ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโปรแกรมคะแนนสะสมฟรีแลนซ์ PayPal

PayPal Pte. Ltd. (“PayPal”) มอบส่วนลดแบบรับเงินคืน 1% (สูงสุด 20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน) ให้แก่ลูกค้า PayPal ที่ได้รับการชำระเงินที่มีสิทธิ์ตรงตามเกณฑ์จากจากผู้รับบางราย โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (“ข้อเสนอ”)

1. ข้อเสนอจะเริ่มต้นวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ("ระยะเวลา")

2. ลูกค้าจะสามารถรับเงินคืนได้สูงสุด 20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในแต่ละเดือนปฏิทินในระยะเวลาที่กำหนด

3. การรับสิทธิ์มีวิธีดังนี้
  1. คุณต้องมีบัญชี PayPal ในประเทศไทยที่ใช้งานอยู่และอยู่ในสถานะที่ดี (เช่น ไม่ถูกปิด ล็อค หรือจำกัดการใช้งาน)
  2. คุณต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อเสนอและกรอกแบบฟอร์มใน www.paypal.com/th/freelancer สิทธิ์ในการรับข้อเสนอของคุณจะเริ่มต้นในเดือนปฏิทินที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ในระยะเวลาที่กำหนด
  3. คุณต้องได้รับการชำระเงินหลายรายการจากผู้ส่งที่มีสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ใน www.paypal.com/th/freelancer-platforms การชำระเงินหลายรายการต้องชำระในสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินภายในประเทศของคุณ และต้องได้รับไม่ต่ำกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า) ในแต่ละเดือนปฏิทิน

4. ส่วนลดแบบเงินคืนจะคำนวณโดยไม่รวมการคืนเงินใดๆ

5. PayPal จะฝากเงินส่วนลดแบบรับเงินคืนเข้าบัญชี PayPal ของคุณเป็นรายเดือนในรูปแบบของเงินค้างชำระ และไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่เกิน 90 วันหลังจากที่คุณได้รับการชำระเงินที่มีสิทธิ์ เราจะจ่ายเงินส่วนลดแบบรับเงินคืนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และการแปลงสกุลเงินที่จำเป็นสำหรับการคำนวณเงินในสกุลเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐฯ จะเป็นไปตามการแปลงสกุลเงินของ PayPal ณ เวลาที่คำนวณ

6. คุณต้องแจ้งให้ PayPal ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถ้ามีข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนใดๆ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินส่วนลดคืน หลังจากระยะเวลานี้ จะถือว่าคุณยอมรับว่าได้รับเงินส่วนลดดังกล่าวแล้ว

7. PayPal ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การชำระเงินใดๆ ก็ตามในทุกกรณี ถ้า PayPal ตรวจสอบแล้วพบว่าคุณนำข้อเสนอส่วนลดแบบรับเงินคืนนี้ไปแก้ไขดัดแปลง หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือได้รับประโยชน์จากการนำข้อเสนอส่วนลดแบบรับเงินคืนไปแก้ไขดัดแปลงหรือใช้ผิดวัตถุประสงค์

8. PayPal ขอสงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการใดๆ ที่อาจสามารถทำได้ ซึ่งรวมถึงการยกเลิก สิ้นสุด แก้ไข หรือระงับข้อเสนอ และ/หรือ ตัดสิทธิ์ลูกค้าใดๆ ได้ตลอดเวลา โดยอาจแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบหรือไม่ก็ได้ และไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้า ลูกค้าสามารถขอรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปรับปรุงได้ (ถ้ามี) โดยเข้าสู่ระบบใน www.paypal.com/th/freelancer