Zasady ochrony kupujących w systemie PayPal

 

>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

Zasady ochrony kupujących w systemie PayPal

Data wejścia w życie: 11 grudnia 2019 r.

Są to warunki umowy zawartej między Użytkownikiem a spółką PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., z siedzibą pod adresem 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg („firma PayPal”).

Niniejsze warunki opisują, w jaki sposób ochrona kupujących w systemie PayPal wpływa na Użytkownika jako nadawcę lub odbiorcę płatności za zakup. Ochrona kupujących w systemie PayPal nie jest usługą płatniczą.

Umowa z Użytkownikiem dla kraju, w którym Użytkownik zarejestrował konto PayPal jako rezydent, stanowi część niniejszych warunków. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszych warunkach, mają definicje określone w Umowie z Użytkownikiem. W maksymalnym możliwym zakresie niniejsze warunki i Umowę z Użytkownikiem należy interpretować jako spójną całość. W przypadku konfliktu interpretacyjnego niniejsze warunki zastępują Umowę z Użytkownikiem w zakresie tego konfliktu.

 

Informacje ogólne:

 • roszczenie oznacza zakwestionowanie płatności przez jej nadawcę bezpośrednio w systemie PayPal zgodnie z niniejszymi warunkami.
 • spór oznacza spór zgłoszony bezpośrednio w systemie PayPal w Centrum rozstrzygania zgodnie z niniejszymi warunkami.
 • nie otrzymano, użyte odnośnie zakupu, oznacza, że Użytkownik nie otrzymał zakupu.
 • znacząca niezgodność z opisem , w kontekście zakupu, ma znaczenie zdefiniowane w punkcie 8 niniejszych warunków.

 

1 Jakie wymagania należy spełnić, aby podlegać Ochronie kupujących w systemie PayPal?

Aby podlegać Ochronie kupujących w systemie PayPal, Użytkownik musi spełnić wszystkie przedstawione niżej wymagania:

 1. Opłata Użytkownika musi zostać uiszczona za kwalifikujący się przedmiot i zrealizowana z Konta PayPal Użytkownika (aby uzyskać dalsze informacje na temat warunków, jakie muszą spełniać przedmioty, zobacz punkt 2);
 2. Użytkownik musi wysłać płatność do sprzedającego przy użyciu jednej z następujących metod:
  1. w przypadku roszczeń z tytułu znaczącej niezgodności przedmiotu z opisem związanych z zakupami: korzystając z opcji Zakup w zakładce Wyślij pieniądze w witrynie PayPal lub z procedury realizacji transakcji w systemie PayPal na stronach sprzedającego (w tym w szczególności płatności w systemie PayPal zależnej od lokalizacji, jeśli z tej funkcji korzysta sprzedający); oraz
 3. Należy otworzyć Spór w terminie do 180 dni od daty wysłania płatności i wykonać procedurę rozstrzygania sporów w trybie online opisaną poniżej w części „Jak rozwiązać problem?” w punkcie 4.
 4. Nie otrzymano zwrotu środków za zakup z innego źródła.
 5. Prawo do ochrony Użytkownika nie jest w żaden inny sposób zawieszone.

 

2 Jakiego typu płatności kwalifikują się do zwrotu pieniędzy w ramach Ochrony kupujących w systemie PayPal?

 1. Zakup większości towarów i usług uprawnia do zwrotu pieniędzy w ramach Ochrony kupujących (w tym biletów podróżnych, artykułów niematerialnych takich jak prawa dostępu do artykułów w postaci elektronicznej i inne licencje), z wyjątkiem następujących transakcji:
  1. zakupów nieruchomości (w tym nieruchomości mieszkaniowych);
  2. zakupów udziałów w przedsiębiorstwach;
  3. zakupów pojazdów (w tym pojazdów silnikowych, motocykli, przyczep, samolotów i łodzi), z wyjątkiem możliwych do przeniesienia przez człowieka lekkich pojazdów używanych w celach rekreacyjnych takich jak rowery i samopoziomujące się pojazdy kołowe;
  4. płatności dokonanych za pośrednictwem społecznościowych platform finansowych i pożyczkowych;
  5. zakupów przedmiotów wykonanych na zamówienie (chyba że twierdzi się, że nie zostały otrzymane);
  6. zakupów przedmiotów naruszających Zasady dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal;
  7. zakupów maszyn przemysłowych używanych w przetwórstwie przemysłowym;
  8. zakupów ekwiwalentów gotówki (w tym kart przedpłaconych takich jak karty upominkowe);
  9. zakupów dóbr i usług za pośrednictwem systemu Zong, Płatności za pośrednictwem witryny lub Terminala wirtualnego (jeśli te opcje są dostępne);
  10. Transakcji prywatnych;
  11. transakcji związanych z hazardem, grami i wszelkimi działaniami dającymi szansę na wygraną;
  12. płatności dokonanych w odniesieniu do produktów finansowych i inwestycyjnych;
  13. płatności na rzecz podmiotów zarządzanych przez instytucje państwowe (z wyjątkiem przedsiębiorstw państwowych) lub przedsiębiorców działających z upoważnienia podmiotów zarządzanych przez instytucje państwowe;
  14. darowizn oraz
  15. zakupów przedmiotów odbieranych osobiście lub w imieniu kupującego (w tym w punkcie sprzedaży detalicznej), jeśli twierdzi się, że nie zostały otrzymane.
  16. płatności za zakup złota (zarówno w formie fizycznej, jak i papierów wartościowych); oraz
  17. transakcji w ramach płatności zbiorczych w systemie PayPal.

Firma PayPal może według własnego uznania automatycznie zamknąć Spór lub Roszczenie zgłoszone przez Użytkownika, jeśli ma podstawy, aby uznać, że sprawa nie dotyczy kwalifikującego się zakupu, jak opisano powyżej. 

 

3 Jaki jest zakres Ochrony kupujących w systemie PayPal?

 1. Jeżeli Roszczenie zostało rozstrzygnięte przez system PayPal na korzyść Użytkownika, firma PayPal zwróci mu tylko pełną cenę zakupu przedmiotu oraz pierwotne koszty wysyłki.
 2. Firma PayPal nie zwraca kosztów wysyłki poniesionych przez Użytkownika w związku z odesłaniem przedmiotu znacząco niezgodnego z opisem do sprzedającego lub do innego podmiotu wskazanego przez firmę PayPal. Jeśli sprzedający przedstawi dowód, że dostarczył towar na adres Użytkownika, firma PayPal może podjąć decyzję na korzyść sprzedającego, nawet jeśli Użytkownik nie otrzymał zakupionego towaru. Inne formy ochrony, do których Użytkownik może być uprawniony, przedstawiono w punkcie 9.

 

4 Jak rozwiązać problem?
Jeśli Użytkownik nie jest w stanie rozwiązać problemu przez bezpośredni kontakt ze sprzedającym, powinien przejść do Centrum rozstrzygania i wykonać następującą procedurę:

 1. Otwieranie Sporu 
  Należy otworzyć Spór w terminie do 180 dni od daty dokonania płatności za przedmiot Sporu. Firma PayPal może odmówić rozpatrzenia Sporu otwartego przez Użytkownika w odniesieniu do takiego przedmiotu po upływie tego terminu (należy o tym pamiętać szczególnie w sytuacji, gdy data dostawy uzgodniona ze sprzedającym wypada po tym terminie). 
 2. Przekształcenie sporu w roszczenie 
  Jeśli Użytkownik i sprzedający nie mogą osiągnąć porozumienia, Użytkownik powinien przekształcić Spór w Roszczenie w ciągu 20 dni od daty otwarcia Sporu. Za dotrzymanie tych terminów odpowiada Użytkownik
  W przypadku nieotrzymania przedmiotu Użytkownik musi odczekać co najmniej siedem dni od daty płatności, zanim przekształci Spór w Roszczenie, chyba że firma PayPal stwierdzi inaczej. 
  Jeśli w ciągu 20 dni Spór nie zostanie przekształcony w Roszczenie, firma PayPal zamknie Spór, a Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu pieniędzy zgodnie z warunkami Ochrony kupujących w systemie PayPal.  
  Użytkownik może edytować lub modyfikować Roszczenie po jego zgłoszeniu tylko wtedy, gdy chce przekazać dodatkowe informacje lub zmienić przyczynę Sporu/Roszczenia z Nie otrzymano przedmiotu na Znaczącą niezgodność przedmiotu z opisem (jednak wyłącznie w przypadku płatności jednorazowej). W innych wypadkach Użytkownik nie ma prawa edytować ani zmieniać zgłoszonego Roszczenia. 
 3. Terminowe przekazanie żądanych informacji firmie PayPal 
  W trakcie procesu rozstrzygania Roszczenia firma PayPal może zażądać przedstawienia dokumentacji na poparcie Roszczenia Użytkownika. Użytkownik może zostać poproszony o dostarczenie pokwitowań, opinii podmiotów zewnętrznych, raportów policyjnych lub innych dokumentów wskazanych przez firmę PayPal. 
 4. Terminowe realizowanie żądań wysyłki zgłaszanych przez firmę PayPal 
  W przypadku Roszczeń z tytułu znaczącej niezgodności przedmiotu z opisem firma PayPal może zażądać od Użytkownika odesłania przedmiotu sprzedającemu na adres podany przez firmę PayPal w ramach procedury rozpatrywania Roszczenia, do siedziby firmy PayPal lub do podmiotu zewnętrznego na koszt kupującego, a także przedstawienia Dowodu dostawy. Dowód dostawy. Wymogi dotyczące potwierdzenia dostawy zostały określone w Zasadach ochrony sprzedających w systemie PayPal. Odsyłany przedmiot powinien zostać opakowany z zachowaniem należytej staranności, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia przedmiotu podczas transportu. Firma PayPal może także zażądać zniszczenia przedmiotu i przedstawienia dowodu, że przedmiot został zniszczony.

 

5 Jak przebiega rozstrzyganie Roszczenia?

Po przekształceniu Sporu w Roszczenie firma PayPal podejmuje ostateczną decyzję na korzyść kupującego albo sprzedającego. Użytkownik może zostać poproszony o dostarczenie dowodu dostawy, pokwitowań, opinii podmiotów zewnętrznych, raportów policyjnych lub wszelkich innych informacji lub dokumentów, które według racjonalnej oceny firmy PayPal mogą być niezbędne do zbadania Roszczenia.

Firma PayPal może zażądać od sprzedającego przedstawienia w wyznaczonym terminie dowodu dostarczenia produktu / realizacji usługi zgodnie z umową zawartą z kupującym, nawet jeśli zakup nie kwalifikuje do skorzystania z programu Ochrony kupujących w systemie PayPal, jak określono w punkcie 2.a. Jeśli sprzedający nie przedstawi odpowiednich dokumentów w wyznaczonym czasie, firma PayPal może rozstrzygnąć sprawę na korzyść kupującego. Jeśli Sprzedający przedstawi takie dowody w wyznaczonym terminie, firma PayPal może podjąć decyzję na korzyść sprzedającego, nawet jeśli kupujący twierdzi, że nie otrzymał zakupionego towaru.

Firma PayPal zastrzega sobie prawo do podjęcia według własnego uznania ostatecznej decyzji na korzyść kupującego lub sprzedającego na podstawie takich kryteriów, jakie firma PayPal uzna za stosowne. W przypadku podjęcia przez firmę PayPal ostatecznej decyzji na korzyść kupującego lub sprzedającego każda ze stron musi dostosować się do tej decyzji. Firma PayPal może zażądać odesłania do sprzedającego przedmiotu zgłoszonego przez kupującego jako znacząco niezgodnego z opisem na adres podany kupującemu podczas rozpatrywania Roszczenia (na koszt kupującego). Ponadto firma PayPal może zażądać od sprzedającego zaakceptowania zwrotu przedmiotu oraz zwrócenia kupującemu pełnej kwoty oryginalnego zakupu i pierwotnych kosztów wysyłki. Jeśli sprzedający odmówi przyjęcia przedmiotu, firma PayPal może rozstrzygnąć Roszczenie na korzyść kupującego, o ile kupujący dostarczył firmie PayPal odpowiedni dowód wysłania przedmiotu do sprzedającego na adres podany kupującemu przez firmę PayPal podczas procedury rozstrzygania Roszczenia. W przypadku rozstrzygnięcia Roszczenia na niekorzyść sprzedającego sprzedający nie otrzyma zwrotu opłat na rzecz firmy PayPal związanych z transakcją lub jakichkolwiek innych opłat, którymi zostało obciążone konto PayPal Użytkownika przez podmiot zewnętrzny w odniesieniu do transakcji (takich jak opłaty pobierane przez platformę podmiotu zewnętrznego, na której Użytkownik dokonuje sprzedaży).

Jeśli Roszczenie dotyczące przedmiotu znacząco niezgodnego z opisem zostanie rozstrzygnięte na niekorzyść Użytkownika, ponieważ występuje uzasadnione podejrzenie, że zwrot przedmiotu będzie skutkować naruszeniem obowiązujących przepisów prawa (na przykład przepisów dotyczących falsyfikatów), Użytkownik musi zwrócić kupującemu pełną kwotę pieniędzy, a w określonych okolicznościach kupujący może zostać poproszony przez firmę PayPal o zwrot przedmiotu sprzedającemu. W przypadku uzasadnionych podejrzeń co do autentyczności danego przedmiotu, firma PayPal może poinformować o tym fakcie odpowiednie władze krajowe lub międzynarodowe, a kupujący może zostać poproszony przez te władze o przedstawienie im tego przedmiotu będącego rzekomym falsyfikatem, co uczyni zwrot tego przedmiotu sprzedającemu niemożliwym.

 

6 Zakres ochrony

Odbiorcy płatności. Użytkownik będący Odbiorcą płatności ponosi odpowiedzialność wobec firmy PayPal w przypadku, gdy uznane zostanie Roszczenie kupującego zarejestrowanego w dowolnym miejscu na świecie (w ramach programu Ochrony kupujących w systemie PayPal obowiązującego w kraju rejestracji Konta PayPal danego kupującego lub w inny sposób). Dotyczy to w szczególności transakcji sprzedaży, w ramach których kupujący będący Użytkownikiem korzystającym z pełnego programu wnosi Roszczenie dotyczące znaczącej niezgodności przedmiotu z opisem, a obowiązkiem Użytkownika jest zasadniczo zaakceptowanie zwrotu przedmiotu i zwrócenie takiemu kupującemu pełnej ceny zakupu powiększonej o pierwotne koszty wysyłki. Użytkownik nie otrzyma zwrotu pieniędzy z tytułu opłat w systemie PayPal.

Jeśli Roszczenie dotyczące przedmiotu znacząco niezgodnego z opisem zostanie rozstrzygnięte na niekorzyść Użytkownika, ponieważ występuje uzasadnione podejrzenie, że zwrot przedmiotu będzie skutkować naruszeniem obowiązujących przepisów prawa (na przykład przepisów dotyczących falsyfikatów), Użytkownik musi zwrócić kupującemu pełną kwotę pieniędzy, a w określonych okolicznościach kupujący może zostać poproszony przez firmę PayPal o zwrot przedmiotu sprzedającemu. W przypadku uzasadnionych podejrzeń co do autentyczności danego przedmiotu, firma PayPal może poinformować o tym fakcie odpowiednie władze krajowe lub międzynarodowe, a kupujący może zostać poproszony przez te władze o przedstawienie im tego przedmiotu będącego rzekomym falsyfikatem, co uczyni zwrot tego przedmiotu sprzedającemu niemożliwym.

Jeśli Użytkownik dokonuje sprzedaży na rzecz kupujących w innych krajach, powinien zapoznać się z obowiązującymi w tych krajach zasadami Ochrony kupujących w systemie PayPal (stosowne dokumenty dotyczące tych zasad są dostępne tutaj oraz u dołu większości stron serwisu PayPal za pośrednictwem łącz „Umowy prawne” lub „Informacje prawne”), ponieważ zasady te mają do niego zastosowanie w przypadku, gdy występuje w charakterze Odbiorcy płatności lub sprzedającego”.

 

7 Co zrobić, jeśli zakup nie kwalifikuje się do zwrotu pieniędzy w ramach ochrony kupujących w systemie PayPal?

Można również spróbować rozwiązać problem bezpośrednio ze sprzedającym przez zgłoszenie sporu w Centrum rozstrzygania w systemie PayPal. W tym celu Użytkownik musi zgłosić Spór w Centrum rozstrzygania w systemie PayPal w ciągu 180 dni od daty wysłania płatności. Po zgłoszeniu Sporu Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio ze sprzedającym w celu podjęcia próby rozwiązania Sporu. Jeżeli płatność Użytkownika nie kwalifikuje się do Ochrony kupujących w systemie PayPal, firma PayPal nie podejmie decyzji dotyczącej Roszczenia. 

 

8 Co oznacza określenie „znacząco niezgodny z opisem”?

1. Przedmiot jest uznawany za znacząco niezgodny z opisem, jeśli w istotny sposób różni się od opisu zamieszczonego przez sprzedającego w opisie oferty przedmiotu. Oto niewyczerpująca lista przykładów:

 • Użytkownik otrzymał przedmiot całkiem inny od tego, który zamówił. Przykład: zamówiono książkę, a otrzymano płytę DVD albo puste opakowanie.
 • Stan przedmiotu został przedstawiony niezgodnie z prawdą. Przykład: przedmiot opisano na aukcji jako „nowy”, a w rzeczywistości przedmiot jest używany.
 • Przedmiot nie jest oryginalny, choć opisano go jako oryginalny.
 • W dostarczonym przedmiocie brakuje istotnych części lub funkcji, a w opisie aukcji nie ujawniono tego faktu.
 • Użytkownik zakupił od sprzedającego 3 przedmioty, a otrzymał tylko 2.
 • Przedmiot został uszkodzony w czasie transportu.

2. Przedmiot nie jest znacząco niezgodny z opisem, jeśli nie różni się w istotny sposób od opisu przedstawionego przez sprzedającego. Oto kilka przykładów takich sytuacji, które jednak nie wyczerpują wszystkich możliwych ewentualności:

 • Wada przedmiotu została prawidłowo opisana przez sprzedającego.
 • Przedmiot został prawidłowo opisany, a Użytkownik zrezygnował z zakupu przedmiotu już po otrzymaniu go.
 • Przedmiot został prawidłowo opisany, ale nie jest zgodny z oczekiwaniami Użytkownika.
 • Przedmiot ma niewielkie zarysowania i był opisany jako używany.

 

9. Związek między programami Ochrony kupujących w systemie PayPal a obciążeniami zwrotnymi. 

Jeśli ma zastosowanie prawo do obciążenia zwrotnego karty kredytowej, może mieć ono szerszy zakres niż Ochrona kupujących w systemie PayPal. Prawo do obciążenia zwrotnego nie jest ograniczone do wysokości określonej kwoty przypadającej na pojedynczą transakcję, a wniosek o wykonanie obciążenia zwrotnego można złożyć w okresie dłuższym niż 180 dni od dokonania płatności i może on dotyczyć przedmiotów niematerialnych. Użytkownik może zgłosić Spór lub Roszczenie w systemie PayPal albo skontaktować się z wystawcą karty kredytowej i skorzystać z prawa do obciążenia zwrotnego. Nie można zastosować obu rozwiązań w tym samym czasie ani starać się o podwójne odzyskanie środków. Jeśli Użytkownik otworzył w systemie PayPal spór lub roszczenie, a następnie zgłosił u wystawcy karty kredytowej wniosek o obciążenie zwrotne, firma PayPal zamknie taki spór lub roszczenie, a Użytkownik będzie mógł polegać jedynie na przysługujących mu prawach do obciążenia zwrotnego. Jeśli firma PayPal nie podejmie ostatecznej decyzji dotyczącej roszczenia Użytkownika do dnia, w którym upływa termin składania wniosku o obciążenie zwrotne u wystawcy karty kredytowej lub termin zgłaszania sporu w banku Użytkownika, i jeśli z powodu opóźnionego podjęcia decyzji przez firmę PayPal Użytkownik odzyska kwotę w wysokości mniejszej niż pełna kwota, do jakiej byłby uprawniony w przypadku odzyskania środków za pośrednictwem wystawcy karty kredytowej (czyli kwota obciążenia zwrotnego równa kwocie zapłaconej przy użyciu karty kredytowej w odnośnej transakcji), firma PayPal zwróci Użytkownikowi pozostałą część utraconej kwoty (pomniejszoną o kwotę, którą Użytkownik odzyskał już od sprzedającego). Przed skontaktowaniem się z wystawcą karty lub zgłoszeniem Sporu w systemie PayPal Użytkownik powinien skontaktować się ze sprzedającym w celu rozwiązania problemu zgodnie z obowiązującymi u niego zasadami zwracania zakupionych przedmiotów (jeśli takowe istnieją), które przedstawiono w witrynie sprzedającego.

Jeśli Użytkownik podejmie próbę rozwiązania problemu w bezpośredniej współpracy ze sprzedającym, wówczas:

 • termin na zgłoszenie Sporu wynosi 180 dni, zgodnie z postanowieniami punktu 4a. Za dotrzymanie tych terminów odpowiada Użytkownik; oraz
 • jeśli w ramach określonych przez sprzedającego zasad dotyczących zwrotów lub na podstawie innych postanowień sprzedający poprosi a kupujący spełni prośbę o wysłanie przedmiotu na adres niezgodny z adresem sprzedającego figurujący w dokumentach firmy PayPal, firma PayPal może uznać, że kupujący nie odesłał przedmiotu do sprzedającego zgodnie z postanowieniami punktu 4d.

 

10 Brak możliwości podwójnego odzyskania środków

Użytkownik nie może uzyskać zwrotu pieniędzy za zakup objęty ochroną kupujących w systemie PayPal, jeśli dodatkowo otrzymał zwrot pieniędzy za ten sam zakup bezpośrednio od odbiorcy płatności lub innego podmiotu zewnętrznego.

 

11 Bilety na wydarzenia

W określonych przypadkach pieniądze, które Użytkownik zapłacił na rzecz zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii właściciela konta PayPal będącego odbiorcą płatności za bilet lub za prawo do uczestnictwa w określonym wydarzeniu („Wydarzenie”), mogą być złożone przez firmę PayPal do depozytu na rzecz Użytkownika, który będzie dysponować uprawnieniami do tych pieniędzy do momentu dojścia do skutku rzeczonego Wydarzenia.

 

Powrót do początku