Obciążenia zwrotne — często zadawane pytania - PayPal

Obciążenia zwrotne — często zadawane pytania


Przegląd

Co to jest obciążenie zwrotne?

Obciążenie zwrotne, nazywane również cofnięciem transakcji, ma miejsce, kiedy kupujący składa u wystawcy karty kredytowej wniosek o cofnięcie transakcji, która już została rozliczona. Kupujący może wystąpić do wystawcy swojej karty kredytowej o obciążenie zwrotne zgodnie z regulaminem i terminami ustalonymi przez stowarzyszenie wystawców kart kredytowych.

Chociaż obciążenie zwrotne może przypominać roszczenie w systemie PayPal, jest to tak naprawdę proces oferowany posiadaczowi karty kredytowej przez wystawcę karty, zainicjowany poza systemem PayPal. Podczas sporu o obciążenie zwrotne decyzja jest ostatecznie podejmowana przez wystawcę karty kredytowej, a firma PayPal nie ma wpływu na tę decyzję.

Dwie typowe przyczyny cofnięcia transakcji lub obciążenia zwrotnego są następujące:

 • Transakcję przeprowadzono przy użyciu bezprawnie przywłaszczonych danych karty kredytowej.
 • Kupujący sam dokonuje zakupu, lecz jego zdaniem sprzedający nie wywiązał się z umowy, np. nie dostarczył przedmiotu, dostarczył przedmiot znacznie różniący się od pierwotnego opisu lub przedmiot otrzymany przez kupującego okazał się uszkodzony.

Wszyscy sprzedający, którzy akceptują płatności kartą kredytową, podejmują ryzyko odpowiedzialności za obciążenia zwrotne. Obciążenia zwrotne należą do najbardziej uciążliwych kosztów prowadzenia działalności. Wielu sprzedających uwzględnia ten czynnik ryzyka w prowadzonej działalności.

Powrót do początku

Czym różni się obciążenie zwrotne od sporu w systemie PayPal?

Obciążenie zwrotne ma miejsce, kiedy kupujący składa u wystawcy karty kredytowej wniosek o cofnięcie transakcji, która już została rozliczona. Kupujący może wystąpić do wystawcy swojej karty kredytowej o obciążenie zwrotne zgodnie z regulaminem i terminami ustalonymi przez stowarzyszenie wystawców kart kredytowych.

Spór w systemie PayPal to pierwszy krok procesu składania reklamacji przez kupującego w systemie PayPal. Ma to miejsce wówczas, gdy kupujący i sprzedający mogą wymieniać między sobą wiadomości w Centrum rozstrzygania systemu PayPal i próbują znaleźć takie rozwiązanie problemu, które jest zadowalające dla obu stron.

Powrót do początku

Czym różni się obciążenie zwrotne od roszczenia w systemie PayPal?

Obciążenie zwrotne ma miejsce, kiedy kupujący składa u wystawcy karty kredytowej wniosek o cofnięcie transakcji, która już została rozliczona. Kupujący może wystąpić do wystawcy swojej karty kredytowej o obciążenie zwrotne zgodnie z regulaminem i terminami ustalonymi przez stowarzyszenie wystawców kart kredytowych.

Chociaż obciążenie zwrotne może przypominać roszczenie w systemie PayPal, jest to tak naprawdę proces zainicjowany poza systemem PayPal, oferowany posiadaczowi karty kredytowej przez wystawcę karty

Roszczenie PayPal jest zazwyczaj działaniem podejmowanym przez kupującego w witrynie PayPal wobec sprzedającego, gdy kupujący zakupił przedmiot, który nie został dostarczony albo został dostarczony, ale znacząco różnił się od opisu. Roszczenia wymagają pomocy ze strony klienta PayPal, pomagającej podjąć decyzję na korzyść lub na niekorzyść sprzedającego, w oparciu o dowody zebrane przez obie strony. Roszczenie może zostać zgłoszone po przejściu przez etap rozstrzygania sporów w systemie PayPal w Centrum rozstrzygania systemu PayPal.

Powrót do początku

Jakie są zalecane praktyki pozwalające uniknąć obciążeń zwrotnych?

 • Opisz sprzedawany przedmiot możliwie szczegółowo i dokładnie. Dołącz zdjęcia, podaj wymiary (w razie potrzeby) i inne odpowiednie informacje.
 • Dołóż wszelkich starań, aby poznać klienta i szybko odpowiadać na jakiekolwiek zapytania dotyczące obsługi klienta.
 • Przechowuj możliwie jak najwięcej informacji dotyczących transakcji i klienta, w tym wszelkie wiadomości e-mail oraz inną korespondencję.
 • Opublikuj swoje zasady dotyczące zwrotów na stronie aukcji lub w swojej witrynie. Dołączaj te zasady także do korespondencji e-mail z klientem. Należy przy tym mieć na uwadze, że w niektórych krajach prawo powszechne i zasady ustalane przez wystawcę karty kredytowej mogą przyznawać kupującym prawo do obciążenia zwrotnego w przypadku towaru, który nie został dostarczony lub jest wadliwy, nawet jeśli sprzedający w warunkach transakcji określił, że sprzedaż ma charakter ostateczny i towar nie podlega zwrotowi.
 • Należy zawsze wysyłać towar do kupującego na adres podany na stronie Szczegóły transakcji oraz zachowywać dowód dostawy, który można monitorować w trybie online.
 • Skorzystaj z tej przydatnej listy typowych czynników branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zaakceptowaniu płatności.
 • Dodatkowe zalecenia pozwalające uniknąć obciążeń zwrotnych znajdują się w sekcji Porady dla sprzedających dotyczące bezpieczeństwa, Porady dotyczące komunikacji i Przewodnik dotyczący obciążeń zwrotnych, część 2: Ograniczenie ryzyka obciążeń zwrotnych.
Czynniki wpływające na decyzjęRozważenie czynników ryzyka
Cena przedmiotuIm wyższa cena, tym mniejsza skłonność do podejmowania ryzyka.
Nowy kupującySprzedaż nowemu klientowi może być obciążona wyższym ryzykiem.
Adres potwierdzonyRyzyko może być mniejsze, jeśli kierujesz przesyłkę pod adres, który został potwierdzony.
Sprzedaż na aukcjach lub w serwisie eBayPrzy ocenie ryzyka należy korzystać z dostępnych ocen i komentarzy oraz zwracać uwagę, by informacje dotyczące wysyłki były widoczne dla kupującego.
Podejrzane zachowaniePowodem do obaw może być żądanie szybkiej wysyłki bez względu na koszty, przesłanie częściowych płatności z różnych kont PayPal albo niepełna płatność. Sytuacja, kiedy kupujący prosi o przesłanie kosztownego przedmiotu pod adres w innym kraju niż ten, w którym rozliczana jest transakcja, wymaga bardzo wnikliwej oceny.

Powrót do początku

Dlaczego czasami obciążenia zwrotne są zgłaszane tak długo po otrzymaniu płatności?

Prawo niektórych krajów oraz zasady ustalane przez wystawców kart kredytowych zazwyczaj zezwalają kupującym na zgłaszanie roszczeń dotyczących obciążeń zwrotnych kilka tygodni, a czasami nawet kilka miesięcy po przeprowadzeniu pierwotnej transakcji.

Powrót do początku

Obciążenia zwrotne a sprzedający

Jak firma PayPal powiadamia sprzedającego, gdy wpłynie wobec niego wniosek o obciążenie zwrotne?

Gdy kupujący występuje z wnioskiem o obciążenie zwrotne, wystawca karty kredytowej powiadamia o tym bank handlowca systemu PayPal. Nasz bank handlowca informuje nas o obciążeniu zwrotnym, a my natychmiast przesyłamy wiadomość e-mail do sprzedającego. Następnie sprzedający może zalogować się na koncie PayPal i przejść do Centrum rozstrzygania sporów, aby móc śledzić przebieg sprawy i przekazywać informacje pomocne w jej rozstrzygnięciu.

Powrót do początku

Co się dzieje ze środkami sprzedającego, gdy wpłynie wniosek o obciążenie zwrotne?

Obciążenie zwrotne uruchamia reakcję łańcuchową. Bank kupującego pobiera środki z banku handlowca systemu PayPal. Bank handlowca systemu PayPal pobiera środki od firmy PayPal. Firma PayPal z kolei pobiera środki od sprzedającego.

Gdyby bank handlowca systemu PayPal nie pobierał środków w przypadku takiego obciążenia zwrotnego, firma PayPal nie musiałaby pobierać środków z konta sprzedającego. Należy zwrócić uwagę, że gdy spór zostanie rozstrzygnięty na korzyść sprzedającego, firma PayPal przeleje na konto sprzedającego sporną kwotę.

Powrót do początku

Czy wpłynięcie wniosku o obciążenie zwrotne wpływa na opinię sprzedającego w serwisie eBay?

Nie. Gdy sprzedający otrzyma wniosek o obciążenie zwrotne, nie odbija się to negatywnie na jego opinii w serwisie eBay.

System obciążeń zwrotnych jest oferowany przez zewnętrznych wystawców kart kredytowych i działa niezależne od opinii w serwisie eBay. Złożenie wniosku o obciążenie zwrotne nie wpływa na możliwość wystawienia opinii sprzedającemu przez nabywcę. I przeciwnie, wystawienie opinii — pozytywnej, negatywnej lub neutralnej — nie ogranicza możliwości złożenia wniosku przez kupującego o obciążenie zwrotne wobec sprzedającego.

Powrót do początku

Przebieg sporu o obciążenie zwrotne.

W jaki sposób sprzedający odzyskuje środki w przypadku obciążenia zwrotnego?

W wielu przypadkach, gdy od nabywcy wpłynie wniosek o obciążenie zwrotne, obciążenie opiewające na sporną kwotę najpierw występuje bezpośrednio na rachunku bankowym firmy PayPal. Następnie firma PayPal nakłada tymczasową blokadę na sporną kwotę na koncie PayPal sprzedającego (środki zostają zamrożone).

Firma PayPal oraz sprzedający mogą współpracować w celu zakwestionowania obciążenia zwrotnego u wystawcy karty kredytowej. Do czasu rozstrzygnięcia sporu dotyczącego obciążenia zwrotnego firma PayPal obciąży konto sprzedającego sporną kwotą. Jeśli firma PayPal oraz sprzedający ostatecznie wygrają spór o obciążenie zwrotne, wystawca karty kredytowej zwróci firmie PayPal kwotę obciążenia zwrotnego, a firma PayPal przeleje zwrócone środki na konto sprzedającego. Zależnie od wystawcy karty kredytowej procedura może trwać do 75 dni.

W przypadku, gdy sprzedający rozwiązał spór z kupującym polubownie za pośrednictwem procesu rozstrzygania sporów w systemie PayPal lub roszczenie w systemie PayPal zostało rozstrzygnięte na jego korzyść, sprzedający będzie chroniony przed wszelkimi późniejszymi obciążeniami zwrotnymi dotyczącymi danej transakcji zgłoszonymi przez wystawcę karty kredytowej kupującego.

Ochrona przysługuje jednakże tylko w przypadku honorowania umowy zawartej z użytkownikiem podczas procesu rozstrzygania sporów. Jeśli żądanie obciążenia zwrotnego nadejdzie przed rozstrzygnięciem sporu lub reklamacji, użytkownik nie będzie objęty ochroną.

Powrót do początku

Jakie informacje powinien przedstawić sprzedający, aby zwiększyć szanse rozwiązania sporu o obciążenie zwrotne na swoją korzyść?

Poniższe informacje mogą zwiększyć szansę rozstrzygnięcia sporu o obciążenie zwrotne na korzyść sprzedającego:

 • Dowód dostawy, np. numery śledzenia przesyłki w systemach internetowych.
 • Kopie oryginalnego opisu przedmiotu lub warunków aukcji wraz ze zdjęciami.
 • Dowód dokonania zwrotu pieniędzy na rzecz kupującego.
 • Dowód dostarczenia kupującemu produktu zastępczego.
 • Korespondencja z kupującym lub jego opinia.
 • Wszystkie umowy podpisane lub zaakceptowane przez kupującego w momencie zakupu.
 • Warunki zwrotu towarów, o jakich poinformowano kupującego.

Powrót do początku

If a seller amicably resolves a PayPal dispute or wins a claim, is the seller covered against chargebacks?

Tak, jeżeli sprzedający rozstrzygnie spór polubownie za pośrednictwem procesu rozstrzygania sporów w systemie PayPal lub roszczenie zostanie rozstrzygnięte na jego korzyść, sprzedający będzie chroniony przed późniejszym obciążeniem zwrotnym dotyczącymi danej transakcji zgłoszonymi przez wystawcę karty kredytowej kupującego.

Ochrona przysługuje jednakże tylko w przypadku honorowania umowy zawartej z użytkownikiem podczas procesu rozstrzygania sporów. Jeśli żądanie obciążenia zwrotnego nadejdzie przed rozstrzygnięciem sporu lub reklamacji, użytkownik nie będzie objęty ochroną.

Powrót do początku

Czy firma PayPal kwestionuje każde obciążenie zwrotne u wystawcy karty kredytowej kupującego?

Nawet jeśli sprzedający udostępnił materiał dowodowy, firma PayPal zastrzega sobie prawo do niewstępowania w spór dotyczący obciążenia zwrotnego, zwłaszcza gdy w ocenie firmy PayPal szanse na wygranie sporu są niewielkie.

Powrót do początku

Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat obciążeń zwrotnych?

Aby ułatwić sobie przejście przez proces rozstrzygania spraw obciążeń zwrotnych, zapoznaj się z przygotowanym przez firmę PayPal Przewodnikiem dotyczącym obciążeń zwrotnych.

Przewodnik wyjaśniający krok po kroku, w jaki sposób należy odpowiadać na wniosek o obciążenie zwrotne zgłoszony u wystawcy karty kredytowej, jest dostępny na stronie Centrum rozstrzygania systemu PayPal.

Powrót do początku

Gdzie można dowiedzieć się więcej na temat bezpiecznej sprzedaży online?

Aby dowiedzieć się więcej na temat bezpiecznej sprzedaży, przejdź do strony:

Firma PayPal korzysta z plików cookie, aby dostosować usługi PayPal do Twoich preferencji. Niektóre pliki cookie są zaś niezbędne do prawidłowego działania witryny PayPal. Dzięki nim możemy wyświetlać Ci spersonalizowane oferty i informacje o promocjach, zarówno w witrynach PayPal, jak i na innych stronach. Oczywiście to Ty decydujesz. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie.