Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

 

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Laatst gewijzigd op 21 oktober 2019

 
 

Deze Overeenkomst bestaat uit zeventien paragraafs (inclusief een schema). U kunt rechtstreeks naar iedere paragraaf springen door de link onder de betreffende vermelding te selecteren. De onderstaande paragraaftitels en -ondertitels worden alleen vermeld als referenties en vormen geen beperkingen voor het bereik van iedere paragraaf. Sommige termen met hoofdletters hebben specifieke definities. Deze vindt u in paragraaf 16. Onderstreepte woorden in deze Overeenkomst en op onze website bevatten een hyperlink naar relevante informatie.

Naar paragraaf:

1. Onze relatie met u
2. Uw rekening en saldi
3. Betaalbronnen
4. Geld overmaken 
5. Geld ontvangen
6. Opnemen/inwisselen van e-geld
7. Termijn en uw rekening opheffen
8. Kosten en valutaomrekening
9. Verboden activiteiten
10. Uw aansprakelijkheid - Maatregelen die PayPal kan treffen
11. Verkopersbeschermingsprogramma
12. Fouten en ongeautoriseerde transacties
13. PayPal Aankoopbescherming
14. Geschillen met PayPal
15. Algemeen
16. Definities
Schema 1. Kostentabel

 

 

Deze Overeenkomst is een contract tussen u en PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) ("PayPal") en is van toepassing op uw gebruik van de Services.

De bepalingen van het Privacybeleid, het  Beleid inzake redelijk gebruik en hetBeleid inzake cadeaubonnen van webwinkels op de landingspagina 'Juridische overeenkomsten' zijn als referentie opgenomen in deze overeenkomst en bieden aanvullende voorwaarden in verband met de services. De bovenstaande documenten zijn 'Aanvullende documenten' voor het doel van deze overeenkomst. Ter voorkoming van twijfel: de Aanvullende documenten en de gedeelten van deze Overeenkomst waarin de voorwaarden van de Aanvullende documenten zijn opgenomen, vormen geen 'raamwerkovereenkomsten' voor het doel van de Europese Richtlijn betreffende betalingsdiensten (2007/64/EG), de Tweede richtlijn betreffende betalingsdiensten ((EU)2015/2366) ('PSD2') of enige tenuitvoerlegging van deze richtlijnen in de EU of EER.

Deze Overeenkomst aangaan

 

Als u zich inschrijft voor de Services, leest u alle voorwaarden die zijn opgenomen in deze Overeenkomst (inclusief de bovenstaande Beleidsaanpassingen), gaat u hiermee akkoord en accepteert u deze.

Alle toekomstige wijzigingen, zoals uiteengezet in de beleidsaanpassing die al is gepubliceerd op de bestemmingspagina 'Juridische overeenkomsten' van de PayPal-website op het moment dat u zich registreert voor de Services, zijn bij verwijzing opgenomen in deze Overeenkomst en worden van kracht zoals aangegeven in de beleidsaanpassing.

Deze Overeenkomst is samen met andere legale voorwaarden en wettelijk verplichte openbaarmakingen met betrekking tot uw gebruik van de PayPal-service te allen tijde beschikbaar op de PayPal-website(s) (doorgaans op de landingspagina 'Juridische overeenkomsten'). Deze informatie kan ook naar u worden verzonden of worden weergegeven op verschillende plaatsen op de PayPal-website(s) of waar deze relevant is voor uw gebruik van de Services.

Deze Overeenkomst wordt uitsluitend in het Nederlands aangeboden en gesloten. Een eventuele Engelse versie van deze Gebruikersovereenkomst is uitsluitend bedoeld ter informatie. We raden u aan een kopie van de Overeenkomst (inclusief het beleid) op te slaan of af te drukken voor uw administratie.

PayPal kan u vragen een PayPal-rekening te openen als u de Services wilt gebruiken (inclusief, maar niet beperkt tot, betalingen overmaken of ontvangen of PayPal gebruiken als middel om in te loggen bij services van derde partijen).

 

BELANGRIJKE INFORMATIE – BELANGRIJKE RISICO'S EN VOORWAARDEN

 

Dit is een belangrijk document; leest u het aandachtig door bij het bepalen of u de Services op enig moment wilt gebruiken. Lees de voorwaarden van deze Overeenkomst nauwkeurig voordat u ermee akkoord gaat. Deze Overeenkomst beschrijft ook bepaalde risico's van het gebruik van de Services en geeft richtlijnen voor het veilig verrichten van online betalingen via PayPal. Houdt u deze risico's en richtlijnen goed in gedachten wanneer u PayPal gebruikt.

U bent verantwoordelijk om enige en alle wetten, regels en voorschriften in uw specifieke rechtsgebied te begrijpen en na te leven die voor u kunnen gelden in verband met uw gebruik van de Services, inclusief maar niet beperkt tot de wetten, regels en voorschriften in verband met gereguleerde activiteiten, gelicentieerde activiteiten, export- of importactiviteiten, belastingen of transacties in een vreemde valuta.

We wijzen u op de volgende risico's en belangrijke voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Services:

Risico van betalingsterugboekingen

Betalingen die u op uw PayPal-rekening heeft ontvangen, kunnen op een later tijdstip worden teruggeboekt (in sommige gevallen maximaal 180 dagen na de datum van ontvangst) als naar aanleiding hiervan een claim is ingediend, een terugboeking dient te worden verricht of de betaling anderszins ongeldig is. Dit betekent dat betalingen die verkopers op hun rekening hebben ontvangen, worden teruggestuurd naar de afzender of op een andere manier van hun rekening worden gehaald nadat de verkopers zijn betaald en/of verkochte goederen of services hebben geleverd.

U kunt het risico op terugboekingen van uw bankrekening beperken door de criteria in het PayPal Verkopersbeschermingsprogramma en de richtlijnen voor verkopers in 'Veilig handelen' te volgen, dat via de meeste pagina's van de PayPal-website toegankelijk is.

Een belangrijke vereiste om in aanmerking te komen voor het verkopersbeschermingsprogramma is dat de verkoper het object op moet sturen naar het adres dat wordt weergegeven op de pagina met transactiegegevens. Als het object persoonlijk wordt geleverd of als een verkoper het object naar een ander adres stuurt (bijvoorbeeld wanneer de koper u vraagt het object naar een ander adres te sturen dat een 'werkadres' of een 'cadeau-adres' is), komt u volgens de voorwaarden van de regeling niet in aanmerking voor schadeloosstelling.

 

We kunnen uw toegang tot uw rekening of onze Services stopzetten, opschorten of beperken en/of de toegang tot uw saldo beperken voor zover en voor zolang dit redelijkerwijs nodig is om ons te beschermen tegen aansprakelijkheidsrisico (zie paragraaf 10.2) als u deze Overeenkomst overtreedt, inclusief het Beleid inzake redelijk gebruik, of enige andere overeenkomst die u met PayPal aangaat. Om twijfel te voorkomen: we kunnen uw rekening permanent blokkeren als u paragraaf 10.6 overtreedt (Informatie over u).

Risico dat betalingen door PayPal worden geblokkeerd

Hoewel u mogelijk slechts één PayPal-rekening heeft, kent uw rekening twee apart te onderscheiden functionaliteiten: de betaalfunctionaliteit en de reservefunctionaliteit. De mate waarin u toegang heeft tot het geld op uw rekening en in hoeverre u betaaltransacties vanaf uw rekening kunt uitvoeren zijn afhankelijk van de functie die het geld op een bepaald moment heeft. Voor het doel van deze Overeenkomst geldt het volgende:

 • Het element van uw rekening dat de betaalfunctionaliteit bevat wordt de 'betaalrekening' genoemd. De betaalrekening is het operationele gedeelte van uw rekening. Via dit gedeelte heeft u toegang tot geld dat kan worden gebruikt voor de uitvoering van betaaltransacties.
 • Het element van uw rekening dat de reservefunctionaliteit bevat wordt de 'reserverekening' genoemd. Uw toegang tot de reserverekening is beperkt. U heeft geen toegang tot geld op de reserverekening en u kunt geen betaaltransacties uitvoeren met geld op de reserverekening. Geld op de reserverekening kan bijvoorbeeld worden gemarkeerd als 'In behandeling', 'Niet-verrekend' of 'Geblokkeerd'.

Voorbeelden van wanneer geld door PayPal mag worden geblokkeerd om risico's te verlagen als dat geld gemoeid is met:

 • Een uitgestelde bankbetaling of een bankbetaling met 'Geld toevoegen' (zie paragraaf 3.3)
 • Uitgestelde transactie webwinkel (zie paragraaf 4.7)
 • Reserve (zie paragraaf 10.4)
 • Betaalverificatie (zie paragraaf 5.2)
 • Vastgehouden betaling (zie paragraaf 10.5)
 • Beperkte activiteit en acties die door PayPal zijn ondernomen (zie paragraaf 9 en 10)

Geschillen

Als u een geschil wilt openen via het Actiecentrum van PayPal, moet u dit binnen 180 dagen na het uitvoeren van uw betaling doen.

Betalingsuitvoering

PayPal voert uw geldige betaalopdrachten uit via uw betaalrekening en maakt het geld binnen 1 werkdag na de datum waarop u PayPal uw geldige betaalopdracht heeft gegeven over naar de betaalserviceprovider van de persoon aan wie u de betaling heeft overgemaakt. Deze uitvoertijd is afhankelijk van bepaalde voorwaarden. In paragraaf 4.1 van deze Overeenkomst vindt u meer details over de uitvoering van betalingsbestellingen.

Houd rekening met deze risico's en richtlijnen als u PayPal gebruikt.

Lees voor meer informatie over de PayPal-service onze Belangrijke betaal- en service-informatie .

 

1. Onze relatie met u

1.1 PayPal is slechts een aanbieder van betaalservices.. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) heeft een licentie verkregen als een Luxemburgse kredietinstelling zoals gedefinieerd in artikel 2 van de gewijzigde wet van 5 april 1993 op de financiële sector (de "wet"), en valt onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier, met vestigingsadres in L-2449 Luxemburg.

De hoofdactiviteit van PayPal is de uitgifte van e-geld en de verlening van services die hiermee direct verband houden. Een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de PayPal-service staat in het document Belangrijke betaal- en service-informatie, dat beschikbaar is via de link 'Juridische overeenkomsten' op elke pagina van de PayPal-website(s). Omdat de service is beperkt tot e-geld, wat volgens de wet niet wordt aangemerkt als een storting of een investering volgens de wetgeving van Luxemburg, valt u niet onder de bescherming van de Luxemburgse garantiebepalingen inzake stortingen of schadeloosstelling ten aanzien van investeringen die door de  Conseil de protection des déposants et des investisseurs worden gereguleerd. Met PayPal kunt u betalingen verrichten aan en accepteren van derden. PayPal is in alle opzichten een onafhankelijke contractant. PayPal heeft geen controle over en neemt geen aansprakelijkheid of wettelijke verplichting op zich voor de producten en services die via onze Service worden betaald. We kunnen de identiteit van geen enkele gebruiker garanderen of verzekeren dat een verkoper of koper daadwerkelijk een transactie voltooit. Houd er rekening mee dat er risico's verbonden zijn aan het zakendoen met minderjarigen of personen die onder valse voorwendselen handelen.

1.2 Uw privacy. PayPal neemt de bescherming van uw privacy uiterst serieus. Raadpleeg ons Privacybeleid (ook bekend als onze Privacyverklaring) voor een beter begrip van onze inzet met betrekking tot het bewaken van uw privacy en over ons gebruik en de openbaarmaking van uw gegevens.

1.3 Toewijzing. U mag geen rechten of plichten die u heeft op grond van deze overeenkomst overdragen of toewijzen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PayPal. U mag uw rekening niet overdragen aan een derde partij. PayPal behoudt het recht deze Overeenkomst of ieder recht of iedere verplichting onder deze Overeenkomst op ieder moment over te dragen of toe te wijzen zonder uw toestemming. Dit heeft geen effect op uw recht om uw rekening te sluiten zoals vermeld in clausule 7.

1.4 Communicatie met u.

1.4.1 Talen. Deze overeenkomst wordt uitsluitend in het Nederlands gesloten. We communiceren met u in de taal (of talen) waarin we deze Overeenkomst aan u ter beschikking hebben gesteld.

1.4.2 Berichtgeving aan u. U stemt ermee in dat PayPal u mag berichten of andere informatie mag verstrekken door dit te plaatsen op de website(s) van PayPal (inclusief het posten van informatie die alleen voor u toegankelijk is door in te loggen op uw rekening), dit te e-mailen naar het e-mailadres dat staat vermeld op uw rekening, per post te versturen naar het adres dat staat aangegeven op uw rekening, door u te bellen of u een sms-bericht te sturen. Voor het ontvangen van correspondentie en informatie met betrekking tot de Services hebt u internettoegang en een e-mailaccount nodig. Met uitzondering van wijzigingen in deze overeenkomst, wordt dergelijk bericht beschouwd door u ontvangen te zijn binnen 24 uur na plaatsing van het bericht op de website(s) van PayPal of na verzending per e-mail aan u. Als u het bericht per post ontvangt, gaan we ervan uit dat u het drie werkdagen na verzending heeft ontvangen. U kunt bij ons een kopie aanvragen van iedere wettelijk verplichte openbaarmaking (inclusief deze Overeenkomst). We leveren u dit aan in een vorm waarin u de informatie kunt opslaan en reproduceren (bijvoorbeeld via e-mail) en u kunt uw toestemming voor het ontvangen van verplichte openbaarmakingen intrekken via elektronische communicatie door contact op te nemen met PayPal zoals beschreven in onderstaande paragraaf 1.6. PayPal kan u aanvraagkosten voor de levering van afschriften doorberekenen (volgens Schema 1). PayPal behoudt zich het recht voor uw rekening te sluiten (overeenkomstig paragraaf 7) als u uw toestemming voor het ontvangen van elektronische correspondentie intrekt.

1.5 Berichtgeving aan PayPal. Meldingen in verband met deze Overeenkomst moeten per post worden verstuurd naar het hoofdkantoor van PayPal: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Ter attentie van: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

1.6 Wijzigingen in deze Overeenkomst. PayPal kan deze Overeenkomst op elk gewenst moment wijzigen, verwijderen of uitbreiden, inclusief de kosten en andere bedragen die op uw rekening van toepassing zijn (zoals beschreven in Schema 1) (een "Wijziging"), door over dergelijke wijzigingen te berichten via een gereviseerde versie van deze Overeenkomst op de PayPal-website(s). Een wijziging wordt eenzijdig door ons aangebracht en er wordt vanuit gegaan dat u de wijziging accepteert nadat u hiervan melding heeft ontvangen. We laten u twee maanden van tevoren weten dat een wijziging wordt doorgevoerd die vervolgens na deze twee maanden ingaat. De periode van twee maanden voor de berichtgeving is niet van toepassing als een wijziging wettelijk verplicht is of als de wijziging een toevoeging van een nieuwe service, extra functionaliteit aangaande de bestaande Service of een andere wijziging betreft die noch uw rechten beperkt, noch uw verantwoordelijkheden doet toenemen. In dergelijke gevallen wordt de wijziging uitgevoerd zonder u daarvan van tevoren op de hoogte te stellen en zal deze wijziging van kracht worden op het moment dat hiervan melding wordt gemaakt.

Als u een wijziging niet accepteert of het niet eens bent met de wijziging, moet u uw rekening opheffen door de opheffingsprocedure voor rekeningen te volgen die wordt uitgelegd in paragraaf 7 (Termijn en uw rekening opheffen). Als u geen bezwaar maakt tegen een wijziging (door binnen de periode van twee maanden uw rekening te sluiten) wordt deze wijziging beschouwd als door u geaccepteerd. Hoewel u uw rekening op elk moment en zonder kosten kunt sluiten, kunt u nadat u deze Overeenkomst beëindigt nog steeds aansprakelijk zijn voor zaken waarvoor u voordat u deze Overeenkomst beëindigt aansprakelijk en verantwoordelijk was. Zie verder onze rechten in paragraaf 7 (Termijn en uw rekening opheffen).

1.7 Voorwaarden.Als u in aanmerking wilt komen voor onze Services, moet u (i) woonachtig zijn in een van de landen die op de pagina ´PayPal wereldwijd´ zijn vermeld; (ii) wettelijk volledig bevoegd zijn om een contract aan te gaan; en (iii) als u een persoon bent, minstens 18 jaar oud zijn. Verder verklaart en garandeert u ons dat u bij het openen van een rekening bij ons niet namens of ten behoeve van iemand anders handelt, tenzij u de rekening opent voor en op aanwijzing van het bedrijf waarbij u in dienst bent, een geheime opdrachtgever of een derde begunstigde. Als u niet handelt namens het bedrijf waarbij u in dienst bent, mag de nieuwe rekening uitsluitend op uw eigen naam staan. Deze Overeenkomst is alleen van toepassing op gebruikers die woonachtig zijn in Nederland. Als u in een ander land woont, kunt u de overeenkomst openen vanaf de PayPal-website(s) in uw land (indien van toepassing).

Terug naar boven

 

2 Uw rekening en saldi

2.1 Privérekeningen en zakelijke rekeningen.PayPal biedt de volgende soorten rekeningen: privé-rekeningen en zakelijke rekeningen. Tenzij anderszins is overeengekomen, mag u slechts één privé-rekening en één zakelijke rekening hebben. Houders van bepaalde privé-rekeningen moeten wellicht hun rekening opwaarderen (wat kan betekenen dat ze aanvullende informatie aan PayPal moeten verstrekken) om alle huidige functionaliteit te kunnen gebruiken die in een privé-rekening beschikbaar is. Door een zakelijke rekening te openen en de voorwaarden van deze Overeenkomst te accepteren, verklaart u dat u de rekening niet opent voor primair persoonlijke, gezinsgerelateerde of huishoudelijke doeleinden. U gaat ermee akkoord dat uw rekening bestaat uit de betaalrekening en de reserverekening.

2.2 Saldo.  Het saldo op uw rekening vertegenwoordigt het bedrag aan e-geld dat beschikbaar is voor betalingen met uw rekening, conform de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u een saldo aanhoudt, ontvangt u geen rente of andere inkomsten op het saldo omdat de Europese wetgeving het betalen van rente op e-geld verbiedt, omdat het een kasequivalent is en geen storting.

U bent niet verplicht altijd een saldo aan te houden, maar als u de Service gebruikt om een andere gebruiker te betalen, moet u voldoende saldo op uw rekening hebben ter grootte van het bedrag van de betaling (en de aan ons verschuldigde transactiekosten). 

Als u namelijk een andere gebruiker betaalt, machtigt u ons namelijk om e-geld van uw saldo naar de rekening van de ontvanger over te maken, overeenkomstig uw betaalopdracht en de voorwaarden van deze Overeenkomst.     

Als u een saldo op uw rekening wilt krijgen, kunt u afhankelijk van de verdere bepalingen van deze Overeenkomst het volgende doen:

 • een betaling van iemand anders op uw rekening accepteren; of
 • e-geld van ons krijgen door ons een equivalent bedrag te betalen. U kunt dan het volgende doen:
  • automatisch uw toepasselijke betaalbron(nen) gebruiken om betalingen te dekken waartoe u ons opdracht geeft en over te maken (en de transactiekosten die u ons verschuldigd bent) naar andere gebruikers. Het uitvoeren van de betaling van uw bank of kaartuitgevende instantie naar PayPal is de verantwoordelijkheid van uw bank/kaartuitgevende instantie; of
  • handmatig met de functie 'Geld toevoegen' via de interface van uw rekening om ons te betalen of ons opdracht te geven een betaling van uw bankrekening af te schrijven onder de goedkeuring die u ons verleent wanneer u uw bankrekening als een betaalbron koppelt (zie paragraaf 3.3).

2.3 Rekeninggegevens (met inbegrip van saldo- en transactiegegevens) Tenzij uw rekening is beperkt, kunt u de details van de uitgevoerde betaaltransacties en andere informatie met betrekking tot uw transactiegeschiedenis en saldo raadplegen door in te loggen op uw rekening. De belangrijkste informatie met betrekking tot uw betalingen wordt via e-mail naar u verzonden en ook uw transactiegeschiedenis wordt bijgewerkt. Deze kunt op elk gewenst raadplegen door in te loggen op uw rekening. U kunt ook een downloadbaar rapport openen in het onderdeel 'Geschiedenis' van uw rekening. In het onderdeel 'Geschiedenis' staan ook alle gemaakte kosten en andere bedragen die in de betreffende periode van uw rekening zijn afgeschreven. De geschiedenis wordt alleen bijgewerkt en beschikbaar gemaakt als er activiteit is geweest op uw rekening of als er in de betreffende periode kosten zijn gemaakt. PayPal behoudt zich het recht voor om kosten te berekenen om u aanvullende informatie te bieden of om de transactiegeschiedenis en overige informatie over kosten op een andere manier aan te bieden. De manier waarop we de transactiegegevens aanbieden zorgt ervoor dat u de informatie ongewijzigd kunt opslaan en reproduceren, bijvoorbeeld door een kopie af te drukken. PayPal zal ervoor zorgen dat de details van elke transactie online beschikbaar zullen worden gemaakt voor u gedurende minstens 13 maanden vanaf het moment waarop deze voor het eerst beschikbaar zijn gemaakt. U gaat ermee akkoord dat u uw transacties controleert via uw rekeninggeschiedenis in plaats van periodieke afschriften per e-mail te ontvangen. 

 

2.4 Afschrijven. U stemt ermee in dat we door u aan ons of aan andere leden van de PayPal Group verschuldigde kosten en (tenzij insolventiewetgeving dit verbiedt) andere bedragen van uw rekening kunnen afschrijven (inclusief, zonder beperking, met betrekking tot services die door een lid van de PayPal Group worden geleverd). Ons recht op afschrijving houdt in dat wij de in deze paragraaf vermelde kosten en andere bedragen mogen afschrijven van uw rekeningsaldo.

2.5 Bedragen die u aan ons verschuldigd bent. Indien het totale bedrag dat u ons verschuldigd bent groter is dan het bedrag dat in uw saldo wordt vastgehouden, kunnen we uw saldo in negatieve cijfers weergeven als een gevolg van het netto bedrag dat u ons verschuldigd bent.

2.6 Saldi in meerdere valuta's. Als u een saldo op uw rekening heeft, kunnen we u toestaan dit om te rekenen naar een saldo in een andere valuta. Voor het omrekenen van het bedrag brengen we valutawisselkosten in rekening, zoals uiteengezet in paragraaf A3.1 van schema 1 (conform paragraaf 8.2).

Als een van de saldi op uw rekening aangeeft dat u ons om welke reden dan ook een bedrag verschuldigd bent, kunnen we dit bedrag incasseren door geld te gebruiken dat u in een andere valuta aanhoudt of door bedragen die u aan ons verschuldigd bent af te trekken van geld dat u op uw rekening ontvangt of geld dat u probeert op te nemen of over te maken van uw rekening, of van een andere rekening, en door geld af te trekken van geldopnames die u wilt uitvoeren. Als u op grond van uw saldo gedurende een periode van 21 dagen een bedrag aan ons verschuldigd bent in een andere valuta dan euro's, zal PayPal het bedrag dat u aan ons verschuldigd bent omrekenen naar euro's. Voor het omrekenen van het bedrag dat u aan ons verschuldigd bent naar euro's brengen we valutawisselkosten in rekening, zoals uiteengezet in paragraaf A3.1.1 van Schema 1 (conform paragraaf 8.2).

U bent verantwoordelijk voor alle risico's met betrekking tot het aanhouden van saldi in meerdere valuta's (waaronder, zonder beperking, het risico dat de waarde van deze saldi onderhevig is aan wisselkoersverschillen, hetgeen op termijn kan leiden tot aanzienlijke vermindering van de saldowaarde). U stemt ermee in dat u geen meerdere valuta's zult gebruiken voor speculatieve handel.

2.7 Zekerheidsbelang. Om uw naleving van deze Overeenkomst te verzekeren, staat u PayPal toe een juridisch beslag te leggen op het geld op uw rekening als zekerheid voor eventuele bedragen die u ons verschuldigd bent. In juridische termen wordt dit een “pandrecht” op en een “zekerheidsbelang” in uw rekening genoemd.

 

3. Betaalbronnen. 

3.1 Betaalbron koppelen. U kunt een creditcard en/of een bankrekening koppelen of verwijderen als betaalbron voor uw PayPal-rekening. Zorg dat uw betaalbrongegevens actueel blijven (dat wil zeggen het creditcardnummer en de vervaldatum).   Als uw gegevens veranderen, kunnen we ze naar eigen goeddunken bijwerken zonder enige actie van uw kant, volgens de informatie van uw bank of kaartuitgevende instantie en derde partijen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onze financiële dienstverleners en de kaartnetwerken). Als u niet wilt dat wij uw betaalbrongegevens bijwerken, kunt u contact opnemen met uw bank of kaartuitgevende instantie om dit te vragen of om de betaalbron te verwijderen in uw Rekeningprofiel. Als we uw betaalbrongegevens bijwerken, kunnen we de voorkeursinstellingen die eraan zijn gekoppeld, behouden.

U kunt ervoor kiezen om uw creditcard of bankrekening te bevestigen, zodat we kunnen controleren of de creditcard of bankrekening geldig is en of u de eigenaar bent. U kunt dit mogelijk doen door het proces voor het koppelen en bevestigen van uw creditcard (voor creditcards), het proces voor het bevestigen van uw bankrekening (voor bankrekeningen) of een ander proces te doorlopen waar we u bericht over sturen of dat we van tijd tot tijd publiceren.

3.2 Creditcards. Door een creditcard of (in sommige gevallen) een prepaidkaart als betaalbron te koppelen, verleent u PayPal een permanente autorisatie om automatisch het bedrag van de kaart af te schrijven dat nodig is om e-geld aan te kopen om uw saldo dekkend te maken voor een betaalopdracht (plus aan ons verschuldigde transactiekosten), wanneer de kaart overeenkomstig deze Overeenkomst de toepasselijke betaalbron is voor deze betaalopdracht. U kunt de permanente autorisatie met betrekking tot elke kaart stopzetten door de desbetreffende kaart in uw Rekeningprofiel te verwijderen als betaalbron.

3.3 Bankrekeningen. Door het koppelen van uw bankrekening als betaalbron verleent u PayPal een permanente toestemming (afhankelijk van de voorwaarden van de machtiging die door uw bank wordt gebruikt om een dergelijke toestemming in te stellen en te handhaven) om het bedrag van uw bankrekening af te schrijven dat nodig is voor de aanschaf van e-geld voor uw saldo:

 • ter dekking van een betaalopdracht voor een andere gebruiker (plus aan ons verschuldigde transactiekosten) wanneer de bankrekening overeenkomstig deze Overeenkomst de toepasselijke betaalbron is voor deze betaalopdracht; of
 • wanneer u de functionaliteit 'Geld toevoegen' in de interface van uw rekening gebruikt.

U verleent PayPal hiermee het recht elke afschrijving waarvoor u toestemming heeft gegeven en die is teruggeboekt wegens onvoldoende saldo, opnieuw in te dienen. Als u een machtiging annuleert (inclusief, maar niet beperkt tot, een SEPA-machtiging), gaat u ermee akkoord dat u ons schadeloos stelt voor de waarde van goederen of services die u met de opbrengsten van die machtiging heeft verbruikt.

U gaat ermee akkoord dat zodra PayPal een betaling van uw bankrekening ontvangt om e-geld op uw PayPal-rekening te storten, PayPal het geld kan vasthouden op uw reserverekening zo lang PayPal van mening is dat er een NSF-risico bestaat. In dat geval wordt het e-geld niet voor u beschikbaar gemaakt op uw betaalrekening (ook niet voor de uitvoering van een betaalopdracht die de bankbetaling moest dekken) totdat PayPal bepaalt dat het NSF-risico is geweken. Tot die tijd wordt de bankbetaling in uw rekeninggegevens vermeld met de aanduiding 'Niet-verrekend'. PayPal beschikt pas over alle gegevens die nodig zijn om het geld van uw bankbetaling voor u beschikbaar te stellen wanneer PayPal heeft bepaald dat het NSF-risico is geweken. 

PayPal behoudt zich het recht voor om te eisen dat u uw gevraagde betaling betaalt via een uitgestelde bankbetaling om het risico (inclusief, maar niet beperkt tot, het NSF-risico) dat aan uw betaalopdracht is verbonden te beperken.

PayPal kan besluiten om sommige klanten die een bankrekening als een betaalbron hebben gekoppeld, toegang te bieden tot PayPal Achteraf Betalen. Hiermee kan een klant een afschrijving van deze bankrekening voor bepaalde tijd uitstellen. Als deze service aan u wordt aangeboden en u ervoor kiest om hier gebruik van te maken, zijn de Voorwaarden van PayPal Achteraf Betalen van toepassing.

3.4 SEPA-machtiging tot automatische incasso (voor gebruikers met geregistreerde adressen in Cyprus, Estland, Griekenland, Ierland, Letland, Litouwen, Malta, Slowakije en Slovenië): na de implementatie van het gebruik van SEPA-machtigingen tot automatische incasso in het land waar u woont, verleent u telkens wanneer u een bankrekening registreert bij PayPal of voor het eerst een betaling uitvoert met een nieuwe bankrekening een SEPA-machtiging tot automatische incasso aan PayPal. U heeft op elk gewenst moment exclusieve toegang tot deze machtiging en het machtigingsreferentienummer (MRN) in uw PayPal-rekeningprofiel en kunt de machtiging annuleren of wijzigen voor toekomstige transacties.

Zodra u daarna een elektronische overschrijving verricht van uw bankrekening naar PayPal via een SEPA-incasso, autoriseert u PayPal om deze machtiging te gebruiken en het bedrag van uw bankrekening af te schrijven, zoals hierboven is uitgelegd in paragraaf 3.4 en autoriseert u uw bank om de betaling aan PayPal af te handelen. Overeenkomstig de voorwaarden van uw bank kunt u op elk gewenst moment tot acht weken na de datum waarop de SEPA-incassobetaling heeft plaatsgevonden een terugbetaling bij uw bank claimen.

PayPal informeert u over het bedrag van de SEPA-incassobetaling en het tijdsbestek waarbinnen PayPal het bedrag afschrijft van de bankrekening, samen met de aankoopbevestiging. Als PayPal een verzoek voor een SEPA-incassobetaling opnieuw indient vanwege een terugboeking van de oorspronkelijke betaling, wordt er geen (aanvullende) informatie verstrekt over het bedrag en het tijdsbestek voordat het verzoek opnieuw wordt ingediend.

3.5 Bijzondere betaalregelingen: Bepaalde betalingen kunnen worden verricht vanuit bijzondere betaalregelingen die aan uw rekening zijn gekoppeld, zoals saldi voor specifieke webwinkels/transacties, cadeaubonnen of andere promotiebetaalregelingen. Het gebruik en de prioriteit daarvan zijn afhankelijk van verdere voorwaarden die tussen u en PayPal zijn overeengekomen (“Bijzondere betaalregelingen”). Uw rekeningoverzicht kan het nominale bedrag vermelden dat op elk gegeven moment via uw bijzondere betaalregelingen beschikbaar is voor in aanmerking komende betalingen. Dit bedrag is geen e-geld, wordt niet als deel van uw saldo beschouwd en is niet in te wisselen voor contant geld. Het vertegenwoordigt uitsluitend een hoeveelheid e-geld die PayPal aanbiedt uit te geven en op uw PayPal-rekening bij te schrijven op het moment van (en alleen om direct te betalen) een in aanmerking komende PayPal-aankoop, conform (en alleen voor de periode beschreven in) de verdere gebruiksvoorwaarden voor die bijzondere betaalregeling. Als een met een bijzondere betaalregeling gefinancierde PayPal-betaling op een later tijdstip om wat voor reden dan ook wordt ingetrokken (inclusief, zonder beperking, teruggeboekt), houdt PayPal het via uw bijzondere betaalregeling betaalde gedeelte van die PayPal-betaling in en (mits de bijzondere betaalregeling niet al verlopen is) wordt de bijzondere betaalregeling in ere hersteld.

3.6 Gewenste betaalbron.  Afhankelijk van de verdere bepalingen van deze Overeenkomst kunt u een van de betaalbronnen van uw PayPal-rekening als voorkeursbetaalbron kiezen om e-geld op uw saldo te verkrijgen ter dekking van een betaalopdracht. PayPal kan u van tijd tot tijd toestaan om bij uw rekeningvoorkeuren op www.paypal.com voor bepaalde toekomstige betaalopdrachten een voorkeursbetaalmethode te kiezen. Afhankelijk van de aard van de betaalbron, het soort betaalopdracht waarvoor de betaalbron wordt gebruikt of de ontvanger, kunnen er momenten zijn dat uw voorkeursbetaalbron niet kan worden gebruikt (zie ook paragraaf 3.8). Voorbeelden (geen uitputtende lijst):

 1. u selecteert een creditcard die is verlopen;
 2. in plaats van de voorkeursbetaalbron is een bijzondere betaalregeling beschikbaar voor de betaalopdracht, in welk geval PayPal mogelijk eerst de bijzondere betaalregeling gebruikt voor het verkrijgen van e-geld ter dekking van uw betaalopdracht en pas daarna de voorkeursbetaalbron; of
 3. u heeft in plaats van de voorkeursbetaalbron een al bestaand saldo beschikbaar ter dekking van de betaalopdracht, in welk geval PayPal eerst uw al bestaande saldo (na een eventueel beschikbare bijzondere betaalregeling) kan gebruiken voor het e-geld ter dekking van uw betaalopdracht en pas daarna de voorkeursbetaalbron.

 

kan PayPal afhankelijk van de verdere bepalingen van deze overeenkomst afzien van de toepassing van paragraaf 3.6.c. en zelfs als er al een bestaand saldo is uw voorkeursbetaalbron gebruiken om e-geld voor bepaalde betaalopdrachten te verkrijgen.

3.7 Geen voorkeursbetaalbron geselecteerd/beschikbaar? Als u geen voorkeursbetaalbron heeft geselecteerd, of als uw voorkeursbetaalbron niet beschikbaar is, zal PayPal uit de volgende bronnen, in de volgende volgorde en voor zover deze beschikbaar zijn, e-geld voor uw saldo verkrijgen ter dekking van uw betaalopdracht:

 

1.

Bijzondere betaalregelingen

2.

Reeds aanwezig saldo

3.

Standaardbetaalbronnen

 

Gebruikt in de volgende volgorde (voor zover dergelijke betaalbronnen beschikbaar zijn voor gebruik met uw PayPal-rekening):

 1. Bankrekening – voor een betaling via een directe overschrijving
 2. Creditcard
 3. Uitgestelde bankbetaling

 

3.8 Limieten gewenste betaalbron. In het kader van risicobeheer kan PayPal beperkingen instellen voor de betaalbronnen die beschikbaar zijn voor een transactie. Als we een betaalbron beperken, waarschuwen we u als er sprake is van een verhoogd risico (bijvoorbeeld en niet beperkt tot, de kans dat de betaling als ongeautoriseerd wordt bestempeld). Een dergelijke waarschuwing betekent niet dat een van beide partijen in de transactie op oneerlijke of frauduleuze wijze handelt. Het betekent dat er mogelijk een risico dat hoger is dan gebruikelijk aan de betaling is verbonden. Betaalbronnen kunnen ook worden beperkt als u een PayPal-betaling uitvoert via bepaalde websites of toepassingen van derden. Voor zakelijke PayPal-betalingen geldt een beperking dat uw PayPal-betaling moet worden verricht met uw bestaande saldo en/of een uitgestelde bankbetaling.

Als uw betaalbronnen zijn beperkt en u ervoor kiest om verder te gaan met de transactie, kan het zijn dat u minder mogelijkheden heeft om een eventueel geschil op te lossen als de transactie niet naar volle tevredenheid wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld als een van uw betaalbronnen uw creditcard is, maar u als gevolg van een beperking van een betaalbron uw PayPal-betaling niet kunt uitvoeren met een creditcard, heeft u geen recht op terugboekingen voor de PayPal-betaling).

 

Terug naar boven

4. Geld overmaken

4.1 Onze uitvoering van uw betaalopdrachten.

Onderworpen aan de voorwaarden in deze Overeenkomst (en uw naleving hiervan) stemt u ermee in dat we een betaalopdracht die u heeft gedaan via uw betaalrekening uitvoeren en het bedrag overmaken naar de aanbieder van betaalservices van de begunstigde zodra de betaalschema's van PayPal dit toestaan (mogelijk op de volgende werkdag na de datum waarop de geldige betaalopdracht door u is gegeven en door ons is ontvangen). Dit is onder voorbehoud van de verstrekking door u aan ons van:

 1. uw betaalopdracht voor 16:00 uur (lokale tijd van het land waar uw rekening is geregistreerd) op een werkdag. Als u de betaalopdracht na deze tijd of niet op een werkdag geeft, gaat u ermee akkoord dat uw betaalopdracht de eerstvolgende werkdag door ons wordt ontvangen;
 2. een correcte, unieke omschrijving of andere geldige details van de ontvanger of uzelf waar PayPal of de persoon die u betaalt redelijkerwijs om mag vragen als u de details invult om de betaalopdracht te maken;
 3. alle verplichte gegevens waarnaar wordt gevraagd in de relevante betaalprocedures;
 4. (indien nodig), gegevens van uw geldige betaalbron(nen) met voldoende saldo om de betaling te verrichten;
 5. geldige toestemming om uw betaalopdracht te autoriseren, dergelijke geldige toestemming wordt gegeven als u:
  1. op de knop Betalen of Doorgaan of een andere knop klikt in de onderdelen van de PayPal-site(s) of PayPal-betaalpagina's waar u een betaalopdracht naar ons kunt verzenden nadat u uw correcte inloggegevens (bijvoorbeeld e-mailadres en wachtwoord) heeft ingevoerd en bent ingelogd op uw PayPal-rekening; en/of
  2. autorisatie voor een betaling gestart door derden heeft geconfigureerd waarin u met een webwinkel of derde partij bent overeengekomen om van tevoren autorisatie te geven om het de webwinkel of derde partij mogelijk te maken om gelden van uw PayPal-rekening te innen; en/of
  3. ons opdracht geeft om een betaling op een andere wijze uit te voeren waarvan wij u van tijd tot tijd op de hoogte zullen stellen wanneer de betaalopdracht wordt uitgevoerd.

Onze plicht betaalopdrachten uit te voeren zoals uiteengezet in deze paragraaf 4.1 is alleen van toepassing op betalingen: tussen gebruikers met rekeningen die zijn geregistreerd in de Europese Economische Ruimte ('EER'); en in de valuta's Britse pond, euro of de valuta van de EER-lidstaat die de euro nog niet gebruikt. Zodra uw betaalopdracht naar ons is verzonden, kunt u deze niet intrekken of op andere wijze uw toestemming intrekken voor het uitvoeren van de betaling, uitzondering hierop is dat u een vooraf goedgekeurde betaling kunt annuleren op voorwaarde dat u dit doet voor het einde van de werkdag die valt op de dag voordat de volgende betaling onder de autorisatie van vooraf goedgekeurde betalingen zal worden gedaan.

4.2 Uw betaalopdracht voor een betaling aan een andere gebruiker.  Conform de voorwaarden van deze Overeenkomst vormt uw betaalopdracht voor een betaling aan een andere gebruiker (een betaling voor een privétransactie of voor een commerciële transactie) uw instructie en autorisatie aan ons om e-geld over te schrijven van het betaalrekeningelement van uw saldo naar de desbetreffende gebruiker, zoals nader is aangeduid in uw betaalopdracht. Als u onvoldoende saldo heeft of een voorkeursbetaalbron heeft geselecteerd, verzoekt u ons ook om namens u geld te verkrijgen van uw toepasselijke betaalbron en e-geld over te maken naar het betaalrekeningelement van uw saldo, zodat uw betaling kan worden uitgevoerd.

4.3. Uw betaalopdracht voor een opname. Conform de voorwaarden van deze Overeenkomst vormt uw betaalopdracht voor een opname van uw PayPal-rekening uw instructie en autorisatie aan ons om e-geld van uw saldo op te nemen. paragraaf 6 geldt verder voor dit type betaalopdracht.

4.4 Saldo is niet toereikend. PayPal is niet verplicht uw betaalopdracht uit te voeren als u over onvoldoende geld in uw saldo beschikt. PayPal behoudt zich het recht voor om een door u verrichte betaling pas uit te voeren als er voldoende geld beschikbaar is (dit betekent ook, zonder beperking, dat PayPal niet verplicht is een terugbetalingstransactie te vereffenen alvorens het geld voor de oorspronkelijke transactie is ontvangen).

4.5 Verzendlimieten. Als u een periodieke verzendlimiet voor uw rekening heeft, kunt u deze bekijken door in te loggen op uw rekening en op de pagina Rekeningoverzicht op de link 'Uw rekeninglimieten weergeven' te klikken. We kunnen naar eigen goeddunken (bijvoorbeeld in geval van pogingen tot fraude of misbruik van creditcards) beperkingen stellen aan de hoogte van het geldbedrag dat u via onze Service kunt verzenden. Om uw verzendlimiet op te heffen, moet u de stappen volgen die we aan u doorgeven of van tijd tot tijd publiceren (die we uiteenzetten in uw rekeningoverzicht).

4.6 Geweigerde transacties en terugbetalingen overgemaakt door de ontvanger.

We kunnen de ontvanger van uw betaling toestaan om:

 • de betaling niet te accepteren; of
 • de betaling te accepteren en vervolgens onze Service te gebruiken om op een later moment het gehele of gedeeltelijke bedrag van de betaling te restitueren. 

We storten het bedrag van een geweigerde betaling of terugbetaling terug op uw Saldo.  We storten het bedrag van een niet-opgeëiste betaling binnen 30 dagen na de transactie terug op uw Saldo.

Als het bedrag van een betaling op een van de hierboven beschreven manieren is teruggestort, rekenen we het teruggestorte bedrag voor u om in:

 • de valuta van het Saldo dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke betaling (vóór eventuele omrekening naar de valuta die door de ontvanger is ontvangen);
 • de oorspronkelijke openingsvaluta van uw Rekening; of
 • Amerikaanse dollar (hiervoor maken we een Saldo in deze valuta als u er nog geen heeft).

Als bij de oorspronkelijk verrichte betaling sprake was van een valutaomrekening, rekenen we het terugbetaalde bedrag van de valuta die door de ontvanger is ontvangen, als volgt om:

 • als het bedrag binnen 1 dag van de oorspronkelijke betaling wordt terugbetaald, gebruiken we de transactiewisselkoers die op de datum van de oorspronkelijke betaling van toepassing was zodat u het oorspronkelijke bedrag (inclusief de valutawisselkosten die u heeft betaald) ontvangt in de oorspronkelijke valuta die u heeft omgerekend voor de oorspronkelijke betaling; en
 • als het bedrag na 1 dag van de oorspronkelijke betaling wordt terugbetaald, gebruiken we de transactiewisselkoers die van toepassing was toen het terugbetalingsbedrag werd omgerekend. Zie paragraaf 8.2 voor meer informatie over hoe we de transactiewisselkoers bepalen. Voor deze specifieke omrekening van de terugbetaling geldt het volgende:

We kunnen het terugbetaalde bedrag ook automatisch van uw Saldo opnemen en terugboeken op de betaalmethode die u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke betaling. Bij opnamen kan ook een valutaomrekening van toepassing zijn – raadpleeg artikel 6.

We kunnen besluiten om de oorspronkelijke betaling niet van uw oorspronkelijke Betaalmethode af te schrijven indien het bedrag zoals hierboven beschreven op uw Saldo wordt teruggestort voordat de oorspronkelijke betaling van uw oorspronkelijke Betaalmethode naar PayPal is vereffend.

Het terugbetaalde bedrag kan een lagere waarde hebben dan het oorspronkelijk betaalde bedrag.  Dit kan de volgende redenen hebben:

 • de ontvanger doet u een terugbetaling die lager in waarde is dan het oorspronkelijk betaalde bedrag. Omdat we slechts een aanbieder van betaalservices zijn, weten we niet in hoeverre u recht heeft op een terugbetaling van de ontvanger van de oorspronkelijke betaling of waarom de ontvanger een terugbetaling van een bepaald bedrag heeft verricht; of
 • schommelingen in de transactiewisselkoers. 

PayPal is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen als gevolg van het besluit van de ontvanger om uw betaling te weigeren of terug te betalen, behalve voor zover een door de ontvanger verzonden terugbetaling onjuist is verricht door PayPal (zie artikel 12).

4.7 Uitgestelde transactie webwinkel. Wanneer u betaalt in bepaalde webwinkels (bijvoorbeeld sommige webwinkels die verkopen op online platforms) of betaalt voor bepaalde aankopen (bijvoorbeeld aankopen die naar u moeten worden verzonden of die mogelijk verder worden aangepast door de webwinkel) geeft u:

 1. een machtiging aan de webwinkel om de betaling op een later tijdstip te innen; en
 2. een instructie aan PayPal om de webwinkel te betalen wanneer de webwinkel om betaling vraagt.

De machtiging blijft doorgaans tot 30 dagen geldig. Als u op het moment dat u de machtiging afgeeft een positief saldo hebt, stemt u ermee in dat PayPal het bedrag van de betaling op uw rekening reserveert totdat de webwinkel uw betaling int. Als voor uw betaling valutaomrekening door ons vereist is, wordt de uiteindelijke wisselkoers (inclusief valutawisselkosten) bepaald en toegepast (overeenkomstig paragraaf 8.2) op het moment dat de webwinkel uw betaling verwerkt en de transactie voltooit.

Uw machtiging staat toe dat de webwinkel het bedrag van de betaling wijzigt (in verband met wijzigingen in de aankoop die u overeenkomt met de webwinkel, zoals aanvullende toeslagen, verzendkosten, porto of kortingen) voordat de webwinkel de betaling int. PayPal kan in bepaalde omstandigheden een maximumbedrag instellen voor de betaling aan de webwinkel. Dit bedrag wordt dan mogelijk aan u getoond op de machtigingspagina voor de betaling. PayPal is niet verplicht op enig moment wijzigingen te verifiëren (ook niet op het moment dat de betaling wordt overgemaakt). PayPal kan op basis van uw machtiging en na ontvangst van instructies van de webwinkel betreffende het uiteindelijke bedrag van de betaling, alle bedragen overmaken (afhankelijk van het maximumbedrag dat is ingesteld en aan PayPal is doorgegeven voor de betreffende betaling.

4.8 Vooraf goedgekeurde betalingen (ook bekend als Automatische betalingen).

Als u van tevoren toestemming geeft voor vooraf goedgekeurde betalingen:

 • geeft u de derde partij de mogelijkheid om op een eenmalige basis of een terugkerende basis (sporadisch of periodiek) vaste of verschillende bedragen van uw rekening te innen (zoals verder aangegeven in de toepasselijke factuurovereenkomst – het document waarmee u akkoord gaat wanneer u de machtiging verleent) totdat u uw machtiging of de onderliggende regeling met de desbetreffende derde partij annuleert; en
 • verleent u daarbij een machtiging en geeft u opdracht aan PayPal voor het verrichten van betalingen aan de derde partij (of een andere persoon op aanwijzing van de derde partij) vanaf uw PayPal-rekening voor bedragen die u verschuldigd bent, zoals aangegeven door de derde partij. Hierdoor wordt de ontvanger een betrouwbare begunstigde van al uw betalingen die onder deze autorisatie worden gedaan. Daarom vragen we u niet om in te loggen of de betalingen goed te keuren wanneer deze worden gedaan. U gaat ermee akkoord dat PayPal niet verplicht is om het bedrag dat de derde partij opgeeft voor dit type betaling te verifiëren of te bevestigen. Verder bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat betalingen die volgens deze bepaling worden gedaan, in waarde kunnen verschillen en op verschillende datums kunnen worden gedaan.

als u de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van locatie gebruikt om een vooraf goedgekeurde betaling aan een andere gebruiker (meestal een webwinkel) te verrichten die betalingen via de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van locatie accepteert, kunt u deze gebruiker autoriseren door hem of haar te selecteren in de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van locatie. Als u een dergelijke gebruiker autoriseert, kunnen we het totaalbedrag waar de geautoriseerde gebruiker binnen een specifieke periode om kan verzoeken van uw rekening beperken. Dit kunnen we naar eigen inzicht bepalen.

Als PayPal bij uw vooraf goedgekeurde betaling valuta moet omrekenen, wordt het bedrag van de valutawisselkosten (zie Schema 1) vastgesteld op het moment dat de toepasselijke derde partij uw betaling verwerkt en de transactie voltooit. U gaat ermee akkoord dat de wisselkoers die wordt bepaald op het moment van elke betaaltransactie kan verschillen en u gaat ermee akkoord dat toekomstige uitvoering van vooraf goedgekeurde betalingen worden gebaseerd op wisselende wisselkoersen.

Potentiële ontvangers van betalingen die op grond van bovengenoemde toestemming bij ons een betalingsverzoek indienen uit hoofde van deze bepaling:

 • verklaren hierbij aan PayPal dat de door hen opgegeven bedragen zijn afgesproken met en goedgekeurd door de gebruiker van wiens rekening de bedragen worden afgeschreven (inclusief wijzigingen in deze bedragen) en dat de betaler vóór de afschrijving hiervan op de hoogte wordt gesteld; en
 • stemmen er hierbij mee in dat ze de betaler minimaal vier weken van tevoren op de hoogte zullen stellen van het bedrag dat ze innen als dit bedrag zodanig is toegenomen dat de betaler redelijkerwijs niet kan verwachten dat deze een dergelijk bedrag moet voldoen, waarbij rekening dient te worden gehouden met de eerdere uitgavenpatronen van de betaler en met de omstandigheden van de betaling. Bovendien stemmen ze ermee in dat ze conform de voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst aansprakelijk zijn jegens PayPal voor elke terugbetaling van deze betaling.

U stemt ermee in dat u geen terugbetaling van PayPal kunt vorderen voor een vooraf goedgekeurde betaling tenzij:

 1. niet het exacte bedrag van de betalingstransactie is verstrekt toen de autorisatie werd gegeven en het toepasselijke bedrag het bedrag overschreed dat u redelijkerwijs had kunnen verwachten te moeten voldoen, waarbij rekening wordt gehouden met uw eerdere uitgavenpatronen en de omstandigheden van de kwestie;

  en
 2. uw toestemming voor het uitvoeren van de door derden gestarte betaling niet is gegeven op de manier zoals in paragraaf 4.1(e) wordt beschreven; of
 3. de informatie met betrekking tot de door derden gestarte betaling niet ten minste vier weken vóór de datum waarop de betaaltransactie met de webwinkel is uitgevoerd, is geleverd of aan u beschikbaar is gemaakt;

  en
 4. u ons binnen 8 weken na de betaaldatum bericht over het verzoek; en
 5. u voldoet aan onze verzoeken om informatie die we redelijkerwijs nodig hebben om de omstandigheden van de kwestie te controleren. We behouden ons het recht voor om verdere gegevens op te vragen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om vast te stellen of aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan en om af te zien van enige of alle bovenstaande voorwaarden.

4.9 Vooraf goedgekeurde betalingen annuleren. U kunt een vooraf goedgekeurde betaling op elk gewenst moment annuleren tot één werkdag vóór de datum waarop de betaling gepland staat. Als u een vooraf goedgekeurde betaling wilt annuleren, logt u in op uw rekening, gaat u naar het tabblad Instellingen en klikt u vervolgens in het gedeelte Betaalinstellingen op 'Vooraf goedgekeurde betalingen' en volgt u de instructies voor het annuleren van de betaling. Als u een vooraf goedgekeurde betaling annuleert, is het bovendien mogelijk dat u nog steeds aansprakelijk bent tegenover de webwinkel voor de betaling en dat u de webwinkel op een andere manier moet betalen.

Als u de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van locatie gebruikt om een vooraf goedgekeurde betaling aan een gebruiker (meestal een webwinkel) te autoriseren die betalingen via de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van locatie accepteert, kunt u de autorisatie alleen annuleren via de stappen waarmee u uw selectie van de gebruiker in de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van locatie kunt annuleren.

4.10 E-geld in verschillende valuta overmaken.U kunt geld overmaken in Amerikaanse dollars, Canadese dollars, euro's, Britse ponden, Japanse yen, Australische dollars, Braziliaanse real, Tsjechische kronen, Deense kronen, Hongkongse dollars, Hongaarse forinten, Israëlische nieuwe sjekels, Mexicaanse peso's, Nieuw-Zeelandse dollars, Noorse kronen, Filippijnse peso's, Poolse zloty, Singaporese dollars, Zweedse kronen, Zwitserse franken, Thaise baht en Taiwanese nieuwe dollars. Er gelden mogelijk enige beperkingen aan de bestemmingen waarnaar u bepaalde valuta's kunt overmaken. Wanneer u geld overmaakt naar iemand die het ontvangt in een andere valuta dan de primaire valuta van uw rekening, doen we het volgende:

 1. Als u beschikt over aanwezig saldo in de ontvangende valuta, versturen we uw betaling met uw saldo.
 2. Indien u over saldo beschikt in een andere valuta dan de ontvangende valuta, voeren we een valutaomrekening uit (conform paragraaf 8.2) en gebruiken we het omgerekende saldo om uw betaling te verzenden.
 3. Indien u geen saldo heeft, zullen we automatisch saldo verkrijgen in de primaire valuta van uw rekening vanuit de relevante betaalbron overeenkomstig paragraaf 3 om uw betaalopdracht (en eventuele kosten die u ons verschuldigd bent) te dekken. Wanneer u ons betaalt, kan de provider van uw betaalbron mogelijk een valutaomrekening toepassen (en hiervoor kosten in rekening brengen). Vervolgens rekenen we uw primaire valuta om (conform paragraaf 8.2) en maken uw betaling over vanaf het omgerekende saldo (en innen eventuele kosten die in rekening zijn gebracht in de valuta waarin de betaling is ontvangen).

 

Terug naar boven

 

5. Geld ontvangen

PayPal kan iedereen (met of zonder PayPal-rekening) toestaan opdracht te geven voor een betaling naar uw rekening, met als resultaat dat e-geld wordt gestort op of overgemaakt naar uw rekening. Door functionaliteit in uw online betaalpagina/platform te integreren (en al geïntegreerd te hebben) om een betaler zonder rekening in staat te stellen een betaling naar uw rekening over te maken, stemt u in met alle aanvullende gebruiksvoorwaarden van de betreffende functionaliteit die PayPal voor u toegankelijk maakt op pagina's van de website van PayPal of Braintree (met inbegrip van pagina's voor ontwikkelaars en onze pagina Juridische overeenkomsten) of een online platform. Tot deze aanvullende voorwaarden behoort ook de PayPal-overeenkomst inzake andere betaalmethoden.

5.1 Uw ontvangstlimiet opheffen. Als u een ontvangstlimiet voor uw rekening heeft, kunt u deze bekijken door in te loggen op uw rekening en op de link 'Uw rekeninglimieten weergeven' op de pagina Rekeningoverzicht te klikken. We kunnen naar eigen goeddunken (bijvoorbeeld in geval van pogingen tot fraude of misbruik van creditcards) limieten stellen aan de hoogte van het geldbedrag dat u via onze Service kunt ontvangen. Om uw ontvangstlimiet op te heffen, moet u de stappen volgen die we aan u doorgeven of van tijd tot tijd publiceren (die we uiteenzetten in uw rekeningoverzicht).

5.2 Betaalverificatie. Betaalverificatie is een procedure volgens welke PayPal bepaalde transacties met een potentieel hoog risico verifieert. Dit kan zijn omdat PayPal het redelijke vermoeden heeft dat het betaalinstrument en/of de rekening van een koper worden gebruikt met betrekking tot verboden activiteiten (zoals beschreven in paragraaf 9) of voor andere redenen zoals deze door ons naar ons redelijke oordeel zijn bepaald. Als een betaling aan betaalverificatie onderhevig is, zal PayPal:

 1. de betaalopdracht die door de koper is gestart uitvoeren;
 2. naar het oordeel van PayPal direct na deze uitvoering het betaalinstrument van de koper beperken;
 3. de betaling blokkeren. Het geld wordt zo vastgehouden op de reserverekening van de verkoper;
 4. een bericht sturen naar de verkoper dat de verzending van het object dat door de koper is gekocht moet worden vertraagd; en
 5. de verificatie van de betaling uitvoeren.

PayPal is niet in het bezit van alle informatie die nodig is om het geld ter beschikking te stellen van de verkoper op de betaalrekening van de verkoper totdat de betaalverificatie voltooid is en PayPal de betaling heeft goedgekeurd. Als er tijdens de betaalverificatie een probleem wordt gevonden in de betaling, wordt de betaling teruggeboekt en het geld teruggestuurd naar de koper vanuit de reserverekening van de verkoper. Alle betalingen die de betaalverificatie voltooien zijn nog steeds onderworpen om te worden teruggeboekt onder de voorwaarden van deze Overeenkomst maar vallen onder de Verkopersbescherming als ze voldoen aan het Verkopersbeschermingsbeleid. PayPal zal u hierover informeren via e-mail en/of in het tabblad Transactiegeschiedenis in uw PayPal-rekening. Een betaalverificatie op een betaling is slechts een verificatie van enkel de betaling en wordt uitgevoerd om het risico te verkleinen dat PayPal-gebruikers transacties met een hoog risico ontvangen. Als betaalverificatie op een betaling wordt toegepast, voert PayPal geen beoordeling uit van de commerciële handelingen, andere kenmerken of reputatie van een van de betrokken partijen. Het dient niet te worden beschouwd als een vermindering van het respect van wie dan ook.

5.3 Risico's van terugboekingen en claims. Ontvangst van een betaling op uw PayPal-rekening is niet hetzelfde als ontvangst van vrijgegeven geld. Een bericht dat u e-geld is overgemaakt, houdt niet in dat u dit geld heeft ontvangen op uw rekening, tenzij u de betaling heeft geaccepteerd. U erkent en stemt ermee in dat een betaaltransactie is voltooid en door u is ontvangen, zelfs als deze onderhevig is aan een terugboeking, claim, reserve of vastgehouden betaling. Wanneer u een betaling ontvangt, bent u tegenover PayPal aansprakelijk voor het hele bedrag van de betaling plus eventuele kosten die we moeten betalen en eventuele andere kosten als de betaling om welke reden dan ook ongeldig wordt verklaard. Aanvulling op andere aansprakelijkheden: in het geval van terugboeking, of als u een terugboeking of claim verliest en u geen recht heeft op betaling onder het Verkopersbescherming programma, bent u aan PayPal een bedrag verschuldigd dat overeenkomt met de terugboeking of claim en onze kosten zoals beschreven in Schema 1 (waaronder, indien van toepassing, terugboekingskosten) en zal PayPal het betreffende bedrag van uw saldo afschrijven. Als u een te laag saldo heeft om te kunnen voldoen aan uw aansprakelijkheid, behoudt PayPal het recht uw schuld aan PayPal te innen via betalingen die u ontvangt op uw rekening, tenzij u instemt met terugbetaling aan PayPal via andere middelen. PayPal kan ook bedragen terugvorderen die u ons schuldig bent via juridische middelen, waaronder, zonder beperking, via een incassobureau. Als een afzender van een betaling een verzoek tot terugboeking indient, zal niet PayPal, maar de creditcardmaatschappij bepalen of dit verzoek gerechtvaardigd is.

5.4 PayPal en uw klanten.

Het is niet toegestaan een onjuist of negatief beeld van PayPal als betaalmethode te scheppen in openbare berichten of uitspraken aan uw klanten.

Als u uw klanten in staat stelt via PayPal te betalen, dient u de betaalmethode van PayPal ten minste op gelijke voet te behandelen met andere aangeboden betaalmethoden.

PayPal ontmoedigt toeslagen omdat het een commerciële gang van zaken is die de klant kan straffen en onnodige verwarring, irritatie en het vroegtijdig verlaten van het betaalproces kan veroorzaken. U gaat ermee akkoord dat u alleen toeslag rekent voor het gebruik van PayPal in overeenstemming met wetten die op u van toepassing zijn. U gaat er verder mee akkoord dat als u een toeslag berekent aan de koper dat u, en niet PayPal, de koper op de hoogte zal stellen van de gevraagde toeslag. PayPal is niet aansprakelijk als u de koper niet over een toeslag heeft geïnformeerd. Als u zich niet houdt aan de bovenstaande bepalingen, vormt dit een schending van deze Overeenkomst en heeft PayPal het recht om deze overeenkomst te beëindigen overeenkomstig paragraaf 7.

5.5 Geld in verschillende valuta ontvangen. We kunnen u van tijd tot tijd toestaan betalingen te accepteren in elke valuta die door onze Service wordt ondersteund. We kunnen u ook toestaan om de manier te kiezen waarop uw rekening betalingen behandelt en/of omrekent die zijn ontvangen in valuta's anders dan de oorspronkelijke openingsvaluta of primaire valuta van uw rekening. Voor elke valutaomrekening brengen we valutawisselkosten in rekening, zoals uiteengezet in paragraaf A3.1 van schema 1 (conform paragraaf 8.2).

Als u (en niet PayPal) een valutaomrekening biedt op het verkooppunt, informeert u de koper over de wisselkoers en andere kosten die van toepassing zijn op de betaaltransactie. PayPal heeft geen verantwoordelijkheid jegens enige koper als u de koper niet op de hoogte stelt van de wisselkoers en de kosten. U erkent dat het als een misdrijf kan worden opgevat als u de wisselkoers en kosten niet aan de koper meldt.

5.6 Belastingen. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen welke belastingen eventueel van toepassing zijn op de betalingen die u verstuurt of ontvangt en om de juiste belasting te innen, op te geven en te betalen aan de betreffende belastingeenheid. PayPal is niet verantwoordelijk voor het nagaan of belastingen van toepassing zijn op uw transactie of voor het innen, opgeven of betalen van eventuele belastingen die voortvloeien uit transacties.

5.7 Terugbetalingen, geweigerde betalingen, uw restitutiebeleid, gegevensbescherming en veiligheid.

5.7.1 Terugbetalingen en geweigerde betalingen

Als u de ontvanger van een betaling bent en wij u toestaan om een betaling te weigeren of dit bedrag aan de betaler te restitueren:

 • draagt u alleen (en niet PayPal) de verantwoordelijkheid voor:
  • uw wettelijke en contractuele verplichtingen jegens de betaler voor elk bedrag dat u aan de betaler restitueert; en
  • elk verschil tussen de kosten voor de betaler die voortkomen uit de oorspronkelijke betaling en de waarde van het bedrag dat aan de betaler wordt terugbetaald (bijvoorbeeld als gevolg van schommelingen in de transactiewisselkoers), behalve voor zover de terugbetaling onjuist is verricht door PayPal (zie artikel 12).

5.7.2 Restitutiebeleid

 We raden u aan uw retour- en privacybeleid op uw website te publiceren als u goederen of services verkoopt.

 5.7.3 Gegevensbescherming en privacybeleid

In uw privacybeleid moet duidelijk en expliciet zijn aangeven dat het Privacybeleid van PayPal (ook bekend als onze Privacyverklaring) voor alle PayPal-transacties geldt. U dient redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen te nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle PayPal-gegevens en -informatie te handhaven, met inbegrip van de gegevens en informatie over PayPal-gebruikers en PayPal.

Naleving van de Wetten inzake gegevensbescherming. Met betrekking tot alle Persoonsgegevens die worden verwerkt door PayPal en de Verkoper in verband met deze Overeenkomst, zijn PayPal en de Verkoper beide Verwerkingsverantwoordelijken met betrekking tot deze verwerking. PayPal en de Verkoper gaan akkoord om te voldoen aan de voorwaarden van de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming die van toepassing is op verwerkers voor het verstrekken van hun respectievelijke services en verder in verband met deze overeenkomst. Om twijfel te voorkomen: PayPal en de Verkoper hebben elk hun eigen, zelfstandig bepaalde privacybeleid, kennisgevingen en procedures voor de Persoonsgegevens die zij bewaren en zijn elk een Verwerkingsverantwoordelijke (en niet gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken).

Bij het naleven van de Wetten inzake gegevensbescherming, zullen PayPal en de Verkoper zonder beperking:

a. alle toepasselijke beveiligingsmaatregelen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens te allen tijde implementeren en onderhouden;

b. alle verwerkingsactiviteiten die onder deze overeenkomst worden uitgevoerd bijhouden en

c. niet bewust zaken uitvoeren of toestaan dat deze zaken worden uitgevoerd, waardoor de Wetten inzake gegevensbescherming door de andere partij kunnen worden geschonden.

 5.7.4 Veiligheid

In het geval we vaststellen dat er sprake is geweest van of dat er een redelijke kans bestaat op een inbreuk op de beveiliging van uw website of systemen die een ongeautoriseerde openbaarmaking van klantgegevens tot gevolg kan hebben, kunnen we naast het uitoefenen van de rechten uit hoofde van paragraaf 10.2 elke andere actie ondernemen die we nodig achten en/of kunnen we van u eisen dat u ons informatie met betrekking tot een dergelijke inbreuk verstrekt.

5.8 Vastgehouden betalingen volgens uw instructies. Bepaalde PayPal-functionaliteiten kunnen u toestaan (hetzij rechtstreeks hetzij via iemand die u toestaat namens u op te treden op grond van paragraaf 15.9a, zoals een online marktplaats waarop u transacties als een verkoper verricht) om PayPal te instrueren uw geld (inclusief de opbrengsten van betalingen die u ontvangt via PayPal) op uw reserverekening te blokkeren. In een dergelijk geval tonen we u de beschikbaarheidsstatus van dit geld op uw PayPal-saldo. De statusbeschrijvingen kunnen verschillen naar gelang de functionaliteit waarmee u ons opdracht geeft tot het blokkeren. PayPal geeft dit geld vrij volgens de instructie die u (of de entiteit die u heeft toegestaan om namens u op te treden overeenkomstig paragraaf 15.9a) geeft aan PayPal, behoudens de rest van deze Overeenkomst.

5.9 Nieuwe betaaloplossing

Onze nieuwe betaaloplossing bestaat uit:

 • onze speciale gebundelde betaalfunctionaliteit in uw online betaalprocedure/platform om een koper met of zonder rekening in staat te stellen een betaling naar uw rekening over te maken; en
 • onze ondersteunende Fraudetool. 

We kunnen u alle, elk onderdeel of elke combinatie van onderdelen van de nieuwe betaaloplossing aanbieden als onze nieuwe betaaloplossingsservice.  Als we u de nieuwe betaaloplossingsserivce aanbieden en u ervoor kiest deze te gebruiken, gaat u naast deze Gebruikersovereenkomst akkoord met de volgende aanvullende voorwaarden met betrekking tot de volgende functionaliteit:

Kosten die mogelijk worden uiteengezet in de PayPal-overeenkomst inzake andere betaalmethoden en de PayPal-overeenkomst inzake online creditcardbetaalservices zijn niet van toepassing op uw gebruik van de nieuwe betaaloplossing. In plaats daarvan zijn onze Kosten voor het gebruik van de nieuwe betaaloplossing in schema 1, paragraaf A2.2.2, van toepassing op uw gebruik van de nieuwe betaaloplossing.

Terug naar boven

 

6. Opnemen/inwisselen van e-geld

6.1 Opnemen/inwisselen van e-geld.  U kunt geld opnemen via elektronische overschrijving naar uw bankrekening (deze opname-/inwisselfunctionaliteit wordt ook wel 'overmaken naar bank' genoemd) of, als u geregistreerd gebruiker van een regio voor creditcardopname bent, naar uw MasterCard- of Visa-creditcard. De valuta van de bankrekening of creditcard waarop u e-geld wilt laten bijschrijven moet overeenkomen met de oorspronkelijke openingsvaluta van uw rekening of een andere valuta die door PayPal wordt ondersteund voor het land waar u woont. Saldi worden bijgeschreven in de oorspronkelijke openingsvaluta van uw rekening. De oorspronkelijke openingsvaluta van uw rekening is euro (EUR). Dit betekent het volgende:

a. Als u geld opneemt in een andere valuta dan de oorspronkelijke openingsvaluta van uw rekening, worden valutawisselkosten in rekening gebracht zoals uiteengezet in paragraaf A3.1.1 van Schema 1 om het bedrag om te rekenen naar een saldo in uw oorspronkelijke openingsvaluta (conform paragraaf 8.2).

b. Als u geld overmaakt naar een bankrekening of creditcard waarvoor een andere valuta wordt gehanteerd dan de oorspronkelijke openingsvaluta van uw rekening, worden valutawisselkosten in rekening gebracht zoals uiteengezet in paragraaf A3.1.1 van Schema 1 voor de omrekening van het opgenomen bedrag naar de valuta van uw bankrekening of creditcard (conform paragraaf 8.2).

Zie ook paragraaf 6.4 als uw rekening saldi in meerdere valuta's heeft.

6.2

 1. Limieten voor overmaken/opnemen.  U gaat akkoord met onze aanvragen om uw identiteit te controleren voordat we e-geld aan u vrijgeven om ons in staat te stellen het risico op fraude te beperken of ter naleving van onder andere onze wettelijke verplichtingen ten aanzien van witwaspraktijken. U kunt uw periodieke opnamelimiet inzien (inclusief limieten die gelden voor overschrijving naar uw MasterCard- of Visa-kaart (indien van toepassing) door op uw rekening in te loggen en te klikken op de link 'Limieten weergeven' in het Rekeningoverzicht. We kunnen naar eigen goeddunken (bijvoorbeeld in geval van pogingen tot fraude of misbruik van creditcards) lagere limieten stellen aan de hoogte van het geldbedrag dat u via onze Service kunt opnemen.
 2. Uitvoeringsmethoden en tijdsbestek.
  1. Algemeen. Opnametransacties met uw betaalrekening worden uitgevoerd binnen het tijdsbestek dat beschreven staat in paragraaf 4.1.
  2. Transactiecontrole. PayPal kan uw opnametransactie controleren om risico's te verminderen en/of om witwaspraktijken te voorkomen en te controleren of er geen verboden activiteiten (zoals beschreven in paragraaf 9) plaatsvinden ("Opnamerisico"). Als PayPal een opnamerisico identificeert, behouden we ons het recht voor om uw betaalinstrument te beperken en/of uw betaalopdracht te weigeren. Als u ons opdracht geeft tot het uitvoeren van een opname, behandelen we dit als een in de toekomst gedateerde betaalopdracht die we uitvoeren binnen het tijdsbestek zoals beschreven in paragraaf 4.1 zodra we hebben vastgesteld dat het opnamerisico is verminderd. Als we de beperkingen opheffen en/of doorgaan met het verwerken van uw opname, stemt u ermee in dat de datum van uw betaalopdracht de werkdag is waarop de beperkingen zijn opgeheven.

6.3 Uw opnamelimiet opheffen. Om uw opnamelimiet op te heffen, moet u de stappen volgen die we aan u doorgeven of van tijd tot tijd publiceren (die we uiteenzetten in uw rekeningoverzicht).

6.4 Opnemen van geld in meerdere valuta's. Als u saldi in meerdere valuta's heeft, kunt u hieruit kiezen wanneer u geld opneemt. De opname zelf vindt echter plaats in de oorspronkelijke openingsvaluta van uw rekening, tenzij anders is overeengekomen. Als u geld kunt opnemen met uw Mastercard of Visa-kaart, zijn er mogelijk kosten verbonden aan deze opname, zoals vermeld in Schema 1 van deze Overeenkomst en kan deze plaatsvinden in een andere valuta dan de oorspronkelijke openingsvaluta. Dit is afhankelijk van of PayPal de opname in de basisvaluta van de creditcard kan ondersteunen. Zie paragraaf 6.1 voor informatie over hoe valutawisselkosten in rekening kunnen worden gebracht voor het omrekenen van of naar de oorspronkelijke openingsvaluta van uw rekening bij het opnemen van uw saldo.

 

Terug naar boven

 

7. Termijn en uw rekening opheffen

Deze Overeenkomst begint als u een PayPal-rekening opent en eindigt wanneer uw rekening om welke reden dan ook wordt opgeheven, maar de Overeenkomst blijft zo lang van kracht als we nodig hebben om het opheffen van de rekening af te handelen en blijft in zoverre van kracht als nodig is om te voldoen aan toepasselijke wetten en voorschriften (inclusief, zonder beperking, de paragraafs 1, 7, 8, 10, 14, 15, 16 en schema 1).

U kunt uw rekening op elk gewenst moment opheffen door in te loggen op uw rekening, achtereenvolgens op het tabblad Profiel en de link 'Rekening opheffen' te klikken en vervolgens de instructies te volgen. Zie de <Hulp van PayPal> voor meer informatie.

We kunnen uw rekening naar eigen inzicht opheffen door u twee maanden van tevoren hiervan op de hoogte te stellen. We kunnen uw rekening ook op elk gewenst moment opheffen in het geval dat:

 • u zich niet aan de voorwaarden van deze Overeenkomst houdt en/of we gerechtigd zijn om uw rekening op te heffen uit hoofde van paragraaf 10.2;
 • u gedurende een periode van drie jaar niet inlogt op uw rekening; of
 • we vermoeden dat iemand zonder uw toestemming toegang tot uw rekening heeft gehad.

In het geval we besluiten om uw rekening op te heffen, stellen we u hiervan op de hoogte en, waar mogelijk, ook van de reden van het opheffen van uw rekening en bieden we u de mogelijkheid om eventueel onbetwist saldo dat op de rekening wordt vastgehouden op te nemen.

Als uw rekening wordt opgeheven:

 • kunnen we alle in behandeling zijnde transacties annuleren en heeft u geen recht meer op saldi die zijn gekoppeld aan bijzondere betaalregelingen;
 • kunnen we uw toegang tot of het gebruik van onze Services, websites, software, systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de Services) die door of namens ons worden beheerd, of sommige of alle Services schorsen, beperken of beëindigen;
 • blijft u aansprakelijk voor alle openstaande verplichtingen van vóór de opheffing met betrekking tot uw PayPal-rekening die voortvloeien uit deze Overeenkomst;
 • kunnen we uw rekeninggegevens bewaren in onze database ten behoeve van het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; en
 • kunnen we uw saldo na opheffing handhaven voor zover en zolang als dat nodig is om PayPal en/of een externe partij te beschermen tegen het risico van terugboekingen, claims, kosten, boetes, straffen en andere vormen van aansprakelijkheid van welke aard ook. Na deze periode kunt u onbetwiste bedragen die door ons zijn vastgehouden, opnemen. Neem contact op met de Klantenservice als u vragen heeft over het geld dat nog op uw rekening staat wanneer de rekening wordt opgeheven.

Als u de wettelijke vertegenwoordiger bent van een rekeninghouder die onder curatele staat of die overleden is, kunt u voor hulp contact met ons opnemen via de Hulp van PayPal.

Terug naar boven

 

8. Kosten en valutaomrekening

8.1 Kosten.

Kosten voor in Nederland geregistreerde gebruikers zijn uiteengezet in Schema 1.

Om twijfel te voorkomen: een gebruiker met een PayPal-rekening die niet in Nederland is geregistreerd, is aansprakelijk jegens PayPal voor de kosten zoals uiteengezet in de voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst die van toepassing zijn in het land waar de gebruiker is geregistreerd of zoals uiteengezet in de kostentabel. Deze kan worden weergegeven via de voettekst op elke pagina van de PayPal-website voor het land waar de gebruiker is geregistreerd.
Als er andere kosten van toepassing zijn voor services of functies die niet worden genoemd in Schema 1 hieronder, wordt u van deze kosten op de hoogte gesteld op de PayPal-website(s) waarop deze services of functies worden aangeboden of beschikbaar zijn.

8.2 Omrekening van valuta's. Indien voor de transactie een valutaomrekening vereist is, vindt deze plaats tegen de wisselkoers die door ons is vastgesteld voor het relevante valutapaar.

De transactiewisselkoers wordt regelmatig aangepast en omvat kosten voor valutaomrekening die door ons worden toegepast en gehandhaafd op basis van een basiswisselkoers om de wisselkoers te vormen die van toepassing is op uw omrekening. De basiswisselkoers wordt vastgesteld: op basis van de koersen op de geldmarkt of, indien vereist op grond van wetten of voorschriften, op de relevante referentiekoers(en) van de overheid; op de dag van de omrekening of de voorgaande werkdag

De transactiewisselkoers die van toepassing is op uw omrekening kan onmiddellijk worden toegepast zonder kennisgeving vooraf.  

U kunt de valutaomrekenfunctie raadplegen via uw rekening en gebruiken om te zien welke transactiewisselkoers (inclusief valutawisselkosten) geldt voor bepaalde valutaparen op het moment dat u de functie gebruikt.

Waar een valutaomrekening door PayPal wordt aangeboden op het moment dat u een transactie uitvoert (bijv. op het verkooppunt), krijgt u de transactiewisselkoers te zien die van toepassing is op de transactie voordat u de betaaltransactie autoriseert. Als u verdergaat met uw autorisatie van de betaaltransactie stemt u in met de valutaomrekening op basis van de getoonde transactiewisselkoers.

Als uw betaling wordt verricht met een creditcard waarbij de valuta moet worden omgerekend door PayPal, geeft u door deze Overeenkomst aan te gaan uw toestemming en machtiging aan PayPal om de valutaomrekening uit te voeren in plaats van de kaartuitgevende instantie.

Afhankelijk van het land waar u woont en het type betaalbron voor uw betaling, kunt u tijdens het betalen aangeven dat PayPal geen valuta moet omrekenen voordat u uw betaling voltooit. In dat geval is PayPal niet aansprakelijk voor uw gebruik van andere valutaomrekeningsopties.

Als een valutaomrekening op het verkooppunt wordt aangeboden door de webwinkel, en niet door PayPal, en u ervoor kiest de betaaltransactie te autoriseren op basis van de wisselkoers en kosten van de webwinkel, is PayPal niet aansprakelijk voor die valutaomrekening.

Als u een betaling heeft ontvangen in een andere valuta dan de primaire valuta van uw rekening van een persoon die geen PayPal-rekening heeft, wordt de betaling door PayPal voor u omgerekend naar de primaire valuta van uw rekening op het moment dat de betaling plaatsvindt, conform deze paragraaf 8.2 (uitgezonderd waar anders overeengekomen door PayPal) en gaat u ermee akkoord de valutawisselkosten uit paragraaf A3.1.1 van Schema 1 van deze overeenkomst (die zijn inbegrepen in de transactiewisselkoers die wordt toegepast) voor uw rekening te nemen, alvorens eventuele andere transactiekosten worden toegepast.

Terug naar boven

 

9. Verboden activiteiten

9.1 Verboden activiteiten. Het is u met betrekking tot uw gebruik van onze website, uw rekening of de services, of in de loop van uw interacties met PayPal, een gebruiker of derde, niet toegestaan:

 1. Deze overeenkomst te schenden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het openen van meerdere PayPal-rekeningen of het schenden van de Kaartverwerkingsovereenkomst, het 'Beleid inzake redelijk gebruik' of enige andere overeenkomst die u bent aangegaan met PayPal (waaronder beleidsovereenkomsten));
 2. Wetten, statuten, contracten of regelgevingen te schenden (inclusief, zonder beperking ten aanzien van financiële services, inclusief witwaspraktijken, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie en onware advertenties);
 3. De auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of intellectuele-eigendomsrechten, of rechten op publiciteit of privacy te schenden van PayPal of van derden;
 4. Te handelen op lasterlijke, bedreigende, obscene, smadelijke of onwettig irriterende wijze;
 5. Onware, onnauwkeurige of misleidende informatie te verstrekken;
 6. Na te laten om ons nadere informatie te verstrekken over uw bedrijf of bedrijfsactiviteiten waarom we u redelijkerwijs verzoeken;
 7. Naar onze mening mogelijk frauduleus of ongeautoriseerd geld over te maken of te ontvangen;
 8. Weigeren mee te werken aan een onderzoek of informatie te verstrekken over uw identiteit of iedere andere informatie die u aan ons verstrekt;
 9. Pogingen tot "dubbele incassering" of iedere handeling te ondernemen die zou kunnen leiden tot oneerlijke verrijking tijdens een geschil door geld te ontvangen of proberen te ontvangen van zowel PayPal als de verkoper, de bank of creditcardmaatschappij voor dezelfde transactie;
 10. Een methode te gebruiken om u anoniem te maken, elektronisch (bijvoorbeeld door een proxyserver te gebruiken), fysiek (bijvoorbeeld door een postbus te gebruiken als adres) of anderszins;
 11. Een rekening te beheren die is gekoppeld aan een andere rekening die betrokken is geweest bij dergelijke verboden activiteiten (een rekening wordt voor wat betreft deze paragraaf 9.1.k beschouwd als 'gekoppeld' aan een andere rekening wanneer PayPal redenen heeft om aan te nemen dat beide rekeningen worden beheerd door dezelfde juridische persoon of groep van juridische personen (inclusief, maar niet beperkt tot, individuen), wat des te waarschijnlijker is als beide rekeningen bepaalde dezelfde kenmerken hebben, inclusief, maar niet beperkt tot, dezelfde geregistreerde gebruikersnaam, hetzelfde e-mailadres, dezelfde betaalbron (bijvoorbeeld een bankrekening) en/of dezelfde geregistreerde gebruikersnaam die wordt gebruikt om services van partners van PayPal te ontvangen (bijvoorbeeld een eBay-gebruikersnaam));
 12. Uw bedrijf te voeren of de Services te gebruiken op een wijze die leidt of kan leiden tot klachten, geschillen, claims, terugboekingen, kosten, boetes, straffen of andere aansprakelijkheden voor PayPal, een gebruiker, een derde partij of u;
 13. Misbruik te maken (als koper of verkoper) van onze online procedure voor het oplossen van geschillen en/of PayPal Aankoopbescherming;
 14. PayPal buitensporig veel claims te laten ontvangen over uw rekening of bedrijf die ten gunste van de eisende partij zijn besloten;
 15. Een kredietscore te hebben bij een kredietregistratiebureau waaruit blijkt dat er aan uw gebruik van de Services een hoog risico is verbonden;
 16. Uw rekening of de Services te gebruiken op een wijze waaruit PayPal, Visa, MasterCard, American Express of onze bankverwerver en/of betaalverwerkers naar redelijkheid kunnen opmaken dat dit misbruik inhoudt van de terugboekingsprocessen of het creditcardsysteem van de bank of een schending van de regels van creditcardmaatschappijen;
 17. Op uw rekening een saldo toe te staan waaruit blijkt dat u een bedrag aan ons verschuldigd bent;
 18. Activiteit te ondernemen die voor ons een krediet- of frauderisico, een plotselinge risicostijging of een significant of anderszins schadelijk risiconiveau vormt of kan vormen (zoals PayPal redelijkerwijs naar mening is op basis van de beschikbare informatie);
 19. Gebruik een creditcard bij uw rekening om uzelf een voorschot in contanten te geven (of anderen hierbij te helpen);
 20. Toegang te krijgen tot de Services vanuit een land dat niet vermeld staat op de Internationale pagina van PayPal;
 21. PayPal-gebruikersinformatie te onthullen of distribueren naar derden of de informatie te gebruiken voor marketingactiviteiten, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming hiervoor krijgt van de gebruiker;
 22. Gebruikers ongevraagd e-mail te sturen of de Services te gebruiken om betalingen te ontvangen voor verzending, of voor het helpen verzenden, van ongevraagde e-mail aan derden;
 23. Actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op de services, onze infrastructuur, onze websites, onze software of onze systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de services), ongeacht of deze door ons of namens ons worden beheerd;
 24. Virussen, Trojaanse paarden, schadelijke software, wormen of andere computerprogrammeringsroutines te bevorderen die systemen, gegevens of informatie al of niet via een poging daartoe kunnen schaden, onderbreken, beschadigen, misbruiken, nadelig kunnen verstoren, stiekem kunnen onderscheppen of afhandig kunnen maken, of die ongeautoriseerde toegang kunnen krijgen tot systemen, gegevens of informatie of de services;
 25. Robots, 'spiders', andere automatische apparaten of handmatige processen te gebruiken om onze website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te controleren of kopiëren;
 26. Apparaten, software of routines te gebruiken om onze robot exclusion headers te omzeilen of om een belemmering of verstoring te veroorzaken of een poging tot belemmering of verstoring te doen bij onze websites, software, systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de services) die door of namens ons worden beheerd, of bij een van de services of het gebruik door andere gebruikers van een van de services;
 27. Inhoud van de PayPal-site(s) te kopiëren, reproduceren, bekend te maken aan derden, te veranderen, wijzigen, openbaar weer te geven of aan te passen en afgeleiden hiervan te maken zonder onze schriftelijke toestemming of die van betrokken derden;
 28. Acties te ondernemen die kunnen leiden tot verlies van de services van onze internetserviceproviders, betaalverwerkers of andere leveranciers of serviceproviders;
 29. De Service te gebruiken om het gedrag van creditcardgebruikers te testen;
 30. Uw rekeningwachtwoord(en) aan anderen bekend te maken of het wachtwoord van iemand anders te gebruiken. We zijn niet verantwoordelijk voor verliezen die u heeft geleden, inclusief, hoewel niet beperkt tot, situaties waarin uw rekening is gebruikt door anderen dan uzelf, ten gevolge van een misbruik van wachtwoorden;
 31. Enige andere handeling uit te voeren, verzuimen uit te voeren of proberen uit te voeren waarmee de juiste werking van de Service of activiteiten die worden uitgevoerd als onderdeel van de services kan worden belemmerd of die niet in overeenstemming met de bepalingen in deze Overeenkomst is.
 32. Om bij commerciële transacties om een betaling voor een privétransactie te verzoeken of een betaling voor een privétransactie over te maken.
 33. De service zo te gebruiken dat PayPal mogelijk niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen inzake het tegengaan van witwaspraktijken, de financiering van terrorisme en vergelijkbare andere wettelijke verplichtingen (inclusief, maar niet beperkt tot, gevallen waarin we uw identiteit niet kunnen controleren, u niet de stappen voor het opheffen van uw verzend-, ontvangst- en opnamelimiet voltooit overeenkomstig paragraaf 4.5, 5.1 en 6.3, of u PayPal blootstelt aan het risico van wettelijke boetes door Europese, Amerikaanse of andere autoriteiten voor het verwerken van uw transacties);
 34. Een service te integreren of te gebruiken zonder volledig te voldoen aan alle verplichte eisen die bij tijd en wijle aan u bekend worden gemaakt via een integratie- of programmeursgids of andere documentatie van PayPal;
 35. Te lijden te hebben van (of ons een reden geven om vast te stellen dat er een redelijke kans is op) een inbreuk op de beveiliging van uw website of systemen die een ongeautoriseerde openbaarmaking van klantgegevens tot gevolg kan hebben.

U erkent dat in geval van de bovenstaande verboden activiteiten de veilige toegang van u of andere PayPal-klanten en/of het gebruik van uw betaalmiddel, rekening of de Service in zijn geheel vermindert.

9.2 Uw Betaalmiddel veilig houden. U stemt ermee in de volgende acties te ondernemen om uw betaalmiddel veilig te houden:

 1. Geen van de verboden activiteiten uit te voeren;
 2. De gegevens van uw betaalbronnen, wachtwoord en pincode te beschermen;
 3. Niemand anders toegang te geven tot uw betaalbronnen, wachtwoordgegevens of pincode of deze te laten gebruiken;
 4. De gegevens van uw betaalbronnen, wachtwoord of pincode alleen in combinatie met de Service te gebruiken;
 5. Uw wachtwoord of pincode nooit zo op te schrijven dat een ander ze kan achterhalen;
 6. Geen wachtwoorden of pincodes te gebruiken die makkelijk te onthouden zijn en dus een reeks letters of cijfers bevatten die eenvoudig te raden is;
 7. Er voor te zorgen dat niemand uw wachtwoord of pincode ziet als u ze gebruikt;
 8. Er voor te zorgen dat u bent uitgelogd bij alle betaaltoepassingen op uw apparaat als u dit niet gebruikt voor toegang tot de Service en/of als anderen toegang tot het apparaat hebben (bijvoorbeeld als u uw apparaat deelt met andere gebruikers of als u uw apparaat gebruikt via een onbeveiligde publieke internetverbinding in publieke ruimten met gratis Wi-Fi);
 9. Afzien functionaliteit te gebruiken die uw wachtwoord of pincode opslaat op het apparaat waarmee u toegang heeft;
 10.  Alle redelijke instructies te volgen die u mogelijk van ons krijgt voor het veilig houden van uw betaalmiddel;
 11. De persoonlijke gegevens van uw rekening bijgewerkt te houden. Als u in verband met uw rekening contact met ons opneemt via een niet bij ons geregistreerd adres, telefoonnummer of e-mailadres, kunnen we wellicht niet op uw vraag reageren; en
 12. Alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de veiligheid te beschermen van het persoonlijke elektronische apparaat waarmee u toegang tot de Services krijgt (inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van persoonlijk geconfigureerde apparaatfuncties voor toegang tot de Services die met een pincode of wachtwoord zijn beveiligd). Als u uw apparaat kwijtraakt, moet u ons daar direct van op de hoogte stellen en moet u uw apparaat verwijderen uit de instellingen in uw PayPal-rekening.

Raadpleeg ons document Belangrijke betaal- en service-informatie voor meer informatie over het veilige gebruik van de services.

9.3 Verboden activiteiten en toestemmingen.  Niets in deze paragraaf 9 weerhoudt u ervan derden toe te staan namens u bepaalde stappen te ondernemen, zoals uiteengezet in paragraaf 15.9, in overeenstemming met de voorwaarden van hun vergunning en het toepasselijk recht.

 

Terug naar boven

 

10. Uw aansprakelijkheid - Maatregelen die PayPal kan treffen

10.1 Uw aansprakelijkheid.

 1. U bent verantwoordelijk voor alle terugboekingen, claims, kosten, boetes, straffen en overige gevallen waarbij PayPal, een PayPal-gebruiker of derden aansprakelijk worden gesteld ten gevolge van uw gebruik van de Services en/of een overtreding van deze Overeenkomst door u. U stemt ermee in om PayPal, een gebruiker of derden schadeloos te stellen voor enige en iedere aansprakelijkheid.
 2. Aansprakelijkheid voor claims volgens PayPal Aankoopbescherming. Onverminderd enige andere paragraaf van deze Overeenkomst geldt dat als PayPal definitief ten nadele van u beslist in een claim die direct door een geregistreerde koper waar ook ter wereld bij PayPal is ingediend, bent u verplicht PayPal schadeloos te stellen voor datgene waarvoor u aansprakelijk bent. Uw aansprakelijkheid omvat de volledige aankoopprijs van het object en de oorspronkelijke verzendkosten (en in sommige gevallen ontvangt u het object mogelijk niet terug). Mogelijk wordt uw aansprakelijkheid gedekt door de PayPal Verkopersbescherming, zie paragraaf 11 hierna.
 3. Schadeloosstelling voor uw aansprakelijkheid. In het geval dat u aansprakelijk bent voor bedragen die aan PayPal verschuldigd zijn, kan PayPal dergelijke bedragen onmiddellijk afboeken van uw saldo (als dit toereikend is). Als u een te laag saldo heeft om te kunnen voldoen aan uw aansprakelijkheid, behoudt PayPal het recht uw schuld aan PayPal te innen via betalingen die u ontvangt op uw rekening, tenzij u instemt met terugbetaling aan PayPal via andere middelen. PayPal kan ook bedragen terugvorderen die u ons schuldig bent via juridische middelen, waaronder, zonder beperking, via een incassobureau.
 4. Tijdelijke blokkeringen voor betwiste transacties. Als een koper een claim of terugboeking indient voor een betaling die u heeft ontvangen, houdt PayPal het bedrag op uw rekening tijdelijk vast zodat de claim of terugboeking volledig is gedekt. Een blokkering onder deze bepaling vormt geen beperking voor uw gebruik van de rekening met betrekking tot andere bedragen dan het bedrag dat wordt betwist of een risico loopt onder de claim of terugboeking, tenzij PayPal een andere reden heeft om uw rekeninggebruik te beperken. Als u het geschil wint of als de betaling in aanmerking komt voor betaling onder de voorwaarden van PayPal Verkopersbescherming, wordt de blokkering opgeheven en heeft u weer toegang tot het betreffende bedrag. Als u het geschil verliest, schrijft PayPal het bedrag af van uw rekening.

  Deze procedure geldt ook voor elke claim die een koper tegen u indient bij eBay via het geschillenproces bij eBay, mits u eBay heeft geautoriseerd om uw PayPal-rekening te gebruiken om bedragen te betalen die u op grond van de voorwaarden van het geschillenproces bij eBay aan eBay of de koper (indien van toepassing) verschuldigd bent ('bij eBay achterstallige bedragen') en eBay ons op de hoogte heeft gesteld van de claim. Voor zover aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, autoriseert en instrueert u PayPal om de betalingen van alle bij eBay achterstallige bedragen aan eBay of de koper (indien van toepassing) te verwerken via uw PayPal-rekening volgens de instructies van eBay aan PayPal, maar u stemt er mee in dat PayPal uw autorisatie en instructie voor de betaling van een bepaald bij eBay achterstallig bedrag als geannuleerd mag beschouwen en dat PayPal niet verplicht is om een dergelijk betaling te voltooien als PayPal (naar eigen goeddunken) besluit dat de claim in uw voordeel zou zijn beslist als deze als claim bij PayPal zou zijn ingediend. U kunt deze toestemming en opdracht ook annuleren door contact met de PayPal Klantenservice op te nemen. Voor alle claims die direct bij eBay zijn ingediend, geldt alleen het eBay-beleid. De voorwaarden van het PayPal Verkopersbeschermingsprogramma gelden niet voor een verkoper als een claim door een koper direct bij eBay is ingediend.

10.2 Acties door PayPal. Als we redenen hebben om aan te nemen dat u zich inlaat met verboden activiteiten, kunnen we diverse acties ondernemen om PayPal, een gebruiker, derden of u te beschermen tegen terugboekingen, claims, kosten, boetes, straffen en enige andere aansprakelijkheid. We kunnen bijvoorbeeld de volgende acties ondernemen:

 1. We kunnen op elk moment en zonder hiervoor aansprakelijk te worden gesteld uw recht op het gebruik van uw betaalmiddel of rekening in het geheel opschorten, blokkeren, beperken, opheffen of annuleren. Dit kan ook plaatsvinden bij een specifieke transactie, wat kan leiden tot opschorting, blokkering, beperking, opheffing of annulering van uw toegang tot uw rekening of de Services (zoals beperkte toegang tot uw betaalbronnen en beperkte mogelijkheden om geld over te maken, op te nemen of financiële gegevens te verwijderen). Normaalgesproken krijgt u van tevoren bericht van opschorting of annulering, maar uw recht op het gebruik van uw betaalmiddel of rekening kan ook worden opgeschort of geannuleerd zonder kennisgeving vooraf (bijvoorbeeld als u deze Overeenkomst schendt of als we dit om beveiligingsredenen raadzaam achten);
 2. We kunnen uw rekening blokkeren en/of het bedrag op de reserverekening vasthouden (inclusief, maar niet beperkt tot, een periode van meer dan 180 dagen als PayPal dit vereist, waarbij de rechten van PayPal op grond van paragraaf 10.2 voortvloeien uit uw betrokkenheid bij de verboden activiteit zoals beschreven in paragraaf 9.1 ag);
 3. Een specifieke betaaltransactie weigeren op elk moment en om wat voor reden dan ook, waarbij alleen op verzoek vermeld hoeft te worden dat de weigering heeft plaatsgevonden, de redenen van de weigering en de manier waarop dit probleem opgelost kan worden, tenzij dit volgens de wet verboden is;
 4. We kunnen een betaling terugboeken (ook, mits van toepassing, naar de betaalbron van degene die de betaling heeft verricht) die ons Beleid inzake redelijk gebruik of paragraaf 9 schendt of waarvan we redelijkerwijs vermoeden dat deze dit beleid of paragraaf 9 schendt;
 5. We kunnen contact opnemen met derden en details van de verboden activiteiten openbaar maken zoals is beschreven in ons Privacybeleid (ook bekend als onze Privacyverklaring);
 6. We kunnen u vragen om gegevens of door u verstrekte onjuiste gegevens op een andere manier bij te werken;
 7. We kunnen weigeren om in het vervolg onze Services aan u te leveren;
 8. We kunnen uw saldo net zolang blokkeren als redelijkerwijs nodig is ter bescherming tegen het aansprakelijkheidsrisico. U erkent het volgende (als niet uitputtende richtlijn):
  1. Het aansprakelijkheidsrisico van PayPal met betrekking tot kaartbetalingen die u ontvangt, kan duren tot het risico van een terugbetaling ten gunste van de betaler/koper (zoals vastgesteld door de kaartstelselregels) voorbij is. Dit hangt af van bepaalde factoren met inbegrip van maar niet beperkt tot:
   1. Het type goederen of services waarvoor u een betaling ontvangt; of
   2. Het tijdsbestek voor de levering van goederen of prestaties van de diensten waarvoor u een betaling ontvangt (toegangsbewijzen die maanden voorafgaand aan een evenement worden verkocht, kunnen een hoger en hardnekkiger risico van terugbetalingen vormen dan de verkoop van de meeste andere objecten of diensten);
  2. Het aansprakelijkheidsrisico van PayPal met betrekking tot een claim of geschil ten gevolge van een ontvangen betaling kan net zolang duren als de partijen nodig hebben om de claim of het geschil alsmede alle bezwaren in verband met deze claim of dit geschil te sluiten overeenkomstig paragraaf 13 van deze Overeenkomst;
  3. Het aansprakelijkheidsrisico van PayPal met betrekking tot insolventie waardoor u wordt getroffen, kan duren zolang en voor zover PayPal door toepasselijke wetten inzake uw insolventie wordt beperkt in het nemen van juridische stappen tegen u; en
  4. Als u toestaat dat uw rekening een saldo heeft waaruit blijkt dat u een bedrag bent verschuldigd aan PayPal, kan het aansprakelijkheidsrisico van PayPal duren zolang en voor zover u dit bedrag aan PayPal verschuldigd bent.
 9. We kunnen juridische stappen tegen u ondernemen.
 10. We kunnen uw recht op PayPal Verkopersbescherming en/of PayPal Aankoopbescherming opschorten (ook met terugwerkende kracht).
 11. We kunnen uw toegang tot onze services, websites, software, systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de services) en uw gegevens die door of namens ons worden beheerd schorsen, beperken of beëindigen.

U moet uw betaalmiddel of rekening niet (trachten te) gebruiken terwijl deze is opgeschort of opgeheven, tenzij u andere instructies van ons krijgt. U moet ervoor zorgen dat alle overeenkomsten met webwinkels of andere derde partijen met betalingen die door derde partijen zijn gestart (waaronder vooraf goedgekeurde betalingen) vanuit uw rekening direct worden beëindigd na het beëindigen, onderbreken of opheffen van uw rekening. U blijft onder deze Overeenkomst aansprakelijk voor alle kosten en andere bedragen als gevolg van het gebruik van uw rekening op elk moment, ongeacht beëindiging, opschorting of opheffing.

10.3 Beperkte toegang. Als we vermoeden dat iemand zonder uw toestemming toegang tot uw rekening heeft gehad, kunnen we de toegang tot uw rekening permanent of tijdelijk blokkeren of deze toegang beperken (zoals beperkte toegang tot uw betaalbronnen en beperkte mogelijkheden om geld over te maken, geld op te nemen of financiële gegevens te verwijderen). Als we de toegang tot uw rekening beperken, stellen we u hiervan op de hoogte en bieden we u de mogelijkheid om zo nodig een verzoek tot herstel van uw rekening in te dienen.

10.4 Reserves. PayPal mag naar eigen inzicht een Reserve instellen voor geld op uw rekening wanneer het redelijke vermoeden bestaat (op basis van informatie die PayPal ter beschikking staat op het moment dat de Reserve wordt aangemaakt en die naar eigen inzicht van PayPal te beschouwen is als een voor PayPal onder alle omstandigheden aanvaardbaar risico) dat er een hoger dan aanvaardbaar risico bestaat ten aanzien van uw rekening. Als door PayPal een reserve wordt ingesteld voor geld op uw rekening, wordt het bedrag op uw reserverekening geblokkeerd en staat dit bedrag op uw PayPal-saldo als 'In behandeling'. Als voor uw rekening een reserve is ingesteld, ontvangt u automatisch een bericht waarin de voorwaarden van de reserve worden uiteengezet. In het kader van deze voorwaarden kan worden geëist dat een bepaald percentage van de bedragen die u op uw rekening ontvangt gedurende een bepaalde periode worden gereserveerd, dat een bepaald bedrag in reserve wordt gehouden, of dat andere maatregelen worden genomen die volgens PayPal nodig zijn als indekking tegen het risico van uw rekening. PayPal kan de voorwaarden van de reserve te allen tijde wijzigen door u een kennisgeving van de nieuwe voorwaarden te sturen. U kunt uw rekening opheffen als u het niet eens bent met de reserve. Als uw rekening om enigerlei reden wordt gesloten, hebben we het recht om de reserve maximaal 180 dagen te blokkeren. Bij het risicobeheer van rekeningen kunnen we onder meer het bedrag beperken dat u onmiddellijk kunt opnemen; ook kunnen we de snelheid of betaalmethode voor opnames en bedragen ter compensatie van uw saldo wijzigen en/of eisen dat u, of iemand die met u verbonden is, andere vormen van garantieregelingen met ons aangaat (bijvoorbeeld door middel van een borgstelling of door te eisen dat u een bedrag bij ons stort als borg voor uw verplichtingen aan ons of aan derden). Verder stemt u ermee in om, op eigen kosten, verdere actie te ondernemen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het bekrachtigen van de nodige documenten en het registreren van documenten die redelijkerwijs door ons worden opgeëist voor het uitoefenen van ons zekerheidsbelang of anderszins) die nodig is om een reserve of een andere vorm van garantie in te stellen op een wijze die redelijkerwijs door ons wordt bepaald.

10.5 Vastgehouden betaling

 1. U gaat ermee akkoord dat zowel in het geval dat:
  1. u een betaling ontvangt waarvoor een transactierisico geldt; of
  2. er een groter dan gewenste mate van risico of blootstelling is gekoppeld aan uw rekening (gebaseerd op de gegevens die op het relevante tijdstip beschikbaar zijn voor PayPal en op wat PayPal onder alle omstandigheden naar eigen goeddunken als een acceptabele mate van risico of blootstelling voor PayPal, haar klanten en/of haar serviceproviders beschouwt).

   PayPal geheel naar eigen inzicht (redelijk handelend) de betreffende betaling of een andere betaling kan blokkeren. Als door PayPal een bedrag op uw rekening wordt vastgehouden, wordt u hiervan op de hoogte gesteld (inclusief, zonder beperking, de duur van de blokkering). Het bedrag wordt op uw reserverekening vastgehouden en wordt op uw PayPal-saldo weergegeven als 'In behandeling'. We kunnen u op de hoogte stellen van het vastgehouden bedrag door middel van geautoriseerde derden (bijvoorbeeld het partnerplatform waarop u transacties verricht).
 2. PayPal zal de blokkering van uw betaling opheffen als PayPal bepaalt dat het transactierisico, of het risico/de blootstelling met betrekking tot uw rekening, niet langer van toepassing is. Houd er rekening mee dat als u, niettegenstaande het bovenstaande, een geschil, claim of terugboeking op de transactie ontvangt die betrekking heeft op de blokkering, PayPal het bedrag (of een bedrag gelijk aan de relevante betaling) op uw reserverekening kan blokkeren totdat de kwestie is opgelost in navolging van deze Overeenkomst.
 3. U stemt ermee in alle informatie te leveren waar PayPal redelijkerwijs om verzoekt, zodat PayPal kan bepalen of het transactierisico of het risico/de blootstelling van uw rekening niet meer van toepassing is. U kunt uw rekening opheffen als u het niet eens bent met de blokkering onder deze voorwaarde. Als uw rekening om wat voor reden dan ook wordt opgeheven, heeft PayPal onder deze voorwaarde het recht een betaling te blokkeren gedurende een periode van 180 dagen vanaf de datum dat aan de volledige verplichtingen volgens het verkoopcontract (waarop de betreffende betaling betrekking heeft) is voldaan.

10.6 Informatie over uzelf.

 1. PayPal behoudt zich het recht voor aanvullende informatie bij u op te vragen, anders dan in deze Overeenkomst staat aangegeven, om onze controle geheel conform ons beleid betreffende witwaspraktijken te kunnen uitvoeren. U gaat akkoord te voldoen aan onze verzoeken tot aanvullende informatie die we redelijkerwijs kunnen opvragen ter naleving van onze verplichtingen ten aanzien van witwaspraktijken. Een dergelijk verzoek kan, zonder beperkingen, onder andere bestaan uit verzending naar ons van legitimatiebewijzen per fax, e-mail of op andere wijze. U stemt er tevens mee in om ons na een redelijk verzoek en op uw eigen kosten te voorzien van informatie over uw financiën en activiteiten, waaronder, zonder beperking, uw meest recente financiële overzichten (gecertificeerd of anderszins) en uw transactieoverzichten voor webwinkels (indien van toepassing).
 2. Gecontroleerde PayPal-rekening
  1. Voor het verkrijgen van een Gecontroleerde rekening dient u de volgende stappen te voltooien: 1) aanmelden voor Betalen via bank en de procedure voltooien waarbij u twee willekeurige bedragen op uw bankrekening gestort krijgt (beschikbaar voor de desbetreffende klanten); of 2) een creditcard toevoegen en het programma Uitgebreid gebruik voltooien.
  2. PayPal kan van tijd tot tijd andere methoden of procedures voor u beschikbaar stellen om een Gecontroleerde rekening te verkrijgen. Door een gebruiker als 'Gecontroleerd' aan te merken, geeft PayPal enkel en alleen aan dat de gecontroleerde gebruiker de stappen in clausule 2.3(a) heeft voltooid. Zoals reeds beschreven in paragraaf 1.1 en door toekenning van de status Gecontroleerd aan een gebruiker, garandeert, stelt en verklaart PayPal geenszins dat een gecontroleerde gebruiker een commerciële transactie zal afhandelen.

10.7 Openbaarmaking van redenen voor onze acties

Onze besluiten om de in deze paragraaf 10 uiteengezette acties en eventuele andere acties onder deze Overeenkomst te nemen, ongeacht of deze acties een beperking of een uitbreiding vormen van uw toegang tot de service, onze infrastructuur, onze websites, onze software of onze systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de services) die door ons of namens ons worden beheerd (inclusief zonder beperking, eventuele blokkades, beperkingen, opschortingen, beëindigingen, vastgehouden betalingen en reserves), kunnen zijn gebaseerd op vertrouwelijke criteria die essentieel zijn voor ons beheer van de risico's en de veiligheid van PayPal, onze klanten en/of serviceproviders. Bovendien kan de openbaarmaking van bepaalde gegevens aan u over dergelijke besluiten door regelgeving of een overheidsinstelling worden beperkt. We hebben geen enkele verplichting om de details van ons risicobeheer, onze beveiligingsprocedures of onze vertrouwelijke informatie aan u openbaar te maken.

Terug naar boven

 

11. Verkopersbeschermingsprogramma

11.1 Wat is PayPal-verkopersbescherming?

Als u de ontvanger bent van een betaling die door een klant is verricht ("Ontvanger van de betaling"), vergoeden we u een bedrag voor claims en terugboekingen als klanten de betreffende eis baseren op de volgende redenen:

 1. Een terugboeking wordt van u geëist wegens een 'Ongeautoriseerde betaling' (uitgezonderd 'Ongeautoriseerde betalingen' die zijn gestart in een omgeving die niet door PayPal wordt gehost);
 2. Er wordt een terugboeking geëist of claim ingediend wegens een 'niet-ontvangen object';

waarbij PayPal van u bewijs ontvangt dat het object is verzonden of bezorgd overeenkomstig de onderstaande vereisten, conform de verdere bepalingen in deze paragraaf 11 (inclusief, zonder beperking de voorwaarden in paragraaf 11.6).

Lees paragraaf 13 (PayPal Aankoopbescherming) om te begrijpen hoe er sprake van een claim tegen u kan zijn. Als u in andere landen verkoopt of objecten aanbiedt, dient u het PayPal-kopersbeschermingsbeleid te lezen dat geldt in de landen waarin uw beoogde kopers zijn gevestigd (het relevante PayPal-kopersbeschermingsbeleid is hier beschikbaar en ook toegankelijk via de voettekst Juridisch of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website) omdat dit beleid op u als ontvanger van betalingen of verkoper van toepassing is.

Lees ook paragraaf 5.3 (Risico's van terugboekingen en claims) om te begrijpen hoe er sprake van het risico van terugboekingen en claims kan zijn als u een betaling ontvangt.


11.2 PayPal Verkopersbescherming is beschikbaar voor

Verkopers met een geregistreerde PayPal-rekening in Nederland die PayPal-betalingen ontvangen van kopers die een in aanmerking komende aankoop doen (wereldwijd en overal waar PayPal wordt geaccepteerd). PayPal Verkopersbescherming is niet van toepassing op claims en terugboekingen voor objecten van het type 'Sterk afwijkend van de omschrijving' of voor objecten die u persoonlijk aflevert of die persoonlijk worden afgehaald.

11.3 Hoeveel zekerheid biedt PayPal Verkopersbescherming?

PayPal betaalt het volledige bedrag terug van een in aanmerking komende betaling bij claims of eisen tot terugboeking zonder daarbij de terugboekingskosten, indien van toepassing, in rekening te brengen.

 1. We kunnen uw recht op PayPal Verkopersbescherming opschorten als we in alle redelijkheid van mening zijn dat er een hoger risico aan uw rekening verbonden is. Bij het beoordelen van het risico overwegen we:
  • Het totale geldbedrag en/of het aantal claims of terugboekingen dat met uw PayPal-rekening is gemoeid;
  • Het risico dat uw rekening redelijkerwijs vormt voor de integriteit van PayPal en ons systeem; en
  • De potentiële verliezen die we of onze gebruikers kunnen lijden.
 2. We kunnen uw recht op PayPal Verkopersbescherming opschorten als dit recht is gekoppeld aan een andere rekening die is geschorst.
 3. We heffen de schorsing op mits we niet meer in alle redelijkheid van mening zijn dat er een hoger risico aan uw rekening verbonden is.

11.4 Wat gebeurt er als een koper een claim indient of terugboeking eist?

PayPal plaatst een tijdelijke blokkering op het geld op uw rekening ter grootte van het volledige bedrag van de claim of terugboeking. Raadpleeg paragraaf 10.1.d voor meer informatie over de procedure voor tijdelijk vastgehouden betalingen.

 

11.5 Als de betaling niet onder PayPal Verkopersbescherming valt, wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven en wordt de betaling aan de koper terugbetaald. Bovendien bent u dan aansprakelijk voor de terugboekingskosten die PayPal eventueel in rekening brengt.

 

11.6 Vereisten om in aanmerking te komen

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor PayPal Verkopersbescherming?

Als u gedurende een aaneengesloten periode van 6 maanden ten minste eenmaal meer dan € 100.000 per maand op uw PayPal-rekening heeft ontvangen en/of als u toeslagen in rekening brengt voor het gebruik van PayPal (als het conform voor u toepasselijke wetgeving is toegestaan toeslagen in rekening te brengen), komt u niet in aanmerking voor PayPal Verkopersbescherming en is paragraaf 11.5 op u van toepassing, tenzij PayPal en u iets anders overeengekomen zijn. PayPal beoordeelt in de maanden oktober en april van elk kalenderjaar telkens opnieuw of u in aanmerking komt voor Verkopersbescherming.

Om in aanmerking te komen voor PayPal Verkopersbescherming, dient u aan alle onderstaande vereisten te voldoen:

 1. U moet de in paragraaf 11.3 vermelde vereisten met betrekking tot uw PayPal-rekening in acht nemen.
 2. PayPal moet op de pagina Transactiegegevens van uw rekening hebben aangegeven dat de transactie in aanmerking komt voor PayPal Verkopersbescherming. Als de transactie op deze pagina wordt vermeld als in aanmerking komend, is bescherming van toepassing bij claims inzake ongeautoriseerde betalingen en niet-ontvangen objecten.
 3. Voor fysieke goederen stuurt u het object naar het verzendadres op de pagina Transactiegegevens. Als het object persoonlijk wordt geleverd of als de verkoper het object naar een ander adres stuurt (bijvoorbeeld wanneer de koper u vraagt het object naar een ander adres te sturen dat een 'werkadres' of een 'cadeau-adres' is), komt u volgens de voorwaarden van de PayPal Verkopersbescherming niet in aanmerking voor schadeloosstelling.
 4. Als u de pagina Transactiedetails wilt raadplegen, logt u in op uw PayPal-rekening, selecteert u Geschiedenis en vervolgens Details voor de relevante transactie.
 5. U moet aan hieronder beschreven vereisten voor bewijs van levering voldoen.
 6. U moet één enkelvoudige betaling voor de aankoop accepteren van één PayPal-rekening (deelbetalingen en/of betalingen in termijnen zijn uitgesloten).
 7. U dient te reageren op verzoeken van PayPal om documentatie en overige informatie die PayPal redelijkerwijs kan opvragen om de kwestie binnen een redelijk tijdsbestek te onderzoeken.

11.7 Wat zijn de vereisten voor bewijs van levering?

 

Type verzending

Bescherming in geval van ongeautoriseerde betalingen

Bescherming in geval van niet-ontvangen objecten

Binnenlands/internationaal

Bewijs van verzending (voor fysieke goederen) of een bewijs van levering (voor immateriële/virtuele objecten of services)

Bewijs van levering

Als de betaling geldt voor vooraf bestelde of op maat gemaakte goederen, is verzending vereist binnen het tijdsbestek dat is vermeld in het verzendbeleid of een andere specificatie op de webwinkelsite.

11.8 Wat is 'Bewijs van verzending'?

Online of fysieke documentatie van een verzendbedrijf, bestaande uit onderstaande informatie:

 1. een status 'verzonden' (of gelijkwaardig) plus de datum van verzending,
 2. het adres van de ontvanger met daarbij minimaal de stad of postcode (of internationaal gelijkwaardige code)
 3. officiële aanvaarding door het verzendbedrijf (bijvoorbeeld een poststempel, ontvangstbewijs of online volginformatie); indien u bewijs van levering heeft, is bewijs van verzending echter niet nodig.

11.9 Wat is 'Bewijs van levering'?

'Bewijs van levering (fysieke goederen)' betekent online documentatie van een verzendbedrijf die het volgende bevat:

 1. een status 'geleverd' (of gelijkwaardig) plus de datum van levering
 2. het adres van de ontvanger met daarbij minimaal de stad of postcode (of internationaal gelijkwaardige code)

"Bewijs van levering (voor immateriële of virtuele objecten of services)" betekent elk overtuigend bewijs dat aantoont dat de bestelling is voldaan, inclusief, maar niet beperkt tot onderstaande informatie:

 1. De datum waarop het object of de service is geleverd;
 2. Het adres van de ontvanger (e-mailadres/IP-adres, etc.) indien van toepassing.

11.10 Wat zijn voorbeelden van objecten/transacties/situaties die niet in aanmerking komen voor Verkopersbescherming?

 1. Licenties voor digitale inhoud en digitale goederen. Waar PayPal naar eigen goeddunken bepaalde niet-tastbare objecten, licenties voor digitale inhoud en/of services bij tijd en wijle in aanmerking kan laten komen, tenzij anderszins schriftelijk met PayPal is overeengekomen, blijft het volgende nooit in aanmerking komen:
  1. Objecten die gelijkwaardig zijn aan contant geld (met inbegrip van maar niet beperkt tot producten met een tegoed, zoals cadeaukaarten en prepaidkaarten);
  2. Betalingen in het kader van financiële producten en beleggingen.
  3. Donaties.
 2. Objecten die u persoonlijk aflevert of die persoonlijk worden opgehaald.
 3. Transacties die anders zijn verwerkt dan via de PayPal-rekening van de koper of als een PayPal ´guest checkout´-transactie. Als de betaling bijvoorbeeld is ontvangen als een directe kaartbetaling (onder meer via Zong en Virtual Terminal (indien beschikbaar), dan komt deze niet in aanmerking voor dekking.
 4. Claims en terugboekingen voor objecten van het type ‘Sterk afwijkend van de omschrijving’
 5. Objecten die via advertenties zijn gekocht.
 6. Geschillen die rechtstreeks bij PayPal worden ingediend bij het Actiecentrum volgens paragraaf 14 van deze Overeenkomst.
 7. Betalingen met betrekking tot goud (ofwel in tastbare vorm of in op de beurs verhandelde vorm).
 8. transacties via PayPal-bulkbetalingen.

Terug naar boven

12. Fouten en ongeautoriseerde transacties

12.1 Herkennen van fouten en/of ongeautoriseerde transacties. U kunt uw transactiegeschiedenis op elk gewenst moment bekijken door in te loggen op uw rekening op de PayPal-website en op het tabblad Geschiedenis te klikken. Het is zeer belangrijk dat u PayPal onmiddellijk op de hoogte stelt als u reden heeft om aan te nemen dat een van de volgende activiteiten heeft plaatsgevonden: (i) een ongeautoriseerde transactie vanaf uw rekening; (ii) ongeautoriseerde toegang tot uw rekening; (iii) uw wachtwoord is niet meer veilig; (iv) een apparaat dat u heeft gebruikt voor toegang tot de services is zoekgeraakt, gestolen of gedeactiveerd; of (v) iemand heeft via uw rekening geld overgemaakt of kan dit overmaken zonder uw toestemming (onder meer als u uw rekening heeft gekoppeld met een platform van derden (inclusief een site of app) om direct via dat platform betalingen te verrichten, maar er een betaling van uw rekening via dat platform heeft plaatsgevonden die u niet heeft verricht) (tezamen aangeduid als “Ongeoorloofde rekeningtoegang”). U moet ons tevens direct op de hoogte stellen als u reden heeft aan te nemen dat er een fout is opgetreden met uw rekening.Om PayPal onmiddellijk op de hoogte te kunnen stellen van de bovenstaande activiteiten, dient u uw e-geldrekening regelmatig goed te controleren.  We stellen u niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van uw rekening door andere personen, tenzij we ervan overtuigd zijn dat u met opzet zodanig heeft gehandeld dat een derde toegang kon krijgen tot uw PayPal-gebruikersnaam en/of wachtwoord of tot uw apparaat terwijl u op onze service was ingelogd. We stellen u aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van uw rekening als we bewijzen hebben die erop duiden dat u met opzet zodanig heeft gehandeld dat een derde toegang kon krijgen tot uw PayPal-gebruikersnaam en/of wachtwoord, als u frauduleuze activiteiten heeft uitgevoerd of als u opzettelijk of door grove nalatigheid niet heeft voldaan aan uw verplichtingen met betrekking tot het gebruik van uw betaalmiddel zoals in deze Overeenkomst is uiteengezet.

12.2 PayPal op de hoogte brengen van Fouten, ongeautoriseerde Transacties en/of wederrechtelijk of ongeautoriseerd gebruik van uw betaalmiddel. U moet ons op de hoogte stellen als u van mening bent dat uw rekening fouten bevat of kan bevatten, er een ongeautoriseerde transactie heeft plaatsgevonden of dat uw betaalmiddel of uw rekening wederrechtelijk of ongeautoriseerd is gebruikt, door te bellen naar de PayPal-klantenservice op het nummer dat u ziet op de PayPal-site(s), contact met ons op te nemen via dit rapportformulier of te schrijven naar PayPal, t.a.v.: Error Resolution Department, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg. Als u ons in eerste instantie informatie geeft via de telefoon, kunnen we u verzoeken de klacht of vraag ook schriftelijk in te dienen binnen 10 werkdagen na uw telefoongesprek. Vult u het verklaringsformulier in en stuur het online of via de post naar PayPal, t.a.v.: Error Resolution Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg. U moet ons alle beschikbare gegevens verstrekken met betrekking tot de omstandigheden van fouten, ongeautoriseerde transacties en/of wederrechtelijk of ongeautoriseerd gebruik van uw betaalmiddel of rekening en alle redelijke stappen ondernemen waartoe u wordt verzocht om PayPal te helpen bij het onderzoek. Mogelijk overhandigen we informatie die naar onze mening in zulke omstandigheden relevant is in overeenstemming met ons Privacybeleid (ook bekend als onze Privacyverklaring) aan derden.

12.3 Beoordeling van gemelde fouten. Zonder afbreuk te doen aan uw wettelijke rechten, brengen we u binnen 20 werkdagen na uw melding op de hoogte van de resultaten van ons onderzoek. Als wij een fout hebben gemaakt, wordt deze zo snel mogelijk hersteld. Als we echter meer tijd nodig hebben, kan het tot 60 dagen duren voordat we uw vraag hebben onderzocht. Indien we menen dat we meer tijd nodig hebben, kunnen we tijdelijk het bedrag waarvan u denkt dat het foutief is binnen tien werkdagen na ontvangst van uw melding op uw rekening terugstorten. Hierdoor beschikt u tijdens de onderzoeksperiode over uw e-geld. Indien u ons eerst via de telefoon informatie heeft verstrekt en we ontvangen uw schriftelijke vraag niet binnen tien werkdagen na uw mondelinge melding, zullen we het geld niet tijdelijk op uw rekening terugstorten.

Als het onderzoek is voltooid, verneemt u het resultaat binnen drie werkdagen. Indien we vaststellen dat er geen fout was, zullen we u een schriftelijke uitleg sturen en schrijven eventuele bedragen af van uw rekening die we in verband met de vermeende fout hebben gestort. U kunt verzoeken om kopieën van de documenten die zijn gebruikt in ons onderzoek (en u betaalt hiervoor niet de "Kosten opvragen gegevens" die in Schema 1 zijn beschreven).

12.4 Aansprakelijkheid voor ongeautoriseerde transacties. Zonder afbreuk te doen aan uw wettelijke rechten, zullen we, als u melding maakt van ongeoorloofde rekeningtoegang en er geen aanwijzingen zijn dat sprake zou kunnen zijn van fraude, opzet of grove nalatigheid van uw kant, u volledig schadeloos stellen voor alle ongeautoriseerde transacties die zijn overgemaakt vanaf uw rekening, mits u ons zonder onnodige vertraging, en in elk geval niet langer dan 13 maanden nadat de eerste transactie in verband met de ongeoorloofde rekeningtoegang heeft plaatsgevonden, van de ongeoorloofde rekeningtoegang op de hoogte heeft gesteld. Als we redelijkerwijs van mening zijn dat verder onderzoek is vereist om duidelijker de omstandigheden te bepalen met betrekking tot de gemelde ongeoorloofde rekeningtoegang, volgen we hetzelfde proces als is beschreven in paragraaf 12.3 hierboven met betrekking tot een dergelijk onderzoek

12.5 Recht op een terugbetaling van een betalingstransactie die door u is geautoriseerd. U heeft recht op terugbetaling van het volledige transactiebedrag dat door u is geautoriseerd, mits is voldaan aan de voorwaarden in paragraaf 4.8 inzake terugbetalingen.

12.6 Fouten. Indien we een verwerkingsfout ontdekken, zullen we deze fout corrigeren. Indien de fout er de oorzaak van is dat u minder geld ontvangt dan waar u recht op had, dan schrijft PayPal het verschil op uw rekening bij. Indien de fout er de oorzaak van is dat u meer geld ontvangt dan waar u recht op had, dan schrijft PayPal het extra bedrag van uw rekening af. Indien er per abuis een betaling is verricht op uw betaalbron kan PayPal deze fout corrigeren door (in het voorkomende geval) het betreffende bedrag af te schrijven van of bij te schrijven op uw betaalbron(nen). Indien de fout te wijten was aan het feit dat we een transactie niet op tijd of met een onjuist bedrag hebben voltooid, zijn wij aansprakelijk voor het terugbetalen van elk bedrag dat het gevolg is van een onjuiste of niet-uitgevoerde betaaltransactie en voor uw verliezen of schaden die direct en op redelijk voorzienbare wijze het gevolg waren van deze fout, tenzij:

 1. u, buiten onze schuld, een te laag saldo had om de transactie te voltooien.
 2. ons systeem niet goed werkte en u op de hoogte was van deze storing toen u de transactie startte, of
 3. omstandigheden die we niet kunnen beïnvloeden (zoals brand of overstroming) de transactie hebben verhinderd ondanks de redelijke voorzorgsmaatregelen die we hebben genomen.

Niettegenstaande overige voorwaarden in deze Overeenkomst is PayPal niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren of onjuist uitvoeren van een betaaltransactie (ongeacht of deze is gestart door u of door iemand anders) als u PayPal niet zo snel mogelijk op de hoogte heeft gesteld van de kwestie nadat u zich bewust werd van de kwestie en in elk geval binnen 13 maanden na de transactiedatum.

 

Terug naar boven

13. PayPal Aankoopbescherming

13.1 Wat voor problemen vallen onder deze bescherming? PayPal Aankoopbescherming helpt u bij de volgende problemen:

 1. U heeft het met PayPal betaalde object niet ontvangen: niet-ontvangen object ("NOO")
 2. U heeft een met PayPal betaald object ontvangen, maar dit wijkt sterk af van de omschrijving ('SAVO'). Meer informatie over wat we bedoelen met SAVO staat in paragraaf 13.8.
 3. Als uw probleem betrekking heeft op een transactie die u niet heeft geautoriseerd (inclusief, maar niet beperkt tot een dubbele of onjuiste betaling tijdens het gebruik van de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van locatie), kunt u het probleem melden via de link Veiligheid onder aan de startpagina van de PayPal-website.

13.2 Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor PayPal Aankoopbescherming?

U dient aan alle onderstaande vereisten te voldoen om in aanmerking te komen voor een betaling in het kader van PayPal Aankoopbescherming:

 1. Uw betaling moet voor een in aanmerking komend object zijn verricht vanaf uw PayPal-rekening (zie paragraaf 13.3 voor meer informatie over objecten die in aanmerking komen);
 2. De betaling moet op een van volgende wijzen aan de verkoper zijn overgemaakt:
  1. voor NOO-claims: ga naar de PayPal-website en klik op het tabblad Geld overmaken op Koop of betaal uw aankoop via het PayPal-betaalproces op de website van de webwinkel of
  2. voor SAVO-claims: door naar de PayPal-website te gaan en op het tabblad 'Geld overmaken' op het tabblad Kopen te klikken of door te betalen via het PayPal-betaalproces op de website van de verkoper (inclusief maar niet beperkt tot de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van de locatie, indien gebruikt door de verkoper); en
 3. U moet binnen 180 dagen na de datum waarop u de betaling heeft verricht een geschil openen en de online procedure voor het oplossen van geschillen volgen die wordt beschreven onder 'Hoe los ik mijn probleem op?' in paragraaf 13.5.

13.3 Welke betalingstypen komen in aanmerking voor terugbetaling conform PayPal Aankoopbescherming?

 1. Aankopen van de meeste goederen en services komen in aanmerking (inclusief reistickets, immateriële goederen zoals toegangsrechten voor digital goods en andere licenties), met uitzondering van de volgende transacties:
  1. Aankopen van onroerend goed (inclusief, zonder beperking woonhuizen);
  2. aankopen van enig belang in een bedrijf (met inbegrip van maar niet beperkt tot objecten of services die deel uitmaken van een bedrijf of bedrijfsovername);
  3. aankopen van voertuigen (met inbegrip van maar niet beperkt tot motorvoertuigen, motoren, caravans, vliegtuigen en boten), met uitzondering van de persoonlijke, draagbare, lichte voertuigen die voor recreatieve doeleinden worden gebruikt zoals fietsen en rijdende hoverboards;
  4. betalingen op crowdfunding- en/of crowdlendingplatforms;
  5. aankopen van op bestelling gemaakte objecten (tenzij er wordt beweerd dat deze niet zijn ontvangen);
  6. aankopen van goederen en services die verboden zijn volgens het Beleid inzake redelijk gebruik van PayPal;
  7. aankopen van industriële machines die in fabrieken worden gebruikt;
  8. aankopen van objecten die gelijkwaardig zijn aan contant geld (met inbegrip van maar niet beperkt tot producten met een tegoed, zoals cadeaukaarten en prepaidkaarten);
  9. aankopen van goederen en services via Zong, Website Payments Pro of Virtual Terminal;
  10. Privétransacties;
  11. gokken, gaming en/of activiteiten waarmee een prijs kan worden gewonnen;
  12. betalingen in het kader van financiële producten en beleggingen;
  13. betalingen aan overheidsinstanties (met uitzondering van overheidsbedrijven) of handelaren die opdrachten ontvangen van overheidsinstanties;
  14. donaties;
  15. aankopen van objecten die u persoonlijk ophaalt of namens u laat ophalen (ook bij verkooppunten) en waarvan u beweert dat deze niet zijn ontvangen;
  16. betalingen met betrekking tot goud (ofwel in tastbare vorm of in op de beurs verhandelde vorm); en
  17. transacties via PayPal-bulkbetalingen.

PayPal kan door u ingediende geschillen of claims naar eigen goeddunken automatisch sluiten als PayPal aanleiding heeft te vermoeden dat deze niet zijn gerelateerd aan een in aanmerking komende aankoop zoals hierboven beschreven.

13.4 Tot welk bedrag ben ik gedekt met PayPal Aankoopbescherming?

 1. Als PayPal een claim in uw voordeel beslist, betaalt PayPal u alleen het totale aankoopbedrag voor het object en de oorspronkelijke verzendkosten terug.
 2. PayPal biedt geen vergoeding voor de verzendkosten die u maakt om een SAVO-object te retourneren aan de verkoper of een derde die door PayPal is gespecificeerd. Als de verkoper bewijs levert dat de goederen op uw adres zijn afgeleverd, kan PayPal beslissen in het voordeel van de verkoper, ook als u de goederen niet heeft ontvangen. Zie paragraaf 13.10 voor overige bescherming waarop u mogelijk recht heeft.

13.5 Hoe los ik mijn probleem op?

Als u een probleem niet rechtstreeks met de verkoper kunt oplossen, gaat u naar het Actiecentrum en volgt u het onderstaande proces:

 1. Een geschil openen

  U opent een geschil binnen 180 dagen na de betaaldatum voor het object waarop dit geschil van toepassing is. We kunnen weigeren een geschil te accepteren dat u in verband met dat object opent nadat deze periode is verstreken (houd hiermee rekening als u met de verkoper een levermoment afspreekt dat na deze periode valt).
 2. Het geschil omzetten in een claim

  Als de verkoper en u niet tot overeenstemming komen, moet u het geschil binnen 20 dagen na opening van het geschil tot claim opwaarderen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze termijnen bij te houden.

  U dient ten minste 7 dagen na de datum van betaling te wachten om een geschil om te zetten in een Niet-Ontvangen Object (NOO), tenzij anderszins is overeengekomen door PayPal. Als u het geschil niet binnen 20 dagen omzet in een claim, wordt het geschil door PayPal gesloten en komt u niet in aanmerking voor betaling onder de voorwaarden van PayPal Aankoopbescherming. In bepaalde gevallen kan PayPal u toestaan een claim na indiening te bewerken of te wijzigen, maar alleen als u verdere informatie wilt toevoegen of als u de reden voor uw geschil/claim wilt omzetten van 'Niet-ontvangen object' naar 'Sterk afwijkend van de omschrijving' (uitsluitend als het een betaling in één keer betreft). Afgezien hiervan mag u een claim niet meer bewerken of wijzigen nadat u deze heeft ingediend.
 1. Tijdig reageren op PayPal-verzoeken om informatie

  Tijdens het claimproces kan PayPal u verzoeken documentatie te leveren ter ondersteuning van uw standpunt. U kunt hierbij verzocht worden om bezorgingsbewijzen, ontvangstbewijzen, evaluaties door derden, een proces-verbaal of andere, door PayPal gespecificeerde documentatie, te leveren. PayPal kan van de verkoper verlangen dat deze tijdig bewijst dat de ontvanger van de betaling het aangeschafte object of de aangeschafte dienst heeft geleverd aan de koper conform de overeenkomst met de koper, zelfs indien de aankoop niet in aanmerking komt voor PayPal Aankoopbescherming op grond van paragraaf 13.3. Indien de verkoper dergelijk bewijs niet tijdig overlegt, kan PayPal een beslissing nemen ten gunste van de koper. Indien de verkoper dergelijk bewijs tijdig overlegt, kan PayPal een beslissing nemen ten gunste van de verkoper, zelfs indien de koper beweert dat deze de aankoop niet heeft ontvangen.
 2. Tijdig voldoen aan PayPal-verzoeken om verzending

  Voor claims inzake objecten die sterk afwijken van de omschrijving (SAVO) kan PayPal u verzoeken het object op uw kosten terug te sturen naar de verkoper (naar een adres dat u tijdens de claimprocedure van PayPal heeft ontvangen), naar PayPal of naar derden en om bewijs van verzending te leveren. Vereisten voor bewijs van levering worden vermeld in paragraaf 11.9 hierboven. U wordt verzocht bij het herverpakken van het object redelijke maatregelen te treffen om de kans op schade aan het object tijdens transport te verminderen. PayPal kan u ook verzoeken het object te vernietigen en bewijs van vernietiging te leveren.

13.6 Hoe wordt de claim opgelost?

Wanneer een geschil in een claim is omgezet, zal PayPal een uiteindelijke beslissing nemen in het voordeel van de koper of van de verkoper. U kunt het verzoek krijgen ontvangstbewijzen, evaluaties door derden, een proces-verbaal of andere gegevens of documenten te leveren die redelijkerwijs door PayPal kunnen worden opgevraagd om de claim te kunnen onderzoeken. PayPal behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht een beslissing te nemen in het voordeel van koper of verkoper, op basis van criteria die PayPal passend voorkomen. Wanneer PayPal een eindbeslissing neemt in het voordeel van koper of verkoper, dienen beide partijen zich naar deze beslissing te schikken. PayPal kan de koper verzoeken een object (voor kosten van de koper) terug te sturen naar de verkoper (naar een adres dat u tijdens de claimprocedure van PayPal heeft ontvangen) als dit object volgens koper sterk afwijkt van de omschrijving, en PayPal kan een verkoper verzoeken dit object terug te nemen en het volledige aankoopbedrag plus de oorspronkelijke verzendkosten te vergoeden. Als een verkoper weigert het object aan te nemen kan PayPal inzake de claim beslissen in het voordeel van de koper, gesteld dat deze aan PayPal afdoende bewijs heeft geleverd dat het object naar de verkoper is teruggestuurd (naar een adres dat u tijdens de claimprocedure van PayPal heeft ontvangen). Wanneer een verkoper een claim verliest, zal hij of zij geen terugbetaling ontvangen voor de PayPal-kosten die met de transactie gemoeid zijn of voor andere kosten die van zijn of haar PayPal-rekening worden afgeschreven door een derde partij die betrokken is bij de transactie (bijvoorbeeld kosten die door een derde partij in rekening worden gebracht voor het platform waarop de verkoop heeft plaatsgevonden).

13.7 Reikwijdte van de dekking

Ontvangers van betalingen: als ontvanger van een betaling bent u ten opzichte van PayPal aansprakelijk als u een claim verliest van een koper met een PayPal-rekening die waar ook ter wereld is geregistreerd (ofwel volgens het PayPal-kopersbeschermingsbeleid in het land van registratie van de PayPal-rekening van die koper of anderszins). Dit omvat zonder beperkingen situaties waarin u verkoopt aan een koper die een gebruiker van het volledige PayPal-programma is en die een SAVO-claim indient, in welk geval u in het algemeen verplicht bent het object terug te nemen en de koper het volledige aankoopbedrag plus de oorspronkelijke verzendkosten terug te betalen. Uw PayPal-kosten worden niet terugbetaald. Als u een Sterk afwijkend van de omschrijving-claim verliest omdat het redelijke vermoeden bestaat dat de retourzending van het object in strijd is met bestaande wetgeving (bijvoorbeeld wetten inzake imitatie), moet u de koper het volledige bedrag terugbetalen. In bepaalde gevallen kan de koper door PayPal worden gevraagd het object naar de verkoper terug te sturen. Bij een redelijk vermoeden van een vermeend imitatieobject behoudt PayPal het recht de relevante nationale of internationale autoriteiten op de hoogte te stellen. De koper kan door deze autoriteiten worden verzocht het vermeende imitatieobject over te dragen, waardoor het onmogelijk is het object terug te sturen naar de verkoper.

Als u in andere landen verkoopt of objecten aanbiedt, dient u het PayPal-kopersbeschermingsbeleid te lezen dat geldt in de landen waarin uw beoogde kopers zijn gevestigd (het relevante PayPal-kopersbeschermingsbeleid is hier beschikbaar en ook toegankelijk via de voettekst Juridisch of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website) omdat dit beleid op u als ontvanger van betalingen of verkoper van toepassing is.

13.8 Wat als mijn aankoop niet in aanmerking komt voor terugbetaling conform PayPal Aankoopbescherming?

U kunt ook proberen een probleem direct met de verkoper op te lossen door een geschil in te dienen via het Actiecentrum van PayPal.  Om dit te doen, moet u binnen 180 dagen na betaling een geschil openen in het Actiecentrum van PayPal. Als u dat gedaan heeft, moet u proberen het geschil rechtstreeks met de verkoper op te lossen. Als uw betaling niet in aanmerking komt voor PayPal Aankoopbescherming, zal PayPal geen beslissing nemen over de claim.

13.9 Wat is 'Sterk afwijkend van de omschrijving' (SAVO)?

 1. Een object wijkt sterk af van de omschrijving als het wezenlijk anders is dan de meest recente omschrijving van het object dat u van de verkoper heeft ontvangen voordat u voor het object heeft betaald. (Voor exclusief online aankopen wordt hierbij uitgegaan van de omschrijving van de verkoper in de objectaanbieding.) Hier zijn enkele voorbeelden:
  • U heeft een totaal ander object ontvangen. U heeft bijvoorbeeld een boek gekocht en een dvd of lege verpakking ontvangen.
  • De staat van het object is anders dan in de aanbieding is beschreven. In de aanbieding stond bijvoorbeeld 'nieuw' en het object is gebruikt.
  • In de beschrijving stond dat het object authentiek was, maar dat blijkt niet zo te zijn.
  • Er ontbreken belangrijke onderdelen of functies en dit was in de aanbieding niet gemeld.
  • U heeft 3 objecten van een verkoper gekocht, maar er slechts 2 ontvangen.
  • Het object is tijdens de verzending beschadigd.
 2. Een object is geen SAVO-object als het niet wezenlijk verschilt van de omschrijving door de verkoper. Hieronder volgen enkele voorbeelden, maar deze lijst is niet volledig.
  • Het defect van het object is correct in de aanbieding beschreven.
  • Het object is correct beschreven, maar na ontvangst wilde u het niet meer hebben.
  • De omschrijving van het object was correct, maar het object voldeed niet aan uw verwachtingen.
  • Het object vertoont enkele kleine krasjes en werd aangeboden als 'in gebruikte staat'.

13.10 Aanname van rechten

Als PayPal een claim of terugboeking die u tegen een ontvanger van uw betaling heeft ingediend uitbetaalt, gaat u ermee akkoord dat uw rechten, voordelen en verhaalmogelijkheden ten opzichte van de ontvanger van uw betaling naar PayPal worden overgeheveld. In juridische termen betekent dit dat u ermee instemt dat u uw rechten ten aanzien van de ontvanger en derden die bij de betaling zijn betrokken, aan PayPal overdraagt en dat we geheel naar eigen inzicht van PayPal uw rechten namens u doen gelden.13.11 Verhouding tussen Aankoopbescherming en terugboekingen van PayPal. De terugboekingsrechten van creditcards kunnen, indien van toepassing, meer omvatten dan PayPal Aankoopbescherming. Terugboekingsrechten worden niet beperkt tot specifieke bedragen per transactie, kunnen meer dan 180 dagen na betaling worden aangevraagd en kunnen niet-tastbare (immateriële) objecten dekken.

U kunt een claim of geschil indienen bij PayPal, of u kunt contact opnemen met uw creditcardbedrijf of -uitgever en gebruikmaken van uw recht op terugbetaling. U kunt echter niet van beide regelingen tegelijk gebruikmaken of proberen een dubbele vergoeding te krijgen. Als er een openstaande claim of een openstaand geschil is bij PayPal en u vervolgens een terugboeking aanvraagt bij uw creditcardbedrijf, zal PayPal uw geschil of claim sluiten en kunt u verder uitsluitend beroep doen op uw terugboekingsrechten.

Als PayPal pas een beslissing over uw claim neemt na het verstrijken van de deadline voor het indienen van terugbetalingsverzoeken van uw creditcardmaatschappij of na de deadline van uw bank voor het indienen van een geschil, en als u vanwege het oponthoud van de afhandeling onzerzijds minder terug krijgt dan het volledige bedrag waarop u volgens de creditcardmaatschappij recht zou hebben gehad (dat wil zeggen het terugbetalingsbedrag: het bedrag dat u inzake de betreffende transactie met uw creditcard heeft betaald), zullen we u een vergoeding betalen voor het resterende verlies (minus eventuele bedragen die u al van de verkoper terug heeft ontvangen).

Voordat u contact opneemt met uw kaartuitgevende instantie of voordat u bij PayPal een geschil opent, moet u contact opnemen met de verkoper om de kwestie op te lossen via het retourbeleid van de verkoper, zoals vermeld op de website van de verkoper.

Als u ervoor kiest het probleem rechtstreeks met de verkoper op te lossen, geldt het volgende:

 • u heeft alleen binnen de in paragraaf 13.5a genoemde periode van 180 dagen het recht om een geschil te starten. Het is uw verantwoordelijkheid om deze termijnen bij te houden; en

wanneer (als onderdeel van het retourbeleid van de verkoper of anderszins) de verkoper u de instructie geeft (en u ertoe overgaat) het object terug te sturen naar een adres dat niet overeenkomt met het door ons geregistreerde adres van de verkoper, kunnen we bepalen dat u het object niet heeft teruggestuurd naar de verkoper conform paragraaf 13.5d.13.12 Geen dubbele vergoeding.

U mag geen vergoeding ontvangen voor een aankoop onder PayPal Aankoopbescherming als u ook een vergoeding voor deze aankoop direct van de ontvanger van de betaling of van een andere derde partij ontvangt.

13.13 Evenementtickets

Als u een ticket aanschaft of betaalt voor het recht om aanwezig te zijn bij een evenement van een ontvanger van betalingen met een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde PayPal-rekening (“Evenement”), worden alle bedragen die door u zijn betaald in bepaalde gevallen door PayPal voor u in bewaring gehouden, zodat het vruchtgebruik van deze bedragen bij u blijft berusten totdat het desbetreffende evenement heeft plaatsgevonden.

 

Terug naar boven

 

14. Geschillen met PayPal

14.1 Neem eerst contact op met PayPal. Als een geschil tussen u en PayPal ontstaat, stellen we alles in het werk om te achterhalen wat het probleem is en hoe we dit kunnen oplossen. Als we dit niet naar uw tevredenheid kunnen doen, bieden we u neutrale, betaalbare manieren om het geschil snel op te lossen. Geschillen tussen u en PayPal met betrekking tot onze Services kunnen op elk gewenst moment aan de Klantenservice worden gemeld via de link 'Stuur ons een e-mail' op de pagina 'Contact met ons opnemen' of via het betreffende telefoonnummer dat op de PayPal-website(s) staat vermeld.

14.2 ECC-Net en CSSF. Als u een klacht over ons heeft, kunt u deze indienen door contact op te nemen met:

 1. Europees Consumenten Centrum (ECC-Net). Meer informatie over ECC-Net en hoe u contact kunt opnemen, vindt u op (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en).
 2. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). De CSSF is de verantwoordelijke toezichthoudende instantie voor bedrijven in de financiële sector in Luxemburg. U kunt schriftelijk contact opnemen met de CSSF op Route d'Arlon 283, L-1150 Luxemburg. Meer informatie over de CSSF en de manier waarop u contact kunt opnemen, kunt u vinden op http://www.cssf.lu of op de website Onlinegeschillenbeslechting van de EU: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Terug naar boven

15.   Algemeen

15.1 Heersend recht en jurisdictie. Afhankelijk van uw lokale rechten en verplichtingen is op deze overeenkomst en de relatie tussen ons het recht van Engeland en Wales van toepassing. Klachten in verband met deze Overeenkomst of de levering van onze Services die niet op een andere manier kunnen worden opgelost, kunt u voorleggen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales. Daarnaast heeft u onverminderd het recht om in dit verband een procedure tegen PayPal aan te spannen bij de bevoegde rechtbanken van en in Luxemburg.

15.2 Geen afstand. Wanneer we nalaten op enige manier op te treden tegen een schending van deze Overeenkomst door u of door anderen, mag hieruit niet worden geconcludeerd dat we afstand doen van enig recht om op te treden met betrekking tot de betreffende omstandigheden bij enige volgende of vergelijkbare schendingen.

15.3 Beperking van aansprakelijkheid. We zijn jegens u alleen aansprakelijk voor verlies of schade welke direct is veroorzaakt door onze nalatigheid en redelijkerwijs had kunnen worden voorzien doordat we deze Overeenkomst hebben geschonden. In dergelijke gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt zoals in de rest van deze paragraaf is uiteengezet.

 1. PayPal en onze dochterondernemingen, tussenpersonen, leveranciers en/of onderaannemers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van de volgende soorten verlies of schade ten gevolge van of met betrekking tot deze Overeenkomst (krachtens een contract of onrechtmatige daad, inclusief onachtzaamheid):
  1. Enig verlies van winst, goodwill, handel, contracten, omzet of verwachte besparingen, zelfs als PayPal op de hoogte wordt gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, verlies van winst, goodwill, handel, contracten, omzet of verwachte besparingen; of
  2. Enig verlies of enige beschadiging van gegevens; of
  3. enige denkbare vorm van schade of verliezen die niet rechtstreeks voortvloeien uit de schending van deze Overeenkomst door PayPal; of
  4. Enige denkbare vorm van schade of verliezen boven datgene dat rechtstreeks voortvloeit uit de schending van deze Overeenkomst door PayPal (ongeacht of u in staat bent dergelijke schade of verliezen te bewijzen).
 2. Niets in deze Overeenkomst beperkt onze aansprakelijkheid ten gevolge van fraude, frauduleus gedrag, grove nalatigheid of bewust wangedrag bij overlijden of persoonlijk letsel door onachtzaamheid van een van onze medewerkers of onderaannemers of voor zover deze beperking of uitsluiting niet is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

15.4 Geen garantie. We leveren u de services, onze infrastructuur, onze websites, onze software en onze systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de PayPal-services), ongeacht of deze door ons of namens ons worden beheerd, afhankelijk van uw wettelijke rechten maar verder zonder enige garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, behalve zoals specifiek is vermeld in deze overeenkomst. PayPal heeft geen zeggenschap over de producten of services die met onze Service worden betaald en PayPal kan niet garanderen dat een koper of verkoper met wie u handelt, de transactie daadwerkelijk zal voltooien of hiertoe is geautoriseerd. PayPal garandeert geen continue, ononderbroken of beveiligde toegang tot enig deel van onze services, onze infrastructuur, onze websites, onze software en systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de PayPal-services), ongeacht of deze door ons of namens ons worden beheerd. We zijn niet aansprakelijk voor welke vertraging dan ook in de levering van de Services, onze infrastructuur, onze websites, onze software en systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de PayPal-services), ongeacht of deze door ons of namens ons worden beheerd. U erkent dat de toegang tot de services, onze infrastructuur, onze websites, onze software en systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de PayPal-services), ongeacht of deze door ons of namens ons worden beheerd, af en toe kan worden beperkt om reparaties, onderhoud of de introductie van nieuwe voorzieningen of services mogelijk te maken. PayPal stelt redelijkerwijs alles in het werk om ervoor te zorgen dat aanvragen voor elektronische debiteringen en crediteringen waarbij bankrekeningen en creditcards zijn betrokken, tijdig worden verwerkt.  U dient uw correspondentie met ons zorgvuldig te controleren en ons direct op de hoogte te stellen indien hierin informatie is opgenomen die onjuist is of die niet volgens uw instructies tot stand is gekomen.

In het geval dat PayPal besluit om een van de PayPal-services of een gedeelte of een functie van de PayPal-services om welke reden dan ook te beëindigen, stelt PayPal u daar ten minste twee (2) maanden vóór de beëindiging van de service of de functie van in kennis, tenzij PayPal in goed vertrouwen oordeelt dat: (1) dergelijke service of functie eerder moet worden beëindigd omdat dit vanwege wetgeving of een relatie met een derde partij vereist is; of (2) een voorafgaande kennisgeving een veiligheidsrisico of een aanzienlijke economische of materiële technische belasting kan vormen.

U bent verantwoordelijk om enige en alle wetten, regels en voorschriften in uw specifieke rechtsgebied te begrijpen en na te leven die voor u kunnen gelden in verband met uw gebruik van de Services, inclusief maar niet beperkt tot de wetten, regels en voorschriften in verband met export- of importactiviteiten, belastingen of transacties in een vreemde valuta.

15.5 Vrijwaring/terugbetaling. U gaat ermee akkoord ons te verdedigen, schadeloos te stellen of te compenseren (in juridische termen 'vrijwaren' genoemd) en PayPal, de andere bedrijven in onze bedrijvengroep, de mensen die voor PayPal werken of de mensen die geautoriseerd zijn om op te treden namens ons (inclusief, zonder beperking, onze serviceproviders) te vrijwaren van elke claim of eis (inclusief de juridische kosten) die een eventuele derde partij maakt of oploopt als gevolg van of voortvloeiend uit het feit dat u of uw werknemer of agent (of, wanneer een derde partij anderszins namens u met uw toestemming handelt, deze derde partijen) acties verricht of nalaat, deze Overeenkomst schendt, een wet overtreedt, inbreuk maakt op de rechten van een derde partij, gebruik maakt van uw PayPal-rekening en/of gebruik maakt van de services, onze infrastructuur, onze websites, onze software en onze systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de services), ongeacht of deze door ons of namens ons worden beheerd.

15.6 Volledige Overeenkomst en rechten van derden. Deze Overeenkomst (inclusief Schema´s) vormt de volledige afspraak tussen u en PayPal met betrekking tot de Service. Als enige bepaling in deze Overeenkomst als ongeldig of onafdwingbaar wordt beschouwd, wordt deze bepaling geschrapt en blijven de overige bepalingen van kracht. Een persoon die geen partij is in deze Overeenkomst, heeft geen rechten uit hoofde van de Contracts Act 1999 (inzake de rechten van derden) waarop hij/zij zich kan beroepen of op basis waarvan hij/zij uitvoering van een bepaling in deze Overeenkomst kan afdwingen (behalve de PayPal Group met betrekking tot hun rechten zoals deze in deze Overeenkomst staan vermeld). Dit is niet van invloed op andere rechten of mogelijkheden tot verhaal van derden die naast deze wet bestaan of beschikbaar zijn.

15.7 Intellectueel eigendom – toekenning van softwarelicentie. Als u PayPal-software gebruikt, zoals een API, toolkit voor ontwikkelaars of andere softwaretoepassing, die software van onze serviceproviders kan bevatten of met software, systemen of services van onze serviceproviders kan zijn geïntegreerd die u heeft gedownload naar of anderszins via uw computer, apparaat of een ander platform toegang tot heeft gehad, verlenen PayPal en diens licentiegevers u een herroepelijke niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare, royaltyvrije en beperkte licentie voor toegang tot en/of het gebruik van software van PayPal overeenkomstig de documentatie, inclusief alle updates, upgrades, nieuwe versies en vervangende software, zoals beschreven in dit document, uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik. U mag de rechten in de software niet verhuren, leasen of anderszins overdragen aan derden. U dient zich te houden aan de implementatie-, toegangs- en gebruikseisen die worden genoemd in alle PayPal-documentatie, samen met alle instructies die door PayPal van tijd tot tijd worden verstrekt en die bij de services horen (waaronder, zonder beperking, implementatie- en gebruikseisen die PayPal stelt aan u om te voldoen aan toepasselijke wetgeving en kaartstelselregels en -voorschriften). Als u niet voldoet aan de instructies en implementatie- en gebruiksvereisten van PayPal, bent u aansprakelijk voor alle resulterende schade die wordt geleden door uzelf, PayPal en derden. PayPal kan na kennisgeving aan u software updaten of beëindigen. Hoewel PayPal (1) bepaalde materialen en technologie van derde partijen in een webpagina of andere toepassing, inclusief de software, kan hebben geïntegreerd, en/of (2) bepaalde materialen en technologie van derde partijen toegankelijk kan hebben gemaakt en gebruikt kan hebben om de levering van de Services aan u mogelijk te maken, zijn aan u geen rechten toegekend en heeft u ook anderszins geen rechten met betrekking op dergelijke materialen van derde partijen. U stemt ermee in om geen broncode te wijzigen, te veranderen, te misbruiken, te repareren, te kopiëren, te reproduceren, aan te passen, te distribueren, weer te geven, te publiceren, te reverse-engineeren, te vertalen, uit elkaar te halen, te decompileren of anderszins proberen te creëren, die is afgeleid uit de software of uit materialen of technologie van een derde partij, of anderszins afgeleide werken te creëren uit de software of materialen of technologie van derde partijen. U erkent dat alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de software van PayPal het eigendom zijn van PayPal en dat in die software geïntegreerde materialen van derde partijen het eigendom zijn van de externe serviceproviders van PayPal. Elke andere softwaretoepassing van derden die u op de PayPal-website gebruikt, valt onder de licentie die u bent overeengekomen met de derde partij die u deze software heeft geleverd. U erkent dat PayPal geen eigenaar of beheerder is en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor softwaretoepassingen van derden die u wilt gebruiken bij een van onze websites, bij onze software en/of in verband met de services. Als u de Services gebruikt op de PayPal-website of op andere websites of platforms die door PayPal of derden worden gehost en u de PayPal-software niet downloadt of geen gebruik maakt van softwaretoepassingen van derden op de PayPal-website, is deze paragraaf niet van toepassing op uw gebruik van de gehoste Services.

15.8 Intellectueel eigendom – Verlenen van licentie voor content. 

 1. Licenties verleend door PayPal

Logo en service-identificaties: De URL-adressen van de website(s) van PayPal, “PayPal” en alle aanverwante logo's van onze producten en services die op onze website(s) worden beschreven, vallen of onder het auteursrecht van PayPal, handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van PayPal of van zijn licentiegevers. Alle paginakopteksten, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts vallen of onder het auteursrecht van PayPal, de servicemerken, handelsmerken en/of beschermde handelsstijl van PayPal. U mag deze zaken niet kopiëren, imiteren, aanpassen, wijzigen, modificeren of gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U, als webwinkel, mag de HTML-logo's die PayPal beschikbaar stelt via onze webwinkelservices, veilingtools of partnerprogramma's, alleen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming gebruiken om via uw website bekend te maken dat u een webwinkel bent die betalingen via de Service accepteert en webverkeer vanaf die website omleidt naar de Service. Deze toestemming kan PayPal op elk gewenst moment en naar eigen inzicht beperken of intrekken. U mag deze HTML-logo's op geen enkele wijze aanpassen, wijzigen of modificeren, deze gebruiken op een voor PayPal of de Service geringschattende wijze en op geen enkele wijze weergeven die sponsoring of goedkeuring van PayPal zou kunnen impliceren. Alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de PayPal-website en de inhoud daarvan zijn het exclusieve eigendom van PayPal en zijn licentiegevers.

 1. Licenties verleend door u

Uw bedrijfsgerelateerde intellectuele eigendom: U verleent de PayPal Group het wereldwijde recht om uw bedrijfsnaam, handelsmerken en logo's op onze website en in uw mobiele telefoon en webtoepassingen te gebruiken en af te beelden met het oog op het weergeven van informatie over uw bedrijf en de producten en services.

Uw inhoud: Als u ons via de services inhoud verstrekt of inhoud plaatst (in beide gevallen voor on- of offline publicatie), verleent u de PayPal Group het niet-exclusieve, wereldwijde, permanente, onherroepbare, royalty-vrije, in sublicentie (op meerdere niveaus) verstrekbare recht om alle auteursrechten en rechten met betrekking tot publiciteit, handelsmerken, databases en intellectueel eigendom die u in verband met de inhoud bezit via elk hedendaags of in de toekomst bekend medium uit te oefenen. Voor zover toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving doet u bovendien afstand van uw morele rechten en belooft u dat u zich ten opzichte van de PayPal Group en haar sublicentiehouders en vertegenwoordigers niet op dergelijke rechten zult beroepen. U verklaart en garandeert dat geen van de volgende zaken inbreuk maakt op enig intellectueel-eigendomsrecht: uw verstrekking van inhoud aan ons, uw plaatsing van inhoud via de Services en het gebruik door de PayPal Group van dergelijke inhoud (inclusief daarvan afgeleide werken) in verband met de Services.

15.9 Toegangsrechten voor derden.

a. Toegangsrechten in het algemeen. U kunt uitdrukkelijk toegangsrechten verlenen, intrekken en beheren voor bepaalde derden om namens u bepaalde handelingen uit te voeren. In sommige gevallen kunt u dit doen door in te loggen op uw rekening. In andere gevallen kunt u dit rechtstreeks met de derde partij regelen. Als u toegangsrechten toewijst op basis waarvan derden namens u acties kunnen uitvoeren, accepteert u dat PayPal bepaalde informatie over uw PayPal-rekening openbaar kan maken aan deze derden.

b. Gebruikmaken van gelicentieerde services van derden om toegang te verkrijgen tot uw rekeninggegevens

Indien u:

 1. een externe serviceprovider, in het bezit van een vergunning op grond van het toepasselijk recht voor de levering van rekeninginformatiediensten ('Rekeninginformatiedienstverlener') toestaat namens u uw rekeninggegevens te raadplegen; of
 2. een externe kaartuitgevende instantie toestaat te controleren of de uitvoering van een betaaltransactie waarbij een creditcard wordt gebruikt mogelijk is bij uw PayPal-rekening,

  dan:
 3. is deze overeenkomst (met inbegrip van, zonder beperking, paragraaf 2.3) evengoed van toepassing op u en uw toegang tot de gegevens door middel van de Rekeninginformatiedienstverlener of kaartuitgevende instantie; en
 4. bent u aansprakelijk jegens PayPal:
  1. voor de handelingen waarvoor u de Rekeninginformatiedienstverlener of kaartuitgevende instantie een machtiging verleent om deze namens u uit te voeren; en
  2. op grond van paragraaf 15.9.d (Uw aansprakelijkheid met betrekking tot toegangsrechten die u verleent),

onder voorbehoud van uw dwingende wettelijke rechten en paragraaf 12 (Fouten en ongeautoriseerde transacties).

c. Gebruikmaken van gelicentieerde services van derden om uw betaling uit te voeren

Indien u een externe serviceprovider, in het bezit van een vergunning op grond van het toepasselijk recht voor de levering van betaalinitiatiediensten ('Betaalinitiatiedienstverlener') toestaat namens u uw betalingen uit te voeren:

 1. is deze overeenkomst (met inbegrip van, zonder beperking, paragraaf 4.1 tot en met 4.6 en 4.10) evengoed van toepassing op u en uw betaling die wordt uitgevoerd door de Betaalinitiatiedienstverlener; en 
 2. bent u aansprakelijk jegens PayPal:
  1. voor de handelingen waarvoor u een machtiging heeft verleend aan de Betaalinitiatiedienstverlener om deze namens u uit te voeren; en op grond van paragraaf 15.9.d (Uw aansprakelijkheid met betrekking tot toegangsrechten die u verleent),

onder voorbehoud van uw dwingende wettelijke rechten en paragraaf 12 (Fouten en ongeautoriseerde transacties).

d. Uw aansprakelijkheid met betrekking tot toegangsrechten die u verleent.

Als u op enigerlei wijze toegangsrechten verleent aan een derde partij, ontslaat dit u niet van uw verantwoordelijkheden uit hoofde van deze Overeenkomst. U verklaart en stemt ermee in dat u PayPal niet verantwoordelijk zult stellen voor en dat u PayPal zult vrijwaren tegen enige aansprakelijkheid ten gevolge van acties die dergelijke derden uitvoeren of verzuimen uit te voeren in verband met de door u verleende toegangsrechten.

15.10 PayPal als inlogmethode. Als u PayPal gebruikt als middel om in te loggen op externe websites of mobiele apps, kunnen we uw inlogstatus delen met de derde partijen die deze Service als inlogmethode bieden. Ook kunnen we met uw toestemming persoonlijke gegevens en rekeninggegevens delen, zodat de derde partij u kan herkennen. PayPal geeft dergelijke derde partijen geen toegang tot uw PayPal-rekening en verricht betalingen vanaf uw rekening aan deze derde partijen uitsluitend na uw expliciete toestemming.

Als u deze Service aanbiedt als middel voor bezoekers om in te loggen op uw website of app of deze service anderszins voor uw klanten wilt gebruiken, moet u akkoord gaan met de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn wanneer deze functionaliteit voor u beschikbaar wordt gemaakt en moet u voldoen aan de specificaties die in integratiehandleidingen of richtlijnen vermeld zijn. PayPal garandeert niet dat de identiteit van gebruikers van deze inlogmethode daadwerkelijk de identiteit van de gebruiker is en vertegenwoordigt deze gebruikers op geen enkele manier. PayPal deelt de persoonlijke gegevens en andere rekeninggegevens van de gebruiker (inclusief de inlogstatus) die PayPal beheert niet met u, tenzij de gebruiker erin heeft toegestemd dat we deze informatie aan u openbaar maken.

15.11 Zakelijke klanten. Als u geen klant (iemand die individueel handelt en niet uit oogpunt van handel, bedrijf of beroep), geen micro-onderneming en geen liefdadigheidsinstelling met een jaarlijks inkomen van minder dan £1 miljoen bent, wordt u beschouwd als een Zakelijke klant en zijn enkele bepalingen van de PSD2 mogelijk niet van toepassing op uw gebruik van de Service. In dergelijke gevallen garandeert u PayPal dat op het moment dat u deze Overeenkomst of andere relevante servicevoorwaarden aanging u een zakelijke klant was en er hierbij mee instemt dat de volgende paragraafs van de Overeenkomst als volgt worden aangepast:

 1. U heeft geen recht op terugbetaling in het geval van vooraf goedgekeurde betalingen (bijvoorbeeld betaaltransacties die zijn gestart door een ontvanger (een webwinkel) zoals beschreven in paragraafs 4.8 en 12.5);
 2. Als u een fout, ongeautoriseerde transactie en/of ongeoorloofd of ongeautoriseerd gebruik van uw betaalmiddel of rekening constateert overeenkomstig paragraafs 12.1 en 12.2, heeft u maximaal 60 dagen de tijd, vanaf de datum van de veronderstelde fout of ongeoorloofde rekeningtoegang, om ons daarvan op de hoogte te stellen. Na die tijd zijn we niet verplicht een onderzoek in te stellen of acties te ondernemen naar aanleiding van uw melding;
 3. we aanvaarden alleen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerde transacties overeenkomstig paragraaf 12.4 als u ons binnen 60 dagen op de hoogte heeft gesteld van de ongeoorloofde rekeningtoegang of fout.

Als zakelijke klant stemt u er tevens mee in dat wij, hoewel we dit mogelijk wel doen, niet zijn verplicht om te voldoen aan noch om u te voorzien van informatie in overeenstemming met de informatievereisten die zijn uiteengezet in hoofdstuk III van PSD2 en het equivalent daarvan in een implementatie van PSD2 in lidstaten van de EU of EER die mogelijk op u van toepassing zijn (PSD2-omzettingen). Verder gaat u ermee akkoord dat artikel 72 en 89 van PSD2 en overeenkomstige bepalingen in PSD2-omzettingen niet van toepassing zijn op uw gebruik van de PayPal-service. Dit betekent dat wij, niettegenstaande enige andere bepaling van deze overeenkomst, niet aansprakelijk zijn jegens u voor verlies of schade die u mogelijk lijdt als gevolg van de zaken waarnaar wordt verwezen in hoofdstuk III en artikel 72 en 89 van PSD2 en overeenkomstige bepalingen in PSD2-omzettingen.

 

Terug naar boven

 

16. Definities

 1. “Geld toevoegen” betekent het proces en/of de functionaliteit die in de interface van uw rekening beschikbaar is, waarmee u het toevoegen van geld aan uw saldo vanaf uw bankrekening kunt starten.
 2. “Rekening” of “PayPal-rekening” betekent een privé-rekening of zakelijke rekening.
 3. "Overeenkomst" betekent deze overeenkomst, inclusief alle latere wijzigingen.
 4. “Rekeninginformatiedienstverlener” heeft de betekenis die is gegeven in paragraaf 15.9.b.
 5. Autoriseren of  Autorisatie betekent dat u een webwinkel of andere derde partij autoriseert om een betaling van uw rekening af te (laten) schrijven.
 6. "Saldo" betekent e-geld op uw PayPal-rekening.
 7. “Bankbevestigingsproces” is een verificatieproces dat PayPal u kan verplichten te voltooien voor het opheffen van verzend-, ontvangst- of opnamelimieten, of om Gecontroleerd lid te worden, en dat onder andere behelst dat PayPal twee kleine bedragen op uw bankrekening stort. Bij het doorlopen van het bevestigingsproces voor bankrekeningen moet u de bedragen van de stortingen op uw rekening invoeren. Meer informatie over het proces voor het bevestigen van de bankrekening vindt u in de Hulp van PayPal op de PayPal-website.
 8. “Betaling met bankrekening” betekent een betaling die volledig wordt verricht via uw bankrekening (indien van toepassing).
 9. ”Zakelijke rekening” betekent een rekening die primair wordt gebruikt voor zakelijke doeleinden en niet voor persoonlijke, gezinsgerelateerde of huishoudelijke doeleinden.
 10. "Werkdag" betekent een dag (behalve zaterdag of zondag) waarop banken in Luxemburg normaal geopend zijn (voor andere doeleinden dan alleen 24-uurs services voor elektronisch bankieren).
 11. "Koper" betekent een gebruiker die goederen en/of services koopt en de Services gebruikt om een betaling te verrichten.
 12. "Kalenderjaar" betekent 1 januari tot en met 31 december van een jaar.
 13. “Kaartverwerkingsovereenkomst” betekent de 'Overeenkomst voor organisaties met winstoogmerk' die commerciële entiteiten direct met een of meer betalingsverwerkende instanties van PayPal moeten sluiten.
 14. "Terugboeking" betekent het betwisten van een betaling van een koper direct bij zijn kaartuitgevende instantie of creditcardmaatschappij.
 15. "Claim" betekent een verzoek dat een afzender van een betaling rechtstreeks bij PayPal indient om een betaling ongedaan te maken, inclusief, zonder beperking, alle dergelijke verzoeken die worden ingediend onder PayPal Aankoopbescherming zoals uiteengezet in paragraaf 13.
 16. “Commerciële transactie” heeft de betekenis die in A4.1 van Schema 1 Kostentabel wordt gegeven.
 17. "Opnameregio voor de creditcard" is een van de volgende regio's: Italië, Luxemburg, Litouwen, Bulgarije, San Marino, Slowakije, Letland, Roemenië, Cyprus, Slovenië, Estland, Malta, Gibraltar en Liechtenstein (en de overige regio's die van tijd tot tijd op de website van PayPal kunnen worden weergegeven).
 18. "Internationaal" heeft als de term wordt gebruikt bij het berekenen van transactiekosten de betekenis die in A4.4 van Schema 1 Kostentabel wordt gegeven.
 19. "Klantenservice" is de klantenservice van PayPal die altijd online bereikbaar is via de link 'Stuur ons een e-mail' op de pagina 'Contact met ons opnemen' of via het telefoonnummer van de klantenservice dat op de website(s) van PayPal staat vermeld.
 20. "Verwerkingsverantwoordelijke" (of eenvoudigweg "Beheerder" conform paragraaf 5.7), "Gegevensverwerker" (of eenvoudigweg "Verwerker" conform paragraaf 5.7) en "Betrokkene" hebben de betekenis die gegeven is aan de termen overeenkomstig de wetten inzake gegevensbescherming.
 21. Wetten inzake gegevensbescherming” betekent de EU-richtlijn 95/46/EG of Verordening (EU) 2016/679 (de laatste is ook wel bekend als de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU) en eventuele bijbehorende verordeningen of instrumenten en andere wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, voorschriften, regelgeving en praktijkrichtlijnen die van toepassing zijn op de levering van de PayPal-Services, zoals de interne bindende bedrijfsregels van PayPal.
 22. "Dag" betekent kalenderdag.
 23. “Standaardbetaalbronnen” betekent dat wanneer u geen voorkeursbetaalbron heeft geselecteerd, de betaalbronnen worden gebruikt in de volgorde zoals beschreven in paragraaf 3.7.
 24. “Geschil” betekent een geschil dat rechtstreeks bij PayPal wordt ingediend bij het Actiecentrum volgens sectie 13 van deze Overeenkomst.
 25. "Binnenlands" heeft als de term wordt gebruikt bij het berekenen van transactiekosten de betekenis die in A4.3 van Schema 1 Kostentabel wordt gegeven.
 26. “eBay” betekent eBay Inc. en diens partners (indien van toepassing).
 27. Uitgestelde bankbetaling betekent een type betaling van uw bankrekening naar uw saldo (waarvan de uitvoering de verantwoordelijkheid van uw bank is) voor het dekken van een vervolgbetaling die u ons opdraagt over te maken naar een andere gebruiker, waarbij het bedrag van de betaling van uw bankrekening door PayPal wordt vastgehouden totdat het NSF-risico is geweken alvorens de andere gebruiker de vervolgbetaling ontvangt conform paragraaf 3.3.
 28. "E-geld" betekent geldelijke waarde, in de vorm van een claim jegens PayPal, die is opgeslagen op een elektronisch apparaat, wordt afgegeven bij de ontvangst van geld en wordt geaccepteerd als betaalmiddel door andere personen dan PayPal. De termen "e-geld", "geld" en "gelden" worden door elkaar gebruikt in deze Overeenkomst. Bovendien verwijst een verwijzing naar een betaling via de Services naar een betaling met e-geld.  
 29. "Europa I" heeft de betekenis die in A4.4 van Schema 1 Kostentabel wordt gegeven.
 30. "Europa II" heeft de betekenis die in A4.4 van Schema 1 Kostentabel wordt gegeven.
 31. “Europese Economische Ruimte” of “EER” verwijst naar de landen in de Europese Unie plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.
 32. Evenement” heeft de betekenis zoals vermeld in paragraaf 13.13.
 33. "Programma Uitgebreid gebruik" is een procedure waarbij PayPal ter controle een klein bedrag van uw creditcard afschrijft om uw kaart te bevestigen. U moet vervolgens inloggen op uw rekening en het viercijferige nummer invoeren dat wordt weergegeven op uw creditcardafschrift en is gekoppeld aan het creditcardbevestigingsbedrag (zie Schema 1)."Kosten" betekent de bedragen die in Schema 1 van deze Overeenkomst vermeld staan.
 34. “Betaalbron” betekent de externe betaalmethode die wordt gebruikt om automatisch e-geld op uw saldo te krijgen voor betaaltransacties met PayPal. De volgende betaalmethoden kunnen worden gebruikt om saldo voor een betalingstransactie te financieren: directe overschrijving, uitgestelde bankbetaling, creditcard en activeringscodes (in bepaalde gevallen ook via prepaidkaart).
 35. “Ongeoorloofde rekeningtoegang” heeft de betekenis die in paragraaf 12.1 wordt gegeven.
 36. "Informatie" betekent vertrouwelijke en/of op de persoon terug te voeren informatie of andere informatie in verband met een rekening of gebruiker, zoals: naam, e-mailadres, post-/verzendadres, telefoonnummer en financiële gegevens.
 37. "Directe overschrijving" betekent een betaling afkomstig van de bankrekening van de verzender waarbij PayPal het bedrag onmiddellijk op de rekening van de ontvanger stort.
 38. “Bulkbetalingen" (ook "Uitbetalingen" genoemd) betekent de functionaliteit waarmee meerdere betalingen tegelijkertijd kunnen worden verzonden. Ontvangst door ons van een batchbestand met bulkbetalingen betekent in het kader van deze Overeenkomst, volgens paragraaf 4.1, ontvangst van uw betalingsopdracht.
 39. "Vertraagde verwerking door webwinkel" betekent een vertraging tussen het moment waarop u een betaling autoriseert en het moment waarop de webwinkel uw betaling verwerkt.
 40. "Micro-onderneming" is een onderneming met minder dan 10 werknemers en een jaarbalans die de 2 miljoen euro niet overschrijdt.
 41. "Noord-Europa" heeft de betekenis die in A4.4 van Schema 1 Kostentabel wordt gegeven.
 42. "NSF-risico" is het risico dat een bank een betaling mogelijk moet terugdraaien omdat het saldo op de bankrekening te laag is om de betaling te kunnen verrichten.
 43. "Betaalrekening" heeft de betekenis die in de inleiding van deze Overeenkomst wordt gegeven.
 44. “Ontvanger van de betaling” heeft de betekenis zoals vermeld in paragraaf 11.1.
 45. "PayPal Aankoopbescherming" is de regeling voor PayPal Aankoopbescherming zoals beschreven in paragraaf 13.
 46. PayPal Group” betekent PayPal Holdings Inc., en diens dochterondernemingen en partners (inclusief, maar niet beperkt tot PayPal) indien van toepassing.
 47. 'Functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van de locatie' betekent de POS-functionaliteit van PayPal binnen de PayPal Mobiel-app, waarmee een gebruiker een andere gebruiker (meestal een webwinkel) kan betalen voor goederen en services op een fysiek verkooppunt (bijvoorbeeld in een winkel). Via deze app selecteert de betalende gebruiker de andere gebruiker (dus de webwinkel) om deze te autoriseren voor de ontvangst van een betaling.
 48. "PayPal Mobiel-app" betekent de app op een mobiel apparaat waarmee een gebruiker bepaalde transacties via zijn of haar PayPal-rekening kan uitvoeren op dat mobiele apparaat.
 49. "POS-functionaliteit van PayPal" betekent alle door PayPal geleverde functionaliteit die exclusief wordt gebruikt op een fysiek verkooppunt zodat een gebruiker een betaling voor goederen en services kan ontvangen op zijn of haar PayPal-rekening.
 50. "Betaalmiddel" is een van de of alle procedures, instructies of vereisten die op de PayPal-site(s) worden aangegeven en die gebruikers toestaan de PayPal-service te starten en/of te gebruiken.
 51. "Betaalopdracht" betekent een geldige instructie die u bij ons heeft ingediend om tot uitvoer van een betaaltransactie te verzoeken.
 52. "Betaalverificatie" betekent de in paragraaf 4 van deze Overeenkomst beschreven procedure.
 53. "PayPal", "wij/we", "ons" of "onze" betekent PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., dat is gevestigd te 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg en omvat zijn opvolgers en elke persoon aan wie het bedrijf zijn rechten heeft overgedragen onder deze Overeenkomst.
 54. "PayPal Mobiel - Kopen via sms" is een service waarmee u via uw mobiele telefoon betalingen kunt verrichten en ontvangen en uw saldo kunt weergeven, zoals verder is beschreven in paragraaf 3.13.
 55. "PayPal-website(s)" betekent elke URL, zoals www.paypal.nl, waarmee we de Services aan u leveren.
 56. "Privé-rekening" betekent een rekening die primair wordt gebruikt voor persoonlijke, gezinsgerelateerde of huishoudelijke doeleinden.
 57. "Persoonsgegevens" heeft de betekenis zoals vermeld in de wetgeving inzake gegevensbescherming.
 58. “Privétransactie” heeft de betekenis die in A4.2 van Schema 1 Kostentabel wordt gegeven.
 59. “Betaalinitiatiedienstverlener” heeft de betekenis die is gegeven in paragraaf 15.9.c.
 60. “Beleid” of “beleidslijnen” betekent een beleid of andere overeenkomst tussen u en PayPal die u heeft gesloten via de PayPal-website(s) of die verband houdt met uw gebruik van de Services.
 61. "Beleidsaanpassing" betekent een vroege kennisgeving van wijzigingen die PayPal u schriftelijk ter beschikking kan stellen.
 62. Een 'vooraf goedgekeurde betaling' of een 'automatische betaling' is een 'doorlopende betaalopdracht' zoals gedefinieerd in de gedelegeerde verordening (EU) 2018/32 van de commissie en houdt in dat de rekeningprovider (PayPal), in opdracht van de klant (u) op regelmatige basis een vast bedrag overmaakt van de rekening van de klant naar een andere rekening. Dit kan ook een 'automatische incasso' zijn in de zin van de verordening, wat betekent dat de klant (u) iemand anders (ontvanger) toestaat om de rekeningprovider (PayPal) opdracht te geven om geld over te maken van de rekening van de klant (u) naar de betreffende ontvanger. De rekeningprovider (PayPal) schrijft vervolgens het bedrag over naar de ontvanger op een datum of datums zoals overeengekomen door de klant (u) en de ontvanger. De bedragen kunnen variëren. Voor de PayPal-services betekent dit een betaling die door u is gedaan via de service op basis van een betaalopdracht die door PayPal van u is ontvangen via een derde partij en die is toegestaan door u (bijvoorbeeld een winkel of andere verkoper die u wilt betalen voor uw aankoop). Dit type betaling is ook bekend als een automatische betaling.
 63. "Voorkeursbetaalbron" betekent een betaalbron die u in plaats van de standaardbetaalbron selecteert om een betaling te verrichten.
 64. Verwerken” (en de termen die hiervan zijn afgeleid) conform paragraaf 5.7, heeft dezelfde betekenis als in de Wetten inzake gegevensbescherming.
 65. "Variabele stortingen-procedure" is een controleprocedure waarbij PayPal twee kleine bedragen op uw bankrekening stort. Bij het doorlopen van de Variabele stortingen-procedure moet u de bedragen van de stortingen op uw rekening invoeren.
 66. “PSD2” heeft de betekenis die hieraan wordt gegeven in de tweede paragraaf van deze overeenkomst.
 67. "Reserve" betekent een percentage van het saldo op uw rekening dat we blokkeren ter bescherming tegen het risico van terugboekingen, claims of andere aansprakelijkheid in verband met uw rekening en/of gebruik van de Services.
 68. "Reserverekening" heeft de betekenis die in de inleiding van deze Overeenkomst wordt gegeven.
 69. “Actiecentrum” betekent het Actiecentrum van PayPal waartoe u toegang krijgt door in te loggen op uw rekening of via andere middelen die PayPal regelmatig ter beschikking kan stellen.
 70. "Veerboden activiteiten" betekent de activiteiten die in paragraaf 9 van deze Overeenkomst zijn beschreven.
 71. “Terugboeking” betekent een betaling die u heeft ontvangen en die PayPal kan terugboeken naar de afzender of naar derden omdat de betaling: (a) door de koper rechtstreeks bij de bank is aangevochten en/of (b) om wat voor reden dan ook uit uw saldo is verwijderd (afgezien van een terugbetaling of claim volgens PayPal Aankoopbescherming), waaronder, maar niet beperkt tot, wanneer (i) de betaling strijdig is met ons Beleid inzake redelijk gebruik, of wanneer we redelijkerwijs vermoeden dat deze strijdig is met dit Beleid, of wanneer (ii) de betaling niet is geautoriseerd door de afzender bij de relevante derde partij in verband met een geldige, door een derde partij gestarte betalingsautorisatie (zie paragraaf 4.8), of wanneer (iii) de betaling is verricht via een bankoverschrijving die vervolgens om enige reden door de bank is teruggeboekt; en/of (c) bij de interne risicomodellering van PayPal is gecategoriseerd als een riskante betaling en dus moet worden teruggeboekt om het risico van de betaling te verlagen. De term "Teruggeboekt" is dienovereenkomstig te interpreteren.
 72. "Verkoper" en "webwinkel" worden door elkaar gebruikt en betekenen een gebruiker die goederen en/of services verkoopt en de Services gebruikt om betalingen te ontvangen.
 73. "Geld overmaken" of "overmaken van geld" betekent dat de rekeningprovider (PayPal) op instructie van de klant (u) geld overmaakt van de rekening van de klant naar een andere rekening onder de gestandaardiseerde voorwaarden van de Gedelegeerde verordening (EU) 2018/32 van de Commissie. Voor de PayPal-services betekent dit de mogelijkheid voor u om geld te verzenden via de service.
 74. “Services” betekent producten, services, inhoud, kenmerken, technologieën of functies die door PayPal en alle daarmee verbonden websites, applicaties en services worden aangeboden.
 75. "Sterk Afwijkend van Omschrijving" heeft de betekenis zoals vermeld in paragraaf 13.9 van deze Overeenkomst.
 76. "Bijzondere betaalregelingen" heeft de betekenis die in paragraaf 3.5 is gegeven
 77. "Transactierisico" is het risico dat de positie van PayPal negatief wordt beïnvloed als gevolg van enige aansprakelijkheid uwerzijds ten opzichte van PayPal of andere derde met betrekking tot betaling van een commerciële transactie (inclusief maar niet beperkt tot (i) het risico met betrekking tot een geschil, claim, terugboeking, kosten of boetes, (ii) het risico dat een verkoper een contract met de kopers niet nakomt, (iii) een risico dat optreedt als u een object verkoopt dat u niet direct levert na ontvangst van de betaling en (iv) enige andere aansprakelijkheid van PayPal (of andere derde) met betrekking tot de betreffende betaling), in elk geval ongeacht of dit risico door PayPal wordt verwacht of naar de mening van PayPal bestaat. Transactierisico omvat, zonder beperking, (a) in het geval van een kaartverkoop voor evenementen of concerten het risico dat bestaat totdat het evenement of het concert heeft plaatsgevonden en (b) in het geval van transacties met betrekking tot reizen het risico dat bestaat totdat de aan de reis gerelateerde goederen en services zijn geleverd. U kunt van tijd tot tijd op de hoogte worden gesteld van andere specifieke omstandigheden waarbij transactierisico optreedt (of is opgetreden) in het kader van deze Overeenkomst.
 78. "Ongeautoriseerde betaling" betekent dat een koper een claim indient dat hij of zij de betaling niet heeft gedaan en dat de persoon die de betaling had gedaan niet geautoriseerd was om de betaling te doen.
 79. "Unieke omschrijving" (1) voor het verrichten van een PayPal-betaling: het e-mailadres, mobiele telefoonnummer of andere omschrijving die we aan u doorgeven die is geregistreerd bij een PayPal-rekening met goede status, of (2) voor het opnemen van geld van uw rekening: uw bankrekening (bijvoorbeeld IBAN of filiaalcode en bankrekeningnummer) of creditcardgegevens (bijvoorbeeld creditcardnummer en CVV2-code).
 80. "Gebruiker", "u" of "uw" betekent u en iedere andere persoon of entiteit die deze Overeenkomst met ons afsluit of de Service gebruikt.
 81. "Gecontroleerd" betekent dat u onze controleprocedure heeft doorlopen zodat uw identiteit bij PayPal is bevestigd.

 

Terug naar boven

 

Schema 1. Kostentabel

U stemt ermee in dat we onze kosten aftrekken van de bedragen die we overschrijven, maar voordat het geld naar uw rekening wordt overgemaakt.

Als u een betaling overmaakt of ontvangt, worden er kosten in rekening gebracht, afhankelijk van:

 • het type transactie waarop de betaling betrekking heeft (commerciële transactie, privétransactie of anderszins); en
 • of de betaling een internationale betaling of een binnenlandse betaling is en/of welke betaalbron voor de betaling wordt gebruikt .

Voor andere rekeningactiviteiten of gebeurtenissen worden kosten in rekening gebracht zoals vermeld in deze Overeenkomst.

Zie de woordenlijst in A4 van dit Schema 1 voor nadere informatie.

 

De vermelde kosten zijn inclusief alle toepasselijke belastingen. Er kunnen echter andere belastingen of kosten zijn die niet via PayPal worden betaald of door ons zijn opgelegd. U bent aansprakelijk voor eventuele telefoonkosten en kosten die door uw Internet Service Provider of een soortgelijke partij worden gemaakt of aanvullende kosten voor uw gebruik van de Services.

De gegevens met betrekking tot de bedragen die u ontvangt en onze kosten ontvangt u via e-mail of kunt u nagaan in uw transactiegeschiedenis (die toegankelijk is door in te loggen op uw rekening). Tenzij wordt bewezen dat wij een fout hebben gemaakt, moet u alle kosten voldoen zonder aanpassingen of andere inhoudingen. Mogelijk brengen we kosten in rekening voor eventuele aanvullende services die we buiten deze Overeenkomst om leveren. U wordt op de hoogte gesteld van deze kosten als u zich voor de service aanmeldt.

A1. Kosten voor betalingen in verband met privétransacties

De kosten worden betaald door de afzender.  Raadpleeg A4.2.3 van dit Schema 1 voor meer informatie.

De kosten van privétransacties worden op het moment van de betaling getoond.

Als er wordt vermeld dat er een op een percentage gebaseerd bedrag en/of een vaste kostencomponent is, kunt u daarover in A4.5, A4.6 en A4.7 van dit Schema 1 meer informatie vinden.

A1.1 Kosten voor binnenlandse privétransacties

 

Activiteit

Kosten

Het verzenden van een binnenlandse privétransactie

Gratis (wanneer er geen sprake is van een valutaomrekening)

 

A1.2. Betalingen voor internationale privétransacties

A1.2.1 Internationale Privétransacties die in euro's of Zweedse kronen naar de EER worden overgemaakt

Activiteit

Kosten.

Een internationale privétransactie in euro's of Zweedse kronen overmaken naar de EER

Gratis (wanneer er geen sprake is van een valutaomrekening)

A1.2.2 Andere internationale privétransacties

Volg de onderstaande stappen als u wilt bepalen wat de kosten zijn voor een betaling in verband met een internationale privétransactie aan een gebruiker in een specifiek land.


Stap 1. Zoek het land waarin het geregistreerd adres van de ontvanger is gevestigd.  Zie A4.4 van dit Schema 1 voor nadere informatie. Vraag het de ontvanger indien u het niet zeker weet (tweede kolom).
Stap 2. Zoek de toepasselijke kosten voor privétransacties (derde kolom).

Activiteit

Land van de rekening van de ontvanger

Kosten voor betalingen in verband met privétransacties

 

^^

Een internationale privétransactie verzenden

VS, Canada, Noord-Europa, Europa I, Europa II

 

1,99 EUR

Alle overige landen^

 

3,99 EUR

^Afhankelijk van de beschikbare service voor de ontvanger die in het betreffende land is geregistreerd.

^^ Zie A4.7 van dit schema 1 hieronder.

A2 Kosten voor commerciële transacties

Als er vermeld wordt dat er een component Vaste kosten is, kunt u daarover in A4.6 van dit Schema 1 meer informatie vinden.

Activiteit of gebeurtenis

Kosten

A2.1 Overmaken (kopen)

Gratis (wanneer er geen sprake is van een valutaomrekening)

A2.2 Binnenlandse betalingen ontvangen (verkopen)

A2.2.1 Standaardtarieven:
3,4% + vaste kosten

 A2.2.2 Kosten voor het gebruik van de nieuwe betaaloplossing

 

Betalingen met creditcards (Visa of Mastercard) via de Aangepaste interface*

Betalingen met American Express-creditcards via de Aangepaste interface

Creditcardbetalingen van gebruikers van onze service Voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening

Betalingen met Lokale betaalmethoden

Andere betalingen

Kostenstructuur Gecombineerde tarieven

Kostenstructuur Interchange Plus

 

Kosten

1,80% + vaste kosten

Afwikkelingvergoeding + 1,80% + vaste kosten

3,5%

1,80% + vaste kosten

iDeal:

Vaste kosten van 0,29 EUR

Raadpleeg de paragraaf Standaardtarief (A2.2.1) en de paragraaf Zakelijk tarief (A2.2.3)

Alle overige Andere betaalmethoden:

1,80% + vaste kosten

* Zie de PayPal-overeenkomst inzake online creditcardbetaalservices voor informatie over de kostenstructuren Interchange Plus en Gecombineerde tarieven en uw keuzes.

 

A2.2.3 Zakelijk tarief (Afhankelijk van aanvraag en voorafgaande goedkeuring door PayPal. Geëvalueerd per geval, inclusief maar niet beperkt tot de volgende criteria: in aanmerking komend maandelijks verkoopvolume, grootte van gemiddelde winkelwagentje, en goede status van rekening.)

 

 

Niveau

Het totale geldbedrag van betalingen voor commerciële transacties dat in de vorige kalendermaand is ontvangen.

Kosten per betaling

1

0,00 EUR - 2.500,00 EUR

3,4% + vaste kosten

2

2.500,01 EUR - 10.000,00 EUR

2,9% + vaste kosten

3

10.000,01 EUR - 50.000,00 EUR

2,3% + vaste kosten

4

50.000,01 EUR - 100.000,00 EUR

1,9% + vaste kosten

5

meer dan 100.000,00 EUR

1,5% + vaste kosten


 

A2.3 Internationale betalingen ontvangen (verkopen)

De kosten voor het ontvangen van betalingen voor binnenlandse commerciële transacties zijn van toepassing plus extra op een percentage gebaseerde kosten voor internationale betalingen zoals vermeld in onderstaande tabel (afhankelijk van het land van de afzender).
 

Land afzender

Kosten internationale betalingen

Noord-Europa /Europa I

0,5%

Europa II/ VS/Canada /Rest van de wereld

2,0%

Opmerking: Internationale betalingen in euro of Zweedse kronen tussen rekeningen die zijn geregistreerd in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, worden behandeld als betalingen voor binnenlandse commerciële transacties bij het toepassen van kosten.

A3. Overige kosten

Activiteit of gebeurtenis

Kosten

A3.1 Omrekening van valuta's

A3.1.1 Voor valutaomrekening van bedragen op uw PayPal-rekening die geen onderdeel vormen van een specifieke bijschrijving op of afschrijving van uw rekening (bijv. omzetting van uw saldo naar een andere valuta) en voor transacties waarbij valutaomrekening noodzakelijk is en de verkoper ermee heeft ingestemd de omrekenkosten te dragen:

3,0% boven op de basiswisselkoers (om de transactiewisselkoers te vormen).

A3.1.2 Voor alle overige transacties waarbij de valuta wordt omgerekend en de verkoper de valutawisselkosten niet op zich heeft genomen (inclusief omrekening van bedragen die aan u zijn gerestitueerd als terugbetalingen of geweigerde betalingen):


Tussen 3,0% en 4,0% boven op de basiswisselkoers (om de transactiewisselkoers te vormen) afhankelijk van de valuta waarnaar het betreffende bedrag wordt omgerekend (zie de onderstaande tabel):

Valuta en code

Valutawisselkosten

Australische dollar (AUD):

4,0%

Braziliaanse real (BRL):

4,0%

Canadese dollar (CAD):

4,0%

Tsjechische kroon (CZK):

4,0%

Deense kroon (DKK):

4,0%

Euro (EUR):

4,0%

Hongkongse dollar (HKD):

4,0%

Hongaarse forint (HUF):

4,0%

Israëlische sjekel (ILS):

4,0%

Japanse yen (JPY):

4,0%

Maleisische ringgit (MYR):

4,0%

Mexicaanse peso (MXN):

4,0%

Nieuw-Zeelandse dollar (NZD):

4,0%

Noorse kroon (NOK):

4,0%

Filipijnse peso (PHP):

4,0%

Poolse Zloty (PLN):

4,0%

Russische roebel (RUB):

4,0%

Singaporese dollar (SGD):

4,0%

Zweedse kroon (SEK):

4,0%

Zwitserse frank (CHF):

4,0%

Taiwanese dollar (TWD):

4,0%

Thaise baht (THB):

4,0%

Brits pond (GBP):

4,0%

Amerikaanse dollar (USD):

4,0%

A3.2 Uw saldo opnemen

Overmaken naar een bankrekening: gratis

A3.3 Terugboekingen  

 

Om de kosten te dekken van de verwerking van terugboekingen, brengt PayPal vereffeningskosten in rekening bij verkopers voor terugboekingen van creditcardbetalingen. (Een terugboeking kan plaatsvinden als een koper een afboeking op zijn of haar creditcard via de kaartuitgevende instantie weigert of terugdraait).

Deze kosten zijn niet van toepassing als de transactie onder het PayPal Verkopersbeschermingsprogramma valt.

 

De terugboekingskosten zijn gebaseerd op de ontvangen valuta en worden als volgt berekend:

Australische dollar:

22,00 AUD

Braziliaanse real:

35,00 BRL

Canadese dollar:

20,00 CAD

Tsjechische kroon:

400,00 CZK

Deense kroon:

120,00 DKK

Euro:

16 EUR

Hongkongse dollar:

155,00 HKD

Hongaarse forint:

4325 HUF

Israëlische sjekel:

75,00 ILS

Japanse yen:

1,875 JPY

Maleisische ringgit:

65,00 MYR

Mexicaanse peso:

250,00 MXN

Nieuw-Zeelandse dollar:

28,00 NZD

Noorse kroon:

125,00 NOK

Filipijnse peso:

900,00 PHP

Poolse zloty:

65,00 PLN

Russische roebel:

640,00 RUB

Singaporese dollar:

28,00 SGD

Zweedse kroon:

150,00 SEK

Zwitserse frank:

22,00 CHF

Taiwanese nieuwe dollar:

625,00 TWD

Thaise baht:

650,00 THB

Britse pond:

14,00 GBP

Amerikaanse dollar:

20,00 USD

A3.4 Terugbetalingen van commerciële transacties

A3.4.1 Volledige terugbetalingen

Als u een betaling voor een commerciële transactie volledig terugbetaalt, houden we de vaste kosten voor de commerciële transactie in.

Het volledige betaalde bedrag voor de commerciële transactie wordt teruggestort op de rekening van de koper.

Het bedrag dat oorspronkelijk is gestort op uw rekening in verband met de betaling voor de commerciële transacties en de vaste kosten voor commerciële transacties, wordt afgeschreven van uw rekening.

Zie ook paragraaf 5.7.1 (Terugbetalingen).

 

A3.4.2 Gedeeltelijke terugbetalingen

 

Als u een betaling voor een commerciële transactie gedeeltelijk terugbetaalt, houden we een overeenkomstig deel van de vaste kosten voor de commerciële transactie in.

 

Het aan de koper terug te betalen bedrag dat u opgeeft, wordt op de rekening van de koper teruggestort.

 

Het overeenkomstige deel van het bedrag dat oorspronkelijk op uw rekening is overgemaakt in verband met de betaling voor de commerciële transactie en het overeenkomstige deel van de vaste kosten voor commerciële transacties, worden afgeschreven van uw rekening.

Zie ook paragraaf 5.7.1 (Terugbetalingen).

A3.5 Geld overmaken via PayPal-bulkbetalingen

A3.5.1 Kosten

 

2% van het totaal te betalen bedrag

A3.5.2 Maximumkosten voor een binnenlandse transactie via PayPal-bulkbetalingen

 

Maximumkosten per betaling zijn als volgt van toepassing op binnenlandse transacties (op basis van de valuta van de betaling):

Australische dollar:

16,00 AUD

Braziliaanse real:

24,00 BRL

Canadese dollar:

14,00 CAD

Tsjechische kroon:

280,00 CZK

Deense kroon:

84,00 DKK

Euro:

12,00 EUR

Hongkongse dollar:

110,00 HKD

Hongaarse forint:

3080 HUF

Israëlische sjekel:

50,00 ILS

Japanse yen:

1200 JPY

Maleisische ringgit:

50 MYR

Mexicaanse peso:

170,00 MXN

Nieuw-Zeelandse dollar:

20,00 NZD

Noorse kroon:

90,00 NOK

Filipijnse peso:

640,00 PHP

Poolse zloty:

46,00 PLN

Russische roebel:

480,00 RUB

Singaporese dollar:

20,00 SGD

Zweedse kroon:

100,00 SEK

Zwitserse frank:

16,00 CHF

Taiwanese nieuwe dollar:

440,00 TWD

Thaise baht:

460,00 THB

Britse pond:

10,00 GBP

Amerikaanse dollar:

14,00 USDA3.5.3 Maximumkosten voor andere transacties via PayPal-bulkbetalingen

 

Maximumkosten per individuele betaling zijn als volgt van toepassing op alle overige transacties (op basis van de valuta van de betaling):

Australische dollar:

100,00 AUD

Braziliaanse real:

150,00 BRL

Canadese dollar:

90,00 CAD

Tsjechische kroon:

1700,00 CZK

Deense kroon:

500,00 DKK

Euro:

70,00 EUR

Hongkongse dollar:

660,00 HKD

Hongaarse forint:

18500 HUF

Israëlische sjekel:

320,00 ILS

Japanse yen:

8000 JPY

Maleisische ringgit:

300,00 MYR

Mexicaanse peso:

1080,00 MXN

Nieuw-Zeelandse dollar:

120,00 NZD

Noorse kroon:

540,00 NOK

Filipijnse peso:

3800 PHP

Poolse zloty:

280,00 PLN

Russische roebel:

2800,00 RUB

Singaporese dollar:

120,00 SGD

Zweedse kroon:

640,00 SEK

Zwitserse frank:

100,00 CHF

Taiwanese nieuwe dollar:

2700 TWD

Thaise baht:

2800,00 THB

Britse pond:

60,00 GBP

Amerikaanse dollar:

90,00 USDOpmerking: Voor internationale betalingen in euro of Zweedse kroon tussen rekeningen die zijn geregistreerd in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, geldt het binnenlandse transactiemaximum.

A3.6 Koppeling en bevestiging van een creditcard (controle van creditcardgegevens). 
 

Bij sommige gebruikers worden mogelijk koppelings- en bevestigingskosten voor creditcards in rekening gebracht om hun verzendlimiet te verhogen of als PayPal dit bepaalt.

 

Afhankelijk van de valuta 1,00 GBP, 1,50 EUR, 1,95 USD, 2,45 CAD, 200 JPY, 2,00 AUD, 3,00 CHF, 15,00 NOK, 15,00 SEK, 12,50 DKK, 6,50 PLN, 400 HUF, 50,00 CZK, 3,00 SGD, 15,00 HKD, 3,00 NZD, 60 RUB, 70,00 TWD, 70,00 THB, 100,00 PHP, 4,00 BRL, , 20,00 MXN of 8,00 ILS.
 


Dit bedrag wordt terugbetaald als u het bevestigingsproces voor creditcards voltooit.

A3.7 Informatieverzoek

12,00 EUR (per object)

Deze kosten zijn van toepassing op verzoeken om informatie met betrekking tot onze redelijke rechtvaardiging om uw betaalopdracht te weigeren. We brengen u geen kosten in rekening voor opgevraagde gegevens als er sprake is van een vermoedelijke fout in uw rekening.

A3.8 Terugboeking door de bank bij opname 

 

De volgende kosten worden in rekening gebracht als een gebruiker geld probeert op te nemen en dit niet lukt omdat er onjuiste bankrekening- of verzendgegevens worden verstrekt.

3 EUR
 

A3.9 Terugboeking of mislukte incassobetaling (conform paragraaf 10.1).

De kosten worden in zulke gevallen gebaseerd op ons verlies. U behoudt het recht aan te tonen dat ons verlies onder het kostenbedrag lag.

3 EUR

A3.10 Tarieven voor liefdadigheidsinstellingen

Afhankelijk van aanvraag en voorafgaande goedkeuring door PayPal

A3.10.1 Binnenlands tarief voor liefdadigheidsinstellingen
1,5% + Vaste kosten voor liefdadigheidsinstellingen per betaaltransactie.

A3.10.2 Vast kosten  voor liefdadigheidsinstellingen  

Afhankelijk van de ontvangen betalingsvaluta:

 

Australische dollar:

0,30 AUD

Braziliaanse real:

0,60 BRL

Canadese dollar:

0,30 CAD

Tsjechische kroon:

10,00 CZK

Deense kroon:

2,60 DKK

Euro:

0,35 EUR

Hongkongse dollar:

2,35 HKD

Hongaarse forint:

90 HUF

Israëlische sjekel:

1,20 ILS

Japanse yen:

40 JPY

Maleisische ringgit:

2 MYR

Mexicaanse peso:

4,00 MXN

Nieuw-Zeelandse dollar:

0,45 NZD

Noorse kroon:

2,80 NOK

Filipijnse peso:

15,00 PHP

Poolse zloty:

1,35 PLN

Russische roebel:

10,00 RUB

Singaporese dollar:

0,50 SGD

Zweedse kroon:

3,25 SEK

Zwitserse frank:

0,55 CHF

Taiwanese nieuwe dollar:

10,00 TWD

Thaise baht:

11,00 THB

Britse pond:

0,20 GBP

Amerikaanse dollar:

0,30 USD


A3.10.3 Internationaal tarief voor liefdadigheidsinstellingen

 

Het internationale tarief voor het ontvangen van betalingen voor liefdadigheidsinstellingen is hetzelfde als het tarief voor het ontvangen van betalingen voor internationale commerciële transacties.

Opmerking: voor internationale betalingen in euro's of Zweedse kronen tussen rekeningen die staan geregistreerd in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, geldt het binnenlandse tarief.

A3.11 Uitgestelde bankbetalingen ontvangen

Maximumkosten per uitgestelde bankbetaling (op basis van de valuta van de betaling):

Australische dollar:

50,00 AUD

Braziliaanse real:

75,00 BRL

Canadese dollar:

45,00 CAD

Tsjechische kroon:

850,00 CZK

Deense kroon:

250,00 DKK

Euro:

35,00 EUR

Hongkongse dollar:

330,00 HKD

Hongaarse forint:

9250 HUF

Israëlische sjekel:

160,00 ILS

Japanse yen

4000 JPY

Maleisische ringgit

150,00 MYR

Mexicaanse peso:

540,00 MXN

Nieuw-Zeelandse dollar:

60,00 NZD

Noorse kroon:

270,00 NOK

Filipijnse peso:

1900,00 PHP

Poolse zloty:

140,00 PLN

Russische roebel:

1400,00 RUB

Singaporese dollar:

60,00 SGD

Zweedse kroon:

320,00 SEK

Zwitserse frank:

50,00 CHF

Taiwanese nieuwe dollar:

1350,00 TWD

Thaise baht:

1400,00 THB

Britse pond:

30,00 GBP

Amerikaanse dollar:

45,00 USD

 

A3.12 Microbetalingen ontvangen

 

Na aanvraag bij en voorlopige goedkeuring door PayPal kunt u een bestaande rekening opwaarderen om het tarief voor microbetalingen te ontvangen – neem contact met ons op als u dat wilt. Dit tarief is van toepassing op alle betalingen voor commerciële transacties die u op uw PayPal-rekening ontvangt.

 

A3.12.1 Kosten voor binnenlandse microbetalingen

 

5% + Vaste kosten voor microbetalingen

 

A3.12.2 Kosten voor internationale microbetalingen

 

6% + Vaste kosten voor microbetalingen

 

A3.12.3 Vaste kosten voor microbetalingen

 

Zoals die gelden voor de ontvangen valuta.

 

Australische dollar:

0,05 AUD

Braziliaanse real:

0,10 BRL

Canadese dollar:

0,05 CAD

Tsjechische kroon:

1,67 CZK

Deense kroon:

0,43 DKK

Euro:

0,05 EUR

Hongkongse dollar:

0,39 HKD

Hongaarse forint:

15 HUF

Israëlische sjekel:

0,20 ILS

Japanse yen:

7 JPY

Maleisische ringgit

0,20 MYR

Mexicaanse peso:

0,55 MXN

Nieuw-Zeelandse dollar:

0,08 NZD

Noorse kroon:

0,47 NOK

Filipijnse peso:

2,50 PHP

Poolse zloty:

0,23 PLN

Russische roebel:

2,00 RUB

Singaporese dollar:

0,08 SGD

Zweedse kroon:

0,54 SEK

Zwitserse frank:

0,09 CHF

Taiwanese nieuwe dollar:

2 TWD

Thaise baht:

1,80 THB

Britse pond:

0,05 GBP

Amerikaanse dollar:

0,05 USD


Opmerking: Voor internationale betalingen in euro's of Zweedse kronen tussen rekeningen die staan geregistreerd in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, geldt het binnenlandse tarief.

 

 

A4. Woordenlijst

A4.1 Een betaling voor een "Commerciële transactie" omvat het kopen en verkopen van goederen en services, het verrichten van een andere commerciële transactie of het ontvangen van betalingen wanneer u 'een betaalverzoek doet' via PayPal.

A4.2 Een betaling voor een "Privétransactie" omvat het overmaken van geld (gestart vanaf het tabblad 'Vrienden en familie' van de functie 'Geld overmaken') naar en het ontvangen van geld op uw PayPal-rekening van vrienden en familieleden zonder een onderliggende commerciële transactie te verrichten (dat wil zeggen, de betaling dient niet voor de aanschaf van goederen of services of voor het verrichten van een andere commerciële transactie).

Als u een commerciële transactie verricht (als u bijvoorbeeld goederen of services verkoopt), mag u de koper niet vragen de aankoop te betalen met een Privétransactie. Doet u dit toch, dan kan PayPal u het recht ontzeggen om deze of andere betalingen voor privétransacties te ontvangen. Houd ook rekening met het volgende:

A4.2.1 Vanuit bepaalde landen en regio's (waaronder China en (in sommige gevallen) Duitsland) kunt u geen geld overmaken voor een privétransactie;

A4.2.2 Via rekeningen die in Brazilië en India staan geregistreerd mag geen geld worden overgemaakt en geen geld worden ontvangen voor een privétransactie. Dit betekent dat u geen geld voor privétransacties kunt overmaken naar rekeningen die in India of Brazilië staan geregistreerd; en

A4.2.3  de verzender betaalt de kosten

A4.3 Een "Binnenlandse" betaling vindt plaats als de afzender en de ontvanger bij PayPal staan geregistreerd als inwoner van hetzelfde land.

A4.4 Een "Internationale" betaling vindt plaats als de ontvanger en de afzender bij PayPal staan geregistreerd als inwoners van verschillende landen. Om het opzoeken voor u gemakkelijker te maken als u de kosten voor internationale betalingen wilt berekenen, zijn bepaalde landen als volgt gegroepeerd:

Groepsnaam

Landen

Noord-Europa

Åland, Denemarken, Faeröer, Finland, Groenland, IJsland, Noorwegen en Zweden.

Europa I

België, Cyprus, Duitsland, Estland, Frankrijk (inclusief Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion en Mayotte), Gibraltar, Griekenland, Ierland, Isle of Man, Italië, Kanaaleilanden, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederland, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk.

Europa II

Albanië, Andorra, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Georgië, Hongarije, Kosovo, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Macedonië, Moldavië, Oekraïne, Polen, Roemenië, Russische Federatie, Servië, Tsjechië en Zwitserland.

 

A4.5 Op een percentage gebaseerde kosten (bijvoorbeeld 3,4%) verwijst naar een bedrag dat gelijk is aan het desbetreffende percentage van het te betalen bedrag, wat (tenzij anders vermeld) wordt afgeschreven in de valuta waarin de betaling is ontvangen.

A4.6 Vaste kosten voor betalingen voor commerciële transacties en privétransacties (tenzij anders vermeld) worden gebaseerd op de valuta waarin de betaling is ontvangen en zijn als volgt:

Valuta:

Kosten:

Valuta:

Kosten:

Australische dollar:

0,30 AUD

Nieuw-Zeelandse dollar:

0,45 NZD

Braziliaanse real:

0,60 BRL

Noorse kroon:

2,80 NOK

Canadese dollar:

0,30 CAD

Filipijnse peso:

15,00 PHP

Tsjechische kroon:

10,00 CZK

Poolse zloty:

1,35 PLN

Deense kroon:

2,60 DKK

Russische roebel:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singaporese dollar:

0,50 SGD

Hongkongse dollar:

2,35 HKD

Zweedse kroon:

3,25 SEK

Hongaarse forint:

90,00 HUF

Zwitserse frank:

0,55 CHF

Israëlische nieuwe sjekel:

1,20 ILS

Nieuwe Taiwanese dollar:

10,00 TWD

Japanse yen:

40,00 JPY

Thaise baht:

11,00 THB

Maleisische ringgit:

2,00 MYR

Britse pond:

0,20 GBP

Mexicaanse peso:

4,00 MXN

Amerikaanse dollar:

0,30 USD

A4.7 Kosten die in verschillende valuta's in rekening worden gebracht voor het overmaken van betalingen: sommige kosten die u aan PayPal moet betalen zijn in een andere valuta dan de valuta van de saldi die u gebruikt om betalingen over te maken. In een dergelijk geval rekenen we de valuta om (conform paragraaf 8.2, waarvoor we valutawisselkosten in rekening brengen zoals beschreven in paragraaf A3.1 van Schema 1) van de valuta van het betreffende initiale saldo naar de valuta waarin de kosten moeten worden betaald. We innen de kosten van het omgerekende saldo.

Terug naar boven