User Agreement for PayPal Service

>> Εμφάνιση όλων των νομικών συμφωνιών

Συμφωνία χρήστη για την υπηρεσία PayPal

Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2019

 

Η παρούσα Συμφωνία περιέχει δεκαεπτά παραγράφους (και ένα έγγραφο). Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας σε οποιαδήποτε παράγραφο, επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο παρακάτω. Οι επικεφαλίδες και υπο-επικεφαλίδες παρακάτω παρέχονται μόνο για αναφορά και δεν περιορίζουν το αντικείμενο κάθε παραγράφου. Ορισμένοι όροι με κεφαλαία έχουν συγκεκριμένους ορισμούς που παρέχονται στην Παράγραφο 16. Οι υπογραμμισμένες λέξεις στην παρούσα Συμφωνία και στην τοποθεσία Web μας παρέχουν υπερσυνδέσμους σε σχετικές πληροφορίες.

 

 

Μετάβαση σε παράγραφο:

1. Η σχέση μας με εσάς
2. Λογαριασμός και υπόλοιπα
3. Πηγές χρηματοδότησης
4. Αποστολή χρημάτων
5. Λήψη χρημάτων
6. Ανάληψη/εξαργύρωση ηλεκτρονικών χρημάτων
7. Διάρκεια και κλείσιμο λογαριασμού
8. Χρεώσεις και μετατροπή συναλλάγματος
9. Περιορισμένες δραστηριότητες
10. Η ευθύνη σας – Ενέργειες που ενδέχεται να λάβουμε
11. Πρόγραμμα προστασίας πωλητή
12. Σφάλματα και μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές
13. Προστασία αγοραστή PayPal
14. Διαφορές με την PayPal
15. Γενικά
16. Ορισμοί
Έγγραφο 1. Πίνακας χρεώσεων

Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την PayPal και ισχύει για τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς.

Οι όροι της Πολιτικής αποδεκτής χρήσης και της Πολιτικής κουπονιών δώρων προμηθευτών που βρίσκονται στην αρχική σελίδα "Νομικές συμφωνίες" ενσωματώνονται δι' αναφοράς στην παρούσα Συμφωνία και παρέχουν επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες. Τα παραπάνω αναφερόμενα έγγραφα είναι «Βοηθητικά έγγραφα» για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας. Προς αποφυγήν κάθε αμφιβολίας, τα Βοηθητικά έγγραφα και τα μέρη αυτής της Συμφωνίας που περιλαμβάνουν τους όρους των Βοηθητικών όρων δεν συνιστούν «συμβάσεις πλαισίου» για τους σκοπούς της Οδηγίας Υπηρεσιών Πληρωμής ΕΕ (2007/64/ΕΚ), της Δεύτερης Οδηγίας Υπηρεσιών Πληρωμής ΕΕ (ΕΕ2015/2366) («PSD2») ή οποιαδήποτε εφαρμογή αυτών των στα κράτη μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ.

 

Σύναψη της Συμφωνίας

Με την εγγραφή στις Υπηρεσίες, οφείλετε να διαβάσετε, να συμφωνήσετε και να αποδεχτείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένων των Ενημερώσεων πολιτικής, των πολιτικών και των όρων ανταμοιβών που αναφέρονται παρακάτω).

Όλες οι μελλοντικές αλλαγές που προβλέπονται στην Ενημέρωση πολιτικής και έχουν ήδη δημοσιευτεί στην αρχική σελίδα «Νομικές συμφωνίες» του ιστοτόπου της PayPal κατά την εγγραφή σας στις Υπηρεσίες ενσωματώνονται δι' αναφοράς στην παρούσα Συμφωνία και τίθενται σε ισχύ όπως ορίζεται στην Ενημέρωση πολιτικής.

Η παρούσα Συμφωνία, μαζί με άλλους νομικούς όρους και νομικά απαιτούμενες γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τη χρήση της Υπηρεσίας PayPal από εσάς, θα σας παρέχονται ανά πάσα στιγμή στις τοποθεσίες Web της PayPal (συνήθως βρίσκονται στην αρχική σελίδα «Νομικές συμφωνίες»). Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται επίσης να αποστέλλονται σε εσάς ή να εμφανίζονται σε σημεία στις τοποθεσίες Web της PayPal ή άλλως, όπου σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς.

Η παρούσα Συμφωνία σας παρέχεται και συνάπτεται μόνο στα αγγλικά. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών θα συνιστά αποδοχή της Συμφωνίας και συνιστούμε να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο της Συμφωνίας (συμπεριλαμβανομένων όλων των πολιτικών) για τα αρχεία σας.

Η PayPal ενδέχεται να απαιτεί να διαθέτετε λογαριασμό PayPal για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της αποστολής ή λήψης πληρωμών ή της χρήσης της PayPal ως μέσο σύνδεσης σε υπηρεσίες τρίτων μερών).

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

Αυτό είναι ένα σημαντικό έγγραφο που πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά, όταν επιλέγετε εάν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες οποιαδήποτε στιγμή. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους της παρούσας Συμφωνίας πριν συμφωνήσετε με αυτούς. Η παρούσα Συμφωνία αναφέρει επίσης συγκεκριμένους κινδύνους στη χρήση των Υπηρεσιών, μαζί με οδηγίες για τον τρόπο ασφαλούς πραγματοποίησης πληρωμών στο Internet μέσω της PayPal.

Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την κατανόηση και τη συμμόρφωση με τους νόμους, τους κανόνες και τους κανονισμούς της συγκεκριμένης δικαιοδοσίας που ενδέχεται να ισχύουν σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όσων αφορούν ελεγχόμενες δραστηριότητες, αδειοδοτημένες δραστηριότητες, δραστηριότητες εισαγωγών ή εξαγωγών, φόρους ή συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.

Τονίζεται ότι οι παρακάτω κίνδυνοι και βασικοί όροι ισχύουν για χρήση των Υπηρεσιών από εσάς:

Κίνδυνος αντιστροφής πληρωμών

Οι πληρωμές που λαμβάνονται στον λογαριασμό σας PayPal ενδέχεται να αντιλογιστούν αργότερα, π.χ. εάν η πληρωμή υπόκειται σε αντιστροφή χρέωσης, αντιστροφή πληρωμής ή αξίωση ή ακυρώνεται με άλλο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι για κάποιους από τους πωλητές μας, πληρωμές που λαμβάνονται στον λογαριασμό τους ενδέχεται να επιστραφούν στον αποστολέα ή να αφαιρεθούν από τον λογαριασμό τους άλλως, αφού έχουν καταβληθεί ή/και έχουν παραδοθεί αγαθά ή πωληθεί υπηρεσίες.

Μια βασική απαίτηση εγκυρότητας για το Πρόγραμμα προστασίας πωλητή είναι ότι για υλικά αγαθά ο πωλητής οφείλει να αποστέλλει το στοιχείο στη διεύθυνση που εμφανίζεται στη σελίδα λεπτομερειών συναλλαγής. Εάν το στοιχείο παραδίδεται αυτοπροσώπως ή εάν ο πωλητής στείλει το στοιχείο σε διαφορετική διεύθυνση (για παράδειγμα, εάν ο αγοραστής σας ζητήσει να το στείλετε σε άλλη διεύθυνση, επειδή η διεύθυνση αποτελεί «διεύθυνση εργασίας» ή «διεύθυνση δώρου») τότε δεν θα δικαιούστε αποζημίωση βάσει των όρων του προγράμματος.

Μπορείτε να προστατευτείτε από τους κινδύνους αντιστροφής πληρωμής στον λογαριασμό σας, ακολουθώντας τα κριτήρια που προβλέπονται στο Πρόγραμμα προστασίας πωλητή PayPal και ακολουθώντας τις λοιπές οδηγίες που παρέχονται στους πωλητές, όπως ορίζονται στο «Κέντρο ασφάλειας» που είναι διαθέσιμο στις περισσότερες σελίδες της τοποθεσίας Web της PayPal.

Μπορούμε να κλείσουμε, να αναστείλουμε ή να περιορίσουμε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας ή στις Υπηρεσίες μας ή/και να περιορίσουμε την πρόσβαση στα χρήματά σας, στον βαθμό και εφόσον απαιτείται εύλογα για την προστασία κατά του κινδύνου ευθύνης (ανατρέξτε στην παράγραφο 10.2η) εάν παραβιάσετε την παρούσα Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής αποδεκτής χρήσης PayPal ή οποιαδήποτε συμφωνία συνάπτετε με την PayPal. Για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, μπορούμε να αποκλείσουμε μόνιμα τον λογαριασμό σας λόγω αθέτησης της παραγράφου 10.6 (Πληροφορίες για εσάς).

Κίνδυνος δέσμευσης πληρωμών από την PayPal

Σημειώνεται ότι παρότι μπορείτε να διαθέτετε μόνο έναν λογαριασμό PayPal, ο λογαριασμός σας διαθέτει δύο ξεχωριστές και διακριτές δυνατότητες, τη δυνατότητα πληρωμών και τη δυνατότητα αποθεματικού. Η ικανότητά σας να έχετε πρόσβαση σε χρήματα στον λογαριασμό σας και να πραγματοποιείτε συναλλαγές πληρωμών από αυτόν, βασίζεται στη δυνατότητα στην οποία υπόκεινται τα χρήματα ανά πάσα στιγμή. Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας:

 • Το στοιχείο του λογαριασμού σας που συνιστά τη δυνατότητα πληρωμών είναι γνωστό ως «Λογαριασμός πληρωμών». Ο Λογαριασμός πληρωμών είναι το λειτουργικό μέρος του λογαριασμού σας, μέσω του οποίου έχετε πρόσβαση σε χρήματα και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση συναλλαγών πληρωμών.
 • Το στοιχείο του λογαριασμού σας που συνιστά τη δυνατότητα αποθεματικού είναι γνωστό ως «Λογαριασμός αποθεματικού». Η πρόσβασή σας στον Λογαριασμό αποθεματικού περιορίζεται και δεν έχετε τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στα χρήματα σε αυτόν ή να πραγματοποιείτε συναλλαγές πληρωμών με χρήματα στον Λογαριασμό αποθεματικού. Τα χρήματα που διατηρούνται στον Λογαριασμό αποθεματικού ενδέχεται να επισημαίνονται ως «Εκκρεμούν», «Δεν έχουν εκκαθαριστεί», «Σε δέσμευση».

Παραδείγματα περιπτώσεων όπου η PayPal ενδέχεται να δεσμεύσει χρήματα για να μειώσει τους κινδύνους που προκύπτουν όταν τα χρήματα υπόκεινται σε:

 • ηλεκτρονική επιταγή ή πληρωμή τραπεζικής μεταφοράς Προσθήκης χρημάτων (ανατρέξτε στην παράγραφο 3.3)
 • Καθυστέρηση επεξεργασίας από τον προμηθευτή (ανατρέξτε στην παράγραφο 4.7)
 • Αποθεματικό (ανατρέξτε στην παράγραφο 10.4)
 • Έλεγχος πληρωμής (ανατρέξτε στην παράγραφο 5.2)
 • Δέσμευση πληρωμής (ανατρέξτε στην παράγραφο 10.5)
 • Περιορισμένη δραστηριότητα και ενέργειες που λαμβάνονται από την PayPal (ανατρέξτε στις παραγράφους 9 και 10)

Διαφορές

Εάν επιθυμείτε να ανοίξετε μια Διαφορά μέσω του Κέντρου επίλυσης διαφορών της PayPal, οφείλετε να το κάνετε εντός 180 ημερών από την πραγματοποίηση της πληρωμής σας.

Εκτέλεση πληρωμών

Τονίζεται ότι η PayPal θα εκτελεί έγκυρη Εντολή πληρωμής που πραγματοποιείται από εσάς μέσω του Λογαριασμού πληρωμών σας και θα πιστώνει τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του ατόμου στο οποίο στέλνετε την πληρωμή σας, αμέσως μόλις το επιτρέπουν τα προγράμματα πληρωμών που είναι διαθέσιμα στην PayPal (γεγονός που μπορεί να σημαίνει εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας) μετά την ημερομηνία κατά την οποία μας παρέχετε την έγκυρη Εντολή πληρωμής σας. Ο χρόνος εκτέλεσης υπόκειται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για την εκτέλεση των Εντολών πληρωμής ορίζονται στην παράγραφο 4.1 της παρούσας Συμφωνίας.

Οφείλετε να λάβετε υπόψη αυτούς τους κινδύνους και τις οδηγίες κατά τη χρήση της PayPal.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία PayPal, διαβάστε τις Βασικές πληροφορίες πληρωμών και υπηρεσιών.

Οι επικεφαλίδες και υπο-επικεφαλίδες παρακάτω παρέχονται μόνο για αναφορά και δεν περιορίζουν το αντικείμενο κάθε παραγράφου. Ορισμένοι όροι με κεφαλαία έχουν συγκεκριμένους ορισμούς, οι οποίοι παρέχονται στην παράγραφο 16 ή άλλως στο κείμενο της παρούσας Συμφωνίας. Θα βρείτε επίσης υπογραμμισμένες λέξεις στην παρούσα Συμφωνία και στον ιστότοπό μας που παρέχουν υπερσυνδέσμους σε σχετικές πληροφορίες.

 

1. Η σχέση μας με εσάς

1.1 Η PayPal αποτελεί μόνο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Η PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) είναι νομίμως εξουσιοδοτημένη ως πιστωτικός οργανισμός στο Λουξεμβούργο, με την έννοια του Άρθρου 2, Νόμου της 5ης Απριλίου 1993 για τον οικονομικό τομέα, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος») και τελεί υπό την προληπτική επίβλεψη του Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Η βασική δραστηριότητα της PayPal είναι η έκδοση ηλεκτρονικών χρημάτων και η παροχή υπηρεσιών στενά συνδεδεμένων με αυτήν. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της υπηρεσίας PayPal παρέχεται στο έγγραφο Βασικές πληροφορίες πληρωμών και υπηρεσιών, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω του συνδέσμου Νομικές συμφωνίες σε κάθε σελίδα της τοποθεσίας Web της PayPal. Επειδή η υπηρεσία περιορίζεται σε ηλεκτρονικά χρήματα, που δεν είναι έγκυρα ως κατάθεση ή επένδυση βάσει του νόμου του Λουξεμβούργου, δεν προστατεύεστε από την εγγύηση καταθέσεων Λουξεμβούργου ή τα προγράμματα αποζημίωσης επενδυτών που παρέχονται από το Conseil de protection des déposants et des investisseurs. Η PayPal σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε και να δέχεστε πληρωμές προς και από τρίτα μέρη. Η PayPal αποτελεί ανεξάρτητο ανάδοχο για κάθε σκοπό. Η PayPal δεν έχει τον έλεγχο ούτε αναλαμβάνει την ευθύνη ή τη νομιμότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που πληρώνονται με χρήση της υπηρεσίας μας. Δεν εγγυούμαστε την ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη ούτε διασφαλίζουμε ότι ένας αγοραστής ή ένας πωλητής θα ολοκληρώσει μια συναλλαγή. Σημειώνεται ότι υπάρχουν κίνδυνοι συναλλαγών με ανήλικα άτομα ή άτομα που εκπροσωπούνται ψευδώς.

1.2 Το απόρρητό σας. Η προστασία του απορρήτου σας είναι πολύ σημαντική για την PayPal. Διαβάστε την Πολιτική απορρήτου (γνωστή και ως Δήλωση απορρήτου) για να κατανοήσετε καλύτερα τη δέσμευσή μας για την προστασία του απορρήτου σας, καθώς και τη χρήση και γνωστοποίηση των πληροφοριών σας από εμάς.

1.3 Εκχώρηση. Απαγορεύεται η μεταφορά ή εκχώρηση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που έχετε στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της PayPal. Δεν επιτρέπεται να μεταφέρετε τον λογαριασμό σας σε τρίτο μέρος. Η PayPal διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει ή να εκχωρήσει την παρούσα Συμφωνία ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς τη συναίνεσή σας. Αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας για κλείσιμο του λογαριασμού σας, βάσει της παραγράφου 7.

1.4 Επικοινωνία μαζί σας.

1.4.1 Γλώσσες. Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται μόνο στα αγγλικά. Θα επικοινωνούμε μαζί σας μόνο στα αγγλικά.

1.4.2 Ειδοποιήσεις προς εσάς. Συμφωνείτε ότι η PayPal ενδέχεται να σας παρέχει ειδοποιήσεις ή άλλες πληροφορίες, αναρτώντας τες στις τοποθεσίες Web της PayPal (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής πληροφοριών που είναι προσβάσιμες μόνο από εσάς αφού συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας), αποστέλλοντάς τες με email στη διεύθυνση email που αναφέρεται στον Λογαριασμό σας, ταχυδρομώντας τες στη διεύθυνση που αναγράφεται στον λογαριασμό σας, καλώντας σας τηλεφωνικά ή στέλνοντάς σας ένα μήνυμα κειμένου/SMS. Πρέπει να έχετε πρόσβαση στο internet και λογαριασμό email για να λαμβάνετε επικοινωνίες και πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες. Με την εξαίρεση των τροποποιήσεων στην παρούσα Συμφωνία, αυτή η ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί από εσάς εντός 24 ωρών από τη δημοσίευσή της στις τοποθεσίες Web της PayPal ή την αποστολή της σε εσάς μέσω email. Εάν η ειδοποίηση αποστέλλεται ταχυδρομικά, θα θεωρούμε ότι έχει ληφθεί από εσάς εντός τριών εργάσιμων ημερών από την αποστολή της. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο οποιωνδήποτε νομικά απαιτούμενων γνωστοποιήσεων (συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Συμφωνίας) από εμάς και θα σας το παρέχουμε με μορφή που σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε και να αναπαράγετε τις πληροφορίες (π.χ. μέσω email) ενώ μπορείτε να διακόψετε τη συναίνεσή σας για τη λήψη των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών, επικοινωνώντας με την PayPal όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.6 παρακάτω. Η PayPal μπορεί να σας χρεώσει Χρέωση αιτήματος αρχείων (σύμφωνα με το Έγγραφο 1) για την παροχή έντυπου αντιγράφου. Η PayPal διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει τον λογαριασμό σας (βάσει της παραγράφου 7) αν αποσύρετε τη συναίνεσή σας για τη λήψη ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

1.5 Ειδοποιήσεις προς την PayPal. Οι ειδοποιήσεις προς την PayPal σχετικά με την παρούσα Συμφωνία πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικά στην έδρα της PayPal: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

1.6 Τροποποιήσεις στην παρούσα Συμφωνία. Ανά πάσα στιγμή ενδέχεται να τροποποιήσουμε, να διαγράψουμε ή να πραγματοποιήσουμε προσθήκες σε αυτήν τη Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των Χρεώσεων και άλλων ποσών που ισχύουν στον λογαριασμό σας (όπως ορίζεται στο Έγγραφο 1) (μια «Αλλαγή») παρέχοντας ειδοποίηση για αυτήν την αλλαγή, αναρτώντας μια αναθεωρημένη έκδοση της παρούσας Συμφωνίας στις τοποθεσίες Web της PayPal. Μια αλλαγή θα πραγματοποιείται μονόπλευρα από εμάς και θα θεωρείται ότι την έχετε αποδεχτεί, αφού λάβετε τη σχετική ειδοποίηση. Θα σας παρέχουμε ειδοποίηση 2 μηνών για οποιαδήποτε αλλαγή, ενώ η αλλαγή θα τίθεται σε ισχύ αφού παρέλθει η περίοδος ειδοποίησης 2 μηνών. Ωστόσο, η περίοδος ειδοποίησης 2 μηνών δεν θα ισχύει όπου η αλλαγή απαιτείται βάσει νόμου ή σχετίζεται με την προσθήκη νέας υπηρεσίας, επιπρόσθετης δυνατότητας στην υπάρχουσα υπηρεσία ή άλλη αλλαγή που δεν μειώνει τα δικαιώματά σας και δεν αυξάνει τις ευθύνες σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αλλαγή θα πραγματοποιείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας και θα τίθεται σε ισχύ αμέσως.

Εάν δεν αποδεχτείτε οποιαδήποτε αλλαγή, οφείλετε να κλείσετε τον λογαριασμό σας ακολουθώντας τη διαδικασία κλεισίματος λογαριασμού που προβλέπεται στην παράγραφο 7 (Διάρκεια και κλείσιμο λογαριασμού). Εάν δεν αντιτίθεστε στην αλλαγή κλείνοντας τον λογαριασμό σας εντός της περιόδου ειδοποίησης 2 μηνών, θα θεωρείται ότι την έχετε αποδεχτεί. Παρότι μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή και χωρίς χρέωση, σημειώνεται ότι ενδέχεται να εξακολουθείτε να είστε υπόλογοι προς εμάς μετά την καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας, για οποιαδήποτε ευθύνη σας επιβαρύνει και για την οποία είστε υπεύθυνοι πριν την καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας ενώ καλείστε να λάβετε υπόψη και τα δικαιώματά μας βάσει της παραγράφου 7 (Διάρκεια και κλείσιμο λογαριασμού).

1.7 Κριτήρια εγκυρότητας. Για να δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας, πρέπει (i) να είστε κάτοικος μίας εκ των χωρών που αναγράφονται στη σελίδα PayPal Worldwide, (ii) να έχετε πλήρη νομική ισχύ για να εισέρχεστε σε σύμβαση και (iii) εάν είστε ιδιώτης, να είστε τουλάχιστον 18 ετών. Δηλώνετε επιπλέον και μας εγγυάστε κατά το άνοιγμα ενός λογαριασμού ότι δεν λειτουργείτε εκ μέρους ή για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου, εκτός εάν ανοίγετε τον λογαριασμό για και υπό τις οδηγίες της εταιρείας που σας απασχολεί. Εάν δεν ενεργείτε για λογαριασμό της εταιρείας που σας απασχολεί, ο νέος λογαριασμός θα πρέπει να είναι μόνο στο δικό σας όνομα. Η παρούσα Συμφωνία ισχύει μόνο για χρήστες που είναι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου και των Σχετικών χωρών. Αν είστε κάτοικος άλλης χώρας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη συμφωνία σας από τις τοποθεσίες Web της PayPal στη χώρα σας (εφόσον ισχύει).

Επιστροφή στην κορυφή

 

2 Λογαριασμός και υπόλοιπα

2.1 Προσωπικοί και επιχειρηματικοί λογαριασμοί. Προσφέρουμε τους παρακάτω τύπους λογαριασμών: προσωπικοί και επιχειρηματικοί λογαριασμοί. Εάν δεν συμφωνηθεί άλλως, απαγορεύεται να διατηρείτε περισσότερους από έναν προσωπικούς λογαριασμούς και περισσότερους από έναν επιχειρηματικούς λογαριασμούς. Οι κάτοχοι συγκεκριμένων προσωπικών λογαριασμών ενδέχεται να απαιτείται να αναβαθμίσουν τους λογαριασμούς τους (που μπορεί να περιλαμβάνει παροχή περισσότερων πληροφοριών στην PayPal) προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση όλων των διαθέσιμων δυνατοτήτων σε προσωπικούς λογαριασμούς. Ανοίγοντας έναν επιχειρηματικό λογαριασμό και αποδεχόμενοι τους όρους όπως προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία, δηλώνετε ότι δεν δημιουργείτε τον λογαριασμό κυρίως για προσωπικούς, οικογενειακούς ή οικιακούς σκοπούς. Συμφωνείτε ότι ο λογαριασμός σας περιλαμβάνει τον Λογαριασμό Πληρωμών και τον Λογαριασμό αποθεματικού.

2.2 Υπόλοιπο. Το Υπόλοιπο στον Λογαριασμό σας αποτελεί το ποσό ηλεκτρονικών χρημάτων που είναι διαθέσιμο για την εκτέλεση πληρωμών από αυτόν, βάσει των όρων της παρούσας Συμφωνίας. Αν διαθέτετε Υπόλοιπο, δεν θα λαμβάνετε τόκο ή άλλα έσοδα επί αυτού, καθώς η Ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύει την καταβολή τόκου επί ηλεκτρονικών χρημάτων, διότι αποτελούν ισοδύναμο μετρητών και όχι κατάθεση.

Δεν απαιτείται να διατηρείτε ανά πάσα στιγμή υπόλοιπο, αλλά εάν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία για να πληρώσετε έναν άλλο χρήστη, πρέπει να διαθέτετε αρκετό υπόλοιπο στον λογαριασμό σας για να καλύπτει το ποσό της πληρωμής (και τις χρεώσεις συναλλαγής που οφείλονται σε εμάς). 

Αυτό ισχύει επειδή όταν πληρώνετε έναν άλλο χρήστη μας εξουσιοδοτείτε να μεταφέρουμε ηλεκτρονικά χρήματα από το υπόλοιπό σας στον λογαριασμό του παραλήπτη, σε κάθε περίπτωση βάσει της Εντολής πληρωμής σας και των όρων της παρούσας Συμφωνίας. 

Για να αποκτήσετε υπόλοιπο στον λογαριασμό σας μπορείτε, βάσει της παρούσας Συμφωνίας:

 • να αποδεχτείτε πληρωμή στον λογαριασμό σας από κάποιον άλλο ή
 • να εξασφαλίσετε ηλεκτρονικά χρήματα από εμάς, καταβάλλοντάς μας το ισοδύναμο ποσό. Μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις ενέργειες:
  • αυτόματα, χρησιμοποιώντας τις ισχύουσες Πηγές χρηματοδότησης για κάλυψη των πληρωμών που μας δίνετε εντολή να στέλνουμε προς άλλους Χρήστες (και των χρεώσεων συναλλαγών που μας οφείλετε). Η διεκπεραίωση της πληρωμής από την τράπεζα ή τον εκδότη της κάρτας σας στην PayPal αποτελεί ευθύνη της τράπεζας ή του εκδότη της κάρτας σας ή
  • μη αυτόματα, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Προσθήκη χρημάτων που είναι διαθέσιμη μέσω της διεπαφής του λογαριασμού σας, για να μας πληρώσετε ή να μας δώσετε εντολή να αντλήσουμε πληρωμή από τον τραπεζικό λογαριασμό σας, βάσει της εξουσιοδότησης που μας παρέχετε όταν συνδέετε τον τραπεζικό λογαριασμό σας ως πηγή χρηματοδότησης (ανατρέξτε στην παράγραφο 3.3).

2.3 Στοιχεία λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών υπολοίπου και συναλλαγών) Αν δεν έχουν επιβληθεί περιορισμοί στον λογαριασμό σας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις λεπτομέρειες των πραγματοποιημένων συναλλαγών πληρωμών και σε άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με το ιστορικό συναλλαγών του λογαριασμού σας και το υπόλοιπό σας, αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας. Βασικές πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές σας θα παρέχονται σε εσάς μέσω email και το ιστορικό συναλλαγών σας θα ενημερώνεται επίσης και θα σας καθίσταται διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή, αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας. Θα μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε μια αναφορά με δυνατότητα λήψης, μέσω της ενότητας «Ιστορικό» στον λογαριασμό σας. Η ενότητα «Ιστορικό» θα εμφανίζει επίσης όλες τις Χρεώσεις που ισχύουν και άλλα ποσά που έχουν χρεωθεί στον λογαριασμό σας, στην αντίστοιχη περίοδο. Η ενότητα «Ιστορικό» θα ενημερώνεται και θα καθίσταται διαθέσιμο μόνο εάν έχει υπάρξει δραστηριότητα στον λογαριασμό σας ή σας έχουν επιβαρύνει Χρεώσεις στην αντίστοιχη περίοδο. Η PayPal διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόσει Χρέωση για την παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών σε εσάς ή την παροχή του ιστορικού συναλλαγών και άλλων πληροφοριών σχετικά με τις Χρεώσεις με διαφορετικό τρόπο. Ο τρόπος με τον οποίο παρέχουμε τις πληροφορίες συναλλαγών σας επιτρέπει να αποθηκεύετε και να αναπαράγετε τις πληροφορίες χωρίς τροποποίηση, π.χ. εκτυπώνοντας αντίγραφο. Η PayPal θα φροντίσει οι λεπτομέρειες κάθε συναλλαγής να είναι διαθέσιμες για εσάς για προβολή στο Internet για τουλάχιστον 13 μήνες από την πρώτη παροχή τους. Συμφωνείτε να ελέγχετε τις συναλλαγές σας μέσω του Ιστορικού λογαριασμού αντί της λήψης περιοδικών λογαριασμών μέσω ταχυδρομείου.

2.4 Συμψηφισμός. Συμφωνείτε ότι μπορούμε να συμψηφίσουμε οποιοδήποτε ποσό διατηρείται σε λογαριασμούς που κατέχετε ή ελέγχετε εσείς με τυχόν χρεώσεις, προμήθειες ή άλλα ποσά που μας οφείλετε και ποσά που οφείλετε σε άλλα μέλη του Ομίλου PayPal, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ποσών σχετικά με υπηρεσίες που παρέχονται από οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου PayPal (εκτός αν απαγορεύεται βάσει του νόμου παύσης πληρωμών). Με απλά λόγια, το δικαίωμα συμψηφισμού σημαίνει ότι μπορούμε να παρακρατήσουμε χρεώσεις, προμήθειες ή άλλα ποσά που αναφέρονται σε αυτήν την παράγραφο, από υπόλοιπο λογαριασμού που διατηρείτε ή ελέγχετε εσείς.

2.5 Ποσά που μας οφείλετε. Όπου το συνολικό ποσό που μας οφείλετε υπερβαίνει το ποσό που διατηρείται στο υπόλοιπό σας, ενδέχεται να εμφανίζουμε το υπόλοιπο με αρνητικά ψηφία, ως αντανάκλαση του ποσού που μας οφείλετε.

2.6 Υπόλοιπα σε διάφορα νομίσματα. Αν διαθέτετε υπόλοιπο, δύναται να σας επιτρέψουμε να το μετατρέψετε σε άλλο νόμισμα. Θα επιβαρυνθείτε με χρεώσεις συναλλαγματικής μετατροπής όπως προβλέπεται στο τμήμα A3.1.1 του παραρτήματος 1 για τη συναλλαγματική μετατροπή (σύμφωνα με την ενότητα 8.2).

Εάν ένα από τα υπόλοιπα νομίσματός στον λογαριασμό σας εμφανίζει ότι μας οφείλετε ποσό χρημάτων για οποιονδήποτε λόγο, μπορούμε να συμψηφίσουμε το ποσό που μας οφείλετε χρησιμοποιώντας χρήματα που διατηρείτε σε διαφορετικό υπόλοιπο νομίσματος ή αφαιρώντας ποσά που μας οφείλετε από χρήματα που λαμβάνετε στον λογαριασμό σας ή χρήματα για τα οποία προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε ανάληψη ή να στείλετε από τον λογαριασμό σας ή σε διαφορετικό λογαριασμό και αφαιρώντας χρήματα από οποιαδήποτε ανάληψη χρημάτων που προσπαθείτε να κάνετε. Αν, για διάστημα 21 ημερών, έχετε υπόλοιπο που αντανακλά ποσό που οφείλετε σε εμάς και δεν είναι σε Ευρώ, η PayPal θα μετατρέψει το ποσό που μας οφείλετε σε Ευρώ. Θα επιβαρυνθείτε με χρέωση μετατροπής συναλλάγματος όπως προβλέπεται στο A3.1.1 του Εγγράφου 1 για τη μετατροπή του ποσού που μας οφείλετε σε Ευρώ (βάσει της παραγράφου 8.2).

Είστε υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που σχετίζεται με τη διατήρηση υπολοίπων σε πολλαπλά νομίσματα (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του κινδύνου η αξία αυτών των υπολοίπων να διακυμαίνεται καθώς αλλάζουν οι ισοτιμίες συναλλάγματος, γεγονός που με την πάροδο του χρόνου μπορεί να μειώσει την αξία των υπολοίπων). Συμφωνείτε ότι δεν θα προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε πολλαπλά νομίσματα για κερδοσκοπικές χρηματιστηριακές συναλλαγές.

2.7 Τόκος ασφάλειας. Για ασφάλιση της εκτέλεσης της παρούσας Συμφωνίας από εσάς, παραχωρείτε στην PayPal νομική αξίωση κατά των χρημάτων στον λογαριασμό σας, ως εχέγγυο για οποιοδήποτε ποσό μας οφείλετε. Σε νομικούς όρους, αυτό είναι γνωστό ως «δικαίωμα παρακράτησης» και «τόκος ασφάλειας» στον λογαριασμό σας.

 

Επιστροφή στην κορυφή

3. Πηγές χρηματοδότησης.

3.1 Σύνδεση πηγής χρηματοδότησης. Μπορείτε να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε μια χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα (σε ορισμένες περιπτώσεις), έναν τραπεζικό λογαριασμό ή/και το PayPal Credit ως Πηγή χρηματοδότησης στον Λογαριασμό σας. Διατηρείτε τα στοιχεία της Πηγής χρηματοδότησης (τον αριθμό πιστωτικής κάρτας και την ημερομηνία λήξης) ενημερωμένα. Αν αυτά τα στοιχεία αλλάξουν, ενδέχεται να τα επικαιροποιήσουμε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους σας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται από την τράπεζα ή τον εκδότη της κάρτας και από τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των συνεργατών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της PayPal και των δικτύων κάρτας). Αν δεν θέλετε να ενημερώσετε τα στοιχεία της πηγής χρηματοδότησής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τράπεζα ή τον εκδότη της κάρτας σας για να ζητήσετε αυτήν την ενέργεια ή να καταργήσετε την πηγή χρηματοδότησης στο προφίλ του λογαριασμού σας. Αν ενημερώσουμε τα στοιχεία της πηγής χρηματοδότησής σας, μπορεί να διατηρήσουμε τις ρυθμίσεις προτίμησης που συνδέονται με αυτήν.

Μπορείτε να επιλέξετε να επιβεβαιώσετε την κάρτα ή τον τραπεζικό λογαριασμό σας, για να μπορούμε να επαληθεύσουμε την εγκυρότητά τους και το γεγονός ότι είστε ο κάτοχός τους. Ενδεχομένως να σας επιτρέπουμε να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια ακολουθώντας τη διαδικασία Σύνδεσης και επιβεβαίωσης κάρτας (για τις κάρτες) ή Επιβεβαίωσης τράπεζας (για τους τραπεζικούς λογαριασμούς) ή άλλες διαδικασίες που ενδέχεται να σας κοινοποιούμε ή να δημοσιεύουμε ανά διαστήματα.

3.2 Κάρτες

Συνδέοντας μια χρεωστική κάρτα, πιστωτική κάρτα ή (σε ορισμένες περιπτώσεις) προπληρωμένη κάρτα ως πηγή χρηματοδότησης, παρέχετε στην PayPal συνεχή εξουσιοδότηση να χρεώνει αυτόματα αυτήν την κάρτα για το απαραίτητο ποσό για την αγορά ηλεκτρονικών χρημάτων που απαιτούνται στο υπόλοιπό σας για να καλυφθούν:

 • εντολές πληρωμής (συν τις χρεώσεις συναλλαγής που οφείλονται σε εμάς) όταν ο τραπεζικός λογαριασμός αποτελεί την ισχύουσα πηγή χρηματοδότησης για τις εν λόγω εντολές πληρωμής, σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και
 • Αν είστε καταχωρισμένοι στην PayPal ως κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, όλα τα ποσά που οφείλετε στην PayPal προκύπτουν από τη δραστηριότητά σας ως παραλήπτης πληρωμών μέσω των υπηρεσιών.

Μπορείτε να διακόψετε την εξουσιοδότηση αναφορικά με οποιαδήποτε κάρτα, καταργώντας την κάρτα από πηγή χρηματοδότησης στο προφίλ του λογαριασμού σας.

3.3 Τραπεζικοί λογαριασμοί. Συνδέοντας τον τραπεζικό λογαριασμό σας ως πηγή χρηματοδότησης, παρέχετε στην PayPal την εξουσιοδότηση (σύμφωνα με τους όρους της εντολής που χρησιμοποιεί η τράπεζά σας, για τον ορισμό και τη διατήρηση αυτής της εξουσιοδότησης) να χρεώνει αυτόματα τον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό με το απαραίτητο ποσό για την αγορά των ηλεκτρονικών χρημάτων που απαιτούνται για την αγορά ηλεκτρονικών χρημάτων στο υπόλοιπό σας:

 • όπως απαιτείται για την κάλυψη εντολής πληρωμής σε άλλον χρήστη (συν τις χρεώσεις συναλλαγής που οφείλονται σε εμάς) όταν ο τραπεζικός λογαριασμός αποτελεί την ισχύουσα πηγή χρηματοδότησης για την εντολή πληρωμής, σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία ή
 • όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα Προσθήκη χρημάτων στο περιβάλλον του λογαριασμού σας και
 • οφείλει να καλύψει τυχόν ποσά που οφείλετε στην PayPal, λόγω της δραστηριότητάς σας ως παραλήπτης πληρωμών με χρήση των υπηρεσιών, αν είστε καταχωρισμένοι στην PayPal ως κάτοικος ΗΒ.

Παρέχετε στην PayPal το δικαίωμα να υποβάλλει εκ νέου οποιαδήποτε χρέωση εξουσιοδοτήσατε και η οποία επιστράφηκε λόγω ανεπαρκών ή μη εισπραχθέντων χρημάτων. Εάν ακυρώσετε οποιαδήποτε άμεση χρέωση (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της άμεσης χρέωσης SEPA), συμφωνείτε να μας αποζημιώνετε για την αξία τυχόν αγαθών ή υπηρεσιών που καταναλώσατε με τα έσοδα της συγκεκριμένης άμεσης χρέωσης.

Συμφωνείτε ότι όταν η PayPal λαμβάνει μια πληρωμή από τον τραπεζικό λογαριασμό σας για να εξασφαλίσει ηλεκτρονικά χρήματα στον Λογαριασμό σας, μπορεί να παρακρατήσει τα χρήματα στον Λογαριασμό Αποθεματικού σας, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει Κίνδυνος μη επαρκών κεφαλαίων (NSF). Σε αυτήν την περίπτωση, τα ηλεκτρονικά χρήματα δεν θα είναι διαθέσιμα στον Λογαριασμό πληρωμών σας (συμπεριλαμβανομένων των χρημάτων για την εκτέλεση Εντολών πληρωμών για την κάλυψη των οποίων πραγματοποιήθηκε τραπεζική πληρωμή) μέχρι η PayPal να κρίνει ότι ο Κίνδυνος μη επαρκών κεφαλαίων (NSF) δεν υφίσταται πλέον. Μέχρι τότε, η τραπεζική πληρωμή θα εμφανίζεται ως "Δεν έχει εκκαθαριστεί" στα στοιχεία λογαριασμού σας. Η PayPal δεν διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να τοποθετήσει τα χρήματα από την τραπεζική πληρωμή σας στη διάθεσή σας, μέχρι να κρίνει ότι ο κίνδυνος NSF δεν υφίσταται πλέον. 

Η PayPal διατηρεί το δικαίωμα να σας ζητήσει να χρηματοδοτήσετε την πληρωμή που ζητήσατε, με τη χρήση τραπεζικού λογαριασμού - ηλεκτρονικής επιταγής για τη μείωση του κινδύνου (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του κινδύνου NSF) που σχετίζεται με την εντολή πληρωμής σας.

H PayPal δύναται να προσφέρει πρόσβαση στην υπηρεσία Πληρωμή μετά την παράδοση σε ορισμένους πελάτες που έχουν συνδέσει έναν τραπεζικό λογαριασμό ως πηγή χρηματοδότησης. Αυτό επιτρέπει στους πελάτες να αναβάλλουν χρεώσεις σε αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό για κάποιο χρονικό διάστημα. Αν σας προσφερθεί η υπηρεσία Και επιλέξετε να τη χρησιμοποιήσετε, θα ισχύουν οι όροι αυτής της υπηρεσίας.

3.4 Άμεση χρέωση SEPA (για χρήστες με καταχωρισμένες διευθύνσεις σε Κύπρο, Εσθονία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Σλοβακία και Σλοβενία): Μετά την εφαρμογή της χρήσης των εντολών Άμεσης χρέωσης SEPA από την PayPal στην χώρα όπου κατοικείτε, κάθε φορά που καταχωρίζετε έναν τραπεζικό λογαριασμό στην PayPal ή πληρώνετε με νέο τραπεζικό λογαριασμό για πρώτη φορά, παραχωρείτε στην PayPal μια εντολή Άμεσης χρέωσης SEPA. Μπορείτε να έχετε αποκλειστική πρόσβαση σε αυτήν την εντολή και τον αριθμό αναφοράς εντολής (ΑΑΕ) από το προφίλ του λογαριασμού σας στην PayPal οποιαδήποτε στιγμή και να ακυρώσετε ή να αλλάξετε την εντολή για μελλοντικές συναλλαγές.

Κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια ηλεκτρονική μεταφορά από τον τραπεζικό σας λογαριασμό στην PayPal μέσω άμεσης χρέωσης SEPA, εξουσιοδοτείτε την PayPal να χρησιμοποιεί αυτήν την εντολή και να προβεί σε ανάληψη του ποσού από τον τραπεζικό σας λογαριασμό, όπως επεξηγείται παραπάνω στην παράγραφο 3.4 και εξουσιοδοτείτε την τράπεζά σας να μεριμνήσει για την πληρωμή προς την PayPal. Μπορείτε να αξιώσετε επιστροφή χρημάτων από την τράπεζά σας ανά πάσα στιγμή και για διάστημα έως 8 εβδομάδες από την ημερομηνία πραγματοποίησης της πληρωμής με άμεση χρέωση SEPA, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της τράπεζάς σας.

Η PayPal θα σας ενημερώνει για το ποσό της πληρωμής με άμεση χρέωση SEPA και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα εισπράξει το ποσό από τον τραπεζικό σας λογαριασμό, μαζί με την επιβεβαίωση αγοράς. Σε περίπτωση που η PayPal υποβάλλει εκ νέου οποιοδήποτε αίτημα πληρωμής με άμεση χρέωση SEPA λόγω αντιστροφής πληρωμής της αρχικής πληρωμής, δεν θα παρέχονται (πρόσθετα) στοιχεία για το ποσό και το χρονικό διάστημα πριν τη νέα υποβολή.

3.5 Ειδικοί διακανονισμοί πληρωμής: Ορισμένες πληρωμές μπορούν να χρηματοδοτούνται με ειδικούς διακανονισμούς πληρωμής που συνδέονται με τον λογαριασμό σας, όπως συγκεκριμένο υπόλοιπο προμηθευτή/συναλλαγής, κουπόνια δώρου ή άλλους διαφημιστικούς διακανονισμούς πληρωμής, η χρήση και η προτεραιότητα των οποίων υπόκεινται σε περαιτέρω όρους και προϋποθέσεις ανάμεσα σε εσάς και την PayPal («Ειδικοί διακανονισμοί πληρωμής»). Στην επισκόπηση λογαριασμού ενδέχεται να εμφανίζεται το πλασματικό διαθέσιμο ποσό στους ειδικούς διακανονισμούς πληρωμής, για τη χρηματοδότηση των ισχυουσών πληρωμών ανά πάσα στιγμή. Αυτό το ποσό δεν αποτελεί ηλεκτρονικά χρήματα, δεν θεωρείται μέρος του υπολοίπου σας και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε μετρητά. Εκπροσωπεί απλώς το ποσό ηλεκτρονικών χρημάτων που η PayPal προσφέρεται να εκδώσει και να πιστώσει στον λογαριασμό σας στο PayPal κατά τη στιγμή (και μόνο για την άμεση χρηματοδότηση) ισχύουσας πληρωμής PayPal και σύμφωνα με (και μόνο για την συγκεκριμένη περίοδο που αναφέρεται στους) περαιτέρω όρους και προϋποθέσεις χρήσης του ειδικού διακανονισμού πληρωμής. Εάν η πληρωμή σας στην PayPal που χρηματοδοτείται με ειδικό διακανονισμό πληρωμής ανακληθεί (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακύρωσης) αργότερα για οποιονδήποτε λόγο, η PayPal θα διατηρήσει το ποσό που αντιστοιχεί στο τμήμα της πληρωμής στην PayPal η οποία χρηματοδοτήθηκε από τον ειδικό διακανονισμό πληρωμής και (εφόσον ο ειδικός διακανονισμός πληρωμής δεν έχει ήδη λήξει) θα επαναφέρει τον ειδικό διακανονισμό πληρωμής.

3.6 Προτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε Πηγή χρηματοδότησης στον Λογαριασμό σας ως Προτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά χρήματα στο Υπόλοιπό σας για την κάλυψη μιας Εντολής πληρωμής, σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Ανά διαστήματα, η PayPal μπορεί να σας επιτρέπει να επιλέγετε μια Προτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης για συγκεκριμένες μελλοντικές Εντολές πληρωμής από τις προτιμήσεις του λογαριασμού σας στη διεύθυνση www.paypal.com. Ορισμένες φορές, η χρήση της Προτιμώμενης πηγής χρηματοδότησης μπορεί να μην είναι δυνατή, ανάλογα με τη φύση της Πηγής χρηματοδότησης, τον τύπο της Εντολής πληρωμής την οποία χρηματοδοτεί ή τον παραλήπτη (δείτε επίσης την παράγραφο 3.8). Για παράδειγμα (ενδεικτικά):

 1. επιλέγετε μια πιστωτική που έχει λήξει,
 2. ειδικός διακανονισμός πληρωμής είναι διαθέσιμος για την κάλυψη της εντολής πληρωμής, στην οποία περίπτωση η PayPal μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ειδικό διακανονισμό πληρωμής για να εξασφαλίσει ηλεκτρονικά χρήματα για την κάλυψη της εντολής πληρωμής, πριν χρησιμοποιήσει την προτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης ή
 3. έχετε διαθέσιμο προϋπάρχον υπόλοιπο για την κάλυψη της εντολής πληρωμής, στην οποία περίπτωση η PayPal μπορεί να χρησιμοποιήσει το προϋπάρχον υπόλοιπο (μετά από τυχόν διαθέσιμο ειδικό διακανονισμό πληρωμής) για τα ηλεκτρονικά χρήματα για την κάλυψη της εντολής πληρωμής, πριν χρησιμοποιήσει την προτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης.

η PayPal μπορεί να καταργήσει την εφαρμογή της παραγράφου 3.6.γ. και να χρησιμοποιήσει την προτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης σας για να εξασφαλίσει ηλεκτρονικά χρήματα για την κάλυψη συγκεκριμένων εντολών πληρωμής, ακόμη και εάν έχετε προϋπάρχον υπόλοιπο, σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.

3.7 Δεν έχει επιλεχθεί / δεν είναι διαθέσιμη προτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης; Εάν δεν έχετε επιλέξει ή δεν είναι διαθέσιμη η προτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης, η PayPal θα εξασφαλίσει ηλεκτρονικά χρήματα από το υπόλοιπό σας για την κάλυψη της εντολής πληρωμής από τις παρακάτω πηγές με την εξής σειρά και στον βαθμό που είναι διαθέσιμες:

1.

Ειδικοί διακανονισμοί πληρωμής

2.

Προϋπάρχον υπόλοιπο

3.

Προεπιλεγμένες πηγές χρηματοδότησης

 

Χρησιμοποιούνται με την παρακάτω σειρά (εφόσον αυτές οι πηγές χρηματοδότησης είναι διαθέσιμες για χρήση στον λογαριασμό σας):

 1. Τραπεζικός λογαριασμός – για πληρωμή με άμεση μεταφορά
 2. PayPal Credit
 3. Χρεωστική κάρτα με την επωνυμία της PayPal – βάσει διαθεσιμότητας
 4. Πιστωτική κάρτα με την επωνυμία της PayPal – βάσει διαθεσιμότητας
 5. Χρεωστική κάρτα
 6. Πιστωτική κάρτα
 7. Τραπεζικός λογαριασμός – για πληρωμή με ηλεκτρονική επιταγή

 

3.8 Περιορισμοί πηγής χρηματοδότησης. Για τη διαχείριση των κινδύνων, η PayPal μπορεί να περιορίσει τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης για μια συναλλαγή. Εάν περιορίσουμε μια πηγή χρηματοδότησης, θα σας ειδοποιήσουμε ότι υπάρχει υψηλότερο του κανονικού επίπεδο κινδύνου με την πληρωμή (για παράδειγμα και ενδεικτικά, κίνδυνος να αμφισβητηθεί η εξουσιοδότηση της πληρωμής). Αυτή η ειδοποίηση δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε μέρος της συναλλαγής συμπεριφέρεται με ανέντιμο ή παράνομο τρόπο. Σημαίνει απλώς ότι ενδέχεται να υπάρχει υψηλότερο του κανονικού επίπεδο κινδύνου σχετικά με την πληρωμή. Οι πηγές χρηματοδότησης ενδέχεται να περιορίζονται επίσης σε περίπτωση πληρωμών PayPal μέσω συγκεκριμένων τοποθεσιών Web ή εφαρμογών τρίτων μερών. Για τις πληρωμές του PayPal Business, υπάρχει περιορισμός χρηματοδότησης της πληρωμής σας στην PayPal μόνο από προϋπάρχον υπόλοιπο ή/και ηλεκτρονική επιταγή.

Εάν οι πηγές χρηματοδότησης σας έχουν περιοριστεί, μπορείτε να επιλέξετε να συνεχίσετε τη συναλλαγή, γνωρίζοντας ότι ίσως να διαθέτετε λιγότερα διαθέσιμα μέσα στην επίλυση διαφορών, εάν η συναλλαγή αποδειχθεί μη ικανοποιητική (για παράδειγμα, αν μία από τις πηγές χρηματοδότησης σας είναι η πιστωτική σας κάρτα, αλλά, ως συνέπεια του περιορισμού των πηγών χρηματοδότησης, δεν μπορείτε να χρηματοδοτήσετε την πληρωμή σας στην PayPal με πιστωτική κάρτα, δεν θα έχετε δικαιώματα αντιστροφής χρέωσης για τη συγκεκριμένη πληρωμή).

Επιστροφή στην κορυφή

 

4. Αποστολή χρημάτων

4.1 Εκτέλεση των εντολών πληρωμής σας.

Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας (και τη συμμόρφωσή σας με αυτούς), συμφωνείτε ότι θα εκτελέσουμε εντολή πληρωμής που πραγματοποιείται από εσάς, μέσω του λογαριασμού πληρωμών σας και θα πιστώσουμε τον πάροχο υπηρεσίας πληρωμής του ατόμου στο οποίο στέλνετε την πληρωμή σας, αμέσως μόλις το επιτρέπουν τα προγράμματα πληρωμών που είναι διαθέσιμα στην PayPal (γεγονός που μπορεί να σημαίνει εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας) μετά την ημερομηνία κατά την οποία μας την παρέχετε και έχουμε λάβει την έγκυρη εντολή πληρωμής σας. Προκειμένου να συμβεί αυτό, θα πρέπει να μας παρέχετε:

 1. την εντολή πληρωμής σας πριν τις 4 μ.μ. σε εργάσιμη ημέρα ή τις 5.00 μ.μ. εάν ο λογαριασμός σας είναι εγγεγραμμένος στην Ελλάδα, 3.00 μ.μ. εάν ο λογαριασμός σας είναι εγγεγραμμένος στην Ιρλανδία, 2.45 μ.μ. εάν ο λογαριασμός σας είναι εγγεγραμμένος στην Ουγγαρία και 2.00 μ.μ. εάν ο λογαριασμός σας είναι εγγεγραμμένος στη Τσέχικη Δημοκρατία. Όλες οι ώρες που αναφέρονται είναι τοπικές της χώρας όπου είναι εγγεγραμμένος ο λογαριασμός. Εάν μας παρέχετε εντολή πληρωμής μετά από αυτές τις ώρες ή στη διάρκεια μη εργάσιμων ημερών, συμφωνείτε ότι η εντολή πληρωμής σας έχει ληφθεί από εμάς την επόμενη εργάσιμη ημέρα,
 2. σωστό μοναδικό αναγνωριστικό ή άλλα έγκυρα στοιχεία του παραλήπτη ή δικά σας που η PayPal ή το άτομο που πληρώνετε μπορεί να ζητήσουν εύλογα από εσάς όταν συμπληρώνετε τα στοιχεία για την πραγματοποίηση εντολής πληρωμής,
 3. όλες οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτούνται σε σχετική ροή πληρωμής ή ολοκλήρωσης αγοράς,
 4. (εάν απαιτείται), στοιχεία της έγκυρης πηγής χρηματοδότησης σας με επαρκή χρήματα για την πραγματοποίηση της πληρωμής,
 5. έγκυρη συναίνεση για εξουσιοδότηση της εντολής πληρωμής σας, η οποία παρέχεται όταν εσείς:
  1. κάνετε κλικ στο κουμπί «Πληρωμή» ή «Συνέχεια» ή άλλο κουμπί στις ενότητες των τοποθεσιών Web PayPal ή στις ολοκληρώσεις αγορών PayPal που σας επιτρέπουν να μας στέλνετε εντολή πληρωμής, αφού έχετε υποβάλει τις σωστές πληροφορίες σύνδεσης (π.χ. email και κωδικός πρόσβασης) και συνδεθείτε με επιτυχία στον λογαριασμό σας PayPal ή/και
  2. έχετε ορίσει εξουσιοδότηση πληρωμής που ξεκινάει από τρίτο μέρος, στην οποία συμφωνείτε με έναν προμηθευτή ή άλλο τρίτο μέρος να παράσχετε εκ των προτέρων εξουσιοδότηση που επιτρέπει στον προμηθευτή ή το άλλο τρίτο μέρος να εισπράττει πληρωμή χρημάτων από τον λογαριασμό PayPal ή/και
  3. μας δίνετε εντολή να πραγματοποιήσουμε πληρωμή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, που θα σας αναφέρουμε όταν πραγματοποιείτε την εντολή πληρωμής ανά τακτά διαστήματα.

Η υποχρέωσή μας να εκτελούμε εντολές πληρωμής όπως προβλέπεται παραπάνω στην παράγραφο 4.1 ισχύει μόνο για πληρωμές που πραγματοποιούνται: μεταξύ χρηστών με εγγεγραμμένους λογαριασμούς στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («ΕΟΧ») και στο νόμισμα της Στερλίνας, του Ευρώ ή το νόμισμα του κράτους ΕΟΧ που δεν έχει υιοθετήσει ακόμη το Ευρώ. Αφού μας δώσετε την εντολή πληρωμής σας, απαγορεύεται να την ανακαλέσετε ή να αποσύρετε άλλως τη συναίνεσή σας με την εκτέλεση της συναλλαγής πληρωμής, αλλά μπορείτε να ακυρώσετε μια προεγκεκριμένη πληρωμή εφόσον το πραγματοποιήσετε πριν το τέλος της εργάσιμης ημέρας, που εμπίπτει μία ημέρα πριν την επόμενη πληρωμή όπου θα πραγματοποιηθεί η εξουσιοδότηση προεγκεκριμένης πληρωμής.

4.2 Εντολή πληρωμής για πληρωμή σε άλλο χρήστη. Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, η Εντολή πληρωμής για πληρωμή σε άλλο Χρήστη (είτε αφορά πληρωμή Προσωπικής συναλλαγής είτε πληρωμή Εμπορικής συναλλαγής) αποτελεί την εντολή και την εξουσιοδότησή σας προς εμάς, προκειμένου να μεταφέρουμε ηλεκτρονικά χρήματα από το στοιχείο Λογαριασμού πληρωμών του Υπολοίπου σας στον Χρήστη, σύμφωνα με τις περαιτέρω οδηγίες σας στην Εντολή πληρωμής. Όταν έχετε ανεπαρκές Υπόλοιπο ή έχετε επιλέξει μια Προτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης, μας ζητάτε επίσης να εξασφαλίσουμε κεφάλαια εκ μέρους σας από την ισχύουσα Πηγή χρηματοδότησης και να εκδώσουμε ηλεκτρονικά χρήματα στο στοιχείο Λογαριασμού πληρωμών του Υπολοίπου σας για την πληρωμή που πρόκειται να διεκπεραιωθεί.

4.3 Εντολή πληρωμής για ανάληψη. Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, η Εντολή πληρωμής σας για ανάληψη από τον Λογαριασμό σας αποτελεί την εντολή και εξουσιοδότησή σας προς εμάς για να εξαργυρώσουμε ηλεκτρονικά χρήματα από το Υπόλοιπό σας. Η παράγραφος 6 ισχύει περαιτέρω για αυτόν τον τύπο Εντολής πληρωμής.

5.5 Ανεπαρκή χρήματα στο υπόλοιπό σας. Δεν υποχρεούμαστε να εκτελέσουμε την εντολή πληρωμής σας, εάν δεν διάθετετε επαρκή χρήματα στο υπόλοιπό σας. Η PayPal διατηρεί το δικαίωμα να μην εφαρμόσει πληρωμή που έγινε από εσάς, μέχρι να λάβει τα εκκαθαρισμένα χρήματα (αυτό σημαίνει επίσης ενδεικτικά ότι η PayPal δεν υποχρεούται να διακανονίσει συναλλαγή επιστροφής χρημάτων, προτού λάβει τη χρηματοδότηση για την αρχική συναλλαγή).

4.5 Όρια αποστολής. Εάν έχετε ένα περιοδικό όριο αποστολής στον λογαριασμό σας, μπορείτε να το προβάλλετε αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό και κάνετε κλικ στον σύνδεσμο «Προβολή ορίων λογαριασμού» στη σελίδα «Επισκόπηση λογαριασμού». Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια μπορούμε (για παράδειγμα, ενδεικτικά, για να περιορίσουμε τον κίνδυνο απατών ή τον πιστωτικό κίνδυνο) να επιβάλλουμε όρια στο ποσό χρημάτων που μπορείτε να στείλετε μέσω της υπηρεσίας μας. Για να άρετε το όριο αποστολής, ακολουθήστε τα βήματα που θα σας αναφέρουμε ή δημοσιεύουμε ανά τακτά διαστήματα (τα οποία ενδέχεται να ορίζονται στην επισκόπηση λογαριασμού).

4.6 Αρνήθηκε τις συναλλαγές και τις επιστροφές χρημάτων πουέστειλε ο παραλήπτης .

Ενδέχεται να επιτρέψουμε στον παραλήπτη της πληρωμής σας να:

 • αρνηθεί να αποδεχτεί την πληρωμή ή
 • να αποφασίσει να την αποδεχτεί και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία μας για να σας στείλει αργότερα επιστροφή χρημάτων για το σύνολο ή μέρος του ποσού της πληρωμής.

Θα επιστρέψουμε το ποσό οποιασδήποτε πληρωμής που έχει απορριφθεί ή επιστροφής χρημάτων στο υπόλοιπό σας.Θα επιστρέψουμε το ποσό από πληρωμές που δεν ζητήθηκαν στο υπόλοιπό σας, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία εκκίνησης της πληρωμής.

Αν τυχόν ποσό οποιασδήποτε πληρωμής επιστραφεί σε εσάς με οποιονδήποτε από τους τρόπους που αναφέρονται παραπάνω, ενδέχεται να μετατρέψουμε το ποσό που επιστράφηκε για εσάς είτε:

 • στο νόμισμα του υπολοίπου που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική πληρωμή (πριν από οποιαδήποτε μετατροπή στο νόμισμα που λήφθηκε από τον παραλήπτη)
 • στο αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας ή
 • Σε δολάρια ΗΠΑ (άνοιγμα υπολοίπου σε αυτό το νόμισμα για εσάς, αν δεν διαθέτετε ήδη).

Αν η αρχική πληρωμή που στείλατε περιλάμβανε μετατροπή συναλλάγματος, θα μετατρέψουμε το ποσό που επιστράφηκε από το νόμισμα που ελήφθη από τον παραλήπτη ως εξής:

 • Αν το ποσό επιστραφεί μέσα σε 1 ημέρα από την ημερομηνία της αρχικής πληρωμής, θα χρησιμοποιήσουμε για τη συναλλαγή την ισοτιμία που ισχύει την ημερομηνία της αρχικής πληρωμής, ώστε να λάβετε το αρχικό ποσό (συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης για τη μετατροπή συναλλάγματος) στο αρχικό νόμισμα που μετατρέψατε για την αρχική πληρωμή
 • Αν το ποσό επιστραφεί μετά από 1 ημέρα από την ημερομηνία της αρχικής πληρωμής, θα χρησιμοποιήσουμε για τη συναλλαγή την ισοτιμία που ισχύει κατά τη στιγμή της μετατροπής του ποσού που επιστράφηκε. Ανατρέξτε στην ενότητα 8.2 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό της ισοτιμίας για τις συναλλαγές. Λάβετε υπόψη ότι για τους σκοπούς της μετατροπής της συγκεκριμένης επιστροφής:
  • Αν είστε εγγεγραμμένος στην PayPal ως κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, Γιβραλτάρ, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ, Νήσου του Μαν ή Ιρλανδίας, η ισοτιμία για τη συναλλαγή δεν περιλαμβάνει (και δεν θα πληρώσετε) χρέωση μετατροπής συναλλάγματος. Επίσης,
  • αν είστε εγγεγραμμένος στην PayPal ως κάτοικος άλλης χώρας, η ισοτιμία για τη συναλλαγή περιλαμβάνει τη χρέωση μετατροπής συναλλάγματος. Συμφωνείτε να επιβαρυνθείτε με τη χρέωση μετατροπής συναλλάγματος, όπως ορίζεται στην παράγραφο A3.1.2.

Συμφωνείτε να επιβαρυνθείτε με τη χρέωση μετατροπής συναλλάγματος, όπως ορίζεται στην ενότητα A3.1.2, για οποιαδήποτε μετατροπή συναλλάγματος πραγματοποιηθεί για εσάς σχετικά με το ποσό που σας επιστράφηκε, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω. Η συναλλαγματική ισοτιμία της συναλλαγής περιλαμβάνει τη χρέωση μετατροπής συναλλάγματος.Η συναλλαγματική ισοτιμία συναλλαγής ενδέχεται να εφαρμοστεί αμέσως και χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.  Ανατρέξτε στην ενότητα 8.2 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία συναλλαγών.

Επίσης, ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε αυτόματη ανάληψη του ποσού που επιστράφηκε από το υπόλοιπό σας και να μεταφέρουμε τα χρήματα στην πηγή χρηματοδότησης που χρησιμοποιήσατε για την αρχική πληρωμή. Οι μεταφορές χρημάτων μπορούν επίσης να συνεπάγονται μετατροπή συναλλάγματος. Ανατρέξτε σχετικά στην ενότητα 6.

Ενδέχεται να αποφασίσουμε να μην χρεώσουμε την αρχική πηγή χρηματοδότησής σας για την αρχική πληρωμή από την αρχή, αν το ποσό επιστραφεί στο υπόλοιπό σας, όπως περιγράφεται παραπάνω, πριν από την εκκαθάριση της αρχικής πληρωμής για τη χρηματοδότηση της πληρωμής από την αρχική πηγή χρηματοδότησής σας προς την PayPal.

Το ποσό που επιστρέφεται μπορεί να είναι μικρότερης αξίας από το αρχικό ποσό της πληρωμής.  Αυτό μπορεί να συμβεί ως αποτέλεσμα των εξής:

 • ο παραλήπτης σάς έχει στείλει επιστροφή χρημάτων χαμηλότερη σε αξία από το αρχικό ποσό πληρωμής. Καθώς είμαστε απλώς πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι δικαιούστε από τον παραλήπτη της αρχικής πληρωμής ή γιατί έστειλε συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή χρημάτων ή
 • διακυμάνσεις στη συναλλαγματική ισοτιμία συναλλαγών.

Η PayPal δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την απόφαση του παραλήπτη να απορρίψει ή να επιστρέψει επιστροφή της πληρωμής σας, εκτός εάν η επιστροφή χρημάτων που αποστέλλεται από τον παραλήπτη είναι μια πληρωμή που εκτελέστηκε εσφαλμένα από την PayPal (ανατρέξτε στην παράγραφο 12).

4.7 Καθυστέρηση επεξεργασίας από τον προμηθευτή. Όταν πληρώνετε συγκεκριμένους προμηθευτές (για παράδειγμα, προμηθευτές που πραγματοποιούν πωλήσεις σε διαδικτυακές πλατφόρμες) ή πληρώνετε για συγκεκριμένες πληρωμές (για παράδειγμα, αγορές που πρέπει να σας αποσταλούν ταχυδρομικά ή αγορές που ενδέχεται να τροποποιηθούν περαιτέρω από τον προμηθευτή), παραχωρείτε:

 1. Εξουσιοδότηση στον προμηθευτή για να εισπράξει την πληρωμή σας σε μεταγενέστερη στιγμή και
 2. εντολή στην PayPal να πληρώσει τον συγκεκριμένο προμηθευτή, όταν εκείνος στείλει αίτημα λήψης πληρωμής.

Η εξουσιοδότησή σας παραμένει έγκυρη συνήθως έως και 30 ημέρες. Αν διαθέτετε θετικό υπόλοιπο κατά την πραγματοποίηση της εξουσιοδότησης, συμφωνείτε ότι η PayPal μπορεί να δεσμεύσει το ποσό της πληρωμής ως εκκρεμές στον λογαριασμό αποθεματικού σας, έως ότου ο προμηθευτής εισπράξει την πληρωμή σας. Αν η πληρωμή σας απαιτεί μετατροπή συναλλάγματος από εμάς, η τελική συναλλαγματική ισοτιμία (που περιλαμβάνει χρέωση μετατροπής συναλλάγματος) θα καθορίζεται και θα εφαρμόζεται (σύμφωνα με την παράγραφο 8.2) κατά τη στιγμή που ο προμηθευτής επεξεργάζεται την πληρωμή σας και ολοκληρώνει τη συναλλαγή.

Η Εξουσιοδότησή σας επιτρέπει στον προμηθευτή να τροποποιεί το ποσό της πληρωμής πριν την είσπραξη της πληρωμής (για να συμπεριληφθούν τροποποιήσεις στην αγορά που ενδεχομένως συμφωνήσετε με τον προμηθευτή, όπως επιπρόσθετο φόρο και χρεώσεις ή εκπτώσεις στα έξοδα αποστολή ή ταχυδρόμησης). Η PayPal μπορεί να ορίσει ένα μέγιστο ποσό για την πληρωμή προς τον προμηθευτή σε συγκεκριμένες συνθήκες, που εμφανίζονται στη σελίδα εξουσιοδότησης πληρωμής. Η PayPal δεν υποχρεούται να επαληθεύσει τυχόν τροποποιήσεις οποιαδήποτε χρονική στιγμή (συμπεριλαμβανομένης της στιγμής μεταφοράς της πληρωμής). Η PayPal μπορεί να μεταφέρει οποιοδήποτε ποσό βάσει της Εξουσιοδότησής σας και κατόπιν λήψης εντολής από τον προμηθευτή σχετικά με το τελικό ποσό της πληρωμής (με την επιφύλαξη οποιουδήποτε ανώτατου ποσού οριστεί και γνωστοποιηθεί από την PayPal όσον αφορά τη συγκεκριμένη πληρωμή.

4.8 Προεγκεκριμένες πληρωμές (γνωστές και ως επαναλαμβανόμενες πληρωμές).

Παρέχοντας εκ των προτέρων εξουσιοδότηση για Προεγκεκριμένες πληρωμές:

 • παρέχετε στο τρίτο μέρος τη δυνατότητα να εισπράξει ή να αντιλογίσει πληρωμές με σταθερό ή μεταβλητό ποσό από τον λογαριασμό σας για μία μόνο φορά ή (σποραδικά ή περιοδικά) επαναλαμβανόμενα (όπως ορίζεται περαιτέρω στην ισχύουσα συμφωνία χρέωσης που αποδέχεστε κατά την παροχή της εξουσιοδότησης, η οποία εμπεριέχεται στο έγγραφο με το οποίο συμφωνήσατε) μέχρι να ακυρώσετε την εξουσιοδότησή σας ή τον υποκείμενο διακανονισμό με το αντίστοιχο τρίτο μέρος και
 • δια του παρόντος εξουσιοδοτείτε και δίνετε εντολή στην PayPal να καταβάλλει στο τρίτο μέρος (ή άλλο άτομο που θα ορίσει αυτή) ποσά από τον λογαριασμό PayPal για ποσά που οφείλετε, όπως μας παρουσιάζονται από το τρίτο μέρος. Έτσι, ο παραλήπτης καθίσταται αξιόπιστος δικαιούχος όλων των πληρωμών που εκτελούνται βάσει της εν λόγω εξουσιοδότησης, οπότε δεν θα σας ζητήσουμε να συνδεθείτε ή να εγκρίνεται τις πληρωμές, όταν εκτελεστούν. Συμφωνείτε ότι η PayPal δεν υποχρεούται να επαληθεύσει ή να επιβεβαιώσει το ποσό που προσκομίζει το τρίτο μέρος στην PayPal με σκοπό την επεξεργασία αυτού του τύπου πληρωμής. Αναγνωρίζεται επιπλέον και συμφωνείτε ότι οι πληρωμές που πραγματοποιούνται βάσει της παρούσας προϋπόθεσης είναι μεταβλητές και μπορεί να πραγματοποιούνται σε διάφορες ημερομηνίες.

Εάν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα πληρωμών βάσει τοποθεσίας της PayPal για να πραγματοποιήσετε Προεγκεκριμένη πληρωμή σε άλλο χρήστη (συνήθως προμηθευτή) που δέχεται πληρωμές μέσω αυτής, μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε τον χρήστη επιλέγοντάς τον από τη δυνατότητα πληρωμών βάσει τοποθεσίας της PayPal. Όταν εξουσιοδοτείτε έναν τέτοιο χρήστη, ενδέχεται να περιορίσουμε το συνολικό ποσό που μπορεί να ζητήσει ο εξουσιοδοτημένος χρήστης από τον λογαριασμό σας εντός μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

Εάν η Προεγκεκριμένη πληρωμή σας απαιτεί μετατροπή συναλλάγματος από εμάς, το ποσό της Χρέωσης ισοτιμίας συναλλάγματος (σύμφωνα με το Έγγραφο 1) θα καθορίζεται κατά τη στιγμή που το αντίστοιχο τρίτο μέρος επεξεργάζεται την πληρωμή σας και ολοκληρώνει τη συναλλαγή. Αναγνωρίζετε ότι η ισοτιμία συναλλάγματος που καθορίζεται κατά τη στιγμή κάθε συναλλαγής πληρωμής θα διαφέρει και συμφωνείτε με τη μελλοντική εκτέλεση Προεγκεκριμένων πληρωμών βάσει των κυμαινόμενων ισοτιμιών συναλλάγματος.

Οι πιθανοί παραλήπτες πληρωμής που λειτουργούν βάσει των παραπάνω εξουσιοδοτήσεων και μας προσκομίζουν αίτημα πληρωμής στο πλαίσιο της παρούσας προϋπόθεσης, δια του παρόντος:

 • εγγυώνται στην PayPal ότι τα ποσά που προσκομίζουν έχουν συμφωνηθεί και έχουν τη συναίνεση του χρήστη, ο λογαριασμός του οποίου θα χρεωθεί (συμπεριλαμβανομένων αλλαγών σε αυτά τα ποσά) και θα παρέχουν προηγούμενη ειδοποίηση της χρέωσης στον υπόχρεο πληρωμής και
 • συμφωνούν ότι θα ειδοποιούν τον υπόχρεο πληρωμής, τουλάχιστον 4 εβδομάδες νωρίτερα, για το ποσό που θα εισπράξουν εάν το ποσό αυξηθεί με τρόπο που ο υπόχρεος πληρωμής δεν θα μπορούσε εύλογα να προβλέψει ως οφειλή, λαμβάνοντας υπόψη το προηγούμενο μοτίβο δαπανών του υπόχρεου πληρωμών και τις συνθήκες πληρωμές και ότι θα είναι υπεύθυνοι προς την PayPal για τυχόν επιστροφές χρημάτων για αυτήν την πληρωμή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας χρήστη.

Συμφωνείτε ότι δεν μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων από την PayPal για Προεγκεκριμένη πληρωμή, εκτός εάν:

 1. η εξουσιοδότηση δεν ορίζει το ακριβές ποσό της συναλλαγής πληρωμής κατά την παροχή της και το αντίστοιχο ποσό υπερβαίνει το ποσό που εύλογα θα περιμένατε να πληρώσετε, λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα μοτίβα δαπανών σας και τις συνθήκες του περιστατικού

  και
 2. συναινείτε με την ολοκλήρωση πληρωμής από τρίτα μέρη που δεν δόθηκαν όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4.1(ε) ή
 3. οι πληροφορίες που αφορούν την πληρωμή που ξεκίνησε από τρίτο μέρος δεν δόθηκαν ή δεν κατέστησαν διαθέσιμες σε εσάς για τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν την ημερομηνία συναλλαγής πληρωμής προς τον προμηθευτή

  και
 4. μας ειδοποιείτε για το αίτημα εντός 8 εβδομάδων από την ημερομηνία πραγματοποίησης της πληρωμής και
 5. συμμορφώνεστε με τα αιτήματά μας να λάβουμε πληροφορίες που απαιτούμε εύλογα για να ελέγξουμε τις συνθήκες του περιστατικού. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται εύλογα για να διαβεβαιώσουμε εάν οι παραπάνω προϋποθέσεις καλύπτονται και να αποποιηθούμε του συνόλου ή μέρους αυτών.

4.9 Ακύρωση προεγκεκριμένων πληρωμών. Μπορείτε να ακυρώσετε μια προεγκεκριμένη πληρωμή ανά πάσα στιγμή και έως 1 εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία προγραμματισμού πραγματοποίησης της πληρωμής. Μπορείτε να ακυρώσετε μια προεγκεκριμένη πληρωμή αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και αποκτώντας πρόσβαση στην καρτέλα «Ρυθμίσεις», ενότητα «Ρυθμίσεις πληρωμών» και κάνοντας κλικ στην επιλογή «Προεγκεκριμένες πληρωμές» και ακολουθώντας τις οδηγίες για την ακύρωση της πληρωμής. Επιπροσθέτως, εάν ακυρώσετε μια προεγκεκριμένη πληρωμή ενδέχεται να εξακολουθείτε να είστε υπόχρεοι προς τον προμηθευτή για την πληρωμή και να απαιτείται να τον πληρώσετε με εναλλακτικά μέσα.

Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα πληρωμών βάσει τοποθεσίας της PayPal για να παρέχετε εξουσιοδότηση για Προεγκεκριμένη πληρωμή σε χρήστη (συνήθως προμηθευτή) που δέχεται πληρωμές μέσω αυτής, μπορείτε να ακυρώσετε την εξουσιοδότηση μόνο ακολουθώντας τα βήματα ακύρωσης τη επιλογής του χρήστη στη δυνατότητα πληρωμών βάσει τοποθεσίας της PayPal.

4.10 Αποστολή ηλεκτρονικών χρημάτων σε διαφορετικά νομίσματα. Μπορείτε να στέλνετε χρήματα σε δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών, δολάριο Καναδά, Ευρώ, στερλίνα, γιεν, δολάριο Αυστραλίας, ρεάλ Βραζιλίας, κορόνα Τσεχίας, κορόνα Δανίας, δολάριο Χονγκ Κονγκ, φιορίνι Ουγγαρίας, νέο σέκελ Ισραήλ, πέσο Μεξικού, δολάριο Νέας Ζηλανδίας, κορόνα Νορβηγίας, πέσο Φιλιππίνων, ζλότι Πολωνίας, δολάριο Σιγκαπούρης, κορόνα Σουηδίας, φράγκο Ελβετίας, μπατ Ταϊλάνδης και νέο δολάριο Ταϊβάν. Ενδέχεται να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί σχετικά με την αποστολή συγκεκριμένων νομισμάτων. Όταν αποστέλλετε χρήματα σε κάποιον σε νόμισμα διαφορετικό από το κύριο νόμισμα του λογαριασμού σας, εφαρμόζουμε τις παρακάτω πρακτικές:

 1. Αν έχετε υπάρχον υπόλοιπο στο νόμισμα πίστωσης, θα στέλνουμε την πληρωμή σας από το υπόλοιπό σας.
 2. Αν έχετε υπόλοιπο σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα πίστωσης, θα πραγματοποιούμε μετατροπή συναλλάγματος (σύμφωνα με την παράγραφο 8.2) και θα χρησιμοποιούμε το υπόλοιπο που θα προκύπτει μετά τη μετατροπή για αποστολή της πληρωμής σας.
 3. Αν δεν έχετε υπόλοιπο, θα λάβουμε αυτόματα υπόλοιπο στο κύριο νόμισμα του λογαριασμού σας από την αντίστοιχη πηγή χρηματοδότησης, σύμφωνα με την παράγραφο 3, για να καλύψουμε την εντολή πληρωμής (και τυχόν χρεώσεις που μας οφείλετε). Όταν μας πληρώνετε, ο πάροχος της πηγής χρηματοδότησής σας ενδέχεται να εφαρμόσει (και να σας χρεώσει για) την απαιτούμενη μετατροπή συναλλάγματος. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσουμε μετατροπή συναλλάγματος (σύμφωνα με την παράγραφο 8.2) από το βασικό σας νόμισμα και θα στείλουμε την πληρωμή σας (και θα εισπράξουμε χρεώσεις πληρωτέες στο νόμισμα λήψης της πληρωμής από τον παραλήπτη) από το υπόλοιπο που θα προκύψει μετά τη μετατροπή.

Επιστροφή στην κορυφή

5. Λήψη χρημάτων

Η PayPal μπορεί να επιτρέψει σε οποιονδήποτε (με ή χωρίς λογαριασμό PayPal) να εκκινήσει πληρωμή με στόχο την έκδοση ή μεταφορά ηλεκτρονικών χρημάτων στον λογαριασμό σας. Με την ενσωμάτωση λειτουργιών στην online πλατφόρμα/διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες χωρίς λογαριασμό να στέλνουν πληρωμές στον λογαριασμό σας, συμφωνείτε με όλους τους περαιτέρω όρους χρήσης αυτών των λειτουργιών. Η PayPal θα καταστήσει αυτούς τους όρους διαθέσιμους προς εσάς σε οποιαδήποτε σελίδα στον ιστότοπο ή online πλατφόρμα της ίδιας της PayPal ή της Braintree (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε σελίδας για προγραμματιστές και της σελίδας μας Νομικές συμφωνίες). Αυτοί οι περαιτέρω όροι περιλαμβάνουν τη Συμφωνία εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής PayPal.

5.1 Άρση ορίου πίστωσης. Εάν έχετε ένα όριο πίστωσης στον λογαριασμό σας, μπορείτε να το προβάλλετε αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό και κάνετε κλικ στον σύνδεσμο «Προβολή ορίων λογαριασμού» στην «Επισκόπηση λογαριασμού». Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, μπορούμε (για παράδειγμα, ενδεικτικά, για να περιορίσουμε τον κίνδυνο απατών ή τον πιστωτικό κίνδυνο) να επιβάλλουμε όρια στο ποσό χρημάτων που μπορείτε να λάβετε μέσω της υπηρεσίας μας. Για να άρετε το όριο πίστωσης, ακολουθήστε τα βήματα που θα σας αναφέρουμε ή δημοσιεύουμε ανά τακτά διαστήματα (τα οποία ενδέχεται να ορίζονται στην επισκόπηση λογαριασμού).

5.2 Έλεγχος της πληρωμής. Ο Έλεγχος πληρωμής είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας η PayPal ελέγχει συγκεκριμένες συναλλαγές πληρωμών πιθανώς υψηλού κινδύνου. Αυτό μπορεί να συμβαίνει όταν η PayPal έχει εύλογες υποψίες ότι το όργανο πληρωμών ενός αγοραστή ή/και ο λογαριασμός του χρησιμοποιούνται σε σχέση με Περιορισμένες δραστηριότητες (όπως ορίζονται στην παράγραφο 9) ή για άλλους λόγους που κρίνουμε εμείς κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Εάν μια πληρωμή υπόκειται σε Έλεγχο πληρωμής, η PayPal:

 1. θα εκτελέσει την εντολή πληρωμής που εκκινείται από τον αγοραστή,
 2. κατά τη διακριτική ευχέρεια της PayPal, αμέσως όταν η εν λόγω εκτέλεση περιορίζει το όργανο πληρωμών του αγοραστή,
 3. θα θέσει δέσμευση στην πληρωμή, δηλαδή θα διατηρήσει τα χρήματα στον Λογαριασμό αποθεματικού του πωλητή,
 4. θα παρέχει ειδοποίηση στον πωλητή να καθυστερήσει την αποστολή του στοιχείου που αγοράστηκε από τον αγοραστή και
 5. θα πραγματοποιήσει τον δικό της έλεγχο της πληρωμής.

Η PayPal δεν διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να τοποθετήσει τα χρήματα στη διάθεση του πωλητή στον Λογαριασμό πληρωμών του πωλητή, μέχρι να ολοκληρωθεί ο Έλεγχος πληρωμής και η PayPal να θεωρήσει σωστή την πληρωμή. Όταν κατά τον Έλεγχο πληρωμής διαπιστωθεί πρόβλημα με την πληρωμή, αυτή θα αντιλογιστεί και τα χρήματα θα επιστραφούν στον αγοραστή από τον Λογαριασμό αποθεματικού πωλητή. Όλες οι πληρωμές που υποβάλλονται στον Έλεγχο πληρωμής εξακολουθούν να υπόκεινται σε πιθανότητα αντιστροφής πληρωμής, βάσει των όρων της παρούσας Συμφωνίας αλλά θεωρούνται έγκυρες για Προστασία πωλητή, εάν πληρούν τις απαιτήσεις Πολιτικής προστασίας πωλητή. Η PayPal θα παρέχει ειδοποιήσεις προς εσάς μέσω email ή/και στην καρτέλα Ιστορικού συναλλαγών του λογαριασμού σας PayPal. Πληρωμή που υπόκειται στον Έλεγχο πληρωμής υποβάλλεται μόνο αυτή στον έλεγχο και εφαρμόζεται για τη μείωση του κινδύνου λήψης συναλλαγών υψηλού κινδύνου από τους χρήστες της PayPal. Μια πληρωμή που υπόκειται σε Έλεγχο πληρωμής δεν αποτελεί έλεγχο ούτε δέσμευση από την PayPal σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές, τον χαρακτήρα ή την υπόληψη ενός μέρους στη συναλλαγή πληρωμής και δεν θα πρέπει να θεωρείται μείωση προς τον σεβασμό σε οποιοδήποτε άτομο.

5.3 Κίνδυνος αντιστροφής πληρωμής, αντιστροφής χρέωσης και αξιώσεων. Η παραλαβή πληρωμής στον προσωπικό σας λογαριασμό PayPal, δεν ισοδυναμεί με την παραλαβή εκκαθαρισμένων χρημάτων. Μια ειδοποίηση ότι σας έχουν σταλθεί ηλεκτρονικά χρήματα, δεν ισοδυναμεί με παραλαβή των ηλεκτρονικών χρημάτων στον λογαριασμό σας, εκτός εάν έχετε αποδεχτεί την πληρωμή. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μια συναλλαγή πληρωμής ολοκληρώνεται και λαμβάνεται από εσάς, ακόμη και αν αποτελέσει αντικείμενο αντιστροφής πληρωμής, αντιστροφής χρέωσης, αξίωσης, αποθεματικού ή δέσμευσης. Όταν λαμβάνετε μια πληρωμή, ευθύνεστε προς το PayPal για το πλήρες ποσό της πληρωμής συν τυχόν κόστος με το οποίο επιβαρυνόμαστε και τυχόν χρεώσεις, εάν η πληρωμή ακυρωθεί αργότερα για οποιονδήποτε λόγο. Επιπροσθέτως οποιασδήποτε άλλης ευθύνης, σε περίπτωση αντιστροφής πληρωμής ή εάν χάσετε μια αντιστροφή χρέωσης ή αξίωση και δεν δικαιούστε πληρωμής βάσει του Προγράμματος προστασίας πωλητή, οφείλετε στην PayPal ποσό ίσο με το ποσό της αντιστροφής πληρωμής, της αντιστροφής χρέωσης ή της αξίωσης και των χρεώσεών μας σύμφωνα με το Έγγραφο 1 (συμπεριλαμβανόμενης χρέωσης αντιστροφής χρέωσης, όπου ισχύει) και η PayPal θα χρεώνει το υπόλοιπό σας για την ανάκτηση αυτού του ποσού. Εάν ο αποστολέας μιας πληρωμής υποβάλει αίτηση για αντιστροφή χρέωσης, η εταιρεία πιστωτικής κάρτας και όχι η PayPal, θα κρίνει σε ποιον θα πραγματοποιηθεί η αντιστροφή χρέωσης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις αντιστροφές χρέωσης, διαβάζοντας τον Οδηγό αντιστροφής χρέωσης, μέσω του Κέντρου ασφάλειας της PayPal, στην ενότητα "Ασφαλείς πωλήσεις". Η πρόσβαση στο Κέντρο ασφάλειας PayPal παρέχεται μέσω του ιστοτόπου της PayPal.

5.4 Η PayPal και οι πελάτες σας.

Στις δηλώσεις σας προς τους πελάτες σας ή στις δημόσιες επικοινωνίες σας, δεν θα χαρακτηρίζετε εσφαλμένα ή θα υποτιμάτε την PayPal ως μέθοδο πληρωμής.

Αν επιτρέπετε στους πελάτες σας να σάς πληρώνουν μέσω PayPal, θα μεταχειρίζεστε το σήμα πληρωμών της PayPal τουλάχιστον ισότιμα με τις άλλες μεθόδους πληρωμής που προσφέρετε.

Η PayPal δεν ενθαρρύνει τις επιβαρύνσεις, καθώς αποτελούν μια εμπορική πρακτική που μπορεί να λειτουργεί τιμωρητικά προς τον πελάτη και να προκαλεί περιττή σύγχυση, τριβή και εγκατάλειψη στην ολοκλήρωση αγορών. Αν είστε κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, δεν θα επιβάλλετε χρεώσεις για τη χρήση του PayPal. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι θα επιβάλλετε επιβαρύνσεις μόνο για τη χρήση του PayPal σε συμμόρφωση με τυχόν νόμους που ισχύουν για εσάς και όχι επιπλέον των επιβαρύνσεων που εφαρμόζετε για τη χρήση άλλων μεθόδων πληρωμής. Συμφωνείτε επίσης ότι εάν χρεώσετε με επιβάρυνση έναν αγοραστή, εσείς και όχι η PayPal θα ενημερώνετε τον αγοραστή για τη σχετική χρέωση. Η PayPal δεν φέρει ευθύνη σε οποιονδήποτε αγοραστή τον οποίο δεν έχετε ενημερώσει για τη σχετική επιβάρυνση. Αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να διαπράττετε ποινικό αδίκημα αν επιβάλλετε χρεώσεις ή/και δεν γνωστοποιείτε οποιαδήποτε μορφή επιβάρυνσης στον αγοραστή.

Αν είστε κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου και ο λογαριασμός σας φέρει τον χαρακτηρισμό «Ποσοστό προμηθευτή» και, σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης (ανεξαρτήτως μορφής):

 1. αποθαρρύνετε ή παρεμποδίζετε τους πελάτες σας από τη χρήση της PayPal,
 2. δεν μεταχειρίζεστε το σήμα πληρωμών της PayPal τουλάχιστον ισότιμα με τις άλλες μεθόδους πληρωμής που προσφέρετε ή
 3. επιβάλλετε χρεώσεις για τη χρήση του PayPal,

η PayPal μπορεί να υποβαθμίσει μόνιμα τον λογαριασμό σας σε λογαριασμό που υπόκειται στο βασικό ποσοστό (με την επιφύλαξη τυχόν άλλων δικαιωμάτων και μέτρων αποκατάστασης που μπορεί να έχει η PayPal).

5.5 Λήψη χρημάτων σε διαφορετικά νομίσματα. Δύναται να επιτρέψουμε την αποδοχή πληρωμών σε οποιοδήποτε νόμισμα που υποστηρίζεται από την υπηρεσία μας κατά διαστήματα. Επίσης, δύναται να σας επιτρέψουμε να επιλέγετε τον τρόπο που ο λογαριασμός σας αντιμετωπίζει ή/και μετατρέπει πληρωμές που έχουν ληφθεί σε νόμισμα το οποίο δεν έχει οριστεί ως το αρχικό ή το κύριο νόμισμα του λογαριασμού σας. Θα επιβαρυνθείτε με χρεώσεις συναλλαγματικής μετατροπής όπως προβλέπεται στο τμήμα A3.1.1 του παραρτήματος 1 για τη συναλλαγματική μετατροπή (σύμφωνα με την ενότητα 8.2).

Όταν εσείς (όχι η PayPal) προσφέρετε μετατροπή συναλλάγματος στο σημείο πωλήσεων, θα ενημερώνετε τον αγοραστή για την ισοτιμία συναλλάγματος και τυχόν χρεώσεις που θα εφαρμοστούν στη συναλλαγή πληρωμής. Η PayPal δεν φέρει ευθύνη σε οποιονδήποτε αγοραστή τον οποίο δεν έχετε ενημερώσει για την ισοτιμία συναλλάγματος και τις χρεώσεις. Αναγνωρίζετε ότι ενδεχομένως διαπράττετε ποινικό αδίκημα εάν δεν γνωστοποιείτε την ισοτιμία συναλλάγματος και τις χρεώσεις στον αγοραστή.

5.6 Φόροι. Αποτελεί ευθύνη σας να καθορίσετε εάν ισχύουν τυχόν φόροι στις πληρωμές που πραγματοποιείτε και λαμβάνετε και ποιοι είναι αυτοί καθώς και να εισπράξετε, να αναφέρετε και να εμβάσετε τον αντίστοιχο φόρο στην αντίστοιχη φορολογική αρχή. Η PayPal δεν φέρει ευθύνη καθορισμού της πιθανότητας εφαρμογής φόρων στη συναλλαγή σας ή είσπραξης, αναφοράς ή εμβάσματος τυχόν φόρων που προκύπτουν από οποιαδήποτε συναλλαγή.

5.7 Επιστροφές χρημάτων, πληρωμές που απορρίφθηκαν, πολιτική επιστροφής χρημάτων, προστασία δεδομένων, πολιτική απορρήτουκαι ασφάλεια..

5.7.1 Επιστροφές χρημάτων και πληρωμές που απορρίφθηκαν

Αν είστε ο παραλήπτης πληρωμής και σας επιτρέπουμε να απορρίψετε μια πληρωμή ή να στείλετε επιστροφή χρημάτων για την εν λόγω πληρωμή στον υπόχρεο πληρωμής:

 • είστε οι μόνοι υπεύθυνοι (όχι η PayPal) για:
  • τις νομικές και συμβασιακές υποχρεώσεις σας προς τον υπόχρεο πληρωμής για οποιοδήποτε ποσό του επιστρέψετε και
  • τυχόν διαφορά ανάμεσα στο κόστος πραγματοποίησης της αρχικής πληρωμής και την αξία του ποσού που επιστράφηκε στον υπόχρεο πληρωμής (για παράδειγμα, λόγω των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας συναλλαγής), εκτός αν η επιστροφή χρημάτων αφορά πληρωμή που πραγματοποιήθηκε εσφαλμένα από την PayPal (ανατρέξτε στην ενότητα 12).

5.7.2 Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Εάν πωλείτε αγαθά ή υπηρεσίες, προτείνουμε να παρέχετε μια δημοσιευμένη πολιτική επιστροφών και πολιτική απορρήτου στον ιστότοπό σας.

5.7.3 Προστασία δεδομένων και Πολιτική απορρήτου

Η πολιτική απορρήτου σας πρέπει να αναφέρει ξεκάθαρα και ρητά ότι όλες οι συναλλαγές με PayPal υπόκεινται στην Πολιτική απορρήτου της PayPal (γνωστή και ως Δήλωση απορρήτου). Οφείλετε να λαμβάνετε εύλογα διοικητικά, τεχνικά και φυσικά μέσα για να διατηρείτε την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων και πληροφοριών της PayPal, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες της PayPal και την ίδια την PayPal.

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία από την PayPal και τον προμηθευτή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία, η PayPal και ο προμηθευτής θα καταστούν ο καθένας αντίστοιχα ελεγκτές σχετικά με την εν λόγω επεξεργασία. Η PayPal και ο προμηθευτής συμφωνούν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των νόμων περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν για τους ελεγκτές, όσον αφορά την παροχή των σχετικών υπηρεσιών και, άλλως, σε σχέση με την παρούσα συμφωνία. Για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, η PayPal και ο προμηθευτής έχουν τις δικές τους, ανεξάρτητα καθορισμένες πολιτικές απορρήτου, ανακοινώσεις και διαδικασίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που κατέχουν και είναι κάθε ένας ξεχωριστά ελεγκτής δεδομένων (και όχι από κοινού).Σε συμμόρφωση με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, η PayPal και ο προμηθευτής πρέπει, ενδεικτικά:

 • να εφαρμόζουν και να διατηρούν ανά πάσα στιγμή όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων,
 • να τηρούν αρχείο όλων των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που διεξάγονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και
 • να μην προβαίνουν σκοπίμως ή να μην επιτρέπουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραβίαση εκ μέρους του άλλου συμβαλλόμενου μέρους της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

5.7.4 Ασφάλεια

Επιπροσθέτως των δικαιωμάτων μας βάσει της παραγράφου 10.2, όπου κρίνουμε ότι έχει παρουσιαστεί ή ότι υπάρχει εύλογη σχετική πιθανότητα να παρουσιαστεί παραβίαση ασφάλειας στην τοποθεσία Web ή στα συστήματά σας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση των στοιχείων πελάτη, μπορούμε να προβούμε σε άλλες ενέργειες που κρίνουμε απαραίτητες ή/και να απαιτήσουμε να μας παρέχετε πληροφορίες σχετικά με το συμβάν παραβίασης.

5.8 Πληρωμές PayPal Business. Εάν προσφέρετε πληρωμές PayPal Business σε μια ροή πληρωμών, απαγορεύεται να προσφέρετε οποιαδήποτε άλλη επιλογή πληρωμής με την επωνυμία PayPal στην ίδια ροή, εκτός εάν συμφωνηθεί άλλως με την PayPal.

5.9 Δεσμεύσεις σύμφωνα με τις εντολές σας. Ορισμένες λειτουργίες της PayPal μπορεί να σας επιτρέπουν (είτε άμεσα είτε μέσω κάποιου που έχει λάβει άδεια από εσάς για να ενεργεί για λογαριασμό σας βάσει της παραγράφου 15.9α, όπως μιας πλατφόρμας διαδικτυακής αγοράς στην οποία συναλλάσσεστε ως πωλητής) να δίνετε εντολές στην PayPal να δεσμεύει τα κεφάλαιά σας (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από πληρωμές που λαμβάνετε μέσω PayPal) στον λογαριασμό αποθεματικού σας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα εμφανίζουμε το καθεστώς διαθεσιμότητας των εν λόγω κεφαλαίων στο υπόλοιπο PayPal. Η περιγραφή της κατάστασης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργικότητα που χρησιμοποιήσατε για να μας δώσετε εντολή για την εκτέλεση της δέσμευσης. Η PayPal θα καταργήσει τη δέσμευση των κεφαλαίων σύμφωνα με την εντολή που θα δοθεί από εσάς (ή από την οντότητα στην οποία έχετε παραχωρήσει άδεια για να ενεργεί εκ μέρους σας, βάσει της παραγράφου 15.9α) στην PayPal, με την επιφύλαξη των υπόλοιπων όρων της παρούσας συμφωνίας.

5.10 Νέα λύση ολοκλήρωσης αγορών

Η νέα λύση ολοκλήρωσης αγορών περιλαμβάνει:

 • την εξειδικευμένη δυνατότητα ολοκλήρωσης αγορών που είναι διαθέσιμη κατά την ηλεκτρονική ολοκλήρωση αγορών/στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και επιτρέπει σε αγοραστές με ή χωρίς λογαριασμό να στέλνουν πληρωμές στον λογαριασμό σας και
 • το υποστηρικτικό εργαλείο ανίχνευσης απάτης. 

Ενδέχεται να σας προσφέρουμε τη νέα λύση ολοκλήρωσης αγορών είτε συνολικά είτε τμηματικά ως υπηρεσία. Αν σας προσφέρουμε τη νέα λύση ολοκλήρωσης αγορών και επιλέξετε να τη χρησιμοποιήσετε, εκτός από την παρούσα Συμφωνία χρήστη, συμφωνείτε και με τους ακόλουθους περαιτέρω όρους σχετικά με τις παρακάτω δυνατότητες:

 • όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα Εναλλακτικής μεθόδου πληρωμής στο πλαίσιο της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών, τη Συμφωνία PayPal για Εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής (ΕΠΜ)και
 • όταν χρησιμοποιείτε:
  • την υπηρεσία Προσαρμοσμένα Πεδία Καρτών, στο πλαίσιο της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών και
  • το υποστηρικτικό εργαλείο ανίχνευσης απάτης (που ονομάζεται αλλιώς Φίλτρα διαχείρισης απάτης μέσω προσαρμοσμένων πεδίων καρτών ή εργαλείο ανίχνευσης απάτης στην εν λόγω συμφωνία) ως μέρος της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών,

τους παρακάτω όρους ανάλογα με τη χώρα στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο λογαριασμός σας μέσω PayPal:

Οι χρεώσεις που ενδέχεται να ορίζονται στη Συμφωνία εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής PayPal, στη Συμφωνία PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα για το ΗΒ, Γιβραλτάρ, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ και τη Νήσο του Μαν, καθώς και στη Συμφωνία PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα για αλλού δεν ισχύουν για τη χρήση της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών. Αντί αυτών, ισχύουν οι Χρεώσεις για τη χρήση της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών στην ενότητα Α2.2.2 του παραρτήματος 1.

Σημείωση για εγγεγραμμένους χρήστες Ιρλανδίας: οι ενότητες 5.10 και A.2.2.2.2 του παραρτήματος 1 ισχύουν για εσάς μόνο μετά την έναρξη της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών για την Ιρλανδία.  Η PayPal μπορεί να θέσει σε κυκλοφορία τη νέα λύση ολοκλήρωσης αγορών για την Ιρλανδία με περαιτέρω άμεση ειδοποίηση που θα δημοσιευτεί από την PayPal στη σελίδα «Ενημερώσεις πολιτικής» (προσβάσιμη μέσω του υποσέλιδου «Νομικό περιεχόμενο» στις περισσότερες σελίδες του ιστοτόπου της PayPal) από τις 19 Αυγούστου 2019 και έπειτα (κατά τη διακριτική ευχέρεια της PayPal).

Επιστροφή στην κορυφή

6. Ανάληψη/εξαργύρωση ηλεκτρονικών χρημάτων

6.1 Τρόπος ανάληψης/εξαργύρωσης ηλεκτρονικών χρημάτων. Ενδέχεται να σας επιτρέψουμε να μεταφέρετε κεφάλαια μεταφέροντας τα χρήματα στον προμηθευτή:

 • έναν τραπεζικό λογαριασμό που πληροί τις προϋποθέσεις (όπου το καταβάλλουμε) μέσω:
  • μια τυπική μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό σας που συνδέεται με τον λογαριασμό PayPal σας (αυτή η δυνατότητα ανάληψης/εξαργύρωσης είναι γνωστή μερικές φορές ως «μεταφορά σε τράπεζα»), ή
  • Άμεση μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό σας που συνδέεται με τον λογαριασμό PayPal.

Ενδέχεται να επιτρέψουμε τη διενέργεια των παραπάνω μεταφορών μέσω της χρεωστικής κάρτας που είναι προσαρτημένη σε αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό.

 • την επώνυμη Mastercard ή Visa κάρτα σας, εάν είστε εγγεγραμμένη χρήστης στην περιοχή αναλήψεων της πιστωτικής κάρτας σας,

Οι χρεώσεις που ισχύουν για αυτές τις μεταφορές ορίζονται στην παράγραφο A 3.2 του εγγράφου 1. Οι χρεώσεις θα γνωστοποιούνται σε εσάς εκ των προτέρων, κάθε φορά που εκτελείτε αυτήν την ανάληψη.

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να σας επιτρέπεται να πραγματοποιείτε ανάληψη χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό ή την κάρτα σας. Ο τραπεζικός λογαριασμός ή η κάρτα στα οποία ζητάτε την εξαργύρωση των ηλεκτρονικών χρημάτων πρέπει να ορίζεται στο αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας ή σε άλλο νόμισμα που υποστηρίζει η PayPal για τη χώρα διαμονής σας. Τα υπόλοιπα θα εξαργυρώνονται στο αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας.

Το αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας είναι το ευρώ (EUR), εκτός από την περίπτωση χρηστών με εγγεγραμμένες διευθύνσεις σε αυτές τις χώρες:

 • Τσεχική Δημοκρατία: Κορόνα Τσεχίας (CZK)
 • Ουγγαρία: Φιορίνι Ουγγαρίας (HUF)
 • Ηνωμένο Βασίλειο: Στερλίνα (GBP)

Αυτό σημαίνει ότι:

α. Αν μεταφέρετε υπόλοιπο που διατηρείται σε διαφορετικό νόμισμα από το αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας, θα επιβαρυνθείτε με μια χρέωση μετατροπής συναλλάγματος, όπως προβλέπεται στην παράγραφο A3.1.1 του Εγγράφου 1 για τη μετατροπή στο αρχικό νόμισμα του υπολοίπου σας (σύμφωνα με την παράγραφο 8.2).

β. Αν το ποσό μεταφερθεί σε έναν τραπεζικό λογαριασμό ή σε μια κάρτα που διατηρούνται σε διαφορετικό νόμισμα από το αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας, θα επιβαρυνθείτε με μια χρέωση μετατροπής συναλλάγματος όπως προβλέπεται στην παράγραφο A3.1.1 του Εγγράφου 1 για τη μετατροπή του ποσού που μεταφέρθηκε σε διαφορετικό νόμισμα στο νόμισμα του τραπεζικού λογαριασμού ή της κάρτας σας (σύμφωνα με την παράγραφο 8.2). 

Ανατρέξτε επίσης στην παράγραφο 6.4 αν ο λογαριασμός σας διαθέτει υπόλοιπα σε διάφορα νομίσματα.

6.2

 1. Όρια αναλήψεων/εξαργύρωσης. Συμφωνείτε να συμμορφώνετε με τα αιτήματά μας για επαλήθευση της ταυτότητας, προκειμένου να εξαργυρώσουμε ηλεκτρονικά χρήματα που θα μας επιτρέψουν να μειώσουμε τον κίνδυνο απάτης ή να συμμορφωθούμε άλλως με τις υποχρεώσεις μας σχετικά με την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλες νομικές υποχρεώσεις. Μπορείτε να προβάλλετε το περιοδικό όριο αναλήψεων, εάν υπάρχει, αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και κάνετε κλικ στον σύνδεσμο "Προβολή ορίων" στη σελίδα "Επισκόπηση λογαριασμού". Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια (για παράδειγμα και ενδεικτικά, για να περιορίσουμε τον κίνδυνο απατών ή τον πιστωτικό κίνδυνο) να επιβάλλουμε όρια στο ποσό χρημάτων για το οποίο μπορείτε να πραγματοποιήσετε ανάληψη μέσω της υπηρεσίας μας.
 2. Μέθοδοι εκτέλεσης και χρονικά πλαίσια.
  1. Γενικά. Οι συναλλαγές εξαργύρωσης από τον λογαριασμό πληρωμών σας θα εκτελούνται εντός των χρονικών πλαισίων που ορίζονται στην παράγραφο 4.1.
  2. Εξαργυρώσεις/αναλήψεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χρησιμοποιούμε το Σύστημα ταχύτερων πληρωμών (FPS) στην επεξεργασία εντολών πληρωμών εξαργύρωσης/ανάληψης (σύμφωνα με την παράγραφο 4.1) όπου
   1. η πληρωμή πραγματοποιείται στον τραπεζικό λογαριασμό σας στο Ηνωμένο Βασίλειο σε στερλίνες,
   2. το ίδρυμα λήψης μπορεί να λάβει την πληρωμή μέσω του Συστήματος ταχύτερων πληρωμών (FPS) και
   3. το ποσό πληρωμής εμπίπτει εντός των ορίων που προβλέπονται από το Σύστημα ταχύτερων πληρωμών (FPS) εκάστοτε

    Οι πληρωμές εξαργύρωσης/ανάληψης με χρήση του Συστήματος ταχύτερων πληρωμών (FPS) μπορούν να πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό σας εντός 2 ωρών (αλλά αυτό δεν είναι εγγυημένο).
 3. Έλεγχος συναλλαγών. Ενδέχεται να ελέγχουμε τη συναλλαγή ανάληψής σας για να μειώσουμε τυχόν κινδύνους ή/και να αποτρέψουμε τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να διαβεβαιώσουμε ότι δεν λαμβάνει χώρα κάποια Περιορισμένη δραστηριότητα (όπως ορίζεται στην παράγραφο 9) («Κίνδυνος εξαργύρωσης»). Όπου εντοπίζουμε Κίνδυνο εξαργύρωσης, διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε το όργανο πληρωμών σας ή/και να απορρίψουμε την εντολή πληρωμής σας. Όταν μας δίνετε εντολή να εκτελέσουμε εξαργύρωση, ενδέχεται να την αντιμετωπίσουμε ως εντολή πληρωμής μελλοντικής ημερομηνίας και να την εκτελέσουμε εντός των χρονικών πλαισίων που ορίζονται στην παράγραφο 4.1, αφού καθορίσουμε ότι έχει παρέλθει ο Κίνδυνος εξαργύρωσης. Εάν καταργήσουμε τον περιορισμό ή/και προχωρήσουμε στην επεξεργασία της ανάληψής σας, συμφωνείτε ότι η ημερομηνία της εντολής πληρωμής σας θα είναι κατά την εργάσιμη ημέρα άρσης του περιορισμού.

6.3 Άρση ορίου αναλήψεων. Για να άρετε το όριο αναλήψεων, ακολουθήστε τα βήματα που θα σας αναφέρουμε ή δημοσιεύουμε ανά τακτά διαστήματα (τα οποία ενδέχεται να ορίζονται στην επισκόπηση λογαριασμού).

6.4 Μεταφορά χρημάτων σε διάφορα νομίσματα. Αν διαθέτετε υπόλοιπα σε πολλαπλά νομίσματα στο υπόλοιπό σας, θα μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ αυτών όταν πραγματοποιείτε μεταφορά κεφαλαίων αλλά, εκτός αν συμφωνηθεί άλλως, η μεταφορά θα πραγματοποιείται στο αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας. Αν μπορείτε να πραγματοποιήσετε μεταφορά στην επώνυμη κάρτα Mastercard ή Visa, η μεταφορά ενδεχομένως να υπόκειται σε χρέωση, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας Συμφωνίας και ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε διαφορετικό νόμισμα από το αρχικό νόμισμά σας, ανάλογα με το αν η PayPal μπορεί να υποστηρίξει την μεταφορά στο βασικό νόμισμα της κάρτας σας. Ανατρέξτε στην παράγραφο 6.1 σχετικά με το πώς ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με χρέωση μετατροπής συναλλάγματος από ή προς το αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας όταν μεταφέρετε το υπόλοιπό σας.

Επιστροφή στην κορυφή

7. Διάρκεια και κλείσιμο λογαριασμού

Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ αφού εγγραφείτε επιτυχώς για λογαριασμό PayPal και ολοκληρώνεται όταν ο λογαριασμός σας κλείσει για οποιονδήποτε λόγο. Ωστόσο η παρούσα Συμφωνία διατηρείται σε ισχύ και μετά την καταγγελία, στον βαθμό και για το διάστημα που απαιτούμε προκειμένου να χειριστούμε το κλείσιμο του λογαριασμού σας και για τη συμμόρφωση με ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των παραγράφων 1, 7, 8, 10, 14, 15, 16 και του Εγγράφου 1).

Μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή αφού συνδεθείτε σε αυτόν και κάνετε κλικ στην καρτέλα "Προφίλ", έπειτα στον σύνδεσμο "Κλείσιμο λογαριασμού" και στη συνέχεια ακολουθώντας τις οδηγίες. Ανατρέξτε στο Κέντρο βοήθειας PayPal για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μπορούμε να κλείσουμε τον λογαριασμό σας κατά επιλογή μας παρέχοντάς σας προηγούμενη ειδοποίηση δύο μηνών. Μπορούμε επίσης να κλείσουμε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή, όταν

 • παραβιάζετε τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ή/και δικαιούμαστε να κλείσουμε τον λογαριασμό σας, βάσει της παραγράφου 10.2,
 • δεν έχετε πραγματοποιήσει πρόσβαση στον λογαριασμό σας για τρία χρόνια ή
 • υποπτευόμαστε ότι έχει πραγματοποιηθεί πρόσβαση στον λογαριασμό σας, χωρίς την εξουσιοδότησή σας.

Όταν αποφασίζουμε να κλείσουμε τον λογαριασμό σας, θα σας παρέχουμε ειδοποίηση για το κλείσιμο του λογαριασμού και όπου είναι εφικτό, τους λόγους για το κλείσιμο του λογαριασμού σας, μαζί με τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε ανάληψη τυχόν μη αμφισβητούμενων ποσών που διατηρούμε.

Όταν ο λογαριασμός σας κλείσει:

 • μπορούμε να ακυρώσουμε τυχόν εκκρεμείς συναλλαγές και θα παραιτηθείτε τυχόν υπολοίπων που σχετίζονται με ειδικούς διακανονισμούς πληρωμής,
 • μπορούμε να αναστείλουμε, να περιορίσουμε ή να διακόψουμε την πρόσβαση ή την από πλευράς σας χρήση των Υπηρεσιών, τοποθεσιών Web, λογισμικού και συστημάτων (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των Υπηρεσιών) των οποίων τη λειτουργία διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι για λογαριασμό μας ή μέρος ή το σύνολο των Υπηρεσιών,
 • παραμένετε υπεύθυνοι για όλες τις εκκρεμείς υποχρεώσεις σας στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας πριν το κλείσιμο αυτού,
 • μπορούμε να διατηρήσουμε τα στοιχεία λογαριασμού σας στη βάση δεδομένων μας με σκοπό την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών μας και
 • μπορούμε να διατηρήσουμε το υπόλοιπό σας, μετά το κλείσιμο, στον βαθμό και για το διάστημα που εύλογα απαιτούμε για την προστασία της PayPal ή/και την προστασία τυχόν τρίτων μερών έναντι του κινδύνου αντιστροφών πληρωμής, ακυρώσεων πληρωμών, αξιώσεων, χρεώσεων, προστίμων, ποινών και άλλων ευθυνών οποιασδήποτε φύσης. Μετά από αυτό το διάστημα, θα μπορείτε να μεταφέρετε τυχόν μη αμφισβητούμενα ποσά που έχουμε δεσμεύσει. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών PayPal αν έχετε απορίες σχετικά με κεφάλαια που δεσμεύονται στον Λογαριασμό σας κατά το κλείσιμο.

Αν είστε ο νόμιμος εκπρόσωπος ανίκανου προς δικαιοπραξία ή θανούντος κατόχου λογαριασμού, επικοινωνήστε μαζί μας στο Κέντρο βοήθειας PayPal για βοήθεια.

 

Επιστροφή στην κορυφή

8. Χρεώσεις και μετατροπή συναλλάγματος

8.1 Χρεώσεις. Οι χρεώσεις για τους χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Σχετικές χώρες ορίζονται στο Έγγραφο 1 παρακάτω.

Για την αποφυγή αμφιβολίας, χρήστης με λογαριασμό PayPal που δεν είναι εγγεγραμμένος στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στις Σχετικές χώρες είναι υπεύθυνος προς την PayPal για τις χρεώσεις που ορίζονται στους όρους της Συμφωνίας χρήστη που ισχύει στη χώρα όπου είναι εγγεγραμμένος ο χρήστης ή όπως προβλέπεται στον Πίνακα χρεώσεων που είναι προσβάσιμος μέσω του υποσέλιδου κάθε σελίδας του ιστοτόπου της PayPal, στη χώρα όπου είναι εγγεγραμμένος ο χρήστης.
Αν ισχύουν άλλες χρεώσεις για υπηρεσίες ή δυνατότητες που δεν αναφέρονται στο Έγγραφο 1 παρακάτω, θα ειδοποιηθείτε για αυτές μέσω των τοποθεσιών Web της PayPal, όπου προσφέρονται ή παρέχονται αυτές οι άλλες υπηρεσίες ή δυνατότητες.

8.2 Μετατροπή συναλλάγματος. Στις περιπτώσεις που απαιτείται μετατροπή συναλλάγματος, θα ολοκληρώνεται σύμφωνα με τη συναλλαγματική ισοτιμία της συναλλαγής, όπως ορίζεται για τη σχετική μετατροπή συναλλάγματος. 

Η συναλλαγματική ισοτιμία της συναλλαγής προσαρμόζεται τακτικά και περιλαμβάνει χρέωση μετατροπής συναλλάγματος που εφαρμόζεται και παρακρατείται από εμάς σύμφωνα με μια βασική συναλλαγματική ισοτιμία που διαμορφώνει τον συντελεστή που ισχύει για τη μετατροπή σας. Η βασική συναλλαγματική ισοτιμία ορίζεται βάσει των τιμών εντός της αγοράς συναλλάγματος ή αν απαιτείται από νόμο ή κανονισμό, βάσει των σχετικών κυβερνητικών τιμών αναφοράς. Σε κάθε περίπτωση, κατά την ημερομηνία της μετατροπής ή την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα

Η συναλλαγματική ισοτιμία της συναλλαγής που ισχύει για τη μετατροπή σας μπορεί να εφαρμοστεί αμέσως και χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

Το εργαλείο «Μετατροπή συναλλάγματος» παρέχεται μέσω του λογαριασμού σας και χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των ισοτιμιών συναλλάγματος συναλλαγής που ισχύουν για συγκεκριμένες μετατροπές συναλλάγματος τη στιγμή που χρησιμοποιείτε το εργαλείο.

Όπου παρέχεται μετατροπή συναλλάγματος από την PayPal, όταν κάνετε μια συναλλαγή (π.χ. στο σημείο πώλησης), θα σας εμφανίζεται η ισοτιμία συναλλάγματος συναλλαγής που θα εφαρμοστεί στη συναλλαγή, πριν προχωρήσετε στην εξουσιοδότηση της συναλλαγής πληρωμής. Προχωρώντας στην εξουσιοδότηση της συναλλαγής πληρωμής, συμφωνείτε με τη μετατροπή συναλλάγματος βάσει της εμφανιζόμενης ισοτιμίας συναλλάγματος συναλλαγής.

8.3 Μετατροπή συναλλάγματοςΌταν η πληρωμή σας χρηματοδοτείται από χρεωστική ή πιστωτική κάρτα και εμπεριέχει μετατροπή συναλλάγματος από την PayPal, συνάπτοντας την παρούσα Συμφωνία συναινείτε και εξουσιοδοτείτε την PayPal για να μετατρέψει το συνάλλαγμα αντί του εκδότη πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας σας.

Ανάλογα με τη χώρα διαμονής σας και τον τύπο πηγής χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται για την πληρωμή, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη μετατροπή συναλλάγματος από την PayPal πριν ολοκληρώσετε την πληρωμή κατά την ολοκλήρωση αγοράς, και στην περίπτωση αυτή η PayPal δεν φέρει καμία ευθύνη προς εσάς για τη χρήση άλλων επιλογών μετατροπής συναλλάγματος.

Όπου παρέχεται μετατροπή συναλλάγματος από τον προμηθευτή στο σημείο πωλήσεων και όχι από την PayPal και επιλέγετε να εξουσιοδοτήσετε τη συναλλαγή πληρωμής με βάση την ισοτιμία συναλλάγματος και τις χρεώσεις του προμηθευτή, η PayPal δεν φέρει ευθύνη προς εσάς για τη μετατροπή συναλλάγματος.

Αν λάβετε μια πληρωμή σε διαφορετικό νόμισμα από το κύριο νόμισμα του λογαριασμού σας από κάποιον που δεν έχει λογαριασμό PayPal, το ποσό της πληρωμής θα μετατραπεί από την PayPal στο κύριο νόμισμα του λογαριασμού σας κατά τη στιγμή εκτέλεσης της πληρωμής, σύμφωνα με την παράγραφο 8.2 (εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την PayPal) και συμφωνείτε να επιβαρυνθείτε με τη χρέωση μετατροπής συναλλάγματος, όπως προβλέπεται στην παράγραφο A3.1.1 του εγγράφου 1 της παρούσας συμφωνίας (που συμπεριλαμβάνεται στη συναλλαγματική ισοτιμία της συναλλαγής που πληρώνετε), πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης χρέωσης συναλλαγής.

Επιστροφή στην κορυφή

 

9. Περιορισμένες δραστηριότητες

9.1 Περιορισμένες δραστηριότητες. Σε σχέση με τη χρήση του ιστοτόπου σας από εσάς, του λογαριασμού σας ή των Υπηρεσιών ή στη διάρκεια των αλληλεπιδράσεών σας με την PayPal, έναν χρήστη ή τρίτο μέρος, απαγορεύεται να προβείτε στα εξής:

 1. Να παραβιάσετε την παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του ανοίγματος πολλαπλών λογαριασμών PayPal ή της αθέτησης της Συμφωνίας επεξεργασίας κάρτας, της Πολιτικής αποδεκτής χρήσης ή οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας έχετε συνάψει με την PayPal (συμπεριλαμβανομένης Πολιτικής)),
 2. Να παραβιάσετε οποιονδήποτε νόμο, νομοθέτημα, σύμβαση ή κανονισμό (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όσων διέπουν τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των μέτρων προστασίας καταναλωτών, του αθέμιτου ανταγωνισμού, της καταπολέμησης διακρίσεων και της ψευδούς διαφήμισης),
 3. Να καταπατήσετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα διπλώματα ευρεσιτεχνιών, τα εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιώματα δημοσιότητας ή απορρήτου της PayPal ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους,
 4. Να λειτουργήσετε με τρόπο άσεμνο, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, παράνομα απειλητικό ή παράνομα παρενοχλητικό,
 5. Να παρέχετε ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες,
 6. Να μην μας παρέχετε περαιτέρω στοιχεία για εσάς ή τις επιχειρηματικές δραστηριότητές σας, που εύλογα μπορούμε να ζητήσουμε,
 7. Να στείλετε ή να λάβετε πιθανώς απατηλά ή μη εξουσιοδοτημένα χρήματα κατά την εύλογη κρίση μας,
 8. Να αρνηθείτε να συνεργαστείτε σε μια έρευνα ή να παρέχετε επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας ή άλλων πληροφοριών που παρέχετε σε εμάς,
 9. Να προσπαθήσετε να «διπλοπληρωθείτε» ή να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια αντιστοιχεί σε αθέμιτο πλουτισμό στη διάρκεια διαφωνίας, λαμβάνοντας ή προσπαθώντας να λάβετε χρήματα από την PayPal και από τον πωλητή, την τράπεζα ή την εταιρεία πιστωτικής κάρτας για την ίδια συναλλαγή,
 10. Να χρησιμοποιήσετε διαμεσολαβητή ανώνυμης λειτουργίας, με ηλεκτρονικό, φυσικό (π.χ. χρησιμοποιώντας ταχυδρομική θυρίδα ως διεύθυνση) ή άλλο τρόπο.
 11. Να ελέγχετε λογαριασμό που έχει συνδεθεί σε άλλο λογαριασμό, ο οποίος συμμετέχει σε οποιαδήποτε από τις περιορισμένες δραστηριότητες (ένας λογαριασμός θεωρείται «συνδεδεμένος» σε άλλο λογαριασμό για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου 9.1ια, όπου η PayPal εύλογα θεωρεί ότι και οι δύο λογαριασμοί ελέγχονται από το ίδιο νομικό πρόσωπο ή ομάδα νομικών προσώπων (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά ατόμων), γεγονός πιθανότερο όταν και οι δύο λογαριασμοί έχουν κοινά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του ίδιου καταγεγραμμένου ονόματος χρήστη, της ίδιας διεύθυνσης email, της ίδιας πηγής χρηματοδότησης (π.χ. τραπεζικός λογαριασμός) ή/και του ίδιου καταγεγραμμένου αναγνωριστικού για τη χρήση υπηρεσιών από συνεργάτες της PayPal (όπως αναγνωριστικό eBay)),
 12. Να δραστηριοποιήστε ή να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με τρόπο που οδηγεί ή μπορεί να οδηγήσει σε παράπονα, διαφορές, αξιώσεις, αντιστροφές πληρωμής, αντιστροφές χρέωσης, χρεώσεις, ποινές, πρόστιμα και άλλες ευθύνες προς την PayPal, προς χρήστη, προς τρίτο μέρος ή προς εσάς,
 13. Να καταχραστείτε (ως αγοραστής ή ως πωλητής) της διαδικασίας Επίλυσης διαφορών στο Internet ή/και της Προστασίας αγοραστή PayPal,
 14. Να προκαλέσετε τη λήψη δυσανάλογου αριθμού Αξιώσεων από την PayPal, υπέρ του μέρους που υποβάλλει την αξίωση σχετικά με τον λογαριασμό ή την επιχείρησή σας,
 15. Να έχετε βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας από οργανισμό αναφοράς πίστωσης που καταδεικνύει υψηλό επίπεδο κινδύνου σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς,
 16. Να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας ή τις Υπηρεσίες με τρόπο που η PayPal, η Visa, η MasterCard, η American Express ή η τράπεζα προμηθευτής ή/και οι επεξεργαστές πληρωμών μας θεωρούν εύλογα ότι αποτελεί κατάχρηση της διαδικασίας αντιστροφής πληρωμής της τράπεζας, του συστήματος πιστωτικών καρτών ή καταπάτηση των κανόνων συνδέσμου πιστωτικών καρτών,
 17. Να επιτρέπετε στον λογαριασμό σας να έχει υπόλοιπο που αντανακλά ποσό που οφείλεται σε εμάς,
 18. Να πραγματοποιείτε δραστηριότητες που αποτελούν ή ενδέχεται να αποτελούν για εμάς πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο απάτης, ξαφνική αύξηση έκθεσης ή σημαντικό ή άλλως βλαβερό επίπεδο έκθεσης (όπως εύλογα θεωρεί η PayPal, βάσει των διαθέσιμων σε αυτήν πληροφοριών),
 19. Να χρησιμοποιείτε πιστωτική κάρτα με τον λογαριασμό σας για να παρέχετε στον εαυτό σας προκαταβολή μετρητών (ή να βοηθάτε άλλους να το κάνουν),
 20. Να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες από χώρα που δεν περιλαμβάνεται στη σελίδα PayPal WorldWide,
 21. Να γνωστοποιείτε ή να διανέμετε πληροφορίες άλλου χρήστη σε τρίτο μέρος ή να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες για σκοπούς μάρκετινγκ, εκτός εάν έχετε λάβει τη σχετική ρητή συναίνεση του χρήστη,
 22. Να στέλνετε αυτόκλητα email σε χρήστη ή να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για είσπραξη πληρωμών για αποστολή ή παροχή βοήθειας σε αποστολή αυτόκλητων email σε τρίτα μέρη,
 23. Να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια θέτει μη εύλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στις Υπηρεσίες, τις υποδομές μας, τις τοποθεσίες Web μας, το λογισμικό ήτα συστήματά μας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των Υπηρεσιών) που λειτουργούν από εμάς ή εκ μέρους μας,
 24. Να διευκολύνετε απόπειρες ιών, προγραμμάτων «δούρειων ίππων», κακόβουλου λογισμικού, σκουληκιών ή άλλων ρουτίνων προγραμματισμού που προσπαθούν ή επιτυγχάνουν την πρόκληση ζημιάς, διαταραχής, διαφθοράς, κατάχρησης, επιβλαβούς παρεμβολής, λαθραίας υποκλοπής ή οικειοποίησης ή απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένα ή πληροφορίες ή τις Υπηρεσίες,
 25. Να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε ρομπότ, προγράμματα ανίχνευσης ιστού, άλλες αυτόματες συσκευές ή μη αυτόματες διεργασίες για την παρακολούθηση ή αντιγραφή του ιστοτόπου μας χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδειά μας,
 26. Να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα για την παράκαμψη των κεφαλίδων αποκλεισμού ρομπότ ή να παρεμβαίνετε ή να διαταράσσετε ή να προσπαθείτε να παρεμβαίνετε ή να διαταράσσετε τις υποδομές μας, τις τοποθεσίες Web μας, το λογισμικό μας, τα συστήματά (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των Υπηρεσιών) που λειτουργούμε εμείς ή τρίτοι για λογαριασμό μας, οποιεσδήποτε από τις Υπηρεσίες ή χρήση των Υπηρεσιών από άλλους Χρήστες,
 27. Να αντιγράφετε, αναπαράγετε, επικοινωνείτε σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, αλλάζετε, τροποποιείτε, δημιουργείτε παράγωγα έργα, εμφανίζετε δημόσια ή πλαισιώνετε οποιοδήποτε περιεχόμενο από τις τοποθεσίες Web της PayPal, χωρίς τη γραπτή συναίνεση από εμάς ή οποιοδήποτε αντίστοιχο τρίτο μέρος,
 28. Να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει την απώλεια οποιασδήποτε υπηρεσίας από τους παρόχους υπηρεσιών Internet μας, επεξεργαστές πληρωμών ή άλλους προμηθευτές ή παρόχους υπηρεσιών,
 29. Να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία για να δοκιμάσετε συμπεριφορές πιστωτικών καρτών,
 30. Να αποκαλύπτετε τους κωδικούς πρόσβασης στον λογαριασμό σας σε οποιονδήποτε άλλο ή να χρησιμοποιείτε τους κωδικούς πρόσβασης άλλων. Δεν φέρουμε ευθύνη για απώλειες που σας επιβαρύνουν, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της χρήσης του λογαριασμού σας από οποιοδήποτε άτομο εκτός από εσάς, που προκύπτει ως αποτέλεσμα κατάχρησης των κωδικών πρόσβασης,
 31. Να προβείτε σε ενέργεια ή να την παραλείψετε ή να αποπειραθείτε τα παραπάνω, σχετικά με οποιαδήποτε ενέργεια ή πράξη μπορεί να παρέμβει στην ορθή λειτουργία της Υπηρεσίας ή των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Υπηρεσιών ή άλλως και μη σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας,
 32. Να ζητάτε ή να στέλνετε πληρωμή προσωπικής συναλλαγής για εμπορική συναλλαγή,
 33. Να επιτρέψετε τη χρήση της Υπηρεσίας, εκθέτοντας την PayPal σε κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καταπολέμησης χρηματοδότησης τρομοκρατίας και παρόμοιες ρυθμιστικές υποχρεώσεις της PayPal (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των περιπτώσεων όπου δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας ή δεν ακολουθείτε τα βήματα άρσης των ορίων αποστολής, πίστωσης ή αναλήψεων, αναφορικά με τις παραγράφους 4.5, 5.1 και 6.3 ή όπου εκθέτετε την PayPal στον κίνδυνο ρυθμιστικών προστίμων από ευρωπαϊκές αρχές, αρχές των ΗΠΑ ή άλλες αρχές, για την επεξεργασία των συναλλαγών σας),
 34. Να ενσωματώνετε ή να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες, χωρίς να συμμορφώνεστε πλήρως με όλες τις υποχρεωτικές απαιτήσεις που κοινοποιούνται σε εσάς μέσω οποιασδήποτε ενσωμάτωσης ή οδηγού προγραμματιστών ή άλλης τεκμηρίωσης που εκδίδεται από την PayPal ανά τακτά διαστήματα.
 35. Να διαφημίζετε, προωθείτε, παρουσιάζετε ή περιγράφετε την PayPal Credit στους πελάτες σας χωρίς να έχετε αποκτήσει την απαραίτητη κανονιστική άδεια για να πράξετε κάτι τέτοιο (ενέργεια η οποία ενδεχομένως καταλήξει στην εκ μέρους σας διάπραξη ποινικού αδικήματος βάσει του Νόμου για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Αγορές του 2000 (του Ηνωμένου Βασιλείου).
 36. Να υποστείτε (ή να μας δώσετε λόγο να θεωρήσουμε ότι υπάρχει εύλογη πιθανότητα να υποστείτε) παραβίαση ασφάλειας της τοποθεσίας Web ή των συστημάτων σας, που θα μπορούσε να οδηγήσει στη μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση των στοιχείων πελάτη.

Συμφωνείτε ότι η πραγματοποίηση των παραπάνω Περιορισμένων δραστηριοτήτων μειώνει την ασφαλή πρόσβαση ή/και χρήση του οργάνου πληρωμών, του λογαριασμού ή της Υπηρεσίας γενικά από εσάς ή άλλους πελάτες της PayPal.

9.2 Διατήρηση της ασφάλειας του Μέσου Πληρωμής σας. Συμφωνείτε να εκτελείτε τις παρακάτω ενέργειες, για να διατηρείτε ασφαλές το όργανο πληρωμών σας:

 1. Να μην συμμετέχετε στις περιορισμένες δραστηριότητες,
 2. Να διατηρείτε τα στοιχεία των μεθόδων πληρωμών, του κωδικού πρόσβασης και του αριθμού PIN σας ασφαλή,
 3. Να μην επιτρέπετε σε τρίτους να διατηρούν ή να χρησιμοποιούν τα στοιχεία των μεθόδων πληρωμών, του κωδικού πρόσβασης ή του αριθμού PIN σας,
 4. Να μην γνωστοποιείτε τα στοιχεία των μεθόδων πληρωμών, του κωδικού πρόσβασης ή του αριθμού PIN σας, παρά μόνο κατά τη χρήση της Υπηρεσίας,
 5. Να μην γράφετε ποτέ τον κωδικό πρόσβασης ή τον αριθμό PIN σας με τρόπο που μπορεί να κατανοηθεί από τρίτους,
 6. Να μην επιλέγετε κωδικό πρόσβασης ή αριθμό PIN που απομνημονεύεται εύκολα από εσάς, όπως αλληλουχία γραμμάτων ή αριθμών που μαντεύονται εύκολα,
 7. Να βεβαιώνεστε ότι κανένας δεν μπορεί να δει τον κωδικό πρόσβασης ή τον αριθμό PIN σας όταν τα χρησιμοποιείτε,
 8. Να βεβαιώνεστε ότι έχετε αποσυνδεθεί από κάθε σχετική με πληρωμή εφαρμογή στη συσκευή σας, όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στην Υπηρεσία ή/και όταν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από άλλους (π.χ. όταν μοιράζεστε τη συσκευή σας με άλλους ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέσω επισφαλών δημόσιων συνδέσεων στο Internet, όπως σε συνηθισμένες δημόσιες περιοχές «δωρεάν WiFi»),
 9. Να απέχετε από τη χρήση λειτουργιών που αποθηκεύουν ή απομνημονεύουν τον κωδικό πρόσβασης ή τον αριθμό PIN σας στη συσκευή που χρησιμοποιείτε,
 10.  Να συμμορφώνεστε με όλες τις εύλογες οδηγίες που ενδέχεται να εκδίδουμε, σχετικά με τον τρόπο διατήρησης του οργάνου πληρωμών σας ασφαλούς,
 11. Να διατηρείτε ενημερωμένα τα προσωπικά στοιχεία σας στον λογαριασμό σας. Ενδεχομένως να μην μπορούμε να σας απαντήσουμε εάν επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τον λογαριασμό σας από διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου ή λογαριασμό email που δεν είναι καταχωρημένος σε εμάς και
 12. Να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα βήματα για να προστατεύετε την ασφάλεια της προσωπικής ηλεκτρονικής συσκευής σας, μέσω της οποίας αποκτάτε πρόσβαση στις Υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της χρήσης προσωπικά ρυθμισμένης λειτουργίας συσκευής με προστασία αριθμού PIN ή/και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες). Εάν χάσετε τη συσκευή σας, οφείλετε να μας ενημερώσετε αμέσως και να διαγράψετε τη συσκευή σας από τις ρυθμίσεις στον λογαριασμό σας PayPal.

Ανατρέξτε στο έγγραφο Βασικές πληροφορίες πληρωμών και υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση των υπηρεσιών.

9.3 Περιορισμένες δραστηριότητες και άδειες. Σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 9, μπορείτε να επιτρέψετε σε τρίτα μέρη να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες εκ μέρους σας, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 15.9, σύμφωνα με τους όρους της άδειάς τους και την ισχύουσα νομοθεσία.

Επιστροφή στην κορυφή

10. Η ευθύνη σας – Ενέργειες που ενδέχεται να λάβουμε

10.1 Η ευθύνη σας.

 1. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις αντιστροφές πληρωμής, αντιστροφές χρέωσης, χρεώσεις, ποινές, πρόστιμα και άλλες ευθύνες που επιβαρύνουν την PayPal, χρήστη της PayPal ή τρίτο μέρος και προκαλούνται από τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς ή/και προκύπτουν από αθέτηση της παρούσας Συμφωνίας από εσάς. Συμφωνείτε να αποζημιώνετε την PayPal, χρήστες ή τρίτα μέρη από και έναντι κάθε τέτοιας ευθύνης.
 2. Ευθύνη για αξιώσεις στο πλαίσιο της Προστασίας αγοραστή PayPal. Παρά οποιαδήποτε άλλη παράγραφο της παρούσας Συμφωνίας, εάν η PayPal εκδώσει οριστική απόφαση κρίνοντας ότι χάνετε μια Αξίωση που έχει υποβληθεί απευθείας στην PayPal, θα απαιτείται να αποζημιώσετε την PayPal για την ευθύνη σας. Ανατρέξτε στην παράγραφο 13 (και συγκεκριμένα στις παραγράφους 13.1, 13.2 και 13.3) για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που μπορεί να σας επηρεάζει η Προστασία πωλητή PayPal ως πωλητή. Η ευθύνη σας περιλαμβάνει την πλήρη τιμή αγοράς του στοιχείου και τα αρχικά έξοδα αποστολής (και σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην σας γίνει επιστροφή του στοιχείου). Η Προστασία πωλητή PayPal ενδέχεται να καλύπτει την ευθύνη σας, ανατρέξτε στην παράγραφο 11 παρακάτω.
 3. Αποζημίωση για την ευθύνη σας. Στην περίπτωση που ευθύνεστε για τυχόν ποσά που οφείλονται στην PayPal, η PayPal μπορεί να αφαιρέσει αμέσως αυτά τα ποσά από το υπόλοιπό σας (εάν είναι διαθέσιμα). Εάν υπάρχουν ανεπαρκή χρήματα στο υπόλοιπό σας για την κάλυψη της ευθύνης σας, η PayPal διατηρεί το δικαίωμα να εισπράξει το χρέος σας προς την PayPal χρησιμοποιώντας τυχόν πληρωμές που λαμβάνονται στον λογαριασμό σας και άλλως συμφωνείτε να αποζημιώνετε την PayPal μέσω άλλων μέσων. Αν είστε καταχωρισμένος στην PayPal ως κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, η PayPal ενδέχεται να συλλέξει το οφειλόμενο ποσό μέσω των πηγών χρηματοδότησης που έχετε ορίσει, όπως προβλέπεται στην ενότητα 3.Η PayPal μπορεί επίσης να ανακτήσει ποσά που μας οφείλετε μέσω νομικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά μέσω της χρήσης οργανισμού είσπραξης χρεών.
 4. Προσωρινές δεσμεύσεις αμφισβητούμενων συναλλαγών. Αν ένας αγοραστής υποβάλει Αξίωση, Αντιστροφή Χρέωσης ή Αντιστροφή Πληρωμής για πληρωμή που λάβατε, η PayPal μπορεί να θέσει προσωρινή δέσμευση στα χρήματα στον Λογαριασμό σας, προκειμένου να καλύψει ολόκληρο το ποσό της Αξίωσης, της Αντιστροφής Χρέωσης ή της Αντιστροφής Πληρωμής. Δέσμευση που έχει τεθεί στο πλαίσιο αυτής της προϋπόθεσης δεν περιορίζει τη χρήση του λογαριασμού σας σχετικά με ποσά διαφορετικά των αμφισβητούμενων ή που σε κίνδυνο στα πλαίσια της αξίωσης, της αντιστροφής χρέωσης ή της αντιστροφής πληρωμής, εκτός εάν έχουμε άλλο λόγο να το πράξουμε αυτό. Εάν κερδίσετε τη διαφορά ή εάν η πληρωμή είναι έγκυρη προς πληρωμή βάσει των όρων της προστασίας πωλητή PayPal, θα καταργήσουμε τη δέσμευση και θα επαναφέρουμε την πρόσβασή σας στα αντίστοιχα χρήματα. Εάν χάσετε τη διαφορά, η PayPal θα αφαιρέσει τα αντίστοιχα χρήματα από τον λογαριασμό σας.

  Αυτή η διαδικασία ισχύει επίσης για κάθε αξίωση που υποβάλλει ένας αγοραστής εναντίον σας στο eBay μέσω της διαδικασίας επίλυσης του eBay, εφόσον έχετε εξουσιοδοτήσει το eBay να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό σας PayPal για να εξοφλεί ποσά που οφείλετε στο eBay ή στον αγοραστή (ανάλογα με την περίπτωση) βάσει των όρων της διαδικασίας επίλυσης eBay («Οφειλόμενα ποσά στο eBay»)  και το eBay μας έχει ειδοποιήσει για την αξίωση. Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, εξουσιοδοτείτε και δίνετε οδηγία στην PayPal να επεξεργάζεται πληρωμές κάθε οφειλόμενου ποσού στο eBay από τον λογαριασμό σας PayPal προς το eBay ή τον αγοραστή (ανάλογα με την περίπτωση), σύμφωνα με τις οδηγίες του eBay προς την PayPal, αλλά συμφωνείτε ότι η PayPal μπορεί να θεωρήσει την εξουσιοδότηση και τις οδηγίες σας για την πληρωμή οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού στο eBay ως ακυρωμένες και η PayPal δεν θα υποχρεούται να ολοκληρώσει την εν λόγω πληρωμή, εάν η ίδια (κατά τη διακριτική της ευχέρεια) αποφασίσει ότι η αξίωση θα κρινόταν υπέρ σας εάν είχε υποβληθεί ως αξίωση στην PayPal. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε αυτήν την εξουσιοδότηση και εντολή, επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση πελατών PayPal. Όλες οι αξιώσεις που υποβάλλονται απευθείας στην eBay διέπονται αποκλειστικά από την πολιτική της. Οι όροι του Προγράμματος προστασίας πωλητή PayPal δεν καλύπτουν τους πωλητές σχετικά με αξιώσεις που υποβάλλονται από αγοραστές απευθείας στο eBay.

10.2 Ενέργειες από την PayPal. Εάν θεωρούμε ότι έχετε συμμετάσχει σε περιορισμένες δραστηριότητες, μπορούμε να προβούμε σε διάφορες ενέργειες για την προστασία της PayPal, χρήστη, τρίτου μέρους ή τη δική σας, έναντι αντιστροφών πληρωμών, αντιστροφών χρεώσεων, αξιώσεων, χρεώσεων, προστίμων, ποινών και οποιασδήποτε άλλης ευθύνης. Οι ενέργειες στις οποίες μπορούμε να προβούμε περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις παρακάτω:

 1. Μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ευθύνη να αναστείλλουμε, αποκλείσουμε, περιορίσουμε, κλείσουμε ή ακυρώσουμε το δικαίωμα χρήσης του οργάνου πληρωμής ή του λογαριασμού σας εξ' ολοκλήρου ή για οποιαδήποτε συγκεκριμένη συναλλαγή, που μπορεί με τη σειρά της να αναστείλει, αποκλείσει, περιορίσει, κλείσει ή ακυρώσει την πρόσβαση στον λογαριασμό σας ή τις Υπηρεσίες (όπως περιορισμός πρόσβασης σε οποιαδήποτε από τις πηγές χρηματοδότησης σας και της ικανότητάς σας να στέλνετε χρήματα, να πραγματοποιείτε αναλήψεις ή να καταργείτε οικονομικά στοιχεία). Συνήθως θα σας παρέχουμε προηγούμενη ειδοποίηση για οποιαδήποτε αναστολή ή ακύρωση αλλά μπορούμε, εάν θεωρείται εύλογο (για παράδειγμα, εάν αθετείτε την παρούσα Συμφωνία ή το θεωρούμε συνετό για λόγους ασφάλειας) να αναστείλλουμε ή να ακυρώσουμε το δικαίωμα χρήσης του οργάνου πληρωμής ή του λογαριασμού σας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς,
 2. Να αποκλείσουμε τον λογαριασμό σας ή/και να δεσμεύσουμε τυχόν χρήματα στον Λογαριασμό αποθεματικού σας (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της περίπτωσης για περισσότερες από 180 ημέρες, εάν ζητηθεί από την PayPal, όπου τα δικαιώματα της PayPal βάσει της παραγράφου 10.2 προκύπτουν από ενασχόλησή σας σε περιορισμένη δραστηριότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 9.1 ag.).
 3. Να αρνηθούμε οποιαδήποτε συγκεκριμένη συναλλαγή πληρωμής ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο και θα απαιτείται μόνο να παρέχουμε το γεγονός της άρνησης και τις αιτίες αυτής, καθώς και τον τρόπο που μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, όπου είναι εφικτό, κατόπιν αιτήματος και εφ' όσον δεν απαγορεύεται από τον νόμο,
 4. Μπορούμε να αντιστρέψουμε μια πληρωμή (συμπεριλαμβανομένου του αντιστροφής πληρωμής, όπου ενδείκνυται, στη πηγή χρηματοδότησης του αποστολέα) που παραβιάζει την Πολιτική αποδεκτής χρήσης μας ή την παράγραφο 9 ή που εύλογα υποπτευόμαστε ότι παραβιάζει την Πολιτική αποδεκτής χρήσης μας ή την παράγραφο 9,
 5. Μπορούμε να επικοινωνούμε με τρίτα μέρη και να γνωστοποιούμε στοιχεία των περιορισμένων δραστηριοτήτων σας, με τον τρόπο που προβλέπεται στην Πολιτική απορρήτου μας (γνωστή και ως Δήλωση απορρήτου),
 6. Μπορούμε να ζητάμε πληροφορίες από εσάς ή να ενημερώνουμε άλλως ανακριβείς πληροφορίες που μας παρέχετε,
 7. Μπορούμε να αρνηθούμε την παροχή των Υπηρεσιών μας προς εσάς μελλοντικά,
 8. Μπορούμε να δεσμεύσουμε τα χρήματά σας στον βαθμό και για το διάστημα που εύλογα απαιτούνται για την προστασία ενάντια του κινδύνου ευθύνης. Αναγνωρίζετε ότι, μεταξύ άλλων:
  1. Ο κίνδυνος ευθύνης της PayPal σχετικά με χρηματοδοτούμενες από κάρτα πληρωμές που λαμβάνετε μπορεί να διαρκέσει μέχρι την παρέλευση του κινδύνου αντιστροφής χρέωσης που κλείνει υπέρ του υπόχρεου πληρωμής/αγοραστή (όπως κρίνεται από τους κανόνες του προγράμματος κάρτας). Αυτό εξαρτάται από συγκεκριμένους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής:
   1. Τον τύπο αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία λαμβάνετε πληρωμή ή
   2. Το χρονικό διάστημα για την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών για τα οποία λαμβάνετε πληρωμή (π.χ. πώληση εισιτηρίων για εκδηλώσεις μήνες πριν την ημερομηνία της αντίστοιχης εκδήλωσης μπορεί να εμπεριέχει υψηλότερο και διαχρονικότερο κίνδυνο αντιστροφής χρέωσης από ότι η πώληση των περισσοτέρων άλλων αγαθών ή υπηρεσιών),
  2. Ο κίνδυνος ευθύνης της PayPal σχετικά με μια Αξίωση ή Διαφορά που προκύπτουν από πληρωμή που λαμβάνετε μπορεί να διαρκέσει για το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου τα μέρη να κλείσουν την Αξίωση ή Διαφορά και όλες τις εφέσεις που σχετίζονται με την Αξίωση ή τη Διαφορά, σύμφωνα με την παράγραφο 13 της παρούσας Συμφωνίας.
  3. Ο κίνδυνος ευθύνης της PayPal σχετικά με οποιαδήποτε περίπτωση παύσης πληρωμών που ενδέχεται να υποστείτε μπορεί να διαρκέσει για όσο διάστημα και στον βαθμό που η ισχύουσα νομοθεσία για την παύση πληρωμών περιορίζει την PayPal από τη λήψη νομικών διαδικασιών εναντίον σας και
  4. Εάν επιτρέψετε ο λογαριασμός σας να διαθέτει υπόλοιπο που αντανακλά ποσό που οφείλεται στην PayPal, ο κίνδυνος ευθύνης της PayPal μπορεί να διαρκέσει για το χρονικό διάστημα και στον βαθμό που οφείλετε αυτό το ποσό στην PayPal.
 1. Μπορούμε να κινήσουμε νομικές διαδικασίες εναντίον σας.
 2. Μπορούμε να αναστείλλουμε το δικαίωμά σας για προστασία πωλητή PayPal ή προστασία αγοραστή PayPal (και αναδρομικά).
 3. Ενδέχεται να αναστείλουμε, περιορίσουμε ή διακόψουμε την πρόσβαση σας σε Υπηρεσίες, τοποθεσίες Web, λογισμικό και συστήματα (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των Υπηρεσιών) που λειτουργούν από εμάς ή εκ μέρους μας και στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, των δεδομένων σας.

Εκτός των περιπτώσεων διαφορετικών οδηγιών από εμάς, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε ή να αποπειραθείτε να χρησιμοποιήσετε το όργανο πληρωμών ή τον λογαριασμό σας, ενώ τελούν σε αναστολή ή έχουν κλείσει. Οφείλετε να φροντίζετε για την ακύρωση κάθε συμφωνίας με προμηθευτή ή άλλα τρίτα μέρη που εμπεριέχουν πληρωμές που έχουν ξεκινήσει από τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των προεγκεκριμένων πληρωμών) και ρυθμίζονται από τον λογαριασμό σας, αμέσως μετά την καταγγελία, την αναστολή ή το κλείσιμο του λογαριασμού σας. Παραμένετε υπεύθυνοι στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας σχετικά με κάθε χρέωση ή άλλα ποσά που σας επιβαρύνουν μέσω της χρήσης του λογαριασμού σας ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από την καταγγελία, την αναστολή ή το κλείσιμο.

10.3 Περιορισμένη πρόσβαση. Εάν υποπτευόμαστε ότι έχει πραγματοποιηθεί πρόσβαση στον λογαριασμό σας χωρίς την εξουσιοδότησή σας, μπορούμε να αναστείλλουμε ή να περιορίσουμε την πρόσβασή σας στον λογαριασμό ή τις Υπηρεσίες (όπως με περιορισμό πρόσβασης σε οποιαδήποτε από τις πηγές χρηματοδότησης σας και της ικανότητάς σας να στέλνετε χρήματα, να πραγματοποιείτε αναλήψεις ή να καταργείτε οικονομικά στοιχεία). Εάν περιορίσουμε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας, θα σας παρέχουμε ειδοποίηση και τη δυνατότητα να ζητήσετε επαναφορά πρόσβασης, εάν ενδείκνυται.

10.4 Αποθεματικά. Η PayPal μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να θέσει Αποθεματικό σε χρήματα που διατηρούνται στον Λογαριασμό σας, όπου κρίνει εύλογα (βάσει των διαθέσιμων για την PayPal πληροφοριών στο διάστημα λήψης του Αποθεματικού και όπως η ίδια κατά τη διακριτική της ευχέρεια θεωρεί ένα αποδεκτό επίπεδο κινδύνου που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας). Εάν η PayPal θέσει Αποθεματικό στα χρήματα στον λογαριασμό σας, τα χρήματα θα διατηρούνται στον λογαριασμό Αποθεματικού σας και θα εμφανίζονται ως "σε εκκρεμότητα" στο υπόλοιπο PayPal σας. Εάν ο λογαριασμό σας υπόκειται σε αντιστροφή πληρωμής, η PayPal θα σας παρέχει ειδοποίηση καθορίζοντας τους όρους του Αποθεματικού. Οι όροι ενδέχεται να απαιτούν τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσοστού των ποσών που λαμβάνονται στον λογαριασμό σας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή διατήρηση συγκεκριμένου ποσού των χρημάτων σε αποθεματικό ή οτιδήποτε άλλο κρίνει απαραίτητο η PayPal για προστασία έναντι του κινδύνου που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας. Η PayPal μπορεί να αλλάξει τους όρους του Αποθεματικού ανά πάσα στιγμή, παρέχοντάς σας ειδοποίηση για τους νέους όρους. Εάν αντιτίθεστε στο Αποθεματικό, μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας. Εάν ο λογαριασμός σας κλείσει για οποιονδήποτε λόγο, έχουμε το δικαίωμα να διατηρήσουμε το Αποθεματικό για έως 180 ημέρες. Κατά τη διαχείριση του κινδύνου των λογαριασμών, μπορούμε επίσης να περιορίσουμε το ποσό για το οποίο μπορείτε να πραγματοποιήσετε αμέσως ανάληψη ή να αλλάξουμε την ταχύτητα ή τη μέθοδο πληρωμής για αναλήψεις, να συμψηφίσουμε ποσά από το υπόλοιπό σας ή/και να απαιτήσουμε εσείς ή άτομο που σχετίζεται με εσάς να συνάψετε νέες μορφές διακανονισμών ασφάλειας μαζί μας (για παράδειγμα, παρέχοντας εγγύηση ή απαιτώντας από εσάς να καταθέσετε χρήματα σε εμάς ως εχέγγυο για τις υποχρεώσεις σας προς εμάς ή τρίτα μέρη). Συμφωνείτε επίσης να αναλαμβάνετε με δικές σας δαπάνες οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της επικύρωσης τυχόν απαραίτητων εγγράφων και της καταχώρισης οποιασδήποτε μορφής εγγράφου που εύλογα απαιτείται από εμάς για να τελειοποιήσουμε οποιαδήποτε μορφή τόκου ασφάλειας ή άλλως) που απαιτείται για τη δημιουργία Αποθεματικού ή άλλη μορφή εχέγγυου με τρόπο που εύλογα θα καθοριστεί από εμάς.

10.5 Δέσμευση πληρωμής

 1. Συμφωνείτε ότι εάν:
  1. λάβετε μια πληρωμή που εμπεριέχει κίνδυνο συναλλαγής ή
  2. ενδέχεται να υπάρχει υψηλότερο του αποδεκτού επίπεδο κινδύνου ή έκθεσης σε σχέση με τον λογαριασμό σας (βάσει των διαθέσιμων για την PayPal πληροφοριών στο αντίστοιχο διάστημα και όπως η ίδια κατά τη διακριτική της ευχέρεια θεωρεί ένα επίπεδο κινδύνου ή έκθεσης αποδεκτό για την ίδια,, τους πελάτες της ή/και τους παρόχους υπηρεσιών της σε όλες τις συνθήκες).

   Η PayPal μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια (και λειτουργώντας εύλογα) να θέσει δέσμευση σε αυτήν ή οποιαδήποτε άλλη πληρωμή. Εάν η PayPal θέσει δέσμευση στα χρήματα στον λογαριασμό σας, θα σας ειδοποιήσουμε σχετικά (συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τη διάρκεια της δέσμευσης). Τα χρήματα θα διατηρούνται στον λογαριασμό αποθέματός σας και θα εμφανίζονται ως "σε εκκρεμότητα" στο υπόλοιπο PayPal σας. Ενδεχομένως να σας ειδοποιήσουμε για τη δέσμευση μέσω εξουσιοδοτημένων τρίτων μερών (όπως πλατφόρμες συνεργατών στις οποίες πραγματοποιείτε συναλλαγές).
 2. Η PayPal θα καταργήσει τη δέσμευση στην πληρωμή σας βάσει αυτής της προϋπόθεσης, όταν κρίνει ότι ο κίνδυνος συναλλαγής ή ο κίνδυνος έκθεσης που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας δεν υφίσταται πλέον. Σημειώνεται ότι παρά τα παραπάνω, εάν λάβετε Διαφορά, Αξίωση, αντιστροφή χρέωσης ή αντιστροφή πληρωμής στην πληρωμή συναλλαγής που υπόκειται στη δέσμευση, τα ποσά (ή ποσό ίσο με τη σχετική πληρωμή) ενδέχεται να διατηρηθούν στον Λογαριασμό αποθεματικού σας, μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.
 3. Συμφωνείτε να παρέχετε στην PayPal τις απαραίτητες πληροφορίες που εύλογα μπορεί αυτή να ζητήσει, προκειμένου να κρίνει εάν ο κίνδυνος συναλλαγής ή ο κίνδυνος έκθεσης που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας δεν υφίσταται πλέον. Εάν αντιτίθεστε στη δέσμευση βάσει αυτής της προϋπόθεσης, μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας. Εάν ο λογαριασμός σας κλείσει για οποιονδήποτε λόγο, η PayPal έχει το δικαίωμα να δεσμεύσει μια πληρωμή βάσει αυτής της προϋπόθεσης για περίοδο έως 180 ημέρες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των πλήρων υποχρεώσεων βάσει της σύμβασης για πώληση (με την οποία σχετίζεται η συγκεκριμένη πληρωμή).

10.6 Πληροφορίες για εσάς

 1. Η PayPal διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες από εσάς, εκτός αυτών που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία, προκειμένου να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της σχετικά με την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με οποιοδήποτε αίτημα για επιπλέον πληροφορίες που εύλογα απαιτούμε, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στα παραπάνω μπορεί να περιλαμβάνονται ενδεικτικά το αίτημα για το φαξ, το email σας ή άλλα συγκεκριμένα έγγραφα ταυτότητας. Συμφωνείτε επίσης να μας παρέχετε, κατόπιν εύλογου αιτήματός μας και με δικές σας δαπάνες, πληροφορίες για τα οικονομικά και τις λειτουργίες σας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των πιο πρόσφατων οικονομικών καταστάσεών σας (πιστοποιημένων ή μη) και των αναλύσεων συναλλαγών προμηθευτή (όπου ενδείκνυται).
 2. Επαλήθευση

Για να αποκτήσετε κατάσταση Επαλήθευσης, πρέπει να ολοκληρώσετε τα παρακάτω βήματα βάσει της κατάστασης του λογαριασμού σας:

Πελάτες Ηνωμένου Βασιλείου:

Κάτοχοι προσωπικού λογαριασμού: Είτε:

1) Ρυθμίστε μια άμεση χρέωση και ολοκληρώστε τη διαδικασία τραπεζικής επιβεβαίωσης ή

2) Εγκριθείτε με επιτυχία και ενεργοποιείστε το PayPal Credit.

Κάτοχοι επιχειρηματικού λογαριασμού: Είτε:

1) Ρυθμίστε μια άμεση χρέωση, ολοκληρώστε τη διαδικασία τραπεζικής επιβεβαίωσης και παρέχετε συμπληρωματικές πληροφορίες επιχείρησης ή

2) Εγκριθείτε με επιτυχία και ενεργοποιείστε το PayPal Credit και παρέχετε συμπληρωματικές πληροφορίες επιχείρησης.

Πελάτες Σχετικών χωρών: προσθέστε μια πιστωτική κάρτα και ολοκληρώστε τη διαδικασία σύνδεσης και επιβεβαίωσης.

Η PayPal μπορεί ανά τακτά διαστήματα να σας παρέχει άλλες μεθόδους ή διαδικασίες για να αποκτήσετε την κατάσταση «Επαλήθευσης». Αναφέροντας έναν χρήστη ως «Επαληθευμένο» η PayPal δηλώνει μόνο ότι ο επαληθευμένος χρήστης έχει ολοκληρώσει τα βήματα της διαδικασίας για την εξασφάλιση της κατάστασης «Επαλήθευση». Σύμφωνα με την παράγραφο 1.1 και μετά την απόδοση κατάστασης Επαλήθευσης σε έναν χρήστη, η PayPal δεν εγγυάται, δεν δεσμεύεται και δεν δηλώνει άλλως ότι ο επαληθευμένος χρήστης θα ολοκληρώσει μια συναλλαγή πληρωμής.

10.7 Γνωστοποίηση αιτιολόγησης για τις ενέργειές μας

Οι αποφάσεις μας να προβούμε στις ενέργειες που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο 10 και οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, είτε περιορίζουν, είτε επεκτείνουν την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία, τις υποδομές, τις τοποθεσίες Web, το λογισμικό ή τα συστήματά μας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των Υπηρεσιών) που λειτουργούμε εμείς ή τρίτοι για λογαριασμό μας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν αποκλεισμών, περιορισμών, αναστολών, διακοπών, δεσμεύσεων και επιφυλάξεων) μπορεί να βασίζονται σε εμπιστευτικά κριτήρια που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση του κινδύνου και την προστασία της PayPal, των πελατών ή/και των παρόχων υπηρεσιών μας. Επιπροσθέτως, ενδέχεται να περιοριζόμαστε βάσει κανονισμών ή κυβερνητικών αρχών από τη γνωστοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών προς εσάς, σχετικά με τις εν λόγω αποφάσεις. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να σας γνωστοποιούμε τα στοιχεία των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου ή ασφάλειας ή τις εμπιστευτικές πληροφορίες μας.

Επιστροφή στην κορυφή

11. Πρόγραμμα προστασίας πωλητή

11.1 Τι είναι η προστασία πωλητή PayPal;

Εάν είστε ο παραλήπτης πληρωμής που πραγματοποιείται από πελάτη («Παραλήπτης πληρωμής»), μπορούμε να σας αποζημιώνουμε για ποσό των εναντίον σας αξιώσεων, ακυρώσεων πληρωμών ή αντιστροφών πληρωμής που πραγματοποιούνται εξαιτίας των παρακάτω λόγων:

 1. Η αντιστροφή χρέωσης ή η αντιστροφή πληρωμής οφείλεται σε «Μη εξουσιοδοτημένη πληρωμή» (εκτός των «Μη εξουσιοδοτημένων πληρωμών» που έχουν πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον που δεν φιλοξενεί η PayPal) ή
 2. Η αντιστροφή χρέωσης ή η αξίωση εκδόθηκε εναντίον σας με αιτιολόγηση «Δεν έχει ληφθεί»,

όπου η PayPal λαμβάνει αποδείξεις από εσάς ότι το στοιχείο αναρτήθηκε ή παραδόθηκε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω, βάσει των περαιτέρω προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου 11 (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των απαιτήσεων εγκυρότητας στην παράγραφο 11.6).

Διαβάστε την παράγραφο 13 (Προστασία αγοραστή PayPal) για να κατανοήσετε πώς μπορεί να προκύψει Αξίωση εναντίον σας. Αν πωλείτε σε αγοραστές σε άλλες χώρες ή συναλλάσσεστε εμπορικά με αυτούς, πρέπει να διαβάσετε τις πολιτικές προστασίας αγοραστών PayPal των χωρών στις οποίες βρίσκονται οι αγοραστές σας (οι σχετικές πολιτικές προστασίας αγοραστών PayPal είναι διαθέσιμες εδώ και είναι επίσης προσβάσιμες μέσω του υποσέλιδου «Νομικό περιεχόμενο» ή «Νομικές συμφωνίες» που υπάρχει στις περισσότερες ιστοσελίδες της PayPal), καθώς αυτές οι πολιτικές ισχύουν για εσάς ως παραλήπτη πληρωμής ή πωλητή.

Διαβάστε επίσης την παράγραφο 5.3 (Κίνδυνος αντιστροφής πληρωμής, αντιστροφής χρέωσης και αξιώσεων) για να κατανοήσετε τον κίνδυνο αντιστροφών πληρωμής, ακυρώσεων πληρωμών και αξιώσεων που προκύπτει όταν λαμβάνετε μια πληρωμή.

 

11.2 Διαθεσιμότητα προστασίας πωλητή PayPal

Η προστασία πωλητή PayPal είναι διαθέσιμη προς:

Παραλήπτες πληρωμών με εγγεγραμμένους λογαριασμούς PayPal στις Σχετικές χώρες, οι οποίοι λαμβάνουν πληρωμές PayPal από αγοραστές που πραγματοποιούν έγκυρες αγορές (παγκοσμίως και οπουδήποτε γίνονται δεκτές οι πληρωμές μέσω PayPal).

Η προστασία πωλητή PayPal δεν ισχύει για αξιώσεις, ακυρώσεις πληρωμών ή/και αντιστροφής πληρωμής όταν η αγορά διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή (SNAD) ούτε για είδη που παραδίδετε ή παραλαμβάνονται αυτοπροσώπως.

11.3 Πόση προστασία παρέχεται από την προστασία πωλητή PayPal;

Σύμφωνα με την παράγραφο 10.2θ και την παρούσα παράγραφο 11:

α. Η PayPal θα σας καταβάλει το πλήρες ποσό μιας έγκυρης πληρωμής που υπόκειται σε αξίωση, αντιστροφή χρέωσης ή αντιστροφή πληρωμής και θα αποποιηθεί την προμήθεια αντιστροφής χρέωσης, όπου ισχύει και

β. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό πληρωμών για τις οποίες μπορείτε να λάβετε αποζημίωση στο πλαίσιο της προστασίας πωλητή PayPal.

11.4 Τι συμβαίνει όταν ένας αγοραστής υποβάλλει αξίωση, αντιστροφή χρέωσης ή αντιστροφή πληρωμής;

Η PayPal θέτει προσωρινή δέσμευση στα χρήματα στον λογαριασμό σας, προκειμένου να καλύψει το πλήρες ποσό της αξίωσης, της αντιστροφής χρέωσης ή του αντιστροφής πληρωμής. Ανατρέξτε στην παράγραφο 10.1.δ για περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία προσωρινής δέσμευσης.

11.5 Αν η πληρωμή δεν καλύπτεται από την προστασία πωλητή PayPal, η PayPal θα αφαιρέσει τα κεφάλαια από τον λογαριασμό σας και θα επιστρέψει την πληρωμή στον αγοραστή. Επιπροσθέτως, είστε υπεύθυνοι για τη χρέωση αντιστροφής χρέωσης της PayPal, όπου ισχύει.

11.6 Απαιτήσεις εγκυρότητας

Ποιες είναι οι απαιτήσεις εγκυρότητας για την προστασία πωλητή PayPal;

Οφείλετε να πληροίτε όλες τις παρακάτω απαιτήσεις για να καλύπτεστε:

 1. Η συναλλαγή να μην θεωρείται μη έγκυρη βάσει της παραγράφου 11.10.
 2. Η συναλλαγή πρέπει να επισημαίνεται από την PayPal ως έγκυρη ή εν μέρει έγκυρη για την προστασία πωλητή PayPal στη σελίδα «Λεπτομέρειες συναλλαγής» του λογαριασμού σας. Εάν έχει επισημανθεί ως έγκυρη, η προστασία για τις Μη εξουσιοδοτημένες πληρωμές και την Μη παράδοση του αντικειμένου θα ισχύει. Εάν έχει επισημανθεί ως εν μέρει έγκυρη, θα ισχύει μόνο η προστασία για Μη παράδοση του αντικειμένου.
 3. Για υλικά αγαθά, ταχυδρομήστε το αγαθό στη διεύθυνση αποστολής που αναγράφεται στη σελίδα «Λεπτομέρειες συναλλαγής». Εάν το αγαθό παραδίδεται αυτοπροσώπως ή εάν ο παραλήπτης πληρωμής στείλει το στοιχείο σε διαφορετική διεύθυνση (για παράδειγμα, εάν ο αγοραστής σας ζητήσει να το στείλετε σε άλλη διεύθυνση, επειδή η διεύθυνση αποτελεί «διεύθυνση εργασίας» ή «διεύθυνση δώρου») τότε δεν θα δικαιούστε αποζημίωση βάσει των όρων του προγράμματος.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη σελίδα «Λεπτομέρειες συναλλαγής» αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας PayPal και επιλέγοντας «Ιστορικό» και στη συνέχεια «Λεπτομέρειες» για τη συναλλαγή.

 1. Οφείλετε να τηρείτε τις απαιτήσεις παράδοσης που περιγράφονται παρακάτω.
 2. Πρέπει να δεχτείτε μια μεμονωμένη πληρωμή από έναν λογαριασμό PayPal για την αγορά.
 3. Οφείλετε να απαντάτε στα αιτήματα της PayPal για τεκμηρίωση και άλλες πληροφορίες που εύλογα απαιτούνται από αυτήν για την έγκαιρη διερεύνηση του ζητήματος.
 4. Η κύρια κατοικία σας, όπως αναγράφεται στον λογαριασμό PayPal, πρέπει να είναι σε σχετική χώρα.
 5. Η εγκυρότητά σας δεν αναστέλλεται άλλως.

Οι απαιτήσεις εγκυρότητας γ. και δ. παραπάνω δεν ισχύουν για οποιοδήποτε στοιχείο για το οποίο λαμβάνετε πληρωμή μέσω της δυνατότητας πληρωμών βάσει τοποθεσίας της PayPal, εφόσον παρέχετε στην PayPal αποδείξεις (προς εύλογη ικανοποίηση αυτής) ότι το στοιχείο συλλέχθηκε από ή παραδόθηκε στον αγοραστή.

11.7 Ποιες είναι οι απαιτήσεις παράδοσης;

 

Προστασία για μη εξουσιοδοτημένη πληρωμή

Προστασία για μη παραλαβή του αντικειμένου

Απαιτήσεις αποστολής

Για υπηρεσίες και άυλα αγαθά (σε χώρες όπου αυτές οι συναλλαγές θεωρούνται έγκυρες για την προστασία πωλητή PayPal): Απόδειξη Παράδοσης

 

Για όλες τις άλλες συναλλαγές: Απόδειξη αποστολής (κατ' ελάχιστον) ή απόδειξη παράδοσης

Απόδειξη παράδοσης

11.8 Τι είναι η «Απόδειξη αποστολής»;

Τεκμηρίωση στο Internet ή φυσικά, από ταχυδρομική εταιρεία, που περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω:

 1. Κατάσταση «αποστολής» (ή αντίστοιχη) και ημερομηνία αποστολής
 2. Διεύθυνση του παραλήπτη που περιλαμβάνει τουλάχιστον την πόλη/νομό ή τον ταχυδρομικό κώδικα (ή το αντίστοιχο σε διεθνές επίπεδο).
 3. Επίσημη αποδοχή από την εταιρεία αποστολής (για παράδειγμα, ταχυδρομική σφραγίδα, απόδειξη ή πληροφορίες παρακολούθησης στο Internet). Ή, εάν διαθέτετε απόδειξη παράδοσης, δεν χρειάζεστε απόδειξη αποστολής.

11.9 Τι είναι η «Απόδειξη παράδοσης»;

Η απόδειξη παράδοσης για υλικά αγαθά αναφέρεται σε ηλεκτρονικά έγγραφα από ταχυδρομική υπηρεσία που περιλαμβάνουν όλα τα παρακάτω:

 1. Κατάσταση «παράδοσης» (ή αντίστοιχη) και ημερομηνία παράδοσης.
 2. Διεύθυνση του παραλήπτη που περιλαμβάνει τουλάχιστον την πόλη/νομό ή τον ταχυδρομικό κώδικα (ή το αντίστοιχο σε διεθνές επίπεδο).

Η απόδειξη παράδοσης για άυλα αγαθά και υπηρεσίες αναφέρεται σε οποιαδήποτε αδιάσειστα στοιχεία (όπως κρίνεται από την PayPal) που αποδεικνύουν ότι η πώληση ολοκληρώθηκε, στα οποία συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι παρακάτω πληροφορίες:

 1. Ημερομηνία παροχής του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
 1. Διεύθυνση του παραλήπτη (για παράδειγμα, email/IP) όπου ισχύει.

11.10 Ποια είναι τα παραδείγματα στοιχείων/συναλλαγών/υποθέσεων που δεν θεωρούνται έγκυρα στην προστασία πωλητή PayPal;

 1. Για:
  1. Παραλήπτες πληρωμής με καταχωρισμένες διευθύνσεις τους εκτός Ηνωμένου Βασιλείου: ψηφιακά αγαθά και άδειες χρήσης ψηφιακού περιεχομένου.
  2. Παραλήπτες πληρωμής και τις καταχωρημένες διευθύνσεις τους στο Ηνωμένο Βασίλειο: άυλα αγαθά (συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών αγαθών και αδειών για ψηφιακό περιεχόμενο) και υπηρεσίες.
   Όπου η PayPal μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να καταστήσει έγκυρα συγκεκριμένα άυλα αγαθά (συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών αγαθών και αδειών για ψηφιακό περιεχόμενο) ή/και υπηρεσίες ανά τακτά διαστήματα, εκτός αν συμφωνηθεί άλλως γραπτώς με την PayPal, τα παρακάτω παραμένουν πάντα μη έγκυρα:
   1. Στοιχεία που ισοδυναμούν με μετρητά (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των στοιχείων αποθηκευμένης αξίας όπως δωροκάρτες και προπληρωμένες κάρτες).
   2. Πληρωμές που πραγματοποιούνται σχετικά με οικονομικά προϊόντα και επενδύσεις.
   3. Δωρεές.
 2. Στοιχεία που παραδίδετε (ή παραλαμβάνονται) αυτοπροσώπως (εκτός των στοιχείων για τα οποία λάβατε πληρωμή μέσω της δυνατότητας πληρωμών βάσει τοποθεσίας της PayPal.
 3. Συναλλαγές που υποβάλλονται σε επεξεργασία διαφορετικά και όχι μέσω του λογαριασμού PayPal του αγοραστή. Για παράδειγμα, αν η πληρωμή ελήφθη ως άμεση πληρωμή μέσω κάρτας (συμπεριλαμβανομένων των μέσων Zong, Website Payment Pro, εικονικού τερματικού και PayPal Here) ή ως συναλλαγή ολοκλήρωσης αγοράς επισκέπτη PayPal, δεν πληροί τις προϋποθέσεις για κάλυψη.
 4. Αξιώσεις, αντιστροφές χρέωσης και αντιστροφές πληρωμής για στοιχεία που διαφέρουν σημαντικά από την περιγραφή ή/και αξιώσεις που υποβάλλονται απευθείας στο eBay.
 5. Πληρωμές PayPal Business.
 6. Πληρωμές που αφορούν την αγορά χρυσού (σε φυσική μορφή ή σε ανταλλακτική μορφή).
 7. Συναλλαγές μαζικών πληρωμών PayPal

 

Επιστροφή στην κορυφή

12. Σφάλματα και μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές

12.1 Εντοπισμός σφαλμάτων ή/και μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών. Για να ελέγξετε το ιστορικό των συναλλαγών σας ανά πάσα στιγμή, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας από τη σελίδα της PayPal και κάντε κλικ στην καρτέλα «Ιστορικό». Είναι πολύ σημαντικό να ειδοποιήσετε αμέσως την PayPal αν θεωρείτε ότι έχει παρουσιαστεί οποιαδήποτε από τις παρακάτω δραστηριότητες: (i) αποστολή μη εξουσιοδοτημένης συναλλαγής από τον λογαριασμό σας, (ii) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό σας, (iii) υποκλοπή του κωδικού πρόσβασης ή του αριθμού PIN σας, (iv) απώλεια, κλοπή ή απενεργοποίηση οποιασδήποτε συσκευής έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή (v) πραγματοποίηση μεταφοράς ή πιθανής μεταφοράς χρημάτων από τον λογαριασμό σας, χωρίς την άδειάς σας (περιλαμβάνονται περιπτώσεις σύνδεσης του λογαριασμού σας με πλατφόρμα τρίτου μέρους (όπως τοποθεσία Web ή εφαρμογή) για την ενεργοποίηση πληρωμών από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, όταν πραγματοποιείται πληρωμή από τον λογαριασμό σας για συναλλαγή μέσω της πλατφόρμας, που δεν πραγματοποιήσατε εσείς) (από κοινού αποκαλούμενα «Ανάρμοστη πρόσβαση σε λογαριασμό»). Οφείλετε επίσης να μας ειδοποιήσετε αμέσως εάν θεωρείτε ότι παρουσιάστηκε κάποιο άλλο σφάλμα στον Λογαριασμό σας. Προκειμένου να μπορείτε να ειδοποιείτε αμέσως την PayPal σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, προτείνουμε να παρακολουθείτε στενά τον λογαριασμό σας τακτικά. Δεν θα σας θεωρήσουμε υπεύθυνους για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας από οποιοδήποτε άτομο, εφόσον γνωρίζουμε ότι δεν ενεργήσατε σκόπιμα προκειμένου να επιτρέψετε σε τρίτους την απόκτηση πρόσβασης στο αναγνωριστικό PayPal σας ή/και τον κωδικό πρόσβασης/αριθμό PIN σας ή τη συσκευή σας, ενώ ήσασταν συνδεδεμένοι στις Υπηρεσίες. Θα σας θεωρήσουμε υπεύθυνους για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας, εάν έχουμε στοιχεία που υποδεικνύουν ότι: ενεργήσατε σκόπιμα, επιτρέποντας σε τρίτο άτομο να αποκτήσει πρόσβαση στο αναγνωριστικό PayPal σας ή/και τον κωδικό πρόσβασης/αριθμό PIN σας, ενεργήσατε με δόλο ή αποτύχατε λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας να συμμορφωθείτε με τις υποχρεώσεις σας για χρήση του οργάνου πληρωμών με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία.

12.2 Ειδοποίηση της PayPal για σφάλματα με μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές ή/και υπεξαίρεση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του οργάνου πληρωμών σας. Οφείλετε να μας ειδοποιήσετε αν θεωρείτε ότι έχει υπάρξει ή θα υπάρξει σφάλμα, μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή, υπεξαίρεση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του οργάνου πληρωμών ή του λογαριασμού σας, καλώντας την Εξυπηρέτηση πελατών PayPal στον αριθμό τηλεφώνου που εμφανίζεται στις τοποθεσίες Web της PayPal, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της παρούσας φόρμας αναφοράς ή επικοινωνώντας ταχυδρομικά στη διεύθυνση PayPal, Attn: Error Resolution Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Αν παράσχετε αρχικά πληροφορίες σε εμάς μέσω τηλεφώνου, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να στείλετε το ερώτημά σας γραπτώς, εντός δέκα εργάσιμων ημερών μετά την τηλεφωνική επικοινωνία. Συμπληρώστε τη φόρμα βεβαίωσης και υποβάλλετέ την στο Internet ή ταχυδρομικά στην PayPal, Attn: Error Resolution Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Οφείλετε να μας παρέχετε όλες τις πληροφορίες στην κατοχή σας σχετικά με τις συνθήκες τυχόν σφαλμάτων, μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών ή/και υπεξαίρεσης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του οργάνου πληρωμών ή του λογαριασμού σας και να λάβετε κάθε εύλογο βήμα που απαιτείται για την υποστήριξη της PayPal στην έρευνά της. Μπορούμε να παρέχουμε σε τρίτα μέρη τις πληροφορίες που θεωρούμε σχετικές σε αυτές τις συνθήκες, σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου μας (γνωστή και ως Δήλωση απορρήτου).

12.3 Έλεγχος αναφορών σφαλμάτων. Με την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων σας, θα σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα της έρευνάς μας εντός 20 εργάσιμων ημερών μετά τη λήψη της ειδοποίησής σας. Εάν έχουμε προβεί σε σφάλμα, θα το διορθώσουμε αμέσως. Ωστόσο, αν χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έως 60 ημέρες για να διερευνήσουμε το ερώτημά σας. Αν αποφασίσουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο, ενδέχεται να πιστώσουμε εκ νέου προσωρινά στον λογαριασμό σας το ποσό που θεωρείτε ότι αποτελεί σφάλμα, εντός δέκα εργάσιμων ημερών, αφού λάβουμε την ειδοποίησή σας, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τα ηλεκτρονικά χρήματα στο διάστημα που χρειαζόμαστε για να ολοκληρώσουμε την έρευνά μας. Αν παράσχετε αρχικά πληροφορίες σε εμάς μέσω τηλεφώνου και δεν λάβουμε το ερώτημά σας γραπτώς εντός δέκα εργάσιμων ημερών μετά την προφορική ειδοποίησή σας, δεν θα πιστώσουμε εκ νέου προσωρινά τον λογαριασμό σας.

Στο τέλος της έρευνάς μας, θα σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα εντός τριών εργάσιμων ημερών. Εάν κρίνουμε ότι δεν υπήρξαν σφάλματα, θα σας στείλουμε μια γραπτή εξήγηση και ενδέχεται να χρεώσουμε τυχόν προσωρινή πίστωση που πιστώσαμε προηγούμενα σε εσάς σε σχέση με το αναφερόμενο σφάλμα. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφα των εγγράφων που χρησιμοποιήσαμε στην έρευνά μας (χωρίς να ισχύει η Χρέωση αιτήματος αρχείων που προβλέπεται στο Έγγραφο 1).

12.4 Ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές. Με την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων σας, αν αναφέρετε ότι υπήρξε ανάρμοστη πρόσβαση λογαριασμού σε σχέση με τον λογαριασμό σας και δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν απάτη, δόλο ή βαριά αμέλεια εκ μέρους σας, θα σας αποζημιώσουμε πλήρως για κάθε μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή που στάλθηκε από τον λογαριασμό σας, με τον όρο να μας έχετε ενημερώσει για την ανάρμοστη πρόσβαση λογαριασμού χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 13 μηνών από την πραγματοποίηση της πρώτης συναλλαγής που προέκυψε από την εν λόγω ανάρμοστη πρόσβαση λογαριασμού. Όπου θεωρούμε κατά την εύλογη άποψή μας ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να εξακριβώσουμε σαφέστερα τις συνθήκες που περιβάλλουν την αναφερόμενη Ανάρμοστη πρόσβαση λογαριασμού, θα ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με αυτήν που προβλέπεται στην παράγραφο 12.3 παραπάνω για αυτήν την έρευνα

12.5 Δικαίωμα επιστροφής χρημάτων συναλλαγής πληρωμής που εκτελέστηκε βάσει εξουσιοδότησης. Δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για το πλήρες ποσό οποιασδήποτε συναλλαγής πληρωμής που έχει εκτελεστεί βάσει εξουσιοδότησης, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις για επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με την Παράγραφο 4.8.

12.6 Σφάλματα. Εάν εντοπίσουμε σφάλμα επεξεργασίας, θα το επανορθώσουμε. Εάν το σφάλμα προκάλεσε τη λήψη λιγότερων χρημάτων από αυτά που δικαιούστε, η PayPal θα πιστώσει στον λογαριασμό σας τη διαφορά. Αν, λόγω του σφάλματος, λάβετε περισσότερα χρήματα από αυτά που δικαιούστε, η PayPal ενδέχεται να χρεώσει τα πρόσθετα κεφάλαια στον λογαριασμό σας. Εάν πραγματοποιήθηκε κατά λάθος πληρωμή στη πηγή χρηματοδότησης σας, η PayPal μπορεί να διορθώσει το λάθος χρεώνοντας ή πιστώνοντας (ανάλογα με την περίπτωση) την αντίστοιχη πηγή χρηματοδότησης. Εάν το λάθος προκάλεσε τη μη ολοκλήρωση μιας συναλλαγής από μέρους μας εγκαίρως ή με το σωστό ποσό, θα είμαστε υπεύθυνοι για την επιστροφή τυχόν ποσού ως συνέπεια πραγματοποίησης ελαττωματικής ή μη ολοκληρωμένης συναλλαγής πληρωμής και για τις απώλειες ή ζημιές σας άμεσα και όπως εύλογα προβλέπεται ότι προκαλούνται από αυτήν την αδυναμία, εκτός εάν:

 1. δεν διαθέτατε αρκετά χρήματα για ολοκλήρωση της συναλλαγής, χωρίς δική μας υπαιτιότητα,
 2. το σύστημά μας δεν λειτουργούσε σωστά και γνωρίζατε για τη διακοπή υπηρεσίας όταν ξεκινήσατε τη συναλλαγή ή
 3. η συναλλαγή αποτράπηκε λόγω συνθηκών εκτός του ελέγχου μας (όπως φωτιά, πλημμύρα ή απώλεια σύνδεσης στο Internet), παρά τις εύλογες προφυλάξεις μας.

Παρά την ύπαρξη οποιουδήποτε άλλου όρου στην παρούσα συμφωνία, η PayPal δεν θα κρίνεται υπεύθυνη για τη μη πραγματοποίηση ή την ελαττωματική πραγματοποίηση συναλλαγής πληρωμής, αν αδυνατείτε να ειδοποιήσετε την PayPal σχετικά με το πρόβλημα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μόλις αντιληφθείτε το ζήτημα ή σε κάθε περίπτωση εντός 13 μηνών μετά την ημερομηνία χρέωσης της συναλλαγής της πληρωμής.

Επιστροφή στην κορυφή

13. Προστασία αγοραστή PayPal

13.1 Τι είναι η προστασία αγοραστή PayPal;

Η προστασία αγοραστή PayPal επιτρέπει στην PayPal να εκδίδει οριστική απόφαση κατά τη διακριτική της ευχέρεια, σχετικά με οποιοδήποτε πρόβλημα θίγεται από αγοραστή σε σχέση με αγορά που εξοφλήθηκε με τη χρήση της PayPal. Η οριστική απόφαση ενδέχεται να οδηγήσει σε αποζημίωση του αγοραστή από την PayPal για το ποσό της πληρωμής που πραγματοποιήθηκε μέσω PayPal για την αγορά (έως το πλήρες αντίτιμο της αγοράς και (όπου ισχύει) τα αρχικά έξοδα αποστολής) και σε ευθύνη του παραλήπτη πληρωμής προς την PayPal για τη σχετική αποζημίωση.

Η προστασία αγοραστή PayPal δεν αποτελεί εγγύηση προϊόντος ή υπηρεσίας. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση. Η προστασία αγοραστή PayPal δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας εναντίον του παραλήπτη πληρωμής. Ανατρέξτε επίσης στην παράγραφο 13.2 παρακάτω (Είναι κατάλληλη για εμένα η προστασία αγοραστή PayPal;).

Εάν είστε παραλήπτης πληρωμής, η ευθύνη σας στο πλαίσιο προστασίας αγοραστή PayPal ενδέχεται να καλύπτεται από το πρόγραμμα προστασίας πωλητή (ανατρέξτε στην παράγραφο 11 για περισσότερες λεπτομέρειες). Μερικές φορές ενδέχεται να μπορούμε (χωρίς να φέρουμε υποχρέωση) να καταργήσουμε την ευθύνη σας για την αποζημίωση για άλλους λόγους (κατά τη διακριτική μας ευχέρεια).

Είτε είστε αγοραστής είτε παραλήπτης πληρωμής, αναγνωρίζετε ότι οι Υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέθοδος πληρωμής για μια ευρεία, σύνθετη ποικιλία τύπων αγορών, online και φυσικών. Αντίστοιχα και παρά την ύπαρξη οποιουδήποτε άλλου αντίθετου όρου στην παρούσα Συμφωνία, συμφωνείτε ότι η PayPal μπορεί (αλλά δεν είναι υποχρεωμένη) ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς να φέρει ευθύνη:

 1. να προβεί σε έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά με οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που θίγεται από αγοραστή με λογαριασμό PayPal εγγεγραμμένο οπουδήποτε στον κόσμο (στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας αγοραστή PayPal ή της Συμφωνίας χρήστη της χώρας εγγραφής του λογαριασμού PayPal του αγοραστή ή άλλως), υπέρ του αγοραστή ή του παραλήπτη πληρωμής. Η οριστική απόφαση θα κοινοποιείται πάντα γραπτώς (ενδεχομένως και μέσω email). Στην περίπτωση που η PayPal προβεί σε οριστική απόφαση για το πρόβλημα υπέρ ή του παραλήπτη πληρωμής, κάθε συμβαλλόμενος οφείλει να συμμορφωθεί με την οριστική απόφαση της PayPal και
 2. να αποποιηθεί των όρων και προϋποθέσεων κάλυψης στο πλαίσιο της προστασίας αγοραστή PayPal (είτε αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία είτε άλλως, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των προϋποθέσεων αποζημίωσης της παραγράφου 13.4) ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, με σκοπό τη διευκόλυνση επίλυσης οποιουδήποτε προβλήματος θίγεται από αγοραστή, σχετικά με μια αγορά που εξοφλήθηκε με τη χρήση της PayPal. Ενδεικτικά, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αποζημίωση για Διαφωνίες ή Αξιώσεις που θίγονται εκτός των χρονικών πλαισίων που προβλέπονται στην παράγραφο 13.5 για συγκεκριμένες αγορές (συνήθως αγορές που συμφωνείται να παραδοθούν ή να εκτελεστούν εκτός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται στην παράγραφο 13.5), όπου θεωρούμε εύλογα ότι ο αγοραστής δεν είχε εύλογη ευκαιρία εντός αυτού του χρονικού πλαισίου να κρίνει εάν υπήρχε πρόβλημα με την αγορά.

Η PayPal δεν υποχρεούται να σας αποζημιώσει για δαπάνες που σας επιβαρύνουν προκειμένου να συμμορφωθείτε με οποιοδήποτε αίτημά της για συνεργασία, με σκοπό την επίλυση του προβλήματος (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δαπανών που σας επιβαρύνουν για επιστροφή στοιχείου που διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή στον παραλήπτη πληρωμής ή άλλο μέρος, σύμφωνα με το αίτημα της PayPal), παρότι μερικές φορές ενδέχεται να αποζημιώνει αυτές τις δαπάνες.

Αν πωλείτε σε αγοραστές σε άλλες χώρες ή συναλλάσσεστε εμπορικά με αυτούς, πρέπει να διαβάσετε τις πολιτικές προστασίας αγοραστών PayPal των χωρών στις οποίες βρίσκονται οι αγοραστές σας (οι σχετικές πολιτικές προστασίας αγοραστών PayPal είναι διαθέσιμες εδώ και είναι επίσης προσβάσιμες μέσω του υποσέλιδου «Νομικό περιεχόμενο» ή «Νομικές συμφωνίες» που υπάρχει στις περισσότερες ιστοσελίδες της PayPal), καθώς αυτές οι πολιτικές ισχύουν για εσάς ως παραλήπτη πληρωμής ή πωλητή.

13.2 Είναι κατάλληλη για εμένα η προστασία αγοραστή PayPal;

Η έκβαση οποιασδήποτε απόφασης που λαμβάνεται από την PayPal στο πλαίσιο της προστασίας αγοραστή PayPal ενδέχεται να μην είναι πάντα κατάλληλη για τις δικές σας ανάγκες και θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα παράγραφο 13 και να εξετάσετε τις επιλογές σας, πριν χρησιμοποιήσετε την PayPal για την επίλυση ενός προβλήματος.

Σε περίπτωση επικοινωνίας με την PayPal για την επίλυση προβλήματος, η PayPal μπορεί να απαιτήσει από εσάς να προβείτε σε ανέκκλητες ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος, που μπορεί να μην καθιστούν πλέον πρακτική στις συγκεκριμένες συνθήκες την επίλυση του προβλήματος με άλλο τρόπο. Για παράδειγμα, η PayPal μπορεί να σας ζητήσει να επιστρέψετε το στοιχείο στον παραλήπτη πληρωμής, βάσει της παραγράφου 13.6.

Ίσως είναι καταλληλότερο για τις συγκεκριμένες ανάγκες και προοπτικές σας να επιλύσετε το πρόβλημα χωρίς να εμπλακεί η PayPal. Παρακάτω ακολουθεί μια μη εξαντλητική καταγραφή των τρόπων επίλυσης του προβλήματός σας χωρίς την εμπλοκή της PayPal.

 1. Επιλύστε το πρόβλημα απευθείας με τον παραλήπτη της πληρωμής: Πριν επικοινωνήσετε με την PayPal σχετικά με ένα πρόβλημα, επικοινωνήστε απευθείας με τον παραλήπτη της πληρωμής για να επιλύσετε το πρόβλημα σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών του (αν υπάρχει), όπως αναφέρεται στους καταλόγους πωλήσεων, στην τοποθεσία Web ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πωλήσεων του. Εάν το κάνετε αυτό:
 2. οι προϋποθέσεις αποζημίωσης στην παράγραφο 13.4 θα εξακολουθούν να ισχύουν (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του χρονικού πλαισίου για τη δημιουργία Διαφοράς, όπως ορίζεται στην παράγραφο 13.5β). Η ευθύνη τήρησης αυτών των προθεσμιών ανήκει σε εσάς και
 3. υπάρχει κίνδυνος ο παραλήπτης πληρωμής να απαιτήσει να προβείτε σε συγκεκριμένες ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν την μη τήρηση των προϋποθέσεων αποζημίωσης της παραγράφου 13.4 από εσάς (για παράδειγμα, εάν (είτε στο πλαίσιο της πολιτικής επιστροφής του παραλήπτη πληρωμής είτε άλλως) ο παραλήπτης πληρωμής σας ζητήσει (και εσείς το δεχτείτε) να αποστείλετε ένα στοιχείο που αγοράσατε σε μια διεύθυνση που δεν αντιστοιχεί στη διεύθυνση του παραλήπτη πληρωμής στα αρχεία μας, ενδέχεται να κρίνουμε ότι δεν επιστρέψατε το προϊόν στον παραλήπτη πληρωμής, σύμφωνα με την παράγραφο 13.6).

  Εάν είστε παραλήπτης πληρωμής, καθώς ενδέχεται να είστε υπεύθυνος για οποιαδήποτε αποζημίωση παρέχεται από την PayPal στον αγοραστή, αναγνωρίζετε ότι είναι προς συμφέρον σας η απευθείας επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος σχετικού με αγορά που εξοφλήθηκε μέσω της PayPal, με τον αγοραστή.
 4. Διεκδικήστε τα νομοθετημένα/νομικά δικαιώματά σας: Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών (ECC-Net) στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en για συμβουλές σχετικά με τα καταναλωτικά δικαιώματά σας και άλλα νομικά δικαιώματα (αν είστε κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Ίδρυμα Συμβουλών Πολιτών, στη διεύθυνση https://www.adviceguide.org.uk).
 5. Διεκδικήστε τα δικαιώματα αντιστροφής χρέωσης κάρτας: Μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματα αντιστροφής χρέωσης σας από την εταιρεία κάρτας ή τον εκδότη κάρτας σας (εάν ισχύει), αλλά εάν το κάνετε ταυτόχρονα με τη διεκδίκηση της επίλυσης του προβλήματός σας (μέσω Αξίωσης ή Διαφοράς) στο πλαίσιο της προστασίας αγοραστή PayPal ή εάν διεκδικήσετε διπλή αποκατάσταση, η PayPal ενδέχεται να κλείσει τη Διαφορά ή την Αξίωσή σας ή/και να σας θεωρήσει υπεύθυνους για το ποσό με το οποίο αποζημιωθήκατε στα πλαίσια της προστασίας αγοραστή PayPal και θα πρέπει να βασιστείτε αποκλειστικά στα δικαιώματα αντιστροφής χρέωσης σας.

Όπως και αν προσπαθείτε να επιλύσετε το πρόβλημά σας, ενδέχεται η επίλυσή του να εμπεριέχει την πραγματοποίηση μη ανακλητής ενέργειας, που θα μπορούσε να βλάψει τις προοπτικές επίλυσης του προβλήματός σας με οποιονδήποτε τρόπο, οπότε παρακαλείστε να εξετάσετε τις επιλογές σας προσωπικά.

13.3 Τι συμβαίνει όταν η PayPal προβαίνει σε λήψη οριστικής απόφασης υπέρ του αγοραστή…

Εάν είμαι αγοραστής; Εάν η PayPal προβεί σε οριστική απόφαση για το πρόβλημά σας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά Διαφοράς ή Αξίωσης) υπέρ σας, μπορεί (αλλά δεν υποχρεούται) να σας αποζημιώσει για το ποσό της πληρωμής που πραγματοποιήθηκε μέσω PayPal για την αγορά (έως το πλήρες αντίτιμο της αγοράς και (όπου ισχύει) τα αρχικά έξοδα αποστολής). Ανατρέξτε στην παράγραφο 13.4 (Προϋποθέσεις αποζημίωσης) για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις της αποζημίωσής σας.

Εάν είμαι παραλήπτης πληρωμής; Εάν η PayPal προβεί σε οριστική απόφαση για το πρόβλημα του αγοραστή, υπέρ του αγοραστή, θα είστε υπεύθυνοι προς την PayPal για το ποσό που ενδέχεται να καταβάλλει αυτή ως αποζημίωση στον αγοραστή. Η PayPal δεν υποχρεούται να σας επιστρέψει τις χρεώσεις PayPal που σχετίζονται με τη συναλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη χρέωση επιβάλλεται στον λογαριασμό σας PayPal από τρίτο μέρος σχετικά με τη συναλλαγή (όπως οι χρεώσεις που επιβάλλονται από πλατφόρμα τρίτου μέρους στην οποία πραγματοποιείτε την πώλησή σας). Σε ορισμένες περιπτώσεις (Για παράδειγμα, εάν χάσετε μια αξίωση για στοιχείο που διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή επειδή η PayPal θεωρεί ότι το στοιχείο που πουλήσατε είναι πλαστό), ενδεχομένως να μην λάβετε πίσω το στοιχείο (για παράδειγμα, μια αρμόδια αρχή μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο ή/και την κατοχή του στοιχείου ή μπορεί να το χειριστεί άλλως μη ανακλητά).

13.4 Προϋποθέσεις αποζημίωσης

Στο πλαίσιο της προστασίας αγοραστή PayPal δικαιούστε αποζημίωση για προβλήματα με αγορές, μόνο εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Η αγορά σας είναι έγκυρη αγορά. Οι αγορές των περισσότερων αγαθών και υπηρεσιών θεωρούνται έγκυρες (συμπεριλαμβανομένων ταξιδιωτικών εισιτηρίων, άυλων αγαθών όπως δικαιώματα πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο και άλλες άδειες), εκτός των παρακάτω συναλλαγών:
  1. αγορές ακίνητης περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της οικιστικής ακίνητης περιουσίας),
  2. αγορές οποιουδήποτε μεριδίου σε επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν στοιχείων ή υπηρεσιών που αποτελούν μέρος εξαγοράς επιχείρησης ή εταιρείας),
  3. αγορές οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, τροχόσπιτων, αεροσκαφών και σκαφών) εκτός των προσωπικών, φορητών, ελαφριών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς σκοπούς, όπως ποδήλατα και τροχοφόρα οχήματα σανίδας,
  4. πληρωμές για συμμετοχική χρηματοδότηση ή/και πλατφόρμες δανεισμού κοινού,
  5. αγορές προσαρμοσμένων στοιχείων (εκτός εάν αναφέρεται ότι υπήρξε Μη παράδοση),
  6. αγορές αγαθών και υπηρεσιών που απαγορεύονται από την πολιτική αποδεκτής χρήσης PayPal,
  7. αγορές βιομηχανικού μηχανολογικού εξοπλισμού για τον τομέα της μεταποίησης,
  8. αγορές στοιχείων που ισοδυναμούν με μετρητά (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των στοιχείων αποθηκευμένης αξίας όπως δωροκάρτες και προπληρωμένες κάρτες),
  9. αγορές αγαθών και υπηρεσιών με τη χρήση Zong, Website Payments Pro ή Εικονικού Τερματικού,
  10. Προσωπικές συναλλαγές,
  11. τζόγος, παιχνίδια ή/και δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την πιθανότητα απόκτησης βραβείου,
  12. πληρωμές που πραγματοποιούνται σχετικά με οικονομικά προϊόντα και επενδύσεις,
  13. πληρωμές σε οργανισμούς κρατικής διοίκησης (εκτός των οργανισμών κρατικής ιδιοκτησίας) ή εμπόρους που λειτουργούν βάσει εντολών οργανισμών κρατικής διοίκησης,
  14. δωρεές,
  15. αγορές στοιχείων που παραλαμβάνετε αυτοπροσώπως ή φροντίζετε να παραληφθούν εκ μέρους σας (συμπεριλαμβανομένων των σημείων πωλήσεων λιανικής) και που ισχυρίζεστε ότι δεν παραλάβατε,
  16. πληρωμές που γίνονται σχετικά με χρυσό (σε φυσική μορφή ή σε χρηματιστηριακή μορφή) και
  17. Συναλλαγές μαζικών πληρωμών PayPal.

   Η PayPal μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να κλείσει αυτόματα οποιαδήποτε διαφωνία ή αξίωση έχετε υποβάλει, για τις οποίες η PayPal έχει βάσιμες υποψίες ότι δεν σχετίζονται με έγκυρες αγορές, όπως περιγράφεται παραπάνω.
 2. Στείλατε την πληρωμή για την αγορά σας από τον λογαριασμό σας PayPal στον λογαριασμό PayPal του παραλήπτη πληρωμής μέσω της καρτέλας Αποστολή χρημάτων που ισχύει για πληρωμές για αγαθά ή/και υπηρεσίες στην τοποθεσία Web ή στην εφαρμογή PayPal ή στη ροή ολοκλήρωσης αγορών PayPal του παραλήπτη πληρωμής (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της δυνατότητας πληρωμών βάσει τοποθεσίας της PayPal, αν χρησιμοποιείται από τον παραλήπτη πληρωμής).
 3. Το πρόβλημά σας είναι ένα από τα εξής:
  1. δεν λάβατε την αγορά σας – «Μη παράδοση» («NR») ή
  2. η αγορά σας «Διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή» («SNAD»). Περισσότερες πληροφορίες για τον όρο «SNAD» παρέχονται στην παράγραφο 13.8.

   Εάν το πρόβλημά σας αφορά συναλλαγή που δεν εξουσιοδοτήσατε (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αντιγραφής πληρωμής ή εσφαλμένης πληρωμής κατά τη χρήση της δυνατότητας πληρωμών βάσει τοποθεσίας της PayPal), ανατρέξτε στην παράγραφο 12 και επισκεφτείτε το Κέντρο ασφάλειας PayPal στη διεύθυνση https://www.paypal.co.uk/security. Μπορείτε να αναφέρετε το πρόβλημα μέσω του Κέντρου ασφάλειας PayPal ή από εδώ.
 4. Ακολουθήσατε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 13.5 (Πώς να επιλύσω το πρόβλημά μου;).
 5. Δεν λάβατε αποκατάσταση για την αγορά σας από άλλη πηγή.
 6. Η εγκυρότητά σας δεν αναστέλλεται άλλως.
 7. Η PayPal προέβη σε οριστική απόφαση για το πρόβλημα, υπέρ σας.

13.5 Πώς να επιλύσω το πρόβλημά μου;

 1. Προσπαθήστε να επιλύσετε το πρόβλημά σας απευθείας με τον παραλήπτη πληρωμής

  Προσπαθήστε σε εύλογα πλαίσια να επιλύσετε το πρόβλημά σας απευθείας με τον παραλήπτη πληρωμής. Εάν εξακολουθείτε να αδυνατείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, μεταβείτε στο Κέντρο επίλυσης προβλημάτων και ακολουθήστε τα βήματα β, γ και δ.
 2. Υποβολή διαφοράς

  Υποβάλετε μια Διαφορά εντός 180 ημερών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της πληρωμής για την αγορά που αφορά η διαφορά. Ενδέχεται να αρνηθούμε την αποδοχή οποιασδήποτε Διαφοράς υποβάλλετε σχετικά με την αγορά, μετά το πέρας αυτής της περιόδου (έχετε υπόψη αυτήν την πληροφορία εάν συμφωνήσετε με χρόνο παράδοσης στοιχείου ή παροχής υπηρεσίας με τον παραλήπτη πληρωμής, που ολοκληρώνεται μετά τη λήξη αυτής της περιόδου).
 3. Κλιμάκωση Διαφοράς σε Αξίωση

  Εάν δεν μπορείτε να συμφωνήσετε με τον παραλήπτη πληρωμής, κλιμακώστε τη Διαφορά σε Αξίωση εντός 20 ημερών από την υποβολή της Διαφοράς. Η ευθύνη τήρησης αυτών των προθεσμιών ανήκει σε εσάς.

  Θα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 7 ημέρες από την ημερομηνία πληρωμής, προτού κλιμακώσετε τη Διαφορά για μια αγορά με χαρακτηρισμό Μη παράδοση (NR), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την PayPal..

  Εάν δεν κλιμακώσετε τη Διαφορά σε Αξίωση εντός 20 ημερών, η PayPal μπορεί να κλείσει τη Διαφορά και δεν θα δικαιούστε πληρωμή βάσει των όρων της προστασίας αγοραστή PayPal.

  Σε ορισμένες περιπτώσεις, η PayPal μπορεί να σας επιτρέψει να επεξεργαστείτε ή να αλλάξετε μια Αξίωση μετά την υποβολή της, μόνο εφόσον επιθυμείτε να προσθέσετε επιπλέον πληροφορίες ή να αλλάξετε τον λόγο της Διαφοράς/Αξίωσης από "Δεν έχει ληφθεί" σε "Διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή". Διαφορετικά, δεν επιτρέπεται η επεξεργασία ή αλλαγή Αξίωσης μετά την υποβολή της.
 4. Απαντάτε εγκαίρως στα αιτήματα της PayPal

  Όταν μια Διαφορά κλιμακωθεί σε Αξίωση, η PayPal μπορεί να εκδώσει οριστική απόφαση για το πρόβλημά σας, υπέρ του αγοραστή ή υπέρ του παραλήπτη πληρωμής. Πριν (και με βάση αυτόν τον σκοπό) την έκδοση οριστικής απόφασης για το πρόβλημά σας, η PayPal ενδέχεται να ζητήσει τη συνεργασία σας στην επίλυση του προβλήματος, βάσει της παραγράφου 13.6.

13.6 Συνεργασία με την PayPal για επίλυση του προβλήματος

Είτε είστε αγοραστής είτε παραλήπτης πληρωμής, για τους σκοπούς επίλυσης του προβλήματος, η PayPal μπορεί να σας ζητήσει και να απαιτήσει από εσάς (και εσείς οφείλετε να απαντήσετε εγκαίρως): (i) να παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία (με δικές σας δαπάνες, εκτός αν συμφωνήσει άλλως η PayPal) για υποστήριξη της θέσης σας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αποδείξεων παράδοσης, ταμειακών αποδείξεων, αξιολογήσεων τρίτων μερών και αστυνομικών εκθέσεων) και (ii) να προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ορίσει η PayPal. Εάν αρνηθείτε να συμμορφωθείτε με τα αιτήματα της PayPal, η τελευταία μπορεί να εκδώσει οριστική απόφαση υπέρ του άλλου μέρους.

Ενδεικτικά, η PayPal μπορεί να ζητήσει και να απαιτήσει:

 1. ο αγοραστής να επιστρέψει στον παραλήπτη πληρωμής, στην PayPal ή σε τρίτο μέρος (σύμφωνα με τις οδηγίες της PayPal) στοιχείο που ο αγοραστής ισχυρίζεται ότι διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή και να παρέχει απόδειξη παράδοσης (όπως προβλέπεται στην παράγραφο 11.9 παραπάνω). Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις στην εκ νέου συσκευασία του είδους, για να μειώσετε τον κίνδυνο ζημιάς κατά τη μεταφορά.
 2. ο παραλήπτης πληρωμής να δεχτεί πίσω το στοιχείο που του αποστέλλεται από τον αγοραστή και να επιστρέψει στον τελευταίο την πλήρη τιμή αγοράς συν τα αρχικά έξοδα αποστολής. Αν ο παραλήπτης πληρωμής αρνηθεί να δεχτεί επιστρεφόμενο είδος προς αυτόν από τον αγοραστή, η PayPal μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να επιλύσει την αξίωση υπέρ του αγοραστή, εφόσον ο αγοραστής παρέχει ικανοποιητικά στοιχεία στην PayPal ότι το είδος εστάλη στον παραλήπτη πληρωμής σε διεύθυνση που παρέχεται στον αγοραστή από την PayPal, στη διάρκεια της διαδικασίας αξίωσης.
 3. ο αγοραστής να συνεργαστεί εύλογα με την PayPal, προκειμένου να διασφαλίσει τη σωστή και ασφαλή απόρριψη ενός είδους και να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία της απόρριψής του.
 4. ο παραλήπτης πληρωμής να προσκομίσει εγκαίρως στην PayPal στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο παραλήπτης πληρωμής παρέδωσε/παρείχε στον αγοραστή την αγορά, όπως συμφωνήθηκε με τον αγοραστή, ακόμα και όταν η αγορά δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την Προστασία αγοραστή PayPal βάσει της παραγράφου 13.4.α. Αν ο παραλήπτης της πληρωμής δεν προσκομίσει αυτά τα στοιχεία εγκαίρως, η PayPal μπορεί να αποφασίσει υπέρ του αγοραστή. Αν ο παραλήπτης της πληρωμής προσκομίσει αυτά τα στοιχεία εγκαίρως, η PayPal μπορεί να κρίνει υπέρ αυτού, ακόμα και αν ο αγοραστής ισχυρίζεται ότι δεν έλαβε την αγορά.

Εάν η PayPal θεωρεί ότι η επιστροφή είδους που ο αγοραστής ισχυρίζεται ότι διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή, προς τον παραλήπτη πληρωμής, θα οδηγούσε σε παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως νόμοι που σχετίζονται με τον χειρισμό πλαστών ειδών, η PayPal μπορεί να αναφέρει το είδος σε αρμόδια αρχή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη λήψη του ελέγχου ή/και της κατοχής του είδους του αγοραστή από την αρμόδια αρχή και τη μη επιστροφή του είδους στον παραλήπτη πληρωμής.

13.7 Τι γίνεται αν η αγορά μου δεν θεωρείται έγκυρη για αποζημίωση, στο πλαίσιο της προστασίας αγοραστή PayPal;

Μπορείτε επίσης να επιλύσετε το πρόβλημα απευθείας με τον παραλήπτη πληρωμής, υποβάλλοντας διαφορά μέσω του Κέντρου επίλυσης της PayPal. Για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια, πρέπει να υποβάλετε τη Διαφορά μέσω του Κέντρου Επίλυσης Διαφορών της PayPal, εντός 180 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πληρωμής. Αφού το κάνετε αυτό, προσπαθήστε σε εύλογα πλαίσια να επιλύσετε τη Διαφορά απευθείας με τον παραλήπτη πληρωμής. Εάν η πληρωμή σας δεν θεωρείται έγκυρη βάσει της προστασίας αγοραστή PayPal, η PayPal δεν υποχρεούται να εκδώσει απόφαση για την αξίωση.

13.8 Τι σημαίνει όταν ένα είδος διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή (SNAD);

 1. Η αγορά σας θεωρείται ότι διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή εάν διαφέρει ουσιαστικά από την τελευταία περιγραφή της, που λάβατε από τον παραλήπτη πληρωμής πριν την εξοφλήσετε (που, αποκλειστικά για τις αγορές στο Internet, θα θεωρείται η περιγραφή της αγοράς στην αντίστοιχη καταγραφή στο Internet από τον παραλήπτη πληρωμής) («Περιγραφή αγοράς»). Για παράδειγμα (ενδεικτικά):
  1. Λάβατε ένα τελείως διαφορετικό είδος. Για παράδειγμα, αγοράσατε ένα βιβλίο και λάβατε ένα DVD ή μια κενή συσκευασία ή το λογισμικό που λάβατε δεν ήταν το λογισμικό που σας πουλήθηκε.
  2. Η κατάσταση της αγοράς σας δεν δηλώθηκε ορθά. Για παράδειγμα, η καταχώριση ενός είδους ανέφερε "καινούργιο" και το είδος ήταν χρησιμοποιημένο.
  3. Η αγορά σας διαφημίστηκε ως αυθεντική, αλλά δεν είναι.
  4. Από την αγορά σας λείπουν σημαντικά εξαρτήματα ή λειτουργίες και το γεγονός ότι αυτά λείπουν δεν γνωστοποιήθηκε στην καταχώριση.
  5. Αγοράσατε 3 είδη από έναν παραλήπτη πληρωμής, αλλά λάβατε μόνο 2.
  6. Η αγορά σας υπέστη ζημιά κατά την αποστολή.
 2. Η αγορά σας δεν θεωρείται ότι διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή (SNAD) αν δεν διαφέρει ουσιαστικά από την περιγραφή αγοράς. Για παράδειγμα (ενδεικτικά):
  1. Η ατέλεια στην αγορά σας περιγράφηκε σωστά από τον παραλήπτη πληρωμής.
  2. Το προϊόν που αγοράσατε περιγράφηκε σωστά, αλλά μετά την παραλαβή του δεν το θέλατε πλέον.
  3. Το προϊόν που αγοράσατε περιγράφηκε σωστά, αλλά δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες σας.
  4. Το είδος που αγοράσατε έχει μικρές γρατσουνιές και είχε καταγραφεί ως χρησιμοποιημένο.
  5. Μια εκδήλωση για την οποία αγοράσατε εισιτήρια αναβλήθηκε.

13.9 Ανάληψη δικαιωμάτων

Εάν η PayPal πληρώσει μια αξίωση, αντιστροφή χρέωσης ή αντιστροφή πληρωμής λογισμό που υποβάλλετε εναντίον παραλήπτη της πληρωμής σας, συμφωνείτε να μεταβιβάσετε στην PayPal και να της επιτρέψετε να έχει τα δικαιώματα, τα οφέλη και τις αποκαταστάσεις σας εναντίον του παραλήπτη της πληρωμής σας. Αυτό είναι γνωστό σε νομικούς όρους ως συμφωνία "υποκατάστασης" ή "εκχώρησης" στην PayPal των δικαιωμάτων σας εναντίον του παραλήπτη και τρίτων μερών που σχετίζονται με την πληρωμή και συμφωνείτε ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτά τα δικαιώματα, τα οφέλη και τις αποκαταστάσεις απευθείας ή εκ μέρους σας, κατά τη διακριτική ευχέρεια της PayPal.

13.10 Μη διπλή αποκατάσταση

Απαγορεύεται να λάβετε αποκατάσταση για αγορά στο πλαίσιο προστασίας αγοραστή PayPal, εάν λαμβάνετε επιπρόσθετα αποκατάσταση για αυτήν την αγορά απευθείας από τον παραλήπτη πληρωμής ή άλλο τρίτο μέρος.

13.11 Εισιτήρια εκδηλώσεων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν αγοράσετε εισιτήριο ή πληρώσετε για το δικαίωμα να παρευρεθείτε σε εκδήλωση από παραλήπτη πληρωμής που αποτελεί εγγεγραμμένο κάτοχο λογαριασμού PayPal στο Ηνωμένο Βασίλειο («Εκδήλωση»), όλα τα ποσά που καταβλήθηκαν από εσάς μπορούν να διατηρηθούν από την PayPal για λογαριασμό σας, ώστε το συμφέρον του δικαιούχου επί των ποσών να παραμένει δικό σας μέχρι την πραγματοποίηση της σχετικής Εκδήλωσης.

Επιστροφή στην κορυφή

14. Διαφορές με την PayPal

14.1 Επικοινωνήστε πρώτα με την PayPal. Εάν προκύψει διαφορά ανάμεσα σε εσάς και την PayPal, ο στόχος μας είναι να μάθουμε σχετικά με τις ανησυχίες σας και να αντιδράσουμε σε αυτές και εάν δεν μπορούμε να το κάνουμε προς ικανοποίησή σας, να σας παρέχουμε ένα ουδέτερο και οικονομικό μέσο επίλυσης της διαφοράς γρήγορα. Μπορείτε να αναφέρετε αμφισβητήσεις ανάμεσα σε εσάς και την PayPal σχετικά με τις Υπηρεσίες μας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση πελατών στο Internet μέσω του συνδέσμου «Αποστολή email» στη σελίδα «Επικοινωνία», καλώντας τον αριθμό τηλεφώνου της Εξυπηρέτησης πελατών που περιέχεται στις τοποθεσίες Web της PayPal και μέσω σύνδεσης στον λογαριασμό σας.

14.2 ECC-Net, Υπηρεσία Οικονομικού Διαμεσολαβητή και CSSF. Εάν έχετε μια καταγγελία σχετική με εμάς, μπορείτε να επιλέξετε να την κλιμακώστε επικοινωνώντας με τους εξής φορείς:

 1. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών (ECC-Net). Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ECC-Net και τους τρόπους επικοινωνίας με την υπηρεσία στη διεύθυνση (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en).
 2. Υπηρεσία Οικονομικού Διαμεσολαβητή Ηνωμένου Βασιλείου (FOS). Μόνο για χρήστες που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο - Το FOS είναι μια δωρεάν, ανεξάρτητη υπηρεσία που μπορεί να διακανονίσει καταγγελίες ανάμεσα σε εμάς και εσάς. Μπορείτε να εξασφαλίσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το FOS και να επικοινωνήσετε μαζί του στη διεύθυνση http://www.financial-ombudsman.org.uk ή μπορείτε να επισκεφθείτε την τοποθεσία Επίλυσης διαφορών στο Internet της ΕΕ στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 3. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Το CSSF είναι η υπεύθυνη αρχή για την προληπτική επίβλεψη εταιρειών στον οικονομικό τομέα στο Λουξεμβούργο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το CSSF στη διεύθυνση 283 Route d’Arlon, L-1150 Luxembourg. Μπορείτε να εξασφαλίσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CSSF και τους τρόπους επικοινωνίας με την υπηρεσία στη διεύθυνση: http://www.cssf.lu ή μπορείτε να επισκεφθείτε την τοποθεσία Επίλυσης διαφορών στο Internet της ΕΕ στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Επιστροφή στην κορυφή

15. Γενικά

15.1 Διέπουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία. Η παρούσα Συμφωνία και η σχέση μεταξύ μας διέπονται από τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, σύμφωνα με τα τοπικά υποχρεωτικά δικαιώματά σας. Για καταγγελίες που δεν μπορούν να επιλυθούν άλλως, υπόκεισθε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας, όπως προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία ή την παροχή των Υπηρεσιών μας, με επιφύλαξη του δικαιώματός σας να εκκινήσετε διαδικασία κατά της PayPal σε αυτό το πλαίσιο, ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων του Λουξεμβούργου. Με απλά λόγια, ο όρος «μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας» σημαίνει ότι αν υποβάλετε αξίωση που προκύπτει από την παρούσα Συμφωνία εναντίον μας σε δικαστήριο, το αποδεκτό δικαστήριο θα είναι αυτό που εδρεύει στην Αγγλία ή την Ουαλία, αλλά μπορείτε επίσης να επιλέξετε να υποβάλετε την αξίωσή σας σε δικαστήριο άλλης χώρας.

15.2 Μη αποποίηση. Τυχόν αδυναμία μας να ενεργήσουμε σχετικά με μια παράβαση/αθέτηση από εσάς ή άλλους δεν ισοδυναμεί με αποποίηση του δικαιώματός μας να ενεργήσουμε σε σχέση με επακόλουθες ή παρόμοιες παραβάσεις/αθετήσεις.

15.3 Περιορισμοί ευθύνης. Είμαστε υπαίτιοι προς εσάς μόνο για την απώλεια ή ζημιά που προκαλείται άμεσα και προβλέπεται εύλογα λόγω αθέτησης της παρούσας Συμφωνίας από εμάς και η ευθύνη μας σε αυτές τις περιπτώσεις περιορίζεται, όπως προβλέπεται στο υπόλοιπο αυτής της παραγράφου.

 1. Σε καμία περίπτωση εμείς, οι άλλες εταιρείες του εταιρικού ομίλου, τα άτομα που λειτουργούν εκ μέρους μας ή/και τα άτομα που συνάπτουν συμβάσεις μαζί μας δεν είναι υπαίτια για οποιονδήποτε από τους παρακάτω τύπους ζημιάς που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία (βάσει σύμβασης, δικαίου περί αδικοπραξιών (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αμέλειας) ή άλλως:
  1. οποιαδήποτε απώλεια κερδών, υπεραξίας, λειτουργιών, συμβάσεων, εσόδων ή προβλεπόμενων αποταμιεύσεων, ακόμη και εάν είχαμε ενημερωθεί για την πιθανότητα αυτών των ζημιών, απωλειών κερδών, υπεραξίας, λειτουργιών, συμβάσεων, εσόδων ή προβλεπόμενων αποταμιεύσεων ή
  2. οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή
  3. οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που δεν προκύπτει άμεσα από αθέτηση της Συμφωνίας από εμάς ή
  4. οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που υπερβαίνει αυτήν που προκλήθηκε ως άμεση συνέπεια της αθέτησης της παρούσας Συμφωνίας από εμάς (είτε μπορείτε είτε όχι να αποδείξετε αυτήν την απώλεια ή ζημιά).
 2. Κανένα σημείο στην παρούσα Συμφωνία δεν περιορίζει την ευθύνη μας που προκύπτει λόγω δικής μας απάτης ή απατηλών δηλώσεων, βαριάς αμέλειας ή δόλου, για θάνατο ή τραυματισμό που προκύπτουν λόγω αμέλειας δικής μας ή των υπεργολάβων μας ή στον βαθμό που αυτός ο περιορισμός ή η εξαίρεση δεν επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

15.4 Απουσία εγγύησης. Παρέχουμε σε εσάς τις Υπηρεσίες, τις υποδομές, τις τοποθεσίες Web, το λογισμικό και τα συστήματά μας (Συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal) που λειτουργούν από εμάς ή εκ μέρους μας, σύμφωνα με τα νόμιμα δικαιώματά σας αλλά χωρίς καμία εγγύηση ή προϋπόθεση, ρητή ή σιωπηρή, εκτός όσων αναφέρονται συγκεκριμένα στην παρούσα Συμφωνία. Η PayPal δεν έχει έλεγχο επί των προϊόντων ή των υπηρεσιών που πληρώνονται με χρήση της Υπηρεσίας μας και η PayPal δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι ένας αγοραστής ή πωλητής με τον οποίο πραγματοποιείτε συναλλαγές, θα ολοκληρώσει όντως τη συναλλαγή ή είναι εξουσιοδοτημένος να το πράξει. Η PayPal δεν εγγυάται συνεχόμενη, αδιάκοπη ή ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών, των υποδομών, των τοποθεσιών Web, του λογισμικού και των συστημάτων μας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal) που λειτουργούν από εμάς ή εκ μέρους μας. Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παροχή των Υπηρεσιών, των υποδομών, των τοποθεσιών Web, του λογισμικού και των συστημάτων μας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal) των οποίων τη λειτουργία διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι για λογαριασμό μας. Αναγνωρίζετε ότι η πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες, τις υποδομές, τις τοποθεσίες Web, το λογισμικό και τα συστήματά μας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal) που λειτουργούν από εμάς ή εκ μέρους μας, ενδέχεται να περιορίζεται περιστασιακά προκειμένου να πραγματοποιηθούν επισκευές, συντήρηση ή εισαγωγή νέων παροχών ή υπηρεσιών. Η PayPal θα προβαίνει σε εύλογες προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα αιτήματα για ηλεκτρονικές χρεώσεις και πιστώσεις με τραπεζικούς λογαριασμούς και χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες υποβάλλονται σε επεξεργασία εγκαίρως. Καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην επικοινωνία, στις αναφορές και στις τοποθεσίες Web μας και οι οποίες παρέχονται προφορικά από τους διευθυντές, τα στελέχη και το προσωπικό μας είναι ακριβείς εξ όσων γνωρίζουμε κατά τη στιγμή παροχής των πληροφοριών. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια όλων αυτών των πληροφοριών σε κάθε συνθήκη και πλαίσιο και δεν θα πρέπει να βασίζεστε σε αυτές. Πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά κάθε επικοινωνία μεταξύ μας και να μας ενημερώνετε το συντομότερο δυνατό εάν περιλαμβάνει κάτι που φαίνεται λάθος ή δεν έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες σας.

Σε περίπτωση που η PayPal αποφασίσει να διακόψει οποιαδήποτε υπηρεσία PayPal ή οποιοδήποτε μέρος ή δυνατότητα των υπηρεσιών PayPal για οποιονδήποτε λόγο, θα σας παρέχει προηγούμενη ειδοποίηση τουλάχιστον δύο (2) μηνών πριν τη διακοπή της υπηρεσίας ή της δυνατότητας, εκτός εάν η PayPal θεωρεί καλόπιστα ότι: (1) η εν λόγω υπηρεσία ή δυνατότητα πρέπει να διακοπεί νωρίτερα, όπως προβλέπεται βάσει νόμου ή σχέσης με τρίτο μέρος ή (2) η εν λόγω ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο ασφάλειας ή ουσιαστικό οικονομικό ή υλικό τεχνικό φόρτο.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κατανόηση και τη συμμόρφωση με κάθε νόμο, κανόνα και κανονισμό της συγκεκριμένης δικαιοδοσίας σας που ενδέχεται να ισχύουν σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όσων αφορούν δραστηριότητες εισαγωγών ή εξαγωγών, φόρους ή συναλλαγές σε συνάλλαγμα.

15.5 Αποζημίωση. Συμφωνείτε να προασπίζεστε ή αποζημιώνετε («αποζημίωση» σε νομικούς όρους) και να διατηρείτε την PayPal, τις λοιπές εταιρείες στον εταιρικό όμιλό μας, τα άτομα που εργάζονται για εμάς ή εξουσιοδοτούνται να δρουν εκ μέρους μας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παρόχων υπηρεσιών μας) αβλαβείς από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση (συμπεριλαμβανομένων νομικών χρεώσεων) που υποβάλλονται ή υφίστανται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος εξαιτίας ή που προκύπτουν από τις ενέργειες ή/και ελλείψεις ενεργειών των υπαλλήλων ή εκπροσώπων σας (ή, όπου λειτουργούν τρίτα μέρη άλλως εκ μέρους σας με την άδειά σας, τις ενέργειες ή/και μη ενέργειες αυτών), την αθέτηση της παρούσας Συμφωνίας, την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου, την παραβίαση δικαιωμάτων τρίτου μέρους, τη χρήση του λογαριασμού PayPal σας ή/και τη χρήση των Υπηρεσιών, των υποδομών, των τοποθεσιών Web, του λογισμικού και των συστημάτων μας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των Υπηρεσιών) που λειτουργούμε εμείς ή εκ μέρους μας.

15.6 Πλήρης Συμφωνία και δικαιώματα τρίτων μερών. Η παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν Εγγράφων) ορίζει την πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και στην PayPal σχετικά με την Υπηρεσία. Εάν οποιαδήποτε προϋπόθεση της παρούσας Συμφωνίας κριθεί μη έγκυρη ή μη εφαρμόσιμη, αυτή θα αφαιρείται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις θα διατηρούνται σε ισχύ. Ένα άτομο που δεν αποτελεί συμβαλλόμενο στην παρούσα Συμφωνία δεν διαθέτει δικαιώματα βάσει το Νόμου Συμβάσεων (Δικαιώματα τρίτων μερών) του 1999 για να βασιστεί σε ή να εφαρμόσει οποιονδήποτε όρο της παρούσας Συμφωνίας (εκτός του Ομίλου PayPal, αναφορικά με τα δικαιώματά του όπως ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία) αλλά αυτό δεν επηρεάζει οποιοδήποτε δικαίωμα ή αποκατάσταση τρίτων μερών που υπάρχει ή είναι διαθέσιμο εκτός των πλαισίων του Νόμου.

15.7 Πνευματική ιδιοκτησία – Παραχώρηση άδειας λογισμικού. Αν χρησιμοποιείτε λογισμικό PayPal όπως το API, εργαλειοθήκη προγραμματιστών ή άλλη εφαρμογή λογισμικού που μπορεί να περιλαμβάνει λογισμικό που παρέχεται από ή ενσωματώνεται στο λογισμικό, στα συστήματα ή στις υπηρεσίες των παρόχων υπηρεσιών μας και το οποίο έχετε λάβει ή στο οποίο έχετε αποκτήσει με άλλο τρόπο πρόσβαση μέσω του υπολογιστή, της συσκευής σας ή άλλης πλατφόρμας, η PayPal και οι δικαιοπάροχοι αυτής σας παραχωρούν μια ανακλητή, μη αποκλειστική, μη δεκτική περαιτέρω παραχώρησης, μη μεταβιβάσιμη, απαλλαγμένη δικαιωμάτων και περιορισμένη άδεια χρήσης για την πρόσβαση ή/και τη χρήση του λογισμικού PayPal, σύμφωνα με την τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων όλων των ενημερώσεων, αναβαθμίσεων, νέων εκδόσεων και αντικαταστάσεων του λογισμικού, όπως περιγράφεται στο παρόν, αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση. Απαγορεύεται η ενοικίαση, μίσθωση ή άλλη μεταβίβαση των δικαιωμάτων σας επί του λογισμικού σε τρίτο μέρος. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις εφαρμογής, πρόσβασης και χρήσης που περιέχονται σε κάθε τεκμηρίωση, σε συνδυασμό με τυχόν οδηγίες που παρέχονται από εμάς ανά τακτά διαστήματα και συνοδεύουν τις Υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν απαιτήσεων εφαρμογής και χρήσης που σας επιβάλλουμε για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες και κανονισμούς προγραμμάτων καρτών). Εάν δεν συμμορφώνεστε με τις οδηγίες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής και χρήση της PayPal, θα είστε υπεύθυνοι για κάθε προκύπτουσα ζημιά που θα υποστείτε εσείς, η PayPal και τρίτα μέρη. Η PayPal μπορεί να ενημερώσει ή να διακόψει οποιοδήποτε λογισμικό, κατόπιν ειδοποίησης προς εσάς. Παρότι η PayPal μπορεί (1) να έχει ενσωματώσει συγκεκριμένα υλικά και τεχνολογία τρίτων μερών σε οποιαδήποτε εφαρμογή Web ή άλλου τύπου εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού της ή/και (2) να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί συγκεκριμένα υλικά και τεχνολογία τρίτων μερών για να διευκολύνει την παροχή των Υπηρεσιών προς εσάς, δεν σας παραχωρείται και ούτε με άλλο τρόπο διατηρείτε οποιοδήποτε δικαίωμα επί των εν λόγω υλικών τρίτων μερών. Συμφωνείτε να μην τροποποιείτε, παραποιείτε, παρεμβαίνετε, επισκευάζετε, αντιγράφετε, αναπαράγετε, προσαρμόζετε, διανέμετε, εμφανίζετε, δημοσιεύετε, προβαίνετε σε ανάδρομη τεχνική έρευνα, μετάφραση, αποσυναρμολόγηση, αποσυμπίληση ή με άλλο τρόπο προσπαθείτε να δημιουργήσετε οποιονδήποτε πηγαίο κώδικα ο οποίος προέρχεται από το λογισμικό ή υλικά ή τεχνολογία τρίτων μερών ή να δημιουργήσετε με άλλο τρόπο παράγωγα έργα από οποιοδήποτε λογισμικό ή υλικά ή τεχνολογία τρίτων μερών. Αναγνωρίζετε ότι κάθε δικαίωμα, τίτλος ιδιοκτησίας και συμφέρον επί του λογισμικού της PayPal ανήκει στην PayPal και τυχόν υλικά τρίτων μερών που ενσωματώνονται σε αυτό ανήκουν στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών της PayPal. Οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή λογισμικού τρίτου μέρους που χρησιμοποιείτε στην τοποθεσία Web PayPal υπόκειται στη συμφωνία που συνάπτετε με το τρίτο μέρος που παρέχει το λογισμικό. Αναγνωρίζετε ότι η PayPal δεν κατέχει, δεν ελέγχει και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε εφαρμογή λογισμικού τρίτου μέρους που επιλέγετε να χρησιμοποιείτε σε οποιαδήποτε τοποθεσία Web της PayPal, με οποιοδήποτε λογισμικό της ή/και σε σχέση με της Υπηρεσίες αυτής. Αν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες στην τοποθεσία Web PayPal ή σε άλλη τοποθεσία Web ή πλατφόρμα που φιλοξενεί η PayPal ή τρίτο μέρος και δεν εκτελείτε λήψη του λογισμικού PayPal ή χρήση εφαρμογών λογισμικού τρίτου μέρους στην τοποθεσία Web PayPal, αυτή η παράγραφος δεν ισχύει για τη χρήση των φιλοξενούμενων Υπηρεσιών από εσάς.

15.8 Πνευματική ιδιοκτησία – Παραχώρηση άδειας περιεχομένου.

α. Άδειες που παραχωρούνται από την PayPal

Αναγνωριστικά λογοτύπων και υπηρεσιών: Οι διευθύνσεις URL που εκπροσωπούν τις τοποθεσίες Web της PayPal, η επωνυμία «PayPal» και όλα τα σχετικά λογότυπα των προϊόντων και υπηρεσιών μας που περιγράφονται στις τοποθεσίες Web μας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της PayPal, εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της PayPal ή των δικαιοπάροχων αυτής. Επιπλέον, όλες οι κεφαλίδες σελίδων, τα προσαρμοσμένα γραφικά, τα εικονίδια κουμπιών και τα σενάρια αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της PayPal, σήματα υπηρεσιών, εμπορικά σήματα ή/και εμπορικές εμφανίσεις της PayPal. Απαγορεύεται η αντιγραφή, προσομοίωση, τροποποίηση, παραλλαγή, τροποποίηση ή χρήση τους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεσή μας. Εσείς, ως προμηθευτής, επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα λογότυπα HTML που παρέχονται από την PayPal μέσω των υπηρεσιών προμηθευτών, των λειτουργιών εργαλείων δημοπρασίας ή των προγραμμάτων σχετικών εταιρειών, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση, με αποκλειστικό σκοπό να ταυτοποιείστε εσείς ή η τοποθεσία Web σας ως προμηθευτής που δέχεται πληρωμές μέσω της Υπηρεσίας και να κατευθύνετε δικτυακή κίνηση από αυτήν την τοποθεσία Web στην Υπηρεσία, αλλά ενδέχεται να περιορίσουμε ή να ανακαλέσουμε αυτήν την άδεια ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Απαγορεύεται η παραποίηση, τροποποίηση ή αλλαγή αυτών των λογοτύπων HTML με οποιονδήποτε τρόπο, η χρήση τους με τρόπο υποτιμητικό για την PayPal ή την Υπηρεσία ή εμφάνισή τους με οποιονδήποτε τρόπο υπονοεί τη χορηγία ή έγκριση της PayPal. Κάθε δικαίωμα, τίτλος και συμφέρον σε και επί του ιστοτόπου της PayPal και οποιουδήποτε περιεχομένου σε αυτόν, αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της PayPal και των δικαιοπάροχων αυτής.

β. Άδειες που παραχωρούνται από εσάς

Η επιχειρηματική πνευματική ιδιοκτησία σας: Παραχωρείτε στον Όμιλο PayPal το παγκόσμιο δικαίωμα χρήσης και εμφάνισης της επωνυμίας επιχείρησης, των εμπορικών σημάτων και των λογοτύπων σας στον ιστότοπό μας και στις εφαρμογές μας για κινητές συσκευές και δικτυακές εφαρμογές, με σκοπό την εμφάνιση πληροφοριών για την επιχείρηση και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.

Το περιεχόμενό σας: Όταν μας παρέχετε περιεχόμενο ή αναρτάτε περιεχόμενο (σε κάθε περίπτωση προς δημοσίευση, εντός ή εκτός σύνδεσης) με χρήση των Υπηρεσιών, παραχωρείτε στον Όμιλο PayPal ένα μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, διαρκές, μη ανακλητό, χωρίς δικαιώματα, μη υπο-αδειοδοτούμενο (μέσω πολλαπλών βαθμίδων) δικαίωμα άσκησης κάθε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, δημοσιοποίησης, εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων βάσης δεδομένων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που διατηρείτε στο περιεχόμενο, σε κάθε μέσο γνωστό σήμερα ή μελλοντικά. Επιπλέον, στον πληρέστερο βαθμό που επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, παραιτείστε των ηθικών δικαιωμάτων σας και υπόσχεστε να μην τα διεκδικήσετε κατά του Ομίλου PayPal και των υπο-δικαιοδόχων ή εντολοδόχων αυτού. Δεσμεύεστε και εγγυάστε ότι τίποτα από τα παρακάτω δεν καταπατά οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας: η παροχή του περιεχομένου από εσάς προς εμάς, η αποστολή περιεχομένου με χρήση των Υπηρεσιών από εσάς και η χρήση του εν λόγω περιεχομένου από τον Όμιλο PayPal (συμπεριλαμβανομένων παράγωγων έργων αυτού) σε σχέση με τις Υπηρεσίες.

15.9 Άδειες τρίτων μερών.

α. Άδειες εν γένει. Μπορείτε να παραχωρήσετε, να καταργήσετε και να διαχειριστείτε ρητά άδειες προς ορισμένα τρίτα μέρη ώστε να προβαίνουν σε ενέργειες εκ μέρους σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις ενέργειες μέσω σύνδεσης στον Λογαριασμό σας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορείτε να συνεργαστείτε απευθείας με το τρίτο μέρος. Αναγνωρίζετε ότι αν παραχωρήσετε άδεια σε ένα τρίτο μέρος προκειμένου να προβαίνει σε ενέργειες για λογαριασμό σας, η PayPal μπορεί να γνωστοποιήσει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό PayPal σας στο εν λόγω τρίτο μέρος.

β. Χρήση υπηρεσιών τρίτων με άδεια χρήσης για πρόσβαση στα στοιχεία του λογαριασμού σας

Αν επιτρέπετε:

 1. σε έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών αδειοδοτημένο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να παρέχει υπηρεσίες στοιχείων λογαριασμού («Πάροχος Πληροφοριών Λογαριασμου») για πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον Λογαριασμό σας εκ μέρους σας ή
 2. σε έναν τρίτο εκδότη κάρτας να επιβεβαιώνει αν το ποσό που απαιτείται για την εκτέλεση της συναλλαγής πληρωμής μέσω κάρτας είναι διαθέσιμο στον λογαριασμό PayPal,

  τότε:
 3. η παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της παραγράφου 2.3) θα εξακολουθεί να ισχύει για εσάς και να διέπει την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας τον πάροχο ΥΣΛ ή τον εκδότη της κάρτας και
 4. ευθύνεστε προς την PayPal:
  1. για τις ενέργειες για τις οποίες εξουσιοδοτείτε τον Πάροχο πληροφοριών λογαριασμου ή τον εκδότη της κάρτας για λογαριασμό σας και
  2. βάσει της παραγράφου 15.9.δ (Οι ευθύνες σας σχετικά με τις άδειες που εκχωρείτε),

σύμφωνα με τα τοπικά υποχρεωτικά δικαιώματά σας και βάσει της παραγράφου 12 (Σφάλματα και μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές).

γ. Χρήση υπηρεσιών τρίτων με άδεια χρήσης για εκκίνηση της πληρωμής σας

Αν επιτρέπετε σε έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών με άδεια χρήσης βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να παρέχει υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμής («}Πάροχος ΥΕΠ») για εκκίνηση πληρωμής εκ μέρους σας, τότε:

 1. η παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παραγράφων 4.1 έως και 4.6, καθώς και της παραγράφου 4.10) θα εξακολουθεί να ισχύει για εσάς και να διέπει την πληρωμή που εκκινήθηκε από τον πάροχο ΥΕΠ και 
 2. ευθύνεστε προς την PayPal:
  1. για τις ενέργειες για τις οποίες εξουσιοδοτείτε τον πάροχο ΥΕΠ εκ μέρους σας και
  2. βάσει της παραγράφου 15.9.δ (Οι ευθύνες σας σχετικά με τις άδειες που εκχωρείτε),

σύμφωνα με τα τοπικά υποχρεωτικά δικαιώματά σας και βάσει της παραγράφου 12 (Σφάλματα και μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές).

δ. Οι ευθύνες σας σχετικά με τις άδειες που εκχωρείτε.

Η παραχώρηση άδειας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος δεν σας απαλλάσσει σε καμία περίπτωση από τις ευθύνες σας στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα τηρείτε την PayPal υπεύθυνη και θα την αποζημιώνετε από κάθε ευθύνη που προκύπτει από ενέργειες ή παραλείψεις του εν λόγω τρίτου μέρους, σε σχέση με τις άδειες που παραχωρήσατε.

15.10 Η PayPal ως μέθοδος σύνδεσης. Αν χρησιμοποιείτε την PayPal ως μέσο σύνδεσης σε εξωτερικές τοποθεσίες Web ή εφαρμογές για κινητές συσκευές, μπορούμε να κοινοποιούμε την κατάσταση σύνδεσής σας σε τρίτα μέρη που προσφέρουν αυτήν την υπηρεσία ως μέθοδο σύνδεσης, καθώς και τις προσωπικές πληροφορίες και άλλα στοιχεία λογαριασμού που συναινείτε να κοινοποιούνται, ούτως ώστε το τρίτο μέρος να μπορεί να σας αναγνωρίζει. Η PayPal δεν παρέχει πρόσβαση τρίτων μερών στον λογαριασμό σας PayPal και προβαίνει σε πληρωμές από τον λογαριασμό σας στο τρίτο μέρος μόνο με τη συγκεκριμένη εξουσιοδότησή σας.

Αν προσφέρετε αυτήν την υπηρεσία ως μέσο προκειμένου οι επισκέπτες σας να συνδέονται στην τοποθεσία Web, την εφαρμογή ή άλλως στους λογαριασμούς πελατών σας, πρέπει να συμφωνήσετε με τυχόν συγκεκριμένους όρους που ισχύουν όταν αυτή η δυνατότητα καθίσταται διαθέσιμη σε εσάς και να συμμορφώνεστε με τυχόν προδιαγραφές στο εγχειρίδιο ενσωμάτωσης ή τις οδηγίες. Η PayPal δεν εγγυάται ή δεσμεύεται άλλως για την ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη με αυτή τη μέθοδο σύνδεσης. Η PayPal δεν θα κοινοποιήσει σε εσάς τις προσωπικές πληροφορίες και άλλα στοιχεία λογαριασμού του χρήστη (συμπεριλαμβανομένης κατάστασης σύνδεσης) που τηρούνται από την PayPal, εκτός εάν ο χρήστης έχει συναινέσει με τη γνωστοποίηση αυτών των πληροφοριών προς εσάς.

15.11 Εταιρικοί πελάτες. Αν δεν είστε καταναλωτής (είστε ιδιώτης που λειτουργεί για σκοπούς μη εμπορικούς, επιχειρηματικούς ή επαγγελματικούς), μικροεταιρεία ή φιλανθρωπικός οργανισμός με ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο του 1 εκατομμυρίου GBP, θεωρούμε ότι αποτελείτε «Εταιρικό πελάτη» και ορισμένες προϋποθέσεις της PSD2 μπορεί να μην ισχύουν για τη χρήση της υπηρεσίας από εσάς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εγγυάστε και δεσμεύεστε στην PayPal ότι κατά το χρονικό σημείο σύναψης της παρούσας Συμφωνίας ή άλλων σχετικών όρων υπηρεσιών από εσάς, αποτελείτε Εταιρικό πελάτη και δια του παρόντος συμφωνείτε ότι οι παρακάτω παράγραφοι της παρούσας Συμφωνίας μπορούν να τροποποιηθούν ως εξής:

 1. δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για προεγκεκριμένες πληρωμές (π.χ. συναλλαγές πληρωμών που ξεκινούν από παραλήπτη πληρωμής (δηλαδή προμηθευτή) όπως προβλέπεται στις παραγράφους 4.8 και 12.5,
 2. όπου εντοπίζετε σφάλμα, μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή ή/και υπεξαίρεση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του οργάνου πληρωμής ή του λογαριασμού σας σύμφωνα με τις παραγράφους 12.1 και 12.2, έχετε στη διάθεσή σας έως 60 ημέρες από την ημερομηνία του αναφερόμενου σφάλματος ή της ανάρμοστης πρόσβασης λογαριασμού για να μας ειδοποιήσετε σχετικά και μετά από αυτό το διάστημα δεν θα φέρουμε υποχρέωση να ερευνήσουμε ή να αντιδράσουμε στην ειδοποίησή σας,
 3. δεχόμαστε την ευθύνη μόνο για μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές σύμφωνα με την παράγραφο 12.4, όταν μας έχετε ειδοποιήσει για την ανάρμοστη πρόσβαση λογαριασμού ή το σφάλμα εντός 60 ημερών από την πραγματοποίησή τους και
 4. δικαιούστε να υποβάλλετε αξίωση μόνο μέσω της Υπηρεσία Οικονομικού Διαμεσολαβητή Ηνωμένου Βασιλείου βάσει της παραγράφου 14.2 όταν πληροίτε τα κριτήρια για αξίωση της Υπηρεσίας Οικονομικού Διαμεσολαβητή Ηνωμένου Βασιλείου όπως ισχύουν εκάστοτε.

Ως εταιρικός πελάτης, συμφωνείτε επιπλέον ότι, παρότι μπορούμε να το πράξουμε, δεν υποχρεούμαστε να συμμορφωθούμε με ή να σας παρέχουμε τις πληροφορίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις πληροφοριών που ορίζονται στον τίτλο III της PSD2 και τα ισοδύναμά τους σε οποιαδήποτε εφαρμογή της PSD2 σε κράτη μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ που ενδέχεται να ισχύουν για εσάς («Μεταφορές PSD2»). Επιπλέον, συμφωνείτε ότι τα άρθρα 72 και 89 της PSD2 και των ισοδύναμων διατάξεων σε μεταφορές PSD2 δεν ισχύουν για τη χρήση της υπηρεσίας PayPal από εσάς, με την έννοια ότι παρά την ύπαρξη οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης της παρούσας συμφωνίας, δεν είμαστε υπαίτιοι προς εσάς για τις απώλειες ή ζημιές που μπορεί να υποστείτε ως συνέπεια των θεμάτων που αναφέρονται στον τίτλο III και στα άρθρα 72 και 89 της PSD2 και των ισοδύναμων διατάξεων που εμπεριέχονται σε μεταφορές PSD2.

Επιστροφή στην κορυφή

16. Ορισμοί

Ως «Λογαριασμός» ή «Λογαριασμός PayPal» ορίζεται ένας προσωπικός, επιχειρηματικός ή Premier λογαριασμός.

Ως «Προσθήκη χρημάτων» ορίζεται η διαδικασία ή/και η δυνατότητα που είναι διαθέσιμη στη διεπαφή του Λογαριασμού σας και σας επιτρέπει την προσθήκη χρημάτων στο Υπόλοιπό σας από τον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Ως «Συμφωνία» ορίζεται η παρούσα συμφωνία και κάθε επακόλουθη τροποποίησή της.

Ο όρος «Πάροχος ΥΕΠ» έχει τη σημασία που του αποδίδεται στην παράγραφο 15.9.β.

Ως «Εξουσιοδότηση» ορίζεται η περίπτωση που εξουσιοδοτείτε έναν προμηθευτή ή άλλο τρίτο μέρος να εισπράττει μια πληρωμή μέσω του λογαριασμού σας (και ο όρος «Εξουσιοδοτημένος χρήστης» ερμηνεύεται αντίστοιχα).

Ως «Υπόλοιπο» ορίζονται τα ηλεκτρονικά χρήματα που έχετε στον λογαριασμό σας PayPal.

Ως «διαδικασία επιβεβαίωσης τράπεζας» ορίζεται η διαδικασία επαλήθευσης που η PayPal ενδέχεται να σας ζητήσει να ολοκληρώσετε για να αρθούν τα όρια αποστολής, λήψης ή μεταφοράς χρημάτων ή για να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας, με την αποστολή δύο μικρών καταθέσεων στον τραπεζικό λογαριασμό σας από την PayPal. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία τραπεζικής επιβεβαίωσης, θα πρέπει να καταχωρίσετε τα στοιχεία των καταθέσεων που σας στάλθηκαν μέσω του λογαριασμού σας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία τραπεζικής επιβεβαίωσης στο Κέντρο βοήθειας PayPal, μέσω του ιστοτόπου της PayPal. Ως «Χρηματοδοτούμενη από τράπεζα πληρωμή» ορίζεται μια πληρωμή που χρηματοδοτείται πλήρως από τον τραπεζικό σας λογαριασμό (ανάλογα με την περίπτωση).

Ως «Επιχειρηματικός λογαριασμός» ορίζεται ένας λογαριασμός που χρησιμοποιείται κυρίως για επιχειρηματικούς και όχι προσωπικούς, οικογενειακούς ή οικιακούς σκοπούς.

Ως «Εργάσιμες ημέρες» ορίζονται οι ημέρες (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) κατά τις οποίες λειτουργούν οι τράπεζες στο Λουξεμβούργο (εκτός του αποκλειστικού σκοπού 24ωρων ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών).

Ως «Αγοραστής» ορίζεται ο χρήστης που αγοράζει αγαθά ή/και υπηρεσίες και χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για να στέλνει πληρωμές.

Ως «Ημερολογιακό έτος» ορίζεται το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου σε οποιοδήποτε έτος.

Ως «Συμφωνία επεξεργασίας κάρτας» ορίζεται το «Συμφωνητικό εμπορικών οντοτήτων» που απαιτείται να συνάψουν οι εμπορικές οντότητες απευθείας με τους επεξεργαστές πληρωμών της PayPal.

Ο όρος «Αλλαγή» έχει τη σημασία που του αποδίδεται στην παράγραφο 1.6.

Ως «Ακύρωση πληρωμής» ορίζεται η αμφισβήτηση μιας πληρωμής που υποβάλλει άμεσα ο αγοραστής στον εκδότη ή την εταιρεία πιστωτικής κάρτας του.

Ως «Αξίωση» ορίζεται η αμφισβήτηση μιας πληρωμής που υποβάλλει άμεσα ο αποστολέας μια πληρωμής στην PayPal, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των αμφισβητήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Προστασίας αγοραστή PayPal, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 13.

Ο όρος «Εμπορική συναλλαγή» έχει τη σημασία που του αποδίδεται στο A4.1 του Εγγράφου 1, Πίνακας χρεώσεων.

Ως «Περιοχή ανάληψης πιστωτικής κάρτας» ορίζεται οποιαδήποτε περιοχή από τις ακόλουθες: Ιταλία, Λουξεμβούργο, Λιθουανία, Βουλγαρία, Σαν Μαρίνο, Σλοβακία, Λετονία, Ρουμανία, Κύπρος, Σλοβενία, Εσθονία, Μάλτα, Γιβραλτάρ και Λιχτενστάιν (και άλλες περιοχές που ενδέχεται ανά τακτά διαστήματα να εμφανίζει η PayPal στις τοποθεσίες Web της).

Ο όρος «Διακρατικός» όταν χρησιμοποιείται με σκοπό τον υπολογισμό των χρεώσεων συναλλαγής, έχει τη σημασία που του αποδίδεται στο A4.4 του Εγγράφου 1, Πίνακας χρεώσεων.

Ως «Εξυπηρέτηση πελατών» ορίζεται η εξυπηρέτηση πελατών της PayPal η οποία είναι προσβάσιμη στο Internet μέσω του συνδέσμου «Αποστολή email» στη σελίδα «Επικοινωνία» ή μέσω κλήσης στον αριθμό τηλεφώνου της εξυπηρέτησης πελατών που παρέχεται στις τοποθεσίες Web της PayPal.

Οι όροι «ελεγκτής δεδομένων» (ή απλώς «ελεγκτής» αποκλειστικά για τους σκοπούς της παραγράφου 5.7), «επεξεργαστής δεδομένων» (ή απλώς «επεξεργαστής» αποκλειστικά για τους σκοπούς της παραγράφου 5.7) και «υποκείμενος δεδομένων» έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

Ο όρος «Νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων» αναφέρεται στην ευρωπαϊκή οδηγία 95/46/ΕΚ ή τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εκ των οποίων ο τελευταίος είναι εν γένει γνωστός ως ο ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και σε τυχόν συναφείς κανονισμούς ή μέσα και ενδεχομένως σε άλλους νόμους περί προστασίας δεδομένων, κανονισμούς, κανονιστικές απαιτήσεις και κώδικες δεοντολογίας που ισχύουν για την παροχή των υπηρεσιών της PayPal, όπως τους εσωτερικούς δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες της PayPal.

Ο όρος «Ημέρες» αναφέρεται στις ημερολογιακές ημέρες.

Ως «Προεπιλεγμένες πηγές χρηματοδότησης» ορίζονται οι πηγές χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται με τη σειρά που προβλέπεται στην παράγραφο 3.7, εάν δεν έχετε επιλέξει προτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης.

Ως «Διαφορά» ορίζεται η διαφορά που υποβάλλεται απευθείας στην PayPal μέσω του Κέντρου επίλυσης διαφορών σύμφωνα με την παράγραφο 13.6 της παρούσας Συμφωνίας.

Ο όρος «Εθνικός» όταν χρησιμοποιείται με σκοπό τον υπολογισμό των χρεώσεων πληρωμής, έχει τη σημασία που του αποδίδεται στο A4.3 του Εγγράφου 1, Πίνακας χρεώσεων.

Ως «eBay» ορίζεται η eBay, Inc. και οι θυγατρικές αυτής (ανάλογα με την περίπτωση).

Ως «Ηλεκτρονική πληρωμή» ορίζεται ο τύπος πληρωμής από τον τραπεζικό λογαριασμό σας στο Υπόλοιπό σας (η εκτέλεση της οποίας αποτελεί ευθύνη της τράπεζάς σας) για την κάλυψη επόμενης πληρωμής που μας δίνετε εντολή να στείλουμε σε άλλον χρήστη, όπου τα έσοδα της πληρωμής από τον τραπεζικό λογαριασμό σας διατηρούνται από την PayPal έως ότου παρέλθει ο κίνδυνος NSF προτού ο άλλος χρήστης λάβει την επόμενη πληρωμή βάσει της παραγράφου 3.3.

Ως «Ηλεκτρονικά χρήματα» ορίζεται η χρηματική αξία, όπως εκπροσωπείται ως αξίωση προς την PayPal, που φυλάσσεται σε ηλεκτρονική συσκευή, εκδίδεται κατά την παραλαβή χρημάτων και γίνεται αποδεκτή ως μέσο πληρωμής από άτομα εκτός της PayPal. Οι όροι «Ηλεκτρονικά χρήματα», «χρήματα» και «ποσά» χρησιμοποιούνται εναλλάξ στην παρούσα Συμφωνία. Επιπλέον, η αναφορά σε πληρωμή που πραγματοποιείται μέσω των Υπηρεσιών, αναφέρεται σε πληρωμή ηλεκτρονικών χρημάτων.

Ο όρος «Ευρώπη I» έχει τη σημασία που του αποδίδεται στο A4.4 του Εγγράφου 1, Πίνακας χρεώσεων.

Ο όρος «Ευρώπη II» έχει τη σημασία που του αποδίδεται στο Α4.4 του Εγγράφου 1, Πίνακας χρεώσεων.

Ο όρος «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» ή «ΕΟΧ» αναφέρεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον στην Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Λιχτενστάιν.

Ο όρος «Εκδήλωση» έχει τη σημασία που του αποδίδεται στην παράγραφο 13.11.

Ως «Χρεώσεις» ορίζονται τα ποσά που αναφέρονται στο Έγγραφο 1 της παρούσας Συμφωνίας.

Ως «Χρήστης πλήρους προγράμματος» ορίζεται ο χρήστης με λογαριασμό PayPal εγγεγραμμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο ή οποιαδήποτε σχετική χώρα.

Ως «Πηγή χρηματοδότησης» ορίζεται η εξωτερική πηγή χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται για την αυτόματη εξασφάλιση ηλεκτρονικών χρημάτων στο υπόλοιπό σας για συναλλαγές πληρωμών με χρήση της PayPal. Οι παρακάτω μέθοδοι πληρωμής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του υπολοίπου για μια συναλλαγή πληρωμής: τραπεζικός λογαριασμός - άμεση μεταφορά, τραπεζικός λογαριασμός - ηλεκτρονική επιταγή, πιστωτική κάρτα και χρεωστική κάρτα (συμπεριλαμβανομένων, σε ορισμένες περιπτώσεις, των προπληρωμένων καρτών).

Ο όρος «Ανάρμοστη πρόσβαση λογαριασμού» έχει τη σημασία που του αποδίδεται στην παράγραφο 12.1.

Ως «Πληροφορίες» ορίζεται οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία ή/και πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης ή άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με λογαριασμό ή χρήστη, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παρακάτω: όνομα, διεύθυνση email, διεύθυνση αποστολής, αριθμός τηλεφώνου και οικονομικά στοιχεία.

Ως «Άμεση μεταφορά» ορίζεται μια πληρωμή που χρηματοδοτείται από τον τραπεζικό λογαριασμό του αποστολέα, στην οποία η PayPal πιστώνει τον παραλήπτη αμέσως.

Ως «Διαδικασία σύνδεσης και επιβεβαίωσης κάρτας» ορίζεται η διαδικασία επαλήθευσης που η PayPal ενδέχεται να σας ζητήσει να ολοκληρώσετε για να αρθούν τα όρια αποστολής. Ή τα όρια λήψης ή ανάληψης χρημάτων ή για να γίνεται Επαληθευμένοι, διαδικασία κατά την οποία η PayPal σας επιβάλλει «Χρέωση σύνδεσης και επιβεβαίωσης πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας» στην κάρτα σας. Στη συνέχεια οφείλετε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και να καταχωρίσετε τον τετραψήφιο κωδικό που θα εμφανιστεί στον λογαριασμό πιστωτικής κάρτας σας και σχετίζεται με τη χρέωση σύνδεσης και επιβεβαίωσης πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας (ανατρέξτε στο Έγγραφο 1). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία σύνδεσης και επιβεβαίωσης κάρτας στο Κέντρο βοήθειας PayPal, μέσω του ιστοτόπου της PayPal.

Ως «Μαζικές πληρωμές» (γνωστές και ως «Εξοφλήσεις») ορίζεται η δυνατότητα που επιτρέπει την αποστολή πολλαπλών πληρωμών ταυτόχρονα. Η παραλαβή δικού σας αρχείου Μαζικών πληρωμών από εμάς, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1, αντιστοιχεί σε παραλαβή της εντολής πληρωμής σας για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας.

Ως «Καθυστέρηση επεξεργασίας προμηθευτή» ορίζεται η καθυστέρηση μεταξύ του χρονικού σημείου εξουσιοδότησης πληρωμής από εσάς και της επεξεργασίας της πληρωμής σας από τον προμηθευτή.

Ως «Μικροεπιχείρηση» ορίζεται η εταιρεία που απασχολεί λιγότερα από 10 άτομα και με ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια Ευρώ.

Ο όρος «Βόρεια Ευρώπη I» έχει τη σημασία που του αποδίδεται στο A4.4 του Εγγράφου 1, Πίνακας χρεώσεων.

Ως «Μη παράδοση» ορίζεται μια αμφισβήτηση από τον αγοραστή, που ισχυρίζεται ότι η αγορά δεν ελήφθη.

Ως «Κίνδυνος NSF» ορίζεται ο κίνδυνος μια τράπεζα να αντιστρέψει μια χρηματοδοτούμενη από τράπεζα πληρωμή, λόγω ανεπάρκειας χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό σας για πραγματοποίηση της πληρωμής.

Ο όρος «Λογαριασμός πληρωμών» έχει τη σημασία που του αποδίδεται στην εισαγωγή της παρούσας Συμφωνίας.

Ως «Όργανο πληρωμών» ορίζονται όλες οι διαδικασίες, εντολές ή απαιτήσεις που παρέχονται στις τοποθεσίες Web PayPal και επιτρέπουν στους χρήστες να αποκτούν πρόσβαση ή/και να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία PayPal.

Ως «Εντολή πληρωμής» ορίζεται μια εντολή που παρέχεται έγκυρα από εσάς προς εμάς, ζητώντας την πραγματοποίηση συναλλαγής πληρωμής.

Ο όρος «Παραλήπτης πληρωμής» έχει τη σημασία που του αποδίδεται στην παράγραφο 11.1.

Ως «Έλεγχος πληρωμής» ορίζεται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 4 της παρούσας Συμφωνίας.

Ως «PayPal», «εμείς», «εμάς» ή «μας» ορίζεται η PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. με έδρα στη διεύθυνση 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg, συμπεριλαμβανομένων όλων των διαδόχων αυτής και κάθε ατόμου στο οποίο εκχωρεί δικαιώματα βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

Ο όρος «Πληρωμή PayPal Business» έχει την ερμηνεία που του αποδίδεται στο Α3.12 του Εγγράφου 1, Πίνακας χρεώσεων.

Ως «Προστασία αγοραστή PayPal» ορίζεται το πρόγραμμα Προστασίας αγοραστή PayPal, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 13.

Ως «PayPal Credit» ορίζεται το επώνυμο προσωπικό ποσό εναλλασσόμενης πίστωσης στο Internet της PayPal το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση πληρωμών από τον λογαριασμό σας.

Ως «Όμιλος PayPal» ορίζεται η PayPal Holdings Inc. και οι θυγατρικές αυτής καθώς και οι επιχειρήσεις και οι σχετικές εταιρείες αυτών (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της PayPal), ανάλογα με την περίπτωση.

Ως «Δυνατότητα πληρωμών βάσει τοποθεσίας της PayPal» ορίζεται η δυνατότητα σημείου πωλήσεων της PayPal εντός της εφαρμογής για κινητά PayPal, που επιτρέπει στον χρήστη να πληρώσει άλλο χρήστη (συνήθως προμηθευτή) για αγαθά και υπηρεσίες, μέσω της οποίας ο χρήστης που καταβάλλει την πληρωμή επιλέγει και εξουσιοδοτεί τον άλλο χρήστη (δηλαδή τον προμηθευτή) να λάβει την πληρωμή. Η δυνατότητα πληρωμών βάσει τοποθεσίας της PayPal μπορεί επίσης να αναφέρεται και ως «PayPal Check in» ή «Check-in για πληρωμή».

“Εφαρμογή PayPal Mobile” ορίζεται η εφαρμογή σε κινητή συσκευή που επιτρέπει στον χρήστη να ολοκληρώσει συγκεκριμένες συναλλαγές του λογαριασμού PayPal με τη χρήση αυτής της κινητής συσκευής.

Ως «Δυνατότητα σημείου πωλήσεων PayPal» ορίζεται οποιαδήποτε δυνατότητα παρέχεται από την PayPal που επιτρέπει στον χρήστη να λαμβάνει πληρωμές για αγαθά και υπηρεσίες στον λογαριασμό του PayPal, όπου ο χρήστης ξεκινά την πραγματοποίηση της αντίστοιχης συναλλαγής αποκλειστικά μέσω φυσικού σημείου πωλήσεων (για παράδειγμα, σε κατάστημα).

Ως «Τοποθεσίες Web PayPal» ορίζονται όλες οι διευθύνσεις URL όπως το www.paypal.co.uk, μέσω των οποίων σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες.

Ως «Προσωπικός λογαριασμός» ορίζεται ένας λογαριασμός που χρησιμοποιείται κυρίως για προσωπικούς, οικογενειακούς ή οικιακούς σκοπούς.

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» έχει τη σημασία που του αποδίδεται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Ο όρος «Προσωπική συναλλαγή» έχει τη σημασία που του αποδίδεται στο A4.2 του Εγγράφου 1, Πίνακας χρεώσεων.

Ο όρος «Πάροχος ΥΕΠ» έχει τη σημασία που του αποδίδεται στην παράγραφο 15.9.γ.

Ως «Πολιτική» ή «Πολιτικές» ορίζεται κάθε Πολιτική ή άλλη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την PayPal που συνάπτετε στις τοποθεσίες Web PayPal ή σε σχέση με τη εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών.

Ως «Ενημέρωση πολιτικής» ορίζεται μια προηγούμενη ειδοποίηση για Αλλαγές που η PayPal ενδέχεται να σας κοινοποιήσει εγγράφως.

Ως «Προεγκεκριμένη πληρωμή» ορίζεται μια πληρωμή που πραγματοποιείται από εσάς με χρήση της Υπηρεσίας, βάσει εντολής πληρωμής που λαμβάνει η PayPal από εσάς μέσω τρίτου μέρους εξουσιοδοτημένου από εσάς (για παράδειγμα, κατάστημα ή άλλον έμπορο που σκοπεύετε να πληρώσετε για την αγορά σας). Αυτός ο τύπος πληρωμής είναι γνωστός και ως Αυτόματη πληρωμή.

Ως «Προτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης» ορίζεται η πηγή χρηματοδότησης που επιλέγετε για τη χρηματοδότηση μιας πληρωμής, αντί της χρήσης των προεπιλεγμένων πηγών χρηματοδότησης.

Ο όρος «επεξεργασία» (και οι παράγωγοι όροι) για τους σκοπούς της παραγράφου 5.7 έχει μόνο τη σημασία που του αποδίδεται σύμφωνα με με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Ο όρος «PSD2» έχει τη σημασία που του αποδίδεται στη δεύτερη παράγραφο της παρούσας Συμφωνίας.

Ως «Σχετικές χώρες» ορίζονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η υπόλοιπη Ευρώπη, το Λιχτενστάιν και το Σαν Μαρίνο.

Ως «Αποθεματικό» ορίζεται το ποσό ή ποσοστό των χρημάτων που λαμβάνονται στον λογαριασμό σας και δεσμεύουμε προκειμένου να προστατευτούμε από τον κίνδυνο αντιστροφών πληρωμής, ακυρώσεων πληρωμών, αξιώσεων ή οποιονδήποτε άλλο κίνδυνο, έκθεση ή/και ευθύνη που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας ή/και τη χρήση των Υπηρεσιών.

Ο όρος «Λογαριασμός αποθεματικού» έχει τη σημασία που του αποδίδεται στην εισαγωγή της παρούσας Συμφωνίας.

Ως «Κέντρο επίλυσης προβλημάτων» ορίζεται το Κέντρο επίλυσης προβλημάτων PayPal το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της καρτέλας «Ο λογαριασμός μου» όταν συνδέεστε στον λογαριασμό σας ή οποιοδήποτε άλλο μέσο ενδέχεται εκάστοτε να καταστήσει διαθέσιμο η PayPal.

Ως «Υπόλοιπο Ευρώπης» ορίζονται οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου είναι διαθέσιμη η Υπηρεσία PayPal εκτός των εξής: Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Ως «Περιορισμένες δραστηριότητες» ορίζονται οι δραστηριότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 9 της παρούσας Συμφωνίας.

Ως «Αντιστροφή πληρωμής» ορίζεται μια πληρωμή που λάβατε, την οποία μπορεί να επιστρέψει η PayPal στον αποστολέα ή άλλο τρίτο μέρος, επειδή η πληρωμή: (α) έχει αμφισβητηθεί από αγοραστή απευθείας με την τράπεζά του ή/και (β) έχει αφαιρεθεί από το υπόλοιπό σας για οποιονδήποτε λόγο (εκτός αντιστροφής χρέωσης ή αξίωσης, βάσει της προστασίας αγοραστή PayPal), συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των περιπτώσεων όπου (i) η πληρωμή παραβιάζει την Πολιτική αποδεκτής χρήσης μας ή υποπτευόμαστε εύλογα ότι η πληρωμή παραβιάζει την Πολιτική αποδεκτής χρήσης μας ή (ii) το ποσό πληρωμής δεν εξουσιοδοτήθηκε από τον αποστολέα με το αντίστοιχο τρίτο μέρος με έγκυρη εκκίνηση της εξουσιοδότησης πληρωμής από το τρίτο μέρος (ανατρέξτε στην παράγραφο 4.8) ή (iii) η πληρωμή χρηματοδοτήθηκε από τραπεζική μεταφορά που στη συνέχεια έγινε αντικείμενο αντιστροφής πληρωμής από την τράπεζα για οποιονδήποτε λόγο ή/και (γ) έχει κατηγοριοποιηθεί από την εσωτερική πρόβλεψη κινδύνων της PayPal ως επικίνδυνη πληρωμή που απαιτεί αντιστροφή πληρωμής για μείωση του κινδύνου που σχετίζεται με αυτήν. Ο όρος «ακυρώθηκε» ερμηνεύεται αντίστοιχα.

Οι όροι «Πωλητής» και «Προμηθευτής» χρησιμοποιούνται εναλλάξ και αναφέρονται σε χρήστη που πωλεί αγαθά ή/και υπηρεσίες και χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για τη λήψη πληρωμών.

Ως «Αποστολή χρημάτων» ορίζεται η ικανότητά σας να στέλνετε χρήματα μέσω της Υπηρεσίας.

Ως «Υπηρεσίες» ορίζεται το σύνολο των προϊόντων, υπηρεσιών, περιεχομένου, δυνατοτήτων, τεχνολογιών ή λειτουργιών που παρέχονται από την PayPal και όλες οι σχετικές τοποθεσίες Web, εφαρμογές και υπηρεσίες.

Ως «Διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή» ορίζεται η ερμηνεία που παρέχεται στην παράγραφο 13.8 της παρούσας Συμφωνίας.

Ο όρος «Ειδικοί διακανονισμοί πληρωμής» έχει τη σημασία που του αποδίδεται στην παράγραφο 3.5.

Ως «Κίνδυνος συναλλαγής» ορίζεται ο κίνδυνος να επηρεαστεί αρνητικά η θέση της PayPal σχετικά με οποιαδήποτε ευθύνη δική σας προς αυτήν ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος που σχετίζεται με πληρωμή εμπορικής συναλλαγής (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, (i) του κινδύνου που σχετίζεται με διαφορά, αξίωση, αντιστροφή χρέωσης, αντιστροφή πληρωμής, χρεώσεις, ποινές ή πρόστιμα, (ii) του κινδύνου ένας πωλητής να μην εκπληρώσει μια σύμβαση με τους αγοραστές του, (iii) του κινδύνου που προκύπτει αν πουλήσετε αγαθό που δεν παραδίδετε αμέσως μετά την παραλαβή πληρωμής και (iv) του κινδύνου οποιασδήποτε άλλης ευθύνης επιβαρύνει τυχόν την PayPal (ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος) σχετικά με την αντίστοιχη πληρωμή), που σε κάθε περίπτωση είναι υπαρκτός, προβλέπεται από την PayPal ή θεωρείται ότι υφίσταται από αυτήν. Ο Κίνδυνος συναλλαγής περιλαμβάνει ενδεικτικά τις εξής περιπτώσεις: (α) στην περίπτωση πώλησης εισιτηρίων εκδηλώσεων ή συναυλιών, ο κίνδυνος υφίσταται μέχρι να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση ή συναυλία και (β) στην περίπτωση συναλλαγών που σχετίζονται με ταξίδια, ο κίνδυνος υφίσταται μέχρι την παροχή των ταξιδιωτικών αγαθών και υπηρεσιών. Ενδέχεται να ειδοποιείστε ανά τακτά διαστήματα σχετικά με άλλες ειδικές περιπτώσεις όπου προκύπτει κίνδυνος συναλλαγής (ή θεωρείται ότι έχει προκύψει) για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας.

Ως «Μη εξουσιοδοτημένη πληρωμή» ορίζεται μια αμφισβήτηση από αγοραστή που ισχυρίζεται ότι δεν πραγματοποίησε την πληρωμή και ότι το άτομο που πραγματοποίησε την πληρωμή δεν ήταν εξουσιοδοτημένο.

Ως «Μοναδικό αναγνωριστικό» ορίζεται (1) για τον σκοπό αποστολής πληρωμής PayPal: η διεύθυνση e-mail, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου ή άλλο αναγνωριστικό που ενδέχεται να σας κοινοποιούμε, το οποίο είναι εγγεγραμμένο σε λογαριασμό PayPal σε καλή κατάσταση ή (2) για τη μεταφορά χρημάτων από τον λογαριασμό σας: ο τραπεζικός λογαριασμός σας (π.χ. IBAN ή κωδικός ταξινόμησης και αριθμός τραπεζικού λογαριασμού) ή στοιχεία ταυτοποίησης πιστωτικής κάρτας (π.χ. αριθμός κάρτας και κωδικός CVV2).

Ως «Ηνωμένο Βασίλειο» ή «ΗΒ» ορίζεται το Ηνωμένο Βασίλειο Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.

Ως «Χρήστης», «εσείς» ή «εσάς» ορίζεστε εσείς και οποιοδήποτε άλλο άτομο ή οντότητα συνάπτει την παρούσα Συμφωνία μαζί μας ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία.

Ως «Επαληθευμένος» ορίζεται η κατάσταση όπου έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης προκειμένου να μας βοηθάτε στην τεκμηρίωση της ταυτότητάς σας στην PayPal.

Επιστροφή στην κορυφή

Έγγραφο 1. Πίνακας χρεώσεων

 

Συμφωνείτε ότι μπορούμε να παρακρατούμε τις χρεώσεις μας από τα ποσά που μεταφέρουμε, αλλά προτού αυτά πιστωθούν στον λογαριασμό σας.

Όταν στέλνετε ή λαμβάνετε μια πληρωμή, ισχύουν χρεώσεις ανάλογα με:

 • τον τύπο συναλλαγής με την οποία σχετίζεται η πληρωμή (εμπορική συναλλαγή, προσωπική συναλλαγή ή άλλη) και
 • το εάν η πληρωμή είναι Διακρατική ή Εθνική ή/και ποια πηγή χρηματοδότησης χρησιμοποιείται για αυτήν.

Ισχύουν χρεώσεις για άλλες δραστηριότητες λογαριασμού ή συμβάντα, όπως περιγράφεται στην παρούσα Συμφωνία.

Ανατρέξτε στο Γλωσσάρι στο A4 του παρόντος Εγγράφου 1 για περισσότερες πληροφορίες.

Οι αναφερόμενες χρεώσεις περιλαμβάνουν κάθε αντίστοιχο φόρο. Ωστόσο, ενδέχεται να υφίστανται φόροι ή κόστη που δεν εξοφλούνται μέσω της PayPal ή επιβάλλονται από εμάς. Είστε υπεύθυνοι για τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις που πραγματοποιούνται από τον πάροχο υπηρεσιών Internet που χρησιμοποιείτε ή παρόμοιες ή σχετικές χρεώσεις ως συνέπεια της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς.

Θα σας παρέχουμε τα στοιχεία των ποσών που λαμβάνετε και των χρεώσεών μας είτε μέσω e-mail είτε στο ιστορικό συναλλαγών σας (που είναι προσβάσιμο αφού συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας). Εάν δεν αποδειχθεί ότι έχουμε πραγματοποιήσει σφάλμα, όλες οι χρεώσεις οφείλονται από εσάς χωρίς συμψηφισμό ή άλλες μειώσεις. Ενδέχεται να σας χρεώσουμε για τυχόν επιπρόσθετες υπηρεσίες που παρέχουμε εκτός της παρούσας Συμφωνίας. Θα σας ενημερώνουμε για αυτές τις χρεώσεις όταν ζητάτε την υπηρεσία.

 

A1. Χρεώσεις για πληρωμές προσωπικών συναλλαγών

Σημειώστε ότι ο αποστολέας πληρώνει τη χρέωση. Ανατρέξτε στο A4.2.3 του παρόντος Εγγράφου 1 για περισσότερες πληροφορίες.

Η χρέωση πληρωμών προσωπικών συναλλαγών εμφανίζεται κατά την πραγματοποίηση της πληρωμής. 

Όταν αναφέρεται ότι υπάρχει στοιχείο χρέωσης βάσει ποσοστού ή/και σταθερής χρέωσης, ανατρέξτε στο A4.5, A4.6 και A4.7 του παρόντος Εγγράφου 1 για περισσότερες λεπτομέρειες.

A1.1 Χρεώσεις για πληρωμές εθνικών προσωπικών συναλλαγών

Δραστηριότητα

Χρέωση

Αποστολή πληρωμής για εγχώρια προσωπική συναλλαγή

 

Δωρεάν (όπου δεν περιλαμβάνεται μετατροπή συναλλάγματος)

Α1.2 Χρεώσεις για πληρωμές διακρατικών προσωπικών συναλλαγών

A1.2.1 Πληρωμές διακρατικών προσωπικών συναλλαγών που αποστέλλονται στον ΕΟΧ σε ευρώ ή κορόνες Σουηδίας

Δραστηριότητα

Χρέωση

Αποστολή πληρωμής για διακρατική προσωπική συναλλαγή στον ΕΟΧ σε ευρώ ή κορόνες Σουηδίας

 

Δωρεάν (όπου δεν περιλαμβάνεται μετατροπή συναλλάγματος)

A1.2.2 Άλλες πληρωμές διακρατικών προσωπικών συναλλαγών

A1.2.2.1 Πληρωμές που αποστέλλονται από χρήστες με εγγεγραμένη διεύθυνση στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Τζέρσεϊ, το Γκέρνσεϊ, τη Νήσο του Μαν και το Γιβραλτάρ

Δραστηριότητα

Χρέωση

Αποστολή πληρωμής για διακρατική προσωπική συναλλαγή

 

5% του ποσού της συναλλαγής.

 

Το ελάχιστο ποσό χρέωσης είναι 0,99 GBP ενώ το μέγιστο 2,99 GBP.

A1.2.2.2 Πληρωμές που αποστέλλονται από χρήστες με εγγεγραμμένη διεύθυνση σε άλλες σχετικές χώρες

Για να καθοριστεί η χρέωση για πληρωμή διακρατικής προσωπικής συναλλαγής που στέλνεται σε χρήστη σε συγκεκριμένη χώρα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1. Αναζητήστε τη χώρα ή την ομάδα χωρών όπου βρίσκεται η εγγεγραμμένη διεύθυνση του παραλήπτη. Ανατρέξτε στην παράγραφο A4.4 του παρόντος εγγράφου 1 για περισσότερες πληροφορίες. Ρωτήστε τον παραλήπτη αν δεν τη γνωρίζετε με βεβαιότητα (δεύτερη στήλη).

Βήμα 2. Αναζητήστε την ισχύουσα χρέωση (τρίτη στήλη).

Δραστηριότητα

Χώρα λογαριασμού παραλήπτη

Χρέωση

^^

Αποστολή πληρωμής για διακρατική προσωπική συναλλαγή

ΗΠΑ, Καναδάς, Βόρεια Ευρώπη, Europe I, Ευρώπη II

 

1,99 EUR

Οποιαδήποτε άλλη χώρα^

3,99 EUR

 ^ Βάσει διαθεσιμότητας της υπηρεσίας για τον παραλήπτη που είναι εγγεγραμμένος στην αντίστοιχη χώρα.

^^ Ανατρέξτε στην παράγραφο A4.7 του παρόντος εγγράφου 1 παρακάτω.

 

A2. Χρεώσεις πληρωμών εμπορικών συναλλαγών

Όταν αναφέρεται ότι υπάρχει στοιχείο σταθερής χρέωσης, ανατρέξτε στην παράγραφο Α4.6 του παρόντος εγγράφου 1 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Δραστηριότητα ή συμβάν

Χρέωση

Α2.1 Αποστολές (Αγορές)

Δωρεάν (όπου δεν περιλαμβάνεται μετατροπή συναλλάγματος)

Α2.2 Λήψη εθνικών πληρωμών (Πώληση)

A2.2.1 Βασικό ποσοστό 

2,9% + σταθερή χρέωση

A2.2.2 Χρεώσεις για τη χρήση της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών

A2.2.2.1 Ηνωμένο Βασίλειο, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ, Νήσο του Μαν και Γιβραλτάρ

 

Πληρωμές με κάρτα (Visa, Mastercard ή Maestro) μέσω προσαρμοσμένων πεδίων καρτών *

Πληρωμές με American Express μέσω της υπηρεσίας Προσαρμοσμένα Πεδία Καρτών

Πληρωμές που χρηματοδοτούνται μέσω κάρτας από χρήστες της υπηρεσίας Πληρωμές χωρίς λογαριασμό PayPal

Πληρωμές από τοπικές μεθόδους πληρωμής

Άλλες πληρωμές

Δομής Χρεώσεων Μεικτών Τιμών

Δομή χρεώσεων Interchange Plus

 

Χρέωση

1,20% + σταθερή χρέωση

Διατραπεζική προμήθεια + 1,20% + σταθερή χρέωση

3,5%

1,20% + σταθερή χρέωση

1,20% + σταθερή χρέωση

2,9% + σταθερή χρέωση

* Ανατρέξτε στη Συμφωνία PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα (προηγουμένως γνωστή ως συμφωνία PayPal Website Payments Pro και Εικονικού Τερματικού) για πληροφορίες σχετικά με τη δομή χρεώσεων Interchange Plus, τη δομή χρεώσεων μεικτών τιμών και τις επιλογές σας.

A2.2.2.2 Ιρλανδία

 

Πληρωμές με κάρτα (Visa ή Mastercard) μέσω προσαρμοσμένων πεδίων καρτών*

Πληρωμές που χρηματοδοτούνται μέσω κάρτας από χρήστες της υπηρεσίας Πληρωμές χωρίς λογαριασμό PayPal

Πληρωμές από τοπικές μεθόδους πληρωμής

Άλλες πληρωμές

Δομής Χρεώσεων Μεικτών Τιμών

Δομή χρεώσεων Interchange Plus

 

Χρέωση

1,20% + σταθερή χρέωση

Διατραπεζική προμήθεια + 1,20% + σταθερή χρέωση

1,20% + σταθερή χρέωση

1,20% + σταθερή χρέωση

Ισχύει το βασικό ποσοστό όπως αναφέρεται στην ενότητα A2.2.1 ή (με την επιφύλαξη των ενοτήτων A2.2.3 και A2.2.4) ή το ποσοστό προμηθευτή.

* Ανατρέξτε στη Συμφωνία PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα για πληροφορίες σχετικά με τη δομή χρεώσεων Interchange Plus, τη δομή χρεώσεων μεικτών τιμών και τις επιλογές σας.

Σημείωση για εγγεγραμμένους χρήστες Ιρλανδίας: οι ενότητες 5.10 και A.2.2.2.2 του παραρτήματος 1 ισχύουν για εσάς μόνο μετά την έναρξη της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών για την Ιρλανδία.  Η PayPal μπορεί να θέσει σε κυκλοφορία τη νέα λύση ολοκλήρωσης αγορών για την Ιρλανδία με περαιτέρω άμεση ειδοποίηση που θα δημοσιευτεί από την PayPal στη σελίδα «Ενημερώσεις πολιτικής» (προσβάσιμη μέσω του υποσέλιδου «Νομικό περιεχόμενο» στις περισσότερες σελίδες του ιστοτόπου της PayPal) από τις 19 Αυγούστου 2019 και έπειτα (κατά τη διακριτική ευχέρεια της PayPal).

Α2.2.2.3 Αλλού

 

Πληρωμές με κάρτα (Visa ή Mastercard) μέσω προσαρμοσμένων πεδίων καρτών*

Πληρωμές που χρηματοδοτούνται μέσω κάρτας από χρήστες της υπηρεσίας Πληρωμές χωρίς λογαριασμό PayPal

Πληρωμές από τοπικές μεθόδους πληρωμής

Άλλες πληρωμές

Δομής Χρεώσεων Μεικτών Τιμών

Δομή χρεώσεων Interchange Plus

 

Χρέωση

1,90% + σταθερή χρέωση

Διατραπεζική προμήθεια + 1,90% + σταθερή χρέωση

1,90% + σταθερή χρέωση

1,90% + σταθερή χρέωση

Ισχύει το βασικό ποσοστό όπως αναφέρεται στην ενότητα A2.2.1 ή (με την επιφύλαξη των ενοτήτων A2.2.3 και A2.2.4) ή το ποσοστό προμηθευτή.

* Ανατρέξτε στη Συμφωνία PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα για πληροφορίες σχετικά με τη δομή χρεώσεων Interchange Plus, τη δομή χρεώσεων μεικτών τιμών και τις επιλογές σας.

A2.2.3 Ποσοστό χρέωσης προμηθευτή (Μόνο για λογαριασμούς για τους οποίους ισχύει το ποσοστό χρέωσης προμηθευτή. Βάσει εγκυρότητας, αίτησης και έγκρισης από την PayPal. Η PayPal μπορεί να αξιολογεί τις αιτήσεις ανά περιστατικό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής κριτηρίων: έγκυρος μηνιαίος όγκος πωλήσεων, μέγεθος μέσου καλαθιού αγορών και λογαριασμός με καλές προϋποθέσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα A2.2.2.4 για περισσότερες λεπτομέρειες):

 

A2.2.3.1 Χρεώσεις προμηθευτών για χρήστες εγγεγραμμένους σε Ηνωμένο Βασίλειο, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ, Νήσο του Μαν ή Γιβραλτάρ:

Από 19 Αυγούστου 2019 και μετά, το ποσοστό χρέωσης προμηθευτή δεν θα ισχύει πλέον για κανέναν προμηθευτή στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Τζέρσεϊ, το Γκέρνσεϊ, τη Νήσο του Μαν ή το Γιβραλτάρ.  Αντί για το ποσοστό χρέωσης προμηθευτή, θα ισχύει το βασικό ποσοστό 2.90% (+ σταθερή χρέωση) για όλες τις πληρωμές για εγχώριες εμπορικές συναλλαγές που λαμβάνονται από προμηθευτές που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Τζέρσεϊ, το Γκέρνσεϊ, τη Νήσο του Μαν ή το Γιβραλτάρ.


A2.2.3.2 Ποσοστά χρέωσης προμηθευτή αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης σε σχετική χώρα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, του Τζέρσεϊ, του Γκέρνσεϊ, της Νήσου του Μαν και του Γιβραλτάρ:

 

Βαθμίδα

Συνολικό χρηματικό ποσό των πληρωμών εμπορικών συναλλαγών που ελήφθησαν τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα από χρήστη εγγεγραμμένο στις εξής χώρες

Χρέωση ανά πληρωμή

Τσεχική Δημοκρατία

Ουγγαρία

Λιχτενστάιν

Οποιαδήποτε άλλη σχετική χώρα (εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, το Τζέρσεϊ, το Γκέρνσεϊ, τη Νήσο του Μαν και το Γιβραλτάρ)

1

0,00 CZK – 70.000,00 CZK

0,00 HUF– 700.000,00 HUF

0,00 CHF– 4.000,00 CHF

0,00 ΕΥΡΩ – 2.500,00 ΕΥΡΩ

3,4% + Σταθερή χρέωση

2

70.000,01 CZK - 280.000,00 CZK

700.000,01 HUF – 2.500.000,00 HUF

4.000,01 CHF – 16.000,00 CHF

2.500,01 - 10.000,00 EUR

2,9% + Σταθερή χρέωση

3

280.000,01 CZK – 1.500.000,00 CZK

2.500.000,01 HUF – 12.500.000,00 HUF

16.000,01 CHF – 80.000,00 CHF

10.000,01 - 50.000,00 EUR

2,7% + Σταθερή χρέωση

4

1.500.000,01 CZK – 3.000.000,00 CZK

12.500.000,01 HUF – 25.000.000,00 HUF

80.000,01 CHF – 160.000,00 CHF

50.000,01 - 100.000,00 EUR

2,4% + Σταθερή χρέωση

5

πάνω από 3.000.000,00 CZK

πάνω από 25.000.000,00 HUF

πάνω από 160.000,00 CHF

πάνω από 100.000,00 EUR

1,9% + Σταθερή χρέωση

 

A2.2.2.4 Καταλληλότητα για ποσοστό χρέωσης προμηθευτή

 

Για να δικαιούστε να αιτηθείτε (και να διατηρήσετε) για την κατάσταση ποσοστού προμηθευτή, ο λογαριασμός πρέπει:

 

 • να διατηρεί συνεχώς καλές προϋποθέσεις και να μην τελεί υπό διερεύνηση και
 • να έχει λάβει ποσό μεγαλύτερο από το ανώτατο ποσό Βαθμίδας 1 (στο νόμισμα που σχετίζεται με τη χώρα κατοικίας του χρήστη, όπως αναγράφεται στους πίνακες παραπάνω) σε πληρωμές εμπορικών συναλλαγών στον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα.

 

Η PayPal ενδέχεται να υποβαθμίσει κάποιον λογαριασμό στο βασικό ποσοστό χρέωσης οποιαδήποτε στιγμή, αν οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν τηρούνται ή αν υπάρχουν ανεπίλυτες αντιστροφές χρέωσης κατά του λογαριασμού. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 5.4.

 

Εάν η PayPal υποβαθμίσει τον λογαριασμό σας, θα πρέπει να αιτηθείτε ξανά προς την PayPal προκειμένου ο λογαριασμός σας να αποκτήσει κατάσταση ποσοστού προμηθευτή.

 

Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αίτηση για τη λήψη του ποσοστού χρέωσης προμηθευτή για τον λογαριασμό σας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας, αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό PayPal. Εάν η αίτησή σας απορριφθεί, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση μία φορά ανά τριάντα ημέρες.

 

Τα ποσοστά προμηθευτών δεν ισχύουν για πληρωμές εμπορικών συναλλαγών που λαμβάνονται μέσω της σουίτας δυνατότητας πληρωμών Website Payments Pro, του Εικονικού Τερματικού ή του PayPal Here.

Α.2.3 Λήψη διακρατικών πληρωμών (Πώληση)

Η χρέωση για λήψη εθνικών πληρωμών εμπορικών συναλλαγών ισχύει, συν πρόσθετη βασισμένη σε ποσοστό διακριτική χρέωση που ορίζεται στον παρακάτω πίνακα (ανάλογα με τη χώρα του αποστολέα).

Σημείωση: Οι διακρατικές πληρωμές σε Ευρώ ή Κορόνα Σουηδίας που πραγματοποιούνται μεταξύ λογαριασμών εγγεγραμμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον ΕΟΧ, θα αντιμετωπίζονται ως πληρωμές εθνικών εμπορικών συναλλαγών για την εφαρμογή χρεώσεων.

A 2.3.1 Παντού εκτός από την Ιρλανδία

Χώρα αποστολέα

Διακρατική χρέωση

Βόρεια Ευρώπη

0,5%

Ευρώπη I

0,5%

ΗΠΑ / Καναδάς

2,0%

Ευρώπη II

2,0%

Λοιπές χώρες

2,0%

A 2.3.2 Ιρλανδία

Χώρα αποστολέα

Διακρατική χρέωση

Βόρεια Ευρώπη

0,4%

Ευρώπη I

0,5%

ΗΠΑ / Καναδάς

1,0%

Ευρώπη II

1,3%

Λοιπές χώρες

2,0%

Μέχρι περαιτέρω άμεσης γνωστοποίησης που θα έχει δημοσιευτεί από την PayPal στη σελίδα Ενημερώσεις πολιτικής (προσβάσιμη μέσω του υποσέλιδου «Νομικό περιεχόμενο» στις περισσότερες σελίδες του ιστοτόπου της PayPal) από τις 19 Αυγούστου 2019 και μετά (κατά τη διακριτική ευχέρεια της PayPal), για τους χρήστες με εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Ιρλανδία θα ισχύουν οι χρεώσεις που ορίζονται στην ενότητα Α2.3.1 και όχι οι χρεώσεις που ορίζονται στην ενότητα A2.3.2.

A3. Άλλες χρεώσεις

Δραστηριότητα ή συμβάν

Χρέωση

Α3.1 Μετατροπή συναλλάγματος

A3.1.1 Για μετατροπές συναλλάγματος σε ποσά στον λογαριασμό σας PayPal που δεν αποτελούν μέρος συγκεκριμένης συναλλαγής στον ή από τον λογαριασμό σας (π.χ. μετατροπή του υπολοίπου σας σε άλλο νόμισμα) και για συναλλαγές που εμπεριέχουν μετατροπή συναλλάγματος για την οποία ο πωλητής έχει συμφωνήσει να επιβαρυνθεί με τη χρέωση μετατροπής:

2,5% πάνω από τη βασική ισοτιμία (για τη διαμόρφωση της ισοτιμίας της συναλλαγής).

A3.1.2 Για όλες τις άλλες συναλλαγές που συνεπάγονται μετατροπή συναλλάγματος (συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των ποσών που σας επιστράφηκαν ως επιστροφές χρημάτων ή πληρωμές που απορρίφθηκαν):

A3.1.2.1 Αν είστε χρήστης εγγεγραμμένος σε σχετική χώρα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, του Τζέρσεϊ, του Γκέρνσεϊ, της Νήσου του Μαν, του Γιβραλτάρ και της Ιρλανδίας: 

4,0% άνω της βασικής συναλλαγματικής ισοτιμίας (για τη διαμόρφωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της συναλλαγής).

A3.1.2.2 Αν είστε χρήστης εγγεγραμμένος στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Τζέρσεϊ, το Γκέρνσεϊ, τη Νήσο του Μαν, το Γιβραλτάρ ή την Ιρλανδία:

Μεταξύ 3,0% και 4,0% άνω της βασικής ισοτιμίας (για τη διαμόρφωση της ισοτιμίας της συναλλαγής) ανάλογα με το νόμισμα στο οποίο μετατρέπεται το αντίστοιχο ποσό (ανατρέξτε στον πίνακα παρακάτω):

Συνάλλαγμα και κωδικός

Χρέωση μετατροπής συναλλάγματος για χρήστες από Ηνωμένο Βασίλειο, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ, Νήσο του Μαν και Γιβραλτάρ

Τρέχουσα χρέωση μετατροπής συναλλάγματος για χρήστες από Ιρλανδία 

Χρέωση μετατροπής συναλλάγματος για χρήστες από Ιρλανδία με ημερομηνία έναρξης ισχύος στις 19 Αυγούστου 2019 ή αργότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση *

Δολάριο Αυστραλίας (AUD):

4,0%

4,0%

Ρεάλ Βραζιλίας (BRL):

4,0%

4,0%

Δολάριο Καναδά (CAD):

3,75%

3,0%

3,25%

Κορόνα Τσεχίας (CZK):

3,75%

3,5%

3,75%

Κορόνα Δανίας (DKK):

3,75%

3,5%

3,75%

Ευρώ (EUR):

3,75%

3,5%

3,75%

Δολάριο Χονγκ Κονγκ (HKD):

4,0%

4,0%

Φιορίνι Ουγγαρίας (HUF):

3,75%

3,5%

3,75%

Σέκελ Ισραήλ (ILS):

4,0%

4,0%

Γιεν Ιαπωνίας (JPY):

4,0%

4,0%

Ρινγκίτ Μαλαισίας (MYR):

4,0%

4,0%

Πέσο Μεξικού (MXN):

4,0%

4,0%

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας (NZD):

4,0%

4,0%

Κορόνα Νορβηγίας (NOK):

3,75%

3,5%

3,75%

Πέσο Φιλιππίνων (PHP):

4,0%

4,0%

Ζλότι Πολωνίας (PLN):

3,75%

3,5%

3,75%

Ρούβλι Ρωσίας (RUB):

3,75%

3,5%

3,75%

Δολάριο Σιγκαπούρης (SGD):

4,0%

4,0%

Κορόνα Σουηδίας (SEK):

3,75%

3,5%

3,75%

Φράγκο Ελβετίας (CHF):

3,75%

3,5%

3,75%

Νέο δολάριο Ταϊβάν (TWD):

4,0%

4,0%

Μπατ Ταϊλάνδης (THB):

4,0%

4,0%

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου (GBP):

3,75%

3,5%

3,75%

Δολάριο ΗΠΑ (USD):

3,75%

3,0%

3,25%

* Μέχρι περαιτέρω άμεσης γνωστοποίησης που θα έχει δημοσιευτεί από την PayPal στη σελίδα Ενημερώσεις πολιτικής (προσβάσιμη μέσω του υποσέλιδου «Νομικό περιεχόμενο» στις περισσότερες σελίδες του ιστοτόπου της PayPal) από τις 19 Αυγούστου 2019 και μετά (κατά τη διακριτική ευχέρεια της PayPal), για τους χρήστες με εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Ιρλανδία θα ισχύουν οι «Χρεώσεις μετατροπής συναλλάγματος για χρήστες Ιρλανδίας που τίθενται σε ισχύ κατόπιν νεότερης ενημέρωσης από τις 19 Αυγούστου 2019 και μετά», όπως ορίζονται παραπάνω και όχι οι «Χρεώσεις μετατροπής συναλλάγματος για χρήστες Ιρλανδίας», όπως ορίζονται παραπάνω.

A3.2 Ανάληψη του υπολοίπου σας

A3.2.1 Απευθείας μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό (όπου είναι διαθέσιμος*):

Δωρεάν (όπου δεν περιλαμβάνεται μετατροπή συναλλάγματος**)

Αν πραγματοποιήσετε μεταφορά του υπολοίπου σας σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα το οποίο έχει οριστεί για το υπόλοιπο στον λογαριασμό σας, θα επιβαρυνθείτε επιπλέον με τις χρεώσεις μετατροπής συναλλάγματος, όπως προβλέπεται παραπάνω.

Η μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλες τις χώρες.  

**Επίσης, ενδέχεται να ισχύει μετατροπή συναλλάγματος (και χρεώσεις μετατροπής συναλλάγματος). Ανατρέξτε στην ενότητα 6 (Μεταφορά/εξαργύρωση ηλεκτρονικών χρημάτων) για περισσότερες λεπτομέρειες.

 

A3.2.2 Μεταφορά σε/μέσω κάρτας (όπου είναι διαθέσιμη*):

 

Α3.2.2.1 Χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ και Νήσο του Μαν:

Δωρεάν (όπου δεν περιλαμβάνεται μετατροπή συναλλάγματος)

A3.2.2.2 Χρήστες σε Ρουμανία, Σλοβενία, Βουλγαρία

1% του ποσού που μεταφέρεται με ελάχιστη και μέγιστη χρέωση, ανάλογα με το νόμισμα το οποίο έχει οριστεί για την κάρτα (Νόμισμα μεταφοράς) **, ως εξής:

>

Νόμισμα μεταφοράς

Ελάχιστη χρέωση

Μέγιστη χρέωση

Ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

0,90 AED

36,70 AED

Δολάριο Αυστραλίας

0,25 AUD

10,00 AUD

Λεβ Βουλγαρίας

0,50 BGN

20,00 BGN

Δολάριο Καναδά

0,25 CAD

10,00 CAD

Ελβετικό Φράγκο

0,25 CHF

10,00 CHF

Κορόνα Τσεχίας

5,70 CZK

230,00 CZK

Κορόνα Δανίας

1,80 DKK

70,00 DKK

Ευρώ

0,25 EUR

10,00 EUR

Λίρα Αγγλίας

0,20 GBP

8,00 GBP

Δολάριο Χονγκ Κονγκ

2,00 HKD

80,00 HKD

Κούνα Κροατίας

2,00 HRK

70,00 HRK

Φιορίνι Ουγγαρίας

70,00 HUF

2.900,00 HUF

Νέο Σέκελ Ισραήλ

1,00 ILS

40,00 ILS

Ιαπωνικό Γιεν

30 JPY

1.100 JPY

Δηνάριο Κουβέιτ

1 KWD

Χωρίς μέγιστο όριο

Ρουπίες Σρι Λάνκα

50,00 LKR

1800,00 LKR

Πέσο Μεξικού

5,00 MXN

200,00 MXN

Ρινγκίτ Μαλαισίας

1,00 MYR

40,00 MYR

Κορόνες Νορβηγίας

1,00 NOK

40,00 NOK

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας

0,40 NZD

15,00 NZD

Πέσο Φιλιππίνων

10,00 PHP

500,00 PHP

Ζλότι Πολωνίας

1,00 PLN

40,00 PLN

Ριάλ Κατάρ

1,00 QAR

40,00 QAR

Νέο Λέι Ρουμανίας

1,00 RON

40,00 RON

Δηνάριο Σερβίας

25,00 RSD

1.000,00 RSD

Ρούβλι Ρωσίας

20,00 RUB

700,00 RUB

Κορόνα Σουηδίας

2,50 SEK

100,00 SEK

Δολάριο Σιγκαπούρης

0,50 SGD

15,00 SGD

Μπατ Ταϊλάνδης

8,00 THB

320,00 THB

Λίρα Τουρκίας

1,50 TRY

60,00 TRY

Δολάριο ΗΠΑ

0,25 USD

$10,00 USD

Ραντ Νότιας Αφρικής

3,60 ZAR

145,00 ZAR

Όλα τα υπόλοιπα νομίσματα

Χωρίς ελάχιστη/μέγιστη χρέωση

 

A3.2.2.3 Χρήστες στην Κύπρο, την Εσθονία, το Γιβραλτάρ, το Λιχτενστάιν, τη Λιθουανία, τη Λετονία, τη Μάλτα, τη Σλοβακία και τον Άγιο Μαρίνο*:

Η παρακάτω χρέωση ισχύει ανά μεταφορά **, ανάλογα με το νόμισμα το οποίο έχει οριστεί για την κάρτα (Νόμισμα μεταφοράς).

Νόμισμα μεταφοράς

Χρέωση

Ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

10,00 AED

Πέσο Αργεντινής

8,00 ARS

Δολάριο Αυστραλίας

3,50 AUD

Λεβ Βουλγαρίας

3,50 BGN

Ρεάλ Βραζιλίας

4,50 BRL

Δολάριο Καναδά

3,00 CAD

Ελβετικό Φράγκο

3,50 CHF

Πέσο Χιλής

1200,00 CLP

Λίρα Κύπρου

1,20 CYP

Κορόνα Τσεχίας

55,0 CZK

Κορόνα Δανίας

15,00 DKK

Κορόνα Εσθονίας

30,00 EEK

Ευρώ

2,00 EUR

Λίρα Αγγλίας

1,50 GBP

Λίρα Γιβραλτάρ

1,50 GIP

Δολάριο Χονγκ Κονγκ

20,00 HKD

Κούνα Κροατίας

15,00 HRK

Φιορίνι Ουγγαρίας

500,00 HUF

Ρουπία Ινδονησίας

2.3000,00 IDR

Νέο Σέκελ Ισραήλ

11,00 ILS

Ρουπία Ινδίας

100,00 INR

Κορόνα Ισλανδίας

170,00 ISK

Ιαπωνικό Γιεν

300 JPY

Λίτας Λιθουανίας

7,00 LTL

Λατς Λετονίας

1,50 LVL

Λίρα Μάλτας

0,9 MTL

Πέσο Μεξικού

30,00 MXN

Ρινγκίτ Μαλαισίας

8,00 MYR

Κορόνες Νορβηγίας

16,00 NOK

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας

4,00 NZD

Πέσο Φιλιππίνων

100,00 PHP

Ζλότι Πολωνίας

8,00 PLN

Νέο Λέι Ρουμανίας

6,00 RON

Ρούβλι Ρωσίας

150,00 RUB

Κορόνα Σουηδίας

18,00 SEK

Δολάριο Σιγκαπούρης

4,00 SGD

Κορόνα Σλοβακίας

70,00 SKK

Μπατ Ταϊλάνδης

90,00 THB

Λίρα Τουρκίας

3,80 TRY

Δολάριο ΗΠΑ

2,50 USD

Πέσο Ουρουγουάης

50,00 UYU

Ραντ Νότιας Αφρικής

20,00 ZAR

Όλα τα υπόλοιπα νομίσματα

Δωρεάν

Η μεταφορά σε κάρτα ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλες τις χώρες.  

**Επίσης, ενδέχεται να ισχύει μετατροπή συναλλάγματος (και χρεώσεις μετατροπής συναλλάγματος). Ανατρέξτε στην ενότητα 6 (Μεταφορά/εξαργύρωση ηλεκτρονικών χρημάτων) για περισσότερες λεπτομέρειες.

A3.3 Ακυρώσεις πληρωμών 
 

Για την κάλυψη του κόστους επεξεργασίας ακυρώσεων πληρωμών, η PayPal αξιολογεί μια χρέωση διακανονισμού στους πωλητές για ακυρώσεις πληρωμών με πιστωτική και χρεωστική κάρτα. (Η αντιστροφή χρέωσης μπορεί να παρουσιάζεται όταν ένας αγοραστής ακυρώνει ή αντιστρέφει μια χρέωση στην κάρτα του, μέσω του εκδότη κάρτας).

Αυτή η χρέωση δεν ισχύει εάν η συναλλαγή καλύπτεται από το Πρόγραμμα προστασίας πωλητή της PayPal.

 

Η χρέωση αντιστροφής χρέωσης έχει ως εξής και βασίζεται στο νόμισμα που λαμβάνεται, ως εξής:

Δολάριο Αυστραλίας:

22,00 AUD

Ρεάλ Βραζιλίας:

35,00 BRL

Δολάριο Καναδά:

20,00 CAD

Κορόνα Τσεχίας:

400,00 CZK

Κορόνα Δανίας:

120,00 DKK

Ευρώ:

16 ΕΥΡΩ

Δολάριο Χονγκ Κονγκ:

155,00 HKD

Φιορίνι Ουγγαρίας:

4325 HUF

Σέκελ Ισραήλ:

75,00 ILS

Γιεν Ιαπωνίας:

1.875 JPY

Ρινγκίτ Μαλαισίας:

65,00 MYR

Πέσο Μεξικού:

250,00 MXN

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας:

28,00 NZD

Κορόνα Νορβηγίας:

125,00 NOK

Πέσο Φιλιππίνων:

900,00 PHP

Ζλότι Πολωνίας:

65,00 PLN

Ρούβλι Ρωσίας:

640,00 RUB

Δολάριο Σιγκαπούρης:

28,00 SGD

Κορόνα Σουηδίας:

150,00 SEK

Φράγκο Ελβετίας:

22,00 CHF

Νέο δολάριο Ταϊβάν:

625,00 TWD

Μπατ Ταϊλάνδης:

650,00 THB

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου:

14,00 GBP

Δολάριο ΗΠΑ:

20,00 USD

Α3.4 Επιστροφές χρημάτων που αφορούν εμπορικές συναλλαγές

 

A3.4.1 Πλήρης επιστροφή χρημάτων

Εάν επιστρέψετε πλήρως τα χρήματα για πληρωμή εμπορικής συναλλαγής, παρακρατούμε το μερίδιο σταθερής χρέωσης της χρέωσης εμπορικής συναλλαγής.

Ο λογαριασμός αγοραστή σας θα πιστωθεί με το πλήρες ποσό πληρωμής εμπορικής συναλλαγής.

Θα χρεώσουμε στον λογαριασμό σας το ποσό που πιστώθηκε αρχικά στον λογαριασμό σας, σχετικά με την πληρωμή εμπορικής συναλλαγής και το μερίδιο της σταθερής χρέωσης της χρέωσης εμπορικής συναλλαγής.

Ανατρέξτε επίσης στην παράγραφο 5.7.1 (Επιστροφές χρημάτων).

A3.4.2 Μερική επιστροφή χρημάτων

 

Εάν εκδώσετε μια μερική επιστροφή χρημάτων για πληρωμή εμπορικής συναλλαγής, παρακρατούμε ένα αναλογικό μερίδιο από τη σταθερή χρέωση της χρέωσης εμπορικής συναλλαγής.

 

Ο λογαριασμός αγοραστή σας θα πιστωθεί με το ποσό που ορίζεται ότι θα επιστραφεί στον αγοραστή σας.

 

Θα χρεώσουμε στον λογαριασμό σας το αναλογικό μερίδιο του ποσού που πιστώθηκε αρχικά στον λογαριασμό σας, σχετικά με την πληρωμή εμπορικής συναλλαγής και το αναλογικό μερίδιο της σταθερής χρέωσης της χρέωσης εμπορικής συναλλαγής.

Ανατρέξτε επίσης στην παράγραφο 5.7.1 (Επιστροφές χρημάτων).

A3.5 Αποστολή πληρωμών μέσω μαζικών πληρωμών PayPal

Α3.5.1 Χρέωση

 

2% συνολικού ποσού πληρωμής

A3.5.2 Όριο χρεώσεων συναλλαγών εθνικών μαζικών πληρωμών PayPal

 

Μέγιστο όριο χρέωσης ανά πληρωμή ισχύει ως εξής για τις εθνικές συναλλαγές (βάσει του νομίσματος πληρωμής):

Δολάριο Αυστραλίας:

16,00 AUD

Ρεάλ Βραζιλίας:

24,00 BRL

Δολάριο Καναδά:

14,00 CAD

Κορόνα Τσεχίας:

280,00 CZK

Κορόνα Δανίας:

84,00 DKK

Ευρώ:

12,00 ΕΥΡΩ

Δολάριο Χονγκ Κονγκ:

110,00 HKD

Φιορίνι Ουγγαρίας:

3080,00 HUF

Σέκελ Ισραήλ:

50,00 ILS

Γιεν Ιαπωνίας:

1200,00 JPY

Ρινγκίτ Μαλαισίας:

50,00 MYR

Πέσο Μεξικού:

170,00 MXN

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας:

20,00 NZD

Κορόνα Νορβηγίας:

90,00 NOK

Πέσο Φιλιππίνων:

640,00 PHP

Ζλότι Πολωνίας:

46,00 PLN

Ρούβλι Ρωσίας:

480,00 RUB

Δολάριο Σιγκαπούρης:

20,00 SGD

Κορόνα Σουηδίας:

100,00 SEK

Φράγκο Ελβετίας:

16,00 CHF

Νέο δολάριο Ταϊβάν:

440,00 TWD

Μπατ Ταϊλάνδης:

460,00 THB

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου:

10,00 GBP

Δολάριο ΗΠΑ:

14,00 USDΑ3.5.3 Όριο χρέωσης για άλλες συναλλαγές που αφορούν μαζικές πληρωμές PayPal

 

Μέγιστο όριο χρέωσης ανά ξεχωριστή πληρωμή ισχύει ως εξής για όλες τις άλλες συναλλαγές (βάσει του νομίσματος πληρωμής):

Δολάριο Αυστραλίας:

100,00 AUD

Ρεάλ Βραζιλίας:

150,00 BRL

Δολάριο Καναδά:

90,00 CAD

Κορόνα Τσεχίας:

1700,00 CZK

Κορόνα Δανίας:

500,00 DKK

Ευρώ:

70,00 ΕΥΡΩ

Δολάριο Χονγκ Κονγκ:

660,00 HKD

Φιορίνι Ουγγαρίας:

18500,00 HUF

Σέκελ Ισραήλ:

320,00 ILS

Γιεν Ιαπωνίας:

8000,00 JPY

Ρινγκίτ Μαλαισίας:

300,00 MYR

Πέσο Μεξικού:

1080,00 MXN

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας:

120,00 NZD

Κορόνα Νορβηγίας:

540,00 NOK

Πέσο Φιλιππίνων:

3800,00 PHP

Ζλότι Πολωνίας:

280,00 PLN

Ρούβλι Ρωσίας:

2800,00 RUB

Δολάριο Σιγκαπούρης:

120,00 SGD

Κορόνα Σουηδίας:

640,00 SEK

Φράγκο Ελβετίας:

100,00 CHF

Νέο δολάριο Ταϊβάν:

2700,00 TWD

Μπατ Ταϊλάνδης:

2800,00 THB

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου:

60,00 GBP

Δολάριο ΗΠΑ:

90,00 USDΣημείωση: Για διακρατικές πληρωμές σε ευρώ ή κορόνα Σουηδίας που πραγματοποιούνται μεταξύ λογαριασμών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον ΕΟΧ, θα ισχύει η χρέωση για εγχώριες συναλλαγές.

A3.6 Σύνδεση και επιβεβαίωση πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας (επαλήθευση στοιχείων πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας).

Ορισμένοι χρήστες, προκειμένου να αυξήσουν το όριο αποστολής τους ή βάσει καθορισμού της PayPal, ενδέχεται να χρεωθούν με χρέωση σύνδεσης και επιβεβαίωσης πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας.

 

Ανάλογα με το νόμισμα

Δολάριο Αυστραλίας:

2,00 AUD

Ρεάλ Βραζιλίας:

4,00 BRL

Δολάριο Καναδά:

2,45 CAD

Κορόνα Τσεχίας:

50,00 CZK

Κορόνα Δανίας:

12,50 DKK

Ευρώ:

1,50 ΕΥΡΩ

Δολάριο Χονγκ Κονγκ:

15,00 HKD

Φιορίνι Ουγγαρίας:

400 HUF

Σέκελ Ισραήλ:

8,00 ILS

Γιεν Ιαπωνίας:

200,00 JPY

Πέσο Μεξικού:

20,00 MXN

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας:

3,00 NZD

Κορόνα Νορβηγίας:

15,00 NOK

Πέσο Φιλιππίνων:

100,00 PHP

Ζλότι Πολωνίας:

6,50 PLN

Ρούβλι Ρωσίας:

60 RUB

Δολάριο Σιγκαπούρης:

3,00 SGD

Κορόνα Σουηδίας:

15,00 SEK

Φράγκο Ελβετίας:

3,00 CHF

Νέο δολάριο Ταϊβάν:

70,00 TWD

Μπατ Ταϊλάνδης:

70,00 THB

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου:

1,00 GBP

Δολάριο ΗΠΑ:

1,95 USD


Αυτό το ποσό θα σας επιστραφεί όταν ολοκληρώσετε με επιτυχία τη διαδικασία επαλήθευσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

A3.7 Αίτημα αρχείων

10,00 GBP ή 12,00 ΕΥΡΩ (ανά αγαθό)

Αυτή η χρέωση θα ισχύει για αιτήματα πληροφοριών σχετικά με το γιατί είχαμε εύλογη αιτιολόγηση να σας αρνηθούμε την εντολή πληρωμής. Δεν θα σας χρεώσουμε για αρχεία που ζητήθηκαν σε σχέση με την καλόπιστη διασφάλισή σας για σφάλμα στον λογαριασμό σας.

A3.8 Αντίδραση τράπεζας κατά τη μεταφορά χρημάτων 
 

Η παρακάτω χρέωση επιβάλλεται όταν γίνεται απόπειρα ανάληψης χρημάτων από χρήστη και αποτυχαίνει λόγω εσφαλμένων στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού ή στοιχείων παράδοσης.

 

Χρήστες ΗΒ: 0,50 GBP
Χρήστες Τσεχικής Δημοκρατίας: 200 CZK
Χρήστες Ουγγαρίας: 1.500 HUF
Χρήστες εγγεγραμμένοι στην Ευρωζώνη: 3 ΕΥΡΩ

A3.9 Χρεώσεις φιλανθρωπικών οργανισμών

Βάσει αίτησης και προέγκρισης από την PayPal

A3.9.1 Εθνικά ποσοστά για φιλανθρωπικούς οργανισμούς

 

A3.9.1.1 Εθνικά ποσοστά για φιλανθρωπικούς οργανισμούς στο ΗΒ

 

1,4% + Σταθερή χρέωση φιλανθρωπικών οργανισμών ανά συναλλαγή πληρωμής.

A3.9.1.2 Εθνικά ποσοστά για φιλανθρωπικούς οργανισμούς Σχετικών χωρών

1,9% + Σταθερή χρέωση φιλανθρωπικών οργανισμών ανά συναλλαγή πληρωμής.

A3.9.1.3 Σταθερή χρέωση φιλανθρωπικών οργανισμών

Ανάλογα με το ληφθέν νόμισμα πληρωμής:

 

Δολάριο Αυστραλίας:

0,30 AUD

Ρεάλ Βραζιλίας:

0.60 BRL

Δολάριο Καναδά:

0,30 CAD

Κορόνα Τσεχίας:

10,00 CZK

Κορόνα Δανίας:

2,60 DKK

Ευρώ:

0,35 ΕΥΡΩ

Δολάριο Χονγκ Κονγκ:

2,35 HKD

Φιορίνι Ουγγαρίας:

90 HUF

Σέκελ Ισραήλ:

1,20 ILS

Γιεν Ιαπωνίας:

40 JPY

Ρινγκίτ Μαλαισίας:

2 MYR

Πέσο Μεξικού:

4,00 MXN

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας:

0,45 NZD

Κορόνα Νορβηγίας:

2,80 NOK

Πέσο Φιλιππίνων:

15,00 PHP

Ζλότι Πολωνίας:

1,35 PLN

Ρούβλι Ρωσίας:

10,00 RUB

Δολάριο Σιγκαπούρης:

0,50 SGD

Κορόνα Σουηδίας:

3,25 SEK

Φράγκο Ελβετίας:

0,55 CHF

Νέο δολάριο Ταϊβάν:

10,00 TWD

Μπατ Ταϊλάνδης:

11,00 THB

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου:

0,20 GBP

Δολάριο ΗΠΑ:

0,30 USD


A3.9.2 Διακρατικά ποσοστά για φιλανθρωπικούς οργανισμούς

 

Η διακρατική χρέωση για χρεώσεις φιλανθρωπικών οργανισμών είναι ίδια με τη χρέωση για τη λήψη πληρωμών διακρατικών εμπορικών συναλλαγών.

Σημείωση: Για διακρατικές πληρωμές σε Ευρώ ή Κορόνα Σουηδίας που πραγματοποιούνται μεταξύ λογαριασμών εγγεγραμμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον ΕΟΧ, ισχύει το ποσοστό εθνικών συναλλαγών.

A3.10 Λήψη ηλεκτρονικών επιταγών

Μέγιστο όριο χρέωσης ανά πληρωμή ηλεκτρονικής επιταγής (βάσει του ληφθέντος νομίσματος) ισχύει ως εξής:

 

Για ηλεκτρονικές επιταγές που ελήφθησαν από χρήστες με εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Ιρλανδία

Για ηλεκτρονικές επιταγές που ελήφθησαν από άλλους χρήστες

Δολάριο Αυστραλίας:

7,50 AUD

50,00 AUD

Ρεάλ Βραζιλίας:

10,00 BRL

75,00 BRL

Δολάριο Καναδά:

7,50 CAD

45,00 CAD

Κορόνα Τσεχίας:

120,00 CZK

850,00 CZK

Κορόνα Δανίας:

30,00 DKK

250,00 DKK

Ευρώ:

5,00 EUR

35,00 ΕΥΡΩ

Δολάριο Χονγκ Κονγκ:

38,00 HKD

330,00 HKD

Φιορίνι Ουγγαρίας:

1.000 HUF

9250 HUF

Σέκελ Ισραήλ:

20,00 ILS

160,00 ILS

Γιεν Ιαπωνίας:

650 JPY

4000 JPY

Ρινγκίτ Μαλαισίας

20,00 MYR

150,00 MYR

Πέσο Μεξικού:

55,00 MXN

540,00 MXN

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας:

7,50 NZD

60,00 NZD

Κορόνα Νορβηγίας:

33,00 NOK

270,00 NOK

Πέσο Φιλιππίνων:

250,00 PHP

1900,00 PHP

Ζλότι Πολωνίας:

16,00 PLN

140,00 PLN

Ρούβλι Ρωσίας:

200,00 RUB

1400,00 RUB

Δολάριο Σιγκαπούρης:

8,00 SGD

60,00 SGD

Κορόνα Σουηδίας:

40,00 SEK

320,00 SEK

Φράγκο Ελβετίας:

6,50 CHF

50,00 CHF

Νέο δολάριο Ταϊβάν:

165,00 TWD

1350,00 TWD

Μπατ Ταϊλάνδης:

180,00 THB

1400,00 THB

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου:

3,50 GBP

30,00 GBP

Δολάριο ΗΠΑ:

5,00 USD

45,00 USD

A3.11 Λήψη μικροπληρωμών

 

Με βάση την αίτηση και προέγκριση από την PayPal, έχετε τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε υπάρχοντα λογαριασμό για να λάβετε το ποσοστό χρέωσης για μικροπληρωμές. Επικοινωνήστε μαζί μας αν επιθυμείτε να αποκτήσετε αυτή τη δυνατότητα. Το ποσοστό χρέωσης θα ισχύει για όλες τις πληρωμές που αφορούν εμπορικές συναλλαγές και λαμβάνονται στον λογαριασμό PayPal.

 

A3.11.1 Χρέωση εθνικών μικροπληρωμών

 

5% + Σταθερή χρέωση μικροπληρωμών

 

A3.11.2 Χρέωση διακρατικών μικροπληρωμών

 

6% + Σταθερή χρέωση μικροπληρωμών

 

A3.11.3 Σταθερή χρέωση μικροπληρωμών

 

Όπως ορίζεται από το ληφθέν νόμισμα.

 

Δολάριο Αυστραλίας:

0,05 AUD

Ρεάλ Βραζιλίας:

0,10 BRL

Δολάριο Καναδά:

0,05 CAD

Κορόνα Τσεχίας:

1,67 CZK

Κορόνα Δανίας:

0,43 DKK

Ευρώ:

0,05 ΕΥΡΩ

Δολάριο Χονγκ Κονγκ:

0,39 HKD

Φιορίνι Ουγγαρίας:

15 HUF

Σέκελ Ισραήλ:

0,20 ILS

Γιεν Ιαπωνίας:

7 JPY

Ρινγκίτ Μαλαισίας

0,20 MYR

Πέσο Μεξικού:

0,55 MXN

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας:

0,08 NZD

Κορόνα Νορβηγίας:

0,47 NOK

Πέσο Φιλιππίνων:

2,50 PHP

Ζλότι Πολωνίας:

0,23 PLN

Ρούβλι Ρωσίας:

2,00 RUB

Δολάριο Σιγκαπούρης:

0,08 SGD

Κορόνα Σουηδίας:

0,54 SEK

Φράγκο Ελβετίας:

0,09 CHF

Νέο δολάριο Ταϊβάν:

2 TWD

Μπατ Ταϊλάνδης:

1,80 THB

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου:

0,05 GBP

Δολάριο ΗΠΑ:

0,05 USD


Σημείωση:Για διακρατικές πληρωμές σε Ευρώ ή Κορόνα Σουηδίας που πραγματοποιούνται μεταξύ λογαριασμών εγγεγραμμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον ΕΟΧ, ισχύει το ποσοστό εθνικών συναλλαγών.

A3.12 Επιχειρηματικές πληρωμές PayPal (αποστολή ή λήψη)

 

Η «Επιχειρηματική πληρωμή PayPal» είναι πληρωμή μεταξύ χρηστών του ΗΒ (i) που πραγματοποιείται μέσω προϊόντος ή υπηρεσίας τρίτου μέρους και χρηματοδοτείται αποκλειστικά με τη χρήση είτε υπολοίπου είτε ηλεκτρονικής επιταγής (είτε και των δύο) και (ii) για την οποία ισχύει η χρέωση επιχειρηματικής πληρωμής.

 

Η PayPal μπορεί να εφαρμόσει την παρακάτω χρέωση σε κάθε επιχειρηματική πληρωμή PayPal:

 

2,00 GBP ανά συναλλαγή σε GBP

0,50 USD ανά συναλλαγή σε USD

 

Η χρέωση της επιχειρηματικής πληρωμής PayPal καταβάλλεται από τον παραλήπτη, εκτός εάν γνωστοποιείται στον αποστολέα πριν την αποστολή της πληρωμής ότι ο αποστολέας πρέπει να εξοφλήσει τη χρέωση.

A4. Γλωσσάρι

A4.1 Ως «Εμπορική συναλλαγή» ορίζεται η πληρωμή που εμπεριέχει την αγοραπωλησία αγαθών και υπηρεσιών, με την πραγματοποίηση τυχόν άλλων εμπορικών συναλλαγών ή τη λήψη πληρωμών όταν «ζητάτε χρήματα» με χρήση της PayPal.

A4.2 Ως «Προσωπική συναλλαγή» ορίζεται η πληρωμή που εμπεριέχει αποστολή χρημάτων (ξεκινώντας από την καρτέλα «Φίλοι και οικογένεια» της ενότητας «Αποστολή χρημάτων») προς και τη λήψη χρημάτων στον λογαριασμό σας PayPal από φίλους και οικογένεια χωρίς να περιλαμβάνεται υποκείμενη εμπορική συναλλαγή (δηλαδή η πληρωμή δεν αφορά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών ούτε οποιαδήποτε άλλη εμπορική συναλλαγή).

Εάν πραγματοποιείτε μια εμπορική συναλλαγή (για παράδειγμα, πώληση αγαθών ή υπηρεσιών), απαγορεύεται να ζητήσετε από τον αγοραστή να σας στείλει μια πληρωμή προσωπικής συναλλαγής για την αγορά. Διαφορετικά, η PayPal ενδέχεται να καταργήσει τη δυνατότητά σας να δέχεστε το σύνολο ή μέρος των πληρωμών για προσωπικές συναλλαγές. Τονίζεται επίσης ότι:

A4.2.1 δεν μπορείτε να στείλετε χρήματα για προσωπική συναλλαγή από ορισμένες χώρες (όπως η Κίνα και (σε ορισμένες περιπτώσεις) η Γερμανία,

A4.2.2 Λογαριασμοί εγγεγραμμένοι στη Βραζιλία και στην Ινδία απαγορεύεται να στέλνουν ή να λαμβάνουν πληρωμές προσωπικών συναλλαγών. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να στέλνετε πληρωμές προσωπικών συναλλαγών σε λογαριασμούς εγγεγραμμένους στη Βραζιλία ή στην Ινδία και

A4.2.3 Ο αποστολέας πληρώνει τη χρέωση.

A4.3 Ως «Εθνική» πληρωμή ορίζεται αυτή κατά την οποία ο αποστολέας και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στην PayPal ως κάτοικοι της ίδιας χώρας.

A4.4 Ως «Διασυνοριακή» πληρωμή ορίζεται η πληρωμή κατά την οποία ο αποστολέας και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στην PayPal ως κάτοικοι διαφορετικών χωρών. Ορισμένες χώρες ομαδοποιούνται ως εξής για ευκολία αναφοράς κατά τον υπολογισμό Χρεώσεων διασυνοριακών πληρωμών:

Όνομα ομάδας

Χώρες

Βόρεια Ευρώπη

Νήσοι Όλαντ, Δανία, Νήσοι Φερόε, Φινλανδία, Γροιλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία.

Ευρώπη I

Αυστρία, Βέλγιο, Αγγλονορμαδικές Νήσοι, Κύπρος, Εσθονία, Γαλλία (συμπεριλαμβανομένων Γαλλικής Γουιάνα, Γουαδελούπης, Μαρτινίκα, Ρεουνιόν και Μαγιότ), Γερμανία, Γιβραλτάρ, Ελλάδα, Ιρλανδία, Νήσος του Μαν, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μονακό, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σαν Μαρίνο, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κράτος της Πόλης του Βατικανού.

Ευρώπη II

Αλβανία, Ανδόρα, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Τσέχικη Δημοκρατία, Γεωργία, Ουγγαρία, Κόσοβο, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Μακεδονία, Μολδαβία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσική Ομοσπονδία, Σερβία, Ελβετία, Ουκρανία.

 

A4.5 Χρεώσεις βασισμένες σε ποσοστά (όπως 2,9%) αναφέρονται σε ποσό ίσο με το ποσοστό του ποσού πληρωμής, το οποίο (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) χρεώνεται στο νόμισμα στο οποίο ελήφθη η πληρωμή.

A4.6 Οι σταθερές χρεώσεις για πληρωμές εμπορικών συναλλαγών και προσωπικών συναλλαγών (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) βασίζονται στο νόμισμα στο οποίο λαμβάνεται η πληρωμή, σύμφωνα με τα εξής:

Νόμισμα:

Χρέωση:

Νόμισμα:

Χρέωση:

Δολάριο Αυστραλίας:

0,30 AUD

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας:

0,45 NZD

Ρεάλ Βραζιλίας:

0,60 BRL

Κορόνα Νορβηγίας:

2,80 NOK

Δολάριο Καναδά:

0,30 CAD

Πέσο Φιλιππίνων:

15,00 PHP

Κορόνα Τσεχίας:

10,00 CZK

Ζλότι Πολωνίας:

1,35 PLN

Κορόνα Δανίας:

2,60 DKK

Ρούβλι Ρωσίας:

10,00 RUB

Ευρώ:

0,35 ΕΥΡΩ

Δολάριο Σιγκαπούρης:

0,50 SGD

Δολάριο Χονγκ Κονγκ:

2,35 HKD

Κορόνα Σουηδίας:

3,25 SEK

Φιορίνι Ουγγαρίας:

90,00 HUF

Φράγκο Ελβετίας:

0,55 CHF

Νέα Σέκελ Ισραήλ:

1,20 ILS

Νέο δολάριο Ταϊβάν:

10,00 TWD

Γιεν Ιαπωνίας:

40,00 JPY

Μπατ Ταϊλάνδης:

11,00 THB

Ρινγκίτ Μαλαισίας:

2,00 MYR

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου:

0,20 GBP (ποσό που πληρώνεται από χρήστες Ιρλανδίας)

0,30 GBP (ποσό που πληρώνεται από όλους τους άλλους χρήστες)

Πέσο Μεξικού:

4,00 MXN

Δολάριο ΗΠΑ:

0,30 USD

Μέχρι περαιτέρω άμεσης γνωστοποίησης που θα έχει δημοσιευτεί από την PayPal στη σελίδα Ενημερώσεις πολιτικής (προσβάσιμη μέσω του υποσέλιδου «Νομικό περιεχόμενο» στις περισσότερες σελίδες του ιστότοπου της PayPal) από τις 19 Αυγούστου 2019 και μετά (κατά τη διακριτική ευχέρεια της PayPal), για τους χρήστες με εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Ιρλανδία, η σταθερή χρέωση για πληρωμές που αφορούν εμπορικές συναλλαγές και προσωπικές συναλλαγές και έχουν ληφθεί σε λίρα Αγγλίας (GBP) θα αυξηθεί σε 0,30 GBP

A4.7 Χρεώσεις σε διαφορετικά νομίσματα για αποστολή πληρωμών: Ορισμένες χρεώσεις είναι πληρωτέες από εσάς προς την PayPal σε νομίσματα που είναι διαφορετικά από το νόμισμα του υπολοίπου από το οποίο στέλνετε το ποσό της πληρωμής. Σε αυτήν την περίπτωση, θα εκτελούμε μετατροπή συναλλάγματος (σύμφωνα με την παράγραφο 8.2, για την οποία θα σας επιβαρύνουμε με χρέωση μετατροπής συναλλάγματος, όπως προβλέπεται στην παράγραφο A3.1 του Εγγράφου 1) από το νόμισμα κάθε σχετικού αρχικού υπολοίπου στο νόμισμα στο οποίο είναι πληρωτέα η χρέωση και θα εισπράττουμε τις χρεώσεις από το υπόλοιπο που θα προκύπτει μετά τη μετατροπή.

A4.8 Βάσει διαθεσιμότητας της συγκεκριμένης δυνατότητας σε αυτές τις περιοχές και όταν δεν υπάρχει διαφορετική αναφορά στο παρόν έγγραφο 1, αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου 1, όλες οι αναφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο εντός του παρόντος εγγράφου 1 περιλαμβάνουν το Τζέρσεϊ, το Γκέρνσεϊ, τη Νήσο του Μαν και το Γιβραλτάρ.

Επιστροφή στην κορυφή