Jak na potrzeby zgłoszenia podatkowego definiuje się „osobę z USA”?

Termin „osoba z USA” zasadniczo obejmuje:

  • osoby fizyczne będące obywatelami lub rezydentami USA, w tym obywateli USA mieszkających poza USA lub obywateli i rezydentów prowadzących działalność gospodarczą poza USA, w tym posiadaczy „zielonych kart”;
  • spółki kapitałowe i spółki cywilne założone w USA lub na mocy przepisów przyjętych w USA lub stanie USA, także gdy spółki te prowadzą działalność gospodarczą poza USA;
  • zarządy powiernicze, o ile (i) sąd w USA byłby właściwy na mocy prawa właściwego do wydawania postanowień lub wyroków dotyczących zasadniczo wszystkich spraw związanych z prowadzeniem takiego zarządu powierniczego oraz (ii) co najmniej jedna osoba z USA jest upoważniona do kontroli wszystkich istotnych decyzji podejmowanych przez taki zarząd powierniczy; a także spadkobierców osoby zmarłej będącej obywatelem lub rezydentem USA.
  • Więcej informacji na ten temat można znaleźć w witrynie IRS.