Chính sách báo cáo vi phạm

>> Xem tất cả thỏa thuận pháp lý

Chính sách báo cáo vi phạm

Cập nhật mới nhất: Ngày 6 tháng 5 năm 2021

 

Theo chính sách của PayPal, chúng tôi có nghĩa vụ thực hiện những hành động thích hợp để loại bỏ khỏi dịch vụ PayPal hoặc cấm những hành vi sử dụng dịch vụ PayPal có liên quan đến tài liệu bị khiếu nại là vi phạm. Nếu bạn là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ và bạn tin rằng một trang web hoặc trang web con sử dụng dịch vụ PayPal để bán, chào bán, cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch vụ có sẵn hoặc có các nội dung hoặc tài liệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, vui lòng điền đầy đủ vào Báo cáo vi phạm này và gửi email đến infringementreport@paypal.com.