Cập nhật về chính sách

 

>> Xem tất cả các thỏa thuận pháp lý

>> Xem các cập nhật về chính sách trước đây

Cập nhật về chính sách

 

 

Trang này hiển thị các thay đổi quan trọng đã được thực hiện cho dịch vụ của PayPal, Thỏa thuận người dùng hoặc các chính sách khác.

*Để xem nội dung cập nhật về chính sách trước tháng 3 năm 2014, vui lòng xem bản PDF này.

*Để xem nội dung cập nhật về chính sách từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 12 năm 2018, vui lòng xem bản PDF này.

 

Thông báo Sửa đổi (các) Thỏa thuận của PayPal cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia Châu Âu và Châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Châu Phi

Phát hành: Ngày 4 tháng 1 năm 2023

 

Trang này

Trang này nêu chi tiết và/hoặc cho xem trước nội dung cập nhật cho người dùng PayPal về các thay đổi đối với Thỏa thuận người dùng PayPal ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia Châu Âu và Châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Châu Phi hoặc các thỏa thuận, chính sách hoặc tuyên bố trực tuyến khác. Bạn cũng có thể xem lại các thông báo Cập nhật về chính sách trước đây. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể tiến hành thay đổi bổ sung đối với các thỏa thuận đã xem trước vào hoặc trước ngày có hiệu lực nêu trên, miễn là đáp ứng các yêu cầu thông báo hiện hành.

 

Các thay đổi

Chúng tôi đã thực hiện các thay đổi đối với thỏa thuận được liệt kê bên dưới điều chỉnh mối quan hệ của bạn với PayPal. Các thay đổi này đã diễn ra theo nguyên tắc luật pháp vào ngày 1 tháng 1 năm 2023.

 

Các sửa đổi đối với Thỏa thuận người dùng PayPal
Có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2023:

 • Do đồng tiền của Croatia thay đổi từ Kuna Croatia (HRK) sang đồng euro (EUR) từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 theo nguyên tắc luật pháp, mọi tham chiếu đến đồng HRK trong tất cả các điều khoản và điều kiện của chúng tôi sẽ được coi là đã được gỡ bỏ và thay thế bằng đồng EUR từ ngày này.

Xem lại Phí dành cho người tiêu dùng

Xem lại Phí dành cho người bán

 

Thông báo (các) sửa đổi về (Các) Thỏa thuận PayPal cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia Châu Âu và Châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Châu Phi

Ngày phát hành: 26 tháng 9 năm 2022

 

Trang này

Trang này nêu chi tiết và/hoặc cho xem trước nội dung cập nhật cho người dùng PayPal về các thay đổi đối với Thỏa thuận người dùng PayPal cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia Châu Âu và Châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Châu Phi hoặc các thỏa thuận, chính sách hoặc tuyên bố khác trên môi trường trực tuyến cần có thông báo. Bạn cũng có thể xem lại các thông báo Cập nhật về chính sách trước đây. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể tiến hành thay đổi bổ sung đối với các thỏa thuận đã xem trước vào hoặc trước ngày có hiệu lực nêu trên, miễn là đáp ứng các yêu cầu thông báo hiện hành. 

 

Những thay đổi sắp tới

Chúng tôi đang thực hiện thay đổi đối với một số thỏa thuận nhất định (được liệt kê bên dưới) điều chỉnh mối quan hệ của bạn với PayPal. Những thay đổi này sẽ tự động diễn ra vào (các) ngày có hiệu lực tương ứng được hiển thị bên dưới.

 

Những hành động cần thiết

Vui lòng xem kỹ các thông báo bên dưới và nắm rõ các thay đổi sắp tới. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi các thay đổi có hiệu lực, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những thay đổi đó. Ngoài ra, bạn không cần thực hiện hành động nào khác để chấp nhận những thay đổi này. Tuy nhiên, nếu muốn từ chối thì bạn sẽ cần đóng tài khoản PayPal trước ngày có hiệu lực áp dụng, như mô tả trong thỏa thuận người dùng.

 

Các sửa đổi đối với Thỏa thuận người dùng PayPal

Có hiệu lực vào ngày 31 tháng 10 năm 2022 (Ngày có hiệu lực cho cư dân Trung Quốc Đại Lục sẽ là ngày 10 tháng 11 năm 2022):

 • Chúng tôi quy định rằng PayPal có thể phải đặt giới hạn cho tài khoản của bạn và/hoặc giữ lại một số khoản thanh toán gộp nhận được nếu bạn không cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến thuế.

Xem lại bản cập nhật Thỏa thuận người dùng PayPal

 

Thông báo Sửa đổi (các) Thỏa thuận của PayPal cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia Châu Âu và Châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Châu Phi

Ngày phát hành: 9 tháng 8 năm 2022

 

Trang này

Trang này nêu chi tiết và/hoặc cho xem trước nội dung cập nhật cho người dùng PayPal về các thay đổi đối với Thỏa thuận người dùng PayPal ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia Châu Âu và Châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Châu Phi hoặc các thỏa thuận, chính sách hoặc tuyên bố trực tuyến khác cần thông báo. Bạn cũng có thể xem lại các thông báo Cập nhật về chính sách trước đây. Lưu ý rằng bất kỳ bản xem trước nào được cung cấp trong tài liệu này không cấm thực hiện thay đổi bổ sung đối với các thỏa thuận tương ứng vào hoặc trước ngày có hiệu lực được quy định bên dưới, miễn là đáp ứng các yêu cầu thông báo hiện hành.

 

Những thay đổi sắp tới

Chúng tôi đang thực hiện thay đổi đối với một số thỏa thuận nhất định (được liệt kê bên dưới) điều chỉnh mối quan hệ của bạn với PayPal. Những thay đổi này sẽ tự động diễn ra vào (các) ngày có hiệu lực tương ứng được hiển thị bên dưới.

 

Những hành động cần thiết

Vui lòng xem kỹ các thông báo bên dưới và nắm rõ các thay đổi sắp tới. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi các thay đổi có hiệu lực, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những thay đổi đó. Ngoài ra, bạn không cần thực hiện hành động nào khác để chấp nhận những thay đổi này. Tuy nhiên, nếu muốn từ chối thì bạn sẽ cần đóng tài khoản PayPal trước ngày có hiệu lực áp dụng, như mô tả trong thỏa thuận người dùng.

 

Các sửa đổi đối với Thỏa thuận người dùng PayPal

Ngày có hiệu lực: 7 tháng 9 năm 2022 (Ngày có hiệu lực áp dụng cho cư dân Trung Quốc Đại Lục sẽ là 26 tháng 9 năm 2022):

 • Tài khoản doanh nghiệp sẽ không thể nhận giao dịch cá nhân kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2022.
 • Tài khoản PayPal sẽ không thể gửi giao dịch cá nhân đến tài khoản doanh nghiệp kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2022.
 • Nếu bạn tích hợp hoặc dẫn chiếu dịch vụ PayPal trên trang web của mình, chúng tôi muốn làm rõ rằng PayPal có thể sử dụng công nghệ tự động (ví dụ: thu thập thông tin trên trang web) để đánh giá trang web của bạn nhằm đảm bảo sự tuân thủ theo thỏa thuận người dùng và chống lại vấn đề gian lận.

Xem lại bản cập nhật Thỏa thuận người dùng PayPal

 

Người dùng Hàn Quốc

Cập nhật Tuyên bố về Quyền riêng tư của PayPal

 • Có hiệu lực từ ngày 7 tháng 9 năm 2022 Chúng tôi đang cập nhật nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn, cùng với mục đích tiết lộ, các loại thông tin được tiết lộ, v.v.

Xem lại Tuyên bố về Quyền riêng tư đã cập nhật.

Xem lại danh sách bên thứ ba mà chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn.

 

Thông báo Sửa đổi (các) Thỏa thuận của PayPal cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia Châu Âu và Châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Châu Phi

Phát hành: Ngày 10 tháng 5 năm 2022

 

Trang này

Trang này nêu chi tiết và/hoặc thể hiện nội dung cập nhật cho người dùng PayPal về các thay đổi đối với Thỏa thuận người dùng PayPal ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia Châu Âu và Châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Châu Phi hoặc các thỏa thuận, chính sách hoặc tuyên bố trực tuyến khác cần thông báo. Bạn cũng có thể xem lại các thông báo Cập nhật về chính sách trước đây.

 

Những thay đổi sắp tới

Chúng tôi đang thực hiện thay đổi đối với một số thỏa thuận nhất định (được liệt kê bên dưới) điều chỉnh mối quan hệ của bạn với PayPal. Những thay đổi này sẽ tự động diễn ra vào (các) ngày có hiệu lực tương ứng được hiển thị bên dưới.

 

Những hành động cần thiết

Vui lòng xem kỹ các thông báo bên dưới và nắm rõ các thay đổi sắp tới. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi các thay đổi có hiệu lực, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những thay đổi đó. Ngoài ra, bạn không cần thực hiện hành động nào khác để chấp nhận những thay đổi này. Tuy nhiên, nếu muốn từ chối thì bạn sẽ cần đóng tài khoản PayPal trước ngày có hiệu lực áp dụng, như mô tả trong thỏa thuận người dùng.

 

Các sửa đổi đối với Thỏa thuận người dùng PayPal

Ngày có hiệu lực: 8 tháng 6 năm 2022 (Ngày có hiệu lực áp dụng cho cư dân Trung Quốc Đại Lục sẽ là 24 tháng 6 năm 2022):

 • Đối với một số quốc gia/khu vực, chúng tôi sẽ loại bỏ Bảng phí khỏi thỏa thuận người dùng. Bạn có thể tìm thấy các khoản phí hiện đang áp dụng trên trang Phí dành cho người tiêu dùng và Phí dành cho người bán của chúng tôi.

Xem lại bản cập nhật Thỏa thuận người dùng.

Xem lại Phí dành cho người tiêu dùng.

Xem lại Phí dành cho người bán.

 

Người dùng tại Monaco và San Marino

Cập nhật cho Ủy nhiệm ghi nợ trực tiếp SEPA của bạn

Ngày có hiệu lực: 31 tháng 5 năm 2022

 • Chúng tôi sẽ cập nhật Ủy nhiệm ghi nợ trực tiếp SEPA bằng việc bao gồm cả trường mang tên “Loại thanh toán” và liệt kê trường này là “Định kỳ” để nhất quán với Thỏa thuận người dùng trong đó bạn trao cho chúng tôi thẩm quyền liên tục khi liên kết tài khoản ngân hàng làm nguồn thanh toán với tài khoản PayPal của bạn. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật Ủy nhiệm ghi nợ trực tiếp SEPA bằng việc bao gồm cả địa chỉ của bạn.
 • Bạn sẽ tiếp tục được hưởng lợi ích khi sử dụng Ủy nhiệm ghi nợ trực tiếp SEPA như bình thường. Hãy yên tâm rằng cập nhật này sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng đến dịch vụ bạn nhận được.

 

Thông báo Sửa đổi (các) Thỏa thuận của PayPal cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia Châu Âu và Châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Châu Phi

Phát hành: Ngày 11 tháng 2 năm 2022

 

Trang này

Trang này nêu chi tiết và/hoặc thể hiện nội dung cập nhật cho người dùng PayPal về các thay đổi đối với Thỏa thuận người dùng PayPal ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia Châu Âu và Châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Châu Phi hoặc các thỏa thuận, chính sách hoặc tuyên bố trực tuyến khác cần thông báo. Bạn cũng có thể xem lại các thông báo Cập nhật về chính sách trước đây.

 

Những thay đổi sắp tới

Chúng tôi đang thực hiện thay đổi đối với một số thỏa thuận nhất định (được liệt kê bên dưới) điều chỉnh mối quan hệ của bạn với PayPal. Những thay đổi này sẽ tự động diễn ra vào (các) ngày có hiệu lực tương ứng được hiển thị bên dưới.

 

Những hành động cần thiết

Vui lòng xem kỹ các thông báo bên dưới và nắm rõ các thay đổi sắp tới. Ngoài ra, bạn không cần thực hiện hành động nào khác để chấp nhận những thay đổi này. Tuy nhiên, nếu muốn từ chối thì bạn sẽ cần đóng tài khoản PayPal trước ngày có hiệu lực áp dụng, như mô tả trong thỏa thuận người dùng.

 

Các thay đổi về cách thức thông báo của chúng tôi

Chúng tôi sẽ không còn gửi cho bạn hoặc người dùng khác trong thị trường của bạn email về các thay đổi đối với các thỏa thuận pháp lý của chúng tôi trừ khi chúng tôi chọn làm như vậy theo phép lịch sự. Theo Thỏa thuận người dùng PayPal, chúng tôi sẽ tiếp tục đăng thông báo về các thay đổi làm giảm quyền hoặc tăng trách nhiệm của bạn trên trang Cập nhật về chính sách ít nhất 14 ngày trước khi các thay đổi đó có hiệu lực. Vui lòng tiếp tục truy cập trang Cập nhật về chính sách của chúng tôi để xem các thông báo này. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi bất kỳ thay đổi nào như vậy có hiệu lực, bạn đồng ý tuân theo và chịu ràng buộc bởi những thay đổi đó.

 

Các sửa đổi đối với Thỏa thuận người dùng PayPal

Kể từ ngày có hiệu lực 16 tháng 3 năm 2022 (Ngày có hiệu lực áp dụng cho cư dân Thái Lan và Trung Quốc Đại Lục sẽ là ngày 1 tháng 4 năm 2022), chúng tôi sẽ:

 • Sửa đổi chương trình Bảo vệ người bán của PayPal để mở rộng danh sách các hàng hóa không đủ điều kiện bao gồm một số Mã token không thể thay thế (NFT) với số tiền giao dịch hơn 10.000 USD.
 • Cập nhật các điều khoản về Phí giải quyết tranh chấp và các Hoạt động bị hạn chế để bao gồm các hành động chúng tôi có thể thực hiện và phí giải quyết tranh chấp mà chúng tôi có thể định mức nếu người bán tham gia vào Hoạt động bị hạn chế.

Xem lại bản cập nhật Thỏa thuận người dùng

 

Các sửa đổi đối với tất cả các Thỏa thuận pháp lý hiện hành

Kể từ ngày có hiệu lực: 16 tháng 3 năm 2022 (Ngày có hiệu lực áp dụng cho cư dân Thái Lan và Trung Quốc Đại Lục sẽ là ngày 1 tháng 4 năm 2022), chúng tôi sẽ:

 

Thông báo Sửa đổi (các) Thỏa thuận của PayPal cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia Châu Âu và Châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Châu Phi

Ngày phát hành: 29 tháng 10 năm 2021

 

Trang này

Trang này đề cập các cập nhật chi tiết cho người dùng PayPal về các thay đổi đối với Thỏa thuận người dùng PayPal ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia Châu Âu và Châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Châu Phi hoặc các thỏa thuận, chính sách hoặc tuyên bố trực tuyến khác cần thông báo. Bạn cũng có thể xem lại các thông báo Cập nhật về chính sách trước đây.

 

Những thay đổi sắp tới

Chúng tôi đang thực hiện thay đổi đối với một số thỏa thuận nhất định (được liệt kê bên dưới) điều chỉnh mối quan hệ của bạn với PayPal. Những thay đổi này sẽ tự động diễn ra vào (các) ngày có hiệu lực tương ứng được hiển thị bên dưới.

 

Những hành động cần thiết

Vui lòng xem kỹ các thông báo bên dưới và nắm rõ các thay đổi sắp tới. Ngoài ra, bạn không cần thực hiện hành động nào khác để chấp nhận những thay đổi này. Tuy nhiên, nếu muốn từ chối thì bạn sẽ cần đóng tài khoản PayPal trước ngày có hiệu lực áp dụng, như mô tả trong thỏa thuận người dùng.

 

Các sửa đổi đối với Thỏa thuận người dùng PayPal

Kể từ ngày có hiệu lực 1 tháng 12 năm 2021 (Ngày có hiệu lực áp dụng cho cư dân Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc Đại Lục sẽ là ngày 17 tháng 12 năm 2021), chúng tôi sẽ:

 • Chuyển điều khoản chương trình Bảo vệ người muaBảo vệ người bán của PayPal sang các trang web riêng. Các điều khoản chương trình này được chấp nhận tại thời điểm bạn đồng ý với Thỏa thuận người dùng và vẫn là một phần của Thỏa thuận người dùng. Việc di chuyển này nhằm giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và điều hướng các điều khoản hơn.
 • Sửa đổi chương trình Bảo vệ người bán của PayPal để làm rõ rằng bằng chứng vận chuyển và bằng chứng giao hàng cũng phải bao gồm số theo dõi có thể xác minh trực tuyến.
 • Làm rõ rằng việc lạm dụng quy trình giải quyết tranh chấp trực tuyến của chúng tôi, chương trình Bảo vệ người mua của PayPal và/hoặc chương trình Bảo vệ người bán của PayPal là các hoạt động bị hạn chế theo thỏa thuận người dùng.

Xem lại bản cập nhật Thỏa thuận người dùng

 

Sửa đổi về các khoản phí

Kể từ ngày có hiệu lực: 28 tháng 1 năm 2022, chúng tôi sẽ

 • Đơn giản hóa mức phí khi gửi Thanh toán hàng loạt qua PayPal và nhận thanh toán vi mô quốc tế cho người dùng tại Andorra, Albania, Bosnia & Herzegovina, Georgia, Croatia, Iceland, Monaco, Moldova, Serbia, Quần đảo Faroe.
 • Cập nhật phần Phụ phí bằng cách bổ sung các loại tiền tệ khác và mức phí áp dụng cho giao dịch rút tiền về thẻ của bạn (còn được gọi là Chuyển tiền về tài khoản chủ thẻ).

Sửa đổi trang Phí dành cho người tiêu dùng và trang Phí dành cho người bán

 

Các sửa đổi đối với Phụ lục bảo vệ dữ liệu cho các sản phẩm xử lý thẻ

Kể từ ngày có hiệu lực 1 tháng 12 năm 2021, chúng tôi sẽ:

 • Cập nhật Phụ lục bảo vệ dữ liệu cho các sản phẩm xử lý thẻ của chúng tôi và đưa vào các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn mới được Ủy ban Châu Âu thông qua vào tháng 6 năm 2021.

Xem lại bản cập nhật Phụ lục bảo vệ dữ liệu cho các sản phẩm xử lý thẻ

 

Thông báo về Sửa đổi đối với (các) Thỏa thuận cho Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia Châu Âu và Châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Châu Phi

Ngày phát hành: 11 tháng 8 năm 2021

 

Trang này

Trang này hiển thị các cập nhật về chính sách để thông báo cho người dùng những thay đổi quan trọng đối với Thỏa thuận người dùng PayPal tại Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia Châu Âu và Châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Châu Phi hoặc các thỏa thuận, chính sách hay tuyên bố trực tuyến khác. Vui lòng truy cập “Cập nhật về chính sách trước đây” để xem các cập nhật về chính sách trước đó.

 

Những thay đổi sắp tới

Chúng tôi đang thực hiện thay đổi đối với một số thỏa thuận nhất định (được liệt kê bên dưới) điều chỉnh mối quan hệ của bạn với PayPal. Những thay đổi này sẽ tự động diễn ra vào (các) ngày có hiệu lực tương ứng được hiển thị bên dưới.

 

Những hành động cần thiết

Vui lòng xem kỹ các thông báo bên dưới và làm quen với những thay đổi sắp tới. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi các thay đổi có hiệu lực, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những thay đổi đó. Nếu không, bạn không cần thực hiện hành động nào khác. Nếu muốn từ chối những thay đổi này, bạn sẽ cần đóng tài khoản PayPal của mình trước ngày có hiệu lực được áp dụng.

 

Các sửa đổi đối với Thỏa thuận người dùng PayPal

Ngày có hiệu lực: 10 tháng 9 năm 2021 (Ngày có hiệu lực áp dụng cho người dùng sinh sống tại Malaysia và Thái Lan sẽ là 27 tháng 9 năm 2021. Ngày có hiệu lực áp dụng cho người dùng sinh sống tại Trung Quốc Đại Lục sẽ là 14 tháng 10 năm 2021.)

 • Chúng tôi đang sửa đổi chương trình Bảo vệ người bán của PayPal để giải thích rõ hơn tính đủ điều kiện cho một số khiếu nại liên quan đến vé du lịch mà hãng lữ hành đã bán.
 • Chúng tôi đang yêu cầu người bán thông báo cho chúng tôi bất kỳ lỗi hoặc sai lệch nào về biểu phí trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ khi có quyền truy cập vào (các) bảng sao kê tài khoản hoặc thông tin khác về hoạt động của tài khoản.
 • Chúng tôi đang giải thích rõ hơn các loại chi phí được dùng để ước tính chi phí tối thiểu hợp lý mà chúng tôi có thể thu hồi nếu bạn tham gia vào bất kỳ hoạt động bị hạn chế nào.
 • Chúng tôi đang cập nhật các Điều khoản dành cho quốc gia/khu vực cụ thể đối với Singapore để tuân thủ các quy định/yêu cầu hiện hành của Singapore.

Để xem lại Thỏa thuận người dùng đã cập nhật, vui lòng nhấp vào ĐÂY.

 

Sửa đổi mức phí trong thỏa thuận người dùng

Hiệu lực: ngày 10 tháng 11 năm 2021 (Cư dân Andorra, Albania, Bosnia & Herzegovina, Georgia, Croatia, Iceland, Monaco, Moldova, Serbia và Đảo Faroe).

 • Chúng tôi sẽ áp dụng mức phí dịch vụ bổ sung là 1,29% đối với một số giao dịch thương mại quốc tế giữa EEA và Vương Quốc Anh.
 • Chúng tôi sẽ thay đổi các khoản phí bổ sung dựa trên tỷ lệ phần trăm đối với các giao dịch thương mại quốc tế cũng như đơn giản hóa việc phân loại thị trường/quốc gia khu vực của chúng tôi cho các khoản phí này. Các khoản phí sẽ thay đổi từ mức phí đề cập trong Thỏa thuận người dùng hiện tại sang mức phí mới trình bày trên trang Phí dành cho người bán được cập nhật TẠI ĐÂY. Mức phí mới sẽ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11 năm 2021.

 

Các sửa đổi đối với Chính sách sử dụng PayPal được chấp nhận

 • Chúng tôi đang sửa đổi chính sách để giải thích rõ hơn việc bạn có thể phải bồi thường thiệt hại cho các vi phạm. Chúng tôi cũng mở rộng danh sách hiện tại về các hoạt động bị cấm và giải thích rõ hơn các hoạt động thương mại cần có sự phê duyệt trước.

 

Sửa đổi thỏa thuận về phương thức thanh toán thay thế của PayPal
 • Chúng tôi đang sửa đổi Thỏa thuận để ngăn cấm việc chấp nhận thanh toán cho một số hàng hóa và dịch vụ nhất định.

 

Thông báo về Sửa đổi đối với (các) Thỏa thuận cho Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia Châu Âu và Châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Châu Phi

Ngày phát hành: 29 tháng 4 năm 2021

 

Trang này

Trang này hiển thị các cập nhật về chính sách để thông báo cho người dùng những thay đổi quan trọng đối với Thỏa thuận người dùng PayPal cho Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia Châu Âu và Châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Châu Phi hoặc các thỏa thuận, chính sách hoặc tuyên bố trực tuyến khác. Vui lòng truy cập “Cập nhật về chính sách trước đây” để xem các cập nhật về chính sách trước đó.

 

Những thay đổi sắp tới

Chúng tôi đang thực hiện thay đổi đối với một số thỏa thuận nhất định (được liệt kê bên dưới) điều chỉnh mối quan hệ của bạn với PayPal. Những thay đổi này sẽ tự động diễn ra vào (các) ngày có hiệu lực tương ứng được hiển thị bên dưới.

 

Những hành động cần thiết

Vui lòng xem kỹ các thông báo bên dưới và làm quen với những thay đổi sắp tới. Nếu không, bạn không cần thực hiện hành động nào khác. Nếu muốn từ chối những thay đổi này, bạn sẽ cần đóng tài khoản PayPal trước ngày có hiệu lực được áp dụng.

 

Các sửa đổi đối với Thỏa thuận người dùng PayPal

Ngày có hiệu lực: 31 tháng 5 năm 2021 (Ngày có hiệu lực cho cư dân Trung Quốc Đại Lục, Malaysia và Thái Lan sẽ là ngày 16 tháng 6 năm 2021).

 • Chúng tôi sẽ tiếp tục sửa đổi chính sách Bảo vệ người mua và Bảo vệ người bán của PayPal để đảm bảo tính nhất quán trên toàn cầu và để làm rõ hơn các giao dịch nào đủ điều kiện được bảo vệ.
 • Chúng tôi sẽ làm rõ cách thức xử lý việc gửi hoặc nhận các khoản quyên góp.

 

Sửa đổi về các khoản phí

Ngày có hiệu lực: 31 tháng 5 năm 2021 (Ngày có hiệu lực cho cư dân Trung Quốc Đại Lục, Malaysia và Thái Lan sẽ là ngày 16 tháng 6 năm 2021).

 • Chúng tôi đã thay đổi phí hoàn tiền cho những cư dân Trung Quốc Đại Lục mở tài khoản PayPal và sử dụng các dịch vụ PayPal. Khi bạn hoàn tiền giao dịch cho người mua, chúng tôi sẽ giữ lại các khoản phí đã trả như được quy định trên trang Phí của chúng tôi.
 • Chúng tôi đã thay đổi mức phí áp dụng cho một số quốc gia hoặc khu vực đối với việc rút số dư về tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ. Kể từ Ngày có hiệu lực nêu trên, khi rút số dư về tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ, người dùng tại Philippines, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc và UAE sẽ chịu mức phí 3,00% và người dùng tại Argentina và Colombia sẽ chịu mức phí 3,50%.

 

Các sửa đổi đối với Thỏa thuận thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ nâng cao PayPal

Ngày có hiệu lực: 31 tháng 5 năm 2021

 • Chúng tôi đã thay đổi tên của Thỏa thuận thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ nâng cao PayPal. Tên mới của thỏa thuận này là Thỏa thuận dịch vụ thanh toán trực tuyến PayPal.
 • Vui lòng xem phần “Giới thiệu về Thỏa thuận này” ở phần đầu của Dịch vụ thanh toán trực tuyến PayPal để biết thêm thông tin về các dịch vụ được đề cập trong thỏa thuận.
 • Chúng tôi đã thêm các điều khoản để làm rõ cách sử dụng Nút Thanh toán PayPal và thêm các điều khoản để giải thích việc sử dụng các tính năng Lập hóa đơn định kỳ và Thanh toán định kỳ.
 • Chúng tôi đang cập nhật các điều khoản về Quyền sở hữu của chúng tôi.

Để xem lại Thỏa thuận người dùng đã cập nhật, vui lòng nhấp vào ĐÂY.

 

Thông báo sửa đổi Thỏa thuận pháp lý của PayPal

Phát hành: Ngày 29 tháng 1 năm 2021

 

Vui lòng đọc tài liệu này.

Chúng tôi đang thay đổi nội dung của các thỏa thuận pháp lý chi phối mối quan hệ của bạn với PayPal.

Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét kỹ các thông báo dưới đây để bạn quen với những thay đổi sắp tới này.

Bạn không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào khác vì những thay đổi này sẽ tự động có hiệu lực từ Ngày hiệu lực được quy định dưới đây. Trong trường hợp bạn muốn từ chối những thay đổi này, bạn sẽ cần đóng tài khoản PayPal trước Ngày hiệu lực.

 

Ngày hiệu lực: Ngày 26 tháng 2 năm 2021

(Cư dân Trung Quốc Đại Lục sẽ có ngày hiệu lực là ngày 29 tháng 3 năm 2021. Cư dân Malaysia sẽ có ngày hiệu lực là ngày 5 tháng 3 năm 2021.)

Cập nhật Thỏa thuận người dùng PayPal cho Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia Châu Âu và Châu Mỹ Latinh, Trung Đông và Châu Phi

Chúng tôi sẽ thay đổi những nội dung sau đây trong các điều khoản:

 • Chúng tôi đang chỉnh sửa các loại trừ được liệt kê cho chính sách Bảo vệ người mua và Bảo vệ người bán của PayPal nhằm thống nhất toàn cầu và làm rõ các giao dịch nào đủ điều kiện hưởng quyền lợi theo chính sách bảo vệ.
 • Chúng tôi đang chỉnh sửa chính sách Bảo vệ người bán của PayPal để không áp dụng khi người bán vận chuyển một hàng hóa thực tế hoặc hoàn thành đơn hàng quá hai ngày sau khi được PayPal thông báo rằng giao dịch này đang bị tranh chấp, đảo ngược hoặc trái phép.
 • Chúng tôi đang làm rõ các điều khoản dịch vụ Thanh toán hàng loạt và Xuất chi hàng loạt của PayPal, bao gồm cả điều khoản rằng các dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng để thực hiện nhiều khoản thanh toán hoặc thanh toán hàng loạt, không dành cho thanh toán riêng lẻ hoặc các khoản thanh toán không đủ điều kiện khác và điều khoản rằng người bán chịu trách nhiệm xin các chấp thuận áp dụng từ người nhận khoản thanh toán hàng loạt.
 • Chúng tôi đang làm rõ các điều khoản chi phối thông tin liên lạc giữa bạn và PayPal.
 • Chúng tôi đang làm rõ vai trò và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu của PayPal liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân bằng dịch vụ PayPal.

Sửa đổi về các khoản phí

 • Hiện tại, phí tranh chấp và các điều khoản và điều kiện hiện hành sẽ áp dụng cho những cư dân Malaysia có tài khoản PayPal và sử dụng dịch vụ PayPal.

Để xem xét Thỏa thuận người dùng đã cập nhật, vui lòng nhấp vào Đây.

 

Thông báo sửa đổi Thỏa thuận pháp lý của PayPal

Phát hành: ngày 14 tháng 10 năm 2020

 

Vui lòng đọc tài liệu này.

Chúng tôi đang thực hiện thay đổi đối với các thỏa thuận pháp lý chi phối mối quan hệ của bạn với PayPal.

Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét kỹ các thông báo bên dưới để bạn sớm quen với những thay đổi sắp tới này.

Bạn không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào vì những thay đổi này sẽ tự động có hiệu lực từ Ngày hiệu lực được quy định dưới đây. Trong trường hợp bạn muốn từ chối những thay đổi này và đóng tài khoản của mình, bạn có thể thực hiện việc đó trước Ngày hiệu lực.

Cập nhật đối với Thỏa thuận người dùng khu vực Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia Châu Âu và Mỹ Latinh, Trung Đông và Châu Phi

Ngày có hiệu lực: 31 tháng 10 năm 2020

(Cư dân Trung Quốc Đại lục, Malaysia và Thái Lan sẽ có ngày hiệu lực từ 16 tháng 11 năm 2020.)

Chúng tôi sẽ thay đổi những nội dung sau đây trong các điều khoản thỏa thuận:

Sửa đổi đối với Thỏa thuận người dùng Tài khoản PayPal (có hiệu lực từ ngày 31 tháng 10 năm 2020) (Với cư dân Trung Quốc Đại lục, Malaysia và Thái Lan, ngày hiệu lực sẽ từ ngày 16 tháng 11 năm 2020.)

 • Chúng tôi đang cập nhật các chính sách mà bạn đồng ý tuân thủ khi mở và sử dụng tài khoản PayPal.
 • Chúng tôi đang làm rõ các trường hợp theo đó các Thỏa thuận Thực thể Thương mại áp dụng cho các tài khoản doanh nghiệp và cá nhân.
 • Chúng tôi đang xây dựng một khoản phí tranh chấp và đã bổ sung các điều khoản và điều kiện áp dụng. (Điều này sẽ không áp dụng cho cư dân của Malaysia, những người nắm giữ tài khoản PayPal và sử dụng dịch vụ PayPal.)
 • Chúng tôi đang cập nhật các quyền tạm dừng và chấm dứt của PayPal liên quan đến khách hàng ở Malaysia.

Sửa đổi đối với các khoản Phí (Có hiệu lực từ ngày 31 tháng 10 năm 2020) (Với cư dân Trung Quốc Đại lục, Malaysia và Thái Lan, ngày hiệu lực sẽ từ ngày 16 tháng 11 năm 2020.)

 • Chúng tôi đang xóa bỏ Phí Người bán đối với các khoản thanh toán trong và ngoài nước cho người bán ở Trung Quốc Đại lục. Giờ đây, người bán cư trú tại Trung Quốc Đại lục sẽ trả Phí Tiêu chuẩn của chúng tôi cho các giao dịch.
 • Chúng tôi đã thay đổi mức phí áp dụng cho một số quốc gia hoặc khu vực nhất định đối với việc rút số dư về tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ trong phần “Rút Số dư của bạn”. Kể từ Ngày hiệu lực nêu trên, việc rút số dư về tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ của người dùng ở Kenya, New Zealand và Singapore sẽ bị tính phí 3,00% – và việc rút số dư về tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ của người dùng ở Chile và Cộng hòa Dominica sẽ bị tính phí 0,50%.
 • Chúng tôi đã thay đổi mức phí áp dụng cho các khoản rút tiền về thẻ đối với người dùng ở Philippines.

Sửa đổi đối với Thỏa thuận Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ nâng cao của PayPal (trước đây là Giải pháp Lưu trữ Chuyên nghiệp và Thiết bị đầu cuối ảo cho Thanh toán trên trang web của PayPal) (Có hiệu lực từ ngày 31 tháng 10 năm 2020)

 • Chúng tôi đã thay đổi tên của Thỏa thuận Giải pháp Lưu trữ Payments Pro trên Trang web và Thiết bị đầu cuối Ảo của PayPal. Tên mới của thỏa thuận này là Thỏa thuận Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ Nâng cao của PayPal. Giải pháp Lưu trữ Payments Pro trên Trang web của PayPal bây giờ sẽ được gọi là “Thanh toán Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ Nâng cao”. Tên mới của thỏa thuận này phản ánh thay đổi nói trên.
 • Vui lòng xem phần “Giới thiệu về Thỏa thuận này” ở đầu Thỏa thuận Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ Nâng cao của PayPal để biết thêm thông tin về các Sản phẩm được nêu trong thỏa thuận này.
 • Chúng tôi đang sửa đổi các điều khoản thông báo để phù hợp hơn với Thỏa thuận Người dùng PayPal (bao gồm cả số lượng thông báo trước cần thiết đối với các thay đổi về thỏa thuận).
 • Chúng tôi đang cập nhật các điều khoản xử lý dữ liệu để phản ánh rằng PayPal là bên kiểm soát dữ liệu cho các dịch vụ xử lý thanh toán và kiểm soát gian lận.
 • Phòng chống Gian lận hiện là một tùy chọn dịch vụ bổ sung trong bộ chức năng Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ Nâng cao. Chúng tôi đã đặt ra các điều khoản và điều kiện cho sản phẩm Phòng chống Gian lận của mình.

Để xem lại bản cập nhật Thỏa thuận Người dùng, vui lòng nhấp vào Đây.

 

Thông báo sửa đổi Thỏa thuận pháp lý của PayPal

Ngày phát hành: 29 tháng 9 năm 2020

 

Vui lòng đọc tài liệu này.

Chúng tôi đang thực hiện thay đổi đối với các thỏa thuận pháp lý chi phối mối quan hệ của bạn với PayPal.

Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét kỹ các thông báo bên dưới để bạn sớm quen với những thay đổi sắp tới này.

Bạn không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào khác vì những thay đổi này sẽ diễn ra tự động vào Ngày hiệu lực được hiển thị bên dưới. Trong trường hợp bạn muốn từ chối những thay đổi này và đóng tài khoản của mình, bạn có thể thực hiện điều đó trước Ngày hiệu lực.

 

Thỏa thuận người dùng cập nhật cho các khu vực Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia châu Âu và Mỹ Latinh, Trung Đông và châu Phi

Ngày có hiệu lực: 31 tháng 10 năm 2020

Chúng tôi sẽ thay đổi những nội dung sau đây trong các điều khoản thỏa thuận:

Sửa đổi đối với Thỏa thuận Người dùng Tài khoản PayPal (Có hiệu lực từ ngày 31 tháng 10 năm 2020)

 • Chúng tôi đang cập nhật các chính sách mà bạn đồng ý tuân thủ khi mở và sử dụng tài khoản PayPal.
 • Chúng tôi đang làm rõ các trường hợp theo đó các Thỏa thuận Thực thể Thương mại áp dụng cho các tài khoản doanh nghiệp và cá nhân.
 • Chúng tôi đang xây dựng một khoản phí tranh chấp và đã bổ sung các điều khoản và điều kiện áp dụng. (Điều này sẽ không áp dụng cho cư dân của Trung Quốc Đại lục, những người nắm giữ tài khoản PayPal và sử dụng dịch vụ PayPal.)
 • Chúng tôi đang cập nhật các quyền tạm dừng và chấm dứt của PayPal liên quan đến khách hàng ở Malaysia.

Sửa đổi về Phí (Có hiệu lực từ ngày 31 tháng 10 năm 2020)

 • Chúng tôi đang xóa bỏ Phí Người bán đối với các khoản thanh toán trong và ngoài nước cho người bán ở Trung Quốc Đại lục. Giờ đây, người bán cư trú tại Trung Quốc Đại lục sẽ trả Phí Tiêu chuẩn của chúng tôi cho các giao dịch.
 • Chúng tôi đã thay đổi mức phí áp dụng cho một số quốc gia hoặc khu vực nhất định đối với việc rút số dư về tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ trong phần “Rút Số dư của bạn”. Kể từ Ngày hiệu lực nêu trên, việc rút số dư về tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ của người dùng ở Kenya, New Zealand và Singapore sẽ bị tính phí 3,00% – và việc rút số dư về tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ của người dùng ở Chile và Cộng hòa Dominica sẽ bị tính phí 0,50%.
 • Chúng tôi đã thay đổi mức phí áp dụng cho các khoản rút tiền về thẻ đối với người dùng ở Philippines.

 

Sửa đổi đối với Thỏa thuận Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ nâng cao của PayPal (trước đây là Giải pháp Lưu trữ Chuyên nghiệp và Thiết bị đầu cuối ảo cho Thanh toán trên trang web của PayPal) (Có hiệu lực từ ngày 31 tháng 10 năm 2020)

 • Chúng tôi đã thay đổi tên của Thỏa thuận Giải pháp Lưu trữ Payments Pro trên Trang web và Thiết bị đầu cuối Ảo của PayPal. Tên mới của thỏa thuận này là Thỏa thuận Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ Nâng cao của PayPal. Giải pháp Lưu trữ Payments Pro trên Trang web của PayPal bây giờ sẽ được gọi là “Thanh toán Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ Nâng cao”. Tên mới của thỏa thuận này phản ánh thay đổi nói trên.
 • Vui lòng xem phần “Giới thiệu về Thỏa thuận này” ở đầu Thỏa thuận Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ Nâng cao của PayPal để biết thêm thông tin về các Sản phẩm được nêu trong thỏa thuận này.
 • Chúng tôi đang sửa đổi các điều khoản thông báo để phù hợp hơn với Thỏa thuận Người dùng PayPal (bao gồm cả số lượng thông báo trước cần thiết đối với các thay đổi về thỏa thuận).
 • Chúng tôi đang cập nhật các điều khoản xử lý dữ liệu để phản ánh rằng PayPal là bên kiểm soát dữ liệu cho các dịch vụ xử lý thanh toán và kiểm soát gian lận.
 • Phòng chống Gian lận hiện là một tùy chọn dịch vụ bổ sung trong bộ chức năng Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ Nâng cao. Chúng tôi đã đặt ra các điều khoản và điều kiện cho sản phẩm Phòng chống Gian lận của mình.

Để xem lại bản cập nhật Thỏa thuận Người dùng, vui lòng nhấp vào Đây.

 

Thông báo sửa đổi Thỏa thuận pháp lý của PayPal

Phát hành: Ngày 12 tháng 6 năm 2020

 

Vui lòng đọc tài liệu này.

Chúng tôi đang thực hiện thay đổi đối với các thỏa thuận pháp lý chi phối mối quan hệ của bạn với PayPal.

Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét kỹ các thông báo bên dưới để bạn sớm quen với những thay đổi sắp tới này.

Bạn không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào khác vì những thay đổi này sẽ diễn ra tự động vào Ngày hiệu lực được hiển thị bên dưới. Trong trường hợp bạn muốn từ chối những thay đổi này và đóng tài khoản của mình, bạn có thể thực hiện trước Ngày hiệu lực.

 

Thỏa thuận người dùng cập nhật cho các khu vực Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia Châu Âu và Mỹ Latinh, Trung Đông và Châu Phi

Hiệu lực: Ngày 31 tháng 7 năm 2020

Chúng tôi sẽ thay đổi những nội dung sau đây trong các điều khoản thỏa thuận:

 • Chúng tôi đã thêm các mặt hàng mua để bán lại, bao gồm các giao dịch một mặt hàng hoặc nhiều mặt hàng, là các mặt hàng sẽ không đủ điều kiện để hoàn tiền theo chương trình Bảo vệ người mua của PayPal.
 • Chúng tôi đã sửa đổi phần điều kiện hưởng quyền lợi chương trình Bảo vệ người mua của PayPal, ghi rõ rằng nếu bạn là người mua, bạn cũng phải tìm cách trực tiếp liên hệ với người bán để giải quyết vấn đề trước khi gửi tranh chấp lên Trung tâm giải quyết tranh chấp.
 • Nếu bạn là người bán và bị thua trong vụ khiếu nại theo chương trình Bảo vệ người mua của PayPal và người mua khiếu nại rằng mặt hàng Không hề giống như mô tả thì bạn có thể không phải nhận lại mặt hàng hoặc bạn có thể phải nhận lại mặt hàng và thanh toán chi phí vận chuyển gửi trả hàng.
 • Chúng tôi đã bổ sung các điều khoản vào phần chương trình Bảo vệ người bán của PayPal. Các điều khoản mới bao gồm:
  • một số hàng hóa phi vật thể có thể đủ điều kiện hưởng quyền lợi chương trình Bảo vệ người bán của PayPal, nhưng phải đáp ứng một số Yêu cầu bổ sung đối với hàng hóa phi vật thể;
  • để đủ điều kiện hưởng quyền lợi chương trình Bảo vệ người bán của PayPal, người bán phải đáp ứng một yêu cầu cơ bản mới, đó là khoản thanh toán phải được đánh dấu là "đủ điều kiện" hoặc "đủ điều kiện một phần" trong trường hợp có khiếu nại về Giao dịch trái phép hoặc "đủ điều kiện" trong trường hợp có khiếu nại Không nhận được hàng trong phần Bảo vệ người bán của PayPal trên trang Chi tiết giao dịch.
  • Chúng tôi đã nêu rõ những yêu cầu áp dụng đối với bằng chứng vận chuyển hoặc giao hàng đối với cả hàng hóa hữu hình và phi vật thể

Để xem lại bản cập nhật Thỏa thuận người dùng, vui lòng nhấp vào Đây.