ใครบ้างที่ได้รับผลกระทบจาก FATCA

FATCA บังคับใช้กับเจ้าของบัญชีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา และกำหนดให้เราต้องเก็บเอกสารหรือหนังสือรับรองด้านภาษีจากเจ้าของบัญชี โดยเอกสารหรือหนังสือรับรองนั้นต้องระบุว่าเจ้าของบัญชีเป็น พลเมืองสหรัฐฯ หรือไม่ เจ้าของบัญชียังหมายความรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีนอกสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ FATCA เรายังตรวจสอบบันทึกเกี่ยวกับเจ้าของบัญชีที่เรามีอยู่ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดเก็บเอกสารแสดงสถานะของเจ้าของบัญชี (เป็นพลเมืองสหรัฐฯ หรือไม่เป็นพลเมืองสหรัฐฯ) อย่างเหมาะสมตามจุดประสงค์ของ FATCA ในการตรวจสอบที่ว่านี้บางกรณี เราอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากเจ้าของบัญชี  

เราอาจขอเอกสารเพิ่มเติมในกรณีต่อไปนี้:

  • ถ้าข้อมูลเจ้าของบัญชีที่เราได้รับก่อนหน้านี้ไม่ตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารภาษี/ข้อมูลที่เจ้าของบัญชีรับรองด้วยตัวเอง
  • ถ้าเจ้าของบัญชีอ้างว่าไม่ได้เป็นพลเมืองสหรัฐฯ แต่เราพบสิ่งที่บ่งชี้ว่าเจ้าของบัญชีเป็นพลเมืองสหรัฐฯ ในข้อมูลของลูกค้า