>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal

Data ostatniej aktualizacji: 21 października 2019 r.

 

Niniejsza Umowa składa się z siedemnastu części (w tym załącznika) i możliwe jest przechodzenie bezpośrednio do wybranej części poprzez kliknięcie jednego z poniższych łączy. Poniższe tytuły i podtytuły pełnią wyłącznie rolę pomocniczą i nie ograniczają zakresu żadnej z części. Wybrane terminy pisane wielkimi literami mają określone definicje, które zostały zawarte w punkcie 16 lub w innych miejscach Umowy. W Umowie i naszej witrynie znajdują się również słowa zaznaczone podkreśleniem, zawierające hiperłącza do odpowiednich informacji. Odniesienia do postanowień i aktów prawnych dotyczących osób niezamieszkałych w Polsce nie dotyczą Użytkownika (o ile nie wynika to z kontekstu).

 

Przejdź do punktu:

1. Relacje między firmą PayPal a Użytkownikiem 
2. Konto i Salda Użytkownika 
3. Źródła finansowania płatności 
4. Wysyłanie pieniędzy 
5. Odbieranie pieniędzy 
6. Wypłacanie pieniędzy / realizacja Pieniądza elektronicznego 
7. Okres ważności i zamykanie Konta 
8. Opłaty i przeliczenia waluty 
9. Zabronione działania 
10. Odpowiedzialność Użytkownika – działania, które może podjąć firma PayPal 
11. Program ochrony sprzedających 
12. Błędy i nieautoryzowane transakcje 
13. Ochrona kupujących w systemie PayPal 
14. Spory z firmą PayPal 
15. Postanowienia ogólne 
16. Definicje 
Załącznik 1. Tabela Opłat

 

Niniejsza Umowa została zawarta między Użytkownikiem a firmą PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) („PayPal”) i dotyczy korzystania z Usług przez Użytkownika. Umowa obejmuje również przez przywołanie dodatkowe warunki w odniesieniu do Usług, a mianowicie warunki Zasad zachowania poufności, Zasad dopuszczalnego użytkowania, Zasad premiowania za polecenie usługi handlowcom i Zasad dotyczących kuponów upominkowych handlowców, które to zasady znajdują się na stronie internetowej Umowy prawne. Wspomniane wyżej dokumenty mają charakter „dokumentów pomocniczych” dla celów tej Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości – dokumenty pomocnicze ani części niniejszej Umowy, które zawierają warunki dokumentów pomocniczych, nie stanowią „umowy ramowej” w rozumieniu dyrektywy UE o usługach płatniczych (2007/64/WE), drugiej dyrektywy o usługach płatniczych (EU) 2015/2366) („PSD2”) ani implementacji dyrektywy w państwach członkowskich UE lub Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Zawarcie niniejszej Umowy

Zarejestrowanie się w Usługach oznacza, że Użytkownik zna, akceptuje i zgadza się na wszystkie postanowienia niniejszej Umowy (w tym Aktualizacje zasad, zasady i warunki premii wspomniane poniżej).

Wszelkie przyszłe Zmiany opisane w dokumencie Aktualizacje zasad opublikowanym w momencie rejestracji Użytkownika w Usługach na stronie Umowy prawne w witrynie PayPal są integralną częścią niniejszej Umowy i wejdą w życie zgodnie z postanowieniami dokumentu Aktualizacje zasad

Niniejsza Umowa, wraz z pozostałymi warunkami prawnymi oraz informacjami związanymi z korzystaniem z Usługi PayPal, których ujawnienie jest wymagane z mocy prawa, będzie dostępna w każdej chwili w witrynie (witrynach) PayPal (zazwyczaj na stronie Umowy prawne). Informacje te mogą też być wysyłane do Użytkownika lub pojawiać się w witrynie (witrynach) PayPal lub innych miejscach stosownie do korzystania przez Użytkownika z Usług.

Niniejsza Umowa została przygotowana i zostaje zawarta wyłącznie w języku polskim. Zalecane jest zachowanie kopii lub wydruku niniejszej Umowy (wraz ze wszystkimi zasadami) dla celów archiwalnych.

Firma PayPal może wymagać od Użytkownika posiadania Konta PayPal w celu umożliwienia mu korzystania z Usług (w tym m.in. wysyłania i otrzymywania płatności lub korzystania z systemu PayPal jako metody logowania w usługach podmiotów zewnętrznych).

WAŻNE INFORMACJE – NAJWAŻNIEJSZE ZAGROŻENIA I POSTANOWIENIA 

Jest to ważny dokument, z którym należy zapoznać się dokładnie przed przystąpieniem do korzystania z Usług. Przed wyrażeniem zgody na warunki niniejszej Umowy należy dokładnie je przeczytać. Umowa wskazuje również pewne ryzyko związane z korzystaniem z Usług, a także podaje wskazówki, w jaki sposób bezpiecznie realizować płatności online w systemie PayPal. Należy uwzględnić to ryzyko i wskazówki podczas korzystania z systemu PayPal.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za znajomość i przestrzeganie wszelkich przepisów obowiązujących we właściwej dla Użytkownika jurysdykcji, które mogą mieć do niego zastosowanie w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług, w tym w szczególności przepisów dotyczących działalności regulowanej i licencjonowanej, eksportu i importu, podatków oraz transakcji walutowych.

Należy pamiętać o następujących zagrożeniach i najważniejszych postanowieniach dotyczących korzystania z Usług:

Ryzyko cofnięcia płatności 

Płatności otrzymane na Konto PayPal mogą zostać cofnięte w późniejszym czasie (w niektórych przypadkach nawet 180 dni po otrzymaniu płatności), jeśli dana płatność podlega Obciążeniu zwrotnemu, Cofnięciu lub Roszczeniu lub okaże się być nieprawidłowa w inny sposób. Oznacza to, że – w przypadku niektórych sprzedających – płatności odebrane przez sprzedających w saldo konta PayPal mogą zostać zwrócone do nadawcy lub innym sposobem usunięte z konta sprzedającego po tym, kiedy sprzedający otrzymał już płatność lub dostarczył jakieś sprzedane towary lub usługi.

Dla własnego bezpieczeństwa, w celu ograniczenia ryzyka cofnięcia płatności z Konta Użytkownik może przestrzegać kryteriów kwalifikujących go do objęcia Ochroną sprzedających w systemie PayPal oraz postępować zgodnie z radami dla sprzedających przedstawionymi w „Centrum bezpieczeństwa”, do którego można przejść z większości stron Witryny PayPal.

Najważniejszym wymaganiem kwalifikującym do programu Ochrony sprzedających jest wymóg, aby sprzedający wysłał dany przedmiot na adres podany na stronie Szczegóły transakcji. Jeśli przedmiot zostanie dostarczony osobiście lub jeśli sprzedający wyśle przedmiot na inny adres (np. jeśli kupujący poprosi o wysyłkę na inny adres, będący „adresem służbowym” czy też „adresem do wysłania prezentu”), Użytkownik nie będzie kwalifikował się do zwrotu pieniędzy w ramach warunków programu.

Firma PayPal może zamknąć, zawiesić lub ograniczyć dostęp Użytkownika do jego Konta lub do korzystania przez niego z Usług lub ograniczyć dostęp Użytkownika do jego środków w przypadku uzasadnionej konieczności w celu ochrony przed ryzykiem z tytułu odpowiedzialności (patrz punkt 10.2h) jeśli Użytkownik naruszy postanowienia niniejszej Umowy, w tym Zasady dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal lub jakichkolwiek innych umów zawartych między Użytkownikiem a firmą PayPal. W celu uniknięcia wątpliwości możemy trwale zablokować konto Użytkownika w związku z naruszeniem postanowień części 10.6 (Informacje o Użytkowniku).

Ryzyko blokowania płatności przez firmę PayPal

Należy pamiętać, że nawet jeśli Użytkownik ma tylko jedno Konto PayPal, pełni ono dwie różne, odrębne funkcje: służy do dokonywania płatności i do utrzymywania rezerw. Dostęp do środków na Koncie i możliwość dokonywania transakcji płatności z poziomu Konta zależeć będą od tego, do której z tych funkcji przypisane będą w danym momencie te środki.  Na potrzeby niniejszej Umowy:

 • Ta część Konta, która odpowiada za funkcje płatności, będzie nazywana „Kontem płatności”. Konto płatności to operacyjna część Konta, dzięki której Użytkownik ma dostęp do środków i która może służyć do dokonywania transakcji płatności.
 • Ta część Konta, która odpowiada za funkcje utrzymywania rezerw, będzie nazywana „Kontem rezerw”. Dostęp Użytkownika do Konta rezerw jest ograniczony; Użytkownik nie ma możliwości uzyskania dostępu do środków zablokowanych na Koncie rezerw ani dokonywania transakcji płatności przy użyciu tych środków. Środki zablokowane na Koncie rezerw mogą być oznaczone na przykład jako „Oczekujące”, „Nierozliczone” lub „Zablokowane”.

Do przykładowych sytuacji, w których środki mogą zostać zablokowane przez firmę PayPal w celu ograniczenia ryzyka, zaliczają się sytuacje, kiedy na środki te mają wpływ poniższe działania:

 • Dodanie środków przelewem (zobacz punkt 3.3)
 • Opóźnienie przetwarzania transakcji przez handlowca (zobacz punkt 4.7)
 • Rezerwa (zobacz punkt 10.4)
 • Analiza płatności (zobacz punkt 5.2)
 • Blokada płatności (zobacz punkt 10.5)
 • Zabronione działanie oraz działania podjęte przez firmę PayPal (zobacz punkty 9 i 10)

Spory

Ewentualny Spór można zgłosić za pośrednictwem Centrum rozstrzygania w systemie PayPal w ciągu 180 dni od daty dokonania płatności.

Dokonywanie płatności

Należy pamiętać, że firma PayPal wykona prawidłowe Polecenie płatności złożone przez Użytkownika za pośrednictwem jego Konta płatności oraz przekaże środki na rzecz dostawcy usług płatniczych obsługującego adresata płatności w ciągu 1 Dnia roboczego następującego po dniu przekazania przez Użytkownika firmie PayPal ważnego Polecenia płatności. Ten czas realizacji może w pewnych warunkach ulec zmianie – bardziej szczegółowe informacje dotyczące wykonywania Poleceń płatności można znaleźć w punkcie 4.1 niniejszej Umowy.

Należy uwzględnić to ryzyko i wskazówki podczas korzystania z systemu PayPal.

Więcej informacji na temat usługi PayPal znajduje się w sekcji Najważniejsze informacje o płatnościach i usługach.

 Poniższe tytuły i podtytuły pełnią wyłącznie rolę pomocniczą i nie ograniczają zakresu żadnej z części. Wybrane terminy pisane wielkimi literami mają określone definicje, które zostały zawarte w punkcie 16 lub w innych miejscach Umowy. W Umowie i naszej witrynie znajdują się również słowa zaznaczone podkreśleniem, zawierające hiperłącza do odpowiednich informacji.

 

1. Relacje między firmą PayPal a Użytkownikiem

1.1 Firma PayPal jest wyłącznie Dostawcą usług płatniczych.

Firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449, posiada w Luksemburgu odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w formie instytucji kredytowej w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku (z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Ustawą”, i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej komisji nadzoru finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF).

Podstawową dziedziną działalności firmy PayPal jest emisja Pieniądza elektronicznego oraz świadczenie usług finansowych ściśle powiązanych z emisją Pieniądza elektronicznego. Główne cechy charakterystyczne Usługi PayPal opisano w dokumencie Najważniejsze informacje o płatnościach i usługach, który jest dostępny za pośrednictwem łącza Umowy prawne z każdej strony witryny (witryn) PayPal. Nasze usługi ograniczają się do emisji Pieniądza elektronicznego, przez co w świetle przepisów prawa luksemburskiego nie są usługami depozytowymi ani inwestycyjnymi, Użytkownik nie jest zatem chroniony w ramach luksemburskiego systemu gwarancji depozytowych ani planów odszkodowań dla inwestorów obsługiwanych przez Conseil de protection des déposants et des investisseurs. Serwis PayPal umożliwia użytkownikom dokonywanie płatności i przyjmowanie płatności od podmiotów zewnętrznych. Firma PayPal jest niezależnym wykonawcą we wszystkich dziedzinach. Firma PayPal nie sprawuje nadzoru, nie bierze odpowiedzialności ani nie gwarantuje legalności produktów lub usług, za które dokonuje się płatności, korzystając z naszej Usługi. Nie gwarantujemy prawdziwości tożsamości żadnego Użytkownika ani tego, że kupujący lub sprzedający zrealizuje transakcję. Należy też brać pod uwagę istnienie ryzyka, że druga strona transakcji jest osobą niepełnoletnią lub podszywającą się pod kogoś innego. 

1.2 Poufność danych Użytkownika. Firma PayPal dba o ochronę prywatności Użytkownika. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi Zasadami zachowania poufności (występującymi również pod nazwą Informacje dotyczące zasad ochrony danych), aby poznać nasze działania na rzecz ochrony prywatności Użytkownika, a także nasze zasady ujawniania i korzystania z Informacji Użytkownika.

1.3 Przekazywalność. Użytkownikowi zabrania się przelewania jakichkolwiek praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody firmy PayPal. Użytkownik nie ma prawa przekazać swojego Konta podmiotowi zewnętrznemu. Firma PayPal zastrzega sobie prawo do przeniesienia lub scedowania w każdej chwili niniejszej Umowy oraz wszelkich praw i obowiązków z niej wynikających bez zgody Użytkownika. Nie ma to wpływu na prawo Użytkownika do zamknięcia swojego Konta zgodnie z postanowieniami punktu 7.1. 

1.4 Komunikacja z Użytkownikiem.

1.4.1 Języki. Niniejsza Umowa zostaje zawarta wyłącznie w języku polskim. Firma PayPal będzie komunikować się z Użytkownikiem w językach angielskim i polskim.

1.4.2 Powiadomienia Użytkownika. Komunikacja z Użytkownikiem będzie prowadzona w języku, w którym Użytkownikowi została udostępniona niniejsza Umowa. Użytkownik zgadza się na przekazywanie mu powiadomień lub innych informacji przez firmę PayPal poprzez umieszczanie ich w Witrynie (witrynach) PayPal (dotyczy to również informacji dostępnych jedynie dla Użytkownika logującego się do swojego Konta), przesyłanie ich pocztą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany w danych jego Konta, przesyłanie ich na adres zamieszkania Użytkownika podany w danych jego Konta, przekazywanie ich w trakcie rozmowy telefonicznej lub przesyłanie ich w postaci wiadomości tekstowej SMS. Z wyjątkiem zmian do niniejszej Umowy, powiadomienie takie uważa się za odebrane przez Użytkownika po upływie 24 godzin od chwili jego umieszczenia w Witrynie (witrynach) PayPal lub wysłania pocztą e-mail. Jeśli powiadomienie jest wysyłane pocztą, uważa się je za odebrane po upływie siedmiu Dni roboczych od jego wysłania. Użytkownik może zażądać dostarczenia papierowej wersji wszelkich informacji, których ujawnienie jest wymagane z mocy prawa, i może wycofać swoją zgodę na otrzymywanie takich informacji (w tym niniejszej Umowy), kontaktując się z firmą PayPal w sposób wskazany poniżej w punkcie 1.6. Firma PayPal dostarczy wówczas te informacje w takiej postaci, aby możliwe było ich przechowywanie i kopiowanie drogą elektroniczną (np. w wiadomości e-mail). Firma PayPal może obciążyć Użytkownika Opłatą (zgodnie z Załącznikiem 1) za dostarczanie papierowej wersji dokumentów. Firma PayPal zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta Użytkownika (zgodnie z punktem 7), jeśli ten wycofa swoją zgodę na otrzymywanie wymaganych prawem ujawnianych informacji drogą elektroniczną. 

1.5 Powiadomienia dla firmy PayPal. Powiadomienia kierowane do firmy PayPal w związku z niniejszą Umową należy przesyłać pocztą na adres siedziby firmy PayPal: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. Attention: Legal Department 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg. 

1.6 Zmiany w niniejszej Umowie. Firma PayPal może w dowolnej chwili modyfikować, usuwać lub dodawać postanowienia w niniejszej Umowie, w tym postanowienia dotyczące Opłat i innych kwot mających zastosowanie do Konta Użytkownika (zgodnie z postanowieniami określonymi w Załączniku 1) („Zmiana”), powiadamiając o takiej Zmianie przez zamieszczenie zmienionej wersji Umowy w witrynach PayPal. Zmiana jest dokonywana jednostronnie przez firmę PayPal i przyjmuje się, że po otrzymaniu powiadomienia o Zmianie Użytkownik ją zaakceptuje. PayPal powiadomi Użytkownika o każdej Zmianie z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, przy czym po upływie tego dwumiesięcznego okresu Zmiana wchodzi w życie. Zasada powiadomienia z dwumiesięcznym wyprzedzeniem nie ma zastosowania w sytuacjach, gdy Zmiana wymagana jest na mocy obowiązujących przepisów prawa lub gdy wiąże się z dodaniem nowej usługi lub dodatkowych funkcji do istniejącej Usługi lub inną zmianą, która nie ogranicza praw Użytkownika ani nie rozszerza zakresu jego odpowiedzialności. W takich przypadkach Zmiana zostanie wprowadzona bez bezpośredniego wcześniejszego powiadamiania Użytkownika i wejdzie w życie wraz z opublikowaniem informacji o niej. 

Jeśli Użytkownik nie akceptuje jakiejkolwiek Zmiany, musi zamknąć swoje Konto, postępując zgodnie z procedurą zamknięcia konta opisaną w punkcie 7 (Okres ważności i zamykanie Konta). Jeśli Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec Zmiany przez zamknięcie Konta w ciągu dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, firma PayPal uzna, że Użytkownik tę zmianę zaakceptował. Choć Użytkownik może w każdej chwili bez żadnej opłaty zamknąć swoje Konto, powinien pamiętać, że po rozwiązaniu niniejszej Umowy może nadal być zobligowany do uregulowania wszelkich ewentualnych zobowiązań zaciągniętych i podjętych przed rozwiązaniem tej Umowy; powinien także zapoznać się z prawami firmy PayPal określonymi w punkcie 7 (Okres ważności i zamykanie Konta).

1.7 Warunki zakwalifikowania. Aby być uprawnionym do korzystania z Usług firmy PayPal, trzeba (i) być mieszkańcem jednego z krajów wymienionych na stronie PayPal na świecie; (ii) mieć pełną zdolność do zawierania umów oraz (iii) mieć ukończone 18 lat (w przypadku osób fizycznych). Ponadto Użytkownik otwierający Konto oświadcza i gwarantuje, że nie działa w imieniu ani na korzyść innej osoby, chyba że zakłada Konto na rzecz i pod kierownictwem firmy, w której jest zatrudniony, jako nieujawniony zleceniodawca lub beneficjent będący podmiotem zewnętrznym. Jeśli Użytkownik nie działa w imieniu firmy, w której jest zatrudniony, nowe konto musi zostać otwarte wyłącznie na jego nazwisko. Niniejsza Umowa obowiązuje jedynie Użytkowników zamieszkałych w Polsce. Osoby zamieszkałe w innym kraju mogą uzyskać dostęp do umowy je obowiązującej w Witrynie lub Witrynach PayPal we własnym kraju (w stosownych przypadkach).

Powrót do początku

 

2. Konto i Salda Użytkownika

2.1 Konta osobiste i Konta firmowe. Firma PayPal oferuje następujące rodzaje kont: Konta osobiste i Konta firmowe. O ile nie ustalono inaczej, Użytkownik może zarejestrować i utrzymywać jedno Konto osobiste i jedno Konto firmowe. Korzystanie z wszystkich bieżących funkcji dostępnych w ramach Konta osobistego może wymagać od posiadacza określonego Konta osobistego rozszerzenia jego konta (co może obejmować przekazanie firmie PayPal większej ilości informacji). Zakładając Konto firmowe i akceptując warunki określone w niniejszej Umowie, Użytkownik poświadcza, że nie zakłada tego Konta głównie dla celów prywatnych, rodzinnych ani związanych z gospodarstwem domowym. Użytkownik zgadza się z faktem, że jego Konto składa się z Konta płatności oraz Konta rezerw.

2.2 Saldo. Saldo Konta PayPal wskazuje kwotę w Pieniądzu elektronicznym dostępną do rozdysponowania za pośrednictwem danego konta, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Użytkownik, który utrzymuje środki na Koncie, nie otrzyma żadnych odsetek ani zysków z tytułu tego Salda, ponieważ prawo europejskie zabrania wypłacania odsetek od Pieniądza elektronicznego, traktując go jako ekwiwalent gotówki, a nie lokatę.

Użytkownik nie ma obowiązku zapewnienia stałej dostępności środków na Koncie, ale jeśli korzysta z Usługi do zrealizowania płatności na rzecz innego Użytkownika, musi mieć na Koncie środki wystarczające na pokrycie kwoty żądanej płatności (plus środki na uregulowanie opłaty za transakcję na rzecz firmy PayPal). 

Wynika to z faktu, że płacąc innej osobie, Użytkownik upoważnia firmę PayPal do przelania Pieniędzy elektronicznych z jego Salda na Konto odbiorcy, zgodnie z Poleceniem płatności i postanowieniami niniejszej Umowy.    

Zgodnie z dalszymi postanowieniami niniejszej Umowy Użytkownik może zasilić Konto poprzez:

 • zaakceptowanie płatności od innej osoby; lub
 • otrzymanie od firmy PayPal Pieniędzy elektronicznych po wpłaceniu ich równowartości. Można to zrobić w następujący sposób:
  • poprzez automatyczne korzystanie z odpowiednich Źródeł finansowania płatności w celu pokrycia należności (plus opłaty za transakcję w systemie PayPal), której wysłanie Użytkownik zlecił firmie PayPal. Realizacja płatności na rzecz firmy PayPal po stronie wystawcy karty lub banku obsługującego rachunek należy do kompetencji banku/wystawcy karty; lub
  • ręcznie, przy użyciu funkcji Dodaj środki dostępnej w interfejsie Konta, aby zapłacić lub wydać firmie PayPal polecenie realizacji przelewu z rachunku bankowego, na podstawie upoważnienia wydanego przez Użytkownika w ramach powiązania rachunku bankowego jako Źródła finansowania płatności (zobacz punkt 3.3).

2.3 Informacje o koncie (z uwzględnieniem informacji o saldzie i transakcjach). Jeśli Konto Użytkownika nie jest poddane ograniczeniom, Użytkownik może uzyskać dostęp do szczegółów wykonanych transakcji płatności i innych informacji związanych z historią transakcji Konta i z Saldem, logując się do swojego Konta. Najważniejsze informacje dotyczące płatności zostaną przesłane Użytkownikowi pocztą elektroniczną, a historia transakcji zostanie zaktualizowana i będzie dostępna dla Użytkownika w każdej chwili po zalogowaniu się przez niego do jego Konta. Użytkownik będzie miał także dostęp do raportu, z możliwością pobrania go, za pośrednictwem zakładki Działania na stronie swojego Konta. W zakładce Działania widoczne będą również wszystkie poniesione Opłaty oraz wszelkie pozostałe kwoty pobrane z Konta Użytkownika w danym okresie. Działania będą aktualizowane i udostępniane tylko w przypadku aktywnych działań na Koncie lub pobrania jakichkolwiek Opłat w danym okresie. Firma PayPal zastrzega sobie prawo do pobrania Opłaty za udostępnienie Użytkownikowi dodatkowych informacji lub za dostarczenie mu w inny sposób historii transakcji i pozostałych informacji dotyczących Opłat. Postać, w jakiej informacje o transakcjach zostaną dostarczone Użytkownikowi, pozwoli mu na przechowywanie i kopiowanie tych informacji w formie niezmienionej, np. poprzez wydrukowanie kopii. Firma PayPal zapewni wgląd w trybie online w szczegóły każdej transakcji przez przynajmniej 13 miesięcy od daty jej pierwszego udostępnienia. Użytkownik zgadza się na przeglądanie swoich transakcji za pośrednictwem zakładki Działania zamiast otrzymywania okresowych wyciągów pocztą. 

2.4 Potrącanie kwot z Salda. Użytkownik wyraża zgodę na potrącanie ze środków zgromadzonych na dowolnym Koncie należącym do Użytkownika lub przez niego kontrolowanym wszelkich opłat, należności i innych kwot, które Użytkownik ma obowiązek zapłacić firmie PayPal (o ile nie zabraniają tego przepisy prawa upadłościowego), innym członkom Grupy PayPal (w tym między innymi, w odniesieniu do usług świadczonych przez członka Grupy PayPal). Innymi słowy, prawo do potrąceń oznacza, że firma PayPal może pobierać opłaty, należności i inne kwoty, o których mowa w niniejszym punkcie, z Salda Konta należącego do Użytkownika lub przez niego kontrolowanego.

2.5 Kwoty należne firmie PayPal. Jeśli łączna kwota zaległości Użytkownika względem firmy PayPal przekracza środki dostępne na jego Koncie, Saldo może mieć wartość ujemną i będzie wówczas odzwierciedlało nieuregulowaną należność.

2.6 Salda w wielu walutach. Jeśli Użytkownik utrzymuje środki na Saldzie Konta, możemy zezwolić mu na ich przeliczenie na Saldo w innej walucie.  Użytkownikowi zostanie naliczona opłata za przeliczenie waluty określona w punkcie A3.1. załącznika 1 z tytułu przeliczenia waluty (zgodnie z postanowieniami punktu 8.2).

Jeśli jedno z Sald walutowych na koncie Użytkownika wykazuje zobowiązanie na rzecz firmy PayPal, wówczas firma PayPal może pokryć to należne firmie PayPal zobowiązanie ze środków Użytkownika w innej walucie; z wpływów na Konto Użytkownika; ze środków, które Użytkownik chce wypłacić lub wysłać ze swojego Konta; lub ze środków z dowolnych wypłat, których chce dokonać Użytkownik. Jeśli przez 21 dni Saldo Użytkownika będzie wykazywać na rzecz firmy PayPal należność, która nie jest liczona w euro, wówczas firma PayPal dokona przeliczenia tej należnej kwoty na euro, przy czym do każdego przeliczenia waluty zostanie zastosowana Opłata za przeliczenie waluty określona w punkcie A3.1.1 Załącznika 1 z tytułu przeliczenia kwoty należnej firmie PayPal na euro (zgodnie z postanowieniami punktu 8.2).

Użytkownik bierze na siebie całą odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane z posiadaniem Sald w wielu walutach (w tym między innymi ryzyko, że wartość tych Sald będzie podlegać zmianom wraz z kursem wymiany walut, co z czasem może doprowadzić do znaczącego spadku wartości Sald). Użytkownik zgadza się nie podejmować prób wykorzystania funkcji Wiele walut do spekulacji.

2.7 Zabezpieczenie spłaty. W celu zagwarantowania wywiązania się z niniejszej Umowy Użytkownik przyznaje firmie PayPal prawo do środków na swoim Koncie jako zabezpieczenia wszelkich kwot, które Użytkownik może być winny firmie PayPal. W terminologii prawniczej określane jest to jako „prawo retencji” lub „zabezpieczenie spłaty”.

Powrót do początku

 

3. Źródła finansowania płatności. 

3.1 Powiązanie źródła finansowania płatności. Użytkownik może powiązać kartę debetową, kredytową, przedpłaconą (w niektórych przypadkach), rachunek bankowy lub konto PayPal Credit, jako Źródło finansowania płatności na koncie PayPal. Należy pamiętać, aby informacje o Źródle finansowania płatności były zawsze aktualne (takie jak nr i data ważności karty). W przypadku zmiany tych informacji firma PayPal może je zaktualizować według własnego uznania bez konieczności działania po stronie Użytkownika, zgodnie z informacjami przekazanymi przez bank lub wystawcę karty Użytkownika oraz podmioty zewnętrzne (w tym między innymi naszych partnerów świadczących usługi finansowe i sieci obsługi kart). Jeśli Użytkownik nie chce, aby firma PayPal aktualizowała informacje o jego Źródle finansowania płatności, może skontaktować się ze swoim bankiem lub wystawcą karty, aby o to poprosić, albo usunąć Źródło finansowania płatności w Profilu swojego Konta. Jeśli firma PayPal aktualizuje Źródło finansowania płatności Użytkownika, może przechowywać wszelkie związane z tym źródłem ustawienia preferencji.

Użytkownik może wybrać opcję potwierdzenia numeru karty lub rachunku bankowego, co umożliwia firmie PayPal sprawdzenie, czy jest on właścicielem konta oraz czy jego karta jest ważna. Można to zrobić także poprzez wykonanie Procedury powiązywania i potwierdzania karty lub rachunku bankowego lub za pomocą innych procedur, o których firma PayPal będzie okresowo informować w powiadomieniach lub publikacjach.

3.2 Karty. Poprzez powiązanie karty debetowej, kredytowej lub (w niektórych przypadkach) przedpłaconej jako źródła finansowania płatności, Użytkownik udziela firmie PayPal bezterminowego upoważnienia do automatycznego pobierania z takiej karty kwoty koniecznej do pokrycia kosztów zakupu Pieniądza elektronicznego wymaganego na Saldzie do opłacenia Polecenia płatności (i opłat za transakcję należnych firmie PayPal), jeśli taka karta została wskazana jako Źródło finansowania płatności z tytułu Polecenia płatności zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Użytkownik może wycofać wspomniane bezterminowe upoważnienie w odniesieniu do dowolnej karty. W tym celu musi usunąć daną kartę z listy Źródeł finansowania płatności w Profilu swojego Konta.

3.3 Rachunki bankowe. Poprzez powiązanie swojego rachunku bankowego jako Źródła finansowania płatności, Użytkownik udziela firmie PayPal bezterminowego upoważnienia do automatycznego obciążania rachunku bankowego na kwotę konieczną do zakupu Pieniądza elektronicznego w wysokości wymaganej na Saldzie:

 • na potrzeby pokrycia kwoty Polecenia płatności na rzecz innego Użytkownika (i opłat za transakcję należnych firmie PayPal), jeśli taki rachunek został wskazany jako Źródło finansowania płatności z tytułu Polecenia płatności zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy: lub
 • podczas korzystania z funkcji Dodaj środki w interfejsie Konta.

Użytkownik upoważnia firmę PayPal do ponownej próby realizacji autoryzowanego przez Użytkownika zlecenia obciążenia rachunku, które zostało cofnięte z powodu niewystarczającej ilości lub nieodebrania środków. Jeśli Użytkownik anuluje jakiekolwiek polecenie zapłaty (w tym w szczególności jakiekolwiek polecenie zapłaty SEPA), wyraża wówczas zgodę na zwrot firmie PayPal kwoty odpowiadającej wartości jakichkolwiek towarów lub usług wykorzystanych przez Użytkownika w następstwie tego polecenia zapłaty.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przelania z jego rachunku bankowego środków firmie PayPal na potrzeby zakupu Pieniądza elektronicznego, występuje Ryzyko niewystarczającej ilości środków. W takim przypadku środki w postaci Pieniądza elektronicznego nie będą dostępne na Koncie płatniczym Użytkownika (w tym na potrzeby pokrycia Polecenia płatności, w związku z którym dokonano płatności z rachunku bankowego), aż firma PayPal uzna, że Ryzyko niewystarczającej ilości środków minęło. Do tego czasu płatność z rachunku bankowego będzie widniała w menu Szczegóły konta jako „Nierozliczona”. Firma PayPal nie posiada wszystkich informacji koniecznych do oddania środków z płatności z rachunku bankowego do dyspozycji Użytkownika, dopóki nie stwierdzi, że minęło Ryzyko niewystarczającej ilości środków. 

3.4 Szczególne warunki finansowania płatności: Niektóre płatności mogą być finansowane z powiązanych z Kontem Użytkownika szczególnych źródeł finansowania płatności (m.in. zniżka u handlowca, bon upominkowy lub inne promocyjne źródło finansowania płatności), z których korzystanie i których priorytetyzacja podlega postanowieniom oddzielnej umowy zawartej między Użytkownikiem a firmą PayPal („Szczególne warunki finansowania płatności”). W Opisie konta może być wyświetlana informacja o hipotetycznej kwocie dostępnej w ramach Szczególnych warunków finansowania płatności, z których w danym czasie mogą być finansowane odpowiednio wskazane płatności. Kwota ta nie stanowi Pieniądza elektronicznego, nie jest uważana za część Salda Użytkownika i nie można jej wykorzystać jako gotówki, stanowi ona bowiem tylko kwotę Pieniądza elektronicznego, którą firma PayPal proponuje wydać i uznać na koncie PayPal Użytkownika w chwili (i w celu natychmiastowego pokrycia) kwalifikującej się do tego płatności PayPal, z zastrzeżeniem dalszych postanowień dotyczących korzystania z danych Szczególnych warunków finansowania płatności (i jedynie w terminie określonym w tych postanowieniach). Jeśli dokonana przez Użytkownika płatność PayPal finansowana zgodnie ze Szczególnymi warunkami finansowania płatności zostanie anulowana (w tym m.in. cofnięta) w późniejszym terminie i z dowolnej przyczyny, firma PayPal zachowa kwotę, która odpowiada takiej części płatności PayPal, jaka została sfinansowana zgodnie ze Szczególnymi warunkami finansowania płatności Użytkownika, i (o ile Szczególne warunki finansowania płatności już nie wygasły) przywróci Szczególne warunki finansowania płatności.

3.5 Preferowane źródło finansowania płatności. Użytkownik może wybrać dowolne Źródło finansowania płatności zarejestrowane na Koncie jako Preferowane w celu zakupu Pieniądza elektronicznego na pokrycie Polecenia płatności, zgodnie z postanowieniami dalszej części tej Umowy. PayPal może od czasu do czasu zezwalać na wybranie Preferowanego źródła finansowania płatności dla niektórych przyszłych Poleceń płatności w preferencjach Konta na www.paypal.com. Czasami nie można użyć Preferowanego źródła finansowania płatności, zależnie od jego rodzaju, typu Polecenia płatności lub odbiorcy (patrz punkt 3.7). Na przykład (m.in.):

 1. Użytkownik wybiera kartę kredytową, która wygasła;
 2. dostępne są Szczególne warunki finansowania płatności umożliwiające pokrycie Polecenia płatności, dzięki czemu firma PayPal może z nich skorzystać do zakupu Pieniądza elektronicznego zamiast Preferowanego źródła finansowania płatności; lub
 3. Użytkownik posiada na Koncie środki umożliwiające pokrycie Polecenia płatności; wówczas firma PayPal może skorzystać ze środków na Koncie (w pierwszej kolejności obowiązują Szczególne warunki finansowania płatności) do zakupu Pieniądza elektronicznego na potrzeby realizacji Polecenia płatności przed użyciem Preferowanego źródła finansowania płatności.

PayPal może zaprzestać stosowania postanowień punktu 3.5.c. i użyć Preferowanego źródła finansowania płatności w celu zakupu Pieniądza elektronicznego na potrzeby pokrycia Polecenia płatności, nawet jeśli Użytkownik ma wystarczające środki na Koncie, zgodnie z postanowieniami zawartymi w dalszej części niniejszej Umowy

3.6 Brak Preferowanego źródła finansowania płatności Jeśli Użytkownik nie wybierze Preferowanego źródła finansowania płatności lub jeśli Preferowane źródło finansowania płatności Użytkownika jest niedostępne, firma PayPal skorzysta ze środków na Koncie Użytkownika do zakupu Pieniądza elektronicznego w celu pokrycia Polecenia zapłaty z następujących źródeł w następującej kolejności, w miarę ich dostępności:

1.

Szczególne warunki finansowania płatności

2.

Istniejące Saldo

3.

Domyślne źródło finansowania

 

Używane w następującej kolejności (w miarę ich dostępności na Koncie):

 1. Karta debetowa
 2. Karta kredytowa

 

3.7 Ograniczenia Źródeł finansowania płatności. W ramach zarządzania ryzykiem firma PayPal może ograniczyć Źródła finansowania płatności dostępne przy realizacji transakcji. W przypadku ograniczenia możliwości korzystania ze Źródeł finansowania płatności Użytkownik zostanie ostrzeżony o wyższym niż zwykle ryzyku związanym z płatnością (na przykład ryzyku, że płatność zostanie zakwestionowana jako nieautoryzowana). Powiadomienie takie nie oznacza, że którakolwiek ze stron transakcji postępuje w sposób nieuczciwy lub oszukańczy. Oznacza to jedynie wyższy niż zwykle poziom ryzyka związany z płatnością. Źródła finansowania płatności mogą być także ograniczone, jeśli płatność PayPal zostanie dokonana za pośrednictwem konkretnych stron internetowych lub aplikacji podmiotów zewnętrznych. W przypadku Płatności biznesowych występuje ograniczenie finansowania płatności PayPal za pomocą wcześniej istniejących środków na Koncie.

Jeśli Źródła finansowania płatności są ograniczone, Użytkownik może kontynuować transakcję, jednak powinien zdawać sobie sprawę z tego, że w przypadku niesatysfakcjonującego jej przebiegu będzie mniej możliwości rozstrzygnięcia sporu (jeśli na przykład jednym ze Źródeł finansowania płatności jest karta kredytowa Użytkownika, ale wskutek ograniczenia Źródeł finansowania Użytkownik nie może dokonać płatności PayPal kartą kredytową, Użytkownikowi nie będą przysługiwać prawa do obciążenia zwrotnego dla danej płatności PayPal).

Powrót do początku

4. Wysyłanie pieniędzy

4.1 Wykonywanie przez firmę PayPal Poleceń płatności składanych przez Użytkownika. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy (oraz przestrzegania ich przez Użytkownika), Użytkownik zgadza się, że firma PayPal wykona Polecenie płatności złożone przez Użytkownika za pośrednictwem Konta płatności Użytkownika i przekaże środki dostawcy usług płatniczych obsługującemu adresata płatności w ciągu jednego Dnia roboczego następującego po dacie przekazania przez Użytkownika firmie PayPal i otrzymania przez firmę PayPal ważnego Polecenia płatności, pod warunkiem przekazania przez Użytkownika firmie PayPal:

 1. Polecenia płatności w Dniu roboczym do godziny 14:00 (czasu lokalnego w kraju, w którym zarejestrowane jest Konto Użytkownika). W przypadku przekazania Polecenia płatności firmie PayPal po tej godzinie lub w dniu innym niż Dzień roboczy Użytkownik zgadza się uznać, że Polecenie płatności zostało przyjęte przez firmę PayPal w następnym Dniu roboczym;
 2. poprawnego Unikalnego identyfikatora lub innych prawidłowych danych odbiorcy płatności lub swoich własnych, zgodnie z uzasadnionymi wymaganiami firmy PayPal lub odbiorcy płatności spełnianymi w trakcie podawania szczegółowych danych w celu wykonania Polecenia płatności;
 3. wszystkich niezbędnych informacji wymaganych w ramach odpowiednich procedur dokonywania płatności lub realizacji transakcji;
 4. (jeśli jest to wymagane) szczegółowych danych ważnego Źródła (lub Źródeł) finansowania płatności, na którym (na których) zgromadzone są środki wystarczające do dokonania płatności; oraz
 5. ważnej zgody na autoryzację swojego Polecenia płatności; za udzielenie tego rodzaju ważnej zgody uważa się:
  1. kliknięcie przycisku Zapłać lub Kontynuuj bądź innego przycisku w obszarach witryn PayPal lub na stronach realizacji transakcji w systemie PayPal, które umożliwiają przesłanie firmie PayPal przez Użytkownika Polecenia płatności po podaniu przez niego prawidłowych danych logowania (np. adresu e-mail i hasła) oraz pomyślnym zalogowaniu się przez niego do jego Konta PayPal; oraz/lub
  2. skonfigurowanie Autoryzacji płatności inicjowanej przez podmiot zewnętrzny, do czego wymagane jest porozumienie z handlowcem lub innym podmiotem zewnętrznym, w którym Użytkownik zgadza się na udzielenie temu handlowcowi lub innemu podmiotowi zewnętrznemu Autoryzacji z góry, pozwalającej im na pobieranie środków z Konta PayPal Użytkownika; lub
  3. przekazanie firmie PayPal instrukcji dotyczącej realizacji płatności w dowolny inny sposób, o jakim firma PayPal może informować Użytkownika od czasu do czasu podczas składania przez niego Polecenia płatności.

Zobowiązanie firmy PayPal do wykonywania Poleceń płatności w ciągu 1 Dnia roboczego od dnia otrzymania ważnego Polecenia płatności od Użytkownika dotyczy tylko płatności realizowanych między użytkownikami Kont zarejestrowanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”) w funtach szterlingach, euro lub – w przypadku kraju członkowskiego EOG, który nie przyjął jeszcze waluty euro – w walucie krajowej. Po przekazaniu firmie PayPal swojego Polecenia płatności Użytkownik nie może go unieważnić ani w inny sposób wycofać swojej zgody na zrealizowanie transakcji płatności, z jednym wyjątkiem: Użytkownik ma możliwość anulowania Płatności wstępnie zatwierdzonej, pod warunkiem, że uczyni to przed końcem Dnia roboczego poprzedzającego dzień realizacji kolejnej płatności cyklicznej przed terminem realizacji Wstępnie zatwierdzonej autoryzowanej płatności.

4.2 Polecenie płatności w ramach płatności na rzecz innego użytkownika.  Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Polecenie płatności w ramach płatności na rzecz innego użytkownika (zarówno w przypadku Transakcji prywatnej, jak i Transakcji handlowej) oznacza upoważnienie firmy PayPal do przekazania Pieniędzy elektronicznych z Salda Konta płatniczego Użytkownika na konto innego użytkownika zgodnie z instrukcjami zawartymi w Poleceniu płatności. W przypadku niewystarczających środków na Koncie lub wybrania Preferowanego źródła finansowania płatności Użytkownik zleca także firmie PayPal pobranie środków z odpowiedniego Źródła finansowania płatności i zrealizowania żądanej płatności za pomocą Pieniądza elektronicznego.

4.3 Polecenie płatności w celu Wypłaty. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Polecenie płatności w celu wypłaty z Konta oznacza wydanie instrukcji i upoważnienia do pobrania Pieniędzy elektronicznych z Salda Użytkownika. Punkt 6 odnosi się do tego typu Polecenia płatności.

4.4 Brak wystarczających środków na Koncie Firma PayPal nie ma obowiązku realizacji Polecenia płatności Użytkownika, jeśli ten nie posiada wystarczającej ilości środków. Firma PayPal zastrzega sobie prawo do niezrealizowania dokonanej przez Użytkownika płatności, dopóki nie otrzyma rozliczonych środków (oznacza to również w szczególności, że firma PayPal nie jest zobowiązana do rozliczania transakcji zwrotu pieniędzy przed otrzymaniem środków z tytułu pierwotnej transakcji).

4.5 Limity wysyłania. W przypadku obowiązywania okresowego limitu wysyłania płatności na Koncie, Użytkownik może sprawdzić ten limit. W tym celu należy zalogować się do konta i kliknąć łącze „Wyświetl limity na koncie” na stronie „Podsumowanie”. Firma PayPal może, według racjonalnego własnego uznania (na przykład między innymi, aby ograniczyć oszustwa lub ryzyko kredytowe), nałożyć niższe limity na kwoty wysyłane przez Użytkownika za pomocą Usługi PayPal. Roczny limit wysyłania obowiązujący na Koncie można sprawdzić, logując się do swojego Konta i klikając łącze „Wyświetl limity na koncie” na stronie „Podsumowanie”. Aby usunąć limit wysyłania, należy wykonać kroki, o których firma PayPal będzie okresowo informować w powiadomieniach lub publikacjach (mogą one znajdować się na stronie Podsumowanie).

4.6 Odrzucone transakcje i zwroty pieniędzy wysyłane przez odbiorcę.

Firma PayPal może zezwolić odbiorcy płatności na:

 • odmówienie przyjęcia płatności; lub
 • przyjęcie jej, a następnie skorzystanie z Usług PayPal w celu późniejszego wysłania zwrotu pieniędzy w wysokości równej całości lub części kwoty płatności. 

Firma PayPal zwróci kwotę wszelkich odrzuconych płatności lub zwróconych płatności na saldo konta Użytkownika.  W ciągu 30 dni od daty zainicjowania płatności firma PayPal zwróci na Saldo konta Użytkownika kwotę nieodebranej płatności.

Jeśli jakakolwiek kwota płatności zostanie zwrócona Użytkownikowi w sposób opisany powyżej, firma PayPal może przeliczyć zwróconą kwotę na:

 • walutę Salda PayPal użytego do dokonania pierwotnej płatności (przed ewentualnym przeliczeniem waluty na walutę otrzymaną przez odbiorcę);
 • pierwotną walutę otwarcia konta Użytkownika; lub
 • dolary amerykańskie (w przypadku, gdy Użytkownik jeszcze nie posiada salda w tej walucie).

Jeśli pierwotnie wysłana przez Użytkownika płatność obejmowała przeliczenie waluty, firma PayPal przeliczy zwracaną kwotę z waluty, w jakiej odbiorca otrzymał płatność w następujący sposób:

 • jeśli płatność zostanie zwrócona w ciągu jednego dnia od daty pierwotnej płatności, firma PayPal zastosuje detaliczny kurs wymiany stosowany w momencie dokonania pierwotnej płatności, aby Użytkownik otrzymał pierwotną kwotę (w tym poniesioną opłatę za przeliczenie waluty) w walucie, która została przeliczona na potrzeby wysłania pierwotnej płatności; oraz
 • jeśli kwota zostanie zwrócona w ciągu jednego dnia od daty oryginalnej płatności, firma PayPal zastosuje detaliczny kurs wymiany stosowany w momencie przeliczania zwracanej kwoty. Więcej informacji na temat ustalania detalicznego kursu wymiany znajduje się w punkcie 8.2. Uwaga: na potrzeby tego przeliczenia zwrotnego:

Firma PayPal może także automatycznie wypłacić zwróconą kwotę z salda Użytkownika i przelać środki z powrotem do źródła finansowania płatności użytego do dokonania pierwotnej płatności. Wypłaty mogą także obejmować przeliczenie waluty – patrz: punkt 6.

Firma PayPal może podjąć decyzję o nieobciążaniu oryginalnego źródła finansowania płatności za oryginalną płatność, jeśli kwota zostanie zwrócona na Saldo konta Użytkownika w sposób opisany powyżej, zanim płatność z pierwotnego źródła finansowania zostanie zaksięgowana.

Zwrot pieniędzy może mieć niższą wartość niż pierwotna kwota płatności. Może to nastąpić w przypadku:

 • wysłania przez odbiorcę zwrotu pieniędzy o wartości niższej niż kwota pierwotnej płatności. Jako że firma PayPal jest tylko dostawcą usług płatniczych, nie może wiedzieć, jaka kwota zwrotu pieniędzy przysługuje Użytkownikowi, ani dlaczego odbiorca przesłał zwrot pieniędzy w określonej kwocie; lub
 • wahań detalicznego kursu wymiany. 

Firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku decyzji odbiorcy o odrzuceniu lub zwróceniu płatności, chyba że zwrot pieniędzy wysłany przez odbiorcę jest płatnością wykonaną nieprawidłowo przez system PayPal (patrz punkt 12).

4.7 Opóźnienie przetwarzania transakcji przez handlowca. Jeśli Użytkownik wysyła pieniądze do handlowca (niektórzy handlowcy sprzedają na platformach online) lub płaci za określone zakupy (które mają zostać wysłane do Użytkownika lub mogą być dodatkowo modyfikowane przez handlowca), wówczas:

 1.  upoważnia go do pobrania płatności w późniejszym czasie i
 2. zleca firmie PayPal uregulowanie należności, gdy handlowiec zażąda zapłaty.

Z reguły Autoryzacja pozostanie ważna przez maksymalnie 30 dni. Jeśli Użytkownik ma na Koncie Saldo dodatnie w momencie udzielania Autoryzacji, zgadza się na to, że firma PayPal może zablokować kwotę, która równa jest kwocie płatności, na Koncie rezerw Użytkownika, aż handlowiec odbierze zapłatę. Jeśli płatność wymaga przeliczenia waluty w systemie PayPal, ostateczny kurs wymiany (uwzględniający Opłatę za przeliczenie waluty) zostanie określony i zastosowany (zgodnie z postanowieniami punktu 8.2) w momencie, w którym handlowiec przetworzy płatność i sfinalizuje transakcję.

Upoważnienie to umożliwia handlowcowi skorygowanie kwoty płatności przed jej pobraniem (np. w celu uwzględnienia w niej dodatkowych podatków, kosztów wysyłki, ustalonych z Użytkownikiem modyfikacji zakupu lub zniżek). W niektórych sytuacjach PayPal może określić maksymalną kwotę płatności na rzecz handlowca. Szczegóły będą widoczne na stronie autoryzacji płatności. Firma PayPal nie musi weryfikować żadnych zmian (w tym w chwili dokonywania płatności). Firma PayPal może dokonać przelewu dowolnej kwoty na podstawie Upoważnienia Użytkownika i otrzymanych od handlowca instrukcji co do ostatecznej kwoty płatności (z uwzględnieniem ewentualnej kwoty maksymalnej ustalonej przez PayPal dla danej transakcji.

4.8 Wstępnie zatwierdzone płatności (znane także jako płatności automatyczne).

Udzielając z wyprzedzeniem upoważnienia do realizowania Wstępnie zatwierdzonych płatności, Użytkownik:

 • umożliwia podmiotowi zewnętrznemu pobieranie lub wycofywanie płatności ze swojego Konta w stałych lub różnych kwotach w sposób jednorazowy lub cykliczny (sporadycznie lub okresowo, zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy rozliczeniowej zaakceptowanej w chwili przyznawania Upoważnienia) do momentu rozwiązania przez Użytkownika umowy z danym podmiotem zewnętrznym lub cofnięcia wystawionej dla niego autoryzacji; i
 • niniejszym Użytkownik upoważnia firmę PayPal i zleca jej wypłacanie podmiotowi zewnętrznemu (lub dowolnej innej wskazanej przez niego osobie) środkami z konta PayPal Użytkownika kwot w wysokości równej zobowiązaniom Użytkownika przedstawionym firmie PayPal przez ten podmiot zewnętrzny. Sprawia to, że odbiorca staje się zaufanym beneficjentem wszystkich płatności dokonywanych na podstawie Upoważnienia, a firma PayPal nie poprosi Użytkownika o zalogowanie się lub zatwierdzenie płatności w momencie ich dokonywania. Użytkownik zgadza się, że firma PayPal nie ma obowiązku sprawdzać ani potwierdzać kwoty przedstawionej jej przez podmiot zewnętrzny w celu przetworzenia tego typu płatności. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że płatności dokonywane na podstawie niniejszego postanowienia mają zmienną wartość i mogą być dokonywane w różnych terminach.

Jeśli realizowana przez Użytkownika Wstępnie zatwierdzona płatność wymaga przeliczenia waluty, to kwota Opłaty za przeliczenie waluty (zob. Załącznik 1) zostanie określona w momencie przetworzenia płatności i zrealizowania transakcji przez dany podmiot zewnętrzny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kurs wymiany walut ustalany w momencie realizacji każdej transakcji płatności jest zmienny, i zgadza się na realizację w przyszłości Wstępnie zatwierdzonych płatności w oparciu o zmienne kursy wymiany walut.

Potencjalni Odbiorcy płatności działający na mocy powyższych Autoryzacji występujący z żądaniem płatności na podstawie niniejszego postanowienia,

 • gwarantują firmie PayPal, że przedstawiane przez nie kwoty (w tym również zmiany tych kwot) zostały ustalone i zaakceptowane przez Użytkownika, z którego Konta zostaną odliczone, oraz że Użytkownik zostanie powiadomiony przed odliczeniem tych kwot na rzecz płatnika; oraz
 • zgadzają się, że będą zawiadamiać płatnika z co najmniej czterotygodniowym wyprzedzeniem o kwocie do pobrania, jeśli wzrośnie ona do wysokości takiej kwoty, jakiej płatnik – biorąc pod uwagę jego dotychczasowe modele wydatków i okoliczności płatności – nie spodziewałby się zasadnie zapłacić, a ponadto zgadzają się również, że będą odpowiedzialni przed firmą PayPal za wszelkie zwroty takich płatności zgodnie z warunkami niniejszej Umowy z Użytkownikiem.

Użytkownik zgadza się, że nie może żądać od firmy PayPal zwrotu pieniędzy w związku ze Wstępnie zatwierdzoną płatnością , o ile nie zostaną spełnione wszystkie z następujących warunków:

 1. W przekazanej Autoryzacji nie została określona dokładna kwota transakcji płatności, a dana kwota przekroczyła kwotę, jaką Użytkownik spodziewałby się zasadnie zapłacić, wziąwszy pod uwagę dotychczasowe modele wydatków Użytkownika i okoliczności sprawy; i
 2. Użytkownik nie wyraził zgody na realizację płatności inicjowanej przez podmiot zewnętrzny w sposób określony w punkcie 4.1(e); lub
 3. Użytkownikowi nie przedstawiono ani nie udostępniono informacji dotyczących płatności inicjowanej przez podmiot zewnętrzny na co najmniej 4 tygodnie przed datą realizacji transakcji płatności na rzecz handlowca; 

  oraz
 4. Użytkownik zawiadomił firmę PayPal o swoim żądaniu przed upływem 8 tygodni od daty dokonania płatności; oraz
 5. Użytkownik spełnił żądania firmy PayPal dotyczące przekazania firmie PayPal informacji zasadnie wymaganych w celu rozpatrzenia przez nią okoliczności sprawy. Firma PayPal zastrzega sobie prawo do żądania dalszych informacji, których posiadanie jest zasadnie wymagane do upewnienia się, czy powyższe warunki zostały spełnione, oraz do uchylenia dowolnego lub wszystkich z powyższych warunków.

4.9 Anulowanie wstępnie zatwierdzonych płatności. Użytkownik może anulować Wstępnie zatwierdzoną płatność w dowolnym momencie, nie później jednak niż 1 Dzień roboczy przed zaplanowaną datą płatności. Użytkownik może anulować Wstępnie zatwierdzoną płatność, logując się do swojego Konta, klikając zakładkę Moje konto, a następnie zakładkę Profil. W sekcji Ustawienia płatności musi kliknąć Wstępnie zatwierdzone płatności i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi anulowania płatności. Ponadto w przypadku anulowania Wstępnie zatwierdzonej płatności Użytkownik może nadal być zobowiązany do dokonania płatności na rzecz handlowca, który może wymagać zapłaty w inny sposób.

4.10 Wysyłanie Pieniędzy elektronicznych w różnych walutach. Użytkownik może wysyłać pieniądze w batach tajlandzkich, dolarach amerykańskich, dolarach australijskich, dolarach hongkońskich, dolarach kanadyjskich, dolarach nowozelandzkich, dolarach singapurskich, euro, forintach węgierskich, frankach szwajcarskich, funtach szterlingach, jenach japońskich, koronach czeskich, koronach duńskich, koronach norweskich, koronach szwedzkich, nowych dolarach tajwańskich, nowych szeklach izraelskich, peso filipińskich, peso meksykańskich, realach brazylijskich i złotych polskich. Mogą obowiązywać pewne ograniczenia dotyczące tego, dokąd można wysyłać pieniądze w określonych walutach. Jeżeli kwota wysłana przez Użytkownika jest odbierana w walucie innej niż waluta podstawowa Konta Użytkownika, PayPal stosuje następujące praktyki:

 1. Jeśli Użytkownik posiada Saldo w walucie, w której odbierane są środki, PayPal wyśle płatność z Salda Użytkownika.
 2. Jeśli Użytkownik posiada Saldo w walucie innej niż waluta odbioru płatności, PayPal wykona przeliczenie waluty (zgodnie z punktem 8.2) i użyje przeliczonego Salda do wysłania płatności.
 3. Jeśli Użytkownik nie posiada żadnych środków na Saldzie, PayPal automatycznie zasili Saldo w podstawowej walucie Konta, używając odpowiedniego Źródła finansowania płatności zgodnie z postanowieniami punktu 3, aby zrealizować Polecenie zapłaty Użytkownika (i pobrać ewentualne Opłaty). Gdy Użytkownik płaci spółce PayPal, dostawca Źródła finansowania płatności Użytkownika może zastosować przeliczenie waluty (i na liczyć za nie opłatę). Następnie PayPal wykona przeliczenie waluty (zgodnie z postanowieniami punktu 8.2) z waluty podstawowej Konta Użytkownika i wyśle płatność (oraz pobierze wszelkie należne Opłaty w walucie, w której płatność zostanie odebrana) z przeliczonego Salda Użytkownika. 

Powrót do początku

5. Odbieranie pieniędzy

Firma PayPal może zezwolić dowolnej osobie (posiadającej Konto PayPal lub nieposiadającej Konta PayPal) na zainicjowanie płatności skutkującej wystawieniem lub przesłaniem pieniądza elektronicznego na Konto Użytkownika. W przypadku integrowania (w tym także poprzez uprzednie zintegrowanie) ze swoim rozwiązaniem online jakiejkolwiek funkcji umożliwiającej płatnikowi bez Konta wysyłanie płatności na Konto Użytkownika, Użytkownik zgadza się na wszystkie dodatkowe warunki użytkowania tej funkcji, które firma PayPal udostępni Użytkownikowi na dowolnej stronie witryny PayPal lub Braintree (w tym na każdej stronie dla programistów i na stronie Umowy prawne), lub rozwiązania online. Takie dodatkowe warunki obejmują Umowę dotyczącą alternatywnych form płatności w usłudze PayPal.

5.1 Zniesienie limitu odbioru płatności. W przypadku obowiązywania rocznego limitu odbioru płatności na Koncie Użytkownik może wyświetlić ten limit, logując się do swojego Konta i klikając łącze „Wyświetl limity na koncie” na stronie „Podsumowanie”. Firma PayPal może według własnego uznania (na przykład w celu ograniczenia oszustw lub ryzyka kredytowego) nałożyć limity na kwoty otrzymywane przez Użytkownika za pomocą Usługi PayPal. Aby znieść limit odbioru płatności, należy wykonać czynności, o których firma PayPal będzie okresowo informować w powiadomieniach lub publikacjach (mogą one znajdować się na stronie Podsumowanie).

5.2 Analiza płatności. Analiza płatności jest procesem, w ramach którego firma PayPal analizuje niektóre transakcje płatnicze, które mogą wiązać się z wysokim ryzykiem. Taka sytuacja może nastąpić z powodu uzasadnionych podejrzeń, że Instrument płatniczy lub Konto kupującego mają związek z Zabronionymi działaniami (które opisano w punkcie 9) lub z innych przyczyn określonych przez firmę PayPal według jej zasadnego uznania. Jeśli płatność zostanie poddana Badaniu płatności, firma PayPal:

 1. wykona Polecenie płatności zainicjowane przez kupującego;
 2. według własnego uznania, natychmiast po wykonaniu Polecenia płatności nałoży ograniczenia na Instrumenty płatnicze kupującego;
 3. nałoży na płatność blokadę, wskutek czego środki zostaną zablokowane na Koncie rezerw sprzedającego;
 4. powiadomi sprzedającego o zalecanym opóźnieniu wysyłki przedmiotu zamówionego przez kupującego; oraz
 5. przeprowadzi analizę płatności.

Firma PayPal nie posiada wszystkich informacji koniecznych do oddania środków do dyspozycji sprzedającego na jego Koncie płatności, dopóki Badanie płatności nie zostanie zakończone i firma PayPal nie stwierdzi prawidłowości płatności. Jeśli podczas Badania płatności pojawią się problemy, płatność zostanie cofnięta, a środki zwrócone kupującemu z Konta rezerw sprzedającego. Każda płatność, która pomyślnie przeszła proces Badania płatności, może zostać cofnięta zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, kwalifikuje się natomiast do objęcia programem Ochrony sprzedających, o ile spełnia wymogi wyszczególnione w Zasadach ochrony sprzedających. Firma PayPal dostarczy Użytkownikowi powiadomienia pocztą e-mail lub w zakładce Działania jego konta PayPal. W procesie Badania płatności analizie poddawana jest wyłącznie określona płatność, a proces ten ma na celu zmniejszenie ryzyka związanego z otrzymywaniem przez użytkowników systemu PayPal transakcji podwyższonego ryzyka. Poddanie płatności procesowi Badania płatności nie oznacza przeglądu ani opiniowania przez firmę PayPal działalności handlowej, charakteru ani reputacji żadnej ze stron transakcji płatności i nie powinno być rozumiane jako naruszające czyjekolwiek dobre imię.

5.3 Ryzyko Cofnięć, Obciążeń zwrotnych i Roszczeń. Odbiór płatności na konto PayPal Użytkownika nie jest równoznaczny z otrzymaniem rozliczonych środków. Powiadomienie o wysłaniu Pieniędzy elektronicznych do Użytkownika nie jest równoznaczne z odbiorem tej płatności na Konto, dopóki płatność nie zostanie zaakceptowana przez Użytkownika. Użytkownik uznaje i akceptuje, że transakcja płatności jest sfinalizowana i odebrana przez niego, nawet jeśli nastąpi jej cofnięcie, obciążenie zwrotne, zablokowanie lub jeśli stanie się ona przedmiotem Roszczenia bądź przejdzie w Rezerwę. W przypadku otrzymania płatności Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec firmy PayPal do pełnej kwoty płatności łącznie z wszelkimi Opłatami, jeśli płatność ta zostanie później z jakiegoś powodu unieważniona. Oprócz wszelkich innych zobowiązań, w przypadku Cofnięcia płatności lub utraty środków w wyniku Obciążenia zwrotnego lub Roszczenia Użytkownik, który nie jest uprawniony do płatności w ramach programu Ochrony sprzedających, będzie winien firmie PayPal kwotę równą kwocie Cofnięcia, Obciążenia zwrotnego lub wartości Roszczenia powiększonej o Opłaty podane w Załączniku 1 (w tym Opłatę za obciążenie zwrotne, jeśli ma zastosowanie), a firma PayPal obciąży jego Saldo w celu odzyskania tej kwoty. Jeśli na Koncie Użytkownika nie będzie wystarczającego Salda do pokrycia zobowiązania, firma PayPal zastrzega sobie prawo do ściągnięcia należności z wszelkich płatności otrzymanych przez Użytkownika na Konto PayPal, chyba że Użytkownik zgodzi się dokonać zwrotu pieniędzy w inny sposób. Firma PayPal może również ściągać należności od Użytkownika, korzystając ze środków prawnych, m.in. przekazując sprawę firmie windykacyjnej. Jeśli nadawca płatności wystąpi z wnioskiem o Obciążenie zwrotne, decyzję o tym, na czyją korzyść zostanie rozstrzygnięty spór, podejmuje wystawca karty kredytowej, a nie firma PayPal.

5.4 PayPal i klienci Użytkownika

W wypowiedziach skierowanych do swoich klientów lub w komunikacji publicznej Użytkownik nie przedstawia w fałszywym świetle ani nie dyskredytuje systemu PayPal jako formy płatności.

Jeśli Użytkownik umożliwia klientom dokonywanie płatności w systemie PayPal, Użytkownik traktuje opcję płatności w systemie PayPal co najmniej na równi z innymi oferowanymi formami płatności.

Firma PayPal nie zachęca do stosowania dopłat, ponieważ jest to praktyka handlowa, która może karać klientów, tworzyć niepotrzebne nieporozumienia i problemy oraz powodować rezygnację z zakupów podczas realizacji transakcji. Użytkownik zgadza się, że będzie stosować jedynie dopłatę za korzystanie z systemu PayPal zgodnie z przepisami prawa właściwego, a dopłata ta nie przekroczy dopłat pobieranych przez Użytkownika za korzystanie z innych form płatności. Użytkownik zgadza się również, że jeśli pobierze od kupującego jakąkolwiek dopłatę, to Użytkownik, a nie firma PayPal, poinformuje kupującego o takiej dopłacie. Firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego kupującego, którego Użytkownik nie poinformował o wszystkich dopłatach. Nieprzestrzeganie powyższych postanowień stanowi naruszenie warunków niniejszej Umowy i upoważnia firmę PayPal do jej rozwiązania zgodnie z punktem 7.

5.5 Odbieranie pieniędzy w różnych walutach. Od czasu do czasu firma PayPal może zezwolić Użytkownikowi na akceptowanie płatności w dowolnej walucie obsługiwanej przez naszą Usługę.  Firma PayPal może również zezwalać Użytkownikowi na wybranie sposobu, w jaki Konto traktuje i/lub przelicza płatności otrzymane w walucie innej niż pierwotna waluta otwarcia lub waluta podstawowa Konta Użytkownika. Użytkownikowi zostanie naliczona opłata za przeliczenie waluty określona w punkcie A3.1 załącznika 1 z tytułu przeliczenia waluty (zgodnie z postanowieniami punktu 8.2). W przypadku, gdy przeliczenie waluty w momencie sprzedaży jest oferowane przez Użytkownika (a nie przez system PayPal), to Użytkownik poinformuje kupującego o kursie wymiany i wszelkich opłatach mających zastosowanie w danej transakcji płatności. Firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego kupującego, którego Użytkownik nie poinformował o kursie wymiany i opłatach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli nie poinformuje kupującego o kursie wymiany i opłatach, może w ten sposób popełniać przestępstwo.

5.6 Podatki. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie, jakie opodatkowanie będzie mieć ewentualnie zastosowanie w przypadku odbieranych lub dokonywanych przez niego płatności, a także za pobranie, zgłoszenie oraz przekazanie stosownego podatku do odpowiedniego urzędu skarbowego. Firma PayPal nie odpowiada za określenie, czy dana transakcja podlega opodatkowaniu, ani za pobieranie, zgłaszanie i przekazywanie jakichkolwiek podatków wynikających z jakichkolwiek transakcji.

5.7 Zwroty pieniędzy, odrzucone płatności, zasady dotyczące zwrotów, ochrona danych, zasady zachowania poufności i bezpieczeństwo Użytkownika. 

5.7.1 Zwroty pieniędzy i odrzucone płatności

Jeśli Użytkownik jest odbiorcą płatności, a firma PayPal zezwala mu na odmowę płatności lub przyznanie płatnikowi zwrotu pieniędzy z tytułu tej płatności:

 • na Użytkownika spada wyłączna odpowiedzialność za:
  • zobowiązania prawne i umowne względem płatnika w odniesieniu do wszelkich kwot zwracanych płatnikowi; oraz
  • wszelkie różnice pomiędzy kosztami poniesionymi przez płatnika w związku z dokonaniem pierwotnej płatności a kwotą zwróconą płatnikowi (na przykład w wyniku wahań detalicznego kursu wymiany), z wyjątkiem sytuacji, w której zwrot pieniędzy jest płatnością wykonaną nieprawidłowo przez PayPal (patrz punkt 12).

5.7.2 Zasady dotyczące zwrotów

Użytkownikom zajmującym się sprzedażą towarów lub usług firma PayPal zaleca opublikowanie własnych zasad zwrotu oraz zasad zachowania poufności w ich witrynach.

5.7.3 Ochrona danych i Zasady zachowania poufności

Przyjęte przez Użytkownika zasady zachowania poufności muszą zawierać wyraźną informację, że transakcje realizowane w systemie PayPal podlegają Zasadom zachowania poufności obowiązującym w systemie PayPal (występującym również pod nazwą Informacje dotyczące zasad ochrony danych). Użytkownik jest zobowiązany do zastosowania odpowiednich środków administracyjnych, technicznych i fizycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności wszelkich danych firmy PayPal, w tym informacji o użytkownikach systemu PayPal i samej firmie PayPal.  

Zgodność z Przepisami o ochronie danych. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez firmę PayPal oraz Handlowca w związku z niniejszą Umową, każda ze Stron będzie administratorem przetwarzanych danych osobowych. Każda ze stron zgadza się na wymóg zachowania zgodności z Przepisami o ochronie danych w odniesieniu do warunków świadczonych usług i w inny sposób w związku z niniejszą Umową. W celu uniknięcia wątpliwości – zarówno PayPal, jak i Handlowiec mają własne, niezależne zasady zachowania prywatności, oświadczenia i procedury dotyczące przechowywanych i przetwarzanych danych osobowych i zarówno PayPal, jak i Handlowiec są osobnymi administratorami danych (zarządzają danymi osobno, nie są współadministratorami).

W zakresie zapewnienia zgodności z Przepisami o ochronie danych, spółka PayPal i Handlowiec:

a. implementują i zachowują przez cały czas wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych;

b. przechowują i rejestrują informacje o wszystkich działaniach podejmowanych względem przetwarzanych danych; i

c. świadomie nie podejmują ani nie zezwalają na podejmowanie żadnych działań, które mogą doprowadzić do naruszenia przez drugą stronę przepisów o ochronie danych.

5.7.4 Bezpieczeństwo

Oprócz praw spółki PayPal określonych w punkcie 10.2, jeśli PayPal stwierdzi, że doszło lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że doszło do naruszenia zabezpieczeń witryny lub systemów Użytkownika, mogące skutkować nieupoważnionym ujawnieniem danych klientów, PayPal ma prawo podjęcia wszelkich działań, które uzna za konieczne, oraz zażądania od Użytkownika podania informacji dotyczących naruszenia bezpieczeństwa.

5.8 Blokady zgodnie z instrukcjami. Niektóre funkcje systemu PayPal mogą umożliwiać Użytkownikowi – zarówno Użytkownikowi bezpośrednio, jak i osobie upoważnionej przez Użytkownika zgodnie z postanowieniami punktu 15.9a, takiej jak takiej jak platforma handlowa online, na której Użytkownik zawiera transakcje jako sprzedawca – zlecenie spółce PayPal zablokowania środków (także tych pochodzących z płatności otrzymywanych za pośrednictwem systemu PayPal) na Koncie rezerw Użytkownika. W takim przypadku status dostępności tych środków będzie widoczny na Saldzie konta PayPal Użytkownika. Opisy statusu mogą się różnić w zależności od funkcji użytej do zlecenia spółce PayPal zablokowania środków. Firma PayPal zwolni blokadę środków zgodnie z instrukcją wydaną przez Użytkownika (lub osobę upoważnioną do podejmowania działań w imieniu Użytkownika na podstawie punktu 15.9a) firmie PayPal zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

5.9 Nowe rozwiązanie do realizacji transakcji

Nowe rozwiązanie do realizacji transakcji PayPal składa się z:

 • wyspecjalizowanego pakietu funkcji realizacji transakcji dla rozwiązania online Użytkownika, aby umożliwić kupującemu posiadającemu konto lub bez konta wysłanie płatności na Konto Użytkownika; oraz
 • wspomagającego Narzędzia do ochrony przed oszustwami. 

W ramach świadczenia tej nowej usługi firma PayPal może oferować Użytkownikowi nowe rozwiązanie do realizacji transakcji w całości lub w części.  Jeśli Użytkownik skorzysta z oferty nowego rozwiązania do realizacji transakcji, oprócz postanowień niniejszej Umowy z Użytkownikiem akceptuje również następujące dodatkowe warunki korzystania z poniższych funkcji:

 • Umowę dotyczącą Alternatywnych Form Płatności w usłudze PayPal, jeśli Użytkownik korzysta z funkcji alternatywnych form płatności w ramach nowego rozwiązania do realizacji transakcji; oraz
 • Umowę dotyczącą usług płatności online kartą w systemie PayPal, jeśli Użytkownik korzysta z:
  • Niestandardowego interfejsu użytkownika w ramach nowego rozwiązania do realizacji transakcji; oraz
  • wspomagającego Narzędzia do ochrony przed oszustwami (zwanego inaczej funkcją Filtrów zarządzania ochroną przed oszustwami dla niestandardowego interfejsu użytkownika lub Narzędziem do ochrony przed oszustwami na potrzeby tej umowy) w ramach nowego rozwiązania do realizacji transakcji.

Opłaty określone w Umowie dotyczącej Alternatywnych Form Płatności w usłudze PayPal i Umowie dotyczącej usług płatności online kartą w systemie PayPal nie obowiązują podczas korzystania z nowego rozwiązania do realizacji transakcji. W ich miejsce, podczas korzystania z nowego rozwiązania do realizacji transakcji, obowiązują nasze Opłaty za korzystanie z nowego rozwiązania do realizacji transakcji określone w Tabeli 1 punkt A2.2.2.

Powrót do początku

6. Wypłacanie pieniędzy / realizacja Pieniądza elektronicznego

6.1 Jak wypłacać pieniądze / korzystać z Pieniędzy elektronicznych.  Użytkownik może wypłacać środki za pomocą przelewu elektronicznego na swój rachunek bankowy (funkcja ta jest również znana jako „przelew na rachunek bankowy”) lub – jeśli jest zarejestrowanym Użytkownikiem w Regionie wypłaty przy użyciu karty kredytowej – na rachunek karty MasterCard lub Visa. Rachunek bankowy lub karta, na które ma zostać dokonana wypłata pieniądza elektronicznego, muszą być prowadzone w pierwotnej walucie otwarcia Konta Użytkownika lub innej walucie obsługiwanej przez firmę PayPal w kraju zamieszkania Użytkownika. Salda będą wypłacane w pierwotnej walucie otwarcia Konta Użytkownika. Pierwotną walutą otwarcia Konta Użytkownika jest złoty polski (PLN). Oznacza to, że:

a. w przypadku wypłaty środków z salda w walucie innej niż pierwotna waluta otwarcia Konta Użytkownika zostanie naliczona Opłata za przeliczenie waluty określona w punkcie A3.1.1 Załącznika 1, wynikająca z przeliczenia kwoty na pierwotną walutę otwarcia (zgodnie z punktem 8.2).

b. w przypadku wypłaty na rachunek bankowy lub kartę w walucie innej niż pierwotna waluta otwarcia Konta Użytkownika zostanie naliczona Opłata za przeliczenie waluty określona w punkcie A3.1.1 Załącznika 1 za przeliczenie waluty wypłacanej kwoty na walutę rachunku bankowego lub karty (zgodnie z punktem 8.2). 

Zob. również punkt 6.4, jeśli na koncie są Salda w wielu walutach.

6.2

 1. Limity wypłat / korzystania z gotówki.  Użytkownik zgadza się spełniać prośby firmy PayPal o weryfikację swojej tożsamości przed skorzystaniem z Pieniędzy elektronicznych, aby umożliwić firmie PayPal ograniczenie ryzyka oszustwa oraz spełnienie wymogów dotyczących zapobiegania praniu brudnych pieniędzy lub innych zobowiązań prawnych. Użytkownik może wyświetlić obowiązujące go okresowe limity wypłat (w tym limity obowiązujące w przypadku wypłat na rachunki kart z logo MasterCard lub Visa – stosownie do sytuacji). W tym celu musi zalogować się do konta i kliknąć łącze Wyświetl limity na stronie Opis konta. Firma PayPal może według własnego uznania (na przykład w celu ograniczenia oszustw lub ryzyka kredytowego) nałożyć limity na kwoty wypłacane przez Użytkownika za pośrednictwem usługi PayPal..
 2. Metody i terminy realizacji.
  1. Postanowienia ogólne. Transakcje realizacji wypłat z Konta płatności będą wykonywane w okresie określonym w punkcie 4.1.
  2. Przegląd transakcji.  Firma PayPal może dokonywać przeglądu transakcji wypłat, aby zmniejszyć ryzyko procederu lub zapobiegać procederowi prania pieniędzy oraz ustalić, czy nie są wykonywane żadne Zabronione działania (opisane w punkcie 9) („Ryzyko związane z wypłatami”). W przypadku zidentyfikowania przez firmę PayPal Ryzyka związanego z realizacją wypłaty firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia Instrumentu płatniczego Użytkownika lub odmowy realizacji jego Polecenia płatności. W przypadku złożenia przez Użytkownika zlecenia wypłaty firma PayPal może potraktować je jako Polecenie płatności z datą przyszłą, które zostanie zrealizowane w okresie czasu określonym w punkcie 4.1, po ustaleniu, że Ryzyko związane z realizacją wypłaty minęło. Jeśli firma PayPal zniesie ograniczenie lub zacznie przetwarzać wypłatę, Użytkownik zgadza się, że za datę Polecenia płatności zostanie uznany Dzień roboczy, w którym zniesione zostało ograniczenie.

6.3 Zniesienie limitu wypłat. Aby usunąć limit wypłat, należy wykonać czynności, o których firma PayPal będzie okresowo informować w powiadomieniach lub publikacjach (mogą one znajdować się na stronie Podsumowanie).

6.4 Wypłacanie środków w wielu walutach.  Jeśli Użytkownik posiada Salda w wielu walutach, ma możliwość wyboru, z którego salda środki zostaną wypłacone, jednakże o ile nie nastąpi inne uzgodnienie, wypłata nastąpi w pierwotnej walucie otwarcia Konta Użytkownika. Jeśli Użytkownik może wypłacać środki na rachunek karty MasterCard lub Visa, wypłata może podlegać opłacie określonej w Załączniku 1 do Umowy oraz może być dokonana w walucie innej niż pierwotna waluta otwarcia Konta Użytkownika w zależności od tego, czy system PayPal obsługuje wypłaty w walucie podstawowej takiej karty. Zob. punkt 6.1, aby zapoznać się z Opłatami za przeliczanie waluty z pierwotnej waluty otwarcia Konta Użytkownika lub na pierwotną walutę otwarcia Konta Użytkownika podczas wypłacania środków z Salda.

Powrót do początku

 

7. Okres ważności i zamykanie Konta

Niniejsza umowa zaczyna obowiązywać z chwilą pomyślnego otwarcia przez Użytkownika konta PayPal, a wygasa w momencie zamknięcia Konta Użytkownika z dowolnej przyczyny, z wyjątkiem tych jej postanowień, które odnoszą się do procedury zamykania Konta, tak długo, jak jest to niezbędne firmie PayPal do zamknięcia Konta Użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem i rozporządzeniami (w tym m.in. punkty 1, 7, 8, 10, 14, 15, 16 i Załącznik 1).

Użytkownik może zamknąć Konto w dowolnej chwili. W tym celu należy zalogować się do Konta, kliknąć „Profil” > „Zamknij konto” i wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie. Więcej informacji można znaleźć w <Centrum pomocy PayPal>.

Firma PayPal ma prawo zamknięcia Konta Użytkownika według własnego uznania, zawiadamiając o tym fakcie Użytkownika z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Ponadto firma PayPal może zamknąć Konto Użytkownika w dowolnym momencie, jeśli:

 • Użytkownik naruszy postanowienia niniejszej Umowy lub firma PayPal ma prawo zamknięcia Konta Użytkownika na mocy postanowień zawartych w punkcie 10.2;
 • Użytkownik nie korzysta z Konta przez trzy lata; lub
 • firma PayPal podejrzewa, że doszło do nieautoryzowanego użycia Konta Użytkownika.

W przypadku zamknięcia Konta przez firmę PayPal Użytkownik otrzyma powiadomienie o zamknięciu Konta i – o ile to możliwe – powodach jego zamknięcia, a także o możliwości wycofania wszelkich zatrzymanych przez firmę PayPal środków, które nie są przedmiotem sporu.

Po zamknięciu Konta:

 • firma PayPal może anulować wszelkie transakcje oczekujące, a Użytkownik straci wszelkie Salda powiązane ze Szczególnymi warunkami finansowania płatności;
 • firma PayPal może zawiesić, ograniczyć lub zakończyć dostęp Użytkownika do części lub wszystkich Usług, witryn, oprogramowania, systemów firmy PayPal (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia Usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu;
 • Użytkownik pozostaje odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy z Użytkownikiem powstałych przed zamknięciem Konta;
 • firma PayPal może zatrzymać informacje o Koncie Użytkownika w swojej bazie danych w celu wypełnienia obowiązków ustawowych; a także
 • firma PayPal może zachować środki Użytkownika po zamknięciu jego Konta do wysokości i na okres, w których konieczne jest ich zabezpieczenie na wypadek wystąpienia Cofnięć, Obciążeń zwrotnych, Roszczeń, opłat, grzywien, kar i innych zobowiązań dowolnej natury. Po upływie tego czasu Użytkownik może w dowolnej chwili wypłacić z konta PayPal środki niepodlegające żadnym roszczeniom. Z pytaniami lub problemami dotyczącymi środków zatrzymanych na zamkniętych kontach należy zwracać się do Działu Obsługi Klienta firmy PayPal.

Jeśli Użytkownik jest przedstawicielem ustawowym zmarłego lub mającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadacza Konta, powinien skontaktować się z Centrum pomocy PayPal w celu uzyskania odpowiedniej pomocy.

Powrót do początku

8. Opłaty i przeliczenia waluty

8.1 Opłaty. Opłaty dla Użytkowników zarejestrowanych w Polsce zamieszczono w Załączniku 1. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Użytkownicy mający Konto PayPal zarejestrowane w Polsce wnoszą na rzecz firmy PayPal opłaty w wysokości określonej w warunkach Umowy z Użytkownikiem obowiązującej w kraju, w którym Użytkownik jest zarejestrowany albo w Tabeli Opłat, do której łącze znajduje się w stopce każdej strony witryny PayPal dla kraju, w którym Użytkownik jest zarejestrowany. Jeśli mają zastosowanie inne Opłaty za usługi lub funkcje nieopisane w Załączniku 1, Użytkownik zostanie zawiadomiony o tych Opłatach w Witrynie (witrynach) PayPal, w której (w których) owe funkcje lub usługi są oferowane lub świadczone. 

8.2 Przeliczanie walut. Ilekroć wymagane jest przeliczenie waluty, odbędzie się ono z zastosowaniem detalicznego kursu wymiany określonego przez firmę PayPal.

Kurs wymiany dla takiej transakcji jest regularnie korygowany i obejmuje Opłatę za przeliczenie waluty stosowaną i uwzględnianą przez firmę PayPal w podstawowym kursie wymiany, aby uzyskać w ten sposób kurs mający zastosowanie do danego przeliczenia waluty. Podstawowy kurs wymiany opiera się na stawkach na hurtowym rynku walut lub, jeśli wymagają tego przepisy prawa właściwego, na odpowiednich ustalanych przez administrację państwową kursach wymiany z dnia, w którym następuje wymiana, albo z poprzedniego dnia roboczego.

Kurs wymiany mający zastosowanie do danego przeliczenia waluty może zostać zastosowany natychmiast i bez powiadamiania o tym Użytkownika.

Użytkownik może skorzystać z narzędzia „Konwerter walut” dostępnego na Koncie w celu sprawdzenia kursu wymiany obowiązującego w chwili skorzystania z narzędzia.

Jeśli przeliczenie waluty w momencie sprzedaży będzie oferowane Użytkownikowi przez system PayPal w momencie dokonywania przez Użytkownika transakcji (na przykład w punkcie sprzedaży), to przed autoryzacją transakcji płatności Użytkownik zostanie powiadomiony o kursie wymiany obowiązującym dla danej transakcji. Autoryzując transakcję płatności, Użytkownik zgadza się na przeprowadzenie przeliczenia waluty zgodnie z podanym kursem wymiany.

W przypadku płatności z karty debetowej lub karty kredytowej wymagających przeliczenia waluty przez firmę PayPal, zawarcie niniejszej Umowy oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przeliczenie waluty przez firmę PayPal w zastępstwie wystawcy karty kredytowej lub debetowej oraz upoważnienie firmy PayPal do wykonania tej czynności.

W zależności od kraju zamieszkania Użytkownika oraz typu Źródła finansowania płatności użytego do realizacji płatności Użytkownika, Użytkownik może zrezygnować z przeliczenia waluty przez firmę PayPal przed sfinalizowaniem płatności podczas realizacji transakcji, a firma PayPal nie ponosi wówczas odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu korzystania przez Użytkownika z innych opcji przeliczenia waluty.

Jeśli przeliczenie waluty w momencie sprzedaży będzie oferowane nie przez firmę PayPal, tylko przez handlowca, a Użytkownik postanowi autoryzować transakcję płatności na podstawie kursu wymiany i opłat określonych przez handlowca, firma PayPal nie będzie odpowiedzialna za to przeliczenie waluty.

Jeśli Użytkownik otrzymuje płatność w walucie innej niż waluta podstawowa konta Użytkownika od dowolnej osoby nieposiadającej Konta PayPal, kwota płatności zostanie przeliczona na walutę podstawową Konta Użytkownika przez firmę PayPal w momencie realizacji płatności, zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie 8.2 (za wyjątkiem przypadków, w których obowiązują osobne ustalenia z firmą PayPal), a Użytkownik zgadza się na poniesienie Opłaty za przeliczenie waluty (uwzględnionej w kursie dla danej transakcji), określonej w punkcie A3.1.1 Załącznika 1 do niniejszej Umowy przed naliczeniem jakichkolwiek innych opłat za transakcję.

Powrót do początku

9. Zabronione działania

9.1 Zabronione działania. W związku z korzystaniem z witryny firmy PayPal, konta Użytkownika lub Usług oraz w ramach swojej komunikacji z firmą PayPal, Użytkownik lub podmiot zewnętrzny nie będzie:

 1. naruszać postanowień niniejszej Umowy (w tym m.in. nie będzie otwierać wielu kont PayPal), Umowy w sprawie obsługi płatności kartami, Zasad dopuszczalnego użytkowania ani innej umowy zawartej z firmą PayPal (w tym Zasad);
 2. naruszać żadnych przepisów prawa, ustaw, umów bądź regulacji (w tym między innymi dotyczących usług finansowych, a zwłaszcza przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, ochrony konsumentów, nieuczciwej konkurencji, zakazu dyskryminacji i nieuczciwej reklamy);
 3. Naruszać praw autorskich, patentowych, praw do znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych praw własności intelektualnej albo praw do reklamowania się lub zachowania prywatności należących do firmy PayPal lub podmiotu zewnętrznego;
 4. zachowywać się w sposób obsceniczny, szkalujący, oszczerczy, zawierający pogróżki lub napastliwy;
 5. dostarczać fałszywych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd Informacji;
 6. unikać przekazywania firmie PayPal dalszych informacji na temat Użytkownika lub działalności biznesowej Użytkownika, których to informacji firma PayPal może zasadnie żądać;
 7. wysyłać lub odbierać środków, które można zasadnie uznać za potencjalnie fałszywe lub nieautoryzowane;
 8. odmawiać udziału w toczącym się postępowaniu wyjaśniającym lub potwierdzenia swojej tożsamości lub jakiejkolwiek dostarczonej nam Informacji;
 9. próbować nielegalnego czerpania zysków z dwóch Źródeł lub podejmować jakiekolwiek działania, które mogłyby skutkować nieuczciwym wzbogaceniem się w trakcie trwania sporu poprzez odebranie lub próbę odebrania środków zarówno od firmy PayPal, jak i sprzedającego, banku lub wystawcy karty kredytowej za tę samą transakcję;
 10. korzystać z serwera proxy umożliwiającego dostęp anonimowy, zarówno fizycznie, drogą elektroniczną (np. za pomocą na adres skrytki pocztowej jako adresu) lub w inny sposób;
 11. sprawować kontroli nad Kontem, które jest powiązane z innym Kontem wykorzystywanym do któregokolwiek z omawianych Zabronionych działań (Konto jest uznane za powiązane z innym Kontem do celów uwzględnionych w punkcie 9.1.k, ilekroć PayPal ma podstawy, aby przypuszczać, że oba Konta są kontrolowane przez tę samą osobę prawną lub grupę osób prawnych (w tym m.in. osoby fizyczne), co jest bardziej prawdopodobne, gdy oba Konta mają te same niektóre atrybuty, w tym tę samą zarejestrowaną nazwę użytkownika, ten sam adres e-mail, to samo źródło finansowania (np. rachunek bankowy) lub zarejestrowany identyfikator używany do korzystania z usług partnerów PayPal (np. identyfikator w serwisie eBay));
 12. prowadzić swojej firmy lub wykorzystywać Usługi w sposób, który może skutkować reklamacjami, Sporami, Roszczeniami, Cofnięciami, Obciążeniami zwrotnymi, opłatami, karami, i innymi obciążeniami dla firmy PayPal, innych użytkowników, podmiotów zewnętrznych lub Użytkownika;
 13. nadużywać (ani jako kupujący, ani jako sprzedający) procedury rozstrzygania Sporów online lub Ochrony kupujących w systemie PayPal;
 14. powodować otrzymywania przez firmę PayPal znacząco większej liczby Roszczeń zamkniętych na korzyść osoby występującej z roszczeniem i dotyczących Konta lub firmy Użytkownika;
 15. wykazywać zdolności kredytowej pochodzącej od agencji badającej zdolność kredytową, która wskazuje na wysoki poziom ryzyka związanego z korzystaniem z Usług przez Użytkownika;
 16. korzystać z Konta lub Usług w sposób, który może być zasadnie uznany przez firmy PayPal, Visa, MasterCard, American Express lub nasze centrum autoryzacyjne lub centra rozliczeniowe kart płatniczych za naruszający bankową procedurę dotyczącą cofnięć, działanie systemu kart kredytowych lub zasady stowarzyszenia wystawców kart;
 17. dopuszczać, aby na jego Koncie wykazywana była kwota należna firmie PayPal;
 18. podejmować działań, które mogą narazić firmę PayPal na ryzyko kredytowe lub ryzyko oszustwa, nagły wzrost ryzyka lub w jakikolwiek inny sposób niekorzystny poziom zagrożenia (według uznania firmy PayPal w oparciu o dostępne dla niej informacje);
 19. korzystać z karty kredytowej w połączeniu ze swoim Kontem, aby podejmować gotówkę (lub pomagać innym w tym działaniu);
 20. korzystać z dostępu do Usług z kraju, który nie został uwzględniony na stronie PayPal na świecie;
 21. ujawniać Informacji innego użytkownika systemu PayPal podmiotom zewnętrznym ani rozpowszechniać ich w celach marketingowych bez otrzymania jego wyraźnej zgody;
 22. wysyłać niechcianych wiadomości do innych użytkowników lub wykorzystywać Usług w celu odbierania płatności za przesyłanie lub pomoc w przesyłaniu niechcianych wiadomości e-mail podmiotom zewnętrznym;
 23. podejmować działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie Usług, naszej infrastruktury, naszych witryn, naszego oprogramowania lub systemów firmy (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia Usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu;
 24. rozpowszechniać wirusów, koni trojańskich, złośliwego oprogramowania lub wszelkich innych mechanizmów programistycznych, które próbują lub mogą uszkodzić, zakłócać, zniekształcić, sfałszować, ukradkiem przechwytywać lub przywłaszczać jakikolwiek system, dane, Informacje lub Usługi;
 25. używać robotów, pająków, innych mechanizmów automatycznych czy procesów manualnych do monitorowania lub kopiowania zawartości naszej witryny bez naszej uprzedniej zgody na piśmie;
 26. używać żadnych urządzeń, programów czy procedur mających na celu obejście nagłówków służących do wykluczania robotów, zakłócanie lub próby zakłócania infrastruktur, witryn, oprogramowania, systemów firmy PayPal (w tym wszelkich sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia Usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu, jakichkolwiek usług lub korzystania przez innych Użytkowników z Usług, danych i informacji;
 27. Kopiować, powielać, przekazywać podmiotom zewnętrznym, zmieniać, modyfikować, tworzyć prac pochodnych, prezentować publicznie czy oprawiać jakichkolwiek treści dostępnych w witrynie (witrynach) PayPal bez uprzedniej pisemnej zgody uzyskanej od firmy PayPal lub odpowiedniego podmiotu zewnętrznego;
 28. podejmować żadnych działań, które mogłyby spowodować utracenie przez nas dostępu do usług naszych dostawców usług internetowych, systemów rozliczania płatności lub innych dostawców lub podmiotów świadczących usługi;
 29. wykorzystywać Usług do sprawdzania działania kart kredytowych;
 30. ujawniać hasła (haseł) do konta innym osobom oraz używać haseł innych użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika w wyniku niewłaściwego użycia haseł, w tym między innymi związane z używaniem Konta przez jakąkolwiek inną osobę poza Użytkownikiem;
 31. podejmować, próbować podjąć lub wstrzymywać się od podjęcia innych działań albo czynności, jeśli może to zakłócić prawidłowe działanie Usług lub czynności podejmowanych w ramach Usług lub jest to niezgodne z niniejszą Umową;
 32. żądać ani wysyłać płatności w ramach Transakcji prywatnej w przypadku, gdy płatność dotyczy Transakcji komercyjnej; lub
 33. dopuszczać, aby korzystanie z Usługi stwarzało dla firmy PayPal ryzyko niedotrzymania zobowiązań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zapobiegania finansowaniu działalności terrorystycznej oraz przestrzegania przepisów prawnych dotyczących podobnych kwestii (zwłaszcza sytuacji, w których firma PayPal nie może zweryfikować tożsamości Użytkownika lub Użytkownik nie wykona niezbędnych działań w celu usunięcia limitu wysyłania, otrzymywania lub wypłat, zgodnie z punktami 4.5, 5.1 i 6.3) lub narażało firmę PayPal na ryzyko nałożenia na nią jakichkolwiek kar administracyjnych przez władze w Europie i Stanach Zjednoczonych lub inne władze za przetwarzanie transakcji Użytkownika; lub
 34. integrować ani używać Usług w sposób niezgodny z obowiązkowymi wymogami zakomunikowanymi Użytkownikowi za pośrednictwem podręczników programowania i integracji lub innych dokumentów publikowanych przez firmę PayPal.
 35. naruszać (lub podejmować działania, które sprawiają, że firma PayPal uzna, iż istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo naruszenia) bezpieczeństwa witryny lub systemów Użytkownika, które może skutkować nieupoważnionym ujawnieniem informacji o klientach.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że angażowanie się w powyższe Zabronione działania ogranicza bezpieczny dostęp Użytkownika i innych klientów firmy PayPal do lub możliwość korzystania z Instrumentu płatniczego, Konta lub całej Usługi.

9.2 Zapewnienie bezpieczeństwa Instrumentu płatniczego. Użytkownik zgadza się wykonywać poniższe czynności w celu zachowania bezpieczeństwa Instrumentu płatniczego:

 1. nie brać udziału w żadnych Zabronionych działaniach;
 2. bezpiecznie przechowywać dane dotyczące Źródeł finansowania płatności, hasła i kod PIN;
 3. nie pozwalać innym osobom na posiadanie lub korzystanie z danych dotyczących Źródeł finansowania płatności lub hasła i kodu PIN;
 4. nie ujawniać danych dotyczących Źródeł finansowania, hasła lub kodu PIN z wyjątkiem okresu korzystania z Usług;
 5. nigdy nie zapisywać hasła lub kodu PIN w sposób, który może być zrozumiany przez kogoś innego;
 6. nie wybierać hasła ani kodu PIN, które są łatwe do zapamiętania, jak na przykład sekwencja liter lub cyfr, która może być łatwa do odgadnięcia;
 7. uważać, aby nikt inny nie zobaczył hasła ani kodu PIN podczas ich wpisywania;
 8. upewniać się, że nastąpiło wylogowanie z wszystkich aplikacji związanych z płatnościami na swoim urządzeniu, gdy nie jest wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do Usług lub gdy inne osoby mogłyby uzyskać do nich dostęp (np. w przypadku, gdy dzieli się urządzeniem z innymi osobami lub korzysta z niego poprzez niezabezpieczone, publiczne połączenie z Internetem dostępne m.in w typowych obszarach z darmowym Wi-Fi);
 9. powstrzymywać się przed korzystaniem z funkcji, które zapisują lub przechowują hasło lub kod PIN na urządzeniu;
 10. postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi dbałości o bezpieczeństwo Instrumentu płatniczego publikowanymi przez firmę PayPal;
 11. aktualizować dane osobowe zapisane na swoim Koncie (firma PayPal może nie udzielać odpowiedzi Użytkownikowi, który kontaktuje się w sprawie Konta, korzystając z niezarejestrowanego w firmie PayPal adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail);
 12. podejmować wszelkie uzasadnione działania w celu zabezpieczenia wszystkich osobistych urządzeń elektronicznych, za pomocą których Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług (w tym w szczególności zabezpieczać dostęp do takiego urządzenia indywidualnym numerem PIN lub hasłem). W przypadku zgubienia urządzenia przenośnego należy bezzwłocznie powiadomić o tym firmę PayPal i usunąć urządzenie z ustawień w koncie PayPal.

Zapoznaj się z opublikowanym przez firmę PayPal dokumentem Najważniejsze informacje o płatnościach i usługach, aby uzyskać więcej informacji o bezpiecznym korzystaniu z Usług.

 9.3 Zabronione działania i Uprawnienia. Żadne postanowienie niniejszego punktu 9 nie uniemożliwia Użytkownikowi upoważnienia innej firmy do podejmowania działań w imieniu Użytkownika, jak określono w punkcie 15.9 zgodnie z warunkami licencji firmy zewnętrznej i prawa właściwego.

 

Powrót do początku

10. Odpowiedzialność Użytkownika – działania, które może podjąć firma PayPal

10.1 Odpowiedzialność Użytkownika.

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu wszystkich Cofnięć, Obciążeń zwrotnych, Roszczeń, opłat, grzywien, kar oraz innych kosztów poniesionych przez firmę PayPal, innego użytkownika serwisu PayPal lub podmiot zewnętrzny, powstałych w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług lub wynikających z naruszenia postanowień niniejszej Umowy. Użytkownik zobowiązuje się zwrócić firmie PayPal, innemu użytkownikowi serwisu lub podmiotowi zewnętrznemu wszystkie wydatki z tytułu wspomnianej powyżej odpowiedzialności.
 2. Odpowiedzialność związana z Roszczeniami dotyczącymi Ochrony kupujących w systemie PayPal. Bez względu na pozostałe postanowienia niniejszej Umowy w przypadku wydania przez firmę PayPal ostatecznej decyzji o uznaniu Roszczenia skierowanego bezpośrednio do firmy PayPal przez kupującego zarejestrowanego w systemie PayPal w jakimkolwiek kraju, Użytkownik będzie musiał zwrócić firmie PayPal całą kwotę zobowiązania Użytkownika. Zobowiązania Użytkownika obejmą pełną cenę zakupu przedmiotu wraz z pierwotnymi kosztami transportu (w niektórych przypadkach Użytkownik może nie otrzymać przedmiotu z powrotem). Ochrona sprzedających zapewniana przez firmę PayPal może obejmować pokrycie zobowiązań Użytkownika, co opisano w punkcie 11 poniżej.
 3. Zwrot wydatków wynikających ze zobowiązań Użytkownika. Jeśli Użytkownik ma wobec firmy PayPal zobowiązania pieniężne w dowolnej wysokości, firma PayPal może niezwłocznie pobrać kwoty o tej wysokości z Salda Użytkownika (jeśli jest to możliwe). Jeśli na Koncie Użytkownika nie będzie wystarczającego Salda do pokrycia zobowiązania, firma PayPal zastrzega sobie prawo do ściągnięcia należności z wszelkich płatności otrzymanych przez Użytkownika na Konto PayPal, chyba że Użytkownik zgodzi się dokonać zwrotu pieniędzy w inny sposób. Firma PayPal może również ściągać należności od Użytkownika, korzystając ze środków prawnych, m.in. przekazując sprawę firmie windykacyjnej.
 4. Tymczasowe blokady dotyczące transakcji spornych. W przypadku zgłoszenia przez kupującego Roszczenia, Obciążenia zwrotnego lub Cofnięcia w związku z płatnością otrzymaną przez Użytkownika firma PayPal nakłada tymczasową blokadę na środki znajdujące się na Koncie Użytkownika w celu pokrycia pełnej kwoty Roszczenia, Obciążenia zwrotnego lub Cofnięcia transakcji. Nałożenie takiej blokady nie ogranicza możliwości korzystania ze środków znajdujących się na Koncie innych niż środki stanowiące przedmiot sporu albo podlegające Roszczeniu, Obciążeniu zwrotnemu lub Cofnięciu transakcji, o ile firma PayPal nie nałoży takiego ograniczenia z innej przyczyny. Jeśli Użytkownik wygra spór lub płatność kwalifikuje się do objęcia Ochroną sprzedających w systemie PayPal, firma PayPal zwolni blokadę i przywróci dostęp do środków, które jej podlegały. Jeśli Użytkownik przegra spór, firma PayPal usunie zablokowane środki z jego Konta. 

  Proces ten ma również zastosowanie do wszelkich roszczeń wnoszonych do firmy eBay przez kupującego względem Użytkownika w ramach obowiązującej w firmie eBay procedury rozstrzygania roszczeń, o ile Użytkownik autoryzował firmę eBay do korzystania z Konta PayPal Użytkownika w celu pobierania z niego kwot zobowiązań Użytkownika wobec firmy eBay lub kupującego (w zależności od sytuacji) zgodnie z warunkami wspomnianej procedury („Należności na rzecz eBay”), a firma eBay powiadomiła firmę PayPal o takich roszczeniach. W zakresie, w jakim powyższe klauzule są spełnione, Użytkownik upoważnia firmę PayPal do przetwarzania płatności z tytułu wszystkich Należności na rzecz firmy eBay z jego Konta PayPal w stosunku do firmy eBay lub kupującego (w zależności od sytuacji) zgodnie z instrukcjami firmy eBay dla firmy PayPal, lecz Użytkownik zgadza się, że firma PayPal może potraktować jego autoryzację co do płatności jakichkolwiek Autoryzowanych kwot z tytułu Należności na rzecz firmy eBay jako anulowaną i firma PayPal nie jest zobligowana do realizacji takiej płatności, jeśli firma PayPal (według własnego uznania) zdecyduje, że roszczenie zostałoby rozstrzygnięte na korzyść Użytkownika, jeśli byłoby wniesione jako Roszczenie w systemie PayPal. Użytkownik może również anulować to upoważnienie i instrukcje, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta firmy PayPal. Wszelkie roszczenia wniesione bezpośrednio w serwisie eBay podlegają wyłącznie zasadom serwisu eBay. Warunki programu Ochrony sprzedających w systemie PayPal nie obejmują sprzedawców w odniesieniu do roszczeń składanych przez kupujących bezpośrednio w serwisie eBay.

10.2 Działania podejmowane przez firmę PayPal. Jeśli firma PayPal ma przesłanki, aby uznać, że Użytkownik podejmuje jakiekolwiek Zabronione działania, może wówczas zastosować różne środki w celu ochrony firmy PayPal, Użytkownika, podmiotu zewnętrznego lub innych użytkowników PayPal przed skutkami Cofnięć, Obciążeń zwrotnych, Roszczeń, opłat, grzywien, kar lub innego rodzaju odpowiedzialności. Działania, które możemy podjąć, obejmują między innymi:

 1. Firma PayPal może w każdej chwili, bez ponoszenia z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, zawiesić, zablokować, ograniczyć, zamknąć lub anulować prawo do wykorzystywania przez Użytkownika Instrumentu płatniczego lub Konta w całości lub dla dowolnej konkretnej transakcji, co może spowodować zawieszenie, blokadę, ograniczenie, zamknięcie bądź anulowanie dostępu do Konta Użytkownika lub Usług (takich jak ograniczenie dostępu do dowolnych Źródeł finansowania płatności, możliwości wysyłania pieniędzy i dokonywania wypłat lub usuwania Informacji finansowych). Zazwyczaj firma PayPal poinformuje z wyprzedzeniem o każdym zawieszeniu lub anulowaniu, lecz w przypadku uzasadnionym (na przykład naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy lub z przyczyn bezpieczeństwa) prawo do korzystania z Instrumentu płatniczego lub Konta może zostać zawieszone lub anulowane bez wcześniejszego zawiadomienia Użytkownika.
 2. Zablokowanie Konta Użytkownika lub nałożenie blokady na środki znajdujące się na Koncie rezerw (w tym między innymi przez okres przekraczający 180 dni, jeśli firma PayPal uzna to za konieczne, a jej prawa do takiej decyzji określone w punkcie 10.2 wynikają z udziału Użytkownika w Zabronionych działaniach określonych w punkcie 9.1 ag.);
 3. Odmówić realizacji jakiejkolwiek transakcji płatności, w dowolnej chwili i z jakiegokolwiek powodu, przy czym firma PayPal będzie zobowiązana jedynie do przekazania informacji o odmowie, jej powodach oraz, jeśli to możliwe, sposobach rozwiązania problemu na życzenie klienta, o ile nie zabraniają tego przepisy prawa;
 4. Firma PayPal może cofnąć płatność (w tym w razie potrzeby cofnąć ją do źródła finansowania płatności nadawcy), która narusza albo co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że narusza Zasady dopuszczalnego użytkowania lub postanowienia określone w punkcie 9.;
 5. Skontaktowanie się z podmiotami zewnętrznymi i wyjawienie im szczegółów dotyczących Zabronionych działań w trybie określonym w naszych Zasadach zachowania poufności (występujących również pod nazwą Informacje dotyczące zasad ochrony danych);
 6. Zażądanie informacji od Użytkownika lub uaktualnienie innym sposobem niedokładnych Informacji przekazanych firmie PayPal przez Użytkownika;
 7. Odebranie Użytkownikowi możliwości dalszego korzystania z naszych Usług;
 8. Zablokowanie środków Użytkownika w zakresie i w przypadku uzasadnionej konieczności w celu ochrony przed ryzykiem z tytułu odpowiedzialności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w wybranych okolicznościach, niewyczerpujących wszystkich możliwych sytuacji:
  1. Ryzyko z tytułu odpowiedzialności dla firmy PayPal w związku z płatnościami pokrywanymi kartą kredytową lub debetową może trwać do czasu minięcia ryzyka zamknięcia Obciążenia zwrotnego na korzyść płacącego/kupującego (według zasad dotyczących kart bankowych). Zależy to od określonych czynników, w tym m.in.:
   1. Rodzaju zakupionych artykułów lub usług, za które Użytkownik otrzymał płatność; lub
   2. Okresu dostawy artykułów lub realizacji usług, za które Użytkownik otrzymał płatność (np. sprzedaż biletów na wydarzenia z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem może powodować wyższe i trwalsze ryzyko Obciążenia zwrotnego niż sprzedaż większości innych artykułów czy usług);
  2. Ryzyka z tytułu odpowiedzialności dla firmy PayPal w związku z Roszczeniem lub Sporem wynikającym z płatności otrzymanej przez Użytkownika, które może trwać przez okres potrzebny do zamknięcia Roszczenia lub Sporu przez strony i rozstrzygnięcia ewentualnych apelacji zgodnie z punktem 13 niniejszej Umowy;
  3. Ryzyko z tytułu odpowiedzialności dla firmy PayPal w związku z jakąkolwiek formą niewypłacalności Użytkownika może trwać dopóki przepisy o niewypłacalności dotyczące Użytkownika uniemożliwiają firmie PayPal podjęcie działań przeciwko Użytkownikowi; oraz
  4. Jeśli Użytkownik zezwoli, by na jego koncie wykazywana była kwota należna firmie PayPal, ryzyko z tytułu odpowiedzialności dla firmy PayPal może trwać, dopóki dana należność nie zostanie uregulowana i
 9. nie zostaną podjęte działania prawne przeciwko Użytkownikowi.
 10. Firma PayPal może zawiesić uprawnienia Użytkownika do korzystania z programu Ochrony sprzedających w systemie PayPal lub programu Ochrony kupujących w systemie PayPal (także wstecz).
 11. Firma PayPal może zawiesić, ograniczyć lub zakończyć dostęp Użytkownika do Usług, stron internetowych, oprogramowania, systemów firmy PayPal (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia Usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu oraz, w zakresie i czasie dozwolonym przez prawo właściwe, danych Użytkownika.

Jeśli firma PayPal nie wyda innego zalecenia, Użytkownik nie może korzystać ani próbować korzystać z Instrumentu płatniczego ani Konta w momencie, gdy są one zablokowane lub zostały zamknięte. Użytkownik musi upewnić się, że wszystkie umowy z handlowcami lub innymi podmiotami zewnętrznymi, które uwzględniają płatności inicjowane przez podmioty zewnętrzne (w tym Wstępnie zatwierdzone płatności) zawarte z Konta Użytkownika, zostaną anulowane natychmiast po rozwiązaniu Umowy albo zawieszeniu lub zamknięciu Konta. W każdej chwili Użytkownik ponosi odpowiedzialność w ramach niniejszej Umowy za wszystkie opłaty i inne wydatki poniesione za pośrednictwem lub w związku z użytkowaniem Konta PayPal, bez względu na rozwiązanie Umowy, zawieszenie czy zamknięcie Konta.

10.3 Ograniczenie dostępu. Jeśli firma PayPal podejrzewa uzyskanie przez podmiot zewnętrzny dostępu do konta Użytkownika bez jego zgody, może również zawiesić lub ograniczyć dostęp Użytkownika do Konta lub Usług (na przykład ograniczyć dostęp do dowolnych Źródeł finansowania płatności lub ograniczyć możliwości wysyłania pieniędzy, dokonywania wypłat oraz usuwania Informacji finansowych). W przypadku ograniczenia dostępu do Konta wyślemy Użytkownikowi powiadomienie i podamy sposób ubiegania się o przywrócenie dostępu, jeśli będzie taka możliwość.

10.4 Rezerwy. Firma PayPal może według własnego uznania nałożyć na Użytkownika wymaganie zachowania Rezerwy środków na Koncie Użytkownika, jeśli zasadnie uzna (na podstawie informacji, którymi dysponuje w chwili ustanowienia Rezerwy oraz na podstawie ocenianego według własnego uznania akceptowalnego poziomu ryzyka, jakie firma PayPal ponosi w konkretnych okolicznościach), że poziom ryzyka związany z Kontem Użytkownika może być wyższy od poziomu dopuszczalnego. Jeśli firma PayPal umieści środki znajdujące się na Koncie Użytkownika w Rezerwie, środki te zostaną zablokowane na Koncie rezerw Użytkownika i oznaczone jako „oczekujące” w jego Saldzie PayPal. Jeśli na Koncie Użytkownika zostanie ustanowiona Rezerwa, firma PayPal poinformuje Użytkownika o warunkach zachowania Rezerwy. Warunki te mogą wymagać, aby określona procentowa wartość środków zgromadzonych na Koncie Użytkownika była przechowywana przez pewien okres lub aby określona kwota pieniędzy została zablokowana; firma PayPal może także określić inne warunki, które uzna za konieczne dla zapewnienia ochrony przed ryzykiem związanym z Kontem Użytkownika. Firma PayPal może w każdej chwili zmienić warunki Rezerwy, powiadamiając Użytkownika o nowych warunkach. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z ustanowieniem Rezerwy, może zamknąć Konto. Jeśli Konto Użytkownika zostanie z jakiegokolwiek powodu zamknięte, firma PayPal ma prawo zatrzymać kwotę Rezerwy na okres nieprzekraczający 180 Dni. Zarządzając ryzykiem związanym z Kontami, firma PayPal może także ograniczyć kwotę, którą Użytkownik może natychmiast wypłacić, albo zmienić szybkość lub formę płatności w przypadku wypłat, potrącić pewną kwotę z Salda Użytkownika lub wymagać, aby Użytkownik lub osoba z nim powiązana przedstawiła firmie PayPal inne formy zabezpieczenia (na przykład przez zagwarantowanie lub nałożenie na Użytkownika wymagania zdeponowania środków w firmie PayPal jako zabezpieczenia zobowiązań Użytkownika względem podmiotów zewnętrznych). Użytkownik zgadza się także podjąć na własny koszt wszelkie dalsze działania (w tym między innymi sporządzić wszelkie niezbędne dokumenty i złożyć dokumenty w takiej formie, jakiej firma PayPal może zasadnie wymagać, w celu ustanowienia dowolnej formy zabezpieczenia spłaty lub innego zabezpieczenia), które są konieczne do ustanowienia Rezerwy lub innej formy zabezpieczenia w trybie określonym przez nas w sposób racjonalny.

10.5 Blokada płatności

 1. Użytkownik zgadza się, że jeśli: 
  i. otrzyma płatność obarczoną Ryzykiem związanym z transakcją; albo 
  ii. może istnieć większy niż akceptowany poziom ryzyka lub zagrożenia związany z Kontem Użytkownika (w oparciu o informacje dostępne firmie PayPal w danym czasie oraz to, co firma PayPal według własnego uznania uważa za akceptowalny poziom ryzyka lub zagrożenia dla firmy PayPal, jej klientów lub dostawców usług przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności),

to firma PayPal może według własnego uznania (postępując zasadnie) nałożyć blokadę na tę lub jakąkolwiek płatność. Jeśli firma PayPal ustanowi blokadę środków na Koncie Użytkownika, Użytkownik zostanie o niej powiadomiony (w tym m.in. o przewidywanym czasie trwania tej blokady), a środki będą przechowywane na Koncie rezerw i oznaczone jako „oczekujące” w Saldzie PayPal Użytkownika. Firma PayPal może powiadomić Użytkownika o blokadzie za pośrednictwem autoryzowanych podmiotów zewnętrznych (takich jak administratorzy platform partnerskich, za pomocą których Użytkownik przeprowadza transakcje).

 1. Blokada płatności zostanie zwolniona zgodnie z tym postanowieniem, gdy firma PayPal uzna, że Ryzyko związane z transakcją lub ryzyko bądź zagrożenie związane z Kontem Użytkownika już nie występuje. Należy pamiętać, że niezależnie od powyższych postanowień, jeśli Użytkownik otrzyma informację o Sporze, Roszczeniu, Obciążeniu zwrotnym lub Cofnięciu transakcji objętej blokadą, firma PayPal może zablokować środki (lub kwotę równą odpowiedniej płatności) na Koncie rezerw do czasu rozstrzygnięcia danej sprawy zgodnie z niniejszą Umową.
 2. Użytkownik zgadza się dostarczyć firmie PayPal wszystkie informacje, których żądanie jest uzasadnione, aby pozwolić określić, czy Ryzyko związane z transakcją lub ryzyko bądź zagrożenie związane z Kontem minęło. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z ustanowieniem blokady zgodnie z niniejszym postanowieniem, może zamknąć swoje konto. Jeśli Konto Użytkownika zostanie zamknięte z jakiegokolwiek powodu, firma PayPal ma prawo zablokować płatność na podstawie tego postanowienia na okres do 180 dni od daty zwolnienia ze wszystkich obowiązków wynikających z kontraktu sprzedaży (którego dana płatność dotyczy).

10.6 Informacje o Użytkowniku

 1. Firma PayPal zastrzega sobie prawo do zażądania od Użytkownika dodatkowych informacji, innych niż wymienione w tej Umowie, w celu realizacji obowiązków związanych z zasadami zapobiegającymi praniu brudnych pieniędzy. Użytkownik zgadza się dostarczyć na żądanie dodatkowe informacje, które firma PayPal może zasadnie wymagać w celu spełnienia wymogów dotyczących zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Może to obejmować m.in. przesłanie faksem, pocztą e-mail lub dostarczenie nam w jakikolwiek inny sposób określonych dokumentów identyfikacyjnych. Użytkownik zgadza się na uzasadnione żądanie firmy PayPal i na własny koszt dostarczyć firmie PayPal informacje dotyczące jego finansów i prowadzonych operacji, w tym między innymi najnowsze sprawozdania finansowe (poświadczone lub nie) oraz wyciągi transakcji handlowca (w razie potrzeby).
 2. Weryfikacja Konta

Aby uzyskać status Zweryfikowany, należy wykonać następujące czynności w zależności od statusu Konta: dodać kartę kredytową i przeprowadzić Procedurę powiązywania i potwierdzania karty.

Firma PayPal może od czasu do czasu udostępniać Użytkownikowi inne metody lub procedury uzyskania statusu Zweryfikowany. Przyznając Użytkownikowi status Zweryfikowany, firma PayPal zaświadcza jedynie, że wykonał on czynności wymienione w podpunkcie 2.3(a). Na mocy punktu 1.1 oraz przyznając użytkownikowi status Zweryfikowany, firma PayPal nie gwarantuje, nie zobowiązuje się ani nie zaświadcza, że dany użytkownik sfinalizuje Transakcję komercyjną. 10.7 Ujawnianie informacji o przyczynach naszych działań

Decyzje podejmowane przez firmę PayPal opisane w punkcie 10 i wszelkie inne działania zgodne z niniejszą Umową, bez względu na to, czy ograniczają czy rozszerzają dostęp Użytkownika do Usługi, infrastruktury, witryn, oprogramowania lub systemów firmy PayPal (w tym sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia jakichkolwiek Usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu (w tym blokady, ograniczenia, zawieszenia, zamknięcia, wstrzymania i rezerwy) mogą być oparte na kryteriach poufnych, które stanowią podstawę mechanizmu zarządzania ryzykiem i ochrony systemu płatniczego, klientów firmy PayPal i jej dostawców usług. Ponadto odmowa podania takich informacji może wynikać z ograniczeń prawnych i rozporządzeń wydanych przez organy administracji państwowej. Firma PayPal nie ma obowiązku ujawniania Użytkownikowi szczegółów procedur zabezpieczeń, zarządzania ryzykiem, ani wewnętrznych informacji poufnych.

 

Powrót do początku

11. Program ochrony sprzedających

11.1 Na czym polega ochrona sprzedających w systemie PayPal?

Jeśli Użytkownik jest odbiorcą płatności przesłanej przez klienta („Odbiorca płatności”), firma PayPal zwróci Użytkownikowi kwotę wynikającą z Roszczeń, Obciążeń zwrotnych lub Cofnięć transakcji wystosowanych przeciw Użytkownikowi z następujących przyczyn:

 1. przeciw Użytkownikowi wystosowano obciążenie zwrotne lub cofnięcie, dla którego podano przyczynę „Nieautoryzowana płatność” (za wyjątkiem „Nieautoryzowanych płatności” zainicjowanych poza środowiskiem obsługiwanym przez PayPal);
 2. przeciw Użytkownikowi wystosowano Obciążenie zwrotne lub Roszczenie, dla którego podano przyczynę „Nie otrzymano przedmiotu”.

o ile firma PayPal otrzyma od Użytkownika dowód wysłania lub dostarczenia przedmiotu zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi poniżej, z zastosowaniem pozostałych postanowień niniejszego punktu 11 (w tym między innymi wymagań kwalifikacyjnych z punktu 11.6).

Użytkownik powinien zapoznać się z punktem 13 (Zasady ochrony kupujących w systemie PayPal), w którym opisano procedurę wysuwania roszczeń przeciwko Użytkownikowi. Jeśli Użytkownik dokonuje sprzedaży na rzecz kupujących w innych krajach, powinien zapoznać się z obowiązującymi w tych krajach Zasadami ochrony kupujących w systemie PayPal (stosowne dokumenty dotyczące tych zasad są dostępne tutaj oraz u dołu większości stron serwisu PayPal za pośrednictwem łącz „Umowy prawne” lub „Informacje prawne”), ponieważ zasady te mają do niego zastosowanie w przypadku, gdy występuje w charakterze Odbiorcy płatności lub sprzedającego.

Użytkownik powinien zapoznać się z punktem 5.3 (Ryzyko cofnięć, obciążeń zwrotnych i roszczeń), aby poznać ryzyko cofnięć, obciążeń zwrotnych i roszczeń pojawiające się po otrzymaniu płatności.

11.2 Ochrona sprzedających w systemie PayPal jest dostępna dla:

 1. sprzedających, którzy zarejestrowali Konta PayPal w Polsce i otrzymują płatności PayPal od osób dokonujących uprawnionych zakupów (we wszystkich lokalizacjach, gdzie dostępna jest opcja płatności przy użyciu systemu PayPal); oraz

Ochrona sprzedających w systemie PayPal nie obejmuje Roszczeń, Obciążeń zwrotnych ani Cofnięć transakcji dotyczących przedmiotów znacząco niezgodnych z opisem ani przedmiotów dostarczanych lub odbieranych osobiście.

11.3 Jaki jest zakres ochrony sprzedających w systemie PayPal?

Firma PayPal zwróci Użytkownikowi pełną kwotę kwalifikującej się płatności, której dotyczy Roszczenie, Obciążenie zwrotne lub Cofnięcie transakcji, a także uchyli Opłatę za obciążenie zwrotne, jeśli Użytkownik został nią obciążony.

 1. Firma PayPal może zawiesić uprawnienia Użytkownika do Ochrony sprzedających w systemie PayPal, gdy będzie mieć uzasadnione obawy, że istnieje zwiększone ryzyko związane z Kontem Użytkownika. Podczas oceny ryzyka firma PayPal bierze pod uwagę:
  • łączną kwotę pieniężną lub liczbę Roszczeń, Obciążeń zwrotnych lub Cofnięć wystosowanych wobec konta PayPal Użytkownika;
  • zasadne ryzyko związane z Kontem Użytkownika w odniesieniu do integralności działań i systemu firmy PayPal; oraz
  • potencjalne straty ponoszone przez firmę PayPal lub jej użytkowników.
 2. Firma PayPal może zawiesić uprawnienia Użytkownika do Ochrony sprzedających w systemie PayPal, gdy istnieje powiązanie z innym kontem, które zostało zawieszone.
 3. Firma PayPal może anulować to zawieszenie, jeśli nie będzie już mieć uzasadnionych obaw o to, że istnieje zwiększone ryzyko związane z Kontem Użytkownika.

11.4 Co się dzieje, gdy kupujący zgłasza Roszczenie, Obciążenie zwrotne lub Cofnięcie transakcji?

Firma PayPal nakłada tymczasową blokadę na środki znajdujące się na Koncie Użytkownika w celu pokrycia pełnej kwoty Roszczenia, Obciążenia zwrotnego lub Cofnięcia transakcji. Szczegółowe warunki tymczasowego zawieszenia zostały opisane w punkcie 10.1.d.

11.5 Jeśli płatność nie jest objęta programem ochrony sprzedających, firma PayPal usunie środki z Konta Użytkownika i zwróci płatność kupującemu. Ponadto w stosownych przypadkach Użytkownik zostanie obciążony opłatą za obciążenie zwrotne obowiązującą w systemie PayPal.

11.6 Wymagania kwalifikacyjne

Jakie są warunki kwalifikacyjne do Programu ochrony sprzedających w systemie PayPal?

Jeśli Użytkownik otrzymał na Konto PayPal płatności przekraczające kwotę 100 tys. euro miesięcznie choć raz w ciągu sześciu kolejnych miesięcy lub ubiega się o dopłatę za korzystanie z systemu PayPal (o ile stosowne przepisy umożliwiają ubieganie się o taką dopłatę), wówczas nie ma uprawnień do korzystania z programu Ochrony sprzedających w systemie PayPal i obowiązują go postanowienia punktu 11.5, chyba że zawarł z PayPal inną umowę. W październiku i kwietniu każdego roku kalendarzowego PayPal sprawdzi uprawnienia Użytkownika do korzystania z programu Ochrony sprzedających.

Aby skorzystać z programu Ochrony sprzedających w systemie PayPal, Użytkownik musi spełnić wszystkie wyszczególnione wymagania:

 1. Użytkownik musi spełnić określone w punkcie 11.3 wymagania dotyczące Konta PayPal.
 2. Transakcja musi być oznaczona przez system PayPal jako kwalifikująca się do objęcia Ochroną sprzedających firmy PayPal na stronie Szczegóły transakcji Konta Użytkownika.
 3. Jeśli transakcja jest oznaczona jako kwalifikująca się, ochrona ma zastosowanie w przypadku Nieautoryzowanych płatności oraz zgłoszeń nieotrzymania przedmiotu.
 4. Dobra materialne należy wysyłać na adres wysyłkowy podany na stronie Szczegóły transakcji. Jeśli przedmiot zostanie dostarczony osobiście lub jeśli sprzedający wyśle przedmiot na inny adres (np. jeśli kupujący poprosi Użytkownika o wysyłkę na inny adres będący rzekomo „adresem służbowym” lub „adresem do wysłania prezentu”), Użytkownik nie będzie kwalifikować się wówczas do zwrotu pieniędzy w ramach programu Ochrony sprzedających w systemie PayPal.
 5. Aby uzyskać dostęp do strony Szczegóły transakcji, należy zalogować się do swojego konta PayPal, wybrać zakładkę Działania, a następnie wybrać szczegóły odpowiedniej transakcji.
 6. Użytkownik musi przestrzegać opisanych poniżej wymogów dotyczących dostawy.
 7. Użytkownik musi przyjąć za zakup tylko jedną płatność z jednego Konta PayPal. (płatności częściowe lub płatności ratalne nie są objęte programem).
 8. Użytkownik musi odpowiedzieć w wyznaczonym terminie na kierowane przez firmę PayPal żądania przedstawienia dokumentacji i innych informacji, jakich firma PayPal może zasadnie wymagać w celu zbadania zaistniałej sprawy.

11.7 Jakie są wymagania dotyczące dostawy?

Typ wysyłki

Ochrona w przypadku nieautoryzowanej płatności

Ochrona w przypadku nieotrzymania przedmiotu

Krajowa/międzynarodowa

Dowód wysyłki (w przypadku dóbr materialnych) lub dowód dostawy (w przypadku dóbr niematerialnych lub usług)

Dowód dostawy*

* Jeśli płatność dotyczy przedmiotów zamówionych z wyprzedzeniem lub wykonanych na zamówienie, wymagana jest wysyłka w terminie określonym w zasadach wysyłki lub innych zasadach opisanych w witrynie handlowca.


11.8 Co to jest „Dowód wysyłki”?

Dokumentacja w formie elektronicznej lub materialnej wystawiona przez firmę świadczącą usługi pocztowe i zawierająca wszystkie poniższe elementy:

 1. Status „wysłano” (lub równoważny) oraz datę wysyłki;
 2. Adres odbiorcy zawierający co najmniej miejscowość/województwo lub kod pocztowy (albo ich międzynarodowy odpowiednik);
 3. Oficjalna akceptacja firmy transportowej (na przykład stempel pocztowy, pokwitowanie albo dane monitorowania przesyłki w trybie online). W przypadku przedstawienia dowodu dostawy nie jest wymagane przedstawienie dowodu wysyłki.

11.9 Co to jest „Dowód dostawy”?

„Dowód dostawy (w przypadku dóbr materialnych)” oznacza dokumentację online wystawioną przez firmę świadczącą usługi pocztowe, zawierającą wszystkie poniższe informacje:

 1. Status „dostarczono” (lub równoważny) oraz datę dostawy;
 2. Adres odbiorcy zawierający co najmniej miejscowość/województwo lub kod pocztowy (albo ich międzynarodowy odpowiednik);

„Dowód dostawy (w przypadku dóbr niematerialnych lub usług)” oznacza niezbite dowody zrealizowania zamówienia zakupu, obejmujące m.in. następujące informacje:

 1. data dostarczenia przedmiotu lub zrealizowania usługi;
 2. adres odbiorcy (adres e-mail lub IP, itp.), jeśli dotyczy.

11.10 Jakie są przykłady przedmiotów, transakcji lub spraw, które nie kwalifikują się do programu Ochrony sprzedających?

 1. Licencje na artykuły w postaci elektronicznej. O ile firma PayPal może według własnego uznania kwalifikować do Ochrony niektóre dobra niematerialne (w tym licencje na artykuły w postaci elektronicznej i artykuły w postaci elektronicznej) lub usługi, o tyle następujące przedmioty/transakcje nie kwalifikują się do tego programu, chyba że inaczej uzgodniono to z firmą PayPal na piśmie:
  1. Ekwiwalenty gotówki (w tym karty przedpłacone takie jak karty upominkowe);
  2. Płatności dokonane w odniesieniu do produktów finansowych i inwestycyjnych;
  3. Darowizny.
 2. Przedmioty dostarczane (lub odbierane) osobiście;
 3. Transakcje przetwarzane inaczej niż za pośrednictwem konta PayPal kupującego lub jako realizacji transakcji gościnnych w systemie PayPal. Na przykład, jeśli płatność została odebrana jako bezpośrednia płatność kartą, w tym za pośrednictwem systemu Zong lub terminala wirtualnego (jeśli jest dostępny), transakcja nie kwalifikuje się do objęcia programem.
 4. Roszczenia, Obciążenia zwrotne i Cofnięcia transakcji dotyczące przedmiotów znacząco niezgodnych z opisem;
 5. Przedmioty kupione za pośrednictwem aukcji dotyczących ogłoszeń drobnych;
 6. Spory zgłoszone bezpośrednio w Centrum rozstrzygania w systemie PayPal, zgodnie z punktem 13 niniejszej Umowy;
 7. Płatności za zakup złota (zarówno w formie fizycznej, jak i papierów wartościowych).
 8. transakcji w ramach płatności zbiorczych w systemie PayPal. 

 

Powrót do początku

12. Błędy i nieautoryzowane transakcje

12.1 Identyfikowanie błędów lub nieautoryzowanych transakcji. Użytkownik może sprawdzić historię transakcji w każdej chwili, logując się do Konta w witrynie PayPal i wybierając zakładkę Działania. Jest niezmiernie ważne, aby Użytkownik niezwłocznie powiadomił firmę PayPal, jeśli ma powody, aby sądzić, że doszło do jednego z poniższych zdarzeń: (i) miała miejsce nieautoryzowana transakcja przesłana z Konta Użytkownika; (ii) miał miejsce nieautoryzowany dostęp do Konta Użytkownika; (iii) hasło lub kod PIN Użytkownika zostały ujawnione; (iv) urządzenie używane przez Użytkownika do uzyskiwania dostępu do Usług zostało zgubione, skradzione lub dezaktywowane, lub (v) inna osoba przelała lub może wysłać środki z posiadanego Konta bez zgody właściciela (obejmuje to sytuacje, gdy Użytkownik łączy Konto z platformą podmiotu zewnętrznego (w tym witryną lub aplikacją) w celu zainicjowania płatności z takiej platformy, ale płatność została wykonana z Konta Użytkownika przy użyciu takiej platformy w ramach transakcji, która nie została zawarta przez Użytkownika) („Niewłaściwy dostęp do konta”). Użytkownik musi natychmiast powiadomić firmę PayPal, jeśli ma powód przypuszczać, że wystąpił jakikolwiek inny błąd na jego Koncie. Aby móc niezwłocznie powiadomić firmę PayPal o wystąpieniu jednego z powyższych zdarzeń, Użytkownik zobowiązuje się regularnie i uważnie monitorować konto, na którym znajduje się Pieniądz elektroniczny. Firma PayPal nie zamierza pociągnąć Użytkownika do odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie Konta Użytkownika przez inną osobę, o ile uzna, że Użytkownik nie udostępnił umyślnie takiemu podmiotowi zewnętrznemu swojej nazwy użytkownika / hasła ani swojego urządzenia w momencie, gdy był zalogowany w Usłudze PayPal. Firma PayPal obciąży Użytkownika odpowiedzialnością za nieautoryzowane użycie Konta, jeśli będzie mieć dowody sugerujące, że Użytkownik działał umyślnie w celu umożliwienia podmiotowi zewnętrznemu uzyskania dostępu do jego nazwy użytkownika PayPal lub hasła do Konta PayPal, działał w celu dokonania oszustwa lub umyślnie lub z powodu rażącego zaniedbania nie korzystał z Instrumentu płatniczego w sposób określony w niniejszej Umowie.

12.2 Zawiadamianie firmy PayPal o błędach, nieautoryzowanych transakcjach lub przywłaszczeniu bądź nieuprawnionym użyciu Instrumentu płatniczego. Jeśli Użytkownik uważa, że wystąpiły lub wystąpią błędy, nieautoryzowane transakcje, przywłaszczenia lub nieuprawnione użycie Instrumentu płatniczego lub Konta Użytkownika, musi zadzwonić w tej sprawie do Działu Obsługi Klienta PayPal pod numer telefonu zamieszczony w witrynie PayPal, skontaktować się z PayPal za pośrednictwem tego formularza lub napisać do firmy PayPal na adres: Error Resolution Department, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Jeśli informacja zostanie podana wstępnie przez Użytkownika drogą telefoniczną, możemy poprosić o przesłanie zapytania w formie pisemnej w ciągu 10 dni roboczych od rozmowy telefonicznej. Prosimy o wypełnienie formularza oświadczenia i przesłanie go drogą internetową lub pocztową do firmy PayPal na adres: Error Resolution Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Użytkownik musi udostępnić firmie PayPal wszystkie posiadane informacje o okolicznościach wszelkich błędów, nieautoryzowanych transakcji lub przywłaszczenia bądź nieuprawnionego użycia Instrumentu płatniczego lub Konta oraz podjąć wszystkie wymagane działania, aby pomóc firmie PayPal w badaniu tej sprawy. Firma PayPal może przekazywać podmiotom zewnętrznym informacje, które uważa za istotne w takich okolicznościach, zgodnie z Zasadami zachowania poufności (występującymi również pod nazwą Informacje dotyczące zasad ochrony danych).

12.3 Sprawdzanie zgłoszeń błędów. Bez uszczerbku dla praw ustawowych Użytkownika firma PayPal powiadomi Użytkownika o wynikach postępowania wyjaśniającego w ciągu 20 dni roboczych od daty otrzymania informacji od Użytkownika. Jeśli to firma PayPal popełniła błąd, zostanie on szybko naprawiony. Jeśli jednak potrzeba będzie więcej czasu, firma PayPal będzie mogła prowadzić postępowanie wyjaśniające dotyczące zapytania Użytkownika w okresie do 60 dni. Jeśli firma PayPal uzna, że potrzeba na to więcej czasu, w ciągu dziesięciu Dni roboczych po otrzymaniu powiadomienia od Użytkownika na jego Koncie zostanie tymczasowo ponownie uznana kwota będąca przedmiotem postępowania, aby Użytkownik mógł korzystać z tych Pieniędzy elektronicznych do czasu dokończenia postępowania wyjaśniającego. Jeśli Użytkownik przekazał nam wstępne informacje telefonicznie, a nie otrzymamy zapytania Użytkownika na piśmie przed upływem 10 dni roboczych od daty powiadomienia ustnego, nie będziemy mieli obowiązku tymczasowego zasilenia Konta Użytkownika. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego powiadomimy Użytkownika o jego wynikach w ciągu 3 Dni roboczych. Jeśli firma PayPal stwierdzi, że nie wystąpił błąd, Użytkownik otrzyma stosowne wyjaśnienie na piśmie, a firma PayPal będzie mogła odzyskać z Konta Użytkownika kwotę tymczasowego uznania, które nastąpiło wcześniej w związku z domniemanym błędem. Użytkownik może poprosić o kopie dokumentów, które zostały wykorzystane w trakcie postępowania wyjaśniającego (nie zostanie przy tym obciążony Opłatą za dostarczenie dokumentów, opisaną w Załączniku 1).

12.4 Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje. Bez uszczerbku dla praw ustawowych, jeśli Użytkownik zgłosi, a firma PayPal zweryfikuje, że nastąpił Niewłaściwy dostęp do konta Użytkownika i nie ma dowodów sugerujących oszustwo albo intencjonalne lub rażąco lekceważące zachowanie Użytkownika, firma PayPal zwróci całość pieniędzy za wszystkie nieautoryzowane transakcje wysłane z Konta Użytkownika, o ile Użytkownik powiadomi firmę PayPal o zaistniałym Niewłaściwym dostępie do konta bez nieuzasadnionej zwłoki i w każdym wypadku nie później niż 13 miesięcy od zrealizowania pierwszej transakcji będącej skutkiem Niewłaściwego dostępu do konta. W przypadku, gdy firma PayPal w sposób uzasadniony stwierdzi, że do wyjaśnienia okoliczności zgłoszonego Niewłaściwego dostępu do konta wymagane jest dalsze postępowanie wyjaśniające, procedura tego postępowania wyjaśniającego będzie taka sama, jak opisana w punkcie 12.3 niniejszej Umowy.

12.5 Uprawnienie do otrzymania zwrotu płatności dokonanej na podstawie Autoryzacji. Użytkownik jest uprawniony do zwrotu pełnej kwoty każdej transakcji płatności zrealizowanej na podstawie Autoryzacji, o ile spełnione zostały warunki dotyczące zwrotu zgodnie z punktem 4.8.

12.6 Błędy. Jeśli firma PayPal wykryje błąd przetwarzania, zostanie on usunięty. Jeżeli w wyniku błędu Użytkownik otrzyma mniej pieniędzy, niż powinien, firma PayPal zasili Konto Użytkownika kwotą różnicy. Jeżeli w wyniku błędu Użytkownik otrzyma więcej pieniędzy niż powinien, firma PayPal może potrącić te dodatkowe środki z Konta Użytkownika w systemie PayPal. Jeśli pomyłkowa płatność dotyczy Źródła finansowania płatności, firma PayPal może naprawić ten błąd, odliczając lub uznając (w zależności od sytuacji) środki we właściwym źródle lub Źródłach finansowania płatności Użytkownika. Jeśli w wyniku błędu transakcja nie została zrealizowana w terminie lub została przesłana niewłaściwa kwota, firma PayPal ponosi odpowiedzialność z tytułu wykonania przez nią wadliwej lub niezrealizowanej transakcji płatności oraz wszelkich strat lub szkód Użytkownika bezpośrednio i jasno wynikających z tego błędu, chyba że:

 1. z przyczyn niebędących konsekwencją naszego błędu Użytkownik nie posiadał wystarczających środków do przeprowadzenia transakcji;
 2. nasz system nie działał poprawnie, a Użytkownik wiedział o awarii przed rozpoczęciem transakcji (firma PayPal nie wyraża zgody na korzystanie przez Użytkownika z Usług, jeżeli Użytkownik wie, że terminal lub system nie działa prawidłowo) lub
 3. realizację transakcji uniemożliwiły czynniki pozostające poza naszą kontrolą (jak np. pożar lub powódź), mimo podjętych przez nas rozsądnych środków zapobiegawczych.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy, firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub wadliwe wykonanie transakcji płatności (zainicjowanej przez Użytkownika lub inną osobę), jeśli Użytkownik nie zawiadomił firmy PayPal o problemie z transakcją bezzwłocznie po uzyskaniu o nim wiedzy lub w każdym przypadku w ciągu 13 miesięcy po dacie obciążenia Użytkownika z tytułu tej transakcji płatności.

Powrót do początku

13. Ochrona kupujących w systemie PayPal

13.1 Jakie rodzaje problemów są objęte ochroną?

 1. Ochrona kupujących w systemie PayPal umożliwia pomoc w następujących sytuacjach:
  1. Użytkownik nie otrzymał przedmiotu, za który zapłacił za pośrednictwem systemu PayPal – „Nie otrzymano przedmiotu”
  2. Użytkownik otrzymał przedmiot, za który zapłacił za pośrednictwem systemu PayPal, ale przedmiot jest „znacząco niezgodny z opisem”. Dalsze informacje o tym, co rozumiemy przez „znaczącą niezgodność przedmiotu z opisem”, zostały określone w punkcie 13.9.

Jeśli problem dotyczy transakcji, której Użytkownik nie autoryzował, nieautoryzowaną transakcję należy zgłosić w Centrum bezpieczeństwa PayPal, klikając łącze Centrum bezpieczeństwa u dołu strony głównej Witryny PayPal.

13.2 Jakie wymagania należy spełnić, aby podlegać Ochronie kupujących w systemie PayPal? 
Aby podlegać Ochronie kupujących w systemie PayPal, Użytkownik musi spełnić wszystkie przedstawione niżej wymagania:

 1. Opłata Użytkownika musi zostać uiszczona za kwalifikujący się przedmiot i zrealizowana z Konta PayPal Użytkownika (aby uzyskać dalsze informacje na temat warunków, jakie muszą spełniać przedmioty, zobacz punkt 13.3);
 2. Użytkownik musi wysłać płatność do sprzedającego przy użyciu jednej z następujących metod:
  1. w przypadku roszczeń z tytułu znaczącej niezgodności przedmiotu z opisem związanych z zakupami: korzystając z opcji Zakup w zakładce Wyślij pieniądze w witrynie PayPal lub z procedury realizacji transakcji w systemie PayPal na stronach sprzedającego (w tym w szczególności płatności w systemie PayPal zależnej od lokalizacji, jeśli z tej funkcji korzysta sprzedający); oraz
 3. Należy otworzyć Spór w terminie do 180 dni od daty wysłania płatności i wykonać procedurę rozstrzygania sporów w trybie online opisaną poniżej w części „Jak rozwiązać problem?” w sekcji 13.5.
 4. Nie otrzymano zwrotu środków za zakup z innego źródła.
 5. Prawo do ochrony Użytkownika nie jest w żaden inny sposób zawieszone.

13.3 Jakiego typu płatności kwalifikują się do zwrotu pieniędzy w ramach Ochrony kupujących w systemie PayPal?

 1. Zakup większości towarów i usług uprawnia do zwrotu pieniędzy w ramach Ochrony kupujących (w tym biletów podróżnych, artykułów niematerialnych takich jak prawa dostępu do artykułów w postaci elektronicznej i inne licencje), z wyjątkiem następujących transakcji:
  1. zakupów nieruchomości (w tym nieruchomości mieszkaniowych);
  2. zakupów udziałów w przedsiębiorstwach;
  3. zakupów pojazdów (w tym pojazdów silnikowych, motocykli, przyczep, samolotów i łodzi), z wyjątkiem możliwych do przeniesienia przez człowieka lekkich pojazdów używanych w celach rekreacyjnych takich jak rowery i samopoziomujące się pojazdy kołowe;
  4. płatności dokonanych za pośrednictwem społecznościowych platform finansowych i pożyczkowych;
  5. zakupów przedmiotów wykonanych na zamówienie (chyba że twierdzi się, że nie zostały otrzymane);
  6. zakupów przedmiotów naruszających Zasady dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal;
  7. zakupów maszyn przemysłowych używanych w przetwórstwie przemysłowym;
  8. zakupów ekwiwalentów gotówki (w tym kart przedpłaconych takich jak karty upominkowe);
  9. zakupów dóbr i usług za pośrednictwem systemu Zong, Płatności za pośrednictwem witryny lub Terminala wirtualnego (jeśli te opcje są dostępne);
  10. Transakcji prywatnych;
  11. transakcji związanych z hazardem, grami i wszelkimi działaniami dającymi szansę na wygraną;
  12. płatności dokonanych w odniesieniu do produktów finansowych i inwestycyjnych;
  13. płatności na rzecz podmiotów zarządzanych przez instytucje państwowe (z wyjątkiem przedsiębiorstw państwowych) lub przedsiębiorców działających z upoważnienia podmiotów zarządzanych przez instytucje państwowe;
  14. darowizn oraz
  15. zakupów przedmiotów odbieranych osobiście lub w imieniu kupującego (w tym w punkcie sprzedaży detalicznej), jeśli twierdzi się, że nie zostały otrzymane.
  16. płatności za zakup złota (zarówno w formie fizycznej, jak i papierów wartościowych); oraz
  17. transakcji w ramach płatności zbiorczych w systemie PayPal.

Firma PayPal może według własnego uznania automatycznie zamknąć Spór lub Roszczenie zgłoszone przez Użytkownika, jeśli ma podstawy, aby uznać, że sprawa nie dotyczy kwalifikującego się zakupu, jak opisano powyżej. 

13.4 Jaki jest zakres Ochrony kupujących w systemie PayPal?

 1. Jeżeli Roszczenie zostało rozstrzygnięte przez system PayPal na korzyść Użytkownika, firma PayPal zwróci mu tylko pełną cenę zakupu przedmiotu oraz pierwotne koszty wysyłki.
 2. Firma PayPal nie zwraca kosztów wysyłki poniesionych przez Użytkownika w związku z odesłaniem przedmiotu znacząco niezgodnego z opisem do sprzedającego lub do innego podmiotu wskazanego przez firmę PayPal. Jeśli sprzedający przedstawi dowód, że dostarczył towar na adres Użytkownika, firma PayPal może podjąć decyzję na korzyść sprzedającego, nawet jeśli Użytkownik nie otrzymał zakupionego towaru. Inne formy ochrony, do których Użytkownik może być uprawniony, przedstawiono w punkcie 13.10.

13.5 Jak rozwiązać problem? 

Jeśli Użytkownik nie jest w stanie rozwiązać problemu przez bezpośredni kontakt ze sprzedającym, powinien przejść do Centrum rozstrzygania i wykonać następującą procedurę:

 1. Otwieranie Sporu 
  Należy otworzyć Spór w terminie do 180 dni od daty dokonania płatności za przedmiot Sporu. Firma PayPal może odmówić rozpatrzenia Sporu otwartego przez Użytkownika w odniesieniu do takiego przedmiotu po upływie tego terminu (należy o tym pamiętać szczególnie w sytuacji, gdy data dostawy uzgodniona ze sprzedającym wypada po tym terminie). 
 2. Przekształcenie sporu w roszczenie 
  Jeśli Użytkownik i sprzedający nie mogą osiągnąć porozumienia, Użytkownik powinien przekształcić Spór w Roszczenie w ciągu 20 dni od daty otwarcia Sporu. Za dotrzymanie tych terminów odpowiada Użytkownik
  W przypadku nieotrzymania przedmiotu Użytkownik musi odczekać co najmniej siedem dni od daty płatności, zanim przekształci Spór w Roszczenie, chyba że firma PayPal stwierdzi inaczej. 
  Jeśli w ciągu 20 dni Spór nie zostanie przekształcony w Roszczenie, firma PayPal zamknie Spór, a Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu pieniędzy zgodnie z warunkami Ochrony kupujących w systemie PayPal.  
  Użytkownik może edytować lub modyfikować Roszczenie po jego zgłoszeniu tylko wtedy, gdy chce przekazać dodatkowe informacje lub zmienić przyczynę Sporu/Roszczenia z Nie otrzymano przedmiotu na Znaczącą niezgodność przedmiotu z opisem (jednak wyłącznie w przypadku płatności jednorazowej). W innych wypadkach Użytkownik nie ma prawa edytować ani zmieniać zgłoszonego Roszczenia. 
 3. Terminowe przekazanie żądanych informacji firmie PayPal 
  W trakcie procesu rozstrzygania Roszczenia firma PayPal może zażądać przedstawienia dokumentacji na poparcie Roszczenia Użytkownika. Użytkownik może zostać poproszony o dostarczenie pokwitowań, opinii podmiotów zewnętrznych, raportów policyjnych lub innych dokumentów wskazanych przez firmę PayPal. 
 4. Terminowe realizowanie żądań wysyłki zgłaszanych przez firmę PayPal 
  W przypadku Roszczeń z tytułu znaczącej niezgodności przedmiotu z opisem firma PayPal może zażądać od Użytkownika odesłania przedmiotu sprzedającemu na adres podany przez firmę PayPal w ramach procedury rozpatrywania Roszczenia, do siedziby firmy PayPal lub do podmiotu zewnętrznego na koszt kupującego, a także przedstawienia Dowodu dostawy. Dowód dostawy. Wymogi dotyczące Dowodu dostawy zostały przedstawione w punkcie 11.9 powyżej. Odsyłany przedmiot powinien zostać opakowany z zachowaniem należytej staranności, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia przedmiotu podczas transportu. Firma PayPal może także zażądać zniszczenia przedmiotu i przedstawienia dowodu, że przedmiot został zniszczony.

13.6 Jak przebiega rozstrzyganie Roszczenia?

Po przekształceniu Sporu w Roszczenie firma PayPal podejmuje ostateczną decyzję na korzyść kupującego albo sprzedającego. Użytkownik może zostać poproszony o dostarczenie dowodu dostawy, pokwitowań, opinii podmiotów zewnętrznych, raportów policyjnych lub wszelkich innych informacji lub dokumentów, które według racjonalnej oceny firmy PayPal mogą być niezbędne do zbadania Roszczenia.

Firma PayPal może zażądać od sprzedającego przedstawienia w wyznaczonym terminie dowodu dostarczenia produktu / realizacji usługi zgodnie z umową zawartą z kupującym, nawet jeśli zakup nie kwalifikuje do skorzystania z programu Ochrony kupujących w systemie PayPal, jak określono w punkcie 13.3.a. Jeśli sprzedający nie przedstawi odpowiednich dokumentów w wyznaczonym czasie, firma PayPal może rozstrzygnąć sprawę na korzyść kupującego. Jeśli Sprzedający przedstawi takie dowody w wyznaczonym terminie, firma PayPal może podjąć decyzję na korzyść sprzedającego, nawet jeśli kupujący twierdzi, że nie otrzymał zakupionego towaru.

Firma PayPal zastrzega sobie prawo do podjęcia według własnego uznania ostatecznej decyzji na korzyść kupującego lub sprzedającego na podstawie takich kryteriów, jakie firma PayPal uzna za stosowne. W przypadku podjęcia przez firmę PayPal ostatecznej decyzji na korzyść kupującego lub sprzedającego każda ze stron musi dostosować się do tej decyzji. Firma PayPal może zażądać odesłania do sprzedającego przedmiotu zgłoszonego przez kupującego jako znacząco niezgodnego z opisem na adres podany kupującemu podczas rozpatrywania Roszczenia (na koszt kupującego). Ponadto firma PayPal może zażądać od sprzedającego zaakceptowania zwrotu przedmiotu oraz zwrócenia kupującemu pełnej kwoty oryginalnego zakupu i pierwotnych kosztów wysyłki. Jeśli sprzedający odmówi przyjęcia przedmiotu, firma PayPal może rozstrzygnąć Roszczenie na korzyść kupującego, o ile kupujący dostarczył firmie PayPal odpowiedni dowód wysłania przedmiotu do sprzedającego na adres podany kupującemu przez firmę PayPal podczas procedury rozstrzygania Roszczenia. W przypadku rozstrzygnięcia Roszczenia na niekorzyść sprzedającego sprzedający nie otrzyma zwrotu opłat na rzecz firmy PayPal związanych z transakcją lub jakichkolwiek innych opłat, którymi zostało obciążone konto PayPal Użytkownika przez podmiot zewnętrzny w odniesieniu do transakcji (takich jak opłaty pobierane przez platformę podmiotu zewnętrznego, na której Użytkownik dokonuje sprzedaży).

Jeśli Roszczenie dotyczące przedmiotu znacząco niezgodnego z opisem zostanie rozstrzygnięte na niekorzyść Użytkownika, ponieważ występuje uzasadnione podejrzenie, że zwrot przedmiotu będzie skutkować naruszeniem obowiązujących przepisów prawa (na przykład przepisów dotyczących falsyfikatów), Użytkownik musi zwrócić kupującemu pełną kwotę pieniędzy, a w określonych okolicznościach kupujący może zostać poproszony przez firmę PayPal o zwrot przedmiotu sprzedającemu. W przypadku uzasadnionych podejrzeń co do autentyczności danego przedmiotu, firma PayPal może poinformować o tym fakcie odpowiednie władze krajowe lub międzynarodowe, a kupujący może zostać poproszony przez te władze o przedstawienie im tego przedmiotu będącego rzekomym falsyfikatem, co uczyni zwrot tego przedmiotu sprzedającemu niemożliwym.

13.7 Zakres ochrony

Odbiorcy płatności. Użytkownik będący Odbiorcą płatności ponosi odpowiedzialność wobec firmy PayPal w przypadku, gdy uznane zostanie Roszczenie kupującego zarejestrowanego w dowolnym miejscu na świecie (w ramach programu Ochrony kupujących w systemie PayPal obowiązującego w kraju rejestracji Konta PayPal danego kupującego lub w inny sposób). Dotyczy to w szczególności transakcji sprzedaży, w ramach których kupujący będący Użytkownikiem korzystającym z pełnego programu wnosi Roszczenie dotyczące znaczącej niezgodności przedmiotu z opisem, a obowiązkiem Użytkownika jest zasadniczo zaakceptowanie zwrotu przedmiotu i zwrócenie takiemu kupującemu pełnej ceny zakupu powiększonej o pierwotne koszty wysyłki. Użytkownik nie otrzyma zwrotu pieniędzy z tytułu opłat w systemie PayPal. 

Jeśli Roszczenie dotyczące przedmiotu znacząco niezgodnego z opisem zostanie rozstrzygnięte na niekorzyść Użytkownika, ponieważ występuje uzasadnione podejrzenie, że zwrot przedmiotu będzie skutkować naruszeniem obowiązujących przepisów prawa (na przykład przepisów dotyczących falsyfikatów), Użytkownik musi zwrócić kupującemu pełną kwotę pieniędzy, a w określonych okolicznościach kupujący może zostać poproszony przez firmę PayPal o zwrot przedmiotu sprzedającemu. W przypadku uzasadnionych podejrzeń co do autentyczności danego przedmiotu, firma PayPal może poinformować o tym fakcie odpowiednie władze krajowe lub międzynarodowe, a kupujący może zostać poproszony przez te władze o przedstawienie im tego przedmiotu będącego rzekomym falsyfikatem, co uczyni zwrot tego przedmiotu sprzedającemu niemożliwym. 

Jeśli Użytkownik dokonuje sprzedaży na rzecz kupujących w innych krajach, powinien zapoznać się z obowiązującymi w tych krajach zasadami Ochrony kupujących w systemie PayPal (stosowne dokumenty dotyczące tych zasad są dostępne tutaj oraz u dołu większości stron serwisu PayPal za pośrednictwem łącz „Umowy prawne” lub „Informacje prawne”), ponieważ zasady te mają do niego zastosowanie w przypadku, gdy występuje w charakterze Odbiorcy płatności lub sprzedającego”.

13.8 Co zrobić, jeśli zakupy nie kwalifikują się do zwrotu pieniędzy w ramach programu Ochrony kupujących w systemie PayPal? 

Można również spróbować rozwiązać problem bezpośrednio ze sprzedającym przez zgłoszenie sporu w Centrum rozstrzygania w systemie PayPal. W tym celu Użytkownik musi zgłosić Spór w Centrum rozstrzygania w systemie PayPal w ciągu 180 dni od daty wysłania płatności. Po zgłoszeniu Sporu Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio ze sprzedającym w celu podjęcia próby rozwiązania Sporu. Jeżeli płatność Użytkownika nie kwalifikuje się do Ochrony kupujących w systemie PayPal, firma PayPal nie podejmie decyzji dotyczącej Roszczenia. 

13.9 Co oznacza określenie „znacząco niezgodny z opisem”?

 1. Przedmiot jest uznawany za znacząco niezgodny z opisem, jeśli w istotny sposób różni się od opisu zamieszczonego przez sprzedającego w opisie oferty przedmiotu. Oto niewyczerpująca lista przykładów:
  • Użytkownik otrzymał przedmiot całkiem inny od tego, który zamówił. Przykład: zamówiono książkę, a otrzymano płytę DVD albo puste opakowanie.
  • Stan przedmiotu został przedstawiony niezgodnie z prawdą. Przykład: przedmiot opisano na aukcji jako „nowy”, a w rzeczywistości przedmiot jest używany.
  • Przedmiot nie jest oryginalny, choć opisano go jako oryginalny.
  • W dostarczonym przedmiocie brakuje istotnych części lub funkcji, a w opisie aukcji nie ujawniono tego faktu.
  • Użytkownik zakupił od sprzedającego 3 przedmioty, a otrzymał tylko 2.
  • Przedmiot został uszkodzony w czasie transportu.
 2. Przedmiot nie jest znacząco niezgodny z opisem, jeśli nie różni się w istotny sposób od opisu przedstawionego przez sprzedającego. Oto kilka przykładów takich sytuacji, które jednak nie wyczerpują wszystkich możliwych ewentualności:
  • Wada przedmiotu została prawidłowo opisana przez sprzedającego.
  • Przedmiot został prawidłowo opisany, a Użytkownik zrezygnował z zakupu przedmiotu już po otrzymaniu go.
  • Przedmiot został prawidłowo opisany, ale nie jest zgodny z oczekiwaniami Użytkownika.
  • Przedmiot ma niewielkie zarysowania i był opisany jako używany.

13.10 Przejęcie praw. Jeśli firma PayPal dokona na rzecz Użytkownika wypłaty z tytułu Roszczenia, Cofnięcia transakcji lub Obciążenia zwrotnego zgłoszonego przez Użytkownika wobec odbiorcy płatności, Użytkownik przeleje na rzecz firmy PayPal swoje prawa względem odbiorcy płatności i zezwoli firmie PayPal na korzystanie z tych praw. W terminologii prawniczej jest to określane jako „subrogacja” lub w jakikolwiek inny sposób „scedowanie” na firmę PayPal przez Użytkownika praw wobec odbiorcy płatności i podmiotów zewnętrznych, odnoszących się do płatności, na co Użytkownik wyraża zgodę; Użytkownik wyraża także zgodę na skorzystanie przez firmę PayPal z tych praw dotyczących roszczeń i zadośćuczynienia albo bezpośrednio, albo w imieniu Użytkownika, według jej własnego uznania.

13.11 Związek między programami Ochrony kupujących w systemie PayPal a obciążeniami zwrotnymi. Jeśli ma zastosowanie prawo do obciążenia zwrotnego karty kredytowej, może mieć ono szerszy zakres niż program Ochrony kupujących w systemie PayPal. Prawo do obciążenia zwrotnego nie jest ograniczone do wysokości określonej kwoty przypadającej na pojedynczą transakcję, a wniosek o wykonanie obciążenia zwrotnego można złożyć w okresie dłuższym niż 180 dni od dokonania płatności i może on dotyczyć przedmiotów niematerialnych. Użytkownik może zgłosić Spór lub Roszczenie w systemie PayPal albo skontaktować się z wystawcą karty kredytowej i skorzystać z prawa do obciążenia zwrotnego. Nie można zastosować obu rozwiązań w tym samym czasie ani starać się o podwójne odzyskanie środków. Jeśli Użytkownik otworzył w systemie PayPal spór lub roszczenie, a następnie zgłosił u wystawcy karty kredytowej wniosek o obciążenie zwrotne, firma PayPal zamknie taki spór lub roszczenie, a Użytkownik będzie mógł polegać jedynie na przysługujących mu prawach do obciążenia zwrotnego. Jeśli firma PayPal nie podejmie ostatecznej decyzji dotyczącej roszczenia Użytkownika do dnia, w którym upływa termin składania wniosku o obciążenie zwrotne u wystawcy karty kredytowej lub termin zgłaszania sporu w banku Użytkownika, i jeśli z powodu opóźnionego podjęcia decyzji przez firmę PayPal Użytkownik odzyska kwotę w wysokości mniejszej niż pełna kwota, do jakiej byłby uprawniony w przypadku odzyskania środków za pośrednictwem wystawcy karty kredytowej (czyli kwota obciążenia zwrotnego równa kwocie zapłaconej przy użyciu karty kredytowej w odnośnej transakcji), firma PayPal zwróci Użytkownikowi pozostałą część utraconej kwoty (pomniejszoną o kwotę, którą Użytkownik odzyskał już od sprzedającego). Przed skontaktowaniem się z wystawcą karty lub zgłoszeniem Sporu w systemie PayPal Użytkownik powinien skontaktować się ze sprzedającym w celu rozwiązania problemu zgodnie z obowiązującymi u niego zasadami zwracania zakupionych przedmiotów (jeśli takowe istnieją), które przedstawiono w witrynie sprzedającego.

Jeśli Użytkownik podejmie próbę rozwiązania problemu w bezpośredniej współpracy ze sprzedającym, wówczas:

 • termin na zgłoszenie Sporu wynosi 180 dni, zgodnie z postanowieniami punktu 13.5a. Za dotrzymanie tych terminów odpowiada Użytkownik; oraz
 • jeśli w ramach określonych przez sprzedającego zasad dotyczących zwrotów lub na podstawie innych postanowień sprzedający poprosi a kupujący spełni prośbę o wysłanie przedmiotu na adres niezgodny z adresem sprzedającego figurujący w dokumentach firmy PayPal, firma PayPal może uznać, że kupujący nie odesłał przedmiotu do sprzedającego zgodnie z postanowieniami punktu 13.5d.

13.12 Brak możliwości podwójnego odzyskania środków

Użytkownik nie może uzyskać zwrotu pieniędzy za zakup objęty programem Ochrony kupujących w systemie PayPal, jeśli dodatkowo otrzymał zwrot pieniędzy za ten sam zakup bezpośrednio od Odbiorcy płatności lub innego podmiotu zewnętrznego.

13.13 Bilety

W określonych przypadkach pieniądze, które Użytkownik zapłacił na rzecz zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii właściciela Konta PayPal będącego Odbiorcą płatności za bilet lub za prawo do uczestnictwa w określonym wydarzeniu („Wydarzenie”), zostaną złożone przez PayPal do depozytu na rzecz Użytkownika, który będzie dysponować uprawnieniami do tych pieniędzy do momentu dojścia do skutku rzeczonego Wydarzenia.

Powrót do początku

14. Spory z firmą PayPal

14.1 W pierwszej kolejności należy skontaktować się z firmą PayPal. W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Użytkownikiem a firmą PayPal celem firmy PayPal jest poznanie problemów Użytkownika i zajęcie się nimi, a jeśli nie będzie możliwe rozwiązanie ich w sposób dla Użytkownika zadowalający, znalezienie neutralnego i oszczędnego sposobu rozwiązania sporu w szybkim czasie. Powstałe między Użytkownikiem a firmą PayPal spory dotyczące Usług PayPal mogą być zgłaszane w Dziale Obsługi Klienta za pośrednictwem łącza „Napisz do nas” na stronie Kontakt z nami lub telefonicznie pod numerem Działu Obsługi Klienta zamieszczonym w Witrynie PayPal.

14.2 ECC-Net i CSSF. Jeśli Użytkownik chce złożyć skargę na firmę PayPal, może skontaktować się w tej sprawie z poniższymi instytucjami:

 1. Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net). Więcej informacji o ECC-Net (w tym informacje kontaktowe) można znaleźć na stronie (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en).
 2. Komisja Nadzoru Sektora Finansowego (CSSF). CSSF to komisja odpowiedzialna za nadzór nad firmami działającymi w sektorze finansowym w Luksemburgu. Z CSSF można skontaktować się pod adresem 283 Route d’Arlon L-1150, Luxembourg. Więcej informacji o CSSF (w tym informacje kontaktowe) można znaleźć na stronach http://www.cssf.lu lub https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Powrót do początku

15. Postanowienia ogólne

15.1 Prawo właściwe i jurysdykcja. Niniejsza Umowa oraz stosunki między Użytkownikiem a firmą PayPal podlegają przepisom prawa obowiązującego w Anglii i Walii, z zastrzeżeniem praw ustawowych przysługujących w kraju Użytkownika. Spory wynikające z lub związane z niniejszą Umową lub świadczeniem Usług przez firmę PayPal, które nie mogą być rozstrzygnięte między stronami, zostaną poddane niewyłącznej jurysdykcji sądów polskich, angielskich i walijskich, bez uszczerbku dla prawa równoczesnego wniesienia sprawy przeciwko firmie PayPal w zakresie tego sporu przed właściwym sądem jurysdykcji Luksemburga i w Luksemburgu.

15.2 Brak zrzeczenia praw. Brak reakcji firmy PayPal wobec naruszenia postanowień Umowy przez Użytkownika lub inne osoby nie oznacza zrzeczenia się przez firmę PayPal prawa do podjęcia odpowiednich działań w wyniku kolejnych lub podobnych naruszeń Umowy.

15.3 Ograniczenia odpowiedzialności. Firma PayPal ponosi odpowiedzialność wyłącznie za straty lub szkody w rozsądnym stopniu dające się przewidzieć i wynikające bezpośrednio z naruszenia przez nią postanowień niniejszej Umowy, a odpowiedzialność firmy PayPal jest w takich okolicznościach ograniczona w sposób określony w pozostałych postanowieniach tego punktu.

 1. W żadnym wypadku firma PayPal, inne firmy należące do tej samej korporacji, jej przedstawiciele oraz osoby, z którymi wiążą firmę PayPal umowy, nie ponoszą odpowiedzialności za którekolwiek z poniższych typów strat lub szkód powstałych w związku z niniejszą Umową, z niej wynikających (bez względu na to, czy powstały z tytułu odpowiedzialności kontraktowej czy deliktowej, w tym między innymi zaniedbania) lub innych:
  1. wszelką utratę zysków, wartości firmy, możliwości prowadzenia działalności, kontraktów, przychodów lub spodziewanych oszczędności, nawet w przypadku powiadomienia firmy PayPal o możliwości wystąpienia takich szkód, utraty zysków, wartości firmy, możliwości prowadzenia działalności, kontraktów, przychodów lub spodziewanych oszczędności;
  2. wszelką utratę danych lub ich uszkodzenie;
  3. wszelka strata lub szkoda dowolnego rodzaju niewynikająca bezpośrednio z naruszenia przez firmę PayPal postanowień niniejszej Umowy;
  4. wszelka strata lub szkoda dowolnego rodzaju wykraczająca poza bezpośrednie skutki naruszenia przez firmę PayPal postanowień niniejszej Umowy (niezależnie od tego, czy Użytkownik jest w stanie udowodnić taką stratę lub szkodę).
 2. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza naszej odpowiedzialności z tytułu oszustwa, nieuczciwego wprowadzenia w błąd, rażącego zaniedbania, działań umyślnych lub winy umyślnej, za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym lub podwykonawcy zaniedbaniem lub w zakresie, w jakim takie ograniczenie lub wyłączenie nie jest dopuszczone przez obowiązujące prawo.

15.4 Brak gwarancji. Firma PayPal zapewnia Użytkownikowi Usługi, infrastrukturę, witryny, oprogramowanie i systemy firmy PayPal (w tym sieci i serwery wykorzystywane do świadczenia jakichkolwiek usług PayPal) obsługiwane przez firmę PayPal lub w jej imieniu z uwzględnieniem jego praw ustawowych, ale bez żadnych wyraźnych lub domniemanych gwarancji ani zapewnień poza określonymi w niniejszej Umowie. Firma PayPal nie ma żadnej kontroli nad produktami lub usługami, za które płaci się za pomocą Usługi, i firma PayPal nie może zapewnić, że kupujący lub sprzedający, z którym Użytkownik zawiera transakcję, faktycznie ją zrealizuje oraz ma prawo do jej realizacji. Firma PayPal nie gwarantuje ciągłego, nieprzerwanego lub bezpiecznego dostępu do Usług, infrastruktury, witryn, oprogramowania i systemów firmy PayPal (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia Usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu. Firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w świadczeniu Usług, dostępności infrastruktury, witryn, oprogramowania i systemów firmy PayPal (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia Usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że dostęp do Usług, infrastruktury, witryn, oprogramowania i systemów firmy PayPal (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia Usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu, może być od czasu do czasu ograniczony w celu umożliwienia dokonania napraw, czynności konserwacyjnych lub wprowadzenia nowych funkcji czy usług. Firma PayPal dołoży wszelkich starań, aby zapewnić terminowe przetwarzanie żądań elektronicznego obciążenia lub uznania kart i rachunków bankowych.  Firma PayPal dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że informacje przekazywane w korespondencji, raportach, witrynach oraz ustnie przez kadrę kierowniczą i pracowników firmy PayPal, są prawdziwe, kompletne, dokładne i zgodne z naszą najlepszą wiedzą w chwili ich podawania. Niemniej firma PayPal nie może zagwarantować rzetelności wszystkich podawanych informacji w każdych okolicznościach i każdym kontekście, a Użytkownik nie powinien opierać na nich swoich decyzji. Użytkownik ma obowiązek uważnie czytać korespondencję pochodzącą od firmy PayPal i powiadomić nas niezwłocznie, jeśli pojawi się w niej coś, co wydaje się błędne lub wydaje się działaniem dokonanym bez polecenia ze strony Użytkownika. W przypadku podjęcia przez firmę PayPal decyzji o wyłączeniu jakichkolwiek swoich usług lub funkcji z dowolnej przyczyny, Użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem, chyba że firma PayPal uzna w dobrej wierze, iż: (1) dana usługa lub funkcja musi zostać wyłączona wcześniej ze względu na wymogi prawne lub zobowiązania wobec podmiotów zewnętrznych; lub (2) zachowanie co najmniej dwumiesięcznego okresu wygaszania może powodować zagrożenie bezpieczeństwa albo poważne straty materialne lub techniczne.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zrozumienie i przestrzeganie wszelkich przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących w jurysdykcji, której Użytkownik podlega, a które mogą go dotyczyć w związku z korzystaniem przez niego z Usług, w tym między innymi wszelkich przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie eksportu i importu, podatków i transakcji walutowych.

15.5 Odszkodowanie / zwrot kosztów. Użytkownik zobowiązuje się wypłacić stosowne odszkodowanie lub zwrócić poniesione koszty oraz chronić firmę PayPal, inne firmy należące do tej samej korporacji, jej pracowników oraz przedstawicieli (w tym m.in. dostawców usług) w przypadku jakichkolwiek roszczeń lub żądań (w tym dotyczących kosztów prawnych) ze strony podmiotów zewnętrznych spowodowanych przez lub wynikających z naruszenia przepisów prawa, działań lub braku działania, naruszenia postanowień niniejszej Umowy, praw podmiotów zewnętrznych, korzystania z Konta PayPal lub Usług, infrastruktury, witryn, oprogramowania i systemów firmy PayPal (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia Usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu, przez Użytkownika, jego pracowników lub przedstawicieli (albo podmiotów zewnętrznych działających w imieniu i z upoważnienia Użytkownika)”.

15.6 Całość Umowy i prawa podmiotów zewnętrznych. Niniejsza Umowa (w tym dowolny Załącznik) stanowi całość porozumienia między Użytkownikiem a firmą PayPal w odniesieniu do Usług. Postanowienia części 1, 7, 8, 10, 14, 15 oraz Załącznika 1, jak również wszystkie pozostałe postanowienia, które ze swej istoty powinny obowiązywać po rozwiązaniu niniejszej Umowy, pozostaną ważne po tymże rozwiązaniu. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, zostanie ono skreślone i nie będzie miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. Żadnej osobie (w tym żadnej osobie zamieszkałej w Polsce) niebędącej stroną niniejszej Umowy (z wyjątkiem Grupy PayPal w zakresie jej praw określonych w niniejszej Umowie) nie przysługują żadne prawa do egzekwowania żadnego postanowienia niniejszej Umowy na postawie ustawy o kontraktach (prawach podmiotów zewnętrznych) z 1999 r. Nie dotyczy to jednak praw lub uprawnień przysługujących podmiotom zewnętrznym na mocy przepisów innych niż przepisy tej ustawy.

15.7 Własność intelektualna – przyznanie licencji na oprogramowanie. Jeśli Użytkownik korzysta z oprogramowania PayPal, takiego jak interfejsy API, zestawy narzędzi programistycznych lub inne oprogramowanie, które może zawierać oprogramowanie dostarczone przez naszych dostawców usług lub zintegrowane z oprogramowaniem, systemami lub usługami naszych dostawców usług, pobrane na komputer, urządzenie lub inną platformę Użytkownika (albo w inny sposób uzyskuje dostęp do takich aplikacji), wówczas firma PayPal i jej licencjodawcy udzielają Użytkownikowi możliwej do odwołania, niewyłącznej, niepodlegającej podlicencjonowaniu, nieprzekazywalnej, bezpłatnej i ograniczonej licencji na korzystanie z oprogramowania PayPal, w tym na korzystanie z wszelkich aktualizacji, rozszerzeń, nowych wersji oraz oprogramowania zastępczego, w sposób zgodny z odpowiednią dokumentacją oraz z warunkami określonymi w niniejszej Umowie, wyłącznie na własny użytek. Oprogramowania nie wolno wynajmować, wypożyczać ani w inny sposób przekazywać podmiotom zewnętrznym praw do niego. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania wymagań dotyczących implementacji, uzyskiwania dostępu oraz użytkowania zawartych w całości dokumentacji firmy PayPal oraz wszelkich instrukcji dotyczących Usług, publikowanych w danym czasie przez firmę PayPal (w tym m.in. wszelkich wymagań dotyczących implementacji oraz użytkowania, nałożonych na Użytkownika w celu spełnienia stosownych przepisów prawa oraz zasad i regulaminów związanych z użytkowaniem kart płatniczych). W przypadku nieprzestrzegania instrukcji lub wymagań systemu PayPal dotyczących implementacji oraz użytkowania Użytkownik będzie odpowiadał za wszelkie wynikłe szkody poniesione przez Użytkownika, firmę PayPal i podmioty zewnętrzne. PayPal może zaktualizować lub wyłączyć dowolne oprogramowanie po wcześniejszym powiadomieniu Użytkownika. Mimo że firma PayPal może (1) posiadać zintegrowane materiały i technologie podmiotów zewnętrznych na swoich stronach lub w aplikacjach, w tym w oprogramowaniu, lub (2) korzystać z określonych materiałów i technologii podmiotów zewnętrznych do świadczenia Usług, Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa do takich materiałów i technologii. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, nie zmieniać, nie dekompilować, nie naprawiać, nie kopiować, nie reprodukować, nie dostosowywać, nie rozprowadzać, nie wyświetlać, nie tłumaczyć ani nie próbować w inny sposób utworzyć nowego kodu źródłowego z kodu źródłowego oprogramowania lub jakichkolwiek innych materiałów i technologii podmiotów zewnętrznych, jak również nie tworzyć żadnych prac pochodnych na podstawie oprogramowania, technologii lub materiałów podmiotów zewnętrznych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa, tytuły i korzyści płynące z praw własności intelektualnej do oprogramowania PayPal są własnością firmy PayPal, a zintegrowane w nim materiały należą do podmiotów zewnętrznych będących dostawcami usług na rzecz firmy PayPal. Wszelkie pozostałe oprogramowanie podmiotów zewnętrznych używane przez Użytkownika w witrynie PayPal podlega zaakceptowanym przez Użytkownika warunkom licencji firmy udostępniającej to oprogramowanie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że PayPal nie ma prawa własności ani kontroli i nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem jakiegokolwiek oprogramowania innej firmy, którego Użytkownik postanowi używać w ramach jakichkolwiek witryn, oprogramowania PayPal lub w związku z korzystaniem z Usług. Jeśli Użytkownik korzysta z Usług w witrynie PayPal bądź innej witrynie lub platformie udostępnianej przez firmę PayPal lub inną firmę oraz nie pobiera oprogramowania PayPal ani nie korzysta z aplikacji innych firm w witrynie PayPal, niniejszy punkt nie ma zastosowania do korzystania przez Użytkownika z udostępnianych Usług.

15.8 Własność intelektualna – przyznanie licencji na materiały.

a. Licencje przyznawane przez firmę PayPal

Logo i znaki Usługi: Adresy URL odpowiadające witrynie (witrynom) PayPal, nazwa PayPal i wszystkie logo naszych produktów i usług opisanych w naszej witrynie (witrynach) są albo chronione prawem autorskim, albo są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy PayPal lub jej licencjobiorców. Ponadto wszystkie nagłówki stron, elementy graficzne, ikony przycisków oraz skrypty są chronione prawem autorskim lub stanowią znaki usługowe, znaki towarowe lub wzornictwo użytkowe firmy PayPal. Niedozwolone jest ich kopiowanie, naśladowanie, modyfikowanie, zmienianie, poprawianie lub wykorzystywanie bez uzyskania naszej pisemnej zgody. Użytkownik, jako handlowiec, może korzystać z udostępnianego przez firmę PayPal w ramach usług dla handlowców logo w języku HTML, funkcji narzędzi aukcyjnych lub programów partnerskich bez uprzedniej pisemnej zgody firmy PayPal w wyłącznym celu zidentyfikowania siebie na swojej witrynie jako handlowca, który akceptuje płatności za pomocą Usługi i kierowania ruchu sieciowego z tej witryny do Usługi, ale firma PayPal może ograniczyć lub wycofać to pozwolenie z dowolnej przyczyny i według własnego uznania. Niedozwolone jest jakiekolwiek przerabianie, modyfikowanie lub zmiana tych logo, wykorzystywanie ich w sposób dyskredytujący firmę PayPal lub Usługę oraz prezentowanie ich w sposób, który sugerowałby sponsorowanie lub promowanie przez firmę PayPal. Wszystkie prawa do witryny PayPal oraz wszelkiej jej zawartości należą wyłącznie do firmy PayPal oraz jej licencjobiorców.

b. Licencje przyznawane przez Użytkownika

Własność intelektualna Użytkownika związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą: Użytkownik udziela Grupie PayPal ważne na całym świecie prawo do używania i przedstawiania firmy, znaków towarowych i logo Użytkownika w witrynie PayPal oraz w aplikacjach sieciowych i mobilnych w celu wyświetlania informacji na temat przedsiębiorstwa Użytkownika oraz jego produktów i usług.

Materiały Użytkownika: Jeśli Użytkownik przekazuje firmie PayPal materiały lub zamieszcza materiały (w każdym przypadku przeznaczone do publikacji online albo offline) za pośrednictwem Usług, udziela wówczas Grupie PayPal niewyłącznego, obowiązującego na całym świecie, wolnego od opłat licencyjnych i podlegającego sublicencjonowaniu (w ramach wielu poziomów) prawa do wykonywania wszelkich praw do komercyjnego wizerunku, prawa autorskiego, praw do znaków towarowych, praw do baz danych i praw własności intelektualnej Użytkownika na tych materiałach w ramach wszelkich nośników znanych obecnie lub w przyszłości. Ponadto w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe Użytkownik zrzeka się autorskich praw osobistych i nie będzie dochodzić takich praw wobec spółek PayPal oraz ich cesjonariuszy i posiadaczy stosownych sublicencji. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przekazanie materiałów firmie PayPal, zamieszczenie materiałów za pośrednictwem usług ani korzystanie przez spółki PayPal z tych materiałów (w tym opracowań tych materiałów) w związku z usługami nie narusza żadnych praw własności intelektualnej.

15.9 Uprawnienia innych firm. 

a. Uprawnienia ogólne. Użytkownik może przyznawać lub odbierać podmiotom zewnętrznym uprawnienia do podejmowania określonych działań w imieniu Użytkownika oraz zarządzać takimi uprawnieniami. W niektórych przypadkach może to zrobić, logując się do swojego Konta – w innych przypadkach może to zrobić, porozumiewając się bezpośrednio z podmiotem zewnętrznym. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nadania przez niego podmiotom zewnętrznym uprawnień do podejmowania działań w jego imieniu firma PayPal może udostępnić tym podmiotom zewnętrznym niektóre informacje dotyczące jego Konta PayPal.

b. Korzystanie z usług licencjonowanych innych firm do uzyskiwania dostępu do informacji o Koncie

Jeśli Użytkownik zezwala:

 1. zewnętrznemu dostawcy usług posiadającemu stosowną licencję na świadczenie usług w zakresie informacji o koncie („Dostawca informacji o koncie”) na uzyskiwanie informacji o koncie Użytkownika w jego imieniu i za jego zgodą; lub
 2. zewnętrznemu wystawcy karty na potwierdzenie, czy kwota konieczna do realizacji płatności kartą jest dostępna na koncie PayPal Użytkownika;

wówczas:

 1. niniejsza Umowa (w tym, bez ograniczeń, punkt 2.3) pozostaje w mocy w odniesieniu do Użytkownika oraz uzyskiwania przez niego dostępu do takich informacji za pośrednictwem Dostawcy informacji o koncie lub wystawcy karty; i
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec firmy PayPal:
  1. z tytułu działań, do podejmowania których w swoim imieniu upoważnił Dostawcę informacji o koncie lub wystawcę karty; i
  2. na podstawie postanowień punktu 15.9.d (Odpowiedzialność Użytkownika z tytułu wszelkich przyznanych przez niego uprawnień);

z tytułu praw ustawowych oraz postanowień zawartych w punkcie 12 (Błędy i nieautoryzowane transakcje).

c. Korzystanie z usług licencjonowanych zewnętrznych dostawców usług do inicjowania płatności

Jeśli Użytkownik zezwoli licencjonowanemu zewnętrznemu dostawcy usług („Dostawca usług inicjowania płatności”) na zainicjowanie płatności w imieniu Użytkownika, wówczas:

 1. niniejsza Umowa (w tym punkty od 4.1 do 4.6 włącznie i 4.10) ma zastosowanie do Użytkownika i Dostawcy usług inicjowania płatności; oraz 
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec firmy PayPal:
  1. z tytułu działań, do podejmowania których w swoim imieniu upoważnił Dostawcę usług inicjowania płatności; i
  2. na podstawie postanowień punktu 15.9.d (Odpowiedzialność Użytkownika z tytułu wszelkich przyznanych przez niego uprawnień);

z tytułu praw ustawowych oraz postanowień zawartych w punkcie 12 (Błędy i nieautoryzowane transakcje).

d. Odpowiedzialność Użytkownika z tytułu wszelkich przyznanych przez niego uprawnień.

Nadanie uprawnień podmiotom zewnętrznym nie zwalnia Użytkownika z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Użytkownik oświadcza, że nie będzie pociągać firmy PayPal do odpowiedzialności i zabezpieczy ją przed wszelkimi roszczeniami w powiązaniu z działaniami lub brakiem działania takich podmiotów zewnętrznych w związku z uprawnieniami nadanymi przez Użytkownika.

15.10 PayPal jako metoda logowania. Jeśli Użytkownik korzysta z systemu PayPal jako metody logowania w zewnętrznych witrynach lub aplikacjach na telefony komórkowe, firma PayPal może ujawnić każdemu podmiotowi zewnętrznemu oferującemu tę Usługę jako metodę logowania nie tylko status logowania Użytkownika, ale również dane osobowe i inne informacje o Koncie, na których ujawnienie Użytkownik wyraził zgodę, aby taki podmiot zewnętrzny mógł Użytkownika rozpoznać. Firma PayPal nie da takiemu podmiotowi zewnętrznemu dostępu do Konta PayPal Użytkownika, a jedynie będzie dokonywać płatności z tego Konta na rzecz danego podmiotu zewnętrznego po uzyskaniu od Użytkownika szczególnej autoryzacji.

Jeśli Użytkownik oferuje Usługę jako metodę logowania się w witrynie lub aplikacji Użytkownika lub innego logowania się na konta klientów Użytkownika, musi wówczas zgodzić się na wszelkie szczególne postanowienia mające zastosowanie w przypadku udostępnienia Użytkownikowi tej funkcji, a następnie przestrzegać wszelkich specyfikacji określonych we właściwych podręcznikach lub instrukcjach. Firma PayPal nie gwarantuje ani w inny sposób nie potwierdza tożsamości użytkownika korzystającego z tej metody logowania. Firma PayPal nie udostępnia Użytkownikowi danych osobowych ani innych informacji o koncie użytkownika (w tym o statusie logowania) posiadanych przez firmę PayPal, chyba że użytkownik zgadza się na ujawnienie Użytkownikowi tych informacji.

15.11 Klienci korporacyjni. Jeśli Użytkownik nie jest konsumentem (osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności handlowej, gospodarczej ani zawodowej), Mikroprzedsiębiorstwem ani instytucją charytatywną o rocznym dochodzie mniejszym niż milion funtów brytyjskich, firma PayPal uważa Użytkownika za „Klienta korporacyjnego” i niektóre przepisy drugiej dyrektywy o usługach płatniczych (PSD2) mogą nie mieć zastosowania przy korzystaniu z Usług przez Użytkownika. W takich sytuacjach Użytkownik gwarantuje firmie PayPal, że w czasie zawierania niniejszej Umowy lub jakichkolwiek innych ustaleń dotyczących odnośnych usług Użytkownik jest klientem korporacyjnym i niniejszym zgadza się na następujące zmiany w poszczególnych punktach tej umowy:

 1. Użytkownik nie ma prawa do zwrotu Wstępnie zatwierdzonych płatności i transakcji płatności zainicjowanych przez odbiorcę płatności (np. handlowca), jak opisano w punktach 4.8 i 12.5;
 2. jeśli Użytkownik stwierdzi błąd, nieautoryzowaną transakcję lub przywłaszczenie bądź nieautoryzowane użycie Instrumentu płatniczego lub Konta zgodnie z punktami 12.1 i 12.2, Użytkownik ma 60 dni od daty rzekomego błędu lub Niewłaściwego dostępu do konta na zawiadomienie firmy PayPal, a po upływie tego terminu firma PayPal nie ma obowiązku wszczynać postępowania wyjaśniającego ani działać zgodnie z zawiadomieniem Użytkownika;
 3. firma PayPal będzie przejmować odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje zgodnie z punktem 12.4 wyłącznie wówczas, gdy Użytkownik zawiadomi firmę PayPal o Niewłaściwym użyciu konta lub błędzie w ciągu 60 dni od jego wystąpienia.

Jako klient korporacyjny Użytkownik zgadza się, że firma PayPal może, lecz nie jest zobowiązana przestrzegać wymagań dotyczących informacji ani dostarczać mu informacji zgodnie z wymaganiami dotyczącymi informacji opisanymi w Tytule III dyrektywy PSD2 i ich odpowiedników w jakiejkolwiek implementacji PSD2 w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które mogą dotyczyć Użytkownika („Transpozycje PSD2”). Ponadto Użytkownik zgadza się, że artykuły 72 i 89 PSD2 i postanowienia równoważne w Transpozycjach PSD2 nie dotyczą korzystania przez Użytkownika z usługi PayPal, co oznacza, że niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy, firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody Użytkownika poniesione w związku z Tytułem III i artykułami 72 i 89 PSD2 oraz postanowieniami równoważnymi w Transpozycjach PSD2.

Powrót do początku

16. Definicje

 1. „Konto” lub „Konto PayPal” oznacza Konto osobiste lub Konto firmowe.
 2. „Dodaj środki” to proces lub funkcja dostępne w interfejsie Konta, które umożliwiają zasilenie Salda środkami z rachunku bankowego.
 3. „Umowa” oznacza niniejszą umowę z uwzględnieniem jej późniejszych zmian.
 1. „Dostawca informacji o koncie” ma znaczenie zdefiniowane w punkcie 15.9.b.
 2. „Upoważnienie” lub „Autoryzacja” oznacza upoważnienie handlowca lub innego podmiotu zewnętrznego przez Użytkownika do pobrania lub przekazania płatności z Konta Użytkownika (termin „Autoryzowany” w związku z tym także należy odpowiednio interpretować).
 3. „Saldo” oznacza dowolną kwotę Pieniądza elektronicznego, którą Użytkownik ma na Koncie PayPal.
 4. „Proces potwierdzania rachunku bankowego” jest to procedura weryfikacji, której firma PayPal może zażądać w celu zniesienia limitu wysyłania, odbierania, wypłacania pieniędzy lub Weryfikacji konta, w ramach której PayPal przekazuje dwie niewielkie wpłaty na rachunek bankowy Użytkownika. Aby zakończyć proces Potwierdzania rachunku bankowego, Użytkownik musi podać szczegóły przelanych wpłat. Dodatkowe informacje dotyczące zamykania procesu potwierdzania rachunku bankowego zostały przedstawione w Centrum pomocy PayPal dostępnym z witryny firmy PayPal.
 5. „Płatność finansowana z rachunku bankowego” oznacza płatność realizowaną w całości ze środków na rachunku bankowym Użytkownika.
 6. „Konto firmowe” oznacza Konto używane przede wszystkim do celów związanych z działalnością gospodarczą, a nie do celów prywatnych, rodzinnych lub związanych z gospodarstwem domowym.
 7. „Dni robocze” oznaczają każdy dzień (z wyjątkiem soboty lub niedzieli), w który pracują banki w Luksemburgu (poza dniami, w których wykonywane są tylko transakcje bankowości elektronicznej dostępne przez całą dobę).
 8. „Kupujący” oznacza Użytkownika, który kupuje towary lub usługi i płci za nie za pośrednictwem Usług.
 9. „Rok kalendarzowy” oznacza okres od 1 stycznia do 31 grudnia (włącznie) każdego roku.
 10.  „Umowa w sprawie obsługi płatności kartami” oznacza Umowę z podmiotem handlowym, którą muszą zawrzeć podmioty komercyjne bezpośrednio z podmiotem (lub podmiotami) obsługującymi płatności kartami płatniczymi firmy PayPal.
 11. „Zmiana” ma znaczenie zdefiniowane w punkcie 1.6.
 12. „Obciążenie zwrotne” oznacza zakwestionowanie płatności skierowane przez kupującego bezpośrednio do wystawcy lub operatora jego karty kredytowej.
 13. „Roszczenie” oznacza zakwestionowanie płatności złożone przez osobę dokonującą płatności bezpośrednio w systemie PayPal, w tym między innymi zakwestionowanie zgłoszone w ramach programu Ochrony kupujących w systemie PayPal, zgodnie z punktem 13.
 14. „Transakcja komercyjna” ma znaczenie określone w części A4.1 w Załączniku 1 – Tabela Opłat.
 15. „Region wypłaty przy użyciu karty kredytowej” oznacza jeden z następujących krajów: Włochy, Luksemburg, Litwa, Bułgaria, San Marino, Słowacja, Łotwa, Rumunia, Cypr, Słowenia, Estonia, Malta, Gibraltar i Liechtenstein (oraz inne regiony, które firma PayPal może okresowo wskazywać w swoich witrynach internetowych).
 16. „Międzynarodowa” w przypadku obliczania opłat za transakcje ma znaczenie określone w części A4.4 w Załączniku 1 – Tabela Opłat.
 17. „Dział Obsługi Klienta” to Dział Obsługi Klienta firmy PayPal, z usług którego można skorzystać online za pośrednictwem łącza „Napisz do nas” dostępnego na stronie Kontakt z nami lub telefonicznie pod numerem Działu Obsługi Klienta zamieszczonym w Witrynie PayPal.
 18. administrator danych” (lub po prostu „kontroler” na potrzeby punktu 5.7 ), „przetwarzający dane” (lub po prostu „przetwarzający” na potrzeby punktu 5.7) i „osoba, której dane dotyczą” mają znaczenia określone przez Przepisy o ochronie danych.
 19. Przepisy o ochronie danych” mają znaczenie określone w Dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady lub Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanemu także jako Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych) oraz regulacjach pokrewnych, instrumentach i innych przepisach o ochronie danych, regulacjach, wymaganiach i kodeksach postępowania mających zastosowanie w przypadku Usług PayPal, takich jak Wewnętrzne wiążące zasady korporacyjne spółki PayPal.
 20. „Dni” oznaczają dni kalendarzowe.
 21. „Domyślne źródła dofinansowania” oznaczają kolejność źródeł stosowaną przez system PayPal wskazaną w punkcie 3.7 do realizacji płatności, jeśli Użytkownik nie dokonał wyboru Preferowanego źródła finansowania.
 22. „Spór” oznacza spór zgłoszony bezpośrednio w systemie PayPal w Centrum rozstrzygania, zgodnie z punktem 13 niniejszej Umowy.
 23. „Krajowa” w przypadku obliczania opłat za płatności ma znaczenie określone w części A4.3 w Załączniku 1 – Tabela Opłat.
 24. „eBay” oznacza spółkę eBay Inc lub podmioty stowarzyszone spółki eBay Inc. „Pieniądz elektroniczny” oznacza określoną kwotę pieniężną, która reprezentuje roszczenie względem firmy PayPal oraz która jest zapisana na nośniku elektronicznym, wystawiona przy odbiorze środków i akceptowana jako środek płatniczy przez osoby inne niż PayPal. Pojęcia „Pieniądz elektroniczny”, „pieniądze” i „środki” są stosowane zamiennie w niniejszej Umowie. Ponadto odniesienia do płatności dokonanych za pośrednictwem Usługi lub serwisu PayPal odnoszą się do płatności Pieniądzem elektronicznym.
 25. „Europejski Obszar Gospodarczy” lub „EOG” oznacza kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein.
 26. „Europa I” ma znaczenie określone w części A4.4 w Załączniku 1 – Tabela Opłat.
 27. „Europa II” ma znaczenie określone w części A4.4 w Załączniku 1 – Tabela Opłat.
 28. „Opłaty” oznaczają kwoty określone w Załączniku 1 niniejszej Umowy.
 29. Zdarzenie” ma znaczenie zdefiniowane w punkcie 13.13.
 30.  „Źródło finansowania płatności” oznacza zewnętrzne źródło finansowania płatności używane do automatycznego zakupu Pieniądza elektronicznego na potrzeby realizacji transakcji płatności przy użyciu systemu PayPal. Do finansowania płatności i zasilania Salda na potrzeby realizacji płatności można stosować następujące źródła: karta kredytowa lub karta debetowa (w tym, w niektórych sytuacjach, karta przedpłacona).
 31. „Niewłaściwy Dostęp do Konta” ma znaczenie określone w punkcie 12.1.
 32. „Informacje” oznaczają wszelkie informacje poufne, informacje mogące służyć do identyfikacji użytkowników oraz inne informacje związane z Kontem lub Użytkownikiem, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, adres wysyłkowy, numer telefonu oraz informacje finansowe.
 33. „Nie otrzymano przedmiotu” to zwrot oznaczający zgłoszenie przez kupującego faktu nieotrzymania przedmiotu.
 34. „Procedura potwierdzania i powiązywania karty” jest to procedura weryfikacji, której firma PayPal może zażądać w celu zniesienia limitu wysyłania, otrzymywania lub wypłacania pieniędzy bądź Weryfikacji konta, w ramach której firma PayPal obciąża Użytkownika opłatą za potwierdzenie karty pobieraną z karty kredytowej. Następnie Użytkownik musi zalogować się na Konto i wprowadzić czterocyfrowy numer, który pojawi się na wyciągu z karty kredytowej i który będzie powiązany z Opłatą za potwierdzenie karty (zob. Załącznik 1). Dodatkowe informacje dotyczące procedury potwierdzania i powiązywania karty zostały przedstawione w Centrum pomocy PayPal dostępnym z witryny firmy PayPal.
 35. „Płatności zbiorcze” („Wypłaty”) oznaczają funkcję, w ramach której można jednocześnie wysyłać wiele płatności. Odbiór pliku wsadowego Płatności zbiorczych od Użytkownika stanowi w rozumieniu niniejszej Umowy, zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 4.1, odbiór wystawionego przez Użytkownika Polecenia płatności.
 36. „Opóźnienie przetwarzania transakcji przez handlowca” oznacza okres czasu między Autoryzacją płatności przez Użytkownika a przetworzeniem płatności przez handlowca.
 37. „Mikroprzedsiębiorstwo” oznacza przedsiębiorstwo, w którym zatrudnionych jest mniej niż 10 osób i którego roczny bilans nie przekracza 2 mln euro.
 38. „Europa Północna” ma znaczenie określone w części A4.4 w Załączniku 1 – Tabela Opłat.
 39. „Ryzyko niewystarczającej ilości środków” oznacza ryzyko cofnięcia przez bank płatności finansowanej z rachunku bankowego z powodu istnienia na rachunku bankowym niewystarczającej ilości środków potrzebnych do dokonania płatności.
 40. „Konto płatności” ma znaczenie określone we wstępie do niniejszej Umowy.
 41. „Instrument płatniczy” oznacza dowolne lub wszystkie procedury, instrukcje lub wymagania określone w witrynie lub witrynach PayPal, które pozwalają Użytkownikom na dostęp do usługi PayPal lub korzystanie z niej.
 42. „Polecenie płatności” oznacza zlecenie realizacji płatności wydane firmie PayPal w odpowiedni sposób przez Użytkownika.
 43. „Odbiorca płatności” ma znaczenie zdefiniowane w punkcie 11.1.
 44. „Badanie płatności” oznacza procedurę opisaną w punkcie 4 niniejszej Umowy.
 45. „PayPal” oznacza spółkę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., z siedzibą pod adresem 22-24 Boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg, i obejmuje także następców tej spółki oraz każdą osobę, na którą spółka ta przelała swoje prawa wynikające z tej Umowy.
 46. „Ochrona kupujących w systemie PayPal” oznacza program ochrony kupujących w systemie PayPal opisany w punkcie 13.
 47. Grupa PayPal” oznacza spółkę PayPal Holdings Inc. oraz podmioty bezpośrednio i pośrednio zależne i podmioty stowarzyszone spółki PayPal Holdings Inc. (w tym między innymi firmę PayPal) w zależności od sytuacji.
 48. „Wyślij SMS-owy kod zakupu w ramach płatności PayPal z telefonu komórkowego” jest usługą, która pozwala Użytkownikowi wysyłać i otrzymywać płatności, a także uzyskiwać wgląd w Saldo konta za pośrednictwem telefonu komórkowego, w sposób opisany w punkcie 3.13.
 49. „Witryna PayPal” oznacza dowolny adres URL, taki jak www.paypal.pl, który jest udostępniany przez firmę PayPal w celu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika.
 50. „Konto osobiste” oznacza Konto wykorzystywane przede wszystkim do celów prywatnych, rodzinnych lub związanych z gospodarstwem domowym.
 51. dane osobowe” mają znaczenie przypisane w Przepisach o ochronie danych.
 52. „Transakcja prywatna” ma znaczenie określone w części A4.2 w Załączniku 1 – Tabela Opłat.
 53. „Dostawca usług inicjowania płatności” ma znaczenie zdefiniowane w punkcie 15.9.c.
 54. „Zasady” oznaczają wszelkie zasady lub inne postanowienia umów, które Użytkownik zawarł z firmą PayPal za pośrednictwem Witryn PayPal lub w związku z korzystaniem przez niego z Usług.
 55. „Aktualizacja zasad” oznacza wcześniejsze powiadomienie o zmianach, które firma PayPal może udostępnić Użytkownikowi w formie pisemnej.
 56. Wstępnie zatwierdzona płatność” lub „Płatność automatyczna” to „Zlecenie stałe” zdefiniowane w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2018/32 i oznacza, że dostawca konta (PayPal) dokonuje na polecenie klienta (Użytkownik) regularnych przelewów stałej kwoty pieniędzy z konta klienta na inne konto. Może to być również „Polecenie zapłaty” w rozumieniu tego rozporządzenia, co oznacza, że klient (Użytkownik) zezwala innej osobie (odbiorca) na zlecenie dostawcy konta (PayPal) wykonania przelewu pieniędzy z konta klienta (Użytkownik) na konto tego odbiorcy. Dostawca konta (PayPal) następnie przelewa pieniądze na konto odbiorcy w dacie lub w datach uzgodnionych przez klienta (Użytkownik) i odbiorcę. Te kwoty mogą się różnić. W przypadku Usług PayPal „Wstępnie zatwierdzona płatność” oznacza płatność realizowaną przez Użytkownika przy użyciu Usługi na podstawie Polecenia płatności wystawionego firmie PayPal przez Użytkownika za pośrednictwem upoważnionego podmiotu zewnętrznego (np. sklepu lub innego przedsiębiorcy, któremu Użytkownik zamierza zapłacić za swój zakup).
 57. „Preferowane źródło finansowania płatności” oznacza Źródło finansowania płatności, które Użytkownik wybrał w celu realizacji płatności zamiast stosowania Domyślnego źródła finansowania płatności.
 58. przetwarzanie” (i terminy pochodne) wyłącznie na potrzeby punktu 5.7 mają znaczenie nadawane im przez Przepisy o ochronie danych.
 59. „PSD2” ma znaczenie określone w punkcie drugim niniejszej Umowy
 60.  „Rezerwa” oznacza procent środków przesłanych na Konto Użytkownika, które firma PayPal zatrzymuje w celu zabezpieczenia ryzyka związanego z Cofnięciami, Obciążeniami zwrotnymi, Roszczeniami lub inną odpowiedzialnością związaną z operacjami na Koncie lub korzystaniem z Usług.
 61. „Konto rezerw” ma znaczenie określone we wstępie do niniejszej Umowy.
 62. „Centrum rozstrzygania” oznacza Centrum rozstrzygania PayPal, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem zakładki Moje konto po zalogowaniu się do swojego konta albo w ewentualny inny sposób, jaki firma PayPal może udostępniać.
 63. „Zabronione działania” oznaczają działania opisane w punkcie 9 niniejszej Umowy.
 64. „Cofnięcie” oznacza otrzymaną przez Użytkownika płatność, którą firma PayPal może cofnąć do nadawcy lub innego podmiotu zewnętrznego w przypadku (a) zakwestionowania takiej płatności bezpośrednio przez kupującego w banku lub (b) usunięcia takiej płatności z Salda Użytkownika z dowolnych przyczyn (innych niż Obciążenie zwrotne lub Roszczenie w ramach programu Ochrony kupujących w systemie PayPal), w tym w szczególności w przypadku, gdy (i) taka płatność narusza lub firma PayPal ma uzasadnione podejrzenia, że taka płatność narusza obowiązujące w firmie PayPal Zasady dopuszczalnego użytkowania; (ii) kwota takiej płatności nie była autoryzowana przez nadawcę u odpowiedniego podmiotu zewnętrznego w związku z procesem autoryzacji płatności zainicjowanej przez podmiot zewnętrzny (zob. punkt 4.8); (iii) źródłem takiej płatności był przelew bankowy, który został następnie cofnięty przez ten bank z dowolnych przyczyn, lub (c) płatność taka została uznana w ramach przyjętego przez firmę PayPal wewnętrznego modelu oceny ryzyka za płatność, która musi być cofnięta w celu ograniczenia ryzyka związanego z tą płatnością. „Cofnięta” należy rozumieć analogicznie.
 65. „sprzedający” lub „handlowiec” to stosowane zamiennie terminy, które oznaczają Użytkownika sprzedającego towary lub usługi oraz korzystającego z Usług w celu odbierania płatności.
 66. „Wyślij pieniądze” lub „Wysyłanie pieniędzy” oznacza, że dostawca konta (PayPal) przelewa na polecenie klienta (Użytkownik) pieniądze z konta klienta na inne konto zgodnie ze standardową terminologią określoną w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2018/32. W przypadku Usług PayPal oznacza to zdolność Użytkownika do wysyłania pieniędzy za pośrednictwem Usługi.
 67. „Usługi” oznaczają produkty, usługi, treści, funkcje i technologie oferowane przez firmę PayPal oraz wszystkie powiązane witryny, aplikacje i usługi.
 68. „Znacząco niezgodny z opisem” ma znaczenie zgodne z definicją zamieszczoną w punkcie 13.8 niniejszej Umowy.
 69. „Szczególne warunki finansowania płatności” mają znaczenie przypisane im w punkcie 3.5.
 70. „Ryzyko związane z transakcją” oznacza ryzyko szkodliwego wpływu na sytuację firmy PayPal w związku z jakąkolwiek odpowiedzialnością Użytkownika względem firmy PayPal lub jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego w odniesieniu do jakiejkolwiek płatności za Transakcje komercyjne – w tym m.in.: (i) ryzyko związane ze Sporem, Roszczeniem, Obciążeniem zwrotnym, Cofnięciem, opłatami, karami lub grzywnami; (ii) ryzyko niewywiązania się przez sprzedającego z umowy z kupującymi, (iii) ryzyko powstałe przy sprzedaży przedmiotu, który nie jest natychmiastowo dostarczany po otrzymaniu zapłaty oraz (iv) jakąkolwiek inną odpowiedzialność ponoszoną przez firmę PayPal (lub jakikolwiek podmiot zewnętrzny) w związku z daną płatnością – w każdym wypadku zarówno rzeczywiste, jak i antycypowane przez firmę PayPal lub uznawane za istniejące przez firmę PayPal. Ryzyko związane z transakcją obejmuje, bez ograniczeń: (a) w przypadku sprzedaży biletów na koncerty lub inne wydarzenia: ryzyko występujące do momentu odbycia się danego wydarzenia oraz (b) w przypadku transakcji związanych z podróżą: ryzyko istniejące do momentu dostarczenia towarów lub wykonania usług związanych z podróżą. Użytkownik może być od czasu do czasu powiadamiany o innych szczególnych okolicznościach, w których, w rozumieniu niniejszej Umowy, zaistnieje Ryzyko związane z transakcją (lub zajdzie podejrzenie jego zaistnienia).
 71. „Nieautoryzowana płatność” oznacza zakwestionowanie płatności przez kupującego przez stwierdzenie, że nie dokonał płatności i że osoba, która jej dokonała, nie była do tego uprawniona.
 72. „Unikatowy identyfikator” oznacza (1) przy wysyłaniu płatności PayPal: adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub inny identyfikator, o który firma PayPal może się zwrócić, zarejestrowany na koncie PayPal niebudzącym zastrzeżeń; lub (2) dla wypłat środków z Konta Użytkownika: rachunek bankowy (np. IBAN lub numer rozliczeniowy i numer rachunku bankowego) lub dane identyfikacyjne karty kredytowej (np. numer karty oraz kod CVV2/CVC2).
 73. „Użytkownik” oznacza Użytkownika oraz każdy inny podmiot prawny zawierający z firmą PayPal niniejszą Umowę lub korzystający z Usługi.
 74. „Zweryfikowany” oznacza, że Użytkownik przeszedł proces weryfikacji PayPal służący do potwierdzenia jego tożsamości.

Powrót do początku

Załącznik 1. Tabela Opłat

Użytkownik wyraża zgodę na potrącenie przez PayPal Opłat z przekazywanych kwot przed uznaniem tych kwot na jego Koncie.

W przypadku wysyłania lub odbierania płatności Opłaty są naliczane w zależności od:

 • typu transakcji, której dotyczy płatność (Transakcja komercyjna, Transakcja prywatna itp.); oraz
 • charakteru płatności (Międzynarodowa, Krajowa) lub Źródła finansowania płatności użytego do realizacji zobowiązania.

Obowiązują także Opłaty za inne działania na kontach i wydarzenia, opisane w Umowie.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Glosariuszu w części A4 Załącznika 1.

Podane Opłaty zawierają wszystkie obowiązujące podatki; niemniej jednak mogą istnieć inne podatki lub koszty, które nie są opłacane za pośrednictwem firmy PayPal lub przez PayPal naliczane. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za pokrycie opłat telefonicznych, wszelkich opłat nałożonych przez dostawcę usług internetowych oraz podobnych lub pokrewnych opłat w związku z korzystaniem z Usług przez Użytkownika.

Szczegóły dotyczące odbieranych kwot i pobieranych opłat Użytkownik może znaleźć w wiadomości e-mail wysłanej przez PayPal lub w Działaniach widocznych po zalogowaniu się do Konta. O ile nie udowodniono, że firma PayPal popełniła błąd, wszystkie opłaty są pokrywane przez Użytkownika bez potrąceń i odliczeń. Firma PayPal może nałożyć na Użytkownika opłaty za wszelkie dodatkowe usługi świadczone poza ramami niniejszej Umowy. Użytkownik zostanie poinformowany o tych opłatach podczas zamawiania usług.

A1. Opłaty za płatność z tytułu Transakcji prywatnej 
Uwaga: nadawca ponosi Opłatę. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części A4.2.3 niniejszego Załącznika 1.
Opłata za Transakcje prywatne będzie wyświetlana w chwili dokonywania płatności.

Więcej informacji na temat opłat procentowych lub stałych można znaleźć w punktach A4.5, A4.6 i A4.7 Załącznika 1.

A1.1 Opłaty za płatność z tytułu Krajowej Transakcji prywatnej

 

Działanie

Opłata 

Wysyłanie płatności z tytułu Krajowej Transakcji prywatnej

Bezpłatnie (o ile nie następuje przeliczenie waluty)

 

A1.2 Płatności z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej

A1.2.1 Płatności z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej wysłane w euro lub koronach szwedzkich do EOG

Działanie

Opłata.

Wysyłanie płatności z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej w euro lub koronach szwedzkich do EOG

Bezpłatnie (o ile nie następuje przeliczenie waluty)

A1.2.2 Inne płatności z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej

Aby określić Opłatę za płatność z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej wysyłaną do użytkownika w danym kraju, należy wykonać czynności opisane poniżej. 

Krok 1. Znajdź kraj , w którym jest zarejestrowany adres odbiorcy. Dodatkowe informacje znajdują się w punkcie A4.4 Załącznika 1. W razie wątpliwości zapytaj odbiorcę (druga kolumna). 
Krok 2. Znajdź odpowiednią opłatę za płatność z tytułu Transakcji prywatnej (trzecia kolumna).

Działanie

Kraj Konta odbiorcy

Opłata za płatność z tytułu Transakcji prywatnej

 

^^

Wysyłanie płatności z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej

Stany Zjednoczone, Kanada, Europa Północna, Europa I, Europa II

 

9,99 PLN

Inny kraj^

19,99 PLN

 

 

^ Pod warunkiem dostępności usługi dla Użytkownika zarejestrowanego w danym kraju         
^^ Zapoznaj się z punktem A4.7 tego Załącznika 1 poniżej.


A2. Opłaty za płatność z tytułu Transakcji komercyjnej

W przypadku informacji o Opłacie stałej więcej szczegółów można znaleźć w części A4.6 niniejszego Załącznika 1.

Działanie lub Zdarzenie

Opłata

A2.1

Wysyłanie (kupowanie)

Bezpłatnie (o ile nie następuje przeliczenie waluty)

A2.2

Odbiór płatności Krajowych (sprzedaż)

A.2.2.1 2,9% + Opłata stała 
A2.2.2 Opłaty za korzystanie z nowego rozwiązania do realizacji transakcji

 

Płatności kartami (Visa lub Mastercard) za pomocą Niestandardowego interfejsu użytkownika*

Płatności finansowane za pomocą karty od użytkowników korzystających z usługi Płatności bez posiadania konta PayPal

Płatności za pomocą lokalnych form płatności

Inne płatności

Struktura opłat uśrednionych

Struktura opłat Interchange Plus

 

Opłata

1,9% + Opłata stała

Opłata Intercharge + 1,9% + Opłata stała

1,9% + Opłata stała

1,9% + Opłata stała

Patrz punkt dotyczący Stawki standardowej (A2.2.1) i Stawki dla handlowców (A.2.2.3)

* Więcej informacji na temat struktury opłat Interchange Plus i struktury opłat uśrednionych oraz możliwości wyboru można znaleźć w Umowie dotyczącej usług płatności online kartą w systemie PayPal.
A.2.2.3
 Stawka dla handlowców (Wymaga złożenia wniosku, a następnie wstępnej akceptacji przez firmę PayPal). Jest określana indywidualnie na podstawie między innymi następujących kryteriów: miesięcznej wielkości sprzedaży kwalifikującej do złożenia wniosku, wielkości średniego koszyka oraz konta w stanie niebudzącym zastrzeżeń): 

Poziom

Łączna kwota płatności z tytułu z Transakcji komercyjnej otrzymana w poprzednim miesiącu kalendarzowym

Opłata za

płatność

1

0,00 PLN - 5 000,00 PLN

2,9% + Opłata stała

2

5 000,01 PLN - 20 000,00 PLN

2,5% + Opłata stała

3

20 000,01 PLN - 100 000,00 PLN

2,3% + Opłata stała

4

100 000,01 PLN - 200 000,00 PLN

2,1% + Opłata stała

5

powyżej 200 000,00 PLN

1,9% + Opłata stała

 

A2.3

Odbiór płatności Międzynarodowych (sprzedaż)

Obowiązuje Opłata za odbiór płatności z tytułu Krajowych Transakcji komercyjnych powiększona o odsetek Opłaty za płatność międzynarodową określony w poniższej tabeli (w zależności od kraju nadawcy płatności).

Kraj nadawcy płatności

Opłata za płatność Międzynarodową

Europa Północna

0,9%

Europa I

1,0%

Europa II / USA / Kanada / reszta świata

2,0%



Uwaga: w kontekście obowiązujących opłat płatności międzynarodowe w euro lub koronach szwedzkich dokonywane pomiędzy Kontami zarejestrowanymi w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym będą traktowane jako płatności z tytułu Krajowych Transakcji komercyjnych.

A3. Inne opłaty

Działanie lub Zdarzenie

Opłata

A3.1 Opłata za przeliczenie waluty

A3.1.1 W przypadku przeliczenia waluty na koncie PayPal przed lub bez związku z dokonaniem Transakcji prywatnej lub Transakcji komercyjnej („Na koncie”) (np. przeliczanie środków na inne waluty przed dokonaniem ich wypłaty), jak również w przypadku transakcji obejmujących przeliczenie waluty, gdzie sprzedający wyraził zgodę na uiszczenie opłaty za takie przeliczenie: 

2,5% powyżej podstawowego kursu wymiany (w celu uzyskania kursu wymiany dla danej transakcji).

A 3.1.2 w przypadku wszystkich innych transakcji obejmujących przeliczenie waluty, w przypadku których sprzedający nie zgodził się na uiszczenie opłaty za konwersję (w tym przeliczenie kwot zwracanych Użytkownikowi jako zwrot pieniędzy lub odrzucona płatność): 


4,0% powyżej podstawowego kursu wymiany (w celu uzyskania kursu wymiany dla danej transakcji).

A3.2 Wypłata środków z Salda

A3.2.1 Wypłata na rachunek bankowy: bezpłatnie

A3.3 Obciążenia zwrotne  
 

Aby pokryć koszty obsługi Obciążeń zwrotnych, firma PayPal ustanawia opłatę za rozliczenie naliczaną sprzedającym za obciążenia zwrotne w przypadku płatności kartą kredytową i debetową. (Obciążenie zwrotne może wystąpić, gdy kupujący odrzuca lub cofa obciążenie na swojej karcie kredytowej za pośrednictwem wystawcy karty). 

Ta Opłata nie jest pobierana w przypadku transakcji objętych programem Ochrony sprzedających w systemie PayPal.

 

Obciążenie zwrotne przebiega następująco i jest określane na podstawie waluty środków odebranych w opisany niżej sposób:

Dolar australijski:

22,00 AUD

Real brazylijski:

35,00 BRL

Dolar kanadyjski:

20,00 CAD

Korona czeska:

400,00 CZK

Korona duńska:

120,00 DKK

Euro:

16 EUR

Dolar hongkoński:

155,00 HKD

Forint węgierski:

4325 HUF

Szekel izraelski:

75,00 ILS

Jen japoński:

1875 JPY

Ringgit malezyjski:

65,00 MYR

Peso meksykańskie:

250,00 MXN

Dolar nowozelandzki:

28,00 NZD

Korona norweska:

125,00 NOK

Peso filipińskie:

900,00 PHP

Złoty polski:

65,00 PLN

Rubel rosyjski: ^

640,00 RUB ^

Dolar singapurski:

28 SGD

Korona szwedzka:

150,00 SEK

Frank szwajcarski:

22,00 CHF

Nowy dolar tajwański:

625,00 TWD

Bat tajlandzki:

650,00 THB

Funt szterling:

14,00 GBP

Dolar amerykański:

20,00 USD


A3.4 Zwroty pieniędzy z Transakcji komercyjnych

A3.4.1 Pełne zwroty pieniędzy

W przypadku dokonania przez Użytkownika pełnego zwrotu pieniędzy z tytułu Transakcji komercyjnej firma PayPal zatrzyma tylko Opłatę stałą wchodzącą w skład Opłaty za Transakcję komercyjną. 

Konto kupującego zostanie uznane pełną kwotą płatności w ramach Transakcji komercyjnej. 

Konto Użytkownika zostanie obciążone kwotą początkowo uznaną na jego Koncie w związku z płatnością w ramach Transakcji komercyjnej oraz Opłatą stałą wchodzącą w skład Opłaty za Transakcję komercyjną.

Patrz także punkt 5.7.1 (Zwroty pieniędzy).

 

A3.4.2 Częściowe zwroty pieniędzy

W przypadku częściowego zwrotu pieniędzy z tytułu płatności w ramach Transakcji komercyjnej firma PayPal zatrzyma proporcjonalną część Opłaty stałej wchodzącej w skład Opłaty za Transakcję komercyjną.

Konto kupującego zostanie uznane kwotą przeznaczoną przez Użytkownika do zwrotu kupującemu.

Konto Użytkownika zostanie obciążone proporcjonalną częścią kwoty początkowo uznanej na jego Koncie w związku z płatnością w ramach Transakcji komercyjnej oraz proporcjonalną częścią Opłaty stałej wchodzącej w skład Opłaty za Transakcję komercyjną.

Patrz także punkt 5.7.1 (Zwroty pieniędzy).

A.3.5 Wysyłanie płatności przy użyciu funkcji Płatność zbiorcza PayPal

A3.5.1 Opłata

2% łącznej kwoty płatności 
A3.5.2 Limit Opłat z tytułu transakcji krajowej wykonanej przy użyciu funkcji Płatność zbiorcza PayPal 
W przypadku transakcji Krajowych (na podstawie waluty płatności) obowiązuje ograniczenie maksymalnej kwoty opłaty za płatność według następujących warunków:

Dolar australijski:

16,00 AUD

Real brazylijski:

24,00 BRL

Dolar kanadyjski:

14,00 CAD

Korona czeska:

280,00 CZK

Korona duńska:

84,00 DKK

Euro:

12,00 EUR

Dolar hongkoński:

110,00 HKD

Forint węgierski:

3080 HUF

Szekel izraelski:

50,00 ILS

Jen japoński:

1200 JPY

Ringgit malezyjski:

50 MYR

Peso meksykańskie:

170,00 MXN

Dolar nowozelandzki:

20,00 NZD

Korona norweska:

90,00 NOK

Peso filipińskie:

640,00 PHP

Złoty polski:

46,00 PLN

Rubel rosyjski:

480,00 RUB

Dolar singapurski:

20 SGD

Korona szwedzka:

100,00 SEK

Frank szwajcarski:

16,00 CHF

Nowy dolar tajwański:

440,00 TWD

Bat tajlandzki:

460,00 THB

Funt szterling:

10,00 GBP

Dolar amerykański:

14,00 USD

A3.5.3 Limit Opłat za inne transakcje wykonane przy użyciu funkcji Płatność zbiorcza PayPal

W przypadku wszystkich innych transakcji (na podstawie waluty płatności) obowiązuje ograniczenie maksymalnej kwoty opłaty za pojedynczą płatność według następujących warunków:

Dolar australijski:

100,00 AUD

Real brazylijski:

150,00 BRL

Dolar kanadyjski:

90,00 CAD

Korona czeska:

1700,00 CZK

Korona duńska:

500,00 DKK

Euro:

70,00 EUR

Dolar hongkoński:

660,00 HKD

Forint węgierski:

18500,00 HUF

Szekel izraelski:

320,00 ILS

Jen japoński:

8000,00 JPY

Ringgit malezyjski:

300,00 MYR

Peso meksykańskie:

1080,00 MXN

Dolar nowozelandzki:

120,00 NZD

Korona norweska:

540,00 NOK

Peso filipińskie:

3800,00 PHP

Złoty polski:

280,00 PLN

Rubel rosyjski:

2800,00 RUB

Dolar singapurski:

120 SGD

Korona szwedzka:

640,00 SEK

Frank szwajcarski:

100,00 CHF

Nowy dolar tajwański:

2700,00 TWD

Bat tajlandzki:

2800,00 THB

Funt szterling:

60,00 GBP

Dolar amerykański:

90,00 USD


Uwaga: w przypadku płatności międzynarodowych w euro lub koronie szwedzkiej dokonywanych między Kontami zarejestrowanymi w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym zastosowanie ma limit opłat z tytułu Transakcji krajowej.

A3.6 Opłata za powiązanie i potwierdzenie karty kredytowej i debetowej (weryfikację danych karty kredytowej lub debetowej).

Niektórzy Użytkownicy, w celu zwiększenia obowiązującego ich limitu wysyłania lub na podstawie decyzji PayPal, mogą zostać obciążeni Opłatą za powiązanie z kontem i potwierdzenie karty kredytowej i debetowej.

W zależności od waluty 

1,00 GBP, 1,50 EUR, 1,95 USD, 2,45 CAD, 200 JPY, 2,00 AUD, 3,00 CHF, 15,00 NOK, 15,00 SEK, 12,50 DKK, 6,50 PLN, 60 RUB^, 400 HUF, 50,00 CZK, 3,00 SGD, 15,00 HKD, 3,00 NZD, 70,00 TWD, 70,00 THB, 100,00 PHP, 4,00 BRL, 20,00 MXN lub 8,00 ILS. 

^ W zależności od wprowadzenia przez firmę PayPal obsługi rubli rosyjskich 

Ta kwota zostanie zwrócona Użytkownikowi po pomyślnym zakończeniu procedury weryfikacji karty kredytowej lub debetowej.

A3.7 Opłata za udostępnienie dokumentów

12 EUR lub równowartość tej sumy w innej walucie (za sztukę) 

Ta Opłata będzie stosowana dla zapytań o informacje uzasadniające racjonalną odmowę realizacji przez firmę PayPal Polecenia płatności złożonego przez Użytkownika. Użytkownik nie zostanie obciążony za udostępnienie mu dokumentów żądanych w związku z powziętym w dobrej wierze podejrzeniem błędu dotyczącego Konta PayPal Użytkownika.

A3.8 Opłata za zwrot transakcji przez bank przy wypłacie 
 

Ta Opłata jest naliczana w przypadku niepowodzenia próby wypłaty środków przez Użytkownika spowodowanego przez nieprawidłowe informacje o rachunku bankowym lub nieprawidłowe dane adresowe.

 

30 PLN

A3.9 Stawki dotyczące transakcji charytatywnych

Wymaga złożenia wniosku, a następnie wstępnej akceptacji przez firmę PayPal


A3.9.1 Stawka krajowa dla organizacji charytatywnych 
Stawka krajowa: 1,9% + Opłata stała za każdą transakcję płatniczą dla organizacji charytatywnej. 

A3.9.1.1 Opłata stała dla organizacji charytatywnej 
Zależy od waluty płatności otrzymanej:

Dolar australijski:

0,30 AUD

Real brazylijski:

0,60 BRL

Dolar kanadyjski:

0,30 CAD

Korona czeska:

10,00 CZK

Korona duńska:

2,60 DKK

Euro:

0,35 EUR

Dolar hongkoński:

2,35 HKD

Forint węgierski:

90 HUF

Szekel izraelski:

1,20 ILS

Jen japoński:

40 JPY

Ringgit malezyjski:

2 MYR

Peso meksykańskie:

4,00 MXN

Dolar nowozelandzki:

0,45 NZD

Korona norweska:

2,80 NOK

Peso filipińskie:

15,00 PHP

Złoty polski:

0,80 PLN za płatności krajowe i 
1,35 PLN w przypadku płatności międzynarodowych

Rubel rosyjski: ^

10,00 RUB ^

Dolar singapurski 0,50 SGD

Korona szwedzka:

3,25 SEK

Frank szwajcarski:

0,55 CHF

Nowy dolar tajwański:

10,00 TWD

Bat tajlandzki:

11,00 THB

Funt szterling:

0,20 GBP

Dolar amerykański:

0,30 USD

^ W zależności od wprowadzenia przez firmę PayPal obsługi rubli rosyjskich.


A3.9.2 Stawka z tytułu transakcji Międzynarodowej dla organizacji charytatywnych Stawka z tytułu transakcji Międzynarodowej: Opłata z tytułu transakcji Międzynarodowej w kontekście stawki dotyczącej transakcji charytatywnych jest równa Opłacie za odbiór Międzynarodowej płatności dotyczącej Transakcji komercyjnej. 

Uwaga: w przypadku płatności Międzynarodowych w euro lub koronie szwedzkiej między Kontami zarejestrowanymi w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym będzie stosowana stawka Krajowa.

A.3.10 Odbiór mikropłatności

Po złożeniu wniosku i jego wstępnej akceptacji przez firmę PayPal Użytkownik może rozszerzyć funkcjonalność istniejącego konta za pośrednictwem witryny serwisu PayPal. Ta stawka będzie stosowana do wszystkich wynikających z Transakcji komercyjnych płatności wpływających na konto PayPal Użytkownika.

 

A3.10.1 Opłata za mikropłatności Krajowe

 

5% + Opłata stała za mikropłatności

 

A3.10.2 Opłata za mikropłatności Międzynarodowe

 

6% + Opłata stała za mikropłatności

 

A3.10.3 Opłata stała za mikropłatności

 

Według waluty odebranych środków.

Dolar australijski:

0,05 AUD

Real brazylijski:

0,10 BRL

Dolar kanadyjski:

0,05 CAD

Korona czeska:

1,67 CZK

Korona duńska:

0,43 DKK

Euro:

0,10 EUR

Dolar hongkoński:

0,39 HKD

Forint węgierski:

15,00 HUF

Szekel izraelski:

0,20 ILS

Jen japoński:

7,00 JPY

Ringgit malezyjski

0,20 MYR

Peso meksykańskie:

0,55 MXN

Dolar nowozelandzki:

0,08 NZD

Korona norweska:

0,47 NOK

Peso filipińskie:

2,50 PHP

Złoty polski:

0,23 PLN

Rubel rosyjski:

2,00 RUB

Dolar singapurski:

0,08 SGD

Korona szwedzka:

0,54 SEK

Frank szwajcarski:

0,09 CHF

Nowy dolar tajwański:

2,00 TWD

Bat tajlandzki:

1,80 THB

Funt szterling:

0,05 GBP

Dolar amerykański:

0,05 USD

 

Uwaga: w kontekście obowiązujących Opłat płatności Międzynarodowe w euro lub koronie szwedzkiej między kontami zarejestrowanymi w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym będą traktowane jako mikropłatności Krajowe.

 

A4. Glosariusz

A4.1 „Transakcja komercyjna” dotyczy sprzedaży i kupna towarów lub usług, zawierania innych transakcji o charakterze komercyjnym i odbierania płatności w wyniku „żądania zapłaty” za pośrednictwem usługi PayPal.

A4.2 „Transakcja prywatna” dotyczy wysyłania pieniędzy (zainicjowanego z karty „Wyślij pieniądze do przyjaciół lub rodziny” funkcji „Wyślij pieniądze”) oraz otrzymywania ich od znajomych lub rodziny za pośrednictwem konta PayPal bez zawierania bazowej transakcji komercyjnej (płatność ta nie jest związana z towarami, usługami ani innymi transakcjami komercyjnymi).

W przypadku realizacji transakcji komercyjnej (np. sprzedaży towarów lub usług) nie można prosić kupującego o dokonanie płatności za zakupy w ramach Transakcji prywatnej. W przypadku nieprzestrzegania tego postanowienia firma PayPal może uniemożliwić Użytkownikowi akceptowanie niektórych lub wszystkich płatności w ramach Transakcji prywatnych. Należy pamiętać, że:

A4.2.1 z niektórych krajów, między innymi z Chin i (w niektórych przypadkach) z Niemiec, nie można wysyłać pieniędzy w ramach Transakcji prywatnych;

A4.2.2 posiadacze Kont zarejestrowanych w Brazylii lub Indiach nie mogą wysyłać ani odbierać płatności z tytułu Transakcji prywatnych. Oznacza to, że nie jest możliwe wysyłanie płatności z tytułu Transakcji prywatnych na Konta zarejestrowane w Brazylii lub Indiach; oraz

A4.2.3  nadawca uiszcza Opłatę.

A4.3 Płatność „Krajowa” ma zastosowanie wtedy, gdy zarówno nadawca, jak i odbiorca są zarejestrowani w systemie PayPal jako mieszkańcy tego samego kraju.

A4.4 Płatność „międzynarodowa” ma zastosowanie wtedy, gdy nadawca i odbiorca są zarejestrowani w systemie PayPal jako mieszkańcy innych krajów. Poniżej pogrupowano odpowiednie kraje w celu ułatwienia wyliczania Opłat za płatność z tytułu transakcji Międzynarodowej:

Nazwa grupy

Kraje

Europa Północna

Dania, Finlandia, Grenlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Wyspy Alandzkie, Wyspy Owcze.

Europa I

Austria, Belgia, Cypr, Czarnogóra, Estonia, Francja (w tym Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika, Reunion i Mayotte), Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Monako, Niemcy, Portugalia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Watykan, Włochy i Wielka Brytania (w tym Wyspy Normandzkie i Wyspa Man).

Europa II

Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Gruzja, Kosowo, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia, Szwajcaria, Ukraina i Węgry.

 

A4.5 Opłata procentowa (np. 3,4%) oznacza odsetek kwoty płatności , który (o ile nie określono inaczej) jest naliczany w walucie odebranej płatności.

A4.6 Opłaty stałe za płatności z tytułu Transakcji komercyjnych i Transakcji prywatnych (o ile nie określono inaczej) określa się na podstawie waluty odebranych środków w następujący sposób:

Waluta:

Opłata:

Dolar australijski:

0,30 AUD

Real brazylijski:

0,60 BRL

Dolar kanadyjski:

0,30 CAD

Korona czeska:

10,00 CZK

Korona duńska:

2,60 DKK

Euro:

0,35 EUR

Dolar hongkoński:

2,35 HKD

Forint węgierski:

90,00 HUF

Nowy szekel izraelski:

1,20 ILS

Jen japoński:

40,00 JPY

Ringgit malezyjski:

2,00 MYR

Peso meksykańskie:

4,00 MXN

Dolar nowozelandzki:

0,45 NZD

Korona norweska:

2,80 NOK

Peso filipińskie:

15,00 PHP

Złoty polski:

0,8 PLN za płatności z tytułu Krajowych Transakcji prywatnych i Krajowych Transakcji komercyjnych oraz 
1,35 PLN za płatności z tytułu Międzynarodowych Transakcji prywatnych i Międzynarodowych Transakcji komercyjnych

Rubel rosyjski:

10,00 RUB

Dolar singapurski:

0,50 SGD

Korona szwedzka:

3,25 SEK

Frank szwajcarski:

0,55 CHF

Nowy dolar tajwański:

10,00 TWD

Bat tajlandzki:

11,00 THB

Funt szterling:

0,20 GBP

Dolar amerykański:

0,30 USD

 

 A4.7 Opłaty pobierane w różnych walutach za wysłanie płatności: niektóre Opłaty są naliczane Użytkownikowi przez PayPal w walutach innych niż waluta Salda, z którego została wysłana kwota płatności. W takim przypadku PayPal przeliczy waluty (zgodnie z postanowieniami punktu 8.2, za co Użytkownik zostanie obciążony Opłatą za przeliczenie waluty, jak określono w punkcie A3.1 Załącznika 1) z walut każdego odpowiedniego Salda początkowego na walutę, w której należy uiścić Opłatę, na należność zostanie pobrana z przeliczonego Salda.

Powrót do początku

 

 

 

Zaktualizowana Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal – obowiązuje od dnia 21 października 2019 r.
Ta wersja Umowy wchodzi w życie 21 października 2019 r. Zmieniony tekst został podkreślony.

 

Niniejsza Umowa składa się z siedemnastu części (w tym załącznika) i możliwe jest przechodzenie bezpośrednio do wybranej części poprzez kliknięcie jednego z poniższych łączy. Poniższe tytuły i podtytuły pełnią wyłącznie rolę pomocniczą i nie ograniczają zakresu żadnej z części. Wybrane terminy pisane wielkimi literami mają określone definicje, które zostały zawarte w punkcie 16 lub w innych miejscach Umowy. W Umowie i naszej witrynie znajdują się również słowa zaznaczone podkreśleniem, zawierające hiperłącza do odpowiednich informacji. Odniesienia do postanowień i aktów prawnych dotyczących osób niezamieszkałych w Polsce nie dotyczą Użytkownika (o ile nie wynika to z kontekstu).

 

Przejdź do punktu:

1. Relacje między firmą PayPal a Użytkownikiem 
2. Konto i Salda Użytkownika 
3. Źródła finansowania płatności 
4. Wysyłanie pieniędzy 
5. Odbieranie pieniędzy 
6. Wypłacanie pieniędzy / realizacja Pieniądza elektronicznego 
7. Okres ważności i zamykanie Konta 
8. Opłaty i przeliczenia waluty 
9. Zabronione działania 
10. Odpowiedzialność Użytkownika – działania, które może podjąć firma PayPal 
11. Program ochrony sprzedających 
12. Błędy i nieautoryzowane transakcje 
13. Ochrona kupujących w systemie PayPal 
14. Spory z firmą PayPal 
15. Postanowienia ogólne 
16. Definicje 
Załącznik 1. Tabela Opłat

 

Niniejsza Umowa została zawarta między Użytkownikiem a firmą PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) („PayPal”) i dotyczy korzystania z Usług przez Użytkownika. Umowa obejmuje również przez przywołanie dodatkowe warunki w odniesieniu do Usług, a mianowicie warunki Zasad zachowania poufności, Zasad dopuszczalnego użytkowania, Zasad premiowania za polecenie usługi handlowcom i Zasad dotyczących kuponów upominkowych handlowców, które to zasady znajdują się na stronie internetowej Umowy prawne. Wspomniane wyżej dokumenty mają charakter „dokumentów pomocniczych” dla celów tej Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości – dokumenty pomocnicze ani części niniejszej Umowy, które zawierają warunki dokumentów pomocniczych, nie stanowią „umowy ramowej” w rozumieniu dyrektywy UE o usługach płatniczych (2007/64/WE), drugiej dyrektywy o usługach płatniczych (EU) 2015/2366) („PSD2”) ani implementacji dyrektywy w państwach członkowskich UE lub Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Zawarcie niniejszej Umowy

Zarejestrowanie się w Usługach oznacza, że Użytkownik zna, akceptuje i zgadza się na wszystkie postanowienia niniejszej Umowy (w tym Aktualizacje zasad, zasady i warunki premii wspomniane poniżej).

Wszelkie przyszłe Zmiany opisane w dokumencie Aktualizacje zasad opublikowanym w momencie rejestracji Użytkownika w Usługach na stronie Umowy prawne w witrynie PayPal są integralną częścią niniejszej Umowy i wejdą w życie zgodnie z postanowieniami dokumentu Aktualizacje zasad

Niniejsza Umowa, wraz z pozostałymi warunkami prawnymi oraz informacjami związanymi z korzystaniem z Usługi PayPal, których ujawnienie jest wymagane z mocy prawa, będzie dostępna w każdej chwili w witrynie (witrynach) PayPal (zazwyczaj na stronie Umowy prawne). Informacje te mogą też być wysyłane do Użytkownika lub pojawiać się w witrynie (witrynach) PayPal lub innych miejscach stosownie do korzystania przez Użytkownika z Usług.

Niniejsza Umowa została przygotowana i zostaje zawarta wyłącznie w języku polskim. Zalecane jest zachowanie kopii lub wydruku niniejszej Umowy (wraz ze wszystkimi zasadami) dla celów archiwalnych.

Firma PayPal może wymagać od Użytkownika posiadania Konta PayPal w celu umożliwienia mu korzystania z Usług (w tym m.in. wysyłania i otrzymywania płatności lub korzystania z systemu PayPal jako metody logowania w usługach podmiotów zewnętrznych).

WAŻNE INFORMACJE – NAJWAŻNIEJSZE ZAGROŻENIA I POSTANOWIENIA 

Jest to ważny dokument, z którym należy zapoznać się dokładnie przed przystąpieniem do korzystania z Usług. Przed wyrażeniem zgody na warunki niniejszej Umowy należy dokładnie je przeczytać. Umowa wskazuje również pewne ryzyko związane z korzystaniem z Usług, a także podaje wskazówki, w jaki sposób bezpiecznie realizować płatności online w systemie PayPal. Należy uwzględnić to ryzyko i wskazówki podczas korzystania z systemu PayPal.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za znajomość i przestrzeganie wszelkich przepisów obowiązujących we właściwej dla Użytkownika jurysdykcji, które mogą mieć do niego zastosowanie w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług, w tym w szczególności przepisów dotyczących działalności regulowanej i licencjonowanej, eksportu i importu, podatków oraz transakcji walutowych.

Należy pamiętać o następujących zagrożeniach i najważniejszych postanowieniach dotyczących korzystania z Usług:

Ryzyko cofnięcia płatności 

Płatności otrzymane na Konto PayPal mogą zostać cofnięte w późniejszym czasie (w niektórych przypadkach nawet 180 dni po otrzymaniu płatności), jeśli dana płatność podlega Obciążeniu zwrotnemu, Cofnięciu lub Roszczeniu lub okaże się być nieprawidłowa w inny sposób. Oznacza to, że – w przypadku niektórych sprzedających – płatności odebrane przez sprzedających w saldo konta PayPal mogą zostać zwrócone do nadawcy lub innym sposobem usunięte z konta sprzedającego po tym, kiedy sprzedający otrzymał już płatność lub dostarczył jakieś sprzedane towary lub usługi.

Dla własnego bezpieczeństwa, w celu ograniczenia ryzyka cofnięcia płatności z Konta Użytkownik może przestrzegać kryteriów kwalifikujących go do objęcia Ochroną sprzedających w systemie PayPal oraz postępować zgodnie z radami dla sprzedających przedstawionymi w „Centrum bezpieczeństwa”, do którego można przejść z większości stron Witryny PayPal.

Najważniejszym wymaganiem kwalifikującym do programu Ochrony sprzedających jest wymóg, aby sprzedający wysłał dany przedmiot na adres podany na stronie Szczegóły transakcji. Jeśli przedmiot zostanie dostarczony osobiście lub jeśli sprzedający wyśle przedmiot na inny adres (np. jeśli kupujący poprosi o wysyłkę na inny adres, będący „adresem służbowym” czy też „adresem do wysłania prezentu”), Użytkownik nie będzie kwalifikował się do zwrotu pieniędzy w ramach warunków programu.

Firma PayPal może zamknąć, zawiesić lub ograniczyć dostęp Użytkownika do jego Konta lub do korzystania przez niego z Usług lub ograniczyć dostęp Użytkownika do jego środków w przypadku uzasadnionej konieczności w celu ochrony przed ryzykiem z tytułu odpowiedzialności (patrz punkt 10.2h) jeśli Użytkownik naruszy postanowienia niniejszej Umowy, w tym Zasady dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal lub jakichkolwiek innych umów zawartych między Użytkownikiem a firmą PayPal. W celu uniknięcia wątpliwości możemy trwale zablokować konto Użytkownika w związku z naruszeniem postanowień części 10.6 (Informacje o Użytkowniku).

Ryzyko blokowania płatności przez firmę PayPal

Należy pamiętać, że nawet jeśli Użytkownik ma tylko jedno Konto PayPal, pełni ono dwie różne, odrębne funkcje: służy do dokonywania płatności i do utrzymywania rezerw. Dostęp do środków na Koncie i możliwość dokonywania transakcji płatności z poziomu Konta zależeć będą od tego, do której z tych funkcji przypisane będą w danym momencie te środki.  Na potrzeby niniejszej Umowy:

 • Ta część Konta, która odpowiada za funkcje płatności, będzie nazywana „Kontem płatności”. Konto płatności to operacyjna część Konta, dzięki której Użytkownik ma dostęp do środków i która może służyć do dokonywania transakcji płatności.
 • Ta część Konta, która odpowiada za funkcje utrzymywania rezerw, będzie nazywana „Kontem rezerw”. Dostęp Użytkownika do Konta rezerw jest ograniczony; Użytkownik nie ma możliwości uzyskania dostępu do środków zablokowanych na Koncie rezerw ani dokonywania transakcji płatności przy użyciu tych środków. Środki zablokowane na Koncie rezerw mogą być oznaczone na przykład jako „Oczekujące”, „Nierozliczone” lub „Zablokowane”.

Do przykładowych sytuacji, w których środki mogą zostać zablokowane przez firmę PayPal w celu ograniczenia ryzyka, zaliczają się sytuacje, kiedy na środki te mają wpływ poniższe działania:

 • Dodanie środków przelewem (zobacz punkt 3.3)
 • Opóźnienie przetwarzania transakcji przez handlowca (zobacz punkt 4.7)
 • Rezerwa (zobacz punkt 10.4)
 • Analiza płatności (zobacz punkt 5.2)
 • Blokada płatności (zobacz punkt 10.5)
 • Zabronione działanie oraz działania podjęte przez firmę PayPal (zobacz punkty 9 i 10)

Spory

Ewentualny Spór można zgłosić za pośrednictwem Centrum rozstrzygania w systemie PayPal w ciągu 180 dni od daty dokonania płatności.

Dokonywanie płatności

Należy pamiętać, że firma PayPal wykona prawidłowe Polecenie płatności złożone przez Użytkownika za pośrednictwem jego Konta płatności oraz przekaże środki na rzecz dostawcy usług płatniczych obsługującego adresata płatności w ciągu 1 Dnia roboczego następującego po dniu przekazania przez Użytkownika firmie PayPal ważnego Polecenia płatności. Ten czas realizacji może w pewnych warunkach ulec zmianie – bardziej szczegółowe informacje dotyczące wykonywania Poleceń płatności można znaleźć w punkcie 4.1 niniejszej Umowy.

Należy uwzględnić to ryzyko i wskazówki podczas korzystania z systemu PayPal.

Więcej informacji na temat usługi PayPal znajduje się w sekcji Najważniejsze informacje o płatnościach i usługach.

 Poniższe tytuły i podtytuły pełnią wyłącznie rolę pomocniczą i nie ograniczają zakresu żadnej z części. Wybrane terminy pisane wielkimi literami mają określone definicje, które zostały zawarte w punkcie 16 lub w innych miejscach Umowy. W Umowie i naszej witrynie znajdują się również słowa zaznaczone podkreśleniem, zawierające hiperłącza do odpowiednich informacji.

 

1. Relacje między firmą PayPal a Użytkownikiem

1.1 Firma PayPal jest wyłącznie Dostawcą usług płatniczych.

Firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449, posiada w Luksemburgu odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w formie instytucji kredytowej w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku (z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Ustawą”, i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej komisji nadzoru finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF).

Podstawową dziedziną działalności firmy PayPal jest emisja Pieniądza elektronicznego oraz świadczenie usług finansowych ściśle powiązanych z emisją Pieniądza elektronicznego. Główne cechy charakterystyczne Usługi PayPal opisano w dokumencie Najważniejsze informacje o płatnościach i usługach, który jest dostępny za pośrednictwem łącza Umowy prawne z każdej strony witryny (witryn) PayPal. Nasze usługi ograniczają się do emisji Pieniądza elektronicznego, przez co w świetle przepisów prawa luksemburskiego nie są usługami depozytowymi ani inwestycyjnymi, Użytkownik nie jest zatem chroniony w ramach luksemburskiego systemu gwarancji depozytowych ani planów odszkodowań dla inwestorów obsługiwanych przez Conseil de protection des déposants et des investisseurs. Serwis PayPal umożliwia użytkownikom dokonywanie płatności i przyjmowanie płatności od podmiotów zewnętrznych. Firma PayPal jest niezależnym wykonawcą we wszystkich dziedzinach. Firma PayPal nie sprawuje nadzoru, nie bierze odpowiedzialności ani nie gwarantuje legalności produktów lub usług, za które dokonuje się płatności, korzystając z naszej Usługi. Nie gwarantujemy prawdziwości tożsamości żadnego Użytkownika ani tego, że kupujący lub sprzedający zrealizuje transakcję. Należy też brać pod uwagę istnienie ryzyka, że druga strona transakcji jest osobą niepełnoletnią lub podszywającą się pod kogoś innego. 

1.2 Poufność danych Użytkownika. Firma PayPal dba o ochronę prywatności Użytkownika. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi Zasadami zachowania poufności (występującymi również pod nazwą Informacje dotyczące zasad ochrony danych), aby poznać nasze działania na rzecz ochrony prywatności Użytkownika, a także nasze zasady ujawniania i korzystania z Informacji Użytkownika.

1.3 Przekazywalność. Użytkownikowi zabrania się przelewania jakichkolwiek praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody firmy PayPal. Użytkownik nie ma prawa przekazać swojego Konta podmiotowi zewnętrznemu. Firma PayPal zastrzega sobie prawo do przeniesienia lub scedowania w każdej chwili niniejszej Umowy oraz wszelkich praw i obowiązków z niej wynikających bez zgody Użytkownika. Nie ma to wpływu na prawo Użytkownika do zamknięcia swojego Konta zgodnie z postanowieniami punktu 7.1. 

1.4 Komunikacja z Użytkownikiem.

1.4.1 Języki. Niniejsza Umowa zostaje zawarta wyłącznie w języku polskim. Firma PayPal będzie komunikować się z Użytkownikiem w językach angielskim i polskim.

1.4.2 Powiadomienia Użytkownika. Komunikacja z Użytkownikiem będzie prowadzona w języku, w którym Użytkownikowi została udostępniona niniejsza Umowa. Użytkownik zgadza się na przekazywanie mu powiadomień lub innych informacji przez firmę PayPal poprzez umieszczanie ich w Witrynie (witrynach) PayPal (dotyczy to również informacji dostępnych jedynie dla Użytkownika logującego się do swojego Konta), przesyłanie ich pocztą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany w danych jego Konta, przesyłanie ich na adres zamieszkania Użytkownika podany w danych jego Konta, przekazywanie ich w trakcie rozmowy telefonicznej lub przesyłanie ich w postaci wiadomości tekstowej SMS. Z wyjątkiem zmian do niniejszej Umowy, powiadomienie takie uważa się za odebrane przez Użytkownika po upływie 24 godzin od chwili jego umieszczenia w Witrynie (witrynach) PayPal lub wysłania pocztą e-mail. Jeśli powiadomienie jest wysyłane pocztą, uważa się je za odebrane po upływie siedmiu Dni roboczych od jego wysłania. Użytkownik może zażądać dostarczenia papierowej wersji wszelkich informacji, których ujawnienie jest wymagane z mocy prawa, i może wycofać swoją zgodę na otrzymywanie takich informacji (w tym niniejszej Umowy), kontaktując się z firmą PayPal w sposób wskazany poniżej w punkcie 1.6. Firma PayPal dostarczy wówczas te informacje w takiej postaci, aby możliwe było ich przechowywanie i kopiowanie drogą elektroniczną (np. w wiadomości e-mail). Firma PayPal może obciążyć Użytkownika Opłatą (zgodnie z Załącznikiem 1) za dostarczanie papierowej wersji dokumentów. Firma PayPal zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta Użytkownika (zgodnie z punktem 7), jeśli ten wycofa swoją zgodę na otrzymywanie wymaganych prawem ujawnianych informacji drogą elektroniczną. 

1.5 Powiadomienia dla firmy PayPal. Powiadomienia kierowane do firmy PayPal w związku z niniejszą Umową należy przesyłać pocztą na adres siedziby firmy PayPal: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. Attention: Legal Department 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg. 

1.6 Zmiany w niniejszej Umowie. Firma PayPal może w dowolnej chwili modyfikować, usuwać lub dodawać postanowienia w niniejszej Umowie, w tym postanowienia dotyczące Opłat i innych kwot mających zastosowanie do Konta Użytkownika (zgodnie z postanowieniami określonymi w Załączniku 1) („Zmiana”), powiadamiając o takiej Zmianie przez zamieszczenie zmienionej wersji Umowy w witrynach PayPal. Zmiana jest dokonywana jednostronnie przez firmę PayPal i przyjmuje się, że po otrzymaniu powiadomienia o Zmianie Użytkownik ją zaakceptuje. PayPal powiadomi Użytkownika o każdej Zmianie z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, przy czym po upływie tego dwumiesięcznego okresu Zmiana wchodzi w życie. Zasada powiadomienia z dwumiesięcznym wyprzedzeniem nie ma zastosowania w sytuacjach, gdy Zmiana wymagana jest na mocy obowiązujących przepisów prawa lub gdy wiąże się z dodaniem nowej usługi lub dodatkowych funkcji do istniejącej Usługi lub inną zmianą, która nie ogranicza praw Użytkownika ani nie rozszerza zakresu jego odpowiedzialności. W takich przypadkach Zmiana zostanie wprowadzona bez bezpośredniego wcześniejszego powiadamiania Użytkownika i wejdzie w życie wraz z opublikowaniem informacji o niej. 

Jeśli Użytkownik nie akceptuje jakiejkolwiek Zmiany, musi zamknąć swoje Konto, postępując zgodnie z procedurą zamknięcia konta opisaną w punkcie 7 (Okres ważności i zamykanie Konta). Jeśli Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec Zmiany przez zamknięcie Konta w ciągu dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, firma PayPal uzna, że Użytkownik tę zmianę zaakceptował. Choć Użytkownik może w każdej chwili bez żadnej opłaty zamknąć swoje Konto, powinien pamiętać, że po rozwiązaniu niniejszej Umowy może nadal być zobligowany do uregulowania wszelkich ewentualnych zobowiązań zaciągniętych i podjętych przed rozwiązaniem tej Umowy; powinien także zapoznać się z prawami firmy PayPal określonymi w punkcie 7 (Okres ważności i zamykanie Konta).

1.7 Warunki zakwalifikowania. Aby być uprawnionym do korzystania z Usług firmy PayPal, trzeba (i) być mieszkańcem jednego z krajów wymienionych na stronie PayPal na świecie; (ii) mieć pełną zdolność do zawierania umów oraz (iii) mieć ukończone 18 lat (w przypadku osób fizycznych). Ponadto Użytkownik otwierający Konto oświadcza i gwarantuje, że nie działa w imieniu ani na korzyść innej osoby, chyba że zakłada Konto na rzecz i pod kierownictwem firmy, w której jest zatrudniony, jako nieujawniony zleceniodawca lub beneficjent będący podmiotem zewnętrznym. Jeśli Użytkownik nie działa w imieniu firmy, w której jest zatrudniony, nowe konto musi zostać otwarte wyłącznie na jego nazwisko. Niniejsza Umowa obowiązuje jedynie Użytkowników zamieszkałych w Polsce. Osoby zamieszkałe w innym kraju mogą uzyskać dostęp do umowy je obowiązującej w Witrynie lub Witrynach PayPal we własnym kraju (w stosownych przypadkach).

Powrót do początku

 

2. Konto i Salda Użytkownika

2.1 Konta osobiste i Konta firmowe. Firma PayPal oferuje następujące rodzaje kont: Konta osobiste i Konta firmowe. O ile nie ustalono inaczej, Użytkownik może zarejestrować i utrzymywać jedno Konto osobiste i jedno Konto firmowe. Korzystanie z wszystkich bieżących funkcji dostępnych w ramach Konta osobistego może wymagać od posiadacza określonego Konta osobistego rozszerzenia jego konta (co może obejmować przekazanie firmie PayPal większej ilości informacji). Zakładając Konto firmowe i akceptując warunki określone w niniejszej Umowie, Użytkownik poświadcza, że nie zakłada tego Konta głównie dla celów prywatnych, rodzinnych ani związanych z gospodarstwem domowym. Użytkownik zgadza się z faktem, że jego Konto składa się z Konta płatności oraz Konta rezerw.

2.2 Saldo. Saldo Konta PayPal wskazuje kwotę w Pieniądzu elektronicznym dostępną do rozdysponowania za pośrednictwem danego konta, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Użytkownik, który utrzymuje środki na Koncie, nie otrzyma żadnych odsetek ani zysków z tytułu tego Salda, ponieważ prawo europejskie zabrania wypłacania odsetek od Pieniądza elektronicznego, traktując go jako ekwiwalent gotówki, a nie lokatę.

Użytkownik nie ma obowiązku zapewnienia stałej dostępności środków na Koncie, ale jeśli korzysta z Usługi do zrealizowania płatności na rzecz innego Użytkownika, musi mieć na Koncie środki wystarczające na pokrycie kwoty żądanej płatności (plus środki na uregulowanie opłaty za transakcję na rzecz firmy PayPal). 

Wynika to z faktu, że płacąc innej osobie, Użytkownik upoważnia firmę PayPal do przelania Pieniędzy elektronicznych z jego Salda na Konto odbiorcy, zgodnie z Poleceniem płatności i postanowieniami niniejszej Umowy.    

Zgodnie z dalszymi postanowieniami niniejszej Umowy Użytkownik może zasilić Konto poprzez:

 • zaakceptowanie płatności od innej osoby; lub
 • otrzymanie od firmy PayPal Pieniędzy elektronicznych po wpłaceniu ich równowartości. Można to zrobić w następujący sposób:
  • poprzez automatyczne korzystanie z odpowiednich Źródeł finansowania płatności w celu pokrycia należności (plus opłaty za transakcję w systemie PayPal), której wysłanie Użytkownik zlecił firmie PayPal. Realizacja płatności na rzecz firmy PayPal po stronie wystawcy karty lub banku obsługującego rachunek należy do kompetencji banku/wystawcy karty; lub
  • ręcznie, przy użyciu funkcji Dodaj środki dostępnej w interfejsie Konta, aby zapłacić lub wydać firmie PayPal polecenie realizacji przelewu z rachunku bankowego, na podstawie upoważnienia wydanego przez Użytkownika w ramach powiązania rachunku bankowego jako Źródła finansowania płatności (zobacz punkt 3.3).

2.3 Informacje o koncie (z uwzględnieniem informacji o saldzie i transakcjach). Jeśli Konto Użytkownika nie jest poddane ograniczeniom, Użytkownik może uzyskać dostęp do szczegółów wykonanych transakcji płatności i innych informacji związanych z historią transakcji Konta i z Saldem, logując się do swojego Konta. Najważniejsze informacje dotyczące płatności zostaną przesłane Użytkownikowi pocztą elektroniczną, a historia transakcji zostanie zaktualizowana i będzie dostępna dla Użytkownika w każdej chwili po zalogowaniu się przez niego do jego Konta. Użytkownik będzie miał także dostęp do raportu, z możliwością pobrania go, za pośrednictwem zakładki Działania na stronie swojego Konta. W zakładce Działania widoczne będą również wszystkie poniesione Opłaty oraz wszelkie pozostałe kwoty pobrane z Konta Użytkownika w danym okresie. Działania będą aktualizowane i udostępniane tylko w przypadku aktywnych działań na Koncie lub pobrania jakichkolwiek Opłat w danym okresie. Firma PayPal zastrzega sobie prawo do pobrania Opłaty za udostępnienie Użytkownikowi dodatkowych informacji lub za dostarczenie mu w inny sposób historii transakcji i pozostałych informacji dotyczących Opłat. Postać, w jakiej informacje o transakcjach zostaną dostarczone Użytkownikowi, pozwoli mu na przechowywanie i kopiowanie tych informacji w formie niezmienionej, np. poprzez wydrukowanie kopii. Firma PayPal zapewni wgląd w trybie online w szczegóły każdej transakcji przez przynajmniej 13 miesięcy od daty jej pierwszego udostępnienia. Użytkownik zgadza się na przeglądanie swoich transakcji za pośrednictwem zakładki Działania zamiast otrzymywania okresowych wyciągów pocztą. 

2.4 Potrącanie kwot z Salda. Użytkownik wyraża zgodę na potrącanie ze środków zgromadzonych na dowolnym Koncie należącym do Użytkownika lub przez niego kontrolowanym wszelkich opłat, należności i innych kwot, które Użytkownik ma obowiązek zapłacić firmie PayPal (o ile nie zabraniają tego przepisy prawa upadłościowego), innym członkom Grupy PayPal (w tym między innymi, w odniesieniu do usług świadczonych przez członka Grupy PayPal). Innymi słowy, prawo do potrąceń oznacza, że firma PayPal może pobierać opłaty, należności i inne kwoty, o których mowa w niniejszym punkcie, z Salda Konta należącego do Użytkownika lub przez niego kontrolowanego.

2.5 Kwoty należne firmie PayPal. Jeśli łączna kwota zaległości Użytkownika względem firmy PayPal przekracza środki dostępne na jego Koncie, Saldo może mieć wartość ujemną i będzie wówczas odzwierciedlało nieuregulowaną należność.

2.6 Salda w wielu walutach. Jeśli Użytkownik utrzymuje środki na Saldzie Konta, możemy zezwolić mu na ich przeliczenie na Saldo w innej walucie.  Użytkownikowi zostanie naliczona opłata za przeliczenie waluty określona w punkcie A3.1. załącznika 1 z tytułu przeliczenia waluty (zgodnie z postanowieniami punktu 8.2).

Jeśli jedno z Sald walutowych na koncie Użytkownika wykazuje zobowiązanie na rzecz firmy PayPal, wówczas firma PayPal może pokryć to należne firmie PayPal zobowiązanie ze środków Użytkownika w innej walucie; z wpływów na Konto Użytkownika; ze środków, które Użytkownik chce wypłacić lub wysłać ze swojego Konta; lub ze środków z dowolnych wypłat, których chce dokonać Użytkownik. Jeśli przez 21 dni Saldo Użytkownika będzie wykazywać na rzecz firmy PayPal należność, która nie jest liczona w euro, wówczas firma PayPal dokona przeliczenia tej należnej kwoty na euro, przy czym do każdego przeliczenia waluty zostanie zastosowana Opłata za przeliczenie waluty określona w punkcie A3.1.1 Załącznika 1 z tytułu przeliczenia kwoty należnej firmie PayPal na euro (zgodnie z postanowieniami punktu 8.2).

Użytkownik bierze na siebie całą odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane z posiadaniem Sald w wielu walutach (w tym między innymi ryzyko, że wartość tych Sald będzie podlegać zmianom wraz z kursem wymiany walut, co z czasem może doprowadzić do znaczącego spadku wartości Sald). Użytkownik zgadza się nie podejmować prób wykorzystania funkcji Wiele walut do spekulacji.

2.7 Zabezpieczenie spłaty. W celu zagwarantowania wywiązania się z niniejszej Umowy Użytkownik przyznaje firmie PayPal prawo do środków na swoim Koncie jako zabezpieczenia wszelkich kwot, które Użytkownik może być winny firmie PayPal. W terminologii prawniczej określane jest to jako „prawo retencji” lub „zabezpieczenie spłaty”.

Powrót do początku

 

3. Źródła finansowania płatności. 

3.1 Powiązanie źródła finansowania płatności. Użytkownik może powiązać kartę debetową, kredytową, przedpłaconą (w niektórych przypadkach), rachunek bankowy lub konto PayPal Credit, jako Źródło finansowania płatności na koncie PayPal. Należy pamiętać, aby informacje o Źródle finansowania płatności były zawsze aktualne (takie jak nr i data ważności karty). W przypadku zmiany tych informacji firma PayPal może je zaktualizować według własnego uznania bez konieczności działania po stronie Użytkownika, zgodnie z informacjami przekazanymi przez bank lub wystawcę karty Użytkownika oraz podmioty zewnętrzne (w tym między innymi naszych partnerów świadczących usługi finansowe i sieci obsługi kart). Jeśli Użytkownik nie chce, aby firma PayPal aktualizowała informacje o jego Źródle finansowania płatności, może skontaktować się ze swoim bankiem lub wystawcą karty, aby o to poprosić, albo usunąć Źródło finansowania płatności w Profilu swojego Konta. Jeśli firma PayPal aktualizuje Źródło finansowania płatności Użytkownika, może przechowywać wszelkie związane z tym źródłem ustawienia preferencji.

Użytkownik może wybrać opcję potwierdzenia numeru karty lub rachunku bankowego, co umożliwia firmie PayPal sprawdzenie, czy jest on właścicielem konta oraz czy jego karta jest ważna. Można to zrobić także poprzez wykonanie Procedury powiązywania i potwierdzania karty lub rachunku bankowego lub za pomocą innych procedur, o których firma PayPal będzie okresowo informować w powiadomieniach lub publikacjach.

3.2 Karty. Poprzez powiązanie karty debetowej, kredytowej lub (w niektórych przypadkach) przedpłaconej jako źródła finansowania płatności, Użytkownik udziela firmie PayPal bezterminowego upoważnienia do automatycznego pobierania z takiej karty kwoty koniecznej do pokrycia kosztów zakupu Pieniądza elektronicznego wymaganego na Saldzie do opłacenia Polecenia płatności (i opłat za transakcję należnych firmie PayPal), jeśli taka karta została wskazana jako Źródło finansowania płatności z tytułu Polecenia płatności zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Użytkownik może wycofać wspomniane bezterminowe upoważnienie w odniesieniu do dowolnej karty. W tym celu musi usunąć daną kartę z listy Źródeł finansowania płatności w Profilu swojego Konta.

3.3 Rachunki bankowe. Poprzez powiązanie swojego rachunku bankowego jako Źródła finansowania płatności, Użytkownik udziela firmie PayPal bezterminowego upoważnienia do automatycznego obciążania rachunku bankowego na kwotę konieczną do zakupu Pieniądza elektronicznego w wysokości wymaganej na Saldzie:

 • na potrzeby pokrycia kwoty Polecenia płatności na rzecz innego Użytkownika (i opłat za transakcję należnych firmie PayPal), jeśli taki rachunek został wskazany jako Źródło finansowania płatności z tytułu Polecenia płatności zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy: lub
 • podczas korzystania z funkcji Dodaj środki w interfejsie Konta.

Użytkownik upoważnia firmę PayPal do ponownej próby realizacji autoryzowanego przez Użytkownika zlecenia obciążenia rachunku, które zostało cofnięte z powodu niewystarczającej ilości lub nieodebrania środków. Jeśli Użytkownik anuluje jakiekolwiek polecenie zapłaty (w tym w szczególności jakiekolwiek polecenie zapłaty SEPA), wyraża wówczas zgodę na zwrot firmie PayPal kwoty odpowiadającej wartości jakichkolwiek towarów lub usług wykorzystanych przez Użytkownika w następstwie tego polecenia zapłaty.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przelania z jego rachunku bankowego środków firmie PayPal na potrzeby zakupu Pieniądza elektronicznego, występuje Ryzyko niewystarczającej ilości środków. W takim przypadku środki w postaci Pieniądza elektronicznego nie będą dostępne na Koncie płatniczym Użytkownika (w tym na potrzeby pokrycia Polecenia płatności, w związku z którym dokonano płatności z rachunku bankowego), aż firma PayPal uzna, że Ryzyko niewystarczającej ilości środków minęło. Do tego czasu płatność z rachunku bankowego będzie widniała w menu Szczegóły konta jako „Nierozliczona”. Firma PayPal nie posiada wszystkich informacji koniecznych do oddania środków z płatności z rachunku bankowego do dyspozycji Użytkownika, dopóki nie stwierdzi, że minęło Ryzyko niewystarczającej ilości środków. 

3.4 Szczególne warunki finansowania płatności: Niektóre płatności mogą być finansowane z powiązanych z Kontem Użytkownika szczególnych źródeł finansowania płatności (m.in. zniżka u handlowca, bon upominkowy lub inne promocyjne źródło finansowania płatności), z których korzystanie i których priorytetyzacja podlega postanowieniom oddzielnej umowy zawartej między Użytkownikiem a firmą PayPal („Szczególne warunki finansowania płatności”). W Opisie konta może być wyświetlana informacja o hipotetycznej kwocie dostępnej w ramach Szczególnych warunków finansowania płatności, z których w danym czasie mogą być finansowane odpowiednio wskazane płatności. Kwota ta nie stanowi Pieniądza elektronicznego, nie jest uważana za część Salda Użytkownika i nie można jej wykorzystać jako gotówki, stanowi ona bowiem tylko kwotę Pieniądza elektronicznego, którą firma PayPal proponuje wydać i uznać na koncie PayPal Użytkownika w chwili (i w celu natychmiastowego pokrycia) kwalifikującej się do tego płatności PayPal, z zastrzeżeniem dalszych postanowień dotyczących korzystania z danych Szczególnych warunków finansowania płatności (i jedynie w terminie określonym w tych postanowieniach). Jeśli dokonana przez Użytkownika płatność PayPal finansowana zgodnie ze Szczególnymi warunkami finansowania płatności zostanie anulowana (w tym m.in. cofnięta) w późniejszym terminie i z dowolnej przyczyny, firma PayPal zachowa kwotę, która odpowiada takiej części płatności PayPal, jaka została sfinansowana zgodnie ze Szczególnymi warunkami finansowania płatności Użytkownika, i (o ile Szczególne warunki finansowania płatności już nie wygasły) przywróci Szczególne warunki finansowania płatności.

3.5 Preferowane źródło finansowania płatności. Użytkownik może wybrać dowolne Źródło finansowania płatności zarejestrowane na Koncie jako Preferowane w celu zakupu Pieniądza elektronicznego na pokrycie Polecenia płatności, zgodnie z postanowieniami dalszej części tej Umowy. PayPal może od czasu do czasu zezwalać na wybranie Preferowanego źródła finansowania płatności dla niektórych przyszłych Poleceń płatności w preferencjach Konta na www.paypal.com. Czasami nie można użyć Preferowanego źródła finansowania płatności, zależnie od jego rodzaju, typu Polecenia płatności lub odbiorcy (patrz punkt 3.7). Na przykład (m.in.):

 1. Użytkownik wybiera kartę kredytową, która wygasła;
 2. dostępne są Szczególne warunki finansowania płatności umożliwiające pokrycie Polecenia płatności, dzięki czemu firma PayPal może z nich skorzystać do zakupu Pieniądza elektronicznego zamiast Preferowanego źródła finansowania płatności; lub
 3. Użytkownik posiada na Koncie środki umożliwiające pokrycie Polecenia płatności; wówczas firma PayPal może skorzystać ze środków na Koncie (w pierwszej kolejności obowiązują Szczególne warunki finansowania płatności) do zakupu Pieniądza elektronicznego na potrzeby realizacji Polecenia płatności przed użyciem Preferowanego źródła finansowania płatności.

PayPal może zaprzestać stosowania postanowień punktu 3.5.c. i użyć Preferowanego źródła finansowania płatności w celu zakupu Pieniądza elektronicznego na potrzeby pokrycia Polecenia płatności, nawet jeśli Użytkownik ma wystarczające środki na Koncie, zgodnie z postanowieniami zawartymi w dalszej części niniejszej Umowy

3.6 Brak Preferowanego źródła finansowania płatności Jeśli Użytkownik nie wybierze Preferowanego źródła finansowania płatności lub jeśli Preferowane źródło finansowania płatności Użytkownika jest niedostępne, firma PayPal skorzysta ze środków na Koncie Użytkownika do zakupu Pieniądza elektronicznego w celu pokrycia Polecenia zapłaty z następujących źródeł w następującej kolejności, w miarę ich dostępności:

1.

Szczególne warunki finansowania płatności

2.

Istniejące Saldo

3.

Domyślne źródło finansowania

 

Używane w następującej kolejności (w miarę ich dostępności na Koncie):

 1. Karta debetowa
 2. Karta kredytowa

 

3.7 Ograniczenia Źródeł finansowania płatności. W ramach zarządzania ryzykiem firma PayPal może ograniczyć Źródła finansowania płatności dostępne przy realizacji transakcji. W przypadku ograniczenia możliwości korzystania ze Źródeł finansowania płatności Użytkownik zostanie ostrzeżony o wyższym niż zwykle ryzyku związanym z płatnością (na przykład ryzyku, że płatność zostanie zakwestionowana jako nieautoryzowana). Powiadomienie takie nie oznacza, że którakolwiek ze stron transakcji postępuje w sposób nieuczciwy lub oszukańczy. Oznacza to jedynie wyższy niż zwykle poziom ryzyka związany z płatnością. Źródła finansowania płatności mogą być także ograniczone, jeśli płatność PayPal zostanie dokonana za pośrednictwem konkretnych stron internetowych lub aplikacji podmiotów zewnętrznych. W przypadku Płatności biznesowych występuje ograniczenie finansowania płatności PayPal za pomocą wcześniej istniejących środków na Koncie.

Jeśli Źródła finansowania płatności są ograniczone, Użytkownik może kontynuować transakcję, jednak powinien zdawać sobie sprawę z tego, że w przypadku niesatysfakcjonującego jej przebiegu będzie mniej możliwości rozstrzygnięcia sporu (jeśli na przykład jednym ze Źródeł finansowania płatności jest karta kredytowa Użytkownika, ale wskutek ograniczenia Źródeł finansowania Użytkownik nie może dokonać płatności PayPal kartą kredytową, Użytkownikowi nie będą przysługiwać prawa do obciążenia zwrotnego dla danej płatności PayPal).

Powrót do początku

4. Wysyłanie pieniędzy

4.1 Wykonywanie przez firmę PayPal Poleceń płatności składanych przez Użytkownika. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy (oraz przestrzegania ich przez Użytkownika), Użytkownik zgadza się, że firma PayPal wykona Polecenie płatności złożone przez Użytkownika za pośrednictwem Konta płatności Użytkownika i przekaże środki dostawcy usług płatniczych obsługującemu adresata płatności w ciągu jednego Dnia roboczego następującego po dacie przekazania przez Użytkownika firmie PayPal i otrzymania przez firmę PayPal ważnego Polecenia płatności, pod warunkiem przekazania przez Użytkownika firmie PayPal:

 1. Polecenia płatności w Dniu roboczym do godziny 14:00 (czasu lokalnego w kraju, w którym zarejestrowane jest Konto Użytkownika). W przypadku przekazania Polecenia płatności firmie PayPal po tej godzinie lub w dniu innym niż Dzień roboczy Użytkownik zgadza się uznać, że Polecenie płatności zostało przyjęte przez firmę PayPal w następnym Dniu roboczym;
 2. poprawnego Unikalnego identyfikatora lub innych prawidłowych danych odbiorcy płatności lub swoich własnych, zgodnie z uzasadnionymi wymaganiami firmy PayPal lub odbiorcy płatności spełnianymi w trakcie podawania szczegółowych danych w celu wykonania Polecenia płatności;
 3. wszystkich niezbędnych informacji wymaganych w ramach odpowiednich procedur dokonywania płatności lub realizacji transakcji;
 4. (jeśli jest to wymagane) szczegółowych danych ważnego Źródła (lub Źródeł) finansowania płatności, na którym (na których) zgromadzone są środki wystarczające do dokonania płatności; oraz
 5. ważnej zgody na autoryzację swojego Polecenia płatności; za udzielenie tego rodzaju ważnej zgody uważa się:
  1. kliknięcie przycisku Zapłać lub Kontynuuj bądź innego przycisku w obszarach witryn PayPal lub na stronach realizacji transakcji w systemie PayPal, które umożliwiają przesłanie firmie PayPal przez Użytkownika Polecenia płatności po podaniu przez niego prawidłowych danych logowania (np. adresu e-mail i hasła) oraz pomyślnym zalogowaniu się przez niego do jego Konta PayPal; oraz/lub
  2. skonfigurowanie Autoryzacji płatności inicjowanej przez podmiot zewnętrzny, do czego wymagane jest porozumienie z handlowcem lub innym podmiotem zewnętrznym, w którym Użytkownik zgadza się na udzielenie temu handlowcowi lub innemu podmiotowi zewnętrznemu Autoryzacji z góry, pozwalającej im na pobieranie środków z Konta PayPal Użytkownika; lub
  3. przekazanie firmie PayPal instrukcji dotyczącej realizacji płatności w dowolny inny sposób, o jakim firma PayPal może informować Użytkownika od czasu do czasu podczas składania przez niego Polecenia płatności.

Zobowiązanie firmy PayPal do wykonywania Poleceń płatności w ciągu 1 Dnia roboczego od dnia otrzymania ważnego Polecenia płatności od Użytkownika dotyczy tylko płatności realizowanych między użytkownikami Kont zarejestrowanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”) w funtach szterlingach, euro lub – w przypadku kraju członkowskiego EOG, który nie przyjął jeszcze waluty euro – w walucie krajowej. Po przekazaniu firmie PayPal swojego Polecenia płatności Użytkownik nie może go unieważnić ani w inny sposób wycofać swojej zgody na zrealizowanie transakcji płatności, z jednym wyjątkiem: Użytkownik ma możliwość anulowania Płatności wstępnie zatwierdzonej, pod warunkiem, że uczyni to przed końcem Dnia roboczego poprzedzającego dzień realizacji kolejnej płatności cyklicznej przed terminem realizacji Wstępnie zatwierdzonej autoryzowanej płatności.

4.2 Polecenie płatności w ramach płatności na rzecz innego użytkownika.  Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Polecenie płatności w ramach płatności na rzecz innego użytkownika (zarówno w przypadku Transakcji prywatnej, jak i Transakcji handlowej) oznacza upoważnienie firmy PayPal do przekazania Pieniędzy elektronicznych z Salda Konta płatniczego Użytkownika na konto innego użytkownika zgodnie z instrukcjami zawartymi w Poleceniu płatności. W przypadku niewystarczających środków na Koncie lub wybrania Preferowanego źródła finansowania płatności Użytkownik zleca także firmie PayPal pobranie środków z odpowiedniego Źródła finansowania płatności i zrealizowania żądanej płatności za pomocą Pieniądza elektronicznego.

4.3 Polecenie płatności w celu Wypłaty. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Polecenie płatności w celu wypłaty z Konta oznacza wydanie instrukcji i upoważnienia do pobrania Pieniędzy elektronicznych z Salda Użytkownika. Punkt 6 odnosi się do tego typu Polecenia płatności.

4.4 Brak wystarczających środków na Koncie Firma PayPal nie ma obowiązku realizacji Polecenia płatności Użytkownika, jeśli ten nie posiada wystarczającej ilości środków. Firma PayPal zastrzega sobie prawo do niezrealizowania dokonanej przez Użytkownika płatności, dopóki nie otrzyma rozliczonych środków (oznacza to również w szczególności, że firma PayPal nie jest zobowiązana do rozliczania transakcji zwrotu pieniędzy przed otrzymaniem środków z tytułu pierwotnej transakcji).

4.5 Limity wysyłania. W przypadku obowiązywania okresowego limitu wysyłania płatności na Koncie, Użytkownik może sprawdzić ten limit. W tym celu należy zalogować się do konta i kliknąć łącze „Wyświetl limity na koncie” na stronie „Podsumowanie”. Firma PayPal może, według racjonalnego własnego uznania (na przykład między innymi, aby ograniczyć oszustwa lub ryzyko kredytowe), nałożyć niższe limity na kwoty wysyłane przez Użytkownika za pomocą Usługi PayPal. Roczny limit wysyłania obowiązujący na Koncie można sprawdzić, logując się do swojego Konta i klikając łącze „Wyświetl limity na koncie” na stronie „Podsumowanie”. Aby usunąć limit wysyłania, należy wykonać kroki, o których firma PayPal będzie okresowo informować w powiadomieniach lub publikacjach (mogą one znajdować się na stronie Podsumowanie).

4.6 Odrzucone transakcje i zwroty pieniędzy wysyłane przez odbiorcę.

Firma PayPal może zezwolić odbiorcy płatności na:

 • odmówienie przyjęcia płatności; lub
 • przyjęcie jej, a następnie skorzystanie z Usług PayPal w celu późniejszego wysłania zwrotu pieniędzy w wysokości równej całości lub części kwoty płatności. 

Firma PayPal zwróci kwotę wszelkich odrzuconych płatności lub zwróconych płatności na saldo konta Użytkownika.  W ciągu 30 dni od daty zainicjowania płatności firma PayPal zwróci na Saldo konta Użytkownika kwotę nieodebranej płatności.

Jeśli jakakolwiek kwota płatności zostanie zwrócona Użytkownikowi w sposób opisany powyżej, firma PayPal może przeliczyć zwróconą kwotę na:

 • walutę Salda PayPal użytego do dokonania pierwotnej płatności (przed ewentualnym przeliczeniem waluty na walutę otrzymaną przez odbiorcę);
 • pierwotną walutę otwarcia konta Użytkownika; lub
 • dolary amerykańskie (w przypadku, gdy Użytkownik jeszcze nie posiada salda w tej walucie).

Jeśli pierwotnie wysłana przez Użytkownika płatność obejmowała przeliczenie waluty, firma PayPal przeliczy zwracaną kwotę z waluty, w jakiej odbiorca otrzymał płatność w następujący sposób:

 • jeśli płatność zostanie zwrócona w ciągu jednego dnia od daty pierwotnej płatności, firma PayPal zastosuje detaliczny kurs wymiany stosowany w momencie dokonania pierwotnej płatności, aby Użytkownik otrzymał pierwotną kwotę (w tym poniesioną opłatę za przeliczenie waluty) w walucie, która została przeliczona na potrzeby wysłania pierwotnej płatności; oraz
 • jeśli kwota zostanie zwrócona w ciągu jednego dnia od daty oryginalnej płatności, firma PayPal zastosuje detaliczny kurs wymiany stosowany w momencie przeliczania zwracanej kwoty. Więcej informacji na temat ustalania detalicznego kursu wymiany znajduje się w punkcie 8.2. Uwaga: na potrzeby tego przeliczenia zwrotnego:

Firma PayPal może także automatycznie wypłacić zwróconą kwotę z salda Użytkownika i przelać środki z powrotem do źródła finansowania płatności użytego do dokonania pierwotnej płatności. Wypłaty mogą także obejmować przeliczenie waluty – patrz: punkt 6.

Firma PayPal może podjąć decyzję o nieobciążaniu oryginalnego źródła finansowania płatności za oryginalną płatność, jeśli kwota zostanie zwrócona na Saldo konta Użytkownika w sposób opisany powyżej, zanim płatność z pierwotnego źródła finansowania zostanie zaksięgowana.

Zwrot pieniędzy może mieć niższą wartość niż pierwotna kwota płatności. Może to nastąpić w przypadku:

 • wysłania przez odbiorcę zwrotu pieniędzy o wartości niższej niż kwota pierwotnej płatności. Jako że firma PayPal jest tylko dostawcą usług płatniczych, nie może wiedzieć, jaka kwota zwrotu pieniędzy przysługuje Użytkownikowi, ani dlaczego odbiorca przesłał zwrot pieniędzy w określonej kwocie; lub
 • wahań detalicznego kursu wymiany. 

Firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku decyzji odbiorcy o odrzuceniu lub zwróceniu płatności, chyba że zwrot pieniędzy wysłany przez odbiorcę jest płatnością wykonaną nieprawidłowo przez system PayPal (patrz punkt 12).

4.7 Opóźnienie przetwarzania transakcji przez handlowca. Jeśli Użytkownik wysyła pieniądze do handlowca (niektórzy handlowcy sprzedają na platformach online) lub płaci za określone zakupy (które mają zostać wysłane do Użytkownika lub mogą być dodatkowo modyfikowane przez handlowca), wówczas:

 1.  upoważnia go do pobrania płatności w późniejszym czasie i
 2. zleca firmie PayPal uregulowanie należności, gdy handlowiec zażąda zapłaty.

Z reguły Autoryzacja pozostanie ważna przez maksymalnie 30 dni. Jeśli Użytkownik ma na Koncie Saldo dodatnie w momencie udzielania Autoryzacji, zgadza się na to, że firma PayPal może zablokować kwotę, która równa jest kwocie płatności, na Koncie rezerw Użytkownika, aż handlowiec odbierze zapłatę. Jeśli płatność wymaga przeliczenia waluty w systemie PayPal, ostateczny kurs wymiany (uwzględniający Opłatę za przeliczenie waluty) zostanie określony i zastosowany (zgodnie z postanowieniami punktu 8.2) w momencie, w którym handlowiec przetworzy płatność i sfinalizuje transakcję.

Upoważnienie to umożliwia handlowcowi skorygowanie kwoty płatności przed jej pobraniem (np. w celu uwzględnienia w niej dodatkowych podatków, kosztów wysyłki, ustalonych z Użytkownikiem modyfikacji zakupu lub zniżek). W niektórych sytuacjach PayPal może określić maksymalną kwotę płatności na rzecz handlowca. Szczegóły będą widoczne na stronie autoryzacji płatności. Firma PayPal nie musi weryfikować żadnych zmian (w tym w chwili dokonywania płatności). Firma PayPal może dokonać przelewu dowolnej kwoty na podstawie Upoważnienia Użytkownika i otrzymanych od handlowca instrukcji co do ostatecznej kwoty płatności (z uwzględnieniem ewentualnej kwoty maksymalnej ustalonej przez PayPal dla danej transakcji.

4.8 Wstępnie zatwierdzone płatności (znane także jako płatności automatyczne).

Udzielając z wyprzedzeniem upoważnienia do realizowania Wstępnie zatwierdzonych płatności, Użytkownik:

 • umożliwia podmiotowi zewnętrznemu pobieranie lub wycofywanie płatności ze swojego Konta w stałych lub różnych kwotach w sposób jednorazowy lub cykliczny (sporadycznie lub okresowo, zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy rozliczeniowej zaakceptowanej w chwili przyznawania Upoważnienia) do momentu rozwiązania przez Użytkownika umowy z danym podmiotem zewnętrznym lub cofnięcia wystawionej dla niego autoryzacji; i
 • niniejszym Użytkownik upoważnia firmę PayPal i zleca jej wypłacanie podmiotowi zewnętrznemu (lub dowolnej innej wskazanej przez niego osobie) środkami z konta PayPal Użytkownika kwot w wysokości równej zobowiązaniom Użytkownika przedstawionym firmie PayPal przez ten podmiot zewnętrzny. Sprawia to, że odbiorca staje się zaufanym beneficjentem wszystkich płatności dokonywanych na podstawie Upoważnienia, a firma PayPal nie poprosi Użytkownika o zalogowanie się lub zatwierdzenie płatności w momencie ich dokonywania. Użytkownik zgadza się, że firma PayPal nie ma obowiązku sprawdzać ani potwierdzać kwoty przedstawionej jej przez podmiot zewnętrzny w celu przetworzenia tego typu płatności. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że płatności dokonywane na podstawie niniejszego postanowienia mają zmienną wartość i mogą być dokonywane w różnych terminach.

Jeśli realizowana przez Użytkownika Wstępnie zatwierdzona płatność wymaga przeliczenia waluty, to kwota Opłaty za przeliczenie waluty (zob. Załącznik 1) zostanie określona w momencie przetworzenia płatności i zrealizowania transakcji przez dany podmiot zewnętrzny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kurs wymiany walut ustalany w momencie realizacji każdej transakcji płatności jest zmienny, i zgadza się na realizację w przyszłości Wstępnie zatwierdzonych płatności w oparciu o zmienne kursy wymiany walut.

Potencjalni Odbiorcy płatności działający na mocy powyższych Autoryzacji występujący z żądaniem płatności na podstawie niniejszego postanowienia,

 • gwarantują firmie PayPal, że przedstawiane przez nie kwoty (w tym również zmiany tych kwot) zostały ustalone i zaakceptowane przez Użytkownika, z którego Konta zostaną odliczone, oraz że Użytkownik zostanie powiadomiony przed odliczeniem tych kwot na rzecz płatnika; oraz
 • zgadzają się, że będą zawiadamiać płatnika z co najmniej czterotygodniowym wyprzedzeniem o kwocie do pobrania, jeśli wzrośnie ona do wysokości takiej kwoty, jakiej płatnik – biorąc pod uwagę jego dotychczasowe modele wydatków i okoliczności płatności – nie spodziewałby się zasadnie zapłacić, a ponadto zgadzają się również, że będą odpowiedzialni przed firmą PayPal za wszelkie zwroty takich płatności zgodnie z warunkami niniejszej Umowy z Użytkownikiem.

Użytkownik zgadza się, że nie może żądać od firmy PayPal zwrotu pieniędzy w związku ze Wstępnie zatwierdzoną płatnością , o ile nie zostaną spełnione wszystkie z następujących warunków:

 1. W przekazanej Autoryzacji nie została określona dokładna kwota transakcji płatności, a dana kwota przekroczyła kwotę, jaką Użytkownik spodziewałby się zasadnie zapłacić, wziąwszy pod uwagę dotychczasowe modele wydatków Użytkownika i okoliczności sprawy; i
 2. Użytkownik nie wyraził zgody na realizację płatności inicjowanej przez podmiot zewnętrzny w sposób określony w punkcie 4.1(e); lub
 3. Użytkownikowi nie przedstawiono ani nie udostępniono informacji dotyczących płatności inicjowanej przez podmiot zewnętrzny na co najmniej 4 tygodnie przed datą realizacji transakcji płatności na rzecz handlowca; 

  oraz
 4. Użytkownik zawiadomił firmę PayPal o swoim żądaniu przed upływem 8 tygodni od daty dokonania płatności; oraz
 5. Użytkownik spełnił żądania firmy PayPal dotyczące przekazania firmie PayPal informacji zasadnie wymaganych w celu rozpatrzenia przez nią okoliczności sprawy. Firma PayPal zastrzega sobie prawo do żądania dalszych informacji, których posiadanie jest zasadnie wymagane do upewnienia się, czy powyższe warunki zostały spełnione, oraz do uchylenia dowolnego lub wszystkich z powyższych warunków.

4.9 Anulowanie wstępnie zatwierdzonych płatności. Użytkownik może anulować Wstępnie zatwierdzoną płatność w dowolnym momencie, nie później jednak niż 1 Dzień roboczy przed zaplanowaną datą płatności. Użytkownik może anulować Wstępnie zatwierdzoną płatność, logując się do swojego Konta, klikając zakładkę Moje konto, a następnie zakładkę Profil. W sekcji Ustawienia płatności musi kliknąć Wstępnie zatwierdzone płatności i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi anulowania płatności. Ponadto w przypadku anulowania Wstępnie zatwierdzonej płatności Użytkownik może nadal być zobowiązany do dokonania płatności na rzecz handlowca, który może wymagać zapłaty w inny sposób.

4.10 Wysyłanie Pieniędzy elektronicznych w różnych walutach. Użytkownik może wysyłać pieniądze w batach tajlandzkich, dolarach amerykańskich, dolarach australijskich, dolarach hongkońskich, dolarach kanadyjskich, dolarach nowozelandzkich, dolarach singapurskich, euro, forintach węgierskich, frankach szwajcarskich, funtach szterlingach, jenach japońskich, koronach czeskich, koronach duńskich, koronach norweskich, koronach szwedzkich, nowych dolarach tajwańskich, nowych szeklach izraelskich, peso filipińskich, peso meksykańskich, realach brazylijskich i złotych polskich. Mogą obowiązywać pewne ograniczenia dotyczące tego, dokąd można wysyłać pieniądze w określonych walutach. Jeżeli kwota wysłana przez Użytkownika jest odbierana w walucie innej niż waluta podstawowa Konta Użytkownika, PayPal stosuje następujące praktyki:

 1. Jeśli Użytkownik posiada Saldo w walucie, w której odbierane są środki, PayPal wyśle płatność z Salda Użytkownika.
 2. Jeśli Użytkownik posiada Saldo w walucie innej niż waluta odbioru płatności, PayPal wykona przeliczenie waluty (zgodnie z punktem 8.2) i użyje przeliczonego Salda do wysłania płatności.
 3. Jeśli Użytkownik nie posiada żadnych środków na Saldzie, PayPal automatycznie zasili Saldo w podstawowej walucie Konta, używając odpowiedniego Źródła finansowania płatności zgodnie z postanowieniami punktu 3, aby zrealizować Polecenie zapłaty Użytkownika (i pobrać ewentualne Opłaty). Gdy Użytkownik płaci spółce PayPal, dostawca Źródła finansowania płatności Użytkownika może zastosować przeliczenie waluty (i na liczyć za nie opłatę). Następnie PayPal wykona przeliczenie waluty (zgodnie z postanowieniami punktu 8.2) z waluty podstawowej Konta Użytkownika i wyśle płatność (oraz pobierze wszelkie należne Opłaty w walucie, w której płatność zostanie odebrana) z przeliczonego Salda Użytkownika. 

Powrót do początku

5. Odbieranie pieniędzy

Firma PayPal może zezwolić dowolnej osobie (posiadającej Konto PayPal lub nieposiadającej Konta PayPal) na zainicjowanie płatności skutkującej wystawieniem lub przesłaniem pieniądza elektronicznego na Konto Użytkownika. W przypadku integrowania (w tym także poprzez uprzednie zintegrowanie) ze swoim rozwiązaniem online jakiejkolwiek funkcji umożliwiającej płatnikowi bez Konta wysyłanie płatności na Konto Użytkownika, Użytkownik zgadza się na wszystkie dodatkowe warunki użytkowania tej funkcji, które firma PayPal udostępni Użytkownikowi na dowolnej stronie witryny PayPal lub Braintree (w tym na każdej stronie dla programistów i na stronie Umowy prawne), lub rozwiązania online. Takie dodatkowe warunki obejmują Umowę dotyczącą alternatywnych form płatności w usłudze PayPal.

5.1 Zniesienie limitu odbioru płatności. W przypadku obowiązywania rocznego limitu odbioru płatności na Koncie Użytkownik może wyświetlić ten limit, logując się do swojego Konta i klikając łącze „Wyświetl limity na koncie” na stronie „Podsumowanie”. Firma PayPal może według własnego uznania (na przykład w celu ograniczenia oszustw lub ryzyka kredytowego) nałożyć limity na kwoty otrzymywane przez Użytkownika za pomocą Usługi PayPal. Aby znieść limit odbioru płatności, należy wykonać czynności, o których firma PayPal będzie okresowo informować w powiadomieniach lub publikacjach (mogą one znajdować się na stronie Podsumowanie).

5.2 Analiza płatności. Analiza płatności jest procesem, w ramach którego firma PayPal analizuje niektóre transakcje płatnicze, które mogą wiązać się z wysokim ryzykiem. Taka sytuacja może nastąpić z powodu uzasadnionych podejrzeń, że Instrument płatniczy lub Konto kupującego mają związek z Zabronionymi działaniami (które opisano w punkcie 9) lub z innych przyczyn określonych przez firmę PayPal według jej zasadnego uznania. Jeśli płatność zostanie poddana Badaniu płatności, firma PayPal:

 1. wykona Polecenie płatności zainicjowane przez kupującego;
 2. według własnego uznania, natychmiast po wykonaniu Polecenia płatności nałoży ograniczenia na Instrumenty płatnicze kupującego;
 3. nałoży na płatność blokadę, wskutek czego środki zostaną zablokowane na Koncie rezerw sprzedającego;
 4. powiadomi sprzedającego o zalecanym opóźnieniu wysyłki przedmiotu zamówionego przez kupującego; oraz
 5. przeprowadzi analizę płatności.

Firma PayPal nie posiada wszystkich informacji koniecznych do oddania środków do dyspozycji sprzedającego na jego Koncie płatności, dopóki Badanie płatności nie zostanie zakończone i firma PayPal nie stwierdzi prawidłowości płatności. Jeśli podczas Badania płatności pojawią się problemy, płatność zostanie cofnięta, a środki zwrócone kupującemu z Konta rezerw sprzedającego. Każda płatność, która pomyślnie przeszła proces Badania płatności, może zostać cofnięta zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, kwalifikuje się natomiast do objęcia programem Ochrony sprzedających, o ile spełnia wymogi wyszczególnione w Zasadach ochrony sprzedających. Firma PayPal dostarczy Użytkownikowi powiadomienia pocztą e-mail lub w zakładce Działania jego konta PayPal. W procesie Badania płatności analizie poddawana jest wyłącznie określona płatność, a proces ten ma na celu zmniejszenie ryzyka związanego z otrzymywaniem przez użytkowników systemu PayPal transakcji podwyższonego ryzyka. Poddanie płatności procesowi Badania płatności nie oznacza przeglądu ani opiniowania przez firmę PayPal działalności handlowej, charakteru ani reputacji żadnej ze stron transakcji płatności i nie powinno być rozumiane jako naruszające czyjekolwiek dobre imię.

5.3 Ryzyko Cofnięć, Obciążeń zwrotnych i Roszczeń. Odbiór płatności na konto PayPal Użytkownika nie jest równoznaczny z otrzymaniem rozliczonych środków. Powiadomienie o wysłaniu Pieniędzy elektronicznych do Użytkownika nie jest równoznaczne z odbiorem tej płatności na Konto, dopóki płatność nie zostanie zaakceptowana przez Użytkownika. Użytkownik uznaje i akceptuje, że transakcja płatności jest sfinalizowana i odebrana przez niego, nawet jeśli nastąpi jej cofnięcie, obciążenie zwrotne, zablokowanie lub jeśli stanie się ona przedmiotem Roszczenia bądź przejdzie w Rezerwę. W przypadku otrzymania płatności Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec firmy PayPal do pełnej kwoty płatności łącznie z wszelkimi Opłatami, jeśli płatność ta zostanie później z jakiegoś powodu unieważniona. Oprócz wszelkich innych zobowiązań, w przypadku Cofnięcia płatności lub utraty środków w wyniku Obciążenia zwrotnego lub Roszczenia Użytkownik, który nie jest uprawniony do płatności w ramach programu Ochrony sprzedających, będzie winien firmie PayPal kwotę równą kwocie Cofnięcia, Obciążenia zwrotnego lub wartości Roszczenia powiększonej o Opłaty podane w Załączniku 1 (w tym Opłatę za obciążenie zwrotne, jeśli ma zastosowanie), a firma PayPal obciąży jego Saldo w celu odzyskania tej kwoty. Jeśli na Koncie Użytkownika nie będzie wystarczającego Salda do pokrycia zobowiązania, firma PayPal zastrzega sobie prawo do ściągnięcia należności z wszelkich płatności otrzymanych przez Użytkownika na Konto PayPal, chyba że Użytkownik zgodzi się dokonać zwrotu pieniędzy w inny sposób. Firma PayPal może również ściągać należności od Użytkownika, korzystając ze środków prawnych, m.in. przekazując sprawę firmie windykacyjnej. Jeśli nadawca płatności wystąpi z wnioskiem o Obciążenie zwrotne, decyzję o tym, na czyją korzyść zostanie rozstrzygnięty spór, podejmuje wystawca karty kredytowej, a nie firma PayPal.

5.4 PayPal i klienci Użytkownika

W wypowiedziach skierowanych do swoich klientów lub w komunikacji publicznej Użytkownik nie przedstawia w fałszywym świetle ani nie dyskredytuje systemu PayPal jako formy płatności.

Jeśli Użytkownik umożliwia klientom dokonywanie płatności w systemie PayPal, Użytkownik traktuje opcję płatności w systemie PayPal co najmniej na równi z innymi oferowanymi formami płatności.

Firma PayPal nie zachęca do stosowania dopłat, ponieważ jest to praktyka handlowa, która może karać klientów, tworzyć niepotrzebne nieporozumienia i problemy oraz powodować rezygnację z zakupów podczas realizacji transakcji. Użytkownik zgadza się, że będzie stosować jedynie dopłatę za korzystanie z systemu PayPal zgodnie z przepisami prawa właściwego, a dopłata ta nie przekroczy dopłat pobieranych przez Użytkownika za korzystanie z innych form płatności. Użytkownik zgadza się również, że jeśli pobierze od kupującego jakąkolwiek dopłatę, to Użytkownik, a nie firma PayPal, poinformuje kupującego o takiej dopłacie. Firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego kupującego, którego Użytkownik nie poinformował o wszystkich dopłatach. Nieprzestrzeganie powyższych postanowień stanowi naruszenie warunków niniejszej Umowy i upoważnia firmę PayPal do jej rozwiązania zgodnie z punktem 7.

5.5 Odbieranie pieniędzy w różnych walutach. Od czasu do czasu firma PayPal może zezwolić Użytkownikowi na akceptowanie płatności w dowolnej walucie obsługiwanej przez naszą Usługę.  Firma PayPal może również zezwalać Użytkownikowi na wybranie sposobu, w jaki Konto traktuje i/lub przelicza płatności otrzymane w walucie innej niż pierwotna waluta otwarcia lub waluta podstawowa Konta Użytkownika. Użytkownikowi zostanie naliczona opłata za przeliczenie waluty określona w punkcie A3.1 załącznika 1 z tytułu przeliczenia waluty (zgodnie z postanowieniami punktu 8.2). W przypadku, gdy przeliczenie waluty w momencie sprzedaży jest oferowane przez Użytkownika (a nie przez system PayPal), to Użytkownik poinformuje kupującego o kursie wymiany i wszelkich opłatach mających zastosowanie w danej transakcji płatności. Firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego kupującego, którego Użytkownik nie poinformował o kursie wymiany i opłatach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli nie poinformuje kupującego o kursie wymiany i opłatach, może w ten sposób popełniać przestępstwo.

5.6 Podatki. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie, jakie opodatkowanie będzie mieć ewentualnie zastosowanie w przypadku odbieranych lub dokonywanych przez niego płatności, a także za pobranie, zgłoszenie oraz przekazanie stosownego podatku do odpowiedniego urzędu skarbowego. Firma PayPal nie odpowiada za określenie, czy dana transakcja podlega opodatkowaniu, ani za pobieranie, zgłaszanie i przekazywanie jakichkolwiek podatków wynikających z jakichkolwiek transakcji.

5.7 Zwroty pieniędzy, odrzucone płatności, zasady dotyczące zwrotów, ochrona danych, zasady zachowania poufności i bezpieczeństwo Użytkownika. 

5.7.1 Zwroty pieniędzy i odrzucone płatności

Jeśli Użytkownik jest odbiorcą płatności, a firma PayPal zezwala mu na odmowę płatności lub przyznanie płatnikowi zwrotu pieniędzy z tytułu tej płatności:

 • na Użytkownika spada wyłączna odpowiedzialność za:
  • zobowiązania prawne i umowne względem płatnika w odniesieniu do wszelkich kwot zwracanych płatnikowi; oraz
  • wszelkie różnice pomiędzy kosztami poniesionymi przez płatnika w związku z dokonaniem pierwotnej płatności a kwotą zwróconą płatnikowi (na przykład w wyniku wahań detalicznego kursu wymiany), z wyjątkiem sytuacji, w której zwrot pieniędzy jest płatnością wykonaną nieprawidłowo przez PayPal (patrz punkt 12).

5.7.2 Zasady dotyczące zwrotów

Użytkownikom zajmującym się sprzedażą towarów lub usług firma PayPal zaleca opublikowanie własnych zasad zwrotu oraz zasad zachowania poufności w ich witrynach.

5.7.3 Ochrona danych i Zasady zachowania poufności

Przyjęte przez Użytkownika zasady zachowania poufności muszą zawierać wyraźną informację, że transakcje realizowane w systemie PayPal podlegają Zasadom zachowania poufności obowiązującym w systemie PayPal (występującym również pod nazwą Informacje dotyczące zasad ochrony danych). Użytkownik jest zobowiązany do zastosowania odpowiednich środków administracyjnych, technicznych i fizycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności wszelkich danych firmy PayPal, w tym informacji o użytkownikach systemu PayPal i samej firmie PayPal.  

Zgodność z Przepisami o ochronie danych. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez firmę PayPal oraz Handlowca w związku z niniejszą Umową, każda ze Stron będzie administratorem przetwarzanych danych osobowych. Każda ze stron zgadza się na wymóg zachowania zgodności z Przepisami o ochronie danych w odniesieniu do warunków świadczonych usług i w inny sposób w związku z niniejszą Umową. W celu uniknięcia wątpliwości – zarówno PayPal, jak i Handlowiec mają własne, niezależne zasady zachowania prywatności, oświadczenia i procedury dotyczące przechowywanych i przetwarzanych danych osobowych i zarówno PayPal, jak i Handlowiec są osobnymi administratorami danych (zarządzają danymi osobno, nie są współadministratorami).

W zakresie zapewnienia zgodności z Przepisami o ochronie danych, spółka PayPal i Handlowiec:

a. implementują i zachowują przez cały czas wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych;

b. przechowują i rejestrują informacje o wszystkich działaniach podejmowanych względem przetwarzanych danych; i

c. świadomie nie podejmują ani nie zezwalają na podejmowanie żadnych działań, które mogą doprowadzić do naruszenia przez drugą stronę przepisów o ochronie danych.

5.7.4 Bezpieczeństwo

Oprócz praw spółki PayPal określonych w punkcie 10.2, jeśli PayPal stwierdzi, że doszło lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że doszło do naruszenia zabezpieczeń witryny lub systemów Użytkownika, mogące skutkować nieupoważnionym ujawnieniem danych klientów, PayPal ma prawo podjęcia wszelkich działań, które uzna za konieczne, oraz zażądania od Użytkownika podania informacji dotyczących naruszenia bezpieczeństwa.

5.8 Blokady zgodnie z instrukcjami. Niektóre funkcje systemu PayPal mogą umożliwiać Użytkownikowi – zarówno Użytkownikowi bezpośrednio, jak i osobie upoważnionej przez Użytkownika zgodnie z postanowieniami punktu 15.9a, takiej jak takiej jak platforma handlowa online, na której Użytkownik zawiera transakcje jako sprzedawca – zlecenie spółce PayPal zablokowania środków (także tych pochodzących z płatności otrzymywanych za pośrednictwem systemu PayPal) na Koncie rezerw Użytkownika. W takim przypadku status dostępności tych środków będzie widoczny na Saldzie konta PayPal Użytkownika. Opisy statusu mogą się różnić w zależności od funkcji użytej do zlecenia spółce PayPal zablokowania środków. Firma PayPal zwolni blokadę środków zgodnie z instrukcją wydaną przez Użytkownika (lub osobę upoważnioną do podejmowania działań w imieniu Użytkownika na podstawie punktu 15.9a) firmie PayPal zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

5.9 Nowe rozwiązanie do realizacji transakcji

Nowe rozwiązanie do realizacji transakcji PayPal składa się z:

 • wyspecjalizowanego pakietu funkcji realizacji transakcji dla rozwiązania online Użytkownika, aby umożliwić kupującemu posiadającemu konto lub bez konta wysłanie płatności na Konto Użytkownika; oraz
 • wspomagającego Narzędzia do ochrony przed oszustwami. 

W ramach świadczenia tej nowej usługi firma PayPal może oferować Użytkownikowi nowe rozwiązanie do realizacji transakcji w całości lub w części.  Jeśli Użytkownik skorzysta z oferty nowego rozwiązania do realizacji transakcji, oprócz postanowień niniejszej Umowy z Użytkownikiem akceptuje również następujące dodatkowe warunki korzystania z poniższych funkcji:

 • Umowę dotyczącą Alternatywnych Form Płatności w usłudze PayPal, jeśli Użytkownik korzysta z funkcji alternatywnych form płatności w ramach nowego rozwiązania do realizacji transakcji; oraz
 • Umowę dotyczącą usług płatności online kartą w systemie PayPal, jeśli Użytkownik korzysta z:
  • Niestandardowego interfejsu użytkownika w ramach nowego rozwiązania do realizacji transakcji; oraz
  • wspomagającego Narzędzia do ochrony przed oszustwami (zwanego inaczej funkcją Filtrów zarządzania ochroną przed oszustwami dla niestandardowego interfejsu użytkownika lub Narzędziem do ochrony przed oszustwami na potrzeby tej umowy) w ramach nowego rozwiązania do realizacji transakcji.

Opłaty określone w Umowie dotyczącej Alternatywnych Form Płatności w usłudze PayPal i Umowie dotyczącej usług płatności online kartą w systemie PayPal nie obowiązują podczas korzystania z nowego rozwiązania do realizacji transakcji. W ich miejsce, podczas korzystania z nowego rozwiązania do realizacji transakcji, obowiązują nasze Opłaty za korzystanie z nowego rozwiązania do realizacji transakcji określone w Tabeli 1 punkt A2.2.2.

Powrót do początku

6. Wypłacanie pieniędzy / realizacja Pieniądza elektronicznego

6.1 Jak wypłacać pieniądze / korzystać z Pieniędzy elektronicznych.  Użytkownik może wypłacać środki za pomocą przelewu elektronicznego na swój rachunek bankowy (funkcja ta jest również znana jako „przelew na rachunek bankowy”) lub – jeśli jest zarejestrowanym Użytkownikiem w Regionie wypłaty przy użyciu karty kredytowej – na rachunek karty MasterCard lub Visa. Rachunek bankowy lub karta, na które ma zostać dokonana wypłata pieniądza elektronicznego, muszą być prowadzone w pierwotnej walucie otwarcia Konta Użytkownika lub innej walucie obsługiwanej przez firmę PayPal w kraju zamieszkania Użytkownika. Salda będą wypłacane w pierwotnej walucie otwarcia Konta Użytkownika. Pierwotną walutą otwarcia Konta Użytkownika jest złoty polski (PLN). Oznacza to, że:

a. w przypadku wypłaty środków z salda w walucie innej niż pierwotna waluta otwarcia Konta Użytkownika zostanie naliczona Opłata za przeliczenie waluty określona w punkcie A3.1.1 Załącznika 1, wynikająca z przeliczenia kwoty na pierwotną walutę otwarcia (zgodnie z punktem 8.2).

b. w przypadku wypłaty na rachunek bankowy lub kartę w walucie innej niż pierwotna waluta otwarcia Konta Użytkownika zostanie naliczona Opłata za przeliczenie waluty określona w punkcie A3.1.1 Załącznika 1 za przeliczenie waluty wypłacanej kwoty na walutę rachunku bankowego lub karty (zgodnie z punktem 8.2). 

Zob. również punkt 6.4, jeśli na koncie są Salda w wielu walutach.

6.2

 1. Limity wypłat / korzystania z gotówki.  Użytkownik zgadza się spełniać prośby firmy PayPal o weryfikację swojej tożsamości przed skorzystaniem z Pieniędzy elektronicznych, aby umożliwić firmie PayPal ograniczenie ryzyka oszustwa oraz spełnienie wymogów dotyczących zapobiegania praniu brudnych pieniędzy lub innych zobowiązań prawnych. Użytkownik może wyświetlić obowiązujące go okresowe limity wypłat (w tym limity obowiązujące w przypadku wypłat na rachunki kart z logo MasterCard lub Visa – stosownie do sytuacji). W tym celu musi zalogować się do konta i kliknąć łącze Wyświetl limity na stronie Opis konta. Firma PayPal może według własnego uznania (na przykład w celu ograniczenia oszustw lub ryzyka kredytowego) nałożyć limity na kwoty wypłacane przez Użytkownika za pośrednictwem usługi PayPal..
 2. Metody i terminy realizacji.
  1. Postanowienia ogólne. Transakcje realizacji wypłat z Konta płatności będą wykonywane w okresie określonym w punkcie 4.1.
  2. Przegląd transakcji.  Firma PayPal może dokonywać przeglądu transakcji wypłat, aby zmniejszyć ryzyko procederu lub zapobiegać procederowi prania pieniędzy oraz ustalić, czy nie są wykonywane żadne Zabronione działania (opisane w punkcie 9) („Ryzyko związane z wypłatami”). W przypadku zidentyfikowania przez firmę PayPal Ryzyka związanego z realizacją wypłaty firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia Instrumentu płatniczego Użytkownika lub odmowy realizacji jego Polecenia płatności. W przypadku złożenia przez Użytkownika zlecenia wypłaty firma PayPal może potraktować je jako Polecenie płatności z datą przyszłą, które zostanie zrealizowane w okresie czasu określonym w punkcie 4.1, po ustaleniu, że Ryzyko związane z realizacją wypłaty minęło. Jeśli firma PayPal zniesie ograniczenie lub zacznie przetwarzać wypłatę, Użytkownik zgadza się, że za datę Polecenia płatności zostanie uznany Dzień roboczy, w którym zniesione zostało ograniczenie.

6.3 Zniesienie limitu wypłat. Aby usunąć limit wypłat, należy wykonać czynności, o których firma PayPal będzie okresowo informować w powiadomieniach lub publikacjach (mogą one znajdować się na stronie Podsumowanie).

6.4 Wypłacanie środków w wielu walutach.  Jeśli Użytkownik posiada Salda w wielu walutach, ma możliwość wyboru, z którego salda środki zostaną wypłacone, jednakże o ile nie nastąpi inne uzgodnienie, wypłata nastąpi w pierwotnej walucie otwarcia Konta Użytkownika. Jeśli Użytkownik może wypłacać środki na rachunek karty MasterCard lub Visa, wypłata może podlegać opłacie określonej w Załączniku 1 do Umowy oraz może być dokonana w walucie innej niż pierwotna waluta otwarcia Konta Użytkownika w zależności od tego, czy system PayPal obsługuje wypłaty w walucie podstawowej takiej karty. Zob. punkt 6.1, aby zapoznać się z Opłatami za przeliczanie waluty z pierwotnej waluty otwarcia Konta Użytkownika lub na pierwotną walutę otwarcia Konta Użytkownika podczas wypłacania środków z Salda.

Powrót do początku

 

7. Okres ważności i zamykanie Konta

Niniejsza umowa zaczyna obowiązywać z chwilą pomyślnego otwarcia przez Użytkownika konta PayPal, a wygasa w momencie zamknięcia Konta Użytkownika z dowolnej przyczyny, z wyjątkiem tych jej postanowień, które odnoszą się do procedury zamykania Konta, tak długo, jak jest to niezbędne firmie PayPal do zamknięcia Konta Użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem i rozporządzeniami (w tym m.in. punkty 1, 7, 8, 10, 14, 15, 16 i Załącznik 1).

Użytkownik może zamknąć Konto w dowolnej chwili. W tym celu należy zalogować się do Konta, kliknąć „Profil” > „Zamknij konto” i wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie. Więcej informacji można znaleźć w <Centrum pomocy PayPal>.

Firma PayPal ma prawo zamknięcia Konta Użytkownika według własnego uznania, zawiadamiając o tym fakcie Użytkownika z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Ponadto firma PayPal może zamknąć Konto Użytkownika w dowolnym momencie, jeśli:

 • Użytkownik naruszy postanowienia niniejszej Umowy lub firma PayPal ma prawo zamknięcia Konta Użytkownika na mocy postanowień zawartych w punkcie 10.2;
 • Użytkownik nie korzysta z Konta przez trzy lata; lub
 • firma PayPal podejrzewa, że doszło do nieautoryzowanego użycia Konta Użytkownika.

W przypadku zamknięcia Konta przez firmę PayPal Użytkownik otrzyma powiadomienie o zamknięciu Konta i – o ile to możliwe – powodach jego zamknięcia, a także o możliwości wycofania wszelkich zatrzymanych przez firmę PayPal środków, które nie są przedmiotem sporu.

Po zamknięciu Konta:

 • firma PayPal może anulować wszelkie transakcje oczekujące, a Użytkownik straci wszelkie Salda powiązane ze Szczególnymi warunkami finansowania płatności;
 • firma PayPal może zawiesić, ograniczyć lub zakończyć dostęp Użytkownika do części lub wszystkich Usług, witryn, oprogramowania, systemów firmy PayPal (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia Usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu;
 • Użytkownik pozostaje odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy z Użytkownikiem powstałych przed zamknięciem Konta;
 • firma PayPal może zatrzymać informacje o Koncie Użytkownika w swojej bazie danych w celu wypełnienia obowiązków ustawowych; a także
 • firma PayPal może zachować środki Użytkownika po zamknięciu jego Konta do wysokości i na okres, w których konieczne jest ich zabezpieczenie na wypadek wystąpienia Cofnięć, Obciążeń zwrotnych, Roszczeń, opłat, grzywien, kar i innych zobowiązań dowolnej natury. Po upływie tego czasu Użytkownik może w dowolnej chwili wypłacić z konta PayPal środki niepodlegające żadnym roszczeniom. Z pytaniami lub problemami dotyczącymi środków zatrzymanych na zamkniętych kontach należy zwracać się do Działu Obsługi Klienta firmy PayPal.

Jeśli Użytkownik jest przedstawicielem ustawowym zmarłego lub mającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadacza Konta, powinien skontaktować się z Centrum pomocy PayPal w celu uzyskania odpowiedniej pomocy.

Powrót do początku

8. Opłaty i przeliczenia waluty

8.1 Opłaty. Opłaty dla Użytkowników zarejestrowanych w Polsce zamieszczono w Załączniku 1. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Użytkownicy mający Konto PayPal zarejestrowane w Polsce wnoszą na rzecz firmy PayPal opłaty w wysokości określonej w warunkach Umowy z Użytkownikiem obowiązującej w kraju, w którym Użytkownik jest zarejestrowany albo w Tabeli Opłat, do której łącze znajduje się w stopce każdej strony witryny PayPal dla kraju, w którym Użytkownik jest zarejestrowany. Jeśli mają zastosowanie inne Opłaty za usługi lub funkcje nieopisane w Załączniku 1, Użytkownik zostanie zawiadomiony o tych Opłatach w Witrynie (witrynach) PayPal, w której (w których) owe funkcje lub usługi są oferowane lub świadczone. 

8.2 Przeliczanie walut. Ilekroć wymagane jest przeliczenie waluty, odbędzie się ono z zastosowaniem detalicznego kursu wymiany określonego przez firmę PayPal.

Kurs wymiany dla takiej transakcji jest regularnie korygowany i obejmuje Opłatę za przeliczenie waluty stosowaną i uwzględnianą przez firmę PayPal w podstawowym kursie wymiany, aby uzyskać w ten sposób kurs mający zastosowanie do danego przeliczenia waluty. Podstawowy kurs wymiany opiera się na stawkach na hurtowym rynku walut lub, jeśli wymagają tego przepisy prawa właściwego, na odpowiednich ustalanych przez administrację państwową kursach wymiany z dnia, w którym następuje wymiana, albo z poprzedniego dnia roboczego.

Kurs wymiany mający zastosowanie do danego przeliczenia waluty może zostać zastosowany natychmiast i bez powiadamiania o tym Użytkownika.

Użytkownik może skorzystać z narzędzia „Konwerter walut” dostępnego na Koncie w celu sprawdzenia kursu wymiany obowiązującego w chwili skorzystania z narzędzia.

Jeśli przeliczenie waluty w momencie sprzedaży będzie oferowane Użytkownikowi przez system PayPal w momencie dokonywania przez Użytkownika transakcji (na przykład w punkcie sprzedaży), to przed autoryzacją transakcji płatności Użytkownik zostanie powiadomiony o kursie wymiany obowiązującym dla danej transakcji. Autoryzując transakcję płatności, Użytkownik zgadza się na przeprowadzenie przeliczenia waluty zgodnie z podanym kursem wymiany.

W przypadku płatności z karty debetowej lub karty kredytowej wymagających przeliczenia waluty przez firmę PayPal, zawarcie niniejszej Umowy oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przeliczenie waluty przez firmę PayPal w zastępstwie wystawcy karty kredytowej lub debetowej oraz upoważnienie firmy PayPal do wykonania tej czynności.

W zależności od kraju zamieszkania Użytkownika oraz typu Źródła finansowania płatności użytego do realizacji płatności Użytkownika, Użytkownik może zrezygnować z przeliczenia waluty przez firmę PayPal przed sfinalizowaniem płatności podczas realizacji transakcji, a firma PayPal nie ponosi wówczas odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu korzystania przez Użytkownika z innych opcji przeliczenia waluty.

Jeśli przeliczenie waluty w momencie sprzedaży będzie oferowane nie przez firmę PayPal, tylko przez handlowca, a Użytkownik postanowi autoryzować transakcję płatności na podstawie kursu wymiany i opłat określonych przez handlowca, firma PayPal nie będzie odpowiedzialna za to przeliczenie waluty.

Jeśli Użytkownik otrzymuje płatność w walucie innej niż waluta podstawowa konta Użytkownika od dowolnej osoby nieposiadającej Konta PayPal, kwota płatności zostanie przeliczona na walutę podstawową Konta Użytkownika przez firmę PayPal w momencie realizacji płatności, zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie 8.2 (za wyjątkiem przypadków, w których obowiązują osobne ustalenia z firmą PayPal), a Użytkownik zgadza się na poniesienie Opłaty za przeliczenie waluty (uwzględnionej w kursie dla danej transakcji), określonej w punkcie A3.1.1 Załącznika 1 do niniejszej Umowy przed naliczeniem jakichkolwiek innych opłat za transakcję.

Powrót do początku

9. Zabronione działania

9.1 Zabronione działania. W związku z korzystaniem z witryny firmy PayPal, konta Użytkownika lub Usług oraz w ramach swojej komunikacji z firmą PayPal, Użytkownik lub podmiot zewnętrzny nie będzie:

 1. naruszać postanowień niniejszej Umowy (w tym m.in. nie będzie otwierać wielu kont PayPal), Umowy w sprawie obsługi płatności kartami, Zasad dopuszczalnego użytkowania ani innej umowy zawartej z firmą PayPal (w tym Zasad);
 2. naruszać żadnych przepisów prawa, ustaw, umów bądź regulacji (w tym między innymi dotyczących usług finansowych, a zwłaszcza przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, ochrony konsumentów, nieuczciwej konkurencji, zakazu dyskryminacji i nieuczciwej reklamy);
 3. Naruszać praw autorskich, patentowych, praw do znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych praw własności intelektualnej albo praw do reklamowania się lub zachowania prywatności należących do firmy PayPal lub podmiotu zewnętrznego;
 4. zachowywać się w sposób obsceniczny, szkalujący, oszczerczy, zawierający pogróżki lub napastliwy;
 5. dostarczać fałszywych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd Informacji;
 6. unikać przekazywania firmie PayPal dalszych informacji na temat Użytkownika lub działalności biznesowej Użytkownika, których to informacji firma PayPal może zasadnie żądać;
 7. wysyłać lub odbierać środków, które można zasadnie uznać za potencjalnie fałszywe lub nieautoryzowane;
 8. odmawiać udziału w toczącym się postępowaniu wyjaśniającym lub potwierdzenia swojej tożsamości lub jakiejkolwiek dostarczonej nam Informacji;
 9. próbować nielegalnego czerpania zysków z dwóch Źródeł lub podejmować jakiekolwiek działania, które mogłyby skutkować nieuczciwym wzbogaceniem się w trakcie trwania sporu poprzez odebranie lub próbę odebrania środków zarówno od firmy PayPal, jak i sprzedającego, banku lub wystawcy karty kredytowej za tę samą transakcję;
 10. korzystać z serwera proxy umożliwiającego dostęp anonimowy, zarówno fizycznie, drogą elektroniczną (np. za pomocą na adres skrytki pocztowej jako adresu) lub w inny sposób;
 11. sprawować kontroli nad Kontem, które jest powiązane z innym Kontem wykorzystywanym do któregokolwiek z omawianych Zabronionych działań (Konto jest uznane za powiązane z innym Kontem do celów uwzględnionych w punkcie 9.1.k, ilekroć PayPal ma podstawy, aby przypuszczać, że oba Konta są kontrolowane przez tę samą osobę prawną lub grupę osób prawnych (w tym m.in. osoby fizyczne), co jest bardziej prawdopodobne, gdy oba Konta mają te same niektóre atrybuty, w tym tę samą zarejestrowaną nazwę użytkownika, ten sam adres e-mail, to samo źródło finansowania (np. rachunek bankowy) lub zarejestrowany identyfikator używany do korzystania z usług partnerów PayPal (np. identyfikator w serwisie eBay));
 12. prowadzić swojej firmy lub wykorzystywać Usługi w sposób, który może skutkować reklamacjami, Sporami, Roszczeniami, Cofnięciami, Obciążeniami zwrotnymi, opłatami, karami, i innymi obciążeniami dla firmy PayPal, innych użytkowników, podmiotów zewnętrznych lub Użytkownika;
 13. nadużywać (ani jako kupujący, ani jako sprzedający) procedury rozstrzygania Sporów online lub Ochrony kupujących w systemie PayPal;
 14. powodować otrzymywania przez firmę PayPal znacząco większej liczby Roszczeń zamkniętych na korzyść osoby występującej z roszczeniem i dotyczących Konta lub firmy Użytkownika;
 15. wykazywać zdolności kredytowej pochodzącej od agencji badającej zdolność kredytową, która wskazuje na wysoki poziom ryzyka związanego z korzystaniem z Usług przez Użytkownika;
 16. korzystać z Konta lub Usług w sposób, który może być zasadnie uznany przez firmy PayPal, Visa, MasterCard, American Express lub nasze centrum autoryzacyjne lub centra rozliczeniowe kart płatniczych za naruszający bankową procedurę dotyczącą cofnięć, działanie systemu kart kredytowych lub zasady stowarzyszenia wystawców kart;
 17. dopuszczać, aby na jego Koncie wykazywana była kwota należna firmie PayPal;
 18. podejmować działań, które mogą narazić firmę PayPal na ryzyko kredytowe lub ryzyko oszustwa, nagły wzrost ryzyka lub w jakikolwiek inny sposób niekorzystny poziom zagrożenia (według uznania firmy PayPal w oparciu o dostępne dla niej informacje);
 19. korzystać z karty kredytowej w połączeniu ze swoim Kontem, aby podejmować gotówkę (lub pomagać innym w tym działaniu);
 20. korzystać z dostępu do Usług z kraju, który nie został uwzględniony na stronie PayPal na świecie;
 21. ujawniać Informacji innego użytkownika systemu PayPal podmiotom zewnętrznym ani rozpowszechniać ich w celach marketingowych bez otrzymania jego wyraźnej zgody;
 22. wysyłać niechcianych wiadomości do innych użytkowników lub wykorzystywać Usług w celu odbierania płatności za przesyłanie lub pomoc w przesyłaniu niechcianych wiadomości e-mail podmiotom zewnętrznym;
 23. podejmować działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie Usług, naszej infrastruktury, naszych witryn, naszego oprogramowania lub systemów firmy (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia Usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu;
 24. rozpowszechniać wirusów, koni trojańskich, złośliwego oprogramowania lub wszelkich innych mechanizmów programistycznych, które próbują lub mogą uszkodzić, zakłócać, zniekształcić, sfałszować, ukradkiem przechwytywać lub przywłaszczać jakikolwiek system, dane, Informacje lub Usługi;
 25. używać robotów, pająków, innych mechanizmów automatycznych czy procesów manualnych do monitorowania lub kopiowania zawartości naszej witryny bez naszej uprzedniej zgody na piśmie;
 26. używać żadnych urządzeń, programów czy procedur mających na celu obejście nagłówków służących do wykluczania robotów, zakłócanie lub próby zakłócania infrastruktur, witryn, oprogramowania, systemów firmy PayPal (w tym wszelkich sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia Usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu, jakichkolwiek usług lub korzystania przez innych Użytkowników z Usług, danych i informacji;
 27. Kopiować, powielać, przekazywać podmiotom zewnętrznym, zmieniać, modyfikować, tworzyć prac pochodnych, prezentować publicznie czy oprawiać jakichkolwiek treści dostępnych w witrynie (witrynach) PayPal bez uprzedniej pisemnej zgody uzyskanej od firmy PayPal lub odpowiedniego podmiotu zewnętrznego;
 28. podejmować żadnych działań, które mogłyby spowodować utracenie przez nas dostępu do usług naszych dostawców usług internetowych, systemów rozliczania płatności lub innych dostawców lub podmiotów świadczących usługi;
 29. wykorzystywać Usług do sprawdzania działania kart kredytowych;
 30. ujawniać hasła (haseł) do konta innym osobom oraz używać haseł innych użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika w wyniku niewłaściwego użycia haseł, w tym między innymi związane z używaniem Konta przez jakąkolwiek inną osobę poza Użytkownikiem;
 31. podejmować, próbować podjąć lub wstrzymywać się od podjęcia innych działań albo czynności, jeśli może to zakłócić prawidłowe działanie Usług lub czynności podejmowanych w ramach Usług lub jest to niezgodne z niniejszą Umową;
 32. żądać ani wysyłać płatności w ramach Transakcji prywatnej w przypadku, gdy płatność dotyczy Transakcji komercyjnej; lub
 33. dopuszczać, aby korzystanie z Usługi stwarzało dla firmy PayPal ryzyko niedotrzymania zobowiązań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zapobiegania finansowaniu działalności terrorystycznej oraz przestrzegania przepisów prawnych dotyczących podobnych kwestii (zwłaszcza sytuacji, w których firma PayPal nie może zweryfikować tożsamości Użytkownika lub Użytkownik nie wykona niezbędnych działań w celu usunięcia limitu wysyłania, otrzymywania lub wypłat, zgodnie z punktami 4.5, 5.1 i 6.3) lub narażało firmę PayPal na ryzyko nałożenia na nią jakichkolwiek kar administracyjnych przez władze w Europie i Stanach Zjednoczonych lub inne władze za przetwarzanie transakcji Użytkownika; lub
 34. integrować ani używać Usług w sposób niezgodny z obowiązkowymi wymogami zakomunikowanymi Użytkownikowi za pośrednictwem podręczników programowania i integracji lub innych dokumentów publikowanych przez firmę PayPal.
 35. naruszać (lub podejmować działania, które sprawiają, że firma PayPal uzna, iż istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo naruszenia) bezpieczeństwa witryny lub systemów Użytkownika, które może skutkować nieupoważnionym ujawnieniem informacji o klientach.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że angażowanie się w powyższe Zabronione działania ogranicza bezpieczny dostęp Użytkownika i innych klientów firmy PayPal do lub możliwość korzystania z Instrumentu płatniczego, Konta lub całej Usługi.

9.2 Zapewnienie bezpieczeństwa Instrumentu płatniczego. Użytkownik zgadza się wykonywać poniższe czynności w celu zachowania bezpieczeństwa Instrumentu płatniczego:

 1. nie brać udziału w żadnych Zabronionych działaniach;
 2. bezpiecznie przechowywać dane dotyczące Źródeł finansowania płatności, hasła i kod PIN;
 3. nie pozwalać innym osobom na posiadanie lub korzystanie z danych dotyczących Źródeł finansowania płatności lub hasła i kodu PIN;
 4. nie ujawniać danych dotyczących Źródeł finansowania, hasła lub kodu PIN z wyjątkiem okresu korzystania z Usług;
 5. nigdy nie zapisywać hasła lub kodu PIN w sposób, który może być zrozumiany przez kogoś innego;
 6. nie wybierać hasła ani kodu PIN, które są łatwe do zapamiętania, jak na przykład sekwencja liter lub cyfr, która może być łatwa do odgadnięcia;
 7. uważać, aby nikt inny nie zobaczył hasła ani kodu PIN podczas ich wpisywania;
 8. upewniać się, że nastąpiło wylogowanie z wszystkich aplikacji związanych z płatnościami na swoim urządzeniu, gdy nie jest wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do Usług lub gdy inne osoby mogłyby uzyskać do nich dostęp (np. w przypadku, gdy dzieli się urządzeniem z innymi osobami lub korzysta z niego poprzez niezabezpieczone, publiczne połączenie z Internetem dostępne m.in w typowych obszarach z darmowym Wi-Fi);
 9. powstrzymywać się przed korzystaniem z funkcji, które zapisują lub przechowują hasło lub kod PIN na urządzeniu;
 10. postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi dbałości o bezpieczeństwo Instrumentu płatniczego publikowanymi przez firmę PayPal;
 11. aktualizować dane osobowe zapisane na swoim Koncie (firma PayPal może nie udzielać odpowiedzi Użytkownikowi, który kontaktuje się w sprawie Konta, korzystając z niezarejestrowanego w firmie PayPal adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail);
 12. podejmować wszelkie uzasadnione działania w celu zabezpieczenia wszystkich osobistych urządzeń elektronicznych, za pomocą których Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług (w tym w szczególności zabezpieczać dostęp do takiego urządzenia indywidualnym numerem PIN lub hasłem). W przypadku zgubienia urządzenia przenośnego należy bezzwłocznie powiadomić o tym firmę PayPal i usunąć urządzenie z ustawień w koncie PayPal.

Zapoznaj się z opublikowanym przez firmę PayPal dokumentem Najważniejsze informacje o płatnościach i usługach, aby uzyskać więcej informacji o bezpiecznym korzystaniu z Usług.

 9.3 Zabronione działania i Uprawnienia. Żadne postanowienie niniejszego punktu 9 nie uniemożliwia Użytkownikowi upoważnienia innej firmy do podejmowania działań w imieniu Użytkownika, jak określono w punkcie 15.9 zgodnie z warunkami licencji firmy zewnętrznej i prawa właściwego.

 

Powrót do początku

10. Odpowiedzialność Użytkownika – działania, które może podjąć firma PayPal

10.1 Odpowiedzialność Użytkownika.

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu wszystkich Cofnięć, Obciążeń zwrotnych, Roszczeń, opłat, grzywien, kar oraz innych kosztów poniesionych przez firmę PayPal, innego użytkownika serwisu PayPal lub podmiot zewnętrzny, powstałych w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług lub wynikających z naruszenia postanowień niniejszej Umowy. Użytkownik zobowiązuje się zwrócić firmie PayPal, innemu użytkownikowi serwisu lub podmiotowi zewnętrznemu wszystkie wydatki z tytułu wspomnianej powyżej odpowiedzialności.
 2. Odpowiedzialność związana z Roszczeniami dotyczącymi Ochrony kupujących w systemie PayPal. Bez względu na pozostałe postanowienia niniejszej Umowy w przypadku wydania przez firmę PayPal ostatecznej decyzji o uznaniu Roszczenia skierowanego bezpośrednio do firmy PayPal przez kupującego zarejestrowanego w systemie PayPal w jakimkolwiek kraju, Użytkownik będzie musiał zwrócić firmie PayPal całą kwotę zobowiązania Użytkownika. Zobowiązania Użytkownika obejmą pełną cenę zakupu przedmiotu wraz z pierwotnymi kosztami transportu (w niektórych przypadkach Użytkownik może nie otrzymać przedmiotu z powrotem). Ochrona sprzedających zapewniana przez firmę PayPal może obejmować pokrycie zobowiązań Użytkownika, co opisano w punkcie 11 poniżej.
 3. Zwrot wydatków wynikających ze zobowiązań Użytkownika. Jeśli Użytkownik ma wobec firmy PayPal zobowiązania pieniężne w dowolnej wysokości, firma PayPal może niezwłocznie pobrać kwoty o tej wysokości z Salda Użytkownika (jeśli jest to możliwe). Jeśli na Koncie Użytkownika nie będzie wystarczającego Salda do pokrycia zobowiązania, firma PayPal zastrzega sobie prawo do ściągnięcia należności z wszelkich płatności otrzymanych przez Użytkownika na Konto PayPal, chyba że Użytkownik zgodzi się dokonać zwrotu pieniędzy w inny sposób. Firma PayPal może również ściągać należności od Użytkownika, korzystając ze środków prawnych, m.in. przekazując sprawę firmie windykacyjnej.
 4. Tymczasowe blokady dotyczące transakcji spornych. W przypadku zgłoszenia przez kupującego Roszczenia, Obciążenia zwrotnego lub Cofnięcia w związku z płatnością otrzymaną przez Użytkownika firma PayPal nakłada tymczasową blokadę na środki znajdujące się na Koncie Użytkownika w celu pokrycia pełnej kwoty Roszczenia, Obciążenia zwrotnego lub Cofnięcia transakcji. Nałożenie takiej blokady nie ogranicza możliwości korzystania ze środków znajdujących się na Koncie innych niż środki stanowiące przedmiot sporu albo podlegające Roszczeniu, Obciążeniu zwrotnemu lub Cofnięciu transakcji, o ile firma PayPal nie nałoży takiego ograniczenia z innej przyczyny. Jeśli Użytkownik wygra spór lub płatność kwalifikuje się do objęcia Ochroną sprzedających w systemie PayPal, firma PayPal zwolni blokadę i przywróci dostęp do środków, które jej podlegały. Jeśli Użytkownik przegra spór, firma PayPal usunie zablokowane środki z jego Konta. 

  Proces ten ma również zastosowanie do wszelkich roszczeń wnoszonych do firmy eBay przez kupującego względem Użytkownika w ramach obowiązującej w firmie eBay procedury rozstrzygania roszczeń, o ile Użytkownik autoryzował firmę eBay do korzystania z Konta PayPal Użytkownika w celu pobierania z niego kwot zobowiązań Użytkownika wobec firmy eBay lub kupującego (w zależności od sytuacji) zgodnie z warunkami wspomnianej procedury („Należności na rzecz eBay”), a firma eBay powiadomiła firmę PayPal o takich roszczeniach. W zakresie, w jakim powyższe klauzule są spełnione, Użytkownik upoważnia firmę PayPal do przetwarzania płatności z tytułu wszystkich Należności na rzecz firmy eBay z jego Konta PayPal w stosunku do firmy eBay lub kupującego (w zależności od sytuacji) zgodnie z instrukcjami firmy eBay dla firmy PayPal, lecz Użytkownik zgadza się, że firma PayPal może potraktować jego autoryzację co do płatności jakichkolwiek Autoryzowanych kwot z tytułu Należności na rzecz firmy eBay jako anulowaną i firma PayPal nie jest zobligowana do realizacji takiej płatności, jeśli firma PayPal (według własnego uznania) zdecyduje, że roszczenie zostałoby rozstrzygnięte na korzyść Użytkownika, jeśli byłoby wniesione jako Roszczenie w systemie PayPal. Użytkownik może również anulować to upoważnienie i instrukcje, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta firmy PayPal. Wszelkie roszczenia wniesione bezpośrednio w serwisie eBay podlegają wyłącznie zasadom serwisu eBay. Warunki programu Ochrony sprzedających w systemie PayPal nie obejmują sprzedawców w odniesieniu do roszczeń składanych przez kupujących bezpośrednio w serwisie eBay.

10.2 Działania podejmowane przez firmę PayPal. Jeśli firma PayPal ma przesłanki, aby uznać, że Użytkownik podejmuje jakiekolwiek Zabronione działania, może wówczas zastosować różne środki w celu ochrony firmy PayPal, Użytkownika, podmiotu zewnętrznego lub innych użytkowników PayPal przed skutkami Cofnięć, Obciążeń zwrotnych, Roszczeń, opłat, grzywien, kar lub innego rodzaju odpowiedzialności. Działania, które możemy podjąć, obejmują między innymi:

 1. Firma PayPal może w każdej chwili, bez ponoszenia z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, zawiesić, zablokować, ograniczyć, zamknąć lub anulować prawo do wykorzystywania przez Użytkownika Instrumentu płatniczego lub Konta w całości lub dla dowolnej konkretnej transakcji, co może spowodować zawieszenie, blokadę, ograniczenie, zamknięcie bądź anulowanie dostępu do Konta Użytkownika lub Usług (takich jak ograniczenie dostępu do dowolnych Źródeł finansowania płatności, możliwości wysyłania pieniędzy i dokonywania wypłat lub usuwania Informacji finansowych). Zazwyczaj firma PayPal poinformuje z wyprzedzeniem o każdym zawieszeniu lub anulowaniu, lecz w przypadku uzasadnionym (na przykład naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy lub z przyczyn bezpieczeństwa) prawo do korzystania z Instrumentu płatniczego lub Konta może zostać zawieszone lub anulowane bez wcześniejszego zawiadomienia Użytkownika.
 2. Zablokowanie Konta Użytkownika lub nałożenie blokady na środki znajdujące się na Koncie rezerw (w tym między innymi przez okres przekraczający 180 dni, jeśli firma PayPal uzna to za konieczne, a jej prawa do takiej decyzji określone w punkcie 10.2 wynikają z udziału Użytkownika w Zabronionych działaniach określonych w punkcie 9.1 ag.);
 3. Odmówić realizacji jakiejkolwiek transakcji płatności, w dowolnej chwili i z jakiegokolwiek powodu, przy czym firma PayPal będzie zobowiązana jedynie do przekazania informacji o odmowie, jej powodach oraz, jeśli to możliwe, sposobach rozwiązania problemu na życzenie klienta, o ile nie zabraniają tego przepisy prawa;
 4. Firma PayPal może cofnąć płatność (w tym w razie potrzeby cofnąć ją do źródła finansowania płatności nadawcy), która narusza albo co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że narusza Zasady dopuszczalnego użytkowania lub postanowienia określone w punkcie 9.;
 5. Skontaktowanie się z podmiotami zewnętrznymi i wyjawienie im szczegółów dotyczących Zabronionych działań w trybie określonym w naszych Zasadach zachowania poufności (występujących również pod nazwą Informacje dotyczące zasad ochrony danych);
 6. Zażądanie informacji od Użytkownika lub uaktualnienie innym sposobem niedokładnych Informacji przekazanych firmie PayPal przez Użytkownika;
 7. Odebranie Użytkownikowi możliwości dalszego korzystania z naszych Usług;
 8. Zablokowanie środków Użytkownika w zakresie i w przypadku uzasadnionej konieczności w celu ochrony przed ryzykiem z tytułu odpowiedzialności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w wybranych okolicznościach, niewyczerpujących wszystkich możliwych sytuacji:
  1. Ryzyko z tytułu odpowiedzialności dla firmy PayPal w związku z płatnościami pokrywanymi kartą kredytową lub debetową może trwać do czasu minięcia ryzyka zamknięcia Obciążenia zwrotnego na korzyść płacącego/kupującego (według zasad dotyczących kart bankowych). Zależy to od określonych czynników, w tym m.in.:
   1. Rodzaju zakupionych artykułów lub usług, za które Użytkownik otrzymał płatność; lub
   2. Okresu dostawy artykułów lub realizacji usług, za które Użytkownik otrzymał płatność (np. sprzedaż biletów na wydarzenia z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem może powodować wyższe i trwalsze ryzyko Obciążenia zwrotnego niż sprzedaż większości innych artykułów czy usług);
  2. Ryzyka z tytułu odpowiedzialności dla firmy PayPal w związku z Roszczeniem lub Sporem wynikającym z płatności otrzymanej przez Użytkownika, które może trwać przez okres potrzebny do zamknięcia Roszczenia lub Sporu przez strony i rozstrzygnięcia ewentualnych apelacji zgodnie z punktem 13 niniejszej Umowy;
  3. Ryzyko z tytułu odpowiedzialności dla firmy PayPal w związku z jakąkolwiek formą niewypłacalności Użytkownika może trwać dopóki przepisy o niewypłacalności dotyczące Użytkownika uniemożliwiają firmie PayPal podjęcie działań przeciwko Użytkownikowi; oraz
  4. Jeśli Użytkownik zezwoli, by na jego koncie wykazywana była kwota należna firmie PayPal, ryzyko z tytułu odpowiedzialności dla firmy PayPal może trwać, dopóki dana należność nie zostanie uregulowana i
 9. nie zostaną podjęte działania prawne przeciwko Użytkownikowi.
 10. Firma PayPal może zawiesić uprawnienia Użytkownika do korzystania z programu Ochrony sprzedających w systemie PayPal lub programu Ochrony kupujących w systemie PayPal (także wstecz).
 11. Firma PayPal może zawiesić, ograniczyć lub zakończyć dostęp Użytkownika do Usług, stron internetowych, oprogramowania, systemów firmy PayPal (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia Usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu oraz, w zakresie i czasie dozwolonym przez prawo właściwe, danych Użytkownika.

Jeśli firma PayPal nie wyda innego zalecenia, Użytkownik nie może korzystać ani próbować korzystać z Instrumentu płatniczego ani Konta w momencie, gdy są one zablokowane lub zostały zamknięte. Użytkownik musi upewnić się, że wszystkie umowy z handlowcami lub innymi podmiotami zewnętrznymi, które uwzględniają płatności inicjowane przez podmioty zewnętrzne (w tym Wstępnie zatwierdzone płatności) zawarte z Konta Użytkownika, zostaną anulowane natychmiast po rozwiązaniu Umowy albo zawieszeniu lub zamknięciu Konta. W każdej chwili Użytkownik ponosi odpowiedzialność w ramach niniejszej Umowy za wszystkie opłaty i inne wydatki poniesione za pośrednictwem lub w związku z użytkowaniem Konta PayPal, bez względu na rozwiązanie Umowy, zawieszenie czy zamknięcie Konta.

10.3 Ograniczenie dostępu. Jeśli firma PayPal podejrzewa uzyskanie przez podmiot zewnętrzny dostępu do konta Użytkownika bez jego zgody, może również zawiesić lub ograniczyć dostęp Użytkownika do Konta lub Usług (na przykład ograniczyć dostęp do dowolnych Źródeł finansowania płatności lub ograniczyć możliwości wysyłania pieniędzy, dokonywania wypłat oraz usuwania Informacji finansowych). W przypadku ograniczenia dostępu do Konta wyślemy Użytkownikowi powiadomienie i podamy sposób ubiegania się o przywrócenie dostępu, jeśli będzie taka możliwość.

10.4 Rezerwy. Firma PayPal może według własnego uznania nałożyć na Użytkownika wymaganie zachowania Rezerwy środków na Koncie Użytkownika, jeśli zasadnie uzna (na podstawie informacji, którymi dysponuje w chwili ustanowienia Rezerwy oraz na podstawie ocenianego według własnego uznania akceptowalnego poziomu ryzyka, jakie firma PayPal ponosi w konkretnych okolicznościach), że poziom ryzyka związany z Kontem Użytkownika może być wyższy od poziomu dopuszczalnego. Jeśli firma PayPal umieści środki znajdujące się na Koncie Użytkownika w Rezerwie, środki te zostaną zablokowane na Koncie rezerw Użytkownika i oznaczone jako „oczekujące” w jego Saldzie PayPal. Jeśli na Koncie Użytkownika zostanie ustanowiona Rezerwa, firma PayPal poinformuje Użytkownika o warunkach zachowania Rezerwy. Warunki te mogą wymagać, aby określona procentowa wartość środków zgromadzonych na Koncie Użytkownika była przechowywana przez pewien okres lub aby określona kwota pieniędzy została zablokowana; firma PayPal może także określić inne warunki, które uzna za konieczne dla zapewnienia ochrony przed ryzykiem związanym z Kontem Użytkownika. Firma PayPal może w każdej chwili zmienić warunki Rezerwy, powiadamiając Użytkownika o nowych warunkach. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z ustanowieniem Rezerwy, może zamknąć Konto. Jeśli Konto Użytkownika zostanie z jakiegokolwiek powodu zamknięte, firma PayPal ma prawo zatrzymać kwotę Rezerwy na okres nieprzekraczający 180 Dni. Zarządzając ryzykiem związanym z Kontami, firma PayPal może także ograniczyć kwotę, którą Użytkownik może natychmiast wypłacić, albo zmienić szybkość lub formę płatności w przypadku wypłat, potrącić pewną kwotę z Salda Użytkownika lub wymagać, aby Użytkownik lub osoba z nim powiązana przedstawiła firmie PayPal inne formy zabezpieczenia (na przykład przez zagwarantowanie lub nałożenie na Użytkownika wymagania zdeponowania środków w firmie PayPal jako zabezpieczenia zobowiązań Użytkownika względem podmiotów zewnętrznych). Użytkownik zgadza się także podjąć na własny koszt wszelkie dalsze działania (w tym między innymi sporządzić wszelkie niezbędne dokumenty i złożyć dokumenty w takiej formie, jakiej firma PayPal może zasadnie wymagać, w celu ustanowienia dowolnej formy zabezpieczenia spłaty lub innego zabezpieczenia), które są konieczne do ustanowienia Rezerwy lub innej formy zabezpieczenia w trybie określonym przez nas w sposób racjonalny.

10.5 Blokada płatności

 1. Użytkownik zgadza się, że jeśli: 
  i. otrzyma płatność obarczoną Ryzykiem związanym z transakcją; albo 
  ii. może istnieć większy niż akceptowany poziom ryzyka lub zagrożenia związany z Kontem Użytkownika (w oparciu o informacje dostępne firmie PayPal w danym czasie oraz to, co firma PayPal według własnego uznania uważa za akceptowalny poziom ryzyka lub zagrożenia dla firmy PayPal, jej klientów lub dostawców usług przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności),

to firma PayPal może według własnego uznania (postępując zasadnie) nałożyć blokadę na tę lub jakąkolwiek płatność. Jeśli firma PayPal ustanowi blokadę środków na Koncie Użytkownika, Użytkownik zostanie o niej powiadomiony (w tym m.in. o przewidywanym czasie trwania tej blokady), a środki będą przechowywane na Koncie rezerw i oznaczone jako „oczekujące” w Saldzie PayPal Użytkownika. Firma PayPal może powiadomić Użytkownika o blokadzie za pośrednictwem autoryzowanych podmiotów zewnętrznych (takich jak administratorzy platform partnerskich, za pomocą których Użytkownik przeprowadza transakcje).

 1. Blokada płatności zostanie zwolniona zgodnie z tym postanowieniem, gdy firma PayPal uzna, że Ryzyko związane z transakcją lub ryzyko bądź zagrożenie związane z Kontem Użytkownika już nie występuje. Należy pamiętać, że niezależnie od powyższych postanowień, jeśli Użytkownik otrzyma informację o Sporze, Roszczeniu, Obciążeniu zwrotnym lub Cofnięciu transakcji objętej blokadą, firma PayPal może zablokować środki (lub kwotę równą odpowiedniej płatności) na Koncie rezerw do czasu rozstrzygnięcia danej sprawy zgodnie z niniejszą Umową.
 2. Użytkownik zgadza się dostarczyć firmie PayPal wszystkie informacje, których żądanie jest uzasadnione, aby pozwolić określić, czy Ryzyko związane z transakcją lub ryzyko bądź zagrożenie związane z Kontem minęło. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z ustanowieniem blokady zgodnie z niniejszym postanowieniem, może zamknąć swoje konto. Jeśli Konto Użytkownika zostanie zamknięte z jakiegokolwiek powodu, firma PayPal ma prawo zablokować płatność na podstawie tego postanowienia na okres do 180 dni od daty zwolnienia ze wszystkich obowiązków wynikających z kontraktu sprzedaży (którego dana płatność dotyczy).

10.6 Informacje o Użytkowniku

 1. Firma PayPal zastrzega sobie prawo do zażądania od Użytkownika dodatkowych informacji, innych niż wymienione w tej Umowie, w celu realizacji obowiązków związanych z zasadami zapobiegającymi praniu brudnych pieniędzy. Użytkownik zgadza się dostarczyć na żądanie dodatkowe informacje, które firma PayPal może zasadnie wymagać w celu spełnienia wymogów dotyczących zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Może to obejmować m.in. przesłanie faksem, pocztą e-mail lub dostarczenie nam w jakikolwiek inny sposób określonych dokumentów identyfikacyjnych. Użytkownik zgadza się na uzasadnione żądanie firmy PayPal i na własny koszt dostarczyć firmie PayPal informacje dotyczące jego finansów i prowadzonych operacji, w tym między innymi najnowsze sprawozdania finansowe (poświadczone lub nie) oraz wyciągi transakcji handlowca (w razie potrzeby).
 2. Weryfikacja Konta

Aby uzyskać status Zweryfikowany, należy wykonać następujące czynności w zależności od statusu Konta: dodać kartę kredytową i przeprowadzić Procedurę powiązywania i potwierdzania karty.

Firma PayPal może od czasu do czasu udostępniać Użytkownikowi inne metody lub procedury uzyskania statusu Zweryfikowany. Przyznając Użytkownikowi status Zweryfikowany, firma PayPal zaświadcza jedynie, że wykonał on czynności wymienione w podpunkcie 2.3(a). Na mocy punktu 1.1 oraz przyznając użytkownikowi status Zweryfikowany, firma PayPal nie gwarantuje, nie zobowiązuje się ani nie zaświadcza, że dany użytkownik sfinalizuje Transakcję komercyjną. 10.7 Ujawnianie informacji o przyczynach naszych działań

Decyzje podejmowane przez firmę PayPal opisane w punkcie 10 i wszelkie inne działania zgodne z niniejszą Umową, bez względu na to, czy ograniczają czy rozszerzają dostęp Użytkownika do Usługi, infrastruktury, witryn, oprogramowania lub systemów firmy PayPal (w tym sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia jakichkolwiek Usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu (w tym blokady, ograniczenia, zawieszenia, zamknięcia, wstrzymania i rezerwy) mogą być oparte na kryteriach poufnych, które stanowią podstawę mechanizmu zarządzania ryzykiem i ochrony systemu płatniczego, klientów firmy PayPal i jej dostawców usług. Ponadto odmowa podania takich informacji może wynikać z ograniczeń prawnych i rozporządzeń wydanych przez organy administracji państwowej. Firma PayPal nie ma obowiązku ujawniania Użytkownikowi szczegółów procedur zabezpieczeń, zarządzania ryzykiem, ani wewnętrznych informacji poufnych.

 

Powrót do początku

11. Program ochrony sprzedających

11.1 Na czym polega ochrona sprzedających w systemie PayPal?

Jeśli Użytkownik jest odbiorcą płatności przesłanej przez klienta („Odbiorca płatności”), firma PayPal zwróci Użytkownikowi kwotę wynikającą z Roszczeń, Obciążeń zwrotnych lub Cofnięć transakcji wystosowanych przeciw Użytkownikowi z następujących przyczyn:

 1. przeciw Użytkownikowi wystosowano obciążenie zwrotne lub cofnięcie, dla którego podano przyczynę „Nieautoryzowana płatność” (za wyjątkiem „Nieautoryzowanych płatności” zainicjowanych poza środowiskiem obsługiwanym przez PayPal);
 2. przeciw Użytkownikowi wystosowano Obciążenie zwrotne lub Roszczenie, dla którego podano przyczynę „Nie otrzymano przedmiotu”.

o ile firma PayPal otrzyma od Użytkownika dowód wysłania lub dostarczenia przedmiotu zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi poniżej, z zastosowaniem pozostałych postanowień niniejszego punktu 11 (w tym między innymi wymagań kwalifikacyjnych z punktu 11.6).

Użytkownik powinien zapoznać się z punktem 13 (Zasady ochrony kupujących w systemie PayPal), w którym opisano procedurę wysuwania roszczeń przeciwko Użytkownikowi. Jeśli Użytkownik dokonuje sprzedaży na rzecz kupujących w innych krajach, powinien zapoznać się z obowiązującymi w tych krajach Zasadami ochrony kupujących w systemie PayPal (stosowne dokumenty dotyczące tych zasad są dostępne tutaj oraz u dołu większości stron serwisu PayPal za pośrednictwem łącz „Umowy prawne” lub „Informacje prawne”), ponieważ zasady te mają do niego zastosowanie w przypadku, gdy występuje w charakterze Odbiorcy płatności lub sprzedającego.

Użytkownik powinien zapoznać się z punktem 5.3 (Ryzyko cofnięć, obciążeń zwrotnych i roszczeń), aby poznać ryzyko cofnięć, obciążeń zwrotnych i roszczeń pojawiające się po otrzymaniu płatności.

11.2 Ochrona sprzedających w systemie PayPal jest dostępna dla:

 1. sprzedających, którzy zarejestrowali Konta PayPal w Polsce i otrzymują płatności PayPal od osób dokonujących uprawnionych zakupów (we wszystkich lokalizacjach, gdzie dostępna jest opcja płatności przy użyciu systemu PayPal); oraz

Ochrona sprzedających w systemie PayPal nie obejmuje Roszczeń, Obciążeń zwrotnych ani Cofnięć transakcji dotyczących przedmiotów znacząco niezgodnych z opisem ani przedmiotów dostarczanych lub odbieranych osobiście.

11.3 Jaki jest zakres ochrony sprzedających w systemie PayPal?

Firma PayPal zwróci Użytkownikowi pełną kwotę kwalifikującej się płatności, której dotyczy Roszczenie, Obciążenie zwrotne lub Cofnięcie transakcji, a także uchyli Opłatę za obciążenie zwrotne, jeśli Użytkownik został nią obciążony.

 1. Firma PayPal może zawiesić uprawnienia Użytkownika do Ochrony sprzedających w systemie PayPal, gdy będzie mieć uzasadnione obawy, że istnieje zwiększone ryzyko związane z Kontem Użytkownika. Podczas oceny ryzyka firma PayPal bierze pod uwagę:
  • łączną kwotę pieniężną lub liczbę Roszczeń, Obciążeń zwrotnych lub Cofnięć wystosowanych wobec konta PayPal Użytkownika;
  • zasadne ryzyko związane z Kontem Użytkownika w odniesieniu do integralności działań i systemu firmy PayPal; oraz
  • potencjalne straty ponoszone przez firmę PayPal lub jej użytkowników.
 2. Firma PayPal może zawiesić uprawnienia Użytkownika do Ochrony sprzedających w systemie PayPal, gdy istnieje powiązanie z innym kontem, które zostało zawieszone.
 3. Firma PayPal może anulować to zawieszenie, jeśli nie będzie już mieć uzasadnionych obaw o to, że istnieje zwiększone ryzyko związane z Kontem Użytkownika.

11.4 Co się dzieje, gdy kupujący zgłasza Roszczenie, Obciążenie zwrotne lub Cofnięcie transakcji?

Firma PayPal nakłada tymczasową blokadę na środki znajdujące się na Koncie Użytkownika w celu pokrycia pełnej kwoty Roszczenia, Obciążenia zwrotnego lub Cofnięcia transakcji. Szczegółowe warunki tymczasowego zawieszenia zostały opisane w punkcie 10.1.d.

11.5 Jeśli płatność nie jest objęta programem ochrony sprzedających, firma PayPal usunie środki z Konta Użytkownika i zwróci płatność kupującemu. Ponadto w stosownych przypadkach Użytkownik zostanie obciążony opłatą za obciążenie zwrotne obowiązującą w systemie PayPal.

11.6 Wymagania kwalifikacyjne

Jakie są warunki kwalifikacyjne do Programu ochrony sprzedających w systemie PayPal?

Jeśli Użytkownik otrzymał na Konto PayPal płatności przekraczające kwotę 100 tys. euro miesięcznie choć raz w ciągu sześciu kolejnych miesięcy lub ubiega się o dopłatę za korzystanie z systemu PayPal (o ile stosowne przepisy umożliwiają ubieganie się o taką dopłatę), wówczas nie ma uprawnień do korzystania z programu Ochrony sprzedających w systemie PayPal i obowiązują go postanowienia punktu 11.5, chyba że zawarł z PayPal inną umowę. W październiku i kwietniu każdego roku kalendarzowego PayPal sprawdzi uprawnienia Użytkownika do korzystania z programu Ochrony sprzedających.

Aby skorzystać z programu Ochrony sprzedających w systemie PayPal, Użytkownik musi spełnić wszystkie wyszczególnione wymagania:

 1. Użytkownik musi spełnić określone w punkcie 11.3 wymagania dotyczące Konta PayPal.
 2. Transakcja musi być oznaczona przez system PayPal jako kwalifikująca się do objęcia Ochroną sprzedających firmy PayPal na stronie Szczegóły transakcji Konta Użytkownika.
 3. Jeśli transakcja jest oznaczona jako kwalifikująca się, ochrona ma zastosowanie w przypadku Nieautoryzowanych płatności oraz zgłoszeń nieotrzymania przedmiotu.
 4. Dobra materialne należy wysyłać na adres wysyłkowy podany na stronie Szczegóły transakcji. Jeśli przedmiot zostanie dostarczony osobiście lub jeśli sprzedający wyśle przedmiot na inny adres (np. jeśli kupujący poprosi Użytkownika o wysyłkę na inny adres będący rzekomo „adresem służbowym” lub „adresem do wysłania prezentu”), Użytkownik nie będzie kwalifikować się wówczas do zwrotu pieniędzy w ramach programu Ochrony sprzedających w systemie PayPal.
 5. Aby uzyskać dostęp do strony Szczegóły transakcji, należy zalogować się do swojego konta PayPal, wybrać zakładkę Działania, a następnie wybrać szczegóły odpowiedniej transakcji.
 6. Użytkownik musi przestrzegać opisanych poniżej wymogów dotyczących dostawy.
 7. Użytkownik musi przyjąć za zakup tylko jedną płatność z jednego Konta PayPal. (płatności częściowe lub płatności ratalne nie są objęte programem).
 8. Użytkownik musi odpowiedzieć w wyznaczonym terminie na kierowane przez firmę PayPal żądania przedstawienia dokumentacji i innych informacji, jakich firma PayPal może zasadnie wymagać w celu zbadania zaistniałej sprawy.

11.7 Jakie są wymagania dotyczące dostawy?

Typ wysyłki

Ochrona w przypadku nieautoryzowanej płatności

Ochrona w przypadku nieotrzymania przedmiotu

Krajowa/międzynarodowa

Dowód wysyłki (w przypadku dóbr materialnych) lub dowód dostawy (w przypadku dóbr niematerialnych lub usług)

Dowód dostawy*

* Jeśli płatność dotyczy przedmiotów zamówionych z wyprzedzeniem lub wykonanych na zamówienie, wymagana jest wysyłka w terminie określonym w zasadach wysyłki lub innych zasadach opisanych w witrynie handlowca.


11.8 Co to jest „Dowód wysyłki”?

Dokumentacja w formie elektronicznej lub materialnej wystawiona przez firmę świadczącą usługi pocztowe i zawierająca wszystkie poniższe elementy:

 1. Status „wysłano” (lub równoważny) oraz datę wysyłki;
 2. Adres odbiorcy zawierający co najmniej miejscowość/województwo lub kod pocztowy (albo ich międzynarodowy odpowiednik);
 3. Oficjalna akceptacja firmy transportowej (na przykład stempel pocztowy, pokwitowanie albo dane monitorowania przesyłki w trybie online). W przypadku przedstawienia dowodu dostawy nie jest wymagane przedstawienie dowodu wysyłki.

11.9 Co to jest „Dowód dostawy”?

„Dowód dostawy (w przypadku dóbr materialnych)” oznacza dokumentację online wystawioną przez firmę świadczącą usługi pocztowe, zawierającą wszystkie poniższe informacje:

 1. Status „dostarczono” (lub równoważny) oraz datę dostawy;
 2. Adres odbiorcy zawierający co najmniej miejscowość/województwo lub kod pocztowy (albo ich międzynarodowy odpowiednik);

„Dowód dostawy (w przypadku dóbr niematerialnych lub usług)” oznacza niezbite dowody zrealizowania zamówienia zakupu, obejmujące m.in. następujące informacje:

 1. data dostarczenia przedmiotu lub zrealizowania usługi;
 2. adres odbiorcy (adres e-mail lub IP, itp.), jeśli dotyczy.

11.10 Jakie są przykłady przedmiotów, transakcji lub spraw, które nie kwalifikują się do programu Ochrony sprzedających?

 1. Licencje na artykuły w postaci elektronicznej. O ile firma PayPal może według własnego uznania kwalifikować do Ochrony niektóre dobra niematerialne (w tym licencje na artykuły w postaci elektronicznej i artykuły w postaci elektronicznej) lub usługi, o tyle następujące przedmioty/transakcje nie kwalifikują się do tego programu, chyba że inaczej uzgodniono to z firmą PayPal na piśmie:
  1. Ekwiwalenty gotówki (w tym karty przedpłacone takie jak karty upominkowe);
  2. Płatności dokonane w odniesieniu do produktów finansowych i inwestycyjnych;
  3. Darowizny.
 2. Przedmioty dostarczane (lub odbierane) osobiście;
 3. Transakcje przetwarzane inaczej niż za pośrednictwem konta PayPal kupującego lub jako realizacji transakcji gościnnych w systemie PayPal. Na przykład, jeśli płatność została odebrana jako bezpośrednia płatność kartą, w tym za pośrednictwem systemu Zong lub terminala wirtualnego (jeśli jest dostępny), transakcja nie kwalifikuje się do objęcia programem.
 4. Roszczenia, Obciążenia zwrotne i Cofnięcia transakcji dotyczące przedmiotów znacząco niezgodnych z opisem;
 5. Przedmioty kupione za pośrednictwem aukcji dotyczących ogłoszeń drobnych;
 6. Spory zgłoszone bezpośrednio w Centrum rozstrzygania w systemie PayPal, zgodnie z punktem 13 niniejszej Umowy;
 7. Płatności za zakup złota (zarówno w formie fizycznej, jak i papierów wartościowych).
 8. transakcji w ramach płatności zbiorczych w systemie PayPal. 

 

Powrót do początku

12. Błędy i nieautoryzowane transakcje

12.1 Identyfikowanie błędów lub nieautoryzowanych transakcji. Użytkownik może sprawdzić historię transakcji w każdej chwili, logując się do Konta w witrynie PayPal i wybierając zakładkę Działania. Jest niezmiernie ważne, aby Użytkownik niezwłocznie powiadomił firmę PayPal, jeśli ma powody, aby sądzić, że doszło do jednego z poniższych zdarzeń: (i) miała miejsce nieautoryzowana transakcja przesłana z Konta Użytkownika; (ii) miał miejsce nieautoryzowany dostęp do Konta Użytkownika; (iii) hasło lub kod PIN Użytkownika zostały ujawnione; (iv) urządzenie używane przez Użytkownika do uzyskiwania dostępu do Usług zostało zgubione, skradzione lub dezaktywowane, lub (v) inna osoba przelała lub może wysłać środki z posiadanego Konta bez zgody właściciela (obejmuje to sytuacje, gdy Użytkownik łączy Konto z platformą podmiotu zewnętrznego (w tym witryną lub aplikacją) w celu zainicjowania płatności z takiej platformy, ale płatność została wykonana z Konta Użytkownika przy użyciu takiej platformy w ramach transakcji, która nie została zawarta przez Użytkownika) („Niewłaściwy dostęp do konta”). Użytkownik musi natychmiast powiadomić firmę PayPal, jeśli ma powód przypuszczać, że wystąpił jakikolwiek inny błąd na jego Koncie. Aby móc niezwłocznie powiadomić firmę PayPal o wystąpieniu jednego z powyższych zdarzeń, Użytkownik zobowiązuje się regularnie i uważnie monitorować konto, na którym znajduje się Pieniądz elektroniczny. Firma PayPal nie zamierza pociągnąć Użytkownika do odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie Konta Użytkownika przez inną osobę, o ile uzna, że Użytkownik nie udostępnił umyślnie takiemu podmiotowi zewnętrznemu swojej nazwy użytkownika / hasła ani swojego urządzenia w momencie, gdy był zalogowany w Usłudze PayPal. Firma PayPal obciąży Użytkownika odpowiedzialnością za nieautoryzowane użycie Konta, jeśli będzie mieć dowody sugerujące, że Użytkownik działał umyślnie w celu umożliwienia podmiotowi zewnętrznemu uzyskania dostępu do jego nazwy użytkownika PayPal lub hasła do Konta PayPal, działał w celu dokonania oszustwa lub umyślnie lub z powodu rażącego zaniedbania nie korzystał z Instrumentu płatniczego w sposób określony w niniejszej Umowie.

12.2 Zawiadamianie firmy PayPal o błędach, nieautoryzowanych transakcjach lub przywłaszczeniu bądź nieuprawnionym użyciu Instrumentu płatniczego. Jeśli Użytkownik uważa, że wystąpiły lub wystąpią błędy, nieautoryzowane transakcje, przywłaszczenia lub nieuprawnione użycie Instrumentu płatniczego lub Konta Użytkownika, musi zadzwonić w tej sprawie do Działu Obsługi Klienta PayPal pod numer telefonu zamieszczony w witrynie PayPal, skontaktować się z PayPal za pośrednictwem tego formularza lub napisać do firmy PayPal na adres: Error Resolution Department, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Jeśli informacja zostanie podana wstępnie przez Użytkownika drogą telefoniczną, możemy poprosić o przesłanie zapytania w formie pisemnej w ciągu 10 dni roboczych od rozmowy telefonicznej. Prosimy o wypełnienie formularza oświadczenia i przesłanie go drogą internetową lub pocztową do firmy PayPal na adres: Error Resolution Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Użytkownik musi udostępnić firmie PayPal wszystkie posiadane informacje o okolicznościach wszelkich błędów, nieautoryzowanych transakcji lub przywłaszczenia bądź nieuprawnionego użycia Instrumentu płatniczego lub Konta oraz podjąć wszystkie wymagane działania, aby pomóc firmie PayPal w badaniu tej sprawy. Firma PayPal może przekazywać podmiotom zewnętrznym informacje, które uważa za istotne w takich okolicznościach, zgodnie z Zasadami zachowania poufności (występującymi również pod nazwą Informacje dotyczące zasad ochrony danych).

12.3 Sprawdzanie zgłoszeń błędów. Bez uszczerbku dla praw ustawowych Użytkownika firma PayPal powiadomi Użytkownika o wynikach postępowania wyjaśniającego w ciągu 20 dni roboczych od daty otrzymania informacji od Użytkownika. Jeśli to firma PayPal popełniła błąd, zostanie on szybko naprawiony. Jeśli jednak potrzeba będzie więcej czasu, firma PayPal będzie mogła prowadzić postępowanie wyjaśniające dotyczące zapytania Użytkownika w okresie do 60 dni. Jeśli firma PayPal uzna, że potrzeba na to więcej czasu, w ciągu dziesięciu Dni roboczych po otrzymaniu powiadomienia od Użytkownika na jego Koncie zostanie tymczasowo ponownie uznana kwota będąca przedmiotem postępowania, aby Użytkownik mógł korzystać z tych Pieniędzy elektronicznych do czasu dokończenia postępowania wyjaśniającego. Jeśli Użytkownik przekazał nam wstępne informacje telefonicznie, a nie otrzymamy zapytania Użytkownika na piśmie przed upływem 10 dni roboczych od daty powiadomienia ustnego, nie będziemy mieli obowiązku tymczasowego zasilenia Konta Użytkownika. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego powiadomimy Użytkownika o jego wynikach w ciągu 3 Dni roboczych. Jeśli firma PayPal stwierdzi, że nie wystąpił błąd, Użytkownik otrzyma stosowne wyjaśnienie na piśmie, a firma PayPal będzie mogła odzyskać z Konta Użytkownika kwotę tymczasowego uznania, które nastąpiło wcześniej w związku z domniemanym błędem. Użytkownik może poprosić o kopie dokumentów, które zostały wykorzystane w trakcie postępowania wyjaśniającego (nie zostanie przy tym obciążony Opłatą za dostarczenie dokumentów, opisaną w Załączniku 1).

12.4 Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje. Bez uszczerbku dla praw ustawowych, jeśli Użytkownik zgłosi, a firma PayPal zweryfikuje, że nastąpił Niewłaściwy dostęp do konta Użytkownika i nie ma dowodów sugerujących oszustwo albo intencjonalne lub rażąco lekceważące zachowanie Użytkownika, firma PayPal zwróci całość pieniędzy za wszystkie nieautoryzowane transakcje wysłane z Konta Użytkownika, o ile Użytkownik powiadomi firmę PayPal o zaistniałym Niewłaściwym dostępie do konta bez nieuzasadnionej zwłoki i w każdym wypadku nie później niż 13 miesięcy od zrealizowania pierwszej transakcji będącej skutkiem Niewłaściwego dostępu do konta. W przypadku, gdy firma PayPal w sposób uzasadniony stwierdzi, że do wyjaśnienia okoliczności zgłoszonego Niewłaściwego dostępu do konta wymagane jest dalsze postępowanie wyjaśniające, procedura tego postępowania wyjaśniającego będzie taka sama, jak opisana w punkcie 12.3 niniejszej Umowy.

12.5 Uprawnienie do otrzymania zwrotu płatności dokonanej na podstawie Autoryzacji. Użytkownik jest uprawniony do zwrotu pełnej kwoty każdej transakcji płatności zrealizowanej na podstawie Autoryzacji, o ile spełnione zostały warunki dotyczące zwrotu zgodnie z punktem 4.8.

12.6 Błędy. Jeśli firma PayPal wykryje błąd przetwarzania, zostanie on usunięty. Jeżeli w wyniku błędu Użytkownik otrzyma mniej pieniędzy, niż powinien, firma PayPal zasili Konto Użytkownika kwotą różnicy. Jeżeli w wyniku błędu Użytkownik otrzyma więcej pieniędzy niż powinien, firma PayPal może potrącić te dodatkowe środki z Konta Użytkownika w systemie PayPal. Jeśli pomyłkowa płatność dotyczy Źródła finansowania płatności, firma PayPal może naprawić ten błąd, odliczając lub uznając (w zależności od sytuacji) środki we właściwym źródle lub Źródłach finansowania płatności Użytkownika. Jeśli w wyniku błędu transakcja nie została zrealizowana w terminie lub została przesłana niewłaściwa kwota, firma PayPal ponosi odpowiedzialność z tytułu wykonania przez nią wadliwej lub niezrealizowanej transakcji płatności oraz wszelkich strat lub szkód Użytkownika bezpośrednio i jasno wynikających z tego błędu, chyba że:

 1. z przyczyn niebędących konsekwencją naszego błędu Użytkownik nie posiadał wystarczających środków do przeprowadzenia transakcji;
 2. nasz system nie działał poprawnie, a Użytkownik wiedział o awarii przed rozpoczęciem transakcji (firma PayPal nie wyraża zgody na korzystanie przez Użytkownika z Usług, jeżeli Użytkownik wie, że terminal lub system nie działa prawidłowo) lub
 3. realizację transakcji uniemożliwiły czynniki pozostające poza naszą kontrolą (jak np. pożar lub powódź), mimo podjętych przez nas rozsądnych środków zapobiegawczych.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy, firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub wadliwe wykonanie transakcji płatności (zainicjowanej przez Użytkownika lub inną osobę), jeśli Użytkownik nie zawiadomił firmy PayPal o problemie z transakcją bezzwłocznie po uzyskaniu o nim wiedzy lub w każdym przypadku w ciągu 13 miesięcy po dacie obciążenia Użytkownika z tytułu tej transakcji płatności.

Powrót do początku

13. Ochrona kupujących w systemie PayPal

13.1 Jakie rodzaje problemów są objęte ochroną?

 1. Ochrona kupujących w systemie PayPal umożliwia pomoc w następujących sytuacjach:
  1. Użytkownik nie otrzymał przedmiotu, za który zapłacił za pośrednictwem systemu PayPal – „Nie otrzymano przedmiotu”
  2. Użytkownik otrzymał przedmiot, za który zapłacił za pośrednictwem systemu PayPal, ale przedmiot jest „znacząco niezgodny z opisem”. Dalsze informacje o tym, co rozumiemy przez „znaczącą niezgodność przedmiotu z opisem”, zostały określone w punkcie 13.9.

Jeśli problem dotyczy transakcji, której Użytkownik nie autoryzował, nieautoryzowaną transakcję należy zgłosić w Centrum bezpieczeństwa PayPal, klikając łącze Centrum bezpieczeństwa u dołu strony głównej Witryny PayPal.

13.2 Jakie wymagania należy spełnić, aby podlegać Ochronie kupujących w systemie PayPal? 
Aby podlegać Ochronie kupujących w systemie PayPal, Użytkownik musi spełnić wszystkie przedstawione niżej wymagania:

 1. Opłata Użytkownika musi zostać uiszczona za kwalifikujący się przedmiot i zrealizowana z Konta PayPal Użytkownika (aby uzyskać dalsze informacje na temat warunków, jakie muszą spełniać przedmioty, zobacz punkt 13.3);
 2. Użytkownik musi wysłać płatność do sprzedającego przy użyciu jednej z następujących metod:
  1. w przypadku roszczeń z tytułu znaczącej niezgodności przedmiotu z opisem związanych z zakupami: korzystając z opcji Zakup w zakładce Wyślij pieniądze w witrynie PayPal lub z procedury realizacji transakcji w systemie PayPal na stronach sprzedającego (w tym w szczególności płatności w systemie PayPal zależnej od lokalizacji, jeśli z tej funkcji korzysta sprzedający); oraz
 3. Należy otworzyć Spór w terminie do 180 dni od daty wysłania płatności i wykonać procedurę rozstrzygania sporów w trybie online opisaną poniżej w części „Jak rozwiązać problem?” w sekcji 13.5.
 4. Nie otrzymano zwrotu środków za zakup z innego źródła.
 5. Prawo do ochrony Użytkownika nie jest w żaden inny sposób zawieszone.

13.3 Jakiego typu płatności kwalifikują się do zwrotu pieniędzy w ramach Ochrony kupujących w systemie PayPal?

 1. Zakup większości towarów i usług uprawnia do zwrotu pieniędzy w ramach Ochrony kupujących (w tym biletów podróżnych, artykułów niematerialnych takich jak prawa dostępu do artykułów w postaci elektronicznej i inne licencje), z wyjątkiem następujących transakcji:
  1. zakupów nieruchomości (w tym nieruchomości mieszkaniowych);
  2. zakupów udziałów w przedsiębiorstwach;
  3. zakupów pojazdów (w tym pojazdów silnikowych, motocykli, przyczep, samolotów i łodzi), z wyjątkiem możliwych do przeniesienia przez człowieka lekkich pojazdów używanych w celach rekreacyjnych takich jak rowery i samopoziomujące się pojazdy kołowe;
  4. płatności dokonanych za pośrednictwem społecznościowych platform finansowych i pożyczkowych;
  5. zakupów przedmiotów wykonanych na zamówienie (chyba że twierdzi się, że nie zostały otrzymane);
  6. zakupów przedmiotów naruszających Zasady dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal;
  7. zakupów maszyn przemysłowych używanych w przetwórstwie przemysłowym;
  8. zakupów ekwiwalentów gotówki (w tym kart przedpłaconych takich jak karty upominkowe);
  9. zakupów dóbr i usług za pośrednictwem systemu Zong, Płatności za pośrednictwem witryny lub Terminala wirtualnego (jeśli te opcje są dostępne);
  10. Transakcji prywatnych;
  11. transakcji związanych z hazardem, grami i wszelkimi działaniami dającymi szansę na wygraną;
  12. płatności dokonanych w odniesieniu do produktów finansowych i inwestycyjnych;
  13. płatności na rzecz podmiotów zarządzanych przez instytucje państwowe (z wyjątkiem przedsiębiorstw państwowych) lub przedsiębiorców działających z upoważnienia podmiotów zarządzanych przez instytucje państwowe;
  14. darowizn oraz
  15. zakupów przedmiotów odbieranych osobiście lub w imieniu kupującego (w tym w punkcie sprzedaży detalicznej), jeśli twierdzi się, że nie zostały otrzymane.
  16. płatności za zakup złota (zarówno w formie fizycznej, jak i papierów wartościowych); oraz
  17. transakcji w ramach płatności zbiorczych w systemie PayPal.

Firma PayPal może według własnego uznania automatycznie zamknąć Spór lub Roszczenie zgłoszone przez Użytkownika, jeśli ma podstawy, aby uznać, że sprawa nie dotyczy kwalifikującego się zakupu, jak opisano powyżej. 

13.4 Jaki jest zakres Ochrony kupujących w systemie PayPal?

 1. Jeżeli Roszczenie zostało rozstrzygnięte przez system PayPal na korzyść Użytkownika, firma PayPal zwróci mu tylko pełną cenę zakupu przedmiotu oraz pierwotne koszty wysyłki.
 2. Firma PayPal nie zwraca kosztów wysyłki poniesionych przez Użytkownika w związku z odesłaniem przedmiotu znacząco niezgodnego z opisem do sprzedającego lub do innego podmiotu wskazanego przez firmę PayPal. Jeśli sprzedający przedstawi dowód, że dostarczył towar na adres Użytkownika, firma PayPal może podjąć decyzję na korzyść sprzedającego, nawet jeśli Użytkownik nie otrzymał zakupionego towaru. Inne formy ochrony, do których Użytkownik może być uprawniony, przedstawiono w punkcie 13.10.

13.5 Jak rozwiązać problem? 

Jeśli Użytkownik nie jest w stanie rozwiązać problemu przez bezpośredni kontakt ze sprzedającym, powinien przejść do Centrum rozstrzygania i wykonać następującą procedurę:

 1. Otwieranie Sporu 
  Należy otworzyć Spór w terminie do 180 dni od daty dokonania płatności za przedmiot Sporu. Firma PayPal może odmówić rozpatrzenia Sporu otwartego przez Użytkownika w odniesieniu do takiego przedmiotu po upływie tego terminu (należy o tym pamiętać szczególnie w sytuacji, gdy data dostawy uzgodniona ze sprzedającym wypada po tym terminie). 
 2. Przekształcenie sporu w roszczenie 
  Jeśli Użytkownik i sprzedający nie mogą osiągnąć porozumienia, Użytkownik powinien przekształcić Spór w Roszczenie w ciągu 20 dni od daty otwarcia Sporu. Za dotrzymanie tych terminów odpowiada Użytkownik
  W przypadku nieotrzymania przedmiotu Użytkownik musi odczekać co najmniej siedem dni od daty płatności, zanim przekształci Spór w Roszczenie, chyba że firma PayPal stwierdzi inaczej. 
  Jeśli w ciągu 20 dni Spór nie zostanie przekształcony w Roszczenie, firma PayPal zamknie Spór, a Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu pieniędzy zgodnie z warunkami Ochrony kupujących w systemie PayPal.  
  Użytkownik może edytować lub modyfikować Roszczenie po jego zgłoszeniu tylko wtedy, gdy chce przekazać dodatkowe informacje lub zmienić przyczynę Sporu/Roszczenia z Nie otrzymano przedmiotu na Znaczącą niezgodność przedmiotu z opisem (jednak wyłącznie w przypadku płatności jednorazowej). W innych wypadkach Użytkownik nie ma prawa edytować ani zmieniać zgłoszonego Roszczenia. 
 3. Terminowe przekazanie żądanych informacji firmie PayPal 
  W trakcie procesu rozstrzygania Roszczenia firma PayPal może zażądać przedstawienia dokumentacji na poparcie Roszczenia Użytkownika. Użytkownik może zostać poproszony o dostarczenie pokwitowań, opinii podmiotów zewnętrznych, raportów policyjnych lub innych dokumentów wskazanych przez firmę PayPal. 
 4. Terminowe realizowanie żądań wysyłki zgłaszanych przez firmę PayPal 
  W przypadku Roszczeń z tytułu znaczącej niezgodności przedmiotu z opisem firma PayPal może zażądać od Użytkownika odesłania przedmiotu sprzedającemu na adres podany przez firmę PayPal w ramach procedury rozpatrywania Roszczenia, do siedziby firmy PayPal lub do podmiotu zewnętrznego na koszt kupującego, a także przedstawienia Dowodu dostawy. Dowód dostawy. Wymogi dotyczące Dowodu dostawy zostały przedstawione w punkcie 11.9 powyżej. Odsyłany przedmiot powinien zostać opakowany z zachowaniem należytej staranności, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia przedmiotu podczas transportu. Firma PayPal może także zażądać zniszczenia przedmiotu i przedstawienia dowodu, że przedmiot został zniszczony.

13.6 Jak przebiega rozstrzyganie Roszczenia?

Po przekształceniu Sporu w Roszczenie firma PayPal podejmuje ostateczną decyzję na korzyść kupującego albo sprzedającego. Użytkownik może zostać poproszony o dostarczenie dowodu dostawy, pokwitowań, opinii podmiotów zewnętrznych, raportów policyjnych lub wszelkich innych informacji lub dokumentów, które według racjonalnej oceny firmy PayPal mogą być niezbędne do zbadania Roszczenia.

Firma PayPal może zażądać od sprzedającego przedstawienia w wyznaczonym terminie dowodu dostarczenia produktu / realizacji usługi zgodnie z umową zawartą z kupującym, nawet jeśli zakup nie kwalifikuje do skorzystania z programu Ochrony kupujących w systemie PayPal, jak określono w punkcie 13.3.a. Jeśli sprzedający nie przedstawi odpowiednich dokumentów w wyznaczonym czasie, firma PayPal może rozstrzygnąć sprawę na korzyść kupującego. Jeśli Sprzedający przedstawi takie dowody w wyznaczonym terminie, firma PayPal może podjąć decyzję na korzyść sprzedającego, nawet jeśli kupujący twierdzi, że nie otrzymał zakupionego towaru.

Firma PayPal zastrzega sobie prawo do podjęcia według własnego uznania ostatecznej decyzji na korzyść kupującego lub sprzedającego na podstawie takich kryteriów, jakie firma PayPal uzna za stosowne. W przypadku podjęcia przez firmę PayPal ostatecznej decyzji na korzyść kupującego lub sprzedającego każda ze stron musi dostosować się do tej decyzji. Firma PayPal może zażądać odesłania do sprzedającego przedmiotu zgłoszonego przez kupującego jako znacząco niezgodnego z opisem na adres podany kupującemu podczas rozpatrywania Roszczenia (na koszt kupującego). Ponadto firma PayPal może zażądać od sprzedającego zaakceptowania zwrotu przedmiotu oraz zwrócenia kupującemu pełnej kwoty oryginalnego zakupu i pierwotnych kosztów wysyłki. Jeśli sprzedający odmówi przyjęcia przedmiotu, firma PayPal może rozstrzygnąć Roszczenie na korzyść kupującego, o ile kupujący dostarczył firmie PayPal odpowiedni dowód wysłania przedmiotu do sprzedającego na adres podany kupującemu przez firmę PayPal podczas procedury rozstrzygania Roszczenia. W przypadku rozstrzygnięcia Roszczenia na niekorzyść sprzedającego sprzedający nie otrzyma zwrotu opłat na rzecz firmy PayPal związanych z transakcją lub jakichkolwiek innych opłat, którymi zostało obciążone konto PayPal Użytkownika przez podmiot zewnętrzny w odniesieniu do transakcji (takich jak opłaty pobierane przez platformę podmiotu zewnętrznego, na której Użytkownik dokonuje sprzedaży).

Jeśli Roszczenie dotyczące przedmiotu znacząco niezgodnego z opisem zostanie rozstrzygnięte na niekorzyść Użytkownika, ponieważ występuje uzasadnione podejrzenie, że zwrot przedmiotu będzie skutkować naruszeniem obowiązujących przepisów prawa (na przykład przepisów dotyczących falsyfikatów), Użytkownik musi zwrócić kupującemu pełną kwotę pieniędzy, a w określonych okolicznościach kupujący może zostać poproszony przez firmę PayPal o zwrot przedmiotu sprzedającemu. W przypadku uzasadnionych podejrzeń co do autentyczności danego przedmiotu, firma PayPal może poinformować o tym fakcie odpowiednie władze krajowe lub międzynarodowe, a kupujący może zostać poproszony przez te władze o przedstawienie im tego przedmiotu będącego rzekomym falsyfikatem, co uczyni zwrot tego przedmiotu sprzedającemu niemożliwym.

13.7 Zakres ochrony

Odbiorcy płatności. Użytkownik będący Odbiorcą płatności ponosi odpowiedzialność wobec firmy PayPal w przypadku, gdy uznane zostanie Roszczenie kupującego zarejestrowanego w dowolnym miejscu na świecie (w ramach programu Ochrony kupujących w systemie PayPal obowiązującego w kraju rejestracji Konta PayPal danego kupującego lub w inny sposób). Dotyczy to w szczególności transakcji sprzedaży, w ramach których kupujący będący Użytkownikiem korzystającym z pełnego programu wnosi Roszczenie dotyczące znaczącej niezgodności przedmiotu z opisem, a obowiązkiem Użytkownika jest zasadniczo zaakceptowanie zwrotu przedmiotu i zwrócenie takiemu kupującemu pełnej ceny zakupu powiększonej o pierwotne koszty wysyłki. Użytkownik nie otrzyma zwrotu pieniędzy z tytułu opłat w systemie PayPal. 

Jeśli Roszczenie dotyczące przedmiotu znacząco niezgodnego z opisem zostanie rozstrzygnięte na niekorzyść Użytkownika, ponieważ występuje uzasadnione podejrzenie, że zwrot przedmiotu będzie skutkować naruszeniem obowiązujących przepisów prawa (na przykład przepisów dotyczących falsyfikatów), Użytkownik musi zwrócić kupującemu pełną kwotę pieniędzy, a w określonych okolicznościach kupujący może zostać poproszony przez firmę PayPal o zwrot przedmiotu sprzedającemu. W przypadku uzasadnionych podejrzeń co do autentyczności danego przedmiotu, firma PayPal może poinformować o tym fakcie odpowiednie władze krajowe lub międzynarodowe, a kupujący może zostać poproszony przez te władze o przedstawienie im tego przedmiotu będącego rzekomym falsyfikatem, co uczyni zwrot tego przedmiotu sprzedającemu niemożliwym. 

Jeśli Użytkownik dokonuje sprzedaży na rzecz kupujących w innych krajach, powinien zapoznać się z obowiązującymi w tych krajach zasadami Ochrony kupujących w systemie PayPal (stosowne dokumenty dotyczące tych zasad są dostępne tutaj oraz u dołu większości stron serwisu PayPal za pośrednictwem łącz „Umowy prawne” lub „Informacje prawne”), ponieważ zasady te mają do niego zastosowanie w przypadku, gdy występuje w charakterze Odbiorcy płatności lub sprzedającego”.

13.8 Co zrobić, jeśli zakupy nie kwalifikują się do zwrotu pieniędzy w ramach programu Ochrony kupujących w systemie PayPal? 

Można również spróbować rozwiązać problem bezpośrednio ze sprzedającym przez zgłoszenie sporu w Centrum rozstrzygania w systemie PayPal. W tym celu Użytkownik musi zgłosić Spór w Centrum rozstrzygania w systemie PayPal w ciągu 180 dni od daty wysłania płatności. Po zgłoszeniu Sporu Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio ze sprzedającym w celu podjęcia próby rozwiązania Sporu. Jeżeli płatność Użytkownika nie kwalifikuje się do Ochrony kupujących w systemie PayPal, firma PayPal nie podejmie decyzji dotyczącej Roszczenia. 

13.9 Co oznacza określenie „znacząco niezgodny z opisem”?

 1. Przedmiot jest uznawany za znacząco niezgodny z opisem, jeśli w istotny sposób różni się od opisu zamieszczonego przez sprzedającego w opisie oferty przedmiotu. Oto niewyczerpująca lista przykładów:
  • Użytkownik otrzymał przedmiot całkiem inny od tego, który zamówił. Przykład: zamówiono książkę, a otrzymano płytę DVD albo puste opakowanie.
  • Stan przedmiotu został przedstawiony niezgodnie z prawdą. Przykład: przedmiot opisano na aukcji jako „nowy”, a w rzeczywistości przedmiot jest używany.
  • Przedmiot nie jest oryginalny, choć opisano go jako oryginalny.
  • W dostarczonym przedmiocie brakuje istotnych części lub funkcji, a w opisie aukcji nie ujawniono tego faktu.
  • Użytkownik zakupił od sprzedającego 3 przedmioty, a otrzymał tylko 2.
  • Przedmiot został uszkodzony w czasie transportu.
 2. Przedmiot nie jest znacząco niezgodny z opisem, jeśli nie różni się w istotny sposób od opisu przedstawionego przez sprzedającego. Oto kilka przykładów takich sytuacji, które jednak nie wyczerpują wszystkich możliwych ewentualności:
  • Wada przedmiotu została prawidłowo opisana przez sprzedającego.
  • Przedmiot został prawidłowo opisany, a Użytkownik zrezygnował z zakupu przedmiotu już po otrzymaniu go.
  • Przedmiot został prawidłowo opisany, ale nie jest zgodny z oczekiwaniami Użytkownika.
  • Przedmiot ma niewielkie zarysowania i był opisany jako używany.

13.10 Przejęcie praw. Jeśli firma PayPal dokona na rzecz Użytkownika wypłaty z tytułu Roszczenia, Cofnięcia transakcji lub Obciążenia zwrotnego zgłoszonego przez Użytkownika wobec odbiorcy płatności, Użytkownik przeleje na rzecz firmy PayPal swoje prawa względem odbiorcy płatności i zezwoli firmie PayPal na korzystanie z tych praw. W terminologii prawniczej jest to określane jako „subrogacja” lub w jakikolwiek inny sposób „scedowanie” na firmę PayPal przez Użytkownika praw wobec odbiorcy płatności i podmiotów zewnętrznych, odnoszących się do płatności, na co Użytkownik wyraża zgodę; Użytkownik wyraża także zgodę na skorzystanie przez firmę PayPal z tych praw dotyczących roszczeń i zadośćuczynienia albo bezpośrednio, albo w imieniu Użytkownika, według jej własnego uznania.

13.11 Związek między programami Ochrony kupujących w systemie PayPal a obciążeniami zwrotnymi. Jeśli ma zastosowanie prawo do obciążenia zwrotnego karty kredytowej, może mieć ono szerszy zakres niż program Ochrony kupujących w systemie PayPal. Prawo do obciążenia zwrotnego nie jest ograniczone do wysokości określonej kwoty przypadającej na pojedynczą transakcję, a wniosek o wykonanie obciążenia zwrotnego można złożyć w okresie dłuższym niż 180 dni od dokonania płatności i może on dotyczyć przedmiotów niematerialnych. Użytkownik może zgłosić Spór lub Roszczenie w systemie PayPal albo skontaktować się z wystawcą karty kredytowej i skorzystać z prawa do obciążenia zwrotnego. Nie można zastosować obu rozwiązań w tym samym czasie ani starać się o podwójne odzyskanie środków. Jeśli Użytkownik otworzył w systemie PayPal spór lub roszczenie, a następnie zgłosił u wystawcy karty kredytowej wniosek o obciążenie zwrotne, firma PayPal zamknie taki spór lub roszczenie, a Użytkownik będzie mógł polegać jedynie na przysługujących mu prawach do obciążenia zwrotnego. Jeśli firma PayPal nie podejmie ostatecznej decyzji dotyczącej roszczenia Użytkownika do dnia, w którym upływa termin składania wniosku o obciążenie zwrotne u wystawcy karty kredytowej lub termin zgłaszania sporu w banku Użytkownika, i jeśli z powodu opóźnionego podjęcia decyzji przez firmę PayPal Użytkownik odzyska kwotę w wysokości mniejszej niż pełna kwota, do jakiej byłby uprawniony w przypadku odzyskania środków za pośrednictwem wystawcy karty kredytowej (czyli kwota obciążenia zwrotnego równa kwocie zapłaconej przy użyciu karty kredytowej w odnośnej transakcji), firma PayPal zwróci Użytkownikowi pozostałą część utraconej kwoty (pomniejszoną o kwotę, którą Użytkownik odzyskał już od sprzedającego). Przed skontaktowaniem się z wystawcą karty lub zgłoszeniem Sporu w systemie PayPal Użytkownik powinien skontaktować się ze sprzedającym w celu rozwiązania problemu zgodnie z obowiązującymi u niego zasadami zwracania zakupionych przedmiotów (jeśli takowe istnieją), które przedstawiono w witrynie sprzedającego.

Jeśli Użytkownik podejmie próbę rozwiązania problemu w bezpośredniej współpracy ze sprzedającym, wówczas:

 • termin na zgłoszenie Sporu wynosi 180 dni, zgodnie z postanowieniami punktu 13.5a. Za dotrzymanie tych terminów odpowiada Użytkownik; oraz
 • jeśli w ramach określonych przez sprzedającego zasad dotyczących zwrotów lub na podstawie innych postanowień sprzedający poprosi a kupujący spełni prośbę o wysłanie przedmiotu na adres niezgodny z adresem sprzedającego figurujący w dokumentach firmy PayPal, firma PayPal może uznać, że kupujący nie odesłał przedmiotu do sprzedającego zgodnie z postanowieniami punktu 13.5d.

13.12 Brak możliwości podwójnego odzyskania środków

Użytkownik nie może uzyskać zwrotu pieniędzy za zakup objęty programem Ochrony kupujących w systemie PayPal, jeśli dodatkowo otrzymał zwrot pieniędzy za ten sam zakup bezpośrednio od Odbiorcy płatności lub innego podmiotu zewnętrznego.

13.13 Bilety

W określonych przypadkach pieniądze, które Użytkownik zapłacił na rzecz zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii właściciela Konta PayPal będącego Odbiorcą płatności za bilet lub za prawo do uczestnictwa w określonym wydarzeniu („Wydarzenie”), zostaną złożone przez PayPal do depozytu na rzecz Użytkownika, który będzie dysponować uprawnieniami do tych pieniędzy do momentu dojścia do skutku rzeczonego Wydarzenia.

Powrót do początku

14. Spory z firmą PayPal

14.1 W pierwszej kolejności należy skontaktować się z firmą PayPal. W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Użytkownikiem a firmą PayPal celem firmy PayPal jest poznanie problemów Użytkownika i zajęcie się nimi, a jeśli nie będzie możliwe rozwiązanie ich w sposób dla Użytkownika zadowalający, znalezienie neutralnego i oszczędnego sposobu rozwiązania sporu w szybkim czasie. Powstałe między Użytkownikiem a firmą PayPal spory dotyczące Usług PayPal mogą być zgłaszane w Dziale Obsługi Klienta za pośrednictwem łącza „Napisz do nas” na stronie Kontakt z nami lub telefonicznie pod numerem Działu Obsługi Klienta zamieszczonym w Witrynie PayPal.

14.2 ECC-Net i CSSF. Jeśli Użytkownik chce złożyć skargę na firmę PayPal, może skontaktować się w tej sprawie z poniższymi instytucjami:

 1. Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net). Więcej informacji o ECC-Net (w tym informacje kontaktowe) można znaleźć na stronie (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en).
 2. Komisja Nadzoru Sektora Finansowego (CSSF). CSSF to komisja odpowiedzialna za nadzór nad firmami działającymi w sektorze finansowym w Luksemburgu. Z CSSF można skontaktować się pod adresem 283 Route d’Arlon L-1150, Luxembourg. Więcej informacji o CSSF (w tym informacje kontaktowe) można znaleźć na stronach http://www.cssf.lu lub https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Powrót do początku

15. Postanowienia ogólne

15.1 Prawo właściwe i jurysdykcja. Niniejsza Umowa oraz stosunki między Użytkownikiem a firmą PayPal podlegają przepisom prawa obowiązującego w Anglii i Walii, z zastrzeżeniem praw ustawowych przysługujących w kraju Użytkownika. Spory wynikające z lub związane z niniejszą Umową lub świadczeniem Usług przez firmę PayPal, które nie mogą być rozstrzygnięte między stronami, zostaną poddane niewyłącznej jurysdykcji sądów polskich, angielskich i walijskich, bez uszczerbku dla prawa równoczesnego wniesienia sprawy przeciwko firmie PayPal w zakresie tego sporu przed właściwym sądem jurysdykcji Luksemburga i w Luksemburgu.

15.2 Brak zrzeczenia praw. Brak reakcji firmy PayPal wobec naruszenia postanowień Umowy przez Użytkownika lub inne osoby nie oznacza zrzeczenia się przez firmę PayPal prawa do podjęcia odpowiednich działań w wyniku kolejnych lub podobnych naruszeń Umowy.

15.3 Ograniczenia odpowiedzialności. Firma PayPal ponosi odpowiedzialność wyłącznie za straty lub szkody w rozsądnym stopniu dające się przewidzieć i wynikające bezpośrednio z naruszenia przez nią postanowień niniejszej Umowy, a odpowiedzialność firmy PayPal jest w takich okolicznościach ograniczona w sposób określony w pozostałych postanowieniach tego punktu.

 1. W żadnym wypadku firma PayPal, inne firmy należące do tej samej korporacji, jej przedstawiciele oraz osoby, z którymi wiążą firmę PayPal umowy, nie ponoszą odpowiedzialności za którekolwiek z poniższych typów strat lub szkód powstałych w związku z niniejszą Umową, z niej wynikających (bez względu na to, czy powstały z tytułu odpowiedzialności kontraktowej czy deliktowej, w tym między innymi zaniedbania) lub innych:
  1. wszelką utratę zysków, wartości firmy, możliwości prowadzenia działalności, kontraktów, przychodów lub spodziewanych oszczędności, nawet w przypadku powiadomienia firmy PayPal o możliwości wystąpienia takich szkód, utraty zysków, wartości firmy, możliwości prowadzenia działalności, kontraktów, przychodów lub spodziewanych oszczędności;
  2. wszelką utratę danych lub ich uszkodzenie;
  3. wszelka strata lub szkoda dowolnego rodzaju niewynikająca bezpośrednio z naruszenia przez firmę PayPal postanowień niniejszej Umowy;
  4. wszelka strata lub szkoda dowolnego rodzaju wykraczająca poza bezpośrednie skutki naruszenia przez firmę PayPal postanowień niniejszej Umowy (niezależnie od tego, czy Użytkownik jest w stanie udowodnić taką stratę lub szkodę).
 2. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza naszej odpowiedzialności z tytułu oszustwa, nieuczciwego wprowadzenia w błąd, rażącego zaniedbania, działań umyślnych lub winy umyślnej, za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym lub podwykonawcy zaniedbaniem lub w zakresie, w jakim takie ograniczenie lub wyłączenie nie jest dopuszczone przez obowiązujące prawo.

15.4 Brak gwarancji. Firma PayPal zapewnia Użytkownikowi Usługi, infrastrukturę, witryny, oprogramowanie i systemy firmy PayPal (w tym sieci i serwery wykorzystywane do świadczenia jakichkolwiek usług PayPal) obsługiwane przez firmę PayPal lub w jej imieniu z uwzględnieniem jego praw ustawowych, ale bez żadnych wyraźnych lub domniemanych gwarancji ani zapewnień poza określonymi w niniejszej Umowie. Firma PayPal nie ma żadnej kontroli nad produktami lub usługami, za które płaci się za pomocą Usługi, i firma PayPal nie może zapewnić, że kupujący lub sprzedający, z którym Użytkownik zawiera transakcję, faktycznie ją zrealizuje oraz ma prawo do jej realizacji. Firma PayPal nie gwarantuje ciągłego, nieprzerwanego lub bezpiecznego dostępu do Usług, infrastruktury, witryn, oprogramowania i systemów firmy PayPal (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia Usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu. Firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w świadczeniu Usług, dostępności infrastruktury, witryn, oprogramowania i systemów firmy PayPal (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia Usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że dostęp do Usług, infrastruktury, witryn, oprogramowania i systemów firmy PayPal (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia Usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu, może być od czasu do czasu ograniczony w celu umożliwienia dokonania napraw, czynności konserwacyjnych lub wprowadzenia nowych funkcji czy usług. Firma PayPal dołoży wszelkich starań, aby zapewnić terminowe przetwarzanie żądań elektronicznego obciążenia lub uznania kart i rachunków bankowych.  Firma PayPal dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że informacje przekazywane w korespondencji, raportach, witrynach oraz ustnie przez kadrę kierowniczą i pracowników firmy PayPal, są prawdziwe, kompletne, dokładne i zgodne z naszą najlepszą wiedzą w chwili ich podawania. Niemniej firma PayPal nie może zagwarantować rzetelności wszystkich podawanych informacji w każdych okolicznościach i każdym kontekście, a Użytkownik nie powinien opierać na nich swoich decyzji. Użytkownik ma obowiązek uważnie czytać korespondencję pochodzącą od firmy PayPal i powiadomić nas niezwłocznie, jeśli pojawi się w niej coś, co wydaje się błędne lub wydaje się działaniem dokonanym bez polecenia ze strony Użytkownika. W przypadku podjęcia przez firmę PayPal decyzji o wyłączeniu jakichkolwiek swoich usług lub funkcji z dowolnej przyczyny, Użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem, chyba że firma PayPal uzna w dobrej wierze, iż: (1) dana usługa lub funkcja musi zostać wyłączona wcześniej ze względu na wymogi prawne lub zobowiązania wobec podmiotów zewnętrznych; lub (2) zachowanie co najmniej dwumiesięcznego okresu wygaszania może powodować zagrożenie bezpieczeństwa albo poważne straty materialne lub techniczne.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zrozumienie i przestrzeganie wszelkich przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących w jurysdykcji, której Użytkownik podlega, a które mogą go dotyczyć w związku z korzystaniem przez niego z Usług, w tym między innymi wszelkich przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie eksportu i importu, podatków i transakcji walutowych.

15.5 Odszkodowanie / zwrot kosztów. Użytkownik zobowiązuje się wypłacić stosowne odszkodowanie lub zwrócić poniesione koszty oraz chronić firmę PayPal, inne firmy należące do tej samej korporacji, jej pracowników oraz przedstawicieli (w tym m.in. dostawców usług) w przypadku jakichkolwiek roszczeń lub żądań (w tym dotyczących kosztów prawnych) ze strony podmiotów zewnętrznych spowodowanych przez lub wynikających z naruszenia przepisów prawa, działań lub braku działania, naruszenia postanowień niniejszej Umowy, praw podmiotów zewnętrznych, korzystania z Konta PayPal lub Usług, infrastruktury, witryn, oprogramowania i systemów firmy PayPal (w tym jakichkolwiek sieci i serwerów wykorzystywanych do świadczenia Usług) obsługiwanych przez firmę PayPal lub w jej imieniu, przez Użytkownika, jego pracowników lub przedstawicieli (albo podmiotów zewnętrznych działających w imieniu i z upoważnienia Użytkownika)”.

15.6 Całość Umowy i prawa podmiotów zewnętrznych. Niniejsza Umowa (w tym dowolny Załącznik) stanowi całość porozumienia między Użytkownikiem a firmą PayPal w odniesieniu do Usług. Postanowienia części 1, 7, 8, 10, 14, 15 oraz Załącznika 1, jak również wszystkie pozostałe postanowienia, które ze swej istoty powinny obowiązywać po rozwiązaniu niniejszej Umowy, pozostaną ważne po tymże rozwiązaniu. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, zostanie ono skreślone i nie będzie miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. Żadnej osobie (w tym żadnej osobie zamieszkałej w Polsce) niebędącej stroną niniejszej Umowy (z wyjątkiem Grupy PayPal w zakresie jej praw określonych w niniejszej Umowie) nie przysługują żadne prawa do egzekwowania żadnego postanowienia niniejszej Umowy na postawie ustawy o kontraktach (prawach podmiotów zewnętrznych) z 1999 r. Nie dotyczy to jednak praw lub uprawnień przysługujących podmiotom zewnętrznym na mocy przepisów innych niż przepisy tej ustawy.

15.7 Własność intelektualna – przyznanie licencji na oprogramowanie. Jeśli Użytkownik korzysta z oprogramowania PayPal, takiego jak interfejsy API, zestawy narzędzi programistycznych lub inne oprogramowanie, które może zawierać oprogramowanie dostarczone przez naszych dostawców usług lub zintegrowane z oprogramowaniem, systemami lub usługami naszych dostawców usług, pobrane na komputer, urządzenie lub inną platformę Użytkownika (albo w inny sposób uzyskuje dostęp do takich aplikacji), wówczas firma PayPal i jej licencjodawcy udzielają Użytkownikowi możliwej do odwołania, niewyłącznej, niepodlegającej podlicencjonowaniu, nieprzekazywalnej, bezpłatnej i ograniczonej licencji na korzystanie z oprogramowania PayPal, w tym na korzystanie z wszelkich aktualizacji, rozszerzeń, nowych wersji oraz oprogramowania zastępczego, w sposób zgodny z odpowiednią dokumentacją oraz z warunkami określonymi w niniejszej Umowie, wyłącznie na własny użytek. Oprogramowania nie wolno wynajmować, wypożyczać ani w inny sposób przekazywać podmiotom zewnętrznym praw do niego. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania wymagań dotyczących implementacji, uzyskiwania dostępu oraz użytkowania zawartych w całości dokumentacji firmy PayPal oraz wszelkich instrukcji dotyczących Usług, publikowanych w danym czasie przez firmę PayPal (w tym m.in. wszelkich wymagań dotyczących implementacji oraz użytkowania, nałożonych na Użytkownika w celu spełnienia stosownych przepisów prawa oraz zasad i regulaminów związanych z użytkowaniem kart płatniczych). W przypadku nieprzestrzegania instrukcji lub wymagań systemu PayPal dotyczących implementacji oraz użytkowania Użytkownik będzie odpowiadał za wszelkie wynikłe szkody poniesione przez Użytkownika, firmę PayPal i podmioty zewnętrzne. PayPal może zaktualizować lub wyłączyć dowolne oprogramowanie po wcześniejszym powiadomieniu Użytkownika. Mimo że firma PayPal może (1) posiadać zintegrowane materiały i technologie podmiotów zewnętrznych na swoich stronach lub w aplikacjach, w tym w oprogramowaniu, lub (2) korzystać z określonych materiałów i technologii podmiotów zewnętrznych do świadczenia Usług, Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa do takich materiałów i technologii. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, nie zmieniać, nie dekompilować, nie naprawiać, nie kopiować, nie reprodukować, nie dostosowywać, nie rozprowadzać, nie wyświetlać, nie tłumaczyć ani nie próbować w inny sposób utworzyć nowego kodu źródłowego z kodu źródłowego oprogramowania lub jakichkolwiek innych materiałów i technologii podmiotów zewnętrznych, jak również nie tworzyć żadnych prac pochodnych na podstawie oprogramowania, technologii lub materiałów podmiotów zewnętrznych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa, tytuły i korzyści płynące z praw własności intelektualnej do oprogramowania PayPal są własnością firmy PayPal, a zintegrowane w nim materiały należą do podmiotów zewnętrznych będących dostawcami usług na rzecz firmy PayPal. Wszelkie pozostałe oprogramowanie podmiotów zewnętrznych używane przez Użytkownika w witrynie PayPal podlega zaakceptowanym przez Użytkownika warunkom licencji firmy udostępniającej to oprogramowanie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że PayPal nie ma prawa własności ani kontroli i nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem jakiegokolwiek oprogramowania innej firmy, którego Użytkownik postanowi używać w ramach jakichkolwiek witryn, oprogramowania PayPal lub w związku z korzystaniem z Usług. Jeśli Użytkownik korzysta z Usług w witrynie PayPal bądź innej witrynie lub platformie udostępnianej przez firmę PayPal lub inną firmę oraz nie pobiera oprogramowania PayPal ani nie korzysta z aplikacji innych firm w witrynie PayPal, niniejszy punkt nie ma zastosowania do korzystania przez Użytkownika z udostępnianych Usług.

15.8 Własność intelektualna – przyznanie licencji na materiały.

a. Licencje przyznawane przez firmę PayPal

Logo i znaki Usługi: Adresy URL odpowiadające witrynie (witrynom) PayPal, nazwa PayPal i wszystkie logo naszych produktów i usług opisanych w naszej witrynie (witrynach) są albo chronione prawem autorskim, albo są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy PayPal lub jej licencjobiorców. Ponadto wszystkie nagłówki stron, elementy graficzne, ikony przycisków oraz skrypty są chronione prawem autorskim lub stanowią znaki usługowe, znaki towarowe lub wzornictwo użytkowe firmy PayPal. Niedozwolone jest ich kopiowanie, naśladowanie, modyfikowanie, zmienianie, poprawianie lub wykorzystywanie bez uzyskania naszej pisemnej zgody. Użytkownik, jako handlowiec, może korzystać z udostępnianego przez firmę PayPal w ramach usług dla handlowców logo w języku HTML, funkcji narzędzi aukcyjnych lub programów partnerskich bez uprzedniej pisemnej zgody firmy PayPal w wyłącznym celu zidentyfikowania siebie na swojej witrynie jako handlowca, który akceptuje płatności za pomocą Usługi i kierowania ruchu sieciowego z tej witryny do Usługi, ale firma PayPal może ograniczyć lub wycofać to pozwolenie z dowolnej przyczyny i według własnego uznania. Niedozwolone jest jakiekolwiek przerabianie, modyfikowanie lub zmiana tych logo, wykorzystywanie ich w sposób dyskredytujący firmę PayPal lub Usługę oraz prezentowanie ich w sposób, który sugerowałby sponsorowanie lub promowanie przez firmę PayPal. Wszystkie prawa do witryny PayPal oraz wszelkiej jej zawartości należą wyłącznie do firmy PayPal oraz jej licencjobiorców.

b. Licencje przyznawane przez Użytkownika

Własność intelektualna Użytkownika związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą: Użytkownik udziela Grupie PayPal ważne na całym świecie prawo do używania i przedstawiania firmy, znaków towarowych i logo Użytkownika w witrynie PayPal oraz w aplikacjach sieciowych i mobilnych w celu wyświetlania informacji na temat przedsiębiorstwa Użytkownika oraz jego produktów i usług.

Materiały Użytkownika: Jeśli Użytkownik przekazuje firmie PayPal materiały lub zamieszcza materiały (w każdym przypadku przeznaczone do publikacji online albo offline) za pośrednictwem Usług, udziela wówczas Grupie PayPal niewyłącznego, obowiązującego na całym świecie, wolnego od opłat licencyjnych i podlegającego sublicencjonowaniu (w ramach wielu poziomów) prawa do wykonywania wszelkich praw do komercyjnego wizerunku, prawa autorskiego, praw do znaków towarowych, praw do baz danych i praw własności intelektualnej Użytkownika na tych materiałach w ramach wszelkich nośników znanych obecnie lub w przyszłości. Ponadto w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe Użytkownik zrzeka się autorskich praw osobistych i nie będzie dochodzić takich praw wobec spółek PayPal oraz ich cesjonariuszy i posiadaczy stosownych sublicencji. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przekazanie materiałów firmie PayPal, zamieszczenie materiałów za pośrednictwem usług ani korzystanie przez spółki PayPal z tych materiałów (w tym opracowań tych materiałów) w związku z usługami nie narusza żadnych praw własności intelektualnej.

15.9 Uprawnienia innych firm. 

a. Uprawnienia ogólne. Użytkownik może przyznawać lub odbierać podmiotom zewnętrznym uprawnienia do podejmowania określonych działań w imieniu Użytkownika oraz zarządzać takimi uprawnieniami. W niektórych przypadkach może to zrobić, logując się do swojego Konta – w innych przypadkach może to zrobić, porozumiewając się bezpośrednio z podmiotem zewnętrznym. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nadania przez niego podmiotom zewnętrznym uprawnień do podejmowania działań w jego imieniu firma PayPal może udostępnić tym podmiotom zewnętrznym niektóre informacje dotyczące jego Konta PayPal.

b. Korzystanie z usług licencjonowanych innych firm do uzyskiwania dostępu do informacji o Koncie

Jeśli Użytkownik zezwala:

 1. zewnętrznemu dostawcy usług posiadającemu stosowną licencję na świadczenie usług w zakresie informacji o koncie („Dostawca informacji o koncie”) na uzyskiwanie informacji o koncie Użytkownika w jego imieniu i za jego zgodą; lub
 2. zewnętrznemu wystawcy karty na potwierdzenie, czy kwota konieczna do realizacji płatności kartą jest dostępna na koncie PayPal Użytkownika;

wówczas:

 1. niniejsza Umowa (w tym, bez ograniczeń, punkt 2.3) pozostaje w mocy w odniesieniu do Użytkownika oraz uzyskiwania przez niego dostępu do takich informacji za pośrednictwem Dostawcy informacji o koncie lub wystawcy karty; i
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec firmy PayPal:
  1. z tytułu działań, do podejmowania których w swoim imieniu upoważnił Dostawcę informacji o koncie lub wystawcę karty; i
  2. na podstawie postanowień punktu 15.9.d (Odpowiedzialność Użytkownika z tytułu wszelkich przyznanych przez niego uprawnień);

z tytułu praw ustawowych oraz postanowień zawartych w punkcie 12 (Błędy i nieautoryzowane transakcje).

c. Korzystanie z usług licencjonowanych zewnętrznych dostawców usług do inicjowania płatności

Jeśli Użytkownik zezwoli licencjonowanemu zewnętrznemu dostawcy usług („Dostawca usług inicjowania płatności”) na zainicjowanie płatności w imieniu Użytkownika, wówczas:

 1. niniejsza Umowa (w tym punkty od 4.1 do 4.6 włącznie i 4.10) ma zastosowanie do Użytkownika i Dostawcy usług inicjowania płatności; oraz 
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec firmy PayPal:
  1. z tytułu działań, do podejmowania których w swoim imieniu upoważnił Dostawcę usług inicjowania płatności; i
  2. na podstawie postanowień punktu 15.9.d (Odpowiedzialność Użytkownika z tytułu wszelkich przyznanych przez niego uprawnień);

z tytułu praw ustawowych oraz postanowień zawartych w punkcie 12 (Błędy i nieautoryzowane transakcje).

d. Odpowiedzialność Użytkownika z tytułu wszelkich przyznanych przez niego uprawnień.

Nadanie uprawnień podmiotom zewnętrznym nie zwalnia Użytkownika z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Użytkownik oświadcza, że nie będzie pociągać firmy PayPal do odpowiedzialności i zabezpieczy ją przed wszelkimi roszczeniami w powiązaniu z działaniami lub brakiem działania takich podmiotów zewnętrznych w związku z uprawnieniami nadanymi przez Użytkownika.

15.10 PayPal jako metoda logowania. Jeśli Użytkownik korzysta z systemu PayPal jako metody logowania w zewnętrznych witrynach lub aplikacjach na telefony komórkowe, firma PayPal może ujawnić każdemu podmiotowi zewnętrznemu oferującemu tę Usługę jako metodę logowania nie tylko status logowania Użytkownika, ale również dane osobowe i inne informacje o Koncie, na których ujawnienie Użytkownik wyraził zgodę, aby taki podmiot zewnętrzny mógł Użytkownika rozpoznać. Firma PayPal nie da takiemu podmiotowi zewnętrznemu dostępu do Konta PayPal Użytkownika, a jedynie będzie dokonywać płatności z tego Konta na rzecz danego podmiotu zewnętrznego po uzyskaniu od Użytkownika szczególnej autoryzacji.

Jeśli Użytkownik oferuje Usługę jako metodę logowania się w witrynie lub aplikacji Użytkownika lub innego logowania się na konta klientów Użytkownika, musi wówczas zgodzić się na wszelkie szczególne postanowienia mające zastosowanie w przypadku udostępnienia Użytkownikowi tej funkcji, a następnie przestrzegać wszelkich specyfikacji określonych we właściwych podręcznikach lub instrukcjach. Firma PayPal nie gwarantuje ani w inny sposób nie potwierdza tożsamości użytkownika korzystającego z tej metody logowania. Firma PayPal nie udostępnia Użytkownikowi danych osobowych ani innych informacji o koncie użytkownika (w tym o statusie logowania) posiadanych przez firmę PayPal, chyba że użytkownik zgadza się na ujawnienie Użytkownikowi tych informacji.

15.11 Klienci korporacyjni. Jeśli Użytkownik nie jest konsumentem (osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności handlowej, gospodarczej ani zawodowej), Mikroprzedsiębiorstwem ani instytucją charytatywną o rocznym dochodzie mniejszym niż milion funtów brytyjskich, firma PayPal uważa Użytkownika za „Klienta korporacyjnego” i niektóre przepisy drugiej dyrektywy o usługach płatniczych (PSD2) mogą nie mieć zastosowania przy korzystaniu z Usług przez Użytkownika. W takich sytuacjach Użytkownik gwarantuje firmie PayPal, że w czasie zawierania niniejszej Umowy lub jakichkolwiek innych ustaleń dotyczących odnośnych usług Użytkownik jest klientem korporacyjnym i niniejszym zgadza się na następujące zmiany w poszczególnych punktach tej umowy:

 1. Użytkownik nie ma prawa do zwrotu Wstępnie zatwierdzonych płatności i transakcji płatności zainicjowanych przez odbiorcę płatności (np. handlowca), jak opisano w punktach 4.8 i 12.5;
 2. jeśli Użytkownik stwierdzi błąd, nieautoryzowaną transakcję lub przywłaszczenie bądź nieautoryzowane użycie Instrumentu płatniczego lub Konta zgodnie z punktami 12.1 i 12.2, Użytkownik ma 60 dni od daty rzekomego błędu lub Niewłaściwego dostępu do konta na zawiadomienie firmy PayPal, a po upływie tego terminu firma PayPal nie ma obowiązku wszczynać postępowania wyjaśniającego ani działać zgodnie z zawiadomieniem Użytkownika;
 3. firma PayPal będzie przejmować odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje zgodnie z punktem 12.4 wyłącznie wówczas, gdy Użytkownik zawiadomi firmę PayPal o Niewłaściwym użyciu konta lub błędzie w ciągu 60 dni od jego wystąpienia.

Jako klient korporacyjny Użytkownik zgadza się, że firma PayPal może, lecz nie jest zobowiązana przestrzegać wymagań dotyczących informacji ani dostarczać mu informacji zgodnie z wymaganiami dotyczącymi informacji opisanymi w Tytule III dyrektywy PSD2 i ich odpowiedników w jakiejkolwiek implementacji PSD2 w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które mogą dotyczyć Użytkownika („Transpozycje PSD2”). Ponadto Użytkownik zgadza się, że artykuły 72 i 89 PSD2 i postanowienia równoważne w Transpozycjach PSD2 nie dotyczą korzystania przez Użytkownika z usługi PayPal, co oznacza, że niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy, firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody Użytkownika poniesione w związku z Tytułem III i artykułami 72 i 89 PSD2 oraz postanowieniami równoważnymi w Transpozycjach PSD2.

Powrót do początku

16. Definicje

 1. „Konto” lub „Konto PayPal” oznacza Konto osobiste lub Konto firmowe.
 2. „Dodaj środki” to proces lub funkcja dostępne w interfejsie Konta, które umożliwiają zasilenie Salda środkami z rachunku bankowego.
 3. „Umowa” oznacza niniejszą umowę z uwzględnieniem jej późniejszych zmian.
 1. „Dostawca informacji o koncie” ma znaczenie zdefiniowane w punkcie 15.9.b.
 2. „Upoważnienie” lub „Autoryzacja” oznacza upoważnienie handlowca lub innego podmiotu zewnętrznego przez Użytkownika do pobrania lub przekazania płatności z Konta Użytkownika (termin „Autoryzowany” w związku z tym także należy odpowiednio interpretować).
 3. „Saldo” oznacza dowolną kwotę Pieniądza elektronicznego, którą Użytkownik ma na Koncie PayPal.
 4. „Proces potwierdzania rachunku bankowego” jest to procedura weryfikacji, której firma PayPal może zażądać w celu zniesienia limitu wysyłania, odbierania, wypłacania pieniędzy lub Weryfikacji konta, w ramach której PayPal przekazuje dwie niewielkie wpłaty na rachunek bankowy Użytkownika. Aby zakończyć proces Potwierdzania rachunku bankowego, Użytkownik musi podać szczegóły przelanych wpłat. Dodatkowe informacje dotyczące zamykania procesu potwierdzania rachunku bankowego zostały przedstawione w Centrum pomocy PayPal dostępnym z witryny firmy PayPal.
 5. „Płatność finansowana z rachunku bankowego” oznacza płatność realizowaną w całości ze środków na rachunku bankowym Użytkownika.
 6. „Konto firmowe” oznacza Konto używane przede wszystkim do celów związanych z działalnością gospodarczą, a nie do celów prywatnych, rodzinnych lub związanych z gospodarstwem domowym.
 7. „Dni robocze” oznaczają każdy dzień (z wyjątkiem soboty lub niedzieli), w który pracują banki w Luksemburgu (poza dniami, w których wykonywane są tylko transakcje bankowości elektronicznej dostępne przez całą dobę).
 8. „Kupujący” oznacza Użytkownika, który kupuje towary lub usługi i płci za nie za pośrednictwem Usług.
 9. „Rok kalendarzowy” oznacza okres od 1 stycznia do 31 grudnia (włącznie) każdego roku.
 10.  „Umowa w sprawie obsługi płatności kartami” oznacza Umowę z podmiotem handlowym, którą muszą zawrzeć podmioty komercyjne bezpośrednio z podmiotem (lub podmiotami) obsługującymi płatności kartami płatniczymi firmy PayPal.
 11. „Zmiana” ma znaczenie zdefiniowane w punkcie 1.6.
 12. „Obciążenie zwrotne” oznacza zakwestionowanie płatności skierowane przez kupującego bezpośrednio do wystawcy lub operatora jego karty kredytowej.
 13. „Roszczenie” oznacza zakwestionowanie płatności złożone przez osobę dokonującą płatności bezpośrednio w systemie PayPal, w tym między innymi zakwestionowanie zgłoszone w ramach programu Ochrony kupujących w systemie PayPal, zgodnie z punktem 13.
 14. „Transakcja komercyjna” ma znaczenie określone w części A4.1 w Załączniku 1 – Tabela Opłat.
 15. „Region wypłaty przy użyciu karty kredytowej” oznacza jeden z następujących krajów: Włochy, Luksemburg, Litwa, Bułgaria, San Marino, Słowacja, Łotwa, Rumunia, Cypr, Słowenia, Estonia, Malta, Gibraltar i Liechtenstein (oraz inne regiony, które firma PayPal może okresowo wskazywać w swoich witrynach internetowych).
 16. „Międzynarodowa” w przypadku obliczania opłat za transakcje ma znaczenie określone w części A4.4 w Załączniku 1 – Tabela Opłat.
 17. „Dział Obsługi Klienta” to Dział Obsługi Klienta firmy PayPal, z usług którego można skorzystać online za pośrednictwem łącza „Napisz do nas” dostępnego na stronie Kontakt z nami lub telefonicznie pod numerem Działu Obsługi Klienta zamieszczonym w Witrynie PayPal.
 18. administrator danych” (lub po prostu „kontroler” na potrzeby punktu 5.7 ), „przetwarzający dane” (lub po prostu „przetwarzający” na potrzeby punktu 5.7) i „osoba, której dane dotyczą” mają znaczenia określone przez Przepisy o ochronie danych.
 19. Przepisy o ochronie danych” mają znaczenie określone w Dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady lub Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanemu także jako Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych) oraz regulacjach pokrewnych, instrumentach i innych przepisach o ochronie danych, regulacjach, wymaganiach i kodeksach postępowania mających zastosowanie w przypadku Usług PayPal, takich jak Wewnętrzne wiążące zasady korporacyjne spółki PayPal.
 20. „Dni” oznaczają dni kalendarzowe.
 21. „Domyślne źródła dofinansowania” oznaczają kolejność źródeł stosowaną przez system PayPal wskazaną w punkcie 3.7 do realizacji płatności, jeśli Użytkownik nie dokonał wyboru Preferowanego źródła finansowania.
 22. „Spór” oznacza spór zgłoszony bezpośrednio w systemie PayPal w Centrum rozstrzygania, zgodnie z punktem 13 niniejszej Umowy.
 23. „Krajowa” w przypadku obliczania opłat za płatności ma znaczenie określone w części A4.3 w Załączniku 1 – Tabela Opłat.
 24. „eBay” oznacza spółkę eBay Inc lub podmioty stowarzyszone spółki eBay Inc. „Pieniądz elektroniczny” oznacza określoną kwotę pieniężną, która reprezentuje roszczenie względem firmy PayPal oraz która jest zapisana na nośniku elektronicznym, wystawiona przy odbiorze środków i akceptowana jako środek płatniczy przez osoby inne niż PayPal. Pojęcia „Pieniądz elektroniczny”, „pieniądze” i „środki” są stosowane zamiennie w niniejszej Umowie. Ponadto odniesienia do płatności dokonanych za pośrednictwem Usługi lub serwisu PayPal odnoszą się do płatności Pieniądzem elektronicznym.
 25. „Europejski Obszar Gospodarczy” lub „EOG” oznacza kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein.
 26. „Europa I” ma znaczenie określone w części A4.4 w Załączniku 1 – Tabela Opłat.
 27. „Europa II” ma znaczenie określone w części A4.4 w Załączniku 1 – Tabela Opłat.
 28. „Opłaty” oznaczają kwoty określone w Załączniku 1 niniejszej Umowy.
 29. Zdarzenie” ma znaczenie zdefiniowane w punkcie 13.13.
 30.  „Źródło finansowania płatności” oznacza zewnętrzne źródło finansowania płatności używane do automatycznego zakupu Pieniądza elektronicznego na potrzeby realizacji transakcji płatności przy użyciu systemu PayPal. Do finansowania płatności i zasilania Salda na potrzeby realizacji płatności można stosować następujące źródła: karta kredytowa lub karta debetowa (w tym, w niektórych sytuacjach, karta przedpłacona).
 31. „Niewłaściwy Dostęp do Konta” ma znaczenie określone w punkcie 12.1.
 32. „Informacje” oznaczają wszelkie informacje poufne, informacje mogące służyć do identyfikacji użytkowników oraz inne informacje związane z Kontem lub Użytkownikiem, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, adres wysyłkowy, numer telefonu oraz informacje finansowe.
 33. „Nie otrzymano przedmiotu” to zwrot oznaczający zgłoszenie przez kupującego faktu nieotrzymania przedmiotu.
 34. „Procedura potwierdzania i powiązywania karty” jest to procedura weryfikacji, której firma PayPal może zażądać w celu zniesienia limitu wysyłania, otrzymywania lub wypłacania pieniędzy bądź Weryfikacji konta, w ramach której firma PayPal obciąża Użytkownika opłatą za potwierdzenie karty pobieraną z karty kredytowej. Następnie Użytkownik musi zalogować się na Konto i wprowadzić czterocyfrowy numer, który pojawi się na wyciągu z karty kredytowej i który będzie powiązany z Opłatą za potwierdzenie karty (zob. Załącznik 1). Dodatkowe informacje dotyczące procedury potwierdzania i powiązywania karty zostały przedstawione w Centrum pomocy PayPal dostępnym z witryny firmy PayPal.
 35. „Płatności zbiorcze” („Wypłaty”) oznaczają funkcję, w ramach której można jednocześnie wysyłać wiele płatności. Odbiór pliku wsadowego Płatności zbiorczych od Użytkownika stanowi w rozumieniu niniejszej Umowy, zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 4.1, odbiór wystawionego przez Użytkownika Polecenia płatności.
 36. „Opóźnienie przetwarzania transakcji przez handlowca” oznacza okres czasu między Autoryzacją płatności przez Użytkownika a przetworzeniem płatności przez handlowca.
 37. „Mikroprzedsiębiorstwo” oznacza przedsiębiorstwo, w którym zatrudnionych jest mniej niż 10 osób i którego roczny bilans nie przekracza 2 mln euro.
 38. „Europa Północna” ma znaczenie określone w części A4.4 w Załączniku 1 – Tabela Opłat.
 39. „Ryzyko niewystarczającej ilości środków” oznacza ryzyko cofnięcia przez bank płatności finansowanej z rachunku bankowego z powodu istnienia na rachunku bankowym niewystarczającej ilości środków potrzebnych do dokonania płatności.
 40. „Konto płatności” ma znaczenie określone we wstępie do niniejszej Umowy.
 41. „Instrument płatniczy” oznacza dowolne lub wszystkie procedury, instrukcje lub wymagania określone w witrynie lub witrynach PayPal, które pozwalają Użytkownikom na dostęp do usługi PayPal lub korzystanie z niej.
 42. „Polecenie płatności” oznacza zlecenie realizacji płatności wydane firmie PayPal w odpowiedni sposób przez Użytkownika.
 43. „Odbiorca płatności” ma znaczenie zdefiniowane w punkcie 11.1.
 44. „Badanie płatności” oznacza procedurę opisaną w punkcie 4 niniejszej Umowy.
 45. „PayPal” oznacza spółkę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., z siedzibą pod adresem 22-24 Boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg, i obejmuje także następców tej spółki oraz każdą osobę, na którą spółka ta przelała swoje prawa wynikające z tej Umowy.
 46. „Ochrona kupujących w systemie PayPal” oznacza program ochrony kupujących w systemie PayPal opisany w punkcie 13.
 47. Grupa PayPal” oznacza spółkę PayPal Holdings Inc. oraz podmioty bezpośrednio i pośrednio zależne i podmioty stowarzyszone spółki PayPal Holdings Inc. (w tym między innymi firmę PayPal) w zależności od sytuacji.
 48. „Wyślij SMS-owy kod zakupu w ramach płatności PayPal z telefonu komórkowego” jest usługą, która pozwala Użytkownikowi wysyłać i otrzymywać płatności, a także uzyskiwać wgląd w Saldo konta za pośrednictwem telefonu komórkowego, w sposób opisany w punkcie 3.13.
 49. „Witryna PayPal” oznacza dowolny adres URL, taki jak www.paypal.pl, który jest udostępniany przez firmę PayPal w celu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika.
 50. „Konto osobiste” oznacza Konto wykorzystywane przede wszystkim do celów prywatnych, rodzinnych lub związanych z gospodarstwem domowym.
 51. dane osobowe” mają znaczenie przypisane w Przepisach o ochronie danych.
 52. „Transakcja prywatna” ma znaczenie określone w części A4.2 w Załączniku 1 – Tabela Opłat.
 53. „Dostawca usług inicjowania płatności” ma znaczenie zdefiniowane w punkcie 15.9.c.
 54. „Zasady” oznaczają wszelkie zasady lub inne postanowienia umów, które Użytkownik zawarł z firmą PayPal za pośrednictwem Witryn PayPal lub w związku z korzystaniem przez niego z Usług.
 55. „Aktualizacja zasad” oznacza wcześniejsze powiadomienie o zmianach, które firma PayPal może udostępnić Użytkownikowi w formie pisemnej.
 56. Wstępnie zatwierdzona płatność” lub „Płatność automatyczna” to „Zlecenie stałe” zdefiniowane w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2018/32 i oznacza, że dostawca konta (PayPal) dokonuje na polecenie klienta (Użytkownik) regularnych przelewów stałej kwoty pieniędzy z konta klienta na inne konto. Może to być również „Polecenie zapłaty” w rozumieniu tego rozporządzenia, co oznacza, że klient (Użytkownik) zezwala innej osobie (odbiorca) na zlecenie dostawcy konta (PayPal) wykonania przelewu pieniędzy z konta klienta (Użytkownik) na konto tego odbiorcy. Dostawca konta (PayPal) następnie przelewa pieniądze na konto odbiorcy w dacie lub w datach uzgodnionych przez klienta (Użytkownik) i odbiorcę. Te kwoty mogą się różnić. W przypadku Usług PayPal „Wstępnie zatwierdzona płatność” oznacza płatność realizowaną przez Użytkownika przy użyciu Usługi na podstawie Polecenia płatności wystawionego firmie PayPal przez Użytkownika za pośrednictwem upoważnionego podmiotu zewnętrznego (np. sklepu lub innego przedsiębiorcy, któremu Użytkownik zamierza zapłacić za swój zakup).
 57. „Preferowane źródło finansowania płatności” oznacza Źródło finansowania płatności, które Użytkownik wybrał w celu realizacji płatności zamiast stosowania Domyślnego źródła finansowania płatności.
 58. przetwarzanie” (i terminy pochodne) wyłącznie na potrzeby punktu 5.7 mają znaczenie nadawane im przez Przepisy o ochronie danych.
 59. „PSD2” ma znaczenie określone w punkcie drugim niniejszej Umowy
 60.  „Rezerwa” oznacza procent środków przesłanych na Konto Użytkownika, które firma PayPal zatrzymuje w celu zabezpieczenia ryzyka związanego z Cofnięciami, Obciążeniami zwrotnymi, Roszczeniami lub inną odpowiedzialnością związaną z operacjami na Koncie lub korzystaniem z Usług.
 61. „Konto rezerw” ma znaczenie określone we wstępie do niniejszej Umowy.
 62. „Centrum rozstrzygania” oznacza Centrum rozstrzygania PayPal, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem zakładki Moje konto po zalogowaniu się do swojego konta albo w ewentualny inny sposób, jaki firma PayPal może udostępniać.
 63. „Zabronione działania” oznaczają działania opisane w punkcie 9 niniejszej Umowy.
 64. „Cofnięcie” oznacza otrzymaną przez Użytkownika płatność, którą firma PayPal może cofnąć do nadawcy lub innego podmiotu zewnętrznego w przypadku (a) zakwestionowania takiej płatności bezpośrednio przez kupującego w banku lub (b) usunięcia takiej płatności z Salda Użytkownika z dowolnych przyczyn (innych niż Obciążenie zwrotne lub Roszczenie w ramach programu Ochrony kupujących w systemie PayPal), w tym w szczególności w przypadku, gdy (i) taka płatność narusza lub firma PayPal ma uzasadnione podejrzenia, że taka płatność narusza obowiązujące w firmie PayPal Zasady dopuszczalnego użytkowania; (ii) kwota takiej płatności nie była autoryzowana przez nadawcę u odpowiedniego podmiotu zewnętrznego w związku z procesem autoryzacji płatności zainicjowanej przez podmiot zewnętrzny (zob. punkt 4.8); (iii) źródłem takiej płatności był przelew bankowy, który został następnie cofnięty przez ten bank z dowolnych przyczyn, lub (c) płatność taka została uznana w ramach przyjętego przez firmę PayPal wewnętrznego modelu oceny ryzyka za płatność, która musi być cofnięta w celu ograniczenia ryzyka związanego z tą płatnością. „Cofnięta” należy rozumieć analogicznie.
 65. „sprzedający” lub „handlowiec” to stosowane zamiennie terminy, które oznaczają Użytkownika sprzedającego towary lub usługi oraz korzystającego z Usług w celu odbierania płatności.
 66. „Wyślij pieniądze” lub „Wysyłanie pieniędzy” oznacza, że dostawca konta (PayPal) przelewa na polecenie klienta (Użytkownik) pieniądze z konta klienta na inne konto zgodnie ze standardową terminologią określoną w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2018/32. W przypadku Usług PayPal oznacza to zdolność Użytkownika do wysyłania pieniędzy za pośrednictwem Usługi.
 67. „Usługi” oznaczają produkty, usługi, treści, funkcje i technologie oferowane przez firmę PayPal oraz wszystkie powiązane witryny, aplikacje i usługi.
 68. „Znacząco niezgodny z opisem” ma znaczenie zgodne z definicją zamieszczoną w punkcie 13.8 niniejszej Umowy.
 69. „Szczególne warunki finansowania płatności” mają znaczenie przypisane im w punkcie 3.5.
 70. „Ryzyko związane z transakcją” oznacza ryzyko szkodliwego wpływu na sytuację firmy PayPal w związku z jakąkolwiek odpowiedzialnością Użytkownika względem firmy PayPal lub jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego w odniesieniu do jakiejkolwiek płatności za Transakcje komercyjne – w tym m.in.: (i) ryzyko związane ze Sporem, Roszczeniem, Obciążeniem zwrotnym, Cofnięciem, opłatami, karami lub grzywnami; (ii) ryzyko niewywiązania się przez sprzedającego z umowy z kupującymi, (iii) ryzyko powstałe przy sprzedaży przedmiotu, który nie jest natychmiastowo dostarczany po otrzymaniu zapłaty oraz (iv) jakąkolwiek inną odpowiedzialność ponoszoną przez firmę PayPal (lub jakikolwiek podmiot zewnętrzny) w związku z daną płatnością – w każdym wypadku zarówno rzeczywiste, jak i antycypowane przez firmę PayPal lub uznawane za istniejące przez firmę PayPal. Ryzyko związane z transakcją obejmuje, bez ograniczeń: (a) w przypadku sprzedaży biletów na koncerty lub inne wydarzenia: ryzyko występujące do momentu odbycia się danego wydarzenia oraz (b) w przypadku transakcji związanych z podróżą: ryzyko istniejące do momentu dostarczenia towarów lub wykonania usług związanych z podróżą. Użytkownik może być od czasu do czasu powiadamiany o innych szczególnych okolicznościach, w których, w rozumieniu niniejszej Umowy, zaistnieje Ryzyko związane z transakcją (lub zajdzie podejrzenie jego zaistnienia).
 71. „Nieautoryzowana płatność” oznacza zakwestionowanie płatności przez kupującego przez stwierdzenie, że nie dokonał płatności i że osoba, która jej dokonała, nie była do tego uprawniona.
 72. „Unikatowy identyfikator” oznacza (1) przy wysyłaniu płatności PayPal: adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub inny identyfikator, o który firma PayPal może się zwrócić, zarejestrowany na koncie PayPal niebudzącym zastrzeżeń; lub (2) dla wypłat środków z Konta Użytkownika: rachunek bankowy (np. IBAN lub numer rozliczeniowy i numer rachunku bankowego) lub dane identyfikacyjne karty kredytowej (np. numer karty oraz kod CVV2/CVC2).
 73. „Użytkownik” oznacza Użytkownika oraz każdy inny podmiot prawny zawierający z firmą PayPal niniejszą Umowę lub korzystający z Usługi.
 74. „Zweryfikowany” oznacza, że Użytkownik przeszedł proces weryfikacji PayPal służący do potwierdzenia jego tożsamości.

Powrót do początku

Załącznik 1. Tabela Opłat

Użytkownik wyraża zgodę na potrącenie przez PayPal Opłat z przekazywanych kwot przed uznaniem tych kwot na jego Koncie.

W przypadku wysyłania lub odbierania płatności Opłaty są naliczane w zależności od:

 • typu transakcji, której dotyczy płatność (Transakcja komercyjna, Transakcja prywatna itp.); oraz
 • charakteru płatności (Międzynarodowa, Krajowa) lub Źródła finansowania płatności użytego do realizacji zobowiązania.

Obowiązują także Opłaty za inne działania na kontach i wydarzenia, opisane w Umowie.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Glosariuszu w części A4 Załącznika 1.

Podane Opłaty zawierają wszystkie obowiązujące podatki; niemniej jednak mogą istnieć inne podatki lub koszty, które nie są opłacane za pośrednictwem firmy PayPal lub przez PayPal naliczane. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za pokrycie opłat telefonicznych, wszelkich opłat nałożonych przez dostawcę usług internetowych oraz podobnych lub pokrewnych opłat w związku z korzystaniem z Usług przez Użytkownika.

Szczegóły dotyczące odbieranych kwot i pobieranych opłat Użytkownik może znaleźć w wiadomości e-mail wysłanej przez PayPal lub w Działaniach widocznych po zalogowaniu się do Konta. O ile nie udowodniono, że firma PayPal popełniła błąd, wszystkie opłaty są pokrywane przez Użytkownika bez potrąceń i odliczeń. Firma PayPal może nałożyć na Użytkownika opłaty za wszelkie dodatkowe usługi świadczone poza ramami niniejszej Umowy. Użytkownik zostanie poinformowany o tych opłatach podczas zamawiania usług.

A1. Opłaty za płatność z tytułu Transakcji prywatnej 
Uwaga: nadawca ponosi Opłatę. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części A4.2.3 niniejszego Załącznika 1.
Opłata za Transakcje prywatne będzie wyświetlana w chwili dokonywania płatności.

Więcej informacji na temat opłat procentowych lub stałych można znaleźć w punktach A4.5, A4.6 i A4.7 Załącznika 1.

A1.1 Opłaty za płatność z tytułu Krajowej Transakcji prywatnej

 

Działanie

Opłata 

Wysyłanie płatności z tytułu Krajowej Transakcji prywatnej

Bezpłatnie (o ile nie następuje przeliczenie waluty)

 

A1.2 Płatności z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej

A1.2.1 Płatności z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej wysłane w euro lub koronach szwedzkich do EOG

Działanie

Opłata.

Wysyłanie płatności z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej w euro lub koronach szwedzkich do EOG

Bezpłatnie (o ile nie następuje przeliczenie waluty)

A1.2.2 Inne płatności z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej

Aby określić Opłatę za płatność z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej wysyłaną do użytkownika w danym kraju, należy wykonać czynności opisane poniżej. 

Krok 1. Znajdź kraj , w którym jest zarejestrowany adres odbiorcy. Dodatkowe informacje znajdują się w punkcie A4.4 Załącznika 1. W razie wątpliwości zapytaj odbiorcę (druga kolumna). 
Krok 2. Znajdź odpowiednią opłatę za płatność z tytułu Transakcji prywatnej (trzecia kolumna).

Działanie

Kraj Konta odbiorcy

Opłata za płatność z tytułu Transakcji prywatnej

 

^^

Wysyłanie płatności z tytułu Międzynarodowej Transakcji prywatnej

Stany Zjednoczone, Kanada, Europa Północna, Europa I, Europa II

 

9,99 PLN

Inny kraj^

19,99 PLN

 

 

^ Pod warunkiem dostępności usługi dla Użytkownika zarejestrowanego w danym kraju         
^^ Zapoznaj się z punktem A4.7 tego Załącznika 1 poniżej.


A2. Opłaty za płatność z tytułu Transakcji komercyjnej

W przypadku informacji o Opłacie stałej więcej szczegółów można znaleźć w części A4.6 niniejszego Załącznika 1.

Działanie lub Zdarzenie

Opłata

A2.1

Wysyłanie (kupowanie)

Bezpłatnie (o ile nie następuje przeliczenie waluty)

A2.2

Odbiór płatności Krajowych (sprzedaż)

A.2.2.1 2,9% + Opłata stała 
A2.2.2 Opłaty za korzystanie z nowego rozwiązania do realizacji transakcji

 

Płatności kartami (Visa lub Mastercard) za pomocą Niestandardowego interfejsu użytkownika*

Płatności finansowane za pomocą karty od użytkowników korzystających z usługi Płatności bez posiadania konta PayPal

Płatności za pomocą lokalnych form płatności

Inne płatności

Struktura opłat uśrednionych

Struktura opłat Interchange Plus

 

Opłata

1,9% + Opłata stała

Opłata Intercharge + 1,9% + Opłata stała

1,9% + Opłata stała

1,9% + Opłata stała

Patrz punkt dotyczący Stawki standardowej (A2.2.1) i Stawki dla handlowców (A.2.2.3)

* Więcej informacji na temat struktury opłat Interchange Plus i struktury opłat uśrednionych oraz możliwości wyboru można znaleźć w Umowie dotyczącej usług płatności online kartą w systemie PayPal.
A.2.2.3 Stawka dla handlowców (Wymaga złożenia wniosku, a następnie wstępnej akceptacji przez firmę PayPal. Jest określana indywidualnie na podstawie między innymi następujących kryteriów: miesięcznej wielkości sprzedaży kwalifikującej do złożenia wniosku, wielkości średniego koszyka oraz konta w stanie niebudzącym zastrzeżeń): 

Poziom

Łączna kwota płatności z tytułu z Transakcji komercyjnej otrzymana w poprzednim miesiącu kalendarzowym

Opłata za

płatność

1

0,00 PLN - 5 000,00 PLN

2,9% + Opłata stała

2

5 000,01 PLN - 20 000,00 PLN

2,5% + Opłata stała

3

20 000,01 PLN - 100 000,00 PLN

2,3% + Opłata stała

4

100 000,01 PLN - 200 000,00 PLN

2,1% + Opłata stała

5

powyżej 200 000,00 PLN

1,9% + Opłata stała

 

A2.3

Odbiór płatności Międzynarodowych (sprzedaż)

Obowiązuje Opłata za odbiór płatności z tytułu Krajowych Transakcji komercyjnych powiększona o odsetek Opłaty za płatność międzynarodową określony w poniższej tabeli (w zależności od kraju nadawcy płatności).

Kraj nadawcy płatności

Opłata za płatność Międzynarodową

Europa Północna

0,9%

Europa I

1,0%

Europa II / USA / Kanada / reszta świata

2,0%



Uwaga: w kontekście obowiązujących opłat płatności międzynarodowe w euro lub koronach szwedzkich dokonywane pomiędzy Kontami zarejestrowanymi w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym będą traktowane jako płatności z tytułu Krajowych Transakcji komercyjnych.

A3. Inne opłaty

Działanie lub Zdarzenie

Opłata

A3.1 Opłata za przeliczenie waluty

A3.1.1 W przypadku przeliczenia waluty na koncie PayPal przed lub bez związku z dokonaniem Transakcji prywatnej lub Transakcji komercyjnej („Na koncie”) (np. przeliczanie środków na inne waluty przed dokonaniem ich wypłaty), jak również w przypadku transakcji obejmujących przeliczenie waluty, gdzie sprzedający wyraził zgodę na uiszczenie opłaty za takie przeliczenie: 

3,0% powyżej podstawowego kursu wymiany (w celu uzyskania kursu wymiany dla danej transakcji).

A 3.1.2 w przypadku wszystkich innych transakcji obejmujących przeliczenie waluty, w przypadku których sprzedający nie zgodził się na uiszczenie opłaty za konwersję (w tym przeliczenie kwot zwracanych Użytkownikowi jako zwrot pieniędzy lub odrzucona płatność): 


4,0% powyżej podstawowego kursu wymiany (w celu uzyskania kursu wymiany dla danej transakcji).

A3.2 Wypłata środków z Salda

A3.2.1 Wypłata na rachunek bankowy: bezpłatnie

A3.3 Obciążenia zwrotne  
 

Aby pokryć koszty obsługi Obciążeń zwrotnych, firma PayPal ustanawia opłatę za rozliczenie naliczaną sprzedającym za obciążenia zwrotne w przypadku płatności kartą kredytową i debetową. (Obciążenie zwrotne może wystąpić, gdy kupujący odrzuca lub cofa obciążenie na swojej karcie kredytowej za pośrednictwem wystawcy karty). 

Ta Opłata nie jest pobierana w przypadku transakcji objętych programem Ochrony sprzedających w systemie PayPal.

 

Obciążenie zwrotne przebiega następująco i jest określane na podstawie waluty środków odebranych w opisany niżej sposób:

Dolar australijski:

22,00 AUD

Real brazylijski:

35,00 BRL

Dolar kanadyjski:

20,00 CAD

Korona czeska:

400,00 CZK

Korona duńska:

120,00 DKK

Euro:

16 EUR

Dolar hongkoński:

155,00 HKD

Forint węgierski:

4325 HUF

Szekel izraelski:

75,00 ILS

Jen japoński:

1875 JPY

Ringgit malezyjski:

65,00 MYR

Peso meksykańskie:

250,00 MXN

Dolar nowozelandzki:

28,00 NZD

Korona norweska:

125,00 NOK

Peso filipińskie:

900,00 PHP

Złoty polski:

65,00 PLN

Rubel rosyjski: ^

640,00 RUB ^

Dolar singapurski:

28 SGD

Korona szwedzka:

150,00 SEK

Frank szwajcarski:

22,00 CHF

Nowy dolar tajwański:

625,00 TWD

Bat tajlandzki:

650,00 THB

Funt szterling:

14,00 GBP

Dolar amerykański:

20,00 USD


A3.4 Zwroty pieniędzy z Transakcji komercyjnych

A3.4.1 Pełne zwroty pieniędzy

W przypadku dokonania przez Użytkownika pełnego zwrotu pieniędzy z tytułu Transakcji komercyjnej firma PayPal zatrzyma tylko Opłatę stałą wchodzącą w skład Opłaty za Transakcję komercyjną. 

Konto kupującego zostanie uznane pełną kwotą płatności w ramach Transakcji komercyjnej. 

Konto Użytkownika zostanie obciążone kwotą początkowo uznaną na jego Koncie w związku z płatnością w ramach Transakcji komercyjnej oraz Opłatą stałą wchodzącą w skład Opłaty za Transakcję komercyjną.

Patrz także punkt 5.7.1 (Zwroty pieniędzy).

 

A3.4.2 Częściowe zwroty pieniędzy

W przypadku częściowego zwrotu pieniędzy z tytułu płatności w ramach Transakcji komercyjnej firma PayPal zatrzyma proporcjonalną część Opłaty stałej wchodzącej w skład Opłaty za Transakcję komercyjną.

Konto kupującego zostanie uznane kwotą przeznaczoną przez Użytkownika do zwrotu kupującemu.

Konto Użytkownika zostanie obciążone proporcjonalną częścią kwoty początkowo uznanej na jego Koncie w związku z płatnością w ramach Transakcji komercyjnej oraz proporcjonalną częścią Opłaty stałej wchodzącej w skład Opłaty za Transakcję komercyjną.

Patrz także punkt 5.7.1 (Zwroty pieniędzy).

A.3.5 Wysyłanie płatności przy użyciu funkcji Płatność zbiorcza PayPal

A3.5.1 Opłata

2% łącznej kwoty płatności 
A3.5.2 Limit Opłat z tytułu transakcji krajowej wykonanej przy użyciu funkcji Płatność zbiorcza PayPal 
W przypadku transakcji Krajowych (na podstawie waluty płatności) obowiązuje ograniczenie maksymalnej kwoty opłaty za płatność według następujących warunków:

Dolar australijski:

16,00 AUD

Real brazylijski:

24,00 BRL

Dolar kanadyjski:

14,00 CAD

Korona czeska:

280,00 CZK

Korona duńska:

84,00 DKK

Euro:

12,00 EUR

Dolar hongkoński:

110,00 HKD

Forint węgierski:

3080 HUF

Szekel izraelski:

50,00 ILS

Jen japoński:

1200 JPY

Ringgit malezyjski:

50 MYR

Peso meksykańskie:

170,00 MXN

Dolar nowozelandzki:

20,00 NZD

Korona norweska:

90,00 NOK

Peso filipińskie:

640,00 PHP

Złoty polski:

46,00 PLN

Rubel rosyjski:

480,00 RUB

Dolar singapurski:

20 SGD

Korona szwedzka:

100,00 SEK

Frank szwajcarski:

16,00 CHF

Nowy dolar tajwański:

440,00 TWD

Bat tajlandzki:

460,00 THB

Funt szterling:

10,00 GBP

Dolar amerykański:

14,00 USD

A3.5.3 Limit Opłat za inne transakcje wykonane przy użyciu funkcji Płatność zbiorcza PayPal

W przypadku wszystkich innych transakcji (na podstawie waluty płatności) obowiązuje ograniczenie maksymalnej kwoty opłaty za pojedynczą płatność według następujących warunków:

Dolar australijski:

100,00 AUD

Real brazylijski:

150,00 BRL

Dolar kanadyjski:

90,00 CAD

Korona czeska:

1700,00 CZK

Korona duńska:

500,00 DKK

Euro:

70,00 EUR

Dolar hongkoński:

660,00 HKD

Forint węgierski:

18500,00 HUF

Szekel izraelski:

320,00 ILS

Jen japoński:

8000,00 JPY

Ringgit malezyjski:

300,00 MYR

Peso meksykańskie:

1080,00 MXN

Dolar nowozelandzki:

120,00 NZD

Korona norweska:

540,00 NOK

Peso filipińskie:

3800,00 PHP

Złoty polski:

280,00 PLN

Rubel rosyjski:

2800,00 RUB

Dolar singapurski:

120 SGD

Korona szwedzka:

640,00 SEK

Frank szwajcarski:

100,00 CHF

Nowy dolar tajwański:

2700,00 TWD

Bat tajlandzki:

2800,00 THB

Funt szterling:

60,00 GBP

Dolar amerykański:

90,00 USD


Uwaga: w przypadku płatności międzynarodowych w euro lub koronie szwedzkiej dokonywanych między Kontami zarejestrowanymi w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym zastosowanie ma limit opłat z tytułu Transakcji krajowej.

A3.6 Opłata za powiązanie i potwierdzenie karty kredytowej i debetowej (weryfikację danych karty kredytowej lub debetowej).

Niektórzy Użytkownicy, w celu zwiększenia obowiązującego ich limitu wysyłania lub na podstawie decyzji PayPal, mogą zostać obciążeni Opłatą za powiązanie z kontem i potwierdzenie karty kredytowej i debetowej.

W zależności od waluty 

1,00 GBP, 1,50 EUR, 1,95 USD, 2,45 CAD, 200 JPY, 2,00 AUD, 3,00 CHF, 15,00 NOK, 15,00 SEK, 12,50 DKK, 6,50 PLN, 60 RUB^, 400 HUF, 50,00 CZK, 3,00 SGD, 15,00 HKD, 3,00 NZD, 70,00 TWD, 70,00 THB, 100,00 PHP, 4,00 BRL, 20,00 MXN lub 8,00 ILS. 

^ W zależności od wprowadzenia przez firmę PayPal obsługi rubli rosyjskich 

Ta kwota zostanie zwrócona Użytkownikowi po pomyślnym zakończeniu procedury weryfikacji karty kredytowej lub debetowej.

A3.7 Opłata za udostępnienie dokumentów

12 EUR lub równowartość tej sumy w innej walucie (za sztukę) 

Ta Opłata będzie stosowana dla zapytań o informacje uzasadniające racjonalną odmowę realizacji przez firmę PayPal Polecenia płatności złożonego przez Użytkownika. Użytkownik nie zostanie obciążony za udostępnienie mu dokumentów żądanych w związku z powziętym w dobrej wierze podejrzeniem błędu dotyczącego Konta PayPal Użytkownika.

A3.8 Opłata za zwrot transakcji przez bank przy wypłacie 
 

Ta Opłata jest naliczana w przypadku niepowodzenia próby wypłaty środków przez Użytkownika spowodowanego przez nieprawidłowe informacje o rachunku bankowym lub nieprawidłowe dane adresowe.

 

30 PLN

A3.9 Stawki dotyczące transakcji charytatywnych

Wymaga złożenia wniosku, a następnie wstępnej akceptacji przez firmę PayPal


A3.9.1 Stawka krajowa dla organizacji charytatywnych 
Stawka krajowa: 1,9% + Opłata stała za każdą transakcję płatniczą dla organizacji charytatywnej. 

A3.9.1.1 Opłata stała dla organizacji charytatywnej 
Zależy od waluty płatności otrzymanej:

Dolar australijski:

0,30 AUD

Real brazylijski:

0,60 BRL

Dolar kanadyjski:

0,30 CAD

Korona czeska:

10,00 CZK

Korona duńska:

2,60 DKK

Euro:

0,35 EUR

Dolar hongkoński:

2,35 HKD

Forint węgierski:

90 HUF

Szekel izraelski:

1,20 ILS

Jen japoński:

40 JPY

Ringgit malezyjski:

2 MYR

Peso meksykańskie:

4,00 MXN

Dolar nowozelandzki:

0,45 NZD

Korona norweska:

2,80 NOK

Peso filipińskie:

15,00 PHP

Złoty polski:

0,80 PLN za płatności krajowe i 
1,35 PLN w przypadku płatności międzynarodowych

Rubel rosyjski: ^

10,00 RUB ^

Dolar singapurski 0,50 SGD

Korona szwedzka:

3,25 SEK

Frank szwajcarski:

0,55 CHF

Nowy dolar tajwański:

10,00 TWD

Bat tajlandzki:

11,00 THB

Funt szterling:

0,20 GBP

Dolar amerykański:

0,30 USD

^ W zależności od wprowadzenia przez firmę PayPal obsługi rubli rosyjskich.


A3.9.2 Stawka z tytułu transakcji Międzynarodowej dla organizacji charytatywnych Stawka z tytułu transakcji Międzynarodowej: Opłata z tytułu transakcji Międzynarodowej w kontekście stawki dotyczącej transakcji charytatywnych jest równa Opłacie za odbiór Międzynarodowej płatności dotyczącej Transakcji komercyjnej. 

Uwaga: w przypadku płatności Międzynarodowych w euro lub koronie szwedzkiej między Kontami zarejestrowanymi w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym będzie stosowana stawka Krajowa.

A.3.10 Odbiór mikropłatności

Po złożeniu wniosku i jego wstępnej akceptacji przez firmę PayPal Użytkownik może rozszerzyć funkcjonalność istniejącego konta za pośrednictwem witryny serwisu PayPal. Ta stawka będzie stosowana do wszystkich wynikających z Transakcji komercyjnych płatności wpływających na konto PayPal Użytkownika.

 

A3.10.1 Opłata za mikropłatności Krajowe

 

5% + Opłata stała za mikropłatności

 

A3.10.2 Opłata za mikropłatności Międzynarodowe

 

6% + Opłata stała za mikropłatności

 

A3.10.3 Opłata stała za mikropłatności

 

Według waluty odebranych środków.

Dolar australijski:

0,05 AUD

Real brazylijski:

0,10 BRL

Dolar kanadyjski:

0,05 CAD

Korona czeska:

1,67 CZK

Korona duńska:

0,43 DKK

Euro:

0,10 EUR

Dolar hongkoński:

0,39 HKD

Forint węgierski:

15,00 HUF

Szekel izraelski:

0,20 ILS

Jen japoński:

7,00 JPY

Ringgit malezyjski

0,20 MYR

Peso meksykańskie:

0,55 MXN

Dolar nowozelandzki:

0,08 NZD

Korona norweska:

0,47 NOK

Peso filipińskie:

2,50 PHP

Złoty polski:

0,23 PLN

Rubel rosyjski:

2,00 RUB

Dolar singapurski:

0,08 SGD

Korona szwedzka:

0,54 SEK

Frank szwajcarski:

0,09 CHF

Nowy dolar tajwański:

2,00 TWD

Bat tajlandzki:

1,80 THB

Funt szterling:

0,05 GBP

Dolar amerykański:

0,05 USD

 

Uwaga: w kontekście obowiązujących Opłat płatności Międzynarodowe w euro lub koronie szwedzkiej między kontami zarejestrowanymi w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym będą traktowane jako mikropłatności Krajowe.

 

A4. Glosariusz

A4.1 „Transakcja komercyjna” dotyczy sprzedaży i kupna towarów lub usług, zawierania innych transakcji o charakterze komercyjnym i odbierania płatności w wyniku „żądania zapłaty” za pośrednictwem usługi PayPal.

A4.2 „Transakcja prywatna” dotyczy wysyłania pieniędzy (zainicjowanego z karty „Wyślij pieniądze do przyjaciół lub rodziny” funkcji „Wyślij pieniądze”) oraz otrzymywania ich od znajomych lub rodziny za pośrednictwem konta PayPal bez zawierania bazowej transakcji komercyjnej (płatność ta nie jest związana z towarami, usługami ani innymi transakcjami komercyjnymi).

W przypadku realizacji transakcji komercyjnej (np. sprzedaży towarów lub usług) nie można prosić kupującego o dokonanie płatności za zakupy w ramach Transakcji prywatnej. W przypadku nieprzestrzegania tego postanowienia firma PayPal może uniemożliwić Użytkownikowi akceptowanie niektórych lub wszystkich płatności w ramach Transakcji prywatnych. Należy pamiętać, że:

A4.2.1 z niektórych krajów, między innymi z Chin i (w niektórych przypadkach) z Niemiec, nie można wysyłać pieniędzy w ramach Transakcji prywatnych;

A4.2.2 posiadacze Kont zarejestrowanych w Brazylii lub Indiach nie mogą wysyłać ani odbierać płatności z tytułu Transakcji prywatnych. Oznacza to, że nie jest możliwe wysyłanie płatności z tytułu Transakcji prywatnych na Konta zarejestrowane w Brazylii lub Indiach; oraz

A4.2.3  nadawca uiszcza Opłatę.

A4.3 Płatność „Krajowa” ma zastosowanie wtedy, gdy zarówno nadawca, jak i odbiorca są zarejestrowani w systemie PayPal jako mieszkańcy tego samego kraju.

A4.4 Płatność „międzynarodowa” ma zastosowanie wtedy, gdy nadawca i odbiorca są zarejestrowani w systemie PayPal jako mieszkańcy innych krajów. Poniżej pogrupowano odpowiednie kraje w celu ułatwienia wyliczania Opłat za płatność z tytułu transakcji Międzynarodowej:

Nazwa grupy

Kraje

Europa Północna

Dania, Finlandia, Grenlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Wyspy Alandzkie, Wyspy Owcze.

Europa I

Austria, Belgia, Cypr, Czarnogóra, Estonia, Francja (w tym Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika, Reunion i Mayotte), Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Monako, Niemcy, Portugalia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Watykan, Włochy i Wielka Brytania (w tym Wyspy Normandzkie i Wyspa Man).

Europa II

Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Gruzja, Kosowo, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia, Szwajcaria, Ukraina i Węgry.

 

A4.5 Opłata procentowa (np. 3,4%) oznacza odsetek kwoty płatności , który (o ile nie określono inaczej) jest naliczany w walucie odebranej płatności.

A4.6 Opłaty stałe za płatności z tytułu Transakcji komercyjnych i Transakcji prywatnych (o ile nie określono inaczej) określa się na podstawie waluty odebranych środków w następujący sposób:

Waluta:

Opłata:

Dolar australijski:

0,30 AUD

Real brazylijski:

0,60 BRL

Dolar kanadyjski:

0,30 CAD

Korona czeska:

10,00 CZK

Korona duńska:

2,60 DKK

Euro:

0,35 EUR

Dolar hongkoński:

2,35 HKD

Forint węgierski:

90,00 HUF

Nowy szekel izraelski:

1,20 ILS

Jen japoński:

40,00 JPY

Ringgit malezyjski:

2,00 MYR

Peso meksykańskie:

4,00 MXN

Dolar nowozelandzki:

0,45 NZD

Korona norweska:

2,80 NOK

Peso filipińskie:

15,00 PHP

Złoty polski:

0,8 PLN za płatności z tytułu Krajowych Transakcji prywatnych i Krajowych Transakcji komercyjnych oraz 
1,35 PLN za płatności z tytułu Międzynarodowych Transakcji prywatnych i Międzynarodowych Transakcji komercyjnych

Rubel rosyjski:

10,00 RUB

Dolar singapurski:

0,50 SGD

Korona szwedzka:

3,25 SEK

Frank szwajcarski:

0,55 CHF

Nowy dolar tajwański:

10,00 TWD

Bat tajlandzki:

11,00 THB

Funt szterling:

0,20 GBP

Dolar amerykański:

0,30 USD

 

 A4.7 Opłaty pobierane w różnych walutach za wysłanie płatności: niektóre Opłaty są naliczane Użytkownikowi przez PayPal w walutach innych niż waluta Salda, z którego została wysłana kwota płatności. W takim przypadku PayPal przeliczy waluty (zgodnie z postanowieniami punktu 8.2, za co Użytkownik zostanie obciążony Opłatą za przeliczenie waluty, jak określono w punkcie A3.1 Załącznika 1) z walut każdego odpowiedniego Salda początkowego na walutę, w której należy uiścić Opłatę, na należność zostanie pobrana z przeliczonego Salda.

Powrót do początku