SMLOUVA S UŽIVATELEM SLUŽBY PAYPAL

Váš účet

Tato smlouva s uživatelem nabude pro všechny uživatele účinnosti dne 10. listopadu 2021.

Vítejte ve službě PayPal

Toto jsou smluvní podmínky mezi vámi a společností PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A. („společnost PayPal“), které upravují vaše používání účtu PayPal a služeb PayPal a které souhrnně označujeme termínem „smlouva s uživatelem“. Tyto podmínky se vztahují pouze na účty PayPal rezidentů následujících zemí:

Bulharsko

Kypr

Česká republika

Estonsko

Řecko

Maďarsko

Lotyšsko

Lichtenštejnsko

Litva

Malta

Rumunsko

San Marino

Slovensko

Slovinsko

Tato smlouva se nevztahuje na vaše používání služby Xoom společnosti PayPal, které je upraveno právními smlouvami týkajícími se služby Xoom.

Pro fyzické osoby platí, že pouze fyzická osoba starší 18 let, která má plnou způsobilost k právním úkonům, může uzavřít smlouvu o otevření účtu PayPal a používat služby PayPal. Pro firmy platí, že musí být registrované v některé z výše uvedených zemí.

Chcete-li využívat služby PayPal, je třeba si založit účet PayPal. Založením a používáním účtu PayPal souhlasíte s dodržováním všech smluvních podmínek této smlouvy s uživatelem. Souhlasíte také s tím, že budete dodržovat podmínky uvedené v následujících dalších dokumentech a ve všech ostatních dokumentech uvedených na stránce právní smlouvy, které se vás týkají:

Přečtěte si pečlivě všechny podmínky této smlouvy s uživatelem a všech ostatních dokumentů, které se na vás vztahují.

Tuto smlouvu s uživatelem a veškeré další výše uvedené dokumenty můžeme příležitostně revidovat. Není-li stanoveno jinak, nabývá revidovaná verze účinnosti okamžikem zveřejnění. Pokud provedené změny nějakým způsobem omezují vaše práva nebo rozšiřují vaše povinnosti, zveřejníme oznámení na stránce aktualizací zásad na našem webu a upozorníme vás na tuto skutečnost nejméně 2 měsíce předem. Pokud budete naše služby používat i poté, co dojde ke změně této smlouvy s uživatelem, vyjadřujete tím svůj souhlas a zavazujete se tyto změny dodržovat. Pokud s jakýmikoli změnami nesouhlasíte, můžete svůj účet zrušit dříve, než tyto změny nabudou účinnosti.

Informace o nás a našich službách

Hlavním předmětem činnosti společnosti PayPal je vydávání elektronických peněz a poskytování platebních služeb pomocí elektronických peněz.

Další informace o nás a našich službách najdete v dokumentu hlavní informace o platbách a službách.

Tuto smlouvu s uživatelem spolu s dalšími právními podmínkami a zákonem požadovanými informacemi týkajícími se používání našich služeb bude mít uživatel neustále k dispozici na webu společnosti PayPal (s největší pravděpodobností na stránce „právní smlouvy“). Tyto informace vám můžeme také zaslat.

Můžete nás požádat o zaslání kopie jakýchkoli zákonem požadovaných informací (včetně této smlouvy s uživatelem a hlavních informací o platbách a službách) a my vám tyto informace poskytneme ve formě, která umožňuje informace ukládat a kopírovat (například e-mailem).

Založení účtu

Nabízíme 2 druhy účtů – osobní a firemní.

Osobní účty

S osobním účtem můžete posílat peníze přátelům a rodině, žádat je o platby a také platit za své nákupy na internetu.

Majitelé některých existujících osobních účtů mohou být vyzváni k jejich aktualizaci (která může zahrnovat také poskytnutí dalších informací společnosti PayPal), aby mohli využívat všechny funkce, které jsou v současné době pro majitele osobního účtu dostupné.

Chcete-li svůj účet PayPal používat primárně k prodeji, budete si muset založit firemní účet nebo svůj osobní účet převést na firemní účet.

Firemní účty

Firemní účty jsou určeny pro osoby a organizace (ať už jsou či nejsou akciovou společností), které primárně využívají službu PayPal k přijímání plateb online za prodej či k přijímání příspěvků.

Na firemní účty se mohou vztahovat poplatky, které se liší od poplatků platných pro osobní účty. Další podrobnosti najdete v oddílu poplatky.

Založením firemního účtu nebo převodem osobního účtu na firemní potvrzujete, že účet používáte především pro obchodní nebo komerční účely.

Status obchodního subjektu

Pokud aktivita prostřednictvím jakéhokoli druhu vašeho účtu PayPal dosáhne určité hranice nebo bude zahrnovat určité obchodní sektory nebo aktivity, budete karetními sítěmi vyzváni, abyste vyjádřili souhlas se smlouvami s obchodními subjekty uzavřenými přímo s našimi zpracovateli, abyste mohli nadále přijímat platby financované bankovními kartami. V takovém případě se tyto smlouvy s obchodními subjekty budou společně se smlouvou s uživatelem vztahovat na jakoukoli platbu, kterou společnost PayPal zpracovává vaším jménem.

Bezpečné používání účtu PayPal

Ve vlastním zájmu byste měli podniknout přiměřené kroky, abyste zamezili zneužití vašeho účtu PayPal. Při používání všech svých zařízení, položek, ID, hesel a osobních identifikačních čísel nebo kódů, které slouží pro přístup k účtu PayPal a službám PayPal, dodržujte dostatečná bezpečnostní a kontrolní opatření. Pokyny naleznete v našem dokumentu hlavní informace o platbách a službách.

Je nutné, abyste dodržovali všechny přiměřené pokyny, které případně vydáme ohledně toho, jak můžete uchovat bezpečnost vašeho platebního nástroje.

Můžeme vás požádat o ověření jakéhokoli pokynu týkajícího se vašeho účtu (tj. poskytnutí informací potřebných k ověření skutečnosti, že jste pokyn zadali opravdu vy, např. zadáním správných přihlašovacích údajů, tedy například e-mailové adresy a hesla), nebo vás můžeme požádat, abyste se pro zadání pokynu přihlásili ke svému účtu.

Údaje ve vašem profilu účtu PayPal, jako jsou poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, které jako primární uživatel používáte, a další kontaktní údaje, musí být vždy aktuální.

Určitým třetím stranám můžete výslovně udělovat oprávnění, aby jednaly vaším jménem, a také tato oprávnění můžete rušit a spravovat. V některých případech tak můžete učinit po přihlášení ke svému účtu a v ostatních případech to lze provést přímo kontaktováním třetí strany. Berete na vědomí, že pokud udělíte třetí straně oprávnění, aby jednala vaším jménem, může jí společnost PayPal sdělit určité informace o vašem účtu PayPal.

Poskytovatelům služeb třetích stran, kteří obdrželi licence podle platných právních předpisů, můžete povolit:

 • poskytovat služby získávání údajů o účtu za účelem získání informací o vašem účtu vaším jménem,
 • potvrzovat, zda je na vašem účtu k dispozici částka potřebná k provedení platební transakce s použitím karty,
 • poskytovat služby pro zahájení plateb k zahájení plateb z vašeho účtu vaším jménem.

Udělení oprávnění jakékoli třetí straně jakýmkoli způsobem přistupovat k vašemu účtu vás nezbavuje žádné odpovědnosti vyplývající z této smlouvy. Nesete odpovědnost vůči společnosti PayPal za veškeré akce, které třetí strany provedou s vámi uděleným oprávněním. Zavazujete se, že nebudete společnost PayPal činit odpovědnou a nebudete požadovat odškodnění za jakékoliv závazky vyplývající z konání či nekonání těchto třetích stran v souvislosti s oprávněními, která jste jí udělili, a to s výhradou vašich povinných zákonných práv.

Zrušení vašeho účtu PayPal

Svůj účet PayPal můžete kdykoli zrušit. Postup najdete v centru nápovědy PayPal.

Váš účet můžeme dle vlastního uvážení zrušit na základě oznámení s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Váš účet můžeme také kdykoli zrušit, pokud:

 1. jednáte v rozporu s touto smlouvou s uživatelem nebo máme z jiných důvodů v souladu s touto smlouvou oprávnění váš účet zrušit;
 2. jste účet po dobu 3 let nepoužili;
 3. máme podezření, že došlo k přístupu k vašemu účtu bez vašeho svolení.

Pokud se rozhodneme váš účet zrušit, zašleme vám oznámení o zrušení účtu, a pokud to bude s ohledem na důvod jeho zrušení možné, umožníme vám vybrat všechny prostředky, které jsou v našem držení a nejsou předmětem sporu.

Pokud dojde ke zrušení účtu:

 • Je platnost této smlouvy s uživatelem okamžitě ukončena, přičemž výjimkou jsou případy, kdy tato smlouva pokračuje i po ukončení, a to v rozsahu a po dobu, které potřebujeme k vyřízení zrušení vašeho účtu a dodržení platných zákonů a předpisů.
 • Můžeme zrušit všechny transakce čekající na zpracování a vy přijdete o veškeré zůstatky související se zvláštními ujednáními o financování.
 • Můžeme pozastavit, omezit nebo ukončit váš přístup k našim službám, webu, softwaru a systémům (včetně sítí a serverů používaných k poskytování služeb), které provozujeme nebo které jsou provozovány naším jménem, nebo k některým nebo všem službám či jejich použití.
 • Zůstanete i nadále odpovědní za všechny nesplněné závazky vyplývající z této smlouvy s uživatelem, které souvisely s vaším účtem do okamžiku jeho zrušení.
 • Můžeme si ponechat údaje o vašem účtu v naší databázi pro účely dodržení našich zákonných povinností.
 • Můžeme si po jeho zrušení ponechat přiměřenou část vašich elektronických peněz, a to po dobu, po kterou to bude z hlediska naší ochrany nebo ochrany třetí strany před rizikem storna, poplatků, pokut, penále a jiných závazků jakéhokoli druhu nezbytné. Po uplynutí této doby budete moci veškeré prostředky, které máme ve svém držení a které nejsou předmětem sporu, vybrat. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se prostředků na vašem účtu v okamžiku zrušení, kontaktujte nás.
  Jestliže jste zákonným zástupcem majitele účtu, který je nezpůsobilý k právním úkonům, nebo jste zákonným zástupcem zesnulého a potřebujete pomoc, kontaktujte nás.

Pokud se rozhodneme z jakéhokoli důvodu ukončit některou ze služeb PayPal nebo jakoukoli část nebo funkci služeb, zašleme vám oznámení nejméně dva měsíce před ukončením dané služby nebo funkce, pokud v dobré víře nedojdeme k závěru, že:

 • služba nebo funkce musí být ukončena dříve, jak to vyžaduje zákon nebo vztah s třetí stranou;
 • by mohlo vzniknout bezpečnostní riziko nebo značné ekonomické nebo materiální technické zatížení.

Přidávání a odebírání zdrojů financování

Peníze na vašem účtu jsou z právního hlediska označovány jako „elektronické peníze”, což je forma peněz, která je napříč Evropským hospodářským prostorem (EHP) uznávána jako forma peněz vhodná k používání na internetu.

Za účelem připsání elektronických peněz na svůj účet nebo za účelem provedení výběru ze svého účtu můžete jako způsob platby použít určitý zdroj financování, jak je dále popsáno v této smlouvě s uživatelem (zejména v oddílech vklad a výběr penězfinancování vašich plateb).

Ke svému účtu PayPal můžete jako zdroj financování propojit kreditní nebo debetní kartu, předplacenou kartu (pokud je k dispozici), bankovní účet nebo službu PayPal Credit (pokud je k dispozici), případně toto propojení kdykoli zrušit.

Dostupnost vašich zdrojů financování můžeme omezit v rámci našeho procesu řízení rizik.

Udržujte informace o zdroji financování (jako je například číslo kreditní karty a datum vypršení platnosti) aktuální. Pokud se tyto informace změní, můžeme je aktualizovat pomocí informací a zdrojů třetích stran, které máme k dispozici, aniž byste museli podnikat jakékoli kroky. Pokud nechcete, abychom informace o kartě aktualizovali sami, můžete o to požádat svého vydavatele karty nebo můžete kartu odebrat ze zdrojů financování na svém účtu PayPal. Při aktualizaci zdroje financování nebudeme měnit žádná nastavení předvoleb, která jsou s daným zdrojem financování spojená. Můžete se rozhodnout svou kartu nebo bankovní účet potvrdit, abychom mohli ověřit, že jsou karta nebo bankovní účet platné a že jste jejich majitelem. Potvrzení můžete provést pomocí postupu pro „propojení a potvrzení karty“ (v případě karet), postupu pro „potvrzení bankovního účtu“ (v případě bankovních účtů) nebo jiných postupů, o kterých vás můžeme informovat nebo které můžeme příležitostně zveřejnit.

Vaše trvalé oprávnění k tomu, abychom strhávali platby z vašich zdrojů financování

Propojením zdroje financování s účtem PayPal nám dáváte trvalé oprávnění automaticky strhávat platby z tohoto zdroje financování (v souladu s touto smlouvou a podmínkami souhlasu (např. přímé bankovní inkaso), který udělil poskytovatel daného zdroje financování k vytvoření a udržení tohoto oprávnění) za účelem získání požadované hodnoty elektronických peněz:

 • k pokrytí:
  • částky platby (včetně poplatků za transakci), pokud použijete svůj účet k poslání platby dalšímu uživateli;
  • všech částek, které nám dlužíte za své aktivity, jež pomocí našich služeb provádíte jako příjemce plateb;
 • k přidání prostředků na váš účet prostřednictvím funkce „přidat prostředky“ v rozhraní vašeho účtu.

Pokud předchozí pokus o stržení platby ze zdroje financování selhal, můžeme se o to pokusit znovu. Pokud zrušíte jakékoli trvalé povolení ze zdroje financování, poskytnete nám náhradu hodnoty jakýchkoli elektronických peněz, které jsme již vydali a které nebyly strženy z tohoto zdroje financování.

Tato oprávnění můžete zrušit tím, že zrušíte propojení mezi zdrojem financování a vaším účtem PayPal.

SEPA je iniciativou Evropské komise a evropského bankovního sektoru, jejímž cílem je efektivnější provádění transakcí v rámci Evropské unie. Pokud jste uživatelem s registrovanou adresou v Estonsku, na Kypru, v Litvě, v Lotyšsku, na Maltě, v Řecku, na Slovensku nebo ve Slovinsku, udělujete společnosti PayPal souhlas s přímým inkasem SEPA vždy, když si ve službě PayPal zaregistrujete bankovní účet nebo poprvé použijete nový bankovní účet jako zdroj financování. Používáte-li souhlas s přímým inkasem SEPA pro trvalé oprávnění:

 • Budete mít kdykoli přístup k tomuto souhlasu a referenčnímu číslu souhlasu (MRN) ve svém profilu účtu PayPal a tento souhlas můžete pro budoucí transakce zrušit nebo změnit.
 • Společnost PayPal vás bude spolu s potvrzením o nákupu informovat o částce platby v režimu přímého inkasa SEPA a časovém rámci, kdy bude společnost PayPal inkasovat částku z bankovního účtu. Pokud společnost PayPal znovu odešle jakoukoli žádost o přímé inkaso SEPA kvůli stornu původní platby, nebudou před opětovným zasláním poskytnuty žádné (další) informace o částce ani lhůtě.
 • Kdykoli během 8 týdnů od data uskutečnění platby v režimu přímého inkasa SEPA můžete v souladu s obchodními podmínkami vaší banky požádat banku o vrácení peněz.

Riziko storna u vašeho zdroje financování a kdy může dojít k použití elektronického šeku

Když obdržíme platbu z vašeho zdroje financování, můžeme výsledné elektronické peníze uložit na váš rezervní účet, a to po dobu, kdy budeme mít důvod se domnívat, že existuje riziko storna ze strany poskytovatele zdroje financování. Činíme tak proto, že nemáme k dispozici všechny informace potřebné k tomu, aby vám mohly být prostředky z platby zpřístupněny v zůstatku na účtu PayPal v době, kdy existuje riziko storna.

Když nám dáte příkaz, abychom z vašeho účtu provedli platbu jinému uživateli, která je financována z vašeho bankovního účtu, a my tímto způsobem uložíme výsledné elektronické peníze, je tento typ platby z vašeho bankovního účtu označován jako platba elektronickým šekem. Informace o tom, jak elektronické šeky používáme, najdete v níže uvedeném oddílu financování plateb, které odesíláte z účtu.

Zůstatek na účtu PayPal a jeho používání

Z vašich peněz na účtu nebudete dostávat žádné úroky ani žádné další příjmy. A to z důvodu, že na vašem účtu jsou uloženy pouze elektronické peníze, což je forma peněz, z kterých evropské právo zakazuje vyplácet úroky. Elektronické peníze rovněž nejsou vkladem ani investicí podle lucemburského práva, takže nejste chráněni lucemburskými systémy pro pojištění vkladů a odškodnění investorů, které spravuje sdružení Conseil des Protection des Deposants et des Investisseurs.

Peníze na vašem účtu můžeme ukládat a přesouvat mezi:

a to kdykoli na základě této smlouvy s uživatelem.

Zůstatek na účtu PayPal

Provozní část účtu obsahuje váš zůstatek na účtu PayPal, což je peněžní zůstatek, který máte k dispozici pro platby nebo výběry.

Pokud používáte naše platební služby k platbě jinému uživateli, dáváte nám příkaz, abychom převedli peníze z vašeho zůstatku na účtu PayPal na účet příjemce.

Zůstatek na účtu PayPal musíte v okamžiku platby obsahovat dostatek zúčtovaných finančních prostředků, které pokryjí platbu i poplatky za transakci. Platí také další podmínky – viz oddíl věnovaný provádění plateb níže. Pokud nemáte na účtu PayPal dostatečný zůstatek nebo jste zvolili upřednostňovaný zdroj financování, požadujete od nás také, abychom vaším jménem získali prostředky z vašeho platného zdroje financování a převedli vám příslušné elektronické peníze pro provedení platby na účet PayPal.

Při výběru peněz musíte mít ve svém zůstatku dostatek finančních prostředků na to, abyste výběr v příslušné době pokryli v plné výši.

Informace o tom, jak získat zůstatek na účtu PayPal a jak z něj vybírat, najdete v oddílu věnovaném vkladu a výběru peněz.

Pokud je částka ve vašem zůstatku na účtu PayPal záporná, jedná se o částku, kterou nám v daném okamžiku dlužíte.

Rezervní účet

Peníze, které jsou ve vašem přehledu účtu označené jako „čekající na zpracování“, „nezúčtované“, „zadržené“ nebo jinak omezené v daném okamžiku, jsou uloženy v té části vašeho účtu, která funguje jako rezervní účet. K prostředkům, které jsou uloženy na rezervním účtu, nemáte přístup a nemůžete je používat.

Vklad a výběr peněz

Vklad peněz

Chcete-li mít na svém účtu PayPal elektronické peníze, můžete dle této smlouvy:

 • přijmout na svůj účet platbu od někoho jiného, za což vám můžeme účtovat poplatky, nebo
 • získat elektronické peníze od nás tím, že nám ekvivalentní částku zaplatíte.

Elektronické peníze od nás můžete obdržet:

 • automaticky použitím příslušných zdrojů financování k pokrytí plateb, k jejichž odeslání na účty dalších uživatelů nám dáte pokyn (a poplatků za transakce, které vám máte uhradit);
 • ručně pomocí funkce „přidat prostředky“ dostupné v rozhraní vašeho účtu, abyste nám mohli zaplatit nebo nám dát příkaz strhnout částku za příjem elektronických peněz z vašeho zdroje financování.

Jakákoliv platba, kterou nám provedete z vašeho zdroje financování, je zákonnou odpovědností vašeho poskytovatele zdroje financování. Nemůžeme nijak ovlivnit, jak dlouho potrvá zpracování platby, kterou nám zasíláte.

Výběr peněz

Pokud máte zůstatek na účtu PayPal, můžete vybrat jakoukoliv částku tak, že ji převedete na zvolený zdroj financování, který je propojený s vaším účtem PayPal. Mezi ty patří například bankovní účet nebo debetní či kreditní karta v závislosti na zemi, ve které je váš účet PayPal registrován.

Pokud nám dáte příkaz vybrat z vašeho zůstatku na účtu PayPal jakoukoli částku, učiníme na základě této smlouvy s uživatelem následující kroky:

 • Převedeme elektronické peníze na peníze, které vám můžeme převést na váš zvolený zdroj financování.
 • Dáme naší bance příkaz provést tento převod na váš zvolený zdroj financování.

Snažíme se naší bance zaslat pokyny k vyplacení výběru do konce následujícího pracovního dne („pracovní den“ znamená den, ve kterém jsou banky v Lucembursku otevřeny pro veřejnost), pokud nedojde k žádným dalším prodlevám v závislosti na této smlouvě s uživatelem. Jakmile banka náš platební příkaz obdrží, nemůžeme již nijak ovlivnit, jak dlouho bude provedení platby trvat. V tomto okamžiku přechází zodpovědnost za to, že budou peníze doručeny na váš zvolený zdroj financování, na naši banku, vašeho poskytovatele zdroje financování a jejich platební systémy, což může mít vliv na to, jak dlouho potrvá doručení vašich peněz. Peníze si můžete vybrat tak, že je převedete na:

 • způsobilý bankovní účet (kde takový převod umožňujeme) s využitím:
  • standardního převodu na bankovní účet propojený s vaším účtem PayPal (tato funkce výběru či vyplacení bývá někdy označována jako „převod na bankovní účet“), nebo
  • okamžitého převodu na bankovní účet, který máte propojený se svým účtem PayPal.
   Výše uvedené převody můžeme povolit prostřednictvím debetní karty propojené s tímto bankovním účtem.
 • vaši kartu MasterCard nebo Visa (kde takový převod umožňujeme).

Na výběry se vztahují poplatky. Výši poplatků vám vždy sdělíme předem před zahájením každého výběru.

Zdroj financování (například bankovní účet nebo karta), na který si chcete elektronické peníze vybrat, musí být veden v původní měně vybrané při založení vašeho účtu nebo v jiné měně, kterou služba PayPal podporuje v zemi vašeho bydliště.

Pokud nerozhodneme jinak, výběr ze zůstatku na účtu PayPal můžete provést pouze v původní měně založení vašeho účtu. Chcete-li vybrat ze zůstatku na účtu PayPal v jiné měně, budete muset měnu převést do původní měny založení vašeho účtu nebo převod provést při samotném výběru. Bude použit náš směnný kurz transakce.

To znamená, že pokud provedete výběr:

 • zůstatku na účtu PayPal v jiné měně, než je původní měna vybraná při založení vašeho účtu, provedeme převod na původní měnu zvolenou při založení účtu pomocí našeho směnného kurzu transakce;
 • na zdroj financování (například bankovní účet nebo kartu), který je vedený v jiné měně, než je původní měna vybraná při založení vašeho účtu, provedeme převod na měnu, ve které je zdroj financování veden, pomocí našeho směnného kurzu transakce.

Pokud je převod měny na měnu, ve které je karta vydána, povinný, může vám vydavatel účtovat také poplatek.

Pokud máte firemní účet, tento směnný kurz transakcí se neuplatní. Místo toho zaplatíte poplatek za převod měny uplatněný na externí základní směnný kurz, jak je uvedeno na stránce věnované poplatkům (prohlédněte si také oddíl nazvaný „Jak provádíme převod měny“).

Abychom vás a všechny ostatní uživatele chránili před ztrátami a abychom mohli vyhovět našim opatřením proti praní špinavých peněz a dalším právním závazkům, můžeme v některých situacích výběr odložit, a to včetně situací, kdy potřebujeme ověřit, že jste výběr autorizovali, nebo v případech, kdy dochází ke stornu plateb na váš účet PayPal (například v důsledku chargebacku, storna provedeného bankou nebo sporu zahájeného kupujícím). Pokud při výběru čekajícím na zpracování omezíme váš účet PayPal či dojde k zadržení platby nebo pokud zůstatek na vašem nebo přidruženém účtu v jakékoli měně klesne pod nulu, budete muset výběr zahájit znovu, až bude omezení nebo zadržení zrušeno nebo budete mít na účtu opět kladný zůstatek.

Pro vaše výběry můžeme stanovit limity, které si můžete najít a zobrazit tím, že se přihlásíte do svého účtu PayPal. Chcete-li limit pro výběry zvýšit, musíte dodržet postup, který vám sdělíme nebo který příležitostně zveřejníme (což můžeme uvést ve vašem přehledu účtu).

Správa peněz ve více měnách

Když si účet založíte, je nakonfigurován pro použití s původní měnou vybranou při založení účtu.

Původní měna vybraná při založení vašeho účtu je euro (EUR). Výjimkou jsou případy, kdy jste ve službě PayPal zaregistrováni jako rezident jedné z následujících zemí:

 • Česká republika: česká koruna (CZK),
 • Maďarsko: maďarský forint (HUF),

Měnu si můžete nastavit na kartě.

Váš účet můžeme dále nakonfigurovat tak, abyste jej mohli používat k ukládání peněz a zasílání a přijímání plateb v jiných měnách, než je původní měna založení vašeho účtu. Pokud máte na svém účtu PayPal zůstatek, můžeme vám umožnit jeho převod na zůstatek v jiné měně.

Pokud ve vašem zůstatku na účtu PayPal není dostatek prostředků na pokrytí celé platby, kterou nám dáte pokyn provést v určité měně, můžeme převod měny provést z libovolného zůstatku na účtu PayPal v jiné měně, abychom deficit pokryli. Mohou existovat určitá omezení týkající se míst, kam můžete odesílat platby v určitých měnách.

Můžete si zvolit způsob, jakým váš účet spravuje nebo převádí platby přijaté v jiných měnách než v původní měně založení účtu. Chcete-li přijímat peníze v jiné měně než v původní měně založení účtu, může být nutné vytvořit zůstatek v této měně nebo převést peníze na jinou měnu, kterou můžete v účtu využívat.

Platby v určitých měnách lze přijímat pouze automatickým převodem peněz na jinou měnu, kterou můžete používat.

Pokud obdržíte platbu od kohokoli, kdo nemá účet PayPal, a tato platba je v měně, k jejímuž použití není váš účet momentálně nakonfigurován, můžeme v době provedení platby přijatou částku automaticky převést na měnu, k jejímuž použití je váš účet nakonfigurován.

Informace o provádění výběrů v různých měnách najdete ve výše uvedeném oddílu výběr peněz.

Pokud zůstatek v některé z měn na vašem účtu ukazuje, že nám z nějakého důvodu dlužíte určitou peněžní částku, můžeme tuto dlužnou částku započíst proti prostředkům z vašeho zůstatku v jiné měně nebo odečtením dlužných částek z peněz, které vám přijdou na váš účet, nebo z peněz, které se pokusíte z vašeho účtu vybrat nebo převést, nebo případně z jiného účtu, a odečtením finančních prostředků z jakýchkoliv vašich pokusů o výběr. Bude-li na vašem účtu PayPal po dobu 21 dnů zůstatek odpovídající částce, kterou nám dlužíte, v jiné měně než počáteční měně vašeho účtu, můžeme dlužnou částku převést na tuto počáteční měnu.

Dle vlastního uvážení můžeme stanovit limity pro částky, které můžete převést, nebo pro počet převodů, které můžete provést. Přebíráte veškerou zodpovědnost za rizika spojená s držením více než jedné měny na vašem účtu PayPal. Je zakázáno spravovat a převádět měny za účelem spekulativního obchodování, měnové arbitráže nebo jakékoli jiné aktivity, kterou identifikujeme jako aktivitu za účelem získání nebo vydělání peněz na základě směnných kurzů měny. Máme právo zadržet, zrušit nebo stornovat jakoukoli transakci, kterou považujeme za porušení těchto zásad.

Jak provádíme převod měny

Kromě podmínek uvedených níže a na stránce věnované poplatkům platí, že při převodu měny ve službě PayPal se použije směnný kurz transakce, který jsme pro převod dané měny stanovili.

Směnný kurz transakce pravidelně upravujeme obvykle každý pracovní den mezi 23:00 a 01:00 CET (Praha, Česká republika), přičemž změny se uplatní ihned.

Chcete-li zjistit, jaký směnný kurz transakce se uplatní na daný převod měny, můžete využít převodník měn. Veškeré kurzy zobrazené v převodníku měn ukazují kurz platný v době, kdy nástroj používáte, a mohou se měnit. V souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy s uživatelem platí, že při dokončování transakce se vám zobrazí směnný kurz transakce platný pro danou transakci, takže se budete moci rozhodnout, zda chcete transakci s tímto kurzem uskutečnit či ne. Za určitých okolností se tento směnný kurz transakce může vztahovat na platbu za transakci bez ohledu na to, kdy je zpracována; nebo tento kurz může být platný pouze v případě, že je transakce prodejcem zpracována v omezené lhůtě stanovené před zahájením transakce. Po uplynutí této lhůty můžeme použít směnný kurz transakce, který je platný v okamžiku zpracování transakce prodejcem, nebo převod měny vůbec neprovádět.

Pokud jste autorizovali platbu na základě fakturační smlouvy a my pro tuto platbu provádíme převod měny, použijeme směnný kurz transakce platný v okamžiku zpracování platební transakce prodejcem. Proto se směnný kurz transakce pro každou platbu podle smlouvy o fakturaci může lišit.

Pokud jste prodejce a souhlasili jste s tím, že uhradíte směnný kurz transakce namísto kupujícího, nebo máte firemní účet a převedete měnu na svém účtu PayPal, která není součástí konkrétní transakce, na svůj účet nebo z něj (např. převod zůstatku na jinou měnu), směnný kurz transakce se neuplatní. Místo toho zaplatíte poplatek za převod měny uplatněný na externí základní směnný kurz, jak je uvedeno na stránce věnované poplatkům. Externí základní směnný kurz vychází z velkoobchodních sazeb na měnových trzích v den převodu nebo v předchozí pracovní den.

Možnosti převodu měny

Pokud je vaše platba hrazena debetní nebo kreditní kartou a společnost PayPal určí, že je nutné provést převod měny, dáváte společnosti PayPal svůj souhlas a pověření k tomu, aby měnu převedla místo vydavatele kreditní nebo debetní karty.

V závislosti na vašem vydavateli karty a síti karet můžete mít nárok na to, aby váš vydavatel karty převedl měnu platby kartou na měnu, do které odesíláte platbu z vašeho účtu PayPal. Tato volba vám může být předložena v různých formách, například v závislosti na nastavení měny vaší karty, na volbě měny pro transakci, na výběru, zda převod provádíme my nebo vydavatel karty, nebo na zvolení směnného kurzu, ve kterém bude transakce provedena. Jestliže měnu převede vydavatel karty, určí také směnný kurz a případné poplatky.

Služba PayPal bude vždy provádět převod u transakcí, u nichž jako zdroj financování používáte zůstatek na účtu PayPal nebo propojený bankovní účet.

Pokud společnost PayPal určí, že je převod měny nezbytný u transakce, která vyžaduje také výběr záložního zdroje financování, je možné, že nebudete moci samostatně zvolit, zda převod měny při platbě z vašeho záložního zdroje financování provede společnost PayPal nebo vydavatel karty.

Pokud je na příslušném prodejním místě nabízen převod měny obchodníkem, nikoli společností PayPal, a vy se rozhodnete na základě směnného kurzu a poplatků stanovených obchodníkem autorizovat určitou platební transakci, neponese za tento převod měny společnost PayPal žádnou odpovědnost.

Výpisy z účtu a žádosti o záznamy účtu

Váš výpis z účtu PayPal si můžete kdykoliv zobrazit a stáhnout po přihlášení do svého účtu PayPal s výjimkou případů, kdy došlo k omezení účtu. Souhlasíte s tím, že své transakce budete sledovat v historii účtu PayPal, která nahrazuje pravidelné výpisy zasílané elektronickou poštou.

Klíčové informace týkající se plateb vám pošleme e-mailem a zároveň aktualizujeme historii vašich transakcí, do které můžete kdykoliv nahlédnout po přihlášení do svého účtu PayPal. Zároveň máte k dispozici ke stažení také zprávu o vašem účtu PayPal. Tam najdete informace o všech poplatcích a dalších platbách, které byly v příslušném období účtovány vašemu účtu. K aktualizaci a zpřístupnění této zprávy dojde pouze v případě, že na vašem účtu došlo v příslušném období k aktivitě nebo na něj byly účtovány poplatky. Díky tomuto způsobu zpřístupnění informací si budete moci ukládat a reprodukovat informace o transakcích v nezměněné formě, například jako vytištěné kopie.

Vyhrazujeme si právo účtovat si poplatek za poskytnutí dalších informací nebo za poskytnutí historie transakcí a dalších informací o poplatcích jiným způsobem, nebudeme vám však nic účtovat za vyžádání záznamů v případě, kdy se v dobré víře domníváte, že na vašem účtu PayPal došlo k chybě.

Poplatky

Za naše služby si účtujeme poplatky, které jsou uvedené na stránce poplatků, a to v závislosti na zemi, ve které jste u nás registrováni jako rezident.

Uvedené poplatky zahrnují všechny příslušné daně. Mohou však existovat ještě další daně nebo náklady, které nejsou placeny prostřednictvím služby PayPal nebo nejsou námi ukládány.

Zodpovídáte za uhrazení telefonních poplatků a veškerých poplatků stanovených vaším poskytovatelem internetových služeb nebo podobných či souvisejících poplatků, které vyplývají z vašeho užívání našich služeb.

Naše poplatky můžeme odečíst z vašeho zůstatku na účtu PayPal. Naše poplatky související s transakcí můžeme odečíst z převáděné částky předtím, než vám tyto prostředky připíšeme na účet PayPal.

Podrobnosti o obdržených částkách a výši poplatků vám poskytneme buď e-mailem, nebo prostřednictvím historie transakcí (ke které získáte přístup po přihlášení k účtu).

Pokud se na vaši platbu vztahuje poplatek, dáme vám o něm vědět ve chvíli, kdy nám zadáte příkaz k platbě.

Z našich poplatků nelze započítat ani odečítat žádné částky.

Kromě toho si můžeme účtovat poplatky za případné další služby, které vám poskytneme mimo tuto smlouvu. O těchto poplatcích vás budeme informovat ve chvíli, kdy o danou službu požádáte.

SMLOUVA S UŽIVATELEM SLUŽBY PAYPAL

Provádění plateb

Obecná ustanovení pro odesílání plateb

Váš příkaz k provedení platby

Umožníme vám zadávat nám pokyny k platbě jakýmkoli způsobem, na který jste byli příležitostně upozorněni. Způsob, jakým zadáváte pokyn k platbě, může záviset na typu platby, kterou provádíte – například:

 • Pokud platíte za nákup nebo přispíváte, umožní vám řada prodejců nebo výběrčích finančních prostředků zadat nám příkaz k provedení platby prostřednictvím vyhrazeného platebního řešení PayPal nebo jiné integrace plateb přes PayPal na jejich webových stránkách.
 • Pokud chcete někomu poslat peníze, můžete použít také funkci „poslat peníze“, kterou máte k dispozici po přihlášení k účtu PayPal.

Můžeme vás požádat o ověření vašeho pokynu k platbě (tj. poskytnutí informací potřebných k ověření skutečnosti, že jste pokyn zadali opravdu vy, např. zadáním správných přihlašovacích údajů, tedy například e-mailové adresy a hesla), nebo vás můžeme požádat, abyste se pro zadání pokynu k platbě přihlásili ke svému účtu.

V zájmu rychlejšího provádění plateb vám můžeme nabídnout výběr určitých příjemců, což z nich udělá tzv. „důvěryhodné příjemce“ pro vaše budoucí platby těmto vybraným příjemcům. Při platbách těmto příjemcům vás obvykle nebudeme žádat o přihlášení (pomocí hesla, kódu PIN nebo podobně). Seznam důvěryhodných příjemců můžete kdykoli zobrazit a upravit ve svém účtu PayPal.

Zrušení příkazu k provedení platby

Zadaný příkaz k platbě nelze zrušit. Výjimkou jsou případy, kdy se jedná o příkaz k platbě na základě smlouvy o fakturaci (podrobnosti jsou uvedeny níže).

Jak dlouho bude provedení platby trvat?

Když obdržíme úplný příkaz k platbě, odejde vaše platba jinému uživateli z našeho účtu ještě tentýž pracovní den.

Vaše platba odejde z vašeho účtu do 2 pracovních dnů v případě, že obdržíme váš úplný příkaz k platbě:

 • v jiný než pracovní den;
 • po uplynutí následujících místních uzávěrek platných pro pracovní dny a účty registrované v uvedených zemích: 17:00 v Řecku, 14:45 v Maďarsku, 14:00 v České republice, 16:00 v ostatních zemích.

Můžete nás požádat, abychom platbu provedli k pozdějšímu datu, které určíte, a v takovém případě odejde platba z vašeho účtu k tomuto pozdějšímu datu.

Další ustanovení této smlouvy mohou způsobit prodloužení výše uvedených lhůt.

Kdy můžeme odmítnout provést platbu

Váš příkaz k platbě můžeme považovat za nedokončený a můžeme odmítnout provedení vaší platby v těchto případech:

 • Na svém zůstatku na účtu PayPal nemáte dostatek peněz.
 • Máme důvod se domnívat, že vaše propojené zdroje financování nemají dostatečné finanční prostředky k pokrytí peněz potřebných k provedení platby.
 • Postrádáme od vás některé povinné informace, které jsou vyžadovány při příslušných platebních procesech, které využíváme k přijetí vašich příkazů k platbě (například podrobnosti o příjemci, jak je od vás můžeme vyžádat, a ověření vašeho příkazu k platbě).
 • Platba přesahuje limit pro posílání peněz, který vám oznámíme při pokusu o provedení platby.
 • Máme důvod se domnívat, že ve vztahu k vašemu účtu došlo k zakázané aktivitě, nebo že jiným způsobem porušujete tuto smlouvu s uživatelem.

Pokud příjemce vaši platbu nepřijme

Pokud vám umožníme odeslat platbu příjemci, který nemá účet PayPal, bude si moci příjemce peníze vyzvednout založením vlastního účtu PayPal.

Jestliže příjemce již vlastní účet má, může se rozhodnout platbu odmítnout.

Pokud příjemce odmítne platbu přijmout nebo si nezaloží vlastní účet PayPal a nepřijme peníze do 30 dnů od data odeslání, budou vám peníze (včetně všech poplatků, které vám byly naúčtovány) vráceny na účet PayPal. Informace o tom, co se může stát, když na účet PayPal přijdou vrácené peníze, najdete v oddílu věnovanému vrácení peněz na váš účet.

Limity pro posílání peněz

Dle našeho vlastního uvážení můžeme uložit limity na výši a hodnotu plateb, které můžete provést, a to včetně peněz, které posíláte za nákupy. Všechny výdajové limity si můžete zobrazit po přihlášení ke svému účtu PayPal. Chcete-li zvýšit limit pro zasílání peněz, musíte dodržet postup, který vám sdělíme nebo který příležitostně zveřejníme (což můžeme uvést ve vašem přehledu účtu).

Nastavení automatických plateb z vašeho účtu

Odložené platby

Ve chvíli, kdy zaplatíte určitým prodejcům nebo za určité nákupy (například za nákupy, které je k vám potřeba doručit nebo které mohou být aktualizovány a dokončeny prodejcem), udělujete tím:

 • prodejci autorizaci k inkasování vaší platby později a
 • příkaz, abychom tomuto prodejci automaticky zaplatili, až o platbu požádá.

Obvyklá platnost vaší autorizace k inkasování platby je 30 dnů, může to ale být i déle. Máte-li na svém účtu zůstatek, můžeme částku platby zadržet jako částku čekající na zpracování, a to až do doby, než ji prodejce inkasuje. Pokud platba vyžaduje převod měny z naší strany, určíme a použijeme směnný kurz transakce (jak je popsáno v oddílu věnovaném převodu měny), který je platný v okamžiku zpracování platby.

Vaše autorizace umožňuje prodejci změnit výši platby předtím, než platbu vyzvedne (k zohlednění provedených změn nákupu, na kterých jste se s prodejcem dohodli, jako například doplatek daní, poštovní nebo dopravní poplatky nebo slevy). Společnost PayPal není povinna kdykoli ověřovat jakékoli změny (a to ani v okamžiku převodu platby). Na základě vaší autorizace a po obdržení pokynů od prodejce ohledně konečné výše platby můžeme provést převod jakékoli částky.

Platby dle smlouvy o fakturaci

Chcete-li spravovat dlouhodobé automatické platby pro jednoho či více stejných příjemců, můžete využít možnost smlouvy o fakturaci. Pokud uzavřete smlouvu o fakturaci:

 1. Udělujete jmenovanému příjemci (nebo příjemcům) autorizaci inkasovat platby z vašeho účtu tak, jak určí příjemce (například jako platby za částky, které dlužíte příjemci za zakoupení zboží nebo služby podle samostatné smlouvy, kterou jste s příjemcem uzavřeli).
 2. Dáváte společnosti PayPal příkaz k zaplacení jmenovanému příjemci (nebo příjemcům), popř. jinému příjemci či jiným příjemcům, které jmenovaný příjemce určil, když požádal společnost PayPal o provedení vaší platby.

Díky tomu se příjemce stává „důvěryhodným příjemcem“ všech vašich plateb odeslaných tomuto příjemci, takže vás obvykle nebudeme žádat o přihlášení (pomocí hesla, kódu PIN nebo podobně) za účelem schválení těchto následných plateb při jejich provádění.

Platby uskutečněné na základě smlouvy o fakturaci mohou být variabilní a mohou být prováděny v různých termínech. Společnost PayPal je pouze poskytovatelem platebních služeb a nemá informace o tom, k jaké dohodě došlo mezi vámi a příjemcem, nebo na základě čeho chce příjemce z vašeho účtu inkasovat platbu (a vy byste to od ní neměli očekávat). Nejsme povinni ověřovat ani potvrzovat částky, které nám příjemce za účelem zpracování plateb provedených na základě smlouvy o fakturaci předkládá.

Pro označení plateb, které lze spravovat prostřednictvím smlouvy o fakturaci, používáme řadu pojmů, mezi něž patří například „automatické platby“, „platby předplatného“, „opakované platby“, „referenční transakce“, „předem autorizované převody“ nebo „předem schválené platby“.

Smlouvu o fakturaci můžete kdykoli zrušit v rozhraní svého účtu nebo tím, že nás kontaktujete. Pokud je platba podle takové smlouvy o fakturaci naplánována tak, aby byla provedena před skončením následujícího pracovního dne poté, co nás o zrušení smlouvy požádáte, můžeme smlouvu o fakturaci vypovědět až po provedení této platby. Pokud zrušíte smlouvu o fakturaci, můžete příjemci nadále dlužit peníze za zboží nebo služby, které jste obdrželi, ale nezaplatili.

Pokud dojdeme k závěru, že je třeba pro platbu na základě smlouvy o fakturaci provést převod měny a tento převod provedeme, použijeme při tom směnný kurz transakce, který je platný v okamžiku zpracování platby. Směnný kurz transakce se může pro jednotlivé platební transakce lišit.

Vrácení peněz na váš účet

Jak může dojít k vrácení peněz

Příjemci vaší platby můžeme umožnit:

 • odmítnout platbu,
 • přijmout platbu a později vám pomocí naší služby celou částku dané platby nebo její část vrátit.

Příslušnou částku odmítnuté nebo vrácené platby vám připíšeme k zůstatku. Částku nepřijaté platby vám připíšeme zpět k zůstatku do 30 dnů od data provedení platby. Pokud vám bude některým z výše uvedených způsobů vrácena jakákoli částka z jakékoli platby, můžeme vrácenou částku převést:

 • na měnu zůstatku, který jste použili při původní platbě (než došlo k jakémukoli převodu na měnu příjemce),
 • na původní měnu vybranou při založení vašeho účtu,
 • na americké dolary (tím vám na účtu vznikne zůstatek v dané měně, pokud jej ještě nemáte).

Jestliže původní platba, kterou jste odeslali, zahrnovala převod měny, převedeme vrácenou částku z měny přijaté příjemcem následujícím způsobem:

 • Pokud bude částka vrácena do jednoho dne od data původní platby, použijeme směnný kurz transakce platný v den původní platby, abyste obdrželi původní částku v původní měně, kterou jste převedli při původní platbě.
 • Pokud bude částka vrácena později než do jednoho dne od data původní platby, souhlasíte s tím, že použijeme směnný kurz transakce platný v okamžiku převodu vrácené částky.

Směnný kurz transakce může být použit okamžitě a bez předchozího upozornění.

Vrácenou částku také můžeme z vašeho zůstatku automaticky vybrat a převést prostředky zpět na zdroj financování, který jste použili při původní platbě. Při výběru může rovněž dojít k převodu měny – viz výše uvedený oddíl o výběru peněz.

Rizika při přijímání vrácených peněz

Vrácená částka může být nižší než částka původní platby. Důvody mohou být následující:

 • Příjemce vám vrátil nižší částku, než byla částka vaší původní platby. Vzhledem k tomu, že jsme pouze poskytovatelem platebních služeb, nevíme, jakou částku z původní platby vám má příjemce vrátit, ani proč vám příjemce poslal právě takovou částku.
 • Kolísání směnného kurzu transakce.

Společnost PayPal neodpovídá za žádnou ztrátu vyplývající z rozhodnutí příjemce o odmítnutí nebo vrácení platby. Výjimkou jsou případy, kdy je vrácení peněz odeslaných příjemcem ve službě PayPal nesprávně zpracováno.

Nejsme vůči vám odpovědní za rozdíly ve výši původní platby a vrácené platby, a to s výjimkou případů, kdy se u vrácené platby jedná o chybnou platbu (viz oddíl věnovaný řešení problémů).

Financování vašich plateb

Volba upřednostňovaného zdroje financování

Svůj upřednostňovaný zdroj financování si můžete vybrat po přihlášení ke svému účtu PayPal. V závislosti na této smlouvě s uživatelem bude upřednostňovaný zdroj financování použit jako výchozí zdroj financování pro platby odesílané z vašeho účtu.

Pro některé platby na základě smlouvy o fakturaci můžete nastavit samostatné upřednostňované zdroje financování.

Zvláštní ujednání o financování

Některé platby mohou být financovány pomocí zvláštních ujednání spojených s vaším účtem PayPal. Mezi ty patří například konkrétní zůstatek na účtu pro obchodníka/transakci, dárkové poukazy nebo další ujednání o propagačních způsobech financování. Použití a priorita těchto zvláštních ujednání o financování podléhají dalším podmínkám mezi vámi a společností PayPal. Váš přehled účtu může zobrazovat hypotetickou částku dostupnou ve vašich zvláštních ujednáních o financování k financování způsobilých plateb v libovolném daném okamžiku. Tato částka nepředstavuje elektronické peníze, není součástí vašeho zůstatku na účtu a nelze ji uplatnit v hotovosti. Představuje pouze částku elektronických peněz, jejíž vydání a připsání na váš účet společnost PayPal nabízí v okamžiku (a to pouze pro bezprostřední financování) způsobilé platby po splnění dalších podmínek použití daného zvláštního ujednání o financování (a pouze po dobu uvedenou v těchto podmínkách). Pokud je vaše platba financovaná podle zvláštního ujednání o financování později z libovolného důvodu zrušena, společnost PayPal si ponechá částku, která představuje tu část dané platby, která byla financována podle vašeho zvláštního ujednání o financování, a obnoví zvláštní ujednání o financování (pokud ještě neskončila jeho platnost).

Financování plateb, které odesíláte z účtu

Elektronické peníze za platbu, kterou posíláte z vašeho účtu, získáme z následujících zdrojů, v následujícím pořadí a v rozsahu, v jakém jsou k dispozici:

 1. Zvláštní ujednání o financování (je-li pro danou transakci k dispozici)
 2. Upřednostňovaný zdroj financování (je-li zvolen a k dispozici)
 3. Existující zůstatek na účtu PayPal
 4. Bankovní účet (okamžitý převod bankovním příkazem)
 5. PayPal Credit (je-li k dispozici)
 6. Debetní karta spojená se službou PayPal (je-li k dispozici)
 7. Kreditní karta spojená se službou PayPal (je-li k dispozici)
 8. Debetní karta
 9. Kreditní karta
 10. Bankovní účet (elektronický šek)

Pokud jste si jako zdroj financování propojili bankovní účet, můžeme se rozhodnout nabídnout vám službu „platba po doručení“, která umožňuje platbu na tento bankovní účet o určitou dobu odložit. Pokud tuto nabídku obdržíte a rozhodnete se službu využívat, budou se na vás vztahovat podmínky platby po doručení.

Ochrana kupujícího PayPal

Pokud kupujete něco od prodejce, který přijímá PayPal, můžete mít nárok na vrácení peněz na základě ochrany kupujícího PayPal. Jestliže se na vás vztahuje, dává vám ochrana kupujícího PayPal nárok na náhradu úplné kupní ceny zboží a původního poštovného, pokud jste jej zaplatili. Zda je vaše stížnost způsobilá ke krytí v rámci ochrany kupujícího PayPal, stanoví společnost PayPal dle vlastního uvážení. Původní rozhodnutí společnosti PayPal je považováno za konečné. Pokud však máte nové a přesvědčivé informace, které v době původního rozhodnutí nebyly k dispozici, nebo věříte, že došlo k chybě v rozhodovacím procesu, můžete mít možnost podat proti rozhodnutí odvolání u společnosti PayPal.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Je možné, že po vás budeme požadovat vrácení zboží prodejci nebo jiné straně, kterou uvedeme v rámci vypořádání vaší stížnosti. Ochrana kupujícího PayPal vás neopravňuje k získání náhrady za poštovné při vrácení zboží, které vám může vzniknout.

Ochrana kupujícího PayPal se může uplatnit také v případě, že se během transakce vyskytnou následující specifické problémy:

 • Neobdrželi jste zboží od prodejce (jinými slovy také stížnost typu „zboží nebylo doručeno“), nebo
 • jste obdrželi zboží, ale nejedná se o zboží, které jste si objednali (jinými slovy také stížnost typu „zboží výrazně neodpovídá popisu“).

Pokud se domníváte, že jste transakci uskutečněnou prostřednictvím vašeho účtu PayPal neautorizovali vy, jedná se o odlišný typ stížnosti, než kterou kryje ochrana kupujícího PayPal a kterou popisuje oddíl věnovaný řešení problémů.

Transakce prostřednictvím kódu QR

Pokud kupujete od prodejce osobně prostřednictvím kódu QR PayPal pro zboží a služby, může se na vaši transakci vztahovat ochrana kupujícího PayPal.

Stížnosti typu „zboží nebylo doručeno“

Vaše stížnost na nedoručené zboží není způsobilá k vrácení peněz v rámci ochrany kupujícího PayPal, pokud:

 • jste zboží vyzvedli osobně nebo jste sjednali jeho vyzvednutí vaším jménem, a to i v případech, kdy jste využili PayPal v maloobchodním prodejním místě prodejce, s výjimkou transakcí zahrnujících zboží a služby provedených osobně prostřednictvím kódu QR PayPal;
 • prodejce poskytl doklad o doručení.

Pokud prodejce předloží důkazy o tom, že vám zboží bylo doručeno, společnost PayPal může stížnost na nedoručené zboží rozhodnout ve prospěch prodejce i pokud budete tvrdit, že vám zboží nebylo doručeno.

Stížnosti typu „zboží výrazně neodpovídá popisu“

Zboží může být považováno za výrazně neodpovídající popisu, pokud:

 • se podstatně liší od popisu uvedeného prodejcem;
 • jste obdrželi zcela odlišné zboží;
 • uvedený stav zboží neodpovídá skutečnosti, např. zboží bylo popsáno jako nové, ale je použité;
 • bylo inzerováno jako originál, ale nejedná se o originál (tj. zboží je padělané);
 • mu chybí hlavní části nebo funkce, přičemž tato skutečnost nebyla v popisu zboží ve chvíli zakoupení uvedena;
 • jste zakoupili určitý počet položek, ale neobdrželi jste je všechny;
 • bylo během přepravy poškozeno;
 • není v přijatém stavu použitelné a tato skutečnost nebyla v popisu uvedena.

Zboží nelze považovat za výrazně neodpovídající popisu, pokud:

 • prodejce vadu zboží v jeho popisu správně popsal;
 • popis zboží byl správný, ale vy o zboží po obdržení už nemáte zájem;
 • popis zboží byl správný, ale zboží nesplnilo vaše očekávání;
 • má drobné škrábance a v popisu daného zboží bylo uvedeno, že je použité.

Nezpůsobilé zboží a transakce

Následující zboží a transakce nejsou způsobilé ke krytí v rámci ochrany kupujícího PayPal:

 • Nemovitosti včetně nemovitostí k bydlení.
 • Vozidla, mimo jiné včetně motorových vozidel, motocyklů, rekreačních vozidel, letadel a lodí, s výjimkou osobně přenosných lehkých vozidel používaných k rekreačním účelům, jako jsou například jízdní kola a kolonožky.
 • Firmy (když kupujete firmu nebo investujete do firmy).
 • Průmyslové stroje používané ve výrobě.
 • Platby ekvivalentní platbě v hotovosti, včetně zboží s uloženou hodnotou, jako jsou dárkové a předplacené karty.
 • Platby uskutečněné v souvislosti se zlatem (ať už ve fyzické formě, nebo při obchodování na burze).
 • Finanční produkty nebo investice jakéhokoli druhu.
 • Hazardní hry, hraní her nebo jakákoli jiná aktivita se vstupním poplatkem a možností vyhrát cenu.
 • Příspěvky včetně plateb na crowdfundingových platformách, ale také plateb na crowdlendingových platformách.
 • Platby státním orgánům (s výjimkou státních podniků) nebo třetím stranám jednajícím jménem státních orgánů nebo vládních agentur.
 • Platby zaslané prostřednictvím služby PayPal na jakoukoli službu určenou k platbě účtů.
 • Stížnosti na zboží výrazně neodpovídající popisu týkající se zboží zcela nebo zčásti vyrobeného na zakázku.
 • U stížností na nedoručené zboží je to fyzické, hmotné zboží, které jste vyzvedli osobně nebo jste sjednali jeho vyzvednutí vaším jménem. Patří sem i zboží zakoupené v maloobchodním prodejním místě, s výjimkou transakcí zahrnujících zboží a služby uhrazených osobně prostřednictvím kódu QR PayPal.
 • Jakékoli položky zakázané zásadami používání služby PayPal.
 • Platby provedené pomocí vyplácení PayPal (dříve hromadná platba).
 • Osobní platby včetně plateb odeslaných prostřednictvím funkce PayPal přátelé a rodina.
 • Platby neodeslané prostřednictvím vašeho účtu PayPal.
 • Zboží určené k dalšímu prodeji, a to včetně transakcí o jedné položce nebo transakcí, které obsahují více položek.

Způsobilost transakce k ochraně kupujícího PayPal

Aby se na transakci vztahovala ochrana kupujícího PayPal, musí být splněny všechny následující požadavky:

 • Váš účet PayPal je v dobrém stavu.
 • Zaplatili jste za způsobilou položku ze svého účtu PayPal.
 • Před podáním stížnosti v rámci ochrany kupujícího PayPal prostřednictvím centra řešení problémů jste se pokusili kontaktovat prodejce a vyřešit problém přímo s ním.
 • V požadovaném čase jste reagovali na žádost společnosti PayPal o dokumentaci a další informace.
 • Zahájili jste spor v centru řešení problémů během 180 dnů od data odeslání platby a poté jste se řídili naším postupem řešení sporů online.
 • V souvislosti s nákupem jste se nedohodli na alternativním řešení ani jste neobdrželi náhradu z jiného zdroje.

Náš postup řešení sporů online

Pokud problém týkající se transakce nelze vyřešit přímo s prodejcem, je nutné, abyste se řídili naším postupem řešení sporů online v centru řešení problémů, kde můžete svou stížnost v rámci ochrany kupujícího PayPal vznést. Stížnost můžete podat (krok 2 níže) také telefonicky. Zavolejte nám a promluvte si s naším zástupcem. Kroky, jež je nutné podniknout, jsou popsány níže. Pokud tyto kroky nedodržíte, vaše stížnost může být zamítnuta:

Krok 1: Zahajte spor do 180 dnů od data provedení platby. Můžete tak ohledně vašeho problému s transakcí zahájit přímou konverzaci s prodejcem, což může pomoci spor vyřešit. Pokud se vám nepodaří vyřešit spor přímo s prodejcem, pokračujte krokem 2. Všechny prostředky související s transakcí zadržíme na účtu PayPal prodejce, dokud nebude spor vyřešen či uzavřen.

Krok 2: Pokud se s prodejcem nedokážete dohodnout, do 20 dnů od zahájení sporu postupte spor jako stížnost o náhradu, nebo spor automaticky uzavřeme. Spor můžete postoupit jako stížnost o náhradu prostřednictvím centra řešení problémů. V tuto chvíli může spor postoupit jako stížnost i prodejce nebo společnost PayPal. Pokud podáváte stížnost na nedoručené zboží, společnost PayPal vás může požádat, abyste od data zahájení sporu vyčkali s postoupením sporu alespoň 7 dní.

Krok 3: Poté co vy, prodejce nebo společnost PayPal vystupňuje spor ve stížnost o náhradu, reagujte na žádosti společnosti PayPal o dokumenty nebo další informace. Společnost PayPal po vás může požadovat poskytnutí účtenek, posouzení třetích stran, policejní zprávy nebo jiné dokumenty, které společnost PayPal vždy specifikuje. Na tyto žádosti je nutné reagovat včas a dle požadavků uvedených v naší korespondenci s vámi.

Krok 4: Pokud podáváte stížnost proto, že zboží výrazně neodpovídá popisu, včas splňte požadavky společnosti PayPal týkající se přepravy. Společnost PayPal vás může vyzvat, abyste na vlastní náklady zaslali zboží zpět prodejci, společnosti PayPal nebo jiné třetí straně (kterou společnost PayPal vždy specifikuje) a poskytli doklad o doručení.

Krok 5: Společnost PayPal učiní konečné rozhodnutí (včetně automatického uzavření sporu nebo stížnosti) dle vlastního uvážení a na základě výše uvedených požadavků na způsobilost, jakýchkoli dalších informací poskytnutých během řešení sporu online nebo jakýchkoli dalších informací, které společnost PayPal uzná za relevantní a vhodné za daných okolností.

Spor s námi nebo s vydavatelem karty

Pokud jako způsob platby za transakci prostřednictvím vašeho účtu PayPal využijete debetní nebo kreditní kartu a nejste s transakcí spokojeni, můžete mít nárok zahájit ohledně transakce spor s vydavatelem vaší karty. Platná práva na chargeback karty mohou být rozsáhlejší než práva, která máte k dispozici v rámci ochrany kupujícího PayPal. Pokud například zahájíte spor ohledně transakce s vydavatelem vaší karty, můžete získat zpět částky, které jste zaplatili za neuspokojivé zboží i v případě, že transakce není způsobilá k ochraně podle našich pravidel pro stížnosti týkající se zboží, které výrazně neodpovídá popisu.

Je na vás, abyste si vybrali, zda budete řešit spor se společností PayPal v rámci ochrany kupujícího PayPal, nebo zahájíte spor s vydavatelem vaší karty. Nelze však provést obojí a usilovat o dvojitou náhradu. Pokud budete spor/stížnost řešit s námi a ohledně té samé transakce povedete spor s vydavatelem karty, spor/stížnost vedenou u nás ukončíme. Toto nebude mít žádný vliv na spor s vydavatelem karty. Kromě toho, pokud řešíte spor s vydavatelem karty, nelze později zahájit spor / podat stížnost u nás.

Jestliže se rozhodnete zahájit ohledně transakce spor se společností PayPal a my nerozhodneme ve váš prospěch, můžete později spor zahájit s vydavatelem karty. Pokud společnost PayPal neučiní konečné rozhodnutí ohledně vaší stížnosti dříve, než vyprší poslední možný termín pro zahájení sporu u vydavatele vaší karty, a pokud v důsledku našeho zpoždění získáte částku nižší než je plná částka, kterou byste měli nárok od vydavatele karty získat, nahradíme vám zbývající část vaší ztráty (s odečtením jakékoli částky, kterou jste již získali od prodejce nebo vydavatele karty).

Než se obrátíte na vydavatele karty nebo zahájíte spor u společnosti PayPal, měli byste kontaktovat prodejce a pokusit se vyřešit problém v souladu se zásadami vrácení daného prodejce.

SMLOUVA S UŽIVATELEM SLUŽBY PAYPAL

Přijímání plateb

Obecná ustanovení pro přijímání plateb

Společnost PayPal může povolit komukoli (s účtem PayPal nebo bez něj) zadat příkaz k platbě, který povede k vydání nebo převodu elektronických peněz na váš účet.

Tím, že do svého online platebního rozhraní nebo své online platformy integrujete (nebo jste již integrovali) jakoukoli funkci, která umožní plátci bez zřízeného účtu PayPal odeslat platbu na váš účet PayPal, vyjadřujete souhlas se všemi dalšími podmínkami používání této funkce. Tyto podmínky vám společnost PayPal zpřístupní na libovolné stránce webu či online platformy PayPal nebo Braintree (včetně jakékoli stránky pro vývojáře nebo stránky s právními smlouvami). Mezi tyto další podmínky patří smlouva o alternativních způsobech platby PayPal.

Přijetí platby na váš účet PayPal se nerovná přijetí zúčtovaných prostředků. Oznámení o tom, že vám byla zaslána platba, neznamená přijetí elektronických peněz na váš účet, dokud platbu nepřijmete.

Příležitostně vám můžeme umožnit přijímat platby v jakékoli měně, kterou naše služby podporují.

Pokud v prodejním místě nabízíte (vy a nikoliv společnost PayPal) plátci převod měny částky, kterou obdržíte prostřednictvím služby PayPal, jste povinni informovat kupujícího o směnném kurzu a všech nákladech souvisejících s danou platební transakcí. V případě, že kupujícího neinformujete o směnném kurzu a souvisejících nákladech, nenese společnost PayPal vůči kupujícímu žádnou odpovědnost. Berete na vědomí, že pokud kupujícího neinformujete o směnném kurzu a souvisejících nákladech, můžete se tím dopustit trestného činu.

Jakákoli platba, která vám byla zaslána, může být na základě této smlouvy s uživatelem předmětem storna, kontroly plateb, omezení, rezervy nebo zadržení.

Limity pro příchozí platby

Dle našeho vlastního uvážení můžeme uložit limity na výši a hodnotu plateb, které můžete přijmout, a to včetně peněz, které přijímáte za nákupy. Chcete-li zvýšit limit pro příchozí platby, musíte dodržet postup, který vám sdělíme nebo který příležitostně zveřejníme (což můžeme uvést ve vašem přehledu účtu).

Nové platební řešení

Naše nové platební řešení tvoří:

 • náš speciální balíček platebních funkcí ve vašem prostředí či platformě pro online platby, který umožňuje kupujícím s účtem i bez něj posílat platby na váš účet, a
 • náš pomocný nástroj na ochranu před podvody.

Můžeme vám nabízet všechny součásti tohoto platebního řešení, jednotlivé součásti nebo jejich kombinaci. Pokud vám nabídneme nové platební řešení a vy se jej rozhodnete používat, tak kromě této smlouvy s uživatelem vyjadřujete souhlas také s dalšími podmínkami, které se týkají se těchto funkcí:

 • Pokud budete v rámci platebního řešení používat naši funkci pro alternativní způsob platby, je to smlouva o alternativních způsobech platby PayPal.
 • Pokud budete používat:
  • naši službu rozšířených možností plateb kreditními a debetními kartami jako součást nového platebního řešení a
  • naši službu ochrany proti podvodům jako součást platebního řešení,

uplatní se následující podmínky v závislosti na zemi, ve které je váš účet u společnosti PayPal registrován:

Poplatky, které mohou být definované ve smlouvě o alternativních způsobech platby PayPal a ve smlouvě o službách PayPal pro online platby kartou , se na používání nového platebního řešení nevztahují. Místo toho platí naše zvláštní poplatky za používání nového platebního řešení.

Pravidla týkající se příplatků

Společnost PayPal nepodporuje příplatky, protože se jedná o obchodní praktiku, která může penalizovat zákazníka a vytvářet při platbě zmatky, neshody a zvyšovat tak míru nedokončených nákupů.

Souhlasíte s tím, že budete příplatky za použití služby PayPal účtovat pouze v souladu se zákony, které se na vás vztahují, a pouze do výše, kterou uplatňujete i při použití jiných způsobů platby.

Pokud kupujícímu účtujete příplatek, budete o požadované sazbě kupujícího informovat vy, nikoli společnost PayPal. V případě, že kupujícího o případném příplatku neinformujete, neneseme vůči kupujícímu žádnou odpovědnost. Berete na vědomí, že pokud kupujícímu účtujete příplatek anebo kupujícího o příplatku nějakým způsobem neinformujete, můžete se tím dopustit trestného činu.

Prezentace služby PayPal

Se službou PayPal jako platební metodou nebo značkou musíte zacházet přinejmenším na stejné úrovni jako s ostatními způsoby platby, které vaše prodejní místa nabízejí, a to včetně vašich webů nebo mobilních aplikací. To zahrnuje stejné nebo v podstatě podobné:

 • umístění loga,
 • umístění služby v rámci prodejního místa,
 • zacházení z hlediska procesu platby, podmínek, omezení nebo poplatků ve srovnání s jinými značkami a způsoby platby na vašich prodejních místech.

Při prezentaci vašim zákazníkům nebo ve veřejných sděleních nebudete očerňovat nebo znevažovat jakoukoli službu PayPal jako způsob platby ani upřednostňovat jiné způsoby platby před jakoukoli službou PayPal.

Daně a podávání informací

Je vaší povinností určit, zda se na platby, které odešlete nebo obdržíte, vztahují daně (a také určit, o jaké daně se jedná), a dále je vaší povinností oznámit, vykázat, odvést nebo převést správnou daň příslušnému daňovému úřadu. Společnost PayPal není odpovědná za zjišťování skutečnosti, zda se na vaše transakce nevztahují nějaké daně, ani za jejich výpočet, odvádění, vykazování nebo převod. Na služby PayPal se jakožto na poskytovatele bankovních služeb v EU nevztahuje žádná daň z prodeje.

Vaše zásady pro vrácení peněz a zásady ochrany osobních údajů

Je vaší povinností zveřejnit zásady vracení peněz, podmínky vrácení a zásady ochrany osobních údajů.

Platby na prodejně a transakce prostřednictvím kódu QR

Pokud přijímáte platby PayPal ve své kamenné prodejně, je nutné zákazníkovi vždy sdělit celkovou částku transakce ještě předtím, než transakce proběhne. Z účtu zákazníka lze strhnout prostředky pouze za transakce, které jím byly autorizovány. Je také nutné poskytnout zákazníkům fyzickou stvrzenku, pokud o ni požádají. Souhlasíte s tím, že jakákoli transakce, kterou učiníte, bude obsahovat přesný a pravdivý popis zboží a služeb, které jsou předmětem nákupu.

Jestliže používáte kód QR k přijímání plateb ve své kamenné prodejně, je nutné použít kód QR určený pro transakce zahrnující zboží a služby. Pro transakce zahrnující zboží a služby, které proběhnou online, je navíc zakázáno coby způsob platby používat kódy QR pro osobní transakce. U stížností kupujících ohledně transakcí prostřednictvím kódů QR můžeme požadovat poskytnutí alternativního důkazu o doručení, popř. dodatečné dokumentace nebo informací o transakci.

Prodejci na tržišti

Pokud prodáváte prostřednictvím tržiště nebo aplikace třetí strany, která nabízí službu PayPal, musíte dodržovat všechna pravidla programu pro ochranu kupujícího daného tržiště nebo aplikace třetí strany, a to u všech prodejů, které uskutečníte jejich prostřednictvím. Tato pravidla ochrany mohou vyžadovat, abyste podnikli určité kroky, a mohou mít vliv na zpracování stížností.

Můžeme vám povolit, abyste určitým tržištím udělili oprávnění k používání vašeho účtu k úhradě částek, které danému tržišti nebo případnému kupujícímu dlužíte v důsledku stížnosti podané v rámci vlastního procesu řešení sporů používaného na příslušném tržišti. Tyto částky nazýváme „částky dlužné tržišti“. Pokud takové oprávnění udělíte a tržiště nás o stížnosti informuje, dáváte nám příkaz, abychom zpracovali platby veškerých částek dlužných tržišti, které souvisí s danou stížností, z vašeho účtu PayPal ve prospěch tržiště nebo případného kupujícího, a to dle pokynů, které nám poskytne dané tržiště. Pokud rozhodneme, že by stížnost byla v případě podání u společnosti PayPal vyřešena ve váš prospěch, můžeme s vaším příkazem k platbě jakékoli částky dlužné libovolnému tržišti nakládat jako se zrušeným. Tento příkaz můžete také zrušit tím, že nás kontaktujete. Všechny stížnosti podané přímo na tržišti se řídí výhradně zásadami daného tržiště. Podmínky ochrany prodejce PayPal se na vás v souvislosti se stížnostmi podanými vašimi kupujícími přímo na tržišti nevztahují.

Přijímání plateb dle smlouvy o fakturaci

Pokud vám umožníme přijímat platby od plátce na základě smlouvy o fakturaci, pak při předložení žádosti o platbu podle této smlouvy o fakturaci:

 • Ručíte společnosti PayPal za to, že byla předložená částka schválena plátcem, z jehož účtu má být částka odepsána (včetně jakýchkoli změn částky), a že budete plátce předem informovat o odepsání této částky z jeho účtu.
 • Souhlasíte s tím, že plátci s předstihem nejméně 4 týdnů oznámíte výši částky, kterou chcete inkasovat, pokud se tato částka zvýšila takovým způsobem, že její výši nemohl plátce logicky předpokládat, a přihlédnete při tom k předchozím výdajům plátce a okolnostem, za kterých daná platba probíhá. Dále budete mít odpovědnost vůči společnosti PayPal takovéto platby případně vrátit v souladu s podmínkami této smlouvy s uživatelem.

Vyplácení PayPal

Pokud používáte vyplácení PayPal (dříve hromadná platba), budou se na vás vztahovat podmínky smlouvy o vyplácení PayPal.

Vaše povinnost jakožto firemního zákazníka oznamovat společnosti PayPal chyby v cenách nebo poplatcích

Jakmile získáte přístup k výpisům z účtu nebo jiným informacím o aktivitě na účtu, které vám společnost PayPal dá k dispozici v souvislosti s vaším firemním účtem, budete mít šedesát (60) dnů na to, abyste společnosti PayPal písemně oznámili případné chyby nebo nesrovnalosti týkající se cenové politiky nebo jiných poplatků, které společnost PayPal účtuje. Pokud společnost PayPal během této doby neupozorníte, přijímáte dané informace jako přesné a společnost PayPal nebude mít vůči vám povinnost případné chyby napravit. Pro účely tohoto ustanovení jsou chyby nebo nesrovnalosti v cenách nebo poplatcích odlišné od neoprávněných transakcí a dalších chyb v elektronickém převodu, na které se vztahují jiné níže uvedené lhůty pro oznamování.

Vrácení peněz a storna plateb

Když obdržíte platbu, může být vrácena nebo stornována. Můžeme vám umožnit, abyste platbu vrátili plátci. Za určitých okolností můžeme provést storno vaší platby. Další podrobnosti najdete v tomto oddílu.

Vrácení peněz

Výhradně vy (nikoli společnost PayPal) jste odpovědní:

 • za své právní a smluvní závazky vůči plátci s ohledem na jakoukoli částku vracenou plátci;
 • za jakýkoli rozdíl mezi náklady vynaloženými plátcem na původní platbu a částkou vrácenou plátci (například v důsledku kolísání směnného kurzu transakce). Výjimkou jsou případy, kdy se u vrácené platby jedná o nesprávnou platbu (viz oddíl Řešení problémů).

Na stránce věnované poplatkům najdete podrobnosti o poplatcích, které nám jako příjemce původní platby platíte a které si ponecháme, když použijete speciální funkci vrácení peněz za obchodní transakce na účtu PayPal, jejíž použití můžeme příležitostně umožnit. Výjimkou jsou případy, kdy se u vrácené platby jedná o nesprávnou platbu (viz oddíl Řešení problémů).

Storna

Pokud na váš účet obdržíte platbu, budete nám dlužit celou částku platby a naše ztráty vzniklé při zpracování platby (včetně jakýchkoli poplatků za chargeback či poplatků za spory). Mezi takové ztráty patří například naše odpovědnost (včetně veškerých poplatků a sankcí) vůči jakékoli třetí straně (včetně plátce a jeho poskytovatele zdroje financování).

Ke stornu dojde, když uplatníme naše právo započíst výše uvedené částky z vašeho účtu na základě oddílu náhrada v rámci odpovědnosti uživatele této smlouvy s uživatelem. Pokud v dané měně nemáte na účtu PayPal dostatečný zůstatek k pokrytí dlužné částky, můžeme provést převod měny z libovolného zůstatku na vašem účtu PayPal v jiné měně, abychom deficit pokryli, přičemž použijeme směnný kurz transakce platný v okamžiku zpracování storna. To například znamená, že pokud jste prodejce, mohou být poté, co doručíte veškeré prodané zboží nebo služby, z vašeho účtu odečteny příslušné částky plateb přijatých na váš účet.

Ke stornu může dojít v případě, že:

 • vyplatíme plátci náhradu v souvislosti se stížností v rámci ochrany kupujícího PayPal, kterou proti vám plátce podal;
 • poskytneme kompenzaci plátci nebo jeho poskytovateli zdroje financování (nebo oběma subjektům) na základě stížnosti, kterou jsme obdrželi od plátce nebo jeho poskytovatele zdroje financování, a která se vztahuje na částku platby, jež je předmětem procesu storna daného poskytovatele zdroje financování.

Například:

 • Pokud plátce použil k financování platby kartu, pak může požádat o chargeback u svého vydavatele karty. Nikoli my, ale vydavatel karty určuje, zda má kupující na chargeback, o který požádal, skutečně nárok. Další informace ohledně chargebacků najdete v našem průvodci chargebackem, který je dostupný v oddílu věnovaném bezpečnému prodeji v bezpečnostním centru služby PayPal. K bezpečnostnímu centru služby PayPal lze získat přístup prostřednictvím webu společnosti PayPal. Pokud obdržíme stížnost se žádostí o chargeback, budeme vám účtovat poplatek.
 • Pokud plátce použil k financování platby bankovní účet, může plátce nebo banka uplatnit právo na storno bankou.

Částka, která je předmětem stížnosti, může být vyšší než původní částka, kterou jste obdrželi, a to z důvodu kolísání měnového kurzu mezi dobou splatnosti a momentem vzniku stížnosti.

 • Může dojít k tomu, že vašemu plátci poskytneme kompenzaci na základě stížnosti na potíže s platbou (například z důvodu, že platba byla neoprávněná nebo nesprávná nebo že platba dle smlouvy o fakturaci nebyla očekávána) – viz oddíl Řešení problémů.
 • Storno jsme oprávněni provést z jakéhokoli dalšího důvodu v rámci této smlouvy s uživatelem, včetně ustanovení oddílu nazvaného kroky, které můžeme podniknout proti provozování zakázaných aktivit.

Poplatky za spory

Za účelem usnadnění online řešení sporů týkajících se transakcí, které byly zpracovány buď prostřednictvím účtu PayPal kupujícího, nebo prostřednictvím služby „platby bez účtu PayPal“, bude společnost PayPal účtovat prodávajícím poplatek za spor. Poplatek za spor se uplatní v případě, že kupující řeší stížnost přímo se společností PayPal, uplatňuje chargeback u vydavatele karty nebo uplatňuje storno u své banky. Poplatek za spor bude účtován dle sazby standardních poplatků za spor nebo dle sazby poplatků za spory při vysokém objemu transakcí. Poplatek za spor bude účtován v měně, kterou jste zvolili pro původní transakci. Pokud byla transakce v měně, která není uvedena v tabulce poplatků za spor, bude poplatek účtován v primární měně vašeho účtu. Poplatek za spor bude z vašeho účtu PayPal stržen po rozhodnutí stížnosti.

Výše poplatku za spor bude stanovena v okamžiku vytvoření případu. Poplatek se odvíjí od poměru celkové částky transakcí všech přijatých stížností na nedoručení zbožízboží výrazně neodpovídající popisu k celkové částce vašich tržeb za předchozí tři kalendářní měsíce (poměr sporů). Celková částka stížností zahrnuje všechny stížnosti na nedoručení zboží a zboží výrazně neodpovídající popisu podané a postoupené přímo společnosti PayPal nebo vydavateli karty či bance kupujícího. Celková částka stížností nezahrnuje stížnosti na neoprávněné transakce. Například, za měsíc září se váš poměr sporů vypočítá z celkového poměru stížností k obratu za měsíce červen, červenec a srpen. Poměr stížností za září bude určující pro stanovení poplatku za spor za všechny stížnosti podané v říjnu.

Pokud je váš poměr sporů 1,5 % nebo více a během celých posledních tří kalendářních měsíců jste měli více než 100 prodejních transakcí, bude vám za každý spor účtován poplatek za spor při vysokém objemu transakcí. V ostatních případech vám bude za každý spor účtován standardní poplatek za spor.

Standardní poplatek za spor vám nebude účtován za spory, které jsou:

 • dotazy v centru řešení problémů společnosti PayPal a nejsou postoupeny společnosti PayPal ve formě stížnosti,
 • vyřešeny přímo mezi vámi a kupujícím a nejsou postoupeny společnosti PayPal ve formě stížnosti,
 • podané kupujícím přímo u společnosti PayPal jako stížnost na neoprávněnou transakci,
 • způsobilé pro ochranu prodejce PayPal,
 • stížnosti s hodnotou transakce nižší než dvojnásobek částky standardního poplatku za spor,
 • rozhodnuty ve váš prospěch společností PayPal nebo vydavatelem vaší karty.

Poplatek za spor při vysokém objemu transakcí vám nebude účtován za spory, které jsou:

 • dotazy v centru řešení problémů společnosti PayPal a nejsou postoupeny společnosti PayPal ve formě stížnosti,
 • vyřešeny přímo mezi vámi a kupujícím a nejsou postoupeny společnosti PayPal ve formě stížnosti,
 • podané kupujícím přímo u společnosti PayPal jako stížnost na neoprávněnou transakci,

Po prodejcích, kterým je účtován poplatek za spor při vysokém objemu transakcí, můžeme požadovat, aby nám poskytli informace včetně příčiny zvýšeného procenta sporných transakcí.

U výše uvedených sporů nemusí být účtován standardní poplatek za spor či poplatek za spor při vysokém objemu transakcí, avšak samotná stížnost může být i přesto zahrnuta do celkového výpočtu vašeho poměru sporů.

Poplatky za chargeback

U transakcí, které nebyly zpracovány prostřednictvím účtu PayPal kupujícího ani prostřednictvím služby „platby bez účtu PayPal“ a u kterých kupující žádá o chargeback za transakci u vydavatele své karty, vám společnost PayPal za účelem usnadnění zpracování chargebacku bude účtovat poplatek za chargeback. Poplatek za chargeback bude účtován bez ohledu na to, zda je žádost kupujícího o chargeback u vydavatele karty úspěšná.

Příslušný poplatek za chargeback bude odečten z vašeho účtu PayPal. Poplatek za chargeback se uplatní tak, jak je uvedeno v tabulce poplatků za chargeback a bude účtován v měně, kterou jste zvolili pro původní transakci. Pokud byla transakce v měně, která není uvedena v tabulce poplatků za chargeback, bude poplatek účtován v primární měně vašeho účtu.

Vliv ochrany kupujícího PayPal na prodejce

Doporučujeme vám, abyste si přečetli ustanovení naší ochrany kupujícího PayPal , a pokud prodáváte zboží nebo služby kupujícím s účty PayPal v jiných zemích, měli byste se také obeznámit s ochranou kupujícího poskytovanou společností PayPal, kterou mají kupující v každé z těchto zemí k dispozici, protože tato práva mohou mít vliv i na vás jako na prodejce. Informace o ochraně kupujícího PayPal naleznete na stránce právní smlouvy, tak že v horní části stránky vyberete umístění kupujícího a nahlédnete do příslušných ustanovení ochrany kupujícího PayPal v příslušné smlouvě s uživatelem.

Pokud bude ve kterékoli zemi stížnost v rámci ochrany kupujícího PayPal rozhodnuta ve váš neprospěch:

 • Je nutné, abyste se vzdali plné kupní ceny uhrazené za zboží či transakci i původního poštovného. To platí v případě, že jste primárním nebo sekundárním prodejcem zboží či služeb. Například prodejci vstupenek nebo online cestovní kanceláře se vzdají plné kupní ceny uhrazené kupujícím. V některých případech nemusíte zboží získat zpět.
 • Stížnost v rámci ochrany kupujícího PayPal bude považována za zcela vyřešenou, pokud:
  • bylo vrácení peněz kupujícímu zpracováno prostřednictvím služby PayPal nebo
  • jste společnosti PayPal poskytli dle jejího vlastního uvážení přijatelný důkaz o tom, že kupující souhlasil s poskytnutým alternativním řešením.
 • Nebudou vám vráceny peníze za poplatky PayPal, které jste v souvislosti s prodejem zaplatili.
 • Pokud se jednalo o stížnost, kdy obdržené zboží výrazně neodpovídalo popisu, nemusíte dostat zboží zpět, popř. po vás může být požadováno, abyste zboží zpět přijali a uhradili náklady na poštovné při vrácení zboží.
 • Jestliže se jednalo o stížnost, kdy obdržené zboží výrazně neodpovídalo popisu a vámi prodané zboží bylo padělané, budete muset kupujícímu vrátit peníze v plné výši a nemusíte dostat zboží zpět.

Pokud přijímáte platby PayPal od kupujících za zboží nebo služby, které prodáváte na platformě eBay, je nutné, abyste se důkladně seznámili s programem záruky vrácení peněz „eBay Money Back Guarantee“. Jestliže se rozhodnete využít společnost eBay, společnost PayPal bude brát rozhodnutí společnosti eBay ve prospěch kupujících v rámci zmíněného programu jako základ pro stornování platby PayPal učiněné ve váš prospěch. Pokud je váš zůstatek na hotovostním účtu nebo firemním účtu PayPal nedostatečný k pokrytí dané částky, můžeme:

 • pozastavit váš účet PayPal, dokud na něm nebude dostatečné množství prostředků k pokrytí dané částky, nebo
 • na vašem účtu PayPal vytvořit záporný zůstatek.

Ochrana prodejce PayPal

Způsobilost

Pokud jste kupujícímu něco prodali, již jste fyzické zboží odeslali nebo poskytli nehmotné zboží, a transakce je později předmětem sporu, nebo je transakce stornována v rámci stížností, storna či chargebacků, můžete být v takovém případě způsobilí k náhradě v rámci ochrany prodejce PayPal. Pokud je případ způsobilý, můžete mít v rámci ochrany prodejce PayPal nárok ponechat si celou částku za nákup. Na počet plateb, za něž můžete krytí získat, se nevztahuje žádný limit. Na stránce údajů o transakci ve vašem účtu PayPal můžete zjistit, zda je vaše transakce způsobilá k ochraně v rámci tohoto programu.

Ochranu prodejce PayPal lze uplatnit v případě, pokud kupující tvrdí, že:

 • neautorizoval ani nezískal žádné prostředky odeslané z jeho účtu PayPal (označováno jako stížnost na „neoprávněnou transakci“) a k neoprávněné transakci došlo v prostředí hostovaném společností PayPal;
 • od vás zboží neobdržel (stížnost známá jako „zboží nebylo doručeno“).

Ochranu prodejce PayPal lze uplatnit také v případech, kdy je transakce stornována v důsledku úspěšného chargebacku ze strany kupujícího, nebo případech, kdy je platba financovaná z banky stornována bankou kupujícího.

Tento oddíl popisuje, jak se ochrana prodejce PayPal vztahuje na vás, ale měli byste se seznámit také s vlivem ochrany kupujícího PayPal na prodejce.

Základní požadavky

Způsobilost k ochraně prodejce PayPal je podmíněna splněním následujících základních požadavků, ale také platných dodatečných požadavků:

 • Primární adresa vašeho účtu PayPal musí být v jedné ze zemí, na které se vztahuje tato smlouva s uživatelem.
 • U stížností na neoprávněné transakce je nutné poskytnout platný doklad o odeslání nebo doklad o doručení, který prokazuje, že došlo k odeslání zboží nebo jeho poskytnutí kupujícímu nejpozději dva dny poté, co vás společnost PayPal upozornila na spor nebo storno. Pokud vás například společnost PayPal dne 1. září upozorní na stížnost na neoprávněnou transakci, doklad o odeslání musí prokazovat, že zboží bylo kupujícímu odesláno nejpozději 3. září. Pouze tak bude daná transakce způsobilá k ochraně prodejce PayPal.
 • Zboží musí být fyzické, hmatatelné zboží, které lze odeslat, s výjimkou zboží, na které se vztahují další požadavky na nehmotné zboží. Transakce zahrnující zboží, které osobně doručíte v souvislosti s platbou provedenou v kamenné prodejně, mohou být taktéž způsobilé k ochraně prodejce PayPal, jestliže kupující transakci zahrnující zboží a služby uhradí osobně pomocí kódu QR PayPal.
 • Zboží musí být odesláno na dodací adresu, která je pro danou transakci uvedena na stránce s údaji o transakci ve vašem účtu PayPal. Pokud zboží původně odešlete na dodací adresu příjemce uvedenou na stránce s údaji o transakci, ale později je zboží přesměrováno na jinou adresu, nebude případ způsobilý k ochraně prodejce PayPal. Doporučujeme proto nepoužívat přepravní službu zařízenou příjemcem, abyste byli schopni poskytnout platný doklad o odeslání a doručení.
 • Požadavek na dodání se nevztahuje na způsobilé transakce zahrnující zboží, které jste doručili osobně, avšak za předpokladu, že jste souhlasili s tím, že nám poskytnete alternativní důkaz o doručení, popř. takovou dodatečnou dokumentaci nebo informace související s transakcí, o které vás můžeme požádat.
 • Na žádosti společnosti PayPal o dokumenty a další informace musíte reagovat včas a v souladu s naší e-mailovou korespondencí s vámi nebo naší korespondencí s vámi, jež proběhne prostřednictvím centra řešení problémů. Pokud na žádosti společnosti PayPal o dokumentaci a další informace nebudete reagovat v požadovaném čase, nemusí se na vás ochrana prodejce PayPal vztahovat.
 • Jestliže prodej zahrnoval předobjednané nebo na zakázku vyrobené zboží, je nutné zboží odeslat ve lhůtě uvedené v nabídce s popisem zboží. V opačném případě doporučujeme odeslat všechno zboží do sedmi dnů od přijetí platby.
 • Poskytněte doklad o odeslání nebo doručení.
 • Aby bylo možné ochranu prodejce PayPal uplatnit, musí být platba na stránce s údaji o transakci označena jako „způsobilá“ nebo „částečně způsobilá“ při stížnostech na neoprávněnou transakci, nebo jako „způsobilá“ při stížnostech na nedoručené zboží.
 • Za nákup musíte obdržet jednorázovou platbu z jednoho účtu PayPal (částečná platba nebo platba na splátky je vyloučena).

Zda je vaše stížnost způsobilá ke krytí v rámci ochrany kupujícího PayPal, stanoví společnost PayPal dle vlastního uvážení. Společnost PayPal učiní konečné rozhodnutí dle vlastního uvážení a na základě požadavků způsobilost, jakýchkoli dalších informací poskytnutých v průběhu řešení nebo jakýchkoli dalších informací, které společnost PayPal uzná za relevantní a vhodné za daných okolností.

Další požadavky při stížnostech typu „zboží nebylo doručeno“

Abyste byli způsobilí k ochraně prodejce PayPal při stížnostech kupujícího na nedoručené zboží, je nutné splnit základní požadavky i další požadavky uvedené níže:

 • Pokud kupující při transakci financované kartou podá u vydavatele karty žádost o chargeback, musí být platba označená jako „způsobilá“ k ochraně prodejce PayPal na stránce s údaji o transakci.
 • Je třeba, abyste poskytli doklad o doručení, jak je popsáno níže.

Další požadavky na nehmotné zboží

Aby byl prodej nehmotného zboží a služeb způsobilý k ochraně prodejce PayPal, musí prodej splňovat základní požadavky a další požadavky uvedené níže:

 • Požadavky na integraci
  • Pokud jste integrovali pokladní produkt PayPal a přijímáte platby přímo prostřednictvím webu nebo webu optimalizovaného pro mobilní zařízení, je nutné, abyste používali aktuální verzi tohoto produktu.
  • Pokud integrujete služby PayPal prostřednictvím třetí strany nebo používáte integraci nativní aplikace, zajistěte předávání informací o relaci společnosti PayPal při platbě.
  • V závislosti na vašem obchodním modelu mohou platit i další požadavky na integraci. V případě potřeby vás budeme o takových požadavcích předem informovat.
 • Společnost PayPal označila transakci zahrnující nehmotné zboží na stránce údajů o transakci za „způsobilou“ nebo vás jinak písemně informovala o způsobilosti transakce.
 • Zboží bylo doručeno a poskytli jste doklad o doručení za nehmotné zboží.

Určení dokladu o doručení nebo dokladu o odeslání

Fyzické zboží

Pro fyzické zboží platí následující požadavky:

Doklad o odeslání

Doklad o doručení

Online nebo fyzická dokumentace od přepravce, která zahrnuje:

 • datum odeslání,
 • adresu příjemce, která odpovídá dodací adrese na stránce s údaji o transakci, nebo
 • adresu příjemce obsahující alespoň město/stát, město/zemi, nebo PSČ (nebo mezinárodní ekvivalent).

Online nebo fyzická dokumentace od přepravce, která zahrnuje:

 • datum doručení a stav „doručeno“,
 • adresu příjemce, která odpovídá dodací adrese na stránce s údaji o transakci,
 • adresu příjemce obsahující alespoň město/stát, město/zemi, nebo PSČ (nebo mezinárodní ekvivalent).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Výběr přepravce a možnosti zaslání s daným přepravcem může mít velký vliv na vaši schopnost splnit požadavky na doklad o doručení. Zejména při přepravě zboží do zahraničí se ujistěte, že váš přepravce dokáže poskytnout indikaci stavu „doručeno“ na správné adrese, v opačném případě by vám totiž mohla být ochrana prodejce PayPal zamítnuta.

Nehmotné zboží

Pro nehmotné zboží je jako doklad o doručení zapotřebí:

Transakce prostřednictvím kódu QR

Jako doklad o odeslání nebo doklad o doručení je zapotřebí:

U nehmotného či digitálního zboží je dokladem o doručení přesvědčivý důkaz prokazující, že zboží bylo doručeno nebo že objednávka byla splněna. Přesvědčivé důkazy mohou zahrnovat systém záznamů, ve kterém je uvedeno datum odeslání zboží a skutečnost, že zboží bylo buď:

 • elektronicky zasláno příjemci, včetně adresy příjemce (e-mailová adresa, IP adresa atd.), nebo
 • přijato příjemcem či příjemce využil přístupu ke zboží.

U transakcí prostřednictvím kódů QR můžeme požadovat poskytnutí alternativního důkazu o doručení, popř. dodatečné dokumentace nebo informací o transakci.

Nezpůsobilé zboží a transakce

Následující zboží a transakce nejsou způsobilé ke krytí v rámci ochrany prodejce PayPal:

 • Nemovitosti včetně nemovitostí k bydlení.
 • Vozidla, mimo jiné včetně motorových vozidel, motocyklů, rekreačních vozidel, letadel a lodí, s výjimkou osobně přenosných lehkých vozidel používaných k rekreačním účelům, jako jsou například jízdní kola a kolonožky.
 • Firmy (nákup nebo investování do firmy).
 • Průmyslové stroje používané ve výrobě.
 • Platby ekvivalentní platbě v hotovosti, včetně zboží s uloženou hodnotou, jako jsou dárkové a předplacené karty.
 • Platby uskutečněné v souvislosti se zlatem (ať už ve fyzické formě, nebo při obchodování na burze).
 • Finanční produkty nebo investice jakéhokoli druhu.
 • Hazardní hry, hraní her nebo jakékoli jiné aktivity se vstupním poplatkem a možností vyhrát cenu.
 • Příspěvky včetně plateb přijatých v rámci crowdfundingu nebo crowdlendingu.
 • Platby státním orgánům (s výjimkou státních podniků), vládním agenturám nebo třetím stranám inkasujícím platby jménem státních orgánů nebo vládních agentur.
 • Platby zaslané na jakoukoli službu určenou k platbě vyúčtování.
 • Zboží, u kterého kupující prohlašuje (buď směrem k nám, nebo k vydavateli karty), že vámi zaslané zboží neodpovídá zboží objednanému (jedná se o stížnost typu „zboží výrazně neodpovídá popisu“).
 • Fyzické, hmotné zboží doručené osobně, včetně zboží doručeného osobně v souvislosti s platbou provedenou ve vaší kamenné prodejně, pokud však kupující neuhradil transakci osobně pomocí kódu QR PayPal pro transakce za zboží a služby.
 • Cokoli, co je dle vlastního uvážení společnosti PayPal zakázáno v souladu s touto smlouvou s uživatelem nebo zásadami používání služby PayPal, a to i v případě, že je transakce na stránce údajů o transakci zpočátku označena za „způsobilou“ nebo „částečně způsobilou“.
 • Platby provedené pomocí vyplácení PayPal (dříve hromadná platba).
 • Osobní platby včetně plateb odeslaných prostřednictvím funkce PayPal přátelé a rodina.
 • Platby, které nejsou zpracovány prostřednictvím účtu PayPal kupujícího, pokud neobdržíte transakce plateb PayPal uskutečněných nepřihlášenými uživateli a váš firemní účet je registrován v USA, Velké Británii, Německu, Kanadě, Brazílii nebo Mexiku.
 • Zboží odeslané poté, co vám společnost PayPal doporučí, abyste zboží neodesílali.
 • Cestovní lístky prodávané cestovním dopravcem, kde (1) kupující podává stížnost (buď u nás, nebo ve své finanční instituci), že se jednalo o neoprávněnou transakci, a (2) stížnost byla podána ne později než 24 hodin před datem cesty.

SMLOUVA S UŽIVATELEM SLUŽBY PAYPAL

ZAKÁZANÉ AKTIVITY, ZADRŽOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ A FINANČNÍ ODŠKODNĚNÍ

Zakázané aktivity

V souvislosti s vaším používáním našich webů, vašeho účtu PayPal a služeb PayPal a dále v průběhu interakcí se společností PayPal, dalšími zákazníky společnosti PayPal nebo třetími stranami je zakázáno:

 • Porušovat tuto smlouvu s uživatelem, zásady používání služby PayPal, smluv s obchodním subjektem (pokud se na vás vztahují) nebo jakoukoli jinou smlouvu mezi vámi a námi.
 • Porušovat jakýkoli zákon, ustanovení nebo nařízení (například ty, které se týkají finančních služeb, ochrany spotřebitele, nekalé soutěže, opatření proti diskriminaci nebo klamavé reklamy).
 • Porušovat autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství či jiná práva duševního vlastnictví nebo práva na publicitu či soukromí společnosti PayPal nebo jakékoli třetí strany.
 • Prodávat padělané zboží.
 • Jednat způsobem, který je hanlivý, pomlouvačný, výhružný nebo obtěžující.
 • Poskytovat nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící informace.
 • Odesílat či přijímat finanční prostředky, které bychom mohli důvodně považovat za potenciálně podvodné nebo neoprávněné.
 • Odmítnout spolupráci při vyšetřování nebo potvrzování vaší totožnosti či jakýchkoli informací, které jste nám poskytli.
 • Pokoušet se o získání „dvojí náhrady“ v průběhu sporu tím, že obdržíte nebo se pokusíte obdržet finanční prostředky za stejnou transakci od společnosti PayPal i od prodejce, banky nebo vydavatele karty současně.
 • Spravovat účet propojený s jiným účtem, který je zapojen do některé z těchto zakázaných aktivit.
 • Provozovat svou podnikatelskou činnost nebo využívat služby PayPal způsobem, jehož výsledkem budou nebo by mohly být:
  • stížnosti,
  • žádosti ze strany kupujících o zneplatnění plateb, které vám kupující zaslali (podané buď u nás, nebo u příslušných vydavatelů karet),
  • poplatky, pokuty, penále nebo jiné závazky či ztráty ve vztahu k společnosti PayPal, ostatním zákazníkům společnosti PayPal, třetím osobám nebo vám.
 • Používat svůj účet PayPal nebo služby PayPal způsobem, o němž se společnosti PayPal, Visa, Mastercard, American Express, Discover nebo jakákoli jiná síť pro elektronický převod prostředků důvodně domnívají, že představuje zneužití karetního systému nebo porušení pravidel karetního sdružení nebo pravidel sítě pro elektronický převod prostředků.
 • Dovolit, aby se zůstatek na vašem účtu PayPal dostal na částku, kterou nám dlužíte.
 • Použít svou kreditní kartu k získání hotovostní zálohy (nebo k ní dopomáhat ostatním).
 • Získávat přístup ke službám PayPal ze země, která není uvedena v našem seznamu povolených zemí.
 • Podnikat jakékoli kroky, které by vedly k nepřiměřenému nebo neúměrně velkému zatížení webů, softwaru nebo systémů (včetně sítí a serverů používaných k poskytování služeb PayPal), které jsou provozovány námi nebo naším jménem.
 • Napomáhat šíření počítačových virů a červů, trojských koní, malwaru nebo jiných výpočetních programovacích postupů, které mají za cíl nebo by mohly způsobit narušení, poškození, zneužití, škodlivý zásah, odposlechy nebo zbavení vlastnictví či získání neoprávněného přístupu k libovolnému systému, údajům nebo informacím či službám PayPal.
 • Používat anonymizující proxy servery, internetové boty, boty typu web crawler nebo další automatická zařízení nebo ruční postupy, které slouží k monitorování nebo kopírování našich webů bez předchozího písemného souhlasu; dále používat jakékoli zařízení, software nebo postupy k obcházení našeho protokolu pro zakázání přístupu robotům.
 • Narušovat nebo přerušovat (nebo se o to pokoušet) chod našich webů, softwaru, systémů (včetně sítí a serverů používaných k poskytování služeb PayPal), které jsou provozovány námi nebo naším jménem, nebo narušovat jakékoli další služby PayPal nebo používání služeb PayPal jinými uživateli.
 • Provádět jakékoli kroky, kvůli kterým bychom mohli přijít o služby od poskytovatelů internetových služeb, zpracovatelů plateb nebo jiných dodavatelů či poskytovatelů služeb.
 • Používat služby PayPal k testování chování kreditních karet.
 • Obcházet jakékoli zásady společnosti PayPal nebo rozhodnutí ohledně vašeho účtu PayPal, jako jsou dočasná nebo trvalá pozastavení nebo jiná zadržení, omezení nebo zákazy, mimo jiné včetně následujících činností: pokus o vytvoření nového nebo dalšího účtu PayPal v situaci, kdy váš účet ukazuje částku, kterou nám dlužíte, nebo byl jinak omezen nebo pozastaven; otevření nového nebo dalšího účtu PayPal pomocí údajů, které nejsou vaše (např. jméno, adresa, e-mailová adresa atd.); nebo používání účtu PayPal někoho jiného.
 • Obtěžovat naše zaměstnance, zástupce či uživatele nebo jim jakkoli vyhrožovat.
 • Zneužívat (ať už jako kupující nebo prodejce) náš proces řešení sporů online nebo naši ochranu kupujícího PayPal.
 • Zapříčinit, aby společnost PayPal dostávala nepřiměřený počet stížností týkajících se vašeho účtu nebo firmy, které by byly uzavřeny ve prospěch žadatele.
 • Získat od ratingové agentury hodnocení úvěruschopnosti, které naznačuje vysokou míru rizika spojeného s používáním služeb PayPal.
 • Používat ve spojení s vaším účtem PayPal kreditní kartu k tomu, abyste si poskytli hotovostní zálohu (nebo k ní dopomáhat ostatním).
 • Sdělovat nebo předávat údaje jiného uživatele třetí straně nebo je používat pro marketingové účely bez výslovného souhlasu tohoto uživatele.
 • Odesílat nevyžádané e-maily jinému uživateli nebo využívat služby PayPal k inkasování plateb za odesílání nebo pomoc při odesílání nevyžádaných e-mailů třetím stranám.
 • Kopírovat, reprodukovat, sdělovat jakékoli třetí straně, měnit, upravovat, vytvářet odvozená díla, veřejně zobrazovat nebo sestavovat jakýkoli obsah z webů společnosti PayPal bez našeho písemného souhlasu nebo bez písemného souhlasu jakékoli příslušné třetí strany.
 • Prozradit vaše heslo (nebo hesla) k účtu komukoliv jinému nebo používat heslo kohokoliv jiného. V takových případech neodpovídáme za ztráty, které utrpíte mimo jiné například použitím vašeho účtu jinou osobou v důsledku zneužití vašeho hesla.
 • Provádět jakékoli jiné kroky nebo aktivity se o ně pokoušet, nebo naopak opomíjet některé kroky nebo se o ně pokoušet, přičemž by tyto kroky či aktivity mohly vést k narušení správného fungování služeb PayPal nebo aktivit vykonávaných v rámci služeb PayPal, nebo jednat jinak než v souladu s podmínkami této smlouvy s uživatelem.
 • Požadovat nebo posílat platbu za osobní transakci v rámci obchodní transakce.
 • Umožnit, aby vaše používání služby PayPal představovalo pro společnost PayPal riziko porušení našich zásad týkajících se boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a dalších stanovených povinností (mimo jiné včetně případů, kdy nám neumožníte ověřit vaši totožnost, nedokončíte kroky potřebné ke zrušení limitu pro odesílání, přijímání nebo výběr peněz nebo vystavujete společnost PayPal riziku regulatorních pokut za zpracování vašich transakcí ze strany evropských, amerických nebo jiných úřadů).
 • Integrovat nebo používat kterékoli služby PayPal bez dodržení všech povinných požadavků (v celém rozsahu), které vám byly sděleny prostřednictvím jakéhokoli návodu k integraci či programování nebo jiné dokumentace, kterou společnost PayPal může příležitostně vydat.
 • Inzerovat, propagovat, představovat nebo popisovat úvěr PayPal Credit nebo jakýkoli úvěrový platební nástroj pod označením PayPal zákazníkům bez těchto kroků: (1) získání potřebného regulatorního souhlasu předem; a (2) předchozí písemné povolení společnosti PayPal a vydavatele úvěru (pokud jím není společnost PayPal).
 • Mlčky přihlížet (nebo vyvolat naše důvodné podezření, že tomu tak pravděpodobně je) narušení zabezpečení vašeho webu nebo vašich systémů, které by mohlo vést k neoprávněnému poskytnutí informací o zákaznících.

Souhlasíte s tím, že zapojením se do výše uvedených zakázaných aktivit může dojít k oslabení bezpečného přístupu pro vás nebo ostatní zákazníky společnosti PayPal a/nebo k omezení používání vašeho účtu nebo služeb obecně.

Kroky, které můžeme podniknout, pokud budete provádět zakázané aktivity

Pokud se domníváme, že jste zapojeni do některé z těchto aktivit, můžeme provést řadu kroků, abychom ochránili společnost PayPal, její zákazníky a další, a to kdykoli dle vlastního uvážení. Můžeme provést mimo jiné například následující opatření:

 • Ukončit s vámi tuto smlouvu s uživatelem, omezit váš účet nebo váš účet pozastavit nebo zrušit, a to okamžitě, aniž bychom za to byli penalizováni.
 • Odmítnout vám kdykoli v budoucnu poskytovat služby PayPal.
 • Kdykoliv a bez naší odpovědnosti vám pozastavit, omezit nebo ukončit přístup k našim webům, softwaru, systémům (včetně sítí a serverů používaných k poskytování jakýchkoli služeb PayPal), které provozujeme nebo které jsou provozovány naším jménem. Totéž platí i pro váš přístup k účtu PayPal nebo jakékoli jiné službě PayPal, včetně omezení možnosti platit nebo posílat peníze pomocí některého ze způsobů platby propojených s vaším účtem PayPal, což omezuje vaši schopnost posílat peníze nebo provádět výběry.
 • Zadržet vaše peníze v rozsahu a po dobu, které jsou přiměřeně potřebné k ochraně před rizikem odpovědnosti. Berete mimo jiné na vědomí, že:
 • Riziko odpovědnosti společnosti PayPal související s platbami hrazenými kartou, které obdržíte, může trvat až do doby, než pomine riziko uzavření chargebacku ve prospěch plátce/kupujícího (podle pravidel programů platebních karet). To závisí na určitých faktorech, mezi které patří mimo jiné:
  1. Typ zboží nebo služeb, za které obdržíte platbu.
  2. Časová lhůta pro doručení zboží nebo poskytnutí služeb, za které obdržíte platbu (například prodej vstupenek několik měsíců před datem konání akce může představovat vyšší a dlouhodobější riziko chargebacků než prodej většiny ostatního zboží nebo služeb).
 • Riziko odpovědnosti společnosti PayPal ohledně vzniku stížnosti nebo sporu souvisejících s platbou, kterou obdržíte, může přetrvávat, dokud strany neuzavřou tuto stížnost nebo spor a s nimi i všechna související odvolání v souladu s ochranou kupujícího PayPal.
 • Riziko odpovědnosti společnosti PayPal za případnou platební neschopnost, do které se dostanete, může trvat po dobu a v rozsahu, v jakém platné zákony vztahující se na vaši platební neschopnost zakazují společnosti PayPal podniknout vůči vám právní kroky.
 • Pokud se zůstatek na vašem účtu dostane na částku, kterou společnosti PayPal dlužíte, může riziko odpovědnosti společnosti PayPal trvat v rozsahu a po dobu, kdy tuto částku společnosti PayPal dlužíte.
 • Zablokovat váš účet nebo zadržet jakékoli prostředky na rezervním účtu (mimo jiné i na dobu delší než 180 dnů, pokud to společnost PayPal vyžaduje a pokud práva společnosti PayPal vyplývají z vašeho zapojení do zakázaných aktivit).
 • Kdykoli a z jakéhokoli důvodu odmítnout konkrétní platební transakci, přičemž o důvodech a možnostech vyřešení odmítnutí (je-li to možné) jsme povinni informovat pouze na vyžádání a pokud to nezakazuje zákon.
 • Stornovat platbu (včetně použití zdroje financování odesílatele, je-li to možné).
 • Podniknout vůči vám právní kroky.
 • Přerušit vaši způsobilost k ochraně kupujícího PayPal nebo ochraně prodejce PayPal (a to i zpětně).
 • Kontaktovat třetí strany a způsobem stanoveným v našem prohlášení o ochraně osobních údajů jim sdělit podrobné informace o zakázaných aktivitách.
 • Požádat o informace nebo aktualizovat nepřesné informace, které jste nám poskytli.
 • Vyžádat si od vás informace nebo dokumenty, aby bylo možné ověřit vaši totožnost, případně informace a dokumenty v souvislosti se zbožím nebo se službami, které jste na základě transakce poskytli.
 • Pokud jste porušili naše zásady používání služby PayPal, máte vůči společnosti PayPal také odpovědnost za škody, které jí tím vznikly.

Pokud používáte svůj účet PayPal primárně pro účely vašeho obchodu, podnikání, řemesla nebo povolání a porušíte zásady používání služby PayPal, pak:

 • Kromě toho, že se na vás uplatní výše uvedené kroky, budete vůči společnosti PayPal odpovědní za škody, které jí vzniknou v důsledku vašeho porušení zásad používání služby PayPal.
 • Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že částka 2 500,00 USD (nebo běžný ekvivalent v měně země, kde máte bydliště) za porušení zásad používání služby PayPal je:
  • Přiměřený minimální odhad skutečných škod způsobených společnosti PayPal včetně interních administrativních nákladů, které společnosti PayPal vzniknout v souvislosti s monitorováním a sledováním porušení pravidel, škod způsobených značce PayPal a pověsti společnosti PayPal a penále uložených společnosti PayPal jejími obchodními partnery v důsledku porušení pravidel ze strany uživatele při zvážení všech stávajících okolností, a to včetně vztahu mezi částkou a rozsahem škod způsobených společnosti PayPal, které bylo přiměřeně možné očekávat.
  • přiměřená a úměrná k vám poskytovaným službám a
  • nezbytná, avšak ne více než dostačující, k ochraně legitimního zájmu společnosti PayPal na tom, abyste dodržovali zásady používání služby PayPal.
 • Společnost PayPal může tyto škody odečíst přímo z aktuálního zůstatku na kterémkoli účtu PayPal pod vaší kontrolou.

Přečtěte si také níže uvedený oddíl týkající se vaší odpovědnosti.

Nedostanete-li od nás jiné pokyny, nesmíte svůj účet používat (nebo se o to pokoušet) během jeho pozastavení nebo po jeho uzavření. Musíte zajistit, aby okamžitě po ukončení smlouvy, pozastavení nebo uzavření účtu byly zrušeny také smlouvy s obchodníky nebo třetími stranami, které zahrnují platby iniciované třetími stranami z vašeho účtu (včetně plateb na základě smlouvy o fakturaci). Podle této smlouvy s uživatelem zůstáváte odpovědní za veškeré náklady a další částky, které vzniknou kdykoliv během používání vašeho účtu, a to bez ohledu na jeho ukončení, pozastavení nebo zrušení.

Zadržení prostředků, omezení a rezervy

Co je to zadržení prostředků, omezení a rezervy?

Za určitých okolností může společnost PayPal za účelem své ochrany a ochrany zabezpečení a integrity sítě kupujících a prodejců, kteří služby PayPal využívají, podniknout kroky na úrovni účtu nebo transakce. Pokud podnikneme některý z popsaných kroků, obvykle vás o tom budeme informovat. Je-li to však přiměřené, můžeme kterýkoli z těchto kroků podniknout bez předchozího upozornění (například pokud porušujete tuto smlouvu s uživatelem nebo to považujeme za vhodné z bezpečnostních důvodů).

Chcete-li požádat o informace ohledně omezení účtu, zadržení nebo rezervy, přejděte do centra řešení problémů nebo postupujte podle pokynů v příslušném e-mailovém oznámení.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškeré finanční prostředky zadržené na základě této smlouvy s uživatelem mohou být umístěny na váš rezervní účet a že nám poskytnete jakékoli informace, které můžeme odůvodněně požadovat za účelem zjištění, zda již riziko pominulo.

Zadržení

Zadržení je krok, který může společnost PayPal za určitých okolností podniknout na úrovni transakce nebo účtu. Pokud společnost PayPal zadržuje částku platby, nejsou peníze k dispozici odesílateli ani příjemci. Než se společnost PayPal rozhodne zadržet platbu, přezkoumá řadu faktorů, například tyto: doba trvání účtu, historie transakcí, typ firmy, historie sporů se zákazníky a celková spokojenost zákazníků. Společnost PayPal provádí zadržení plateb například v následujících běžných situacích, kdy má důvod se domnívat, že:

 • Transakce představují vyšší riziko, například při prodeji zboží, které pochází z vysoce rizikové kategorie, nebo jsou známé jiné skutečnosti, které často vedou k většímu počtu vrácených plateb, stížností nebo sporů, nebo se často vyskytují v případech podvodu nebo nezákonné aktivitě.
 • Došlo k náhlé a nečekané změně v prodejní aktivitě majitele účtu PayPal, a to včetně zvýšení počtu případů chargebacku, storna nebo stížností ze strany kupujícího, které byly přijaty v souvislosti s tímto účtem PayPal.
 • Jakýkoli účet PayPal je používán v souvislosti se zakázanými aktivitami.
 • Je narušena bezpečnost účtu PayPal, který byl zapojen do transakce, nebo došlo k odcizení finančních údajů (o bankovním účtu nebo kartě) a ty jsou nyní používány k platbě, případně nedošlo k řádné autorizaci transakce.
 • Uživatel se pokouší odeslat nebo vybrat finanční prostředky, které byly získány podvodným způsobem.
 • Uživatel neposkytl dostatek údajů, abychom mohli ověřit jeho totožnost či totožnost jeho firmy, a/nebo má ve službě omezenou obchodní historii.
 • Platba zaslaná vám jako prodejci byla označena jako platba, která by měla být zneplatněna a stornována.
 • Váš kupující podá žádost o chargeback, storno nebo stížnost v rámci ochrany kupujícího na platbu, kterou jste obdrželi.
 • Váš kupující podá stížnost v rámci procesu řešení sporů používaného na příslušném tržišti.
 • Existuje riziko vrácení prostředků na vašem účtu na váš zdroj financování.
 • Existuje riziko odpovědnosti (neúplný seznam příkladů takového rizika je uveden v oddílu „kroky, které můžeme podniknout proti provozování zakázaných aktivit“ výše).

Kontrola plateb

Pokud identifikujeme transakci, která by mohla být vysoce riziková, nejprve ji podrobněji přezkoumáme a teprve potom umožníme, aby pokračovala. Kontrola může být provedena z důvodu, že máme podezření, že je plátcův účet PayPal používán v souvislosti se zakázanými aktivitami, nebo z jiných důvodů určených dle našeho přiměřeného uvážení. Sem mohou patřit případy, kdy existuje riziko odpovědnosti (neúplný seznam příkladů takového rizika je uveden v oddílu „kroky, které můžeme podniknout proti provozování zakázaných aktivit“ výše).

Pokud je platba podrobena kontrole, můžeme:

 • vykonat platební příkaz zadaný kupujícím,
 • neprodleně omezit účet plátce dle vlastního uvážení,
 • zadržet danou platbu na účtu plátce,
 • upozornit příjemce platby, aby odložil odeslání nákupu, který je předmětem této platby.

Pro vás jako kupujícího to znamená, že se doručení nákupu může opozdit. Pokud transakci zúčtujeme, oznámíme to prodávajícímu a dáme mu vědět, aby zboží odeslal.

Pokud transakci nezúčtujeme, zrušíme ji a finanční prostředky vám vrátíme, a to s výjimkou případů, kdy jsme ze zákona povinni podniknout jiná opatření.

Všechny platby, které projdou kontrolou, mohou být v souladu s podmínkami této smlouvy s uživatelem i nadále zrušeny, pokud však splňují podmínky ochrany prodejce PayPal, budou těmito podmínkami chráněny. Společnost PayPal vám doručí oznámení e-mailem nebo jej zobrazí na kartě historie transakcí ve vašem účtu PayPal. Kontrola platby je pouze její přezkoumání a je prováděna proto, aby společnost PayPal pro své uživatele omezila riziko příjmu vysoce rizikových transakcí. Kontrola platby není ani přezkoumáním, ani zárukou ze strany společnosti PayPal týkající se obchodních jednání, povahy nebo pověsti účastníka platební transakce a neměla by být považována za snižování respektu jakékoli osoby.

Zadržení prostředků v souvislosti s vaším příkazem

Některé funkce služby PayPal mohou umožňovat, abyste nám (přímo nebo přes vámi určeného prostředníka, například přes platformu online tržiště, na kterém působíte jako prodejce) dali příkaz k zadržení vašich prostředků (včetně příjmů z plateb přijatých pomocí služby PayPal) na vašem rezervním účtu.

V takovém případě zobrazíme ve vašem zůstatku na účtu PayPal stav dostupnosti těchto prostředků (popis stavu se může lišit podle funkce, přes kterou jste vydali pokyn k zadržení). Zadržené prostředky uvolníme podle pokynů, které vy sami (nebo subjekt, který jste označili za prostředníka) zadáte společnosti PayPal, a to v souladu s touto smlouvou s uživatelem.

Omezení účtu

Omezení provádíme za účelem ochrany společnosti PayPal, kupujících a prodejců v situacích, kdy zaznamenáme zakázanou aktivitu, zvýšené finanční riziko nebo aktivitu, která se jeví jako neobvyklá nebo podezřelá. Omezení nám také pomáhají shromažďovat informace, které jsou nezbytné k tomu, aby mohl váš účet PayPal zůstat aktivní.

Pro omezení vašeho účtu PayPal může existovat několik důvodů. Například pokud máme důvod domnívat se, že:

 • Někdo používá váš účet PayPal bez vašeho vědomí, kdy v zájmu vaší ochrany účet omezíme a prošetříme podvodné jednání.
 • Někdo použil vaši kartu nebo bankovní účet bez vašeho svolení, na což nás upozornil například váš vydavatel kreditní nebo debetní karty nebo vaše banka.
 • Porušili jste tuto smlouvu s uživatelem nebo jste porušili zásady používání služby PayPal.
 • Váš prodejní výkon naznačuje, že je váš účet PayPal vysoce rizikový. Například: náznaky nízké úrovně prodejního výkonu v důsledku neobvykle vysokého počtu stížností a chargebacků, prodej zcela nového typu produktu nebo cenově nákladného typu produktu, popř. nečekané radikální zvýšení objemu prodeje.
 • Existuje riziko odpovědnosti (neúplný seznam příkladů takového rizika je uveden v oddílu „kroky, které můžeme podniknout proti provozování zakázaných aktivit“ výše).

Účet PayPal vám můžeme omezit také v zájmu zajištění souladu s platnými právními předpisy.

Abychom omezení mohli odstranit, budete muset nejdříve vyřešit veškeré problémy s vaším účtem. K odstranění obvykle dojde poté, co nám dodáte potřebné informace. Pokud máme i přes poskytnuté informace důvodné podezření se domnívat, že zde existuje riziko, můžeme podniknout kroky k ochraně společnosti PayPal, našich uživatelů a třetích stran, a také k vaší ochraně před storny, poplatky, pokutami, sankcemi a právními nebo regulačními riziky a dalšími závazky.

Rezervy

Vaše prostředky na účtu PayPal můžeme kdykoliv uložit jako rezervu, pokud se domníváme, že existuje vysoké riziko spojené s vámi, vaším účtem PayPal, vaším obchodním modelem nebo vašimi transakcemi. Pokud uložíme prostředky na účtu PayPal jako rezervu, znamená to, že je (všechny nebo jejich část) nepůjde vybrat. Je tím zajištěna ochrana proti riziku, že budou transakce, které jste provedli, zrušeny nebo stornovány, nebo proti jakémukoli jinému riziku, které souvisí s vaším účtem PayPal nebo použitím služeb PayPal. O tom, zda uložíme rezervu, rozhodujeme na základě řady faktorů, k nimž patří i informace, které máme k dispozici jak z interních zdrojů, tak od třetích stran.

Společnost PayPal bere v úvahu řadu vzájemně se nevylučujících faktorů a zohledňuje, zda a jakým způsobem se tyto faktory měnily v průběhu času, včetně:

 • délky vašeho podnikání,
 • pravděpodobnosti podání žádosti o chargeback v daném odvětví,
 • historie zpracování plateb pomocí služby PayPal a dalších poskytovatelů,
 • podnikatelská anebo osobní úvěrové historie,
 • dodacích lhůt,
 • počtu případů vrácení zboží, chargebacků, stížností nebo sporů ve srovnání s průměrem.

Existují dva typy rezerv, které mohou být na vašem účtu PayPal nastaveny, přičemž může být použita jen jedna z nich, nebo obě zároveň:

 • „Dynamická rezerva“ je rezerva, kde je určité procento z každé transakce každý den na určitou dobu zadrženo a poté s naplánovaným zpožděním uvolněno. Vaše rezerva může být například nastavena na 10 % a dynamicky držena po dobu 90 dnů. To znamená, že je zadrženo 10 % z peněz, které první den obdržíte. Tyto peníze jsou pak uvolněny 91. den. Druhý den je opět zadrženo 10 % peněz, které jsou pak uvolněny 92. den, a tak dále. Dynamická rezerva je nejběžnější druh rezervy.
 • „Minimální rezerva“ je určitá minimální částka prostředků, kterou musíte mít ve svém zůstatku vždy k dispozici. Minimální rezerva vzniká buď jako počáteční částka uložená najednou, nebo jako částka stanovená průběžně z procentních podílů tržeb až do dosažení minimální rezervy, podobně jako je tomu u dynamické rezervy.

Pokud zadržíme finanční prostředky na vašem účtu jako rezervu, přesuneme je na rezervní účet a ve vašem zůstatku na účtu PayPal je zobrazíme jako „čekající na zpracování“.

Pokud dojde ke změně rezervy v důsledku změny našeho hodnocení rizika, budeme vás o tom informovat.

Na vlastní náklady přijmete jakákoliv další opatření potřebná k vytvoření rezervy nebo jiné formy zajištění způsobem, který rozumně stanovíme. Může jít například o vyhotovení všech nezbytných dokumentů a registraci dokumentů, které po vás můžeme důvodně požadovat pro účely zajišťovacího práva.

SMLOUVA S UŽIVATELEM SLUŽBY PAYPAL

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Důrazně doporučujeme, abyste svůj účet pečlivě a pravidelně sledovali.

Pokud narazíte na problém…

Jestliže máte důvod se domnívat, že došlo k problému s vaším účtem nebo našimi službami, postupujte dle následujících kroků:

Krok 1: Určete, o jaký typ problému se jedná

 • Neočekávaná platba v rámci smlouvy o fakturaci

  Uzavřeli jste smlouvu o fakturaci, ale z vašeho účtu byla na jiný účet PayPal odeslána platba podle smlouvy o fakturaci, která:

  • nebyla předem domluvená s příjemcem a její částku jste neodsouhlasili předem;
  • byla na částku vyšší, než byste mohli důvodně očekávat na základě předchozích plateb a dalších okolností.
 • Nesprávná platba

  Platba, která byla zaslána z vašeho účtu na jiný účet PayPal, nebyla zaslána podle požadavků, které jste nám předali při jejím zadávání (např. nesprávná částka, zpoždění, chybný příjemce), nebo jste takovou chybnou platbu sami obdrželi.

 • Bezpečnostní problém nebo problém s podvodem
  • Neautorizovaná platba

   Platba, která byla zaslána z vašeho účtu, nebyla autorizována vámi (ani nikým, kdo je oprávněn provádět platby za vás).

  • Jiný typ bezpečnostního problému nebo problému s podvodem

   Došlo k jinému problému s bezpečností nebo potenciálním podvodem, jako například:

   • došlo k jinému neoprávněnému přístupu k vašemu účtu,
   • bylo ohroženo vaše heslo nebo kód PIN,
   • zařízení, které jste použili k přístupu k našim službám, bylo ztraceno, odcizeno nebo deaktivováno.

   Než nás budete kontaktovat, proveďte co nejdříve kroky uvedené v oddílu nazvaném „Co udělat při bezpečnostním problému“ dokumentu „Hlavní informace o platbách a službách“.

 • Jiný typ problému

  Došlo k jinému typu problému s vaším účtem nebo naší službou, který není uveden výše. Například jsme mohli udělat faktickou, výpočetní nebo matematickou chybu, která souvisí s vaším účtem PayPal, například když jste přidávali nebo vybírali peníze z vašeho účtu PayPal.

  V případě, že zakoupené zboží, které jste zaplatili prostřednictvím služby PayPal, neodpovídá popisu nebo jste je vůbec neobdrželi, bude pravděpodobně platit ochrana kupujícího PayPal, nikoli tento oddíl. Informace o tom, jak řešit tyto konkrétní problémy, najdete v oddílu o ochraně kupujícího PayPal.

Krok 2: Povězte nám více

Co nejdříve nás kontaktujte a sdělte nám problém (včetně typu problému, kvůli kterému nás kontaktujete, abychom vám mohli co nejrychleji pomoci).

Je třeba, abyste nám poskytli veškeré informace o okolnostech problému, o které vás odůvodněně žádáme, a abyste učinili veškeré přiměřené požadované kroky, které nám pomohou při vyšetřování problému.

Pokud nám o svém problému dáte vědět ústně, můžeme požadovat, abyste nám svůj problém ohlásili také písemně, a to nejpozději do deseti pracovních dnů.

V souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů můžeme třetím stranám poskytnout informace, které za takovýchto okolností považujeme za relevantní.

Jak vám můžeme pomoci…

V souladu s ostatními podmínkami této smlouvy s uživatelem se snažíme problémy vyřešit a společně s vámi navrhnout řešení do 60 dnů. Pokud je váš problém navíc:

 • neočekávaná platba dle smlouvy o fakturaci, pak vám do deseti pracovních dnů po nahlášení problému:
  • poskytneme náhradu za částku platby; nebo
  • vysvětlíme, proč vám náhradu poskytnout nemůžeme.
 • nesprávná platba na jiný účet PayPal, pak se budeme snažit:
  • co nejdříve platbu dohledat a následně vás o výsledku hledání informovat, a to bez jakéhokoli poplatku;
  • co nejdříve vám poskytnout kompenzaci tím, že uvedeme váš účet do stavu, v jakém by se nacházel při odeslání správné platby (v každém případě nejpozději do konce následujícího pracovního dne po nahlášení problému). To znamená:
   • Pokud by chybná platba způsobila, že budete mít na účtu méně peněz než v případě správně provedené platby, připíšeme vám rozdíl na váš účet.
   • Pokud by chybná platba způsobila, že budete mít na účtu více peněz než v případě správně provedené platby, můžeme tento přeplatek z vašeho účtu odepsat.
  • vrátit vám na účet peníze za vzniklé ztráty nebo škody, které byly přímo a přiměřeně předvídatelně způsobeny nesprávnou platbou.
 • neautorizovaná platba na jiný účet PayPal, pak vám co nejdříve (v každém případě nejpozději do konce následujícího pracovního dne po nahlášení problému) vrátíme účet do původního stavu, jako by k platbě vůbec nedošlo. Součástí může být i náhrada vaší platby.

Kdy vám nemůžeme poskytnout kompenzaci…

V následujících případech nemáte nárok na žádnou z forem finančního odškodnění uvedených výše a budete nám dlužit veškerou náhradu, kterou jste od nás již dostali (a my můžeme tuto náhradu odepsat z vašeho účtu):

 • Neposkytnete nám všechny informace, které jsme s ohledem na okolnosti vašeho problému důvodně požadovali (včetně případů, kdy jste nás o problému informovali ústně, ale neinformovali jste nás písemně nejpozději do 10 pracovních dnů, jak jsme požadovali).
 • Nepodniknete všechny přiměřené kroky, které jsme od vás požadovali, s cílem pomoci nám s vyšetřováním.
 • Můžeme prokázat, že jste jednali podvodně.
 • Můžeme prokázat, že problém způsobily okolnosti, které jsou mimo naši kontrolu (například požár, záplavy nebo ztráta připojení k internetu), a to i přes přijetí přiměřených opatření.
 • Máme důvod domnívat se, že neexistuje žádný problém, který vás opravňuje k odškodnění.
 • S ohledem na tyto konkrétní problémy:

Neočekávaná platba v rámci smlouvy o fakturaci

Nesprávná platba

Neautorizovaná platba

O problému nás informujete po vypršení lhůty 8 týdnů poté, co byla platba provedena, nebo

jste souhlasili s provedením platby a obdrželi jste podrobnosti od nás nebo od obchodníka nejméně 4 týdny před provedením platby.

O problému nás informujete později než 13 měsíců poté, co došlo k platbě; nebo

můžeme prokázat, že jste nám poskytli špatné údaje o platbě; nebo

můžeme prokázat, že platba byla zaslána dle požadavků plátce, které jsme od něj obdrželi; nebo

na vašem zůstatku na účtu jste neměli dostatek finančních prostředků k dokončení platby, aniž bychom na tomto nedostatku nesli vinu my; nebo

můžeme dokázat, že náš systém nefungoval správně a informovali jsme vás o jeho selhání na počátku dané transakce; nebo

zpoždění, které jste označili za důvod nesprávné platby, bylo ve skutečnosti důsledkem zadržení, omezení nebo rezervy ze strany společnosti PayPal v souladu s touto smlouvou s uživatelem.

O problému nás informujete později než 13 měsíců poté, co došlo k platbě; nebo

můžeme prokázat, že k platbě došlo v důsledku toho, že jste úmyslně nebo z hrubé nedbalosti poškodili bezpečnost vašeho účtu (například lehkomyslným sdílením vašeho PayPal ID a/nebo hesla/kódu PIN s další osobou); nebo

došlo k jinému bezpečnostnímu problému nebo problému s podvodem, o kterém jste nás neinformovali. Nevyplatíme vám žádnou kompenzaci za neautorizované platby z vašeho účtu, ke kterým došlo dříve, než jste nás o problému informovali.

V některých případech si problému všimneme jako první. Pokud vás budeme potřebovat na problém upozornit, obvykle to uděláme prostřednictvím zabezpečeného centra zpráv, do kterého máte přístup po přihlášení ke svému účtu. Pokud je nutné, abyste okamžitě provedli nějakou akci, můžeme pro vyžádání akce použít i jiné prostředky, například e-mail.

Pokud omylem dojde k provedení platby od nás na vámi používaný zdroj financování, můžeme tuto chybu napravit tak, že danou částku z příslušného zdroje financování odepíšeme nebo ji na něj (případně) připíšeme.

Stížnosti

Hlášení sporů mezi vámi a společností PayPal ohledně našich služeb

Chcete-li nahlásit spory mezi vámi a společností PayPal, které se týkají našich služeb, kontaktujte nás.

Pokud mezi vámi a společností PayPal vznikne spor, pak naším cílem bude seznámit se s vaší záležitostí a dle možností ji vyřešit. Pokud tak nebudeme moci učinit k vaší spokojenosti, pokusíme se vám poskytnout neutrální a finančně dostupný způsob, jak spor rychle vyřešit.

Pokud nejste spokojeni s výsledkem procesu podání stížnosti…

Pokud výsledek jakékoli stížnosti ohledně našich služeb není po dokončení procesu postoupení stížnosti takový, jaký byste si představovali, můžete stížnost postoupit dále kontaktováním jednoho z následujících subjektů:

 • Evropské spotřebitelské centrum (ECC-Net). Další informace týkající se Evropského spotřebitelského centra (ECC-Net) spolu s kontaktními údaji naleznete na stránce https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en.
 • Komise pro dohled nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Komise CSSF zodpovídá za důkladný dohled nad společnostmi v lucemburském finančním sektoru, jako jsme například my. Komisi CSSF můžete kontaktovat na adrese 283 Route d'Arlon, 1150 Luxembourg, Luxembourg. Další informace o CSSF a o tom, jak se s komisí spojit, najdete na adrese: https://www.cssf.lu nebo na stránkách Evropské unie pro řešení sporů online na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.

SMLOUVA S UŽIVATELEM SLUŽBY PAYPAL

Další právní podmínky

Komunikace mezi vámi a společností PayPal

Kontakty

Můžete nás kontaktovat následujícími způsoby:

 • napište nám poštou do našeho ústředí: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg; nebo
 • prostřednictvím stránky kontaktů, kde můžete:
  • kliknout na odkaz „Napište nám e-mail“ a kontaktovat nás online; nebo
  • kliknout na odkaz „Zavolejte nám“ a zavolat nám na naše telefonní číslo.

Právní upozornění v souvislosti s touto smlouvou s uživatelem je nutné zasílat poštou.

Oznámení pro vás

Souhlasíte s tím, že vám můžeme předávat oznámení nebo jiné informace tak, že je zveřejníme na webu společnosti PayPal (včetně zveřejnění informací, ke kterým můžete získat přístup pouze vy, a to po přihlášení k účtu), pošleme vám e-mail na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu, pošleme vám dopis na adresu uvedenou ve vašem účtu, sdělíme vám informace telefonicky nebo vám je pošleme v textové zprávě. Abyste mohli přijímat sdělení a informace týkající se našich služeb, potřebujete připojení k internetu a e-mailový účet. S výjimkou dodatků k této smlouvě budou veškerá tato oznámení považována za přijatá po 24 hodinách od okamžiku, kdy dojde k jejich zveřejnění na webu společnosti PayPal nebo odeslání e-mailem. Oznámení zaslaná poštou budou považována za doručená po 3 pracovních dnech od jejich odeslání. Vyhrazujeme si právo zrušit váš účet v případě, že odvoláte svůj souhlas s přijímáním sdělení elektronickou formou.

Oznámení důvodů našeho postupu

Naše rozhodnutí ohledně zadržení, omezení, rezerv a případných dalších kroků, které podnikneme na základě této smlouvy bez ohledu na to, zda omezují nebo rozšiřují váš přístup k naší službě, infrastruktuře, webu, softwaru nebo systémům (včetně sítí a serverů používaných k poskytování služeb) provozovaných námi nebo naším jménem (mimo jiné včetně blokování, omezení, pozastavení, ukončení, zadržení a rezerv), mohou vycházet z důvěrných kritérií, která jsou zásadní pro naše řízení rizik a ochranu společnosti PayPal, našich zákazníků anebo poskytovatelů služeb. Při posuzování rizika spojeného s vaším účtem PayPal můžeme použít patentované metody modelování rizik a podvodů. Kromě toho může být poskytování informací týkající se těchto rozhodnutí omezeno na základě nařízení či rozhodnutí státních orgánů. Údaje o našich procesech řízení rizik ani o našich bezpečnostních postupech vám nejsme povinni sdělovat.

Naše práva

Zajišťovací právo

V zájmu zajištění vašeho plnění této smlouvy s uživatelem udělujete společnosti PayPal právní nárok na finanční prostředky na vašem účtu pro účely zajištění jakékoliv částky, kterou byste nám dlužili. Z právního hlediska se jedná o tzv. „zástavní právo“ či „zajišťovací právo“ na váš účet PayPal.

Neaktivní účty

Pokud je váš účet PayPal neaktivní po dobu alespoň 12 po sobě jdoucích měsíců, můžeme vám účtovat roční poplatek za neaktivitu. „Neaktivní“ v tomto kontextu znamená, že jste se ke svému účtu PayPal nepřihlásili ani jste jej jinak nepoužili k zaslání, přijetí či výběru peněz.

Toto ustanovení a poplatek za neaktivitu se nevztahují na osobní účty registrované v Maďarsku.

Odpovědnost uživatele

Jste odpovědní za veškeré zrušené platby, chargebacky, stížnosti, poplatky, pokuty, penále a jiné závazky vzniklé společnosti PayPal, jakémukoli uživateli služeb PayPal nebo jakékoli třetí straně v důsledku vašeho porušení této smlouvy s uživatelem nebo vašeho používání služeb PayPal bez ohledu na jejich ukončení, pozastavení nebo zrušení a souhlasíte s tím, že společnosti PayPal, uživateli nebo třetí straně poskytnete úhradu v rámci jakékoli takovéto odpovědnosti.

Náhrada v rámci odpovědnosti uživatele

Souhlasíte s tím, že částky na účtech, které vlastníte nebo spravujete, můžeme započíst proti jakýmkoli poplatkům, platbám nebo jiným částkám, které nám dlužíte, jakož i částkám, které dlužíte našim partnerům, jak je definováno v níže uvedeném oddílu „odškodnění a omezení odpovědnosti“ (mimo jiné včetně těch, které souvisejí se službami poskytnutými jakýmkoli takovým partnerem). Zjednodušeně řečeno, naše právo na započtení závazků znamená, že poplatky, platby nebo jiné částky zmíněné v tomto oddílu můžeme odečíst ze zůstatku na účtu, který vlastníte nebo spravujete.

Pokud máte v zůstatku na účtu dostatečné prostředky k pokrytí této odpovědnosti, vyhrazujeme si právo vybrat částku, kterou nám dlužíte, odečtením částky (nebo její části) z jakýchkoli přijatých plateb nebo peněz, které přidáte na svůj účet PayPal. Jinak souhlasíte s tím, že nám poskytnete náhradu jiným způsobem. Částky, které nám dlužíte, po vás také můžeme vymáhat pomocí právních prostředků, mimo jiné včetně agentury pro vymáhání pohledávek.

Převzetí práv

Pokud PayPal zneplatní a stornuje platbu, kterou jste odeslali příjemci (z vašeho podnětu nebo jinak), souhlasíte s tím, že společnost PayPal převezme vaše práva vůči příjemci a třetím stranám souvisejícím s platbou. Tato práva pak může společnost PayPal uplatňovat přímo nebo vaším jménem, a to dle vlastního uvážení. Takové počínání je v právní terminologii označováno jako „subrogace“ neboli „postoupení“ vašich práv vůči příjemci a třetím stranám souvisejícím s platbou společnosti PayPal.

Ustanovení o zřeknutí se práv

Naše opomenutí jednat v souvislosti s jakýmkoli porušením této smlouvy s uživatelem, kterého jste se dopustili vy nebo jiné osoby, neznamená, že se vzdáváme našeho práva jednat v reakci na následná nebo podobná porušení.

Informace o uživateli

V přiměřené míře od vás můžeme požadovat informace, které nám usnadní provádění kroků popsaných v této smlouvě s uživatelem, umožní nám snižovat riziko podvodu nebo dodržovat naše zákonné povinnosti (včetně boje proti praní špinavých peněz). Těmto požadavkům jste povinni včas vyhovět. Může být například potřeba, abyste nám pomocí faxu, e-mailu nebo jiného prostředku na vlastní náklady poskytli doklady totožnosti a informace o vašich financích a finančních operacích (například vaše aktuální finanční výkazy a výpisy pohybů na účtu obchodníka).

Odškodnění a omezení odpovědnosti

V tomto oddílu a v oddílu „Duševní vlastnictví“ označujeme pojmem „společnost PayPal“ nás (tedy společnost PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.), naši mateřskou společnost PayPal Holdings, Inc., naše přidružené společnosti a každého, kdo pro nás pracuje nebo je oprávněn za nás nebo za zmíněné společnosti jednat. Mezi naše přidružené společnosti patří každý subjekt, který řídíme, kterým jsme řízeni nebo s nímž jsme společně řízeni. K osobám, které pro nás nebo naše přidružené společnosti pracují nebo které jsou oprávněny za nás nebo za ně jednat, se řadí každý z našich nebo jejich ředitelů, představitelů, zaměstnanců, zástupců, spolupodnikatelů, poskytovatelů služeb a dodavatelů.

Odškodnění

Zavazujete se společnost PayPal odškodnit za akce související s vaším účtem PayPal a vaším používáním služeb PayPal.

Souhlasíte s tím, že budete společnost PayPal chránit, odškodníte ji a zbavíte ji odpovědnosti vůči veškerým nárokům nebo požadavkům (včetně přiměřených poplatků za právní služby) podaným nebo utrpěným třetí stranou a zaviněným nebo vzniklým v důsledku:

 • vašeho porušení této smlouvy s uživatelem,
 • vašeho nesprávného použití služeb PayPal,
 • vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany,
 • činnosti nebo nečinnosti třetí strany, které udělíte oprávnění k používání vašeho účtu PayPal nebo k přístupu k našim webům, softwaru a systémům (včetně sítí a serverů používaných k poskytování služeb PayPal), které provozujeme nebo které jsou provozovány naším jménem, nebo k jakýmkoli službám PayPal vaším jménem.

Omezení odpovědnosti

Odpovědnost společnosti PayPal je omezena s ohledem na váš účet PayPal a používání služeb PayPal z vaší strany. Společnost PayPal nebude v žádném případě odpovědná za:

 • přímé či nepřímé ztráty v podobě ušlého zisku,
 • jakékoli zvláštní, náhodné nebo následné škody (mimo jiné včetně škod v důsledku ztráty dat nebo promeškaných obchodních příležitostí)

vyplývající nebo související s používáním našich webů, softwaru a systémů (včetně sítí a serverů používaných k poskytování služeb PayPal), které provozujeme nebo které jsou provozovány naším jménem, jakýchkoli služeb PayPal nebo této smlouvy s uživatelem (bez ohledu na příčinu jejich vzniku, a to včetně nedbalosti), pokud to není zakázáno zákonem a podle rozsahu tohoto zákazu.

Naše odpovědnost vůči:

 • vám nebo
 • jakýmkoli třetím stranám

je za všech okolností omezena na částku přímých škod (vyjma přímé ztráty zisků), pokud to není zakázáno zákonem a podle rozsahu tohoto zákazu.

Společnost PayPal dále nenese v rozsahu povoleném platnými právními předpisy odpovědnost (a vy se zavazujete, že nebudete společnost PayPal činit odpovědnou) za jakékoli škody nebo ztráty (mimo jiné včetně ztráty peněz, dobrého jména či pověsti firmy, zisků nebo jiných ztrát nehmotné povahy, případně jakýchkoli zvláštních, nepřímých nebo následných škod) vyplývající přímo nebo nepřímo z těchto případů:

 • Vaše používání nebo nemožnost používání našich webů, softwaru a systémů (včetně sítí a serverů používaných k poskytování služeb PayPal), které provozujeme nebo které jsou provozovány naším jménem, nebo jakýchkoli služeb PayPal.
 • Prodlevy nebo přerušení týkající se našich webů, softwaru a systémů (včetně sítí a serverů používaných k poskytování služeb PayPal), které provozujeme nebo které jsou provozovány naším jménem, a jakýchkoli služeb PayPal.
 • Viry nebo jiný škodlivý software, který se k vám dostal na základě přístupu k našim webům, softwaru a systémům (včetně sítí a serverů používaných k poskytování služeb PayPal), které provozujeme nebo které jsou provozovány naším jménem, nebo k jakýmkoli službám PayPal nebo webu či službě propojené s našim webem, softwarem nebo jakýmikoli službami PayPal.
 • Problémy, chyby nebo nepřesnosti jakéhokoli druhu týkající se našich webů, softwaru a systémů (včetně sítí a serverů používaných k poskytování služeb PayPal), které provozujeme nebo které jsou provozovány naším jménem, nebo jakýchkoli služeb PayPal, případně v informacích a grafice získaných z těchto služeb.
 • Obsah, činnost nebo nečinnost třetích stran.
 • Pozastavení nebo jiné opatření provedené s ohledem na váš účet PayPal.
 • Nutnost změny postupů, obsahu nebo chování, případně ztráta podnikání či nemožnost jeho provozování v důsledku změn této smlouvy s uživatelem nebo zásad společnosti PayPal.

Žádné záruky

Služby PayPal jsou poskytovány tak, jak jsou, a bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky, ať již výslovné, odvozené nebo vyplývající ze zákona. Společnost PayPal výslovně odmítá jakékoli odvozené záruky:

 • vlastnického titulu,
 • obchodovatelnosti,
 • vhodnosti pro určitý účel a
 • neporušení vlastnických práv.

Společnost PayPal nemá žádnou kontrolu nad produkty nebo službami poskytovanými prodejci, kteří přijímají PayPal jako způsob platby, a společnost PayPal nemůže zajistit, že kupující nebo prodávající, se kterými jednáte, danou transakci skutečně zrealizují nebo že jsou oprávněni tak učinit.

Společnost PayPal nezaručuje, že bude přístup ke všem součástem jejích služeb poskytován neustále a nepřetržitě a že bude vždy bezpečný.

Provoz našich webů, softwaru nebo systémů (včetně sítí a serverů používaných k poskytování služeb PayPal), které provozujeme nebo které jsou provozovány naším jménem, může být narušen mnoha faktory, nad kterými nemáme žádnou kontrolu.

Společnost PayPal vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistila, že všechny žádosti o elektronické odepsání a připsání prostředků ve vztahu k bankovním účtům a debetním a kreditním kartám a vystavením šeků budou zpracovány včas. Společnost PayPal však neposkytuje žádná prohlášení ani záruky ohledně množství času potřebného ke zpracování žádostí, jelikož služby PayPal závisí na řadě faktorů, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu, jako například zpoždění bankovních systémů nebo mezinárodní poštovní služby.

Některé země nedovolují odmítnutí odvozených záruk, takže se na vás výše uvedená odmítnutí odpovědnosti nemusejí vztahovat.

Nemůžeme zaručit správnost informací obsažených v naší korespondenci, ve zprávách, na webech a sdělených ústně našimi členy představenstva, činiteli a pracovníky za všech okolností a ve všech souvislostech a neměli byste se na tyto informace spoléhat.

Pečlivě byste si měli zkontrolovat veškerou korespondenci, která mezi námi a vámi proběhla, a v případě, že obsahuje něco, co se vám jeví jako nesprávné nebo provedené jinak než v souladu s vašimi příkazy, byste nám to měli co nejdříve sdělit.

Zproštění společnosti PayPal odpovědnosti

Pokud jste ve sporu s jiným majitelem účtu PayPal, zprostíte společnost PayPal odpovědnosti za jakékoli:

 • stížnosti,
 • požadavky a
 • škody (skutečné a následné)

jakéhokoli druhu a povahy (známé i neznámé) vyplývající z takových sporů nebo jakkoli s nimi spojených.

V případě tohoto zproštění odpovědnosti se výslovně zříkáte všech ochran, které by jinak omezily krytí tohoto zproštění a vedly k zahrnutí pouze těch stížností ve váš prospěch, o nichž víte či tušíte, že v okamžiku vyjádření souhlasu s tímto zproštěním existují.

Odpovědnost za pochopení a dodržování všech zákonů, pravidel a předpisů příslušné jurisdikce, které se na vás mohou v souvislosti s používáním našich služeb (například v souvislosti s regulovanou aktivitou nebo aktivitou podmíněnou licencí, oblastí vývozu či dovozu, daní nebo transakcí v cizích měnách) vztahovat, nesete výhradně vy (nikoli společnost PayPal).

Duševní vlastnictví

Ochranné známky společnosti PayPal

„PayPal.com“, „PayPal“ a veškerá loga související se službami PayPal jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti PayPal nebo poskytovatelů licencí společnosti PayPal. Je zakázáno je kopírovat, napodobovat, upravovat nebo je používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti PayPal. Kromě toho se na všechna záhlaví stránek, vlastní grafiku, ikony tlačítek a skripty vztahují ochranné známky, ochranné známky pro služby a/nebo typický design společnosti PayPal. Je zakázáno je kopírovat, napodobovat, upravovat nebo je používat bez našeho předchozího písemného souhlasu. Můžete používat loga HTML poskytovaná společností PayPal za účelem směrování webového provozu na služby PayPal. Tato loga HTML nesmíte jakkoli upravovat, modifikovat ani měnit, ani je používat způsobem, který společnost PayPal nebo služby PayPal znevažuje či očerňuje. Dále je nesmíte zobrazovat způsobem, který by naznačoval sponzorství nebo podporu ze strany společnosti PayPal. Veškerá práva, vlastnické tituly a podíly na webech společnosti PayPal a obsahu těchto webů, na službách PayPal a souvisejících technologiích a dále na veškerých technologiích a obsahu vytvořeném nebo odvozeném z výše uvedených případů jsou výlučným majetkem společnosti PayPal a jejích poskytovatelů licence.

Obecně o udělování licencí

Pokud používáte software společnosti PayPal, např. rozhraní API, sady nástrojů pro vývojáře nebo jiné aplikace, které mohou obsahovat software dodaný nebo integrovaný se softwarem, systémy nebo službami našich poskytovatelů služeb, které jste stáhli nebo k nim získáváte přístup jiným způsobem prostřednictvím počítačové nebo mobilní platformy, pak vám společnost PayPal uděluje odvolatelnou, nevýhradní, nepřevoditelnou, bezplatnou a omezenou licenci, kterou nelze dále sublicencovat, na přístup k softwaru společnosti PayPal nebo jeho používání v souladu s dokumentací tohoto softwaru. Tato licence se vztahuje na software a veškeré aktualizace, upgrady, nové verze a náhradní software. Svá práva na software nesmíte pronajmout ani jinak převést na třetí osobu. Je nutné, abyste dodržovali veškeré požadavky na implementaci, přístup a použití, které jsou k dispozici v dokumentaci služeb PayPal. Pokud nebudete dodržovat uvedené požadavky na implementaci, přístup a používání, ponesete veškerou odpovědnost za všechny způsobené škody, které tím vzniknou vám, společnosti PayPal a třetím stranám. Společnost PayPal může aktualizovat nebo ukončit libovolný software na základě zaslaného oznámení. I když společnost PayPal mohla (1) začlenit určité materiály a technologie třetích stran do libovolných webových nebo jiných aplikací včetně softwaru nebo (2) získávat přístup a používat určité materiály a technologie třetích stran k tomu, aby vám mohla lépe poskytovat službu PayPal, nejsou vám udělena žádná práva na jakékoli takové materiály třetích stran a ani si je žádným způsobem neponecháváte. Souhlasíte s tím, že nebudete software ani jakékoli materiály či technologie třetích stran upravovat, měnit, falšovat, opravovat, kopírovat, reprodukovat, přizpůsobovat, distribuovat, zobrazovat, publikovat, provádět jejich zpětnou analýzu, překládat, rozkládat či dekompilovat a nebudete se jiným způsobem pokoušet sestavovat jakoukoli část zdrojového kódu ani vytvářet žádné odvozená díla z tohoto softwaru nebo materiálů či technologií třetích stran. Berete na vědomí, že všechna práva, vlastnické tituly a podíly na softwaru společnosti PayPal vlastní společnost PayPal a případné materiály třetích stran začleněné do tohoto softwaru vlastní poskytovatelé služeb společnosti PayPal z řad třetích stran. Na veškeré ostatní softwarové aplikace třetích stran, které používáte na webu společnosti PayPal, se vztahuje licence, na které jste se dohodli s třetí stranou, která vám tento software poskytuje. Berete na vědomí, že společnost PayPal žádnou softwarovou aplikaci třetí strany, kterou se rozhodnete na našem webu, v našem softwaru a/nebo v souvislosti se službou PayPal používat, nevlastní, nemá nad ní kontrolu ani za ni nenese odpovědnost.

Licence poskytnuté společnosti PayPal z vaší strany a záruky duševního vlastnictví

Společnost PayPal neuplatňuje nárok na vlastnictví obsahu, který poskytujete, nahráváte nebo odesíláte společnosti PayPal. Společnost PayPal neuplatňuje ani nárok na vlastnictví obsahu hostovaného na webech či v aplikacích třetích stran, které využívají služby PayPal k poskytování platebních služeb souvisejících s vaším obsahem. Pokud (s ohledem na následující odstavec) poskytujete obsah společnosti PayPal nebo publikujete obsah pomocí služeb PayPal, udělujete společnosti PayPal (a stranám, s nimiž společnost spolupracuje) nevýlučnou, neodvolatelnou, bezplatnou, převoditelnou a celosvětovou licenci k užívání vašeho obsahu a přidružená práva na duševní vlastnictví a publicitu. Pomůžete nám tím zlepšit, provozovat a propagovat naše současné služby a vyvíjet nové služby. Společnost PayPal vám nebude za jakýkoli váš obsah poskytovat žádnou náhradu. Berete na vědomí, že používání vašeho obsahu společností PayPal neporušuje žádná práva duševního vlastnictví ani práva na ochranu osobnosti. Dále berete na vědomí a ručíte za to, že vlastníte nebo jinak ovládáte veškerá práva na obsah, který poskytujete, a souhlasíte s tím, že se vzdáváte svých osobnostních práv a nebudete tato práva vůči společnosti PayPal uplatňovat.

Licence poskytnuté společnosti PayPal ze strany prodejců

Pokud jste prodejce používající služby PayPal k přijímání plateb za zboží a služby, pak bez ohledu na ustanovení v předchozím odstavci udělujete tímto společnosti PayPal celosvětové, nevýhradní, převoditelné, sublicencovatelné (ve více stupních) a bezplatné, plně hrazené právo na veřejné použití a zobrazení vašich ochranných známek v průběhu trvání této smlouvy s uživatelem (mimo jiné včetně registrovaných a neregistrovaných ochranných známek, obchodních názvů, značek služeb, log, názvů domén a dalších označení, která vlastníte, k nimž máte licenci nebo je používáte) pro účely (1) prokázání vaší totožnosti jakožto obchodníka, který přijímá službu PayPal jako způsob platby, a (2) jakéhokoli jiného používání, se kterým výhradně souhlasíte.

Různé

Postoupení práv

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti PayPal nesmíte převést ani postoupit žádná práva či závazky, které pro vás vyplývají z této smlouvy s uživatelem. Společnost PayPal může tuto smlouvu s uživatelem nebo jakékoli právo či závazek vyplývající z této smlouvy kdykoli převést nebo postoupit dále.

Rozhodné právo

Tato smlouva s uživatelem a vztah mezi námi se řídí zákony Anglie a Walesu. Nemá to vliv na vaše závazná práva na základě zákonů země vašeho bydliště, například vaše práva jako spotřebitele.

Pokud proti nám podáte žalobu u soudu, podvolujete se nevýhradní jurisdikci soudů Anglie a Walesu. To znamená, že pokud byste proti nám mohli podat u soudu žalobu vyplývající z této smlouvy s uživatelem, přijatelným soudem by byl například soud sídlící v Anglii nebo Walesu, avšak pokud vám to umožňuje zákon, můžete místo toho žalobu podat u soudu v jiné zemi, například v zemi vašeho bydliště.

Ochrana osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Přečtěte si naše prohlášení o ochraně osobních údajů, které vám pomůže lépe porozumět našemu závazku zachovávat vaše soukromí a našim pravidlům používání a zveřejňování vašich údajů.

Jazyky a překlad smlouvy

Budeme s vámi komunikovat pouze v angličtině.

Tato smlouva s uživatelem je uzavřena pouze v angličtině. Jakýkoli překlad této smlouvy s uživatelem je poskytován výhradně pro váš přehled a pohodlí a není určen k úpravě podmínek této smlouvy. V případě rozporu mezi anglickou verzí této smlouvy s uživatelem a verzí v jiném než anglickém jazyce je rozhodující verzí verze anglická.

Vaše využívání osobních údajů (coby prodejce) a zákony o ochraně osobních údajů

Pokud (jako prodejce) obdržíte osobní údaje o jiném zákazníkovi společnosti PayPal, máte povinnost přistupovat k nim jako k důvěrným informacím a používat je pouze ve spojení se službami PayPal. Osobní údaje jiných zákazníků společnosti PayPal nesmíte bez výslovného souhlasu těchto zákazníků zveřejňovat nebo předávat třetí straně ani je používat k marketingovým účelům. Nesmíte jinému zákazníkovi služby PayPal zasílat nevyžádané e-maily ani využívat služby PayPal k inkasování plateb za rozesílání nebo pomoc při rozesílání nevyžádaných e-mailů třetím stranám.

V rozsahu, v jakém podle této smlouvy s uživatelem zpracováváte jakékoli osobní údaje o zákazníkovi společnosti PayPal, budete vy i společnost PayPal působit jako samostatní správci údajů (nikoli jako společní správci), což znamená, že bude každý zvlášť stanovovat účel a způsoby zpracování takových osobních údajů. Společnost PayPal i vy souhlasíte, že budete dodržovat požadavky jakýchkoli platných zásad a zákonů na ochranu osobních údajů, včetně jakýchkoli platných předpisů, směrnic, kodexů a regulačních požadavků týkajících se v souvislosti s touto smlouvou správců údajů. Každý z nás uplatňuje a bude se řídit vlastními, nezávisle stanovenými prohlášeními, oznámeními a zásadami o ochraně osobních údajů a příslušnými postupy, a to u jakýchkoli osobních údajů, které v souvislosti s touto smlouvou zpracováváme.

V souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů každý z nás:

 • zavede a bude dodržovat všechna vhodná bezpečnostní opatření týkající se zpracování takových osobních údajů,
 • povede záznamy o všech se zpracováním souvisejících aktivitách prováděných v rámci této smlouvy s uživatelem, a
 • vědomě ani úmyslně neprovede ani nepovolí cokoli, co by mohlo vést k porušení platných zákonů o ochraně osobních údajů druhou smluvní stranou.

Veškeré osobní údaje, které shromáždíte v souvislosti se službami PayPal (a jinak nevygenerujete, neshromáždíte či jinak nezískáte prostřednictvím samostatného vztahu se zákazníkem mimo využívání služeb PayPal), použijete pouze v omezeném rozsahu, který je nezbytný a relevantní pro služby PayPal, a nepoužijete je k jakýmkoli jiným účelům, pokud k tomu napřed nezískáte výslovný souhlas zákazníka.

Úplná smlouva a práva třetích stran

Tato smlouva s uživatelem představuje úplnou dohodu mezi vámi a námi týkající se našich služeb.

Pokud je některé ustanovení této smlouvy považováno za neplatné nebo nevymahatelné, bude vyškrtnuto, ale zbývající ustanovení budou nadále platit.

Osoba, která není smluvní stranou této smlouvy s uživatelem, nemá podle zákona o smlouvách (právech třetích stran) z roku 1999 právo spoléhat se na podmínky této smlouvy s uživatelem nebo je vymáhat (s výjimkou třetích stran spadajících do definice pojmu „společnost PayPal“ ve výše uvedeném oddílu Odškodnění a omezení odpovědnosti ve vztahu k jejich právům uvedeným v této smlouvě). Nemá to však vliv na práva a opravné prostředky třetích stran, které existují nebo jsou dostupné jinak než na základě daného zákona.

PayPal jako způsob přihlašování

Při přihlášení k některým externím webům nebo mobilním aplikacím vám můžeme umožnit ověření pomocí služby PayPal. Pokud tak učiníme, můžeme stav svého přihlášení sdílet s jakoukoli třetí stranou, která vám umožnila přihlášení tímto způsobem, a dále s ní můžeme sdílet osobní a jiné údaje o účtu, s jejichž sdílením jste udělili souhlas za účelem vašeho rozpoznání třetí stranou. Společnost PayPal neposkytne této třetí straně přístup k vašemu účtu a platby z vašeho účtu určené dané třetí straně bude provádět pouze s vaší konkrétní autorizací a s vašimi pokyny.

Pokud návštěvníkům nabízíte, aby při přihlášení k vašim webům, aplikacím nebo uživatelským účtům provedli ověření pomocí služby PayPal, musíte souhlasit s veškerými podmínkami platnými v době zpřístupnění této funkce a jste povinni dodržovat všechny specifikace uvedené v příručce nebo návodu k integraci. Nezaručujeme ani nečiníme jiné prohlášení ohledně identity jakéhokoli uživatele, který využívá tento způsob přihlášení. Nebudeme vám sdělovat osobní informace ani jiné údaje o účtu uživatele (včetně stavu přihlášení), které máme k dispozici, pokud nám k tomu tento uživatel nedá svůj souhlas.

Firemní zákazníci

Pokud se v tomto oddílu odvoláváme na „směrnici PSD2“, máme tím na mysli druhou směrnici EU o platebních službách ((EU)2015/2366).

Za „firemního zákazníka“ vás budeme považovat v případě, že k datu uzavření této smlouvy s uživatelem nejste:

 • spotřebitel (osoba jednající za jinými než obchodními, podnikatelskými či profesními účely),
 • mikropodnik (tím se rozumí podnik, který zaměstnává méně než 10 osob a má roční rozvahu nižší než 2 miliony EUR),

Pokud jste firemní zákazník, nemusíme na vaše užívání našich služeb uplatňovat vybraná ustanovení směrnice PSD2.

Pokud jste firemní zákazník:

 • Nemáte nárok na vrácení peněz za platby na základě smlouvy o fakturaci.
 • V případě, že odhalíte problém, máte 60 dnů od okamžiku výskytu tohoto problému na to, abyste nás na něj upozornili. Po vypršení této lhůty již nejsme povinni vaše oznámení prošetřit a vrátit vám peníze.
 • Nejsme povinni dodržovat požadavky ohledně uchovávání informací stanovené v hlavě III směrnice PSD2 a jejich ekvivalenty při jakémkoli provádění směrnice PSD2 v členských státech Evropského hospodářského prostoru, které se na vás mohou vztahovat („transpozice směrnice PSD2“).
 • Články 72 a 89 směrnice PSD2 a ekvivalentní ustanovení v transpozicích směrnice PSD2 se nevztahují na vaše užívání naší služby, což znamená, že i v případě, kdy to v této smlouvě s uživatelem můžeme říci jinak, nejsme vůči vám odpovědní za ztráty nebo škody, které vám mohou vzniknout v důsledku těchto článků a ustanovení.

Čísla oddílů a definovaná slova

Pokud jsou v jiných dokumentech (například ve smluvních podmínkách) uvedena čísla oddílů nebo definovaná slova z této smlouvy s uživatelem, najdete příslušná ustanovení nebo definovaná slova v našem dokumentu referenční poznámky ke smlouvě s uživatelem.

Příloha 1: Tabulka poplatků

Souhlasíte s tím, že si z převáděných částek můžeme odečíst příslušné poplatky dříve, než tyto prostředky připíšeme na váš účet PayPal.

Při odesílání či přijímání platby vám můžeme účtovat poplatky v závislosti na:

 • typu transakce, ke které se tato platba vztahuje (ať už se jedná o obchodní, osobní nebo jinou transakci);
 • tom, zda je tato platba přeshraniční nebo vnitrostátní, popř. na tom, jaký zdroj financování je použit k jejímu uhrazení.

Poplatky jsou účtovány také za další aktivity či události na účtu, jak je uvedeno v této smlouvě s uživatelem.

Další informace najdete ve slovníčku pojmů v oddílu A4 této přílohy 1.

Zmíněné poplatky zahrnují všechny příslušné daně. Mohou však existovat ještě další daně nebo náklady, které nejsou placeny prostřednictvím služby PayPal nebo nejsou uloženy společností PayPal. Jste odpovědní za uhrazení telefonních poplatků a veškerých poplatků stanovených vaším poskytovatelem internetových služeb nebo podobných či souvisejících poplatků, které vyplývají z vašeho užívání našich služeb.

Podrobnosti o částkách, které obdržíte, a o našich poplatcích vám poskytneme buď e-mailem, nebo prostřednictvím historie transakcí (do které získáte přístup po přihlášení ke svému účtu PayPal). Pokud se neprokáže, že jsme udělali chybu, jste povinni zaplatit všechny poplatky bez započtení či jiných odpočtů. Kromě toho si můžeme účtovat poplatky za případné další služby, které vám poskytneme mimo tuto smlouvu. O těchto poplatcích vás budeme informovat ve chvíli, kdy o danou službu požádáte.

A1. Poplatky spojené s platbami za osobní transakce

Upozorňujeme, že poplatek platí odesílatel. Další informace najdete v oddílu A4.2.3 této přílohy 1.

Poplatek spojený s platbou za osobní transakce se zobrazí při provádění platby.

Pokud je součástí platby procentní anebo pevný poplatek, najdete související podrobnosti v oddílech A4.5, A4.6 a A4.7 této přílohy 1.

A1.1 Poplatky spojené s platbami za vnitrostátní osobní transakce

Aktivita

Poplatek

Odeslání platby za vnitrostátní osobní transakci

Zdarma (pokud však dojde k převodu měny, uplatní se oddíl „Jak provádíme převod měny“)

A1.2 Poplatky spojené s platbami za přeshraniční osobní transakce

A1.2.1 Platby za přeshraniční osobní transakce zaslané do EHP v eurech či švédských korunách

Aktivita

Poplatek

Odeslání platby za přeshraniční osobní transakci do EHP v eurech či švédských korunách

Zdarma (pokud však dojde k převodu měny, uplatní se oddíl „Jak provádíme převod měny“)

A1.2.2 Ostatní platby za přeshraniční osobní transakce

Chcete-li zjistit výši poplatku spojeného s platbou za přeshraniční osobní transakci zaslanou uživateli v konkrétní zemi, postupujte podle níže uvedených kroků.

Krok 1. Najděte zemi nebo skupinu zemí, ve které má příjemce sídlo. Další informace najdete v oddílu A4.4 této přílohy 1. Pokud si nejste jisti, zeptejte se příjemce (druhý sloupec).

Krok 2. Najděte příslušný poplatek (třetí sloupec).

Aktivita

Země účtu příjemce

Poplatek

^^

Odeslání platby za přeshraniční osobní transakci

USA, Kanada, Severní Evropa, Evropa I, Evropa II

1,99 EUR

Všechny ostatní země^

3,99 EUR

^ Závisí na dostupnosti služby pro příjemce registrovaného v dané zemi.

^^ Viz oddíl A4.7 této přílohy 1 níže.

A2. Poplatky spojené s platbami za obchodní transakce

Pokud je součástí platby je pevný poplatek, najdete související podrobnosti v oddílu A4.6 této přílohy 1.

Aktivita nebo událost

Poplatek

A2.1 Odesílání (nákup)

Zdarma (pokud však dojde k převodu měny, uplatní se oddíl „Jak provádíme převod měny“)

A2.2 Přijímání vnitrostátních plateb (prodej)

A2.2.1 Standardní sazba

Platby uživatelům, kteří jsou ve službě PayPal registrování jako rezidenti Bulharska, Kypru, České republiky, Estonska, Řecka, Maďarska, Lotyšska, Lichtenštejnska, Litvy, Malty, Rumunska, San Marina, Slovenska a Slovinska:

3,40 % + pevný poplatek

A2.2.2 Poplatky za používání nového platebního řešení zahrnutého v PayPal Commerce Platform

Platby prováděné kartami (Visa nebo Mastercard) prostřednictvím naší služby rozšířených možností plateb kreditními a debetními kartami*

Platby hrazené kartou od uživatelů naší služby plateb bez účtu PayPal účtu (alternativně označované jako služba základních plateb kreditními a debetními kartami)

Platby prováděné alternativními způsoby platby

Další platby

Struktura kombinovaných poplatků

Struktura poplatků Interchange Plus

Poplatek

1,90 % + pevný poplatek

Mezibankovní poplatek + 1,90 % + pevný poplatek

1,90 % + pevný poplatek

1,90 % + pevný poplatek

Standardní sazba uvedená v oddílu A2.2.1

* Informace o struktuře poplatků Interchange Plus a struktuře kombinovaných poplatků a o vašich možnostech najdete ve smlouvě o službách PayPal pro online platby kartou.

A2.3 Přijímání přeshraničních plateb (prodej)

Uplatní se poplatek za přijímání plateb za vnitrostátní obchodní transakce plus další procentní přeshraniční poplatek dle následující tabulky (v závislosti na zemi odesílatele).

Země odesílatele

Poplatek

Evropský hospodářský prostor

0 %

Velká Británie

1,29 %

Všechny ostatní trhy

1,99 %

Poplatek za další služby pro příjemce zahraničních komerčních transakcí uskutečněných ve Velké Británii

Tento poplatek se vztahuje pouze na obchodníky, kteří mají se společností PayPal samostatné smlouvy. Na částku obchodní transakce přijaté obchodníky s účtem PayPal registrovaným na trhu nebo regionu EHP od odesílatele, u kterého je účet registrován u obchodníka nebo jehož účet je společností PayPal označen jako na trhu nebo v regionu Velké Británie, může být účtován poplatek za další služby, který souvisí se změnami v příslušných zákonech, předpisech nebo pravidlech programů karet, které se týkají odesílání nebo přijímání obchodních transakcí.

Typ platby

Poplatek

Obchodní transakce, u kterých je trh nebo region příjemce registrován nebo označen společností PayPal jako EHP

1,29 %

A2.4. Přijímání vnitrostátních plateb osobně prostřednictvím kódů QR

U vnitrostátních transakcí přijatých osobně prostřednictvím kódů QR na váš účet PayPal účtuje společnost PayPal na základě země, v níž je váš účet PayPal registrován, variabilní poplatek odpovídající v tabulce níže uvedenému procentnímu podílu z částky příslušné transakce navýšenému o pevný poplatek za platbu prostřednictvím kódu QR (dále jen „variabilní poplatek za platbu přes kód QR“).

Země

Variabilní poplatek za platbu přes kód QR

Lotyšsko

0,90 %

Malta

0,90 %

Estonsko

0,90 %

Slovinsko

0,90 %

Slovensko

0,90 %

Kypr

0,90 %

Řecko

0,90 %

Česká republika

0,90 %

Maďarsko

0,90 %

Není-li země, ve které je váš účet PayPal registrován, uvedena v tabulce výše, není tato funkce ve vaší zemi k dispozici.

Pevným poplatkem za platbu přes kód QR“ se rozumí pevný poplatek v dané výši v příslušné měně transakce přijaté osobně prostřednictvím kódů QR, jak je uvedeno níže:

PEVNÝ POPLATEK ZA PLATBU PŘES KÓD QR V MĚNĚ TRANSAKCE

Australský dolar:

0,10 AUD

Mexické peso:

2,00 MXN

Brazilský reál:

0,20 BRL

Nový tchajwanský dolar:

3,00 TWD

Britská libra:

0,10 GBP

Novozélandský dolar:

0,15 NZD

Kanadský dolar:

0,10 CAD

Norská koruna:

1,00 NOK

Česká koruna:

3,00 CZK

Filipínské peso:

5,00 PHP

Dánská koruna:

0,70 DKK

Polský zlotý:

0,50 PLN

Euro:

0,10 EUR

Ruský rubl:

3,00 RUB

Hongkongský dolar:

0,80 HKD

Švédská koruna:

1,00 SEK

Maďarský forint:

30,00 HUF

Švýcarský frank:

0,10 CHF

Nový izraelský šekel:

0,40 ILS

Singapurský dolar:

0,20 SGD

Japonský jen:

12,00 JPY

Thajský baht:

4,00 THB

Malajský ringgit:

0,70 MYR

Americký dolar:

0,10 USD

A2.5. Přijímání přeshraničních plateb osobně prostřednictvím kódů QR

Použije se variabilní poplatek za platbu přes kód QR navýšený o pevný poplatek za platbu přes kód QR a dodatečný procentní přeshraniční poplatek („přeshraniční poplatek za platbu přes kód QR“), jak je uvedeno v tabulce níže (v závislosti na zemi odesílatele):

Země odesílatele

Přeshraniční poplatek za platbu přes kód QR

Severní Evropa / Evropa I

0,50 %

Evropa II / USA / Kanada / jiná země

2,00 %

A3. Jiné poplatky

Aktivita nebo událost

Poplatek

A3.1 Převod měny

A3.1.1 V případě převodů měn u částek na vašem firemním účtu PayPal, které nejsou součástí konkrétní transakce na váš účet nebo z něj (např. převod zůstatku na jinou měnu), a transakcí zahrnujících převod měny, u kterých prodejce souhlasil, že uhradí směnný kurz transakce za kupujícího:

Navýšení externího základního směnného kurzu o 3,0 % tak, jak je popsáno v oddílu „Jak provádíme převod měny“).

A3.1.2 Všechny ostatní transakce zahrnující převod měny (včetně převodu částek, které dostanete zpět při vrácení peněz nebo odmítnutí platby):

Navýšení externího základního směnného kurzu o 4,0 % tak, jak je popsáno v oddílu „Jak provádíme převod měny“).

A3.2 Výběr zůstatku

A3.2.1 Výběr přímo na bankovní účet (pokud je k dispozici*)

Zdarma (pokud však dojde k převodu měny, uplatní se oddíl „Jak provádíme převod měny“)

Výběr přímo na bankovní účet v USA

3,00 % (pokud však dojde k převodu měny, uplatní se oddíl „Jak provádíme převod měny“)

Pokud svůj zůstatek vyberete v jiné měně, než je měna, ve které je veden zůstatek na vašem účtu, uplatní se na převod náš směnný kurz transakce. Pokud máte firemní účet, bude vám místo toho účtován poplatek za převod měny nad hodnotu externího základního směnného kurzu, jak je uvedeno v článku A3.1.1.

* Možnost výběru na bankovní účet nemusí být k dispozici ve všech zemích.

A3.2.2 Výběr na kartu nebo prostřednictvím karty (pokud je k dispozici*)

A3.2.2.1 Uživatelé v Rumunsku, Slovinsku a Bulharsku

1 % z převáděné částky s minimálním a maximálním poplatkem odvíjejícím se od měny, ve které je karta vedena (označujeme ji jako měna pro výběr)**, a to takto:

Měna pro výběr

Minimální poplatek

Maximální poplatek

Dirham Spojených arabských emirátů

0,90 AED

36,70 AED

Australský dolar

0,25 AUD

10,00 AUD

Bulharský lev

0,50 BGN

20,00 BGN

Kanadský dolar

0,25 CAD

10,00 CAD

Švýcarský frank

0,25 CHF

10,00 CHF

Česká koruna

5,70 CZK

230,00 CZK

Dánská koruna

1,80 DKK

70,00 DKK

Euro

0,25 EUR

10,00 EUR

Britská libra

0,20 GBP

8,00 GBP

Hongkongský dolar

2,00 HKD

80,00 HKD

Chorvatská kuna

2,00 HRK

70,00 HRK

Maďarský forint

70,00 HUF

2 900,00 HUF

Nový izraelský šekel

1,00 ILS

40,00 ILS

Japonský jen

30 JPY

1 100 JPY

Kuvajtský dinár

1 KWD

Žádné maximum

Srílanská rupie

50,00 LKR

1 800,00 LKR

Mexické peso

5,00 MXN

200,00 MXN

Malajský ringgit:

1,00 MYR

40,00 MYR

Norská koruna

1,00 NOK

40,00 NOK

Novozélandský dolar

0,40 NZD

15,00 NZD

Filipínské peso

10,00 PHP

500,00 PHP

Polský zlotý

1,00 PLN

40,00 PLN

Katarský rijál

1,00 QAR

40,00 QAR

Rumunský nový leu

1,00 RON

40,00 RON

Srbský dinár

25,00 RSD

1 000,00 RSD

Ruský rubl

20,00 RUB

700,00 RUB

Švédská koruna

2,50 SEK

100,00 SEK

Singapurský dolar

0,50 SGD

15,00 SGD

Thajský baht

8,00 THB

320,00 THB

Turecká lira

1,50 TRY

60,00 TRY

Americký dolar

0,25 USD

10,00 USD

Jihoafrický rand

3,60 ZAR

145,00 ZAR

Všechny ostatní měny

Žádný minimální ani maximální poplatek

A3.2.2.2 Uživatelé v Estonsku, Gibraltaru, Kypru, Lichtenštejnsku, Litvě, Lotyšsku, Maltě, Slovensku a San Marinu*:

Na výběr se vztahuje následující poplatek odvíjející se od měny, ve které je karta vedena (označujeme ji jako měna pro výběr).

Měna

Poplatek za transakci

AED

10

ALL

276

ANG

4

AOA

1 233

ARS

8

AUD

3,50

AWG

5

BAM

4

BBD

5

BGN

3,50

BIF

4 725

BMD

3

BND

3

BOB

17

BRL

4,50

BSD

3

BTN

178

BWP

27

CAD

3

CDF

4 226

CHF

3,50

CLP

1 200,00

CNY

17

COP

8 329

CRC

1 408

CVE

249

CYP

1,20

CZK

55

DJF

444

DKK

15

DOP

133

DZD

300

EEK

30,00

EGP

40

ETB

80

EUR

2

FJD

5

FKP

2

GBP

1,50

GEL

7

GIP

1,50

GMD

128

GNF

23 848

GTQ

19

GYD

522

HKD

20

HNL

62

HRK

15

HUF

500

IDR

23 000,00

ILS

11

INR

100,00

ISK

170,00

JMD

335

JPY

300

KES

252

KHR

10 300,00

KMF

1 109

KRW

2 915

KYD

2

KZT

943

LAK

22 196

LKR

454

LTL

7,00

LVL

1,50

MAD

24

MDL

44

MGA

9 129

MKD

139

MNT

6 867

MRO

937

MTL

0,90

MUR

92

MVR

39

MWK

1 842

MXN

30

MYR

8

NAD

36

NGN

906

NIO

85

NOK

16

NPR

286

NZD

4

PAB

2,50

PEN

8

PGK

9

PHP

100

PLN

8

PYG

16 312

QAR

9

RON

6

RSD

265

RUB

150,00

SAR

9

SBD

21

SCR

34

SEK

18

SGD

4

SHP

2

SKK

70,00

SLL

24 662

SOS

1 449

SRD

19

SZL

36

THB

90,00

TJS

26,00

TOP

6

TRY

3,80

TTD

17

TWD

87,50

TZS

5 760

UAH

61

UGX

9 194

USD

2,5

UYU

50

UYU

50,00

VND

57 937

VUV

291

WST

7

XAF

1 478

XCD

7

YER

626

ZAR

20

* Možnost výběru na kartu nemusí být k dispozici ve všech zemích.

A3.3.1 Chargebacky

Aby společnost PayPal pokryla náklady spojené se zpracováním chargebacků, vyměřuje prodejcům u plateb kreditní a debetní kartou poplatek za vypořádání chargebacků. (K chargebacku může dojít, když kupující platbu svou kartou prostřednictvím vydavatele karty odmítne nebo stornuje.)

Poplatek za chargeback závisí na měně přijaté platby a je stanoven takto:

Australský dolar:

22,00 AUD

Brazilský reál:

35,00 BRL

Kanadský dolar:

20,00 CAD

Česká koruna:

400,00 CZK

Dánská koruna:

120,00 DKK

Euro:

16 EUR

Hongkongský dolar:

155,00 HKD

Maďarský forint:

4 325 HUF

Izraelský šekel:

75,00 ILS

Japonský jen:

1 875 JPY

Malajský ringgit:

65,00 MYR

Mexické peso:

250,00 MXN

Novozélandský dolar:

28,00 NZD

Norská koruna:

125,00 NOK

Filipínské peso:

900,00 PHP

Polský zlotý:

65,00 PLN

Ruský rubl:

640,00 RUB

Singapurský dolar:

28,00 SGD

Švédská koruna:

150,00 SEK

Švýcarský frank:

22,00 CHF

Nový tchajwanský dolar:

625,00 TWD

Thajský baht:

650,00 THB

Britská libra:

14,00 GBP

Americký dolar:

20,00 USD

A3.3.2 Poplatek za spor

Pokud kupující požádá o zahájení sporu nebo o chargeback za transakci, která byla zpracována přes účet PayPal kupujícího nebo některé platební řešení PayPal, můžeme účtovat poplatek za spor. Další informace o standardních poplatcích za spory a poplatcích za spory při vysokém objemu transakcí najdete ve smlouvě s uživatelem.

STANDARDNÍ POPLATKY ZA SPORY

Australský dolar:

25,00 AUD

Nový tchajwanský dolar:

455,00 TWD

Brazilský reál:

65,00 BRL

Novozélandský dolar:

25,00 NZD

Kanadský dolar:

20,00 CAD

Norská koruna:

140,00 NOK

Česká koruna:

350,00 CZK

Filipínské peso:

760,00 PHP

Dánská koruna:

100,00 DKK

Polský zlotý:

60,00 PLN

Euro:

14,00 EUR

Ruský rubl:

640,00 RUB

Hongkongský dolar:

115,00 HKD

Singapurský dolar:

20,00 SGD

Maďarský forint:

4 585,00 HUF

Švédská koruna:

145,00 SEK

Nový izraelský šekel:

55,00 ILS

Švýcarský frank:

15,00 CHF

Japonský jen:

1 630,00 JPY

Thajský baht:

465,00 THB

Malajský ringgit:

65,00 MYR

Britská libra:

12,00 GBP

Mexické peso:

300,00 MXN

Americký dolar:

15,00 USD

Standardní poplatky za spory: Poplatek za spory bude účtován v měně původní transakce.

POPLATKY ZA SPORY PŘI VYSOKÉM OBJEMU TRANSAKCÍ

Australský dolar:

50,00 AUD

Nový tchajwanský dolar:

910,00 TWD

Brazilský reál:

130,00 BRL

Novozélandský dolar:

50,00 NZD

Kanadský dolar:

40,00 CAD

Norská koruna:

280,00 NOK

Česká koruna:

700,00 CZK

Filipínské peso:

1 520,00 PHP

Dánská koruna:

200,00 DKK

Polský zlotý:

120,00 PLN

Euro:

28,00 EUR

Ruský rubl:

640,00 RUB

Hongkongský dolar:

230,00 HKD

Singapurský dolar:

40,00 SGD

Maďarský forint:

9 170,00 HUF

Švédská koruna:

290,00 SEK

Nový izraelský šekel:

110,00 ILS

Švýcarský frank:

30,00 CHF

Japonský jen:

3 260,00 JPY

Thajský baht:

930,00 THB

Malajský ringgit:

130,00 MYR

Britská libra:

24,00 GBP

Mexické peso:

600,00 MXN

Americký dolar:

30,00 USD

Poplatky za spory při vysokém objemu transakcí: Poplatek za spor bude účtován v měně původní transakce.

A3.4 Vrácení peněz za obchodní transakce

Při vrácení platby za obchodní transakci nejsou účtovány žádné poplatky za vrácení peněz, ale poplatky, které jste původně zaplatili za přijetí platby, vám nebudou vráceny.

A3.5 Posílání plateb prostřednictvím vyplácení a hromadné platby PayPal

Služby vyplácení a hromadná platba PayPal umožňují snadné vyplácení prostředků více příjemcům současně. Za každou platbu, kterou odešlete prostřednictvím hromadných plateb, účtujeme poplatek limitovaný v závislosti na typu platby a měně transakce tak, jak je uvedeno níže.

A3.5.1 Poplatek

2 % z celkové výše platby

A3.5.2 Mezní hodnota poplatků za vnitrostátní transakce prostřednictvím vyplácení nebo hromadné platby PayPal

U vnitrostátních transakcí je maximální mezní hodnota poplatku za platbu stanovena (podle měny prováděné platby) takto:

Australský dolar:

16,00 AUD

Brazilský reál:

24,00 BRL

Kanadský dolar:

14,00 CAD

Česká koruna:

280,00 CZK

Dánská koruna:

84,00 DKK

Euro:

12,00 EUR

Hongkongský dolar:

110,00 HKD

Maďarský forint:

3 080,00 HUF

Izraelský šekel:

50,00 ILS

Japonský jen:

1200,00 JPY

Malajský ringgit:

50,00 MYR

Mexické peso:

170,00 MXN

Novozélandský dolar:

20,00 NZD

Norská koruna:

90,00 NOK

Filipínské peso:

640,00 PHP

Polský zlotý:

46,00 PLN

Ruský rubl:

480,00 RUB

Singapurský dolar:

20,00 SGD

Švédská koruna:

100,00 SEK

Švýcarský frank:

16,00 CHF

Nový tchajwanský dolar:

440,00 TWD

Thajský baht:

460,00 THB

Britská libra:

10,00 GBP

Americký dolar:

14,00 USDA3.5.3 Mezní hodnota poplatků u ostatních transakcí prostřednictvím vyplácení nebo hromadné platby PayPal

U všech ostatních transakcí je maximální mezní hodnota poplatků za jednotlivé platby stanovena (podle měny prováděné platby) takto:

Australský dolar:

100,00 AUD

Brazilský reál:

150,00 BRL

Kanadský dolar:

90,00 CAD

Česká koruna:

1 700,00 CZK

Dánská koruna:

500,00 DKK

Euro:

70,00 EUR

Hongkongský dolar:

660,00 HKD

Maďarský forint:

18 500,00 HUF

Izraelský šekel:

320,00 ILS

Japonský jen:

8 000,00 JPY

Malajský ringgit:

300,00 MYR

Mexické peso:

1 080,00 MXN

Novozélandský dolar:

120,00 NZD

Norská koruna:

540,00 NOK

Filipínské peso:

3 800,00 PHP

Polský zlotý:

280,00 PLN

Ruský rubl:

2 800,00 RUB

Singapurský dolar:

120,00 SGD

Švédská koruna:

640,00 SEK

Švýcarský frank:

100,00 CHF

Nový tchajwanský dolar:

2 700,00 TWD

Thajský baht:

2 800,00 THB

Britská libra:

60,00 GBP

Americký dolar:

90,00 USDPoznámka: U přeshraničních plateb v eurech (EUR) či švédských korunách (SEK) provedených mezi účty registrovanými v Evropské unii nebo EHP se použije poplatek za vnitrostátní transakci.

A3.6 Propojení a potvrzení kreditní a debetní karty (ověření údajů o kreditní nebo debetní kartě)

Některým uživatelům, kteří chtějí zvýšit svůj limit pro posílání peněz, nebo dle rozhodnutí společnosti PayPal, může být účtován poplatek za propojení a potvrzení kreditní a debetní karty.

V závislosti na měně

Australský dolar:

2,00 AUD

Brazilský reál:

4,00 BRL

Kanadský dolar:

2,45 CAD

Česká koruna:

50,00 CZK

Dánská koruna:

12,50 DKK

Euro:

1,50 EUR

Hongkongský dolar:

15,00 HKD

Maďarský forint:

400 HUF

Izraelský šekel:

8,00 ILS

Japonský jen:

200,00 JPY

Mexické peso:

20,00 MXN

Novozélandský dolar:

3,00 NZD

Norská koruna:

15,00 NOK

Filipínské peso:

100,00 PHP

Polský zlotý:

6,50 PLN

Ruský rubl:

60 RUB

Singapurský dolar:

3,00 SGD

Švédská koruna:

15,00 SEK

Švýcarský frank:

3,00 CHF

Nový tchajwanský dolar:

70,00 TWD

Thajský baht:

70,00 THB

Britská libra:

1,00 GBP

Americký dolar:

1,95 USD


Tato částka vám bude vrácena po úspěšném dokončení procesu ověřování kreditní či debetní karty.

A3.7 Vyžádání záznamů

10,00 GBP nebo 12,00 EUR (za položku)

Tento poplatek bude účtován za žádosti o informace týkající se rozumného zdůvodnění pro odmítnutí vašeho platebního příkazu. Pokud vaše žádost o záznamy souvisí s tvrzením, že na vašem účtu došlo k chybě, které vyslovíte v dobré víře, nebudeme vám poplatek za vyžádání záznamů účtovat.

A3.8 Vrácení bankovní platby při výběru

Následující poplatek je účtován v případě, že se uživatel pokusí o výběr, který selže kvůli nesprávným informacím o bankovním účtu nebo doručovacím údajům.

Uživatelé z České republiky: 200 CZK
Uživatelé z Maďarska: 1 500 HUF
Uživatelé registrovaní v eurozóně: 3 EUR

A3.9 Cenová politika pro charitativní organizace

Vyžaduje podání žádosti a předběžné schválení společností PayPal.

A3.9.1 Vnitrostátní sazba pro charitativní organizace

1,9 % + pevný poplatek pro charitativní organizace za každou platební transakci

A3.9.2 Pevný poplatek pro charitativní organizace

Závisí na měně přijaté platby:

Australský dolar:

0,30 AUD

Brazilský reál:

0,60 BRL

Kanadský dolar:

0,30 CAD

Česká koruna:

10,00 CZK

Dánská koruna:

2,60 DKK

Euro:

0,35 EUR

Hongkongský dolar:

2,35 HKD

Maďarský forint:

90 HUF

Izraelský šekel:

1,20 ILS

Japonský jen:

40 JPY

Malajský ringgit:

2 MYR

Mexické peso:

4,00 MXN

Novozélandský dolar:

0,45 NZD

Norská koruna:

2,80 NOK

Filipínské peso:

15,00 PHP

Polský zlotý:

1,35 PLN

Ruský rubl:

10,00 RUB

Singapurský dolar:

0,50 SGD

Švédská koruna:

3,25 SEK

Švýcarský frank:

0,55 CHF

Nový tchajwanský dolar:

10,00 TWD

Thajský baht:

11,00 THB

Britská libra:

0,20 GBP

Americký dolar:

0,30 USD


A3.9.3 Přeshraniční sazba pro charitativní organizace

Cenová politika přeshraničních poplatků pro charitativní organizace je stejná jako u poplatků za příjem plateb za přeshraniční obchodní transakce.

Poznámka: U přeshraničních plateb v eurech (EUR) či švédských korunách (SEK) provedených mezi účty registrovanými v Evropské unii nebo EHP se použije vnitrostátní sazba.

A3.10 Přijímání elektronických šeků

U plateb elektronickým šekem je maximální mezní hodnota poplatku stanovena (podle měny přijaté platby) takto:

Australský dolar:

50,00 AUD

Brazilský reál:

75,00 BRL

Kanadský dolar:

45,00 CAD

Česká koruna:

850,00 CZK

Dánská koruna:

250,00 DKK

Euro:

35,00 EUR

Hongkongský dolar:

330,00 HKD

Maďarský forint:

9 250 HUF

Izraelský šekel:

160,00 ILS

Japonský jen:

4 000 JPY

Malajský ringgit:

150,00 MYR

Mexické peso:

540,00 MXN

Novozélandský dolar:

60,00 NZD

Norská koruna:

270,00 NOK

Filipínské peso:

1 900,00 PHP

Polský zlotý:

140,00 PLN

Ruský rubl:

1 400,00 RUB

Singapurský dolar:

60,00 SGD

Švédská koruna:

320,00 SEK

Švýcarský frank:

50,00 CHF

Nový tchajwanský dolar:

1 350,00 TWD

Thajský baht:

1 400,00 THB

Britská libra:

30,00 GBP

Americký dolar:

45,00 USD

A3.11 Přijímání mikroplateb

Na základě žádosti a předběžného schválení společnosti PayPal si můžete stávající účet upgradovat, a získat tak sazbu určenou pro mikroplatby. Chcete-li tak učinit, kontaktujte nás. Tato sazba bude platit pro všechny platby za obchodní transakce přijaté na váš účet PayPal.

A3.11.1 Poplatek za vnitrostátní mikroplatby

5 % + pevný poplatek za mikroplatby

A3.11.2 Poplatek za přeshraniční mikroplatby

6 % + pevný poplatek za mikroplatby

A3.11.3 Pevný poplatek za mikroplatby

Odvíjí se od měny přijaté mikroplatby.

Australský dolar:

0,05 AUD

Brazilský reál:

0,10 BRL

Kanadský dolar:

0,05 CAD

Česká koruna:

1,67 CZK

Dánská koruna:

0,43 DKK

Euro:

0,05 EUR

Hongkongský dolar:

0,39 HKD

Maďarský forint:

15 HUF

Izraelský šekel:

0,20 ILS

Japonský jen:

7 JPY

Malajský ringgit:

0,20 MYR

Mexické peso:

0,55 MXN

Novozélandský dolar:

0,08 NZD

Norská koruna:

0,47 NOK

Filipínské peso:

2,50 PHP

Polský zlotý:

0,23 PLN

Ruský rubl:

2,00 RUB

Singapurský dolar:

0,08 SGD

Švédská koruna:

0,54 SEK

Švýcarský frank:

0,09 CHF

Nový tchajwanský dolar:

2 TWD

Thajský baht:

1,80 THB

Britská libra:

0,05 GBP

Americký dolar:

0,05 USD


Poznámka: U přeshraničních plateb v eurech (EUR) či švédských korunách (SEK) provedených mezi účty registrovanými v Evropské unii nebo EHP se použije vnitrostátní sazba.

A3.12

Neaktivní účet PayPal

Poplatek za neaktivitu bude nižší z těchto částek: a) poplatek uvedený níže, b) zbývající zůstatek na vašem účtu.

Euro:

12,00 EUR

Česká koruna:

300,00 CZK

Maďarský forint:

4 000,00 HUF

Švýcarský frank:

12,00 CHF

A4. Slovníček pojmů

A4.1 Platba za „obchodní transakci“ zahrnuje nákup a prodej zboží a služeb, uskutečnění jakékoliv jiné obchodní transakce nebo přijímání plateb při „požádání o platbu“ prostřednictvím služby PayPal.

A4.2 Platba za „osobní transakci“ zahrnuje odesílání peněz přátelům a rodině (iniciované z karty „Přátelé a rodina“ v rámci procesu „Odesílání peněz“) i přijímání jejich peněz na váš účet bez uskutečnění podkladové obchodní transakce (tzn. že se nejedná o platbu za nákup zboží nebo služeb ani se netýká uskutečnění jakékoliv jiné obchodní transakce).

Při uskutečňování obchodní transakce (například prodeje zboží nebo služeb) nesmíte kupujícího žádat o odeslání platby za nákup jako osobní transakci. Pokud tak učiníte, může vám společnost PayPal znemožnit přijímání některých nebo všech plateb za osobní transakce. Vezměte také na vědomí, že:

A4.2.1 Z některých zemí (jako je Čína a v určitých případech také Německo) není možné posílat peníze za osobní transakci.

A4.2.2 Účty registrované v Brazílii a Indii nemohou odesílat ani přijímat platby za osobní transakce. To znamená, že nemůžete odesílat platby za osobní transakce na účty registrované v Brazílii a Indii.

A4.2.3 Poplatek platí odesílatel.

A4.3 K „vnitrostátní“ platbě dochází v případě, že jsou odesílatel i příjemce zaregistrováni ve službě PayPal jako rezidenti stejné země.

A4.4 K „přeshraniční“ platbě dochází v případě, že jsou odesílatel a příjemce zaregistrováni ve službě PayPal jako rezidenti různých zemí. Některé země jsou pro zjednodušení při výpočtu poplatků spojených s přeshraničními platbami spojeny do následujících skupin:

Název skupiny

Země

Severní Evropa

Alandské ostrovy, Dánsko, Faerské ostrovy, Finsko, Grónsko, Island, Norsko, Švédsko.

Evropa I

Belgie, Černá Hora, Estonsko, Francie (včetně Francouzské Guyany, Guadeloupe, Martiniku, Réunionu a Mayotte), Gibraltar, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Normanské ostrovy, Ostrov Man, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Vatikán, Velká Británie.

Evropa II

Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Gruzie, Chorvatsko, Kosovo, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rumunsko, Ruská federace, Srbsko, Švýcarsko a Ukrajina.

A4.5 Procentní poplatky (například 2,90 %) označují částku odpovídající danému procentnímu podílu z částky platby a (není-li uvedeno jinak) jsou účtovány v měně, ve které je platba přijata.

A4.6 Pevné poplatky spojené s platbami za obchodní transakce a osobní transakce (není-li uvedeno jinak) jsou stanoveny podle měny přijaté platby následovně:

Měna:

Poplatek:

Měna:

Poplatek:

Australský dolar:

0,30 AUD

Novozélandský dolar:

0,45 NZD

Brazilský reál:

0,60 BRL

Norská koruna:

2,80 NOK

Kanadský dolar:

0,30 CAD

Filipínské peso:

15,00 PHP

Česká koruna:

10,00 CZK

Polský zlotý:

1,35 PLN

Dánská koruna:

2,60 DKK

Ruský rubl:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singapurský dolar:

0,50 SGD

Hongkongský dolar:

2,35 HKD

Švédská koruna:

3,25 SEK

Maďarský forint:

90,00 HUF

Švýcarský frank:

0,55 CHF

Nový izraelský šekel:

1,20 ILS

Nový tchajwanský dolar:

10,00 TWD

Japonský jen:

40,00 JPY

Thajský baht:

11,00 THB

Malajský ringgit:

2,00 MYR

Britská libra:

0,30 GBP

Mexické peso:

4,00 MXN

Americký dolar:

0,30 USD

A4.7 Poplatky za posílání plateb účtované v jiných měnách: Některé poplatky musíte společnosti PayPal platit v jiné měně, než je aktuální měna zůstatků, ze kterých částku platby posíláte. V takovém případě měnu převádíme (podle oddílu „Jak provádíme převod měny“ a případně dle článku A3.1 výše) z měny každého relevantního původního zůstatku na měnu, ve které je poplatek splatný, a poplatky budeme inkasovat z převedeného zůstatku.