Beleidsaanpassingen

 

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

Eerdere beleidsaanpassingen weergeven

Beleidsaanpassingen

 

Deze pagina informeert gebruikers van te voren over belangrijke wijzigingen in de service, de Gebruikersovereenkomst en overig beleid van PayPal. Op deze pagina vindt u de beleidsaanpassingen en datum dat ze in werking treden. Ga naar 'Eerdere beleidsaanpassingen' om de eerdere beleidsaanpassingen te bekijken.

 

Aanpassingen van de Juridische overeenkomsten van PayPal

Ingangsdatum: 1 juli 2015
 

Lees dit document zorgvuldig door. We raden u aan om deze beleidsaanpassingen zorgvuldig te bestuderen zodat u bekend bent met de wijzigingen die worden aangebracht.

U hoeft niets te doen om deze wijzigingen te accepteren omdat ze automatisch op de bovenstaande datum in werking treden. Als u besluit de aanpassing niet te accepteren, kunt u ons daarvan vóór bovenstaande datum op de hoogte brengen en direct uw rekening opheffen (https://www.paypal.com/nl/cgi-bin/?&cmd=_close-account) zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht.

We hopen echter dat u PayPal blijft gebruiken en van de volgende voordelen wilt blijven profiteren:

PayPal is veiliger

Als u met PayPal betaalt, worden uw financiële gegevens nooit gedeeld met (weder)verkopers. U bent dus beter beschermd tegen fraude.

PayPal is sneller

Omdat u niet elke keer al uw kaartgegevens hoeft in te voeren, betaalt u online sneller.

PayPal is gemakkelijker

PayPal is de meest gebruikte internetbetaalmethode in Nederland omdat het een slimmere, doordachte manier is om met een paar klikken online te betalen. U heeft alleen uw e-mailadres en een wachtwoord nodig.

Bekijk de huidige Gebruikersovereenkomst.

Aanpassing van de Gebruikersovereenkomst.

 1. Intellectueel eigendom

We voegen een nieuwe alinea aan sectie 1.3 toe, waarin een overzicht wordt gegeven van de licentie en de rechten die u ons en de PayPal Group (zie sectie 12 hieronder voor de definitie van “PayPal Group”) verleent om inhoud te gebruiken die u via de PayPal-services voor publicatie heeft geplaatst. Een vergelijkbare alinea komt ook voor in het Privacybeleid, maar wordt daar verwijderd omdat de alinea nu aan de Gebruikersovereenkomst is toegevoegd. De nieuwe alinea van sectie 1.3 luidt als volgt:

“Als u ons via de services inhoud verstrekt of inhoud plaatst (in beide gevallen voor on- of offline publicatie), verleent u de PayPal Group het niet-exclusieve, wereldwijde, permanente, onherroepbare, royalty-vrije, in sublicentie (op meerdere niveaus) verstrekbare recht om alle auteursrechten en rechten met betrekking tot publiciteit, handelsmerken, databases en intellectueel eigendom die u in verband met de inhoud bezit via elk hedendaags of in de toekomst bekend medium uit te oefenen. Voor zover toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving doet u bovendien afstand van uw morele rechten en belooft u dat u zich ten opzichte van de PayPal Group en haar sublicentiehouders en vertegenwoordigers niet op dergelijke rechten zult beroepen. U verklaart en garandeert dat geen van de volgende zaken inbreuk maakt op enig intellectueel-eigendomsrecht: uw verstrekking van inhoud aan ons, uw plaatsing van inhoud via de services en het gebruik door de PayPal Group van dergelijke inhoud (inclusief daarvan afgeleide werken) in verband met de services.”

 1. Voorwaarden en rekeningtypen

Sectie 2.2 is aangepast ter verduidelijking van de rekeningtypen die op dit moment door PayPal worden aangeboden.  Rekeningen die bekend stonden als Premier-rekeningen worden nu door PayPal aangeboden als privé-rekeningen.  De aangepaste sectie 2.2 luidt nu als volgt (en gaat gepaard met wijzigingen elders waar naar Premier-rekeningen wordt verwezen):

2.2 Privé-rekeningen en zakelijke rekeningen. PayPal biedt de volgende soorten rekeningen: privé-rekeningen en zakelijke rekeningen. Tenzij anderszins is overeengekomen, mag u slechts één privé-rekening en één zakelijke rekening hebben. Houders van bepaalde privé-rekeningen moeten wellicht hun rekening opwaarderen (wat kan betekenen dat ze aanvullende informatie aan PayPal moeten verstrekken) om alle huidige functionaliteit van een privé-rekening beschikbaar te kunnen gebruiken.  Door een zakelijke rekening te openen en de voorwaarden van deze Overeenkomst te accepteren, verklaart u dat u de rekening niet opent voor primair persoonlijke, gezinsgerelateerde of huishoudelijke doeleinden. U gaat ermee akkoord dat uw rekening bestaat uit de betaalrekening en de reserverekening.”

 1. Limieten voor het overmaken, ontvangen en opnemen van geld

Sectie 3.2 (Verzendlimieten), 4.1 (Uw ontvangstlimiet opheffen) en 6.2a. (Limieten voor overmaken/opnemen) zijn aangepast ter verduidelijking van de informatie over het opheffen van verzend-, ontvangst- en opnamelimieten. De aangepaste secties luiden nu als volgt:

3.2 Verzendlimieten. Als u een periodieke verzendlimiet voor uw rekening heeft, kunt u deze bekijken door in te loggen op uw rekening en op de pagina Rekeningoverzicht op de link 'Limieten weergeven' te klikken. We kunnen naar eigen goeddunken (bijvoorbeeld in geval van pogingen tot fraude of misbruik van creditcards) beperkingen stellen aan de hoogte van het geldbedrag dat u via onze service kunt overmaken.

4.1 Uw ontvangstlimiet opheffen. Als u een periodieke ontvangstlimiet voor uw rekening heeft, kunt u deze bekijken door in te loggen op uw rekening en op de link 'Limieten weergeven' op de pagina Rekeningoverzicht te klikken. We kunnen naar eigen goeddunken (bijvoorbeeld in geval van pogingen tot fraude of misbruik van creditcards) limieten stellen aan de hoogte van het geldbedrag dat u via onze service kunt ontvangen. Voltooi de onderstaande stappen om uw ontvangstlimiet op te heffen:

6.2

a. Limieten voor overmaken/opnemen. U gaat akkoord met onze aanvragen om uw identiteit te controleren voordat we e-geld aan u vrijgeven om ons in staat te stellen het risico op fraude te beperken of ter naleving van onder andere onze wettelijke verplichtingen ten aanzien van witwaspraktijken. U kunt indien van toepassing uw periodieke opnamelimieten bekijken door in te loggen op uw rekening en op de link 'Limieten weergeven' op de pagina Rekeningoverzicht te klikken. We kunnen naar eigen goeddunken (bijvoorbeeld, zonder beperking, bij pogingen tot fraude of misbruik van creditcards) lagere limieten stellen aan de hoogte van het geldbedrag dat u via onze service kunt opnemen.

 1. Afschrijven van saldi

Sectie 5.4 is aangepast, zodat het recht om afschrijvingen te doen op grond van deze clausule alleen voor de PayPal Group geldt (en niet meer voor eBay).  Het recht op afschrijving dat wordt uiteengezet in sectie 5.4 houdt in dat PayPal kosten en andere bedragen die u aan PayPal of de PayPal Group verschuldigd bent, zoals is beschreven in de sectie, mag afschrijven van uw rekeningsaldo. De aangepaste sectie 5.4 luidt nu als volgt:

“5.4 Afschrijven van saldi. U stemt ermee in dat we door u aan ons of aan andere leden van de PayPal Group verschuldigde kosten en andere bedragen van uw rekening kunnen afschrijven en (tenzij insolventiewetgeving dit verbiedt). Ons recht op afschrijving houdt in dat we de in deze sectie vermelde kosten en andere bedragen mogen afschrijven van uw rekeningsaldo.

 1. Uw Betaalmiddel veilig houden.

Sectie 9.2 is aangepast door de toevoeging van nieuwe subsecties 9.2.h en 9.2.i en extra tekst aan subsectie 9.2j (waardoor dit de nieuwe subsectie 9.2l wordt), waarin wordt gesteld dat u in het algemeen de vermelde acties moet ondernemen om uw betaalmiddel te beschermen.  De aangepaste sectie 9.2 luidt als volgt:

 

“9.2 Uw betaalmiddel beschermen. U stemt ermee in de volgende acties te ondernemen om uw betaalmiddel te beschermen:

 1. Niet deelnemen aan de verboden activiteiten;
 2. De gegevens van uw betaalbronnen, wachtwoord en pincode beschermen;
 3. Niemand anders toegang geven tot uw betaalbronnen, wachtwoordgegevens of pincode of deze laten gebruiken;
 4. De gegevens van uw betaalbronnen, wachtwoord of pincode alleen in combinatie met de service gebruiken;
 5. Uw wachtwoord of pincode nooit zo opschrijven dat een ander ze kan achterhalen;
 6. Geen wachtwoorden of pincodes gebruiken die makkelijk te onthouden zijn en dus een reeks letters of cijfers bevatten die eenvoudig te raden is;
 7. Er voor zorgen dat niemand uw wachtwoord of pincode ziet als u ze gebruikt;
 8. Er voor zorgen dat u bent uitgelogd bij alle betaaltoepassingen op uw apparaat als u dit niet gebruikt voor toegang tot de service en/of als anderen toegang tot het apparaat hebben (bijvoorbeeld wanneer u uw apparaat deelt met andere gebruikers of wanneer u uw apparaat gebruikt via een onbeveiligde publieke internetverbinding in publieke ruimten met gratis Wi-Fi);
 9. Afzien functionaliteit te gebruiken die uw wachtwoord of pincode opslaat op het apparaat waarmee u toegang heeft;
 10.  Alle redelijke instructies volgen die u mogelijk van ons krijgt voor het beschermen van uw betaalmiddel;
 11. De persoonlijke gegevens van uw rekening bijgewerkt houden. Als u in verband met uw rekening contact met ons opneemt via een niet bij ons geregistreerd adres, telefoonnummer of e-mailadres, kunnen we wellicht niet op uw vraag reageren; en
 12. Alle noodzakelijke maatregelen treffen om de veiligheid te beschermen van het persoonlijke elektronische apparaat waarmee u toegang tot de services krijgt (inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van persoonlijk geconfigureerde apparaatfuncties voor toegang tot de services die met een pincode of wachtwoord zijn beveiligd). Als u uw apparaat kwijtraakt, moet u ons daar direct van op de hoogte stellen en moet u uw apparaat verwijderen uit de instellingen in uw PayPal-rekening.”
 1. Uw aansprakelijkheid - Tijdelijk vastgehouden betalingen voor betwiste transacties en betalingen aan eBay of kopers als gevolg van het geschillenproces bij eBay

De tweede alinea van sectie 10.1.d is aangepast ter verduidelijking van:

 • de situaties op grond waarvan PayPal kan besluiten het bedrag op uw rekening tijdelijk vast te houden ter dekking van het volledige bedrag van de betaling die u heeft ontvangen voor een aankoop waarvoor een claim is ingediend via het geschillenproces bij eBay; en
 • de reikwijdte van uw instructies aan PayPal om betalingen te verrichten aan eBay of de koper (indien van toepassing) voor de bedragen die u verschuldigd bent aan de desbetreffende ontvanger op grond van de voorwaarden van het geschillenproces bij eBay.

De aangepaste sectie 10.1.d luidt nu als volgt:

“d. Tijdelijk vastgehouden betalingen voor betwiste transacties. Als een koper een claim of terugboeking indient voor een betaling die u heeft ontvangen, houdt PayPal het bedrag op uw rekening tijdelijk vast zodat de claim of terugboeking volledig is gedekt. Een blokkering onder deze bepaling vormt geen beperking voor uw gebruik van de rekening met betrekking tot andere bedragen dan het bedrag dat wordt betwist of een risico loopt onder de claim of terugboeking, tenzij PayPal een andere reden heeft om uw rekeninggebruik te beperken. Als u het geschil wint of als de betaling in aanmerking komt voor betaling onder de voorwaarden van PayPal Verkopersbescherming, wordt de blokkering opgeheven en heeft u weer toegang tot het betreffende bedrag. Als u het geschil verliest, schrijft PayPal het desbetreffende bedrag af van uw rekening.

Deze procedure geldt ook voor elke claim die een koper indient bij eBay via het geschillenproces bij eBay, mits u eBay heeft geautoriseerd om uw PayPal-rekening te gebruiken om bedragen te betalen die u op grond van de voorwaarden van het geschillenproces bij eBay aan eBay of de koper (indien van toepassing) verschuldigd bent (“Geautoriseerde bedragen”) en eBay ons op de hoogte heeft gesteld van de claim. Voor zover aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, autoriseert en instrueert u PayPal om de betalingen van alle geautoriseerde bedragen aan eBay of de koper (indien van toepassing) te verwerken via uw PayPal-rekening volgens de instructies van eBay voor PayPal, maar u stemt er mee in dat PayPal uw autorisatie en instructie voor de betaling van een bepaald geautoriseerd bedrag als geannuleerd mag beschouwen en dat PayPal niet verplicht is om een dergelijk betaling te voltooien als PayPal (naar eigen goeddunken) besluit dat de claim in uw voordeel zou zijn beslist als deze als claim bij PayPal zou zijn ingediend.  Voor alle claims die direct bij eBay zijn ingediend, geldt alleen het eBay-beleid. De voorwaarden van het PayPal-verkopersbeschermingsprogramma gelden niet voor een verkoper als een claim door een koper direct bij eBay is ingediend.”

 1. Acties door PayPal.

Sectie 10.2 is aangepast zodat:

 • de verwijzing naar eBay als partij die wordt beschermd door de diverse acties die PayPal op grond van deze sectie kan ondernemen, is verwijderd; en
 • er is een nieuwe subsectie j ingevoegd die PayPal in staat stelt uw recht op PayPal Verkopersbescherming en/of PayPal Aankoopbescherming op te schorten op grond van deze sectie (waarbij de alinea over het opschorten van uw rechten in sectie 11.6 (Verkopersbeschermingsprogramma - Vereisten om in aanmerking te komen) wordt verwijderd).

De aangepaste gedeelten van sectie 10.2 luiden nu als volgt (geplaatst in de context van de hoofdtekst van sectie 10.2):

10.2 Acties door PayPal. Als we redenen hebben om aan te nemen dat u zich inlaat met verboden activiteiten, kunnen we diverse acties ondernemen om PayPal, een gebruiker, derden of u te beschermen tegen terugboekingen, claims, kosten, boetes, straffen en enige andere aansprakelijkheid. PayPal kan bijvoorbeeld de volgende acties ondernemen:

j. We kunnen uw recht op PayPal Verkopersbescherming en/of PayPal Aankoopbescherming opschorten.”

 1. Vastgehouden betaling

We hebben een korte zin toegevoegd aan de tweede alinea van sectie 10.5a.ii om aan te geven dat PayPal u via geautoriseerde derden op de hoogte kan stellen van vastgehouden betalingen die zijn ingesteld op grond van sectie 10.5.  De aangepaste sectie 10.5.a luidt nu als volgt:

            10.5 Vastgehouden betaling

a. U gaat ermee akkoord dat zowel in het geval dat:

i. u een betaling ontvangt waarbij sprake is van een transactierisico, als dat

ii.          er sprake is van een hoger dan acceptabel niveau van risico of blootstelling van uw rekening (gebaseerd op de informatie die beschikbaar is bij PayPal op de relevante tijd en wat naar eigen inzicht wordt beschouwd als een acceptabel niveau van risico of blootstelling onder alle omstandigheden),

PayPal geheel naar eigen inzicht (redelijk handelend) de betreffende betaling of een andere betaling kan blokkeren. Als door PayPal een bedrag op uw rekening wordt vastgehouden, wordt u hiervan op de hoogte gesteld (inclusief, zonder beperking, de duur van de blokkering). Het bedrag wordt op uw reserverekening vastgehouden en wordt op uw PayPal-saldo weergegeven als 'In behandeling'. We kunnen u op de hoogte stellen van het vastgehouden bedrag door middel van geautoriseerde derden (bijvoorbeeld het partnerplatform waarop u transacties verricht).”

 1. Fouten en ongeautoriseerde transacties - Herkennen van fouten en/of ongeautoriseerde transacties

Sectie 12.1 is aangepast ter verduidelijking dat het erg belangrijk is dat u PayPal onmiddellijk op de hoogte stelt als u reden heeft om aan te nemen dat een apparaat dat u heeft gebruikt voor toegang tot de services is zoekgeraakt, gestolen of gedeactiveerd.  Deze sectie verduidelijkt ook dat we u aansprakelijk stellen voor onbevoegd gebruik van uw rekening als we bewijzen hebben die erop duiden dat u betrokken was bij de activiteiten die aan het eind van de sectie zijn vermeld.  De aangepaste sectie 12.1 luidt nu als volgt:

12.1 Herkennen van fouten en/of ongeautoriseerde transacties. U kunt uw transactiegeschiedenis op elk gewenst moment bekijken door in te loggen op uw rekening op de PayPal-website en op het tabblad Geschiedenis te klikken. Het is zeer belangrijk dat u PayPal onmiddellijk op de hoogte stelt als u reden heeft om aan te nemen dat één van de volgende activiteiten heeft plaatsgevonden: (i) een ongeautoriseerde transactie vanaf uw rekening; (ii) ongeautoriseerde toegang tot uw rekening; (iii) uw wachtwoord of pincode niet meer veilig is; (iv) een apparaat dat u heeft gebruikt voor toegang tot de services zoekgeraakt, gestolen of gedeactiveerd is of (v) iemand geld overgeschreven heeft of kan het overschrijven via uw rekening zonder uw toestemming (dit wordt gezamenlijk aangeduid als "Ongeoorloofde rekeningtoegang"). U moet ons ook onmiddellijk op de hoogte stellen als u denkt dat er een andere fout is opgetreden op uw rekening. We raden u aan uw e-geldrekening regelmatig goed te controleren om PayPal onmiddellijk op de hoogte te kunnen stellen van de bovenstaande activiteiten. We stellen u niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van uw rekening door andere personen, tenzij we ervan overtuigd zijn dat u met opzet zodanig heeft gehandeld dat een derde toegang kon krijgen tot uw PayPal-gebruikersnaam en/of wachtwoord of tot uw apparaat terwijl u op onze service was ingelogd. We stellen u aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van uw rekening als we bewijzen hebben die erop duiden dat: u met opzet zodanig heeft gehandeld dat een derde toegang kon krijgen tot uw PayPal-gebruikersnaam en/of wachtwoord/pincode; u frauduleuze activiteiten heeft uitgevoerd; of opzettelijk of door grove nalatigheid niet heeft voldaan aan uw verplichtingen met betrekking tot het gebruik van uw betaalmiddel zoals in deze Overeenkomst is uiteengezet.”

 1. PayPal Verkopersbescherming

Sectie 11 wordt aangepast om de PayPal Verkopersbescherming op een aantal punten te verbeteren:

 1. Er is een definitie toegevoegd van de ontvanger van de betaling (sectie 11.1 is dienovereenkomstig aangepast),
 2. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen aankopen die door een koper zijn gedaan op eBay of daarbuiten (sectie 11.2 is dienovereenkomstig aangepast),
 3. De criteria voor het opschorten van de PayPal Verkopersbescherming zijn gewijzigd (sectie 11.3 is dienovereenkomstig aangepast).

De aangepaste delen van sectie 11 luiden nu als volgt:

11.1 Wat is PayPal Verkopersbescherming?

Als u de ontvanger bent van een betaling die door een klant is verricht ("Ontvanger van de betaling"), vergoeden we u een bedrag voor claims en terugboekingen als klanten de betreffende eis baseren op de volgende redenen: (…)”

11.2 PayPal Verkopersbescherming is beschikbaar voor:

Verkopers met een geregistreerde PayPal-rekening in Nederland die PayPal-betalingen ontvangen van kopers die een in aanmerking komende aankoop doen (wereldwijd en overal waar PayPal wordt geaccepteerd).”

11.3 Hoeveel zekerheid biedt de PayPal Verkopersbescherming? 

PayPal betaalt het volledige bedrag terug van een in aanmerking komende betaling bij claims of eisen tot terugboeking zonder daarbij de terugboekingskosten, indien van toepassing, in rekening te brengen.

 1. We kunnen uw recht op PayPal Verkopersbescherming opschorten als we in alle redelijkheid van mening zijn dat er een hoger risico aan uw rekening verbonden is. Bij het beoordelen van het risico overwegen we:
  • Het totale geldbedrag en/of het aantal claims of terugboekingen dat met uw PayPal-rekening is gemoeid;
  • Het risico dat uw rekening redelijkerwijs vormt voor de integriteit van PayPal en ons systeem; en
  • De potentiële verliezen die wij of onze gebruikers kunnen lijden.
 2. We kunnen uw recht op PayPal Verkopersbescherming opschorten als dit recht is gekoppeld aan een andere rekening die is geschorst.
 3. We heffen de schorsing op mits we niet meer in alle redelijkheid van mening zijn dat er een hoger risico aan uw rekening verbonden is.”
 1. PayPal Aankoopbescherming

Sectie 13 wordt aangepast om het PayPal Aankoopbeschermingsbeleid op een aantal punten te verbeteren.  De aanpassingen:

 1. de terugbetalingsvoorwaarden van de PayPal Aankoopbescherming voor PayPal-gebruikers zijn verbeterd (sectie 13.2 en 13.3 zijn dienovereenkomstig aangepast) door:
  1. het aantal categorieën in aanmerking komende aankopen voor alle gebruikers uit te breiden, zodat dekking wordt geboden voor:
   1. immateriële objecten (zoals toegangsrechten voor digitale inhoud en andere licenties);
   2. services; en
   3. reistickets;
  2. geen gebruik meer te maken van de resultaten van bepaald beleid en/of bepaalde acties van eBay (zoals vermeld in sectie 13.3.b die daarom dienovereenkomstig is verwijderd);
  3. geen gebruik meer te maken van de eBay-knop 'Nu betalen' als voorwaarde voor terugbetaling (sectie 13.2.c. i is dienovereenkomstig verwijderd); en
 2. uw aansprakelijkheid ten opzichte van PayPal te verduidelijken als PayPal een uiteindelijke beslissing neemt in het voordeel van de koper (sectie 13.6 is dienovereenkomstig aangepast);
 3. uw rechten op grond van PayPal Aankoopbescherming te verduidelijken als u (als koper) een vergoeding voor uw aankoop direct van de ontvanger van de betaling of van een andere derde partij ontvangt (sectie 13.12 is dienovereenkomstig aangepast).

De aangepaste delen van sectie 13 (zoals hierboven beschreven) luiden nu als volgt:

13.2 Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor PayPal Aankoopbescherming? 

U betaling moet voor een in aanmerking komend object zijn en gedaan zijn vanaf uw PayPal-rekening (zie clausule 13.3 voor meer gegevens over objecten die in aanmerking komen);

 1. Betaal het volledige bedrag voor het in aanmerking komende object in één keer. Objecten die in meerdere termijnen zijn betaald, zoals een aanbetaling gevolgd door de betaling van het restbedrag, komen niet in aanmerking.
 2. de betaling moet op een van volgende wijzen aan de verkoper zijn overgemaakt:
  1. voor NOO-claims: door naar de PayPal-website te gaan en op het tabblad 'Geld overmaken' op het tabblad Kopen te klikken of door te betalen via het PayPal-betaalproces op de website van de verkoper (inclusief, maar niet beperkt tot de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van locatie, indien gebruikt door de betalingsontvanger); of
  2. voor SAVO-claims: door naar de PayPal-website te gaan en op het tabblad 'Geld overmaken' op het tabblad Kopen te klikken of door te betalen via het PayPal-betaalproces op de website van de verkoper (inclusief maar niet beperkt tot de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van de locatie, indien gebruikt door de verkoper); en
 3. een geschil moet binnen 180 dagen na de datum waarop u de betaling heeft overgemaakt, geopend zijn; u volgt de online procedure voor het oplossen van geschillen die wordt beschreven onder 'Hoe los ik mijn probleem op?' in sectie 13.5.”

13.3 Welke betalingstypen komen in aanmerking voor terugbetaling volgens PayPal Aankoopbescherming?

 1.             Aankopen van de meeste goederen en services komen in aanmerking (inclusief reistickets, immateriële objecten zoals toegangsrechten voor digitale inhoud en andere licenties), met uitzondering van aankopen van de volgende objecten:
  • onroerend goed (inclusief, zonder beperking woonhuizen)
  • bedrijven
  • voertuigen (inclusief, zonder beperking, motorvoertuigen, motoren, caravans, vliegtuigen en boten).
  • op maat gemaakte objecten (tenzij er wordt beweerd dat deze niet zijn ontvangen)
  • objecten verboden volgens het PayPal Beleid inzake redelijk gebruik
  • industriële machinerie dat bij productie wordt gebruikt
  • kantoor- of fabrieksapparatuur
  • objecten die gelijk zijn aan contant geld (inclusief, zonder beperking, cadeaubonnen)
  • objecten die zijn gekocht via Zong, Website Payments Pro of Virtual Terminal (indien beschikbaar)
  • Betalingen voor privétransacties ».

 een ontvanger van de betaling? Als de uiteindelijke beslissing van PayPal over een probleem van een koper in het voordeel van de koper uitvalt, bent u ten opzichte van PayPal aansprakelijk voor het bedrag dat PayPal aan de koper terugbetaalt. PayPal is niet verplicht om uw PayPal-kosten terug te betalen die met de transactie gemoeid zijn of andere kosten die van uw PayPal-rekening worden afgeschreven door een derde partij die betrokken is bij de transactie (bijvoorbeeld kosten die door een derde partij in rekening worden gebracht voor het platform waarop de verkoop heeft plaatsgevonden). In sommige gevallen (als u bijvoorbeeld een SAVO-claim verliest omdat PayPal redenen heeft om aan te nemen dat het object dat u verkocht een vervalsing is) ontvangt u het object niet terug (een bevoegde instantie kan bijvoorbeeld het beheer en/of bezit van het object overnemen of het object kan op een andere onherroepelijke manier worden behandeld).

“13.6 Hoe wordt de claim opgelost?

Als een geschil in een claim is omgezet, neemt PayPal een definitieve beslissing nemen in het voordeel van de koper of van de verkoper. U kunt het verzoek krijgen ontvangstbewijzen, evaluaties door derden, een proces-verbaal of andere gegevens of documenten te leveren die redelijkerwijs door PayPal kunnen worden opgevraagd om de claim te kunnen onderzoeken. PayPal behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht een beslissing te nemen in het voordeel van koper of verkoper, op basis van criteria die PayPal passend voorkomen. Wanneer PayPal een eindbeslissing neemt in het voordeel van koper of verkoper, dienen beide partijen zich naar deze beslissing te schikken. PayPal kan de koper verzoeken een object (voor kosten van de koper) terug te sturen naar de verkoper (naar een adres dat u tijdens de claimprocedure van PayPal heeft ontvangen) als dit object volgens koper sterk afwijkt van de omschrijving, en PayPal kan een verkoper verzoeken dit object terug te nemen en het volledige aankoopbedrag plus de oorspronkelijke verzendkosten te vergoeden. Als een verkoper weigert het object aan te nemen kan PayPal inzake de claim beslissen in het voordeel van de koper, gesteld dat deze aan PayPal afdoende bewijs heeft geleverd dat het object naar de verkoper is teruggestuurd (naar een adres dat u tijdens de claimprocedure van PayPal heeft ontvangen). Als een verkoper een claim verliest, ontvangt hij of zij geen terugbetaling voor de PayPal-kosten die met de transactie gemoeid zijn of voor andere kosten die van zijn of haar PayPal-rekening worden afgeschreven door een derde partij die betrokken is bij de transactie (bijvoorbeeld kosten die door een derde partij in rekening worden gebracht voor het platform waarop de verkoop heeft plaatsgevonden).”

13.12 Geen dubbele vergoeding

U mag geen vergoeding ontvangen voor een aankoop onder PayPal Aankoopbescherming als u ook een vergoeding voor deze aankoop direct van de ontvanger van de betaling of van een andere derde partij ontvangt.

 1. Volledige Overeenkomst en rechten van derden

Sectie 14.8 is aangepast om te waarborgen dat de rechten van de PayPal Group (in plaats van eBay) zoals bepaald in de Gebruikersovereenkomst bij u kunnen worden afgedwongen op grond van de Gebruikersovereenkomst.  De aangepaste sectie 14.8 luidt nu als volgt:

14.8 Volledige Overeenkomst en rechten van derden. Deze Overeenkomst (inclusief Schema´s) vormt de volledige afspraak tussen u en PayPal met betrekking tot de services. Sectie 1, 7, 8, 10, 14, 15 en Schema 1, alsmede overige voorwaarden die vanwege hun karakter van kracht moeten blijven, zijn ook van toepassing na beëindiging van deze Overeenkomst. Als enige bepaling in deze Overeenkomst als ongeldig of onafdwingbaar wordt beschouwd, wordt deze bepaling geschrapt en blijven de overige bepalingen van kracht. Een persoon die geen partij is in deze Overeenkomst, heeft geen rechten uit hoofde van de Contracts Act 1999 (inzake de rechten van derden) waarop hij/zij zich kan beroepen of op basis waarvan hij/zij uitvoering van een bepaling in deze Overeenkomst kan afdwingen (behalve de PayPal Group met betrekking tot hun rechten zoals deze in deze Overeenkomst staan vermeld). Dit is niet van invloed op andere rechten of mogelijkheden tot verhaal van derden die naast deze wet bestaan of beschikbaar zijn.”

 1. Definities

Sectie 15 wordt aangepast met de volgende nieuwe of bijgewerkte termen en hun definities:

 • “Evenement” heeft de betekenis zoals vermeld in sectie 13.13.
 • ”Ontvanger van de betaling” heeft de betekenis zoals vermeld in sectie 11.1.
 • PayPal Group” betekent PayPal Holdings Inc., en diens dochterondernemingen en partners (inclusief, maar niet beperkt tot PayPal) indien van toepassing.”
 • “Services” betekent alle producten, services, inhoud, kenmerken, technologieën of functies die door PayPal en alle daarmee verbonden websites, applicaties en services worden aangeboden.”
 1. Kosten voor internationale privé-betalingen

De kosten voor het overmaken of ontvangen van een internationale privétransactie die wordt ontvangen door een inwoner van Brazilië en die volledig of gedeeltelijk wordt gefinancierd door een betaalpas of creditcard, worden door ons verlaagd van 7,4% + vaste kosten naar 5,99% + vaste kosten.  De relevante vermelding in de kostentabel voor buitenlandse privétransacties in ´Schema 1. Kostentabel´ (geplaatst in de context van de kolomkoppen) luidt nu als volgt:

Land ontvanger

Land afzender

Kosten voor betaling volledig verrekend via PayPal-saldo of bankrekening

Kosten voor betaling volledig of gedeeltelijk verrekend via creditcard

Brazilië

Overal

1,0%^

5,99% + vaste kosten^

 1. Kosten voor ontvangst van binnenlandse commerciële transacties

De link naar de pagina ´Zakelijk tarief´ is verwijderd en het zakelijke tarief is toegevoegd aan de tabel:

Binnenlandse betalingen ontvangen (verkopen)

3,4% + vaste kosten (zie onderstaande tabel)

Zakelijk tarief (Afhankelijk van aanvraag en voorafgaande goedkeuring door PayPal. Geëvalueerd per geval, inclusief maar niet beperkt tot de volgende criteria: in aanmerking komend maandelijks verkoopvolume, grootte van gemiddelde winkelwagentje, en goede status van rekening.):


 

Het totale geldbedrag van betalingen voor commerciële transacties dat in de vorige kalendermaand is ontvangen.

Kosten per transactie

€ 0,00 - € 2500,00

3,4% + vaste kosten

€ 2500,01 - € 10.000,00

2,9% + vaste kosten

€ 10.000,01 - € 50.000,00

2,3% + vaste kosten

€ 50.000,01 - € 100.000,00

1,9% + vaste kosten

boven € 100.000,00

1,5% + vaste kosten

 

 

 

 

 

 1. Overige wijzigingen

Er zijn secties van de PayPal Gebruikersovereenkomst aangepast om bestaande tekst te verduidelijken en kleine typefouten te verbeteren.

 

 

Aanpassing van het PayPal Privacybeleid

Ingangsdatum: 1 juli 2015

Via dit bericht wordt u op de hoogte gebracht van het feit dat PayPal het Privacybeleid wijzigt, zodat dit onder meer de nieuwe relatie weerspiegelt die PayPal met eBay Inc. en diens afdelingen (“eBay”) heeft nadat de bedrijven niet langer onder een gemeenschappelijke raad van bestuur gelieerd zijn.  Het bijgewerkte Privacybeleid van PayPal treedt op 1 juli 2015 in werking en bevat de volgende wijzigingen:

 1. Overzicht

We hebben een nieuwe definitie van “informatie” (ook wel “gegevens”) toegevoegd, omdat we persoonlijke gegevens van onze individuele gebruikers net zo beschermen als de informatie van onze webwinkels (rechtspersonen). De nieuwe definitie luidt als volgt:

”Voor het doel van dit Privacybeleid geldt het volgende: de term “informatie” (ook wel “gegevens”) betekent vertrouwelijke en/of op de persoon terug te voeren informatie of andere informatie met betrekking tot gebruikers van PayPal-services, inclusief, maar niet beperkt tot klanten en webwinkels (rechtspersonen).”

 1. Bindende bedrijfsregels

PayPal stelt alles in het werk om uw persoonlijke gegevens afdoende te beschermen, ongeacht waar deze zich bevinden.  Als afzonderlijke entiteit gebruikt PayPal allerlei verschillende methoden, waar onder contractuele mechanismen, om een adequate overdracht van gegevens over grenzen heen te waarborgen.  We hebben de titel van de sectie ´Bindende bedrijfsregels´ gewijzigd in ´Internationale overdracht van persoonlijke gegevens´ en hebben het taalgebruik in de sectie bijgewerkt zodat deze de nieuwe situatie weerspiegelt. De nieuwe sectie luidt als volgt:

”PayPal stelt alles in het werk om uw gegevens afdoende te beschermen, ongeacht waar deze zich bevinden, en om afdoende bescherming te blijven bieden voor uw gegevens als deze worden overgedragen naar locaties buiten de EER.”

 1. Gegevens die we verzamelen

Gegevens over u van derden

We hebben een nieuwe alinea toegevoegd waarin wordt vermeld dat we informatie over u mogen opvragen bij leden van onze bedrijvengroep, andere bedrijven en andere rekeningen waarvoor we aanwijzingen hebben dat deze onder uw controle staan. De nieuwe alinea luidt als volgt:

Informatie over u uit andere bronnen: we kunnen ook informatie over u opvragen bij andere bronnen, zoals leden van de bedrijvengroep van PayPal, andere bedrijven (afhankelijk van het privacybeleid van deze bedrijven en toepasselijke wetgeving) en andere rekeningen waarvoor we aanwijzingen hebben dat deze onder uw controle staan (ofwel gedeeltelijk, of geheel).”

 1. Ons gebruik van cookies, webbakens, lokale opslag en soortgelijke technologieën

We hebben deze sectie vereenvoudigd en een deel van de bewoording verplaatst naar een apart beleidsdocument over cookies, webbakens en soortgelijke technologieën (toegankelijk via een link). In dit beleidsdocument wordt ons gebruik van deze technologieën voor het verminderen van risico´s en het opsporen van fraude verder uitgelegd.  De nieuwe sectie luidt als volgt:

“Wanneer u een bezoek brengt aan onze website of PayPal-services gebruikt, kunnen wij (en bedrijven waarmee we werken) kleine gegevensbestanden op uw computer of ander apparaat plaatsen. Deze gegevensbestanden kunnen cookies, pixeltags, Flash-cookies of andere lokale opslag van uw browser of gekoppelde toepassingen zijn (gezamenlijk "Cookies" genoemd). We gebruiken cookies om u te herkennen als klant, om PayPal-services, inhoud en advertenties op maat te maken, om de effectiviteit van promotionele activiteiten te meten, om te waarborgen dat de beveiliging van uw rekening geen gevaar loopt, om risico's te verminderen en fraude te voorkomen en om het vertrouwen in en de veiligheid van onze websites en PayPal-services te promoten. Het staat u vrij om onze cookies af te wijzen als dat met uw browser of add-on van uw browser mogelijk is, tenzij onze cookies vereist zijn om fraude te voorkomen of de veiligheid van websites die onder onze controle staan te waarborgen. Houd er wel rekening mee dat het afwijzen van onze cookies het gebruik van onze website en PayPal-services kan belemmeren. Meer informatie over ons gebruik van deze technologieën vindt u in ons beleid met betrekking tot cookies, webbakens en soortgelijke technologieën.”

We hebben ook een zin toegevoegd over de communicatie met u (bijvoorbeeld in het kader van klantenservice) en hebben duidelijk gemaakt dat we de antwoorden aan u bewaren bij uw rekeninggegevens. De nieuwe zin luidt als volgt:

Communicatie: wanneer u met ons communiceert in het kader van klantenservice of voor andere doeleinden (bijvoorbeeld via e-mails, faxen, telefoongesprekken, tweets, etc.), bewaren we deze informatie tezamen met onze reactie bij uw rekeninggegevens.”

 1. Ontvangers zonder geregistreerde PayPal-rekening en betaalverzoeken

We hebben ook de bewoording gewijzigd met betrekking tot gebruikers die een transactie aangaan met een persoon die geen geregistreerde gebruiker van PayPal-services is. In deze sectie wordt uitgelegd hoe persoonlijke gegevens van een niet-geregistreerde gebruiker van PayPal-services door PayPal kunnen worden verzameld als dergelijke niet-geregistreerde gebruikers bij een transactie worden betrokken door een geregistreerde gebruiker van PayPal-services. De nieuwe bewoording:

Personen die geen geregistreerde gebruikers zijn van PayPal-services en verzoeken: als een geregistreerde gebruiker van de PayPal-services een persoon die geen geregistreerde gebruiker van de PayPal-services is, probeert te betrekken in een transactie (bijvoorbeeld door een betaling of ander bedrag over te maken naar die persoon of door die persoon om betaling te verzoeken), bewaren we de gegevens die de geregistreerde gebruiker van de PayPal-services aan ons verstrekt, inclusief bijvoorbeeld het e-mailadres, het telefoonnummer en/of de naam van de andere partij. Hoewel deze specifieke gegevens van niet-geregistreerde personen gedurende een bepaalde tijd conform toepasselijke wetgeving worden opgeslagen, gebruiken we deze gegevens niet voor marketingdoeleinden. Deze personen hebben bovendien dezelfde rechten om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens en deze te wijzigen (ervan uitgaande dat hun gegevens correct zijn) als iedere andere gebruiker van de PayPal-services.”

 1. Gebruik en openbaarmaking van gegevens

We hebben een nieuwe definitie van Rekeninggegevens (de informatie die is gekoppeld aan de PayPal-rekening van een gebruiker) toegevoegd. De nieuwe definitie luidt:

Rekeninggegevens: voor het doel van dit Privacybeleid omvatten rekeninggegevens ("Rekeninggegevens") zonder beperkingen het volgende: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gebruikersnaam, foto, IP-adres, apparaat-id, informatie over de geografische locatie, rekeningnummers, rekeningtypen, gegevens van betaalbronnen die aan de rekening zijn gekoppeld, gegevens van betaaltransacties, gegevens van commerciële transacties, afschriften en rapporten, rekeningvoorkeuren, details van de identiteit die worden verzameld als onderdeel van onze KYC-controles ("Ken uw klant") van u en de correspondentie met de klant.

Bovendien is deze sectie bijgewerkt en belicht deze de doelen waar we persoonlijke gegevens voor gebruiken, zoals identiteitscontrole, prestatiebeoordeling en aanpassing van PayPal-services, plus onze redenen en methoden om contact met u op te nemen.

“We verzamelen, verwerken en bewaren uw gegevens op servers in de Verenigde Staten en elders in de wereld waar PayPal-kantoren zijn gevestigd. Ons primaire doel bij het verzamelen van uw gegevens is om u van een veilige, soepele, efficiënte en op maat gemaakte service te voorzien. U gaat ermee akkoord dat we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken om:

 • transacties te verwerken en de PayPal-services te leveren;
 • uw identiteit te controleren, ook tijdens procedures voor het openen van een rekening en het herstellen van een wachtwoord;
 • geschillen op te lossen, kosten te innen en problemen op te lossen;
 • risico's te beheren of fraude of andere mogelijk verboden of verboden activiteiten te detecteren, te voorkomen en/of op te lossen;
 • schendingen van beleidsregels of de toepasselijke gebruikersovereenkomsten te detecteren, te voorkomen of op te lossen;
 • u klantenservice te bieden;
 • de PayPal-services te verbeteren door u gebruik op maat te bieden;
 • de prestaties van de PayPal-services te meten en de inhoud en vormgeving te verbeteren;
 • onze IT-infrastructuur te beheren en te beschermen;
 • gerichte marketing en reclame, service-updates en promotionele aanbiedingen te leveren op basis van de communicatievoorkeuren die u heeft ingesteld voor uw PayPal-rekening (raadpleeg de onderstaande sectie 'Ons contact met PayPal-klanten') en uw activiteiten als u de PayPal-services gebruikt; en
 • uw kredietwaardigheid en solvabiliteit te controleren, informatie op nauwkeurigheid te controleren en te verifiëren bij derden.”

We leggen ook uit dat als u onze optionele vragenlijsten of enquêtes invult, we deze informatie mogen gebruiken om onze services te verbeteren of om u informatie in de vorm van marketing of advertenties te sturen.

Vragenlijsten, sweepstakes, enquêtes en profielgegevens: als u onze vragenlijsten of enquêtes invult, mogen we deze informatie gebruiken om de PayPal-services te verbeteren, om u informatie in de vorm van marketing of advertenties te sturen, om de sweepstakes te beheren of voor een ander doel dat wordt uitgelegd in de enquête zelf.”

We hebben wijzigingen aangebracht met betrekking tot de manier waarop gebruikers het delen van hun persoonlijke gegevens kunnen beperken, onder andere via hun mobiele telefoon.

Ook kunnen we aan andere gebruikers bekendmaken dat u zich als klant binnen het lokale bereik bevindt. De aanvulling luidt als volgt: “Als u niet wilt dat deze informatie wordt gedeeld, kunt u de instellingen voor het delen van dergelijke gegevens op uw mobiele telefoon openen, bekijken en beheren.”

 1. Openbaarmaking aan anderen dan klanten van PayPal

We hebben deze sectie gewijzigd en leggen uit wanneer en hoe PayPal gegevens deelt met derden, zoals politie en justitie, creditcardmaatschappijen en partnerbedrijven.  We hebben de volledige lijst van deze derde partijen van het Privacybeleid verplaatst naar een afzonderlijk document dat toegankelijk is via aparte links, zodat gebruikers de volledige lijst gemakkelijker kunnen inzien (zie sectie 8 hieronder voor meer informatie). Deze sectie is ook gewijzigd om de veranderde aard van de relatie tussen PayPal en eBay te weerspiegelen.  Beide partijen zijn aparte entiteiten, maar willen gebruikers graag de handelservaring blijven bieden die ze gewend zijn. De wijzigingen in deze sectie weerspiegelen hoe PayPal rekeninggegevens deelt met eBay en andere derde partijen ten behoeve van fraudepreventie en risicobeheer, klantenservice, verzending en wettelijke naleving.   Zoals altijd al het geval was, kunnen derden deze gegevens zonder uitdrukkelijke toestemming van een gebruiker niet voor hun marketingdoeleinden gebruiken.

"PayPal verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor de eigen marketingdoeleinden zonder uw nadrukkelijke toestemming, geeft deze informatie niet in bruikleen, en maakt deze informatie uitsluitend bekend in een beperkt aantal situaties en voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid. Dit omvat de overdracht van gegevens naar landen die niet tot de Europese Economische Ruimte behoren.

In het bijzonder gaat u ermee akkoord en geeft u PayPal opdracht een of meer van de volgende handelingen uit te voeren met uw gegevens:

 1. De noodzakelijke gegevens openbaar maken aan: politie en justitie, veiligheidsdiensten, bevoegde instanties op nationaal, internationaal en supranationaal niveau, bevoegde instanties (anders dan belastinginstanties), departementen en regelgevende instanties, zelfregulerende instanties of organisaties (inclusief maar niet beperkt tot de instanties die worden genoemd in de sectie Instanties hier) en andere derden, waar onder bedrijven van de PayPal Group, waarmee we naar onze mening moeten samenwerken bij onderzoeken naar fraude of andere (potentiële) illegale activiteiten of naar overtredingen van onze Gebruikersovereenkomst (inclusief maar niet beperkt tot uw betaalbron of creditcard- of betaalkaartverstrekker).

Wij en andere organisaties, inclusief partijen die PayPal accepteren, kunnen de noodzakelijke informatie (inclusief informatie uit andere landen) ook delen, bekijken en gebruiken (inclusief, maar niet beperkt tot, informatie die door fraudepreventiebedrijven is geconstateerd) om ons en hen te helpen het risico te beoordelen en te beheren (inclusief, maar niet beperkt tot, ter voorkoming van fraude, witwassen en financiering van terroristische activiteiten). Neem contact met ons op als u aanvullende gegevens van de relevante fraudepreventiebureaus wilt ontvangen. Klik hier voor meer informatie over deze organisaties, fraudepreventiebedrijven en andere derden.

 1. De noodzakelijke gegevens openbaar maken als reactie op vereisten van creditcardmaatschappijen of een civiel- of strafrechtelijk proces.
 2. Als u als webwinkel een derde partij gebruikt om toegang tot PayPal te krijgen of om PayPal te integreren, kunnen we aan een dergelijke partner de noodzakelijke informatie openbaar maken met als doel een dergelijke regeling mogelijk te maken en in stand te houden (inclusief, maar niet beperkt tot de status van uw PayPal-integratie, of u een actieve PayPal-rekening heeft en of u al met een andere PayPal-integratiepartner werkt).
 3. De noodzakelijke gegevens openbaar maken aan de betalingsverwerkende instanties, accountants, aanbieders van klantenservice, bureaus voor kredietreferentie en fraudepreventie, aanbieders van financiële producten, commerciële partners, marketing- en pr-bedrijven, aanbieders van operationele diensten, groepsbedrijven, bureaus, handelsplaatsen en andere derde partijen die hier zijn vermeld. Het doel van deze openbaarmaking is om het voor ons mogelijk te maken de PayPal-services aan u te leveren. In de lijst van derde partijen vindt u tevens onder elke 'Categorie' niet-exclusieve voorbeelden van de feitelijke derden (inclusief hun vertegenwoordigers en opvolgers) aan wie we op dit moment uw rekeninggegevens al openbaar maken of aan wie we uw rekeninggegevens de komende zes maanden mogelijk openbaar besluiten te maken, samen met het doel van die openbaarmaking, en de precieze gegevens die we openbaar maken (voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen deze derden wettelijk of contractueel de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden uitgewisseld).
 4. De noodzakelijke gegevens openbaar maken aan uw agent of wettelijk vertegenwoordiger (zoals een door u aangewezen volmachthouder of een aan u toegewezen curator).
 5. Cumulatieve statistische gegevens uitwisselen met onze zakelijke partners of voor public relations-doeleinden. Zo kunnen we bijvoorbeeld openbaar maken dat een bepaald percentage van onze gebruikers in Manchester woonachtig is. Deze cumulatieve gegevens zijn echter niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens.
 6. De noodzakelijke rekeninggegevens delen met onafhankelijke derde partijen (hier vermeld) zodat ze ze voor de volgende doeleinden kunnen gebruiken:
  1. Fraudepreventie en risicobeheer: om te helpen fraude te voorkomen of risico's te beoordelen en te beheren.  Als u de PayPal-services bijvoorbeeld gebruikt om goederen te kopen of te verkopen via eBay Inc. of diens afdelingen (“eBay”), kunnen we rekeninggegevens met eBay delen om uw rekeningen te helpen beschermen tegen frauduleuze activiteiten op uw rekening, om u te waarschuwen als we dergelijke frauduleuze activiteiten met uw rekeningen detecteren of om kredietrisico's te bepalen. 

Als onderdeel van onze inspanningen op het gebied van fraudepreventie en risicobeheer kunnen we de noodzakelijke rekeninggegevens ook delen met eBay in gevallen waarin PayPal vastgehouden bedragen of andere beperkingen voor uw rekening heeft ingesteld als gevolg van geschillen, claims, terugboekingen of andere scenario's met betrekking tot de verkoop of aankoop van goederen. Ook kunnen we als onderdeel van onze inspanningen om fraude te voorkomen en risico´s te beheren rekeninggegevens delen met eBay opdat eBay programma's voor het evalueren van kopers of verkopers uit kan voeren.

 1. Klantenservice: voor doeleinden in het kader van klantenservice, inclusief hulp bij services voor uw rekeningen of het oplossen van geschillen (bijvoorbeeld bij facturering of transacties). 
 2. Verzending: in verband met verzending en bijbehorende services voor aankopen die met PayPal zijn gedaan. 
 3. Wettelijke naleving: om te helpen voldoen aan de verificatievereisten voor het tegengaan van witwaspraktijken en financiering van terroristische activiteiten.
 4. Serviceproviders: om serviceproviders die een contract met ons hebben in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten, zoals fraudepreventie, het innen van facturen, marketing, klantenservice en technologieservices te ondersteunen. Op grond van onze contracten mogen deze serviceproviders uw gegevens alleen gebruiken in verband met de services die ze voor ons uitvoeren en niet te eigen bate.”
 1. Hoe we informatie delen met andere derden

 

 

Net als de meeste banken en of aanbieders van financiële services/betaalservices werkt PayPal met externe serviceproviders, die ons voorzien van belangrijke instrumenten die ons in staat stellen een gemakkelijkere, snellere en veiligere betaalmanier te zijn, en andere zakelijke partners. We moeten van tijd tot tijd gebruikersgegevens aan hen openbaar maken zodat de services kunnen worden geleverd.

De wetten van Luxemburg waaraan PayPal's aanpak van gebruikersgegevens onderhevig is (gegevensbescherming en bankgeheim), vereisen een hogere graad van transparantie dan de meeste andere EU-wetten. Daarom vermeldt PayPal, anders dan de overgrote meerderheid van internetgebaseerde serviceproviders of financiële services in de EU, in haar Privacybeleid alle externe serviceproviders en zakelijke partners aan wie gebruikersgegevens worden verstrekt, plus de reden dat de gegevens openbaar worden gemaakt en het type gegevens dat openbaar wordt gemaakt.

De huidige alinea d van het gedeelte 'Openbaarmaking aan anderen dan klanten van PayPal' van sectie 4 is verplaatst naar een tabel op een aparte webpagina die met een link in het Privacybeleid is opgenomen en is verder gewijzigd zodat PayPal bepaalde klantgegevens openbaar kan maken aan andere derde partijen of voor aanvullende doeleinden die zijn uiteengezet in de onderstaande tabel, of zodat PayPal de reikwijdte kan wijzigen van de doeleinden en de gedeelde gegevens die zijn uiteengezet in de onderstaande tabel.

Categorie

Naam externe partij en rechtsgebied (tussen haakjes)

Doel

Openbaargemaakte gegevens

Betalingsverwerkers

 

Global Payments UK LLP (VK)

Teneinde de verwerking van betalingen, fraudecontrole en de behandeling van geschillen mogelijk te maken voor transacties van PayPal-gebruikers als deze gebruikers transacties uitvoeren met een webwinkel die de PayPal-services via de service van Global Payments gebruikt.

Naam, adres, gegevens van de betaalwijze van de gebruiker en gegevens van betaaltransacties

 

WorldPay (UK) Limited, Worldpay AP Limited, (VK) Worldpay. (Nederland)

Om het verwerken van betalingen, fraudecontrole en behandelen van geschillen mogelijk te maken voor transacties van PayPal-gebruikers als deze gebruikers transacties uitvoeren met een webwinkel die de PayPal-service via de service van Worldpay gebruikt.

Alle rekeninggegevens, behalve details van de financiële instrumenten van de gebruiker

 

 American Express Travel Related Services Company, Inc.

Betaalverwerkingsdiensten en fraudecontrole mogelijk maken.

Unieke verkoper-id.

Verkoper-MCC

Verkoper-DBA

Geautoriseerde ondertekenaar

Adres, postcode en landcode verkoper

Telefoonnummer verkoper

E-mailadres verkoper

Verkoper-URL

Geboortedatum (alleen voor eenmanszaken)

Alleen voor niet-beursgenoteerde, gesponsorde webwinkels (bijvoorbeeld een particuliere onderneming of eenmanszaak) de volgende informatie voor een belangrijke eigenaar (zoals hieronder gedefinieerd):

 • Voor- en achternaam
 • Huisadres, postcode en landcode
 • SSN of geboortedatum

Belangrijke eigenaar betekent een persoon die voor 25% of meer eigenaar is van een bedrijf.

Unieke verkoper-id*

MCC van gesponsorde webwinkel

DBA van gesponsorde webwinkel

Locatie gesponsorde webwinkel (woonplaats, adres, postcode en landcode)

Telefoonnummer gesponsorde webwinkel

 

JPMorgan Chase Bank, N.A. London Branch

Tegengaan van witwassen van geld, controle van de zwarte lijst en nalevingscontrole

Naam van webwinkel, land van vestiging en bedrijfsactiviteit

 

Adyen B.V. (Nederland)

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor betalingen wereldwijd mogelijk maken.

Naam, adres, gegevens van de betaalwijze en gegevens van betaaltransacties.

 

Allied Irish Bank PLC (VK)

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor betalingen in Europa mogelijk maken.

 

Naam, adres, gegevens van de betaalwijze en gegevens van betaaltransacties.

 

Cardinal Commerce Corporation (VS)

3DSecure-controle voor betalingsverwerking wereldwijd mogelijk maken.

Standaardtransactiegegevens voor 3DSecure.

 

Coinbase Inc. (VS)

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor betalingen wereldwijd mogelijk maken.

Naam, adres, gegevens van de betaalwijze en gegevens van betaaltransacties.

 

Heartland Payment Systems, Inc. (VS)

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor betalingen in de Verenigde Staten mogelijk maken.

Naam, adres, gegevens van de betaalwijze en gegevens van betaaltransacties.

 

Merchant e-Solutions, Inc. (VS)

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor betalingen in de Verenigde Staten mogelijk maken.

Naam, adres, gegevens van de betaalwijze en gegevens van betaaltransacties.

 

Moneris Solutions Corporation (Canada)

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor betalingen in Canada mogelijk maken.

Naam, adres, gegevens van de betaalwijze en gegevens van betaaltransacties.

 

National Australia Bank Ltd. (Australië)

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor betalingen in Australië mogelijk maken.

Naam, adres, gegevens van de betaalwijze en gegevens van betaaltransacties.

 

Network Merchants, LLC. (VS); Network Merchants Inc. (VS)

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor betalingen in de Verenigde Staten mogelijk maken.

Naam, adres, gegevens van de betaalwijze en gegevens van betaaltransacties.

 

Stockholms Enskilda Bank AB (Zweden)

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor betalingen in Europa mogelijk maken.

Naam, adres, gegevens van de betaalwijze en gegevens van betaaltransacties

 

WorldPay, Inc. (VS); WorldPay Ltd. (VK)

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor betalingen wereldwijd mogelijk maken.

Naam, adres, gegevens van de betaalwijze en gegevens van betaaltransacties.

Outsourcing klantenservice

 

LatentView Analytics Pte. Ltd

Wereldwijd klantenservice met betrekking tot betalingen bieden.

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadressen, verkorte en beperkte of volledige betaalbrongegevens (per geval verschillend), vervaldatums van betaalbronnen, type PayPal-rekening, bewijs van identiteit, rekeningsaldo en transactiegegevens, afschriften en rapporten, correspondentie betreffende de rekening, verzendinformatie en aanbiedingsinformatie.

 

Authentify Inc.

Verificatieservice via de telefoon

Mobiele en vaste telefoonnummers

 

CallPoint New Europe AD handelend onder de naam TELUS International Europe (Bulgarije)

 

Uitvoering van

de service Retourkosten Vergoeding.

Naam, e-mailadres, PayPal-transactiereferentie, retourinformatie (categorie van geretourneerd object, bedrag van geretourneerd object, valuta, land van retourzending, type retourzending) en verzenddocumenten als bewijs.

 

Key Performance Group SAS, Frankrijk

Beheer van het verwijzingsprogramma voor PayPal-rekeninghouders

Voornaam, achternaam, e-mailadres, klant-id, transactiegegevens met betrekking tot beloningen voor verwijzingen

 

New Relic, Inc. (VS)

Analyses bieden waarmee we wereldwijd fouten in de service kunnen verhelpen.

Logboekgegevens en geaggregeerde gegevens met betrekking tot de serviceprestaties.

 

PagerDuty, Inc. (VS)

Oproepbare technici wereldwijd waarschuwen dat er een e-mail is ontvangen.

Onderwerp van de e-mail in kwestie.

 

Sumologic, Inc. (VS)

Analyses bieden waarmee we wereldwijd fouten in de service kunnen verhelpen.

Logboekgegevens en geaggregeerde gegevens met betrekking tot de serviceprestaties.

Bureaus voor kredietreferenties en fraudepreventie

Naast de vermelde doeleinden hieronder gebruikt PayPal uw persoonlijke gegevens om fraude of andere verboden acties te detecteren, te voorkomen en/of op te lossen of om schendingen van beleidsregels of toepasselijke gebruikersovereenkomsten te detecteren, te voorkomen of op te lossen.

 

SCHUFA Holding AG (Duitsland), infoscore Consumer Data GmbH (Duitsland)

De identiteit en het adres van een klant controleren, controles uitvoeren ter voorkoming en opsporing van ontbrekende bankbetalingen en van misdaden, waaronder fraude en /of het witwassen van geld, inclusief controles of de klant bij de bankrekening hoort; de kredietwaardigheid helpen bepalen van consumenten (als ze een Duitse PayPal-rekening hebben en uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor deze controle) en van webwinkels; de geschiktheid van producten en services onderzoeken en testen.

De kredietwaardigheidsscores die we opvragen bij deze bureaus, omvatten scores die worden berekend volgens wiskundig-statistische procedures.

Houd rekening met het feit dat PayPal dergelijke informatie heeft gevraagd en dat gegevens over negatieve rekeningprestaties die in deze databases openbaar worden gemaakt met betrekking tot klanten met een Duitse PayPal-rekening, potentieel kunnen:

• worden opgeslagen in de database ten behoeve van accountantsonderzoek en voor het bijhouden van de kredietwaardigheid van deze klanten;
• deze gegevens kunnen openbaar worden gemaakt aan andere derden om de kredietwaardigheid te bepalen

en
• worden verplaatst naar landen buiten de EU en op een globale basis.

Voor klanten met een Duitse PayPal-rekening kan de informatie over een ontbrekende bankbetaling bovendien:

• worden opgeslagen in de infoscore-database ten behoeve van audits; en

• (zonder de gegevens te koppelen aan de identiteit van de klant) openbaar worden gemaakt aan andere derden ter voorkoming van ontbrekende bankbetalingen.

Naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, bankrekeninggegevens, informatie over ontbrekende bankbetalingen vanaf een bankrekening (zonder de gegevens te koppelen aan de identiteit van de klant) en in het geval dat het overdragen van dergelijke gegevens juridisch gerechtvaardigd is, ook bepaalde gegevens over negatieve rekeningprestaties van een klant met een Duitse PayPal-rekening.

 

AuthenticID LLC

Identiteit controleren; automatische extractie van gegevens van afbeeldingen van documenten en validatie van documenten/opsporing van vervalsingen. De geschiktheid van nieuwe producten en services onderzoeken en testen.

Naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, rechtsvorm, bedrijfsregistratienummer, BTW-nummer, documenten als bewijs van de identiteit en het adres, eigendom van een financieringsinstrument of andere door PayPal gevraagde documenten en de gegevens daarin voor risicoanalyse, controle op naleving van de wet en kredietdoeleinden.

 

Zoot Enterprises, Inc. (VS), Zoot Deutschland GmbH (Duitsland), Zoot Enterprises Limited (Verenigd Koninkrijk)

Technische toepassingen verwerken; een gegevens- en documentengateway leveren voor het beoordelen, testen en natrekken van rekeningen; gebruikersgegevens en afbeeldingen van documenten uitwisselen die de identiteit, het adres en het eigendom van een financieringsinstrument met gecontracteerde bureaus voor kredietcontrole en fraudebestrijding bevestigen. Gegevens van interne en externe bronnen samenvoegen en statistische analyses leveren om het risico van fraude te beoordelen.

Alle door de klant verstrekte rekeninggegevens en documenten, inclusief gegevens waaruit identiteit en adres kan worden afgeleid, eigendom van een financieringsinstrument of andere door PayPal gevraagde documenten en gegevens daarin voor risicoanalyse, controle op naleving van de wet en kredietdoeleinden. Van deze gegevens kunnen ook IP-adressen deel uitmaken.

 

Kount, Inc. (VS)

Fraudecontrole voor betalingsverwerking wereldwijd mogelijk maken.

Naam, adres, apparaatvingerafdrukgegevens, gegevens van de betaalwijze en gegevens van betaaltransacties.

 

Artefacts Solutions LLC (VS)

Fraude opsporen en risico's verminderen bij de transactieverwerking.

Verkort kaartnummer, transactiebedrag, terugboekingspercentage, kredietpercentage en afwijzingspercentage.

 

Experian Information Solutions, Inc. (VS)

Identiteit controleren, helpen beslissingen te nemen over de kredietwaardigheid van een klant, controles uitvoeren teneinde misdrijven te voorkomen en op te sporen, waaronder fraude en/of witwassen.

Gegevens die zijn doorgegeven aan deze bedrijven, kunnen door het betreffende bureau voor kredietcontrole en fraudebestrijding worden bewaard met het oog op audits en fraudepreventie.

Naam, adres, Social Security Number, geboortedatum, bedrijfsnaam, juridische bedrijfsnaam, Tax Identification Number, zakelijk telefoonnummer

 

 

Trulioo Information Services, Inc. (VS)

Identiteit controleren, controles uitvoeren teneinde misdrijven te voorkomen en op te sporen, waaronder fraude en/of witwassen.

Gegevens die zijn doorgegeven aan deze bedrijven, kunnen door het betreffende bureau voor kredietcontrole en fraudebestrijding worden bewaard met het oog op audits en fraudepreventie.

Naam, geboortedatum, adres, referentienummer (indien verstrekt).

Commerciële partnerschappen

 

Stubhub Services S.à.r.l. (Luxemburg)

Ten behoeve van de vereisten voor het tegengaan van het witwassen van geld en het verzamelen van klantgegevens.

Voor- en achternaam, geboortedatum, woonadres, nationaliteit, nummer van nationale identiteitskaart/paspoort

Marketing en public relations

 

TNS Deutschland GmbH (Duitsland)

Uitvoeren van klantenservice- en marketingenquêtes.

Naam, e-mailadres, telefoonnummer, soort rekening, soort en aard van de aangeboden of gebruikte PayPal-diensten en relevante transactiegegevens.

 

Rapp (Frankrijk), Antics (VS), Partner Path

Marketingcampagnes ontwikkelen, meten en uitvoeren.

Naam, bedrijfsnaam, adres en registratienummer van de webwinkel/partner, naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer van de contactpersoon van de webwinkel, URL van de webwinkel, PayPal-rekeningnummer, door de webwinkel gebruikte toepassingen van derden, gedrag op de website van PayPal-services.

 

Adobe Systems Incorporated.

Uitvoeren van retargeting-campagnes om op maat gemaakte advertenties te leveren.

Anonieme id, gegenereerd door cookies, pixeltags of soortgelijke technologieën die in webpagina's zijn ingesloten

 

Oracle Corporation UK Ltd

Marketingcampagnes ontwikkelen, meten en uitvoeren.

Naam, bedrijfsnaam, adres en registratienummer van de webwinkel, naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer van de contactpersoon van de webwinkel, URL van de webwinkel, PayPal-rekeningnummer, door de webwinkel gebruikte toepassingen van derden, gedrag op de PayPal-website.

 

Iris (Duitsland)

Marketingcampagnes ontwikkelen, meten en uitvoeren.

Naam, bedrijfsnaam, adres en registratienummer van de webwinkel/partner, naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer van de contactpersoon van de webwinkel, URL van de webwinkel, PayPal-rekeningnummer, door de webwinkel gebruikte toepassingen van derden, gedrag op de PayPal-website.

 

OC&C Strategy Consultants Limited (VK)

Marktonderzoek verrichten en inzichten ontwikkelen

Anonieme rekening- en transactiegegevens

Operationele diensten

 

Gothia AS (Noorwegen)

Schulden incasseren; rapportage over in gebreke blijvende klanten verwerken voor bureaus voor kredietcontrole.

Naam, adres, telefoonnummer, rekeningnummer, geboortedatum, e-mailadres, rekeningtype, rekeningstatus, laatste vier cijfers van rekening voor financiële instrumenten, filiaalcode, rekeningsaldo, details van rekeningtransacties en passiva, naam van betaalbronprovider, van toepassing zijnde details van rekeninggedrag en kopieën van alle correspondentie (inclusief, maar niet beperkt tot, alle correspondentie die relevant is voor rapportage aan kredietbureaus) van elke kwestie met betrekking tot bedragen die u ons verschuldigd bent (of die iemand anders ons verschuldigd is).

 

Salesforce.com, Inc. (VS), Oracle America Inc. (VS), Adobe Systems Incorporated (VS), Teradata Corporation

Voldoen aan e-mailhandelingen betreffende PayPal-services (inclusief, maar niet beperkt tot activiteiten, klantenservices, incasso, marketingprogramma's en speciale acties).

Naam, adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, contactgegevens van het bedrijf, domeinnaam, rekeningstatus, rekeningtype, rekeningsvoorkeuren, type en aard van de PayPal-services die worden aangeboden of gebruikt en relevante transactie- en rekeninggegevens.

 

Zoot Enterprises, Inc. (VS), Zoot Deutschland GmbH (Duitsland), Zoot Enterprises Limited (Verenigd Koninkrijk)

Technische toepassingen verwerken; een gegevens- en documentengateway leveren voor het beoordelen, testen en natrekken van rekeningen; gebruikersgegevens en afbeeldingen van documenten uitwisselen die de identiteit, het adres en het eigendom van een financieringsinstrument met gecontracteerde bureaus voor kredietcontrole en fraudebestrijding bevestigen.

Alle door de klant verstrekte rekeninggegevens en documenten zoals bewijs van identiteit en adres, eigendom van een financieringsinstrument of andere door PayPal gevraagde documenten en gegevens daarin voor risicoanalyse, controle op naleving van de wet en kredietdoeleinden.

 

Lattice Engines, Inc.

Voorspellende modellen ontwikkelen en optimaliseren.

Naam van de webwinkel, naam van de contactpersoon, adres, e-mailadres, URL van de webwinkel

 

Interact CC Ltd (VK)

Hulp bieden bij de PayPal-service aan klanten

Klantnaam, bedrijfsnaam, telefoonnummers, e-mailadres van contactpersoon, website, bedrijfstak, verzendgegevens, kaartgegevens voor de betaling

 

The unbelievable Machine Company GmbH

 

BillSafe-toepassing hosten op de eigen servers

Alle rekeninggegevens.

Bedrijvengroepen

 

PayPal Inc. (VS)

Namens PayPal rekeninggegevens opslaan en verwerken.

Alle rekeninggegevens.

 

PayPal Europe Services Limited (Ierland), PayPal Malaysia Services Sdn Bhd (Kuala Lumpur), PayPal Israel Ltd (Israël), PayPal India Private Limited (India), PayPal (UK) Ltd (Verenigd Koninkrijk), PayPal France S.A.S. (Frankrijk), PayPal Deutschland GmbH (Duitsland), PayPal Spain SL (Spanje), PayPal Italia Srl (Italië), PayPal Nederland BV (Nederland), PayPal European Marketing SA (Zwitserland), PayPal Polska Sp Zoo (Polen), PayPal Bilisim Hizmetleri Limited Sirketi (Turkije), PayPal International Sarl (Luxemburg), PayPal SE (Verenigd Koninkrijk), Bill Me Later Inc. (Duitsland), PayPal Information Technologies (shanghai) Co. (China), PayPal Australia Pty Limited (Australië), PayPal Charitable Giving Fund (VS), PayPal Giving Fund UK (Verenigd Koninkrijk), Tradera AB (Zweden),

Namens PayPal klantenondersteuning, risicoanalyse, compliance en/of andere backoffice-taken verlenen.

Alle rekeninggegevens.

 

PayPal Pte. Ltd (Singapore)

Werken voor rekening van PayPal met het doel het aangaan en uitvoeren van andere dan klantcontracten waarbij klantengegevens betrokken zijn.

Alle rekeninggegevens.

 

Commerciële partners

 

 

 

eBay Inc. (VS), eBay Europe S.à r.l. (Luxemburg), eBay Services S. à r.l. (Luxemburg), eBay International AG (Zwitserland), eBay Corporate Services GmbH (Duitsland), eBay France SAS (Frankrijk), eBay (UK) Limited (Verenigd Koninkrijk), eBay CS Vancouver Inc. (Canada), eBay Partner Network Inc. (VS), eBay Internet Support (Shanghai) Co Ltd (China), eBay Enterprise Marketing Solutions (VS) (voorheen GSI Commerce, Inc (VS)), VendorNet Inc (VS), PepperJam Network (VS), GSI Media Inc. (VS), M3 Mobile Co., Ltd. (Zuid-Korea), MBS (VS), ClearSaleing (VS), True Action Network (VS), True Action Studio (VS), GumTree.com Limited (Verenigd Koninkrijk), Kijiji International Limited (Ierland), Kijiji US Inc. (VS), mobile.de & eBay Motors GmbH (Duitsland), Shopping.com Inc. (VS), Shopping Epinions International Limited (Ierland), Marktplaats B.V. (Nederland), Private Sale GmbH (Duitsland), StubHub, Inc. (VS), Viva Group, Inc. (VS), StubHub Europe S.à r.l. (Luxemburg), StubHub Services S.à r.l. (Luxemburg), Viva Group, Inc. (VS), ProStores Inc. (VS), MicroPlace, Inc. (VS), Internet Auction Co., Ltd. (Zuid-Korea), Via-Online GmbH (Duitsland), Zong Inc. (VS) en X.commerce, Inc. (VS). eBay Europe Services Limited (Ierland), eBay GmbH (Duitsland)

Gezamenlijke klanten inhoud en services bieden (zoals registratie, transacties, rekeningen voor facturering via een provider met failover en klantenservice), risico's beoordelen, helpen bij het detecteren, voorkomen en/of oplossen van fraude of andere potentieel illegale handelingen en schendingen van beleidslijnen, en beslissingen over producten, services en communicatie sturen.

Alle rekeninggegevens.

 1. Overige wijzigingen

Er zijn secties van het PayPal Privacybeleid aangepast om bestaande tekst te verduidelijken en typefouten te verbeteren.

 

 

Aanpassing van het Beleid inzake redelijk gebruik van PayPal

Ingangsdatum: 1 juli 2015

We raden u aan om deze beleidsaanpassing zorgvuldig te bestuderen zodat u bekend bent met alle wijzigingen die zijn aangebracht in het Beleid inzake redelijk gebruik van PayPal.

 1. Tabaksproducten, e-sigaretten en geneesmiddelen en hulpmiddelen op recept

Het Beleid inzake redelijk gebruik verbiedt op dit moment het gebruik van PayPal voor activiteiten die een schending vormen van toepasselijke wetgeving of industriële regelgeving met betrekking tot de verkoop van tabaksproducten of geneesmiddelen en hulpmiddelen op recept.  We vervangen dit verbod door een nieuwe beleidstekst waarin naast deze objecten ook e-sigaretten zijn opgenomen.  Op grond van de nieuwe beleidstekst is het gebruik van PayPal voor transacties met betrekking tot sigaretten verboden.  Bovendien mogen webwinkels PayPal alleen gebruiken voor verkoop van andere tabaksproducten dan sigaretten, e-sigaretten en geneesmiddelen en hulpmiddelen op recept na voorafgaande goedkeuring door PayPal.

De wijzigingen zijn als volgt: 

 • Sectie 5 onder ´Verboden activiteiten´, die de huidige bepalingen bevat met betrekking tot tabaksproducten en geneesmiddelen en hulpmiddelen op recept, wordt verwijderd.
 • Een nieuwe sectie 2(c) onder ´Verboden activiteiten´ luidt als volgt:
  • U mag de PayPal-service niet gebruiken voor activiteiten die: … 2. verband houden met transacties met betrekking tot … (c) sigaretten …
 • De desbetreffende delen van het overzicht onder ´Activiteiten waarvoor goedkeuring vereist is´ worden als volgt herzien:
  • PayPal vereist voorafgaande goedkeuring voor het accepteren van betalingen voor bepaalde services die in onderstaand overzicht vermeld zijn.

Services waarvoor voorafgaande toestemming vereist is

Contactgegevens

… verkoop … tabaksproducten anders dan sigaretten, e-sigaretten of geneesmiddelen/hulpmiddelen op recept

Stuur contactgegevens, de URL van uw zakelijke website en een kort bedrijfsoverzicht naar aup@paypal.com

 1. Haat, geweld, rassendiscriminatie en de financiële exploitatie van een misdrijf

We herzien de bepalingen van het Beleid inzake redelijk gebruik over haat, geweld, rassendiscriminatie en de financiële exploitatie van een misdrijf.  Deze bepaling wordt verplaatst van sectie 2(e) naar sectie 2(f) onder ´Verboden activiteiten´ en luidt als volgt:

U mag de PayPal-service niet gebruiken voor activiteiten die: … 2. te maken hebben met transacties in verband met … (f) het bevorderen van haat, geweld, rassendiscriminatie of de financiële exploitatie van een misdrijf …

 1. Omkoping en corruptie

We voegen aan het Beleid inzake redelijk gebruik een uitdrukkelijk verbod toe op het gebruik van PayPal voor betalingen in verband met omkoping of corruptie.  Een nieuwe sectie 3(k) onder ´Verboden activiteiten´ luidt als volgt:

U mag de PayPal-service niet gebruiken voor activiteiten die: … 3. te maken hebben met transacties die … (k) verband houden met het aanbieden of ontvangen van betalingen die omkoping of corruptie tot doel hebben.

 1. Gokken

Het Beleid inzake redelijk gebruik verbiedt op dit moment het gebruik van PayPal voor activiteiten met betrekking tot gokken, tenzij ze wettelijk zijn toegestaan op de plekken waar de exploitant en de klant zich bevinden en de exploitantuitvoerder voorafgaande goedkeuring van PayPal heeft ontvangen.  We brengen enkele wijzigingen aan om het beleid duidelijker te presenteren en te verduidelijken dat het beleid ook betrekking heeft op fantasiesporten.

Hier volgt enige extra informatie over de wijzigingen: ons beleid inzake activiteiten met betrekking tot gokken wordt op dit moment uiteengezet in sectie 6 onder ´Verboden activiteiten´ en naar sectie 6 wordt verwezen in de eerste zin onder ´Activiteiten waarvoor goedkeuring vereist is´.  We verwijderen sectie 6 en de bijbehorende verwijzing en voegen een nieuwe rij toe aan het overzicht onder ´Activiteiten waarvoor goedkeuring vereist is´ waarin ons beleid inzake activiteiten die betrekking hebben op gokken uiteen wordt gezet.

In deze nieuwe rij handhaven we de niet-exclusieve lijst van activiteiten die betrekking hebben op gokken waarvoor het huidige Beleid inzake redelijk gebruik geldt, met twee wijzigingen.  Ten eerste hebben we de lijst aangevuld om te verduidelijken dat het beleid ook voor fantasiesporten geldt.  Ten tweede hebben we in het huidige Beleid inzake redelijk gebruik bepaalde bewoordingen met betrekking tot behendigheidsspelen gewijzigd.  De huidige tekst geeft aan dat het beleid voor behendigheidsspelen geldt, ongeacht of deze wel of niet juridisch zijn gedefinieerd als loterijen.  De herziene tekst verwijst niet meer naar loterijen, maar naar gokken.  De tekst geeft aan dat het beleid geldt voor behendigheidsspelen, ongeacht of deze wel of niet juridisch zijn gedefinieerd als gokken.

De desbetreffende delen van het overzicht onder ´Activiteiten waarvoor goedkeuring vereist is´ worden als volgt herzien:

“PayPal vereist voorafgaande goedkeuring voor het accepteren van betalingen voor bepaalde services die in onderstaand overzicht vermeld zijn.

Services waarvoor voorafgaande toestemming vereist is

Contactgegevens

Activiteiten die betrekking hebben op gokken, spellen en/of andere activiteiten met inlegkosten en een prijs, waaronder, maar niet beperkt tot, casinospellen, wedden op sportuitslagen en paarden- of hondenraces, fantasiesporten, loterijen, andere activiteiten die gokken mogelijk maken, behendigheidsspellen (al dan niet juridisch gedefinieerd als gokken) en trekkingen, indien de exploitant en de klanten zich uitsluitend in rechtsgebieden bevinden waarin dergelijke activiteiten wettelijk zijn toegestaan.

Stuur contactgegevens, de URL van uw zakelijke website en een kort bedrijfsoverzicht naar aup@paypal.com

            …”

 

 1. Transacties op eBay

Het huidige Beleid inzake redelijk gebruik bevat een bepaling onder ´Transacties op eBay´ met betrekking tot het gebruik van PayPal ter ondersteuning van transacties op eBay.  Deze bepaling vereist bij dergelijk gebruik van PayPal naleving van zowel het Beleid inzake redelijk gebruik als de regels van eBay met betrekking tot verboden en illegale objecten zoals uiteengezet op de website van eBay.  In verband met de potentiële splitsing van de bedrijven van eBay en PayPal in onafhankelijke beursgenoteerde ondernemingen, verwijderen we deze bepaling uit het Beleid inzake redelijk gebruik.