สถานะการชำระเงินใน "PayPal ของฉัน" หมายความว่าอย่างไร

คำจำกัดความต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจสถานะการชำระเงินของคุณมีดังต่อไปนี้

 • ถูกยกเลิก: คุณยกเลิกการชำระเงิน และเงินจะถูกโอนกลับเข้าสู่บัญชีของคุณ
 • หักบัญชีแล้ว: เงินจาก eCheque ที่คุณส่งถูกฝากเข้าบัญชีของผู้รับแล้ว
 • หักบัญชีแล้วโดยการตรวจสอบการชำระเงิน: เราได้ตรวจสอบการทำรายการแล้ว และเงินเข้าบัญชีของผู้รับแล้ว
 • เสร็จสมบูรณ์: การทำรายการเสร็จสมบูรณ์ และเงินเข้าบัญชีของผู้รับแล้ว
 • ถูกปฏิเสธ: ผู้รับไม่ยอมรับเงินของคุณ และเงินถูกโอนกลับเข้าสู่บัญชีของคุณแล้ว ดูรายละเอียดการทำรายการเพื่อหาสาเหตุที่การชำระเงินของคุณถูกปฏิเสธ หรือติดต่อผู้รับเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม
 • ล้มเหลว: การชำระเงินของคุณไม่ผ่าน เราขอแนะนำให้คุณลองชำระเงินอีกครั้ง
 • ระงับ: เรากำลังตรวจสอบการทำรายการ และการชำระเงินของคุณอาจถูกยกเลิก คุณควรตรวจดูข้อมูลเพิ่มเติมใน "ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย"
 • อยู่ในระหว่างดำเนินการ: คุณชำระเงินแล้ว แต่ผู้รับยังไม่ได้รับเงิน
 • ถูกพัก: เราพักเงินที่ได้ชำระไว้ชั่วคราว เนื่องจากคุณได้ยื่นคัดค้าน หรือเรากำลังตรวจสอบการทำรายการ โปรดตรวจสอบอีเมลที่เราส่งให้คุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำรายการนี้
 • ชำระเงินแล้ว: มีผู้เรียกเก็บเงินจากคุณ และคุณได้ชำระเงินให้กับบุคคลผู้นั้นเรียบร้อยแล้ว
 • คืนเงินบางส่วน: คุณได้รับเงินคืนบางส่วน
 • รอการตรวจสอบยืนยัน: เรากำลังตรวจสอบการทำรายการ เราจะส่งเงินของคุณไปยังผู้รับหลังจากที่แหล่งเงินของคุณได้รับการยืนยันแล้ว
 • พักไว้: การชำระเงินของคุณถูกพักไว้ชั่วคราว โปรดตรวจสอบอีเมลที่เราส่งให้คุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • กำลังประมวลผล: เรากำลังประมวลผลการชำระเงินของคุณ และการทำรายการจะเสร็จสมบูรณ์ในไม่ช้า
 • คืนเงินแล้ว: ผู้รับคืนเงินให้คุณแล้ว ถ้าคุณใช้บัตรเครดิตในการชำระเงิน เงินดังกล่าวจะถูกส่งคืนกลับมาที่บัตรเครดิตของคุณ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาประมาณ 30 วัน เงินจึงจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัตรของคุณ
 • ไม่ยอมรับ: ผู้รับไม่รับเงินของคุณ ถ้าคุณยังคงต้องการชำระเงิน เราขอแนะนำให้คุณลองอีกครั้ง
 • ลบแล้ว: การพักการชำระเงินของคุณถูกลบแล้ว และการทำรายการจะเสร็จสมบูรณ์ในไม่ช้า
 • ถูกส่งคืน: เงินถูกคืนเข้าสู่บัญชีของคุณแล้ว เนื่องจากผู้รับไม่ได้ขึ้นเงินภายใน 30 วัน สมาชิก PayPal สามารถตีคืนการชำระเงินที่ยังไม่ขึ้นเงินได้ด้วยตัวเอง ก่อนที่ระบบจะตีคืนการชำระเงินอัตโนมัติภายใน 30 วัน
 • ยกเลิกแล้ว: คุณหรือเราได้ยกเลิกการทำรายการแล้ว
 • พักชั่วคราว: เงินจากบัญชีของคุณถูกพักชั่วคราวระหว่างกระบวนการตรวจสอบการอนุญาต ผู้รับจะไม่สามารถใช้หรือถอนเงินจำนวนนี้ได้จนกว่าการตรวจสอบการอนุญาตจะเสร็จสมบูรณ์
 • ยังไม่ขึ้นเงิน: ผู้รับยังไม่ได้รับหรือยอมรับการชำระเงินจากคุณ ถ้าเลย 30 วัน การชำระเงินจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ