>> Visa alla villkor

Villkor för PayPals alternativa betalningsmetoder

Senaste uppdatering: 7 juni 2021

Det här är villkoren i ett avtal mellan dig och PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22–24 Boulevard Royal, L–2449 Luxemburg ("PayPal", "vi" eller "oss").

 1. Om villkoren

De här villkoren gäller din användning av alla våra APM-funktioner.

För referens:

 • APM-funktionen är en funktion som tillhandahålls av oss och som, efter integrering med din kassalösning på nätet, låter dina kunder välja och använda valfri alternativ betalningsmetod (APM) (som vi kan tillåta från tid till annan) för att göra betalningar till dig, och
 • En alternativ betalningsmetod (APM) är varje betalningsmetod som anges i bilaga 1 som vi kan låta vem som helst använda utan konto för att skicka en betalning till ditt konto, med förbehåll för de här villkoren.

Användaravtalet för det land där du är registrerad hos PayPal som bosatt ingår som en del i de här villkoren. Ord med inledande versal som inte definieras i de här villkoren definieras i användaravtalet. I största möjliga mån bör de här villkoren och användaravtalet tolkas som en konsekvent helhet. Där tolkningskonflikt uppstår har dessa villkor företräde över användaravtalet i konfliktens omfattning.

I definitionen av våra tjänster i användaravtalet, när det läses tillsammans med de här villkoren, ingår vår APM-funktion.

 1. Godkänna dessa villkor

Du godkänner de här villkoren genom att integrera vår APM-funktion i din kassalösning/plattform på nätet.

Om du integrerar vår APM-funktion för ett konto som tillhör en annan fysisk eller juridisk person bekräftar du:

 • Att du har tillstånd från den andra fysiska eller juridiska personen att rättsligt binda dem till de här villkoren på deras uppdrag.
 • Att den andra fysiska eller juridiska personen kommer att vara rättsligt bunden av dessa villkor i stället för dig.
 1. Använda APM-funktionen

När du integrerar vår APM-funktion i din kassalösning på nätet kan vi (men är inte skyldiga att) låta vem som helst använda en APM för att betala dig.

I bilaga 1 till de här villkoren listas alla alternativa betalningsmetoder, APM som vi kan göra tillgängliga för dina kunder och ytterligare bestämmelser som rör ditt mottagande av betalningar från kunder som använder sådan APM. Du måste alltid följa dessa bestämmelser.

Eftersom betalaren inte använder ett PayPal-konto för att skicka en APM-betalning kan du inte använda PayPal för att proaktivt återbetala APM-betalningar, såvida inget annat anges i bilaga 1 till de här villkoren.

Du kan inte ta emot APM-betalningar i andra valutor än dem som anges för aktuell APM i bilaga 1 till de här villkoren.

Du kan endast använda vår APM-funktion med ett företagskonto, inte ett personkonto.

Den procentbaserade avgiften som tillkommer vid mottagande av internationella handelstransaktioner, vilken anges i användaravtalet, gäller inte när du tar emot APM-betalningar.

 1. Dina skyldigheter gentemot oss

Vi kan behandla APM-leverantörer och betalningshanterare som hjälper oss att låta dig ta emot APM-betalningar på samma sätt som vi behandlar våra bank-/kortförvärvare och/eller andra betalningshanterare enligt användaravtalet.

Det finns risk för att APM-betalningar kan bli föremål för återföringar av APM-leverantören, såvida inget annat anges i bilaga 1. Dina skyldigheter och ditt ansvar gentemot oss för de här återföringarna är desamma som du har för återföringar och/eller chargebacks enligt användaravtalet. APM-leverantören kan påverka återföringen av en APM-betalning på samma sätt som betalarens bank kan påverka en återföring och/eller betalarens kortutfärdare kan påverka en chargeback. Säljarskydd gäller inte vid APM-betalningar.

Efter att de här villkoren har upphört att gälla fortsätter du att vara ansvarig gentemot oss enligt villkoren för återföringar av APM-betalningar av APM-leverantören och för alla dina utestående skyldigheter som uppstår till följd av din användning av APM-funktionen före uppsägningen.

 1. Ändringar och uppsägning

Vi kan när som helst och utan förhandsmeddelande göra tillägg till eller borttagningar från listan över APM-metoder/APM-leverantörer i bilaga 1 till de här villkoren.

I övrigt kan vi ändra, ta bort eller göra tillägg till de här villkoren i enlighet med den ändringsprocess som beskrivs i användaravtalet. Om du inte samtycker till någon ändring kan du säga upp de här villkoren.

Du kan när som helst säga upp de här villkoren genom att ta bort vår APM-funktion från din kassalösning på nätet och följa andra integreringsrelaterade steg som PayPal emellanåt kan tillhandahålla. Därigenom upphör tillståndet som låter dina kunder använda en APM för att betala dig. I övrigt förblir ditt konto öppet och användaravtalet fortsätter att gälla.

Vi kan när som helst, oavsett anledning och med förhandsmeddelande i rimlig tid (där det är möjligt), säga upp, avbryta eller stänga av tjänsten i den omfattning som den relaterar till vår APM-funktion och/eller våra APM-metoder utan ansvar gentemot dig.

De här villkoren fortsätter att gälla efter varje uppsägning i den omfattning och så länge som vi behöver för att: (i) behandla ärenden som har uppstått genom din användning av AFM-funktionen före uppsägningen, och/eller (ii) följa tillämpliga lagar och regler.

Bilaga 1

APM:er

Apple Pay på webben
Betalningstyp Apple Pay Wallet
Risk för chargeback Ja
Betalningsgaranti Ja (enligt riktlinjerna för kreditkortsbehandling)
Återbetalning möjlig Ja
Transaktionsminimum Ej tillämpligt
Transaktionsmaximum Ej tillämpligt
Specifika förbjudna varor och tjänster Gå till listan över förbjudna varor och tjänster som finns i villkoren för Apple Pay på webben på https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/
Kompletterande villkor

Läs mer om ytterligare villkor på https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/

Bancontact

Betalningstyp

Betalkort

Bancontact är en betalningsmetod med betalkort som utfärdats av ett behörigt kreditinstitut, varigenom kunder kan betala för varor och tjänster direkt från sina bankkonton.

Risk för chargeback

Nej

Betalningsgaranti

Nej

Återbetalning möjlig

Ja

Transaktionsminimum

1,00 EUR per transaktion

Transaktionsmaximum

Ej tillämpligt

Specifika förbjudna varor och tjänster

Endast de varor och tjänster som anges som förbjudna i användaravtalet

Kompletterande villkor

Ej tillämpligt

BLIK

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

BLIK är en betalningsmetod för banköverföring. Mottagare kan få en bekräftelse av transaktionen i realtid.

Risk för chargeback

Nej

Betalningsgaranti

Nej

Återbetalning möjlig

Ja

Transaktionsminimum

0,01 PLN per transaktion

Transaktionsmaximum

10 000,00 PLN per transaktion

Specifika förbjudna varor och tjänster

Endast de varor och tjänster som anges som förbjudna i användaravtalet

Kompletterande villkor

Du måste tydligt visa, på din webbplats eller enhet i förekommande fall, BLIKs namn eller varumärken på ett sätt som är förenligt med BLIKs regelbok för grafisk profil.

EPS

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

EPS är en betalningsmetod för banköverföring. Mottagare kan få en bekräftelse av transaktionen i realtid. EPS tillhandahålls av EPS-medverkande banker.

Risk för chargeback

Nej

Betalningsgaranti

Ja – Betalningsgaranti innebär att alla transaktioner som flaggas som slutförda eller framgångsrika (beroende på vad som är tillämpligt) kommer att betalas till ditt konto och att pengarna inte kan återkallas, med förbehåll för de här villkoren och användaravtalet och din efterlevnad av dem.

Återbetalning möjlig

Ja

Transaktionsminimum

1,00 EUR per transaktion

Transaktionsmaximum

Ej tillämpligt

Specifika förbjudna varor och tjänster

Endast de varor och tjänster som anges som förbjudna i användaravtalet

Kompletterande villkor

Du ska omgående rapportera alla eventuella händelser till PayPal som kräver att EPS betalningsgaranti tillämpas.

Finsk banköverföring över internet (Verkkopankki)

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

Finsk banköverföring över internet är en betalningsmetod via banköverföring.

Mottagare kan få en bekräftelse av transaktionen i realtid.

Risk för chargeback

Nej

Betalningsgaranti

Nej

Återbetalning möjlig

Ja

Transaktionsminimum

0,65 EUR per transaktion.

Transaktionsmaximum

20 000,00 EUR per transaktion

Specifika förbjudna varor och tjänster

Utöver de varor och tjänster som anges som förbjudna i avtalet: illegalt spelande, prostitution, förfalskade varor, piratkopiering av produkter, illegal försäljning eller distribution av tobaksprodukter eller pornografi eller skildringar av grova våldshandlingar, tillåter Nordea Bank inte nedladdning av e-plånböcker eller förbetalda varor

Kompletterande villkor

1. Du ska tillhandahålla alla nödvändiga uppgifter i enlighet med specifikationer som tillhandahålls av PayPal. Om du inte följer specifikationerna för inlämning av uppgifter kan behandlingen av genomförda försäljningar komma att försenas, avbrytas eller annulleras.

2. Du ska ersätta PayPal för skäliga utgifter som uppkommer vid en tvist som uppstår i samband med en transaktion om PayPal aktivt deltar i medling eller andra liknande förfaranden mellan en kund och dig.

3. Den högsta gränsen för det ekonomiska ansvaret är det fakturerade försäljningsbeloppet (försäljning av varor eller tjänster från dig till kunden) som skadorna direkt relaterar till, eller 1 000 EUR, beroende på vilket belopp som är lägst. Det totala sammanlagda beloppet får dock inte överskrida 5 000 EUR. De här begränsningarna gäller inte om skadorna har orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.

Giropay

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

Girobetalning är en betalningsmetod för banköverföring. Mottagare kan få en bekräftelse av transaktionen i realtid.

Risk för chargeback

Nej

Betalningsgaranti

Ja – Betalningsgaranti innebär att alla transaktioner som flaggas som slutförda eller framgångsrika (beroende på vad som är tillämpligt) kommer att betalas till ditt konto och att pengarna inte kan återkallas, med förbehåll för de här villkoren och användaravtalet och din efterlevnad av dem.

Återbetalning möjlig

Ja

Transaktionsminimum

1,00 EUR per transaktion

Transaktionsmaximum

Ej tillämpligt

Specifika förbjudna varor och tjänster

Utöver varor eller tjänster som eventuellt anges som förbjudna i användaravtalet:

Betalningsinstrument (kontanter, sparkonto eller e-pengar, valutor inklusive virtuella valutor som t.ex. Bitcoin samt checkar) om mottagaren av betalningsinstrumentet inte kan identifieras av dig, med undantag för värdekuponger eller förbetalda produkter.

Kompletterande villkor

 1. Girobetalning är begränsat till kunder som har tillgång till ett konto som är kompatibelt med internetbanker på ett godkänt kreditinstitut i Tyskland. PayPal garanterar inte att alla tyska bankkonton är kompatibla med girobetalningar.
 2. Du måste följa alla regler och villkor för girobetalningar, inklusive användning av logotypen för girobetalningar som är begränsad till Europa.
 3. Vid användning av girobetalning som betalningsmetod ska du inte efterfråga kunduppgifter, i synnerhet inte personuppgifter i form av t.ex. IBAN eller namn.
 4. Betalningsgarantin för girobetalningar är begränsad till 10 000 EUR per transaktion.
 5. Du ska omgående rapportera alla eventuella händelser till PayPal som kräver att Giropays betalningsgaranti tillämpas.
 6. Giropays betalningsgaranti upphör att gälla sex veckor efter mottagandet av en transaktion som flaggats som slutförd eller framgångsrik, beroende på vad som är tillämpligt, såvida du inte har rapporterat kravet skriftligen innan de sex veckorna har gått.

Mercado Pago 

Betalningstyp 

Mercado Pago är en nätbaserad betalningsleverantör som låter köpare i Brasilien och Mexiko göra betalningar med betalkort, förbetalda kort, saldon i Mercado Pagos e-plånbok och andra betalningsmetoder. 

Risk för chargeback 

Ja 

Betalningsgaranti 

Ja – Betalningsgaranti innebär att alla transaktioner som flaggas som slutförda eller framgångsrika (beroende på vad som är tillämpligt) kommer att betalas till ditt konto och att pengarna inte kan återkallas, med förbehåll för de här villkoren och användaravtalet och din efterlevnad av dem. 

Återbetalningsmöjlighet 

Ja 

Transaktionsminimum 

0,01 MXN per transaktion 

0,01 BRL per transaktion 

Transaktionsmaximum 

1 000 000,00 MXN per transaktion 

10 000 000,00 BRL per transaktion 

Specifika förbjudna varor och tjänster 

För Mexiko:  

Utöver varor eller tjänster som eventuellt anges som förbjudna i användaravtalet: varor och tjänster som förbjuds enligt Mercado Pagos regler och villkor samt följande: receptbelagda läkemedel, läkemedelsprodukter, kosttillskott som inte är tillåtna att sälja, hasardspel oavsett slag, finansiella produkter och tjänster som inte godkänts av behöriga myndigheter för finansiell övervakning, skadlig kod (t.ex. rogueware, virus osv.), finansiering av politiska partier eller aktiviteter, direktmarknadsföring, postnummeråtgärder, postväxlar och postöverföringar, grossistföreningar, pyramidförsäljning på flera nivåer, tidsdelat boende, inkassoföretag, factoringföretag, likvidatorer, borgensföretag, konkursadvokater, finansrådgivare, aktieägande, förvaltningsfonder, investeringsfonder, valutaväxling, betalningsorder från icke-finansiella institut, garanti- och valutaväxlingskontor, resecheckar, reserelaterade tjänster och kryssningsföretag (exklusive resebyråer), myntsamlingar, frimärken, mynthandlare, filateli, AirTran Airways, AirTran Air, checkinlösen, automatiska betalningar och abonnemang, arbetsförmedlingar och kontantförskott eller krediter. 

 

För Brasilien:  

Utöver varor eller tjänster som eventuellt anges som förbjudna i användaravtalet är tjänster generellt sett förbjudna.  

Vissa varor förbjuds av Mercado Pago enligt dess regler och villkor. En fullständig lista över förbjudna varor och tjänster finns på: https://www.mercadopago.com.br/ajuda/3264 

Kompletterande villkor 

För Mexiko: Mercado Pagos betaltjänster omfattas av Mercado Pagos regler och villkor för Mexiko.  

 

För Brasilien: Mercado Pagos betaltjänster omfattas av Mercado Pagos regler och villkor för Brasilien.  

 

För Brasilien och Mexiko: 

Du får inte använda Mercado Pagos varumärke, logotyp, kommersiella namn och andra immateriella rättigheter i annat syfte än för att lista Mercado Pago som betalningsmetod. Om du försöker använda Mercado Pagos immateriella rättigheter på ett obehörigt sätt, förbehåller vi oss rätten att återkalla våra tjänster. 

 

Mercado Pago kan inte hållas ansvarig för eventuella tilläggsdebiteringar till följd av att du inte har tillhandahållit korrekta bankuppgifter. 

 

Användaren får inte sälja betalningshanteringstjänster vidare till tredje parter. 

iDEAL

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

iDEAL är en betalningsmetod för banköverföring. Mottagare kan ta emot en bekräftelse av transaktionen i realtid. iDEAL kan endast användas av kunder med ett onlinebaserat bankkonto som är kompatibelt med iDEAL och förvaltas av en bank i Nederländerna.

Risk för chargeback

Nej

Betalningsgaranti

Ja – Betalningsgaranti innebär att alla transaktioner som flaggas som slutförda eller framgångsrika (beroende på vad som är tillämpligt) kommer att betalas till ditt konto och att pengarna inte kan återkallas, med förbehåll för de här villkoren och användaravtalet och din efterlevnad av dem.

Återbetalning möjlig

Ja

Transaktionsminimum

Ej tillämpligt

Transaktionsmaximum

Ej tillämpligt

Specifika förbjudna varor och tjänster

Endast de varor och tjänster som anges som förbjudna i användaravtalet

Kompletterande villkor

 1. Du ska ombesörja att informationen om klagomålsförfarande är lättillgänglig för kunder på din webbplats.
 2. Du har inte behörighet att erbjuda betalningsmetoden iDEAL via e-postlänkstjänster utan föregående skriftligt tillstånd från PayPal. En iDEAL-betalningslänk är en URL som leder till din betalningssida där kunden kan initiera en iDEAL-transaktion.
 3. Du måste samarbeta vid förfrågningar om information i vissa situationer som kräver ytterligare undersökning i samband med iDEAL-betalningsmetoden och som emellanåt kan meddelas till PayPal eller dig.
 4. iDEALs integreringsguide för handlare finns tillgänglig här: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview. Du måste följa reglerna och villkoren för användning av iDEAL, inklusive användningen av iDEALs logotyp, enligt beskrivningen på www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/.
 5. Du ska omgående rapportera alla eventuella händelser till PayPal som kräver att iDEALs betalningsgaranti tillämpas.
 6. I situationer där du enligt PayPals gottfinnande anses innebära hög risk, förbehåller PayPal sig rätten att be dig genomföra en process för kundregistrering där som minimum följande uppgifter om kunder ska registeras:

a) Namn och e-postadress

b) Kontonummer och namn för det bankkontonummer som används för att göra köp genom iDEALs betalningsmetod

c) Ytterligare information för verifiering i steg 2 och övervakning av transaktioner, till exempel:

i. IP-adress

ii. Webbläsarens fingeravtryck

iii. Mobilnummer

Multibanco

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

Multibanco är en betalningsmetod som är begränsad till kunder i Portugal och erbjuds som två alternativ: det ena är banköverföring via kundens internetbank, medan det andra är kontantbetalning från olika portugisiska bankers uttagsautomater.

Risk för chargeback

Nej

Betalningsgaranti

Nej

Återbetalning möjlig

Ej tillämpligt

Transaktionsminimum

Ej tillämpligt

Transaktionsmaximum

99 999,99 euro per transaktion

Specifika förbjudna varor och tjänster

Endast de varor och tjänster som anges som förbjudna i användaravtalet

Kompletterande villkor

Ej tillämpligt

MyBank

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

MyBank är en betalningsmetod för banköverföring. Mottagare kan få en bekräftelse av transaktionen i realtid.

Risk för chargeback

Nej

Betalningsgaranti

Nej

Återbetalning möjlig

Ja

Transaktionsminimum

Ej tillämpligt

Transaktionsmaximum

Ej tillämpligt

Specifika förbjudna varor och tjänster

För att undvika tvivel och utöver varor eller tjänster som eventuellt anges som förbjudna i användaravtalet: aktiviteter som kan vara straffbara genom att utsätta minderåriga för fara, pedofili, pornografi, intrång i verk som skyddas av immateriella rättigheter och betalningsmetoder, icke-efterlevnad av skydd av personuppgifter, system för automatisering av databehandling, penningtvätt, icke-efterlevnad gällande hasardspel och vadslagning, hästkapplöpning, lotterier och bestämmelser om villkor för utförande av reglerade yrken.

Kompletterande villkor

Du får inte använda MyBanks logotyp och andra immateriella rättigheter än de som tillåts för de här tjänsterna för alternativa betalningsmetoder. Vid all eventuell annan användning ska du följa MyBanks stilguide för företag som finns på följande webbplats: https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Om du försöker använda MyBanks logotyp på ett sätt som inte är godkänt, avsett eller tillåtet eller som i betydande omfattning strider mot de här kraven, förbehåller vi oss rätten att återkalla våra tjänster.

PayU

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

PayU är en betalningsmetod för banköverföringar. Mottagare kan få en bekräftelse av transaktionen i realtid.

Risk för chargeback

Nej

Betalningsgaranti

Nej

Återbetalning möjlig

Ja

Transaktionsminimum

0,01 PLN/transaktion; 0,01 CZK/transaktion

Transaktionsmaximum

Ej tillämpligt

Specifika förbjudna varor och tjänster

Förutom de förbjudna varor och tjänster som anges i avtalet: receptbelagda mediciner, receptbelagda läkemedelsprodukter och kosttillskott som inte får säljas; droger, berusningsmedel, däribland syntetiska droger, samt utrustning och teknik som används för odling, produktion, handel osv.; spelverksamhet utan lagstadgat tillstånd; vapen, ammunition och gaspistoler; onlinetjänster med pornografiskt innehåll, t.ex. chattrum, videokameror, videofilmer på begäran; finansiella produkter och tjänster om de erbjuds som en del av en verksamhet som inte övervakas av behöriga finansiella tillsynsmyndigheter; skadlig kod, t.ex. rogueware, virus osv.; politiska partier och webbplatser som används för att stödja dem eller samla in pengar för politiska aktiviteter; crowdfunding; mellanhänder som tar emot betalningar för flera olika mottagares räkning utan lagstadgat tillstånd eller som inte uppfyller kraven för kortsammanslutningar/förmedlingsorganisationer.

Kompletterande villkor

1. Du ska se till att kunden informeras i en klart igenkännlig och lättillgänglig form om att transaktioner som görs via PayUs betalningsmetod är oåterkalleliga.

2. PayPal och PayU tar inget ansvar för eventuella tilläggsdebiteringar till följd av felaktiga bankuppgifter om du inte har tillsett att endast korrekta bankuppgifter skickas in.

3. Handlare som använder betalningsmetoden PayU är ansvariga för alla obehöriga eller bedrägliga transaktioner som görs med betalningsmetoden.

4. Du ska kontrollera att:

a) identifierings- och/eller autentiseringsuppgifter för kund som kan användas för att göra beställningar inte lagras elektroniskt eller skrivs ner i någon annan form,

b) tredje parter hindras från att inhämta uppgifter om en kunds identifierings- och/eller autentiseringsuppgifter som skulle kunna användas för att göra beställningar när de matas in.

Utlämnande av en kunds identifierings- och/eller autentiseringsuppgifter till tredje part är strängt förbjudet.

POLi

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

POLi är en betalningsmetod för banköverföring. Mottagare kan ta emot en bekräftelse av transaktionen i realtid. POLi är begränsat till kunder som innehar konton hos bankinstitut i Australien och Nya Zeeland. PayPal garanterar inte att alla nyzeeländska eller australiska bankkonton är POLi-kompatibla.

Risk för chargeback

Nej

Betalningsgaranti

Nej

Återbetalning möjlig

Nej

Transaktionsminimum

1,00 AUD/NZD per transaktion

Transaktionsmaximum

10 000,00 AUD/NZD per transaktion

Specifika förbjudna varor och tjänster

Utöver varor eller tjänster som eventuellt anges som förbjudna i användaravtalet: hasardspel.

Kompletterande villkor

Ej tillämpligt

Przelewy24 (P24)

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

Przelewy24 är en betalningsmetod för banköverföring. Mottagare kan få en bekräftelse av transaktionen i realtid.

Risk för chargeback

Nej

Betalningsgaranti

Nej

Återbetalning möjlig

Ja

Transaktionsminimum

0,05 PLN per transaktion

Transaktionsmaximum

Ej tillämpligt

Specifika förbjudna varor och tjänster

Endast de varor och tjänster som anges som förbjudna i användaravtalet

Kompletterande villkor

Varje transaktion är kopplad till ett unikt transaktionsnummer och andra uppgifter ("transaktionsuppgifter") för att underlätta förfrågningar eller potentiella klagomål. Du ska spara transaktionsuppgifterna på ett säkert sätt. Eventuella klagomål på felaktigt genomförda transaktioner ska skickas direkt till PayPal som därefter vidarebefordrar ärendet till betalningssystemet Pzrelewy24 för utredning. Vid sådana klagomål måste du tillhandahålla följande uppgifter:

a) E-postadress

b) Transaktionsnummer

c) Transaktionsbelopp

d) Fullständigt namn på innehavaren av det ursprungliga bankkontot från vilket transaktionsbeloppet skulle överföras

e) Namn på banken från vars konto transaktionsbeloppet skulle överföras eller till vilket transaktionen överfördes, i förekommande fall

f) Transaktionsdatum

g) Vid betalning från ett kort: kortets namn

h) Vid betalning via SMS: kundens mobiltelefonnummer.

Oaktat ovanstående kan eventuella klagomål avseende transaktionerna som gjordes 90 eller mer dagar före sådana

klagomål nekas granskning av Przelewy24-betalningssystemet.

Safetypay

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

Safetypay är en betalningsmetod för banköverföring. Mottagare kan få en bekräftelse av transaktionen i realtid.

Risk för chargeback

Nej

Betalningsgaranti

Ja

Återbetalning möjlig

Ja

Transaktionsminimum

Ej tillämpligt

Transaktionsmaximum

15 000 EUR

Specifika förbjudna varor och tjänster

Utöver eventuella förbjudna varor eller tjänster som anges ovan, får du inte använda Safetypay för att ta emot betalningar för, genomföra betalningar till, eller, direkt eller indirekt, underlätta följande: piratkopiering, förfalskade varor, varor som är föremål för embargo, droger och tillbehör, kränkande, rasistiskt eller kulturellt okänslig material; barnförbjudet innehåll, material och/eller tjänster, inklusive, men inte begränsat till, böcker och videor med barnförbjudet innehåll, telefonsamtal med barnförbjudet innehåll, webbplatser med barnförbjudet innehåll, eskorttjänster, dejtingtjänster (med sexuell inriktning), kvinnor som beställs per postorder för ingående av äktenskap, övrig barnförbjuden underhållning, kontanter, skadeersättning, påföljder eller böter av något slag, kostnader eller avgifter utöver det normala priset för handlarnas varor eller tjänster (tillämpliga skatter) eller avgifter som kunder inte specifikt har godkänt, förfallna belopp eller belopp som täcker returnerade betalningar eller checkar som stoppats för utbetalning, försäljning som görs av tredje part, belopp som inte representerar försäljning i god tro av varor och tjänster av handlarens verksamhet (t.ex. köp av handlarens ägare (eller deras familjemedlemmar) eller anställda), olagliga företagstransaktioner, penningtvätt eller finansiering av terroristverksamhet.

Kompletterande villkor

Ej tillämpligt

Satispay

Betalningstyp

Wallet

Satispay tillhandahåller en plattform för mobilbetalningar med bankkonto.

Risk för chargeback

Nej

Betalningsgaranti

Ja

Återbetalning möjlig

Ja

Transaktionsminimum

0,01 EUR

Transaktionsmaximum

Ej tillämpligt

Specifika förbjudna varor och tjänster

Utöver de förbjudna varorna och tjänsterna som anges ovan får du inte använda Satispay för att ta emot betalningar, göra betalningar till, eller, direkt eller indirekt, underlätta:

a)  Telekommunikationstjänster, inklusive lokal-och fjärrsamtal, kreditkortssamtal, samtal genom användning av telefoner med avläsare av magnetremsa och faxar

b)  Postväxlar – elektronisk överföring

c)  Pantbanker

d)  Utgående telemarketing

e)  Inkommande telemarketing

f)  Biljettagenturer (radio, tv och andra direktmarknadsförare som inte klassificeras någon annanstans)

g)  Finansinstitut – manuella kontantutbetalningar

h)  Finansinstitut – automatiska kontantutbetalningar

i)  Lånebetalningar, institut

j)  Icke-finansiella institut – utländsk valuta, postväxlar (ej elektronisk överföring), scrip och resecheckar

k)  Mäklare – värdepapper, fonder, aktier, handelsvaror, obligationer

l)  Tidsdelade boenden

m)  Dejting- och eskorttjänster

n)  Köp- och shoppingtjänster och -klubbar

o)  Kreditupplysningsföretag

p)  Arbetsförmedlingar och bemanningsföretag

Q)  Vadslagning (inklusive lotterier, spelmarker för kasino, off-track-vadslagningar och insatser).

Kompletterande villkor

Handlare bekräftar och samtycker till att personuppgifter kommer att överföras till Satispay för behandling av transaktioner. Sådana personuppgifter kommer att behandlas av Satispay i enlighet med dess sekretessmeddelande, som finns på: https://static-www-satispay-com.s3.amazonaws.com/privacy/Payment-Scheme/Satispay-Payment- Scheme_Privacy-en-.pdf

SOFORT

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

SOFORT Banking/SOFORT Überweisung är en betalningsmetod för banköverföring. Mottagare kan ta emot en bekräftelse av transaktionen i realtid.

Risk för chargeback

Nej

Betalningsgaranti

Nej

Återbetalning möjlig

Ja

Transaktionsminimum

1,00 EUR per transaktion

Transaktionsmaximum

Ej tillämpligt

Specifika förbjudna varor och tjänster

Endast de varor och tjänster som anges som förbjudna i användaravtalet

Kompletterande villkor

Ej tillämpligt

Trustly

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

Risk för chargeback

Nej (så snart pengarna har avräknats på företagskontot)

Betalningsgaranti

Nej

Återbetalning möjlig

Ja

Transaktionsminimum

0,01 EUR per transaktion. (Med förbehåll för villkor som fastställts av kundens bank)

Transaktionsmaximum

Med förbehåll för villkor som fastställts av kundens bank

Specifika förbjudna varor och tjänster

Förutom de varor och tjänster som anges som förbjudna i avtalet: Bitcoin

Kompletterande villkor

(1) Du ska se till att Trustlys logotyp(er) och varumärke(n) exponeras och presenteras på ett tilltalande och lämpligt sätt och i enlighet med tillämpliga krav för tjänstepresentationen enligt: https://trustly.com/en/developer/documents.

(2) Du bekräftar och samtycker till att: (a) Trustlys tjänst är beroende av funktioner i tredjepartssystem, främst banker, och att Trustly inte garanterar att tjänsten fungerar i händelse av avbrott, bristande funktioner eller justeringar inom, eller kopplade till, sådana tredjepartssystem, (b) transaktionshastigheter kan påverkas negativt under tidpunkter då transaktionsvolymerna väsentligt ökar eller når toppar, eller under planerat underhåll av Trustlys tjänst, och (c) PayPal och Trustly är inte ansvariga för förluster eller skador till följd av en eventuell försämring av funktionerna i tredjepartssystem enligt beskrivningen i underavsnitt (a) häri, eller under betydande ransaktionsvolymtoppar eller planerat underhåll av Trustlys tjänst enligt beskrivningen i underavsnitt (b) häri.

Trustpay

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

Trustpay är en betalningsmetod för banköverföring. Mottagare kan ta emot en bekräftelse av transaktionen i realtid.

Risk för chargeback

Nej

Betalningsgaranti

Nej

Återbetalning möjlig

Ej tillämpligt

Transaktionsminimum

0,01 EUR per transaktion

Transaktionsmaximum

Ej tillämpligt

Specifika förbjudna varor och tjänster

Utöver varor eller tjänster som anges som förbjudna i användaravtalet: vapen eller relaterade föremål (t.ex. skjutvapen, skjutvapendelar, ammunition, knivar), finansiella produkter av pyramidspelskaraktär, droger och tillbehör, antikhandlare och säljare av historiska replikor på nätet

Kompletterande villkor

 1. Du ger PayPal åtkomst till din webbplats via manuell observation, automatisk "spindelsökning" eller andra automatiska söktekniker för att bekräfta riktigheten i innehållet. PayPal är dock inte skyldig att kontrollera riktigheten av din webbplats.
 2. Ditt standardavtal för handlare måste innehålla bestämmelser om uppsägning av avtalet, med omedelbar verkan, om en handlare inte levererar de varor eller tjänster som köpts, eller utan motivering avvisar klagomål om varor eller tjänster eller vägrar att möjliggöra en retur av varor.
 3. TrustPay-tjänsten kan sägas upp utan orsak med en uppsägningstid på tre (3) veckor.
 4. Du ska alltid samarbeta med PayPal för att utreda varje misstänkt olaglig, bedräglig eller olämplig aktivitet av en person som använder TrustPay-tjänsten.
 5. På din webbplats måste du tydligt ange:
  1. Din handlares identifieringsuppgifter
  2. Fullständig specifikation av de erbjudna varorna och/eller tjänsterna, inklusive pris och clearingvaluta
  3. Beskrivning av klagomålsförfarandet och retur av varor eller tjänster, inklusive information om konsumenträttigheter
  4. Metod för att återbetala (returnera) betalningar från handlarens kunder
  5. Kontaktinformation för kundtjänst
  6. Exportrestriktioner, i förekommande fall, som ålagts de erbjudna varorna
  7. Leveransmetod för varorna/tjänsterna.
 6. Du garanterar att varken du, företagsledningen eller de verkliga ägarna omfattas av den konsoliderade förteckningen över personer, grupper och enheter som är föremål för finansiella sanktioner från EU och har offentliggjorts av Europeiska kommissionen och Europeiska utrikestjänsten.
 7. TrustPay ska ha rätt att inte kreditera eller överföra pengar till PayPal till din förmån om: (1) uppgifterna om betalaren inte är tydliga, begripliga och tillräckligt specifika, (2) transaktionen strider mot tillämplig lagstiftning eller (3) det föreligger rimlig misstanke om att transaktionen kan kopplas till penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan kriminell verksamhet.