Dawne aktualizacje zasad

>>Wyświetl wszystkie umowy prawne

>> Wyświetl planowane aktualizacje zasad

Dawne aktualizacje zasad

 

Na bieżącej stronie znajdują się informacje o istotnych zmianach w serwisie PayPal, zmianach Umowy z Użytkownikiem i innych zasad.

* Aktualizacje zasad wprowadzone przed grudniem 2013 r. są opisane w tym dokumencie pdf.

* Aby zapoznać się z wcześniejszymi aktualizacjami zasad wprowadzonymi pomiędzy styczniem 2014 r. a grudniem 2018 r., wyświetl ten plik pdf.

 

Powiadomienie o zmianach w umowach obowiązujących użytkowników z Polski

Data wydania: 21 czerwca 2021 r.

 

Ta strona

Ta strona zawiera aktualizacje zasad i informuje użytkowników o ważnych zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal obowiązującej użytkowników z Polski lub w innych umowach, zasadach bądź oświadczeniach online. Aby wyświetlić poprzednie aktualizacje zasad, przejdź do strony „Wcześniejsze aktualizacje zasad”.

 

Nadchodzące zmiany

Wprowadzamy zmiany w pewnych umowach (wymienionych poniżej) regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal. Zmiany te zostaną wprowadzone automatycznie w odpowiednich dniach wejścia w życie wskazanych poniżej.

 

Wymagane działania

Zapoznaj się z poniższymi informacjami i z nadchodzącymi zmianami. Nie musisz nic więcej robić. Jeśli chcesz odrzucić te zmiany, musisz zamknąć swoje konto PayPal przed odpowiednią datą wejścia w życie.

 

Zmiany w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal

Data wejścia w życie: 20 sierpnia 2021 r.

Zmieniliśmy sposób przeliczania walut przez PayPal, aby korzystać z własnego kursu wymiany firmy PayPal, oraz udostępniliśmy konwerter walut

Aby zapoznać się z zaktualizowaną Umową z Użytkownikiem, kliknij TUTAJ.

 

Powiadomienie o zmianach w umowach obowiązujących użytkowników z Polski

Wydano: 29 kwietnia 2021 r.

 

Ta strona

Ta strona zawiera aktualizacje zasad i informuje użytkowników o ważnych zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal obowiązującej użytkowników z Polski lub w innych umowach, zasadach bądź oświadczeniach online. Aby wyświetlić poprzednie aktualizacje zasad, przejdź do strony „Wcześniejsze aktualizacje zasad”.

 

Nadchodzące zmiany

Wprowadzamy zmiany w pewnych umowach (wymienionych poniżej) regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal. Zmiany te zostaną wprowadzone automatycznie w odpowiednich dniach wejścia w życie wskazanych poniżej.

 

Wymagane działania

Zapoznaj się z poniższymi informacjami i z nadchodzącymi zmianami. Nie musisz nic więcej robić. Jeśli chcesz odrzucić te zmiany, musisz zamknąć swoje konto PayPal przed odpowiednią datą wejścia w życie.

 

Zmiany w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal

Ze skutkiem natychmiastowym:

 • Wyjaśniamy, że Użytkownik może ustawić walutę na karcie.

Data wejścia w życie: 30 lipca 2021 r.

 • Wprowadzamy kolejne zmiany w programach ochrony kupujących i sprzedających w systemie PayPal, aby zapewnić ich spójność na całym świecie oraz wyjaśnić, które transakcje kwalifikują się do objęcia ochroną.
 • Wyjaśniamy, jak traktowane jest wysyłanie i otrzymywanie darowizn.
 • Zmieniamy opłatę za brak aktywności na 45 PLN.

Aby zapoznać się z zaktualizowaną Umową z Użytkownikiem, kliknij TUTAJ.

 

Zmiany w warunkach użytkowania zbiórek pieniędzy

Uzupełniliśmy warunki użytkowania zbiórek pieniędzy o zapis, że w przypadku wycofania usług zbiórek trwające zbiórki nie będą dalej prowadzone.

 

Powiadomienie o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal

Data wydania: 29 stycznia 2021 r.

Przeczytaj ten dokument.

Wprowadzamy zmiany w umowach prawnych regulujących relacje Użytkownika z firmą PayPal.

Zalecamy uważne przeczytanie poniższych informacji w celu zapoznania się z nadchodzącymi zmianami.

Nie są wymagane żadne dalsze działanie ze strony Użytkownika, ponieważ zmiany te automatycznie wejdą w życie w dniu

30 kwietnia 2021 r.

Jeśli Użytkownik woli odrzucić te zmiany i zamknąć konto, może to zrobić przed 30 kwietnia 2021 r. bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.

Zmiany wprowadzane ze względów językowych, w celu skorygowania lub usunięcia błędów ortograficznych i gramatycznych, lub zmiany w formatowaniu, nie są zaznaczane w tym dokumencie. Dotyczy to również korekty lub ujednolicenia odnośników.

AKTUALIZACJE UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM USŁUGI PAYPAL

Data wejścia w życie: 30 kwietnia 2021 r.

 • Aby wyświetlić zaktualizowaną treść zamierzonych zmian, należy kliknąć TUTAJ.

Aby wyświetlić bieżącą wersję Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać łącze „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” znajdujące się w stopce większości stron witryny PayPal.

O koncie Użytkownika — witamy w systemie PayPal!

Wyjaśniliśmy stwierdzenie, że nasza Umowa z Użytkownikiem nie ma zastosowania do usług Xoom, które podlegają osobnym umowom prawnym usługi Xoom.

Dokonywanie płatności — Ochrona kupujących w systemie PayPal — Przedmioty i transakcje niekwalifikujące się do programu Ochrony kupujących w systemie PayPal

W tym punkcie zmieniliśmy kolejność na liście niekwalifikujących się przedmiotów i transakcji oraz ujednoliciliśmy ją.

Otrzymywanie płatności — Ochrona sprzedających w systemie PayPal — Co się kwalifikuje

Dla wyjaśnienia dodaliśmy sformułowania o już wysłanych przedmiotach fizycznych lub dostarczonych artykułach niematerialnych.

Otrzymywanie płatności — Ochrona sprzedających w systemie PayPal — Wymagania podstawowe

Dodaliśmy nowy drugi punkt dotyczący roszczeń z tytułu nieautoryzowanych transakcji.

Otrzymywanie płatności — Ochrona sprzedających w systemie PayPal — Przedmioty i transakcje niekwalifikujące się do programu

Zmieniliśmy i globalnie ujednoliciliśmy listę przedmiotów i transakcji niekwalifikujących się do Ochrony sprzedających w systemie PayPal.

Inne warunki — Postanowienia różne — Korzystanie (jako sprzedający) z danych osobowych; przepisy dotyczące ochrony danych

Zmieniliśmy tytuł tego punktu i przeredagowaliśmy jego treść, aby uszczegółowić informacje o korzystaniu z danych osobowych przez sprzedającego.

 

Powiadomienie o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal

Data publikacji: 29 września, 2020

Przeczytaj ten dokument.

Wprowadzamy zmiany w umowach prawnych regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal.

Zalecamy uważne przeczytanie poniższych informacji w celu zapoznania się z nadchodzącymi zmianami.

Nie są wymagane żadne dalsze działanie ze strony Użytkownika, ponieważ zmiany te automatycznie wejdą w życie w dniu

16 grudnia 2020.

 

W przypadku gdy Użytkownik woli odrzucić te zmiany i zamknąć konto, może to zrobić przed dniem 16 grudnia 2020 r. bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.

Wszystkie zmiany i aktualizacje umów prawnych zaznaczono na tej stronie kursywą. Takie zaznaczenie pozwala na łatwiejsze śledzenie wprowadzanych zmian i aktualizacji.

Zmiany wprowadzane ze względów językowych, w celu skorygowania lub usunięcia błędów ortograficznych i gramatycznych, lub zmiany w formatowaniu, nie są zaznaczane. Dotyczy to również korekt lub ujednolicania numeracji i odniesień.

 

AKTUALIZACJE UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM USŁUGI PAYPAL

Data wejścia w życie: 16 grudnia 2020 r.

 • Kliknij TUTAJ, aby wyświetlić zaktualizowaną treść zamierzonych zmian.

Aby wyświetlić obecną wersję Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać łącze „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” znajdujące się w stopce większości stron witryny PayPal.

Informacje dotyczące konta Użytkownika – Otwieranie konta – Status podmiotu handlowego

Zmieniliśmy brzmienie tego punktu, tak aby jasne było, że po osiągnięciu określonych progów lub uwzględnieniu niektórych segmentów lub obszarów działalności firmy Umowy z podmiotem handlowym mogą mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów kont PayPal, które posiada Użytkownik.

Informacje o koncie Użytkownika – Otwieranie konta – Bezpieczne korzystanie z konta PayPal

W tym punkcie dodano wymóg, by w profilu konta PayPal zachowany był zawsze aktualny numer telefonu, którego Użytkownik jest podstawowym użytkownikiem.

Otrzymywanie płatności — zwroty pieniędzy i cofnięcia płatności — opłaty z tytułu sporów

Ustalamy opłatę z tytułu sporów oraz odpowiedni regulamin dla sprzedających.

Otrzymywanie płatności – Zwroty pieniędzy i cofnięcia płatności – Opłata za obciążenie zwrotne

Dodaliśmy punkt dotyczący opłaty za obciążenie zwrotne w celu wyjaśnienia tego zagadnienia.

Inne warunki prawne — nasze prawa — opłata za brak aktywności

Ustalamy opłatę za brak aktywności w przypadku kont, które nie były aktywne przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

Załącznik 1: Tabela opłat

A2.2.2 Opłaty za korzystanie z nowego rozwiązania do realizacji transakcji

Usunięto odwołanie do stawki dla handlowców.

A 2.2.3 Stawka dla handlowców

Usunięto punkt A 2.2.3 Stawka dla handlowców.

A3.2. Opłaty za wypłacanie środków z salda

Wprowadziliśmy opłatę z tytułu wypłat na rachunek w banku amerykańskim powiązanym z kontem PayPal.

A3.3. Opłata za obciążenie zwrotne i opłata z tytułu sporów

Podzieliśmy punkt A3.3. na dwa podpunkty — A3.3.1. Opłata za obciążenie zwrotne, który nie uległ zmianie, i A3.3.2. Opłata za z tytułu sporów, który dotyczy nowo wprowadzonych opłat z tytułu sporów.

A3.9.1.1 Opłata stała dla organizacji charytatywnych

Zrównaliśmy opłatę stałą dla organizacji charytatywnych w złotych polskich za płatności krajowe z opłatą stałą dla organizacji charytatywnych w złotych polskich za płatności międzynarodowe.

A3.11. Nieaktywne konta PayPal

Dodaliśmy punkt A3.11. dotyczący nowo wprowadzonej opłaty za brak aktywności.

A4.6. Opłaty stałe za płatności z tytułu transakcji komercyjnych i płatności z tytułu transakcji prywatnych

Zrównaliśmy stałą opłatę za płatności z tytułu transakcji komercyjnych i prywatnych w złotych polskich w przypadku płatności krajowych z opłatami stałymi za płatności z tytułu transakcji komercyjnych i prywatnych w złotych polskich w przypadku płatności międzynarodowych

 

AKTUALIZACJE UMOWY DOTYCZĄCEJ USŁUG PŁATNOŚCI ONLINE KARTĄ W SYSTEMIE PAYPAL

4. Bezpieczeństwo informacji; ochrona danych; przenoszenie danych

Zmieniono punkt 4.6., aby traktował raczej o dodatku dotyczącym ochrony danych, a nie o harmonogramie (w związku z tym usunięto harmonogram 2), a ponadto dodano nowy punkt 4.7. na temat przenośności danych.

 

AKTUALIZACJE UMOWY Z PODMIOTEM HANDLOWYM

Usunęliśmy ograniczenia dotyczące kont PayPal Premier lub Business z pierwszego paragrafu Umowy z podmiotem handlowym.

 

AKTUALIZACJE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZASAD OCHRONY DANYCH

Aktualizujemy nasze zasady dotyczące przetwarzania danych, aby odzwierciedlały fakt, że firma PayPal jest administratorem danych w zakresie usług przetwarzania płatności i przeciwdziałania nadużyciom finansowym.

 

iZETTLE

Dodaliśmy nowe warunki dotyczące naszej usługi iZettle na stronie Umowy prawne.

 

Powiadomienie o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal

Wydano: 16 czerwca 2020 r.

Przeczytaj ten dokument.

Wprowadzamy zmiany w umowach prawnych regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal.

Zalecamy uważne przeczytanie poniższych informacji w celu zapoznania się z nadchodzącymi zmianami.

Nie są wymagane żadne dalsze działanie ze strony Użytkownika, ponieważ zmiany te automatycznie wejdą w życie w dniu

 

14 września 2020 r.

 

W przypadku gdy Użytkownik woli odrzucić te zmiany i zamknąć konto, może to zrobić przed dniem 14 września 2020 r. bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.

Wszystkie zmiany i aktualizacje umów prawnych zaznaczono na tej stronie kursywą. Takie zaznaczenie pozwala na łatwiejsze śledzenie wprowadzanych zmian i aktualizacji.

 

Zmiany wprowadzane ze względów językowych, w celu skorygowania lub usunięcia błędów ortograficznych i gramatycznych, lub zmiany w formatowaniu, nie są zaznaczane. Dotyczy to również korekt lub ujednolicania numeracji i odniesień.

Aktualizacje Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal

Data wejścia w życie: 14 września 2020 r.

 • Kliknij TUTAJ, aby wyświetlić zaktualizowaną kopię planowanych zmian.

Aby wyświetlić obecną wersję Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać łącze „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” znajdujące się w stopce większości stron witryny PayPal.

Dokonywanie płatności – ochrona kupujących

W tym punkcie ponownie wprowadzono do Umowy z Użytkownikiem zasady ochrony kupujących w systemie PayPal oraz dostosowano ich brzmienie do wymogów globalnych.

 

Załącznik 1: Tabela opłat

A.2.2 Odbiór płatności krajowych (sprzedaż) – obowiązuje od 16 czerwca 2020 r.

Wprowadzono zmiany w punkcie A2.2.2 w tabeli opłat, w którym przedstawione są opłaty mające zastosowanie w przypadku korzystania z alternatywnych form płatności.

 

Powiadomienie o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal

Wydano: 19 marca 2020 r. (poszczególne Daty wejścia w życie zostały podane poniżej)

Przeczytaj ten dokument.

Wprowadzamy zmiany w umowach prawnych regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal.

Zalecamy uważne przeczytanie poniższych informacji w celu zapoznania się z nadchodzącymi zmianami.

Nie trzeba podejmować żadnych dalszych działań, ponieważ zmiany te automatycznie wejdą w życie w podanych poniżej datach. Jeśli wolisz odrzucić te zmiany i zamknąć konto, możesz to zrobić przed datą wejścia w życie bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.

 

Aktualizacje umowy dotyczącej alternatywnych form płatności w systemie PayPal

Data wejścia w życie: 19 marca 2020 r.

Aby wyświetlić obowiązującą obecnie wersję Umowy dotyczącej alternatywnych form płatności w usłudze PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać łącze „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” znajdujące się w stopce większości stron witryny PayPal.

1. Brak dodatkowych opłat za odbiór płatności dokonywanych przy użyciu alternatywnych form płatności

Zmieniono punkt 3 (Korzystanie z funkcji alternatywnej formy płatności) w celu wyjaśnienia, że dodatkowa opłata procentowa za otrzymywanie płatności z tytułu międzynarodowych transakcji handlowych określonych w Umowie z Użytkownikiem nie ma zastosowania w przypadku otrzymywania płatności dokonywanych przy użyciu alternatywnych form płatności.

2. Załącznik 1 – alternatywne formy płatności

Wprowadziliśmy zmiany w Załączniku 1, aby wprowadzić Blik (jako usługę samodzielną), Multibanco, POLi i Trustpay jako nowe alternatywne formy płatności.

3. Inne zmiany

Punkty Umowy dotyczącej alternatywnych form płatności w systemie PayPal zostały zmienione w celu doprecyzowania oraz uporządkowania treści i wyeliminowania błędów typograficznych.

 

Aktualizacje Zasad dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal

Data wejścia w życie: 19 marca 2020 r.

Aby wyświetlić obowiązującą aktualnie wersję Zasad dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać łącze „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” znajdujące się w stopce większości stron witryny PayPal.

1. Dane kontaktowe

Zaktualizowano dane kontaktowe w punktach zatytułowanych „Działania wymagające zatwierdzenia” i „Naruszenia Zasad dopuszczalnego użytkowania”. Zamiast wysyłać wiadomości e-mail do firmy PayPal, możesz wypełnić formularz internetowy, aby przesłać zapytanie lub złożyć je na podstawie tych punktów.

 

Aktualizacje Umowy z Użytkownikiem

Data wejścia w życie: 19 marca 2020 r.

Aby wyświetlić obecną wersję Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać łącze „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” znajdujące się w stopce większości stron witryny PayPal.

 1. Nowe rozwiązanie do realizacji transakcji

Od daty wejścia w życie firma PayPal może również odnosić się do następujących produktów/funkcji (o których mowa w punktach dotyczących nowego rozwiązania do realizacji transakcji w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal) zgodnie z ich nowymi nazwami używanymi na naszej witrynie internetowej i w innych materiałach pisemnych:

Obecna nazwa

Nowa nazwa

nowe rozwiązanie do realizacji transakcji

nowe rozwiązanie do realizacji transakcji dostępne na platformie PayPal Commerce Platform

Niestandardowy interfejs użytkownika

Zaawansowane płatności kartami debetowymi i kredytowymi

Płatności bez usługi konta PayPal

Podstawowe płatności kartami kredytowymi i debetowymi

Ochrona przed oszustwami / filtry zarządzania ochroną przed oszustwami dla niestandardowego interfejsu użytkownika

Ochrona przed oszustwami (Fraud Protection)

Nowe nazwy będą widoczne w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal od 16 czerwca 2020 r. Kliknij TUTAJ, aby wyświetlić zaktualizowaną kopię zmian, które mają zostać wprowadzone w dniu 16 czerwca 2020 r.

 1. Płatności zbiorcze

Od daty wejścia w życie firma PayPal może również odnosić się do płatności masowych zgodnie z nowym nazewnictwem („Płatności zbiorcze”) w naszej witrynie internetowej lub innych materiałach pisemnych. Nowa nazwa pojawi się w Umowie z Użytkownikiem usług PayPal od 16 czerwca 2020 r. Kliknij TUTAJ , aby wyświetlić zaktualizowany egzemplarz zmian, które mają zostać wprowadzone w dniu 16 czerwca 2020 r.

 1. Inne zmiany

Punkty Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal zostały zmienione w celu doprecyzowania i uporządkowania treści i wyeliminowania błędów typograficznych.

 

Aktualizacje Umowy dotyczącej usług płatności online kartą w systemie PayPal

Data wejścia w życie: 19 marca 2020 r.

Aby wyświetlić obowiązującą obecnie wersję Umowy dotyczącej usług płatności online kartą w systemie PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać łącze „Informacje prawne” bądź „Umowy prawne” znajdujące się w stopce większości stron witryny PayPal.

1. Zmiany nazw różnych produktów i funkcji

Od daty wejścia w życie będziemy również odnosić się do następujących produktów/funkcji zgodnie z ich nowymi nazwami widniejącymi na naszej stronie internetowej i w innych materiałach pisemnych:

Obecna nazwa

Nowa nazwa

Niestandardowy interfejs użytkownika

Zaawansowane płatności kartami debetowymi i kredytowymi

Ochrona przed oszustwami / filtry zarządzania ochroną przed oszustwami dla niestandardowego interfejsu użytkownika

Ochrona przed oszustwami (Fraud Protection)

Interfejs API Niestandardowego interfejsu użytkownika

Interfejs API zaawansowanych płatności kartami debetowymi i kredytowymi

2. Inne zmiany

Punkty Umowy dotyczącej usług płatności online kartą w systemie PayPal zostały zmienione w celu doprecyzowania oraz uporządkowania treści i wyeliminowania błędów typograficznych.

 

Aktualizacje Umowy z Użytkownikiem

Data wejścia w życie: 16 czerwca 2020 r.

 • Kliknij TUTAJ, aby wyświetlić zaktualizowaną kopię zamierzonych zmian.

Aby wyświetlić obecną wersję Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać łącze „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” znajdujące się w stopce większości stron witryny PayPal.

1. Działania, które firma PayPal może podjąć w przypadku podjęcia przez Użytkownika działań zabronionych — naruszenia Zasad dopuszczalnego użytkowania (nowy punkt)

Dodano nowy punkt, w którym określono prawa do potrącenia kwot w odniesieniu do szkód powstałych w wyniku korzystania przez Użytkownika z konta PayPal przede wszystkim do celów handlowych, biznesowych, rzemieślniczych lub wykonywania zawodu, gdy Użytkownik naruszył Zasady dopuszczalnego użytkowania. Nowy punkt przyjmuje następujące brzmienie (pokazane przy użyciu nagłówków punktów głównych dla kontekstu i skróconych, ze zmianami podkreślonymi):

“…

Zabronione działania i blokady

Działania, które firma PayPal może podjąć w przypadku dopuszczenia się przez Użytkownika działań zabronionych

Jeśli Użytkownik korzysta ze swojego konta PayPal przede wszystkim do celów handlowych, biznesowych, rzemieślniczych lub zawodowych i narusza Zasady dopuszczalnego użytkowania, wówczas:

 • Poza tym, że Użytkownik podlega powyższym działaniom, Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec firmy PayPal z tytułu kwoty szkód poniesionych przez firmę PayPal spowodowanych naruszeniem przez Użytkownika Zasad dopuszczalnego użytkowania;
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że kwota 2500,00 USD (lub jej równowartość w walucie kraju, w którym mieszka) za każde naruszenie Zasad dopuszczalnego użytkowania jest:
  • uzasadnionym minimalnym kosztorysem rzeczywistych szkód poniesionych przez firmę PayPal, wziąwszy pod uwagę wszystkie aktualne okoliczności, łącznie ze stosunkiem sumy do zakresu szkód poniesionych przez firmę PayPal, jakie można było racjonalnie przewidzieć;
  • zasadna i proporcjonalna w odniesieniu do świadczonych Usług; oraz
  • konieczna, ale co najwyżej wystarczająca, aby chronić uzasadnione zainteresowanie firmy PayPal zachowaniem przez Użytkownika zgodności z Zasadami dopuszczalnego użytkowania; oraz

PayPal może obciążyć kwotą za takie szkody saldo dowolnego posiadanego przez Użytkownika konta PayPal.

…”

2. Inne postanowienia prawne – Nasze prawa – Informacje o Użytkowniku

Zmieniono punkt zatytułowany „Inne postanowienia prawne – Nasze prawa – Informacje o użytkowniku”, aby wyjaśnić obowiązek dostarczenia firmie PayPal informacji o użytkownikach w celu ułatwienia realizacji działań opisanych w umowie z użytkownikiem, umożliwić firmie PayPal ograniczenie ryzyka oszustwa lub zapewnić przestrzeganie zobowiązań wynikających z przepisów prawnych (w tym w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy). Punkt zatytułowany „Inne postanowienia prawne – Nasze prawa – Informacje o użytkowniku” przyjmuje następujące brzmienie (z nagłówkami punktów głównych w celu zapewnienia kontekstu, z podkreślonymi zmianami):

“…

Inne postanowienia prawne

Nasze prawa

Informacje o Użytkowniku

Firma PayPal może wymagać od Użytkownika podania informacji wymaganych (w racjonalnym zakresie) do wykonywania działań opisanych w niniejszej Umowie z Użytkownikiem w celu ograniczenia ryzyka oszustwa lub zapewnienia zgodności z przepisami (w tym dotyczącymi zapobiegania praniu brudnych pieniędzy). Użytkownik musi zastosować się do takich wymogów w odpowiednim czasie. Użytkownik może być poproszony o przesłanie na własny koszt dokumentów potwierdzających jego tożsamość oraz informacji dotyczących jego finansów i operacji (takich jak ostatnie sprawozdanie finansowe lub wyciąg transakcji handlowca) za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub w inny sposób.

…”

3. Opłaty – Zwroty pieniędzy z transakcji komercyjnych

Przypominamy (w nawiązaniu do powiadomienia z 2 stycznia 2020 r.), że punkt A3.4 (Zwroty pieniędzy z transakcji komercyjnych) Uzupełnienia 1 (Tabela opłat) został zmieniony w dniu 5 marca 2020 r. w celu wyjaśnienia, że jeśli Użytkownik dokona zwrotu płatności w ramach transakcji handlowej, żadne opłaty pierwotnie zapłacone przez Użytkownika z tytułu otrzymania płatności nie zostaną mu zwrócone. Zmiana punktu A 3.4 (Zwroty pieniędzy z transakcji komercyjnych) w Uzupełnieniu 1 (Tabela opłat), która weszła w życie dnia 5 marca 2020 r., będzie nadal odczytywana i stosowana w dniu i po dacie wejścia w życie.

4. Inne zmiany

Zmieniono punkty Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal w celu doprecyzowania i uporządkowania treści oraz wyeliminowania błędów typograficznych, w tym następujących istniejących punktów:

Punkt

Zmiana

O koncie Użytkownika — Witamy w systemie PayPal! (ostatni akapit)

Odniesienie do „60 dni” zostało zmienione na „dwa miesiące”.

O koncie Użytkownika — Zamykanie konta PayPal (ostatni akapit)

Odniesienie do „60 dni” zostało zmienione na „dwa miesiące”.

 

Aktualizacje Umowy dotyczącej usług płatności online kartą w systemie PayPal

Data wejścia w życie: 16 czerwca 2020 r.

Aby wyświetlić zmienioną wersję Umowy dotyczącej usług płatności online kartą w systemie PayPa (pod wersją obowiązującą), należy kliknąć tutaj lub wybrać łącze „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” znajdujące się w stopce większości stron witryny PayPal.

1. Narzędzie magazynowania

Z przyjemnością przedstawiamy Narzędzie magazynowania. Dodano nowy punkt 7.2 (Narzędzie magazynowania) i zaktualizowano punkt 10 (Definicje) o terminy specyficzne dla nowego Narzędzia magazynowania.

2. Usługa Aktualizator konta

Z przyjemnością przedstawiamy również nową usługę Aktualizator konta. Dodano nowy punkt 7.3 (Usługa Aktualizator konta) i zaktualizowano punkt 10 (Definicje) o postanowienia dotyczące nowej usługi Aktualizator konta.

3. Zakres produktów

Zmieniono punkt zatytułowany „Informacje o Umowie” w celu zapewnienia następujących wyjaśnień:

 • Jeśli Użytkownik otrzyma taką ofertę i zdecyduje się korzystać z dowolnego produktu, usługi płatności online kartą lub funkcji (w tym technologii) wspomnianych w Umowie dotyczącej usług płatności online kartą w systemie PayPal, obowiązują go postanowienia Umowy dotyczącej usług płatności online kartą w systemie PayPal dotyczące tego Produktu, Usługi płatności online kartą lub funkcji.
 • Ochrona przed oszustwami jest obecnie opcjonalną usługą dodatkową w ramach pakietu funkcji Płatności za pośrednictwem witryny – wersja Pro.
 • W ramach pakietu funkcji zaawansowanej płatności kartami kredytowymi i debetowymi następujące funkcje są obecnie dostępne jako opcjonalne usługi dodatkowe:
  • wszelkie funkcje usługi Płatności za pośrednictwem witryny – wersja Pro,
  • Narzędzie magazynowania oraz
  • usługa Aktualizator konta.

Punkt „Informacje o Umowie” ma obecnie następujące brzmienie (skrócone, z nagłówkami głównymi dla kontekstu i podkreślonymi zmianami):

Informacje o niniejszej umowie

Poprzez integrację lub korzystanie z dowolnego Produktu i Usług płatności kartą online Użytkownik zgadza się na warunki niniejszej Umowy. Jeśli Użytkownik otrzyma taką ofertę i zdecyduje się korzystać z dowolnego produktu, usługi płatności online kartą lub funkcji (w tym technologii) wspomnianych w niniejszej Umowie, obowiązują wyszczególnione w tej Umowie warunki dotyczące tego produktu, usługi płatności online kartą lub funkcji.

Produkty:

 • Płatności za pośrednictwem witryny – wersja Pro - pakiet funkcji, na który standardowo składa się PayPal Express, interfejs API płatności bezpośrednich, Terminal wirtualny oraz filtry zarządzania ochroną przed oszustwami. Opcjonalne usługi dodatkowe to m.in. Ochrona przed oszustwami, zaawansowane filtry zarządzania ochroną przed oszustwami oraz Narzędzie do obsługi płatności cyklicznych.
 • Zaawansowane płatności kartami debetowymi i kredytowymi - pakiet funkcji składający się standardowo z interfejsu API zaawansowanych płatności kartami debetowymi i kredytowymi oraz z ochrony przed oszustwami oferowanej jako opcjonalna usługa dodatkowa. Firma PayPal może również oferować następujące dodatkowe usługi opcjonalne:
  • wszelkie funkcje usługi Płatności za pośrednictwem witryny - wersja Pro;
  • Narzędzie magazynowania oraz
  • usługa Aktualizator konta.
 • Terminal wirtualny - funkcja Terminalu wirtualnego jako produktu autonomicznego.

 

Powiadomienie o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal

Wydano: 2 stycznia 2020 r. (poszczególne Daty wejścia w życie zostały podane poniżej)

Przeczytaj ten dokument.

Wprowadzamy zmiany w umowach prawnych regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal.

Zalecamy uważne przeczytanie poniższych informacji w celu zapoznania się z nadchodzącymi zmianami.

Nie trzeba podejmować żadnych dalszych działań, ponieważ zmiany te automatycznie wejdą w życie w podanych poniżej datach. Jeśli wolisz odrzucić te zmiany i zamknąć konto, możesz to zrobić przed datą wejścia w życie bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.

Aktualizacje Umowy z Użytkownikiem

Data wejścia w życie: 5 marca 2020 r.

 • Kliknij TUTAJ , aby wyświetlić zaktualizowaną kopię zamierzonych zmian.

Aby wyświetlić obecną wersję Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać łącze „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” znajdujące się w stopce większości stron witryny PayPal.

1. Opłaty – Zwroty pieniędzy z transakcji komercyjnych

Zmieniono sekcję A 3.4 (Zwroty pieniędzy z transakcji komercyjnych) w załączniku 1 (Tabela opłat), aby wyjaśnić, że jeśli Użytkownik dokona zwrotu płatności w ramach transakcji komercyjnej, wszystkie opłaty pierwotnie zapłacone przez Użytkownika z tytułu odbioru płatności nie zostaną zwrócone Użytkownikowi.  Punkt A 3.4 (Zwroty z transakcji komercyjnych) w załączniku 1 (Tabela opłat) (przedstawiony w kontekście z nagłówkami kolumn) przyjmuje obecnie następujące brzmienie (przy podkreśleniuzmian):

“…


A3.4 Zwroty pieniędzy z transakcji komercyjnych

W przypadku zwrotu płatności za transakcję komercyjną nie ma żadnych opłat za dokonanie zwrotu, ale opłaty, które zostały pierwotnie zapłacone przez Użytkownika w celu odebrania płatności, nie są zwracane. 

…”

2. Inne zmiany

Punkty Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal zostały zmienione w celu doprecyzowania i uporządkowania treści i wyeliminowania błędów typograficznych.

 

Powiadomienie o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal

Wydano: 21 października 2019 r. (poszczególne Daty wejścia w życie zostały podane poniżej)

Przeczytaj ten dokument.

Wprowadzamy zmiany w umowach prawnych regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal.

Zalecamy uważne przeczytanie poniższych informacji w celu zapoznania się z nadchodzącymi zmianami.

Nie trzeba podejmować żadnych dalszych działań, ponieważ zmiany te automatycznie wejdą w życie w podanych poniżej datach. Jeśli wolisz odrzucić te zmiany i zamknąć konto, możesz to zrobić przed datą wejścia w życie bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.

Powiadamianie o zmianach w Umowie dotyczącej alternatywnych form płatności w usłudze PayPal.

Data wejścia w życie: 21 października 2019 r.

Aby wyświetlić obowiązującą obecnie wersję Umowy dotyczącej alternatywnych form płatności w usłudze PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać łącze „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” znajdujące się w stopce większości stron witryny PayPal.

 1. Załącznik 1 – Alternatywne formy płatności

Załącznik 1 został zaktualizowany z uwzględnieniem nowych alternatywnych form płatności: fińskiego systemu bankowości internetowej, PayU (w tym systemu Blik, w przypadkach kiedy dostawcą usługi jest PayU) oraz Trusly.

 

Powiadomienie o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal

Wydano: 1 października 2019 r. (poszczególne Daty wejścia w życie zostały podane poniżej)

Przeczytaj ten dokument.

Wprowadzamy zmiany w umowach prawnych regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal.

Zalecamy uważne przeczytanie poniższych informacji w celu zapoznania się z nadchodzącymi zmianami.

Nie trzeba podejmować żadnych dalszych działań, ponieważ zmiany te automatycznie wejdą w życie w podanych poniżej datach. Jeśli wolisz odrzucić te zmiany i zamknąć konto, możesz to zrobić przed datą wejścia w życie bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.

Powiadamianie o zmianach w Umowie dotyczącej lokalnych form płatności w usłudze PayPal.

Data wejścia w życie: 1 października 2019 r.

Aby wyświetlić obowiązującą obecnie wersję  Umowy dotyczącej lokalnych form płatności w usłudze PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać łącze „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” znajdujące się w stopce większości stron witryny PayPal.

 1. Zmiana nazwy

Umowa dotycząca lokalnych form płatności w usłudze PayPal zmienia nazwę na Umowę dotyczącą alternatywnych form płatności w usłudze PayPal.  Lokalna forma płatności zmienia nazwę na Alternatywną formę płatności.   Wprowadzono odpowiednie zmiany w powiązanej terminologii i innych umowach w celu odzwierciedlenia nowej terminologii.

 1. Brak ochrony sprzedających

Do punktu 4 dodaliśmy uwagę z przypomnieniem, że zgodnie z ustaleniami punktu 11.10 Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal Ochrona sprzedających nie obejmuje płatności dokonanych za pomocą Alternatywnych Form Płatności.

 1. Załącznik 1 – Alternatywne formy płatności

Załącznik 1 został zaktualizowany w następujący sposób:

 • aby potwierdzić, że handlowcy mogą korzystać z systemu PayPal do dokonywania zwrotów pieniędzy na rzecz płatników korzystających z płatności MyBank; oraz
 • aby wprowadzić Przelewy24 (P24) jako nową alternatywną formę płatności.

 

Powiadomienie o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal

Wydano: 19 sierpnia 2019 r. (poszczególne Daty wejścia w życie zostały podane poniżej)

Przeczytaj ten dokument.

Wprowadzamy zmiany w umowach prawnych regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal.

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z poniższymi informacjami o wprowadzanych zmianach.

Nie trzeba podejmować żadnych dalszych działań, ponieważ zmiany te automatycznie wejdą w życie w podanych poniżej datach. Jeśli wolisz odrzucić te zmiany i zamknąć konto, możesz to zrobić przed datą wejścia w życie bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.

 

Aktualizacje Umowy z Użytkownikiem

Data wejścia w życie: 11 grudnia 2019 r.

Publikujemy całkowicie nową Umowę z Użytkownikiem. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nowa Umowa z Użytkownikiem była bardziej przyjazna dla Użytkownika, a zawarte w niej materiały ułatwiały zrozumienie praw i obowiązków wynikających z korzystania z produktów i usług PayPal.

Oto, co zmieniliśmy:

 1. Zaktualizowaliśmy Umowę z Użytkownikiem w celu uproszczenia jej formy. Dzięki nowym, kolorowym nagłówkom można będzie łatwiej znaleźć istotne informacje dotyczące konta. Dokonaliśmy poprawek w tekście Umowy z Użytkownikiem oraz zmieniliśmy jej organizację, aby ułatwić jej zrozumienie i zawrzeć w niej informacje, których zazwyczaj szukają użytkownicy. Nie zmieniamy treści naszej Umowy, a jedynie formę, w jakiej przedstawiamy informacje i to, gdzie można je znaleźć.

B.  Zaktualizowana Umowa z Użytkownikiem będzie dostępna po 10 października 2019 r. Kliknij TUTAJ, aby wyświetlić ją, gdy będzie dostępna.

Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.

Data wejścia w życie: 19 sierpnia 2019 r.

Aby wyświetlić obecną wersję Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać łącze „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” znajdujące się w stopce większości stron witryny PayPal.

 1. Zasady korzystania z naszego nowego rozwiązania do realizacji transakcji

Do Umowy z Użytkownikiem PayPal zostały dodane następujące nowe punkty zawierające warunki (w tym opłaty), które mają zastosowanie w przypadku, gdy Użytkownik skorzysta z oferty nowego rozwiązania do realizacji transakcji:

 • punkt 5.9 (Nowe rozwiązanie do realizacji transakcji); oraz
 • punkt A 2.2.2 Tabeli 1 (Opłaty za korzystanie z nowego rozwiązania do realizacji transakcji)

Nowe punkty 5.9 i A 2.2.2 Tabeli 1 przyjmują następujące brzmienie:

“…

5.9 Nowe rozwiązanie do realizacji transakcji

Nowe rozwiązanie do realizacji transakcji PayPal składa się z:

 • wyspecjalizowanego pakietu funkcji realizacji transakcji dla rozwiązania online Użytkownika, aby umożliwić kupującemu posiadającemu konto lub bez konta wysłanie płatności na Konto Użytkownika; oraz
 • wspomagającego Narzędzia do ochrony przed oszustwami. 

W ramach świadczenia tej nowej usługi firma PayPal może oferować Użytkownikowi nowe rozwiązanie do realizacji transakcji w całości lub w części.  Jeśli Użytkownik skorzysta z oferty nowego rozwiązania do realizacji transakcji, oprócz postanowień niniejszej Umowy z Użytkownikiem akceptuje również następujące dodatkowe warunki korzystania z poniższych funkcji:

 • Umowę dotyczącą alternatywnych form płatności w usłudze PayPal, jeśli Użytkownik korzysta z funkcji alternatywnych form płatności w ramach nowego rozwiązania do realizacji transakcji; oraz
 • Umowę dotyczącą usług płatności online kartą w systemie PayPal, jeśli Użytkownik korzysta z:
  • niestandardowego interfejsu użytkownika w ramach nowego rozwiązania do realizacji transakcji; oraz
  • wspomagającego Narzędzia do ochrony przed oszustwami (zwanego inaczej funkcją filtrów zarządzania ochroną przed oszustwami dla niestandardowego interfejsu Użytkownika lub Narzędziem do ochrony przed oszustwami na potrzeby tej umowy) w ramach nowego rozwiązania do realizacji transakcji.

Opłaty określone w Umowie dotyczącej lokalnych form płatności w usłudze PayPali Umowie dotyczącej usług płatności online kartą w systemie PayPalnie obowiązują podczas korzystania z nowego rozwiązania do realizacji transakcji. Zamiast tego obowiązują nasze Opłaty za nowe rozwiązanie do realizacji transakcji mające zastosowanie do Użytkownika znajdują się w sekcji A2.2.2 w Załączniku 1.

A2.2.2 Opłaty za korzystanie z nowego rozwiązania do realizacji transakcji

 

Płatności kartami (Visa lub Mastercard) za pomocą Niestandardowego interfejsu użytkownika*

Płatności finansowane za pomocą karty od użytkowników korzystających z usługi Płatności bez posiadania konta PayPal

Płatności za pomocą lokalnych form płatności

Inne płatności

Struktura opłat uśrednionych

Struktura opłat Interchange Plus

 

Opłata

1,9% + Opłata stała

Opłata Intercharge + 1,9% + Opłata stała

1,9% + Opłata stała

1,9% + Opłata stała

Patrz punkt dotyczący Stawki standardowej (A2.2.1) i Stawki dla handlowców (A.2.2.3)

* Więcej informacji na temat struktury opłat Interchange Plus i struktury opłat uśrednionych oraz możliwości wyboru można znaleźć w Umowie dotyczącej usług płatności online kartą w systemie PayPal.
…”

 

Powiadamianie o publikacji nowej Umowy dotyczącej usług płatności online kartą w systemie PayPal

Data wejścia w życie: 19 sierpnia 2019 r.

Opublikowaliśmy nową Umowę dotyczącą usług płatności online kartą w systemie PayPal dla sprzedających w Holandii, którzy dokonają integracji lub korzystają z Niestandardowego interfejsu użytkownika i Niestandardowego interfejsu API użytkownika.

Aby wyświetlić obowiązującą obecnie wersję Umowy dotyczącej usług płatności online kartą w systemie PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać łącze „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” znajdujące się w stopce większości stron witryny PayPal.

 

Powiadomienie o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal

Wydano: 1 sierpnia 2019 r. (poszczególne Daty wejścia w życie zostały podane poniżej)

Przeczytaj ten dokument.

Wprowadzamy zmiany w umowach prawnych regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal.

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z poniższymi informacjami o wprowadzanych zmianach.

Nie trzeba podejmować żadnych dalszych działań, ponieważ zmiany te automatycznie wejdą w życie w podanych poniżej datach. Jeśli wolisz odrzucić te zmiany i zamknąć konto, możesz to zrobić przed datą wejścia w życie bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.

 

Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.

Data wejścia w życie: 21 października 2019 r.

Aby wyświetlić obowiązującą obecnie wersję Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal, należy kliknąć tutaj  lub wybrać łącze „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” znajdujące się w stopce większości stron witryny PayPal.

1. Opłaty – Opłaty za przeliczenie waluty

Zwiększamy:

 • Opłatę za przeliczenie waluty określoną w punkcie A3.1.1 załącznika 1 (tabela opłat) z 2,5% do 3,0%; oraz

Punkt A3.1 (Przeliczenie walut) załącznika 1 (Tabela opłat) przyjmuje następujące brzmienie (z podkreślonymi zmianami):

Działanie lub Zdarzenie

Opłata

A3.1 Przeliczenie walut

A3.1.1 w przypadku przeliczenia waluty na koncie PayPal użytkownika, który nie wchodzi w skład konkretnej transakcji na lub z konta użytkownika (np. w celu przeliczenia salda na inną walutę) oraz w przypadku transakcji obejmujących przeliczenie waluty, w przypadku której sprzedający Firma wyraziła zgodę na obciążanie opłaty za przeliczenie:

3,0% powyżej podstawowego kursu wymiany (w celu utworzenia kursu wymiany transakcji.

A3.1.2 W przypadku wszystkich innych transakcji obejmujących przeliczenie waluty, w których sprzedający nie zgodził się uiścić opłaty za przeliczenie waluty: 


4,0% powyżej podstawowego kursu wymiany (w celu uzyskania kursu wymiany dla danej transakcji).

 


 

Powiadomienie o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal

Wydano: 29 maja 2019 r. (poszczególne Daty wejścia w życie zostały podane poniżej)

 

Przeczytaj ten dokument.

Wprowadzamy zmiany w umowach prawnych regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal.

Zalecamy uważne przeczytanie poniższych informacji w celu zapoznania się z nadchodzącymi zmianami.

Nie trzeba podejmować żadnych dalszych działań, ponieważ zmiany te automatycznie wejdą w życie w podanych poniżej datach. Jeśli wolisz odrzucić te zmiany i zamknąć konto, możesz to zrobić przed datą wejścia w życie bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.


Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.

Data wejścia w życie: 29 maja 2019 r.

Aby wyświetlić obecną wersję Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać łącze „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” znajdujące się w stopce większości stron witryny PayPal.

Zmienione punkty Umowy z Użytkownikiem:

 • w celu doprecyzowania i uporządkowania obecnego brzmienia, w tym istniejących punktów:

Punkt

Zmiana

8.2 Przeliczanie walut

Ostatnie cztery akapity tego punktu tworzą nowy punkt 8.3 (Wybory dotyczące przeliczania walut).

oraz

 • w celu poprawienia drobnych błędów pisowni.

 

Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.

Data wejścia w życie: 19 sierpnia 2019 r.

Aby wyświetlić obowiązującą obecnie wersję Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać łącze „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” znajdujące się w stopce większości stron witryny PayPal.

1. Odrzucone transakcje i zwroty pieniędzy

Wprowadzamy zmiany w punktach 4.6 (Odrzucone transakcje), 5.7 (Zasady zwrotu kosztów, ochrona danych, zasady zachowania poufności i bezpieczeństwo Użytkownika), a także A3.1.2 w załączniku 1 (Tabela opłat), aby wyjaśnić, co się dzieje, gdy płatność zostanie odrzucona lub zwrócona przez odbiorcę (w tym sytuacje, gdzie pierwotna płatność obejmowała przeliczenie waluty oraz gdy przeliczenie waluty (a w niektórych przypadkach także opłata za przeliczenie waluty) dotyczy zwróconej kwoty). 

Punkt 4.6 został odpowiednio zmieniony dla płatników otrzymujących zwrócone płatności i zmieniono jego nazwę na „Odrzucone transakcje i zwroty pieniędzy wysłane przez odbiorcę”. 

Punkt 5.7 został odpowiednio zmieniony dla odbiorców wysyłających zwroty lub odmawiających przyjęcia płatności, a także zmieniono jego nazwę na „Zwroty, odrzucone płatności, zasady zwrotu kosztów, ochrona danych, zasady zachowania poufności i bezpieczeństwo Użytkownika” z nową sekcją 5.7.1 (Zwroty i odrzucone płatności) dodaną celem doprecyzowania. 

W załączniku 1 (Tabela opłat) zostaje odpowiednio zmieniony punkt A3.1.2.

Punkty 4.6 i 5.7.1 brzmią teraz następująco (przedstawione w kontekście z ich podstawowymi klauzulami i podkreślonym dodanym tekstem):

“…

4.6 Odrzucone transakcje i zwroty pieniędzy wysyłane przez odbiorcę.

Firma PayPal może zezwolić odbiorcy płatności na:

 • odmówienie przyjęcia płatności; lub
 • przyjęcie jej, a następnie skorzystanie z usług PayPal w celu późniejszego wysłania zwrotu pieniędzy w wysokości równej całości lub części kwoty płatności. 

Firma PayPal zwróci kwotę wszelkich odrzuconych płatności lub zwróconych płatności na saldo konta Użytkownika.  W ciągu 30 dni od daty zainicjowania płatności firma PayPal zwróci na saldo konta Użytkownika kwotę nieodebranej płatności.

Jeśli jakakolwiek kwota płatności zostanie zwrócona Użytkownikowi w sposób opisany powyżej, firma PayPal może przeliczyć zwróconą kwotę na:

 • walutę Salda PayPal użytego do dokonania pierwotnej płatności (przed ewentualnym przeliczeniem waluty na walutę otrzymaną przez odbiorcę);
 • pierwotną walutę otwarcia konta Użytkownika; lub
 • dolary amerykańskie (w przypadku, gdy Użytkownik jeszcze nie posiada salda w tej walucie).

Jeśli pierwotnie wysłana przez Użytkownika płatność obejmowała przeliczenie waluty, firma PayPal przeliczy zwracaną kwotę z waluty, w jakiej odbiorca otrzymał płatność w następujący sposób:

 • jeśli kwota zostanie zwrócona w ciągu jednego dnia od daty pierwotnej płatności, firma PayPal zastosuje detaliczny kurs wymiany stosowany w momencie dokonania pierwotnej płatności, aby Użytkownik otrzymał pierwotną kwotę (w tym poniesioną opłatę za przeliczenie waluty) w walucie, która została przeliczona na potrzeby wysłania pierwotnej płatności; oraz
 • jeśli kwota zostanie zwrócona w ciągu jednego dnia od daty oryginalnej płatności, firma PayPal zastosuje detaliczny kurs wymiany stosowany w momencie przeliczania zwracanej kwoty. Więcej informacji na temat ustalania detalicznego kursu wymiany znajduje się w punkcie 8.2:

Firma PayPal może także automatycznie wypłacić zwróconą kwotę z salda Użytkownika i przelać środki z powrotem do źródła finansowania płatności użytego do dokonania pierwotnej płatności. Wypłata może również wiązać się z przeliczeniem waluty – zob. sekcja 6.

Firma PayPal może podjąć decyzję o nieobciążaniu oryginalnego źródła finansowania płatności za oryginalną płatność, jeśli kwota zostanie zwrócona na Saldo konta Użytkownika w sposób opisany powyżej, zanim płatność z pierwotnego źródła finansowania zostanie zaksięgowana.

Zwrot pieniędzy może mieć niższą wartość niż pierwotna kwota płatności.  Może to nastąpić w przypadku:

 • wysłania przez odbiorcę zwrotu pieniędzy o wartości niższej niż kwota pierwotnej płatności. Jako że firma PayPal jest tylko dostawcą usług płatniczych, nie może wiedzieć, jaka kwota zwrotu pieniędzy przysługuje Użytkownikowi, ani dlaczego odbiorca przesłał zwrot pieniędzy w określonej kwocie; lub
 • wahań detalicznego kursu wymiany. 

Firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku decyzji odbiorcy o odrzuceniu lub zwróceniu płatności, chyba że zwrot pieniędzy wysłany przez odbiorcę jest płatnością wykonaną nieprawidłowo przez system PayPal (patrz punkt 12).

5.7 Zwroty, odrzucone płatności, zasady zwrotu kosztów, ochrona danych, zasady zachowania poufności i bezpieczeństwo Użytkownika.

5.7.1 Zwroty pieniędzy i odrzucone płatności

Jeśli Użytkownik jest odbiorcą płatności, a firma PayPal zezwala mu na odmowę płatności lub przyznanie płatnikowi zwrotu pieniędzy z tytułu tej płatności:

 • Na Użytkownika spada wyłączna odpowiedzialność za:
  • zobowiązania prawne i umowne względem płatnika w odniesieniu do wszelkich kwot zwracanych płatnikowi;
  • wszelkie różnice pomiędzy kosztami poniesionymi przez płatnika w związku z dokonaniem pierwotnej płatności a kwotą zwróconą płatnikowi (na przykład w wyniku wahań detalicznego kursu wymiany), z wyjątkiem sytuacji, w której zwrot pieniędzy jest płatnością wykonaną nieprawidłowo przez PayPal (patrz punkt 12).

5.7.2 Zasady dotyczące zwrotów

5.7.3 Ochrona danych i Zasady zachowania poufności

5.7.4 Bezpieczeństwo

A3.1 Przeliczenie walut


A3.1.2 W przypadku wszystkich innych transakcji obejmujących przeliczanie walut (w tym przeliczenie kwot zwracanych Użytkownikowi jako zwrot pieniędzy lub odrzucona płatność):

…”

Punkty A2.3 załącznika 1 (Tabela opłat) (przedstawione w kontekście z nagłówkami kolumn) przyjmują następujące brzmienie (z podkreślonymi zmianami):

 Opłaty za płatność z tytułu Transakcji komercyjnej

A2.3 Odbieranie płatności międzynarodowych (Sprzedaż)

A2.3 Odbieranie płatności międzynarodowych (Sprzedaż)

Obowiązuje Opłata za odbiór płatności z tytułu Krajowych Transakcji komercyjnych powiększona o odsetek Opłaty za płatność międzynarodową określony w poniższej tabeli (w zależności od kraju nadawcy płatności).

Kraj nadawcy

Opłata za płatność międzynarodową

Europa Północna /Europa I

0,5%

Europa II / USA / Kanada / reszta świata

2,0%

Uwaga: w kontekście obowiązujących opłat płatności międzynarodowe w euro lub koronach szwedzkich dokonywane pomiędzy Kontami zarejestrowanymi w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym będą traktowane jako płatności z tytułu Krajowych Transakcji komercyjnych.

3. Inne zmiany

Punkty Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal zostały zmienione w celu doprecyzowania i uporządkowania treści i wyeliminowania błędów typograficznych.

 

Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.

Data wejścia w życie: 16 września 2019 r.

Aby wyświetlić obowiązującą obecnie wersję Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać łącze „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” znajdujące się w stopce większości stron witryny PayPal.

Z radością informujemy, że wkrótce opublikujemy całkowicie nową Umowę z Użytkownikiem. Dokładamy wszelkich starań, aby nowa Umowa z Użytkownikiem była bardziej przyjazna dla Użytkownika, a zawarte w niej materiały ułatwiały zrozumienie praw i obowiązków wynikających z korzystania z produktów i usług PayPal.

Zaktualizowaliśmy Umowę z Użytkownikiem w celu uproszczenia jej formy. Dzięki nowym, kolorowym nagłówkom można będzie łatwiej znaleźć istotne informacje dotyczące konta. Dokonaliśmy poprawek w tekście Umowy z Użytkownikiem oraz zmieniliśmy jej organizację, aby ułatwić jej zrozumienie i zawrzeć w niej informacje, których zazwyczaj szukają użytkownicy. Nie zmieniamy treści naszej Umowy, a jedynie formę, w jakiej przedstawiamy informacje i to, gdzie można je znaleźć.

Wkrótce powiadomimy Cię, kiedy będzie możliwe zapoznanie się z nową Umową z Użytkownikiem.

 

 

Powiadomienie o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal

Wydano: 13 maja 2019 r. (poszczególne Daty wejścia w życie zostały podane poniżej)

 

Przeczytaj ten dokument.

Wprowadzamy zmiany w umowach prawnych regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal. 

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z poniższymi informacjami o wprowadzanych zmianach.

Nie trzeba nic robić, aby zaakceptować zmiany, ponieważ wejdą one w życie automatycznie z Datą wejścia w życie podaną poniżej. Jeśli nie chcesz ich zaakceptować, możesz powiadomić nas przed upływem Daty wejścia w życie lub w dowolnym momencie po jej upływie, aby natychmiast zamknąć swoje konto, nie ponosząc przy tym żadnych opłat.

Zapoznaj się z obowiązującymi Umowami prawnymi.


 

Powiadomienie o zmianach w Umowie z podmiotem handlowym dotyczącej obsługi płatności kartami w systemie PayPal (Worldpay)

Data wejścia w życie: 13 marca 2019 r.

Powiadomienie to dotyczy wyłącznie Użytkowników, którzy zaakceptowali warunki Umowy z podmiotem handlowym (z reguły są to Użytkownicy odbierający płatności kartą z tytułu transakcji komercyjnych).

Mimo że firma PayPal nie jest stroną w umowach Commercial Entity Agreement, mają one wpływ na sposób odbierania płatności finansowanych z kart przy użyciu usług PayPal. Umowy z podmiotem handlowym (Commercial Entity Agreements) to bezpośrednie umowy Użytkowników z naszymi partnerami bankowymi, umożliwiające otrzymywanie płatności PayPal realizowanych przy użyciu kart.

Umowy z podmiotem handlowym dotyczą handlowców na całym świecie, co oznacza, że nie wszystkie zmiany będą miały wpływ na handlowców z Europy. Powiadamiamy jedynie o zmianach istotnych z punktu widzenia handlowców z Europy.

Zmienione Umowy z podmiotem handlowym można znaleźć pod obecnie obowiązującymi wersjami. Aby przejść do nich, należy kliknąć tutaj lub wybrać łącze „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” znajdujące się w stopce większości stron witryny PayPal.

Umowa z podmiotem handlowym Globalpay na potrzeby przetwarzania płatności kartami kredytowymi (dawniej Umowa z podmiotem handlowym HSBC Bank na potrzeby przetwarzania płatności kartami kredytowymi)

Do Daty wejścia w życie umowa Użytkownika jest zawarta z firmą GPUK LLP w roli Członka i Podmiotu przetwarzającego w odniesieniu do usług przetwarzania płatności kartami świadczonych na podstawie umowy.   Począwszy od Daty wejścia w życie umowa zostaje zawarta z firmą GPUK LLP, Global Payments Europe s.r.o., spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Czechach lub Global Payments Limited, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością na Malcie, z których każda pełni rolę Członka i Podmiotu przetwarzającego, w odniesieniu do usług przetwarzania płatności kartami świadczonych na podstawie umowy. Użytkownik nie musi podejmować żadnych innych działań, aby zaakceptować tę zmianę.

Umowa została także zmieniona w celu doprecyzowania treści i wyeliminowania błędów typograficznych.

Uwaga przekazana wyłącznie w celach informacyjnych: w niniejszej umowie zostały wprowadzone także zmiany dotyczące handlowców spoza Europy, lecz nie wpływają one w żaden sposób na handlowców w Europie.

2. Umowa z podmiotem handlowym w sprawie obsługi płatności kartami PayPal (WorldPay)

Do Daty wejścia w życie umowa Użytkownika jest zawarta z firmą Worldpay (Wielka Brytania) w roli Nabywcy, w odniesieniu do usług przetwarzania kart świadczonych na podstawie umowy.  Do Daty wejścia w życie umowa Użytkownika jest zawarta z firmą Worldpay (Wielka Brytania) i/lub Worldpay B.V. w roli Nabywcy. Użytkownik nie musi podejmować żadnych innych działań, aby zaakceptować tę zmianę.

Umowa została także zmieniona w celu doprecyzowania treści i wyeliminowania błędów typograficznych.

 


 

Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.

Data wejścia w życie: 27 lutego 2019 r.

Powiadomienie o zmianach w opłatach z tytułu Międzynarodowych Transakcji prywatnych wysyłanych przez Użytkowników z adresem zamieszkania w Irlandii

Zawiadomienie jest zgodne z postanowieniami punktu A1.2.2.2 Załącznika 1 Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal.

Jeżeli adres zamieszkania Użytkownika jest zarejestrowany w Irlandii, od 27 lutego 2019 r. zastosowanie do Użytkownika mają opłaty określone w bieżącym punkcie A1.2.2.3 zamiast opłat określonych w punkcie A1.2.2.2.  Punkt A1.2.2.2. Umowy z Użytkownikiem PayPal został zmieniony i ostatecznie zostanie usunięty, w związku z czym bieżący punkt A1.2.2.3 zostanie zastąpiony nowym punktem A1.2.2.2.

 


 

 

Powiadomienie o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal

Wydano: 30 stycznia 2019 r. (poszczególne Daty wejścia w życie zostały podane poniżej)

 

Przeczytaj ten dokument.

Wprowadzamy zmiany w umowach prawnych regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal. 

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z poniższymi informacjami o wprowadzanych zmianach.

Nie trzeba nic robić, aby zaakceptować zmiany, ponieważ wejdą one w życie automatycznie z Datą wejścia w życie podaną poniżej. Jeśli nie chcesz ich akceptować, możesz powiadomić nas przed upływem Daty wejścia w życie lub w dowolnym momencie po jej upływie, aby natychmiast zamknąć swoje konto (https://www.paypal.com/pl/cgi-bin/?&cmd=_close-account), nie ponosząc przy tym żadnych opłat.

Zapoznaj się z obowiązującymi Umowami prawnymi.

 

Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.

Data wejścia w życie: 30 stycznia 2019 r.

 

Aby wyświetlić obowiązującą obecnie wersję Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać łącze „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” znajdujące się w stopce większości stron witryny PayPal.

Zmienione punkty Umowy z Użytkownikiem:

 • w celu doprecyzowania i uporządkowania obecnego brzmienia, w tym istniejących punktów:

Punkt

Zmiana
Punkt 2.6 (Salda w wielu walutach) Treść tego punktu została zmieniona, aby doprecyzować, w jaki sposób firma PayPal może zezwolić Użytkownikowi na przeliczanie pieniędzy dostępnych na Saldzie na Saldo w innej walucie.
Punkt 5 (Odbieranie pieniędzy) Początek tego Punktu został zmieniony w celu wyjaśnienia sposobu, w jaki dodatkowe warunki użytkowania mają zastosowanie do handlowców, którzy zintegrowali ze swoim rozwiązaniem online jakąkolwiek funkcję umożliwiającą klientowi bez Konta wysyłanie płatności na Konto handlowca (na przykład przy użyciu alternatywnych lokalnych form płatności). Zob. również przypomnienie dotyczące lokalnych form płatności (LPM) w Powiadomieniu o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal z datą wejścia w życie 29 kwietnia 2019 poniżej.
Punkt 5.5 (Odbieranie pieniędzy w różnych walutach) Treść tego Punktu została zmieniona, aby doprecyzować, na co firma PayPal może zezwolić Użytkownikowi, gdy ten otrzymuje płatności w różnych walutach.

oraz

 • w celu poprawienia drobnych błędów pisowni.
   
Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.
Data wejścia w życie: 29 kwietnia 2019 r.
Aby wyświetlić obowiązującą obecnie wersję Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać łącze „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” znajdujące się w stopce większości stron witryny PayPal.

 

 1. Lokalne formy płatności (LPM)

Handlowcy korzystający z systemu PayPal do odbierania płatności w ramach Transakcji komercyjnych powinni pamiętać, że 13 listopada 2018 r. firma PayPal zaczęła umożliwiać niektórym klientom nieposiadającym Konta wysyłanie płatności na Konta handlowców za pomocą alternatywnych lokalnych źródeł finansowania płatności. 

Z tego względu 13 listopada 2018 r. początkowe postanowienie punktu 5 Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal zostało zmienione w celu wyjaśnienia sposobu, w jaki dodatkowe warunki użytkowania mają zastosowanie do handlowców, którzy zintegrowali ze swoim rozwiązaniem online jakąkolwiek funkcję umożliwiającą klientowi bez Konta wysyłanie płatności na Konto handlowca (na przykład przy użyciu alternatywnych lokalnych form płatności). Warunki te obejmują Umowę dotyczącą lokalnych form płatności w usłudze PayPal.

W dniu niniejszego powiadomienia (a także począwszy od Daty wejścia w życie) początkowe postanowienie punktu 5 ma zastosowanie w następującym brzmieniu:

“5. Otrzymywanie środków
Firma PayPal może zezwolić dowolnej osobie (posiadającej Konto PayPal lub nieposiadającej Konta PayPal) na zainicjowanie płatności skutkującej wystawieniem lub przesłaniem pieniądza elektronicznego na Konto Użytkownika. W przypadku integrowania (w tym także poprzez uprzednie zintegrowanie) ze swoim rozwiązaniem online
jakiejkolwiek funkcji umożliwiającej płatnikowi bez konta PayPal wysyłanie płatności na konto PayPal, Użytkownik zgadza się na wszystkie dodatkowe warunki użytkowania tej funkcji, które firma PayPal udostępni Użytkownikowi na dowolnej stronie witryny PayPal lub Braintree (w tym na każdej stronie dla programistów i na stronieUmowy prawne), lub platformy online. Takie dodatkowe warunki obejmują Umowę dotyczącą alternatywnych form płatności w usłudze PayPal”.


 1. Inne zmiany:
  Punkty Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal zostały zmienione w celu doprecyzowania treści i wyeliminowania błędów typograficznych. Na przykład firma PayPal nie obsługuje płatności w rupiach indyjskich i lirach tureckich, usunięte zatem zostały wszystkie odniesienia do tych walut.

 

Powiadomienie o zmianach w Informacjach dotyczących zasad ochrony danych usługi PayPal

Wprowadzamy zmiany w Informacjach dotyczących zasad ochrony danych, które zawierają informacje, w jaki sposób korzystamy z danych Użytkownika.

Udostępniliśmy dodatkowe szczegóły na temat tego, jak wykorzystujemy dane podczas realizowania transakcji ze znajomymi. Podaliśmy także więcej informacji o naszym korzystaniu z danych w celu zapobiegania oszustwom i ryzyku.

Zmiany i bieżące Informacje dotyczące zasad ochrony danych można przejrzeć tutaj.