Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

 

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Laatst gewijzigd op 15 april 2015

 

Opmerking: de direct hieronder weergegeven versie van deze Overeenkomst, getiteld 'Huidige Gebruikersovereenkomst voor PayPal-service', is tot 1 juli 2015 geldig.  De verderop weergegeven versie van deze Overeenkomst, getiteld 'Bijgewerkte Gebruikersovereenkomst voor PayPal-service', treedt op 1 juli 2015 in werking en komt in de plaats van de Huidige Gebruikersovereenkomst voor PayPal-service.

De bijgewerkte versie kunt u ook hier lezen.

 

Huidige Gebruikersovereenkomst voor PayPal-service

Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief een schema). U kunt rechtstreeks naar iedere sectie springen door de link onder de betreffende vermelding te selecteren. De onderstaande sectietitels en -ondertitels worden alleen vermeld als referenties en vormen geen beperkingen voor het bereik van iedere sectie. Voor sommige termen met hoofdletters vindt u specifieke definities in Sectie 15. Onderstreepte woorden in deze Overeenkomst en op onze website bevatten een hyperlink naar relevante informatie.

Naar sectie:

 

Deze Overeenkomst is een contract tussen u en PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) ("PayPal") en is van toepassing op uw gebruik van de services. De bepalingen van het Privacybeleid, Beleid inzake redelijk gebruik, Beleid inzake bonussen voor verwijzen van webwinkels en het Beleid inzake cadeaubonnen van webwinkels op de landingspagina 'Juridische overeenkomsten' zijn als referentie opgenomen in deze Overeenkomst en bieden aanvullende voorwaarden in verband met de services. Alle toekomstige wijzigingen, zoals uiteengezet in de beleidsaanpassing die al is gepubliceerd op de bestemmingspagina Juridische overeenkomsten van de PayPal-website op het moment dat u zich registreert voor de Services, zijn bij verwijzing opgenomen in dit Privacybeleid en worden van kracht zoals aangegeven in de beleidsaanpassing. Deze Overeenkomst is samen met andere legale voorwaarden en wettelijk verplichte openbaarmakingen met betrekking tot uw gebruik van de PayPal-service te allen tijde beschikbaar op de PayPal-website(s) (doorgaans op de landingspagina 'Juridische overeenkomsten'). Deze informatie kan ook naar u worden verzonden of worden weergegeven op verschillende plaatsen op de PayPal-website(s) of waar deze relevant is voor uw gebruik van de PayPal-services.

Wanneer u zich inschrijft voor de services, dient u alle voorwaarden die zijn opgenomen in deze Overeenkomst (inclusief de bovenstaande beleidsaanpassingen), te lezen en accepteren. Deze Overeenkomst wordt in het Nederlands geleverd en geconcludeerd. We raden u aan een kopie van de Overeenkomst (inclusief het beleid) op te slaan of af te drukken voor uw administratie.

PayPal kan u vragen een PayPal-rekening te openen als u de services wilt gebruiken (inclusief, maar niet beperkt tot, betalingen overmaken of ontvangen of PayPal gebruiken als middel om in te loggen bij services van derde partijen).

BELANGRIJK

Dit is een belangrijk document; leest u het aandachtig door bij het bepalen of u de services op enig moment wilt gebruiken. Lees de voorwaarden van deze Overeenkomst nauwkeurig voordat u ermee akkoord gaat. Deze Overeenkomst beschrijft ook bepaalde risico's van het gebruik van de services en geeft richtlijnen voor het veilig verrichten van online betalingen via PayPal. Houd rekening met deze risico's en richtlijnen als u PayPal gebruikt.

U bent verantwoordelijk om enige en alle wetten, regels en voorschriften in uw specifieke rechtsgebied te begrijpen en na te leven die voor u kunnen gelden in verband met uw gebruik van de PayPal-services, inclusief maar niet beperkt tot de wetten, regels en voorschriften in verband met export- of importactiviteiten, belastingen of transacties in een vreemde valuta.

Wij wijzen u op de volgende risico's en belangrijke voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de PayPal-services:

Risico van betalingsterugboekingen:

Betalingen die u op uw PayPal-rekening heeft ontvangen, kunnen op een later tijdstip worden teruggeboekt (in sommige gevallen maximaal 180 dagen na de datum van ontvangst) als naar aanleiding hiervan een claim is ingediend, een terugboeking dient te worden verricht of de betaling anderszins ongeldig is. Dit betekent dat betalingen die verkopers op hun rekening hebben ontvangen, worden teruggestuurd naar de afzender of op een andere manier van hun rekening worden gehaald nadat de verkopers zijn betaald en/of verkochte goederen of services hebben geleverd.

U kunt het risico van terugboekingen van uw bankrekening beperken door de criteria in het PayPal-programma voor de bescherming van verkopers en de richtlijnen voor verkopers in "Veilig handelen", dat via elke pagina van de PayPal-website toegankelijk is, te volgen.

Een belangrijke vereiste om in aanmerking te komen voor de regeling voor verkopersbescherming is dat de verkoper het object op moet sturen naar het adres dat wordt weergegeven op de pagina met transactiegegevens. Als het object persoonlijk wordt geleverd of als een verkoper het object naar een ander adres stuurt (bijvoorbeeld wanneer de koper u vraagt het object naar een ander adres te sturen dat een 'werkadres' of een 'cadeau-adres' is), komt u volgens de voorwaarden van de regeling niet in aanmerking voor schadeloosstelling.

We kunnen uw toegang tot uw rekening of onze Services stopzetten, opschorten of beperken en/of de toegang tot uw saldo beperken voor zover en voor zolang dit redelijkerwijs nodig is om ons te beschermen tegen aansprakelijkheidsrisico (zie sectie 10.2h) als u deze Overeenkomst overtreedt, inclusief het PayPal-beleid inzake redelijk gebruik, of enige andere overeenkomst die u met PayPal aangaat. Ter voorkoming van twijfel: we kunnen uw rekening permanent blokkeren als u sectie 10.7 (Informatie over u) overtreedt.

Risico dat betalingen door PayPal worden vastgehouden

Hoewel u mogelijk slechts één PayPal-rekening heeft, kent uw rekening twee apart te onderscheiden functionaliteiten: de betaalfunctionaliteit en de reservefunctionaliteit. De mate waarin u toegang heeft tot het geld op uw rekening en in hoeverre u betaaltransacties vanaf uw rekening kunt uitvoeren zijn afhankelijk van de functie die het geld op een bepaald moment heeft. Voor het doel van deze Overeenkomst geldt het volgende:

 1. Het element van uw rekening dat de betaalfunctionaliteit bevat wordt de 'betaalrekening' genoemd. De betaalrekening is het operationele gedeelte van uw rekening. Via dit gedeelte heeft u toegang tot geld dat kan worden gebruikt voor de uitvoering van betaaltransacties.

 2. Het element van uw rekening dat de reservefunctionaliteit bevat wordt de 'reserverekening' genoemd. Uw toegang tot de reserverekening is beperkt. U heeft geen toegang tot geld op de reserverekening en u kunt geen betaaltransacties uitvoeren met geld op de reserverekening. Geld op de reserverekening kan bijvoorbeeld worden gemarkeerd als 'In behandeling', 'Niet-verrekend' of 'Geblokkeerd'.

Voorbeelden van wanneer geld door PayPal mag worden geblokkeerd om risico's te verlagen als dat geld gemoeid is met:

 1. Een uitgestelde bankbetaling of storting (zie artikel 3.7)
 2. Uitgestelde transactie webwinkel (zie sectie 3.9)
 3. Reserve (zie sectie 10.4)
 4. Betaalverificatie (zie sectie 4.2)
 5. Betalingsblokkering of blokkering voor eBay-objecten (zie sectie 10.5 en 10.6)
 6. Beperkte activiteit en acties die door PayPal zijn ondernomen (zie sectie 9 en 10)

Geschillen

Als u een geschil wilt openen via het online Actiecentrum van PayPal, moet u dit binnen 180 dagen na het uitvoeren van uw betaling doen.

Betalingsuitvoering

PayPal voert uw geldige betaalopdrachten uit via uw betaalrekening en maakt het geld binnen 1 werkdag na de datum waarop u PayPal uw geldige betaalopdracht heeft gegeven over naar de betaalserviceprovider van de persoon aan wie u de betaling heeft overgemaakt. Deze uitvoertijd is afhankelijk van bepaalde voorwaarden. In sectie 3.1 van deze Overeenkomst vindt u meer details over de uitvoering van betalingsbestellingen.

Houd rekening met deze risico's en richtlijnen als u PayPal gebruikt. 

Lees voor meer informatie over de PayPal-service onze Belangrijke betaal- en service-informatie.

 

1. Onze relatie met u

1.1 PayPal is slechts een aanbieder van betaalservices. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) heeft een licentie verkregen als een Luxemburgse kredietinstelling zoals gedefinieerd in artikel 2 van de gewijzigde wet van 5 april 1993 op de financiële sector (de "wet"), en valt onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier, met vestigingsadres in L-2449 Luxemburg.

De hoofdactiviteit van PayPal is de uitgifte van e-geld en de verlening van services die hiermee direct verband houden. Een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de PayPal-service staat in het document Belangrijke betaal- en service-informatie, dat beschikbaar is via de link Juridische overeenkomsten op elke pagina van de PayPal-website(s). Omdat de service is beperkt tot e-geld, hetgeen onder de wet niet wordt aangemerkt als een stortings- of investeringsservice, valt u niet onder de bescherming van de Luxemburgse garantiebepalingen ten aanzien van stortingen van de Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL). Met PayPal kunt u betalingen verrichten aan en accepteren van derden. PayPal is in alle opzichten een onafhankelijke contractant. PayPal heeft geen controle over en neemt geen aansprakelijkheid of wettelijke verplichting op zich voor de producten en services die via onze service worden betaald. We kunnen de identiteit van geen enkele gebruiker garanderen of verzekeren dat een verkoper of koper daadwerkelijk een transactie voltooit. Houd er rekening mee dat er risico's verbonden zijn aan het zakendoen met minderjarigen of personen die onder valse voorwendselen handelen.

1.2 Uw privacy. PayPal neemt de bescherming van uw privacy zeer serieus. Raadpleeg ons Privacybeleid voor een beter begrip van onze inzet met betrekking tot het bewaren van uw privacy en over ons gebruik en openbaarmaking van uw gegevens.

1.3 Intellectueel eigendom. De URL's van de PayPal-website(s), "PayPal" en alle aanverwante logo's van onze producten en services die op onze website(s) worden beschreven, vallen onder het auteursrecht van PayPal of zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van PayPal of zijn licentiegevers. Alle paginakopteksten, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts vallen of onder het auteursrecht van PayPal, de servicemerken, handelsmerken en/of beschermde handelsstijl van PayPal. U mag deze zaken niet kopiëren, imiteren, aanpassen, wijzigen, modificeren of gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U, als webwinkel, mag de HTML-logo's die PayPal beschikbaar stelt via onze webwinkelservices, veilingtools of partnerprogramma's, alleen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming gebruiken om via uw website bekend te maken dat u een webwinkel bent die betalingen via de Service accepteert en webverkeer vanaf die website omleidt naar de Service. Deze toestemming kan PayPal op elk gewenst moment en naar eigen inzicht beperken of intrekken. U mag deze HTML-logo's op geen enkele wijze aanpassen, wijzigen of modificeren, deze gebruiken op een voor PayPal of de service geringschattende wijze en op geen enkele wijze weergeven die sponsoring of goedkeuring van PayPal zou kunnen impliceren.

1.4 Toewijzing. U mag geen rechten of plichten die u heeft op grond van deze Overeenkomst overdragen of toewijzen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PayPal. U mag uw rekening niet overdragen aan een derde partij. PayPal behoudt het recht deze Overeenkomst of ieder recht of iedere verplichting onder deze Overeenkomst op ieder moment over te dragen of toe te wijzen zonder uw toestemming. Dit heeft geen effect op uw recht om uw rekening te sluiten zoals vermeld in clausule 7.1.

1.5 Berichtgeving aan u. We zullen met u communiceren in de taal (of talen) waarin we de Overeenkomst aan u ter beschikking hebben gesteld. U stemt ermee in dat PayPal u mag berichten of andere informatie mag verstrekken door dit te plaatsen op de website(s) van PayPal (inclusief het posten van informatie die alleen voor u toegankelijk is door in te loggen op uw rekening), dit te e-mailen naar het e-mailadres dat staat vermeld op uw rekening, per post te versturen naar het adres dat staat aangegeven op uw rekening, door u te bellen of u een sms-bericht te sturen. Met uitzondering van wijzigingen in deze Overeenkomst, wordt dergelijk bericht beschouwd door u ontvangen te zijn binnen 24 uur na plaatsing van het bericht op de website(s) van PayPal of na verzending per e-mail aan u. Als u het bericht per post ontvangt, gaan we ervan uit dat u het drie werkdagen na verzending heeft ontvangen. U kunt bij ons een kopie aanvragen van iedere wettelijk verplichte openbaarmaking (inclusief deze Overeenkomst). We leveren u dit aan in een vorm waarin u de informatie kunt opslaan en reproduceren (bijvoorbeeld via e-mail) en u kunt uw toestemming voor het ontvangen van verplichte openbaarmakingen intrekken via elektronische communicatie door contact op te nemen met PayPal zoals beschreven in onderstaande sectie 1.6. PayPal kan u aanvraagkosten voor de levering van afschriften doorberekenen (volgens Schema 1). PayPal behoudt zich het recht voor uw rekening te sluiten als u uw toestemming voor het ontvangen van wettelijk verplichte openbaarmakingen via elektronisch communicatieverkeer intrekt.

1.6 Berichtgeving aan PayPal. Meldingen in verband met deze Overeenkomst moeten per post worden verstuurd naar het hoofdkantoor van PayPal: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Ter attentie van: Legal Department, 5th Floor, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

1.7 Transactiegeschiedenis. U kunt, tenzij uw rekening volledig is beperkt, uw gegevens van uitgevoerde betaaltransacties en andere gegevens met betrekking tot uw transactiegeschiedenis en saldo inzien door in te loggen op uw rekening en te klikken op het tabblad 'Geschiedenis'. Zie sectie 5.1 van deze Overeenkomst voor meer informatie over toegang tot uw rekeninginformatie. U gaat ermee akkoord dat u uw transacties controleert via uw rekeninggeschiedenis in plaats van periodieke afschriften per e-mail te ontvangen.

1.8 Wijzigingen in deze Overeenkomst. PayPal kan deze Overeenkomst op elk gewenst moment wijzigen, verwijderen of uitbreiden, inclusief kosten en andere bedragen die op uw rekening van toepassing zijn (zoals beschreven in Schema 1) (een 'Wijziging'), door over dergelijke wijzigingen te berichten via een gereviseerde versie van deze Overeenkomst op de PayPal-website(s). Een wijziging wordt eenzijdig door ons aangebracht en er wordt vanuit gegaan dat u de wijziging accepteert nadat u hiervan melding heeft ontvangen. We laten u twee maanden van tevoren weten dat een wijziging wordt doorgevoerd die vervolgens na deze twee maanden ingaat. De periode van twee maanden voor de berichtgeving is niet van toepassing als een wijziging wettelijk verplicht is of als de wijziging een toevoeging van een nieuwe service, extra functionaliteit aangaande de bestaande services of een andere wijziging betreft waarvan we in alle redelijkheid menen dat deze noch uw rechten beperkt, noch uw verantwoordelijkheden zal doen toenemen. In dergelijke gevallen wordt de wijziging uitgevoerd zonder u daarvan van tevoren op de hoogte te stellen en zal deze wijziging van kracht worden op het moment dat hiervan melding wordt gemaakt.
Als u een wijziging niet accepteert of het niet eens bent met de wijziging, moet u uw rekening opheffen waarbij u de opheffingsprocedure voor rekeningen volgt die wordt uitgelegd in sectie 7.1. Als u geen bezwaar maakt tegen de wijziging door uw rekening op te heffen binnen de meldingsperiode van 2 maanden, wordt er vanuit gegaan dat u de wijziging heeft geaccepteerd. Hoewel u uw rekening op elk moment en zonder kosten kunt sluiten, kunt u nadat u deze Overeenkomst beëindigt nog steeds aansprakelijk zijn voor zaken waarvoor u voordat u deze Overeenkomst beëindigt aansprakelijk en verantwoordelijk was. Zie verder onze rechten in sectie 10.3 (Opheffen van rekening en beperkte toegang).

 

Terug naar boven

 

2. Voorwaarden en rekeningtypen

2.1 Voorwaarden.

Als u in aanmerking wilt komen voor onze services, moet u (i) woonachtig zijn in een van de landen die op de pagina PayPal wereldwijd zijn vermeld; (ii) wettelijk volledig bevoegd zijn om een contract aan te gaan; en (iii) als u een persoon bent, minstens 18 jaar oud zijn. Verder verklaart en garandeert u ons dat u bij het openen van een rekening bij ons niet namens of ten behoeve van iemand anders handelt, tenzij u de rekening opent voor en op aanwijzing van het bedrijf waarbij u in dienst bent, een geheime opdrachtgever of een derde begunstigde. Als u niet handelt namens het bedrijf waarbij u in dienst bent, mag de nieuwe rekening uitsluitend op uw eigen naam staan. Deze Overeenkomst is alleen van toepassing op gebruikers die woonachtig zijn in Nederland. Als u in een ander land woont, kunt u de Overeenkomst openen vanaf de PayPal-website(s) in uw land (indien van toepassing).

2.2 Privé-, Premier- en zakelijke- rekeningen. We bieden drie soorten rekeningen: Privé-, Premier- en zakelijke- rekeningen. Tenzij anderszins is overeengekomen, mag u niet meer dan één Privé-rekening of één Premier-rekening en één zakelijke rekening hebben. Door een Premier-rekening of een zakelijke rekening te openen en de voorwaarden van deze Overeenkomst te accepteren, verklaart u dat u de rekening niet opent voor primair persoonlijke, gezinsgerelateerde of huishoudelijke doeleinden. U gaat ermee akkoord dat uw rekening uit de betaalrekening en de reserverekening bestaat.

2.3 Status Gecontroleerd.

 1. Voor het verkrijgen van een Gecontroleerde rekening dient u de volgende stappen te voltooien: 1) aanmelden voor Betalen via bank en de procedure voltooien waarbij u twee willekeurige bedragen op uw bankrekening gestort krijgt (beschikbaar voor de desbetreffende klanten); of 2) een creditcard toevoegen en het programma Uitgebreid gebruik voltooien.

 2. PayPal kan van tijd tot tijd andere methoden of procedures voor u beschikbaar stellen om een Gecontroleerde rekening te verkrijgen. Door een gebruiker als 'Gecontroleerd' aan te merken, geeft PayPal enkel en alleen aan dat de gecontroleerde gebruiker de stappen in clausule 2.3(a) heeft voltooid. Zoals reeds beschreven in sectie 1.1 en door toekenning van de status Gecontroleerd aan een gebruiker, garandeert, stelt en verklaart PayPal geenszins dat een gecontroleerde gebruiker een commerciële transactie zal afhandelen.

2.4 PayPal als inlogmethode. Als u PayPal gebruikt als middel om in te loggen op externe websites of mobiele apps, kunnen we uw inlogstatus delen met de derde partijen die deze service als inlogmethode bieden. Ook kunnen we met uw toestemming persoonlijke gegevens en rekeninggegevens delen, zodat de derde partij u kan herkennen. PayPal geeft dergelijke derde partijen geen toegang tot uw PayPal-rekening en verricht betalingen vanaf uw rekening aan deze derde partijen uitsluitend na uw expliciete toestemming.

Als u deze service aanbiedt als middel voor bezoekers om in te loggen op uw website of app of deze service anderszins voor uw klanten wilt gebruiken, moet u akkoord gaan met de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn wanneer deze functionaliteit voor u beschikbaar wordt gemaakt en moet u voldoen aan de specificaties die in integratiehandleidingen of richtlijnen vermeld zijn. PayPal garandeert niet dat de identiteit van gebruikers van deze inlogmethode daadwerkelijk de identiteit van de gebruiker is en vertegenwoordigt deze gebruikers op geen enkele manier. PayPal deelt de persoonlijke gegevens en andere rekeninggegevens van de gebruiker (inclusief de inlogstatus) die PayPal beheert niet met u, tenzij de gebruiker erin heeft toegestemd dat we deze informatie aan u openbaar maken.

 

Terug naar boven

 

3. Geld overmaken

3.1 Onze uitvoering van uw betaalopdrachten. In navolging van de voorwaarden in deze Overeenkomst (en uw naleving hiervan) stemt u ermee in dat PayPal een betaalopdracht uitvoert die u heeft gedaan via uw betaalrekening en dat PayPal het geld binnen 1 werkdag na de datum waarop u uw geldige betaalopdracht heeft gegeven en PayPal deze heeft ontvangen overmaakt aan de betaalserviceprovider van de persoon aan wie u de betaling heeft overmaakt. Hiervoor dient u ons wel de volgende informatie te verstrekken:

 1. uw betaalopdracht voor 16:00 uur (lokale tijd van het land waar uw rekening is geregistreerd) op een werkdag. Als u de betaalopdracht na deze tijd of niet op een werkdag geeft, gaat u ermee akkoord dat uw betaalopdracht de eerstvolgende werkdag door ons wordt ontvangen;
 2. een correcte, unieke omschrijving of andere geldige details van de ontvanger of uzelf waar PayPal of de persoon die u betaalt redelijkerwijs om mag vragen als u de details invult om de betaalopdracht te maken;
 3. alle verplichte gegevens waarnaar wordt gevraagd in de relevante betaalprocedures;
 4. (indien nodig), gegevens van uw geldige betaalbron(nen) met voldoende saldo om de betaling te verrichten; en
 5. geldige toestemming om uw betaalopdracht te autoriseren, dergelijke geldige toestemming wordt gegeven als u:
  1. op de knop 'Betalen' of 'Doorgaan' of een andere knop klikt in de onderdelen van de PayPal-site(s) of PayPal-betaalpagina's waar u een betaalopdracht naar ons kunt verzenden nadat u uw correcte inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) heeft ingevoerd en bent ingelogd op uw PayPal-rekening; en/of
  2. autorisatie voor een betaling gestart door derden heeft geconfigureerd waarin u met een webwinkel of derde partij bent overeengekomen om van tevoren autorisatie te geven om het de webwinkel of derde partij mogelijk te maken om gelden rechtstreeks of op een andere manier van uw PayPal-rekening te innen; en/of
  3. ons instructie geeft om op enige andere wijze een betaling te verrichten waarvan PayPal u van tijd tot tijd op de hoogte stelt als u de betaalopdracht maakt.

Onze verantwoordelijkheid om betalingsopdrachten binnen 1 werkdag na de datum waarop u ons uw geldige betalingsopdracht heeft gestuurd uit te voeren, is alleen van toepassing op betalingen die worden uitgevoerd tussen gebruikers met geregistreerde rekeningen in de Europese Economische Ruimte ('EER'); en betalingen in de volgende valuta's: Britse pond, euro of de valuta van EER-staten waar de euro geen valuta is. Zodra uw betaalopdracht naar ons is verzonden, kunt u deze niet intrekken of op andere wijze uw toestemming intrekken voor het uitvoeren van de betaling, uitzondering hierop is dat u een abonnementsbetaling kunt annuleren op voorwaarde dat u dit doet voor het einde van de werkdag die valt op de dag voordat de volgende abonnementsbetaling zal worden gedaan. PayPal is niet verplicht uw betaalopdracht uit te voeren als u over onvoldoende geld beschikt. PayPal behoudt zich het recht voor om een door u verrichte betaling pas uit te voeren als er voldoende geld beschikbaar is (dit betekent ook, zonder beperking, dat PayPal niet verplicht is een terugbetalingstransactie te vereffenen alvorens het geld voor de oorspronkelijke transactie is ontvangen).

3.2 Verzendlimieten. Als u een jaarlijkse verzendlimiet voor uw rekening heeft, kunt u deze bekijken door in te loggen op uw rekening en op de pagina Rekeningoverzicht op de link 'Limieten weergeven' te klikken. In dit verband heeft 'jaarlijks' betrekking op elk kalenderjaar. Wij kunnen naar eigen goeddunken (bijvoorbeeld in geval van pogingen tot fraude of misbruik van creditcards) lagere limieten stellen aan de hoogte van het geldbedrag dat u via onze service kunt verzenden. U kunt de jaarlijkse verzendlimiet voor uw rekening bekijken door in te loggen op uw rekening en op de koppeling 'Limieten weergeven' op de pagina 'Rekeningoverzicht' te klikken.

3.3 Uw verzendlimiet opheffen. Als u uw verzendlimiet wilt opheffen, moet u de volgende stappen voltooien: 1) aanmelden voor Betalen via bank en de procedure voor Willekeurige storting voltooien (beschikbaar voor de desbetreffende klanten); of 2) een creditcard toevoegen en het programma Uitgebreid gebruik voltooien.

3.4 Standaardbetaalbronnen. Wanneer u een betaling doet, machtigt u ons uit uw naam geld te ontvangen van uw betaalbron, om e-geld uit te geven en om e-geld over te maken naar de ontvanger of uw saldo, overeenkomstig uw instructies en de voorwaarden van deze Overeenkomst. PayPal financiert uw transactie als volgt:

Saldo

Als er een saldo voor uw rekening bestaat, zal PayPal altijd uw saldo voor uw betaling gebruiken.

Betaalbronnen

Als u geen saldo heeft of als uw saldo onvoldoende is om de volledige transactie te betalen, financiert PayPal uw transactie of de rest van uw transactie in de volgende volgorde (voor zover dergelijke betaalbronnen beschikbaar zijn voor gebruik met uw rekening):

 1. Saldo (indien aanwezig)
 2. Directe overschrijving van uw bankrekening
 3. Creditcard
 4. Uitgestelde bankbetaling

Terugkerende betalingen

Als er voldoende saldo op uw rekening staat op het moment dat uw betaling door de webwinkel wordt verwerkt, gebruikt PayPal dit saldo in plaats van uw gewenste betaalbron.

Vertraging in verwerking door webwinkel

Als er sprake is van een vertraging in de verwerking van een transactie door de webwinkel en er voldoende saldo op uw rekening staat op het moment dat uw betaling door de webwinkel wordt verwerkt en de transactie wordt voltooid, gebruikt PayPal dit saldo in plaats van uw voorkeursbetaalbron.

Kaarten als betaalbronnen: door een creditcard toe te voegen als betaalbron verleent u PayPal een permanente autorisatie om automatisch de benodigde bedragen van deze kaart af te schrijven als de kaart als betaalbron wordt gebruikt conform deze Overeenkomst. U kunt de permanente autorisatie met betrekking tot elke kaart stopzetten door de desbetreffende kaart in uw Rekeningprofiel te verwijderen als betaalbron.

Bijzondere betaalbronnen: bepaalde betalingen kunnen worden verricht via bijzondere betaalbronnen die aan uw rekening zijn gekoppeld, zoals saldi voor specifieke webwinkels/transacties, cadeaubonnen of andere promotiebetaalbronnen. Het gebruik en de prioriteit daarvan zijn afhankelijk van verdere voorwaarden die tussen u en PayPal zijn overeengekomen ("Bijzondere betaalbronnen"). Uw rekeningoverzicht kan het nominale bedrag vermelden dat op elk gegeven moment via uw bijzondere betaalbronnen beschikbaar is voor in aanmerking komende betalingen. Dit bedrag is geen e-geld, wordt niet als deel van uw saldo beschouwd en is niet in te wisselen voor contant geld. Het vertegenwoordigt uitsluitend een hoeveelheid e-geld die PayPal aanbiedt uit te geven en op uw PayPal-rekening bij te schrijven op het moment van (en alleen om direct te betalen) een in aanmerking komende PayPal-aankoop, conform (en alleen voor de periode beschreven in) de verdere gebruiksvoorwaarden voor die bijzondere betaalbron. Als een met een bijzondere betaalbron gefinancierde PayPal-betaling op een later tijdstip om wat voor reden dan ook wordt ingetrokken (inclusief, zonder beperking, teruggeboekt), houdt PayPal het via uw bijzondere betaalbron betaalde gedeelte van die PayPal-betaling in en (mits de bijzondere betaalbron niet al verlopen is) wordt de bijzondere betaalbron in ere hersteld.

3.5 Voorkeursbetaalbron. Als u een voorkeursbetaalbron wilt selecteren, kunt u dat doen in de volgende situaties:

 1. Iedere keer dat u een betaling verricht. U kunt dit doen op de pagina “Uw betaling controleren” door op de link te klikken om uw betaalmethode te wijzigen en een methode te selecteren uit de beschikbare betaalmethoden.
 2. In uw Rekeningprofiel – Terugkerende betalingen. Als u een terugkerende of automatische betaling heeft ingesteld, of een webwinkel of andere derde partij heeft geautoriseerd betalingen te incasseren van uw PayPal-rekening, kunt u een voorkeursbetaalbron selecteren voor toekomstige betalingen aan de webwinkel of andere derde partij. U kunt dit doen door in te loggen op uw rekening. Selecteer "Profiel", "Terugkerende betalingen" of "Betaalgroepoverzicht" en selecteer vervolgens de links om een voorkeursbetaalbron (of alternatieve betaalbron) in te stellen. Anders wordt uw standaardbetaalbron gebruikt.
 3. Beperkingen. Als er saldo op uw PayPal-rekening staat en uw betaling niet in aanmerking komt om met een bijzondere betaalbron te worden gefinancierd, gebruikt PayPal dat saldo en niet de voorkeursbetaalbron. De enige uitzondering is dat u Uitgestelde bankbetaling als voorkeursbetaalbron kunt selecteren in plaats van Saldo. Staat er voldoende geld op uw rekening maar u wilt dat niet voor uw volgende betaling gebruiken, dan moet u dat geld van de rekening opnemen voordat u de volgende betaling gaat uitvoeren.
 4. Snelle betaling. Als u 'Snelle betaling' voor uw betalingen via PayPal Mobiel selecteert, kunt u geen voorkeursbetaalbron selecteren voor uw toekomstige betalingen via PayPal Mobiel met Snelle betaling. U kunt uw instelling 'Snelle betaling' op elk gewenst moment annuleren via uw mobiele telefoon.

3.6 Limieten gewenste betaalbron. Om risico's te voorkomen kan PayPal een limiet stellen aan de betaalbronnen die voor een transactie kunnen worden gebruikt. Als we een limiet aan een betaalbron stellen, waarschuwen wij u als er een verhoogd risico is. (Zonder limiet bestaat er bijvoorbeeld de kans dat de betaling als ongeautoriseerd wordt bestempeld.) Een dergelijke waarschuwing betekent niet dat een van beide partijen in de transactie op oneerlijke of frauduleuze wijze handelt. Het betekent dat er mogelijk een risico dat hoger is dan gebruikelijk aan de betaling is verbonden. Betaalbronnen kunnen ook worden beperkt als u een PayPal-betaling uitvoert via bepaalde websites of toepassingen van derden.

Als uw betaalbronnen zijn beperkt en u ervoor kiest om verder te gaan met de transactie, kan het zijn dat u minder opties heeft om een eventueel conflict op te lossen als de transactie niet naar volle tevredenheid is uitgevoerd. (Als bijvoorbeeld een van uw betaalbronnen uw creditcard is, maar u als gevolg van een beperking van betaalbronnen uw PayPal-betaling niet kunt uitvoeren met een creditcard, heeft u geen recht op terugboekingen voor de PayPal-betaling.)

3.7 Overschrijvingen. Als u een directe overschrijving, een aanvullingsoverschrijving (ook wel ‘Top-up-overschrijving’) of een uitgestelde bankbetaling als uw betaalbron gebruikt, vraagt u een elektronische overschrijving vanaf uw bankrekening aan. Voor deze transacties gaat u akkoord met het volgende:

 1. Uitgestelde bankbetaling. Bij een uitgestelde bankbetaling worden de volgende gerelateerde en opeenvolgende door u gemaakte betaalopdrachten uitgevoerd: (1) een betaalopdracht waarbij uw bank opdracht krijgt om PayPal te betalen; en (2) een betaalopdracht waarbij PayPal de opdracht krijgt om de ontvanger te betalen vanaf uw betaalrekening. U gaat ermee akkoord dat PayPal het geld van uw bank zodra dit is ontvangen mag blokkeren op uw reserverekening en dat dit geld niet beschikbaar zal worden gemaakt op uw betaalrekening om de uitvoering van de tweede betaalopdracht te starten tot de werkdag waarop PayPal heeft vastgesteld dat het risico van een teruggeboekte betaling is geweken. Het risico dat de eerste betaling wordt teruggeboekt bestaat omdat de bank ons kan melden dat het saldo op de bankrekening te laag was om de eerste betaalopdracht te verrichten ("NSF-risico"). Totdat beide betaalopdrachten zijn voltooid, wordt het geld geblokkeerd in uw reserverekening en wordt de transactie in uw rekeninggegevens weergegeven als 'Niet-verrekend'. PayPal is van mening dat het geld van de eerste betaalopdracht niet beschikbaar is voor u in uw betaalrekening om de uitvoering van de tweede betaalopdracht te starten totdat het NSF-risico is geweken. Verder is PayPal niet in het bezit van alle informatie die nodig is om het geld tot de beschikking van de ontvanger te stellen in hun betaalrekening totdat PayPal heeft vastgesteld dat het NSF-risico is geweken.
 2. Aanvullingsoverschrijving. Een aanvullingsoverschrijving (of 'top-up'-overschrijving) is een betaling waarbij u uw bank opdracht geeft om geld naar de bankrekening van PayPal over te maken. Deze opdracht wordt door u gegeven door rechtstreeks contact met uw bank op te nemen en uw bank de gegevens van de bankrekening van PayPal te verstrekken. Zodra het geld door PayPal is ontvangen, maakt PayPal het bedrag voor u beschikbaar op uw PayPal-rekening.

  PayPal voert elektronische overschrijvingen vanaf uw bankrekening voor het door u opgegeven bedrag uit via een mechanisme met de naam Automated Clearing House (ACH). U gaat ermee akkoord dat u met dergelijke aanvragen, waarbij PayPal elektronische betalingen vanaf uw bankrekening uitvoert, PayPal toestemming geeft om betalingen uit te voeren en dat u de elektronische betaling niet meer kunt annuleren nadat u uw toestemming voor de betaling heeft gegeven. U verleent PayPal hiermee het recht elke debitering via ACH waarvoor u toestemming heeft gegeven en die is teruggeboekt wegens onvoldoende saldo, opnieuw in te dienen.Als u een machtiging annuleert (inclusief, maar niet beperkt tot, een SEPA-machtiging), gaat u ermee akkoord dat u ons schadeloosstelt voor de waarde van goederen of services die u met de opbrengsten van die machtiging heeft verbruikt.

PayPal voert elektronische overschrijvingen vanaf uw bankrekening voor het door u opgegeven bedrag uit via een mechanisme met de naam Automated Clearing House (ACH). U gaat ermee akkoord dat met dergelijke aanvragen door u waarbij PayPal elektronische overschrijvingen vanaf uw bankrekening uitvoert, toestemming wordt verleend aan PayPal om deze overschrijvingen uit te voeren en dat u, nadat u uw toestemming voor de overschrijving heeft gegeven, de elektronische overschrijving niet meer kunt annuleren. PayPal behoudt zich het recht voor om te eisen dat u uw gevraagde betaling betaalt met een uitgestelde bankbetaling om het met uw betaalopdracht samenhangende risico te beperken. U verleent PayPal hiermee het recht elke debitering via ACH waarvoor u toestemming heeft gegeven en die is teruggeboekt vanwege een te laag saldo op uw rekening, opnieuw in te dienen.

PayPal is sinds februari 2014 gebruik gaan maken van SEPA-machtigingen tot automatische incasso (SEPA is de gemeenschappelijke betalingsruimte voor de euro). SEPA is een initiatief van de Europese Commissie en de Europese bankensector en heeft als doel transacties binnen de Europese Unie efficiënter te laten verlopen. Als u een bankrekening bij PayPal registreert nadat SEPA is geïmplementeerd of als u voor de eerste keer met een nieuwe rekening betaalt, verleent u PayPal een SEPA-machtiging tot automatische incasso. U heeft op elk gewenst moment toegang tot deze machtiging en het machtigingsreferentienummer (MRN) in uw PayPal-rekening en kunt de machtiging annuleren voor toekomstige transacties.

Als u een elektronische overschrijving verricht van uw bankrekening naar PayPal via een SEPA-incasso, autoriseert u PayPal om deze machtiging te gebruiken en het bedrag van uw bankrekening af te schrijven, zoals hierboven uitgelegd in deze sectie 3.7, en geeft u uw bank toestemming om de betaling aan PayPal af te handelen. U kunt tot acht weken na de datum waarop de SEPA-incassobetaling heeft plaatsgevonden, op elk gewenst moment een terugbetaling bij uw bank claimen, overeenkomstig de voorwaarden van uw bank.

PayPal informeert u over het bedrag van de SEPA-incassobetaling en het tijdsbestek waarbinnen PayPal het bedrag afschrijft van de bankrekening, en stuurt u ook de aankoopbevestiging. Als PayPal een verzoek voor een SEPA-incassobetaling opnieuw indient vanwege een terugboeking van de oorspronkelijke betaling, wordt er geen (aanvullende) informatie verstrekt over het bedrag en het tijdsbestek voordat het verzoek opnieuw wordt ingediend.

3.8 Geweigerde betalingen. Als u e-geld overmaakt, hoeft de ontvanger dat niet te accepteren, zelfs als het e-geld beschikbaar is voor de ontvanger. U erkent dat PayPal niet verantwoordelijk is voor eventuele schade als gevolg van de beslissing van de ontvanger om een betaling via de service niet te accepteren. Wij zullen:

 1. Elke terugbetaalde of geweigerde betaling snel terugstorten op uw rekening of, indien van toepassing, uw oorspronkelijke betaalbron, en
 2. Elke betaling die niet is opgeëist binnen 30 dagen nadat u het geld heeft overgemaakt op uw rekening terugstorten.

3.9 Uitgestelde transactie webwinkel. Wanneer u een betaling naar bepaalde webwinkels overmaakt, verleent u die webwinkel toestemming om uw betaling te verwerken en de transactie uit te voeren. De betaling is pas verwerkt als de betaling door de webwinkel is verwerkt. Sommige webwinkels kunnen de verwerking van uw betaling uitstellen. In dat geval blijft uw toestemming maximaal 30 dagen geldig. Als er voldoende saldo op uw rekening staat op het moment dat u toestemming heeft gegeven, kan PayPal het bedrag van dit saldo dat overeenkomt met de betaling op uw reserverekening blokkeren. De betaling wordt geblokkeerd als 'In behandeling' op uw reserverekening totdat de betaling door de webwinkel is verwerkt. Als PayPal bij uw betaling valuta moet omrekenen, wordt het bedrag van de omrekeningskosten (volgens Schema 1) vastgesteld op het moment dat de webwinkel uw betaling verwerkt en de transactie voltooit. Tussen de tijd van de autorisatie van een betaling en de verwerking van een betaling kan de webwinkel het betaalbedrag aanpassen (bijvoorbeeld door de btw, verzendkosten of wijzigingen in de aankoop die u aan de webwinkel heeft doorgegeven). U stemt ermee in dat u op het moment van autorisatie toestemming geeft voor een betaling aan een webwinkel voor het bedrag dat staat aangegeven als het maximumbedrag (of hieraan gelijk) op de pagina waar betalingen worden geautoriseerd. Dit omvat elk extra bedrag dat u eventueel aan de webwinkel zou moeten betalen, zoals door u en de webwinkel is overeengekomen. U gaat er verder mee akkoord dat we niet verplicht zijn dit extra bedrag bij u te verifiëren op het moment dat de betaling wordt overgemaakt, en dat we elk bedrag tot aan het maximumbedrag (of hieraan gelijk) mogen overmaken op basis van uw autorisatie en bij het ontvangen van instructies van de webwinkel over het uiteindelijk over te maken bedrag.

3.10 Betalingen gestart door derden (waaronder abonnementsbetalingen). Een door derden gestarte betaling is een betaling waarvoor u van tevoren een derde partij (bijvoorbeeld een webwinkel, een mobiele app van een webwinkel of eBay) toestemming heeft gegeven om gelden van uw PayPal-rekening te innen.

Een voorbeeld van dit type betaling is een 'terugkerende betaling'. Dit is een door derden gestarte betaling die op terugkerende basis plaatsvindt (sporadisch of periodiek) en via uw PayPal-rekening kan worden beheerd. Terugkerende betalingen worden soms 'abonnementen', 'vooraf goedgekeurde betalingen' of 'automatische betalingen' genoemd.

Als u van tevoren toestemming geeft, geeft u de derde partij de mogelijkheid om verschillende bedragen te innen van uw rekening of hierop terug te boeken op een eenmalige basis of een terugkerende basis (sporadisch of periodiek), totdat u de regeling met of toestemming voor de toepasselijke derde partij annuleert. U machtigt PayPal voor het doen van betalingen aan de derde partij (of een andere persoon die in hun naam handelt) vanaf uw PayPal-rekening voor het volledige bedrag van de kosten die u verschuldigd bent, zoals aangegeven door de derde partij. U gaat ermee akkoord dat PayPal niet verplicht is om het bedrag dat de derde partij opgeeft voor dit type betaling te verifiëren of te bevestigen. Verder bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat betalingen die volgens deze bepaling worden gedaan, in waarde kunnen verschillen en op verschillende datums kunnen worden gedaan.

Als u de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van locatie gebruikt om een door derden gestarte betaling aan een andere gebruiker (meestal een webwinkel) te verrichten die betalingen via de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van locatie accepteert, kunt u deze gebruiker autoriseren door hem of haar te selecteren in de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van locatie.   Als u een gebruiker autoriseert, kunnen we het totaalbedrag waar de geautoriseerde gebruiker binnen een specifieke periode om kan verzoeken van uw rekening beperken. Dit kunnen we naar eigen inzicht bepalen.

Als PayPal bij uw door derden gestarte betaling valuta moet omrekenen, wordt het bedrag van de valutawisselkosten (zie Schema 1) vastgesteld op het moment dat de toepasselijke derde partij uw betaling verwerkt en de transactie voltooit. U gaat ermee akkoord dat de wisselkoers die wordt bepaald op het moment van elke betaaltransactie kan verschillen en u gaat ermee akkoord dat toekomstige uitvoering van betalingen die zijn gestart door derden worden gebaseerd op wisselende wisselkoersen. Derden die bij ons een betalingsverzoek indienen uit hoofde van deze bepaling:

 1. verklaren hierbij aan PayPal dat de door hen opgegeven bedragen zijn afgesproken met en goedgekeurd door de gebruiker van wiens rekening de bedragen worden afgeschreven (inclusief wijzigingen in deze bedragen) en dat de gebruiker vóór de afschrijving hiervan op de hoogte wordt gesteld; en
 1. stemmen er hierbij mee in dat ze hun klanten minimaal vier weken van tevoren op de hoogte zullen stellen van het bedrag dat ze innen als dit bedrag zodanig is toegenomen dat de klant redelijkerwijs niet kan verwachten dat deze een dergelijk bedrag moet voldoen, waarbij rekening dient te worden gehouden met de eerdere uitgavenpatronen van de klant en met de omstandigheden van de betaling. Bovendien stemmen ze ermee in dat ze conform de voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst aansprakelijk zijn jegens PayPal voor elke terugbetaling van deze betaling.

U stemt ermee in dat u geen terugbetaling kunt vorderen van PayPal voor een door derden gestarte betaling, tenzij:

 1. niet het exacte bedrag van de betalingstransactie is verstrekt toen de autorisatie werd gegeven en het toepasselijke bedrag het bedrag overschreed dat u redelijkerwijs had kunnen verwachten te moeten voldoen, waarbij rekening wordt gehouden met uw eerdere uitgavenpatronen en de omstandigheden van de kwestie; en
 2. uw toestemming voor het uitvoeren van de door derden gestarte betaling niet is gegeven op de manier zoals in sectie 3.1(e) wordt beschreven; of
 3. de informatie met betrekking tot de door derden gestarte betaling niet ten minste vier weken vóór de datum waarop de betaaltransactie met de webwinkel is uitgevoerd, is geleverd of aan u beschikbaar is gemaakt;

  en
 4. u ons binnen 8 weken na de betaaldatum bericht over het verzoek; en
 5. u voldoet aan onze verzoeken om informatie die we redelijkerwijs nodig hebben om de omstandigheden van de kwestie te controleren. We behouden ons het recht voor om verdere gegevens op te vragen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om vast te stellen of aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan en om af te zien van enige of alle bovenstaande voorwaarden.

3.11 Terugkerende betalingen annuleren. U kunt een abonnementsbetaling op elk gewenst moment annuleren, tot 1 werkdag vóór de datum waarop de betaling gepland staat. Als u een abonnementsbetaling wilt annuleren, logt u in op uw rekening, gaat u naar het tabblad 'Mijn rekening' en vervolgens naar het tabblad 'Profiel', klikt u op 'Rekeninggegevens', op 'Vooraf goedgekeurde betalingen' en volgt u de instructies voor het annuleren van de betaling. Soms worden abonnementsbetalingen aangeduid als terugkerende- of vooraf goedgekeurde betalingen. Als u een abonnementsbetaling annuleert, is het bovendien mogelijk dat u nog steeds aansprakelijk bent tegenover de webwinkel voor de betaling en dat u de webwinkel op een andere manier moet betalen.

Als u de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van locatie gebruikt om een door derden gestarte betaling aan een gebruiker (meestal een webwinkel) te autoriseren die betalingen via de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van locatie accepteert, kunt u de autorisatie alleen annuleren via de stappen waarmee u uw selectie van de gebruiker in de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van locatie kunt annuleren.

3.12 E-geld in meerdere valuta overmaken. U kunt geld overmaken in Amerikaanse dollars, Canadese dollars, euro's, Britse ponden, Japanse yen, Argentijnse peso's, Australische dollars, Braziliaanse real, Tsjechische kronen, Deense kronen, Hongkongse dollars, Hongaarse forinten, Israëlische nieuwe sjekels, Mexicaanse peso's, Nieuw-Zeelandse dollars, Noorse kronen, Filippijnse peso's, Poolse zloty, Singaporese dollars, Zweedse kronen, Zwitserse franken, Thaise baht en Taiwanese nieuwe dollars. Er gelden mogelijk enige beperkingen aan de bestemmingen waarnaar u bepaalde valuta's kunt overmaken. Wanneer u geld overmaakt naar een webwinkel die het geld in een andere valuta dan uw valuta wil ontvangen, moet u opgeven of u de webwinkel in de aangevraagde valuta of in uw valuta wilt betalen, maar soms heeft u geen keuze en moet u in de valuta van de webwinkel betalen. Als u e-geld in een andere valuta dan uw valuta verstuurt, doen we het volgende:

 1. Indien u over saldo beschikt in de betreffende valuta, dan wordt uw transactie betaald vanuit uw saldo.
 2. Indien u over saldo beschikt in een andere valuta, dan wordt het saldobedrag omgerekend en wordt de transactie daarmee betaald.
 3. Indien u geen saldo heeft, dan wordt uw transactie betaald vanuit uw standaardbetaalbronnen.

3.13 Creditcardinformatie. Als uw creditcardnummer of de vervaldatum van uw creditcard verandert, kunnen we die informatie verkrijgen van onze partners voor financiële dienstverlening en uw rekening bijwerken.

Terug naar boven

 

4. Geld ontvangen

PayPal kan iedereen (met of zonder PayPal-rekening) toestaan om een betaling naar uw rekening te starten.

4.1 Uw ontvangstlimiet opheffen. Als u een jaarlijkse ontvangstlimiet voor uw rekening heeft, kunt u deze bekijken door in te loggen op uw rekening en op de link 'Limieten weergeven' op de pagina Rekeningoverzicht te klikken. In dit verband heeft 'jaarlijks' betrekking op elk kalenderjaar. We kunnen naar eigen goeddunken (bijvoorbeeld in geval van pogingen tot fraude of misbruik van creditcards) limieten stellen aan de hoogte van het geldbedrag dat u via onze service kunt ontvangen. Als u uw ontvangstlimiet wilt opheffen, moet u de volgende stappen voltooien: 1) aanmelden voor automatische incasso en de procedure voor Willekeurige storting voltooien (beschikbaar voor de desbetreffende klanten) of een creditcard toevoegen en het programma Uitgebreid gebruik voltooien; 2) voor houders van een Premier- of Business-rekening: aanvullende bedrijfsgegevens verstrekken en 3) aanvullende documenten verstrekken die we redelijkerwijs van u kunnen vragen.

4.2 Gebruik van PayPal op eBay. Verkopers die PayPal aanbieden als een betaalmethode in hun eBay-aanbiedingen moeten voldoen aan de volgende eisen:

 1. PayPal accepteren als de eBay-aanbieding PayPal als een betaalmethode aanbiedt.

 2. PayPal-betalingen accepteren via alle PayPal-betaalbronnen van een koper, inclusief maar niet beperkt tot uitgestelde bankbetalingen en creditcards.

 3. Internationale PayPal-transacties accepteren die door PayPal zijn toegestaan als de eBay-aanbieding verzending aanbiedt buiten de plaats waar u bent geregistreerd.

4.3 Betaalverificatie. Betaalverificatie is een procedure volgens welke PayPal bepaalde transacties met een potentieel hoog risico verifieert. Dit kan zijn omdat PayPal het redelijke vermoeden heeft dat het betaalinstrument en/of de rekening van een koper worden gebruikt met betrekking tot verboden activiteiten (zoals beschreven in sectie 9) of voor andere redenen zoals deze door ons naar ons redelijke oordeel zijn bepaald. Als een betaling aan betaalverificatie onderhevig is, zal PayPal:

 1. de betaalopdracht die door de koper is gestart uitvoeren;
 2. naar het oordeel van PayPal direct na deze uitvoering het betaalinstrument van de koper beperken;
 3. de betaling blokkeren. Het geld wordt zo vastgehouden op de reserverekening van de verkoper;
 4. een bericht sturen naar de verkoper dat de verzending van het object dat door de koper is gekocht moet worden vertraagd; en
 5. de verificatie van de betaling uitvoeren.

PayPal is niet in het bezit van alle informatie die nodig is om het geld ter beschikking te stellen van de verkoper op de betaalrekening van de verkoper totdat de betaalverificatie voltooid is en PayPal de betaling heeft goedgekeurd. Als er tijdens de betaalverificatie een probleem wordt gevonden in de betaling, wordt de betaling teruggeboekt en het geld teruggestuurd naar de koper vanuit de reserverekening van de verkoper. Alle betalingen die de betaalverificatie voltooien zijn nog steeds onderworpen om te worden teruggeboekt onder de voorwaarden van deze Overeenkomst maar vallen onder de Verkopersbescherming als ze voldoen aan het Verkopersbeschermingsbeleid. PayPal zal u hierover informeren via e-mail en/of in het tabblad Transactiegeschiedenis in uw PayPal-rekening. Een betaalverificatie op een betaling is slechts een verificatie van enkel de betaling en wordt uitgevoerd om het risico te verkleinen dat PayPal-gebruikers transacties met een hoog risico ontvangen. Als betaalverificatie op een betaling wordt toegepast, voert PayPal geen beoordeling uit van de commerciële handelingen, andere kenmerken of reputatie van een van de betrokken partijen. Het dient niet te worden beschouwd als een vermindering van het respect van wie dan ook.

4.4 Risico's van terugboekingen en claims. Ontvangst van een betaling op uw PayPal-rekening is niet hetzelfde als ontvangst van vrijgegeven geld. Een bericht dat u e-geld is overgemaakt, houdt niet in dat u dit geld heeft ontvangen op uw rekening, tenzij u de betaling heeft geaccepteerd. U erkent en stemt ermee in dat een betaaltransactie is voltooid en door u is ontvangen, zelfs als deze onderhevig is aan een terugboeking, claim, reserve of vastgehouden betaling. Wanneer u een betaling ontvangt bent u tegenover PayPal aansprakelijk voor het hele bedrag van de betaling plus de betreffende kosten als de betaling om welke reden dan ook ongeldig wordt verklaard. Aanvulling op andere aansprakelijkheden: in het geval van terugboeking, of als u een terugboeking of claim verliest en u geen recht heeft op betaling onder het Verkopersbescherming programma, bent u aan PayPal een bedrag verschuldigd dat overeenkomt met de terugboeking of claim en onze kosten zoals beschreven in Schema 1 (waaronder, indien van toepassing, terugboekingskosten) en zal PayPal het betreffende bedrag van uw saldo afschrijven. Als u een te laag saldo heeft om te kunnen voldoen aan uw aansprakelijkheid, behoudt PayPal het recht uw schuld aan PayPal te innen via betalingen die u ontvangt op uw rekening, tenzij u instemt met terugbetaling aan PayPal via andere middelen. PayPal kan ook bedragen terugvorderen die u ons schuldig bent via juridische middelen, waaronder, zonder beperking, een incassobureau. Als een afzender van een betaling een verzoek tot terugboeking indient, zal niet PayPal, maar de creditcardmaatschappij bepalen of dit verzoek gerechtvaardigd is.

4.5 Geen ontmoediging. In de communicatie naar uw klanten of in openbare berichten stemt u ermee in dat u PayPal als betaalmethode niet onjuist karakteriseert of in diskrediet brengt. U gaat ermee akkoord dat u alleen toeslag rekent voor het gebruik van PayPal in overeenstemming met wetten die op u van toepassing zijn. U gaat er verder mee akkoord dat als u enige vorm van toeslag berekent aan de koper dat u, en niet PayPal, de koper op de hoogte zal stellen van de gevraagde toeslag. PayPal is niet aansprakelijk als u de koper niet over een toeslag heeft geïnformeerd. Als u zich niet houdt aan de bovenstaande bepalingen, vormt dit een schending van deze Overeenkomst en heeft PayPal het recht om deze Overeenkomst te beëindigen overeenkomstig sectie 10.3.

4.6 Ontvangen van geld in meerdere valuta's. U hoeft geen saldo te hebben in een bepaalde valuta om betalingen in die valuta te kunnen ontvangen. Als u al een saldo heeft in de valuta waarin u een betaling ontvangt, crediteren we alle betalingen die u ontvangt in die valuta automatisch op het betreffende valutasaldo. Als u een betaling ontvangt in een valuta waarvoor u geen saldo heeft, blijft de betaling in behandeling en vragen we u de betaling handmatig te accepteren of te weigeren, tenzij u een Premier- of zakelijke rekening heeft en reeds een voorkeur heeft ingesteld in uw profiel voor het automatisch ontvangen van betalingen in die valuta. Als u (en niet PayPal) een valutaomrekening biedt op het verkooppunt, informeert u de koper over de wisselkoers en andere kosten die van toepassing zijn op de betaaltransactie. PayPal heeft geen verantwoordelijkheid jegens enige koper als u de koper niet op de hoogte stelt van de wisselkoers en de kosten. U erkent dat het als een misdrijf kan worden opgevat als u de wisselkoers en kosten niet aan de koper meldt.

4.7 Belastingen. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen welke belastingen eventueel van toepassing zijn op de betalingen die u verstuurt of ontvangt en om de juiste belasting te innen, op te geven en te betalen aan de betreffende belastingeenheid. PayPal is niet verantwoordelijk voor het nagaan of belastingen van toepassing zijn op uw transactie of voor het innen, opgeven of betalen van eventuele belastingen die voortvloeien uit transacties.

4.8 Uw retour- en privacybeleid. We raden u aan uw retour- en privacybeleid op uw website te publiceren als u goederen of services verkoopt.

Terug naar boven

 

5. Rekeningsaldo's en transactiegegevens

5.1 Saldo’s en transactiegegevens. U kunt uw saldo controleren door in te loggen op uw rekening. De belangrijkste informatie met betrekking tot uw betalingen wordt via e-mail naar u verzonden en ook uw transactiegeschiedenis wordt bijgewerkt. Deze kunt op elk gewenst raadplegen door in te loggen op uw rekening. U kunt ook een downloadbaar rapport openen in het onderdeel 'Geschiedenis' van uw rekening. In het onderdeel 'Geschiedenis' staan ook alle gemaakte kosten en andere bedragen die in de betreffende periode van uw rekening zijn afgeschreven. De geschiedenis wordt alleen bijgewerkt en beschikbaar gemaakt als er activiteit is geweest op uw rekening of als er in de betreffende periode kosten zijn gemaakt. PayPal behoudt zich het recht voor om kosten te berekenen om u aanvullende informatie te bieden of om de transactiegeschiedenis en overige informatie over kosten op een andere manier aan te bieden. De manier waarop we de transactiegegevens aanbieden zorgt ervoor dat u de informatie ongewijzigd kunt opslaan en reproduceren, bijvoorbeeld door een kopie af te drukken. PayPal zal ervoor zorgen dat de details van elke transactie online beschikbaar zullen worden gemaakt voor u gedurende minstens 13 maanden vanaf het moment waarop deze voor het eerst beschikbaar zijn gemaakt. U hoeft geen saldo aan te houden op uw rekening om betalingen te kunnen verrichten. Een saldo wordt gemaakt wanneer u de service gebruikt om een betaling te verrichten met een kaart. Als u een saldo aanhoudt ontvangt u geen rente of andere inkomsten op dit saldo omdat het e-geld vertegenwoordigt en geen storting.

5.2 Bedragen die u aan ons verschuldigd bent en Meerdere valuta's. Als één van de saldo’s op uw rekening aangeeft dat u ons om welke reden dan ook een bedrag verschuldigd bent, kan PayPal dit bedrag incasseren door geld te gebruiken dat u in een andere valuta aanhoudt of door bedragen die u aan PayPal verschuldigd bent af te trekken van geld dat u op uw rekening ontvangt of geld dat u probeert op te nemen of te sturen van uw rekening, of van een andere rekening, en door geld af te trekken van geldopnames die u wilt uitvoeren. Als u gedurende een periode van 21 dagen een saldo heeft dat overeenkomt met het bedrag dat u ons verschuldigd bent in een andere valuta dan in euro's, rekent PayPal het bedrag dat u ons verschuldigd bent om naar euro's (de valutawisselkosten zijn op iedere omrekening van toepassing).

5.3 Risico's van het aanhouden van saldo’s in meerdere valuta's. U bent verantwoordelijk voor alle risico's met betrekking tot het aanhouden van saldo’s in meerdere valuta's (waaronder, zonder beperking, het risico dat de waarde van deze saldo’s onderhevig is aan wisselkoersverschillen, hetgeen op termijn kan leiden tot aanzienlijke vermindering van de saldowaarde). U stemt ermee in dat u geen meerdere valuta's zult gebruiken voor speculatieve handel.

5.4 Afschrijven van saldo’s. U stemt ermee in dat we kosten en andere bedragen van uw rekening kunnen afschrijven die u ons bent verschuldigd en die u dient te betalen. Ons recht op afschrijving houdt in dat we de in deze clausule vermelde kosten en andere bedragen mogen afschrijven van uw rekeningsaldo.

5.5 Zekerheidsbelang. Om uw naleving van deze Overeenkomst te verzekeren, staat u PayPal toe een juridisch beslag te leggen op het geld op uw rekening als zekerheid voor eventuele bedragen die u ons verschuldigd bent. In juridische termen wordt dit een “pandrecht” op en een “zekerheidsbelang” in uw rekening genoemd.

Terug naar boven

 

6. Overmaken/opnemen van e-geld

6.1 Overmaken/opnemen van e-geld. U kunt geld opnemen via elektronische overschrijving naar uw bankrekening of, als u geregistreerd gebruiker van een regio voor creditcardopname bent, naar uw MasterCard of Visa-kaart. De valuta van de bankrekening waarnaar u e-geld wilt laten overmaken moet overeenkomen met de basisvaluta van uw rekening. Saldi moeten worden opgenomen in uw basisvaluta. Zie sectie 6.4 als uw rekening een saldo in meerdere valuta's heeft.

6.2

 1. Limieten voor overmaken/opnemen. U gaat akkoord met onze aanvragen om uw identiteit te controleren voordat we e-geld aan u vrijgeven om ons in staat te stellen het risico op fraude te beperken of ter naleving van onder andere onze wettelijke verplichtingen ten aanzien van witwaspraktijken. U kunt, indien van toepassing, uw jaarlijkse of andere periodieke opnamelimieten inzien door op uw rekening in te loggen en in het Rekeningoverzicht op de link 'Limieten weergeven' te klikken. In dit verband heeft 'jaarlijks' betrekking op elk kalenderjaar. We kunnen naar eigen goeddunken (bijvoorbeeld in geval van pogingen tot fraude of misbruik van creditcards) lagere limieten stellen aan de hoogte van het geldbedrag dat u via onze service kunt opnemen.
 2. Uitvoeringsmethoden en tijdsbestek.
   
  1. Algemeen. Opnametransacties met uw betaalrekening worden uitgevoerd binnen het tijdsbestek dat beschreven staat in sectie 3.1,
  2. Transactiecontrole. PayPal kan uw opnametransactie controleren om risico's te verminderen en/of om witwaspraktijken te voorkomen en te controleren of er geen verboden activiteiten (zoals beschreven in sectie 9) plaatsvinden ("Opnamerisico"). Als PayPal een opnamerisico identificeert, behouden we ons het recht voor om uw betaalinstrument te beperken en/of uw betaalopdracht te weigeren. Als u ons opdracht geeft tot het uitvoeren van een opname, behandelen we dit als een in de toekomst gedateerde betaalopdracht die we uitvoeren binnen het tijdsbestek zoals beschreven in sectie 3.1 zodra we hebben vastgesteld dat het opnamerisico is verminderd. Als we de beperkingen opheffen en/of doorgaan met het verwerken van uw opname, stemt u ermee in dat de datum van uw betaalopdracht de werkdag is waarop de beperkingen zijn opgeheven.

6.3 Uw opnamelimiet opheffen. Als u uw opnamelimiet wilt opheffen, moet u de volgende stappen voltooien: 1) aanmelden voor Betalen via bank en de procedure voor Willekeurige storting voltooien (beschikbaar voor de desbetreffende klanten); of 2) een creditcard toevoegen en het programma Uitgebreid gebruik voltooien.

6.4 Opnemen van geld in meerdere valuta's. Als uw saldo meerdere valuta's bevat, kunt u hieruit kiezen wanneer u geld opneemt. De opname zelf vindt echter plaats in uw basisvaluta tenzij anders is overeengekomen. Als u in staat bent om geld op te nemen via uw Eurocard/MasterCard of Visa-creditcard, kan de opname plaatsvinden in een andere valuta dan de valuta van uw land. Dit hangt er vanaf of PayPal de opname in de basisvaluta van de creditcard kan ondersteunen. De valutaomrekeningskosten die staan vermeld in Schema 1 van deze Overeenkomst gelden als u uw saldo opneemt in een valuta anders dan uw primaire valuta.

Terug naar boven

 

7. Termijn en uw rekening opheffen

7.1 Termijn en opheffing van uw rekening. De termijn van deze Overeenkomst begint op het moment dat u zich registreert voor een PayPal-rekening en loopt totdat deze Overeenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd. Conform sectie 7.2 kunt u uw rekening altijd opheffen en deze Overeenkomst beëindigen door in te loggen op uw rekening, achtereenvolgens op het tabblad 'Profiel' en de link 'Rekening opheffen' te klikken en vervolgens de instructies te volgen. Als een rekening wordt gesloten, annuleren we alle in behandeling zijnde transacties en heeft u geen recht meer op saldi die zijn gekoppeld aan bijzondere betaalbronnen. U moet uw saldo opnemen voordat u uw rekening afsluit en deze Overeenkomst beëindigt. Meer informatie over het sluiten van uw rekening vindt u in de Hulp van PayPal, op de PayPal-website.

7.2 Beperkingen met betrekking tot het opheffen van uw rekening. U kunt uw rekening niet opheffen om een onderzoek te vermijden. Als u uw rekening probeert op te heffen terwijl we bezig zijn met een onderzoek, wordt uw geld maximaal 180 dagen geblokkeerd teneinde PayPal of een derde te beschermen tegen mogelijke terugboekingen, claims, kosten, boetes en andere aansprakelijkheidsrisico's van welke aard dan ook. U blijft aansprakelijk voor alle verplichtingen met betrekking tot uw rekening, ook nadat uw rekening is gesloten.

7.3 Niet-opgeëiste saldo’s op slapende rekeningen. Afhankelijk van het resterende bedrag in deze sectie geldt voor e-geld op uw rekening geen tijdsbeperking ten aanzien van geldigheid. Als u gedurende een periode van drie jaar niet inlogt op uw rekening, wordt deze mogelijk gesloten. Na sluiting van uw rekening proberen we mogelijk aan de hand van de gegevens die u ons heeft geleverd alle eventuele gelden aan u over te maken als terugbetaling voor het e-geld op uw rekening. Als deze gegevens niet juist zijn en we de betaling aan u niet kunnen voldoen, wordt uw e-geld overeenkomstig de Luxemburgse wet mogelijk overgemaakt naar de Luxembourg Caisse de Consignation, Trésorerie de l’Etat, 3, rue du St-Esprit, L-1475, Luxemburg, tel.: (+352) 2478-2478, fax: (+352) 46 72 62. Om twijfel te voorkomen: de Trésorerie de l'Etat, Caisse de Consignation, is geen operationele eenheid van PayPal, maar een afdeling van de Luxemburgse schatkist, die onder de bevoegdheid van het Luxemburgse ministerie van Financiën valt. Neem contact op met de klantenservice van PayPal via het telefoonnummer dat is vermeld op de PayPal-website(s) als u vragen heeft over het geld op uw rekening als deze is gesloten conform deze sectie 7.3.

Terug naar boven

 

8. Kosten en valutaomrekening

8.1 Kosten. Kosten voor in Nederland geregistreerde gebruikers zijn uiteengezet in Schema 1. Om twijfel te voorkomen: een gebruiker met een PayPal-rekening die niet in Nederland is geregistreerd, is aansprakelijk jegens PayPal voor de kosten zoals uiteengezet in de voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst die van toepassing zijn in het land waar de gebruiker is geregistreerd of zoals uiteengezet in de kostentabel. Deze kan worden weergegeven via de voettekst op elke pagina van de PayPal-website voor het land waar de gebruiker is geregistreerd.

Als er andere kosten van toepassing zijn voor services of functies die niet worden genoemd in Schema 1 hieronder, wordt u van deze kosten op de hoogte gesteld op de PayPal-website(s) waarop deze services of functies worden aangeboden of beschikbaar zijn.

8.2 Omrekening van valuta's. Als de valuta voor uw transactie moet worden omgerekend door PayPal, wordt dit gedaan aan de hand van een wisselkoers die wordt bepaald door een financiële instelling en die regelmatig wordt aangepast op basis van de marktsituatie. De wisselkoers wordt regelmatig aangepast en kan onmiddellijk worden toegepast zonder kennisgeving vooraf. Deze wisselkoers is inclusief verwerkingskosten, uitgedrukt als een bepaald percentage boven de wisselkoers waartegen PayPal in het groot vreemde valuta's aanschaft, en de verwerkingskosten worden ingehouden door PayPal.

Waar een valutaomrekening door PayPal wordt aangeboden op het verkooppunt, krijgt u voordat u doorgaat met het autoriseren van de betaling de wisselkoers te zien die op de transactie wordt toegepast. Als u verdergaat met uw autorisatie van de betaaltransactie stemt u in met de valutaomrekening op basis van de wisselkoers. U kunt tijdens het betalen aangeven dat PayPal geen valuta moet omrekenen door 'Overige omrekeningsopties' op de pagina 'Uw gegevens controleren' te selecteren voordat u uw betaling voltooit. Als een valutaomrekening op het verkooppunt wordt aangeboden door de webwinkel, en niet door PayPal, en u ervoor kiest de betaaltransactie te autoriseren op basis van de wisselkoers en kosten van de webwinkel, is PayPal niet aansprakelijk voor die valutaomrekening.

U kunt de 'valutaomrekenfunctie' via uw rekening openen en gebruiken om te controleren welke wisselkoersen er op dat moment van toepassing zijn.

Als uw betaling wordt verricht met een creditcard waarbij de valuta moet worden omgerekend, geeft u door deze Overeenkomst aan te gaan uw toestemming en autorisatie dat PayPal in plaats van de kaartuitgevende instantie de valuta omrekent.

Als PayPal een valuta omrekent, worden hiervoor kosten in rekening gebracht (zoals uiteengezet in Schema 1 van deze Overeenkomst).

Terug naar boven

 

9. Verboden activiteiten

9.1 Verboden activiteiten. Het is u met betrekking tot uw gebruik van onze website, uw rekening of de services, of in de loop van uw interacties met PayPal, een gebruiker of derde, niet toegestaan:

 1. Inbreuk te maken op deze Overeenkomst (waaronder, hoewel niet beperkt tot, het openen van meerdere PayPal-rekeningen), de Kaartverwerkingsovereenkomst, het Beleid inzake redelijk gebruik of enige andere overeenkomst die u bent aangegaan met PayPal (waaronder beleidsovereenkomsten);
 2. Wetten, statuten, contracten of regelgevingen te schenden (inclusief, zonder beperking ten aanzien van financiële services, inclusief witwaspraktijken, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie en onware advertenties);
 3. De auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of intellectuele eigendomsrechten, of rechten op publiciteit of privacy te schenden van PayPal of van derden;
 4. Te handelen op lasterlijke, bedreigende, obscene, smadelijke of onwettig irriterende wijze;
 5. Onware, onnauwkeurige of misleidende informatie te verstrekken;
 6. Naar onze mening mogelijk frauduleus of ongeautoriseerd geld over te maken of te ontvangen;
 7. Na te laten om ons nadere informatie te verstrekken over uw bedrijf of bedrijfsactiviteiten waarom we u redelijkerwijs verzoeken;
 8. Weigeren mee te werken aan een onderzoek of informatie te verstrekken over uw identiteit of iedere andere informatie die u aan ons verstrekt;
 9. Pogingen tot "dubbele incassering" of iedere handeling te ondernemen die zou kunnen leiden tot oneerlijke verrijking tijdens een geschil door geld te ontvangen of proberen te ontvangen van zowel PayPal als de verkoper, de bank of creditcardmaatschappij voor dezelfde transactie;
 10. Een proxy te gebruiken waarmee u anoniem kunt surfen;
 11. Een rekening te beheren die is gekoppeld aan een andere rekening die betrokken is geweest bij dergelijke verboden activiteiten;
 12. Uw bedrijf te voeren of de services te gebruiken op een wijze die leidt of kan leiden tot klachten, geschillen, claims, terugboekingen, kosten, boetes, straffen of andere aansprakelijkheden voor PayPal, een gebruiker, een derde partij of u;
 13. Misbruik te maken (als koper of verkoper) van onze online procedure voor het oplossen van geschillen en/of PayPal Aankoopbescherming;
 14. PayPal buitensporig veel claims te laten ontvangen over uw rekening of bedrijf die ten gunste van de eisende partij zijn besloten;
 15. Een kredietscore te hebben bij een kredietregistratiebureau waaruit blijkt dat er aan uw gebruik van de services een hoog risico is verbonden;
 16. Uw rekening of de services te gebruiken op een wijze waaruit PayPal, Visa, MasterCard, American Express of onze bankverwerver en/of betaalverwerkers naar redelijkheid kunnen opmaken dat dit misbruik inhoudt van de terugboekingsprocessen of het creditcardsysteem van de bank of een schending van de regels van creditcardmaatschappijen;
 17. Op uw rekening een saldo toe te staan waaruit blijkt dat u een bedrag aan ons verschuldigd bent;
 18. Activiteit te ondernemen die voor ons een krediet- of frauderisico, een plotselinge risicostijging of een significant of anderszins schadelijk risiconiveau vormt of kan vormen (zoals PayPal redelijkerwijs naar mening is op basis van de beschikbare informatie);
 19. Uzelf een voorschot in contanten te geven van uw creditcard (of anderen hierbij te helpen);
 20. Toegang te krijgen tot de services vanuit een land dat niet is opgenomen op de Internationale pagina van PayPal;
 21. PayPal-gebruikersinformatie te onthullen of distribueren naar derden of de informatie te gebruiken voor marketingactiviteiten, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming hiervoor krijgt van de gebruiker;
 22. Gebruikers ongevraagd e-mail te sturen of de services te gebruiken om betalingen te ontvangen voor verzending, of voor het helpen verzenden, van ongevraagde e-mail aan derden;
 23. Actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op onze infrastructuur;
 24. Virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere computerprogrammeringsroutines te bevorderen die systemen, gegevens of persoonlijke gegevens kunnen schaden, verstoren, onderscheppen of afhandig maken;
 25. Robots, 'spiders', andere automatische apparaten of handmatige processen te gebruiken om onze website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te controleren of kopiëren;
 26. Apparaten, software of routines te gebruiken om onze robot exclusion headers te omzeilen of om onze website of de services te belemmeren of te proberen te belemmeren;
 27. Inhoud van de PayPal-site(s) te kopiëren, reproduceren, bekend te maken aan derden, te veranderen, wijzigen, openbaar weer te geven of aan te passen en afgeleiden hiervan te maken zonder onze schriftelijke toestemming of die van betrokken derden;
 28. Acties te ondernemen die kunnen leiden tot verlies van de services van onze internet service providers, betaalverwerkers of andere leveranciers;
 29. De service te gebruiken om het gedrag van creditcardgebruikers te testen;
 30. Uw rekeningwachtwoord(en) aan anderen bekend te maken of het wachtwoord van iemand anders te gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen die u heeft geleden, inclusief, hoewel niet beperkt tot, situaties waarin uw rekening is gebruikt door anderen dan uzelf, ten gevolge van een misbruik van wachtwoorden;
 31. Enige andere handeling uit te voeren, verzuimen uit te voeren of proberen uit te voeren waarmee de juiste werking van de service of activiteiten die worden uitgevoerd als onderdeel van de services kan worden belemmerd of die niet in overeenstemming met de bepalingen in deze Overeenkomst is.
 32. Om een betaling voor een privé- of commerciële transactie te verzoeken of deze uit te voeren; of
 33. de service zo te gebruiken dat PayPal mogelijk niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen inzake het tegengaan van witwaspraktijken, de financiering van terrorisme en vergelijkbare andere wettelijke verplichtingen (inclusief, maar niet beperkt tot, gevallen waarin we uw identiteit niet kunnen controleren, u niet de stappen voor het opheffen van uw verzend-, ontvangst- en opnamelimiet voltooit overeenkomstig artikel 3.1, 4.1 en 6.3, of u PayPal blootstelt aan het risico van wettelijke boetes door Europese, Amerikaanse of andere autoriteiten voor het verwerken van uw transacties). of
 34. Een service te integreren of te gebruiken zonder volledig te voldoen aan alle verplichte eisen die bij tijd en wijle aan u bekend worden gemaakt via een integratie- of programmeursgids of andere documentatie van PayPal.

U erkent dat in geval van de bovenstaande verboden activiteiten de veilige toegang van u of andere PayPal-klanten en/of het gebruik van uw betaalmiddel, rekening of de service in zijn geheel vermindert.

9.2 Uw betaalmiddel veilig houden. U stemt ermee in de volgende acties te ondernemen om uw betaalmiddel veilig te houden:

 1. Geen van de verboden activiteiten uit te voeren;
 2. De gegevens van uw betaalbronnen en wachtwoord veilig te houden;
 3. Niemand uw betaalbron- of wachtwoordgegevens te geven of te laten gebruiken;
 4. De gegevens van uw betaalbronnen of wachtwoord alleen vrij te geven als u de service gebruikt;
 5. Uw wachtwoord nooit zo op te schrijven dat een ander het kan achterhalen;
 6. Geen wachtwoord te gebruiken dat makkelijk te onthouden is en dus een reeks letters of cijfers bevat die eenvoudig te raden is;
 7. Zorgen dat niemand uw wachtwoord ziet als u het invoert;
 8. Alle redelijke instructies te volgen die u mogelijk van ons krijgt voor het veilig houden van uw betaalmiddel.
 9. De persoonlijke gegevens van uw rekening bijgewerkt te houden. Als u in verband met uw rekening contact met ons opneemt via een niet bij ons geregistreerd adres, telefoonnummer of e-mailadres, kunnen we wellicht niet op uw vraag reageren.
 10. Alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de veiligheid te beschermen van het persoonlijke elektronische apparaat waarmee u toegang tot de services krijgt (inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van persoonlijk geconfigureerde apparaatfuncties voor toegang tot de services die met een pincode of wachtwoord zijn beveiligd en het niet delen van uw apparaat met andere mensen).

Terug naar boven

 

10. Uw aansprakelijkheid - Maatregelen die PayPal kan treffen

10.1 Uw aansprakelijkheid.

 1. U bent verantwoordelijk voor alle terugboekingen, claims, kosten, boetes, straffen en overige gevallen waarbij PayPal, een PayPal-gebruiker of derden aansprakelijk worden gesteld ten gevolge van uw gebruik van de services en/of een overtreding van deze Overeenkomst door u. U stemt ermee in om PayPal, een gebruiker of derden schadeloos te stellen voor enige en iedere aansprakelijkheid.
 2. Aansprakelijkheid voor claims volgens PayPal Aankoopbescherming. Onverminderd enige andere sectie van deze Overeenkomst geldt dat als PayPal definitief ten nadele van u beslist in een claim die direct door een geregistreerde koper waar ook ter wereld bij PayPal is ingediend, u verplicht bent PayPal schadeloos te stellen voor datgene waarvoor u aansprakelijk bent. Uw aansprakelijkheid omvat de volledige aankoopprijs van het object en de oorspronkelijke verzendkosten (en in sommige gevallen ontvangt u het object mogelijk niet terug). Mogelijk wordt uw aansprakelijkheid gedekt door de PayPal Verkopersbescherming, zie sectie 11 hierna.
 3. Schadeloosstelling voor uw aansprakelijkheid. In het geval dat u aansprakelijk bent voor bedragen die aan PayPal verschuldigd zijn, kan PayPal dergelijke bedragen onmiddellijk afboeken van uw saldo (als dit toereikend is). Als u een te laag saldo heeft om te kunnen voldoen aan uw aansprakelijkheid, behoudt PayPal het recht uw schuld aan PayPal te innen via betalingen die u ontvangt op uw rekening, tenzij u instemt met terugbetaling aan PayPal via andere middelen. PayPal kan ook bedragen terugvorderen die u ons schuldig bent via juridische middelen, waaronder, zonder beperking, via een incassobureau.
 4. Tijdelijke blokkeringen voor betwiste transacties. Als een koper een claim of terugboeking indient voor een betaling die u heeft ontvangen, houdt PayPal het bedrag op uw rekening tijdelijk vast zodat de claim of terugboeking volledig is gedekt. Een blokkering onder deze bepaling vormt geen beperking voor uw gebruik van de rekening met betrekking tot andere bedragen dan het bedrag dat wordt betwist of een risico loopt onder de claim of terugboeking, tenzij PayPal een andere reden heeft om uw rekeninggebruik te beperken. Als u het geschil wint of als de betaling in aanmerking komt voor betaling onder de voorwaarden van PayPal Verkopersbescherming, wordt de blokkering opgeheven en heeft u weer toegang tot het betreffende bedrag. Als u het geschil verliest, schrijft PayPal het bedrag af van uw rekening.

10.2 Acties door PayPal. Als we redenen hebben om aan te nemen dat u zich inlaat met verboden activiteiten, kunnen we diverse acties ondernemen om PayPal, een gebruiker, derden of u te beschermen tegen terugboekingen, claims, kosten, boetes, straffen en enige andere aansprakelijkheid. We kunnen bijvoorbeeld de volgende acties ondernemen:

 1. Wij kunnen op elk moment en zonder hiervoor aansprakelijk te worden gesteld uw recht op het gebruik van uw betaalmiddel of rekening in het geheel opschorten, blokkeren, beperken, opheffen of annuleren. Dit kan ook plaatsvinden bij een specifieke transactie, wat kan leiden tot opschorting, blokkering, beperking, opheffing of annulering van uw toegang tot uw rekening of de services (zoals beperkte toegang tot uw betaalbronnen en beperkte mogelijkheden om geld over te maken, op te nemen of financiële informatie te verwijderen). Normaalgesproken krijgt u van tevoren bericht van opschorting of annulering, maar uw recht op het gebruik van uw betaalmiddel of rekening kan ook worden opgeschort of geannuleerd zonder kennisgeving vooraf (bijvoorbeeld als u deze Overeenkomst schendt of als we dit om beveiligingsredenen raadzaam achten);
 2. We kunnen uw rekening blokkeren en/of het bedrag op de reserverekening vasthouden (inclusief, maar niet beperkt tot, een periode van meer dan 180 dagen als PayPal dit vereist, waarbij de rechten van PayPal uit hoofde van sectie 10.2 voortvloeien uit uw betrokkenheid bij de beperkte activiteit zoals beschreven in sectie 9.1 af.);
 3. We kunnen een specifieke betaaltransactie weigeren op elk moment en om wat voor reden dan ook, waarbij alleen op verzoek vermeld hoeft te worden dat de weigering heeft plaatsgevonden, de redenen van de weigering en de manier waarop dit probleem opgelost kan worden, tenzij dit volgens de wet verboden is;
 4. We kunnen een betaling terugboeken (ook, mits van toepassing, naar de betaalbron van degene die de betaling heeft verricht) die ons Beleid inzake redelijk gebruik of sectie 9 schendt of waarvan we redelijkerwijs vermoeden dat deze dit Beleid of sectie 9 schendt;
 5. We kunnen contact opnemen met derden en details van de verboden activiteiten openbaar maken zoals is beschreven in ons Privacybeleid;
 6. We kunnen u vragen om gegevens of door u verstrekte onjuiste gegevens op een andere manier bij te werken;
 7. We kunnen weigeren om in het vervolg onze services aan u te leveren;
 8. We kunnen uw saldo net zolang blokkeren als redelijkerwijs nodig is ter bescherming tegen het aansprakelijkheidsrisico. U erkent dat, als voorbeelden van richtlijnen:
  1. Het aansprakelijkheidsrisico van PayPal met betrekking tot kaartbetalingen die u ontvangt, kan duren tot het risico van een terugbetaling ten gunste van de betaler/koper (zoals vastgesteld door de kaartstelselregels) voorbij is. Dit hangt af van bepaalde factoren, inclusief maar niet beperkt tot:
   1. Het type goederen of diensten waarvoor u een betaling ontvangt; of
   2. Het tijdsbestek voor de levering van goederen of prestaties van de diensten waarvoor u een betaling ontvangt (toegangsbewijzen die maanden voorafgaand aan een evenement worden verkocht, kunnen een hoger en hardnekkiger risico van terugbetalingen vormen dan de verkoop van de meeste andere objecten of diensten);
  2. Het aansprakelijkheidsrisico van PayPal met betrekking tot een claim of geschil ten gevolge van een ontvangen betaling kan net zolang duren als de partijen nodig hebben om de claim of het geschil alsmede alle bezwaren in verband met deze claim of dit geschil te sluiten overeenkomstig sectie 13 van deze Overeenkomst;
  3. Het aansprakelijkheidsrisico van PayPal met betrekking tot insolventie waardoor u wordt getroffen, kan duren zolang en voor zover PayPal door toepasselijke wetten inzake uw insolventie wordt beperkt in het nemen van juridische stappen tegen u; en
  4. Als u toestaat dat uw rekening een saldo heeft waaruit blijkt dat u een bedrag bent verschuldigd aan PayPal, kan het aansprakelijkheidsrisico van PayPal duren zolang en voor zover u dit bedrag bent verschuldigd aan PayPal.
 9. We kunnen juridische stappen tegen u ondernemen.

U moet uw betaalmiddel of rekening niet (trachten te) gebruiken terwijl deze is opgeschort of opgeheven, tenzij u andere instructies van ons krijgt. U moet ervoor zorgen dat alle overeenkomsten met webwinkels of andere derde partijen met betalingen die door derde partijen zijn gestart (waaronder Abonnementsbetalingen) vanuit uw rekening direct worden beëindigd na het beëindigen, onderbreken of opheffen van uw rekening. U blijft onder deze Overeenkomst aansprakelijk voor alle kosten en andere bedragen als gevolg van het gebruik van uw rekening op elk moment, ongeacht beëindiging, opschorting of opheffing.

10.3 Opheffing van rekening en beperkte toegang. PayPal kan naar geheel eigen inzicht uw rekening opheffen en deze Overeenkomst beëindigen door u twee maanden van tevoren hiervan op de hoogte te stellen. We kunnen ook uw rekening opheffen en deze overeenkomt beëindigen op elk moment dat u zich niet aan de voorwaarden van deze Overeenkomst houdt. Als we uw rekening opheffen, stellen we u hiervan op de hoogte en, waar mogelijk, ook van de reden voor het opheffen van uw rekening en bieden we u de mogelijkheid om eventueel onbetwist saldo van de rekening op te nemen. Als we vermoeden dat iemand zonder uw toestemming toegang tot uw rekening heeft gehad, kunnen we de toegang tot uw rekening permanent of tijdelijk blokkeren of deze toegang beperken (zoals beperkte toegang tot uw betaalbronnen en beperkte mogelijkheden om geld over te maken, geld op te nemen of financiële informatie te verwijderen). Als we de toegang tot uw rekening in andere opzichten beperken, stellen we u hiervan op de hoogte en bieden we u de mogelijkheid om zo nodig een verzoek tot herstel van uw rekening in te dienen.

10.4 Reserves. PayPal mag naar eigen inzicht een reserve instellen voor geld op uw rekening wanneer het redelijke vermoeden bestaat (op basis van informatie die PayPal ter beschikking staat op het moment dat de reserve wordt aangemaakt en die naar eigen inzicht van PayPal te beschouwen is als een voor PayPal onder alle omstandigheden aanvaardbaar risico) dat er een hoger dan aanvaardbaar risico bestaat ten aanzien van uw rekening. Als door PayPal een reserve wordt ingesteld voor geld op uw rekening, wordt het bedrag op uw reserverekening geblokkeerd en staat dit bedrag op uw PayPal-saldo als 'In behandeling'. Als voor uw rekening een reserve is ingesteld, ontvangt u automatisch een bericht waarin de voorwaarden van de reserve worden uiteengezet. In het kader van deze voorwaarden kan worden geëist dat een bepaald percentage van de bedragen die u op uw rekening ontvangt gedurende een bepaalde periode worden gereserveerd, dat een bepaald bedrag in reserve wordt gehouden, of dat andere maatregelen worden genomen die volgens PayPal nodig zijn als indekking tegen het risico van uw rekening. PayPal kan de voorwaarden van de reserve te allen tijde wijzigen door u een kennisgeving van de nieuwe voorwaarden te sturen. U kunt uw rekening opheffen als u het niet eens bent met de reserve. Als uw rekening om enigerlei reden wordt gesloten, hebben we het recht om de reserve maximaal 180 dagen te blokkeren. Bij het risicobeheer van rekeningen kunnen we onder meer het bedrag beperken dat u onmiddellijk kunt opnemen; ook kunnen we de snelheid of betaalmethode voor opnames en bedragen ter compensatie van uw saldo wijzigen en/of eisen dat u, of iemand die met u verbonden is, andere vormen van garantieregelingen met ons aangaat (bijvoorbeeld door middel van een borgstelling of door te eisen dat u een bedrag bij ons stort als borg voor uw verplichtingen aan ons of aan derden). Verder stemt u ermee in om, op eigen kosten, verdere actie te ondernemen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het bekrachtigen van de nodige documenten en het registreren van documenten die redelijkerwijs door ons worden opgeëist voor het uitoefenen van ons zekerheidsbelang of anderszins) die nodig is om een reserve of een andere vorm van garantie in te stellen op een wijze die redelijkerwijs door ons wordt bepaald.

10.5 Vastgehouden betaling

a. U gaat ermee akkoord dat zowel in het geval dat:

 1. u een betaling ontvangt waarvoor een transactierisico geldt; of
 2. er sprake is van een hoger dan acceptabel niveau van risico of blootstelling van uw rekening (gebaseerd op de informatie die beschikbaar is bij PayPal op de relevante tijd en wat naar eigen inzicht wordt beschouwd als een acceptabel niveau van risico of blootstelling onder alle omstandigheden),

PayPal geheel naar eigen inzicht (redelijk handelend) de betreffende betaling of een andere betaling kan blokkeren. Als door PayPal een bedrag op uw rekening wordt vastgehouden, wordt u hiervan op de hoogte gesteld (inclusief, zonder beperking, de duur van de blokkering). Het bedrag wordt op uw reserverekening vastgehouden en wordt op uw PayPal-saldo weergegeven als 'In behandeling'.

b. PayPal zal de blokkering van uw betaling opheffen als PayPal bepaalt dat het transactierisico, of het risico/de blootstelling met betrekking tot uw rekening, niet langer van toepassing is. Houd er rekening mee dat als u, niettegenstaande het bovenstaande, een geschil, claim of terugboeking op de transactie ontvangt die betrekking heeft op de blokkering, PayPal het bedrag (of een bedrag gelijk aan de relevante betaling) op uw reserverekening kan blokkeren totdat de kwestie is opgelost in navolging van deze Overeenkomst.

c. U stemt ermee in alle informatie te leveren waar PayPal redelijkerwijs om verzoekt, zodat PayPal kan bepalen of het transactierisico of het risico/de blootstelling van uw rekening niet meer van toepassing is. U kunt uw rekening opheffen als u het niet eens bent met de blokkering onder deze voorwaarde. Als uw rekening om wat voor reden dan ook wordt opgeheven, heeft PayPal onder deze voorwaarde het recht een betaling te blokkeren gedurende een periode van 180 dagen vanaf de datum dat aan de volledige verplichtingen volgens het verkoopcontract (waarop de betreffende betaling betrekking heeft) is voldaan.

10.6. Blokkering voor eBay- en Marktplaats-objecten.

 1. U stemt ermee in dat als PayPal, naar eigen inzicht, van mening is dat een betaling die u ontvangt voor een eBay- of Marktplaats.nl-transactie een hoog risiconiveau met zich meebrengt, het bedrag op uw reserverekening wordt geblokkeerd totdat wij naar redelijk inzicht hebben bepaald dat een dergelijk risico niet meer van toepassing is. Als PayPal een bedrag blokkeert op uw reserverekening, kan het op uw PayPal-rekening worden weergegeven als 'In behandeling'.

 2. Vrijgave van een geblokkeerd eBay- of Marktplaats-object. Na 21 dagen heft PayPal de blokkering van een eBay- of Marktplaats-object op en stelt het bedrag beschikbaar op uw betaalrekening, tenzij er een geschil of claim is ingediend of een terugboeking is aangevraagd voor de transactie waarop de blokkering van toepassing is. PayPal kan de blokkering eerder vrijgeven als de koper positieve feedback geeft op eBay of, als het een Marktplaats-transactie betreft, als de koper ontvangst van het object bevestigt.

 3. Aanvullende blokkeringsperiode. Als u een geschil, claim of terugboeking op de transactie ontvangt die betrekking heeft op de blokkering van het eBay- of Marktplaats-object, kan het bedrag op uw reserverekening worden geblokkeerd (of een bedrag gelijk aan de relevante betaling) totdat de kwestie is opgelost in navolging van deze Overeenkomst.

10.7 Informatie over uzelf.

PayPal behoudt zich het recht voor aanvullende informatie bij u op te vragen, anders dan in deze Overeenkomst staat aangegeven, om onze controle geheel conform ons beleid betreffende witwaspraktijken te kunnen uitvoeren. U gaat akkoord te voldoen aan onze verzoeken tot aanvullende informatie die we redelijkerwijs kunnen opvragen ter naleving van onze verplichtingen ten aanzien van witwaspraktijken. Een dergelijk verzoek kan, zonder beperkingen, onder andere bestaan uit verzending naar ons van legitimatiebewijzen per fax, e-mail of op andere wijze. U stemt er tevens mee in om ons na een redelijk verzoek en op uw eigen kosten te voorzien van informatie over uw financiën en activiteiten, waaronder, zonder beperking, uw meest recente financiële overzichten (gecertificeerd of anderszins) en uw transactieoverzichten voor webwinkels (indien van toepassing).

Terug naar boven

 

11. Verkoperbeschermingsprogramma

11.1 Wat is PayPal Verkopersbescherming?

Wij vergoeden een zeker bedrag voor claims en terugboekingen als klanten de betreffende eis baseren op de volgende redenen:

 1. Er wordt een terugboeking geëist wegens een 'niet-geautoriseerde betaling';

 2. Er wordt een terugboeking geëist of claim ingediend wegens een 'niet-ontvangen object';

waarbij PayPal van u bewijs ontvangt dat het object is verzonden of bezorgd overeenkomstig de onderstaande vereisten, conform de verdere bepalingen in deze sectie 11 (inclusief, zonder beperking de voorwaarden in sectie 11.6).

11.2 PayPal Verkopersbescherming is beschikbaar voor

 1. Verkopers met een geregistreerde PayPal-rekening in Nederland die PayPal-betalingen ontvangen van kopers die een in aanmerking komende aankoop doen via eBay (wereldwijd en overal waar PayPal wordt geaccepteerd); en
 2. Verkopers met een geregistreerde PayPal-rekening in Nederland die PayPal-betalingen ontvangen van kopers die in aanmerking komende aankopen doen buiten eBay.

PayPal Verkopersbescherming is niet van toepassing op claims en terugboekingen voor objecten van het type 'Sterk afwijkend van de omschrijving' of voor objecten die u persoonlijk aflevert of die persoonlijk worden afgehaald.

11.3 Hoeveel zekerheid biedt PayPal Verkopersbescherming?

PayPal betaalt het volledige bedrag terug van een in aanmerking komende betaling bij claims of eisen tot terugboeking zonder daarbij de terugboekingskosten, indien van toepassing, in rekening te brengen.

PayPal Verkopersbescherming tegen terugboekingen wegens ongeautoriseerde betalingen is van toepassing, tenzij gedurende de afgelopen 30 dagen:

 1. het totale aantal claims (NOO en/of SAVO) en terugboekingen jegens uw PayPal-rekening gelijk was aan of meer was dan 1% van het totale volume aan ontvangen betalingen.

  EN
 2. gelijk was aan of meer was dan 100 claims (NOO en/of SAVO) en terugboekingen.

Als u de hierboven vermelde drempel overschrijdt, wordt uw recht op PayPal Verkopersbescherming ten minste 90 dagen opgeschort en geldt sectie 11.5.

Na een dergelijke periode van 90 dagen kunt u alleen weer in aanmerking komen voor PayPal Verkopersbescherming als uw PayPal-rekening gedurende een periode van 90 dagen aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. het totale aantal claims (NOO en/of SAVO) en terugboekingen jegens uw PayPal-rekening is minder dan 1% van het totale volume aan ontvangen betalingen

  EN
 2. het totale aantal claims (NOO en/of SAVO) en terugboekingen jegens uw PayPal-rekening is minder dan 300.

U ontvangt een e-mail van PayPal als u aanspraak doet op PayPal Verkopersbescherming tegen ongeautoriseerde betalingen en deze aanspraak wordt afgewezen op basis van de bovengenoemde vereisten of als u weer in aanmerking kunt komen voor PayPal Verkopersbescherming.

11.4 Wat gebeurt er als een koper een claim indient of terugboeking eist?

PayPal plaatst een tijdelijke blokkering op het geld op uw rekening ter grootte van het volledige bedrag van de claim of terugboeking. Raadpleeg sectie 10.1.d voor meer informatie over de procedure voor tijdelijk vastgehouden betalingen.

11.5 Als de betaling niet onder PayPal Verkopersbescherming valt, wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven en wordt de betaling aan de koper terugbetaald. Bovendien bent u dan aansprakelijk voor de terugboekingskosten die PayPal eventueel in rekening brengt.

11.6 Vereisten om in aanmerking te komen

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor PayPal Verkopersbescherming?

Als u gedurende een aaneengesloten periode van 6 maanden ten minste eenmaal meer dan € 100.000 per maand op uw PayPal-rekening heeft ontvangen en/of als u toeslagen in rekening brengt voor het gebruik van PayPal (als het conform voor u toepasselijke wetgeving is toegestaan toeslagen in rekening te brengen), komt u niet in aanmerking voor PayPal Verkopersbescherming en is sectie 11.5 op u van toepassing, tenzij PayPal en u iets anders overeengekomen zijn. PayPal beoordeelt in de maanden oktober en april van elk kalenderjaar telkens opnieuw of u in aanmerking komt voor Verkopersbescherming.

Om in aanmerking te komen voor PayPal Verkopersbescherming, dient u aan alle onderstaande vereisten te voldoen:

 1. U moet de in sectie 11.3 vermelde vereisten met betrekking tot uw PayPal-rekening in acht nemen.
 2. Het aangeschafte object moet een fysiek, materieel goed zijn.
 3. PayPal moet op de pagina Transactiedetails van uw rekening hebben aangegeven dat de transactie in aanmerking komt voor PayPal Verkopersbescherming.
 4. Als de transactie op deze pagina wordt vermeld als in aanmerking komend, is bescherming van toepassing bij claims inzake ongeautoriseerde betalingen en niet-ontvangen objecten.
 5. U stuurt het object dan naar het verzendadres dat op de pagina 'Transactiedetails' is vermeld. Als het object persoonlijk wordt geleverd of als de verkoper het object naar een ander adres stuurt (bijvoorbeeld wanneer de koper u vraagt het object naar een ander adres te sturen dat een 'werkadres' of een 'cadeau-adres' is), komt u volgens de voorwaarden van de PayPal Verkopersbescherming niet in aanmerking voor schadeloosstelling.
 6. U komt op de pagina 'Transactiedetails' door in te loggen op uw PayPal-rekening, daar 'Geschiedenis' te selecteren en vervolgens 'Details' te selecteren voor de transactie.
 7. Volg de hieronder beschreven vereisten voor verzending.
 8. U moet één enkelvoudige betaling voor de aankoop accepteren van één PayPal-rekening (deelbetalingen en/of betalingen in termijnen zijn uitgesloten).
 9. U dient te reageren op verzoeken van PayPal om documentatie en overige informatie die PayPal redelijkerwijs kan opvragen om de kwestie binnen een redelijk tijdsbestek te onderzoeken.

11.7 Wat zijn de vereisten voor verzending?

 
Type verzending
 
Bescherming in geval van ongeautoriseerde betalingen
 
Bescherming in geval van niet-ontvangen objecten
Binnenlands/internationaal Bewijs van verzending Bewijs van levering

Als de betaling geldt voor vooraf bestelde of op maat gemaakte goederen, is verzending vereist binnen het tijdsbestek dat vermeld is bij de eBay-aanbieding of, in het geval van transacties buiten eBay, in het verzendbeleid of een andere specificatie op de webwinkelsite.

11.8 Wat is 'Bewijs van verzending'?

Online of fysieke documentatie van een verzendbedrijf, bestaande uit onderstaande informatie:

 1. een status 'verzonden' (of gelijkwaardig) plus de datum van verzending,
 2. het adres van de ontvanger met daarbij minimaal de stad of postcode (of internationaal gelijkwaardige code),
 3. officiële aanvaarding door het verzendbedrijf (bijvoorbeeld een poststempel, ontvangstbewijs of online volginformatie; echter: indien u bewijs van levering heeft, is bewijs van verzending niet nodig.

11.9 Wat is 'Bewijs van levering'?

Online documentatie van een verzendbedrijf, bestaande uit onderstaande informatie:

 1. een status 'geleverd' (of gelijkwaardig) plus de datum van levering,
 2. het adres van de ontvanger met daarbij minimaal de stad of postcode (of internationaal gelijkwaardige code),

11.10 Wat zijn voorbeelden van objecten/transacties/situaties die niet in aanmerking komen voor Verkopersbescherming?

 1. niet-tastbare objecten, licenties voor digitale inhoud en diensten,
 2. objecten die u persoonlijk aflevert of die persoonlijk worden opgehaald,
 3. transacties die u via Zong en Virtual Terminal heeft uitgevoerd (indien beschikbaar)
 4. claims en terugboekingen voor objecten van het type Sterk afwijkend van de omschrijving.
 5. objecten die op eBay via rubrieksadvertenties of buiten eBay via een advertentiewebsite zijn gekocht
 6. Geschillen die rechtstreeks bij PayPal worden ingediend bij het online Actiecentrum volgens sectie 13 van deze Overeenkomst.

Terug naar boven

 

12. Fouten en ongeautoriseerde transacties

12.1 Herkennen van fouten en/of ongeautoriseerde transacties. U kunt uw transactiegeschiedenis op elk gewenst moment bekijken door in te loggen op uw rekening op de PayPal-website en op het tabblad "Geschiedenis" te klikken. Het is zeer belangrijk dat u PayPal onmiddellijk op de hoogte stelt als u aanneemt dat een van de volgende activiteiten heeft plaatsgevonden: (i) er heeft een ongeautoriseerde transactie plaatsgevonden vanaf uw rekening; (ii) er is sprake geweest van ongeautoriseerde toegang tot uw rekening; (iii) uw wachtwoord is niet meer veilig; of (iv) iemand heeft geld overgeschreven of kan het overschrijven via uw rekening zonder uw toestemming (dit wordt tezamen aangeduid als "Ongeoorloofde rekeningtoegang"). U moet ons tevens direct op de hoogte stellen als u reden heeft aan te nemen dat er een fout is opgetreden met uw rekening. U moet uw e-geldrekening regelmatig goed controleren om PayPal onmiddellijk op de hoogte te kunnen stellen van de bovenstaande activiteiten. We stellen u niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van uw rekening door andere personen, tenzij we ervan overtuigd zijn dat u met opzet zodanig heeft gehandeld dat een derde toegang kon krijgen tot uw PayPal-gebruikersnaam en/of wachtwoord of tot uw apparaat terwijl u op onze service was ingelogd. We stellen u aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van uw rekening als we bewijzen hebben dat u met opzet zodanig heeft gehandeld dat een derde toegang kon krijgen tot uw PayPal-gebruikersnaam en/of wachtwoord, als u frauduleuze activiteiten heeft uitgevoerd of als u opzettelijk of door grove nalatigheid niet heeft voldaan aan uw verplichtingen met betrekking tot het gebruik van uw betaalmiddel zoals in deze Overeenkomst is uiteengezet.

12.2 PayPal op de hoogte brengen van fouten, ongeautoriseerde transacties en/of wederrechtelijk of ongeautoriseerd gebruik van uw betaalmiddel. U moet ons op de hoogte stellen als u van mening bent dat uw rekening fouten bevat of kan bevatten, er een ongeautoriseerde transactie heeft plaatsgevonden of dat uw betaalmiddel of uw rekening onwettig of ongeautoriseerd is gebruikt. U kunt bellen naar de PayPal-klantenservice op het nummer dat u ziet op de PayPal-site(s), contact met ons opnemen via dit rapportformulier of schrijven naar PayPal, t.a.v.: Error Resolution Department, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg. Als u ons in eerste instantie informatie geeft via de telefoon, kunnen we u verzoeken de klacht of vraag ook schriftelijk in te dienen binnen 10 werkdagen na uw telefoongesprek. Vult u het verklaringsformulier in en stuur het online of via de post naar PayPal, t.a.v.: Error Resolution Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg. U moet alle informatie verstrekken die u bezit inzake de omstandigheden van fouten, ongeautoriseerde transacties en/of misbruik en ongeautoriseerd gebruik van uw betaalmethode of rekening en alle stappen ondernemen die redelijkerwijs mogen worden verwacht om PayPal te ondersteunen bij het onderzoek. Mogelijk overhandigen we deze informatie die naar onze mening in zulke omstandigheden relevant is in overeenstemming met ons Privacybeleid aan derden.

12.3 Controle van foutenrapporten. We brengen u binnen 20 werkdagen na uw melding op de hoogte over de resultaten van ons onderzoek. Als wij een fout hebben gemaakt, wordt deze zo snel mogelijk hersteld. Als we echter meer tijd nodig hebben, kan het tot 60 dagen duren voordat we uw klacht of vraag hebben onderzocht. Indien we menen dat we meer tijd nodig hebben, zullen we tijdelijk het bedrag waarvan u denkt dat het foutief is binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw bericht op uw rekening terugstorten. Hierdoor beschikt u tijdens de onderzoeksperiode over uw e-geld. Indien u ons eerst via de telefoon informatie heeft verstrekt en we ontvangen uw schriftelijke klacht of vraag niet binnen 10 werkdagen na uw mondelinge melding, zijn we niet verplicht het geld tijdelijk op uw rekening terug te storten. Na beëindiging van ons onderzoek stellen wij u binnen 3 werkdagen op de hoogte van de resultaten. Indien we vaststellen dat er geen fout was, zullen we u een schriftelijke uitleg sturen en schrijven eventuele bedragen af van uw rekening die we in verband met de vermeende fout hebben gestort. U kunt verzoeken om kopieën van de documenten die zijn gebruikt in ons onderzoek (en u betaalt hiervoor niet de "Kosten opvragen gegevens" die in Schema 1 zijn beschreven).

12.4 Aansprakelijkheid voor ongeautoriseerde transacties. Als u ongeoorloofde rekeningtoegang meldt en wij dat verifiëren en er geen bewijs is van fraude, opzettelijk gedrag of grove nalatigheid uwerzijds, stellen we u volledig schadeloos voor alle ongeautoriseerde transacties die met uw rekening zijn gedaan, mits u ons direct heeft geïnformeerd over de ongeoorloofde rekeningtoegang, in elk geval niet later dan 13 maanden nadat de eerste ongeoorloofde transactie met uw rekening werd verricht. Als we redelijkerwijs van mening zijn dat verder onderzoek is vereist om duidelijker de omstandigheden te bepalen met betrekking tot de gemelde ongeoorloofde rekeningtoegang, volgen we hetzelfde proces als is beschreven in sectie 12.3 hierboven met betrekking tot een dergelijk onderzoek.

12.5 Recht op terugbetaling. U heeft recht op terugbetaling van het volledige transactiebedrag dat door u is geautoriseerd en is gestart door of via een webwinkel of andere derde partij, mits is voldaan aan de voorwaarden in sectie 3.10 inzake terugbetalingen.

12.6 Fouten. Indien we een verwerkingsfout ontdekken, zullen we deze fout corrigeren. Indien de fout er de oorzaak van is dat u minder geld ontvangt dan waar u recht op had, schrijft PayPal het verschil op uw rekening bij. Indien de fout er de oorzaak van is dat u meer geld ontvangt dan waar u recht op had, dan schrijft PayPal het extra bedrag van uw rekening af. Indien er per abuis een betaling is verricht op uw betaalbron kan PayPal deze fout corrigeren door (in het voorkomende geval) het betreffende bedrag af te schrijven van of bij te schrijven op uw betaalbron(nen). Indien de fout te wijten was aan het feit dat we een transactie niet op tijd of met een onjuist bedrag hebben voltooid, zijn wij aansprakelijk voor het terugbetalen van elk bedrag dat het gevolg is van een onjuiste of niet-uitgevoerde betaaltransactie en voor uw verliezen of schaden die direct en op redelijk voorzienbare wijze het gevolg waren van deze fout, tenzij:

 1. u, buiten onze schuld, een te laag saldo had om de transactie te voltooien.

 2. ons systeem niet goed werkte en u op de hoogte was van deze storing toen u de transactie startte, of

 3. omstandigheden die we niet kunnen beïnvloeden (zoals brand of overstroming) de transactie hebben verhinderd ondanks de redelijke voorzorgsmaatregelen die we hebben genomen.

Niettegenstaande overige voorwaarden in deze Overeenkomst kan PayPal niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren of onjuist uitvoeren van een betaaltransactie (ongeacht of deze is gestart door u of door een andere PayPal-klant) als u PayPal niet zo snel mogelijk op de hoogte heeft gesteld van een dergelijke onjuist uitgevoerde betaaltransactie, in elk geval binnen 13 maanden na de transactiedatum, nadat u zich bewust werd van een dergelijke onjuist uitgevoerde betaaltransactie.

Terug naar boven

 

13. PayPal Aankoopbescherming

13.1 Wat voor problemen vallen onder deze bescherming?

 1. PayPal Aankoopbescherming helpt u bij de volgende soorten problemen:
  1. U heeft het met PayPal betaalde object niet ontvangen: niet-ontvangen object ("NOO")
  2. U heeft een met PayPal betaald object ontvangen, maar dit wijkt sterk af van de omschrijving ('SAVO'). Meer informatie over wat we bedoelen met SAVO staat in sectie 13.8.
 2. Als uw probleem betrekking heeft op een transactie die u niet heeft geautoriseerd (inclusief, maar niet beperkt tot een dubbele of onjuiste betaling tijdens het gebruik van de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van locatie), kunt u het probleem melden via de link Veilig handelen onder aan de startpagina van de PayPal-website.

13.2 Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor PayPal Aankoopbescherming?

U dient aan alle onderstaande vereisten te voldoen om in aanmerking te komen voor een betaling in het kader van PayPal Aankoopbescherming:

 1. Uw betaling moet voor een in aanmerking komend object zijn verricht vanaf uw PayPal-rekening (zie sectie 13.3 voor meer informatie over objecten die in aanmerking komen);
 2. Betaal het volledige bedrag voor het in aanmerking komende object in één keer. Objecten die in meerdere termijnen zijn betaald, zoals een aanbetaling gevolgd door de betaling van het restbedrag, komen niet in aanmerking.
 3. in geval van een Marktplaats-transactie moet het verzendadres binnen Nederland liggen.
 4. De betaling moet op een van volgende wijzen aan de verkoper zijn overgemaakt:
  1. met de eBay-knop 'Nu betalen' of de eBay-factuur, of
  2. voor NOO-claims die betrekking hebben op aankopen die buiten eBay zijn gedaan: het tabblad 'Geld overmaken' op de PayPal-website door op het tabblad Kopen te klikken, of de PayPal-betaalprocedure van de verkoper (inclusief, maar niet beperkt tot de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van locatie, indien gebruikt door de betalingsontvanger); of
  3. In geval van een transactie op Marktplaats: de factuur van Marktplaats; of
  4. voor SAVO-claims die betrekking hebben op aankopen die buiten eBay of Marktplaats zijn gedaan: met de knop 'Geld overmaken' op de PayPal-website door te klikken op Kopen, of die betaald zijn met PayPal op de website van de verkoper (inclusief, maar niet beperkt tot de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van locatie, indien gebruikt door de verkoper); en
 5. Een geschil te openen binnen 180 dagen na de datum waarop u de betaling heeft verricht en volg de online procedure voor het oplossen van geschillen die wordt beschreven onder 'Hoe los ik mijn probleem op?'. in sectie 13.5.

13.3 Welke betalingstypen komen in aanmerking voor terugbetaling conform PayPal Aankoopbescherming?

 1. PayPal Aankoopbescherming is alleen van toepassing op PayPal-betalingen voor bepaalde materiële, fysieke goederen. Betalingen voor de volgende objecten komen niet in aanmerking voor terugbetaling volgens PayPal Aankoopbescherming:
  • immateriële objecten
  • services
  • onroerend goed (inclusief, zonder beperking woonhuizen)
  • bedrijven
  • voertuigen (inclusief, zonder beperking, motorvoertuigen, motoren, caravans, vliegtuigen en boten)
  • op maat gemaakte objecten (tenzij er wordt beweerd dat deze niet zijn ontvangen)
  • reistickets (inclusief, zonder beperking, vliegtickets)
  • objecten die verboden zijn volgens het PayPal Beleid inzake redelijk gebruik
  • objecten die in strijd zijn met het eBay Beleid inzake verboden of beperkte objecten
  • licenties
  • toegang tot digitale inhoud
  • industriële machines die in fabrieken worden gebruikt
  • kantoor- of fabrieksapparatuur
  • objecten die het equivalent van contant geld hebben (inclusief, zonder beperking, cadeaubonnen)
  • Objecten die zijn gekocht via Zong, Website Payments Pro of Virtual Terminal (indien beschikbaar)
  • Privé-transacties
 2. Zie de volgende voorwaarden voor eBay-aanbiedingen: zoek een bericht over PayPal- of eBay-kopersbescherming in de aanbieding op eBay of Marktplaats. Als u dit bericht ziet en voldoet aan de overige voorwaarden, komt uw object in aanmerking voor PayPal Aankoopbescherming. Dit bericht kunt u na voltooiing van uw aankoop in de aanbieding lezen door in te loggen op uw eBay-account, naar 'Mijn eBay' en vervolgens naar 'gewonnen' te gaan, en de aanbieding te bekijken. Als het bericht inzake aankoopbescherming niet in de aanbieding is vermeld, komt uw aankoop niet in aanmerking voor PayPal Aankoopbescherming.
 3. POS-functionaliteit van PayPal
  1. Als u POS-functionaliteit van PayPal (inclusief de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van locatie) persoonlijk gebruikt op een fysiek verkooppunt (bijvoorbeeld in een winkel) om een betaling te verrichten (of ermee instemt dat u voor een betaling wordt gefactureerd) vanaf uw PayPal-rekening voor uw object (dat 'POS-object' wordt genoemd), adviseren we u om waar mogelijk het POS-object in aanwezigheid van de betalingsontvanger te inspecteren op het fysieke verkooppunt, zodat u direct kunt overleggen met de betalingsontvanger als er problemen met het POS-object zijn.
  2. U kunt alleen een geschil openen als een POS-object sterk afwijkt van de omschrijving als:
   1. het POS-object niet aan u beschikbaar is gesteld voor inspectie vlak voordat u dit fysiek in bezit kreeg (u kreeg bijvoorbeeld het POS-object fysiek in bezit toen het nog in de oorspronkelijke, niet-hersluitbare verpakking zat); en
   2. het pas duidelijk werd dat het POS-object sterk afweek van de omschrijving toen u het object fysiek in bezit kreeg (u ontdekte bijvoorbeeld pas dat het POS-object sterk afweek van de omschrijving toen u de verpakking voor het eerst thuis opende).
  3. U kunt alleen een geschil openen als u een POS-object als een NOO beschouwt (en we kunnen uw POS-object alleen als zodanig behandelen) als:
   1. u schriftelijk met de betalingsontvanger heeft afgesproken het POS-object te ontvangen op een andere tijd en/of plaats dan het fysieke verkooppunt; en
   2. de betalingsontvanger het POS-object niet volgens afspraak aan u ter beschikking heeft gesteld.

13.4 Tot welk bedrag ben ik gedekt met PayPal Aankoopbescherming?

 1. Als PayPal een claim in uw voordeel beslist, betaalt PayPal u alleen het totale aankoopbedrag voor het object en de oorspronkelijke verzendkosten terug.
 2. PayPal biedt geen vergoeding voor de verzendkosten die u maakt om een SAVO-object te retourneren aan de verkoper of een derde die door PayPal is gespecificeerd. Als de verkoper bewijs levert dat de goederen op uw adres zijn afgeleverd, kan PayPal beslissen in het voordeel van de verkoper, ook als u de goederen niet heeft ontvangen. Zie sectie 13.10 voor overige bescherming waarop u mogelijk recht heeft.

13.5 Hoe los ik mijn probleem op?

Als u een probleem niet rechtstreeks met de verkoper kunt oplossen, gaat u op de PayPal-website naar het Actiecentrum en volgt u deze procedure:

 1. Een geschil openen

  U opent een geschil binnen 180 dagen na de betaaldatum voor het object waarop dit geschil van toepassing is. We kunnen weigeren een geschil te accepteren dat u in verband met dat object opent nadat deze periode is verstreken (houd hiermee rekening als u met de verkoper een levermoment afspreekt dat na deze periode valt).
 2. Het geschil omzetten in een claim

  Als de verkoper en u niet tot overeenstemming komen, zet u het geschil binnen 20 dagen na opening van het geschil om in een claim. Het is uw verantwoordelijkheid om deze deadlines bij te houden.

  U dient ten minste 7 dagen na de datum van betaling te wachten om een geschil om te zetten in een niet-ontvangen object (NOO), tenzij het geschil een bedrag van minimaal USD 2.500 (of gelijkwaardig in andere valuta) betreft. Om het equivalent in een andere valuta te vinden (bijvoorbeeld GBP of Euro) op het moment van de betaling, logt u in op uw PayPal-rekening en gebruikt u de 'Valutaomrekenfunctie' die u vindt in uw Rekeningoverzicht. Als u een dispuut niet binnen 20 dagen opwaardeert naar een claim, zal PayPal het dispuut sluiten en komt u niet in aanmerking voor betaling volgens de voorwaarden van PayPal Aankoopbescherming. U mag een claim na indiening bewerken of wijzigen, maar alleen als u verdere informatie wilt toevoegen of als u de reden voor uw geschil/claim wilt omzetten van 'Niet-ontvangen object' naar 'Sterk afwijkend van de omschrijving' (uitsluitend als het een betaling in één keer betreft). Afgezien hiervan mag u een claim niet meer bewerken of wijzigen nadat u deze heeft ingediend.
 3. Tijdig reageren op PayPal-verzoeken om informatie

  Tijdens het claimproces kan PayPal u verzoeken documentatie te leveren ter ondersteuning van uw standpunt. U kunt hierbij verzocht worden om ontvangstbewijzen, evaluaties door derden, een proces-verbaal of andere, door PayPal gespecificeerde documentatie, te leveren.
 4. Tijdig voldoen aan PayPal-verzoeken om verzending

  Voor claims inzake objecten die sterk afwijken van de omschrijving (SAVO) kan PayPal u verzoeken het object op uw kosten terug te sturen naar de verkoper (naar een adres dat u tijdens de claimprocedure van PayPal heeft ontvangen), naar PayPal of naar derden en om bewijs van verzending te leveren. Vereisten voor bewijs van levering worden vermeld in sectie 11.9 hierboven. U wordt verzocht bij het herverpakken van het object redelijke maatregelen te treffen om de kans op schade aan het object tijdens transport te verminderen. PayPal kan u ook verzoeken het object te vernietigen en bewijs van vernietiging te leveren.

13.6 Hoe wordt de claim opgelost?

Wanneer een geschil in een claim is omgezet, zal PayPal een uiteindelijke beslissing nemen in het voordeel van de koper of van de verkoper. U kunt het verzoek krijgen ontvangstbewijzen, evaluaties door derden, een proces-verbaal of andere gegevens of documenten te leveren die redelijkerwijs door PayPal kunnen worden opgevraagd om de claim te kunnen onderzoeken. PayPal behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht een beslissing te nemen in het voordeel van koper of verkoper, op basis van criteria die PayPal passend voorkomen. Wanneer PayPal een eindbeslissing neemt in het voordeel van koper of verkoper, dienen beide partijen zich naar deze beslissing te schikken. PayPal kan de koper verzoeken een object (voor kosten van de koper) terug te sturen naar de verkoper (naar een adres dat u tijdens de claimprocedure van PayPal heeft ontvangen) als dit object volgens koper sterk afwijkt van de omschrijving, en PayPal kan een verkoper verzoeken dit object terug te nemen en het volledige aankoopbedrag plus de oorspronkelijke verzendkosten te vergoeden. Als een verkoper weigert het object aan te nemen kan PayPal inzake de claim beslissen in het voordeel van de koper, gesteld dat deze aan PayPal afdoende bewijs heeft geleverd dat het object naar de verkoper is teruggestuurd (naar een adres dat u tijdens de claimprocedure van PayPal heeft ontvangen). Als een verkoper een claim verliest, ontvangt hij of zij geen terugbetaling voor de PayPal- of eBay-kosten die met de transactie gemoeid zijn.

13.7 Reikwijdte van de dekking

Ontvangers van betalingen: als ontvanger van een betaling bent u ten opzichte van PayPal aansprakelijk als u een claim verliest van een koper met een PayPal-rekening die waar ook ter wereld is geregistreerd (ofwel volgens het Kopersbeschermingsbeleid van PayPal in het land van registratie van de PayPal-rekening van die koper of anderszins). Dit omvat zonder beperkingen situaties waarin u verkoopt aan een koper die een gebruiker van het volledige PayPal-programma is en die een SAVO-claim indient, in welk geval u in het algemeen verplicht bent het object terug te nemen en de koper het volledige aankoopbedrag plus de oorspronkelijke verzendkosten terug te betalen. Uw PayPal-kosten worden niet terugbetaald. Als u een Sterk afwijkend van de omschrijving-claim verliest omdat het redelijke vermoeden bestaat dat de retourzending van het object in strijd is met bestaande wetgeving (bijvoorbeeld wetten inzake imitatie), moet u de koper het volledige bedrag terugbetalen. In bepaalde gevallen kan de koper door PayPal worden gevraagd het object naar de verkoper terug te sturen. Bij een redelijk vermoeden van een vermeend imitatieobject behoudt PayPal het recht de relevante nationale of internationale autoriteiten op de hoogte te stellen. De koper kan door deze autoriteiten worden verzocht het vermeende imitatieobject over te dragen, waardoor het onmogelijk is het object terug te sturen naar de verkoper.

Als u in andere landen verkoopt of objecten aanbiedt, moet u het PayPal-kopersbeschermingsbeleid lezen dat geldt in de landen waarin uw beoogde kopers zijn gevestigd (het relevante PayPal-kopersbeschermingsbeleid is hier beschikbaar en ook toegankelijk via de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website) omdat dit beleid op u als ontvanger van betalingen of verkoper van toepassing is.

13.8 Wat als mijn aankoop niet in aanmerking komt voor terugbetaling conform PayPal Aankoopbescherming?

U kunt ook proberen een probleem direct met de verkoper op te lossen door een geschil in te dienen via het PayPal online Actiecentrum. Om dit te doen moet u binnen 180 dagen na betaling een geschil openen in het PayPal Actiecentrum. Als u dat gedaan heeft, moet u proberen het geschil rechtstreeks met de verkoper op te lossen. Als uw betaling niet in aanmerking komt voor PayPal Aankoopbescherming, zal PayPal geen beslissing nemen over de claim.

13.9 Wat is 'Sterk afwijkend van de omschrijving' (SAVO)?

 1. Een object wijkt sterk af van de omschrijving als het wezenlijk anders is dan de meest recente omschrijving van het object dat u van de verkoper heeft ontvangen voordat u voor het object heeft betaald. (Voor exclusief online aankopen wordt hierbij uitgegaan van de omschrijving van de verkoper in de objectaanbieding.) Hier zijn enkele voorbeelden:
  1. U heeft een totaal ander object ontvangen. U heeft bijvoorbeeld een boek gekocht en een dvd of lege verpakking ontvangen.
  2. De staat van het object is anders dan in de aanbieding is beschreven. In de aanbieding stond bijvoorbeeld 'nieuw' en het object is gebruikt.
  3. In de beschrijving stond dat het object authentiek was, maar dat blijkt niet zo te zijn.
  4. Er ontbreken belangrijke onderdelen of functies en dit was in de aanbieding niet gemeld.
  5. U heeft 3 objecten van een verkoper gekocht, maar er slechts 2 ontvangen.
  6. Het object is tijdens de verzending beschadigd.
 2. Een object is geen SAVO-object als het niet wezenlijk verschilt van de omschrijving door de verkoper. Hieronder volgen enkele voorbeelden, maar deze lijst is niet volledig.
  1. Het defect van het object is correct in de aanbieding beschreven.
  2. Het object is correct beschreven, maar na ontvangst wilde u het niet meer hebben.
  3. De omschrijving van het object was correct, maar het object voldeed niet aan uw verwachtingen.
  4. Het object vertoont enkele kleine krasjes en werd aangeboden als 'in gebruikte staat'.

13.10 Aanname van rechten. Als PayPal een claim of terugboeking die u tegen een ontvanger van uw betaling heeft ingediend uitbetaalt, gaat u ermee akkoord dat uw rechten, voordelen en verhaalmogelijkheden ten opzichte van de ontvanger van uw betaling naar PayPal worden overgeheveld. In juridische termen betekent dit dat u ermee instemt dat u uw rechten ten aanzien van de ontvanger en derden die bij de betaling zijn betrokken, aan PayPal overdraagt en dat we geheel naar eigen inzicht van PayPal uw rechten namens u doen gelden.

13.11 Verhouding tussen PayPal Aankoopbescherming en terugboekingen. De terugboekingsrechten van creditcards kunnen, indien van toepassing, meer omvatten dan PayPal Aankoopbescherming. Terugboekingsrechten worden niet beperkt tot specifieke bedragen per transactie, kunnen meer dan 180 dagen na betaling worden aangevraagd en kunnen niet-tastbare (immateriële) objecten dekken.

U kunt een claim of geschil indienen bij PayPal, of u kunt contact opnemen met uw creditcardbedrijf of -uitgever en gebruikmaken van uw recht op terugbetaling. U kunt echter niet van beide regelingen tegelijk gebruikmaken of proberen een dubbele vergoeding te krijgen. Als er een openstaande claim of een openstaand geschil is bij PayPal en u vervolgens een terugboeking aanvraagt bij uw creditcardbedrijf, zal PayPal uw geschil of claim sluiten en kunt u verder uitsluitend beroep doen op uw terugboekingsrechten.

Als PayPal pas een beslissing over uw claim neemt na het verstrijken van de deadline voor het indienen van terugbetalingsverzoeken van uw creditcardmaatschappij of na de deadline van uw bank voor het indienen van een geschil, en als u vanwege het oponthoud van de afhandeling onzerzijds minder terug krijgt dan het volledige bedrag waarop u volgens de creditcardmaatschappij recht zou hebben gehad (dat wil zeggen het terugbetalingsbedrag: het bedrag dat u inzake de betreffende transactie met uw creditcard heeft betaald), zullen we u een vergoeding betalen voor het resterende verlies (minus eventuele bedragen die u al van de verkoper terug heeft ontvangen).

Voordat u contact opneemt met uw creditcardmaatschappij of voordat u bij PayPal een geschil opent, dient u contact op te nemen met de verkoper om de kwestie op te lossen via het retourbeleid van de verkoper, zoals vermeld bij de eBay-aanbieding, de Marktplaats-aanbieding of op de website van de verkoper.

Als u ervoor kiest het probleem rechtstreeks met de verkoper op te lossen, geldt het volgende:

 1. u heeft alleen binnen de in sectie 13.5a genoemde periode van 180 dagen het recht om een geschil te starten. Het is uw verantwoordelijkheid om bij te houden wanneer deze termijnen verstrijken; en
 2. wanneer (als onderdeel van het retourbeleid van de verkoper of anderszins) de verkoper u de instructie geeft (en u ertoe overgaat) het object terug te sturen naar een adres dat niet overeenkomt met het door ons geregistreerde adres van de verkoper, kunnen we bepalen dat u het object niet heeft teruggestuurd naar de verkoper conform sectie 13.5d.

13.12 Geen dubbele vergoeding.

U mag geen geschil of claim indienen en geen vergoeding ontvangen voor een aankoop onder PayPal Aankoopbescherming voor kopers als u al rechtstreeks van eBay, Marktplaats, de verkoper of een andere derde partij een vergoeding voor deze aankoop heeft ontvangen of als u in verband met deze aankoop al een kwestie heeft ingediend bij eBay, de verkoper of een andere derde partij.

13.13 Evenementtickets

Als u een ticket aanschaft of betaalt voor het recht om aanwezig te zijn bij een evenement van een ontvanger van betalingen met een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde PayPal-rekening (“Evenement”), worden alle bedragen die door u zijn betaald in bepaalde gevallen door PayPal voor u in bewaring gehouden, zodat het vruchtgebruik van deze bedragen bij u blijft berusten totdat het desbetreffende evenement heeft plaatsgevonden.

Terug naar boven

 

14. Geschillen met PayPal

14.1 Neem eerst contact op met PayPal. Als een geschil tussen u en PayPal ontstaat, stellen we alles in het werk om te achterhalen wat het probleem is en hoe we dit kunnen oplossen. Als we dit niet naar uw tevredenheid kunnen doen, bieden we u neutrale, betaalbare manieren om het geschil snel op te lossen. Geschillen tussen u en PayPal met betrekking tot onze services kunnen op elk gewenst moment aan de klantenservice worden gemeld via de koppeling Stuur ons een e-mail op de pagina Contact met ons opnemen of via het betreffende telefoonnummer dat op de PayPal-website(s) is vermeld.

14.2 ECC-Net en CSSF. Als u een klacht over ons heeft, kunt u deze indienen door contact op te nemen met:

 1. Europees Consumenten Centrum (ECC-Net). Meer informatie over ECC-Net en hoe u contact kunt opnemen, vindt u op (http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/).
 2. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). De CSSF is de verantwoordelijke toezichthoudende instantie voor bedrijven in de financiële sector in Luxemburg. U kunt contact opnemen met CSSF op Route d’Arlon 110, L-2991 Luxemburg. Meer informatie over CSSF, inclusief de contactgegevens vindt u op http://www.cssf.lu.

14.3 Heersend recht en jurisdictie. Deze Overeenkomst en de relatie tussen ons valt onder de Engelse rechtspraak. Klachten in verband met deze Overeenkomst of de levering van onze services die niet op een andere manier kunnen worden opgelost, kunt u voorleggen aan de niet-exclusieve jurisdictie van Engelse rechtbanken. Daarnaast heeft u onverminderd het recht om in dit verband een procedure tegen PayPal aan te spannen bij de bevoegde rechtbanken van en in Luxemburg.

14.4 Geen afstand. Wanneer wij nalaten op enige manier op te treden tegen een schending van deze Overeenkomst door u of door anderen, mag hieruit niet worden geconcludeerd dat we afstand doen van enig recht om op te treden met betrekking tot de betreffende omstandigheden bij enige volgende of vergelijkbare schendingen.

14.5 Beperking van aansprakelijkheid. We zijn jegens u alleen aansprakelijk voor verlies of schade welke direct is veroorzaakt door onze nalatigheid en redelijkerwijs had kunnen worden voorzien doordat we deze Overeenkomst hebben geschonden. In dergelijke gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt zoals in de rest van deze sectie is uiteengezet.

 1. PayPal en onze dochterondernemingen, tussenpersonen, leveranciers en/of onderaannemers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van de volgende soorten verlies of schade ten gevolge van of met betrekking tot deze Overeenkomst (krachtens een contract of onrechtmatige daad, inclusief onachtzaamheid):

  1. Enig verlies van winst, goodwill, handel, contracten, omzet of verwachte besparingen, zelfs als PayPal op de hoogte wordt gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, verlies van winst, goodwill, handel, contracten, omzet of verwachte besparingen; of

  2. Enig verlies of enige beschadiging van gegevens; of

  3. Enige denkbare vorm van schade of verliezen die niet rechtstreeks voortvloeien uit de schending van deze Overeenkomst door PayPal; of

  4. Enige denkbare vorm van schade of verliezen boven datgene dat rechtstreeks voortvloeit uit de schending van deze Overeenkomst door PayPal (ongeacht of u in staat bent dergelijke schade of verliezen te bewijzen).

 2. Niets in deze Overeenkomst beperkt onze aansprakelijkheid ten gevolge van fraude, frauduleus gedrag, grove nalatigheid of bewust wangedrag bij overlijden of persoonlijk letsel door onachtzaamheid van een van onze medewerkers of onderaannemers of voor zover deze beperking of uitsluiting niet is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

14.6 Geen garantie. De levering van de services aan u is onderworpen aan uw wettelijke rechten en vindt plaats zonder enige garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, behalve zoals specifiek is vermeld in deze Overeenkomst. PayPal heeft geen zeggenschap over de producten of services die met onze service worden betaald en PayPal kan niet garanderen dat een koper of verkoper met wie u handelt, de transactie daadwerkelijk zal voltooien of hiertoe is geautoriseerd. PayPal garandeert geen langdurige, ononderbroken of beveiligde toegang tot welk deel van onze Service dan ook. PayPal is niet aansprakelijk voor welke vertraging dan ook in het niet kunnen leveren van onze voorwaarden van de Services volgens deze Overeenkomst. U erkent dat uw toegang tot deze website(s) af en toe kan worden beperkt in verband met herstel, onderhoud of de introductie van nieuwe voorzieningen of services. PayPal stelt redelijkerwijs alles in het werk om ervoor te zorgen dat aanvragen voor elektronische debiteringen en crediteringen waarbij bankrekeningen en creditcards zijn betrokken, tijdig worden verwerkt. U moet alle correspondentie met ons zorgvuldig te controleren en ons direct op de hoogte te stellen indien hierin informatie is opgenomen die onjuist is of die niet volgens uw instructies tot stand is gekomen.

U bent verantwoordelijk om enige en alle wetten, regels en voorschriften in uw specifieke rechtsgebied te begrijpen en na te leven die voor u kunnen gelden in verband met uw gebruik van de PayPal-services, inclusief maar niet beperkt tot de wetten, regels en voorschriften in verband met export- of importactiviteiten, belastingen of transacties in een vreemde valuta.

14.7 Vrijwaring/terugbetaling. U gaat ermee akkoord PayPal, onze dochterondernemingen, werknemers en tussenpersonen te beschermen en te vrijwaren tegen elke claim of eis voor kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) gemaakt of aangegaan door enige derde in verband met of voortvloeiend uit het feit dat deze Overeenkomst of een wet is overtreden en/of de services zijn gebruikt door u, uw werknemers of uw tussenpersoon.

14.8 Volledige Overeenkomst en rechten van derden. Deze Overeenkomst (inclusief Schema´s) vormt de volledige afspraak tussen u en PayPal met betrekking tot de services. Sectie 1, 7, 8, 10, 14, 15 en Schema 1, alsmede overige voorwaarden die vanwege hun karakter van kracht moeten blijven, zijn ook van toepassing na beëindiging van deze Overeenkomst. Als enige bepaling in deze Overeenkomst als ongeldig of onafdwingbaar wordt beschouwd, wordt deze bepaling geschrapt en blijven de overige bepalingen van kracht. Een persoon die geen partij is in deze Overeenkomst, heeft geen rechten uit hoofde van de Contracts Act 1999 (inzake de rechten van derden) waarop hij/zij zich kan beroepen of op basis waarvan hij/zij uitvoering van een bepaling in deze Overeenkomst kan afdwingen (behalve eBay met betrekking tot de rechten van het bedrijf zoals deze in deze Overeenkomst staan vermeld). Dit is van invloed op andere rechten of mogelijkheden tot verhaal van derden die naast deze wet bestaan of beschikbaar zijn.

14.9 Toekenning van licentie; software van derden. Als u PayPal-software gebruikt, zoals een API, toolkit voor ontwikkelaars of andere softwaretoepassing die u naar de computer, het apparaat of een ander platform heeft gedownload, verlenen PayPal en diens licentiegevers u een beperkte, niet-exclusieve licentie om de PayPal-software alleen voor persoonlijk gebruik te benutten overeenkomstig de documentatie, inclusief alle updates, upgrades, nieuwe versies en vervangende software, zoals in dit document is beschreven. U mag de rechten in de software niet verhuren, leasen of anderszins overdragen aan derden. U dient zich te houden aan de implementatie- en gebruikseisen die worden genoemd in alle PayPal-documentatie, samen met alle instructies die door PayPal van tijd tot tijd worden verstrekt en die bij de services horen (waaronder, zonder beperking, implementatie- en gebruikseisen die PayPal stelt aan u om te voldoen aan toepasselijke wetgeving en kaartstelselregels en -voorschriften). Als u niet voldoet aan de instructies en implementatie- en gebruiksvereisten van PayPal, bent u aansprakelijk voor alle resulterende schade die wordt geleden door uzelf, PayPal en derden. U gaat ermee akkoord geen broncode te wijzigen, te reproduceren, aan te passen, te distribueren, weer te geven, te publiceren, na te bouwen, te vertalen, uit elkaar te halen, te decompileren of anderszins te proberen van de software afgeleide broncode te maken. U erkent dat alle rechten, titels en belangen in en op de software van PayPal het eigendom zijn van PayPal. Elke softwaretoepassing van derden die u op de PayPal-website gebruikt, valt onder de licentie die u bent overeengekomen met de derde partij die deze software aan u heeft verstrekt. PayPal is geen eigenaar of beheerder van en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor softwaretoepassingen van derden die u wilt gebruiken op de website van PayPal en/of in verband met de PayPal-services. Als u de PayPal-services op de PayPal-website of op andere websites of platforms die door PayPal of derden worden gehost en u de PayPal-software niet downloadt of geen gebruik maakt van softwaretoepassingen van derden op de PayPal-website, is deze sectie niet van toepassing op uw gebruik van de gehoste PayPal-services.

14.10 Toegangsrechten voor derden U kunt nadrukkelijk toegangsrechten toewijzen, intrekken en beheren op basis waarvan derden bepaalde acties namens u kunnen uitvoeren. Log hiervoor in op uw rekening, kies het subtabblad Profiel van het tabblad Mijn rekening en selecteer achtereenvolgens Verkoopvoorkeuren, Bijwerken bij de optie API-toegang en API-toegangsrechten toewijzen. Als u toegangsrechten toewijst op basis waarvan derden namens u acties kunnen uitvoeren, accepteert u dat PayPal bepaalde informatie over uw PayPal-rekening openbaar kan maken aan deze derden. Als u toegangsrechten toewijst aan derden, ontslaat dit u niet van uw verantwoordelijkheden uit hoofde van deze Overeenkomst. U verklaart en stemt ermee in dat u PayPal niet verantwoordelijk zult stellen voor en dat u PayPal zult vrijwaren tegen enige aansprakelijkheid ten gevolge van acties die dergelijke derden uitvoeren of verzuimen uit te voeren in verband met de door u verleende toegangsrechten.

14.11 Zakelijke klanten. Als u geen klant (een particulier die niet uit oogpunt van handel, een bedrijf of beroep handelt), geen micro-onderneming en geen liefdadigheidsinstelling met een jaarlijks inkomen van minder dan £1 miljoen bent, wordt u beschouwd als een zakelijke klant en zijn enkele bepalingen van de richtlijn met betrekking tot betaalservices mogelijk niet van toepassing op uw gebruik van de services. In dergelijke gevallen garandeert u PayPal dat op het moment dat u deze Overeenkomst of andere relevante servicevoorwaarden aanging u een zakelijke klant was en er hierbij mee instemt dat de volgende secties van de Overeenkomst als volgt worden aangepast:

 1. U heeft geen recht op terugbetaling in het geval van abonnementsbetalingen en betaaltransacties die zijn gestart door een ontvanger (een webwinkel) zoals beschreven in secties 3.10 en 12.5;
 2. Als u een fout, ongeautoriseerde transactie en/of ongeoorloofd of ongeautoriseerd gebruik van uw betaalmiddel of rekening constateert overeenkomstig secties 12.1 en 12.2, heeft u maximaal 60 dagen de tijd, vanaf de datum van de veronderstelde fout of ongeoorloofde rekeningtoegang, om ons daarvan op de hoogte te stellen. Na die tijd zijn we niet verplicht een onderzoek in te stellen of acties te ondernemen naar aanleiding van uw melding;
 3. we aanvaarden alleen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerde transacties overeenkomstig sectie 12.4 als u ons binnen 60 dagen op de hoogte heeft gesteld van de ongeoorloofde rekeningtoegang of fout.

Als zakelijke klant stemt u er tevens mee in dat wij, hoewel we dit mogelijk wel doen, niet zijn verplicht mee te werken of u de informatievereisten te doen toekomen die zijn uiteengezet in deel 5 van de Payment Services Regulation 2009. Bovendien stemt u ermee in dat voorschrift 60, 75, 76 en 77 van de Payment Services Regulation 2009 niet van toepassing zijn op de PayPal-service.

Terug naar boven

 

15. Definities

 1. "ACH" betekent het Automated Clearing House-netwerk.
 2. "Rekening" of "PayPal-rekening" betekent een Privé-, Premier-of zakelijke rekening.
 3. "Overeenkomst" betekent deze overeenkomst, inclusief alle latere wijzigingen.
 4. "Autoriseren" of "autorisatie" betekent dat u een webwinkel of andere derde partij autoriseert om een betaling van uw rekening af te (laten) schrijven.
 5. "Saldo" betekent e-geld op uw PayPal-rekening.
 6. "Betaling met PayPal-saldo/bankrekening" betekent een betaling die volledig wordt verricht via een directe overschrijving, uitgestelde bankbetaling en/of uw saldo.
 7. "Zakelijke rekening" betekent een rekening die primair wordt gebruikt voor zakelijke doeleinden en niet voor persoonlijke, gezinsgerelateerde of huishoudelijke doeleinden.
 8. 'Werkdag' betekent een dag (behalve zaterdag of zondag) waarop banken in Luxemburg normaal geopend zijn (voor andere doeleinden dan alleen 24-uurs services voor elektronisch bankieren).
 9. 'Koper' betekent een gebruiker die goederen en/of services koopt en de services gebruikt om een betaling te verrichten.
 10. "Kalenderjaar" betekent 1 januari tot en met 31 december van een jaar.
 11. "Betaling met kaart" betekent een betaling die volledig of gedeeltelijk wordt verricht via een creditcard.
 12. "Kaartverwerkingsovereenkomst" betekent de 'Overeenkomst voor organisaties met winstoogmerk' die commerciële entiteiten direct met een of meer betalingsverwerkende instanties van PayPal moeten sluiten.
 13. "Terugboeking" betekent een verzoek dat een koper direct bij zijn creditcardmaatschappij indient om een betaling ongedaan te maken.
 14. "Claim": een verzoek dat een zender van een betaling rechtstreeks bij PayPal indient om een betaling ongedaan te maken, inclusief, zonder beperking, alle dergelijke verzoeken die worden ingediend onder PayPal Aankoopbescherming zoals uiteengezet in sectie 13.
 15. "Opnameregio voor de creditcard" is een van de volgende regio's: Italië, Luxemburg, Litouwen, Bulgarije, San Marino, Slowakije, Letland, Roemenië, Cyprus, Slovenië, Estland, Malta, Gibraltar en Liechtenstein (en de overige regio's die van tijd tot tijd op de website van PayPal kunnen worden weergegeven).
 16. "Klantenservice" is de klantenservice van PayPal die altijd online bereikbaar is via de koppeling ’Stuur ons een e-mail‘ op de pagina Contact met ons opnemen of via het telefoonnummer van de klantenservice dat op de website(s) van PayPal staat vermeld.
 17. 'Dag' betekent kalenderdag.
 18. "Standaardbetaalbronnen" betekent de volgorde waarin PayPal uw betaalbronnen gebruikt om een transactie te financieren als u geen voorkeursbetaalbron heeft geselecteerd.
 19. "Geschil": een geschil dat rechtstreeks bij PayPal wordt ingediend in het online Actiecentrum volgens clausule 13 van deze Overeenkomst.
 20. "eBay" betekent eBay Inc. en diens partners (indien van toepassing).
 21. "Uitgestelde bankbetaling" is gedefinieerd in sectie 3.7.
 22. 'E-geld' betekent geldelijke waarde, in de vorm van een claim jegens PayPal, die is opgeslagen op een elektronisch apparaat, wordt afgegeven bij de ontvangst van geld en wordt geaccepteerd als betaalmiddel door andere personen dan PayPal. De termen "e-geld", "geld" en "gelden" worden door elkaar gebruikt in deze Overeenkomst. Bovendien verwijst een verwijzing naar een betaling via de services naar een betaling met e-geld.
 23. "Europese Economische Ruimte" of "EER" is het gebied dat bestaat uit de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.
 24. "Programma Uitgebreid gebruik" is een procedure waarbij PayPal ter controle een klein bedrag van uw creditcard afschrijft om de kaart te bevestigen. U moet vervolgens inloggen op uw rekening en het viercijferige nummer invoeren dat wordt weergegeven op uw creditcardafschrift en is gekoppeld aan het creditcardbevestigingsbedrag (zie Schema 1).
 25. "Kosten" betekent de bedragen die in Schema 1 van deze Overeenkomst vermeld staan.
 26. "Betaalbron" betekent de betaalmethode waarmee een transactie wordt gefinancierd. Een transactie kan worden gefinancierd met de volgende betaalmethoden: saldo, directe overschrijving, uitgestelde bankbetaling, creditcard en activeringscodes.
 27. "Informatie" betekent vertrouwelijke en/of op de persoon terug te voeren informatie of andere informatie in verband met een rekening of gebruiker, zoals: naam, e-mailadres, post-/verzendadres, telefoonnummer en financiële informatie.
 28. 'Directe overschrijving' betekent een betaling afkomstig van de bankrekening van de verzender waarbij PayPal het bedrag onmiddellijk op de rekening van de ontvanger stort.
 29. "Bulkbetalingen" (ook "Uitbetalingen" genoemd) betekent de functionaliteit waarmee meerdere betalingen tegelijkertijd kunnen worden verzonden. Ontvangst door ons van een batchbestand met bulkbetalingen betekent in het kader van deze Overeenkomst, volgens sectie 3.1, ontvangst van uw betalingsopdracht.
 30. "Vertraging in verwerking door webwinkel" betekent een vertraging tussen het moment waarop u een betaling autoriseert en het moment waarop de webwinkel uw betaling verwerkt.
 31. "Micro-onderneming": een onderneming met minder dan 10 werknemers en een jaarbalans die de 2 miljoen euro niet overschrijdt.
 32. "NSF-risico": het risico dat een bank een betaling mogelijk moet terugdraaien omdat het saldo op de bankrekening te laag is om de betaling te kunnen verrichten.
 33. "Online Actiecentrum": het Actiecentrum van PayPal waartoe u toegang krijgt door in te loggen op uw rekening of via andere middelen die PayPal regelmatig ter beschikking kan stellen.
 34. "Betaalrekening" heeft de betekenis die in de inleiding van deze Overeenkomst wordt gegeven.
 35. "PayPal Aankoopbescherming": de regeling voor PayPal Aankoopbescherming zoals beschreven in sectie 13.
 36. "Functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van de locatie" betekent de POS-functionaliteit van PayPal binnen de PayPal Mobiel-app, waarmee een gebruiker een andere gebruiker (meestal een webwinkel) kan betalen voor goederen en services op een fysiek verkooppunt (bijvoorbeeld in een winkel). Via deze app selecteert de betalende gebruiker de andere gebruiker (dus de webwinkel) om deze te autoriseren voor de ontvangst van een betaling.
 37. "PayPal Mobiel-app" betekent de app op een mobiel apparaat waarmee een gebruiker bepaalde transacties via zijn of haar PayPal-rekening kan uitvoeren op dat mobiele apparaat.
 38. "POS-functionaliteit van PayPal" betekent alle door PayPal geleverde functionaliteit die exclusief wordt gebruikt op een fysiek verkooppunt zodat een gebruiker een betaling voor goederen en services kan ontvangen op zijn of haar PayPal-rekening.
 39. "Betaalmiddel": een van de of alle procedures, instructies of vereisten die op de PayPal-site(s) worden aangegeven en die gebruikers toestaan de PayPal-service te starten en/of te gebruiken.
 40. "Betaalopdracht": een geldige instructie die u bij ons heeft ingediend om tot uitvoer van een betaaltransactie te verzoeken.
 41. "Betaalverificatie" betekent de in sectie 4 van deze Overeenkomst beschreven procedure.
 42. "PayPal", "wij/we", "ons" of "onze" betekent PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., gevestigd op 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg, en omvat zijn opvolgers en elke persoon aan wie het bedrijf zijn rechten heeft overgedragen onder deze Overeenkomst.
 43. "PayPal Mobiel - Kopen via sms" is een service waarmee u via uw mobiele telefoon betalingen kunt verrichten en ontvangen en uw saldo kunt weergeven, zoals verder is beschreven in sectie 3.13.
 44. 'PayPal-website(s)' betekent iedere URL, zoals www.paypal.nl, waarmee we de services aan u leveren.
 45. "Privé-rekening" betekent een rekening die primair wordt gebruikt voor persoonlijke, gezinsgerelateerde of huishoudelijke doeleinden.
 46. "Beleid" of "beleidslijnen" betekent een beleid of andere overeenkomst tussen u en PayPal die u heeft gesloten via de PayPal-website(s) of die verband houdt met uw gebruik van de services.
 47. "Beleidsaanpassing" betekent een vroege kennisgeving van wijzigingen die PayPal u schriftelijk ter beschikking kan stellen.
 48. "POS-object" heeft de betekenis die is gegeven in sectie 13.3.c.
 49. "Voorkeursbetaalbron" betekent een betaalbron die u in plaats van de standaardbetaalbron selecteert om een betaling te verrichten.
 50. "Premier-rekening" betekent een rekening die kan worden gebruikt voor persoonlijke, gezinsgerelateerde, huishoudelijke of zakelijke doeleinden.
 51. "Variabele stortingen-procedure" is een controleprocedure waarbij PayPal twee kleine bedragen op uw bankrekening stort. Bij het doorlopen van de Variabele stortingen-procedure moet u de bedragen van de stortingen op uw rekening invoeren.
 52. "Terugkerende betaling" heeft de betekenis zoals vermeld in sectie 3.10.
 53. "Reserve" betekent een percentage van het saldo op uw rekening dat we blokkeren ter bescherming tegen het risico van terugboekingen, claims of andere aansprakelijkheid in verband met uw rekening en/of gebruik van de services.
 54. "Reserverekening" heeft de betekenis die in de inleiding van deze Overeenkomst wordt gegeven.
 55. "Verboden activiteiten" betekent de activiteiten die in sectie 9 van deze Overeenkomst zijn beschreven.
 56. “Terugboeking” betekent een betaling die u heeft ontvangen en die PayPal kan terugboeken naar de afzender of naar derden omdat de betaling: (a) door de koper rechtstreeks bij de bank is aangevochten; en/of (b) om wat voor reden dan ook uit uw saldo is verwijderd (afgezien van een terugbetaling of claim volgens PayPal Aankoopbescherming), waaronder, maar niet beperkt tot, wanneer (i) de betaling strijdig is met ons Beleid inzake redelijk gebruik, of wanneer we redelijkerwijs vermoeden dat deze strijdig is met dit Beleid, of wanneer (ii) de betaling niet is geautoriseerd door de afzender bij de relevante derde partij in verband met een geldige, door een derde partij gestarte betalingsautorisatie (zie sectie 3.10), of wanneer (iii) de betaling is verricht via een bankoverschrijving die vervolgens om enige reden door de bank is teruggeboekt; en/of (c) bij de interne risicomodellering van PayPal is gecategoriseerd als een riskante betaling en dus moet worden teruggeboekt om het risico van de betaling te verlagen. De term "Teruggeboekt" is dienovereenkomstig te interpreteren.
 57. "Verkoper" en "webwinkel" worden door elkaar gebruikt en betekenen een gebruiker die goederen en/of services verkoopt en de services gebruikt om betalingen te ontvangen.
 58. "Geld overmaken" betekent uw mogelijkheid om geld via de service te sturen.
 59. "Services" betekent alle betaalservices en gerelateerde producten die via de PayPal-website(s) beschikbaar zijn.
 60. "Sterk afwijkend van de omschrijving" heeft de betekenis zoals vermeld in sectie 13.8 van deze Overeenkomst.
 61. "Bijzondere betaalbronnen" heeft de betekenis die in sectie 3.4 is gegeven.
 62. "Transactierisico" is het risico dat de positie van PayPal negatief wordt beïnvloed als gevolg van enige aansprakelijkheid uwerzijds ten opzichte van PayPal of andere derde met betrekking tot betaling van een commerciële transactie (inclusief maar niet beperkt tot (i) het risico met betrekking tot een geschil, claim, terugboeking, kosten of boetes, (ii) het risico dat een verkoper een contract met de kopers niet nakomt, (iii) een risico dat optreedt als u een object verkoopt dat u niet direct levert na ontvangst van de betaling, en (iv) enige andere aansprakelijkheid van PayPal (of andere derde) met betrekking tot de betreffende betaling), in elk geval ongeacht of dit risico door PayPal wordt verwacht of naar de mening van PayPal bestaat. Transactierisico omvat, zonder beperking, (a) in het geval van een kaartverkoop voor evenementen of concerten het risico dat bestaat totdat het evenement of het concert heeft plaatsgevonden en (b) in het geval van transacties met betrekking tot reizen het risico dat bestaat totdat de aan de reis gerelateerde goederen en services zijn geleverd. U kunt van tijd tot tijd op de hoogte worden gesteld van andere specifieke omstandigheden waarbij transactierisico optreedt (of is opgetreden) in het kader van deze Overeenkomst.
 63. "Ongeautoriseerde betaling" betekent dat een koper een claim maakt dat hij of zij de betaling niet heeft gedaan en dat de persoon die de betaling had gedaan niet geautoriseerd was om de betaling te doen.
 64. "Unieke omschrijving": (1) voor het verrichten van een PayPal-betaling: het e-mailadres, mobiele telefoonnummer of andere omschrijving die we aan u doorgeven die is geregistreerd bij een PayPal-rekening met goede status, of (2) voor het opnemen van geld van uw rekening: uw bankrekening (bijvoorbeeld IBAN of filiaalcode en bankrekeningnummer) of creditcardgegevens (bijvoorbeeld creditcardnummer en CVV2-code).
 65. "Gebruiker", "u" of "uw" betekent u en iedere andere persoon of entiteit die deze Overeenkomst met ons afsluit of de service gebruikt.
 66. "Gecontroleerd" betekent dat u onze controleprocedure heeft doorlopen zodat uw identiteit bij PayPal is bevestigd.

Terug naar boven

 

Schema 1. Kostentabel

Kosten zijn afhankelijk van het feit of u een commerciële of privé-transactie uitvoert en of het een internationale of binnenlandse transactie betreft.

Een "Commerciële transactie" omvat het kopen en verkopen van goederen en services of betalingen die u ontvangt als u een betaalverzoek van PayPal gebruikt.

Een "Privétransactie" omvat het overmaken van geld (gestart via het tabblad Geld overmaken en de optie om geld over te maken naar vrienden of familie te selecteren) naar en het ontvangen van geld op uw PayPal-rekening van vrienden en familie zonder hierbij een aankoop te doen. (De betaling is dus niet voor goederen of services.) Als u goederen of services verkoopt, mag u de koper niet vragen de aankoop te betalen met een privé-transactie. Doet u dit toch, dan kan PayPal u het recht ontzeggen om deze of andere betalingen voor privétransacties te ontvangen.

Let bij privé-transacties op het volgende:

 1. u kunt via PayPal geen geld overmaken voor een privétransactie vanuit bepaalde landen, waaronder China en (in sommige gevallen) Duitsland;
 2. via rekeningen die in India zijn geregistreerd mag geen geld worden overgemaakt noch ontvangen voor een privé-transactie. Dit betekent dat u geen geld voor privé-transacties kunt overmaken naar rekeningen die in India zijn geregistreerd; en
 3. als kosten van toepassing zijn voor een privétransactie, betaalt de afzender standaard de kosten, maar bij bepaalde functionaliteit kan in plaats van de afzender de ontvanger de kosten moeten betalen (bijvoorbeeld wanneer de functionaliteit de afzender de mogelijkheid biedt om te beslissen dat de ontvanger de kosten betaalt). Als u een privétransactie verricht via een website of programma van derden (niet-PayPal), kan PayPal toestaan dat de derde partij bepaalt of de afzender of de ontvanger van een privé-transactie de kosten voor de privé-transactie betaalt. Hiervan wordt u op de hoogte gebracht door de derde partij.

Een Binnenlandse transactie is een transactie waarbij zowel degene die het geld overmaakt als de ontvanger een betaling uitvoeren via PayPal-rekeningen die in hetzelfde land of dezelfde regio zijn geregistreerd.

Een Internationale transactie is een transactie waarbij degene die het geld overmaakt en de ontvanger een betaling uitvoeren via PayPal-rekeningen die niet in hetzelfde land of dezelfde regio zijn geregistreerd.

Opmerking: de hieronder vermelde percentages verwijzen naar een bedrag dat gelijk is aan dat percentage van het met de betaaltransactie gemoeide bedrag.

Binnenlandse privé-transacties

Activiteit

Kosten voor een betaling die volledig wordt verricht via:
- PayPal-saldo
- Bank

Kosten voor een betaling die volledig of gedeeltelijk wordt verricht via
- Betaalpas en/of
- Creditcard

Overmaken of ontvangen

Gratis (zonder valutaomrekening)

3,4% + vaste kosten (zie onderstaande tabel)

Internationale privé-transacties

Volg de onderstaande stappen als u wilt bepalen wat de kosten zijn voor een internationale privétransactie aan een gebruiker in een specifiek land.

De kosten worden betaald door de afzender of de ontvanger, niet door allebei. Zie subsectie c van de definitie van persoonlijke transacties in dit schema 1 voor meer informatie.

Stap 1. Zoek het land van de ontvanger in de onderstaande tabel (in de eerste kolom vanaf links).
Stap 2. Bepaal de regio van het land van de afzender (tweede kolom).
Stap 3. Zoek de toepasselijke kosten op basis van de gebruikte betaalmethode (derde en vierde kolom).

Land ontvanger

Land afzender

Kosten voor betaling volledig verrekend via PayPal-saldo of bankrekening

Kosten voor betaling volledig of gedeeltelijk verrekend via creditcard

Albanië, Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland (inclusief Åland), Gibraltar, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Rusland, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk (inclusief Kanaaleilanden en Isle of Man), Zweden, Zwitserland.

Noord-Europa*

0,4%

3,8% + vaste kosten

VS, Canada, Europa I**

0,5%

3,9% + vaste kosten

Europa II***

1,0%

4,4% + vaste kosten

Alle overige landen

1,5%

4,9% + vaste kosten

België, Frankrijk, Frans-Guyana, Guadeloupe, Italië, Martinique, Mayotte, Nederland, Réunion.

Noord-Europa*

0,4%

3,8% + vaste kosten

VS, Canada, Europa I**

0,5%

3,9% + vaste kosten

Europa II***

1,3%

4,7% + vaste kosten

Alle overige landen

1,8%

5,2% + vaste kosten

Duitsland

Noord-Europa*

1,8%

3,7% + vaste kosten

VS, Canada, Europa I**

2,0%

3,9% + vaste kosten

Europa II***

3,0%

4,9% + vaste kosten

Alle overige landen

3,3%

5,2% + vaste kosten

Polen

Noord-Europa*

0,9%

3,8% + vaste kosten

VS, Canada, Europa I**

1,0%

3,9% + vaste kosten

Europa II***

1,5%

4,4% + vaste kosten

Alle overige landen

2,0%

4,9% + vaste kosten

Australië

Overal

1,0%

3,4% + vaste kosten

Brazilië

Overal

1,0%

7,4% + vaste kosten

Japan

Overal

0,3%

3,9% + vaste kosten

VS en Canada

Overal

1,0%

3,9% + vaste kosten

Alle overige landen

Overal

0,5%

3,9% + vaste kosten

* Noord-Europa: Denemarken, Faeröer, Finland (inclusief Åland), Groenland, IJsland, Noorwegen, Zweden.

** Europa I: België, Cyprus, Duitsland, Estland, Frankrijk (inclusief Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion en Mayotte), Gibraltar, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederland, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk (inclusief Kanaaleilanden en Isle of Man).

*** Europa II: Albanië, Andorra, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Georgië, Hongarije, Kosovo, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Macedonië, Moldavië, Oekraïne, Polen, Roemenië, Russische Federatie, Servië, Tsjechië, Turkije en Zwitserland.

Opmerking: internationale betalingen in euro of Zweedse kroon tussen rekeningen die zijn geregistreerd in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte worden, wat kosten betreft, behandeld als binnenlandse betalingen bij het toepassen van kosten.

Vaste kosten (gebaseerd op ontvangen valuta)

Valuta:

Kosten:

Argentijnse peso:

2,00 ARS

Australische dollar:

$0,30 AUD

Braziliaanse real:

R$0,60 BRL

Canadese dollar:

$0,30 CAD

Tsjechische kroon:

10,00 CZK

Deense kroon:

2,60 DKK

Euro:

€0.35 EUR

Hongkongse dollar:

$2,35 HKD

Hongaarse forint:

90,00 HUF

Israëlische nieuwe sjekel:

1,20 ILS

Japanse yen:

¥40,00 JPY

Maleisische ringgit:

2,00 MYR

Mexicaanse peso:

4,00 MXN

Nieuw-Zeelandse dollar:

$0,45 NZD

Noorse kroon:

2,80 NOK

Filipijnse peso:

15,00 PHP

Poolse zloty:

1,35 PLN

Russische roebel:

10,00 RUB

Singaporese dollar:

$0,50 SGD

Zweedse kroon:

3,25 SEK

Zwitserse frank:

0,55 CHF

Nieuwe Taiwanese dollar:

$10,00 TWD

Thaise baht:

11,00 THB

Turkse lira:

0,45 TRY

Britse pond:

£0,20 GBP

Amerikaanse dollar:

$0,30 USD

Commerciële transacties

Activiteit

Kosten

Overmaken (kopen)

Gratis (zonder valutaomrekening)

Binnenlandse betalingen ontvangen (verkopen)

3,4% + vaste kosten (zie onderstaande tabel)

Zakelijk tarief (afhankelijk van aanvraag en voorafgaande goedkeuring door PayPal). Geëvalueerd per geval, inclusief maar niet beperkt tot de volgende criteria: in aanmerking komend maandelijks verkoopvolume, grootte van gemiddelde winkelwagentje, en goede status van rekening. Zie de pagina Zakelijk tarief)

Van 1,5% tot 2,90% + vaste kosten.

Buitenlandse betalingen ontvangen (verkopen)


De betalingskosten voor het ontvangen van binnenlandse commerciële betalingen zijn van toepassing, met het op een percentage gebaseerde element van die kosten, verhoogd met het procentuele bedrag van de kosten voor internationale betalingen zoals uiteengezet in de onderstaande tabel (afhankelijk van het land van de afzender).

Land afzender

Kosten internationale betalingen

Noord-Europa*

Van 0,4% tot 0,9%

Europa I/VS/Canada**

Van 0,5% tot 1,0%

Europa II***

Van 1,3% tot 1,8%

Rest van wereld

Van 1,8% tot 2,3%

* Åland, Denemarken, Faeröer, Finland, Groenland, IJsland, Noorwegen en Zweden.

** België, Canada, Cyprus, Duitsland, Estland, Frankrijk (inclusief Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion en Mayotte), Gibraltar, Griekenland, Ierland, Isle of Man, Italië, Kanaaleilanden, Luxemburg, Malta, Monaco^^, Montenegro, Nederland, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten.

*** Albanië, Andorra, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Georgië, Hongarije, Kosovo, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Macedonië^^, Moldavië^^, Oekraïne, Polen, Roemenië, Russische Federatie, Servië, Tsjechië, Turkije en Zwitserland.

Opmerking: internationale betalingen in euro of Zweedse kroon tussen rekeningen die zijn geregistreerd in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, worden behandeld als betalingen voor binnenlandse commerciële transacties bij het toepassen van kosten.

^^ Kopers in deze landen kunnen geen PayPal-rekening openen, maar kunnen in bepaalde webwinkels aankopen doen met hun creditcard.

Vaste kosten

De vaste kosten voor commerciële transacties worden als volgt gebaseerd op de ontvangen valuta:

Argentijnse peso:

2,00 ARS

Australische dollar:

0,30 AUD

Braziliaanse real:

0,40 BRL

Canadese dollar:

0,30 CAD

Tsjechische kroon:

10,00 CZK

Deense kroon:

2,60 DKK

Euro:

0,35 EUR

Hongkongse dollar:

2,35 HKD

Hongaarse forint:

90 HUF

Israëlische sjekel:

1,20 ILS

Japanse yen:

40 JPY

Maleisische ringgit

2 MYR

Mexicaanse peso:

4,00 MXN

Nieuw-Zeelandse dollar:

0,45 NZD

Noorse kroon:

2,80 NOK

Filipijnse peso:

15,00 PHP

Poolse zloty:

1,35 PLN

Russische roebel:

10,00 RUB

Singaporese dollar:

0,50 SGD

Zweedse kroon:

3,25 SEK

Zwitserse frank:

0,55 CHF

Taiwanese nieuwe dollar:

10,00 TWD

Thaise baht:

11,00 THB

Turkse lira:

0,45 TRY

Britse pond:

0,20 GBP

Amerikaanse dollar:

0,30 USD

Extra kosten


Activiteit

Kosten

Valutawisselkosten

Voor de omrekening van valuta's die plaatsvindt binnen uw PayPal-rekening en geen betrekking heeft op en/of voorafgaat aan een privé- of commerciële transactie ("In rekening") (waarbij bijvoorbeeld saldo's worden omgerekend naar andere valuta's vóór opname) alsmede voor transacties waarbij de valuta wordt omgerekend en de verkoper de kosten hiervoor op zich heeft genomen:

2,5% boven op de wisselkoers waartegen PayPal in het groot vreemde valuta's aanschaft

Voor alle overige transacties waarbij de valuta wordt omgerekend en de verkoper de kosten hiervoor niet op zich heeft genomen:

Tussen 3,0% en 4,0% boven de wisselkoers voor grote hoeveelheden valuta's, afhankelijk van de valuta waarnaar het betreffende bedrag wordt omgerekend (zie de onderstaande tabel).

Valuta en code

Valutawisselkosten

Argentijnse peso (ARS):

4,0%

Australische dollar (AUD):

4,0%

Braziliaanse real (BRL):

4,0%

Canadese dollar (CAD):

3,0%

Tsjechische kroon (CZK):

3,5%

Deense kroon (DKK):

3,5%

Euro (EUR):

3,5%

Hongkongse dollar (HKD):

4,0%

Hongaarse forint (HUF):

3,5%

Israëlische sjekel (ILS):

4,0%

Japanse yen (JPY):

4,0%

Maleisische ringgit (MYR):

4,0%

Mexicaanse peso (MXN):

4,0%

Nieuw-Zeelandse dollar (NZD):

4,0%

Noorse kroon (NOK):

3,5%

Filipijnse peso (PHP):

4,0%

Poolse zloty (PLN):

3,5%

Russische roebel (RUB):

3,5%

Singaporese dollar (SGD):

4,0%

Zweedse kroon (SEK):

3,5%

Zwitserse frank (CHF):

3,5%

Taiwanese dollar (TWD):

4,0%

Thaise baht (THB):

4,0%

Turkse lira (TRY):

3,5%

Brits pond (GBP):

3,5%

Amerikaanse dollar (USD):

3,0%

Uw saldo opnemen

Overmaken naar een bankrekening: gratis

Terugboekingskosten

Om de kosten te dekken van de verwerking van terugboekingen, brengt PayPal vereffeningskosten in rekening bij verkopers voor terugboekingen van creditcardbetalingen. (Een terugboeking kan plaatsvinden als een koper een afboeking op zijn of haar creditcard via de kaartuitgevende instantie weigert of terugdraait).

Deze kosten zijn niet van toepassing als de transactie onder de PayPal Verkopersbescherming valt.

De terugboekingskosten zijn gebaseerd op de ontvangen valuta en worden als volgt berekend:

Argentijnse peso:

80,00 ARS

Australische dollar:

22,00 AUD

Braziliaanse real:

35,00 BRL

Canadese dollar:

20,00 CAD

Tsjechische kroon:

400,00 CZK

Deense kroon:

120,00 DKK

Euro:

16 EUR

Hongkongse dollar:

155,00 HKD

Hongaarse forint:

4325 HUF

Israëlische sjekel:

75,00 ILS

Indiase roepia:

950,00 INR

Maleisische ringgit:

65,00 MRY

Mexicaanse peso:

250,00 MXN

Nieuw-Zeelandse dollar:

28,00 NZD

Noorse kroon:

125,00 NOK

Filipijnse peso:

900,00 PHP

Poolse zloty:

65,00 PLN

Russische roebel:

640,00 RUB

Singaporese dollar:

28,00 SGD

Zweedse kroon:

150,00 SEK

Zwitserse frank:

22,00 CHF

Taiwanese nieuwe dollar:

625,00 TWD

Thaise baht:

650,00 THB

Turkse lira:

30,00 TRY

Britse pond:

14,00 GBP

Amerikaanse dollar:

20,00 USD


Terugbetalingskosten voor commerciële transacties

Als u een betaling voor een commerciële transactie volledig terugbetaalt, houden we de vaste kosten voor de commerciële transactie in.

Het volledige betaalde bedrag voor de commerciële transactie wordt teruggestort op de rekening van de koper.

Het bedrag dat oorspronkelijk is gestort op uw rekening in verband met de betaling voor de commerciële transacties en de vaste kosten voor commerciële transacties, worden afgeschreven van uw rekening.

 

Gedeeltelijke terugbetalingen

Als u een betaling voor een commerciële transactie gedeeltelijk terugbetaalt, houden we een overeenkomstig deel van de vaste kosten voor de commerciële transactie in.

Het aan de koper terug te betalen bedrag dat u opgeeft, wordt op de rekening van de koper teruggestort.

Het overeenkomstige deel van het bedrag dat oorspronkelijk op uw rekening is overgemaakt in verband met de betaling voor de commerciële transactie en het overeenkomstige deel van de vaste kosten voor commerciële transacties, worden afgeschreven van uw rekening.

Betalingen verrichten met PayPal-bulkbetalingen

2% van het totaal te betalen bedrag

Maximumkosten per betaling zijn als volgt van toepassing op binnenlandse transacties (op basis van de valuta van de betaling):

Argentijnse peso:

25,00 ARS

Australische dollar:

8,00 AUD

Braziliaanse real:

12,00 BRL

Canadese dollar:

7,00 CAD

Tsjechische kroon:

140,00 CZK

Deense kroon:

42,00 DKK

Euro:

6,00 EUR

Hongkongse dollar:

55,00 HKD

Hongaarse forint:

1540 HUF

Israëlische sjekel:

25,00 ILS

Japanse yen:

600 JPY

Maleisische ringgit

25 MYR

Mexicaanse peso:

85,00 MXN

Nieuw-Zeelandse dollar:

10,00 NZD

Noorse kroon:

45,00 NOK

Filipijnse peso:

320,00 PHP

Poolse zloty:

23,00 PLN

Russische roebel:

240,00 RUB

Singaporese dollar:

10,00 SGD

Zweedse kroon:

50,00 SEK

Zwitserse frank:

8,00 CHF

Taiwanese nieuwe dollar:

220,00 TWD

Thaise baht:

230,00 THB

Turkse lira:

12 TRY

Britse pond:

5,00 GBP

Amerikaanse dollar:

7,00 USD


Maximumkosten per individuele betaling zijn als volgt van toepassing op alle overige transacties (op basis van de valuta van de betaling):

Argentijnse peso:

150,00 ARS

Australische dollar:

50,00 AUD

Braziliaanse real:

75,00 BRL

Canadese dollar:

45,00 CAD

Tsjechische kroon:

850,00 CZK

Deense kroon:

250,00 DKK

Euro:

35,00 EUR

Hongkongse dollar:

330,00 HKD

Hongaarse forint:

9250 HUF

Israëlische sjekel:

160,00 ILS

Japanse yen:

4000 JPY

Maleisische ringgit:

150,00 MYR

Mexicaanse peso:

540,00 MXN

Nieuw-Zeelandse dollar:

60,00 NZD

Noorse kroon:

270,00 NOK

Filipijnse peso:

1900 PHP

Poolse zloty:

140,00 PLN

Russische roebel:

1400,00 RUB

Singaporese dollar:

60,00 SGD

Zweedse kroon:

320,00 SEK

Zwitserse frank:

50,00 CHF

Taiwanese nieuwe dollar:

1350 TWD

Thaise baht:

1400,00 THB

Turkse lira:

80 TRY

Britse pond:

30,00 GBP

Amerikaanse dollar:

45,00 USD


Opmerking: voor internationale betalingen in euro of Zweedse kroon tussen rekeningen die zijn geregistreerd in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, geldt het binnenlandse maximum.

Koppelings- en bevestigingskosten voor creditcards (verifiëren van creditcardgegevens). In het algemeen zijn er geen kosten verbonden aan het openen van een rekening bij PayPal. Bij sommige gebruikers worden echter mogelijk koppelings- en bevestigingskosten voor creditcards in rekening gebracht om hun verzendlimiet te verhogen of als PayPal dit bepaalt.

Afhankelijk van valuta

1,00 GBP, 1,50 EUR, 1,95 USD, 2,45 CAD, 200 JPY, 2,00 AUD, 3,00 CHF, 15,00 NOK, 15,00 SEK, 12,50 DKK, 6,50 PLN, 400 HUF, 50,00 CZK, 3,00 SGD, 15,00 HKD, 3,00 NZD, 60 RUB, 70,00 TWD, 70,00 THB, 100,00 PHP, 4,00 BRL, 6,00 ARS, 20,00 MXN of 8,00 ILS.

Dit bedrag wordt terugbetaald als u het bevestigingsproces voor creditcards voltooit.

Kosten opvragen gegevens

12,00 EUR (per object)

Deze kosten zijn van toepassing op verzoeken om informatie met betrekking tot onze redelijke rechtvaardiging om uw betaalopdracht te weigeren. We brengen u geen kosten in rekening voor opgevraagde gegevens als er sprake is van een vermoedelijke fout in uw rekening.

Terugboekingskosten van de bank bij opname

Dit bedrag wordt in rekening gebracht wanneer een gebruiker geld probeert op te nemen en dit niet lukt omdat er onjuiste rekening- of verzendinformatie wordt verstrekt.

3 EUR

Terugboeking of mislukte incassobetaling (volgens sectie 10.1). De kosten worden in zulke gevallen gebaseerd op ons verlies. U behoudt het recht aan te tonen dat ons verlies onder het kostenbedrag lag.

3 EUR

Tarieven voor liefdadigheidsinstellingen

Afhankelijk van aanvraag en voorafgaande goedkeuring door PayPal

Binnenlands tarief: 1,5% + vast bedrag per betalingstransactie.

Vaste tarieven voor liefdadigheidsinstellingen
(afhankelijk van de ontvangen betalingsvaluta):

Argentijnse peso:

2,00 ARS

Australische dollar:

0,30 AUD

Braziliaanse real:

0,40 BRL

Canadese dollar:

0,30 CAD

Tsjechische kroon:

10,00 CZK

Deense kroon:

2,60 DKK

Euro:

0,35 EUR

Hongkongse dollar:

2,35 HKD

Hongaarse forint:

90 HUF

Israëlische sjekel:

1,20 ILS

Japanse yen:

40 JPY

Maleisische ringgit:

2 MYR

Mexicaanse peso:

4,00 MXN

Nieuw-Zeelandse dollar:

0,45 NZD

Noorse kroon:

2,80 NOK

Filipijnse peso:

15,00 PHP

Poolse zloty:

1,35 PLN

Russische roebel:

10,00 RUB

Singaporese dollar:

0,50 SGD

Zweedse kroon:

3,25 SEK

Zwitserse frank:

0,55 CHF

Taiwanese nieuwe dollar:

10,00 TWD

Thaise baht:

11,00 THB

Turkse lira:

0,45 TRY

Britse pond:

0,20 GBP

Amerikaanse dollar:

0,30 USD


Internationaal tarief: het internationale tarief voor het ontvangen van betalingen voor liefdadigheidsinstellingen is hetzelfde als het tarief voor het ontvangen van betalingen voor internationale commerciële transacties.

Opmerking: voor internationale betalingen in euro's of Zweedse kronen tussen rekeningen die staan geregistreerd in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, geldt het binnenlandse tarief.

Uitgestelde bankbetalingen ontvangen

Maximumkosten per uitgestelde bankbetaling (op basis van de valuta van de betaling):

Argentijnse peso:

150,00 ARS

Australische dollar:

50,00 AUD

Braziliaanse real:

75,00 BRL

Canadese dollar:

45,00 CAD

Tsjechische kroon:

850,00 CZK

Deense kroon:

250,00 DKK

Euro:

35,00 EUR

Hongkongse dollar:

330,00 HKD

Hongaarse forint:

9250 HUF

Israëlische sjekel:

160,00 ILS

Indiase roepia:

2000 INR

Maleisische ringgit

150,00 MYR

Mexicaanse peso:

540,00 MXN

Nieuw-Zeelandse dollar:

60,00 NZD

Noorse kroon:

270,00 NOK

Filipijnse peso:

1900,00 PHP

Poolse zloty:

140,00 PLN

Russische roebel:

1400,00 RUB

Zweedse kroon:

320,00 SEK

Zwitserse frank:

50,00 CHF

Taiwanese nieuwe dollar:

1350,00 TWD

Thaise baht:

1400,00 THB

Turkse lira

80,00 TRY

Britse pond:

30,00 GBP

Amerikaanse dollar:

45,00 USD

Tarieven microbetalingen

Op basis van uw aanvraag en voorafgaande goedkeuring door PayPal kunt u een bestaande rekening opwaarderen. Neem contact met ons op als u dat wilt doen. Dit tarief is van toepassing op alle betalingen voor commerciële transacties die u op uw PayPal-rekening ontvangt.

Activiteit

Kosten

Binnenland - Microbetalingen

5% + vaste kosten*

Buitenland – Microbetalingen

6% + vaste kosten*

Microbetalingen vaste kosten*

Conform de vaste kosten die gelden voor de ontvangen valuta.

Argentijnse peso:

0,15 ARS

Australische dollar:

0,05 AUD

Braziliaanse real:

0,10 BRL

Canadese dollar:

0,05 CAD

Tsjechische kroon:

1,67 CZK

Deense kroon:

0,43 DKK

Euro:

0,05 EUR

Hongkongse dollar:

0,39 HKD

Hongaarse forint:

15 HUF

Israëlische sjekel:

0,20 ILS

Japanse yen:

7 JPY

Maleisische ringgit

0,20 MYR

Mexicaanse peso:

0,55 MXN

Nieuw-Zeelandse dollar:

0,08 NZD

Noorse kroon:

0,47 NOK

Filipijnse peso:

2,50 PHP

Poolse zloty:

0,23 PLN

Russische roebel:

2,00 RUB

Singaporese dollar:

0,08 SGD

Zweedse kroon:

0,54 SEK

Zwitserse frank:

0,09 CHF

Taiwanese nieuwe dollar:

2 TWD

Thaise baht:

1,80 THB

Turkse lira:

0,08 TRY

Britse pond:

0,05 GBP

Amerikaanse dollar:

0,05 USD

 

Opmerking

Opmerking: internationale betalingen in euro of Zweedse kroon tussen rekeningen die zijn geregistreerd in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, worden behandeld als betalingen voor binnenlandse transacties bij het toepassen van kosten.

De vermelde kosten zijn inclusief alle toepasselijke belastingen. Er kunnen echter andere belastingen of kosten zijn die niet via PayPal worden betaald of door ons zijn opgelegd. U bent aansprakelijk voor eventuele telefoonkosten en kosten die door uw Internet Service Provider of een soortgelijke partij worden gemaakt of aanvullende kosten voor uw gebruik van de services. U stemt ermee in dat we onze kosten aftrekken van de bedragen die we overschrijven, maar voordat het geld naar uw rekening wordt overgemaakt. De gegevens met betrekking tot de bedragen die u ontvangt en de kosten ontvangt u via e-mail of kunt u nagaan in uw transactiegeschiedenis door in te loggen op uw rekening. Tenzij wordt bewezen dat wij een fout hebben gemaakt, moet u alle kosten voldoen zonder aanpassingen of andere inhoudingen. Mogelijk brengen we kosten in rekening voor eventuele aanvullende services die we buiten deze Overeenkomst om leveren. U wordt op de hoogte gesteld van deze kosten als u zich voor de service aanmeldt.

Terug naar boven

 

Bijgewerkte Gebruikersovereenkomst voor PayPal-service

Deze versie van de Overeenkomst treedt op 1 juli 2015 in werking

 

Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief een schema). U kunt rechtstreeks naar iedere sectie springen door de link onder de betreffende vermelding te selecteren. De onderstaande sectietitels en -ondertitels worden alleen vermeld als referenties en vormen geen beperkingen voor het bereik van iedere sectie. Voor sommige termen met hoofdletters vindt u specifieke definities in Sectie 15. Onderstreepte woorden in deze Overeenkomst en op onze website bevatten een hyperlink naar relevante informatie.

 

Naar sectie:

1. Onze relatie met u
2. Voorwaarden en rekeningtypen
3. Geld overmaken
4. Geld ontvangen
5. Rekeningsaldo's en transactiegegevens
6. Overmaken/opnemen van e-geld
7. Termijn en uw rekening opheffen
8. Kosten en valutaomrekening
9. Verboden activiteiten
10. Uw aansprakelijkheid - Maatregelen die PayPal kan treffen
11. Verkopersbeschermingsprogramma
12. Fouten en ongeautoriseerde transacties
13. PayPal Aankoopbescherming
14. Geschillen met PayPal
15. Definities
Schema 1. Kostentabel

 

Deze Overeenkomst is een contract tussen u en PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) ("PayPal") en is van toepassing op uw gebruik van de services. De bepalingen van het Privacybeleid, Beleid inzake redelijk gebruik, Beleid inzake bonussen voor verwijzen van webwinkels en het Beleid inzake cadeaubonnen van webwinkels op de landingspagina 'Juridische overeenkomsten' zijn als referentie opgenomen in deze Overeenkomst en bieden aanvullende voorwaarden in verband met de services.

Alle toekomstige wijzigingen, zoals uiteengezet in de beleidsaanpassing die al is gepubliceerd op de bestemmingspagina ´Juridische overeenkomsten´ van de PayPal-website op het moment dat u zich registreert voor de services, zijn bij verwijzing opgenomen in deze Overeenkomst en worden van kracht zoals aangegeven in deze beleidsaanpassing.

Deze Overeenkomst is samen met andere legale voorwaarden en wettelijk verplichte openbaarmakingen met betrekking tot uw gebruik van de PayPal-service te allen tijde beschikbaar op de PayPal-website(s) (doorgaans op de landingspagina 'Juridische overeenkomsten'). Deze informatie kan ook naar u worden verzonden of worden weergegeven op verschillende plaatsen op de PayPal-website(s) of waar deze relevant is voor uw gebruik van de Services.

Wanneer u zich inschrijft voor de services, dient u alle voorwaarden die zijn opgenomen in deze Overeenkomst (inclusief de bovenstaande beleidsaanpassingen) te lezen en te accepteren. Deze Overeenkomst wordt in het Nederlands geleverd en geconcludeerd. We raden u aan een kopie van de Overeenkomst (inclusief het beleid) op te slaan of af te drukken voor uw administratie.

PayPal kan u vragen een PayPal-rekening te openen als u de services wilt gebruiken (inclusief, maar niet beperkt tot, betalingen overmaken of ontvangen of PayPal gebruiken als middel om in te loggen bij services van derde partijen).

BELANGRIJK

Dit is een belangrijk document; leest u het aandachtig door bij het bepalen of u de services op enig moment wilt gebruiken. Lees de voorwaarden van deze Overeenkomst nauwkeurig voordat u ermee akkoord gaat. Deze Overeenkomst beschrijft ook bepaalde risico's van het gebruik van de services en geeft richtlijnen voor het veilig verrichten van online betalingen via PayPal. Houdt u deze risico's en richtlijnen goed in gedachten wanneer u PayPal gebruikt.

U bent verantwoordelijk om enige en alle wetten, regels en voorschriften in uw specifieke rechtsgebied te begrijpen en na te leven die voor u kunnen gelden in verband met uw gebruik van de services, inclusief maar niet beperkt tot de wetten, regels en voorschriften in verband met export- of importactiviteiten, belastingen of transacties in een vreemde valuta.

We wijzen u op de volgende risico's en belangrijke voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de services:

Risico van betalingsterugboekingen:

Betalingen die u op uw PayPal-rekening heeft ontvangen, kunnen op een later tijdstip worden teruggeboekt (in sommige gevallen maximaal 180 dagen na de datum van ontvangst) als naar aanleiding hiervan een claim is ingediend, een terugboeking dient te worden verricht of de betaling anderszins ongeldig is. Dit betekent dat betalingen die verkopers op hun rekening hebben ontvangen, worden teruggestuurd naar de afzender of op een andere manier van hun rekening worden gehaald nadat de verkopers zijn betaald en/of verkochte goederen of services hebben geleverd.

U kunt het risico van terugboekingen van uw bankrekening beperken door de criteria in het PayPal-verkopersbeschermingsprogramma en de richtlijnen voor verkopers in ´Veilig handelen´, dat via elke pagina van de PayPal-website toegankelijk is, te volgen.

Een belangrijke vereiste om in aanmerking te komen voor de regeling voor verkopersbescherming is dat de verkoper het object op moet sturen naar het adres dat wordt weergegeven op de pagina met transactiegegevens. Als het object persoonlijk wordt geleverd of als een verkoper het object naar een ander adres stuurt (bijvoorbeeld wanneer de koper u vraagt het object naar een ander adres te sturen dat een 'werkadres' of een 'cadeau-adres' is), komt u volgens de voorwaarden van de regeling niet in aanmerking voor schadeloosstelling.

We kunnen uw toegang tot uw rekening of onze Services stopzetten, opschorten of beperken en/of de toegang tot uw saldo beperken voor zover en voor zolang dit redelijkerwijs nodig is om ons te beschermen tegen aansprakelijkheidsrisico (zie sectie 10.2h) als u deze Overeenkomst overtreedt, inclusief het PayPal-beleid inzake redelijk gebruik, of enige andere overeenkomst die u met PayPal aangaat. Om twijfel te voorkomen: we kunnen uw rekening permanent blokkeren als u sectie 10.6 overtreedt (Informatie over u).

Risico dat betalingen door PayPal worden vastgehouden

Hoewel u mogelijk slechts één PayPal-rekening heeft, kent uw rekening twee apart te onderscheiden functionaliteiten: de betaalfunctionaliteit en de reservefunctionaliteit. De mate waarin u toegang heeft tot het geld op uw rekening en in hoeverre u betaaltransacties vanaf uw rekening kunt uitvoeren zijn afhankelijk van de functie die het geld op een bepaald moment heeft. Voor het doel van deze Overeenkomst geldt het volgende:

 • Het element van uw rekening dat de betaalfunctionaliteit bevat wordt de 'betaalrekening' genoemd. De betaalrekening is het operationele gedeelte van uw rekening. Via dit gedeelte heeft u toegang tot geld dat kan worden gebruikt voor de uitvoering van betaaltransacties.
 • Het element van uw rekening dat de reservefunctionaliteit bevat wordt de 'reserverekening' genoemd. Uw toegang tot de reserverekening is beperkt. U heeft geen toegang tot geld op de reserverekening en u kunt geen betaaltransacties uitvoeren met geld op de reserverekening. Geld op de reserverekening kan bijvoorbeeld worden gemarkeerd als 'In behandeling', 'Niet-verrekend' of 'Geblokkeerd'.

Voorbeelden van wanneer geld door PayPal mag worden geblokkeerd om risico's te verlagen als dat geld gemoeid is met:

 • Een uitgestelde bankbetaling of storting (zie artikel 3.7)
 • Uitgestelde transactie webwinkel (zie sectie 3.9)
 • Reserve (zie sectie 10.4)
 • Betaalverificatie (zie sectie 4.2)
 • Vastgehouden betaling (zie sectie 10.5)
 • Beperkte activiteit en acties die door PayPal zijn ondernomen (zie sectie 9 en 10)

Geschillen

Als u een geschil wilt openen via het online Actiecentrum van PayPal, moet u dit binnen 180 dagen na het uitvoeren van uw betaling doen.

Betalingsuitvoering

PayPal voert uw geldige betaalopdrachten uit via uw betaalrekening en maakt het geld binnen 1 werkdag na de datum waarop u PayPal uw geldige betaalopdracht heeft gegeven over naar de betaalserviceprovider van de persoon aan wie u de betaling heeft overgemaakt. Deze uitvoertijd is afhankelijk van bepaalde voorwaarden. In sectie 3.1 van deze Overeenkomst vindt u meer details over de uitvoering van betalingsbestellingen.

Houd rekening met deze risico's en richtlijnen als u PayPal gebruikt. 

Lees voor meer informatie over de PayPal-service onze Belangrijke betaal- en service-informatie.

 

1. Onze relatie met u

1.1 PayPal is slechts een aanbieder van betaalservices. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) heeft een licentie verkregen als een Luxemburgse kredietinstelling zoals gedefinieerd in artikel 2 van de gewijzigde wet van 5 april 1993 op de financiële sector (de "Wet"), en valt onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier, met vestigingsadres in L-2449 Luxemburg.

De hoofdactiviteit van PayPal is de uitgifte van e-geld en de verlening van services die hiermee direct verband houden. Een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de PayPal-service staat in het document Belangrijke betaal- en service-informatie, dat beschikbaar is via de link Juridische overeenkomsten op elke pagina van de PayPal-website(s). Omdat de service is beperkt tot e-geld, wat volgens de wet niet wordt aangemerkt als een stortings- of investeringsservice, valt u niet onder de bescherming van de Luxemburgse garantiebepalingen ten aanzien van stortingen van de Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL). Met PayPal kunt u betalingen verrichten aan en accepteren van derden. PayPal is in alle opzichten een onafhankelijke contractant. PayPal heeft geen controle over en neemt geen aansprakelijkheid of wettelijke verplichting op zich voor de producten en services die via onze service worden betaald. We kunnen de identiteit van geen enkele gebruiker garanderen of verzekeren dat een verkoper of koper daadwerkelijk een transactie voltooit. Houd er rekening mee dat er risico's verbonden zijn aan het zakendoen met minderjarigen of personen die onder valse voorwendselen handelen.

1.2 Uw privacy. PayPal neemt de bescherming van uw privacy uiterst serieus. Raadpleeg ons Privacybeleid voor een beter begrip van onze inzet met betrekking tot het bewaken van uw privacy en over ons gebruik en de openbaarmaking van uw gegevens.

1.3 Intellectueel eigendom. De URL's van de PayPal-website(s), "PayPal" en alle aanverwante logo's van onze producten en services die op onze website(s) worden beschreven, vallen onder het auteursrecht van PayPal of zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van PayPal of zijn licentiegevers. Alle paginakopteksten, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts vallen of onder het auteursrecht van PayPal, de servicemerken, handelsmerken en/of beschermde handelsstijl van PayPal. U mag deze zaken niet kopiëren, imiteren, aanpassen, wijzigen, modificeren of gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U, als webwinkel, mag de HTML-logo's die PayPal beschikbaar stelt via onze webwinkelservices, veilingtools of partnerprogramma's, alleen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming gebruiken om via uw website bekend te maken dat u een webwinkel bent die betalingen via de Service accepteert en webverkeer vanaf die website omleidt naar de Service. Deze toestemming kan PayPal op elk gewenst moment en naar eigen inzicht beperken of intrekken. U mag deze HTML-logo's op geen enkele wijze aanpassen, wijzigen of modificeren, deze gebruiken op een voor PayPal of de service geringschattende wijze en op geen enkele wijze weergeven die sponsoring of goedkeuring van PayPal zou kunnen impliceren.

Als u ons via de Services inhoud verstrekt of inhoud plaatst (in beide gevallen voor on- of offline publicatie), verleent u de PayPal Group het niet-exclusieve, wereldwijde, permanente, onherroepbare, royalty-vrije, in sublicentie (op meerdere niveaus) verstrekbare recht om alle auteursrechten en rechten met betrekking tot publiciteit, handelsmerken, databases en intellectueel eigendom die u in verband met de inhoud bezit via elk hedendaags of in de toekomst bekend medium uit te oefenen. Voor zover toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving doet u bovendien afstand van uw morele rechten en belooft u dat u zich ten opzichte van de PayPal Group en haar sublicentiehouders en vertegenwoordigers niet op dergelijke rechten zult beroepen. U verklaart en garandeert dat geen van de volgende zaken inbreuk maakt op enig intellectueel-eigendomsrecht: uw verstrekking van inhoud aan ons, uw plaatsing van inhoud via de Services en het gebruik door de PayPal Group van dergelijke inhoud (inclusief daarvan afgeleide werken) in verband met de Services.

 

1.4 Toewijzing. U mag geen rechten of plichten die u heeft op grond van deze Overeenkomst overdragen of toewijzen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PayPal. U mag uw rekening niet overdragen aan een derde partij. PayPal behoudt het recht deze Overeenkomst of ieder recht of iedere verplichting onder deze Overeenkomst op ieder moment over te dragen of toe te wijzen zonder uw toestemming. Dit heeft geen effect op uw recht om uw rekening te sluiten zoals vermeld in clausule 7.1.

1.5 Berichtgeving aan u. We communiceren met u in de taal (of talen) waarin we de Overeenkomst aan u ter beschikking hebben gesteld. U stemt ermee in dat PayPal u mag berichten of andere informatie mag verstrekken door dit te plaatsen op de website(s) van PayPal (inclusief het posten van informatie die alleen voor u toegankelijk is door in te loggen op uw rekening), dit te e-mailen naar het e-mailadres dat staat vermeld op uw rekening, per post te versturen naar het adres dat staat aangegeven op uw rekening, door u te bellen of u een sms-bericht te sturen. Met uitzondering van wijzigingen in deze Overeenkomst, wordt dergelijk bericht beschouwd door u ontvangen te zijn binnen 24 uur na plaatsing van het bericht op de website(s) van PayPal of na verzending per e-mail aan u. Als u het bericht per post ontvangt, gaan we ervan uit dat u het drie werkdagen na verzending heeft ontvangen. U kunt bij ons een kopie aanvragen van iedere wettelijk verplichte openbaarmaking (inclusief deze Overeenkomst). We leveren u dit aan in een vorm waarin u de informatie kunt opslaan en reproduceren (bijvoorbeeld via e-mail) en u kunt uw toestemming voor het ontvangen van verplichte openbaarmakingen intrekken via elektronische communicatie door contact op te nemen met PayPal zoals beschreven in onderstaande sectie 1.6. PayPal kan u aanvraagkosten voor de levering van afschriften doorberekenen (volgens Schema 1). PayPal behoudt zich het recht voor uw rekening te sluiten als u uw toestemming voor het ontvangen van wettelijk verplichte openbaarmakingen via elektronisch communicatieverkeer intrekt.

1.6 Berichtgeving aan PayPal. Berichten aan PayPal in verband met deze Overeenkomst moeten per post worden verstuurd naar het hoofdkantoor van PayPal: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Ter attentie van: Legal Department, 5th Floor, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

1.7 Transactiegeschiedenis. U kunt, tenzij uw rekening volledig is beperkt, uw gegevens van uitgevoerde betaaltransacties en andere gegevens met betrekking tot uw transactiegeschiedenis en saldo inzien door in te loggen op uw rekening en te klikken op het tabblad Geschiedenis. Zie sectie 5.1 van deze Overeenkomst voor meer informatie over toegang tot uw rekeninginformatie. U gaat ermee akkoord dat u uw transacties controleert via uw rekeninggeschiedenis in plaats van periodieke afschriften per e-mail te ontvangen.

1.8 Wijzigingen in deze Overeenkomst. PayPal kan deze Overeenkomst op elk gewenst moment wijzigen, verwijderen of uitbreiden, inclusief kosten en andere bedragen die op uw rekening van toepassing zijn (zoals beschreven in Schema 1) (een "Wijziging"), door over dergelijke wijzigingen te berichten via een gereviseerde versie van deze Overeenkomst op de PayPal-website(s). Een wijziging wordt eenzijdig door ons aangebracht en er wordt vanuit gegaan dat u de wijziging accepteert nadat u hiervan melding heeft ontvangen. We laten u twee maanden van tevoren weten dat een wijziging wordt doorgevoerd die vervolgens na deze twee maanden ingaat. De periode van twee maanden voor de berichtgeving is niet van toepassing als een wijziging wettelijk verplicht is of als de wijziging een toevoeging van een nieuwe service, extra functionaliteit aangaande de bestaande services of een andere wijziging betreft waarvan we in alle redelijkheid menen dat deze noch uw rechten beperkt, noch uw verantwoordelijkheden zal doen toenemen. In dergelijke gevallen wordt de wijziging uitgevoerd zonder u daarvan van tevoren op de hoogte te stellen en zal deze wijziging van kracht worden op het moment dat hiervan melding wordt gemaakt.
Als u een wijziging niet accepteert of het niet eens bent met de wijziging, moet u uw rekening opheffen waarbij u de opheffingsprocedure voor rekeningen volgt die wordt uitgelegd in sectie 7.1. Als u geen bezwaar maakt tegen de wijziging door uw rekening op te heffen binnen de meldingsperiode van 2 maanden, wordt er vanuit gegaan dat u de wijziging heeft geaccepteerd. Hoewel u uw rekening op elk moment en zonder kosten kunt sluiten, kunt u nadat u deze Overeenkomst beëindigt nog steeds aansprakelijk zijn voor zaken waarvoor u voordat u deze Overeenkomst beëindigt aansprakelijk en verantwoordelijk was. Zie verder onze rechten in sectie 10.3 (Opheffen van rekening en beperkte toegang).

 

Terug naar boven

2. Voorwaarden en rekeningtypen

2.1 Voorwaarden.

Als u in aanmerking wilt komen voor onze services, moet u (i) woonachtig zijn in een van de landen die op de pagina ´PayPal wereldwijd´ zijn vermeld; (ii) wettelijk volledig bevoegd zijn om een contract aan te gaan; en (iii) als u een persoon bent, minstens 18 jaar oud zijn. Verder verklaart en garandeert u ons dat u bij het openen van een rekening bij ons niet namens of ten behoeve van iemand anders handelt, tenzij u de rekening opent voor en op aanwijzing van het bedrijf waarbij u in dienst bent, een geheime opdrachtgever of een derde begunstigde. Als u niet handelt namens het bedrijf waarbij u in dienst bent, mag de nieuwe rekening uitsluitend op uw eigen naam staan. Deze Overeenkomst is alleen van toepassing op gebruikers die woonachtig zijn in Nederland. Als u in een ander land woont, kunt u de Overeenkomst openen vanaf de PayPal-website(s) in uw land (indien van toepassing).

2.2 Privé-rekeningen en zakelijke rekeningen. PayPal biedt de volgende soorten rekeningen: privé-rekeningen en zakelijke rekeningen. Tenzij anderszins is overeengekomen, mag u niet meer dan één privé-rekening en één zakelijke rekening hebben. Houders van bepaalde privé-rekeningen moeten wellicht hun rekening opwaarderen (wat kan betekenen dat ze aanvullende informatie aan PayPal moeten verstrekken) om alle huidige functionaliteit te kunnen gebruiken die in een privé-rekening beschikbaar is. Door een zakelijke rekening te openen en de voorwaarden van deze Overeenkomst te accepteren, verklaart u dat u de rekening niet opent voor primair persoonlijke, gezinsgerelateerde of huishoudelijke doeleinden. U gaat ermee akkoord dat uw rekening bestaat uit de betaalrekening en de reserverekening.

2.3 Status Gecontroleerd.

 1. Voor het verkrijgen van een Gecontroleerde rekening dient u de volgende stappen te voltooien: 1) aanmelden voor Betalen via bank en de procedure voltooien waarbij u twee willekeurige bedragen op uw bankrekening gestort krijgt (beschikbaar voor de desbetreffende klanten); of 2) een creditcard toevoegen en het programma Uitgebreid gebruik voltooien.
 2. PayPal kan van tijd tot tijd andere methoden of procedures voor u beschikbaar stellen om een Gecontroleerde rekening te verkrijgen. Door een gebruiker als 'Gecontroleerd' aan te merken, geeft PayPal enkel en alleen aan dat de gecontroleerde gebruiker de stappen in clausule 2.3(a) heeft voltooid. Zoals reeds beschreven in sectie 1.1 en door toekenning van de status Gecontroleerd aan een gebruiker, garandeert, stelt en verklaart PayPal geenszins dat een gecontroleerde gebruiker een commerciële transactie zal afhandelen.

2.4 PayPal als inlogmethode. Als u PayPal gebruikt als middel om in te loggen op externe websites of mobiele apps, kunnen we uw inlogstatus delen met de derde partijen die deze service als inlogmethode bieden. Ook kunnen we met uw toestemming persoonlijke gegevens en rekeninggegevens delen, zodat de derde partij u kan herkennen. PayPal geeft dergelijke derde partijen geen toegang tot uw PayPal-rekening en verricht betalingen vanaf uw rekening aan deze derde partijen uitsluitend na uw expliciete toestemming.

Als u deze service aanbiedt als middel voor bezoekers om in te loggen op uw website of app of deze service anderszins voor uw klanten wilt gebruiken, moet u akkoord gaan met de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn wanneer deze functionaliteit voor u beschikbaar wordt gemaakt en moet u voldoen aan de specificaties die in integratiehandleidingen of richtlijnen vermeld zijn. PayPal garandeert niet dat de identiteit van gebruikers van deze inlogmethode daadwerkelijk de identiteit van de gebruiker is en vertegenwoordigt deze gebruikers op geen enkele manier. PayPal deelt de persoonlijke gegevens en andere rekeninggegevens van de gebruiker (inclusief de inlogstatus) die PayPal beheert niet met u, tenzij de gebruiker erin heeft toegestemd dat we deze informatie aan u openbaar maken.

 

Terug naar boven

3. Geld overmaken

3.1 Onze uitvoering van uw betaalopdrachten. In navolging van de voorwaarden in deze Overeenkomst (en uw naleving hiervan) stemt u ermee in dat PayPal een betaalopdracht uitvoert die u heeft gedaan via uw betaalrekening en dat PayPal het geld binnen 1 werkdag na de datum waarop u uw geldige betaalopdracht heeft gegeven en PayPal deze heeft ontvangen overmaakt aan de aanbieder van betaalservices van de persoon aan wie u de betaling heeft overmaakt. Hiervoor dient u ons wel het volgende te verstrekken:

 1. uw betaalopdracht voor 16:00 uur (lokale tijd van het land waar uw rekening is geregistreerd) op een werkdag. Als u de betaalopdracht na deze tijd of niet op een werkdag geeft, gaat u ermee akkoord dat uw betaalopdracht de eerstvolgende werkdag door ons wordt ontvangen;
 2. een correcte, unieke omschrijving of andere geldige details van de ontvanger of uzelf waar PayPal of de persoon die u betaalt redelijkerwijs om mag vragen als u de details invult om de betaalopdracht te maken;
 3. alle verplichte gegevens waarnaar wordt gevraagd in de relevante betaalprocedures;
 4. (indien nodig), gegevens van uw geldige betaalbron(nen) met voldoende saldo om de betaling te verrichten; en
 5. geldige toestemming om uw betaalopdracht te autoriseren, dergelijke geldige toestemming wordt gegeven als u:
  1. op de knop 'Betalen' of 'Doorgaan' of een andere knop klikt in de onderdelen van de PayPal-site(s) of PayPal-betaalpagina's waar u een betaalopdracht naar ons kunt verzenden nadat u uw correcte inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) heeft ingevoerd en bent ingelogd op uw PayPal-rekening; en/of
  2. autorisatie voor een betaling gestart door derden heeft geconfigureerd waarin u met een webwinkel of derde partij bent overeengekomen om van tevoren autorisatie te geven om het de webwinkel of derde partij mogelijk te maken om gelden rechtstreeks of op een andere manier van uw PayPal-rekening te innen; en/of
  3. ons instructie geeft om op enige andere wijze een betaling te verrichten waarvan PayPal u van tijd tot tijd op de hoogte stelt als u de betaalopdracht maakt.

Onze verantwoordelijkheid om betalingsopdrachten binnen 1 werkdag na de datum waarop u ons uw geldige betalingsopdracht heeft gestuurd uit te voeren, is alleen van toepassing op betalingen die worden uitgevoerd tussen gebruikers met geregistreerde rekeningen in de Europese Economische Ruimte ('EER'); en betalingen in de volgende valuta's: Britse pond, euro of de valuta van EER-staten waar de euro geen valuta is. Zodra uw betaalopdracht naar ons is verzonden, kunt u deze niet intrekken of op andere wijze uw toestemming intrekken voor het uitvoeren van de betaling, uitzondering hierop is dat u een abonnementsbetaling kunt annuleren op voorwaarde dat u dit doet voor het einde van de werkdag die valt op de dag voordat de volgende abonnementsbetaling zal worden gedaan. PayPal is niet verplicht uw betaalopdracht uit te voeren als u over onvoldoende geld beschikt. PayPal behoudt zich het recht voor om een door u verrichte betaling pas uit te voeren als er voldoende geld beschikbaar is (dit betekent ook, zonder beperking, dat PayPal niet verplicht is een terugbetalingstransactie te vereffenen alvorens het geld voor de oorspronkelijke transactie is ontvangen).

3.2 Verzendlimieten. Als u een periodieke verzendlimiet voor uw rekening heeft, kunt u deze bekijken door in te loggen op uw rekening en op de pagina Rekeningoverzicht op de link 'Limieten weergeven' te klikken. Wij kunnen naar eigen goeddunken (bijvoorbeeld in geval van pogingen tot fraude of misbruik van creditcards) lagere limieten stellen aan de hoogte van het geldbedrag dat u via onze service kunt verzenden. U kunt de jaarlijkse verzendlimiet voor uw rekening bekijken door in te loggen op uw rekening en op de koppeling 'Limieten weergeven' op de pagina 'Rekeningoverzicht' te klikken.

3.3 Uw verzendlimiet opheffen. Als u uw verzendlimiet wilt opheffen, moet u de volgende stappen voltooien: 1) aanmelden voor Betalen via bank en de procedure voor Willekeurige storting voltooien (beschikbaar voor de desbetreffende klanten); of 2) een creditcard toevoegen en het programma Uitgebreid gebruik voltooien.

3.4 Standaardbetaalbronnen. Als u een betaling doet, machtigt u ons uit uw naam geld te ontvangen van uw betaalbron, om e-geld uit te geven en om e-geld over te maken naar de ontvanger of uw saldo, overeenkomstig uw instructies en de voorwaarden van deze Overeenkomst. PayPal financiert uw transactie als volgt:

Saldo

Als er een saldo voor uw rekening bestaat, zal PayPal altijd uw saldo voor uw betaling gebruiken.

Betaalbronnen

Als u geen saldo heeft of als uw saldo onvoldoende is om de volledige transactie te betalen, financiert PayPal uw transactie of de rest van uw transactie in de volgende volgorde (voor zover dergelijke betaalbronnen beschikbaar zijn voor gebruik met uw rekening):

 • Saldo (indien aanwezig)
 • Directe overschrijving van uw bankrekening
 • Creditcard
 • Uitgestelde bankbetaling

Terugkerende betalingen

Als er voldoende saldo op uw rekening staat op het moment dat uw betaling door de webwinkel wordt verwerkt, gebruikt PayPal dit saldo in plaats van uw gewenste betaalbron.

Vertraging in verwerking door webwinkel

Als er sprake is van een vertraging in de verwerking van een transactie door de webwinkel en er voldoende saldo op uw rekening staat op het moment dat uw betaling door de webwinkel wordt verwerkt en de transactie wordt voltooid, gebruikt PayPal dit saldo in plaats van uw voorkeursbetaalbron.

Kaarten als betaalbronnen: door een creditcard toe te voegen als betaalbron verleent u PayPal een permanente autorisatie om automatisch de benodigde bedragen van deze kaart af te schrijven als de kaart als betaalbron wordt gebruikt conform deze Overeenkomst. U kunt de permanente autorisatie met betrekking tot elke kaart stopzetten door de desbetreffende kaart in uw Rekeningprofiel te verwijderen als betaalbron.

Bijzondere betaalbronnen: bepaalde betalingen kunnen worden verricht via bijzondere betaalbronnen die aan uw rekening zijn gekoppeld, zoals saldi voor specifieke webwinkels/transacties, cadeaubonnen of andere promotiebetaalbronnen. Het gebruik en de prioriteit daarvan zijn afhankelijk van verdere voorwaarden die tussen u en PayPal zijn overeengekomen ("Bijzondere betaalbronnen"). Uw rekeningoverzicht kan het nominale bedrag vermelden dat op elk gegeven moment via uw bijzondere betaalbronnen beschikbaar is voor in aanmerking komende betalingen. Dit bedrag is geen e-geld, wordt niet als deel van uw saldo beschouwd en is niet in te wisselen voor contant geld. Het vertegenwoordigt uitsluitend een hoeveelheid e-geld die PayPal aanbiedt uit te geven en op uw PayPal-rekening bij te schrijven op het moment van (en alleen om direct te betalen) een in aanmerking komende PayPal-aankoop, conform (en alleen voor de periode beschreven in) de verdere gebruiksvoorwaarden voor die bijzondere betaalbron. Als een met een bijzondere betaalbron gefinancierde PayPal-betaling op een later tijdstip om wat voor reden dan ook wordt ingetrokken (inclusief, zonder beperking, teruggeboekt), houdt PayPal het via uw bijzondere betaalbron betaalde gedeelte van die PayPal-betaling in en (mits de bijzondere betaalbron niet al verlopen is) wordt de bijzondere betaalbron in ere hersteld.

3.5 Voorkeursbetaalbron. Als u een betaalbronvoorkeur wilt selecteren, kunt u dat doen in de volgende situaties:

 1. Iedere keer dat u een betaling verricht. U kunt dit doen op de pagina “Uw betaling controleren” door op de link te klikken om uw betaalmethode te wijzigen en een methode te selecteren uit de beschikbare betaalmethoden.
 2. In uw Rekeningprofiel – Terugkerende betalingen. Als u een terugkerende of automatische betaling heeft ingesteld, of een webwinkel of andere derde partij heeft geautoriseerd betalingen te incasseren van uw PayPal-rekening, kunt u een voorkeursbetaalbron selecteren voor toekomstige betalingen aan de webwinkel of andere derde partij. U kunt dit doen door in te loggen op uw rekening. Selecteer "Profiel", "Terugkerende betalingen" of "Betaalgroepoverzicht" en selecteer vervolgens de links om een voorkeursbetaalbron (of alternatieve betaalbron) in te stellen. Anders wordt uw standaardbetaalbron gebruikt.
 3. Beperkingen. Als er saldo op uw PayPal-rekening staat en uw betaling niet in aanmerking komt om met een bijzondere betaalbron te worden gefinancierd, gebruikt PayPal dat saldo en niet de voorkeursbetaalbron. De enige uitzondering is dat u Uitgestelde bankbetaling als voorkeursbetaalbron kunt selecteren in plaats van Saldo. Staat er voldoende geld op uw rekening maar u wilt dat niet voor uw volgende betaling gebruiken, dan moet u dat geld van de rekening opnemen voordat u de volgende betaling gaat uitvoeren.
 4. Snelle betaling. Als u 'Snelle betaling' voor uw betalingen via PayPal Mobiel selecteert, kunt u geen voorkeursbetaalbron selecteren voor uw toekomstige betalingen via PayPal Mobiel met Snelle betaling. U kunt uw instelling 'Snelle betaling' op elk gewenst moment annuleren via uw mobiele telefoon.

3.6 Limieten gewenste betaalbron.  Om risico's te voorkomen kan PayPal een limiet stellen aan de betaalbronnen die voor een transactie kunnen worden gebruikt. Als we een limiet aan een betaalbron stellen, waarschuwen wij u als er een verhoogd risico is. (Zonder limiet bestaat er bijvoorbeeld de kans dat de betaling als ongeautoriseerd wordt bestempeld.) Een dergelijke waarschuwing betekent niet dat een van beide partijen in de transactie op oneerlijke of frauduleuze wijze handelt. Het betekent dat er mogelijk een risico dat hoger is dan gebruikelijk aan de betaling is verbonden. Betaalbronnen kunnen ook worden beperkt als u een PayPal-betaling uitvoert via bepaalde websites of toepassingen van derden.

Als uw betaalbronnen zijn beperkt en u ervoor kiest om verder te gaan met de transactie, kan het zijn dat u minder opties heeft om een eventueel conflict op te lossen als de transactie niet naar volle tevredenheid is uitgevoerd. (Als bijvoorbeeld een van uw betaalbronnen uw creditcard is, maar u als gevolg van een beperking van betaalbronnen uw PayPal-betaling niet kunt uitvoeren met een creditcard, heeft u geen recht op terugboekingen voor de PayPal-betaling.)

3.7 Overschrijvingen. Als u een directe overschrijving, een aanvullingsoverschrijving (ook wel ‘Top-up-overschrijving’) of een uitgestelde bankbetaling als uw betaalbron gebruikt, vraagt u een elektronische overschrijving vanaf uw bankrekening aan. Voor deze transacties gaat u akkoord met het volgende:

 1. Uitgestelde bankbetaling. Bij een uitgestelde bankbetaling worden de volgende gerelateerde en opeenvolgende door u gegeven betaalopdrachten uitgevoerd: (1) een betaalopdracht waarbij uw bank opdracht krijgt om PayPal te betalen; en (2) een betaalopdracht waarbij PayPal de opdracht krijgt om de ontvanger te betalen vanaf uw betaalrekening. U gaat ermee akkoord dat PayPal het geld van uw bank zodra dit is ontvangen mag blokkeren op uw reserverekening en dat dit geld niet beschikbaar zal worden gemaakt op uw betaalrekening om de uitvoering van de tweede betaalopdracht te starten tot de werkdag waarop PayPal heeft vastgesteld dat het risico van een teruggeboekte betaling is geweken. Het risico dat de eerste betaling wordt teruggeboekt bestaat omdat de bank ons kan melden dat het saldo op de bankrekening te laag was om de eerste betaalopdracht te verrichten ("NSF-risico"). Totdat beide betaalopdrachten zijn voltooid, wordt het geld geblokkeerd in uw reserverekening en wordt de transactie in uw rekeninggegevens weergegeven als 'Niet-verrekend'. PayPal is van mening dat het geld van de eerste betaalopdracht niet beschikbaar is voor u in uw betaalrekening om de uitvoering van de tweede betaalopdracht te starten totdat het NSF-risico is geweken. Verder is PayPal niet in het bezit van alle informatie die nodig is om het geld tot de beschikking van de ontvanger te stellen in hun betaalrekening totdat PayPal heeft vastgesteld dat het NSF-risico is geweken.
 2. Aanvullingsoverschrijving. Een aanvullingsoverschrijving (of 'top-up-overschrijving') vindt plaats wanneer u uw bank opdracht geeft om geld naar de bankrekening van PayPal over te maken. Deze opdracht wordt door u gegeven door rechtstreeks contact met uw bank op te nemen en uw bank de gegevens van de bankrekening van PayPal te verstrekken. Zodra het geld door PayPal is ontvangen, maakt PayPal het bedrag voor u beschikbaar op uw PayPal-rekening.

  PayPal voert elektronische overschrijvingen vanaf uw bankrekening voor het door u opgegeven bedrag uit via een mechanisme met de naam Automated Clearing House (ACH). U gaat ermee akkoord dat u met dergelijke aanvragen, waarbij PayPal elektronische betalingen vanaf uw bankrekening uitvoert, PayPal toestemming geeft om betalingen uit te voeren en dat u de elektronische betaling niet meer kunt annuleren nadat u uw toestemming voor de betaling heeft gegeven. U verleent PayPal hiermee het recht elke debitering via ACH waarvoor u toestemming heeft gegeven en die is teruggeboekt wegens onvoldoende saldo, opnieuw in te dienen. Als u een machtiging annuleert (inclusief, maar niet beperkt tot, een SEPA-machtiging), gaat u ermee akkoord dat u ons schadeloosstelt voor de waarde van goederen of services die u met de opbrengsten van die machtiging heeft verbruikt.

PayPal behoudt zich het recht voor om te eisen dat u uw gevraagde betaling betaalt met een uitgestelde bankbetaling om het met uw betaalopdracht samenhangende risico te beperken. U verleent PayPal hiermee het recht elke debitering via ACH waarvoor u toestemming heeft gegeven en die is teruggeboekt vanwege een te laag saldo op uw rekening, opnieuw in te dienen.

PayPal is sinds februari 2014 gebruik gaan maken van SEPA-machtigingen tot automatische incasso (SEPA is de gemeenschappelijke betalingsruimte voor de euro). SEPA is een initiatief van de Europese Commissie en de Europese bankensector en heeft als doel transacties binnen de Europese Unie efficiënter te laten verlopen. Als u een bankrekening bij PayPal registreert nadat SEPA is geïmplementeerd of als u voor de eerste keer met een nieuwe rekening betaalt, verleent u PayPal een SEPA-machtiging tot automatische incasso. U heeft op elk gewenst moment toegang tot deze machtiging en het machtigingsreferentienummer (MRN) in uw PayPal-rekening en kunt de machtiging annuleren voor toekomstige transacties.

Als u een elektronische overschrijving verricht van uw bankrekening naar PayPal via een SEPA-incasso, autoriseert u PayPal om deze machtiging te gebruiken en het bedrag van uw bankrekening af te schrijven, zoals hierboven uitgelegd in deze sectie 3.7, en geeft u uw bank toestemming om de betaling aan PayPal af te handelen. U kunt tot acht weken na de datum waarop de SEPA-incassobetaling heeft plaatsgevonden, op elk gewenst moment een terugbetaling bij uw bank claimen, overeenkomstig de voorwaarden van uw bank.

PayPal informeert u over het bedrag van de SEPA-incassobetaling en het tijdsbestek waarbinnen PayPal het bedrag afschrijft van de bankrekening, en stuurt u ook de aankoopbevestiging. Als PayPal een verzoek voor een SEPA-incassobetaling opnieuw indient vanwege een terugboeking van de oorspronkelijke betaling, wordt er geen (aanvullende) informatie verstrekt over het bedrag en het tijdsbestek voordat het verzoek opnieuw wordt ingediend.

3.8 Geweigerde betalingen. Als u e-geld overmaakt, hoeft de ontvanger dat niet te accepteren, zelfs als het e-geld beschikbaar is voor de ontvanger. U erkent dat PayPal niet verantwoordelijk is voor eventuele schade als gevolg van de beslissing van de ontvanger om een betaling via de service niet te accepteren. Wij zullen:

 1. Elke terugbetaalde of geweigerde betaling snel terugstorten op uw rekening of, indien van toepassing, uw oorspronkelijke betaalbron, en
 2. Elke betaling die niet is opgeëist binnen 30 dagen nadat u het geld heeft overgemaakt op uw rekening terugstorten.

3.9 Uitgestelde transactie webwinkel. Wanneer u een betaling naar bepaalde webwinkels overmaakt, verleent u die webwinkel toestemming om uw betaling te verwerken en de transactie uit te voeren. De betaling is pas verwerkt als de betaling door de webwinkel is verwerkt. Sommige webwinkels kunnen de verwerking van uw betaling uitstellen. In dat geval blijft uw toestemming maximaal 30 dagen geldig. Als er voldoende saldo op uw rekening staat op het moment dat u toestemming heeft gegeven, kan PayPal het bedrag van dit saldo dat overeenkomt met de betaling op uw reserverekening blokkeren. De betaling wordt geblokkeerd als 'In behandeling' op uw reserverekening totdat de betaling door de webwinkel is verwerkt. Als PayPal bij uw betaling valuta moet omrekenen, wordt het bedrag van de omrekeningskosten (volgens Schema 1) vastgesteld op het moment dat de webwinkel uw betaling verwerkt en de transactie voltooit. Tussen de tijd van de autorisatie van een betaling en de verwerking van een betaling kan de webwinkel het betaalbedrag aanpassen (bijvoorbeeld door de btw, verzendkosten of wijzigingen in de aankoop die u aan de webwinkel heeft doorgegeven). U stemt ermee in dat u op het moment van autorisatie toestemming geeft voor een betaling aan een webwinkel voor het bedrag dat staat aangegeven als het maximumbedrag (of hieraan gelijk) op de pagina waar betalingen worden geautoriseerd. Dit omvat elk extra bedrag dat u eventueel aan de webwinkel zou moeten betalen, zoals door u en de webwinkel is overeengekomen. U gaat er verder mee akkoord dat we niet verplicht zijn dit extra bedrag bij u te verifiëren op het moment dat de betaling wordt overgemaakt, en dat we elk bedrag tot aan het maximumbedrag (of hieraan gelijk) mogen overmaken op basis van uw autorisatie en bij het ontvangen van instructies van de webwinkel over het uiteindelijk over te maken bedrag.

3.10 Betalingen gestart door derden (waaronder abonnementsbetalingen). Een door derden gestarte betaling is een betaling waarvoor u van tevoren een derde partij (bijvoorbeeld een winkel of andere verkoper die u voor uw aankoop wilt betalen) toestemming heeft gegeven om gelden van uw PayPal-rekening te innen.

Een voorbeeld van dit type betaling is een 'terugkerende betaling'. Dit is een door derden gestarte betaling die op terugkerende basis plaatsvindt (sporadisch of periodiek) en via uw PayPal-rekening kan worden beheerd. Terugkerende betalingen worden soms 'abonnementen', 'vooraf goedgekeurde betalingen' of 'automatische betalingen' genoemd.

Als u van tevoren toestemming geeft, geeft u de derde partij de mogelijkheid om verschillende bedragen te innen van uw rekening of hierop terug te boeken op een eenmalige basis of een terugkerende basis (sporadisch of periodiek), totdat u de regeling met of toestemming voor de toepasselijke derde partij annuleert. U machtigt PayPal voor het doen van betalingen aan de derde partij (of een andere persoon die in hun naam handelt) vanaf uw PayPal-rekening voor het volledige bedrag van de kosten die u verschuldigd bent, zoals aangegeven door de derde partij. U gaat ermee akkoord dat PayPal niet verplicht is om het bedrag dat de derde partij opgeeft voor dit type betaling te verifiëren of te bevestigen. Verder bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat betalingen die volgens deze bepaling worden gedaan, in waarde kunnen verschillen en op verschillende datums kunnen worden gedaan.

Als u de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van locatie gebruikt om een door derden gestarte betaling aan een andere gebruiker (meestal een webwinkel) te verrichten die betalingen via de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van locatie accepteert, kunt u deze gebruiker autoriseren door hem of haar te selecteren in de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van locatie.   Als u een gebruiker autoriseert, kunnen we het totaalbedrag waar de geautoriseerde gebruiker binnen een specifieke periode om kan verzoeken van uw rekening beperken. Dit kunnen we naar eigen inzicht bepalen.

Als PayPal bij uw door derden gestarte betaling valuta moet omrekenen, wordt het bedrag van de valutawisselkosten (zie Schema 1) vastgesteld op het moment dat de toepasselijke derde partij uw betaling verwerkt en de transactie voltooit. U gaat ermee akkoord dat de wisselkoers die wordt bepaald op het moment van elke betaaltransactie kan verschillen en u gaat ermee akkoord dat toekomstige uitvoering van betalingen die zijn gestart door derden worden gebaseerd op wisselende wisselkoersen.

Potentiële ontvangers van betalingen die op grond van bovengenoemde toestemming bij ons een betalingsverzoek indienen uit hoofde van deze bepaling:

 • verklaren hierbij aan PayPal dat de door hen opgegeven bedragen zijn afgesproken met en goedgekeurd door de gebruiker van wiens rekening de bedragen worden afgeschreven (inclusief wijzigingen in deze bedragen) en dat de gebruiker vóór de afschrijving hiervan op de hoogte wordt gesteld; en
 • stemmen er hierbij mee in dat ze hun klanten minimaal vier weken van tevoren op de hoogte zullen stellen van het bedrag dat ze innen als dit bedrag zodanig is toegenomen dat de klant redelijkerwijs niet kan verwachten dat deze een dergelijk bedrag moet voldoen, waarbij rekening dient te worden gehouden met de eerdere uitgavenpatronen van de klant en met de omstandigheden van de betaling. Bovendien stemmen ze ermee in dat ze conform de voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst aansprakelijk zijn jegens PayPal voor elke terugbetaling van deze betaling.

U stemt ermee in dat u geen terugbetaling kunt vorderen van PayPal voor een door derden gestarte betaling, tenzij:

 1. niet het exacte bedrag van de betalingstransactie is verstrekt toen de autorisatie werd gegeven en het toepasselijke bedrag het bedrag overschreed dat u redelijkerwijs had kunnen verwachten te moeten voldoen, waarbij rekening wordt gehouden met uw eerdere uitgavenpatronen en de omstandigheden van de kwestie; en
 2. uw toestemming voor het uitvoeren van de door derden gestarte betaling niet is gegeven op de manier zoals in sectie 3.1(e) wordt beschreven; of
 3. de informatie met betrekking tot de door derden gestarte betaling niet ten minste vier weken vóór de datum waarop de betaaltransactie met de webwinkel is uitgevoerd, is geleverd of aan u beschikbaar is gemaakt;

  en
 4. u ons binnen 8 weken na de betaaldatum bericht over het verzoek; en
 5. u voldoet aan onze verzoeken om informatie die we redelijkerwijs nodig hebben om de omstandigheden van de kwestie te controleren. We behouden ons het recht voor om verdere gegevens op te vragen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om vast te stellen of aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan en om af te zien van enige of alle bovenstaande voorwaarden.

3.11 Terugkerende betalingen annuleren. U kunt een terugkerende betaling op elk gewenst moment annuleren, tot 1 werkdag vóór de datum waarop de betaling gepland staat. Als u een abonnementsbetaling wilt annuleren, logt u in op uw rekening, gaat u naar uw Profiel en klikt u vervolgens in het gedeelte Betaalinstellingen op 'Vooraf goedgekeurde betalingen'. Vervolgens klikt u op de ontvanger waarvoor u de abonnementsbetaling wilt stopzetten en volgt u de instructies voor het annuleren van de betaling. Soms worden abonnementsbetalingen aangeduid als terugkerende- of vooraf goedgekeurde betalingen. Als u een abonnementsbetaling annuleert, is het bovendien mogelijk dat u nog steeds aansprakelijk bent tegenover de webwinkel voor de betaling en dat u de webwinkel op een andere manier moet betalen.

Als u de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van locatie gebruikt om een door derden gestarte betaling aan een gebruiker (meestal een webwinkel) te autoriseren die betalingen via de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van locatie accepteert, kunt u de autorisatie alleen annuleren via de stappen waarmee u uw selectie van de gebruiker in de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van locatie kunt annuleren.

3.12 E-geld in meerdere valuta overmaken. U kunt geld overmaken in Amerikaanse dollars, Canadese dollars, euro's, Britse ponden, Japanse yen, Argentijnse peso's, Australische dollars, Braziliaanse real, Tsjechische kronen, Deense kronen, Hongkongse dollars, Hongaarse forinten, Israëlische nieuwe sjekels, Mexicaanse peso's, Nieuw-Zeelandse dollars, Noorse kronen, Filippijnse peso's, Poolse zloty, Singaporese dollars, Zweedse kronen, Zwitserse franken, Thaise baht en Taiwanese nieuwe dollars. Er gelden mogelijk enige beperkingen aan de bestemmingen waarnaar u bepaalde valuta's kunt overmaken. Wanneer u geld overmaakt naar een webwinkel die het geld in een andere valuta dan uw valuta wil ontvangen, moet u opgeven of u de webwinkel in de aangevraagde valuta of in uw valuta wilt betalen, maar soms heeft u geen keuze en moet u in de valuta van de webwinkel betalen. Als u e-geld in een andere valuta dan uw valuta verstuurt, doen we het volgende:

 1. Indien u over saldo beschikt in de betreffende valuta, dan wordt uw transactie betaald vanuit uw saldo.
 2. Indien u over saldo beschikt in een andere valuta, dan wordt het saldobedrag omgerekend en wordt de transactie daarmee betaald.
 3. Indien u geen saldo heeft, dan wordt uw transactie betaald vanuit uw standaardbetaalbronnen.

3.13 Creditcardinformatie. Als uw creditcardnummer of de vervaldatum van uw creditcard verandert, kunnen we die informatie verkrijgen van onze partners voor financiële dienstverlening en uw rekening bijwerken.

Terug naar boven

4. Geld ontvangen

PayPal kan iedereen (met of zonder PayPal-rekening) toestaan om een betaling naar uw rekening te starten.

4.1 Uw ontvangstlimiet opheffen. Als u een periodieke ontvangstlimiet voor uw rekening heeft, kunt u deze bekijken door in te loggen op uw rekening en op de link 'Limieten weergeven' op de pagina Rekeningoverzicht te klikken. We kunnen naar eigen goeddunken (bijvoorbeeld in geval van pogingen tot fraude of misbruik van creditcards) limieten stellen aan de hoogte van het geldbedrag dat u via onze service kunt ontvangen. Als u uw ontvangstlimiet wilt opheffen, moet u de volgende stappen voltooien: 1) aanmelden voor Betalen via bank en de Variabele stortingen-procedure voltooien (beschikbaar voor de desbetreffende klanten) of een creditcard toevoegen en het programma Uitgebreid gebruik voltooien; 2) voor houders van een zakelijke rekening: aanvullende bedrijfsgegevens verstrekken en 3) aanvullende documenten verstrekken die we redelijkerwijs van u kunnen vragen.

4.2 Betaalverificatie Betaalverificatie is een procedure volgens welke PayPal bepaalde transacties met een potentieel hoog risico verifieert. Dit kan zijn omdat PayPal het redelijke vermoeden heeft dat het betaalinstrument en/of de rekening van een koper worden gebruikt met betrekking tot verboden activiteiten (zoals beschreven in sectie 9) of voor andere redenen zoals deze door ons naar ons redelijke oordeel zijn bepaald. Als een betaling aan betaalverificatie onderhevig is, zal PayPal:

 1. de betaalopdracht die door de koper is gestart uitvoeren;
 2. naar het oordeel van PayPal direct na deze uitvoering het betaalinstrument van de koper beperken;
 3. de betaling blokkeren. Het geld wordt zo vastgehouden op de reserverekening van de verkoper;
 4. een bericht sturen naar de verkoper dat de verzending van het object dat door de koper is gekocht moet worden vertraagd; en
 5. de verificatie van de betaling uitvoeren.

PayPal is niet in het bezit van alle informatie die nodig is om het geld ter beschikking te stellen van de verkoper op de betaalrekening van de verkoper totdat de betaalverificatie voltooid is en PayPal de betaling heeft goedgekeurd. Als er tijdens de betaalverificatie een probleem wordt gevonden in de betaling, wordt de betaling teruggeboekt en het geld teruggestuurd naar de koper vanuit de reserverekening van de verkoper. Alle betalingen die de betaalverificatie voltooien zijn nog steeds onderworpen om te worden teruggeboekt onder de voorwaarden van deze Overeenkomst maar vallen onder de Verkopersbescherming als ze voldoen aan het Verkopersbeschermingsbeleid. PayPal zal u hierover informeren via e-mail en/of in het tabblad Transactiegeschiedenis in uw PayPal-rekening. Een betaalverificatie op een betaling is slechts een verificatie van enkel de betaling en wordt uitgevoerd om het risico te verkleinen dat PayPal-gebruikers transacties met een hoog risico ontvangen. Als betaalverificatie op een betaling wordt toegepast, voert PayPal geen beoordeling uit van de commerciële handelingen, andere kenmerken of reputatie van een van de betrokken partijen. Het dient niet te worden beschouwd als een vermindering van het respect van wie dan ook.

4.3 Risico's van terugboekingen en claims. Ontvangst van een betaling op uw PayPal-rekening is niet hetzelfde als ontvangst van vrijgegeven geld. Een bericht dat u e-geld is overgemaakt, houdt niet in dat u dit geld heeft ontvangen op uw rekening, tenzij u de betaling heeft geaccepteerd. U erkent en stemt ermee in dat een betaaltransactie is voltooid en door u is ontvangen, zelfs als deze onderhevig is aan een terugboeking, claim, reserve of vastgehouden betaling. Wanneer u een betaling ontvangt bent u tegenover PayPal aansprakelijk voor het hele bedrag van de betaling plus de betreffende kosten als de betaling om welke reden dan ook ongeldig wordt verklaard. Aanvulling op andere aansprakelijkheden: in het geval van terugboeking, of als u een terugboeking of claim verliest en u geen recht heeft op betaling onder het Verkopersbescherming programma, bent u aan PayPal een bedrag verschuldigd dat overeenkomt met de terugboeking of claim en onze kosten zoals beschreven in Schema 1 (waaronder, indien van toepassing, terugboekingskosten) en zal PayPal het betreffende bedrag van uw saldo afschrijven. Als u een te laag saldo heeft om te kunnen voldoen aan uw aansprakelijkheid, behoudt PayPal het recht uw schuld aan PayPal te innen via betalingen die u ontvangt op uw rekening, tenzij u instemt met terugbetaling aan PayPal via andere middelen. PayPal kan ook bedragen terugvorderen die u ons schuldig bent via juridische middelen, waaronder, zonder beperking, een incassobureau. Als een afzender van een betaling een verzoek tot terugboeking indient, zal niet PayPal, maar de creditcardmaatschappij bepalen of dit verzoek gerechtvaardigd is.

4.4 Geen ontmoediging. In de communicatie naar uw klanten of in openbare berichten stemt u ermee in dat u PayPal als betaalmethode niet onjuist karakteriseert of in diskrediet brengt. U gaat ermee akkoord dat u alleen toeslag rekent voor het gebruik van PayPal in overeenstemming met wetten die op u van toepassing zijn. U gaat er verder mee akkoord dat als u enige vorm van toeslag berekent aan de koper dat u, en niet PayPal, de koper op de hoogte zal stellen van de gevraagde toeslag. PayPal is niet aansprakelijk als u de koper niet over een toeslag heeft geïnformeerd. Als u zich niet houdt aan de bovenstaande bepalingen, vormt dit een schending van deze Overeenkomst en heeft PayPal het recht om deze Overeenkomst te beëindigen overeenkomstig sectie 10.3.

4.5 Geld in meerdere valuta's ontvangen. U hoeft geen saldo te hebben in een bepaalde valuta om betalingen in die valuta te kunnen ontvangen. Als u al een saldo heeft in de valuta waarin u een betaling ontvangt, crediteren we alle betalingen die u ontvangt in die valuta automatisch op het betreffende valutasaldo. Als u (en niet PayPal) een valutaomrekening biedt op het verkooppunt, informeert u de koper over de wisselkoers en andere kosten die van toepassing zijn op de betaaltransactie. PayPal heeft geen verantwoordelijkheid jegens enige koper als u de koper niet op de hoogte stelt van de wisselkoers en de kosten. U erkent dat het als een misdrijf kan worden opgevat als u de wisselkoers en kosten niet aan de koper meldt.

4.6 Belastingen. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen welke belastingen eventueel van toepassing zijn op de betalingen die u verstuurt of ontvangt en om de juiste belasting te innen, op te geven en te betalen aan de betreffende belastingeenheid. PayPal is niet verantwoordelijk voor het nagaan of belastingen van toepassing zijn op uw transactie of voor het innen, opgeven of betalen van eventuele belastingen die voortvloeien uit transacties.

4.7 Uw restitutie- en privacybeleid. We raden u aan uw restitutie- en privacybeleid op uw website te publiceren als u goederen of services verkoopt.

Terug naar boven

5. Rekeningsaldo's en transactiegegevens

5.1 Saldo’s en transactiegegevens. U kunt uw saldo controleren door in te loggen op uw rekening. De belangrijkste informatie met betrekking tot uw betalingen wordt via e-mail naar u verzonden en ook uw transactiegeschiedenis wordt bijgewerkt. Deze kunt op elk gewenst raadplegen door in te loggen op uw rekening. U kunt ook een downloadbaar rapport openen in het onderdeel 'Geschiedenis' van uw rekening. In het onderdeel 'Geschiedenis' staan ook alle gemaakte kosten en andere bedragen die in de betreffende periode van uw rekening zijn afgeschreven. De geschiedenis wordt alleen bijgewerkt en beschikbaar gemaakt als er activiteit is geweest op uw rekening of als er in de betreffende periode kosten zijn gemaakt. PayPal behoudt zich het recht voor om kosten te berekenen om u aanvullende informatie te bieden of om de transactiegeschiedenis en overige informatie over kosten op een andere manier aan te bieden. De manier waarop we de transactiegegevens aanbieden zorgt ervoor dat u de informatie ongewijzigd kunt opslaan en reproduceren, bijvoorbeeld door een kopie af te drukken. PayPal zal ervoor zorgen dat de details van elke transactie online beschikbaar zullen worden gemaakt voor u gedurende minstens 13 maanden vanaf het moment waarop deze voor het eerst beschikbaar zijn gemaakt. U hoeft geen saldo aan te houden op uw rekening om betalingen te kunnen verrichten. Een saldo wordt gemaakt wanneer u de service gebruikt om een betaling te verrichten met een kaart. Als u een saldo aanhoudt ontvangt u geen rente of andere inkomsten op dit saldo omdat het e-geld vertegenwoordigt en geen storting.

5.2 Bedragen die u aan ons verschuldigd bent en Meerdere valuta's. Als één van de saldi op uw rekening aangeeft dat u ons om welke reden dan ook een bedrag verschuldigd bent, kan PayPal dit bedrag incasseren door geld te gebruiken dat u in een andere valuta aanhoudt of door bedragen die u aan PayPal verschuldigd bent af te trekken van geld dat u op uw rekening ontvangt of geld dat u probeert op te nemen of te sturen van uw rekening, of van een andere rekening, en door geld af te trekken van geldopnames die u wilt uitvoeren. Als u gedurende een periode van 21 dagen een saldo heeft dat overeenkomt met het bedrag dat u ons verschuldigd bent in een andere valuta dan in euro's, rekent PayPal het bedrag dat u ons verschuldigd bent om naar euro's (de valutawisselkosten zijn op iedere omrekening van toepassing).

5.3 Risico's van het aanhouden van saldo’s in meerdere valuta's. U bent verantwoordelijk voor alle risico's met betrekking tot het aanhouden van saldi in meerdere valuta's (waaronder, zonder beperking, het risico dat de waarde van deze saldi onderhevig is aan wisselkoersverschillen, hetgeen op termijn kan leiden tot aanzienlijke vermindering van de saldowaarde). U stemt ermee in dat u geen meerdere valuta's zult gebruiken voor speculatieve handel.

5.4 Afschrijven van saldo’s. U stemt ermee in dat we aan ons en andere leden van de PayPal Group verschuldigde kosten en andere bedragen van uw rekening kunnen afschrijven (tenzij insolventiewetgeving dit verbiedt). Ons recht op afschrijving houdt in dat we de in deze clausule vermelde kosten en andere bedragen mogen afschrijven van uw rekeningsaldo.

5.5 Zekerheidsbelang. Om uw naleving van deze Overeenkomst te verzekeren, staat u PayPal toe een juridisch beslag te leggen op het geld op uw rekening als zekerheid voor eventuele bedragen die u ons verschuldigd bent. In juridische termen wordt dit een “pandrecht” op en een “zekerheidsbelang” in uw rekening genoemd.

Terug naar boven

6. Overmaken/opnemen van e-geld

6.1 Overmaken/opnemen van e-geld.  U kunt geld opnemen via elektronische overschrijving naar uw bankrekening of, als u geregistreerd gebruiker van een regio voor creditcardopname bent, naar uw MasterCard- of Visa-kaart. De valuta van de bankrekening waarnaar u e-geld wilt laten overmaken moet overeenkomen met de basisvaluta van uw rekening. Saldi moeten worden opgenomen in uw basisvaluta. Zie sectie 6.4 als uw rekening een saldo in meerdere valuta's heeft.

6.2

 1. Limieten voor overmaken/opnemen.  U gaat akkoord met onze aanvragen om uw identiteit te controleren voordat we e-geld aan u vrijgeven om ons in staat te stellen het risico op fraude te beperken of ter naleving van onder andere onze wettelijke verplichtingen ten aanzien van witwaspraktijken. U kunt uw periodieke opnamelimiet inzien (inclusief limieten die gelden voor overschrijving naar uw MasterCard- of Visa-kaart (indien van toepassing)) door op uw rekening in te loggen en te klikken op de link 'Limieten weergeven' in het Rekeningoverzicht. We kunnen naar eigen goeddunken (bijvoorbeeld in geval van pogingen tot fraude of misbruik van creditcards) lagere limieten stellen aan de hoogte van het geldbedrag dat u via onze service kunt opnemen.
 2. Uitvoeringsmethoden en tijdsbestek.
   
  1. Algemeen.  Opnametransacties met uw betaalrekening worden uitgevoerd binnen het tijdsbestek dat beschreven staat in sectie 3.1,
  2. Transactiecontrole.  PayPal kan uw opnametransactie controleren om risico's te verminderen en/of om witwaspraktijken te voorkomen en te controleren of er geen illegale activiteiten (zoals beschreven in sectie 9) plaatsvinden ("Opnamerisico"). Als PayPal een opnamerisico identificeert, behouden we ons het recht voor om uw betaalinstrument te beperken en/of uw betaalopdracht te weigeren. Als u ons opdracht geeft tot het uitvoeren van een opname, behandelen we dit als een in de toekomst gedateerde betaalopdracht die we uitvoeren binnen het tijdsbestek zoals beschreven in sectie 3.1 zodra we hebben vastgesteld dat het opnamerisico is verminderd. Als we de beperkingen opheffen en/of doorgaan met het verwerken van uw opname, stemt u ermee in dat de datum van uw betaalopdracht de werkdag is waarop de beperkingen zijn opgeheven.

6.3 Uw opnamelimiet opheffen. Als u uw opnamelimiet wilt opheffen, moet u de volgende stappen voltooien: 1) aanmelden voor Betalen via bank en de procedure voor Willekeurige storting voltooien (beschikbaar voor de desbetreffende klanten); of 2) een creditcard toevoegen en het programma Uitgebreid gebruik voltooien.

6.4 Opnemen van geld in meerdere valuta's.  Als uw saldo meerdere valuta's bevat, kunt u hieruit kiezen wanneer u geld opneemt. De opname zelf vindt echter plaats in uw basisvaluta tenzij anders is overeengekomen. Als u in staat bent om geld op te nemen via uw Eurocard/MasterCard of Visa-creditcard, kan de opname plaatsvinden in een andere valuta dan de valuta van uw land. Dit hangt er vanaf of PayPal de opname in de basisvaluta van de creditcard kan ondersteunen. De valutaomrekeningskosten die staan vermeld in Schema 1 van deze Overeenkomst gelden als u uw saldo opneemt in een valuta anders dan uw primaire valuta.

Terug naar boven

7. Termijn en uw rekening opheffen

7.1 Termijn en opheffing van uw rekening. De termijn van deze Overeenkomst begint op het moment dat u zich registreert voor een PayPal-rekening en loopt totdat deze Overeenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd. Conform sectie 7.2 kunt u uw rekening altijd opheffen en deze Overeenkomst beëindigen door in te loggen op uw rekening, achtereenvolgens op het tabblad 'Profiel' en de link 'Rekening opheffen' te klikken en vervolgens de instructies te volgen. Als een rekening wordt gesloten, annuleren we alle in behandeling zijnde transacties en heeft u geen recht meer op saldi die zijn gekoppeld aan bijzondere betaalbronnen. U moet uw saldo opnemen voordat u uw rekening afsluit en deze Overeenkomst beëindigt. Meer informatie over het sluiten van uw rekening vindt u in de Hulp van PayPal, op de PayPal-website.

7.2 Beperkingen met betrekking tot het opheffen van uw rekening. U kunt uw rekening niet opheffen om een onderzoek te vermijden. Als u uw rekening probeert op te heffen terwijl we bezig zijn met een onderzoek, wordt uw geld maximaal 180 dagen geblokkeerd teneinde PayPal of een derde te beschermen tegen mogelijke terugboekingen, claims, kosten, boetes en andere aansprakelijkheidsrisico's van welke aard dan ook. U blijft aansprakelijk voor alle verplichtingen met betrekking tot uw rekening, ook nadat uw rekening is gesloten.

7.3 Niet-opgeëiste saldo’s op slapende rekeningen. Afhankelijk van het resterende bedrag in deze sectie geldt voor e-geld op uw rekening geen tijdsbeperking ten aanzien van geldigheid. Als u gedurende een periode van drie jaar niet inlogt op uw rekening, wordt deze mogelijk gesloten. Na sluiting van uw rekening proberen we mogelijk aan de hand van de gegevens die u ons heeft geleverd alle eventuele gelden aan u over te maken als terugbetaling voor het e-geld op uw rekening. Als deze gegevens niet juist zijn en we de betaling aan u niet kunnen voldoen, wordt uw e-geld overeenkomstig de Luxemburgse wet mogelijk overgemaakt naar de Luxembourg Caisse de Consignation, Trésorerie de l’Etat, 3, rue du St-Esprit, L-1475, Luxemburg, tel.: (+352) 2478-2478, fax: (+352) 46 72 62. Om twijfel te voorkomen: de Trésorerie de l'Etat, Caisse de Consignation, is geen operationele eenheid van PayPal, maar een afdeling van de Luxemburgse schatkist, die onder de bevoegdheid van het Luxemburgse ministerie van Financiën valt. Neem contact op met de klantenservice van PayPal via het telefoonnummer dat is vermeld op de PayPal-website(s) als u vragen heeft over het geld op uw rekening als deze is gesloten conform deze sectie 7.3.

Terug naar boven

8. Kosten en valutaomrekening

8.1 Kosten. Kosten voor in Nederland geregistreerde gebruikers zijn uiteengezet in Schema 1. Om twijfel te voorkomen: een gebruiker met een PayPal-rekening die niet in Nederland is geregistreerd, is aansprakelijk jegens PayPal voor de kosten zoals uiteengezet in de voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst die van toepassing zijn in het land waar de gebruiker is geregistreerd of zoals uiteengezet in de kostentabel. Deze kan worden weergegeven via de voettekst op elke pagina van de PayPal-website voor het land waar de gebruiker is geregistreerd.

Als er andere kosten van toepassing zijn voor services of functies die niet worden genoemd in Schema 1 hieronder, wordt u van deze kosten op de hoogte gesteld op de PayPal-website(s) waarop deze services of functies worden aangeboden of beschikbaar zijn.

8.2 Omrekening van valuta's. Als de valuta voor uw transactie moet worden omgerekend door PayPal, wordt dit gedaan aan de hand van een wisselkoers die wordt bepaald door een financiële instelling en die regelmatig wordt aangepast op basis van de marktsituatie. De wisselkoers wordt regelmatig aangepast en kan onmiddellijk worden toegepast zonder kennisgeving vooraf. Deze wisselkoers is inclusief verwerkingskosten, uitgedrukt als een bepaald percentage boven de wisselkoers waartegen PayPal in het groot vreemde valuta's aanschaft, en de verwerkingskosten worden ingehouden door PayPal.

Waar een valutaomrekening door PayPal wordt aangeboden op het verkooppunt, krijgt u voordat u doorgaat met het autoriseren van de betaling de wisselkoers te zien die op de transactie wordt toegepast. Als u verdergaat met uw autorisatie van de betaaltransactie stemt u in met de valutaomrekening op basis van de wisselkoers. U kunt tijdens het betalen aangeven dat PayPal geen valuta moet omrekenen door 'Overige omrekeningsopties' op de pagina 'Uw gegevens controleren' te selecteren voordat u uw betaling voltooit. Als een valutaomrekening op het verkooppunt wordt aangeboden door de webwinkel, en niet door PayPal, en u ervoor kiest de betaaltransactie te autoriseren op basis van de wisselkoers en kosten van de webwinkel, is PayPal niet aansprakelijk voor die valutaomrekening.

U kunt de 'valutaomrekenfunctie' via uw rekening openen en gebruiken om te controleren welke wisselkoersen er op dat moment van toepassing zijn.

Als uw betaling wordt verricht met een creditcard waarbij de valuta moet worden omgerekend, geeft u door deze Overeenkomst aan te gaan uw toestemming en autorisatie dat PayPal in plaats van de kaartuitgevende instantie de valuta omrekent.

Als PayPal een valuta omrekent, worden hiervoor kosten in rekening gebracht (zoals uiteengezet in Schema 1 van deze Overeenkomst).

Terug naar boven

9. Verboden activiteiten

9.1 Verboden activiteiten. Het is u met betrekking tot uw gebruik van onze website, uw rekening of de services, of in de loop van uw interacties met PayPal, een gebruiker of derde, niet toegestaan:

 1. Deze Overeenkomst (waaronder, hoewel niet beperkt tot, het openen van meerdere PayPal-rekeningen), de Kaartverwerkingsovereenkomst, het Beleid inzake redelijk gebruik of enige andere overeenkomst die u bent aangegaan met PayPal (waaronder beleidsovereenkomsten) te schenden;
 2. Wetten, statuten, contracten of regelgevingen te schenden (inclusief, zonder beperking ten aanzien van financiële services, inclusief witwaspraktijken, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie en onware advertenties);
 3. De auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of intellectuele eigendomsrechten, of rechten op publiciteit of privacy te schenden van PayPal of van derden;
 4. Te handelen op lasterlijke, bedreigende, obscene, smadelijke of onwettig irriterende wijze;
 5. Onware, onnauwkeurige of misleidende informatie te verstrekken;
 6. Naar onze mening mogelijk frauduleus of ongeautoriseerd geld over te maken of te ontvangen;
 7. Na te laten om ons nadere informatie te verstrekken over uw bedrijf of bedrijfsactiviteiten waarom we u redelijkerwijs verzoeken;
 8. Weigeren mee te werken aan een onderzoek of informatie te verstrekken over uw identiteit of iedere andere informatie die u aan ons verstrekt;
 9. Pogingen tot "dubbele incassering" of iedere handeling te ondernemen die zou kunnen leiden tot oneerlijke verrijking tijdens een geschil door geld te ontvangen of proberen te ontvangen van zowel PayPal als de verkoper, de bank of creditcardmaatschappij voor dezelfde transactie;
 10. Een proxy te gebruiken waarmee u anoniem kunt surfen;
 11. Een rekening te beheren die is gekoppeld aan een andere rekening die betrokken is geweest bij dergelijke verboden activiteiten;
 12. Uw bedrijf te voeren of de services te gebruiken op een wijze die leidt of kan leiden tot klachten, geschillen, claims, terugboekingen, kosten, boetes, straffen of andere aansprakelijkheden voor PayPal, een gebruiker, een derde partij of u;
 13. Misbruik te maken (als koper of verkoper) van onze online procedure voor het oplossen van geschillen en/of PayPal Aankoopbescherming;
 14. PayPal buitensporig veel claims te laten ontvangen over uw rekening of bedrijf die ten gunste van de eisende partij zijn besloten;
 15. Een kredietscore te hebben bij een kredietregistratiebureau waaruit blijkt dat er aan uw gebruik van de services een hoog risico is verbonden;
 16. Uw rekening of de services te gebruiken op een wijze waaruit PayPal, Visa, MasterCard, American Express of onze bankverwerver en/of betaalverwerkers naar redelijkheid kunnen opmaken dat dit misbruik inhoudt van de terugboekingsprocessen of het creditcardsysteem van de bank of een schending van de regels van creditcardmaatschappijen;
 17. Op uw rekening een saldo toe te staan waaruit blijkt dat u een bedrag aan ons verschuldigd bent;
 18. Activiteit te ondernemen die voor ons een krediet- of frauderisico, een plotselinge risicostijging of een significant of anderszins schadelijk risiconiveau vormt of kan vormen (zoals PayPal redelijkerwijs naar mening is op basis van de beschikbare informatie);
 19. Een creditcard bij uw rekening te gebruiken om uzelf een voorschot in contanten te geven (of anderen hierbij te helpen);
 20. Toegang te krijgen tot de services vanuit een land dat niet is opgenomen op de Internationale pagina van PayPal;
 21. PayPal-gebruikersinformatie te onthullen of distribueren naar derden of de informatie te gebruiken voor marketingactiviteiten, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming hiervoor krijgt van de gebruiker;
 22. Gebruikers ongevraagd e-mail te sturen of de services te gebruiken om betalingen te ontvangen voor verzending, of voor het helpen verzenden, van ongevraagde e-mail aan derden;
 23. Actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op onze infrastructuur;
 24. Virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere computerprogrammeringsroutines te bevorderen die systemen, gegevens of persoonlijke gegevens kunnen schaden, verstoren, onderscheppen of afhandig maken;
 25. Robots, 'spiders', andere automatische apparaten of handmatige processen te gebruiken om onze website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te controleren of kopiëren;
 26. Apparaten, software of routines te gebruiken om onze robot exclusion headers te omzeilen of om onze website of de services te belemmeren of te proberen te belemmeren;
 27. Inhoud van de PayPal-site(s) te kopiëren, reproduceren, bekend te maken aan derden, te veranderen, wijzigen, openbaar weer te geven of aan te passen en afgeleiden hiervan te maken zonder onze schriftelijke toestemming of die van betrokken derden;
 28. Acties te ondernemen die kunnen leiden tot verlies van de services van onze internet service providers, betaalverwerkers of andere leveranciers;
 29. De service te gebruiken om het gedrag van creditcardgebruikers te testen;
 30. Uw rekeningwachtwoord(en) aan anderen bekend te maken of het wachtwoord van iemand anders te gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen die u heeft geleden, inclusief, hoewel niet beperkt tot, situaties waarin uw rekening is gebruikt door anderen dan uzelf, ten gevolge van een misbruik van wachtwoorden;
 31. Enige andere handeling uit te voeren, verzuimen uit te voeren of proberen uit te voeren waarmee de juiste werking van de service of activiteiten die worden uitgevoerd als onderdeel van de services kan worden belemmerd of die niet in overeenstemming met de bepalingen in deze Overeenkomst is.
 32. Om een betaling voor een privé- of commerciële transactie te verzoeken of deze uit te voeren; of
 33. de service zo te gebruiken dat PayPal mogelijk niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen inzake het tegengaan van witwaspraktijken, de financiering van terrorisme en vergelijkbare andere wettelijke verplichtingen (inclusief, maar niet beperkt tot, gevallen waarin we uw identiteit niet kunnen controleren, u niet de stappen voor het opheffen van uw verzend-, ontvangst- en opnamelimiet voltooit overeenkomstig artikel 3.1, 4.1 en 6.3, of u PayPal blootstelt aan het risico van wettelijke boetes door Europese, Amerikaanse of andere autoriteiten voor het verwerken van uw transacties). of
 34. Een service te integreren of te gebruiken zonder volledig te voldoen aan alle verplichte eisen die bij tijd en wijle aan u bekend worden gemaakt via een integratie- of programmeursgids of andere documentatie van PayPal.

U erkent dat in geval van de bovenstaande verboden activiteiten de veilige toegang van u of andere PayPal-klanten en/of het gebruik van uw betaalmiddel, rekening of de service in zijn geheel vermindert.

9.2 Uw betaalmiddel veilig houden. U stemt ermee in de volgende acties te ondernemen om uw betaalmiddel te beschermen:

 1. Geen van de verboden activiteiten uit te voeren;
 2. De gegevens van uw betaalbronnen, wachtwoord en pincode beschermen;
 3. Niemand anders toegang geven tot uw betaalbronnen, wachtwoordgegevens of pincode of deze laten gebruiken;
 4. De gegevens van uw betaalbronnen, wachtwoord of pincode alleen in combinatie met de service gebruiken;
 5. Uw wachtwoord of pincode nooit zo opschrijven dat een ander ze kan achterhalen;
 6. Geen wachtwoorden of pincodes gebruiken die makkelijk te onthouden zijn en dus een reeks letters of cijfers bevatten die eenvoudig te raden is;
 7. Er voor zorgen dat niemand uw wachtwoord of pincode ziet als u ze gebruikt;
 8. Er voor te zorgen dat u bent uitgelogd bij alle betaaltoepassingen op uw apparaat als u dit niet gebruikt voor toegang tot de Service en/of als anderen toegang tot het apparaat hebben (bijvoorbeeld als u uw apparaat deelt met andere gebruikers of als u uw apparaat gebruikt via een onbeveiligde publieke internetverbinding in publieke ruimten met gratis Wi-Fi);
 9. Afzien functionaliteit te gebruiken die uw wachtwoord of pincode opslaat op het apparaat waarmee u toegang heeft;
 10. Alle redelijke instructies te volgen die u mogelijk van ons krijgt voor het veilig houden van uw betaalmiddel.
 11. De persoonlijke gegevens van uw rekening bijgewerkt te houden. Als u in verband met uw rekening contact met ons opneemt via een niet bij ons geregistreerd adres, telefoonnummer of e-mailadres, kunnen we wellicht niet op uw vraag reageren; en
 12. Alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de veiligheid te beschermen van het persoonlijke elektronische apparaat waarmee u toegang tot de Services krijgt (inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van persoonlijk geconfigureerde apparaatfuncties voor toegang tot de Services die met een pincode of wachtwoord zijn beveiligd). Als u uw apparaat kwijtraakt, moet u ons daar direct van op de hoogte stellen en moet u uw apparaat verwijderen uit de instellingen in uw PayPal-rekening

Terug naar boven

10. Uw aansprakelijkheid - Maatregelen die PayPal kan treffen

10.1 Uw aansprakelijkheid.

 1. U bent verantwoordelijk voor alle terugboekingen, claims, kosten, boetes, straffen en overige gevallen waarbij PayPal, een PayPal-gebruiker of derden aansprakelijk worden gesteld ten gevolge van uw gebruik van de services en/of een overtreding van deze Overeenkomst door u. U stemt ermee in om PayPal, een gebruiker of derden schadeloos te stellen voor enige en iedere aansprakelijkheid.
 2. Aansprakelijkheid voor claims volgens PayPal Aankoopbescherming. Onverminderd enige andere sectie van deze Overeenkomst geldt dat als PayPal definitief ten nadele van u beslist in een claim die direct door een geregistreerde koper waar ook ter wereld bij PayPal is ingediend, bent u verplicht PayPal schadeloos te stellen voor datgene waarvoor u aansprakelijk bent. Uw aansprakelijkheid omvat de volledige aankoopprijs van het object en de oorspronkelijke verzendkosten (en in sommige gevallen ontvangt u het object mogelijk niet terug). Mogelijk wordt uw aansprakelijkheid gedekt door de PayPal Verkopersbescherming, zie sectie 11 hierna.
 3. Schadeloosstelling voor uw aansprakelijkheid. In het geval dat u aansprakelijk bent voor bedragen die aan PayPal verschuldigd zijn, kan PayPal dergelijke bedragen onmiddellijk afboeken van uw saldo (als dit toereikend is). Als u een te laag saldo heeft om te kunnen voldoen aan uw aansprakelijkheid, behoudt PayPal het recht uw schuld aan PayPal te innen via betalingen die u ontvangt op uw rekening, tenzij u instemt met terugbetaling aan PayPal via andere middelen. PayPal kan ook bedragen terugvorderen die u ons schuldig bent via juridische middelen, waaronder, zonder beperking, via een incassobureau.
 4. Tijdelijke blokkeringen voor betwiste transacties. Als een koper een claim of terugboeking indient voor een betaling die u heeft ontvangen, houdt PayPal het bedrag op uw rekening tijdelijk vast zodat de claim of terugboeking volledig is gedekt. Een blokkering onder deze bepaling vormt geen beperking voor uw gebruik van de rekening met betrekking tot andere bedragen dan het bedrag dat wordt betwist of een risico loopt onder de claim of terugboeking, tenzij PayPal een andere reden heeft om uw rekeninggebruik te beperken. Als u het geschil wint of als de betaling in aanmerking komt voor betaling onder de voorwaarden van PayPal Verkopersbescherming, wordt de blokkering opgeheven en heeft u weer toegang tot het betreffende bedrag. Als u het geschil verliest, schrijft PayPal het bedrag af van uw rekening.

  Deze procedure geldt ook voor elke claim die een koper indient bij eBay via het geschillenproces bij eBay, mits u eBay heeft geautoriseerd om uw PayPal-rekening te gebruiken om bedragen te betalen die u op grond van de voorwaarden van het geschillenproces bij eBay aan eBay of de koper (indien van toepassing) verschuldigd bent (“Geautoriseerde bedragen”) en eBay ons op de hoogte heeft gesteld van de claim. Voor zover aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, autoriseert en instrueert u PayPal om de betalingen van alle geautoriseerde bedragen aan eBay of de koper (indien van toepassing) te verwerken via uw PayPal-rekening volgens de instructies van eBay aan PayPal, maar u stemt er mee in dat PayPal uw autorisatie en instructie voor de betaling van een bepaald geautoriseerd bedrag als geannuleerd mag beschouwen en dat PayPal niet verplicht is om een dergelijk betaling te voltooien als PayPal (naar eigen goeddunken) besluit dat de claim in uw voordeel zou zijn beslist als deze als claim bij PayPal zou zijn ingediend.  Voor alle claims die direct bij eBay zijn ingediend, geldt alleen het eBay-beleid. De voorwaarden van het PayPal Verkopersbeschermingsprogramma gelden niet voor een verkoper als een claim door een koper direct bij eBay is ingediend.

10.2 Acties door PayPal. Als we redenen hebben om aan te nemen dat u zich inlaat met verboden activiteiten, kunnen we diverse acties ondernemen om PayPal, een gebruiker, derden of u te beschermen tegen terugboekingen, claims, kosten, boetes, straffen en enige andere aansprakelijkheid. We kunnen bijvoorbeeld de volgende acties ondernemen:

 1. Wij kunnen op elk moment en zonder hiervoor aansprakelijk te worden gesteld uw recht op het gebruik van uw betaalmiddel of rekening in het geheel opschorten, blokkeren, beperken, opheffen of annuleren. Dit kan ook plaatsvinden bij een specifieke transactie, wat kan leiden tot opschorting, blokkering, beperking, opheffing of annulering van uw toegang tot uw rekening of de services (zoals beperkte toegang tot uw betaalbronnen en beperkte mogelijkheden om geld over te maken, op te nemen of financiële informatie te verwijderen). Normaalgesproken krijgt u van tevoren bericht van opschorting of annulering, maar uw recht op het gebruik van uw betaalmiddel of rekening kan ook worden opgeschort of geannuleerd zonder kennisgeving vooraf (bijvoorbeeld als u deze Overeenkomst schendt of als we dit om beveiligingsredenen raadzaam achten);
 2. We kunnen uw rekening blokkeren en/of het bedrag op de reserverekening vasthouden (inclusief, maar niet beperkt tot, een periode van meer dan 180 dagen als PayPal dit vereist, waarbij de rechten van PayPal uit hoofde van sectie 10.2 voortvloeien uit uw betrokkenheid bij de beperkte activiteit zoals beschreven in sectie 9.1 af.);
 3. We kunnen een specifieke betaaltransactie weigeren op elk moment en om wat voor reden dan ook, waarbij alleen op verzoek vermeld hoeft te worden dat de weigering heeft plaatsgevonden, de redenen van de weigering en de manier waarop dit probleem opgelost kan worden, tenzij dit volgens de wet verboden is;
 4. We kunnen een betaling terugboeken (ook, mits van toepassing, naar de betaalbron van degene die de betaling heeft verricht) die ons Beleid inzake redelijk gebruik of sectie 9 schendt of waarvan we redelijkerwijs vermoeden dat deze dit beleid of sectie 9 schendt;
 5. We kunnen contact opnemen met derden en details van de verboden activiteiten openbaar maken zoals is beschreven in ons Privacybeleid;
 6. We kunnen u vragen om gegevens of door u verstrekte onjuiste gegevens op een andere manier bij te werken;
 7. We kunnen weigeren om in het vervolg onze services aan u te leveren;
 8. We kunnen uw saldo net zolang blokkeren als redelijkerwijs nodig is ter bescherming tegen het aansprakelijkheidsrisico. U erkent dat, als voorbeelden van richtlijnen:
  1. Het aansprakelijkheidsrisico van PayPal met betrekking tot kaartbetalingen die u ontvangt, kan duren tot het risico van een terugbetaling ten gunste van de betaler/koper (zoals vastgesteld door de kaartstelselregels) voorbij is. Dit hangt af van bepaalde factoren, inclusief maar niet beperkt tot:
   1. Het type goederen of diensten waarvoor u een betaling ontvangt; of
   2. Het tijdsbestek voor de levering van goederen of prestaties van de diensten waarvoor u een betaling ontvangt (toegangsbewijzen die maanden voorafgaand aan een evenement worden verkocht, kunnen een hoger en hardnekkiger risico van terugbetalingen vormen dan de verkoop van de meeste andere objecten of diensten);
  2. Het aansprakelijkheidsrisico van PayPal met betrekking tot een claim of geschil ten gevolge van een ontvangen betaling kan net zolang duren als de partijen nodig hebben om de claim of het geschil alsmede alle bezwaren in verband met deze claim of dit geschil te sluiten overeenkomstig sectie 13 van deze Overeenkomst;
  3. Het aansprakelijkheidsrisico van PayPal met betrekking tot insolventie waardoor u wordt getroffen, kan duren zolang en voor zover PayPal door toepasselijke wetten inzake uw insolventie wordt beperkt in het nemen van juridische stappen tegen u; en
  4. Als u toestaat dat uw rekening een saldo heeft waaruit blijkt dat u een bedrag bent verschuldigd aan PayPal, kan het aansprakelijkheidsrisico van PayPal duren zolang en voor zover u dit bedrag aan PayPal verschuldigd bent,
 9. We kunnen juridische stappen tegen u ondernemen en
 10. We kunnen uw recht op PayPal Verkopersbescherming en/of PayPal Aankoopbescherming opschorten.

U moet uw betaalmiddel of rekening niet (trachten te) gebruiken terwijl deze is opgeschort of opgeheven, tenzij u andere instructies van ons krijgt. U moet ervoor zorgen dat alle overeenkomsten met webwinkels of andere derde partijen met betalingen die door derde partijen zijn gestart (waaronder Abonnementsbetalingen) vanuit uw rekening direct worden beëindigd na het beëindigen, onderbreken of opheffen van uw rekening. U blijft onder deze Overeenkomst aansprakelijk voor alle kosten en andere bedragen als gevolg van het gebruik van uw rekening op elk moment, ongeacht beëindiging, opschorting of opheffing.

10.3 Opheffing van rekening en beperkte toegang. PayPal kan naar geheel eigen inzicht uw rekening opheffen en deze Overeenkomst beëindigen door u twee maanden van tevoren hiervan op de hoogte te stellen. We kunnen ook uw rekening opheffen en deze overeenkomt beëindigen op elk moment dat u zich niet aan de voorwaarden van deze Overeenkomst houdt. Als we uw rekening opheffen, stellen we u hiervan op de hoogte en, waar mogelijk, ook van de reden voor het opheffen van uw rekening en bieden we u de mogelijkheid om eventueel onbetwist saldo van de rekening op te nemen. Als we vermoeden dat iemand zonder uw toestemming toegang tot uw rekening heeft gehad, kunnen we de toegang tot uw rekening permanent of tijdelijk blokkeren of deze toegang beperken (zoals beperkte toegang tot uw betaalbronnen en beperkte mogelijkheden om geld over te maken, geld op te nemen of financiële gegevens te verwijderen). Als we de toegang tot uw rekening in andere opzichten beperken, stellen we u hiervan op de hoogte en bieden we u de mogelijkheid om zo nodig een verzoek tot herstel van uw rekening in te dienen.

10.4 Reserves. PayPal mag naar eigen inzicht een reserve instellen voor geld op uw rekening wanneer het redelijke vermoeden bestaat (op basis van informatie die PayPal ter beschikking staat op het moment dat de reserve wordt aangemaakt en die naar eigen inzicht van PayPal te beschouwen is als een voor PayPal onder alle omstandigheden aanvaardbaar risico) dat er een hoger dan aanvaardbaar risico bestaat ten aanzien van uw rekening. Als door PayPal een reserve wordt ingesteld voor geld op uw rekening, wordt het bedrag op uw reserverekening geblokkeerd en staat dit bedrag op uw PayPal-saldo als 'In behandeling'. Als voor uw rekening een reserve is ingesteld, ontvangt u automatisch een bericht waarin de voorwaarden van de reserve worden uiteengezet. In het kader van deze voorwaarden kan worden geëist dat een bepaald percentage van de bedragen die u op uw rekening ontvangt gedurende een bepaalde periode worden gereserveerd, dat een bepaald bedrag in reserve wordt gehouden, of dat andere maatregelen worden genomen die volgens PayPal nodig zijn als indekking tegen het risico van uw rekening. PayPal kan de voorwaarden van de reserve te allen tijde wijzigen door u een kennisgeving van de nieuwe voorwaarden te sturen. U kunt uw rekening opheffen als u het niet eens bent met de reserve. Als uw rekening om enigerlei reden wordt gesloten, hebben we het recht om de reserve maximaal 180 dagen te blokkeren. Bij het risicobeheer van rekeningen kunnen we onder meer het bedrag beperken dat u onmiddellijk kunt opnemen; ook kunnen we de snelheid of betaalmethode voor opnames en bedragen ter compensatie van uw saldo wijzigen en/of eisen dat u, of iemand die met u verbonden is, andere vormen van garantieregelingen met ons aangaat (bijvoorbeeld door middel van een borgstelling of door te eisen dat u een bedrag bij ons stort als borg voor uw verplichtingen aan ons of aan derden). Verder stemt u ermee in om, op eigen kosten, verdere actie te ondernemen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het bekrachtigen van de nodige documenten en het registreren van documenten die redelijkerwijs door ons worden opgeëist voor het uitoefenen van ons zekerheidsbelang of anderszins) die nodig is om een reserve of een andere vorm van garantie in te stellen op een wijze die redelijkerwijs door ons wordt bepaald.

10.5 Vastgehouden betaling

a. U gaat ermee akkoord dat zowel in het geval dat:

 1. u een betaling ontvangt waarvoor een transactierisico geldt; of
 2. er sprake is van een hoger dan acceptabel niveau van risico of blootstelling van uw rekening (gebaseerd op de informatie die beschikbaar is bij PayPal op de relevante tijd en wat naar eigen inzicht wordt beschouwd als een acceptabel niveau van risico of blootstelling onder alle omstandigheden),

PayPal geheel naar eigen inzicht (redelijk handelend) de betreffende betaling of een andere betaling kan blokkeren. Als door PayPal een bedrag op uw rekening wordt vastgehouden, wordt u hiervan op de hoogte gesteld (inclusief, zonder beperking, de duur van de blokkering). Het bedrag wordt op uw reserverekening vastgehouden en wordt op uw PayPal-saldo weergegeven als 'In behandeling'.

We kunnen u op de hoogte stellen van het vastgehouden bedrag door middel van geautoriseerde derden (bijvoorbeeld het partnerplatform waarop u transacties verricht).

b. PayPal zal de blokkering van uw betaling opheffen als PayPal bepaalt dat het transactierisico, of het risico/de blootstelling met betrekking tot uw rekening, niet langer van toepassing is. Houd er rekening mee dat als u, niettegenstaande het bovenstaande, een geschil, claim of terugboeking op de transactie ontvangt die betrekking heeft op de blokkering, PayPal het bedrag (of een bedrag gelijk aan de relevante betaling) op uw reserverekening kan blokkeren totdat de kwestie is opgelost in navolging van deze Overeenkomst.

c. U stemt ermee in alle informatie te leveren waar PayPal redelijkerwijs om verzoekt, zodat PayPal kan bepalen of het transactierisico of het risico/de blootstelling van uw rekening niet meer van toepassing is. U kunt uw rekening opheffen als u het niet eens bent met de blokkering onder deze voorwaarde. Als uw rekening om wat voor reden dan ook wordt opgeheven, heeft PayPal onder deze voorwaarde het recht een betaling te blokkeren gedurende een periode van 180 dagen vanaf de datum dat aan de volledige verplichtingen volgens het verkoopcontract (waarop de betreffende betaling betrekking heeft) is voldaan.

10.6 Informatie over uzelf.

PayPal behoudt zich het recht voor aanvullende informatie bij u op te vragen, anders dan in deze Overeenkomst staat aangegeven, om onze controle geheel conform ons beleid betreffende witwaspraktijken te kunnen uitvoeren. U gaat akkoord te voldoen aan onze verzoeken tot aanvullende informatie die we redelijkerwijs kunnen opvragen ter naleving van onze verplichtingen ten aanzien van witwaspraktijken. Een dergelijk verzoek kan, zonder beperkingen, onder andere bestaan uit verzending naar ons van legitimatiebewijzen per fax, e-mail of op andere wijze. U stemt er tevens mee in om ons na een redelijk verzoek en op uw eigen kosten te voorzien van informatie over uw financiën en activiteiten, waaronder, zonder beperking, uw meest recente financiële overzichten (gecertificeerd of anderszins) en uw transactieoverzichten voor webwinkels (indien van toepassing).

Terug naar boven

11. Verkoperbeschermingsprogramma

11.1 Wat is PayPal Verkopersbescherming?

Als u de ontvanger bent van een betaling die door een klant is verricht ("Ontvanger van de betaling"), vergoeden we u een bedrag voor claims en terugboekingen als klanten de betreffende eis baseren op de volgende redenen:

 1. Er wordt een terugboeking geëist wegens een 'niet-geautoriseerde betaling';
 2. Er wordt een terugboeking geëist of claim ingediend wegens een 'niet-ontvangen object';

waarbij PayPal van u bewijs ontvangt dat het object is verzonden of bezorgd overeenkomstig de onderstaande vereisten, conform de verdere bepalingen in deze sectie 11 (inclusief, zonder beperking de voorwaarden in sectie 11.6).

11.2 PayPal Verkopersbescherming is beschikbaar voor

 1. Verkopers met een geregistreerde PayPal-rekening in Nederland die PayPal-betalingen ontvangen van kopers die een in aanmerking komende aankoop doen (wereldwijd en overal waar PayPal wordt geaccepteerd)

PayPal Verkopersbescherming is niet van toepassing op claims en terugboekingen voor objecten van het type 'Sterk afwijkend van de omschrijving' of voor objecten die u persoonlijk aflevert of die persoonlijk worden afgehaald.

11.3 Hoeveel zekerheid biedt PayPal Verkopersbescherming?

 1. PayPal betaalt het volledige bedrag terug van een in aanmerking komende betaling bij claims of eisen tot terugboeking zonder daarbij de terugboekingskosten, indien van toepassing, in rekening te brengen.

  We kunnen uw recht op PayPal Verkopersbescherming opschorten als we in alle redelijkheid van mening zijn dat er een hoger risico aan uw rekening verbonden is. Bij het beoordelen van het risico overwegen we:
  • Het totale geldbedrag en/of het aantal claims of terugboekingen dat met uw PayPal-rekening is gemoeid;
  • Het risico dat uw rekening redelijkerwijs vormt voor de integriteit van PayPal en ons systeem; en
  • De potentiële verliezen die we of onze gebruikers kunnen lijden.
 2. We kunnen uw recht op PayPal Verkopersbescherming opschorten als dit recht is gekoppeld aan een andere rekening die is geschorst.
 3. We heffen de schorsing op mits we niet meer in alle redelijkheid van mening zijn dat er een hoger risico aan uw rekening verbonden is.

 

11.4 Wat gebeurt er als een koper een claim indient of terugboeking eist?

PayPal plaatst een tijdelijke blokkering op het geld op uw rekening ter grootte van het volledige bedrag van de claim of terugboeking. Raadpleeg sectie 10.1.d voor meer informatie over de procedure voor tijdelijk vastgehouden betalingen.

11.5 Als de betaling niet onder PayPal Verkopersbescherming valt, wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven en wordt de betaling aan de koper terugbetaald. Bovendien bent u dan aansprakelijk voor de terugboekingskosten die PayPal eventueel in rekening brengt.

11.6 Vereisten om in aanmerking te komen

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor PayPal Verkopersbescherming?

Als u gedurende een aaneengesloten periode van 6 maanden ten minste eenmaal meer dan € 100.000 per maand op uw PayPal-rekening heeft ontvangen en/of als u toeslagen in rekening brengt voor het gebruik van PayPal (als het conform voor u toepasselijke wetgeving is toegestaan toeslagen in rekening te brengen), komt u niet in aanmerking voor PayPal Verkopersbescherming en is sectie 11.5 op u van toepassing, tenzij PayPal en u iets anders overeengekomen zijn. PayPal beoordeelt in de maanden oktober en april van elk kalenderjaar telkens opnieuw of u in aanmerking komt voor Verkopersbescherming.

Om in aanmerking te komen voor PayPal Verkopersbescherming, dient u aan alle onderstaande vereisten te voldoen:

 1. U moet de in sectie 11.3 vermelde vereisten met betrekking tot uw PayPal-rekening in acht nemen.
 2. Het aangeschafte object moet een fysiek, materieel goed zijn.
 3. PayPal moet op de pagina Transactiedetails van uw rekening hebben aangegeven dat de transactie in aanmerking komt voor PayPal Verkopersbescherming.
 4. Als de transactie op deze pagina wordt vermeld als in aanmerking komend, is bescherming van toepassing bij claims inzake ongeautoriseerde betalingen en niet-ontvangen objecten.
 5. U stuurt het object dan naar het verzendadres dat op de pagina 'Transactiedetails' is vermeld. Als het object persoonlijk wordt geleverd of als de verkoper het object naar een ander adres stuurt (bijvoorbeeld wanneer de koper u vraagt het object naar een ander adres te sturen dat een 'werkadres' of een 'cadeau-adres' is), komt u volgens de voorwaarden van de PayPal Verkopersbescherming niet in aanmerking voor schadeloosstelling.
 6. U komt op de pagina 'Transactiedetails' door in te loggen op uw PayPal-rekening, daar 'Geschiedenis' te selecteren en vervolgens 'Details' te selecteren voor de transactie.
 7. Volg de hieronder beschreven vereisten voor verzending.
 8. U moet één enkelvoudige betaling voor de aankoop accepteren van één PayPal-rekening (deelbetalingen en/of betalingen in termijnen zijn uitgesloten).
 9. U dient te reageren op verzoeken van PayPal om documentatie en overige informatie die PayPal redelijkerwijs kan opvragen om de kwestie binnen een redelijk tijdsbestek te onderzoeken.

11.7 Wat zijn de vereisten voor verzending?

 

Type verzending

 

Bescherming in geval van ongeautoriseerde betalingen

 

Bescherming in geval van niet-ontvangen objecten

Binnenlands/internationaal

Bewijs van verzending

Bewijs van levering

Als de betaling geldt voor vooraf bestelde of op maat gemaakte goederen, is verzending vereist binnen het tijdsbestek dat is vermeld in het verzendbeleid of een andere specificatie op de webwinkelsite.

11.8 Wat is 'Bewijs van verzending'?

Online of fysieke documentatie van een verzendbedrijf, bestaande uit onderstaande informatie:

 1. een status 'verzonden' (of gelijkwaardig) plus de datum van verzending,
 2. het adres van de ontvanger met daarbij minimaal de stad of postcode (of internationaal gelijkwaardige code),
 3. officiële aanvaarding door het verzendbedrijf (bijvoorbeeld een poststempel, ontvangstbewijs of online volginformatie; echter: indien u bewijs van levering heeft, is bewijs van verzending niet nodig.

11.9 Wat is 'Bewijs van levering'?

Online documentatie van een verzendbedrijf, bestaande uit onderstaande informatie:

 1. een status 'geleverd' (of gelijkwaardig) plus de datum van levering,
 2. het adres van de ontvanger met daarbij minimaal de stad of postcode (of internationaal gelijkwaardige code),

11.10 Wat zijn voorbeelden van objecten/transacties/situaties die niet in aanmerking komen voor Verkopersbescherming?

 1. niet-tastbare objecten, licenties voor digitale inhoud en diensten,
 2. objecten die u persoonlijk aflevert of die persoonlijk worden opgehaald,
 3. transacties die u via Zong en Virtual Terminal heeft uitgevoerd (indien beschikbaar)
 4. claims en terugboekingen voor objecten van het type Sterk afwijkend van de omschrijving.
 5. Objecten die via advertenties zijn gekocht
 6. Geschillen die rechtstreeks bij PayPal worden ingediend bij het online Actiecentrum volgens sectie 13 van deze Overeenkomst.

Terug naar boven

12. Fouten en ongeautoriseerde transacties

12.1 Herkennen van fouten en/of ongeautoriseerde transacties. U kunt uw transactiegeschiedenis op elk gewenst moment bekijken door in te loggen op uw rekening op de PayPal-website en op het tabblad Geschiedenis te klikken. Het is zeer belangrijk dat u PayPal onmiddellijk op de hoogte stelt als u reden heeft om aan te nemen dat één van de volgende activiteiten heeft plaatsgevonden: (i) een ongeautoriseerde transactie vanaf uw rekening; (ii) ongeautoriseerde toegang tot uw rekening; (iii) uw wachtwoord of pincode is niet meer veilig; (iv) een apparaat dat u heeft gebruikt voor toegang tot de services is zoekgeraakt, gestolen of gedeactiveerd of (v) iemand heeft geld overgeschreven of kan het overschrijven via uw rekening zonder uw toestemming (dit wordt tezamen aangeduid als "Ongeoorloofde rekeningtoegang"). U moet ons tevens direct op de hoogte stellen als u reden heeft aan te nemen dat er een fout is opgetreden met uw rekening.Om PayPal onmiddellijk op de hoogte te kunnen stellen van de bovenstaande activiteiten, dient u uw e-geldrekening regelmatig goed te controleren.  We stellen u niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van uw rekening door andere personen, tenzij we ervan overtuigd zijn dat u met opzet zodanig heeft gehandeld dat een derde toegang kon krijgen tot uw PayPal-gebruikersnaam en/of wachtwoord of tot uw apparaat terwijl u op onze service was ingelogd. We stellen u aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van uw rekening als we bewijzen hebben die erop duiden dat u met opzet zodanig heeft gehandeld dat een derde toegang kon krijgen tot uw PayPal-gebruikersnaam en/of wachtwoord, als u frauduleuze activiteiten heeft uitgevoerd of als u opzettelijk of door grove nalatigheid niet heeft voldaan aan uw verplichtingen met betrekking tot het gebruik van uw betaalmiddel zoals in deze Overeenkomst is uiteengezet.

12.2 PayPal op de hoogte brengen van fouten, ongeautoriseerde transacties en/of wederrechtelijk of ongeautoriseerd gebruik van uw betaalmiddel. U moet ons op de hoogte stellen als u van mening bent dat uw rekening fouten bevat of kan bevatten, er een ongeautoriseerde transactie heeft plaatsgevonden of dat uw betaalmiddel of uw rekening wederrechtelijk of ongeautoriseerd is gebruikt, door te bellen naar de PayPal-klantenservice op het nummer dat u ziet op de PayPal-site(s), contact met ons op te nemen via dit rapportformulier of te schrijven naar PayPal, t.a.v.: Error Resolution Department, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg. Als u ons in eerste instantie informatie geeft via de telefoon, kunnen we u verzoeken de klacht of vraag ook schriftelijk in te dienen binnen 10 werkdagen na uw telefoongesprek. Vult u het verklaringsformulier in en stuur het online of via de post naar PayPal, t.a.v.: Error Resolution Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg. U moet alle informatie verstrekken die u bezit inzake de omstandigheden van fouten, ongeautoriseerde transacties en/of misbruik en ongeautoriseerd gebruik van uw betaalmethode of rekening en alle stappen ondernemen die redelijkerwijs mogen worden verwacht om PayPal te ondersteunen bij het onderzoek. Mogelijk overhandigen we deze informatie die naar onze mening in zulke omstandigheden relevant is in overeenstemming met ons Privacybeleid aan derden.

12.3 Controle van foutenrapporten. We brengen u binnen 20 werkdagen na uw melding op de hoogte over de resultaten van ons onderzoek. Als wij een fout hebben gemaakt, wordt deze zo snel mogelijk hersteld. Als we echter meer tijd nodig hebben, kan het tot 60 dagen duren voordat we uw klacht of vraag hebben onderzocht. Indien we menen dat we meer tijd nodig hebben, zullen we tijdelijk het bedrag waarvan u denkt dat het foutief is binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw bericht op uw rekening terugstorten. Hierdoor beschikt u tijdens de onderzoeksperiode over uw e-geld. Indien u ons eerst via de telefoon informatie heeft verstrekt en we ontvangen uw schriftelijke klacht of vraag niet binnen 10 werkdagen na uw mondelinge melding, zijn we niet verplicht het geld tijdelijk op uw rekening terug te storten. Na beëindiging van ons onderzoek stellen wij u binnen 3 werkdagen op de hoogte van de resultaten. Indien we vaststellen dat er geen fout was, zullen we u een schriftelijke uitleg sturen en schrijven eventuele bedragen af van uw rekening die we in verband met de vermeende fout hebben gestort. U kunt verzoeken om kopieën van de documenten die zijn gebruikt in ons onderzoek (en u betaalt hiervoor niet de "Kosten opvragen gegevens" die in Schema 1 zijn beschreven).

12.4 Aansprakelijkheid voor ongeautoriseerde transacties. Als u ongeoorloofde rekeningtoegang meldt en wij dat verifiëren en er geen bewijs is van fraude, opzettelijk gedrag of grove nalatigheid uwerzijds, stellen we u volledig schadeloos voor alle ongeautoriseerde transacties die met uw rekening zijn gedaan, mits u ons direct heeft geïnformeerd over de ongeoorloofde rekeningtoegang, in elk geval niet later dan 13 maanden nadat de eerste ongeoorloofde transactie met uw rekening werd verricht. Als we redelijkerwijs van mening zijn dat verder onderzoek is vereist om duidelijker de omstandigheden te bepalen met betrekking tot de gemelde ongeoorloofde rekeningtoegang, volgen we hetzelfde proces als is beschreven in sectie 12.3 hierboven met betrekking tot een dergelijk onderzoek.

12.5 Recht op terugbetaling. U heeft recht op terugbetaling van het volledige bedrag van een betalingstransactie die door u is geautoriseerd en is gestart door of via een webwinkel of andere derde partij, mits is voldaan aan de voorwaarden uit sectie 3.10 die voor een terugbetaling gelden.

12.6 Fouten. Indien we een verwerkingsfout ontdekken, zullen we deze fout corrigeren. Indien de fout er de oorzaak van is dat u minder geld ontvangt dan waar u recht op had, schrijft PayPal het verschil op uw rekening bij. Indien de fout er de oorzaak van is dat u meer geld ontvangt dan waar u recht op had, dan schrijft PayPal het extra bedrag van uw rekening af. Indien er per abuis een betaling is verricht op uw betaalbron kan PayPal deze fout corrigeren door (in het voorkomende geval) het betreffende bedrag af te schrijven van of bij te schrijven op uw betaalbron(nen). Indien de fout te wijten was aan het feit dat we een transactie niet op tijd of met een onjuist bedrag hebben voltooid, zijn wij aansprakelijk voor het terugbetalen van elk bedrag dat het gevolg is van een onjuiste of niet-uitgevoerde betaaltransactie en voor uw verliezen of schaden die direct en op redelijk voorzienbare wijze het gevolg waren van deze fout, tenzij:

 1. u, buiten onze schuld, een te laag saldo had om de transactie te voltooien.
 2. ons systeem niet goed werkte en u op de hoogte was van deze storing toen u de transactie startte, of
 3. omstandigheden die we niet kunnen beïnvloeden (zoals brand of overstroming) de transactie hebben verhinderd ondanks de redelijke voorzorgsmaatregelen die we hebben genomen.

Niettegenstaande overige voorwaarden in deze Overeenkomst kan PayPal niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren of onjuist uitvoeren van een betaaltransactie (ongeacht of deze is gestart door u of door een andere PayPal-klant) als u PayPal niet zo snel mogelijk op de hoogte heeft gesteld van een dergelijke onjuist uitgevoerde betaaltransactie, in elk geval binnen 13 maanden na de transactiedatum, nadat u zich bewust werd van een dergelijke onjuist uitgevoerde betaaltransactie.

Terug naar boven

13. PayPal Aankoopbescherming

13.1 Wat voor problemen vallen onder deze bescherming?

 1. PayPal Aankoopbescherming helpt u bij de volgende soorten problemen:
  1. U heeft het met PayPal betaalde object niet ontvangen: niet-ontvangen object ("NOO")
  2. U heeft een met PayPal betaald object ontvangen, maar dit wijkt sterk af van de omschrijving ('SAVO'). Meer informatie over wat we bedoelen met SAVO staat in sectie 13.8.
 2. Als uw probleem betrekking heeft op een transactie die u niet heeft geautoriseerd (inclusief, maar niet beperkt tot een dubbele of onjuiste betaling tijdens het gebruik van de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van locatie), kunt u het probleem melden via de link Veilig handelen onder aan de startpagina van de PayPal-website.

13.2 Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor PayPal Aankoopbescherming?

U dient aan alle onderstaande vereisten te voldoen om in aanmerking te komen voor een betaling in het kader van PayPal Aankoopbescherming:

 1. Uw betaling moet voor een in aanmerking komend object zijn verricht vanaf uw PayPal-rekening (zie sectie 13.3 voor meer informatie over objecten die in aanmerking komen);
 2. Betaal het volledige bedrag voor het in aanmerking komende object in één keer. Objecten die in meerdere termijnen zijn betaald, zoals een aanbetaling gevolgd door de betaling van het restbedrag, komen niet in aanmerking.
 3. De betaling moet op een van volgende wijzen aan de verkoper zijn overgemaakt:
  1. voor NOO-claims: door naar de PayPal-website te gaan en op het tabblad 'Geld overmaken' op het tabblad Kopen te klikken of door te betalen via het PayPal-betaalproces op de website van de verkoper (inclusief, maar niet beperkt tot de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van locatie, indien gebruikt door de betalingsontvanger); of
  2. voor SAVO-claims: door naar de PayPal-website te gaan en op het tabblad 'Geld overmaken' op het tabblad Kopen te klikken of door te betalen via het PayPal-betaalproces op de website van de verkoper (inclusief maar niet beperkt tot de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van de locatie, indien gebruikt door de verkoper); en
 4. Een geschil te openen binnen 180 dagen na de datum waarop u de betaling heeft verricht en volg de online procedure voor het oplossen van geschillen die wordt beschreven onder 'Hoe los ik mijn probleem op?'. in sectie 13.5.

13.3 Welke betalingstypen komen in aanmerking voor terugbetaling conform PayPal Aankoopbescherming?

 1. Aankopen van de meeste goederen en services komen in aanmerking (inclusief reistickets, immateriële objecten zoals toegangsrechten voor digitale inhoud en andere licenties), met uitzondering van aankopen van de volgende objecten:
  • onroerend goed (inclusief, zonder beperking woonhuizen)
  • bedrijven
  • voertuigen (inclusief, zonder beperking, motorvoertuigen, motoren, caravans, vliegtuigen en boten)
  • op maat gemaakte objecten (tenzij er wordt beweerd dat deze niet zijn ontvangen)
  • industriële machines die in fabrieken worden gebruikt
  • kantoor- of fabrieksapparatuur
  • objecten die het equivalent van contant geld hebben (inclusief, zonder beperking, cadeaubonnen)
  • Objecten die zijn gekocht via Zong, Website Payments Pro of Virtual Terminal (indien beschikbaar)
  • Privé-transacties
 2. POS-functionaliteit van PayPal
  1. Als u POS-functionaliteit van PayPal (inclusief de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van locatie) persoonlijk gebruikt op een fysiek verkooppunt (bijvoorbeeld in een winkel) om een betaling te verrichten (of ermee instemt dat u voor een betaling wordt gefactureerd) vanaf uw PayPal-rekening voor uw object (dat 'POS-object' wordt genoemd), adviseren we u om waar mogelijk het POS-object in aanwezigheid van de betalingsontvanger te inspecteren op het fysieke verkooppunt, zodat u direct kunt overleggen met de betalingsontvanger als er problemen met het POS-object zijn.
  2. U kunt alleen een geschil openen als een POS-object sterk afwijkt van de omschrijving als:
   1. het POS-object niet aan u beschikbaar is gesteld voor inspectie vlak voordat u dit fysiek in bezit kreeg (u kreeg bijvoorbeeld het POS-object fysiek in bezit toen het nog in de oorspronkelijke, niet-hersluitbare verpakking zat); en
   2. het pas duidelijk werd dat het POS-object sterk afweek van de omschrijving toen u het object fysiek in bezit kreeg (u ontdekte bijvoorbeeld pas dat het POS-object sterk afweek van de omschrijving toen u de verpakking voor het eerst thuis opende).
  3. U kunt alleen een geschil openen als u een POS-object als een NOO beschouwt (en we kunnen uw POS-object alleen als zodanig behandelen) als:
   1. u schriftelijk met de betalingsontvanger heeft afgesproken het POS-object te ontvangen op een andere tijd en/of plaats dan het fysieke verkooppunt; en
   2. de betalingsontvanger het POS-object niet volgens afspraak aan u ter beschikking heeft gesteld.

13.4 Tot welk bedrag ben ik gedekt met PayPal Aankoopbescherming?

 1. Als PayPal een claim in uw voordeel beslist, betaalt PayPal u alleen het totale aankoopbedrag voor het object en de oorspronkelijke verzendkosten terug.
 2. PayPal biedt geen vergoeding voor de verzendkosten die u maakt om een SAVO-object te retourneren aan de verkoper of een derde die door PayPal is gespecificeerd. Als de verkoper bewijs levert dat de goederen op uw adres zijn afgeleverd, kan PayPal beslissen in het voordeel van de verkoper, ook als u de goederen niet heeft ontvangen. Zie sectie 13.10 voor overige bescherming waarop u mogelijk recht heeft.

13.5 Hoe los ik mijn probleem op?

Als u een probleem niet rechtstreeks met de verkoper kunt oplossen, gaat u op de PayPal-website naar het Actiecentrum en volgt u deze procedure:

 1. Een geschil openen

  U opent een geschil binnen 180 dagen na de betaaldatum voor het object waarop dit geschil van toepassing is. We kunnen weigeren een geschil te accepteren dat u in verband met dat object opent nadat deze periode is verstreken (houd hiermee rekening als u met de verkoper een levermoment afspreekt dat na deze periode valt).
 2. Het geschil omzetten in een claim

  Als de verkoper en u niet tot overeenstemming komen, moet u het geschil binnen 20 dagen na opening van het geschil tot claim opwaarderen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze termijnen bij te houden.

  U dient ten minste 7 dagen na de datum van betaling te wachten om een geschil om te zetten in een niet-ontvangen object (NOO), tenzij het geschil een bedrag van minimaal USD 2.500 (of gelijkwaardig in andere valuta) betreft. Om het equivalent in een andere valuta te vinden (bijvoorbeeld GBP of Euro) op het moment van de betaling, logt u in op uw PayPal-rekening en gebruikt u de 'Valutaomrekenfunctie' die u vindt in uw Rekeningoverzicht. Als u een dispuut niet binnen 20 dagen opwaardeert naar een claim, zal PayPal het dispuut sluiten en komt u niet in aanmerking voor betaling volgens de voorwaarden van PayPal Aankoopbescherming. U mag een claim na indiening bewerken of wijzigen, maar alleen als u verdere informatie wilt toevoegen of als u de reden voor uw geschil/claim wilt omzetten van 'Niet-ontvangen object' naar 'Sterk afwijkend van de omschrijving' (uitsluitend als het een betaling in één keer betreft). Afgezien hiervan mag u een claim niet meer bewerken of wijzigen nadat u deze heeft ingediend.
 3. Tijdig reageren op PayPal-verzoeken om informatie

  Tijdens het claimproces kan PayPal u verzoeken documentatie te leveren ter ondersteuning van uw standpunt. U kunt hierbij verzocht worden om ontvangstbewijzen, evaluaties door derden, een proces-verbaal of andere, door PayPal gespecificeerde documentatie, te leveren.
 4. Tijdig voldoen aan PayPal-verzoeken om verzending

  Voor claims inzake objecten die sterk afwijken van de omschrijving (SAVO) kan PayPal u verzoeken het object op uw kosten terug te sturen naar de verkoper (naar een adres dat u tijdens de claimprocedure van PayPal heeft ontvangen), naar PayPal of naar derden en om bewijs van verzending te leveren. Vereisten voor bewijs van levering worden vermeld in sectie 11.9 hierboven. U wordt verzocht bij het herverpakken van het object redelijke maatregelen te treffen om de kans op schade aan het object tijdens transport te verminderen. PayPal kan u ook verzoeken het object te vernietigen en bewijs van vernietiging te leveren.

13.6 Hoe wordt de claim opgelost?

Wanneer een geschil in een claim is omgezet, zal PayPal een uiteindelijke beslissing nemen in het voordeel van de koper of van de verkoper. U kunt het verzoek krijgen ontvangstbewijzen, evaluaties door derden, een proces-verbaal of andere gegevens of documenten te leveren die redelijkerwijs door PayPal kunnen worden opgevraagd om de claim te kunnen onderzoeken. PayPal behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht een beslissing te nemen in het voordeel van koper of verkoper, op basis van criteria die PayPal passend voorkomen. Wanneer PayPal een eindbeslissing neemt in het voordeel van koper of verkoper, dienen beide partijen zich naar deze beslissing te schikken. PayPal kan de koper verzoeken een object (voor kosten van de koper) terug te sturen naar de verkoper (naar een adres dat u tijdens de claimprocedure van PayPal heeft ontvangen) als dit object volgens koper sterk afwijkt van de omschrijving, en PayPal kan een verkoper verzoeken dit object terug te nemen en het volledige aankoopbedrag plus de oorspronkelijke verzendkosten te vergoeden. Als een verkoper weigert het object aan te nemen kan PayPal inzake de claim beslissen in het voordeel van de koper, gesteld dat deze aan PayPal afdoende bewijs heeft geleverd dat het object naar de verkoper is teruggestuurd (naar een adres dat u tijdens de claimprocedure van PayPal heeft ontvangen). Wanneer een verkoper een claim verliest, zal hij of zij geen terugbetaling ontvangen voor de PayPal-kosten die met de transactie gemoeid zijn of voor andere kosten die van zijn of haar PayPal-rekening worden afgeschreven door een derde partij die betrokken is bij de transactie (bijvoorbeeld kosten die door een derde partij in rekening worden gebracht voor het platform waarop de verkoop heeft plaatsgevonden).

13.7 Reikwijdte van de dekking

Ontvangers van betalingen: als ontvanger van een betaling bent u ten opzichte van PayPal aansprakelijk als u een claim verliest van een koper met een PayPal-rekening die waar ook ter wereld is geregistreerd (ofwel volgens het PayPal-kopersbeschermingsbeleid in het land van registratie van de PayPal-rekening van die koper of anderszins). Dit omvat zonder beperkingen situaties waarin u verkoopt aan een koper die een gebruiker van het volledige PayPal-programma is en die een SAVO-claim indient, in welk geval u in het algemeen verplicht bent het object terug te nemen en de koper het volledige aankoopbedrag plus de oorspronkelijke verzendkosten terug te betalen. Uw PayPal-kosten worden niet terugbetaald. Als u een Sterk afwijkend van de omschrijving-claim verliest omdat het redelijke vermoeden bestaat dat de retourzending van het object in strijd is met bestaande wetgeving (bijvoorbeeld wetten inzake imitatie), moet u de koper het volledige bedrag terugbetalen. In bepaalde gevallen kan de koper door PayPal worden gevraagd het object naar de verkoper terug te sturen. Bij een redelijk vermoeden van een vermeend imitatieobject behoudt PayPal het recht de relevante nationale of internationale autoriteiten op de hoogte te stellen. De koper kan door deze autoriteiten worden verzocht het vermeende imitatieobject over te dragen, waardoor het onmogelijk is het object terug te sturen naar de verkoper.

Als u in andere landen verkoopt of objecten aanbiedt, dient u het PayPal-kopersbeschermingsbeleid te lezen dat geldt in de landen waarin uw beoogde kopers zijn gevestigd (het relevante PayPal-kopersbeschermingsbeleid is hier beschikbaar en ook toegankelijk via de voettekst Juridisch of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website) omdat dit beleid op u als ontvanger van betalingen of verkoper van toepassing is.

13.8 Wat als mijn aankoop niet in aanmerking komt voor terugbetaling conform PayPal Aankoopbescherming?

U kunt ook proberen een probleem direct met de verkoper op te lossen door een geschil in te dienen via het PayPal online Actiecentrum. Om dit te doen moet u binnen 180 dagen na betaling een geschil indienen in het Actiecentrum op de PayPal-website. Als u dat gedaan heeft, moet u proberen het geschil rechtstreeks met de verkoper op te lossen. Als uw betaling niet in aanmerking komt voor PayPal Aankoopbescherming, zal PayPal geen beslissing nemen over de claim.

13.9 Wat is 'Sterk afwijkend van de omschrijving' (SAVO)?

 1. Een object wijkt sterk af van de omschrijving als het wezenlijk anders is dan de meest recente omschrijving van het object dat u van de verkoper heeft ontvangen voordat u voor het object heeft betaald. (Voor exclusief online aankopen wordt hierbij uitgegaan van de omschrijving van de verkoper in de objectaanbieding.) Hier zijn enkele voorbeelden:
  • U heeft een totaal ander object ontvangen. U heeft bijvoorbeeld een boek gekocht en een dvd of lege verpakking ontvangen.
  • De staat van het object is anders dan in de aanbieding is beschreven. In de aanbieding stond bijvoorbeeld 'nieuw' en het object is gebruikt.
  • In de beschrijving stond dat het object authentiek was, maar dat blijkt niet zo te zijn.
  • Er ontbreken belangrijke onderdelen of functies en dit was in de aanbieding niet gemeld.
  • U heeft 3 objecten van een verkoper gekocht, maar er slechts 2 ontvangen.
  • Het object is tijdens de verzending beschadigd.
 2. Een object is geen SAVO-object als het niet wezenlijk verschilt van de omschrijving door de verkoper. Hieronder volgen enkele voorbeelden, maar deze lijst is niet volledig.
  • Het defect van het object is correct in de aanbieding beschreven.
  • Het object is correct beschreven, maar na ontvangst wilde u het niet meer hebben.
  • De omschrijving van het object was correct, maar het object voldeed niet aan uw verwachtingen.
  • Het object vertoont enkele kleine krasjes en werd aangeboden als 'in gebruikte staat'.

13.10 Aanname van rechten. Als PayPal een claim of terugboeking die u tegen een ontvanger van uw betaling heeft ingediend uitbetaalt, gaat u ermee akkoord dat uw rechten, voordelen en verhaalmogelijkheden ten opzichte van de ontvanger van uw betaling naar PayPal worden overgeheveld. In juridische termen betekent dit dat u ermee instemt dat u uw rechten ten aanzien van de ontvanger en derden die bij de betaling zijn betrokken, aan PayPal overdraagt en dat we geheel naar eigen inzicht van PayPal uw rechten namens u doen gelden.

13.11 Verhouding tussen PayPal Aankoopbescherming en terugboekingen. De terugboekingsrechten van creditcards kunnen, indien van toepassing, meer omvatten dan PayPal Aankoopbescherming. Terugboekingsrechten worden niet beperkt tot specifieke bedragen per transactie, kunnen meer dan 180 dagen na betaling worden aangevraagd en kunnen niet-tastbare (immateriële) objecten dekken.

U kunt een claim of geschil indienen bij PayPal, of u kunt contact opnemen met uw creditcardbedrijf of -uitgever en gebruikmaken van uw recht op terugbetaling. U kunt echter niet van beide regelingen tegelijk gebruikmaken of proberen een dubbele vergoeding te krijgen. Als er een openstaande claim of een openstaand geschil is bij PayPal en u vervolgens een terugboeking aanvraagt bij uw creditcardbedrijf, zal PayPal uw geschil of claim sluiten en kunt u verder uitsluitend beroep doen op uw terugboekingsrechten.

Als PayPal pas een beslissing over uw claim neemt na het verstrijken van de deadline voor het indienen van terugbetalingsverzoeken van uw creditcardmaatschappij of na de deadline van uw bank voor het indienen van een geschil, en als u vanwege het oponthoud van de afhandeling onzerzijds minder terug krijgt dan het volledige bedrag waarop u volgens de creditcardmaatschappij recht zou hebben gehad (dat wil zeggen het terugbetalingsbedrag: het bedrag dat u inzake de betreffende transactie met uw creditcard heeft betaald), zullen we u een vergoeding betalen voor het resterende verlies (minus eventuele bedragen die u al van de verkoper terug heeft ontvangen).

Voordat u contact opneemt met uw kaartuitgevende instantie of voordat u bij PayPal een geschil indient, moet u contact opnemen met de verkoper om de kwestie op te lossen via het retourbeleid van de verkoper, zoals vermeld op de website van de verkoper.

Als u ervoor kiest het probleem rechtstreeks met de verkoper op te lossen, geldt het volgende:

 • u heeft alleen binnen de in sectie 13.5a genoemde periode van 180 dagen het recht om een geschil te starten. Het is uw verantwoordelijkheid om deze termijnen bij te houden; en
 • wanneer (als onderdeel van het retourbeleid van de verkoper of anderszins) de verkoper u de instructie geeft (en u ertoe overgaat) het object terug te sturen naar een adres dat niet overeenkomt met het door ons geregistreerde adres van de verkoper, kunnen we bepalen dat u het object niet heeft teruggestuurd naar de verkoper conform sectie 13.5d.

13.12 Geen dubbele vergoeding.

U mag geen vergoeding ontvangen voor een aankoop onder PayPal Aankoopbescherming als u ook een vergoeding voor deze aankoop direct van de ontvanger van de betaling of van een andere derde partij ontvangt.

13.13 Evenementtickets

Als u een ticket aanschaft of betaalt voor het recht om aanwezig te zijn bij een evenement van een ontvanger van betalingen met een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde PayPal-rekening (“Evenement”), worden alle bedragen die door u zijn betaald in bepaalde gevallen door PayPal voor u in bewaring gehouden, zodat het vruchtgebruik van deze bedragen bij u blijft berusten totdat het desbetreffende evenement heeft plaatsgevonden.

Terug naar boven

14. Geschillen met PayPal

14.1 Neem eerst contact op met PayPal. Als een geschil tussen u en PayPal ontstaat, stellen we alles in het werk om te achterhalen wat het probleem is en hoe we dit kunnen oplossen. Als we dit niet naar uw tevredenheid kunnen doen, bieden we u neutrale, betaalbare manieren om het geschil snel op te lossen. Geschillen tussen u en PayPal met betrekking tot onze services kunnen op elk gewenst moment aan de klantenservice worden gemeld via de link 'Stuur ons een e-mail' op de pagina 'Contact met ons opnemen' of via het betreffende telefoonnummer dat op de PayPal-website(s) is vermeld.

14.2 ECC-Net en CSSF. Als u een klacht over ons heeft, kunt u deze indienen door contact op te nemen met:

 1. Europees Consumenten Centrum (ECC-Net). Meer informatie over ECC-Net en hoe u contact kunt opnemen, vindt u op (http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/).
 2. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). De CSSF is de verantwoordelijke toezichthoudende instantie voor bedrijven in de financiële sector in Luxemburg. U kunt contact opnemen met CSSF op Route d’Arlon 110, L-2991 Luxemburg. Meer informatie over CSSF, inclusief de contactgegevens vindt u op http://www.cssf.lu.

14.3 Heersend recht en jurisdictie. Op deze Overeenkomst en de relatie tussen ons is het Engelse recht van toepassing. Klachten in verband met deze Overeenkomst of de levering van onze services die niet op een andere manier kunnen worden opgelost, kunt u voorleggen aan de niet-exclusieve jurisdictie van Engelse rechtbanken. Daarnaast heeft u onverminderd het recht om in dit verband een procedure tegen PayPal aan te spannen bij de bevoegde rechtbanken van en in Luxemburg.

14.4 Geen afstand. Wanneer we nalaten op enige manier op te treden tegen een schending van deze Overeenkomst door u of door anderen, mag hieruit niet worden geconcludeerd dat we afstand doen van enig recht om op te treden met betrekking tot de betreffende omstandigheden bij enige volgende of vergelijkbare schendingen.

14.5 Beperking van aansprakelijkheid. We zijn jegens u alleen aansprakelijk voor verlies of schade welke direct is veroorzaakt door onze nalatigheid en redelijkerwijs had kunnen worden voorzien doordat we deze Overeenkomst hebben geschonden. In dergelijke gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt zoals in de rest van deze sectie is uiteengezet.

 1. PayPal en onze dochterondernemingen, tussenpersonen, leveranciers en/of onderaannemers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van de volgende soorten verlies of schade ten gevolge van of met betrekking tot deze Overeenkomst (krachtens een contract of onrechtmatige daad, inclusief onachtzaamheid):
  1. Enig verlies van winst, goodwill, handel, contracten, omzet of verwachte besparingen, zelfs als PayPal op de hoogte wordt gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, verlies van winst, goodwill, handel, contracten, omzet of verwachte besparingen; of
  2. Enig verlies of enige beschadiging van gegevens; of
  3. Enige denkbare vorm van schade of verliezen die niet rechtstreeks voortvloeien uit de schending van deze Overeenkomst door PayPal; of
  4. Enige denkbare vorm van schade of verliezen boven datgene dat rechtstreeks voortvloeit uit de schending van deze Overeenkomst door PayPal (ongeacht of u in staat bent dergelijke schade of verliezen te bewijzen).
 2. Niets in deze Overeenkomst beperkt onze aansprakelijkheid ten gevolge van fraude, frauduleus gedrag, grove nalatigheid of bewust wangedrag bij overlijden of persoonlijk letsel door onachtzaamheid van een van onze medewerkers of onderaannemers of voor zover deze beperking of uitsluiting niet is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

14.6 Geen garantie. De levering van de services aan u is onderworpen aan uw wettelijke rechten, maar vindt verder plaats zonder enige garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, behalve zoals specifiek is vermeld in deze Overeenkomst. PayPal heeft geen zeggenschap over de producten of services die met onze service worden betaald en PayPal kan niet garanderen dat een koper of verkoper met wie u handelt, de transactie daadwerkelijk zal voltooien of hiertoe is geautoriseerd. PayPal garandeert geen langdurige, ononderbroken of beveiligde toegang tot welk deel van onze Service dan ook. PayPal is niet aansprakelijk voor welke vertraging dan ook in het niet kunnen leveren van onze voorwaarden van de Services volgens deze Overeenkomst. U erkent dat uw toegang tot deze website(s) af en toe kan worden beperkt in verband met herstel, onderhoud of de introductie van nieuwe voorzieningen of services. PayPal stelt redelijkerwijs alles in het werk om ervoor te zorgen dat aanvragen voor elektronische debiteringen en crediteringen waarbij bankrekeningen en creditcards zijn betrokken, tijdig worden verwerkt. U moet alle correspondentie met ons zorgvuldig te controleren en ons direct op de hoogte te stellen indien hierin informatie is opgenomen die onjuist is of die niet volgens uw instructies tot stand is gekomen.

U bent verantwoordelijk om enige en alle wetten, regels en voorschriften in uw specifieke rechtsgebied te begrijpen en na te leven die voor u kunnen gelden in verband met uw gebruik van de services, inclusief maar niet beperkt tot de wetten, regels en voorschriften in verband met export- of importactiviteiten, belastingen of transacties in een vreemde valuta.

14.7 Vrijwaring/terugbetaling. U gaat ermee akkoord PayPal, onze dochterondernemingen, werknemers en tussenpersonen te beschermen en te vrijwaren tegen elke claim of eis voor kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) gemaakt of aangegaan door enige derde in verband met of voortvloeiend uit het feit dat deze Overeenkomst of een wet is overtreden en/of de services zijn gebruikt door u, uw werknemers of uw tussenpersoon.

14.8 Volledige Overeenkomst en rechten van derden. Deze Overeenkomst (inclusief Schema´s) vormt de volledige afspraak tussen u en PayPal met betrekking tot de services. Sectie 1, 7, 8, 10, 14, 15 en Schema 1, alsmede overige voorwaarden die vanwege hun karakter van kracht moeten blijven, zijn ook van toepassing na beëindiging van deze Overeenkomst. Als enige bepaling in deze Overeenkomst als ongeldig of onafdwingbaar wordt beschouwd, wordt deze bepaling geschrapt en blijven de overige bepalingen van kracht. Een persoon die geen partij is in deze Overeenkomst, heeft geen rechten uit hoofde van de Contracts Act 1999 (inzake de rechten van derden) waarop hij/zij zich kan beroepen of op basis waarvan hij/zij uitvoering van een bepaling in deze Overeenkomst kan afdwingen (behalve de PayPal Group met betrekking tot hun rechten zoals deze in deze Overeenkomst staan vermeld). Dit is niet van invloed op andere rechten of mogelijkheden tot verhaal van derden die naast deze wet bestaan of beschikbaar zijn.

14.9 Toekenning van licentie; software van derden. Als u PayPal-software gebruikt, zoals een API, toolkit voor ontwikkelaars of andere softwaretoepassing die u naar de computer, het apparaat of een ander platform heeft gedownload, verlenen PayPal en diens licentiegevers u een beperkte, niet-exclusieve licentie om de PayPal-software alleen voor persoonlijk gebruik te benutten overeenkomstig de documentatie, inclusief alle updates, upgrades, nieuwe versies en vervangende software, zoals in dit document is beschreven. U mag de rechten in de software niet verhuren, leasen of anderszins overdragen aan derden. U dient zich te houden aan de implementatie- en gebruikseisen die worden genoemd in alle PayPal-documentatie, samen met alle instructies die door PayPal van tijd tot tijd worden verstrekt en die bij de services horen (waaronder, zonder beperking, implementatie- en gebruikseisen die PayPal stelt aan u om te voldoen aan toepasselijke wetgeving en kaartstelselregels en -voorschriften). Als u niet voldoet aan de instructies en implementatie- en gebruiksvereisten van PayPal, bent u aansprakelijk voor alle resulterende schade die wordt geleden door uzelf, PayPal en derden. U gaat ermee akkoord geen broncode te wijzigen, te reproduceren, aan te passen, te distribueren, weer te geven, te publiceren, na te bouwen, te vertalen, uit elkaar te halen, te decompileren of anderszins te proberen van de software afgeleide broncode te maken. U erkent dat alle rechten, titels en belangen in en op de software van PayPal het eigendom zijn van PayPal. Elke softwaretoepassing van derden die u op de PayPal-website gebruikt, valt onder de licentie die u bent overeengekomen met de derde partij die deze software aan u heeft verstrekt. PayPal is geen eigenaar of beheerder van en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor softwaretoepassingen van derden die u wilt gebruiken op de website van PayPal en/of in verband met de Services. Als u de Services gebruikt op de PayPal-website of op andere websites of platforms die door PayPal of derden worden gehost en u de PayPal-software niet downloadt of geen gebruik maakt van softwaretoepassingen van derden op de PayPal-website, is deze sectie niet van toepassing op uw gebruik van de gehoste Services.

14.10 Toegangsrechten voor derden U kunt nadrukkelijk toegangsrechten toewijzen, intrekken en beheren op basis waarvan derden bepaalde acties namens u kunnen uitvoeren. Log hiervoor in op uw rekening, kies het subtabblad Profiel van het tabblad 'Mijn rekening' en selecteer achtereenvolgens API-toegang en 'API-toegangsrechten beheren'. Als u toegangsrechten toewijst op basis waarvan derden namens u acties kunnen uitvoeren, accepteert u dat PayPal bepaalde informatie over uw PayPal-rekening openbaar kan maken aan deze derden. Als u toegangsrechten toewijst aan derden, ontslaat dit u niet van uw verantwoordelijkheden uit hoofde van deze Overeenkomst. U verklaart en stemt ermee in dat u PayPal niet verantwoordelijk zult stellen voor en dat u PayPal zult vrijwaren tegen enige aansprakelijkheid ten gevolge van acties die dergelijke derden uitvoeren of verzuimen uit te voeren in verband met de door u verleende toegangsrechten.

14.11 Zakelijke klanten. Als u geen klant (iemand die individueel handelt en niet uit oogpunt van handel, bedrijf of beroep), geen micro-onderneming en geen liefdadigheidsinstelling met een jaarlijks inkomen van minder dan £1 miljoen bent, wordt u beschouwd als een “Zakelijke klant“ en zijn enkele bepalingen van de richtlijn met betrekking tot betaalservices mogelijk niet van toepassing op uw gebruik van de services. In dergelijke gevallen garandeert u PayPal dat op het moment dat u deze Overeenkomst of andere relevante servicevoorwaarden aanging u een zakelijke klant was en er hierbij mee instemt dat de volgende secties van de Overeenkomst als volgt worden aangepast:

 1. U heeft geen recht op terugbetaling in het geval van abonnementsbetalingen en betaaltransacties die zijn gestart door een ontvanger (een webwinkel) zoals beschreven in secties 3.10 en 12.5;
 2. Als u een fout, ongeautoriseerde transactie en/of ongeoorloofd of ongeautoriseerd gebruik van uw betaalmiddel of rekening constateert overeenkomstig secties 12.1 en 12.2, heeft u maximaal 60 dagen de tijd, vanaf de datum van de veronderstelde fout of ongeoorloofde rekeningtoegang, om ons daarvan op de hoogte te stellen. Na die tijd zijn we niet verplicht een onderzoek in te stellen of acties te ondernemen naar aanleiding van uw melding;
 3. we aanvaarden alleen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerde transacties overeenkomstig sectie 12.4 als u ons binnen 60 dagen op de hoogte heeft gesteld van de ongeoorloofde rekeningtoegang of fout.

Als zakelijke klant stemt u er tevens mee in dat wij, hoewel we dit mogelijk wel doen, niet zijn verplicht mee te werken of u de informatievereisten te doen toekomen die zijn uiteengezet in deel 5 van de Payment Services Regulation 2009. Bovendien stemt u ermee in dat voorschrift 60, 75, 76 en 77 van de Payment Services Regulation 2009 niet van toepassing zijn op de PayPal-service.

Terug naar boven

15. Definities

 1. “ACH” betekent het Automated Clearing House-netwerk.
 2. “Rekening” of “PayPal-rekening” betekent een privé-rekening of zakelijke rekening.
 3. "Overeenkomst" betekent deze overeenkomst, inclusief alle latere wijzigingen.
 4. "Autoriseren" of "autorisatie" betekent dat u een webwinkel of andere derde partij autoriseert om een betaling van uw rekening af te (laten) schrijven.
 5. "Saldo" betekent e-geld op uw PayPal-rekening.
 6. "Betaling met PayPal-saldo/bankrekening" betekent een betaling die volledig wordt verricht via een directe overschrijving, uitgestelde bankbetaling en/of uw saldo.
 7. ”Zakelijke rekening” betekent een rekening die primair wordt gebruikt voor zakelijke doeleinden en niet voor persoonlijke, gezinsgerelateerde of huishoudelijke doeleinden.
 8. 'Werkdag' betekent een dag (behalve zaterdag of zondag) waarop banken in Luxemburg normaal geopend zijn (voor andere doeleinden dan alleen 24-uurs services voor elektronisch bankieren).
 9. "Koper" betekent een gebruiker die goederen en/of services koopt en de services gebruikt om een betaling te verrichten.
 10. "Kalenderjaar" betekent 1 januari tot en met 31 december van een jaar.
 11. "Betaling via creditcard" betekent een betaling die volledig of gedeeltelijk wordt verricht via een creditcard.
 12. "Kaartverwerkingsovereenkomst" betekent de 'Overeenkomst voor organisaties met winstoogmerk' die commerciële entiteiten direct met een of meer betalingsverwerkende instanties van PayPal moeten sluiten.
 13. "Terugboeking" betekent het betwisten van een betaling van een koper direct bij zijn kaartuitgevende instantie of creditcardmaatschappij.
 14. "Claim": een verzoek dat een zender van een betaling rechtstreeks bij PayPal indient om een betaling ongedaan te maken, inclusief, zonder beperking, alle dergelijke verzoeken die worden ingediend onder PayPal Aankoopbescherming zoals uiteengezet in sectie 13.
 15. "Opnameregio voor de creditcard" is een van de volgende regio's: Italië, Luxemburg, Litouwen, Bulgarije, San Marino, Slowakije, Letland, Roemenië, Cyprus, Slovenië, Estland, Malta, Gibraltar en Liechtenstein (en de overige regio's die van tijd tot tijd op de website van PayPal kunnen worden weergegeven).
 16. "Klantenservice" is de klantenservice van PayPal die altijd online bereikbaar is via de link 'Stuur ons een e-mail' op de pagina 'Contact met ons opnemen' of via het telefoonnummer van de klantenservice dat op de website(s) van PayPal staat vermeld.
 17. "Dag" betekent kalenderdag.
 18. "Standaardbetaalbronnen" betekent de volgorde waarin PayPal uw betaalbronnen gebruikt om een transactie te financieren als u geen voorkeursbetaalbron heeft geselecteerd.
 19. "Geschil" betekent een geschil dat rechtstreeks bij PayPal wordt ingediend in het online Actiecentrum volgens sectie 13 van deze Overeenkomst.
 20. "eBay" betekent eBay Inc. en diens partners (indien van toepassing).
 21. "Uitgestelde bankbetaling" heeft de betekenis zoals vermeld in sectie 3.7.
 22. 'E-geld' betekent geldelijke waarde, in de vorm van een claim jegens PayPal, die is opgeslagen op een elektronisch apparaat, wordt afgegeven bij de ontvangst van geld en wordt geaccepteerd als betaalmiddel door andere personen dan PayPal. De termen "e-geld", "geld" en "gelden" worden door elkaar gebruikt in deze Overeenkomst. Bovendien verwijst een verwijzing naar een betaling via de services naar een betaling met e-geld.
 23. "Europese Economische Ruimte" of "EER" is het gebied dat bestaat uit de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.
 24. Evenement” heeft de betekenis zoals vermeld in sectie 13.13.
 25. "Programma Uitgebreid gebruik" is een procedure waarbij PayPal ter controle een klein bedrag van uw creditcard afschrijft om uw kaart te bevestigen. U moet vervolgens inloggen op uw rekening en het viercijferige nummer invoeren dat wordt weergegeven op uw creditcardafschrift en is gekoppeld aan het creditcardbevestigingsbedrag (zie Schema 1).
 26. "Kosten" betekent de bedragen die in Schema 1 van deze Overeenkomst vermeld staan.
 27. "Betaalbron" betekent de betaalmethode waarmee een transactie wordt gefinancierd. Een transactie kan worden gefinancierd met de volgende betaalmethoden: saldo, directe overschrijving, uitgestelde bankbetaling, creditcard en activeringscodes.
 28. "Informatie" betekent vertrouwelijke en/of op de persoon terug te voeren informatie of andere informatie in verband met een rekening of gebruiker, zoals: naam, e-mailadres, post-/verzendadres, telefoonnummer en financiële informatie.
 29. 'Directe overschrijving' betekent een betaling afkomstig van de bankrekening van de verzender waarbij PayPal het bedrag onmiddellijk op de rekening van de ontvanger stort.
 30. "Bulkbetalingen" (ook "Uitbetalingen" genoemd) betekent de functionaliteit waarmee meerdere betalingen tegelijkertijd kunnen worden verzonden. Ontvangst door ons van een batchbestand met bulkbetalingen betekent in het kader van deze Overeenkomst, volgens sectie 3.1, ontvangst van uw betalingsopdracht.
 31. "Vertraging in verwerking door webwinkel" betekent een vertraging tussen het moment waarop u een betaling autoriseert en het moment waarop de webwinkel uw betaling verwerkt.
 32. "Micro-onderneming" is een onderneming met minder dan 10 werknemers en een jaarbalans die de 2 miljoen euro niet overschrijdt.
 33. "NSF-risico": het risico dat een bank een betaling mogelijk moet terugdraaien omdat het saldo op de bankrekening te laag is om de betaling te kunnen verrichten.
 34. "Online Actiecentrum" is het Actiecentrum van PayPal waartoe u toegang krijgt door in te loggen op uw rekening of via andere middelen die PayPal regelmatig ter beschikking kan stellen.
 35. "Betaalrekening" heeft de betekenis die in de inleiding van deze Overeenkomst wordt gegeven.
 36. Ontvanger van de betaling” heeft de betekenis zoals vermeld in sectie 11.1.
 37. "PayPal Aankoopbescherming" is de regeling voor PayPal Aankoopbescherming zoals beschreven in artikel 13.
 38. PayPal Group” betekent PayPal Holdings Inc., en diens dochterondernemingen en partners (inclusief, maar niet beperkt tot PayPal) indien van toepassing.
 39. "Functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van de locatie" betekent de POS-functionaliteit van PayPal binnen de PayPal Mobiel-app, waarmee een gebruiker een andere gebruiker (meestal een webwinkel) kan betalen voor goederen en services op een fysiek verkooppunt (bijvoorbeeld in een winkel). Via deze app selecteert de betalende gebruiker de andere gebruiker (dus de webwinkel) om deze te autoriseren voor de ontvangst van een betaling.
 40. "PayPal Mobiel-app" betekent de app op een mobiel apparaat waarmee een gebruiker bepaalde transacties via zijn of haar PayPal-rekening kan uitvoeren op dat mobiele apparaat.
 41. "POS-functionaliteit van PayPal" betekent alle door PayPal geleverde functionaliteit die exclusief wordt gebruikt op een fysiek verkooppunt zodat een gebruiker een betaling voor goederen en services kan ontvangen op zijn of haar PayPal-rekening.
 42. "Betaalmiddel": een van de of alle procedures, instructies of vereisten die op de PayPal-site(s) worden aangegeven en die gebruikers toestaan de PayPal-service te starten en/of te gebruiken.
 43. "Betaalopdracht" betekent een geldige instructie die u bij ons heeft ingediend om tot uitvoer van een betaaltransactie te verzoeken.
 44. "Betaalverificatie" betekent de in sectie 4 van deze Overeenkomst beschreven procedure.
 45. ”PayPal”, ”wij/we”, ”ons” of “onze” betekent PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., dat is gevestigd te 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg, en omvat zijn opvolgers en elke persoon aan wie het bedrijf zijn rechten heeft overgedragen onder deze Overeenkomst.
 46. "PayPal Mobiel - Kopen via sms" is een service waarmee u via uw mobiele telefoon betalingen kunt verrichten en ontvangen en uw saldo kunt weergeven, zoals verder is beschreven in sectie 3.13.
 47. "PayPal-website(s)" betekent elke URL, zoals www.paypal.nl, waarmee we de services aan u leveren.
 48. "Privé-rekening" betekent een rekening die primair wordt gebruikt voor persoonlijke, gezinsgerelateerde of huishoudelijke doeleinden.
 49. "Beleid" of "beleidslijnen" betekent een beleid of andere overeenkomst tussen u en PayPal die u heeft gesloten via de PayPal-website(s) of die verband houdt met uw gebruik van de services.
 50. "Beleidsaanpassing" betekent een vroege kennisgeving van wijzigingen die PayPal u schriftelijk ter beschikking kan stellen.
 51. "POS-object" heeft de betekenis die is gegeven in sectie 13.3.c.
 52. "Voorkeursbetaalbron" betekent een betaalbron die u in plaats van de standaardbetaalbron selecteert om een betaling te verrichten.
 53. "Variabele stortingen-procedure" is een controleprocedure waarbij PayPal twee kleine bedragen op uw bankrekening stort. Bij het doorlopen van de Variabele stortingen-procedure moet u de bedragen van de stortingen op uw rekening invoeren.
 54. "Terugkerende betaling" heeft de betekenis zoals vermeld in sectie 3.10.
 55. "Reserve" betekent een percentage van het saldo op uw rekening dat we blokkeren ter bescherming tegen het risico van terugboekingen, claims of andere aansprakelijkheid in verband met uw rekening en/of gebruik van de services.
 56. "Reserverekening" heeft de betekenis die in de inleiding van deze Overeenkomst wordt gegeven.
 57. "Verboden activiteiten" betekent de activiteiten die in sectie 9 van deze Overeenkomst zijn beschreven.
 58. “Terugboeking” betekent een betaling die u heeft ontvangen en die PayPal kan terugboeken naar de afzender of naar derden omdat de betaling: (a) door de koper rechtstreeks bij de bank is aangevochten; en/of (b) om wat voor reden dan ook uit uw saldo is verwijderd (afgezien van een terugbetaling of claim volgens PayPal Aankoopbescherming), waaronder, maar niet beperkt tot, wanneer (i) de betaling strijdig is met ons Beleid inzake redelijk gebruik, of wanneer we redelijkerwijs vermoeden dat deze strijdig is met dit Beleid, of wanneer (ii) de betaling niet is geautoriseerd door de afzender bij de relevante derde partij in verband met een geldige, door een derde partij gestarte betalingsautorisatie (zie sectie 3.10), of wanneer (iii) de betaling is verricht via een bankoverschrijving die vervolgens om enige reden door de bank is teruggeboekt; en/of (c) bij de interne risicomodellering van PayPal is gecategoriseerd als een riskante betaling en dus moet worden teruggeboekt om het risico van de betaling te verlagen. De term "Teruggeboekt" is dienovereenkomstig te interpreteren.
 59. "Verkoper" en "webwinkel" worden door elkaar gebruikt en betekenen een gebruiker die goederen en/of services verkoopt en de services gebruikt om betalingen te ontvangen.
 60. "Geld overmaken" betekent uw mogelijkheid om geld via de service te sturen.
 61. “Services” betekent producten, services, inhoud, kenmerken, technologieën of functies die door PayPal en alle daarmee verbonden websites, applicaties en services worden aangeboden.
 62. "Sterk afwijkend van de omschrijving" heeft de betekenis zoals vermeld in sectie 13.8 van deze Overeenkomst.
 63. "Bijzondere betaalbronnen" heeft de betekenis die in sectie 3.4 is gegeven.
 64. "Transactierisico" is het risico dat de positie van PayPal negatief wordt beïnvloed als gevolg van enige aansprakelijkheid uwerzijds ten opzichte van PayPal of andere derde met betrekking tot betaling van een commerciële transactie (inclusief maar niet beperkt tot (i) het risico met betrekking tot een geschil, claim, terugboeking, kosten of boetes, (ii) het risico dat een verkoper een contract met de kopers niet nakomt, (iii) een risico dat optreedt als u een object verkoopt dat u niet direct levert na ontvangst van de betaling, en (iv) enige andere aansprakelijkheid van PayPal (of andere derde) met betrekking tot de betreffende betaling), in elk geval ongeacht of dit risico door PayPal wordt verwacht of naar de mening van PayPal bestaat. Transactierisico omvat, zonder beperking, (a) in het geval van een kaartverkoop voor evenementen of concerten het risico dat bestaat totdat het evenement of het concert heeft plaatsgevonden en (b) in het geval van transacties met betrekking tot reizen het risico dat bestaat totdat de aan de reis gerelateerde goederen en services zijn geleverd. U kunt van tijd tot tijd op de hoogte worden gesteld van andere specifieke omstandigheden waarbij transactierisico optreedt (of is opgetreden) in het kader van deze Overeenkomst.
 65. "Ongeautoriseerde betaling" betekent dat een koper een claim indient dat hij of zij de betaling niet heeft gedaan en dat de persoon die de betaling had gedaan niet geautoriseerd was om de betaling te doen.
 66. "Unieke omschrijving": (1) voor het verrichten van een PayPal-betaling: het e-mailadres, mobiele telefoonnummer of andere omschrijving die we aan u doorgeven die is geregistreerd bij een PayPal-rekening met goede status, of (2) voor het opnemen van geld van uw rekening: uw bankrekening (bijvoorbeeld IBAN of filiaalcode en bankrekeningnummer) of creditcardgegevens (bijvoorbeeld creditcardnummer en CVV2-code).
 67. "Gebruiker", "u" of "uw" betekent u en iedere andere persoon of entiteit die deze Overeenkomst met ons afsluit of de service gebruikt.
 68. "Gecontroleerd" betekent dat u onze controleprocedure heeft doorlopen zodat uw identiteit bij PayPal is bevestigd.

Terug naar boven

Schema 1. Kostentabel

Kosten zijn afhankelijk van het feit of u een commerciële of privé-transactie uitvoert en of het een internationale of binnenlandse transactie betreft.

Een "Commerciële transactie" omvat het kopen en verkopen van goederen en services of betalingen die u ontvangt als u een betaalverzoek van PayPal gebruikt.

Een "Privétransactie omvat het overmaken van geld (gestart via het tabblad Privé van het proces ´Geld overmaken´) naar en het ontvangen van geld op uw PayPal-rekening van vrienden en familie zonder hierbij een aankoop te doen. (De betaling is dus niet voor goederen of services.) Als u goederen of services verkoopt, mag u de koper niet vragen de aankoop te betalen met een privé-transactie. Doet u dit toch, dan kan PayPal u het recht ontzeggen om deze of andere betalingen voor privétransacties te ontvangen.

Let bij privé-transacties op het volgende:

 1. u kunt via PayPal geen geld overmaken voor een privétransactie vanuit bepaalde landen, waaronder China en (in sommige gevallen) Duitsland;
 2. via rekeningen die in India zijn geregistreerd mag geen geld worden overgemaakt noch ontvangen voor een privé-transactie. Dit betekent dat u geen geld voor privé-transacties kunt overmaken naar rekeningen die in India zijn geregistreerd; en
 3. als kosten van toepassing zijn voor een privétransactie, betaalt de afzender standaard de kosten, maar bij bepaalde functionaliteit kan in plaats van de afzender de ontvanger de kosten moeten betalen (bijvoorbeeld wanneer de functionaliteit de afzender de mogelijkheid biedt om te beslissen dat de ontvanger de kosten betaalt). Als u een privétransactie verricht via een website of programma van derden (niet-PayPal), kan PayPal toestaan dat de derde partij bepaalt of de afzender of de ontvanger van een privé-transactie de kosten voor de privé-transactie betaalt. Hiervan wordt u op de hoogte gebracht door de derde partij.

Een "Binnenlandse transactie" is een transactie waarbij zowel degene die het geld overmaakt als de ontvanger een betaling uitvoeren tussen PayPal-rekeningen die in hetzelfde land of dezelfde regio zijn geregistreerd.

Een Internationale transactie is een transactie waarbij degene die het geld overmaakt en de ontvanger een betaling uitvoeren via PayPal-rekeningen die niet in hetzelfde land of dezelfde regio zijn geregistreerd.

Opmerking: verwijzingen naar een kostenpercentage hieronder betreffen een bedrag dat gelijk is aan dat percentage van het bedrag van de betaaltransactie.

Binnenlandse privé-transacties

Activiteit

Kosten voor een betaling die volledig wordt verricht via:
- PayPal-saldo
- Bank

Kosten voor een betaling die volledig of gedeeltelijk wordt verricht via
- Betaalpas en/of
- Creditcard

Overmaken of ontvangen

Gratis (zonder valutaomrekening)

3,4% + vaste kosten (zie onderstaande tabel)

Internationale privé-transacties

Volg de onderstaande stappen als u wilt bepalen wat de kosten zijn voor een internationale privétransactie aan een gebruiker in een specifiek land.

De kosten worden betaald door de afzender of de ontvanger, niet door allebei. Zie subsectie c van de definitie van persoonlijke transacties in dit schema 1 voor meer informatie.

Stap 1. Zoek het land van de ontvanger in de onderstaande tabel (in de eerste kolom vanaf links).
Stap 2. Bepaal de regio van het land van de afzender (tweede kolom).
Stap 3. Zoek de toepasselijke kosten op basis van de gebruikte betaalmethode (derde en vierde kolom).

Land ontvanger

Land afzender

Kosten voor betaling volledig verrekend via PayPal-saldo of bankrekening

Kosten voor betaling volledig of gedeeltelijk verrekend via creditcard

Albanië, Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland (inclusief Åland), Gibraltar, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Rusland, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk (inclusief Kanaaleilanden en Isle of Man), Zweden, Zwitserland.

Noord-Europa*

0,4%

3,8% + vaste kosten

VS, Canada, Europa I**

0,5%

3,9% + vaste kosten

Europa II***

1,0%

4,4% + vaste kosten

Alle overige landen

1,5%

4,9% + vaste kosten

België, Frankrijk, Frans-Guyana, Guadeloupe, Italië, Martinique, Mayotte, Nederland, Réunion.

Noord-Europa*

0,4%

3,8% + vaste kosten

VS, Canada, Europa I**

0,5%

3,9% + vaste kosten

Europa II***

1,3%

4,7% + vaste kosten

Alle overige landen

1,8%

5,2% + vaste kosten

Duitsland

Noord-Europa*

1,8%

3,7% + vaste kosten

VS, Canada, Europa I**

2,0%

3,9% + vaste kosten

Europa II***

3,0%

4,9% + vaste kosten

Alle overige landen

3,3%

5,2% + vaste kosten

Polen

Noord-Europa*

0,9%

3,8% + vaste kosten

VS, Canada, Europa I**

1,0%

3,9% + vaste kosten

Europa II***

1,5%

4,4% + vaste kosten

Alle overige landen

2,0%

4,9% + vaste kosten

Australië

Overal

1,0%

3,4% + vaste kosten

Brazilië

Overal

1,0%

5,99% + vaste kosten

Japan

Overal

0,3%

3,9% + vaste kosten

VS en Canada

Overal

1,0%

3,9% + vaste kosten

Alle overige landen

Overal

0,5%

3,9% + vaste kosten

* Noord-Europa: Denemarken, Faeröer, Finland (inclusief Åland), Groenland, IJsland, Noorwegen, Zweden.

** Europa I: België, Cyprus, Duitsland, Estland, Frankrijk (inclusief Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion en Mayotte), Gibraltar, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederland, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk (inclusief Kanaaleilanden en Isle of Man).

*** Europa II: Albanië, Andorra, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Georgië, Hongarije, Kosovo, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Macedonië, Moldavië, Oekraïne, Polen, Roemenië, Russische Federatie, Servië, Tsjechië, Turkije en Zwitserland.

Opmerking: internationale betalingen in euro of Zweedse kroon tussen rekeningen die zijn geregistreerd in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte worden, wat kosten betreft, behandeld als binnenlandse betalingen bij het toepassen van kosten.

Vaste kosten (gebaseerd op ontvangen valuta)

Valuta:

Kosten:

Argentijnse peso:

2,00 ARS

Australische dollar:

$0,30 AUD

Braziliaanse real:

R$0,60 BRL

Canadese dollar:

$0,30 CAD

Tsjechische kroon:

10,00 CZK

Deense kroon:

2,60 DKK

Euro:

€0.35 EUR

Hongkongse dollar:

$2,35 HKD

Hongaarse forint:

90,00 HUF

Israëlische nieuwe sjekel:

1,20 ILS

Japanse yen:

¥40,00 JPY

Maleisische ringgit:

2,00 MYR

Mexicaanse peso:

4,00 MXN

Nieuw-Zeelandse dollar:

$0,45 NZD

Noorse kroon:

2,80 NOK

Filipijnse peso:

15,00 PHP

Poolse zloty:

1,35 PLN

Russische roebel:

10,00 RUB

Singaporese dollar:

$0,50 SGD

Zweedse kroon:

3,25 SEK

Zwitserse frank:

0,55 CHF

Nieuwe Taiwanese dollar:

$10,00 TWD

Thaise baht:

11,00 THB

Turkse lira:

0,45 TRY

Britse pond:

£0,20 GBP

Amerikaanse dollar:

$0,30 USD

Commerciële transacties

Activiteit

Kosten

Overmaken (kopen)

Gratis (zonder valutaomrekening)

Binnenlandse betalingen ontvangen (verkopen)

3,4% + vaste kosten (zie onderstaande tabel)

Zakelijk tarief (Afhankelijk van aanvraag en voorafgaande goedkeuring door PayPal. Geëvalueerd per geval, inclusief maar niet beperkt tot de volgende criteria: in aanmerking komend maandelijks verkoopvolume, grootte van gemiddelde winkelwagentje, en goede status van rekening.)
 

Het totale geldbedrag van betalingen voor commerciële transacties dat in de vorige kalendermaand is ontvangen.

Kosten per transactie

€ 0,00 - € 2500,00

3,4% + vaste kosten

€ 2500,01 - € 10.000,00

2,9% + vaste kosten

€ 10.000,01 - € 50.000,00

2,3% + vaste kosten

€ 50.000,01 - € 100.000,00

1,9% + vaste kosten

boven € 100.000,00

1,5% + vaste kosten


 

Buitenlandse betalingen ontvangen (verkopen)


De betalingskosten voor het ontvangen van binnenlandse commerciële betalingen zijn van toepassing, met het op een percentage gebaseerde element van die kosten, verhoogd met het procentuele bedrag van de kosten voor internationale betalingen zoals uiteengezet in de onderstaande tabel (afhankelijk van het land van de afzender).

Land afzender

Kosten internationale betalingen

Noord-Europa*

Van 0,4% tot 0,9%

Europa I/VS/Canada**

Van 0,5% tot 1,0%

Europa II***

Van 1,3% tot 1,8%

Rest van wereld

Van 1,8% tot 2,3%

* Åland, Denemarken, Faeröer, Finland, Groenland, IJsland, Noorwegen en Zweden.

** België, Canada, Cyprus, Duitsland, Estland, Frankrijk (inclusief Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion en Mayotte), Gibraltar, Griekenland, Ierland, Isle of Man, Italië, Kanaaleilanden, Luxemburg, Malta, Monaco^^, Montenegro, Nederland, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten.

*** Albanië, Andorra, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Georgië, Hongarije, Kosovo, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Macedonië^^, Moldavië^^, Oekraïne, Polen, Roemenië, Russische Federatie, Servië, Tsjechië, Turkije en Zwitserland.

Opmerking: internationale betalingen in euro of Zweedse kroon tussen rekeningen die zijn geregistreerd in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, worden behandeld als betalingen voor binnenlandse commerciële transacties bij het toepassen van kosten.

^^ Kopers in deze landen kunnen geen PayPal-rekening openen, maar kunnen in bepaalde webwinkels aankopen doen met hun creditcard.

Vaste kosten

De vaste kosten voor commerciële transacties worden als volgt gebaseerd op de ontvangen valuta:

Argentijnse peso:

2,00 ARS

Australische dollar:

0,30 AUD

Braziliaanse real:

0,40 BRL

Canadese dollar:

0,30 CAD

Tsjechische kroon:

10,00 CZK

Deense kroon:

2,60 DKK

Euro:

0,35 EUR

Hongkongse dollar:

2,35 HKD

Hongaarse forint:

90 HUF

Israëlische sjekel:

1,20 ILS

Japanse yen:

40 JPY

Maleisische ringgit

2 MYR

Mexicaanse peso:

4,00 MXN

Nieuw-Zeelandse dollar:

0,45 NZD

Noorse kroon:

2,80 NOK

Filipijnse peso:

15,00 PHP

Poolse zloty:

1,35 PLN

Russische roebel:

10,00 RUB

Singaporese dollar:

0,50 SGD

Zweedse kroon:

3,25 SEK

Zwitserse frank:

0,55 CHF

Taiwanese nieuwe dollar:

10,00 TWD

Thaise baht:

11,00 THB

Turkse lira:

0,45 TRY

Britse pond:

0,20 GBP

Amerikaanse dollar:

0,30 USD

Extra kosten


Activiteit

Kosten

Valutawisselkosten

Voor de omrekening van valuta's die plaatsvindt binnen uw PayPal-rekening en geen betrekking heeft op en/of voorafgaat aan een privé- of commerciële transactie ("In rekening") (waarbij bijvoorbeeld saldo's worden omgerekend naar andere valuta's vóór opname) alsmede voor transacties waarbij de valuta wordt omgerekend en de verkoper de kosten hiervoor op zich heeft genomen:

2,5% boven op de wisselkoers waartegen PayPal in het groot vreemde valuta's aanschaft

Voor alle overige transacties waarbij de valuta wordt omgerekend en de verkoper de kosten hiervoor niet op zich heeft genomen:

Tussen 3,0% en 4,0% boven de wisselkoers voor grote hoeveelheden valuta's, afhankelijk van de valuta waarnaar het betreffende bedrag wordt omgerekend (zie de onderstaande tabel).

Valuta en code

Valutawisselkosten

Argentijnse peso (ARS):

4,0%

Australische dollar (AUD):

4,0%

Braziliaanse real (BRL):

4,0%

Canadese dollar (CAD):

3,0%

Tsjechische kroon (CZK):

3,5%

Deense kroon (DKK):

3,5%

Euro (EUR):

3,5%

Hongkongse dollar (HKD):

4,0%

Hongaarse forint (HUF):

3,5%

Israëlische sjekel (ILS):

4,0%

Japanse yen (JPY):

4,0%

Maleisische ringgit (MYR):

4,0%

Mexicaanse peso (MXN):

4,0%

Nieuw-Zeelandse dollar (NZD):

4,0%

Noorse kroon (NOK):

3,5%

Filipijnse peso (PHP):

4,0%

Poolse zloty (PLN):

3,5%

Russische roebel (RUB):

3,5%

Singaporese dollar (SGD):

4,0%

Zweedse kroon (SEK):

3,5%

Zwitserse frank (CHF):

3,5%

Taiwanese dollar (TWD):

4,0%

Thaise baht (THB):

4,0%

Turkse lira (TRY):

3,5%

Brits pond (GBP):

3,5%

Amerikaanse dollar (USD):

3,0%

Uw saldo opnemen

Overmaken naar een bankrekening: gratis

Terugboekingskosten

Om de kosten te dekken van de verwerking van terugboekingen, brengt PayPal vereffeningskosten in rekening bij verkopers voor terugboekingen van creditcardbetalingen. (Een terugboeking kan plaatsvinden als een koper een afboeking op zijn of haar creditcard via de kaartuitgevende instantie weigert of terugdraait).

Deze kosten zijn niet van toepassing als de transactie onder de PayPal Verkopersbescherming valt.

De terugboekingskosten zijn gebaseerd op de ontvangen valuta en worden als volgt berekend:

Argentijnse peso:

80,00 ARS

Australische dollar:

22,00 AUD

Braziliaanse real:

35,00 BRL

Canadese dollar:

20,00 CAD

Tsjechische kroon:

400,00 CZK

Deense kroon:

120,00 DKK

Euro:

16 EUR

Hongkongse dollar:

155,00 HKD

Hongaarse forint:

4325 HUF

Israëlische sjekel:

75,00 ILS

Indiase roepia:

950,00 INR

Maleisische ringgit:

65,00 MRY

Mexicaanse peso:

250,00 MXN

Nieuw-Zeelandse dollar:

28,00 NZD

Noorse kroon:

125,00 NOK

Filipijnse peso:

900,00 PHP

Poolse zloty:

65,00 PLN

Russische roebel:

640,00 RUB

Singaporese dollar:

28,00 SGD

Zweedse kroon:

150,00 SEK

Zwitserse frank:

22,00 CHF

Taiwanese nieuwe dollar:

625,00 TWD

Thaise baht:

650,00 THB

Turkse lira:

30,00 TRY

Britse pond:

14,00 GBP

Amerikaanse dollar:

20,00 USD


Terugbetalingskosten voor commerciële transacties

Als u een betaling voor een commerciële transactie volledig terugbetaalt, houden we de vaste kosten voor de commerciële transactie in.

Het volledige betaalde bedrag voor de commerciële transactie wordt teruggestort op de rekening van de koper.

Het bedrag dat oorspronkelijk is gestort op uw rekening in verband met de betaling voor de commerciële transacties en de vaste kosten voor commerciële transacties, worden afgeschreven van uw rekening.

 

Gedeeltelijke terugbetalingen

Als u een betaling voor een commerciële transactie gedeeltelijk terugbetaalt, houden we een overeenkomstig deel van de vaste kosten voor de commerciële transactie in.

Het aan de koper terug te betalen bedrag dat u opgeeft, wordt op de rekening van de koper teruggestort.

Het overeenkomstige deel van het bedrag dat oorspronkelijk op uw rekening is overgemaakt in verband met de betaling voor de commerciële transactie en het overeenkomstige deel van de vaste kosten voor commerciële transacties, worden afgeschreven van uw rekening.

Betalingen verrichten met PayPal-bulkbetalingen

2% van het totaal te betalen bedrag

Maximumkosten per betaling zijn als volgt van toepassing op binnenlandse transacties (op basis van de valuta van de betaling):

Argentijnse peso:

25,00 ARS

Australische dollar:

8,00 AUD

Braziliaanse real:

12,00 BRL

Canadese dollar:

7,00 CAD

Tsjechische kroon:

140,00 CZK

Deense kroon:

42,00 DKK

Euro:

6,00 EUR

Hongkongse dollar:

55,00 HKD

Hongaarse forint:

1540 HUF

Israëlische sjekel:

25,00 ILS

Japanse yen:

600 JPY

Maleisische ringgit

25 MYR

Mexicaanse peso:

85,00 MXN

Nieuw-Zeelandse dollar:

10,00 NZD

Noorse kroon:

45,00 NOK

Filipijnse peso:

320,00 PHP

Poolse zloty:

23,00 PLN

Russische roebel:

240,00 RUB

Singaporese dollar:

10,00 SGD

Zweedse kroon:

50,00 SEK

Zwitserse frank:

8,00 CHF

Taiwanese nieuwe dollar:

220,00 TWD

Thaise baht:

230,00 THB

Turkse lira:

12 TRY

Britse pond:

5,00 GBP

Amerikaanse dollar:

7,00 USD


Maximumkosten per individuele betaling zijn als volgt van toepassing op alle overige transacties (op basis van de valuta van de betaling):

Argentijnse peso:

150,00 ARS

Australische dollar:

50,00 AUD

Braziliaanse real:

75,00 BRL

Canadese dollar:

45,00 CAD

Tsjechische kroon:

850,00 CZK

Deense kroon:

250,00 DKK

Euro:

35,00 EUR

Hongkongse dollar:

330,00 HKD

Hongaarse forint:

9250 HUF

Israëlische sjekel:

160,00 ILS

Japanse yen:

4000 JPY

Maleisische ringgit:

150,00 MYR

Mexicaanse peso:

540,00 MXN

Nieuw-Zeelandse dollar:

60,00 NZD

Noorse kroon:

270,00 NOK

Filipijnse peso:

1900 PHP

Poolse zloty:

140,00 PLN

Russische roebel:

1400,00 RUB

Singaporese dollar:

60,00 SGD

Zweedse kroon:

320,00 SEK

Zwitserse frank:

50,00 CHF

Taiwanese nieuwe dollar:

1350 TWD

Thaise baht:

1400,00 THB

Turkse lira:

80 TRY

Britse pond:

30,00 GBP

Amerikaanse dollar:

45,00 USD


Opmerking: voor internationale betalingen in euro of Zweedse kroon tussen rekeningen die zijn geregistreerd in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, geldt het binnenlandse maximum.

Koppelings- en bevestigingskosten voor creditcards (verifiëren van creditcardgegevens). In het algemeen zijn er geen kosten verbonden aan het openen van een rekening bij PayPal. Bij sommige gebruikers worden echter mogelijk koppelings- en bevestigingskosten voor creditcards in rekening gebracht om hun verzendlimiet te verhogen of als PayPal dit bepaalt.

Afhankelijk van valuta

1,00 GBP, 1,50 EUR, 1,95 USD, 2,45 CAD, 200 JPY, 2,00 AUD, 3,00 CHF, 15,00 NOK, 15,00 SEK, 12,50 DKK, 6,50 PLN, 400 HUF, 50,00 CZK, 3,00 SGD, 15,00 HKD, 3,00 NZD, 60 RUB, 70,00 TWD, 70,00 THB, 100,00 PHP, 4,00 BRL, 6,00 ARS, 20,00 MXN of 8,00 ILS.

Dit bedrag wordt terugbetaald als u het bevestigingsproces voor creditcards voltooit.

Kosten opvragen gegevens

12,00 EUR (per object)

Deze kosten zijn van toepassing op verzoeken om informatie met betrekking tot onze redelijke rechtvaardiging om uw betaalopdracht te weigeren. We brengen u geen kosten in rekening voor opgevraagde gegevens als er sprake is van een vermoedelijke fout in uw rekening.

Terugboekingskosten van de bank bij opname

Dit bedrag wordt in rekening gebracht wanneer een gebruiker geld probeert op te nemen en dit niet lukt omdat er onjuiste rekening- of verzendinformatie wordt verstrekt.

3 EUR

Terugboeking of mislukte incassobetaling (volgens sectie 10.1). De kosten worden in zulke gevallen gebaseerd op ons verlies. U behoudt het recht aan te tonen dat ons verlies onder het kostenbedrag lag.

3 EUR

Tarieven voor liefdadigheidsinstellingen

Afhankelijk van aanvraag en voorafgaande goedkeuring door PayPal

Binnenlands tarief: 1,5% + vast bedrag per betalingstransactie.

Vaste tarieven voor liefdadigheidsinstellingen
(afhankelijk van de ontvangen betalingsvaluta):

Argentijnse peso:

2,00 ARS

Australische dollar:

0,30 AUD

Braziliaanse real:

0,40 BRL

Canadese dollar:

0,30 CAD

Tsjechische kroon:

10,00 CZK

Deense kroon:

2,60 DKK

Euro:

0,35 EUR

Hongkongse dollar:

2,35 HKD

Hongaarse forint:

90 HUF

Israëlische sjekel:

1,20 ILS

Japanse yen:

40 JPY

Maleisische ringgit:

2 MYR

Mexicaanse peso:

4,00 MXN

Nieuw-Zeelandse dollar:

0,45 NZD

Noorse kroon:

2,80 NOK

Filipijnse peso:

15,00 PHP

Poolse zloty:

1,35 PLN

Russische roebel:

10,00 RUB

Singaporese dollar:

0,50 SGD

Zweedse kroon:

3,25 SEK

Zwitserse frank:

0,55 CHF

Taiwanese nieuwe dollar:

10,00 TWD

Thaise baht:

11,00 THB

Turkse lira:

0,45 TRY

Britse pond:

0,20 GBP

Amerikaanse dollar:

0,30 USD


Internationaal tarief: het internationale tarief voor het ontvangen van betalingen voor liefdadigheidsinstellingen is hetzelfde als het tarief voor het ontvangen van betalingen voor internationale commerciële transacties.

Opmerking: voor internationale betalingen in euro's of Zweedse kronen tussen rekeningen die staan geregistreerd in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, geldt het binnenlandse tarief.

Uitgestelde bankbetalingen ontvangen

Maximumkosten per uitgestelde bankbetaling (op basis van de valuta van de betaling):

Argentijnse peso:

150,00 ARS

Australische dollar:

50,00 AUD

Braziliaanse real:

75,00 BRL

Canadese dollar:

45,00 CAD

Tsjechische kroon:

850,00 CZK

Deense kroon:

250,00 DKK

Euro:

35,00 EUR

Hongkongse dollar:

330,00 HKD

Hongaarse forint:

9250 HUF

Israëlische sjekel:

160,00 ILS

Indiase roepia:

2000 INR

Maleisische ringgit

150,00 MYR

Mexicaanse peso:

540,00 MXN

Nieuw-Zeelandse dollar:

60,00 NZD

Noorse kroon:

270,00 NOK

Filipijnse peso:

1900,00 PHP

Poolse zloty:

140,00 PLN

Russische roebel:

1400,00 RUB

Zweedse kroon:

320,00 SEK

Zwitserse frank:

50,00 CHF

Taiwanese nieuwe dollar:

1350,00 TWD

Thaise baht:

1400,00 THB

Turkse lira

80,00 TRY

Britse pond:

30,00 GBP

Amerikaanse dollar:

45,00 USD

Tarieven microbetalingen

Op basis van uw aanvraag en voorafgaande goedkeuring door PayPal kunt u een bestaande rekening opwaarderen. Neem contact met ons op als u dat wilt doen. Deze kosten zijn van toepassing op alle betalingen voor commerciële transacties die op uw PayPal-rekening worden ontvangen.

Activiteit

Kosten

Binnenland - Microbetalingen

5% + vaste kosten*

Buitenland – Microbetalingen

6% + vaste kosten*

Microbetalingen vaste kosten*

Conform de vaste kosten die gelden voor de ontvangen valuta.

Argentijnse peso:

0,15 ARS

Australische dollar:

0,05 AUD

Braziliaanse real:

0,10 BRL

Canadese dollar:

0,05 CAD

Tsjechische kroon:

1,67 CZK

Deense kroon:

0,43 DKK

Euro:

0,05 EUR

Hongkongse dollar:

0,39 HKD

Hongaarse forint:

15 HUF

Israëlische sjekel:

0,20 ILS

Japanse yen:

7 JPY

Maleisische ringgit

0,20 MYR

Mexicaanse peso:

0,55 MXN

Nieuw-Zeelandse dollar:

0,08 NZD

Noorse kroon:

0,47 NOK

Filipijnse peso:

2,50 PHP

Poolse zloty:

0,23 PLN

Russische roebel:

2,00 RUB

Singaporese dollar:

0,08 SGD

Zweedse kroon:

0,54 SEK

Zwitserse frank:

0,09 CHF

Taiwanese nieuwe dollar:

2 TWD

Thaise baht:

1,80 THB

Turkse lira:

0,08 TRY

Britse pond:

0,05 GBP

Amerikaanse dollar:

0,05 USD

 

Opmerking

Opmerking: internationale betalingen in euro of Zweedse kroon tussen rekeningen die zijn geregistreerd in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, worden behandeld als betalingen voor binnenlandse transacties bij het toepassen van kosten.

De vermelde kosten zijn inclusief alle toepasselijke belastingen. Er kunnen echter andere belastingen of kosten zijn die niet via PayPal worden betaald of door ons zijn opgelegd. U bent aansprakelijk voor eventuele telefoonkosten en kosten die door uw Internet Service Provider of een soortgelijke partij worden gemaakt of aanvullende kosten voor uw gebruik van de services. U stemt ermee in dat we onze kosten aftrekken van de bedragen die we overschrijven, maar voordat het geld naar uw rekening wordt overgemaakt. De gegevens met betrekking tot de bedragen die u ontvangt en de kosten ontvangt u via e-mail of kunt u nagaan in uw transactiegeschiedenis door in te loggen op uw rekening. Tenzij wordt bewezen dat wij een fout hebben gemaakt, moet u alle kosten voldoen zonder aanpassingen of andere inhoudingen. Mogelijk brengen we kosten in rekening voor eventuele aanvullende services die we buiten deze Overeenkomst om leveren. U wordt op de hoogte gesteld van deze kosten als u zich voor de service aanmeldt.