PAYPAL GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Over uw rekening

Deze Gebruikersovereenkomst treedt op 28 mei 2024 voor alle gebruikers in werking.

Welkom bij PayPal!

Dit zijn de voorwaarden van het contract tussen u en PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. ('PayPal') met betrekking tot uw gebruik van uw PayPal-rekening en de PayPal-services, die we onze Gebruikersovereenkomst noemen. Deze overeenkomst is alleen van toepassing op PayPal-rekeningen voor inwoners van Nederland. Deze Gebruikersovereenkomst is niet van toepassing op uw gebruik van de Xoom-service van PayPal, die afzonderlijk wordt beheerst door de juridische overeenkomsten van Xoom. Als u een particuliere gebruiker bent, moet u ten minste 18 jaar oud zijn en volledige handelingsbevoegdheid hebben om een contract aan te gaan om een PayPal-rekening te openen en de PayPal-services te gebruiken. Als u een bedrijf bent, moet het bedrijf in Nederland geregistreerd zijn.

U moet een PayPal-rekening openen om de PayPal-services te gebruiken. Door een PayPal-rekening te openen en te gebruiken, gaat u akkoord met alle voorwaarden in deze Gebruikersovereenkomst, die geldig is totdat deze wordt beëindigd. Daarnaast gaat u ermee akkoord om te voldoen aan de volgende aanvullende documenten en alle overige documenten op de pagina Juridische overeenkomsten die op u van toepassing zijn:

Lees aandachtig alle voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst en elk van de overige documenten die op u van toepassing zijn.

We kunnen deze Gebruikersovereenkomst en elk van de bovenstaande documenten van tijd tot tijd herzien. We zullen een kennisgeving publiceren op de pagina Beleidsaanpassingen van onze website en u hierover ten minste twee maanden van tevoren informeren. Als u onze services blijft gebruiken nadat de wijzigingen in deze Gebruikersovereenkomst van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord aan deze wijzigingen gebonden te zijn. U kunt PayPal op de hoogte stellen van uw bezwaar tegen de voorgestelde wijzigingen of uw rekening opheffen voordat de voorgestelde wijzigingen van kracht worden. Eventuele noodzakelijke bewerkingen, met inbegrip van typografische of berekeningsfouten of andere kennelijke fouten, brengen geen wijziging van de Gebruikersovereenkomst met zich mee. Als u niet met de wijzigingen akkoord gaat, kunt u uw rekening opheffen voordat de wijzigingen van kracht worden.

Informatie over ons

Onze services worden door PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxemburg B 118 349) geleverd aan geregistreerde gebruikers in de Europese Economische Ruimte. Raadpleeg deze pagina in Klantenservice voor meer informatie over hoe u PayPal kunt bereiken.

PayPal staat in Luxemburg geregistreerd als bank (of 'kredietinstelling' in juridische termen). We staan onder toezicht van de Luxemburgse financiële toezichthouder, de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). CSSF is gevestigd op het adres 283, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg. De CSSF heeft een register waarin wordt bijgehouden welke organisaties er worden gereguleerd. Dit register vindt u op https://supervisedentities.apps.cssf.lu/index.html?language=en#Home. PayPal heeft nummer B00000351 in het register, maar u kunt ons in dit register ook op naam zoeken. Handelsregisternummer: R.C.S. Luxembourg B 118 349.

Onze service

De hoofdactiviteit van PayPal is de uitgifte van elektronisch geld en de verlening van betaalservices waarbij dit elektronisch geld wordt gebruikt. Via onze services kunt u mogelijk online en in de winkel betalingen, donaties en elektronisch geld overmaken, betaalverzoeken versturen en elektronisch geld ontvangen. PayPal biedt ook andere financiële en gerelateerde services die u kunt vinden op de pagina 'Juridische overeenkomsten' voor PayPal-services. Deze services worden gezamenlijk de service genoemd.

Deze Gebruikersovereenkomst is samen met andere juridische voorwaarden en wettelijk verplichte openbaarmakingen met betrekking tot uw gebruik van onze service te allen tijde beschikbaar voor u op de PayPal-website (doorgaans op de pagina 'Juridische overeenkomsten'). We kunnen deze informatie ook naar u sturen.

U kunt bij ons een kopie aanvragen van elke wettelijk verplichte openbaarmaking (met inbegrip van deze Gebruikersovereenkomst). We verstrekken een dergelijke kopie dan in een vorm waarin u de informatie kunt opslaan en reproduceren (bijvoorbeeld via e-mail).

Wat heeft u nodig om de PayPal-service te gebruiken?

Om onze service te kunnen gebruiken, heeft u toegang nodig tot een smartphone, computer of tablet en heeft u een internetverbinding nodig.

Een rekening openen

We bieden twee soorten rekeningen: privérekeningen en zakelijke rekeningen. Wanneer u bij ons een rekening wilt openen moet u:

  \t
 • een persoon (18 jaar of ouder) of een bedrijf zijn dat of die een juridisch bindend contract mag sluiten; en
 • \t
 • onze procedure voor het openen van een rekening voltooien.

Als onderdeel van de procedure voor het openen van een rekening moet u:

 • een e-mailadres en mobiel nummer registreren;
 • een wachtwoord instellen, dat we gebruiken om u in te loggen,
 • \t
 • voldoen aan onze vereisten om in aanmerking te komen, en
 • \t
 • akkoord gaan met onze Privacyverklaring en Gebruikersovereenkomst, inclusief de toepasselijke documenten op de pagina 'Juridische overeenkomsten'.

Privérekeningen

Met een privérekening kunt u geld overmaken en betaalverzoeken doen aan vrienden en familie, en online voor aankopen betalen.

Houders van bepaalde bestaande privérekeningen moeten hun rekening mogelijk upgraden (wat kan betekenen dat ze aanvullende informatie aan PayPal moeten verstrekken) om alle momenteel beschikbare functionaliteit in een privérekening te kunnen gebruiken.

Als u uw PayPal-rekening voornamelijk gebruikt om te verkopen, moet u een zakelijke rekening openen of uw privérekening omzetten naar een zakelijke rekening.

Zakelijke rekeningen

Zakelijke rekeningen zijn voor mensen en organisaties (met of zonder rechtspersoonlijkheid) die PayPal voornamelijk gebruiken om online betalingen voor verkooptransacties of donaties te ontvangen. Zakelijke rekeningen komen niet in aanmerking voor het ontvangen van 'privétransacties'.

Voor zakelijke rekeningen kunnen kosten gelden die anders zijn dan de kosten voor privérekeningen. Zie onze Kosten voor meer informatie.

Door een zakelijke rekening te openen of een privérekening om te zetten in een zakelijke rekening, verklaart u aan ons dat u de rekening voornamelijk voor zakelijke of commerciële doeleinden gebruikt.

Status 'organisatie met winstoogmerk'

Als het betaalverkeer op uw PayPal-rekening, ongeacht het type, bepaalde drempels bereikt of bepaalde zakelijke segmenten of activiteiten omvat, verplichten de kaartnetwerken u ertoe rechtstreeks met onze verwerkingspartners een Overeenkomst voor organisaties met winstoogmerk aan te gaan om door te kunnen gaan met het accepteren van creditcardbetalingen. In dit geval is deze Overeenkomst voor organisaties met winstoogmerk van toepassing op betalingen die namens u door PayPal worden verwerkt, naast deze Gebruikersovereenkomst.

Veilig gebruik van uw PayPal-rekening

U moet redelijke maatregelen nemen om misbruik van uw PayPal-rekening tegen te gaan. U moet zorgen voor adequate beveiliging van en controle over alle apparaten, objecten, gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke identificatienummers/-codes die u gebruikt voor toegang tot uw PayPal-rekening en de PayPal-services.

U moet voldoen aan alle redelijke instructies die u mogelijk van ons krijgt voor het veilig houden van uw betaalmiddel.

Het kan zijn dat u een of meer instructies met betrekking tot uw rekening moet verifiëren (d.w.z. ons de informatie verstrekken die we nodig hebben om er zeker van te zijn dat u ons de instructie geeft, zoals het indienen van uw correcte inloggegevens, dit kan uw e-mailadres en wachtwoord omvatten) en op een andere manier met succes inloggen op uw PayPal-rekening om ons uw instructie te verstrekken.

U moet uw postadres, e-mailadres, het telefoonnummer van een telefoon waarvan u de primaire gebruiker bent en andere contactgegevens in uw PayPal-rekeningprofiel up-to-date houden.

U kunt uitdrukkelijk machtigingen aan bepaalde derden om namens u bepaalde handelingen uit te voeren verlenen, intrekken en beheren. In sommige gevallen kunt u dit doen wanneer u bent ingelogd op uw rekening. In andere gevallen kunt u dit rechtstreeks met de derde partij regelen. Als u toestemmingen geeft op basis waarvan derden namens u acties kunnen uitvoeren, accepteert u dat we bepaalde informatie over uw Rekening openbaar kunnen maken aan deze derden.

U mag externe serviceproviders die hiervoor geautoriseerd zijn op grond van toepasselijk recht, toestemming geven om:

 • rekeninggegevensservices te leveren om namens u informatie over uw rekening te raadplegen,
 • na te gaan of u het benodigde bedrag op uw rekening heeft om een betaaltransactie met een creditcard uit te voeren, of
 • betaalinitiatieservices te verlenen om betalingen vanaf uw rekening namens u uit te voeren.

Als u op enigerlei wijze toegangsrechten tot uw rekening verleent aan een derde, ontslaat dit u niet van uw verantwoordelijkheden uit hoofde van deze Gebruikersovereenkomst. U bent aansprakelijk jegens ons voor de handelingen waarvoor u de derden machtigt. U houdt ons niet verantwoordelijk voor en vrijwaart ons van enige aansprakelijkheid ten gevolge van de handelingen die dergelijke derden uitvoeren of verzuimen uit te voeren in verband met de door u verleende toestemmingen, onder voorbehoud van uw dwingende wettelijke rechten.

Uw PayPal-rekening opheffen

U kunt uw rekening op elk gewenst moment opheffen. Zie de Hulp van PayPal voor instructies.

We kunnen uw rekening naar eigen inzicht opheffen door u hierover twee maanden van tevoren op de hoogte te stellen. We kunnen uw rekening ook op elk gewenst moment opheffen in het geval dat:

 1. u deze Gebruikersovereenkomst overtreedt en/of we anderszins gerechtigd zijn uw rekening conform deze Gebruikersovereenkomst op te heffen,
 2. u gedurende een periode van drie jaar niet inlogt op uw rekening, of
 3. we vermoeden dat iemand zonder uw toestemming toegang tot uw rekening heeft gehad.

In het geval we besluiten om uw rekening op te heffen, stellen we u hiervan op de hoogte en waar mogelijk geven we ook de redenen voor het opheffen van uw rekening op. Daarnaast bieden we u de mogelijkheid om een eventueel onbetwist saldo van de rekening op te nemen.

Wanneer uw rekening wordt opgeheven:

 • wordt deze Gebruikersovereenkomst per direct beëindigd, behalve dat deze Gebruikersovereenkomst van kracht blijft voor zover en zolang als dat nodig is om het opheffen van de rekening af te handelen en te voldoen aan toepasselijke wetten en voorschriften,
 • kunnen we alle in behandeling zijnde transacties annuleren en heeft u geen recht meer op saldi die zijn gekoppeld aan bijzondere betaalregelingen,
 • kunnen we uw toegang tot of gebruik van onze services, websites, software, systemen (inclusief alle netwerken en servers die worden gebruikt om de services te verlenen) die door of namens ons worden beheerd, in hun geheel of gedeeltelijk opschorten, beperken of beëindigen,
 • blijft u aansprakelijk voor alle openstaande verplichtingen van vóór de opheffing die betrekking hebben op uw rekening en die voortvloeien uit deze Gebruikersovereenkomst,
 • kunnen we uw rekeninggegevens bewaren in onze database ten behoeve van het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, en
 • kunnen we uw elektronisch geld na opheffing vasthouden voor zover en zolang als dat nodig is om ons en/of een derde te beschermen tegen het risico van terugboekingen, kosten, boetes, straffen en andere vormen van aansprakelijkheid van welke aard ook. Na deze periode kunt u onbetwiste bedragen die door ons zijn vastgehouden, opnemen. Neem contact met ons op als u vragen heeft over geld dat nog op uw rekening staat wanneer de rekening wordt opgeheven.
  Als u de wettelijke vertegenwoordiger bent van een rekeninghouder die onder curatele staat of die overleden is, kunt u voor hulp contact met ons opnemen.

In het geval dat we besluiten om een of meer van onze services of een of meer gedeelten of functies van onze services om welke reden dan ook te beëindigen, stellen we u daar ten minste twee maanden (maar niet minder dan 60 dagen) vóór de beëindiging van de service of functie van in kennis, tenzij PayPal in goed vertrouwen oordeelt dat:

 • de service of functie eerder moet worden beëindigd omdat dit vanwege wetgeving of een relatie met een derde partij vereist is, of
 • voorafgaande kennisgeving een veiligheidsrisico of aanzienlijke economische of materiële technische belasting kan vormen.

Herroepingsrecht

Als consument heeft u het recht om binnen 14 dagen na het openen van uw rekening de Gebruikersovereenkomst te herroepen zonder opgaaf van reden en zonder nadelige gevolgen. Hiertoe moet u binnen deze 14 dagen de sluitingsprocedure voor uw rekening volgen, waardoor de Gebruikersovereenkomst wordt beëindigd. PayPal vindt dat consumenten moeten kunnen kiezen om onze services wel of niet te gebruiken en daarom zit u bij ons niet vast aan een contract. Naast deze verplichte rechten kunt u de overeenkomst daarom ook na 14 dagen beëindigen door uw rekening te sluiten. Als u gebruikmaakt van onze services tijdens de herroepingstermijn van 14 dagen, verplicht u ons ertoe onze services vóór het einde van de herroepingstermijn van 14 dagen te verlenen. U moet de kosten voor de gebruikte services betalen (inclusief tijdens de herroepingstermijn van 14 dagen) tot het moment waarop u uw rekening sluit en u uw eventuele saldo opneemt. Alle transacties in behandeling worden geannuleerd wanneer u uw rekening sluit. Zie de paragraaf 'Uw PayPal-rekening sluiten' in de Gebruikersovereenkomst voor meer informatie.

Een betaalmethode koppelen en ontkoppelen

Al het geld op uw rekening wordt in juridische termen 'elektronisch geld' genoemd. Elektronisch geld wordt in de hele Europese Economische Ruimte erkend als betaalmiddel dat geschikt is voor online gebruik.

U kunt een betaalmethode gebruiken als een manier om ons te betalen om elektronisch geld op uw rekening te krijgen of opnamen van uw rekening te ontvangen, zoals verder uiteengezet in deze Gebruikersovereenkomst (zie met name Geld toevoegen of opnemen en Uw betaling financieren.

U kunt een creditcard, betaalpas, prepaidkaart (indien beschikbaar), bankrekening of PayPal Credit (indien beschikbaar) koppelen of verwijderen als betaalmethode voor uw PayPal-rekening.

We kunnen de beschikbaarheid van uw betaalmethoden beperken om ons risico te beheersen.

Houd de gegevens van uw betaalmethode up-to-date (bijv. creditcardnummer en vervaldatum). Als deze gegevens veranderen, kunnen we ze bijwerken met behulp van informatie en bronnen van derden die voor ons beschikbaar zijn, zonder enige actie van uw kant. Als u niet wilt dat we uw kaartgegevens bijwerken, kunt u uw kaartuitgevende instantie vragen om dit te doen of de betaalmethode uit uw PayPal-rekening verwijderen. Als we uw betaalmethode bijwerken, behouden we de voorkeursinstellingen die eraan zijn gekoppeld. U kunt ervoor kiezen om uw creditcard of bankrekening te bevestigen, zodat we kunnen controleren of de creditcard of bankrekening geldig is en of u de eigenaar bent. U kunt dit mogelijk doen door het proces voor het koppelen en bevestigen van uw creditcard, het bevestigingsproces voor bankrekeningen of een ander proces te doorlopen waar we u bericht over sturen of dat we van tijd tot tijd kunnen publiceren.

Uw doorlopende toestemming aan ons om uw betaalmethoden te gebruiken

Door een betaalmethode te koppelen aan uw PayPal-rekening, geeft u ons doorlopende toestemming de vereiste waarde van het elektronische geld automatisch af te schrijven van die betaalmethode (in overeenstemming met deze Gebruikersovereenkomst en de voorwaarden van een eventuele machtiging (bijv. automatische incasso bij de bank) die door de aanbieder van deze betaalmethode wordt gebruikt om die autoriteit in te stellen en te handhaven):

 • ter dekking van het te betalen bedrag (plus alle aan ons verschuldigde transactiekosten) wanneer u uw rekening gebruikt om een betaling over te maken naar een andere gebruiker, en
 • om geld te storten wanneer u de functie 'Geld toevoegen' op uw rekening gebruikt.

Als het niet lukt om geld van uw betaalmethode af te schrijven, kunnen we het opnieuw proberen. Als u een doorlopende toestemming van uw betaalmethode annuleert, moet u ons de waarde vergoeden van het elektronische geld dat we al hebben uitgegeven en waarvoor een afschrijving van die betaalmethode nog steeds openstaat.

U kunt uw toestemming intrekken door de betaalmethode te ontkoppelen van uw PayPal-rekening.

SEPA is een initiatief van de Europese Commissie en de Europese bankensector en heeft als doel transacties binnen de Europese Unie efficiënter te laten verlopen. Telkens wanneer u een bankrekening bij PayPal registreert of een nieuwe bankrekening voor het eerst als betaalmethode gebruikt, verleent u PayPal een SEPA-machtiging tot automatische incasso. Als u een SEPA-machtiging tot automatische incasso voor doorlopende toestemming gebruikt:

 • heeft u op elk gewenst moment toegang tot de machtiging en het machtigingsreferentienummer (MRN) in uw PayPal-rekeningprofiel en kunt u de machtiging annuleren of wijzigen voor toekomstige transacties.
 • PayPal informeert u over het bedrag van de SEPA-incassobetaling en het tijdsbestek waarbinnen PayPal het bedrag afschrijft van de bankrekening, samen met de aankoopbevestiging. Als PayPal een verzoek voor een SEPA-incassobetaling opnieuw indient vanwege een terugboeking van de oorspronkelijke betaling, wordt er geen (aanvullende) informatie verstrekt over het bedrag en het tijdsbestek voordat het verzoek opnieuw wordt ingediend.
 • kunt u, overeenkomstig de voorwaarden van uw bank, op elk gewenst moment tot acht weken na de datum waarop de SEPA-incassobetaling heeft plaatsgevonden, een terugbetaling bij uw bank vorderen.

Risico op terugboekingen naar uw betaalmethode en wanneer eChecks kunnen optreden

Als we een betaling van uw betaalmethode ontvangen, kunnen we het resulterende elektronische geld op uw reserverekening bewaren zolang we redenen hebben om aan te nemen dat er een risico op terugboeking door de aanbieder van de betaalmethode bestaat. Dit komt omdat we niet over alle informatie beschikken die nodig is om het geld van uw betaling op uw PayPal-saldo beschikbaar te maken terwijl een dergelijk risico op terugboeking bestaat.

Wanneer u ons opdraagt uw bankrekening te gebruiken om een betaling van uw rekening naar een andere gebruiker over te maken en we het resulterende elektronische geld op deze manier bewaren, noemen we dit type betaling vanaf uw bankrekening een betaling per 'eCheck'. Zie Betalingen financieren die u vanaf uw rekening verricht hieronder over meer informatie over de manier waarop we eChecks gebruiken.

Een PayPal-saldo aanhouden en gebruiken

U ontvangt geen rente of andere inkomsten op het geld op uw rekening. Dit komt omdat het geld op uw rekening elektronisch geld is en het volgens de toepasselijke wetgeving verboden is om rente te betalen op elektronisch geld (bijvoorbeeld artikel 12 van Richtlijn 2009/110/EG van de Europese Unie). Daarnaast is elektronisch geld geen storting of investering volgens de wetgeving van Luxemburg, dus u valt niet onder de bescherming van de Luxemburgse garantiebepalingen inzake stortingen of schadeloosstelling voor investeerders die door de Conseil de protection des déposants et des investisseurs of enig vergelijkbaar programma in de EER worden gereguleerd.

We kunnen het geld op uw rekening op elk gegeven moment afwisselend bewaren op en verplaatsen naar:

Dit kan op elk moment, in overeenstemming met deze Gebruikersovereenkomst.

PayPal-saldo

Het operationele gedeelte van uw rekening bevat uw PayPal-saldo. Dit is het geld dat beschikbaar is voor betalingen of opnames.

Wanneer u onze betaalservice gebruikt om een andere gebruiker te betalen, geeft u ons opdracht het geld over te schrijven van uw PayPal-saldo naar de rekening van de ontvanger.

U moet voldoende vrijgegeven geld op uw PayPal-saldo hebben voor het bedrag van de betaling en de transactiekosten die u ons verschuldigd bent op het moment van de betaling. Er zijn ook andere vereisten van toepassing: zie het gedeelte Een betaling verrichten hieronder. Als u onvoldoende PayPal-saldo heeft of een voorkeursbetaalmethode heeft geselecteerd, verzoekt u ons ook om namens u geld te verkrijgen van uw toepasselijke betaalmethode en elektronisch geld over te maken naar uw PayPal-saldo, zodat uw betaling kan worden verricht.

Wanneer u geld opneemt, moet uw PayPal-saldo toereikend zijn voor de waarde van de opname op het moment van de opname.

Zie Geld toevoegen of opnemen hieronder om te weten te komen hoe u een PayPal-saldo kunt krijgen en hoe u het opneemt.

Als er een negatief bedrag op uw PayPal-saldo staat, is dit het nettobedrag dat u op dat moment aan ons verschuldigd bent.

Reserverekening

Geld dat op uw rekeningoverzicht wordt aangeduid als 'in behandeling', 'niet vrijgegeven', 'vastgehouden' of anderszins beperkt, wordt vastgehouden in het gedeelte van uw rekening dat als reserverekening functioneert. U heeft geen toegang tot (en kunt geen gebruik maken van) geld dat op de reserverekening wordt bewaard.

Geld toevoegen of opnemen

Geld toevoegen

Als u elektronisch geld op uw rekening wilt ontvangen, kunt u onder voorbehoud van deze Gebruikersovereenkomst het volgende doen:

 • een betaling van iemand anders op uw rekening accepteren. We kunnen u hiervoor kosten in rekening brengen, of
 • elektronisch geld van ons verkrijgen door ons een equivalent bedrag te betalen.

U kunt als volgt elektronisch geld van ons verkrijgen:

 • automatisch, met uw toepasselijke betaalmethode(n) om het bedrag te dekken voor de betalingen waartoe u ons opdracht geeft om deze over te maken naar andere gebruikers (plus de aan ons verschuldigde transactiekosten).
 • handmatig, met de functie 'Geld toevoegen' in uw rekening om ons te betalen of ons opdracht te geven het elektronische geld van uw betaalmethode af te schrijven.

De uitvoering van elke betaling aan ons door de aanbieder van uw betaalmethode is de wettelijke verantwoordelijkheid van deze aanbieder. We hebben geen invloed op de duur van de transactie van betalingen die aan ons worden gedaan.

Geld opnemen

Als u een PayPal-saldo heeft, kunt u elk bedrag opnemen door het over te schrijven naar een door u aangewezen betaalmethode die is gekoppeld aan uw PayPal-rekening, zoals we van tijd tot tijd kunnen toestaan. Dit kan onder meer uw bankrekening of creditcard zijn, afhankelijk van het land waarin uw PayPal-rekening is geregistreerd.

Wanneer u ons opdracht geeft een bedrag van uw PayPal-saldo op te nemen, zullen we onder voorbehoud van deze Gebruikersovereenkomst:

 • het elektronische geld omzetten in geld dat we kunnen overschrijven naar uw aangewezen betaalmethode, en
 • onze eigen bank de opdracht geven dat geld over te schrijven naar uw aangewezen betaalmethode.

We streven ernaar de betaalinstructie voor opname vóór het einde van de volgende Werkdag naar onze bank te sturen ('Werkdag' betekent een dag waarop banken in Luxemburg normaal geopend zijn), als er geen andere vertragingen zijn onder voorbehoud van deze Gebruikersovereenkomst. Zodra onze bank onze betaalinstructie heeft ontvangen, hebben we geen invloed meer op hoelang het duurt om de betaling te voltooien. Op dit moment nemen onze bank, de aanbieder van uw betaalmethode en de betalingssystemen waarop zij vertrouwen, de verantwoordelijkheid over om het geld op uw aangewezen betaalmethode te krijgen. Dit kan van invloed zijn op de tijd die het kost voordat u uw geld ontvangt. We kunnen u toestaan het geld op te nemen door het over te schrijven naar:

 • een bankrekening die in aanmerking komt (indien beschikbaar gesteld) via:
  • een standaardoverschrijving naar uw bankrekening die aan uw rekening is gekoppeld (deze opname-/inwisselfunctionaliteit wordt ook wel 'overschrijving naar bank' genoemd), of
  • een directe overschrijving naar uw bankrekening die aan uw rekening is gekoppeld.

   We kunnen u toestaan de bovenstaande overschrijvingen te verrichten via de bankpas die aan die bankrekening is gekoppeld.
 • uw Mastercard- of Visa-creditcard (indien beschikbaar gesteld).

Op opnamen zijn kosten van toepassing. We zullen de kosten vooraf aan u bekendmaken telkens als u een dergelijke opname start.

De betaalmethode (bijv. een bankrekening of creditcard) waarop u de opname laat bijschrijven, moet overeenkomen met de oorspronkelijke openingsvaluta van uw rekening of een andere valuta die door PayPal wordt ondersteund voor opnamen in het land waarin u woont.

U kunt geld van uw PayPal-saldo alleen opnemen in de openingsvaluta van uw rekening, tenzij anders overeengekomen. Als u een PayPal-saldo in een andere valuta heeft en dit wilt opnemen, moet u het omrekenen naar de openingsvaluta van uw rekening, anders wordt het voor u omgerekend op het moment van opname. Onze transactiewisselkoers wordt toegepast.

Dit betekent het volgende:

 • Als u geld opneemt van een PayPal-saldo in een andere valuta dan de oorspronkelijke openingsvaluta van uw rekening, wordt de omrekening naar de oorspronkelijke openingsvaluta uitgevoerd op basis van onze transactiewisselkoers.
 • Als u geld opneemt naar een betaalmethode (zoals een bankrekening of creditcard) in een andere valuta dan de oorspronkelijke openingsvaluta van uw rekening, wordt de omrekening naar de valuta van de betaalmethode uitgevoerd op basis van onze transactiewisselkoers.

Uw kaartuitgevende instantie kan u ook kosten in rekening brengen als een valutaomrekening naar de valuta waarin uw kaart is uitgegeven is vereist.

Als u een zakelijke rekening heeft, is deze transactiewisselkoers niet van toepassing. In plaats daarvan betaalt u valutawisselkosten die worden toegepast op een externe basiswisselkoers, zoals beschreven op de pagina Kosten (zie ook de paragraaf 'Hoe we valuta's omrekenen').

Om u, onze andere gebruikers en onszelf te beschermen tegen verlies en om ons in staat te stellen te voldoen aan onze verplichtingen tegen witwaspraktijken en andere wettelijke verplichtingen, kunnen we een opname in bepaalde situaties uitstellen, waaronder als we moeten bevestigen dat u de opname heeft geautoriseerd of als betalingen aan uw PayPal-rekening zijn teruggeboekt (bijvoorbeeld als gevolg van een terugvordering, een terugboeking door een bank of een geschil met een koper). Als we een beperking op uw PayPal-rekening plaatsen, als een betaling wordt vastgehouden, of als uw rekening of een gekoppelde rekening een ontoereikend saldo heeft in welke valuta dan ook terwijl een opname van uw PayPal-rekening in behandeling is, moet u de opname opnieuw starten nadat de beperking is opgeheven, de vastgehouden betaling is vrijgegeven of het ontoereikende saldo volledig is aangevuld.

Mogelijk gelden er limieten voor uw opnamen. U kunt eventuele opnamelimieten bekijken door in te loggen op uw PayPal-rekening. U moet de stappen volgen die we aan u doorgeven of van tijd tot tijd publiceren (die we mogelijk uiteenzetten in uw rekeningoverzicht) om uw opnamelimiet op te heffen.

Uw geld in meerdere valuta's beheren

Wanneer u uw rekening opent, is deze geconfigureerd om de openingsvaluta van uw rekening te gebruiken.

De openingsvaluta van uw rekening is euro (EUR).

U kunt de valuta op uw kaart instellen.

We kunnen uw rekening zo configureren, dat u deze kunt gebruiken om geld te bewaren en betalingen over te maken en te ontvangen in een andere valuta dan de openingsvaluta van uw rekening. Als u een saldo op uw PayPal-rekening heeft, kunnen we u toestaan dit om te rekenen naar een saldo in een andere valuta.

Als uw PayPal-saldo niet toereikend is voor het bedrag van een betaling die u ons opdraagt over te maken in een bepaalde valuta, kunnen we een omrekening van een PayPal-saldo in een andere valuta uitvoeren om het tekort aan te vullen. Mogelijk gelden er beperkingen voor waar u betalingen in bepaalde valuta's naar kunt overmaken.

We kunnen u toestaan om de manier te kiezen waarop uw rekening betalingen behandelt en/of omrekent die zijn ontvangen in valuta's anders dan de openingsvaluta van uw rekening. Om geld te ontvangen in een valuta anders dan de openingsvaluta van uw rekening, moet u mogelijk een saldo maken in die valuta of het geld omrekenen in een andere valuta waarin u wel geld mag aanhouden.

Betalingen in bepaalde valuta's kunnen alleen worden ontvangen via automatische omrekening van het geld in een andere valuta waarin u wel geld mag aanhouden.

Als u een betaling ontvangt van iemand die geen PayPal-rekening heeft en die betaling in een valuta is verricht die momenteel niet voor uw rekening is geconfigureerd, kunnen we het ontvangen bedrag automatisch omrekenen in een valuta die op het moment van de betaling wel voor uw rekening is geconfigureerd.

Lees het gedeelte Geld opnemen hierboven over hoe u geld kunt opnemen in verschillende valuta's.

Als een van de saldi op uw rekening aangeeft dat u ons om welke reden dan ook een bedrag verschuldigd bent, kunnen we dit bedrag incasseren door geld te gebruiken dat u in een andere valuta aanhoudt of door bedragen die u aan ons verschuldigd bent, af te schrijven van geld dat u op uw rekening ontvangt of geld dat u probeert op te nemen of over te maken van uw rekening, of van een andere rekening, en door geld af te trekken van geldopnames die u probeert uit te voeren. Als u op grond van uw PayPal-saldo gedurende een periode van 21 dagen een bedrag aan ons verschuldigd bent in een andere valuta dan de openingsvaluta van uw rekening, kunnen we het bedrag dat u aan ons verschuldigd bent omrekenen naar de openingsvaluta.

We kunnen naar eigen goeddunken limieten stellen aan de hoogte van het geldbedrag dat u kunt omrekenen of het aantal omrekeningen dat u kunt uitvoeren. U bent verantwoordelijk voor alle risico's met betrekking tot het aanhouden van meerdere valuta's op een PayPal-rekening. U mag geen valuta beheren of omrekenen ten behoeve van speculatieve handel, conversiearbitrage, conversieopties of enige andere activiteit waarvan wij bepalen dat deze hoofdzakelijk is bedoeld om geld te verdienen op basis van wisselkoersen. We kunnen elke transactie waarvan we vaststellen dat die in strijd is met dit beleid, vasthouden, annuleren of terugboeken.

Hoe we valuta's omrekenen

In afwijking van onderstaande uitleg en die op de pagina Kosten rekent PayPal valuta's om tegen de transactiewisselkoers die we hebben ingesteld voor de betreffende valutaomwisseling.

De wisselkoers voor transacties wordt regelmatig aangepast. Dit gebeurt doorgaans op elke werkdag tussen 17.00 en 19.00 uur Eastern Standard Time (EST) (New York City, VS), waarbij de wijzigingen direct worden toegepast.

U kunt de tool 'valutaomrekenfunctie' raadplegen om te zien welke transactiewisselkoers van toepassing is op bepaalde valutaomrekeningen. De koersen die door de valutaomrekenfunctie worden weergegeven, geven aan welke koersen van toepassing zijn op het moment dat u deze tool gebruikt en kunnen worden gewijzigd. Behoudens andere bepalingen van de Gebruikersovereenkomst, krijgt u wanneer u een transactie voltooit, de actuele transactiewisselkoers voor de transactie te zien, en kunt u beslissen uw betaling te verrichten op basis van die koers. In bepaalde situaties kan deze wisselkoers van toepassing zijn zodra de betaling voor de transactie wordt verwerkt of is deze koers mogelijk alleen geldig als de verkoper de transactie verwerkt binnen een beperkte periode die voorafgaand aan de transactie wordt aangegeven. Na die beperkte tijd kunnen we de transactiewisselkoers toepassen die geldt op het moment dat de transactie wordt verwerkt, of ervoor kiezen de valutaomrekening niet uit te voeren.

Als u een betaling op grond van een factuurovereenkomst heeft geautoriseerd en we een valutaomrekening uitvoeren voor die betaling, gebruiken we de transactiewisselkoers die van kracht is op het moment dat de betalingstransactie wordt verwerkt door de verkoper. Daardoor kan de transactiewisselkoers voor elke betaling op grond van een factuurovereenkomst variëren.

Vastgehouden betalingen of beperkingen kunnen de valutaomrekening van bedragen vertragen totdat dergelijke vastgehouden betalingen of beperkingen worden opgeheven. Dit kan leiden tot de toepassing van een valutaomrekening die afwijkt van de transactiewisselkoers die zou zijn toegepast als er geen vastgehouden betaling(en) of beperking(en) was/waren geweest. Valutaomrekeningen kunnen in deze omstandigheden gunstiger of minder gunstig voor u zijn.

Als u een verkoper bent en u stemt ermee in dat de transactiewisselkoers voor uw rekening komt en niet voor die van de koper, of als u een zakelijke rekening heeft en valuta op uw PayPal-rekening omrekent die geen deel uitmaakt van een specifieke transactie van of naar uw rekening (bijv. het omrekenen van uw saldo naar een andere valuta), is de transactiewisselkoers niet van toepassing. In plaats daarvan betaalt u valutawisselkosten op basis van een externe basiswisselkoers, zoals beschreven op de pagina Kosten. Deze externe basiswisselkoers is gebaseerd op koersen op de geldmarkt op de dag van de omrekening of de voorgaande werkdag.

Keuzes voor valutaomrekening

Als uw betaling wordt verricht met een creditcard waarbij PayPal vaststelt dat de valuta moet worden omgerekend, geeft u ons toestemming en autorisatie om de valuta te laten omrekenen door ons in plaats van door de creditcarduitgevende instantie.

U heeft mogelijk het recht om de valuta van de creditcardbetaling door uw kaartuitgevende instantie om te laten rekenen in de valuta waarin u de betaling vanuit uw PayPal-rekening overmaakt, indien van toepassing voor de kaartuitgevende instantie en het netwerk in kwestie. Deze selectie kan in verschillende vormen aan u worden gepresenteerd, waaronder de keuze van de valuta die voor de transactie wordt gebruikt, of de omrekening wordt uitgevoerd door ons of door de kaartuitgevende instantie, en welke wisselkoers wordt gebruikt voor de transactie. Als uw kaartuitgevende instantie de valuta omrekent, bepaalt deze instantie de wisselkoers en welke kosten zij in rekening brengt.

PayPal voert de omrekening altijd uit voor transacties waarbij u uw bestaande saldo gebruikt of uw gekoppelde bankrekening de betaalmethode is.

Als PayPal vaststelt dat valutaomrekening nodig is voor een transactie waarvoor ook een alternatieve betaalmethode moet worden gekozen, kunt u mogelijk niet afzonderlijk kiezen of PayPal of uw kaartuitgevende instantie de valutaomwisseling uitvoert voor de betaling vanaf uw alternatieve betaalmethode.

Als een valutaomrekening in de point of sale wordt aangeboden door de webwinkel, en niet door PayPal, en u ervoor kiest de betaaltransactie te autoriseren op basis van de wisselkoers en kosten van de webwinkel, is PayPal niet aansprakelijk voor die valutaomrekening.

Aangifte van belastingen en opgave van belastinggegevens

Algemene informatie

Onze consumentenvergoedingen en webwinkelkosten zijn exclusief belastingen, toeslagen of soortgelijke aanslagen van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, belasting over de toegevoegde waarde, omzetbelasting, belasting over digitale diensten, zegelrechten, overdrachtsbelasting of bronheffingen, die kunnen worden opgelegd door een rechtsgebied of overheidsinstantie (gezamenlijk ‘Belastingen’).

Ieder van ons is verantwoordelijk voor het betalen van onze eigen belastingen die voortvloeien uit de uitvoering van onze respectieve verplichtingen die voortvloeien uit uw gebruik van PayPal-services.

Betalen voor PayPal-services

Als u voor een PayPal-service betaalt, stemt u ermee in om aan PayPal het bedrag te betalen van eventuele wettelijk toepasselijke belastingen die worden geheven op een bedrag dat u aan PayPal verschuldigd bent.

U stemt ermee in geen belastingen in te houden op bedragen die u aan PayPal verschuldigd bent, tenzij u wettelijk verplicht bent dit te doen. Als u belastingen inhoudt, wordt het bedrag dat u aan PayPal verschuldigd bent niet verminderd met het ingehouden bedrag. U stemt ermee in dat PayPal recht heeft op het volledige bedrag dat u zou hebben ontvangen als er geen inhouding van belastingen zou zijn geweest. Op verzoek van PayPal dient u PayPal tijdig alle schriftelijke documentatie te bezorgen waaruit blijkt dat u belastingen aan de relevante autoriteiten hebt betaald.

Uw aanvullende verantwoordelijkheden en erkenningen

Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen welke belastingen eventueel van toepassing zijn op de betalingen die u verstuurt of ontvangt, en het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om de juiste belastingen vast te stellen, te innen, aan te geven en te betalen aan de betreffende instantie. PayPal is niet verantwoordelijk voor het nagaan of belastingen van toepassing zijn op uw transactie of voor het berekenen, innen, aangeven of betalen van eventuele belastingen die voortvloeien uit transacties.

U erkent dat PayPal mogelijk een wettelijke verplichting heeft om meldingen te doen aan de belastingdienst met betrekking tot transacties die wij namens u verwerken en dat ook daadwerkelijk zal doen. Meer informatie vindt u in onze Hulp.

Informatieverstrekking

We kunnen u vragen uw fiscaal nummer en/of andere belastinggerelateerde documenten of informatie aan PayPal te verstrekken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat als u PayPal de gevraagde informatie niet verstrekt of de documentatie in uw PayPal-rekening niet up-to-date houdt, betalingen op uw rekening mogelijk worden vastgehouden of u mogelijk onderworpen bent aan rekeningbeperkingen en bronheffingen tegen de toepasselijke tarieven op ontvangen brutobetalingen. PayPal zal dergelijke bronheffingen afdragen aan de juiste belastingdienst en u erkent dat het PayPal mogelijk verboden is bedragen aan u terug te betalen nadat deze naar de juiste belastingdienst zijn overgemaakt.

Als een valutaomrekening vereist is voor een betaling van bronheffingen, wordt het bedrag dat verschuldigd is aan de relevante belastingdienst door PayPal berekend in overeenstemming met onze voorwaarden voor valutaomrekening wanneer we de bronheffingen verwerken. Om de risico's met betrekking tot wisselkoersschommelingen, vastgehouden betalingen en beperkingen van rekeningen, belastingreserveringen en betalingen aan de relevante belastingdienst tot een minimum te beperken, moet u uw belastinggegevens aan PayPal toevoegen of bevestigen.

Rekeningafschriften en rekeninggegevens opvragen

Tenzij uw rekening beperkt is, kunt u uw PayPal-rekeningoverzicht bekijken en downloaden door in te loggen op uw PayPal-rekening. U gaat ermee akkoord dat u uw transacties controleert via uw PayPal-rekeninggeschiedenis in plaats van periodieke afschriften per e-mail te ontvangen.

Direct na een transactie ontvangt u belangrijke informatie over uw betalingen en ontvangstbewijzen van uw betalingen per e-mail. Uw transactiegeschiedenis wordt ook bijgewerkt en beschikbaar voor u gemaakt wanneer u inlogt op uw rekening. U kunt ook een downloadbaar rapport openen via uw PayPal-rekening. Hierin staan alle gemaakte kosten en andere bedragen die in de betreffende periode van uw PayPal-rekening zijn afgeschreven. Het rapport wordt alleen bijgewerkt en beschikbaar gemaakt als er activiteit is geweest op uw PayPal-rekening of als er in de betreffende periode kosten zijn gemaakt. De manier waarop we de transactiegegevens aanbieden zorgt ervoor dat u de informatie ongewijzigd kunt opslaan en reproduceren, bijvoorbeeld door een kopie af te drukken.

PayPal behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen om u aanvullende informatie te bieden of om de transactiegeschiedenis en overige informatie over kosten op een andere manier aan te bieden. We brengen u echter geen kosten in rekening voor opgevraagde gegevens als er sprake is van een vermoedelijke fout in uw PayPal-rekening.

Kosten

We brengen voor onze services kosten in rekening zoals uiteengezet op de pagina Kosten.

U bent aansprakelijk voor eventuele telefoonkosten en kosten die door uw internetserviceprovider of een soortgelijke partij worden gemaakt of aanvullende kosten die voortvloeien uit uw gebruik van de services.

We kunnen onze kosten afschrijven van uw PayPal-saldo. We kunnen onze transactiekosten aftrekken van de bedragen die we overschrijven voordat dergelijke bedragen op uw PayPal-saldo worden bijgeschreven.

De gegevens met betrekking tot de bedragen die u ontvangt en de kosten die we in rekening brengen, worden verstrekt via e-mail of in uw transactiegeschiedenis (die toegankelijk is door in te loggen op uw rekening).

Als u voor uw betaling kosten aan ons moet betalen, maken we (afhankelijk van de rest van de Gebruikersovereenkomst) die kosten aan u bekend wanneer u ons uw betaalinstructie verstrekt.

U kunt geen bedragen met onze kosten verrekenen of van onze kosten aftrekken.

Mogelijk brengen we kosten in rekening voor eventuele aanvullende services die we buiten deze Gebruikersovereenkomst om leveren. U wordt op de hoogte gesteld van deze kosten als u zich de service aanvraagt.

PAYPAL GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Een betaling verrichten

Algemene bepalingen voor het verrichten van een betaling

Uw betaalinstructie

We kunnen u toestaan uw betaalinstructie aan ons te verstrekken op manieren waarover we u van tijd tot tijd kunnen informeren. De manier waarop u uw betaalinstructie verstrekt, kan afhankelijk zijn van het type betaling dat u verricht, bijvoorbeeld:

 • Als u voor een aankoop betaalt of geld doneert, kunt u bij veel verkopers en/of inzamelaars uw betaalinstructie verstrekken in een speciale PayPal Checkout of andere PayPal-betaalintegratie op hun website.
 • U kunt de functie 'Geld overmaken' gebruiken als u op uw PayPal-rekening inlogt om een betaling aan iemand over te maken.

Mogelijk moet u uw betaalinstructie verifiëren (d.w.z. ons de informatie verstrekken die we nodig hebben om er zeker van te zijn dat u degene bent die ons de instructie geeft, zoals het indienen van uw correcte inloggegevens, dit kan uw e-mailadres en wachtwoord omvatten) en op een andere manier met succes inloggen op uw PayPal-rekening om ons uw betaalinstructie te verstrekken.

We kunnen u aanbieden om bepaalde ontvangers te selecteren voor een snellere betaalervaring, waardoor ze een 'betrouwbare begunstigde' worden voor uw toekomstige betalingen aan die ontvanger. Normaal gesproken vragen we u niet om in te loggen (met wachtwoord, pincode of iets soortgelijks) voor deze betalingen wanneer ze worden verricht. U kunt op elk gewenst moment uw lijst met betrouwbare begunstigden op uw PayPal-rekening openen en bewerken.

Uw betaalinstructie annuleren

Zodra u uw betaalinstructie heeft verstrekt, kunt u deze niet meer annuleren, behalve als het om een betaalinstructie in het kader van een factuurovereenkomst gaat (zie hieronder voor meer informatie).

Hoe lang doet mijn betaling erover?

Uw betaling aan een andere gebruiker wordt van uw rekening afgeschreven binnen de werkdag na ontvangst van uw volledige betaalinstructie. Een betaalinstructie wordt beschouwd door ons te zijn ontvangen wanneer de volledige gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de transactie ons bereiken.

De betaling wordt binnen twee werkdagen van uw rekening afgeschreven als we uw volledige betaalinstructie ontvangen:

 • op een dag die geen werkdag is, of
 • na de volgende uiterste tijden op werkdagen voor rekeningen geregistreerd in de volgende landen: 16.00 uur in Nederland.

We kunnen u toestaan om ons te vragen uw betaling op een specifieke latere datum uit te voeren. In dat geval verlaat uw betaling op die latere datum uw rekening.

Andere bepalingen in deze Gebruikersovereenkomst kunnen ertoe leiden dat de bovenstaande tijdschema's worden verlengd.

Wanneer we kunnen weigeren uw betaling te verrichten

We kunnen uw betaalinstructie als onvolledig behandelen en weigeren uw betaling te verrichten als:

 • u niet genoeg geld op uw PayPal-saldo heeft,
 • we redenen hebben om aan te nemen dat u onvoldoende geld op uw gekoppelde betaalmethoden heeft om de betaling te kunnen verrichten,
 • u ons niet alle verplichte gegevens verstrekt waarnaar wordt gevraagd in de relevante betaalprocedures waarmee we uw betaalinstructies verkrijgen (zoals, op ons verzoek, voldoende gedetailleerde informatie over de ontvanger en verificatie van uw betaalinstructie),
 • de betaling hoger is dan de verzendlimiet waarover we u informeren wanneer u probeert te betalen, of
 • we redenen hebben om aan te nemen dat er verboden activiteiten hebben plaatsgevonden in verband met uw rekening of u anderszins in strijd bent met deze Gebruikersovereenkomst.

Wanneer uw betaling niet wordt geaccepteerd door de ontvanger

Als we u toestaan iemand te betalen die geen PayPal-rekening heeft, kan de ontvanger het geld innen door een PayPal-rekening te openen.

Als de ontvanger al een PayPal-rekening heeft, kan hij of zij weigeren het geld te accepteren.

Als de ontvanger weigert het geld te accepteren of geen PayPal-rekening opent en het geld niet binnen 30 dagen na de verzenddatum int, wordt het geld (inclusief eventueel in rekening gebrachte kosten) terugbetaald op uw PayPal-rekening. Zie Terugbetalingen op uw rekening voor informatie over wat er kan gebeuren als u een terugbetaling op uw PayPal-rekening ontvangt.

Verzendlimieten

We kunnen naar eigen goeddunken limieten stellen aan het bedrag en de waarde van betalingen die u kunt ontvangen, inclusief geld dat u ontvangt voor aankopen. U kunt eventuele verzendlimieten bekijken door in te loggen op uw PayPal-rekening. Om uw verzendlimiet op te heffen, moet u de stappen volgen die we aan u doorgeven of van tijd tot tijd publiceren (we kunnen u hier ook via uw rekeningoverzicht over informeren).

Automatische afschrijvingen vanaf uw rekening instellen

Door de verkoper uitgestelde betalingen

Wanneer u aan bepaalde verkopers of voor bepaalde aankopen betaalt (bijvoorbeeld aankopen die naar u moeten worden verzonden of die mogelijk moeten worden bijgewerkt of voltooid door de verkoper), geeft u:

 • een machtiging aan de verkoper om de betaling op een later tijdstip te innen, en
 • een instructie aan ons om die verkoper automatisch te betalen wanneer de verkoper om betaling vraagt.

Uw machtiging blijft meestal tot 30 dagen geldig, maar kan langer geldig blijven. Als u een saldo heeft, kunnen we het bedrag van de betaling met de status 'In behandeling' vasthouden totdat de verkoper uw betaling int. Als we de valuta voor uw betaling moeten omrekenen, wordt de transactiewisselkoers bepaald en toegepast (zoals beschreven in de paragraaf Valutaomrekening) op het moment dat de betaling wordt verwerkt.

Uw machtiging staat toe dat de verkoper het bedrag van de betaling bijwerkt (in overeenstemming met wijzigingen in de aankoop die u overeenkomt met de verkoper, zoals aanvullende belastingen, verzendkosten, porto of kortingen) voordat de verkoper de betaling int. We zijn niet verplicht op enig moment wijzigingen te verifiëren (ook niet op het moment dat de betaling wordt overgeschreven). We kunnen elk bedrag overschrijven op basis van uw machtiging en na ontvangst van instructies van de verkoper betreffende het uiteindelijke bedrag van de betaling.

Betalingen op basis van een factuurovereenkomst

Met een factuurovereenkomst kunt u doorlopende automatische betalingen voor dezelfde ontvanger(s) beheren. Wanneer u een factuurovereenkomst aangaat:

 1. machtigt u de genoemde ontvanger(s) betalingen van uw rekening te innen zoals bepaald door de ontvanger (dit kan betalingen van bedragen omvatten die u verschuldigd bent aan de ontvanger voor een aankoop van goederen of services op grond van een aparte overeenkomst die u met de ontvanger heeft), en
 2. geeft u PayPal de opdracht de genoemde ontvanger(s) (of een of meer andere ontvangers op aanwijzing van de genoemde ontvanger(s)) te betalen wanneer PayPal door de ontvanger(s) wordt gevraagd om uw betaling te verrichten.

Hierdoor wordt de ontvanger een 'betrouwbare begunstigde' van al uw betalingen die worden gedaan aan de ontvanger, zodat we u doorgaans niet zullen vragen om in te loggen (met een wachtwoord, pincode of iets soortgelijks) om deze daaropvolgende betalingen goed te keuren wanneer ze worden verricht.

Betalingen op grond van de factuurovereenkomst kunnen in variabele bedragen en op verschillende datums worden verricht. We zijn slechts een aanbieder van betaalservices, dus we kunnen niet weten (en u kunt niet van ons verwachten dat we weten) wat u al dan niet met de ontvanger bent overeengekomen, of weten waarom de ontvanger ervoor heeft gekozen uw betaling te innen. We zijn niet verplicht het bedrag dat de ontvanger aan ons opgeeft te verifiëren of te bevestigen om betalingen op grond van de factuurovereenkomst te verwerken.

We gebruiken verschillende namen voor betalingen die kunnen worden beheerd met een factuurovereenkomst. Dit zijn onder andere 'automatische betalingen', "abonnementsbetalingen', 'terugkerende betalingen', 'referentietransacties', 'vooraf geautoriseerde overschrijvingen' of 'vooraf goedgekeurde betalingen'.

U kunt uw factuurovereenkomst op elk gewenst moment annuleren via uw rekeninginterface of door contact met ons op te nemen. Als er op grond van die factuurovereenkomst een betaling gepland staat die moet worden verricht vóór het einde van de volgende werkdag na uw opdracht tot annulering, annuleren we uw factuurovereenkomst mogelijk pas nadat die betaling is verricht. Als u een factuurovereenkomst annuleert, kunt u de ontvanger nog geld verschuldigd zijn voor goederen of services die u wel heeft ontvangen, maar nog niet heeft betaald.

Als we vaststellen dat we de valuta moeten omrekenen voor een betaling op grond van een factuurovereenkomst en we de omrekening uitvoeren, gebruiken we de transactiewisselkoers die van kracht is op het moment dat de betaling wordt verwerkt. De transactiewisselkoers kan variëren per betaaltransactie.

Terugbetalingen op uw rekening

In welke omstandigheden terugbetalingen kunnen plaatsvinden

We kunnen de ontvanger van uw betaling toestaan om:

 • de betaling niet te accepteren, of
 • de betaling te accepteren en vervolgens onze service te gebruiken om op een later moment het gehele of gedeeltelijke bedrag van de betaling terug te betalen.

We storten het bedrag van een geweigerde betaling of terugbetaling terug op uw saldo. We storten het bedrag van een niet-opgeëiste betaling binnen 30 dagen na het initiëren van de transactie terug op uw saldo. Als het bedrag van een betaling op een van de hierboven beschreven manieren is teruggestort, rekenen we het teruggestorte bedrag mogelijk voor u om in:

 • de valuta van het saldo dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke betaling (vóór eventuele omrekening naar de valuta die door de ontvanger is ontvangen),
 • de openingsvaluta van uw rekening, of
 • Amerikaanse dollar (hiervoor maken we een saldo in deze valuta als u er nog geen heeft).

Als bij de oorspronkelijk verrichte betaling sprake was van een valutaomrekening, rekenen we het terugbetaalde bedrag van de valuta die door de ontvanger is ontvangen, als volgt om:

 • Als het bedrag binnen één dag van de oorspronkelijke betaling wordt terugbetaald, gebruiken we onze transactiewisselkoers die op de datum van de oorspronkelijke betaling van toepassing was, zodat u het oorspronkelijke bedrag ontvangt in de oorspronkelijke valuta die u heeft omgerekend voor de oorspronkelijke betaling.
 • Als het bedrag na één dag na de datum van de oorspronkelijke betaling wordt terugbetaald, stemt u ermee in dat we de transactiewisselkoers gebruiken die van toepassing was toen het bedrag van de terugbetaling werd omgerekend.

De transactiewisselkoers kan onmiddellijk worden toegepast zonder kennisgeving vooraf.

We kunnen het terugbetaalde bedrag ook automatisch van uw saldo opnemen en terug overschrijven via de betaalmethode die u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke betaling. Bij opnamen kan ook een valutaomrekening van toepassing zijn. Raadpleeg het gedeelte Geld opnemen hierboven.

Risico's bij het ontvangen van terugbetalingen

Het terugbetaalde bedrag kan een lagere waarde hebben dan het oorspronkelijk betaalde bedrag. Dit kan de volgende redenen hebben:

 • de ontvanger doet u een terugbetaling die lager in waarde is dan het oorspronkelijk betaalde bedrag. Omdat we slechts een aanbieder van betaalservices zijn, weten we niet in hoeverre u recht heeft op een terugbetaling van de ontvanger van de oorspronkelijke betaling of waarom de ontvanger een terugbetaling van een bepaald bedrag heeft verricht,
 • schommelingen in de transactiewisselkoers.

PayPal is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen als gevolg van het besluit van de ontvanger om uw betaling te weigeren of terug te betalen, behalve voor zover een door de ontvanger verzonden terugbetaling onjuist is verricht door PayPal

We zijn niet aansprakelijk voor het verschil tussen de waarde van de oorspronkelijke betaling en de waarde van de daaruit voortvloeiende terugbetaling, behalve wanneer de terugbetaling een onjuiste betaling betreft (zie het gedeelte Problemen oplossen).

Uw betaling financieren

Een voorkeursbetaalmethode selecteren

U kunt een voorkeursbetaalmethode selecteren wanneer u bent ingelogd op uw rekening. Onder voorbehoud van deze Gebruikersovereenkomst wordt de voorkeursbetaalmethode gebruikt als standaardbetaalmethode voor betalingen die u overmaakt vanaf uw rekening.

Voor sommige factuurovereenkomstbetalingen kunt u aparte voorkeursbetaalmethoden instellen.

Bijzondere betaalregelingen

Sommige betalingen kunnen worden verricht vanuit bijzondere betaalregelingen die aan uw PayPal-rekening zijn gekoppeld, zoals saldi voor specifieke webwinkels/transacties, cadeaubonnen of andere promotiebetaalregelingen. Het gebruik en de prioriteit van deze bijzondere betaalregelingen zijn afhankelijk van verdere voorwaarden die tussen u en ons zijn overeengekomen. Uw rekeningoverzicht kan het nominale bedrag vermelden dat op elk gegeven moment via uw bijzondere betaalregelingen beschikbaar is voor in aanmerking komende betalingen. Dit bedrag is geen elektronisch geld, wordt niet als deel van uw PayPal-saldo beschouwd en kan niet worden ingewisseld voor contant geld. Het vertegenwoordigt uitsluitend het elektronische geldbedrag dat we aanbieden uit te geven en op uw rekening bij te schrijven op het moment van (en alleen om direct te betalen voor) een in aanmerking komende aankoop, conform (en alleen voor de periode beschreven in) de verdere gebruiksvoorwaarden voor die bijzondere betaalregeling. Als een met een bijzondere betaalregeling gefinancierde betaling op een later tijdstip om wat voor reden dan ook wordt teruggeboekt, houden we het via uw bijzondere betaalregeling betaalde gedeelte van die betaling in en (mits de bijzondere betaalregeling niet al vervallen is) wordt de bijzondere betaalregeling in ere hersteld.

Betalingen financieren die u vanaf uw rekening verricht

Voor betalingen die u vanaf uw rekening overmaakt verkrijgen we elektronisch geld uit de volgende bronnen en in de onderstaande volgorde, voor zover deze beschikbaar zijn:

 1. Bijzondere betaalregelingen (indien beschikbaar voor de betreffende transactie)
 2. Voorkeursbetaalmethode (indien geselecteerd en beschikbaar)
 3. Reeds aanwezig PayPal-saldo
 4. Bankrekening (directe overschrijving via bankmachtiging)
 5. PayPal Credit (indien beschikbaar)
 6. PayPal-bankpas (indien beschikbaar)
 7. PayPal-creditcard (indien beschikbaar)
 8. Bankpas
 9. Creditcard
 10. Bankrekening (eCheck)

PayPal Aankoopbeschermingsprogramma

Als u iets koopt van een verkoper die PayPal accepteert, kunt u in aanmerking komen voor een terugbetaling in overeenstemming met het PayPal Aankoopbeschermingsprogramma. Indien van toepassing geeft het PayPal Aankoopbeschermingsprogramma u recht op terugbetaling van het volledige aankoopbedrag van het object plus de oorspronkelijke verzendkosten die u eventueel heeft betaald. PayPal bepaalt, naar eigen goeddunken, of uw claim in aanmerking komt voor het PayPal Aankoopbeschermingsprogramma. De oorspronkelijke beslissing van PayPal wordt als definitief beschouwd, maar u kunt bij PayPal bezwaar maken tegen het besluit als u nieuwe of overtuigende informatie heeft die niet beschikbaar was op het moment van de oorspronkelijke beslissing of als u van mening bent dat er sprake is van een fout in het besluitvormingsproces.

De voorwaarden van het programma zijn uiteengezet op de pagina PayPal Aankoopbeschermingsprogramma en zijn onderdeel van deze gebruikersovereenkomst.

PAYPAL GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Betalingen ontvangen

Algemene bepalingen voor het ontvangen van betalingen

PayPal kan iedereen (met of zonder rekening) toestaan een betaalinstructie te verrichten voor uw rekening, met als resultaat dat elektronisch geld wordt gestort op of overgemaakt naar uw rekening.

Door functionaliteit in uw online betaalpagina/platform te integreren (en al geïntegreerd te hebben) om een betaler zonder PayPal-rekening in staat te stellen een betaling naar uw PayPal-rekening over te maken, stemt u in met alle aanvullende gebruiksvoorwaarden van de betreffende functionaliteit die PayPal voor u beschikbaar maakt op pagina's van de PayPal- of Braintree-website (met inbegrip van pagina's voor ontwikkelaars en onze pagina Juridische overeenkomsten) of een online platform. Tot deze aanvullende voorwaarden behoort ook de PayPal-overeenkomst inzake andere betaalmethoden.

Ontvangst van een betaling op uw rekening is niet hetzelfde als ontvangst van vrijgegeven geld. Een bericht dat een betaling aan u is overgemaakt, houdt niet in dat u elektronisch geld op uw rekening heeft ontvangen, tenzij u de betaling heeft geaccepteerd.

We kunnen u van tijd tot tijd toestaan betalingen te accepteren in elke valuta die door onze Service wordt ondersteund.

Als u (in plaats van PayPal) de betaler op de point of sale een valutaomrekening aanbiedt van een bedrag dat u via PayPal heeft ontvangen, brengt u de koper op de hoogte van de wisselkoers en eventuele kosten die op de betaaltransactie worden toegepast. PayPal heeft geen verantwoordelijkheid jegens enige koper als u de koper niet op de hoogte stelt van de wisselkoers en de kosten. U erkent dat het een misdrijf kan zijn als u de wisselkoers en kosten niet aan de koper meldt.

Elke betaling die naar u wordt overgemaakt, kan worden onderworpen aan een terugboeking, betaalverificatie, beperking, reserve of vasthouding zoals toegestaan op grond van deze Gebruikersovereenkomst.

Ontvangstlimieten

We kunnen naar eigen goeddunken limieten stellen aan het bedrag en de waarde van betalingen die u kunt ontvangen, inclusief geld dat u ontvangt voor aankopen. Om uw ontvangstlimiet op te heffen, moet u de stappen volgen die we aan u doorgeven of van tijd tot tijd publiceren (we kunnen u hier ook via uw rekeningoverzicht over informeren).

Betaaloplossing op het PayPal Commerce Platform

Op het PayPal Commerce Platform is onze betaaloplossing beschikbaar. Deze betaaloplossing bestaat uit:

 • onze speciale gebundelde betaalfunctionaliteit in/op uw online betaalprocedure/platform om een koper met of zonder rekening in staat te stellen een betaling naar uw rekening over te maken, en

  • Fraudebescherming.

We kunnen u de nieuwe betaaloplossing geheel of gedeeltelijk aanbieden of in elke gewenste combinatie van delen. Als we u de nieuwe betaaloplossing aanbieden en u ervoor kiest deze te gebruiken, gaat u naast deze Gebruikersovereenkomst akkoord met de volgende aanvullende voorwaarden met betrekking tot de volgende mogelijkheden:

Onze kosten voor het gebruik van de betaaloplossing zijn van toepassing.

Regels met betrekking tot toeslagen

PayPal ontmoedigt toeslagen omdat het een handelspraktijk is die de klant kan benadelen en tot onnodige verwarring, irritatie en het vroegtijdig afbreken van het betaalproces kan leiden.

U mag alleen een toeslag voor het gebruik van onze services heffen in overeenstemming met wetten die op u van toepassing zijn. Dergelijke toeslagen mogen niet hoger zijn dan de toeslagen die u heft voor het gebruik van andere betaalmethoden.

Als u een toeslag aan de koper in rekening brengt, is het aan u (en niet aan ons) de koper over de gevraagde toeslag te informeren. We zijn niet aansprakelijk als u de koper niet over een toeslag heeft geïnformeerd. U erkent dat u mogelijk een strafbaar feit pleegt als u een toeslag heft en/of een toeslag (in welke vorm dan ook) niet aan de koper openbaar maakt.

Presentatie van PayPal

U moet PayPal als betaalmethode of merk minstens op gelijke voet behandelen met andere betaalmethoden die worden aangeboden in uw point of sale, met inbegrip van uw websites of mobiele apps. De volgende aspecten moeten ten minste gelijkwaardig of substantieel vergelijkbaar zijn:

 • plaatsing van het logo,
 • positie binnen een point of sale,
 • behandeling wat betreft de betaalprocedure, voorwaarden, bepalingen, beperkingen of kosten in vergelijking met andere merken en betaalmethoden in uw point of sale.

In de communicatie naar uw klanten of in openbare berichten mag u geen onjuist beeld van PayPal als betaalmethode scheppen of blijk geven van een voorkeur voor de andere betaalmethoden ten opzichte van PayPal.

Uw terugbetalings- en uw privacybeleid

U moet een terugbetalings- en retourbeleid publiceren, evenals een privacybeleid.

Betalingen in de winkel en transacties met QR-codes

Als u PayPal-betalingen in uw fysieke winkel accepteert, moet u het totaalbedrag van de transactie doorgeven aan de klant voordat de transactie plaatsvindt. U mag alleen bedragen afschrijven van de rekening van de klant voor transacties die hij of zij heeft geautoriseerd. U moet klanten ook een fysiek ontvangstbewijs geven als ze daarom vragen. U stemt ermee in dat de transacties die u verricht een nauwkeurige en juiste omschrijving van de gekochte goederen en services zullen bevatten.

Als u een QR-code gebruikt om betalingen in uw fysieke winkel te accepteren, moet u een QR-code gebruiken die is bedoeld voor transacties met goederen en services. U mag ook geen QR-codes voor transacties in de winkel gebruiken als betaalmethode voor het accepteren van transacties voor goederen en services die online plaatsvinden. Voor vorderingen van kopers met betrekking tot transacties via een QR-code moet u mogelijk een alternatief bewijs van levering verstrekken, of dergelijke aanvullende documentatie of informatie met betrekking tot de transactie.

Verkopers op marketplaces

Als u een verkoper via een marketplace of een externe toepassing waarbij PayPal wordt aangeboden, moet u zich houden aan alle regels die van toepassing zijn op het kopersbeschermingsprogramma van de marketplace of de externe toepassing voor elke verkoop die via die weg plaatsvindt. Dergelijke beschermingsmaatregelen kunnen vereisen dat u bepaalde acties onderneemt en kunnen van invloed zijn op de manier waarop vorderingen worden verwerkt.

We kunnen u toestaan bepaalde marketplaces te machtigen uw rekening te gebruiken om bedragen te betalen die u verschuldigd bent aan de marketplace of de koper (zoals van toepassing) en die voortvloeien uit een vordering volgens de voorwaarden van het eigen geschillenproces van de marketplace ('Aan de marketplace te betalen bedragen'). Als u een dergelijke machtiging verleent en de marketplace stelt ons op de hoogte van de vordering, draagt u ons op om de betalingen van alle aan de marketplace te betalen bedragen met betrekking tot die vordering via uw PayPal-rekening aan die marketplace of de koper (zoals van toepassing) te voldoen volgens de instructies van de marketplace aan ons. We kunnen uw opdracht voor de betaling van een bepaald aan de marketplace te betalen bedrag als geannuleerd beschouwen als we besluiten dat de vordering in uw voordeel zou zijn beslist als deze vordering bij ons zou zijn ingediend. U kunt deze instructie ook annuleren door contact met ons op te nemen. Alle vorderingen die direct bij de marketplace zijn ingediend zijn alleen onderhevig aan het beleid van de marketplace zelf. De voorwaarden van de PayPal Verkopersbescherming beschermen u niet in het geval van een vordering die een koper rechtstreeks bij de marketplace heeft ingediend.

Betalingen op basis van een factuurovereenkomst accepteren

Als we u toestaan betalingen van een betaler te accepteren op grond van een factuurovereenkomst en u een betaalverzoek bij ons indient op grond van deze factuurovereenkomst:

 • verklaart u aan ons dat de door u opgegeven bedragen zijn afgesproken met en goedgekeurd door de betaler van wiens rekening de bedragen worden afgeschreven (inclusief wijzigingen in deze bedragen) en dat u de betaler hiervan vóór de afschrijving op de hoogte stelt, en
 • stemt u ermee in dat u de betaler minimaal vier weken van tevoren op de hoogte zal stellen van het te innen bedrag als dit zodanig is toegenomen dat de betaler niet redelijkerwijs kan verwachten een dergelijk bedrag te moeten voldoen, waarbij rekening moet worden gehouden met de eerdere uitgavenpatronen van de betaler en met de omstandigheden van de betaling. Bovendien stemt u ermee in dat u conform de voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst aansprakelijk bent jegens ons voor elke terugbetaling van deze betaling.

PayPal-uitbetalingen

Als u PayPal-uitbetalingen (voorheen bulkbetalingen) gebruikt, zijn de voorwaarden van de Overeenkomst voor PayPal-uitbetalingen van toepassing.

Uw verantwoordelijkheid als Zakelijke klant om PayPal op de hoogte te stellen van fouten met betrekking tot prijzen of kosten

Zodra u toegang heeft tot de rekeningafschriften of andere informatie over rekeningactiviteit die PayPal u met betrekking tot uw zakelijke rekening(en) ter beschikking heeft gesteld, heeft u 60 dagen om PayPal op de hoogte te stellen van eventuele fouten of afwijkingen met betrekking tot de tarieven of andere kosten die door PayPal worden toegepast. Als u PayPal niet binnen deze termijn op de hoogte stelt, accepteert u dergelijke gegevens als juist, en is PayPal niet verplicht correcties aan te brengen. Deze bepaling voor dergelijke foutieve of afwijkende tarieven en kosten geldt niet voor ongeautoriseerde transacties en andere foutieve elektronische overschrijvingen. Hiervoor gelden de specifieke termijnen voor kennisgeving zoals uiteengezet in dit document.

Terugbetalingen en terugboekingen van betalingen

Als u een betaling ontvangt, kan deze worden terugbetaald of teruggeboekt. We kunnen u toestaan om de betaling aan de betaler terug te betalen. We kunnen onder bepaalde omstandigheden een terugboeking van uw betaling uitvoeren. Zie de rest van dit gedeelte voor meer informatie.

Terugbetalingen

Alleen u (en niet PayPal) draagt de verantwoordelijkheid voor:

 • uw wettelijke en contractuele verplichtingen jegens de betaler voor elk bedrag dat u aan de betaler restitueert, en
 • elk verschil tussen de kosten voor de betaler die voortkomen uit de oorspronkelijke betaling en de waarde van het bedrag dat aan de betaler wordt terugbetaald (bijvoorbeeld als gevolg van schommelingen in de transactiewisselkoers), behalve voor zover de terugbetaling een onjuiste betaling is (zie de paragraaf Problemen oplossen).

Zie onze kosten voor meer informatie over de kosten die u aan ons heeft betaald als de ontvanger van de oorspronkelijke betaling en die we inhouden wanneer u de speciale functionaliteit voor terugbetaling van commerciële transacties op uw PayPal-rekening gebruikt, zoals we van tijd tot tijd kunnen toestaan, behalve wanneer de terugbetaling een onjuiste betaling betreft (zie de paragraaf Problemen oplossen).

Terugboekingen

Als u een betaling op uw rekening ontvangt, bent u ons het volledige bedrag van de betaling en onze verliezen als gevolg van de verwerking van de betaling verschuldigd (inclusief eventuele Terugvorderingskosten of Geschilkosten). Dit omvat mogelijk onze aansprakelijkheid (inclusief eventuele kosten, toeslagen en boetes) jegens derden (met inbegrip van de betaler en de aanbieder van de betaalmethode van de betaler).

Een terugboeking vindt plaats wanneer we ons recht uitoefenen om de bovenstaande bedragen van uw rekening af te schrijven op grond van het gedeelte Schadeloosstelling wanneer u aansprakelijk bent in deze Gebruikersovereenkomst. Als het saldo van uw PayPal-rekening voor een bepaalde valuta ontoereikend is om het bedrag te dekken dat u in deze valuta verschuldigd bent, kunnen we een valutaomrekening van een PayPal-saldo in een andere valuta uitvoeren om het tekort te dekken. Dit gebeurt tegen onze transactiewisselkoers die van toepassing is op het moment dat de terugboeking wordt verwerkt. Dit betekent bijvoorbeeld dat als u een verkoper bent, bedragen van betalingen die op uw rekening worden ontvangen, mogelijk van uw rekening worden afgeschreven nadat u de verkochte goederen of services heeft geleverd.

Een terugboeking kan plaatsvinden wanneer:

 • we de betaler terugbetalen op grond van een vordering onder PayPal Aankoopbescherming,
 • we de betaler of de bank of kaartuitgevende instantie van de betaler compenseren omdat we van een van hen een claim hebben ontvangen om de betaling terug te boeken in het kader van de terugboekingsprocedure die door die bank of kaartuitgevende instantie wordt gebruikt. Dit omvat eventuele vorderingen voor ongeautoriseerde transacties of onjuiste betalingen die op uw rekening zijn gedaan.

Bijvoorbeeld:

 • als de betaler een creditcard heeft gebruikt voor de betaling aan u, kan de betaler een terugvordering aanvragen bij de kaartuitgevende instantie. Of de betaler erin slaagt een terugvordering te krijgen, wordt bepaald door de kaartuitgevende instantie, en niet door ons. Voor meer informatie over terugvorderingen gaat u op de PayPal-website naar Veiligheid en leest u het gedeelte 'Veilig verkopen'. Het gedeelte Veiligheid is toegankelijk via de PayPal-website. We brengen u kosten in rekening voor het ontvangen van een aanvraag voor terugvordering.
 • Als de betaler een bankrekening heeft gebruikt voor de betaling, kan de betaler of de bank een terugboeking bij de bank aanvragen.

Het gevorderde bedrag kan hoger zijn dan het oorspronkelijke bedrag dat u heeft ontvangen, als gevolg van valutaschommelingen tussen het moment van betaling en het moment van de vordering.

 • We moeten uw betaler mogelijk compenseren wanneer hij/zij beweert dat er een probleem met de betaling was (waaronder dat de betaling een ongeautoriseerd transactie of een onjuist betaling was of dat een betaling op grond van een factuurovereenkomst niet was verwacht) – zie Problemen oplossen.

Geschilkosten

PayPal brengt Geschilkosten in rekening bij verkopers voor het faciliteren van de online geschillenbeslechtingsprocedure voor transacties die worden verwerkt via de PayPal-rekening van een koper of via de service 'Betalingen zonder PayPal-rekening'. De Geschilkosten zijn van toepassing wanneer de koper rechtstreeks bij PayPal een vordering indient, een terugvordering aanvraagt bij de kaartuitgevende instantie of om een terugboeking bij de bank vraagt. De Geschilkosten worden in rekening gebracht tegen het tarief voor Standaardgeschilkosten of het tarief voor Kosten voor hoog volume aan geschillen. De Geschilkosten worden in rekening gebracht in de valuta die u heeft geselecteerd voor de oorspronkelijke transactie. Als de transactie in een valuta is die niet in de tabel Geschilkosten staat, worden de kosten in rekening gebracht in uw primaire valuta. De Geschilkosten worden van uw PayPal-rekening afgeschreven nadat de vordering is beslist.

Het bedrag van de geschilkosten wordt bepaald op het moment dat het geschildossier wordt aangemaakt. De kosten zijn gebaseerd op de verhouding van het totale transactiebedrag van alle vorderingen voor niet-ontvangen en sterk van de omschrijving afwijkende objecten die u ontvangt, ten opzichte van het totaalbedrag van uw omzet over de afgelopen drie kalendermaanden (de geschillenverhouding). Uw geheel aan vorderingen bestaat uit alle vorderingen voor niet-ontvangen en sterk van de omschrijving afwijkende objecten die direct zijn ingediend bij PayPal en naar PayPal zijn geëscaleerd, dan wel zijn ingediend bij de kaartuitgevende instantie of bank van de koper. Vorderingen voor ongeautoriseerde transacties maken geen deel uit van uw geheel aan vorderingen. Uw geschillenverhouding voor september wordt bijvoorbeeld berekend aan de hand van het totale percentage vorderingen ten opzichte van uw omzet in juni, juli en augustus. Het percentage vorderingen voor september bepaalt de geschilkosten voor alle vorderingen die in oktober worden ingediend.

Als de Geschillenverhouding 1,5% of meer is en u meer dan 100 verkooptransacties heeft gehad in de afgelopen drie volledige kalendermaanden, worden de Kosten voor hoog volume aan geschillen in rekening gebracht voor elk geschil. Anders worden voor elk geschil de Standaardgeschilkosten in rekening gebracht.

Er worden geen Standaardgeschilkosten in rekening gebracht voor geschillen die:

 • vragen in het Actiecentrum van PayPal zijn die niet zijn geëscaleerd tot een claim bij PayPal,
 • rechtstreeks worden opgelost tussen u en de koper en niet zijn geëscaleerd tot een vordering bij PayPal,
 • rechtstreeks door de koper zijn ingediend bij PayPal als een Ongeautoriseerde transactie.
 • Naar eigen goeddunken door PayPal worden beschouwd als geschillen die aan alle vereisten voldoen van het PayPal Verkopersbeschermingsprogramma.
 • vorderingen betreffen met een transactiewaarde die minder is dan tweemaal het bedrag van de Standaardgeschilkosten,
 • in uw voordeel zijn beslist door PayPal of uw kaartuitgevende instantie.

Er worden geen Kosten voor een hoog volume aan geschillen in rekening gebracht voor geschillen die:

 • vragen in het Actiecentrum van PayPal zijn die niet zijn geëscaleerd tot een claim bij PayPal,
 • rechtstreeks worden opgelost tussen u en de koper en niet zijn geëscaleerd tot een vordering bij PayPal,
 • rechtstreeks door de koper zijn ingediend bij PayPal als een Ongeautoriseerde transactie.

Verkopers bij wie Kosten voor een hoog volume aan geschillen zijn ingediend, moeten mogelijk informatie aan ons verstrekken, waaronder de oorzaak van hun verhoogde geschillenpercentage.

Voor de geschillen die hierboven worden vermeld, hoeven mogelijk geen Standaardgeschilkosten of Kosten voor een hoog volume aan geschillen te worden betaald, maar de vordering zelf kan nog steeds worden opgenomen in de algehele berekening van uw Geschillenverhouding.

Terugvorderingskosten

Voor transacties die niet worden verwerkt via de PayPal-rekening van een koper of via de service 'Betalingen zonder PayPal-rekening', en waar de koper een terugvordering voor de transactie heeft aangevraagd bij zijn of haar kaartuitgevende instantie, brengt PayPal u Terugvorderingskosten in rekening voor het faciliteren van de terugvorderingsprocedure. Deze kosten zijn van toepassing ongeacht of de koper het bedrag van de terugvordering bij de kaartuitgevende instantie ook daadwerkelijk heeft teruggekregen.

De toepasselijke terugvorderingskosten worden van uw PayPal-rekening afgeschreven. De terugvorderingskosten worden toegepast zoals opgegeven in de tabel Terugvorderingskosten en worden in rekening gebracht in de valuta die u voor de oorspronkelijke transactieaanbieding heeft geselecteerd. Als de transactie in een valuta is die niet in de tabel Terugvorderingskosten staat, worden de kosten in rekening gebracht in uw primaire valuta.

Impact van PayPal Aankoopbeschermingsprogramma op verkopers

Lees ons gedeelte PayPal Aankoopbeschermingsprogramma, en als u goederen en services aan kopers met een PayPal-rekening in een regio buiten uw eigen regio verkoopt, moet u ook vertrouwd zijn met de aankoopbescherming die PayPal beschikbaar stelt voor kopers in elk van die regio's, aangezien de rechten van kopers op grond van deze programma's van invloed kunnen zijn op u als verkoper. Kijk voor informatie over PayPal Aankoopbescherming op de pagina Juridische overeenkomsten door boven aan de pagina de locatie van uw koper te selecteren en de corresponderende bepalingen van het PayPal Aankoopbeschermingsprogramma in de corresponderende Gebruikersovereenkomst te raadplegen.

Als u in een willekeurig land een claim in het kader van het PayPal Aankoopbeschermingsprogramma verliest, gebeurt het volgende:

 • U bent het volledige aankoopbedrag van het object of de transactie en eventuele oorspronkelijke verzendkosten kwijt. Dit is van toepassing wanneer u de primaire verkoper of een secundaire verkoper van goederen of services bent. Een ticketbureau van een evenement of online reisagent verliest bijvoorbeeld het volledige aankoopbedrag dat door de koper is betaald. In sommige gevallen ontvangt u het object mogelijk niet terug.
 • De vordering inzake de Aankoopbescherming wordt alleen als volledig opgelost beschouwd als:
  • de terugbetaling aan een koper door PayPal wordt verwerkt of
  • u bewijs verstrekt dat PayPal naar eigen goeddunken aanvaardbaar acht en waaruit blijkt dat de koper akkoord is gegaan met de verstrekte alternatieve oplossing.
 • U ontvangt geen terugbetaling van de kosten van PayPal die u in verband met de verkoop heeft betaald.
 • Als de vordering was dat het ontvangen object sterk afwijkt van de omschrijving, is het mogelijk dat het object niet meer wordt teruggestuurd of dat u het object verplicht moet terugnemen plus betalen voor de kosten voor retourzending.
 • Als de vordering is dat het ontvangen object sterk afwijkt van de omschrijving en betrekking heeft op een object dat u heeft verkocht en dat vervalst is, moet u een volledige terugbetaling aan de koper doen en wordt het object mogelijk niet meer naar u teruggestuurd.

PayPal Verkopersbeschermingsprogramma

Wat komt in aanmerking?

Als u gedurende een aaneengesloten periode van 6 maanden ten minste eenmaal meer dan € 100.000 per maand op uw PayPal-rekening heeft ontvangen en/of als u toeslagen in rekening brengt voor het gebruik van PayPal (als het conform voor u toepasselijke wetgeving is toegestaan toeslagen in rekening te brengen), komt u niet in aanmerking voor PayPal Verkopersbescherming en is dit gedeelte op u van toepassing, tenzij PayPal en u iets anders overeengekomen zijn. PayPal beoordeelt in de maanden oktober en april van elk kalenderjaar telkens opnieuw of u in aanmerking komt voor Verkopersbescherming.

Als u iets aan een koper heeft verkocht en het fysieke object al heeft verzonden of een immaterieel goed heeft verstrekt en de transactie later wordt betwist of wordt teruggeboekt onder Terugboekingen, Claims of Terugvorderingen, komt u mogelijk in aanmerking voor terugbetaling onder PayPal Verkopersbescherming. Als PayPal Verkopersbescherming van toepassing is, geeft dit programma u het recht het volledige aankoopbedrag te behouden. Er geldt geen limiet voor het aantal betalingen waarvoor u dekking kunt ontvangen. Door de pagina met transactiegegevens op uw PayPal-rekening te openen, kunt u bepalen of uw transactie al dan niet in aanmerking komt voor bescherming onder dit programma.

De voorwaarden van het programma staan op de pagina PayPal Verkopersbeschermingsprogramma en vormen een onderdeel van deze gebruikersovereenkomst.

PAYPAL GEBRUIKERSOVEREENKOMST

VERBODEN ACTIVITEITEN, VASTGEHOUDEN BETALINGEN EN ANDERE ACTIES DIE WE KUNNEN ONDERNEMEN

Verboden activiteiten

Het is u met betrekking tot uw gebruik van onze websites, uw PayPal-rekening of de PayPal-services, of in de loop van uw interacties met PayPal, andere PayPal-klanten of derden, niet toegestaan:

 • deze Gebruikersovereenkomst, het Beleid inzake redelijk gebruik van PayPal, de Overeenkomsten voor organisaties met winstoogmerk (indien deze op u van toepassing zijn) of enige andere overeenkomst tussen u en ons te schenden,
 • wetten, verordeningen, voorschriften of regelgevingen te schenden (bijvoorbeeld ten aanzien van financiële services, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie of misleidende reclame),
 • de auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere intellectuele-eigendomsrechten, of rechten op publiciteit of privacy van PayPal of van derden te schenden,
 • vervalste goederen te verkopen,
 • te handelen op een manier die lasterlijk, bedreigend of intimiderend is,
 • onjuiste, onnauwkeurige of misleidende gegevens te verstrekken,
 • betalingen over te maken of te ontvangen waarvan wij redenen hebben om aan te nemen dat ze frauduleus of ongeautoriseerd zijn,
 • te weigeren om mee te werken aan een onderzoek of om een bevestiging te verstrekken van uw identiteit of enige andere informatie die u aan ons verstrekt,
 • pogingen te doen tot 'dubbele incassering' tijdens een geschil door geld te ontvangen of proberen te ontvangen van zowel PayPal als de verkoper, de bank of kaartuitgevende instantie voor dezelfde transactie,
 • een rekening te beheren die is gekoppeld aan een andere rekening die betrokken is geweest bij dergelijke verboden activiteiten,
 • uw bedrijf te voeren of de PayPal-services te gebruiken op een manier die leidt of kan leiden tot:
  • klachten,
  • verzoeken van kopers (ingediend bij ons of kaartuitgevende instanties) om betalingen aan u ongeldig te maken,
  • kosten, boetes, straffen of andere aansprakelijkheid of verliezen voor PayPal, andere klanten van PayPal, derden of u,
 • uw PayPal-rekening of de PayPal-services te gebruiken op een manier waaruit PayPal, Visa, Mastercard, American Express, Discover of andere netwerken voor elektronische overschrijving naar redelijkheid kunnen opmaken dat dit misbruik inhoudt van het creditcardsysteem of een schending van de regels van creditcardmaatschappijen of -netwerken,
 • toelaten dat het saldo op uw PayPal-rekening dusdanig is dat u een bedrag aan ons verschuldigd bent,
 • uzelf een voorschot in contanten te geven van uw creditcard (of anderen hierbij te helpen),
 • toegang te krijgen tot de PayPal-services vanuit een land dat niet vermeld staat op onze lijst met toegestane landen,
 • actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op onze websites, software of systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een of meer van de PayPal-services) die door of namens ons of door de PayPal-services worden beheerd,
 • virussen, Trojaanse paarden, malware, wormen of andere computerprogrammeringsroutines te bevorderen die systemen, gegevens, informatie of PayPal-services kunnen (proberen te) beschadigen, onderbreken, misbruiken, nadelig kunnen verstoren, stiekem kunnen onderscheppen of afhandig kunnen maken, of die ongeautoriseerde toegang kunnen (proberen te) krijgen tot dergelijke systemen, gegevens, informatie of PayPal-services,
 • een proxy te gebruiken, robots, 'spiders', andere automatische apparaten of handmatige processen te gebruiken om onze website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te bewaken of kopiëren, of apparaten, software of routines te gebruiken om onze robot exclusion headers te omzeilen,
 • een belemmering of verstoring (proberen) te veroorzaken bij onze websites, software, systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een of meer van de PayPal-services) die worden beheerd door ons of namens ons, een of meer van de PayPal-services of het gebruik van de andere gebruikers van een of meer van de PayPal-services,
 • acties te ondernemen die kunnen leiden tot verlies van de services van onze internetserviceproviders, betalingsverwerkers of andere leveranciers of serviceproviders,
 • de PayPal-services te gebruiken om het gedrag van creditcards te testen,
 • PayPal-beleid of beslissingen over uw PayPal-rekening omzeilen, zoals tijdelijke of onbepaalde opschortingen of andere vastgehouden betalingen, beperkingen of beperkingen, waaronder, maar niet beperkt tot, het ondernemen van de volgende acties: een poging om nieuwe of extra PayPal-rekening(en) te openen wanneer een rekening een ontoereikend saldo heeft of is geschorst of anderszins beperkt, het openen van nieuwe of extra PayPal-rekeningen met gegevens die niet van u zijn (bijv. naam, adres, e-mailadres, enz.), of de PayPal-rekening van iemand anders gebruiken, of
 • onze medewerkers, vertegenwoordigers of andere gebruikers lastigvallen en/of bedreigen,
 • misbruik van ons online geschillenbeslechtingsproces en/of het PayPal Aankoopbeschermingsprogramma en/of het PayPal Verkopersbeschermingsprogramma,
 • ons buitensporig veel vorderingen te laten ontvangen met betrekking tot uw PayPal-rekening of bedrijf die in het voordeel de eisende partij worden besloten,
 • een kredietscore te hebben bij een kredietregistratiebureau waaruit blijkt dat er aan uw gebruik van de PayPal-services een hoog risico is verbonden,
 • een creditcard bij uw PayPal-rekening te gebruiken om uzelf een voorschot in contanten te geven (of anderen hierbij te helpen),
 • de informatie van een andere gebruiker te onthullen of distribueren naar derden of dergelijke informatie te gebruiken voor marketingactiviteiten, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming hiervoor krijgt van de gebruiker,
 • gebruikers ongevraagd e-mails te sturen of de PayPal-services te gebruiken om betalingen te ontvangen voor het (helpen bij het) verzenden van ongevraagde e-mails aan derden,
 • inhoud van de PayPal-site(s) te kopiëren, te reproduceren, bekend te maken aan derden, te veranderen, te wijzigen, openbaar weer te geven of in een frame weer te geven of afgeleiden van de inhoud te maken zonder onze schriftelijke toestemming of die van betrokken derden,
 • uw rekeningwachtwoord(en) aan anderen bekend te maken of het wachtwoord van iemand anders te gebruiken. We zijn niet verantwoordelijk voor verliezen die door u worden geleden, met inbegrip van, maar zonder beperking, situaties waarin uw rekening is gebruikt door anderen dan uzelf, ten gevolge van misbruik van wachtwoorden,
 • enige andere handeling uit te voeren, verzuimen uit te voeren of proberen uit te voeren waarmee de juiste uitvoering van de PayPal-service of van de activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van de PayPal-services, kan worden belemmerd of die niet in overeenstemming met de bepalingen in deze Gebruikersovereenkomst is,
 • bij commerciële transacties om een betaling voor een privétransactie te verzoeken of een betaling voor een privétransactie over te maken,
 • de PayPal-service zo te gebruiken dat het risico ontstaat dat PayPal mogelijk niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen inzake het tegengaan van witwaspraktijken, de bestrijding van terrorismefinanciering en vergelijkbare andere wettelijke verplichtingen (met inbegrip van, zonder beperking, gevallen waarin we uw identiteit niet kunnen controleren, u niet de stappen voor het opheffen van uw verzend-, ontvangst- en opnamelimiet voltooit of u PayPal blootstelt aan het risico van boetes opgelegd door Europese, Amerikaanse of andere autoriteiten voor het verwerken van uw transacties),
 • een of meer PayPal-services te integreren of te gebruiken zonder volledig te voldoen aan alle verplichte eisen die van tijd tot tijd aan u bekend worden gemaakt via een integratie- of programmeursgids of andere documentatie van PayPal,
 • PayPal Credit of enig ander mede onder het merk PayPal aangeboden betaalmiddel op basis van krediet adverteren, promoten, introduceren of beschrijven aan uw klanten zonder: (1) op voorhand de benodigde wettelijke machtiging te verkrijgen om dit te doen; en (2) de voorafgaande schriftelijke toestemming van PayPal en (indien niet PayPal) de kredietverstrekker te verkrijgen om dit te doen,
 • te lijden te hebben onder (of ons een reden te geven om vast te stellen dat er een redelijke kans is op) een inbreuk op de beveiliging van uw website of systemen die een ongeautoriseerde openbaarmaking van klantgegevens tot gevolg kan hebben.

U erkent dat deelname aan de bovenstaande verboden activiteiten afbreuk doet aan de veilige toegang van u of onze andere klanten en/of het gebruik van uw rekening of onze services in het algemeen.

Acties die we kunnen ondernemen als u betrokken bent bij verboden activiteiten

Als we van mening zijn dat u betrokken bent (geweest) bij een of meer van deze activiteiten, kunnen we op elk moment en naar eigen inzicht een aantal acties ondernemen ter bescherming van PayPal, zijn klanten en anderen. We kunnen bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, de volgende acties ondernemen:

 • deze Gebruikersovereenkomst op elk gewenst moment naar eigen goeddunken beëindigen, uw rekening beperken en/of uw rekening opheffen of opschorten, onmiddellijk en zonder nadelige gevolgen voor ons,
 • weigeren om in het vervolg de PayPal-services aan u te leveren,
 • op elk moment en zonder aansprakelijkheid uw toegang tot onze websites, software, systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een of meer van de PayPal-services) die door of namens ons worden beheerd, schorsen, beperken of beëindigen, of uw PayPal-rekening of elk van de PayPal-services schorsen, beperken of beëindigen, waaronder het beperken van uw mogelijkheid om te betalen of geld over te maken met een of meer van de betaalmethoden die zijn gekoppeld aan uw PayPal-rekening, waardoor uw mogelijkheid geld over te maken of op te nemen wordt beperkt,
 • uw geld net zolang vasthouden als redelijkerwijs nodig is ter bescherming tegen het aansprakelijkheidsrisico. U erkent het volgende (als niet uitputtende richtlijn):
 • Het aansprakelijkheidsrisico van PayPal met betrekking tot kaartbetalingen die u ontvangt, kan duren tot het risico van een terugvordering in het voordeel van de betaler/koper (zoals vastgesteld door de kaartstelselregels) voorbij is. Dit hangt af van bepaalde factoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
  • het type goederen of services waarvoor u een betaling ontvangt, of
  • het tijdsbestek voor de levering van goederen of prestaties van de services waarvoor u een betaling ontvangt (bijv. toegangsbewijzen die maanden voorafgaand aan een evenement worden verkocht, kunnen een hoger en hardnekkiger risico van terugvorderingen vormen dan de verkoop van de meeste andere objecten of services);
 • Het aansprakelijkheidsrisico van PayPal met betrekking tot een vordering of geschil ten gevolge van een betaling kan net zolang duren als de partijen nodig hebben om de vordering of het geschil alsmede alle bezwaren in verband met deze vordering of dit geschil te sluiten conform PayPal Aankoopbescherming
 • Het aansprakelijkheidsrisico van PayPal met betrekking tot insolventie waardoor u wordt getroffen, kan duren zolang en voor zover PayPal door toepasselijke wetten inzake uw insolventie wordt beperkt in het nemen van juridische stappen tegen u, en
 • Als u het laat gebeuren dat het saldo op uw PayPal-rekening dusdanig is dat u een bedrag aan ons verschuldigd bent, kan het aansprakelijkheidsrisico van PayPal duren zolang en voor zover u dit bedrag aan PayPal verschuldigd bent.
 • uw PayPal-rekening blokkeren en/of het bedrag op de reserverekening vasthouden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot een periode van meer dan 180 dagen als PayPal dit vereist, waarbij de rechten van PayPal voortvloeien uit uw betrokkenheid bij de verboden activiteit),
 • op elk moment en om wat voor reden dan ook een specifieke betaaltransactie weigeren, waarbij alleen op verzoek vermeld hoeft te worden dat de weigering heeft plaatsgevonden, de redenen van de weigering en de manier waarop dit probleem opgelost kan worden, tenzij dit volgens de wet verboden is,
 • een betaling terugboeken (waaronder, indien van toepassing, naar de betaalmethode die de afzender heeft gebruikt),
 • juridische stappen tegen u ondernemen,
 • uw recht op het PayPal Aankoopbeschermingsprogramma en/of het PayPal Verkopersbeschermingsprogramma opschorten (ook achteraf),
 • contact opnemen met derden en details van de verboden activiteiten openbaar maken zoals is beschreven in onze Privacyverklaring,
 • gegevens opvragen of onnauwkeurige gegevens bijwerken die u ons heeft verstrekt,
 • informatie of documenten van u opvragen om uw identiteit te verifiëren en/of met betrekking tot de goederen of services die u op basis van een transactie heeft verstrekt,
 • als u inhoud op onze website(s) publiceert of wanneer u onze services gebruikt, en PayPal daarvan naar eigen goeddunken bepaalt dat uw acties in strijd zijn met de wet of statuten, bepalingen en/of regelgeving, kan PayPal passende maatregelen nemen, inclusief de verwijdering van dergelijke inhoud. Een voorbeeld van dergelijke inhoud is terroristische inhoud. PayPal is niet verantwoordelijk voor dergelijke inhoud die door de gebruikers van PayPal wordt gepubliceerd en die uitsluitend de verantwoordelijkheid van de PayPal-gebruikers is.

Zie ook het onderstaande gedeelte over Uw aansprakelijkheid.

U mag uw rekening niet (trachten te) gebruiken terwijl deze is opgeschort of opgeheven, tenzij u andere instructies van ons krijgt. U moet ervoor zorgen dat alle overeenkomsten met verkopers of andere derden inzake betalingen die door derden vanaf uw rekening worden uitgevoerd (waaronder betalingen op basis van factuurovereenkomsten), direct worden stopgezet na het beëindigen, onderbreken of opheffen van uw rekening. U blijft onder deze Gebruikersovereenkomst aansprakelijk voor alle kosten en andere bedragen als gevolg van het gebruik van uw rekening, op elk moment, ongeacht beëindiging, opschorting of opheffing.

Vastgehouden betalingen, beperkingen en reserves

Wat zijn vastgehouden betalingen, beperkingen en reserves?

In bepaalde omstandigheden kan PayPal ter bescherming van PayPal en de veiligheid en integriteit van het netwerk van kopers en verkopers die gebruikmaken van de PayPal-services, actie ondernemen op rekening- of transactieniveau. Als we een of meer van de acties ondernemen die hier zijn beschreven, krijgt u normaal gesproken van tevoren bericht over onze acties, maar we kunnen deze acties ook redelijkerwijs (bijvoorbeeld als u deze Gebruikersovereenkomst schendt of als we dit om veiligheidsredenen raadzaam achten) ondernemen zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

Als u informatie wilt aanvragen in verband met een rekeningbeperking, vastgehouden betaling of reserve gaat u naar het Actiecentrum of volgt u de instructies in onze e-mail met betrekking tot de beperking, vastgehouden betaling of reserve.

U erkent en stemt ermee in dat geld dat op grond van deze Gebruikersovereenkomst wordt vastgehouden, op uw reserverekening kan worden geplaatst, en dat u ons alle informatie verstrekt zoals we redelijkerwijs van u kunnen vragen om te kunnen bepalen of het gevaar geweken is.

Vastgehouden betalingen

PayPal kan onder bepaalde omstandigheden een betaling vasthouden, zowel op transactie- als op rekeningniveau. Wanneer PayPal een betalingsbedrag vasthoudt, is het geld noch voor de afzender, noch de ontvanger beschikbaar. PayPal onderzoekt veel factoren alvorens een betaling vast te houden, waaronder: leeftijd van de rekening, transactieactiviteiten, soort bedrijf, eerdere geschillen met klanten en algehele klanttevredenheid. Veelvoorkomende situaties waarin PayPal betalingen vasthoudt, zijn bijvoorbeeld situaties waarin we redenen hebben om aan te nemen dat:

 • transacties een hoger risico hebben, dit kan zijn wanneer de transactie betrekking heeft op de verkoop van goederen of services in een categorie met een hoog risico, of andere feiten waarvan we op de hoogte zijn, meestal resulterend in een groter aantal terugvorderingen, andere vorderingen of geschillen of die vaak verband houden met fraude of illegale activiteiten,
 • er een plotselinge en abnormale verandering is in de verkoopactiviteiten van een PayPal-rekeninghouder, waaronder een verhoogd aantal terugvorderingen, terugboekingen of klachten van kopers die zijn ontvangen in verband met deze PayPal-rekening,
 • een PayPal-rekening wordt gebruikt in verband met verboden activiteiten,
 • de veiligheid van een bij de transactie betrokken PayPal-rekening mogelijk in het gedrang is gekomen, of dat gestolen financiële gegevens (van een bankrekening of creditcard) worden gebruikt voor de betaling, of dat een transactie anderszins niet naar behoren is geautoriseerd,
 • een gebruiker probeert geld over te maken of op te nemen dat frauduleus is verkregen,
 • een gebruiker niet voldoende informatie aan ons heeft verstrekt om zijn/haar identiteit of de identiteit van zijn/haar bedrijf te verifiëren en/of de gebruiker een beperkte handelsgeschiedenis met PayPal heeft,
 • een betaling die u als verkoper heeft ontvangen, wordt betwist en dus mogelijk ongeldig moet worden gemaakt en moet worden teruggeboekt,
 • uw koper een terugvordering, terugboeking of vordering onder de PayPal Aankoopbescherming indient voor een betaling die u heeft ontvangen,
 • de koper een vordering indient op grond van het geschillenproces van de marketplace,
 • er een risico bestaat op terugboekingen van geld op uw rekening naar de bron van uw betaalmethode,
 • er een risico op aansprakelijkheid bestaat (een niet-uitputtende lijst met voorbeelden van zulke risico's vindt u in het gedeelte Acties die we kunnen ondernemen als u betrokken bent bij verboden activiteiten) hierboven.

Betaalverificatie

Als we een transactie met een potentieel hoog risico identificeren, controleren we de transactie nauwkeuriger voordat we de verwerking toestaan. Dit kan zijn omdat we het redelijke vermoeden hebben dat de PayPal-rekening van de betaler wordt gebruikt in verband met verboden activiteiten of om andere redenen zoals deze naar ons redelijke oordeel zijn bepaald. Dit kan onder meer inhouden dat er risico op aansprakelijkheid bestaat (een niet-uitputtende lijst met voorbeelden van zulke risico's vindt u in het gedeelte Acties die we kunnen ondernemen als u betrokken bent bij verboden activiteiten) hierboven.

Als een betaling aan betaalverificatie onderhevig is, kunnen we:

 • de betaalopdracht die door de koper is gestart uitvoeren,
 • naar eigen inzicht direct na deze uitvoering de rekening van de betaler beperken,
 • de betaling op de rekening van de betaler vasthouden, en/of
 • de ontvanger op de hoogte stellen om de levering van de betaalde aankoop uit te stellen.

Voor kopers kan dit de ontvangst van het gekochte object vertragen. Als we de transactie vrijgeven, stellen we de verkoper op de hoogte met de opdracht het object te verzenden.

Als we de transactie niet vrijgeven, wordt deze geannuleerd en storten we het geld terug op uw rekening, tenzij we wettelijk verplicht zijn een andere actie te ondernemen.

Alle betalingen die de betaalverificatie met succes doorstaan, kunnen nog steeds worden teruggeboekt onder de voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst, maar vallen onder het PayPal Verkopersbeschermingsprogramma als ze voldoen aan de vereisten van het PayPal Verkopersbeschermingsprogramma. PayPal zal u hierover informeren via e-mail en/of op het tabblad Transactiegeschiedenis van uw PayPal-rekening. Als betaalverificatie op een betaling wordt toegepast, wordt alleen de betaling geverifieerd. Dit wordt gedaan om het risico te verkleinen dat PayPal-gebruikers transacties met een hoog risico ontvangen. Als betaalverificatie op een betaling wordt toegepast, voert PayPal geen controle of beoordeling uit van de commerciële handelingen, de kenmerken of de reputatie van een of meer van de betrokken partijen. Deze procedure mag niet worden beschouwd als een vermindering van het respect van wie dan ook.

Vastgehouden betalingen ten gevolge van uw instructies

Bepaalde PayPal-functionaliteiten kunnen u de mogelijkheid bieden (hetzij rechtstreeks of via iemand die met uw toestemming namens u optreedt, zoals een online marketplace waarop u transacties als verkoper verricht) om ons te instrueren uw geld (inclusief de opbrengsten van betalingen die u ontvangt via PayPal) vast te houden op uw reserverekening.

In een dergelijk geval geven we de beschikbaarheidsstatus van dit geld weer op uw saldo. De statusbeschrijvingen kunnen verschillen, afhankelijk van de functionaliteit waarmee u ons opdracht heeft gegeven het geld vast te houden. We geven dit geld vrij volgens de instructie die u (of de entiteit die met uw toestemming namens u optreedt) aan ons geeft, in overeenstemming met de rest van deze Gebruikersovereenkomst.

Rekeningbeperkingen

Beperkingen worden geïmplementeerd ter bescherming van PayPal, kopers en verkopers als we verboden activiteiten, een verhoogd financieel risico of activiteiten die naar onze mening ongebruikelijk of verdacht zijn waarnemen. Beperkingen helpen ons ook informatie te verzamelen die nodig is om uw PayPal-rekening open te houden.

Er zijn verschillende redenen waarom uw PayPal-rekening kan worden beperkt, waaronder wanneer we redenen hebben om aan te nemen dat:

 • iemand uw PayPal-rekening zonder uw medeweten gebruikt, in welk geval we de rekening beperken om u te beschermen en we de frauduleuze activiteiten onderzoeken,
 • iemand uw creditcard of bankrekening zonder uw toestemming heeft gebruikt, bijvoorbeeld als uw creditcarduitgevende instantie of bank ons hierover waarschuwt,
 • u de Gebruikersovereenkomst of het Beleid inzake redelijk gebruik heeft geschonden,
 • uw prestaties als verkoper erop wijzen dat uw PayPal-rekening een hoog risico heeft. Voorbeelden zijn: aanwijzingen van slechte verkoopprestaties omdat u een uitzonderlijk hoog aantal vorderingen en terugvorderingen heeft, als u een volledig nieuw of duur producttype verkoopt of als uw gebruikelijke verkoopvolume snel stijgt.
 • er een risico op aansprakelijkheid bestaat (een niet-uitputtende lijst met voorbeelden van zulke risico's vindt u in het gedeelte Acties die we kunnen ondernemen als u betrokken bent bij verboden activiteiten) hierboven.

We kunnen uw PayPal-rekening ook beperken om te voldoen aan toepasselijke wetgeving.

U moet eventuele problemen met uw rekening oplossen voordat een beperking kan worden opgeheven. Dit gebeurt normaal gesproken nadat u ons de gevraagde informatie heeft verstrekt. Als we echter redelijkerwijs van mening zijn dat er nog steeds een risico bestaat nadat u ons deze informatie heeft verstrekt, kunnen we actie ondernemen om PayPal, onze gebruikers, derden of u te beschermen tegen terugboekingen, kosten, boetes, straffen, juridische en/of wettelijke risico's en enige andere aansprakelijkheid.

Reserves

Met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving kunnen we op elk moment een reserve op uw PayPal-rekening plaatsen als we van mening zijn dat er sprake is van een hoog risico in verband met u, uw PayPal-rekening, uw bedrijfsmodel of uw transacties. Wanneer we een reserve op uw PayPal-rekening plaatsen, betekent dit dat een deel van of al het geld op uw PayPal-rekening niet beschikbaar is voor opname, ter bescherming tegen het risico dat door u verrichte transacties worden teruggeboekt of ongeldig worden verklaard, of enig ander risico in verband met uw PayPal-rekening of uw gebruik van de PayPal-services. We nemen beslissingen over het al dan niet plaatsen van een reserve op basis van een aantal factoren, waaronder informatie die voor ons beschikbaar is van zowel interne als externe bronnen.

PayPal houdt rekening met verschillende niet-exclusieve factoren, en of en hoe deze factoren na verloop van tijd kunnen wijzigen, waaronder:

 • hoelang uw bedrijf al bestaat,
 • of in uw branche de kans op terugvorderingen groter is,
 • de verwerkingsgeschiedenis van uw betalingen bij PayPal en andere providers,
 • uw zakelijke en/of persoonlijke kredietgeschiedenis,
 • uw levertijden,
 • of u een hoger dan gemiddeld aantal retourzendingen, terugvorderingen, vorderingen of geschillen heeft.

Er zijn twee typen reserves die afzonderlijk of tegelijkertijd op uw PayPal-rekening kunnen worden toegepast:

 • Een Voortschrijdende reserve is een reserve waarbij een percentage van iedere transactie die u dagelijks ontvangt wordt vastgehouden en later volgens een bepaald schema weer wordt vrijgegeven. Uw reserve kan bijvoorbeeld op 10% worden ingesteld en voor een periode van 90 dagen worden vastgehouden. Dit houdt in dat 10% van het bedrag dat u op dag 1 ontvangt, wordt vastgehouden en vervolgens op dag 91 wordt vrijgegeven, 10% van het bedrag dat u op dag 2 ontvangt, wordt vastgehouden tot dag 92, enz. Een voortschrijdende reserve is het meest voorkomende type reserve.
 • Een Minimumreserve is een bepaald minimumbedrag dat altijd beschikbaar moet zijn op uw saldo. De minimumreserve kan bestaan uit één eenmalige storting vooraf (ook wel vooruitbetaalde reserve genoemd), maar kan ook over een bepaalde periode worden opgebouwd op basis van een percentage van uw verkopen tot de minimumreserve is bereikt. Dit lijkt veel op een voortschrijdende reserve.

Als we een reserve op geld op uw PayPal-rekening plaatsen, wordt dit geld op uw reserverekening gezet en weergegeven als 'in behandeling', en stellen we u hierover op de hoogte.

Als we de reserve aanpassen als gevolg van een wijziging in onze risico-evaluatie, laten we dit ook aan u weten.

U onderneemt op eigen kosten alle verdere actie die nodig is om een reserve of een andere vorm van zekerheid tot stand te brengen op een wijze die redelijkerwijs door ons wordt bepaald. Het kan daarbij onder andere gaan om het bekrachtigen van de nodige documenten en het registreren van documenten die redelijkerwijs door ons worden geëist voor het uitoefenen van ons zekerheidsbelang.

PAYPAL GEBRUIKERSOVEREENKOMST

PROBLEMEN OPLOSSEN

We raden u aan uw rekening regelmatig goed te controleren.

Als u een probleem aantreft...

Als u redenen heeft om aan te nemen dat er een probleem is met uw rekening of onze service, volgt u deze stappen:

Stap 1: Neem even de tijd om het soort probleem te identificeren:

 • Onverwachte betaling op basis van een factuurovereenkomst

  Als u een factuurovereenkomst bent aangegaan en er is een betaling vanaf uw rekening naar een andere PayPal-rekening overgemaakt op grond van deze factuurovereenkomst waarbij:

  • u niet van tevoren met de ontvanger akkoord bent gegaan over het exacte bedrag van de betaling; en
  • het te betalen bedrag uiteindelijk meer was dan u redelijkerwijs had kunnen verwachten op basis van vorige afschrijvingen en andere omstandigheden.
 • Onjuiste betaling

  Dit omvat betalingen overgemaakt vanaf uw rekening naar een andere PayPal-rekening die niet volgens uw specificaties zijn overgemaakt (bijvoorbeeld voor een onjuist bedrag, vertraagd, verkeerde ontvanger) of de ontvangst van dergelijke betalingen.

 • Probleem inzake veiligheid/fraude
  • Ongeautoriseerde transactie

   Dit omvat betalingen die vanaf uw rekening zijn overgemaakt, maar niet door u zijn geautoriseerd (of door ieder ander die toestemming heeft om namens u betalingen te verrichten).

  • Ander soort probleem inzake veiligheid/fraude

   Dit omvat andere veiligheids- of fraudeproblemen, bijvoorbeeld:

   • er is andere ongeautoriseerde toegang tot uw rekening verkregen,
   • uw wachtwoord of pincode is achterhaald,
   • een apparaat dat u heeft gebruikt voor toegang tot onze services is zoekgeraakt, gestolen of gedeactiveerd.
 • Ander soort probleem

  Dit zijn andere soorten problemen met uw rekening of onze service die niet hierboven zijn beschreven. We kunnen bijvoorbeeld een feitelijke, wiskundige of computerfout met betrekking tot uw PayPal-rekening hebben gemaakt toen u geld aan uw PayPal-rekening heeft toegevoegd of geld van uw PayPal-rekening heeft opgenomen.

  Als een aankoop waarvoor u met PayPal heeft betaald, niet aan de beschrijving voldoet of niet is ontvangen, kan de PayPal Aankoopbescherming, en niet deze paragraaf, van toepassing zijn. Raadpleeg de paragraaf PayPal Aankoopbescherming om te zien hoe u deze specifieke problemen aanpakt.

Stap 2: Vertel ons meer over het probleem

Neem zo snel mogelijk contact met ons op om het probleem toe te lichten (waaronder het soort probleem, zodat we u zo snel mogelijk kunnen helpen). U kunt een probleem melden, een geschil starten of reageren op een geschil dat door een andere gebruiker is ingediend in het Actiecentrum.

U moet ons alle informatie verstrekken waarom we redelijkerwijs verzoeken inzake de omstandigheden van het probleem en alle redelijke maatregelen nemen waar we u om vragen om ons te helpen bij ons onderzoek.

Als u ons mondeling over uw probleem vertelt, kunnen we u vragen uw probleem binnen 10 werkdagen na het gesprek schriftelijk te melden.

We kunnen derde partijen informatie verstrekken die we in dergelijke omstandigheden relevant achten in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

Hoe we u zullen helpen...

Onder voorbehoud van de rest van deze Gebruikersovereenkomst streven we ernaar het probleem te onderzoeken en samen met u binnen 60 dagen op te lossen. Daarnaast doen we het volgende, bij dit probleem:

 • een onverwachte betaling op grond van een factuurovereenkomst: binnen 10 werkdagen nadat u ons hierover op de hoogte heeft gesteld, zullen we:
  • het verschuldigde bedrag aan u terugbetalen, of
  • uitleggen waarom we het niet aan u kunnen terugbetalen.
 • een onjuiste betaling naar een andere PayPal-rekening: in dit geval zullen we
  • directe inspanningen doen om de betaling te traceren en u informeren over de uitkomst zonder kosten voor u,
  • u zo snel mogelijk compenseren (en in elk geval niet later dan het einde van de werkdag nadat u het probleem bij ons heeft gemeld) door de staat te herstellen waarin de rekening zou zijn geweest als de onjuiste betaling wel volgens de specificaties van de afzender was overgemaakt. Dit betekent:
   • Indien de onjuiste betaling er de oorzaak van is dat u minder geld heeft dan u zou hebben gehad als de betaling volgens de specificaties was verricht, zullen we het verschil op uw rekening bijschrijven.
   • Indien de onjuiste betaling er de oorzaak van is dat u meer geld heeft dan u zou hebben gehad als de betaling volgens de specificaties was verricht, kunnen we het teveel van uw rekening afschrijven.
  • u vergoeden voor uw verliezen of schade die direct en op redelijk voorzienbare wijze het gevolg waren van de onjuiste betaling.
 • een ongeautoriseerde transactie naar een andere PayPal-rekening: in dit geval zullen we zo snel mogelijk (en in elk geval niet later dan het einde van de werkdag nadat u het probleem bij ons heeft gemeld) de staat herstellen waarin de rekening zou zijn geweest als de betaling niet was verricht. Dit kan onder meer een terugbetaling van uw betaling omvatten.

Wanneer we u niet kunnen compenseren...

U heeft geen recht op enige financiële compensatie van ons zoals hierboven beschreven. Indien u al een compensatie van ons heeft ontvangen, moet u deze aan ons terugbetalen (en de compensatie kan door ons van uw rekening worden teruggeboekt) als:

 • u ons niet alle informatie verstrekt waar we redelijkerwijs om hebben gevraagd met betrekking tot de omstandigheden van het probleem (waaronder, als u uw probleem mondeling aan ons heeft gemeld, als u niet voldoet aan ons verzoek om het probleem binnen 10 werkdagen schriftelijk te melden),
 • u niet alle redelijke maatregelen neemt waar we u om vragen om ons te helpen bij ons onderzoek,
 • u een compensatie van uw bank ontvangt of heeft ontvangen;
 • we kunnen aantonen dat u frauduleus heeft gehandeld,
 • we kunnen aantonen dat omstandigheden buiten onze macht (zoals brand of overstroming of verbreken van de internetverbinding) het probleem hebben veroorzaakt ondanks de redelijke voorzorgsmaatregelen die we hebben genomen,
 • we reden hebben om aan te nemen dat er geen probleem is dat u recht geeft op compensatie, of
 • met betrekking tot de volgende specifieke problemen:

Onverwachte betaling op basis van een factuurovereenkomst

Onjuiste betaling

Ongeautoriseerde transactie

Er zijn meer dan 8 weken verstreken sinds de betaling voordat u het probleem aan ons heeft gemeld, of

U bent ermee akkoord gegaan dat we uw betaling zouden verrichten en de gegevens werden ten minste 4 weken voordat de betaling werd verricht door ons of de webwinkel beschikbaar gemaakt.

Er zijn meer dan 13 maanden sinds de betaling verstreken voordat u het probleem aan ons heeft gemeld, of

We kunnen aantonen dat u onjuiste betaalgegevens heeft verstrekt, of

We kunnen aantonen dat de betaling is overgemaakt volgens de specificaties van de betaler toen de betaler ons vroeg de betaling over te maken, of

U had, buiten onze schuld, een te laag PayPal-saldo om de betaling te voltooien, of

We kunnen aantonen dat ons systeem niet goed werkte en u op de hoogte was van deze storing toen u de transactie startte, of

Een vertraging die volgens u de onjuiste betaling heeft veroorzaakt, was in werkelijkheid het gevolg van een vastgehouden betaling, beperking of reserve die door PayPal was toegepast op grond van deze Gebruikersovereenkomst.

Er zijn meer dan 13 maanden sinds de betaling verstreken voordat u het probleem aan ons heeft gemeld, of

We kunnen aantonen dat de betaling is verricht omdat u uw rekening niet veilig heeft gehouden, hetzij opzettelijk of door grove nalatigheid (bijvoorbeeld als u onvoorzichtig bent geweest en uw gebruikersnaam en/of wachtwoord/pincode van PayPal met iemand anders heeft gedeeld), of

Er was een ander beveiligings-/fraudeprobleem dat u niet aan ons heeft gemeld. We betalen u geen compensatie voor ongeautoriseerde transacties die vanaf uw rekening zijn verricht voordat u het probleem aan ons heeft gemeld.

Soms kunnen wij het probleem als eerste constateren. Als we u op de hoogte moeten brengen van een probleem, doen we dit normaal gesproken via het Beveiligde berichtencentrum, waarvoor u moet inloggen op uw rekening. Als u direct actie moet ondernemen, kunnen we u dit ook op een andere manier laten weten, bijvoorbeeld via e-mail.

Indien we per abuis een betaling hebben verricht op de bron van uw betaalmethode en/of er sprake is van een compensatie die u van uw bank ontvangt of heeft ontvangen, kunnen we deze fout/betaling corrigeren door (naargelang het geval) het betaalde bedrag af of bij te schrijven via de gebruikte betaalmethode(n). Als afschrijving via uw gebruikte betaalmethode mislukt, kunnen we ook andere betaalmethoden gebruiken die bij uw PayPal-rekening geregistreerd staan om het verschuldigde bedrag terug te vorderen. Hierbij passen we de hiërarchie van betaalmethoden toe zoals gedefinieerd in het gedeelte Betalingen financieren die u vanaf uw rekening verricht. Als ook dan blijkt dat het transactiebedrag niet kan worden teruggevorderd, kunnen we onze rechten uitoefenen overeenkomstig de bepalingen in het gedeelte Onze rechten.

Klachten

Geschillen tussen u en PayPal met betrekking tot onze services melden

Neem contact met ons op om geschillen tussen u en PayPal met betrekking tot onze services te melden.

Als een geschil tussen u en PayPal ontstaat, stellen we alles in het werk om te achterhalen wat het probleem is en hoe we dit voor u kunnen oplossen. Als we dit niet naar uw tevredenheid kunnen doen, bieden we u neutrale, betaalbare manieren om het geschil snel op te lossen.

We proberen zo snel mogelijk op uw klacht te reageren. Als uw klacht betrekking heeft op de betaalservices die we u verstrekken, verwachten we binnen 15 werkdagen te reageren. Dit kan echter worden verlengd tot 35 werkdagen wanneer we niet kunnen reageren om redenen die we niet kunnen beïnvloeden. Bij klachten die geen betrekking hebben op betaalservices reageren we zo snel mogelijk en binnen eventuele wettelijk voorgeschreven termijnen. Als het langer duurt dan verwacht voordat we op uw klacht kunnen reageren, sturen we u een update en houden we u op de hoogte van de uiterste datum waarop u onze reactie kunt verwachten. Eventuele klachten worden kosteloos afgehandeld.

Als u niet tevreden bent met het resultaat van de klachtenprocedure...

Als de escalatie van een klacht over onze services is afgerond en u niet tevreden bent met het resultaat, kunt u de klacht escaleren door contact op te nemen met een van de volgende onafhankelijke diensten:

PayPal brengt geen kosten in rekening voor het escaleren van uw klacht met betrekking tot het leveren van betaalservices naar een van de bovenstaande onafhankelijke services.

PAYPAL GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Overige juridische voorwaarden

Communicatie tussen u en ons

Contact met ons opnemen

U kunt als volgt contact met ons opnemen:

 • ons per post aanschrijven op ons hoofdkantoor: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.
 • via onze pagina Neem contact met ons op - hier kunt u:
  • klikken op de link 'Stuur ons een e-mail' om online contact met ons op te nemen.
  • klikken op de link 'Bel ons' voor ons telefoonnummer.
 • ons e-mailen op enquiry@paypal.com.

U moet juridische kennisgevingen in verband met deze Gebruikersovereenkomst per post naar ons versturen.

Berichtgeving aan u

U stemt ermee in dat we u kennisgevingen of andere informatie mogen verstrekken door deze op de website(s) van PayPal te plaatsen (dat omvat het plaatsen van informatie die alleen voor u toegankelijk is door in te loggen op uw rekening), te e-mailen naar het e-mailadres dat staat vermeld in uw rekeninggegevens, per post te versturen naar het adres dat staat aangegeven in uw rekeninggegevens, door u te bellen of u een sms-bericht te sturen. Voor het ontvangen van correspondentie en informatie met betrekking tot onze services heeft u internettoegang en een e-mailaccount nodig. Met uitzondering van wijzigingen in deze Gebruikersovereenkomst wordt dergelijk bericht beschouwd door u ontvangen te zijn binnen 24 uur na plaatsing van het bericht op de website(s) van PayPal of na verzending per e-mail aan u. Als u het bericht per post ontvangt, gaan we ervan uit dat u het drie werkdagen na verzending heeft ontvangen. We behouden ons het recht voor uw PayPal-rekening op te heffen als u uw toestemming voor het ontvangen van elektronische correspondentie intrekt.

Openbaarmaking van redenen voor onze acties

Onze besluiten met betrekking tot vastgehouden betalingen, beperkingen, reserves en eventuele andere acties die we ondernemen krachtens deze Gebruikersovereenkomst, ongeacht of deze acties een beperking of een uitbreiding vormen van uw toegang tot onze service, onze infrastructuur, onze websites, onze software of onze systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een of meer van onze services) die door ons of namens ons worden beheerd (met inbegrip van, zonder beperking, eventuele blokkades, beperkingen, opschortingen, beëindigingen, vastgehouden betalingen en reserves), kunnen zijn gebaseerd op vertrouwelijke criteria die essentieel zijn voor ons risicobeheer en de veiligheid van PayPal, onze klanten en/of serviceproviders. We kunnen onze eigen fraude- en risicomodellen gebruiken bij de beoordeling van het risico van uw PayPal-rekening. Bovendien kan de openbaarmaking van bepaalde gegevens aan u over dergelijke besluiten door regelgeving of een overheidsinstantie worden beperkt. We hebben geen enkele verplichting om de details van ons risicobeheer of onze beveiligingsprocedures aan u bekend te maken.

Onze rechten

Zekerheidsbelang

Om uw naleving van deze Gebruikersovereenkomst te verzekeren, staat u ons toe een juridisch beslag te leggen op het geld op uw PayPal-rekening als zekerheid voor eventuele bedragen die u ons verschuldigd bent. In juridische termen wordt dit een 'pandrecht' op en een 'zekerheidsbelang' in uw PayPal-rekening genoemd.

Inactieve rekeningen

Als uw PayPal-rekening ten minste 12 opeenvolgende maanden inactief is, kunnen we een jaarlijkse toeslag voor inactiviteit in rekening brengen. Inactief betekent dat u niet heeft ingelogd op uw PayPal-rekening of op een andere manier uw PayPal-rekening heeft gebruikt om geld over te maken, te ontvangen of op te nemen.

Uw aansprakelijkheid

U bent verantwoordelijk voor alle terugboekingen, terugvorderingen, vorderingen, kosten, boetes, straffen en overige gevallen waarbij PayPal, een PayPal-gebruiker of derden aansprakelijk wordt/worden gesteld ten gevolge van een overtreding van deze Gebruikersovereenkomst door u en/of uw gebruik van de PayPal-services ongeacht beëindiging, opschorting of opheffing. U stemt ermee in om PayPal, een gebruiker of derden schadeloos te stellen voor enige en iedere aansprakelijkheid.

Schadeloosstelling wanneer u aansprakelijk bent

U stemt ermee in dat we door u aan ons of aan onze partners verschuldigde kosten, toeslagen en andere bedragen van uw rekening of van rekeningen die u beheert kunnen afschrijven, zoals uiteengezet in het onderstaande gedeelte Vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid (inclusief, zonder beperking, met betrekking tot services die door de partner worden verleend). Met andere woorden, ons recht op afschrijving houdt in dat we de in dit gedeelte vermelde kosten, toeslagen en andere bedragen mogen afschrijven van het saldo van een PayPal-rekening die in uw bezit of beheer is.

Als u een te laag saldo heeft om te kunnen voldoen aan uw aansprakelijkheid, behouden we ons het recht voor het aan ons verschuldigde bedrag te innen door dit bedrag (of een deel ervan) af te schrijven van betalingen die u ontvangt op of geld dat u toevoegt aan uw PayPal-rekening. Anders gaat u ermee akkoord dat u ons via andere middelen zult vergoeden. We kunnen bedragen die u ons schuldig bent ook terugvorderen via juridische middelen, waaronder, zonder beperking, via een incassobureau.

Aanname van rechten

Als PayPal een betaling die u aan een ontvanger heeft overgemaakt (hetzij op uw initiatief of anderszins) ongeldig verklaart en terugboekt, gaat u ermee akkoord dat PayPal uw rechten op zich neemt ten aanzien van de ontvanger en derden die bij de betaling zijn betrokken, en die rechten direct of namens u geheel naar eigen inzicht van PayPal kan doen gelden. Dit betekent dat u uw rechten ten aanzien van de ontvanger en derden die bij de betaling zijn betrokken aan PayPal overdraagt, ook wel 'subrogatie' of 'cessie' genoemd.

Geen verklaring van afstand

Wanneer we nalaten op te treden tegen een schending van een of meer van uw verplichtingen conform deze Gebruikersovereenkomst door u of door anderen, mag hieruit niet worden geconcludeerd dat we afstand doen van enig recht om op te treden bij volgende of vergelijkbare schendingen.

Informatie over u

Mogelijk vragen we u om informatie die we redelijkerwijs nodig hebben om onze in deze Gebruikersovereenkomst beschreven acties mogelijk te maken, ons in staat te stellen het risico op fraude te beperken of te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (inclusief het tegengaan van witwaspraktijken). U moet tijdig voldoen aan deze verzoeken. Dit kan inhouden dat u ons op eigen kosten per fax, e-mail of anders voorziet van identificatiedocumenten en informatie over uw financiën en activiteiten (zoals uw meest recente financiële overzichten en transactieoverzichten voor webwinkels).

Vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid

In dit gedeelte en het gedeelte Intellectueel eigendom gebruiken we de term 'PayPal' om te verwijzen naar ons (PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.), onze moedermaatschappij PayPal Holdings, Inc., onze gelieerde ondernemingen en iedereen die voor ons of hen werkt of die gemachtigd is om namens ons of namens hen op te treden. Onze gelieerde ondernemingen omvatten alle rechtspersonen die we besturen, waardoor we bestuurd worden of waarmee we onder één bestuur staan. Iedereen die voor ons of onze gelieerde ondernemingen werkt of die is gemachtigd om namens ons of hen op te treden omvat ieder van onze of hun respectievelijke directieleden, managers, medewerkers, vertegenwoordigers, deelnemers in een joint venture, serviceproviders en leveranciers.

Vrijwaring als u geen consument bent

Als u geen consument bent, moet u PayPal vrijwaren tegen acties met betrekking tot uw PayPal-rekening en uw gebruik van de PayPal-services.

U gaat ermee akkoord PayPal te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen van elke vordering of eis (inclusief redelijke juridische kosten) die een eventuele derde maakt of oploopt als gevolg van of voortvloeiend uit:

 • uw schending van deze Gebruikersovereenkomst,
 • uw ongepaste gebruik van de PayPal-services,
 • uw overtreding van wetten of inbreuk op de rechten van derden, en/of
 • het handelen of nalaten van derden aan wie u toestemming geeft voor gebruik van uw PayPal-rekening of toegang tot onze websites, software of systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een of meer van de PayPal-services), die door of namens ons worden beheerd, of tot een of meer van de PayPal-services namens u.

Uw verantwoordelijkheid voor verliezen en kosten als u een consument bent

Als u een consument bent, bent u verantwoordelijk voor eventuele verliezen, uitgaven of andere kosten die door PayPal worden gemaakt en die het resultaat zijn van een van de volgende oorzaken, ongeacht of deze met opzet of door nalatigheid zijn ontstaan:

 • uw schending van deze Gebruikersovereenkomst;
 • uw ongepaste gebruik van de PayPal-services;
 • uw overtreding van enige wet;
 • uw inbreuk op de rechten van een derde partij (inclusief bijvoorbeeld als u inbreuk hebt gemaakt op het auteursrecht of de handelsmerken van een andere persoon).

U bent ook verantwoordelijk voor eventuele verliezen, uitgaven of andere kosten die door PayPal worden gemaakt en die het resultaat zijn van het handelen of nalaten van derden aan wie u, met opzet of door nalatigheid, toestemming geeft voor gebruik van uw PayPal-rekening of toegang tot onze websites, software of systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een of meer van de PayPal-services), die door of namens ons worden beheerd, of tot een of meer van de PayPal-services namens u.

U bent niet aansprakelijk voor verliezen, uitgaven of andere kosten die door PayPal worden gemaakt en die niet te voorzien zijn of typerend zijn onder deze Gebruikersovereenkomst.

Beperking van aansprakelijkheid

Als u een consument bent, is dit artikel niet van toepassing

De aansprakelijkheid van PayPal is beperkt met betrekking tot uw PayPal-rekening en uw gebruik van de PayPal-services. PayPal is in geen geval aansprakelijk voor:

 • directe of indirecte winstderving; of
 • speciale, incidentele of gevolgschade (inclusief, zonder beperking, schade met betrekking tot verlies van gegevens of zakelijke verliezen),

voortvloeiend uit of in verband met onze websites, software of systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een of meer van de PayPal-services), die door of namens ons worden beheerd, een of meer van de PayPal-services, of deze Gebruikersovereenkomst (ongeacht de oorzaak, inclusief nalatigheid), tenzij en voor zover bij de wet verboden.

Onze aansprakelijkheid jegens:

 • u; of
 • derden,

is onder alle omstandigheden beperkt tot het werkelijke bedrag van de directe schade (exclusief directe winstderving), tenzij en voor zover bij de wet verboden.

Daarnaast is PayPal, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, niet aansprakelijk en stemt u ermee in PayPal niet verantwoordelijk te stellen voor enige schade of verliezen (inclusief, zonder beperking, verlies van geld, goodwill of reputatie, winst of andere immateriële verliezen of speciale, indirecte of gevolgschade) die direct of indirect voortvloeien uit:

 • uw gebruik van of uw onvermogen tot gebruik van onze websites, software of systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de PayPal-services), die door of namens ons worden beheerd, of van een of meer van de PayPal-services,
 • vertragingen of verstoringen in onze websites, software of systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een of meer van de PayPal-services), die door of namens ons worden beheerd, en een of meer de PayPal-services,
 • virussen en andere schadelijke software die zijn opgelopen via onze websites, software, systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een of meer van de PayPal-services) die worden beheerd door ons of namens ons, of via een of meer van de PayPal-services of een website of service die aan onze websites, software of een of meer van de PayPal-services is gekoppeld,
 • storingen, bugs, fouten of onjuistheden van welke aard dan ook in onze websites, software of systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een of meer van de PayPal-services), die door of namens ons worden beheerd, of in de PayPal-services of in de informatie en afbeeldingen die hieruit zijn verkregen,
 • de inhoud van derden en acties die zij uitvoeren of verzuimen uit te voeren,
 • een opschorting of andere actie die is ondernomen in verband met uw PayPal-rekening, en/of
 • uw behoefte om uw praktijken, inhoud of gedrag te wijzigen of uw zakelijke verlies of onvermogen om zaken te doen als gevolg van wijzigingen aan deze Gebruikersovereenkomst of het PayPal-beleid.

Onze aansprakelijkheid jegens consumenten

Consumenten kunnen geen schadevergoeding van ons eisen, behalve voor schade die wij veroorzaken als gevolg van:

 • schade aan leven, lichaam of gezondheid;
 • opzettelijke of grove nalatige schending van onze verplichtingen jegens u;
 • een nalatige schending door ons van wezenlijke contractuele verplichtingen (namelijk verplichtingen die nodig zijn om onze diensten aan u te leveren zoals uiteengezet in deze Gebruikersovereenkomst);

We zijn alleen aansprakelijk voor schade op grond van het derde punt hierboven als deze voorzienbaar of typisch is in het kader van deze Gebruikersovereenkomst. Schade is bijvoorbeeld voorzienbaar als deze een voor de hand liggend gevolg is van een PayPal-schending of als deze door u en PayPal als mogelijkheid werd voorzien op het moment dat u deze Gebruikersovereenkomst aanging.

We zijn ook niet verantwoordelijk voor verliezen als gevolg van:

 • uw schending van deze overeenkomst of uw onrechtmatige optreden;
 • onvermijdelijke, onvoorziene gebeurtenissen buiten onze controle.

Geen garantie

Als u een consument bent, is dit artikel niet van toepassing.

De PayPal-services worden geleverd zoals ze zijn en zonder enige verklaring of garantie, hetzij expliciet, impliciet of wettelijk. PayPal wijst nadrukkelijk impliciete garantie af van:

 • titel,
 • verhandelbaarheid,
 • geschiktheid voor een bepaald doel, en
 • niet-inbreuk.

PayPal heeft geen zeggenschap over de producten of services die worden aangeboden door verkopers die PayPal als betaalmethode accepteren, en PayPal kan niet garanderen dat een koper of verkoper met wie u handelt, de transactie daadwerkelijk zal voltooien of hiertoe is gemachtigd.

PayPal garandeert geen langdurige, ononderbroken of beveiligde toegang tot enig deel van de PayPal-services.

Het gebruik van onze websites, software of systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een of meer van de PayPal-services), die door of namens ons worden beheerd, kunnen door tal van factoren buiten onze macht worden verstoord.

PayPal zal redelijkerwijs alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat aanvragen voor elektronische af- en bijschrijvingen waarbij bankrekeningen, bankpassen, creditcards en cheques zijn betrokken, tijdig worden verwerkt, maar PayPal doet geen uitspraken en geeft geen garanties met betrekking tot de tijd die nodig is voor verwerking, omdat de PayPal-services afhankelijk zijn van veel factoren buiten onze macht, zoals vertragingen in het bankenstelsel of de internationale postdienst.

In sommige landen is de afwijzing van impliciete garanties niet toegestaan, dus de bovenstaande disclaimers zijn mogelijk niet op u van toepassing.

We kunnen niet garanderen dat de informatie in onze correspondentie, in rapporten en op de website(s) en informatie die mondeling wordt verstrekt door onze directieleden, managers en medewerkers in elke omstandigheid en context juist is, en u mag niet absoluut op dergelijke informatie vertrouwen.

U moet uw correspondentie met ons zorgvuldig controleren en ons direct op de hoogte stellen indien hierin informatie is opgenomen die volgens u onjuist lijkt te zijn of die niet volgens uw instructies tot stand is gekomen.

Consumentengarantie

Als u een consument bent:

PayPal heeft geen zeggenschap over de producten of services die worden aangeboden door verkopers die PayPal als betaalmethode accepteren, en PayPal kan niet garanderen dat een koper of verkoper met wie u handelt, de transactie daadwerkelijk zal voltooien of hiertoe is gemachtigd.

PayPal garandeert geen continue of ononderbroken toegang tot enig deel van de PayPal-services en garandeert geen tijd waarbinnen betalingen zullen worden voltooid. Onze services kunnen afhankelijk zijn van derden en andere factoren buiten onze controle, zoals het internationale banksysteem, wat kan leiden tot vertragingen of onderbrekingen.

Vrijwaring van PayPal

Als er sprake is van een geschil met een andere PayPal-rekeninghouder, vrijwaart u PayPal-rekening van alle:

 • vorderingen,
 • eisen, en
 • schade (werkelijke en gevolgschade),

van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met dergelijke geschillen.

Als u een consument bent, zijn de volgende paragrafen niet van toepassing:

Door deze vrijwaring aan te gaan, ziet u uitdrukkelijk af van elke bescherming die anders de dekking van deze vrijwaring zou beperken tot vorderingen waarvan u weet of vermoedt dat ze in uw voordeel zijn op het moment dat u akkoord gaat met deze vrijwaring.

U alleen (en niet PayPal) draagt de verantwoordelijkheid om enige en alle wetten, regels en voorschriften in uw specifieke rechtsgebied te begrijpen en na te leven die voor u kunnen gelden in verband met uw gebruik van onze services (bijvoorbeeld in verband met gereguleerde activiteiten, gelicentieerde activiteiten, export- of importactiviteiten, belastingen of transacties in een vreemde valuta).

Intellectueel eigendom

Handelsmerken van PayPal

'PayPal.com', 'PayPal' en alle logo's met betrekking tot de PayPal-services zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van PayPal of de licentiegevers van PayPal. U mag deze niet kopiëren, imiteren, wijzigen of gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PayPal. Alle paginakopteksten, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts zijn bovendien dienstmerken, handelsmerken en/of beschermde handelsstijl van PayPal. U mag deze niet kopiëren, imiteren, wijzigen of gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag de HTML-logo's die door PayPal worden verstrekt gebruiken om webverkeer naar de PayPal-services te leiden. U mag deze HTML-logo's op geen enkele wijze aanpassen, wijzigen of modificeren, gebruiken op een manier waardoor een onjuist beeld wordt geschapen van PayPal of van de PayPal-services, of op enige wijze weergeven die sponsoring of goedkeuring door PayPal zou kunnen impliceren. Alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de PayPal-websites, de inhoud daarvan, de PayPal-services, de technologie die aan de PayPal-services is verbonden, en alle technologie en inhoud die is gemaakt of afgeleid van een of meer van de voorgenoemde items, zijn het exclusieve eigendom van PayPal en zijn licentiegevers.

Licentieverlening in het algemeen

Als u PayPal-software zoals een API, een toolkit voor ontwikkelaars of een andere softwaretoepassing gebruikt, die software van onze serviceproviders kunnen bevatten of waarin software, systemen of services van onze serviceproviders kunnen zijn geïntegreerd, die u heeft gedownload of waartoe u op een andere manier toegang heeft gekregen via een webgebaseerd of mobiel platform, dan verleent PayPal u een herroepelijke, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare, royaltyvrije en beperkte licentie voor toegang tot en/of gebruik van software van PayPal overeenkomstig de documentatie bij dergelijke software. Deze licentieverlening is van toepassing op de software en alle updates, upgrades, nieuwe versies en vervangende software. U mag uw rechten in de software niet verhuren, leasen of anderszins overdragen aan derden. U moet voldoen aan de implementatie-, toegangs- en gebruiksvereisten die worden genoemd in alle documentatie die bij de PayPal-services wordt verstrekt. Als u niet voldoet aan de implementatie-, toegangs- en gebruiksvereisten, bent u aansprakelijk voor alle resulterende schade die wordt geleden door uzelf, PayPal en derden. PayPal kan na kennisgeving aan u software bijwerken of beëindigen. Hoewel PayPal (1) bepaalde materialen en technologie van derden in een webpagina of andere toepassing, inclusief de software daarvan, kan hebben geïntegreerd, en/of (2) bepaalde materialen en technologie van derden toegankelijk kan hebben gemaakt en gebruikt kan hebben om de verlening van de PayPal-services aan u mogelijk te maken, zijn aan u geen rechten toegekend en behoudt u ook anderszins geen rechten in of met betrekking tot dergelijke materialen van derden. U stemt ermee in dat u de broncode die is afgeleid uit de software of uit materialen of technologie van derden niet zult wijzigen, veranderen, misbruiken, repareren, kopiëren, reproduceren, aanpassen, distribueren, weergeven, publiceren, reverse-engineeren, vertalen, ontmantelen, decompileren, of anderszins zult proberen deze broncode te creëren, of anderszins afgeleide werken zult creëren uit de software of materialen of technologie van derden. U erkent dat alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de software van PayPal het eigendom zijn van PayPal en dat alle in die software geïntegreerde materialen van derden het eigendom zijn van de externe serviceproviders van PayPal. Elke andere softwaretoepassing van derden die u op websites van PayPal gebruikt, valt onder de licentie die u bent overeengekomen met de derde partij die deze software aan u heeft geleverd. U erkent dat PayPal geen eigenaar of beheerder is en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor softwaretoepassingen van derden die u wilt gebruiken bij een of meer van onze websites, bij onze software en/of in verband met de PayPal-services.

Licentieverlening van u aan PayPal; intellectuele-eigendomsgaranties

PayPal maakt geen aanspraak op het eigendom van de inhoud die u verstrekt, uploadt, indient of verzendt naar PayPal. PayPal maakt ook geen aanspraak op het eigendom van de inhoud die u host op externe websites of toepassingen die PayPal-services gebruiken om betaalservices te leveren met betrekking tot uw inhoud. Onder voorbehoud van de volgende alinea verleent u de PayPal-bedrijven (en de partijen waarmee we werken), wanneer u inhoud aan PayPal verstrekt of post via de PayPal-services, een niet-exclusieve, onherroepelijke, royaltyvrije, overdraagbare en wereldwijde licentie voor het gebruik van uw inhoud en de bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten en publiciteitsrechten, zodat we onze huidige services kunnen verbeteren, uitvoeren en promoten en nieuwe services kunnen ontwikkelen. PayPal zal u niet compenseren voor uw inhoud. U erkent dat het gebruik van uw inhoud door PayPal geen inbreuk maakt op enige intellectuele-eigendomsrechten of publiciteitsrechten. Bovendien verklaart en garandeert u dat u alle rechten op de door u verstrekte inhoud bezit of beheert en gaat u ermee akkoord afstand te doen van uw morele rechten. Verder belooft u dat u zich ten opzichte van PayPal niet op dergelijke rechten zult beroepen.

Licentieverlening van verkopers aan PayPal

Niettegenstaande de bepalingen van de voorgaande alinea, als u een verkoper bent die de PayPal-services gebruikt om betalingen voor goederen en services te accepteren, verleent u PayPal hierbij een wereldwijd, niet-exclusief, overdraagbaar, (op meerdere niveaus) sublicentieerbaar en royaltyvrij, volledig betaald recht om tijdens de duur van deze Gebruikersovereenkomst uw handelsmerk(en) (met inbegrip van, maar zonder beperking, gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, logo's, domeinnamen en andere aanduidingen die eigendom zijn van, in licentie zijn gegeven aan of gebruikt worden door u) te gebruiken en openbaar weer te geven met als doel (1) u te identificeren als webwinkel die een PayPal-service als betaalmethode accepteert en (2) enig ander gebruik waarvoor u nadrukkelijk toestemming geeft.

Diversen

Toewijzing

U mag geen rechten of plichten die u heeft op grond van deze Gebruikersovereenkomst overdragen of toewijzen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PayPal. PayPal kan deze Gebruikersovereenkomst, elk recht of elke verplichting onder deze Gebruikersovereenkomst op elk moment overdragen of toewijzen.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze Gebruikersovereenkomst en de relatie tussen ons is het recht van het Groothertogdom Luxemburg van toepassing.

Als u consument bent, zijn de verplichte wettelijke voorschriften inzake consumentenbescherming in het land waar u woont van toepassing, ongeacht de keuze van het recht van het Groothertogdom Luxemburg. Als consument kunt u een gerechtelijke procedure met betrekking tot deze Gebruikersovereenkomst aanhangig maken bij de bevoegde rechtbank van uw woonplaats of de bevoegde rechtbank in Luxemburg-stad, waar PayPal is gevestigd.

Als u als bedrijf handelt, stemt u ermee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Luxemburg-Stad.

Beoordeling van uw website

Als u PayPal-services op uw website integreert of er anderszins naar verwijst, kan PayPal geautomatiseerde technologieën gebruiken (bijv. website crawlen) om uw website te beoordelen en openbaar toegankelijk of beschikbare gegevens te verzamelen om ervoor te zorgen dat deze overeenkomst wordt nageleefd en om kwaadaardige of frauduleuze activiteiten te bestrijden.

In verband met dergelijke technologieën verzamelt PayPal geen van persoonsgegevens van uw klanten. Het kan echter gebeuren dat we persoonsgegevens over u verzamelen die u op uw websites publiceert. Dergelijke persoonsgegevens worden verwerkt voor de in dit gedeelte beschreven doeleinden en vallen onder onze Privacyverklaring.

Privacy

We nemen de bescherming van uw privacy uiterst serieus. Raadpleeg onze Privacyverklaring voor een beter begrip van onze verbintenis met betrekking tot het bewaken van uw privacy en ons gebruik en de openbaarmaking van uw gegevens.

Talen en vertaling van overeenkomst

We communiceren met u in de taal (of talen) waarin we deze Gebruikersovereenkomst aan u ter beschikking hebben gesteld.

Deze Gebruikersovereenkomst wordt uitsluitend in het Nederlands afgesloten. Elke vertaling van deze Gebruikersovereenkomst wordt uitsluitend voor uw gemak aangeboden en is niet bedoeld om de voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst te wijzigen.

Uw gebruik (als verkoper) van persoonsgegevens; Wetgeving inzake gegevensbescherming

Als u (als verkoper) persoonsgegevens over een andere klant van PayPal ontvangt, moet u deze persoonsgegevens vertrouwelijk houden en mag u deze alleen gebruiken in verband met de PayPal-services. U mag geen persoonsgegevens over PayPal-klanten openbaar maken of distribueren naar een derde partij of deze persoonsgegevens voor marketingdoeleinden gebruiken, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming van de klant ontvangt om dit te doen. U mag PayPal-gebruikers niet ongevraagd e-mails sturen en de PayPal-services niet gebruiken om betalingen te innen om ongevraagde e-mails aan derden te verzenden of te helpen verzenden.

Voor zover u persoonsgegevens over een PayPal-klant verwerkt op grond van deze Gebruikersovereenkomst, zijn u en PayPal beide een onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke (en geen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken). Dit betekent dat we elk afzonderlijk het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens bepalen. We stemmen er beide mee in dat we zullen voldoen aan de vereisten van toepasselijke wet-en regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming, met inbegrip van toepasselijke voorschriften, richtlijnen, praktijkcodes en regelgevingsvereisten die van toepassing zijn op verwerkingsverantwoordelijken in verband met deze overeenkomst. We hebben elk onze eigen, onafhankelijk vastgestelde privacyverklaringen, kennisgevingen, beleidsregels en procedures voor dergelijke persoonsgegevens die we elk verwerken in verband met deze overeenkomst, en zullen deze volgen.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming zullen we elk:

 • alle passende beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de verwerking van dergelijke persoonsgegevens uitvoeren en handhaven,
 • alle verwerkingsactiviteiten die onder deze Gebruikersovereenkomst worden uitgevoerd bijhouden, en
 • niet bewust of opzettelijk iets doen of toelaten om iets te doen wat kan leiden tot een schending van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming door de andere partij.

Persoonsgegevens die u in verband met de PayPal-Services verzamelt (en die niet op een andere manier worden gegenereerd, verzameld of door u verkregen via de aparte relatie met een klant buiten het gebruik van de PayPal-Services), worden door u alleen gebruikt voor zover nodig en relevant voor de PayPal-services en voor geen enkel ander doel, tenzij u de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant hebt verkregen.

Oplossing en herstel

Dit gedeelte is alleen van toepassing als u een zakelijke rekening bij PayPal heeft. U erkent en stemt ermee in dat elke aansprakelijkheid die we mogelijk hebben in verband met uw PayPal-rekening en de producten en services van PayPal die we van tijd tot tijd aan u kunnen verstrekken, onderworpen kan zijn aan afschrijvings- en omzettingsbevoegdheden door een bevoegde regelgevende instantie die toezicht op ons houdt, niettegenstaande enige bepaling van enige andere overeenkomst of regeling tussen ons. Dit is het gevolg van een vereiste in een richtlijn van de Europese Unie (2014/59/EU) (zoals omgezet in het relevante nationale recht) die regelgevende instanties dergelijke bevoegdheden geeft om de afwikkeling van relevante financiële instellingen zoals PayPal te beheren. Deze bevoegdheden zijn bedoeld om te voorkomen of te beperken dat overheden en belastingbetalers failliet gaande financiële instellingen moeten redden.

Door uw gebruik van uw PayPal-rekening en alle producten en services van PayPal bevestigt u en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gevolgen van dergelijke afschrijvings- en omzettingsbevoegdheden, die (onder andere) (a) een volledige of gedeeltelijke vermindering van alle bedragen omvatten die PayPal aan u verschuldigd kan zijn, (b) een omzetting van het geheel of een gedeelte van enige dergelijke aansprakelijkheid in aandelen in PayPal kan omvatten, c) een annulering van een dergelijke aansprakelijkheid kan omvatten, en (d) een wijziging van enige bepaling van onze relevante overeenkomst(en) kan omvatten in verband met uw PayPal-rekening en eventuele PayPal-producten en -services met als doel de doeltreffende uitoefening van deze bevoegdheden mogelijk te maken. Geld dat PayPal u verschuldigd is, kan bijvoorbeeld worden omgezet in PayPal-aandelen in plaats van contant aan u te worden betaald.

Verordening digitale diensten (Digital Services Act)

Overeenkomstig Verordening 2022/2065 van de EU betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten (digitaledienstenverordening) kan PayPal passende en evenredige maatregelen nemen als u op websites of in mobiele apps die eigendom zijn van PayPal content (waaronder afbeeldingen, productbeschrijvingen en berichten) genereert of uploadt die in strijd is met de toepasselijke wetgeving, rechten van derden of deze Gebruikersovereenkomst. Die maatregelen omvatten het onmiddellijk verwijderen van dergelijke inhoud. U kunt de content van andere gebruikers melden aan PayPal via een speciale meldknop, indien beschikbaar, of hier via ons meldformulier. We kunnen (maar zijn daartoe niet verplicht) geautomatiseerde middelen (zoals filters voor trefwoorden en afbeeldingen), menselijke controles of een combinatie van beide te gebruiken om dergelijke content te detecteren en passende maatregelen te bepalen. Als u van mening bent dat we dergelijke maatregelen niet hadden moeten nemen, kunt u een klacht indienen. U vindt hier meer informatie over de klachtenprocedure.

Volledige overeenkomst en rechten van derden

Deze Gebruikersovereenkomst vormt de volledige afspraak tussen u en ons met betrekking tot onze service.

Als enige bepaling in deze Gebruikersovereenkomst als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt deze bepaling geschrapt en blijven de overige bepalingen van kracht.

Een persoon die geen partij is in deze Gebruikersovereenkomst, heeft geen rechten uit hoofde van de Contracts Act 1999 (inzake de rechten van derden) waarop hij/zij zich kan beroepen of op basis waarvan hij/zij uitvoering van een bepaling in deze Gebruikersovereenkomst kan afdwingen (behalve derden die onder de definitie van 'PayPal' vallen in het bovenstaande gedeelte Vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid, met betrekking tot hun rechten zoals in deze Gebruikersovereenkomst vermeld). Dit is niet van invloed op enige andere rechten of mogelijkheden tot verhaal van derden die naast deze wet bestaan of beschikbaar zijn.

PayPal als inlogmethode

We kunnen u toestaan om uw identiteit met PayPal te verifiëren wanneer u inlogt op bepaalde externe websites of mobiele apps. In dat geval kunnen we uw inlogstatus delen met de derde partij die het voor u mogelijk maakt op die manier in te loggen. Ook kunnen we met uw toestemming persoonsgegevens en rekeninggegevens delen, zodat de derde partij u kan herkennen. PayPal geeft de derde geen toegang tot uw rekening en verricht betalingen vanaf uw rekening aan deze derde uitsluitend na uw expliciete toestemming en opdracht.

Als u bezoekers in staat stelt met PayPal in te loggen op uw website of app of bij uw klantenaccounts, moet u akkoord gaan met de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn wanneer deze functionaliteit voor u beschikbaar wordt gemaakt en moet u voldoen aan de specificaties die in integratiehandleidingen of richtlijnen vermeld zijn. We doen geen garanties of toezeggingen met betrekking tot de identiteit van gebruikers van deze inlogmethode. We delen de persoonlijke gegevens en andere rekeninggegevens van de gebruiker (inclusief de inlogstatus) die PayPal beheert niet met u, tenzij de gebruiker erin heeft toegestemd dat we deze informatie aan u doorgeven.

Zakelijke klanten

Wanneer we in dit gedeelte naar 'PSD2' verwijzen, bedoelen we de tweede EU-richtlijn betreffende betalingsdiensten ((EU)2015/2366).

We beschouwen u als 'Zakelijke klant' als u, op de datum waarop u deze Gebruikersovereenkomst aanging, niet het volgende bent:

 • een consument (iemand die individueel optreedt en niet uit oogpunt van handel, bedrijf of beroep), en
 • een micro-onderneming (een onderneming met minder dan 10 werknemers en een jaarbalans die de 2 miljoen euro niet overschrijdt).

Wij en u kunnen ermee instemmen dat bepaalde bepalingen van PSD2 (zoals ten uitvoer gelegd door lokale wetgeving) niet van toepassing zijn op uw gebruik van onze service als u een Zakelijke klant bent. Als u een Zakelijke klant bent, gaat u ermee akkoord dat:

 • heeft u geen recht op terugbetaling van betalingen die worden verricht op grond van een factuurovereenkomst,
 • als u een probleem constateert, heeft u tot 60 (zestig) dagen na de datum waarop het probleem is opgetreden de tijd om het aan ons te melden; na die tijd zijn we niet verplicht een onderzoek in te stellen of u terug te betalen,
 • zijn we niet verplicht de informatievereisten na te leven die zijn uiteengezet in Titel III van PSD2 en het equivalent daarvan in enige implementaties van PSD2 in lidstaten van de Europese Economische Ruimte die mogelijk op u van toepassing zijn ('PSD2-omzettingen'), en
 • zijn artikel 72 en 89 van PSD2 en overeenkomstige bepalingen in PSD2-omzettingen niet van toepassing op uw gebruik van onze service. Dit betekent dat wij, zelfs waar anderszins in deze Gebruikersovereenkomst is bepaald, jegens u niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die u mogelijk lijdt krachtens deze artikelen en bepalingen.

Paragraafnummers en gedefinieerde termen

Als andere documenten (bijv. voorwaarden) verwijzen naar paragraafnummers of gedefinieerde termen van deze Gebruikersovereenkomst, raadpleeg dan het Naslagdocument bij de Gebruikersovereenkomst om de betreffende bepaling of gedefinieerde term te vinden.