PayPal

> > Alle contracten weergeven

PayPal-overeenkomst inzake andere betaalmethoden

Laatst gewijzigd op: 5 augustus 2020

Afdrukken

Dit zijn de voorwaarden van een overeenkomst tussen u en PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg ('PayPal', 'we', 'wij', 'ons' of 'onze').

1. Over deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze APM-functionaliteit.

Ter referentie:

 • APM-functionaliteit is een functionaliteit die wij bieden en die, indien geïntegreerd in uw online betaalproces, uw klant de mogelijkheid biedt een andere betaalmethode (Alternative Payment Method, of APM) te selecteren en te gebruiken om u te betalen (zoals we mogelijk zo nu en dan toestaan); en
 • een andere betaalmethode (APM) is een van de betaalmethoden die worden genoemd in Bijlage 1 en die mogelijk door ons wordt toegestaan voor gebruik door iemand zonder een Rekening om een betaling over te maken naar uw Rekening, onderworpen aan deze voorwaarden.

De Gebruikersovereenkomst voor het land dat u als woonland hebt opgegeven bij PayPal vormt onderdeel van deze voorwaarden. Woorden die met een hoofdletter zijn geschreven, maar niet zijn gedefinieerd in deze voorwaarden, zijn gedefinieerd in die Gebruikersovereenkomst. Deze Voorwaarden en de Gebruikersovereenkomst moeten zoveel mogelijk als een samenhangend geheel worden geïnterpreteerd. Waar een interpretatiegeschil ontstaat, hebben deze voorwaarden voorrang op de gebruikersovereenkomst betreffende het conflict.

De definitie van onze Services in de Gebruikersovereenkomst, indien gelezen in combinatie met deze voorwaarden, omvat tevens onze APM-functionaliteit.

2. Acceptatie van deze voorwaarden

U gaat akkoord met deze voorwaarden door onze APM-functionaliteit te integreren in uw online betaalproces/platform.

Indien u onze APM-functionaliteit integreert voor de Rekening van een andere persoon of rechtspersoon:

 • bevestigt u dat u toestemming heeft van de andere persoon of rechtspersoon om deze voor en namens hen te binden aan deze voorwaarden; en
 • bevestigt u dat deze persoon of rechtspersoon, en niet u, wettelijk zal zijn gebonden aan deze voorwaarden.

3. Gebruik van de APM-functionaliteit

Wanneer u onze APM-functionaliteit integreert in uw online betaalproces, kunnen we (maar zijn we niet verplicht) iedereen toestaan om een APM te gebruiken om u te betalen.

Bijlage 1 bij deze voorwaarden vermeldt elke APM die we van tijd tot tijd aan uw klanten beschikbaar kunnen stellen en verdere bepalingen met betrekking tot uw ontvangst van betalingen van klanten die die APM gebruiken. U dient zich te allen tijde aan deze bepalingen te houden.

Aangezien de betaler geen PayPal-rekening gebruikt om een APM-betaling te versturen, mag u PayPal niet gebruiken om APM-betalingen proactief terug te betalen, tenzij anders vermeld in Bijlage 1 van deze voorwaarden.

U mag geen APM-betalingen ontvangen in andere valuta's dan die welke voor de gegeven APM in bijlage 1 van deze voorwaarden zijn vermeld.

U mag onze APM-functionaliteit alleen met een Zakelijke rekening gebruiken, niet met een Privérekening. De op een percentage gebaseerde extra kosten voor het ontvangen van internationale commerciële transacties zoals vermeld in de Gebruikersovereenkomst is niet van toepassing als u APM-betalingen ontvangt.

4. Uw aansprakelijkheid jegens ons

We kunnen de APM-aanbieders en de betalingsverwerkers die ons helpen u APM-betalingen te laten ontvangen, op dezelfde manier behandelen als wij onze bank-/kaartacceptanten en/of betalingsverwerkers krachtens de Gebruikersovereenkomst behandelen.

APM-betalingen lopen het risico teruggeboekt te worden door de APM-aanbieder, tenzij in Bijlage 1 anders is vermeld. Uw verplichtingen en aansprakelijkheid jegens ons voor deze terugboekingen zijn dezelfde als die welke u jegens ons heeft met betrekking tot terugboekingen en/of terugvorderingen onder de Gebruikersovereenkomst. De APM-aanbieder kan de terugboeking van een APM-betaling op dezelfde wijze beïnvloeden als de bank een terugboeking kan beïnvloeden en/of de creditcardmaatschappij van de betaler een terugvordering kan beïnvloeden. Verkopersbescherming is niet van toepassing op APM-betalingen.

Na beëindiging van deze voorwaarden blijft u jegens ons aansprakelijk voor terugboekingen van APM-betalingen door de APM-aanbieder en al uw openstaande verplichtingen die voortvloeien uit uw gebruik van de APM-functionaliteit voorafgaand aan de beëindiging.

5. Wijzigingen en beëindiging

We kunnen de lijst van APM's/APM-aanbieders in Bijlage 1 van deze voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aanvullen of verwijderen.

We kunnen overigens ook toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden, overeenkomstig het wijzigingsproces dat wordt beschreven in de Gebruikersovereenkomst. Als u niet akkoord gaat met een Wijziging, kunt u deze voorwaarden beëindigen.

U kunt deze voorwaarden te allen tijde beëindigen door onze APM-functionaliteit uit uw online betaalproces te verwijderen en alle andere integratiegerelateerde stappen te volgen die PayPal u van tijd tot tijd ter beschikking stelt. Hiermee kunt u uw klanten niet langer toestaan een APM te gebruiken om u te betalen, maar voor het overige blijft uw rekening open en blijft de Gebruikersovereenkomst van kracht.

We kunnen te allen tijde, om welke reden dan ook en (waar mogelijk) met redelijke voorafgaande kennisgeving, de Service beëindigen, annuleren of opschorten voor zover deze betrekking heeft op onze APM-functionaliteit en/of APM's zonder aansprakelijkheid jegens u.

Deze voorwaarden blijven na beëindiging van kracht voor zover en zolang dit voor ons noodzakelijk is om: (i) zaken af te handelen voortkomend uit uw gebruik van de APM-functionaliteit voorafgaande aan de beëindiging; en/of (ii) ons te houden aan toepasselijke wetten en voorschriften.

Bijlage 1

APM's

Bancontact

Betalingstype

Betaalpas

Bancontact is een betaalmethode waarbij een betaalpas wordt verstrekt door een geautoriseerde kredietinstelling waarmee klanten rechtstreeks vanaf hun bankrekening kunnen betalen voor goederen en diensten.

Risico van terugboekingen

Nee

Betaalgarantie

Nee

Mogelijkheid tot terugbetaling

Ja

Minimum transactie

1,00 EUR per transactie

Maximum transactie

N.v.t.

Uitdrukkelijk verboden goederen en services

Alleen de goederen en services die worden verboden in de Gebruikersovereenkomst

Aanvullende voorwaarden

N.v.t.

BLIK

Betalingstype

Realtimebankoverschrijving

BLIK is een betaalmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een bankoverschrijving. Ontvangers kunnen een bevestiging van de transactie ontvangen in real time.

Risico van terugboekingen

Nee

Betaalgarantie

Nee

Mogelijkheid tot terugbetaling

Ja

Minimum transactie

0,01 PLN per transactie

Maximum transactie

10.000,00 PLN per transactie

Uitdrukkelijk verboden goederen en services

Enkel de goederen en services die worden verboden in de Gebruikersovereenkomst

Aanvullende voorwaarden

U moet op uw website of op uw apparaat, zoals van toepassing, de naam BLIK of de handelsmerken op een duidelijke manier weergeven, op een manier die consistent is met het merkboek van BLIK.

EPS

Betalingstype

Realtimebankoverschrijving

EPS is een betaalmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een bankoverschrijving. Ontvangers kunnen een bevestiging van de transactie ontvangen in realtime. EPS wordt gefaciliteerd door aan EPS deelnemende banken.

Risico van terugboekingen

Nee

Betaalgarantie

Ja - Betaalgarantie houdt in dat elke transactie die is gemarkeerd als voltooid of geslaagd (al naargelang hetgeen van toepassing is) wordt gestort op uw Rekening zonder dat het geld kan worden herroepen, onder voorbehoud van deze voorwaarden en de Gebruikersovereenkomst en uw naleving daarvan.

Mogelijkheid tot terugbetaling

Ja

Minimum transactie

1,00 EUR per transactie

Maximum transactie

N.v.t.

Uitdrukkelijk verboden goederen en services

Alleen de goederen en services die worden verboden in de Gebruikersovereenkomst

Aanvullende voorwaarden

Gebeurtenissen waarbij u een beroep moet doen op de EPS-betaalgarantie moeten meteen aan PayPal worden gemeld.

Finse online bankoverschrijving (Verkkopankki)

Betalingstype

Realtimebankoverschrijving

Internetbankieren (Finland) is een betaalmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een bankoverschrijving.

Ontvangers kunnen in realtime een bevestiging van de transactie ontvangen.

Risico van terugboekingen

Nee

Betaalgarantie

Nee

Mogelijkheid tot terugbetaling

Ja

Minimum transactie

0,65 EUR per transactie

Maximum transactie

20.000,00 EUR per transactie

Uitdrukkelijk verboden goederen en services

Naast de verboden goederen en services die in de Overeenkomst worden genoemd: illegaal gokken, prostitutie, vervalste goederen, productpiraterij, illegale verkoop of distributie van tabaksproducten of pornografie of beelden van ernstige gewelddadige handelingen, staat Nordea Bank niet toe dat betaaalmethodes of prepaidproducten worden geladen

Aanvullende voorwaarden

1. U zult alle vereiste gegevens verstrekken conform de specificaties van PayPal. Het niet naleven van de specificaties voor gegevensverstrekking kan leiden tot vertraging, opschorting of annulering van de verwerking van verrichte verkopen.

2. U zult PayPal compenseren voor redelijke onkosten die voortvloeien uit een geschil met betrekking tot een transactie, als PayPal actief betrokken is bij bemiddeling of een andere gelijkaardige procedure tussen een klant en u.

3. De maximumlimiet van de aansprakelijkheid is het gefactureerde bedrag van de verkoop (verkoop van producten of services door u aan de klant) waarop de schade rechtstreeks betrekking heeft of 1000 EUR, afhankelijk van welk bedrag lager is. De totale aansprakelijkheid mag echter niet meer dan 5000 EUR bedragen. Deze beperkingen zijn niet van toepassing als de schade opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt.

Giropay

Betalingstype

Realtimebankoverschrijving

Giropay is een betaalmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een bankoverschrijving. Ontvangers kunnen een bevestiging van de transactie ontvangen in realtime.

Risico van terugboekingen

Nee

Betaalgarantie

Ja - Betaalgarantie houdt in dat elke transactie die is gemarkeerd als voltooid of geslaagd (al naargelang hetgeen van toepassing is) wordt gestort op uw Rekening zonder dat het geld kan worden herroepen, onder voorbehoud van deze voorwaarden en de Gebruikersovereenkomst en uw naleving daarvan.

Mogelijkheid tot terugbetaling

Ja

Minimum transactie

1,00 EUR per transactie

Maximum transactie

N.v.t.

Uitdrukkelijk verboden goederen en services

Naast de goederen of services die worden verboden in de Gebruikersovereenkomst:

Betaalmiddelen (contant, spaargeld of e-geld, valuta's, inclusief virtuele valuta's zoals bitcoins, en cheques) voor zover de identiteit van de ontvanger van het betaalmiddel niet door u kan worden bepaald, uitgezonderd vouchers of producten waarin een waarde is opgeslagen.

Aanvullende voorwaarden

1. Giropay is beperkt tot klanten met toegang tot een rekening die compatibel is met internetbankieren en die wordt aangehouden bij een erkende kredietinstelling in Duitsland. PayPal garandeert niet dat Duitse bankrekeningen giropay-compatibel zijn.

2. U dient zich te houden aan alle voorwaarden van het giropay-reglement, met inbegrip van het gebruik van het giropay-logo, dat beperkt is tot de Europese regio.

3. Bij het gebruik van giropay als betaalmethode vraagt u geen klantgegevens op, in het bijzonder geen persoonlijke gegevens zoals IBAN of namen.

4. De giropay-betalingsgarantie is beperkt tot 10.000 EUR per transactie.

5. U dient alle gebeurtenissen die een beroep doen op de giropay-betalingsgarantie onverwijld aan PayPal te melden.

6. De giropay-betaalgarantie vervalt 6 weken na ontvangst van de mededeling dat een bepaalde transactie is gemarkeerd als voltooid of geslaagd, al naargelang hetgeen van toepassing is, tenzij u binnen de periode van 6 weken schriftelijk een claim heeft ingediend.

iDEAL

Betalingstype

Realtimebankoverschrijving

iDEAL is een betaalmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een bankoverschrijving. Ontvangers kunnen een bevestiging van de transactie ontvangen in realtime. iDEAL is alleen beschikbaar voor klanten met een online bankrekening die geschikt is voor iDEAL bij een bank die is gevestigd in Nederland.

Risico van terugboekingen

Nee

Betaalgarantie

Ja - Betaalgarantie houdt in dat elke transactie die is gemarkeerd als voltooid of geslaagd (al naargelang hetgeen van toepassing is) wordt gestort op uw Rekening zonder dat het geld kan worden herroepen, onder voorbehoud van deze voorwaarden en de Gebruikersovereenkomst en uw naleving daarvan.

Mogelijkheid tot terugbetaling

Ja

Minimum transactie

N.v.t.

Maximum transactie

N.v.t.

Uitdrukkelijk verboden goederen en services

Alleen de goederen en services die worden verboden in de Gebruikersovereenkomst

Aanvullende voorwaarden

1. U dient ervoor te zorgen dat de informatie over de klachtenprocedure eenvoudig op uw website toegankelijk is voor uw klanten.

2. Het is niet toegestaan de iDEAL-betaalmethode aan te bieden via e-maillinkservices, tenzij u voorafgaande schriftelijke machtiging heeft verkregen van PayPal. Een iDEAL-betaallink is een URL die leidt naar uw betaalpagina, waarop de klant een iDEAL-transactie kan uitvoeren.

3. U dient uw medewerking te verlenen aan verzoeken om informatie in specifieke situaties die nader onderzoek vereisen met betrekking tot de iDEAL-betaalmethode zoals die van tijd tot tijd aan PayPal of aan u kunnen worden gemeld.

4. De iDEAL Merchant Integratie Gids kunt u hier raadplegen: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/Spaces/IPD/Overview; u dient zich te houden aan de voorwaarden voor het gebruik van iDEAL, met inbegrip van het gebruik van het iDEAL-logo zoals beschreven op www.ideal.nl/en/payee/Logos-banners/.

5. U dient alle gebeurtenissen die een beroep doen op de giropay-betalingsgarantie onverwijld aan PayPal te melden.

6. Wanneer u naar eigen goeddunken van Paypal wordt geacht een hoog risico te lopen, behoudt PayPal zich het recht voor u te verzoeken een klantenregistratieproces uit te voeren om ten minste de volgende gegevens over de Klant vast te leggen:

a) naam en e-mailadres;

b) rekeningnummer en naam van het bankrekeningnummer dat wordt gebruikt voor het verrichten van aankopen via de betaalmethode iDEAL;

c) aanvullende informatie voor verificatie in stap 2 en monitoring van transacties, bijvoorbeeld:

i. IP-adres

ii. Digitale vingerafdruk van browser

iii. Mobiel nummer

Mercado Pago 

Betalingstype 

Mercado Pago is een online betaalservice die kopers in Brazilië en Mexico in staat stelt betalingen te verrichten met creditcards, bankpassen, prepaidkaarten, het saldo van de Mercado Pago-portemonnee en andere betaalmethoden. 

Risico van terugvorderingen 

Ja 

Betaalgarantie 

Ja - Betaalgarantie houdt in dat elke transactie die is gemarkeerd als voltooid of geslaagd (al naargelang hetgeen van toepassing is) op uw Rekening wordt gestort zonder dat de betaling kan worden herroepen, met inachtneming van deze voorwaarden en de Gebruikersovereenkomst en uw naleving daarvan. 

Mogelijkheid tot terugbetaling 

Ja 

Minimum transactie 

0,01 MXN per transactie 

0,01 BRL per transactie 

Maximum transactie 

1.000.000,00 MXN per transactie 

10.000.000,00 BRL per transactie 

Uitdrukkelijk verboden goederen en services 

Voor Mexico:  

In aanvulling op alle verboden goederen of services zoals uiteengezet in de Gebruikersovereenkomst: goederen en services die verboden zijn onder de Voorwaarden van Mercado Pago, alsmede het volgende: receptplichtige geneesmiddelen, farmaceutische producten, voedingssupplementen die niet zijn toegestaan voor verkoop, gokken van welke aard dan ook, financiële producten en services die niet zijn goedgekeurd door bevoegde financiële toezichtsautoriteiten, malware (bijv. rogueware, virussen, enz.), financiering van politieke partijen of activiteiten, direct marketing, postnummer-operaties, bankwissels en telegrams, groothandelclubs, multilevel piramideverkoop, timesharing, incassobureaus, factoringmaatschappijen, vereffenaars, borgtochtmaatschappijen, faillissementsadvocaten, financiële adviseurs, aandelentitels, beleggingsfondsen, investeringsfondsen, wisselkantoren, betaalopdrachten van niet-financiële instellingen, kantoren van zekerheidsstelling en wisselkantoren, reischeques, reisgerelateerde services en cruisemaatschappijen (met uitzondering van reisbureaus), muntcollecties, postzegels, muntenwinkels, filatelie, AirTran Airways, Airtran Air, incasseren van cheques, automatische betalingen en abonnementen, arbeidsbemiddelingsbureaus en voorschotten of kredieten. 

 

Voor Brazilië:  

Naast alle verboden goederen of services die in de Gebruikersovereenkomst zijn opgenomen: services zijn verboden.  

Sommige goederen zijn onder de Voorwaarden van Mercado Pago verboden. Ga voor een volledige lijst van de verboden goederen en services naar: https://www.mercadopago.com.br/ajuda/3264 

Aanvullende voorwaarden 

Voor Mexico: de betaalservices van Mercado Pago zijn onderworpen aan de Voorwaarden van Mercado Pago voor Mexico.  

 

Voor Brazilië: de betaalservices van Mercado Pago zijn onderworpen aan de Voorwaarden van Mercado Pago voor Brazilië.  

 

Voor Brazilië en Mexico: 

Het is niet toegestaan het merk, het logo, de commerciële naam en aanvullende intellectuele-eigendomsrechten van Mercado Pago te gebruiken, anders dan Mercado Pago als betaalmethode te vermelden.  Als u probeert de intellectuele-eigendomsrechten van Mercado Pago op ongeoorloofde wijze te gebruiken, behouden we ons het recht voor om onze services in te trekken. 

 

Mercado Pago is niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten als gevolg van uw fout bij het indienen van juiste bankgegevens. 

 

De gebruiker kan de services voor betalingsbeheer niet doorverkopen aan derden. 

Multibanco

Betalingstype

Realtimebankoverschrijving

Multibanco is een betaalmethode die beperkt is tot klanten in Portugal en biedt twee verschillende betaalmethoden aan: de ene methode is een overschrijving via het online bankportaal van de klant, de andere methode is een contante betaling bij de geldautomaten van verschillende vestigingen van Portugese banken.

Risico van terugboekingen

Nee

Betaalgarantie

Nee

Mogelijkheid tot terugbetaling

N.v.t.

Minimum transactie

N.v.t.

Maximum transactie

99.999,99 EUR per transactie

Uitdrukkelijk verboden goederen en services

Enkel de goederen en services die worden verboden in de Gebruikersovereenkomst

Aanvullende voorwaarden

N.v.t.

MyBank

Betalingstype

Realtimebankoverschrijving

MyBank is een betaalmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een bankoverschrijving. Ontvangers kunnen een bevestiging van de transactie ontvangen in realtime.

Risico van terugboekingen

Nee

Betaalgarantie

Nee

Mogelijkheid tot terugbetaling

Ja

Minimum transactie

N.v.t.

Maximum transactie

N.v.t.

Uitdrukkelijk verboden goederen en services

Voor alle duidelijkheid en naast de goederen of services die worden verboden in de Gebruikersovereenkomst: activiteiten die mogelijk strafbaar zijn omdat ze minderjarigen in gevaar brengen, pedofilie, pornografie; activiteiten die inbreuk maken op werken die worden beschermd door het intellectueel-eigendomsrecht en voorschriften met betrekking tot betaalmiddelen; activiteiten waarbij de voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens niet worden nageleefd, bij systemen met geautomatiseerde gegevensverwerking; witwaspraktijken; activiteiten waarbij de voorschriften met betrekking tot kansspelen en wedden niet worden nageleefd, paardenrennen, loterijen; en bepalingen betreffende voorwaarden voor het uitoefenen van gereguleerde beroepen.

Aanvullende voorwaarden

Het is niet toegestaan gebruik te maken van het MyBank-logo en andere intellectuele-eigendomsrechten, anders dan is toegestaan voor deze andere betaalmethoden. Houd u bij het gebruik verder aan de MyBank Style Guide for Businesses, te vinden op de volgende website https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Als u probeert het MyBank-logo te gebruiken op ongeautoriseerde wijze, anders dan bedoeld of toegestaan, of wezenlijk in strijd met deze vereisten, behouden we ons het recht voor onze services in te trekken.

PayU

Betalingstype

Realtimebankoverschrijving

PayU is een betaalmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een bankoverschrijving. Ontvangers kunnen een bevestiging van de transactie ontvangen in realtime.

Risico van terugboekingen

Nee

Betaalgarantie

Nee

Mogelijkheid tot terugbetaling

Ja

Minimum transactie

PLN 0.01/Tx; CZK 0.01/Tx

Maximum transactie

N.v.t.

Uitdrukkelijk verboden goederen en services

Naast de verboden goederen en services die in de Overeenkomst worden genoemd: receptplichtige geneesmiddelen, farmaceutische producten en voedingssupplementen die niet zijn toegestaan voor verkoop; drugs, roesmiddelen, waaronder designerdrugs, evenals de apparatuur en technologie gebruikt voor de teelt, productie, handel, enz. van/in deze middelen, enz.; illegaal gokken; wapens, munitie en gaslanceerinrichtingen; online services met pornografische inhoud zoals chatrooms, videocamera's, VOD-films; financiële producten en services indien aangeboden als onderdeel van een activiteit die niet onder toezicht staat van competente financiële instanties; malware zoals rogueware, virussen enz.; politieke partijen en gerelateerde websites gebruikt om deze te steunen of geld in te zamelen voor politieke activiteiten; crowdfunding; tussenpersonen die betalingen accepteren namens vele ontvangers zonder wettelijke bevoegdheid of die niet aan de vereisten van intermediaire/creditcardinstanties voldoen.

Aanvullende voorwaarden

1. U zult ervoor zorgen dat de klant in een duidelijk herkenbaar en gemakkelijk toegankelijk formaat wordt geïnformeerd dat het niet mogelijk is transacties die via de betaalmethode PayU zijn gedaan, te herroepen.

2. PayPal en PayU zijn niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten voortvloeiende uit onjuiste bankgegevens als u er niet voor heeft gezorgd dat alleen correcte bankgegevens worden ingediend.

3. Webwinkels die de betaalmethode PayU gebruiken, zijn aansprakelijk voor alle ongeautoriseerde of frauduleuze transacties die via de betaalmethode worden uitgevoerd.

4. U zult ervoor te zorgen dat:

a) identificatie- en/of verificatiegegevens van de klant die kunnen worden gebruikt om orders te plaatsen, niet elektronisch worden bewaard of in een andere vorm worden opgeschreven;

b) derden de identificatie- en/of verificatiegegevens van de klant die kunnen worden gebruikt om orders te plaatsen, niet kunnen verkrijgen wanneer deze worden ingevoerd.

Openbaarmaking van de identificatie- en/of verificatiegegevens van de klant aan derden is strikt verboden.

POLi

Betalingstype

Realtimebankoverschrijving

POLi is een betaalmethode voor bankoverschrijvingen. Ontvangers kunnen een realtimebevestiging van de transactie ontvangen. POLi is beperkt tot klanten die rekeningen bij banken in Australië en Nieuw-Zeeland aanhouden. PayPal garandeert niet dat alle Nieuw-Zeelandse of Australische bankrekeningen POLi-compatibel zijn.

Risico van terugboekingen

Nee

Betaalgarantie

Nee

Mogelijkheid tot terugbetaling

Nee

Minimum transactie

AUD/NZD 1,00 per transactie

Maximum transactie

AUD/NZD 10.000,00 per transactie

Uitdrukkelijk verboden goederen en services

Naast de goederen of services die worden verboden in de Gebruikersovereenkomst: gokken.

Aanvullende voorwaarden

N.v.t.

Przelewy24 (P24)

Betalingstype

Realtimebankoverschrijving

Przelewy24 is een betaalmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een bankoverschrijving. Ontvangers kunnen een bevestiging van de transactie ontvangen in realtime.

Risico van terugboekingen

Nee

Betaalgarantie

Nee

Mogelijkheid tot terugbetaling

Ja

Minimum transactie

0,05 PLN per transactie

Maximum transactie

N.v.t.

Uitdrukkelijk verboden goederen en services

Enkel de goederen en services die worden verboden in de Gebruikersovereenkomst

Aanvullende voorwaarden

Elke transactie is gekoppeld aan een uniek transactienummer en andere gegevens ('Transactiegegevens') om het proces voor navragen of eventuele klachten te vergemakkelijken. Bewaar de transactiegegevens op een veilige manier.

Eventuele klachten met betrekking tot onjuist uitgevoerde transacties moeten rechtstreeks bij PayPal worden ingediend, die de zaak vervolgens doorstuurt naar de Przelewy24-betalingsregeling voor nader onderzoek. Voor dergelijke klachten dient u de volgende gegevens te verstrekken:

a) e-mailadres;

b) transactienummer;

c) transactiebedrag;

d) volledige naam van de houder van de bankrekening van waaruit het transactiebedrag moest worden overgemaakt;

e) naam van de bank die de rekening aanhoudt van waaruit of waarnaar het transactiebedrag moest worden overgemaakt, zoals van toepassing;

f) transactiedatum;

g) in het geval van een creditcardbetaling: de naam op de creditcard; en

h) in het geval van een sms-betaling: het mobiele telefoonnummer van de klant.

Niettegenstaande het voorgaande kunnen alle klachten met betrekking tot transacties die 90 dagen of meer vóór het indienen van de klacht zijn verricht, ter beoordeling worden geweigerd door de Przelewy24-betalingsregeling.

SOFORT

Betalingstype

Realtimebankoverschrijving

SOFORT Banking/SOFORT Überweisung is een betaalmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een bankoverschrijving. Ontvangers kunnen een bevestiging van de transactie ontvangen in realtime.

Risico van terugboekingen

Nee

Betaalgarantie

Nee

Mogelijkheid tot terugbetaling

Ja

Minimum transactie

1,00 EUR per transactie

Maximum transactie

N.v.t.

Uitdrukkelijk verboden goederen en services

Alleen de goederen en services die worden verboden in de Gebruikersovereenkomst

Aanvullende voorwaarden

N.v.t.

Trustly

Betalingstype

Realtimebankoverschrijving

Risico van terugboekingen

Nee (zodra het geld in de zakelijke rekening is vereffend)

Betaalgarantie

Nee

Mogelijkheid tot terugbetaling

Ja

Minimum transactie

0,01 EUR per transactie. (Afhankelijk van de voorwaarden opgelegd door de bank van de klant)

Maximum transactie

Afhankelijk van de voorwaarden opgelegd door de bank van de klant

Uitdrukkelijk verboden goederen en services

Naast de verboden goederen en services die in de overeenkomst worden genoemd: Bitcoin

Aanvullende voorwaarden

(1) U zult ervoor zorgen dat Trustly-logotype(n) en handelsmerk(en) op een aantrekkelijke en gepaste manier worden weergegeven en gepresenteerd, en in overeenstemming met de toepasselijke presentatievereisten van de service, zoals uiteengezet op: https://trustly.com/en/developer/documents.

(2) U erkent en stemt ermee in dat: (a) de service van Trustly afhankelijk is van de functionaliteit van externe systemen, voornamelijk banken, en dat Trustly de functionaliteit van de service niet garandeert in het geval van fouten, storingen of aanpassingen binnen, of met betrekking tot, externe systemen; (b) de transactiesnelheden negatief beïnvloed kunnen worden bij pieken in transactievolumes, of tijdens het geplande onderhoud van de Trustly-service; en (c) PayPal en Trustly niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of enige schade als gevolg van een verslechtering van de functionaliteit van externe systemen, zoals hier beschreven in subparagraaf (a), of tijdens significante pieken in transactievolumes of het geplande onderhoud van de Trustly-service zoals hier beschreven in subparagraaf (b).

TrustPay

Betalingstype

Realtimebankoverschrijving

TrustPay is een betaalmethode voor bankoverschrijvingen. Ontvangers kunnen een realtimebevestiging van de transactie ontvangen.

Risico van terugboekingen

Nee

Betaalgarantie

Nee

Mogelijkheid tot terugbetaling

N.v.t.

Minimum transactie

0,01 EUR per transactie

Maximum transactie

N.v.t.

Uitdrukkelijk verboden goederen en services

Naast eventuele verboden goederen of services die worden uiteengezet in de gebruikersovereenkomst: wapens of aanverwante objecten (bijv.vuurwapens, wapenonderdelen, munitie, messen), financiële producten die lijken op ponzifraude, illegale drugs en accessoires, online antiekhandelaren en verkopers van historische replica's.

Aanvullende voorwaarden

 1. U staat toe dat PayPal toegang heeft tot uw website via handmatige observatie, geautomatiseerd gebruik van 'spiders' of andere geautomatiseerde zoekmethoden om de juistheid van de inhoud te bevestigen. PayPal is echter niet verplicht de juistheid van uw website te controleren.
 2. Uw standaard webwinkelovereenkomst moet bepalingen bevatten voor beëindiging van de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, in het geval een webwinkel de gekochte goederen of services niet levert, klachten over goederen of services afwijst zonder rechtvaardiging, of weigert de teruggave van goederen mogelijk te maken zonder rechtvaardiging.
 3. De TrustPay-service kan zonder reden worden beëindigd met een opzegtermijn van drie (3) weken.
 4. U dient te allen tijde met PayPal samen te werken om vermeende illegale, frauduleuze of ongepaste handelingen door personen die de TrustPay-service gebruiken te onderzoeken.
 5. U moet het volgende duidelijk op uw website vermelden:
  1. de identificatiegegevens van uw webwinkel;
  2. volledige specificatie van de aangeboden goederen en/of services, inclusief de prijs en de vereffeningsvaluta;
  3. beschrijving van de klachtenprocedure en retournering van goederen of services, inclusief informatie over consumentenrechten;
  4. methode van terugbetaling (retourkosten) van betalingen die zijn ontvangen van de klanten van de webwinkel;
  5. contactgegevens van de klantenservice;
  6. eventuele exportbeperkingen die opgelegd zijn voor de aangeboden goederen; en
  7. leveringsmethode van de geleverde goederen/services
 6. U garandeert dat zowel u als uw bestuurders of uw economische eigenaren onderworpen zijn aan de geconsolideerde lijst van personen, groepen en entiteiten die onderworpen zijn aan financiële sancties van de EU, zoals bekendgemaakt door de Europese Commissie en de Europese dienst voor extern optreden.
 7. TrustPay heeft het recht om geen geld bij te schrijven of in uw voordeel over te maken naar PayPal als: (1) de gegevens van de betaler onduidelijk of onbegrijpelijk zijn of niet specifiek genoeg zijn, (2) de transactie in tegenspraak is met het toepasselijke recht, of (3) er een redelijk vermoeden bestaat dat de relevante Transactie gerelateerd is aan het witwassen van geld, de financiering van terrorisme of andere criminele activiteiten.