User Agreement for PayPal Service

>> Zobraziť všetky právne zmluvy

Zmluva s používateľom služby PayPal

Dátum poslednej aktualizácie: 1. októbra 2019

 

Táto zmluva obsahuje sedemnásť častí (vrátane obsahu). Kliknutím na odkazy nižšie môžete prejsť na ľubovoľnú časť. Nadpisy a podnadpisy uvedené nižšie slúžia iba ako referencia a neobmedzujú rozsah častí. Vymedzenie niektorých osobitných výrazov sa nachádza v časti 16 vo vymedzení pojmov. Podčiarknuté slová v tejto zmluve a na našej webovej lokalite odkazujú na relevantné informácie.

 

 

Prejsť na časť:

1. Náš vzťah s vami
2. Váš účet a zostatky
3. Zdroje financovania
4. Posielanie peňazí
5. Prijímanie peňazí
6. Výber prostriedkov a speňaženie elektronických peňazí
7. Trvanie platnosti a zrušenie účtu
8. Poplatky a prepočet meny
9. Zakázané činnosti
10. Vaša zodpovednosť – kroky, ktoré môžeme podniknúť
11. Program ochrany predajcu
12. Chyby a neoprávnené transakcie
13. Ochrana kupujúceho PayPal
14. Spory so spoločnosťou PayPal
15. Všeobecné ustanovenia
16. Vymedzenie pojmov
Príloha 1. Tabuľka poplatkov

Táto zmluva je právne záväznou dohodou medzi vami a spoločnosťou PayPal a vzťahuje sa na používanie služieb.

Podmienky pravidiel používania služby PayPal a pravidiel darčekových kupónov obchodníka , ktoré sú uvedené na vstupnej stránke „Právne zmluvy“, sú do tejto zmluvy začlenené prostredníctvom odkazu a stanovujú ďalšie podmienky a pravidlá týkajúce sa služieb. V tejto zmluve sa vyššie uvedeným dokumentom hovorí „pomocné dokumenty“. V snahe predísť pochybnostiam sa ozrejmuje, že pomocné dokumenty ani časti tejto zmluvy, ktoré obsahujú podmienky pomocných dokumentov, nepredstavujú rámcové dohody v zmysle smernice EÚ o platobných službách (2007/64/ES), druhej smernice EÚ o platobných službách (EÚ) 2015/2366) (ďalej ako „SPS2“) ani sa nimi nevykonávajú tieto smernice v členských štátoch EÚ ani EHS.

 

Uzatvorenie zmluvy

Pri registrácii v službe je potrebné, aby ste si prečítali všetky podmienky a pravidlá uvedené v tejto zmluve (vrátane aktualizácií podmienok, pravidiel a podmienok odmien uvedených nižšie) a súhlasili s nimi.

Všetky budúce zmeny popísané v aktualizáciách podmienok, ktoré budú v čase vašej registrácie k službám uvedené na stránke „Právne zmluvy“ na webovej lokalite spoločnosti PayPal, sú zahrnuté v tejto zmluve prostredníctvom odkazu a nadobudnú účinnosť podľa príslušnej aktualizácie pravidiel.

Táto zmluva, ďalšie právne podmienky a právne informácie poskytnuté v súvislosti s používaním služby PayPal sú umiestnené na webovej lokalite spoločnosti PayPal (zvyčajne na vstupnej stránke „Právne zmluvy“). Tieto informácie vám taktiež môžeme poslať alebo sa môžu objaviť na miestach na webovej lokalite spoločnosti PayPal alebo iných webových lokalitách tam, kde budú relevantné v súvislosti s používaním služieb PayPal.

Táto zmluva sa vám poskytuje a je uzavretá len v angličtine. Súhlasíte s tým, že akékoľvek vaše použitie služieb predstavuje váš súhlas s touto zmluvou, a preto vám odporúčame uschovať alebo vytlačiť si ju (vrátane všetkých pravidiel).

Ak chcete používať služby PayPal, spoločnosť PayPal môže vyžadovať, aby ste si založili účet PayPal (vrátane účelu posielania alebo prijímania platieb alebo ako prostriedok na prihlásenie sa k službám tretích strán, bez obmedzenia).

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE – KĽÚČOVÉ RIZIKÁ A PODMIENKY

Toto je dôležitý dokument, ktorý je potrebné pri rozhodovaní sa o používaní služieb pozorne preštudovať a vziať do úvahy. Pred súhlasom s touto zmluvou si pozorne prečítajte podmienky, ktoré sú v nej uvedené. Táto zmluva rovnako uvádza niektoré riziká spojené s používaním služieb PayPal a postupy, ako bezpečne vykonať platby online prostredníctvom služby PayPal.

Nesiete výlučnú zodpovednosť za pochopenie a dodržiavanie všetkých právnych predpisov, pravidiel a nariadení vašej príslušnej jurisdikcie, ktoré sa na vás môžu vzťahovať v súvislosti s používaním služieb, napríklad vrátane právnych predpisov, pravidiel či nariadení, ktoré sa týkajú regulovanej činnosti, licencovanej činnosti, činnosti v rámci vývozu alebo dovozu, daní alebo transakcií v cudzej mene.

Berte do úvahy nasledujúce riziká a kľúčové podmienky vzťahujúce sa na používanie služieb:

Riziko storna platby

Platby prijaté do účtu PayPal môžu byť neskôr stornované, napríklad ak sa platba stane predmetom chargebacku, storna, sťažnosti alebo sa stane inak neplatnou. To pre niektorých predajcov znamená, že platby, ktoré dostali na svoje účty, môžu byť vrátené odosielateľovi alebo inak odstránené z ich účtu potom, čo dostali zaplatené alebo doručili tovar alebo predané služby.

Kľúčovou podmienkou na splnenie kritérií programu ochrany predajcu je v prípade hmotných položiek to, že predajca musí tovar odoslať na adresu uvedenú na stránke podrobností o transakcii. Ak je tovar doručený osobne alebo predajca odošle tovar na inú adresu (napríklad, ak vás kupujúci požiada o doručenie na adresu do práce alebo ide o doručenie daru na adresu obdarovaného), nespĺňate kritériá na vrátenie peňazí stanovené podmienkami programu.

Rizikám vrátenia platby z vášho účtu sa môžete vyhnúť dodržiavaním kritérií uvedených v programe ochrany predajcu spoločnosti PayPal a ostatných postupov pre predajcov uvedených v časti Centrum zabezpečenia, ktorá je dostupná z väčšiny stránok na webovej lokalite spoločnosti PayPal.

Ak porušíte túto zmluvu vrátane pravidiel používania služby PayPal alebo akúkoľvek inú zmluvu uzavretú so spoločnosťou PayPal, môžeme zrušiť, pozastaviť alebo obmedziť prístup k vášmu účtu, našim službám alebo obmedziť prístup k vašim finančným prostriedkom do takej miery a na tak dlhú dobu, ako je primerané na ochranu rizika zodpovednosti (prečítajte si časť 10.2h). V snahe predísť pochybnostiam uvádzame, že za porušenie časti 10.6 (Informácie o vás) môžeme permanentne zablokovať váš účet.

Riziko zadržania platieb spoločnosťou PayPal

Berte na vedomie, že aj keď máte jeden účet PayPal, váš účet má dve oddelené funkcie, funkciu platieb a funkciu rezervy. Schopnosť pristúpiť k finančným prostriedkom v účte a vykonať platobné transakcie z účtu záleží od toho, predmetom akej funkcie sú finančné prostriedky v danom čase. Na účely tejto zmluvy sa vymedzujú tieto pojmy:

 • Časť účtu, ktorá predstavuje funkčnosť platenia, budeme nazývať „platobný účet“. Platobný účet je operačná časť vášho účtu, prostredníctvom ktorej máte prístup k finančným prostriedkom, a ktorá môže byť použitá na vykonávanie platobných transakcií.
 • Časť účtu, ktorá predstavuje funkciu rezervy, budeme nazývať „rezervný účet“. Prístup k rezervnému účtu je obmedzený a vy nemáte možnosť získať prístup k finančným prostriedkom v rezervnom účte alebo vykonať platobné transakcie s finančnými prostriedkami v rezervnom účte. Finančné prostriedky v rezervnom účte môžu byť označené, napríklad stavom „čakajúce na spracovanie“, „nezaúčtované“, „pozastavené“.

Príklady situácií, keď môže spoločnosť PayPal pozastaviť finančné prostriedky na účely zníženia rizika, zahŕňajú:

 • elektronický šek alebo bankový platobný prevod Pridanie finančných prostriedkov (prečítajte si časť 3.3),
 • Zdržanie na základe spracovávania obchodníkom (prečítajte si časť 4.7),
 • Rezerva (prečítajte si časť 10.4),
 • Kontrola platby (prečítajte si časť 5.2),
 • Zadržanie platby (prečítajte si časť 10.5),
 • Zakázaná činnosť a kroky vykonané spoločnosťou PayPal (prečítajte si časti 9 a 10),

Spory.

Ak chcete otvoriť spor prostredníctvom centra riešení spoločnosti PayPal, musíte tak urobiť do 180 dní od vykonania platby.

Uskutočnenie platby

Vezmite do úvahy, že spoločnosť PayPal vykoná váš platný platobný príkaz prostredníctvom účtu PayPal a pripíše sumu poskytovateľovi platobných služieb osoby, ktorej príkaz posielate. Príkaz sa po dátume zadania vykoná hneď ako to platobné schémy spoločnosti PayPal umožnia (čo môže byť nasledujúci pracovný deň). Tento čas vykonania je predmetom určitých podmienok a viac informácií o vykonaní platobných príkazov je uvedených v časti 4.1 tejto zmluvy.

Počas používania služby PayPal musíte brať do úvahy takéto riziká a rady.

Ak chcete získať viac informácií o službe PayPal, prečítajte si naše Najdôležitejšie informácie o platbách a službách.

Nadpisy a podnadpisy uvedené nižšie slúžia iba ako referencia a neobmedzujú rozsah častí. Niektoré pojmy majú osobitné vymedzenia, ktoré uvádzame v časti 16 alebo bežne v texte tejto zmluvy. V tejto zmluve a na našej webovej lokalite nájdete aj podčiarknuté slová, ktoré odkazujú na relevantné informácie.

 

1. Náš vzťah s vami

1.1 Spoločnosť PayPal je iba poskytovateľom platobnej služby PayPal (Európa) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembursko B 118 349) je riadne zaregistrovaná finančná inštitúcia v zmysle článku 2 zákona z 5. apríla 1993 o novele vo finančnom sektore (ďalej označovaný ako zákon) a je pod finančnou kontrolou luxemburskej finančnej inštitúcie Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisia pre dohľad nad finančným sektorom).

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti PayPal je vydávanie elektronických peňazí a poskytovanie služieb úzko zviazaných s vydávaním elektronických peňazí. Opis hlavných charakteristík služby PayPal je uvedený v dokumente Najdôležitejšie informácie o platbách a službách, ktorý je k dispozícii prostredníctvom odkazu Právne zmluvy na každej stránke webovej lokality PayPal. Keďže je služba limitovaná na elektronické peniaze, ktoré sa nekvalifikujú ako vklad alebo investícia podľa luxemburského zákona, nie ste pod ochranou luxemburských programov garancie vkladu alebo odškodnenia investora zastrešovaných inštitúciou Conseil de protection des déposants et des investisseurs (Rada ochrany vkladateľov a investorov). Služba PayPal vám umožňuje posielať platby tretím stranám a prijímať platby od tretích strán. PayPal je nezávislý dodávateľ za každých okolností. Spoločnosť PayPal nemá kontrolu nad zodpovednosťou alebo legálnosťou (ani ich nepredpokladá) produktov a služieb, za ktoré sa platí prostredníctvom našich služieb. Nezaručujeme identitu žiadneho používateľa, ani to, že kupujúci alebo predajca dokončí transakciu. Vezmite do úvahy, že existujú riziká obchodovania s neplnoletými osobami alebo osobami s falošnou identitou.

1.2 Vaše súkromie Ochrana vášho súkromia je pre spoločnosť PayPal veľmi dôležitá. Prečítajte si naše pravidlá ochrany osobných údajov (nazývané aj vyhlásenie o ochrane osobných údajov), aby ste lepšie porozumeli našim záväzkom, pokiaľ ide o ochranu vášho súkromia, ako aj tomu, ako používame a poskytujeme vaše údaje.

1.3 Postúpenie. Nesmiete postupovať práva ani povinnosti uvedené v tejto zmluve bez predchádzajúceho písomného povolenia od spoločnosti PayPal. Nemáte povolené previesť účet na tretiu stranu. Spoločnosť PayPal si vyhradzuje právo kedykoľvek previesť alebo postúpiť túto zmluvu alebo akékoľvek práva alebo povinnosti v nej uvedené bez vášho súhlasu. To neovplyvňuje vaše právo na zrušenie vášho účtu podľa časti 7.

1.4 Komunikácia s vami.

1.4.1 Jazyky. Táto zmluva sa uzatvára len v angličtine. Komunikovať s vami budeme len v angličtine.

1.4.2 Oznámenia pre vás. Súhlasíte s tým, že spoločnosť PayPal vám môže poskytnúť prístup k oznámeniu alebo iným informáciám uverejnením informácie na webovej lokalite PayPal (vrátane odoslania informácie, ktorá je prístupná iba po prihlásení sa do účtu), odoslaním správy na e-mailovú adresu uvedenú vo vašom účte, zatelefonovaním alebo odoslaním textovej správy (SMS). Ak chcete dostávať informácie a oznámenia o službách, musíte mať prístup na internet a e-mailový účet. S výnimkou dodatkov k tejto zmluve sa takéto oznámenia považujú za doručené do 24 hodín od času odoslania e-mailovej správy alebo uverejnenia na webovej lokalite spoločnosti PayPal. Ak je oznámenie odoslané poštou, budeme ho považovať za doručené do troch pracovných dní od odoslania. Môžete nás požiadať o akékoľvek právne oznámenia (vrátane tejto zmluvy) a my vám ich poskytneme vo forme, ktorá vám umožní uchovať a reprodukovať informácie (napríklad prostredníctvom e-mailovej správy) a môžete zrušiť súhlas na doručovanie oznámení elektronickou formou kontaktovaním spoločnosti PayPal ako je popísané v časti 1.6 nižšie. Spoločnosť PayPal vám môže za poskytnutie fyzických kópií naúčtovať poplatok za žiadosť o dokumenty (podľa prílohy 1). V prípade, že svoj súhlas s doručovaním komunikácie elektronickou formou zrušíte, si spoločnosť PayPal vyhradzuje právo na zrušenie vášho účtu (podľa časti 7).

1.5 Oznámenia pre spoločnosť PayPal. Oznámenia spoločnosti PayPal, ktoré súvisia s touto zmluvou, musia byť odoslané poštou na adresu centrály spoločnosti PayPal: PayPal (Európa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., do rúk právneho oddelenia, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

1.6 Dodatky k tejto zmluve. Túto zmluvu môžeme kedykoľvek doplniť a pridať alebo z nej odstrániť informácie vrátane poplatkov a iných súm, ktoré súvisia s vaším účtom (ako je uvedené v prílohe 1) (ďalej len ako „zmena“), zverejnením oznámenia zmene prostredníctvom zverejnenia revidovanej verzie na webovej lokalite spoločnosti PayPal. Zmena bude nami jednostranne vykonaná a vy ju budete musieť akceptovať po doručení oznámenia o zmene. O každej zmene vás budeme informovať 2 mesiace dopredu a zmena vstúpi do platnosti po vypršaní 2 mesiacov od oznámenia. Výnimku tvoria situácie, keď bude zmena vyžadovaná zákonom alebo bude súvisieť s pridaním novej služby, dodatočnej funkcie k existujúcim službám alebo akoukoľvek zmenou, ktorá neobmedzí vaše práva a nerozšíri vaše povinnosti. V týchto prípadoch bude zmena vykonaná okamžite a bez predošlého oznámenia.

Ak s nejakou zmenou nesúhlasíte, musíte uzavrieť svoj účet podľa postupu uzatvorenia účtu uvedeného v časti 7 (Obdobie trvania platnosti a zrušenie účtu). Ak nebudete počas 2 mesiacov proti zmene namietať zrušením účtu, považujeme to za súhlas so zmenami. Aj keď účet môžete kedykoľvek bezplatne zrušiť, vezmite do úvahy, že aj po vypovedaní tejto zmluvy naďalej nesiete zodpovednosť za akékoľvek skutky vykonané pred vypovedaním zmluvy. Ďalšie informácie získate v časti 7 (Obdobie trvania platnosti a zrušenie účtu).

1.7 Kritériá oprávnenosti. Ak chcete spĺňať kritériá na používanie našich služieb, musíte i) byť obyvateľom jednej z krajín uvedených na stránke PayPal vo svete, ii) mať právo uzavrieť kontrakt, a iii) ak ste fyzickou osobou, mať aspoň 18 rokov. Ďalej založením účtu vyjadrujete a zaručujete, že nekonáte v mene či v prospech niekoho iného, okrem prípadu ak zakladáte účet pre spoločnosť, ktorá vás zamestnáva, alebo na jej pokyn. Ak nekonáte v mene spoločnosti, ktorá vás zamestnáva, nový účet musí byť na vaše meno. Táto zmluva sa vzťahuje iba na používateľov Spojeného kráľovstva a relevantných krajín. Ak ste obyvateľom inej krajiny, môžete si zmluvu zobraziť na webovej lokalite spoločnosti PayPal vo vašej krajine (ak je k dispozícii).

Späť na začiatok

 

2 Váš účet a zostatky

2.1 Osobné a firemné účty. Ponúkame nasledujúce typy účtov: osobné a firemné účty. Ak nie je dohodnuté inak, môžete vlastniť najviac jeden osobný a jeden firemný účet. Držitelia určitých osobných účtov možno budú musieť aktualizovať svoje účty (táto operácia môže vyžadovať poskytnutie ďalších informácií spoločnosti PayPal), aby mohli používať všetky funkcie, ktoré sú v osobnom účte k dispozícii. Založením firemného účtu a súhlasom s podmienkami uvedenými v tejto zmluve potvrdzujete, že nezakladáte účet primárne na osobné, rodinné alebo domáce účely. Súhlasíte s tým, že váš účet sa skladá z platobného a rezervného účtu.

2.2 zostatok. Zostatok na účte predstavuje sumu elektronických peňazí, ktoré sú k dispozícii na platby z tohto účtu podľa podmienok tejto zmluvy. Ak na účte necháte zostatok, nebudete získavať úroky ani žiadne iné zárobky, keďže európske zákony zakazujú vyplácanie úrokov z elektronických peňazí, pretože tie predstavujú ekvivalent hotovosti, nie vkladu.

Nemusíte si na účte vždy nechávať zostatok, ale ak chcete službu použiť na zaplatenie inému používateľovi, musíte mať na účte dostačujúci zostatok na pokrytie sumy platby (a transakčných poplatkov). 

Je to preto, lebo keď zaplatíte inému používateľovi, povoľujete nám previesť elektronické peniaze z vášho zostatku na účet príjemcu, zakaždým podľa vášho platobného príkazu a v súlade s podmienkami tejto zmluvy. 

Ak chcete mať zostatok na svojom účte, môžete, v súlade s podmienkami tejto zmluvy:

 • prijať platbu na účet od niekoho iného alebo
 • získať elektronické peniaze zaplatením ekvivalentnej sumy z vašich finančných zdrojov. Môžete urobiť toto:
  • automaticky použiť príslušné zdroje financovania na pokrytie platieb, ktoré prostredníctvom nás posielate iným používateľom (a transakčných poplatkov, ktoré zaplatíte nám). Odoslanie platby z banky alebo od vydavateľa karty spoločnosti PayPal je zodpovednosťou banky alebo vydavateľa karty, alebo
  • Použiť funkciu Pridať finančné prostriedky, ktorá je k dispozícii v rozhraní účtu, a zaplatiť alebo požiadať nás o stiahnutie platby z bankového účtu na základe oprávnenia, ktoré nám dáte pri pripojení bankového účtu ako zdroja financovania (prečítajte si časť 3.3).

2.3 Údaje o účte (vrátane zostatku a informácií o transakciách). Pokiaľ nemáte obmedzený prístup k účtu, po prihlásení sa do účtu môžete získať prístup k podrobnostiam o vykonaných platobných transakciách a iné informácie súvisiace s históriou transakcií v účte a so zostatkom. Kľúčové informácie o platbách vám budú zaslané prostredníctvom e-mailu a po prihlásení sa do účtu budete mať vždy k dispozícii aktuálnu históriu transakcií. V časti História v účte máte taktiež prístup k prehľadu, ktorý je možné stiahnuť. Časť História taktiež zobrazuje všetky vaše poplatky a ostatné zaúčtované sumy v účte za príslušné obdobie. Časť História sa zaktualizuje a bude k dispozícii až vtedy, keď na účte nastane nejaká aktivita alebo vám za príslušné obdobie zaúčtujeme nejaké poplatky. Spoločnosť PayPal si vyhradzuje právo na zaúčtovanie poplatku za poskytnutie dodatočných informácií alebo za poskytnutie histórie transakcií a ďalších informácií o poplatkoch iným spôsobom. Spôsob, akým poskytujeme informácie o transakcii vám umožní uchovať a reprodukovať informácie v nezmenenom stave, napríklad vytlačením kópie. Spoločnosť PayPal zaručuje, že detaily každej transakcie budú k dispozícii online minimálne po dobu 13 mesiacov od momentu zverejnenia. Súhlasíte s tým, že transakcie si budete prehliadať prostredníctvom histórie v účte, namiesto periodického prehľadu zasielaného poštou. 

2.4 Započítanie. Súhlasíte s tým, že z vašich účtov, ktorých ste držiteľom alebo ktoré sú pod vašou kontrolou, smieme strhnúť ľubovoľné poplatky alebo iné sumy, ktoré nám dlhujete (ak tomu nebráni insolvenčný zákon), a iné také sumy, ktoré dlhujete iným členom skupiny spoločností PayPal (okrem iného vrátane súm za akékoľvek služby poskytované niektorým členom skupiny spoločností PayPal. Jednoducho povedané, naše právo na vyrovnanie vašich dlhov využitím vašich zostatkov znamená, že príslušné poplatky alebo iné sumy zmienené v tejto časti smieme strhnúť zo zostatku na vašom účte, ktorého ste držiteľom alebo ktorý je pod vašou kontrolou.

2.5 Dlžné sumy. Keď celková suma, ktorú nám dlhujete, prekročí sumu zostatku vo vašom účte, môžeme váš zostatok zobraziť ako zápornú hodnotu, ako vyjadrenie čistej dlžnej sumy.

2.6 zostatky vo viacerých menách. Ak budete mať na účte zostatok, môžeme vám povoliť previesť ho na zostatok v inej mene. Za prepočet meny sa vám bude účtovať poplatok vymedzený v časti A3.1.1 prílohy č. 1 (podľa časti 8.2).

Ak zostatok v nejakej mene vo vašom účte zobrazuje, že nám z akéhokoľvek dôvodu dlhujete sumu finančných prostriedkov, môžeme si dlžnú sumu kompenzovať použitím finančných prostriedkov zo zostatku v inej mene, strhnutím dlžnej sumy z peňazí, ktoré dostanete na účet, z peňazí, ktoré sa pokúsite vybrať či poslať na svoj alebo iný účet, či strhnutím finančných prostriedkov z akýchkoľvek výberov, ktoré sa pokúsite uskutočniť. Ak budete mať počas 21 dní zostatok, ktorý predstavuje dlžnú sumu voči spoločnosti PayPal, no nie je v eurách, spoločnosť PayPal skonvertuje dlžnú sumu na eurá. Bude vám pritom zúčtovaný poplatok za prepočet meny v súlade s časťou A3.1.1 prílohy 1 za prepočet sumy, ktorú nám dlhujete, na eurá (podľa časti 8.2).

Nesiete plnú zodpovednosť za všetky riziká spojené s udržiavaním zostatkov v rôznych menách (vrátane rizika, že hodnota zostatkov podlieha fluktuácii v súvislosti so zmenou výmenných kurzov, ktorá môže po čase vyústiť v signifikantný pokles hodnoty zostatkov). Súhlasíte, že viaceré meny nebudete používať na špekulatívne obchodovanie.

2.7 Záložné právo. Na zabezpečenie dodržiavania tejto zmluvy poskytujete spoločnosti PayPal právny nárok na finančné prostriedky vo svojom účte ako záruku v prípade akejkoľvek dlžnej sumy. Tomu sa hovorí aj „záložný nárok“ alebo „záložné právo“ vo vašom účte.

 

Späť na začiatok

3. Zdroje financovania.

3.1 Priradenie zdroja financovania. Ako zdroj financovania účtu môžete priradiť debetnú kartu, kreditnú kartu, predplatenú kartu (v niektorých prípadoch), bankový účet alebo účet PayPal Credit alebo toto priradenie zrušiť. Informácie o zdroji financovania (napríklad číslo kreditnej karty a dátum skončenia jej platnosti) udržiavajte aktuálne. Ak sa tieto informácie zmenia, môžeme ich aktualizovať na základe vlastného uváženia bez vášho zásahu, podľa informácií poskytnutých vašou bankou alebo vydavateľom karty a tretími stranami (okrem iného vrátane partnerov finančných služieb a sietí kariet). Ak nechcete, aby sme vaše informácie o zdroji financovania aktualizovali, môžete kontaktovať svoju banku alebo vydavateľa karty a požiadať o to, alebo odstrániť spôsob platby zo svojho profilu účtu. Ak budeme aktualizovať vaše údaje o zdrojoch financovania, môžeme zachovať priradené nastavenia predvolieb.

Svoju kartu alebo bankový účet máte možnosť potvrdiť, čo nám umožní overiť ich platnosť a skutočnosť, že ste ich majiteľom. Môžete tak urobiť pomocou postupu priradenia a potvrdenia karty (v prípade kariet), postupu potvrdenia účtu (v prípade bankových účtov) alebo iných postupov, o ktorých vás budeme informovať alebo ktoré z času na čas zverejníme.

3.2. Karty.

Priradením debetnej karty, kreditnej karty alebo (v niektorých prípadoch) predplatenej karty ako zdroja financovania poskytujete spoločnosti PayPal trvalé oprávnenie na automatické zúčtovanie sumy z danej karty potrebnej na nákup elektronických peňazí, ktoré sú potrebné na pokrytie na vašom účte:

 • platobného príkazu (a úhradu našich transakčných poplatkov), ak je príslušná karta na základe tejto zmluvy platným zdrojom financovania daného platobného príkazu a
 • ak ste zaregistrovaný v službe PayPal ako používateľ s bydliskom v Spojenom kráľovstve, všetkých súm, ktoré dlhujete spoločnosti PayPal v súvislosti s vašou aktivitou ako príjemca platieb prostredníctvom služieb.

Toto trvalé oprávnenie týkajúce sa ktorejkoľvek karty môžete ukončiť tak, že kartu odstránite zo zdrojov financovania v profile svojho účtu.

3.3 Bankové účty. Priradením bankového účtu ako zdroja financovania poskytujete spoločnosti PayPal trvalé oprávnenie (v súlade s podmienkami mandátu, na základe ktorého vaša banka zriadila a udržiava dané oprávnenie) na automatické zúčtovanie sumy z vášho bankového účtu, ktorá je potrebná na nákup elektronických peňazí do vášho zostatku:

 • požadovanej na realizáciu platobného príkazu na platbu inému používateľovi (plus našich transakčných poplatkov), ak je príslušný bankový účet platným zdrojom financovania daného platobného príkazu na základe tejto zmluvy;
 • pri použití funkcie Pridať finančné prostriedky v rozhraní účtu a
 • požaduje sa na realizáciu sumy, ktorú dlhujete spoločnosti PayPal v súvislosti s vašou aktivitou ako príjemcom platieb prostredníctvom služieb, ak ste zaregistrovaný v službe PayPal ako používateľ s bydliskom v Spojenom kráľovstve.

Spoločnosti PayPal poskytujete právo opätovne zadať akékoľvek vami schválené inkaso, ktoré sa neuskutoční z dôvodu nedostatku alebo nedostupnosti finančných prostriedkov. Súhlasíte s tým, že ak zrušíte akékoľvek priame inkaso (okrem iného aj priame inkaso SEPA), nahradíte nám hodnotu zakúpeného tovaru alebo služieb spolu s výnosmi z daného priameho inkasa.

Súhlasíte s tým, že ak spoločnosť PayPal prijme platbu z vášho bankového účtu na zaistenie elektronických peňazí na vašom účte, môže spoločnosť PayPal finančné prostriedky zadržiavať na vašom rezervnom účte, pokiaľ sa domnieva, že existuje riziko nedostatku prostriedkov. V takom prípade vám elektronické peniaze na vašom platobnom účte nebudú sprístupnené (vrátane elektronických peňazí na realizáciu prípadného platobného príkazu, ktorý mal byť uhradený danou platbou z bankového účtu), kým spoločnosť PayPal neusúdi, že riziko nedostatku prostriedkov pominulo. Do toho okamihu sa bude daná banková úhrada zobrazovať v údajoch o vašom účte ako „nezúčtovaná“. Spoločnosť PayPal nemá všetky potrebné informácie, aby vám mohla sprístupniť všetky finančné prostriedky z vašej bankovej platby, kým neusúdi, že riziko nedostatku prostriedkov pominulo. 

Spoločnosť PayPal si vyhradzuje právo požadovať od vás, aby ste zaplatili požadovanú platbu z bankového účtu – elektronickým šekom, aby sa znížilo riziko (okrem iného aj riziko nedostatku prostriedkov) spojené s daným platobným príkazom.

PayPal môže niektorým zákazníkom, ktorí priradili bankový účet ako zdroj financovania, ponúknuť prístup k platbe po doručení, ktorá zákazníkovi umožňuje na určitý čas odložiť zúčtovanie sumy z tohto bankového účtu. Ak vám túto službu ponúkneme a vy sa rozhodnete ju využívať, budú sa na vás vzťahovať podmienky platby po doručení.

3.4 Inkaso SEPA (používatelia so zaregistrovanou adresou na Cypre, v Estónsku, Grécku, Írsku, Lotyšsku, Litve, Malte, na Slovensku a v Slovinsku: Ak po zavedení súhlasov s inkasom SEPA spoločnosťou PayPal v krajine vášho pobytu v službe PayPal zaregistrujete bankový účet alebo prvýkrát zaplatíte pomocou nového bankového účtu, dávate tým spoločnosti PayPal súhlas s inkasom SEPA. K takému mandátu a referenčnému číslu mandátu (MRN) máte kedykoľvek výlučný prístup vo svojom profile účtu PayPal a tento mandát môžete zrušiť alebo zmeniť pre budúce transakcie.

Ak po tomto uskutočníte elektronický prevod zo svojho bankového účtu do účtu PayPal prostredníctvom priameho inkasa SEPA, poskytujete spoločnosti PayPal oprávnenie použiť tento mandát a zúčtovať sumu z vášho bankového účtu, ako je vysvetlené vyššie v časti 3.4, a svojej banke poskytujete oprávnenie zariadiť platbu v prospech spoločnosti PayPal. V súlade s podmienkami vašej banky môžete od svojej banky požadovať refundáciu kedykoľvek v období maximálne 8 týždňov od dátumu uskutočnenia platby priamym inkasom SEPA.

Spoločnosť PayPal vás bude informovať o sume platby priamym inkasom SEPA v časovom období, v ktorom spoločnosť PayPal dostane sumu z bankového účtu spolu s potvrdením o nákupe. Ak spoločnosť PayPal znova zadá nejakú požiadavku na platbu priamym inkasom SEPA v dôsledku vrátenia pôvodnej platby, nedostanete pred opätovným zadaním požiadavky žiadne (ďalšie) informácie o sume a príslušnom časovom období.

3.5 Osobitné formy financovania: Niektoré platby je možné platiť osobitnými formami financovania priradenými do vášho účtu, ako je napríklad osobitný zostatok obchodníka/transakcie, darčekové poukazy alebo iné spôsoby propagačného financovania, pričom použitie a priorita týchto spôsobov financovania závisí od ďalších zmluvných podmienok medzi vami a spoločnosťou PayPal („osobitné formy financovania“). V prehľade vášho účtu sa môže v akomkoľvek určenom čase zobrazovať pomyselná suma, ktorá je vo vašich osobitných formách financovania k dispozícii na financovanie oprávnených platieb. Táto suma nepredstavuje elektronické peniaze, nepovažuje sa za súčasť vášho zostatku a nie je možné ju zameniť za hotovosť. Predstavuje iba sumu elektronických peňazí, ktoré služba PayPal ponúka na vydanie a pripísanie na váš účet PayPal v čase oprávnenej platby PayPal (a iba na jej okamžité financovanie) v súlade s ďalšími podmienkami použitia danej osobitnej formy financovania (a iba na obdobie v takých podmienkach uvedené). Ak je platba PayPal financovaná osobitnou formou financovania neskôr z akéhokoľvek dôvodu zrušená (to sa týka okrem iného aj jej vrátenia), ponechá si spoločnosť PayPal sumu, ktorá predstavuje tú časť príslušnej platby PayPal, ktorá bola financovaná osobitnou formou financovania, a obnoví osobitnú formu financovania (za predpokladu, že platnosť osobitnej formy financovania ešte nevypršala).

3.6 Uprednostňovaný zdroj financovania. Ako uprednostňovaný zdroj financovania môžete zvoliť ľubovoľný zdroj financovania vo svojom účte. Takto zvolený zdroj slúži na zaistenie elektronických peňazí vo vašom zostatku na pokrytie platobného príkazu v súlade s ďalšími ustanoveniami tejto zmluvy. Spoločnosť PayPal vám môže pre niektoré budúce platobné príkazy umožniť voľbu uprednostňovaného zdroja financovania v predvoľbách účtu na webovej lokalite www.paypal.com. Môže sa stať, že uprednostňovaný zdroj financovania nebude možné použiť, čo závisí od povahy príslušného zdroja financovania, od typu platobného príkazu, na úhradu ktorého sa má použiť, alebo od príjemcu (pozri tiež časť 3.8). Príklady (neúplný výpočet):

 1. zvolíte kreditnú kartu, ktorej platnosť vypršala,
 2. na úhradu platobného príkazu môžete namiesto toho použiť osobitnú formu financovania – v tom prípade môže spoločnosť PayPal namiesto uprednostňovaného zdroja financovania použiť na získanie elektronických peňazí na úhradu platobného príkazu danú osobitnú formu financovania,
 3. máte dostupný zostatok na pokrytie platobného príkazu – v tom prípade môže spoločnosť PayPal namiesto uprednostňovaného zdroja financovania použiť na získanie elektronických peňazí na pokrytie platobného príkazu dostupný zostatok (po použití prípadnej osobitnej formy financovania).

V súlade s ďalšími ustanoveniami tejto zmluvy nemusí spoločnosť PayPal uplatniť postup podľa časti 3.6.c a na získanie elektronických peňazí na úhradu určitých platobných príkazov môže použiť uprednostňovaný zdroj financovania aj vtedy, keď máte dostupný zostatok.

3.7 Postup, ak nie je vybratý alebo dostupný uprednostňovaný zdroj financovania. Ak ste nevybrali uprednostňovaný zdroj financovania alebo uprednostňovaný zdroj financovania nie je dostupný, získa spoločnosť PayPal elektronické peniaze z vášho zostatku na pokrytie platobného príkazu z nasledujúcich zdrojov v nasledujúcom poradí a dostupnom rozsahu:

1.

Osobitné formy financovania

2.

Dostupný zostatok

3.

Predvolené zdroje financovania

 

Použité v nasledujúcom poradí (v rozsahu, v ktorom sú dané zdroje financovania dostupné na použitie vo vašom účte):

 1. Bankový účet – pre platbu okamžitým prevodom
 2. PayPal Credit
 3. Debetná karta PayPal – ak k dispozícii
 4. Kreditná karta PayPal – ak k dispozícii
 5. Debetná karta
 6. Kreditná karta
 7. Bankový účet – pre platbu elektronickým šekom

 

3.8 Obmedzenie zdrojov financovania. V záujme znižovania rizika môže spoločnosť PayPal obmedziť zdroje financovania dostupné pre určitú transakciu. Ak obmedzíme určitý zdroj financovania, upozorníme vás, že s danou platbou je spojené vyššie než bežné riziko (okrem iného napríklad riziko, že platba môže byť napadnutá ako neautorizovaná). Toto upozornenie neznamená, že by niektorý z účastníkov transakcie konal nečestne alebo podvodne. Znamená, že s platbou je spojené vyššie než bežné riziko. Zdroje financovania je možné obmedziť tiež v prípadoch, keď uskutočňujete platbu PayPal prostredníctvom niektorých webových lokalít alebo aplikácií tretích strán. Pri uskutočňovaní platieb PayPal Business (firemné platby) smiete na financovanie platby PayPal použiť iba dostupný zostatok alebo elektronický šek.

Ak je na vaše zdroje financovania použité obmedzenie, môžete pokračovať v transakcii s vedomím, že máte menej možností na vysporiadanie námietok, ak by sa ukázalo, že je transakcia neuspokojená (napríklad ak je jedným zo zdrojov financovania kreditná karta, ale v dôsledku obmedzenia zdrojov financovania nie je možné platbu PayPal kreditnou kartou financovať, nebudete mať nárok na vrátenie platby PayPal).

Späť na začiatok

 

4. Odosielanie peňazí

4.1 Uskutočnenie vašich platobných príkazov.

V súlade s podmienkami tejto zmluvy (a ich dodržiavaním z vašej strany) súhlasíte, že váš platobný príkaz, ktorý ste zadali, vykonáme prostredníctvom platobného účtu a pripíšeme sumu poskytovateľovi platobných služieb osoby, ktorej príkaz posielate. Príkaz sa po dátume zadania (a potom, čo ho prijmeme) vykoná hneď ako to platobné schémy spoločnosti PayPal umožnia (čo môže byť nasledujúci pracovný deň). To sa riadi nasledujúcimi podmienkami:

 1. Ak dostaneme platobný príkaz pred 16:00 h. v pracovný deň, s výnimkami, keď relevantný čas je 17:00 h. v prípade účtu zaregistrovaného v Grécku, 15:00 h. v prípade účtu zaregistrovaného v Írsku, 14:45 h. v prípade účtu zaregistrovaného Maďarsku a 14:00 h. v prípade účtu zaregistrovaného v Českej republike. Všetky uvedené časy sú miestne časy v krajine, v ktorej je registrovaný váš účet. Ak platobný príkaz dostaneme po tomto čase alebo počas víkendov a sviatkov, súhlasíte, že váš príkaz dostaneme až nasledujúci pracovný deň;
 2. správny unikátny identifikátor alebo iné detaily príjemcu alebo vás, ktoré spoločnosť PayPal alebo osoba, ktorej platíte, môže od vás dôvodne požiadať po dokončení platobného príkazu;
 3. všetky povinné informácie, ktoré sú vyžadované v rámci tvorby platby alebo zaplatenia;
 4. (ak je to potrebné) detaily vašich platných zdrojov financovania, ktoré majú dostatok finančných prostriedkov na uskutočnenie platby;
 5. právoplatný súhlas na autorizáciu platobného príkazu, ktorý poskytnete napríklad v prípade, že:
  1. kliknete na tlačidlo „Zaplatiť“, „Pokračovať“ alebo iné tlačidlo v častiach webovej lokality PayPal alebo pri vyúčtovaní PayPal, ktoré vám umožní odoslať nám platobný príkaz potom, čo zadáte správne prihlasovacie údaje (napríklad e-mailovú adresu a heslo) a úspešne sa prihlásite do účtu PayPal;
  2. keď vytvoríte autorizáciu platby iniciovanú treťou stranou, v ktorej súhlasíte, aby obchodník alebo iná tretia strana zabezpečili pokročilú autorizáciu, aby obchodník alebo tretia strana mohli inkasovať finančné prostriedky z vášho účtu PayPal, a/alebo
  3. nás občas poveríte uskutočnením platby akýmkoľvek iným spôsobom, keď vás na to môžeme upozorniť.

Naša povinnosť uskutočniť platobné príkazy tak, ako je uvedené v časti č.1 sa vzťahuje len na platby uskutočnené: medzi používateľmi zaregistrovanými v Európskom hospodárskom priestore („EHO“) a v menách britská libra, euro alebo mena krajiny Európskej ekonomickej oblasti, ktorá nezaviedla ako menu euro. Po vykonaní platobného príkazu nemôžete odvolať ani inak zrušiť súhlas s uskutočnením platobnej transakcie, s výnimkou zrušenia vopred schválenej platby do konca pracovného dňa pred naplánovanou vopred schválenou autorizáciou ďalšej naplánovanej platby.

4.2 platobný príkaz na platbu inému používateľovi V súlade s podmienkami tejto zmluvy je váš platobný príkaz na platbu inému používateľovi (či už ide o osobnú, alebo obchodnú platobnú transakciu) vaším pokynom a splnomocnením pre nás, aby sme podľa pokynov v platobnom príkaze previedli elektronické peniaze z platobného účtu s vaším zostatkom danému používateľovi. Ak nemáte dostatočný zostatok alebo ste zvolili uprednostňovaný zdroj financovania, zároveň nás tým žiadate o to, aby sme na uskutočnenie platby vo vašom mene získali prostriedky z vášho príslušného zdroja financovania a vydali elektronické peniaze na platobný účet s vaším zostatkom.

4.3 platobný príkaz na výber prostriedkov V súlade s podmienkami tejto zmluvy je váš platobný príkaz na výber prostriedkov z vášho účtu vaším príkazom a splnomocnením pre nás, aby sme elektronické peniaze z vášho zostatku zamenili za hotovosť. Na tento typ platobného príkazu sa vzťahuje aj časť 6.

4.4. Nedostatok finančných prostriedkov v zostatku. Ak nemáte v zostatku dostatok finančných prostriedkov, nemáme žiadnu povinnosť uskutočniť platobný príkaz. Spoločnosť PayPal si vyhradzuje právo neuskutočniť vašu platbu, kým nedostane zúčtované finančné prostriedky (čo tiež okrem iného znamená, že spoločnosť PayPal nie je povinná zúčtovať transakciu na vrátenie peňazí predtým, než dostane finančné prostriedky za pôvodnú transakciu).

4.5 Limity na odosielané platby. Ak máte v účte nastavený limit na pravidelne posielané platby, môžete ho zobraziť takto: prihláste sa do účtu a kliknite na prepojenie Zobraziť limity na účte na stránke Prehľad účtu. Na základe nášho odôvodneného uváženia (okrem iného napríklad s cieľom obmedziť riziko podvodu alebo úverové riziko) môžeme stanoviť limity peňažných súm, ktoré môžete odosielať prostredníctvom našej služby. Na zrušenie limitu na poslané platby je potrebné použiť postup, ktorý vám oznámime alebo ktorý príležitostne zverejňujeme (čo môžeme uviesť v prehľade vášho účtu).

4.6. Zamietnuté transakcie a vrátenia peňazí odoslané príjemcom.

Spoločnosť PayPal môže príjemcovi platby povoliť:

 • zamietnuť prijatie platby alebo
 • platbu prijať a potom využiť naše služby na dodatočné vrátenie peňazí v plnej alebo čiastkovej výške platby. 

Sumu zamietnutej alebo vrátenej platby vám spoločnosť PayPal vráti na účet. Sumu platby, na ktorú vám nevzniká nárok, vám spoločnosť PayPal vráti na účet do 30 dní od dátumu uskutočnenia platby.

Ak bude akákoľvek suma platby vrátená jedným zo spôsobov uvedeným vyššie, vrátená suma sa môže prepočítať:

 • v mene zostatku na účte PayPal, ktorú ste použili na pôvodnú platbu (predtým než došlo k prepočtu na menu, ktorú dostal príjemca),
 • v mene, v ktorej bol účet pôvodne založený alebo
 • v amerických dolároch (otvorenie účtu v tejto mene, ak takýto účet ešte nemáte).

Ak bol v pôvodnej platbe, ktorú ste poslali, zahrnutý prepočet meny, vrátenú sumu prepočítame z meny, v ktorej ju dostal príjemca, takto:

 • ak bude suma vrátená do jedného dňa od dátumu pôvodnej platby, na prepočet meny sa použije výmenný kurz transakcie platný v čase pôvodnej platby, čiže vám vrátime pôvodnú sumu (vrátane uhradeného poplatku za prepočet meny) v pôvodnej mene, ktorá bola prepočítaná na účely platby, a
 • ak bude suma vrátená neskôr ako jeden deň od dátumu pôvodnej platby, použije sa výmenný kurz transakcie platný v čase prepočtu vrátenej sumy. Ďalšie informácie o tom, ako sa stanovuje výmenný kurz transakcie nájdete v časti 8.2. Upozorňujeme, že na účely tohto osobitného prepočtu sumy na vrátenie platí:
  • ak ste sa v službe PayPal zaregistrovali ako používateľ s bydliskom alebo sídlom v Spojenom kráľovstve, na Gibraltári, ostrovoch Jersey alebo Guernsey, Ostrove Man alebo v Írsku, na výmenný kurz transakcie sa neuplatňuje poplatok za prepočet meny (nebudete ho uhrádzať) a
  • ak ste sa v službe PayPal zaregistrovali ako používateľ s bydliskom alebo sídlom mimo uvedených krajín, výmenný kurz transakcie zahŕňa poplatok za prepočet meny. Súhlasíte, že v tomto prípade uhradíte poplatok za prepočet meny stanovený v časti A3.1.2.

Súhlasíte s tým, že uhradíte poplatok za prepočet meny stanovený v časti A3.1.2 pri každom prepočte meny, ktorý sa použil, na vrátenú platbu uvedenými spôsobmi. Výmenný kurz transakcie zahŕňa poplatok za prepočet meny. Výmenný kurz transakcie sa môže použiť okamžite a bez predchádzajúceho oznámenia. Ďalšie informácie o výmennom kurze transakcie nájdete v časti 8.2.

Vrátené peniaze môžeme z vášho účtu PayPal automaticky vybrať a previesť späť na zdroj financovania, ktorý ste použili pri pôvodnej platbe. Výbery môžu zahŕňať aj prepočet meny – prečítajte si časť 6.

Spoločnosť PayPal sa môže rozhodnúť, že zo zdroja financovania použitého pri pôvodnom nákupe sumu vôbec nezúčtuje, a to vtedy, ak sa suma vráti na váš účet PayPal podľa podmienok uvedených vyššie ešte pred tým, ako dôjde k vyrovnaniu platby z pôvodného zdroja financovania v prospech spoločnosti PayPal na účely financovania pôvodnej platby.

Suma vrátených peňazí môže byť nižšia ako suma pôvodnej platby. Toto sa môže stať z týchto dôvodov:

 • príjemca vám posiela peniaze v hodnote nižšej, ako je pôvodná suma platby. Keďže sme len poskytovateľom platobných služieb, nemôžeme vedieť, na akú konkrétnu náhradu za pôvodnú platbu od príjemcu máte nárok ani prečo príjemca vrátil peniaze v danej sume alebo
 • výkyvy výmenného kurzu transakcie. 

Spoločnosť PayPal nezodpovedá za žiadne straty spôsobené tým, že sa príjemca rozhodne neprijať platbu alebo ju vráti, okrem prípadov, keď spoločnosť PayPal nesprávne vráti peniaze príjemcom (pozri časť 12).

4.7 Odloženie spracovania obchodníkom. Pri platbe určitým obchodníkom (napríklad niektorým obchodníkom predávajúcim na online platformách) alebo pri platbe za určité nákupy (napríklad nákupy, ktoré vám musia byť odoslané alebo ktoré môže obchodník ešte doplniť alebo zmeniť) dávate:

 1. oprávnenie obchodníkovi na inkasovanie vašej platby neskôr a
 2. pokyn spoločnosti PayPal, aby obchodníkovi zaplatila vtedy, keď o platbu požiada.

Vaše oprávnenie zostáva v platnosti zvyčajne 30 dní. Ak máte v čase poskytnutia oprávnenia kladný zostatok, súhlasíte s tým, že spoločnosť PayPal môže zadržať sumu platby ako sumu čakajúcu na spracovanie na vašom rezervnom účte, až kým obchodník vašu platbu nezinkasuje. Ak je pri platbe potrebný prepočet meny zo strany spoločnosti PayPal, konečný výmenný kurz (ktorý zahŕňa poplatok za prepočet meny) sa určí a použije (v súlade s časťou 8.2) v čase, keď obchodník spracuje vašu platbu a dokončí transakciu.

Vaše oprávnenie umožňuje obchodníkovi zmeniť sumu platby ešte pred tým, než túto platbu zinkasuje (s ohľadom na prípadné zmeny a doplnenia v nákupe, na ktorých sa s obchodníkom dohodnete, ako napríklad dodatočné daňové, prepravné alebo poštovné poplatky alebo zľavy). Spoločnosť PayPal môže stanoviť maximálnu sumu platby, ktorá sa má uhradiť obchodníkovi, za istých okolností, ktoré sa vám zobrazia na stránke na poskytnutie oprávnenia na platbu. Spoločnosť PayPal nie je nikdy povinná zmeny overovať (a to ani v momente prevodu platby). Spoločnosť PayPal môže sumu previesť na základe vášho splnomocnenia a po prijatí pokynov od obchodníka na konečnú sumu platby (v závislosti od maximálnej sumy, ak je stanovená a nahlásená spoločnosťou PayPal v súvislosti s danou platbou).

4.8 Vopred schválené platby (známe aj ako automatické platby).

Poskytnutím autorizácie pre vopred schválené platby:

 • dávate tretej strane možnosť inkasovať alebo stornovať úhradu pevnej alebo variabilnej sumy z vášho účtu ako jednorazovú platbu alebo ako (sporadicky alebo pravidelne) opakujúcu sa platbu (ako sa podrobnejšie vymedzuje v platnej dohode o vyúčtovaní – dokumente, s ktorým vyjadrujete súhlas pri dávaní oprávnenia), až kým nezrušíte oprávnenie alebo východiskovú dohodu s príslušnou treťou stranou, a
 • dávate oprávnenie a pokyn spoločnosti PayPal, aby zaplatila tretej strane (alebo inej osobe, ktorú tretia strana určí) sumy z vášho účtu PayPal, ktoré tretia strana predloží ako dlžné. Príjemca sa týmto stáva dôveryhodným príjemcom všetkých vašich platieb na základe daného oprávnenia, a preto sa už nebudete musieť prihlasovať ani schvaľovať platby pri ich uskutočnení. Súhlasíte s tým, že spoločnosť PayPal nie je povinná overovať ani potvrdzovať výšku dlžnej sumy, ktorú preukazuje tretia strana spoločnosti PayPal na účely spracovania tohto typu platby. Ďalej potvrdzujete a súhlasíte s tým, že platby vykonané v súlade s týmto ustanovením sú v pohyblivej výške a môžu byť vykonané v rôznych dňoch.

Ak používate funkciu platba PayPal podľa polohy, na vykonanie vopred schválenej platby inému požívateľovi (zvyčajne obchodníkovi), ktorý prijíma platby prostredníctvom funkcie platba PayPal podľa polohy, môžete príslušného používateľa autorizovať tak, že daného používateľa zvolíte vo funkcii platba PayPal podľa polohy. Keď autorizujete tohto používateľa, môžeme rozhodnutím prijatým podľa vlastného uváženia obmedziť celkovú sumu, o ktorú môže autorizovaný používateľ z vášho účtu požiadať počas určitého časového intervalu.

Ak Vopred schválená platba vyžaduje prepočet meny z našej strany, výška Poplatku za prepočet meny (podľa prílohy 1) bude určená vtedy, keď príslušná tretia strana spracuje vašu platbu a dokončí transakciu. Beriete na vedomie, že výmenný kurz určený v čase každej platobnej transakcie bude rôzny a súhlasíte, že Vopred schválené platby sa v budúcnosti budú realizovať na základe pohyblivých výmenných kurzoch.

Eventuálni príjemcovia platieb, ktorí konajú na základe vyššie uvedených autorizácií a predložia nám žiadosť o úhradu na základe tohto ustanovenia sa týmto:

 • zaručujú spoločnosti PayPal, že nimi oznámené sumy odsúhlasil Používateľ, z ktorého účtu budú odpočítané (vrátane zmien týchto súm), a že platiteľovi dajú predchádzajúce oznámenie o odpočítaní týchto súm; a
 • súhlasia, že ak sa táto suma zvýši o toľko, že vzhľadom na predchádzajúce nákupné návyky daného platiteľa a okolnosti danej platby nie je možné odôvodnene očakávať úhradu tejto sumy daným platiteľom, oboznámia ho o výške sumy, ktorú si vyberú, a to najneskôr 4 týždne vopred, a že budú zodpovední voči spoločnosti PayPal za akékoľvek vrátenia tejto platby v súlade s podmienkami tejto zmluvy s používateľom služby PayPal.

Súhlasíte s tým, že spoločnosť PayPal nemôžete požiadať o vrátenie Vopred schválenej platby, iba ak:

 1. v čase autorizácie nebola uvedená presná suma platobnej transakcie a príslušná suma bola vyššia ako suma, ktorej úhradu by bolo od vás odôvodnene možné očakávať vzhľadom na vaše predchádzajúce nákupné návyky a okolnosti daného prípadu;

  a
 2. váš súhlas na uskutočnenie platby iniciovanej treťou stranou nebol daný tak, ako je uvedené v časti 4.1(e); alebo
 3. neboli vám informácie súvisiace s platbou iniciovanou treťou stranou poskytnuté alebo zaslané najneskôr 4 týždne pred dátumom uskutočnenia platobnej transakcie obchodníkovi;

  a
 4. svoju žiadosť o vrátenie platby nám oznámite do 8 týždňov odo dňa uskutočnenia platby; a
 5. vyhoviete našim žiadostiam o poskytnutie informácií, ktoré opodstatnene potrebujeme na preskúmanie okolností daného prípadu. Vyhradzujeme si právo požiadať o ďalšie informácie, ktoré budú opodstatnene potrebné, aby sme určili, či boli vyššie uvedené podmienky splnené a aby sme sa vzdali splnenia akejkoľvek alebo všetkých vyššie uvedených podmienok.

4.9 Zrušenie Vopred schválených platieb Vopred schválenú platbu môžete zrušiť kedykoľvek najneskôr do 1 pracovného dňa pred plánovaným dátumom vykonania príslušnej platby. Vopred schválenú platbu môžete zrušiť prihlásením sa do svojho účtu, zobrazením karty „Nastavenia“, kliknutím na položku „Vopred schválené platby“ v časti „Nastavenia platieb“ a postupom podľa pokynov na zrušenie platby. Okrem toho, ak zrušíte Vopred schválenú platbu, môžete aj naďalej byť voči danému obchodníkovi zodpovedný za uskutočnenie platby a povinní zaplatiť danému obchodníkovi iným spôsobom.

Ak používate funkciu platba PayPal podľa polohy na vydanie autorizácie s uskutočnením vopred schválenej platby inému požívateľovi (zvyčajne obchodníkovi), ktorý prijíma platby prostredníctvom funkcie platba PayPal podľa polohy, túto autorizáciu môžete zrušiť len vykonaním postupu na zrušenie voľby tohto používateľa v rámci Funkcie platba PayPal podľa polohy.

4.10 Posielanie peňazí v rôznych menách. Peniaze môžete posielať v týchto menách: americký dolár, kanadský dolár, euro, libra šterlingov, japonský jen, austrálsky dolár, brazílsky real, česká koruna, dánska koruna, hongkonský dolár, maďarský forint, izraelský nový šekel, mexické peso, novozélandský dolár, nórska koruna, filipínske peso, poľský zlotý, singapurský dolár, švédska koruna, švajčiarsky frank, thajský baht a taiwanský nový dolár. Môžu existovať určité obmedzenia, kam môžete poslať určité meny. Ak pošlete elektronické peniaze niekomu, kto ich má prijať v mene, ktorá sa líši od hlavnej meny vášho účtu, riadime sa nasledujúcimi pravidlami:

 1. Ak máte existujúci zostatok v prijímanej mene, pošleme platbu z vášho zostatku.
 2. Ak máte zostatok v mene, ktorá sa líši od prijímanej meny, uskutočníme prepočet meny (podľa časti 8.2) a na poslanie vašej platby použijeme prepočítaný zostatok.
 3. Ak nemáte žiaden zostatok, automaticky získame zostatok v hlavnej mene vášho účtu z príslušného zdroja financovania podľa časti 3, z ktorého budeme financovať váš platobný príkaz (a ďalšie poplatky, ktoré nám dlhujete). Keď nám zaplatíte, váš poskytovateľ zdroja financovania môže uplatniť (a môže vám zúčtovať) prípadný požadovaný prepočet meny. Následne vykonáme prepočet meny (podľa časti 8.2) z vašej hlavnej meny a vašu platbu pošleme (a splatné poplatky zúčtujeme v mene, v ktorej platbu prijíma príjemca) z prepočítaného zostatku.

Späť na začiatok

5. Prijímanie peňazí

Spoločnosť PayPal môže povoliť komukoľvek (s účtom PayPal alebo bez neho), aby inicioval platbu, ktorá povedie k vydaniu alebo prevodu elektronických peňazí na váš účet. Tým, že do svojej online pokladne alebo platformy integrujete (alebo ste už integrovali) akúkoľvek funkciu, ktorá má platcovi bez účtu umožniť poslať platbu na váš účet, súhlasíte so všetkými ďalšími podmienkami používania danej funkcie, ktoré vám spoločnosť PayPal sprístupní na každej stránke webovej lokality (vrátane každej stránky pre vývojárov a stránky Právne zmluvy) alebo online platformy PayPal alebo Braintree. Tieto ďalšie podmienky zahŕňajú zmluvu o alternatívnych spôsoboch platby spoločnosti PayPal.

5.1 Zrušenie limitu na prijaté platby Ak máte na svojom účte nastavený limit na prijaté platby, môžete ho zobraziť prihlásením sa do svojho účtu a kliknutím na odkaz „Zobraziť limity na účte“ na stránke „Prehľad účtu“. Sme oprávnení podľa svojho odôvodneného uváženia (okrem iného napríklad s cieľom obmedziť riziko podvodu alebo úverové riziko) stanoviť limity peňažných súm, ktoré môžete prijímať prostredníctvom našej Služby. Na zrušenie limitu na odosielané platby je potrebné použiť postup, ktorý vám oznámime alebo ktorý priebežne zverejňujeme (čo môžeme uviesť vo vašom Prehľade účtu).

5.2 Kontrola platby Kontrola platby je proces, pomocou ktorého spoločnosť PayPal kontroluje potenciálne vysoko rizikové platobné transakcie. Takáto kontrola sa môže uskutočniť preto, že spoločnosť PayPal má dôvodné podozrenie, že platobný nástroj a/alebo účet niektorého kupujúceho sa používa v súvislosti so Zakázanými aktivitami (uvedenými v časti 9) alebo z iných dôvodov, ktoré stanovíme na základe našej vlastnej odôvodnenej úvahy. Ak je platba predmetom Kontroly platby, spoločnosť PayPal:

 1. uskutoční platobný príkaz iniciovaný kupujúcim;
 2. podľa vlastného uváženia okamžite po uskutočnení tohto príkazu zamedzí ďalšie použitie platobného nástroja daného kupujúceho;
 3. pozastaví danú platbu, čo znamená, že finančné prostriedky budú držané na Rezervnom účte predajcu;
 4. poskytne o tom predajcovi oznámenie, aby odložil na neskôr odoslanie zakúpeného tovaru kupujúcemu; a
 5. vykoná kontrolu tejto platby.

Spoločnosť PayPal nemá všetky potrebné informácie, aby mohla finančné prostriedky dať k dispozícii predajcovi na platobný účet daného predajcu, kým nie je dokončená Kontrola platby a spoločnosť PayPal nezistila, že platba je v poriadku. Ak sa Kontrolou platby zistí problém s platbou, bude táto platba zrušená a finančné prostriedky budú vrátené kupujúcemu z Rezervného účtu predajcu. Všetky platby, ktoré prejdú Kontrolou platby, sú stále predmetom vrátenia platby v súlade s podmienkami tejto zmluvy, ale budú Spôsobilé na ochranu predajcu iba ak spĺňajú podmienky programu ochrany predajcu, . Spoločnosť PayPal vám doručí oznámenia e-mailom a/alebo na kartu História transakcií na vašom PayPal účte. Platba podliehajúca Kontrole platby predstavuje len kontrolu danej platby, vykonávanú z dôvodu zníženia rizika používateľov PayPal, ktorí prijímajú transakcie s vysokým rizikom. Platba podliehajúca Kontrole platby nezakladá kontrolu ani vyhlásenie spoločnosti PayPal ohľadne obchodných stykov, charakteru alebo povesti účastníka platobnej transakcie a nemožno ju považovať za zásah do dobrej povesti akejkoľvek osoby.

5.3 Riziko spojené s Vrátením platby, Spätnou úhradou a Reklamáciami. Prijatie platby na váš účet PayPal neznamená to isté ako prijatie zúčtovaných finančných prostriedkov. Oznámenie o tom, že vám boli odoslané elektronické peniaze, ešte neznamená, že došlo k prijatiu elektronických peňazí na váš účet, pokiaľ ste príslušnú platbu neakceptovali. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že platobná transakcia sa považuje za dokončenú a vami prijatú aj vtedy, ak sa stane predmetom Vrátenia platby alebo Chargebacku. Reklamácia, Rezerva alebo pozastavenie. Keď prijímate platbu, ste voči spoločnosti PayPal zodpovedný za celú výšku platby a za prípadné náklady, ktoré nám vzniknú, a prípadné Poplatky v prípade, že platba je neskôr z akéhokoľvek dôvodu vyhlásená za neplatnú. Popri akýchkoľvek iných záväzkoch, ak dôjde k Vráteniu platby alebo ak neuspejete v spore o Spätnú úhradu (chargeback) alebo s Reklamáciou a nemáte nárok na platbu v rámci programu Ochrany predajcu, budete spoločnosti PayPal dlhovať sumu, ktorá je súčtom hodnoty Vrátenej platby, Chargebacku alebo Reklamácie a našich Poplatkov podľa prílohy 1 (vrátane prípadného Poplatku za zúčtovanie chargebacku), pričom spoločnosť PayPal túto sumu zúčtuje z vášho zostatku. Ak odosielateľ platby požiada o Spätnú úhradu (chargeback), rozhodne o úspešnosti žiadosti spoločnosť vydávajúca kreditnú kartu, a nie spoločnosť PayPal. Ďalšie informácie o žiadostiach o Spätnú úhradu nájdete v Príručke pre vrátenie platby, ktorá je prístupná v centre zabezpečenia PayPal v časti s názvom Bezpečný predaj. Centrum zabezpečenia PayPal je prístupné z webovej lokality PayPal.

5.4 Spoločnosť PayPal a vaši zákazníci.

Vo vyhláseniach ani vo verejných oznámeniach pre vašich zákazníkov nebudete skresľovať ani znevažovať službu PayPal ako spôsob platby.

Ak umožníte svojim zákazníkom, aby vám platili pomocou služby PayPal, s platobným označením PayPal budete zaobchádzať prinajmenšom rovnako ako s ostatnými ponúkanými spôsobmi platby.

Spoločnosť PayPal nepodporuje prirážky, pretože predstavujú obchodnú praktiku, ktorá znevýhodňuje spotrebiteľa a vytvára zbytočný zmätok, odpor a upustenie od platby. Ak ste používateľom, ktorý má pobyt v Spojenom kráľovstve, za používanie služby PayPal nebudete účtovať žiadne prirážky. V opačnom prípade súhlasíte s tým, že prirážku za použitie služby PayPal budete účtovať iba v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré sa na vás vzťahujú, a táto prirážka nebude presahovať prirážky, ktoré uplatňujete za použitie iných spôsobov platby. Súhlasíte tiež s tým, že ak budete kupujúcemu účtovať prirážku, budete o požadovanom poplatku informovať kupujúceho vy sami, nie spoločnosť PayPal. V prípade, že kupujúceho o prípadnej prirážke neinformujete, nezodpovedá za nápravu tejto situácie spoločnosť PayPal. Beriete na vedomie, že účtovanie prirážky a/alebo neinformovanie kupujúceho o prípadnej prirážke môže byť trestným činom.

Ak ste používateľom s pobytom v Spojenom kráľovstve a váš účet má štatút sadzby obchodníka a na ktoromkoľvek svojom predajnom mieste (a v akejkoľvek podobe):

 1. odrádzate zákazníkov od používania služby PayPal alebo im v jej používaní bránite,
 2. nezaobchádzate s platobnou značkou PayPal prinajmenšom rovnako ako s ostatnými ponúkanými spôsobmi platby alebo
 3. účtujete za používanie služby PayPal prirážku,

spoločnosť PayPal môže natrvalo znížiť úroveň vášho účtu na štandardnú sadzbu (bez toho, aby to malo vplyv na ostatné práva a opravné prostriedky, ktorými spoločnosť PayPal môže disponovať).

5.5 Prijímanie peňazí v rôznych menách. Niekedy vám môžeme umožniť prijímať platby v akejkoľvek mene podporovanej našou službou. Môžeme vám tiež umožniť zvoliť si spôsob, akým sa na vašom účte bude s platbami zaobchádzať alebo akým sa budú prevádzať platby prijaté v menách, ktoré nie sú menou, v ktorej bol účet pôvodne založený, ani hlavnou menou účtu. Za každý prepočet meny sa vám bude účtovať poplatok vymedzený v časti A3.1.1 prílohy č. 1 (podľa časti 8.2).

Ak vy (a nie spoločnosť PayPal) ponúkate na predajnom mieste prepočet meny, budete informovať kupujúceho o výmennom kurze a o akýchkoľvek poplatkoch, ktoré sa použijú na danú platobnú transakciu. V prípade, že kupujúceho o výmennom kurze a prípadných poplatkoch nebudete informovať, spoločnosť PayPal nemá žiadnu zodpovednosť voči kupujúcemu. Beriete na vedomie, že neinformovanie kupujúceho o výmennom kurze a prípadných poplatkoch môže byť trestným činom.

5.6 Dane Je vašou zodpovednosťou určiť, či sa na platby, ktoré uskutočníte alebo dostanete, vzťahujú nejaké dane a je vašou zodpovednosťou podať daňové priznanie a vybrať a odviesť daň v správnej výške príslušnému daňovému orgánu. Spoločnosť PayPal nie je zodpovedná za určovanie, či vaše transakcie podliehajú daňovej povinnosti, ani za podávanie daňového priznania, výber a odvádzanie akýchkoľvek daní z akejkoľvek transakcie.

5.7. Vrátenie peňazí, zamietnutie platieb, pravidlá vrátenia peňazí, ochrana údajov, pravidlá ochrany osobných údajov a zabezpečenie

5.7.1 Vrátenie peňazí alebo zamietnutie platieb.

Ak ste príjemca platby a spoločnosť PayPal vám povolí zamietnuť platbu alebo vrátiť peniaze platiteľovi:

 • nesiete zodpovednosť (PayPal zodpovednosť nenesie) za:
  • svoje zákonné a zmluvné záväzky voči platiteľovi na akúkoľvek sumu, ktorú platiteľovi vrátite a
  • rozdiel medzi nákladmi platiteľa, ktoré vznikli pri pôvodnej platbe a hodnotou sumy, ktorá bola vrátená platiteľovi (napríklad v dôsledku výkyvov výmenného kurzu transakcie), okrem prípadov, keď spoločnosť PayPal vrátil nesprávnu platbu (pozri časť 12).

5.7.2. Pravidlá vrátenia peňazí

Ak predávate tovar alebo služby, odporúčame vám zverejniť na vašej webovej lokalite podmienky vrátenia tovaru a pravidlá ochrany osobných údajov.

5.7.3. Pravidlá ochrany osobných údajov

Vaše pravidlá ochrany osobných údajov musia jasne a zrozumiteľne upozorňovať na skutočnosť, že všetky transakcie PayPal sa riadia pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti PayPal (známymi aj ako vyhlásenie o ochrane osobných údajov). Vašou povinnosťou je podniknúť primerané administratívne, technické a fyzické opatrenia na zachovanie bezpečnosti a dôvernosti všetkých údajov a informácií zo služby PayPal vrátane údajov a informácií o používateľoch služby PayPal a spoločnosti PayPal.

Dodržiavanie právnych predpisov o ochrane údajov. Pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré spracúva spoločnosť PayPal a obchodník v súvislosti s touto zmluvou, spoločnosť PayPal a obchodník kontrolujú takéto spracovanie. Spoločnosť PayPal a obchodník súhlasia s tým, že budú dodržiavať požiadavky právnych predpisov o ochrane údajov, ktoré sa vzťahujú na kontrolné subjekty v súvislosti s poskytovaním príslušných služieb a inak v spojitosti s touto zmluvou. Aby sa predišlo pochybnostiam, spoločnosť PayPal a aj obchodník majú vlastné, nezávisle stanovené zásady ochrany osobných údajov, oznámenia a postupy týkajúce sa osobných údajov, a sú osobitnými správcami údajov (a nie spoločnými správcami údajov). Podľa zákonov o ochrane údajov sú spoločnosť PayPal a obchodník bez obmedzenia zodpovední za následovné:

 • sústavne vykonávajú a udržiavajú všetky vhodné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa spracovania osobných údajov;
 • evidujú všetky činnosti spracovania vykonané v rámci tejto zmluvy a
 • vedome neurobia žiaden krok ani nepovolia vykonanie žiadneho kroku, ktorý by mohol viesť k porušeniu právnych predpisov o ochrane údajov druhou stranou.

5.7.4. Zabezpečenie

Ak zistíme, že došlo k narušeniu bezpečnosti vašej webovej lokality alebo systémov, ktoré môže viesť k neoprávnenému poskytnutiu údajov o zákazníkoch, alebo ak existuje odôvodnená pravdepodobnosť, že k takému narušeniu bezpečnosti došlo, môžeme okrem využitia našich práv na základe časti 10.2 podniknúť aj akékoľvek ďalšie opatrenia, ktoré považujeme za nevyhnutné, a môžeme od vás požadovať, aby ste nám poskytli informácie týkajúce sa každého takého porušenia.

5.8 Firemné platby PayPal. Ak v platobnom toku ponúkate Platby PayPal Business, nemôžete v tom istom platobnom toku ponúkať žiadne iné možnosti platby PayPal, pokiaľ sa so spoločnosťou PayPal nedohodnete inak.

5.9 Zadržania podľa vašich pokynov. Určité funkčnosti služby PayPal vám môžu umožňovať (či už priamo, alebo prostredníctvom niekoho, komu dáte povolenie na konanie vo vašom mene podľa časti 15.9a, ako napríklad online trhová platforma, na ktorej vykonáte transakcie ako predajca) dať spoločnosti PayPal pokyn na zadržanie vašich finančných prostriedkov (vrátane prijímaných platieb cez PayPal) vo vašom rezervnom účte. V takomto prípade sa vám v zostatku na účte PayPal zobrazí stav dostupnosti týchto finančných prostriedkov. Opisy stavu sa môžu líšiť podľa funkčnosti, ktorú ste použili na to, aby ste nám dali pokyn na realizáciu zadržania. Spoločnosť PayPal uvoľní zadržanie prostriedkov podľa pokynu, ktorý ste vy (alebo subjekt, ktorý má od vás povolenie konať vo vašom mene podľa časti 15.9a) dali spoločnosti PayPal podľa podmienok zvyšnej časti tejto zmluvy.

5.10. Naše nové platobné riešenie

Naše nové platobné riešenie pozostáva z:

 • osobitného balíka platobných služieb pre vašu online pokladňu alebo platformu, ktoré kupujúcemu umožnia poslať platbu na váš účet bez ohľadu na to, či má účet PayPal alebo nie a
 • podporného nástroja na ochranu pred podvodmi. 

V rámci služby nového platobného riešenia vám môžeme ponúknuť všetky súčasti nového platobného riešenia, akúkoľvek jeho súčasť alebo akúkoľvek kombináciu jeho súčastí.  Ak vám ponúkneme službu nového platobného riešenia a vy sa ju rozhodnete používať, okrem tejto zmluvy s používateľom súhlasíte aj s ďalšími uvedenými podmienkami týkajúcimi sa nasledujúcich funkcií, a to:

 • so zmluvou o alternatívnych spôsoboch platby spoločnosti PayPal, ak ako súčasť nového platobného riešenia používate našu funkciu alternatívnych spôsobov platby a
 • ak používate:
  • službu Custom Card Fields v rámci nového platobného riešenia a
  • podporný nástroj na ochranu pred podvodmi (v danej zmluve nazývaný aj filtre služby Custom Card Fields na ochranu pred podvodmi alebo nástroj na ochranu pred podvodmi) v rámci nového platobného riešenia,

s nasledujúcimi podmienkami v závislosti od krajiny registrácie účtu v službe PayPal:

Poplatky, ktoré môžu vyplývať zo zmluvy o alternatívnych spôsoboch platby spoločnosti PayPalzmluvy o poskytovaní služieb PayPal pre platby kartou online v Spojenom kráľovstve, na Gibraltári, v Jersey a Guernsey a na Ostrove Man a zmluvy o poskytovaní služieb PayPal pre platby kartou online v iných krajinách sa na používanie nového platobného riešenia nevzťahujú. Namiesto toho sa na používanie nového platobného riešenia vzťahujú Poplatky za používanie nového platobného riešenia v časti A2.2.2 doplnenia 1.

Poznámka pre používateľov zaregistrovaných v Írsku: časti 5.10 a A.2.2.2.2 doplnenia 1 sa na vás začnú uplatňovať až po spustení nového platobného riešenia v Írsku. PayPal môže nové platobné riešenie pre írsky trh uviesť na základe ďalšieho bezprostredného oznámenia zverejneného spoločnosťou PayPal na stránke Aktualizácia pravidiel (dostupnej prostredníctvom päty s právnymi informáciami na väčšine stránok webovej lokality PayPal) 19. augusta 2019 alebo neskôr (podľa výhradného uváženia spoločnosti PayPal).

Späť na začiatok

6. Výber alebo zámena elektronických peňazí

6.1. Ako si vybrať/zameniť elektronické peniaze. môžeme vám umožniť výber finančných prostriedkov prevodom peňazí na:

 • oprávnený bankový účet (v prípade, že spoločnosť PayPal tento účet oprávni) pomocou:
  • bežného prevodu na váš bankový účet priradený k vášmu účtu PayPal (táto funkcia výberu/prevodu sa niekedy nazýva „prevod na bankový účet“) alebo
  • okamžitého prevodu na bankový účet priradený k vášmu účtu PayPal.

Uvedené prevody môžeme povoliť prostredníctvom debetnej karty priloženej k danému bankovému účtu.

 • vašu kartu MasterCard alebo Visa, ak ste zaregistrovaným používateľom v regióne, v ktorom umožňujeme výber prostredníctvom kreditných kariet,

poplatky vzťahujúce sa na tieto prevody sú uvedené v časti A3.2 v prílohe č. 1. Výška poplatkov sa vám zobrazí pred každým iniciovaním takéhoto výberu.

Niektoré jurisdikcie vám môžu povoliť výber finančných prostriedkov na bankový účet alebo kartu. Bankový účet alebo karta, na ktorú sa majú na základe vašej žiadosti vložiť peniaze v elektronickej forme, musí byť vedená v hlavnej mene vášho účtu alebo inej mene, ktorú spoločnosť PayPal podporuje v krajine vášho pobytu. Zostatky sú vyplácané v hlavnej mene vášho účtu.

Hlavná mena vášho účtu je euro (EUR), s výnimkou používateľov, ktorí majú registrovanú adresu v týchto krajinách:

 • Česká republika: Česká koruna (CZK)
 • Maďarsko: Maďarský forint (HUF)
 • Spojené kráľovstvo: Libra šterlingov (GBP)

To znamená, že:

a) ak vyberiete peniaze zo zostatku v mene líšiacej sa od hlavnej meny vášho účtu, bude vám zaúčtovaný poplatok za prepočet meny podľa sekcie A3.1.1 prílohy 1 za prepočet zostatku na hodnotu v hlavnej mene vášho účtu (podľa sekcie 8.2);

b) ak vyberiete peniaze a prevediete ich na bankový účet alebo kartu vedenú v mene líšiacej sa od hlavnej meny vášho účtu, bude vám zaúčtovaný poplatok za prepočet meny podľa sekcie A3.1.1 prílohy 1 za prepočet sumy vo vybranej mene na sumu v mene vášho bankového účtu alebo karty (podľa sekcie 8.2). 

Ak máte zostatok na účte vo viacerých menách, pozrite si aj časť 6.4.

6.2

 1. Limity výberu/uplatňovania. Zaväzujete sa, že pred vykonaním zámeny elektronických peňazí vo váš prospech vyhoviete našim žiadostiam o overenie totožnosti, aby ste nám tak umožnili znížiť riziko podvodu alebo inak splniť naše záväzky týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí alebo iné povinnosti vyplývajúce zo zákona. Svoje prípadné periodické limity výberov zobrazíte prihlásením sa do svojho účtu a kliknutím na link „Zobraziť limity“ na stránke „Prehľad účtu“. Sme oprávnení podľa svojho odôvodneného uváženia (okrem iného napríklad s cieľom obmedziť riziko podvodu alebo úverové riziko) stanoviť limity peňažných súm, ktoré môžete vyberať prostredníctvom našej Služby.
 2. Spôsoby vykonania a časové lehoty.
  1. Všeobecné. Transakcie výberu z vášho platobného účtu budú vykonané v lehotách uvedených v časti 4.1.
  2. Výbery/zámeny na bankové účty v Spojenom kráľovstve. Na spracovanie platobného príkazu na výber/zámenu (v súlade s časťou 4.1) použijeme službu Faster Payments, ak
   1. sa platba realizuje na váš bankový účet v Spojenom kráľovstve vedenom v librách šterlingov;
   2. prijímajúca inštitúcia môže prijať platbu prostredníctvom služby Faster Payments; a
   3. ak je výška platby v rámci limitov, ktoré sú priebežne stanovované pre službu Faster Payments.

    Platby na výber/zámenu prostredníctvom služby Faster Payments môžu byť pripísané na váš bankový účet do 2 hodín (to však nie je zaručené).
 3. Kontrola transakcie. Sme oprávnení vykonať kontrolu vašej transakcie výberu na účely zmiernenia prípadných rizík a/alebo predchádzania legalizácii príjmov z trestnej činnosti a na ubezpečenie sa, že nedochádza k žiadnej Zakázanej činnosti (ako je uvedené v časti 9) (ďalej len „Riziko zámeny“). V prípade, že identifikujeme nejaké Riziko zámeny, vyhradzujeme si právo na pozastavenie používania vášho platobného nástroja a/alebo na zamietnutie vášho platobného príkazu. Ak nám zadáte pokyn na vykonanie zámeny, môžeme to považovať za platobný príkaz s dátumom v budúcnosti, ktorý vykonáme v lehotách uvedených v časti 4.1 potom, ako stanovíme, že Riziko zámeny pominulo. Ak zrušíme pozastavenie používania a/alebo pristúpime k spracovaniu vášho výberu, súhlasíte s tým, že dátum vášho platobného príkazu bude stanovený na Pracovný deň, v ktorý bolo zrušené pozastavenie používania platobného nástroja.

6.3 Zrušenie limitu pre výber Na zrušenie limitu na výber je potrebné použiť postup, ktorý vám oznámime alebo ktorý priebežne zverejňujeme (čo môžeme uviesť vo vašom Prehľade účtu).

6.4 Výber peňazí vo viacerých menách. Ak máte zostatok na účte vo viacerých menách, pri výbere finančných prostriedkov si budete môcť zvoliť požadovanú menu, a ak nie je dohodnuté inak, výber sa uskutoční v hlavnej mene vášho účtu. Ak môžete peniaze vyberať a prevádzať na karty Mastercard alebo Visa, za výber sa môže účtovať poplatok podľa prílohy 1 tejto zmluvy, pričom tento poplatok nemusí byť v hlavnej mene vášho účtu, čo závisí od toho, či spoločnosť PayPal podporuje výber a prevod v základnej mene karty. Ďalšie informácie o poplatkoch za prepočet meny, ktoré vám môžu byť zaúčtované pri prevode z hlavnej meny alebo na hlavnú menu vášho účtu pri výbere peňazí zo zostatku, nájdete v časti 6.1.

Späť na začiatok

7. Trvanie platnosti a zrušenie účtu

Platnosť tejto zmluvy začína vašou úspešnou registráciou účtu PayPal a končí zrušením účtu z akéhokoľvek dôvodu, pričom táto zmluva zostáva v platnosti v takom rozsahu a tak dlho, aby mohla spoločnosť PayPal dokončiť zrušenie účtu a aby splnila platné zákony a predpisy (okrem iného vrátane častí 1, 7, 8, 10, 14, 15, 16 a prílohy 1).

Svoj účet môžete zrušiť kedykoľvek takto: prihláste sa do účtu, kliknite na kartu Profil, kliknite na prepojenie Zrušiť účet a potom postupujte podľa zobrazených pokynov. Podrobnosti nájdete v centre pomoci PayPal.

Váš účet môžeme zrušiť v nami stanovenom čase s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Váš účet môžeme kedykoľvek zrušiť aj v týchto prípadoch:

 • ak porušujete podmienky tejto zmluvy a/alebo sme oprávnení na zrušenie vášho účtu na základe časti 10.2;
 • ak nebol zaznamenaný žiaden prístup k vášmu účet počas troch rokov; alebo
 • ak máme podozrenie, že niekto použil váš účet bez vášho súhlasu.

Ak sa rozhodneme zrušiť váš účet, poskytneme vám oznámenie o zrušení účtu a ak je to možné, aj dôvod pre jeho zrušenie a zároveň vám poskytneme možnosť vybrať všetky nami držané finančné prostriedky, ktoré nie sú predmetom žiadneho sporu.

Po zrušení vášho účtu:

 • môžeme zrušiť akékoľvek transakcie čakajúce na spracovanie a prídete o prípadné zostatky spojené s Osobitnými formami financovania;
 • môžeme pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť váš prístup k našim Službám, webovým stránkam, softvéru, systémom (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie ktorýkoľvek Služieb), ktoré prevádzkujeme sami alebo sú prevádzkované v našom mene alebo pre niektoré či všetky Služby, alebo využívanie týchto Služieb, webových stránok, softvéru či systémov;
 • zostanete zodpovedný za všetky neuhradené záväzky z tejto zmluvy týkajúce sa vášho účtu pred jeho zrušením;
 • sme oprávnení uchovať informácie o vašom účte v našej databáze na účely splnenia našich zákonných povinností; a
 • môžeme ponechať váš zostatok po zrušení účtu v rozsahu a po dobu, ktoré môžeme odôvodnene požadovať na ochranu spoločnosti PayPal a/alebo prípadných tretích strán pred rizikom Vrátenia platieb, Spätných úhrad, Reklamácií, poplatkov, pokút, postihov a inej zodpovednosti akejkoľvek povahy. Po uplynutí tohto obdobia budete môcť vybrať všetky nami zadržané prostriedky, ktoré nie sú predmetom sporu. Ak máte ohľadom prostriedkov zadržaných na vašom účte pri jeho zrušení ďalšie otázky, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom PayPal.

Ak ste právnym zástupcom právne nespôsobilého alebo zosnulého majiteľa účtu, kontaktujte prosím naše centrum pomoci PayPal, ak potrebujete pomoc.

 

Späť na začiatok

8. Poplatky a prepočet meny

8.1 Poplatky Poplatky pre Používateľov zaregistrovaných v Spojenom kráľovstve a v relevantných krajinách sú uvedené nižšie v prílohe 1.

Na odstránenie pochybností uvádzame, že používateľ s účtom PayPal, ktorý nebol zaregistrovaný v Spojenom kráľovstve ani v príslušných krajinách, bude voči spoločnosti PayPal zodpovedný za poplatky tak, ako je uvedené v podmienkach zmluvy s používateľom platnej pre krajinu, v ktorej je tento používateľ zaregistrovaný, alebo ako je uvedené v tabuľke poplatkov prístupnej cez odkaz uvedený v päte každej webovej stránky PayPal pre krajinu, v ktorej je tento používateľ zaregistrovaný.
Ak sa na služby či funkcie vzťahujú ďalšie Poplatky, ktoré nie sú uvedené v Prílohe 1 nižšie, upozorníme vás na ne na tých webových lokalitách PayPal, na ktorých sú tieto služby či funkcie ponúkané alebo poskytované.

8.2 Prepočet meny. Ak sa vyžaduje prepočet meny, vykoná sa pomocou výmenného kurzu transakcie, ktorý sme stanovili pre príslušný prepočet meny. 

Výmenný kurz transakcie sa pravidelne upravuje a zahŕňa poplatok za prepočet meny, ktorý používame a zachovávame pri výpočte základného výmenného kurzu, ktorý sa uplatní v prípade vašej transakcie. Základný výmenný kurz sa stanoví na základe kurzov v rámci veľkoobchodných menových trhov, prípadne ak sa to vyžaduje v právnych predpisoch alebo nariadeniach, z príslušných štátnych referenčných kurzov v každom z prípadov v deň výmeny alebo v predchádzajúci pracovný deň.

Výmenný kurz transakcie platný pre váš prepočet môže byť použitý okamžite a bez upozornenia.

Prevodník mien nájdete v účte a môžete ho použiť na zobrazenie výmenných kurzov transakcie platných pre určité výmeny meny v čase použitia nástroja.

Ak vám spoločnosť PayPal ponúka prepočet meny v čase transakcie (napr. na predajnom mieste), zobrazí sa vám výmenný kurz transakcie, ktorý sa použije v rámci platobnej transakcie, pred tým, než pristúpite k autorizácii transakcie. Potvrdením autorizácie platobnej transakcie súhlasíte s prepočtom meny na základe zobrazeného výmenného kurzu transakcie.

8.3. Možnosti prepočtu meny Ak je vaša platba financovaná debetnou alebo kreditnou kartou a zahŕňa prepočet meny spoločnosťou PayPal, uzavretím tejto zmluvy dávate súhlas a oprávnenie spoločnosti PayPal na prepočet meny namiesto vydavateľa vašej kreditnej alebo debetnej karty.

V závislosti od krajiny, kde žijete, a od typu zdroja financovania použitého na danú platbu môžete pred dokončením platby v pokladni odmietnuť prevod meny službou PayPal. V takom prípade spoločnosť PayPal nenesie žiadnu zodpovednosť za váš výber iných možností prevodu meny.

Ak je prepočet meny na predajnom mieste ponúkaný obchodníkom, nie spoločnosťou PayPal, a vy autorizujete platobnú transakciu na základe výmenného kurzu a poplatkov obchodníka, spoločnosť PayPal nenesie za tento prepočet meny žiadnu zodpovednosť.

Ak dostanete platbu v mene odlišnej od hlavnej meny svojho účtu od osoby, ktorá nemá účet PayPal, spoločnosť PayPal za vás prepočíta sumu platby na hlavnú menu vášho účtu v čase uskutočnenia platby v súlade s touto časťou 8.2 (ak nie je dohodnuté inak so spoločnosťou PayPal) a vy súhlasíte s tým, že budete znášať poplatok za prepočet meny uvedený v časti A3.1.1 prílohy 1 k tejto zmluve (ktorý je zahrnutý vo vami platenom výmennom kurze transakcie) pred zúčtovaním prípadných iných transakčných poplatkov.

Späť na začiatok

 

9. Zakázané činnosti

9.1 Zakázané činnosti V súvislosti s používaním našej webovej lokality, vášho účtu alebo Služieb alebo v priebehu vašej komunikácie so spoločnosťou PayPal, Používateľom alebo treťou stranou, :

 1. neporušíte túto zmluvu (vrátane otvorenia viacerých účtov PayPal alebo porušenia zmluvy o spracovaní kariet, pravidiel používania služby PayPal alebo akýchkoľvek iných zmlúv, ktoré ste uzavreli so spoločnosťou PayPal, vrátane pravidiel);
 2. neporušíte žiaden právny predpis, žiadnu zmluvu ani reguláciu (vrátane tých predpisov, zmlúv či regulácií, ktoré upravujú finančné služby vrátane boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, ochrany spotrebiteľa, nekalej súťaže, antidiskiminácie a nepravdivej reklamy);
 3. neporušíte žiadne autorské právo, patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo a ostatné práva duševného vlastníctva ani práva na ochranu dobrého mena a povesti alebo osobnosti a práva na súkromie spoločnosti PayPal ani akejkoľvek tretej strany;
 4. nebudete sa správať obscénne, hanlivo, urážlivo a nedopustíte sa vyhrážok či obťažovania v rozpore so zákonom;
 5. neposkytnete nepravdivé, nepresné alebo zavádzajúce informácie;
 6. neodmietnete nám poskytnúť ďalšie informácie o sebe alebo o vašej podnikateľskej činnosti, o ktoré vás prípadne dôvodne požiadame;
 7. nebudete odosielať ani prijímať finančné prostriedky, ktoré sú podľa nášho odôvodneného názoru potenciálne podvodné alebo neoprávnené;
 8. nebudete odmietať spoluprácu počas vyšetrovania ani odmietať potvrdenie svojej totožnosti či poskytnutie akýchkoľvek Informácií nám;
 9. nebudete sa pokúšať o „zdvojenie“ (double dipping) a nevykonáte nič, čo by mohlo zakladať bezdôvodné obohatenie počas trvania nejakého sporu tak, že príjmete alebo pokúsite sa prijať finančné prostriedky od spoločnosti PayPal aj od predajcu, banky alebo spoločnosti vydávajúcej kreditné karty za tú istú transakciu;
 10. nebudete používať anonymizačný proxy server, či už elektronicky, fyzicky (napr. používanie PO boxov ako adresy), alebo inak;
 11. nebudete ovládať účet prepojený s iným účtom, ktorý je súčasťou akejkoľvek z týchto Zakázaných činností (Účet sa na účely tejto časti 9.1.k považuje za „prepojený“ s iným účtom vtedy, keď má spoločnosť PayPal dôvod domnievať sa, že obidva účty sú ovládané rovnakým subjektom s právnou subjektivitou alebo skupinou subjektov s právnou subjektivitou (okrem iného vrátane fyzických osôb), čo je pravdepodobnejšie v prípade, že oba účty majú spoločné niektoré atribúty, napríklad rovnaké evidované meno používateľa, e-mailovú adresu, zdroj financovania (napr. bankový účet) a/alebo evidovaný identifikačný údaj použitý na využívanie služieb partnerov spoločnosti PayPal (napríklad identifikačný údaj pre službu eBay)).;
 12. nebudete vykonávať svoju podnikateľskú činnosť ani používať Služby takým spôsobom, ktorý vyvolá alebo môže vyvolať vznik sťažností, sporov, nárokov, storna platieb, chargebackov, poplatkov, pokút, sankcií či inej zodpovednosti spoločnosti PayPal, užívateľa, tretej strany či vás;
 13. nezneužijete (ani ako kupujúci, ani ako predajca) náš proces Online riešenia sporov a/alebo Ochranu kupujúceho PayPal;
 14. nespôsobíte, že spoločnosť PayPal dostane nadmerné množstvo Reklamácií, ktoré boli vyriešené v prospech reklamujúceho v súvislosti s vaším účtom alebo firmou;
 15. nebudete mať úverové skóre u úverovej agentúry, ktoré naznačuje vysokú mieru rizika spojeného s vaším používaním Služieb;
 16. nebudete svoj účet ani Služby používať takým spôsobom, ktorý spoločnosti PayPal, Visa, Mastercard, American Express alebo naša zúčtovacia banka (bank acquirer) a/alebo spracovávateľ platieb dôvodne považujú za zneužívanie mechanizmu vrátenia platby, systému kreditných kariet či za porušenie pravidiel asociácie vydavateľov kreditných kariet;
 17. neumožníte na svojom účte existenciu zostatku vyjadrujúceho našu pohľadávku voči vám;
 18. nebudete vykonávať činnosť, ktorá pre nás predstavuje alebo môže predstavovať úverové riziko alebo riziko podvodu, náhly nárast miery rizika alebo významnú alebo inak nepriaznivú mieru rizika (podľa odôvodneného presvedčenia spoločnosti PayPal na základe jej dostupných informácií);
 19. nepoužijete kreditnú kartu so svojím účtom, aby ste si poskytli peňažnú zálohu (cash advance) (ani to neumožníte iným tretím osobám);
 20. nebudete k službám pristupovať z krajiny, ktorá nie je uvedená na stránke „PayPal vo svete“;
 21. nebudete sprístupňovať ani rozosielať Informácie iného Používateľa tretej strane ani používať tieto Informácie na marketingové účely bez výslovného súhlasu Používateľa;
 22. nebudete posielať nevyžiadané e-maily Používateľovi ani používať Služby na získavanie platieb za odosielanie alebo za pomoc s odosielaním nevyžiadaných e-mailov tretím stranám;
 23. nebudete vykonávať žiadne úkony, ktoré spôsobujú neodôvodnenú alebo neprimerane vysokú záťaž na Služby, našu infraštruktúru, naše webové lokality, náš softvér alebo naše systémy (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie ktorýkoľvek Služieb), a to bez ohľadu na to, či ich prevádzkujeme sami alebo sú prevádzkované v našom mene;
 24. nebudete napomáhať vírusom, trójskym koňom, škodlivému softvéru, počítačovým červom ani iným počítačovým programom, ktoré sa pokúšajú alebo môžu poškodiť, narušiť, zneužiť, nepriaznivo ovplyvniť, skryte odpočúvať alebo odcudzovať akýkoľvek systém, údaje alebo Informácie alebo Služby alebo získať neoprávnený prístup k nim;
 25. nebudete používať žiadne roboty, vyhľadávacie roboty (pavúky) ani iné automatické zariadenia či manuálne procesy na monitorovanie alebo kopírovanie našej webovej lokality bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu;
 26. nebudete používať zariadenia, softvér ani programy, ktoré obchádzajú naše hlavičky zakazujúce prístup robotom alebo ktoré ovplyvňujú či narušujú alebo sa pokúšajú ovplyvniť či narušiť našu infraštruktúru, webové lokality, softvér, systémy (vrátane sietí a serverov slúžiacich na poskytovanie akýchkoľvek služieb), ktoré prevádzkujeme sami alebo ktoré sú prevádzkované v našom mene, akékoľvek naše služby alebo používanie týchto služieb inými používateľmi;
 27. bez nášho písomného súhlasu alebo bez písomného súhlasu príslušnej tretej strany nebudete kopírovať, reprodukovať, komunikovať tretej strane webovú lokalitu PayPal, upravovať, meniť ju, vytvárať z nej odvodeniny, verejne ju zobrazovať či uspôsobovať akýkoľvek jej obsah;
 28. nevykonáte nič, čo by mohlo spôsobiť, že stratíme akékoľvek služby poskytované našimi poskytovateľmi internetových služieb, spracovateľmi platieb alebo inými našimi dodávateľmi alebo poskytovateľmi služieb;
 29. nepoužijete Službu na testovanie návykov užívateľov pri využívaní kreditných kariet;
 30. neposkytnete heslo/heslá k svojmu účtu žiadnej inej osobe, ani nepoužijete heslo inej osoby. Nenesieme zodpovednosť za straty, ktoré vám vznikli okrem iného používaním vášho účtu inou osobou ako vami, vznikajúce v dôsledku neoprávneného používania hesiel;
 31. nedopustíte sa žiadneho konania ani neopomeniete akékoľvek konanie, ani sa nepokúsite o žiadne konanie ani neopomeniete konanie, ktoré by mohlo narúšať riadne fungovanie Služby či činností vykonávaných v rámci Služieb alebo inak ako v súlade s podmienkami tejto zmluvy;
 32. nepožiadate o osobnú platobnú transakciu, ak ide o komerčnú transakciu, ani takúto platbu neodošlete;
 33. nebudete používať Služby takým spôsobom, ktorý vystavuje spoločnosť PayPal riziku nedodržania povinností týkajúcich sa boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, financovania terorizmu a podobných regulačných povinností (okrem iného vrátane situácií, keď nemôžeme overiť vašu totožnosť alebo keď nevykonáte kroky na zrušenie vášho limitu na odosielanie alebo príjem platby alebo na výber v súlade s časťami 4.5, 5.1 a 6.3, alebo keď vystavíte spoločnosť PayPal riziku vzniku akýchkoľvek regulačných pokút zo strany európskych, amerických alebo iných úradov za spracovanie vašich transakcií);
 34. nebudete integrovať ani používať žiadne Služby bez toho, aby ste v plnom rozsahu dodržali všetky povinné požiadavky, ktoré vám boli oznámené formou návodu na integráciu alebo návodu pre programátorov alebo inej dokumentácie priebežne vydanej spoločnosťou PayPal;
 35. nebudete inzerovať, propagovať, uvádzať ani opisovať službu PayPal Credit svojim zákazníkom bez toho, aby ste získali potrebné povolenie regulačných úradov (čím sa môžete dopustiť trestného činu podľa britského zákona o finančných službách a trhoch z roku 2000);
 36. nebudete tolerovať také narušenie bezpečnosti vašej webovej lokality alebo systémov, ktoré by mohlo mať za následok neoprávnené sprístupnenie údajov o zákazníkoch (ani nám neumožníte sa domnievať, že existuje odôvodnená pravdepodobnosť takého narušenia bezpečnosti).

Súhlasíte s tým, že účasť na vyššie uvedených Zakázaných činnostiach znižuje bezpečný prístup k vášmu platobnému nástroju, účtu alebo Službám vo všeobecnosti a/alebo používanie vášho platobného nástroja, účtu alebo Služby vo všeobecnosti pre vás či ostatných zákazníkov PayPal.

9.2 Zaistenie bezpečnosti vášho platobného nástroja Súhlasíte s tým, že v záujme zaistenia bezpečnosti vášho platobného nástroja vykonáte tieto opatrenia:

 1. nebudete sa zúčastňovať na žiadnych Zakázaných činnostiach;
 2. budete mať v bezpečí údaje o svojich zdrojoch financovania, svojom hesle a PIN kóde;
 3. žiadnej inej osobe neposkytnete ani neumožníte použiť váš zdroj financovania, heslo či PIN kód;
 4. neposkytnete údaje o svojich zdrojoch financovania, o svojom hesle či PIN kóde, iba ak v prípade používania Služby;
 5. nikdy si nezapíšete svoje heslo či PIN kód takou formou, z ktorej ho môže vyrozumieť iná osoba;
 6. nezvolíte si také heslo či PIN kód, ktoré sa vám dobre pamätá, napríklad ako postupnosť písmen alebo číslic, ktoré je ľahké uhádnuť;
 7. budete dbať o to, aby nikto neuvidel vaše heslo ani PIN kód, keď ich zadávate;
 8. bude dbať o to, aby ste sa odhlásili zo všetkých aplikácií súvisiacich s platbami na svojom zariadení, keď ho nepoužívate na prístup k Službe a/alebo keď by k nemu mohol získať prístup niekto iný (napríklad ak zariadenie používate spolu s niekým iným alebo ho používate s nezabezpečeným verejným pripojením na internet, napríklad vo verejných priestoroch, v ktorých sa poskytuje bezplatná WiFi sieť);
 9. zdržíte sa použitia akejkoľvek funkcie, ktorá ukladá alebo uchováva vaše heslo alebo PIN kód v zariadení, ktoré používate na prístup k Službe;
 10.  budete dodržiavať všetky primerané pokyny, ktoré vydáme v súvislosti so zaistením bezpečnosti vášho platobného nástroja;
 11. udržiavajte svoje osobné údaje na účte aktualizované. V prípade, že nás budete vo veci vášho účtu kontaktovať z adresy, telefónneho čísla alebo e-mailového účtu, ktoré nie sú u nás zaregistrované, môže sa stať, že vám nebudeme môcť odpovedať; a
 12. Podniknete všetky primerané opatrenia na ochranu bezpečnosti osobného elektronického zariadenia, ktoré používate na prístup k Službám (vrátane použitia individuálne nakonfigurovanej funkcie zariadenia využívajúcej PIN kód a/alebo heslo na prístup k Službám). Ak svoje zariadenie stratíte, musíte nás o tom okamžite informovať a odstrániť ho z nastavení vášho účtu PayPal.

Prečítajte si náš dokument Najdôležitejšie informácie o platbách a službách s ďalšími informáciami o bezpečnom používaní služieb.

9.3 Obmedzené činnosti a povolenia. Žiadne ustanovenie v tejto časti 9 vám nebráni povoliť tretím stranám, aby konali vo vašom mene, ako sa uvádza v časti 15.9, v súlade s podmienkami ich licencie a platného práva.

Späť na začiatok

10. Vaša zodpovednosť – kroky, ktoré môžeme podniknúť

10.1 Vaša zodpovednosť

 1. Ste zodpovedný za Vrátenia platieb, Chargebacky, poplatky, pokuty, penále a ostatnú zodpovednosť, ktorá vznikla spoločnosti PayPal, používateľovi služby PayPal alebo tretej strane v súvislosti s vaším použitím Služieb a/alebo z vášho porušenia tejto zmluvy. Zaväzujete sa všetku takú zodpovednosť nahradiť spoločnosti PayPal, Používateľovi alebo tretej strane.
 2. Zodpovednosť za Reklamácie v rámci programu ochrany kupujúceho PayPal. Bez ohľadu na akúkoľvek inú časť tejto zmluvy, ak spoločnosť PayPal vydá konečné rozhodnutie o tom, že neuznáva Reklamáciu, ktorú ste uplatnili priamo voči spoločnosti PayPal, budete povinní spoločnosť PayPal odškodniť. Ak chcete získať informácie o vplyve programu ochrany kupujúceho PayPal na vás ako predajcu, pozrite si časť 13 (a hlavne časti 13.1, 13.2 a 13.3). Vaša zodpovednosť bude v plnej výške nákupnej ceny daného tovaru a pôvodného poštovného (a v niektorých prípadoch nemusíte získať tovar späť). Program ochrany predajcu PayPal môže kryť vašu zodpovednosť, pozri časť 11.
 3. Náhrada vašej zodpovednosti. V prípade, že ste voči spoločnosti PayPal povinní uhradiť akúkoľvek sumu, spoločnosť PayPal je oprávnená bezodkladne odpočítať tieto sumy z vášho zostatku (ak je to možné). Ak na účte PayPal nemáte dosť prostriedkov na pokrytie záväzku, spoločnosť PayPal si vyhradzuje právo vybrať dlh z akejkoľvek platby prijatej na vašom účte. V opačnom prípade sa zaväzujete, že dlžnú sumu spoločnosti PayPal nahradíte inými spôsobmi. Ak ste sa do služby PayPal zaregistrovali ako používateľ s bydliskom alebo sídlom v Spojenom kráľovstve, spoločnosť PayPal môže dlžnú sumu stiahnuť z vašich zdrojov financovania, ako sa uvádza v časti 3. Spoločnosť PayPal je tiež oprávnená vymáhať svoje pohľadávky voči vám zákonnými prostriedkami, a to aj prostredníctvom agentúry na vymáhanie pohľadávok.
 4. Dočasné pozastavenie rozporovaných transakcií. Ak kupujúci podá Reklamáciu, žiadosť o Spätnú úhradu (chargeback) alebo žiadosť o Vrátenie platby ohľadne platby, ktorú ste prijali, spoločnosť PayPal dočasne zablokuje finančné prostriedky na vašom účte tak, aby bola pokrytá celá suma uplatnená pri tejto Reklamácii, Chargebacku alebo Vrátení platby. Blokovanie vykonané na základe tohto ustanovenia vás neobmedzuje v používaní ostatných prostriedkov na účte, ktoré nie sú rozporované alebo ohrozené danou Reklamáciou, Chargebackom alebo Vrátením platby, pokiaľ nemáme iný dôvod takéto používanie obmedziť. Ak bol spor rozhodnutý vo váš prospech alebo ak platba je spôsobilá na ochranu v rámci programu Ochrany kupujúceho PayPal, odblokujeme váš účet a obnovíme vám prístup k príslušným finančným prostriedkom. Ak bude spor rozhodnutý vo váš neprospech, spoločnosť PayPal odstráni príslušné finančné prostriedky z vášho účtu.

  Tento proces sa týka aj všetkých reklamácií, ktoré kupujúci uplatní voči vám u spoločnosti eBay v rámci vybavovania reklamácií eBay, pokiaľ ste spoločnosti eBay poskytli oprávnenie použiť váš účet PayPal na úhradu pohľadávok, ktoré má voči vám spoločnosť eBay alebo (podľa okolností) kupujúci v zmysle podmienok vybavovania reklamácií eBay (ďalej len „Pohľadávky eBay “) a spoločnosť eBay nás o danej reklamácii informovala. V rozsahu, v ktorom sú splnené vyššie uvedené podmienky, dávate spoločnosti PayPal oprávnenie a príkaz na spracovanie platieb všetkých Pohľadávok eBay z vášho účtu PayPal spoločnosti eBay resp. (podľa okolností) kupujúcemu v súlade s pokynmi, ktoré dá spoločnosť eBay spoločnosti PayPal, pričom však súhlasíte s tým, že spoločnosť PayPal môže vami poskytnuté oprávnenie a príkaz na úhradu akejkoľvek konkrétnej Pohľadávky eBay považovať za zrušené a nebude mať povinnosť takú platbu uskutočniť, ak na základe vlastného uváženia usúdi, že daná reklamácia by bola rozhodnutá vo váš prospech, pokiaľ by ste ju uplatnili ako Reklamáciu u spoločnosti PayPal. Toto oprávnenie a príkaz môžete zrušiť aj tak, že budete kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom PayPal. Všetky sťažnosti podané priamo spoločnosti eBay sa riadia len vnútornými pravidlami spoločnosti eBay. Podmienky programu ochrany predajcu PayPal sa nevzťahujú na predajcov v súvislosti s reklamáciami uplatnenými kupujúcimi priamo v spoločnosti eBay.

10.2 Kroky spoločnosti PayPal Ak máme dôvod sa domnievať, že ste mali účasť na akejkoľvek Zakázanej činnosti, môžeme podniknúť rôzne kroky na ochranu spoločnosti PayPal, Používateľa, tretej strany alebo vás voči Vráteniu platby, Chargebacku, Reklamácii, poplatkom, pokutám, penále či akejkoľvek inej zodpovednosti. Týmito krokmi môžu byť okrem iného aj ďalej uvedené opatrenia:

 1. Môžeme kedykoľvek a bez toho, aby nám z toho vznikla akákoľvek zodpovednosť, pozastaviť, zablokovať, obmedziť, ukončiť alebo zrušiť vaše právo na používanie vášho platobného nástroja alebo účtu, a to v celom rozsahu alebo len pre konkrétnu transakciu, v dôsledku čoho môže dôjsť k pozastaveniu, zablokovaniu, obmedzeniu, zatvoreniu alebo zrušeniu prístupu k vášmu účtu alebo k Službám (napríklad obmedzenie prístupu k niektorému z vašich zdrojov financovania, ako aj vašej schopnosti posielať peniaze, vykonávať výbery či odstraňovať finančné Informácie). Zvyčajne vás vopred upozorníme na akékoľvek pozastavenie či zrušenie, ak však máme na to dôvod (napríklad, ak porušujete túto zmluvu alebo ak to považujeme za vhodné z bezpečnostných dôvodov), môžeme pozastaviť alebo zrušiť vaše právo na používanie vášho platobného nástroja či účtu bez toho, aby sme vás na to vopred upozornili;
 2. Môžeme zablokovať váš účet a/alebo zadržať akékoľvek finančné prostriedky na Rezervnom účte (a to aj na viac ako 180 dní, ak to vyžaduje spoločnosť PayPal, v prípade, že spoločnosti PayPal vznikajú práva v zmysle časti 10.2 z vašej účasti na Zakázanej činnosti uvedenej v časti 9.1 ag);
 3. Môžeme kedykoľvek odmietnuť vykonať akúkoľvek platobnú transakciu z akéhokoľvek dôvodu a našou povinnosťou je iba poskytnúť vám informáciu o tomto odmietnutí, dôvody pre také odmietnutie a spôsob riešenia tohto problému, ak je to možné, a to na vašu žiadosť a pod podmienkou, že to právny predpis nezakazuje;
 4. Môžeme vrátiť platbu (a to aj, ak je to vhodné, na odosielateľov zdroj financovania), ktorá porušuje naše pravidlá používania služby alebo časť 9 alebo platbu, ktorú dôvodne považujeme za porušujúcu pravidlá používania služby alebo časť 9;
 5. Môžeme kontaktovať tretie strany a poskytnúť im informácie o zakázaných činnostiach spôsobom uvedeným v našich pravidlách ochrany osobných údajov (nazývaných aj vyhlásenie o ochrane osobných údajov);
 6. Môžeme si od vás vyžiadať informácie alebo inak upraviť nepresné Informácie, ktoré ste nám poskytli;
 7. Môžeme vám v budúcnosti odmietnuť poskytnúť naše Služby;
 8. Môžeme zadržať vaše finančné prostriedky, pokiaľ a po dobu, po ktorú je to dôvodne nevyhnutné na ochranu pred rizikom vzniku zodpovednosti. Beriete na vedomie (ako nevyčerpávajúci zoznam možností), že:
  1. Riziko vzniku zodpovednosti spoločnosti PayPal v súvislosti s platbami financovanými kartou, ktoré prijmete, môže trvať, kým nepominie riziko Chargebacku uzatvorenej v prospech platcu/kupujúceho (ako je určené v príslušných pravidlách používania kariet). Uvedené závisí od určitých faktorov, vrátane:
   1. typu tovaru alebo služieb, za ktoré prijmete platbu; alebo
   2. času na doručenie tovaru alebo poskytnutia služieb, za ktoré dostávate platbu (napríklad predaj lístkov na nejakú udalosť niekoľko mesiacov pred dátumom jej konania môže predstavovať vyššie a trvalejšie riziko podania žiadosti o Spätnú úhradu (chargeback) ako predaj väčšiny iných tovarov či služieb);
  2. riziko vzniku zodpovednosti spoločnosti PayPal v súvislosti s Reklamáciou alebo Sporom vznikajúcim z platby, ktorú ste prijali, môže pretrvávať až do momentu vyriešenia danej Reklamácie či Sporu príslušnými stranami ako aj všetkých odvolaní týkajúcich sa danej Reklamácie či Sporu v súlade s časťou 13 tejto zmluvy;
  3. riziko vzniku zodpovednosti spoločnosti PayPal v súvislosti s akýmkoľvek prípadom platobnej neschopnosti, môže trvať až kým a v rozsahu v akom, príslušné právne predpisy bránia spoločnosti PayPal podniknúť proti vám právne kroky; a
  4. Ak na svojom účte umožníte existenciu zostatku, ktorý vyjadruje pohľadávku spoločnosti PayPal, riziko zodpovednosti spoločnosti PayPal môže trvať, kým a v rozsahu v akom táto pohľadávka spoločnosti PayPal existuje.
 1. Môžeme proti vám podniknúť právne kroky.
 2. Môžeme vás dočasne zbaviť spôsobilosti na PayPal ochranu predajcu a/alebo PayPal ochranu kupujúceho (aj retrospektívne).
 3. Môžeme pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť váš prístup k našim Službám, webovým lokalitám, softvéru, systémom (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie ktorýchkoľvek Služieb), ktoré prevádzkujeme sami alebo sú prevádzkované v našom mene, a pokiaľ to umožňujú platné právne predpisy, aj k vašim údajom.

Ak od nás nedostanete iné pokyny, nesmiete používať ani pokúšať sa používať svoj platobný nástroj ani účet počas jeho pozastavenia alebo ak bol zrušený. Musíte zabezpečiť, že všetky zmluvy s obchodníkmi alebo inými tretími stranami, v rámci ktorých ide o platby iniciované tretími stranami z vášho účtu (vrátane Vopred schválených platieb), budú zrušené ihneď po ukončení prístupu, pozastavení alebo zrušení vášho účtu. Naďalej ste zodpovedný z tejto zmluvy v súvislosti so všetkými poplatkami a inými sumami, ktoré vznikli kedykoľvek používaním vášho účtu bez ohľadu na ukončenie prístupu, pozastavenie alebo zrušenie.

10.3 Obmedzený prístup Ak máme podozrenie na neoprávnený prístup k vášmu účtu, môžeme pozastaviť alebo obmedziť váš prístup k vášmu účtu alebo Službám (napríklad obmedziť prístup k niektorému z vašich zdrojov financovania ako aj vašu schopnosť poslať peniaze, vykonávať výbery alebo odstraňovať finančné Informácie). Ak obmedzíme prístup k vášmu účtu, upozorníme vás na to a poskytneme vám možnosť požiadať o obnovenie prístupu k Účtu, ak je to vhodné.

10.4 Rezervy Spoločnosť PayPal môže podľa vlastného uváženia uložiť finančné prostriedky na vašom účte do Rezervy, ak sa dôvodne domnieva (na základe informácií dostupných spoločnosti PayPal v čase vykonania Rezervy a toho, čo na základe vlastného uváženia považuje za prijateľnú mieru rizika pre spoločnosť PayPal za všetkých okolností), že s vaším účtom je spojená vyššia ako prijateľná miera rizika. Ak spoločnosť PayPal uloží finančné prostriedky na vašom účte do Rezervy, finančné prostriedky budú držané na vašom Rezervnom účte a vo vašom zostatku PayPal budú označené ako „čakajúce na spracovanie“. Ak sa na váš účet vzťahuje Rezerva, spoločnosť PayPal vám poskytne o tom oznámenie s uvedením podmienok tejto Rezervy. Tieto podmienky môžu vyžadovať, aby určité percento súm prijatých na váš účet bolo zadržané na určitý čas, alebo aby určitá suma bola držaná vo forme rezervy alebo čokoľvek iné, čo je podľa rozhodnutia spoločnosti PayPal potrebné na ochranu pred rizikom spojeným s vaším účtom. Spoločnosť PayPal môže podmienky Rezervy kedykoľvek zmeniť poskytnutím oznámenia o nových podmienkach. Ak máte voči Rezerve námietky, môžete zrušiť svoj účet. Ak svoj účet zrušíte, máme právo držať prostriedky v Rezerve po dobu najviac 180 Dní. Pri spravovaní rizík účtov môžeme taktiež obmedziť sumu, ktorú môžete okamžite vybrať alebo zmeniť rýchlosť alebo spôsob platby pre výbery, započítať sumy z vášho zostatku a/alebo žiadať, aby ste vy alebo osoba s vami súvisiaca uzavreli s nami iné podoby bezpečnostných dojednaní (napríklad poskytnutím záruky alebo tým, že budeme od vás vyžadovať uloženie prostriedkov u nás na zabezpečenie vašich záväzkov voči nám alebo tretím stranám). Súhlasíte aj s tým, že na vlastné náklady vykonáte akékoľvek ďalšie úkony (vrátane podpísania potrebných dokumentov a registrácie listiny v akejkoľvek podobe, ktorú môžeme dôvodne požadovať na vznik akejkoľvek formy zabezpečovacieho nároku alebo inak) potrebnej na zriadenie Rezervy alebo inej formy zabezpečenia spôsobom, ktorý odôvodnene stanovíme.

10.5 Pozastavenie platby

 1. Súhlasíte s tým, že ak:
  1. dostanete platbu, ktorá je zaťažená Transakčným rizikom, alebo
  2. ak je s vaším účtom spojená vyššia než prijateľná miera rizika alebo hrozí vystavenie sa riziku (na základe informácií dostupných spoločnosti PayPal v relevantnom čase a toho, čo na základe vlastného uváženia považuje za prijateľnú mieru rizika alebo vystaveniu riziku pre seba, svojich zákazníkov a/alebo svojich poskytovateľov služieb za všetkých okolností),

   môže spoločnosť PayPal na základe vlastného uváženia (konajúc odôvodnene) danú platbu alebo ľubovoľnú inú platbu pozastaviť. Ak spoločnosť PayPal pozastaví finančné prostriedky na vašom účte, oznámime vám to (spolu s informáciou o predpokladanej dĺžke pozastavenia). Finančné prostriedky budú zadržiavané na vašom Rezervnom účte a vo vašom zostatku PayPal budú označené ako „čakajúce na spracovanie“. Pozastavenie vám môžeme oznámiť prostredníctvom oprávnených tretích strán (ako sú partnerské platformy, ktoré využívate na realizáciu transakcií).
 2. Spoločnosť PayPal uvoľní pozastavenie vašej platby v zmysle tohto ustanovenia, keď určí, že Transakčné riziko alebo iné riziko alebo vystavenie rizisku v spojení s vaším účtom pominulo. Upozorňujeme, že aj napriek vyššie uvedenému, ak dostanete Spor, Reklamáciu, Spätnú úhradu (chargeback) alebo Vrátenie platby v súvislosti s platobnou transakciou, ktorá je predmetom pozastavenia, finančné prostriedky (alebo suma rovná výške príslušnej platby) môže byť pozastavená na vašom Rezervnom účte, pokiaľ nedôjde k vyriešeniu tohto prípadu v súlade s touto zmluvou.
 3. Súhlasíte, že spoločnosti PayPal poskytnete akékoľvek informácie, ktoré môže odôvodnene požadovať na určenie toho, či Transakčné riziko alebo iné riziko alebo vystavenie riziku v súvislosti s vaším účtom už pominulo. Ak máte voči pozastaveniu prostriedkov za týchto podmienok námietky, môžete zrušiť svoj účet. Ak svoj účet z akéhokoľvek dôvodu zrušíte, spoločnosť PayPal má právo pozastaviť platbu na základe tohto ustanovenia po dobu najviac 180 dní od dátumu zavŕšenia splnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o predaji (na ktorú sa príslušná platba vzťahuje).

10.6 Informácie o vás

 1. Spoločnosť PayPal si vyhradzuje právo požiadať vás o poskytnutie ďalších informácie naviac k informáciám spomenutým v tejto zmluve na účely umožnenia plnenia jej záväzkov, ktoré jej vyplývajú z legislatívy o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Súhlasíte s tým, že vyhoviete každej našej žiadosti o poskytnutie ďalších informácií, ktoré budeme odôvodnene požadovať na plnenie našich záväzkov, ktoré nám vyplývajú z legislatívy o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. V rámci toho vás môžeme okrem iného požiadať o poskytnutie určitých identifikačných dokumentov faxom, e-mailom alebo iným spôsobom. Súhlasíte aj s tým, že nám na našu odôvodnenú žiadosť na vlastné náklady poskytnete informácie o svojich financiách a činnostiach, vrátane najaktuálnejších (overených či neoverených) finančných výkazov a výpisov pohybov na účte obchodníka (ak je to v danom prípade možné).
 2. Získanie statusu „Overené“

Ak chcete zmeniť stav svojho účtu na „Overený“, musíte vykonať tieto kroky v závislosti od statusu vášho účtu:

Zákazníci v Spojenom kráľovstve:

Majitelia Súkromných účtov Buď:

1) zriaďte Inkaso a dokončite proces Potvrdenia bankou alebo

2) získajte schválenie na používanie služby PayPal Credit a aktivujte si ju.

Majitelia firemných účtov:

1) zriaďte si Inkaso, dokončite proces Potvrdenia bankou a poskytnite doplňujúce informácie o svojej spoločnosti alebo

2) získajte schválenie na používanie služby PayPal Credit, aktivujte si ju a poskytnite doplňujúce informácie o svojej spoločnosti.

Zákazníci v relevantných krajinách: pridajte kreditnú kartu a dokončite proces priradenia a potvrdenia karty.

Spoločnosť PayPal je oprávnená priebežne sprístupniť iné spôsoby alebo postupy na získanie statusu „Overené“. Označením Používateľa statusom „Overené“ spoločnosť PayPal vyjadruje len to, že overený používateľ splnil kroky v postupe na získanie statusu „Overené“. V súlade s časťou 1.1 a udelením používateľovi statusu „Overené“ spoločnosť PayPal neposkytuje žiadnu záruku, záväzok ani iné vyhlásenie, že daný používateľ so statusom „Overené“ dokončí platobnú transakciu.

10.7 Poskytnutie informácií o dôvodoch našich krokov

Naše rozhodnutia vykonať kroky uvedené v tejto časti 10 a akékoľvek ďalšie kroky, ktoré vykonáme na základe tejto zmluvy, bez ohľadu na to, či obmedzujú alebo rozširujú váš prístup k službe, našej infraštruktúre, webovým lokalitám, softvéru alebo systémom (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie ktorýchkoľvek služieb), bez ohľadu na to, či ich prevádzkujeme sami alebo sú prevádzkované v našom mene (týmito krokmi môžu byť okrem iného zablokovanie, obmedzenie, pozastavenie, ukončenie prístupu k účtu či zadržanie platieb a uloženie do rezervy), môžu byť vykonané na základe dôverných kritérií, ktoré sú podstatné pre naše riadenie rizík a pre ochranu spoločnosti PayPal, jej zákazníkov alebo poskytovateľov služieb. Okrem toho môže byť poskytovanie určitých informácií o týchto rozhodnutiach obmedzené regulačnými predpismi či štátnymi orgánmi. Nemáme žiadnu povinnosť poskytnúť vám informácie o našom systéme riadenia rizík, o našich bezpečnostných postupoch ani naše dôverné informácie.

Späť na začiatok

11. Program ochrany predajcu

11.1 Čo je to ochrany predajcu PayPal?

Ak ste príjemca platby uskutočnenej zákazníkom (ďalej len ako „Príjemca platby“), môžeme vám preplatiť sumu Reklamácie, Chargebacku alebo Vrátenia platby, ktoré boli voči vám uplatnené v týchto prípadoch:

 1. chargeback alebo vrátenie platby bola voči vám uplatnená z dôvodu neoprávnenej platby (okrem akejkoľvek neoprávnenej platby iniciovanej v prostredí, ktorého hostiteľom nie je služba PayPal) alebo
 2. chargeback alebo sťažnosť bola voči vám uplatnená z dôvodu nedoručenia tovaru,

pričom spoločnosť PayPal od vás dostane potvrdenie o odoslaní alebo doručení tovaru v súlade s požiadavkami uvedenými nižšie, s výhradou ďalších ustanovení tejto časti 11 (okrem iného vrátane kritérií na účasť v programe uvedených v časti 11.6).

Ďalšie informácie o tom, ako môže byť na vás podaná sťažnosť, nájdete v časti 13 (Ochrana kupujúceho PayPal). Ak predávate alebo ponúkate tovar alebo služby kupujúcim v iných krajinách, mali by ste si prečítať pravidlá programu ochrany kupujúceho PayPal pre krajiny, v ktorých majú vaši kupujúci sídlo či bydlisko (príslušné pravidlá programu ochrany kupujúceho PayPal nájdete tu alebo cez odkazy „Právne informácie“ alebo „Právne zmluvy“ umiestnené v päte väčšiny webových stránok spoločnosti PayPal), keďže tieto pravidlá sa vzťahujú na vás ako na príjemcu platby alebo predajcu.

Prečítajte si časť 5.3 (5.3 Riziko spojené s Vrátením platby, Spätnými úhradami (chargeback) a Reklamáciami), ktorá obsahuje informácie o rizikách Vrátenia platby, Chargebacku a Reklamácií, ktoré vznikajú po prijatí platby.

 

11.2 Dostupnosť ochrany predajcu PayPal

Ochrana predajcu PayPal je dostupná pre:

Príjemcov platieb so zaregistrovaným(-i) účtom (účtami) PayPal, ktorí prijímajú platby PayPal od kupujúcich, ktorí vykonávajú nákupy spĺňajúce kritériá pre ochranu (na celom svete a všade tam, kde sa dá platiť cez PayPal).

Ochrana predajcu PayPal sa nevzťahuje na sťažnosti, chargebacky a storná z dôvodu, že tovar sa výrazne líši od opisu, alebo ak bol tovar doručený či vyzdvihnutý osobne.

11.3 Koľko ochrany poskytuje program ochrany predajcu PayPal?

V súlade s ustanoveniami v časti 10.2j a v tejto časti 11:

a. Spoločnosť PayPal vám zaplatí v plnej výške platbu spĺňajúcu kritériá, ktorá je predmetom Reklamácie, Chargebacku alebo Vrátenia platby a odpustí Poplatok za spätnú úhradu (chargeback), ak je to uplatniteľné; a

b. Neexistuje žiaden limit na počet platieb, za ktoré vám môžeme vrátiť peniaze v rámci programu ochrany predajcu PayPal.

11.4 Čo sa stane, keď kupujúci uplatní Reklamáciu, Spätnú úhradu (chargeback) alebo Vrátenie platby?

Spoločnosť PayPal dočasne zablokuje finančné prostriedky na vašom účte v plnej výške platby, ktorá je predmetom Reklamácie, Chargebacku alebo Vrátenia platby. Ďalšie informácie o dočasnom zablokovaní prostriedkov nájdete v časti 10.1.d.

11.5 V prípade, že sa na platbu nevzťahuje program ochrany predajcu PayPal, spoločnosť PayPal odpočíta finančné prostriedky z vášho účtu a platbu vráti kupujúcemu. Okrem toho sa na vás v určitých prípadoch môže vzťahovať poplatok služby PayPal za chargeback.

11.6 Kritériá pre účasť v programe

Aké sú kritériá pre účasť v programe ochrany predajcu PayPal?

Pre účasť v programe musíte splniť všetky nasledovné podmienky:

 1. Transakcia nie je nespĺňajúcou kritériá v zmysle časti 11.10.
 2. Transakcia musí byť vo vašom účte na stránke „Podrobnosti transakcie“ označená spoločnosťou PayPal ako spĺňajúca podmienky alebo čiastočne spĺňajúca podmienky programu ochrany predajcu PayPal. Ak je označená ako spĺňajúca podmienky, vzťahuje sa na ňu ochrana v prípade neoprávnenej platby, ako aj nedoručeného tovaru. Ak je označená ako čiastočne spĺňajúca podmienky, vzťahuje sa na ňu ochrana iba v prípade nedoručenia tovaru.
 3. V prípade hmotných položiek odošlite tovar na doručovaciu adresu uvedenú na stránke Podrobnosti o transakcii. Ak bol tovar doručený osobne alebo ak Príjemca platby odošle tovar na inú adresu (napríklad, ak vás kupujúci požiada o doručenie na „adresu do práce“ alebo na „adresu obdarovaného“), nespĺňate kritériá na vrátenie peňazí v zmysle podmienok tohto programu.

Ak chcete zobraziť stránku „Údaje o transakcii“, prihláste sa do svojho účtu PayPal, vyberte položku „História“ a potom položku „Údaje“ pre príslušnú transakciu.

 1. Musíte splniť nižšie uvedené podmienky pre doručenie.
 2. Za nákup musíte prijať jednu platbu z jedného účtu PayPal.
 3. Spoločnosti PayPal musíte včas poskytnúť odpoveď na jej žiadosti o poskytnutie dokumentov a iných informácií, ktoré si opodstatnene počas prešetrovania tejto veci vyžiada.
 4. Trvalá adresa bydliska, ktorá je uvedená vo vašom účte PayPal, musí byť v relevantnej krajine.
 5. Váš nárok na účasť v programe nebol inak pozastavený.

Kritériá účasti c. a d. uvedené vyššie sa nevzťahujú na žiadny tovar, za ktorý prijmete platbu prostredníctvom Funkcie platba PayPal podľa polohy, pokiaľ poskytnete spoločnosti PayPal dostatočne uspokojivý dôkaz o tom, že tovar bol kupujúcim vyzdvihnutý alebo mu bol doručený.

11.7 Aké sú podmienky dodania tovaru?

 

Ochrana pred neoprávnenou platbou

Ochrana pred Nedoručeným tovarom

Požiadavky na poštovné

Pre služby a nehmotné položky (v krajinách, kde sa na tieto transakcie vzťahuje program ochrany predajcu PayPal): doklad o doručení

 

Pre všetky ostatné transakcie: minimálne Doklad o odoslaní alebo Doklad o dodaní

Doklad o dodaní

11.8 Čo je to „Doklad o odoslaní“?

Elektronický alebo fyzický (papierový) doklad od poštovej spoločnosti, ktorý obsahuje všetky tieto náležitosti:

 1. Stav Odoslané (alebo jeho ekvivalent) a dátum odoslania.
 2. Adresu príjemcu, ktorá obsahuje aspoň mesto/okres alebo poštové smerovacie číslo (alebo jeho medzinárodný ekvivalent).
 3. Oficiálne prijatie zásielky prepravnou spoločnosťou (napríklad poštovú pečiatku, potvrdenku alebo informácie o sledovaní zásielky online). V prípade, že máte Doklad o dodaní, nepotrebujete Doklad o odoslaní.

11.9 Čo je to „Doklad o dodaní“?

Doklad o dodaní pre hmotný tovar znamená elektronický doklad od poštovej spoločnosti, ktorý obsahuje všetky tieto náležitosti:

 1. Stav Doručené (alebo jeho ekvivalent) a dátum doručenia.
 2. Adresu príjemcu, ktorá obsahuje aspoň mesto/okres alebo poštové smerovacie číslo (alebo jeho medzinárodný ekvivalent).

Dokladom o doručení pre nehmotné veci a služby sa rozumie akýkoľvek nezvratný dôkaz (o jeho nezvratnosti rozhoduje spoločnosť PayPal) preukazujúci uzatvorenie predaja, vrátane týchto informácií:

 1. Dátum poskytnutia služby alebo dodania tovaru.
 1. Ak je to možné, adresa príjemcu (napríklad e-mailová adresa alebo IP adresa).

11.10 Napríklad na ktoré tovary/transakcie/prípady nemožno uplatniť ochranu predajcu PayPal?

 1. Pre:
  1. Príjemcov platby s registrovanou adresou mimo Spojeného kráľovstva: digitálny tovar a licencie na digitálny obsah.
  2. Príjemcov platby s registrovanou adresou v Spojenom kráľovstve: nehmotné veci (vrátane digitálneho tovaru a licencií na digitálny obsah) a služby.
   Hoci spoločnosť PayPal môže niekedy podľa vlastného uváženia stanoviť, že ochrana sa vzťahuje na určité nehmotné položky (vrátane digitálneho tovaru a licencií na digitálny obsah) alebo služby, pokiaľ nie je so spoločnosťou PayPal písomne dohodnuté inak, ochrana sa nikdy nebude vzťahovať na tieto položky:
   1. Položky, ktoré sú ekvivalentom hotovosti (okrem iného vrátane položiek s uloženou hodnotou, napríklad darčekových alebo predplatených kariet).
   2. Platby týkajúce sa finančných produktov a investícií.
   3. Dary.
 2. Tovar, ktorý doručíte (alebo ktorý je vyzdvihnutý) osobne (okrem tovaru, za ktorý ste prijali platbu cez funkciu platieb PayPal podľa polohy).
 3. Transakcie spracované inak než prostredníctvom účtu PayPal kupujúceho. Ak je napríklad platba prijatá ako priama platba kartou (aj prostredníctvom služieb Zong, Website Payment Pro, virtuálneho terminálu a PayPal Here) alebo ako transakcia v rámci platby pre hostí PayPal, nespĺňa podmienky krytia v rámci programu.
 4. Reklamácie, Chargebacky a Vrátenia platby v prípade tovaru Výrazne odlišného od opisu a/alebo reklamácií uplatnených priamo u spoločnosti eBay.
 5. Platby PayPal Business.
 6. Platby za zlato (či už vo fyzickej podobe, alebo v podobe obchodovanej na burzách).
 7. Transakcie v rámci Hromadných platieb PayPal.

 

Späť na začiatok

12. Chyby a neoprávnené transakcie

12.1 Identifikácia chýb alebo neoprávnených transakcií. Ak chcete zobraziť históriu transakcií, prihláste sa do svojho účtu na webovej lokalite PayPal a kliknite na kartu „História“. Je veľmi dôležité, aby ste spoločnosť PayPal okamžite upozornili, ak máte dôvod domnievať sa, že došlo k týmto udalostiam: i) z vášho účtu bola odoslaná neoprávnená transakcia, ii) došlo k neoprávnenému prístupu do vášho účtu, iii) bolo odhalené vaše heslo alebo PIN kód, iv) došlo k strate, krádeži alebo deaktivácii zariadenia, ktoré ste používali na prístup k našim službám, alebo v) došlo alebo mohlo dôjsť k prevodu peňazí z vášho účtu bez vášho povolenia (týka sa to aj prípadu, keď svoj účet prepojíte s platformou tretej strany, napríklad webovou lokalitou alebo aplikáciou, s cieľom iniciovať platby z danej platformy, ale z vášho účtu bola prostredníctvom danej platformy odoslaná platba za transakciu, ktorú ste neuskutočnili) (ďalej spoločne ako „nepovolený prístup do účtu“). Rovnako nás tiež musíte ihneď upovedomiť, ak sa odôvodnene domnievate, že na vašom účte došlo k akejkoľvek inej chybe. Dôrazne vám odporúčame, aby ste pozorne a pravidelne sledovali aktivitu na vašom účte, aby ste mohli spoločnosť PayPal ihneď informovať, ak nastane ktorákoľvek z vyššie uvedených udalostí. Nebudeme voči vám vyvodzovať zodpovednosť za neoprávnené použitie vášho účtu inou osobou, pokiaľ uspokojivo pre nás usúdime, že ste nekonali s úmyslom umožniť tretej osobe získať prístup k vašej identifikácii PayPal a/alebo heslu/PIN kódu alebo k vášmu zariadeniu, kým ste na ňom boli prihlásení k Službám. Za zodpovedných za neoprávnené použitie vášho účtu vás budeme považovať vtedy, ak získame dôkazy: že ste konali s úmyslom umožniť tretej osobe prístup k vášmu ID PayPal alebo heslu/kódu PIN, že ste konali podvodným spôsobom, alebo že ste zámerne či v dôsledku hrubej nedbanlivosti nesplnili svoje záväzky používať váš platobný prostriedok spôsobom uvedeným v tejto zmluve.

12.2 Upozornenie spoločnosti PayPal na chyby, neoprávnené transakcie alebo na nevhodné či neoprávnené použitie platobného nástroja. Ak sa domnievate, že došlo alebo dôjde k chybe, neoprávnenej transakcii, nevhodnému alebo neoprávnenému použitiu platobného nástroja alebo vášho účtu, musíte nám to oznámiť telefonicky na zákaznícky servis PayPal na telefónnom čísle uvedenom na webe PayPal, kontaktovaním nás prostredníctvom tohto formulára alebo písomne na adresu: Error Resolution Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Ak nám najprv poskytnete informácie telefonicky, môžeme požadovať, aby ste nám svoju žiadosť poslali písomne do desiatich pracovných dní od telefonického kontaktu. Vyplňte prísažné vyhlásenie a odošlite ho online alebo poštou spoločnosti PayPal na adresu: Error Resolution Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Musíte nám poskytnúť všetky informácie, ktoré máte k dispozícii, v súvislosti s akýmikoľvek chybami, neoprávnenými transakciami alebo nevhodným alebo neoprávneným použitím vášho platobného nástroja alebo účtu a podniknúť všetky potrebné kroky, aby ste zaistili pomoc spoločnosti PayPal počas vyšetrovania. V týchto situáciách môžeme poskytnúť informácie, ktoré považujeme za relevantné, tretím stranám v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov (nazývanými aj vyhlásenie o ochrane osobných údajov).

12.3 Kontrola hlásení o chybách Bez toho, aby to malo vplyv na vaše zákonné práva, s výsledkami vyšetrovania vás oboznámime do 20 pracovných dní od doručenia vášho upozornenia. Ak sme urobili chybu, okamžite ju napravíme. AK však budeme potrebovať viac času, vyšetrovanie vašej žiadosti môže trvať až 60 dní. Ak sa rozhodneme, že potrebujeme viac času, do desiatich pracovných dní od doručenia vášho upozornenia môžeme dočasne pripísať na váš účet domnelú chybnú sumu, takže elektronické peniaze môžete používať ešte počas vyšetrovania. Ak nám najprv poskytnete informácie telefonicky a nedostaneme vašu žiadosť písomne do desiatich pracovných dní od ústneho oznámenia, túto sumu nepripíšeme dočasne na váš účet.

Po skončení vyšetrovania vám oznámime výsledky do troch pracovných dní. AK určíme, že nedošlo k chybe, pošleme vám písomné vysvetlenie a stiahneme vám dočasne pripísanú sumu, ktorú sme vám pripísali v súvislosti s údajnou chybou. Môžete požiadať o kópie dokumentov použitých počas vyšetrovania (bez naúčtovania poplatku za vyžiadanie záznamov uvedeného v prílohe 1).

12.4 Zodpovednosť za neoprávnené transakcie. Bez toho, aby to malo vplyv na vaše zákonné práva, ak nahlásite neoprávnený prístup do svojho účtu a neexistuje dôkaz o podvode, úmyselnom alebo veľmi nedbalom správaní z vašej strany, vrátime vám finančné prostriedky za všetky neoprávnené transakcie odoslané z vášho účtu za predpokladu, že ste nás informovali o neoprávnenom prístupe do vášho účtu bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 13 mesiacov od uskutočnenia prvej transakcie vyplývajúcej z neoprávneného prístupu do účtu. Ak sa podľa vlastného uváženia domnievame, že je potrebné vykonať ďalšie vyšetrovanie na uistenie sa o určitých okolnostiach v súvislosti s nahláseným neoprávnený prístupom k vášmu účtu, budeme postupovať rovnako ako je uvedené vyššie v časti 12.3.

12.5 Nárok na preplatenie nákladov platobnej transakcie uskutočnený v rámci autorizácie. Máte nárok na vrátenie plnej sumy akejkoľvek platobnej transakcie vykonanej na základe oprávnenia za predpokladu, že boli splnené podmienky vzťahujúce sa na vrátenie peňazí podľa časti 4.8.

12.6 Chyby. Ak objavíme chybu pri spracovaní, odstránime ju. Ak následkom chyby dostanete nižšiu peňažnú sumu než na akú ste boli oprávnený, spoločnosť PayPal vám rozdiel pripíše na váš účet. Ak následkom chyby dostanete vyššiu peňažnú sumu, než na akú ste boli oprávnení, spoločnosť PayPal môže túto sumu poskytnutú navyše z vášho účtu odpočítať. Ak bola platba pripísaná na váš zdroj financovania omylom, spoločnosť PayPal môže napraviť tento omyl pripísaním prostriedkov na váš príslušný zdroj financovania resp. zdroje financovania, prípadne odúčtovaním prostriedkov z vášho príslušného zdroja financovania resp. zdrojov financovania. Ak chyba spôsobila nedokončenie transakcie načas alebo nesprávnou sumou, budeme zodpovední za vrátenie akejkoľvek sumy, ktorá je výsledkom vykonania chybnej alebo neuskutočnenej platobnej transakcie, ako aj za straty a škody, ktoré vám priamo a odôvodnene predvídateľne vznikli z tohto dôvodu, iba ak:

 1. ste na dokončenie transakcie nemali dostatok finančných prostriedkov nie naším zavinením,
 2. náš systém správne nefungoval a vy ste s týmto vedomím napriek tomu začali uskutočňovať transakciu, alebo
 3. transakcii bolo zabránené okolnosťami mimo našej kontroly aj napriek našim dostatočným opatreniam (napríklad požiar, záplavy alebo strata internetového pripojenia).

Bez ohľadu na ostatné podmienky tejto zmluvy spoločnosť PayPal nebude niesť zodpovednosť za neuskutočnenie alebo chybné uskutočnenie platobnej transakcie, ak ste ju o probléme bezodkladne neinformovali, po jeho odhalení alebo v akomkoľvek prípade do 13 mesiacov po dátume inkasa platobnej transakcie.

Späť na začiatok

13. Ochrana kupujúceho PayPal

13.1 Čo je to ochrana kupujúceho PayPal?

Ochrana kupujúceho PayPal umožňuje spoločnosti PayPal prijať konečné rozhodnutie výlučne na základe vlastného uváženia ohľadom každého problému, na ktorý upozornil kupujúci v súvislosti s ľubovoľným nákupom zaplateným cez PayPal. Uvedené konečné rozhodnutie môže mať za následok, že spoločnosť PayPal vyplatí kupujúcemu náhradu za platbu uskutočnenú prostredníctvom služby PayPal za nákup (až do plnej výšky ceny nákupu a prípadne pôvodného poštovného), a že za túto náhradu bude voči spoločnosti PayPal zodpovedný Príjemca platby .

Ochrana kupujúceho PayPal nie je zárukou na produkt ani zárukou na službu. Neposkytujú sa žiadne záruky. Ochrana kupujúceho PayPal nemá vplyv na vaše zákonné práva vo vzťahu k Príjemcovi platby. Prečítajte si tiež časť 13.2 nižšie (Je ochrana kupujúceho PayPal pre mňa vhodná?).

Ak ste príjemcom platby, môže byť vaša zodpovednosť v rámci programu ochrany kupujúceho PayPal pokrytá programom ochrany predajcu (podrobnosti nájdete v časti 11). V niektorých prípadoch vás spoločnosť PayPal bude môcť (nebude však povinná) zbaviť zodpovednosti za náhradu z iných dôvodov (výlučne na základe svojho vlastného uváženia).

Bez ohľadu na to, či ste kupujúcim alebo Príjemcom platby, beriete na vedomie, že Služby je možné použiť ako spôsob platby pre široké a rozmanité spektrum rôznych typov nákupov, tak online ako aj offline. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie v tejto zmluve teda súhlasíte s tým, že spoločnosť PayPal je oprávnená (nie však povinná) kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, výlučne na základe vlastného uváženia a bez toho, aby jej z toho vznikla akákoľvek zodpovednosť:

 1. prijať konečné rozhodnutie vo veci akéhokoľvek problému ohľadne nákupu, na ktorý upozornil kupujúci s účtom PayPal zaregistrovaným kdekoľvek vo svete (či už na základe pravidiel programu ochrany kupujúceho PayPal alebo zmluvy s používateľom v krajine registrácie účtu PayPal daného kupujúceho alebo na inom základe) v prospech kupujúceho alebo príjemcu platby. Toto konečné rozhodnutie bude vždy oznámené písomne (čo môže byť aj formou e-mailu). Ak spoločnosť PayPal príjme konečné rozhodnutie vo veci daného problému v prospech kupujúceho alebo Príjemcu platby, každá strana je povinná toto konečné rozhodnutie rešpektovať a
 2. kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zrušiť podmienky krytia Ochranou kupujúceho PayPal (či už uvedených v tejto zmluve alebo inde, vrátane podmienok nahradenia platby uvedených v časti 13.4) s cieľom umožniť riešenie problému vzneseného kupujúcim v súvislosti s nákupom zaplateným pomocou služby PayPal. Len ako príklad, uvedené môže zahŕňať umožnenie náhrady za spory alebo reklamácie uplatnené mimo lehôt uvedených v časti 13.5 pre určité nákupy (obyčajne nákupy s dohodnutým doručením alebo plnením mimo lehôt uvedených v časti 13.5), keď sa môžeme oprávnene domnievať, že kupujúci nemal primeranú možnosť v danej lehote zistiť, že došlo k problému s príslušným nákupom.

Spoločnosť PayPal nie je povinná nahradiť vám žiadne náklady, ktoré vám vzniknú pri plnení akýchkoľvek požiadaviek spoločnosti PayPal o súčinnosť pri riešení problému (čo okrem iného zahŕňa náklady, ktoré vám vzniknú vrátením tovaru Výrazne odlišného od opisu (SNAD) Príjemcovi platby alebo inému, ako si to spoločnosť PayPal vyžiada), i keď v niektorých prípadoch môže takéto náklady nahradiť.

Ak predávate alebo ponúkate tovar alebo služby kupujúcim v iných krajinách, mali by ste si prečítať pravidlá programu ochrany kupujúceho PayPal pre krajiny, v ktorých majú vaši kupujúci sídlo či bydlisko (príslušné pravidlá programu ochrany kupujúceho PayPal nájdete tu alebo cez odkazy „Právne informácie“ alebo „Právne zmluvy“ umiestnené v päte väčšiny webových stránok spoločnosti PayPal), keďže tieto pravidlá sa vzťahujú na vás ako na príjemcu platby alebo predajcu.

13.2 Je ochrana kupujúceho PayPal pre mňa vhodná?

Výsledok rozhodnutia spoločnosti PayPal prijatého na základe programu ochrany kupujúceho PayPal nemusí vždy vyhovovať vašim špecifickým potrebám, a preto by ste si mali pozorne prečítať túto časť 13 a zvážiť svoje možnosti skôr, než využijete na riešenie problému spoločnosť PayPal.

Ak spoločnosť PayPal kontaktujete a požiadate o vyriešenie problému, spoločnosť vás na účely jeho vyriešenia môže požiadať o prijatie nevratného opatrenia, ktoré môže za daných okolností znemožniť riešenie problému iným spôsobom. Spoločnosť PayPal vás môže napríklad požiadať o vrátenie tovaru Príjemcovi platby podľa časti 13.6.

Vzhľadom na situáciu a možnosti môže byť v niektorých prípadoch vhodnejšie problém vyriešiť bez toho, aby ste sa obracali na spoločnosť PayPal. Nižšie uvádzame neúplný zoznam spôsobov riešenia problému bez zapojenia spoločnosti PayPal.

 1. Priame riešenie problému s Príjemcom platby: Skôr ako budete kontaktovať spoločnosť PayPal vo veci daného problému by ste sa mali priamo obrátiť na Príjemcu platby, aby ste problém vyriešili v súlade s jeho predpismi pre vrátenie platby/tovaru (ak existujú) uvedenými na jeho zozname predaného tovaru/služieb, na jeho webovej lokalite alebo v inej marketingovej dokumentácii. Ak budete postupovať takto, potom:
 2. budú naďalej platiť podmienky náhrady platby v časti 13.4 (vrátane lehoty pre uplatnenie Sporu uvedenej v časti 13.5b). Za dodržanie uvedených lehôt zodpovedáte sami a
 3. existuje riziko, že Príjemca platby vás požiada o podniknutie určitých opatrení, kvôli ktorým nesplníte podmienky náhrady uvedené v časti 13.4 (napríklad ak vás Príjemca platby usmerní – či už na základe svojich predpisov pre vrátenie tovaru alebo z iného dôvodu – aby ste odoslali zakúpený tovar na adresu, ktorá nekorešponduje s nami evidovanou adresou Príjemcu platby, a vy tejto jeho žiadosti vyhoviete, môžeme stanoviť, že tovar nebol odoslaný späť Príjemcovi platby v súlade s časťou 13.6).

  Ak ste Príjemcom platby, vzhľadom na to, že môžete byť zodpovední za prípadnú náhradu, ktorú zaplatila spoločnosť PayPal kupujúcemu, potvrdzujete, že je vo vašom vlastnom záujme, aby bol akýkoľvek problém s nákupom zaplateným službou PayPal vyriešený priamo s kupujúcim.
 4. Vaše zákonné práva: Získať poradenstvo ohľadne svojich spotrebiteľských práv či iných zákonných práv môžete v európskom spotrebiteľskom centre (združenie európskych spotrebiteľských centier ECC-Net) na adrese https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en (ak máte bydlisko/sídlo v Spojenom kráľovstve, môžete tiež kontaktovať Citizens Advice Bureau na adrese https://www.adviceguide.org.uk).
 5. Uplatňujte svoje práva na spätnú úhradu (chargeback), ktoré máte ako majiteľ svojej platobnej karty: Svoje práva na spätnú úhradu (chargeback) môžete uplatniť u svojej kartovej spoločnosti alebo u vydavateľa karty (ak tieto práva máte). Ak sa však súčasne usilujete o riešenie problému (prostredníctvom Reklamácie alebo Sporu) na základe programu ochrany kupujúceho PayPal alebo sa usilujete o dvojitú náhradu, môže spoločnosť PayPal vašu Reklamáciu alebo Spor uzavrieť a/alebo požadovať od vás sumu, ktorú ste dostali zaplatenú na základe Ochrany kupujúceho PayPal. V takom prípade sa budete musieť spoľahnúť výlučne na svoje práva na spätnú úhradu (chargeback).

Bez ohľadu na to, aký spôsob riešenia problému si zvolíte, môže sa stať, že vykonáte nezvratný krok, ktorý môže znemožniť riešenie vášho problému iným spôsobom, takže svoje možnosti starostlivo zvážte.

13.3 Čo sa stane, keď spoločnosť PayPal príjme konečné rozhodnutie v prospech kupujúceho …

Ak som kupujúci? Ak spoločnosť PayPal príjme konečné rozhodnutie vo veci vášho problému (okrem iného vrátane Sporu alebo Reklamácie) vo váš prospech, spoločnosť PayPal je oprávnená (nie však povinná) vyplatiť vám náhradu platby uskutočnenej prostredníctvom služby PayPal za nákup (až do celej výšky ceny nákupu a prípadne pôvodného poštovného). Podrobnosti o podmienkach náhrady nájdete v časti 13.4 (Podmienky náhrady).

Ak som Príjemcom platby? Ak spoločnosť PayPal príjme konečné rozhodnutie vo veci problému kupujúceho v prospech kupujúceho, budete zodpovední voči spoločnosti PayPal za sumu, ktorú vráti kupujúcemu. Spoločnosť PayPal napriek tomu nie je povinná vrátiť vám poplatky služby PayPal spojené s transakciou ani žiadne iné poplatky, ktoré v súvislosti s touto transakciou z vášho účtu PayPal zúčtovala tretia strana (napríklad poplatky účtované platformou tretej strany, ktorú používate na predaj). V niektorých prípadoch (napríklad ak neuspejete s Reklamáciou u dôvodu SNAD (zakúpený tovar je Výrazne odlišný od opisu) z toho dôvodu, že spoločnosť PayPal je oprávnene presvedčená, že vami predaný tovar je falzifikát), nemusíte dostať späť (napríklad príslušný orgán môže prevziať kontrolu nad tovarom, a/alebo môže tovar prevziať do svojej držby alebo s ním môže inak nevratne naložiť).

13.4 Podmienky náhrady

V rámci ochrany kupujúceho PayPal môžete získať náhradu v prípade problému s nákupom iba vtedy, keď sú splnené všetky tieto podmienky:

 1. Váš nákup spĺňa kritériá pre ochranu. Kritériá pre ochranu spĺňajú nákupy väčšiny tovaru a služieb (vrátane cestovných lístkov, nehmotných vecí, ako sú prístupové práva k digitálnemu obsahu a iné licencie), okrem nasledujúcich transakcií:
  1. kúpa nehnuteľností (okrem iného obytných nehnuteľností);
  2. kúpa podielov v spoločnostiach (okrem iného tiež akýchkoľvek vecí alebo služieb, ktoré tvoria súčasť podniku alebo firemnej akvizície);
  3. kúpa dopravných prostriedkov (okrem iného motorových vozidiel, motocyklov, karavanov, lietadiel a lodí) s výnimkou prenosných ľahkých dopravných prostriedkov používaných na rekreačné účely, ako sú bicykle a hoverboardy s kolesami,
  4. platby na platformách pre kolektívne financovanie (crowdfunding) alebo kolektívne poskytovanie úverov (crowdlending),
  5. kúpa na mieru vyrobeného tovaru (s výnimkou prípadu nedoručenia tovaru),
  6. kúpa tovaru a služieb zakázaných podľa pravidiel používania služby PayPal;
  7. kúpa priemyselných strojov používaných na výrobu;
  8. kúpa položiek, ktoré sú ekvivalentom peňazí (okrem iného položiek s uloženou hodnotou, napríklad darčekových alebo predplatených kariet),
  9. kúpa tovaru a služieb pomocou služby Zong, riešenia Website Payments Pro alebo virtuálneho terminálu,
  10. Súkromné transakcie;
  11. hazardné hry, stávky alebo akékoľvek činnosti, ktorých súčasťou je šanca na výhru ceny,
  12. platby týkajúce sa finančných produktov a investícií;
  13. platby orgánom, ktorých činnosť vykonáva štát (s výnimkou štátnych podnikov) alebo obchodníkom konajúcim na základe splnomocnenia od orgánov, ktorých činnosť vykonáva štát;
  14. príspevky;
  15. kúpa tovaru, ktorý si osobne vyzdvihnete alebo ktorý vyzdvihne niekto iný vo vašom mene (vrátane vyzdvihnutia na maloobchodnom predajnom mieste) a pri ktorom ste uplatnili sťažnosť z dôvodu nedoručenia,
  16. platby za zlato (či už vo fyzickej podobe, alebo v podobe obchodovanej na burzách) a
  17. transakcie v rámci Hromadných platieb PayPal.

   Spoločnosť PayPal môže na základe vlastného uváženia automaticky ukončiť akýkoľvek spor alebo sťažnosť, ktorú predložíte a pri ktorej sa spoločnosť PayPal odôvodnene domnieva, že nesúvisí s nákupom spĺňajúcim kritériá, ako je vymedzený vyššie.
 2. Odoslali ste platbu za svoj nákup zo svojho účtu PayPal na účet PayPal Príjemcu platby prostredníctvom karty „Odoslať peniaze“, ktorá sa používa na platby za tovar a/alebo služby na webe alebo v aplikácii PayPal, alebo prostredníctvom funkcie pokladne PayPal Príjemcu platby (okrem iného tiež Funkcie platieb PayPal podľa polohy, ak ju Príjemca platby používa).
 3. Váš problém je jeden z nasledujúcich:
  1. zakúpený tovar nebol doručený – „Nedoručený“ „NR“), alebo
  2. zakúpený tovar je „Výrazne odlišný od opisu“ „SNAD“). Ďalšie informácie o význame pojmu „SNAD“ je uvedených v časti 13.8.

   Ak je vaším problémom transakcia, na ktorú ste nedali oprávnenie (vrátane duplicitnej alebo nesprávnej platby pri využití funkcie platby PayPal podľa polohy), prečítajte si časť 12 a navštívte centrum zabezpečenia PayPal na adrese https://www.paypal.co.uk/security. Problém môžete nahlásiť prostredníctvom centra zabezpečenia PayPal alebo tu.
 4. Postupovali ste podľa pokynov v časti 13.5 (Ako mám vyriešiť problém?).
 5. Nedostali ste náhradu za daný nákup z iného zdroja.
 6. Váš nárok na účasť v programe nie je inak pozastavený.
 7. Spoločnosť PayPal prijala konečné rozhodnutie o vašom probléme vo váš prospech.

13.5 Ako mám vyriešiť problém?

 1. Skúste problém vyriešiť priamo s Príjemcom platby

  Vynaložte primerané úsilie na to, aby ste vyriešili problém priamo s Príjemcom platby. Ak sa problém napriek tomu nepodarí vyriešiť, prejdite do centra riešenia problémov a postupujte podľa bodov b, c a d.
 2. Začnite Spor

  Začnite Spor v lehote 180 dní po dátume platby za nákup, ktorý by ste chceli rozporovať. Spor, ktorý začnete v súvislosti s týmto nákupom môžeme po uplynutí uvedenej lehoty zamietnuť (prosím, vezmite uvedené na vedomie, ak sa s Príjemcom platby dohodnete na čase dodania tovaru alebo poskytnutia služby, ktorý spadá do obdobia po uplynutí uvedenej lehoty).
 3. Eskalujte Spor na Reklamáciu

  Ak neviete s Príjemcom platby uzatvoriť dohodu, zmeňte začatý Spor na Reklamáciu v lehote 20 dní odo dňa začatia Sporu. Za dodržanie uvedených lehôt zodpovedáte sami.

  Pokiaľ spoločnosť PayPal neuvedie inak, je potrebné, aby ste predtým, než spor postúpite ďalej ako sťažnosť na nedoručený tovar, počkali aspoň sedem dní od dátumu platby.

  Ak nebudete eskalovať Spor na Reklamáciu v lehote 20 dní, môže spoločnosť PayPal Spor ukončiť, čím stratíte nárok na platbu podľa podmienok programu ochrany kupujúceho PayPal.

  V niektorých prípadoch vám môže spoločnosť PayPal povoliť úpravu alebo zmenu Reklamácie po jej podaní iba vtedy, ak chcete doplniť ďalšie informácie alebo chcete zmeniť dôvod vášho Sporu/Reklamácie z dôvodu „Nedoručený tovar“ na dôvod – tovar je „Výrazne odlišný od opisu“. V opačnom prípade nie je možné Reklamáciu po jej podaní upraviť ani zmeniť.
 4. Na žiadosti spoločnosti PayPal reagujte včas

  Po eskalovaní Sporu na Reklamáciu môže spoločnosť PayPal rozhodnúť o probléme v prospech kupujúceho alebo Príjemcu platby. Pred prijatím konečného rozhodnutia (a na účely tohto rozhodnutia) je spoločnosť PayPal oprávnená požiadať vás o súčinnosť pri riešení problému v súlade s časťou 13.6.

13.6 Súčinnosť so spoločnosťou PayPal pri riešení problému.

Bez ohľadu na to, či ste kupujúci alebo príjemca platby, môže od vás spoločnosť PayPal v záujme vyriešenia problému požadovať (a vy včas zaistíte): i) poskytnutie dôkazového materiálu (na vaše vlastné náklady, ak spoločnosť PayPal nesúhlasí s iným postupom) na podporu vášho postoja (čo okrem iného zahŕňa potvrdenie o doručení, potvrdenky, hodnotenia tretích strán a policajné správy) a ii) podniknutie prípadných ďalších opatrení špecifikovaných spoločnosťou PayPal. Ak odmietnete splniť žiadosti spoločnosti PayPal, môže spoločnosť PayPal nakoniec rozhodnúť v prospech druhej strany.

Spoločnosť PayPal smie požadovať (neúplný výpočet):

 1. kupujúceho, aby Príjemcovi platby, spoločnosti PayPal alebo tretej strane (podľa toho, ako určí spoločnosť PayPal) poslal späť tovar, o ktorom kupujúci tvrdí, že je Výrazne odlišný od opisu (SNAD), a poskytol Doklad o dodaní (ako je uvedené v časti 11.9 vyššie). Pri opätovnom balení tovaru je potrebné prijať vhodné preventívne opatrenia, aby ste znížili riziko jeho poškodenia počas prepravy;
 2. Príjemcu platby, aby prijal tovar, ktorý mu späť poslal kupujúci a vrátil kupujúcemu kúpnu cenu v plnej výške a pôvodné poštovné. Ak príjemca platby odmietne prijať tovar odoslaný späť kupujúcim, môže spoločnosť PayPal (na základe vlastného uváženia) rozhodnúť sťažnosť v prospech kupujúceho za predpokladu, že kupujúci predložil spoločnosti PayPal uspokojivé dôkazy, že tovar bol odoslaný príjemcovi platby na adresu uvedenú kupujúcemu spoločnosťou PayPal počas procesu riešenia sťažnosti;
 3. kupujúceho, aby poskytol primeranú súčinnosť spoločnosti PayPal pri riadnej a bezpečnej likvidácii tovaru a poskytol dôkazy o jeho likvidácii.
 4. Aby príjemca platby predložil spoločnosti PayPal včas dôkaz o tom, že kupujúcemu nákup doručil alebo ho dokončil podľa dohody s kupujúcim, a to aj vtedy, keď sa na nákup nevzťahuje ochrana kupujúceho PayPal podľa časti 13.4.a. Ak príjemca platby takýto dôkaz včas nepredloží, spoločnosť Paypal môže rozhodnúť v prospech kupujúceho. Ak príjemca platby takýto dôkaz včas predloží, spoločnosť PayPal môže rozhodnúť v prospech príjemcu platby, aj keď kupujúci tvrdí, že nákup nedostal.

Ak je spoločnosť PayPal odôvodnene presvedčená, že vrátenie tovaru označeného kupujúcim za SNAD (Výrazne odlišný od opisu) Príjemcovi platby by viedlo k porušeniu platných právnych predpisov, napríklad predpisov o nakladaní s falzifikátmi, spoločnosť PayPal bude oprávnená oznámiť príslušné veci príslušnému úradu. Uvedené môže viesť k tomu, že tento úrad prevezme kontrolu nad predmetným tovarom a/alebo prevezme tovar do svojej držby a Príjemca platby nemusí predmetný tovar získať späť.

13.7 Čo ak môj nákup nespĺňa kritériá na náhradu v zmysle programu ochrany kupujúceho PayPal?

Môžete sa tiež pokúsiť vyriešiť problém priamo s Príjemcom platby vznesením sporu prostredníctvom centra riešenia problémov spoločnosti PayPal. V tom prípade musíte otvoriť prostredníctvom centra riešenia problémov spoločnosti PayPal do 180 dní od dátumu odoslania vašej platby. Následne by ste sa mali pokúsiť vyriešiť tento Spor priamo s Príjemcom platby. Ak vaša platba nespĺňa kritériá na ochranu v zmysle programu ochrany kupujúceho PayPal, nie je spoločnosť PayPal povinná rozhodnúť vo veci podanej Reklamácie.

13.8. Čo ak je zakúpený tovar Výrazne odlišný od opisu (SNAD)?

 1. Vami zakúpený tovar je Výrazne odlišný od opisu, ak sa v podstatných rysoch odlišuje od jeho posledného opisu, ktorý ste dostali od Príjemcu platby pred zaplatením za tento tovar (za ktorý sa výlučne v prípadoch nákupu cez internet považuje opis zakúpeného tovaru uvedený Príjemcom platby v príslušnom online opise tovaru) (ďalej len „Opis kupovanej veci “). Uvádzame niekoľko príkladov (neúplný výpočet):
  1. Dostali ste úplne iný tovar. Kúpili ste si napríklad knihu a dostali ste disk DVD či prázdnu škatuľu alebo ste dostali iný softvér, ako softvér, ktorý vám bol predaný.
  2. Dostali ste zlú informáciu o stave kupovaného tovaru. V opise tovaru sa napríklad uvádzalo, že tovar je nový, ale v skutočnosti bol použitý.
  3. Zakúpený tovar bol inzerovaný ako pravý, ale nie je pravý.
  4. Zakúpenému tovaru chýbajú dôležité časti alebo funkcie a skutočnosť, že tieto časti alebo funkcie chýbajú, nebola na podstránke uverejňujúcej informácie o tovare uvedená.
  5. Kúpili ste od Príjemcu platby napríklad 3 veci, ale dostali ste iba 2.
  6. Zakúpený tovar sa počas prepravy poškodil.
 2. Zakúpený tovar nemožno považovať za výrazne odlišný od opisu, ak nie je podstatne odlišný od príslušného opisu. Uvádzame niekoľko príkladov (neúplný výpočet):
  1. Nedostatky a chyby zakúpeného tovaru boli správne uvedené Príjemcom platby.
  2. Zakúpený tovar bol správne opísaný, ale po jeho doručení ste tovar už nechceli.
  3. Zakúpený tovar bol správne opísaný, ale nesplnil vaše očakávania.
  4. Zakúpený tovar má drobné škrabance a jeho stav bol opísaný ako použitý.
  5. Podujatie, na ktoré ste si kúpili lístky, bolo odložené.

13.9 Postúpenie práv

Ak spoločnosť PayPal vyplatí Reklamáciu, Vrátenie platby alebo Spätnú úhradu (chargeback), ktorú ste si uplatnili voči príjemcovi vašej platby, súhlasíte s tým, že na spoločnosť PayPal prevádzate svoje práva, výhody a opravné prostriedky voči príjemcovi vašej platby a povoľujte jej domáhať sa týchto práv. V právnom zmysle slova ide o váš súhlas so „subrogáciou“ či iným „postúpením“ vašich práv v súvislosti s danou platbou voči príjemcovi a tretím stranám na spoločnosť PayPal a o súhlas, že sme oprávnení vymáhať dané práva, výhody a opravné prostriedky priamo a vaším menom, podľa vlastného uváženia spoločnosti PayPal.

13.10 Zákaz dvojitej náhrady

Nie ste oprávnení získať náhradu za nákup v rámci programu ochrany kupujúceho PayPal, ak okrem toho dostanete náhradu za daný nákup priamo od Príjemcu platby alebo od inej tretej strany.

13.11 Vstupenky na podujatia

V niektorých prípadoch, keď si zakúpite od Príjemcu platby, ktorý je majiteľom účtu PayPal registrovaným v Spojenom kráľovstve, vstupenku na podujatie alebo zaplatíte za právo zúčastniť sa podujatia (ďalej len „Podujatie “), môže spoločnosť PayPal uložiť celú vami zaplatenú peňažnú sumu do úschovy vo vašom mene, takže nárok na túto peňažnú sumu zostane váš až do okamihu konania Podujatia.

Späť na začiatok

14. Sťažnosti na spoločnosť PayPal

14.1 Najprv kontaktujte spoločnosť PayPal Ak budete mať sťažnosť voči spoločnosti PayPal, naším cieľom je dozvedieť sa o tom a vyriešiť váš problémy; ak však nedokážeme vyriešiť problém k vašej spokojnosti, chceme vám poskytnúť neutrálny a úsporný prostriedok na rýchle vybavenie vašej sťažnosti. Sťažnosti voči spoločnosti PayPal týkajúce sa našich služieb môžete kedykoľvek nahlásiť oddeleniu služieb zákazníkom zákazníkov online prostredníctvom odkazu „Pošlite nám e-mail“ na stránke Kontaktujte nás alebo zavolaním na telefónne číslo oddelenia služieb zákazníkom zobrazené na webovej lokalite PayPal a po prihlásení sa do účtu.

14.2 ECC-Net, Úrad finančného ombudsmana a CSSF. Ak sa na nás chcete sťažovať, môžete svoju sťažnosť posunúť na jednu z nasledujúcich inštitúcií:

 1. Európske spotrebiteľské centrum (ECC-Net). Ďalšie informácie o združení európskych spotrebiteľských centier ECC-Net a možnostiach ich kontaktovania nájdete na stránke (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en).
 2. Úrad finančného ombudsmana v Spojenom kráľovstve (Financial Ombudsman Service, FOS). Len pre Používateľov, ktorí sú rezidentmi v Spojenom kráľovstve – FOS je bezplatná, nezávislá služba, ktorá môže urovnať spor medzi vami a nami. Ďalšie informácie o službe finančného ombudsmana získate na stránke http://www.financial-ombudsman.org.uk, prostredníctvom ktorej službu môžete tiež kontaktovať, alebo na platforme EÚ na riešenie sporov online https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 3. Komisia pre dohľad nad finančným sektorom (CSSF). CSSF je orgán zodpovedný za prudenciálny dohľad nad spoločnosťami vo finančnom sektore v Luxembursku. CSSF môžete kontaktovať na adrese 283 Route d’Arlon, L-1150 Luxembursko. Ďalšie informácie o CSSF a možnostiach kontaktovania tejto komisie nájdete na stránke http://www.cssf.lu alebo na platforme EÚ na riešenie sporov online https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Späť na začiatok

15. Všeobecné ustanovenia

15.1 Rozhodné právo a jurisdikcia. Táto zmluva a vzťah medzi nami sa riadia právom Anglicka a Walesu s ohľadom na vaše miestne zákonné práva. Sťažnosti vyplývajúce z tejto zmluvy alebo týkajúce sa tejto zmluvy alebo poskytovania našich služieb, ktoré nie je možné vysporiadať iným spôsobom, predložíte nevýlučnej jurisdikcii súdov Anglicka a Walesu, pričom nie je ovplyvnené vaše právo iniciovať tiež žalobu voči spoločnosti PayPal v danej veci na kompetentných súdoch Luxemburska a v Luxembursku. Jednoducho povedané, „nevýlučná jurisdikcia súdov Anglicka a Walesu“ znamená, že ak na nás môžete podať žalobu v súvislosti s touto zmluvou na súde, prijateľným súdom bude súd nachádzajúci sa v Anglicku alebo vo Walese, ale žalobu môžete podať aj na súde v inej krajine.

15.2 Zákaz zrieknutia sa práv. Naše nekonanie vo vzťahu k nejakému porušeniu z vašej strany alebo zo strany iných osôb neznamená, že sa vzdávame svojho práva na konanie pri následnom alebo podobnom porušení.

15.3 Obmedzenia zodpovednosti. Sme zodpovední voči vám len za stratu alebo škodu spôsobenú priamo a odôvodnene predvídateľne naším porušením tejto zmluvy a výška našej zodpovednosti v týchto okolnostiach je obmedzená tak, ako je uvedené v ostatných ustanoveniach v tejto časti.

 1. V žiadnom prípade nemôžeme byť my, ostatné spoločnosti v našej skupine spoločností, osoby konajúce v našom mene a/alebo osoby, s ktorými uzavrieme zmluvy, zodpovedné za žiadne z nižšie uvedených druhov strát alebo škôd vznikajúcich z tejto zmluvy či v súvislosti s touto zmluvou (tak zo zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti) alebo inak):
  1. akýkoľvek ušlý zisk, strata dobrého mena, obchodných príležitostí, zmlúv, príjmov alebo očakávaných úspor, a to ani v prípade, že o možnosti takýchto škôd, ušlého zisku, straty dobrého mena, obchodných príležitostí, zmlúv, príjmov alebo očakávaných úspor sme boli informovaní, alebo
  2. akákoľvek strata alebo poškodenie dát, alebo
  3. akákoľvek strata alebo poškodenie, ktoré nevyplýva priamo z nášho porušenia tejto zmluvy, alebo
  4. akákoľvek strata alebo škoda, ktorá je nad rámec straty alebo škody spôsobenej ako priamy následok nášho porušenia tejto zmluvy (bez ohľadu na to, či viete alebo neviete zdokladovať takúto stratu alebo škodu).
 2. Žiadne ustanovenie tejto zmluvy neobmedzuje našu zodpovednosť, ktorá vzniká z nášho podvodného konania, zámerne klamlivého vyhlásenia, hrubej nedbanlivosti, konania v priamom úmysle, ani za smrť alebo škodu na zdraví vznikajúcu buď z našej nedbanlivosti alebo z nedbanlivosti nášho subdodávateľa alebo v rozsahu, v akom takéto obmedzenie alebo vylúčenie zodpovednosti nepovoľuje platný právny predpis.

15.4 Odmietnutie záruk. Služby, našu infraštruktúru, naše webové lokality, náš softvér a systémy (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie akýchkoľvek služieb PayPal), ktoré prevádzkuje sama alebo ktoré sú prevádzkované v jej mene, vám poskytujeme s ohľadom na vaše zákonné práva, ale inak bez poskytnutia akejkoľvek záruky alebo podmienky, tak výslovnej ako aj konkludentnej, s výnimkou záruk či podmienok konkrétne uvedených v tejto zmluve. Produkty alebo služby, za ktoré sa platí pomocou našej Služby, sú úplne mimo dosahu spoločnosti PayPal a spoločnosť PayPal nemôže zabezpečiť, že kupujúci alebo predajca s ktorým obchodujete, naozaj dokončí transakciu resp. že má na danú transakciu potrebné oprávnenie. Spoločnosť PayPal nezaručuje súvislý, neprerušovaný ani bezpečný prístup k akejkoľvek časti našich Služieb, k našej infraštruktúre, našim webovým lokalitám, nášmu softvéru a systémom (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie akýchkoľvek služieb PayPal), bez ohľadu na to, či ich prevádzkuje sama alebo sú prevádzkované v jej mene. Nebudeme zodpovední za žiadne oneskorenie pri neposkytnutí našich Služieb, našej infraštruktúry, našich webových lokalít, nášho softvéru a systémov (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie akýchkoľvek služieb PayPal), bez ohľadu na to, či ich prevádzkujeme sami alebo sú prevádzkované v našom mene. Beriete na vedomie, že váš prístup k Službám, našej infraštruktúre, našim webovým lokalitám, nášmu softvéru a systémom (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie akýchkoľvek služieb PayPal), bez ohľadu na to, či ich prevádzkujeme sami alebo sú prevádzkované v našom mene, môže byť príležitostne obmedzený, aby bolo možné uskutočniť opravy, údržbu alebo zavedenie nových zariadení alebo služieb. Spoločnosť PayPal vynaloží primerané úsilie, aby zabezpečila včasné spracovanie žiadostí o elektronické debety a kredity na bankových účtoch a debetných a kreditných kartách. Vynakladáme maximálne úsilie, aby boli informácie obsiahnuté v našej korešpondencii, správach a na webových lokalitách, ako aj informácie, ktoré ústne poskytujú naši štatutárni zástupcovia, predstavitelia a zamestnanci podľa nášho najlepšieho svedomia presné v okamihu, keď ich poskytujeme. Nemôžeme však zaručiť presnosť všetkých uvedených informácií za všetkých okolností a vo všetkých súvislostiach, a preto by ste sa o tieto informácie nemali spoliehať. Ste povinný dôkladne skontrolovať všetku korešpondenciu medzi nami a čo najskôr nás informovať o tom, že obsahuje skutočnosti, ktoré sa vám javia byť nesprávne alebo niečo, čo nie je v súlade s vašimi pokynmi.

Ak sa spoločnosť PayPal rozhodne z akéhokoľvek dôvodu ukončiť poskytovanie niektorých služieb PayPal alebo niektorej časti alebo funkcie služieb PayPal, poskytne vám o tom oznámenie najmenej dva (2) mesiace pred ukončením poskytovania takej služby alebo funkcie. Výnimkou sú situácie, keď spoločnosť PayPal v dobrom úmysle usúdi, že: (1) poskytovanie príslušnej služby alebo funkcie je nutné zastaviť skôr, pretože to vyžaduje právny predpis alebo vzťah s treťou stranou, alebo že (2) takýto postup by viedol k vzniku bezpečnostného rizika alebo podstatnej záťaže ekonomickej či technickej povahy.

Samostatne zodpovedáte za pochopenie a dodržiavanie všetkých právnych a iných predpisov vo vašom príslušnom právnom poriadku, ktoré sa na vás môžu vzťahovať v súvislosti s používaním služieb, vrátane predpisov týkajúcich sa dovozu či vývozu, daní alebo transakcií v cudzej mene.

15.5 Odškodnenie a náhrady Zaväzujete sa, že nás budete brániť alebo poskytnete nám náhradu (čo z právneho hľadiska znamená „odškodníte“) a zbavíte spoločnosť PayPal, ostatné spoločnosti v našej skupine, osoby, ktoré pracujú pre nás alebo osoby, ktoré sú oprávnené konať v našom mene (okrem iného aj našich poskytovateľov služieb) zodpovednosti v súvislosti s akýmkoľvek nárokom či požiadavkou (vrátane nákladov na právne zastúpenie), ktorý či ktorú si uplatní tretia strana alebo ktorý či ktorá vznikne tretej strane v dôsledku konania a/alebo nekonania vás alebo vašich zamestnancov alebo zástupcov (alebo v prípade, že na základe vášho súhlasu inak koná vo vašom mene nejaká tretia strana, potom v dôsledku konania a/alebo nekonania tejto tretej strany), porušenia tejto zmluvy, porušenia akéhokoľvek právneho predpisu, porušenia práv tretej strany, používania vášho účtu PayPal a/alebo používania Služieb, našej infraštruktúry, našich webových lokalít, nášho softvéru a našich systémov (vrátane sietí a serverov používaných na poskytovanie ktorýchkoľvek Služieb), ktoré prevádzkujeme sami alebo sú prevádzkované naším menom.

15.6 Úplná zmluva a práva tretích strán. Táto zmluva (vrátane akejkoľvek jej prílohy) obsahuje úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou PayPal ohľadom Služby. Ak bude akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy považované za neplatné alebo nevykonateľné, také ustanovenie bude vymazané a budú sa uplatňovať ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Osoba, ktorá nie je stranou tejto zmluvy, nemá žiadne práva na základe zákona o zmluvách (práva tretích strán) z roku 1999 a nemôže sa spoliehať na žiadnu podmienku tejto zmluvy, ani ju vymáhať (s výnimkou Skupiny PayPal v súvislosti s jej právami uvedenými v tejto zmluve), táto skutočnosť však nemá vplyv na žiadne právo ani opravný prostriedok tretích strán, ktoré existuje alebo je dostupné inak než prostredníctvom spomenutého zákona.

15.7 Duševné vlastníctvo – udelenie licencie na softvér. Ak používate softvér PayPal, ako sú rozhrania API, súbory nástrojov pre vývojárov alebo iné softvérové aplikácie, ktorý môže zahŕňať softvér poskytovaný alebo integrovaný so softvérom, systémami alebo službami našich poskytovateľov služieb, ktoré ste stiahli do svojho počítača, zariadenia alebo inej platformy než PayPal alebo ktoré ste použili iným spôsobom, udeľujú vám poskytovatelia licencie odvolateľnú nevýlučnú, nedeliteľnú, neprenosnú, bezplatnú a obmedzenú licenciu na prístup k softvéru PayPal alebo na jeho používanie v súlade s dokumentáciou a so všetkými aktualizáciami, inováciami, novými verziami a náhradným softvérom, ako je tu opísané, a to iba na vaše osobné použitie. Vaše práva k uvedenému softvéru nesmiete poskytnúť tretej strane ani inak previesť na tretiu stranu. Ste povinný dodržiavať všetky požiadavky na implementáciu, prístup a použitie uvedené vo všetkej dokumentácii spolu so všetkými pokynmi, ktoré priebežne poskytujeme sprievodne so Službami (okrem iného aj požiadavky na implementáciu a použitie, ktoré vám ukladáme v záujme dodržania platných právnych predpisov a pravidiel týkajúcich sa kartových systémov). Ak nedodržíte pokyny a požiadavky spoločnosti PayPal na implementáciu a použitie, ponesiete zodpovednosť za všetky škody spôsobené vám, spoločnosti PayPal a tretím stranám. Spoločnosť PayPal môže na základe predchádzajúceho vám určeného oznámenia aktualizovať ľubovoľný softvér alebo ukončiť jeho poskytovanie. Napriek tomu, že spoločnosť PayPal mohla (1) integrovať určité materiály a technológie tretích strán do ľubovoľnej webovej lokality alebo inej aplikácie, vrátane svojho softvéru, a/alebo (2) pristupovať k určitým materiálom a technológiám tretích strán alebo ich používať, aby vám mohla poskytovať Služby, neznamená to, že vám udeľuje práva ohľadne takých materiálov tretích strán, ani že si inak tieto práva ponechávate. Súhlasíte s tým, že nebudete upravovať, pozmeňovať, opravovať, kopírovať, reprodukovať, prispôsobovať, šíriť, zobrazovať, zverejňovať, spätne analyzovať, prekladať, rozoberať ani dekompilovať akýkoľvek zdrojový kód, ktorý je odvodený zo softvéru alebo akýchkoľvek materiálov a technológií tretích strán, ani doň neoprávnene zasahovať, ani sa inak pokúšať o jeho vytvorenie, alebo iným spôsobom vytvárať akékoľvek odvodené diela z akéhokoľvek softvéru alebo materiálov a technológií tretích strán. Beriete na vedomie, že všetky práva, nároky a záujmy súvisiace so softvérom PayPal sú vlastníctvom spoločnosti PayPal, a že akékoľvek v ňom integrované materiály tretích strán sú vlastníctvom tretích strán, ktoré sú poskytovateľmi služieb spoločnosti PayPal. Na akúkoľvek softvérovú aplikáciu tretej strany, ktorú používate na webe PayPal, sa vzťahuje licencia, s ktorou ste poskytli svoj súhlas tretej strane, ktorá vám daný softvér poskytla. Beriete na vedomie, že spoločnosť PayPal nevlastní žiadnu softvérovú aplikáciu tretej strany, ktorú sa rozhodnete používať na niektorej z našich webových lokalít, v softvéri a/alebo v súvislosti so Službami, ani nemá na takúto softvérovú aplikáciu dosah, ani za ňu nenesie žiadnu zodpovednosť. Ak používate Služby na webovej lokalite PayPal alebo inej webovej lokalite alebo platforme hosťovanej spoločnosťou PayPal alebo treťou stranou a z webovej lokality PayPal nesťahujete softvér spoločnosti PayPal, ani na nej nepoužívate softvérové aplikácie tretích strán, potom sa táto časť nevzťahuje na vaše používanie hosťovaných Služieb.

15.8 Duševné vlastníctvo – udelenie licencie na obsah

a. Licencie udelené spoločnosťou PayPal

Logo a identifikátory Služieb: Adresy URL predstavujúce webové lokality spoločnosti PayPal, názov „PayPal“ a všetky súvisiace logá našich produktov a služieb opísané na našich webových lokalitách sú chránené autorským právom spoločnosti PayPal, ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti PayPal alebo jej poskytovateľov licencií. Okrem toho sú všetky hlavičky stránok, vlastná grafika, ikony tlačidiel a skripty chránené autorským právom spoločnosti PayPal, servisnými značkami, ochrannými známkami a/alebo obchodným vzhľadom služby PayPal. Ich kopírovanie, napodobňovanie, úpravy, pozmeňovanie, doplňovanie alebo používanie bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nie je povolené. Ako obchodník smiete používať logá vo formáte HTML poskytnuté spoločnosťou PayPal prostredníctvom našich služieb pre obchodníkov, funkcií aukčných nástrojov alebo partnerských programov bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu výlučne na účel vlastnej identifikácie na vašej webovej lokalite ako obchodníka, ktorý prijíma platby prostredníctvom Služby a presmerováva webové požiadavky z danej webovej lokality na Službu. Toto povolenie však môžeme kedykoľvek obmedziť alebo odvolať z ľubovoľného dôvodu na základe nášho vlastného uváženia. Tieto logá vo formáte HTML nesmiete nikdy žiadnym spôsobom pozmeňovať, upravovať ani meniť, používať ich spôsobom, ktorý znevažuje spoločnosť PayPal alebo Služby, ani ich zobrazovať spôsobom, ktorý vyvoláva dojem sponzorovania alebo schválenia vašej služby spoločnosťou PayPal. Všetky práva, nároky a záujmy týkajúce sa webovej lokality PayPal a jej obsahu sú výlučným vlastníctvom spoločnosti PayPal a jej poskytovateľov licencií.

b. Licencie udelené vami

Duševné vlastníctvo spojené s vašou spoločnosťou: Skupine PayPal udeľujete celosvetové právo používať a znázorňovať na našom webe a v našich mobilných a webových aplikáciách vaše obchodné meno, ochranné známky a logá na účely zobrazenia informácií o vašej spoločnosti a jej produktoch a službách.

Váš obsah: Tým, že nám poskytujete obsah alebo uverejňujete obsah (v oboch prípadoch na účely publikovania, či už online alebo offline) prostredníctvom našich Služieb, udeľujete Skupine PayPal nevýlučné, celosvetovo platné, trvalé, neodvolateľné, bezplatné právo s možnosťou sublicencovania (prostredníctvom viacúrovňových licencií) na využitie všetkých prípadných autorských práv, práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch, ochranných známok, práv na databázy a práv duševného vlastníctva, ktoré máte na tento obsah, v akýchkoľvek prípadných médiách známych v súčasnosti alebo v budúcnosti. Okrem toho sa v najširšom možnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi zriekate svojich morálnych práv a sľubujete, že si nebudete také práva nárokovať voči skupine PayPal, príjemcom jej licencií ani nadobúdateľom jej práv. Vyhlasujete a zaručujete, že nič z nasledujúceho neporušuje žiadne právo duševného vlastníctva: vaše poskytovanie obsahu nám, vaše zverejňovanie obsahu pomocou našich Služieb a používanie takého obsahu (a z neho odvodených diel) Skupinou PayPal v súvislosti so Službami.

15.9 Povolenia pre tretie strany.

a. Povolenia všeobecne. Môžete výslovne udeliť, odňať a riadiť povolenia pre niektoré tretie strany, aby vo vašom mene podnikli určité kroky. V niektorých prípadoch tak môžete urobiť po prihlásení sa do svojho účtu – v iných prípadoch tak môžete urobiť priamo u tretej strany. Potvrdzujete, že ak dáte povolenie tretej strane na vykonávanie krokov vo vašom mene, spoločnosť PayPal môže tejto tretej strane poskytnúť určité informácie o vašom účte PayPal.

b. Používanie služieb licencovaných tretích strán na prístup k údajom o vašom účte.

Ak povolíte, aby:

 1. externý poskytovateľ služieb s licenciou podľa platného práva na poskytovanie služieb informovania o účte (ďalej ako „poskytovateľ SIÚ“) mal prístup k informáciám o vašom účte vo vašom mene alebo
 2. externý vydavateľ karty potvrdil, či je suma potrebná na vykonanie platobnej transakcie kartou dostupná na vašom účte PayPal,

  potom:
 3. táto zmluva (vrátane časti 2.3) sa bude naďalej vzťahovať na vás a váš prístup k daným informáciám prostredníctvom poskytovateľa SIÚ alebo vydavateľa karty a
 4. voči spoločnosti PayPal nesiete zodpovednosť:
  1. za kroky, ktoré vo vašom mene vykoná poskytovateľ SIÚ alebo vydavateľ karty na základe vášho oprávnenia, a
  2. podľa časti 15.9.d (Vaša zodpovednosť v súvislosti s vami udelenými povoleniami),

na základe vašich záväzných zákonných práv a časti 12 (Chyby a neoprávnené transakcie).

c. Používanie služieb licencovaných tretích strán na iniciovanie platby.

Ak externému poskytovateľovi služieb s licenciou podľa platného práva na poskytovanie služieb iniciovania platieb (ďalej ako „poskytovateľ SIP“) povolíte iniciovanie platieb vo vašom mene, potom:

 1. táto zmluva (vrátane častí 4.1 až 4.6 vrátane a časti 4.10) sa bude naďalej vzťahovať na vás a vašu platbu iniciovanú poskytovateľom SIP a 
 2. voči spoločnosti PayPal nesiete zodpovednosť:
  1. za kroky, ktoré vo vašom mene vykoná poskytovateľ SIP na základe vášho oprávnenia, a
  2. podľa časti 15.9.d (Vaša zodpovednosť v súvislosti s vami udelenými povoleniami),

na základe vašich záväzných zákonných práv a časti 12 (Chyby a neoprávnené transakcie).

d. Vaša zodpovednosť v súvislosti s vami udelenými povoleniami.

Udelenie povolenia akejkoľvek tretej strane vás nijako nezbavuje vašej zodpovednosti podľa tejto zmluvy. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť PayPal nebude niesť žiadnu zodpovednosť a bude odškodnená za všetky záväzky vyplývajúce z činnosti alebo nečinnosti tretej strany v súvislosti s vami udelenými povoleniami.

15.10 PayPal ako spôsob prihlásenia. Ak sa pomocou služby PayPal prihlasujete na externých weboch alebo v mobilných aplikáciách, môžeme váš stav prihlásenia zdieľať s akoukoľvek treťou stranou, ktorá ponúka takúto Službu ako spôsob prihlásenia, ako aj vaše osobné údaje a ďalšie informácie o účte, s poskytnutím ktorých ste vyjadrili súhlas, aby tak táto tretia strana mohla overiť vašu totožnosť. Spoločnosť PayPal neposkytne tejto tretej strane prístup k vášmu účtu PayPal a bude uskutočňovať platby danej tretej strane z vášho účtu iba na základe vášho konkrétneho oprávnenia.

Ak ponúkate túto Službu ako spôsob, ako umožniť návštevníkom prihlásenie do účtov zákazníkov na vašej webovej lokalite, v aplikácii alebo inde, je potrebné, aby ste súhlasili s prípadnými konkrétnymi podmienkami, ktoré platia v okamihu poskytnutia takejto funkcie k dispozícii vám a dodržiavali všetky špecifikácie uvedené v akomkoľvek integračnom manuáli alebo návode. Spoločnosť PayPal nezaručuje ani inak neoznačuje totožnosť žiadneho používateľa tohto spôsobu prihlasovania. Spoločnosť PayPal vám neposkytne žiadne osobné ani iné údaje o účte používateľa (ani status prihlásenia) uchované spoločnosťou PayPal, pokiaľ používateľ nebude s poskytnutím takých údajov súhlasiť.

15.11 Podnikoví zákazníci Ak nie ste spotrebiteľ (fyzická osoba konajúca na účely iné ako obchodovanie, podnikanie alebo výkon činnosti), Mikropodnik alebo nezisková organizácia s ročným príjmom menej ako 1 milión GBP, považujeme vás za „Podnikového zákazníka“ a určité ustanovenia uvedené v smernici SPS2 o platobných službách sa na vás pri používaní Služby nemusia vzťahovať. V týchto prípadoch spoločnosti PayPal vyhlasujete a zaväzujete sa, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy alebo iných relevantných podmienok služby ste Podnikovým zákazníkom a týmto súhlasíte, že nasledujúce časti tejto zmluvy sa zmenia takto:

 1. nemáte právo na vrátenie peňazí za Vopred schválené platby (napríklad za platobné transakcie iniciované príjemcom, t. j. obchodníkom) ako je uvedené v častiach 4.8 a 12.5,
 2. ak identifikujete chybu, neoprávnenú transakciu a/alebo odcudzené alebo neoprávnené použitie vášho platobného nástroja alebo účtu na základe častí 12.1 a 12.2, máte lehotu do 60 dní od dátumu údajnej chyby alebo neoprávneného prístupu k Účtu, aby ste nám poskytli o tom oznámenie, po uplynutí ktorej lehoty nemáme žiadnu povinnosť záležitosť prešetriť ani konať na základe vášho oznámenia,
 3. zodpovednosť za neoprávnené transakcie na základe časti 12.4 prijmeme len v prípade, že ste nás o neoprávnenom prístupe k účtu alebo chybe informovali do 60 dní odo dátumu jeho výskytu, a
 4. nárok na podanie reklamácie prostredníctvom Úradu finančného ombudsmana v Spojenom kráľovstve (Financial Ombudsman Service) podľa časti 14.2 máte, len ak priebežne spĺňate kritériá na osobu uplatňujúcu reklamáciu prostredníctvom tohto úradu.

Ako podnikový zákazník ďalej súhlasíte s tým, že pri vykonávaní smernice SPS2 v členských štátoch EÚ alebo EHS nie sme povinní dodržiavať požiadavky na informácie uvedené v hlave III smernice SPS2 ani podobné požiadavky, ktoré sa na vás môžu vzťahovať (ďalej ako „transpozície SPS2“), ani vám ich poskytovať, hoci tak urobiť môžeme. Ďalej súhlasíte s tým, že články 72 a 89 SPS2 a podobné ustanovenia v transpozíciách SPS2 sa nevzťahujú na vaše používanie služby PayPal, čo znamená, že bez ohľadu na iné ustanovenie tejto zmluvy nenesieme voči vám zodpovednosť za straty ani ujmy, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku záležitostí uvedených v hlave III a článkoch 72 a 89 SPS2 a v podobných ustanoveniach v transpozíciách SPS2.

Späť na začiatok

16. Vymedzenie pojmov

Pojmom„účet“ alebo „účet PayPal“ sa rozumie osobný účet, firemný alebo prémiový účet.

Pojmom „pridať finančné prostriedky“ sa rozumie proces alebo funkcia v rozhraní účtu umožňujúca iniciovať pridanie finančných prostriedkov do vášho zostatku z bankového účtu.

Pojmom „zmluva“ sa rozumie táto zmluva vrátane všetkých následných dodatkov.

Pojem „poskytovateľ SIÚ“ má význam uvedený v časti 15.9.b.

Pojem „oprávniť/dať oprávnenie“ alebo „oprávnenie“ označuje situáciu, keď dáte obchodníkovi alebo tretej strane oprávnenie na inkasovanie platby z vášho účtu (pojem „oprávnený“ sa vykladá v súlade s týmto vymedzením).

Pojmom „zostatok“ sa rozumejú elektronické peniaze, ktoré máte vo svojom účte PayPal.

Pojmom „proces potvrdenia bankou“ sa rozumie proces overenia, ktorého dokončenie od vás spoločnosť PayPal môže vyžadovať, aby mohla zrušiť limity na posielanie, prijímanie alebo výber finančných prostriedkov alebo aby ste získali stav Overený, čo môže zahŕňať aj to, že vám spoločnosť PayPal pošle na bankový účet dva malé vklady. Ak chcete dokončiť proces potvrdenia bankou, musíte zadať detaily vkladov odoslaných na váš bankový účet prostredníctvom účtu PayPal. Ďalšie informácie o procese potvrdenia bankou nájdete v centre pomoci PayPal, ktoré je prístupné z webovej lokality PayPal.Pojmom „platba financovaná bankou“ sa rozumie platba, ktorá je úplne financovaná z vášho bankového účtu (podľa toho, o aký prípad ide).

Pojmom „firemný účet“ sa rozumie účet, ktorý je primárne používaný na firemné účely a nie na osobné účely, rodinné účely alebo účely domácnosti.

Pojmom „pracovné dni“ sa rozumie deň (iný ako sobota alebo nedeľa), v ktorý sú banky v Luxembursku otvorené a vykonávajú svoju činnosť (inú ako 24-hodinové elektronické bankovníctvo).

Pojmom „kupujúci“ sa rozumie používateľ, ktorý kupuje tovar alebo služby a na odoslanie platby používa naše služby.

Pojmom „kalendárny rok“ sa rozumie 1. január až 31. december (vrátane) v rámci jedného roka.

Pojmom „zmluva o spracovaní kariet“ sa rozumie zmluva s obchodným subjektom o tom, že komerčné entity musia zadať informácie priamo do spracovateľov platieb PayPal.

Pojem „zmena“ má význam uvedený v časti 1.6.

Pojmom „žiadosť o spätnú úhradu“ sa rozumie výzva na platbu, ktorú kupujúci podá priamo spoločnosti vydávajúcej kreditné karty.

Pojmom „sťažnosť“ sa rozumie výzva na platbu, ktorú odosielateľ platby podá priamo spoločnosti PayPal, vrátane výziev podaných v rámci Ochrany kupujúceho PayPal uvedených v časti 13, bez obmedzenia.

Pojem „komerčné transakcie“ má význam uvedený v časti A4.1 prílohy 1 v tabuľke poplatkov.

Pojmom „región výberu prostredníctvom kreditnej karty“ sa rozumie ktorákoľvek z nasledujúcich krajín: Taliansko, Luxembursko, Litva, Bulharsko, San Maríno, Slovensko, Lotyšsko, Rumunsko, Cyprus, Slovinsko, Estónsko, Malta, Gibraltár a Lichtenštajnsko (a niektoré ďalšie krajiny, ktoré môže spoločnosť PayPal zobraziť priebežne na webovej lokalite).

Pojem „cezhraničný“ v prípade použitia na účely výpočtu transakčných poplatkov má význam uvedený v časti A4.4 prílohy 1 v tabuľke poplatkov.

Pojmom „služby zákazníkom“ sa rozumie podpora zákazníkov spoločnosti PayPal, ku ktorej pristúpite prostredníctvom odkazu „Pošlite nám e-mail“ na stránke Kontaktujte nás alebo zavolaním na telefónne číslo uvedené na webovej lokalite spoločnosti PayPal.

Subjekt kontrolujúci údaje“ (alebo jednoducho „kontrolujúci subjekt“ len na účely časti 5.7), „spracovateľ údajov“ (alebo jednoducho „spracovateľ“ len na účely časti 5.7) a „dotknutá osoba“ majú význam, ktorý je pre tieto pojmy vymedzený v právnych predpisoch o ochrane údajov.

Právne predpisy o ochrane údajov“ znamenajú smernicu EÚ č. 95/46/ES alebo nariadenie (EÚ) 2016/679 (ktoré je bežne známe ako GDPR – všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a všetky súvisiace nariadenia alebo nástroje a iné právne predpisy, nariadenia, regulačné požiadavky a kódexy postupov o ochrane údajov vzťahujúce sa na poskytovanie služieb PayPal, ako napríklad interné záväzné pravidlá spoločnosti PayPal.

Pojmom „dni“ sa rozumejú kalendárne dni.

Pojmom „predvolené zdroje financovania“ sa rozumejú zdroje financovania použité v poradí uvedenom v časti 3.7, ak ste nevybrali uprednostňovaný zdroj financovania.

Pojmom „spor“ prípadne „námietka“ sa rozumie spor alebo námietka podaná priamo spoločnosti PayPal v centre riešenia problémov v súlade s časťou 13 tejto zmluvy.

Pojem „domáce“, v prípade použitia na účely výpočtu platobných poplatkov, má význam uvedený v časti A4.3 prílohy 1 v tabuľke poplatkov.

Pojmom „eBay“ sa rozumie spoločnosť eBay, Inc. a jej dcérske spoločnosti (podľa toho, o aký prípad ide).

Pojmom „elektronický šek“ sa rozumie typ platby z bankového účtu na váš účet PayPal (vykonanie ktorej je zodpovednosťou banky) na pokrytie následných platieb, ktoré zadáte na odoslanie inému používateľovi, keď je platba z vášho bankového účtu pozastavená spoločnosťou PayPal, kým nepominie riziko nedostatku prostriedkov a iný používateľ dostane následnú platbu v súlade s časťou 3.3.

Pojmom „elektronické peniaze“ sa rozumie peňažná hodnota, ktorá je reprezentovaná ako nárok na spoločnosť PayPal a ktorá je uložená na elektronickom zariadení, vydaná ako potvrdenka finančných prostriedkov a akceptovaná ako spôsob platby osobami inými ako spoločnosť PayPal. Výraz „elektronické peniaze“, „peniaze“ a „finančné prostriedky“ sú v tejto zmluve použité zameniteľne. Ďalej, odkaz na platbu prostredníctvom služieb PayPal odkazuje na platbu e-peniazmi.

Pojem „Európa I“ má význam uvedený v časti A4.4 prílohy 1 v tabuľke poplatkov.

Pojem „Európa II“ má význam uvedený v časti A4.4 prílohy 1 v tabuľke poplatkov.

„Európsky hospodársky priestor“ alebo „EHP“ znamená krajiny Európskej únie plus Island, Nórsko a Lichtenštajnsko.

Pojem „udalosť“ má význam uvedený v časti 13.11.

Pojmom „poplatky“ sa rozumejú sumy uvedené v prílohe 1 k tejto zmluve.

Pojmom „používateľ plného programu“ sa rozumie používateľ účtu PayPal zaregistrovaný v Spojenom kráľovstve alebo inej relevantnej krajine.

Pojmom „zdroj financovania“ sa rozumie externý spôsob platby použitý na automatické získavanie elektronických peňazí do zostatku na platobné transakcie prostredníctvom služby PayPal. Na financovanie zostatku na účely vykonania platobnej transakcie sa môžu použiť tieto spôsoby platby: bankový účet – okamžitý prevod, bankový účet – elektronický šek, kreditná karta a debetná karta (v určitých prípadoch vrátane predplatenej karty).

Pojem „neoprávnený prístup k účtu“ má význam uvedený v časti 12.1.

Pojmom „informácie“ sa rozumejú akékoľvek dôverné informácie alebo informácie umožňujúce identifikáciu týkajúce sa účtu alebo používateľa vrátane nasledujúcich: meno, e-mailová adresa, poštová/doručovacia adresa, telefónne číslo a finančné údaje.

Pojmom „okamžitý prevod“ sa rozumie platba financovaná z bankového účtu odosielateľa, v ktorej PayPal pripíše finančné prostriedky na účet príjemcu okamžite.

Pojmom „proces priradenia a potvrdenia“ sa rozumie proces overenia, ktorý od vás spoločnosť PayPal môže požadovať, aby sa poslala platba. Prijatie alebo výber finančných prostriedkov alebo overenie vrátane odpísania „potvrdzovacieho a priraďovacieho poplatku pre kreditnú a debetnú kartu“ z vašej karty. Potom je potrebné prihlásiť sa do účtu a zadať štvorciferné číslo, ktoré sa objaví vo výpise z kreditnej karty, a ktoré je spojené s potvrdzovacím a priraďovacím poplatkom pre kreditnú a debetnú kartu (pozrite si prílohu 1). Ďalšie informácie o procese priradenia a potvrdenia nájdete v centre pomoci PayPal, ktoré je prístupné z webovej lokality PayPal.

Pojmom „hromadné platby“ (označované aj ako „vyplatenia“) sa rozumie funkcia, ktorá umožňuje odoslanie viacerých platieb v rovnaký čas. Naše potvrdenie prijatia hromadného súboru hromadných platieb od vás, je v súlade s časťou 4.1 na účely tejto zmluvy potvrdenka vášho platobného príkazu.

Pojmom „oneskorenie spracovania obchodníkom“ sa rozumie oneskorenie medzi časom autorizácie platby a časom spracovania platby obchodníkom.

Pojmom „mikropodnik“ sa rozumie firma, ktorá zamestnáva menej ako 10 osôb a má ročnú bilanciu, ktorá nepresahuje 2 milióny eur.

Pojem „Severná Európa“ má význam uvedený v časti A4.4 prílohy 1 v tabuľke poplatkov.

Pojmom „nedoručený“ sa rozumie výzva od kupujúceho, ktorá tvrdí, že nákup nebol doručený.

Pojmom „riziko nedostatku prostriedkov“ sa rozumie, že banka môže vrátiť platbu financovanú bankou z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na bankovom účte na uskutočnenie platby.

Pojem „platobný účet“ má význam uvedený v úvode tejto zmluvy.

Pojmom „platobný nástroj“ sa rozumie akákoľvek alebo žiadna z procedúr, inštrukcií alebo požiadaviek, ktoré sú uvedené na webovej lokalite PayPal a ktoré umožňujú používateľom pristupovať alebo používať službu PayPal.

Pojmom „platobný príkaz“ sa rozumie správne uskutočnená inštrukcia vykonaná od vás pre nás na uskutočnenie platobnej transakcie.

Pojem „príjemca platby“ má význam uvedený v časti 11.1.

Pojmom „kontrola platby“ sa rozumie proces popísaný v časti 4 tejto zmluvy.

Pojmami „PayPal“, „my“, „nás“ alebo „náš/naše“ sa rozumie spoločnosť PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. so zaregistrovanou centrálou na adrese 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembursko a zahŕňa právnych nástupcov a akékoľvek osoby, ktorým pridelila svoje práva v rámci tejto zmluvy.

Pojem „firemná platba PayPal“ má význam uvedený v časti A3.12 prílohy 1 v tabuľka poplatkov.

Pojmom „ochrana kupujúceho PayPal“ sa rozumie program ochrany kupujúceho PayPal tak, ako je popísaný v časti 13.

Pojmom „PayPal Credit“ sa rozumie osobný online otvorený kreditný účet označený spoločnosťou PayPal, ktorý môže byť použitý na financovanie platieb vo vašom účte.

Pojmom „skupina PayPal“ sa rozumie podľa situácie spoločnosť PayPal Holdings Inc. a jej dcérske a pridružené spoločnosti (čo okrem iného zahŕňa spoločnosť PayPal).

Pojmom „funkcia platieb na základe lokality PayPal“ sa rozumie funkcia predajného miesta PayPal v rámci mobilnej aplikácie PayPal, ktorá umožní používateľovi zaplatiť inému používateľovi (zvyčajne obchodníkovi) za tovar a služby, v rámci ktorej platiaci používateľ vyberie (a tým pádom autorizuje) iného používateľa (t. j. obchodníka) na prijatie platby. Funkcia platieb na základe lokality PayPal môže byť označovaná ako „registrácia PayPal“ alebo „registrácia na účely platby“.

“PayPal Mobil Aplikácia” sa rozumie aplikácia na mobilnom zariadení, ktorá používateľovi umožňuje vykonávať určité transakcie na svojom PayPal účte pomocou daného mobilného zariadenia.

Pojmom „funkcia predajného miesta PayPal“ sa rozumie akákoľvek funkcia poskytovaná spoločnosťou PayPal, ktorá umožňuje používateľovi dostávať platbu za tovar a služby v účte používateľa PayPal, v rámci ktorej daný používateľ uskutoční transakciu výhradne v kamennom predajnom mieste (napríklad v obchode).

Pojmom webová lokalita (spoločnosti) PayPal sa rozumie akákoľvek adresa URL, napríklad www.paypal.co.uk, prostredníctvom ktorej vám poskytujeme služby PayPal.

Pojmom „osobný účet“ sa rozumie účet, ktorý je primárne používaný na osobné účely, rodinné účely alebo účely domácnosti.

Osobné údaje“ majú význam, aký je pre tento pojem vymedzený v právnych predpisoch o ochrane údajov.

Pojem „osobné transakcie“ má význam uvedený v časti A4.2 prílohy 1 v tabuľke poplatkov.

Pojem „poskytovateľ SIÚ“ má význam uvedený v časti 15.9.c.

Pojmami „pravidlo“ alebo „podmienky“ sa rozumejú všetky podmienky alebo iné zmluvy, s ktorými ste súhlasili na webovej lokalite spoločnosti PayPal alebo v rámci používania služieb PayPal.

Pojmom „aktualizácia podmienok“ sa rozumie oznámenie o chystaných zmenách, ktoré môže byť spoločnosťou PayPal poskytnuté písomne.

Pojmom „vopred schválená platba“ sa rozumie platba uskutočnená vami na základe platobného príkazu prijatého spoločnosťou PayPal od tretej strany autorizovaného vami (napríklad od obchodu alebo obchodníka, ktorému chcete zaplatiť za nákup). Tento typ platby je známy aj ako automatická platba.

Pojmom „uprednostňovaný zdroj financovania“ sa rozumie zdroj financovania, ktorý vyberiete na financovanie platby namiesto predvolených zdrojov financovania.

Pojem „Spracovanie“ (a odvodené pojmy) na účely časti 5.7 má len význam, ktorý je pre tento pojem vymedzený v právnych predpisoch o ochrane údajov.

Pojem „PSP2“ má význam uvedený v druhom odseku tejto zmluvy.

Pojmom „relevantné krajiny“ sa rozumie Spojené kráľovstvo, zvyšok EÚ, Lichtenštajnsko a San Maríno.

Pojmom „rezerva“ sa rozumie suma alebo percento finančných prostriedkov vo vašom účte, ktoré pozastavíme na ochranu proti riziku vrátenia finančných prostriedkov, chargebackov, sťažností a iných rizík alebo záväzkov v súvislosti s vaším účtom alebo použitím služieb.

Pojem „rezervný účet“ má význam uvedený v úvode tejto zmluvy.

Pojmom „centrum riešenia problémov“ sa rozumie centrum riešenia problémov PayPal, do ktorého môžete vstúpiť na karte Môj účet po prihlásení sa do účtu alebo iným spôsobom, ktoré môže spoločnosť PayPal občas umožniť.

Pojmom „zvyšok EÚ“ sa rozumejú krajiny v Európskej Únii, v ktorých je k dispozícii služba PayPal, iné než: Belgicko, Chorvátsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

Pojmom „zakázané aktivity“ sa rozumejú aktivity popísané v časti 9 tejto zmluvy.

Pojmom „vrátenie platby“ sa rozumie vami prijatá platba, ktorú môže spoločnosť PayPal vrátiť jej odosielateľovi alebo inej tretej strane, pretože daná platba spĺňa niektorú z týchto podmienok: a) bola spochybnená kupujúcim priamo v jeho banke; b) bola odstránená z vášho zostatku z ľubovoľného dôvodu (iného, než je spätná úhrada alebo sťažnosť na základe ochrany kupujúceho PayPal), čo okrem iného zahŕňa tieto prípady: i) platba porušuje naše podmienky používania služby alebo máme odôvodnené podozrenie, že platba porušuje naše podmienky používania služby, ii) suma platby nebola autorizovaná odosielateľom pri príslušnej tretej strane v spojení s platnou autorizáciou platby iniciovanej treťou stranou (pozri časť 4.8), iii) platba bola uhradená bankovým prevodom, ktorý banka následne z akéhokoľvek dôvodu vrátila; c) bola vyhodnotená interným modelom rizík spoločnosti PayPal ako riziková platba, ktorá sa musí vrátiť, aby sa znížilo riziko spojené s platbou. Pojem „stornovaná” sa vykladá adekvátnym spôsobom.

Pojmy „predajca“„obchodník“ sú používané zameniteľne a označujú používateľa, ktorý predáva tovar alebo služby a používa služby PayPal na získanie platby.

Pojmom „poslať peniaze“ sa rozumie možnosť poslať peniaze prostredníctvom služieb PayPal.

Pojmom „služby“ sa rozumejú všetky produkty, služby, obsah, funkcie, technológie alebo vlastnosti ponúkané spoločnosťou PayPal a všetkými súvisiacimi lokalitami, aplikáciami a službami.

Pojmom „výrazne sa líši od opisu“ sa rozumie definícia uvedená v časti 13.8 tejto zmluvy.

Pojem „osobitné formy financovania“ má význam uvedený v časti 3.5.

Pojmom „riziko transakcie“ sa rozumie riziko, že pozícia spoločnosti PayPal bude nepriaznivo ovplyvnená vašou zodpovednosťou vo vzťahu ku spoločnosti PayPal alebo inej tretej strane v súvislosti ku komerčným platobným transakciám (vrátane i) rizika v súvislosti so sťažnosťami, spätnými úhradami (chargeback), vráteniami platby, poplatkami, pokutami alebo odstupným, ii) rizika, že predajca nedodrží zmluvu s kupujúcimi, iii) rizika, ktoré nastane, ak predáte tovar, ktorý okamžite po prijatí potvrdenky o platbe nedoručíte a iv) rizika všetkých ostatných zodpovedností za odškodnenie spoločnosti PayPal (alebo inej tretej strany) v súvislosti s príslušnou platbou, bez obmedzenia), v každom prípade, či už skutočnom, očakávanom spoločnosťou PayPal alebo ktorý podľa spoločnosti PayPal existuje. Riziko transakcie zahŕňa a) predaj lístkov na udalosti a koncerty, kde riziko existuje do času uskutočnenia udalosti, b) transakcie v súvislosti s cestovaním, kde riziko existuje pokiaľ neboli poskytnuté cestovné služby. Občas vás môžeme upozorniť na osobitné okolnosti, keď nastane riziko transakcie (alebo keď sa domnievame, že nastane) na účely tejto zmluvy.

Pojmom „Neoprávnená platba“ sa rozumie námietka uplatnená kupujúcim, podľa ktorej tento kupujúci nezrealizoval danú platbu, a že osoba, ktorá túto platbu zrealizovala, nebola oprávnená.

Pojmom „unikátny identifikátor“ sa rozumie (1) na účel odoslania platby PayPal: e-mailová adresa, telefónne číslo alebo iný identifikátor, kde vás môžeme upozorniť, ktorý je zaregistrovaný v účte PayPal alebo (2) na účel výberu finančných prostriedkov z účtu: bankový účet (napríklad IBAN alebo kód zaradenia a číslo bankového účtu) alebo identifikačné detaily kreditnej karty (napríklad číslo karty alebo kód CVV2).

Pojmom „Spojené kráľovstvo“ alebo „UK“ sa rozumie Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Pojmami „používateľ“, „vy“ alebo „váš/vaša/vaše“ sa rozumiete vy a každá osoba alebo entita, ktorá s nami uzatvára túto zmluvu o používaní služieb PayPal.

Pojmom „overené“ sa rozumie to, že ste dokončili proces overenia vašej totožnosti spoločnosťou PayPal.

Späť na začiatok

Príloha. Tabuľka poplatkov

 

Súhlasíte s tým, že môžeme poplatky strhávať zo súm, ktoré prevádzame, ale predtým, než sú tieto finančné prostriedky pripísané na váš účet.

Po odoslaní alebo prijatí platby sa strhnú poplatky v závislosti od:

 • typu transakcie, na ktorú sa daná platba viaže (podľa toho, či ide o Komerčnú transakciu, Súkromnú transakciu alebo inú), a
 • toho, či ide o Cezhraničnú platbu alebo Domácu platbu a/alebo podľa zdroja financovania použitého na financovanie tejto platby.

Poplatky sa vzťahujú aj na inú aktivitu na účte alebo na iné udalosti, ako je to uvedené v tejto zmluve.

Pozri aj Slovník pojmov v časti A4 tejto prílohy 1.

Uvedené poplatky podliehajú príslušným daniam, ale môžu existovať iné dane alebo poplatky, ktoré neplatíte prostredníctvom spoločnosti PayPal, ani nami nie sú vymáhané. Ste zodpovední za telefónne poplatky a akékoľvek poplatky vášho poskytovateľa internetového pripojenia alebo podobné či súvisiace poplatky, ktoré vyplývajú z vášho používania Služieb.

Informácie o sumách, ktoré ste prijali a o našich poplatkoch vám poskytneme buď e-mailom alebo vo vašej histórii transakcií (ktorú môžete nájsť po prihlásení sa do svojho účtu). Kým nebude dokázané, že sme urobili chybu, všetky poplatky musíte zaplatiť bez možnosti kompenzácie alebo odpočítania. Za ďalšie služby, ktoré poskytujeme nad rámec tejto zmluvy vám môžeme účtovať ďalšie poplatky. O týchto poplatkoch vám povieme pred použitím služby.

 

A1. Poplatky za osobné platobné transakcie

Upozorňujeme, že poplatok platí odosielateľ. Ďalšie informácie nájdete v časti A4.2.3 tejto prílohy 1.

Poplatok za osobnú platobnú transakciu bude zobrazený v čase vykonania platby. 

Ak je uvedené, že ide o percentuálny poplatok a/alebo fixný poplatok, ďalšie informácie nájdete v častiach A4.5, A4.6 a A4.7 tejto prílohy 1.

A1.1 Poplatky za domáce osobné platobné transakcie

Aktivita

Poplatok

Odosielanie platby v rámci domácej osobnej transakcie

 

Zadarmo (ak sa nevykoná prepočet meny)

A1.2 Poplatky za cezhraničné osobné platobné transakcie

A1.2.1 Platby odoslané v rámci cezhraničnej osobnej transakcie do krajín EHP v eurách alebo švédskych korunách

Aktivita

Poplatok

Odosielanie platby v rámci cezhraničnej osobnej transakcie do krajín EHP v eurách alebo švédskych korunách

 

Zadarmo (ak sa nevykoná prepočet meny)

A1.2.2 Iné platby v rámci cezhraničných osobných transakcií

A1.2.2.1 Platby odoslané používateľmi s registrovanou adresou v Spojenom kráľovstve, Jersey, Guernsey, na Ostrove Man alebo Gibraltári

Aktivita

Poplatok

Odosielanie platby v rámci cezhraničnej osobnej transakcie

 

5 % zo sumy transakcie.

 

Minimálna výška poplatku je 0,99 GBP a maximálna výška je 2,99 GBP.

A1.2.2.2 Platby odoslané používateľmi s registrovanou adresou v iných relevantných krajinách

Ak chcete určiť poplatok za cezhraničnú osobnú platobnú transakciu odoslanú používateľom v príslušnej krajine, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

Krok 1. Vyhľadajte krajinu alebo skupinu krajín, v ktorej sa nachádza registrovaná adresa príjemcu. Ďalšie odkazy nájdete v časti A4.4 tejto prílohy č. 1. Ak si nie ste istí, opýtajte sa príjemcu (2. stĺpec).

Krok 2. Nájdite príslušný poplatok (3. stĺpec).

Aktivita

Krajina účtu príjemcu

Poplatok

^^

Odosielanie platby v rámci cezhraničnej osobnej transakcie

USA, Kanada, Severná Európa, Európa I, Európa II

 

1,99 EUR

Iná krajina^

3,99 EUR

 ^ V závislosti od dostupnosti služby pre príjemcu zaregistrovaného v danej krajine.

^^ Ďalšie odkazy nájdete v časti A4.7 tejto prílohy č. 1.

 

A2. Poplatky za komerčné platobné transakcie

Ak je súčasťou poplatku aj fixný poplatok, odkazujeme na časť A4.6 tejto prílohy 1, kde nájdete viac informácií.

Aktivita alebo udalosť

Poplatok

A2.1 Odosielanie (nákup)

Zadarmo (ak sa nevykoná prepočet meny)

A2.2 Prijímanie tuzemských platieb (predaj)

A2.2.1. Štandardná sadzba 

2,9 % + fixný poplatok

A2.2.2. Poplatky za používanie nového platobného riešenia

A2.2.2.1. Spojené kráľovstvo, Jersey, Guernsey, Ostrov Man a Gibraltári

 

Platby z kariet (Visa, MasterCard alebo Maestro), pri ktorých sa využíva služba Custom Card Fields*

Platby kartou American Express cez službu Custom Card Fields*

Platby kartou od používateľov, ktorí využívajú službu platby bez účtu PayPal

Platby prostredníctvom miestnych spôsobov platby (LPM)

Ostatné platby

Štruktúra poplatkov s kombinovanými sadzbami

Štruktúra poplatkov Interchange Plus

 

Poplatok

1,20 % + fixný poplatok

Výmenný poplatok + 1,20 % + fixný poplatok

3,5 %

1,20 % + fixný poplatok

1,20 % + fixný poplatok

2,9 % + fixný poplatok

* Pozrite si zmluvu o poskytovaní služieb PayPal pre platby kartou online (predtým zmluva o používaní služby PayPal Website Payments Pro a virtuálneho terminálu), kde sa dozviete viac informácií o štruktúre poplatkov Interchange Plus a štruktúre poplatkov s kombinovanými sadzbami, ako aj o vašich možnostiach.

A2.2.2.2. Írsko

 

Platby kartou (Visa alebo Mastercard) cez službu Custom Card Fields*

Platby kartou od používateľov, ktorí využívajú službu platby bez účtu PayPal

Platby prostredníctvom miestnych spôsobov platby (LPM)

Ostatné platby

Štruktúra poplatkov s kombinovanými sadzbami

Štruktúra poplatkov Interchange Plus

 

Poplatok

1,20 % + fixný poplatok

Výmenný poplatok + 1,20 % + fixný poplatok

1,20 % + fixný poplatok

1,20 % + fixný poplatok

Uplatňuje sa štandardná sadzba uvedená v časti A2.2.1 alebo sadzba obchodníka (v súlade s časťami A2.2.3 a A2.2.4).

* Pozrite si zmluvu o poskytovaní služieb PayPal pre platby kartou online, kde sa dozviete viac informácií o štruktúre poplatkov Interchange Plus a štruktúre poplatkov s kombinovanými sadzbami, ako aj o vašich možnostiach.

Poznámka pre používateľov zaregistrovaných v Írsku: časti 5.10 a A.2.2.2.2 doplnenia 1 sa na vás začnú uplatňovať až po spustení nového platobného riešenia v Írsku. PayPal môže nové platobné riešenie pre írsky trh uviesť na základe ďalšieho bezprostredného oznámenia zverejneného spoločnosťou PayPal na stránke Aktualizácia pravidiel (dostupnej prostredníctvom päty s právnymi informáciami na väčšine stránok webovej lokality PayPal) 19. augusta 2019 alebo neskôr (podľa výhradného uváženia spoločnosti PayPal).

A2.2.2.3. V iných štátoch

 

Platby kartou (Visa alebo Mastercard) cez službu Custom Card Fields*

Platby kartou od používateľov, ktorí využívajú službu platby bez účtu PayPal

Platby prostredníctvom miestnych spôsobov platby (LPM)

Ostatné platby

Štruktúra poplatkov s kombinovanými sadzbami

Štruktúra poplatkov Interchange Plus

 

Poplatok

1,90 % + fixný poplatok

Výmenný poplatok + 1,90 % + fixný poplatok

1,90 % + fixný poplatok

1,90 % + fixný poplatok

Uplatňuje sa štandardná sadzba uvedená v časti A2.2.1 alebo sadzba obchodníka (v súlade s časťami A2.2.3 a A2.2.4).

* Pozrite si zmluvu o poskytovaní služieb PayPal pre platby kartou online, kde sa dozviete viac informácií o štruktúre poplatkov Interchange Plus a štruktúre poplatkov s kombinovanými sadzbami, ako aj o vašich možnostiach.

A2.2.3. Sadzba obchodníka (len pre účty so statusom sadzby obchodníka Podlieha splneniu kritérií, žiadosti a jej schváleniu spoločnosťou PayPal. Spoločnosť PayPal môže vyhodnocovať žiadosti jednotlivo a okrem iného môže použiť aj tieto kritériá: kvalifikovaný mesačný objem predaja, veľkosť priemerného nákupného košíka a účet v dobrej finančnej situácii. Ďalšie informácie nájdete v časti A2.2.2.4):

 

A2.2.3.1. Sadzby obchodníka pre používateľov zaregistrovaných v Spojenom kráľovstve, na ostrovoch Jersey a Guernsey, Ostrove Man alebo Gibraltári:

Počnúc 19. augustom 2019 sa už sadzba obchodníka nebude vzťahovať na žiadnych obchodníkov v Spojenom kráľovstve, na ostrovoch Jersey a Guernsey, Ostrove Man ani na Gibraltári. Namiesto sadzby obchodníka sa na všetky tuzemské komerčné platobné transakcie prijaté obchodníkmi v Spojenom kráľovstve, Jersey a Guernsey, na Ostrove Man alebo na Gibraltári uplatní štandardná sadzba vo výške 2,90 % + fixný poplatok.


A2.2.3.2. Sadzby obchodníka pre používateľov zaregistrovaných v relevantnej krajine okrem Spojeného kráľovstva, Jersey, Guernsey, Ostrova Man a Gibraltáru:

 

Úroveň

Súhrnná peňažná suma komerčných platobných transakcií, ktoré v predchádzajúcim kalendárnom mesiaci prijal používateľ s bydliskom alebo sídlom v krajine

Poplatok za platbu

Česká republika

Maďarsko

Lichtenštajnsko

Všetky ostatné relevantné krajiny (okrem Spojeného kráľovstva, Jersey, Guernsey, ostrova Man a Gibraltáru)

1

0,00 CZK – 70 000,00 CZK

0,00 HUF – 700 000,00 HUF

0,00 CHF – 4 000,00 CHF

0,00 EUR – 2 500,00 EUR

3,4 % + fixný poplatok

2

70 000,00 CZK – 280 000,00 CZK

700 000,00 HUF – 2 500 000,00 HUF

4 000,00 CHF – 16 000,00 CHF

2 500,01 EUR – 10 000,00 EUR

2,9 % + fixný poplatok

3

280 000,01 CZK – 1 500 000,00 CZK

2 500 000,01 HUF – 12 500 000,00 HUF

16 000,01 CHF – 80 000,00 CHF

10 000,01 EUR – 50 000,00 EUR

2,7 % + fixný poplatok

4

1 500 000,01 CZK – 3 000 000,00 CZK

12 500 000,01 HUF – 25 000 000,00 HUF

80 000,01 CHF – 160 000,00 CHF

50 000,01 EUR – 100 000,00 EUR

2,4 % + fixný poplatok

5

viac ako 3 000 000,00 CZK

viac ako 25 000 000,00 HUF

viac ako 160 000,00 CHF

viac ako 100 000,00 EUR

1,9 % + fixný poplatok

 

A2.2.2.4. Oprávnenie na status sadzby obchodníka

 

Ak má účet spĺňať podmienky na žiadosť o udelenie statusu sadzby obchodníka (a na jeho udržanie):

 

 • musí byť stále v dobrej finančnej situácii a nesmie byť predmetom vyšetrovania,
 • musia naň byť v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci v rámci komerčných transakcií prijaté platby v sume vyššej ako maximálny limit pre úroveň 1 (v mene priradenej ku krajine bydliska/sídla používateľa, ako sa uvádza v tabuľkách vyššie).

 

Ak vyššie uvedené podmienky nie sú splnené alebo ak existujú nevyriešené chargebacky voči účtu, spoločnosť PayPal je oprávnená kedykoľvek znížiť status účtu na štandardnú sadzbu. Pozri aj časť 5.4.

 

Ak spoločnosť PayPal zaradí váš účet do nižšej kategórie, budete musieť opätovne požiadať o získanie sadzby obchodníka PayPal.

 

Žiadosť o získanie statusu sadzby obchodníka pre svoj účet môžete podať online pomocou osobitného formulára po prihlásení sa do svojho účtu PayPal. Upozorňujeme, že ak bude vaša žiadosť zamietnutá, môžete podať žiadosť iba každých tridsať dní.

 

Sadzby obchodníka sa nevzťahujú na platby v rámci komerčných transakcií prijaté prostredníctvom balíka platobných funkcií Website Payments Pro, virtuálneho terminálu a funkcie PayPal Here.

A2.3 Prijímanie cezhraničných platieb (predaj)

Uplatní sa poplatok za prijímanie tuzemských komerčných platobných transakcií navýšený o percentuálny poplatok za cezhraničnú transakciu, ako sa uvádza v nasledujúcej tabuľke (v závislosti od krajiny odosielateľa).

Poznámka: Cezhraničné platby v eurách alebo vo švédskych korunách uskutočnené medzi účtami zaregistrovanými v Európskej únii alebo v EHP budú na účely uplatnenia Poplatkov považované za platby v rámci Domácich Komerčných transakcií.

A2.3.1. Vo všetkých krajinách okrem Írska

Krajina odosielateľa

Cezhraničné poplatky

Severná Európa

0,5 %

Európa I

0,5 %

USA a Kanada

2,0 %

Európa II

2,0 %

Ostatné krajiny sveta

2,0 %

A2.3.2. Írsko

Krajina odosielateľa

Cezhraničné poplatky

Severná Európa

0,4 %

Európa I

0,5 %

USA a Kanada

1,0 %

Európa II

1,3 %

Ostatné krajiny sveta

2,0 %

Na základe ďalšieho bezprostredného oznámenia zverejneného spoločnosťou PayPal na stránke Aktualizácia pravidiel (dostupnej prostredníctvom päty s právnymi informáciami na väčšine stránok webovej lokality PayPal) 19. augusta 2019 alebo neskôr (podľa výhradného uváženia spoločnosti PayPal) budú pre používateľov zaregistrovaných v Írsku namiesto poplatkov stanovených v tejto časti A2.3.2 platiť poplatky stanovené v časti A2.3.1.

A3. Ostatné poplatky

Aktivita alebo udalosť

Poplatok

A3.1 Prepočet meny

A3.1.1 Za prepočty meny pri sumách na vašom účte PayPal, ktoré nie sú súčasťou osobitnej transakcie na váš účet alebo z vášho účtu (akou je napríklad prepočet vášho zostatku do inej meny) a za transakcie, pri ktorých dochádza k prepočtu meny a kde sa poplatok za prepočet meny zaviazal uhradiť predajca:

2,5 % navyše k základnému výmennému kurzu (na stanovenie výmenného kurzu transakcie).

A3.1.2. Za všetky ostatné transakcie zahŕňajúce prepočet meny (vrátane prepočtu meny pri platbách, ktoré boli vrátené alebo zamietnuté):

A3.1.2.1. Ak ste používateľom zaregistrovaným v relevantnej krajine okrem Spojeného kráľovstva, Jersey, Guernsey, Ostrova Man, Gibraltáru a Írska: 

4,0 % navyše k základnému výmennému kurzu (na stanovenie výmenného kurzu transakcie).

A3.1.2.2. Ak ste používateľom zaregistrovaným v Spojenom kráľovstve, na ostrovoch Jersey a Guernsey, Ostrove Man, Gibraltári alebo v Írsku:

Od 3,0 % do 4,0 % navyše k základnému výmennému kurzu (na stanovenie výmenného kurzu transakcie) v závislosti od meny, do ktorej sa príslušná suma prepočítava (pozrite si nasledujúcu tabuľku):

Mena a kód

Poplatok za prepočet meny pre používateľov v Spojenom kráľovstve, na ostrovoch Jersey a Guernsey, Ostrove Man a na Gibraltári

Súčasný poplatok za prepočet meny pre používateľov v Írsku

Poplatok za prepočet meny pre používateľov v Írsku, ktorý vstúpi do účinnosti ďalším oznámením zverejneným 19. augusta 2019 alebo neskôr*

Austrálsky dolár (AUD):

4,0 %

4,0 %

Brazílsky real (BRL):

4,0 %

4,0 %

Kanadský dolár (CAD):

3,75 %

3,0 %

3,25 %

Česká koruna (CZK):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Dánska koruna (DKK):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Euro (EUR):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Hongkonský dolár (HKD):

4,0 %

4,0 %

Maďarský forint (HUF):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Izraelský šekel (ILS):

4,0 %

4,0 %

Japonský jen (JPY):

4,0 %

4,0 %

Malajzijský ringgit (MYR):

4,0 %

4,0 %

Mexické peso (MXN):

4,0 %

4,0 %

Novozélandský dolár (NZD):

4,0 %

4,0 %

Nórska koruna (NOK):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Filipínske peso (PHP):

4,0 %

4,0 %

Poľský zlotý (PLN):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Ruský rubeľ (RUB):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Singapurský dolár (SGD):

4,0 %

4,0 %

Švédska koruna (SEK):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Švajčiarsky frank (CHF):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Taiwanský nový dolár (TWD):

4,0 %

4,0 %

Thajský baht (THB):

4,0 %

4,0 %

Libra šterlingov (GBP):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Americký dolár (USD):

3,75 %

3,0 %

3,25 %

* Na základe ďalšieho bezprostredného oznámenia zverejneného spoločnosťou PayPal na stránke Aktualizácia pravidiel (dostupnej prostredníctvom päty s právnymi informáciami na väčšine stránok webovej lokality PayPal) 19. augusta 2019 alebo neskôr (podľa výhradného uváženia spoločnosti PayPal) bude pre používateľov zaregistrovaných v Írsku namiesto vyššie uvedeného „poplatku za prepočet meny pre používateľov v Írsku“ platiť vyššie uvedený „poplatok za prepočet meny pre používateľov v Írsku, ktorý vstúpi do účinnosti ďalším oznámením zverejneným 19. augusta 2019“.

A3.2 Výber zostatku

A3.2.1. Výber a prevod priamo na bankový účet (podľa dostupnosti*)

Bezplatne (ak sa nevykoná prepočet meny**)

Ak svoj zostatok zrušíte v mene, ktorá nie je denominovanou menou zostatku na vašom účte, bude vám navyše účtovaný poplatok za prepočet meny, ako je uvedené vyššie.

Výber a prevod na bankový účet nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách. 

** Môže sa uplatňovať aj prepočet meny (a poplatky za prepočet meny) – podrobnosti nájdete v časti 6 (Výber alebo zámena elektronických peňazí).

 

A3.2.2. Výber a prevod na kartu alebo z karty (podľa dostupnosti*)

 

A3.2.2.1. Používatelia v Spojenom kráľovstve, na ostrovoch Jersey a Guernsey a Ostrove Man:

Zadarmo (ak sa nevykoná prepočet meny)

A3.2.2.2. Používatelia v Rumunsku, Slovinsku, Bulharsku

1 % z prevádzanej sumy s minimálnym a maximálnym poplatkom v závislosti od meny, v ktorej je karta denominovaná (mena výberu)**, takto:

>

Mena výberu

Minimálny poplatok

Maximálny poplatok

Emirátsky dirham

0,90 AED

36,70 AED

Austrálsky dolár

0,25 AUD

10,00 AUD

Bulharský lev

0,50 BGN

20,00 BGN

Kanadský dolár

0,25 CAD

10,00 CAD

Švajčiarsky frank

0,25 CHF

10,00 CHF

Česká koruna

5,70 CZK

230,00 CZK

Dánska koruna

1,80 DKK

70,00 DKK

Euro

0,25 EUR

10,00 EUR

Britská libra

0,20 GBP

8,00 GBP

Hongkonský dolár

2,00 HKD

80,00 HKD

Chorvátska kuna

2,00 HRK

70,00 HRK

Maďarský forint

70,00 HUF

2 900,00 HUF

Izraelský nový šekel

1,00 ILS

40,00 ILS

Japonský jen

30 JPY

1 100 JPY

Kuvajtský dinár

1 KWD

Č. max.

Srílanská rupia

50,00 LKR

1 800,00 LKR

Mexické peso

5,00 MXN

200,00 MXN

Malajzijský ringgit

1,00 MYR

40,00 MYR

Nórska koruna

1,00 NOK

40,00 NOK

Novozélandský dolár

0,40 NZD

15,00 NZD

Filipínske peso

10,00 PHP

500,00 PHP

Poľský zlotý

1,00 PLN

40,00 PLN

Katarský rial

1,00 QAR

40,00 QAR

Nový rumunský lei

1,00 RON

40,00 RON

Srbský dinár

25,00 RSD

1 000,00 RSD

Ruský rubeľ

20,00 RUB

700,00 RUB

Švédska koruna

2,50 SEK

100,00 SEK

Singapurský dolár

0,50 SGD

15,00 SGD

Thajský baht

8,00 THB

320,00 THB

Turecká líra

1,50 TRY

60,00 TRY

Americký dolár

0,25 USD

10,00 USD

Juhoafrický rand

3,60 ZAR

145,00 ZAR

Všetky ostatné meny

Žiadny minimálny/maximálny poplatok

 

3.2.2.3. Používatelia na Cypre, v Estónsku, na Gibraltári, v Lichtenštajnsku, Litve, Lotyšsku, na Malte, na Slovensku a v San Maríne*:

Nasledujúci poplatok sa vzťahuje na výber** a jeho výška závisí od meny, v ktorej je karta denominovaná (mena výberu).

Mena výberu

Poplatok

Emirátsky dirham

10,00 AED

Argentínske peso

8,00 ARS

Austrálsky dolár

3,50 AUD

Bulharský lev

3,50 BGN

Brazílsky real

4,50 BRL

Kanadský dolár

3,00 CAD

Švajčiarsky frank

3,50 CHF

Čílske peso

1 200,00 CLP

Cyperská libra

1,20 CYP

Česká koruna

55,00 CZK

Dánska koruna

15,00 DKK

Estónska koruna

30,00 EEK

Euro

2,00 EUR

Britská libra

1,50 GBP

Gibraltárska libra

1,50 GIP

Hongkonský dolár

20,00 HKD

Chorvátska kuna

15,00 HRK

Maďarský forint

500,00 HUF

Indonézska rupia

23 000,00 IDR

Izraelský nový šekel

11,00 ILS

Indická rupia

100,00 INR

Islandská koruna

170,00 ISK

Japonský jen

300 JPY

Litovský litas

7,00 LTL

Lotyšský lat

1,50 LVL

Maltská líra

0,9 MTL

Mexické peso

30,00 MXN

Malajzijský ringgit

8,00 MYR

Nórska koruna

16,00 NOK

Novozélandský dolár

4,00 NZD

Filipínske peso

100,00 PHP

Poľský zlotý

8,00 PLN

Nový rumunský lei

6,00 RON

Ruský rubeľ

150,00 RUB

Švédska koruna

18,00 SEK

Singapurský dolár

4,00 SGD

Slovenská koruna

70,00 SKK

Thajský baht

90,00 THB

Turecká líra

3,80 TRY

Americký dolár

2,50 USD

Uruguajské peso

50,00 UYU

Juhoafrický rand

20,00 ZAR

Všetky ostatné meny

Zadarmo

Výber a prevod na kartu nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách. 

** Môže sa uplatňovať aj prepočet meny (a poplatky za prepočet meny) – podrobnosti nájdete v časti 6 (Výber alebo zámena elektronických peňazí).

A3.3 Chargebacky
 

Na pokrytie nákladov na spracovanie Chargebackov stanovila spoločnosť PayPal zúčtovací poplatok pre predajcov v prípade chargebackov platieb financovaných z kreditných a debetných kariet. (Spätná platba môže nastať, keď kupujúci odmietne alebo vráti zaúčtovanie z účtu prostredníctvom vydavateľa karty).

Tento Poplatok sa neuplatní na transakcie, na ktoré sa vzťahuje program ochrany predajcu spoločnosti PayPal.

 

Poplatok za spätnú úhradu (chargeback) je nasledujúci a odvíja sa od meny, v ktorej bola platba prijatá:

Austrálsky dolár:

22,00 AUD

Brazílsky real:

35,00 BRL

Kanadský dolár:

20,00 CAD

Česká koruna:

400,00 CZK

Dánska koruna:

120,00 DKK

Euro:

16 EUR

Hongkonský dolár:

155,00 HKD

Maďarský forint:

4325 HUF

Izraelský šekel:

75,00 ILS

Japonský jen:

1 875 JPY

Malajzijský ringgit:

65,00 MYR

Mexické peso:

250,00 MXN

Novozélandský dolár:

28,00 NZD

Nórska koruna:

125,00 NOK

Filipínske peso:

900,00 PHP

Poľský zlotý:

65,00 PLN

Ruský rubeľ:

640,00 RUB

Singapurský dolár:

28,00 SGD

Švédska koruna:

150,00 SEK

Švajčiarsky frank:

22,00 CHF

Taiwanský nový dolár:

625,00 TWD

Thajský baht:

650,00 THB

Libra šterlingov:

14,00 GBP

Americký dolár:

20,00 USD

A3.4 Vrátenie peňazí za komerčné transakcie

 

A3.4.1. Vrátenie plnej sumy

Ak uskutočníte úplné vrátenie peňazí za komerčnú platobnú transakciu, ponecháme si fixný poplatok z poplatku za komerčnú transakciu.

Na účet vášho kupujúceho bude pripísaná suma v plnej výške platby v rámci Komerčnej transakcie.

Z vášho účtu zúčtujeme sumu pôvodne pripísanú na váš účet v súvislosti s platbou v rámci Komerčnej transakcie a časť Poplatku za Komerčnú transakciu vo výške Pevného poplatku.

Pozri aj časť 5.7.1 (Vrátenie peňazí).

A3.4.2. Čiastočné vrátenie peňazí

 

Ak uskutočníte čiastočné vrátenie peňazí za komerčnú platobnú transakciu, ponecháme si pomerný podiel z fixnej časti poplatku za komerčnú transakciu.

 

Na účet kupujúceho bude pripísaná suma, ktorú uvediete ako sumu na vrátenie kupujúcemu.

 

Z vášho účtu zúčtujeme pomernú časť sumy pôvodne pripísanej na váš účet v súvislosti s platbou v rámci Komerčnej transakcie a pomerný podiel Pevného poplatku z poplatku za Komerčnú transakciu.

Pozri aj časť 5.7.1 (Vrátenie peňazí).

A3.5 Odosielanie platieb prostredníctvom hromadných platieb PayPal

A3.5.1 Poplatok

 

2 % z celkovej výšky platieb

A3.5.2 Limit transakčných poplatkov pre hromadné platby PayPal

 

Na domáce transakcie (v závislosti od meny transakcie) sa vzťahujú nasledujúce hodnoty maximálneho limitu poplatkov na platbu:

Austrálsky dolár:

16,00 AUD

Brazílsky real:

24,00 BRL

Kanadský dolár:

14,00 CAD

Česká koruna:

280,00 CZK

Dánska koruna:

84,00 DKK

Euro:

12,00 EUR

Hongkonský dolár:

110,00 HKD

Maďarský forint:

3080,00 HUF

Izraelský šekel:

50,00 ILS

Japonský jen:

1200,00 JPY

Malajzijský ringgit:

50,00 MYR

Mexické peso:

170,00 MXN

Novozélandský dolár:

20,00 NZD

Nórska koruna:

90,00 NOK

Filipínske peso:

640,00 PHP

Poľský zlotý:

46,00 PLN

Ruský rubeľ:

480,00 RUB

Singapurský dolár:

20,00 SGD

Švédska koruna:

100,00 SEK

Švajčiarsky frank:

16,00 CHF

Taiwanský nový dolár:

440,00 TWD

Thajský baht:

460,00 THB

Libra šterlingov:

10,00 GBP

Americký dolár:

14,00 USDA3.5.3 Maximálna výška poplatku za iné transakcie v rámci hromadnej platby PayPal

 

Na všetky ostatné transakcie (v závislosti od meny transakcie) sa vzťahujú nasledujúce hodnoty maximálneho limitu poplatkov na jednotlivú platbu:

Austrálsky dolár:

100,00 AUD

Brazílsky real:

150,00 BRL

Kanadský dolár:

90,00 CAD

Česká koruna:

1700,00 CZK

Dánska koruna:

500,00 DKK

Euro:

70,00 EUR

Hongkonský dolár:

660,00 HKD

Maďarský forint:

18500,00 HUF

Izraelský šekel:

320,00 ILS

Japonský jen:

8000,00 JPY

Malajzijský ringgit:

300,00 MYR

Mexické peso:

1080,00 MXN

Novozélandský dolár:

120,00 NZD

Nórska koruna:

540,00 NOK

Filipínske peso:

3800,00 PHP

Poľský zlotý:

280,00 PLN

Ruský rubeľ:

2800,00 RUB

Singapurský dolár:

120,00 SGD

Švédska koruna:

640,00 SEK

Švajčiarsky frank:

100,00 CHF

Taiwanský nový dolár:

2700,00 TWD

Thajský baht:

2800,00 THB

Libra šterlingov:

60,00 GBP

Americký dolár:

90,00 USDPoznámka: Na cezhraničné platby v eurách alebo vo švédskych korunách uskutočnené medzi účtami zaregistrovanými v Európskej únii alebo v EHP sa uplatní tuzemský transakčný poplatok.

A3.6 Priradenie a potvrdenie debetnej a kreditnej karty (overenie údajov o kreditnej alebo debetnej karte)

Niektorým Používateľom môže byť z dôvodu navýšenia limitu na odosielané platby alebo podľa vlastného uváženia spoločnosti PayPal zaúčtovaný Poplatok za overenie a priradenie kreditnej a debetnej karty.

 

Podľa meny

Austrálsky dolár:

2,00 AUD

Brazílsky real:

4,00 BRL

Kanadský dolár:

2,45 CAD

Česká koruna:

50,00 CZK

Dánska koruna:

12,50 DKK

Euro:

1,50 EUR

Hongkonský dolár:

15,00 HKD

Maďarský forint:

400 HUF

Izraelský šekel:

8,00 ILS

Japonský jen:

200,00 JPY

Mexické peso:

20,00 MXN

Novozélandský dolár:

3,00 NZD

Nórska koruna:

15,00 NOK

Filipínske peso:

100,00 PHP

Poľský zlotý:

6,50 PLN

Ruský rubeľ:

60 RUB

Singapurský dolár:

3,00 SGD

Švédska koruna:

15,00 SEK

Švajčiarsky frank:

3,00 CHF

Taiwanský nový dolár:

70,00 TWD

Thajský baht:

70,00 THB

Libra šterlingov:

1,00 GBP

Americký dolár:

1,95 USD


Táto suma bude vrátená po úspešnom dokončení overovacieho procesu kreditnej alebo debetnej karty.

A3.7 Žiadosť o záznamy

10,00 GBP alebo 12,00 EUR (za položku)

Tento Poplatok sa uplatní na žiadosti o poskytnutie informácie vo vzťahu k dôvodu, pre ktorý sme boli oprávnení odmietnuť váš platobný príkaz. Nebudeme vám účtovať poplatok za záznamy, ktoré ste si v dobrej viere vyžiadali v súvislosti s chybou na vašom účte.

A3.8 Vrátenie sumy pri výbere z banky
 

Nasledujúci Poplatok bude účtovaný v prípade neúspešného pokusu o výber Používateľom z dôvodu poskytnutia nesprávnych informácií o bankovom účte alebo o dodaní.

 

Používatelia v Spojenom kráľovstve: 0,50 GBP
Používatelia v Českej republike: 200 CZK
Používatelia v Maďarsku: 1 500 HUF
Používatelia zaregistrovaní v eurozóne: 3 EUR.

A3.9 Výšky poplatkov pre neziskové organizácie

Podlieha žiadosti a predbežnému schváleniu zo strany PayPal

A3.9.1 Domáce sadzby pre charity

 

A3.9.1.1 Výška poplatkov za Domáce platby pre neziskové organizácie v Spojenom kráľovstve

 

1,4 % + fixný poplatok pre neziskovú organizáciu za každú platobnú transakciu.

A3.9.1.2 Výška poplatkov za domáce platby pre neziskové organizácie v relevantných krajinách:

1,9 % + fixný poplatok pre neziskovú organizáciu za každú platobnú transakciu.

A3.9.1.3 Fixný poplatok pre neziskovú organizáciu

V závislosti od meny prijatej platby:

 

Austrálsky dolár:

0,30 AUD

Brazílsky real:

0,60 BRL

Kanadský dolár:

0,30 CAD

Česká koruna:

10,00 CZK

Dánska koruna:

2,60 DKK

Euro:

0,35 EUR

Hongkonský dolár:

2,35 HKD

Maďarský forint:

90 HUF

Izraelský šekel:

1,20 ILS

Japonský jen:

40 JPY

Malajzijský ringgit:

2 MYR

Mexické peso:

4,00 MXN

Novozélandský dolár:

0,45 NZD

Nórska koruna:

2,80 NOK

Filipínske peso:

15,00 PHP

Poľský zlotý:

1,35 PLN

Ruský rubeľ:

10,00 RUB

Singapurský dolár:

0,50 SGD

Švédska koruna:

3,25 SEK

Švajčiarsky frank:

0,55 CHF

Taiwanský nový dolár:

10,00 TWD

Thajský baht:

11,00 THB

Libra šterlingov:

0,20 GBP

Americký dolár:

0,30 USD


A3.9.2 Cezhraničné sadzby pre charity

 

Výška poplatku za Cezhraničné platby pre neziskové organizácie je rovnaká ako výška Poplatku za prijatie platieb v rámci Cezhraničných Komerčných transakcií.

Poznámka: Na Cezhraničné platby v eurách alebo vo švédskych korunách uskutočnené medzi účtami zaregistrovanými v Európskej únii alebo v EHP sa bude uplatní poplatok vo výške Domácej sadzby.

A3.10 Prijímanie elektronických šekov

Na jednu platbu elektronickým šekom (v závislosti od prijatej meny) je stanovený maximálny poplatok nasledovne:

 

V prípade elektronických šekov prijatých používateľmi s registrovanou adresou v Írsku.

V prípade elektronických šekov prijatých všetkými ostatnými používateľmi.

Austrálsky dolár:

7,50 AUD

50,00 AUD

Brazílsky real:

10,00 BRL

75,00 BRL

Kanadský dolár:

7,50 CAD

45,00 CAD

Česká koruna:

120,00 CZK

850,00 CZK

Dánska koruna:

30,00 DKK

250,00 DKK

Euro:

5,00 EUR

35,00 EUR

Hongkonský dolár:

38,00 HKD

330,00 HKD

Maďarský forint:

1 000 HUF

9250 HUF

Izraelský šekel:

20,00 ILS

160,00 ILS

Japonský jen:

650 JPY

4000 JPY

Malajzijský ringgit

20,00 MYR

150,00 MYR

Mexické peso:

55,00 MXN

540,00 MXN

Novozélandský dolár:

7,50 NZD

60,00 NZD

Nórska koruna:

33,00 NOK

270,00 NOK

Filipínske peso:

250,00 PHP

1900,00 PHP

Poľský zlotý:

16,00 PLN

140,00 PLN

Ruský rubeľ:

200,00 RUB

1400,00 RUB

Singapurský dolár:

8,00 SGD

60,00 SGD

Švédska koruna:

40,00 SEK

320,00 SEK

Švajčiarsky frank:

6,50 CHF

50,00 CHF

Taiwanský nový dolár:

165,00 TWD

1350,00 TWD

Thajský baht:

180,00 THB

1400,00 THB

Libra šterlingov:

3,50 GBP

30,00 GBP

Americký dolár:

5,00 USD

45,00 USD

A3.11 Prijímanie mikroplatieb

 

Na základe žiadosti a predbežného schválenia spoločnosťou PayPal môžete svoj súčasný typ účtu zmeniť tak, aby ste získali sadzby pre mikroplatby – v prípade, že máte o túto službu záujem, kontaktujte nás. Táto sadzba sa vzťahuje na všetky komerčné platobné transakcie prijaté v účte PayPal.

 

A3.11.1 Poplatok za domáce mikroplatby

 

5 % + fixný poplatok za Mikroplatby

 

A3.11.2 Poplatok za cezhraničné mikroplatby

 

6 % + fixný poplatok za Mikroplatby

 

A3.11.3 fixný poplatok za Mikroplatby

 

V závislosti od prijatej meny.

 

Austrálsky dolár:

0,05 AUD

Brazílsky real:

0,10 BRL

Kanadský dolár:

0,05 CAD

Česká koruna:

1,67 CZK

Dánska koruna:

0,43 DKK

Euro:

0,05 EUR

Hongkonský dolár:

0,39 HKD

Maďarský forint:

15 HUF

Izraelský šekel:

0,20 ILS

Japonský jen:

7 JPY

Malajzijský ringgit

0,20 MYR

Mexické peso:

0,55 MXN

Novozélandský dolár:

0,08 NZD

Nórska koruna:

0,47 NOK

Filipínske peso:

2,50 PHP

Poľský zlotý:

0,23 PLN

Ruský rubeľ:

2,00 RUB

Singapurský dolár:

0,08 SGD

Švédska koruna:

0,54 SEK

Švajčiarsky frank:

0,09 CHF

Taiwanský nový dolár:

2 TWD

Thajský baht:

1,80 THB

Libra šterlingov:

0,05 GBP

Americký dolár:

0,05 USD


Poznámka: Na Cezhraničné platby v eurách alebo vo švédskych korunách uskutočnené medzi účtami zaregistrovanými v Európskej únii alebo v EHP sa uplatní výška poplatku za Domáce platby.

A3.12 Firemné platby PayPal (odosielanie alebo prijímanie)

 

Platba „PayPal Business“ je platba medzi používateľmi zo Spojeného kráľovstva i) uskutočnená prostredníctvom služby alebo produktu tretej strany a financovaná výlučne zostatkom na účte PayPal alebo elektronickým šekom (prípadne oboma týmito spôsobmi) a ii) na ktorú sa vzťahuje poplatok za platbu PayPal Business.

 

Spoločnosť PayPal môže za každú firemnú platbu PayPal naúčtovať nasledujúci poplatok:

 

2,00 GBP za transakciu v GBP

0,50 USD za transakciu v USD

 

Poplatok za Platbu PayPal Business platí príjemca, pokiaľ pred odoslaním platby neposkytne odosielateľovi informáciu o tom, že tento poplatok je povinný uhradiť odosielateľ.

A4. Slovník pojmov

A4.1 Platba v rámci „ Komerčnej transakcie je nákup a predaj tovaru a služieb, vykonávanie akýchkoľvek iných komerčných transakcií alebo prijímanie platieb, keď „požadujete peniaze“ prostredníctvom služby PayPal.

A4.2 Platba v rámci „ Súkromnej transakcie />“„je odoslanie peňazí (zadané z karty „Priatelia a rodina“ funkcie „Poslať peniaze“) priateľom a členom rodiny alebo prijatie peňazí na účet PayPal od priateľov a členov rodiny bez toho, aby došlo k uskutočneniu podkladovej komerčnej transakcie (tzn. platba nie je určená na nákup tovaru alebo služieb ani na uskutočnenie žiadnej inej komerčnej transakcie).

Ak uskutočňujete komerčnú transakciu (napríklad predaj tovaru alebo služieb), nesmiete od kupujúceho požadovať, aby vám odoslal peniaze za nákup ako osobnú platobnú transakciu. V opačnom prípade je spoločnosť PayPal oprávnená znemožniť vám prijímanie niektorých alebo všetkých platieb ako osobných transakcií. Pamätajte si tiež, že:

A4.2.1 z niektorých krajín (vrátane Číny a v niektorých prípadoch Nemecka) nie je možné odosielať peniaze vo forme Súkromnej transakcie;

A4.2.2 na účty registrované v Brazílii a Indii nie je povolené odosielať platby v rámci Súkromnej transakcie a nie je povolené ich z týchto účtov ani prijímať. To znamená, že nie je možné odosielať osobnú platobnú transakciu na účty registrované v Brazílii alebo Indii; a

A4.2.3 poplatok platí predajca.

A4.3 „Domáca “ platba sa uskutoční, ak sú odosielateľ aj príjemca zaregistrovaní v službe PayPal ako rezidenti tej istej krajiny.

A4.4 „Cezhraničná “ platba sa uskutoční, ak sú odosielateľ aj príjemca zaregistrovaní v službe PayPal ako rezidenti v rôznych štátoch. Na zjednodušenie výpočtu poplatkov za cezhraničné platby sú určité krajiny zoskupené do nižšie uvedených skupín:

Názov skupiny

Krajiny

Severná Európa

Alandské ostrovy, Dánsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Grónsko, Island, Nórsko, Švédsko.

Európa I

Belgicko, Cyprus, Čierna Hora, Estónsko, Francúzsko (vrátane Francúzskej Guyany, Guadeloupu, Martiniku, Réunionu a Mayottu), Gibraltár, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Malta, Monako, Nemecko, Normandské ostrovy, Ostrov Man, Portugalsko, Rakúsko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Vatikánsky mestský štát.

Európa II

Albánsko, Andorra, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Gruzínsko, Chorvátsko, Kosovo, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko, Švajčiarsko, Ukrajina.

 

A4.5. Percentuálne časti poplatkov (napríklad 2,9 %) predstavujú sumu rovnajúcu sa percentu sumy platby, ktorá sa (pokiaľ nie je uvedené inak) zúčtuje v mene, v ktorej bola platba prijatá.

A4.6 Fixné poplatky za komerčné platobné transakcie a osobné platobné transakcie (ak nie je uvedené inak) vychádzajú z meny, v ktorej sa platba prijíma, a to takto:

Mena:

Poplatok:

Mena:

Poplatok:

Austrálsky dolár:

0,30 AUD

Novozélandský dolár:

0,45 NZD

Brazílsky real:

0,60 BRL

Nórska koruna:

2,80 NOK

Kanadský dolár:

0,30 CAD

Filipínske peso:

15,00 PHP

Česká koruna:

10,00 CZK

Poľský zlotý:

1,35 PLN

Dánska koruna:

2,60 DKK

Ruský rubeľ:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singapurský dolár:

0,50 SGD

Hongkonský dolár:

2,35 HKD

Švédska koruna:

3,25 SEK

Maďarský forint:

90,00 HUF

Švajčiarsky frank:

0,55 CHF

Izraelský nový šekel:

1,20 ILS

Taiwanský nový dolár:

10,00 TWD

Japonský jen:

40,00 JPY

Thajský baht:

11,00 THB

Malajzijský ringgit:

2,00 MYR

Libra šterlingov:

0,20 GBP (uhrádzajú používatelia v Írsku)

0,30 GBP (uhrádzajú všetci ostatní používatelia)

Mexické peso:

4,00 MXN

Americký dolár:

0,30 USD

Na základe ďalšieho bezprostredného oznámenia zverejneného spoločnosťou PayPal na stránke Aktualizácia pravidiel (dostupnej prostredníctvom päty s právnymi informáciami na väčšine stránok webovej lokality PayPal) 19. augusta 2019 alebo neskôr (podľa výhradného uváženia spoločnosti PayPal) sa pre používateľov zaregistrovaných v Írsku zvýši fixný poplatok za komerčné platobné transakcie a osobné platobné transakcie za transakcie prijaté v GBP o 0,30 GBP. 

A4.7 Poplatky zúčtované v rôznych menách za posielanie platieb: niektoré poplatky platíte spoločnosti PayPal v menách, ktoré sa líšia od meny zostatku, z ktorého posielate sumu platby. V takomto prípade vykonáme prepočet meny (podľa časti 8.2, za ktorý vám zúčtujeme poplatok za prepočet meny podľa časti A3.1 prílohy 1) z meny každého príslušného úvodného zostatku do meny, v ktorej je poplatok splatný, a tieto poplatky zúčtujeme z prepočítaného zostatku.

A4.8 V závislosti od dostupnosti danej funkcie na týchto územiach, a ak nie je v tejto prílohe č. 1 uvedené inak, len na účely tejto prílohy č. 1 všetky odkazy na Spojené kráľovstvo v tejto prílohe č. 1 zahŕňajú aj Jersey, Guernsey, ostrov Man a Gibraltár.

Späť na začiatok