>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

Warunki Alternatywnej formy płatności w usłudze PayPal

Ostatnia aktualizacja: 7 sierpnia 2023 r.

Pobierz PDF

Są to warunki umowy zawartej między Użytkownikiem a spółką PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A. z siedzibą pod adresem 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg („PayPal”).

 1. Informacje o niniejszych warunkach

Niniejsze warunki dotyczą korzystania przez Użytkownika z funkcji Alternatywnej formy płatności.

Dla informacji:

 • Funkcja Alternatywnych form płatności jest udostępniana przez firmę PayPal. Po zintegrowaniu tej funkcji z systemem realizacji transakcji online Użytkownika lub po wysłaniu faktury jako żądania zapłaty umożliwia ona klientowi Użytkownika wybranie i użycie dowolnej Alternatywnej formy płatności (na co firma PayPal może czasami zezwolić) w celu uregulowania płatności na rzecz Użytkownika.
 • Alternatywna forma płatności jest dowolną formą płatności wymienioną w Załączniku 1, na której używanie PayPal może zezwolić dowolnej osobie nieposiadającej Konta w celu wysłania płatności na Konto Użytkownika, zgodnie z niniejszymi warunkami.

Część niniejszych warunków stanowi Umowa z Użytkownikiem obowiązująca w kraju, w którym Użytkownik zarejestrował konto PayPal jako rezydent. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszych warunkach, mają definicje określone w Umowie z Użytkownikiem. W maksymalnym możliwym zakresie niniejsze warunki i Umowę z Użytkownikiem należy interpretować jako spójną całość. W przypadku konfliktu interpretacyjnego niniejsze warunki zastępują Umowę z Użytkownikiem w zakresie tego konfliktu.

Definicja Usług w Umowie z Użytkownikiem interpretowana łącznie z niniejszymi warunkami uwzględnia funkcję Alternatywnej formy płatności.

 1. Akceptując niniejsze warunki,

Użytkownik akceptuje te warunki przez integrację funkcji Alternatywnych form płatności ze swoim systemem realizacji transakcji online lub platformą albo przez wysłanie faktury jako żądania zapłaty.

W przypadku osób integrujących funkcję Alternatywnej formy płatności na Koncie klienta będącego osobą fizyczną lub prawną:

 • Użytkownik potwierdza, że uzyskał zgodę klienta na zawarcie w jego imieniu umowy zobowiązującej go do przestrzegania niniejszych warunków oraz
 • osoba integrująca potwierdza, że niniejsze warunki będą obowiązywały klienta, a nie osobę dokonującą integracji.
 1. Korzystanie z funkcji Alternatywnej formy płatności

Gdy Użytkownik zintegruje w swoim systemie realizacji transakcji online funkcję Alternatywnych form płatności lub wyśle fakturę jako żądanie zapłaty, firma PayPal będzie mogła (ale nie będzie do tego zobowiązana) zezwolić dowolnej osobie na skorzystanie z Alternatywnej formy płatności w celu uregulowania płatności na rzecz Użytkownika.

Załącznik 1 niniejszych warunków wymienia wszystkie Alternatywne formy płatności, które firma PayPal może czasami udostępniać klientom Użytkownika, oraz zawiera dodatkowe postanowienia odnoszące się do odbierania przez Użytkownika płatności od klientów, którzy korzystają z tych Alternatywnych form płatności. Użytkownik musi zawsze przestrzegać tych postanowień.

Ponieważ płatnik nie używa konta PayPal do wysłania płatności za pomocą Alternatywnej formy płatności, Użytkownik nie może ze swojego konta PayPal samodzielnie zwrócić płatności dokonanej za pomocą Alternatywnej formy płatności, chyba że w Załączniku 1 do niniejszych warunków stwierdzono inaczej.

Użytkownik nie może otrzymywać płatności za pomocą Alternatywnej formy płatności w walutach innych niż określone w odniesieniu do danej Alternatywnej formy płatności w Załączniku 1 do niniejszych warunków.

Użytkownik może korzystać z funkcji Alternatywnych form płatności tylko na koncie firmowym, a nie osobistym, z wyjątkiem korzystania z konta osobistego w celu wysłania faktury jako żądania zapłaty za towary i usługi.

W przypadku otrzymywania płatności za pomocą Alternatywnej formy płatności dodatkowa opłata procentowa za międzynarodowe transakcje komercyjne określona w Umowie z Użytkownikiem nie obowiązuje.

 1. Zobowiązania Użytkownika wobec firmy PayPal

Firma PayPal może traktować dostawców Alternatywnych form płatności i podmioty przetwarzające płatności, które pomagają w umożliwieniu Użytkownikowi otrzymywania płatności za pomocą Alternatywnych form płatności, w taki sam sposób, w jaki traktuje banki, centra autoryzacyjne lub inne podmioty przetwarzające płatności, zgodnie z postanowieniami Umowy z Użytkownikiem.

Płatności dokonywane za pomocą Alternatywnych form płatności mogą zostać cofnięte przez dostawcę Alternatywnej formy płatności, chyba że w Załączniku 1 stwierdzono inaczej. Zobowiązania Użytkownika wobec firmy PayPal wynikające z tych cofnięć są takie same jak zobowiązania wynikające z cofnięć płatności lub obciążeń zwrotnych określone w Umowie z Użytkownikiem. Dostawca oferujący Alternatywną formę płatności może wpływać na cofnięcie płatności za pomocą Alternatywnej formy płatności w taki sam sposób, w jaki może to robić bank lub w jaki wystawca karty płatnika może wpływać na obciążenie zwrotne. Ochrona sprzedających w systemie PayPal nie obejmuje płatności dokonywanych za pomocą Alternatywnych form płatności.

Po wypowiedzeniu niniejszych warunków Użytkownik nadal ponosi odpowiedzialność wobec firmy PayPal na mocy niniejszych warunków w odniesieniu do cofnięć płatności dokonanych za pomocą Alternatywnej formy płatności przez dostawcę oferującego Alternatywną formę płatności oraz w zakresie pozostałych zobowiązań wynikających z korzystania przez Użytkownika z funkcji Alternatywnej formy płatności przed wypowiedzeniem warunków.

 1. Zmiany i wypowiedzenie warunków

Firma PayPal może w dowolnym momencie i bez powiadomienia dodawać lub usuwać Alternatywne formy płatności lub dostawców oferujących Alternatywne formy płatności na liście w Załączniku 1 do niniejszych warunków.

W innych przypadkach firma PayPal może zmieniać, usuwać lub dodawać postanowienia do tych warunków zgodnie z procedurą zmian opisaną w Umowie z Użytkownikiem. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z dowolną ze zmian, może wypowiedzieć niniejsze warunki.

Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia niniejszych warunków w dowolnym momencie przez usunięcie funkcji Alternatywnych form płatności ze swojego systemu realizacji transakcji online i wykonanie wszelkich innych instrukcji dotyczących integracji, które firma PayPal może czasami udostępniać, lub (w stosownych przypadkach) przez zaprzestanie korzystania z produktu fakturowania udostępnionego przez firmę PayPal. Wypowiedzenie tych warunków skutkuje utratą możliwości oferowania klientom funkcji Alternatywnych form płatności do regulowania płatności na rzecz Użytkownika. Konto Użytkownika pozostaje aktywne i nadal obowiązują postanowienia Umowy z Użytkownikiem.

Firma PayPal może w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny i — o ile jest to możliwe — z wcześniejszym powiadomieniem rozwiązać, anulować lub zawiesić świadczenie Usługi w zakresie, w jakim odnosi się ona do funkcji Alternatywnej formy płatności lub Alternatywnych form płatności, bez powstania żadnych zobowiązań względem Użytkownika.

Niniejsze warunki pozostają w mocy po ich wypowiedzeniu tak długo i w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do: (i) wykonywania zadań wynikających z korzystania przez Użytkownika z funkcji Alternatywnej formy płatności przed wypowiedzeniem warunków lub (ii) zachowania zgodności z odpowiednimi regulacjami.

Załącznik 1

Alternatywne formy płatności

Alipay
Rodzaj płatności

Portfel

Alipay to portfel cyfrowy, z którego mogą korzystać wszyscy klienci zarejestrowani jako członkowie Alipay.

Ryzyko obciążenia zwrotnego Nie
Gwarancja płatności Nie
Możliwość zwrotu pieniędzy Tak
Minimalna kwota transakcji Nie dotyczy
Maksymalna kwota transakcji 50 000 RMB dziennie
Określone zabronione towary i usługi Zobacz warunki dodatkowe
Warunki dodatkowe

Użytkownik zapewnia, że nie będzie korzystać z usług Alipay do płacenia za:

 1. nielegalne audiowizualne produkty i publikacje polityczne, nielegalne karty reakcyjne i kanały programowe, tajne dokumenty i informacje państwowe, inne reakcyjne artykuły i przemówienia;
 2. narzędzia hazardowe, prywatne loterie, usługi hazardowe, losy na loterię, sprzedaż piramidalną, kontrakty terminowe typu futures na złoto, kupony na losowanie nagród, usługi wysokiego ryzyka;
 3. akcesoria do zażywania narkotyków, amunicję i broń palną oraz akcesoria do niej, instrumenty podlegające kontroli, artykuły przestępcze, fajerwerki, substancje trujące i niebezpieczne chemikalia, leki, suplementy i narkotyki dla dorosłych (np. afrodyzjaki);
 4. usługi spekulacji kredytowych (w tym spekulacje związane z ratingiem kredytowym Taobao), usługi wypłaty gotówki z kart kredytowych, witryny crowdfundingowe, podrobione waluty, transakcje z rachunków bankowych (karty bankowe), akcje, fundusze, ubezpieczenia, platformy ubezpieczeniowe, okresowe inwestycje w złoto, bankowe produkty finansowe, usługi cashback, karty przedpłacone ograniczone do jednego sprzedawcy, papiery wartościowe, nielegalne zbieranie funduszy, usługi wymiany walut, walutę wirtualną na kontach zagranicznych, paragony (faktury), Bitcoiny, Litecoiny, YBcoiny i inne waluty wirtualne, transakcje, MCard itp., aukcje, zastawy, instytucje płatnicze, RMB w obrocie, waluty obce;
 5. określanie płci płodu, narządy ludzkie, usługi surogacji, usługi diagnostyczne, wyroby medyczne, soczewki kontaktowe;
 6. działania związane z hakowaniem, złośliwe oprogramowanie, inne usługi związane z oprogramowaniem, które zagrażają firmie Alibaba i jej podmiotom zależnym, usługi czatu wideo, witryny religijne, cmentarze online i oddawanie czci boskiej oraz inne usługi, monitorowanie informacji dotyczących prywatności komputerów, anteny satelitarne itp., instrumenty szpiegowskie, inne artykuły lub usługi zagrażające prywatności osobistej, informacje o dokumentach tożsamości i inne informacje, które naruszają prywatność innych osób, wydawanie certyfikatów i wytwarzanie pieczęci;
 7. usługi swatania międzynarodowego, przedmioty i usługi naruszające obowiązujące przepisy prawa krajowego, żywność niskiej jakości (podrobioną), tytoń, ropę naftową, darowizny na rzecz organizacji charytatywnych, artykuły przemycone, towary objęte specjalnymi przepisami obowiązującymi w określonych okresach (np. podczas Olimpiady), zabytki kultury, towary luksusowe, sprzedaż samochodów i usługi wynajmu.
Apple Pay w witrynie internetowej
Rodzaj płatności Portfel Apple Pay
Ryzyko obciążenia zwrotnego Tak
Gwarancja płatności Tak (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przetwarzania płatności dokonywanych za pomocą kart kredytowych)
Możliwość zwrotu pieniędzy Tak
Minimalna kwota transakcji Nie dotyczy
Maksymalna kwota transakcji Nie dotyczy
Określone zabronione towary i usługi Należy się zapoznać z listą zabronionych towarów i usług, którą można znaleźć w warunkach usługi Apple Pay w witrynie internetowej pod adresem https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/.
Warunki dodatkowe

Dodatkowe warunki dotyczące integracji funkcji Alternatywnych form płatności z systemem realizacji transakcji online lub platformą Użytkownika można znaleźć na stronie https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/

Bancontact

Rodzaj płatności

Karta debetowa

Bancontact to forma płatności za pomocą karty debetowej, w przypadku której karta debetowa została wystawiona przez autoryzowaną instytucję kredytową i która umożliwia klientom płacenie za towary i usługi bezpośrednio za pomocą środków znajdujących się na ich rachunkach bankowych.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Nie

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

1 EUR na transakcję

Maksymalna kwota transakcji

Nie dotyczy

Określone zabronione towary i usługi

Wyłącznie zabronione towary i usługi wymienione w Umowie z Użytkownikiem.

Warunki dodatkowe

Nie dotyczy

Bancomat Pay

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Tak

Gwarancja płatności

Nie

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

1 EUR na transakcję

Maksymalna kwota transakcji

Brak limitu, w zależności od umowy banku wystawiającego z klientem w sprawie maksymalnej kwoty limitu

Określone zabronione towary i usługi

Wyłącznie zabronione towary i usługi wymienione w Umowie z Użytkownikiem.

Warunki dodatkowe

 1. Z usługi Bancomat Pay mogą korzystać tylko klienci we Włoszech, Watykanie i San Marino.
 2. Użytkownik musi się upewnić, że znak towarowy Bancomat Pay jest wyświetlany i używany wyłącznie zgodnie z obowiązującymi wymogami określonymi w rozporządzeniu Bancomat Pay w sprawie używania znaków towarowych: https://bancomat.it/it/bancomat/brandbook-guidelines
 3. Przed potwierdzeniem płatności należy przekazać klientowi:

i) dokładny opis usługi lub zakupionych towarów;

ii) łączną kwotę płatności;

iii) paragon (papierowy lub elektroniczny) zawierający szczegóły płatności.

BLIK

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

BLIK jest formą płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może otrzymać potwierdzenie transakcji w czasie rzeczywistym.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Nie

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

0,01 PLN na transakcję

Maksymalna kwota transakcji

10 000,00 PLN na transakcję

Określone zabronione towary i usługi

Wyłącznie zabronione towary i usługi wymienione w Umowie z Użytkownikiem.

Warunki dodatkowe

Użytkownik musi wyraźnie wyświetlać na swojej stronie internetowej lub w urządzeniu nazwę BLIK lub znaki towarowe w sposób zgodny z Księgą znaku BLIK.

EPS

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

EPS jest formą płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może otrzymać potwierdzenie transakcji w czasie rzeczywistym. Opcja EPS jest udostępniana przez banki uczestniczące w programie EPS.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Tak — Gwarancja płatności oznacza, że kwota każdej transakcji oznaczonej jako zakończona lub pomyślnie zrealizowana (w zależności od sytuacji) zostanie wpłacona na konto Użytkownika, a środki nie mogą zostać wycofane, z zastrzeżeniem postanowień niniejszych warunków i Umowy z Użytkownikiem oraz ich przestrzegania przez Użytkownika.

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

1 EUR na transakcję

Maksymalna kwota transakcji

Nie dotyczy

Określone zabronione towary i usługi

Wyłącznie zabronione towary i usługi wymienione w Umowie z Użytkownikiem.

Warunki dodatkowe

Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania firmie PayPal wszelkich zdarzeń wymagających zastosowania Gwarancji płatności EPS.

Fiński internetowy przelew bankowy (Verkkopankki)

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

Fiński internetowy przelew bankowy to forma płatności w postaci przelewu bankowego.

Odbiorca może otrzymać potwierdzenie transakcji w czasie rzeczywistym.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Nie

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

0,65 EUR na transakcję

Maksymalna kwota transakcji

20 000,00 EUR na transakcję

Określone zabronione towary i usługi

Oprócz zabronionych towarów i usług wymienionych w Umowie również: nielegalny hazard, prostytucja, podrobione towary, piractwo towarów, nielegalna sprzedaż lub dystrybucja wyrobów tytoniowych, pornografii lub obrazów przedstawiających brutalne akty przemocy. Ponadto Nordea Bank nie zezwala na doładowywanie portfeli ani produktów przedpłaconych.

Warunki dodatkowe

1. Użytkownik musi dostarczyć wszystkie niezbędne dane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez firmę PayPal. Niespełnienie wymagań dotyczących dostarczenia danych może skutkować opóźnieniem, zawieszeniem lub anulowaniem przetwarzania zrealizowanych transakcji sprzedaży.

2. Użytkownik zrekompensuje firmie PayPal uzasadnione wydatki poniesione przez nią w wyniku sporu dotyczącego transakcji, jeśli firma PayPal będzie aktywnie uczestniczyć w mediacji lub innym podobnym postępowaniu między klientem a Użytkownikiem.

3. Limit odpowiedzialności jest równy zafakturowanej kwocie sprzedaży (sprzedaży produktów lub usług przez Użytkownika na rzecz klienta), której odszkodowanie dotyczy bezpośrednio, lub wynosi 1000 euro, w zależności od tego, która kwota jest niższa. Łączna kwota odpowiedzialności nie może jednak przekroczyć 5000 euro. Ograniczenia te nie mają zastosowania, jeśli szkody zostały spowodowane przez umyślne działanie lub z powodu rażącego zaniedbania.

Giropay

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

Giropay jest formą płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może otrzymać potwierdzenie transakcji w czasie rzeczywistym.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Tak — Gwarancja płatności oznacza, że kwota każdej transakcji oznaczonej jako zakończona lub pomyślnie zrealizowana (w zależności od sytuacji) zostanie wpłacona na konto Użytkownika, a środki nie mogą zostać wycofane, z zastrzeżeniem postanowień niniejszych warunków i Umowy z Użytkownikiem oraz ich przestrzegania przez Użytkownika.

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

1 EUR na transakcję

Maksymalna kwota transakcji

Nie dotyczy

Określone zabronione towary i usługi

Oprócz towarów i usług zabronionych na mocy postanowień Umowy z Użytkownikiem również:

instrumenty płatnicze (gotówka, oszczędności, pieniądz elektroniczny, waluty, w tym wirtualne, takie jak Bitcoin, a także czeki), jeśli Użytkownik nie może zidentyfikować odbiorcy instrumentu płatniczego, za wyjątkiem kuponów i kart przedpłaconych.

Warunki dodatkowe

 1. Z usługi giropay mogą korzystać wyłącznie klienci z dostępem do konta bankowego online, którym zarządza autoryzowana instytucja kredytowa z siedzibą w Niemczech. Firma PayPal nie gwarantuje, że wszystkie rachunki bankowe w Niemczech umożliwiają korzystanie z usługi giropay.
 2. Użytkownik musi spełniać wszystkie warunki korzystania z usługi giropay, w tym dotyczące używania logo giropay (można go używać tylko w Europie).
 3. Korzystając z giropay jako formy płatności, nie należy prosić klienta o podawanie jakichkolwiek danych, a szczególnie danych osobowych, takich jak numer IBAN lub imiona i nazwiska.
 4. Gwarancja płatności w giropay jest ograniczona do 10 000 euro na transakcję.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania firmie PayPal wszelkich zdarzeń wymagających zastosowania Gwarancji płatności giropay.
 6. Gwarancja płatności giropay wygasa po sześciu tygodniach od odebrania środków z transakcji oznaczonej jako zakończona lub pomyślnie zrealizowana, chyba że przed upływem tego okresu Użytkownik zgłosił pisemne roszczenie.

GrabPay

Rodzaj płatności

Portfel

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Tak — Gwarancja płatności oznacza, że kwota każdej transakcji oznaczonej jako zakończona lub pomyślnie zrealizowana (w zależności od sytuacji) zostanie wpłacona na konto Użytkownika, a środki nie mogą zostać wycofane, z zastrzeżeniem postanowień niniejszych warunków i Umowy z Użytkownikiem oraz ich przestrzegania przez Użytkownika.

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

0,01 SGD

Maksymalna kwota transakcji

5000,00 SGD

Określone zabronione towary i usługi

Oprócz towarów i usług zabronionych na mocy postanowień Umowy z Użytkownikiem należy zapoznać się z poniższymi Warunkami dodatkowymi. 

Warunki dodatkowe

 1. Handlowiec jest zobowiązany przestrzegać Warunków korzystania z usługi GrabPay, które obejmują Zasady zachowania poufności GrabPay (dostępne na stronie https://www.grab.com/sg/terms-policies/).
 2. Handlowiec nie może naliczać dopłat ani żadnych innych opłat za akceptowanie GrabPay jako formy płatności bez uprzedniej pisemnej zgody firmy GrabPay. Nie uniemożliwia to Handlowcom pobierania opłaty manipulacyjnej w związku ze sprzedażą towarów lub usług.
 3. Zwroty pieniędzy są inicjowane wyłącznie za pośrednictwem interfejsu systemu GrabPay dostarczonego przez dostawcę alternatywnej formy płatności. Jeśli Handlowiec użyje jakiejkolwiek alternatywnej metody zwrotu pieniędzy, w tym między innymi przelewu bankowego lub zwrotu gotówki, firma GrabPay nie będzie w żaden sposób stroną takiej transakcji, a taki zwrot pieniędzy będzie dokonywany między Handlowcem a Klientem.
 4. Na żądanie Handlowiec jest zobowiązany współpracować w sposób konieczny do przeanalizowania Transakcji, w tym dostarczyć dostawcy alternatywnej formy płatności wszelkie dokumenty lub informacje związane z Transakcją w ciągu czternastu (14) dni i, w stosownych przypadkach, podjąć wszelkie niezbędne czynności, aby wypełnić ten wymóg współpracy.
 5. Na podstawie tej analizy GrabPay zdecyduje, czy należy zwrócić klientowi kwotę transakcji. Handlowiec przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że decyzja firmy GrabPay jest ostateczna i dostawca alternatywnej formy płatności dokona zwrotu pieniędzy, jeśli otrzyma takie polecenie od firmy GrabPay i zgodnie z jej instrukcjami. Jeśli zwrot pieniędzy Klientowi jest wymagany, pełną odpowiedzialność za wszelkie kwoty zwrotu oraz wszelkie inne koszty bezpośrednio związane z takim zwrotem ponoszą PayPal i Handlowiec.
 6. GrabPay zastrzega sobie prawo do nałożenia ograniczeń na usługę w dowolnym momencie, w tym do odrzucenia lub ograniczenia Transakcji.
 7. W swoich witrynach internetowych, materiałach reklamowych i promocyjnych oraz innych publikacjach zewnętrznych Handlowiec powinien traktować GrabPay na równi z innymi oferowanymi formami płatności. W szczególności:
  1. umieszczenie logo i przycisków wyboru GrabPay powinno być zasadniczo podobne do umieszczenia alternatywnych form płatności oraz wyeksponowanie logo i przycisków wyboru GrabPay powinno być takie samo jak innych form płatności;
  2. płatności GrabPay powinny być traktowane tak samo jak alternatywne formy płatności w procesie realizacji transakcji w punkcie sprzedaży Handlowca, jak również jeśli chodzi o warunki, ograniczenia i opłaty oferowane lub przyznawane Klientom przez Handlowców; oraz
  3. nic nie powinno powstrzymywać Klienta od wyboru GrabPay, zniechęcać go do takiego wyboru, odwodzić go od używania GrabPay ani zachęcać do korzystania z alternatywnej formy płatności.
 8. Handlowcy oferujący płatności GrabPay swoim Klientom zobowiązują się (i) nie przedstawiać w niewłaściwy sposób ani nie dyskredytować GrabPay jako formy płatności lub jako firmy oraz (ii) nie twierdzić, że inna forma płatności jest korzystniejsza lub lepsza od GrabPay, ani nie wyrażać swoich preferencji dla innej formy płatności niż GrabPay.
 9. Handlowiec jest zobowiązany do zaprzestania używania logo, znaków towarowych i innych znaków („Znaki GrabPay”) w ciągu trzydziestu dni od otrzymania odpowiedniej prośby, jeśli GrabPay stwierdzi według własnego uznania, że użycie ich przez Handlowca powoduje matowienie rozmywanie lub osłabianie Znaków GrabPay bądź sprzeniewierzanie powiązanej z nimi wartości firmy.
 10. Formy płatności GrabPay nie można używać do kupowania określonych towarów i usług, które zostały wymienione poniżej oraz w Warunkach korzystania z usługi GrabPay. GrabPay zastrzega sobie prawo do aktualizowania Warunków korzystania z usługi GrabPay w dowolnym momencie i w przypadku wystąpienia rozbieżności między poniższą listą a Warunkami korzystania z usługi GrabPay pierwszeństwo mają Warunki korzystania z usługi GrabPay.

a)  Materiały multimedialne dla dorosłych przedstawiające nielegalną działalność, np. pornografię dziecięcą, gwałt, kazirodztwo itp., lub związane z nimi; materiały lub usługi o charakterze seksualnym; wszelkie towary lub usługi promujące nienawiść, przemoc, wyrządzanie krzywdy lub nietolerancję w jakiejkolwiek formie.

b)  Usługi wszelkiego rodzaju linii lotniczych, w tym między innymi regularnych komercyjnych linii lotniczych, tanich przewoźników, operatorów wycieczkowych i czarterowych, prywatnych odrzutowców i taksówek powietrznych; usługi nielicencjonowanych biur podróży; usługi hotelarskie i wszelkiego rodzaju usługi noclegowe (takie jak hostele, apartamenty, apartamenty z obsługą, motele, kurorty, wille); usługi udostępniania nieruchomości, systemy z podziałem czasu (timeshare), zamiana domów, podwynajem, pensjonaty itp.; organizacja wydarzeń, sprzedaż/odsprzedaż biletów, planowanie wydarzeń i usługi powiązane.

c)  Produkty i napoje alkoholowe; wyroby tytoniowe, papierosy, cygara, papierosy elektroniczne i produkty powiązane (takie jak części zamienne i wkłady); biżuteria, kamienie i metale szlachetne; sprzedaż pojazdów (nowych i używanych pojazdów silnikowych dowolnego rodzaju); paliwo i gaz, ropa naftowa i produkty pochodne; przedpłacone karty telefoniczne, usługi telefoniczne i telefony komórkowe; usługi spa, relaksacyjne i masaże.

d)  Towary oznaczone marką lub znakami towarowymi bądź objęte prawami autorskimi dowolnego rodzaju, chyba że sprzedający jest właścicielem własności intelektualnej lub praw autorskich albo licencjobiorcą, usługi, urządzenia lub oprogramowanie służące do obchodzenia prawa lub usuwania zabezpieczeń praw autorskich; przedmioty, które naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, znaki towarowe, dobra osobiste lub prawo do prywatności lub jakiekolwiek inne prawa własności na mocy przepisów prawa Singapuru lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji; pisanie esejów i prac akademickich oraz odrabianie lekcji na zlecenie.

e)  Usługi komputerowej pomocy technicznej; udostępnianie plików i usługi powiązane; sprzedaż aktywności w mediach społecznościowych, farmy kliknięć, w tym sprzedaż polubień na Facebooku, obserwujących na Twitterze, wyświetleń w YouTube; subskrypcje, członkostwa, bezpłatne wersje próbne i podobne modele biznesowe, w przypadku których zakup jest uwarunkowany subskrypcją.

f)  Zwodnicze praktyki biznesowe, takie jak schematy Ponziego/piramidy finansowe, marketing wielopoziomowy, gwarantowane wyniki, kursy i usługi inwestycyjne lub handlowe; oferowanie lub otrzymywanie płatności w celu przekupstwa lub korupcji; przedmioty promujące lub ułatwiające angażowanie się w nielegalną działalność, zachęcające do takiej działalności lub zawierające instrukcje na jej temat; towary skradzione, w tym bezprawnie nabyte lub skopiowane artykuły cyfrowe i wirtualne; sprzedaż produktów lub usług, co do których agencje rządowe Singapuru stwierdziły, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że są oszukane lub że obrót nimi przez Klientów narusza prawo Singapuru; dane osobowe osób trzecich z naruszeniem prawa Singapuru; dowolne usługi bez wartości dodanej, w tym między innymi odsprzedaż ofert rządowych bez autoryzacji ani wartości dodanej, usługi nieuczciwe, oszukańcze lub mające na celu wyrządzenie konsumentom krzywdy.

g)  Wszelkiego rodzaju usługi finansowe, takie jak kredyty, mikropożyczki, programy inwestycyjne i depozytowe, firmy windykacyjne, usługi poręczeń kaucji, windykacja należności, agregacja kredytów, usługi konsolidacyjne, ochrona kart kredytowych i podobne usługi; crowdsourcing i crowdfinancing (finansowanie społecznościowe) przedsiębiorstw, kluby pożyczkowe oferujące kapitał lub nagrody jakiegokolwiek rodzaju; kryptowaluty, Bitcoin, waluty online, monety do gier, złoto online i podobne aktywa wirtualne; określone usługi poprawy zdolności kredytowej i spłaty zadłużenia, transakcje kredytowe lub działalność ubezpieczeniowa; firmy świadczące usługi pieniężne, takie jak przekazy pieniężne, przelewy, przedpłacone karty upominkowe, usługi przedpłacone, transakcje quasi-cash, wymiana walut i podobne usługi (inne niż związane z międzynarodowymi usługami biznesowych przekazów pieniężnych wyszczególnionymi w Warunkach korzystania z usługi GrabPay); sprzedaż czeków podróżnych i przekazów pieniężnych; doradztwo prawne i podatkowe, bankructwo i wszelkie podobne usługi.

h)  Zagraniczne podmioty rządowe, w tym między innymi ambasady i konsulaty; towary wytworzone przez instytucje państwowe, organy ścigania i wojsko, w tym między innymi mundury, odznaki, odznaczenia, chyba że mają charakter historyczny lub wyraźnie nie są prawdziwe lub oficjalne (np. zabawki).

i)  Hazard, gry lub wszelkie inne działania związane z opłatami wstępnymi i nagrodami, w tym gry kasynowe, zakłady sportowe, wyścigi konne i wyścigi psów, gry w formule fantasy sport, kupony loteryjne, inne przedsięwzięcia ułatwiające hazard, gry zręcznościowe (niezależnie od tego, czy są prawnie zdefiniowane jako hazard) oraz loterie.

j)  Wszelkie towary lub usługi objęte sankcjami Rady Bezpieczeństwa ONZ; dowolne części ludzkiego ciała, w tym między innymi narządy, części ciała, szczątki ludzkie, płyny ustrojowe, komórki macierzyste, embriony.

k)  Opieka zdrowotna, farmaceutyki, suplementy, dowolne produkty odżywcze, wyroby medyczne jakiegokolwiek rodzaju; narkotyki, sterydy, niektóre substancje kontrolowane lub inne produkty, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumentów; nielegalne narkotyki, tytoń lub produkty zdrowotne; substancje mające na celu naśladowanie ich skutków; powiązane akcesoria i produkty służące do ich wytwarzania lub zażywania, takie jak bonga, fajki wodne i podobne urządzenia; prywatne praktyki medyczne i e-lekarze.

l) Wszelkiego rodzaju organizacje polityczne, religijne, duchowe, charytatywne i non-profit; wróżbiarstwo, astrologia, czytanie kart, tarot, hipnoza i podobne usługi.

m) Sprzedaż zwierząt jakiegokolwiek rodzaju; produkty handlu dziką przyrodą, nielegalnych polowań i kłusownictwa zagrożonych gatunków, takie jak ssaki morskie, płetwy rekinów, rogi nosorożca, kość słoniowa, jelenie piżmo, żółć niedźwiedzia, penisy tygrysie i wszelkie podobne produkty.

n) Jakakolwiek broń, w tym broń palna, amunicja, noże, nunczako oraz produkty pokrewne, ich części lub akcesoria do nich; broń lub noże objęte regulacjami na mocy przepisów prawa Singapuru; jakiekolwiek zabawki, prezenty i repliki do złudzenia przypominające dowolny z tych przedmiotów; materiały łatwopalne, wybuchowe, pirotechniczne, toksyczne i niebezpieczne, w tym między innymi fajerwerki, materiały wybuchowe, materiały i substancje radioaktywne oraz proch strzelniczy.

iDEAL

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

iDEAL jest formą płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może otrzymać potwierdzenie transakcji w czasie rzeczywistym. Z usługi iDEAL mogą korzystać tylko klienci posiadający rachunki bankowe online w bankach w Holandii, które umożliwiają korzystanie z systemu iDEAL.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Tak — Gwarancja płatności oznacza, że kwota każdej transakcji oznaczonej jako zakończona lub pomyślnie zrealizowana (w zależności od sytuacji) zostanie wpłacona na konto Użytkownika, a środki nie mogą zostać wycofane, z zastrzeżeniem postanowień niniejszych warunków i Umowy z Użytkownikiem oraz ich przestrzegania przez Użytkownika.

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

Nie dotyczy

Maksymalna kwota transakcji

Nie dotyczy

Określone zabronione towary i usługi

Wyłącznie zabronione towary i usługi wymienione w Umowie z Użytkownikiem.

Warunki dodatkowe

 1. Użytkownik musi umieścić w widocznym miejscu w swojej witrynie informacje na temat procedury składania reklamacji.
 2. Użytkownik nie może oferować płatności iDEAL za pomocą łączy w wiadomościach e-mail, chyba że uzyska wcześniejszą pisemną zgodę firmy PayPal. Łącze do płatności iDEAL to adres URL prowadzący do strony płatności Użytkownika, na której klient może zainicjować transakcję w systemie iDEAL.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do odpowiadania na wnioski o podanie informacji w określonych sytuacjach wymagających dalszej analizy, które są związane z korzystaniem z formy płatności iDEAL, na żądanie zgłoszone firmie PayPal lub bezpośrednio Użytkownikowi.
 4. Podręcznik integracji systemu iDEAL dla handlowców jest dostępny tutaj:https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview; Użytkownik musi przestrzegać warunków korzystania z systemu iDEAL, w tym dotyczących używania logo iDEAL, zgodnie z opisem w witrynie www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania firmie PayPal wszelkich zdarzeń wymagających zastosowania Gwarancji płatności iDEAL.
 6. Jeżeli firma PayPal stwierdzi według własnego uznania, że operacje Użytkownika wiążą się z dużym ryzykiem, zastrzega sobie prawo do zażądania od Użytkownika wdrożenia procedury rejestracji w celu gromadzenia co najmniej następujących danych klienta:

a) imienia i nazwiska oraz adresu e-mail;

b) numeru rachunku oraz imienia i nazwiska lub nazwy przypisanych do numeru rachunku bankowego używanego do dokonywania zakupów z wykorzystaniem formy płatności iDEAL;

c) informacji dodatkowych potrzebnych do weryfikacji w kroku drugim oraz monitorowania transakcji, na przykład:

i. adresu IP;

ii. odcisku palca przeglądarki;

iii. numeru telefonu komórkowego.

MB Way

Rodzaj płatności

Portfel

MB Way to forma płatności, z której mogą korzystać wyłącznie klienci w Portugalii. Usługa MB Way jest dostępna po powiązaniu karty z jednym lub kilkoma aliasami (numer telefonu komórkowego, adres e-mail lub inne, które firma PayPal uzna za odpowiednie).

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Nie

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

Nie dotyczy

Maksymalna kwota transakcji

Zależy od banku i limitu użytkownika

Określone zabronione towary i usługi

Wyłącznie zabronione towary i usługi wymienione w Umowie z Użytkownikiem.

Warunki dodatkowe

Nie dotyczy

Mercado Pago 

Rodzaj płatności 

Mercado Pago to dostawca usług płatniczych online, który oferuje kupującym w Brazylii i Meksyku możliwość dokonywania płatności przy użyciu karty kredytowej, debetowej, przedpłaconej, salda portfela Mercado Pago i innych form płatności. 

Ryzyko obciążenia zwrotnego 

Tak 

Gwarancja płatności 

Tak — Gwarancja płatności oznacza, że kwota każdej transakcji oznaczonej jako zakończona lub pomyślnie zrealizowana (w zależności od sytuacji) zostanie wpłacona na konto Użytkownika, a środki nie mogą zostać wycofane, z zastrzeżeniem postanowień niniejszych warunków i Umowy z Użytkownikiem oraz ich przestrzegania przez Użytkownika.

Możliwość zwrotu pieniędzy 

Tak 

Minimalna kwota transakcji 

0,01 MXN na transakcję 

0,01 BRL na transakcję 

Maksymalna kwota transakcji 

1 000 000,00 MXN na transakcję 

10 000 000,00 BRL na transakcję 

Określone zabronione towary i usługi 

W Meksyku:  

Oprócz towarów i usług zabronionych na mocy postanowień Umowy z Użytkownikiem również: towary i usługi zabronione na mocy warunków firmy Mercado Pago. Ponadto: leki na receptę, produkty farmaceutyczne, suplementy diety niedopuszczone do sprzedaży, wszelkiego rodzaju hazard, produkty i usługi finansowe niezatwierdzone przez właściwe organy nadzoru finansowego, szkodliwe oprogramowanie (np. rogueware, wirusy itp.), finansowanie partii lub działań politycznych, marketing bezpośredni, działania z użyciem kodów pocztowych, czeki bankierskie i przekazy pocztowe, sklepy hurtowe dostępne na zasadzie przywileju członkowskiego, marketing wielopoziomowy, systemy z podziałem czasu (tzw. timeshare), agencje windykacyjne, firmy faktoringowe, likwidatorzy, firmy wnoszące płatności kaucyjne i gwarancyjne, prawnicy zajmujący się sprawami upadłościowymi, doradcy finansowi, własności udziałów, fundusze powiernicze, fundusze inwestycyjne, wymiana walut, polecenia płatności od instytucji niefinansowych, podmioty prowadzące działalność gwarancyjną i kantorową, czeki podróżne, usługi związane z podróżami i żeglugą wycieczkową (poza biurami podróży), zbiory monet i znaczków, sklepy z monetami, filatelistyka, AirTran Airways, AirTran Air, realizacja czeków, płatności automatyczne i subskrypcje, agencje pośrednictwa pracy oraz zaliczki gotówkowe i kredyty. 

 

W Brazylii:  

Oprócz towarów i usług zabronionych na mocy postanowień Umowy z Użytkownikiem również: usługi są zabronione.  

Niektóre towary są zabronione przez firmę Mercado Pago na podstawie jej warunków. Aby uzyskać pełną listę zabronionych towarów i usług, należy odwiedzić stronę: https://www.mercadopago.com.br/ajuda/3264

Warunki dodatkowe 

W Meksyku: usługi płatnicze Mercado Pago podlegają warunkom firmy Mercado Pago obowiązującym w Meksyku.  

 

W Brazylii: usługi płatnicze Mercado Pago podlegają warunkom firmy Mercado Pago obowiązującym w Brazylii.  

 

W Brazylii i Meksyku: 

Użytkownik nie może wykorzystywać marki, logo, nazwy handlowej ani innej własności intelektualnej firmy Mercado Pago w celach innych niż wymienianie Mercado Pago jako formy płatności. Jeśli Użytkownik podejmie próbę wykorzystania własności intelektualnej Mercado Pago w nieautoryzowany sposób, zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zezwolenia na korzystanie z naszych usług. 

 

Firma Mercado Pago nie ponosi odpowiedzialności za żadne dodatkowe opłaty naliczone z powodu niedostarczenia przez Użytkownika prawidłowych danych bankowych. 

 

Użytkownikowi zabrania się odsprzedawania usług zarządzania płatnościami podmiotom zewnętrznym. 

Multibanco

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

Multibanco to forma płatności zastrzeżona dla klientów w Portugalii, która oferuje dwa sposoby płatności. Jedną z możliwości jest przelew bankowy za pośrednictwem portalu bankowości internetowej klienta, a drugą płatność gotówkowa w bankomatach różnych oddziałów banków portugalskich.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Nie

Możliwość zwrotu pieniędzy

Nie dotyczy

Minimalna kwota transakcji

Nie dotyczy

Maksymalna kwota transakcji

99 999,99 EUR na transakcję

Określone zabronione towary i usługi

Wyłącznie zabronione towary i usługi wymienione w Umowie z Użytkownikiem.

Warunki dodatkowe

Nie dotyczy

MyBank

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

MyBank jest formą płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może otrzymać potwierdzenie transakcji w czasie rzeczywistym.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Nie

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

Nie dotyczy

Maksymalna kwota transakcji

Nie dotyczy

Określone zabronione towary i usługi

W celu uniknięcia wątpliwości oprócz zabronionych towarów lub usług wymienionych w Umowie z Użytkownikiem niedopuszczalne są: działania potencjalnie karalne ze względu na zagrożenia dla małoletnich, pedofilia, pornografia, naruszanie praw własności intelektualnej, uchybienia dotyczące środków płatniczych, niezachowanie zgodności z zasadami ochrony danych i przepisami dotyczącymi systemów automatycznego przetwarzania danych, pranie brudnych pieniędzy, nieprzestrzeganie przepisów dotyczących hazardu i zakładów, wyścigów konnych, loterii oraz zapisów dotyczących warunków wykonywania zawodów regulowanych.

Warunki dodatkowe

Użytkownik nie może wykorzystywać logo MyBank i innej własności intelektualnej niewymienionej jako dozwolona do świadczenia usług Alternatywnych form płatności. W razie wątpliwości dotyczących dopuszczalnego zakresu korzystania należy zapoznać się z Przewodnikiem MyBank dla firm dostępnym w witrynie https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. W przypadku podjęcia przez Użytkownika próby wykorzystania logo MyBank w sposób nieupoważniony, niezgodny z zezwoleniem lub intencją podmiotu udzielającego zgody lub wyraźnie sprzeczny z tymi wymaganiami firma PayPal zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług.

PayU

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

PayU jest formą płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może otrzymać potwierdzenie transakcji w czasie rzeczywistym.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Nie

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

0,01 PLN na transakcję, 0,01 CZK na transakcję

Maksymalna kwota transakcji

Nie dotyczy

Określone zabronione towary i usługi

Poza towarami i usługami zabronionymi w Umowie również: leki na receptę, produkty farmaceutyczne i suplementy diety niedopuszczone do sprzedaży, narkotyki, środki odurzające, w tym dopalacze, a także sprzęt i technologie wykorzystywane do ich uprawy, produkcji, handlu itp., nielegalny hazard, broń, amunicja i wyrzutnie gazów, usługi online zawierające treści pornograficzne, np. czaty, kamery wideo, filmy VOD, produkty i usługi finansowe, jeśli są oferowane w ramach działalności, która nie podlega kontroli właściwych organów nadzoru finansowego, oprogramowanie malware, np. fałszywe oprogramowanie antywirusowe (rogueware), wirusy itp., witryny internetowe partii politycznych wykorzystywane do ich wspierania lub zbierania środków na działalność polityczną, witryny finansowania społecznościowego (crowdfundingowe), pośrednicy nielegalnie akceptujący płatności w imieniu wielu odbiorców lub niespełniający wymogów stowarzyszeń kart płatniczych lub instytucji pośredniczących.

Warunki dodatkowe

1. Użytkownik musi się upewnić, że klient został poinformowany w sposób jasny i łatwo dostępny, że transakcji dokonywanych przy użyciu formy płatności PayU nie można cofnąć.

2. Firmy PayPal i PayU nie ponoszą odpowiedzialności za żadne dodatkowe opłaty spowodowane podaniem nieprawidłowych danych bankowych, jeśli Użytkownik nie upewnił się, że są one prawidłowe.

3. Odpowiedzialność za wszelkie nieautoryzowane lub nieuczciwe transakcje dokonane za pomocą formy płatności PayU ponoszą korzystający z niej handlowcy.

4. Użytkownik zapewnia, że:

a) żadne dane identyfikacyjne lub uwierzytelniające klienta, które mogłyby zostać wykorzystane do złożenia zamówienia, nie będą przechowywane elektronicznie ani zapisywane w innej formie;

b) podczas wprowadzania danych identyfikacyjnych lub uwierzytelniających klienta, które mogłyby zostać wykorzystane do złożenia zamówienia, podmioty zewnętrzne nie mają dostępu do tych danych.

Ujawnianie danych identyfikacyjnych lub uwierzytelniających klienta podmiotom zewnętrznym jest surowo zabronione.

POLi

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

POLi to forma płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może otrzymać potwierdzenie transakcji w czasie rzeczywistym. Płatności POLi są dostępne wyłącznie dla klientów posiadających rachunki w instytucjach bankowych w Australii i Nowej Zelandii. Firma PayPal nie gwarantuje, że wszystkie rachunki bankowe w Nowej Zelandii i Australii umożliwiają korzystanie z usługi POLi.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Nie

Możliwość zwrotu pieniędzy

Nie

Minimalna kwota transakcji

1,00 AUD/NZD na transakcję

Maksymalna kwota transakcji

10 000,00 AUD/NZD na transakcję

Określone zabronione towary i usługi

Oprócz towarów i usług zabronionych na mocy postanowień Umowy z Użytkownikiem również: hazard.

Warunki dodatkowe

Nie dotyczy

Przelewy24 (P24)

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

Przelewy24 to forma płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może otrzymać potwierdzenie transakcji w czasie rzeczywistym.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Nie

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

0,05 PLN na transakcję

Maksymalna kwota transakcji

Nie dotyczy

Określone zabronione towary i usługi

Wyłącznie zabronione towary i usługi wymienione w Umowie z Użytkownikiem.

Warunki dodatkowe

Każda transakcja jest powiązana z niepowtarzalnym numerem transakcji i innymi szczegółami („Szczegóły transakcji”) w celu ułatwienia przesyłania zapytań lub przetwarzania ewentualnych reklamacji. Szczegóły transakcji należy zapisywać w bezpieczny sposób. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowo zrealizowanych transakcji należy składać bezpośrednio do firmy PayPal, która następnie prześle taką sprawę do Systemu płatności Przelewy24 w celu jej zbadania. W związku z takimi reklamacjami należy podać następujące informacje:

a) adres e-mail;

b) numer transakcji;

c) kwotę transakcji;

d) pełne imię i nazwisko posiadacza rachunku bankowego, z którego miała zostać przelana kwota transakcji;

e) nazwę banku, w którym znajduje się rachunek, z którego miała zostać przelana kwota transakcji lub na który transakcja została przesłana (w zależności od przypadku);

f) datę transakcji;

g) w przypadku płatności kartą — nazwę karty;

h) w przypadku płatności SMS — numer telefonu komórkowego klienta.

Niezależnie od powyższego reklamacje dotyczące transakcji dokonanych 90 lub więcej dni przed

złożeniem takiej reklamacji mogą zostać odrzucone przez System płatności Przelewy24.

Safetypay

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

Safetypay jest formą płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może otrzymać potwierdzenie transakcji w czasie rzeczywistym.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Tak

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

Nie dotyczy

Maksymalna kwota transakcji

15 000 EUR

Określone zabronione towary i usługi

Oprócz wszelkich zabronionych towarów lub usług wymienionych powyżej Użytkownik nie może korzystać z usługi Safetypay do akceptowania i realizowania płatności za następujące towary i usługi oraz do umożliwiania (bezpośrednio lub pośrednio) oferowania następujących towarów i usług: nagrania pirackie, produkty podrobione, towary objęte embargiem, nielegalne narkotyki i związane z nimi akcesoria, treści obraźliwe, rasistowskie lub niedopuszczalne ze względów kulturowych, treści, materiały lub usługi dla dorosłych, w szczególności książki i filmy dla dorosłych, rozmowy telefoniczne dla dorosłych, witryny dla dorosłych, usługi towarzyskie, usługi randkowe (o charakterze seksualnym), narzeczone z katalogu, różnorodna rozrywka dla dorosłych, gotówka, odszkodowania, straty, kary lub grzywny wszelkiego rodzaju, koszty i opłaty przekraczające normalną cenę towarów i usług handlowca (obowiązujące podatki) lub opłaty niezaakceptowane jednoznacznie przez klienta, zaległe kwoty lub kwoty pokrywające czeki zwrócone lub wstrzymane, sprzedaż dokonana przez podmioty zewnętrzne, kwoty, które nie odzwierciedlają sprzedaży towarów i usług w dobrej wierze przez handlowca (np. zakupy dokonywane przez właścicieli firmy handlowca, członków ich rodziny lub pracowników), nielegalne transakcje biznesowe, pranie brudnych pieniędzy lub finansowanie działalności terrorystycznej.

Warunki dodatkowe

Nie dotyczy

Satispay

Rodzaj płatności

Portfel

Satispay to platforma płatności mobilnych, która umożliwia obsługę rachunków bankowych.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Tak

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

0,01 EUR

Maksymalna kwota transakcji

Nie dotyczy

Określone zabronione towary i usługi

Oprócz wspomnianych powyżej zabronionych towarów i usług Użytkownik nie może korzystać z usługi Satispay do akceptowania i realizowania płatności za następujące towary i usługi oraz do umożliwiania (bezpośrednio lub pośrednio) oferowania następujących towarów i usług:

a)  usługi telekomunikacyjne, w tym połączenia lokalne i międzystrefowe, połączenia dokonywane za pomocą kart kredytowych, połączenia telefoniczne z użyciem telefonów i faksów odczytujących pasek magnetyczny;

b)  przekazy pieniężne — przelewy;

c)  lombardy;

d)  telemarketing wychodzący;

e)  telemarketing przychodzący;

f)  biura sprzedaży biletów (radio, telewizja i inne podmioty zajmujące się sprzedażą bezpośrednią, które nie zostały przyporządkowane do innej kategorii);

g)  instytucje finansowe — ręczne wypłacanie gotówki;

h)  instytucje finansowe — automatyczne wypłacanie gotówki;

i)  płatności kredytowe, instytucja;

j)  instytucje niefinansowe — waluta obca, przekazy pieniężne (inne niż przelewy), skrypty i czeki podróżne;

k)  dealerzy — papiery wartościowe, inwestycyjne fundusze wzajemne, akcje, towary, obligacje;

l)  systemy z podziałem czasu (tzw. timeshare);

m)  usługi randkowe i towarzyskie;

n)  usługi i kluby zakupowe;

o)  biura informacji kredytowej;

p)  agencje pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej;

q)  zakłady (w tym kupony loteryjne, żetony do gry w kasynie, nielegalne zakłady i inne zakłady).

Warunki dodatkowe

Handlowcy przyjmują do wiadomości i akceptują fakt, że w celu przetwarzania transakcji do firmy Satispay będą przesyłane dane osobowe. Takie dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Satispay zgodnie z jej zasadami ochrony danych, które można znaleźć na stronie: https://static-www-satispay-com.s3.amazonaws.com/privacy/Payment-Scheme/Satispay-Payment- Scheme_Privacy-en.pdf.

SOFORT

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

SOFORT Banking / SOFORT Überweisung jest formą płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może otrzymać potwierdzenie transakcji w czasie rzeczywistym.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Nie

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

1 EUR na transakcję

Maksymalna kwota transakcji

Nie dotyczy

Określone zabronione towary i usługi

Wyłącznie zabronione towary i usługi wymienione w Umowie z Użytkownikiem.

Warunki dodatkowe

Nie dotyczy

Trustly

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie (po zaksięgowaniu środków na rachunku handlowca)

Gwarancja płatności

Nie

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

0,01 EUR na transakcję. (Z zastrzeżeniem warunków nałożonych przez bank klienta).

Maksymalna kwota transakcji

Zgodnie z warunkami nałożonymi przez bank klienta

Określone zabronione towary i usługi

Poza zabronionymi towarami i usługami wymienionymi w Umowie również: Bitcoin.

Warunki dodatkowe

(1) Użytkownik zapewnia, że logotypy i znaki towarowe firmy Trustly są przedstawiane w atrakcyjny i odpowiedni sposób oraz zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi prezentowania usług określonymi na stronie: https://trustly.com/en/developer/documents.

(2) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że: (a) działanie usługi Trustly jest uzależnione od funkcjonalności systemów podmiotów zewnętrznych, przede wszystkim banków, a firma Trustly nie gwarantuje działania usługi w przypadku awarii, niesprawności lub zmiany w ramach takich systemów podmiotów zewnętrznych lub powiązanych z nimi; (b) wzrost wielkości i częstotliwości transakcji oraz planowane prace konserwacyjne usługi Trustly mogą negatywnie wpłynąć na szybkość transakcji; (c) firmy PayPal i Trustly nie ponoszą odpowiedzialności za żadne straty lub szkody wynikające z pogorszenia funkcjonalności systemów podmiotów zewnętrznych, jak określono w podpunkcie (a), lub podczas okresów zwiększonej wielkości i częstotliwości transakcji lub planowanych prac konserwacyjnych usługi Trustly, jak opisano w podpunkcie (b).

Trustpay

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

Trustpay jest formą płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może otrzymać potwierdzenie transakcji w czasie rzeczywistym.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Nie

Możliwość zwrotu pieniędzy

Nie dotyczy

Minimalna kwota transakcji

0,01 EUR na transakcję

Maksymalna kwota transakcji

Nie dotyczy

Określone zabronione towary i usługi

Oprócz wszelkich zabronionych towarów lub usług określonych w Umowie z Użytkownikiem również: broń lub przedmioty pokrewne (np. pistolety, części, amunicja, noże), produkty finansowe przypominające piramidę finansową, nielegalne narkotyki i związane z nimi akcesoria, internetowi sprzedawcy antyków i sprzedawcy replik historycznych.

Warunki dodatkowe

 1. Użytkownik zezwala firmie PayPal na uzyskiwanie dostępu do swojej witryny poprzez obserwację ręczną, automatyczne wyszukiwanie „spidering” lub inne automatyczne techniki wyszukiwania w celu potwierdzenia dokładności treści. Firma PayPal nie ma jednak obowiązku monitorowania dokładności treści zawartych w witrynie Użytkownika.
 2. Standardowa umowa świadczenia usług płatniczych musi zawierać postanowienia dotyczące rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy handlowiec nie dostarczy nabytych towarów, nie wykona zakupionych usług, bez uzasadnienia odrzuci reklamacje dotyczące towarów lub usług lub bez uzasadnienia nie pozwoli na zwrot towaru.
 3. Świadczenie usługi TrustPay może zostać zakończone bez podania przyczyny, z okresem wypowiedzenia wynoszącym trzy (3) tygodnie.
 4. Użytkownik powinien zawsze współpracować z firmą PayPal w celu zbadania wszelkich podejrzeń o nielegalne, nieuczciwe lub niewłaściwe działania jakiejkolwiek osoby mającej dostęp do usługi TrustPay.
 5. Użytkownik musi jednoznacznie podać w swojej witrynie internetowej następujące informacje:
  1. dane identyfikacyjne handlowca;
  2. pełną specyfikację oferowanych towarów lub usług, łącznie z ich ceną i walutą rozliczeniową;
  3. opis procedury reklamacji i zwrotu towarów lub usług, w tym informacje o prawach konsumenta;
  4. metodę refundacji (zwrotu) płatności otrzymanych od klientów handlowca;
  5. dane kontaktowe Działu Obsługi Klienta;
  6. ewentualne ograniczenia eksportowe nałożone na oferowane towary;
  7. metodę dostawy oferowanych towarów lub usług.
 6. Użytkownik gwarantuje, że ani on sam, ani członkowie jego zarządu czy właściciele faktyczni nie podlegają skonsolidowanemu wykazowi osób, grup i podmiotów objętych sankcjami finansowymi UE, publikowanemu przez Komisję Europejską i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych.
 7. Firma TrustPay jest uprawniona do nieudostępnienia lub nieprzekazania środków firmie PayPal na rzecz Użytkownika, jeśli: (1) dane o płatniku nie są jasne, zrozumiałe i wystarczająco dokładne; (2) transakcja jest niezgodna z prawem właściwym lub (3) istnieje uzasadnione podejrzenie, że dana transakcja jest powiązana z praniem brudnych pieniędzy, finansowaniem terroryzmu lub inną działalnością przestępczą.
WeChat Pay
Rodzaj płatności

Portfel

WeChat Pay to portfel elektroniczny, z którego mogą korzystać wszyscy klienci zarejestrowani w WeChat Pay.

Ryzyko obciążenia zwrotnego Nie
Gwarancja płatności Nie
Możliwość zwrotu pieniędzy Tak
Minimalna kwota transakcji 0,10 RMB na transakcję
Maksymalna kwota transakcji 10 000,00 USD na transakcję, 20 000,00 USD na dzień na klienta, 50 000,00 USD na rok na klienta
Określone zabronione towary i usługi Zobacz warunki dodatkowe
Warunki dodatkowe
 1. Użytkownik zapewnia, że z WeChat Pay będzie korzystać wyłącznie do płacenia za następujące towary:

a) odzież, akcesoria, torby;

b) prezenty, kwiaty, pamiątki;

c) sprzęt do aktywności na świeżym powietrzu, sprzęt sportowy, sprzęt do fitnessu, środki ochronne i zabezpieczające;

d) instrumenty muzyczne;

e) zegarki, zegary, okulary, soczewki kosmetyczne;

f) biżuterię, akcesoria;

g) wyposażenie domu, materiały budowlane, tkaniny, ozdoby;

h) żywność;

i) produkty medyczne, suplementy;

j) artykuły gospodarstwa domowego;

k) produkty do pielęgnacji osobistej i antykoncepcji;

l) produkty do makijażu, pielęgnacji skóry, pielęgnacji ciała;

m) wyroby rękodzielnicze, wyroby garncarskie, dekoracje wnętrz;

n) samochody, motocykle, rowery, akcesoria, pojazdy odnowione;

o) produkty cyfrowe;

p) wyposażenie biurowe;

q) produkty dla matek i niemowląt, zabawki dla dzieci;

r) sklepy dla matek i dzieci (online);

s) książki, nagrania dźwiękowe, artykuły papiernicze lub

t) karmę dla zwierząt.

 1. W związku z korzystaniem z chińskich usług LPM (Local Payment Methods, lokalne formy płatności) Użytkownik jest zobowiązany wyświetlać w swojej oficjalnej witrynie logo „WeChat”.
 2. Użytkownik nie może naliczać żadnych dodatkowych opłat ani obniżać poziomu usług, gdy Klient jako formy płatności używa WeChat.
 3. Użytkownik jest zobowiązany przechowywać oryginalne paragony i odpowiednie rejestry transakcji przez co najmniej pięć (5) lat od daty transakcji.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że usługa WeChat Pay zostanie zakończona, a Użytkownik poniesie wszelką odpowiedzialność, jeśli:
 1. Użytkownik będzie działać z naruszeniem odpowiednich zasad i odmówi poprawy, gdy zostanie o to poproszony;
 2. Użytkownik dopuści się działania, które zaszkodzi interesom WeChat Pay lub
 3. według uzasadnionego uznania WeChat Pay Użytkownik zaangażuje się w działania ryzykowne lub transakcje odbiegające od normy.