อะไรคือข้อพิพาทและข้อเรียกร้องของ PayPal

ข้อพิพาทคือ

ผู้ซื้อสามารถ ยื่นข้อพิพาท ในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายได้ภายใน 180 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า ถ้าไม่ได้รับสินค้าที่สั่งซื้อหรือสินค้านั้นแตกต่างจากที่ผู้ขายระบุไว้อย่างชัดเจน ผู้ซื้อสามารถติดต่อผู้ขายเรื่องปัญหาที่มีได้บนกระดานข้อความ ตัวอย่างเช่น ผู้ซื้อสามารถขอคืนเงิน ส่งคืนสินค้า และ/หรือขอให้ผู้ขายจัดส่งสินค้าอีกครั้งได้

ผู้ขายจะได้รับแจ้งถึงการเปิดข้อพิพาท และพวกเขาควร ตอบกลับข้อพิพาท และเร่งแก้ไขปัญหากับผู้ซื้อ ถ้าผู้ขายคืนเงินเต็มจำนวนผ่านเรื่อง เรื่องจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ ผู้ซื้อสามารถทำเครื่องหมายเรื่องเป็นเรื่องได้รับการแก้ไขแล้วได้ทุกเวลา ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขและเป็นที่พอใจ

สำหรับข้อพิพาท PayPal ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสรุปผลการตัดสิน

ข้อเรียกร้องคือ

ถ้าผู้ซื้อและผู้ขายไม่สามารถตกลงกันได้ในข้อพิพาท ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถ ยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้อง ได้ทุกเวลาภายในเวลา 20 วันนับจากวันที่เปิดข้อพิพาท การยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้องหมายความว่าพวกเขากำลังขอให้ PayPal เป็นผู้ตรวจสอบเรื่องและสรุปผลการตัดสินตามหลักฐานที่ได้รับมาจากทั้งสองฝ่าย

ข้อพิพาทที่ไม่มีการยกระดับเป็นข้อเรียกร้องภายใน 20 วันจะถูกปิดลงโดยอัตโนมัติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ ร่วมกับ PayPal เพื่อแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้อง