>> Zobraziť všetky právne zmluvy

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Dátum začiatku platnosti: 6. mája 2022

 

 1. Prehľad
 2. Kontakt
 3. Aké osobné údaje zhromažďujeme?
 4. Prečo uchovávame osobné údaje?
 5. Ako budeme vaše osobné údaje používať? 
 6. Poskytujeme niekomu vaše osobné údaje? 
 7. Ako spolupracujeme s inými službami a platformami?
 8. Medzinárodný prenos údajov 
 9. Ako používame súbory cookie a technológie sledovania?
 10. Aké možnosti ochrany osobných údajov máte k dispozícii?
 11. Aké máte práva?
 12. Ako chránime vaše osobné údaje?
 13. Môžu naše služby používať deti? 
 14. Čo by ste ešte mali vedieť?
 15. Vymedzenie pojmov
 16. Ďalšie informácie (vrátane oznámenia o predpisoch v oblasti bankovníctva pre zákazníkov v EHP)

 

1. Prehľad

Spoločnosť PayPal vypracovala toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov s cieľom vysvetliť, ako môže spoločnosť PayPal ako prevádzkovateľ zhromažďovať, uchovávať, spracovávať, poskytovať a prevádzať vaše osobné údaje, keď navštívite naše lokality alebo používate naše služby. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa na vaše osobné údaje vzťahuje, keď navštevujete naše lokality alebo používate naše služby, a nevzťahuje sa na online webové lokality ani služby, ktoré nevlastníme ani nekontrolujeme, vrátane webových lokalít alebo služieb iných používateľov služby PayPal.

Spoločnosť PayPal ako európska banka registrovaná v Luxembursku dodržiava požiadavky na ochranu údajov a finančné regulačné požiadavky. V snahe predísť pochybnostiam uvádzame, že toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nepredstavuje tzv. rámcovú zmluvu na účely smernice EÚ o platobných službách (2007/64/ES) ani na účely žiadneho vykonávania tejto smernice v Európskom hospodárskom priestore.

Cieľom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je pomôcť vám získať informácie o našich postupoch súvisiacich s ochranou osobných údajov a pomôcť vám pochopiť, aké možnosti ochrany osobných údajov máte pri používaní našich lokalít a služieb k dispozícii. Upozorňujeme, že ponuka našich služieb sa môže v rôznych oblastiach líšiť. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa môže v závislosti od dotknutých lokalít a služieb doplniť o ďalšie oznámenia. Dodatočné informácie nájdete vo vyhlásení o súboroch cookie a technológiách sledovania a v oznámení o predpisoch v oblasti bankovníctva.

Vymedzili sme niektoré pojmy, ktoré používame v celom vyhlásení o ochrane osobných údajov. Význam osobitných pojmov nájdete v časti Vymedzenie pojmov.

Ak máte otázky týkajúce sa postupov súvisiacich s ochranou osobných údajov, ktoré nie sú uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás.

 

2. Kontakt

Ak máte všeobecné otázky alebo nejasnosti týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, doplnkových oznámení alebo spôsobu, akým spracúvame vaše osobné údaje, môžete nás kontaktovať.

Chceme mať istotu, že vaše otázky smerujú k správnym ľuďom, a preto:

 • ak máte otázky o účte PayPal, transakcii alebo platbe kartou obchodníkovi, kliknite sem;
 • ak máte otázky o účte Xoom, kliknite sem;

Na osobu zodpovednú za ochranu údajov sa môžete obrátiť online alebo poštou na adrese PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.Ďalej máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne na ochranu osobných údajov vo svojej krajine.

 

3. Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Keď navštevujete naše lokality alebo používate naše služby, zhromažďujeme o vás okrem iného tieto osobné údaje:

 • Informácie o registrácii a používaní – Keď sa vytvorením účtu zaregistrujete na používanie našich služieb, budeme zhromažďovať osobné údaje potrebné na ponúkanie a poskytovanie požadovaných služieb. V závislosti od vybratých služieb môžeme požadovať, aby ste nám poskytli svoje meno, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a identifikačné údaje, ktoré sú potrebné na vytvorenie účtu. Počas používania našich služieb vás môžeme požiadať aj o ďalšie osobné údaje.

 • Informácie o transakciách a skúsenostiach – Keď používate naše služby alebo pristupujete k našim lokalitám, napríklad pri nakupovaní u obchodníkov, prijímaní peňazí, spracovaní platieb alebo posielaní peňazí priateľom a rodine, zhromažďujeme podrobnosti o transakciách a ďalšie informácie o transakcii, akými sú napríklad odoslaná alebo požadovaná suma, suma zaplatená za produkty alebo služby, údaje o obchodníkovi vrátane informácií o nástrojoch financovania použitých na dokončenie transakcie, údaje o zariadení, technické údaje o používanígeolokalizačné údaje.
 • Osobné údaje účastníkov Keď používate naše služby alebo pristupujete k našim lokalitám, zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytujete o ostatných účastníkoch danej transakcie.
 • Posielanie platieb alebo žiadanie o ne: Keď posielate platby alebo o ne žiadate cez naše služby, zhromažďujeme osobné údaje, ako napríklad meno, poštovú adresu, telefónne číslo a finančné údaje o účte účastníka, ktorý od vás peniaze prijíma alebo ktorý vám ich posiela. Rozsah požadovaných osobných údajov účastníka sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej služby, ktorú na posielanie platieb alebo žiadostí o ne používate.
 • Zaplatenie faktúry alebo požiadanie inej osoby o zaplatenie faktúry: Ak naše služby používate na zaplatenie faktúry v prospech inej osoby alebo ak žiadate iného používateľa, aby faktúru zaplatil vám, zhromažďujeme od vás osobné údaje o majiteľovi účtu súvisiaceho s faktúrou, ktorú chcete zaplatiť alebo ktorej zaplatenie požadujete, ako sú meno, poštová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a číslo daného účtu.
 • Pridávanie prostriedkov na účty: Ak naše služby využívate na pridávanie prostriedkov na svoj účet alebo iný účet, ktorý používate, alebo ak o pridanie prostriedkov na niektorý z týchto účtov požiadate iného používateľa, na účely spracovania žiadosti môžeme od vás požadovať osobné údaje o druhej strane tejto transakcie a takisto môžeme od druhej strany zhromažďovať údaje o vás. Ak naše služby používate napríklad na opätovné dobitie kreditu v mobilnom telefóne alebo na odosielanie žiadostí o pridanie prostriedkov na mobilný účet, môžeme od druhého účastníka zhromažďovať osobné údaje a iné informácie vrátane čísla mobilného účtu.
 • Informácie o vašom verejnom profile a o vašich priateľoch a kontaktoch – Ak so svojím účtom prepojíte zoznam kontaktov alebo ak bude profil vášho účtu verejne dostupný, budeme vám môcť transakcie s priateľmi a kontaktmi uľahčiť. Ak účet prepojíte so svojím zariadením alebo platformou sociálneho média, použijeme údaje z vášho zoznamu kontaktov (napríklad meno, adresu, e-mailovú adresu), aby sme vám uľahčili používanie služieb. Keď je profil vášho účtu verejný, ostatní používatelia pri posielaní platby jednoducho nájdu váš profil zadaním vášho mena, mena používateľa, e-mailovej adresy alebo čísla mobilného telefónu do vyhľadávania v službe PayPal. Potom už len podľa fotografie skontrolujú, či ste to vy. Profil svojho účtu môžete kedykoľvek zmeniť na súkromný v nastaveniach služby PayPal.me.
 • Osobné údaje, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť na získanie dodatočných služieb alebo konkrétnych služieb online – Ak požiadate o nepovinnú funkciu na lokalitách alebo vyjadríte súhlas s jej používaním, prípadne ak požiadate o rozšírené služby či inú voliteľnú funkciu, môžeme od vás zhromažďovať ďalšie údaje. Ak by sa používanie osobných údajov líšilo od používania uvedeného v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, v čase zhromažďovania údajov vám pošleme samostatné oznámenie.
 • Osobné údaje o vás pri využívaní neznačkových služieb – Niektoré služby sú dostupné bez toho, aby ste sa museli prihlásiť alebo si vytvoriť účet. Budeme zhromažďovať vaše osobné údaje počas toho, ako budete komunikovať s obchodníkmi a posielať im platby prostredníctvom našich služieb platby kartou, ktoré nie sú označené značkou spoločnosti PayPal, ako aj pri platení za nákup cez PayPal bez prihlásenia do účtu. V prípade našich neznačkových platobných služieb prebieha vaša interakcia s obchodníkom na platforme daného obchodníka. Ak ste majiteľom účtu alebo ak si účet vytvoríte neskôr, môžeme zhromažďovať informácie o neznačkových transakciách a priradiť ich k vášmu účtu s cieľom zvýšiť kvalitu vašich zákazníckych skúseností z pohľadu majiteľa účtu, ako aj na účely analýz a dodržiavania predpisov. Ak nie ste majiteľom účtu, všetky informácie, ktoré poskytnete, budeme zhromažďovať, uchovávať a používať v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.
 • Osobné údaje o vás zo zdrojov tretích strán – V prípadoch, keď to povoľuje zákon, získavame informácie zo zdrojov tretích strán, ako sú obchodníci, poskytovatelia údajov a úverové registre.
 • Ďalšie informácie, ktoré zhromažďujeme, keď používate naše lokality alebo služby – Ďalšie informácie od vás alebo o vás môžeme zhromažďovať, keď s nami komunikujete, keď sa obraciate na oddelenie zákazníckej podpory alebo keď odpovedáte na otázky v prieskume.
 • Nemajitelia účtov
 • Ak naše služby používate bez vytvorenia účtu alebo prihlásenia sa do účtu, budeme napriek tomu zhromažďovať vaše osobné údaje, ktoré môžu zahŕňať údaje o platbe, údaje o zariadení a polohu. Ak naše služby používate bez vytvorenia účtu alebo prihlásenia sa do účtu, použijeme tieto údaje na spracúvanie transakcií, predchádzanie podvodom a dodržiavanie právnych predpisov. Ak už účet máte alebo ak si ho neskôr vytvoríte, môžeme s ním tieto údaje prepojiť.

 

4. Prečo uchovávame osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame vo formáte umožňujúcom identifikáciu osoby počas minimálneho obdobia potrebného na splnenie zákonných a regulačných povinností, ale tiež na vlastné obchodné účely. Osobné údaje môžeme uchovávať aj dlhšie, ako to vyžaduje zákon, ak je to v našom oprávnenom obchodnom záujme a ak to zákon nezakazuje. Ak dôjde k zrušeniu vášho účtu, môžeme podniknúť kroky na zamaskovanie vašich osobných a iných údajov, vyhradzujeme si však možnosť si tieto údaje ponechať a pristupovať k nim počas obdobia potrebného na dodržanie platných právnych predpisov. Takéto osobné údaje budeme naďalej používať a zverejňovať v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Súbory cookie, ktoré používame, sú platné len na určitý čas. Ak v tomto období nenavštívite naše lokality ani nepoužijete naše služby, súbory cookie sa automaticky zakážu a uchované údaje sa odstránia. Ďalšie informácie nájdete v našom vyhlásení o súboroch cookie a technológiách sledovania.

 

5. Ako budeme vaše osobné údaje používať?

Ak na to máme platný právny základ, môžeme vaše osobné údaje spracovávať. V závislosti od okolností sa môžeme opierať o váš súhlas alebo o skutočnosť, že spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy s vami alebo dodržanie právnych predpisov. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj vtedy, keď sa domnievame, že je to v oprávnenom záujme nás alebo iných strán, pričom však zohľadníme vaše záujmy, práva a očakávania.

Poskytovanie služieb potrebných na plnenie zmluvy s vami vrátane týchto účelov:

 • Na prevádzkovanie lokalít a poskytovanie služieb vrátane:

  • plnenia akýchkoľvek predzmluvných záväzkov;
  • iniciovania platby, posielania platieb alebo žiadania o ne, pridávania prostriedkov na účet alebo zaplatenia faktúry;
  • overenia vášho prístupu k účtu;
  • komunikácie s vami o účte, lokalitách, službách alebo spoločnosti PayPal;
  • prepojenia vášho účtu s účtom alebo platformou tretej strany;
  • vykonávania kontrol bonity a iných kontrol finančnej situácie, hodnotenia žiadostí a porovnávania informácií na účely presnosti a overovania;
  • aktualizácie údajov vášho účtu a finančných údajov.
 • Na riadenie našich podnikateľských potrieb, napríklad na monitorovanie, analýzu a zlepšovanie služieb, ako aj výkonnosti a funkčnosti lokalít. Analyzujeme napríklad správanie používateľov a skúmame spôsob, akým zákazníci využívajú naše služby.
 • Na riadenie rizík a ochranu lokalít, služieb i vás pred podvodmi prostredníctvom overovania totožnosti. Nástroje spoločnosti PayPal na riadenie rizík a ochranu pred podvodmi používajú na odhaľovanie podvodov a zneužitia služieb, ako aj na zabránenie takýmto aktivitám osobné údaje, údaje o zariadení, technické údaje o používanígeolokalizačné údaje z našich lokalít a webových lokalít, na ktorých sú ponúkané služby PayPal.
 • Na dodržiavanie našich povinností a presadzovanie podmienok našich lokalít a služieb vrátane dodržiavania všetkých platných právnych predpisov a nariadení.
 • Na naše oprávnené záujmy vrátane:
  • presadzovania podmienok našich lokalít a služieb;
  • riadenia našich každodenných podnikateľských potrieb, napríklad na monitorovanie a analýzu;
  • riadenia rizík a ochrany pred podvodmi a zneužitím služieb PayPal;
  • anonymizácie osobných údajov s cieľom poskytovať súhrnné štatistické údaje tretím stranám vrátane iných firiem a verejnosti o tom, ako, kedy a prečo používatelia navštevujú naše lokality a používajú naše služby;
  • vykonávania medzipodnikového marketingu typu B2B;
  • poskytovania prispôsobených služieb (nazývaných tiež marketing založený na záujmoch) ponúkaných spoločnosťou PayPal na webových lokalitách tretích strán a v online službách tretích strán. Vaše osobné a iné údaje získané v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov môžeme použiť na poskytovanie cieleného zobrazenia funkcie alebo ponuky na webových lokalitách tretích strán.
  • Jednoduchšie vyhľadávanie osôb a komunikácia s nimi. Ak nám napríklad sprístupníte svoje kontakty alebo budete mať profil svojho účtu nastavený ako verejný, môžeme vám navrhovať nadviazanie kontaktu s ľuďmi, ktorých možno poznáte, a zároveň bude pre iných ľudí jednoduchšie komunikovať s vami a poslať vám platbu, pretože rýchlo nájdu váš profil v službe PayPal vyhľadaním vášho mena, mena používateľa, e-mailovej adresy alebo čísla mobilného telefónu. Na základe informácií, ktoré o vás získame počas vášho vlastného využívania služieb, ako aj využívania služieb osobami z vášho zoznamu kontaktov, a údajov, ktoré nám vy a iné osoby poskytnete, vám takisto môžeme navrhovať ľudí, ktorých možno poznáte alebo s ktorými by ste možno chceli uskutočňovať transakcie cez naše služby. Sociálne funkcie a funkcie navrhnuté na zjednodušenie používania služieb spolu s ďalšími osobami sa líšia v závislosti od služby.
 • S vaším súhlasom môžeme údaje ďalej spracovávať na tieto účely:
  • Propagácia produktov a služieb spoločnosti PayPal, ako aj produktov a služieb nepridružených spoločností. Osobné údaje môžeme tiež spracovávať na to, aby sme marketingový obsah a určité služby či prostredie lokalít prispôsobili vašim záujmom na webovej lokalite PayPal a iných webových lokalitách tretích strán.
  • Používanie súborov cookie a iných technológií sledovania s cieľom poskytovať vám cielené zobrazenie, funkciu, službu či ponuku a/alebo spolupráca s inými tretími stranami, napríklad obchodníkmi a reklamnými alebo analytickými spoločnosťami na účely poskytovania týchto prispôsobených služieb (nazývaných tiež marketing založený na záujmoch).
  • Poskytovanie možností, funkcií alebo ponúk špecifických pre konkrétne miesto, ak sa v službe rozhodnete zdieľať svoje geolokalizačné údaje. Tieto údaje budeme používať na zvýšenie zabezpečenia našich lokalít a služieb, ako aj na to, aby sme vám poskytovali služby založené na polohe, napríklad reklamy, výsledky vyhľadávania a iný prispôsobený obsah (nazývaný tiež marketing založený na záujmoch).
  • Odpovedanie na vaše žiadosti, aby sme vás napríklad mohli kontaktovať v súvislosti s otázkou, ktorú ste odoslali nášmu oddeleniu služieb zákazníkom.

Svoj súhlas môžete odvolať kedykoľvek a bez poplatku. Ďalšie informácie o postupe odvolania súhlasu nájdete v časti Možnosti ochrany osobných údajov.

 

6. Poskytujeme niekomu vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje alebo iné údaje o vás môžeme poskytovať iným subjektom, a to rôznymi spôsobmi v súlade s opisom v tejto časti vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Vaše osobné alebo iné údaje môžeme poskytovať z týchto dôvodov:

Poskytovanie údajov ďalším členom skupiny podnikov PayPal: Vaše osobné údaje môžeme poskytovať ďalším subjektom skupiny PayPal okrem iného na poskytovanie služieb, o ktoré žiadate alebo na ktoré ste dali oprávnenie, na riadenie rizík, na zisťovanie možnej nezákonnej a podvodnej činnosti a iného porušenia našich pravidiel a zmlúv a na predchádzanie takejto činnosti, ako aj na umožnenie dostupnosti a prepojiteľnosti produktov, služieb a oznámení od spoločnosti PayPal.

Poskytovanie údajov spoločnostiam, ktoré nám poskytujú služby: Osobné údaje zdieľame s poskytovateľmi služieb tretích strán, ktorí vykonávajú služby a úlohy na náš príkaz a v našom mene. Títo poskytovatelia služieb tretích strán vám môžu napríklad poskytovať naše služby, overovať vašu totožnosť, pomáhať pri spracúvaní transakcií, posielať vám reklamy na naše produkty alebo služby, prípadne poskytovať zákaznícku podporu. 

Poskytovanie údajov iným finančným inštitúciám: Osobné údaje poskytujeme iným finančným inštitúciám, s ktorými sme sa spojili a s ktorými spoločne vytvárame alebo ponúkame produkty. Ak nedáte súhlas aj na iné využitie, tieto finančné inštitúcie môžu dané informácie používať len na propagáciu a ponúkanie produktov súvisiacich so službou PayPal. Osobné údaje môžeme navyše zdieľať na spracovanie transakcií, poskytovanie výhod spojených s vašimi oprávnenými kartami a aktualizáciu vašich finančných údajov.

Poskytovanie údajov ďalším účastníkom transakcií pri používaní našich služieb, napríklad iným používateľom, obchodníkom a ich poskytovateľom služieb: Údaje o vás a vašom účte môžeme poskytovať ďalším stranám zúčastňujúcim sa na spracovaní vašich transakcií. Tieto strany zahŕňajú ďalších používateľov, ktorým posielate prostriedky alebo od ktorých ich prijímate, a obchodníkov spolu s ich poskytovateľmi služieb. Údaje môžu zahŕňať:

 • osobné údaje a údaje o účte potrebné na uskutočnenie transakcie;
 • osobné údaje, ktoré iným účastníkom pomôžu vyriešiť spory, odhaliť podvody a predchádzať im;
 • anonymné údaje a analýzy správania, ktoré pomáhajú obchodníkom lepšie chápať využívanie našich služieb a zlepšovať skúsenosti používateľov. 

Poskytovanie údajov iným tretím stranám na naše obchodné účely alebo podľa povolení alebo požiadaviek právnych predpisov: Údaje o vás môžeme poskytovať ďalším stranám na obchodné účely spoločnosti payPal alebo v rozsahu povolenom či vyžadovanom v právnych predpisoch vrátane:

 • prípadov, keď tak musíme urobiť, aby sme dodržali právne predpisy, zákonné postupy a nariadenia;
 • prípadov, keď musíme údaje poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym úradníkom či tretím stranám na základe predvolania, súdneho príkazu alebo iného zákonného postupu, prípadne požiadavky, ktoré sa uplatňujú na spoločnosť PayPal alebo skupinu podnikov PayPal;
 • prípadov, keď sa na základe vlastného uváženia domnievame, že zverejnenie osobných údajov je potrebné alebo vhodné v záujme predchádzania fyzickej ujme alebo finančnej strate alebo v súvislosti s vyšetrovaním podozrenia z nezákonnej činnosti alebo skutočnej nezákonnej činnosti;
 • prípadov, keď je to potrebné na ochranu životne dôležitých záujmov osoby;
 • prípadov poskytovania údajov úverovým agentúram a spracovateľom údajov na úverovú kontrolu a na účely boja proti podvodom a dodržiavania právnych predpisov;
 • vyšetrovania porušení zmluvy s používateľom alebo iných právnych podmienok vzťahujúcich sa na službu alebo na ich presadzovanie;
 • ochrany nášho majetku, služieb a zákonných práv;
 • umožnenia nákupu alebo predaja celého podnikania spoločnosti PayPal alebo jeho časti;
 • prípadov, keď je to potrebné v spojitosti s dopravnými a inými súvisiacimi službami na nákupy uskutočnené prostredníctvom služby;
 • vyhodnocovania, riadenia rizík a predchádzania podvodom voči našej spoločnosti a našim používateľom, ako aj podvodom zahŕňajúcim naše lokality alebo použitie našich služieb vrátane podvodov, ktoré sa vyskytnú u našich obchodných partnerov, na našich strategických miestach alebo u iných jednotlivcov a obchodníkov;
 • poskytovania údajov bankovým partnerom, ako sa to vyžaduje v pravidlách združenia vydavateľov kariet v prípade uvedenia do ich zoznamu rizikových obchodníkov so zrušeným oprávnením na spracovanie transakcií kartami;
 • poskytovania údajov úverovým agentúram a agentúram na vymáhanie dlhov;
 • poskytovania údajov spoločnostiam, s ktorými plánujeme zlúčenie alebo ktoré nadobudnú našu spoločnosť;
 • podpory pre naše oddelenia auditu, dodržiavania právnych predpisov a firemného riadenia.

S vaším súhlasom: Vaše osobné a iné údaje poskytujeme aj na základe vášho súhlasu alebo príkazu, a to aj v prípade, keď dáte oprávnenie na prepojenie svojho účtu s účtom alebo platformou tretej strany.

Okrem toho môže spoločnosť PayPal poskytovať súhrnné štatistické údaje tretím stranám vrátane iných firiem a verejnosti o tom, ako, kedy a prečo používatelia navštevujú jej lokality a používajú jej služby. Tieto údaje neumožnia vašu identifikáciu ani neposkytnú informácie o vašom používaní lokalít a služieb. Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám na marketingové účely bez vášho súhlasu.

 

7. Ako spolupracujeme s inými službami a platformami?

Významným prínosom a inováciou služieb PayPal je to, že svoj účet môžete prepojiť s účtom alebo platformou tretej strany. Na účely tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa pod prepojením účtu s takouto službou tretej strany rozumie prepojenie, na ktoré dáte oprávnenie alebo ktoré povolíte medzi svojím účtom a účtom, platobným nástrojom či platformou, ktoré nepatria pod spoločnosť PayPal a ktoré zákonne ovládate alebo vlastníte vy. Keď dáte oprávnenie na takéto prepojenie, spoločnosť PayPal a subjekt tretej strany si budú priamo vymieňať vaše osobné a iné údaje. Príklady prepojení účtu zahŕňajú:

 • priradenie účtu k účtu sociálnych médií alebo sociálnej službe odosielania správ;
 • prepojenie účtu s externou spoločnosťou zabezpečujúcou agregáciu údajov alebo finančné služby v prípade, že takejto spoločnosti poskytnete svoje prihlasovacie údaje do účtu;
 • používanie účtu na posielanie platieb obchodníkovi alebo umožnenie obchodníkovi danú platbu inkasovať z vášho účtu.

Ak sa rozhodnete svoj účet prepojiť, od tretej strany môžeme získavať informácie o vás a vašom používaní služieb tejto tretej strany. Ak napríklad prepojíte svoj účet s účtom sociálnych médií, cez prepojenie účtu získame od poskytovateľa služieb sociálnych médií vaše osobné údaje. Ak svoj účet prepojíte s inými finančnými účtami, a to priamo alebo cez externého poskytovateľa služieb, môžeme získať prístup k zostatku na vašom účte a informáciám o transakciách, napríklad o nákupoch alebo prevodoch finančných prostriedkov. Všetky takéto informácie, ktoré získame od tretej strany prostredníctvom prepojenia účtu, použijeme v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. 

Informácie, ktoré na základe prepojenia účtu poskytneme tretej strane, sa použijú a zverejnia v súlade s postupmi ochrany osobných údajov tretej strany. Skôr než dáte oprávnenie na prepojenie účtu, mali by ste si preštudovať oznámenie o ochrane osobných údajov tretej strany, ktorej sa chystáte dať oprávnenie na prepojenie účtu a ktorá v rámci neho získa prístup k vašim osobným údajom. Osobné údaje, ktoré spoločnosť PayPal zdieľa s účtom alebo platformou tretej strany, napríklad s účtom sociálnych médií, sa v závislosti od postupov ochrany osobných údajov takéhoto účtu alebo platformy môžu napríklad ďalej poskytnúť iným stranám vrátane verejnosti. 

 

8. Medzinárodný prenos údajov

Naše operácie sú podporované sieťou počítačov, cloudovými servermi, inou infraštruktúrou a informačnými technológiami vrátane, nie však výhradne, poskytovateľmi služieb tretej strany. 

Subjekty spomínané vyššie môžu byť zriadené v jurisdikciách, ktoré sa líšia od vašej a ktoré sú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva. Tieto krajiny nie vždy zabezpečujú rovnakú úroveň ochrany osobných údajov. V súlade s právnymi predpismi EHP o ochrane osobných údajov sme prijali určité opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Najmä pri prenose osobných údajov v rámci spoločností s prepojením na spoločnosť PayPal sa opierame o záväzné firemné pravidlá schválené príslušnými dozornými orgánmi (dostupné tu). Iný typ prenosu údajov sa môže zakladať na zmluvnej ochrane. Ak chcete získať o tejto téme ďalšie informácie, kontaktujte nás.

V prípade transakcií so subjektmi mimo EHP, Švajčiarska, Spojeného kráľovstva, prípadne pri prepojení našej služby s platformami, napríklad so sociálnymi médiami, mimo EHP, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva sme povinní prenášať vaše osobné údaje týmto subjektom, aby sme vám mohli poskytnúť požadovanú službu.

 

9. Ako používame súbory cookie a technológie sledovania? 

Keď navštívite naše lokality, použijete naše služby alebo navštívite webovú lokalitu tretej strany, ktorej poskytujeme online služby, my a naši obchodní partneri a predajcovia môžeme používať súbory cookie a ďalšie technológie sledovania (ďalej spoločne len ako súbory cookie) na rozpoznanie vás ako používateľa a na prispôsobenie online prostredia, služieb, ktoré používate, a iného online obsahu a reklám, na meranie efektívnosti propagácie a vykonávanie analýz a na zmierňovanie rizika, predchádzanie potenciálnym podvodom a podporu dôvery a bezpečnosti na našich lokalitách a v našich službách. Niektoré aspekty a funkcie našich služieb a lokalít sú dostupné len prostredníctvom používania súborov cookie. Ak sa teda zhromažďovanie súborov cookie rozhodnete odmietnuť alebo zakázať, vaše používanie lokalít a služieb môže byť obmedzené alebo nemožné.

Možnosť nesledovania (Do Not Track – DNT) je nepovinným nastavením prehliadača, ktoré vám umožňuje nastaviť predvoľby v súvislosti so sledovaním zadávateľmi reklamy a tretími stranami. My na signály DNT nereagujeme.

Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v našom vyhlásení o súboroch cookie a technológiách sledovania.

 

10. Aké možnosti ochrany osobných údajov máte k dispozícii?

Pokiaľ ide o postupy ochrany osobných údajov a oznámenia opisované v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, máte určité možnosti. S mnohými z nich sa môžete oboznámiť počas registrácie alebo používania služby, prípadne pri používaní lokality. Počas používania služieb sa vám môžu zobraziť isté pokyny alebo výzvy.

 • Možnosti týkajúce sa osobných údajov, ktoré zhromažďujeme
  • Osobné údaje. Ak vás PayPal požiada o osobné údaje, môžete ich odmietnuť poskytnúť, je však možné, že z tohto dôvodu nebudete mať k dispozícii niektoré alebo žiadne služby. 
  • Údaje o polohe a iné informácie zo zariadení. Zariadenie, ktorým pristupujete k lokalitám alebo službám, o vás môže zhromažďovať údaje vrátane geolokalizačných údajov a používateľských údajov o používaní, ktoré následne spoločnosť PayPal môže získať a používať. Ďalšie informácie o možnosti obmedzenia zhromažďovania a používania takýchto údajov nájdete v nastaveniach svojho zariadenia. 
 • Možnosti týkajúce sa nášho používania vašich osobných údajov
 • Vyhľadávanie ďalších osôb a komunikácia s nimi. Predvoľby týkajúce sa vyhľadávania iných osôb a komunikácie s nimi môžete spravovať vo svojom účte používanej služby (ak existuje).
 • Možnosti týkajúce sa prepojenia účtu
  • Ak dáte oprávnenie na prepojenie účtu s účtom alebo platformou tretej strany, napríklad s účtom sociálnych médií, predvoľby prepojenia možno budete môcť spravovať v rámci svojho účtu alebo účtu či platformy tretej strany. Prečítajte si preto oznámenie o ochrane osobných údajov, ktorým sa riadi daná platforma tretej strany, kde nájdete ďalšie informácie o dostupných možnostiach.
 • Možnosti týkajúce sa súborov cookie
  • Online sledovanie a marketing založený na záujmoch. Pri zobrazovaní reklamy s využitím súborov cookie a webových signálov týkajúcich sa reklamy spolupracujeme s partnermi a poskytovateľmi služieb tretích strán. Používanie súborov cookie a webových signálov týkajúcich sa reklamy tretích strán môžete zrušiť a v takom prípade by reklama nemala byť na vás zacielená. Naša reklama sa bude aj naďalej zobrazovať na webových lokalitách tretích strán.
   • Ďalšie informácie o súboroch cookie tretích strán týkajúcich sa reklamy, o marketingu založenom na záujmoch a o možnostiach zrušenia týchto postupov v spoločnostiach, ktoré sú zapojené do samoregulácie odvetvia, nájdete na lokalite Your Online Choices (Vaše možnosti online).
  • Môžete mať k dispozícii možnosti na spravovanie predvolieb prehliadača. Váš prehliadač alebo zariadenie pripojené k internetu vám môžu napríklad umožňovať odstraňovať, zakazovať alebo blokovať určité súbory cookie či iné technológie sledovania. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite AboutCookies.org. Tieto možnosti môžete povoliť, to však môže mať za následok znemožnenie používania mnohých základných funkcií a možností dostupných v službe alebo na lokalite.
  • Pri používaní služby alebo návšteve časti lokality môžete mať k dispozícii možnosť týkajúcu sa používania súborov cookie a iných technológií sledovania. Možno sa vám napríklad zobrazí výzva, aby ste si vybrali, či si má služba alebo lokalita zapamätať isté veci, ktoré sa vás týkajú, pričom súbory cookie a iné technológie sledovania budeme používať v rozsahu, v akom ich povolíte.
  • Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a technológiách sledovania nájdete na stránke s vyhlásením o súboroch cookie a technológiách sledovania.
 • Možnosti týkajúce sa registrácie a údajov o účte
  • Ak už máte účet, osobné údaje si môžete pozrieť a upraviť tak, že sa prihlásite do účtu a údaje aktualizujete priamo, alebo tak, že nás kontaktujete. Ak účet nemáte alebo máte otázky týkajúce sa údajov o účte alebo iných osobných údajoch, kontaktujte nás.
 • Možnosti týkajúce sa oznámení
  • Marketing: Môžeme vám posielať marketingový obsah týkajúci sa našich lokalít, služieb, produktov, produktov, ktoré ponúkame spoločne s finančnými inštitúciami, ako aj produktov a služieb nepridružených tretích strán a členov skupiny podnikov PayPal, a to prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov, napríklad e-mailom, SMS správou, zobrazením v kontextovom okne, funkciou zobrazovania oznámení či cez aplikácie na odosielanie správ. Odoberanie týchto marketingových oznámení môžete zrušiť, a to podľa pokynov v oznámení, ktoré dostanete. Ak u nás máte účet, predvoľby komunikácie môžete upraviť aj v nastaveniach účtu. V prípade správ odoslaných prostredníctvom funkcie zobrazovania oznámení môžete predvoľby spravovať vo svojom zariadení.
  • Informačné a iné oznámenia: Budeme vám posielať oznámenia, ktoré sme povinní posielať používateľom našich služieb, oznámenia, ktoré sú potrebné, oznámenia obsahujúce dôležité informácie a tiež iné oznámenia, o ktoré nás môžete požiadať. Prijímanie takýchto oznámení nie je možné zrušiť. Môžete však upraviť kanál a formát, v akom tieto oznámenia dostávate.

   

  11. Aké máte práva?

  Vzhľadom na obmedzenia stanovené v právnych predpisoch EHP na ochranu údajov máte v súvislosti s osobnými údajmi určité práva. Predovšetkým máte právo na prístup k údajom, ich opravu, obmedzenie, vymazanie a prenos. Ak si chcete tieto práva uplatniť, kontaktujte nás.

  Ďalej máte v prípade splnenia osobitných požiadaviek právo namietať proti spracovávaniu svojich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, verejného záujmu alebo oficiálneho oprávnenia, ktoré je nám zverené.

  Ak máte účet v niektorej z našich služieb, osobné údaje si zvyčajne môžete pozrieť a upraviť v účte tak, že sa doň prihlásite a údaje priamo aktualizujete. Pri rozhodnutiach týkajúcich sa úveru, ak je to potrebné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy alebo ak na to oprávňuje zákon Únie alebo členského štátu, môžeme s vaším súhlasom využívať systém automatizovaného rozhodovania. Ak chcete získať ďalšie informácie o automatizovanom rozhodovaní, kontaktujte nás.

  Ak chcete získať ďalšie informácie o automatizovanom rozhodovaní, kontaktujte nás.

   

  12. Ako chránime vaše osobné údaje?

  Udržiavame technické, fyzické a administratívne bezpečnostné opatrenia, ktorých účelom je poskytovať primeranú ochranu vašich osobných údajov pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, zverejnením a zmenou. Súčasťou týchto bezpečnostných opatrení sú brány firewall, šifrovanie údajov, kontrola fyzického prístupu do našich dátových centier a kontrola oprávnení na prístup k údajom. Zatiaľ čo my sa staráme o zabezpečenie našich systémov a služieb, vy zodpovedáte za zabezpečenie a udržiavanie ochrany svojich hesiel, registračných údajov k účtu/profilu a za overenie toho, že sú vaše osobné údaje v našej evidencii presné a aktuálne. Nenesieme zodpovednosť za ochranu žiadnych osobných údajov, ktoré poskytneme tretej strane na základe prepojenia účtu, na ktoré ste dali oprávnenie. 

   

  13. Môžu naše služby používať deti?

  Naše lokality a služby nie sú určené pre deti mladšie ako 16 rokov. Od detí a ďalších osôb, ktorým zákon neumožňuje používať naše lokality ani služby, žiadne údaje vrátane osobných údajov vedome nezhromažďujeme. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili osobné údaje od dieťaťa mladšieho ako 16 rokov, takéto údaje okamžite odstránime, pokiaľ nemáme zákonnú povinnosť si ich ponechať. Ak sa domnievate, že sme omylom alebo neúmyselne zhromaždili údaje od dieťaťa mladšieho ako 16 rokov, kontaktujte nás.

   

  14. Čo by ste ešte mali vedieť?

  Zmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov 

  Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme priebežne revidovať tak, aby sa doň premietli zmeny v našom podnikaní, na lokalitách alebo v službách, prípadne v platných právnych predpisoch. Revidované vyhlásenie o ochrane osobných údajov nadobudne účinnosť vo zverejnený deň nadobudnutia účinnosti. 

  Ak revidovaná verzia obsahuje podstatnú zmenu, o takejto zmene vás budeme informovať 30 dní vopred prostredníctvom oznámenia o zmene na našej webovej lokalite na stránke Aktualizácia pravidiel. Používateľov môžeme na zmenu upozorniť aj prostredníctvom e-mailu alebo iným spôsobom. 

   

  15. Vymedzenie pojmov

  • Účet predstavuje účet používateľa služby PayPal alebo služby Xoom.

  • Prevádzkovateľ predstavuje subjekt (konkrétne spoločnosť PayPal), ktorý určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

  • Údaje o zariadení predstavujú údaje, ktoré sa môžu automaticky zhromažďovať z ľubovoľného zariadenia používaného na prístup k lokalite alebo službám. Medzi takéto údaje patrí okrem iného typ zariadenia, sieťové pripojenia zariadenia, názov zariadenia, adresa IP zariadenia, údaje o webovom prehliadači a internetovom pripojení v zariadení, ktoré používate na prístup k lokalite alebo službám, geolokalizačné údaje, údaje o aplikáciách stiahnutých do zariadenia a biometrické údaje.

  • Geolokalizačné údaje predstavujú údaje, ktoré s primeranou presnosťou identifikujú polohu napríklad pomocou súradníc zemepisnej dĺžky a šírky získaných zo systému GPS alebo na základe triangulácie Wi-Fi či mobilných sietí. 

  • PayPal predstavuje spoločnosť PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. a dcérske spoločnosti, skupiny spoločností alebo pridružené spoločnosti. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa spoločnosť PayPal v závislosti od kontextu niekedy označuje zámenami my, nám, nami, nás, naše alebo ďalšími tvarmi slovies v prvej osobe množného čísla.

  • Osobné údaje predstavujú údaje, ktoré môžu byť priradené k identifikovanej alebo priamo či nepriamo identifikovateľnej fyzickej osobe. Súčasťou osobných údajov môže byť okrem iného meno, poštová adresa (vrátane fakturačnej a doručovacej adresy), telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo platobnej karty, iné finančné údaje o účte, číslo účtu, dátum narodenia a údaje z preukazu totožnosti vydaného štátom (napríklad číslo vodičského preukazu, číslo občianskeho preukazu, číslo cestovného pasu). 

  • Spracovanie označuje akúkoľvek metódu alebo spôsob, akým narábame s osobnými údajmi alebo so skupinami osobných údajov, či už automatizovane, alebo neautomatizovane, ako napríklad zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizáciu, usporadúvanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo zmenu, načítavanie, nahliadanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným zverejnením, zosúladenie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie osobných údajov.

  • Služby označujú akékoľvek produkty, služby, obsah, funkcie, technológie alebo možnosti a všetky súvisiace webové lokality, aplikácie a služby ponúkané spoločnosťou PayPal alebo Xoom.

  • Lokality predstavujú webové lokality, mobilné aplikácie, oficiálne platformy sociálnych médií alebo iné online prostriedky, prostredníctvom ktorých spoločnosť PayPal ponúka služby a ktoré zverejnili toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, prípadne sa naň odkazujú.

  • Technické údaje o používaní predstavujú údaje, ktoré zhromažďujeme z vášho telefónu, počítača či iného zariadenia, pomocou ktorého pristupujete k lokalitám alebo službám. Technické údaje o používaní nám hovoria, ako používate lokality a služby, napríklad čo ste na lokalitách hľadali a zobrazovali alebo ako ste používali služby vrátane vašej adresy IP, štatistík týkajúcich sa spôsobu načítania alebo zobrazenia stránok, webových lokalít, z ktorých ste prešli na naše lokality, a iných údajov o používaní alebo prehliadaní získaných prostredníctvom súborov cookie.

  • Používateľ predstavuje osobu, ktorá používa služby alebo navštevuje lokality.

   

  16. Ďalšie informácie

  Informácie uvedené v tejto časti sa môžu vzťahovať len na určitých zákazníkov v závislosti od oblasti alebo spôsobu používania služieb. Tieto údaje spoločnosti PayPal poskytujú tretie strany, s ktorými môžete pri používaní služieb PayPal prísť do styku.

  • Oznámenie o predpisoch v oblasti bankovníctva pre zákazníkov v EHP
  • Google ReCaptcha

   

  Oznámenie o predpisoch v oblasti bankovníctva pre zákazníkov v EHP

  Luxemburské zákony, ktorými sa spoločnosť PayPal riadi pri spracúvaní údajov používateľov (ochrana osobných údajov a bankové tajomstvo), vo všeobecnosti vyžadujú vyšší stupeň transparentnosti než väčšina ostatných právnych predpisov EÚ. Preto na rozdiel od prevažnej väčšiny poskytovateľov internetových alebo finančných služieb v EÚ spoločnosť PayPal v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov uvádza zoznam tretích strán, ktoré jej poskytujú služby, a obchodných partnerov, ktorým môže poskytnúť vaše údaje, ako aj účel poskytnutia údajov a ich typ. Odkaz na zoznam týchto tretích strán nájdete tu. Vyjadrením súhlasu s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov a používaním účtu PayPal dávate výslovný súhlas s prenosom svojich údajov daným tretím stranám na uvedené účely.

  Spoločnosť PayPal môže zoznam tretích strán spomínaný vyššie aktualizovať v prvý pracovný deň každého štvrťroku (v januári, apríli, júli a októbri). Spoločnosť PayPal začne s prenosom údajov niektorému z nových subjektov alebo prenosom údajov na nové účely, prípadne prenosom nových typov údajov, ako sa uvádza v jednotlivých aktualizáciách, po uplynutí 30 dní od dátumu zverejnenia uvedeného zoznamu v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Zoznam by ste si mali skontrolovať raz za štvrťrok na webovej lokalite spoločnosti PayPal vo vyššie uvedených dňoch. Ak proti novým sprístupneným údajom nevznesiete námietky v priebehu 30 dní od zverejnenia aktualizovaného zoznamu tretích strán, budeme to považovať za váš súhlas so zmenami v zozname a so zmenou tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov súhlasíte. Ak so zmenami nesúhlasíte, môžete zrušiť svoj účet a prestať používať naše služby.

  Aby spoločnosť PayPal mohla poskytovať svoje služby, môže sa stať, že niektoré nami zhromaždené údaje (opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov) musíme preniesť do prepojených spoločností PayPal alebo iných subjektov vrátane subjektov uvedených v tejto časti, ktoré plnia úlohu poskytovateľov platobných služieb, spracovateľov platieb alebo majiteľov účtov (alebo podobné úlohy). Beriete na vedomie, že v súlade s miestnou legislatívou sa musia dané subjekty riadiť zákonmi, nariadeniami, prieskumami, vyšetrovaniami alebo príkazmi, ktoré môžu vyžadovať poskytnutie informácií príslušným úradom v relevantnej krajine. Používaním služieb PayPal vyjadrujete súhlas s prenosom týchto údajov, aby sme vám mohli poskytovať služby PayPal.

  Spoločnosti PayPal konkrétne dávate svoj súhlas a pokyn, aby vaše údaje používala na nasledujúce účely:

  1. Poskytnutie potrebných informácií polícii a ďalším orgánom činným v trestnom konaní, bezpečnostným silám, príslušným vládnym, medzivládnym a nadnárodným orgánom, príslušným agentúram, ministerstvám, regulačným orgánom, samoregulačným orgánom alebo organizáciám (okrem iného tiež agentúram spomenutým v zozname poskytovateľov tretích strán v časti Agentúry, ktorý nájdete tu), a ďalším tretím stranám vrátane skupiny spoločností PayPal v prípadoch, keď (i) sme údaje povinní poskytnúť alebo ich poskytnúť môžeme vrátane, nie však výhradne, na základe luxemburského zákona z 24. júla 2015 o zákone USA o daňovom súlade zahraničných účtov (zákon FATCA) a zákona z 18. decembra 2015 o spoločnom štandarde oznamovania (CRS) OECD (zákon CRS); (ii) máme dôvod sa domnievať, že je pre nás vhodné spolupracovať pri vyšetrovaní podvodov alebo inej nezákonnej alebo potenciálne nezákonnej činnosti, prípadne (iii) vyšetrujeme porušenia našej zmluvy s používateľom (čo sa týka okrem iného aj vášho zdroja financovania alebo vydavateľa kreditnej či debetnej karty).

   Ak sa na vás vzťahuje zákon FATCA alebo zákon CRS, sme povinní vám oznámiť, aké údaje o vás môžeme postúpiť rôznym orgánom. Prečítajte si ďalšie informácie o povinnostiach spoločnosti PayPal vyplývajúcich zo zákonov FATCA a CRS a o tom, ako vás môžu ovplyvniť. Pozrite si tiež, aké informácie môžeme na základe týchto zákonov poskytnúť.

   Spolu s ďalšími organizáciami vrátane osôb, ktoré akceptujú službu PayPal, môžeme tiež poskytovať, zobrazovať a používať (aj z iných krajín) potrebné údaje (okrem iného tiež údaje zaznamenané agentúrami špecializujúcimi sa na vyšetrovanie a predchádzanie podvodom), ktoré nám aj druhej strane pomôžu vyhodnotiť a riadiť riziko (okrem iného tiež na predchádzanie podvodom, praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu). Ak chcete získať ďalšie informácie o príslušných agentúrach zameraných na predchádzanie podvodom, kontaktujte nás. Ak chcete získať ďalšie informácie o týchto agentúrach, agentúrach zameraných na predchádzanie podvodom a ďalších tretích stranách, kliknite sem.

  2. Poskytnutie údajov o účte majiteľom práv duševného vlastníctva v prípade, že na základe príslušnej vnútroštátnej legislatívy členského štátu EÚ podali na spoločnosť PayPal žalobu pre mimosúdne poskytnutie údajov z dôvodu porušenia ich práv duševného vlastníctva, pri ktorom boli použité služby PayPal (okrem iného napríklad podľa paragrafu 19 odseku 2 bodu 3 nemeckého zákona o ochranných známkach alebo paragrafu 101 odseku 2 bodu 3 nemeckého zákona o autorskom práve).

  3. Poskytnutie potrebných údajov v reakcii na požiadavky združení vydavateľov kreditných kariet alebo na účely občianskeho či trestného súdneho konania.

  4. Poskytnutie vášho mena a odkazu na profil PayPal v adresári používateľov služby PayPal. Keď niektorý používateľ služby PayPal zadá do vyhľadávania vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo časť týchto údajov, potvrdia sa mu vaše údaje. Cieľom je zabezpečiť, aby používatelia posielali platby správnym príjemcom. Túto funkciu je možné vypnúť v nastaveniach profilu PayPal.

  5. Ak ako obchodník používate tretiu stranu na prístup do služby PayPal alebo jej integráciu, môžeme každému takémuto partnerovi poskytnúť potrebné údaje na účely umožnenia a zachovania takéhoto opatrenia (okrem iného môžeme poskytnúť aj údaje o stave vašej integrácie služby PayPal a informácie o tom, či máte aktívny účet PayPal a či už spolupracujete s iným partnerom integrácie služby PayPal).

  6. Poskytnutie potrebných údajov spracovateľom platieb, audítorom, poskytovateľom služieb zákazníkom, úverovým agentúram a agentúram na boj proti podvodom, poskytovateľom finančných produktov, komerčným partnerom, spoločnostiam pôsobiacim v oblasti marketingu a vzťahov s verejnosťou, poskytovateľom prevádzkových služieb, spoločnostiam v skupine, agentúram, trhom a ďalším tretím stranám, ktoré sú uvedené tu. Účelom tohto zverejnenia je umožniť nám poskytovať vám služby PayPal. V zozname tretích strán v rámci každej „kategórie“ uvádzame nevýhradné príklady skutočných tretích strán (vrátane ich nadobúdateľov a nástupcov), ktorým momentálne poskytujeme údaje o vašom účte alebo pri ktorých takéto poskytovanie zvažujeme, spolu s účelom tohto postupu a skutočnými informáciami, ktoré zverejňujeme (ak sa výslovne neuvádza inak, tieto tretie strany majú zákonom alebo zmluvou obmedzené používanie týchto informácií na sekundárne účely okrem účelov, na ktoré boli tieto informácie poskytnuté).

  7. Poskytnutie potrebných údajov vášmu zástupcovi alebo právnemu zástupcovi (napríklad osobe, ktorej ste udelili splnomocnenie alebo vami určenému opatrovníkovi).

  8. Sprístupnenie súhrnných (agregovaných) štatistických údajov našim obchodným partnerom alebo na účely vzťahov s verejnosťou. Môžeme napríklad poskytnúť údaje o tom, že konkrétne percento našich používateľov žije v meste Manchester. Tieto súhrnné (agregované) údaje však nie sú spojené s osobnými údajmi.

  9. Poskytnutie potrebných údajov o účte nepridruženým tretím stranám (uvedeným tu) na tieto účely:

   1. Predchádzanie podvodom a riadenie rizika: na účely predchádzania podvodom alebo vyhodnocovania a riadenia rizika.

   2. Služby zákazníkom: na účely poskytovania služieb zákazníkom vrátane podpory pre správu vašich účtov či riešenie sporov (napríklad súvisiacich s fakturáciou alebo transakciami).

   3. Doprava: v súvislosti s dopravnými a súvisiacimi službami pre nákupy uskutočnené prostredníctvom služby PayPal.

   4. Súlad s právnymi predpismi: na pomoc pri plnení požiadaviek na overovanie súladu s právnymi predpismi na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

   5. Poskytovatelia služieb: na umožnenie podpory našich obchodných činností poskytovateľmi služieb, s ktorými máme zmluvný vzťah, napríklad pri predchádzaní podvodom, výbere poplatkov, marketingu, poskytovaní služieb zákazníkom a technologických služieb. Naše zmluvy týchto poskytovateľov služieb zaväzujú, aby vaše údaje využívali iba v súvislosti so službami, ktoré pre nás poskytujú, a nie na svoj vlastný prospech.

   

  Google ReCaptcha

  Spoločnosť PayPal používa na svojich lokalitách a v službách službu ReCaptcha. Na používanie služby ReCaptcha sa vzťahujú pravidlá ochrany osobných údajovspoločnosti Google a jej podmienky používania.

  Služba ReCaptcha slúži len na boj proti nevyžiadanej pošte a zneužitiu.