Beleidsaanpassingen

 

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

Eerdere beleidsaanpassingen weergeven

Beleidsaanpassingen

 

Deze pagina informeert gebruikers van te voren over belangrijke wijzigingen in de service, de Gebruikersovereenkomst en overig beleid van PayPal. Op deze pagina vindt u de beleidsaanpassingen en datum dat ze in werking treden. Ga naar 'Eerdere beleidsaanpassingen' om de eerdere beleidsaanpassingen te bekijken.

 

Mededeling van aanpassing van de Juridische overeenkomsten van PayPal

Gepubliceerd: 6 januari 2016 (raadpleeg voor ingangsdatums elk afzonderlijke item hieronder)
 

Lees dit document goed door.

De juridische overeenkomsten die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal worden op een aantal punten gewijzigd. 

We raden u aan om deze kennisgeving zorgvuldig te bestuderen zodat u op de hoogte bent van wat er veranderd.

U hoeft niets te doen om deze wijzigingen te accepteren omdat ze automatisch op de bovenstaande datum in werking treden. Als u besluit de wijzigingen niet te accepteren, kunt u ons daarvan vóór de bovenstaande datum op de hoogte stellen en direct uw rekening opheffen (https://www.paypal.com/nl/cgi-bin/?&cmd=_close-account), zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht.

We hopen echter dat u PayPal blijft gebruiken en van de volgende voordelen wilt blijven profiteren:

 

Het is sneller

Omdat u niet elke keer al uw kaartgegevens hoeft in te voeren, betaalt u online sneller.

 

PayPal is makkelijk

PayPal is de meest gebruikte internetbetaalmethode in Nederland omdat het een slimmere, doordachte manier is om met een paar klikken online te betalen. U heeft alleen uw e-mailadres en een wachtwoord nodig.

Bekijk de huidige Juridische overeenkomsten die van kracht zijn.

 

Mededeling van aanpassing van de Gebruikersovereenkomst van PayPal.

Ingangsdatum: 23 maart 2016

 

U vindt de gewijzigde Gebruikersovereenkomst van PayPal onder de versie van de overeenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website.

 1. Informatie voor wettelijke vertegenwoordigers van rekeninghouders die onder curatele staan of overleden zijn

  Sectie 7.1 is aangepast om te verduidelijken dat wettelijke vertegenwoordigers van rekeninghouders die onder curatele staan of overleden zijn contact met ons kunnen opnemen voor hulp bij het beheer van de desbetreffende rekening. Sectie 7.1 luidt nu als volgt (toegevoegde tekst is onderstreept):

  "7.1 Termijn en opheffing van uw rekening. De termijn van deze Overeenkomst begint op het moment dat u zich registreert voor een PayPal-rekening en loopt totdat deze Overeenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd. Conform sectie 7.2 kunt u uw rekening altijd opheffen en deze Overeenkomst beëindigen door in te loggen op uw rekening, achtereenvolgens op het tabblad 'Profiel' en de link 'Rekening opheffen' te klikken en vervolgens de instructies te volgen. Als een rekening wordt gesloten, annuleren we alle in behandeling zijnde transacties en heeft u geen recht meer op saldi die zijn gekoppeld aan bijzondere betaalbronnen. U moet uw saldo opnemen voordat u uw rekening opheft en deze Overeenkomst beëindigt. Meer informatie over het sluiten van uw rekening vindt u in de Hulp van PayPal op de PayPal-website. Als u de wettelijk vertegenwoordiger bent van een rekeninghouder die onder curatele staat of die overleden is, kunt u voor hulp contact met ons opnemen via de Hulp van PayPal."
 2. Verboden activiteiten - gekoppelde rekeningen

  Op grond van sectie 9.1k is het een verboden activiteit om een rekening te beheren die is gekoppeld aan een andere rekening die betrokken is geweest bij een verboden activiteit. Sectie 9.1.k is aangepast om te verduidelijken wanneer rekeningen worden beschouwd als aan elkaar gekoppeld. Het gewijzigde gedeelte van sectie 9.1.k luidt nu als volgt (geplaatst in de context van het relevante gedeelte van de hoofdtekst van sectie 9.1; toegevoegde tekst is onderstreept):

  "9.1 Verboden activiteiten. Het is u met betrekking tot uw gebruik van onze website, uw rekening of de services, of in de loop van uw interacties met PayPal, een gebruiker of derde, niet toegestaan:


  k. Een rekening te beheren die is gekoppeld aan een andere rekening die betrokken is geweest bij dergelijke verboden activiteiten (een rekening wordt voor wat betreft deze sectie 9.1.k beschouwd als 'gekoppeld' aan een andere rekening als PayPal redenen heeft om aan te nemen dat beide rekeningen worden beheerd door dezelfde juridische persoon of groep van juridische personen (inclusief, maar niet beperkt tot, individuen), wat des te waarschijnlijker is als beide rekeningen bepaalde kenmerken overeenkomstig hebben, inclusief, maar niet beperkt tot, dezelfde geregistreerde gebruikersnaam, hetzelfde e-mailadres, dezelfde betaalbron (bijvoorbeeld een bankrekening) en/of dezelfde geregistreerde gebruikersnaam die wordt gebruikt om services van partners van PayPal te ontvangen (bijvoorbeeld een eBay-gebruikersnaam));"
 3. Verkopersbescherming

  PayPal kan nu 'Ongeautoriseerde betalingen' die zijn gestart in een omgeving die niet door PayPal wordt gehost uitsluiten van dekking op grond van het Verkopersbeschermingsprogramma. Sectie 11.1.a is aangepast om deze uitsluiting uiteen te zetten en luidt nu als volgt (geplaatst in de context van binnen sectie 11.1; toegevoegde tekst is onderstreept):

  "11.1 Wat is PayPal Verkopersbescherming?

  Als u de ontvanger bent van een betaling die door een klant is verricht ("Ontvanger van de betaling"), kunnen we u een bedrag vergoeden voor claims en terugboekingen jegens u, gebaseerd op de volgende redenen:

  a. Er wordt een terugboeking van u geëist wegens een 'Ongeautoriseerde betaling' (uitgezonderd 'Ongeautoriseerde betalingen' die zijn gestart in een omgeving die niet door PayPal wordt gehost); of

  b. Er wordt een terugboeking geëist of claim ingediend wegens een 'niet-ontvangen object';

  waarbij PayPal van u bewijs ontvangt dat het object is verzonden of bezorgd overeenkomstig de onderstaande vereisten, conform de verdere bepalingen in deze sectie 11 (inclusief, zonder beperking de voorwaarden in sectie 11.6)."
 4. Fouten en ongeautoriseerde transacties

  Als u een "Ongeoorloofde rekeningtoegang" aan PayPal rapporteert, heeft u bepaalde rechten op grond van de voorwaarden in sectie 12. Tot "Ongeoorloofde rekeningtoegang" behoren situaties waarin iemand zonder uw toestemming geld van uw rekening heeft overgeschreven of kan overschrijven, volgens de bepaling uit sectie 12.1(v). We passen sectie 12.1(v) aan, zodat "Ongeoorloofde rekeningtoegang" ook in situaties geldt waarbij u uw rekening heeft gekoppeld met een platform van een derde partij om via dat platform betalingen te verrichten en er via dat platform bepaalde betalingen zijn verricht zonder uw toestemming. De gewijzigde sectie 12.1(v) luidt nu als volgt (de voorafgaande tekst wordt weergegeven voor de context en de wijzigingen zijn onderstreept):

  "12.1 Herkennen van fouten en/of Ongeautoriseerde transacties. U kunt uw transactiegeschiedenis op elk gewenst moment bekijken door in te loggen op uw rekening op de PayPal-website en op het tabblad Geschiedenis te klikken. Het is zeer belangrijk dat u PayPal onmiddellijk op de hoogte stelt als u reden heeft om aan te nemen dat een van de volgende activiteiten heeft plaatsgevonden: (i) een ongeautoriseerde transactie vanaf uw rekening; (ii) ongeautoriseerde toegang tot uw rekening; (iii) uw wachtwoord of pincode is niet meer veilig; (iv) een apparaat dat u heeft gebruikt voor toegang tot de services is zoekgeraakt, gestolen of gedeactiveerd; of (v) iemand heeft via uw rekening geld overgemaakt of kan dit overmaken zonder uw toestemming (onder meer als u uw rekening heeft gekoppeld met een platform van derden (inclusief een site of app) om direct via dat platform betalingen te verrichten, maar er een betaling van uw rekening via dat platform heeft plaatsgevonden die u niet heeft verricht) (tezamen aangeduid als "Ongeoorloofde rekeningtoegang")..."
 5. Overige wijzigingen

  Er zijn secties van de Gebruikersovereenkomst van PayPal aangepast om bestaande tekst te verduidelijken (met name Schema 1 Kostentabel) en kleine typefouten te verbeteren.

 

Mededeling van aanpassing van het Privacybeleid van PayPal.

Ingangsdatum: 23 februari 2016

 

U vindt het gewijzigde Privacybeleid van PayPal onder de versie van de overeenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door het beleid te openen via de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website.

 1. Hoe we informatie delen met andere derden

  Sectie 6 is aangepast om de reden te verduidelijken waarom PayPal in het Privacybeleid de externe zakelijke dienstverleners en zakelijke partners vermeldt aan wie we uw gegevens openbaar mogen maken.

  In sectie 6 wordt ook de gewijzigde manier waarop PayPal de lijst met dergelijke externe partijen bijwerkt uiteengezet. PayPal werkt de lijst nu op de eerste dag van elk kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober) van een jaar bij. U dient de lijst op deze eerste dag van het kwartaal te controleren. U wordt 30 dagen na de desbetreffende eerste datum van het kwartaal geacht akkoord te zijn gegaan met de wijzigingen. Als u bezwaar maakt tegen de wijzigingen, kunt u uw rekening opheffen en het gebruik van onze services stopzetten.

  De eerste drie paragrafen van sectie 6 luiden nu als volgt:

  "Net als de meeste banken en/of aanbieders van financiële services/betaalservices werkt PayPal met externe serviceproviders, die ons voorzien van belangrijke instrumenten die ons in staat stellen een gemakkelijkere, snellere en veiligere betaalmanier te zijn, en andere zakelijke partners. We moeten van tijd tot tijd gebruikersgegevens aan deze externe partijen openbaar maken zodat de services kunnen worden geleverd.

  De wetten van Luxemburg waaraan PayPal's behandeling van gebruikersgegevens onderhevig is (gegevensbescherming en bankgeheim), vereisen in het algemeen een hogere graad van transparantie dan de meeste andere EU-wetten. Daarom vermeldt PayPal, anders dan de overgrote meerderheid van internetgebaseerde serviceproviders of financiële serviceproviders in de EU, in haar Privacybeleid alle externe serviceproviders en zakelijke partners aan wie gebruikersgegevens openbaar worden gemaakt, plus de reden dat de gegevens openbaar worden gemaakt en het type gegevens dat openbaar wordt gemaakt. Een link naar deze externe partijen vindt u hier en in paragraaf a, b, d en g hieronder. Door dit Privacybeleid te accepteren en een rekening bij PayPal aan te houden, stemt u uitdrukkelijk in met de overdracht van uw gegevens aan deze externe partijen voor de vermelde doeleinden.


  PayPal kan de hierboven genoemde lijst met externe partijen elk kwartaal bijwerken (op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober). PayPal zal gegevens pas na 30 dagen na de datum waarop de lijst openbaar is gemaakt via dit Privacybeleid overdragen aan een van de nieuwe externe partijen of overdragen vanwege de nieuwe redenen of gegevenstypen die in elke bijgewerkte lijst zijn aangegeven. U dient de lijst elk kwartaal op de hierboven vermelde datums te controleren op de PayPal-website. Als u niet binnen 30 dagen na de publicatie van de bijgewerkte lijst met externe partijen bezwaar maakt tegen de nieuwe openbaarmaking van gegevens, wordt u geacht de wijzigingen in de lijst en in dit Privacybeleid geaccepteerd te hebben. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u uw rekening opheffen en het gebruik van onze services stopzetten."

  In het overzicht hieronder vindt u de informatie over de externe partijen, de nieuwe doeleinden of de gegevenstypen die aan de lijst zijn toegevoegd. De volledige lijst met externe partijen vindt u hier.

Categorie

Naam externe partij en rechtsgebied (tussen haakjes)

Doel

Openbaargemaakte gegevens

Marketing en public relations

ThreatMetrix Inc. (VS)

Risicogegevens ophalen met betrekking tot het IP-adres en apparaat waarop klanten zich toegang verschaffen tot PayPal; de geschiktheid van nieuwe producten en services onderzoeken en testen.

IP- en hardwaregegevens van het apparaat (apparaat-id, IP-adres van de gebruiker en cookies). E-mailadres en andere gegevens die tijdens het openen van de rekening zijn verzameld.

Marketing en public relations

Akamai Technologies Inc. (VS)

Netwerk voor levering van inhoud; inhoud van PayPal-pagina's vanaf lokale servers leveren aan gebruikers. Ook risicogegevens ophalen met betrekking tot het IP-adres en apparaat waarop klanten zich toegang verschaffen tot PayPal; de geschiktheid van nieuwe producten en services onderzoeken en testen.

IP- en hardwaregegevens van het apparaat (apparaat-id, IP-adres van de gebruiker en cookies). Omstandigheden rond activiteiten op het IP-adres.

Bureaus voor kredietreferenties en fraudepreventie

Soda Software Labs Limited (Verenigd Koninkrijk), Aire Labs Limited (Verenigd Koninkrijk), Biz Equity LLC (VS), Bizequity Limited (Verenigd Koninkrijk), DueDil Limited (Verenigd Koninkrijk), Creditsafe (Verenigd Koninkrijk), Creditsafe USA Inc. (VS), MiiCard Limited (Verenigd Koninkrijk), Yodlee Inc. (VS)

Identiteit controleren; controleren of een klant bij de bankrekening of creditcard hoort; beslissingen nemen over de kredietwaardigheid van een klant (inclusief maar niet beperkt tot beslissingen over kredietproducten die worden aangeboden door PayPal); risicoanalyse bij de klant uitvoeren en controles uitvoeren om misdrijven te voorkomen en detecteren, waaronder fraude en/of witwassen van geld; helpen bij invorderingen; PayPal-rekeningen beheren en statistische analysen uitvoeren; onderzoeken en tests uitvoeren om te bepalen of nieuwe producten en services geschikt zijn; systemen controleren.

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, verblijfsduur op adres, bewijs van identiteit, rechtsvorm, duur van periode in zaken, bedrijfsregistratienummer, BTW-nummer, financieringsinstrument, inclusief bankrekening- en creditcardgegevens (indien nodig) en relevante transactiegegevens (indien nodig). Alle gegevens die worden verstrekt bij het aanvragen van een product of rekeningfunctionaliteit (inclusief informatie die via sociale media is verkregen of gegevens over de online reputatie).

Bureaus voor kredietreferenties en fraudepreventie

Nationaal Kredietbureau (Rusland)

Zakelijke gegevens ontvangen voor risicoanalyse en het voldoen aan onze vereisten tegen witwaspraktijken, zoals het opzetten van een bedrijfsstructuur en economisch eigendom. Helpen bij het nemen van beslissingen over de kredietwaardigheid van een klant (inclusief maar niet beperkt tot beslissingen over kredietproducten die worden aangeboden door PayPal); controles uitvoeren om misdrijven te voorkomen en detecteren, waaronder fraude en/of witwassen van geld; helpen bij het terugvorderen van schulden; PayPal-rekeningen beheren en statistische analysen uitvoeren; onderzoeken en tests uitvoeren om te bepalen of nieuwe producten en services geschikt zijn; systemen controleren.

Bedrijfsregistratienummer, naam en adres van het bedrijf, naam, adres, geboortedatum van de directeuren, eventuele h.o.d.n-namen, een lijst met bedrijven waar directeuren bij betrokken zijn, oprichtings-/registratiedatum van het bedrijf,

 

Intuit Inc. (VS), Intuit Limited (Verenigd Koninkrijk), The Sage Group plc (Verenigd Koninkrijk), Xero Limited (Verenigd Koninkrijk), Xero Inc. (VS)

Gegevens ontvangen voor risicoanalyse en helpen bij het nemen van beslissingen over de kredietwaardigheid van een klant (inclusief maar niet beperkt tot beslissingen over kredietproducten die worden aangeboden door PayPal); controles uitvoeren om misdrijven te voorkomen en detecteren, waaronder fraude en/of witwassen van geld; helpen bij het terugvorderen van schulden; PayPal-rekeningen beheren en statistische analysen uitvoeren; onderzoeken en tests uitvoeren om te bepalen of nieuwe producten en services geschikt zijn; systemen controleren.

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, verblijfsduur op adres, bewijs van identiteit, rechtsvorm, duur van periode in zaken, bedrijfsregistratienummer, BTW-nummer, financieringsinstrument, inclusief bankrekening- en creditcardgegevens (indien nodig) en relevante transactiegegevens (indien nodig).

Bureaus voor kredietreferenties en fraudepreventie

Yodlee Inc. (VS), Intuit Inc. (VS), Intuit Limited (Verenigd Koninkrijk), The Sage Group plc (Verenigd Koninkrijk), Xero Limited (Verenigd Koninkrijk), Xero Inc. (VS)

Gegevens ontvangen voor risicoanalyse en helpen bij het nemen van beslissingen over de kredietwaardigheid van een klant (inclusief maar niet beperkt tot beslissingen over kredietproducten die worden aangeboden door PayPal); controles uitvoeren om misdrijven te voorkomen en detecteren, waaronder fraude en/of witwassen van geld; helpen bij het terugvorderen van schulden; PayPal-rekeningen beheren en statistische analysen uitvoeren; onderzoeken en tests uitvoeren om te bepalen of nieuwe producten en services geschikt zijn; systemen controleren.

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, verblijfsduur op adres, bewijs van identiteit, rechtsvorm, duur van periode in zaken, bedrijfsregistratienummer, BTW-nummer, financieringsinstrument, inclusief bankrekening- en creditcardgegevens (indien nodig) en relevante transactiegegevens (indien nodig).

Outsourcing klantenservice

Lithium Technologies Inc. (VS)

Klantenservices bieden als reactie op klantcontacten van PayPal via sociale media

Informatie die door de klant via sociale media wordt verstrekt en die kan bestaan uit de naam, het adres, het telefoonnummer, e-mailadressen, gebruikersnamen voor sociale media, verkorte en beperkte of volledige betaalbrongegevens (per geval verschillend), vervaldatums van betaalbronnen, type PayPal-rekening, bewijs van identiteit, rekeningsaldo en transactiegegevens, afschriften en rapporten, correspondentie betreffende de rekening, verzendinformatie en aanbiedingsinformatie.

Marketing

PaketPLUS Marketing GmbH

Marketingcampagnes beheren, flyers verspreiden onder webwinkels en de campagnes verder volgen.

Consumentnaam, locatie, aard en omvang van fraude bij de rekening, bedrijfsnaam

Marktonderzoek

Eye square GmbH (Duitsland)

Uitvoeren van onderzoeken over de klantenservice en marketing.

Uitvoeren van onderzoeken over de klantenservice en marketing.

Commercieel partnerschap

Harrow Council (Verenigd Koninkrijk)

Geld uitbetalen aan ontvangers via PayPal

Alle rekeninggegevens.

Operationele services

eBay Enterprise (GSI Commerce) (VS)

Betalingen via PayPal verwerken en klantenservice verlenen namens webwinkels.

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadressen, afgekort en beperkt, vervaldatums van betaalbronnen, soort PayPal-rekening, rekeningstatus, laatste vier cijfers van rekening voor financiële instrumenten, filiaalcode, rekeningsaldo, gegevens over rekeningtransacties

Operationele services

Globalcollect (Nederland)

PayPal-transacties verwerken, afwikkeling van geldzaken buiten het PayPal-systeem mogelijk maken en rapportage.

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadressen, afgekort en beperkt, vervaldatums van betaalbronnen, soort PayPal-rekening, rekeningstatus, laatste vier cijfers van rekening voor financiële instrumenten, filiaalcode, rekeningsaldo, gegevens over rekeningtransacties

Marketing en public relations

Google Inc., Google Ireland, Ltd. (Ierland), DoubleClick Europe Ltd (Verenigd Koninkrijk), DoubleClick, een divisie van Google, Inc

Gedrag op PayPal-websites en in de mobiele app helpen vaststellen om beslissingen over targeted marketing te begeleiden; bureaucampagnes en mobiele campagnes in sociale netwerken en elders op het web op een efficiënte manier helpen verwerken en optimaliseren en retargeting-campagnes uitvoeren om op maat gemaakte reclame te leveren.

Anonieme id, gegenereerd door cookies, pixeltags of soortgelijke technologieën die in webpagina's en e-mails voor gebruikers zijn ingesloten. Reclame-id en apparaat-id om gebruikers in te delen op basis van hun gedrag in de app, gecodeerd e-mailadres gekoppeld aan PayPal-gebruikers (zonder de relatie met de rekening te vermelden).

Marketing en public relations

Appnexus, Inc. (VS), BlueKai, Inc. (VS), Adobe Systems Incorporated (VS), Mediamath Inc. (VS), Criteo SA (Frankrijk)

Uitvoeren van retargeting-campagnes om op maat gemaakte advertenties te leveren.

Anonieme id, gegenereerd door cookies, pixeltags of soortgelijke technologieën die in webpagina's en e-mails voor gebruikers zijn ingesloten.

Marketing en public relations

Facebook, Inc (VS), Facebook Ireland Limited (Ierland) en Twitter, Inc. (VS), AdRoll, Yahoo

Uitvoeren van retargeting-campagnes om op maat gemaakte advertenties te leveren.

Reclame-id en apparaat-id om gebruikers in te delen op basis van hun gedrag in de app, gecodeerd e-mailadres gekoppeld aan PayPal-gebruikers (zonder de relatie met de rekening te vermelden). Anonieme id, gegenereerd door cookies, pixeltags of soortgelijke technologieën die in webpagina's en e-mails voor gebruikers zijn ingesloten.

Marketing en public relations

Conversant Inc. (VS), Commission Junction (VS), Conversant GmbH (Duitsland), Conversant International Ltd. (Ierland)

Retargeting-campagnes uitvoeren en meten om bezoekers te herkennen en door te sturen via op maat gemaakte advertentiecampagnes.

Zowel de gecodeerde id van de PayPal-rekening (indien van toepassing) als een door een specifiek persoon gebruikte apparaat-id, inhoud van advertenties die moeten worden getoond en indeling van gebruikers in groepen voor reclamedoeleinden.

Marketing en public relations

StrikeAd UK Ltd. (Verenigd Koninkrijk), Criteo Ltd. (Verenigd Koninkrijk), Criteo Singapore Pte. Ltd (Singapore), Tapjoy Inc. (VS), Supersonic Ltd., StrikeAd Inc. (VS), Exponential Interactive Inc (VS), InMobi (VS), MoPub Inc. (VS), AdMob Inc (VS), Millenial Media Inc (VS), Tapad Inc, Drawbridge Inc, Mobkoi (Verenigd Koninkrijk), Fiksu, Inc. (VS), Nanigans, Inc. (VS), Eloqua, een divisie van Oracle Inc., Criteo SA (Frankrijk), Rocket Fuel, StrikeAd Inc. (VS)

Retargeting-campagnes uitvoeren en meten om gebruikers in te delen in groepen voor marketingcampagnes van PayPal Here.

Anonieme cookie-id, reclamereferentie en/of apparaat-id om gebruikers in te delen in groepen voor marketingdoeleinden.

Marketing en public relations

Alliance Data FHC, Inc., handelend onder de naam Epsilon International en/of Epsilon Communication Solutions, S.L

Uitgaande communicatiecampagnes uitvoeren, inclusief maar niet beperkt tot e-mail- en pushberichten.

Contactgegevens inclusief maar niet beperkt tot naam, e-mailadres, telefoonnummer. Anonieme cookie-id, reclame-id Inhoud van communicatie die moet worden getoond aan specifieke gebruikers en, waar nodig, aan de gebruikersgroep waartoe deze personen behoren voor communicatiedoeleinden.

Marketing en public relations

Adjust GmbH (Duitsland)

Gedrag in de mobiele app helpen vaststellen teneinde beslissingen over targeted marketing te begeleiden; mobiele campagnes in sociale netwerken en elders op het web op een efficiënte manier verwerken en optimaliseren

Anoniem cookie-id, reclame-id en apparaat-id die door een specifieke persoon wordt gebruikt, gebeurtenissen in de mobiele app over het gebruik van de mobiele app door een specifieke gebruiker (zoals aanmelding, succesvolle voltooiing van de transactie), maar geen betalings- en financiële gegevens. Inhoud van advertenties die moeten worden getoond aan specifieke gebruikers en, waar nodig, segmentatiegroep waartoe deze personen behoren voor advertentiedoeleinden.

Marketing en public relations

Visual IQ, Inc (VS)

Cross Device / Channel Measurement

Reclame-id en apparaat-id om gebruikers in te delen op basis van hun gedrag in de app, gecodeerd e-mailadres gekoppeld aan PayPal-gebruikers (zonder de relatie met de rekening te vermelden). Anonieme id, gegenereerd door cookies, pixeltags of soortgelijke technologieën die in webpagina's en e-mails voor gebruikers zijn ingesloten.

Commercieel partnerschap

VODAFONE SALES & SERVICES LIMITED (VERENIGD KONINKRIJK)

Marketing en beheer zodat PayPal kan werken met producten van derden zoals de Vodafone Wallet

Voornaam, achternaam, factuuradres (straat, huisnummer, plaats, staat/provincie, postcode, land), betalersreferentie, betaalmethode Nonce, CMID/clientmetagegevens-id, e-mailadres

Betalingsverwerkende instantie

Carta Financial Services Limited (Verenigd Koninkrijk)

Verwerking van de betalingen zodat PayPal kan werken met producten van derden zoals de Vodafone Wallet

Voornaam, achternaam, factuuradres (straat, huisnummer, plaats, staat/provincie, postcode, land), betalersreferentie, betaalmethode Nonce, CMID/clientmetagegevens-id, e-mailadres

Partner

Cloud IQ (Verenigd Koninkrijk)

Hulp bieden bij PayPal-services aan zakelijke klanten

Klantnaam, bedrijfsnaam, telefoonnummers, e-mailadressen van contactpersonen, website, bedrijfstak, aantal PayPal-transacties, transactievolume via PayPal, transactievolume uitgesplitst in binnenlandse/internationale transacties, verzendgegevens, creditcardgegevens voor de betaling

Partner

WebInterpret (Frankrijk)

Hulp bieden bij PayPal-services aan zakelijke klanten

Klantnaam, bedrijfsnaam, telefoonnummers, e-mailadressen van contactpersonen, website, bedrijfstak, aantal PayPal-transacties, transactievolume via PayPal, transactievolume uitgesplitst in binnenlandse/internationale transacties, verzendgegevens, creditcardgegevens voor de betaling

Marketing en public relations

TubeMogul Inc (VS), AdaptTV (Verenigd Koninkrijk)

Uitvoeren van retargeting-campagnes om op maat gemaakte advertenties te leveren.

Anonieme id, gegenereerd door cookies, pixeltags of soortgelijke technologieën die in webpagina's zijn ingesloten, advertenties en e-mails voor gebruikers.

Bureaus voor kredietreferenties en fraudepreventie

Creditsafe UK

Zakelijke gegevens ontvangen voor risicoanalyse en het voldoen aan onze vereisten tegen witwaspraktijken, zoals het opzetten van een bedrijfsstructuur en economisch eigendom.

Bedrijfsregistratienummer, naam en adres van het bedrijf, naam, adres, geboortedatum van de directeuren

Bureaus

Instellingen voor gegevensbescherming in België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk, IJsland en Zweden.

Deze instellingen informatie verstrekken binnen hun bevoegdheid (op hun verzoek) en vragen beantwoorden en/of aan onderzoek meewerken van gebruikers of andere belanghebbenden in de landen binnen de betreffende jurisdictie.

Alle rekeninginformatie

 

 1. Overige wijzigingen

  Sectie 2 van het Privacybeleid van PayPal is aangepast om de bestaande formulering te verduidelijken

 

 

Mededeling van aanpassing van de overeenkomsten voor organisaties met winstoogmerk

Ingangsdatum: 23 januari 2016

 

Hoewel PayPal geen partij is in de Overeenkomsten voor organisaties met winstoogmerk, zijn deze overeenkomsten van invloed op de manier waarop u via de PayPal-services betalingen met een creditcard ontvangt. De Overeenkomsten voor organisaties met winstoogmerk zijn de rechtstreekse overeenkomsten die u met banken heeft die met PayPal samenwerken, zodat u PayPal-betalingen via creditcards kunt ontvangen. De Overeenkomsten voor organisaties met winstoogmerk gelden voor webwinkels over de hele wereld. Dit betekent dat niet alle wijzigingen van invloed zijn op webwinkels die gevestigd zijn in Europa. We hebben u alleen op de hoogte gesteld van wijzigingen die van invloed zijn op webwinkels die in Europa zijn gevestigd. 

U vindt de gewijzigde Overeenkomsten voor organisaties met winstoogmerk onder de versies van deze overeenkomsten die op dit moment van kracht zijn door hier te klikken of door de overeenkomsten te openen via de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website.

1. Overeenkomst voor organisaties met winstoogmerk inzake creditcardverwerkingsservices van de HSBC Bank

Tot de ingangsdatum heeft u een overeenkomst met HSBC Bank Plc (als lid) en GPUK LLP (als verwerker). Op de ingangsdatum en daarna wordt voor de creditcardverwerkingsservices die op grond van deze overeenkomst aan u worden geleverd de rol van lid in deze overeenkomst overgenomen door GPUK LLP. Dit betekent dat GPUK LLP op de ingangsdatum en daarna op grond van de overeenkomst optreedt als lid en verwerker. Als u de wijziging accepteert, hoeft u niets te doen.

Ter uwer informatie: deze overeenkomst wordt ook aangepast voor webwinkels die buiten Europa zijn gevestigd. Deze specifieke aanpassingen zijn niet van invloed op webwinkels die in Europa zijn gevestigd.

2. Overeenkomst voor organisaties met winstoogmerk inzake verwerkingsservices voor PayPal-betalingen met een creditcard (WorldPay)

Ter uwer informatie: deze overeenkomst is alleen aangepast voor webwinkels die buiten Europa zijn gevestigd. Deze aanpassingen zijn niet van invloed op webwinkels die in Europa zijn gevestigd.