningsordern om du inte har tillräckligt med pengar på ditt saldo. PayPal förbehåller sig rätten att inte genomföra en betalning förrän det finns tillräckligt med pengar (det innebär även, utan begränsningar, att PayPal inte är skyldiga att göra upp om en återbetalning innan PayPal fått pengarna för den ursprungliga transaktionen).

4.5 Överföringsgränser. Om du har en periodisk överföringsgräns på ditt konto kan du visa den genom att logga in på ditt konto och klicka på länken Visa kontogränser på sidan Översikt. Vi kan, efter eget gottfinnande (för att exempelvis, men inte begränsat till, begränsa bedrägeri- eller kreditrisker), införa gränser för det belopp som du kan överföra genom vår tjänst. Om du vill ta bort överföringsgränsen måste du följa anvisningarna som vi kommer att meddela dig eller publicera då och då (vilket vi kan beskriva i din kontoöversikt).

4.6 Nekade transaktioner och återbetalningar skickade av mottagaren. 

Vi kan tillåta mottagaren av din betalning att:

 • vägra att acceptera den; eller
 • besluta att acceptera den och sedan använda vår tjänst för att senare skicka en återbetalning till dig på hela eller någon del av betalningsbeloppet. 

Vi återbetalar beloppet för alla avvisade betalningar eller återbetalda betalningar till ditt saldo.  Vi återbetalar beloppet för en ej uthämtad betalning till ditt saldo inom 30 dagar efter datumet då du påbörjade betalningen.

Om något belopp av någon betalning återbetalas till dig på något av sätten som beskrivs ovan, kan vi omvandla det återbetalda beloppet till dig till antingen:

 • valutan för saldot du använde för den ursprungliga betalningen (innan någon omvandling skedde till den valuta som mottagaren tog emot);
 • den ursprungliga primära valutan på ditt konto; eller
 • amerikanska dollar (öppnar ett saldo åt dig i denna valuta om du inte redan har en).

Om den ursprungliga betalningen du gjorde innefattade en valutaomvandling kommer vi att omvandla det återbetalade beloppet från valutan som togs emot av mottagaren enligt följande:

 • om beloppet återbetalas inom en (1) dag efter datumet för den ursprungliga betalningen kommer vi att använda växelkursen gällande vid tidpunkten för den ursprungliga betalningen så du får det ursprungliga beloppet (inklusive valutaomvandlingsavgiften du betalade) i den ursprungliga valutan du konverterade från vid den ursprungliga betalningen; och
 • om beloppet återbetalas en (1) dag efter datumet för den ursprungliga betalningen kommer vi att använda växelkursen gällande vid tidpunkten för omvandlingen av det återbetalade beloppet. Se avsnitt 8.2 för mer information om hur vi bestämmer växelkursen. Observera att för meningen med denna särskilda returomvandling:

Vi kan också automatiskt överföra det återbetalda beloppet från ditt saldo tillbaka till den betalningsmetod som du använde för den ursprungliga betalningen. Överföringar kan även innebära en valutaomvandling – se avsnitt 6.

Vi kan besluta att inte debitera din ursprungliga betalningsmetod för den ursprungliga betalningen i första hand, om beloppet återbetalas till ditt saldo som beskrivet ovan innan betalningen från din ursprungliga betalningsmetod till PayPal för att finansiera din ursprungliga betalning har slutförts.

Det återbetalda beloppet kan vara lägre än ditt ursprungliga betalningsbelopp.  Detta kan ske på grund av att:

 • mottagaren skickar dig en återbetalning som är lägre än ditt ursprungliga betalningsbelopp. Eftersom vi endast är en betalningstjänstleverantör kan vi inte veta vilken återbetalning du är berättigad till från den ursprungliga betalningsmottagaren eller varför mottagaren skickade återbetalningen på ett visst belopp; eller
 • variationer i växelkursen. 

PayPal ansvarar inte för någon förlust som uppstår till följd av mottagarens beslut att neka eller återbetala din betalning, utom i den omfattningen att en återbetalning som görs av mottagaren är en betalning som utförs felaktigt av PayPal (se avsnitt 12).

4.7 Försening i handlares behandling.

När du betalar vissa handlare (till exempel handlare som säljer på plattformar på nätet) eller betalar för vissa köp (till exempel köp som ska fraktas till dig eller som kan ändras ytterligare av handlaren) ger du följande:

 1. ett godkännande till handlaren att samla in betalningen vid ett senare tillfälle; och
 2. en anvisning till PayPal att betala handlaren när handlaren ber om betalning.

Ditt godkännande är vanligtvis giltigt i upp till 30 dagar. Om du har ett positivt saldo när du ger ditt godkännande, godkänner du att PayPal kan reservera beloppet som utestående på ditt reservkonto tills handlaren tar betalt av dig. Om betalningen kräver valutaomvandling av oss, kommer växelkursen (inklusive en avgift för valutaomvandling) att avgöras och tillämpas (i enlighet med avsnitt 8.2) vid den tidpunkt då handlaren behandlar betalningen och slutför transaktionen.

Med ditt godkännande kan handlaren ändra betalningsbeloppet innan handlaren samlar in betalningen (för eventuella ändringar kring köpet som du kan komma överens om med handlaren, till exempel mer moms, frakt- och leveransavgifter eller rabatter). PayPal kan ange ett högsta belopp för betalningen som ska göras till handlaren under vissa omständigheter. Det visas på sidan för betalningsgodkännande. PayPal är inte skyldiga att kontrollera eventuella ändringar vid något tillfälle (inklusive när betalningen överförs). PayPal kan överföra valfritt belopp på grundval av ditt godkännande och efter att ha tagit emot anvisningar från handlaren gällande det slutliga betalningsbeloppet (med förbehåll för eventuella högsta belopp som PayPal har angett och informerat om för den givna betalningen.

4.8 Förgodkända betalningar (kallas även Automatiska betalningar).

Genom att ge ett godkännande i förskott för förgodkända betalningar:

 • ger du den tredje parten möjlighet att dra eller återkalla fasta betalningar eller betalningar med olika belopp från ditt konto en gång eller på återkommande basis (sporadiskt eller regelbundet) (vilket anges i tillämpligt faktureringsavtal – det dokument du samtycker till när du ger ditt godkännande) tills du avbryter ditt godkännande eller bakomliggande arrangemang med den tredje parten; och
 • du tillåter och instruerar härmed PayPal att betala tredje part (eller en annan person som de utsett) belopp från ditt PayPal-konto för det du är skyldig enligt information vi får från denna tredje part. Detta gör mottagaren till en betrodd mottagare av dina betalningar som görs enligt godkännandet, så vi ber dig inte logga in eller godkänna betalningar när de görs. Du godkänner att PayPal inte är skyldigt att kontrollera eller bekräfta beloppet som tredje part meddelar oss i syfte att bearbeta den här typen av betalning. Du bekräftar och godkänner dessutom att betalningar som görs enligt denna bestämmelse kan vara varierande och göras vid olika tidpunkter.

Om du använder PayPals funktion för platsbaserade betalningar för att göra en förgodkänd betalning till en annan användare (vanligtvis en handlare) som tar emot betalningar via PayPals funktion för platsbaserade betalningar, kan du godkänna den användaren genom att välja användaren i PayPals funktion för platsbaserade betalningar.  När du godkänner en sådan användare kan vi begränsa det totala beloppet som den godkända användaren kan begära från ditt konto under en specifik tidsperiod. Detta kan vi bestämma efter eget gottfinnande.

Om den förgodkända betalningen kräver valutaomvandling av oss kommer beloppet för avgiften för valutaomvandling (enligt schema 1) att avgöras vid den tidpunkt då den tredje parten behandlar betalningen och slutför transaktionen. Du bekräftar att växelkursen som bestäms vid tiden för varje betalning kommer att skilja sig åt och du samtycker till att det framtida genomförandet av förgodkända betalningar baseras på varierande växelkurser.

Eventuella betalningsmottagare enligt ovan nämnda godkännanden som gör en betalningsförfrågan i enlighet med den här bestämmelsen intygar härigenom följande:

 • garanterar PayPal att de belopp de presenterar är överenskomna och har samtycke hos den användare vars konto debiteras (inklusive ändringar av dessa belopp) och att de informerar betalaren om debiteringen innan den görs; och
 • godkänner att de kommer att meddela betalaren minst fyra veckor i förväg om vilket belopp de drar, om detta belopp har ökat på ett sådant sätt att betalaren inte rimligtvis kan ha förväntat sig att betala ett sådant belopp, med beaktande av betalarens tidigare utgiftsmönster och omständigheterna kring betalningen och att de är ersättningsskyldiga till PayPal för alla återbetalningar av sådana betalningar i enlighet med detta användaravtal.

Du samtycker till att du inte kan begära en återbetalning från PayPal för en förgodkänd betalning såvida inte:

 1. det exakta beloppet för betalningstransaktionen inte specificerades i godkännandet när godkännandet gjordes och det tillämpliga beloppet översteg det belopp som du rimligtvis borde ha förväntat dig att betala, med hänsyn till ditt tidigare utgiftsmönster och omständigheterna i fallet;

  och
 2. ditt medgivande till att göra betalningen som initierats av tredje part inte gavs enligt avsnitt 4.1(e); eller
 3. informationen om den betalning som initierats av tredje part inte tillhandahölls eller blev tillgänglig minst 4 veckor före det datum då betalningstransaktionen skickades till handlaren;

  och
 4. Du meddelar oss din begäran inom 8 veckor från det datum då betalningen gjordes, och
 5. du följer vår begäran att inhämta de upplysningar som vi rimligen kan kräva för att kunna granska omständigheterna i ärendet. Vi förbehåller oss rätten att begära ytterligare uppgifter som rimligen är nödvändiga för att fastställa om ovanstående villkor har uppfyllts och för att upphäva vissa eller samtliga av dessa villkor.

4.9 Avbryta förgodkända betalningar. Du kan avbryta en förgodkänd betalning när som helst i upp till 1 arbetsdag före det datum då betalningen ska genomföras. Du kan avbryta en förgodkänd betalning genom att logga in på ditt konto och öppna fliken Inställningar. Under avsnittet Betalningsinställningar klickar du på Förgodkända betalningar och följer anvisningarna för att avbryta betalningen. Dessutom kan du, om du avbryter en förgodkänd betalning, fortfarande vara skyldig handlaren betalning som då måste genomföras på annat sätt.

När du använder PayPals funktion för platsbaserade betalningar för att godkänna en förgodkänd betalning till en användare (vanligtvis en handlare) som accepterar betalning via PayPals funktion för platsbaserade betalningar kan du endast avbryta godkännandet genom att följa stegen för att avbryta ditt val av användaren i PayPals funktion för platsbaserade betalningar.

4.10 Skicka e-pengar i flera valutor. Du kan överföra pengar i amerikanska dollar, kanadensiska dollar, euro, brittiska pund, yen, australiska dollar​, brasilianska real, tjeckiska koruna, danska kronor, hongkongdollar, ungerska forint, israeliska nya shekel, mexikanska peso, nyzeeländska dollar, norska kronor, filippinska pesos, polska zloty, singaporianska dollar, svenska kronor, schweiziska franc, thailändska baht och nya taiwanesiska dollar. Det kan finnas begränsningar för vart du kan skicka vissa valutor. När du skickar pengar som någon ska ta emot i en valuta som skiljer sig från den primära valutan på ditt Konto följer vi denna praxis:

 1. Om du har ett Saldo i den mottagande valutan tar vi pengar för din transaktion från ditt Saldo.
 2. Om du har ett Saldo i en valuta som skiljer sig från den mottagande valutan utför vi en valutaomvandling (enligt avsnitt 8.2) och använder det omvandlade Saldot till att skicka din betalning.
 3. Om du inte har något Saldo hämtar vi automatiskt Saldo i den primära valutan på ditt Konto från det relevanta Betalningsalternativet i enlighet med avsnitt 3 för att täcka din Betalningsorder (och eventuella Avgifter som du är skyldig oss). När du betalar oss kan din leverantör av Betalningsalternativ tillämpa (och debitera dig för) eventuella nödvändiga valutaomvandlingar.  Vi utför sedan en valutaomvandling (enligt avsnitt 8.2) från din primära valuta och skickar din betalning (och samlar in Avgifter som ska betalas i den valuta som mottagaren tar emot betalningen i) från det omvandlade Saldot.

Tillbaka till början

5. Ta emot pengar

PayPal kan låta vem som helst (med eller utan ett PayPal-konto) initiera en betalning som leder till utfärdande eller överföring av e-pengar till ditt konto. Genom att integrera (inklusive genom att redan ha integrerat) en funktion som är avsedd att tillåta betalare som inte har ett konto att skicka en betalning till ditt konto på din betalningslösning/plattform på nätet godkänner du alla ytterligare villkor för användning av den funktion som PayPal gör tillgänglig för dig på alla sidor på PayPals eller Braintrees webbplats (inklusive sidor för utvecklare och sidan med våra Juridiska avtal) eller plattform på nätet.  Sådana ytterligare villkor omfattar PayPals avtal för alternativa betalningsmetoder.

5.1 Upphäva din mottagningsgräns. Om du har en mottagningsgräns för ditt konto kan du visa den genom att logga in på ditt konto och klicka på länken Visa kontogränser i Översikt. Vi kan, efter eget gottfinnande (för att exempelvis, men inte begränsat till, begränsa bedrägeri- eller kreditrisker), införa gränser för det belopp som du kan ta emot genom vår tjänst. Om du vill ta bort mottagningsgränsen måste du följa anvisningarna som vi kommer att meddela dig eller publicera då och då (vilket vi kan beskriva i din kontoöversikt).

5.2 Betalningsgranskning. Betalningsgranskning är en process där PayPal granskar vissa potentiellt riskfyllda transaktioner. Sådan granskning kan ske för att PayPal på rimliga grunder misstänker att en köpares betalningsinstrument och/eller konto används i samband med begränsade aktiviteter (så som dessa beskrivs i avsnitt 9) eller av andra anledningar enligt vårt rimliga gottfinnande. Om betalningsgranskning av en betalning utförs gör PayPal följande:

 1. Utför den betalningsorder som köparen har initierat.
 2. Begränsar efter eget gottfinnande köparens betalningsinstrument omedelbart efter utförandet av betalningsordern.
 3. Reserverar betalningen, det vill säga pengarna hålls på säljarens reservkonto.
 4. Meddelar säljaren om att denne ska skjuta upp leveransen av varan som köparen har köpt.
 5. Granskar betalningen.

PayPal har inte all den information som behövs för att ge säljaren tillgång till pengarna på vederbörandes betalningskonto förrän PayPal har utfört betalningsgranskningen och funnit betalningen vara i sin ordning. Om det vid en betalningsgranskning uppdagas problem med betalningen återkallas den och pengarna återförs till köparen från säljarens reservkonto. Alla betalningar som genomgår betalningsgranskning kan fortfarande återkallas inom ramen för detta avtal, men blir kvalificerade för säljarskydd om de uppfyller kraven i policyn för säljarskydd. PayPal meddelar dig via e-post och/eller på fliken Transaktionshistorik på ditt PayPal-konto. En betalning som omfattas av betalningsgranskning är enbart en översyn av betalningen och genomförs för att minska risken för PayPal-användare som tar emot högrisktransaktioner. Granskning av en betalning innebär inte någon granskning av eller något redogörande för betalningsparternas handelsförfaranden, karaktär eller rykte från PayPals sida och ska inte anses inverka menligt på respekten för någon person.

5.3 Risk för återkallanden, chargebacks och krav. Mottagande av en betalning till ditt PayPal-konto är inte detsamma som att pengarna är tillgängliga att använda. Ett meddelande om att e-pengar har skickats till dig är inte detsamma som att du har mottagit e-pengar på ditt konto såvida du inte har godkänt betalningen. Du bekräftar och samtycker till att en betalningstransaktion är slutförd och har tagits emot av dig även om transaktionen blir föremål för återkallande, chargeback, krav eller reservation. När du mottar en betalning är du ansvarig gentemot PayPal för hela betalningsbeloppet samt alla eventuella kostnader som vi ådrar oss och eventuella avgifter om betalningen senare ogiltigförklaras av något skäl. Utöver annat ansvar är du, i händelse av Återkallande eller om du förlorar en Chargeback eller ett Krav och inte har rätt till betalning enligt Programmet för Säljarskydd, skyldig PayPal ett belopp motsvarande Återkallandet, Chargebacken eller Kravet samt våra Avgifter enligt Schema 1 (inklusive Avgift för Chargeback i tillämpliga fall) och PayPal drar i sådana fall av det aktuella beloppet från ditt saldo. Om avsändaren av en betalning ansöker om chargeback är det kreditkortsföretaget, inte PayPal, som avgör vem som vinner chargeback-tvisten. Mer information om chargebacks finns i avsnittet om säker försäljning i texten om chargeback. PayPals Säkerhetscenter är tillgängligt via PayPals webbplats.

5.4 PayPal och dina kunder.

Du ska inte misskreditera eller nedvärdera PayPal som betalningsmetod i din allmänna kommunikation med dina kunder.

Om du gör det möjligt för dina kunder att betala med PayPal ska du behandla PayPals betalningsmärke minst lika väl som de andra betalningsmetoder du erbjuder.

PayPal uppmuntrar inte tilläggsavgifter eftersom det är en affärssed som kan straffa konsumenterna, skapa onödig förvirring och leda till att fler inte genomför köpet. Du samtycker till att endast extra avgifter för användning av PayPal debiteras i enlighet med tillämplig lag. Du samtycker också till att om du vill debitera köparen en extra avgift så är det du, och inte PayPal, som kommer att informera köparen om den begärda avgiften. PayPal har inte något ansvar inför köpare där du har underlåtit att informera köparen om extra avgifter. Underlåtenhet att följa bestämmelserna ovan utgör ett brott mot det här avtalet och ger PayPal rätt att säga upp det här avtalet i enlighet med avsnitt 7.

5.5 Ta emot pengar i flera valutor. Vi kan emellanåt låta dig att ta emot betalningar i valfri valuta som stöds av vår tjänst.  Vi kan också låta dig välja det sätt som ditt konto behandlar och/eller omvandlar betalningar i valutor som inte är kontots öppningsvaluta eller den primära valutan på ditt konto. Du kommer att debiteras en valutaomvandlingsavgift som anges i A3.1.1 i schema 1 för eventuell valutaomvandling (enligt avsnitt 8.2). Du behöver inte ha ett saldo i en viss valuta för att kunna ta emot betalningar i den valutan. Om du redan underhåller ett saldo i den valuta som du använder för att ta emot betalningar, krediterar vi alla mottagna betalningar i denna valuta till ditt saldo. Om du (och inte PayPal) erbjuder en valutaomvandling vid försäljningen, informerar du kunden om växelkursen och eventuella avgifter som kommer att tillämpas på transaktionen. PayPal har inte något ansvar inför köpare där du har underlåtit att informera köparen om växelkursen och avgifter. Du bekräftar att om du inte meddelar köparen växelkursen och avgifterna kan detta utgöra ett lagbrott från din sida.

5.6 Moms. Det är ditt ansvar att fastställa vilka eventuella skatter som ska tillämpas på de betalningar du gör eller tar emot och ditt ansvar att betala in korrekt skatt till vederbörande skattemyndighet. PayPal har inget ansvar att fastställa huruvida det finns skatter som gäller din transaktion och inte heller för att betala in skatter i samband med någon transaktion.

5.7 Återbetalningar, nekade betalningar, din återbetalningspolicy, dataskydd, sekretesspolicy och säkerhet. 

5.7.1 Återbetalningar och nekade betalningar

Om du är mottagare av en betalning och vi tillåter dig att neka en betalning eller återbetala betalningen till betalaren:

 • är du ensam (och PayPal är inte) ansvarig för:
  • dina juridiska och kontraktsenliga skyldigheter gentemot betalaren för alla belopp du återbetalar betalaren; och
  • varje skillnad mellan kostnaden för betalarens ursprungliga betalning och värdet av beloppet som återbetalas till betalaren (till exempel till följd av variationer i växelkursen) utom i den omfattningen att återbetalningen är en betalning som gjorts felaktigt av PayPal (se avsnitt 12).

5.7.2 Återbetalningspolicy

Om du säljer varor eller tjänster rekommenderar vi att du har en returpolicy och sekretesspolicy som du publicerar på din webbplats.

5.7.3 Uppgiftsskydd and sekretesspolicy

Din sekretesspolicy måste uttryckligen och tydligt ange att alla PayPal-transaktioner lyder under PayPals sekretesspolicy (även kallad sekretessmeddelande). Du måste använda rimliga administrativa, tekniska och fysiska åtgärder för att upprätthålla säkerheten och sekretessen för alla PayPal-uppgifter och all PayPal-information, inklusive data och information om PayPal-användare och PayPal. 

Efterlevnad av dataskyddslagar. När det gäller personuppgifter som behandlas av PayPal och handlaren i samband med detta avtal, kommer både PayPal och handlaren att vara personuppgiftsansvariga vid behandlingen. PayPal och handlaren samtycker till att följa kraven i dataskyddslagar tillämpliga för personuppgiftsansvariga vad gäller tillhandahållandet av deras respektive tjänster och på andra sätt i samband med detta avtal. För att undanröja alla tvivel: PayPal och handlaren har egna, självständigt fastställda sekretesspolicyer, meddelanden och procedurer för personuppgifterna som de innehar och är var för sig personuppgiftsansvariga (de är alltså inte personuppgiftsansvariga gemensamt).

I enlighet med Dataskyddslagar ska PayPal och Handlaren utan begränsning:

a. implementera och kontinuerligt upprätthålla alla lämpliga säkerhetsåtgärder i samband med behandlingen av personuppgifter

b. ha en förteckning över all behandling som utförs enligt detta avtal; och

c. inte avsiktligt göra något eller tillåta att något görs som kan leda till en överträdelse från den andra parten i dataskyddslagarna.

5.7.4 Säkerhet

 Förutom våra rättigheter enligt avsnitt 10.2, där vi fastställer att det har skett eller att det finns en rimlig sannolikhet för ett säkerhetsbrott på din webbplats eller i dina system som kan resultera i obehörigt utlämnande av kunduppgifter, kan vi vidta andra åtgärder som vi anser vara nödvändiga och/eller kräva att du ger oss information om ett sådant brott.

5.8 Reservationer enligt dina anvisningar. Vissa PayPal-funktioner kan göra det möjligt för dig (både direkt och via någon som du tillåter agera för din räkning enligt avsnitt 15.9, till exempel en webbplattform för marknadsplatser där du säljer) att anvisa PayPal att reservera dina pengar (inklusive intäkter från betalningar som du tar emot med PayPal) på ditt reservkonto.  I så fall visar vi dig tillgänglighetsstatus för pengarna på ditt PayPal-saldo – statusbeskrivningarna kan variera beroende på vilken funktion du använde när du anvisade oss att reservera pengarna.  PayPal upphäver reservationen av pengarna enligt anvisningen som du (eller den person som du har tillåtit agera för din räkning enligt avsnitt 15.9a) ger till PayPal, enligt resten av det här Avtalet.

5.9 Ny kassalösning

Vår nya kassalösning består av:

 • vår specialanpassade kassafunktion i din kassa/plattform på nätet, för att göra det möjligt för en köpare med eller utan ett konto att skicka en betalning till ditt konto; och
 • vårt stödjande bedrägeriverktyg (Fraud Tool). 

Vi kan erbjuda er alla delar, eller en kombination av delar, för den nya kassalösningen som vår nya kassalösningstjänst.  Om vi erbjuder dig den nya kassalösningstjänsten och du väljer att använda den, utöver detta användaravtal, samtycker du till följande ytterligare villkor som gäller följande funktioner:

Avgifter som kan anges i PayPals avtal för alternativa betalningsmetoder (PayPal Alternative Payment Methods Agreement) och PayPals avtal för kortbetalningar på nätet (PayPal Online Card Payment Services Agreement) gäller inte för din användning av den nya kassalösningen. Istället gäller våra Avgifter för användning av den nya kassalösningen i avsnitt A2.2.2 i schema 1 för din användning av den nya kassalösningen.

Tillbaka till början

 

6. Överföra e-pengar till bankkonto/lösa in e-pengar

6.1 Hur du överför e-pengar till bankkonto/löser in e-pengar. Du kan ta ut pengar genom att överföra dem elektroniskt till ditt bankkonto (denna funktion för inlösen/överföring till bankkonto kallas ibland "överför till bankkonto") eller, om du är registrerad som användare i en uttagsregion för betalkort, ditt märkta MasterCard- eller Visa-kort. I vissa jurisdiktionsområden är det tillåtet att överföra pengar antingen till ditt bankkonto eller till ditt kort. Bankkontot eller kortet som du begär inlösen av e-pengar till måste vara i den primära valutan för ditt konto eller i en annan valuta som stöds av PayPal i det land där du bor. Saldon löses in i den primära valutan för ditt konto. Den primära valutan för ditt konto är svenska kronor (SEK).

Det innebär att:

a. Om du överför ett saldo i en annan valuta än kontots primära valuta debiteras du en valutaomvandlingsavgift i enlighet med avsnitt A3.1.1 i schema 1 för omvandling av saldot till ditt primära valutasaldo (enligt avsnitt 8.2).

b. Om du överför pengar till ett bankkonto eller ett kort med en annan valuta än ditt kontos primära valuta debiteras du en valutaomvandlingsavgift enligt avsnitt A3.1.1 i schema 1 för omvandlingen av det överförda beloppet till den valuta som gäller för ditt bankkonto eller kort (enligt avsnitt 8.2).

Se även avsnitt 6.4 om ditt Konto har Saldon i flera valutor.

6.2

 1. Överförings-/inlösningsgränser. Du samtycker till att tillgodose vår begäran om att verifiera din identitet innan vi löser in e-pengar åt dig så att vi kan minska risken för bedrägeri eller på annat sätt uppfylla våra förpliktelser för att bekämpa penningtvätt eller andra lagliga förpliktelser. Du kan visa din uttagsgräns, om det finns någon, genom att logga in på ditt konto och klicka på länken "Visa gränser" under "Översikt". Vi kan, efter eget gottfinnande (för att exempelvis, men inte begränsat till, begränsa bedrägeri- eller kreditrisker), införa gränser för det belopp som du kan ta ut genom vår tjänst.
 2. Metoder och tider för verkställande.
  1. Allmänt.  Inlösentransaktioner från betalningskontot kommer att verkställas inom de tidsfrister som anges i avsnitt 4.1.
  2. Granskning av transaktioner. Vi kan granska ditt uttag för att minska risker och/eller för att förebygga penningtvätt och kontrollera om någon begränsad aktivitet (beskrivs i avsnitt 9) äger rum ("Inlösenrisk"). Om en inlösenrisk identifieras av oss förbehåller vi oss rätten att begränsa ditt betalningsinstrument och/eller avvisa betalningsordern. När du uppmanar oss att utföra inlösen kan vi betrakta detta som en framtida daterad betalningsorder som vi kommer att utföra inom de tidsramar som anges i avsnitt 4.1, så snart vi har fastställt att inlösenrisken har upphört. Om vi släpper begränsningen och/eller fortsätter att behandla ditt uttag godkänner du att datumet för betalningen sker den arbetsdag då gränsen hävts.

6.3 Upphäva din överföringsgräns. För att upphäva gränsen för överföring till bankkonto måste du följa stegen som vi meddelar dig eller publicerar från tid till annan (vilket vi kan ange i din kontoöversikt).

6.4 Överföra pengar till bankkonto i flera valutor. Om du har saldon i flera olika valutor kan du välja mellan dem när du överför pengar till bankkonton, men om inte annat avtalats görs överföringen i kontots primära valuta.  Om du kan överföra pengar till ditt MasterCard- eller Visa-kort kan du debiteras en avgift vid överföringen (anges i schema 1 i det här avtalet). Överföringen kan även ske i en annan valuta än din primära valuta beroende på om PayPal stödjer en överföring till kortets basvaluta.  I avsnitt 6.1 beskrivs hur du kan debiteras en valutaomvandlingsavgift för att omvandla belopp från eller till kontots primära valuta när du tar ut ditt saldo.

Tillbaka till början

7. Avtalsperiod och avslutande av kontot

Det här avtalet startar när du registrerat dig för ett PayPal-konto och upphör när ditt konto har avslutats av någon anledning, men gäller även efter upphörandet i den mån och så länge som vi behöver för att ta hand om avslutandet av kontot och följa tillämpliga lagar och regler (inklusive, utan begränsning, avsnitt 1, 7, 8, 10, 14, 15, 16 och schema 1).

Du kan avsluta ditt konto när som helst genom att logga in på ditt konto, klicka på fliken Profil, klicka på länken Avsluta konto och sedan följa anvisningarna. Mer information finns i <PayPal Help Centre>

Vi kan avsluta ditt konto när vi finner det lämpligt genom att underrätta dig om detta minst två månader i förväg. Vi kan också avsluta ditt konto när som helst om:

 • du bryter mot villkoren i det här avtalet och/eller vi har rätt att avsluta ditt konto enligt avsnitt 10.2
 • du inte använder ditt konto på tre år, eller
 • vi misstänker att ditt konto har använts utan ditt tillstånd.

Om vi bestämmer oss för att avsluta ditt konto meddelas du om att kontot avslutas och där så är möjligt anges skälen till att vi avslutar ditt konto, och du ges möjlighet att ta ut eventuella obestridda pengar som vi har reserverat.

När ditt konto har avslutats gäller följande:

 • Vi kan avbryta alla utestående transaktioner och du förlorar alla eventuella saldon kopplade till särskilda betalningsalternativ.
 • Vi kan stänga av, begränsa eller avbryta din åtkomst till eller användning av tjänster, webbplatser, program och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av tjänsterna) som drivs av oss eller på uppdrag av oss eller vissa av eller alla våra tjänster.
 • Du förblir ansvarig för alla utestående skyldigheter enligt det här användaravtalet i samband med ditt konto före avslutandet.
 • Vi kan behålla din kontoinformation i vår databas för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.
 • Vi kan behålla ditt saldo efter avstängningen i den utsträckning och under den tid som vi rimligen kan kräva för att skydda PayPal och/eller en tredje part mot risken för återkallanden, chargebacks, krav, avgifter, böter, viten och andra skyldigheter, oavsett dessas art. Efter denna tid kommer du att kunna ta ut eventuella obestridda pengar som vi har reserverat. Kontakta PayPals kundtjänst om du har frågor om pengar som reserverats på ditt konto efter att det avslutats.

Om du är juridiskt ombud för en oförmögen eller avliden kontoinnehavare ber du oss om hjälp via våra hjälpsidor på webbplatsen.

Tillbaka till början

8. Avgifter och valutaomvandling

8.1 Avgifter. Avgifter för Användare registrerade i Sverige redovisas i Schema 1 nedan. För att undanröja alla tvivel: en Användare med ett PayPal-konto som inte är registrerat i Sverige är skyldig att betala PayPal de avgifter som anges i Användaravtalets villkor så som de tillämpas i det land där Användaren är registrerad eller de Avgifter som anges i den Avgiftstabell som gäller för det land där Användaren är registrerad och som finns tillgänglig via sidfoten på varje sida på PayPals webbplats. Om andra Avgifter tas ut för tjänster eller funktioner som inte nämns nedan meddelas du om dessa Avgifter på PayPal webbplats(er) där de aktuella tjänsterna eller funktionerna erbjuds eller tillhandahålls.

8.2 Valutaomvandling. När en valutaomvandling krävs kommer den att utföras till den transaktionsväxlingskurs som vi anger för den relevanta valutaomvandlingen.

Transaktionsväxelkursen justeras regelbundet och inkluderar en avgift för valutaomvandling som tillämpas och behålls av oss på en grundläggande växlingskurs för att bilda den kurs som gäller för din valutaomvandling. Den grundläggande växlingskursen baseras på kursen på öppna valutamarknader eller, om det krävs av lagar eller regler, på gällande referenskurser från myndigheter på omräkningsdagen eller föregående arbetsdag.

Växelkursen för din valutaomvandling kan tillämpas omedelbart och utan föregående meddelande. 

Verktyget Valutaomvandlare kan användas via ditt konto för att se vilka omräkningskurser som gäller för vissa valutaomvandlingar vid den tidpunkt då du använder verktyget.

När PayPal erbjuder valutaomvandling när du genomför transaktionen (dvs. vid försäljningstillfället) får du se den exakta växelkurs som kommer att tillämpas på transaktionen innan du går vidare för att godkänna betalningstransaktionen. Genom att gå vidare med ditt godkännande av betalningstransaktionen samtycker du till valutaomvandling på basis av växelkursen som visas.

I de fall då din betalning finansieras med betalkort och kräver en valutaomvandling av PayPal samtycker du genom att ingå detta avtal till och godkänner att PayPal omvandlar valutan i stället för din betalkortsutfärdare.

Beroende på vilket land du bor i och vilken betalningskälla du använder kan du kanske välja bort valutaomvandling av PayPal innan du genomför betalningen. I så fall har inte PayPal någon skyldighet mot dig för din användning av andra valutaomvandlingsverktyg.

I de fall där valutaomvandling erbjuds av handlaren, och inte av PayPal, vid försäljningstillfället och du väljer att godkänna betalningstransaktionen på basis av handlarens växelkurs och avgifter har PayPal inget ansvar gentemot dig för denna valutaomvandling.

Om du tar emot en betalning i någon annan valuta än den primära valutan för kontot från någon som inte har ett PayPal-konto omvandlar PayPal beloppet till den primära valutan för ditt PayPal-konto vid den tidpunkt då betalningen görs, i enlighet med avsnitt 8.2 (förutom där annat avtalats med PayPal) och du samtycker till att betala valutaomvandlingsavgiften i avsnitt A3.1.1 i schema 1 i det här avtalet (avgiften ingår i omräkningskursen du betalar) innan eventuella andra transaktionsavgifter tillkommer.

Tillbaka till början

9. Begränsade aktiviteter

9.1 Begränsade aktiviteter. I samband med din användning av vår webbplats, ditt konto eller tjänsterna, eller i samband med din interaktion med PayPal, en användare eller en tredje part, får du inte:

 1. Bryta mot detta avtal (bland annat skapa flera PayPal-konton eller bryta mot kortbehandlingsavtalet, vår policy för godtagbar användning eller något annat avtal som du har ingått med PayPal (inklusive en policy));
 2. Bryta mot lag, statut, kontrakt eller förordning (inklusive, men inte avgränsat till sådana som reglerar finansiella tjänster inklusive sådana som syftar till att förhindra penningtvätt, skydda konsumenter, förhindra illojal konkurrens, diskriminering och vilseledande marknadsföring);
 3. Inkräkta på PayPals eller tredje parts copyright, patent, varumärke, företagshemlighet eller andra immateriella rättigheter, eller på rätten till offentlighet eller integritet;
 4. Agera på ett sätt som är obscent, ärekränkande, smädande, utgör olaga hot eller olaga trakasseri;
 5. Tillhandahålla falsk, felaktig eller missvisande information;
 6. Underlåta att förse oss med mer information om dig och din affärsverksamhet som vi rimligen kan begära;
 7. Skicka eller ta emot pengar som vi rimligen kan anse vara potentiellt relaterade till bedrägeri eller obehörig användning;
 8. Vägra att samarbeta vid en undersökning eller tillhandahålla bekräftelse av din identitet eller av information du tillhandahåller oss;
 9. Försöka att "sälja samma sak två gånger" eller vidta någon åtgärd som kan leda till otillbörligt berikande under pågående tvist genom att ta emot eller försöka ta emot pengar från både PayPal och säljaren, banken eller betalkortsföretaget för samma transaktion;
 10. Använda ett anonymiserande ombud, elektroniskt eller fysiskt (t.ex. en postbox som adress) eller på annat sätt;
 11. Kontrollera ett konto som är kopplat till ett annat konto som har använts vid någon av dessa begränsade aktiviteter (ett konto anses vara "kopplat" till ett annat konto enligt avsnitt 9.1.k i de fall PayPal har skäl att tro att båda kontona kontrolleras av samma juridiska person eller grupp av juridiska personer (inklusive och utan begränsning till individer), vilket är mer sannolikt när båda kontona har vissa gemensamma attribut, inklusive och utan begränsning till samma registrerade användarnamn, mejladress, betalningsalternativ (t.ex. bankkonto) och/eller registrerade id som används för att ta emot tjänster från PayPals partner (till exempel ett eBay-id));
 12. Sköta din verksamhet eller använda tjänsterna på ett sätt som medför eller kan medföra klagomål, tvister, krav, återkallanden, chargebacks, avgifter, böter, straff och andra skulder till PayPal, en användare, en tredje part eller dig själv;
 13. Missbruka (som köpare eller säljare) vår webbprocess för tvistlösning och/eller PayPals köparskydd;
 14. Åstadkomma att PayPal får ta emot ett oproportionerligt antal krav som avslutats till fördel för anmälaren i fråga om ditt konto eller din verksamhet.
 15. Ha ett kreditomdöme från ett kreditupplysningsföretag som indikerar att din användning av tjänsterna är behäftad med en hög risknivå;
 16. Använda kontot eller tjänsterna på ett sätt som PayPal, Visa, MasterCard, American Express eller vår inlösande bank och/eller våra betalningsprocessorer har anledning att tro utgör ett missbruk av bankens återbetalningsprocess, kreditkortssystem eller ett brott mot kreditkortsföretagets regler;
 17. Låta ditt konto ha ett saldo som motsvarar ett belopp som du är skyldig oss.
 18. Genomföra aktiviteter som utgör eller kan utgöra en kredit- eller bedrägeririsk, en plötslig ökning av exponeringen eller en betydande eller på annat sätt skadlig exponeringsnivå (vilket PayPal har rimliga skäl att anse, grundat på tillgänglig information).
 19. Använd ett betalkort med ditt konto för att ge dig själv ett kontantförskott (eller hjälpa andra att göra det).
 20. Komma åt tjänsterna från ett land som inte finns med på sidan PayPal globalt;
 21. Avslöja eller distribuera annans användaruppgifter för eller till tredje part, eller använda dessa uppgifter i marknadsföringssyften utan mottagarens uttryckliga tillstånd;
 22. Skicka oönskade e-postmeddelanden till en användare eller använda tjänsterna för att ta emot betalning för att skicka, eller hjälpa till att skicka, oönskade e-postmeddelanden till tredje parter;
 23. Vidta någon åtgärd som medför en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på tjänsterna, vår infrastruktur, våra webbplatser, vår programvara eller våra system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av tjänsterna) oavsett om de drivs av oss eller på uppdrag av oss;
 24. Underlätta för virus, trojaner, skadliga program, maskar eller andra datorprogram som försöker eller kan skada, störa, fördärva, missbruka, negativt påverka, i hemlighet fånga upp eller tillägna sig eller få obehörig åtkomst till system, data eller information eller tjänsterna;
 25. Använda robot, spindel, annan automatisk enhet eller manuell process för att övervaka eller kopiera vår webbplats utan föregående skriftligt tillstånd från oss;
 26. Använda någon enhet, programvara eller rutin för att gå förbi våra rubriker för robotexkludering, eller störa eller avbryta eller försöka störa eller avbryta vår webbplats, vår programvara och våra system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av tjänsterna) som drivs av oss eller på uppdrag av oss, någon av tjänsterna eller andra användares användning av någon av tjänsterna;
 27. Kopiera, reproducera, kommunicera till tredje part, ändra, modifiera, skapa avledande verk, visa offentligt eller rama in innehåll från PayPals webbplatser utan vårt eller någon annan tredje parts skriftliga samtycke;
 28. Vidta någon åtgärd som kan leda till att vi förlorar någon av de tjänster som tillhandahålls av våra internetleverantörer, betalningsprocessorer eller andra leverantörer eller tjänsteleverantörer;
 29. Använda tjänsten för att testa kreditkortsbeteenden;
 30. Avslöja ditt/dina kontolösenord för någon annan, inte heller får du använda någon annans lösenord. Vi åtar oss inget ansvar för förluster som du ådrar dig, inklusive, men inte begränsat till, orsakade av att annan person använder ditt konto till följd av missbruk av lösenord;
 31. Vidta, eller underlåta att vidta, eller försöka vidta eller underlåta att vidta, annan åtgärd som kan påverka funktionen hos tjänsten eller hos aktiviteter som utförs av oss som en del av tjänsten eller på annat sätt än vad som är förenligt med detta avtal;
 32. Be om eller skicka en privat transaktionsbetalning för en handelstransaktion."
 33. Tillåta att din användning av tjänsten utgör en risk för PayPal så att PayPal inte kan uppfylla sina skyldigheter att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorister samt andra föreskrivna skyldigheter (bland annat där vi inte kan verifiera din identitet eller där du underlåter att utföra de steg som krävs för att upphäva din gräns för att överföra, ta emot eller ta ut pengar enligt avsnitten  4.5, 5.1 och 6.3 eller där du utsätter PayPal för risken att dömas med regleringsböter från europeiska, amerikanska eller andra myndigheter för behandlingen av dina transaktioner);
 34. Integrera eller använda någon av tjänsterna utan att helt följa alla obligatoriska krav som kommuniceras i guider för integrering och för programmerare eller i annan dokumentation som publiceras emellanåt av PayPal; eller
 35. Drabbas av (eller göra så att vi fastställer att det finns en rimlig sannolikhet att drabbas av) ett säkerhetsbrott på din webbplats eller i dina system som kan resultera i obehörigt utlämnande av kunduppgifter.

Du är införstådd med att engagemang i ovanstående begränsade aktiviteter minskar din eller andra PayPal-kunders säkra åtkomst och/eller användning av dina betalningsinstrument, ditt konto eller av tjänsten i allmänhet.

9.2 Så här skapar du säkra betalningsinstrument. Du samtycker till att genomföra följande åtgärder för att hålla ditt betalningsinstrument säkert:

 1. Inte bedriva några begränsade aktiviteter.
 2. Förvara information om dina betalningsalternativ, lösenord och pinkoder på en säker plats.
 3. Låt inte någon annan ha eller använda dina betalningsalternativ eller lösenords- och pinkodsuppgifter.
 4. Röj inte information om dina betalningsalternativ, lösenord eller pinkod utom när tjänsterna används.
 5. Skriv aldrig ditt lösenord eller din pinkod på ett sätt som kan förstås av någon annan.
 6. Välj inte ett lösenord eller en pinkod som är lättare att komma ihåg, eftersom det är en sekvens med bokstäver och siffror som kan vara enkla att gissa.
 7. Var försiktig så att ingen ser ditt lösenord eller din pinkod när du använder det.
 8. Kontrollera att du har loggat ut från alla program som är kopplade till betalning när du inte använder enheten för att komma åt tjänsten och/eller när andra kan komma åt den (t.ex. om du delar enhet med andra eller använder den via en osäker offentlig internetanslutning, som i kostnadsfria Wi-Fi-områden).
 9. Försök att inte använda funktioner som sparar eller lagrar lösenord och pinkoder i enheten.
 10. Följa alla rimliga instruktioner från oss om hur du kan skydda ditt betalningsinstrument."
 11. Uppdatera dina personliga uppgifter på ditt konto. Vi kanske inte kan svara dig om du kontaktar oss angående ditt konto från en adress, ett telefonnummer eller en mejladress som inte finns registrerad hos oss.
 12. Vidta alla rimliga åtgärder för att skydda säkerheten på de privata elektroniska enheter från vilka du använder tjänsten (inklusive, utan begränsning, använda pinkod och/eller lösenordsskyddade personligt konfigurerade enhetsfunktioner för att använda tjänsterna). Om du tappar bort enheten måste du informera oss om det omedelbart och radera den från inställningarna i ditt PayPal-konto.

Mer information om hur du tryggt använder våra tjänster finns i vårt dokument viktig betalnings- och tjänstinformation.

9.3 Begränsade aktiviteter och behörigheter.  Ingenting i avsnitt 9 hindrar dig från att tillåta att tredje part utför vissa åtgärder för din räkning enligt beskrivningen i avsnitt 15.9 i enlighet med villkoren i deras licens och gällande lag.

Tillbaka till början

10. Dina skyldigheter – åtgärder vi kan komma att vidta

10.1 Dina skyldigheter.

 1. Du ansvarar för alla återkallanden, chargebacks, avgifter, böter, straff och andra uppkomna skulder till PayPal och PayPal-användare eller en tredje part som orsakas av din användning av tjänsterna och/eller som följer av ditt åsidosättande av detta avtal. Du samtycker till att ersätta PayPal, en användare eller en tredje part för alla sådana skyldigheter.
 2. Kravansvar under PayPals köparskydd. Oaktat något annat avsnitt i detta avtal gäller att om PayPal fattar ett slutligt beslut om att du förlorar ett krav som har ställts direkt på PayPal åläggs du att ersätta PayPal för detta. Se avsnitt 13 (och främst avsnitt 13.7) angående hur PayPals köparskydd kan påverka dig som säljare. Ditt ansvar kommer att omfatta hela inköpspriset av objektet och de ursprungliga fraktkostnaderna (och i vissa fall kanske du inte får tillbaka objektet). PayPals säljarskydd kan täcka ditt ansvar, se avsnitt 11 nedan.
 3. Återbetalning av din skuld. I händelse av att PayPal har fordringar på belopp som du är ansvarig för kan PayPal omedelbart avlägsna dessa belopp från ditt saldo (om de finns tillgängliga). Om pengarna som är tillgängliga på ditt konto inte täcker dina skulder förbehåller PayPal sig rätten att driva in din skuld till PayPal genom att använda betalningar som tas emot på ditt konto för såvitt du inte accepterar återbetalning till PayPal på annat sätt. PayPal kan även kräva in fordringar på dig på juridisk väg, inklusive, men inte begränsat till, via anlitande av inkassobyrå.
 4. Tillfälliga reservationer av anmälda transaktioner. Om en köpare inleder ett krav, en chargeback eller ett återkallande för en betalning du erhållit kommer PayPal att tillfälligt reservera pengar på ditt konto för att täcka hela beloppet för kravet, chargebacken eller återkallandet. Genom denna åtgärd begränsar vi inte din användning av kontot när det gäller andra pengar än de som tvisten gäller, eller som omfattas av kravet, en chargeback eller återkallandet, om vi inte har ett annat skäl till detta. Om du vinner tvisten eller om betalningen är kvalificerad för en utbetalning enligt villkoren i PayPals säljarskydd upphäver vi reservationen och återställer åtkomsten till tillämpliga pengar. Om du förlorar tvisten drar PayPal pengarna från ditt konto.

Den här processen gäller även för alla krav som en köpare anmäler mot dig hos eBay via eBays lösningsprocess om du har godkänt att eBay använder ditt PayPal-konto för att betala belopp som du är skyldig eBay eller köparen (som kan vara fallet) i enlighet med villkoren för eBays lösningsprocess (”eBays tillbörliga belopp”) och eBay har meddelat oss om kravet. I den utsträckning som de här bestämmelserna följs godkänner du och anvisar PayPal att behandla betalningar av alla eBays tillbörliga belopp från ditt PayPal-konto till eBay eller till köparen (som kan vara fallet) i enlighet med eBays anvisningar till PayPal. Du godkänner även att PayPal kan behandla ditt godkännande och dina betalningsanvisningar för ett tillbörligt eBay-belopp som avbrutna och PayPal har inget ansvar att genomföra en sådan betalning om PayPal (enligt eget gottfinnande) bedömer att kravet hade kunnat avgöras till din fördel om det hade lämnats in till PayPal. Du kan också avbryta detta godkännande och dina anvisningar genom att kontakta PayPals kundtjänst.   Alla krav som lämnats in direkt till eBay styrs enbart av eBays policy. Villkoren för PayPals program för säljarskydd täcker inte säljare vad gäller krav som köparen lämnar in direkt till eBay.

10.2 Åtgärder från PayPals sida. Om vi har anledning att tro att du har engagerat dig i någon begränsad aktivitet, kan vi vidta olika åtgärder för att skydda PayPal, en användare, en tredje part eller dig mot återkallanden, chargebacks, krav, avgifter, böter, straff och andra skyldigheter. De åtgärder vi kan vidta omfattar, men är inte begränsade till, följande:

 1. Vi får när som helst och utan ansvar, stänga av, spärra, begränsa, stänga eller avbryta din rätt att använda dina betalningsinstrument eller ditt konto helt eller för en viss transaktion, vilket i sin tur kan stänga av, spärra, stoppa eller avbryta åtkomst till ditt konto eller tjänster (som till exempel begränsad åtkomst till något av dina betalningsalternativ och din möjlighet att överföra pengar, göra uttag eller ta bort ekonomisk information). Vi kommer normalt i förväg meddela varje upphävande eller annullering men vi får, om det är rimligt att göra detta (om du t.ex. bryter mot detta avtal eller om vi anser det tillrådligt av säkerhetsskäl), avbryta eller dra in din rätt att använda dina betalningsinstrument eller ditt konto utan föregående meddelande.
 2. Spärra ditt konto och/eller hålla inne pengar på reservkontot (inklusive, men inte avgränsat till, i mer än 180 dagar om PayPal så kräver, där PayPals rättigheter enligt avsnitt 10.2 uppkommer till följd av ditt engagemang i den begränsade aktivitet som anges i avsnitt 9.1.);
 3. Vägra en viss betalningstransaktion när som helst av någon anledning och endast åläggas att tillhandahålla information om avslaget och skälen för detta, samt hur du, om möjligt, kan lösa problemet, på begäran och under förutsättning att det inte är förbjudet enligt lag;
 4. Vi får återkalla en betalning (inklusive, om så är lämpligt, till avsändarens betalningsalternativ) som strider mot vår policy för godtagbar användning eller avsnitt 9, eller som vi har rimliga skäl att misstänka strider mot vår policy för godtagbar användning eller avsnitt 9;
 5. Vi får kontakta tredje parter och avslöja uppgifter om de begränsade aktiviteterna på det sätt som anges i vår sekretesspolicy (även kallad sekretessmeddelande);
 6. Vi får begära information från dig eller på annat sätt uppdatera felaktig information du angett.
 7. Vi kan vägra att tillhandahålla våra tjänster till dig i framtiden;
 8. Vi kan reservera dina pengar i den utsträckning och under så lång tid som rimligen behövs för att skydda mot risken för ersättningsansvar. Du bekräftar att, som en icke uttömmande beskrivning:
  1. PayPals risk för ersättningsansvar i samband med kortfinansierade betalningar som du tar emot kan föreligga tills dess att risken för en chargeback som avgörs till förmån för betalaren/köparen (enligt kortbetalningsreglerna) har upphört. Detta beror på vissa faktorer, inklusive och utan begränsning:
   1. Typ av varor eller tjänster för vilka du får betalning; eller
   2. Tidsramen för leverans av varor eller utförande av tjänster som du tar emot betalningar för (t.ex. försäljning av evenemangsbiljetter flera månader före evenemangsdatum kan utgöra en högre och mer bestående risk för chargebacks än försäljning av de flesta andra varor eller tjänster);
  2. PayPals risk för ersättningsansvar i samband med ett krav eller en tvist som uppstår till följd av en mottagen betalning kan pågå under den tid som det tar för parterna att avgöra kravet eller tvisten och alla överklaganden av kravet eller tvisten i enlighet med avsnitt 13 i detta avtal;
  3. PayPals risk för ersättningsansvar ifall du drabbas av insolvens kan föreligga under så lång tid och i den utsträckning som tillämpliga lagar hindrar PayPal från att vidta rättsliga åtgärder mot dig; och
  4. Om du låter ditt konto ha ett saldo motsvarande ett belopp som du är skyldig PayPal, kan PayPals risk för ersättningsansvar föreligga under den tid och i den utsträckning som du är skyldig PayPal detta belopp.
 9. Vi kan vidta juridiska åtgärder mot dig.
 10. Vi kan stänga av din behörighet till PayPals säljarskydd och/eller PayPals köparskydd (även i efterhand).
 1. Vi kan stänga av, begränsa eller avbryta din åtkomst till de tjänster, webbplatser, program och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av tjänsterna) som drivs av oss eller på uppdrag av oss, och dina data.

Om inte annat har uppgivits av oss får du inte använda eller försöka att använda ditt betalningsinstrument eller konto när det är spärrat eller stängt. Du måste se till att alla avtal med handlare eller annan tredje part som innefattar betalningar som initierats av tredje part (inklusive förgodkända betalningar) som konfigurerats från ditt konto avbryts omedelbart efter uppsägning, suspension eller avstängning av kontot. Du förblir ansvarig enligt detta avtal när det gäller alla avgifter och andra belopp som uppstår vid användning av ditt konto när som helst, oberoende av uppsägning, suspension eller avstängning.

10.3 Begränsad åtkomst. Om vi misstänker att ditt konto har använts utan ditt godkännande kan vi stänga av eller begränsa åtkomsten till ditt konto eller till våra tjänster (till exempel begränsa tillgången till något av dina betalningsalternativ och din möjlighet att överföra pengar, göra banköverföringar eller ta bort betalningsinformation). Om vi begränsar åtkomsten till ditt konto kommer vi att meddela dig och ge dig möjlighet att begära ett återställande av åtkomsten om så är lämpligt.

10.4 Reserverade pengar. PayPal kan efter eget gottfinnande reservera pengar på ditt konto när PayPal har rimliga skäl att tro (baserat på tillgänglig information till PayPal vid tidpunkten för reserven och vad PayPal efter eget gottfinnande anser vara en godtagbar risk under alla omständigheter) att det kan finnas en risknivå som är högre än den godtagbara förknippad med ditt konto. Om PayPal reserverar pengar på ditt konto kommer de att finnas på ditt reservkonto och dessa pengar kommer att visas som "utestående" i PayPal-saldot. Om ditt konto är föremål för en reservation kommer PayPal att skicka dig ett meddelande som anger villkoren för reserver. Villkoren kan kräva att en viss procentandel av de belopp som överförts till ditt konto reserveras för en viss tidsperiod, eller att en viss summa pengar kommer att hållas i reserv, eller någonting annat som PayPal bedömer är nödvändigt för att skydda mot riskerna med ditt konto. PayPal kan ändra villkoren för reserver när som helst genom att meddela dig de nya villkoren. Du kan avsluta ditt konto om du motsäger dig reservationen. Om ditt konto har avslutats av någon anledning har vi rätt att hålla reserven i upp till 180 dagar. När risken för konton hanteras kan vi också begränsa det belopp du omedelbart kan ta ut eller ändra tidsåtgången eller betalningsmetoden för uttag, kvittning av belopp från ditt saldo och/eller kräva att du, eller en person som i samband med dig ingår i andra former av säkerhetsarrangemangen med oss (t.ex. genom att tillhandahålla en garanti eller att kräva att du sätter in pengar hos oss som säkerhet för dina förpliktelser mot oss eller tredje man). Du samtycker även till att förbinda dig att, på egen bekostnad, vidta ytterligare åtgärder (inklusive, utan begränsning, uppvisa alla nödvändiga dokument och registrera alla former av dokument som rimligen kan krävas för att göra det möjligt för oss att utföra någon form av säkerhetsintresse eller på annat sätt) som krävs för att upprätta en reserv eller annan form av säkerhet på ett sätt som rimligen fastställs genom oss.

10.5 Reserverad betalning

 1. Du är införstådd med att antingen:
  1. Du tar emot en betalning som innebär en transaktionsrisk, eller
  2. det finns en högre än en godtagbar nivå på risken eller exponeringen som är kopplad till ditt konto (baserat på tillgänglig information till PayPal vid tidpunkten och vad som PayPal efter eget gottfinnande kan anse vara en godtagbar nivå på risk eller exponering för PayPal, dess kunder och/eller dess tjänstleverantörer under alla omständigheter),

kan PayPal efter eget gottfinnande (med rimligt agerande) reservera denna eller annan betalning. Om PayPal reserverar pengar på ditt konto, kommer vi att underrätta dig om detta (inklusive, men inte begränsat till, hur länge reservationen kan ske) – pengarna kommer att finnas på ditt reservkonto och dessa pengar kommer att visas som "utestående" i PayPal-saldot. Vi kan meddela dig om reservationen genom godkända tredje parter (till exempel partnerplattformar där du genomför transaktioner).

 1. PayPal kan upphäva reservationen för betalningen enligt denna bestämmelse när PayPal bedömer att transaktionsrisken, eller risken eller exponeringen som är kopplad till ditt konto inte längre existerar. Observera att om du trots ovanstående får ett krav, en tvist, chargeback eller återkallande för transaktionen som reservationen gäller, kan dessa pengar (eller ett belopp som motsvarar aktuell betalning) hållas på ditt reservkonto tills frågan har lösts enligt detta avtal.
 2. Du samtycker till att förse PayPal med den information som PayPal rimligen kan begära för att kunna fastställa huruvida transaktionsrisken eller risken eller exponeringen av ditt konto har upphört. Du kan avsluta ditt konto om du motsäger dig reservationen enligt denna bestämmelse. Om ditt konto har avslutats av något skäl har PayPal rätt att reservera en betalning enligt denna bestämmelse under en period på upp till 180 dagar från det datum då de fullständiga förpliktelserna enligt avtalet för försäljningen (som betalningen i fråga avser) har avslutats.

10.6 Information om dig

 1. PayPal förbehåller sig rätten att begära ytterligare information från dig, utöver vad som anges i detta avtal, i syfte att uppfylla sina skyldigheter att förhindra penningtvätt. Du accepterar att efterleva våra önskemål om ytterligare information som vi rimligen kan begära i syfte att uppfylla våra skyldigheter att förhindra penningtvätt. Detta kan innefatta, men inte avgränsas till, att begära att du faxar, mejlar eller på annat sätt tillhandahåller oss vissa identitetshandlingar. Du accepterar även att på rimlig begäran på egen bekostnad tillhandahålla oss information om dina finanser och din verksamhet, inklusive, men inte avgränsat till, dina senaste finansiella rapporter (certifierade eller inte) samt rapporter om handläggningstjänster (om detta är tillämpligt).
 2. Bli verifierad

(i) I syfte att få statusen verifierad måste du: lägga till ett betalkort och slutföra processen för att koppla och bekräfta kort.

(ii) PayPal kan, från tid till annan, göra andra metoder eller förfaranden för att erhålla statusen "Verifierad" tillgängliga för dig. Genom att uppmärksamma en användare som "Verifierad" meddelar PayPal endast att den verifierade användaren har genomfört stegen i den process som krävs för att erhålla statusen "Verifierad". Med hänvisning till avsnitt 1.1 innebär PayPals tilldelning av statusen "Verifierad" till en användare inte att PayPal garanterar, går i god för eller på annat sätt framställer att en verifierad användare kommer att slutföra en kommersiell transaktion.

10.7 Utlämnande av orsaker till våra åtgärder

Vårt beslut att vidta de åtgärder som anges i avsnitt 10 i det här dokumentet och alla andra åtgärder som vi vidtar enligt detta avtal, oavsett om de begränsar eller utökar din åtkomst till vår tjänst, vår infrastruktur, våra webbplatser, vår programvara eller våra system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla tjänsterna), oavsett om de drivs av oss eller för vår räkning, (inklusive, utan begränsning, eventuella blockeringar, begränsningar, avstängningar, uppsägningar, reservationer och reserver) kan baseras på konfidentiella kriterier som är av yttersta vikt för vår riskhantering och för att skydda PayPal, våra kunder och/eller tjänstleverantörer. Dessutom kan vi vara förhindrade av bestämmelser eller en statlig myndighet från att avslöja viss information till dig om sådana beslut. Vi har ingen skyldighet att lämna ut information om vår riskhantering eller våra säkerhetsförfaranden eller vår konfidentiella information till dig.

Tillbaka till början

11. Program för säljarskydd

11.1 Vad är PayPals säljarskydd?
Om du är mottagare av en betalning gjord av en kund ("betalningsmottagare"), ersätter vi dig med ett belopp för krav, återkallanden eller chargebacks som drabbar dig av följande skäl:

 1. En chargeback eller ett återkallande utfärdades mot dig på grund av en "obehörig betalning" (förutom eventuella "obehöriga betalningar" som uppkommit i en miljö som PayPal inte är värd för), eller
 2. En chargeback eller ett krav har utfärdats mot dig på grund av att objektet inte mottagits,

där PayPal mottar bevis från dig på att objektet har postats eller levererats i enlighet med de krav som anges nedan, underställt de övriga villkor som anges i detta avsnitt 11 (inklusive, men inte avgränsat till, kvalificeringskraven i avsnitt 11.6).

Läs avsnitt 13 (PayPals köparskydd) om du vill veta hur ett krav kan uppstå mot dig. Om du säljer eller marknadsför till köpare i andra länder ska du läsa policyn för PayPals köparskydd i de länder där köparna finns (relevanta policyer för PayPals köparskydd finns tillgängliga här samt från sidfoten Användaravtal som finns på de flesta av PayPals webbsidor). Det är dessa policyer som gäller för dig som betalningsmottagare eller säljare.

Läs även avsnitt 5.3 (Risk för återkallanden, chargebacks och krav) om du vill veta mer om risken för återkallanden, chargebacks och krav som uppstår när du tar emot en betalning.

11.2 PayPals säljarskydd omfattar:

 1. Betalningsmottagare med registrerat/registrerade PayPal-konto/konton i Sverige som mottar PayPal-betalningar från köpare som gör kvalificerade köp via eBay (i hela världen och där PayPal accepteras); och
 2. Betalningsmottagare med registrerat/registrerade PayPal-konto/konton i Sverige som mottar PayPal-betalningar från köpare som gör kvalificerade köp utanför eBay.

PayPals säljarskydd gäller inte krav, chargebacks och/eller återkallanden av det skälet att köpet skiljde sig väsentligt från beskrivningen (SNAD) och inte heller varor som du levererar eller som hämtas personligen.

11.3 Hur mycket skydd ger PayPals säljarskydd?
PayPal kommer att betala det fulla beloppet för föremålet för ett kvalificerat krav, en chargeback eller ett återkallande och chargeback-avgiften upphävs, om tillämpligt.

 1. Vi får stänga av din behörighet till PayPals säljarskydd om vi har rimliga skäl att anta att det finns en ökad risk kopplad till ditt konto. När vi bedömer risken tar vi följande i beaktning:
  • Det totala beloppet och/eller antal krav, chargebacks eller återkallanden som har utfärdats mot ditt PayPal-konto.
  • Rimlig risk för kontot i fråga om PayPals och vårt systems integritet.
  • Potentiella förluster för oss eller våra användare.
 2. Vi får stänga av din behörighet för PayPals säljarskydd om det är kopplat eller associerat med ett annat konto som har stängts av.
 3. Vi häver avstängningen om vi inte längre har rimliga skäl att tro att det finns en ökad risk kopplad till ditt konto.

11.4 Vad händer om en köpare lämnar in ett krav, chargeback eller återkallande?
PayPal kommer att tillfälligt reservera pengar på ditt konto för att täcka hela beloppet för kravet, chargeback eller återkallandet. Se avsnitt 10.1.d för mer information om den tillfälliga reservationsprocessen.

11.5 Om betalningen inte omfattas av PayPals säljarskydd kommer PayPal att ta bort pengarna från ditt konto och returnera betalningen till köparen. Dessutom är du ansvarig för PayPals chargeback-avgift, om tillämpligt.

11.6 Kvalificeringskraven

Vilka är kvalificeringskraven för PayPals säljarskydd?
Om du har tagit emot mer än 100 000 € per månad minst en gång under en sammanhängande period av 6 månader på ditt PayPal-konto och/eller om du tar ut en extra avgift för användning av PayPal (när gällande lag tillåter att du tar ut en extra avgift), är du inte kvalificerad för PayPals säljarskydd och Avsnitt 11.5 tillämpas på dig såvida inget annat överenskommits mellan dig och PayPal. PayPal kommer att granska dina kvalifikationer för säljarskydd i oktober och april varje kalenderår.

För att kvalificera dig för PayPals säljarskydd måste samtliga av följande krav uppfyllas:

 1. Du måste respektera de krav som anges i avsnitt 11.3 i förhållande till ditt PayPal-konto.
 2. Transaktionen måste vara märkt av PayPal som kvalificerad eller delvis kvalificerad för PayPals säljarskydd på kontosidan "Transaktionsuppgifter".
 3. Om den är markerad som kvalificerad gäller skydd mot både obehöriga betalningar och objekt som inte mottagits.
 4. För materiella objekt: skicka varan till den leveransadress som anges på sidan Transaktionsdetaljer. Om objektet levereras personligen eller om betalningsmottagaren skickar föremålet till en annan adress (exempelvis om köparen ber dig använda en annan adress som uppges vara en "jobbadress" eller "gåvoadress") kan du inte få ersättning enligt villkoren i PayPals säljarskydd.
 5. Du får åtkomst till sidan "Transaktionsuppgifter" genom att logga in på ditt PayPal-konto, välja "Transaktionshistorik" och sedan välja "Detaljer" för transaktionen.
 6. Du måste följa de leveranskrav som anges nedan.
 7. Du måste godkänna en betalning från ett enda PayPal-konto för köpet (delvis betalning och/eller avbetalning räknas inte).
 8. Du måste svara på PayPals begäran om dokumentation och annan information som PayPal rimligen kan behöva för att undersöka ärendet inom rimlig tid.
   

11.7 Vilka leveranskrav finns?

Leveranstyp

Skydd mot obehörig betalning

Skydd vid ej mottagna varor

Nationellt/internationellt

Fraktbevis (för materiella objekt) eller leveransbevis (för immateriella eller virtuella objekt eller tjänster)

Leveransbevis

Om betalningen är för varor som är förbeställda eller skapas vid beställning ska frakten göras inom fraktpolicyn eller andra specifikationer på handlarens webbplats.
 

11.8 Vad är ett "fraktbevis"?
Dokument på nätet eller fysisk dokumentation från ett postföretag som innehåller alla följande:

 1. Statusen "skickad" (eller motsvarande) samt datum när den skickades.
 2. Mottagarens adress som minst visar stad eller postnummer (eller internationell motsvarighet).
 3. Officiellt godkännande av transportbolaget (t.ex. en poststämpel, mottagningsbevis eller onlinespårningsinformation). Eller, om du har leveransbevis, då behöver du inte fraktbevis.
   

11.9 Vad är ett "leveransbevis"?
"Leveransbevis (för materiella objekt)" avser onlinedokumentation från ett post-/transportföretag som omfattar följande:

 1. Statusen "levererad" (eller motsvarande) samt datum när den skickades.
 2. Mottagarens adress som minst visar stad eller postnummer (eller internationell motsvarighet).

"Leveransbevis (för immateriella eller virtuella objekt eller tjänster)" avser alla övertygande bevis som visar att köpordern uppfyllts. Häri inräknas bland annat följande (men inte begränsat till):

 1. Det datum som objektet eller tjänsten levererades;
 2. Mottagarens adress (e-post/IP osv.) i förekommande fall.
   

11.10 Vilka exempel finns på objekt/transaktioner/ärenden som inte uppfyller kraven för PayPals säljarskydd?

 1. Licenser för digitalt innehåll och digitala varor. PayPal kan efter eget gottfinnande ibland låta vissa immateriella objekt, licenser för digitalt innehåll och/eller tjänster omfattas av villkoren. Följande objekt omfattas emellertid aldrig av villkoren, såvida inte något annat skriftligen avtalats med PayPal:

i. Objekt som motsvarar kontanter (inklusive, utan begränsning, värdeobjekt som presentkort och förbetalda kort).

ii. Betalningar som avser finansiella produkter och investeringar.

iii. Donationer.

 1. objekt som du levererar (eller som hämtas) personligen
 2. Transaktioner som behandlats på annat sätt än via köparens PayPal-konto eller som en PayPal-gästtransaktion. Om betalningen till exempel har tagits emot som en direktkortbetalning (inklusive via Zong, Website Payment Pro (PayPal-direktbetalning och virtuell terminal)) är den inte berättigad till täckning.
 3. krav, chargebacks och återkallanden som avser objekt som inte stämmer med beskrivningen
 4. Objekt som köps via radannonser.
 5. Överklaganden som görs direkt till PayPal i Problemhanteringscenter i enlighet med avsnitt 13 i det här avtalet.
 6. Betalningar som avser guld (antingen i fysisk form eller börsnoterad form).
 7. Transaktioner som utförs med PayPals massbetalningsfunktion.

Tillbaka till början

12. Fel och obehöriga transaktioner

12.1 Identifiera fel och/eller obehöriga transaktioner. Du kan kontrollera din transaktionshistorik när som helst genom att logga in på ditt konto på PayPals webbplats och klicka på fliken "Historik". Det är mycket viktigt att du omedelbart meddelar PayPal om du har anledning att tro att någon av följande aktiviteter har inträffat: (i) en obehörig transaktion har gjorts från ditt konto, (ii) någon har fått obehörig åtkomst till ditt konto, (iii) lösenordet eller pinkoden har äventyrats, (iv) en enhet du har använt för tjänsten har försvunnit, stulits eller inaktiverats eller (v) någon har överfört eller kan ha överfört pengar från ditt konto utan din tillåtelse (detta omfattar när du kopplar ditt konto till en tredjepartsplattform (till exempel en webbplats eller en app) för att göra betalningar direkt från plattformen, men en betalning gjorts från ditt konto för en transaktion via plattformen som du inte gjort) (gemensamt kallat ”otillbörlig kontoåtkomst”). Du måste omedelbart meddela oss om du har anledning att tro att något annat problem har inträffat på ditt konto. För att kunna meddela PayPal omedelbart om någon av ovanstående händelser rekommenderar vi att du noga övervakar ditt konto regelbundet. Vi kommer inte att hålla dig ansvarig för obehörig användning av ditt konto, under förutsättning att vi är övertygade om att du inte har agerat avsiktligt så att en tredje person har fått tillgång till ditt PayPal-id och/eller ditt lösenord/din pinkod eller din enhet medan du är inloggad på tjänsterna. Vi håller dig ansvarig för obehörig användning av ditt konto om vi har bevis på att du har handlat avsiktligt så att en tredje person har fått tillgång till ditt PayPal-id och/eller lösenord/pinkod, att du har handlat på ett bedrägligt sätt, eller om du med uppsåt eller grov vårdslöshet har underlåtit att uppfylla dina förpliktelser att använda ditt betalningsinstrument på det sätt som anges i det här avtalet.

12.2 Anmäla fel, obehöriga transaktioner och/eller obehörig användning av ditt betalningsinstrument till PayPal. Du måste meddela oss om du tror att det har skett eller kommer att ske ett fel, en obehörig transaktion eller obehörig användning av ditt betalningsinstrument eller ditt konto genom att ringa till PayPals kundtjänst på det telefonnummer som finns på PayPals webbplats(er), kontakta oss med hjälp av detta rapportformulär eller skriva till PayPal, Attn: Error Resolution Department 22–24 Boulevard Royal L–2449, Luxemburg. Om du först ger oss information via telefon, kan vi begära att du skickar din fråga skriftligt inom tio arbetsdagar efter telefonkontakten. Fyll i formuläret och skicka det online eller med post till PayPal, Attn: Error Resolution Department 22–24 Boulevard Royal L–2449, Luxemburg. Du måste ge oss alla uppgifter i din ägo om omständigheterna kring eventuella fel, obehöriga transaktioner och/eller obehörig användning av ditt betalningsinstrument eller konto och vidta alla rimliga åtgärder som begärs för att hjälpa PayPal i vår undersökning. Vi kan förse tredje part med upplysningar som vi anser har betydelse under dessa omständigheter i enlighet med vår sekretesspolicy.

12.3 Granskning av felrapporter. Utan förbehåll för dina lagstadgade rättigheter meddelar vi dig resultatet av vår undersökning inom 20 arbetsdagar efter att vi mottagit ditt meddelande. Om vi har gjort fel rättar vi genast till det. Om vi behöver mer tid kan vi emellertid avsätta upp till 60 arbetsdagar för att utreda din fråga. Om vi fastställer att vi behöver mer tid kan vi tillfälligt återkreditera ditt konto med det belopp du anser vara felaktigt inom tio arbetsdagar från att vi har mottagit ditt meddelande; så att du kan använda e-pengar medan vår undersökning pågår. Om du inledningsvis informerade oss per telefon och vi inte mottar din fråga skriftligen inom tio arbetsdagar efter den muntliga kontakten är vi inte skyldiga att tillfälligt återkreditera ditt konto.

När undersökningen är avslutad kommer vi att inom tre arbetsdagar meddela dig resultatet. Om vi fastställer att det inte fanns något fel sänder vi dig en skriftlig förklaring och vi kan debitera eventuell tillfällig kredit som vi tidigare har krediterat dig i samband med det påstådda felet. Du får be om kopior på de dokument vi har använt i vår undersökning (utan att detta medför en Avgift för Begäran om Information enligt Schema 1).

12.4 Ansvar för obehöriga transaktioner. Om du rapporterar att det har skett en otillbörlig kontoåtkomst på ditt konto och det inte finns något bevis för bedrägeri eller avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende från din sida, återbetalar vi dig fullt ut för alla obehöriga transaktioner som skickats från ditt konto utan förbehåll för dina lagstadgade rättigheter, under förutsättning att du har delgivit oss den otillbörliga kontoåtkomsten utan dröjsmål och under alla omständigheter senast inom 13 månader efter den första otillbörliga kontoåtkomsttransaktionen har utförts. Om vi har rimligt skäl att anta att ytterligare undersökningar behövs för att tydligare fastställa omständigheterna kring den rapporterade obehöriga kontoåtkomsten kommer vi att följa samma process som beskrivs i avsnitt 12.3 ovan för en sådan undersökning

12.5 Rätt till en återbetalning för en betalning som görs enligt ett godkännande. Du är berättigad till en återbetalning av hela beloppet för varje betalningstransaktion som godkänts, förutsatt att villkoren för återbetalning enligt Avsnitt 4.8 har uppfyllts.

12.6 Fel. Om vi upptäcker ett behandlingsfel kommer vi att rätta till felet. Om felet resulterat i att du fått mindre pengar än du har rätt till, kommer PayPal att kreditera ditt konto för skillnaden. Om felet resulterat i att du fått mer pengar än du hade rätt till, kommer PayPal dra extra pengar från ditt PayPal-konto. Om en betalning har gjorts till ditt betalningsalternativ av misstag kan PayPal rätta till misstaget genom att debitera eller kreditera (efter omständigheterna) tillämpligt betalningsalternativ. Om felet resulterat i att vi inte kunnat slutföra en transaktion i tid eller med rätt belopp, är vi skyldiga att återbetala beloppet till följd av genomförandet av en bristfällig eller icke utförd betalning och för dina förluster eller skadestånd direkt och rimligen förutsebart orsakade av detta underlåtande, såvida inte:

 1. vi inte begått något fel, om du inte hade tillräckligt med tillgängliga pengar för att slutföra transaktionen,
 2. vårt system inte fungerade som det ska och du visste om systemfelet när du påbörjade transaktionen, eller
 3. omständigheter utanför vår kontroll (till exempel en eldsvåda eller översvämning eller förlust av Internetanslutning) förhindrat transaktionen, trots våra rimliga försiktighetsåtgärder.

Oaktat något annat villkor i detta avtal kommer PayPal inte att hållas ansvarigt för ett icke-verkställande eller bristfälligt genomförande av en betalningstransaktion (oavsett om den initierats av dig själv eller någon annan) om du har underlåtit att meddela PayPal om problemet utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast inom 13 månader efter betalningsdatum för betalningstransaktionen.

Tillbaka till början

13. PayPals köparskydd

13.1 Vilka typer av problem omfattas?

 1. PayPals köparskydd hjälper dig med något av dessa problem:
  1. Du har inte fått objektet som du har betalat med PayPal – "Objekt inte mottaget" ("INR").
  2. Du har fått ett objekt som du betalat för med PayPal, men det "stämmer inte med beskrivningen" ("SNAD"). Ytterligare information om vad vi menar med "SNAD" återfinns i avsnitt 13.9.
 2. Om problemet gäller en transaktion som du inte har godkänt (bland annat en dubbel eller felaktig betalning vid användning av PayPals platsbaserade betalningsfunktioner), rapporterar du den icke godkända transaktionen via PayPals säkerhetscenter genom att följa länken Säkerhet längst ner på startsidan för PayPals webbplats.

13.2 Vilka är villkoren för PayPals köparskydd?
Du måste uppfylla alla dessa krav för att vara kvalificerad för en betalning enligt PayPals köparskydd:

 1. Betalningen måste gälla ett kvalificerat objekt och vara utförd från ditt PayPal-konto (se avsnitt 13.3 för mer information om kvalificerade objekt).
 2. Gör betalningen till betalningsmottagaren via:
  1. för INR-krav (ej mottaget objekt) som gäller köp: fliken Överföra pengar på PayPals webbplats genom att klicka på fliken "Köp", eller säljarens PayPal-betalningsflöde
  2. för SNAD-krav (skiljer sig markant från beskrivningen) som gäller kvalificerade köp som gjorts: fliken Överföra pengar på PayPals webbplats genom att klicka på fliken "Köp", eller säljarens PayPal-betalningsflöde (inklusive men utan begränsningar, PayPals platsbaserade betalningsfunktioner om de använts av säljaren).
 3. Inleda en tvist inom 180 dagar från det att du skickade betalningen och följa webbprocessen för tvistlösning som beskrivs nedan under "Hur gör jag för att lösa mitt problem?" i avsnitt 13.5.

13.3 Vilken typ av betalningar är kvalificerade för ersättning enligt PayPals köparskydd?

 1. Köp av de flesta varor och tjänster uppfyller kraven (inklusive resebiljetter, immateriella objekt som rättigheterna för åtkomst till digitalt innehåll och andra licenser), förutom följande transaktioner:
  • köp av fastigheter (inklusive, utan begränsning, bostadsfastigheter)
  • köp av andelar i ett företag
  • köp av fordon (inklusive, utan begränsning, motorfordon, motorcyklar, husvagnar, flygplan och båtar), förutom privata bärbara, lätta fordon som används i rekreationssyfte, till exempel cyklar och hoverboard med hjul
  • betalningar på plattformar för crowdfunding och/eller crowdlending
  • köp av anpassade objekt (såvida inte mottagaren påstår att objekten inte kommit fram)
  • köp av varor och tjänster som är förbjudna enligt PayPals policy för godtagbar användning
  • köp av industriella maskiner som används vid tillverkning
  • köp av objekt som motsvarar kontanter (inklusive, utan begränsning, presentkort)
  • köp av varor och tjänster med Zong, Website Payments Pro eller Virtuell terminal
  • Privat transaktion
  • hasardspel, spel och/eller alla aktiviteter som inbegriper en chans att vinna ett pris
  • betalningar som avser finansiella produkter och investeringar
  • betalningar till statliga myndigheter (med undantag av statligt ägda företag) eller handlare som agerar på uppdrag av statliga myndigheter
  • donationer,
  • köp av varor som du hämtar personligen eller låter någon annan hämta för din räkning (inklusive hos en återförsäljare) och som du påstår inte har kommit fram;
  • betalningar som avser guld (antingen i fysisk form eller börsnoterad form); och
  • Transaktioner som utförs med PayPals massbetalningsfunktion.
  • PayPal kan efter eget gottfinnande automatiskt avsluta eventuella tvister eller krav som du inleder om PayPal har skäl att misstänka att de inte gäller ett kvalificerat köp, som beskrivet ovan.

13.4 Hur mycket omfattas av PayPals köparskydd?

 1. Om PayPal avgör ett krav till din fördel, återbetalar PayPal hela inköpspriset för objektet och de ursprungliga fraktkostnaderna till dig.
 2. PayPal kommer inte att ersätta dig för fraktkostnad som uppstår om du återsänder ett objekt som skiljde sig markant från beskrivningen till betalningsmottagaren eller till någon annan part som PayPal anger. Om betalningsmottagaren lägger fram bevis på att de har levererat varor till din adress kan PayPal bifalla säljaren även om du inte har fått varorna. Se avsnitt 13.11 för annat skydd som du kan vara berättigad till.

13.5 Hur löser jag mitt problem?
Om du inte kan lösa problemet direkt med betalningsmottagaren går du till Problemhanteringscenter och följer våra anvisningar:

 1. Inleda en tvist:
  Inled en tvist inom 180 dagar efter att du betalade för det objekt som du vill anmäla. Vi kan vägra att acceptera tvister som du inleder om det här objektet efter att den här perioden löpt ut (tänk på det om du tillsammans med betalningsmottagaren bestämmer en leveranstid som infaller efter att den här perioden löpt ut).
 2. Omvandla tvisten till ett krav
  Om du och betalningsmottagaren inte kan komma överens omvandlar du tvisten till ett krav inom 20 dagar efter att tvisten inletts. Det är ditt ansvar att följa dessa tidsfrister.
  Du måste vänta i minst sju dagar efter betalningsdatumet innan du trappar upp en tvist för ett objekt som inte mottagits, såvida inte PayPal angett något annat. Om du inte omvandlar tvisten till ett krav inom 20 dagar, stänger PayPal tvisten och du är inte längre kvalificerad för en utbetalning enligt villkoren i PayPals köparskydd. Du får endast ändra eller ändra ett krav efter ansökan om du vill lägga till ytterligare information eller om du vill ändra skälet till din tvist eller ditt krav från "objekt inte mottaget" till "varan stämmer inte med beskrivningen" (men endast om det gäller en enskild betalning). I övrigt kan du inte ändra eller ändra ett krav efter anmälan.
 3. Svara på PayPals begäran om information inom rimlig tid
  Under kravprocessen kan PayPal kräva att du tillhandahåller dokumentation som stöd för din ståndpunkt. Du kan bli ombedd att visa leveransbevis, kvitton, tredje parts utvärderingar, polisrapporter eller annat som PayPal anger. PayPal kan kräva att säljaren utan dröjsmål framlägger bevis på att betalningsmottagaren har levererat eller på annat sätt fullgjort köpet enligt avtalet med köparen, även om köpet inte uppfyller villkoren för PayPals köparskydd enligt avsnitt 13.3. Om säljaren inte framlägger sådant bevis utan dröjsmål kan PayPal avgöra tvisten till säljarens fördel, även om köparen påstår att köpet inte tagits emot.
 4. Följ kraven på PayPal-leveranser inom rimlig tid
  Vid krav där objektet inte stämmer med beskrivningen kan PayPal kräva att du skickar tillbaka objektet till betalningsmottagaren till en adress som ges till dig av PayPal under kravprocessen – eller till PayPal eller en tredje part på egen bekostnad, samt att du uppvisar bevis på leveransen. Kraven på Leveransbeviset beskrivs i avsnitt 11.9 ovan. Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder när objektet paketeras för att minska risken för skador på produkten under transporten. PayPal kan också kräva att du förstör objektet och visar bevis på dess förstörelse.

13.6 Hur löser man kravet?
När en tvist har omvandlats till ett krav kommer PayPal fatta ett slutgiltigt beslut till förmån för köparen eller betalningsmottagaren. Du kan bli ombedd att visa kvitton, tredje parts utvärderingar, polisrapporter, eller annan information som PayPal efterfrågar i rimlig mån för att kunna utreda kravet. PayPal behåller full frihet att fatta det slutgiltiga beslutet till fördel för köparen eller betalningsmottagaren baserat på de kriterier som PayPal bedömer lämpliga. Om PayPal fattar ett slutligt beslut till fördel för köparen eller betalningsmottagaren måste respektive part följa PayPals beslut. PayPal kan kräva att köparen skickar tillbaka det objekt som köparen hävdar inte stämmer med beskrivningen till betalningsmottagaren, till en adress som ges till köparen av PayPal under kravprocessen (på köparens bekostnad), och PayPal kan kräva att en betalningsmottagare tar tillbaka varan och återbetalar hela köpbeloppet samt ursprungliga fraktkostnader. Om en betalningsmottagare vägrar att ta emot objektet kan PayPal fatta ett beslut om kravet till förmån för köparen, förutsatt att köparen har lämnat in bevis till PayPal som visar att objektet skickades till en adress som tillhör betalningsmottagaren och gavs till köparen av PayPal under kravprocessen. I de fall då en betalningsmottagare förlorar ett krav får betalningsmottagaren inte en återbetalning för sina PayPal-avgifter som är kopplade till transaktionen eller andra avgifter som dras från ditt PayPal-konto från en tredje part och som är kopplade till transaktionen (till exempel avgifter från en tredje parts plattform där du har sålt varan).

13.7 Skyddets omfattning
Betalningsmottagare: Som betalningsmottagare är du ansvarsskyldig gentemot PayPal om du förlorar ett krav från en köpare med ett registrerat PayPal-konto någonstans i världen (enligt PayPals köparskyddspolicy i landet för den köparens PayPal-konto eller på annat vis). Detta innefattar, utan begränsning, om du säljer till en köpare som är en fullprogramanvändare och köparen lämnar in ett SNAD-krav. Du är normalt skyldig att ta tillbaka objektet och återbetala köparen med hela inköpspriset plus de ursprungliga leveranskostnaderna. Du kommer inte att få någon återbetalning av dina PayPal-avgifter. Om du förlorar ett krav för ett objekt som inte stämmer alls med beskrivningen på grund av att återlämnandet av objektet rimligtvis skulle kunna resultera i en kränkning av befintlig lagstiftning (till exempel lagar som rör förfalskning), uppmanas du att återbetala hela beloppet till köparen och i vissa fall kan köparen ombes att returnera objektet till säljaren. Om det föreligger rimliga misstankar om att ett påstående om förfalskade objekt är korrekt, förbehåller sig PayPal rätten att anmäla detta till relevanta nationella eller internationella myndigheter. Dessa myndigheter kan begära att köparen skickar in det påstådda förfalskade objektet till dem, vilket gör det omöjligt att skicka objektet tillbaka till säljaren. Om du säljer eller marknadsför till köpare i andra länder ska du läsa policyn för PayPals köparskydd i de länder där köparna finns (relevanta policyer för PayPals köparskydd finns tillgängliga här samt från sidfoten Användaravtal som finns på de flesta av PayPals webbsidor). Det är dessa policyer som gäller för dig som betalningsmottagare eller säljare.

13.8 Vad händer om mitt köp inte uppfyller kraven för ersättning enligt PayPals köparskydd?
Du kan försöka lösa problemet direkt med betalningsmottagaren genom att inleda en tvist i PayPals Problemhanteringscenter. Om du vill göra det måste du inleda tvisten i PayPals problemhanteringscenter inom 180 dagar från det datum då du gjorde betalningen. När du har gjort det, bör du försöka lösa tvisten direkt med betalningsmottagaren. Om din betalning inte uppfyller kraven för PayPals köparskydd kommer PayPal inte att fatta något beslut om kravet.

13.9 Vad innebär att objektet skiljer sig markant från beskrivningen?

 1. Ett objekt skiljer sig markant från beskrivningen om det är materiellt annorlunda jämfört med den senaste beskrivningen som du fick av betalningsmottagaren innan du betalade för objektet (vilket, för nätköp, anses vara betalningsmottagarens beskrivning av objektet i annonsen). Här är några exempel:
  1. Du har fått en helt annan vara. Exempelvis om du har köpt en bok och fått en dvd eller en tom låda.
  2. Objektets skick stämmer inte med beskrivningen. Exempelvis om objektet beskrivs som nytt och det visar sig vara begagnat.
  3. Objektet har annonserats som äkta men visar sig vara oäkta.
  4. Objektet saknar viktiga delar eller egenskaper som inte tagits upp i beskrivningen.
  5. Du har köpt tre objekt från betalningsmottagaren men bara fått två.
  6. Objektet har skadats under leveransen.
 2. Ett objekt är inte klassat som "skiljer sig markant från beskrivningen" om det inte väsentligt skiljer sig från betalningsmottagarens beskrivning. Här är några exempel:
  1. Defekten i objektet beskrevs korrekt i betalningsmottagarens beskrivning.
  2. Objektet har beskrivits korrekt, men du vill inte ha det när du fått det.
  3. Objektet har beskrivits korrekt, men det uppfyller inte dina förväntningar.
  4. Objektet har mindre repor och beskrevs som i använt skick.

13.10 Övertagande av rättigheter
Om PayPal betalar ut ett krav, ett återkallande eller en chargeback i en tvist med mottagaren av din betalning, godkänner du att överföra och tillåta PayPal driva vidare dina rättigheter, fördelar och möjligheter att vidta rättsliga åtgärder mot mottagaren för betalningen. Detta kallas i juridiska termer för att du godkänner en "subrogation" eller att PayPal övertar dina anspråk gentemot mottagaren och tredje parter som är relaterade till betalningen, samt att du godkänner att vi kan utöva dessa rättigheter, fördelar och lösningar direkt eller å dina vägnar enligt PayPals eget gottfinnande.

13.11 Förhållandet mellan PayPals köparskydd och chargeback
Kreditkortets chargeback-rättigheter, om de gäller, kan vara mer omfattande än PayPals köparskydd. Chargeback-rättigheter är inte begränsade till specifika belopp per transaktion, kan begäras mer än 180 dagar efter betalningen, och de kan täcka immateriella värden.

Du kan driva ett krav eller tvist hos PayPal, eller kontakta kreditkortsföretaget eller kreditkortsutfärdaren och driva dina chargeback-rättigheter där. Du kan inte driva frågan hos båda samtidigt och söka dubbel ersättning. Om du har ett pågående krav eller en tvist hos PayPal, och även ansöker om chargeback hos kortföretaget, avslutar PayPal ditt krav eller din tvist och du hänvisas enbart till chargeback-rättigheten.

Om PayPal inte fattar något slutgiltigt beslut om ditt krav förrän ansökningstiden hos kreditkortsföretaget har utgått, eller efter din banks tidsgräns för ett överklagande, och du på grund av vårt dröjsmål inte återfår det fulla belopp du skulle ha varit berättigad till från kreditkortsutfärdaren (dvs. det chargeback-belopp som utgör beloppet du betalt via ditt kreditkort i transaktionen), ersätter PayPal dig för återstoden av det du har förlorat (minus eventuellt belopp som du redan har fått tillbaka av betalningsmottagaren).

Innan du kontaktar kortutfärdaren eller inleder en tvist hos PayPal bör du kontakta betalningsmottagaren för att lösa problemet i enlighet med betalningsmottagarens eventuella returpolicy som anges på betalningsmottagarens webbplats.

Observera att om du väljer att lösa problemet direkt med betalningsmottagaren:

 1. omfattas din rätt att inleda en tvist av en 180 dagars tidsfrist som anges i avsnitt 13.5a. Det är ditt ansvar att följa dessa tidsfrister; och
 2. om (som en del av betalningsmottagarens returpolicy eller på annat sätt) betalningsmottagaren ber att du (och du går med på det) skickar objektet till en adress som inte stämmer överens med adressuppgifterna i vår databas, kan vi bestämma att du inte har skickat tillbaka varan till betalningsmottagaren i enlighet med avsnitt 13.5d.

13.12 Ingen dubbel ersättning
Du får inte något återställande för ett köp enligt PayPals köparskydd om du får återställande för det köpet direkt från betalningsmottagaren eller annan tredje part.

13.13 Biljetter till evenemang
I vissa fall då du köper en biljett eller betalar för rätten att delta i ett evenemang från en betalningsmottagare som har ett PayPal-konto registrerat i Storbritannien ("evenemang") håller PayPal hela summan i särskild förvaring åt dig. Det innebär att du har den verkliga rätten till de pengarna ända tills evenemanget i fråga har genomförts.

Tillbaka till början

14. Tvister med PayPal

14.1 Börja med att kontakta PayPal. Om en tvist uppkommer mellan dig och PayPal är det vårt mål att få kännedom om och bemöta dina problem och, om vi inte kan göra detta så att du blir nöjd, tillhandahålla ett neutralt och kostnadsfritt sätt att snabbt lösa tvisten. Tvister mellan dig och PayPal rörande våra tjänster kan när som helst rapporteras till kundtjänst online via länken E-posta oss på sidan Kontakta oss eller genom att du ringer det kundtjänstnummer som anges på PayPals webbplats/webbplatser och genom att du loggar in på ditt konto.

14.2 ECC-Net och CSSF. Om du har klagomål mot oss kan du välja att eskalera ärendet genom att kontakta någon av följande:

 1. European Consumer Centre (ECC-Net). Du hittar mer information om ECC-Net och hur du kontaktar dem på (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en).
 2. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). CSSF är en myndighet som ansvarar för tillsynen av företag inom finanssektorn i Luxemburg. Du kan kontakta CSSF på 283 Route d'Arlon, L-1150 Luxemburg. Du hittar mer information om CSSF och hur du kontaktar dem på: http://www.cssf.lu eller genom att besöka EU:s webbplats för tvistlösning på nätet på https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Tillbaka till början

15. Allmänt

15.1 Tillämplig lag och domstolars behörighet. Detta avtal och relationen mellan oss ska styras av lagarna i England och Wales, förutsatt att dina rättigheter enligt lokal lagstiftning tillåter det. Vid klagomål som inte kan lösas på annat sätt godtar du de engelska och walesiska domstolarnas icke-exklusiva behörighet till följd av eller relaterande till detta avtal eller tillhandahållandet av våra tjänster utan inskränkning av din rätt att även inleda ett förfarande mot PayPal i detta sammanhang i behörig domstol i Luxemburg. Enkelt uttryckt innebär ”engelska och walesiska domstolars icke-exklusiva jurisdiktion” att en godkänd domstol skulle vara belägen i England eller Wales om du kan föra ett krav på oss baserat på detta avtal till domstol, men att du även kan välja att istället föra kravet till domstol i ett annat land.

15.2 Inget upphävande. Vår underlåtenhet att agera avseende en överträdelse från din eller andras sida upphäver inte vår rätt att agera avseende senare eller liknande överträdelser.

15.3 Ansvarsbegränsning. Vi ska endast vara ansvariga gentemot dig för förlust eller skada som uppkommit direkt och varit rimligen förutsebar vid vår överträdelse av detta avtal, och vårt ansvar under dessa omständigheter är begränsat enligt beskrivning i återstoden av det här avsnittet.

 1. Inte under några omständigheter är vi, andra företag i vår företagsgrupp, personer som agerar å våra vägnar, och/eller de personer vi ingår avtal med, ansvariga för någon av följande typer av förlust eller skada som uppstår genom eller i samband med detta avtal (oavsett om det är rörande kontrakt, kränkning (inklusive, utan begränsning, vårdslöshet) eller på annat sätt:
  1. eventuell förlust av vinster, goodwill, affärer, kontrakt, intäkter eller förväntade besparingar, även om vi informeras om möjligheten för sådana skador, förlust av vinster, goodwill, affärer, kontrakt, intäkter eller förväntade besparingar; eller
  2. förlust eller korruption av data; eller
  3. förlust eller skada av något slag som inte härrör direkt från vår överträdelse av detta avtal, eller
  4. förlust eller skada av något slag som är utöver det som har orsakats som en direkt följd av vårt åsidosättande av detta avtal (oavsett om man kan bevisa en sådan förlust eller skada eller ej).
 2. Inget i detta avtal får begränsa vårt ansvar som följer av vårt bedrägliga eller brottsliga framställande, grov försumlighet, medvetna fel, dödsfall eller personskada till följd av antingen vårt eller vår underleverantörs vårdslöshet eller till den utsträckning begränsning eller utelämnande inte är tillåten enligt tillämplig lag.

15.4 Ingen garanti. Vi tillhandahåller dig tjänsterna, vår infrastruktur, våra webbplatser, vår programvara och systemen (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av PayPals tjänster), oavsett om de drivs av oss eller på uppdrag av oss, i enlighet med dina lagstadgade rättigheter, men i övrigt utan några garantier eller villkor, uttryckliga eller underförstådda, utom i de fall som uttryckligen anges i det här avtalet. PayPal har inte någon kontroll över de varor eller tjänster som betalas med vår tjänst och PayPal kan inte garantera att den köpare eller säljare du gör affärer med faktiskt kommer att slutföra transaktionen eller har behörighet att göra det. PayPal garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker åtkomst till någon del av våra tjänster, vår infrastruktur, våra webbplatser, vår programvara och systemen (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av PayPals tjänster), oavsett om de drivs av oss eller på uppdrag av oss. Vi kan inte hållas ansvariga för någon försening som härrör från att vi misslyckats i vårt tillhandahållande av tjänsterna, vår infrastruktur, våra webbplatser, vår programvara och systemen (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av PayPals tjänster), oavsett om de drivs av oss eller på uppdrag av oss. Du är medveten om att din åtkomst till tjänsterna, vår infrastruktur, våra webbplatser, vår programvara och systemen (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av PayPals tjänster), oavsett om de drivs av oss eller på uppdrag av oss, ibland kan vara begränsad då reparationer, underhåll eller införande av ny utrustning eller nya tjänster utförs. PayPal vidtar rimliga ansträngningar för att se till att begäran om elektroniska debiteringar och krediteringar av bankkonton samt betalkort behandlas på ett lämpligt sätt. Vi gör vårt yttersta för att säkerställa att informationen i vår korrespondens, rapporter, på webbplatser och i muntlig information från våra direktörer, tjänstemän och personal är korrekt enligt vår uppfattning när informationen tillhandahålls. Vi kan dock inte garantera riktigheten i all sådan information under alla omständigheter och sammanhang, och du bör inte lita på någon sådan information.Du behöver kontrollera all korrespondens mellan oss noggrant och kontakta oss så snart som möjligt om den innehåller något som tycks vara fel, eller inte är utfört i enlighet med dina anvisningar.

Om PayPal av någon anledning beslutar att upphöra med någon av PayPal-tjänsterna eller någon del eller funktion i PayPal-tjänsterna, ger PayPal dig minst två (2) månaders varsel innan tjänsten eller funktionen upphör, såvida inte PayPal i god tro avgör att: (1) en sådan tjänst eller funktion måste upphöra tidigare på grund av juridiska krav eller en relation med tredje part; eller (2) varslet kan ge upphov till en säkerhetsrisk eller en betydande ekonomisk eller teknisk börda.

Du ansvarar på egen hand för att förstå och följa alla lagar, regler och föreskrifter i din specifika jurisdiktion som kan vara tillämpliga på dig i samband med att du använder tjänsterna, inklusive men inte begränsat till regler, bestämmelser och föreskrifter relaterade till export- eller importverksamhet, skatter eller transaktioner i utländsk valuta.

15.5 Gottgörelse/ersättning. Du samtycker till att försvara, återbetala eller kompensera oss (i juridiska termer "hålla oss skadeslösa") och hålla PayPal, övriga företag i vår företagsgrupp, de personer som arbetar för oss eller som har behörighet att agera på våra vägnar (bland annat våra tjänstleverantörer) skadeslösa från alla krav eller anspråk (inklusive lagstadgade avgifter) som ställs eller som tredje part ådrar sig på grund av eller till följd av att dina eller dina anställdas eller dina ombuds (eller om en tredje part på annat sätt agerar på ditt uppdrag med din tillåtelse, den tredje partens) åtgärder och/eller försummelser, brott mot detta avtal, brott mot någon lag, brott mot en tredje parts rättigheter, användning av ditt PayPal-konto och/eller användning av tjänsterna, vår infrastruktur, våra webbplatser, vår programvara och våra system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av tjänsterna) som drivs av oss eller på uppdrag av oss.

15.6 Fullständigt avtal och rättigheter för tredje part. Det här avtalet utgör hela överenskommelsen mellan dig och PayPal med avseende på tjänsten. Avsnitten 1, 7, 8, 10, 14, 15 och Schema 1, liksom alla andra villkor som till sin natur ska fortsätta gälla, skall äga fortsatt tillämpning efter Avtalets upphörande. Om någon bestämmelse i detta avtal bedöms vara ogiltig eller ej möjlig att genomföra, ska sådan bestämmelse strykas och de återstående bestämmelserna skall verkställas. En person som inte är part i detta avtal har inga rättigheter enligt lagen Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 att förlita sig på eller tvinga fram något villkor i detta avtal (utom för PayPal Group med avseende på sina rättigheter enligt detta avtal), men detta påverkar inte någon rättighet eller åtgärd från tredje part som finns eller är tillgängliga förutom denna lag.

15.7 Immateriella rättigheter – beviljande av programvarulicens. Om du använder PayPal-programvara, t.ex. en API, en verktygsuppsättning för utvecklare eller en annan programapplikation som kan omfatta programvara som tillhandahålls av eller är integrerad med programvara, system eller tjänster från våra tjänstleverantörer, som du har hämtat till eller på annat sätt kommit åt genom din dator, enhet eller en annan plattform beviljar PayPal och dess licensgivare dig en upphävbar, icke-exklusiv, icke vidarelicensierbar, icke överlåtbar, royaltyfri och begränsad licens att endast för eget bruk komma åt och/eller använda PayPals programvara i enlighet med dokumentationen, inklusive alla uppdateringar, uppgraderingar, nya versioner och all ersättningsprogramvara, enligt beskrivningen i dokumentationen. Du får inte hyra ut, leasa ut eller på annat sätt överföra dina rättigheter i programvaran till en tredje part. Du måste följa implementerings-, åtkomst- och användarkraven i all dokumentation, tillsammans med de anvisningar som lämnas av oss emellanåt medföljande tjänsterna (inklusive utan begränsning alla implementerings- och användarkrav som vi ålägger dig gällande lagar, kortbetalningsregler och förordningar). Om du inte följer PayPals instruktioner, implementerings- och användarkrav kommer du att vara ansvarig för alla resulterande skador som åsamkas dig, PayPal och tredje part. PayPal kan uppdatera eller upphöra med programvara efter föregående meddelande. Trots att PayPal kan ha (1) integrerat vissa material och viss teknik från tredje part i webbprogram eller andra program, inklusive sin programvara, och/eller (2) haft tillgång till och använt vissa material och viss teknik från tredje part för att underlätta att ge dig tjänsterna, har du inte beviljats och får inte på annat sätt behålla rättigheter i eller till sådant material från tredje part. Du samtycker till att inte modifiera, ändra, manipulera, reparera, kopiera, reproducera, anpassa, distribuera, visa, publicera, bakåtkompilera, översätta, dekompilera, demontera eller på annat sätt försöka skapa källkod som är härledd ur programvaran eller någon tredje parts material eller teknik, eller på annat sätt skapa härledda verk från programvaran, eller material eller teknik från tredje part. Du bekräftar att alla rättigheter, äganderätter och intressen i PayPals programvara ägs av PayPal och eventuellt material från tredje part som ingår däri ägs av PayPals tredjepartsleverantörer. Eventuell annan programvaruapplikation från tredje part som du använder på PayPals webbplats faller under den licens som du har avtalat med den tredje part som tillhandahåller denna programvara. Du är medveten om att PayPal inte äger, inte kontrollerar och inte har något ansvar eller några skyldigheter rörande eventuell programvaruapplikation från tredje part som du väljer att använda på någon av våra webbplatser, i vår programvara och/eller i anslutning till tjänsterna. Om du använder tjänsterna på PayPals webbplats, eller på annan webbplats eller plattform som har PayPal som värd, eller av tredje part, och inte hämtar PayPals programvara eller använder programvaruapplikationer från tredje part på PayPals webbplats så gäller detta avsnitt inte din användning av de tjänster som hanteras av en värd.

15.8 Immateriella rättigheter – beviljande av innehållslicens. 

 1. Licenser som beviljats av PayPal

Logotyp- och tjänstidentifierare: Webbadresserna till PayPals webbplats(er), "PayPal" och alla relaterade logotyper för våra produkter och tjänster som beskrivs på vår(a) webbplats(er) är antingen upphovsrättsskyddade av PayPal eller utgör varumärken alternativt registrerade varumärken som tillhör PayPal eller PayPals licensgivare. Dessutom är alla sidhuvuden, all anpassad grafik, knappikoner och skript antingen upphovsrättsskyddade av PayPal, tjänstemärken, varumärken och/eller trade dress som tillhör PayPal. Du får inte kopiera, imitera, modifiera, ändra, förbättra eller använda dem utan föregående skriftligt samtycke. Som handlare får du använda de html-logotyper som PayPal erbjuder genom våra tjänster för handlare, auktionsverktygsfunktioner eller närliggande program utan föregående skriftligt godkännande endast i syfte att identifiera dig på din webbplats som en handlare som tar emot betalning via tjänsten samt leda webbtrafik från den webbplatsen till tjänsten. Vi har dock rätt att när som helst begränsa eller återkalla detta tillstånd av vilket skäl som helst efter eget gottfinnande. Du får inte ändra, modifiera eller förändra dessa html-logotyper på något sätt och inte heller använda dem på ett sätt som framställer PayPal eller tjänsten i dålig dager eller visa dem på ett sätt som antyder stöd eller rekommendation från PayPals sida. Alla rättigheter och äganderätter till och intressen i PayPals webbplats och allt dess innehåll är PayPals och PayPals licensgivares exklusiva egendom.

 1. Licenser som beviljats av dig

Dina affärsrelaterade immateriella rättigheter: Du ger PayPal Group rätt att använda och visa ditt företagsnamn samt dina varumärken och logotyper på vår webbplats och i våra mobil- och webbprogram över hela världen i syfte att visa information om ditt företag och dess produkter och tjänster.

Ditt innehåll: När du förser oss med innehåll eller publicerar innehåll (i båda fallen för publicering på eller utanför webben) med hjälp av tjänsterna ger du PayPal Group en icke-exklusiv, världsomfattande, oavbruten, oåterkallelig, royaltyfri, vidarelicensierbar‎ (över flera nivåer) rätt att använda eventuell upphovsrätt, publicitet, varumärken, databasrättigheter samt immateriella rättigheter du äger för innehållet, i alla medier som finns nu och i framtiden. Vidare avsäger du dig dina moraliska rättigheter i den utsträckning det är möjligt under gällande lagar, och lovar att du inte kommer att göra anspråk på dessa rättigheter gentemot PayPal-koncernen, dess underlicensierade eller uppdragsinnehavare. Du företräder och garanterar att inget av följande kränker någon immateriell rättighet: ditt tillhandahållande av innehåll till oss, din publicering av innehåll med hjälp av tjänsterna och PayPal-koncernens användning av sådant innehåll (inklusive verk som härrör från det) i samband med tjänsterna.

15.9 Behörigheter för tredje part.

a. Behörigheter i allmänhet. Du får uttryckligen bevilja, ta bort och hantera behörigheter för vissa tredje parter att vidta vissa åtgärder för din räkning. I vissa fall kan du göra det genom att logga in på ditt konto. I andra fall kan du göra det direkt med den tredje parten. Du accepterar att om du beviljar en tredje part behörighet att vidta åtgärder på dina vägnar kan PayPal avslöja viss information om ditt PayPal-konto för denna tredje part.

b. Använda licensierade tredjepartstjänster för att få åtkomst till din kontoinformation

Om du gör det möjligt för antingen:

 1. en tredjepartstjänsteleverantör som licensierats enligt gällande lag att tillhandahålla kontoinformationstjänster (”AIS-leverantör”) att få åtkomst till information om ditt konto för din räkning med din tillåtelse eller
 2. en tredjepartskortutfärdare att bekräfta att det finns tillräckliga medel för att genomföra en kortbaserad betalningstransaktion på ditt PayPal-konto

 3. gäller detta avtal (inklusive men utan begränsning till avsnitt 2.3) fortfarande för dig och din åtkomst till informationen via AIS-leverantören eller kortutfärdaren och
 4. du är ansvarig gentemot PayPal:
  1. för de åtgärder som du låter AIS-leverantören eller kortutfärdaren vidta för din räkning och
  2. enligt avsnitt 15.9.d (Ditt ansvar med avseende på de behörigheter som du ger),

underställt dina lagstadgade rättigheter och avsnitt 12 (Fel och obehöriga transaktioner).

c. Använda licensierade tredjepartstjänster för att initiera din betalning

Om du tillåter en tredjepartstjänsteleverantör som licensierats enligt lag att tillhandahålla tjänster för betalningsinitiering (”PIS-leverantör”) att initiera din betalning från ditt konto för din räkning

 1. gäller detta avtal (inklusive men utan begränsning till avsnitt 4.1 till och med 4.6 samt 4.10) fortfarande för dig och för den betalning som initieras av PIS-leverantören och 
 2. du är ansvarig gentemot PayPal:
  1. för åtgärder som du har godkänt att PIS-leverantören vidtar för din räkning och enligt avsnitt 15.9.d (Ditt ansvar med avseende på de behörigheter som du ger),

underställt dina lagstadgade rättigheter och avsnitt 12 (Fel och obehöriga transaktioner).

d. Ditt ansvar med avseende på de behörigheter som du ger.

Du befrias inte från någon av dina skyldigheter enligt detta avtal genom att bevilja behörighet till en tredje part på något sätt . Du accepterar och godtar att inte hålla PayPal ansvarigt för, och hålla PayPal skadeslöst för, alla skyldigheter som uppkommer till följd av åtgärder som vidtas eller inte vidtas av denna tredje part i samband med de av dig beviljade behörigheterna.

15.10 PayPal som inloggningsmetod. Om du använder PayPal för inloggning till externa webbplatser eller mobilappar kan vi komma att dela din inloggningsstatus med en tredje part som erbjuder den här tjänsten som inloggningsmetod. Vi kan även dela personlig information eller annan kontoinformation som du har godkänt för delning så att den tredje parten vet vem du är. PayPal ger inte den tredje parten tillgång till ditt PayPal-konto och vi gör bara betalningar från ditt konto till den tredje parten efter särskilt godkännande från dig. PayPal ger inte den tredje parten tillgång till ditt PayPal-konto och vi gör bara betalningar från ditt konto till den tredje parten efter särskilt godkännande från dig.

Om du erbjuder den här tjänsten så att besökare ska kunna logga in på din webbplats, app eller liknande för dina kundkonton måste du godkänna eventuella särskilda villkor som gäller när den här funktionen görs tillgänglig för dig. Du måste även följa eventuella specifikationer i gällande integrationsmanualer eller -riktlinjer. PayPal ger ingen garanti när det gäller identiteten på dem som använder den här inloggningsmetoden. Vi representerar dem inte heller på något annat sätt. PayPal lämnar inte ut användarens personuppgifter eller någon annan kontoinformation (inklusive inloggningsstatus) som PayPal innehar till dig, såvida inte användaren har godkänt att vi uppger den informationen för dig.

15.11 Företagskunder. Om du inte är konsument (en enskild person som agerar för andra ändamål än en näringsverksamhet, affärsverksamhet eller ett yrke), ett mikroföretag eller en välgörenhetsorganisation med en årsintäkt på mindre än en miljon GBP betraktar vi dig som ”företagskund” och vissa bestämmelser för PSD2 gäller inte för din användning av tjänsten. I dessa fall garanterar och utfäster du för PayPal att vid den tid då du ingick avtalet eller andra aktuella tjänstevillkor, var du företagskund och du samtycker härmed till att följande avsnitt i avtalet ändras på följande sätt:

 1. Du har inte rätt till ersättning för förgodkända betalningar (dvs. betalningar som initierats av en betalningsmottagare (dvs. en handlare) enligt beskrivningen i avsnitten 4.8 och 12.5;
 2. Om du upptäcker ett fel, en obehörig transaktion och/eller felaktig eller obehörig användning av ditt betalningsinstrument eller konto i enlighet med avsnitt 12.1 och 12.2, har du upp till 60 dagar från den dag då det påstådda felet eller den otillbörliga kontoåtkomsten upptäcktes att informera oss om detta. Efter denna tidsperiod har vi ingen skyldighet att undersöka eller agera på ditt meddelande.
 3. Vi kommer bara att acceptera ditt ansvar för obehöriga transaktioner enligt punkt 12.4 där du har meddelat oss den otillbörliga kontoåtkomsten eller felaktigheterna inom 60 dagar från händelsen.

Som företagskund godkänner du också att även om vi kan göra det är vi inte skyldiga att följa eller förse dig med den information som anges i titel III i PSD2 och motsvarande i införandet av PSD2 i medlemsstater i EU eller EES som kan gälla för dig (”PSD2-införlivande”). Du accepterar vidare att artiklarna 72 och 89 i PSD2 och motsvarande bestämmelser i PSD2-införlivanden inte gäller din användning av PayPal-tjänsten. Detta betyder att, oaktat andra villkor i detta avtal, ansvarar vi inte för förluster eller skador du kan drabbas av till följd av vad som anges i titel III och artiklarna 72 och 89 i PSD2 och motsvarande bestämmelser i PSD2-införlivanden.

Tillbaka till början

16. Definitioner

"Konto" eller "PayPal-konto" avser ett privatkonto eller ett företagskonto.

"Fylla på" innebär den process och/eller de funktioner som är tillgängliga i ditt kontogränssnitt så att du kan inleda tillägg av pengar till ditt saldo från ditt bankkonto.

"Avtal" avser detta avtal inklusive alla senare ändringar.

”AIS-leverantör” har den betydelse som beskrivs i avsnitt 15.9.b.

"Godkänna" eller "Godkännande" innebär att du godkänner att en handlare eller annan tredje part inkasserar eller dirigerar en betalning från ditt konto.

"Saldo" avser de e-pengar som du har på ditt PayPal-konto.

”Processen Bekräfta bankkonto” är en verifieringsprocess som PayPal kan kräva att du slutför för att upphäva överförings-, mottagnings- eller uttagsgränser eller bli verifierad och den inbegriper att PayPal gör två små insättningar på ditt bankkonto. För att slutföra processen Bekräfta bankkonto ombeds du att ange uppgifterna kring de insättningar som gjorts till dig via ditt konto. Du hittar mer information om processen Bekräfta bankkonto på våra hjälpsidor på webbplatsen. "Bankbetalning" avser en betalning som helt finansieras via ditt bankkonto (vilket kan vara fallet).

"Företagskonto" avser ett konto som används främst för företagsbruk och inte för privat, familje- eller hushållsbruk.

"Arbetsdagar" avser alla dagar (andra än lördagar och söndagar) då bankerna i Luxemburg är öppna (för annat än dygnet-runt-användning av elektroniska banktjänster).

"Köpare" avser en användare som köper varor och/eller tjänster och använder PayPal-tjänsterna för att skicka betalningen.

"Kalenderår" avser tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december under ett givet år.

"Kortbehandlingsavtal" avser det avtal som kommersiella enheter åläggs att ingå direkt med PayPals betalningsprocessorer.

"Ändring" har den betydelse som givits i avsnitt 1.6.

"Chargeback" innebär en anmälan för en betalning som köparen gör direkt till sin kortutfärdare eller sitt kortföretag.

"Kommersiell transaktion" har den betydelse som givits i A4.1 i Schema 1 Avgiftstabell.

"Krav" innebär ett bestridande av betalning som avsändaren av denna betalning anmäler direkt till PayPal, bland annat bestridanden som gjorts enligt PayPals köparskydd som beskrivs i avsnitt 13.

”Kommersiell transaktion” har den betydelse som givits i A4.1 i Schema 1 Avgiftstabell.

"Uttagsregion för kreditkort" avser något av följande: Bulgarien, Cypern, Gibraltar, Estland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Rumänien, San Marino, Slovakien och Slovenien (samt övriga sådana regioner som PayPal kan visa på sin webbplats/sina webbplatser från tid till annan).

"Internationell" vid beräkning av transaktionsavgifter har den betydelse som givits i A4.4 i Schema 1 Avgiftstabell.

"Kundtjänst" är PayPals kundtjänst som nås på nätet via länken E-posta os" på sidan Kontakta oss. Du kan även ringa det kundtjänstnummer som finns på PayPals webbplats(er).

personuppgiftsansvarig” (eller bara ”ansvarig”, endast avseende avsnitt 5.7), ”databehandlare” (eller bara ”behandlare”, endast avseende avsnitt 5.7) och ”den registrerade” har den innebörd som dessa termer har i dataskyddslagarna.

Dataskyddslagar” avser EU-direktivet 95/46/EG eller förordning (EU) 2016/679 (den senare är allmänt känd som EU:s allmänna dataskyddsförordning) och eventuella tillhörande regler eller instrument och andra dataskyddslagar, regler, regelverkskrav och handlingsregler som gäller för tillhandahållande av PayPal-tjänster, till exempel PayPals bindande företagsinterna regler.

"Dagar" avser kalenderdagar.

"Standardbetalningsalternativ" innebär (om du inte har valt en favoritbetalningsmetod) de betalningsalternativ som används i ordningen som beskrivs i avsnitt 3.7.

"Tvist" avser en tvist som inleds direkt med PayPal i Problemhanteringscenter i enlighet med avsnitt 13 i detta avtal.

"Inrikes" vid beräkning av transaktionsavgifter har den betydelse som givits i A4.3 i Schema 1 Avgiftstabell.

"eBay" avser eBay Inc och dess dotterbolag (om så är tillämpligt).

"E-pengar" avser monetärt värde, i form av ett krav på PayPal, vilket lagras på en elektronisk enhet, utfärdas vid mottagande av pengar och godkänns som betalningsmetod av andra än PayPal. Begreppen "e-pengar", "pengar" och "medel" används omväxlande i detta avtal. Vidare avser en referens till en betalning gjord via tjänsterna en betalning med e-pengar.

"Europa I" har den betydelse som givits i A4.4 i Schema 1 Avgiftstabell.

"Europa II" har den betydelse som givits i A4.4 i Schema 1 Avgiftstabell.

”Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet” eller ”EES” avser länderna i Europeiska unionen plus Island, Norge och Liechtenstein.

"Händelse" har den betydelse som givits i avsnitt 13.13.

"Avgifter" avser de belopp som anges i schema 1 i detta avtal.

"Fullprogramanvändare" avser en användare med ett PayPal-konto registrerat i Sverige.

”Betalningsalternativ” innebär den externa betalningsmetod som används för att få in e-pengar på ditt Saldo för transaktioner med PayPal. Följande betalningsmetoder kan användas vid en betalningstransaktion: Bankkonto och betalkort (i vissa fall även förbetalda kort).

"Otillbörlig kontoåtkomst" har den betydelse som givits i avsnitt 12.1.

"Information" avser all sekretessbelagd och/eller personligt identifierbar information eller annan information som relaterar till ett konto eller en användare, bland annat följande: namn, mejladress, post-/leveransadress, telefonnummer och betalningsinformation.

"Objekt inte mottaget" innebär en anmälan från en köpare som hävdar att det inköpta objektet inte har tagits emot.

"Processen Koppla och bekräfta kort" är en verifieringsprocess som PayPal kan kräva att du slutför för att upphäva överförings-, mottagnings-eller uttagsgränser eller bli verifierad. Processen inbegriper att PayPal debiterar en avgift för att koppla och bekräfta betalkort på ditt kort. Sedan måste du logga in på ditt Konto och ange det fyrsiffriga utökade användarnumret som anges på ditt kortutdrag och som är kopplat till avgiften för att koppla betalkort samt bekräftelseavgiften (se avsnitt 1). Du hittar mer information om processen för att koppla och bekräfta kort på våra hjälpsidor på webbplatsen.

"Massbetalningar" (alternativt kallat "utbetalningar") är den funktion som gör det möjligt att göra flera betalningar samtidigt. Vårt mottagande av en massbetalningsbatchfil från dig utgör, enligt avsnitt 4.1., ett mottagande av en betalningsorder enligt detta avtal.

"Försening i återförsäljarbehandling" avser en försening mellan den tidpunkt då du bekräftar en betalning och då handlaren bearbetar betalningen.

"Mikroföretag" avser företag som sysselsätter färre än tio personer och som har en årlig balansräkning som inte överstiger 2 miljoner euro.

"Nordeuropa" har den betydelse som givits i A4.4 i Schema 1 Avgiftstabell.

"NSF-risk" avser risken att en bank kan återkalla en bankbetalning till följd av att det saknades betalningsmedel på bankkontot.

"Betalningskonto" har den betydelse som givits i inledningen till detta avtal.

"Betalningsinstrument" avser någon eller några av alla de processer, anvisningar eller krav som anges på PayPals webbplats(er) och som ger användarna möjlighet till åtkomst och/eller användning av PayPal-tjänsten.

"Betalningsorder" avser en giltig anvisning från dig till oss om att utföra en betalningstransaktion.

”Betalningsmottagare” har den betydelse som beskrivs i avsnitt 11.1.

"Betalningsgranskning" avser den process som beskrivs i avsnitt 4 i det här avtalet.

"PayPal", "vi", "oss" och "vår" avser PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. med registrerat huvudkontor på 22–24 Boulevard Royal L–2449, Luxemburg och omfattar dess efterföljare och alla personer som har tilldelats rättigheter enligt avtalet.

"PayPals köparskydd" avser PayPals program för köparskydd som beskrivs i avsnitt 13.

"PayPal-gruppen" avser PayPal Holdings Inc. och dess dotterbolag och filialer (vilket omfattar, utan begränsning, PayPal) vilket fallet kan vara.

"PayPals funktion för platsbaserade betalningar" innebär PayPals POS-funktion i PayPals mobilapp. Den gör att en användare kan betala en annan användare (vanligtvis en handlare) för varor och tjänster vid ett fysiskt försäljningsställe (till exempel i en butik). Den betalande användaren väljer och godkänner därmed den andra användaren (dvs. handlaren) som mottagare.

"PayPals mobilapp" innebär den app för mobila enheter med vilken en användare kan genomföra vissa transaktioner i sitt PayPal-konto från sin mobila enhet.

"PayPals POS-funktion" innebär alla funktioner som PayPal tillhandahåller för användning exklusivt på ett fysiskt försäljningsställe. Med dessa funktioner kan en användare ta emot betalning till sitt PayPal-konto för varor och tjänster.

"PayPals webbplats(er)" avser de webbadresser, t.ex. www.paypal.com/se, där vi tillhandahåller våra tjänster.

"Privatkonto" avser ett konto som främst används för privat, familje- eller hushållsbruk.

personuppgifter” har den betydelse som givits under dataskyddslagarna.

"Privat transaktion" har den betydelse som givits i A4.2 i Schema 1 Avgiftstabell.

”PIS-leverantör” har den betydelse som beskrivs i avsnitt 15.9.c.

"Policy" eller "policyer" avser en policy eller annat avtal mellan dig och PayPal som du ingick på PayPals webbplats(er), eller i samband med din användning av tjänsterna.

"Policyuppdatering" avser ett föregående meddelande om förändringar av något av dina avtal med PayPal som PayPal kan tillhandahålla dig skriftligen.

”Förgodkänd betalning” avser en betalning som du har gjort med tjänsten genom en betalningsorder som PayPal tagit emot från dig via en tredje part som du godkänt (exempelvis en butik eller annan handlare som du avser betala för ditt köp). Den här typen av betalning kallas även automatisk betalning.

"Favoritbetalningsmetod" avser ett betalningsalternativ som du väljer för att finansiera en betalning istället för att använda ett standardbetalningsalternativ.

behandling” (och dess härledda termer) avseende avsnitt 5.7 har endast den innebörd termen har enligt dataskyddslagarna.

”PSD2” har den betydelse som givits i den andra paragrafen i detta avtal.

"Reserv" avser ett belopp eller en procentandel av den summa som mottagits på ditt konto som vi håller i syfte att skydda mot risken för återkallanden, chargebacks, krav eller andra risker, exponering och/eller ansvar relaterat till ditt konto och/eller användningen av tjänsterna.

"Reservkonto" har den betydelse som givits i inledningen till detta avtal.

"Problemhanteringscenter" avser PayPals Problemhanteringscenter som kan nås via fliken Mitt konto när du är inloggad på ditt konto eller på annat sätt som PayPal från tid till annan kan göra tillgängligt.

"Begränsade aktiviteter" avser de aktiviteter som beskrivs i avsnitt 9 i detta avtal.

"Återkallande" innebär en betalning som du tagit emot som PayPal kan återkalla till avsändaren eller en annan tredje part eftersom betalningen: (a) har blivit ifrågasatt av köparen direkt via köparens bank, och/eller (b) har dragits från ditt saldo av någon anledning (annat än en chargeback eller ett krav enligt PayPals köparskydd), inklusive utan begränsning, om (i) betalningen strider mot vår policy för godtagbar användning, eller om vi rimligen misstänker att betalningen bryter mot vår policy för godtagbar användning eller (ii) betalningsbeloppet inte godkändes av avsändaren med aktuell tredje part i samband med ett giltig betalningsgodkännande som initierats av tredje part (se avsnitt 4.8), eller (iii) betalningen har finansierats med en banköverföring som därefter återkallats av banken av något skäl och/eller (c) har kategoriserats med PayPals interna riskmodellering som en riskabel betalning och återkallas för att minska riskerna med betalningen. Begreppet "Återkallad" ska tolkas i enlighet härmed.

"Säljare" och "Handlare" används omväxlande och avser användare som säljer varor och/eller tjänster och använder PayPal-tjänsterna för att ta emot betalning.

"Överföra pengar" avser din möjlighet att överföra pengar via PayPal-tjänsterna.

"Tjänster" avser alla produkter, tjänster, innehåll, funktioner och tekniker som PayPal erbjuder samt alla relaterade webbplatser, program och tjänster.

"Stämmer inte med beskrivningen" avser den definition som ges i avsnitt 13.9 i detta avtal.

"Särskilda betalningsalternativ" har den betydelse som angivits i avsnitt 3.5.

"Transaktionsrisk" innebär en risk att PayPals position påverkas negativt med avseende på ansvar från dig gentemot PayPal eller en tredje part som avser en affärstransaktionsbetalning (bland annat (i) de risker som hänför sig till varje tvist, krav, chargeback eller återkallande, avgifter, böter eller viten, (ii) risken att en säljare inte utför ett avtal med sina köpare, (iii) en risk som uppstår om du säljer objekt som du inte omedelbart levererar vid mottagandet av betalningen och (iv) risken för att någon annan skuld uppkommit genom PayPal (eller någon tredje part) som avser aktuell betalning), oavsett om den är faktisk, förväntad av PayPal eller om PayPal tror att den är faktisk. Transaktionsrisken innefattar, utan begränsning, (a) vid försäljning av biljetter till evenemang eller konserter, finns det en risk tills evenemanget eller konserten har ägt rum, och (b) vid transaktioner som avser resor, finns det en risk tills de reserelaterade varorna och tjänsterna har tillhandahållits. Du kan ibland meddelas om andra specifika omständigheter som skapar transaktionsrisker (eller som bedöms skapa sådana) under detta avtal.

"Obehörig betalning" innebär en anmälan från en köpare som hävdar att han/hon inte gjort betalningen och att den person som erlagt betalningen inte var behörig.

"Unikt id" avser (1) i syfte att göra en PayPal-betalning: mejladress, mobiltelefonnummer eller annan identifiering som vi kan meddela dig som är registrerade på ett välskött PayPal-konto; eller (2) i syfte att ta ut pengar från ditt konto (t.ex. IBAN eller clearingnummer och bankkontonummer) eller kortuppgifter (t.ex. kortnummer och CVV2-kod).

"Användare", "du", "dig", "din", "ditt" och "dina" avser dig och varje annan person eller enhet som ingår detta avtal med oss eller som använder tjänsten.

"Verifierad" betyder att du har genomfört vår verifieringsprocess som syftar till att fastställa din identitet på PayPal.

Tillbaka till början

Schema 1. Avgiftstabell

Du godkänner att vi kan dra våra avgifter från de belopp som vi överför, men innan pengarna betalas in på ditt konto.

När du gör eller tar emot en betalning tillkommer avgifter beroende på:

 • vilken typ av transaktion som betalningen gäller (kommersiell transaktion, privat transaktion eller annan) och
 • om betalningen är internationell eller inrikes och/eller vilket betalningsalternativ som användes vid betalningen.

Avgifter tillkommer vid andra kontoaktiviteter eller -händelser enligt detta avtal.

Mer information finns i ordlistan i A4 i Schema 1.

Angivna avgifter är inklusive gällande moms, men det kan finnas annan skatt eller andra kostnader som inte betalas via PayPal eller som vi inte påför. Du står själv för mobiltelefonavgifter och eventuella avgifter från din internetleverantör samt liknande eller tillhörande avgifter som uppstår till följd av att du använder våra tjänster.

Vi ger dig information om de belopp som du tar emot och våra avgifter antingen per e-post eller i din transaktionshistorik (som du kan visa om du loggar in på ditt konto). Såvida du inte bevisat att vi begått ett misstag ska du betala alla avgifter utan kvittning eller andra avdrag. Vi kan debitera för eventuella tillägg som vi tillhandahåller utanför detta avtal. Vi informerar om avgifterna när du efterfrågar tjänsten.

 

A1 Avgifter vid betalning av privata transaktioner. Observera att avsändaren betalar avgiften. Mer information finns i A4.2.3 i Schema 1.

Avgiften för privata transaktioner visas vid betalningstillfället.

Om det anges finnas en procentbaserad Avgift och/eller en del med fast Avgift finns det mer information i A4.5, A4.6 och A4.7 i schema 1.

A1.1 Inrikes privat transaktion – betalning Avgifter

Aktivitet

Avgift
Skicka en inhemsk privat betalningstransaktion

Gratis (om ingen valutaomvandling krävs)

 

A1.2 Internationella privata transaktionsbetalningar

A1.2.1 Internationella privata betalningstransaktioner som skickas till EES i euro eller svenska kronor

Aktivitet

Avgift.

Skicka en internationell privat betalningstransaktion till EES i euro eller svenska kronor

Gratis (om ingen valutaomvandling krävs)

A1.2.2 Andra internationella privata betalningstransaktioner

Följ stegen nedan för att fastställa avgiften för en internationell privat transaktion eller betalning som skickas till en användare i ett visst land.

Steg 1. Hitta landet där mottagarens registrerade adress är belägen.  Mer information finns i A4.4 i schema 1. Fråga mottagaren om du inte är säker (andra kolumnen).
Steg 2. Hitta den tillämpliga Avgiften för betalning av privata transaktioner (och, i förekommande fall, den extra avgiften för betalning av privata transaktioner) (tredje kolumnen).

Aktivitet

Land för mottagarens konto

Avgift vid betalning av privata transaktioner

^^

Skicka en internationell privat betalningstransaktion

USA, Kanada, Nordeuropa, Europa I, Europa II

19,99 SEK

Alla andra länder^

39,99 SEK

^ Beroende på om tjänsten är tillgänglig för mottagaren som är registrerad i det angivna landet.

^^ Se A4.7 i schema 1 nedan.

A2 Avgifter för betalning av kommersiella transaktioner

Läs mer i A4.6 i Schema 1 om komponenter med fast avgift.

Aktivitet eller händelse

Avgift

A2.1 Överföra (köp)

Gratis (om ingen valutaomvandling krävs)

A2.2 Ta emot inrikesbetalningar (försäljning)

A2.2.1 Standardavgifter för Sverige:
3,4 % + fast avgift
A2.2.2 Avgifter för användning av den nya kassalösningen

 

Betalningar från kort (Visa eller Mastercard) med anpassade kortfält*

Betalningar från American Express-kort med anpassade kortfält

Kortfinansierade betalningar från användare av vår tjänst Betalningsvillkor utan PayPal-konto

Betalningar från lokala betalningsmetoder

Övriga betalningar

Avgiftsstruktur för blandad prissättning

Avgiftsstruktur Interchange Plus

 

Avgift

1,90 % + fast avgift

Förmedlingsavgift + 1,90 % + fast avgift

3,5 %

1,90 % + fast avgift

1,90 % + fast avgift

Se avsnittet Standardpris (A2.2.1) och avsnittet Handlarpris (A2.2.3)

* Se Avtal för PayPals kortbetalningstjänster på nätet för information om ’Avgiftsstruktur Interchange Plus’ och ’Avgiftsstruktur för blandad prissättning’ och dina val.


A2.2.3 Handlartaxa (kräver ansökan och förhandsgodkännande av PayPal. Fastställs från fall till fall, inklusive men inte begränsat till utifrån följande kriterier: kvalificerande månadsförsäljningsvolym, genomsnittlig kundvagnsstorlek och ett välskött konto):

Handlartaxa för svenska handlare:

Nivå

Aggregerat monetärt värde för kommersiella transaktionsbetalningar som mottagits under föregående kalendermånad

Avgift per betalning

1

0–25 000 SEK

3,4 % + fast avgift

2

25 000–100 000 SEK

2,9 % + fast avgift

3

100 000–500 000 SEK

2,7 % + fast avgift

4

500 000–1 000 000 SEK

2,4 % + fast avgift

5

över 1 000 000 SEK

1,9 % + fast avgift

A2.3 Mottagning av internationella betalningar (försäljning)

Avgiften för att ta emot betalningar för inrikes kommersiella transaktioner gäller plus en ytterligare procentbaserad internationell avgift enligt tabellen nedan (baserat på avsändarens land).

Avsändarens land

Internationell avgift

Nordeuropa /Europa I

0,5 %

Europa II / USA/ Kanada /Resten av världen

2,0 %


Obs!Internationella betalningar i euro eller svenska kronor mellan konton registrerade i Europeiska unionen eller EES behandlas som inrikes handelstransaktioner med avseende på vilka avgifter som tillämpas.

A3 Andra avgifter

Aktivitet eller händelse

Avgift

A3.1 Valutaomvandling

A3.1.1 För valutaomvandlingar av belopp på ditt PayPal-konto som inte ingår i någon specifik transaktion till eller från ditt konto (dvs. en omvandling av ditt saldo till en annan valuta) och för transaktioner som inbegriper en valutaomvandling för vilken säljaren enligt överenskommelse ska betala omvandlingsavgiften:

 

3,0 % över den grundläggande växelkursen (för att beräkna växelkursen för transaktionen.

A3.1.2 För alla andra transaktioner som omfattar en valutaomvandling och för vilken säljaren enligt överenskommelsen inte ska betala omvandlingsavgiften:


4,0 % över den grundläggande växlingskursen (för att beräkna växlingskursen för transaktionen).

A3.2 Överföra ditt saldo till bankkonto

Överföring till ett bankkonto: Utan kostnad

A3.3 Chargebacks

 

För att täcka kostnaden för behandling av chargebacks fastställer PayPal en uppgörelseavgift för säljare för återbetalningar av betalkortsbetalningar. (En chargeback kan ske när en köpare avvisar eller återkallar en debitering på sitt kreditkort via kortutfärdaren).

Denna avgift tillämpas inte om transaktionen omfattas av PayPals program för säljarskydd.

 

Chargeback-avgiften anges nedan och baseras på mottagen valuta enligt följande:

Australisk dollar​:

22,00 AUD

Brasiliansk real:

35,00 BRL

Kanadensisk dollar:

20,00 CAD

Tjeckisk krona:

400,00 CZK

Dansk krona:

120,00 DKK

Euro:

16 EUR

Hongkongdollar:

155,00 HKD

Ungersk forint:

4325 HUF

Israelisk shekel:

75,00 ILS

Japansk yen:

1875 JPY

Malaysisk ringgit:

65,00 MYR

Mexikansk peso:

250,00 MXN

Nyzeeländsk dollar:

28,00 NZD

Norsk krona:

125,00 NOK

Filippinsk peso:

900,00 PHP

Polsk zloty:

65,00 PLN

Rysk rubel:

640,00 RUB

Singaporiansk dollar:

28,00 SGD

Svensk krona:

150,00 SEK

Schweizisk franc:

22,00 CHF

Taiwan-dollar:

625,00 TWD

Thailändsk baht:

650,00 THB

Brittiskt pund:

14,00 GBP

US-dollar:

20,00 USD

A3.4 Återbetalningar för kommersiella transaktioner

A3.4.1 Fullständiga återbetalningar

Om du gör en fullständig återbetalning för en kommersiell transaktion behåller vi den fasta delen av avgiften för den kommersiella transaktionen.

Köparens konto krediteras med hela beloppet för den kommersiella transaktionen.

Det belopp som först betalades in på ditt konto i samband med den kommersiella transaktionen dras från ditt konto tillsammans med den fasta delen av avgiften för den kommersiella transaktionen.

Se även avsnitt 5.7.1 (Återbetalningar).

 

A3.4.2 Delåterbetalningar

Om du utför en delåterbetalning för en kommersiell transaktion behåller vi en proportionell del av den fasta avgiften för den kommersiella transaktionen.

Köparens konto krediteras med det belopp du anger som återbetalning.

Den proportionella delen av det belopp som först betalades in på ditt konto i samband med den kommersiella transaktionen dras från ditt konto tillsammans med den proportionella delen av fasta delen av avgiften för den kommersiella handelstransaktionen.

Se även avsnitt 5.7.1 (Återbetalningar).

A3.5 Göra betalningar via PayPals massbetalningar

A3.5.1 Avgift

2 % av det totala betalningsbeloppet

A3.5.2 Avgiftstak för inrikes PayPal-massbetalningstransaktion

Ett maximalt avgiftstak per betalning tillämpas enligt följande för inrikes transaktioner (baserat på betalningsvalutan):

Australisk dollar​:

16,00 AUD

Brasiliansk real:

24,00 BRL

Kanadensisk dollar:

14,00 CAD

Tjeckisk krona:

280,00 CZK

Dansk krona:

84,00 DKK

Euro:

12,00 EUR

Hongkongdollar:

110,00 HKD

Ungersk forint:

3 080 HUF

Israelisk shekel:

50,00 ILS

Japansk yen:

1 200 JPY

Malaysisk ringgit:

50 MYR

Mexikansk peso:

170,00 MXN

Nyzeeländsk dollar:

20,00 NZD

Norsk krona:

90,00 NOK

Filippinsk peso:

640,00 PHP

Polsk zloty:

46,00 PLN

Rysk rubel:

480,00 RUB

Singaporiansk dollar:

20,00 SGD

Svensk krona:

100,00 SEK

Schweizisk franc:

16,00 CHF

Taiwan-dollar:

440,00 TWD

Thailändsk baht:

460,00 THB

Brittiskt pund:

10,00 GBP

US-dollar:

14,00 USD


A3.5.3 Avgiftstak för andra PayPal-massbetalningstransaktioner

Ett maximalt avgiftstak per enskild betalning tillämpas enligt följande för alla andra transaktioner (baserat på betalningsvalutan):

Australisk dollar​:

100,00 AUD

Brasiliansk real:

150,00 BRL

Kanadensisk dollar:

90,00 CAD

Tjeckisk krona:

1 700,00 CZK

Dansk krona:

500,00 DKK

Euro:

70,00 EUR

Hongkongdollar:

660,00 HKD

Ungersk forint:

18 500 HUF

Israelisk shekel:

320,00 ILS

Japansk yen:

8 000 JPY

Malaysisk ringgit:

300,00 MYR

Mexikansk peso:

1 080,00 MXN

Nyzeeländsk dollar:

120,00 NZD

Norsk krona:

540,00 NOK

Filippinsk peso:

3 800 PHP

Polsk zloty:

280,00 PLN

Rysk rubel:

2 800,00 RUB

Singaporiansk dollar:

120,00 SGD

Svensk krona:

640,00 SEK

Schweizisk franc:

100,00 CHF

Taiwan-dollar:

2 700 TWD

Thailändsk baht:

2 800,00 THB

Brittiskt pund:

60,00 GBP

US-dollar:

90,00 USD


Obs! För internationella betalningar i euro eller svenska kronor mellan konton registrerade i Europeiska unionen eller EES tillämpas avgiften för inrikes betalningar.

A3.6 Koppling och bekräftelse av betalkort (kontroll av betalkortsuppgifter).

 

Vissa användare, som vill höja överföringsgränsen eller som PayPal fastställer, kan debiteras en avgift för att koppla och bekräfta betalkort.

   Beroende på valuta

Australisk dollar​:

2,00 AUD

Brasiliansk real:

4,00 BRL

Kanadensisk dollar:

2,45 CAD

Tjeckisk krona:

50,00 CZK

Dansk krona:

12,50 DKK

Euro:

1,50 EUR

Hongkongdollar:

15,00 HKD

Ungersk forint:

400 HUF

Israelisk shekel:

8,00 ILS

Japansk yen:

200,00 JPY

Mexikansk peso:

20,00 MXN

Nyzeeländsk dollar:

3,00 NZD

Norsk krona:

15,00 NOK

Filippinsk peso:

100,00 PHP

Polsk zloty:

6,50 PLN

Rysk rubel:

60 RUB

Singaporiansk dollar:

3,00 SGD

Svensk krona:

15,00 SEK

Schweizisk franc:

3,00 CHF

Taiwan-dollar:

70,00 TWD

Thailändsk baht:

70,00 THB

Brittiskt pund:

1,00 GBP

US-dollar:

1,95 USD


Detta belopp kommer att återbetalas när du slutfört verifieringsprocessen för betalkortet.

A3.7 Förfrågan om dokumentation

10,00 GBP eller 12,00 EUR (per objekt)

Denna avgift skall gälla för ansökningar om information om varför vi hade rimliga skäl att neka betalningsordern. Vi debiterar ingen avgift för dokumentation som efterfrågas i samband med att du i god tro hävdar att det förekommer ett fel på ditt konto.

A3.8 Bankretur vid överföring till bankkonto

 

Följande avgift debiteras när en användare försöker göra en överföring till bankkonto och det misslyckas på grund av att felaktig bankkonto- eller leveransinformation har lämnats.

Användare i Sverige: SEK 28

A3.9 Prissättning för välgörenhetsorganisationer

Kräver ansökan och förgodkännande av PayPal

A3.9.1 Inrikes avgift för välgörenhetsorganisationer
1,9 % + fast avgift för välgörenhetsorganisationer för varje betalningstransaktion.

A3.9.2 Fast avgift för prissättning för välgörenhetsorganisationer
(beroende på den mottagna betalningsvalutan):

Australisk dollar​:

0,30 AUD

Brasiliansk real:

0,60 BRL

Kanadensisk dollar:

0,30 CAD

Tjeckisk krona:

10,00 CZK

Dansk krona:

2,60 DKK

Euro:

0,35 EUR

Hongkongdollar:

2,35 HKD

Ungersk forint:

90 HUF

Israelisk shekel:

1,20 ILS

Japansk yen:

40 JPY

Malaysisk ringgit:

2 MYR

Mexikansk peso:

4,00 MXN

Nyzeeländsk dollar:

0,45 NZD

Norsk krona:

2,80 NOK

Filippinsk peso:

15,00 PHP

Polsk zloty:

1,35 PLN

Rysk rubel:

10,00 RUB

Singaporiansk dollar:

0,50 SGD

Svensk krona:

3,25 SEK

Schweizisk franc:

0,55 CHF

Taiwan-dollar:

10,00 TWD

Thailändsk baht:

11,00 THB

Brittiskt pund:

0,20 GBP

US-dollar:

0,30 USD


A3.9.3 Internationell avgift för välgörenhetsorganisationer: Den internationella avgiften för prissättning för välgörenhetsorganisationer är densamma som avgiften för att ta emot betalningar av internationella kommersiella transaktioner.

Obs! För internationella betalningar i euro eller svenska kronor mellan konton registrerade i Europeiska unionen eller EES tillämpas avgiften för inrikes betalningar.

 

A3.10 Ta emot mikrobetalningar

 

Efter ansökan och förgodkännande från PayPal kan du uppgradera ett befintligt konto så att du får avgiften för mikrobetalningar – kontakta oss om du vill göra det. Den här avgiften kommer att tillämpas på alla betalningar för kommersiella transaktioner som du tar emot på ditt PayPal-konto.

 

A3.10.1 Avgift för inrikes mikrobetalningar

 

5 % + fast avgift för mikrobetalningar

 

A3.10.2 Avgift för internationella mikrobetalningar

 

6 % + fast avgift för mikrobetalningar

 

A3.10.3 Fast avgift för mikrobetalningar

 

Enligt angivelsen för den mottagna valutan

 

Australisk dollar​:

 0,05 AUD

Brasiliansk real:

   0,10 BRL

Kanadensisk dollar:

   0,05 CAD

Tjeckisk krona:

   1,67 CZK

Dansk krona:

   0,43 DKK

Euro:

 0,05 EUR

Hongkongdollar:

  0,39 HKD

Ungersk forint:

  15 HUF

Israelisk shekel:

0,20 ILS

Japansk yen:

 7 JPY

Malaysisk ringgit

   0,20 MYR

Mexikansk peso:

 0,55 MXN

Nyzeeländsk dollar:

 0,08 NZD

Norsk krona:

 0,47 NOK

Filippinsk peso:

 2,50 PHP

Polsk zloty:

   0,23 PLN

Rysk rubel:

2,00 RUB

Singaporiansk dollar:

    0,08 SGD

Svensk krona:

  0,54 SEK

Schweizisk franc:

 0,09 CHF

Taiwan-dollar:

   2 TWD

Thailändsk baht:

   1,80 THB

Brittiskt pund:

 0,05 GBP

US-dollar:

 0,05 USD


Obs! För internationella betalningar i euro eller svenska kronor mellan konton registrerade i Europeiska unionen eller EES tillämpas avgiften för inrikes betalningar.

 

 

A4. Ordlista

A4.1 En betalning för "kommersiella transaktioner" omfattar köp och försäljning av varor och tjänster, andra kommersiella transaktioner eller mottagning av betalningar när du "ber om betalning" via PayPal.

A4.2 En betalning för "privata transaktioner" innebär överföring av pengar (som initieras från fliken Vänner och familj i flödet för att överföra pengar) till, och mottagning av pengar på ditt PayPal-konto från, familj och vänner som genomförs utan att någon kommersiell transaktion äger rum (dvs. betalningen gäller inte köp av varor eller tjänster eller någon annan kommersiell transaktion).

Om du gör en kommersiell transaktion (till exempel säljer varor eller tjänster) får du inte be köparen att göra en privat transaktion för att betala för sitt köp. Om du gör det kan PayPal frånta dig möjligheten att ta emot privata transaktioner helt och hållet. Observera också följande:

A4.2.1 Du kan inte överföra pengar för privata transaktioner från vissa länder. Det gäller bland annat Kina och (i vissa fall) Tyskland.

A4.2.2 Från brasiliansk- och indiskregistrerade konton går det varken att göra eller att ta emot betalningar för privata transaktioner. Detta innebär att det inte går att göra betalningar i form av privata transaktioner till brasiliansk- eller indiskregistrerade konton.

A4.2.3 avsändaren betalar avgiften.

A4.3 En "inrikes" betalning sker när både avsändaren och mottagaren enligt PayPals register bor i samma land.

A4.4 En "internationell" betalning sker när avsändaren och mottagaren enligt PayPals register bor i olika länder. Vissa länder grupperas enligt följande för att göra det enklare att beräkna avgifter för internationella betalningar:

Gruppnamn

Länder

Nordeuropa

Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige, Åland.

Europa I

Belgien, Cypern, Estland, Frankrike (inklusive Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion och Mayotte), Gibraltar, Grekland, Irland, Isle of Man, Italien, Kanalöarna, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Portugal, San Marino, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Vatikanen och Österrike.

Europa II

Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Georgien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Makedonien, Moldavien, Polen, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien, Tjeckien, Ukraina, Ungern och Vitryssland.

 

A4.5 Procentbaserade avgifter (till exempel 3,4 %) avser ett belopp motsvarande den angivna procentandelen av betalningsbeloppet, vilket (om inget annat anges) debiteras i den valuta som betalningen tas emot i.

A4.6 Fasta avgifter för betalningar av kommersiella transaktioner och privata transaktioner baseras (om inget annat anges) på valutan den mottagna betalningen tas emot i enligt följande:

Valuta:

Avgift:

Valuta:

Avgift:

Australisk dollar​:

0,30 AUD

Nyzeeländsk dollar:

0,45 NZD

Brasiliansk real:

0,60 BRL

Norsk krona:

2,80 NOK

Kanadensisk dollar:

0,30 CAD

Filippinsk peso:

15,00 PHP

Tjeckisk krona:

10,00 CZK

Polsk zloty:

1,35 PLN

Dansk krona:

2,60 DKK

Rysk rubel:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singaporiansk dollar:

0,50 SGD

Hongkongdollar:

2,35 HKD

Svensk krona:

3,25 SEK

Ungersk forint:

90,00 HUF

Schweizisk franc:

0,55 CHF

Israelisk shekel:

1,20 ILS

Taiwan-dollar:

10,00 TWD

Japansk yen:

40,00 JPY

Thailändsk baht:

11,00 THB

Malaysisk ringgit:

2,00 MYR

Brittiskt pund:

0,20 GBP

Mexikansk peso:

4,00 MXN

US-dollar:

0,30 USD

 

A4.7 Avgifter debiteras i olika valutor vid överföring av betalningar: Vissa avgifter betalar du till PayPal i valutor som skiljer sig från valutan för saldot/saldona som du överför betalningsbeloppet från. I sådana fall utför vi en valutaomvandling (enligt avsnitt 8.2, för vilken vi debiterar dig en Valutaomvandlingsavgift enligt avsnitt A3.1 i schema 1) från valutan i varje relevant ingående Saldo till valutan som Avgiften ska betalas i, och vi kommer att samla in Avgifterna från det omvandlade Saldot.

Tillbaka till början