User Agreement for PayPal Service

>> Zobrazit všechny právní smlouvy

Smlouva s uživatelem služby PayPal

Poslední aktualizace: 1. října 2019

 

Tato smlouva obsahuje sedmnáct článků (včetně přílohy). Výběrem příslušného odkazu níže můžete přímo přejít do libovolného článku. Níže uvedené nadpisy a podnadpisy slouží pouze pro referenci a neomezují rozsah jednotlivých článků. Konkrétní definice některých termínů s velkými písmeny jsou uvedeny v článku 16. Podtržená slova v této smlouvě a na našich webových stránkách obsahují hypertextové odkazy na související informace.

 

 

Přejít k článku:

1. Vztah společnosti PayPal a Uživatele
2. Účet a Zůstatky Uživatele
3. Způsoby platby
4. Odesílání peněžních prostředků
5. Přijímání peněžních prostředků
6. Výběr/vyplacení elektronických peněz
7. Doba trvání a zrušení Účtu
8. Poplatky a převod měny
9. Zakázané aktivity
10. Odpovědnost Uživatele – kroky, které může společnost PayPal podniknout
11. Program ochrany prodejce
12. Chyby a Neoprávněné transakce
13. Ochrana kupujícího PayPal
14. Spory se společností PayPal
15. Obecné
16. Definice
Příloha 1. Tabulka poplatků

Tato Smlouva je dohodou mezi Uživatelem a společností PayPal a vztahuje se na používání Služeb.

Podmínky Zásad používání služby PayPalZásad dárkových poukazů obchodníků zveřejněných na cílové stránce „Právní smlouvy“ jsou začleněny do této Smlouvy ve formě odkazu a určují další smluvní podmínky týkající se Služeb. Výše uvedené dokumenty jsou pro účely této smlouvy považovány za „doplňkové dokumenty“. Aby nedocházelo k pochybnostem, Připojené dokumenty ani části této Smlouvy, které zahrnují podmínky Připojených dokumentů, nepředstavují „rámcové smlouvy“ pro účely směrnice o platebních službách EU (2007/64/ES), druhé směrnice o platebních službách EU (EU)2015/2366) („PSD2”) nebo jakékoli implementace těchto směrnic v členských státech EU nebo EHP.

 

Uzavření této Smlouvy

Při registraci Služeb je Uživatel povinen přečíst si všechny podmínky obsažené v této Smlouvě a odsouhlasit je (a to včetně Aktualizací zásad, zásad a podmínek odměňování uvedených níže).

Do této Smlouvy jsou začleněny pod odkazem také všechny budoucí Změny uvedené v dokumentu Aktualizace zásad, který bude v době registrace Služeb zveřejněn na cílové stránce „Právní smlouvy“ na webových stránkách společnosti PayPal, přičemž tyto Změny nabudou účinnosti k datu uvedenému v dokumentu Aktualizace zásad.

Tuto Smlouvu spolu s dalšími právními podmínkami a zákonem požadovanými informacemi týkajícími se používání Služby PayPal bude mít Uživatel neustále k dispozici na webových stránkách společnosti PayPal (s největší pravděpodobností na cílové stránce „Právní smlouvy“). Tyto informace také mohou být Uživateli zaslány nebo zveřejněny na webových stránkách společnosti PayPal či na jiném místě souvisejícím s vaším používáním našich Služeb.

Tato Smlouva vám byla předložena a je uzavřena pouze v češtině. Uživatel souhlasí s tím, že jakékoli použití Služeb bude představovat souhlas s touto Smlouvou. Doporučujeme, aby si všichni Uživatelé kopii této Smlouvy (včetně všech Zásad) uložili nebo vytiskli a uchovali pro svou potřebu.

Jako podmínku používání Služeb (mimo jiné včetně odesílání či přijímání plateb nebo použití Služby PayPal jako prostředku pro přihlášení ke službám třetích stran) může společnost PayPal vyžadovat, aby Uživatelé měli k dispozici Účet PayPal.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE – KLÍČOVÁ RIZIKA A PODMÍNKY

Toto je důležitý dokument, který musíte při rozhodování, zda používat Služby, pečlivě zvážit. Dříve než tuto Smlouvu odsouhlasíte, přečtěte si pečlivě její podmínky. Tato Smlouva rovněž zdůrazňuje jistá rizika spojená s používáním Služeb a uvádí pokyny k bezpečnému provádění online plateb prostřednictvím Služby PayPal.

Nesete plnou odpovědnost a musíte porozumět všem zákonům, předpisům a směrnicím příslušné jurisdikce, které se na vás mohou vztahovat v souvislosti s používáním Služeb, a dodržovat je, mimo jiné včetně těch, které se týkají regulované nebo licencované aktivity, aktivit v oblasti vývozu či dovozu, daní nebo transakcí v cizích měnách.

Uživatel musí vzít na vědomí následující rizika a klíčové podmínky vztahující se k používání Služeb:

Riziko Zrušení platby

Platby připsané na Účet PayPal mohou být později zrušeny, například pokud jsou předmětem Reklamace, Vrácení peněz na kartu nebo Zrušení platby nebo jsou jakýmkoli jiným způsobem zneplatněny. To znamená, že se některým z našich prodávajících může stát, že platby, které byly připsány na jejich Účet, budou vráceny odesílateli nebo budou jinak odebrány z jejich Účtu poté, co došlo k zaplacení a/nebo dodání jakéhokoli prodaného zboží nebo služby.

Klíčovým Požadavkem na způsobilost podle Programu ochrany prodejce je, že hmotné položky je prodávající povinen odeslat na adresu, která se zobrazí na stránce údajů o transakci. Pokud je položka doručena osobně nebo pokud ji prodávající zaslal na jinou adresu (například když kupující požádá o zaslání položky na jinou adresu s tím, že se jedná o adresu do práce nebo adresu pro doručení dárku), nebude způsobilá pro náhradu podle Programu ochrany prodejce.

Před rizikem vrácení platby připsané na Účet se můžete chránit dodržováním kritérií stanovených v Programu ochrany prodejce PayPal, jakož i dalších pokynů pro prodávajícího uvedených v „Bezpečnostním centru“, do kterého můžete přejít z většiny stránek na webu PayPal.

Pokud porušíte tuto Smlouvu včetně Zásad používání služby PayPal nebo jakoukoli jinou dohodu, kterou uzavřete se společností PayPal, můžeme zrušit, pozastavit nebo omezit přístup k vašemu Účtu nebo Službám a/nebo omezit přístup k vašim finančním prostředkům v rozsahu a po dobu, které jsou přiměřeně potřebné k ochraně před rizikem odpovědnosti (viz článek 10.2h). Aby nedocházelo k pochybnostem, váš Účet můžeme trvale zablokovat z důvodu porušení článku 10.6 (Informace o Uživateli).

Riziko zadržení plateb společností PayPal

Vezměte na vědomí, že i když můžete mít pouze jeden Účet PayPal, váš Účet plní dvě samostatné a odlišné funkce: platební a rezervní funkci. Vaše schopnost přistupovat k finančním prostředkům na vašem Účtu a provádět z něj platební transakce bude záviset na tom, k jaké funkci jsou vaše prostředky v daném okamžiku určeny. Pro účely této Smlouvy:

 • Součást vašeho Účtu plnící platební funkci bude označována jako „Platební účet“. Platební účet je funkční částí vašeho Účtu, prostřednictvím které můžete přistupovat ke svým finančním prostředkům a provádět platební transakce.
 • Součást vašeho Účtu plnící rezervní funkci bude označována jako „Rezervní účet“. K Rezervnímu účtu máte omezený přístup. Nemůžete přistupovat k finančním prostředkům, které jsou na něm drženy, a ani je nemůžete využívat k provádění platebních transakcí. Prostředky držené na rezervním účtu mohou být označeny například jako „Čekající na zpracování“, „Nezúčtované“ nebo „Zadržené“.

Prostředky mohou být zadrženy společností PayPal z důvodu zmírnění rizik například tehdy, jsou-li předmětem:

 • platby eCheque nebo Přidání peněžních prostředků bankovním převodem (viz článek 3.3),
 • zpoždění zpracování ze strany obchodníka (viz článek 4.7),
 • Rezervy (viz článek 10.4),
 • Kontroly platby (viz článek 5.2),
 • Zadržení platby (viz článek 10.5),
 • Zakázaných aktivit a kroků prováděných společností PayPal (viz články 9 a 10).

Spory

Chcete-li zahájit Spor prostřednictvím Centra řešení problémů společnosti PayPal, musíte tak učinit do 180 dnů od provedení platby.

Provedení platby

Vezměte na vědomí, že společnost PayPal provede platný Platební příkaz zadaný prostřednictvím vašeho Platebního účtu a připíše platbu poskytovateli platebních služeb osoby, které platbu zasíláte, jakmile to dovolí platební schémata dostupná ve Službě PayPal (což může být v průběhu následujícího Pracovního dne) po datu zadání platného Platebního příkazu. Čas potřebný k provedení platby je podmíněn určitými podmínkami. Podrobnější informace o provádění Platebních příkazů jsou uvedeny v článku 4.1 této Smlouvy.

Při používání Služby PayPal je vždy potřeba zvážit tato rizika i uvedené pokyny.

Další informace o Službě PayPal naleznete v našem dokumentu Klíčové informace o platbách a službách.

Níže uvedené nadpisy a podnadpisy slouží pouze pro referenci a neomezují rozsah jednotlivých článků. Konkrétní definice některých termínů s velkými písmeny jsou uvedeny v článku 16 nebo přímo v textu této Smlouvy. V této Smlouvě a na našich webových stránkách naleznete také podtržená slova, která obsahují hypertextové odkazy na související informace.

 

1. Vztah společnosti PayPal a Uživatele

1.1 PayPal je pouze Poskytovatelem platebních služeb. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (společnost zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B 118 349) má v Lucembursku řádnou licenci pro úvěrovou instituci ve smyslu článku 2 zákona ze dne 5. dubna 1993 o finančním sektoru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a je pod důkladným dohledem lucemburského dozorčího orgánu, Komise pro dohled nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF).

Hlavním předmětem činnosti společnosti PayPal je vydávání elektronických peněz a poskytování služeb úzce souvisejících s vydáváním elektronických peněz. Popis hlavních charakteristik Služby PayPal je uveden v dokumentu Klíčové informace o platbách a službách, který je dostupný prostřednictvím odkazu na Právní smlouvy uvedeného na všech webových stránkách společnosti PayPal. Vzhledem k tomu, že je Služba omezena na používání elektronických peněz, které nejsou podle lucemburského práva považovány za vklad nebo investici, nejste chráněni lucemburskými systémy pojištění vkladů a odškodnění investorů spravovanými Radou pro ochranu vkladatelů a investorů (Conseil de protection des déposants et des investisseurs). Služba PayPal umožňuje provádět platby třetím stranám, jakož i přijímat platby od nich. Společnost PayPal je pro všechny účely nezávislým dodavatelem. Společnost PayPal nemá žádnou kontrolu nad produkty nebo službami, které jsou placeny prostřednictvím naší Služby, nebo jejich zákonností, a ani za ně nepřebírá žádnou odpovědnost. Neručíme za totožnost žádného Uživatele ani za dokončení transakce ze strany prodávajícího či kupujícího. Vezměte na vědomí, že existuje riziko jednání s nezletilými osobami nebo s osobami jednajícími pod falešnou záminkou.

1.2 Ochrana vašich osobních údajů. Ochrana vašich osobních údajů je pro společnost PayPal velmi důležitá. Přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů (označované také jako prohlášení o ochraně osobních údajů), které vám pomohou lépe porozumět našemu závazku k zachování vašeho soukromí, stejně jako našim pravidlům pro používání a zveřejňování vašich údajů.

1.3 Postoupení práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti PayPal nesmíte převést ani postoupit žádná práva či závazky, které pro vás vyplývají z této Smlouvy. Svůj Účet nesmíte převést na třetí stranu. Společnost PayPal si vyhrazuje právo kdykoliv bez vašeho souhlasu převést nebo postoupit tuto Smlouvu nebo jakékoliv právo či závazek, které z ní vyplývají. To však neovlivňuje vaše právo ke zrušení Účtu dle článku 7.

1.4 Komunikace s vámi.

1.4.1 Jazyky. Tato smlouva je uzavřena pouze v angličtině. Budeme s vámi komunikovat pouze v angličtině.

1.4.2 Oznámení pro vás Souhlasíte s tím, že vám společnost PayPal může zasílat oznámení nebo jiné informace tak, že je zveřejní na webových stránkách PayPal (včetně zveřejnění informací, ke kterým získáte přístup až po přihlášení k účtu), pošle e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na vašem účtu, pošle poštou na adresu uvedenou na vašem účtu, sdělí telefonicky nebo pošle v textové zprávě. Abyste mohli přijímat sdělení a informace týkající se našich Služeb, potřebujete připojení k internetu a e-mailový účet. S výjimkou dodatků k této Smlouvě se všechna takováto oznámení budou považovat za přijatá po 24 hodinách od okamžiku, kdy dojde k jejich zveřejnění na webových stránkách společnosti PayPal nebo odeslání e-mailem. Oznámení zaslaná poštou budou považována za doručená po třech Pracovních dnech od jejich odeslání. Můžete nás požádat o zaslání kopie jakýchkoli zákonem požadovaných informací (včetně této Smlouvy), které vám budou poskytnuty ve formě umožňující jejich uchovávání a reprodukování (například e-mailem), a dále můžete odvolat svůj souhlas s přijímáním požadovaných informací ve formě elektronických sdělení tím, že budete společnost PayPal kontaktovat tak, jak je popsáno v článku 1.6 níže. Za poskytnutí tištěné kopie vám společnost PayPal může účtovat Poplatek za vyžádání záznamů (podle Přílohy 1). Společnost PayPal si vyhrazuje právo zrušit váš účet (podle článku 7), pokud odvoláte svůj souhlas s přijímáním elektronických sdělení.

1.5 Oznámení pro společnost PayPal. Oznámení související s touto Smlouvou musí být společnosti PayPal zasílána poštou na adresu jejího hlavního sídla: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. K rukám: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

1.6 Dodatky k této Smlouvě. K této Smlouvě můžeme kdykoli přidat dodatek nebo další body, nebo z ní můžeme některé body odstranit, a to včetně Poplatků a jiných částek, které se vztahují k vašemu Účtu (jak je uvedeno v Příloze 1) (dále jen „Změna“), tím, že tuto Změnu oznámíme zveřejněním revidované verze této Smlouvy na webových stránkách společnosti PayPal. Změny budou zaváděny výhradně z naší strany, a jakmile o nich budete informováni, budeme mít za to, že jste je přijali. Změny budou oznamovány 2 měsíce předem. Změny nabývají účinnosti po uplynutí dvou měsíců od jejich oznámení. Dvouměsíční lhůta se přitom nevztahuje na případy, kdy je Změna požadována zákonem nebo se týká přidání nové služby, další funkce ke stávající Službě nebo jakékoli jiné změny, která neomezuje vaše práva ani vám nepřidává další povinnosti. V takových případech bude Změna provedena bez předchozího upozornění a okamžitě nabude účinnosti.

Pokud nebudete chtít některou ze Změn přijmout, musíte svůj Účet zrušit podle postupu zrušení Účtu popsaného v článku 7 (Doba trvání a zrušení Účtu). Pokud nevznesete námitku vůči jakékoliv Změně tak, že zrušíte Účet během dvouměsíční lhůty, budeme mít za to, že jste ji přijali. Přestože svůj Účet můžete kdykoli zrušit, aniž by vám byl účtován nějaký poplatek, chtěli bychom vás upozornit, že i po ukončení této Smlouvy budete stále odpovědní za případné závazky, které vám vzniknou před jejím ukončením a za které nesete odpovědnost. Věnujte pozornost také našim právům popsaným v článku 7 (Doba trvání a zrušení Účtu).

1.7 Způsobilost. Způsobilost k užívání našich Služeb je podmíněna splněním následujících podmínek: (i) musíte být rezidentem některé ze zemí uvedených na stránce PayPal Worldwide; (ii) musíte mít plnou právní způsobilost k uzavírání smluv; a (iii) jste-li fyzickou osobou, musíte vám být minimálně 18 let. Dále prohlašujete a zaručujete, že při zakládání Účtu nejednáte jménem někoho jiného ani v jeho prospěch, s výjimkou případu, kdy Účet zakládáte pro společnost, která vás zaměstnává, na její žádost. Pokud nejednáte jménem společnosti, která vás zaměstnává, musí být nový Účet založen pod vaším vlastním jménem. Tato Smlouva se vztahuje pouze na Uživatele, kteří jsou rezidenty Velké Británie a Relevantních zemí. Pokud jste rezidentem jiné země, můžete si Smlouvu otevřít na webových stránkách společnosti PayPal ve vaší zemi (je-li to možné).

Zpět na začátek

 

2 Účet a Zůstatky Uživatele

2.1 Osobní a Firemní účty. Nabízíme následující typy Účtů: Osobní a Firemní. Není-li dohodnuto jinak, můžete mít nejvýše jeden Osobní účet a jeden Firemní účet. Držitelé určitých Osobních účtů mohou být vyzváni k jejich aktualizaci (která může zahrnovat poskytnutí dalších informací společnosti PayPal), aby mohli využívat všechny funkce, které jsou v současné době na Osobním účtu dostupné. Založením Firemního účtu a přijetím podmínek uvedených v této Smlouvě potvrzujete, že Účet nezakládáte primárně pro své osobní potřeby ani pro potřeby své rodiny či domácnosti. Souhlasíte s tím, že se váš Účet bude skládat jednak z Platebního účtu a jednak z Rezervního účtu.

2.2 Zůstatek. Zůstatek na vašem účtu představuje částku elektronických peněz, kterou máte k dispozici k provádění plateb z vašeho účtu v souladu s podmínkami této smlouvy. Pokud na svém účtu držíte nějaký zůstatek, nepřipíšeme vám k němu žádné úroky ani jiné výnosy, protože evropské právo zakazuje vyplácení úroků z elektronických peněz, které jsou považovány za peněžní ekvivalent a nikoliv za vklad.

Nemáte povinnost mít na Účtu neustále kladný Zůstatek, ale pokud použijete naši Službu k zaslání platby jinému Uživateli, musíte mít na svém Účtu dostatečně vysoký Zůstatek, aby pokryl částku platby (spolu s transakčními poplatky, které si účtujeme). 

Je to proto, že když platíte jinému Uživateli, dáváte nám souhlas k převodu elektronických peněz z vašeho Zůstatku na Účet příjemce, který vždy probíhá podle vašeho Platebního příkazu a v souladu s podmínkami této Smlouvy

Chcete-li mít na svém Účtu nějaký Zůstatek, můžete podle této Smlouvy:

 • přijmout na svůj Účet platbu od někoho jiného; nebo
 • získat elektronické peníze přímo od nás zaplacením ekvivalentní částky. To můžete provést:
  • automaticky s použitím příslušných Způsobů platby k pokrytí plateb, které jste nechali odeslat jiným Uživatelům (a transakčních poplatků, které si účtujeme). Provedení platby z vaší banky nebo vydavatelem karty společnosti PayPal je odpovědností vaší banky /vydavatele karty;
  • ručně pomocí funkce Přidat peněžní prostředky dostupné v rozhraní vašeho Účtu, abyste nám zaslali platbu nebo nám dali pokyn ke stažení platby z vašeho bankovního účtu na základě souhlasu, který nám poskytnete při propojení vašeho bankovního účtu jako Způsobu platby (viz článek 3.3).

2.3 Informace o účtu (včetně informací o zůstatku na účtu a transakcích) Pokud váš účet není omezen, můžete po přihlášení přistupovat ke svým údajům o provedených platebních transakcích, jakož i k dalším informacím týkajícím se historie vašich transakcí a zůstatku na účtu. Klíčové informace týkající se vašich plateb obdržíte e-mailem, přičemž dojde také k aktualizaci historie vašich transakcí, do které můžete kdykoliv nahlédnout po přihlášení na váš Účet. Celou zprávu si pak můžete otevřít a stáhnout v části „Historie“ na svém Účtu. V části „Historie“ naleznete také všechny Poplatky a všechny další částky účtované v příslušném období na váš Účet. K aktualizaci a zpřístupnění „Historie“ dojde pouze v případě, že na vašem Účtu proběhne v příslušném období nějaká aktivita nebo jsou účtovány nějaké Poplatky. Společnost PayPal si vyhrazuje právo účtovat si Poplatek za poskytnutí dalších informací nebo za předložení historie transakcí a dalších informací o Poplatcích jiným způsobem. Způsob, jakým vám transakční informace poskytneme, vám umožní uložení a reprodukování těchto informací bez možnosti provedení změn, například vytištěním jejich kopie. Společnost PayPal vám zpřístupní podrobnosti o jednotlivých transakcích k nahlédnutí online, a to nejméně po dobu 13 měsíců od okamžiku jejich zveřejnění. Souhlasíte, že své transakce budete kontrolovat v historii Účtu, která nahrazuje pravidelné výpisy zasílané poštou. 

2.4 Započtení závazků. Souhlasíte s tím, že částky na Účtech, které vlastníte nebo spravujete, můžeme započíst proti jakýmkoli poplatkům, platbám nebo jiným částkám, které nám dlužíte (pokud to není v rozporu s insolvenčním právem), jakož i částkám, které dlužíte ostatním členům Skupiny PayPal (mimo jiné včetně těch, které souvisejí se službami poskytnutými jakýmkoli členem Skupiny PayPal). Naše právo na započtení závazků jednoduše znamená, že poplatky, platby nebo jiné částky zmíněné v tomto článku můžeme odečíst ze Zůstatku na Účtu, který vlastníte nebo spravujete.

2.5 Částka, kterou nám dlužíte. Pokud celková částka, kterou nám dlužíte, překročí výši vašeho Zůstatku, můžeme váš Zůstatek převést do záporných čísel, aby odrážel čistou částku, kterou nám dlužíte.

2.6 Zůstatky ve více měnách. Pokud máte na svém účtu zůstatek, můžeme vám umožnit jeho převod na zůstatek v jiné měně. Budeme vám účtovat poplatek za převod měny, jak je uvedeno v oddílu A3.1.1 Přílohy 1 pro převody měn (podle článku 8.2).

Pokud Zůstatek v některé z měn na vašem Účtu ukazuje, že nám z nějakého důvodu dlužíte určitou peněžní částku, můžeme tuto dlužnou částku započíst proti prostředkům z vašeho Zůstatku v jiné měně nebo odečtením dlužných částek z peněz, které vám přijdou na váš Účet, nebo z peněz, které se pokusíte z vašeho Účtu vybrat nebo převést, nebo případně z jiného Účtu, a odečtením finančních prostředků z jakýchkoliv vašich pokusů o výběr. Bude-li váš zůstatek ukazovat částku, kterou nám dlužíte, v jiné měně než v eurech i po 21 dnech, společnost PayPal ji převede na eura. Za převod dlužné částky na eura vám bude účtován Poplatek za převod měny, jak je uvedeno v oddílu A3.1.1 Přílohy 1 (v souladu s článkem 8.2).

Jste odpovědní za všechna rizika spojená s udržováním Zůstatků v několika různých měnách (mimo jiné včetně rizika, že hodnota těchto Zůstatků bude kolísat v závislosti na změnách směnných kurzů, které mohou časem vést k významnému poklesu hodnoty Zůstatků). Zavazujete se, že se nebudete pokoušet používat více měn ke spekulativnímu obchodování.

2.7 Zajišťovací právo. V zájmu zajištění vašeho plnění této Smlouvy udělujete společnosti PayPal právní nárok na finanční prostředky na vašem Účtu pro účely zajištění jakékoliv částky, kterou byste nám dlužili. Z právního hlediska se jedná o tzv. „zástavní právo“ či „zajišťovací právo“ na váš Účet.

 

Zpět na začátek

3. Způsoby platby.

3.1 Propojení způsobu platby. Ve svém účtu můžete jako způsob platby propojit debetní kartu, kreditní kartu, předplacenou kartu (v některých případech), bankovní účet a/nebo službu PayPal Credit nebo můžete toto propojení zrušit. Udržujte informace o způsobu platby v aktualizovaném stavu (tj. číslo kreditní karty a datum skončení platnosti). Pokud se tyto informace změní, můžeme je aktualizovat podle našeho vlastního uvážení, aniž by byl nutný jakýkoli úkon z vaší strany, podle informací poskytnutých vaší bankou nebo vydavatelem karty a třetími stranami (mimo jiné včetně partnerů poskytujících finančních služby a sítí karet). Pokud nechcete, abychom vaše informace o způsobu platby aktualizovali, můžete kontaktovat svou banku nebo vydavatele karty a požádat je o to, nebo odstranit způsob platby ze svého profilu účtu. Pokud budeme aktualizovat informace o vašem způsobu platby, můžeme zachovat případné nastavené předvolby.

Můžete se rozhodnout svou kartu nebo bankovní účet potvrdit, abychom mohli ověřit, že karta nebo bankovní účet jsou platné a že jste jejich majitelem. Potvrzení můžete provést pomocí postupu pro propojení a potvrzení karty (v případě karet), postupu pro potvrzení bankovního účtu (v případě bankovních účtů) nebo jiných postupů, o kterých vás můžeme informovat nebo které můžeme příležitostně zveřejnit.

3.2 Karty.

Propojením debetní karty, kreditní karty nebo (v určitých případech) předplacené karty jako Zdroje financování dáváte společnosti PayPal trvalé oprávnění automaticky si z dané karty strhnout částku potřebnou k zakoupení elektronických peněz potřebných ve vašem Zůstatku k úhradě:

 • Platebního příkazu (včetně poplatků za transakci, které nám náleží) v případě, že je platným Zdrojem financování pro daný Platební příkaz podle této Smlouvy příslušná karta; a
 • všech částek, které dlužíte společnosti PayPal za své aktivity, jež pomocí Služeb provádíte jako příjemce plateb (pokud jste ve službě PayPal zaregistrováni jako Uživatelé s bydlištěm ve Velké Británii).

Trvalé oprávnění týkající se libovolné karty můžete zrušit odebráním dané karty jako Zdroje financování ve svém Profilu účtu.

3.3 Bankovní účty. Propojením svého bankovního účtu jako Zdroje financování udělujete společnosti PayPal trvalé oprávnění (na základě podmínek zmocnění používaných vaší bankou k vytvoření a správě daného oprávnění) automaticky strhnout z vašeho bankovního účtu částku potřebnou k zakoupení elektronických peněz ve vašem Zůstatku, které jsou:

 • potřebné k úhradě Platebního příkazu jinému Uživateli (včetně poplatků za transakci, které nám náleží) v případě, že je platným Zdrojem financování pro daný Platební příkaz podle této Smlouvy příslušný bankovní účet, nebo
 • při používání funkce Přidat prostředky v rozhraní vašeho Účtu; a
 • potřebné k úhradě všech částek, které dlužíte společnosti PayPal za své aktivity, jež pomocí Služeb provádíte jako příjemce plateb (pokud jste ve službě PayPal zaregistrováni jako Uživatelé s bydlištěm ve Velké Británii).

Udělujete společnosti PayPal právo znovu odeslat případný debet, ke kterému jste udělili oprávnění a který je vrácen kvůli nedostatečným nebo neinkasovaným peněžním prostředkům. Pokud zrušíte přímý debet (mimo jiné včetně SEPA Inkasa), souhlasíte s tím, že nám nahradíte hodnotu zboží nebo služeb, které jste spotřebovali pomocí výnosu z daného přímého debetu.

Souhlasíte s tím, že když společnost PayPal obdrží z vašeho bankovního účtu platbu za účelem získání elektronických peněžních prostředků na vašem Účtu, může zadržovat peněžní prostředky na vašem Rezervním účtu tak dlouho, dokud nezjistí, zda existuje Riziko NSF. V takovém případě vám elektronické peněžní prostředky na vašem platebním účtu nebudou zpřístupněny (mimo jiné včetně realizace libovolného platebního příkazu, na jehož úhradu byla bankovní platba provedena), dokud společnost PayPal nerozhodne, že riziko NSF pominulo. Do té doby se vám bude bankovní platba zobrazovat v údajích o vašem Účtu jako „Nezaúčtovaná“. Společnost PayPal nemá všechny informace potřebné k tomu, aby vám dala k dispozici prostředky z vaší bankovní platby, dokud nerozhodne, že Riziko NSF pominulo. 

Společnost PayPal si vyhrazuje právo žádat, abyste požadovanou platbu financovali pomocí bankovního účtu – platby eCheque kvůli zmírnění rizika (mimo jiné včetně Rizika NSF) spojeného s vaším Platebním příkazem.

Společnost PayPal může některým zákazníkům, kteří si jako zdroj financování propojili bankovní účet, nabídnout možnost platby po doručení. Díky této možnosti může zákazník platbu z tohoto bankovního účtu o určitou dobu odložit. Pokud tuto nabídku obdržíte a rozhodnete se službu využívat, budou se na vás vztahovat podmínky platby po doručení.

3.4 Inkaso SEPA (pro uživatele s registrovanou adresou v Estonsku, v Irsku, na Kypru, v Litvě, v Lotyšsku, na Maltě, v Řecku, na Slovensku a ve Slovinsku): Po zavedení používání souhlasu s inkasem SEPA společností PayPal v zemi vašeho bydliště udělujete společnosti PayPal souhlas s inkasem SEPA vždy, když si ve službě PayPal zaregistrujete bankovní účet nebo poprvé zaplatíte přes nový bankovní účet. Budete mít kdykoli výhradní přístup k tomuto souhlasu a referenčnímu číslu souhlasu (MRN) na vašem profilu Účtu PayPal a tento souhlas můžete ve vztahu k budoucím transakcím zrušit nebo změnit.

Vždy, když poté provedete elektronický převod na společnost PayPal z vašeho bankovního účtu prostřednictvím SEPA Inkasa, opravňujete společnost PayPal k tomu, aby tohoto souhlasu využila a čerpala danou částku z vašeho bankovního účtu tak, jak je vysvětleno výše v tomto článku3.4, a zmocňujete svou banku, aby zajistila platbu společnosti PayPal. Kdykoli během 8 týdnů od data uskutečnění platby v režimu SEPA Inkasa můžete v souladu s obchodními podmínkami banky požádat vaši banku o vrácení peněz.

Společnost PayPal vás bude spolu s potvrzením o nákupu informovat o částce platby v režimu SEPA Inkasa a časovém rámci, kdy bude společnost PayPal inkasovat částku z bankovního účtu. Pokud společnost PayPal znovu odešle žádost o SEPA Inkaso kvůli Zrušení původní platby, nebudou před opětovným zasláním poskytnuty žádné (další) informace o částce ani časovém rámci.

3.5 Zvláštní ujednání o financování: Určité platby mohou být financovány pomocí zvláštních ujednání o financování spojených s vaším Účtem, například o specifickém zůstatku na Účtu obchodníka/transakce, dárkových poukazech nebo jiných ujednáních o propagačních způsobech financování, na jejichž používání a prioritu se vztahují další obchodní podmínky mezi vámi a společností PayPal („Zvláštní ujednání o financování“). Přehled účtu může zobrazovat hypotetickou částku dostupnou ve vašich Zvláštních ujednáních o financování k financování kvalifikačních plateb v libovolném daném okamžiku. Tato částka nepředstavuje elektronické peněžní prostředky, není považována za součást vašeho Zůstatku na Účtu a není ani uplatnitelná v hotovosti – představuje pouze částku elektronických peněžních prostředků, jejichž vydání a připsání na váš Účet PayPal společnost PayPal nabízí v okamžiku (a to pouze pro bezprostřední financování) kvalifikační platby PayPal po splnění dalších podmínek použití daného Zvláštního ujednání o financování (a pouze po dobu uvedenou v těchto podmínkách). Pokud je vaše platba PayPal financovaná podle Zvláštního ujednání o financování později z libovolného důvodu zrušena (mimo jiné včetně Zrušení platby), společnost PayPal si ponechá částku, která představuje tu část dané platby PayPal, která byla financována podle vašeho Zvláštního ujednání o financování, a obnoví Zvláštní ujednání o financování (pokud ještě neskončila platnost daného Zvláštního ujednání o financování).

3.6 Primární způsob platby. Kterýkoli ze způsobů platby na vašem účtu si můžete nastavit jako primární způsob platby a používat jej k připisování elektronických peněz k vašemu zůstatku pro účely pokrytí platebního příkazu v souladu s touto smlouvou. Služba PayPal vám může čas od času umožnit výběr primárního způsobu platby pro určité budoucí platební příkazy. Toto nastavení můžete provést v předvolbách účtu na webu www.paypal.com. Někdy se může stát, že váš primární způsob platby nebude možné použít kvůli povaze tohoto způsobu platby, druhu platebního příkazu, který se používá k financování, nebo příjemci (viz také oddíl 3.8). Například se může (mimo jiné) stát, že:

 1. vyberete kreditní kartu, u které vypršela platnost;
 2. pro daný Platební příkaz je k dispozici Zvláštní ujednání o financování, a v takovém případě společnost PayPal může použít k získání elektronických peněz na pokrytí Platebního příkazu před použitím vašeho Primárního způsobu platby Zvláštní ujednání o financování; nebo
 3. pro daný Platební příkaz je k dispozici dříve existující Zůstatek, který společnost PayPal může použít (po dostupných Zvláštních ujednáních o financování) k získání elektronických peněz na pokrytí vašeho Platebního příkazu před použitím vašeho Primárního způsobu platby.

Společnost PayPal nemusí uplatnit bod 3.6.c. a může k získání elektronických peněz potřebných na pokrytí určitých platebních příkazů použít váš primární způsob platby, a to i v případě, že máte dříve existující zůstatek, bude-li postupovat v souladu s touto smlouvou.

3.7 Nemáte vybrán / k dispozici žádný Primární způsob platby? Pokud jste si nevybrali Primární způsob platby nebo váš Primární způsob platby není k dispozici, služba PayPal použije k získání elektronických peněz na váš Zůstatek potřebných k pokrytí vašeho Platebního příkazu následující Způsoby platby, a to v následujícím pořadí a v dostupném rozsahu:

1.

Zvláštní ujednání o financování

2.

Dříve existující Zůstatek

3.

Výchozí způsoby platby

 

Jsou používány v následujícím pořadí (v rozsahu, v jakém je možné tyto Způsoby platby použít ve spojení s vaším Účtem):

 1. Bankovní účet – pro Okamžitý převod
 2. PayPal Credit
 3. Debetní karta spojená se Službou PayPal – je-li k dispozici
 4. Kreditní karta spojená se Službou PayPal – je-li k dispozici
 5. Debetní karta
 6. Kreditní karta
 7. Bankovní účet – pro platbu eCheque

 

3.8 Omezení Způsobu platby. V zájmu řízení rizika může společnost PayPal omezit Způsoby platby dostupné pro určitou transakci. Pokud některý ze Způsobů platby omezíme, upozorníme vás zároveň na to, že s touto platbou je spojeno vyšší než běžné riziko (mimo jiné včetně rizika, že daná platba může být zpochybněna jako neoprávněná). Takovéto oznámení však neznamená, že by některá ze stran účastnících se dané transakce jednala nečestným nebo podvodným způsobem. Znamená pouze to, že je s danou platbou spojeno vyšší než běžné riziko. K omezení Způsobů platby může dojít také v případě, že platbu PayPal provedete přes webové stránky nebo aplikace třetích stran. U plateb prováděných přes aplikaci PayPal Business lze uhradit platby PayPal pouze z dříve existujícího Zůstatku a/nebo platby eCheque.

Dojde-li k omezení Způsobů platby, můžete stále pokračovat v dané transakci s tím, že budete mít k dispozici méně možností pro řešení sporů, pokud se tato transakce ukáže být neuspokojivá (například pokud je jedním z vašich Způsobů platby kreditní karta, kterou však v důsledku omezení Způsobů platby nebudete moci použít k uhrazení vaší platby PayPal, nebudete mít u této platby nárok na Vrácení peněz na kartu).

Zpět na začátek

 

4. Odesílání peněžních prostředků

4.1 Provádění vašich Platebních příkazů.

V souladu s podmínkami této Smlouvy (a v rámci jejich dodržení z vaší strany) souhlasíte s tím, že provedeme váš Platební příkaz zadaný prostřednictvím vašeho Platebního účtu a platbu připíšeme poskytovateli platebních služeb osoby, které platbu zasíláte, jakmile to dovolí platební schémata dostupná ve Službě PayPal (což může být v průběhu následujícího Pracovního dne) po datu, kdy jste tento platný Platební příkaz zadali a my jsme jej obdrželi. To je však podmíněno tím, že nám poskytnete:

 1. Platební příkaz v Pracovní den do 16:00, respektive do 17:00, pokud je váš Účet registrován v Řecku; do 15:00, pokud je váš Účet registrován v Irsku; do 14:45, pokud je váš Účet registrován v Maďarsku, a do 14:00, pokud je váš Účet registrován v České republice. Všechny uvedené časy jsou místními časy v zemích, kde je váš Účet registrován. Pokud nám Platební příkaz zašlete po této uvedené době nebo v jiný než Pracovní den, souhlasíte s tím, že váš Platební příkaz převezmeme až následující Pracovní den;
 2. správný Jedinečný identifikátor nebo jiné platné údaje o příjemci nebo o sobě, které Služba PayPal nebo osoba, jíž platbu zasíláte, od vás může přiměřeně vyžadovat při vyplňování podrobností k provedení Platebního příkazu;
 3. všechny povinné údaje požadované v příslušných platbách či nákupech;
 4. (v případě potřeby) podrobnosti o vašem platném Způsobu či Způsobech platby, které obsahují dostatečné množství finančních prostředků k provedení platby;
 5. platný souhlas k autorizaci vašeho Platebního příkazu, který můžete udělit tak, že:
  1. kliknete na tlačítko „Zaplatit“ nebo „Pokračovat“ nebo na jiné tlačítko v příslušných částech webových stránek nebo pokladen PayPal, pomocí kterých nám můžete po zadání správných přihlašovacích údajů (např. e-mailu a hesla) a úspěšném přihlášení k vašemu Účtu PayPal zaslat Platební příkaz; a/nebo
  2. nastavíte autorizaci platby iniciované třetí stranou, pokud jste se dohodli s obchodníkem nebo jinou třetí stranou, že jim poskytnete předběžnou autorizaci, která jim umožní inkasovat platbu nebo prostředky z vašeho Účtu PayPal; a/nebo
  3. nám zadáte příkaz k provedení platby jiným způsobem, který vám můžeme čas od času sdělit při provádění Platebního příkazu.

Naše povinnost provádět Platební příkazy, jak je uvedeno v tomto článku 4.1 výše, se vztahuje pouze na platby prováděné: mezi Uživateli s Účty registrovanými v Evropském hospodářském prostoru („EHP“); a to v britských librách, eurech nebo měně státu EHP, který nepřijal euro za svou měnu. Jakmile nám zašlete svůj Platební příkaz, nemůžete jej již zrušit ani jinak odvolat svůj souhlas s provedením dané platební transakce. Jedinou výjimkou je možnost zrušení Předem schválené platby za předpokladu, že tak učiníte před koncem Pracovního dne předcházejícího dni splatnosti další platby v rámci autorizací Předem schválených plateb.

4.2 Váš Platební příkaz pro platbu jinému Uživateli. V souladu s podmínkami této smlouvy představuje váš platební příkaz pro platbu jinému uživateli (bez ohledu na to, zda jde o platbu za osobní nebo obchodní transakci) příkaz a autorizaci pro nás, abychom převedli elektronické peníze z části vašeho zůstatku, který představuje platební účet, danému uživateli v souladu s pokynem uvedeným ve vašem platebním příkazu. Pokud nemáte dostatečný zůstatek nebo jste zvolili primární způsob platby, požadujete od nás také, abychom vaším jménem získali prostředky z vašeho platného způsobu platby a vydali elektronické peníze do části vašeho zůstatku, který představuje platební účet, pro vaši platbu, která má být provedena.

4.3 Váš Platební příkaz pro výběr. V souladu s podmínkami této smlouvy představuje váš platební příkaz pro výběr z vašeho účtu příkaz a autorizaci pro nás, abychom použili elektronické peníze z vašeho zůstatku. Dále se k tomuto typu platebního příkazu vztahuje oddíl 6.

4.4 Váš Zůstatek nezahrnuje dostatečné prostředky. Nemáme žádnou povinnost provádět váš Platební příkaz, pokud nemáte na vašem Zůstatku dostatečné množství finančních prostředků. Společnost PayPal si vyhrazuje právo neprovádět zadanou platbu, dokud neobdrží zúčtované finanční prostředky (což také mimo jiné znamená, že společnost PayPal není povinna uskutečnit transakci vrácení peněz dříve, než obdrží prostředky pro původní transakci).

4.5 Výdajové limity. Pokud máte na vašem Účtu pravidelný výdajový limit, můžete si jej zobrazit po přihlášení na váš Účet a kliknutí na odkaz „Zobrazit limity vašeho účtu“ na stránce „Přehled účtu“. Dle našeho přiměřeného uvážení (mimo jiné například kvůli omezení rizika podvodu nebo úvěrového rizika) můžeme stanovit limity pro peněžní částky, které můžete prostřednictvím naší Služby odeslat. Chcete-li zvýšit výdajový limit, musíte dodržet postup, který vám sdělíme nebo který příležitostně zveřejníme (což můžeme uvést ve vašem Přehledu účtu).

4.6 Odmítnuté transakce a peníze vrácené příjemcem.

Příjemci vaší platby můžete povolit:

 • odmítnout platbu; nebo
 • přijmout platbu a později vám pomocí naší Služby celou částku dané platby nebo její část vrátit. 

Příslušnou částku odmítnuté nebo vrácené platby vám připíšeme k Zůstatku. Částku nepřijaté platby vám připíšeme zpět k Zůstatku do 30 dnů od data provedení platby.

Pokud vám bude některým z výše uvedených způsobů vrácena jakákoli částka z jakékoli platby, můžeme vrácenou částku převést:

 • na měnu Zůstatku, který jste použili při původní platbě (než došlo k jakémukoliv převodu na měnu příjemce);
 • na měnu vybranou při založení vašeho Účtu; nebo
 • na americké dolary (tím vám na účtu vznikne Zůstatek v dané měně, pokud jej ještě nemáte).

Jestliže původní platba, kterou jste odeslali, zahrnovala převod měny, převedeme vrácenou částku z měny přijaté příjemcem následujícím způsobem:

 • Pokud bude částka vrácena do jednoho dne od data původní platby, použijeme směnný kurz transakce platný v den původní platby, abyste obdrželi původní částku (včetně poplatku za převod měny, který jste zaplatili) v původní měně, kterou jste převedli při původní platbě; a
 • Pokud bude částka vrácena později než do jednoho dne od data původní platby, použijeme směnný kurz transakce platný v okamžiku převodu vrácené částky.  Více informací o stanovení směnného kurzu transakce najdete v oddílu 8.2. Pro účely tohoto konkrétního případu převodu při vrácení upozorňujeme na následující skutečnosti:
  • Pokud máte ve službě PayPal zaregistrováno bydliště ve Velké Británii, na Gibraltaru, Jersey, Guernsey, Ostrově Man nebo v Irsku, nezahrnuje směnný kurz transakce žádný Poplatek za převod měny (ani jej nebudete platit); a
  • Pokud máte ve službě PayPal zaregistrováno bydliště v jakékoli jiné zemi, zahrnuje směnný kurz transakce Poplatek za převod měny. V takovém případě vyjadřujete souhlas s tím, že poplatek za převod měny definovaný v oddílu A3.1.2 uhradíte.

Souhlasíte s tím, že pokud u částky, která vám byla některým z výše uvedených způsobů vrácena, dojde k převodu měny, uhradíte poplatek za převod měny definovaný v oddílu A3.1.2. Směnný kurz transakce zahrnuje poplatek za převod měny. Směnný kurz transakce může být použit okamžitě a bez předchozího upozornění. Více informací o směnném kurzu transakce najdete v oddílu 8.2.

Vrácenou částku také můžeme z vašeho Zůstatku automaticky vybrat a převést prostředky zpět na zdroj financování, který jste použili při původní platbě. Výběrů se rovněž může týkat převod měny – viz oddíl 6.

Pokud je částka podle výše uvedeného popisu vrácena na váš účet dříve, než je platba z vašeho původního Zdroje financování na účet PayPal prováděná za účelem úhrady původní platby vyrovnána, můžeme se rozhodnout, že vám poplatek za původní platbu z původního Zdroje financování nebudeme účtovat.

Vrácená částka může být nižší než částka původní platby. Důvody mohou být následující:

 • Příjemce vám vrátil nižší částku, než byla částka vaší původní platby. Vzhledem k tomu, že jsme pouze poskytovatelem platebních služeb, nevíme, jakou částku z původní platby vám má příjemce vrátit, ani proč vám příjemce poslal právě takovou částku.
 • Kolísání směnného kurzu transakce. 

Společnost PayPal neodpovídá za žádnou ztrátu vyplývající z rozhodnutí příjemce o odmítnutí nebo vrácení platby. Výjimkou jsou případy, kdy je vrácení peněz odeslaných příjemcem ve službě PayPal nesprávně zpracováno (viz oddíl 12).

4.7 Zpoždění zpracování ze strany obchodníka. Když platíte určitým obchodníkům (například některým obchodníkům prodávajícím na online platformách) nebo když platíte za určité nákupy (například za nákupy, které vám mají být odeslány, nebo které mohou být dodatečně změněny obchodníkem), poskytujete:

 1. obchodníkovi autorizaci k vyzvednutí vaší platby později; a
 2. pokyn pro službu PayPal, aby zaplatila obchodníkovi, když o platbu požádá.

Vaše autorizace zůstane platná po dobu 30 dní. Máte-li v době provádění autorizace kladný zůstatek, souhlasíte s tím, že společnost PayPal může zadržet částku platby, která čeká na zpracování na vašem rezervním účtu, do doby, kdy si obchodník vyzvedne vaši platbu. Pokud platba vyžaduje z naší strany převod měny, bude konečný směnný kurz (včetně poplatku za převod měny) stanoven a použit (v souladu s oddílem 8.2) v okamžiku, kdy obchodník zpracuje vaši platbu a dokončí transakci.

Vaše autorizace umožní obchodníkovi změnit výši platby předtím, než platbu vyzvedne (zaúčtováním jakýchkoli provedených změn nákupu, na kterých jste se s obchodníkem dohodli, jako například doplatek daní, poštovních nebo dopravních poplatků či zaúčtování slev). PayPal může za určitých okolností stanovit maximální částku platby obchodníkovi, která bude zobrazena na stránce s autorizací platby. Společnost PayPal není povinna kdykoli ověřovat jakékoli změny (včetně v okamžiku převodu platby). Společnost PayPal může na základě vaší autorizace a po obdržení pokynů od obchodníka týkajících se konečné výše platby převést jakoukoli částku (s ohledem na případnou maximální výši platby, pokud byla pro danou platbu stanovena a sdělena společností PayPal.

4.8 Předem schválené platby (také známé jako automatické platby).

Poskytnutím autorizace pro Předem schválené platby:

 • dáváte třetí straně svolení k výběru nebo převodu pevných nebo variabilních částek z vašeho účtu, a to buď jednorázově, nebo opakovaně (sporadicky nebo pravidelně) (jak je dále specifikováno v platné smlouvě o fakturaci – dokument, se kterým souhlasíte při zadávání autorizace), dokud nezrušíte tuto autorizaci nebo podkladové ujednání s příslušnou třetí stranou; a
 • opravňujete společnost PayPal a dáváte jí pokyn, aby třetí straně (nebo jiné osobě, kterou určí) zaplatila z vašeho Účtu PayPal dlužné částky, které nám třetí strana předloží. Příjemce se tak stává důvěryhodným příjemcem všech vašich plateb v rámci této Autorizace, a proto váš při uskutečnění těchto plateb nebudeme žádat o přihlášení ani schvalování plateb. Souhlasíte s tím, že společnost PayPal není povinna ověřovat nebo potvrzovat částku, kterou nám třetí strana předkládá za účelem zpracování tohoto typu platby. Dále také berete na vědomí a souhlasíte s tím, že platby provedené na základě tohoto ustanovení jsou variabilní a mohou být provedeny v různých termínech.

Pokud k provedení Předem schválené platby jinému Uživateli (obvykle obchodníkovi) použijete funkci Služby PayPal – Platba na základě umístění a tento Uživatel přijímá platby prostřednictvím této funkce, můžete ho autorizovat tak, že ho v této funkci vyberete. Po autorizaci takovéhoto Uživatele můžeme omezit celkovou částku, kterou si tento autorizovaný Uživatel může vyžádat z vašeho Účtu v určitém časovém období, což můžeme určit na základě našeho vlastního uvážení.

Pokud vaše Předem schválená platba vyžaduje z naší strany převod měny, výše Poplatku za převod měny (dle Přílohy 1) bude určena v okamžiku, kdy příslušná třetí strana zpracuje vaši platbu a dokončí transakci. Berete na vědomí, že směnný kurz určený v době provádění jednotlivých platebních transakcí může být odlišný a souhlasíte s tím, že budoucí provedení Předem schválených plateb bude založeno na kolísavých směnných kurzech.

Potenciální Příjemci plateb jednající na základě výše uvedených autorizací, kteří nám předloží žádost o platbu v souladu s tímto ustanovením, tímto:

 • společnosti PayPal zaručují, že předložené částky byly odsouhlaseny a schváleny Uživatelem, z jehož Účtu má být daná částka odečtena (včetně změn těchto částek), a že plátce budou předem informovat o odečtení této částky z jeho Účtu; a
 • souhlasí s tím, že plátci nejméně s 4týdenním předstihem oznámí výši částky, kterou chtějí inkasovat, pokud se tato částka zvýšila takovým způsobem, že plátce nemohl rozumně očekávat, že bude platit tak vysokou částku, s přihlédnutím k předchozím výdajům plátce a okolnostem, za kterých daná platba probíhá, a že budou mít odpovědnost vůči společnosti PayPal případně takovéto platby vrátit v souladu s podmínkami této Uživatelské smlouvy.

Souhlasíte s tím, že společnost PayPal nesmíte požádat o vrácení peněz za Předem schválenou platbu, pokud:

 1. v autorizaci nebyla uvedena přesná částka platební transakce, pro kterou byla tato autorizace zadána, a příslušná částka překročila částku, kterou jste mohli rozumně očekávat, s přihlédnutím k vašim předchozím výdajům a  okolnostem daného případu;

  a
 2. váš souhlas s provedením platby iniciované třetí stranou nebyl poskytnut tak, jak je uvedeno v bodě 4.1(e); nebo
 3. informace vztahující se k platbě iniciované třetí stranou vám nebyly poskytnuty nebo zpřístupněny alespoň 4 týdny před datem odeslání platební transakce danému obchodníkovi;

  a
 4. budete nás informovat o své žádosti do 8 týdnů od data uskutečnění platby; a
 5. na základě naší žádosti nám předložíte informace, které důvodně potřebujeme k posouzení okolností daného případu. Vyhrazujeme si právo vyžádat si další informace, které jsou přiměřeně nutné k ověření splnění výše uvedených podmínek nebo vzdání se některých nebo všech výše uvedených podmínek.

4.9 Zrušení Předem schválených plateb. Předem schválenou platbu můžete kdykoliv zrušit, nejpozději však 1 Pracovní den před datem, na který je naplánováno provedení dané platby. Předem schválenou platbu můžete zrušit tak, že se přihlásíte ke svému Účtu, otevřete kartu „Nastavení“, následně v části „Nastavení plateb“ kliknete na možnost „Předem schválené platby“ a pak budete postupovat podle pokynů ke zrušení platby. Pokud zrušíte Předem schválenou platbu, může se také stát, že ponesete odpovědnost vůči danému obchodníkovi za provedení platby a budete ji muset uhradit z alternativních prostředků.

Pokud k zadání autorizace pro Předem schválenou platbu určitému Uživateli (obvykle obchodníkovi) použijete funkci Služby PayPal – Platba na základě umístění a tento Uživatel přijímá platby prostřednictvím této funkce, můžete tuto autorizaci zrušit pouze dodržením postupu zrušení výběru Uživatele v této funkci.

4.10 Odesílání elektronických peněz ve více měnách. Peníze můžete odesílat v amerických dolarech, kanadských dolarech, eurech, britských librách, jenech, australských dolarech, brazilských reálech, českých korunách, dánských korunách, hongkongských dolarech, maďarských forintech, nových izraelských šekelech, mexických pesech, novozélandských dolarech, norských korunách, filipínských pesech, polských zlotých, singapurských dolarech, švédských korunách, švýcarských francích, thajských bahtech a nových tchajwanských dolarech. Mohou existovat určitá omezení týkající se míst, kam můžete odesílat určité měny. Při odesílání elektronických peněz, které má příjemce obdržet v měně, která není primární měnou vašeho účtu, budeme postupovat následovně:

 1. Máte-li existující zůstatek v měně příjemce, pošleme platbu z vašeho zůstatku.
 2. Máte-li zůstatek v jiné měně než je měna příjemce, nejprve ji převedeme (podle oddílu 8.2) a následně použijeme převedený zůstatek k odeslání vaší platby.
 3. Pokud nemáte žádný zůstatek, automaticky získáme zůstatek v primární měně vašeho účtu pomocí relevantního způsobu platby podle oddílu 3, abychom pokryli váš platební příkaz (a všechny poplatky, které nám dlužíte). Když nám zaplatíte, může váš zprostředkovatel způsobu platby použít (a účtovat vám) jakýkoli potřebný převod měny. Poté provedeme převod měny (podle oddílu 8.2) z vaší primární měny a pošleme vaši platbu (a strhneme poplatky, splatné v měně, ve které je platba přijímána příjemce) z převedeného zůstatku.

Zpět na začátek

5. Přijímání peněžních prostředků

Společnost PayPal může povolit komukoli (s účtem PayPal nebo bez něj) iniciovat platbu, která povede k vydání nebo převodu elektronických peněz na váš účet. Tím, že do svého online platebního rozhraní nebo své online platformy integrujete (nebo jste již integrovali) jakoukoli funkci, která umožní plátci bez zřízeného účtu odeslat platbu na váš účet, vyjadřujete souhlas se všemi dalšími podmínkami používání této funkce. Tyto podmínky vám společnost PayPal zpřístupní na libovolné stránce webu či online platformy PayPal nebo Braintree (včetně jakékoli stránky pro vývojáře nebo stránky s právními smlouvami). K těmto dalším podmínkám patří smlouva o alternativních způsobech platby PayPal.

5.1 Zvýšení limitu pro příchozí platby. Pokud máte na vašem Účtu limit pro příchozí platby, můžete si jej zobrazit po přihlášení na váš Účet a kliknutí na odkaz „Zobrazit limity vašeho účtu“ na stránce „Přehled účtu“. Dle našeho přiměřeného uvážení (mimo jiné například kvůli omezení rizika podvodu nebo úvěrového rizika) můžeme stanovit limity pro peněžní částky, které můžete prostřednictvím naší Služby přijmout. Chcete-li zvýšit limit pro příchozí platby, musíte dodržet postup, který vám sdělíme nebo který příležitostně zveřejníme (což můžeme uvést ve vašem Přehledu účtu).

5.2 Kontrola plateb. Kontrola plateb je postup, který společnost PayPal používá ke kontrole určitých platebních transakcí s potenciálně vysokým rizikem. Tato kontrola může být provedena proto, že má společnost PayPal důvodné podezření, že Platební nástroj a/nebo Účet kupujícího je používán v souvislosti se Zakázanými aktivitami (jak je uvedeno v článku 9) nebo z jiných důvodů určených na základě našeho přiměřeného uvážení. Pokud je určitá platba podrobena kontrole, společnost PayPal:

 1. provede Platební příkaz iniciovaný kupujícím;
 2. podle svého uvážení bezprostředně po provedení tohoto příkazu omezí Platební nástroj kupujícího;
 3. zadrží danou platbu, což znamená, že dojde k zadržení finančních prostředků na Rezervním účtu prodávajícího;
 4. upozorní prodávajícího, aby pozdržel odeslání položky zakoupené kupujícím; a
 5. provede kontrolu dané platby.

Společnost PayPal nemá všechny informace potřebné k tomu, aby dala prodávajícímu k dispozici prostředky na jeho Platební účet, dokud nedokončí Kontrolu platby a nerozhodne, že je platba v pořádku. Pokud dojde při Kontrole platby k odhalení nějakého problému, bude platba vrácena a finanční prostředky budou odeslány z Rezervního účtu prodávajícího zpět kupujícímu. Všechny platby, které projdou kontrolou, mohou být v souladu s podmínkami této Smlouvy i nadále zrušeny, ale pokud splňují Požadavky způsobilosti podle Zásady ochrany prodejce, budou již touto Zásadou chráněny. Společnost PayPal vám doručí oznámení e-mailem a/nebo bude zobrazeno na kartě Historie transakcí ve vašem Účtu PayPal. Platba podléhající Kontrole plateb je pouze přezkoumání platby, tato kontrola je prováděna s cílem snížit riziko přijímání vysoce rizikových transakcí na straně Uživatele Služby PayPal. Platba podléhající Kontrole plateb není ani přezkoumáním, ani zárukou ze strany společnosti PayPal týkající se obchodních jednání, povahy nebo pověsti účastníka platební transakce a neměla by být považována za snižování respektu jakékoli osoby.

5.3 Riziko Zrušení platby, Vrácení peněz na kartu a Reklamace. Přijetí platby na váš Účet PayPal se nerovná přijetí zúčtovaných prostředků. Oznámení o tom, že vám byly zaslány elektronické peníze, neznamená přijetí elektronických peněz na váš Účet, pokud jste nepřijali platbu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že platební transakce je dokončena a přijata z vaší strany i v případě, že se na ni bude vztahovat Zrušení platby nebo Vrácení peněz na kartu. Reklamace, Zrušení platby nebo zadržení. Když přijmete platbu, nesete odpovědnost vůči společnosti PayPal za celou částku platby plus veškeré případné náklady, které nám vzniknou, a veškeré případné Poplatky, pokud bude platba později z libovolného důvodu zneplatněna. Kromě případné další odpovědnosti budete v případě, že dojde ke Zrušení platby nebo pokud prohrajete Spor o Vrácení peněz na kartu nebo Reklamaci nebo nemáte podle Programu ochrany prodejce nárok na platbu, dlužit společnosti PayPal částku rovnající se Zrušené platbě, Vrácení peněz na kartu nebo Reklamaci a našim Poplatkům podle Přílohy 1 (včetně případného Poplatku za vrácení peněz na kartu) a společnost PayPal vám je strhne ze Zůstatku, čímž bude tato částka uhrazena. Pokud odesilatel platby požádá o Vrácení peněz na kartu, rozhodne o tom, kdo získá částku Vrácení peněz na kartu, společnost vydávající kreditní karty, nikoli společnost PayPal. Další informace o Vrácení peněz na kartu získáte, když si přečtete našeho Průvodce vrácením peněz na kartu, který je přístupný přes Bezpečnostní centrum služby PayPal, a část nazvanou „Bezpečný prodej“. Bezpečnostní centrum služby PayPal je přístupné prostřednictvím webových stránek společnosti PayPal.

5.4 PayPal a vaši zákazníci.

Ve vyjádřeních vašim zákazníkům nebo ve veřejných sděleních nebudete očerňovat nebo znevažovat službu PayPal jako způsob platby.

Pokud umožňujete svým zákazníkům, aby vám zaplatili prostřednictvím služby PayPal, budete zacházet se značkou plateb PayPal přinejmenším na stejné úrovni jako u ostatních nabízených způsobů platby.

Společnost PayPal nepodporuje příplatky, protože jde o obchodní praktiku, která může penalizovat zákazníka a vytvářet při platbě zbytečné nejasnosti, neshody a vést k nedokončení platby. Pokud jste uživatelem s bydlištěm ve Velké Británii, za použití služby PayPal nebudete účtovat příplatek. Jinak souhlasíte s tím, že příplatky za použití služby PayPal budete účtovat pouze v souladu se zákony, které se na vás vztahují, a tyto příplatky nesmí být vyšší než příplatky, které uplatňujete při použití jiných způsobů platby. Dále souhlasíte s tím, že pokud kupujícímu naúčtujete příplatek, budete o požadované sazbě kupujícího informovat vy, nikoli společnost PayPal. V případě, že kupujícího o případném příplatku neinformujete, nenese společnost PayPal vůči kupujícímu žádnou odpovědnost. Berete na vědomí, že pokud kupujícímu účtujete příplatek a/nebo kupujícího o příplatku nějakým způsobem neinformujete, můžete se tím dopustit trestného činu.

Pokud jste uživatelem s bydlištěm ve Velké Británii, na váš účet se vztahují sazby pro obchodníky a na kterémkoli prodejním místě (v jakékoli formě):

 1. budete odrazovat své zákazníky nebo jim bránit v používání služby PayPal;
 2. nebudete zacházet se značkou plateb PayPal přinejmenším na stejné úrovni jako u ostatních nabízených způsobů platby; nebo
 3. budete účtovat příplatky za použití služby PayPal,

může společnost PayPal trvale změnit váš účet na standardní sazbu (aniž by byla dotčena jiná práva a prostředky, která může společnost PayPal mít).

5.5 Přijímání peněz ve více měnách. Můžeme vám umožnit přijímat platby v jakékoliv měně, kterou naše služby příležitostně podporují. Můžete si také zvolit způsob, jakým váš účet spravuje nebo převádí platby přijaté v měnách, které nejsou původní nebo primární měnou vašeho účtu. Budeme vám účtovat poplatek za převod měny, jak je uvedeno v sekci A3.1.1 Přílohy 1 pro veškeré převody měn (podle článku 8.2).

Pokud v daném prodejním místě nabízíte (vy a nikoliv společnost PayPal) převod měny, jste povinni informovat kupujícího o směnném kurzu a všech nákladech souvisejících s danou platební transakcí. V případě, že kupujícího neinformujete o směnném kurzu a souvisejících nákladech, nenese společnost PayPal vůči kupujícímu žádnou odpovědnost. Berete na vědomí, že pokud kupujícího neinformujete o směnném kurzu a souvisejících nákladech, můžete se tím dopustit trestného činu.

5.6 Daně. Je vaší povinností určit, zda se na platby, které odešlete nebo obdržíte, vztahují nějaké daně (pokud se na ně nějaké vztahují), a dále je také vaší povinností vybrat, vykázat a odvést správnou daň příslušnému daňovému úřadu. Společnost PayPal není odpovědná za určení, zda se na vaši transakci vztahují nějaké daně, ani za vybírání, vykazování nebo odvádění daní plynoucích z jakékoliv transakce.

5.7 Vracení peněz, odmítnuté platby, vaše zásady vracení peněz, ochrana dat, zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení.

5.7.1 Vrácení peněz a odmítnuté platby

Pokud jste příjemcem platby a umožníme vám platbu odmítnout, případně vrátit peníze z této platby plátci:

 • jste výhradně vy (nikoli společnost PayPal) zodpovědní:
  • za své právní a smluvní závazky vůči plátci s ohledem na částku vracenou plátci; a
  • za jakýkoli rozdíl mezi náklady vynaloženým plátcem na původní platbu a částkou vrácenou plátci (například v důsledku kolísání směnného kurzu transakce). Výjimkou jsou případy, kdy je vrácení peněz ve službě PayPal nesprávně zpracováno (viz oddíl 12).

5.7.2 Zásady vracení peněz

Doporučujeme vám, abyste v případě, že prodáváte zboží nebo služby, zveřejnili na svých webových stránkách podmínky vrácení a zásady ochrany osobních údajů.

5.7.3 Ochrana dat a zásady ochrany osobních údajů

Ve vašich zásadách ochrany osobních údajů musí být jasně a výslovně uvedeno, že se na všechny transakce PayPal vztahují zásady ochrany osobních údajů služby PayPal (označované také jako prohlášení o ochraně osobních údajů). Musíte používat přiměřená administrativní, technická a fyzická opatření k zachování bezpečnosti a důvěrnosti všech údajů a informací společnosti PayPal včetně údajů a informací o uživatelích služby PayPal a společnosti PayPal.

Soulad se zákony o ochraně osobních údajů. S ohledem na jakékoli osobní údaje zpracovávané společností PayPal a obchodníkem v souvislosti s touto smlouvou jsou společnost PayPal a obchodník s ohledem na takové zpracování správci. Společnost PayPal a obchodník prohlašují, že budou v souvislosti s poskytováním svých služeb či v jiné souvislosti s touto Smlouvou dodržovat požadavky zákonů o ochraně osobních údajů na správce. Aby nevznikly pochybnosti, mají společnost PayPal a obchodník vlastní, nezávislé zásady ochrany osobních údajů, upozornění a postupy práce s osobními údaji, které mají ve svém držení, a každý z nich je správcem údajů (nejsou spojenými správci údajů). V souladu se zákony o ochraně osobních údajů společnost PayPal a obchodník mimo jiné:

 • zavedou a budou neustále zachovávat všechna příslušná bezpečnostní opatření související se zpracováním osobních údajů,
 • budou vést záznamy o všech aktivitách při zpracování prováděných v rámci této Smlouvy, a
 • nesmí úmyslně provést nebo povolit jakoukoli akci, která by mohla vést k porušení zákonů o ochraně osobních údajů druhou smluvní stranou.

5.7.4 Zabezpečení

Kromě našich práv vyplývajících z oddílu 10.2, kde stanovujeme, zda existovalo nebo existuje důvodné riziko narušení bezpečnosti vašich webových stránek nebo systémů, které by mohlo vést k neoprávněnému poskytnutí informací o zákazníkovi, můžeme podniknout jakákoli opatření, která budeme považovat za nezbytná nebo která budou potřebná k tomu, abychom získali informace týkající se tohoto narušení.

5.8 Platby provedené přes aplikaci PayPal Business. Pokud v rámci platebního procesu nabízíte možnost provádění plateb přes aplikaci PayPal Business, neměli byste již v tomto procesu nabízet žádnou jinou možnost platby spojenou se Službou PayPal, pokud se se společností PayPal nedohodnete jinak.

5.9 Zadržení prostředků podle vašich pokynů. Některé funkce PayPal mohou umožňovat, abyste (přímo nebo přes vámi určeného prostředníka podle bodu 15.9a, například platformu online tržiště, na které působíte jako prodejce) vydali společnosti PayPal pokyn k zadržení prostředků (včetně výdělku nebo plateb přijatých přes službu PayPal) na vašem Rezervním účtu. V takovém případě zobrazíme ve vašem zůstatku na účtu PayPal stav dostupnosti těchto prostředků (popis stavu se může lišit podle funkce, přes kterou jste vydali pokyn k zadržení). Společnost PayPal zadržené prostředky uvolní podle pokynů, které vy sami (nebo subjekt, který jste označili za prostředníka podle bodu 15.9a) zadáte společnosti PayPal, v souladu s ostatními podmínkami této smlouvy.

5.10 Nové platební řešení

Naše nové platební řešení tvoří:

 • náš speciální balíček platebních funkcí ve vašem prostředí či platformě pro online platby, který umožňuje kupujícím s Účtem i bez něj posílat platby na váš Účet; a
 • náš pomocný nástroj na ochranu před podvody. 

V rámci naší nové služby poskytující platební řešení vám můžeme nabízet všechny součásti tohoto řešení, jednotlivé součásti nebo jejich kombinaci. Pokud vám nabídneme novou službu poskytující platební řešení a vy se ji rozhodnete používat, tak kromě této smlouvy s uživatelem vyjadřujete souhlas také s dalšími podmínkami, které jsou uvedeny v následujících smlouvách a týkají se uvedených funkcí:

 • pokud budete v rámci nového platebního řešení používat naši funkci pro alternativní způsob platby, je to smlouva o alternativních způsobech platby PayPal; a
 • pokud budete používat:
  • naši službu Custom Card Fields, která je součástí nového platebního řešení; a
  • v rámci nového platebního řešení náš pomocný nástroj na ochranu před podvody (který je v dané smlouvě označován také jako filtr služby Custom Card Fields na ochranu proti podvodům nebo jen jako nástroj pro ochranu před podvody),

závisí následující podmínky na zemi, ve které je váš účet u společnosti PayPal registrován:

Poplatky, které mohou být definované ve smlouvě o alternativních způsobech platby PayPal, smlouvě o službách PayPal pro online platby kartou pro Velkou Británii, Gibraltar, Jersey, Guernsey a Ostrov Man a smlouvě o službách PayPal pro online platby kartou pro ostatní země, se na používání nového platebního řešení nevztahují. Pokud budete používat nové platební řešení, budou se na vás místo nich vztahovat naše poplatky za používání nového platebního řešení definované v oddílu A2.2.2 přílohy 1.

Poznámka pro uživatele registrované v Irsku: Oddíly 5.10 a A.2.2.2.2 přílohy 1 pro vás budou platit pouze v případě, že spustíte nové platební řešení pro Irsko.  Společnost PayPal může spustit nové platební řešení pro Irsko po dalším okamžitém oznámení zveřejněném společností PayPal na stránce Aktualizace zásad (dostupné prostřednictvím odkazu Právní smlouvy v zápatí většiny webových stránek společnosti PayPal) dne 19. srpna 2019 nebo později (dle uvážení společnosti PayPal).

Zpět na začátek

6. Výběr/vyplacení elektronických peněz

6.1 Způsob výběru/vyplacení elektronických peněz. Prostředky si můžete vybírat tak, že si peníze převedete na:

 • způsobilý bankovní účet (kde takový převod umožňujeme) s využitím:
  • standardního převodu na bankovní účet, který máte propojený s účtem PayPal (tato funkce výběru či vyplacení bývá někdy označována tako jako „převod na bankovní účet“); nebo
  • okamžitého převodu na bankovní účet, který máte propojený s účtem PayPal.

Výše uvedené převody můžeme povolit prostřednictvím debetní karty propojené s tímto bankovním účtem.

 • označenou kartu Mastercard nebo Visa, pokud jste registrovaným uživatelem v oblasti umožňující výběr prostřednictvím kreditní karty.

Poplatky vztahující se na tyto převody jsou definovány v oddílu A3.2 Přílohy 1. Při každém takovém výběru vám bude výše Poplatků oznámena předem.

Některé jurisdikce vám mohou povolit výběr peněžních prostředků buď na váš bankovní účet, nebo na kartu. Bankovní účet nebo karta, na něž si chcete nechat elektronické peníze vyplatit, musí být vedeny v původní měně založení vašeho účtu nebo v jiné měně, kterou služba PayPal podporuje v zemi vašeho bydliště. Zůstatky budou vyplaceny v původní měně založení vašeho účtu.

Původní měna založení vašeho účtu je euro (EUR), s výjimkou pro uživatele se sídlem v těchto zemích:

 • Česká republika: Česká koruna (CZK)
 • Maďarsko: Maďarský forint (HUF)
 • Velká Británie: Libra (GBP)

To znamená, že:

a. Pokud vyberete zůstatek vedený v jiné měně, než je původní měna založení vašeho účtu, bude vám účtován poplatek za převod měny podle oddílu A3.1.1 Rozpisu 1 za převedení na zůstatek v původní měně založení (podle oddílu 8.2).

b. Pokud vyberete a převedete peníze na bankovní účet nebo kartu v jiné měně, než je původní měna založení vašeho účtu, bude vám účtován poplatek za převod měny podle oddílu A3.1.1 Rozpisu 1, konkrétně za převod vybíraných peněz na měnu vašeho bankovního účtu nebo karty (podle oddílu 8.2). 

Viz také oddíl 6.4, máte-li na účtu zůstatek ve více měnách.

6.2

 1. Limity pro výběr/vyplacení. Souhlasíte s tím, že předtím, než vám vyplatíme elektronické peníze, splníte naše požadavky na ověření vaší totožnosti, což nám umožní snížit riziko podvodu nebo jiným způsobem splnit naše povinnosti v oblasti boje proti praní špinavých peněz nebo jiné zákonné povinnosti. Vaše případné pravidelné limity pro výběr můžete zobrazit po přihlášení na váš Účet a kliknutí na odkaz „Zobrazit limity“ na stránce „Přehled účtu“. Dle našeho přiměřeného uvážení (mimo jiné například kvůli omezení rizika podvodu nebo úvěrového rizika) můžeme stanovit limity pro peněžní částky, které můžete prostřednictvím naší Služby vybrat.
 2. Způsoby provádění transakcí a časové rámce.
  1. Obecné. Transakce vyplacení z vašeho Platebního účtu budou provedeny v časovém rámci stanoveném v článku 4.1.
  2. Vyplacení/výběry na bankovní účty ve Velké Británii. Ke zpracování Platebního příkazu na vyplacení/výběr (na základě ustanovení v článku 4.1) použijeme Službu Faster Payments, pokud
   1. platba bude provedena na váš bankovní účet ve Velké Británii v britských librách;
   2. přijímající instituce může přijmout platbu přes Službu Faster Payments; a
   3. výše platby nepřekročí limity, které Služba Faster Payments čas od času stanovuje.

    Vyplacení/výběry provedené pomocí Služby Faster Payments mohou být připsány na váš bankovní účet do 2 hodin (což však není nijak zaručeno).
 3. Kontrola transakce. Vaši transakci výběru můžeme zkontrolovat, abychom zmírnili případná rizika a/nebo zabránili praní špinavých peněz a ujistili se, že neprobíhá jakákoli Zakázaná aktivita (jak je uvedeno v článku 9) („Riziko vyplacení“). V případě, že zjistíme, že existuje Riziko vyplacení, vyhrazujeme si právo omezit váš Platební nástroj a/nebo odmítnout váš Platební příkaz. Když nám zadáte pokyn k vyplacení prostředků, můžeme jej považovat za Platební příkaz s budoucím datem zpracování, který provedeme v časovém rámci stanoveném v článku 4.1, jakmile zjistíme, že pominulo Riziko vyplacení. Pokud zrušíme omezení a/nebo budeme pokračovat ve zpracování vašeho výběru, souhlasíte s tím, že datum zpracování vašeho Platebního příkazu bude stanoveno na Pracovní den, ve který bylo toto omezení zrušeno.

6.3 Zvýšení limitu pro výběr. Chcete-li zvýšit limit pro výběry, musíte dodržet postup, který vám sdělíme nebo který příležitostně zveřejníme (což můžeme uvést ve vašem Přehledu účtu).

6.4 Vybírání peněz ve více měnách. Máte-li na svém zůstatku více měn, můžete si z nich při výběru peněz vybrat, avšak není-li dohodnuto jinak, uskuteční se výběr v původní měně založení vašeho účtu. Pokud můžete vybírat peníze pomocí karty Mastercard nebo Visa, bude výběr zpoplatněn podle Rozpisu 1 této smlouvy a může být uskutečněn v měně odlišné od vaší původní měny založení v závislosti na tom, zda služba PayPal podporuje výběr v základní měně karty. Informace o způsobu účtování poplatku za převod měny z původní měny založení vašeho účtu nebo do ní při výběru zůstatku najdete v oddílu 6.1.

Zpět na začátek

7. Doba trvání a zrušení Účtu

Tato Smlouva začíná v okamžiku, kdy se úspěšně zaregistrujete na Účet PayPal, a končí v okamžiku, kdy je váš Účet z libovolného důvodu zrušen, s výjimkou rozsahu a období, v jakém tato Smlouva přetrvává i po jejím ukončení tak, jak to společnost PayPal vyžaduje, aby mohla zpracovat zrušení Účtu a dodržet platné zákony a předpisy (mimo jiné včetně článků 1, 7, 8, 10, 14, 15 a 16 a Přílohy 1).

Svůj účet můžete kdykoli zrušit tak, že se přihlásíte ke svému účtu, kliknete na kartu „Profil“, poté na odkaz „Zrušit účet“ a následně budete postupovat podle pokynů. Další podrobnosti najdete v části Centrum nápovědy PayPal.

Váš Účet můžeme dle vlastního uvážení zrušit na základě oznámení s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Váš Účet můžeme také kdykoli zrušit, pokud:

 • jste porušili podmínky této Smlouvy a/nebo pokud jsme oprávněni zrušit váš Účet podle článku 10.2;
 • jste po dobu tří let Účet nepoužili; nebo
 • máme podezření, že došlo k přístupu k vašemu Účtu bez vašeho oprávnění.

Pokud se rozhodneme zrušit váš Účet, zašleme vám oznámení o zrušení Účtu, a pokud to bude proveditelné, o důvodech jeho zrušení a umožníme vám vybrat všechny nesporné prostředky, které jsou v našem držení.

Je-li váš Účet zrušený:

 • můžeme zrušit všechny transakce čekající na zpracování a přijdete o veškeré Zůstatky související se Zvláštními ujednáními o platbách;
 • můžeme pozastavit, omezit nebo ukončit váš přístup k našim Službám, webovým stránkám, softwaru a systémům (včetně sítí a serverů používaných k poskytování Služeb), které provozujeme nebo které jsou provozovány naším jménem, nebo k některým nebo všem Službám či jejich použití;
 • zůstanete i nadále odpovědní za všechny nezaplacené závazky vyplývající z této Smlouvy a související s vaším Účtem do okamžiku jeho zrušení;
 • můžeme si ponechat informace o vašem Účtu v naší databázi pro účely dodržení našich zákonných povinností; a
 • po zrušení Účtu si můžeme ponechat váš Zůstatek v rozsahu a po dobu, které přiměřeně požadujeme pro ochranu společnosti PayPal a/nebo ochranu třetí strany před rizikem Zrušené platby, Vrácení peněz na kartu, Reklamací, poplatků, pokut, penále a jiných závazků libovolného druhu. Po uplynutí této doby můžete vybrat veškeré prostředky, které máme ve svém držení a které nejsou předmětem sporu. Máte-li jakékoli dotazy týkající se prostředků na vašem účtu v okamžiku zrušení, obraťte se na služby zákazníkům PayPal.

Jste-li zákonným zástupcem majitele Účtu nezpůsobilého k právním úkonům nebo zemřelého, obraťte se na Centrum nápovědy PayPal, které vám poskytne pomoc.

 

Zpět na začátek

8. Poplatky a převod měny

8.1 Poplatky. Poplatky pro Uživatele registrované ve Velké Británii a Relevantních zemích jsou uvedeny v Příloze 1 níže.

Aby nedocházelo k pochybnostem, Uživatel s Účtem PayPal, který není registrován ve Velké Británii nebo Relevantních zemích, bude společnosti PayPal odpovídat za Poplatky uvedené v podmínkách Uživatelské smlouvy, které platí pro zemi, kde je tento Uživatel zaregistrován, nebo v Tabulce poplatků přístupné v zápatí všech Webových stránek společnosti PayPal, které jsou platné v zemi, kde je Uživatel registrován.
Pokud se nějaké Poplatky vztahují také na další služby nebo funkce, které nejsou uvedeny v Příloze 1 níže, budete na ně upozorněni na webových stránkách společnosti PayPal, kde jsou tyto další služby nebo funkce nabízeny nebo poskytovány.

8.2 Převod měny. Pokud je potřeba provést převod měny, bude proveden ve směnném kurzu transakce, který jsme nastavili pro převod dané měny. 

Směnný kurz transakce je pravidelně upravován a zahrnuje poplatek za převod měny, který si ponecháme a připočteme k základnímu směnnému kurzu, čímž vznikne směnný kurz, který je použit pro vaši transakci. Základní směnný kurz je založen na sazbách velkoobchodních měnových trhů, nebo pokud to vyžadují zákony či předpisy, na příslušných vládních referenčních sazbách – v obou případech platných v den převodu nebo v předchozí pracovní den

Směnný kurz transakce platný pro váš převod může být použit okamžitě a bez předchozího upozornění.

Pomocí nástroje „Převodník měn“, který je přístupný z vašeho účtu, můžete kdykoli zjistit směnné kurzy pro transakce, které platí pro určité měny ve chvíli, kdy nástroj používáte.

Pokud společnost PayPal nabízí ve chvíli provádění transakce (např. na prodejním místě) převod měny, budete informováni o směnném kurzu, který bude použit pro danou transakci, ještě před autorizací dané platební transakce. Rozhodnete-li se pokračovat v autorizaci dané platební transakce, udělujete zároveň svůj souhlas k převodu měny s použitím zobrazeného směnného kurzu transakce.

8.3 Možnosti převodu měny. Pokud je vaše platba hrazena Debetní nebo Kreditní kartou a zahrnuje převod měny prostřednictvím služby PayPal, pak uzavřením této Smlouvy dáváte společnosti PayPal svůj souhlas a pověření k tomu, aby měnu převedla místo vydavatele Kreditní nebo Debetní karty.

V závislosti na zemi, kde žijete, a na typu zdroje financování, který byl pro danou platbu použit, se můžete před dokončením platby rozhodnout převod měny službou PayPal nepoužívat. V takovém případě společnost PayPal nenese žádnou odpovědnost za použití jiných metod převodu měny z vaší strany.

Pokud je v daném prodejním místě nabízen obchodníkem, nikoliv společností PayPal, převod měny, a vy se rozhodnete na základě směnného kurzu a poplatků stanovených obchodníkem autorizovat určitou platební transakci, společnost PayPal neponese žádnou odpovědnost za tento převod měny.

Pokud od kohokoli, kdo nemá účet PayPal, obdržíte platbu v jiné měně, než je primární měna vašeho účtu, bude v okamžiku provedení platby částka platby převedena na primární měnu vašeho účtu PayPal, a to v souladu s tímto oddílem 8.2 (s výjimkou případů, kdy společnost PayPal souhlasila s jiným způsobem). Souhlasíte také s tím, že před uplatněním dalších poplatků za transakci vám bude účtován poplatek za převod měny podle oddílu A3.1.1 Rozpisu 1 této smlouvy (poplatek je zahrnut ve směnném kurzu transakce, který se na vás vztahuje).

Zpět na začátek

 

9. Zakázané aktivity

9.1 Zakázané aktivity. V souvislosti s vaším používáním našich webových stránek, vašeho Účtu nebo Služeb či v průběhu vaší součinnosti se společností PayPal, Uživatelem nebo třetí stranou nesmíte:

 1. porušit tuto Smlouvu (mimo jiné včetně založení více Účtů PayPal nebo porušení Smlouvy o zpracování karty, Zásad používání služby PayPal nebo jakékoli jiné smlouvy, kterou uzavřete se společností PayPal (včetně našich Zásad));
 2. porušit jakýkoliv zákon, statut, smlouvu či nařízení (mimo jiné včetně těch, které upravují finanční služby, včetně praní špinavých peněz, ochranu spotřebitele, nekalou soutěž, zákaz diskriminace a klamavou reklamu);
 3. porušit autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství či jiná práva duševního vlastnictví, nebo práva na publicitu nebo soukromí společnosti PayPal nebo jakékoli třetí strany;
 4. jednat způsobem, který je obscénní, pomlouvačný, urážlivý, nezákonně ohrožující nebo nezákonně obtěžující;
 5. poskytovat nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící informace;
 6. odmítnout poskytnout společnosti PayPal další informace o vás nebo vašich obchodních činnostech, které bychom mohli důvodně požadovat;
 7. odesílat či přijímat finanční prostředky, které bychom mohli důvodně považovat za potenciálně podvodné nebo neautorizované;
 8. odmítnout spolupráci při vyšetřování nebo potvrzení vaší totožnosti či informací, které nám poskytnete;
 9. pokusit se o získání „dvojí náhrady“ nebo podniknutí jakýchkoliv kroků, které by mohly vést k bezdůvodnému obohacení v průběhu sporu tím, že obdržíte nebo se zároveň pokusíte získat finanční prostředky za stejnou transakci od společnosti PayPal i od prodávajícího, banky nebo společnosti vydávající kreditní karty;
 10. používat proxy server umožňující anonymizaci, ať už elektronicky, fyzicky (například používat poštovní přihrádku jako adresu), nebo jinak;
 11. vést Účet, který je propojen s jiným Účtem zapojeným do některé z těchto Zakázaných aktivit (pro účely tohoto bodu 9.1.k je Účet považován za „propojený“ s jiným Účtem, pokud má společnost PayPal důvod se domnívat, že jsou oba Účty vedeny stejným právním subjektem nebo skupinou právních subjektů (mimo jiné včetně fyzických osob), což je pravděpodobnější, pokud oba Účty sdílejí určité atributy, mimo jiné včetně stejného registrovaného uživatelského jména, e-mailové adresy, způsobu platby (např. bankovního účtu) a/nebo registrovaného ID používaného k přijímání služeb od partnerů společnosti PayPal (např. ID na portálu eBay));
 12. provádět svou obchodní činnost nebo využívat Služby způsobem, který povede nebo by mohl vést ke vzniku stížností, Sporů, Reklamací, Zrušení platby, Vrácení peněz na kartu, poplatků, pokut, penále a jiných závazků vůči společnosti PayPal, jinému Uživateli, třetí straně nebo vám;
 13. zneužívat (jako kupující nebo prodávající) náš Online postup pro řešení sporů a/nebo Ochranu kupujícího PayPal;
 14. zapříčinit, aby společnost PayPal obdržela nepřiměřený počet Reklamací týkajících se vašeho Účtu nebo podniku, které by byly uzavřeny ve prospěch žadatele;
 15. získat od ratingové agentury hodnocení úvěruschopnosti, které by naznačovalo vysokou míru rizika spojeného s používáním našich Služeb;
 16. používat Účet nebo Služby takovým způsobem, aby se společnosti PayPal, Visa, MasterCard a American Express, nabývající banka a/nebo zpracovatelé plateb důvodně domnívali, že se jedná o zneužití procesu bankovní vratky, systému kreditních karet nebo porušení pravidel sdružení pro kreditní karty;
 17. dovolit, aby zůstatek na vašem Účtu ukazoval částku, kterou nám dlužíte;
 18. provádět činnost, která pro nás představuje nebo by mohla představovat úvěrové riziko nebo riziko podvodu, náhlý nárůst expozice nebo významnou nebo jinak škodlivou úroveň expozice (jak se společnost PayPal může důvodně domnívat na základě informací, které má k dispozici);
 19. použít kreditní kartu ve spojení s vaším Účtem k zajištění hotovostní zálohy (ani pomáhat druhým, aby tak učinili);
 20. přistupovat ke Službám ze země, která není uvedena na stránce PayPal Worldwide;
 21. sdělovat nebo předávat informace jiného Uživatele třetí straně nebo je používat pro marketingové účely bez výslovného souhlasu tohoto Uživatele;
 22. odesílat nevyžádané e-maily jinému Uživateli nebo využívat Služby k výběru plateb za odesílání nebo pomoc při odesílání nevyžádaných e-mailů třetím stranám;
 23. provádět nic, co by vedlo k nepřiměřeně nebo neúměrně velkému zatížení našich Služeb, infrastruktury, webových stránek, softwaru nebo systémů (včetně sítí a serverů používaných k poskytování Služeb) bez ohledu na to, zda jsou provozovány námi, nebo naším jménem;
 24. umožňovat jakékoli viry, trojské koně, malware, červy nebo jiné výpočetní programovací postupy, které mají za cíl nebo by mohly způsobit narušení, poškození, zneužití, škodlivý zásah, tajné odposlechy nebo zbavení vlastnictví či získání neoprávněného přístupu k libovolnému systému, údajům nebo informacím či Službám;
 25. používat jakéhokoliv robota, webového pavouka, jiné automatické zařízení nebo ruční postup k monitorování nebo kopírování našich webových stránek bez předchozího písemného souhlasu;
 26. používat jakékoli zařízení, software nebo postup k obcházení našich hlaviček výjimek pro robotické vyhledávání nebo narušovat či porušovat nebo se pokoušet narušovat nebo porušovat naši infrastrukturu, naše webové stránky, software, systémy (včetně sítí a serverů používaných k poskytování služeb) provozované námi nebo naším jménem, služby nebo používání služeb jinými uživateli;
 27. kopírovat, reprodukovat, sdělovat jakékoli třetí straně, měnit, upravovat, vytvářet odvozená díla, veřejně zobrazovat nebo sestavovat jakýkoliv obsah z webových stránek společnosti PayPal bez našeho písemného souhlasu nebo bez písemného souhlasu jakékoliv příslušné třetí strany;
 28. provádět libovolné kroky, které by mohly způsobit ztrátu služeb od poskytovatelů internetových služeb, zpracovatelů plateb nebo jiných dodavatelů či poskytovatelů služeb;
 29. používat Služby k testování chování kreditních karet;
 30. prozradit heslo (nebo hesla) k Účtu komukoliv jinému nebo používat heslo kohokoliv jiného. V takovém případě neodpovídáme za ztráty, které utrpíte mimo jiné například použitím vašeho Účtu jinou osobou v důsledku zneužití vašeho hesla;
 31. provádět jakékoliv jiné kroky či aktivity, které by mohly narušit správné fungování služeb nebo činností vykonávaných v rámci Služeb, nebo jinak než v souladu s podmínkami této Smlouvy; nebo je opomíjet, nebo se pokoušet je provádět či opomíjet;
 32. požadovat nebo posílat platbu za Osobní transakci v rámci Obchodní transakce;
 33. umožnit, aby používání našich Služeb představovalo pro společnost PayPal riziko porušení našich zásad týkajících se boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a podobných regulatorních povinností (mimo jiné včetně případů, kdy nemůžeme ověřit vaši totožnost, nedokončíte kroky potřebné ke zvýšení výdajového limitu, limitu pro příchozí platby nebo limitu pro výběr v souladu s články 4.5, 5.1 a 6.3 nebo vystavujete společnost PayPal riziku regulatorních pokut ze strany evropských, amerických nebo jiných úřadů za zpracování vašich transakcí);
 34. integrovat nebo používat kterékoliv z našich Služeb bez úplného dodržení všech povinných požadavků, které vám byly sděleny prostřednictvím jakéhokoliv integračního nebo programátorského průvodce nebo jiné dokumentace, kterou společnost PayPal může čas od času vydat;
 35. inzerovat, propagovat, představovat nebo popisovat Službu PayPal Credit vašim zákazníkům bez potřebného regulatorního souhlasu(cožmůže z vaší strany vést ke spáchání trestného činu podle (britského) zákona o finančních službách a trzích z roku 2000);
 36. strpět (nebo způsobit, abychom se domnívali, že existuje, důvodně pravděpodobné) narušení bezpečnosti vašich webových stránek nebo systémů, které by mohlo vést k neoprávněnému poskytnutí informací o zákazníkovi.

Souhlasíte s tím, že zapojení do výše uvedených Zakázaných aktivit může omezit váš bezpečný přístup nebo bezpečný přístup ostatních zákazníků společnosti PayPal a/nebo používání vašich Platebních nástrojů, Účtu nebo Služeb obecně.

9.2 Zachování bezpečnosti Platebního nástroje. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující kroky, abyste zachovali bezpečnost Platebního nástroje:

 1. nebudete se zapojovat do jakýchkoli Zakázaných aktivit;
 2. budete zachovávat bezpečnost údajů o Způsobech platby, heslu a kódu PIN;
 3. nedovolíte nikomu jinému, aby měl nebo používal váš Způsob platby, heslo nebo údaje o kódu PIN;
 4. nebudete poskytovat údaje o vašich Způsobech platby, heslu nebo kódu PIN jinak než v rámci používání Služby;
 5. nikdy si nebudete zapisovat heslo nebo kód PIN způsobem, kterému by mohla porozumět jiná osoba;
 6. nevyberete si heslo ani kód PIN, které jsou pro vás lépe zapamatovatelné, protože jde o posloupnost písmen nebo číslic, které lze snadno uhodnout;
 7. budete dbát na to, aby vás nikdo neviděl v okamžiku, kdy používáte heslo nebo kód PIN;
 8. ujistíte se, že když nepoužíváte své zařízení k přístupu ke Službě a/nebo v době, kdy by k němu mohly mít přístup jiné osoby, budete odhlášeni ze všech aplikací souvisejících s platbami (například pokud své zařízení sdílíte s jinými osobami nebo své zařízení používáte prostřednictvím nezabezpečeného veřejného internetového připojení jak je obvyklé například v oblastech s veřejnou „bezplatnou WiFi“);
 9. zdržíte se používání všech funkcí, s jejichž pomocí lze uložit nebo uchovat vaše heslo nebo kód PIN ve vašem zařízení používaném k přístupu ke Službě;
 10.  budete dodržovat všechny přiměřené pokyny, které případně vydáme ohledně toho, jak můžete uchovat bezpečnost vašeho Platebního nástroje;
 11. na svém Účtu budete aktualizovat své osobní údaje. Pokud nás kontaktujete ohledně vašeho Účtu z adresy, telefonního čísla nebo e-mailového účtu, které nemáme zaevidované, může se stát, že vám nebudeme moci odpovědět; a
 12. podniknete všechna přiměřená opatření na ochranu bezpečnosti osobního elektronického zařízení, jehož prostřednictvím získáváte přístup ke Službám (mimo jiné včetně získávání přístupu ke Službám pomocí funkce osobně nakonfigurovaného zařízení chráněného kódem PIN a/nebo heslem). Pokud své zařízení ztratíte, musíte nás o tom ihned informovat a vymazat toto zařízení z nastavení na vašem Účtu PayPal.

Další informace o bezpečném používání služeb si můžete přečíst v dokumentu Hlavní informace o platbách a službách.

9.3 Zakázané aktivity a oprávnění. Nic v oddílu 9 vám nebrání v tom, abyste oprávnili třetí strany k jednání vaším jménem, jak je uvedeno v oddílu 15.9, v souladu s podmínkami jejich licence a platných právních předpisů.

Zpět na začátek

10. Odpovědnost Uživatele – kroky, které může společnost PayPal podniknout

10.1 Odpovědnost Uživatele.

 1. Jste odpovědní za veškeré Zrušené platby, Vrácení peněz na kartu, poplatky, pokuty, penále a jiné závazky utrpěné společností PayPal, Uživatelem Služby PayPal nebo třetí stranou v důsledku vašeho používání našich Služeb a/nebo porušení této Smlouvy. Zavazujete se, že společnosti PayPal, jinému Uživateli nebo třetí straně poskytnete náhradu v rámci jakékoliv takovéto odpovědnosti.
 2. Odpovědnost za stížnosti v rámci Ochrany kupujícího PayPal. Bez ohledu na jakýkoliv jiný článek této Smlouvy, pokud společnost PayPal rozhodne s konečnou platností, že prohrajete Reklamaci podanou přímo u společnosti PayPal, budete muset společnosti PayPal poskytnout náhradu v rámci své odpovědnosti. Podrobnosti o tom, jak vás může Ochrana kupujícího PayPal ovlivnit jako prodávajícího, najdete v článku 13 (zejména v článcích 13.1, 13.2 a 13.3). Nesete odpovědnost za kupní cenu položky v plné výši a původní náklady na poštovné (a v některých případech vám nemusí být daná položka vrácena). Ochrana prodejce PayPal může pokrývat odpovědnost Uživatele (viz článek 11 níže).
 3. Náhrada v rámci odpovědnosti Uživatele. V případě, že jste odpovědní za jakékoliv částky dlužné společnosti PayPal, může je PayPal okamžitě odebrat z vašeho Zůstatku (je-li k dispozici). Pokud váš Zůstatek nezahrnuje dostatek finančních prostředků k pokrytí vaší odpovědnosti, společnost PayPal si vyhrazuje právo vybrat si vaši dlužnou částku z jakýchkoliv plateb přijatých na váš Účet a vy se zavazujete, že společnosti PayPal poskytnete náhradu z jiných zdrojů. Pokud jste ve službě PayPal zaregistrováni jako uživatel s bydlištěm ve Velké Británii, může společnost PayPal získat dlužnou částku z vašich Zdrojů financování, jak je uvedeno v oddílu 3. Částky, které společnosti PayPal dlužíte, po vás také můžeme vymáhat pomocí právních prostředků, mimo jiné například prostřednictvím agentury pro vymáhání pohledávek.
 4. Dočasné zadržení sporných transakcí. Pokud kupující podá v souvislosti s vámi přijatou platbou Reklamaci, žádost o Vrácení peněz na kartu nebo Zrušení platby, společnost PayPal dočasně zadrží finanční prostředky na vašem Účtu, čímž pokryje plnou částku na Reklamaci, Vrácení peněz na kartu nebo Zrušení platby. Zadržení provedené podle tohoto ustanovení neomezí používání Účtu s ohledem na ostatní prostředky kromě těch, které jsou sporné nebo ohrožené na základě Reklamace, žádosti o Vrácení peněz na kartu nebo Zrušení platby, pokud k tomu neexistují jiné důvody. Pokud spor vyhrajete nebo pokud je platba způsobilá k vyplacení podle podmínek Ochrany prodejce PayPal, uvolníme zadrženou částku a obnovíme váš přístup k příslušným prostředkům. Pokud spor prohrajete, společnost PayPal příslušné finanční prostředky z vašeho Účtu odebere.

  Tento postup se vztahuje také na všechny reklamace, které na vás podá kupující u společnosti eBay prostřednictvím postupu řešení společnosti eBay, a to za podmínky, že jste udělili společnosti eBay oprávnění použít váš Účet PayPal k úhradě částek, které dlužíte společnosti eBay nebo (případně) kupujícímu podle podmínek postupu řešení společnosti eBay („Částky dlužné společnosti eBay“), a společnost eBay nás o této reklamaci informovala. Pokud jsou výše uvedené předpoklady splněny, opravňujete společnost PayPal a dáváte jí pokyn k tomu, aby zpracovala platby všech Částek dlužných společnosti eBay nebo (případně) kupujícímu z vašeho Účtu PayPal podle pokynů společnosti eBay pro společnost PayPal, avšak souhlasíte s tím, že společnost PayPal může naložit s vaším oprávněním a pokynem k platbě Částek dlužných společnosti eBay jako se zrušeným a není povinna tuto platbu realizovat, pokud společnost PayPal (dle svého výhradního uvážení) rozhodne, že pokud by reklamace byla podána jako Reklamace u společnosti PayPal, byla by rozhodnuta ve váš prospěch. Chcete-li tuto autorizaci a pokyn zrušit, kontaktujte Služby zákazníkům PayPal. Všechny stížnosti podané přímo u společnosti eBay se budou řídit pouze zásadami společnosti eBay. Podmínky Programu ochrany prodejce společnosti PayPal se nevztahují na prodávajícího v souvislosti s reklamacemi podanými kupujícími přímo u společnosti eBay.

10.2 Úkony ze strany společnosti PayPal. Máme-li důvod domnívat se, že jste se zapojili do některé Zakázané aktivity, můžeme podniknout různá opatření, abychom ochránili společnost PayPal, jiného Uživatele, třetí stranu nebo vás před Zrušením platby, Vrácením peněz na kartu, Reklamací, poplatky, pokutami, penále a jinými závazky libovolného druhu. Kroky, které můžeme podniknout, zahrnují mimo jiné:

 1. kdykoli pozastavit, zablokovat, omezit, uzavřít nebo zrušit vaše právo na používání Platebního nástroje nebo Účtu, a to buď úplně, nebo pro konkrétní transakci, což může v důsledku vést k pozastavení, zablokování, omezení, uzavření nebo zrušení přístupu k Účtu nebo Službám (například k omezení přístupu k některému ze Způsobů platby, jakož i vaší schopnosti odesílat peníze, provádět výběry nebo odstraňovat finanční Informace), aniž by nám tím vznikla jakákoliv odpovědnost. Za normálních okolností vás budeme předem informovat o jakémkoliv pozastavení nebo zrušení, ale pokud je to přiměřené (například pokud porušíte tuto Smlouvu nebo pokud to uznáme za vhodné z bezpečnostních důvodů), můžeme pozastavit nebo zrušit vaše právo na používání Platebního nástroje nebo Účtu i bez předchozího upozornění;
 2. zablokovat váš Účet a/nebo zadržet jakékoliv prostředky na Rezervním účtu (mimo jiné i na dobu delší než 180 dní, pokud to služba PayPal vyžaduje a pokud práva společnosti PayPal podle článku 10.2 vyplývají z vašeho zapojení do Zakázaných aktivit uvedených v bodech 9.1 ag);
 3. kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu odmítnout konkrétní platební transakci, přičemž o odmítnutí, jeho důvodech a možnosti vyřešení tohoto problému (je-li to možné) jsme povinni informovat pouze na vyžádání a pokud to není zakázáno zákonem;
 4. zrušit platbu (mimo jiné s použitím Způsobu platby odesílatele, je-li to možné), která porušuje naše Zásady používání služby PayPal nebo článek 9 nebo u které máme důvodné podezření, že by mohla porušovat Zásady používání služby PayPal nebo článek 9;
 5. kontaktovat třetí strany a způsobem stanoveným v našich zásadách ochrany osobních údajů (označovaných také jako prohlášení o ochraně osobních údajů) jim sdělit podrobné informace o zakázaných aktivitách;
 6. vyžádat si od vás určité informace nebo jinak aktualizovat nepřesné Informace, které jste nám poskytli;
 7. v budoucnu vám odmítnout poskytnout Služby;
 8. zadržet vaše prostředky v rozsahu a po dobu, které jsou přiměřeně potřebné k ochraně před rizikem odpovědnosti. Berete mimo jiné na vědomí, že:
  1. riziko odpovědnosti společnosti PayPal související s platbami hrazenými kartou, které obdržíte, může trvat až do doby, než pomine riziko Vrácení peněz na kartu plátce/kupujícího (podle pravidel kartových programů). To závisí na určitých faktorech, mezi které mimo jiné patří:
   1. typ zboží nebo služeb, za které obdržíte platbu; nebo
   2. časový rámec pro doručení zboží nebo poskytnutí služeb, za které obdržíte platbu (např. prodeje vstupenek na Akci několik měsíců před datem konání určité Akce mohou představovat vyšší a trvalejší riziko Vrácení peněz na kartu než prodeje většiny ostatních položek nebo služeb);
  2. riziko odpovědnosti společnosti PayPal týkající se vzniku Reklamace nebo Sporu souvisejících s platbou, kterou obdržíte, může trvat po dobu, než strany uzavřou tuto Reklamaci nebo Spor a s nimi i všechna související odvolání v souladu s článkem 13 této Smlouvy;
  3. riziko odpovědnosti společnosti PayPal za případnou platební neschopnost, do které se dostanete, může trvat po dobu a v rozsahu, v jakém platné zákony vztahující se na vaši platební neschopnost zakazují společnosti PayPal podniknout vůči vám právní kroky; a
  4. bude-li Zůstatek na vašem Účtu ukazovat částku, kterou dlužíte společnosti PayPal, může riziko odpovědnosti společnosti PayPal trvat v rozsahu a po dobu, kdy tuto částku společnosti PayPal dlužíte.
 1. podniknout vůči vám právní kroky;
 2. pozastavit vaši způsobilost v rámci Ochrany prodejce PayPal a/nebo Ochrany kupujícího PayPal (a to i zpětně);
 3. pozastavit, omezit nebo ukončit váš přístup ke Službám, webovým stránkám, softwaru a systémům (včetně sítí a serverů používaných k poskytování Služeb), které provozujeme, nebo které jsou provozovány naším jménem, a k vašim údajům, v takovém rozsahu a po dobu, které povolují platné zákony.

Nedostanete-li od nás jiné pokyny, nesmíte svůj Platební nástroj a Účet používat během pozastavení nebo uzavření a nesmíte se o to ani pokoušet. Musíte zajistit, aby okamžitě po ukončení, pozastavení nebo uzavření vašeho Účtu byly zrušeny také veškeré smlouvy s obchodníky nebo jinými třetími stranami, které zahrnují platby iniciované třetími stranami (včetně Předem schválených plateb) nastavené na vašem Účtu. Podle této Smlouvy zůstáváte odpovědní za veškeré náklady a další částky, které vzniknou kdykoliv během používání vašeho Účtu, a to bez ohledu na jeho ukončení, pozastavení nebo uzavření.

10.3 Omezený přístup. Máme-li podezření, že došlo k přístupu k Účtu bez vašeho oprávnění, můžeme pozastavit nebo omezit váš přístup k Účtu nebo Službám (například omezením přístupu k některému z vašich Způsobů platby, jakož i vaší schopnosti odesílat peníze, provádět výběry nebo odstraňovat finanční Informace). Pokud omezíme přístup k vašemu Účtu, zašleme vám oznámení a dáme vám také možnost požádat o obnovení přístupu, pokud to bude možné.

10.4 Rezervy. Společnost PayPal může dle svého vlastního uvážení zadržet prostředky na vašem Účtu jako Rezervu, pokud se důvodně domnívá, že může existovat vyšší než přijatelné riziko spojené s vaším Účtem (na základě informací, které má k dispozici v okamžiku vytvoření Rezervy a na základě toho, co za daných okolností dle vlastního uvážení považuje za přijatelnou úroveň rizika). Pokud společnost PayPal zadrží finanční prostředky na vašem Účtu jako Rezervu, budou tyto prostředky vedeny na vašem Rezervním účtu a ve vašem Zůstatku na Účtu PayPal budou zobrazeny jako „čekající na zpracování“. Pokud na vašem Účtu dojde k vytvoření Rezervy, společnost PayPal vás bude informovat o podmínkách, které se na tuto Rezervu vztahují. Podmínky mohou vyžadovat, aby na určitou dobu bylo zadrženo určité procento z částky přijaté na váš Účet nebo aby určitá částka byla zadržena jako Rezerva, případně podniknutí jakýchkoliv jiných kroků, které společnost PayPal bude považovat za nezbytné, aby se ochránila před rizikem spojeným s vaším Účtem. Společnost PayPal může kdykoli změnit podmínky Rezervy tím, že vám oznámí nové podmínky. Máte-li výhrady vůči vytvoření Rezervy, můžete svůj Účet zrušit. Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde k uzavření vašeho Účtu, máme právo držet vaše prostředky jako Rezervu po dobu 180 dní. V rámci řízení rizik u jednotlivých Účtů můžeme také omezit částku, kterou si můžete okamžitě vybrat, nebo změnit rychlost či způsob platby u výběrů, částky na započtení závazků z vašeho Zůstatku a/nebo požadovat, abyste vy nebo osoba s vámi spojená uzavřeli se společností PayPal další bezpečnostní ujednání (např. poskytnutím záruky nebo uložením finančních prostředků jako zajištění vašich závazků vůči nám nebo třetím stranám). Zavazujete se rovněž, že na vlastní náklady přijmete jakákoliv další opatření (mimo jiné včetně vyhotovení všech nezbytných dokumentů a registrace jakýchkoli dokumentů, které po vás můžeme důvodně požadovat pro účely vzniku jakéhokoli zajišťovacího práva nebo pro jiné účely) potřebná k vytvoření Rezervy nebo jiné formy zajištění způsobem, který rozumně stanovíme.

10.5 Zadržení platby

 1. Souhlasíte s tím, že pokud:
  1. obdržíte platbu, která zahrnuje Transakční riziko; nebo
  2. existuje vyšší než přijatelné riziko nebo expozice spojená s vaším Účtem (na základě informací, které má společnost PayPal k dispozici v rozhodné době, a na základě toho, co dle svého uvážení považuje za všech okolností za přijatelnou úroveň rizika nebo expozice pro společnost PayPal, její zákazníky a/nebo její poskytovatele služeb).

   Společnost PayPal může dle svého výhradního uvážení (s ohledem na přiměřený postup) danou platbu nebo libovolnou platbu zadržet. Pokud společnost PayPal provede na vašem Účtu zadržení prostředků, vyrozumí vás o tom (mimo jiné včetně oznámení o možné délce trvání zadržení) – prostředky budou vedeny na vašem Rezervním účtu a ve vašem Zůstatku na Účtu PayPal budou zobrazeny jako „čekající na zpracování“. O zadržení vás můžeme vyrozumět prostřednictvím oprávněných třetích stran (např. partnerských platforem, na kterých provádíte transakce).
 2. Společnost PayPal zruší zadržení vaší platby podle tohoto ustanovení, jakmile rozhodne, že již pominulo Transakční riziko nebo riziko či expozice spojená s vaším Účtem. Vezměte na vědomí, že pokud (bez ohledu na výše uvedená ustanovení) dojde ke Sporu, Reklamaci, Vrácení peněz na kartu nebo Zrušení platby u zadržené platební transakce, mohou být finanční prostředky (nebo částka odpovídající příslušné platbě) zadrženy na vašem Rezervním účtu až do doby, než dojde k vyřešení této záležitosti v souladu s touto Smlouvou.
 3. Zavazujete se, že společnosti PayPal poskytnete veškeré informace, které může důvodně požadovat, aby mohla rozhodnout, zda již pominulo Transakční riziko nebo riziko či expozice vašeho Účtu. Máte-li výhrady vůči zadržení platby podle tohoto ustanovení, můžete svůj Účet zrušit. Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde k uzavření vašeho Účtu, společnost PayPal má podle tohoto ustanovení právo zadržet platbu až na dobu 180 dní ode dne, kdy dojde ke splnění veškerých závazků vyplývajících ze smlouvy o prodeji (ke které se příslušná platba vztahuje).

10.6 Informace o Uživateli

 1. Aby společnost PayPal mohla splnit své závazky proti praní špinavých peněz, vyhrazuje si právo vyžádat si od vás kromě informací uvedených v této Smlouvě také další doplňující informace. Zavazujete se, že vyhovíte všem žádostem o další informace, které důvodně potřebuje společnost PayPal k tomu, aby mohla dodržet závazky proti praní špinavých peněz. To může mimo jiné vyžadovat, abyste společnosti PayPal faxem, e-mailem nebo i jiným způsobem zaslali určité identifikační dokumenty. Dále se také zavazujete, že společnosti PayPal na základě rozumného požadavku na své vlastní náklady poskytnete informace o vaší finanční situaci a činnosti, včetně poslední účetní závěrky (ověřené nebo neověřené) a výpisu pohybů na účtu obchodníka (je-li to možné).
 2. Získání Ověřeného statusu

Abyste získali Ověřený status, musíte v závislosti na stavu vašeho Účtu provést následující kroky:

Zákazníci z Velké Británie:

Majitelé Osobního účtu: Buď:

1) zřídit Inkaso a provést Postup potvrzení banky; nebo

2) mít úspěšně schválenou žádost o Službu PayPal Credit a aktivovat ji.

Majitelé Firemního účtu: Buď:

1) zřídit Inkaso, provést Postup potvrzení banky a předložit doplňující údaje o firmě; nebo

2) mít úspěšně schválenou žádost o Službu PayPal Credit, aktivovat ji a předložit doplňující údaje o firmě.

Zákazníci z Relevantních zemí: přidat kreditní kartu a provést Postup propojení a potvrzení karty.

Společnost PayPal vám může čas od času nabídnout i jiné způsoby či postupy pro získání Ověřeného statusu. Zvýrazněním uživatele jako „Ověřeného“ společnost PayPal prohlašuje pouze to, že Ověřený uživatel dokončil kroky postupu potřebného k získání Ověřeného statusu. Ustanoveními z článku 1.1 a přidělením Ověřeného statusu Uživateli se společnost PayPal nijak nezaručuje, nezavazuje a ani neprohlašuje, že Ověřený uživatel dokončí platební transakci.

10.7 Oznámení důvodů našeho postupu

Naše rozhodnutí podniknout kroky uvedené v tomto článku 10 a případné další kroky, které podnikneme na základě této Smlouvy bez ohledu na to, zda omezují nebo rozšiřují váš přístup k naší Službě, infrastruktuře, webovým stránkám, softwaru nebo systémům (včetně sítí a serverů používaných k poskytování Služeb) provozovaných námi nebo naším jménem (mimo jiné včetně blokování, omezení, pozastavení, ukončení, zadržení a rezerv), mohou vycházet z důvěrných kritérií, která jsou zásadní pro naše řízení rizik a ochranu společnosti PayPal, našich zákazníků a/nebo poskytovatelů služeb. Kromě toho může poskytnutí informací týkající se těchto rozhodnutí podléhat zákazu na základě nařízení či rozhodnutí státních orgánů. Nejsme povinni sdělovat vám údaje o našem řízení rizik či bezpečnostních postupech nebo naše důvěrné informace.

Zpět na začátek

11. Program ochrany prodejce

11.1 Co je Ochrana prodejce PayPal?

Pokud jste příjemcem platby provedené zákazníkem („Příjemce platby“), můžeme vám nahradit částku za Reklamaci, Vrácení peněz na kartu nebo Zrušení platby na základě následujících důvodů:

 1. Zrušení platby nebo Vrácení peněz na kartu bylo provedeno z toho důvodu, že se jednalo o „Neoprávněnou platbu“ (s výjimkou všech „Neoprávněných plateb“ provedených v prostředí, které nehostuje služba PayPal); nebo
 2. Reklamace nebo Vrácení peněz na kartu bylo provedeno z důvodu, že „Nebylo doručeno“;

přičemž služba PayPal od vás obdrží doklad o tom, že položka byla odeslána nebo doručena v souladu s níže uvedenými požadavky, s výhradou dalších ustanovení tohoto článku 11 (mimo jiné včetně Požadavků na způsobilost v článku 11.6).

Přečtěte si článek 13 (Ochrana kupujícího PayPal), abyste věděli, kdy může dojít k Reklamaci. Pokud prodáváte v zahraničí nebo obchodujete s kupujícími z jiných zemí, musíte si přečíst zásady ochrany kupujícího PayPal té země, kde sídlí vaši cíloví zákazníci (relevantní zásady ochrany kupujícího PayPal jsou k dispozici zde a jsou také dostupné v zápatí s názvem „Právní informace“ nebo „Právní smlouvy“ na většině stránek společnosti PayPal), protože tyto zásady se budou vztahovat na vás jako příjemce platby nebo prodejce.

Přečtěte si také článek 5.3 (Riziko Zrušení platby, Vrácení peněz na kartu a Reklamace), abyste pochopili rizika spojená se Zrušením platby, Vrácením peněz na kartu a Reklamacemi, vzniklá při přijímání plateb.

 

11.2 Dostupnost Ochrany prodejce PayPal

Ochrana prodejce PayPal je k dispozici:

všem příjemcům plateb, kteří mají registrovaný účet (nebo účty) PayPal a kteří přijímají platby PayPal od kupujících, jež provádějí způsobilý nákup (po celém světě a všude, kde jsou přijímány platby PayPal).

Ochrana prodejce PayPal se nevztahuje na stížnosti, chargebacky a/nebo storna v případě, že nákup „Zásadním způsobem neodpovídá popisu“ (SNAD), ani se nevztahuje na zboží, které jste doručili nebo vyzvedli osobně.

11.3 Jakou ochranu poskytuje Ochrana prodejce PayPal?

V souladu s bodem 10.2j a tímto článkem 11:

a. společnost PayPal vám nahradí plnou částku za způsobilou platbu za položku, která je předmětem Reklamace, Vrácení peněz na kartu nebo Zrušení platby, a případně se vzdá Poplatku za vrácení peněz na kartu; a

b. v rámci Ochrany prodejce PayPal neexistuje žádný limit na počet plateb, za které můžete obdržet náhradu.

11.4 Co se stane, když kupující požádá o Reklamaci, Vrácení peněz na kartu nebo Zrušení platby?

Společnost PayPal dočasně zadrží finanční prostředky na vašem Účtu, čímž pokryje plnou částku na Reklamaci, Vrácení peněz na kartu nebo Zrušení platby. Další podrobnosti o dočasném zadržení finančních prostředků naleznete v bodě 10.1.d.

11.5 Pokud ochrana prodejce PayPal platbu nepokryje, společnost PayPal odebere prostředky z vašeho účtu a vrátí platbu kupujícímu. Také vám může být účtován poplatek za chargeback služby PayPal.

11.6 Požadavky na způsobilost

Jaké Požadavky na způsobilost se vztahují na Ochranu prodávajícího PayPal?

Aby se na vás vztahovala Ochrana prodejce PayPal, musíte splnit všechny tyto požadavky:

 1. Transakce není nezpůsobilá podle článku 11.10.
 2. Na vašem Účtu na stránce „Údaje o transakci“ musí být transakce označena společností PayPal jako způsobilá nebo částečně způsobilá pro Ochranu prodávajícího PayPal. Pokud je označena jako způsobilá, platí ochrana jak pro Neoprávněné platby, tak pro případ, kdy zboží Nebylo doručeno. Pokud je označena jako částečně způsobilá, platí ochrana pouze pro případ, kdy Zboží nebylo doručeno.
 3. V případě hmotných položek zašlete položku na dodací adresu uvedenou na stránce „Údaje o transakci“. Pokud je položka doručena osobně nebo pokud Příjemce platby zaslal položku na jinou adresu (například když kupující požádá o zaslání položky na jinou adresu s tím, že se jedná o adresu do práce nebo adresu pro doručení dárku), nebude způsobilá pro náhradu podle programu.

Na stránku „Údaje o transakci“ se dostanete po přihlášení do Účtu PayPal, volbou možnosti „Historie“ a možnosti „Podrobnosti“ dané transakce.

 1. Musíte dodržet níže uvedené požadavky na doručení.
 2. Za nákup musíte obdržet jednorázovou platbu z jednoho Účtu PayPal.
 3. Musíte reagovat na požadavky společnosti PayPal týkající se předložení potřebné dokumentace a dalších informací, které společnost PayPal bude důvodně vyžadovat, aby věc včas prošetřila.
 4. Vaše hlavní sídlo, které jste také uvedli ve svém Účtu PayPal, musí být v Relevantní zemi.
 5. Vaše způsobilost není jinak pozastavena.

Požadavky na způsobilost uvedené výše v bodech c. a d. se nevztahují na položky, za které obdržíte platbu přes funkci Služby PayPal – Platba na základě umístění, za předpokladu, že poskytnete doklad (k přiměřené spokojenosti společnosti PayPal) o tom, že daná položka byla kupujícím vyzvednuta nebo mu byla doručena.

11.7 Jaké jsou požadavky na doručení?

 

Ochrana proti Neoprávněným platbám

Ochrana v případě, že zboží Nebylo doručeno

Požadavky na poštovné

Pro služby a nehmotné položky (v zemích, kde jsou takové transakce způsobilé pro ochranu prodejce PayPal): Doklad o doručení

 

Pro ostatní transakce: Doklad o odeslání (minimálně) nebo doklad o doručení

Doklad o doručení

11.8 Co je „Doklad o odeslání“?

Online nebo fyzická dokumentace od poštovní společnosti, kde jsou zahrnuty všechny následující položky:

 1. stav „odesláno“ (nebo ekvivalent) a datum odeslání,
 2. Adresa příjemce, která zahrnuje alespoň město/okres nebo PSČ (či mezinárodní ekvivalent).
 3. Oficiální přijetí od přepravce (například poštovní razítko, stvrzenka nebo údaje ke sledování zásilky online). Pokud ovšem máte Doklad o doručení, nepotřebujete Doklad o odeslání.

11.9 Co je „Doklad o doručení“?

Dokladem o doručení pro hmotné položky se rozumí online dokumentace od poštovní společnosti, kde jsou zahrnuty všechny následující položky:

 1. Stav „doručeno“ (nebo ekvivalent) a datum doručení.
 2. Adresa příjemce, která zahrnuje alespoň město/okres nebo PSČ (či mezinárodní ekvivalent).

Dokladem o doručení pro nehmotné položky a služby se rozumí jakýkoliv přesvědčivý důkaz (jak je stanoveno společností PayPal), který prokáže, že prodej byl uskutečněn, a to včetně následujících informací:

 1. Datum dodání položky nebo služby.
 1. Adresa příjemce (například e-mail/IP), kde je to možné.

11.10 Jaké jsou příklady položek, transakcí nebo případů, které nejsou způsobilé pro Ochranu prodávajícího PayPal?

 1. Pro:
  1. Příjemce plateb se sídlem mimo Velkou Británii: digitální zboží a licence pro digitální obsah.
  2. Příjemce plateb se sídlem ve Velké Británii: nehmotné položky (včetně digitálního zboží a licencí pro digitální obsah) a služby.
   Když společnost PayPal může dle vlastního uvážení některé nehmotné položky (včetně digitálního zboží a licencí pro digitální obsah) nebo služby občas považovat za způsobilé, pokud není písemně se společností PayPal dohodnuto jinak, následující položky zůstanou vždy nezpůsobilé:
   1. Položky ekvivalentní hotovosti (mimo jiné včetně položek s uloženou hodnotou, jako jsou například dárkové a předplacené karty)
   2. Platby provedené v souvislosti s finančními produkty a investicemi
   3. Příspěvky
 2. Položky, které doručujete (nebo jsou vyzvedávány) osobně (s výjimkou položek, za které jste obdrželi platbu přes funkci Služby PayPal – Platba na základě umístění).
 3. Transakce zpracované jinak než přes účet PayPal kupujícího. Pokud byla například platba přijata jako přímá platba kartou (včetně plateb přes služby Zong, Website Payment Pro, virtuální terminál a PayPal Here) nebo jako platba přes PayPal provedená nepřihlášeným uživatelem, ochrana se na ni nevztahuje.
 4. Reklamace, Vrácení peněz na kartu nebo Zrušení platby v případě, že zboží Zásadním způsobem neodpovídá popisu a/nebo reklamace provedené přímo přes eBay.
 5. Platby provedené přes aplikaci PayPal Business.
 6. Platby uskutečněné v souvislosti se zlatem (ať už ve fyzické formě, nebo při obchodování na burze).
 7. Hromadné platby přes službu PayPal.

 

Zpět na začátek

12. Chyby a Neoprávněné transakce

12.1 Odhalování chyb a/nebo Neoprávněných transakcí. Historii svých transakcí si můžete kdykoliv prohlédnout tak, že se přihlásíte ke svému Účtu na webových stránkách PayPal a kliknete na kartu „Historie“. Je velmi důležité, abyste ihned vyrozuměli společnost PayPal, pokud máte důvod se domnívat, že došlo k následujícím aktivitám: (i) z vašeho účtu byla odeslána neoprávněná transakce; (ii) došlo k neoprávněnému přístupu k vašemu účtu; (iii) vaše heslo nebo kód PIN byly ohroženy; (iv) došlo ke ztrátě, odcizení nebo deaktivaci některého zařízení, které používáte k přístupu ke službám; nebo (v) někdo bez vašeho povolení převedl nebo by mohl převést peníze z vašeho účtu (to zahrnuje také případ, kdy svůj účet propojíte s platformou třetí strany (včetně webu nebo aplikace), abyste mohli iniciovat platby prostřednictvím této platformy, ale z vašeho účtu je přes tuto platformu provedena platba za transakci, kterou jste nezadali) (dále souhrnně označeno jako „neoprávněný přístup k účtu“). Pokud máte důvod domnívat se, že na vašem Účtu došlo k jakékoli jiné chybě, musíte nám to ihned oznámit. Abyste mohli společnost PayPal ihned vyrozumět o jakékoli případné výše uvedené události, důrazně doporučujeme, abyste svůj Účet pečlivě a pravidelně sledovali. Pokud usoudíme, že jste nejednali úmyslně tak, abyste umožnili třetí straně získat přístup k vašemu ID Služby PayPal a/nebo heslu/kódu PIN nebo vašemu zařízení během vašeho přihlášení ke Službám, nebudeme vás považovat za odpovědné za neoprávněné použití vašeho Účtu jinou osobou. Pokud budeme mít důkazy ukazující, že jste jednali úmyslně tak, abyste umožnili třetí straně získat přístup k vašemu ID Služby PayPal a/nebo heslu/kódu PIN, nebo pokud jste jednali podvodně nebo jste úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti nedodrželi své povinnosti používat svůj Platební nástroj způsobem uvedeným v této Smlouvě, budeme vás považovat za odpovědné za neoprávněné použití vašeho Účtu.

12.2 Upozornění společnosti PayPal na chyby, neoprávněné transakce nebo zneužití či neoprávněné použití vašeho platebního nástroje. Pokud se domníváte, že došlo nebo má dojít k chybě, neoprávněné transakci, zneužití nebo neoprávněnému použití vašeho Platebního nástroje nebo Účtu, musíte nám to oznámit, a to buď kontaktováním Služeb zákazníkům PayPal na telefonním čísle uvedeném na webových stránkách PayPal pomocí tohoto formuláře pro podání oznámení, nebo písemně na adrese: PayPal, K rukám: Error Resolution Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Pokud nám poskytnete informace po telefonu, můžeme vás požádat, abyste nám svůj dotaz zaslali písemně do deseti pracovních dnů od telefonického kontaktu. Vyplňte formulář místopřísežného prohlášení a zašlete nám ho online nebo poštou na adresu: PayPal, K rukám: Error Resolution Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Jste povinni nám poskytnout veškeré informace o okolnostech případných chyb, neoprávněných transakcí a/nebo zneužití či neoprávněného použití vašeho Platebního nástroje nebo Účtu, které máte k dispozici, a podniknout všechny přiměřené požadované kroky, abyste společnosti PayPal pomohli při jejím šetření. V souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů (označovanými také jako prohlášení o ochraně osobních údajů) můžeme třetím stranám poskytnout informace, které za takovýchto okolností považujeme za relevantní.

12.3 Kontrola zpráv o chybách. Aniž by byla dotčena vaše zákonná práva, sdělíme vám výsledky našeho šetření do 20 pracovních dnů od obdržení vašeho upozornění. Pokud jsme udělali chybu, okamžitě ji opravíme. Pokud však budeme potřebovat více času, může prošetření vašeho dotazu trvat až 60 dní. Pokud zjistíme, že potřebujeme více času, můžeme do deseti pracovních dnů od obdržení vašeho oznámení na váš účet provizorně připsat částku, kterou považujete za chybnou, abyste měli elektronické peníze k dispozici i v době, kdy bude probíhat šetření. Pokud nám poskytnete informace po telefonu a do deseti pracovních dnů od vašeho ústního oznámení neobdržíme váš dotaz v písemné formě, nepřipíšeme vám provizorně danou částku na účet.

Výsledky šetření vám sdělíme do tří Pracovních dnů od jeho ukončení. Pokud rozhodneme, že nedošlo k žádné chybě, zašleme vám písemné vysvětlení a můžeme vám odepsat jakoukoliv částku, kterou jsme vám dříve dočasně připsali v souvislosti s údajnou chybou. Můžete nás požádat o kopie dokumentů, které jsme použili při našem šetření (aniž by vám byl účtován Poplatek za vyžádání záznamů uvedený v Příloze 1).

12.4 Odpovědnost za Neoprávněné transakce. Aniž by byla dotčena vaše zákonná práva, pokud nahlásíte, že došlo k neoprávněnému přístupu k vašemu účtu, a neexistují žádné důkazy, které by naznačovaly podvodné, úmyslné nebo hrubé nedbalostní jednání z vaší strany, uhradíme vám v plné výši všechny nepovolené transakce odeslané z vašeho účtu za předpokladu, že nás o tomto neoprávněném přístupu k vašemu účtu budete informovat bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 13 měsíců od provedení první transakce, k níž došlo na základě nepovoleného přístupu. Pokud se budeme důvodně domnívat, že je zapotřebí provést další šetření, abychom mohli jasněji zjistit okolnosti týkající se ohlášeného Neoprávněného přístupu k účtu, budeme při tomto šetření postupovat tak, jak je popsáno v článku 12.3 výše.

12.5 Nárok na vrácení peněz za platební transakce provedené na základě autorizace. Máte nárok na vrácení plné částky jakékoliv platební transakce, která byla provedena na základě autorizace, a to za předpokladu, že byly splněny podmínky vztahující se na vrácení peněz popsané v oddílu 4.8.

12.6 Chyby. Pokud odhalíme nějakou chybu při zpracování, opravíme ji. Pokud jste v důsledku této chyby obdrželi menší částku, než na jakou jste měli nárok, společnost PayPal vám rozdíl připíše na váš Účet. Pokud jste v důsledku této chyby obdrželi vyšší částku, než na jakou jste měli nárok, společnost PayPal může tento přeplatek z vašeho účtu odepsat. Pokud omylem dojde k provedení platby vámi používaným Způsobem platby, může společnost PayPal tuto chybu napravit tak, že danou částku z příslušného Způsobu platby odepíše nebo ji do něj (případně) připíše. Pokud v důsledku této chyby nedokončíme vaši transakci včas nebo ve správné výši, poneseme vůči vám odpovědnost za vrácení jakékoliv částky související s touto chybnou nebo nevykonanou platební transakcí, jakož i za vaše ztráty a případné škody způsobené přímo, které jsou rozumně předvídatelné v důsledku této chyby, pokud nedošlo k tomu, že:

 1. jste, aniž bychom na tom nesli vinu, neměli dostatek finančních prostředků k dokončení transakce;
 2. náš systém nefungoval správně a o jeho selhání jste věděli, když jste začali zadávat danou transakci; nebo
 3. k provedení transakce nedošlo, navzdory našim rozumným opatřením, kvůli okolnostem, které jsou mimo naši kontrolu (jako je například požár, záplavy nebo ztráta připojení k internetu).

Bez ohledu na jakoukoli jinou podmínku této smlouvy neponese společnost PayPal žádnou odpovědnost za nevykonání nebo chybné provedení platební transakce, pokud nebudete společnost PayPal o této záležitosti informovat bez zbytečného odkladu, jakmile ji odhalíte, nebo v každém případě nejpozději do 13 měsíců od data odepsání částky platební transakce.

Zpět na začátek

13. Ochrana kupujícího PayPal

13.1 Co je Ochrana kupujícího PayPal?

Ochrana kupujícího PayPal umožňuje společnosti PayPal učinit na základě jejího vlastního uvážení konečné rozhodnutí o jakémkoliv problému, který kupující oznámí v souvislosti s nákupem zaplaceným prostřednictvím Služby PayPal. Na základě svého konečného rozhodnutí může společnost PayPal nahradit kupujícímu částku platby za nákup (až do celkové ceny nákupu a případně včetně původních nákladů na poštovné) uskutečněné prostřednictvím Služby PayPal, přičemž odpovědnost za tuto náhradu vůči společnosti PayPal ponese Příjemce platby.

Ochrana kupujícího PayPal není zárukou na žádný produkt ani službu. Neposkytuje žádné záruky. Ochrana kupujícího PayPal nemá vliv na vaše zákonná práva vůči Příjemci platby. Vezměte na vědomí také článek 13.2 níže (Je Ochrana kupujícího PayPal pro mě vhodná?).

Pokud jste Příjemcem platby, vaše odpovědnost v rámci Ochrany kupujícího PayPal může být krytá Programem ochrany prodejce (podrobnosti naleznete v článku 11). Někdy můžeme být schopni (na základě našeho výhradního uvážení) zbavit vás odpovědnosti za takovouto náhradu z jiných důvodů (ale nejsme povinni tak učinit).

Ať už jste kupujícím, nebo Příjemcem platby, berete na vědomí, že naše Služby mohou být používány jako možnost platby za nejrůznější typy nákupů, a to jak nákupů online, tak i nákupů v prodejně. Bez ohledu na jakákoliv další ustanovení této Smlouvy souhlasíte s tím, že společnost PayPal může (ale není povinna) kdykoliv a z jakéhokoli důvodu na základě svého vlastního uvážení a aniž by jí tím vznikla jakákoli odpovědnost:

 1. učinit konečné rozhodnutí o jakémkoliv problému s nákupem ohlášeném kupujícím s Účtem PayPal registrovaným kdekoliv na světě (ať již v rámci zásady Ochrany kupujícího PayPal, nebo na základě Uživatelské smlouvy země, ve které je Účet PayPal tohoto kupujícího registrován, nebo na jiném základě) ve prospěch kupujícího nebo Příjemce platby. Konečné rozhodnutí vám bude vždy sděleno písemně (může být také e-mailem). V případě, že společnost PayPal učiní konečné rozhodnutí týkající se daného problému ve prospěch kupujícího nebo Příjemce platby, musí obě strany toto konečné rozhodnutí společnosti PayPal respektovat; a
 2. vzdát se podmínek krytí v rámci Ochrany kupujícího PayPal (ať již dle této Smlouvy, nebo jinak, mimo jiné včetně podmínek náhrady popsaných v článku 13.4), a to kdykoli a z jakéhokoli důvodu s cílem usnadnit vyřešení jakéhokoliv problému s nákupem zaplaceným prostřednictvím Služby PayPal, který kupující ohlásí. To může mimo jiné zahrnovat možnost náhrady za Spory nebo Reklamace zahájené mimo časové rámce stanovené v článku 13.5 u některých nákupů (obvykle u nákupů, u kterých bylo dohodnuto doručení nebo provedení mimo časový rámec stanovený v článku 13.5), kde máme důvod se domnívat, že kupující v této lhůtě neměl dostatečnou možnost zjistit, že se u daného nákupu vyskytne problém.

Společnost PayPal není povinna nahradit vám náklady vynaložené na splnění žádosti společnosti PayPal o spolupráci při řešení daného problému (mimo jiné včetně nákladů na vrácení položky, která Zásadním způsobem neodpovídá popisu (SNAD), Příjemci platby nebo jiné straně dle požadavku společnosti PayPal), i když někdy tyto náklady nahradit může.

Pokud prodáváte v zahraničí nebo obchodujete s kupujícími z jiných zemí, musíte si přečíst zásady ochrany kupujícího PayPal té země, kde sídlí vaši cíloví zákazníci (relevantní zásady ochrany kupujícího PayPal jsou k dispozici zde a jsou také dostupné v zápatí s názvem „Právní informace“ nebo „Právní smlouvy“ na většině stránek společnosti PayPal), protože tyto zásady se budou vztahovat na vás jako příjemce platby nebo prodejce.

13.2 Je Ochrana kupujícího PayPal pro mě vhodná?

Výsledek jakéhokoliv rozhodnutí učiněného společností PayPal v rámci Ochrany kupujícího PayPal nemusí vždy vyhovovat vašim konkrétním potřebám, a proto dříve než se rozhodnete řešit svůj problém přes společnost PayPal, měli byste si pečlivě přečíst tento článek 13 a zvážit své možnosti.

Pokud se rozhodnete kontaktovat společnost PayPal, aby vyřešila nějaký problém, můžeme požadovat, abyste problém řešili přijetím nevratného opatření, což může vést k tomu, že za daných okolností již nebude možné problém vyřešit žádným jiným způsobem. Dle článku 13.6 může společnost PayPal například požadovat, abyste danou položku vrátili Příjemci platby.

S ohledem na vaše konkrétní potřeby a vyhlídky může být vhodnější vyřešit váš problém bez zapojení společnosti PayPal. Níže je uvedeno několik příkladů, jak svůj problém můžete vyřešit i bez zapojení společnosti PayPal.

 1. Vyřešte problémpřímo s Příjemcem platby:Než se s problémem obrátíte na společnost PayPal, kontaktujte přímo Příjemce platby a vyřešte problém v souladu s podmínkami vrácení Příjemce platby (pokud Příjemce platby podmínky vrácení má) uvedenými v jeho záznamech o prodeji, na jeho webových stránkách nebo v jiných dokumentech o prodeji. Pokud tak učiníte:
 2. budou i nadále platit podmínky náhrady popsané v článku 13.4 (mimo jiné včetně časového rámce pro zahájení Sporu stanoveného v bodě 13.5b). Je vaší povinností sledovat tyto lhůty; a
 3. existuje zde riziko, že Příjemce platby může požadovat, abyste podnikli určité kroky, které by mohly způsobit, že nebudete splňovat podmínky náhrady uvedené v článku 13.4 (například pokud (ať už podle podmínek vrácení Příjemce platby, nebo jinak) vám Příjemce platby nařídí (a vy jej uposlechnete), abyste zakoupenou položku odeslali na jinou adresu, než jaká je uvedená v našich záznamech jako adresa Příjemce platby, můžeme dospět k rozhodnutí, že jste tuto položku neposlali Příjemci platby zpět v souladu s článkem 13.6).

  Jste-li Příjemcem platby, souhlasíte (vzhledem ke své možné odpovědnosti za jakoukoli náhradu provedenou společností PayPal kupujícímu) s tím, že je ve vašem zájmu vyřešit jakýkoli problém týkající se nákupu zaplaceného prostřednictvím Služby PayPal přímo s kupujícím.
 4. Uplatnění zákonných nároků a práv: Můžete se obrátit na Evropské spotřebitelské centrum (ECC-Net) na stránce https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en, kde vám poradí ohledně vašich spotřebitelských a dalších zákonných práv (pokud jste rezidentem ve Velké Británii, můžete také kontaktovat kancelář Citizens Advice Bureau na adrese https://www.adviceguide.org.uk).
 5. Uplatnění práva na vrácení peněz na kartu: Právo na vrácení peněz na kartu můžete uplatnit u vaší karetní společnosti nebo (případně) u vydavatele vaší karty, ale pokud se současně budete domáhat vyřešení vašeho problému (ať už prostřednictvím Reklamace nebo Sporu) v rámci Ochrany kupujícího PayPal nebo pokud budete usilovat o dvojí náhradu, může společnost PayPal váš Spor nebo Reklamaci uzavřít a/nebo vás považovat za odpovědné za částku, která vám byla vyplacena jako náhrada v rámci Ochrany kupujícího PayPal, a pak budete muset spoléhat výlučně na vaše právo na vrácení peněz na kartu.

Bez ohledu na to, jakým způsobem se pokusíte váš problém vyřešit, může se stát, že budete muset podniknout určité nevratné opatření, které může zhoršit vaše šance na vyřešení tohoto problému jiným způsobem. Proto pečlivě zvažte všechny možnosti.

13.3 Co se stane, když společnost PayPal rozhodne s konečnou platností ve prospěch kupujícího…

Pokud jsem kupující? Pokud společnost PayPal učiní konečné rozhodnutí o vašem problému (mimo jiné včetně vašeho Sporu nebo Reklamace) ve váš prospěch, může vám nahradit částku platby za nákup (až do celkové ceny nákupu a případně včetně původních nákladů na poštovné) uskutečněné prostřednictvím Služby PayPal (ale nemá povinnost tak učinit). Podrobnosti o podmínkách náhrady naleznete v článku 13.4 (Podmínky náhrady).

Pokud jsem Příjemce platby? Pokud společnost PayPal učiní konečné rozhodnutí týkající se problému kupujícího ve prospěch kupujícího, budete společnosti PayPal odpovídat za částku, kterou společnost PayPal kupujícímu případně nahradila. Společnost PayPal nebude povinna vrátit vaše poplatky PayPal související s transakcí ani jiné poplatky účtované z vašeho Účtu PayPal třetí stranou v souvislosti s transakcí (např. poplatky účtované platformou třetí strany, na které jste provedli svůj prodej). V některých případech (např. pokud prohrajete Reklamaci týkající se zboží, které Zásadním způsobem neodpovídá popisu (SNAD), protože společnost PayPal má důvod se domnívat, že zboží, které jste prodali, je padělek) se může stát, že zboží nedostanete zpět (např. se může stát, že příslušný orgán převezme kontrolu nad zbožím a/nebo jej převezme do svého držení nebo s ním může být naloženo jiným nevratným způsobem).

13.4 Podmínky náhrady

Podle Ochrany kupujícího PayPal vám může být poskytnuta náhrada za problém s nákupem pouze v případě, že jsou splněny následující požadavky:

 1. Váš nákup je způsobilý. Nákupy většiny zboží a služeb jsou způsobilé (včetně jízdenek/letenek, nehmotných věcí, jako jsou přístupová práva k digitálnímu obsahu nebo jiné licence); výjimku tvoří následující transakce:
  1. nákup nemovitostí (mimo jiné včetně nemovitosti k bydlení);
  2. nákup libovolných podílů v podniku (mimo jiné včetně položek nebo služeb tvořících součást akvizice podniku nebo korporace);
  3. nákupy vozidel (mimo jiné včetně motorových vozidel, motocyklů, karavanů, letadel a lodí) s výjimkou osobně přenosných lehkých vozidel používaných pro rekreační účely, jako jsou jízdní kola a gyroskútry;
  4. platby na platformách na principu crowdfunding nebo crowdlending;
  5. nákupy zboží vyrobeného na zakázku (pokud příjemce netvrdí, že Nebylo doručeno);
  6. nákupy zboží a služeb zakázané Zásadami používání služby PayPal;
  7. nákupy průmyslových strojů používaných při výrobě;
  8. nákupy položek ekvivalentních hotovosti (mimo jiné včetně položek s uloženou hodnotou, jako jsou například dárkové a předplacené karty);
  9. nákupy zboží a služeb pomocí Služby Zong, Website Payments Pro nebo Virtual Terminal;
  10. Osobní transakce;
  11. hazardní hry, hraní her a/nebo jiné aktivity zahrnující možnost vyhrát cenu;
  12. platby provedené v souvislosti s finančními produkty a investicemi;
  13. platby státním orgánům (kromě státních podniků) nebo obchodníkům jednajícím na základě pověření od státních orgánů;
  14. příspěvky;
  15. nákupy položek, u nichž provádíte osobní vyzvednutí nebo u nichž zajišťujete vyzvednutí vaším jménem (včetně maloobchodních prodejen) a o nichž tvrdíte, že Nebyly doručeny;
  16. platby uskutečněné v souvislosti se zlatem (ať už ve fyzické formě, nebo při obchodování na burze); a
  17. Hromadné platby přes službu PayPal.

   PayPal může podle svého vlastního uvážení automaticky uzavřít jakýkoli váš spor nebo stížnost, u nichž má důvodné podezření, že nesouvisí se způsobilým nákupem, jak je uvedeno výše.
 2. Odeslali jste platbu za nákup z vašeho Účtu PayPal na Účet PayPal Příjemce platby prostřednictvím karty Odeslat peníze, která se vztahuje na platby za zboží a/nebo služby na webových stránkách nebo v aplikaci PayPal, nebo nákupy PayPal Příjemce platby (mimo jiné včetně funkce Služby PayPal – Platba na základě umístění, pokud ji Příjemce platby používá).
 3. Váš problém je, že buď:
  1. váš nákup nebyl doručen – „Nebylo doručeno“ (Not Received, „NR“); nebo
  2. váš nákup „Zásadním způsobem neodpovídá popisu“ ( Significantly Not as Described, „SNAD“). Další popis toho, co je míněno zkratkou „SNAD“, je uveden v článku 13.8.

   Pokud je vaším problémem transakce, kterou jste neautorizovali (mimo jiné včetně duplicitní nebo nesprávné platby při použití funkce Služby PayPal – Platby na základě umístění), podívejte se do článku 12 a navštivte Bezpečnostní centrum Služby PayPal na adrese https://www.paypal.co.uk/security. Problém můžete ohlásit prostřednictvím Bezpečnostního centra Služby PayPal nebo zde.
 4. Dodrželi jste postup popsaný v článku 13.5 (Jak mám vyřešit svůj problém?).
 5. Neobdrželi jste náhradu za daný nákup z jiného zdroje.
 6. Vaše způsobilost není jinak pozastavena.
 7. Společnost PayPal rozhodla s konečnou platností o vašem problému ve váš prospěch.

13.5 Jak mám vyřešit svůj problém?

 1. Pokuste se vyřešit svůj problém přímo s Příjemcem platby.

  Vynaložte přiměřené úsilí na vyřešení problému přímo s Příjemcem platby. Pokud přesto nedokážete problém vyřešit, přejděte do Centra řešení problémů a postupujte podle bodů b, c a d.
 2. Zahajte Spor

  Spor zahajte do 180 dnů od data, kdy jste provedli platbu za nákup, kvůli kterému chcete zahájit Spor. Můžeme odmítnout přijmout Spor, který zahájíte v souvislosti s nákupem po uplynutí dané lhůty (mějte to na paměti, pokud jste se s Příjemcem platby dohodli na termínu dodání položky nebo poskytnutí služby, který spadá do období po uplynutí dané lhůty).
 3. Eskalace od Sporu k Reklamaci

  Pokud jste se nedokázali dohodnout s Příjemcem platby, přistupte do 20 dnů od zahájení Sporu k eskalaci od Sporu k Reklamaci. Je vaší povinností sledovat tyto lhůty.

  Pokud společnost PayPal nestanoví jinak, musíte počkat nejméně 7 dnů od data platby, než budete moci přistoupit k eskalaci Sporu za zakoupené zboží, které Nebylo doručeno (NR).

  Pokud nepřistoupíte k eskalaci od Sporu k Reklamaci do 20 dnů, může společnost PayPal spor uzavřít a nebudete způsobilí pro náhradu podle podmínek Ochrany kupujícího PayPal.

  Společnost PayPal vám může v některých případech povolit upravit nebo změnit Reklamaci po jejím podání, a to pouze v případě, že chcete doplnit další informace nebo chcete změnit důvod vašeho Sporu/Reklamace z „Nebylo doručeno“ na „Zásadním způsobem neodpovídá popisu“. Jinak nemůžete Reklamaci po jejím podání upravit ani změnit.
 4. Odpovídejte včas na žádosti společnosti PayPal

  Poté, co došlo k zahájení řízení na základě sporu, může společnost PayPal přijmout konečné rozhodnutí o vašem problému ve prospěch kupujícího nebo příjemce platby. Před přijetím konečného rozhodnutí o vašem problému (a pro jeho účely) může společnost PayPal požadovat vaši spolupráci při řešení problému podle článku 13.6.

13.6 Spolupráce se společností PayPal při řešení problému

Nezávisle na tom, zda jste kupujícím, nebo příjemcem platby, v zájmu vyřešení problému vás společnost PayPal může požádat: (i) o předložení listinných důkazů (na vaše vlastní náklady, pokud se se společností PayPal nedohodnete jinak) k podpoře vaší pozice (mimo jiné včetně dokladu o doručení, stvrzenek, hodnocení třetích stran a policejních zpráv); a (ii) o podniknutí jakýchkoliv dalších kroků, které společnost PayPal uvede (a vy byste jí měli včas vyhovět). Pokud odmítnete vyhovět našim požadavkům, může společnost PayPal učinit konečné rozhodnutí ve prospěch druhé strany.

Společnost PayPal může mimo jiné požadovat:

 1. aby kupující poslal zpět položku, o které tvrdí, že Zásadním způsobem neodpovídá popisu (SNAD), Příjemci platby, společnosti PayPal nebo třetí straně (jak může společnost PayPal požadovat) a předložil Doklad o doručení (jak je uvedeno v článku 11.9 výše). Při opětovném balení položky je potřeba přijmout přiměřená opatření, abyste snížili riziko jejího poškození během přepravy.
 2. aby Příjemce platby přijal zpět položku, kterou mu kupující zašle, a vrátil kupujícímu kupní cenu v plné výši včetně původních nákladů na poštovné. Pokud Příjemce platby odmítne přijmout položku, kterou mu kupující pošle zpět na základě pokynů společnosti PayPal, může společnost PayPal o Reklamaci rozhodnout ve prospěch kupujícího za předpokladu, že kupující poskytne společnosti PayPal uspokojivý důkaz o tom, že položku odeslal zpět Příjemci platby na adresu, kterou mu společnost PayPal poskytla v průběhu řešení jeho Reklamace.
 3. aby s ní kupující rozumně spolupracoval při zajišťování řádné a bezpečné likvidace položky a aby společnosti PayPal poskytl důkaz o likvidaci této položky.
 4. aby příjemce platby včas předložil společnosti PayPal doklad o tom, že kupujícímu doručil nákup nebo ho provedl podle dohody s kupujícím, a to i v případě, že nákup není způsobilý pro ochranu kupujícího PayPal podle oddílu 13.4.a. Pokud příjemce platby nepředloží takový doklad včas, může společnost PayPal učinit konečné rozhodnutí ve prospěch kupujícího. Pokud příjemce platby takovýto doklad předloží včas, může společnost PayPal rozhodnout v jeho prospěch, i když bude kupující tvrdit, že nákup neobdržel.

Pokud má společnost PayPal důvod se domnívat, že vrácením položky, o které kupující tvrdí, že Zásadním způsobem neodpovídá popisu (SNAD), Příjemci platby, by mohlo dojít k porušení platných právních předpisů, jako jsou zákony týkající se nakládání s padělky, může společnost PayPal tuto položku nahlásit příslušnému orgánu. Pokud si tento orgán následně převezme danou položku od kupujícího, aby nad ní měl kontrolu a/nebo aby ji zadržel, nemusí již být vrácena zpět příjemci platby.

13.7 Co když můj nákup není způsobilý pro náhradu v rámci Ochrany kupujícího PayPal?

Problém se rovněž můžete pokusit vyřešit přímo s Příjemcem platby zahájením Sporu v Centru řešení problémů společnosti PayPal. Chcete-li tak učinit, je nutné v Centru řešení problémů společnosti PayPal zahájit Spor do 180 dnů od data odeslání dané platby. Jakmile tak učiníte, měli byste se pokusit Spor vyřešit přímo s Příjemcem platby. Pokud se na vaši platbu nevztahuje Ochrana kupujícího PayPal, společnost PayPal není povinna činit žádná rozhodnutí v souvislosti s vaší Reklamací.

13.8 Co znamená „Zásadním způsobem neodpovídá popisu“ (SNAD)?

 1. Váš nákup Zásadním způsobem neodpovídá popisu, pokud se podstatně liší od posledního popisu, který jste obdrželi od Příjemce platby před tím, než jste za tento nákup zaplatili (výhradně u online nákupů se jedná o popis nákupu uvedený Příjemcem platby v příslušném online seznamu („Popis nákupu“). Zde je uvedeno několik příkladů:
  1. Obdrželi jste zcela odlišné zboží. Například jste si zakoupili knihu a obdrželi jste DVD nebo prázdnou krabičku, nebo software, který jste obdrželi, nebyl ten, který vám byl prodán.
  2. Stav vašeho nákupu neodpovídal skutečnosti. Například v seznamu u dané položky bylo uvedeno, že je „nová“, a přitom byla použitá.
  3. Zboží bylo inzerované jako originál, ale jedná se o padělek.
  4. Ve vašem nákupu chybí důležité části nebo funkce a skutečnost, že nejsou součástí nákupu nebyla v seznamu uvedena.
  5. U Příjemce platby jste zakoupili 3 položky, ale obdrželi jste jen 2.
  6. Váš nákup byl během přepravy poškozen.
 2. Nelze mít za to, že váš nákup Zásadním způsobem neodpovídá popisu (SNAD), pokud se podstatně neliší od Popisu nákupu. Zde je uvedeno několik příkladů:
  1. Vada zakoupené položky byla Příjemcem platby řádně popsána.
  2. Popis vašeho nákupu byl správný, ale vy o něj po obdržení už nemáte zájem.
  3. Váš nákup byl správně popsán, ale nesplnil vaše očekávání.
  4. Zakoupená položka má drobné škrábance, ale byla popsána jako použitá.
  5. Akce, na kterou jste si zakoupili vstupenky, byla odložena.

13.9 Převzetí práv

Pokud společnost PayPal uhradí Reklamaci, Zrušenou platbu nebo Vrácení peněz na kartu, které podáte vůči Příjemci platby, souhlasíte s tím, že na společnost PayPal převedete a udělíte jí svá práva, výhody a opravné prostředky vůči Příjemci platby. Z právního hlediska poskytujete svůj souhlas k tomu, že společnosti PayPal „převedete“ nebo jinak „postoupíte“ svá práva související s danou platbou vůči Příjemci platby a dalším třetím stranám, a také k tomu, že tato práva, výhody a opravné prostředky budeme moci uplatňovat přímo nebo vaším jménem na základě našeho vlastního uvážení.

13.10 Zákaz dvojí náhrady

Nesmíte přimout náhradu za nákup podle Ochrany kupujícího PayPal, pokud dostanete náhradu za daný nákup přímo od Příjemce platby nebo jiné třetí strany.

13.11 Vstupenky na Akce

V určitých případech, kdy zakoupíte vstupenku nebo zaplatíte za právo zúčastnit se Akce u Příjemce platby, který má Účet PayPal registrovaný ve Velké Británii („Akce“), za vás může společnost PayPal držet ve správě všechny peníze, které jste zaplatili, takže požitek z těchto peněz zůstává až do realizace dané Akce na vaší straně.

Zpět na začátek

14. Spory se společností PayPal

14.1 Kontaktujte nejdříve společnost PayPal. Pokud mezi vámi a společností PayPal vznikne nějaký spor, naším cílem bude seznámit se s vašimi obavami a vyřešit je. Pokud tak nebudeme schopni učinit k vaší spokojenosti, poskytneme vám neutrální a nákladově efektivní způsob rychlého vyřešení tohoto sporu. Spory mezi vámi a společností PayPal týkající se našich Služeb můžete kdykoliv oznámit Službám zákazníkům online prostřednictvím odkazu „Zašlete nám e-mail“, který naleznete na stránce „Kontaktujte nás“, nebo telefonicky na číslo Služeb zákazníkům uvedené na webových stránkách společnosti PayPal a přihlášením na váš Účet.

14.2 ECC-Net, Úřad finančního ombudsmana a Komise CSSF. Pokud na nás chcete podat nějakou stížnost, můžete ji předat k vyřešení některému z následujících úřadů:

 1. Evropské spotřebitelské centrum (ECC-Net). Další informace týkající se Evropského spotřebitelského centra (ECC-Net) spolu s kontaktními údaji naleznete na stránce (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en).
 2. Úřad finančního ombudsmana (FOS) ve Velké Británii. Pouze pro Uživatele, kteří jsou rezidenty Velké Británie – úřad FOS je bezplatná nezávislá služba, která vám může pomoci vyřešit naše vzájemné stížnosti. Další informace týkající se Úřadu finančního ombudsmana (FOS) a možností jeho kontaktování najdete na stránkách http://www.financial-ombudsman.org.uk nebo na stránkách Evropské Unie pro řešení sporů online na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 3. Komise pro dohled nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Komise CSSF je orgánem, který je odpovědný za důkladný dohled nad společnostmi v lucemburském finančním sektoru. Komisi CSSF můžete kontaktovat na adrese 283 Route d’Arlon, L-1150 Luxembourg. Další informace týkající se Úřadu finančního ombudsmana (FOS) a možností jeho kontaktování najdete na stránkách http://www.financial-ombudsman.org.uknebo na stránkách Evropské Unie pro řešení sporů online na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Zpět na začátek

15. Obecné

15.1 Rozhodné právo a jurisdikce. Tato smlouva a vztah mezi námi se bude řídit zákony Anglie a Walesu s ohledem na vaše místní závazná práva. U stížností, které nelze vyřešit jinak, se v souvislosti s touto smlouvou nebo poskytováním našich služeb podvolujete nevýhradní jurisdikci soudů Anglie a Walesu, aniž by tím bylo dotčeno vaše právo zahájit řízení proti společnosti PayPal v dané souvislosti také před příslušnými soudy Lucemburska a v Lucembursku. Jednoduše řečeno, „nevýhradní jurisdikce soudů Anglie a Walesu“ znamená, že pokud byste mohli podat žalobu vyplývající z této smlouvy proti nám u soudu, přijatelným soudem by byl soud sídlící v Anglii nebo Walesu, avšak můžete si místo toho zvolit podání žaloby u soudu v jiné zemi.

15.2 Žádné vzdání se práv. Naše opomenutí jednat v souvislosti s jakýmkoli porušením, kterého jste se dopustili vy nebo jiné osoby, neznamená vzdání se našeho práva jednat v reakci na následná nebo podobná porušení.

15.3 Omezení odpovědnosti. Odpovídáme pouze za ztráty nebo škody způsobené přímo, které jsou rozumně předvídatelné v důsledku porušení této Smlouvy, přičemž naše odpovědnost za těchto okolností je omezena, jak je uvedeno ve zbývající části tohoto článku.

 1. V žádném případě neponeseme my ani ostatní společnosti v naší skupině, osoby, které jednají naším jménem, a/nebo osoby, s nimiž uzavřeme smlouvu, odpovědnost za kterýkoliv z následujících druhů ztrát či škod vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou (ať již na základě smlouvy, občanskoprávního deliktu (tort) (mimo jiné včetně nedbalosti) nebo něčeho jiného):
  1. za jakoukoliv ztrátu zisků, dobrého jména firmy, obchodu, smluv, výnosů nebo předpokládaných úspor, a to i v případě, že jsme upozorněni na možnost vzniku takovýchto škod, ztrát zisků, dobrého jména firmy, obchodu, smluv, výnosů nebo předpokládaných úspor; nebo
  2. za jakoukoliv ztrátu nebo poškození dat; nebo
  3. za jakoukoliv ztrátu nebo škodu, která neplyne přímo z našeho porušení této Smlouvy; nebo
  4. za jakoukoliv ztrátu nebo škodu přesahující přímý důsledek našeho porušení této Smlouvy (bez ohledu na to, zda jste schopní tuto ztrátu nebo škodu prokázat).
 2. Nic v této Smlouvě neomezuje naši odpovědnost vyplývající z našeho podvodu nebo podvodného nepravdivého prohlášení, hrubé nedbalosti nebo úmyslného zneužití postavení, za smrt nebo osobní újmu vyplývající buď z naší nedbalosti, nebo nedbalosti našeho subdodavatele, nebo v rozsahu, v němž takovéto omezení nebo vyloučení odpovědnosti není povoleno platnými právními předpisy.

15.4 Žádné záruky. Poskytujeme vám naše Služby, infrastrukturu, webové stránky, software a systémy (včetně sítí a serverů používaných k poskytování Služeb PayPal) bez ohledu na to, zda jsou provozovány námi nebo naším jménem, na základě vašich zákonných práv, avšak jinak bez záruky nebo výslovných či předpokládaných podmínek, pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak. Společnost PayPal nemá žádnou kontrolu nad produkty nebo službami, za které platíte prostřednictvím naší Služby, a společnost PayPal nemůže zajistit, že kupující nebo prodávající, se kterými jednáte, danou transakci skutečně zrealizují nebo že jsou oprávněni tak učinit. Společnost PayPal nezaručuje neustálý, nepřerušovaný nebo bezpečný přístup k jakékoli části našich Služeb, infrastruktuře, webovým stránkám, softwaru a systémům (včetně sítí a serverů používaných k poskytování Služeb PayPal) bez ohledu na to, zda jsou provozovány námi, nebo naším jménem. Nejsme odpovědní za žádné prodlení nebo selhání při poskytování našich Služeb, infrastruktury, webových stránek, softwaru a systémů (včetně sítí a serverů používaných k poskytování Služeb PayPal) bez ohledu na to, zda jsou provozovány námi nebo naším jménem. Berete na vědomí, že váš přístup k našim Službám, infrastruktuře, webovým stránkám, softwaru a systémům (včetně sítí a serverů používaných k poskytování Služeb PayPal) bez ohledu na to, zda jsou provozovány námi, nebo naším jménem může být příležitostně omezen kvůli provádění oprav, údržby nebo zavedení nových zařízení či služeb. Společnost PayPal vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistila, že všechny žádosti o elektronické odepsání a připsání prostředků ve vztahu k bankovním účtům a debetním a kreditním kartám budou zpracovány včas. Vynakládáme maximální úsilí, abychom zajistili, že informace obsažené v naší korespondenci, zprávách, na webových stránkách nebo sdělené ústně našimi členy představenstva, činiteli a pracovníky budou dle našeho nejlepšího vědomí v okamžiku jejich poskytnutí správné. Nemůžeme však zaručit správnost všech takových informací za všech okolností a ve všech souvislostech a neměli byste se na tyto informace spoléhat. Pečlivě byste si měli zkontrolovat veškerou korespondenci, která mezi námi a vámi proběhla, a v případě, že obsahuje něco, co se vám jeví jako nesprávné nebo provedené jinak než v souladu s vašimi pokyny, byste nám to měli co nejdříve sdělit.

Pokud se společnost PayPal rozhodne z libovolného důvodu ukončit některou ze Služeb PayPal nebo libovolnou část nebo funkce Služeb PayPal, zašle vám společnost PayPal oznámení nejméně dva (2) měsíce před ukončením dané služby nebo funkce, pokud společnost PayPal na základě svého úsudku učiněného v dobré víře nerozhodne, že: (1) daná služba nebo funkce musí být ukončena dříve, protože to vyžaduje zákon nebo vztah s třetí stranou; nebo (2) by tento postup vedl ke vzniku bezpečnostního rizika nebo zásadního ekonomického či materiálně-technického zatížení.

Sami nesete plnou odpovědnost za pochopení a dodržování všech zákonů, pravidel a předpisů příslušné jurisdikce, které se na vás mohou vztahovat v souvislosti s používáním našich Služeb, mimo jiné včetně těch, které se týkají aktivit v oblasti vývozu či dovozu, daní nebo transakcí v cizích měnách.“

15.5 Odškodnění / náhrada.  Zavazujete se, že nás budete bránit, poskytnete nám náhradu nebo kompenzaci (což je v právnické terminologii známo jako „odškodnění“) a zbavíte společnost PayPal, naše ostatní společnosti ve skupině a osoby, které pro nás pracují nebo jsou oprávněny jednat naším jménem (mimo jiné včetně našich poskytovatelů služeb), odpovědnosti za veškeré nároky nebo požadavky (včetně odměn za právnické služby) uplatněné třetí stranou nebo vzniklé třetí straně v důsledku nebo na základě jakéhokoli konání a/nebo nekonání, porušení této Smlouvy, porušení zákona, porušení práv třetí strany, používání vašeho Účtu PayPal a/nebo používání našich Služeb, infrastruktury, webových stránek, softwaru a systémů (včetně sítí a serverů používaných k poskytování Služeb), které provozujeme nebo které jsou provozovány naším jménem, z vaší strany nebo ze strany vašich zaměstnanců či zástupců (nebo pokud vaším jménem jedná třetí strana na základě vašeho souhlasu, této třetí strany).

15.6 Úplná dohoda a práva třetích stran. Tato Smlouva (včetně jakýchkoli Příloh) představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností PayPal týkající se Služeb. Pokud je některé ustanovení této Smlouvy považováno za neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení vyškrtnuto a zbývající ustanovení budou i nadále vykonávána. Osoba, která není smluvní stranou této Smlouvy, nemá podle Zákona o smlouvách (právech třetích stran) z roku 1999 právo spoléhat se na podmínky této Smlouvy nebo je vymáhat (s výjimkou Skupiny PayPal ve vztahu k jejím právům uvedeným v této Smlouvě), to však nemá vliv na práva a opravné prostředky třetích stran, které existují nebo jsou dostupné jinak než na základě daného zákona.

15.7 Duševní vlastnictví – udělení softwarové licence. Pokud používáte software PayPal, např. rozhraní API, sady nástrojů pro vývojáře nebo jiné softwarové aplikace, které mohou obsahovat software dodaný nebo integrovaný se softwarem, systémy nebo službami našich poskytovatelů služeb, které jste stáhli nebo k nim získáváte jiným způsobem přístup prostřednictvím vašeho počítače, zařízení nebo jiné platformy, společnost PayPal a její poskytovatelé licencí vám udělují odvolatelnou, nevýhradní, dále nelicencovatelnou, nepřevoditelnou, bezplatnou a omezenou licenci na přístup k softwaru PayPal nebo jeho používání v souladu s dokumentací včetně všech aktualizací, upgradů, nových verzí a náhradního softwaru, jak je popsáno v této smlouvě, a to pouze pro vaše osobní použití. Svá práva na software nesmíte pronajmout ani jinak převést na třetí osobu. Musíte dodržet všechny požadavky na implementaci, přístup a používání obsažené ve veškeré dokumentaci spolu s veškerými pokyny, které příležitostně vydáváme a které se týkají Služeb (mimo jiné včetně požadavků na implementaci a používání, které vám uložíme, abychom dodrželi platné zákony, pravidla a předpisy kartových programů). Pokud nebudete dodržovat pokyny společnosti PayPal a její požadavky na implementaci a používání, budete odpovědní za všechny způsobené škody, které tím vzniknou vám, společnosti PayPal a třetím stranám. Společnost PayPal může aktualizovat nebo ukončit libovolný software na základě zaslaného oznámení. I když společnost PayPal mohla (1) začlenit určité materiály a technologie třetích stran do libovolných webových aplikací nebo jiných aplikací včetně softwaru nebo (2) získávat přístup a používat určité materiály a technologie třetích stran k tomu, aby vám mohla lépe poskytovat služby, nejsou vám udělena žádná práva na jakékoli takové materiály třetích stran a ani si je žádným způsobem neponecháváte. Souhlasíte s tím, že nebudete měnit, pozměňovat, zasahovat, opravovat, kopírovat, reprodukovat, upravovat, distribuovat, zobrazovat, zveřejňovat, provádět zpětnou analýzu, překlad, rozklad, dekompilaci nebo se jinak pokoušet vytvořit zdrojový kód, který je odvozený od softwaru nebo jiného materiálu či technologie třetí strany, nebo jinak vytvářet odvozená díla z libovolného softwaru nebo materiálu či technologie třetí strany. Berete na vědomí, že všechna práva, vlastnické tituly a podíly na softwaru PayPal vlastní společnost PayPal a případné materiály třetích stran začleněné do tohoto softwaru vlastní poskytovatelé služeb společnosti PayPal z řad třetích stran. Na veškeré ostatní softwarové aplikace třetích stran, které používáte na webových stránkách společnosti PayPal, se vztahuje licence, na které jste se dohodli s třetí stranou, která vám tento software poskytuje. Berete na vědomí, že společnost PayPal nevlastní, neřídí ani nemá žádnou odpovědnost za softwarovou aplikaci třetí strany, kterou se rozhodnete používat na našich libovolných webových stránkách, softwaru a/nebo v souvislosti se Službami. Pokud používáte Služby na webových stránkách společnosti PayPal nebo jiných webových stránkách či platformě hostované společností PayPal nebo třetí stranou a nestahujete software společnosti PayPal ani na jejích webových stránkách nepoužíváte softwarové aplikace třetích stran, pak se tento článek na vaše používání hostovaných Služeb nevztahuje.

15.8 Duševní vlastnictví – udělení licence na obsah.

a. Licence udělené společností PayPal

Logo a identifikátory Služeb: Na adresy URL webových stránek společnosti PayPal, „PayPal“ a všechna související loga našich produktů a služeb popsaná na našich webových stránkách se vztahují autorská práva společnosti PayPal, ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti PayPal nebo jejích poskytovatelů licence. Kromě toho se na všechny hlavičky stránek, vlastní grafiku, ikony tlačítek a skripty vztahují buď autorská práva společnosti PayPal, servisní známky, ochranné známky a/nebo typický design společnosti PayPal. Nesmíte je kopírovat, napodobovat, modifikovat, upravovat, měnit ani používat bez našeho předchozího písemného souhlasu. Jako obchodník můžete používat loga HTML dodaná společností PayPal prostřednictvím našich služeb pro obchodníky, funkcí aukčních nástrojů nebo affiliate programů bez předchozího písemného souhlasu výhradně pro účely vaší identifikace na webových stránkách jako obchodníka, který přijímá platby prostřednictvím našich Služeb, a směřování webového provozu z daných webových stránek na tyto Služby. Tento souhlas však můžeme kdykoli a z libovolného důvodu dle vlastního uvážení omezit nebo odvolat. Tato loga HTML nesmíte jakkoli upravovat, modifikovat ani měnit, používat je způsobem, který je pro společnost PayPal nebo Služby hanlivý, ani je nesmíte zobrazovat způsobem, který by naznačoval sponzorství nebo podporu ze strany společnosti PayPal. Všechna práva, vlastnické tituly a podíly na webových stránkách společnosti PayPal a libovolný obsah těchto stránek jsou výlučným majetkem společnosti PayPal a jejích poskytovatelů licence.

b. Licence udělené Uživatelem

Vaše duševní vlastnictví související s obchodní činností: Udělujete Skupině PayPal celosvětové právo na používání a zobrazování vašeho obchodního názvu, ochranných známek a log na našich webových stránkách a v našich mobilních a webových aplikacích pro účely zobrazování informací o vašem podniku a jeho produktech a službách.

Váš obsah: Když nám poskytnete obsah nebo ho zveřejníte (v každém případě pro účely online nebo offline zveřejnění) prostřednictvím Služeb, udělujete Skupině PayPal nevýhradní, celosvětové, trvalé, neodvolatelné, bezplatné, dále podlicencovatelné (ve více stupních) právo na uplatnění všech autorských práv, práv na propagaci, ochranné známky, databáze nebo práva duševního vlastnictví, která máte ve vztahu k obsahu, a to v libovolných médiích, která jsou nyní známa nebo budou známa v budoucnosti. Dále se v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony vzdáváte svých osobnostních práv a slibujete, že nebudete tato práva vůči Skupině PayPal, jejím dílčím nabyvatelům podlicence nebo postupníkům vymáhat. Prohlašujete a zaručujete se, že žádná z následujících položek neporušuje práva duševního vlastnictví: vaše poskytování obsahu naší společnosti, vaše zveřejňování obsahu prostřednictvím Služeb a používání takového obsahu Skupinou PayPal (včetně děl z něj odvozených) v souvislosti se Službami.“

15.9 Oprávnění třetích stran.

a. Všeobecná oprávnění. Můžete určitým třetím stranám výslovně udělovat oprávnění, aby mohly jednat vaším jménem, a rovněž tato oprávnění rušit a spravovat. V některých případech tak můžete učinit po přihlášení ke svému účtu a v ostatních případech přímo kontaktováním třetí strany. Berete na vědomí, že pokud udělíte třetí straně oprávnění, aby jednala vaším jménem, může jí společnost PayPal sdělit určité informace o vašem účtu PayPal.

b. Použití licencovaných služeb třetích stran k přístupu k údajům o vašem účtu

Pokud povolíte,

 1. aby mohl poskytovatel služeb třetích stran, který je podle platných právních předpisů licencován k poskytování služeb souvisejících s údaji o účtu („Poskytovatel služeb AIS”), vaším jménem a s vaším oprávněním přistupovat k údajům o vašem účtu; nebo
 2. aby mohl s vaším oprávněním vydavatel karty třetí strany potvrdit, zda je na vašem účtu PayPal k dispozici částka potřebná k provedení platební transakce s použitím karty,

  potom:
 3. se tato Smlouva (mimo jiné včetně oddílu 2.3) bude i nadále vztahovat na vás a na váš přístup k těmto informacím prostřednictvím poskytovatele služeb AIS nebo vydavatele karty; a
 4. nesete odpovědnost vůči společnosti PayPal:
  1. za jednání vaším jménem, k čemuž jste dali poskytovateli služeb AIS nebo vydavateli karty oprávnění; a
  2. za dodržování oddílu 15.9.d (Vaše odpovědnost za všechna vámi udělená oprávnění),

podléhajícímu vašim povinným závazným právům, a oddílu 12 (Chyby a nepovolené transakce).

c. Použití licencovaných služeb třetích stran k iniciování vaší platby

Pokud poskytnete oprávnění poskytovateli služeb třetích stran, který je podle platných právních předpisů licencován k poskytování služeb souvisejících s iniciováním platby („Poskytovatel služeb PIS”) vaším jménem a s vaším oprávněním iniciovat platbu z vašeho účtu, potom:

 1. se tato smlouva (mimo jiné včetně oddílů 4.1 až 4.6 včetně a oddílu 4.10) bude i nadále vztahovat na vás a na vaši platbu iniciovanou poskytovatelem služeb PIS; a 
 2. nesete odpovědnost vůči společnosti PayPal:
  1. za jednání vaším jménem, k čemuž jste dali poskytovateli služeb AIS nebo vydavateli karty oprávnění; a
  2. za dodržování oddílu 15.9.d (Vaše odpovědnost za všechna vámi udělená oprávnění),

podléhajícímu vašim povinným závazným právům, a oddílu 12 (Chyby a nepovolené transakce).

za dodržování oddílu.d (Vaše odpovědnost za všechna vámi udělená oprávnění.

Udělení oprávnění jakékoli třetí straně jakýmkoli způsobem vás nezbavuje žádné odpovědnosti vyplývající z této smlouvy. Berete na vědomí a zavazujete se, že nebudete společnost PayPal činit odpovědnou za jakékoliv závazky vyplývající zkonání či nekonání této třetí strany v souvislosti s oprávněními, která jste jí udělili, a zároveň se zavazujete k jejímu odškodnění.

15.10 PayPal jako způsob přihlášení. Pokud použijete Službu PayPal jako způsob přihlášení k externím webovým stránkám nebo mobilním aplikacím, můžeme třetí straně, která nabízí tuto Službu jako způsob přihlášení, sdělit váš stav přihlášení a také osobní údaje a ostatní údaje o Účtu, s jejichž sdílením budete souhlasit, aby vás třetí strana mohla rozpoznat. Společnost PayPal neposkytne této třetí straně přístup k vašemu Účtu PayPal a platby z vašeho Účtu určené dané třetí straně bude provádět pouze s vaší konkrétní autorizací.

Pokud nabízíte tuto Službu jako způsob, s jehož pomocí se mohou návštěvníci přihlásit na vaše webové stránky, do aplikace nebo jinak k vašim zákaznickým účtům, musíte v okamžiku, kdy je vám tato funkce zpřístupněna, souhlasit s konkrétními podmínkami a dodržovat všechny specifikace uvedené v příručce nebo návodu k integraci. Společnost PayPal nezaručuje ani nečiní jiné prohlášení ohledně identity jakéhokoliv uživatele tohoto způsobu přihlášení. Společnost PayPal vám nebude sdělovat osobní informace ani jiné údaje o Účtu Uživatele (včetně stavu přihlášení), které má k dispozici, pokud nám tento Uživatel nedá svůj souhlas k tomu, abychom vám tyto informace sdělili.

15.11 Firemní zákazníci. Pokud nejste spotřebitelem (tzn. fyzickou osobou jednající s jiným záměrem, než je obchodní, podnikatelská nebo profesní činnost), mikropodnikem nebo charitativní organizací s ročním příjmem nižším než 1 milion GBP, budeme vás považovat za „firemního zákazníka“ a v tom případě se na vás nemusí při používání našich služeb uplatnit určitá ustanovení Směrnice o platebních službách (PSD2). V takových případech prohlašujete a zaručujete společnosti PayPal, že jste v době, kdy jste uzavírali tuto Smlouvu nebo jakékoliv jiné relevantní podmínky používání Služeb, byli Firemním zákazníkem a že tímto souhlasíte s tím, že se pro vás následující články této Smlouvy změní takto:

 1. nemáte nárok na vrácení peněz za Předem schválené platby (např. za platební transakce iniciované příjemcem platby (tj. obchodníkem)), jak je uvedeno v článcích 4.8 a 12.5;
 2. v případě, že odhalíte nějakou chybu, neoprávněnou transakci a/nebo zneužití či neoprávněné použití vašeho Platebního nástroje nebo Účtu v souladu s články 12.1 a 12.2, máte 60 dnů od data této údajné chyby nebo Neoprávněného přístupu k účtu na to, abyste nás o nich informovali, protože pak již nejsme povinni vaše oznámení prošetřit a jednat na jeho základě;
 3. nepřijmeme odpovědnost za neoprávněné transakce v souladu s článkem 12.4, pokud nás nebudete informovat o Neoprávněném přístupu k vašemu účtu nebo chybě do 60 dnů od příslušného data; a
 4. stížnost prostřednictvím Úřadu finančního ombudsmana (FOS) ve Velké Británii podle článku 14.2 máte právo podat pouze tehdy, splníte-li čas od času kritéria pro stěžovatele stanovená tímto úřadem.

Jako firemní zákazník dále souhlasíte s tím, že i když tak můžeme učinit, nejsme povinni dodržovat požadavky týkající se uchovávání informací ani vám poskytovat informace podle požadavků hlavy III směrnice PSD2 a jejich ekvivalentů v jakékoli implementaci směrnice PSD2 v členských státech EU nebo EHP, které se na vás mohou vztahovat („provedení směrnice PSD2“). Dále souhlasíte s tím, že články 72 a 89 směrnice PSD2 a rovnocenná ustanovení transpozic směrnice PSD2 se nevztahují na vaše používání služby PayPal, což znamená, že bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení této smlouvy neodpovídáme za ztráty nebo škody, které můžete utrpět v důsledku situací uvedených v hlavě III a článcích 72 a 89 směrnice PSD2 a rovnocenných ustanoveních transpozic směrnice PSD2.

Zpět na začátek

16. Definice

„Účet“ nebo „Účet PayPal“ označuje Osobní účet, Firemní účet nebo Účet Premier.

„Přidat peněžní prostředky“ označuje postup nebo funkci dostupnou v rozhraní vašeho účtu, pomocí které můžete zahájit přidávání finančních prostředků ze svého bankovního účtu ke svému zůstatku.

„Smlouva“ označuje tuto Smlouvu a všechny její následné dodatky.

Pojem „Poskytovatel služeb AIS” má význam definovaný v oddílu 15.9.b.

„autorizovat“ nebo „autorizace“ označuje autorizaci obchodníka nebo třetí strany k inkasu platby z vašeho Účtu (a ve stejném významu by měl být vykládán také termín „autorizovaný“).

„Zůstatek“ označuje elektronické peníze, které máte na svém Účtu PayPal.

„Postup potvrzení bankou“ je ověřovací postup, který po vás služba PayPal může požadovat při požadavku na zvýšení limitu pro posílání, přijímání nebo výběr prostředků nebo při Ověřování, při kterém služba PayPal pošle na váš bankovní účet dvě malé částky. Postup potvrzení banky dokončíte zadáním údajů o vkladech, které vám byly zaslány na váš Účet. Další informace o Postupu potvrzení banky naleznete v našem Centru nápovědy na webových stránkách společnosti PayPal. „Platba hrazená bankou“ označuje platbu, která je (případně) hrazena v plné výši z vašeho bankovního účtu.

„Firemní účet“ označuje Účet používaný primárně pro obchodní účely, a ne pro osobní potřeby, potřeby rodiny či domácnosti.

„Pracovní dny“ označují dny (mimo sobotu a neděli), ve kterých jsou lucemburské banky otevřené (a nenabízí pouze možnost využití 24hodinového elektronického bankovnictví).

„kupující“ označuje Uživatele, který kupuje zboží a/nebo služby a platbu zasílá prostřednictvím Služeb.

„Kalendářní rok“ označuje období od 1. ledna do 31. prosince daného roku včetně.

„Smlouvou o zpracování karet“ se rozumí smlouva s obchodním subjektem, kterou obchodní subjekty musí uzavřít přímo se zpracovateli plateb společnosti PayPal.

„Změna“ má význam definovaný v článku 1.6.

„Vrácení peněz na kartu“ označuje námitku proti platbě, kterou kupující podá přímo u svého vydavatele kreditní karty nebo karetní společnosti.

„Reklamace“ označuje námitku proti platbě, kterou odesílatel podá přímo u společnosti PayPal, mimo jiné včetně námitek podaných v rámci Ochrany kupujícího PayPal definované v článku 13.

„Obchodní transakce“ má význam definovaný v článku A4.1 Přílohy 1 Tabulka poplatků.

„Oblast umožňující výběr na kreditní kartu“ zahrnuje následující země: Itálii, Lucembursko, Litvu, Bulharsko, San Marino, Slovensko, Lotyšsko, Rumunsko, Kypr, Slovinsko, Estonsko, Maltu, Gibraltar a Lichtenštejnsko (a takové další země, které společnost PayPal může čas od času zobrazit na svých webových stránkách).

„Přeshraniční“ má pro účely výpočtu transakčních poplatků význam definovaný v článku A4.4 Přílohy 1 Tabulka poplatků.

„Služby zákazníkům“ označují zákaznickou podporu společnosti PayPal, kterou je možné kontaktovat online prostřednictvím odkazu „Zašlete nám e-mail“ na stránce „Kontaktujte nás“ nebo telefonicky na čísle uvedeném na webových stránkách společnosti PayPal.

Pojmy „správce dat“ (nebo výhradně pro potřeby oddílu 5.7 prostě „správce“), „zpracovatel dat“ (nebo výhradně pro potřeby oddílu 5.7 prostě „zpracovatel“) a „subjekt údajů' mají význam definovaný v zákonech o ochraně osobních údajů.

Pojem „Zákony o ochraně osobních údajů” označuje Směrnici EU 95/46/ES nebo Nařízení (EU) 2016/679 (druhé z nich je obecně známo pod zkratkou GDPR) a jakékoli související předpisy nebo nástroje a jakékoli jiné zákony, předpisy, požadavky a kodexy o ochraně osobních údajů vztahující se na poskytování Služeb PayPal, například Závazná firemní pravidla PayPal.

„Dny“ znamenají kalendářní dny.

„Výchozí způsoby platby“ (pokud nemáte vybrán Primární způsob platby) označují Způsoby platby použité v pořadí uvedeném v článku 3.7.

„Spor“ označuje spor vedený přímo se společností PayPal v Centru řešení problémů podle článku 13 této Smlouvy.

„Vnitrostátní“ má pro účely výpočtu poplatků za platby význam definovaný v článku A4.3 Přílohy 1 Tabulka poplatků.

„eBay“ označuje společnost eBay, Inc., a (eventuálně) její přidružené subjekty.

„eCheque“ označuje typ platby připisované z vašeho bankovního účtu k vašemu zůstatku (za jejíž provedení odpovídá vaše banka) za účelem pokrytí následné platby, kterou necháte zaslat jinému uživateli, kde jsou výnosy z této platby z vašeho bankovního účtu drženy společností PayPal až do doby, než pomine riziko NSF, a před tím, než daný uživatel obdrží následnou platbu podle oddílu 3.3.

„Elektronické peníze“ označují peněžní hodnotu představující nárok u společnosti PayPal, která je uložena na elektronickém zařízení, vydávána při přijetí finančních prostředků a přijímána jako platební prostředek jinými osobami, než je společnost PayPal. Termíny „elektronické peníze“, „peníze“ a „finanční prostředky“ se v této Smlouvě používají zaměnitelně. Dále odkaz na platbu uskutečněnou prostřednictvím našich Služeb označuje platbu v elektronických penězích.

„Evropa I“ má význam definovaný v článku A4.4 Přílohy 1 Tabulka poplatků.

„Evropa II“ má význam definovaný v článku A4.4 Přílohy 1 Tabulka poplatků.

Pojem „Evropský hospodářský prostor“ nebo „EHP“ označuje země Evropské unie a Island, Norsko a Lichtenštejnsko.

„Akce“ má význam definovaný v článku 13.11.

„Poplatky“ označují částky uvedené v Příloze 1 této Smlouvy.

„Uživatel úplného programu“ označuje Uživatele s Účtem PayPal registrovaným ve Velké Británii nebo jiné Relevantní zemi.

Pojem „Zdroj financování“ označuje externí způsob platby používaný k automatickému připisování elektronických peněz k vašemu Zůstatku na účtu za účelem provádění platebních transakcí přes službu PayPal. K převodu prostředků na Zůstatek na účtu pro zajištění platební transakce je možné použít následující způsoby platby: bankovní účet – okamžitý převod, bankovní účet – platba eCheque, kreditní karta a debetní karta (v určitých případech také předplacenou kartu).

„Neoprávněný přístup k účtu“ má význam definovaný v článku 12.1.

„Informace“ označují jakékoliv důvěrné a/nebo osobně identifikovatelné informace nebo jiné informace týkající se Účtu nebo Uživatele, mimo jiné včetně následujících údajů: jméno, e-mailová adresa, poštovní/dodací adresa, telefonní číslo a finanční informace.

„Okamžitý převod“ označuje platbu financovanou z bankovního účtu odesílatele, kterou společnost PayPal okamžitě připíše příjemci.

„Postup propojení a potvrzení karty“ je ověřovací postup, který po vás Služba PayPal může požadovat při zvyšování výdajového limitu, limitu pro příchozí platby či výběry peněz, nebo k získání Ověřeného statusu, a při kterém vám bude na kartu účtovat „Poplatek za propojení a potvrzení kreditní a debetní karty“. Následně se musíte přihlásit ke svému Účtu a zadat čtyřmístný potvrzovací kód, který se objeví na vašem výpisu z kreditní karty a který je spojen s Poplatkem za propojení a potvrzení kreditní a debetní karty (viz Příloha 1). Další informace o Postupu propojení a potvrzení karty naleznete v našem Centru nápovědy na webových stránkách společnosti PayPal.

„Hromadnými platbami“ (známými také jako „Výplaty“) se rozumí funkce, která umožňuje odeslání více plateb najednou. Obdržení dávkového souboru Hromadných plateb z vaší strany (v souladu s článkem 4.1) budeme pro účely této Smlouvy považovat za obdržení Platebního příkazu.

„Zpoždění zpracování ze strany obchodníka“ označuje zpoždění mezi vaší autorizací platby a jejím zpracováním obchodníkem.

„Mikropodnikem“ se rozumí podnik, který zaměstnává méně než 10 osob a má roční rozvahu nižší než 2 miliony eur.

„Severní Evropa“ má význam definovaný v článku A4.4 Přílohy 1 Tabulka poplatků.

„Nebylo doručeno“ označuje námitku ze strany kupujícího, který tvrdí, že mu zakoupené zboží nebylo doručeno.

„Riziko NSF“ označuje riziko, že banka může zrušit platbu, kterou má hradit, z důvodu, že na daném bankovním účtu není dostatečné množství finančních prostředků k jejímu provedení.

„Platební účet“ má význam definovaný v úvodní části této Smlouvy.

„Platební nástroj“ označuje jakékoliv nebo všechny postupy, příkazy nebo požadavky, které jsou uvedeny na webových stránkách společnosti PayPal a které umožňují Uživatelům přístup ke Službě PayPal a/nebo její použití.

„Platebním příkazem“ se rozumí platný příkaz vyžadující provedení platební transakce.

„Příjemce platby“ má význam definovaný v článku 11.1.

„Kontrola plateb“ označuje postup popsaný v článku 4 této Smlouvy.

„PayPal“, „my“, „nás“ nebo „náš“ označují společnost PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., s hlavním sídlem na adrese 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg a zahrnují také její nástupce a všechny osoby, na které postoupila svá práva vyplývající z této Smlouvy.

„Platba provedená přes aplikaci PayPal Business“ má význam definovaný v článku A3.12 Přílohy 1 Tabulka poplatků.

„Ochrana kupujícího PayPal“ označuje program Ochrany kupujícího PayPal popsaný v článku 13.

„PayPal Credit“ označuje osobní online revolvingový úvěrový účet spojený se Službou PayPal, který lze použít k hrazení plateb z vašeho Účtu.

Termín „Skupina PayPal“ označuje společnost PayPal Holdings Inc. a její dceřiné společnosti, dceřiné podniky a propojené společnosti (což mimo jiné zahrnuje i společnost PayPal).

„Funkce služby PayPal – Platba na základě umístění“ označuje funkci prodejního místa PayPal v aplikaci PayPal Mobile, pomocí které může daný Uživatel platit jinému Uživateli (obvykle obchodníkovi) za zboží a služby tím, že tohoto Uživatele (tj. obchodníka) zvolí a tím i autorizuje k přijetí platby. Funkce služby PayPal – Platba na základě umístění může být označována také jako „PayPal Check-In“ nebo „Registrace k platbě“.

„AplikacePayPal Mobile“označuje aplikaci na mobilním zařízení, která Uživateli umožňuje provádět některé transakce z Účtu PayPal prostřednictvím příslušného mobilního zařízení.

„Funkcí prodejního místa PayPal“ se rozumí jakákoli funkce poskytovaná společností PayPal, která umožňuje Uživateli přijmout platbu za zboží a služby na jeho Účet PayPal, kde tento Uživatel zahájil plnění příslušné transakce výlučně na fyzickém prodejním místě (například v obchodě).

„webové stránky společnosti PayPal“ označují jakoukoliv adresu URL, jako je například www.paypal.co.uk, prostřednictvím které vám poskytujeme naše Služby.

„Osobní účet“ označuje Účet používaný primárně pro osobní potřeby, potřeby rodiny či domácnosti.

Pojem „osobní údaje“ má význam definovaný v zákonech o ochraně osobních údajů.

„Osobní transakce“ má význam definovaný v článku A4.2 Přílohy 1 Tabulka poplatků.

Pojem „Poskytovatel služeb AIS” má význam definovaný v oddílu 15.9.c.

„Zásada“ nebo „Zásady“ označují jakoukoli Zásadu nebo jinou smlouvu mezi vámi a společností PayPal, kterou jste uzavřeli na webových stránkách společnosti PayPal nebo v souvislosti s používáním našich Služeb.

„Aktualizace zásad“ označuje předběžné upozornění na Změny, které vám společnost PayPal může dát k dispozici v písemné formě.

Předem schválená platba“ označuje platbu provedenou prostřednictvím naší služby na základě platebního příkazu, který od vás společnost PayPal obdrží prostřednictvím vámi autorizované třetí strany (např. z obchodu nebo od jiného prodejce, kterému chcete zaplatit za nákup). Tento typ platby je rovněž označován jako automatická platba.

„Primární způsob platby“ označuje způsob platby vybraný k hrazení plateb místo Výchozích způsobů platby.

Pojem „zpracování“ (a odvozené pojmy) mají výhradně pro potřeby oddílu 5.7 význam definovaný v zákonech o ochraně osobních údajů.

Pojem „PSD2” má význam definovaný ve druhém odstavci této Smlouvy.

„Relevantní země“ zahrnují Velkou Británii, ostatní země EU, Lichtenštejnsko a San Marino.

„Rezerva“ označuje částku nebo procento z finančních prostředků přijatých na váš Účet, které zadržíme v zájmu ochrany před rizikem Zrušení platby, Vrácení peněz na kartu, Reklamací nebo jakýmkoliv jiným rizikem, expozicí a/nebo odpovědností vztahující se k vašemu Účtu a/nebo používání našich Služeb.

„Rezervní účet“ má význam definovaný v úvodní části této Smlouvy.

„Centrum řešení problémů“ označuje Centrum řešení problémů společnosti PayPal, ke kterému můžete získat přístup přes kartu „Můj účet“ po přihlášení na svůj Účet nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který společnost PayPal může čas od času umožnit.

„Ostatní země EU“ zahrnují země Evropské unie, ve kterých jsou dostupné služby PayPal, kromě: Belgie, Dánska, Finska, Francie, Chorvatska, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Španělska, Švédska a Velké Británie.

„Zakázané aktivity“ označují aktivity popsané v článku 9 této Smlouvy.

„Zrušení platby“ označuje platbu, kterou jste obdrželi a kterou může společnost PayPal vrátit odesílateli nebo jiné třetí straně, protože tato platba: (a) byla kupujícím zpochybněna přímo u jeho banky; a/nebo (b) byla z libovolného důvodu odstraněna z vašeho Zůstatku (kromě Vrácení peněz na kartu nebo Reklamace podle Ochrany kupujícího PayPal), a to mimo jiné včetně případu, kdy (i) platba porušuje naše Zásady používání služby PayPal nebo máme důvodné podezření, že platba porušuje naše Zásady používání služby PayPal; nebo (ii) částka platby nebyla odesílatelem autorizována u příslušné třetí strany v souvislosti s platnou autorizací platby iniciovanou třetí stranou (viz článek 4.8); nebo (iii) platba byla financována bankovním převodem, který byl následně bankou z libovolného důvodu zrušen; a/nebo (c) byla na základě interního modelování rizik společnosti PayPal zařazena do kategorie rizikových plateb, které je nutno zrušit, aby se zmírnilo riziko související s danou platbou. Termín „Zrušení“ bude vykládán obdobně.

„prodávající“„obchodník“: tyto pojmy jsou zaměnitelné a označují Uživatele, který prodává zboží a/nebo služby a k přijímání plateb využívá naše Služby.

„Odeslat peněžní prostředky“ označuje vaši schopnost odeslat peníze prostřednictvím našich Služeb.

Termínem „Služby“ se rozumí všechny produkty, služby, obsah, prvky, technologie nebo funkce nabízené společností PayPal, jakož i všechny související weby, aplikace a služby.

„Zásadním způsobem neodpovídá popisu“ odpovídá definici uvedené v článku 13.8 této Smlouvy.

„Zvláštní ujednání o financování“ mají význam definovaný v oddílu 3.5.

„Transakční riziko“ označuje takové riziko, kdy může dojít k nepříznivému ovlivnění pozice společnosti PayPal v souvislosti s jakoukoliv vaší odpovědností vůči společnosti PayPal nebo jakékoliv třetí straně týkající se jakékoliv platby za Obchodní transakci (mimo jiné včetně (i) rizika týkajícího se jakéhokoli Sporu, Reklamace, Vrácení peněz na kartu, Zrušení platby, poplatků, pokut nebo penále; (ii) rizika, že prodávající nedodrží smlouvu uzavřenou s kupujícími; (iii) rizika, které vznikne v případě, že prodáte položku, kterou nedoručíte okamžitě po obdržení platby; a (iv) rizika, že společnost PayPal (nebo jakákoliv třetí strana) utrpí jinou odpovědnost související s danou platbou), a to riziko skutečné, očekávané nebo předpokládané společností PayPal. Transakční riziko zahrnuje mimo jiné (a) v případě prodeje vstupenky na Akci nebo koncert riziko, které potrvá až do data konání této Akce nebo koncertu; a (b) v případě transakcí týkajících se cestování riziko, které trvá až do té doby, než dojde poskytnutí zboží a služeb spojených s cestováním. Čas od času můžete být informováni o dalších specifických okolnostech, za nichž pro účely této Smlouvy vzniká Transakční riziko (nebo se má za to, že vzniká).

„Neoprávněná platba“ označuje námitku ze strany kupujícího, který tvrdí, že danou platbu neučinil a že osoba, která ji provedla, k tomu nebyla autorizována.

„Jedinečný identifikátor“ označuje (1) pro účely zaslání platby PayPal: e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu nebo jiný identifikátor, který vám může být oznámen a který je registrován k Účtu PayPal bez pohledávek; nebo (2) pro účely výběru finančních prostředků z vašeho Účtu: váš bankovní účet (např. kód IBAN nebo kód banky a číslo bankovního účtu) nebo identifikační údaje kreditní karty (např. číslo karty a kód CVV2).

Termín „Spojené království“ nebo „Velká Británie“ označuje Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

„Uživatel“, „vy“ nebo „váš“: označují vás a jakoukoliv jinou osobu nebo subjekt uzavírající s námi tuto Smlouvu nebo používající naší Službu.

„Ověřený status“ znamená, že jste úspěšně dokončili náš proces ověřování potřebný k vytvoření vaší identity ve Službě PayPal.

Zpět na začátek

Příloha 1. Tabulka poplatků

 

Souhlasíte s tím, že si z převáděných částek můžeme odečíst příslušné Poplatky dříve, než vám tyto prostředky připíšeme na váš Účet.

Při odesílání či přijímání platby vám mohou být účtovány Poplatky v závislosti na:

 • typu transakce, ke které se tato platba vztahuje (ať už se jedná o Obchodní, Osobní nebo jinou transakci); a
 • také na tom, zda je tato platba Přeshraniční nebo Vnitrostátní a/nebo který Způsob platby je použit k jejímu uhrazení.

Poplatky jsou účtovány také za další aktivity či události na Účtu, jak je uvedeno v této Smlouvě.

Další informace naleznete ve Slovníčku pojmů v článku A4 této Přílohy 1.

Uvedené Poplatky zahrnují všechny příslušné daně. Mohou však existovat ještě další daně nebo náklady, které nejsou placeny prostřednictvím Služby PayPal nebo nejsou námi uloženy. Jste odpovědní za uhrazení telefonních poplatků a veškerých poplatků stanovených vaším poskytovatelem internetových služeb nebo podobných či souvisejících poplatků, které vyplývají z vašeho užívání našich Služeb.

Podrobnosti o částkách, které obdržíte, a o našich poplatcích vám poskytneme buď e-mailem, nebo prostřednictvím historie transakcí (do které získáte přístup po přihlášení k Účtu). Pokud se neprokáže, že jsme udělali chybu, jste povinni zaplatit všechny poplatky bez započtení či jiných odpočtů. Kromě toho si můžeme účtovat poplatky za případné další služby, které vám poskytneme mimo tuto Smlouvu. O těchto poplatcích vás budeme informovat při zažádání o danou službu.

 

A1. Poplatky spojené s platbami za Osobní transakce

Upozorňujeme, že poplatky platí odesilatel. Další informace naleznete v článku A4.2.3 této Přílohy 1.

Poplatek spojený s platbou za Osobní transakce se zobrazí při provádění platby. 

Více informací ke sdělení, že součástí platby je procentní a/nebo pevný poplatek, najdete v oddílech A4.5, A4.6 a A4.7 této Přílohy 1.

A1.1 Poplatky spojené s domácími osobními platebními transakcemi

Aktivita

Poplatek

Odeslání domácí osobní platební transakce

 

Zdarma (pokud není potřeba provést převod měny)

A1.2 Poplatky spojené s přeshraničními osobními platebními transakcemi

A1.2.1 Přeshraniční osobní platební transakce zaslané do EHP v eurech či švédských korunách

Aktivita

Poplatek

Odeslání Přeshraniční Osobní platební transakce do EHP v eurech či švédských korunách

 

Zdarma (pokud není potřeba provést převod měny)

A1.2.2 Další přeshraniční osobní platební transakce

A1.2.2.1 Odeslané uživatelem se sídlem ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man nebo Gibraltaru

Aktivita

Poplatek

Odeslání přeshraniční osobní platební transakce

 

5 % z částky transakce.

 

Minimální výše poplatku je 0,99 GBP a maximální výše poplatku je 2,99 GBP.

A1.2.2.2 Odeslané uživateli se sídlem registrovaným v ostatních relevantních zemích

Chcete-li zjistit výši poplatku spojeného s přeshraniční osobní platbou zaslanou uživateli v konkrétní zemi, postupujte podle níže uvedených kroků.

1. krok: Najděte zemi nebo skupinu zemí, ve které má sídlo příjemce. Další informace najdete v oddílu A4.4 této Přílohy 1. Pokud si nejste jisti, požádejte o informaci příjemce (druhý sloupec).

2. krok: Zjistěte příslušný poplatek (třetí sloupec).

Aktivita

Země účtu příjemce

Poplatek

^^

Odeslání přeshraniční osobní platební transakce

USA, Kanada, Severní Evropa, Evropa I, Evropa II

 

1,99 EUR

Všechny ostatní země^

3,99 EUR

 ^ Závisí na dostupnosti služby pro příjemce registrovaného v dané zemi.

^^ Viz oddíl A4.7 této Přílohy 1 níže.

 

A2. Poplatky spojené s platbami za obchodní transakce

Více informací ke sdělení, že součástí platby je Pevný poplatek, naleznete v článku A4.6 této Přílohy 1.

Aktivita nebo událost

Poplatek

A2.1 Odesílání (Nákup)

Zdarma (pokud není potřeba provést převod měny)

A2.2 Přijímání Vnitrostátních plateb (Prodej)

A2.2.1 Standardní sazba 

2,90 % + Pevný poplatek

A2.2.2 Poplatky za používání nového platebního řešení

A2.2.2.1 Velká Británie, Jersey, Guernsey, Ostrov Man a Gibraltar

 

Platby prováděné kartami (Visa, Mastercard nebo Maestro) prostřednictvím služby Custom Card Fields*

Platby prováděné kartami American Express prostřednictvím služby Custom Card Fields

Platby hrazené kartami prováděné uživateli naší služby Platby bez účtu PayPal 

Platby prováděné pomocí Místních způsobů platby

Další platby

Struktura kombinovaných poplatků

Struktura poplatků Interchange Plus

 

Poplatek

1,20 % + Pevný poplatek

Mezibankovní poplatek + 1,20 % + Pevný poplatek

3,5 %

1,20 % + Pevný poplatek

1,20 % + Pevný poplatek

2,90 % + Pevný poplatek

* Informace o struktuře poplatků Interchange Plus a struktuře kombinovaných poplatků a o vašich možnostech najdete ve smlouvě o službách PayPal pro online platby kartou (dříve to byla smlouva o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu).

A2.2.2.2 Irsko

 

Platby prováděné kartami (Visa nebo Mastercard) prostřednictvím služby Custom Card Fields*

Platby hrazené kartami prováděné uživateli naší služby Platby bez účtu PayPal 

Platby prováděné pomocí Místních způsobů platby

Další platby

Struktura kombinovaných poplatků

Struktura poplatků Interchange Plus

 

Poplatek

1,20 % + Pevný poplatek

Mezibankovní poplatek + 1,20 % + Pevný poplatek

1,20 % + Pevný poplatek

1,20 % + Pevný poplatek

Platí standardní sazba uvedená v oddílu A2.2.1 nebo (v souladu s oddíly A2.2.3 a A2.2.4) sazba pro obchodníky.

* Informace o struktuře poplatků Interchange Plus a struktuře kombinovaných poplatků a o vašich možnostech najdete ve smlouvě o službách PayPal pro online platby kartou.

Poznámka pro uživatele registrované v Irsku: Oddíly 5.10 a A.2.2.2.2 přílohy 1 pro vás budou platit pouze v případě, že spustíte nové platební řešení pro Irsko.  Společnost PayPal může spustit nové platební řešení pro Irsko po dalším okamžitém oznámení zveřejněném společností PayPal na stránce Aktualizace zásad (dostupné prostřednictvím odkazu Právní smlouvy v zápatí většiny webových stránek společnosti PayPal) dne 19. srpna 2019 nebo později (dle uvážení společnosti PayPal).

A2.2.2.3 Jinde

 

Platby prováděné kartami (Visa nebo Mastercard) prostřednictvím služby Custom Card Fields*

Platby hrazené kartami prováděné uživateli naší služby Platby bez účtu PayPal 

Platby prováděné pomocí Místních způsobů platby

Další platby

Struktura kombinovaných poplatků

Struktura poplatků Interchange Plus

 

Poplatek

1,90 % + pevný poplatek

Mezibankovní poplatek + 1,90 % + pevný poplatek

1,90 % + pevný poplatek

1,90 % + pevný poplatek

Platí standardní sazba uvedená v oddílu A2.2.1 nebo (v souladu s oddíly A2.2.3 a A2.2.4) sazba pro obchodníky.

* Informace o struktuře poplatků Interchange Plus a struktuře kombinovaných poplatků a o vašich možnostech najdete ve smlouvě o službách PayPal pro online platby kartou.

A2.2.3 Sazba pro Obchodníky (Pouze pro Účty se statusem sazby pro Obchodníky. Vyžaduje způsobilost, podání žádosti a souhlas společnosti PayPal. Společnost PayPal může jednotlivé žádosti hodnotit případ od případu, a to mimo jiné podle následujících kritérií: kvalifikační měsíční objem prodeje, velikost průměrného nákupního košíku a účet bez pohledávek. Další informace najdete v oddílu A2.2.2.4.):

 

A2.2.3.1 Sazby pro Obchodníky, pokud jste Uživatelem registrovaným ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man nebo Gibraltaru:

Od 19. srpna 2019 již pro obchodníky ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man nebo Gibraltaru neplatí sazba pro Obchodníky. Místo sazby pro obchodníky platí pro všechny vnitrostátní platby za obchodní transakce přijímané obchodníky ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man nebo Gibraltaru standardní sazba ve výši 2,90 % + pevný poplatek.


A2.2.3.2 Sazby pro Obchodníky, pokud jste Uživatelem registrovaným v jiné Relevantní zemi než ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man a Gibraltaru:

 

Úroveň

Souhrnná peněžní částka za Obchodní transakce obdržená v předchozím kalendářním měsíci Uživatelem, který je rezidentem v dané zemi

Poplatek za platbu

Česká republika

Maďarsko

Lichtenštejnsko

Jakákoli jiná Relevantní země (kromě Velké Británie, Jersey, Guernsey, Ostrova Man a Gibraltaru)

1

0,00 CZK – 70 000,00 CZK

0,00 HUF– 700 000,00 HUF

0,00 CHF– 4 000,00 CHF

0,00 EUR – 2 500,00 EUR

3,4 % + Pevný poplatek

2

70 000,01 CZK – 280 000,00 CZK

700 000,01 HUF – 2 500 000,00 HUF

4 000,01 CHF – 16 000,00 CHF

2 500,01 EUR – 10 000,00 EUR

2,9 % + Pevný poplatek

3

280 000,01 CZK – 1 500 000,00 CZK

2 500 000,01 HUF – 12 500 000,00 HUF

16 000,01 CHF – 80 000,00 CHF

10 000,01 EUR – 50 000,00 EUR

2,7 % + Pevný poplatek

4

1 500 000,01 CZK – 3 000 000,00 CZK

12 500 000,01 HUF – 25 000 000,00 HUF

80 000,01 CHF – 160 000,00 CHF

50 000,01 EUR – 100 000,00 EUR

2,4 % + Pevný poplatek

5

nad 3 000 000,00 CZK

nad 25 000 000,00 HUF

nad 160 000,00 CHF

nad 100 000,00 EUR

1,9 % + Pevný poplatek

 

A2.2.2.4 Způsobilost pro Sazbu pro Obchodníky

 

Způsobilost k podání žádosti o status sazby pro Obchodníky (a jeho udržení) vyžaduje, aby Účet:

 

 • byl po celou dobu bez pohledávek, nebyl předmětem vyšetřování; a
 • abychom v předchozím kalendářním měsíci obdrželi z Obchodních transakcí vyšší než stropní částku úrovně 1 (v měně spojené se zemí sídla daného Uživatele, jak je uvedeno v tabulkách výše).

 

Pokud výše uvedené podmínky nesplníte nebo budou na vašem účtu nevyřešené žádosti o vrácení peněz na kartu (chargeback), může společnost PayPal váš účet kdykoli převést zpět na standardní sazbu. Viz také oddíl 5.4.

 

Pokud u vašeho Účtu k takovému převodu dojde, budete muset společnost PayPal znovu požádat o přidělení statusu sazby pro Obchodníky.

 

O sazbu pro Obchodníky pro svůj Účet můžete požádat pomocí vyhrazeného online formuláře žádosti po přihlášení ke svému účtu PayPal. Vezměte na vědomí, že pokud dojde k zamítnutí vaší žádosti, další můžete podat až po uplynutí třicetidenní lhůty.

 

Sazby pro Obchodníky se nevztahují na platby za Obchodní transakce, které byly přijaty prostřednictvím sady platebních funkcí Website Payments Pro, virtuálního terminálu a služby PayPal Here.

A2.3 Přijímání Přeshraničních plateb (prodej)

Uplatní se Poplatek za Přijímání plateb za Vnitrostátní Obchodní transakce plus další procentní Přeshraniční poplatek dle následující tabulky (v závislosti na zemi odesílatele).

Poznámka: Přeshraniční platby v eurech či švédských korunách provedené mezi Účty registrovanými v Evropské unii nebo EHP budou pro účely stanovení Poplatků považovány za Vnitrostátní platby za Obchodní transakce.

A2.3.1 Všude s výjimkou Irska

Země odesílatele

Přeshraniční poplatek

Severní Evropa

0,5 %

Evropa I

0,5 %

USA/Kanada

2,0 %

Evropa II

2,0 %

Zbytek světa

2,0 %

A2.3.2 Irsko

Země odesílatele

Přeshraniční poplatek

Severní Evropa

0,4 %

Evropa I

0,5 %

USA/Kanada

1,0 %

Evropa II

1,3 %

Zbytek světa

2,0 %

Po dalším okamžitém oznámení zveřejněném společností PayPal na stránce Aktualizace zásad (dostupné prostřednictvím odkazu Právní smlouvy v zápatí většiny webových stránek společnosti PayPal) dne 19. srpna 2019 nebo později (dle uvážení společnosti PayPal) budou pro uživatele registrované v Irsku platit poplatky definované v oddílu A2.3.1, nikoli poplatky definované v oddílu A2.3.2.

A3. Další Poplatky

Aktivita nebo událost

Poplatek

A3.1 Převod měny

A3.1.1 Vztahuje se na převody měn částek na vašem Účtu PayPal, které nejsou součástí konkrétní transakce na váš Účet nebo z něj (např. převod Zůstatku na jinou měnu) a na transakce zahrnující převod měny, u které prodávající souhlasil s poplatkem za převod:

Navýšení základního směnného kurzu o 2,5 % (čímž vznikne směnný kurz transakce).

A3.1.2 Pro všechny ostatní transakce zahrnující převod měny (včetně převodu částek, které dostanete při vrácení peněz nebo odmítnutí platby):

A3.1.2.1 Pokud jste Uživatelem registrovaným v jiné Relevantní zemi než ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man, Gibraltaru a v Irsku: 

Navýšení základního směnného kurzu o 4,0 % (čímž vznikne směnný kurz transakce).

A3.1.2.2 Pokud jste Uživatelem registrovaným ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man a Gibraltaru nebo v Irsku:

Navýšení základního směnného kurzu v rozmezí 3,0 až 4,0 % v závislosti na měně, do které je příslušná částka převáděna (viz tabulka níže), čímž vznikne směnný kurz transakce:

Měna a kód

Poplatek za převod měny pro Uživatele ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man a Gibraltaru

Aktuální poplatek za převod měny pro Uživatele v Irsku 

Poplatek za převod měny pro Uživatele v Irsku platný po dalším oznámení dne 19. srpna 2019 nebo později*

Australský dolar (AUD):

4,0 %

4,0 %

Brazilský reál (BRL):

4,0 %

4,0 %

Kanadský dolar (CAD):

3,75 %

3,0 %

3,25 %

Česká koruna (CZK):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Dánská koruna (DKK):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Euro (EUR):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Hongkongský dolar (HKD):

4,0 %

4,0 %

Maďarský forint (HUF):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Izraelský šekel (ILS):

4,0 %

4,0 %

Japonský jen (JPY):

4,0 %

4,0 %

Malajský ringgit (MYR):

4,0 %

4,0 %

Mexické peso (MXN):

4,0 %

4,0 %

Novozélandský dolar (NZD):

4,0 %

4,0 %

Norská koruna (NOK):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Filipínské peso (PHP):

4,0 %

4,0 %

Polský zlotý (PLN):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Ruský rubl (RUB):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Singapurský dolar (SGD):

4,0 %

4,0 %

Švédská koruna (SEK):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Švýcarský frank (CHF):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Nový tchajwanský dolar (TWD):

4,0 %

4,0 %

Thajský baht (THB):

4,0 %

4,0 %

Britská libra (GBP):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Americký dolar (USD):

3,75 %

3,0 %

3,25 %

* Po dalším okamžitém oznámení zveřejněném společností PayPal na stránce Aktualizace zásad (dostupné prostřednictvím odkazu Právní smlouvy v zápatí většiny webových stránek společnosti PayPal) dne 19. srpna 2019 nebo později (dle vlastního uvážení společnosti PayPal) bude pro Uživatele registrované v Irsku platit výše definovaný Poplatek za převod měny pro Uživatele v Irsku platný po dalším oznámení dne 19. srpna 2019 nebo později, nikoli výše definovaný Poplatek za převod měny pro Uživatele v Irsku.

A3.2 Výběr Zůstatku

A3.2.1 Výběr peněz přímo na bankovní účet (pokud je k dispozici*)

Zdarma (pokud není potřeba provést převod měny**)

Pokud svůj zůstatek vyberete v jiné měně, než je měna, ve které je veden zůstatek na vašem Účtu, budou vám navíc účtovány výše definované Poplatky za převod měny.

Možnost výběru a převodu prostředků na bankovní účet nemusí být k dispozici ve všech zemích. 

** Může také dojít k převodu měny (a mohou být účtovány Poplatky za převod měny) – podrobnosti viz oddíl 6 (Výběr/vyplacení elektronických peněz).

 

A3.2.2 Výběr a převod peněz na kartu nebo prostřednictvím karty (pokud je k dispozici*)

 

A3.2.2.1 Uživatelé ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey a Ostrově Man:

Zdarma (pokud není potřeba provést převod měny)

A3.2.2.2 Uživatelé v Rumunsku, Slovinsku a Bulharsku

1 % z převáděné částky s minimálním a maximálním poplatkem odvíjejícím se od měny, ve které je karta vedena (označujeme ji jako Měna pro výběr)**, a to takto:

>

Měna pro výběr

Minimální poplatek

Maximální poplatek

Dirham Spojených arabských emirátů

0,90 AED

36,70 AED

Australský dolar

0,25 AUD

10,00 AUD

Bulharský lev

0,50 BGN

20,00 BGN

Kanadský dolar

0,25 CAD

10,00 CAD

Švýcarský frank

0,25 CHF

10,00 CHF

Česká koruna

5,70 CZK

230,00 CZK

Dánská koruna

1,80 DKK

70,00 DKK

Euro

0,25 EUR

10,00 EUR

Britská libra

0,20 GBP

8,00 GBP

Hongkongský dolar

2,00 HKD

80,00 HKD

Chorvatská kuna

2,00 HRK

70,00 HRK

Maďarský forint

70,00 HUF

2 900,00 HUF

Nový izraelský šekel

1,00 ILS

40,00 ILS

Japonský jen

30 JPY

1 100 JPY

Kuvajtský dinár

1 KWD

Žádné maximum

Srílanská rupie

50,00 LKR

1 800,00 LKR

Mexické peso

5,00 MXN

200,00 MXN

Malajský ringgit:

1,00 MYR

40,00 MYR

Norská koruna

1,00 NOK

40,00 NOK

Novozélandský dolar

0,40 NZD

15,00 NZD

Filipínské peso

10,00 PHP

500,00 PHP

Polský zlotý

1,00 PLN

40,00 PLN

Katarský rijál

1,00 QAR

40,00 QAR

Rumunský nový leu

1,00 RON

40,00 RON

Srbský dinár

25,00 RSD

1 000,00 RSD

Ruský rubl

20,00 RUB

700,00 RUB

Švédská koruna

2,50 SEK

100,00 SEK

Singapurský dolar

0,50 SGD

15,00 SGD

Thajský baht

8,00 THB

320,00 THB

Turecká lira

1,50 TRY

60,00 TRY

Americký dolar

0,25 USD

10,00 USD

Jihoafrický rand

3,60 ZAR

145,00 ZAR

Všechny ostatní měny

Žádný minimální ani maximální poplatek

 

A3.2.2.3 Uživatelé v Estonsku, Gibraltaru, Kypru, Lichtenštejnsku, Litvě, Lotyšsku, Maltě, San Marinu a Slovensku*:

Na výběr se vztahují následující poplatky** odvíjející se od měny, ve které je karta vedena (označujeme ji jako Měna pro výběr).

Měna pro výběr

Poplatek

Dirham Spojených arabských emirátů

10,00 AED

Argentinské peso

8,00 ARS

Australský dolar

3,50 AUD

Bulharský lev

3,50 BGN

Brazilský reál

4,50 BRL

Kanadský dolar

3,00 CAD

Švýcarský frank

3,50 CHF

Chilské peso

1 200,00 CLP

Kyperská libra

1,20 CYP

Česká koruna

55,00 CZK

Dánská koruna

15,00 DKK

Estonská koruna

30,00 EEK

Euro

2,00 EUR

Britská libra

1,50 GBP

Gibraltarská libra

1,50 GIP

Hongkongský dolar

20,00 HKD

Chorvatská kuna

15,00 HRK

Maďarský forint

500,00 HUF

Indonéská rupie

23 000,00 IDR

Nový izraelský šekel

11,00 ILS

Indická rupie

100,00 INR

Islandská koruna

170,00 ISK

Japonský jen

300 JPY

Litevský litas

7,00 LTL

Lotyšský lat

1,50 LVL

Maltská lira

0,9 MTL

Mexické peso

30,00 MXN

Malajský ringgit:

8,00 MYR

Norská koruna

16,00 NOK

Novozélandský dolar

4,00 NZD

Filipínské peso

100,00 PHP

Polský zlotý

8,00 PLN

Rumunský nový leu

6,00 RON

Ruský rubl

150,00 RUB

Švédská koruna

18,00 SEK

Singapurský dolar

4,00 SGD

Slovenská koruna

70,00 SKK

Thajský baht

90,00 THB

Turecká lira

3,80 TRY

Americký dolar

2,50 USD

Uruguayské peso

50,00 UYU

Jihoafrický rand

20,00 ZAR

Všechny ostatní měny

Zdarma

Možnost výběru a převodu prostředků na kartu nemusí být k dispozici ve všech zemích. 

** Může také dojít k převodu měny (a mohou být účtovány Poplatky za převod měny) – podrobnosti viz oddíl 6 (Výběr/vyplacení elektronických peněz).

A3.3 Vrácení peněz na kartu (chargebacky) 
 

Aby společnost PayPal pokryla náklady spojené se zpracováním Vrácení peněz na kartu, vyměřuje prodávajícím poplatek za vypořádání vrácení peněz z plateb kreditní a debetní kartou. (K Vrácení peněz na kartu může dojít, když kupující odmítne nebo zruší prostřednictvím vydavatele karty platbu na své kartě.)

Tento Poplatek se nevztahuje na transakce kryté Programem ochrany prodejce společnosti PayPal.

 

Poplatek za Vrácení peněz na kartu závisí na měně přijaté platby a je stanoven následujícím způsobem:

Australský dolar:

22,00 AUD

Brazilský reál:

35,00 BRL

Kanadský dolar:

20,00 CAD

Česká koruna:

400,00 CZK

Dánská koruna:

120,00 DKK

Euro:

16 EUR

Hongkongský dolar:

155,00 HKD

Maďarský forint:

4325 HUF

Izraelský šekel:

75,00 ILS

Japonský jen:

1 875 JPY

Malajský ringgit:

65,00 MYR

Mexické peso:

250,00 MXN

Novozélandský dolar:

28,00 NZD

Norská koruna:

125,00 NOK

Filipínské peso:

900,00 PHP

Polský zlotý:

65,00 PLN

Ruský rubl:

640,00 RUB

Singapurský dolar:

28,00 SGD

Švédská koruna:

150,00 SEK

Švýcarský frank:

22,00 CHF

Nový tchajwanský dolar:

625,00 TWD

Thajský baht:

650,00 THB

Britská libra:

14,00 GBP

Americký dolar:

20,00 USD

A3.4 Vrácení plateb za Obchodní transakce

 

A3.4.1 Vrácení peněz v plné výši

V případě vrácení platby za Obchodní transakci v plné výši si ponecháme tu část Poplatku stanoveného pro danou Obchodní transakci, která se rovná Pevnému poplatku.

Na Účet kupujícího bude následně připsána částka zaplacená za danou Obchodní transakci v plné výši.

Z vašeho Účtu odepíšeme částku, která na něj původně byla připsána za danou Obchodní transakci, spolu s tou částí Poplatku stanoveného pro danou Obchodní transakci, která se rovná Pevnému poplatku.

Viz také oddíl 5.7.1 (Vrácení peněz).

A3.4.2 Částečné vrácení peněz

 

V případě částečného vrácení platby za Obchodní transakci si ponecháme poměrný podíl té části Poplatku stanoveného pro danou Obchodní transakci, která se rovná Pevnému poplatku.

 

Na Účet kupujícího bude následně připsána částka, kterou určíte k vrácení.

 

Z vašeho Účtu odepíšeme poměrný podíl částky, která na něj původně byla připsána za danou Obchodní transakci, spolu s poměrným podílem té části Poplatku stanoveného pro danou Obchodní transakci, která se rovná Pevnému poplatku.

Viz také oddíl 5.7.1 (Vrácení peněz).

A3.5 Posílání plateb prostřednictvím Hromadných plateb PayPal

A3.5.1 Poplatek

 

2 % z celkové výše platby

A3.5.2 Mezní hodnota Poplatků za Vnitrostátní hromadné platby přes Službu PayPal

 

U Vnitrostátních transakcí je maximální mezní hodnota Poplatku za platbu stanovena (podle měny prováděné platby) takto:

Australský dolar:

16,00 AUD

Brazilský reál:

24,00 BRL

Kanadský dolar:

14,00 CAD

Česká koruna:

280,00 CZK

Dánská koruna:

84,00 DKK

Euro:

12,00 EUR

Hongkongský dolar:

110,00 HKD

Maďarský forint:

3 080,00 HUF

Izraelský šekel:

50,00 ILS

Japonský jen:

1200,00 JPY

Malajský ringgit:

50,00 MYR

Mexické peso:

170,00 MXN

Novozélandský dolar:

20,00 NZD

Norská koruna:

90,00 NOK

Filipínské peso:

640,00 PHP

Polský zlotý:

46,00 PLN

Ruský rubl:

480,00 RUB

Singapurský dolar:

20,00 SGD

Švédská koruna:

100,00 SEK

Švýcarský frank:

16,00 CHF

Nový tchajwanský dolar:

440,00 TWD

Thajský baht:

460,00 THB

Britská libra:

10,00 GBP

Americký dolar:

14,00 USDA3.5.3 Mezní hodnota poplatků u ostatních Hromadných plateb PayPal

 

U všech ostatních transakcí je maximální mezní hodnota Poplatků za jednotlivé platby stanovena (podle měny prováděné platby) takto:

Australský dolar:

100,00 AUD

Brazilský reál:

150,00 BRL

Kanadský dolar:

90,00 CAD

Česká koruna:

1 700,00 CZK

Dánská koruna:

500,00 DKK

Euro:

70,00 EUR

Hongkongský dolar:

660,00 HKD

Maďarský forint:

18 500,00 HUF

Izraelský šekel:

320,00 ILS

Japonský jen:

8 000,00 JPY

Malajský ringgit:

300,00 MYR

Mexické peso:

1 080,00 MXN

Novozélandský dolar:

120,00 NZD

Norská koruna:

540,00 NOK

Filipínské peso:

3 800,00 PHP

Polský zlotý:

280,00 PLN

Ruský rubl:

2 800,00 RUB

Singapurský dolar:

120,00 SGD

Švédská koruna:

640,00 SEK

Švýcarský frank:

100,00 CHF

Nový tchajwanský dolar:

2 700,00 TWD

Thajský baht:

2 800,00 THB

Britská libra:

60,00 GBP

Americký dolar:

90,00 USDPoznámka: U přeshraničních plateb v eurech či švédských korunách provedených mezi Účty registrovanými v Evropské unii nebo EHP bude použit poplatek za Vnitrostátní transakci.

A3.6 Propojení a potvrzení kreditní a debetní karty (ověření údajů o kreditní nebo debetní kartě).

Některým Uživatelům, kteří chtějí zvýšit svůj výdajový limit, nebo na základě stanovení společnosti PayPal, může být účtován Poplatek za propojení a potvrzení kreditní a debetní karty.

 

V závislosti na měně

Australský dolar:

2,00 AUD

Brazilský reál:

4,00 BRL

Kanadský dolar:

2,45 CAD

Česká koruna:

50,00 CZK

Dánská koruna:

12,50 DKK

Euro:

1,50 EUR

Hongkongský dolar:

15,00 HKD

Maďarský forint:

400 HUF

Izraelský šekel:

8,00 ILS

Japonský jen:

200,00 JPY

Mexické peso:

20,00 MXN

Novozélandský dolar:

3,00 NZD

Norská koruna:

15,00 NOK

Filipínské peso:

100,00 PHP

Polský zlotý:

6,50 PLN

Ruský rubl:

60 RUB

Singapurský dolar:

3,00 SGD

Švédská koruna:

15,00 SEK

Švýcarský frank:

3,00 CHF

Nový tchajwanský dolar:

70,00 TWD

Thajský baht:

70,00 THB

Britská libra:

1,00 GBP

Americký dolar:

1,95 USD


Tato částka vám bude vrácena po úspěšném dokončení procesu ověřování kreditní či debetní karty.

A3.7 Vyžádání záznamů

10,00 GBP nebo 12,00 EUR (za položku)

Tento Poplatek bude účtován za žádosti o informace týkající se rozumného zdůvodnění pro odmítnutí vašeho Platebního příkazu. Nebudeme vám účtovat Poplatek za vyžádání záznamů v souvislosti s tvrzením, že na vašem Účtu došlo k chybě, které uvedete v dobré víře.

A3.8 Vrácení bankovní platby při výběru 
 

Následující Poplatek je účtován v případě, že se Uživatel pokusí o výběr, který selže kvůli nesprávným informacím o bankovním účtu nebo informacím pro doručení.

 

Uživatelé z Velké Británie: 0,50 GBP
Uživatelé z České republiky: 200 CZK
Uživatelé z Maďarska: 1 500 HUF
Uživatelé registrovaní v Eurozóně: 3 EUR.

A3.9 Cenová politika pro charitativní organizace

Vyžaduje podání žádosti a předchozí souhlas společnosti PayPal.

A3.9.1 Vnitrostátní sazba pro charitativní organizace

 

A3.9.1.1 Vnitrostátní sazba pro charitativní organizace ve Velké Británii

 

1,4 % + Pevný poplatek pro charitativní organizace za každou platební transakci.

A3.9.1.2 Vnitrostátní sazba pro charitativní organizace v Relevantních zemích:

1,9 % + Pevný poplatek pro charitativní organizace za každou platební transakci.

A3.9.1.3 Pevný poplatek pro charitativní organizace

Závisí na měně přijaté platby:

 

Australský dolar:

0,30 AUD

Brazilský reál:

0,60 BRL

Kanadský dolar:

0,30 CAD

Česká koruna:

10,00 CZK

Dánská koruna:

2,60 DKK

Euro:

0,35 EUR

Hongkongský dolar:

2,35 HKD

Maďarský forint:

90 HUF

Izraelský šekel:

1,20 ILS

Japonský jen:

40 JPY

Malajský ringgit:

2 MYR

Mexické peso:

4,00 MXN

Novozélandský dolar:

0,45 NZD

Norská koruna:

2,80 NOK

Filipínské peso:

15,00 PHP

Polský zlotý:

1,35 PLN

Ruský rubl:

10,00 RUB

Singapurský dolar:

0,50 SGD

Švédská koruna:

3,25 SEK

Švýcarský frank:

0,55 CHF

Nový tchajwanský dolar:

10,00 TWD

Thajský baht:

11,00 THB

Britská libra:

0,20 GBP

Americký dolar:

0,30 USD


A3.9.2 Přeshraniční sazba pro charitativní organizace

 

Cenová politika Přeshraničních poplatků pro charitativní organizace je stejná jako u Poplatků za příjem plateb za Přeshraniční obchodní transakce.

Poznámka: U Přeshraničních plateb v eurech či švédských korunách provedených mezi Účty registrovanými v Evropské unii nebo EHP bude použita Vnitrostátní sazba.

A3.10 Přijímání plateb eCheque

U plateb eCheque je maximální mezní hodnota Poplatku stanovena (podle měny přijaté platby) takto:

 

Platby Echeque přijaté uživateli se sídlem v Irsku

Platby Echeque přijaté všemi ostatními uživateli

Australský dolar:

7,50 AUD

50,00 AUD

Brazilský reál:

10,00 BRL

75,00 BRL

Kanadský dolar:

7,50 CAD

45,00 CAD

Česká koruna:

120,00 CZK

850,00 CZK

Dánská koruna:

30,00 DKK

250,00 DKK

Euro:

5,00 EUR

35,00 EUR

Hongkongský dolar:

38,00 HKD

330,00 HKD

Maďarský forint:

1000 HUF

9 250 HUF

Izraelský šekel:

20,00 ILS

160,00 ILS

Japonský jen:

650 JPY

4 000 JPY

Malajský ringgit:

20,00 MYR

150,00 MYR

Mexické peso:

55,00 MXN

540,00 MXN

Novozélandský dolar:

7,50 NZD

60,00 NZD

Norská koruna:

33,00 NOK

270,00 NOK

Filipínské peso:

250,00 PHP

1 900,00 PHP

Polský zlotý:

16,00 PLN

140,00 PLN

Ruský rubl:

200,00 RUB

1 400,00 RUB

Singapurský dolar:

8,00 SGD

60,00 SGD

Švédská koruna:

40,00 SEK

320,00 SEK

Švýcarský frank:

6,50 CHF

50,00 CHF

Nový tchajwanský dolar:

165,00 TWD

1 350,00 TWD

Thajský baht:

180,00 THB

1 400,00 THB

Britská libra:

3,50 GBP

30,00 GBP

Americký dolar:

5,00 USD

45,00 USD

A3.11 Přijímání Mikroplateb

 

Na základě žádosti a předchozího souhlasu společnosti PayPal si můžete stávající účet upgradovat a získat tak sazbu určenou pro Mikroplatby. Chcete-li tak učinit, kontaktujte nás. Tato sazba bude platit pro všechny platby za Obchodní transakce přijaté na váš účet PayPal.

 

A3.11.1 Poplatek za Vnitrostátní mikroplatby

 

5 % + Pevný poplatek za Mikroplatby

 

A3.11.2 Poplatek za Přeshraniční mikroplatby

 

6 % + Pevný poplatek za Mikroplatby

 

A3.11.3 Pevný poplatek za Mikroplatby

 

Odvíjí se od měny přijaté Mikroplatby.

 

Australský dolar:

0,05 AUD

Brazilský reál:

0,10 BRL

Kanadský dolar:

0,05 CAD

Česká koruna:

1,67 CZK

Dánská koruna:

0,43 DKK

Euro:

0,05 EUR

Hongkongský dolar:

0,39 HKD

Maďarský forint:

15 HUF

Izraelský šekel:

0,20 ILS

Japonský jen:

7 JPY

Malajský ringgit:

0,20 MYR

Mexické peso:

0,55 MXN

Novozélandský dolar:

0,08 NZD

Norská koruna:

0,47 NOK

Filipínské peso:

2,50 PHP

Polský zlotý:

0,23 PLN

Ruský rubl:

2,00 RUB

Singapurský dolar:

0,08 SGD

Švédská koruna:

0,54 SEK

Švýcarský frank:

0,09 CHF

Nový tchajwanský dolar:

2 TWD

Thajský baht:

1,80 THB

Britská libra:

0,05 GBP

Americký dolar:

0,05 USD


Poznámka: U Přeshraničních plateb v eurech či švédských korunách provedených mezi Účty registrovanými v Evropské unii nebo EHP bude použita Vnitrostátní sazba.

A3.12 Platby provedené přes aplikaci PayPal Business (odesílání nebo přijímání)

 

„Platba provedená přes aplikaci PayPal Business“ je platba mezi Uživateli registrovanými ve Velké Británii (i) provedená prostřednictvím produktu nebo služby třetí strany a hrazená výhradně s použitím Zůstatku nebo elektronického šeku (případně obojího) a (ii) na kterou se vztahuje poplatek za Platbu provedenou přes aplikaci PayPal Business.

 

Společnost PayPal si může za každou platbu provedenou přes aplikaci PayPal Business účtovat následující Poplatek:

 

2,00 GBP za transakci v GBP

0,50 USD za transakci v USD

 

Poplatek za platbu provedenou přes aplikaci PayPal Business hradí příjemce, pokud není odesílateli před odesláním platby sděleno, že tento Poplatek musí zaplatit on.

A4. Slovníček pojmů

A4.1 Platba za „Obchodní transakci“ zahrnuje nákup a prodej zboží a služeb, uskutečnění jakékoliv jiné obchodní transakce nebo přijímání plateb při „požádání o peněžní prostředky“ prostřednictvím Služby PayPal.

A4.2 Platba za „Osobní transakci“ zahrnuje odesílání peněz přátelům a rodině (iniciované z karty „Přátelé a rodina“ v rámci procesu „Odesílání peněz“), jakož i přijímání jejich peněz na váš Účet bez uskutečnění podkladové obchodní transakce (tzn. že platba není určena k nákupu zboží nebo služeb ani k uskutečnění jakékoliv jiné obchodní transakce).

Při uskutečňování Obchodní transakce (například prodeje zboží nebo služeb) nesmíte žádat kupujícího o odeslání platby za nákup jako Osobní transakci. Pokud tak učiníte, může vám Služba PayPal znemožnit přijímání některých nebo všech plateb za Osobní transakce. Vezměte také na vědomí, že:

A4.2.1 Z některých zemí (jako je Čína a (v určitých případech) také Německo) není možné posílat peníze na Osobní transakci.

A4.2.2 Účty registrované v Brazílii a Indii nemohou odesílat ani přijímat platby za Osobní transakce. To znamená, že nemůžete odesílat platby za Osobní transakce na Účty registrované v Brazílii a Indii; a

A4.2.3 Poplatky platí prodejce.

A4.3 K „Vnitrostátní“ platbě dochází v případě, že jsou odesílatel i příjemce zaregistrováni u společnosti PayPal jako rezidenti stejné země.

A4.4 K „Přeshraniční“ platbě dochází v případě, že jsou odesílatel a příjemce zaregistrováni u společnosti PayPal jako rezidenti různých zemí. Některé země jsou pro zjednodušení při výpočtu poplatků spojených s přeshraničními platbami spojeny do následujících skupin:

Název skupiny

Země

Severní Evropa

Alandské ostrovy, Dánsko, Faerské ostrovy, Finsko, Grónsko, Island, Norsko, Švédsko.

Evropa I

Belgie, Černá Hora, Estonsko, Francie (včetně Francouzské Guyany, Guadeloupe, Martiniku, Réunionu a Mayotte), Gibraltar, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Normanské ostrovy, ostrov Man, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Vatikán, Velká Británie.

Evropa II

Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Gruzie, Chorvatsko, Kosovo, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rumunsko, Ruská federace, Srbsko, Švýcarsko a Ukrajina.

 

A4.5 Procentní poplatky (například 2,90 %) označují částku odpovídající danému procentnímu podílu z částky platby a (není-li určeno jinak) jsou účtovány v měně, ve které je platba přijata.

A4.6 Pevné poplatky spojené s platbami za obchodní transakce a osobní transakce (není-li určeno jinak) jsou stanoveny podle měny přijaté platby následovně:

Měna:

Poplatek

Měna:

Poplatek

Australský dolar:

0,30 AUD

Novozélandský dolar:

0,45 NZD

Brazilský reál:

0,60 BRL

Norská koruna:

2,80 NOK

Kanadský dolar:

0,30 CAD

Filipínské peso:

15,00 PHP

Česká koruna:

10,00 CZK

Polský zlotý:

1,35 PLN

Dánská koruna:

2,60 DKK

Ruský rubl:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singapurský dolar:

0,50 SGD

Hongkongský dolar:

2,35 HKD

Švédská koruna:

3,25 SEK

Maďarský forint:

90,00 HUF

Švýcarský frank:

0,55 CHF

Nový izraelský šekel:

1,20 ILS

Nový tchajwanský dolar:

10,00 TWD

Japonský jen:

40,00 JPY

Thajský baht:

11,00 THB

Malajský ringgit:

2,00 MYR

Britská libra:

0,20 GBP (účtované uživatelům v Irsku)

0,30 GBP (účtované všem ostatním uživatelům)

Mexické peso:

4,00 MXN

Americký dolar:

0,30 USD

Po dalším oznámení zveřejněným společností PayPal na stránce Aktualizace zásad (dostupné prostřednictvím odkazu Právní smlouvy v zápatí většiny webových stránek společnosti PayPal) dne 19. srpna 2019 nebo později (dle uvážení společnosti PayPal) se Pevný poplatek za platby za Obchodní a Osobní transakce přijaté v GBP pro Uživatele registrované v Irsku zvýší na 0,30 GBP. 

A4.7 Poplatky za posílání plateb účtované v jiných měnách: Některé poplatky musíte společnosti PayPal platit v jiné měně než je aktuální měna zůstatků, ze kterých částku platby posíláte. V takovém případě měnu převádíme (podle oddílu 8.2, a účtujeme vám poplatek za převod měny podle údajů v oddílu A3.1 rozpisu 1) z měny každého relevantního původního zůstatku na měnu, ve které je splatný poplatek, a poplatky odečteme z převedeného zůstatku.

A4.8 V závislosti na dostupnosti dané funkce v těchto oblastech, a není-li v Příloze 1 uvedeno jinak, pouze pro účely této Přílohy 1 platí, že všechny odkazy na Velkou Británii v Příloze 1 zahrnují také Jersey, Guernsey, ostrov Man a Gibraltar.

Zpět na začátek