PAYPALS ANVÄNDARAVTAL

Om ditt konto

Det här användaravtalet träder i kraft för alla användare den 14 september 2020.

Välkommen till PayPal!

Det här är reglerna och villkoren i avtalet mellan dig och PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A ("PayPal") som reglerar din användning av ditt PayPal-konto och PayPal-tjänsterna, som vi kallar vårt användaravtal. Det gäller endast PayPal-konton för invånare i Sverige. Om du är en privatperson måste du vara minst 18 år och ha full juridisk rättighet att ingå ett avtal för att öppna ett PayPal-konto och använda PayPal-tjänsterna. Om du representerar ett företag måste företaget vara registrerat i Sverige.

För att använda PayPal-tjänsterna måste du öppna ett PayPal-konto.Genom att öppna och använda ett PayPal-konto godkänner du och samtycker till att följa alla regler och villkor i detta användaravtal. Du godkänner även att följa följande ytterligare dokument och alla andra dokument på sidan Juridiska villkor som gäller för dig:

Läs noga alla regler och villkor i det här användaravtalet och alla andra dokument som gäller för dig.

Vi kan ändra detta användaravtal och eventuellt något av de dokument som anges ovan från tid till annan. Den reviderade versionen börjar att gälla vid den tidpunkt då vi publicerar den, om inget annat anges. Om ändringarna minskar dina rättigheter eller ökar ditt ansvar visar vi ett meddelande på sidan Policyuppdateringar på vår webbplats och skickar ett meddelande till dig minst två månader i förväg. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att eventuella ändringar av detta användaravtal träder i kraft godkänner du att vara bunden av dessa ändringar. Om du inte samtycker till ändringarna kan du avsluta ditt konto innan ändringarna träder i kraft.

Information om oss och vår tjänst

PayPals huvudsakliga verksamhet omfattar utfärdande av elektroniska pengar och tillhandahållande av betalningstjänster med användning av dessa elektroniska pengar.

För mer information om oss och våra tjänster kan du läsa vår dokumentation Viktig betalnings- och tjänstinformation.

Detta användaravtal, tillsammans med andra rättsliga villkor och lagliga krav på offentliggöranden i samband med din användning av vår tjänst, kommer alltid att vara tillgänglig för dig på PayPals webbplats (vanligen på sidan "Juridiska avtal"). Vi kan också skicka den här informationen till dig.

Du kan begära en kopia av eventuella offentliggöranden som krävs enligt lag (inklusive detta Användaravtal och Viktig betalnings- och tjänstinformation) från oss och vi kommer att tillhandahålla detta i en form som gör det möjligt för dig att lagra och reproducera informationen (t.ex. via e-post).

Öppna ett konto

Vi erbjuder två typer av konton; personkonton och företagskonton.

Personkonton

Med ett personkonto kan du skicka och be om pengar från vänner och familj samt betala på nätet för köp.

Innehavare av vissa befintliga personkonton kan behöva uppgradera sina konton (vilket kan innebära att lämna mer information till PayPal) för att kunna använda alla aktuella funktioner som finns för våra personkonton.

Om du främst vill använda ditt PayPal-konto för att sälja saker måste du öppna ett företagskonto eller omvandla ditt personkonto till ett företagskonto.

Företagskonton

Företagskonton är för personer och organisationer (oavsett om de ingår i ett registrerat aktiebolag eller ej) som i första hand använder PayPal för att ta emot betalningar på nätet för försäljning eller donationer.

Företagskonton kan bli föremål för avgifter som skiljer sig från avgifterna som gäller för personkonton. Se våra Avgifter för mer information.

Genom att öppna ett företagskonto eller omvandla ett personkonto till ett företagskonto försäkrar du oss att du använder det främst för ett företag eller i ett kommersiellt syfte.

Verksamhetsstatus

Om aktiviteten via ditt företagskonto når vissa gränsvärden eller omfattar vissa affärssegment eller aktiviteter kräver kortnätverken att du godkänner verksamhetsavtal (Commercial Entity Agreements) direkt med våra processpartners för att du ska kunna fortsätta ta emot kortbetalningar. I detta fall kan dessa verksamhetsavtal (Commercial Entity Agreements gälla för alla betalningar som behandlas av PayPal för din räkning utöver detta användaravtal.

Säker användning av ditt PayPal-konto

Du bör vidta rimliga åtgärder för att förhindra missbruk av ditt PayPal-konto. Du måste upprätthålla fullgod säkerhet och kontroll över alla enheter, föremål, ID-nummer, lösenord och personliga ID-nummer/-koder du använder för åtkomst till ditt PayPal-konto och PayPal-tjänsterna. Läs vår dokumentation Viktig betalnings- och tjänstinformation för riktlinjer.

Du måste följa alla rimliga instruktioner från oss om hur du kan skydda ditt Betalningsinstrument.

Vi kan kräva att du autentiserar eventuella anvisningar som rör ditt konto (dvs. Vi kan kräva att du autentiserar din instruktion (dvs. ger oss den information vi behöver för att vara säkra på att det är du som ger oss instruktioner, t.ex. att du ger oss dina korrekta inloggningsuppgifter – det kan omfatta din e-postadress och lösenord) och loggar in på ditt PayPal-konto för att ge oss din betalningsinstruktion.

Du måste hålla din postadress, e-postadress och andra kontaktuppgifter aktuella i din PayPal kontoprofil.

Du får uttryckligen bevilja, ta bort och hantera behörigheter för vissa tredje parter att vidta vissa åtgärder för din räkning.I vissa fall kan du göra det när du är inloggad på ditt konto – i andra fall kan du göra det direkt med tredje part. Du accepterar att om du beviljar tredje part behörighet att vidta åtgärder för din räkning kan vi avslöja viss information om ditt konto för denna tredje part.

Du får ge tredjepartstjänsteleverantörer, som licensierats enligt gällande lag, tillåtelse att:

 • tillhandahålla kontoinformationstjänster för att få tillgång till uppgifter om ditt konto för din räkning;
 • bekräfta om det finns ett belopp som krävs för att genomföra en kortbaserad betalningstransaktion på ditt konto; eller
 • tillhandahålla tjänster för betalningsinitiering från ditt konto för din räkning.

Du befrias inte på något sätt från någon av dina skyldigheter enligt detta användaravtal genom att bevilja behörighet till en tredje part för åtkomst till ditt konto. Du är ansvarig inför oss för åtgärder som du har godkänt tredje parter att utföra. Du kommer inte att hålla oss ansvariga för, och du kommer att ersätta oss för alla eventuella skyldigheter som uppkommer till följd av åtgärder som vidtas eller inte vidtas av sådana tredje parter i samband med de behörigheter som du har beviljat, enligt dina lagstadgade rättigheter.

Avsluta ditt PayPal-konto

Du kan avsluta ditt konto när som helst. Se PayPals hjälpcenter för hur du gör detta.

Vi kan avsluta ditt konto när vi finner det lämpligt genom att underrätta dig om detta minst två månader i förväg. Vi kan också avsluta ditt konto när som helst om:

 1. Du bryter mot användaravtalet och/eller i annat fall har vi rätt att avsluta ditt konto enligt detta användaravtal;
 2. Du inte använder ditt konto på tre år, eller
 3. Vi misstänker att ditt konto har använts utan ditt tillstånd.

Om vi bestämmer oss för att avsluta ditt konto meddelas du om att kontot avslutas, och där så är möjligt anges skälen till att vi avslutar ditt konto samt att du ges möjlighet att ta ut eventuella obestridda pengar som vi har reserverat.

När ditt konto har avslutats:

 • Detta användaravtal upphör omedelbart, förutom att detta användaravtal fortsätter att gälla även efter upphörande i den omfattning och så länge vi behöver för att avsluta av ditt konto samt för att följa tillämpliga lagar och regler;
 • Vi kan avbryta alla utestående transaktioner och du förlorar alla eventuella saldon kopplade till särskilda betalningsalternativ;
 • Vi kan stänga av, begränsa eller avbryta din åtkomst till eller användning av tjänster, webbplatser, program och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av tjänsterna) som drivs av oss eller på uppdrag av oss eller vissa av eller alla våra tjänster;
 • du förblir ansvarig för alla utestående skyldigheter enligt det här användaravtalet som är kopplat till ditt konto före avslutandet;
 • Vi kan behålla din kontoinformation i vår databas för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser; och
 • vi kan behålla dina elektroniska pengar efter avslutande i den omfattning och under den tid som vi rimligen kan kräva för att skydda oss och/eller en tredje part mot risken för återföringar, avgifter, böter, påföljder och andra skyldigheter, oavsett deras art. Efter denna tid kommer du att kunna ta ut eventuella obestridda medel som vi håller. Kontakta oss om du har frågor om pengar som reserverats på ditt konto efter att det avslutats.
  Om du är juridiskt ombud för en oförmögen eller avliden kontoinnehavare, kontakta oss för ytterligare hjälp.

Om vi beslutar att upphöra med någon av våra tjänster eller någon del eller funktion av våra tjänster av någon anledning ger vi dig minst två månaders förvarning innan tjänsten eller funktionen avbryts, om vi inte i god tro fastställer att

 • tjänsten eller funktionen måste avbrytas tidigare enligt lagkrav eller förhållande till tredje part; eller
 • göra detta kan skapa en säkerhetsrisk eller en betydande ekonomisk eller materiell teknisk börda.

Koppla och koppla bort ett betalningsalternativ

Alla pengar på ditt konto kallas juridiskt sett ”elektroniska pengar” och är erkända i hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som en form av pengar som lämpar sig för användning på nätet.

Du kan använda en betalningsmetod som ett sätt att betala oss för att erhålla elektroniska pengar på ditt konto eller ta emot överföringar från ditt konto, som beskrivs vidare i det här användaravtalet (se särskilt Fylla på eller överföra pengar och Finansiering av din betalning.

Du kan koppla eller koppla bort ett betalkort, kreditkort, ett förbetalt kort ((i förekommande fall), ett bankkonto eller PayPal Credit (i förekommande fall) till ditt PayPal-konto som ett betalningsalternativ.

Vi kan begränsa tillgången till dina betalningsalternativ för att hantera vår risk.

Håll informationen om din betalningsmetod aktuell (t.ex. kreditkortsnummer och utgångsdatum). Om denna information ändras kan vi uppdatera den med användning av information och tredjepartskällor som vi har tillgång till utan några åtgärder från din sida. Om du inte vill att vi uppdaterar dina kortuppgifter kan du kontakta din kortutfärdare för att begära detta, eller ta bort din betalningsmetod från ditt PayPal-konto. Om vi uppdaterar din betalningsmetod behåller vi alla inställningar som är kopplade till den betalningsmetoden. Du kan välja att bekräfta ditt kort eller bankkonto, så att vi kan bekräfta att kortet eller bankkontot är giltigt och att du är innehavaren. Vi kan låta dig göra det genom att följa processen Koppla och bekräfta kort (för kort) eller processen Bekräfta bankkonto (för bankkonton) eller andra processer som vi kan informera dig om eller som vi kan publicera då och då.

Din fortsatta tillåtelse för oss att debitera dina betalningsalternativ

Genom att koppla ett betalningsalternativ till ditt PayPal-konto ger du oss löpande behörighet att automatiskt debitera detta betalningsalternativ (föremål för detta användaravtal och villkoren i eventuell fullmakt (t.ex. bankautogiro) som används av leverantören av det betalningsalternativet för att skapa och upprätthålla den befogenheten) för det önskade värdet på de elektroniska pengarna:

 • att täcka betalningsbeloppet (plus alla transaktionsavgifter som betalas till oss) när du använder ditt konto för att skicka en betalning till en annan användare; och
 • att fylla på ditt konto när du använder kontogränssnittets funktion ”Fyll på pengar”.

Vi kan debitera betalningsalternativet igen om tidigare försök misslyckats.Om du avbryter ett kontinuerligt tillstånd från ditt betalningsalternativ kommer du att ersätta oss för värdet av de elektroniska pengar som vi redan har utfärdat för vilka en debitering från det betalningsalternativet är utestående.

Du kan avsluta behörigheten genom att koppla bort betalningsalternativet från ditt PayPal-konto.

SEPA är ett initiativ från EU-kommissionen och den europeiska banksektorn och dess syfte är att möjliggöra smidigare transaktioner inom EU. När du registrerar ett bankkonto hos PayPal eller använder ett nytt bankkonto för första gången som en betalningsmetod ger du PayPal en fullmakt för SEPA-autogiro. Om du använder en fullmakt för SEPA-autogiro för den löpande behörigheten:

 • Du kan när som helst komma åt fullmakten och dess referensnummer (MRN) i din PayPal-kontoprofil, och där kan du avbryta eller ändra fullmakten för framtida transaktioner.
 • PayPal kommer att informera dig om beloppet för SEPA-direktdebiteringen och inom vilken tidsram PayPal drar beloppet från bankkontot tillsammans med inköpsbekräftelsen. Om PayPal skickar en förfrågan om SEPA-autogirobetalning igen på grund av en återföring av den ursprungliga betalningen ges ingen (ytterligare) information om beloppet och tidsramen före förfrågan skickas på nytt.
 • Du kan begära återbetalning från din bank när som helst upp till åtta veckor efter det datum då SEPA-direktdebiteringsbetalningen genomfördes enligt bankens regler och villkor.

Risk för återföringar till ditt betalningsalternativ och när eCheckar kan uppstå

När vi har mottagit en betalning från din betalningsmetod kan vi lagra de resulterande elektroniska pengarna på ditt reservkonto så länge som vi har anledning att tro att det finns en risk för en återföring från betalningsmetodens leverantör. Det beror på att vi inte har all information som behövs för att sätta in pengarna från din betalning för användning på ditt PayPal-saldo medan det finns en risk för återföring.

När du anvisar oss att göra en betalning från ditt konto till en annan användare finansierad med pengar från ditt bankkonto och vi lagrar resulterande elektroniska pengar på detta sätt, kallar vi den här typen av betalning från ditt bankkonto för en “eCheck”. Se Finansiering av betalningar du skickar från ditt konto nedan för hur vi använder eCheckar.

Reservera och använda ett PayPal-saldo

Du kommer inte att få ränta eller andra intäkter på pengarna på ditt konto.Det beror på att pengarna på ditt konto är elektroniska pengar och europeisk lagstiftning förbjuder betalning av ränta på elektroniska pengar.Dessutom är elektroniska pengar inte en insättning eller en investering enligt Luxemburgs lagstiftning, så Luxemburgs insättningsgaranti eller investerarersättningssystem som administreras av Conseil des Protection des Deposants et des Investisseurs kan inte skydda dig.

Vi kan lagra och flytta pengarna på ditt konto i och mellan:

när som helst i enlighet med detta användaravtal.

PayPal-saldo

Den operativa delen av ditt konto innehåller ditt PayPal-saldo, vilket är de pengar som är tillgängliga för betalningar eller överföringar.

När du använder vår betalningstjänst för att betala en annan användare anvisar du oss att överföra pengarna från ditt PayPal-saldo till mottagarens konto.

Du måste ha tillräckligt med tillgängliga pengar i PayPal-saldot som täcker beloppen för alla betalningar du gör samt de transaktionsavgifter du är skyldig oss vid betalning. Även andra krav gäller – se avsnittet Göra en betalning nedan. Om du inte har tillräckligt med pengar på ditt PayPal-saldo eller har valt en förvald betalningsmetod begär du oss också att erhålla pengar för din räkning från din tillämpliga betalningsmetod och att utfärda elektroniska pengar till ditt PayPal-saldo så att betalningen kan göras.

När du tar ut dina pengar måste du ha ett tillräckligt PayPal-saldo för att täcka värdet på uttaget eller överföringen då denna genomförs.

Se Fylla på eller överföra pengar för att ta reda på hur du kan få ett PayPal-saldo och hur du överför det.

Om ditt PayPal-saldo visar ett negativt belopp är detta det nettobelopp som du är skyldig oss vid det tillfället.

Reservkonto

Pengar i din kontoöversikt som är markerade som ”utestående”, ”ej klarerade”, ”reserverade” eller när som helst på annat sätt är begränsade, reserveras i den del av ditt konto som fungerar som ett reservkonto.Du kan inte komma åt och använda pengar som finns på reservkontot.

Sätta in eller överföra pengar

Fylla på pengar

För att få elektroniska pengar på ditt konto kan du i enlighet med detta användaravtal:

 • ta emot en betalning till ditt konto från någon annan.Vi kan debitera dig för detta; eller
 • få elektroniska pengar från oss genom att betala oss ett motsvarande belopp.

Du kan få elektroniska pengar från oss genom att:

 • automatiskt använda dina tillämpliga betalningsmetoder för att täcka belopp för de betalningar som du anvisar oss att skicka till andra användare (och de transaktionsavgifter som betalas av dig till oss).; eller
 • manuellt via funktionen ”Lägg till pengar” tillgänglig från ditt konto för att betala oss eller anvisa oss att debitera elektroniska pengar från ditt betalningsalternativ.

Det juridiska ansvaret för genomförandet av en betalning till oss från din betalningsmetodsleverantör vilar med densamma. Vi har ingen kontroll över hur lång tid betalningen till oss tar.

Ta ut pengar

Om du har ett PayPal-saldo kan du ta ut valfritt belopp genom att överföra det till ditt utsedda betalningsalternativ som är kopplat till ditt PayPal-konto, som vi kan tillåta emellanåt.Detta kan innefatta ditt bankkonto, betalkort eller kreditkort, beroende på det land där ditt PayPal-konto är registrerat.

När du anvisar oss att ta ut valfritt belopp från ditt PayPal-saldo kommer vi i enlighet med detta användaravtal att:

 • omvandla de elektroniska pengarna till pengar som vi kan överföra till ditt utsedda betalningsalternativ; och
 • anvisa vår egen bank att överföra pengarna till ditt utsedda betalningsalternativ.

Vi strävar efter att skicka betalningsinstruktionen för överföringar till vår bank i slutet av nästa arbetsdag (“arbetsdag” avser en dag då bankerna i Luxemburg är öppna för allmänheten) om det inte finns några andra förseningar som är föremål för detta användaravtal. Efter att vår bank får vår betalningsinstruktion har vi ingen kontroll över hur lång tid det tar att slutföra betalningen till dig. Vid denna tidpunkt övertar vår bank, din betalningsmetodsleverantör och betalningssystemet som de förlitar sig på ansvaret för att överföra pengarna till din utsedda betalningsmetod, vilket kan påverka den tid det tar för dig att få dina pengar. Vi kan låta dig ta ut pengarna genom att överföra pengarna till:

 • ett kvalificerat bankkonto (där vi gör det tillgängligt) via:
  • en standardöverföring till ditt bankkonto som är kopplat till ditt konto (den här funktionen för uttag/inlösen kallas ibland "överför till bankkonto"); eller
  • en direktöverföring till ditt bankkonto som är kopplat till ditt konto.
   Vi kan låta ovanstående överföringar göras via det betalkort som är kopplat till det bankkontot.
  • ditt Mastercard eller Visa-kort (där vi gör detta tillgängligt).

  Avgifterna gäller för överföringar. Vidare informerar vi dig i förväg om avgifterna varje gång du inleder en sådan överföring.

  Betalningsalternativet (t.ex. bankkonto eller kort) som du begär överföringen till måste vara utfärdat i ditt kontos primära valuta eller en annan valuta som stöds av PayPal för överföringar i landet där du är bosatt.

  Du kan bara överföra PayPal-saldo i ditt kontos primära valuta, om vi inte godkänner något annat. För att kunna överföra PayPal-saldo i en annan valuta måste du omvandla valutan till ditt kontos primära valuta eller så sker omvandlingen åt dig i samband med överföringen. Vår växelkurs för transaktionen kommer att användas.

  Det innebär följande, om du gör en överföring:

  • ett PayPal-saldo som hålls i en annan valuta än ditt kontos primära valuta så debiteras du en avgift för omvandlingen till din primära valuta; och
  • till ett betalningsalternativ (t.ex. bankkonto eller kort) i en annan valuta än ditt kontos primära valuta så debiteras du en avgift för omvandlingen till betalningsalternativets valuta.

  För att skydda dig, våra användare och oss själva från eventuella förluster samt för att följa våra åtgärder mot penningtvätt och andra skyldigheter enligt lag, kan vi fördröja en överföring i vissa situationer, exempelvis om vi behöver bekräfta att du har godkänt överföringen eller om betalningar till ditt PayPal-konto har varit föremål för en återföring (till exempel, som resultat av en chargeback, bankåterföring eller tvist från en köpare). Om vi placerar en begränsning på ditt PayPal-konto, om en betalning är föremål för en reservation eller om ditt konto eller ett kopplat konto har ett underskott i någon valuta medan en överföring från ditt PayPal-konto är utestående, måste du återinitiera överföringen när begränsningen eller reservationen har tagits bort eller hela underskottet har betalats tillbaka.

  Vi kan sätta gränser för dina överföringar och du kan se alla överföringsgränser genom att logga in på ditt PayPal-konto. Du måste följa anvisningarna som vi kommer att meddela dig om eller publicera från tid till annan (vilket vi kan ange i din kontoöversikt) för att ta bort överföringsgränsen.

Hantera dina pengar i flera valutor

När du öppnar kontot är det konfigurerat för användning med kontots primära valuta.

Den primära valutan för ditt konto är svenska kronor (SEK).

Vi kan konfigurera ditt konto ytterligare så att du kan använda det för att lagra pengar och skicka och ta emot betalningar i andra valutor än den primära valutan på ditt konto. Om du har ett PayPal-saldo kan vi låta dig omvandla det till ett saldo i en annan valuta.

Om ditt PayPal-saldo inte är tillräckligt för att täcka beloppet för en betalning som du anvisar oss att göra i en viss valuta, kan vi genomföra en valutaomvandling från ett PayPal-saldo i en annan valuta för att täcka underskottet.Det kan finnas begränsningar för vart du kan skicka betalningar i vissa valutor.

Vi kan låta dig välja sättet på vilket ditt konto behandlar och/eller omvandlar betalningar mottagna i valutor andra än ditt kontos primära valuta. Om du vill ta emot pengar i en annan valuta än ditt kontos primära valuta kan du behöva skapa ett saldo i den valutan eller omvandla pengarna till en annan valuta som vi tillåter dig att reservera.

Betalningar i vissa valutor kan bara tas emot genom automatisk omvandling av pengarna till en annan valuta som vi tillåter dig att reservera.

Om du tar emot en betalning från någon som inte har ett PayPal-konto och betalningen är i en valuta som ditt konto för tillfället inte är konfigurerat för att använda, kan vi automatiskt omvandla det mottagna beloppet till en valuta som kontot är konfigurerat för att använda vid tidpunkten för betalningen.

Se avsnittet Överföra pengar ovan för att se hur överföringar i olika valutor görs.

Om ett av valutasaldona på ditt konto visar att du av någon anledning är skyldig oss pengar, kan vi kvitta det belopp du är skyldig oss genom att dra av det från ditt saldo i en annan valuta eller genom att dra av de belopp du är skyldig PayPal från pengar som du tar emot på ditt konto eller pengar som du försöker ta ut eller skicka från ditt konto, eller ett annat konto, och dra av pengar från eventuella överföringar som du försöker göra. Om du under en 21 dagar lång period har ett PayPal-saldo som visar en skuld till oss som inte är i euro, kan vi omvandla beloppet du är skyldig oss till euro.

Vi kan efter gottfinnande införa gränser för hur mycket pengar du kan omvandla eller för antalet omvandlingar du kan utföra. Du ansvarar för alla risker i samband med att ha flera valutor i ett PayPal-konto.Du får inte hantera eller omvandla valutor för spekulationshandel, valutaomvandlingsarbitrage, omvandlingsoptioner eller någon annan verksamhet som vi primärt anser vara i syfte att tjäna pengar baserat på valutakurser. Vi kan reservera, avbryta eller återkalla en transaktion som vi har fastställt strider mot den här policyn.

Hur vi omvandlar valuta

Om PayPal omvandlar valuta slutförs den till den växelkurs som vi anger för den relevanta valutaväxlingen.

Växelkursen justeras regelbundet och innehåller en tillämpas och behålls av oss på en grundläggande växelkurs för att bilda den kurs som gäller för din valutaomvandling. Den grundläggande växelkursen baseras på kurser inom valutamarknader på omvandlingsdagen eller föregående arbetsdag; eller om så krävs av lagar eller regler, fastställd enligt relevant referenskurs.

Vi kan göra en växelkurs (inklusive vårt ) tillgänglig för din granskning under transaktionen. Om du slutför transaktionen kan den växelkursen gälla för betalningen av transaktionen närhelst den behandlas; eller så kan den kursen gälla endast om betalningen för transaktionen behandlas inom en begränsad tid som anges under transaktionen. Efter den begränsade tiden kan vi använda den exakta växelkursen som gäller när transaktionen behandlas, eller inte genomföra valutaomvandlingen.

Om du har godkänt en betalning under ett faktureringsavtal, och vi utför valutaomvandling för den betalningen, då använder vi den växelkurs som gäller vid den tidpunkt då betalningen behandlas.Växelkursen för varje betalning under ett faktureringsavtal kan variera.

Vi kan ge dig tillgång till verktyget “Valutaomvandlare” (inklusive vår valutaomvandlingsavgift) för att se vilken växelkurs vid transaktioner som kan gälla för vissa valutaomvandlingar. Växelkurser som visas med verktyget ‘Valutaomvandlare’ gäller endast vid den tidpunkt då du använder verktyget och kan komma att ändras.

Alternativ för valutaomvandling

När din betalning finansieras med ett betal- eller kreditkort och PayPal bedömer att valutaomvandling krävs samtycker du till och tillåter oss att omvandla valutan i stället för din betal- eller kreditkortsutfärdare.

Du kan ha rätten att låta kortutfärdaren omvandla valutan för kortbetalningen till den valuta som du använder för att skicka betalningen från ditt PayPal-konto, om tillämpligt för den kortutfärdaren och nätverket.Detta val kan lämnas till dig i olika former, inklusive ett val av vilken valuta som används för transaktionen, om vi eller kortutfärdaren utför omvandlingen eller vilken omräkningskurs som använd för transaktionen, bland annat.Om kortutfärdaren omvandlar valutan fastställer din kordutfärdare valutakursen och vilka avgifter som de kan ta ut.

PayPal kommer alltid att utföra omvandlingen för transaktioner där du använder befintligt saldo eller där ditt kopplade bankkonto är betalningsalternativet.

Om PayPal fastställer att en valutaomvandling krävs för en transaktion som också kräver att ett alternativt betalningsalternativ väljs, kanske du inte separat kan välja om PayPal eller din kortutfärdare ska utföra valutaomvandlingen för betalningen från ditt alternativa betalningsalternativ.

I de fall där valutaomvandling erbjuds av handlaren, och inte av PayPal, vid försäljningstillfället och du väljer att godkänna betalningstransaktionen på basis av handlarens växelkurs och avgifter har PayPal inget ansvar gentemot dig för denna valutaomvandling.

Kontoutdrag och begäran om kontouppgifter

Såvida inte ditt konto är begränsat kan du se och ladda ner ditt PayPal-kontoutdrag genom att logga in på ditt PayPal-konto. Du samtycker till att granska dina transaktioner via din PayPal-kontohistorik istället för att få regelbundna kontoutdrag via e-post.

Viktig information om dina betalningar skickas till dig via e-post och din transaktionshistorik kommer också att uppdateras och finnas tillgänglig när du loggar in på ditt konto. Du kan också komma åt en nerladdningsbar rapport från ditt PayPal-konto.Där visas alla avgifter och andra belopp som debiterats ditt PayPal-konto under den relevanta perioden.Rapporten kommer endast att uppdateras och göras tillgänglig om det har förekommit någon aktivitet på ditt PayPal-konto eller avgifter har debiterats under den relevanta perioden. Vi tillhandahåller transaktionsinformationen på sådant sätt att du kan lagra och återge information i oförändrad form, till exempel genom att skriva ut en kopia.

Vi förbehåller oss rätten att debitera en avgift för att ge dig mer information eller för att tillhandahålla transaktionshistorik och annan information om avgifter på annat sätt, men vi tar inte ut någon avgift för uppgifter som du efterfrågar i god tro när du hävdar att det finns ett fel på ditt PayPal-konto.

Avgifter

Vi debiterar avgifter för våra tjänster som anges på sidan avgifter.

Gå till sidan avgifter .

Angivna avgifter är inklusive gällande moms/skatter. Det kan dock finnas andra skatter eller kostnader som inte betalas via oss eller som påförs av oss.

Du betalar själv mobiltelefonavgifter och eventuella avgifter från din internetleverantör samt liknande eller tillhörande avgifter som uppstår till följd av att du använder våra tjänster.

Vi kan dra våra avgifter från ditt PayPal-saldo.Vi kan dra av våra transaktionsrelaterade avgifter från de belopp vi överför innan dessa pengar krediteras till ditt PayPal-saldo.

Vi ger dig information om de belopp som du tar emot och våra avgifter antingen per e-post eller i din transaktionshistorik (som du kan se om du loggar in på ditt konto).

Om din betalning kräver att du betalar en avgift till oss kan vi ge dig information om avgiften när du ger oss din betalningsinstruktion.

Du kan inte kvitta eller dra av några belopp från våra avgifter.

Vi kan ta ut en avgift för eventuella ytterligare tjänster som vi tillhandahåller utanför detta användaravtal. Vi informerar om avgifterna när du efterfrågar tjänsten.

PAYPALS ANVÄNDARAVTAL

Göra en betalning

Allmänna bestämmelser för att göra en betalning

Din betalningsinstruktion

Vi kan låta dig skicka din betalningsinstruktion till oss på något annat sätt som vi meddelar dig om från tid till annan.Sättet på vilket du anger din betalningsinstruktion kan bero på vilken typ av betalning som du ska göra – till exempel:

 • Om du betalar för ett köp eller gör en donation tillåter många säljare och/eller pengainsamlingar att du ger oss din betalningsinstruktion i en särskild PayPal-betalning eller annan PayPal-insamling som är integrerad på deras webbplats.
 • Du kan använda funktionen ”Skicka pengar” när du loggar in på ditt PayPal-konto för att göra en betalning till någon.

Vi kan kräva att du autentiserar din instruktion (dvs. ger oss den information vi behöver för att vara säkra på att det är du som ger oss instruktioner, t.ex. att du ger oss dina korrekta inloggningsuppgifter – det kan omfatta din e-postadress och lösenord) och loggar in på ditt PayPal-konto för att ge oss din betalningsinstruktion.

Avbryta din betalningsinstruktion

När du har gett oss en betalningsinstruktion kan du inte avbryta den, förutom om det är en betalningsinstruktion enligt ett faktureringsavtal (se nedan för mer information).

Hur lång tid tar min betalning?

Din betalning till en annan användare kommer att lämna ditt konto [inom arbetsdagen] efter att vi får din fullständiga betalningsinstruktion.

Betalningen kommer att lämna ditt konto inom två arbetsdagar om vi får din fullständiga betalningsinstruktion:

 • en dag som inte är en arbetsdag; eller
 • efter följande lokala stängningstider på en arbetsdag för konton registrerade i följande länder: 14.00 i Sverige.

Vi kan låta dig anvisa oss att göra din betalning på ett specifikt senare datum, och då kommer betalningen att lämna ditt konto på det senare datumet.

Andra bestämmelser i detta användaravtal kan göra att ovanstående tidsfrister förlängs.

När vi kan vägra att göra din betalning

Vi kan behandla din betalningsinstruktion som inte slutförd och vi kan vägra att göra din betalning om:

 • du inte har tillräckligt med pengar på ditt PayPal-saldo;
 • vi har anledning att tro att dina kopplade betalningsalternativ inte har tillräckliga medel för att tillhandahålla de pengar som krävs för att göra din betalning;
 • du inte ger oss all obligatorisk information som efterfrågas i relevanta betalnings- eller kassaflöden som vi använder för att få dina betalningsinstruktioner (till exempel, tillräcklig information om mottagaren som kan vi begära och autentisering av din betalningsinstruktion);
 • betalningen överskrider överföringsgränsen vi informerar dig om när du försöker göra betalningen; eller
 • vi har anledning att tro att en begränsad aktivitet har skett i samband med ditt konto eller att du på annat sätt bryter mot detta användaravtal.

När din betalning inte godtas av mottagaren

Om vi tillåter dig att skicka en betalning till någon som inte har ett PayPal-konto kan mottagaren göra anspråk på pengarna genom att öppna ett PayPal-konto.

Om mottagaren redan har ett PayPal-konto kan de vägra att ta emot pengarna.

Om mottagaren vägrar att ta emot pengarna eller inte öppnar ett PayPal-konto och hämtar ut pengarna inom 30 dagar efter det datum då de skickas, återbetalas pengarna (inklusive eventuella avgifter som du har debiterats) till ditt PayPal-konto. Se Återbetalningar till ditt konto för vad som kan hända när ditt PayPal-konto får en återbetalning.

Överföringsgränser

Vi kan efter eget gottfinnande införa gränser för de belopp och värden på betalningar som du kan göra, inklusive pengar du skickar och överför för köp.Du kan se varje överföringsgräns genom att logga in på ditt PayPal-konto. Om du vill ta bort överföringsgränsen måste du följa anvisningarna som vi kommer att meddela dig eller publicera från tid till annan (vilket vi kan beskriva i din kontoöversikt).

Inställning av automatiska avgifter från ditt konto

Betalningar fördröjda av säljaren

När du betalar vissa säljare eller betalar för vissa köp (t.ex. köp som ska fraktas till dig eller som kan uppdateras och slutföras av säljaren), ger du:

 • ett godkännande till säljaren att ta emot din betalning vid ett senare tillfälle; och
 • en anvisning till oss att automatiskt betala säljaren när säljaren begär betalning.

Ditt godkännande förblir vanligtvis giltigt i upp till 30 dagar, men kan gälla längre. Om du har ett saldo kan vi reservera betalningsbeloppet som utestående tills säljaren tar emot din betalning. Om betalningen kräver en valutaomvandling av oss kommer växelkursen för transaktionen att fastställas och tillämpas (som beskrivs i avsnittet Valutaomvandling) vid tidpunkten då betalningen behandlas.

Med ditt godkännande kan säljaren uppdatera betalningsbeloppet innan säljaren tar emot betalningen (för eventuella ändringar kring köpet som du kommer överens om med säljaren, såsom ytterligare skatter/moms, frakt- eller portokostnader eller rabatter). Vi är inte skyldiga att kontrollera eventuella ändringar vid något tillfälle (inklusive vid tidpunkten då betalningen överförs). Vi kan överföra valfritt belopp baserat på ditt godkännande och efter att ha tagit emot anvisningar från säljaren om det slutliga betalningsbeloppet.

Betalningar enligt faktureringsavtal

Du kan använda ett faktureringsavtal för att hantera löpande och automatiska betalningar till samma mottagare. När du ingår ett faktureringsavtal:

 1. godkänner du den namngivna mottagaren för att ta emot betalningar från ditt konto som beslutat av mottagaren (detta kan vara för betalningar av belopp som du är skyldig mottagaren för ett köp av varor eller tjänster under ett separat avtal som du har med mottagaren); och
 2. anvisar du PayPal att betala namngiven mottagare (eller andra mottagare som namngiven mottagare anvisar) när namngiven mottagare begär att PayPal gör din betalning.

Detta gör mottagaren till en "betrodd mottagare" (juridisk term för någon som du informerat oss vara en betrodd mottagare) för alla dina betalningar som görs enligt det faktureringsavtalet, så vi kommer normalt inte att be dig att autentisera (t.ex. logga in) eller godkänna dessa betalningarna när de görs.

Betalningar som görs enligt faktureringsavtalet kan omfatta varierande belopp och genomföras på olika datum. Vi är endast en betalningstjänstleverantör så vi kan inte (och förvänta dig inte att vi kan) veta vad du har eller inte har kommit överens om med mottagaren eller varför mottagaren beslutade att ta emot din betalning. Vi är inte skyldiga att kontrollera eller bekräfta beloppet som mottagaren framlägger till oss i syfte att bearbeta betalningar som görs enligt faktureringsavtalet.

Vi använder flera benämningar på betalningar som kan hanteras via ett faktureringsavtal – bland annat ”automatiska betalningar”, ”abonnemangsbetalningar”, ”återkommande betalningar”, ”referenstransaktioner”, ”förgodkända överföringar” eller ”förgodkända betalningar”.

Du kan när som helst avbryta ditt faktureringsavtal med omedelbar verkan i ditt kontogränssnitt eller genom att kontakta oss. Om en betalning under detta faktureringsavtal är upplagd för betalning innan slutet av nästa arbetsdag, efter att du talat om för oss att avbryta den, kan vi avbryta ditt faktureringsavtal efter att betalningen har gjorts. Om du avbryter ett faktureringsavtal kan du fortfarande vara skyldig mottagaren pengar för varor eller tjänster som du har fått men inte betalat för.

Om vi fastställer att valutaomvandling krävs för en betalning enligt ett faktureringsavtal och vi utför valutaomvandlingen, använder vi den växelkurs (inklusive vår valutaomvandlingsavgift) som gäller vid den tidpunkt då betalningen behandlas. Växelkursen för varje transaktion kan variera.

Återbetalningar till ditt konto

Så här kan återbetalningar ske

Vi kan tillåta mottagaren av din betalning att:

 • vägra att acceptera den; eller
 • besluta att acceptera den och sedan använda vår tjänst för att senare skicka en återbetalning till dig på hela eller någon del av betalningsbeloppet.

Vi återbetalar beloppet för alla avvisade betalningar eller återbetalda betalningar till ditt saldo. Vi återbetalar beloppet för en ej uthämtad betalning till ditt saldo inom 30 dagar efter datumet då du påbörjade betalningen. Om något belopp av någon betalning återbetalas till dig på något av sätten som beskrivs ovan, kan vi omvandla det återbetalda beloppet till dig till antingen:

 • valutan för saldot du använde för den ursprungliga betalningen (innan någon omvandling skedde till den valuta som mottagaren tog emot);
 • den primära valutan på ditt konto; eller
 • amerikanska dollar (öppnar ett saldo åt dig i denna valuta om du inte redan har en).

Om den ursprungliga betalningen du gjorde innefattade en valutaomvandling kommer vi att omvandla det återbetalade beloppet från valutan som togs emot av mottagaren enligt följande:

 • om beloppet återbetalas inom 1 dag efter datumet för den ursprungliga betalningen kommer vi att använda växelkursen gällande vid tidpunkten för den ursprungliga betalningen så du får det ursprungliga beloppet (inklusive valutaomvandlingsavgiften du betalade) i den ursprungliga valutan du konverterade för den ursprungliga betalningen; och
 • om beloppet återbetalas 1 dag efter datumet för den ursprungliga betalningen kommer vi att använda växelkursen gällande vid tidpunkten för omvandlingen av det återbetalade beloppet. Du samtycker till att stå för valutaomvandlingsavgiften för belopp som återbetalas till dig i form av återbetalningar eller nekade betalningar.

Såvida inte annat anges ovan i det här avsnittet, samtycker du till att stå för valutaomvandlingsavgiften för belopp som återbetalas till dig i form av återbetalningar eller nekade betalningar när du omvandlar ett belopp som återbetalas till dig på de sätt som anges ovan. Växelkursen kan tillämpas omedelbart och utan föregående meddelande.

Vi kan också automatiskt överföra det återbetalda beloppet från ditt saldo tillbaka till den betalningsmetod som du använde för den ursprungliga betalningen. Överföringar kan också omfatta en valutaomvandling – se avsnittet Överföra pengar ovan.

Risker vid mottagning av återbetalningar

Det återbetalda beloppet kan vara lägre än ditt ursprungliga betalningsbelopp. Detta kan ske på grund av att:

 • mottagaren skickar dig en återbetalning som är lägre än ditt ursprungliga betalningsbelopp. Eftersom vi endast är en betalningstjänstleverantör kan vi inte veta vilken återbetalning du är berättigad till från den ursprungliga betalningsmottagaren eller varför mottagaren skickade återbetalningen på ett visst belopp; eller
 • variationer i växelkursen.

PayPal ansvarar inte för någon förlust som uppstår till följd av mottagarens beslut att neka eller återbetala din betalning, utom i den omfattningen att en återbetalning som görs av mottagaren är en betalning som utförs felaktigt av PayPal

Vi ansvarar inte för skillnaden mellan värdet av den ursprungliga betalningen och värdet av den resulterande återbetalningen, utom i den omfattningen då återbetalningen är en felaktig betalning (se avsnittet Problemlösning).

Finansiering av din betalning

Val av favoritbetalningsmetod (önskat betalningsalternativ)

Du kan välja en förvald betalningsmetod när du är inloggad på ditt konto. Enligt detta användaravtal används den förvalda betalningsmetoden som standardbetalningsmetod för betalningar som du skickar från ditt konto.

Du kan ange individuella önskade betalningsalternativ för vissa betalningar inom faktureringsavtal.

Särskilda betalningsalternativ

Vissa betalningar kan genomföras med särskilda betalningsalternativ kopplade till ditt PayPal-konto, till exempel handlar-/transaktionsspecifika saldon, presentkort eller andra kampanjbetalningsalternativ.För användning och prioritering av dessa särskilda betalningsalternativ gäller ytterligare regler och villkor mellan dig och oss. Din kontoöversikt kan visa det tillgängliga nominella beloppet i dina särskilda betalningsalternativ som när som helst kan användas för att finansiera kvalificerade betalningar. Detta belopp utgör inte elektroniska pengar, anses inte vara en del av ditt PayPal-saldo och kan inte lösas in mot kontanter. Det representerar endast det belopp i elektroniska pengar som vi erbjuder att utfärda och kreditera till ditt konto vid tidpunkten för (och endast för omedelbar finansiering av) en kvalificerad betalning som lyder under (och endast för perioden som är angiven i) ytterligare regler och användarvillkor för det särskilda betalningsalternativet. Om din betalning från ett särskilt betalningsalternativ återkallas vid ett senare tillfälle av någon anledning, behåller vi det belopp som utgör den del av betalningen som finansierades av det särskilda betalningsalternativet och (förutsett att det särskilda betalningsalternativet inte redan har förfallit) återupptar det särskilda betalningsalternativet.

Finansiering av betalningar du skickar från ditt konto

Vi kommer att skaffa elektroniska pengar för den betalning som du skickar från ditt konto från följande betalningsalternativ, i följande ordning och i den omfattning de är tillgängliga:

 1. Särskilda betalningsalternativ (i förekommande fall för en given transaktion)
 2. Önskat betalningsalternativ (om valt och tillgängligt)
 3. Befintligt PayPal-saldo
 4. Bankkonto (direktöverföring via bankfullmakt)
 5. PayPal Credit (i förekommande fall)
 6. PayPal-märkt betalkort (i förekommande fall)
 7. PayPal-märkt kreditkort (i förekommande fall)
 8. Betalkort
 9. Kreditkort
 10. Bankkonto (eCheck)

PayPals köparskydd

När du köper något från en säljare som godkänner PayPal-betalningar kan du vara berättigad till en återbetalning enligt PayPals köparskydd. I tillämpliga fall ger PayPals köparskydd dig rätt till ersättning för hela inköpspriset för varan plus de ursprungliga fraktkostnaderna som du betalade, om tillämpligt. PayPal fastställer, efter eget gottfinnande, om ditt krav uppfyller villkoren för PayPals köparskydd. PayPals ursprungliga fastställande anses vara slutgiltigt, men du kan ha möjlighet att överklaga beslutet med PayPal om du har ny eller övertygande information som inte är tillgänglig vid tidpunkten för den ursprungliga bestämningen eller om du tror att det uppstod ett fel i beslutsprocessen.

VIKTIGT: du kan behöva returnera varan till säljaren eller annan part som vi anger, som en del av avräkningen av ditt krav. PayPals köparskydd ger dig inte ersättning för de returkostnader som kan uppkomma.

PayPals köparskydd kan gälla när du stöter på följande specifika problem med en transaktion:

 • Du har inte fått din vara från en säljare (kallat krav med beteckningen "vara inte mottagen") eller
 • Du har fått en vara, men varan motsvarar inte det du beställde (kallat krav med beteckningen "skiljer sig väsentligt från beskrivningen").

Om du anser att en transaktion som gjorts via ditt PayPal-konto inte har godkänts av dig, skiljer sig den här typen av krav från PayPals köparskydd och beskrivs nedan som Obehörig transaktion och andra fel.

Transaktioner med QR-kod

Om du köper något från en säljare personligen genom att använda en QR-kod för varor och tjänster från PayPal kan din transaktion vara kvalificerad för PayPals köparskydd.

Krav med beteckningen "vara inte mottagen"

Ditt krav berättigas inte för en återbetalning enligt PayPals köparskydd om det gäller en vara som omfattas av kravet med beteckningen "vara inte mottagen" om:

 • Du hämtar varan själv eller låter någon annan hämta den för din räkning, inklusive om du använder PayPal på en säljares betalningsterminal, förutom i personrelaterade transaktioner med PayPals QR-kod för varor och tjänster
 • Säljaren har tillhandahållit leveransbevis.

Om säljaren visar bevis på att han eller hon har levererat varorna till din adress, kan PayPal fatta beslut till säljarens fördel för en vara som omfattas av kravet "vara inte mottagen" även om du hävdar att du inte har fått varan.

Krav med beteckningen "skiljer sig väsentligt från beskrivningen"

En vara kan skilja sig väsentligt från beskrivningen om:

 • Varan skiljer sig väsentligt från säljarens beskrivning.
 • Du har fått en helt annan vara.
 • Varans skick stämmer inte med beskrivningen. Varan beskrevs till exempel som "ny", men varan har använts.
 • Varan har annonserats som äkta men visar sig vara oäkta (t.ex. förfalskad).
 • Varan saknar större delar eller funktioner och dessa uppgifter inte har framkommit i beskrivningen av varan när du köpte den.
 • Du har köpt ett visst antal varor men har inte tagit emot dem alla.
 • Varan har skadats under frakt.
 • Varan är oanvändbar i sitt mottagna tillstånd och inte har beskrivits som sådan.

Eventuellt betraktas en vara inte enligt beteckningen "skiljer sig väsentligt från beskrivningen" om:

 • Felet i varan beskrevs korrekt av säljaren i varubeskrivningen.
 • Varan har beskrivits korrekt, men du inte vill ha den när du har tagit emot den.
 • Varan har beskrivits korrekt, men den inte uppfyller dina förväntningar.
 • Varan har mindre repor och har beskrivits som "använd".

Varor och transaktioner som inte omfattas av PayPals köparskydd

Betalningar för följande är inte berättigade till ersättning enligt PayPals köparskydd:

 • Fastigheter, inklusive bostadsfastigheter.
 • Finansiella produkter eller investeringar av något slag.
 • Företag (när du köper eller investerar i ett företag).
 • Fordon, inklusive, men inte begränsat till, motorfordon, motorcyklar, fritidsfordon, luftfartyg och båtar, med undantag för privata bärbara, lätta fordon som används för fritidsändamål, till exempel cyklar och hoverboard med hjul
 • Krav med beteckningen "skiljer sig väsentligt från beskrivningen" för helt eller delvis specialanpassade varor (såvida de inte omfattas av kravet "vara inte mottagen") eller varor som hämtats personligen.
 • Donationer och betalning till investeringar på Crowdfunding- och Crowdlending-plattformar.
 • Varor som är förbjudna enligt PayPals policy för godtagbar användning.
 • När det gäller varor som omfattas av krav med beteckningen "vara inte mottagen" som du hämtar själv eller låter någon annan hämta för din räkning, däribland varor som har köpts vid en betalningsterminal, förutom i personrelaterade transaktioner med PayPals QR-kod för varor och tjänster.
 • Industrimaskiner som används för tillverkning.
 • Betalningar till statliga myndigheter (utom för statliga företag) eller handlare som agerar på uppdrag av statliga myndigheter som betalar lika med kontanter, inklusive sparade värdeföremål som presentkort och förbetalda kort.
 • Värdeobjekt som presentkort och förbetalda kort.
 • Hasardspel, spel och/eller alla andra aktiviteter som inbegriper en inträdesavgift och ett pris.
 • Personliga betalningar.
 • Betalningar som görs med PayPal-utbetalningar och massbetalning eller som skickats med ditt PayPal-konto.
 • Betalningar som avser guld (antingen i fysisk form eller börshandlad form), och
 • Köp av varor och tjänster genom Zong, Website Payments Pro eller Virtuell terminal.
 • Artiklar som är avsedda för vidareförsäljning, inklusive enstaka transaktioner eller transaktioner som innehåller flera varor.

PayPal kan, efter eget gottfinnande, automatiskt avsluta eventuella ärenden som rör tvister eller krav som du inkommer med, och som PayPal har anledning att misstänka inte är relaterade till ett köp som omfattas av återbetalning enligt beskrivningen ovan.

Transaktionsberättigande för PayPals köparskydd

För att vara berättigad till PayPals köparskydd måste du uppfylla samtliga av följande krav:

 • Ha ett välskött PayPal-konto.
 • Betala för varan som uppfyller villkoren från ditt PayPal-konto.
 • Försök att kontakta säljaren för att lösa problemet direkt innan du lämnar in ett tvisteärende gällande ett krav i enlighet med PayPals köparskydd via Problemhanteringscenter.
 • Svara på PayPals begäran om dokumentation och annan information inom den tidsram som efterfrågas.
 • Lämna in ett ärende om tvist i Problemhanteringscenter inom 180 dagar från det datum då du skickade betalningen, och följ sedan vår tvistlösningsprocess på nätet.
 • Inte fått ersättning eller gick med på en alternativ lösning för ditt köp med en annan källa.

Vår tvistlösningsprocess på nätet

Om du inte kan lösa ett transaktionsrelaterat problem direkt med en säljare, måste du följa vår tvistlösningsprocess på nätet via Problemhanteringscenter för att lämna in ett ärende gällande ett krav i enlighet med PayPals köparskydd. Du kan också lämna in ett ärende gällande ett krav (steg 2 nedan) genom att ringa oss och tala med en representant. De steg du måste följa beskrivs nedan, och om du inte följer de här stegen kan ditt krav komma att nekas:

Steg 1: Lämna in ett tvisteärende inom 180 dagar från det datum då du gjorde betalningen. Detta kan ge dig möjlighet att inleda en konversation direkt med säljaren om ditt problem med transaktionen som kan bidra till att lösa tvisten. Om du inte kan lösa tvisten direkt med säljaren går du till steg 2. Vi reserverar alla pengar som rör transaktionen på säljarens PayPal-konto tills tvisten har lösts eller avslutats.

Steg 2: Omvandla tvisten till ett krav på återbetalning inom 20 dagar efter att ärendet inleddes, om du och säljaren inte kan komma överens, eller om vi automatiskt avslutar tvisten. Du kan omvandla tvisten till ett krav på återbetalning via Problemhanteringscenter. Säljaren eller PayPal kan också omvandla tvisten till ett krav i detta skede. Om du lämnar in ett krav med beteckningen "vara inte mottagen", kan PayPal komma att be dig att vänta med att omvandla tvisten i minst sju dagar från inlämningsdatumet.

Steg 3: Svara på PayPals begäran om dokumentation eller annan information när du, säljaren eller PayPal har omvandlat tvisten till ett krav på återbetalning. PayPal kan kräva att du tillhandahåller kvitton, utvärderingar av tredje part, polisanmälningsrapporter eller andra dokument som PayPal anger. Du måste svara på de här förfrågningarna inom rimlig tid enligt vår korrespondens med dig.

Steg 4: Följ PayPals leveransförfrågningar inom rimlig tid, om du lämnar in ett krav med beteckningen "skiljer sig väsentligt från beskrivningen". PayPal kan komma att kräva att du på egen bekostnad skickar tillbaka varan till säljaren, PayPal eller en tredje part (som specificeras av PayPal) och tillhandahåller leveransbevis.

Steg 5: PayPal fattar ett slutgiltigt beslut (bl.a. att automatiskt kunna avsluta alla tvister eller krav), efter eget gottfinnande, utifrån kraven på täckning och berättigande som anges ovan, ytterligare information som tillhandahålls under tvistlösningsprocessen på nätet, eller annan information som PayPal bedömer vara relevant och lämplig i förhållande till omständigheterna.

Tvist med oss eller din kortutfärdare

Om du har använt ett betalkort eller kreditkort som betalningsmetod för en transaktion via ditt PayPal-konto och du är missnöjd med transaktionen, kan du ha rätt att bestrida transaktionen med din kortutfärdare. Tillämpliga kortchargebackrättigheter kan vara bredare än de som är tillgängliga för dig under PayPals köparskydd. Om du till exempel bestrider en transaktion med din kortutfärdare, kan du få tillgång till belopp som du har betalat för otillfredsställande varor, även om de inte uppfyller kraven för skydd enligt krav mot oss med beteckningen "skiljer sig väsentligt från beskrivningen".

Du måste välja om du ska inleda en tvist med PayPal enligt PayPals köparskydd, eller inleda tvisten med din kortutfärdare. Du kan inte driva frågan hos båda samtidigt och söka dubbel ersättning. Om du inleder en tvist eller lämnar ett krav hos oss, och du samtidigt driver en tvist om samma transaktion med din kortutfärdare, avslutar vi din tvist eller ditt krav hos oss. Det här påverkar inte tvisten med din kortutfärdare. Om du gör en tvist med din kortutfärdare kan du heller inte inleda en tvist eller ett krav hos oss senare.

Om du väljer att inleda en tvist om en transaktion med PayPal, och vi fattar ett beslut till din nackdel, kan du lämna in tvisten hos din kortutfärdare senare. Om PayPal inte fattar något slutgiltigt beslut om ditt krav förrän efter att din kortutfärdares tidsfrist för att lämna in en tvist har löpt ut, och du på grund av vår försening får tillbaka mindre än det totala beloppet du skulle ha haft rätt till från kortutfärdaren, kommer vi att återbetala dig för återstoden av din förlust (minus eventuella belopp du redan har tagit emot från säljaren eller kortutfärdaren).

Innan du kontaktar din kortutfärdare, eller lämnar in en tvist hos PayPal, bör du kontakta säljaren för att försöka lösa problemet i enlighet med säljarens returpolicy.

PAYPALS ANVÄNDARAVTAL

Ta emot betalningar

Allmänna bestämmelser för att ta emot betalningar

PayPal kan låta vem som helst (med eller utan ett konto) göra en betalning som leder till utfärdande eller överföring av elektroniska pengar till ditt konto.

Genom att integrera (inklusive genom att redan ha integrerat) en funktion som är avsedd att tillåta betalare som inte har ett PayPal-konto att skicka en betalning till ditt PayPal-konto på din betalningslösning/plattform på nätet godkänner du alla ytterligare villkor för användning av den funktion som PayPal gör tillgänglig för dig på alla sidor på PayPals eller Braintrees webbplats (inklusive sidor för utvecklare och vår sida Juridiska villkor) eller plattform på nätet. Sådana ytterligare villkor inkluderar PayPals avtal för alternativa betalningsmetoder.

Mottagande av en betalning på ditt konto är inte detsamma som att pengarna är tillgängliga att använda. Ett meddelande om att en betalning har skickats till dig är inte detsamma som att du har mottagit elektroniska pengar på ditt konto såvida du inte har godkänt betalningen.

Vi kan emellanåt låta dig att ta emot betalningar i valfri valuta som stöds av vår tjänst.

Där du (istället för PayPal) vid försäljningstillfället erbjuder betalaren en valutaomvandling av ett belopp som du tar emot via PayPal, ska du meddela köparen om växelkursen och eventuella avgifter som kommer att tillämpas på betalningstransaktionen. PayPal har inte något ansvar inför köpare där du har underlåtit att informera köparen om växelkursen och avgifter. Du bekräftar att om du inte meddelar köparen växelkursen och avgifterna kan detta utgöra ett lagbrott från din sida.

Varje betalning som skickas till dig kan bli föremål för en återföring, betalningsgranskning, begränsning, reserv eller reservation som tillåtet enligt det här användaravtalet.

Mottagningsgränser

Vi kan efter eget gottfinnande införa gränser för de belopp och värden på betalningar som du kan ta emot, inklusive pengar du tar emot för köp. Om du vill ta bort mottagningsgränsen måste du följa anvisningarna som vi kommer att meddela dig om eller publicera från tid till annan (vilket vi kan beskriva i din kontoöversikt).

Ny kassalösning

Vår nya kassalösning består av:

 • vår specialanpassade kassafunktion i din kassa/plattform på nätet, som gör det möjligt för en köpare med eller utan ett konto att skicka en betalning till ditt konto och
 • vårt stödjande bedrägeriverktyg (Fraud Tool).

Vi kan erbjuda dig alla delar eller alla kombinationer av delar av kassalösningen. Om vi erbjuder dig den nya kassalösningen och du väljer att använda den, samtycker du utöver detta användaravtal till följande ytterligare villkor som gäller följande funktioner:

· PayPals avtal för alternativa betalningsmetoder, när du använder vår APM-funktion som en del av kassalösningen, och

· PayPals avtal för tjänster för kortbetalning på nätet när du använder:

· våra avancerade kreditkorts- och betalkortsbetalningar som en del av kassalösningspaketet

· bedrägeriskydd som en del av kassalösningen.

Avgifter som kan anges i PayPals avtal för alternativa betalningsmetoder (PayPal Local Payment Methods Agreement) och PayPals avtal för kortbetalningstjänster på nätet (PayPal Online Card Payment Services Agreement) gäller inte för din användning av den nya kassalösningen. I stället tillämpas våra särskilda avgifter för att använda den nya kassalösningen.

Regler om tilläggsavgifter

PayPal uppmuntrar inte tilläggsavgifter eftersom det är en affärssed som kan straffa konsumenterna, skapa onödig förvirring och leda till att fler inte genomför köpet.

Du får endast debitera extra avgifter för användning av våra tjänster i enlighet med gällande lagstiftning och inte överstiger tilläggsavgifter som du använder för användning av andra betalningsmetoder.

Om du debiterar köparen en extra avgift ska du, inte vi, informera köparen om den begärda avgiften.Vi ansvarar inte inför köpare där du har underlåtit att informera köparen om eventuell tilläggsavgift.Du bekräftar att du är medveten om att du kan begå en brottslig handling om du påför tilläggsavgifter och/eller underlåter att informera köparen om eventuella extraavgifter.

Presentation av PayPal

Som betalningsmetod eller märke måste du behandla PayPal minst lika väl som alla andra betalningsmetoder som erbjuds på dina försäljningsställen, inklusive dina webbplatser eller mobilappar. Detta omfattar minst likvärdig eller väsentligen liknande:

· placering av logotyp

· placering på en betalningsterminal

· behandling när det gäller betalningsflöde, villkor, förhållanden, begränsningar eller avgifter, i varje fall jämfört med andra märken och betalningsmetoder i dina betalningsterminaler.

I kommunikationen till dina kunder eller i offentlig kommunikation får du inte misskreditera PayPal som betalningsmetod eller uppvisa en preferens för andra betalningsmetoder i förhållande till PayPal.

Skatter och informationsrapportering

Det är ditt ansvar att fastställa vilka eventuella skatter som tillämpas på de betalningar du gör eller tar emot, och det är ditt ansvar att beräkna, hämta in, rapportera och betala in korrekt skatt till vederbörande skattemyndighet. Vi har inget ansvar att fastställa huruvida det finns skatter som gäller din transaktion och inte heller för att beräkna, inhämta, rapportera eller betala in skatter som uppkommer i samband med någon transaktion. Som en banktjänsteleverantör gäller ingen moms för PayPal-tjänster inom EU.

Din återbetalningspolicy och sekretesspolicy

Du måste publicera en återbetalnings- och returpolicy samt en sekretesspolicy.

Betalningar i butik och transaktioner med QR-kod

Om du godkänner PayPal betalningar i din fysiska butik måste du meddela det totala beloppet för transaktionen till kunden innan den sker. Du kan bara debitera kundens konto för transaktioner som de har godkänt. Du måste också förse kunder med ett fysiskt kvitto om de ber om ett. Du samtycker till att alla transaktioner som du gör ska ha en korrekt och sann beskrivning av de varor och tjänster som köps.

Om du använder en QR-kod för att ta emot betalningar i din fysiska butik måste du använda en QR-kod som är avsedd för transaktioner av varor och tjänster. Du får inte heller använda QR-koder för transaktioner personligen som metod för att ta emot betalning för varor och tjänster som uppstår på nätet. För eventuella köpare krav som rör QR-kod transaktioner kan du behöva förse oss med alternativa bevis på leverans, eller sådan ytterligare dokumentation eller information om transaktionen.

Marknadsplatssäljare

Om du är säljare på en marknadsplats eller via en tredjepartsapplikation där PayPal erbjuds måste du följa alla regler som gäller för marknadsplatsens eller tredjepartsapplikationens köparskydd för försäljning som du gör via det forumet. Sådana skydd kan kräva att du vidtar vissa åtgärder och kan påverka hur krav behandlas.

Om du har godkänt att eBay använder ditt konto för att betala belopp som du är skyldig eBay eller köparen (vad fallet än må vara) enligt villkoren för eBays lösningsprocess (“eBays tillbörliga belopp”) och eBay har meddelat oss om kravet. Du anvisar oss att behandla betalningar för eBays alla tillbörliga belopp från ditt PayPal-konto till eBay eller köparen (vad fallet än må vara) enligt eBays anvisningar till oss. Vi kan behandla din betalningsinstruktion för alla eBays angivna tillbörliga belopp som avbruten om vi beslutar att kravet skulle ha beslutats till din fördel om det hade inletts som ett krav hos oss. Du kan också avbryta denna instruktion genom att kontakta oss. Alla krav som lämnats in direkt till eBay styrs enbart av eBays policy. Villkoren för PayPals säljarskydd omfattar inte dig för krav som inletts av dina köpare direkt med eBay.

Godkännande av betalningar enligt faktureringsavtal

Om vi tillåter dig att ta emot betalningar från en betalare inom ett faktureringsavtal, när du presenterar en betalningsförfrågan till oss enligt det faktureringsavtalet, då måste du:

 • garantera till oss att de belopp du presenterar är överenskomna och har samtycke hos den betalare vars konto debiteras (inklusive ändringar av dessa belopp) och att du informerar betalaren om debiteringen innan den görs; och
 • godkänna att du kommer att meddela betalaren minst fyra veckor i förväg om beloppet de drar, om detta belopp har ökat på ett sådant sätt att betalaren inte rimligen kan ha förväntat sig att betala ett sådant belopp, med beaktande av betalarens tidigare utgiftsmönster och omständigheterna kring betalningen och att du är ersättningsskyldig till oss för alla återbetalningar av den betalningen i enlighet med detta användaravtal.

Återbetalningar och återföringar av betalningar

När du tar emot en betalning kan den återbetalas eller återföras. Vi kan låta dig skicka en återbetalning till betalaren. Vi kan genomföra en återföring av din betalning under vissa omständigheter. Se resten av det här avsnittet för mer information.

Återbetalningar

Du är ensam (och PayPal är inte) ansvarig för:

 • dina juridiska och kontraktsenliga skyldigheter gentemot betalaren för alla belopp du återbetalar betalaren; och
 • varje skillnad mellan kostnaden för betalaren att göra den ursprungliga betalningen och värdet av beloppet som återbetalas till betalaren (till exempel till följd av variationer i växelkursen) utom i den omfattningen att återbetalningen är en inkorrekt betalning (se avsnittet om Problemlösning).

  Se våra avgifter för information om de avgifter som du har betalat till oss som mottagare av den ursprungliga betalningen som vi behåller när du använder den särskilda återbetalningsfunktionen för kommersiella transaktioner på ditt PayPal-konto, som vi kan tillåta emellanåt. förutom i den mån återbetalningen är en felaktig betalning (se avsnittet om att Poblemlösning).

Återkallanden

Om du får en betalning på ditt konto är du oss skyldig hela beloppet för betalningen och våra förluster som uppkommit till följd av behandlingen av betalningen.Det kan omfatta vårt ansvar (inklusive eventuella avgifter, kostnader och påföljder) mot en tredje part (inklusive betalaren och betalarens leverantör av betalningsalternativ).

En återföring sker när vi utövar vår rätt till att avsätta ovanstående belopp från ditt konto under avsnittet Ersättning för ditt ansvar i detta användaravtal. Om ditt PayPal-saldo för en viss valuta är otillräckligt för att täcka beloppet som du är skyldig oss i den valutan, kan vi genomföra en valutaomvandling från ett PayPal-saldo i en annan valuta för att täcka underskottet och du kommer att debiteras för valutaomvandlingen. Detta innebär att om du t. ex. är säljare kan belopp av betalningar som tagits emot på ditt konto kan tas bort från ditt konto när du har levererat varor eller tjänster som sålts.

Ett återkallande kan ske när:

 • vi ersätter betalaren för ett krav som betalaren har ställt mot dig enligt PayPals köparskydd.
 • vi kompenserar betalaren eller betalarens betalningsalternativleverantör (eller båda) eftersom vi har fått ett krav från betalaren eller dennes betalningsalternativleverantör på betalningsbeloppet under återbetalningsprocessen som används av den betalningsalternativleverantören.

Till exempel:

 • om betalaren använde ett kort för att finansiera betalningen till dig kan betalaren gå vidare med en ”chargeback” hos kortutfärdaren. Kortutfärdaren, och inte vi, avgör om betalaren är framgångsrik när de går vidare med en chargeback. Du hittar mer information om chargebacks i vår ”Guide om chargebacks”, som finns i PayPals säkerhetscenter och avsnittet benämnt ”Sälja tryggt”. PayPals säkerhetscenter är tillgängligt via PayPals webbplats. Vi debiterar dig en avgift för att ta emot ett chargeback-krav.
 • Om betalaren använde ett bankkonto för att finansiera betalningen kan betalaren eller banken gå vidare med ett bankåterkallande.

Det belopp som begärs kan vara större än det ursprungliga beloppet som du tog emot på grund av variationer i växelkursen mellan tidpunkten för betalning och tidpunkten för kravet.

 • vi kan behöva kompensera din betalare när de hävdar att det varit problem med deras betalning (inklusive att betalningen var obehörig eller felaktig eller att deras betalning enligt faktureringsavtal inte förväntades) – se Problemlösning.

Påverkan av PayPals köparskydd på säljare

Du bör läsa vår Policy för köparskydd och, om du säljer varor och tjänster till köpare med PayPal-konton i andra länder än ditt eget, bör du också känna till köparskyddet som gjorts tillgängligt av PayPal för köpare i dessa länder då deras rättigheter enligt dessa program kan påverka dig som säljare. Du kan hitta information om PayPals köparskydd på sidan Juridiska villkor genom att välja köparens plats högst upp på sidan och läsa den motsvarande policyn för köparskydd som anges på sidan eller i motsvarande användaravtal.

Om du nekas ett krav enligt PayPals köparskydd i något land:

 • Du måste ge upp hela inköpspriset för varan plus den ursprungliga fraktkostnaden. I vissa fall kanske du inte får tillbaka varan.
 • Du kommer inte att få en återbetalning av de PayPal-avgifter som du har betalat i samband med försäljningen.
 • Om kravet som omfattar varan som mottogs hade beteckningen "skiljer sig väsentligt från beskrivningen" kan du kanske inte få tillbaka varan, eller så kan du behöva godkänna att få tillbaka varan och dessutom betala returkostnader.
 • Om kravet som omfattar varan som mottogs hade beteckningen "skiljer sig väsentligt från beskrivningen" och gäller en vara som du har sålt och som är förfalskad, måste du genomföra en fullständig återbetalning till köparen och du kanske inte får tillbaka varan.

Om du godkänner PayPal-betalningar från köpare för varor eller tjänster som du säljer via eBay, behöver du läsa och förstå eBays pengarna tillbaka-garanti. Om du inte väljer bort detta genom att ringa eBay, kommer PayPal att betrakta eBays beslut till fördel för dina köpare i enlighet med den garantin och låta dem utgöra en grund för att återkalla en PayPal-betalning som gjorts till dig. Om saldot på ditt kontantkonto/ditt företagskonto för PayPal inte räcker för att täcka beloppet kan vi:

 • lägga en reservation på ditt PayPal-konto tills tillräckligt med pengar blir tillgängliga på ditt PayPal-konto för att täcka beloppet eller
 • skapa ett underskott på ditt PayPal-konto.

PayPals säljarskydd

Berättigande till återbetalning

Om du säljer något till en köpare och transaktionen senare bestrids eller återkallas enligt Återföringar, chargebacks och krav kan du vara berättigad till återbetalning enligt PayPals säljarskydd. PayPals säljarskydd berättigar dig att behålla hela köpbeloppet när det kan tillämpas. Det finns ingen gräns för antalet betalningar som kan återbetalas. Genom att gå till sidan transaktionsdetaljer på ditt PayPal-konto kan du se om din transaktion är berättigad till PayPals säljarskydd eller inte.

PayPals säljarskydd kan gälla när en köpare hävdar att:

 • De inte har godkänt eller fått något i utbyte mot pengar som har skickats från deras PayPal-konto (kallat krav med beteckningen "Obehörig transaktion") och den obehöriga transaktionen sker i en miljö där PayPal är värd eller
 • De har inte fått varan från dig (så kallat krav avseende "vara inte mottagen").

PayPal säljarskydd kan också gälla när en transaktion återkallas på grund av en lyckad chargeback av en köpare eller när en bankfinansierad betalning återkallas av köparens bank.

I det här avsnittet beskriver vi PayPals säljarskydd när det är tillämpligt för dig, men du bör även känna till Inverkan av PayPals köparskydd på säljare.

Grundläggande krav

För att vara berättigad till PayPals säljarskydd måste alla följande grundläggande krav uppfyllas, samt eventuella ytterligare krav som är tillämpliga:

 • Den primära adressen på ditt PayPal-konto måste vara i Sverige.
 • Objektet måste vara en fysisk, materiell vara som kan levereras, med undantag för varor som omfattas av ytterligare krav för immateriella varor. Transaktioner som inbegriper varor som du levererar personligen i samband med betalning som gjorts i din fysiska butik kan också vara berättigade till PayPals säljarskydd så länge köparen betalat för transaktionen personligen genom att använda en QR-kod för PayPal-varor och -tjänster.
 • Du måste skicka varan till leveransadressen på sidan för transaktionsdetaljer i ditt PayPal-konto för transaktionen. Om du först skickar varan till mottagarens leveransadress på sidan för transaktionsdetaljer, men varan senare omdirigeras till en annan adress, kommer du inte att vara berättigad till PayPals säljarskydd. Vi rekommenderar därför att du inte använder en leveranstjänst som arrangeras av köparen, så att du kan skicka in giltiga fraktbevis och leveransbevis.
 • Leveransskyldigheten gäller inte kvalificerade transaktioner som inbegriper varor som du levererar personligen, förutsatt att du samtycker till att förse oss med alternativa bevis på leverans, eller sådan ytterligare dokumentation eller information om den transaktion som vi kan begära.
 • Du måste svara på PayPals begäran om dokumentation, samt annan information inom rimlig tid, enligt vad vi efterfrågar i vår e-postkorrespondens med dig, eller i vår korrespondens med dig via Problemhanteringscenter. Om du inte svarar på PayPals begäran om dokumentation och annan information inom den efterfrågade tidsramen, finns det risk för att du inte blir berättigad för PayPals säljarskydd.
 • Om försäljningen omfattar förbeställda varor eller varor som tillverkas på beställning, måste du skicka iväg försändelsen inom den tidsram som du har angett i förteckningen. I annat fall rekommenderar vi att du skickar alla varor inom 7 dagar efter att du har tagit emot betalningen.
 • Tillhandahåll fraktbevis eller leveransbevis.
 • Betalningen måste vara märkt "berättigad" eller "delvis berättigad" vid obehöriga transaktionskrav, eller "berättigad" när det gäller ett krav med beteckningen Vara inte mottagen, för PayPals säljarskydd, på sidan "Transaktionsdetaljer".
 • Du måste godkänna en betalning från ett enda PayPal-konto för köpet (delvis betalning och/eller avbetalning räknas inte).

PayPal fastställer, efter eget gottfinnande, om ditt krav uppfyller villkoren för programmet för säljarskydd. PayPal fattar ett beslut efter eget gottfinnande, baserat på täckning och behörighet samt all information eller dokumentation som tillhandahållits under rekonstruktionprocessen eller annan information som PayPal bedömer vara relevant och lämplig under omständigheterna.

Ytterligare krav för Vara inte mottagen

För att vara berättigad till PayPals säljarskydd i samband med en köpares krav med beteckningen Vara inte mottagen, måste du uppfylla såväl de grundläggande kraven som följande ytterligare krav:

 • När en köpare ansöker om chargeback hos utfärdaren för en betalkortsfinansierad transaktion, måste betalningen märkas som "berättigad" för PayPals säljarskydd på sidan Transaktionsdetaljer.
 • Du måste tillhandahålla leveransbevis enligt beskrivningen nedan.

Ytterligare krav för immateriella varor

För försäljning av immateriella varor och tjänster som uppfyller villkoren för PayPals säljarskydd, måste försäljningen uppfylla såväl de grundläggande kraven som följande ytterligare krav:

 • Krav på integrering
 • Om du har integrerat en PayPal Checkout-produkt, måste du använda den senaste versionen av den produkten om du godkänner betalningar direkt via en webbplats eller en mobiloptimerad webbplats eller
 • Se till att du skickar sessionsinformation till PayPal vid betalning om du är integrerad hos PayPal via en tredje part, eller om du har en inbyggd appintegrering.
 • Andra krav på integration kan tillkomma beroende på din affärsmodell. Vi meddelar dig om de här kraven i förväg, vid behov.
 • Om transaktionen är en betalning för digitala varor eller licenser för digitalt innehåll måste du ha betalat Standardtransaktionsavgifter för försäljning (gäller inte betalningar för andra immateriella varor).
 • Levererat varan och skicka leveransbevis eller leverans av immateriella varor.

Upprätta leveransbevis eller fraktbevis

Fysiska varor

Följande måste anges:

Fraktbevis

Leveransbevis

Dokument på nätet eller i pappersform från en speditör som innehåller:

 • Fraktdatum
 • En adress till mottagaren som stämmer överens med leveransadressen på sidan för Transaktionsdetaljer eller
 • En adress till mottagaren som minst visar ort/delstat, ort/land eller postnummer (eller internationell motsvarighet).

Dokument på nätet eller i pappersform från en speditör som innehåller:

 • Leveransdatum och statusen "levererad"
 • En adress till mottagaren som stämmer överens med leveransadressen på sidan Transaktionsdetaljer
 • En adress till mottagaren som minst visar ort/delstat, ort/land eller postnummer (eller internationell motsvarighet).
 • Signaturbekräftelse när hela beloppet (inklusive leverans och skatter) överskrider beloppet (baserat på valutan för betalningen) som anges i . Signaturbekräftelsen är en handling på nätet som kan ses på speditörens webbplats och som anger att mottagningen av varan har bekräftats.

Viktigt: Ditt val av transportföretag och leveransalternativ med det transportföretaget kan ha stor inverkan på din förmåga att uppfylla kraven på fraktbevis. Se till, särskilt vid leverans av varor internationellt, att transportföretaget kan tillhandahålla en bekräftelse på att varan är "levererad" till rätt adress, annars finns det risk för att ditt krav på säljarskydd kan komma att nekas.

Immateriella varor

Följande måste anges som leveransbevis för immateriella varor:

Transaktioner med QR-kod

Följande måste anges som fraktbevis eller leveransbevis:

När det gäller immateriella eller digitala varor innebär leveransbevis övertygande bevis på att varan har levererats eller att inköpsordern har uppfyllts. Övertygande bevis kan t.ex. vara ett system med dokumentation som visar det datum då varan skickades och att det antingen:

 • Skickas elektroniskt till mottagaren, innehållandes mottagarens adress (e-postadress, IP-adress osv.), vid behov, eller
 • Mottagaren har tagit emot eller fått åtkomst

För eventuella köpare krav som rör transaktioner med QR-kod kan du behöva förse oss med alternativa bevis på leverans, eller sådan ytterligare dokumentation eller information om transaktionen.

Icke berättigade varor och transaktioner

Din försäljning är inte berättigad till återbetalning enligt PayPals säljarskydd om:

 • Köparen hävdar (antingen med oss eller hans eller hennes kortutfärdare) att varan du skickade inte motsvarar varan som beställdes (kallat krav med beteckningen "skiljer sig väsentligt från beskrivningen").
 • Det rör sig om en vara som PayPal fastställer, efter eget gottfinnande, är en förfalskad vara.
 • Det rör sig om en vara som du levererar personligen, inklusive i samband med en betalning som gjorts i din fysiska butik, såvida köparen inte betalat för transaktionen personligen genom att använda en QR-kod för varor och tjänster från PayPal.
 • Det rör sig om försäljning som inte behandlas antingen via en köpares PayPal-konto eller en PayPal-kassatransaktion som en gäst utför. Till exempel om betalningen har tagits emot som en direkt kortbetalning (inklusive via Zong eller virtuell terminal (om tillgänglig)) kan den inte omfattas av täckning.
 • Den omfattar varor som motsvarar kontanter, däribland presentkort.
 • Det rör sig om en donation.
 • Det rör sig om köp av en finansiell vara eller investering av något slag.
 • Det innebär att en privat betalning har skickats.
 • Det rör sig om en betalning som görs med PayPal utbetalningar och massbetalning.
 • Varan är ett fordon, inklusive, men inte begränsat till, motorfordon, motorcykel, fritidsfordon, flygplan eller båt.
 • Betalningar som avser guld (antingen i fysisk form eller i börshandlad form).

Handlartaxa

Status för Handlartaxa är föremål för berättigande, tillämpning och godkännande av oss. Fastställs från fall till fall, inklusive men inte begränsat till följande kriterier: kvalificerande månadsförsäljningsvolym, genomsnittlig kundvagnsstorlek och ett välskött konto.

För att kunna ansöka om (och behålla) vår volymbaserade differentierade status med handlartaxa måste ditt konto:

 • alltid vara välskött och inte under utredning; samt
 • ha tagit emot ett belopp högre än taket på nivå 1 (i den ursprungliga valutan på ditt konto) i betalningar för kommersiella transaktioner under den senaste kalendermånaden.

Vi kan när som helst nedgradera ditt konto till standardtaxa om:

 • ovanstående villkor är inte uppfyllda;
 • det finns olösta chargebacks mot PayPal-konto; eller
 • du bryter mot någon av våra regler om avgifter.

Om vi nedgraderar ditt konto måste du ansöka till oss igen för ditt konto för att få statusen Handlartaxa.

Du kan ansöka om att få handlartaxa med hjälp av det särskilda ansökningsformuläret online när du är inloggad på ditt konto. Om din ansökan avslås kan du bara skicka in en annan ansökan efter trettio dagar.

Handlartaxor gäller inte för kommersiella transaktioner som tagits emot via funktioner som tillhandahålls enligt villkoren i PayPals kortbetalningstjänster på nätet.

PAYPALS ANVÄNDARAVTAL

BEGRÄNSADE AKTIVITETER OCH RESERVATIONER

Förbjudna aktiviteter

I samband med din användning av våra webbplatser, ditt PayPal-konto, PayPal-tjänsterna, eller i samband med din interaktion med PayPal, andra PayPal-kunder eller tredje part får du inte:

 • Bryta mot det här användaravtalet, PayPals policy för godtagbar användning, verksamhetsavtal (Commercial Entity Agreements) (om de gäller dig) eller andra avtal mellan dig och oss;
 • Bryta mot lagar, regelverk, förordningar eller bestämmelser (till exempel de som reglerar finansiella tjänster, konsumentskydd, illojal konkurrens, diskriminering eller vilseledande marknadsföring;
 • Inkräkta på PayPals eller tredje parts copyright, patent, varumärke, företagshemlighet eller andra immateriella rättigheter, eller på rätten till offentlighet eller integritet;
 • Sälja förfalskade varor;
 • Agera på ett sätt som är obscent, ärekränkande, smädande, utgör olaga hot eller olaga trakasseri;
 • Tillhandahålla falsk, felaktig eller missvisande information;
 • Skicka eller ta emot pengar som vi rimligen kan anta utgöra potentiellt bedrägeri eller obehörig användning;
 • Vägra att samarbeta vid en undersökning eller tillhandahålla bekräftelse av din identitet eller av information du tillhandahåller oss;
 • Försöka att ”sälja samma sak två gånger” under en tvist genom att ta emot eller försöka ta emot pengar från både PayPal och säljaren, banken eller kortutfärdaren för samma transaktion;
 • Kontrollera ett konto som är kopplat till ett annat konto som har använts vid någon av dessa begränsade aktiviteter;
 • Sköta din verksamhet eller använda PayPal-tjänsterna på ett sätt som medför eller kan leda till;
  • klagomål;
  • begäran från köpare (inkomna till oss eller kortutfärdare) att upphäva betalningar som gjorts till dig.
  • avgifter, böter, påföljder eller annat ansvar eller förluster för PayPal, andra PayPal-kunder, tredje part eller dig;
 • Använda ditt PayPal-konto eller PayPal-tjänsterna på ett sätt som PayPal, Visa, Mastercard, American Express, Discover eller något annat nätverk för elektronisk överföring av pengar rimligen anser vara ett missbruk av kortsystemet eller en överträdelse av en kortsammanslutning eller nätverksregler;
 • Låta ditt PayPal-konto ha ett saldo som motsvarar ett belopp som du är skyldig oss;
 • Ge dig själv ett kontantförskott från ditt kreditkort (eller hjälpa andra att göra det);
 • Få tillgång till PayPal-tjänsterna från ett land som inte finns med på vår lista över tillåtna länder;
 • Vidta någon åtgärd som medför en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på våra webbplatser, programvara, system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av PayPal-tjänsterna) som drivs av oss eller på uppdrag av PayPal-tjänsterna;
 • Underlätta för virus, trojaner, skadliga program, maskar eller andra datorprogram som försöker eller kan skada, störa, fördärva, missbruka, negativt påverka, i hemlighet fånga upp eller tillägna sig eller få obehörig åtkomst till system, data eller information eller PayPal-tjänsterna;
 • Använda ett anonymiserande proxy, en robot, spindel, annan automatisk enhet eller manuell process för att övervaka eller kopiera våra webbplatser utan föregående skriftligt tillstånd; eller använda någon enhet, programvara eller rutin för att förbigå förbi våra rubriker för robotexkludering;
 • Störa eller avbryta, eller försöka störa eller avbryta, våra webbplatser, programvaror, system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av PayPal-tjänsterna) som drivs av oss eller för vår räkning, någon av PayPal-tjänsterna eller andra användares användning av någon av PayPals tjänster.
 • Vidta någon åtgärd som kan leda till att vi förlorar någon av de tjänster som tillhandahålls av våra internetleverantörer, betalningshanterare eller andra leverantörer eller tjänsteleverantörer;
 • Använd PayPal-tjänsterna för att testa kreditkortsbeteenden;
 • Kringgå någon PayPal-policy eller beslut om ditt PayPal-konto, såsom tillfälliga eller obegränsade avstängningar eller andra kontoreservationer, begränsningar eller restriktioner, inklusive men inte begränsat till följande åtgärder: försök att öppna nya eller fler PayPal-konton när ett konto har ett underskott eller har begränsats, spärrats eller på annat sätt inskränkts; öppna nya eller fler PayPal-konton med hjälp av information som inte är din egen (t.ex. namn, postadress, e-postadress osv.); eller använda någon annans PayPal-konto; eller
 • Trakassera och/eller hota våra anställda, ombud eller andra användare.
 • Missbruka (som köpare eller säljare) vår webbprocess för tvistlösning och/eller PayPals köparskydd;
 • Orsaka att vi får ta emot ett oproportionerligt antal krav som avslutats till fördel för anmälaren avseende ditt PayPal-konto eller din verksamhet;
 • Ha en kreditvärdighet från ett kreditupplysningsföretag som visar att din användning av PayPal-tjänsterna är behäftad med en hög risknivå;
 • Använda ett kreditkort med ditt PayPal-konto för att ge dig själv ett kontantförskott (eller hjälpa andra att göra det);
 • Avslöja eller distribuera annan användares uppgifter till tredje part, eller använda dessa uppgifter i marknadsföringssyften utan användarens uttryckliga tillstånd;
 • Skicka oönskade e-postmeddelanden till en användare eller använda PayPal-tjänsterna för att ta emot betalningar för att skicka, eller hjälpa till att skicka, oönskade e-postmeddelanden till tredje parter;
 • Kopiera, reproducera, kommunicera till tredje part, ändra, modifiera, skapa avledande verk, visa offentligt eller rama in innehåll från PayPals webbplatser utan vårt eller någon annan tredje parts skriftliga samtycke;
 • Avslöja ditt/dina kontolösenord för någon annan, inte heller får du använda någon annans lösenord. Vi åtar oss inget ansvar för förluster som du ådrar dig, inklusive och utan begränsning, orsakade av att någon annan person använder ditt konto till följd av missbruk av lösenord;
 • Vidta, eller underlåta att vidta, eller försöka vidta eller underlåta att vidta, annan åtgärd som kan påverka funktionen hos PayPal-tjänsten eller aktiviteter som utförs av oss som en del av PayPal-tjänsten eller på annat sätt än vad som är förenligt med detta användaravtal;
 • Begära eller skicka en personlig transaktionsbetalning för en handelstransaktion;
 • Tillåta att din användning av PayPal-tjänsten utgör en risk för PayPal så att PayPal inte kan uppfylla sina skyldigheter att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorister samt andra föreskrivna skyldigheter (inklusive, utan begränsning, där vi inte kan verifiera din identitet eller där du underlåter att utföra de steg som krävs för att upphäva din gräns för att skicka, ta emot eller överföra pengar eller där du utsätter PayPal för risken att dömas till regleringsböter från europeiska, amerikanska eller andra myndigheter för behandlingen av dina transaktioner);
 • Integrera eller använda någon av PayPal-tjänsterna utan att helt följa alla obligatoriska krav som kommuniceras i guider för integrering och för programmerare eller i annan dokumentation som publiceras emellanåt av PayPal.
 • Annonsera, främja, införa eller beskriva PayPal Credit eller något kreditbaserat betalningsinstrument i samarbete med PayPal till dina kunder utan: (1) att erhålla den nödvändiga lagstadgade behörigheten att göra det i förväg; och (2) skriftligt tillstånd från PayPal och (om inte PayPal) utfärdaren av krediten att göra det;
 • Drabbas av (eller göra så att vi fastställer att det finns en rimlig sannolikhet att drabbas av) ett säkerhetsintrång på din webbplats eller i dina system som kan resultera i obehörigt utlämnande av kunduppgifter.

Du är införstådd med att engagemang i ovanstående begränsade aktiviteter minskar din eller våra andra kunders säkra åtkomst och/eller användning av ditt konto och våra tjänster i allmänhet.

Åtgärder som vi kan vidta om du ägnar dig åt förbjudna aktiviteter

Om vi tror att du har ägnat dig åt någon av dessa aktiviteter kan vi vidta ett antal åtgärder för att skydda PayPal, dess kunder och andra när som helst efter eget gottfinnande. De åtgärder som vi kan vidta omfattar, men är inte begränsade till, följande:

 • Bryta detta användaravtal, begränsa ditt konto, och/eller avsluta eller spärra ditt konto omedelbart och utan påföljd för oss;
 • Vägra att tillhandahålla PayPal-tjänsterna till dig i framtiden;
 • När som helst och utan ansvar, stänga av, begränsa eller avbryta din åtkomst till våra webbplatser, vår programvara och systemen (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av PayPal-tjänsterna) som drivs av oss eller för vår räkning, ditt PayPal-konto eller någon av PayPal tjänsterna, inklusive begränsning av din möjlighet att betala eller skicka pengar med någon av de betalningsmetoder som är kopplade till ditt PayPal-konto, begränsa din möjlighet att skicka pengar eller göra överföringar;
 • Reservera dina pengar i den utsträckning och så länge som rimligen behövs för att skydda mot risken för ersättningsansvar. Du bekräftar att, som en icke uttömmande beskrivning:
 • PayPals risk för ersättningsansvar i samband med kortfinansierade betalningar som du tar emot kan föreligga tills dess att risken för en chargeback som avgörs till förmån för betalaren/köparen (enligt kortbetalningsreglerna) har upphört. Detta beror på vissa faktorer, inklusive och utan begränsning:
  1. Typ av varor eller tjänster för vilka du får betalning; eller
  2. Tidsramen för leverans av varor eller utförande av tjänster som du tar emot betalningar för (t.ex. försäljning av evenemangsbiljetter flera månader före evenemangsdatum kan utgöra en högre och mer bestående risk för chargebacks än försäljning av de flesta andra varor eller tjänster);
 • PayPals risk för ersättningsansvar i samband med ett krav eller en tvist som uppstår till följd av en mottagen betalning kan pågå under den tid som det tar för parterna att avgöra kravet eller tvisten och alla överklaganden av kravet eller tvisten i enlighet med PayPals köparskydd;
 • PayPals risk för ersättningsansvar ifall du drabbas av insolvens kan föreligga under så lång tid och i den utsträckning som tillämpliga lagar hindrar PayPal från att vidta rättsliga åtgärder mot dig; och
 • Om du låter ditt PayPal-konto ha ett saldo motsvarande ett belopp som du är skyldig PayPal kan PayPals risk för ersättningsansvar föreligga under den tid och i den omfattning som du är skyldig PayPal detta belopp.
 • Spärra ditt PayPal-konto och/eller reservera pengar på reservkontot (inklusive, men inte begränsat till, i mer än 180 dagar om PayPal så kräver, där PayPals rättigheter uppkommer till följd av ditt engagemang i den begränsade aktiviteten);
 • Vägra en viss betalningstransaktion när som helst av någon anledning och endast åläggas att tillhandahålla information om avslaget och skälen för detta, samt hur du, om möjligt, kan lösa problemet, på begäran och under förutsättning att det inte är förbjudet enligt lag;
 • Återkalla en betalning (inklusive, om så är lämpligt, till avsändarens betalningsmetod);
 • Vidta rättsliga åtgärder mot dig.
 • Stänga av din behörighet för PayPals köparskydd och/eller säljarskydd (även i efterhand);
 • Kontakta tredje part och avslöja uppgifter om de begränsade aktiviteterna på det sätt som anges i vårt sekretessmeddelande;
 • Begära eller uppdatera felaktig information som du angav för oss.
 • Begära uppgifter eller dokument från dig för att verifiera din identitet och/eller vad gäller de varor eller tjänster som du har tillhandahållit baserat på en transaktion;
 • Om du har brutit mot vår Policy för godtagbar användning är du också ansvarig för skador som tillfogas PayPal på grund av din överträdelse av denna policy,

Om du huvudsakligen använder ditt PayPal-konto för näringsverksamhet, företag, hantverk eller yrke och du bryter mot policyn för godtagbar användning:

 • Förutom att omfattas av ovanstående åtgärder ansvarar du gentemot PayPal för summan för PayPals skador som uppstått till följd av dina överträdelser av policyn för godtagbar användning;
 • Du godtar och samtycker till att 2500,00 USD (eller aktuellt motsvarande värde i valutan i det land där du bor) per överträdelse av policyn för godtagbar användning
  • är en rimlig minimiuppskattning av PayPals faktiska skador med beaktande av alla nuvarande omständigheter, inklusive förhållandet mellan summan och skadans omfattning för PayPal som rimligen kan förutses;
  • är rimligt och proportionerligt för tillhandahållandet av tjänster till dig
  • är nödvändigt, men inte mer än tillräckligt, för att skydda PayPals legitima intresse av att du följer policyn för godtagbar användning
 • samt att PayPal kan dra av sådana skador direkt från ett befintligt saldo på ett PayPal-konto som du kontrollerar.

Se även avsnittet om din ansvarsskyldighet.

Om inte annat har uppgivits av oss får du inte använda eller försöka att använda ditt konto när det är spärrat eller har stängts. Du måste se till att alla avtal med säljare eller annan tredje part som innefattar betalningar som initierats av tredje part (inklusive betalningar enligt faktureringsavtal) som konfigurerats från ditt konto avbryts omedelbart efter uppsägning, avstängning eller avslut av ditt konto.Du förblir ansvarig enligt detta användaravtal när det gäller alla avgifter och andra belopp som uppstår vid användning av ditt konto när som helst, oberoende av uppsägning, avstängning eller avslut.

Reservationer, begränsningar och reserver

Vad är reservationer, begränsningar och reserver?

Under vissa omständigheter för att skydda PayPal och säkerheten och integriteten i nätverket av köpare och säljare som använder PayPal-tjänsterna kan PayPal vidta åtgärder på kontonivå eller transaktionsnivå.Om vi vidtar några av de åtgärder som beskrivs här meddelar vi vanligtvis dig om våra åtgärder, men vi kan, om det är rimligt att göra det (till exempel om du bryter mot användaravtalet eller om vi anser det lämpligt av säkerhetsskäl), vidta någon av dessa åtgärder utan föregående meddelande till dig.

För att begära information i samband med en kontobegränsning, en reservation eller en reserv går du till Problemhanteringscenter eller följer instruktionerna i vårt e-postmeddelande med avseende på denna begränsning, reservation eller reserv.

Du bekräftar och godkänner att pengar som reserverats enligt detta användaravtal kan placeras på ditt reservkonto och att du kommer att förse oss med informationen som vi rimligen kan begära för att fastställa huruvida risken har upphört.

Reservationer

En reservation är en åtgärd som PayPal kan vidta under vissa omständigheter, antingen på transaktionsnivå eller kontonivå. När PayPal reserverar ett betalningsbelopp är pengarna inte tillgängliga för varken avsändaren eller mottagaren. PayPal granskar många faktorer innan en reservation görs på en betalning, inklusive: kontohållning, transaktionshistorik, företagstyp, tidigare kundtvister och total kundnöjdhet. Några vanliga situationer där PayPal kommer att reservera betalningar är bland annat där vi har anledning att tro att:

 • Transaktioner omfattar högre risk, och detta kan vara om transaktionen innefattar försäljning av varor eller tjänster i en högriskkategori, eller andra fakta kända för oss som vanligtvis leder till ett ökat antal chargebacks, andra krav eller tvister, eller ofta vara inblandade i bedrägerier eller olaglig verksamhet;
 • Det finns en plötslig och onormal förändring av en PayPal-kontoinnehavares försäljningsaktivitet, inklusive en ökning av antalet chargebacks, återkallanden eller klagomål i samband med ett sådant PayPal-konto.
 • Något PayPal-konto används i samband med begränsade aktiviteter;
 • Ett PayPal-konto som är inblandat i transaktionen kan ha äventyrats, eller stulna betalningsuppgifter (bankkonto eller kreditkort) används för betalningen eller för annat som transaktionen inte har rätt behörighet;
 • En användare försöker skicka eller överföra pengar som de har fått på ett bedrägligt sätt;
 • En användare har inte gett oss tillräckligt med information så att vi kan bekräfta deras identitet eller identiteten på deras företag och/eller användaren har begränsad handelshistorik med PayPal;
 • En betalning som skickats till dig som säljare bestrids som en betalning som ska ogiltigförklaras och återkallas.
 • Din köpare lämnar in en chargeback, ett återkallande eller ett krav enligt PayPals köparskydd, avseende en betalning som du har fått.
 • Köparen lämnar in ett krav enligt eBays problemhanteringsprocess.
 • Det finns en risk för återföring av pengar på ditt konto till ditt betalningsalternativ.
 • Det finns en risk för ansvar (en icke uttömmande lista över exempel på sådana risker finns i avsnittet Åtgärder som vi kan vidta om du ägnar dig åt begränsade aktiviteter ovan).

Betalningsgranskning

När vi upptäcker en transaktion som kan innebära hög risk granskar vi transaktionen noggrant innan den vidarebehandlas. Det kan bero på att vi har rimlig misstanke om att betalarens PayPal-konto används i samband med begränsade aktiviteter eller av andra skäl enligt vårt eget rimliga gottfinnande. Detta kan inbegripa när det finns en risk för ansvar (en icke uttömmande lista över exempel på sådana risker finns i avsnittet Åtgärder som vi kan vidta om du ägnar dig åt begränsade aktiviteter ovan).

Om en betalning är föremål för betalningsgranskning kan vi:

 • utföra den betalningsorder som köparen har initierat;
 • efter eget gottfinnande, omedelbart efter utförandet begränsa betalarens konto;
 • reservera betalningen [på betalarens konto]; och/eller
 • meddela mottagaren att fördröja leverans av köpet som betalas med betalningen.

Som köpare kan detta fördröja ditt mottagande av den köpta varan. Om vi klarerar transaktionen meddelar vi säljaren och anvisar säljaren att leverera varan.

Om vi inte godkänner transaktionen kommer vi att avbryta den och returnera pengarna till dig, såvida det inte krävs rättsligt att vi vidtar andra åtgärder.

Alla betalningar som genomgår betalningsgranskning kan fortfarande återkallas inom ramen för detta användaravtal, men blir kvalificerade för säljarskydd om de uppfyller kraven i policyn för säljarskydd. PayPal meddelar dig via e-post och/eller på fliken Transaktionshistorik på ditt PayPal-konto. En betalning som omfattas av betalningsgranskning är enbart en översyn av betalningen och genomförs för att minska risken för PayPal-användare som tar emot högrisktransaktioner. Granskning av en betalning innebär inte någon granskning av eller något redogörande för betalningsparternas handelsförfaranden, karaktär eller rykte från PayPals sida och ska inte anses inverka menligt på respekten för någon person.

Reservationer relaterade till dina anvisningar

Vissa PayPal-funktioner kan göra det möjligt för dig (både direkt och via någon som du tillåter agera för din räkning, till exempel en webbplattform för marknadsplatser där du säljer) att anvisa oss att reservera dina pengar (inklusive intäkter från betalningar som du tar emot med PayPal) på ditt reservkonto.

I så fall visar vi dig tillgänglighetsstatus för pengarna på ditt saldo – statusbeskrivningarna kan variera beroende på vilken funktion du använde när du anvisade oss att reservera pengarna. Vi upphäver reservationen av pengarna enligt anvisningen som du (eller den person som du har tillåtit agera för din räkning) ger till oss, enligt resten av det här användaravtalet.

Kontobegränsningar

Begränsningar implementeras för att skydda PayPal, köpare och säljare när vi upptäcker begränsade aktiviteter, ökade finansiella risker eller aktivitet som för oss verkar ovanlig eller misstänkt. Begränsningar hjälper oss även att samla in information som behövs för att hålla ditt PayPal-konto öppet.

Det finns flera skäl till varför ditt PayPal-konto kan begränsas, bland annat där vi har anledning att tro att:

 • Någon använder ditt PayPal-konto utan din vetskap, och då begränsar vi det för att skydda dig och granska den bedrägliga aktiviteten.
 • Någon har använt ditt kort eller bankkonto utan ditt tillstånd, till exempel om din betalkort- eller kreditkortutfärdare eller din bank informerar oss om detta.
 • Du har brutit mot detta användaravtal eller bryter mot vår Policy för godtagbar användning.
 • Dina försäljningsresultat indikerar att ditt PayPal-konto utgör en hög risk. Exempel är tecken på dålig försäljning eftersom du har fått ovanligt många krav och chargebacks, du säljer en helt ny eller dyr typ av produkt, eller om din normala försäljningsvolym ökar snabbt.
 • Det finns en risk för ansvar (en icke uttömmande lista över exempel på sådana risker finns i avsnittet Åtgärder som vi kan vidta om du ägnar dig åt begränsade aktiviteter ovan).

Vi kan också begränsa ditt PayPal-konto för att följa gällande lagstiftning.

Du måste lösa eventuella problem med ditt konto innan en begränsning kan tas bort. Vanligtvis görs detta när du ger oss den information som vi efterfrågar. Om vi emellertid har rimlig anledning att tro att en risk kvarstår när du har gett oss den informationen kan vi vidta åtgärder för att skydda PayPal, våra användare, en tredje part eller dig från återkallanden, återföringar, avgifter, böter, påföljder, juridiska och/eller rättsliga risker och andra skyldigheter.

Reserver

Vi kan reservera pengar på ditt PayPal-konto när som helst om vi tror att det kan finnas en hög risknivå som är kopplad till dig, ditt PayPal-konto, din affärsmodell eller dina transaktioner. När vi reserverar pengar på ditt PayPal-konto innebär det att alla eller någon del av pengarna på ditt PayPal-konto reserveras som ej tillgängliga för överföring för att skydda mot risken för transaktioner som görs av dig och som sedan återkallas eller ogiltigförklaras, eller andra risker i samband till ditt PayPal-konto eller användning av PayPal-tjänsterna. Vi fattar beslut om att reservera pengar baserat på ett antal faktorer, inklusive information som är tillgänglig för oss både från interna källor och från tredje parter.

PayPal beaktar en rad olika icke-exklusiva faktorer samt om och hur dessa faktorer har förändrats över tid, inklusive:

 • Hur länge du har varit verksam.
 • Om din bransch har en högre sannolikhet för chargebacks.
 • Din betalningshistorik med PayPal och andra leverantörer.
 • Din verksamhets och/eller personliga kredithistorik.
 • Dina leveranstider.
 • Om du har högre än det genomsnittliga antalet returer, chargebacks, krav eller tvister.

Det finns två typer av reserver som kan göras på ditt PayPal-konto och en eller båda kan tillämpas på samma gång:

 • En “rullande reserv” är en reserv där en procentandel av varje transaktion som du erhåller varje dag reserveras och senare släpps på regelbunden bas. Till exempel kan din reserv sättas till 10 % och reserveras för en rullande 90-dagarsperiod. Det betyder att 10 % av pengarna som du tar emot på dag 1 reserveras och släpps dag 91, 10 % av pengarna som du tar emot på dag 2 reserveras tills dag 92 osv. Rullande reserver är den vanligaste typen av reserv.
 • En “minimireserv” är ett specifikt lägsta pengabelopp som du är skyldig att alltid ha på ditt saldo. Minimireserven är ett belopp som antingen tas direkt som förskottsbetalning i sin helhet och sätts in på kontot, eller skapas “rullande” från procentandelar av försäljningen tills dess att minimireserven har nåtts, ungefär som en rullande reserv.

Om vi reserverar pengar på ditt PayPal-konto kommer pengarna att flyttas till ditt reservkonto och visas som ”utestående” och vi meddelar dig om detta.

Om vi ändrar reserven på grund av en ändring i vår riskbedömning meddelar vi dig också om det.

Du måste på egen bekostnad vidta ytterligare åtgärder som krävs för att upprätta en reserv eller annan form av säkerhet på ett sätt som rimligen bestäms av oss. Detta kan inbegripa att du verkställer varje nödvändigt dokument och registrerar varje typ av dokument som vi rimligen kan kräva för att göra det möjligt för oss att förbättra varje typ av säkerhetsrätt.

PAYPALS ANVÄNDARAVTAL

PROBLEMLÖSNING

Vi rekommenderar starkt att du övervakar ditt konto noga och regelbundet.

Om du hittar ett problem ...

Om du har någon som helst anledning att tro att det finns ett problem med ditt konto eller våra tjänster följer du de här stegen:

Steg 1: Ta lite tid på dig för att identifiera typen av problem:

 • Oväntad betalning enligt faktureringsavtal

  Det här är där du har ingått ett faktureringsavtal men en betalning har skickats från ditt konto till ett annat PayPal-konto enligt det faktureringsavtalet där:

  • du inte var överens med mottagaren i förväg om det exakta betalningsbeloppet; och
  • betalningsbeloppet blev högre än du rimligen kan ha förväntat dig att betala baserat på tidigare avgifter och andra omständigheter.
 • Felaktig betalning

  Detta är när en betalning skickats från ditt konto till ett annat PayPal-konto men som inte skickades enligt din instruktion när du bad oss att göra det (t.ex. fel belopp, försenad, fel mottagare) eller du tog emot en sådan betalning.

 • Säkerhets-/bedrägeriproblem
  • Obehörig betalning

   Det här är där en betalning som skickats från ditt konto inte godkänts av dig (eller någon som har behörighet att utföra betalningar åt dig).

  • Annan typ av säkerhets-/bedrägeriproblem

   Det här är där ett annat säkerhets- eller bedrägeriproblem har uppstått, såsom:

   • det förekom annan obehörig åtkomst till ditt konto.
   • ditt lösenord eller PIN-kod har komprometterats.
   • en enhet som du använt för att få tillgång till våra tjänster har försvunnit, stulits eller avaktiverats.

   Följ anvisningarna i avsnittet "Vad du ska göra vid ett säkerhetsproblem” i Viktig betalnings- och tjänstinformation så snart som möjligt innan du kontaktar oss.

 • Annan typ av problem

  Det här är där det fanns en annan typ av problem med ditt konto eller med vår tjänst som inte nämnts ovan. Till exempel kan vi ha gjort ett faktafel, beräkningsfel eller matematiskt fel relaterat till ditt PayPal-konto när du fyllde på pengar eller överförde pengar från ditt PayPal-konto.

  Om ett köp du har betalat för med PayPal inte motsvarar beskrivningen eller om du inte har fått köpet gäller PayPals policy för köparskydd och inte det här avsnittet. Se PayPals policy för köparskydd för att se hur du ska hantera dessa specifika problem.

Steg 2: Berätta för oss om problemet

Kontakta oss så snart som möjligt för att berätta om problemet (inklusive vilken typ av problem som du kontaktar oss om, så att vi kan hjälpa dig så fort vi kan).

Du måste ge oss all den information som vi rimligen kan begära rörande omständigheterna kring problemet samt vidta alla rimliga åtgärder som vi begär för att hjälpa oss med undersökningen.

Om du informerar oss om problemet muntligt kan vi begära att du lämnar en skriftlig redogörelse av problemet inom 10 arbetsdagar efter det.

Vi kan förse tredje parter med information som vi anser vara relevant under rådande omständigheter i enlighet med vår Sekretesspolicy (kallat också vårt sekretessmeddelande).

Hur vi hjälper till ...

I enlighet med återstoden av det här användaravtalet är vår målsättning att undersöka problemet och samarbeta med dig för att lösa det inom 60 dagar. Dessutom, om ditt problem är:

 • En oväntad betalning enligt faktureringsavtal, kommer vi inom 10 arbetsdagar efter att du informerat oss om det antingen:
  • ersätta dig för betalningsbeloppet; eller
  • förklara varför vi inte kan ersätta dig.
 • En felaktig betalning till ett annat PayPal-konto kommer vi att:
  • omedelbart försöka spåra betalningen och meddela dig resultatet utan kostnad för dig.
  • ersätta dig så snart som möjligt (och under alla omständigheter senast i slutet av arbetsdagen efter att du berättat för oss om problemet) genom att försätta ditt konto i det tillstånd som det skulle ha varit i om den felaktiga betalningen hade skickats som det faktiskt angavs av avsändaren. Det innebär följande:
   • Om den felaktiga betalningen resulterade i att du har mindre pengar än du skulle haft om betalningen gjorts som den faktiskt specificerats, då krediterar vi ditt konto för skillnaden.
   • Om den felaktiga betalningen resulterade i att du har mer pengar än du skulle haft om betalningen gjorts som den faktiskt specificerats, då kan vi dra extra pengar från ditt konto.
  • ersätta dig på ditt konto för dina förluster eller skador direkt och rimligen förutsägbart orsakade av den felaktiga betalningen.
 • En obehörig betalning till ett annat PayPal-konto, återställer vi, så snart som möjligt (och under alla omständigheter senast i slutet av arbetsdagen efter att du berättat för oss om problemet), ditt konto till den status det skulle ha haft om betalningen aldrig genomförts. Detta kan innefatta en ersättning för din betalning.

När vi inte kan ge dig ersättning ...

Du är inte berättigad till någon ekonomisk ersättning från oss enligt ovan och du är skyldig oss (och vi kan återkalla från ditt konto) eventuell ersättning du redan fått från oss om:

 • Du inte ger oss all information som vi rimligen kan begära rörande omständigheterna kring problemet (inklusive om du informerar oss om problemet muntligt och du inte följer vår begäran om att berätta om problemet skriftligen inom 10 arbetsdagar);
 • Du inte vidtar alla rimliga åtgärder som vi begär för att hjälpa oss med undersökningen;
 • Vi kan visa att du har handlat bedrägligt;
 • Vi kan visa att omständigheter utanför vår kontroll (till exempel brand, översvämning eller förlust av internetanslutning) orsakade problemet, trots våra rimliga försiktighetsåtgärder;
 • Vi har annars anledning att tro att det inte är några problem som ger dig rätt till ersättning; eller
 • Avseende följande specifika problem:

Oväntad betalning enligt faktureringsavtal

Felaktig betalning

Obehörig betalning

Det tar dig längre tid än åtta veckor efter att betalningen har gjorts att berätta för oss om problemet; eller

Du godkände att vi skulle göra din betalning och informationen gjordes tillgänglig för dig av oss eller handlaren minst fyra veckor innan betalningen gjordes.

Det tar dig längre tid än 13 månader efter att betalningen har gjorts att berätta för oss om problemet; eller

Vi kan visa att du har gett oss fel betalningsinformation; eller

Vi kan visa att betalningen skickades som betalaren hade specificerat när betalaren bad oss att göra det; eller

Du hade inte ett tillräckligt PayPal-saldo för att slutföra betalningen och vi inte kan hållas ansvariga; eller

Vi kan visa att vårt system inte fungerade korrekt och du visste om systemfelet när du påbörjade transaktionen; eller

En försening som du hävdade resulterade i den felaktiga betalningen orsakades faktiskt av att PayPal tillämpade en reservation, begränsning eller reservenligt det här användaravtalet

Det tar dig längre tid än 13 månader efter att betalningen har gjorts att berätta för oss om problemet; eller

Vi kan visa att betalningen gjordes eftersom du inte skyddade ditt konto, antingen avsiktligt eller på grund av grov vårdslöshet (till exempel du valde mycket vårdslöst att dela ditt PayPal-ID och/eller lösenord/PIN-kod med någon annan); eller

Det uppstod något annat säkerhets-/bedrägeriproblem och du berättade inte för oss om det. Vi kommer inte att betala ut ersättning till dig för obehöriga betalningar som görs från ditt konto innan du har berättat för oss om problemet.

Ibland kanske vi upptäcker problemet först. Om vi behöver kontakta dig om problemet gör vi vanligtvis det via funktionen Meddelanden, som du behöver logga in på ditt konto för att få tillgång till. Om du bör vidta åtgärder snarast kan vi också använda andra sätt, t.ex. e-post, för att begära åtgärder.

Om en betalning har gjorts av oss till ditt betalningsalternativ av misstag kan vi rätta till misstaget genom att debitera eller kreditera (efter omständigheterna) tillämpligt betalningsalternativ.

Klagomål

Rapportering av tvister mellan dig och PayPal angående våra tjänster

Kontakta oss för att rapportera tvister mellan dig och PayPal angående våra tjänster.

Om en tvist uppkommer mellan dig och PayPal är det vår målsättning att få kännedom om och bemöta dina problem och, om vi inte kan göra detta så att du blir nöjd, tillhandahålla ett neutralt och kostnadseffektivt sätt att snabbt lösa tvisten.

Om du inte är nöjd med resultatet av klagomålshanteringen ...

Om resultatet av eventuella klagomål på våra tjänster, när du är klar med upptrappningsprocessen för klagomål, är att du inte blir nöjd, då kan du trappa upp ärendet genom att kontakta någon av följande:

PAYPALS ANVÄNDARAVTAL

Andra rättsliga villkor

Kommunikation mellan dig och oss

Kontakta oss

Du kan kontakta oss genom att:

 • Skriv till oss per post på vårt huvudkontor: PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A: ATT: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg. Eller
 • gå till vår sida Kontakta oss där du kan:
  • klicka på länken ”Skriv e-posta till oss” om du vill kontakta oss på nätet; eller
  • klicka på länken ”Ring oss” för vårt telefonnummer om du vill ringa oss.

Du måste skicka juridisk information till oss i samband med detta användaravtal med vanlig post.

Meddelanden till dig

Du samtycker till att vi kan delge dig meddelanden eller annan information genom att publicera informationen på PayPals webbplats(er) (inbegripet publicering av information som endast är tillgänglig för dig genom inloggning på ditt konto), skicka den via e-post till den e-postadress som anges i ditt konto, skicka den via post till den gatuadress som anges i ditt konto, ringa dig på telefon eller skicka ett SMS-meddelande. Du måste ha tillgång till internet och ett e-postkonto för att kunna kommunicera och ta emot information om våra tjänster. Med undantag för ändringar av det här användaravtalet ska sådana meddelanden anses ha mottagits av dig inom 24 timmar efter den tidpunkt då de publicerades på PayPals webbplats(er) eller skickades till dig via e-post. Om meddelandet skickas via post anser vi att det har mottagits tre arbetsdagar efter att det skickats. Vi förbehåller oss rätten att stänga ditt PayPal-konto om du drar tillbaka ditt samtycke till att motta elektroniska meddelanden.

Utlämnande av orsaker till våra åtgärder

Vårt beslut avseende reservationer, begränsningar, reserver samt alla andra åtgärder som vi vidtar enligt detta användaravtal, oavsett om de begränsar eller utökar din åtkomst till vår tjänst, vår infrastruktur, våra webbplatser, vår programvara eller våra system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla våra tjänster), oavsett om de drivs av oss eller för vår räkning, (inklusive, utan begränsning, eventuella blockeringar, begränsningar, avstängningar, uppsägningar, reservationer och reserver) kan baseras på konfidentiella kriterier som har största betydelse för vår riskhantering och för att skydda PayPal, våra kunder och/eller tjänstleverantörer. Vi kan använda egna bedrägeri- och riskmodeller vid bedömningen av den risk som är förenad med ditt PayPal-konto. Dessutom kan vi vara förhindrade av bestämmelser eller en statlig myndighet från att avslöja viss information till dig om sådana beslut. Vi har ingen skyldighet att lämna ut information om vår riskhantering eller våra säkerhetsförfaranden till dig.

Våra rättigheter

Säkerhetsrätt

Som garanti för ditt uppfyllande av det här användaravtalet beviljar du oss ett juridiskt anspråk på pengarna på ditt PayPal-konto som säkerhet för eventuella belopp du är skyldig oss. I juridiska termer kallas detta ”lien” och ”security interest”" – ungefär "säkerhetsrätt" – till ditt PayPal-konto.

Ditt ansvar

Du ansvarar för alla återföringar, chargebacks, krav, avgifter, böter, straff och andra skyldigheter som PayPal, PayPal-användare eller tredje part ådrar sig och som orsakas av eller uppstår till följd av att du bryter mot detta användaravtal och/eller din användning av PayPal-tjänster utan hänsyn till uppsägning, avstängning eller avslutande. Du samtycker till att ersätta PayPal, användare eller tredje part för alla sådana skyldigheter.

Ersättning för ditt ansvar

Du samtycker till att vi kan avsätta något av de belopp som finns på konton som innehas eller kontrolleras av dig med eventuella avgifter, debiteringar eller andra belopp du är skyldig oss och sådana belopp du är skyldig våra dotterbolag enligt definitionen i avsnittet Skadeersättning och ansvarsbegränsning nedan (inklusive, men inte begränsat till, i fråga om tjänster som tillhandahålls av sådana filialer). Enkelt uttryckt innebär vår rätt till kvittning att vi kan dra av sådana avgifter och andra belopp som nämns i detta avsnitt från ett saldo på ett PayPal-konto som innehas eller kontrolleras av dig.

Om det inte finns tillräckligt med pengar på ditt saldo för att täcka dina skulder förbehåller vi oss rätten att utkräva det belopp du är skyldig oss genom att dra beloppet (eller någon del av det) från alla betalningar som tas emot, eller från pengar som du fyller på i ditt PayPal-konto. I annat fall godkänner du att gottgöra oss på annat sätt. Vi kan även kräva in belopp du är skyldig oss på juridisk väg, inklusive men inte begränsat till, via anlitande av en inkassobyrå.

Övertagande av rättigheter

Om PayPal upphäver och återkallar en betalning som du gjorde till en mottagare (antingen på ditt initiativ eller på annat sätt) godkänner du att PayPal övertar dina anspråk gentemot mottagaren och tredje parter relaterade till betalningen, och kan utöva dessa rättigheter direkt eller för din räkning, enligt PayPals eget gottfinnande. Detta kallas i juridiska termer din “subrogation” eller “tilldelning” till PayPal av dina rättigheter gentemot mottagaren och tredje parter avseende betalningen.

Inget upphävande

Vår underlåtenhet att agera avseende en överträdelse av någon av dina skyldigheter enligt detta användaravtal av dig eller andra upphäver inte vår rätt att agera med avseende på senare eller liknande överträdelser.

Information om dig

Vi kan komma att begära information från dig i den utsträckning vi rimligen behöver för att underlätta våra åtgärder som beskrivs i det här användaravtalet, så att vi kan minska risken för bedrägerier eller följa våra regler (inklusive åtgärder mot penningtvätt). Du måste tillmötesgå dessa begäranden utan dröjsmål. Detta kan innebära att du faxar, e-postar eller på annat sätt, på egen bekostnad, skickar oss identitetshandlingar och information om din ekonomi och din verksamhet (till exempel dina senaste redovisningar och kontoutdrag över handlares kontohändelser).

Skadeersättning och ansvarsbegränsning

I det här avsnittet och i avsnittet om immateriella rättigheter använder vi termen “PayPal” för att hänvisa till oss (PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A.), vårt moderbolag PayPal Holdings, Inc., våra dotterbolag och alla som arbetar för oss eller dem eller som har behörighet att agera för vår eller deras räkning. Våra dotterbolag omfattar varje enhet som vi kontrollerar, som vi kontrolleras av eller som vi står under gemensam kontroll med. Alla som arbetar för oss eller våra dotterbolag eller som har behörighet för att agera för vår eller egen räkning omfattar var och en av våra eller deras respektive direktörer, tjänstemän, anställda, ombud, samägare, tjänsteleverantörer och leverantörer.

Skadeersättning

Du måste ersätta PayPal för åtgärder som rör ditt PayPal-konto och din användning av PayPals tjänster.

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla PayPal skadeslöst från alla krav (inklusive rimliga juridiska avgifter) som har gjorts eller åsamkats av en tredje part orsakat eller till följd av:

 • din överträdelse av detta användaravtal;
 • din felaktiga användning av PayPal-tjänsterna;
 • din överträdelse av någon lag eller tredje parts rättigheter; och/eller
 • de åtgärder som vidtas eller åtgärder som inte vidtas från en tredje part som du beviljar behörighet att använda ditt PayPal-konto eller komma åt våra webbplatser, programvara och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla PayPal-tjänster) som drivs av oss eller på uppdrag av oss, eller någon av PayPal-tjänsterna å dina vägnar.

Ansvarsbegränsning

PayPals ansvar är begränsat med avseende på ditt PayPal-konto och din användning av PayPal-tjänsterna.Under inga omständigheter ska PayPal hållas ansvarigt för:

 • direkt eller indirekt utebliven vinst; eller
 • eventuella särskilda, oförutsedda eller följaktliga skador (inklusive men inte begränsat till skador vid förlust av data eller förlust av affärer),

till följd av eller i samband med våra webbplatser, programvara och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla PayPal-tjänster) som drivs av oss eller på uppdrag av oss, någon av PayPal-tjänsterna eller detta användaravtal (oavsett uppkomst, inklusive försummelse), såvida inte och i den utsträckning det är förbjudet enligt lag.

Vårt ansvar mot:

 • du; eller
 • alla tredje parter,

under alla omständigheter begränsas till den faktiska mängden direkta skador (exklusive direkt utebliven vinst), såvida inte och i den utsträckning det är förbjudet enligt lag.

Vidare, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, är PayPal inte ansvarigt och du samtycker till att inte hålla PayPal ansvarigt, för eventuella skador eller förluster (inklusive, men inte begränsat till, förlust av pengar, goodwill eller anseende, vinster eller andra immateriella förluster eller speciella, indirekta eller följaktliga skador) som direkt eller indirekt kommer från:

 • din användning av, eller din oförmåga att använda, våra webbplatser, programvara och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla någon av PayPal-tjänsterna) som drivs av oss eller på uppdrag av oss, eller någon av PayPal-tjänsterna;
 • förseningar eller avbrott på våra webbplatser, programvara och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla PayPal-tjänster) som drivs av oss eller på uppdrag av oss och någon av PayPal-tjänsterna;
 • virus eller annan skadlig programvara som erhållits genom åtkomst till våra webbplatser, programvara och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla PayPal-tjänster) som drivs av oss eller på uppdrag av oss eller någon av PayPal-tjänsterna eller någon webbplats eller tjänst som är kopplad till våra webbplatser, vår programvara eller någon av PayPal-tjänsterna;
 • buggar, defekter, fel eller felaktigheter av något slag på våra webbplatser, programvara och system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla PayPal-tjänster) som drivs av oss eller på uppdrag av oss eller någon av PayPal-tjänsterna eller i informationen och grafiken erhållen från dem;
 • innehåll, åtgärder som vidtas eller åtgärder som inte vidtas från tredje parter;
 • en avstängning eller annan åtgärd som vidtas med avseende på ditt PayPal-konto; och/eller
 • ditt behov att ändra rutiner, innehåll eller beteende, eller din förlust av eller oförmåga att göra affärer, till följd av förändringar i detta användaravtal eller i PayPals policyer.

Ingen garanti

PayPal-tjänsterna tillhandahålls "som de är" och utan någon representation eller garanti, oavsett om det är uttryckligt, underförstått eller lagstadgat. PayPal frånsäger sig specifikt underförstådda garantier för:

 • titel;
 • säljbarhet;
 • lämplighet för ett visst ändamål; och
 • icke-intrång.

PayPal har inte någon kontroll över de varor eller tjänster som tillhandahålls av säljare som godkänner PayPal som betalningsmetod, och PayPal kan inte garantera att en köpare eller säljare du gör affärer med faktiskt kommer att slutföra transaktionen eller har behörighet att göra det.

PayPal garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker åtkomst till någon del av PayPal-tjänsterna.

Driften av våra webbplatser, programvara eller system (inklusive nätverk och servrar som används för att tillhandahålla PayPal-tjänster) som drivs av oss eller på uppdrag av oss kan störas av många faktorer utanför vår kontroll.

PayPal kommer att göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att förfrågningar om elektroniska debiteringar och krediteringar som innefattar bankkonton, betalkort, kreditkort och checkutfärdanden behandlas i tid, men PayPal ger inga utfästelser eller garantier gällande tiden som behövs för att slutföra en behandling eftersom PayPal-tjänsterna är beroende av många faktorer utanför vår kontroll, såsom förseningar i banksystemet eller internationell posttjänst.

Vissa länder tillåter inte ansvarsfriskrivning från underförstådda garantier, så de ovannämnda friskrivningarna kanske inte gäller för dig.

Vi kan inte garantera riktigheten i informationen som finns i vår korrespondens, i rapporter, på webbplatsen/webbplatserna och ges muntligt av våra direktörer, tjänstemän och personal under alla omständigheter och sammanhang, och du bör inte förlita dig på sådan information.

Du måste kontrollera all korrespondens mellan oss noggrant och kontakta oss så snart som möjligt om den innehåller något som tycks vara fel eller inte är utfört i enlighet med dina anvisningar.

Frigivande av PayPal

Om du har en tvist med en annan PayPal-kontoinnehavare befriar du PayPal från alla:

 • krav;
 • krav; och
 • skador (faktiska och följaktliga),

av varje slag och natur, kända och okända, som uppstår på grund av eller på något sätt är kopplade till sådana tvister.

När du ingår i den här utgåvan avstår du uttryckligen från eventuella skydd som annars skulle begränsa täckningen av den här utgåvan till att omfatta endast de krav som du kan känna till eller misstänka föreligga till din fördel vid tidpunkten för godkännandet av den här utgåvan.

Du (inte PayPal) ansvarar själv för att förstå och följa alla lagar, regler och föreskrifter i din specifika jurisdiktion, som kan vara tillämpliga på dig i samband med din användning av våra tjänster (till exempel i samband med reglerad verksamhet, licensierad verksamhet, export- eller importverksamhet, skatter eller transaktioner i utländsk valuta).

Immateriella rättigheter

PayPals varumärken

"PayPal.com" "PayPal" och alla logotyper för PayPal-tjänsterna är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör PayPal eller PayPals licensgivare. Du får inte kopiera, imitera, modifiera, ändra eller använda dem utan PayPals föregående skriftliga samtycke. Därutöver är alla sidhuvuden, anpassad grafik, knappikoner och skript tjänstemärken, varumärken och/eller framställning av varumärket PayPal. Du får inte kopiera, imitera, modifiera, ändra eller använda dem utan föregående skriftliga samtycke. Du får använda HTML-logotyper som tillhandahålls av PayPal i syfte att dirigera webbtrafik till PayPal-tjänsterna. Du får inte ändra, modifiera eller ändra dessa HTML-logotyper på något sätt, använda dem på ett sätt som felaktigt representerar "PayPal" eller PayPal-tjänsterna eller visa dem på ett sätt som antyder sponsring eller stöd från PayPal. Alla rättigheter, äganderätter och intressen i PayPals webbplatser, innehåll på dessa, PayPal-tjänsterna, teknik för PayPal-tjänsterna samt all teknik och innehåll som skapats eller härletts från något av ovanstående är PayPals och dess licensgivares exklusiva egendom.

Licensbeviljande, allmänt

Om du använder programvara som tillhandahålls av PayPal, såsom en API, utvecklingsverktyg eller annan programvaruapplikation som kan omfatta programvara som tillhandahålls av eller är integrerad med programvara, system eller tjänster från våra tjänstleverantörer, som du har laddat ner eller på annat sätt nått via en webb- eller mobilplattform, beviljar PayPal dig en återkallelig, icke-exklusiv, icke-delningsbar, icke-överföringsbar, royaltyfri och begränsad licens att få tillgång till och/eller använda PayPals programvara i enlighet med den dokumentation som medföljer sådan programvara. Detta licensbeviljande gäller programvaran och alla uppdateringar, uppgraderingar, nya versioner och all ersättningsprogramvara. Du får inte hyra ut, leasa ut eller på annat sätt överföra dina rättigheter i programvaran till en tredje part. Du måste följa implementerings-, åtkomst- och användarkraven i all dokumentation som medföljer PayPal-tjänsterna. Om du inte följer implementerings-, åtkomst- och användarkraven kommer du att vara ansvarig för alla resulterande skador som åsamkas dig, PayPal och tredje part. PayPal kan uppdatera eller upphöra med programvara efter föregående meddelande. Trots att PayPal kan ha (1) integrerat vissa material och viss teknik från tredje part i webbprogram eller andra program, inklusive sin programvara, och/eller (2) haft tillgång till och använt vissa material och viss teknik från tredje part för att underlätta att förse dig med PayPal-tjänsterna, har du inte beviljats och får inte på annat sätt behålla rättigheter i eller till sådant material från tredje part. Du samtycker till att inte modifiera, ändra, manipulera, reparera, kopiera, reproducera, anpassa, distribuera, visa, publicera, bakåtkompilera, översätta, dekompilera, demontera eller på annat sätt försöka skapa källkod som är härledd ur programvaran eller någon tredje parts material eller teknik, eller på annat sätt skapa härledda verk från programvaran eller material eller teknik från tredje part. Du bekräftar att alla rättigheter, äganderätter och intressen i PayPals programvara ägs av PayPal och eventuellt material från tredje part som ingår däri ägs av PayPals tredjepartsleverantörer. Eventuell annan programvaruapplikation från tredje part som du använder på PayPals webbplatser är föremål för den licens som du har avtalat med den tredje part som tillhandahåller denna programvara. Du är medveten om att PayPal inte äger, kontrollerar eller har något ansvar eller några skyldigheter rörande eventuell programvaruapplikation från tredje part som du väljer att använda på någon av våra webbplatser, i vår programvara och/eller i anslutning till PayPal-tjänsterna.

Licensbeviljande från dig till PayPal; immateriella garantier

PayPal gör inte anspråk på att äga innehåll som du tillhandahåller, laddar upp, inlämnar eller skickar till PayPal. PayPal gör inte heller anspråk på att äga innehåll som du är värd för på tredjepartswebbplatser eller program som använder PayPal-tjänsterna för att tillhandahålla betalningstjänster relaterade till ditt innehåll. I enlighet med nästa stycke, när du förser PayPal-företagen med innehåll eller publicerar innehåll med hjälp av PayPal-tjänsterna ger du PayPal (och parter som vi arbetar med) en icke-exklusiv, oåterkallelig, royaltyfri, överförbar och världsomspännande licens att använda ditt innehåll och tillhörande immateriella rättigheter och spridningsrättigheter för att hjälpa oss förbättra, driva och främja våra aktuella tjänster och utveckla nya tjänster. PayPal kommer inte att ersätta dig för något av ditt innehåll. Du godkänner att PayPals användning av ditt innehåll inte kommer att inkräkta på eventuella immateriella rättigheter eller spridningsrättigheter. Dessutom bekräftar och garanterar du att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till innehållet som du tillhandahåller och du godkänner att du avstår från dina moraliska rättigheter och lovar att inte göra anspråk på dessa rättigheter gentemot PayPal.

Licensbeviljande från säljare till PayPal

Oaktat bestämmelserna i föregående stycke ska du, om du är en säljare som använder PayPal-tjänsterna för att ta emot betalningar för varor och tjänster, bevilja PayPal en världsomfattande, icke-exklusiv, överförbar, underlicensierbar (på flera nivåer) och royaltyfri, helt betald, rätt att använda och offentligt visa, under detta användaravtals giltighetstid, dina varumärken (inklusive men inte begränsat till registrerade och oregistrerade varumärken, varunamn, servicemärken, logotyper, domännamn och andra beteckningar som ägs, är licensierade till eller används av dig) i syfte att (1) identifiera dig som en handlare som godkänner en PayPal-tjänst som en betalningsmetod och (2) all annan användning som du uttryckligen samtycker till.

Övrigt

Tilldelning

Du får inte överlåta eller tilldela några rättigheter eller skyldigheter du har enligt detta användaravtal utan PayPals föregående skriftliga samtycke. PayPal kan när som helst överföra eller överlåta det här användaravtalet eller någon rättighet eller skyldighet enligt detta användaravtal.

Tillämplig lagstiftning

Det här användaravtalet och förhållandet mellan oss styrs av lagarna i England och Wales. Detta påverkar inte dina obligatoriska rättigheter enligt lagarna i det land där du bor, till exempel dina rättigheter som konsument.

Om du inleder ett krav mot oss i domstolen godtar du de engelska och walesiska domstolarnas icke-exklusiva jurisdiktion. Detta innebär att om du till exempel kunde väcka ett krav i samband med detta användaravtal mot oss i domstol, skulle en godkänd domstol vara belägen i England eller Wales, men om lagen tillåter det kan du framställa kravet i domstolen i ett annat land istället, till exempel det land där du bor.

Sekretess

Det är viktigt för oss att skydda din sekretess. Läs gärna vårt sekretessmeddelande så får du veta mer om vårt åtagande när det gäller att upprätthålla din integritet och om hur vi använder och offentliggör dina uppgifter.

Språk och översättning enligt överenskommelse

Vår kommunikation sker endast på engelska.

Det här användaravtalet skrivs bara på engelska. Eventuella översättningar av detta användaravtal tillhandahålls enbart för att underlätta för dig och är inte avsett att ändra villkoren i detta användaravtal.I händelse av konflikt mellan den engelska versionen av användaravtalet och en version på ett annat språk än engelska ska den engelska version vara den slutliga gällande versionen.

Din användning av information; dataskyddslagar

Om du får information om andra PayPal-kunder måste du hålla informationen konfidentiell och bara använda den i samband med PayPal-tjänsterna. Du får inte avslöja eller distribuera någon information om PayPal-användare till tredje parter eller använda informationen i marknadsföringssyften såvida du inte har användarens uttryckliga tillstånd. Du får inte skicka oönskade e-postmeddelanden till en PayPal-kund eller använda PayPal-tjänsterna för att ta emot betalningar för att skicka, eller hjälpa till att skicka, oönskade e-postmeddelanden till tredje parter.

I den utsträckning som du (som säljare) behandlar eventuella personuppgifter om en PayPal-kund enligt detta användaravtal godkänner du att följa kraven i alla gällande sekretess- och dataskyddslagar. Du har en egen självständigt fastställd sekretesspolicy, meddelanden och procedurer för sådana personuppgifter som du innehar som personuppgiftsansvarig, inklusive en förteckning över dina aktiviteter relaterade till behandling av personuppgifter enligt detta användaravtal.

Sekretess- och dataskyddslagar som kan gälla omfattar eventuella tillhörande regler, bestämmelser och riktlinjer som gäller för tillhandahållande av tjänster som beskrivs i det här användaravtalet. Om du behandlar personuppgifter från Europa i enlighet med detta användaravtal måste du följa EU-direktiv 95/46 EG eller den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR).

För att följa dessa lagar kommer du att:

 • implementera och upprätthålla alla lämpliga säkerhetsåtgärder för behandling av personuppgifter;
 • ha en förteckning över all behandling som utförs enligt detta användaravtal; och
 • inte avsiktligt göra något eller tillåta att något görs som kan leda till att PayPal begår en överträdelse av sekretess- och dataskyddslagar.

Fullständigt avtal och rättigheter för tredje part

Användaravtalet utgör hela överenskommelsen mellan dig och oss med avseende på tjänsten.

Om någon bestämmelse i detta användaravtal bedöms vara ogiltig eller ej möjlig att genomföra, ska sådan bestämmelse strykas och de återstående bestämmelserna skall verkställas.

En person som inte är part i detta användaravtal har inga rättigheter enligt lagen “Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999” att förlita sig på eller tvinga fram ett villkor i detta användaravtal (bortsett från de tredje parter som faller under definitionen “PayPal” i avsnittet Skadeersättning och ansvarsbegränsning ovan, med avseende på deras rättigheter enligt detta användaravtal), men detta påverkar inte någon rättighet eller åtgärd från tredje part som finns eller är tillgänglig bortsett från denna lag.

PayPal som inloggningsmetod

Vi kan tillåta dig att autentisera med PayPal när du loggar in på vissa externa webbplatser eller mobilappar.Om vi medger detta kan vi dela din inloggningsstatus med en tredje part så att du kan logga in på detta sätt samt personlig information eller annan kontoinformation som du godkänner för delning så att den tredje parten känner igen dig. PayPal ger inte den tredje parten tillgång till ditt konto och vi gör bara betalningar från ditt konto till den tredje parten efter särskilt godkännande och instruktion från dig.

Om du möjliggör för besökare att autentisera med PayPal när de loggar in på din webbplats, app eller dina kundkonton måste du samtycka till eventuella särskilda villkor som gäller när den här funktionen görs tillgänglig för dig och följa alla specifikationer i eventuell integreringsmanual eller -riktlinje. Vi ger ingen garanti när det gäller identiteten på de som använder den här inloggningsmetoden och vi representerar dem inte heller på något annat sätt. Vi lämnar inte ut användarens personuppgifter eller någon annan kontoinformation (inklusive inloggningsstatus) som PayPal innehar till dig, såvida inte användaren har godkänt att vi uppger den informationen för dig.

Företagskunder

När vi hänvisar till "PSD2" i detta avsnitt avser vi EU:s andra betaltjänstdirektiv (EU2015/2366).

Vi anser att dig vara "företagskund" om du, den dag du ingick i användaravtalet, inte är:

 • en kund, (en privatperson som agerar för andra ändamål än en näringsverksamhet, företag eller yrke); och
 • ett mikroföretag (som är företag som sysselsätter färre än tio personer och som har en årlig balansräkning som inte överstiger 2 miljoner EUR).

Vi kan låta bli att tillämpa vissa bestämmelser inom PSD2 för din användning av vår tjänst om du är företagskund.

Om du är företagskund gäller följande:

 • Du är inte berättigad till en återbetalning för betalningar inom faktureringsavtal;
 • där du upptäcker ett problem har du upp till 60 dagar på dig från det datum då problemet uppstod att meddela oss om det, efter vilket vi inte har någon skyldighet att undersöka och återbetala dig; vi är inte skyldiga att följa de informationskrav som anges i titel III i PSD2 och dess motsvarande i tillämpningar av PSD2 i medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som kan gälla för dig ("PSD2-införlivanden"); och
 • Artiklarna 72 och 89 i PSD2 och motsvarande bestämmelser i PSD2-införlivanden gäller inte din användning av vår tjänst, vilket betyder att, även om så anges på annan plats i detta användaravtal, vi inte ansvarar för förluster eller skador du kan drabbas av enligt dessa artiklar och bestämmelser.

Avsnittsnummer och definierade ord

Om andra dokument (t.ex. Regler och villkor) hänvisar till avsnittsnummer eller definierade ord i det här Användaravtalet ber vi dig att läsa vår Referensinformation för användaravtal för att hitta relevant bestämmelse eller definierat ord.

Schema 1. Avgiftstabell

Du godkänner att vi kan dra våra avgifter från de belopp som vi överför, men innan pengarna betalas in på ditt konto.

När du gör eller tar emot en betalning tillkommer avgifter beroende på:

 • vilken typ av transaktion som betalningen gäller (kommersiell transaktion, privat transaktion eller annan) och
 • om betalningen är internationell eller inrikes och/eller vilket betalningsalternativ som användes vid betalningen.

Avgifter tillkommer vid andra kontoaktiviteter eller -händelser enligt detta avtal.

Mer information finns i ordlistan i A4 i Schema 1.

Angivna avgifter är inklusive gällande moms, men det kan finnas annan skatt eller andra kostnader som inte betalas via PayPal eller som vi inte påför. Du står själv för mobiltelefonavgifter och eventuella avgifter från din internetleverantör samt liknande eller tillhörande avgifter som uppstår till följd av att du använder våra tjänster.

Vi ger dig information om de belopp som du tar emot och våra avgifter antingen per e-post eller i din transaktionshistorik (som du kan visa om du loggar in på ditt konto). Såvida du inte bevisat att vi begått ett misstag ska du betala alla avgifter utan kvittning eller andra avdrag. Vi kan debitera för eventuella tillägg som vi tillhandahåller utanför detta avtal. Vi informerar om avgifterna när du efterfrågar tjänsten.

A1 Avgifter vid betalning av privata transaktioner Observera att avsändaren betalar avgiften. Mer information finns i A4.2.3 i schema 1.

Avgiften för privata transaktioner visas vid betalningstillfället.

Om det anges finnas en procentbaserad Avgift och/eller en del med fast Avgift finns det mer information i A4.5, A4.6 och A4.7 i schema 1.

A1.1 Avgifter för inrikes privata transaktioner

Historik

Avgift

Skicka en inrikes privat transaktion

Gratis (om ingen valutaomvandling krävs)

A1.2 Internationella privata betalningstransaktioner

A1.2.1 Internationella privata betalningstransaktioner som skickas till EES i euro eller svenska kronor

Historik

Avgift.

Skicka en internationell privat betalningstransaktion till EES i euro eller svenska kronor

Gratis (om ingen valutaomvandling krävs)

A1.2.2 Andra internationella privata transaktioner

Följ stegen nedan för att fastställa avgiften för en internationell privat transaktion eller betalning som skickas till en användare i ett visst land.

Steg 1. Hitta landet där mottagarens registrerade adress är belägen. Se A4.4 här i schema 1 om du vill ha mer information. Fråga mottagaren om du är osäker (andra kolumnen).
Steg 2. Hitta den tillämpliga avgiften för privata transaktioner (och, i förekommande fall, den extra avgiften för betalning av privata transaktioner) (tredje kolumnen).

Historik

Land för mottagarens konto

Avgift vid privat transaktion^^

Skicka en internationell privat transaktion

USA, Kanada, Nordeuropa, Europa I, Europa II

19,99 SEK

Alla andra länder^

39,99 SEK

^ Beroende på om tjänsten är tillgänglig för mottagaren som är registrerad i det angivna landet.

^^ Se A4.7 här i schema 1 nedan.

A2. Avgifter vid kommersiella transaktioner

Läs mer i A4.6 i Schema 1 om komponenter med fast avgift.

\t

Historik eller händelse

Avgift

A2.1 Skicka (köp)

Gratis (om ingen valutaomvandling krävs)

A2.2 Ta emot inrikesbetalningar (försäljning)

A2.2.1 Svensk standardtaxa:
3,4 % + fast avgift
A2.2.2 Avgifter för att använda den nya kassalösningen i PayPal Commerce Platform

Betalningar från kort (Visa eller Mastercard) med vår tjänst för avancerade betalningar med betalkort*

Betalningar från American Express-kort med vår tjänst för avancerade betalningar med betalkort

Kortfinansierade betalningar från användare av vår tjänst för betalningar utan ett PayPal-konto (kallas även vår tjänst för kreditkorts- och betalkortsbetalningar)

Betalningar från alternativa betalningsmetoder

Övriga betalningar

Avgiftsstruktur för blandad prissättning

Avgiftsstruktur Interchange Plus

Avgift

1,90 % + fast avgift

Förmedlingsavgift + 1,90 % + fast avgift

3,5 %

1,90 % + fast avgift

1,90 % + fast avgift

Se avsnittet Standardpris (A2.2.1) och avsnittet Handlarpris (A2.2.3)

* Se avtalet för PayPals kortbetalningstjänster på nätet för information om avgiftsstrukturen "Interchange Plus” och avgiftsstrukturen ”Blandad prissättning” och dina val.


A2.2.3 Handlartaxa (kräver ansökan och förhandsgodkännande av PayPal.) Fastställs från fall till fall, inklusive men inte begränsat till utifrån följande kriterier: kvalificerande månadsförsäljningsvolym, genomsnittlig kundvagnsstorlek och ett välskött konto):

Svenska handlartaxor:

Nivå

Aggregerat monetärt värde för kommersiella transaktioner som mottagits under föregående kalendermånad

Avgift per betalning

1

0–25 000 SEK

3,4 % + fast avgift

2

25 000–100 000 SEK

2,9 % + fast avgift

3

100 000–500 000 SEK

2,7 % + fast avgift

4

500 000–1 000 000 SEK

2,4 % + fast avgift

5

över 1 000 000 SEK

1,9 % + fast avgift

A2.3 Mottagning av internationella betalningar (försäljning)

Avgiften för att ta emot betalningar för inrikes kommersiella transaktioner gäller plus en ytterligare procentbaserad internationell avgift enligt tabellen nedan (baserat på avsändarens land).

Avsändarens land

Avgift för internationell försäljning

Norra Europa/Europa I

0,5 %

Europa II/USA/Kanada/Resten av världen

2,0 %


Obs! Internationella betalningar i euro eller svenska kronor mellan konton registrerade i Europeiska unionen eller EES behandlas som inrikes handelstransaktioner med avseende på vilka avgifter som tillämpas.

A2.4 Personligt mottagna inrikes betalningar genom QR-koder

A2.4.1 När det gäller inrikes transaktioner personligt mottagna genom QR-koder på ditt PayPal-konto, debiterar PayPal en QR-kodavgift på ett belopp som motsvarar den procentsats som anges nedan ("QR-kodavgift") för respektive belopp, med tillägg för den fasta avgiften för QR-koder.

0,90 % + fast avgift för QR-koder för varje betalningstransaktion

A2.4.2 Fast avgift för QR-koder
"Fast avgift för QR-koder" innebär en fast avgift på ett belopp i respektive transaktionsvaluta som mottagits personligt genom QR-koder, enligt nedan:

FAST AVGIFT FÖR QR-KODER I TRANSAKTIONSVALUTA

Australisk dollar

0,10 AUD

Brasiliansk real

0,20 BRL

Kanadensisk dollar

0,10 CAD

Tjeckisk krona

3,00 CZK

Dansk krona

0,70 DKK

Euro

0,10 EUR

Hongkongdollar

0,80 HKD

Ungersk forint

30,00 HUF

Israelisk shekel

0,40 ILS

Japansk yen

12,00 JPY

Malaysisk ringgit

0,70 MYR

Mexikansk peso

2,00 MXN

Nyzeeländsk dollar

0,15 NZD

Norsk krona

1,00 NOK

Filippinsk peso

5,00 PHP

Polsk zloty

0,50 PLN

Rysk rubel

3,00 RUB

Singaporiansk dollar

0,20 SGD

Svensk krona

1,00 SEK

Schweizisk franc

0,10 CHF

Taiwan-dollar

3,00 TWD

Thailändsk baht

4,00 THB

Brittiskt pund

0,10 GBP

Amerikanska dollar

0,10 USD

A2.5 Personligt mottagna internationella betalningar genom QR-koder

Avgiften för QR-koder tillkommer plus en fast avgift för QR-koder, plus en extra procentbaserad internationell avgift enligt tabellen nedan (beroende på avsändarlandet).

Avsändarens land

QR-kodavgift för internationella betalningar

Norra Europa/Europa I

0,5 %

Europa II/USA/Kanada/Resten av världen

2,0 %

Obs! Internationella betalningar i euro eller svenska kronor mellan konton registrerade i Europeiska unionen eller EES behandlas som inrikes handelstransaktioner med avseende på vilka avgifter som tillämpas.

A3 Övriga avgifter

Historik eller händelse

Avgift

A3.1 Valutaomvandling

A3.1.1 För valutaomvandlingar av belopp på ditt PayPal-konto som inte är en del av en viss transaktion till eller från ditt konto (t.ex. omvandla ditt saldo till en annan valuta) och för transaktioner som inbegriper en valutaomvandling för vilken säljaren har gått med på att stå för omvandlingsavgiften:

3,0 % över den grundläggande växelkursen (för att beräkna växelkursen för transaktionen).

A3.1.2 För alla andra transaktioner som inbegriper en valutaomvandling och för vilken säljaren enligt överenskommelsen inte ska betala en omvandlingsavgift:


4 % över den grundläggande växelkursen (för att beräkna växelkursen för transaktionen).

A3.2 Överföra ditt saldo

Överföring till bankkonto: Gratis

A3.3 Chargebacks

För att täcka kostnaden för behandling av chargebacks fastställer PayPal en uppgörelseavgift för säljare för återbetalningar av betalkortsbetalningar. (En chargeback kan ske när en köpare avvisar eller återkallar en debitering på sitt kreditkort via kortutfärdaren).

Denna avgift tillämpas inte om transaktionen omfattas av PayPals program för säljarskydd.

Chargeback-avgiften anges nedan och baseras på mottagen valuta enligt följande:

Australisk dollar​:

22,00 AUD

Brasiliansk real:

35,00 BRL

Kanadensisk dollar:

20,00 CAD

Tjeckisk krona:

400,00 CZK

Dansk krona:

120,00 DKK

Euro:

16 EUR

Hongkongdollar:

155,00 HKD

Ungersk forint:

4325 HUF

Israelisk shekel:

75,00 ILS

Japansk yen:

1875 JPY

Malaysisk ringgit:

65,00 MYR

Mexikansk peso:

250,00 MXN

Nyzeeländsk dollar:

28,00 NZD

Norsk krona:

125,00 NOK

Filippinsk peso:

900,00 PHP

Polsk zloty:

65,00 PLN

Rysk rubel:

640,00 RUB

Singaporiansk dollar:

28,00 SGD

Svensk krona:

150,00 SEK

Schweizisk franc:

22,00 CHF

Taiwan-dollar:

625,00 TWD

Thailändsk baht:

650,00 THB

Brittiskt pund:

14,00 GBP

US-dollar:

20,00 USD

A3.4 Återbetalningar för kommersiella transaktioner

Om du återbetalar en betalning för en kommersiell transaktion finns det inga avgifter för att göra återbetalningen, men avgifterna som du ursprungligen betalade för att ta emot betalningen returneras inte till dig.

A3.5 Skicka betalningar via PayPals massbetalningar (kallas även utbetalningar)

A3.5.1 Avgift

2 % av det totala betalningsbeloppet

A3.5.2 Avgiftstak för inrikes PayPal-massbetalningstransaktion

Ett maximalt avgiftstak per betalning tillämpas enligt följande för inrikes transaktioner (baserat på betalningsvalutan):

Australisk dollar​:

16,00 AUD

Brasiliansk real:

24,00 BRL

Kanadensisk dollar:

14,00 CAD

Tjeckisk krona:

280,00 CZK

Dansk krona:

84,00 DKK

Euro:

12,00 EUR

Hongkongdollar:

110,00 HKD

Ungersk forint:

3 080 HUF

Israelisk shekel:

50,00 ILS

Japansk yen:

1 200 JPY

Malaysisk ringgit:

50 MYR

Mexikansk peso:

170,00 MXN

Nyzeeländsk dollar:

20,00 NZD

Norsk krona:

90,00 NOK

Filippinsk peso:

640,00 PHP

Polsk zloty:

46,00 PLN

Rysk rubel:

480,00 RUB

Singaporiansk dollar:

20,00 SGD

Svensk krona:

100,00 SEK

Schweizisk franc:

16,00 CHF

Taiwan-dollar:

440,00 TWD

Thailändsk baht:

460,00 THB

Brittiskt pund:

10,00 GBP

US-dollar:

14,00 USD


A3.5.3 Avgiftstak för andra PayPal-massbetalningstransaktioner

Ett maximalt avgiftstak per enskild betalning tillämpas enligt följande för alla andra transaktioner (baserat på betalningsvalutan):

Australisk dollar​:

100,00 AUD

Brasiliansk real:

150,00 BRL

Kanadensisk dollar:

90,00 CAD

Tjeckisk krona:

1 700,00 CZK

Dansk krona:

500,00 DKK

Euro:

70,00 EUR

Hongkongdollar:

660,00 HKD

Ungersk forint:

18 500 HUF

Israelisk shekel:

320,00 ILS

Japansk yen:

8 000 JPY

Malaysisk ringgit:

300,00 MYR

Mexikansk peso:

1 080,00 MXN

Nyzeeländsk dollar:

120,00 NZD

Norsk krona:

540,00 NOK

Filippinsk peso:

3 800 PHP

Polsk zloty:

280,00 PLN

Rysk rubel:

2 800,00 RUB

Singaporiansk dollar:

120,00 SGD

Svensk krona:

640,00 SEK

Schweizisk franc:

100,00 CHF

Taiwan-dollar:

2 700 TWD

Thailändsk baht:

2 800,00 THB

Brittiskt pund:

60,00 GBP

US-dollar:

90,00 USD


Obs! För internationella betalningar i euro eller svenska kronor mellan konton registrerade i Europeiska unionen eller EES tillämpas avgiftstak för inrikes transaktioner.

A3.6 Koppling och bekräftelse av betalkort (kontroll av betalkortsuppgifter).

Vissa användare, som vill höja överföringsgränsen eller som PayPal fastställer, kan debiteras en avgift för att koppla och bekräfta betalkort.

   Beroende på valuta

Australisk dollar​:

2,00 AUD

Brasiliansk real:

4,00 BRL

Kanadensisk dollar:

2,45 CAD

Tjeckisk krona:

50,00 CZK

Dansk krona:

12,50 DKK

Euro:

1,50 EUR

Hongkongdollar:

15,00 HKD

Ungersk forint:

400 HUF

Israelisk shekel:

8,00 ILS

Japansk yen:

200,00 JPY

Mexikansk peso:

20,00 MXN

Nyzeeländsk dollar:

3,00 NZD

Norsk krona:

15,00 NOK

Filippinsk peso:

100,00 PHP

Polsk zloty:

6,50 PLN

Rysk rubel:

60 RUB

Singaporiansk dollar:

3,00 SGD

Svensk krona:

15,00 SEK

Schweizisk franc:

3,00 CHF

Taiwan-dollar:

70,00 TWD

Thailändsk baht:

70,00 THB

Brittiskt pund:

1,00 GBP

US-dollar:

1,95 USD


Detta belopp kommer att återbetalas när du slutfört verifieringsprocessen för betalkortet.

A3.7 Begäran om uppgifter

10 GBP eller 12 EUR (per vara)

Den här avgiften kommer att gälla för förfrågningar om information om varför vi hade rimlig motivering att avvisa din betalningsorder. Vi debiterar ingen avgift för dokumentation som efterfrågas i samband med att du i god tro hävdar att det förekommer ett fel på ditt konto.

A3.8 Bankretur vid överföring

Följande avgift debiteras när en användare försöker göra en överföring till bankkonto och det misslyckas på grund av att felaktig bankkonto- eller leveransinformation har lämnats.

Användare i Sverige: SEK 28

A3.9 Prissättning för välgörenhetsorganisationer

Med förbehåll för ansökan och förhandsgodkännande av PayPal

A3.9.1 Inrikes avgift för välgörenhetsorganisationer
1,9 % + fast avgift för välgörenhetsorganisationer per transaktion.

A3.9.2 Fast avgift för prissättning för välgörenhetsorganisationer
Beroende på den mottagna betalningsvalutan:

Australisk dollar​:

0,30 AUD

Brasiliansk real:

0,60 BRL

Kanadensisk dollar:

0,30 CAD

Tjeckisk krona:

10,00 CZK

Dansk krona:

2,60 DKK

Euro:

0,35 EUR

Hongkongdollar:

2,35 HKD

Ungersk forint:

90 HUF

Israelisk shekel:

1,20 ILS

Japansk yen:

40 JPY

Malaysisk ringgit:

2 MYR

Mexikansk peso:

4,00 MXN

Nyzeeländsk dollar:

0,45 NZD

Norsk krona:

2,80 NOK

Filippinsk peso:

15,00 PHP

Polsk zloty:

1,35 PLN

Rysk rubel:

10,00 RUB

Singaporiansk dollar:

0,50 SGD

Svensk krona:

3,25 SEK

Schweizisk franc:

0,55 CHF

Taiwan-dollar:

10,00 TWD

Thailändsk baht:

11,00 THB

Brittiskt pund:

0,20 GBP

US-dollar:

0,30 USD


A3.9.3 Internationell avgift för välgörenhetsorganisationer: Den internationella avgiften för prissättning för välgörenhetsorganisationer är densamma som avgiften för att ta emot internationella kommersiella transaktioner.

Obs! För internationella betalningar i euro eller svenska kronor mellan konton registrerade i Europeiska unionen eller EES tillämpas avgiften för inrikes betalningar.

A3.10 Ta emot mikrobetalningar

Baserat på ansökan och förhandsgodkännande av PayPal kan du uppgradera ett befintligt konto för att få mikrobetalningsavgiften – kontakta oss om du vill göra det. Den här avgiften kommer att tillämpas på alla kommersiella transaktioner som du tar emot på ditt PayPal-konto.

A3.10.1 Avgift för inrikes mikrobetalningar

5 % + fast avgift för mikrobetalningar

A3.10.2 Avgift för gränsöverskridande mikrobetalningar

6 % + fast avgift för mikrobetalningar

A3.10.3 Fast avgift för mikrobetalningar

Enligt angivelsen för den mottagna valutan

Australisk dollar​:

 0,05 AUD

Brasiliansk real:

   0,10 BRL

Kanadensisk dollar:

   0,05 CAD

Tjeckisk krona:

   1,67 CZK

Dansk krona:

   0,43 DKK

Euro:

 0,05 EUR

Hongkongdollar:

  0,39 HKD

Ungersk forint:

  15 HUF

Israelisk shekel:

0,20 ILS

Japansk yen:

 7 JPY

Malaysisk ringgit

   0,20 MYR

Mexikansk peso:

 0,55 MXN

Nyzeeländsk dollar:

 0,08 NZD

Norsk krona:

 0,47 NOK

Filippinsk peso:

 2,50 PHP

Polsk zloty:

   0,23 PLN

Rysk rubel:

2,00 RUB

Singaporiansk dollar:

    0,08 SGD

Svensk krona:

  0,54 SEK

Schweizisk franc:

 0,09 CHF

Taiwan-dollar:

   2 TWD

Thailändsk baht:

   1,80 THB

Brittiskt pund:

 0,05 GBP

US-dollar:

 0,05 USD


Obs! För internationella betalningar i euro eller svenska kronor mellan konton registrerade i Europeiska unionen eller EES tillämpas avgiften för inrikes betalningar.

A4. Ordlista

A4.1 En "kommersiell transaktion" innebär köp och försäljning av varor och tjänster eller andra kommersiella transaktioner eller mottagningar av betalningar när du “ber om pengar” genom PayPal.

A4.2 En "privat transaktion" innebär överföring av pengar (som initieras från fliken “Vänner och familj” i flödet “Skicka pengar”) till och mottagande av pengar på ditt PayPal-konto från vänner och familj, vilket genomförs utan att någon kommersiell transaktion äger rum (dvs. betalningen gäller inte köp av varor eller tjänster eller någon annan kommersiell transaktion).

Om du gör en kommersiell transaktion (till exempel säljer varor eller tjänster) får du inte be köparen att göra en privat transaktion för att betala för sitt köp. Om du gör det kan PayPal frånta dig möjligheten att ta emot privata transaktioner helt och hållet. Observera också följande:

A4.2.1 Du kan inte överföra pengar för privata transaktioner från vissa länder. Det gäller bland annat Kina och (i vissa fall) Tyskland.

A4.2.2 Från brasiliansk- och indiskregistrerade konton går det varken att göra eller att ta emot betalningar för privata transaktioner. Detta innebär att det inte går att göra betalningar i form av privata transaktioner till brasiliansk- eller indiskregistrerade konton.

A4.2.3Avsändaren betalar avgiften.

A4.3 En "inrikes" betalning sker när både avsändaren och mottagaren enligt PayPals register bor i samma land.

A4.4 En “internationell” betalning sker när avsändaren och mottagaren enligt PayPals register bor i olika länder. Vissa länder grupperas enligt följande för att göra det enklare att beräkna avgifter för internationella betalningar:

Gruppnamn

Länder

Nordeuropa

Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige, Åland.

Europa I

Belgien, Cypern, Estland, Frankrike (inklusive Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion och Mayotte), Gibraltar, Grekland, Irland, Isle of Man, Italien, Kanalöarna, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Portugal, San Marino, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Vatikanen och Österrike.

Europa II

Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Georgien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Makedonien, Moldavien, Polen, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien, Tjeckien, Ukraina, Ungern och Vitryssland.

A4.5 Procentbaserade avgifter (till exempel 3,4 %) avser ett belopp motsvarande den angivna procentandelen av betalningsbeloppet, vilket (om inget annat anges) debiteras i den valuta som betalningen tas emot i.

A4.6 Fasta avgifter för kommersiella transaktioner och privata transaktioner baseras (om inget annat anges) på valutan som den mottagna betalningen tas emot i enligt följande:

Valuta:

Avgift:

Valuta:

Avgift:

Australisk dollar​:

0,30 AUD

Nyzeeländsk dollar:

0,45 NZD

Brasiliansk real:

0,60 BRL

Norsk krona:

2,80 NOK

Kanadensisk dollar:

0,30 CAD

Filippinsk peso:

15,00 PHP

Tjeckisk krona:

10,00 CZK

Polsk zloty:

1,35 PLN

Dansk krona:

2,60 DKK

Rysk rubel:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singaporiansk dollar:

0,50 SGD

Hongkongdollar:

2,35 HKD

Svensk krona:

3,25 SEK

Ungersk forint:

90,00 HUF

Schweizisk franc:

0,55 CHF

Israelisk shekel:

1,20 ILS

Taiwan-dollar:

10,00 TWD

Japansk yen:

40,00 JPY

Thailändsk baht:

11,00 THB

Malaysisk ringgit:

2,00 MYR

Brittiskt pund:

0,20 GBP

Mexikansk peso:

4,00 MXN

US-dollar:

0,30 USD

A4.7 Avgifter debiterade för olika valutor vid överföring av betalningar: Vissa avgifter betalar du till PayPal i valutor som skiljer sig från valutan för saldot/saldona som du överför betalningsbeloppet från. I sådana fall utför vi en valutaomvandling (enligt avsnitt 8.2, för vilken vi debiterar dig en valutaomvandlingsavgift enligt avsnitt A3.1 i schema 1) från valutan i varje relevant ingående saldo till valutan som avgiften ska betalas i, och vi kommer att samla in avgifterna från det omvandlade saldot.