>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

Warunki lokalnych form płatności (LPM) w usłudze PayPal

Data ostatniej aktualizacji: 11.12.2018 r.

Są to warunki umowy zawartej między Użytkownikiem a spółką PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., z siedzibą pod adresem 22-24 Boulevard Royal, l-2449 Luksemburg („firma PayPal”).  

 1. Informacje o tych warunkach

  Niniejsze warunki dotyczą korzystania przez Użytkownika z funkcji LPM.

  Informacje ogólne:

  • funkcja LPM jest udostępniana przez PayPal. Po zintegrowaniu tej funkcji z systemem realizacji transakcji online Użytkownika umożliwia ona klientowi Użytkownika wybranie i użycie dowolnej lokalnej formy płatności (LPM) (na co PayPal może od czasu do czasu zezwolić) w celu uregulowania płatności na rzecz Użytkownika; i
  • lokalna forma płatności (LPM) jest dowolną formą płatności wymienioną w Załączniku 1, na której używanie PayPal może zezwolić dowolnej osobie nieposiadającej Konta w celu wysłania płatności na Konto Użytkownika, zgodnie z niniejszymi warunkami.

  Umowa z Użytkownikiem w kraju, w którym Użytkownik zarejestrował konto PayPal jako rezydent, stanowi część niniejszych warunków. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszych warunkach, mają definicje określone w Umowie z Użytkownikiem. W maksymalnym możliwym zakresie niniejsze warunki i Umowę z Użytkownikiem należy interpretować jako spójną całość. W razie konfliktu interpretacji niniejsze warunki mają charakter nadrzędny wobec postanowień Umowy z Użytkownikiem w zakresie tego konfliktu.

  Definicja Usług w Umowie z Użytkownikiem interpretowana łącznie z niniejszymi warunkami uwzględnia funkcję LPM.

 2. Zaakceptowanie niniejszych warunków

  Użytkownik wyraża zgodę na te warunki poprzez integrację funkcji LPM w swoim systemie realizacji transakcji online / na swojej platformie.

  W przypadku osób integrujących funkcję LPM na Koncie klienta będącego osobą fizyczną lub prawną:

  • osoba integrująca potwierdza, że posiada zgodę klienta na zawarcie w jego imieniu umowy zobowiązującej go do przestrzegania niniejszych warunków; oraz
  • osoba integrująca potwierdza, że niniejsze warunki będą obowiązywały klienta, a nie osobę dokonującą integracji.
 3. Korzystanie z funkcji LPM

  Integrując funkcję LPM w systemie realizacji transakcji online Użytkownika, PayPal może (ale nie musi) zezwolić dowolnej osobie na skorzystanie z funkcji LPM do uregulowania opłaty na rzecz Użytkownika. 

  Załącznik 1 niniejszych warunków wymienia wszystkie LPM, które PayPal może od czasu do czasu udostępniać klientom Użytkownika oraz zawiera dodatkowe postanowienia odnoszące się do odbierania przez Użytkownika płatności od klientów, którzy korzystają z tych LPM. Użytkownik musi zawsze przestrzegać niniejszych warunków.  

  Ponieważ płatnik nie używa Konta PayPal do wysłania płatności LPM, Użytkownik nie może ze swojego Konta PayPal proaktywnie zwrócić płatności LPM, chyba że określono inaczej w Załączniku 1 do niniejszych warunków.

  Użytkownik nie może otrzymywać płatności LPM w walutach innych niż określone dla danego LPM w Załączniku 1 niniejszych warunków.

  Użytkownik może korzystać z funkcji LPM wyłącznie na Koncie firmowym (nie na osobistym).

 4. Odpowiedzialność Użytkownika względem spółki PayPal

  Spółka PayPal może traktować dostawców LPM i podmioty przetwarzające płatności, które pomagają jej w umożliwieniu Użytkownikowi otrzymywania płatności LPM, w taki sam sposób, w jaki traktuje banki / centra autoryzacyjne kart lub inne podmioty przetwarzające płatności, zgodnie z postanowieniami Umowy z Użytkownikiem.

  Płatności LPM mogą zostać cofnięte przez dostawców LPM, chyba że określono inaczej w Załączniku 1. Zobowiązania Użytkownika względem spółki PayPal wynikające z tych cofnięć są takie same, jak zobowiązania wynikające z Cofnięć płatności lub Obciążeń zwrotnych określone w Umowie z Użytkownikiem. Dostawca LPM może wpływać na cofnięcie płatności LPM w taki sam sposób, w jaki może to robić bank lub w jaki wystawca karty płatnika może wpływać na Obciążenie zwrotne.

  Po wypowiedzeniu niniejszych warunków Użytkownik nadal ponosi odpowiedzialność wobec spółki PayPal na mocy niniejszych warunków w odniesieniu do cofnięć płatności LPM przez dostawcę LPM oraz w zakresie pozostałych zobowiązań wynikających z korzystania przez Użytkownika z funkcji LPM przed wypowiedzeniem warunków.

 5. Zmiany i wypowiedzenie warunków

  PayPal może w dowolnym momencie bez powiadomienia dodawać lub usuwać LPM / dostawców LPM na liście w Załączniku 1 do niniejszych warunków. 

  W innych przypadkach PayPal może zmieniać, usuwać lub dodawać postanowienia do tych warunków zgodnie z procedurą Zmian opisaną w Umowie z Użytkownikiem. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek Zmianą, może wypowiedzieć niniejsze warunki.

  Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia niniejszych warunków w dowolnym momencie poprzez usunięcie funkcji LPM ze swojego systemu realizacji transakcji online i postępowanie zgodnie z wszelkimi innymi instrukcjami dotyczącymi integracji, które PayPal może udostępniać od czasu do czasu. Wypowiedzenie tych warunków skutkuje brakiem możliwości oferowania klientom funkcji LPM do regulowania płatności na rzecz Użytkownika. Konto Użytkownika pozostaje aktywne i nadal obowiązują postanowienia Umowy z Użytkownikiem. 

  PayPal może w dowolnym momencie z dowolnej przyczyny i (o ile jest to możliwe) z wcześniejszym powiadomieniem rozwiązać, anulować lub zawiesić świadczenie Usługi w zakresie, w jakim odnosi się ona do funkcji LPM bez powstania żadnych zobowiązań względem Użytkownika.

  Niniejsze warunki pozostają w mocy po ich wypowiedzeniu tak długo i w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do: (i) wykonywania zadań wynikających z korzystania przez Użytkownika z funkcji LPM przed wypowiedzeniem warunków; lub (ii) zachowania zgodności z odpowiednimi regulacjami.

 

Załącznik 1

LPM

Bancontact

Rodzaj płatności

Karta debetowa

Bancontact to forma płatności w postaci karty debetowej, gdzie karta debetowa została wystawiona przez autoryzowaną instytucję kredytową, która pozwala klientom płacić za towary i usługi bezpośrednio z rachunków bankowych.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Nie

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

 

1 EUR na transakcję

Maksymalna kwota transakcji

 

Nie dot.

Określone zabronione produkty i usługi

Brak, oprócz wymienionych w Umowie z Użytkownikiem

Warunki dodatkowe

Nie dot.

 

EPS

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

EPS jest formą płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może w czasie rzeczywistym otrzymać potwierdzenie transakcji. Opcja EPS jest udostępniana przez banki uczestniczące w programie EPS.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Tak – Gwarancja płatności oznacza, że kwota każdej transakcji oflagowanej jako zakończona lub pomyślnie zrealizowana (w zależności od sytuacji) zostanie wpłacona na Konto Użytkownika, a środki nie mogą zostać wycofane, zgodnie z niniejszymi warunkami, Umową z Użytkownikiem i przestrzeganiem ich postanowień przez Użytkownika.

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

 

1 EUR na transakcję

Maksymalna kwota transakcji

 

Nie dot.

Określone zabronione produkty i usługi

Brak, oprócz wymienionych w Umowie z Użytkownikiem

Warunki dodatkowe

Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia spółce PayPal wszelkich zdarzeń wymagających bazowania na Gwarancji płatności EPS.

 

Giropay

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

giropay jest formą płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może w czasie rzeczywistym otrzymać potwierdzenie transakcji.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Tak – Gwarancja płatności oznacza, że kwota każdej transakcji oflagowanej jako zakończona lub pomyślnie zrealizowana (w zależności od sytuacji) zostanie wpłacona na Konto Użytkownika, a środki nie mogą zostać wycofane, zgodnie z niniejszymi warunkami, Umową z Użytkownikiem i przestrzeganiem ich postanowień przez Użytkownika.

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

 

1 EUR na transakcję

Maksymalna kwota transakcji

 

Nie dot.

Określone zabronione produkty i usługi

Oprócz towarów i usług zabronionych na mocy postanowień Umowy z Użytkownikiem:

instrumenty płatnicze (gotówka, oszczędności, pieniądz elektroniczny, waluty, w tym wirtualne, takie jak bitcoin, a także czeki), o ile odbiorca instrumentu płatniczego nie może być zidentyfikowany przez Użytkownika, za wyjątkiem kuponów lub kart przedpłaconych.

Warunki dodatkowe

 1. System giropay jest dostępny tylko dla posiadaczy konta bankowości online w autoryzowanej instytucji kredytowej w Niemczech. PayPal nie gwarantuje, że wszystkie rachunki bankowe w Niemczech są zgodne z giropay.
 2. Użytkownik musi spełniać wszystkie warunki korzystania z giropay, w tym dotyczące używania logo giropay (można go używać tylko w Europie).
 3. Korzystając z giropay jako formy płatności, nie należy prosić klienta o podawanie jakichkolwiek danych, a szczególnie danych osobowych, takich jak IBAN lub imiona i nazwiska.
 4. Gwarancja płatności w giropay jest ograniczona do 10 000 EUR na transakcję.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia spółce PayPal wszelkich zdarzeń wymagających bazowania na Gwarancji płatności giropay.
 6. Gwarancja płatności giropay wygasa po 6 tygodniach od odebrania środków z transakcji oflagowanej jako zakończona lub pomyślnie zrealizowana, chyba że Użytkownik zgłosił pisemne roszczenie przed upływem tych 6 tygodni.

 

iDEAL

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

iDEAL jest formą płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może w czasie rzeczywistym otrzymać potwierdzenie transakcji. Z iDEAL mogą korzystać tylko klienci posiadający rachunki bankowe online w bankach w Holandii, zgodne z systemem iDEAL.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Tak – Gwarancja płatności oznacza, że kwota każdej transakcji oflagowanej jako zakończona lub pomyślnie zrealizowana (w zależności od sytuacji) zostanie wpłacona na Konto Użytkownika, a środki nie mogą zostać wycofane, zgodnie z niniejszymi warunkami, Umową z Użytkownikiem i przestrzeganiem ich postanowień przez Użytkownika.

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

 

Nie dot.

Maksymalna kwota transakcji

 

Nie dot.

Określone zabronione produkty i usługi

Brak, oprócz wymienionych w Umowie z Użytkownikiem

Warunki dodatkowe

 1. Użytkownik musi umieścić w widocznym miejscu w swojej witrynie informacje na temat procedury zgłaszania roszczeń.
 2. Użytkownik nie może oferować płatności iDEAL za pomocą usług łączy w wiadomości e-mail, chyba że uzyska wcześniejszą pisemną zgodę spółki PayPal. Łącze do płatności iDEAL to adres URL prowadzący do strony płatności Użytkownika, na której klient może zainicjować transakcję w systemie iDEAL.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do odpowiadania na wnioski o podanie informacji w określonych sytuacjach wymagających dalszej analizy, które są związane z korzystaniem z formy płatności iDEAL, na żądanie zgłoszone spółce PayPal lub bezpośrednio Użytkownikowi.
 4. Podręcznik integracji systemu iDEAL dla handlowców jest dostępny tutaj: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview; Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania warunków korzystania z systemu iDEAL, w tym dotyczących używania logo iDEAL, jak określono na stronie www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia spółce PayPal wszelkich zdarzeń wymagających bazowania na Gwarancji płatności iDEAL.
 6. Jeżeli PayPal, według własnego uznania, stwierdzi, że operacje Użytkownika wiążą się z dużym ryzykiem, PayPal zastrzega sobie prawo do zażądania od Użytkownika wdrożenia procedury rejestracji w celu gromadzenia co najmniej następujących danych Klienta:

a) imienia i nazwiska oraz adresu e-mail;

b) numeru rachunku oraz imienia i nazwiska / nazwy dla numeru rachunku bankowego używanych do robienia zakupów z wykorzystaniem systemu iDEAL;

c) informacji dodatkowych potrzebnych do weryfikacji w kroku 2 oraz monitorowania transakcji, na przykład:

i. adresu IP;

ii. odcisku palca w przeglądarce;

iii. numeru telefonu komórkowego

 

MyBank

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

MyBank to forma płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może w czasie rzeczywistym otrzymać potwierdzenie transakcji.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Nie

Możliwość zwrotu pieniędzy

Nie

Minimalna kwota transakcji

 

Nie dot.

Maksymalna kwota transakcji

 

Nie dot.

Określone zabronione produkty i usługi

Dla uniknięcia wątpliwości oraz oprócz zabronionych towarów lub usług wymienionych w Umowie z Użytkownikiem niedopuszczalne są: działania, które mogą podlegać karze ze względu na zagrożenia dla małoletnich; pedofilia; pornografia; naruszanie praw własności intelektualnej; uchybienia dotyczące środków płatniczych; niezachowanie zgodności zasadami ochrony danych i przepisami dotyczącymi systemów automatycznego przetwarzania danych; pranie pieniędzy; nieprzestrzeganie przepisów dotyczących hazardu i zakładów, wyścigów konnych, loterii zapisów w odniesieniu do warunków wykonywania zawodów regulowanych.

Warunki dodatkowe

Użytkownik nie może wykorzystywać logo My Bank i innej własności intelektualnej niewymienionej jako dozwolona dla tych usług LPM. W przypadku wątpliwości dotyczących dopuszczalnego zakresu korzystania należy zapoznać się z Przewodnikiem My Bank dla firm dostępnym w witrynie https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. W przypadku podjęcia przez Użytkownika próby wykorzystania logo My Bank w sposób nieupoważniony, niezgodny z zezwoleniem lub intencją podmiotu udzielającego zgody, albo wyraźnie sprzeczny z tymi wymaganiami PayPal zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług.

 

SOFORT

Rodzaj płatności

Przelew bankowy w czasie rzeczywistym

SOFORT Banking / SOFORT Überweisung jest formą płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może w czasie rzeczywistym otrzymać potwierdzenie transakcji.

Ryzyko obciążenia zwrotnego

Nie

Gwarancja płatności

Nie

Możliwość zwrotu pieniędzy

Tak

Minimalna kwota transakcji

 

1 EUR na transakcję

Maksymalna kwota transakcji

 

Nie dot.

Określone zabronione produkty i usługi

Brak, oprócz wymienionych w Umowie z Użytkownikiem

Warunki dodatkowe

Nie dot.