Viktig betalnings- och tjänsteinformation – PayPal

>> Visa alla juridiska avtal

Viktig betalnings- och tjänsteinformation

Senaste uppdatering: 15 februari 2012

 


Vad är PayPal?

 • PayPal gör det möjligt för enskilda och företag att överföra och ta emot elektroniska pengar på nätet. PayPal tillhandahåller även andra finansiella och icke-finansiella tjänster i nära samband med onlinebetalningar. Dessa tjänster benämns hädanefter ”tjänsten” som ett gemensamt begrepp.
 • Du kan använda tjänsten för att göra enstaka eller ”engångs”-betalningar, eller så kan du öppna ett konto hos oss som gör det möjligt för dig att göra regelbundna betalningar
 • PayPal tillhandahåller inga kredit- och/eller depositionstjänster

Vem tillhandahåller tjänsten?

 • Tjänsten tillhandahålls av PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (”PayPal”) till registrerade användare i Europeiska unionen (var och en är en ”användare”)

 • PayPal (R.C.S. Luxemburg B 118 349) är vederbörligen licensierat som kreditinstitut i Luxemburg i enlighet med artikel 2 i lagen från den 5 april 1993 om den finansiella sektorn enligt tillägg (”lagen”) och övervakas av Luxemburgs kontrollmyndighet, Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Enstaka eller ”engångs”-betalningar

 • Om du använder tjänsten för att göra en enstaka betalning kommer vi att ge dig information i samband med betalningen, både före och efter det att du instruerat oss att göra betalningen
 • Denna information görs tillgänglig för dig:
  • på de webbsidor som vi visar dig innan betalningen utförs
  • i ett e-postmeddelande som vi kan skicka dig, och
  • i detta tillkännagivande av ”Viktig betalnings- och tjänsteinformation”.
 • Vi tar inte ut någon avgift för att skicka en enstaka betalning via tjänsten (även om en avgift kan tas ut om transaktionen inbegriper valutaomvandling eller tas ut av en annan person, till exempel via ditt betalkortsföretag).
 • Den information som du måste ge oss för att göra en enskild betalning omfattar dina betalkortsuppgifter och andra uppgifter som anges på de webbsidor där du ber oss att göra betalningen.
 • Betalningen genomförs så fort som de betalningsmetoder som PayPal har tillgång till medger (vilket kan vara under följande arbetsdag) efter att du har gett oss din betalningsorder. Om den person som du skickar din betalning till meddelar oss att de vill göra upp betalningen vid ett senare tillfälle, kommer vi att utföra din betalningsorder när de ber oss göra det.

Skapa PayPal-konto

 • Tjänsten gör det möjligt för enskilda och företag att öppna ett konto som underhålls av PayPal (ett ”konto”)
 • För att vara kvalificerad för ett konto måste användaren:
  • antingen vara en privatperson (minst 18 år) eller ett företag som är i stånd att ingå ett juridiskt bindande kontrakt, och
  • ha slutfört vår registreringsprocess på ett tillfredsställande sätt.
 • Som en del av vår registreringsprocess måste användaren:
  • registrera en e-postadress, som även kommer att fungera som ”användarnamn”, och
  • godkänna vår sekretesspolicy och reglerna och villkoren i användaravtalet, inklusive de policydokument som är införlivade med detta (”användaravtalet”).
 • Varje användare måste skapa ett lösenord, som tillsammans med användarnamnet (e-postadress) gör att användaren får tillgång till kontot och kan använda tjänsten
 • Som en del av registreringsprocessen kan en användare även lämna utförliga uppgifter om den eller de källor med vilka de vill finansiera sitt PayPal-konto (t.ex. uppgifter om användarens bankkonto eller betalkort). Detta är ”betalningsalternativ”.

Typer av konton

 • Tjänsten erbjuder tre kontotyper:
  • Privatkonto
  • Premier-konto samt
  • Företagskonto
 • De olika kontotyperna har olika funktioner, inklusive men ej begränsat till olika överförings- och mottagningsgränser. Beroende på betalningsalternativ kan ett konto även ta emot eller inte ta emot en viss typ av betalning
 • Privatkonton är i första hand avsedda för användare som bara vill göra betalningar.

Finansiera ett konto

 • För att finansiera ett konto måste användaren antingen:
  • Köpa elektroniska pengar från oss via sitt/sina betalningsalternativ. I praktiken innebär detta att varje gång en användare ber att PayPal ska skicka pengar, debiterar PayPal samtidigt det valda beloppet från användarens förvalda betalningsalternativ (PayPal-saldo, bankkonto eller betalkort). PayPal skickar sedan denna onlinebetalning till den avsedda mottagaren, eller
  • Godkänna en onlinebetalning som har utfärdats av oss och skickats från en annan PayPal-användare.
 • En användares kontosaldo motsvarar det belopp i elektroniska pengar som utfärdas av oss (oavsett om det skickas till användaren av en tredje part eller köps direkt från oss)

Göra betalningar

 • För att göra en betalning till en tredje part via tjänsten, tillhandahåller användaren vanligtvis e-postadressen till den avsedda mottagaren (”mottagaren”). Därigenom instruerar den användare som skickar betalningen (”avsändaren”) oss att överföra elektroniska pengar från PayPal-kontot till mottagarens bankkonto. Om betalningen godkänns av mottagaren, slutför vi överföringen
 • Varje nytt konto har en inledande gräns för hur stora belopp som en användare kan betala och överföra. För att öka ”överföringsgränsen” måste användaren verifiera den information som lämnats till oss i samband med kontot. Vissa konton kan, efter vårt gottfinnande, ha en lägre gräns innan verifiering krävs. Dessutom kan vissa transaktioner, efter vårt gottfinnande, inte vara tillämpliga för en reviderad ökning av sändningsgränsen. Vilken typ av information som krävs för denna verifieringsprocess varierar beroende på i vilken jurisdiktion användaren bor och vilken typ av konto han eller hon har
 • En användare kan skicka en betalning i flera olika valutor, inklusive amerikanska dollar, argentinska peso, australiska dollar, brasilianska real, brittiska pund, danska kronor, euro, filippinska peso, Hongkongdollar, israeliska shekel, kanadensiska dollar, mexikanska peso, norska kronor, nyzeeländska dollar, polska zloty, schweiziska franc, singaporianska dollar, svenska kronor, Taiwan-dollar, thailändska baht, tjeckiska kronor, ungerska forinter och yen.

Ta emot betalningar

 • En användare kan ta emot en betalning via tjänsten genom att godkänna en betalning från en annan användare
 • Mottagaren kan returnera betalningar eller, i vissa fall, använda tjänsten för att neka betalningar som har skickats av en annan användare

Risk för återbetalning eller återkallande av en betalning

 • Om en avsändare inte följer policyn för säljarskydd (se nedan), och en betalning från avsändaren är knuten till en transaktion som är föremål för en återbetalning eller som återkallats av någon anledning, är mottagaren, och inte vi, ansvarig för det mottagna beloppet tillsammans med eventuella avgifter som åläggs oss till följd av återbetalning eller återkallande
 • Vi är inte en part och vi kontrollerar inte heller resultatet av ett beslut om återbetalningskrav och användaren måste godta beslutet från den utfärdande banken som slutgiltigt och juridiskt bindande i samband med en återbetalningstvist.

Policy för säljarskydd

 • Under vissa omständigheter kommer vi inte att hålla säljare av varor som erhåller en betalning via tjänsten ansvarig om köparen av varorna (dvs. den person som skickar betalningen) hävdar att transaktionen var obehörig
 • Den här policyn tillämpas när betalningen anges som ”kvalificerad” på användarens Transaktionsdetaljer-sida. Det finns även andra villkor som avgör om denna policy följs, inklusive:
  • Den typ av varor som köpts;
  • Köparens och säljarens hemvist;
  • Den postadress som säljaren skickar varan till;
  • Bevis på den fraktmetod som använts;
  • Den tidpunkt då varorna skickades efter det att betalningen mottagits;
  • Antalet konton från vilka betalning gjorts;
  • Medverkan från säljaren;

Inget ansvar för obehörig användning av ett konto

 • Samtidigt som vi inte generellt är ansvariga för en användares åtkomst till och användning av denna tjänst, kommer vi inte att hålla våra användare ansvariga om en tredje person använder deras konton på ett obehörigt sätt, under förutsättning att vi är övertygade om att användaren inte har agerat avsiktligt för att låta en tredje person få tillgång till användarnamn och/eller lösenord

Överföring av pengar till bankkonto (inlösen av elektroniska pengar)

 • En användare med ett konto som har ett tillgodohavande kan när som helst be oss att ta ut pengar från dennes konto. Därigenom kan en användare helt eller delvis lösa in de elektroniska pengar som saldot utgörs av till sitt registrerade bankkonto, eller om tillämpligt, sitt kreditkort.
 • Under normala förhållanden lyfter vi pengarna från en användares konto så fort som de betalningsmetoder som PayPal har tillgång till medger (vilket kan vara följande arbetsdag) efter att nödvändiga kontroller som krävs av oss för att förhindra penningtvätt, bedrägeri eller för att bekräfta användarens identitet har genomförts.
 • Saldot på ett konto förblir giltigt oavsett hur lång tid det funnits på kontot

Avgifter

 • Ingen avgift tas ut för att skicka pengar via tjänsten (utom när valutaomvandling krävs, eller om betalningen skickas via vår massbetalningstjänst eller om en avsändare vill betala avgiften för att skicka en betalning ”från person till person”)
 • Avgifter debiteras under vissa omständigheter för att:
  • Täcka våra kostnader för att genomföra uttag av pengar (i vissa länder);
  • Ta emot pengar (t.ex. beroende på typen av konto och var avsändaren befinner sig);
  • Omvandla valutor;
  • Ta emot en återkallad transaktion;
  • Verifiera kontoinformation (dock återbetalas alla sådana avgifter för verifiering av ett konto ); och/eller
  • Ta emot information om varför en betalningsorder kan ha nekats av oss;
  • Välja till olika valfria tjänster som erbjuds

Avsluta eller begränsa användning av ett konto

 • Antingen vi eller användaren kan avsluta ett konto när som helst, det finns ingen föreskriven tidsperiod under vilken en användare har tillåtelse att avsluta sitt konto
 • Vi kan också begränsa användarens åtkomst till kontot eller kontots funktioner under vissa omständigheter

Förbjuda eller begränsa aktiviteter

 • Vi tillåter inte att tjänsten används för behandling av betalningar i samband med olaglig verksamhet eller andra typer av verksamhet som kan vara förbjudna i enlighet med vår policy för godtagbar användning
 • Vi kan också begränsa din användning av PayPal-tjänsten och/eller neka att utföra din betalningsorder om detta skulle innebära en begränsad aktivitet enligt bestämmelserna i vårt användaravtal.

PayPals skyddspolicy för köpare

 • Vår policy för köparskydd hjälper köpare av varor som skickar betalningar via tjänsten att få tillbaka ett visst penningbelopp från säljare.
 • Den tillämpas när ovan nämnda säljare, under vissa omständigheter, inte skickar de utlovade varorna eller levererar varor som ”avsevärt inte motsvarar beskrivningen”.

Lösning av tvister

 • Vi kommer att försöka lösa alla tvister som uppstår i samband med tjänsten eller avtalet via vår kundtjänst.
 • Om vi inte kan lösa en tvist, kan en användare antingen anmäla ärendet till UK Financial Ombudsman Service när våra interna tvistlösningsförfaranden avslutats, eller stämma oss inför domstolarna i England och Wales (eller din lokala domstol om du är en konsument). Du kan även lämna in ett klagomål till European Consumer Centre (ECC-Net). Du hittar mer information om ECC-Net och hur du kontaktar dem på (http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/) Du kan få tillgång till och erhålla information om Financial Ombudsman Service på http://www.financial-ombudsman.org.uk. Du kan även hänskjuta en olöst tvist skriftligen till vår reglerande myndighet, CSS, på följande postadress: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 110, Route d' Arlon L–2991 Luxemburg.

Rättsligt förhållande

 • Det rättsliga förhållandet med våra användare ska tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales.

Friskrivning. Beskrivningen av tjänsten är endast tänkt som en sammanfattning. Den omfattar inte alla definitioner, undantag samt regler och villkor i samband med tjänsten. Penningbelopp som nämns i den här beskrivningen kan ändras från tid till annan. Vissa av de egenskaper som beskrivs ovan kanske inte är tillgängliga för alla användare. De fullständiga reglerna och villkoren finns angivna i vårt användaravtal som är tillgängligt från sidfoten på alla sidor på PayPals webbplats. Denna sammanfattning är inte en del av användaravtalet.