Zoznam tretích strán

 

>> Zobraziť všetky právne zmluvy

Zoznam tretích strán (okrem zákazníkov spoločnosti PayPal), ktorým sa môžu poskytovať osobné údaje

S účinnosťou od 1. júla 2019

 

 

Predchádzajúci „Zoznam tretích strán (okrem zákazníkov spoločnosti PayPal), ktorým sa môžu poskytovať osobné údaje“, je k dispozícii tu.

 

Prečo spoločnosť PayPal poskytuje tento zoznam?

Banková licencia pre spoločnosť PayPal sa vydáva v Luxembursku.To znamená, že okrem iných európskych právnych predpisov musí spoločnosť PayPal dodržiavať právne predpisy Luxemburska v oblasti bankovníctva vrátane bankového tajomstva.

Spoločnosť PayPal tento zoznam zverejní, keď uzná za potrebné informovať zákazníkov spoločnosti PayPal v EÚ, EHS a vo Švajčiarsku, na ktorých sa vzťahujú právne predpisy Luxemburska v oblasti bankovníctva, o tom, ktoré ďalšie spoločnosti (ďalej len „tretie strany“) môžu mať pri požadovaní služieb spoločnosti PayPal prístup k ich údajom.

 

Prečo sa na zozname uvádza toľko firiem?

Spoločnosť PayPal má veľký počet zákazníkov v EÚ, EHS a vo Švajčiarsku, ktorí sa spoliehajú, že spoločnosť PayPal zabezpečí ich platby a bezpečne ich spracuje.Účinné poskytovanie týchto služieb niekedy vyžaduje, aby spoločnosť PayPal využila služby poskytované inými spoločnosťami.  

 

Poznámka týkajúca sa externých služieb:  Niektoré tretie strany a skupina spoločností PayPal poskytujú služby spoločnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (PayPal), aby vám spoločnosť PayPal mohla ponúkať služby.  S týmito stranami môžeme zdieľať údaje, ktoré môžu zahŕňať údaje o účte, ako sú vaše osobné alebo obchodné údaje a podrobnosti o vašich transakciách. Sídla tretích strán sa nachádzajú v rôznych štátoch Európskej únie (vo Francúzsku, v Nemecku, Írsku, Španielsku, Holandsku, Bulharsku, Taliansku, Poľsku, na Cypre, vo Švédsku, v Rakúsku a vo Veľkej Británii) a Spojených štátov amerických.  V súlade s luxemburským právom pre finančný sektor sme tento zoznam upravili tak, aby odrážal podrobnosti požadované pre takéto prevody.  

Kategória

Názov subjektu a jeho právny poriadok (v zátvorkách)

Účel

Poskytnuté údaje

1. Spracovatelia platieb

 

Barclays Bank Plc (Spojené kráľovstvo), HSBC Bank Plc (Spojené kráľovstvo, Írsko), HSBC Merchant Services LLP (Spojené kráľovstvo), Bank of America N.A. (EMEA, USA), BA Continuum India Private Limited (India), Discover Financial Services (USA), JPMorgan Chase Bank (Spojené kráľovstvo, USA), BNP Paribas (Francúzsko), Netgiro (Švédsko), Wells Fargo (Írsko, USA), American Express (USA), National Westminster Bank PLC (Spojené kráľovstvo), OmniPay Limited (Írsko), Australia and New Zealand Banking Group Limited (Austrália), ANZ National Bank Limited (Nový Zéland), Transaction Network Services UK Limited (Spojené kráľovstvo)

Umožnenie poskytovania služieb zúčtovania a spracovania platieb a odhaľovania podvodov.

Meno, adresa, údaje o nástrojoch financovania používateľa a údaje o platobných transakciách.

 

BNP Paribas (Francúzsko)

Umožnenie spracovania platieb, odhaľovania podvodov a riešenia sporov v prípade transakcií používateľov služby PayPal s obchodníkmi, ktorí využívajú službu PayPal prostredníctvom služby BNPP.

Meno, adresa, údaje o nástrojoch financovania používateľa a údaje o platobných transakciách.

 

 

 

VTB24 (Rusko)

 

Umožnenie spracovania platieb, odhaľovania podvodov a riešenia sporov v prípade transakcií používateľov služby PayPal s obchodníkmi, ktorí využívajú službu PayPal prostredníctvom služby VTB 24.

Meno, adresa, údaje o nástrojoch financovania používateľa a údaje o platobných transakciách.

 

Deutsche Bank AG (Nemecko, Holandsko, Francúzsko, Španielsko)

Umožnenie spracovania inkasných príkazov v regióne SEPA.

Meno, dátum transakcie, suma, mena a údaje o bankovom účte používateľa.

 

Royal Bank of Scotland plc (Spojené kráľovstvo) („RBS“)

Umožnenie spracovania platieb a riešenia sporov v prípade transakcií používateľov služby PayPal s obchodníkmi, ktorí využívajú službu PayPal prostredníctvom služby RBS.

Všetky údaje o účte okrem údajov o nástrojoch financovania používateľa.

 

Visa Europe Ltd (Spojené kráľovstvo) vrátane systému Visa VMAS, Mastercard Europe (Master Card International Incorporated. (USA) vrátane systému Mastercard MATCH

Zdieľanie informácií o rizikách a podvodoch v povinnej databáze kartovej spoločnosti ohľadne správania zaznamenaného na na účte obchodníka, čím sa znižuje miera vystavenia sa podvodu a porušeniam pravidiel a štandardov príslušného programu.

Všetky údaje o účte obchodníka, skutočnosti ohľadne tohto účtu a správanie zaznamenané na tomto účte.

 

Global Payments UK LLP (Spojené kráľovstvo)

Umožnenie spracovania platieb, odhaľovania podvodov a riešenia sporov v prípade transakcií používateľov služby PayPal s obchodníkmi, ktorí využívajú službu PayPal prostredníctvom služby Global Payments.

Meno, adresa, údaje o nástrojoch financovania používateľa a údaje o platobných transakciách.

 

WorldPay Limited (Spojené kráľovstvo), Worldpay AP Limited (Spojené kráľovstvo), Worldpay (Holandsko)

Umožnenie spracovania platieb, odhaľovania podvodov a riešenia sporov v prípade transakcií používateľov služby PayPal s obchodníkmi, ktorí využívajú službu PayPal prostredníctvom služby Worldpay.

Všetky údaje o účte okrem údajov o nástrojoch financovania používateľa.

 

American Express Travel Related Services Company, Inc.

Umožnenie poskytovania služieb zúčtovania a spracovania platieb a odhaľovania podvodov.

Jedinečný identifikátor predajcu.

Kód kategórie predajcu MCC

Obchodné meno predajcu

Osoba s podpisovým oprávnením

Adresa, PSČ a kód štátu predajcu

Telefónne číslo predajcu.

E-mailová adresa predajcu

URL adresa predajcu

Dátum narodenia (iba v prípade samostatne zárobkovo činných osôb)

Iba v prípade neverejne obchodovaných Sponzorovaných obchodníkov (napríklad súkromná spoločnosť, samostatne zárobkovo činná osoba) ide o nasledujúce informácie o Významnom vlastníkovi (ako je definovaný nižšie):

  • Meno a priezvisko
  • Domáca adresa, PSČ a kód štátu
  • Rodné číslo alebo dátum narodenia

Významným vlastníkom sa rozumie fyzická osoba, ktorá vlastní podiel v spoločnosti vo výške najmenej 25%.

Jedinečný identifikátor predajcu*

Kód kategórie Sponzorovaného obchodníka MCC

Obchodné meno (DBA) Sponzorovaného obchodníka

Sídlo Sponzorovaného obchodníka (mesto, ulica, PSČ a kód štátu)

Telefónne číslo sponzorovaného obchodníka.

 

JPMorgan Chase Bank, N.A. London Branch

Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, kontrola zoznamov sankcionovaných osôb a kontrola súladu s legislatívou.

Názov obchodníka, daňový domicil a obchodná činnosť.

 

Adyen B.V. (Holandsko)

Umožnenie poskytovania služieb spracovania a zúčtovania platieb v celosvetovom rozsahu.

Meno, adresa, údaje o platobných nástrojoch a údaje o platobných transakciách.

 

Allied Irish Bank PLC (Spojené kráľovstvo)

Umožnenie poskytovania služieb spracovania a zúčtovania platieb v Európe.

Meno, adresa, údaje o platobných nástrojoch a údaje o platobných transakciách.

 

Coinbase Inc. (USA)

Umožnenie poskytovania služieb spracovania a zúčtovania platieb v celosvetovom rozsahu.

Meno, adresa, údaje o platobných nástrojoch a údaje o platobných transakciách.

 

Heartland Payment Systems, Inc. (USA)

Umožnenie poskytovania služieb spracovania a zúčtovania platieb v Spojených štátoch amerických.

Meno, adresa, údaje o platobných nástrojoch a údaje o platobných transakciách.

 

Merchant e-Solutions, Inc. (USA)

Umožnenie poskytovania služieb spracovania a zúčtovania platieb v Spojených štátoch amerických.

Meno, adresa, údaje o platobných nástrojoch a údaje o platobných transakciách.

 

Moneris Solutions Corporation (Kanada)

Umožnenie poskytovania služieb spracovania a zúčtovania platieb v Kanade.

Meno, adresa, údaje o platobných nástrojoch a údaje o platobných transakciách.

 

National Australia Bank Ltd. (Austrália)

Umožnenie poskytovania služieb spracovania a zúčtovania platieb v Austrálii.

Meno, adresa, údaje o platobných nástrojoch a údaje o platobných transakciách.

 

Network Merchants, LLC. (USA), Network Merchants Inc. (USA)

Umožnenie poskytovania služieb spracovania a zúčtovania platieb v Spojených štátoch amerických.

Meno, adresa, údaje o platobných nástrojoch a údaje o platobných transakciách.

 

Stockholms Enskilda Bank AB (Švédsko)

Umožnenie poskytovania služieb spracovania a zúčtovania platieb v Európe.

Meno, adresa, údaje o platobných nástrojoch a údaje o platobných transakciách.

 

WorldPay Inc. (USA), WorldPay Ltd. (Spojené kráľovstvo)

Umožnenie poskytovania služieb spracovania a zúčtovania platieb v celosvetovom rozsahu.

Meno, adresa, údaje o platobných nástrojoch a údaje o platobných transakciách.

 

Carta Worldwide (Spojené kráľovstvo)

Spracovanie platieb a marketing pre aplikáciu Vodafone Wallet.

Meno, priezvisko, e-mailová adresa, číslo mobilného telefónu, fakturačná adresa (ulica, číslo domu, mesto, PSČ, štátu), identifikačné číslo platiteľa, identifikačné číslo fakturačnej zmluvy, predpísaný spôsob platby, CMID (identifikátor metaúdajov klienta).

 

Nostrum Group Limited (Spojené kráľovstvo)

Spracovanie žiadostí zákazníkov služby PayPal o úverové produkty.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, dĺžka pobytu na adrese, doklad totožnosti, právna forma, dĺžka vykonávania činnosti, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo DPH, nástroj financovania vrátane bankového účtu a prípadne aj údajov o kreditnej alebo debetnej karte a príslušných údajov o transakciách. Všetky informácie poskytnuté pri podávaní žiadosti o produkt alebo využívanie funkcie účtu (vrátane informácií získaných z účtov sociálnych sietí alebo údajov o online povesti).

 

TSYS (Spojené kráľovstvo), TSYS (Nemecko)

Systém evidencie pre revolvingovú úverovú linku (Spojené kráľovstvo) a splátkový produkt (Nemecko).

Meno zákazníka, dátum narodenia, adresa domov, e-mailová adresa, telefónne čísla, príjem.

 

Amex Multi-Currency (prostredníctvom spoločnosti Digital River)

Povolenie prístupu a používania služby PayPal, ak používateľ využíva služby francúzskych verejnoprávnych spoločností a spoločností Amex International, Maestro, Cielo, Redecard či Bancomer.

Údaje o autorizáciách a zúčtovaní.

 

Sofort GmbH (Nemecko)

Umožnenie poskytovania služieb zúčtovania a spracovania platieb a odhaľovania podvodov.

Meno, telefónne číslo.

 

Currence (Holandsko)

Umožnenie poskytovania služieb zúčtovania a spracovania platieb a odhaľovania podvodov.

Meno, adresa, údaje o nástrojoch financovania používateľa a údaje o platobných transakciách.

 

J.P. Morgan AG.(Nemecko)

Umožnenie spracovania inkasných príkazov v regióne SEPA.

Meno, dátum transakcie, suma, mena a údaje o bankovom účte používateľa.

 

Scotiabank (Kanada), Westpac (USA)

Umožnenie poskytovania služieb zúčtovania a spracovania platieb a odhaľovania podvodov.

Meno, adresa, dátum narodenia, národné identifikačné číslo a účel transakcie.

 

Swish (Švédsko)

Umožnenie služieb spracovávania platieb

Telefónne číslo

 

Klarna (Švédsko),

Umožnenie služieb spracovávania platieb a kontroly rizika podvodov

Meno, adresa, číslo sociálneho poistenia, adresa IP

2. Audit

 

PricewaterhouseCoopers Sàrl (Luxembursko)

Testovanie kontrolných postupov spoločnosti PayPal v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti (AML) a overovania totožnosti zákazníka (Know Your Customer) a poskytovanie odborných audítorských služieb pre spoločnosť PayPal Inc. a jej dcérske spoločnosti.

Pre vzorku osobných zákazníckych účtov:
meno, číslo účtu PayPal (identifikačné číslo zákazníka), celková suma prijatá na účet PayPal, celková suma odoslaná z účtu PayPal, typ účtu PayPal a podľa prípadu aj akékoľvek ďalšie príslušné údaje o účte.

3. Úverové agentúry a agentúry pre prevenciu podvodov

Upozorňujeme, že okrem vyššie uvedených účelov používa spoločnosť PayPal vaše osobné údaje na odhaľovanie, prevenciu a/alebo riešenie podvodov alebo iných protiprávnych činností, prípadne ich používa na odhaľovanie, prevenciu alebo riešenie porušení jednotlivých pravidiel alebo príslušných zmlúv s používateľom.

 

Socure, Inc. (USA)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia a adresa IP

 

Pipl, Inc. (USA)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a dátum narodenia

 

White Pages, Inc. (USA)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum otvorenia účtu a adresa IP

 

Full Contact, Inc. (USA)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

E-mailová adresa

 

CRIF S.p.A (Taliansko), Cerved B.I (Taliansko), Synectics Solutions Limited (Spojené kráľovstvo), GB Group plc (Spojené kráľovstvo), Graydon (Spojené kráľovstvo), Capita Plc (Spojené kráľovstvo), UK Data Limited (Spojené kráľovstvo), ICC Information Limited (Spojené kráľovstvo), Payment Trust Limited (Spojené kráľovstvo), 192.com (Spojené kráľovstvo), 192.com Limited (Spojené kráľovstvo), i-CD Publishing (UK) Limited (Spojené kráľovstvo), Experian Netherlands BV (Holandsko), Experian Bureau de Credito SA (Španielsko), Informa D&B SA (Španielsko), CRIBIS D&B S.r.l. (Taliansko) a Ellisphere (Francúzsko)

Overovanie totožnosti, overovanie prepojenia medzi zákazníkom a jeho bankovým účtom, pomoc pri rozhodovaní o bonite zákazníka (okrem iného aj v súvislosti s úverovými produktmi ponúkanými spoločnosťou PayPal), vykonávanie kontrol na prevenciu a detekciu trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti, správa účtov PayPal a vykonávanie štatistickej analýzy.

Overovanie totožnosti, automatická extrakcia údajov zo snímok dokladov a overovanie dokladov, detekcia falzifikátov.

Upozorňujeme, že údaje poskytnuté týmto agentúram môžu byť uchované príslušnou úverovou agentúrou či agentúrou pre prevenciu podvodov na účely auditu a prevencie podvodov.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, doba platnosti adresy, doklad totožnosti, právna forma, doba vykonávania činnosti, miesto narodenia, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo DPH, jedinečný identifikátor firmy, nástroj financovania vrátane bankového účtu a prípadne aj údajov o kreditnej alebo debetnej karte, príslušných údajov o transakciách a daňového identifikačného čísla alebo národného identifikačného čísla.

 

Callcredit plc. (Spojené kráľovstvo) vrátane databázy SHARE spravovanej spoločnosťou Callcredit, Experian Limited (Spojené kráľovstvo) vrátane databáz spravovaných spoločnosťou Experian, ktoré sa používajú na zhromažďovanie údajov o spotrebiteľoch a podnikoch vrátane vyhľadávania úverov CAPS a údajov o výkonnosti úverového účtu CAIS, Equifax Ltd (Spojené kráľovstvo) vrátane databázy Insight spravovanej spoločnosťou Equifax, Dun & Bradstreet Limited (Spojené kráľovstvo), Equifax Ibérica S.L. (Španielsko), Transunion LLC

Overovanie totožnosti, overovanie prepojenia medzi zákazníkom a jeho bankovým účtom alebo kreditnou/debetnou kartou, rozhodovanie o bonite zákazníka (okrem iného tiež v súvislosti s úverovými produktami ponúkanými spoločnosťou PayPal), vykonávanie kontrol na prevenciu a odhaľovanie trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti, pomoc  pri vymáhaní pohľadávok, správa účtov PayPal a vykonávanie štatistickej analýzy, vykonávanie prieskumov a testovania vhodnosti nových produktov a služieb a kontrola systémov.

Overovanie totožnosti a poskytovanie priebežnej kontroly údajov o zákazníkoch (právnických osobách a riaditeľoch, vedúcich pracovníkoch, oprávnených používateľoch a skutočných vlastníkoch) 

  • Poskytovanie údajov a informácií z obchodného registra z dôvodu uzatvárania zmluvných vzťahov s novými subjektmi
  • Poskytovanie údajov tretej strany na preverenie a potvrdenie nových aj existujúcich subjektov

Vyhodnotenie rizika subjektu – kontroly na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a prania špinavých peňazí

Meno zákazníka, adresa, telefónne číslo, meno oprávneného používateľa, e-mailová adresa, prípadne aj národné identifikačné číslo, dátum narodenia, doba platnosti adresy, doklad totožnosti, právna forma, doba vykonávania činnosti, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo DPH, nástroj financovania vrátane bankového účtu a prípadne aj údaje o kreditnej/debetnej karte či príslušné informácie o transakciách, číslo účtu, zostatok na účte, všetky informácie dodané a použité pre vašu aplikáciu v prípade produktov určených pre Spojené kráľovstvo Website Payments Pro, virtuálny terminál či PayPal Here a finančný nástroj použitý na úhradu za zariadenie umožňujúce využívanie funkcie PayPal Here.

 

CIFAS (Spojené kráľovstvo) a databáza CIFAS

Len v prípade používateľov s účtom PayPal registrovaným v Spojenom kráľovstve: na prevenciu a odhaľovanie podvodov (v rámci čoho môže ísť o kontrolu informácií o uchádzačoch o pracovnú pozíciu alebo zamestnancoch, prípadne informácií o poistných návrhoch a uplatňovaných nárokoch pri všetkých typoch poistenia).

Upozorňujeme, že údaje poskytnuté tejto databáze môžu byť:

  • uchované v databáze na účely auditu a prevencie podvodov;
  • poskytnuté ďalším finančným inštitúciám na účely prevencie a odhaľovania podvodov (vrátane prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti), napríklad pri kontrole informácií v žiadostiach o úver či iných formách získavania prostriedkov, pri správe úverov, úverových účtov či iných úverových produktov, pri vymáhaní dlhov, kontrole informácií pri uplatňovaní si nároku na poistenie alebo kontrole informácií o uchádzačoch o pracovnú pozíciu či zamestnancoch;
  • použité na určenie vášho rizikového profilu a pri spolupráci s príslušnými úradmi v súlade s požiadavkami luxemburského zákona z 5. apríla 1993 o finančnom sektore a s požiadavkami zákonov vzťahujúcich sa na prevenciu legalizácie príjmov z trestnej činnosti, terorizmu a podvodov (s výnimkou nakladania s osobnými údajmi s ohľadom na platobnú schopnosť osôb uvedených v článku 14(1)(d) luxemburského zákona z 5. apríla 1993 o finančnom sektore); a
  • prenesené mimo EÚ a v celosvetovom rozsahu.

Všetky údaje o účte a okolnosti jeho vedenia.

 

DueDil Limited (Spojené kráľovstvo)

Získavanie obchodných informácií na účely hodnotenia rizík a dodržiavania požiadaviek boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, ako je zisťovanie organizačnej štruktúry spoločnosti a konečných užívateľov výhod.

Registračné číslo spoločnosti, názov a adresa spoločnosti, meno, adresa a dátum narodenia členov štatutárneho orgánu.

 

Deltavista GmbH (Nemecko)

Zisťovanie rizika spojeného s adresou, totožnosťou, pomoc s rozhodovaním o bonite zákazníka, vykonávanie kontrol na prevenciu a odhaľovanie trestnej činnosti a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Meno, adresa, dátum narodenia, e-mailová adresa a telefónne číslo.

 

Accumio Finance Services GmbH (Nemecko), Creditreform Boniversum GmbH (Nemecko), CRIF Bürgel GmbH (Nemecko), Informa Solutions GmbH (Nemecko)

Na overenie totožnosti, adresy a telefónneho čísla a vyhľadanie kontaktných telefónnych čísel a adries, 

na pomoc pri rozhodovaní o bonite spotrebiteľov.

Meno, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, stav účtu, zostatok na účte, a pokiaľ je prenos týchto informácií zákonom povolený, tiež informácie o záporných výsledkoch účtu zákazníka, pre ktorého si spoločnosť PayPal vyžiadala kontrolu bonity z príslušnej databázy, ďalej webová adresa, umsatzsteuerid/IČ DPH a prípadne aj referenčné číslo dodávateľa údajov.

 

SCHUFA Holding AG (Nemecko), Infoscore Consumer Data GmbH (Nemecko)

na overenie totožnosti a adresy, vykonávanie kontrol na účely prevencie neúspešných platieb na základe inkasa a ich odhaľovania. na účely kontroly prepojenia zákazníka a bankového účtu a stanovenia bonity. 

na odhaľovanie trestnej činnosti vrátane podvodov alebo prania špinavých peňazí,

Meno, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, pohlavie, údaje o bankovom účte (vrátane IBAN a BIC), informácie o neúspešných platbách na základe inkasa z bankového účtu, údaje o záporných výsledkoch účtu.

 

Creditreform Berlin Wolfram KG (Nemecko), Verband der Vereine Creditreform e.V. (Nemecko), Axesor (Španielsko), Ignios (Portugalsko). UC AB (Švédsko), Dynamic Business Information Limited (Spojené kráľovstvo), Trillium (USA),

Určenie bonity obchodníkov. Vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti, a na účely hodnotenia zlepšení procesu overovania.

Meno (vrátane skrátených obchodných mien), adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, jedinečné identifikačné číslo firmy.

 

World-Check (Spojené kráľovstvo)

Overovanie totožnosti.

Všetky údaje o účte.

 

Global Data Corporation (USA)

Overenie totožnosti, vykonávanie kontrol na prevenciu a odhaľovanie trestnej činnosti vrátane podvodov.

Meno, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mailová adresa.

 

RSA Security Inc. (USA) a RSA Security Ireland Limited (Írsko)

Overovanie totožnosti.

Všetky údaje o účte.

 

Mitek Systems B.V. (predtým ID CHECKER.NL B.V.) (Holandsko, Írsko)

Overovanie totožnosti, automatická extrakcia údajov zo snímok dokladov a overovanie dokladov, detekcia falzifikátov. Výskum a testovanie vhodnosti nových produktov a služieb, školenie rozpoznávania dokladov

Meno, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, právna forma, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo DPH, doklad totožnosti a adresy, vlastníctvo nástroja financovania alebo ďalšie doklady požadované spoločnosťou PayPal a údaje v nich potrebné na účely vyhodnotenia rizík, súladu s predpismi a vyhodnotenia úverovej schopnosti.

 

Aristotle International, Inc. (USA)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo.

 

Acxiom Ltd (Spojené kráľovstvo), Acxiom Deutschland GmbH (Nemecko) a Acxiom France SAS (Francúzsko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a prania špinavých peňazí

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa IP, dátum otvorenia účtu a dátum narodenia

 

Creditinfo Decision (Česká republika) a DecisionMetrics Limited (Spojené kráľovstvo)

Asistencia spoločnosti PayPal pri hodnotení rizika obchodníka.

Všetky údaje o účte obchodníka.

 

ThreatMetrix Inc. (USA)

Získanie informácií o riziku týkajúceho sa adresy IP a zariadenia, z ktorých zákazníci pristupujú k službe PayPal.

Informácie o IP adrese a hardvéri zariadenia (identifikátor zariadenia, IP adresa používateľa a súbory cookie). Počas registrácie sa uchová e-mailová adresa a ďalšie informácie.

 

TeleSign Corporation (USA)

Overovanie telefónnych čísel a totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa,

 

AddressDoctor GmbH (Nemecko),

Zmena štruktúry údajov v adrese do normalizovaného formátu.

Meno, adresa, e-mailová adresa.

 

Deutsche Post Direkt GmbH (Nemecko), AZ Direct GmbH (Nemecko), Deutsche Post Adress GmbH & Co. KG (Nemecko)

Overovanie a zmena štruktúry údajov v adrese do normalizovaného formátu a overovanie mena a adresy.

Meno, adresa, e-mailová adresa.

 

Mitek Systems Inc. (USA)

Overovanie snímok dokladov totožnosti a školenie rozpoznávania dokladov.

Meno, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, právna forma, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo DPH, údaje o doručení, doklady potvrdzujúce totožnosť a adresu, daňové identifikačné číslo (SSN), doklady a fotografie totožnosti (ak sú poskytnuté), vlastníctvo nástroja financovania alebo ďalšie doklady požadované spoločnosťou PayPal a údaje v nich potrebné na účely vyhodnotenia rizík, dodržiavania právnych predpisov a vyhodnotenia úverovej schopnosti.

 

Jumio Inc (USA)

Snímanie a overovanie dokladov totožnosti a adresy.

Všetky údaje zaznamenané na dokladoch potvrdzujúcich totožnosť a adresu zákazníka.

 

Au10tix Limited (Cyprus),

Overovanie totožnosti, automatická extrakcia údajov zo snímok dokladov a Overovanie dokladov, detekcia falzifikátov.

Meno, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, právna forma, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo DPH, údaje o doručení, doklady potvrdzujúce totožnosť a adresu, daňové identifikačné číslo, doklady totožnosti (ak sú poskytnuté), fotografie dokladov s potvrdením adresy, vlastníctvo nástroja financovania alebo ďalšie doklady požadované spoločnosťou PayPal a údaje v nich potrebné na účely vyhodnotenia rizík, dodržiavania právnych predpisov a vyhodnotenia úverovej schopnosti.

 

Telovia SA (Luxembursko)

Overovanie totožnosti a kontroly vychádzajúce z postupu overenia totožnosti zákazníka (Know Your Customer – KYC) uskutočnené na účely prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Meno, adresa, dátum narodenia, doklad potvrdzujúci totožnosť a adresu.

 

Syniverse Technologies, LLC (USA)

Overovanie a použitie kontrol kvality údajov o telefónnych číslach. Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

 

Signicat AS (Nórsko)

Overovanie totožnosti.

Meno, adresa, dátum narodenia a referenčné číslo e-ID.

 

ArkOwl LLC (USA)

Overovanie e-mailovej adresy.

E-mailová adresa.

 

Fraudscreen Ltd (Spojené kráľovstvo)

Vyhodnotenie miery rizika podvodu.

Meno, adresa, ID zákazníka, dátum narodenia, adresa, PSČ, e-mailová adresa, telefónne čísla, všetky údaje o účte a okolnosti jeho vedenia, príslušné údaje o transakciách, rozhodujúce informácie a všetky informácie dodané a použité pre vašu aplikáciu v prípade produktov určených pre Spojené kráľovstvo.

 

Trustev Ltd (Írsko)

Zistenie totožnosti prostredníctvom údajov daného zákazníka, ktoré má v sociálnych médiách, ľudí, s ktorými je na sociálnych médiách prepojený a jeho odporúčaní.

Meno, adresa, dátum narodenia, e-mailová adresa a číslo účtu.

 

Tracesmart Ltd (Spojené kráľovstvo)

Identifikácia zákazníkov a pomoc pri odhaľovaní, prevencii či riešení podvodov alebo inej protiprávnej činnosti, prípadne odhaľovanie, prevencia alebo riešenie porušení pravidiel alebo príslušných zmlúv s používateľom. Vyhodnocovanie prvkov na zlepšovanie procesu overovania.

Oslovenie, meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo.

 

La Banque de France (Francúzsko), GB Group plc (Spojené kráľovstvo), SysperTec Communication (Francúzsko)Overovanie totožnosti, automatická extrakcia údajov zo snímok dokladov a overovanie dokladov, detekcia falzifikátov. Výskum a testovanie vhodnosti nových produktov a služieb, školenie rozpoznávania dokladov

Meno, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mailová adresa.

 

MaxMind, Inc. (USA)

Odhaľovanie podvodov.

Všetky údaje o účte a IP adrese, údaje o kreditnej karte.

 

Future Route Ltd (Spojené kráľovstvo)

Vykonanie analýzy účtovných údajov našich komerčných používateľov s cieľom vyhodnocovať úverové riziko v reálnom čase.

Meno, adresa, e-mailová adresa a dátum narodenia.

 

Kount, Inc. (USA)

Umožňovanie odhaľovania podvodov pri spracovaní platieb v celosvetovom rozsahu.

Meno, adresa, údaje odtlačkov prstov zo zariadenia, údaje o platobných nástrojoch a údaje o platobných transakciách.

 

Artefacts Solutions LLC (USA)

Odhaľovanie podvodov a znižovanie rizika súvisiaceho so spracovaním transakcií.

Skrátené číslo karty, objem transakcie, podiel chargebackov, podiel poskytnutých úverov a podiel zamietnutí.

 

Experian Information Solutions, Inc. (USA)

Overovanie totožnosti, pomoc s rozhodovaním o bonite zákazníka, vykonávanie kontrol na prevenciu a odhaľovanie trestnej činnosti a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

 

Upozorňujeme, že údaje poskytnuté týmto agentúram môžu byť uchované príslušnou úverovou agentúrou či agentúrou pre prevenciu podvodov na účely auditu a prevencie podvodov.

Meno, adresa, číslo sociálneho poistenia, dátum narodenia, názov firmy, oficiálny názov firmy, daňové identifikačné číslo, telefónne číslo firmy.

 

Trulioo Information Services, Inc. (USA)

Overovanie totožnosti, vykonávanie kontrol na prevenciu a odhaľovanie trestnej činnosti a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

 

Meno, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, daňové identifikačné číslo, národné identifikačné číslo, miesto narodenia, údaje z dokladu totožnosti a ďalšie údaje o totožnosti požadované spoločnosťou PayPal potrebné na účely vyhodnotenia rizík, dodržiavania zákonov a vyhodnotenia úverovej schopnosti.

 

Soda Software Labs Limited (Spojené kráľovstvo), Aire Labs Limited (Spojené kráľovstvo), DueDil Limited (Spojené kráľovstvo), Creditsafe (Spojené kráľovstvo), Creditsafe Business Solutions Limited (Spojené kráľovstvo), Creditsafe USA Inc. (USA), Creditsafe Deutschland GMBH (Nemecko), Solvabilite Enterprise (Francúzsko), Creditsafe I Sverige AB (Švédsko), Creditsafe Ireland Limited (Írsko), Creditsafe (SE) Safe Information Group NV (Holandsko), Yodlee Inc. (USA), Imagini Europe Limited (obchodujúca pod názvom VisualDNA) (Spojené kráľovstvo), Bureau Van Dijk Electronic Publishing Ltd (Spojené kráľovstvo), Company Watch Limited (Spojené kráľovstvo), The Sage Group plc (Spojené kráľovstvo), Xero (UK) Ethoca Limited (Canada Limited, Xero Inc. (USA) Ethoca Limited (Kanada)  

Overovanie totožnosti, overovanie prepojenia medzi zákazníkom a jeho bankovým účtom alebo kreditnou/debetnou kartou, rozhodovanie ohľadom úverovej schopnosti zákazníka

Overovanie totožnosti a poskytovanie priebežnej kontroly údajov o zákazníkoch (právnických osobách a riaditeľoch, vedúcich pracovníkoch, oprávnených používateľoch a skutočných vlastníkoch)

Poskytovanie údajov a informácií z obchodného registra z dôvodu uzatvárania zmluvných vzťahov s novými subjektmi

Poskytovanie údajov tretej strany na preverenie a potvrdenie nových aj existujúcich subjektov

• Vyhodnotenie rizika subjektu – kontroly na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a prania špinavých peňazí

 

 

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, miesto narodenia, daňové identifikačné číslo, číslo pasu alebo iné úradne vydané identifikačné číslo. Doba platnosti danej adresy, doklad totožnosti, právnická forma, doba vykonávania činnosti, obchodné meno spoločnosti, vrátane skrátených obchodných mien, adresa spoločnosti, DIČ spoločnosti alebo iný úradný identifikátor, ako je napríklad registračné číslo spoločnosti, vlastníci spoločnosti, riadiaci pracovníci vykonávajúci kontrolu a koneční užívatelia výhod. Meno, adresa, dátum narodenia členov štatutárneho orgánu. Nástroj financovania vrátane údajov o bankovom účte, prípadne aj údajov o kreditnej / debetnej karte či príslušných informácií o transakcii. Všetky informácie poskytnuté pri podávaní žiadosti o produkt alebo využívanie funkcie účtu (vrátane informácií získaných z účtov sociálnych sietí alebo údajov o online povesti).

 

Štátny úverový register (Rusko)

Získavanie obchodných informácií na účely hodnotenia rizík a dodržiavania požiadaviek boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, ako je zisťovanie organizačnej štruktúry spoločnosti a konečných užívateľov výhod. Pomoc pri rozhodovaní o úverovej bonite zákazníka.

Registračné číslo spoločnosti, názov a adresa spoločnosti, meno, adresa, dátum narodenia členov štatutárneho orgánu, všetky skrátené obchodné mená, zoznam spoločností, v ktorých figurujú členovia štatutárneho orgánu, dátum založenia/registrácie spoločnosti.

 

Focum Solutions B.V. (Holandsko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Meno, adresa, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, typ dokladu totožnosti a telefónne číslo.

 

ID Scan Biometrics Ltd (Spojené kráľovstvo), ID Scan Research Bilisim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi (Turecko)

Overovanie totožnosti, automatická extrakcia údajov zo snímok dokladov a overovanie dokladov, porovnávanie a detekcia falzifikátov.

Meno, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, právna forma, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo DPH, údaje o doručení, doklady potvrdzujúce totožnosť a adresu, daňové identifikačné číslo, doklady totožnosti, vlastníctvo nástroja financovania alebo ďalšie doklady požadované spoločnosťou PayPal a údaje v nich potrebné na účely vyhodnotenia rizík, dodržiavania právnych predpisov a vyhodnotenia úverovej schopnosti.

 

Paycasso Verify Limited (Spojené kráľovstvo)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Fotografia zákazníka a snímky dokladov poskytnuté zákazníkom, vrátane všetkých informácií, ktoré obsahujú. Ak je to možné, aj informácie z rádiofrekvenčného čipu vloženého v doklade.

 

LexisNexis, LexisNexis Risk Solutions UK Limited (Spojené kráľovstvo), LexisNexis Risk Solutions (USA)

Overovanie totožnosti, vykonávanie kontrol na prevenciu a odhaľovanie trestnej činnosti a/alebo alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti, pomoc s overením zákazníka.

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo. Fotografia zákazníka a snímky dokladov poskytnuté zákazníkom, vrátane všetkých informácií, ktoré obsahujú. Daňové identifikačné číslo, národné identifikačné číslo, miesto narodenia, údaje z dokladu totožnosti a ďalšie údaje o totožnosti požadované spoločnosťou PayPal potrebné na účely vyhodnotenia rizík, dodržiavania zákonov a vyhodnotenia úverovej schopnosti

 

QGen Limited (Malta)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Fotografia zákazníka a snímky dokladov poskytnuté zákazníkom, vrátane všetkých informácií, ktoré obsahujú. 

 

SmartKYC Ltd (Spojené kráľovstvo)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Meno, adresa a dátum narodenia.

 

Dun & Bradstreet Limited (Spojené kráľovstvo), Dun & Bradstreet, Inc. (USA)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na prevenciu a odhaľovanie trestnej činnosti vrátane podvodov a/-alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti, ďalej prieskum a testovanie vhodnosti nových produktov

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo.

 

Global Data Consortium, Inc. (USA)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo. Daňové identifikačné číslo, národné identifikačné číslo, miesto narodenia, údaje z dokladu totožnosti a ďalšie údaje o totožnosti požadované spoločnosťou PayPal potrebné na účely vyhodnotenia rizík, dodržiavania zákonov a vyhodnotenia úverovej schopnosti

 

 

CRIF GmbH (Rakúsko), CRIF Ltd (Švajčiarsko), CRIF AG (Švajčiarsko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo.

 

UPC BVK (Belgicko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo.

 

Regulatory Data Corporation (USA), Livingston International (Kanada), LSSI Europe Ltd (Spojené kráľovstvo)

Overovanie totožnosti, vykonávanie kontrol na prevenciu a odhaľovanie trestnej činnosti a/alebo alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti, kontrola zoznamov sledovaných osôb a negatívnych správach v médiách

Obchodné alebo vlastné meno, adresa, telefónne číslo

 

Soliditet AB (Švédsko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo.

 

Publicis Groupe (Francúzsko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Meno, adresa a dátum narodenia.

 

Blue Shape SRL (Taliansko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Meno, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, daňové identifikačné číslo, miesto narodenia, údaje z dokladu totožnosti a ďalšie údaje o totožnosti požadované spoločnosťou PayPal potrebné na účely vyhodnotenia rizík, dodržiavania zákonov a vyhodnotenia úverovej schopnosti.

 

PostNL (Holandsko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo.

 

Compta S.A. (Portugalsko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo.

 

Deyde Calidad de Datos S.L. (Španielsko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo.

 

Global Business Register Limited, T/A Kyckr (Írsko)

Overovanie totožnosti a poskytovanie priebežného auditu zákazníckych dát.

 

Poskytovanie údajov zapisovaných do obchodného registra a informácií pre onboarding nových zákazníkov.

Poskytovanie údajov tretej strany na preverenie a potvrdenie nových aj existujúcich zákazníkov.

Vyhodnotenie rizikovosti zákazníka. Vykonávanie kontrol na účely prevencie a detekcie nezákonnej činnosti vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti

Meno, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, právna forma, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo DPH, daňové identifikačné číslo alebo iné úradne vydané identifikačné číslo, doklad totožnosti, právny status adresy, názov spoločnosti, známe aliasy, skrátené obchodné meno, telefónne číslo, vlastníci spoločnosti, riadiaci pracovníci a skutoční vlastníci. Meno, adresa, dátum narodenia členov štatutárneho orgánu.

.

 

 

Simunix Ltd (Spojené kráľovstvo)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

 

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo.

 

 Royal Mail Group Ltd (Spojené kráľovstvo)

 

Overovanie a zmena štruktúry údajov v adrese do normalizovaného formátu a overovanie mena a adresy.

 

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne čísla

 

Credit Kudos Limited (Spojené kráľovstvo)

 

Vyhodnocovanie miery rizika podvodu a úverového rizika, overovanie príjmov a výdavkov.

 

 

Meno, adresa, ID zákazníka, dátum narodenia, adresa, PSČ, e-mailová adresa, telefónne čísla, všetky údaje o účte a okolnosti jeho vedenia, príslušné údaje o transakciách, rozhodujúce informácie a všetky informácie dodané a použité pre vašu aplikáciu v prípade produktov určených pre Spojené kráľovstvo.

 

 

Acton International Ltd (USA)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

 

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo. Daňové identifikačné číslo, národné identifikačné číslo, miesto narodenia, údaje z dokladu totožnosti a ďalšie údaje o totožnosti požadované spoločnosťou PayPal potrebné na účely vyhodnotenia rizík, dodržiavania zákonov a vyhodnotenia úverovej schopnosti

 

Bisnode Norge AS (Nórsko)

 

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Meno, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo.

 

Bisnode Belgium NV/SA (Belgicko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

 

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo.

 

Bisnode Danmark A/S (Dánsko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

 

Meno, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo a občianske registračné číslo.

 

Bisnode Sverige AB (Švédsko)

 

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

 

Meno, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo a švédske identifikačné číslo.

 

Bisnode Deutschland GmbH (Nemecko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

 

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo.

 

Deltavista International AG (Švajčiarsko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

 

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo.

 

KAPITOL S.A. / NV (Belgicko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

 

Meno, adresa a telefónne číslo.

 

Orange Espagne S.A.U

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

 

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo.

 

SDS (Holandsko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

 

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo.

 

Dataxcel Ltd.(Írsko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

 

Meno, adresa, dátum narodenia. Prípadne aj daňové identifikačné číslo a národné identifikačné číslo.

 

Telefónica SA (Španielsko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo.

 

‘CDDN’ – Communicatie Data Diensten Nederland (Holandsko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo.

 

FrescoData LLC (USA)

 

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo.

 

Precision Marketing Information Ltd. (Írsko)

 

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Meno a adresa.

 

Opplysningen 1881 AS (Nórsko)

 

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Meno, adresa, dátum narodenia a telefónne číslo.

 

Liteshell Holdings Ltd (Rusko)

 

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Meno, adresa, dátum narodenia a národné identifikačné číslo.

 

Infocore, Inc. (USA)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Meno, adresa a dátum narodenia.

 

LexisNexis Risk Solutions FL Inc. (USA)

Identifikátor podpory a úverové overovanie pri existujúcich aj potenciálnych zákazníkoch.

Meno, adresa, dátum narodenia, národné identifikačné číslo, telefónne číslo, snímky úradne vydaných dokladov totožnosti: pas, identifikačná karta a vodičský preukaz.

 

Neustar Inc. (USA)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na prevenciu a odhaľovanie trestnej činnosti vrátane podvodov a/-alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti, ďalej prieskum a testovanie vhodnosti nových produktov

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa IP

 

Tradle Inc (USA)

Získavanie informácií o zákazníkoch na účely hodnotenia rizík a dodržiavania požiadaviek boja protilegalizácii príjmov z trestnej činnosti , ako je zisťovanie organizačnej štruktúry spoločnosti a konečných užívateľov výhod. Overovanie totožnosti, automatická extrakcia údajov zo snímok dokladov a Overovanie dokladov, detekcia falzifikátov.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, doba platnosti adresy, doklad totožnosti, právna forma, doba vykonávania činnosti, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo DPH, jedinečný identifikátor firmy, nástroj financovania vrátane bankového účtu a prípadne aj údaje o kreditnej/debetnej karte, príslušné údaje o transakciách a daňový kód. Doklady totožnosti a adresy, vlastníctvo nástroja financovania,

 

BankID (Švédsko)

Umožnenie overenia totožnosti

Číslo sociálneho poistenia

 

 

Synnex-Concentrix Limited (Spojené kráľovstvo)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Meno, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, právna forma, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo DPH, doklady potvrdzujúce totožnosť a adresu, vlastníctvo nástroja financovania alebo ďalšie doklady požadované spoločnosťou PayPal a údaje v nich potrebné na účely vyhodnotenia rizík a dodržiavania zákonov.

 

BBB.org (USA)

Poskytovanie firemných údajov a informácií na získanie nových zákazníkov.

Poskytovanie údajov tretej strany na preverenie a potvrdenie nových aj existujúcich zákazníkov.

Vyhodnotenie rizikovosti zákazníka. Vykonanie kontrol s cieľom prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti a v súlade s požiadavkami boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, ako je zisťovanie organizačnej štruktúry spoločnosti a konečných užívateľov výhod.

Názov firmy, adresa, telefónne číslo, e-mail, adresa URL a ďalšie doplnkové údaje o firme, ako napríklad (okrem iného) meno kontaktnej osoby, kategória obchodnej činnosti, ratingové hodnotenie BBB

 

AgFe LLP (Spojené kráľovstvo)

Vykonávanie štatistickej analýzy, prieskum a testovanie vhodnosti nových produktov a služieb a kontrola systémov. Služby podpory v oblasti finančného poradenstva, najmä pokiaľ ide o rozhodovanie o úverovej bonite zákazníka (vrátane okrem iného v súvislosti s úverovými produktmi ponúkanými spoločnosťou PayPal), vykonávanie kontrol na prevenciu a odhaľovanie trestnej činnosti vrátane podvodov a prania špinavých peňazí a pomoc pri vymáhaní pohľadávok.

Názov spoločnosti vrátane skrátených obchodných mien, adresa spoločnosti, daňové identifikačné číslo alebo iné úradne vydané identifikačné číslo, vlastníci spoločnosti, členovia štatutárneho orgánu spoločnosti a skutoční vlastníci. Meno, adresa a dátum narodenia členov štatutárneho orgánu. Meno, adresa a dátum narodenia žiadateľa o účet PayPal. Všetky informácie poskytnuté pri podávaní žiadosti o produkt alebo využívanie funkcie účtu.

 

Payfone Inc. (USA)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Meno, adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, číslo mobilného zariadenia IMEI, e-mailová adresa, spôsob, akým zákazník na webovej lokalite alebo v aplikácii PayPal používa hovorené slová, klávesnicu a kurzor.

 

West Corporation. (USA)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Meno, adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, číslo mobilného zariadenia IMEI, e-mailová adresa, spôsob, akým zákazník na webovej lokalite alebo v aplikácii PayPal používa hovorené slová, klávesnicu a kurzor.

 

Orange S.A. (Francúzsko)

Overovanie telefónnych údajov na účely predchádzania podvodom, ako aj kontaktných údajov zákazníka (telefón a SMS)

Meno, adresa, dátum narodenia, číslo mobilného zariadenia IMEI a telefónne číslo.

 

 Bouygues Telecom (Francúzsko)

 

Overovanie telefónnych údajov na účely predchádzania podvodom, ako aj kontaktných údajov zákazníka (telefón a SMS)

Meno, adresa, dátum narodenia, číslo mobilného zariadenia IMEI a telefónne číslo.

 

 Free Mobile (Francúzsko)

Overovanie telefónnych údajov na účely predchádzania podvodom, ako aj kontaktných údajov zákazníka (telefón a SMS)

Meno, adresa, dátum narodenia, číslo mobilného zariadenia IMEI a telefónne číslo.

 

Societe Francaise du Radiotelephone (Francúzsko)

Overovanie telefónnych údajov na účely predchádzania podvodom, ako aj kontaktných údajov zákazníka (telefón a SMS).

Meno, adresa, dátum narodenia, číslo mobilného zariadenia IMEI a telefónne číslo.

 

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Nemecko)

Overovanie telefónnych údajov na účely predchádzania podvodom, ako aj kontaktných údajov zákazníka (telefón a SMS)

Meno, adresa, dátum narodenia, číslo mobilného zariadenia IMEI a telefónne číslo.

 

Orange Polska S.A. (Poľsko)

Overovanie telefónnych údajov na účely predchádzania podvodom, ako aj kontaktných údajov zákazníka (telefón a SMS)

Meno, adresa, dátum narodenia, číslo mobilného zariadenia IMEI a telefónne číslo.

 

T-Mobile Polska S.A.(Poľsko)

Overovanie telefónnych údajov na účely predchádzania podvodom, ako aj kontaktných údajov zákazníka (telefón a SMS)

Meno, adresa, dátum narodenia, číslo mobilného zariadenia IMEI a telefónne číslo.

 

Orange Espagne SAU (Španielsko)

Overovanie telefónnych údajov na účely predchádzania podvodom, ako aj kontaktných údajov zákazníka (telefón a SMS)

Meno, adresa, dátum narodenia, číslo mobilného zariadenia IMEI a telefónne číslo.

 

Vodafone España, S.A.U and Vodafone Ono, S.A.U (Španielsko)

Overovanie telefónnych údajov na účely predchádzania podvodom, ako aj kontaktných údajov zákazníka (telefón a SMS)

Meno, adresa, dátum narodenia, číslo mobilného zariadenia IMEI a telefónne číslo.

 

Swisscom (Schweiz) AG (Švajčiarsko)

Overovanie telefónnych údajov na účely predchádzania podvodom, ako aj kontaktných údajov zákazníka (telefón a SMS)

Meno, adresa, dátum narodenia, číslo mobilného zariadenia IMEI a telefónne číslo.

 

Telefónica UK Limited (Spojené kráľovstvo)

Overovanie telefónnych údajov na účely predchádzania podvodom, ako aj kontaktných údajov zákazníka (telefón a SMS).

Meno, adresa, dátum narodenia, číslo mobilného zariadenia IMEI a telefónne číslo.

 

Hutchison 3G UK Ltd (Spojené kráľovstvo)

Overovanie telefónnych údajov na účely predchádzania podvodom, ako aj kontaktných údajov zákazníka (telefón a SMS)

Meno, adresa, dátum narodenia, číslo mobilného zariadenia IMEI a telefónne číslo.

 

JT (Jersey) Limited (Jersey)

Umožnenie overovania telefónnych údajov na účely predchádzania podvodom, ako aj kontaktných údajov zákazníka (telefón a SMS) poskytnutím brány dodávateľom v oblasti telekomunikácií.

Meno, adresa, dátum narodenia, číslo mobilného zariadenia IMEI a telefónne číslo.

 

Voxbone (Belgicko)

Umožnenie SMS a telefonovania na základe autentifikácie a služieb overovania totožnosti Testovanie vhodnosti nových služieb

Meno, adresa, dátum narodenia, číslo mobilného zariadenia IMEI a telefónne číslo.

 

Vodafone (Spojené kráľovstvo)

Overovanie telefónnych čísel a totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa IP, daňové identifikačné číslo, národné identifikačné číslo, miesto narodenia, údaje z dokladu totožnosti a ďalšie údaje o totožnosti požadované spoločnosťou PayPal potrebné na účely vyhodnotenia rizík, dodržiavania právnych predpisov a vyhodnotenia úverovej schopnosti.

 

Jersey Telecom (Jersey)

Overovanie telefónnych čísel a totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, dátum narodenia, adresa, číslo mobilného zariadenia IMEI, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa IP, daňové identifikačné číslo, národné identifikačné číslo, miesto narodenia, údaje z dokladu totožnosti a ďalšie údaje o totožnosti požadované spoločnosťou PayPal potrebné na účely vyhodnotenia rizík, dodržiavania právnych predpisov a vyhodnotenia úverovej schopnosti.

 

iConectiv (USA)

Overovanie telefónnych čísel a totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo prania špinavých peňazí.

Meno, dátum narodenia, adresa, číslo mobilného zariadenia IMEI, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa IP, daňové identifikačné číslo, národné identifikačné číslo, miesto narodenia, údaje z dokladu totožnosti a ďalšie údaje o totožnosti požadované spoločnosťou PayPal potrebné na účely vyhodnotenia rizík, dodržiavania právnych predpisov a vyhodnotenia úverovej schopnosti.

 

DNB ID Solutions AS (Nórsko)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na prevenciu a odhaľovanie trestnej činnosti vrátane podvodov a prania špinavých peňazí, ako aj prieskum a testovanie vhodnosti nových produktov.

Údaje z dokladu totožnosti vrátane elektronických údajov, ktoré sú uchovávané na cestovných pasoch s čipom (ak ich zákazník poskytol).

 

EZMCOM, Inc (USA)

Overovanie totožnosti, extrakcia údajov zo snímok dokladov a overovanie dokladov, detekcia falzifikátov.

Meno, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, právna forma, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo DPH, údaje o doručení, doklady potvrdzujúce totožnosť a adresu, daňové identifikačné číslo, doklady totožnosti (ak sú poskytnuté), fotografie dokladov s potvrdením adresy, vlastníctvo nástroja financovania alebo ďalšie doklady požadované spoločnosťou PayPal a údaje v nich potrebné na účely vyhodnotenia rizík, dodržiavania právnych predpisov a vyhodnotenia úverovej schopnosti.

 

Ocrolus, Inc. (USA)

Vyhodnotenie finančného stavu a ochrana pred podvodmi

Obrázky výpisov z bankového účtu dodané zákazníkmi.

 

Scanovate Ltd (IL), OriginID (NZ), Idenfy (LT), IDnow GmbH (Nemecko), Bluink Ltd. (CA)

Acuant, Inc. (USA), IDMerit (USA), Cambridge Blockchain, Inc. (USA), Trusona, Inc. (USA)

na overenie fotografií dokladov totožnosti, rozpoznanie dokumentov, testovanie funkcií overovania, overenie finančných nástrojov, zhromažďovanie údajov.

Meno, adresa, dátum narodenia, doklady totožnosti, fotografie dokladu o adrese, daňové identifikačné číslo.

4. Finančné produkty

 

Argus Information and Advisory Services (USA)

Poskytovanie finančných analýz, riešení pre hodnotenie a poradenských služieb.

Informácie o obchodníkovi, informácie o zákazníkovi a údaje o transakcii, vrátane zašifrovaného PayPal identifikátora

 

La Poste (Francúzsko)

Riešenie technických problémov a požiadaviek používateľov (keď službu PayPal ponúka obchodník prostredníctvom platobného riešenia spoločnosti La Poste).

Akékoľvek údaje o účte potrebné na vyriešenie problému alebo sťažnosti.

 

Santander UK Cards Limited (Spojené kráľovstvo)

Uskutočňovanie spoločných marketingových kampaní pre produkty PayPal Credit a PayPal Mastercard, modelovanie rizika, vykonávanie obchodných podmienok produktov PayPal Credit a PayPal Mastercard.

Meno, adresa, e-mailová adresa a údaje o účte (okrem iného tiež status účtu).

 

PrePay Technologies Limited (skrátené obchodné meno PrePay Solutions) (Spojené kráľovstvo)

Uskutočnenie spoločných marketingových kampaní pre predplatenú kartu PayPal, modelovanie rizika a podvodov a vykonávanie obchodných podmienok predplatenej karty PayPal.

Meno, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia a údaje o účte.

 

Société Générale (Francúzsko), La Banque Postale (Francúzsko), BNP Paribas (Francúzsko) a Crédit Mutuel (Francúzsko)

Na účely fakturácie.

Len pre obchodníkov používajúcich službu PayPal prostredníctvom partnerského platobného riešenia: identifikátor obchodníka, počet transakcií v službe PayPal, objem transakcií uskutočnených so službou PayPal a prípadne zrušenie účtu PayPal.

 

Findomestic Banca (Taliansko), Cetelem S.A., Cofidis (Francúzsko) a Cofinoga S.A. (Francúzsko)

Registrácia kreditnej karty vydanej úverovou spoločnosťou na účte PayPal používateľa a spracovanie žiadostí o financovanie podaných tým istým používateľom.

Meno, e-mailová adresa, prípadne aj dátum narodenia, číslo kreditnej karty, dátum uplynutia platnosti, prípadne aj trojciferný bezpečnostný kód karty, suma uvedená v žiadosti o financovanie a akékoľvek údaje o účte potrebné pri riešení podvodov alebo sporov.

 

Cofidis (Francúzsko)

Umožnenie spracovania platieb, kontroly prítomnosti podvodov a spracovania námietok pri transakciách uskutočnených so spoločnosťou Cofidis

Meno, e-mailová adresa, doručovacia a fakturačná adresa, telefónne číslo, dátum registrácie, počet prijatých platieb od overených používateľov služby PayPal, údaj o tom, či má zákazník overený bankový účet, údaje o transakciách a o neúspešných platbách

 

 

 

 

 

Deloitte Consulting Inc. (USA)

Služby podpory v oblasti finančného poradenstva.

Meno zákazníka alebo názov firmy, adresa zákazníka alebo firmy, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo účtu, zostatok na účte, dátum vytvorenia účtu, typ právnickej osoby, status občianstva.

 

Paga más Tarde (Španielsko)

Umožnenie spracovania platieb, odhaľovanie podvodov a vybavovania sporov pri transakciách uskutočnených so spoločnosťou Paga más Tarde.

Celé meno, dátum narodenia, veková skupina, e-mailová adresa

ulica, mesto, štát, krajina, stav účtu, typ účtu, dátum vytvorenia účtu, časové pásmo, miestne nastavenie, jazyk

 

Oney (Taliansko) (Francúzsko)

Umožnenie spracovania platieb, odhaľovania podvodov a vybavovania sporov pri transakciách uskutočnených prostredníctvom služby Oney

Meno, e-mailová adresa, dodacia a fakturačná adresa, telefónne číslo, dátum registrácie, počet prijatých platieb od overených používateľov služby PayPal, overenie a informácie o transakciách.

5. Obchodné spoločnosti typu commercial partnership

 

Royal Mail Group Plc. (Spojené kráľovstvo) a Pitney Bowes Inc. (USA)

Poskytovanie automatizovanej tlače štítkov pre predajcov používajúcich službu PayPal a eBay s cieľom umožniť a uľahčiť poštové a doručovacie služby, služby zosúlaďovania platieb, vyhodnocovanie rizík alebo pomoc pri odhaľovaní, prevencii a/alebo riešení podvodov či inej prípadne protiprávnej činnosti a porušení pravidiel

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, výška poštovného uhradená v transakcii, údaje o účte, IP adresa, informácie o tlači prepravného štítka, história predajov a nákupov

 

Trustwave (USA) (Spojené kráľovstvo)

Poskytovanie na mieru upravených služieb a pomoc obchodníkom používajúcim službu PayPal, umožnenie dosiahnutia bezpečnostného štandardu PCI DSS.

Meno, e-mailová adresa a číslo účtu PayPal.

 

Stubhub Services S.à.r.l. (Luxembursko)

Na účely plnenia jej povinností, ktoré jej vyplývajú z predpisov o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a overovania totožnosti zákazníka („know your customer“).

Meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, štátna príslušnosť, číslo občianskeho preukazu/pasu.

 

Harrow Council (Spojené kráľovstvo)

Výplaty finančných prostriedkov pre príjemcov dávok používajúcich službu PayPal.

Všetky údaje o účte.

 

Cloud IQ (Spojené kráľovstvo)

Telepredaj a zákaznícka podpora pre firemných zákazníkov

Meno zákazníka, názov firmy, telefónne čísla, kontaktné e-mailové adresy, webová lokalita, odvetvie činnosti, počet a objem transakcií PayPal, rozdelenie objemu transakcií na domáce a medzinárodné, údaje o doručení, údaje o karte použitej na platbu.

 

Borderlinx (Spojené kráľovstvo)

Poskytovanie prispôsobených služieb a pomoci firemným zákazníkom používajúcim službu PayPal.

Meno zákazníka, názov firmy, telefónne čísla, kontaktné e-mailové adresy, webová lokalita, odvetvie činnosti, počet a objem transakcií PayPal, rozdelenie objemu transakcií na domáce a medzinárodné, údaje o doručení, údaje o karte použitej na platbu.

 

 

WebInterpret (Francúzsko)

Pomoc s poskytovaním služieb PayPal firemným zákazníkom.

Meno zákazníka, názov firmy, telefónne čísla, kontaktné e-mailové adresy, webová lokalita, odvetvie činnosti, počet a objem transakcií PayPal, rozdelenie objemu transakcií na domáce a medzinárodné, údaje o doručení, údaje o karte použitej na platbu.

 

Apple Inc. (USA)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely riadenia rizík, prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov.

Krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, údaj o tom, či je e-mailová adresa overená, telefónne číslo, adresa, stav účtu, typ účtu, dátum založenia účtu, údaj o tom, či si zákazník prostredníctvom služby PayPal zakúpil počas posledných 30 dní nejaký tovar (Áno alebo Nie), a tiež o tom, či sa počas posledných 30 dní zmenili fakturačné údaje (Áno alebo Nie),

 

Schenker (Švédsko)

Sprostredkovanie dopravy a zjednodušenie doručovania predaného alebo kúpeného tovaru na webovej lokalite

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo

 

DHL (Švédsko)

Sprostredkovanie dopravy a zjednodušenie doručovania predaného alebo kúpeného tovaru na webovej lokalite

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo

 

 

Sello (Švédsko)

Poskytovanie služieb väčším predajcom, umožnenie nakupovania tovaru, umožnenie hromadných výpisov a spravovanie objednávok

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, alias

 

 

Twilio (Švédsko)

Umožnenie zasielania SMS správ zákazníkom na overenie ich totožnosti

 

Krstné meno, telefónne číslo

 

Sutherland Global Services Inc. (USA a Filipíny)

Umožnenie telefonických a e-mailových služieb zákazníckej podpory a marketingových služieb

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailové adresy, skrátené a obmedzené alebo úplné informácie o zdrojoch financovania (podľa konkrétneho prípadu), dátumy skončenia platnosti zdrojov financovania, typ účtu PayPal, doklad totožnosti, zostatok na účte a informácie o transakciách, výpisy a výkazy zákazníka, korešpondencia súvisiaca s účtom, údaje o doručení a propagačné informácie.

 

Nuance Communications Inc. (USA)

Kalibrácia a optimalizácia výkonu rozpoznávania reči pre telefonické služby zákazníckej podpory.

Záznamy vzoriek telefonátov zákazníckej podpory, súčasťou ktorých môžu byť niektoré alebo všetky údaje o účte prenesené počas hovoru.

 

ICT Group Inc. (USA)

Vykonávanie a umožňovanie telefonickej zákazníckej podpory.

Meno, adresa, telefónne číslo a číslo účtu PayPal.

 

Lithium Technologies Inc. (USA)

Poskytovanie služieb zákazníkom na základe kontaktov zákazníka na spoločnosť PayPal na sociálnych sieťach.

Informácie poskytované zákazníkmi prostredníctvom sociálnych sietí, medzi ktoré môže patriť meno, adresa, telefónne číslo, e-mailové adresy, používateľské mená v sociálnych sieťach, skrátené a obmedzené alebo úplné informácie o zdrojoch financovania (podľa konkrétneho prípadu), dátumy skončenia platnosti zdrojov financovania, typ účtu PayPal, doklad totožnosti, zostatok na účte a informácie o transakciách, výpisy a výkazy zákazníka, korešpondencia súvisiaca s účtom, údaje o doručení a propagačné informácie.

 

Attensity Europe GmbH

Poskytovanie služieb zákazníkom na základe kontaktov zákazníka na spoločnosť PayPal na sociálnych sieťach.

Informácie poskytované zákazníkmi prostredníctvom sociálnych sietí, medzi ktoré môže patriť meno, adresa, telefónne číslo, e-mailové adresy, používateľské mená v sociálnych sieťach, skrátené a obmedzené alebo úplné informácie o zdrojoch financovania (podľa konkrétneho prípadu), dátumy skončenia platnosti zdrojov financovania, typ účtu PayPal, doklad totožnosti, zostatok na účte a informácie o transakciách, výpisy a výkazy zákazníka, korešpondencia súvisiaca s účtom, údaje o doručení a propagačné informácie.

 

ILinc Communications, Inc. (USA)

Poskytovanie webinárov (seminárov online) obchodníkom v platforme spoločnosti ILinc.

Meno, e-mailová adresa obchodníkov.

 

ePerformax Contact Centers & BPO (USA),

Poskytovanie služieb zákazníkom týkajúcich sa platieb v celosvetovom rozsahu.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailové adresy, skrátené a obmedzené alebo úplné informácie o zdrojoch financovania (podľa konkrétneho prípadu), dátumy skončenia platnosti zdrojov financovania, typ účtu PayPal, doklad totožnosti, zostatok na účte a informácie o transakciách, výpisy a výkazy zákazníka, korešpondencia súvisiaca s účtom, údaje o doručení a propagačné informácie.

 

CallPoint New Europe AD vykonávajúca činnosť pod menom TELUS International Europe (Bulharsko)

Prevádzkovanie služby vrátenia tovaru s preplatením poštovného.

Meno, e-mailová adresa, ID transakcie PayPal, informácie pre vrátenie tovaru (kategória vráteného tovaru, dôvod vrátenia, vrátená suma, mena, štát vrátenia, typ vrátenia) a doklady o dodaní a preprave.

 

Key Performance Group SAS (Francúzsko)

Správa programu odporúčaní používateľov služby PayPal.

Meno a priezvisko, e-mail, identifikačné číslo zákazníka, informácie o transakcii týkajúce sa odmien za odporúčania.

 

New Relic, Inc. (USA)

Poskytovanie analýz, ktoré nám umožňujú riešiť chyby služby v celosvetovom rozsahu.

Údaje z protokolov a agregované údaje o výkonnosti poskytovanej služby.

 

PagerDuty, Inc. (USA)

Upozorňovanie pohotovostných technikov na prijatie e-mailov v celosvetovom rozsahu.

Predmet príslušného e-mailu.

 

Sumologic, Inc. (USA)

Poskytovanie analýz, ktoré nám umožňujú riešiť chyby služby v celosvetovom rozsahu.

Údaje z protokolov a agregované údaje o výkonnosti poskytovanej služby.

 

IPSA International

Podpora vyšetrovania podozrivých aktivít súvisiacich s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, financovaním terorizmu a/alebo s porušovaním sankcií majúcich celosvetový dosah a odosielanie príslušných hlásení regulačným úradom.

Meno, aliasy, adresa, e-mailová adresa, telefónne čísla, časové pásmo, lokalita, číslo pasu, národnosť, dátum narodenia, miesto narodenia, rod, rodinný stav, číslo vodičského preukazu, rodné číslo alebo iné úradné identifikačné číslo, údaje o transakciách a aktivite na účte, nástroj financovania (bankový účet, číslo kreditnej karty).

 

CCC Leipzig (Nemecko)

CCC GmbH (Nemecko)

Externé zaisťovanie globálnej prevádzky zákazníckeho servisu pre nemecký trh.

Celé meno, dátum narodenia, e-mailová adresa, fyzická adresa, telefónne číslo, finančné údaje – bankový účet, kreditná karta, debetná karta, história transakcií, údaje o spoločnosti vrátane adries URL, čísla sociálneho poistenia/daňového identifikačného čísla/identifikačného čísla zamestnávateľa a adresy IP.

Údaje o protistrane.

 

 

Telus international Europe

Kontaktné centrum zákazníckeho servisu na kontrolu príčin nečinnosti a prešetrenie technických otázok či problémov

Meno, telefónne číslo, typ používateľa (na základe počtu transakcií), e-mailová adresa, historické technické údaje používateľa.

 

 

24/7 (Filipíny)

 

 Chat naživo a lákanie nových potenciálnych zákazníkov (lead generation)

Informácie poskytnuté zákazníkom – napríklad meno, adresa, telefónne číslo, e-mailové adresy, história predchádzajúcich chatov.

 

Teleperformance (Švédsko) (Nemecko) (Malajzia)

 

Odpovedanie na otázky zákazníkov cez telefón, chat a e-mail

všetky údaje o účte

 

Kundo (Švédsko)

 

Umožnenie poskytovania služieb zákazníkom cez e-mail

meno, e-mailová adresa, adresy IP a obsah e-mailov

 

Servit (Švédsko)

 

Umožnenie poskytovania služieb zákazníkom cez e-mail

meno, e-mailová adresa, adresy IP a obsah e-mailov

 

Livechat (Poľsko)

Chat naživo a lákanie nových potenciálnych zákazníkov (lead generation)

Informácie poskytnuté zákazníkom – napríklad meno, adresa, telefónne číslo, e-mailové adresy, história predchádzajúcich chatov.

 

Giesecke+Devrient Mobile Security GB Ltd (Spojené kráľovstvo, Nemecko); Giesecke+Devrient Mobile Security America, Inc (Spojené kráľovstvo, Nemecko)

Výroba a zasielanie debetných kariet

Meno, doručovacia adresu, údaje o karte,

 

Aplazame SL. (Španielsko)

Úverové služby

 

Meno, e-mailová adresa, typ účtu, príslušné údaje o transakciách

6. Marketing a vzťahy s verejnosťou (PR)

 

Northstar Research Partners (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom.

Meno, e-mailová adresa, typ účtu, druh a charakter ponúkaných alebo používaných služieb PayPal a relevantné informácie o transakcii.

 

Ipsos Mori UK Limited (Spojené kráľovstvo), Ipsos GmbH (Nemecko), Ipsos SAS (Francúzsko) a FactWorks GmbH (Nemecko), TNS Deutschland GmbH (Nemecko), The Tryst Market Research Limited (Spojené kráľovstvo), The Modellers LLC (USA), Hall and Partners Europe Ltd. (Spojené kráľovstvo), Hall and Partners LLC (USA), Factworks LLC (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, krajina pobytu alebo krajina, v ktorej osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Lieberman Research Worldwide LLC (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, krajina pobytu alebo krajina, v ktorej osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Forrester Research, Inc. (USA), Forrester Switzerland GmbH/Forrester Research BV (Švajčiarsko)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, krajina/mesto pobytu alebo krajina/mesto, kde vykonáva osoba podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia transakcií, aktuálnosť a objem, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a povaha ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na zákaznícky servis, zaradenie obchodník / spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Opinion Labs Inc. (USA), Sky Cconsulting (Francúzsko), Acuity ETS Ltd. (Spojené kráľovstvo), I + E Research (Nemecko)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, krajina/mesto pobytu alebo krajina/mesto, kde vykonáva osoba podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia transakcií, aktuálnosť a objem, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a povaha ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na zákaznícky servis, zaradenie obchodník / spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Adwise (Francúzsko) a Axance (Francúzsko)

Vykonávanie marketingových prieskumov.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, typ účtu, typ a charakter ponúkaných alebo používaných služieb PayPal a relevantné údaje o transakciách.

 

BD Network Limited (Spojené kráľovstvo), Tullo Marshall Warren Limited (Spojené kráľovstvo), MyCash (Francúzsko) a Crowd Guru (Nemecko)

Tvorba a realizácia akcií na podporu predaja zákazníkom.

Meno, adresa a e-mailová adresa.

 

Salesforce.com, inc. (USA)

Uchovávanie kontaktných informácií obchodníka spolu s inými doplnkovými informáciami o obchodnom vzťahu.

Meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, názov firmy, adresa URL, ID účtu PayPal a ďalšie doplnkové informácie o obchodnom vzťahu, ako sú (okrem iného) meno kontaktnej osoby a kontaktné údaje osoby u obchodníka alebo partnera, cez ktorú prebehla akvizícia obchodníka, popis produktov predávaných prostredníctvom služby PayPal, poznámky z komunikácie a informácie o akvizícii, interné rozhodnutia týkajúce sa obchodníka, odhady výnosov a ďalšie informácie týkajúce sa firmy obchodníka tak, ako ich poskytol dotyčný obchodník, informácie dôležité pre osobitné zlúčenia obchodníkov a názov a adresa banky.

 

Clue PR (Poľsko), Daniel J Edelman Ltd (Spojené kráľovstvo), Edelman.ergo GmbH (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko), Edelman Spain, S.A. (Španielsko), Edelman S.A. (Francúzsko), Edelman S.r.l. (Taliansko), Edelman Public Relations Worldwide B.V. (Holandsko), Southpaw Productions, s.r.o. (Česká republika), Clue PR (Maďarsko), Georgia-Niki Christoula, Public Relations Consultant (Grécko), Comit Communications & Marketing Limited (Írsko), Spotlight PR AB (Švédsko, Nórsko, Dánsko)

Odpovedanie na otázky médií ohľadne zákazníckych dopytov a pomoc spoločnosti PayPal pri aktivitách na sociálnych médiách.

Meno, adresa a všetky údaje o účte zákazníka, ktoré sú dôležité pre zákaznícke dopyty.

 

Alchemy Worx Ltd (Spojené kráľovstvo)

Umožnenie prípravy správ o marketingových kampaniach pre vedenie spoločnosti.

Meno, e-mailová adresa a údaje o interakcii zákazníka s kampaňou.

 

Carrenza Limited (Spojené kráľovstvo)

Využívanie marketingovej databázy

Meno, adresa, e-mailová adresa, obchodné meno, názov domény, stav účtu, predvoľby účtu, druh a charakter ponúkaných alebo využívaných služieb PayPal a relevantné informácie o transakcii.

 

Dataprovider B.V (Holandsko)

Získavanie marketingových a firemných údajov na účely predaja a marketingu získavaním a zlepšovaním kvality obchodných informácií a dátových profilov nových aj existujúcich zákazníkov

ID žiadosti, adresa URL, doména, názov spoločnosti

 

1000Mercis SA (Francúzsko) a 1000Mercis Ltd (Spojené kráľovstvo)

Uchovávanie údajov používateľov na realizáciu marketingových kampaní v mene spoločnosti PayPal.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, typ účtu, typ a charakter ponúkaných alebo používaných služieb PayPal a relevantné údaje o transakciách.

 

A McLay & Company Limited (Spojené kráľovstvo), TNT Post Italia (Taliansko)

Pomoc pri realizácii offline directmailingových a marketingových kampaní .

Meno, adresa, e-mailová adresa, obchodné meno, názov domény, stav účtu, predvoľby účtu, druh a charakter ponúkaných alebo využívaných služieb PayPal a relevantné informácie o transakcii.

 

Datacolor Dialog-Medien GmbH (Nemecko), MEILLERGHP GmbH (Nemecko) a W & J Linney Ltd (Spojené kráľovstvo)

Pomoc pri realizácii offline directmailingových a marketingových kampaní .

Meno, e-mailová adresa, adresa, obchodné meno, názov domény, status účtu, predvoľby účtu, druh a charakter ponúkaných alebo využívaných služieb PayPal.

 

Medallia, Inc. (USA)

Vykonávanie prieskumov v oblasti služieb zákazníkom.

Meno, e-mailová adresa, typ účtu, druh a charakter ponúkaných alebo používaných služieb PayPal a relevantné informácie o transakcii.

 

Endlichsommer- werbung in bester gesellschaft mbh (Nemecko) a Crossover Communication GmbH (Nemecko)

Pomoc pri realizácii offline directmailingových a marketingových kampaní .

Meno, adresa, obchodné meno, druh a charakter ponúkaných alebo využívaných služieb PayPal.

 

optivo GmbH (Nemecko)

Odosielanie e-mailov, e-mailový marketing.

Názov obchodníka, meno kontaktnej osoby, e-mailová adresa, adresa, stav, identifikátor klienta a obchodný systém.

 

Acxiom France SAS (Francúzsko), Acxiom Ltd (Spojené kráľovstvo) a Acxiom GmbH (Nemecko)

Zhromažďovanie doplňujúcich informácií o používateľoch a lepšie zacielenie marketingových kampaní.

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti vrátane podvodov a prania špinavých peňazí

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa IP, dátum otvorenia účtu a dátum narodenia

 

Rapp (Francúzko), Rapp (Spojené kráľovstvo), Antics (USA), Partner Path

Tvorba, meranie a realizácia marketingových kampaní.

Meno, názov firmy, adresa a registračné číslo obchodníka/partnera, meno, pracovná pozícia, e-mailová adresa, telefónne číslo kontaktnej osoby obchodníka, adresa URL webovej lokality obchodníka, číslo účtu PayPal, aplikácie tretích strán používané obchodníkom, správanie na webovej lokalite PayPal a v službách PayPal.

 

DemandGen AG (Nemecko)

Realizácia e-mailových marketingových kampaní.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, typ účtu, typ a charakter ponúkaných alebo používaných služieb PayPal a relevantné údaje o transakciách.

 

Business support services– b2s, SAS (Francúzsko), Foule Access SAS (Francúzsko)

Uchovávanie kontaktných informácií obchodníkov na marketingovú komunikáciu s týmito obchodníkmi.

Názov obchodníka, meno kontaktnej osoby, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, URL adresa webovej lokality obchodníka.

 

Consultix (Francúzsko a Španielsko) a Quadro Srl (Taliansko)

Hosťovanie informácií poskytnutých obchodníkmi a zobrazovanie časti týchto informácií na stránkach webovej lokality PayPal, vytváranie zoznamov webových lokalít akceptujúcich PayPal a ponúkanie špeciálnych ponúk používateľom služby PayPal.

Všetky informácie poskytnuté obchodníkmi v súvislosti s ich používaním týchto stránok webovej lokality PayPal (vrátane názvu obchodníka, mena kontaktnej osoby, e-mailovej adresy, loga a informácií súvisiacich s propagačnými akciami ponúkanými používateľom služby PayPal).

 

Appnexus, Inc. (USA), BlueKai, Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Mediamath Inc. (USA), Criteo SA (Francúzsko) (Švédsko), TubeMogul Inc (USA), AdaptTV

Realizácia retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok, reklám a e-mailov doručovaných používateľom. Zašifrovaná e-mailová adresa spájaná s používateľmi služby PayPal (bez uvedenia vzťahu k účtu).

 

Google Inc., Google Ireland, Ltd. (Írsko), Google (Švédsko), DoubleClick Europe Ltd (Spojené kráľovstvo), DoubleClick, divízia spoločnosti Google, Inc., Google Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapur)

Realizácia retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok, reklám a e-mailov doručovaných používateľom. ID reklamy a ID zariadenia, šifrovaná e-mailová adresa, šifrované ID zákazníka, šifrované ID obchodníka, hodnota transakcie.

 

Conversant Inc. (USA), Commission Junction (USA), Conversant GmbH (Nemecko), Conversant International Ltd. (Írsko)

Realizácia a meranie retargetingových kampaní s cieľom identifikovať návštevníkov a presmerovať ich pomocou personalizovaných reklamných kampaní.

Hašovaný identifikátor Účtu PayPal (podľa potreby) ako aj identifikátory zariadenia, ktoré používakonkrétna osoba, obsah reklám na doručenie a rozdelenie do používateľských skupín na reklamné účely.

 

LinkedIn Ireland Unlimited Company (Írsko), LinkedIn Corporation (USA), LinkedIn Singapore Pte. Ltd. (Singapur)

Realizácia retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Názov firmy, zašifrovaná e-mailová adresa spájaná s používateľmi služby PayPal (bez uvedenia vzťahu k účtu)

 

StrikeAd UK Ltd. (Spojené kráľovstvo), Criteo Ltd. (Spojené kráľovstvo), Criteo Singapore Pte. Ltd (Singapur), Tapjoy Inc. (USA), Supersonic Ltd., StrikeAd Inc. (USA), Exponential Interactive Inc. (USA), InMobi (USA), MoPub Inc. (USA), AdMob Inc (USA), Millenial Media Inc (USA), Tapad Inc, Drawbridge Inc, Mobkoi (Spojené kráľovstvo), Fiksu, Inc. (USA), Nanigans, Inc. (USA), Eloqua, divízia Oracle Inc., Criteo SA (Francúzsko), Rocket Fuel,

Realizácia a meranie retargetingových kampaní s cieľom rozdeliť používateľov do segmentov pre marketingové kampane.

Anonymné identifikátory v súboroch cookie, identifikátory reklamy alebo identifikátory zariadenia na rozdelenie skupín používateľov do segmentov na marketingové účely.

 

Fiksu, Inc. (USA)

Realizácia a meranie retargetingových kampaní s cieľom rozdeliť používateľov do segmentov pre marketingové kampane, pri ktorých sa využívajú mobilné aplikácie PayPal.

Identifikátory zariadenia použitého pre operačný systém Apple iOS, keď používateľ nainštaluje aplikáciu, zaregistruje sa na využívanie Služieb PayPal, prihlási sa,zaregistruje sa alebo nastaví si profilovú fotografiu.

 

Heaven SAS (Francúzsko)

Realizácia marketingových kampaní pre obchodníkov.

Meno obchodníka, URL webovej lokality obchodníka, opis zakúpeného tovaru a jeho cena.

 

Wire Stone LLC (USA)

Výber výhercov, ich informovanie o výhre a odovzdávanie cien výhercom spotrebiteľských súťaží naviazaných na marketingové prieskumy. Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu.

Meno, e-mailová adresa, šifrované ID, krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Sotiaf Telematiques Associes SAS (Francúzsko)

Uchovávanie údajov používateľov pre marketingové kampane a realizácia directmarketingových kampaní.

Meno, e-mailová adresa a telefónne číslo.

 

2engage (Nemecko) a Quo Vadis (Nemecko)

Vykonávanie prieskumov trhu.

Meno, obchodné meno, adresa, telefónne číslo, názov domény, e-mailová adresa, druh a charakter používania služieb PayPal, trhový segment a zovšeobecnená kategorizácia veľkosti spoločnosti a informácie o účasti v predchádzajúcich prieskumoch.

 

Facebook, Inc (USA), Facebook Ireland Limited (Írsko), Twitter, Inc. (USA), (Írsko), AdRoll, Yahoo, Facebook Business Manager (Švédsko).

Realizácia retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

ID reklamy a ID zariadenia na rozdelenie skupín používateľov do segmentov podľa ich správania v aplikácii, zašifrovaná e-mailová adresa spojená s používateľmi služieb PayPal (bez uvedenia vzťahu k účtu), adresa IP, anonymné ID generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok, reklám a e-mailov doručovaných používateľom. ID zadávateľa mobilnej reklamy, adresa IP a ďalšie metaúdaje cez Facebook SDK v mobilných aplikáciách.

 

SurveyMonkey (Švédsko), (Španielsko), (USA), (Portugalsko)

Pomoc pri realizácii používateľských prieskumov.

Meno, e-mailová adresa a údaje o interakcii zákazníka s kampaňou.

 

Marketing and Planning Systems, LLC. USA (USA), Dynamic Logic, Inc. (USA), GfK Custom Research LLC (USA), GfK Polonia Sp. z o.o. (Poľsko), Millward Brown, Inc. (USA) a Radius Global Market Research, LLC (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, krajina/mesto pobytu alebo krajina/mesto, kde vykonáva osoba podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia transakcií, aktuálnosť a objem, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a povaha ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na zákaznícky servis, zaradenie obchodník / spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Oracle America Inc. (USA),

Oracle Corporation UK Ltd

Tvorba, meranie a realizácia marketingových kampaní.

Meno, názov firmy, adresa a registračné číslo obchodníka, meno, pracovné zaradenie, e-mailová adresa, telefónne číslo kontaktnej osoby obchodníka, adresa URL webovej lokality obchodníka, číslo účtu PayPal, aplikácie tretích strán používané obchodníkom, správanie na webovej lokalite PayPal.

 

Nanigans, Inc. (USA), Fiksu, Inc. (USA), Ad- X Limited (Spojené kráľovstvo), Criteo Ltd. (Spojené kráľovstvo), Criteo Singapore Pte. Ltd

Pomoc pri identifikácii správania v mobilnej aplikácii pri rozhodovaní o cielenom marketingu, pomoc s efektívnym vedením a optimalizáciou kampaní cielených na mobilné zariadenia  na sociálnych sieťach a inde na webe.

Anonymné identifikátory v súboroch cookie, identifikátory reklamy a identifikátory zariadenia, ktoré používa konkrétna osoba, udalosti v mobilnej aplikácii týkajúce sa jej používania konkrétnym používateľom (okrem iného, prihlásenie, úspešné dokončenie transakcie), avšak bez údajov o platbe a finančných informácií.

 

Obsah reklám, ktoré majú byť doručené konkrétnym používateľom, prípadne skupine v segmente, do ktorej daná osoba patrí, na reklamné účely.

 

Zeuner S.p.A. (Taliansko), Accueil Srl (Taliansko) a CallCenterNet Italy s.r.l. (Taliansko)

Uchovávanie kontaktných informácií obchodníkov na marketingovú komunikáciu s týmito obchodníkmi.

Názov obchodníka, meno kontaktnej osoby, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, URL adresa webovej lokality obchodníka.

 

Purepromoter Ltd t/a Pure360

Odosielanie SMS správ súvisiacich so službou a (v závislosti od nastavení jednotlivých používateľov) promo SMS správ používateľom služby PayPal.

Číslo mobilného telefónu, meno, adresa, e-mailová adresa, obchodné meno, kontaktné údaje spoločnosti, názov odvetvia, status účtu, typ účtu, preferencie účtu, druh a charakter ponúkaných alebo používaných služieb PayPal a súvisiace informácie o transakciách a účte.

 

Iris (Nemecko)

Tvorba, meranie a realizácia marketingových kampaní.

Názov, názov firmy, adresa a registračné číslo obchodníka/partnera, meno, pracovné zaradenie, e-mailová adresa, telefónne číslo kontaktnej osoby obchodníka, adresa URL webovej lokality obchodníka, číslo účtu PayPal, aplikácie tretích strán používané obchodníkom, správanie na webovej lokalite PayPal.

 

OC&C Strategy Consultants Limited (Spojené kráľovstvo)

Vykonávanie marketingových prieskumov a získavanie hlbšieho porozumenia.

Anonymizované informácie o účtoch a transakciách.

 

PaketPLUS Marketing GmbH (Nemecko)

Vedenie marketingových kampaní, šírenie letákov obchodníkom a následné činnosti po realizácii kampaní.

Meno spotrebiteľa, miesto, povaha a rozsah podvodu na účte, obchodné meno.

 

Eye square GmbH (Nemecko)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu.

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu.

 

Alliance Data FHC, Inc., spoločnosť vykonávajúca svoju činnosť pod menom Epsilon International alebo Epsilon Communication Solutions, S.L

Vedenie externe orientovaných komunikačných kampaní vrátane e-mailov a zobrazovania oznámení.

Kontaktné údaje, vrátanemena, e-mailu, telefónneho čísla. Anonymné identifikátory v súboroch cookie, identifikátory reklamy. Obsah komunikácie, ktorá má byť doručená konkrétnym používateľom a prípadne skupina v segmente, do ktorej daná osoba patrí, na účely komunikácie.

 

Visual IQ, Inc (USA), Visual IQ (Kanada)

Meranie účinnosti reklamy naprieč rôznymi zariadeniami a kanálmi.

Identifikátory reklamy a identifikátory zariadenia na rozdelenie skupín používateľov do segmentov podľa ich správania v aplikácii, zašifrovaná e-mailová adresa spojená s používateľmi služieb PayPal (bez uvedenia vzťahu k účtu). Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok, reklám a e-mailov doručovaných používateľom.

 

aklamio GmbH (Nemecko)

Spoločnosť aklamio získava nových aktívnych spotrebiteľov služby PayPal realizáciou referenčného marketingu a cashback programu.

Zašifrované identifikátory spotrebiteľa, čas registrácie a prvej zrealizovanej transakcie.

 

Rakuten (celý svet)

Realizácia retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok a e-mailov doručovaných používateľom.

 

Realzeit GmbH (Nemecko)

Realizácia a meranie retargetingových kampaní s cieľom rozdeliť používateľov do segmentov na účely marketingových kampaní a doručenia personalizovanej reklamy.

Anonymné identifikátory v súboroch cookie, identifikátory reklamy alebo identifikátory zariadenia.

 

Trademob GmbH (Nemecko)

Realizácia a meranie retargetingových kampaní s cieľom rozdeliť používateľov do segmentov na účely marketingových kampaní a doručenia personalizovanej reklamy.

Anonymné identifikátory v súboroch cookie, identifikátory reklamy alebo identifikátory zariadenia.

 

Maple Team Limited (Izrael), Unique Digital Marketing Limited (Spojené kráľovstvo), Havas Media (Francúzsko), Havas Media Limited, Webguerillas GmbH (Nemecko), Spark Foundry GmbH (Nemecko)

Mediálne online agentúry, ktoré nakupujú digitálne médiá, aby inzerovali služby a produkty spoločnosti PayPal.

E-mailová adresa, ID zariadení

 

Affiperf Conversion Tag (obchodná sekcia spoločnosti Havas) – oblasť EMEA

Realizácia retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok a e-mailov doručovaných používateľom.

 

Pandora

Realizácia retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok a e-mailov doručovaných používateľom.

 

Affilio

Realizácia retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok a e-mailov doručovaných používateľom.

 

Resultados Digitais

Realizácia retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok a e-mailov doručovaných používateľom.

 

Netfluential Ltd. (Spojené kráľovstvo)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, krajina/mesto pobytu alebo krajina/mesto, kde vykonáva osoba podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia transakcií, aktuálnosť a objem, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a povaha ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na zákaznícky servis, zaradenie obchodník / spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Greenberg Inc. (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, typ účtu, typ a charakter ponúkaných alebo používaných služieb PayPal a relevantné údaje o transakciách.

 

LatentView Analytics Corporation (USA, Spojené kráľovstvo, India)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, krajina/mesto pobytu alebo krajina/mesto, kde vykonáva osoba podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia transakcií, aktuálnosť a objem, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a povaha ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na zákaznícky servis, zaradenie obchodník / spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Hall & Partners Europe Ltd. (Spojené kráľovstvo)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, typ účtu, typ a charakter ponúkaných alebo používaných služieb PayPal a relevantné údaje o transakciách.

 

Firefish Ltd. (Spojené kráľovstvo)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, krajina/mesto pobytu alebo krajina/mesto, kde vykonáva osoba podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia transakcií, aktuálnosť a objem, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a povaha ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na zákaznícky servis, zaradenie obchodník / spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

FocusVision Worldwide Inc. (USA), Focus Vision Inc (Spojené kráľovstvo)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, krajina/mesto pobytu alebo krajina/mesto, kde vykonáva osoba podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia transakcií, aktuálnosť a objem, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a povaha ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na zákaznícky servis, zaradenie obchodník / spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Clear Score Technology Ltd. (Spojené kráľovstvo)

Vedenie zacielených kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok, reklám a e-mailov doručovaných používateľom.

 

VivaKi GmbH (Nemecko)

Zhromažďovanie anonymných informácií používateľa s cieľom účinne optimalizovať marketingové kampane. Pomoc s identifikáciou správania na webových lokalitách PayPal s cieľom usmerniť rozhodnutia o zacielenom marketingu a prispôsobenej reklame.

Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok, reklám, aplikácií a e-mailov doručovaných používateľom. Informácie o zariadení, prehliadači, navštívených webových lokalitách PayPal.

 

Adjust GmbH (Nemecko)

Pomoc pri identifikácii správania v mobilnej aplikácii pri rozhodovaní o cielenom marketingu, pomoc s efektívnym vedením a optimalizáciou kampaní cielených na mobilné zariadenia  na sociálnych sieťach a inde na webe.

Anonymné identifikátory v súboroch cookie, identifikátory reklamy, šifrované identifikátory zákazníka a identifikátory zariadenia používané konkrétnou osobou, udalosti v mobilnej aplikácii týkajúce sa jej používania konkrétnou osobou (okrem iného prihlasovanie, úspešné dokončenie transakcie), avšak bez údajov o platbe a finančných informácií.

 

Obsah reklám, ktoré majú byť doručené konkrétnym používateľom, prípadne skupine v segmente, do ktorej daná osoba patrí, na reklamné účely.

 

Quiller Consultants (Spojené kráľovstvo)

Podpora práce v oblasti vzťahov s vládou Spojeného kráľovstva.

Marketingové materiály spoločnosti PayPal a prehľady produktov. Príležitostne prípadová štúdia obchodníka. Všetky ostatné zdieľané údaje budú verejne prístupné – napr. odpoveď na otázku položenú v rámci konzultácie. Nebudú sa zdieľať žiadne údaje konkrétneho zákazníka či obchodníka.

 

iProspect

Optimalizácia pre vyhľadávacie nástroje s cieľom podpory marketingových tímov spoločnosti PayPal a poskytovania spätnej väzby k webovému dizajnu a problémom na webe.

Identifikátory súborov cookie, identifikátor zákazníka, krajina, typ účtu, IP adresa.

 

Mozoo UK LTD, LoopMe Ltd., 4th Screen Advertising Ltd

Realizácia a meranie retargetingových kampaní s cieľom rozdeliť používateľov do segmentov pre marketingové kampane a doručiť personalizované reklamy.

 

Anomymné identifikátory súborov cookie, identifikátory reklám, údaje zhromaždené pri inštaláciách, registráciách a konverziách

 

 

Crispin Porter Bogusky CP+B (Spojené kráľovstvo)

Realizácia a meranie reklamných kampaní

Hodnota transakcie (iba pri príspevkoch), ID obchodníka

 

Altares D&B (EMEA), Informa (EMEA), Cerved (EMEA), Cribis D&B (EMEA), Coface (EMEA), Dun & Bradstreet (EMEA).

Marketingové a firemné údaje na účely predaja, získavanie a dopĺňanie obchodných informácií nových aj existujúcich klientov.

 

Externí potenciálni zákazníci (obchodné  informácie o potenciálnych zákazníkoch).

 

Fiksu Inc (USA)

Realizácia a meranie retargetingových kampaní s cieľom rozdeliť používateľov do segmentov pre marketingové kampane, pri ktorých sa využívajú mobilné aplikácie PayPal. 

Identifikátory zariadenia použitého pre operačný systém Apple iOS, keď používateľ nainštaluje aplikáciu, zaregistruje sa na využívanie služieb PayPal, prihlási sa, zaregistruje alebo nastaví profilovú fotografiu. 

 

Market Bridge (USA)

Segmentácia zákazníkov s cieľom poskytovať lepšie služby

Identifikátor účtu, adresa, PSČ, história účtu, údaje o raste vrátane údajov o používaní produktu a všetky údaje o transakciách.

 

Select Media Ltd (Spojené kráľovstvo), AdCompass Ltd (Spojené kráľovstvo), Cheetah Mobile Inc. (Čína), Fyber GmbH (Nemecko)

Realizácia a meranie retargetingových kampaní s cieľom rozdeliť používateľov do segmentov pre marketingové kampane.

Anonymné identifikátory v súboroch cookie, identifikátory reklamy alebo identifikátory zariadenia na rozdelenie používateľských skupín do segmentov na účely marketingu.

 

Debby and Ron digital LTD (Izrael)

LLC Havas Digital (Havas Rusko)

Mediálna online agentúra, ktorá nakupuje digitálne médiá, aby inzerovala služby a produkty spoločnosti PayPal.

Tieto agentúry často spracúvajú anonymné súbory cookie, identifikátory zariadení, zoznamy zacielených používateľov alebo hašované zoznamy e-mailov, aby oslovili našich spotrebiteľov prostredníctvom mediálnych sietí.

 

Ogury Ltd (Spojené kráľovstvo), Adara, Inc (USA), RadiumOne, Inc (USA),

Microsoft Online Inc, Commission Junction (USA)

Realizácia a meranie retargetingových kampaní s cieľom rozdeliť používateľov do segmentov na účely marketingových kampaní a doručenia personalizovanej reklamy.

Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok a e-mailov doručovaných používateľom, identifikátory reklamy alebo identifikátory zariadenia.

 

Integral Ad Science, Inc. (USA), Moat, Inc (USA)

Služby overovania reklám tretích strán

Behaviorálne signály, ktoré nie sú osobne identifikovateľnými informáciami a týkajú sa online reklamnej aktivity

 

Hypothesis Inc.

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu.

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, krajina pobytu alebo krajina/mesto, kde vykonáva osoba podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia transakcií, aktuálnosť a objem, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a povaha ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na zákaznícky servis, zaradenie obchodník / spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov

 

Borek media GmbH (Nemecko)

Pomoc pri realizácii offline directmailingových a marketingových kampaní .

 

Meno, ID zákazníka, e-mailová adresa, poštová adresa, názov firmy, názov domény, stav účtu, predvoľby účtu, typ a charakter ponúkaných alebo používaných služieb PayPal.

 

 

LookBookHQ (Kanada)

Poskytovanie služieb súvisiacich s produktmi spoločnosti LookbookHQ na zlepšenie používateľskej skúsenosti s obsahom

IP adresa zákazníka a potenciálneho zákazníka, e-mailová adresa zákazníka

 

Purestone TFM Limited (Spojené kráľovstvo)

Realizácia prieskumov a rozhovorov so zákazníkmi aj potenciálnymi zákazníkmi ako vstup pre tvorbu marketingovej komunikácie vo forme napr. odporúčaní  či „successs story“ 

Obchodné meno zákazníka, meno kontaktnej osoby, telefónne číslo kontaktnej osoby

 

Snap Inc. (USA)

Realizácia retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Identifikátory reklamy a identifikátory zariadenia použité konkrétnou osobou, údaje o inštalácii a údaje v aplikácii na základe týchto identifikátory

 

Mobext (Spojené kráľovstvo)

Realizácia retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

identifikátory reklamy a identifikátory zariadenia použité konkrétnou osobou

 

Teads SA (Francúzsko)

Realizácia retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Identifikátory reklamy a identifikátory zariadenia použité konkrétnou osobou, údaje o inštalácii a údaje v aplikácii na základe týchto identifikátory

 

Spotify AB (Švédsko)

Realizácia retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Identifikátory reklamy a identifikátory zariadenia použité konkrétnou osobou, údaje o inštalácii a údaje v aplikácii na základe týchto identifikátory

 

Apple Search Ads (USA) (Spojené kráľovstvo)

Vytvorenie, realizácia a meranie reklamných kampaní na platforme Search Ads spoločnosti Apple. Apple zobrazí reklamný obsah používateľom softvérových aplikácií Apple a zariadení Apple.

Identifikátory reklamy a identifikátory zariadenia použité konkrétnou osobou, údaje o inštalácii a údaje v aplikácii na základe týchto identifikátory

 

 

Batch Media GmbH (Nemecko)

Overovanie reklám a meranie zhliadnuteľnosti

Údaje týkajúce sa kampane (čas, informácie o kampani, miesto, geografické informácie, informácie o prehliadači), kreatívne údaje čitateľné pre javascript a IP adresa.

 

Qualtrics (USA)

Zhromažďovanie spätnej väzby od návštevníkov webovej lokality paypal.com a zisťovanie miery ich spokojnosti a odporúčaní na zlepšenie, nahlasovanie problémov s lokalitou priamo jej návštevníkmi

Adresa IP, agent používateľa, prehliadač, typ zariadenia, rozlíšenie obrazovky, veľkosť prehliadača, stránka URL, referrer stránky, referrer webovej lokality, počet stránok, čas strávený na webovej lokalite, čas zamerania na webovú lokalitu, dátum, deň, čas, stav prieskumu (poskytnutý, začatý, dokončený) a obsah, ak bol dokončený, zašifrované ID zákazníka, názov stránky

 

RadiumOne (USA)

Realizácia a meranie správania používateľov (registrácie a transakcie) a retargetingové kampane s cieľom identifikovať návštevníkov a presmerovať ich pomocou prispôsobených reklamných kampaní.

Anonymné identifikátory generované súbormi cookie, pixelovými značkami alebo podobnými technológiami vloženými do webových stránok, reklám a e-mailov doručovaných používateľom. ID reklamy a ID zariadenia, šifrovaná e-mailová adresa, ID zákazníka, ID obchodníka, hodnota transakcie, ID transakcie, suma schválenej pôžičky.

 

XING AG (Nemecko)

Realizácia retargetingových kampaní s cieľom doručovať personalizovanú reklamu.

Názvy spoločností súčasných obchodníkov na spárovanie s používateľskou základňou platformy

 

Cosine (Spojené kráľovstvo)

Marketing služby PayPal Here

Meno, priezvisko, názov firmy, celkový objem platieb, počet transakcií, adresa, e-mailová adresa

 

 

Blueshift (USA)

 

Umožnenie automatizácie a prispôsobenia marketingu

Meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, pohlavie, dátum narodenia, ID používateľa, mesto, krajina, navštívené stránky a história nákupov

 

Smartly (Švédsko)

Umožnenie reklamy pre špecifické segmenty zákazníkov a hľadanie nových potenciálnych zákazníkov

E-mailová adresa

 

 

Precis Digital (Švédsko)

Umožnenie prispôsobenej reklamy prostredníctvom AdWords

E-mailová adresa

 

Pipedrive (Švédsko)

Umožnenie priameho predaja

ID zákazníka, názov spoločnosti, e-mailová adresa spoločnosti

 

 

Wunderman (Nemecko)

Analýzy údajov a stratégia CRM.

Kontaktné údaje a údaje o účte (okrem iného): meno, adresa, e-mail, telefónne číslo, ID zákazníka, dátum narodenia, ID anonymných súborov cookie, ID reklamy, segmentová skupina, do ktorej daná osoba patrí, ID transakcie, počet transakcií PayPal, rozdelenie objemu transakcií na domáce a medzinárodné, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, klasifikácia obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby a ďalšie relevantné údaje o účte alebo transakciách.

 

Marketbridge Corporation (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Comscore (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Decipher Inc. (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Maru Group Llc (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

The Nielsen Company (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Hlavný prieskum: Žiadne údaje, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu, sa neposkytujú. Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Factsworks (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Hlavný prieskum: Žiadne údaje, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu, sa neposkytujú. Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Tw Lrw Holdings, Llc (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Hlavný prieskum: Žiadne údaje, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu, sa neposkytujú. Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Galileo Kaleidoscope Pty Ltd (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Hlavný prieskum: Žiadne údaje, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu, sa neposkytujú. Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Business Insider (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Aite Group, Llc (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Meadowlands Consumer Center Inc (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Chadwick Martin Bailey (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

360I Llc (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Mmr Research Associates (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Hlavný prieskum: Žiadne údaje, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu, sa neposkytujú. Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Euromonitor International (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Hlavný prieskum: Žiadne údaje, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu, sa neposkytujú. Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Statista (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Zpo_Ac Nielson (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Idc (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Aditi Consulting (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

The Tryst Market Research Limited (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Hlavný prieskum: Žiadne údaje, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu, sa neposkytujú. Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Mercator Advisory Group (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Hlavný prieskum: Žiadne údaje, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu, sa neposkytujú. Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Decision Point Research Inc (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Hlavný prieskum: Žiadne údaje, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu, sa neposkytujú. Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Highgate Research Ltd (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Hlavný prieskum: Žiadne údaje, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu, sa neposkytujú. Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Nepa Ab (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Hlavný prieskum: Žiadne údaje, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu, sa neposkytujú. Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Siriusdecisions Inc. (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Hlavný prieskum: Žiadne údaje, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu, sa neposkytujú. Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Pr Uk Ltd (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Consumer Search Hong Kong Ltd. (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Launchbox, Llc. (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Wire Stone (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Kae:Marketing Intelligence Ltd (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Macromill,Inc. (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Wavelengths Consulting (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Dialogue Research, Inc. (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Statista Gmbh (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Adcreasians, Inc. (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Hlavný prieskum: Žiadne údaje, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu, sa neposkytujú. Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Sic Em Advertising Inc (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

KPMG

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Access Markets Int'L (Ami) Partners (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Ecommerce Europe (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Hlavný prieskum: Žiadne údaje, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu, sa neposkytujú. Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Tenthwave Digital Ll (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Juniper Research Limited (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Reflect Foretagsutveckling Ab (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Market Resonance (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Duepuntozero Research Srl (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Ivc Research Center (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Lonergan Research (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Delphi Consumer Insights (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Hlavný prieskum: Žiadne údaje, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu, sa neposkytujú. Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Aquent (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Markmonitor Inc. (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

TRC (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Meno, e-mailová adresa a telefónne číslo. Tiež prístup k týmto údajom: krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

InSites (USA)

Realizácia prieskumov týkajúcich sa služieb zákazníkom a marketingu

Krajina alebo mesto pobytu či krajina alebo mesto, kde osoba vykonáva podnikateľskú činnosť, šifrované ID, frekvencia, aktuálnosť a objem transakcií, typ účtu, vystavenie marketingovým materiálom, vystavenie produktovým tokom, typ a charakter ponúkaných či používaných produktov alebo služieb PayPal, kontakt na oddelenie služieb zákazníkom, zaradenie obchodník alebo spotrebiteľ, počet transakcií obchodníka, počet mesiacov aktívneho používania služby, ďalšie príslušné údaje o účte alebo transakciách a všetky informácie získané z prieskumov.

 

Getfeedback Inc. (USA)

Poskytovanie zákazníckych prieskumov na získanie spätnej väzby od zákazníkov v mene spoločnosti PayPal

Meno zákazníka, názov firmy, telefónne čísla, kontaktné e-mailové adresy, webová lokalita, informácie poskytnuté zákazníkom

7. Prevádzkové služby

 

Rackspace US, Inc. (USA)

Poskytovanie hostiteľských služieb a služieb úložiska s cieľom pomôcť a/alebo umožniť spoločnosti PayPal poskytovať služby zákazníkom.

Meno, adresa a e-mailová adresa.

 

Akinika Debt Recovery Limited (Spojené kráľovstvo), Cabot Credit Management LTD (Spojené kráľovstvo), Capita Plc (Spojené kráľovstvo), Compagnie Francaise du Recouvrement (Francúzsko), Clarity Credit Management Solutions Limited (Spojené kráľovstvo), Intrum Justitia S.p.A. (Taliansko) (Írsko), Wescot Credit Services Limited (Spojené kráľovstvo), Hugh J. Ward & Co. Solicitors (Írsko).

Vymáhanie pohľadávok.

Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, dátum narodenia, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, kód banky, zostatok na účte, údaje o transakciách a pasívach účtu, meno poskytovateľa zdroja financovania a kópie všetkej korešpondencie v súvislosti s každým prípadom týkajúcim sa súm, ktoré nám dlhujete (resp. ktoré nám dlhuje iná osoba).

 

Team 4 Collection and Consulting (Španielsko), BCW Collections Ireland Ltd (Írsko), S.C. Fire Credit S.R.L. (Rumunsko), Gothia Financial Group AB (Švédsko), Gothia AS (Nórsko), Gothia A/S (Dánsko), Gothia Oy (Fínsko), Credit Solutions Ltd (Spojené kráľovstvo)

Pomoc s vymáhaním dlhov vrátane odosielania korešpondencie a nahlasovania zákazníkov s omeškanými splátkami agentúram poskytujúcim úverové referencie.

Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, dátum narodenia, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, kód banky, zostatok na účte, údaje o transakciách a pasívach účtu, meno poskytovateľa zdroja financovania, príslušné údaje o správaní používateľa na účte a kópie všetkej korešpondencie (okrem iného aj všetkej korešpondencie týkajúcej sa oznamovania úverovým agentúram) v súvislosti s každým prípadom týkajúcim sa súm, ktoré nám dlhujete (resp. ktoré nám dlhuje iná osoba).

 

Begbies Traynor Group plc (Spojené kráľovstvo), Moore Stephens LLP (Spojené kráľovstvo), Moore Stephens Ltd (Spojené kráľovstvo), Moore Stephens International Ltd (Spojené kráľovstvo), Moorhead James LLP (Spojené kráľovstvo), Comas Srl (Taliansko), RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG (Nemecko), LLC Elitaudit (Rusko), National Recovery Service (Rusko), TDX Group Limited (Spojené kráľovstvo)

Vyšetrovanie (okrem iného na účely vykonania kontroly majetku a/alebo vykonania kontrol na mieste a/alebo stanovenia hodnoty spoločností) a/alebo vymáhanie (alebo pomoc s vymáhaním) pohľadávok od možne aj skutočne platobne neschopných zákazníkov.

Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, dátum narodenia, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, kód banky, zostatok na účte, údaje o transakciách a pasívach účtu, meno poskytovateľa zdroja financovania a kópie všetkej korešpondencie v súvislosti s každým prípadom týkajúcim sa súm, ktoré nám dlhujete (resp. ktoré nám dlhuje iná osoba).

 

Webbank (USA)

Len pre zákazníkov, ktorí sú zároveň zákazníkmi spoločnosti Bill Me Later, Inc.: pomoc s účtovníctvom a služby vymáhania pohľadávok.

Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, dátum narodenia, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, kód banky, zostatok na účte, údaje o transakciách a pasívach účtu a meno poskytovateľa zdroja financovania.

 

Research in Motion Limited (USA)

Umožnenie prístupu do služby PayPal a jej používania prostredníctvom mobilného zariadenia (napríklad cez mobilný telefón alebo PDA).

Príslušné údaje o vaš om účte, ktoré sa prenášajú pri vašom používaní služby PayPal na mobilnom zariadení.

 

Digital River Inc. (USA)

Umožnenie prístupu do služby PayPal a jej používanie, keď využívate služby francúzskych verejnoprávnych spoločností a spoločností Amex International, Maestro, Cielo, Redecard či Bancomer.

Prístup k údajom o autorizácii a zúčtovaní.

 

mediafinanz AG (Nemecko)

Vymáhanie pohľadávok, žiadosti o poskytnutie informácií od spoločností Schufa, Buergel a od iných úverových agentúr  a agentúr na boj proti podvodom za spoločnosť PayPal a poskytovanie informácií týmto spoločnostiam a agentúram za spoločnosť PayPal.

Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, dátum narodenia, názov firmy, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, zostatok na účte, údaje o transakciách a pasívach účtu, meno poskytovateľa zdroja financovania, úverové hodnotenie získané od agentúry, údaje o výkonnosti účtu.

 

Zyklop Inkasso Deutschland GmbH (Nemecko), PNO inkasso AG (Nemecko), Hanseatische Inkasso-Treuhand GmbH (Nemecko)

Vymáhanie a správa pohľadávok, podpora tímov vymáhajúcich pohľadávky v prípade platobne neschopných zákazníkov.

Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, kód banky a meno poskytovateľa zdroja financovania, zostatok na účte, dátum a suma poslednej platby, výsledky kontrol bonity.

 

Informa Solutions GmbH (Nemecko)

Poskytovanie žiadostí o informácie spoločnostiam Schufa, Buergel a iným úverovým agentúram a agentúram na prevenciu podvodov a poskytovanie informácií týmto spoločnostiam a agentúram, v systémoch spoločnosti ID Checker, z týchto systémov a pre tieto systémy.

Meno, dátum narodenia, názov firmy, právna forma, adresa, e-mailová adresa, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo DPH, telefónne číslo, obdobie platnosti adresy, dĺžka vykonávania podnikateľskej činnosti, dĺžka využívania služieb spoločnosti PayPal, platobný nástroj vrátane bankového účtu a údajov o kreditnej/debetnej karte a príslušné údaje o transakciách, úverové hodnotenie prijaté v mene spoločnosti PayPal od úverovej agentúry, číslo účtu, typ účtu, stav účtu, zostatok na účte, údaje o transakciách a pasívach účtu, údaje o záporných výsledkoch účtu.

Na účely overovania totožnosti aj ďalšie údaje nachádzajúce sa v dokladoch, ktoré vyžaduje spoločnosť PayPal na účely svojich Risk a Compliance postupov.

 

P K Consultancy Limited (Spojené kráľovstvo)

Posudzovanie rizika a pomoc pri zisťovaní a prevencii prípadne protiprávnej činnosti a porušovania pravidiel.

Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, zostatok na účte, údaje o transakciách a pasívach účtu, stav účtu a informácie o výkonnosti účtu tak, ako sa vyžadujú na daný účel.

 

Robertson Taylor Insurance Brokers Limited (Spojené kráľovstvo)

Poradenstvo v súvislosti s posudzovaním rizika v prípade konkrétnych obchodníkov a transakcií obchodníkov.

Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, kontaktné údaje firmy, názov domény, e-mailová adresa, typ účtu, zostatok na účte, údaje o transakciách a pasívach účtu, stav účtu a informácie o výkonnosti účtu tak, ako sa vyžadujú na daný účel.

 

Accenture (Spojené kráľovstvo)

Konzultácie a kontrola a analýza údajov vo vzťahu k celosvetovej databáze údajov o výkonových ukazovateľoch a výdavkoch prevádzkových služieb zákazníkom, do ktorej je začlenená spätná väzba a sťažnosti zákazníkov, výkonnosť členov Teammate  vo vzťahu k metrikám typu ukazovateľ spokojnosti zákazníka, úspešnosť prenosuči počet opakovane kontaktovaných zákazníkov.

 

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo účtu, kontaktné údaje, typ účtu, zostatok na účte, údaje o transakciách a pasívach účtu, stav účtu a informácie o výkonnosti účtu tak, ako sa vyžadujú na daný účel.

 

Yesmail Inc. (USA), Responsys (USA), Silverpop Systems Inc. (USA) a e-Dialog, Inc. (USA), Salesforce.com, Inc. (USA), Oracle America Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Teradata Corporation

Realizácia e-mailovej komunikácie týkajúcej sa služieb PayPal (okrem inéhoprevádzky služby, služieb zákazníkom, vymáhanie pohľadávok, marketingové programy a propagačné akcie).

Meno, adresa, e-mailová adresa, obchodné meno, kontaktné údaje spoločnosti, názov domény, status účtu, typ účtu, nastavenia účtu, druh a charakter ponúkaných alebo využívaných služieb PayPal a relevantné informácie o transakciách a účte.

 

Blue Media S.A. (Poľsko)

Overovanie totožnosti a uisťovanie, že používateľ je majiteľom účtu PayPal. Spracovanie žiadostí o okamžité financovanie, ktoré odoslal používateľ prostredníctvom služieb spoločnosti Blue Media.

Meno a e-mailová adresa.

 

Consultix GmbH (Nemecko)

Pomoc pri otváraní Podnikateľských účtov PayPal pre obchodníkov, ktorí prichádzajú ako noví zákazníci cez platobnú bránu alebo bránu služby svojej banky či iného zmluvného partnera.

Všetky informácie poskytnuté obchodníkom (priamo alebo prostredníctvom jeho príslušnej banky či iného zmluvného partnera) na účely vytvorenia jeho podnikateľského účtu PayPal (okrem iného vrátane e-mailovej adresy, adresy, obchodného mena, kontaktných údajov spoločnosti a údajov o bankovom účte).

 

 

 

 

 

azionare GmbH (Nemecko)

Rozdeľovanie cien v rámci výherných propagačných akcií na sieti Facebook.

Meno, e-mailová adresa.

 

ITELLIUM mobile Solutions GmbH (Nemecko), CartaSi S.p.A – Gruppo ICBPI (Taliansko)

Pomoc pri vytváraní inovatívnych spôsobov platby (napr. aplikácií) a spracovaní platieb prostredníctvom týchto inovatívnych spôsobov platby.

Všetky údaje o účte.

 

Trustwave Holdings Inc. (USA)

Poskytovanie služieb overovania súladu s PCI štandardom pre účty obchodníka a pri integrácii obchodníka.

Názov firmy, adresa, číslo účtu, typ obchodníka, použitý program zaistenia súladu, úroveň PCI, stav PCI, dátum skončenia platnosti PCI, meno, e-mailová adresa, telefónne číslo kontaktnej osoby u obchodníka

 

RR Donnelley and Sons Company (USA)

Poskytovanie služieb tlače, napríklad výpisov a iných tlačených materiálov.

Meno, adresa, e-mailová adresa a údaje o účte.

 

Scorex (UK) Limited (Spojené kráľovstvo)

Poskytovanie technologického riešenia, ktoré umožní spoločnosti PayPal spracovávať, odosielať a prijímať úverové údaje používateľov prostredníctvom zmluvne viazaných úverových agentúr.

Meno, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, doba platnosti adresy, telefónne číslo, právna forma, doba vykonávania činnosti, registračné číslo spoločnosti a prípadne identifikačné číslo DPH.

 

OXID eSales AG (Nemecko)

Služby súvisiace s vývojom a prevádzkou platobného systému pre stacionárny predaj (predajné miesto).

Všetky údaje o účte a prípadne údaje o transakcii.

 

Ordermotion, Inc. (USA)

Zhromažďovanie údajov a vytváranie alebo doručovanie ponúk (priamo zákazníkovi) na produkt PayPal Here (okrem iného vrátane zariadenia umožňujúceho využívať funkciu PayPal Here).

Meno, adresa, e-mail, telefónne číslo, údaje o kreditnej karte a ID PayPal Payer.

 

Ingram Micro, Inc. (USA) a Ingram Micro (UK) Limited (Spojené kráľovstvo)

Distribútor spoločnosti PayPal zabezpečujúci vykonávanie obchodných aktivít pre produkt PayPal Here (okrem iného vrátane zariadenia umožňujúceho využívať funkciu PayPal Here).

Meno a adresa.

 

Interxion Datacenters B.V.

Poskytovanie podpory pre prevádzkovanie dátových centier, pokiaľ ide o úverový produkt Bill Safe.

Všetky dôležité údaje o účte, prípadne aj údaje o transakcii.

 

Lattice Engines, Inc. (USA)

Vývoj a optimalizácia prediktívnych modelov.

Názov obchodníka, meno kontaktnej osoby, adresa, e-mailová adresa, adresa URL webovej lokality obchodníka.

 

Interact CC Ltd (Spojené kráľovstvo)

Pomoc s poskytovaním služby PayPal zákazníkom.

Meno zákazníka, názov firmy, telefónne čísla, kontaktný e-mail, webová lokalita, odvetvie činnosti, údaje o doručení, údaje o karte použitej na platbu.

 

D+S communication center management GmbH (Nemecko)

Pomoc s poskytovaním služieb PayPal firemným zákazníkom.

Meno zákazníka, názov firmy, telefónne čísla, kontaktné e-mailové adresy, webová lokalita, odvetvie činnosti, počet a objem transakcií PayPal, rozdelenie objemu transakcií na domáce a medzinárodné, údaje o doručení, údaje o karte použitej na platbu.

 

The unbelievable Machine Company GmbH

Hosťovanie aplikácie BillSafe na serveroch spoločnosti.

Všetky údaje o Účte.

 

eBay Enterprise (GSI Commerce) (USA)

Spracovanie platieb PayPal a poskytovanie podpory zákazníkom v mene obchodníkov.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailové adresy, skrátené a obmedzené údaje o dátumoch skončenia platnosti finančných zdrojov, typ účtu PayPal, stav účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, kód banky, zostatok na účte, údaje o transakciách na účte.

 

Globalcollect (Holandsko)

Spracovanie transakcií PayPal, podpora zúčtovania finančných prostriedkov mimo systému PayPal a vypracúvanie výkazov.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailové adresy, skrátené a obmedzené alebo úplné informácie o zdroji financovania, dátumy skončenia platnosti zdroja financovania, typ účtu PayPal, stav účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, kód banky, zostatok na účte, údaje o transakciách na účte.

 

Zevas Communications Ltd (Írsko)

Pomoc s poskytovaním služieb PayPal firemným zákazníkom.

Meno zákazníka, názov firmy, telefónne čísla, kontaktné e-mailové adresy, webová lokalita, odvetvie činnosti, počet a objem transakcií PayPal, rozdelenie objemu transakcií na domáce a medzinárodné, údaje o doručení, údaje o karte použitej na platbu.

 

VoiceSage UK (Spojené kráľovstvo)

Umožnenie poskytovania služieb podpory pomocou kontaktu cez SMS.

Meno, telefónne číslo.

 

Trustly Group AB

Umožnenie zákazníkom okamžite previesť peniaze zo svojho bankového účtu na účet PayPal, overovanie totožnosti a kontrola toho, či je používateľ majiteľom účtu PayPal, spracovanie žiadostí o okamžité poskytnutie prostriedkov, ktoré používateľ odoslal prostredníctvom služby okamžitého doplnenia prostriedkov poskytovanej partnerom

Meno, e-mailová adresa a adresa IP, meno, status KYC/KYB, informácie o aktivite na účte

 

Mediamedics BV

Umožnenie okamžitého prevodu peňazí z bankového účtu zákazníkov na ich účet PayPal.

Meno, e-mailová adresa a IP adresa.

 

Applause App Quality, Inc. (USA)

Poskytovanie možnosti stiahnuť si aplikácie PayPal na beta testovanie

E-mailová adresa a krajina, v ktorej sa používateľ nachádza

 

Google, Inc. (USA)

Poskytovanie služieb cloudového hosťovania, úložiska a spracovania s cieľom pomôcť a/alebo umožniť spoločnosti PayPal spravovať Informácie o Účtoch používateľov aj údaje generované pri používaní Služieb PayPal a poskytovať, analyzovať a vylepšovať Služby PayPal.

Všetky Informácie o Účte, údaje generované pri používaní Služieb PayPal (alebo potrebné na ich poskytovanie) a všeobecne všetky informácie zmienené v Pravidlách ochrany osobných údajov (v každom uvedenom prípade v tejto sekcii (8) v revidovanej alebo šifrovanej forme).

 

Accenture (Írsko)

Optimalizácia technológie a procesov smerovania hovorov.

Krajina zákazníka, tímy, ktoré boli v kontakte so zákazníkom, jedinečný identifikátor koncového zákazníka služby PayPal.

 

 

 

Deloitte Tax LLP (USA, Spojené kráľovstvo, Luxembursko)

 

Deloitte Tax LLP je tretia strana - partner spoločnosti PayPal pre zabezpečovanie súladu s predpismi. Spoločnosť Deloitte bude kontrolovať údaje o účtoch zákazníkov aj obchodníkov s cieľom určiť, či je potrebné nahlásiť majiteľa účtu luxemburským úradom na účely zákona FATCA, a umožní predloženie príslušnej správy luxemburským úradom.

Účet zákazníka PayPal a údaje o obchodníkovi a banke, meno, adresa, e-mailová adresa. Meno zákazníka alebo názov firmy, adresa zákazníka alebo firmy, daňové identifikačné číslo, účtovné a daňové doklady zákazníka (W-9, W8-BEN-E), e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo účtu, zostatok na účte, dátum vytvorenia účtu, typ právnickej osoby, status občianstva.

 

iManage LLC (Spojené štáty)

Úložisko dokumentov pre právne oddelenie

Dokumenty uložené v systéme budú tiež obsahovať také informácie o zákazníkovi, ktoré môže obsahovať napríklad sťažnosť zákazníka.

 

Syniverse ICX Corporation (Spojené štáty)

Doručovanie textových správ zákazníkom

Čísla mobilných telefónov zákazníka, číslo IMSI (International Mobile Subscriber Identity) a obsah textových správ

 

McKinsey & Company, Inc. (Spojené štáty)

Monitorovanie služieb zákazníkom, prevádzková kontrola

Meno, adresa, e-mail, telefón

 

VXI Global Holdings BV (Spojené kráľovstvo)

Získavanie informácií na účely odpovedania na požiadavky prichádzajúce z oddelenia služieb zákazníkom

Celé meno

Dátum narodenia

E-mailová adresa

Fyzická adresa

Telefónne číslo

Finančné údaje – bankový účet, kreditné a debetné položky

História transakcií

Podrobnosti o spoločnosti vrátane adries URL

Rodné číslo / DIČ

IP adresa

Údaje o protistrane

 

BeRuby (Španielsko)

Údržba a podpora platformy na interakciu so zákazníkmi

(Rovnaké údaje ako sa poskytujú obchodníkovi) celé meno, dátum narodenia, veková skupina, e-mailová adresa, ulica, mesto, krajina, PSČ, stav účtu (overený), typ účtu, dátum vytvorenia účtu, časové pásmo, miestne nastavenie, jazyk

 

Gevekom GmbH (Nemecko)

Pomoc s poskytovaním služieb PayPal firemným zákazníkom.

Názov spoločnosti, meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa URL obchodu, systém elektronického obchodu, priemyselné odvetvie, telefónne číslo, dátum registrácie v službe PayPal PLUS, predpoklady využívania PUI, ID účtu PayPal

 

 

US Direct E-Commerce Limited (Írsko)

 Obchodníkom v službe PayPal umožňuje nakupovať prepravné štítky a odosielať tovar do tuzemska aj do zahraničia. Obchodníkom v službe PayPal a ich zákazníkom poskytuje nástroj na sledovanie zásielok v reálnom čase.

 

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, zoznam údajov o tovare pripravenom na odoslanie, hodnota tovaru pripraveného na odoslanie, informácia o tovare,

 

 

 Genesys Telecommunications Laboratories Inc (USA), Performance Technology Partners LLC (USA)

Pomoc technickým tímom spoločnosti PayPal pri riešení problémov týkajúcich sa služieb smerovania alebo telefonovania.

Meno zákazníka, telefónne číslo, číslo účtu

 

 

Fire Spa Consulting & Debt Management (Taliansko)

Lowell Investment GmbH (Nemecko)


Vymáhanie pohľadávok, žiadosti o poskytnutie informácií od spoločností Schufa, Buergel a od iných úverových agentúr  a agentúr na boj proti podvodom za spoločnosť PayPal a poskytovanie informácií týmto spoločnostiam a agentúram za spoločnosť PayPal.

Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, dátum narodenia, názov firmy, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, zostatok na účte, údaje o transakciách a pasívach účtu, meno poskytovateľa zdroja financovania, úverové hodnotenie získané od agentúry, údaje o výkonnosti účtu.

 

figo GmbH (Nemecko)

Overovanie totožnosti, overovanie prepojenia medzi zákazníkom a jeho bankovým účtom, rozhodovanie o bonite zákazníka, určenie rizikového profilu zákazníka, vykonávanie kontrol na prevenciu a detekciu trestnej činnosti vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti, správa účtov PayPal a vykonávanie štatistickej analýzy, vykonávanie prieskumov a testovania vhodnosti nových produktov a služieb a kontrola systémov, umožnenie služby poskytovania údajov o účte a/alebo služby iniciácie platby

Prihlasovacie údaje do bankového účtu a bankové identifikačné číslo BLZ

 

Amazon.com Inc - Alexa Web Information Service (USA)

Posúdenie dôveryhodnosti webovej lokality predajcu

Adresa webovej lokality (URL

 

Optima Legal Services Limited (Spojené kráľovstvo)

Vymáhanie pohľadávok, žiadosti o poskytnutie informácií od spoločností Schufa, Buergel a od iných úverových agentúr  a agentúr na boj proti podvodom za spoločnosť PayPal a poskytovanie informácií týmto spoločnostiam a agentúram za spoločnosť PayPal.

Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, dátum narodenia, názov firmy, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, zostatok na účte, údaje o transakciách a pasívach účtu, meno poskytovateľa zdroja financovania, úverové hodnotenie získané od agentúry, údaje o výkonnosti účtu.

 

Behaviometrics AB t/a BehavioSec (Švédsko)

 

na posúdenie rizika podvodu. na odhalenie krádeže účtu.

E-mailová adresa, správanie zákazníka online    

 

Onfido Ltd. (Spojené kráľovstvo)

Microsoft Inc. (USA)

Overovanie totožnosti

Meno, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, právnická forma, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo pre DPH, doklady potvrdzujúce identitu a adresu, vlastníctvo nástroja financovania alebo ďalšie doklady požadované spoločnosťou PayPal a údaje v nich potrebné na účely vyhodnotenia rizík, dodržiavania zákonov a vyhodnotenia úverovej schopnosti.

 

WNS Global Services Limited (Spojené kráľovstvo)

 

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na prevenciu a odhaľovanie trestnej činnosti vrátane podvodov a/-alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti, ďalej prieskum a testovanie vhodnosti nových produktov

Meno, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, právna forma, registračné číslo spoločnosti, identifikačné číslo DPH, doklady potvrdzujúce totožnosť a adresu, vlastníctvo nástroja financovania alebo ďalšie doklady požadované spoločnosťou PayPal a údaje v nich potrebné na účely vyhodnotenia rizík a dodržiavania zákonov.

 

Gigya, Inc. (USA)

 

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na prevenciu a odhaľovanie trestnej činnosti vrátane podvodov a/-alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti, ďalej prieskum a testovanie vhodnosti nových produktov

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, spôsob, akým zákazník na webovej lokalite alebo v aplikácii PayPal používa hovorené slová, klávesnicu a kurzor, prihlasovacie údaje a tokeny totožnosti na sociálnych sieťach (podľa uváženia zákazníka).

 

Boku Inc (USA)

 

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na prevenciu a odhaľovanie trestnej činnosti vrátane podvodov a/-alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti, ďalej prieskum a testovanie vhodnosti nových produktov

Meno, adresa, dátum narodenia, číslo IMEI mobilného zariadenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, spôsob, akým zákazník na webovej lokalite alebo v aplikácii PayPal používa hovorené slová, klávesnicu a kurzor. 

 

Early Warning Services LLC

Telefonická služba overovania. Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na prevenciu a odhaľovanie trestnej činnosti vrátane podvodov a/-alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti, ďalej prieskum a testovanie vhodnosti nových produktov

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a spôsob, akým zákazník na webovej lokalite alebo v aplikácii PayPal používa hovorené slová, klávesnicu a kurzor. 

 

Intrum (Švédsko)

Vymáhanie dlhov za nezaplatené faktúry

Meno, adresa, číslo sociálneho poistenia, podrobnosti faktúry

 

Crashlytics (USA)

Umožnenie analýzy aplikácie, správ o zlyhaniach a štatistík

 

ID používateľa, alias, e-mailová adresa

 

LynkMobility (Nemecko)

Doručovanie textových správ zákazníkom

Čísla mobilného telefónu zákazníkov

 

Datanomers (USA)

Posúdenie miery rizika obchodníka. Výskum spoločenského cítenia.

Meno, registrovaný názov firmy, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, daňové identifikačné číslo, národné identifikačné číslo, e-mailová adresa, firemná webová lokalita, majiteľ firmy alebo vzťahy, rating firmy a spoločenské cítenie.

 

Booyami, Inc (dba Finagraph) (USA)

Posúdenie miery rizika obchodníka. Skúmanie finančných výkazov.

Názov firmy, finančné výkazy.

 

BESS Software Solutions GmbH (Nemecko)

Poskytovanie softvéru pre službu PayPal v záujme splnenia regulačných vykazovacích povinností

Meno, všetky údaje o účte, údaje o úvere pre obchodníkov

 

Lowell Group (Spojené kráľovstvo), Moorcroft Debt Recovery (Spojené kráľovsto), Robinson Way Limited (Spojené kráľovsto), Moreton Smith Receivables (Spojené kráľovsto), Fire Spa Consulting & Debt Management (Taliansko), HFG Inkasso GmbH (Nemecko)

Vymáhenie pohľadávok

Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, dátum narodenia, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, kód banky, zostatok na účte, údaje o transakciách a pasívach účtu, meno poskytovateľa zdroja financovania a kópie všetkej korešpondencie v súvislosti s každým prípadom týkajúcim sa súm, ktoré nám dlhujete (resp. ktoré nám dlhuje iná osoba).

 

Credit Management Outsource Solutions (CMOS) Ltd. (Írsko), Lucas Credit Services Ltd (Spojené kráľovstvo), Bridgewood Financial Solutions Limited (Spojené kráľovstvo), ARC (Europe) Ltd (Spojené kráľovstvo)

 

 

 

Vymáhenie pohľadávok

Meno, adresa, telefónne číslo, číslo účtu, dátum narodenia, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, posledné štyri číslice účtu finančných nástrojov, kód banky, zostatok na účte, údaje o transakciách a pasívach účtu a názov poskytovateľa finančného nástroja a kópie korešpondencie.

 

Thomson Reuters GRC In. dba.

Refinitiv (USA)

Hodnotenie kriminálnych a regulačných rizík.  Skríning a kontrola overovania klienta (sankcie, PEP).  Kľúč pre medzinárodné vyšetrovania.

Krstné meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, krajina, miesto narodenia a štátna príslušnosť

 

Sitel Group

Pomoc s poskytovaním služieb PayPal zákazníkom.

Meno zákazníka, názov firmy, telefónne čísla, kontaktné e-mailové adresy, webová lokalita

 

Cedar Rose Int. Služby Ltd (Cyprus)

Elektronické overovanie totožnosti zákazníka

Meno, adresa, dátum narodenia

 

Emailage Corp (USA)

Overovanie totožnosti a vykonávanie kontrol na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti, vrátane podvodov a/alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum otvorenia účtu a adresa IP.

8. Skupiny spoločností

Služba PayPal môže interne zdieľať údaje s medzinárodnými subjektmi v rámci skupiny. Ďalšie informácie o medzinárodných prevodoch nájdete v časti 7 vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

9. Komerční partneri

 

eBay Inc. (USA), eBay Europe S.à r.l. (Luxembursko), eBay Services S. à r.l. (Luxembursko), eBay International AG (Švajčiarsko), eBay Corporate Services GmbH (Nemecko), eBay France SAS (Francúzsko), eBay (UK) Limited (Spojené kráľovstvo), eBay CS Vancouver Inc. (Kanada), eBay Partner Network Inc. (USA), eBay Internet Support (Shanghai) Co Ltd (Čína), eBay Enterprise Marketing Solutions (USA) (predtým GSI Commerce, Inc (USA), VendorNet Inc (USA), PepperJam Network (USA), GSI Media Inc. (USA), M3 Mobile Co., Ltd. (Kórea), MBS (USA), ClearSaleing (USA), True Action Network (USA), True Action Studio (USA), GumTree.com Limited (Spojené kráľovstvo), Kijiji International Limited (Írsko), Kijiji US Inc. (USA), mobile.de & eBay Motors GmbH (Nemecko), Shopping.com Inc. (USA), Shopping Epinions International Limited (Írsko), Marktplaats B.V. (Holandsko), Private Sale GmbH (Nemecko), StubHub, Inc. (USA), Viva Group, Inc. (USA), StubHub Europe S.à r.l. (Luxembursko), StubHub Services S.à r.l. (Luxembursko), Viva Group, Inc. (USA), ProStores Inc. (USA), MicroPlace, Inc. (USA), Internet Auction Co., Ltd. (Kórea), Via-Online GmbH (Nemecko), Zong Inc.(USA) a X.commerce, Inc. (USA). eBay Europe Services Limited (Írsko), eBay GmbH (Nemecko)

Poskytovanie obsahu a služieb spoločným zákazníkom (okrem iného vrátane registrácie, transakcií, zálohovania fakturačných účtov dopravy a zákazníckej podpory), hodnotenie rizík alebo pomoc pri zisťovaní, prevencii alebo riešení podvodov alebo inej prípadne protiprávnej činnosti a porušení pravidiel a pomoc pri rozhodovaní o ich produktoch, službách a komunikácii, umožnenie oddeleniu služieb zákazníkom eBay osloviť spoločných zákazníkov, ktorí potrebujú pomoc s účtom.

Meno, priezvisko, názov firmy, e-mailová adresa, všetky údaje o účte, ID transakcie, ID sťažnosti na portáli eBay, dátum transakcie, typ sťažnosti (nedoručený tovar, tovar sa výrazne líšil od opisu, zmena rozhodnutia atď.), suma, typ meny, výška náhrady, výška škody

10. Právne

 

Altep, Inc. (USA), Altep Europe Ltd. (Spojené kráľovstvo), Consilio, Inc. (USA, Spojené kráľovstvo, Holandsko, Belgicko, Írsko, Nemecko, Luxembursko, Švajčiarsko, India, Čína, Japonsko), eTERA Consulting, LLC (USA, Spojené kráľovstvo, Belgicko, Francúzsko, Švajčiarsko, Taliansko, Írsko, Maďarsko, Luxembursko), Avansic, Inc. (USA), Deloitte Touche Tohmatsu Limited (USA, Spojené kráľovstvo, Holandsko, Švédsko, Nemecko, Belgicko, Írsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Luxembursko, India, Čína, Japonsko), Superior Review (USA, Spojené kráľovstvo), Morae Legal (USA)

Poskytovanie podpory pri súdnych sporochs cieľom umožniť zachovanie, zhromažďovanie, spracovanie, analýzu, kontrolu a tvorbu informácií uchovaných v elektronickej podobe  na účely vybavovania žiadostí štátnych orgánov, tretích strán a protistrán podľa požiadaviek zákona.

Údaje o účte zákazníka PayPal a obchodníka, bankové údaje, meno, adresa, e-mailová adresa, mená používateľov v sociálnych médiách, (skrátené, revidované alebo obmedzené v závislosti od prípadu a žiadateľa), interná komunikácia zamestnanca vrátane e-mailovej komunikácie s obchodníkmi, zákazníkmi, klientmi a ďalšími tretími stranami, tabuľky, PowerPoint prezentácie a iné firemné dokumenty súvisiace so spoločnosťou PayPal a s jej pridruženými osobami.

11. Agentúry

 

CSSF (Luxembursko), Commission nationale pour la protection des données Luxembourg, Financial Ombudsman Service (Spojené kráľovstvo), Altroconsumo (Taliansko), organizácie v rámci siete európskych spotrebiteľských centier (nachádzajúce sa v týchto krajinách: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo), Les Mediateurs du Net (Francúzsko), Risolvi Online (Taliansko) a BaFin (Nemecko), úrady na ochranu osobných údajov (nachádzajúce sa v týchto krajinách: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo).

Poskytovanie informácií Agentúram na zozname v rámci ich právomoci (na ich žiadosť) a odpovedanie na otázky a/alebo vyšetrovania iniciované používateľmi alebo ďalšími zainteresovanými stranami v krajinách, v ktorých pôsobia.

Všetky údaje o Účte.

 

 V súvislosti so stĺpcom „Účel“, každá tretia strana s výnimkou regulačných agentúr, určitých spracovateľov platieb, úverových agentúr a agentúr na prevenciupodvodov a skupín spoločností uvedených na konci tejto tabuľky plní daný účel na plnenie zmluvných záväzkov, ktoré má voči spoločnosti PayPal. Regulačné agentúry plnia svoj účel v súlade s vlastnými regulačnými cieľmi a požiadavkami. V prípadoch, ktoré sú v tabuľke výslovne uvedené, môžu spracovatelia platieb a úverové agentúry a agentúry na prevenciupodvodov použiť informácie vo svojich príslušných databázach a v súlade s podmienkami, ktoré sa na nich vzťahujú, tieto informácie poskytnúť tretím stranám na účely prevencie podvodov a hodnotenia bonity.