PAYPALS ANVÄNDARAVTAL

Om ditt konto

Det här användaravtalet träder i kraft för alla användare den 14 september 2020.

Välkommen till PayPal!

Det här är de regler och villkor i avtalet mellan dig och PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A (”PayPal”) som reglerar din användning av ditt PayPal-konto och PayPal-tjänsterna, vilket vi kallar vårt användaravtal. Det gäller endast PayPal-konton för invånare i Sverige. Om du är en privatperson måste du vara minst 18 år och ha full rättshandlingsförmåga att ingå ett avtal för att öppna ett PayPal-konto och använda PayPal-tjänsterna. Om du representerar ett företag måste företaget vara registrerat i Sverige.

För att använda PayPal-tjänsterna måste du öppna ett PayPal-konto.Genom att öppna och använda ett PayPal-konto godkänner du och samtycker till att följa alla regler och villkor i detta användaravtal. Du godkänner även att följa följande ytterligare dokument och alla andra dokument på sidan Juridiska villkor som gäller för dig:

Läs noga alla regler och villkor i det här användaravtalet och alla andra dokument som gäller för dig.

Vi kan komma att ändra detta användaravtal och något av de dokument som anges ovan från tid till annan. Den reviderade versionen börjar att gälla vid den tidpunkt då vi publicerar den, om inget annat anges. Om ändringarna minskar dina rättigheter eller ökar ditt ansvar publicerar vi ett meddelande på sidan Policyuppdateringar på vår webbplats och skickar ett meddelande till dig minst två månader i förväg. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att eventuella ändringar av detta användaravtal träder i kraft, godkänner du att vara bunden av dessa ändringar. Om du inte samtycker till ändringarna kan du avsluta ditt konto innan de träder i kraft.

Information om oss och vår tjänst

PayPals huvudsakliga verksamhet omfattar utfärdande av elektroniska pengar och tillhandahållande av betalningstjänster med användning av dessa elektroniska pengar.

För mer information om oss och våra tjänster kan du läsa vår dokumentation Viktig betalnings- och tjänstinformation.

Detta användaravtal, tillsammans med andra rättsliga villkor och lagliga krav på offentliggöranden i samband med din användning av vår tjänst, kommer alltid att vara tillgänglig för dig på PayPals webbplats (vanligen på sidan "Juridiska avtal"). Vi kan också skicka den här informationen till dig.

Du kan begära en kopia av eventuella offentliggöranden som krävs enligt lag (inklusive detta användaravtal och Viktig betalnings- och tjänstinformation) från oss. Vi tillhandahåller den då i en form som gör det möjligt för dig att spara och reproducera informationen (t.ex. via e-post).

Öppna ett konto

Vi erbjuder två typer av konton; personkonton och företagskonton.

Personkonton

Med ett personkonto kan du skicka och be om pengar från vänner och familj samt betala på nätet för köp.

Innehavare av vissa befintliga personkonton kan behöva uppgradera sina konton (vilket kan innebära att lämna mer information till PayPal) för att kunna använda alla aktuella funktioner som finns för våra personkonton.

Om du i första hand vill använda ditt PayPal-konto för att sälja saker måste du öppna ett företagskonto eller omvandla ditt personkonto till ett företagskonto.

Företagskonton

Företagskonton är för personer och organisationer (oavsett om de ingår i ett registrerat aktiebolag eller ej) som i första hand använder PayPal för att ta emot betalningar på nätet för försäljning eller donationer.

Företagskonton kan bli föremål för avgifter som skiljer sig från avgifterna som gäller för personkonton. Se våra Avgifter för mer information.

Genom att öppna ett företagskonto eller omvandla ett personkonto till ett företagskonto intygar du att du främst använder det för en verksamhet eller i kommersiellt syfte.

Verksamhetsstatus

Om aktiviteten via ditt företagskonto når vissa gränsvärden eller omfattar vissa affärssegment eller aktiviteter kräver kortnätverken att du godkänner verksamhetsavtal (Commercial Entity Agreements) direkt med våra processpartners för att du ska kunna fortsätta ta emot kortbetalningar. I detta fall kan dessa verksamhetsavtal (Commercial Entity Agreements gälla för alla betalningar som behandlas av PayPal för din räkning utöver detta användaravtal.

Säker användning av ditt PayPal-konto

Du bör vidta rimliga åtgärder för att förhindra att ditt PayPal-konto missbrukas. Du måste upprätthålla fullgod säkerhet och kontroll över alla enheter, föremål, ID-nummer, lösenord och personliga ID-nummer/-koder du använder för att komma åt ditt PayPal-konto och PayPal-tjänsterna. Du hittar riktlinjer i Viktig betalnings- och tjänstinformation.

Du måste följa alla rimliga instruktioner från oss om hur du kan skydda ditt Betalningsinstrument.

Vi kan kräva att du autentiserar eventuella instruktioner som rör ditt konto (dvs. ger oss den information som vi behöver för att vara säkra på att det är du som ger oss instruktioner, t.ex. att du ger oss dina korrekta inloggningsuppgifter, vilket kan vara e-postadress och lösenord) och loggar in på ditt PayPal-konto för att ge oss din betalningsinstruktion.

Du måste hålla din postadress, e-postadress och andra kontaktuppgifter aktuella i din PayPal kontoprofil.

Du får uttryckligen bevilja, ta bort och hantera behörigheter för vissa tredje parter att vidta vissa åtgärder för din räkning.I vissa fall kan du göra det när du är inloggad på ditt konto – i andra fall kan du göra det direkt med tredje part. Du accepterar att om du beviljar tredje part behörighet att vidta åtgärder för din räkning kan vi avslöja viss information om ditt konto för denna tredje part.

Du får ge tredjepartstjänsteleverantörer, som licensierats enligt gällande lag, tillåtelse att:

 • tillhandahålla kontoinformationstjänster för att få tillgång till uppgifter om ditt konto för din räkning;
 • bekräfta om det finns ett belopp som krävs för att genomföra en kortbaserad betalningstransaktion på ditt konto; eller
 • tillhandahålla tjänster för betalningsinitiering från ditt konto för din räkning.

Du befrias inte på något sätt från någon av dina skyldigheter enligt detta användaravtal genom att bevilja behörighet till en tredje part för åtkomst till ditt konto. Du har fortfarande ansvar gentemot oss för åtgärder som du har godkänt att tredje parter utför. Du kommer inte att hålla oss ansvariga för, och du kommer att ersätta oss för, allt eventuellt ansvar som uppkommer till följd av åtgärder som vidtas eller inte vidtas av sådana tredje parter i samband med de behörigheter som du har beviljat, i enlighet med dina lagstadgade rättigheter.

Avsluta ditt PayPal-konto

Du kan avsluta ditt konto när som helst. Se PayPals hjälpcenter för hur du gör detta.

Vi kan avsluta ditt konto när vi finner det lämpligt genom att underrätta dig om detta minst två månader i förväg. Vi kan också avsluta ditt konto när som helst om:

 1. Du bryter mot användaravtalet och/eller i annat fall har vi rätt att avsluta ditt konto enligt detta användaravtal;
 2. Du inte använder ditt konto på tre år, eller
 3. Vi misstänker att ditt konto har använts utan ditt tillstånd.

Om vi bestämmer oss för att avsluta ditt konto meddelas du om att kontot avslutas, och där så är möjligt anges skälen till att vi avslutar ditt konto samt att du ges möjlighet att ta ut eventuella obestridda pengar som vi har reserverat.

När ditt konto har avslutats:

 • Detta användaravtal upphör omedelbart, förutom att detta användaravtal fortsätter att gälla även efter upphörande i den omfattning och så länge vi behöver för att avsluta av ditt konto samt för att följa tillämpliga lagar och regler;
 • Vi kan avbryta alla utestående transaktioner och du förlorar alla eventuella saldon kopplade till särskilda betalningsalternativ;
 • Vi kan stänga av, begränsa eller avbryta din åtkomst till eller användning av tjänster, webbplatser, program och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av tjänsterna) som drivs av oss eller på uppdrag av oss eller vissa av eller alla våra tjänster;
 • du förblir ansvarig för alla utestående skyldigheter enligt det här användaravtalet som är kopplat till ditt konto före avslutandet;
 • Vi kan behålla din kontoinformation i vår databas för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser; och
 • vi kan behålla dina elektroniska pengar efter avslutande i den omfattning och under den tid som vi rimligen kan kräva för att skydda oss och/eller en tredje part mot risken för återföringar, avgifter, böter, påföljder och andra skyldigheter, oavsett deras art. Efter denna tid kommer du att kunna ta ut eventuella obestridda medel som vi håller. Kontakta oss om du har frågor om pengar som reserverats på ditt konto efter att det avslutats.
  Om du är juridiskt ombud för en oförmögen eller avliden kontoinnehavare, kontakta oss för ytterligare hjälp.

Om vi av någon anledning beslutar att upphöra med någon av våra tjänster eller någon del eller funktion av våra tjänster ger vi dig minst två månaders förvarning innan tjänsten eller funktionen avbryts, om vi inte i god tro fastställer att

 • tjänsten eller funktionen måste avbrytas tidigare enligt lagkrav eller förhållande till tredje part; eller
 • göra detta kan skapa en säkerhetsrisk eller en betydande ekonomisk eller materiell teknisk börda.

Koppla och koppla bort ett betalningsalternativ

Alla pengar på ditt konto kallas juridiskt sett ”elektroniska pengar” och är erkända i hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som en form av pengar som lämpar sig för användning på nätet.

Du kan använda en betalningsmetod som ett sätt att betala oss för att erhålla elektroniska pengar på ditt konto eller ta emot överföringar från ditt konto, som beskrivs vidare i det här användaravtalet (se särskilt Fylla på eller överföra pengar och Finansiering av din betalning.

Du kan koppla eller koppla bort ett betalkort, kreditkort, ett förbetalt kort ((i förekommande fall), ett bankkonto eller PayPal Credit (i förekommande fall) till ditt PayPal-konto som ett betalningsalternativ.

Vi kan begränsa tillgången till dina betalningsalternativ för att hantera vår risk.

Se till att informationen om din betalningsmetod är aktuell (t.ex. kreditskortsnummer och utgångsdatum). Om informationen förändras kan vi uppdatera den genom att använda informations- och tredjepartskällor som är tillgängliga för oss utan att du behöver göra något. Om du inte vill att vi uppdaterar dina kortuppgifter kan du kontakta kortutfärdaren för att begära detta, eller ta bort betalningsmetoden från PayPal-kontot. Om vi uppdaterar din betalningsmetod behåller vi alla inställningar som är knutna till den betalningsmetoden. Du kan välja att bekräfta ditt kort eller bankkonto så att vi kan verifiera att kortet eller bankkontot är giltigt och att du är innehavaren. Vi kan låta dig göra det genom att följa processen för att koppla och bekräfta kort (för kort), processen för att bekräfta bankkonto (för bankkonton) eller andra processer som vi kan informera dig om eller som vi kan publicera från tid till annan.

Din fortsatta tillåtelse för oss att debitera dina betalningsalternativ

Genom att koppla ett betalningsalternativ till ditt PayPal-konto ger du oss löpande behörighet att automatiskt debitera detta betalningsalternativ (föremål för detta användaravtal och villkoren i eventuell fullmakt (t.ex. bankautogiro) som används av leverantören av det betalningsalternativet för att skapa och upprätthålla den befogenheten) för det önskade värdet på de elektroniska pengarna:

 • att täcka betalningsbeloppet (plus alla transaktionsavgifter som betalas till oss) när du använder ditt konto för att skicka en betalning till en annan användare; och
 • att fylla på ditt konto när du använder kontogränssnittets funktion ”Fyll på pengar”.

Vi kan debitera betalningsalternativet igen om tidigare försök misslyckats.Om du avbryter ett kontinuerligt tillstånd från ditt betalningsalternativ kommer du att ersätta oss för värdet av de elektroniska pengar som vi redan har utfärdat för vilka en debitering från det betalningsalternativet är utestående.

Du kan avsluta behörigheten genom att koppla bort betalningsalternativet från ditt PayPal-konto.

SEPA är ett initiativ från EU-kommissionen och den europeiska banksektorn med syftet att effektivisera transaktioner inom EU. När du registrerar ett bankkonto hos PayPal eller använder ett nytt bankkonto som betalningsmetod för första gången ger du PayPal en fullmakt för SEPA-autogiro. Om du använder en fullmakt för SEPA-autogiro för den löpande behörigheten gäller följande:

 • Du kan när som helst komma åt fullmakten och dess referensnummer (MRN) i din PayPal-kontoprofil, och där kan du avbryta eller ändra fullmakten för framtida transaktioner.
 • Tillsammans med köpbekräftelsen får du information från PayPal om beloppet för SEPA-autogirobetalningen och inom vilken tidsram PayPal kommer att dra beloppet från bankkontot. Om PayPal skickar en betalningsförfrågan om SEPA-autogirobetalning igen på grund av en återföring av den ursprungliga betalningen får du ingen (ytterligare) information om beloppet och tidsramen innan förfrågan skickas på nytt.
 • Du kan begära återbetalning från din bank när som helst upp till åtta veckor efter det datum då SEPA-direktdebiteringsbetalningen genomfördes enligt bankens regler och villkor.

Risk för återföringar till ditt betalningsalternativ och när eCheckar kan uppstå

När vi har mottagit en betalning från din betalningsmetod kan vi lagra de resulterande elektroniska pengarna på ditt reservkonto så länge som vi har anledning att tro att det finns en risk för en återföring från betalningsmetodens leverantör. Det beror på att vi inte har all information som behövs för att sätta in pengarna från din betalning för användning på ditt PayPal-saldo medan det finns en risk för återföring.

När du anvisar oss att göra en betalning från ditt konto till en annan användare finansierad med pengar från ditt bankkonto och vi lagrar resulterande elektroniska pengar på detta sätt, kallar vi den här typen av betalning från ditt bankkonto för en “eCheck”. Se Finansiering av betalningar du skickar från ditt konto nedan för hur vi använder eCheckar.

Reservera och använda ett PayPal-saldo

Du kommer inte att få ränta eller andra intäkter på pengarna på ditt konto.Det beror på att pengarna på ditt konto är elektroniska pengar och europeisk lagstiftning förbjuder betalning av ränta på elektroniska pengar.Dessutom är elektroniska pengar inte en insättning eller en investering enligt Luxemburgs lagstiftning, så Luxemburgs insättningsgaranti eller investerarersättningssystem som administreras av Conseil des Protection des Deposants et des Investisseurs kan inte skydda dig.

Vi kan lagra och flytta pengarna på ditt konto i och mellan:

när som helst i enlighet med detta användaravtal.

PayPal-saldo

Den operativa delen av ditt konto innehåller ditt PayPal-saldo, vilket är de pengar som är tillgängliga för betalningar eller överföringar.

När du använder vår betalningstjänst för att betala en annan användare anvisar du oss att överföra pengarna från ditt PayPal-saldo till mottagarens konto.

Du måste ha tillräckligt med tillgängliga pengar i PayPal-saldot som täcker beloppen för alla betalningar du gör samt de transaktionsavgifter du är skyldig oss vid betalning. Även andra krav gäller – se avsnittet Göra en betalning nedan. Om du inte har tillräckligt med pengar på ditt PayPal-saldo eller har valt en förvald betalningsmetod begär du oss också att erhålla pengar för din räkning från din tillämpliga betalningsmetod och att utfärda elektroniska pengar till ditt PayPal-saldo så att betalningen kan göras.

När du tar ut dina pengar måste du ha ett tillräckligt PayPal-saldo för att täcka värdet på uttaget eller överföringen då denna genomförs.

Se Fylla på eller överföra pengar för att ta reda på hur du kan få ett PayPal-saldo och hur du överför det.

Om ditt PayPal-saldo visar ett negativt belopp är detta det nettobelopp som du är skyldig oss vid det tillfället.

Reservkonto

Pengar i din kontoöversikt som är markerade som ”utestående”, ”ej klarerade”, ”reserverade” eller när som helst på annat sätt är begränsade, reserveras i den del av ditt konto som fungerar som ett reservkonto.Du kan inte komma åt och använda pengar som finns på reservkontot.

Sätta in eller överföra pengar

Fylla på pengar

För att få elektroniska pengar på ditt konto kan du i enlighet med detta användaravtal:

 • ta emot en betalning till ditt konto från någon annan.Vi kan debitera dig för detta; eller
 • få elektroniska pengar från oss genom att betala oss ett motsvarande belopp.

Du kan få elektroniska pengar från oss genom att:

 • automatiskt använda dina tillämpliga betalningsmetoder för att täcka belopp för de betalningar som du anvisar oss att skicka till andra användare (och de transaktionsavgifter som betalas av dig till oss); eller
 • manuellt via funktionen ”Lägg till pengar” tillgänglig från ditt konto för att betala oss eller anvisa oss att debitera elektroniska pengar från ditt betalningsalternativ.

Det är leverantören av betalningsmetoden som bär det juridiska ansvaret för betalningar som utförs till oss. Vi har ingen kontroll över hur lång tid betalningen till oss tar.

Ta ut pengar

Om du har ett PayPal-saldo kan du ta ut valfritt belopp genom att överföra det till ditt utsedda betalningsalternativ som är kopplat till ditt PayPal-konto, som vi kan tillåta emellanåt.Detta kan innefatta ditt bankkonto, betalkort eller kreditkort, beroende på det land där ditt PayPal-konto är registrerat.

När du anvisar oss att ta ut valfritt belopp från ditt PayPal-saldo kommer vi i enlighet med detta användaravtal att:

 • omvandla de elektroniska pengarna till pengar som vi kan överföra till ditt utsedda betalningsalternativ; och
 • anvisa vår egen bank att överföra pengarna till ditt utsedda betalningsalternativ.

Vi strävar efter att skicka betalningsinstruktionen för överföringar till vår bank i slutet av nästa arbetsdag (“arbetsdag” avser en dag då bankerna i Luxemburg är öppna för allmänheten) om det inte finns några andra förseningar som är föremål för detta användaravtal. Efter att vår bank får vår betalningsinstruktion har vi ingen kontroll över hur lång tid det tar att slutföra betalningen till dig. Vid denna tidpunkt övertar vår bank, din betalningsmetodsleverantör och betalningssystemet som de förlitar sig på ansvaret för att överföra pengarna till din utsedda betalningsmetod, vilket kan påverka den tid det tar för dig att få dina pengar. Vi kan låta dig ta ut pengarna genom att överföra pengarna till:

 • ett kvalificerat bankkonto (där vi gör det tillgängligt) via:
  • en standardöverföring till ditt bankkonto som är kopplat till ditt konto (den här funktionen för uttag/inlösen kallas ibland "överför till bankkonto"); eller
  • en direktöverföring till ditt bankkonto som är kopplat till ditt konto.
   Vi kan låta ovanstående överföringar göras via det betalkort som är kopplat till det bankkontot.
  • ditt Mastercard eller Visa-kort (där vi gör detta tillgängligt).

  Avgifterna gäller för överföringar. Vi informerar dig även i förväg om avgifterna varje gång du inleder en sådan överföring.

  Betalningsalternativet (t.ex. bankkonto eller kort) som du begär överföringen till måste vara utfärdat i ditt kontos primära valuta eller en annan valuta som stöds av PayPal för överföringar i landet där du är bosatt.

  Du kan bara överföra PayPal-saldo i ditt kontos primära valuta, såvida vi inte kommer överens om något annat. För att kunna överföra PayPal-saldo i en annan valuta måste du omvandla valutan till ditt kontos primära valuta. I annat fall sker omvandlingen åt dig i samband med överföringen. Vår växelkurs för transaktionen kommer att användas.

  Det innebär följande, om du gör en överföring:

  • ett PayPal-saldo som hålls i en annan valuta än ditt kontos primära valuta så debiteras du en avgift för omvandlingen till din primära valuta; och
  • till ett betalningsalternativ (t.ex. bankkonto eller kort) i en annan valuta än ditt kontos primära valuta så debiteras du en avgift för omvandlingen till betalningsalternativets valuta.

  För att skydda dig, våra användare och oss själva från eventuella förluster samt för att uppfylla våra förpliktelser gällande åtgärder mot penningtvätt och andra lagstadgade skyldigheter kan vi i vissa situationer fördröja en överföring. Det kan exempelvis göras om vi behöver bekräfta att du har godkänt överföringen eller om betalningar till ditt PayPal-konto har varit föremål för återföring (till exempel till följd av en chargeback, bankåterföring eller tvist initierad av en köpare). Om vi lägger en begränsning på ditt PayPal-konto, om en betalning omfattas av en reservation eller om ditt konto eller ett kopplat konto har ett underskott i någon valuta när en överföring från ditt PayPal-konto är utestående, måste du återinitiera överföringen när begränsningen eller reservationen har tagits bort eller hela underskottet har betalats.

  Vi kan sätta gränser för dina överföringar och du kan se alla överföringsgränser genom att logga in på ditt PayPal-konto. Du måste följa de steg som vi informerar dig om eller publicerar från tid till annan (vilket vi kan ange i din kontoöversikt) för att ta bort överföringsgränsen.

Hantera dina pengar i flera valutor

När du öppnar kontot är det konfigurerat för användning med kontots primära valuta.

Den primära valutan för ditt konto är svenska kronor (SEK).

Vi kan konfigurera ditt konto ytterligare så att du kan använda det för att lagra pengar och skicka och ta emot betalningar i andra valutor än den primära valutan på ditt konto. Om du har ett PayPal-saldo kan vi låta dig omvandla det till ett saldo i en annan valuta.

Om ditt PayPal-saldo inte är tillräckligt för att täcka beloppet för en betalning som du anvisar oss att göra i en viss valuta, kan vi genomföra en valutaomvandling från ett PayPal-saldo i en annan valuta för att täcka underskottet.Det kan finnas begränsningar för vart du kan skicka betalningar i vissa valutor.

Vi kan låta dig välja sättet på vilket ditt konto behandlar och/eller omvandlar betalningar mottagna i valutor andra än ditt kontos primära valuta. Om du vill ta emot pengar i en annan valuta än ditt kontos primära valuta kan du behöva skapa ett saldo i den valutan eller omvandla pengarna till en annan valuta som vi tillåter dig att reservera.

Betalningar i vissa valutor kan bara tas emot genom automatisk omvandling av pengarna till en annan valuta som vi tillåter dig att reservera.

Om du tar emot en betalning från någon som inte har ett PayPal-konto och betalningen är i en valuta som ditt konto för tillfället inte är konfigurerat för att använda, kan vi automatiskt omvandla det mottagna beloppet till en valuta som kontot är konfigurerat för att använda vid tidpunkten för betalningen.

Se avsnittet Överföra pengar ovan för att se hur överföringar i olika valutor görs.

Om ett av valutasaldona på ditt konto visar att du av någon anledning är skyldig oss pengar, kan vi kvitta det belopp du är skyldig oss genom att dra av det från ditt saldo i en annan valuta eller genom att dra av de belopp du är skyldig PayPal från pengar som du tar emot på ditt konto eller pengar som du försöker ta ut eller skicka från ditt konto, eller ett annat konto, och dra av pengar från eventuella överföringar som du försöker göra. Om du under en 21 dagar lång period har ett PayPal-saldo som visar en skuld till oss som inte är i euro, kan vi omvandla beloppet du är skyldig oss till euro.

Vi kan efter gottfinnande införa gränser för hur mycket pengar du kan omvandla eller för antalet omvandlingar du kan utföra. Du ansvarar för alla risker i samband med att ha flera valutor i ett PayPal-konto.Du får inte hantera eller omvandla valutor för spekulationshandel, valutaomvandlingsarbitrage, omvandlingsoptioner eller någon annan verksamhet som vi primärt anser vara i syfte att tjäna pengar baserat på valutakurser. Vi kan reservera, avbryta eller återkalla en transaktion som vi har fastställt strider mot den här policyn.

Hur vi omvandlar valuta

Om PayPal omvandlar valuta slutförs den till den växelkurs som vi anger för den relevanta valutaväxlingen.

Växelkursen justeras regelbundet och inbegriper en valutaomvandlingsavgift som tillämpas och behålls av oss för en grundläggande växlingskurs för att beräkna den kurs som gäller för din valutaomvandling. Den grundläggande växelkursen baseras på kurser inom valutamarknader på omvandlingsdagen eller föregående arbetsdag, eller om det krävs enligt lagar eller regler, som fastställts enligt relevant referenskurs.

Vi kan beräkna en växelkurs (inklusive vår Valutaomvandlingsavgift) som du kan granska under transaktionen. Om du slutför transaktionen kan den växelkursen gälla för betalningen av transaktionen närhelst den behandlas, eller så kan den kursen gälla endast om betalningen för transaktionen behandlas inom en begränsad tid, enligt vad som anges under transaktionen. Efter den begränsade tiden kan vi använda den exakta växelkursen som gäller när transaktionen behandlas, eller inte genomföra valutaomvandlingen.

Om du har godkänt en betalning under ett faktureringsavtal, och vi utför valutaomvandling för den betalningen, då använder vi den växelkurs som gäller vid den tidpunkt då betalningen behandlas.Växelkursen för varje betalning under ett faktureringsavtal kan variera.

Vi kan ge dig tillgång till verktyget “Valutaomvandlare” (inklusive vår valutaomvandlingsavgift) för att se vilken växelkurs vid transaktioner som kan gälla för vissa valutaomvandlingar. Växelkurser som visas med verktyget ‘Valutaomvandlare’ gäller endast vid den tidpunkt då du använder verktyget och kan komma att ändras.

Alternativ för valutaomvandling

När din betalning finansieras med ett betal- eller kreditkort och PayPal bedömer att valutaomvandling krävs samtycker du till och tillåter oss att omvandla valutan i stället för din betal- eller kreditkortsutfärdare.

Du kan ha rätten att låta kortutfärdaren omvandla valutan för kortbetalningen till den valuta som du använder för att skicka betalningen från ditt PayPal-konto, om tillämpligt för den kortutfärdaren och nätverket.Detta val kan lämnas till dig i olika former, inklusive ett val av vilken valuta som används för transaktionen, om vi eller kortutfärdaren utför omvandlingen eller vilken omräkningskurs som använd för transaktionen, bland annat.Om kortutfärdaren omvandlar valutan fastställer din kordutfärdare valutakursen och vilka avgifter som de kan ta ut.

PayPal kommer alltid att utföra omvandlingen för transaktioner där du använder befintligt saldo eller där ditt kopplade bankkonto är betalningsalternativet.

Om PayPal fastställer att en valutaomvandling krävs för en transaktion som också kräver att ett alternativt betalningsalternativ väljs, kanske du inte separat kan välja om PayPal eller din kortutfärdare ska utföra valutaomvandlingen för betalningen från ditt alternativa betalningsalternativ.

I de fall där valutaomvandling erbjuds av handlaren, och inte av PayPal, vid försäljningstillfället och du väljer att godkänna betalningstransaktionen på basis av handlarens växelkurs och avgifter har PayPal inget ansvar gentemot dig för denna valutaomvandling.

Kontoutdrag och begäran om kontouppgifter

Såvida inte ditt konto är begränsat kan du se och ladda ner ditt PayPal-kontoutdrag genom att logga in på ditt PayPal-konto. Du samtycker till att granska dina transaktioner via din PayPal-kontohistorik istället för att få regelbundna kontoutdrag via e-post.

Viktig information om dina betalningar skickas till dig via e-post och din transaktionshistorik kommer också att uppdateras och finnas tillgänglig när du loggar in på ditt konto. Du kan också komma åt en nerladdningsbar rapport från ditt PayPal-konto.Där visas alla avgifter och andra belopp som debiterats ditt PayPal-konto under den relevanta perioden.Rapporten kommer endast att uppdateras och göras tillgänglig om det har förekommit någon aktivitet på ditt PayPal-konto eller avgifter har debiterats under den relevanta perioden. Vi tillhandahåller transaktionsinformationen på sådant sätt att du kan lagra och återge information i oförändrad form, till exempel genom att skriva ut en kopia.

Vi förbehåller oss rätten att debitera en avgift för att ge dig ytterligare information eller för att tillhandahålla transaktionshistorik och annan information om avgifter på ett annat sätt. Vi tar däremot inte ut någon avgift för uppgifter som du efterfrågar när du i god tro hävdar att något är fel i ditt PayPal-konto.

Avgifter

Vi debiterar avgifter för våra tjänster som anges på sidan avgifter.

Gå till sidan avgifter .

Angivna avgifter är inklusive gällande moms/skatter. Det kan dock finnas andra skatter eller kostnader som inte betalas via oss eller som påförs av oss.

Du betalar själv mobiltelefonavgifter och eventuella avgifter från din internetleverantör samt liknande eller tillhörande avgifter som uppstår till följd av att du använder våra tjänster.

Vi kan dra våra avgifter från ditt PayPal-saldo.Vi kan dra av våra transaktionsrelaterade avgifter från de belopp vi överför innan dessa pengar krediteras till ditt PayPal-saldo.

Vi ger dig information om de belopp som du tar emot och våra avgifter antingen per e-post eller i din transaktionshistorik (som du kan se om du loggar in på ditt konto).

Om din betalning kräver att du betalar en avgift till oss kan vi ge dig information om avgiften när du ger oss din betalningsinstruktion.

Du kan inte kvitta eller dra av några belopp från våra avgifter.

Vi kan ta ut en avgift för eventuella ytterligare tjänster som vi tillhandahåller utanför detta användaravtal. Vi informerar om avgifterna när du efterfrågar tjänsten.

PAYPALS ANVÄNDARAVTAL

Göra en betalning

Allmänna bestämmelser för att göra en betalning

Din betalningsinstruktion

Vi kan låta dig skicka din betalningsinstruktion till oss på något annat sätt som vi meddelar dig om från tid till annan.Sättet på vilket du anger din betalningsinstruktion kan bero på vilken typ av betalning som du ska göra – till exempel:

 • Om du betalar för ett köp eller gör en donation tillåter många säljare och/eller pengainsamlingar att du ger oss din betalningsinstruktion i en särskild PayPal-betalning eller annan PayPal-insamling som är integrerad på deras webbplats.
 • Du kan använda funktionen ”Skicka pengar” när du loggar in på ditt PayPal-konto för att göra en betalning till någon.

Vi kan kräva att du autentiserar din instruktion (dvs. ger oss den information vi behöver för att vara säkra på att det är du som ger oss instruktioner, t.ex. att du ger oss dina korrekta inloggningsuppgifter – det kan omfatta din e-postadress och lösenord) och loggar in på ditt PayPal-konto för att ge oss din betalningsinstruktion.

Avbryta din betalningsinstruktion

När du har gett oss en betalningsinstruktion kan du inte avbryta den, förutom om det är en betalningsinstruktion enligt ett faktureringsavtal (se nedan för mer information).

Hur lång tid tar min betalning?

Din betalning till en annan användare kommer att lämna ditt konto [inom arbetsdagen] efter att vi får din fullständiga betalningsinstruktion.

Betalningen kommer att lämna ditt konto inom två arbetsdagar om vi får din fullständiga betalningsinstruktion:

 • en dag som inte är en arbetsdag; eller
 • efter följande lokala stängningstider på en arbetsdag för konton registrerade i följande länder: 14.00 i Sverige.

Vi kan låta dig anvisa oss att göra din betalning på ett specifikt senare datum, och då kommer betalningen att lämna ditt konto på det senare datumet.

Andra bestämmelser i detta användaravtal kan göra att ovanstående tidsfrister förlängs.

När vi kan vägra att göra din betalning

Vi kan behandla din betalningsinstruktion som inte slutförd och vi kan vägra att göra din betalning om:

 • du inte har tillräckligt med pengar på ditt PayPal-saldo;
 • vi har anledning att tro att dina kopplade betalningsalternativ inte har tillräckliga medel för att tillhandahålla de pengar som krävs för att göra din betalning;
 • du inte ger oss all obligatorisk information som efterfrågas i relevanta betalnings- eller kassaflöden som vi använder för att få dina betalningsinstruktioner (till exempel, tillräcklig information om mottagaren som kan vi begära och autentisering av din betalningsinstruktion);
 • betalningen överskrider överföringsgränsen vi informerar dig om när du försöker göra betalningen; eller
 • vi har anledning att tro att en begränsad aktivitet har skett i samband med ditt konto eller att du på annat sätt bryter mot detta användaravtal.

När din betalning inte godtas av mottagaren

Om vi tillåter dig att skicka en betalning till någon som inte har ett PayPal-konto kan mottagaren göra anspråk på pengarna genom att öppna ett PayPal-konto.

Om mottagaren redan har ett PayPal-konto kan de vägra att ta emot pengarna.

Om mottagaren vägrar att ta emot pengarna eller inte öppnar ett PayPal-konto och hämtar ut pengarna inom 30 dagar efter det datum då de skickas, återbetalas pengarna (inklusive eventuella avgifter som du har debiterats) till ditt PayPal-konto. Se Återbetalningar till ditt konto för vad som kan hända när ditt PayPal-konto får en återbetalning.

Överföringsgränser

Vi kan efter eget gottfinnande införa gränser för de belopp och värden på betalningar som du kan göra, inklusive pengar du skickar och överför för köp.Du kan se varje överföringsgräns genom att logga in på ditt PayPal-konto. Om du vill ta bort överföringsgränsen måste du följa anvisningarna som vi kommer att meddela dig eller publicera från tid till annan (vilket vi kan beskriva i din kontoöversikt).

Inställning av automatiska avgifter från ditt konto

Betalningar fördröjda av säljaren

När du betalar vissa säljare eller betalar för vissa köp (t.ex. köp som ska fraktas till dig eller som kan uppdateras och slutföras av säljaren), ger du:

 • ett godkännande till säljaren att ta emot din betalning vid ett senare tillfälle; och
 • en anvisning till oss att automatiskt betala säljaren när säljaren begär betalning.

Ditt godkännande förblir vanligtvis giltigt i upp till 30 dagar, men kan gälla längre. Om du har ett saldo kan vi reservera betalningsbeloppet som utestående tills säljaren tar emot din betalning. Om betalningen kräver en valutaomvandling av oss kommer växelkursen för transaktionen att fastställas och tillämpas (som beskrivs i avsnittet Valutaomvandling) vid tidpunkten då betalningen behandlas.

Med ditt godkännande kan säljaren uppdatera betalningsbeloppet innan säljaren tar emot betalningen (för eventuella ändringar kring köpet som du kommer överens om med säljaren, såsom ytterligare skatter/moms, frakt- eller portokostnader eller rabatter). Vi är inte skyldiga att kontrollera eventuella ändringar vid något tillfälle (inklusive vid tidpunkten då betalningen överförs). Vi kan överföra valfritt belopp baserat på ditt godkännande och efter att ha tagit emot anvisningar från säljaren om det slutliga betalningsbeloppet.

Betalningar enligt faktureringsavtal

Du kan använda ett faktureringsavtal för att hantera löpande och automatiska betalningar till samma mottagare. När du ingår ett faktureringsavtal:

 1. godkänner du den namngivna mottagaren för att ta emot betalningar från ditt konto som beslutat av mottagaren (detta kan vara för betalningar av belopp som du är skyldig mottagaren för ett köp av varor eller tjänster under ett separat avtal som du har med mottagaren); och
 2. anvisar du PayPal att betala namngiven mottagare (eller andra mottagare som namngiven mottagare anvisar) när namngiven mottagare begär att PayPal gör din betalning.

Detta gör mottagaren till en "betrodd mottagare" (juridisk term för någon som du informerat oss vara en betrodd mottagare) för alla dina betalningar som görs enligt det faktureringsavtalet, så vi kommer normalt inte att be dig att autentisera (t.ex. logga in) eller godkänna dessa betalningarna när de görs.

Betalningar som görs enligt faktureringsavtalet kan vara av varierande belopp och göras på olika datum. Vår funktion är endast att vara betalningstjänstleverantör så vi kan inte (och vi hoppas att du inte förväntar dig det av oss) veta vad du har eller inte har kommit överens om med mottagaren eller varför mottagaren beslutade att samla in din betalning. Vi är inte skyldiga att kontrollera eller bekräfta beloppet som mottagaren lägger fram till oss för att bearbeta betalningar som görs enligt faktureringsavtalet.

Vi använder flera benämningar på betalningar som kan hanteras via ett faktureringsavtal – bland annat ”automatiska betalningar”, ”abonnemangsbetalningar”, ”återkommande betalningar”, ”referenstransaktioner”, ”förgodkända överföringar” eller ”förgodkända betalningar”.

Du kan när som helst avbryta ditt faktureringsavtal med omedelbar verkan i ditt kontogränssnitt eller genom att kontakta oss. Om en betalning under detta faktureringsavtal är upplagd för betalning innan slutet av nästa arbetsdag, efter att du talat om för oss att avbryta den, kan vi avbryta ditt faktureringsavtal efter att betalningen har gjorts. Om du avbryter ett faktureringsavtal kan du fortfarande vara skyldig mottagaren pengar för varor eller tjänster som du har fått men inte betalat för.

Om vi bedömer att det krävs valutaomvandling för en betalning enligt ett faktureringsavtal och vi utför omvandlingen använder vi den växelkurs för transaktionen (inklusive vår valutaomvandlingsavgift) som gäller vid den tidpunkt då betalningen behandlas. Växelkursen för varje transaktion kan variera.

Återbetalningar till ditt konto

Så här kan återbetalningar ske

Vi kan tillåta mottagaren av din betalning att:

 • vägra att acceptera den; eller
 • besluta att acceptera den och sedan använda vår tjänst för att senare skicka en återbetalning till dig på hela eller någon del av betalningsbeloppet.

Vi återbetalar beloppet för alla avvisade betalningar eller återbetalda betalningar till ditt saldo. Vi återbetalar beloppet för en ej uthämtad betalning till ditt saldo inom 30 dagar efter datumet då du påbörjade betalningen. Om något belopp av någon betalning återbetalas till dig på något av sätten som beskrivs ovan, kan vi omvandla det återbetalda beloppet till dig till antingen:

 • valutan för saldot du använde för den ursprungliga betalningen (innan någon omvandling skedde till den valuta som mottagaren tog emot);
 • den primära valutan på ditt konto; eller
 • amerikanska dollar (öppnar ett saldo åt dig i denna valuta om du inte redan har en).

Om den ursprungliga betalningen du gjorde innefattade en valutaomvandling kommer vi att omvandla det återbetalade beloppet från valutan som togs emot av mottagaren enligt följande:

 • om beloppet återbetalas inom 1 dag efter datumet för den ursprungliga betalningen kommer vi att använda växelkursen gällande vid tidpunkten för den ursprungliga betalningen så du får det ursprungliga beloppet (inklusive valutaomvandlingsavgiften du betalade) i den ursprungliga valutan du konverterade för den ursprungliga betalningen; och
 • om beloppet återbetalas 1 dag efter datumet för den ursprungliga betalningen kommer vi att använda växelkursen gällande vid tidpunkten för omvandlingen av det återbetalade beloppet. Du samtycker till att stå för valutaomvandlingsavgiften för belopp som återbetalas till dig i form av återbetalningar eller nekade betalningar.

Såvida inget annat anges ovan i det här avsnittet samtycker du till att du står för valutaomvandlingsavgiften för belopp som återbetalas till dig i form av återbetalningar eller nekade betalningar när du omvandlar belopp som återbetalas till dig på de sätt som anges ovan. Växelkursen kan tillämpas omedelbart och utan föregående meddelande.

Vi kan också automatiskt överföra det återbetalda beloppet från ditt saldo tillbaka till den betalningsmetod som du använde för den ursprungliga betalningen. Överföringar kan också omfatta en valutaomvandling – se avsnittet Överföra pengar ovan.

Risker vid mottagning av återbetalningar

Det återbetalda beloppet kan vara lägre än ditt ursprungliga betalningsbelopp. Detta kan ske på grund av att:

 • mottagaren skickar dig en återbetalning som är lägre än ditt ursprungliga betalningsbelopp. Eftersom vi endast är en betalningstjänstleverantör kan vi inte veta vilken återbetalning du är berättigad till från den ursprungliga betalningsmottagaren eller varför mottagaren skickade återbetalningen på ett visst belopp; eller
 • variationer i växelkursen.

PayPal ansvarar inte för någon förlust som uppstår till följd av mottagarens beslut att neka eller återbetala din betalning, utom i den omfattningen att en återbetalning som görs av mottagaren är en betalning som utförs felaktigt av PayPal

Vi ansvarar inte för skillnaden mellan värdet av den ursprungliga betalningen och värdet av den resulterande återbetalningen, utom i den omfattningen då återbetalningen är en felaktig betalning (se avsnittet Problemlösning).

Finansiering av din betalning

Val av favoritbetalningsmetod (önskat betalningsalternativ)

Du kan välja en förvald betalningsmetod när du är inloggad på ditt konto. Enligt detta användaravtal används den förvalda betalningsmetoden som standardbetalningsmetod för betalningar som du skickar från ditt konto.

Du kan ange individuella önskade betalningsalternativ för vissa betalningar inom faktureringsavtal.

Särskilda betalningsalternativ

Vissa betalningar kan genomföras med särskilda betalningsalternativ kopplade till ditt PayPal-konto, till exempel handlar-/transaktionsspecifika saldon, presentkort eller andra kampanjbetalningsalternativ.För användning och prioritering av dessa särskilda betalningsalternativ gäller ytterligare regler och villkor mellan dig och oss. Din kontoöversikt kan visa det tillgängliga nominella beloppet i dina särskilda betalningsalternativ som när som helst kan användas för att finansiera kvalificerade betalningar. Detta belopp utgör inte elektroniska pengar, anses inte vara en del av ditt PayPal-saldo och kan inte lösas in mot kontanter. Det representerar endast det belopp i elektroniska pengar som vi erbjuder att utfärda och kreditera till ditt konto vid tidpunkten för (och endast för omedelbar finansiering av) en kvalificerad betalning som lyder under (och endast för perioden som är angiven i) ytterligare regler och användarvillkor för det särskilda betalningsalternativet. Om din betalning från ett särskilt betalningsalternativ återkallas vid ett senare tillfälle av någon anledning, behåller vi det belopp som utgör den del av betalningen som finansierades av det särskilda betalningsalternativet och (förutsett att det särskilda betalningsalternativet inte redan har förfallit) återupptar det särskilda betalningsalternativet.

Finansiering av betalningar du skickar från ditt konto

Vi kommer att skaffa elektroniska pengar för den betalning som du skickar från ditt konto från följande betalningsalternativ, i följande ordning och i den omfattning de är tillgängliga:

 1. Särskilda betalningsalternativ (i förekommande fall för en given transaktion)
 2. Önskat betalningsalternativ (om valt och tillgängligt)
 3. Befintligt PayPal-saldo
 4. Bankkonto (direktöverföring via bankfullmakt)
 5. PayPal Credit (i förekommande fall)
 6. PayPal-märkt betalkort (i förekommande fall)
 7. PayPal-märkt kreditkort (i förekommande fall)
 8. Betalkort
 9. Kreditkort
 10. Bankkonto (eCheck)

PayPals köparskydd

När du köper något från en säljare som tar emot PayPal-betalningar kan du vara berättigad till en återbetalning enligt PayPals köparskydd. I förekommande fall ger PayPals köparskydd dig rätt till ersättning för hela inköpspriset för varan plus de ursprungliga fraktkostnaderna som du betalade (i förekommande fall). PayPal fastställer, efter eget gottfinnande, om ditt krav uppfyller villkoren för PayPals köparskydd. PayPals ursprungliga avgörande anses vara slutgiltigt, men du kan ha möjlighet att överklaga beslutet hos PayPal om du har ny eller övertygande information som inte var tillgänglig vid tidpunkten för det ursprungliga avgörandet eller om du anser att det har skett ett fel under beslutsprocessen.

VIKTIGT: Som en del av avräkningen för ditt krav kan du behöva returnera varan till säljaren eller annan part enligt vad vi anger. PayPals köparskydd ger dig inte ersättning för de returkostnader som kan uppkomma.

PayPals köparskydd kan gälla om du stöter på något av följande specifika problem för en transaktion:

 • Du har inte fått din vara från en säljare (kallas krav med beteckningen "vara inte mottagen")
 • Du har fått en vara, men den motsvarar inte det du beställde (kallas krav med beteckningen "skiljer sig väsentligt från beskrivningen").

Om du anser att en transaktion som gjorts med ditt PayPal-konto inte har godkänts av dig, skiljer sig den här typen av krav från PayPals köparskydd och beskrivs nedan under Ansvar för obehörig transaktion och andra fel.

Transaktioner med QR-kod

Om du köper något från en säljare personligen genom att använda en QR-kod för varor och tjänster från PayPal kan din transaktion vara kvalificerad för PayPals köparskydd.

Krav med beteckningen "vara inte mottagen"

Ditt krav är inte berättigat för en återbetalning enligt PayPals köparskydd om det gäller en vara med beteckningen "vara inte mottagen" i följande fall:

 • Du hämtar varan själv eller låter någon annan hämta den för din räkning, inklusive om du använder PayPal i en säljares betalningsterminal, förutom transaktioner som görs personligen med PayPals QR-kod för varor och tjänster.
 • Säljaren har tillhandahållit leveransbevis.

Om säljaren kan bevisa att han eller hon har levererat varorna till din adress kan PayPal besluta till säljarens fördel för en vara med beteckningen "vara inte mottagen" även om du hävdar att du inte har fått varan.

Krav med beteckningen "skiljer sig väsentligt från beskrivningen"

En vara kan anses skilja sig väsentligt från beskrivningen i följande fall:

 • Varan skiljer sig väsentligt från säljarens beskrivning.
 • Du har fått en helt annan vara.
 • Varans skick stämmer inte med beskrivningen. Varan beskrevs till exempel som "ny", men den har använts.
 • Varan har annonserats som äkta, men visar sig vara oäkta (t.ex. förfalskad).
 • Varan saknar större delar eller funktioner och dessa uppgifter framkom inte i beskrivningen när du köpte den.
 • Du har köpt ett visst antal varor men har inte fått dem alla.
 • Varan har skadats under frakt.
 • Varan är oanvändbar i mottaget skick och beskrevs inte som sådan.

En vara kan inte anses skilja sig väsentligt från beskrivningen i följande fall:

 • Felet på varan beskrevs korrekt av säljaren i varubeskrivningen.
 • Varan har beskrivits korrekt, men när du hade fått den ville du inte ha den.
 • Varan har beskrivits korrekt, men den uppfyller inte dina förväntningar.
 • Varan har mindre repor och beskrevs som "använd".

Varor och transaktioner som inte omfattas av PayPals köparskydd

Betalningar för följande uppfyller inte villkoren för ersättning enligt PayPals köparskydd:

 • Fastigheter, inklusive bostadsfastigheter.
 • Finansiella produkter eller investeringar av något slag.
 • Företag (när du köper eller investerar i ett företag).
 • Fordon, bland annat motorfordon, motorcyklar, fritidsfordon, luftfartyg och båtar, med undantag för privata bärbara, lätta fordon som används för fritidsändamål, till exempel cyklar och hoverboards med hjul.
 • Krav med beteckningen "skiljer sig väsentligt från beskrivningen" för helt eller delvis specialanpassade varor (såvida de inte omfattas av kravet "vara inte mottagen") eller varor som hämtats personligen.
 • Donationer och betalningar till investeringar på plattformar för crowdfunding och crowdlending.
 • Varor som är förbjudna enligt PayPals policy för godtagbar användning.
 • Krav för varor med beteckningen "vara inte mottagen" som du hämtar själv eller låter någon annan hämta för din räkning, däribland varor som har köpts vid en betalningsterminal, förutom transaktioner för varor och tjänster som hämtas personligen med en QR-kod från PayPal.
 • Industrimaskiner som används för tillverkning.
 • Betalningar till statliga myndigheter (utom för statliga företag) eller aktörer som agerar på uppdrag av statliga myndigheter med betalningsformer motsvarande kontanter, inklusive sparade värdeföremål som presentkort och förbetalda kort.
 • Värdeobjekt som presentkort och förbetalda kort.
 • Hasardspel, spel och/eller alla andra aktiviteter som inbegriper en deltagaravgift och ett pris.
 • Personliga betalningar.
 • Betalningar som görs med PayPal-utbetalningar och massbetalning eller som skickats via ditt PayPal-konto.
 • Betalningar som avser guld (antingen i fysisk form eller i börshandlad form).
 • Köp av varor och tjänster genom Zong, Website Payments Pro eller virtuell terminal.
 • Artiklar som är avsedda för vidareförsäljning, inklusive transaktioner för enskilda varor eller transaktioner som innehåller flera varor.

PayPal kan, efter eget gottfinnande, automatiskt avsluta ärenden som rör tvister eller krav som du inkommer med om PayPal har anledning att misstänka att de inte är relaterade till ett köp som uppfyller villkoren för återbetalning enligt beskrivningen ovan.

Transaktioner som berättigar till PayPals köparskydd

För att vara berättigad till PayPals köparskydd måste du uppfylla samtliga av följande krav:

 • Ha ett väl förvaltat PayPal-konto.
 • Betala för den berättigade varan med ditt PayPal-konto.
 • Försöka att kontakta säljaren för att lösa problemet direkt innan du lämnar in ett krav inom ramen för PayPals köparskydd via Problemhanteringscenter.
 • Svara på PayPals begäran om dokumentation och annan information inom angiven tidsram.
 • Inleda en tvist i Problemhanteringscenter senast 180 dagar efter det datum då du skickade betalningen, och sedan följa vår tvistlösningsprocess på nätet.
 • Inte ha fått ersättning eller ha gått med på en alternativ lösning för ditt köp från en annan källa.

Vår tvistlösningsprocess på nätet

Om du inte kan lösa ett transaktionsrelaterat problem direkt med en säljare måste du följa vår tvistlösningsprocess på nätet via Problemhanteringscenter för att lämna in ett krav enligt PayPals köparskydd. Du kan också lämna in ett krav (steg 2 nedan) genom att ringa oss och prata med ett ombud. De steg du måste följa beskrivs nedan, och om du inte följer dem kan ditt krav komma att nekas:

Steg 1: Inled en tvist senast 180 dagar efter det datum då du gjorde betalningen. Det kan ge dig möjlighet att inleda en dialog direkt med säljaren om ditt problem med transaktionen, vilket kan bidra till att lösa tvisten. Om du inte kan lösa tvisten direkt med säljaren går du till steg 2. Vi reserverar alla pengar som rör transaktionen på säljarens PayPal-konto tills tvisten har lösts eller avslutats.

Steg 2: Trappa upp tvisten till ett krav om återbetalning senast 20 dagar efter att du inledde den om du och säljaren inte kan komma överens. I annat fall avslutar vi automatiskt tvisten. Du kan trappa upp tvisten till ett krav om återbetalning via Problemhanteringscenter. I det här skedet kan även säljaren eller PayPal trappa upp tvisten till ett krav. Om du lämnar in ett krav med beteckningen "vara inte mottagen" kan PayPal komma att be dig att vänta i minst 7 dagar från inlämningsdatumet innan du trappar upp tvisten.

Steg 3: Svara på PayPals begäran om dokumentation eller annan information efter att du, säljaren eller PayPal har trappat upp tvisten till ett krav om återbetalning. PayPal kan kräva att du tillhandahåller kvitton, utvärderingar av tredje part, polisrapporter eller andra dokument som PayPal anger. Du måste svara på de här förfrågningarna inom rimlig tid, enligt vad som anges i vår korrespondens med dig.

Steg 4: Uppfyll PayPals leveransförfrågningar inom rimlig tid om du lämnar in ett krav med beteckningen "skiljer sig väsentligt från beskrivningen". PayPal kan komma att kräva att du på egen bekostnad skickar tillbaka varan till säljaren, PayPal eller en tredje part (detta specificeras av PayPal) och tillhandahåller leveransbevis.

Steg 5: PayPal fattar, efter eget gottfinnande, ett slutgiltigt beslut (bland annat om att automatiskt avsluta tvister eller krav). Det görs på grundval av de krav på täckning och berättigande som beskrivs ovan, ytterligare information som tillhandahålls under tvistlösningsprocessen på nätet eller annan information som PayPal bedömer vara relevant och lämplig under omständigheterna.

Tvist med oss eller din kortutfärdare

Om du har använt ett kontokort eller kreditkort som betalningsmetod för en transaktion med ditt PayPal-konto och du är missnöjd med transaktionen, kan du ha rätt att bestrida transaktionen med din kortutfärdare. Du kan ha mer omfattande rättigheter gällande chargeback genom kortet än genom PayPals köparskydd. Om du till exempel bestrider en transaktion med din kortutfärdare kan du kanske få tillbaka belopp som du har betalat för varor du inte var nöjd med, även om dessa inte uppfyller våra krav för beteckningen "skiljer sig väsentligt från beskrivningen".

Du måste välja om du ska inleda en tvist med PayPal enligt PayPals köparskydd eller med din kortutfärdare. Du kan inte driva frågan hos båda samtidigt och söka dubbel ersättning. Om du inleder en tvist eller lämnar in ett krav hos oss och samtidigt driver en tvist om samma transaktion med din kortutfärdare avslutar vi din tvist eller ditt krav hos oss. Det påverkar inte tvisten med din kortutfärdare. Om du inleder en tvist med din kortutfärdare kan du inte heller inleda en tvist eller lämna in ett krav hos oss senare.

Om du väljer att inleda en tvist om en transaktion med PayPal och vi fattar ett beslut till din nackdel kan du inleda en tvist med din kortutfärdare senare. Om PayPal inte fattar något slutgiltigt beslut om ditt krav förrän efter att din kortutfärdares tidsfrist för att inleda en tvist har löpt ut, och du på grund av vår försening får tillbaka mindre än det totala beloppet du skulle ha haft rätt till från kortutfärdaren, kommer vi att återbetala dig för återstoden av din förlust. Det vi återbetalar då är minus eventuella belopp som du redan har tagit emot från säljaren eller kortutfärdaren.

Innan du kontaktar din kortutfärdare eller inleder en tvist hos PayPal bör du kontakta säljaren för att försöka lösa problemet i enlighet med säljarens returpolicy.

PAYPALS ANVÄNDARAVTAL

Ta emot betalningar

Allmänna bestämmelser för att ta emot betalningar

PayPal kan låta vem som helst (med eller utan ett konto) göra en betalning som leder till utfärdande eller överföring av elektroniska pengar till ditt konto.

Genom att integrera (inklusive genom att redan ha integrerat) en funktion som är avsedd att tillåta betalare som inte har ett PayPal-konto att skicka en betalning till ditt PayPal-konto på din betalningslösning/plattform på nätet godkänner du alla ytterligare villkor för användning av den funktion som PayPal gör tillgänglig för dig på alla sidor på PayPals eller Braintrees webbplats (inklusive sidor för utvecklare och vår sida Juridiska villkor) eller plattform på nätet. Sådana ytterligare villkor inkluderar PayPals avtal för alternativa betalningsmetoder.

Mottagande av en betalning på ditt konto är inte detsamma som att pengarna är tillgängliga att använda. Ett meddelande om att en betalning har skickats till dig är inte detsamma som att du har mottagit elektroniska pengar på ditt konto såvida du inte har godkänt betalningen.

Vi kan emellanåt låta dig att ta emot betalningar i valfri valuta som stöds av vår tjänst.

Där du (istället för PayPal) vid försäljningstillfället erbjuder betalaren en valutaomvandling av ett belopp som du tar emot via PayPal, ska du meddela köparen om växelkursen och eventuella avgifter som kommer att tillämpas på betalningstransaktionen. PayPal har inte något ansvar inför köpare där du har underlåtit att informera köparen om växelkursen och avgifter. Du bekräftar att om du inte meddelar köparen växelkursen och avgifterna kan detta utgöra ett lagbrott från din sida.

Varje betalning som skickas till dig kan bli föremål för en återföring, betalningsgranskning, begränsning, reserv eller reservation som tillåtet enligt det här användaravtalet.

Mottagningsgränser

Vi kan, efter eget gottfinnande, fastställa gränser för belopp och värden på betalningar som du kan ta emot, inklusive pengar som du tar emot för köp. Om du vill ta bort mottagningsgränsen måste du följa de anvisningar som vi informerar dig om eller publicerar från tid till annan (vilket vi kan beskriva i din kontoöversikt).

Ny kassalösning

Den nya kassalösningen består av:

 • Vår specialanpassade kassafunktion i din kassa/plattform på nätet, som gör att en köpare med eller utan ett konto kan skicka en betalning till ditt konto.
 • Vårt verktyg för skydd mot bedrägerier.

Vi kan erbjuda dig alla delar, några delar eller alla kombinationer av delar av kassalösningen. Om vi erbjuder dig den nya kassalösningen och du väljer att använda den, samtycker du, utöver detta användaravtal, till de ytterligare villkoren nedan som gäller följande funktioner:

Våra avgifter för att använda kassalösningen gäller.

Regler om tilläggsavgifter

PayPal uppmuntrar inte tilläggsavgifter eftersom det är en affärssed som kan straffa konsumenterna, skapa onödig förvirring och leda till att fler inte genomför köpet.

Du får endast debitera extra avgifter för användning av våra tjänster i enlighet med gällande lagstiftning och inte överstiger tilläggsavgifter som du använder för användning av andra betalningsmetoder.

Om du debiterar köparen en extra avgift ska du, inte vi, informera köparen om den begärda avgiften.Vi ansvarar inte inför köpare där du har underlåtit att informera köparen om eventuell tilläggsavgift.Du bekräftar att du är medveten om att du kan begå en brottslig handling om du påför tilläggsavgifter och/eller underlåter att informera köparen om eventuella extraavgifter.

Presentation av PayPal

Som betalningsmetod eller märke måste du behandla PayPal minst lika väl som alla andra betalningsmetoder som erbjuds på dina försäljningsställen, inklusive dina webbplatser eller mobilappar. Detta omfattar minst likvärdig eller väsentligen liknande:

 • Placering av logotyp.
 • Placering inom en betalningsterminal.
 • Behandling när det gäller betalningsflöde, regler, villkor, begränsningar eller avgifter jämfört med andra märken och betalningsmetoder i dina betalningsterminaler.

Vid kommunikation med kunder eller i offentlig kommunikation får du inte misskreditera någon PayPal-tjänst som betalningsmetod eller uppvisa en preferens för andra betalningsmetoder framför PayPal.

Skatter och informationsrapportering

Det är ditt ansvar att fastställa vilken eventuell moms som tillämpas på de betalningar du gör eller tar emot, och det är ditt eget ansvar att beräkna, inhämta, rapportera och betala in korrekt moms till vederbörande skattemyndighet. Vi har inget ansvar att fastställa huruvida moms gäller för din transaktion och inte heller för att beräkna, inhämta, rapportera eller betala in moms som uppkommer i samband med någon transaktion. Eftersom PayPal är en banktjänsteleverantör gäller ingen moms för PayPal-tjänster inom EU.

Din återbetalningspolicy och sekretesspolicy

Du måste publicera en återbetalnings- och returpolicy samt en sekretesspolicy.

Betalningar i butik och transaktioner med QR-kod

Om du tar emot PayPal-betalningar i din fysiska butik måste du informera kunden om totalbeloppet för transaktionen innan den sker. Du kan bara debitera kunders konton för transaktioner som de har godkänt. Du måste också ge kunderna ett fysiskt kvitto om de ber om ett. Du samtycker till att alla transaktioner som du gör ska ha en korrekt och sann beskrivning av köpta varor och tjänster.

Om du använder en QR-kod för att ta emot betalningar i din fysiska butik måste du använda en QR-kod som är avsedd för transaktioner av varor och tjänster. Du får inte heller använda QR-koder för transaktioner som görs personligen som en metod för att ta emot betalningar för transaktioner av varor och tjänster på nätet. När det gäller eventuella köparkrav som rör transaktioner med QR-kod kan du behöva förse oss med alternativa leveransbevis, eller ytterligare dokumentation eller information om transaktionen.

Marknadsplatssäljare

Om du är säljare på en marknadsplats eller via en tredjepartsapplikation där PayPal erbjuds måste du följa alla regler som gäller för marknadsplatsens eller tredjepartsapplikationens köparskydd för försäljning som du gör via det forumet. Sådana skydd kan kräva att du vidtar vissa åtgärder och kan påverka hur krav behandlas.

Om du har godkänt att eBay använder ditt konto för att betala belopp som du är skyldig eBay eller köparen (det som är tillämpligt) enligt villkoren för eBays problemhanteringsprocess ("eBays fordringar") och eBay har meddelat oss om kravet. Du instruerar oss att behandla betalningar för eBays alla fordringar från ditt PayPal-konto till eBay eller köparen (det som är tillämpligt) enligt eBays instruktioner till oss. Vi kan behandla dina betalningsinstruktioner för eBays fordringar som avbrutna om vi beslutar att kravet skulle ha avgjorts till din fördel om det hade lämnats in som ett krav hos oss. Du kan också avbryta denna instruktion genom att kontakta oss. Alla krav som har lämnats in direkt till eBay regleras enbart av eBays policy. Villkoren för PayPals säljarskydd skyddar inte dig mot krav som dina köpare har lämnat in direkt till eBay.

Godkännande av betalningar enligt faktureringsavtal

Om vi tillåter dig att ta emot betalningar från en betalare inom ett faktureringsavtal, när du presenterar en betalningsförfrågan till oss enligt det faktureringsavtalet, då måste du:

 • garantera till oss att de belopp du presenterar är överenskomna och har samtycke hos den betalare vars konto debiteras (inklusive ändringar av dessa belopp) och att du informerar betalaren om debiteringen innan den görs; och
 • godkänna att du kommer att meddela betalaren minst fyra veckor i förväg om beloppet de drar, om detta belopp har ökat på ett sådant sätt att betalaren inte rimligen kan ha förväntat sig att betala ett sådant belopp, med beaktande av betalarens tidigare utgiftsmönster och omständigheterna kring betalningen och att du är ersättningsskyldig till oss för alla återbetalningar av den betalningen i enlighet med detta användaravtal.

Återbetalningar och återföringar av betalningar

När du tar emot en betalning kan den återbetalas eller återföras. Vi kan låta dig skicka en återbetalning till betalaren. Vi kan genomföra en återföring av din betalning under vissa omständigheter. Se resten av det här avsnittet för mer information.

Återbetalningar

Du är ensam (och PayPal är inte) ansvarig för:

 • dina juridiska och kontraktsenliga skyldigheter gentemot betalaren för alla belopp du återbetalar betalaren; och
 • varje skillnad mellan kostnaden för betalaren att göra den ursprungliga betalningen och värdet av beloppet som återbetalas till betalaren (till exempel till följd av variationer i växelkursen) utom i den omfattningen att återbetalningen är en inkorrekt betalning (se avsnittet om Problemlösning).

  Se våra avgifter för information om de avgifter som du har betalat till oss som mottagare av den ursprungliga betalningen som vi behåller när du använder den särskilda återbetalningsfunktionen för kommersiella transaktioner på ditt PayPal-konto, som vi kan tillåta emellanåt. förutom i den mån återbetalningen är en felaktig betalning (se avsnittet om att Poblemlösning).

Återkallanden

Om du får en betalning på ditt konto är du oss skyldig hela beloppet för betalningen och våra förluster som uppkommit till följd av behandlingen av betalningen.Det kan omfatta vårt ansvar (inklusive eventuella avgifter, kostnader och påföljder) mot en tredje part (inklusive betalaren och betalarens leverantör av betalningsalternativ).

En återföring sker när vi utövar vår rätt till att avsätta ovanstående belopp från ditt konto under avsnittet Ersättning för ditt ansvar i detta användaravtal. Om ditt PayPal-saldo för en viss valuta är otillräckligt för att täcka beloppet som du är skyldig oss i den valutan, kan vi genomföra en valutaomvandling från ett PayPal-saldo i en annan valuta för att täcka underskottet och du kommer att debiteras för valutaomvandlingen. Detta innebär att om du t. ex. är säljare kan belopp av betalningar som tagits emot på ditt konto kan tas bort från ditt konto när du har levererat varor eller tjänster som sålts.

Ett återkallande kan ske när:

 • vi ersätter betalaren för ett krav som betalaren har ställt mot dig enligt PayPals köparskydd.
 • vi kompenserar betalaren eller betalarens betalningsalternativleverantör (eller båda) eftersom vi har fått ett krav från betalaren eller dennes betalningsalternativleverantör på betalningsbeloppet under återbetalningsprocessen som används av den betalningsalternativleverantören.

Till exempel:

 • om betalaren använde ett kort för att finansiera betalningen till dig kan betalaren gå vidare med en ”chargeback” hos kortutfärdaren. Kortutfärdaren, och inte vi, avgör om betalaren är framgångsrik när de går vidare med en chargeback. Du hittar mer information om chargebacks i vår ”Guide om chargebacks”, som finns i PayPals säkerhetscenter och avsnittet benämnt ”Sälja tryggt”. PayPals säkerhetscenter är tillgängligt via PayPals webbplats. Vi debiterar dig en avgift för att ta emot ett chargeback-krav.
 • Om betalaren använde ett bankkonto för att finansiera betalningen kan betalaren eller banken gå vidare med ett bankåterkallande.

Det belopp som begärs kan vara större än det ursprungliga beloppet som du tog emot på grund av variationer i växelkursen mellan tidpunkten för betalning och tidpunkten för kravet.

 • vi kan behöva kompensera din betalare när de hävdar att det varit problem med deras betalning (inklusive att betalningen var obehörig eller felaktig eller att deras betalning enligt faktureringsavtal inte förväntades) – se Problemlösning.

Påverkan av PayPals köparskydd på säljare

Du bör läsa vår Policy för köparskydd och, om du säljer varor och tjänster till köpare med PayPal-konton i andra länder än ditt eget, bör du också känna till köparskyddet som gjorts tillgängligt av PayPal för köpare i dessa länder då deras rättigheter enligt dessa program kan påverka dig som säljare. Du kan hitta information om PayPals köparskydd på sidan Juridiska villkor genom att välja köparens plats högst upp på sidan och läsa den motsvarande policyn för köparskydd som anges på sidan eller i motsvarande användaravtal.

Om du nekas ett krav enligt PayPals köparskydd i något land gäller följande:

 • Du måste betala tillbaka hela inköpspriset för varan plus den ursprungliga fraktkostnaden. I vissa fall kanske du inte får tillbaka varan.
 • Du kommer inte att få en återbetalning av de PayPal-avgifter som du har betalat i samband med försäljningen.
 • Om kravet handlade om att den mottagna varan föll under beskrivningen "skiljer sig väsentligt från beskrivningen" kanske du inte får tillbaka varan, eller så kan du behöva godta att få tillbaka varan och dessutom betala returkostnaderna.
 • Om kravet handlade om att den mottagna varan föll under beskrivningen "skiljer sig väsentligt från beskrivningen" och gäller att en vara som du har sålt är förfalskad, måste du göra en fullständig återbetalning till köparen och du kanske inte får tillbaka varan.

Om du godkänner PayPal-betalningar från köpare för varor eller tjänster som du säljer via eBay behöver du läsa och förstå eBays pengarna tillbaka-garanti. Om du inte väljer bort detta genom att ringa eBay kommer PayPal att använda eBays beslut till fördel för dina köpare i enlighet med den garantin som grund för att återkalla en PayPal-betalning som gjorts till dig. Om saldot på ditt kontantkonto/företagskonto hos PayPal inte räcker för att täcka beloppet kan vi

 • lägga en reservation på ditt PayPal-konto tills tillräckligt med pengar blir tillgängliga på det för att täcka beloppet eller
 • skapa ett underskott på ditt PayPal-konto.

PayPals säljarskydd

Berättigande

Om du säljer något till en köpare och transaktionen senare leder till en tvist eller återkallas enligt reglerna för återföringar, chargebacks och krav kan du vara berättigad till återbetalning enligt PayPals säljarskydd. När PayPals säljarskydd gäller är du berättigad att behålla hela köpbeloppet. Det finns ingen gräns för hur många betalningar som kan återbetalas. Genom att gå till sidan om transaktionsuppgifter på ditt PayPal-konto kan du se om din transaktion är berättigad till PayPals säljarskydd eller inte.

PayPals säljarskydd kan gälla när en köpare hävdar något av följande:

 • Köparen har inte godkänt eller fått något i utbyte mot pengar som har skickats från dennes PayPal-konto (kallas för krav med beteckningen "Obehörig transaktion") och den obehöriga transaktionen sker i en miljö där PayPal är värd.
 • Köparen har inte fått varan från dig (kallas för krav med beteckningen "Vara inte mottagen").

PayPals säljarskydd kan också gälla när en transaktion återkallas på grund av en lyckad chargeback av en köpare eller när en bankfinansierad betalning återkallas av köparens bank.

I det här avsnittet beskriver vi PayPals säljarskydd när det gäller för dig, men du bör även känna till vilken inverkan PayPals köparskydd har på säljare.

Grundläggande krav

För att vara berättigad till PayPals säljarskydd måste alla grundläggande krav nedan vara uppfyllda såväl som eventuella ytterligare krav som är tillämpliga:

 • Den primära adressen i ditt PayPal-konto måste vara i Sverige.
 • Artikeln måste vara en fysisk, materiell vara som kan skickas, med undantag för varor som omfattas av ytterligare krav för immateriella varor. Transaktioner som omfattar artiklar som du levererar personligen i samband med betalning som gjorts i din fysiska butik kan också vara berättigade till PayPals säljarskydd så länge köparen har betalat för transaktionen personligen genom att använda en QR-kod för PayPal-varor och -tjänster.
 • Du måste skicka artikeln till den leveransadress som finns på sidan för transaktionsuppgifter i ditt PayPal-konto för transaktionen. Om du först skickar artikeln till mottagarens leveransadress som finns på sidan för transaktionsuppgifter, men den senare omdirigeras till en annan adress, kommer du inte att vara berättigad till PayPals säljarskydd. Vi rekommenderar därför att du inte använder en leveranstjänst som köparen ordnar, så att du kan skicka in giltiga frakt- och leveransbevis.
 • Leveransskyldigheten gäller inte för berättigade transaktioner som inbegriper artiklar som du levererar personligen, förutsatt att du samtycker till att förse oss med alternativa leveransbevis eller ytterligare dokumentation eller information om den transaktionen som vi kan komma att begära.
 • Du måste svara på PayPals begäran om dokumentation och annan information inom rimlig tid, enligt vad vi efterfrågar i vår e-postkorrespondens med dig, eller i vår korrespondens med dig via Problemhanteringscenter. Om du inte svarar på PayPals begäran om dokumentation och annan information inom den angivna tidsramen finns det risk för att du inte blir berättigad till PayPals säljarskydd.
 • Om försäljningen omfattar förbeställda varor eller varor som tillverkas på beställning, måste du skicka försändelsen inom den tidsram som du har angett i beskrivningen. I annat fall rekommenderar vi att du skickar alla varor inom 7 dagar efter att du har tagit emot betalningen.
 • Tillhandahåll fraktbevis eller leveransbevis.
 • Betalningen måste vara märkt "berättigad" eller "delvis berättigad" vid krav gällande obehöriga transaktioner, eller "berättigad" när det gäller krav med beteckningen Vara inte mottagen enligt PayPals säljarskydd, på sidan Transaktionsuppgifter.
 • Du måste godkänna en enskild betalning från ett PayPal-konto för köpet (delbetalning och/eller avbetalning räknas inte).

PayPal fastställer, efter eget gottfinnande, om ditt krav uppfyller villkoren för PayPals säljarskydd. PayPal fattar ett beslut, efter eget gottfinnande, baserat på täckning och behörighet samt all information eller dokumentation som tillhandahållits under tvistlösningsprocessen eller annan information som PayPal bedömer vara relevant och lämplig under omständigheterna.

Ytterligare krav för Vara inte mottagen

För att vara berättigad till PayPals säljarskydd i samband med en köpares krav med beteckningen Vara inte mottagen, måste du uppfylla såväl de grundläggande kraven som följande ytterligare krav:

 • När en köpare ansöker om chargeback hos utfärdaren för en kortfinansierad transaktionsuppgifter måste betalningen märkas som "berättigad" för PayPals säljarskydd på sidan Transaktionsuppgifter.
 • Du måste tillhandahålla leveransbevis enligt beskrivningen nedan.

Ytterligare krav för immateriella varor

När det gäller försäljning av immateriella varor och tjänster som uppfyller villkoren för PayPals säljarskydd, måste försäljningen uppfylla såväl de grundläggande kraven som följande ytterligare krav:

 • Krav på integrering
 • Om du har integrerat en PayPal Checkout-produkt måste du använda den senaste versionen av den produkten om du tar emot betalningar direkt via en webbplats eller en mobiloptimerad webbplats.
 • Se till att du skickar sessionsinformation till PayPal i kassan om du är integrerad med PayPal via en tredje part, eller om du har en inbyggd appintegrering.
 • Andra krav på integrering kan tillkomma beroende på din affärsmodell. Vi meddelar dig om de här kraven i förväg, vid behov.
 • Om transaktionen är en betalning för digitala varor eller licenser för digitalt innehåll måste du ha betalat standardtransaktionsavgifter för försäljning (gäller inte betalningar för andra immateriella varor).
 • Du har levererat varan och skickat leveransbevis för immateriella varor.

Upprätta leveransbevis eller fraktbevis

Fysiska varor

Följande måste anges:

Fraktbevis

Leveransbevis

Dokument på nätet eller i pappersform från en speditör som innehåller:

 • Fraktdatum.
 • En adress till mottagaren som stämmer överens med leveransadressen på sidan för transaktionsuppgifter.
 • Eller en adress till mottagaren som minst visar ort/län, ort/land eller postnummer (eller internationell motsvarighet).

Dokument på nätet eller i pappersform från en speditör som innehåller:

 • Leveransdatum och statusen "levererad".
 • En adress till mottagaren som stämmer överens med leveransadressen på sidan för transaktionsuppgifter.
 • Eller en adress till mottagaren som minst visar ort/län, ort/land eller postnummer (eller internationell motsvarighet).
 • Bekräftad signatur när hela beloppet (inklusive leverans och skatter) överskrider beloppet (baserat på valutan för betalningen) som anges i. Bekräftad signatur är en handling på nätet som kan ses på speditörens webbplats och som anger att mottagningen av varan har bekräftats.

Viktigt: Valet av transportföretag och leveransalternativ hos det företaget kan ha stor inverkan på din förmåga att uppfylla kraven på leveransbevis. Se till, särskilt vid internationell leverans av varor, att transportföretaget kan tillhandahålla en bekräftelse på att varan är levererad till rätt adress. Annars finns det risk för att ditt krav enligt säljarskyddet kan komma att nekas.

Immateriella varor

Följande krävs som leveransbevis för immateriella varor:

Transaktioner med QR-kod

Följande krävs som fraktbevis eller leveransbevis:

När det gäller immateriella eller digitala varor innebär leveransbevis övertygande bevis på att varan har levererats eller att inköpsordern har fullföljts. Övertygande bevis kan t.ex. vara ett system med dokumentation som visar det datum då varan skickades och att den antingen

 • skickats elektroniskt till mottagaren, inklusive mottagarens adress (e-postadress, IP-adress osv.), i förekommande fall
 • har tagits emot av mottagaren eller att mottagaren har fått åtkomst till den.

När det gäller transaktioner med QR-kod kan du behöva tillhandahålla alternativa leveransbevis, eller ytterligare dokumentation eller information om transaktionen.

Icke berättigade varor och transaktioner

Din försäljning är inte berättigad till PayPals säljarskydd om följande gäller:

 • Köparen hävdar (antingen med oss eller hans eller hennes kortutfärdare) att varan du skickade inte motsvarar varan som beställdes (kallat krav med beteckningen "skiljer sig väsentligt från beskrivningen").
 • Det rör sig om en vara som PayPal, efter eget gottfinnande, fastställer är en förfalskad vara.
 • Det rör sig om en vara som du levererar personligen, inklusive i samband med en betalning som gjorts i din fysiska butik, såvida köparen inte har betalat för transaktionen personligen genom att använda en QR-kod för varor och tjänster från PayPal.
 • Det rör sig om försäljning som varken behandlas via en köpares PayPal-konto eller en kassatransaktion som en PayPal-gäst utför. Om betalningen exempelvis har tagits emot som en direkt kortbetalning (inklusive via Zong eller virtuell terminal (om det finns tillgängligt)) är den inte berättigad.
 • Den omfattar varor som motsvarar kontanter, däribland presentkort.
 • Det rör sig om en donation.
 • Det rör sig om köp av en finansiell vara eller investering av något slag.
 • Den innebär att en privat betalning har skickats.
 • Det rör sig om en betalning som görs med PayPal-utbetalningar och massbetalning.
 • Varan är ett fordon, bland annat motorfordon, motorcykel, fritidsfordon, flygplan eller båt.
 • Betalningar som avser guld (antingen i fysisk form eller i börshandlad form).

Handlartaxa

Status för Handlartaxa är föremål för berättigande, tillämpning och godkännande av oss. Fastställs från fall till fall, inklusive men inte begränsat till följande kriterier: kvalificerande månadsförsäljningsvolym, genomsnittlig kundvagnsstorlek och ett välskött konto.

För att kunna ansöka om (och behålla) vår volymbaserade differentierade status med handlartaxa måste ditt konto:

 • alltid vara välskött och inte under utredning; samt
 • ha tagit emot ett belopp högre än taket på nivå 1 (i den ursprungliga valutan på ditt konto) i betalningar för kommersiella transaktioner under den senaste kalendermånaden.

Vi kan när som helst nedgradera ditt konto till standardtaxa om:

 • ovanstående villkor är inte uppfyllda;
 • det finns olösta chargebacks mot PayPal-konto; eller
 • du bryter mot någon av våra regler om avgifter.

Om vi nedgraderar ditt konto måste du ansöka till oss igen för ditt konto för att få statusen Handlartaxa.

Du kan ansöka om att få handlartaxa med hjälp av det särskilda ansökningsformuläret online när du är inloggad på ditt konto. Om din ansökan avslås kan du bara skicka in en annan ansökan efter trettio dagar.

Handlartaxor gäller inte för kommersiella transaktioner som tagits emot via funktioner som tillhandahålls enligt villkoren i PayPals kortbetalningstjänster på nätet.

PAYPALS ANVÄNDARAVTAL

BEGRÄNSADE AKTIVITETER OCH RESERVATIONER

Förbjudna aktiviteter

I samband med din användning av våra webbplatser, ditt PayPal-konto, PayPal-tjänsterna, eller i samband med din interaktion med PayPal, andra PayPal-kunder eller tredje part får du inte:

 • Bryta mot det här användaravtalet, PayPals policy för godtagbar användning, verksamhetsavtal (om de gäller dig) eller andra avtal mellan dig och oss.
 • Bryta mot lagar, regelverk, förordningar eller bestämmelser (till exempel de som reglerar finansiella tjänster, konsumentskydd, illojal konkurrens, diskriminering eller vilseledande marknadsföring;
 • Inkräkta på PayPals eller tredje parts copyright, patent, varumärke, företagshemlighet eller andra immateriella rättigheter, eller på rätten till offentlighet eller integritet;
 • Sälja förfalskade varor;
 • Agera på ett sätt som är obscent, ärekränkande, smädande, utgör olaga hot eller olaga trakasseri;
 • Tillhandahålla falsk, felaktig eller missvisande information;
 • Skicka eller ta emot pengar som vi rimligen kan anta utgöra potentiellt bedrägeri eller obehörig användning;
 • Vägra att samarbeta vid en undersökning eller tillhandahålla bekräftelse av din identitet eller av information du tillhandahåller oss;
 • Försöka att ”sälja samma sak två gånger” under en tvist genom att ta emot eller försöka ta emot pengar från både PayPal och säljaren, banken eller kortutfärdaren för samma transaktion;
 • Kontrollera ett konto som är kopplat till ett annat konto som har använts vid någon av dessa begränsade aktiviteter;
 • Sköta din verksamhet eller använda PayPal-tjänsterna på ett sätt som medför eller kan leda till;
  • klagomål;
  • begäran från köpare (inkomna till oss eller kortutfärdare) att upphäva betalningar som gjorts till dig.
  • avgifter, böter, påföljder eller annat ansvar eller förluster för PayPal, andra PayPal-kunder, tredje part eller dig;
 • Använda ditt PayPal-konto eller PayPal-tjänsterna på ett sätt som PayPal, Visa, Mastercard, American Express, Discover eller något annat nätverk för elektronisk överföring av pengar rimligen anser vara ett missbruk av kortsystemet eller en överträdelse av regler för en kortsammanslutning eller ett kortnätverk.
 • Låta ditt PayPal-konto ha ett saldo som motsvarar ett belopp som du är skyldig oss;
 • Ge dig själv ett kontantförskott från ditt kreditkort (eller hjälpa andra att göra det);
 • Använda PayPal-tjänsterna från ett land som inte finns med på vår lista över tillåtna länder.
 • Vidta någon åtgärd som medför en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på våra webbplatser, programvara, system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av PayPal-tjänsterna) som drivs av oss eller på uppdrag av PayPal-tjänsterna;
 • Underlätta för virus, trojaner, skadliga program, maskar eller andra datorprogram som försöker eller kan skada, störa, fördärva, missbruka, negativt påverka, i hemlighet fånga upp eller tillägna sig eller få obehörig åtkomst till system, data eller information eller PayPal-tjänsterna;
 • Använda ett anonymiserande proxy, en robot, spindel, annan automatisk enhet eller manuell process för att övervaka eller kopiera våra webbplatser utan föregående skriftligt tillstånd; eller använda någon enhet, programvara eller rutin för att förbigå förbi våra rubriker för robotexkludering;
 • Störa eller avbryta, eller försöka störa eller avbryta, våra webbplatser, programvaror, system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av PayPal-tjänsterna) som drivs av oss eller för vår räkning, någon av PayPal-tjänsterna eller andra användares användning av någon av PayPals tjänster.
 • Vidta någon åtgärd som kan leda till att vi förlorar någon av de tjänster som tillhandahålls av våra internetleverantörer, betalningshanterare eller andra leverantörer eller tjänsteleverantörer;
 • Använd PayPal-tjänsterna för att testa kreditkortsbeteenden;
 • Kringgå någon PayPal-policy eller beslut om ditt PayPal-konto, såsom tillfälliga eller obegränsade avstängningar eller andra kontoreservationer, begränsningar eller restriktioner, inklusive men inte begränsat till följande åtgärder: försök att öppna nya eller fler PayPal-konton när ett konto har ett underskott eller har begränsats, spärrats eller på annat sätt inskränkts; öppna nya eller fler PayPal-konton med hjälp av information som inte är din egen (t.ex. namn, postadress, e-postadress osv.); eller använda någon annans PayPal-konto; eller
 • Trakassera och/eller hota våra anställda, ombud eller andra användare.
 • Missbruka (som köpare eller säljare) vår webbprocess för tvistlösning och/eller PayPals köparskydd;
 • Orsaka att vi får ta emot ett oproportionerligt antal krav som avslutats till fördel för anmälaren avseende ditt PayPal-konto eller din verksamhet;
 • Ha en kreditvärdighet från ett kreditupplysningsföretag som visar att din användning av PayPal-tjänsterna är behäftad med en hög risknivå;
 • Använda ett kreditkort med ditt PayPal-konto för att ge dig själv ett kontantförskott (eller hjälpa andra att göra det);
 • Avslöja eller distribuera annan användares uppgifter till tredje part, eller använda dessa uppgifter i marknadsföringssyften utan användarens uttryckliga tillstånd;
 • Skicka oönskade e-postmeddelanden till en användare eller använda PayPal-tjänsterna för att ta emot betalningar för att skicka, eller hjälpa till att skicka, oönskade e-postmeddelanden till tredje parter;
 • Kopiera, reproducera, kommunicera till tredje part, ändra, modifiera, skapa avledande verk, visa offentligt eller rama in innehåll från PayPals webbplatser utan vårt eller någon annan tredje parts skriftliga samtycke;
 • Avslöja ditt/dina kontolösenord för någon annan, inte heller får du använda någon annans lösenord. Vi åtar oss inget ansvar för förluster som du ådrar dig, inklusive och utan begränsning, orsakade av att någon annan person använder ditt konto till följd av missbruk av lösenord;
 • Vidta, eller underlåta att vidta, eller försöka vidta eller underlåta att vidta, annan åtgärd som kan påverka funktionen hos PayPal-tjänsten eller aktiviteter som utförs av oss som en del av PayPal-tjänsten eller på annat sätt än vad som är förenligt med detta användaravtal;
 • Begära eller skicka en personlig transaktionsbetalning för en handelstransaktion;
 • Tillåta att din användning av PayPal-tjänsten utgör en risk för PayPal så att PayPal inte kan uppfylla sina skyldigheter att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorister samt andra föreskrivna skyldigheter (inklusive, utan begränsning, där vi inte kan verifiera din identitet eller där du underlåter att utföra de steg som krävs för att upphäva din gräns för att skicka, ta emot eller överföra pengar eller där du utsätter PayPal för risken att dömas till regleringsböter från europeiska, amerikanska eller andra myndigheter för behandlingen av dina transaktioner);
 • Integrera eller använda någon av PayPal-tjänsterna utan att helt följa alla obligatoriska krav som kommuniceras i guider för integrering och för programmerare eller i annan dokumentation som publiceras emellanåt av PayPal.
 • Marknadsföra, främja, införa eller beskriva PayPal Credit eller något kreditbaserat betalningsinstrument i samarbete med PayPal till dina kunder utan: (1) att i förväg erhålla nödvändig lagstadgad behörighet att göra det; (2) skriftligt tillstånd från PayPal och kreditutfärdaren (om det inte är PayPal) att göra det.
 • Drabbas av (eller göra så att vi fastställer att det finns en rimlig sannolikhet att drabbas av) ett säkerhetsintrång på din webbplats eller i dina system som kan resultera i obehörigt utlämnande av kunduppgifter.

Du är införstådd med att engagemang i ovanstående begränsade aktiviteter minskar din eller våra andra kunders säkra åtkomst och/eller användning av ditt konto och våra tjänster i allmänhet.

Åtgärder som vi kan vidta om du ägnar dig åt begränsande aktiviteter

Om vi tror att du har ägnat dig åt någon av dessa aktiviteter kan vi när som helst, efter eget gottfinnande, vidta ett antal åtgärder för att skydda PayPal, dess kunder och andra. De åtgärder som vi kan vidta omfattar bland annat följande:

 • Bryta detta användaravtal, begränsa ditt konto, och/eller avsluta eller spärra ditt konto omedelbart och utan påföljd för oss;
 • Vägra att tillhandahålla PayPal-tjänsterna till dig i framtiden;
 • När som helst och utan ansvar, stänga av, begränsa eller avbryta din åtkomst till våra webbplatser, vår programvara och systemen (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av PayPal-tjänsterna) som drivs av oss eller för vår räkning, ditt PayPal-konto eller någon av PayPal tjänsterna, inklusive begränsning av din möjlighet att betala eller skicka pengar med någon av de betalningsmetoder som är kopplade till ditt PayPal-konto, begränsa din möjlighet att skicka pengar eller göra överföringar;
 • Reservera dina pengar i den utsträckning och så länge som rimligen behövs för att skydda mot risken för ersättningsansvar. Du bekräftar att, som en icke uttömmande beskrivning:
 • PayPals risk för ersättningsansvar i samband med kortfinansierade betalningar som du tar emot kan föreligga tills dess att risken för en chargeback som avgörs till förmån för betalaren/köparen (enligt kortbetalningsreglerna) har upphört. Detta beror på vissa faktorer, inklusive och utan begränsning:
  1. Typ av varor eller tjänster för vilka du får betalning; eller
  2. Tidsramen för leverans av varor eller utförande av tjänster som du tar emot betalningar för (t.ex. försäljning av evenemangsbiljetter flera månader före evenemangsdatum kan utgöra en högre och mer bestående risk för chargebacks än försäljning av de flesta andra varor eller tjänster);
 • PayPals risk för ersättningsansvar i samband med ett krav eller en tvist som uppstår till följd av en mottagen betalning kan pågå under den tid som det tar för parterna att avgöra kravet eller tvisten och alla överklaganden av kravet eller tvisten i enlighet med PayPals köparskydd;
 • PayPals risk för ersättningsansvar ifall du drabbas av insolvens kan föreligga under så lång tid och i den utsträckning som tillämpliga lagar hindrar PayPal från att vidta rättsliga åtgärder mot dig; och
 • Om du låter ditt PayPal-konto ha ett saldo motsvarande ett belopp som du är skyldig PayPal kan PayPals risk för ersättningsansvar föreligga under den tid och i den omfattning som du är skyldig PayPal detta belopp.
 • Spärra ditt PayPal-konto och/eller reservera pengar på reservkontot (inklusive, men inte begränsat till, i mer än 180 dagar om PayPal så kräver, där PayPals rättigheter uppkommer till följd av ditt engagemang i den begränsade aktiviteten);
 • Vägra en viss betalningstransaktion när som helst av någon anledning och endast åläggas att tillhandahålla information om avslaget och skälen för detta, samt hur du, om möjligt, kan lösa problemet, på begäran och under förutsättning att det inte är förbjudet enligt lag;
 • Återkalla en betalning (inklusive, om så är lämpligt, till avsändarens betalningsmetod).
 • Vidta rättsliga åtgärder mot dig.
 • Stänga av din behörighet för PayPals köparskydd och/eller säljarskydd (även i efterhand).
 • Kontakta tredje part och avslöja uppgifter om de begränsade aktiviteterna på det sätt som anges i vårt sekretessmeddelande;
 • Begära eller uppdatera felaktig information som du angav för oss.
 • Begära uppgifter eller dokument från dig för att verifiera din identitet och/eller vad gäller de varor eller tjänster som du har tillhandahållit baserat på en transaktion;
 • Om du har brutit mot vår policy för godtagbar användning är du också ansvarig för skador som PayPal lider på grund av din överträdelse av denna policy.

Om du huvudsakligen använder ditt PayPal-konto för näringsverksamhet, företag, hantverks- eller yrkesverksamhet och du bryter mot policyn för godtagbar användning gäller följande:

 • Förutom att du omfattas av ovanstående åtgärder ansvarar du gentemot PayPal för det belopp för PayPals skador som uppstått till följd av att du har brutit mot policyn för godtagbar användning.
 • Du godtar och samtycker till att 2 500,00 USD (eller aktuellt motsvarande värde i valutan i det land där du bor) per överträdelse av policyn för godtagbar användning är
  • en rimlig minimiuppskattning av PayPals faktiska skador med beaktande av alla nuvarande omständigheter, inklusive förhållandet mellan summan och skadans omfattning för PayPal som rimligen kan förutses
  • är rimligt och proportionerligt för att tillhandahålla tjänster till dig
  • är nödvändigt, men inte mer än tillräckligt, för att skydda PayPals legitima intresse av att du följer policyn för godtagbar användning.
 • PayPal kan dra av sådana skador direkt från ett befintligt saldo på ett PayPal-konto som du kontrollerar.

Se även avsnittet om din ansvarsskyldighet.

Om inte annat har uppgivits av oss får du inte använda eller försöka att använda ditt konto när det är spärrat eller har stängts. Du måste se till att alla avtal med säljare eller annan tredje part som innefattar betalningar som initierats av tredje part (inklusive betalningar enligt faktureringsavtal) som konfigurerats från ditt konto avbryts omedelbart efter uppsägning, avstängning eller avslut av ditt konto.Du förblir ansvarig enligt detta användaravtal när det gäller alla avgifter och andra belopp som uppstår vid användning av ditt konto när som helst, oberoende av uppsägning, avstängning eller avslut.

Reservationer, begränsningar och reserver

Vad är reservationer, begränsningar och reserver?

Under vissa omständigheter för att skydda PayPal och säkerheten och integriteten i nätverket av köpare och säljare som använder PayPal-tjänsterna kan PayPal vidta åtgärder på kontonivå eller transaktionsnivå.Om vi vidtar några av de åtgärder som beskrivs här meddelar vi vanligtvis dig om våra åtgärder, men vi kan, om det är rimligt att göra det (till exempel om du bryter mot användaravtalet eller om vi anser det lämpligt av säkerhetsskäl), vidta någon av dessa åtgärder utan föregående meddelande till dig.

För att begära information i samband med en kontobegränsning, en reservation eller en reserv går du till Problemhanteringscenter eller följer instruktionerna i vårt e-postmeddelande med avseende på denna begränsning, reservation eller reserv.

Du bekräftar och godkänner att pengar som reserverats enligt detta användaravtal kan placeras på ditt reservkonto och att du kommer att förse oss med informationen som vi rimligen kan begära för att fastställa huruvida risken har upphört.

Reservationer

En reservation är en åtgärd som PayPal kan vidta under vissa omständigheter, antingen på transaktionsnivå eller på kontonivå. När PayPal reserverar ett betalningsbelopp är pengarna inte tillgängliga för varken avsändaren eller mottagaren. PayPal granskar många faktorer innan en reservation görs för en betalning, bland annat: kontohållning, transaktionshistorik, företagstyp, tidigare kundtvister och samlad kundnöjdhet. Några vanliga situationer där PayPal kommer att reservera betalningar är bland annat där vi har anledning att tro följande:

 • Transaktioner omfattar högre risk, och detta kan vara om transaktionen innefattar försäljning av varor eller tjänster i en högriskkategori, eller andra fakta kända för oss som vanligtvis leder till ett ökat antal chargebacks, andra krav eller tvister, eller ofta vara inblandade i bedrägerier eller olaglig verksamhet;
 • Det finns en plötslig och onormal förändring av en PayPal-kontoinnehavares försäljningsaktivitet, inklusive en ökning av antalet chargebacks, återkallanden eller klagomål i samband med ett sådant PayPal-konto.
 • Något PayPal-konto används i samband med begränsade aktiviteter;
 • Ett PayPal-konto som är inblandat i transaktionen kan ha äventyrats, eller stulna betalningsuppgifter (bankkonto eller kreditkort) används för betalningen eller för annat som transaktionen inte har rätt behörighet;
 • En användare försöker skicka eller överföra pengar som de har fått på ett bedrägligt sätt;
 • En användare har inte gett oss tillräckligt med information så att vi kan bekräfta deras identitet eller identiteten på deras företag och/eller användaren har begränsad handelshistorik med PayPal;
 • En betalning som skickats till dig som säljare bestrids som en betalning som ska ogiltigförklaras och återkallas.
 • Din köpare lämnar in en chargeback, en återföring eller ett krav enligt PayPals köparskydd, avseende en betalning som du har fått.
 • Köparen lämnar in ett krav enligt eBays problemhanteringsprocess.
 • Det finns en risk för återföring av pengar på ditt konto till ditt betalningsalternativ.
 • Det finns en risk för ansvar (en icke uttömmande lista över exempel på sådana risker finns i avsnittet Åtgärder som vi kan vidta om du ägnar dig åt begränsade aktiviteter ovan).

Betalningsgranskning

När vi upptäcker en högrisktransaktion granskar vi transaktionen noggrant innan den vidarebehandlas. Det kan bero på att vi rimligen misstänker att betalarens PayPal-konto används i samband med förbjudna aktiviteter eller av andra skäl som vi fastställer enligt vårt eget skäliga gottfinnande. Detta kan inbegripa när det finns en risk för skadeståndsskyldighet (en icke uttömmande lista över exempel på sådana risker finns i avsnittet Åtgärder som vi kan vidta om du ägnar dig åt förbjudna aktiviteter ovan).

Om en betalning är föremål för betalningsgranskning kan vi:

 • utföra den betalningsorder som köparen har initierat;
 • efter eget gottfinnande, omedelbart efter utförandet begränsa betalarens konto;
 • reservera betalningen [på betalarens konto]; och/eller
 • meddela mottagaren att fördröja leverans av köpet som betalas med betalningen.

Som köpare kan detta innebära försenad leverans av den köpta varan. Om vi klarerar transaktionen meddelar vi säljaren och anvisar säljaren att skicka varan.

Om vi inte godkänner transaktionen kommer vi att avbryta den och returnera pengarna till dig, såvida det inte krävs rättsligt att vi vidtar andra åtgärder.

Alla betalningar som genomgår betalningsgranskning kan fortfarande återkallas inom ramen för detta användaravtal, men blir kvalificerade för säljarskydd om de uppfyller kraven i policyn för säljarskydd. PayPal meddelar dig via e-post och/eller på fliken Transaktionshistorik på ditt PayPal-konto. En betalning som omfattas av betalningsgranskning är enbart en översyn av betalningen och genomförs för att minska risken för PayPal-användare som tar emot högrisktransaktioner. Granskning av en betalning innebär inte någon granskning av eller något redogörande för betalningsparternas handelsförfaranden, karaktär eller rykte från PayPals sida och ska inte anses inverka menligt på respekten för någon person.

Reservationer relaterade till dina anvisningar

Vissa PayPal-funktioner kan göra det möjligt för dig (både direkt och via någon som du tillåter agera för din räkning, till exempel en webbplattform för marknadsplatser där du säljer) att anvisa oss att reservera dina pengar (inklusive intäkter från betalningar som du tar emot med PayPal) på ditt reservkonto.

I så fall visar vi dig tillgänglighetsstatus för pengarna på ditt saldo – statusbeskrivningarna kan variera beroende på vilken funktion du använde när du anvisade oss att reservera pengarna. Vi upphäver reservationen av pengarna enligt anvisningen som du (eller den person som du har tillåtit agera för din räkning) ger till oss, enligt resten av det här användaravtalet.

Kontobegränsningar

Begränsningar införs för att skydda PayPal, köpare och säljare om vi upptäcker förbjudna aktiviteter, en ökad finansiell risk eller en aktivitet som för oss verkar ovanlig eller misstänkt. Begränsningar hjälper oss även att samla in information som behövs för att hålla ditt PayPal-konto öppet.

Det finns flera skäl till varför ditt PayPal-konto kan begränsas, bland annat där vi har anledning att tro att:

 • Någon använder ditt PayPal-konto utan din vetskap, och då begränsar vi det för att skydda dig och granska den bedrägliga aktiviteten.
 • Någon har använt ditt kort eller bankkonto utan ditt tillstånd, till exempel om din betalkort- eller kreditkortutfärdare eller din bank informerar oss om detta.
 • Du har brutit mot detta användaravtal eller vår policy för godtagbar användning.
 • Dina försäljningsresultat indikerar att ditt PayPal-konto utgör en hög risk. Exempel är tecken på dålig försäljning eftersom du har fått ovanligt många krav och chargebacks, du säljer en helt ny eller dyr typ av produkt, eller om din normala försäljningsvolym ökar snabbt.
 • Det finns en risk för ansvar (en icke uttömmande lista över exempel på sådana risker finns i avsnittet Åtgärder som vi kan vidta om du ägnar dig åt begränsade aktiviteter ovan).

Vi kan också begränsa ditt PayPal-konto för att följa gällande lagstiftning.

Du måste lösa eventuella problem med ditt konto innan en begränsning kan tas bort. Vanligtvis görs detta när du ger oss den information som vi efterfrågar. Om vi emellertid har rimlig anledning att tro att en risk kvarstår när du har gett oss den informationen kan vi vidta åtgärder för att skydda PayPal, våra användare, en tredje part eller dig från återkallanden, återföringar, avgifter, böter, påföljder, juridiska och/eller rättsliga risker och andra skyldigheter.

Reserver

Vi kan reservera pengar på ditt PayPal-konto när som helst om vi tror att det kan finnas en hög risknivå som är kopplad till dig, ditt PayPal-konto, din affärsmodell eller dina transaktioner. När vi reserverar pengar på ditt PayPal-konto innebär det att alla eller någon del av pengarna på ditt PayPal-konto reserveras som ej tillgängliga för överföring för att skydda mot risken för transaktioner som görs av dig och som sedan återkallas eller ogiltigförklaras, eller andra risker i samband till ditt PayPal-konto eller användning av PayPal-tjänsterna. Vi fattar beslut om att reservera pengar baserat på ett antal faktorer, inklusive information som är tillgänglig för oss både från interna källor och från tredje parter.

PayPal beaktar en rad olika icke-exklusiva faktorer samt om och hur dessa faktorer har förändrats över tid, inklusive:

 • Hur länge du har varit verksam.
 • Om din bransch har en högre sannolikhet för chargebacks.
 • Din betalningshistorik med PayPal och andra leverantörer.
 • Din verksamhets och/eller personliga kredithistorik.
 • Dina leveranstider.
 • Om du har högre än det genomsnittliga antalet returer, chargebacks, krav eller tvister.

Det finns två typer av reserver som kan göras på ditt PayPal-konto och en eller båda kan tillämpas på samma gång:

 • En "rullande reserv" är en reserv där en procentandel av varje transaktion som du tar emot varje dag reserveras och senare släpps enligt schemaläggning. Till exempel kan din reserv sättas till 10 % och reserveras under en rullande 90-dagarsperiod. Det betyder att 10 % av pengarna som du tar emot på dag 1 reserveras och släpps dag 91, 10 % av pengarna som du tar emot på dag 2 reserveras tills dag 92 osv. Rullande reserver är den vanligaste typen av reserv.
 • En "minimireserv" är ett specifikt lägsta pengabelopp som du är skyldig att alltid ha på ditt saldo. Minimireserven är ett belopp som antingen tas direkt som förskottsbetalning i sin helhet och sätts in på kontot, eller skapas “rullande” från procentandelar av försäljningen tills dess att minimireserven har nåtts, ungefär som en rullande reserv.

Om vi reserverar pengar på ditt PayPal-konto kommer pengarna att flyttas till ditt reservkonto och visas som ”utestående” och vi meddelar dig om detta.

Om vi ändrar reserven på grund av en ändring i vår riskbedömning meddelar vi dig också om det.

Du måste på egen bekostnad vidta ytterligare åtgärder som krävs för att upprätta en reserv eller annan form av säkerhet på ett sätt som rimligen bestäms av oss. Det kan innefatta att du verkställer dokument som är nödvändiga och registrerar varje typ av dokument som vi rimligen kan kräva för att göra det möjligt för oss att förbättra varje typ av säkerhetsrätt.

PAYPALS ANVÄNDARAVTAL

PROBLEMLÖSNING

Vi rekommenderar starkt att du övervakar ditt konto noga och regelbundet.

Om du hittar ett problem ...

Om du har någon som helst anledning att tro att det finns ett problem med ditt konto eller våra tjänster följer du de här stegen:

Steg 1: Ta lite tid på dig för att identifiera typen av problem:

 • Oväntad betalning enligt faktureringsavtal

  Det här är där du har ingått ett faktureringsavtal men en betalning har skickats från ditt konto till ett annat PayPal-konto enligt det faktureringsavtalet där:

  • du inte var överens med mottagaren i förväg om det exakta betalningsbeloppet; och
  • betalningsbeloppet blev högre än du rimligen kan ha förväntat dig att betala baserat på tidigare avgifter och andra omständigheter.
 • Felaktig betalning

  Detta är när en betalning skickats från ditt konto till ett annat PayPal-konto men som inte skickades enligt din instruktion när du bad oss att göra det (t.ex. fel belopp, försenad, fel mottagare) eller du tog emot en sådan betalning.

 • Säkerhets-/bedrägeriproblem
  • Obehörig betalning

   Det här är där en betalning som skickats från ditt konto inte godkänts av dig (eller någon som har behörighet att utföra betalningar åt dig).

  • Annan typ av säkerhets-/bedrägeriproblem

   Det här är där ett annat säkerhets- eller bedrägeriproblem har uppstått, såsom:

   • det förekom annan obehörig åtkomst till ditt konto.
   • ditt lösenord eller PIN-kod har komprometterats.
   • en enhet som du använt för att få tillgång till våra tjänster har försvunnit, stulits eller avaktiverats.

   Följ anvisningarna i avsnittet "Vad du ska göra vid ett säkerhetsproblem" i Viktig betalnings- och tjänstinformation så snart som möjligt innan du kontaktar oss.

 • Annan typ av problem

  Det här är där det fanns en annan typ av problem med ditt konto eller med vår tjänst som inte nämnts ovan. Till exempel kan vi ha gjort ett faktafel, beräkningsfel eller matematiskt fel relaterat till ditt PayPal-konto när du fyllde på pengar eller överförde pengar från ditt PayPal-konto.

  Om ett köp du har betalat för med PayPal inte motsvarar beskrivningen eller om du inte har tagit emot köpet gäller PayPals köparskydd och inte det här avsnittet. I PayPals köparskydd kan du se hur du ska hantera dessa specifika problem.

Steg 2: Berätta för oss om problemet

Kontakta oss så snart som möjligt för att berätta om problemet (inklusive vilken typ av problem som du kontaktar oss om, så att vi kan hjälpa dig så fort vi kan).

Du måste ge oss all den information som vi rimligen kan begära rörande omständigheterna kring problemet samt vidta alla rimliga åtgärder som vi begär för att hjälpa oss med undersökningen.

Om du informerar oss om problemet muntligen kan vi begära att du lämnar en skriftlig redogörelse av problemet senast 10 arbetsdagar efter det.

Vi kan förse tredje parter med information som vi anser vara relevant under rådande omständigheter i enlighet med vår sekretesspolicy (även kallad vårt sekretessmeddelande).

Hur vi hjälper till ...

I enlighet med återstoden av det här användaravtalet är vår målsättning att undersöka problemet och samarbeta med dig för att lösa det inom 60 dagar. Dessutom, om ditt problem är:

 • En oväntad betalning enligt faktureringsavtal: senast 10 arbetsdagar efter att du har informerat oss om det kommer vi antingen att
  • ersätta dig för betalningsbeloppet; eller
  • förklara varför vi inte kan ersätta dig.
 • En felaktig betalning till ett annat PayPal-konto kommer vi att:
  • omedelbart försöka spåra betalningen och meddela dig resultatet utan kostnad för dig.
  • ersätta dig så snart som möjligt (och under alla omständigheter senast i slutet av arbetsdagen efter att du berättat för oss om problemet) genom att försätta ditt konto i det tillstånd som det skulle ha varit i om den felaktiga betalningen hade skickats som det faktiskt angavs av avsändaren. Det innebär följande:
   • Om den felaktiga betalningen resulterade i att du har mindre pengar än du skulle haft om betalningen gjorts som den faktiskt specificerats, då krediterar vi ditt konto för skillnaden.
   • Om den felaktiga betalningen ledde till att du har mer pengar än du skulle haft om betalningen gjorts enligt specifikation kan vi dra av extrapengarna från ditt konto.
  • ersätta dig på ditt konto för dina förluster eller skador direkt och rimligen förutsägbart orsakade av den felaktiga betalningen.
 • En obehörig betalning till ett annat PayPal-konto: vi återställer, så snart som möjligt (och under alla omständigheter senast i slutet av arbetsdagen efter att du berättat för oss om problemet), ditt konto till den status det skulle ha haft om betalningen aldrig hade genomförts. Detta kan innefatta en ersättning för din betalning.

När vi inte kan ge dig ersättning ...

Du är inte berättigad till någon ekonomisk ersättning från oss enligt ovan och du är skyldig oss (och vi kan återkalla från ditt konto) eventuell ersättning du redan fått från oss om:

 • Du ger oss inte all information som vi rimligen kan begära gällande omständigheterna kring problemet (bland annat om du informerar oss om problemet muntligen och inte uppfyller vår begäran om att berätta om problemet skriftligen inom 10 arbetsdagar).
 • Du inte vidtar alla rimliga åtgärder som vi begär för att hjälpa oss med undersökningen;
 • Vi kan visa att du har handlat bedrägligt;
 • Vi kan visa att omständigheter utanför vår kontroll (till exempel brand, översvämning eller förlust av internetanslutning) orsakade problemet, trots våra rimliga försiktighetsåtgärder;
 • Vi har annars anledning att tro att det inte är några problem som ger dig rätt till ersättning; eller
 • Avseende följande specifika problem:

Oväntad betalning enligt faktureringsavtal

Felaktig betalning

Obehörig betalning

Det tar dig längre tid än åtta veckor efter att betalningen har gjorts att berätta för oss om problemet; eller

Du godkände att vi skulle göra din betalning och informationen gjordes tillgänglig för dig av oss eller handlaren minst fyra veckor innan betalningen gjordes.

Det tar dig längre tid än 13 månader efter att betalningen har gjorts att berätta för oss om problemet; eller

Vi kan visa att du har gett oss fel betalningsinformation; eller

Vi kan visa att betalningen skickades som betalaren hade specificerat när betalaren bad oss att göra det; eller

Du hade inte ett tillräckligt PayPal-saldo för att slutföra betalningen och vi inte kan hållas ansvariga; eller

Vi kan visa att vårt system inte fungerade korrekt och du visste om systemfelet när du påbörjade transaktionen; eller

En försening som enligt dig ledde till den felaktiga betalningen berodde i själva verket på att PayPal tillämpade en reservation, begränsning eller reserv enligt det här användaravtalet.

Det tar dig längre tid än 13 månader efter att betalningen har gjorts att berätta för oss om problemet; eller

Vi kan visa att betalningen gjordes eftersom du inte skyddade ditt konto, antingen avsiktligt eller på grund av grov vårdslöshet (till exempel du valde mycket vårdslöst att dela ditt PayPal-ID och/eller lösenord/PIN-kod med någon annan); eller

Det uppstod något annat säkerhets-/bedrägeriproblem och du informerade oss inte om det. Vi kommer inte att betala ut ersättning till dig för obehöriga betalningar som gjorts från ditt konto innan du berättade för oss om problemet.

Ibland kanske vi upptäcker problemet först. Om vi behöver kontakta dig om problemet gör vi vanligtvis det via Meddelanden. Du måste logga in på ditt konto för att komma åt den postlådan. Om du behöver vidta åtgärder snarast kan vi också använda andra sätt, t.ex. e-post, för att begära åtgärder.

Om en betalning har gjorts av oss till ditt betalningsalternativ av misstag kan vi rätta till misstaget genom att debitera eller kreditera (efter omständigheterna) tillämpligt betalningsalternativ.

Klagomål

Rapportering av tvister mellan dig och PayPal angående våra tjänster

Kontakta oss för att rapportera tvister mellan dig och PayPal angående våra tjänster.

Om en tvist uppkommer mellan dig och PayPal är det vår målsättning att få kännedom om och bemöta dina problem och, om vi inte kan göra detta så att du blir nöjd, tillhandahålla ett neutralt och kostnadseffektivt sätt att snabbt lösa tvisten.

Om du inte är nöjd med resultatet av klagomålshanteringen ...

Om resultatet av eventuella klagomål på våra tjänster, när du är klar med upptrappningsprocessen för klagomål, är att du inte blir nöjd, då kan du trappa upp ärendet genom att kontakta någon av följande:

PAYPALS ANVÄNDARAVTAL

Andra rättsliga villkor

Kommunikation mellan dig och oss

Kontakta oss

Du kan kontakta oss genom att:

 • Skriv till oss per post till vårt huvudkontor: PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A: ATT: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.
 • gå till vår sida Kontakta oss där du kan:
  • klicka på länken ”Skriv e-posta till oss” om du vill kontakta oss på nätet; eller
  • klicka på länken ”Ring oss” för vårt telefonnummer om du vill ringa oss.

Du måste skicka juridisk information till oss i samband med detta användaravtal med vanlig post.

Meddelanden till dig

Du samtycker till att vi kan delge dig meddelanden eller annan information genom att publicera informationen på PayPals webbplats(er) (inbegripet publicering av information som endast är tillgänglig för dig genom inloggning på ditt konto), skicka den via e-post till den e-postadress som anges i ditt konto, skicka den via post till den gatuadress som anges i ditt konto, ringa dig på telefon eller skicka ett SMS-meddelande. Du måste ha tillgång till internet och ett e-postkonto för att kunna kommunicera och ta emot information om våra tjänster. Med undantag för ändringar av det här användaravtalet ska sådana meddelanden anses ha mottagits av dig inom 24 timmar efter den tidpunkt då de publicerades på PayPals webbplats(er) eller skickades till dig via e-post. Om meddelandet skickas via post anser vi att det har mottagits tre arbetsdagar efter att det skickats. Vi förbehåller oss rätten att stänga ditt PayPal-konto om du drar tillbaka ditt samtycke till att motta elektroniska meddelanden.

Utlämnande av orsaker till våra åtgärder

Beslut som vi fattar om reservationer, begränsningar, reserver och andra åtgärder inom ramen för detta användaravtal kan baseras på konfidentiella kriterier som är avgörande för vår riskhantering och för att skydda PayPal, våra kunder och/eller tjänsteleverantörer. Detta gäller oavsett om de begränsar eller utökar din åtkomst till vår tjänst, vår infrastruktur, våra webbplatser, vår programvara eller våra system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla våra tjänster), vare sig de drivs av oss eller för vår räkning (bland annat blockeringar, begränsningar, avstängningar, uppsägningar, reservationer och reserver). Vi kan använda egenutvecklade bedrägeri- och riskmodeller när vi bedömer den risk som är förenad med ditt PayPal-konto. Dessutom kan det finnas bestämmelser eller tillsynsföreskrifter som gör att vi inte kan lämna ut viss information till dig om sådana beslut. Vi har ingen skyldighet att lämna ut information om vår riskhantering eller våra säkerhetsförfaranden till dig.

Våra rättigheter

Säkerhetsrätt

Som garanti för ditt uppfyllande av det här användaravtalet beviljar du oss ett juridiskt anspråk på pengarna på ditt PayPal-konto som säkerhet för eventuella belopp du är skyldig oss. I juridiska termer kallas detta ”lien” och ”security interest”" – ungefär "säkerhetsrätt" – till ditt PayPal-konto.

Ditt ansvar

Du ansvarar för alla återföringar, chargebacks, krav, avgifter, böter, straff och andra ansvarsskyldigheter som PayPal, PayPal-kunder eller tredje parter ådrar sig och som orsakas av eller uppstår till följd av att du bryter mot detta användaravtal och/eller använder PayPal-tjänster utan hänsyn till uppsägning, avstängning eller avslutande. Du samtycker till att ersätta PayPal, användare eller tredje parter för allt sådant ansvar.

Ersättning för ditt ansvar

Du samtycker till att vi kan avsätta något av de belopp som finns på konton som innehas eller kontrolleras av dig med eventuella avgifter, debiteringar eller andra belopp du är skyldig oss och sådana belopp du är skyldig våra dotterbolag enligt definitionen i avsnittet Skadeersättning och ansvarsbegränsning nedan (inklusive, men inte begränsat till, i fråga om tjänster som tillhandahålls av sådana filialer). Enkelt uttryckt innebär vår rätt till kvittning att vi kan dra av sådana avgifter och andra belopp som nämns i detta avsnitt från ett saldo på ett PayPal-konto som innehas eller kontrolleras av dig.

Om det inte finns tillräckligt med pengar i ditt saldo för att täcka dina skulder förbehåller vi oss rätten att utkräva det belopp du är skyldig oss genom att dra av beloppet (eller någon del av det) från alla betalningar som du tar emot, eller från pengar som du sätter in på ditt PayPal-konto. I annat fall samtycker du till att gottgöra oss på annat sätt. Vi kan även kräva in belopp du är skyldig oss med rättsliga medel, bland annat genom att anlita en inkassobyrå.

Övertagande av rättigheter

Om PayPal upphäver och återkallar en betalning som du har gjort till en mottagare (antingen på ditt initiativ eller på annat sätt) godkänner du att PayPal övertar dina rättigheter gentemot mottagaren och tredje parter avseende betalningen, och kan utöva dessa rättigheter direkt eller för din räkning, efter PayPals eget gottfinnande. Detta kallas i juridiska termer "subrogation" eller "tilldelning" till PayPal av dina rättigheter gentemot mottagaren och tredje parter avseende betalningen.

Inget upphävande

Vår underlåtenhet att agera avseende en överträdelse av någon av dina skyldigheter enligt detta användaravtal av dig eller andra upphäver inte vår rätt att agera med avseende på senare eller liknande överträdelser.

Information om dig

Vi kan komma att begära information från dig i den utsträckning vi rimligen behöver för att underlätta våra åtgärder som beskrivs i det här användaravtalet, så att vi kan minska risken för bedrägerier eller följa våra regler (inklusive åtgärder mot penningtvätt). Du måste tillmötesgå en sådan begäran inom rimlig tid. Det kan innebära att du via fax, e-post eller på annat sätt, på egen bekostnad, skickar oss identitetshandlingar och information om din ekonomi och din verksamhet (till exempel de senaste redovisningarna och kontoutdrag över handlares kontohändelser).

Skadeersättning och ansvarsbegränsning

I det här avsnittet och i avsnittet om immateriella rättigheter använder vi termen "PayPal" för att hänvisa till oss (PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A.), vårt moderbolag PayPal Holdings, Inc., våra dotterbolag och alla som arbetar för oss eller dem eller som har behörighet att agera för vår eller deras räkning. Våra dotterbolag omfattar varje enhet som vi kontrollerar, som vi kontrolleras av eller som vi står under gemensam kontroll med. Alla som arbetar för oss eller våra dotterbolag eller som har behörighet att agera för vår eller egen räkning omfattar var och en av våra eller deras respektive direktörer, tjänstemän, anställda, ombud, samägare, tjänsteleverantörer och leverantörer.

Skadeersättning

Du måste ersätta PayPal för åtgärder som rör ditt PayPal-konto och din användning av PayPal-tjänster.

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla PayPal skadeslöst från alla krav (inklusive rimliga juridiska avgifter) som har gjorts eller åsamkats av en tredje part orsakat eller till följd av:

 • din överträdelse av detta användaravtal;
 • din felaktiga användning av PayPal-tjänsterna;
 • din överträdelse av någon lag eller tredje parts rättigheter; och/eller
 • de åtgärder som vidtas eller åtgärder som inte vidtas från en tredje part som du beviljar behörighet att använda ditt PayPal-konto eller komma åt våra webbplatser, programvara och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla PayPal-tjänster) som drivs av oss eller på uppdrag av oss, eller någon av PayPal-tjänsterna å dina vägnar.

Ansvarsbegränsning

PayPals ansvar är begränsat med avseende på ditt PayPal-konto och din användning av PayPal-tjänsterna. Under inga omständigheter ska PayPal hållas ansvarigt för

 • direkt eller indirekt utebliven vinst; eller
 • eventuella särskilda, oförutsedda eller följaktliga skador (inklusive men inte begränsat till skador vid förlust av data eller förlust av affärer),

till följd av eller i samband med våra webbplatser, programvara och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla PayPal-tjänster) som drivs av oss eller på uppdrag av oss, någon av PayPal-tjänsterna eller detta användaravtal (oavsett uppkomst, inklusive försummelse), såvida inte och i den utsträckning det är förbjudet enligt lag.

Vårt ansvar mot:

 • du; eller
 • alla tredje parter,

är under alla omständigheter begränsat till det faktiska beloppet för direkta skador (exklusive direkt utebliven vinst), såvida det inte är (och i den utsträckning det är) förbjudet enligt lag.

Vidare, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, är PayPal inte ansvarigt och du samtycker till att inte hålla PayPal ansvarigt, för eventuella skador eller förluster (inklusive, men inte begränsat till, förlust av pengar, goodwill eller anseende, vinster eller andra immateriella förluster eller speciella, indirekta eller följaktliga skador) som direkt eller indirekt kommer från:

 • din användning av, eller din oförmåga att använda, våra webbplatser, programvara och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av PayPal-tjänsterna) som drivs av oss eller på uppdrag av oss, eller någon av PayPal-tjänsterna;
 • förseningar eller avbrott på våra webbplatser, programvara och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla PayPal-tjänster) som drivs av oss eller på uppdrag av oss och någon av PayPal-tjänsterna;
 • Virus eller annan skadlig programvara som erhållits genom åtkomst till webbplatser, programvaror och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla PayPal-tjänster) som drivs av oss eller på uppdrag av oss eller någon av PayPal-tjänsterna, eller någon webbplats eller tjänst som är ansluten till våra webbplatser, vår programvara eller någon av PayPal-tjänsterna.
 • buggar, defekter, fel eller felaktigheter av något slag på våra webbplatser, programvara och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla PayPal-tjänster) som drivs av oss eller på uppdrag av oss eller någon av PayPal-tjänsterna eller i informationen och grafiken erhållen från dem;
 • innehåll, åtgärder som vidtas eller åtgärder som inte vidtas från tredje parter;
 • en avstängning eller annan åtgärd som vidtas med avseende på ditt PayPal-konto; och/eller
 • ditt behov att ändra rutiner, innehåll eller beteende, eller din förlust av eller oförmåga att göra affärer, till följd av förändringar i detta användaravtal eller i PayPals policyer.

Ingen garanti

PayPal-tjänsterna tillhandahålls "i befintligt skick" och utan någon utfästelse eller garanti, oavsett om det är uttryckligt, underförstått eller lagstadgat. PayPal frånsäger sig specifikt underförstådda garantier för:

 • titel;
 • säljbarhet;
 • lämplighet för ett visst ändamål; och
 • icke-intrång.

PayPal har inte någon kontroll över de varor eller tjänster som tillhandahålls av säljare som godkänner PayPal som betalningsmetod, och PayPal kan inte garantera att en köpare eller säljare du gör affärer med faktiskt kommer att slutföra transaktionen eller har behörighet att göra det.

PayPal garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker åtkomst till någon del av PayPal-tjänsterna.

Driften av våra webbplatser, programvaror eller system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla PayPal-tjänster) som drivs av oss eller på uppdrag av oss kan störas av många faktorer utanför vår kontroll.

PayPal kommer att göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att förfrågningar om elektroniska debiteringar och krediteringar som innefattar bankkonton, betalkort, kreditkort och checkutfärdanden behandlas inom rimlig tid. Däremot ger PayPal inga utfästelser eller garantier gällande tiden som krävs för att slutföra en behandling eftersom PayPal-tjänsterna är beroende av många faktorer utanför vår kontroll, såsom förseningar i banksystemet eller internationell posttjänst.

Vissa länder tillåter inte ansvarsfriskrivning från underförstådda garantier, så de ovannämnda friskrivningarna kanske inte gäller för dig.

Vi kan inte garantera att informationen som finns i vår korrespondens, i våra rapporter, på våra webbplatser och som förmedlas muntligen av våra direktörer, tjänstemän och medarbetare är korrekt under alla omständigheter och i alla sammanhang, och du bör inte förlita dig på sådan information.

Du måste kontrollera all korrespondens mellan oss noggrant och kontakta oss så snart som möjligt om den innehåller något som tycks vara fel eller inte är utfört i enlighet med dina anvisningar.

Frigivande av PayPal

Om du har en tvist med en annan PayPal-kontoinnehavare frigör du PayPal från alla:

 • krav;
 • krav; och
 • skador (faktiska och följaktliga),

av varje slag och natur, kända och okända, som uppstår på grund av eller på något sätt är kopplade till sådana tvister.

När du ingår i den här utgåvan avstår du uttryckligen från eventuella skydd som annars skulle begränsa täckningen av den här utgåvan till att omfatta endast de krav som du kan känna till eller misstänka föreligga till din fördel vid tidpunkten för godkännandet av den här utgåvan.

Du (inte PayPal) ansvarar själv för att förstå och följa alla lagar, regler och föreskrifter i din specifika jurisdiktion, som kan vara tillämpliga på dig i samband med din användning av våra tjänster (till exempel i samband med reglerad verksamhet, licensierad verksamhet, export- eller importverksamhet, skatter eller transaktioner i utländsk valuta).

Immateriella rättigheter

PayPals varumärken

"PayPal.com" "PayPal" och alla logotyper som är kopplade till PayPal-tjänsterna är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör PayPal eller PayPals licensgivare. Du får inte kopiera, imitera, modifiera eller använda dem utan föregående skriftligt samtycke från PayPal. Därutöver är alla sidhuvuden, all anpassad grafik, alla knappikoner och alla skript tjänstemärken, varumärken och/eller företagsprofiler som tillhör PayPal. Du får inte kopiera, imitera, modifiera eller använda dem utan föregående skriftligt samtycke. Du får använda HTML-logotyper som tillhandahålls av PayPal i syfte att dirigera webbtrafik till PayPal-tjänsterna. Du får inte förändra, modifiera eller ändra dessa HTML-logotyper på något sätt, använda dem på ett sätt som misskrediterar "PayPal" eller PayPal-tjänsterna, eller visa dem på ett sätt som antyder sponsring eller stöd från "PayPal". PayPal och dess licensgivare har exklusiv äganderätt till alla rättigheter, rättsanspråk och intressen i PayPals webbplatser, allt innehåll på dessa, alla PayPal-tjänster, all teknik som rör PayPal-tjänsterna samt all teknik och allt innehåll som skapats eller härletts från något av ovanstående.

Licensbeviljande, allmänt

Om du använder programvara som tillhandahålls av PayPal, såsom en API, utvecklingsverktyg eller annan programvaruapplikation som kan omfatta programvara som tillhandahålls av eller är integrerad med programvara, system eller tjänster från våra tjänstleverantörer, som du har laddat ner eller på annat sätt nått via en webb- eller mobilplattform, beviljar PayPal dig en återkallelig, icke-exklusiv, icke-delningsbar, icke-överföringsbar, royaltyfri och begränsad licens att få tillgång till och/eller använda PayPals programvara i enlighet med den dokumentation som medföljer sådan programvara. Detta licensbeviljande gäller programvaran och alla uppdateringar, uppgraderingar, nya versioner och all ersättningsprogramvara. Du får inte hyra ut, leasa ut eller på annat sätt överföra dina rättigheter i programvaran till en tredje part. Du måste följa implementerings-, åtkomst- och användarkraven i all dokumentation som medföljer PayPal-tjänsterna. Om du inte följer implementerings-, åtkomst- och användarkraven kommer du att vara ansvarig för alla resulterande skador som åsamkas dig, PayPal och tredje part. PayPal kan uppdatera eller upphöra med programvara efter föregående meddelande. Trots att PayPal kan ha (1) integrerat vissa material och viss teknik från tredje part i webbprogram eller andra program, inklusive sin programvara, och/eller (2) haft tillgång till och använt vissa material och viss teknik från tredje part för att underlätta att förse dig med PayPal-tjänsterna, har du inte beviljats och får inte på annat sätt behålla rättigheter i eller till sådant material från tredje part. Du samtycker till att inte modifiera, ändra, manipulera, reparera, kopiera, reproducera, anpassa, distribuera, visa, publicera, bakåtkompilera, översätta, dekompilera, demontera eller på annat sätt försöka skapa källkod som är härledd ur programvaran eller någon tredje parts material eller teknik, eller på annat sätt skapa härledda verk från programvaran eller material eller teknik från tredje part. Du bekräftar att alla rättigheter, äganderätter och intressen i PayPals programvara ägs av PayPal och eventuellt material från tredje part som ingår däri ägs av PayPals tredjepartsleverantörer. Eventuell annan programvaruapplikation från tredje part som du använder på PayPals webbplatser är föremål för den licens som du har avtalat med den tredje part som tillhandahåller denna programvara. Du är medveten om att PayPal inte äger, kontrollerar eller har något ansvar eller några skyldigheter rörande eventuell programvaruapplikation från tredje part som du väljer att använda på någon av våra webbplatser, i vår programvara och/eller i anslutning till PayPal-tjänsterna.

Licensbeviljande från dig till PayPal; immateriella garantier

PayPal gör inte anspråk på att äga innehåll som du tillhandahåller, laddar upp, lämnar in eller skickar till PayPal. PayPal gör inte heller anspråk på att äga innehåll som du har på webbplatser från tredje part eller applikationer som använder PayPal-tjänster för att tillhandahålla betalningstjänster relaterade till ditt innehåll. Enligt nästa stycke gäller följande: När du tillhandahåller innehåll till PayPal-företagen eller publicerar innehåll med hjälp av PayPal-tjänsterna ger du PayPal (och parter som vi arbetar med) en icke-exklusiv, oåterkallelig, royaltyfri, överförbar och världsomspännande licens att använda ditt innehåll och tillhörande immateriella rättigheter och publiceringsrättigheter för att hjälpa oss förbättra, driva och marknadsföra våra aktuella tjänster och utveckla nya tjänster. PayPal kommer inte att ersätta dig för något av ditt innehåll. Du bekräftar att PayPals användning av ditt innehåll inte kommer inkräkta på eventuella immateriella rättigheter eller publiceringsrättigheter. Dessutom bekräftar och garanterar du att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till det innehåll som du tillhandahåller, och du godkänner att du avstår från dina moraliska rättigheter och lovar att inte göra anspråk på sådana rättigheter gentemot PayPal.

Licensbeviljande från säljare till PayPal

Oaktat bestämmelserna i föregående stycke ger du, om du är en säljare som använder PayPal-tjänsterna för att ta emot betalningar för varor och tjänster, PayPal en världsomspännande, icke-exklusiv, överförbar, underlicensierbar (på flera nivåer) och royaltyfri, fullt betald, rätt att använda och offentligt visa, under detta användaravtals giltighetstid, dina varumärken (bland annat registrerade och oregistrerade varumärken, varunamn, servicemärken, logotyper, domännamn och andra beteckningar som ägs, är licensierade till eller används av dig) i följande syften: (1) för att identifiera dig som en handlare som accepterar en PayPal-tjänst som en betalningsmetod och (2) för all annan användning som du uttryckligen samtycker till.

Övrigt

Tilldelning

Du får inte överföra eller tilldela några rättigheter eller skyldigheter som du har enligt detta användaravtal utan föregående skriftligt samtycke från PayPal. PayPal kan när som helst överföra eller överlåta det här användaravtalet eller någon rättighet eller skyldighet i det.

Tillämplig lagstiftning

Det här användaravtalet och förhållandet mellan oss styrs av lagarna i England och Wales. Detta påverkar inte dina obligatoriska rättigheter enligt lagarna i det land där du bor, till exempel dina rättigheter som konsument.

Om du inleder ett krav mot oss i domstolen godtar du de engelska och walesiska domstolarnas icke-exklusiva jurisdiktion. Detta innebär att om du till exempel kunde väcka ett krav i samband med detta användaravtal mot oss i domstol, skulle en godkänd domstol vara belägen i England eller Wales, men om lagen tillåter det kan du framställa kravet i domstolen i ett annat land istället, till exempel det land där du bor.

Sekretess

Det är viktigt för oss att skydda din sekretess. Läs gärna vårt sekretessmeddelande om du vill veta mer om vad vi gör för att upprätthålla din sekretess och hur vi använder och lämnar ut dina uppgifter.

Språk och översättning enligt överenskommelse

Vår kommunikation sker endast på engelska.

Det här användaravtalet skrivs bara på engelska. Eventuella översättningar av detta användaravtal tillhandahålls enbart för att underlätta för dig och är inte avsett att ändra villkoren i detta användaravtal.I händelse av konflikt mellan den engelska versionen av användaravtalet och en version på ett annat språk än engelska ska den engelska version vara den slutliga gällande versionen.

Din användning av information; dataskyddslagar

Om du får information om andra PayPal-kunder måste du bevara informationen konfidentiell och bara använda den i samband med PayPal-tjänsterna. Du får inte avslöja eller distribuera någon information om PayPal-kunder till tredje parter eller använda informationen i marknadsföringssyften såvida du inte har kundens uttryckliga tillstånd. Du får inte skicka oönskad e-post till en PayPal-kund eller använda PayPal-tjänsterna till att ta emot betalningar för att skicka, eller hjälpa till att skicka, oönskad e-post till tredje parter.

I den utsträckning som du (som säljare) behandlar eventuella personuppgifter om en PayPal-kund enligt detta användaravtal godkänner du att följa kraven i alla gällande sekretess- och dataskyddslagar. Du har en egen självständigt fastställd sekretesspolicy, meddelanden och procedurer för sådana personuppgifter som du innehar som personuppgiftsansvarig, inklusive en förteckning över dina aktiviteter relaterade till behandling av personuppgifter enligt detta användaravtal.

Sekretess- och dataskyddslagar som kan gälla omfattar eventuella tillhörande regler, bestämmelser och riktlinjer som gäller för tillhandahållande av tjänster som beskrivs i det här användaravtalet. Om du behandlar personuppgifter från Europa i enlighet med detta användaravtal måste du följa EU-direktiv 95/46 EG eller den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR).

För att följa dessa lagar kommer du att:

 • implementera och upprätthålla alla lämpliga säkerhetsåtgärder för behandling av personuppgifter;
 • ha en förteckning över all behandling som utförs enligt detta användaravtal; och
 • inte avsiktligt göra något eller tillåta att något görs som kan leda till att PayPal begår en överträdelse av sekretess- och dataskyddslagar.

Fullständigt avtal och rättigheter för tredje part

Användaravtalet utgör hela överenskommelsen mellan dig och oss med avseende på tjänsten.

Om någon bestämmelse i detta användaravtal bedöms vara ogiltig eller ej möjlig att genomföra, ska sådan bestämmelse strykas och de återstående bestämmelserna skall verkställas.

En person som inte är part i detta användaravtal har inga rättigheter enligt lagen "Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999" att förlita sig på eller hävda ett villkor i detta användaravtal (bortsett från de tredje parter som faller under definitionen "PayPal" i avsnittet Skadeersättning och ansvarsbegränsning ovan, med avseende på deras rättigheter enligt detta användaravtal). Detta påverkar dock inte någon rättighet eller korrigerande åtgärd från tredje part som finns eller är tillgänglig bortsett från den lagen.

PayPal som inloggningsmetod

Vi kan tillåta dig att autentisera med PayPal när du loggar in på vissa externa webbplatser eller mobilappar.Om vi medger detta kan vi dela din inloggningsstatus med en tredje part så att du kan logga in på detta sätt samt personlig information eller annan kontoinformation som du godkänner för delning så att den tredje parten känner igen dig. PayPal ger inte den tredje parten tillgång till ditt konto och vi gör bara betalningar från ditt konto till den tredje parten efter särskilt godkännande och instruktion från dig.

Om du möjliggör för besökare att autentisera med PayPal när de loggar in på din webbplats, app eller dina kundkonton måste du samtycka till eventuella särskilda villkor som gäller när den här funktionen görs tillgänglig för dig och följa alla specifikationer i eventuell integreringsmanual eller -riktlinje. Vi ger ingen garanti när det gäller identiteten på de som använder den här inloggningsmetoden och vi representerar dem inte heller på något annat sätt. Vi lämnar inte ut användarens personuppgifter eller någon annan kontoinformation (inklusive inloggningsstatus) som PayPal innehar till dig, såvida inte användaren har godkänt att vi uppger den informationen för dig.

Företagskunder

När vi hänvisar till "PSD2" i detta avsnitt avser vi EU:s andra betaltjänstdirektiv (EU2015/2366).

Vi anser att dig vara "företagskund" om du, den dag du ingick i användaravtalet, inte är:

 • en kund, (en privatperson som agerar för andra ändamål än en näringsverksamhet, företag eller yrke); och
 • ett mikroföretag (som är företag som sysselsätter färre än tio personer och som har en årlig balansräkning som inte överstiger 2 miljoner EUR).

Om du använder vår tjänst som företagskund kan vi låta bli att tillämpa vissa bestämmelser i PSD2.

Om du är företagskund gäller följande:

 • Du är inte berättigad till en återbetalning för betalningar inom faktureringsavtal;
 • Om du upptäcker ett problem har du upp till 60 (sextio) dagar på dig från det datum då problemet uppstod att meddela oss om det. Därefter har vi inte någon skyldighet att undersöka och återbetala dig; vi är inte skyldiga att följa de informationskrav som beskrivs i avdelning III i PSD2 och deras motsvarigheter i tillämpningar av PSD2 i medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som kan gälla för dig ("PSD2-införlivanden").
 • Artiklarna 72 och 89 i PSD2 och motsvarande bestämmelser i PSD2-införlivanden gäller inte för din användning av vår tjänst. Det betyder att vi inte ansvarar för förluster eller skador du kan drabbas av enligt dessa artiklar och bestämmelser, även om så anges på annan plats i detta användaravtal.

Avsnittsnummer och definierade ord

Om andra dokument (t.ex. regler och villkor) hänvisar till avsnittsnummer eller definierade ord i det här användaravtalet hänvisar vi till vår Referensinformation för användaravtal, där du kan hitta relevant bestämmelse eller det definierade ordet.