Beleidsaanpassingen

 

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

>> Eerdere beleidsaanpassingen weergeven

Beleidsaanpassingen

 

Deze pagina informeert gebruikers van tevoren over belangrijke wijzigingen in de service, de Gebruikersovereenkomst en overig beleid van PayPal. Op deze pagina vindt u de beleidsaanpassingen en datum dat ze in werking treden. Ga naar 'Eerdere beleidsaanpassingen' om de eerdere beleidsaanpassingen te bekijken.

 

Mededeling van aanpassing van de PayPal Gebruikersovereenkomst

Ingangsdatum (en uitgegeven op): 27 april 2017

 

Lees dit document goed door.

De PayPal Gebruikersovereenkomst, het contract dat van toepassing is op uw relatie met PayPal, wordt op een aantal punten gewijzigd. 

U hoeft niets te doen om deze wijzigingen te accepteren omdat ze automatisch op de ingangsdatum in werking treden.

 

1. PayPal Verkopersbescherming

Sectie 11 wordt aangepast wegens de uitbreiding van de dekking van het Verkopersbeschermingsprogramma zodat ook de verkoop van alle in aanmerking komende immateriële goederen (met uitzondering van digitale goederen en licenties voor digitale inhoud) en -services hieronder vallen;

De gewijzigde sectie 11 luidt nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

11. Verkopersbeschermingsprogramma

11.1 Wat is PayPal Verkopersbescherming?

Als u de ontvanger bent van een betaling die door een klant is verricht ("Ontvanger van de betaling"), vergoeden we u een bedrag voor claims en terugboekingen als klanten de betreffende eis baseren op de volgende redenen:

 1. Een terugboeking wordt van u geëist wegens een 'Ongeautoriseerde betaling' (uitgezonderd 'Ongeautoriseerde betalingen' die zijn gestart in een omgeving die niet door PayPal wordt gehost);
 2. Er wordt een terugboeking geëist of claim ingediend wegens een 'niet-ontvangen object';

waarbij PayPal van u bewijs ontvangt dat het object is verzonden of bezorgd overeenkomstig de onderstaande vereisten, conform de verdere bepalingen in deze sectie 11 (inclusief, zonder beperking de voorwaarden in sectie 11.6).

Lees sectie 13 (PayPal Aankoopbescherming) om te begrijpen hoe er sprake van een claim tegen u kan zijn.  Als u in andere landen verkoopt of objecten aanbiedt, dient u het PayPal-kopersbeschermingsbeleid te lezen dat geldt in de landen waarin uw beoogde kopers zijn gevestigd (het relevante PayPal-kopersbeschermingsbeleid is hier beschikbaar en ook toegankelijk via de voettekst Juridisch of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website) omdat dit beleid op u als ontvanger van betalingen of verkoper van toepassing is.

Lees ook sectie 5.3 (Risico's van terugboekingen en claims) om te begrijpen hoe er sprake van het risico van terugboekingen en claims kan zijn als u een betaling ontvangt.


11.2 PayPal Verkopersbescherming is beschikbaar voor

 1. Verkopers met een geregistreerde PayPal-rekening in Nederland die PayPal-betalingen ontvangen van kopers die een in aanmerking komende aankoop doen (wereldwijd en overal waar PayPal wordt geaccepteerd)

PayPal Verkopersbescherming is niet van toepassing op claims en terugboekingen voor objecten van het type 'Sterk afwijkend van de omschrijving' of voor objecten die u persoonlijk aflevert of die persoonlijk worden afgehaald.


11.3 Hoeveel zekerheid biedt PayPal Verkopersbescherming?

 1. PayPal betaalt het volledige bedrag terug van een in aanmerking komende betaling bij claims of eisen tot terugboeking zonder daarbij de terugboekingskosten, indien van toepassing, in rekening te brengen.

  We kunnen uw recht op PayPal Verkopersbescherming opschorten als we in alle redelijkheid van mening zijn dat er een hoger risico aan uw rekening verbonden is. Bij het beoordelen van het risico overwegen we:
  • Het totale geldbedrag en/of het aantal claims of terugboekingen dat met uw PayPal-rekening is gemoeid;
  • Het risico dat uw rekening redelijkerwijs vormt voor de integriteit van PayPal en ons systeem; en
  • De potentiële verliezen die we of onze gebruikers kunnen lijden.
 2. We kunnen uw recht op PayPal Verkopersbescherming opschorten als dit recht is gekoppeld aan een andere rekening die is geschorst.
 3. We heffen de schorsing op mits we niet meer in alle redelijkheid van mening zijn dat er een hoger risico aan uw rekening verbonden is.


11.4 Wat gebeurt er als een koper een claim indient of terugboeking eist?

PayPal plaatst een tijdelijke blokkering op het geld op uw rekening ter grootte van het volledige bedrag van de claim of terugboeking. Raadpleeg sectie 10.1.d voor meer informatie over de procedure voor tijdelijk vastgehouden betalingen.


11.5 Als de betaling niet onder PayPal Verkopersbescherming valt, wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven en wordt de betaling aan de koper terugbetaald. Bovendien bent u dan aansprakelijk voor de terugboekingskosten die PayPal eventueel in rekening brengt.


11.6 Vereisten om in aanmerking te komen
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor PayPal Verkopersbescherming?
Als u gedurende een aaneengesloten periode van 6 maanden ten minste eenmaal meer dan € 100.000 per maand op uw PayPal-rekening heeft ontvangen en/of als u toeslagen in rekening brengt voor het gebruik van PayPal (als het conform voor u toepasselijke wetgeving is toegestaan toeslagen in rekening te brengen), komt u niet in aanmerking voor PayPal Verkopersbescherming en is sectie 11.5 op u van toepassing, tenzij PayPal en u iets anders overeengekomen zijn. PayPal beoordeelt in de maanden oktober en april van elk kalenderjaar telkens opnieuw of u in aanmerking komt voor Verkopersbescherming.

Om in aanmerking te komen voor PayPal Verkopersbescherming, dient u aan alle onderstaande vereisten te voldoen:

 1. U moet de in sectie 11.3 vermelde vereisten met betrekking tot uw PayPal-rekening in acht nemen.
 2. PayPal moet op de pagina Transactiedetails van uw rekening hebben aangegeven dat de transactie in aanmerking komt voor PayPal Verkopersbescherming.
 3. Als de transactie op deze pagina wordt vermeld als in aanmerking komend, is bescherming van toepassing bij claims inzake ongeautoriseerde betalingen en niet-ontvangen objecten.
 4. Voor fysieke goederen stuurt u het object naar het verzendadres op de pagina Transactiegegevens. Als het object persoonlijk wordt geleverd of als de verkoper het object naar een ander adres stuurt (bijvoorbeeld wanneer de koper u vraagt het object naar een ander adres te sturen dat een 'werkadres' of een 'cadeau-adres' is), komt u volgens de voorwaarden van de PayPal Verkopersbescherming niet in aanmerking voor schadeloosstelling.
 5. U komt op de pagina 'Transactiedetails' door in te loggen op uw PayPal-rekening, daar 'Geschiedenis' te selecteren en vervolgens 'Details' te selecteren voor de transactie.
 6. U moet aan hieronder beschreven vereisten voor bewijs van levering voldoen.
 7. U moet één enkelvoudige betaling voor de aankoop accepteren van één PayPal-rekening (deelbetalingen en/of betalingen in termijnen zijn uitgesloten).
 8. U dient te reageren op verzoeken van PayPal om documentatie en overige informatie die PayPal redelijkerwijs kan opvragen om de kwestie binnen een redelijk tijdsbestek te onderzoeken.


11.7 Wat zijn de vereisten voor bewijs van levering?

 

Type verzending

 

Bescherming in geval van ongeautoriseerde betalingen

 

Bescherming in geval van niet-ontvangen objecten

Binnenlands/internationaal

Bewijs van verzending (voor fysieke goederen) of een bewijs van levering (voor immateriële/virtuele objecten of services)

Bewijs van levering

Als de betaling geldt voor vooraf bestelde of op maat gemaakte goederen, is verzending vereist binnen het tijdsbestek dat is vermeld in het verzendbeleid of een andere specificatie op de webwinkelsite.


11.8 Wat is 'Bewijs van verzending'?

Online of fysieke documentatie van een verzendbedrijf, bestaande uit onderstaande informatie:

 1. een status 'verzonden' (of gelijkwaardig) plus de datum van verzending,
 2. het adres van de ontvanger met daarbij minimaal de stad of postcode (of internationaal gelijkwaardige code),
 3. officiële aanvaarding door het verzendbedrijf (bijvoorbeeld een poststempel, ontvangstbewijs of online volginformatie; echter: indien u bewijs van levering heeft, is bewijs van verzending niet nodig.


11.9 Wat is 'Bewijs van levering'?

“Bewijs van levering (fysieke goederen)” betekent online documentatie van een verzendbedrijf die het volgende bevat:

 1. een status 'geleverd' (of gelijkwaardig) plus de datum van levering,
 2. het adres van de ontvanger met daarbij minimaal de stad of postcode (of internationaal gelijkwaardige code),

Bewijs van levering (voor immateriële/virtuele objecten of services)“ betekent al het overtuigende bewijs waaruit blijkt dat de bestelling is voldaan. Dit omvat onder andere:

 1. De datum waarop het object of de service is geleverd;
 2. Het adres van de ontvanger (e-mailadres/IP-adres, etc.) indien van toepassing.

 

11.10 Wat zijn voorbeelden van objecten/transacties/situaties die niet in aanmerking komen voor Verkopersbescherming?

 1. Licenties voor digitale inhoud en digitale goederen. Waar PayPal naar eigen goeddunken bepaalde niet-tastbare objecten, licenties voor digitale inhoud en/of services bij tijd en wijle in aanmerking kan laten komen, tenzij anderszins schriftelijk met PayPal is overeengekomen, blijft het volgende nooit in aanmerking komen:
  1. Objecten die gelijkwaardig zijn aan contant geld (inclusief, maar niet beperkt tot, opgeslagen waardeobjecten zoals cadeaubonnen en prepaidkaarten).
  2. Betalingen in het kader van financiële producten en beleggingen.
  3. Donaties.
 2. Objecten die u persoonlijk aflevert of die persoonlijk worden opgehaald.
 3. Transacties die u via Zong of Virtual Terminal heeft uitgevoerd (indien beschikbaar)
 4. Claims en terugboekingen voor objecten van het type Sterk afwijkend van de omschrijving.
 5. Objecten die via advertenties zijn gekocht
 6. Geschillen die rechtstreeks bij PayPal worden ingediend bij het Actiecentrum volgens sectie 14 van deze Overeenkomst.
 7. Betalingen met betrekking tot goud (ofwel in tastbare vorm of in op de beurs verhandelde vorm).
 8. Transacties via PayPal-bulkbetalingen. ”

Overige wijzigingen

Secties van de PayPal Gebruikersovereenkomst zijn aangepast om kleine typfouten te corrigeren met betrekking tot de wijzigingen uiteengezet in bovenstaande paragraaf 1.